Samsung | S27D390H | Samsung S22D390Q Bruksanvisning

Bruksanvisning
S22D390H
S22D393H
S24D390HL
S24D393HL
S27D390H
S27D393H
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande för att förbättra produktens prestanda.
BN46-00383A-07
Innehållsförteckning
INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN
FÖRBEREDELSER
ANSLUTA OCH ANVÄNDA
EN KÄLLENHET
7
Upphovsrätt
7
Ikoner som används i den här handboken
8
Rengöring
9
Säkra installationsutrymmet
9
Förvaring
10
Säkerhetsföreskrifter
10
11
12
14
Symboler
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
18
Rätt hållning vid produktanvändning
19
Kontrollera innehållet
19
Kontrollera delarna
20
Delar
20
23
Knappar på framsidan
Baksidan
24
Installation
24
25
26
27
Montera stativet
Avlägsna stativet
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
28
Före anslutning
28
Kontrollpunkter före anslutning
28
Ansluta och använda en dator
28
30
31
32
33
Ansluta till en dator
Ansluta till hörlurar
Ansluta strömmen
Installation av drivrutiner
Ställa in den optimala upplösningen
Innehållsförteckning
2
Innehållsförteckning
SKÄRMINSTÄLLNING
34
Ljus
34
Konfigurera Ljus
35
Kontrast
35
Ställa in Kontrast
36
Skärpa
36
Ställa in Skärpa
37
Spelläge
37
Ställa in Spelläge
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
Ställa in SAMSUNG MAGIC Bright
40
SAMSUNG MAGIC Angle (S22D390H /
S22D393H)
40
Ställa in SAMSUNG MAGIC Angle
42
SAMSUNG MAGIC Upscale
42
Ställa in SAMSUNG MAGIC Upscale
43
Bildstorlek
43
Ändra Bildstorlek
45
HDMI svart
45
Konfigurera inställningar för HDMI svart
46
Svarstid (S24D390HL / S24D393HL /
S27D390H / S27D393H)
46
Ställa in Svarstid
47
H-position och V-position
47
Ställa in H-position och V-position
49
Grov
49
Justera Grov
50
Fin
50
Justera Fin
Innehållsförteckning
3
Innehållsförteckning
STÄLLA IN TON
KOORDINERA
SKÄRMMENYKONTROLLE
N
INSTÄLLNINGAR OCH
ÅTERSTÄLLNING
51
Röd
51
Ställa in Röd
52
Grön
52
Ställa in Grön
53
Blå
53
Ställa in Blå
54
Färgton
54
Konfigurera inställningarna för Färgton
55
Gamma
55
Ställa in Gamma
56
Språk
56
Ställa in Språk
57
Meny H-position och Meny V-position
57
Ställa in Meny H-position och Meny Vposition
58
Visa tid
58
Ställa in Visa tid
59
Transparens
59
Ändra Transparens
60
Återställ alla
60
Återställa till standardinställningarna (Återställ
alla)
61
Eco-spar
61
Ställa in Eco-spar
62
Sluttid
62
63
Ställa in Sluttid
Ställa in Stäng av efter
64
PC/AV-läge
64
Ställa in PC/AV-läge
Innehållsförteckning
4
Innehållsförteckning
65
Knappupprepn.tid
65
Ställa in Knappupprepn.tid
66
Källdetektering
66
Ställa in Källdetektering
67
INFORMATION
67
Visa INFORMATION
68
Ställa in Ljus och Kontrast på
startskärmen
69
Ställa in volymen på startskärmen
INSTALLERA
PROGRAMMET
70
Easy Setting Box
70
71
Installera programmet
Ta bort programmet
FELSÖKNINGSGUIDE
72
Gör detta innan du kontaktar Samsungs
kundservice
72
72
72
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
75
Vanliga frågor
77
Allmänt
78
Energispar
79
Tabell för standardsignalläge
81
Kontakta Samsung
90
Ansvar för betalservice (kostnad för
kunder)
90
90
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av
kunden
Annat
INFORMATION MENY OCH
ANNAT
SPECIFIKATIONER
APPENDIX
90
Innehållsförteckning
5
Innehållsförteckning
92
Korrekt avfallshantering
92
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska
och elektroniska produkter)
93
Terminologi
INDEX
Innehållsförteckning
6
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung
Electronics är förbjudet.
Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

En administrationsavgift kan tillkomma om

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Ikoner som används i den här handboken
Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen
kan skilja sig från vad som visas i bilderna.
Innan du använder produkten
7
Innan du använder produkten
Rengöring
Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Gör följande vid rengöring.
1. Stäng av bildskärmen och datorn.
2. Koppla ur strömkabeln från skärmen.
Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
3. Torka av skärmen med en mjuk, ren och torr trasa.

