Samsung | S27A850D | Samsung 27'' SyncMaster SA850D Bruksanvisning

Brukerveiledning
SyncMaster
S27A850D
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
BN46-00082A-11
Før du tar produktet i bruk
Opphavsrett
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
ⓒ 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er
forbudt.
SAMSUNG- og SyncMaster-logoene er registrerte varemerker for Samsung Electronics.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.
z
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
†
(a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
†
(b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
z
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller
hjemmebesøk utføres.
Før du tar produktet i bruk
2
Før du tar produktet i bruk
Ikoner som brukes i denne håndboken
Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike
fra det som vises på bildene.
Symboler for sikkerhetstiltak
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Advarsel
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade
på eiendom.
Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.
Før du tar produktet i bruk
3
Før du tar produktet i bruk
Rengjøring
Rengjøring
Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett
ripes opp.
Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1. Slå av skjermen og datamaskinen.
2. Koble strømkabelen fra skjermen.
Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
3. Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
z
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit,
løsemidler eller overflateaktive stoffer på skjermen.
!
z
Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på
produktet.
4. Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre skjermen
utvendig.
5. Koble strømkabelen til produktet etter at produktet er rengjort.
6. Slå på skjermen og datamaskinen.
!
Før du tar produktet i bruk
4
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
z
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Forholdsregler ved oppbevaring
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes i
nærheten.
Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 81) hvis skjermen må rengjøres på innsiden (et
servicegebyr vil påløpe).
Før du tar produktet i bruk
5
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetsregler
Elektrisitet og sikkerhet
Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Advarsel
Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke koble til mange produkter i samme stikkontakt.
z
Stikkontakten kan bli overopphetet og forårsake brann.
Ikke berør strømkontakten med våte hender.
z
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
z
En ustabil tilkobling kan forårsake brann.
!
Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
z
Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
!
Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Ikke plasser tunge gjenstander på
strømkabelen.
z
En skadet strømkabel kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Fjern fremmedlegemer som støv omkring kontaktpolene og stikkontakten med en
tørr klut.
!
z
Ellers kan det oppstå brann.
Før du tar produktet i bruk
6
Før du tar produktet i bruk
Forsiktig
Ikke trekk ut strømkabelen når produktet er i bruk.
z
Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Ikke bruk strømkabelen til andre produkter enn godkjente produkter som er levert
av Samsung.
z
!
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
z
Hvis det oppstår problemer i produktet, må du koble fra strømkabelen for å
fjerne strømtilførselen til produktet helt.
!
Strømmen til produktet kan ikke slås helt av med strømknappen.
Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Installasjon
Advarsel
Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer
produktet i nærheten av varmekilder.
z
Ellers kan det oppstå brann.
Unngå å installere produktet på et trangt sted med dårlig ventilasjon, som i en
bokhylle eller et skap.
z
Det kan føre til brann på grunn av høy innvendig temperatur.
Oppbevar produktets plastemballasje utilgjengelig for barn.
z
Den medfører kvelningsfare for barn.
!
Før du tar produktet i bruk
7
Før du tar produktet i bruk
Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå
flater osv.).
z
Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
z
Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli
skadet eller forårsake brann.
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv,
fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.
z
!
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for
eksempel ovner.
z
Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
z
Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
Forsiktig
Unngå å miste produktet når du flytter det.
z
Det kan føre til feil på produktet eller personskade.
!
Ikke sett ned produktet med fronten ned.
z
Skjermen kan bli skadet.
Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den
nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.
z
Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
z
Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
Før du tar produktet i bruk
8
Før du tar produktet i bruk
Sett produktet forsiktig ned.
z
Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
!
SAMSUNG
Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fine partikler,
kjemiske stoff eller ekstreme temperaturer, eller på en flyplass eller togstasjon der
produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
!
z
Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter (side 81) før installering hvis
du ønsker å installere produktet på et slikt sted.
Bruk
Advarsel
Det går høy spenning gjennom produktet. Ikke prøv å demontere, reparere eller
modifisere produktet selv.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
z
Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 81) for reparasjon.
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og
alle andre tilkoblede kabler.
!
z
Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå brann eller støt.
Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du
fjerne strømkabelen straks og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 81).
!
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
z
Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
Hvis produktet faller ned eller får utvendige skader, må du slå av produktet, fjerne
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 81).
z
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Ikke sett tunge gjenstander, leker eller godteri oppå produktet.
z
Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå
lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.
Før du tar produktet i bruk
9
Før du tar produktet i bruk
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
z
Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet,
elektrisk støt eller brann.
Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller
strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.
!
GAS
z
Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
z
Ved lyn eller torden må ikke strømkabelen eller antennekabelen berøres.
Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
z
Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet,
elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av
produktet.
z
!
Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
z
100
Det kan oppstå brann som følge av høy innvendig temperatur.
Ikke sett en metallgjenstand (spisepinne, mynt, hårnål osv.) eller brennbar
gjenstand (papir, fyrstikk osv.) inn i ventilåpningene eller portene på produktet.
z
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av
produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter
(side 81).
z
Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller
metallgjenstander oppå produktet.
z
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av
produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter
(side 81).
z
Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Før du tar produktet i bruk
10
Før du tar produktet i bruk
Forsiktig
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan
det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
z
!
Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere
strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
-_!
Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en
lengre periode (ferie osv.)
z
Ellers kan det oppstå brann på grunn av støvansamling, overoppheting,
elektrisk støt eller strømlekkasje.
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
z
Synet ditt kan bli svekket.
!
Ikke sett strømadapterne sammen.
z
Ellers kan det oppstå brann.
Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
z
Ellers kan det oppstå brann.
Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
z
Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
z
Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
z
Ellers kan det oppstå brann.
Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
!
Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
!
Før du tar produktet i bruk
11
Før du tar produktet i bruk
Ikke hold skjermen opp ned eller flytt den ved å holde i stativet.
z
Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
z
Tretthet i øynene er forbigående.
!
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir
varmt.
Oppbevar smått tilbehør som brukes med produktet, utilgjengelig for barn.
!
Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
!
z
Ellers kan barn sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
z
Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til personskade.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
z
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Før du tar produktet i bruk
12
Før du tar produktet i bruk
Riktig kroppsstilling når du bruker produktet
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
z
Rett opp ryggen.
z
La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt
nedover på skjermen.
Ha øynene rett foran skjermen.
z
Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
z
Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
z
Ha omtrent rett vinkel i albuene.
z
Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader,
hælene i kontakt med gulvet og armene lavere enn hjertet.