Använd inte något rengöringsmedel som innehåller
alkohol, lösningsmedel eller tensider på bildskärmen.
!

Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
4. Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt vid
rengöring av utsidan av bildskärmen.
5. Anslut strömsladden till produkten efter rengöring av produkten.
6. Slå på bildskärmen och datorn.
!
Innan du använder produkten
8
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet

Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer
när du installerar produkten.
Utseendet kan variera beroende på produkt.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 81) om insidan av bildskärmen behöver rengöras. (En avgift tas
ut.)
Innan du använder produkten
9
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Akta!
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten. Det är farligt att på
något vis röra vid produktens inre delar.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och
underhåll följer med produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Varning
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
Innan du använder produkten
10
Innan du använder produkten
Elektricitet och säkerhet
Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Varning!
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter
löst.

Stötar eller brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Det kan leda till att eluttaget överhettas vilket i sin tur kan orsaka brand.
Ta inte i kontakten med våta händer.

Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

En löst isatt elkontakt kan orsaka brand.
!
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

Stötar eller skada kan uppstå.
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte några tunga föremål på
strömsladden.

En skadad strömsladd kan leda till stötar eller brand.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm och annat skräp från stickkontakterna och eluttaget med en torr
trasa.
!

Annars kan brand uppstå.
Innan du använder produkten
11
Innan du använder produkten
Varning
Koppla inte från strömsladden när produkten används.

Produkten kan skadas av en elstöt.
Använd inte strömsladden till andra produkter än auktoriserade produkter som
tillhandahålls av Samsung.

!
Stötar eller brand kan uppstå.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

Om problem uppstår med produkten kopplar du från strömsladden så att
produkten inte får någon ström.
!
Det går inte att stänga av strömmen till produkten helt genom att trycka på
strömbrytaren.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

Stötar eller brand kan uppstå.
!
Installation
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.

Annars kan brand uppstå.
Undvik att placera produkten i trånga utrymmen med dålig ventilation, t.ex. en
bokhylla eller garderob.

Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar
brinna.
Förvara produktens plastförpackning utom räckhåll för barn.

Barnen kan kvävas.
!
Innan du använder produkten
12
Innan du använder produkten
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla,
lutande ytor med mera).

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.

Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten
skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.

!
Stötar eller brand kan uppstå.
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

Produktens livstid kan då förkortas eller brand uppstå.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

Produkten kan falla och skada barn.
Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd
inte produkten i närheten av oljeföroreningar.
Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
Varning
Var försiktig så att du inte tappar produkten när du flyttar den.

Produkten kan då skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

Skärmen kan skadas.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre,
främre kanten av produkten inte skjuter ut.

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.

Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Innan du använder produkten
13
Innan du använder produkten
Ställ ner produkten försiktigt.

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder
dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller
en plats där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en
kraftig försämring av produktens prestanda.

Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 81) om du vill installera produkten på
ett sådant ställe.
Användning
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Försök inte att själv ta isär,
reparera eller ändra produkten.

Stötar eller brand kan uppstå.

Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 81) för reparation.
Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den,
inklusive strömsladden.
!

Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst (sida 81).
!

Stötar eller brand kan uppstå.
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

Produkten kan falla och barn kan skadas allvarligt.
Om produkten faller eller utsidan skadas stänger du av produkten, tar bort
strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 81).

Stötar eller brand kan annars uppstå.
Placera inte tunga föremål, leksaker eller godis på produkten.

Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksaken eller
godiset och orsaka allvarliga skador.
Innan du använder produkten
14
Innan du använder produkten
Under åskväder bör du stänga av strömmen och dra ur strömsladden.

Stötar eller brand kan uppstå.
!
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

Stötar eller brand kan uppstå.
!
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan
uppstå.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera
också lokalen omedelbart.
!
GAS

Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan
uppstå.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära
produkten.

!
En explosion eller brand kan uppstå.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar
brinna.
100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara
föremål (papper, tändstickor osv.) i produktens ventilationsspringor eller portar.

Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av
produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida
81).