Før du tar produktet i bruk
13
Innholdsfortegnelse
FØR DU TAR PRODUKTET
I BRUK
FORBEREDELSER
KOBLE TIL OG BRUKE EN
KILDEENHET
2
Opphavsrett
3
3
Ikoner som brukes i denne håndboken
Symboler for sikkerhetstiltak
4
Rengjøring
4
5
5
Rengjøring
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
6
Sikkerhetsregler
6
7
9
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
13
Riktig kroppsstilling når du bruker
produktet
18
Kontrollere innholdet
18
19
Fjerne emballasjen
Kontrollere komponentene
20
Deler
20
22
Frontknapper
Baksiden
23
Installasjon
23
24
24
25
26
Feste stativet
Justere produktets vinkel og høyde
Dreie på skjermen
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
Antityverilås
27
"MagicRotation Auto"
28
Før du kobler til
28
Kontrollpunkter før tilkobling
Innholdsfortegnelse
14
Innholdsfortegnelse
SKJERMOPPSETT
KONFIGURERE
FARGETONE
29
Koble til og bruke en PC
29
30
31
32
Koble til en PC
Driverinstallasjon
Velge optimal oppløsning
Endre oppløsningen fra PC-en
35
Koble til hodetelefoner
36
Koble produktet til en PC som en USB
HUB
36
36
Koble en PC til produktet
Bruke produktet som en USB HUB
37
Koble til strømmen
38
MAGIC
38
39
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Color
40
Brightness
40
Konfigurere Brightness
41
Contrast
41
Konfigurere Contrast
42
Sharpness
42
Konfigurere Sharpness
43
Response Time
43
Konfigurere Response Time
44
Red
44
Konfigurere Red
45
Green
45
Konfigurere Green
46
Blue
46
Konfigurere Blue
47
Color Tone
47
Konfigurere Color Tone-innstillingene
Innholdsfortegnelse
15
Innholdsfortegnelse
FLYTTE ELLER ENDRE
STØRRELSE PÅ
SKJERMEN
OPPSETT OG
TILBAKESTILLING
48
Gamma
48
Konfigurere Gamma
49
PBP
49
50
Modus
Contrast
51
Image Size
51
Endre bilde-Size
52
H-Position og V-Position
52
Konfigurere H-Position eller V-Position
53
ECO
53
55
58
59
Eco Motion Sensor
Eco Light Sensor
Eco Saving
Eco Icon Display
61
Menu Transparency
61
Endre Menu Transparency
62
Language
62
Endre Language
63
PC/AV Mode
63
Konfigurere PC/AV Mode
64
Auto Source
64
Konfigurere Auto Source
65
Display Time
65
Konfigurere Display Time
66
Key Repeat Time
66
Konfigurere Key Repeat Time
67
Customized Key
67
Konfigurere Customized Key
Innholdsfortegnelse
16
Innholdsfortegnelse
INFORMATION-MENYEN
OG ANDRE MENYER
FEILSØKINGSVEILEDNING
SPESIFIKASJONER
TILLEGG
68
Off Timer On/Off
68
Konfigurere Off Timer On/Off
69
Off Timer Setting
69
Konfigurere Off Timer Setting
70
Reset
70
Tilbakestille innstillingene (Reset)
71
INFORMATION
71
Vise INFORMATION
71
Konfigurere Brightness på
oppstartskjermen
72
Krav før du kontakter Samsung
kundeservicesenter
72
72
72
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
75
Spørsmål og svar
77
Generelt
78
Strømsparer
79
Tabell for standard signalmodus
81
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
86
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
87
Terminologi
INDEKS
Innholdsfortegnelse
17
1
1.1
Forberedelser
Kontrollere innholdet
1.1.1 Fjerne emballasjen
1
Åpne esken. Vær forsiktig så ikke produktet blir skadet når du åpner emballasjen med en skarp
redskap.
2
Fjern isoporen fra produktet.
3
Kontroller komponentene og fjern styroporen og plastposen.
4
z
Utseendet på de faktiske komponentene kan variere fra bildet som vises.
z
Dette bildet er kun til referanse.
Lagre esken i et tørt område slik at den kan brukes når du flytter produktet i fremtiden.
1 Forberedelser
18
1
Forberedelser
1.1.2 Kontrollere komponentene
z
Kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av, hvis det mangler noen deler.
z
Utseendet på komponentene og delene som selges separat kan variere fra bildet som vises.
Komponenter
Hurtigoppsettveiledning
Garantikort
Brukerveiledning
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Strømkabel
Direktestrømsadapter
USB 3.0-kabel
DVI-kabel med dobbel kobling
DP-kabel (valgfritt)
Stativfot
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
Deler som selges separat
Følgende deler kan kjøpes hos din nærmeste forhandler.
HDMI-DVI-kabel
Stereokabel
1 Forberedelser
19
1
1.2
Forberedelser
Deler
1.2.1 Frontknapper
Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
for å forbedre kvaliteten.
Ikoner
Beskrivelse
z
Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.
z
OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSDkontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene.
Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på MENU-knappen
[
] i fem sekunder.
Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på MENU-knappen [
]
i fem sekunder.
Hvis OSD-kontrollen er låst, kan
z
Brightness og Contrast justeres og INFORMATION kan vises.
z
Funksjonen som ble konfigurert som Customized Key før OSDkontrollen ble låst, kan brukes ved å trykke på [
]-knappen.
1 Forberedelser
20
1
Forberedelser
Ikoner
Beskrivelse
Konfigurer Customized Key og trykk på [
aktivert.
z
]. Følgende alternativer blir
ECO - MAGIC - Image Size
For å konfigurere Customized Key går du til SETUP&RESET
Customized Key og velger ønsket modus.
Juster skjermens lysstyrke.
Volume kan justeres hvis en kabel er koblet til [DP IN]- eller
[AUDIO IN]-porten.
Bekreft et menyvalg.
Hvis du trykker på [
]-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres
inndatakilden (Digital1/Digital2/DisplayPort). Hvis du slår på produktet
eller endrer inndatakilde ved å trykke på [
]-knappen, kommer det
opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede
inndatakilden.
Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSDmenyen.
Del skjermen i to og vis bilder fra to utgangskilder samtidig på venstre og
høyre side av skjermen.
Slå skjermen på eller av.
Strømindikator
Strømindikatoren skal lyse når produktet fungerer normalt.
z
Se i "9.2 Strømsparer"for informasjon om
strømsparingsfunksjonen.
z
Hvis du vil redusere strømforbruket, er det best å fjerne
strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode.
1 Forberedelser
21
1
Forberedelser
1.2.2 Baksiden
Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
for å forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
Kobles til strømadapteren.
Kobler til en PC via en DVI-kabel.
Kobler til en PC via en DP-kabel.
Koble til en USB-enhet. Kompatibel med en USB-kabel, versjon 3.0
eller lavere.
Kobles til stereokabelen
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
Kobles til en PC via en USB-kabel.
Denne porten kan bare kobles til en PC.
1 Forberedelser
22
1
1.3
Forberedelser
Installasjon
1.3.1 Feste stativet
Plasser et beskyttende tøystykke Sett inn stativfoten i stativet i
eller en pute på et flatt underlag. pilretningen.
Deretter plasserer du produktet
med forsiden ned oppå
tøystykket eller puten.
Ikke fjern låsepinnen før du er
ferdig med å feste stativet.
Stram skruen skikkelig til bunnen Når du har installert stativet,
av foten.
plasserer du produktet stående.
Nå kan du fjerne låsepinnen og
justere stativet.
- Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare
etter stativet.
Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
for å forbedre kvaliteten.
1 Forberedelser
23
1
Forberedelser
1.3.2 Justere produktets vinkel og høyde
Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
for å forbedre kvaliteten.
z
For å justere høyden fjerner du festepinnen.
z
Skjermens vinkel og høyde kan justeres.
z
Ta tak i produktet øverst på midten og juster høyden forsiktig.
1.3.3 Dreie på skjermen
Du kan dreie skjermen som vist nedenfor.
z
Sørg for å utvide stativet helt før du dreier skjermen.
z
Hvis du dreier skjermen uten at stativet er helt utvidet, kan hjørnet av skjermen treffe gulvet og bli
skadet.
z
Ikke drei skjermen mot klokken. Skjermen kan bli skadet.
1 Forberedelser
24
1
Forberedelser
1.3.4 Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
Før installasjon
Slå av produktet og fjern strømkabelen fra strømuttaket.
Plasser et beskyttende tøystykke Fjern skruen fra baksiden av
eller en pute på et flatt underlag. produktet.
Deretter plasserer du produktet
med forsiden ned oppå
tøystykket eller puten.
Løft og demonter stativet.
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
2
1
A
3
4
B
A Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her
B Brakett (selges separat)
Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på
veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.
1 Forberedelser
25
1
Forberedelser
Merknader
z
Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til
produktet bli skadet.
z
Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene,
kan variere avhengig av spesifikasjonene.
z
Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester
veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake
personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil
skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
z
Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et
annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på
egenhånd.
z
For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller
lenger unna veggen.
z
Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
1.3.5 Antityverilås
En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder. Låseenhetens fasong og
låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for
mer informasjon.
Låseenheten selges separat.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et
skrivebord.
2
3
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av
produktet.
4
Lås låseenheten.
z
En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
z
Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
z
Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
1 Forberedelser
26
1
1.4
Forberedelser
"MagicRotation Auto"
"MagicRotation Auto"-funksjonen oppdager dreiing av skjermer som er utrustet med en rotasjonssensor,
og dreier Windows-skjermen i henhold til dette.
[Programvareinstallasjon]
1
2
Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-driveren.
Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.
Etter installasjonen vil skjermmenyen (OSD) vises på språket til operativsystemet.
(Dette samsvarer med de grunnleggende retningslinjene til Windows.)
[Forsiktig]
1
2
Bare kompatibel med Windows 7 (32 biters eller 64 biters)
Kompatibel med et grafikkort som samsvarer med DDC/CI- og MS API-standardene
Med et grafikkort som ikke samsvarer med standardene som er nevnt tidligere, kan det hende at
"MagicRotation Auto"-funksjonen ikke er tilgjengelig.
3
4
For å maksimere ytelsen til funksjonen kan du oppdatere grafikkortdriveren til den nyeste versjonen.
Fjorten språk er tilgjengelige som installasjonsspråk.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Hvis retningen er angitt til en annen modus enn Liggende på skjermoppløsningsmenyen i Windows
7, er det ikke sikkert at "MagicRotation Auto"-funksjonen fungerer på riktig måte.
6
OSD-menyen blir vist hvis skjermen dreies. Når skjermen dreies, kan det hende at prosessen for ny
konfigurasjon av skjerm eller skjerminnbrenning vises, avhengig av grafikkortet. Dette utføres av
Windows-operativsystemet og har ingenting med produktet å gjøre.
7
Hvis du ikke vil at skjermen skal dreies automatisk når skjermen dreies, trykker du på Windows- og
L-tastene samtidig for å låse Windows-operativsystemet. Hvis operativsystemet ikke kan låses, er
det på grunn av begrensningene i Windows API, og har ingenting med produktet å gjøre.
1 Forberedelser
27
2
2.1
Koble til og bruke en kildeenhet
Før du kobler til
2.1.1 Kontrollpunkter før tilkobling
z
Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
z
Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
z
Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
28
2
2.2
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til og bruke en PC
2.2.1 Koble til en PC
z
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Koble til med en DVI-kabel med dobbel kobling (digital type)
DVI IN
1
2
Koble DVI-kabelen til [DVI IN]-porten på baksiden av produktet og DVI-porten på PC-en.
Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt, og slå på strømbryteren på PC-en.
(For mer informasjon ser du i "2.5 Koble til strømmen".)
3
Trykk på [
] på produktet for å endre inngangskilden til Digital1 eller Digital2.
z
Lyd er ikke tilgjengelig hvis PC-en og produktet er koblet til via [DVI]-porten.
z
Se i "2.3 Koble til hodetelefoner" for informasjon om hvordan du aktiverer lyd.
Tilkobling med DP-kabelen
DP IN
1
2
Koble DP-kabelen til [DP IN]-porten på baksiden av produktet og DP-porten på PC-en.
Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt, og slå på strømbryteren på PC-en.
(For mer informasjon ser du i "2.5 Koble til strømmen".)
3
Trykk på [
] for å endre inndatakilden til DisplayPort.
Hvis lyd støttes, kan Volume justeres ved hjelp av knappene [
] på forsiden av produktet.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
29
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.2.2 Driverinstallasjon
z
Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere
for dette produktet.
z
En installasjonsdriver er inkludert på CD en som fulgte med produktet.
z
Hvis det er en feil ved den medfølgende filen, kan du gå til Samsungs nettside
(http://www.samsung.com) og laste ned filen.
1
2
3
4
Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-driveren.
5
Gå til Egenskaper for skjerm og kontroller at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen er riktige.
Klikk på "Windows Driver".
Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.
Velg din produktmodell fra listen over modeller.
Se i din Windows OS-håndbok for ytterligere informasjon.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
30
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.2.3 Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet
etter at det er kjøpt.
Velg språk, og endre oppløsningen til den optimale verdien.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
2560 x 1440 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
(QJOLVK
/DQJXDJH
1
2
Trykk på [
(QWHU
] for å gå til ønsket språk, og trykk på [
Skjul informasjonsmeldingen ved å trykke på [
].
].
z
Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt
periode selv om produktet slås av og på igjen.
z
Du kan også velge den optimale oppløsningen (2560 x 1440) i Kontrollpanel på PC-en.
z
Den optimale oppløsningen på (2560 x 1440) støttes kun via DVI- og DP-kabler med dobbel
kobling.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
31
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.2.4 Endre oppløsningen fra PC-en
z
Juster oppløsningen og oppdateringsfrekvensen i Kontrollpanel på PCen for å oppnå optimal
bildekvalitet.
z
Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.
Endre oppløsningen på Windows XP
Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger og endre oppløsningen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
32
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Endre oppløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrollpanel
Personalisering
Skjerminnstillinger og endre oppløsningen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
33
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Endre oppløsningen på Windows 7
Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Skjermoppløsning og endre oppløsningen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
34
2
2.3
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til hodetelefoner
AUDIO IN
1
Koble stereokabelen til [AUDIO IN]-porten på baksiden av produktet og AUDIO OUT-porten på
PCen.
Hvis stereokabelen er koblet til, kan Volume justeres ved hjelp av knappene [
] på forsiden av
produktet.
2
Koble til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere, til [
] på produktet.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
35
2
2.4
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble produktet til en PC som en USB HUB
2.4.1 Koble en PC til produktet
Produktet kan fungere som en HUB ved å koble til en PC via en USB-kabel. Du kan koble en kildeenhet
direkte til produktet og styre enheten fra produktet, uten å måtte koble enheten til PCen.
Hvis du vil bruke produktet som en USB HUB, kobler du det til en PC med en USB-kabel.
Koble USB-kabelen til [
] på baksiden av produktet og USB-porten [
] på PC-en.
Du kan bruke en USB 2.0-kabel for å koble produktet til en PC. PC-en må imidlertid støtte USB 3.0 for
at USB 3.0-funksjonen skal fungere fullt ut.