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.

Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av
produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida
81).

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Innan du använder produkten
15
Innan du använder produkten
Varning
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända
bilder och defekta pixlar.

!
Om du inte tänker använda produkten under en längre tid aktiverar du
strömsparläget eller en skärmsläckare.
-_!
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen
under en längre tid (semester med mera).

Annars kan ansamlat damm, överhettning, elstötar eller elläckage orsaka
brand.
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

Annars kan synen försämras.
!
Placera inte likströmsadaptrar tillsammans.

Annars kan brand uppstå.
Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.

Annars kan brand uppstå.
Utsätt inte likströmsenheten för vatten.

Stötar eller brand kan uppstå.

Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller
snö.

Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.

Annars kan brand uppstå.
Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.
!
Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti
riktad uppåt, kan vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och
göra att den slutar fungera.
!
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
Innan du använder produkten
16
Innan du använder produkten
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Håll inte bildskärmen uppochner och flytta den inte genom att hålla i foten.

Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

Stötar eller brand kan uppstå.
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

Risken för trötta ögon minskar.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan
vara mycket varm.
Förvara de mindre tillbehören som hör till produkten utom räckhåll för barn.
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
!

Barnens fingrar eller händer kan annars fastna och skadas.

Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
personskador.
Placera inte tunga föremål på produkten.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
Innan du använder produkten
17
Innan du använder produkten
Rätt hållning vid produktanvändning
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:

Sitt med rak rygg.

Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något
på skärmen.
Ögonen ska vara rakt framför skärmen.

Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.

Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.

Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.

Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är
placerade mot golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
Innan du använder produkten
18
1
1.1
Förberedelser
Kontrollera innehållet
1.1.1 Kontrollera delarna

Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av om något saknas.

Komponenterna kan se något annorlunda ut än på bilderna.
Komponenter
Snabbstartguide
Garantikort
(Ej tillgänglig på alla platser)
Bruksanvisning (tillbehör)
HDMI-kabel (tillbehör)
HDMI-DVI-kabel (tillbehör)
D-Sub-kabel (tillbehör)
DC-strömadapter (integrerad)
(tillbehör)
DC-strömadapter (löstagbar)
(tillbehör)
Strömkabel
(endast med löstagbar DCströmadapter.)
Fotplatta (tillbehör)
Fotplatta (tillbehör)
Stativled (tillbehör)
Stativled (tillbehör)
Komponenterna kan variera på olika platser.
1 Förberedelser
19
1
1.2
Förberedelser
Delar
1.2.1 Knappar på framsidan
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
Funktionsknappguide
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
VOL
SAMSUNG
Ikoner
Beskrivning
Öppna eller stäng menyn på skärmen eller gå tillbaka till den föregående
menyn.

OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås
menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.

Aktivera: Om du vill låsa menyreglaget håller du ned knappen [ MENU]
i 10 sekunder.
MENU

Inaktivera: Om du vill låsa upp reglaget håller du ned knappen [ MENU]
i över 10 sekunder.
Om OSD-kontrollen är låst
Ljus och Kontrast kan ändras. Spelläge är tillgängligt.
INFORMATION kan visas.
1 Förberedelser
20
1
Förberedelser
Ikoner
Beskrivning
Tryck om du vill aktivera eller inaktivera Spelläge.
Objekten nedan är inte tillgängliga om funktionen Spelläge är tillgänglig.
S22D390H / S22D393H

BILD
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Angle,
→ Kontrast, Skärpa, MAGIC
SAMSUNG
MAGICUpscale

FÄRG

INST. & ÅTERST.
→ Eco-spar
S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Kontrast, Skärpa, MAGIC

BILD

FÄRG

INST. & ÅTERST.
→ Eco-spar
Flytta till den övre eller nedre menyn eller ändra värdet för ett alternativ på
menyn på skärmen.
Analog- Använd den här knappen för att reglera skärmens ljusstyrka och
kontrast.
HDMI- Använd den här knappen för att reglera volymen.
Bekräfta ett menyval.
Om du trycker på knappen [
] när menyn på skärmen inte visas
ändras inmatningsskällan (Analog/HDMI). Om du slår på produkten eller
ändrar inmatningskälla genom att trycka på knappen [
] visas ett
meddelande med information om den ändrade inmatningskällan i det
övre vänstra hörnet av skärmen.
Tryck på knappen [AUTO] för att justera skärminställningarna
automatiskt.
AUTO

Om du ändrar upplösningen i visningsegenskaper aktiveras
funktionen Autojustering.