2.4.2 Bruke produktet som en USB HUB
Når du bruker produktet som en hub, kan du koble til og bruke ulike kildeenheter med produktet
samtidig.
En PC kan ikke kobles til flere kildeenheter samtidig siden den har et begrenset antall tilgjengelige
inndata-/utdataporter. Med HUB-funksjonen på produktet forbedrer du arbeidseffektiviteten siden du kan
koble flere kildeenheter til USB-portene på produktet samtidig uten å koble dem til en PC.
Hvis flere kildeenheter er koblet til PC-en, kan det se rotete ut med de mange kablene rundt PC-en. Du
kan løse dette ved å koble enhetene direkte til produktet.
En ekstern harddisk for masselagring krever ekstern strømforsyning. Pass på at du kobler den til en
strømkilde.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
36
2
2.5
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til strømmen
Sett strømsadapteren i sporet med bryteren vendt oppover.
- Trykk på adapteren til du hører et "klikk".
Koble strømkabelen til strømsadapteren. Deretter kobler du
strømadapteren til produktet.
Koble strømkabelen til strømkontakten.
- Fjerne strømadapteren
For å fjerne strømadapteren løfter du den utover fra bunnen
som vist på bildet.
Når du bruker adapteren uten å feste den på baksiden av skjermen, kan adapterkontakten enkelt bli
frakoblet eller kabelen kan brekke. Fest adapteren sikkert i sporet.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
37
3
3.1
Skjermoppsett
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke og fargetone.
MAGIC
Denne funksjonen optimaliserer lysstyrken og fargene i henhold til hvordan produktet skal brukes.
3.1.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når Eco Light Sensor eller Eco Saving er angitt til On.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
SAMSUNG
Konfigurere MAGIC
Bright
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til PICTURE, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til MAGIC, og trykk på [
Trykk på [
SAMSUNG
] for å gå til MAGIC
Bright, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
Return
: Custom
6WDQGDUG
*DPH
:
&LQHPD
'\QDPLF&RQWUDVW
Move
Enter
z
Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
z
Standard : Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
z
Game: Få en bildekvalitet som er egnet til å spille spill som inneholder mange grafiske effekter
og dynamiske bevegelser.
5
6
z
Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
z
Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
3 Skjermoppsett
38
3
Skjermoppsett
3.1.2
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
MAGICColor
er en ny Samsung-utviklet bildeforbedringsteknologi som gir livaktige, naturlige farger uten
forringelse av bildekvaliteten.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
SAMSUNG
Konfigurere MAGIC
Color
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til PICTURE, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til MAGIC, og trykk på [
Trykk på [
SAMSUNG
] for å gå til MAGIC
Color, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
: 2II
'HPR
Full
Intelligent
MAGIC Color
Return
5
6
Move
Enter
SAMSUNG
z
Off: Deaktiver MAGICColor.
z
SAMSUNG
Demo: Sammenlign vanlig skjermmodus med MAGIC
Color-modus.
z
Full: Oppnå en livaktig bildekvalitet for alle områder, inkludert hudfargene i bildet.
z
Intelligent: Få bedre kroma for alle områder unntatt hudfargene i bildet.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
3 Skjermoppsett
39
3
3.2
Skjermoppsett
Brightness
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når Eco Light Sensor eller Eco Saving er angitt til On.
3.2.1 Konfigurere Brightness
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til PICTURE, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Brightness, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet. Følgende skjerm vises.
PICTURE
MAGIC
೛
%ULJKWQHVV
&RQWUDVW
6KDUSQHVV
5HVSRQVH7LPH
)DVWHU
5HWXUQ
4
Juster Brightness ved hjelp av [
$GMXVW
(QWHU
]-knappen.
3 Skjermoppsett
40
3
3.3
Skjermoppsett
Contrast
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
3.3.1 Konfigurere Contrast
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til PICTURE, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Contrast, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
PICTURE
MAGIC
೛
Brightness
Contrast
Sharpness
Response Time
Faster
Return
4
Juster Contrast ved hjelp av [
Adjust
Enter
]-knappen.
3 Skjermoppsett
41
3
3.4
Skjermoppsett
Sharpness
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
3.4.1 Konfigurere Sharpness
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til PICTURE, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Sharpness, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
PICTURE
MAGIC
೛
Brightness
Contrast
Sharpness
Response Time
Faster
Return
4
Juster Sharpness ved hjelp av [
Adjust
Enter
]-knappen.
3 Skjermoppsett
42
3
3.5
Skjermoppsett
Response Time
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
z
Det anbefales at du setter Response Time til Normal eller Faster når du ikke ser på film.
z
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det
faktiske produktet.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
3.5.1 Konfigurere Response Time
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til PICTURE, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Response Time, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
PICTURE
MAGIC
೛
Brightness
Contrast
Sharpness
Response Time
Normal
Faster
Fastest
Return
4
5
Trykk på [
Move
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
3 Skjermoppsett
43
4
Konfigurere fargetone
SAMSUNG
Juster skjermens fargetone. Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er angitt til
Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
Red
Juster verdien for rød farge i bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
4.1.1 Konfigurere Red
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til COLOR, og trykk på[
Trykk på [
] for å gå til Red, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet. Følgende skjerm vises.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.1
Mode1
Return
4
Juster Red ved hjelp av [
50
Adjust
Enter
]-knappen.
4 Konfigurere fargetone
44
4
Green
Juster verdien for grønn farge i bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
4.2.1 Konfigurere Green
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til COLOR, og trykk på[
Trykk på [
] for å gå til Green, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet. Følgende skjerm vises.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.2
Konfigurere fargetone
Mode1
Return
4
Juster Green ved hjelp av [
50
Adjust
Enter
]-knappen.
4 Konfigurere fargetone
45
4
Blue
Juster verdien for blå farge i bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
4.3.1 Konfigurere Blue
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til COLOR, og trykk på[
Trykk på [
] for å gå til Blue, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet. Følgende skjerm vises.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4.3
Konfigurere fargetone
Mode1
Return
4
Juster Blue ved hjelp av [
50
Adjust
Enter
]-knappen.
4 Konfigurere fargetone
46
4
Color Tone
Juster den generelle fargetonen til bildet.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Color er i Full- eller Intelligent-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
4.4.1 Konfigurere Color Tone-innstillingene
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til COLOR, og trykk på[
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til Color Tone, og trykk på[
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Return
4
5
4.4
Konfigurere fargetone
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
Adjust
Enter
z
Cool2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool1.
z
Cool1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
z
Normal: Vis standard fargetone.
z
Warm1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
z
Warm2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm1.
z
Custom: Tilpass fargetonen.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Konfigurere fargetone
47
4
Gamma
Juster mellomverdilysstyrken (Gamma) for bildet.
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
4.5.1 Konfigurere Gamma
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til COLOR, og trykk på[
Trykk på [
] for å gå til Gamma, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
1RUPDO
Gamma
4.5
Konfigurere fargetone
Mode1
Mode2
Mode3
Return
4
5
Trykk på [
50
Adjust
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Konfigurere fargetone
48
5
PBP
PBP-funksjonen (Picture by Picture) deler skjermen i to og viser bilder fra to forskjellige kildeenheter
samtidig på venstre og høyre side av skjermen.
Bare kompatibel med Windows 7.
5.1.1 Modus
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SIZE&POSITION, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til PBP, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Mode, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
PBP
5.1
Flytte eller endre størrelse på skjermen
Mode
Contrast
Return
Off
On
Move
Enter
Inngangssignal
5
6
Trykk på [
Venstre side av skjermen
Digital1 eller DisplayPort
Høyre side av skjermen
Digital2
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
Hvis PBP-funksjonen er aktiv
z
Venstre og høyre bilde vises etter hverandre.
z
Trykk på SOURCE. Inngangskilden (Digital1
DisplayPort) for venstre skjerm blir endret.
Skjermen kan flimre hvis inngangssignalet er ustabilt.
z
Den optimale oppløsningen for venstre og høyre side av skjermen er 1280X1440 (bredde x høyde).
z
For å vise venstre side av skjermen i fullskjermmodus, trykker du på [
z
Bare Eco-elementet er aktivert for Customized Key.
]-knappen.
5 Flytte eller endre størrelse på skjermen
49
5
Flytte eller endre størrelse på skjermen
z
PBP-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av spesifikasjonene på grafikkortet som brukes.
Hvis skjermen er tom i PBP-modus når den optimale oppløsningen (1280 x 1440) er valgt, går du til
Kontrollpanel
Skjerm
Skjermoppløsning og klikk på Registrer på PC-en.
(Instruksjoner er basert på Windows 7.)
Hvis skjermen er tom når oppløsningen er angitt til 1280 x 1440, endrer du oppløsningen til 1280 x
1024.
(For ytterligere informasjon om hvordan du konfigurerer oppløsningen, ser du "2.4.1
Koble en PC til
produktet".)
5.1.2
1
2
3
4
Contrast
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SIZE&POSITION, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til PBP, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Contrast, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
PBP
Mode
Contrast
Return
5
6
Trykk på [
2Q
50
Adjust
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
5 Flytte eller endre størrelse på skjermen
50
5
5.2
Flytte eller endre størrelse på skjermen
Image Size
Endre bildestørrelsen.
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
5.2.1 Endre bilde-Size
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SIZE&POSITION, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Image Size, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SIZE&POSITION
▶
PBP
Image Size
H-Position
Auto
Wide
V-Position
Return
Move
Enter
z
Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
z
Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
SIZE&POSITION
▶
PBP
Image Size
H-Position
4:3
Wide
Screen Fit
V-Position
Return
Move
Enter
z
4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
z
Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
z
Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
Krav for å aktivere Image Size.
4
5
z
Når du kobler til en digital utgangsenhet via DVI/DP-kabel
z
Når signaloppløsningen er 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
5 Flytte eller endre størrelse på skjermen
51
5
5.3
Flytte eller endre størrelse på skjermen
H-Position og V-Position
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
z
Denne menyen er bare tilgjengelig når Image Size er angitt til Screen Fit.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
5.3.1 Konfigurere H-Position eller V-Position
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SIZE&POSITION, og trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til H-Position eller V-Position, og trykk på [
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
▶
PBP
Image Size
Screen Fit
H-Position
V-Position
Return
4
Trykk på [
Move
Enter
▶
PBP
Image Size
Screen Fit
3
H-Position
3
3
V-Position
3
Return
Move
Enter
] for å konfigurere H-Position eller V-Position.
5 Flytte eller endre størrelse på skjermen
52
6
6.1
Oppsett og tilbakestilling
ECO
Alternativene Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor og Eco Saving vises på samme menyside slik at
du enkelt kan konfigurere strømsparingsinnstillingene.
6.1.1
Eco Motion Sensor
Eco Motion Sensor aktiveres for å spare strøm når den ikke registrerer bevegelser innenfor et spesifikt
område i en spesifisert tidsperiode.
Eco Motion Sensor er ikke tilgjengelig når skjermen brukes i portrettmodus.
Konfigurere Eco Motion Sensor
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Eco Motion Sensor og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
].
Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
೛Backlight
Eco Light Sensor
೛Sensitivity
Off
5 Min
10 Min
20 Min
30 Min
1h
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
Return
Move
Enter
Dette alternativet er deaktivert hvis produktet er koblet til en PC som er i strømsparingsmodus.
z
Off: Deaktiver Eco Motion Sensor-funksjonen.
z
5 Min: Slå automatisk av strømmen hvis sensoren ikke har registrert noen bevegelser fra en
gjenstand på 5 minutter innenfor spesifisert registreringsområde.
z
10 Min: Slå automatisk av strømmen hvis sensoren ikke har registrert noen bevegelser fra en
gjenstand på 10 minutter innenfor spesifisert registreringsområde.
z
20 Min: Slå automatisk av strømmen hvis sensoren ikke har registrert noen bevegelser fra en
gjenstand på 20 minutter innenfor spesifisert registreringsområde.
z
30 Min: Slå automatisk av strømmen hvis sensoren ikke har registrert noen bevegelser fra en
gjenstand på 30 minutter innenfor spesifisert registreringsområde.
z
1 h : Slå automatisk av strømmen hvis sensoren ikke har registrert noen bevegelser fra en
gjenstand på 1 time innenfor spesifisert registreringsområde.
5
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
6 Oppsett og tilbakestilling
53
6
Oppsett og tilbakestilling
6
Det valgte alternativet brukes.
Konfigurere Backlight
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Backlight, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
: 5 Min
೛Backlight
Eco Light Sensor
Off
Dimming
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
Return
Move
Enter
Off: Slå av skjermen og aktiver DPMS-modus. Hvis Off er valgt, tar det flere sekunder før
z
skjermen registrerer bevegelse og slår seg på etter at den har slått seg av.
Dimming: Reduser lysstyrken på skjermen (fortsatt slått på).
z
5
6
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
z
Ytelsen til Eco Motion Sensor er maksimert til en bestemt brukeravstand (1 m) og vinkel (40
grader).
z
Sensoren registrerer deg kanskje ikke hvis du ikke beveger deg.
z
Hvis du tror at modusoppføringsmeldingen vises for ofte, øker du tidsinnstillingen til Eco Motion
Sensor eller angir Eco Icon Display til Off.
z
Unngå å bruke radioutstyr som en walkie-talkie i nærheten av produktet siden dette kan føre til feil
ved produktet.
6 Oppsett og tilbakestilling
54
6
Oppsett og tilbakestilling
6.1.2
Eco Light Sensor
Funksjonen Eco Light Sensor optimaliserer seerforholdene og bidrar til strømsparing ved å justere
skjermens lysstyrke avhengig av lysintensiteten i rommet.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når Eco Saving er angitt.
Konfigurere Eco Light Sensor
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Eco Light Sensor og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
].
Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛%DFNOLJKW
Off
Eco Light Sensor
ϩࡸ
Off
On
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
Return
5
6
Move
Enter
z
Off: Deaktiver Eco Light Sensor-funksjonen.
z
On: Juster lysstyrken automatisk i forhold til lysintensiteten i rommet.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
55
6
Oppsett og tilbakestilling
Konfigurere Sensitivity
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Sensitivity, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
: 5 Min
೛%DFNOLJKW
Off
Eco Light Sensor
On
೛Sensitivity
High
Medium
Low
೛Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Return
z
Move
Enter
High: Høy følsomhet som maksimerer det varierende nivået av skjermens lysstyrke avhengig av
lysintensiteten i rommet.
z
Medium: Middels følsomhet som angir et varierende nivå av skjermens lysstyrke mellom High
og Low avhengig av lysintensiteten i rommet.
z
Low: Lav følsomhet som minimerer det varierende nivået av skjermens lysstyrke avhengig av
lysintensiteten i rommet.