Endast tillgängligt i läget Analog.
1 Förberedelser
21
1
Förberedelser
Ikoner
Beskrivning
Slå på eller av skärmen.
När du trycker på en knapp på produkten visas Funktionsknappguiden
innan skärmmenyn öppnas. (Guiden visar funktionen för den knapp som
trycks ned.)
Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en gång
till på motsvarande knapp.
Funktionsknappguide
Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
produktmodeller. Se aktuell produkt.
På funktionsknappssidan ser du om Spelläge är aktiverat.

[
]: Av

[
]: På
1 Förberedelser
22
1
Förberedelser
1.2.2 Baksidan
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
Port
Beskrivning
Anslut likströmsadaptern.
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.

Funktionen är endast tillgänglig i läget HDMI.

Ljudet hörs bara om du använder en HDMI-till-HDMI-kabel.
1 Förberedelser
23
1
1.3
Förberedelser
Installation
1.3.1 Montera stativet

Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med
skärmen nedåt.

Utseendet kan variera beroende på produkt.
För in anslutningen för stativ i
stativet i den riktning som
bilden visar.
Kontrollera att anslutningen för Vrid anslutningsskruven på
stativ är ordentligt ansluten.
stativets nederdel helt så att
den är ordentligt fäst.
Lägg en duk över bordet för att
skydda produkten och placera
produkten på den så att
fronten är vänd nedåt.
Håll i produktens huvudenhet
med händerna som bilden
visar.
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du
håller produkten upp-och-ned.
Tryck in det monterade stativet
i huvudenheten i pilens riktning
som bilden visar.
1 Förberedelser
24
1
Förberedelser
1.3.2 Avlägsna stativet
Utseendet kan variera beroende på produkt.
Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och placera
produkten på den så att fronten är vänd nedåt.
Greppa tag om stativpelaren med ena handen och banka
nedåt med knuten näve på stativets fotplatta i pilens riktning för
att lossa plattan.
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för att dela på
dem.
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att dra den i
pilens riktning som bilden visar.
1 Förberedelser
25
1
Förberedelser
1.3.3 Ändra produktens lutning
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Du kan ändra lutningen på bildskärmen.

Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.
1 Förberedelser
26
1
Förberedelser
1.3.4 Antistöldlås
Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten
för detaljer. Låsenheten säljs separat
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
2
3
4
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
För in Kensington-låset i säkerhetsskåran på skärmens baksida.
Lås låsenheten.

En antistöldlåsenhet kan köpas separat.

Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
1 Förberedelser
27
2
2.1
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
2.1.1 Kontrollpunkter före anslutning

Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.

Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

2.2
Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Ansluta och använda en dator
2.2.1 Ansluta till en dator

Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.

Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Utseendet kan variera beroende på produkt.
Ansluta med D-SUB-kabeln (analog typ)
Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna. Se till att först ansluta en källenhet innan
du ansluter strömsladden.
RGB IN
1
2
Anslut D-SUB-kabeln till [RGB IN]-porten på produktens baksida och RGB-porten på datorn.
Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag. Slå sedan på strömknappen på datorn.
(Mer information finns under "2.2.3
3
Ansluta strömmen".)
Ändra inmatningskällan till Analog genom att trycka på [
].
2 Ansluta och använda en källenhet
28
2
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna. Se till att först ansluta en källenhet innan
du ansluter strömsladden.
HDMI IN
1
2
Anslut HDMI-kabeln till [HDMI IN]-porten på baksidan på produkten och HDMI-porten på datorn.
Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag. Slå sedan på strömknappen på datorn.
(Mer information finns under "2.2.3
3
Ansluta strömmen".)
Ändra inmatningskällan till HDMI genom att trycka på [
].
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna. Se till att först ansluta en källenhet innan
du ansluter strömsladden.
HDMI IN
1
2
Anslut HDMI-DVI-kabeln till [HDMI IN]-porten på baksidan på produkten och DVI-porten på datorn.
Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag. Slå sedan på strömknappen på datorn.
(Mer information finns under "2.2.3
3
Ansluta strömmen".)
Ändra inmatningskällan till HDMI genom att trycka på [
].
2 Ansluta och använda en källenhet
29
2
Ansluta och använda en källenhet
2.2.2 Ansluta till hörlurar
Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna. Se till att först ansluta en källenhet innan
du ansluter strömsladden.
1
Anslut en ljudutgångsenhet, t.ex. hörlurar, till [
]-porten på produkten.