5
6
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
56
6
Oppsett og tilbakestilling
Konfigurere Brightness Level
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Brightness Level, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Off
Eco Light Sensor
On
೛Sensitivity
High
೛%ULJKWQHVV/HYHO
Brighter
Current
Dimmer
Off
Eco Saving
Eco Icon Display
Return
5
6
Move
z
Brighter: Øk skjermens nåværende lysstyrke.
z
Current: Oppretthold skjermens nåværende lysstyrke.
z
Dimmer: Senk skjermens nåværende lysstyrke.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
57
6
Oppsett og tilbakestilling
6.1.3
Eco Saving
Funksjonen Eco Saving reduserer strømforbruket ved å kontrollere den elektriske spenningen som
brukes av skjermpanelet.
z
SAMSUNG
Denne menyen er ikke tilgjengelig når MAGIC
Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
z
Denne menyen er ikke tilgjengelig når Eco Light Sensor er angitt.
Konfigurere Eco Saving
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Eco Saving, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
] på produktet. Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Off
Eco Light Sensor
Off
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
ଥࢿ
Off
Return
5
6
Move
Enter
z
75%: Endre skjermens strømforbruk til 75 % av standardnivået.
z
50%: Endre skjermens strømforbruk til 50% av standardnivået.
z
Off: Deaktiver Eco Saving-funksjonen.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
58
6
Oppsett og tilbakestilling
6.1.4
Eco Icon Display
Konfigurere Eco Icon Display
1
2
3
4
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til ECO, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Eco Icon Display og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
].
Følgende skjerm vises.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Dimming
Eco Light Sensor
Off
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Return
5
6
Off
ଥࢿ
On
Move
z
Off: Deaktiver økoikonvisningsfunksjonen.
z
On: Vis driftsstatusen til økosensoren som en veiledning.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
Eco Motion Sensor Activated
sec
w–žŒ™Gv
z
Hvis skjermen er inaktiv i tidsperiden av-timeren er konfigurert til når Eco Motion Sensor er
aktivert, aktiveres Eco Motion Sensor og setter skjermen i strømsparingsmodus.
z
En 10-sekunders nedtellingstimer starter sammen med bildet over før strømsparingsmodus
aktiveres og viser driftsstatusen til Eco Motion Sensor.
Eco Light Sensor Activated
z
Eco Light Sensor Activated
Hvis skjermens lysstyrke justeres i henhold til omliggende lysintensitet når Eco Light Sensor er
på, åpnes et bilde som vist over og viser justeringen av skjermens lysstyrke.
z
Hvis skjermen blir lysere når lyset i rommet blir lysere, økes nivået på glidebryteren for lysstyrke
mens et solbilde vises. Hvis skjermen blir mørkere, senkes nivået på glidebryteren for lysstyrke
6 Oppsett og tilbakestilling
59
6
Oppsett og tilbakestilling
mens et månebilde vises. Glidebryteren for lysstyrke vises i 3 sekunder etter at sensoren
aktiveres.
You've saved
* tree(s).
z
Et vindu som vist over, åpnes når et energitre fullføres mens Eco Icon Display er On.
Hvis bildet over vises, betyr det at alternativet Eco Icon Display er On. Endre denne
innstillingen til Off hvis du ikke ønsker å vise vinduet.
z
Mengden energi som spares av funksjonene Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor og Eco
Saving akkumulerer og fremdriften vises som et voksende energitre.
Energitreet vokser etter hvert som energisparingene til skjermen akkumulerer. På samme
måte vil treets vekst også påvirkes av andre funksjoner som involverer strømforbruk som
kontrollfunksjonen for lysstyrke.
z
Mengden energibesparelser som er akkumulert av strømsparingsfunksjonene, som Eco Motion
Sensor, Eco Light Sensor og Eco Saving, beregnes og representeres som en mengde
karbondioksid.
z
Et komplett energitre vises når mengden energibesparelser akkumulerer til så mye som
mengden karbondioksid et tre absorberer i året. Dette viser at din energisparing er like effektiv
som å plante et tre slik at du enkelt forstår akkumuleringen av energibesparelser over tid og
dens effekt ved å vise fremdriften til et tre som vokser.
z
Fremdriften til et tre som vokser, representeres som 10 forskjellige bilder (nivåer). Etter at ett
fullvokst tre er ferdig, gjenopprettes det opprinnelige bildet og antallet trær fortsetter å
akkumulere. Antallet energitrær rundes av til nærmeste desimaltall.
6 Oppsett og tilbakestilling
60
6
6.2
Oppsett og tilbakestilling
Menu Transparency
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene:
6.2.1 Endre Menu Transparency
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Menu Transparency, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
ECO
Language
PC/AV Mode
PC
Auto Source
Auto
Display Time
20 sec
Key Repeat Time
Acceleration
Return
4
5
Trykk på [
೛
Off
On
3&
Menu Transparency
Move
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
61
6
6.3
Oppsett og tilbakestilling
Language
Angi menyspråket.
z
En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
z
Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
6.3.1 Endre Language
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Language, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
ECO
Menu Transparency
Language
PC/AV Mode
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Return
4
5
Trykk på [
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
ଞ˲߭
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Move
] for å gå til ønsket språk, og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
62
6
6.4
Oppsett og tilbakestilling
PC/AV Mode
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret. Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
6.4.1 Konfigurere PC/AV Mode
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til PC/AV Mode, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
PC/AV Mode
Auto Source
PC
AV
Display Time
20 sec
Key Repeat Time
Acceleration
Return
4
5
Trykk på [
Move
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
63
6
6.5
Oppsett og tilbakestilling
Auto Source
Aktiver Auto Source.
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
6.5.1 Konfigurere Auto Source
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Auto Source, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
PC/AV Mode
3&
Auto Source
Display Time
Auto
0DQXDO
Key Repeat Time
Acceleration
Return
4
5
Move
z
Auto: Inndatakilden blir gjenkjent automatisk.
z
Manual: Velg en inndatakilde manuelt.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
64
6
6.6
Oppsett og tilbakestilling
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
6.6.1 Konfigurere Display Time
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Display Time, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
PC/AV Mode
3&
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Return
4
5
Trykk på [
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Move
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
65
6
6.7
Oppsett og tilbakestilling
Key Repeat Time
Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.
6.7.1 Konfigurere Key Repeat Time
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Key Repeat Time, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
PC/AV Mode
3&
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Return
z
Acceleration
sec
sec
No Repeat
Move
Enter
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en
kommando bare én gang når det blir trykket på en knapp.
4
5
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
66
6
6.8
Oppsett og tilbakestilling
Customized Key
Du kan angi tilpasset nøkkel til modusen du ønsker, som følger.
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
6.8.1 Konfigurere Customized Key
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Customized Key, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
Customized Key
Off Timer On/Off
ECO
MAGIC
Image Size
Off Timer Setting
Reset
Return
z
4
5
Move
Enter
ECO - MAGIC - Image Size
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
67
6
6.9
Oppsett og tilbakestilling
Off Timer On/Off
Aktiver eller deaktiver tidsinnstilt automatisk avslåing av produktet.
6.9.1 Konfigurere Off Timer On/Off
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Off Timer On/Off, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
Customized Key
ECO
Off Timer On/Off
Ѱ࢖
Off
On
Off Timer Setting
Reset
Return
4
5
Move
Enter
z
Off: Deaktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet ikke slås av automatisk.
z
On: Aktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet slås av automatisk.
Trykk på [
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
68
6
Oppsett og tilbakestilling
6.10 Off Timer Setting
Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter angitt antall timer.
Denne menyen er bare tilgjengelig når Off Timer On/Off er angitt til On.
6.10.1 Konfigurere Off Timer Setting
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Off Timer Setting, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
Customized Key
ECO
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
4h
Reset
Return
4
Trykk på [
Adjust
Enter
] for å konfigurere Off Timer Setting.
6 Oppsett og tilbakestilling
69
6
Oppsett og tilbakestilling
6.11 Reset
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP er angitt til On.
6.11.1 Tilbakestille innstillingene (Reset)
1
2
3
Trykk på [
] på produktet.
Trykk på [
] for å gå til SETUP&RESET, og trykk på [
Trykk på [
] for å gå til Reset, og trykk på [
] på produktet.
] på produktet.
Følgende skjerm vises.
SETUP&RESET
Customized Key
ECO
Off Timer On/Off
Off
Off Timer Setting
Reset
No
Yes
Return
4
5
Trykk på [
Move
] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [
Enter
].
Det valgte alternativet brukes.
6 Oppsett og tilbakestilling
70
7
7.1
INFORMATION-menyen og andre menyer
INFORMATION
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
7.1.1 Vise INFORMATION
1
2
Trykk på [
Trykk på [
] på produktet.
] for å gå til INFORMATION.
Den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen vises.
PICTURE
COLOR
'LJLWDO
SIZE&POSITION
N+]+]11
[
SETUP&RESET
INFORMATION
Move
Exit
7.2
Enter
Konfigurere Brightness på oppstartskjermen
Juster Brightness ved hjelp av [
]-knappen på oppstartsskjermbildet der ingen skjermvisningsmeny er
tilgjengelig.
1
Trykk på [
] på oppstartsskjermbildet. Følgende skjerm vises.
Brightness
100
Exit
2
Juster Brightness ved hjelp av [
Adjust
Enter
]-knappen.
Volume kan justeres hvis en kabel er koblet til [DP IN]- eller [AUDIO IN]-porten.
7 INFORMATION-menyen og andre menyer
71
8
8.1
Feilsøkingsveiledning
Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter
8.1.1 Teste produktet
Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
1
2
3
4
Slå av både PC-en og produktet.
Koble kabelen fra produktet.
Slå på produktet.
Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
8.1.2 Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se "9.3 Tabell for standard signalmodus"),
vil meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
8.1.3 Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom produktet og
PC-en og kontroller at forbindelsen er sikker. (Se
"2.2 Koble til og bruke en PC")
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til (se
"2.2 Koble til og bruke en PC")
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
(Se "2.2 Koble til og bruke en PC")
Kontroller at enheten som er koblet til produktet
er slått på.
8 Feilsøkingsveiledning
72
8
Feilsøkingsveiledning
Skjermproblem
Not Optimum Mode vises.
Denne meldingen vises hvis signalet fra
grafikkortet overstiger den maksimale
oppløsningen eller frekvensen for produktet.
Endre den maksimale oppløsningen og
frekvensen så det passer produktets ytelse, og se
i tabell for standard signalmodus (side 79).
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet (se "2.2
Koble til og bruke en PC")
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel
osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det
anbefalte nivået. (Se "9.1 Generelt")
Skjermen er ustabil og rister.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Sjekk at oppløsningen og frekvensen for PC-en er
innenfor oppløsnings- og frekvensområdet som er
kompatibelt med produktet, og endre
innstillingene om nødvendig, i henhold til Tabell
over standard signalmodus (side 79) i denne
håndboken og INFORMATION-menyen på
produktet.
Juster Brightness (side 40) og Contrast
(side 41).
Skjermfargen er inkonsistent.
Endre COLOR-innstillingene.
(Se " Konfigurere fargetone")
Fargene på skjermen har en skygge og er
forvrengt.
Endre COLOR-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Endre COLOR-innstillingene.
(Se " Konfigurere fargetone")
(Se " Konfigurere fargetone")
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen
blinker hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen
for å returnere til forrige skjerm.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster
volumet.
Kontroller volumet.
8 Feilsøkingsveiledning
73
8
Feilsøkingsveiledning
Lydproblem
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det
opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PCens lydkort eller programvare.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp,
må PC-en på service.
8 Feilsøkingsveiledning
74
8
8.2
Feilsøkingsveiledning
Spørsmål og svar
Spørsmål
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Svar
Angi frekvensen på grafikkortet.
z
Windows XP: Velg Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger
Utseende og temaer
Avansert
Skjerm, og juster
Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
z
Windows ME/2000: Velg Kontrollpanel
Innstillinger
Avansert
Skjerm
Skjerm, og juster
Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
z
Windows Vista: Velg Kontrollpanel
personalisering
skjerm
Utseende og
Personalisering
Avanserte innstillinger
Innstillinger for
Skjerm, og juster
Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
z
Windows 7: Velg Kontrollpanel
personalisering
Skjerm
Avanserte innstillinger
Utseende og
Skjermoppløsning
Skjerm, og juster
Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
8 Feilsøkingsveiledning
75
8
Feilsøkingsveiledning
Spørsmål
Hvordan kan jeg endre
oppløsningen?
Svar
z
Windows XP: Gå til Kontrollpanel
Skjerm
z
Utseende og temaer
Innstillinger og juster oppløsningen.
Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger og juster oppløsningen.
z
Windows Vista: Gå til Kontrollpanel
personalisering
Personaliser
Utseende og
Skjerminnstillinger og
juster oppløsningen.
z
Windows 7: Gå til Kontrollpanel
personalisering
Skjerm
Utseende og
Juster oppløsning og juster
oppløsningen.
Hvordan angir jeg
strømsparingsmodus?
z
Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og temaer
Skjerm
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
z
Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Skjerm
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på
PC-en.
z
Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og personalisering
Personaliser
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
z
Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og personalisering
Personaliser
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
8 Feilsøkingsveiledning
76
9
9.1
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
Skjerm
Synkronisering
Størrelse
27 tommer (68 cm)
Visningsområde
596,74mm (H) x 335,66mm (V)
Horisontal
frekvens
31~90 kHz
Vertikal frekvens
56~76 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S27A850D
16,7 M (ekte 8 biter)
Optimal
oppløsning
2560 x 1440 @ 60 Hz
Maksimal
oppløsning
2560 x 1440 @ 60 Hz
Maksimal pikselklokke
270 MHz (DVI-D, DP)
Strømforsyning
Dette produktet bruker 100 til 240 V. Se på etiketten på
baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i
forskjellige land.
Signalkontakter
DVI-Dual x 2, DP
USB
1UP/3DOWN(USB3.0)
Mål (B x H x D) / Vekt
642,5 X 442,5 X 224,5 mm
6,9 kg
Miljøhensyn
Drift
Temperatur: 0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 90 %, ikke-kondenserende
Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-andPlay-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom
skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse
installasjonsinnstillingene om ønskelig.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1
piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på skjermen.
Dette påvirker ikke produktytelsen.
Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Klasse B-utstyr (kringkastingskommunikasjonsutstyr for privat bruk)
9 Spesifikasjoner
77
9
Spesifikasjoner
Dette klasse B-utstyret beregnet på privat bruk er registrert for EMC-krav og kan brukes i alle regioner.
9.2
Strømsparer
Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre
fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert tidsperiode. Strømmen slås ikke av i
strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen.
Strømsparingsmodus fungerer bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.
Strømsparer
Normal drift
Energisparingsmodus
Strøm av
(Strømknapp)
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
69 W (Uten USB: 53 W)
1W
1W
z
Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
z
Hvis du vil redusere strømforbruket til 0 watt, skrur du av strømbryteren på baksiden av produktet
eller kobler fra strømkabelen. Sørg for å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i
en lengre periode. For å redusere strømforbruket til 0 watt når strømbryteren ikke er tilgjengelig,
kobler du fra strømkabelen.
9 Spesifikasjoner
78
9
9.3
Spesifikasjoner
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal
bildekvalitet på grunn av panelets natur. En annen oppløsning enn den angitte oppløsningen kan gi
dårligere bildekvalitet. For å unngå dette bør du velge den optimale oppløsningen som er angitt for
skjermstørrelsen på ditt produkt.
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert
automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen
være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å
referere til grafikkortets brukerhåndbok.
Oppløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75.025
135.000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
9 Spesifikasjoner
79
9
Spesifikasjoner
Oppløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1200
74,556
59,885
193,250
-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)
88,787
59,951
241,500
+/-
z
Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en
horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens.
Horisontal frekvens måles i kHz.
z
Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder.
Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
9 Spesifikasjoner
80
Tillegg
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
SAMSUNG kundesenter.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Tillegg
81
Tillegg
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
Tillegg
82
Tillegg
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20
http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
Tillegg
83
Tillegg
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Tillegg
84
Tillegg
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Tillegg
85
Tillegg
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer
at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel)
ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å
hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending
ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med
annet kommersielt avfall som skal kastes.
Tillegg
86
Tillegg
Terminologi
OSD (skjermmeny)
Med skjermmenyen (OSD) kan du konfigurere skjerminnstillinger for å optimalisere bildekvaliteten etter
behov. Du kan endre skjermens lysstyrke, fargetone, størrelse og mange andre innstillinger ved å
bruke menyer som vises på skjermen.
HUB
HUB refererer til en enhet som fungerer som et felles tilkoblingspunkt for flere enheter som er tilkoblet
over et nettverk. HUB-funksjonen brukes til å koble til flere PC-er, videoenheter, kontorenheter og/
eller lokalnett over et enkelt nettverk.
Gamma
På Gamma-menyen kan du justere gråtoneskalaen som angir midttoner på skjermen. Justering av
lysstyrken gjør hele skjermen lysere, mens justering av Gamma bare øker middels lysstyrke.
Gråtoneskala
Skala refererer til nivåer av fargeintensitet som viser variasjoner i fargeendring fra mørkere områder til
lysere områder på skjermen. Endringer i skjermens lysstyrke vises som variasjoner mellom svart og
hvit, og gråtoneskala refererer til mellomområdet mellom svart og hvit. Hvis du endrer gråtoneskalaen
ved hjelp av Gamma-justering, endres middels lysstyrke på skjermen.
Skanningsfrekvens
Skanningsfrekvens, eller oppdateringsfrekvens, refererer til frekvensen av skjermoppdateringer.
Skjermdata overføres når skjermen oppdateres for å vise et bilde, men oppdateringen er ikke synlig
for det blotte øye. Antall skjermoppdateringer kalles skanningsfrekvens og måles i Hz. En
skanningsfrekvens på 60 Hz betyr at skjermen oppdateres 60 ganger i sekundet. Skjermens
skanningsfrekvens avhenger av ytelsen til skjermkortet i PC-en og skjermen.
Horisontal frekvens
Tegn eller bilder som vises på skjermen, består av et stort antall prikker (piksler). Piksler overføres i
vannrette linjer, som så ordnes loddrett for å skape et bilde. Den vannrette frekvensen måles i kHz og
representerer hvor mange vannrette linjer per sekund som overføres og vises på skjermen. En
vannrett frekvens på 85 betyr at de vannrette linjene som utgjør et bilde, overføres 85 000 ganger per
sekund, og den vannrette frekvensen angis i 85 kHz.
Vertikal frekvens
Ett bilde består av et stort antall vannrette linjer. Den loddrette frekvensen måles i Hz og angir hvor
mange bilder som kan lages per sekund av de vannrette linjene. En loddrett frekvens på 60 betyr at
Tillegg
87
Tillegg
det blir sendt et bilde 60 ganger per sekund. Loddrett frekvens blir også kalt "oppdateringsfrekvens"
og påvirker flimringen på skjermen.
Oppløsning
Oppløsning er antall vannrette piksler og loddrette piksler en skjerm består av. Det representerer
nivået av visningsdetalj.
En høyere oppløsning viser en større mengde informasjon på skjermen, og er godt egnet når man skal
utføre flere oppgaver samtidig.
Eksempel: En oppløsning på 2560 x 1440 består av 2560 vannrette piksler (horisontal frekvens) og
1440 loddrette linjer (vertikal oppløsning).
Plug & Play
Plug & Play-funksjonen sørger for automatisk informasjonsutveksling mellom en skjerm og PC-en for
å lage et best mulig visningsmiljø.
Skjermen bruker VESA DDC (internasjonal standard) til å utføre Plug & Play.
Tillegg
88
Indeks
A
Kontrast 41
Autokilde 64
Kontrollere innholdet 18
Av-timer På/Av 68
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall
fra elektrisk og elektronisk utstyr) 86
Avtimerinnstilling 69
Krav før du kontakter Samsung
kundeservicesenter 72
B
Bildestørrelse 51
L
Blå 46
Lysstyrke 40
Bruke produktet som en USB HUB 36
M
D
MAGIC 38
Deler 20
Menygjennomsiktighet 61
E
O
ECO 53
Opphavsrett 2
F
P
Fargetone 47
PBP 49
Før du kobler til 28
PC/AV-modus 63
G
R
Gamma 48
Rengjøring 4
Generelt 77
Responstid 43
Grønn 45
Riktig kroppsstilling når du bruker produktet
13
Rød 44
I
INFORMASJON 71
Installere produktet 23
S
Sikkerhetsregler 6
K
Koble til hodetelefoner 35
Koble til og bruke en PC 29
Konfigurere Brightness på oppstartskjermen
71
Skarphet 42
Skjermtid 65
Spørsmål og svar 75
Språk 62
Strømsparer 78
Indeks
89
Indeks
T
Tabell for standard signalmodus 79
Tastegjentakelsestid 66
Terminologi 87
Tilbakestill 70
Tilpasset tast 67
Indeks
90
Download PDF

advertising