Funktionen är endast tillgänglig i läget HDMI.

Ljudet hörs bara om du använder en HDMI-till-HDMI-kabel.
2 Ansluta och använda en källenhet
30
2
Ansluta och använda en källenhet
2.2.3 Ansluta strömmen

Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Utseendet kan variera beroende på produkt.
Strömanslutning med integrerad DC-strömadapter

Anslut strömadaptern till [DC14V]-porten på produktens baksida och till ett vägguttag.
DC14V
Ingångsvolten ändras automatiskt.
Strömanslutning med löstagbar DC-strömadapter

Anslut strömkabeln till DC-strömadaptern.
Anslut sedan likströmsadaptern till [DC14V]-porten på baksidan av produkten.
Anslut sedan strömsladden till eluttaget.
DC14V
Ingångsvolten ändras automatiskt.
2 Ansluta och använda en källenhet
31
2
Ansluta och använda en källenhet
2.2.4 Installation av drivrutiner

Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.

En installationsdrivrutin finns med på den CD som medföljer produkten.

Om den fil som följer med inte fungerar går du till Samsungs hemsida (http://www.samsung.com/)
och hämtar filen.
1
2
3
4
Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
5
Gå till skärmegenskaper och kontrollera att upplösning och uppdateringsfrekvens är rätt.
Klicka på "Windows Driver".
Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
Välj produktens modell i listan över modeller.
Se bruksanvisningen för Windows operativsystem för mer information.
2 Ansluta och använda en källenhet
32
2
Ansluta och använda en källenhet
2.2.5 Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
Inställningsguiden
Den optimala upplösningen för den
här skärmen är:
****x**** **Hz
Använd inställningarna ovan för att
ställa in upplösningen för datorn.
Svenska
Tillbaka
1
2
Tryck på [
] för att gå till det språk du vill ha och tryck sedan på [
Du döljer informationsmeddelandet genom att trycka på [ MENU ] eller [
].
].

Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även
om du stänger av och slår på produkten igen.

Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
2 Ansluta och använda en källenhet
33
3
Skärminställning
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka.
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
3.1
Ljus
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde får bilden att visas klarare.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.1.1 Konfigurera Ljus
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Ljus genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
Favorit
SAMSUNG
MAGIC Angle
Av
SAMSUNG
Av
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Justera nivå för
ljusstyrka.
Ett värde närmare 100
innebär en ljusare
skärm.
AUTO
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Bildstorlek
Justera nivå för
ljusstyrka.
Ett värde närmare 100
innebär en ljusare
skärm.
Favorit
Av
Wide
AUTO
4
5
Justera Ljus med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
34
3
3.2
Skärminställning
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.

SAMSUNG
Det här alternativet är inte tillgängligt när MAGIC
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.2.1 Ställa in Kontrast
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Kontrast genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Ljus
100
Kontrast
Justera kontrastnivå.
Ett värde nära 100
betyder större kontrast
mellan ljust och mörkt.
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
Favorit
SAMSUNG
MAGIC Angle
Av
SAMSUNG
Av
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
AUTO
BILD
100
Ljus
75
Kontrast
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
Justera kontrastnivå.
Ett värde nära 100
betyder större kontrast
mellan ljust och mörkt.
Favorit
MAGIC Bright
SAMSUNG
Av
MAGIC Upscale
Wide
Bildstorlek
AUTO
4
5
Justera Kontrast med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
35
3
3.3
Skärminställning
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.

SAMSUNG
Det här alternativet är inte tillgängligt när MAGIC
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget MAGIC
Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.3.1 Ställa in Skärpa
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Skärpa genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
MAGIC Bright
Justera bildens skärpa.
Ett värde nära 100
innebär en skarpare
bild.
Favorit
SAMSUNG
MAGIC Angle
Av
SAMSUNG
Av
MAGIC Upscale
AUTO
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
MAGIC Bright
Justera bildens skärpa.
Ett värde nära 100
innebär en skarpare
bild.
Favorit
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Bildstorlek
Av
Wide
AUTO
4
5
Justera Skärpa med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
36
3
3.4
Skärminställning
Spelläge
Konfigurera produktens skärminställningar för spelläget. Använd den här funktionen när du spelar spel på
en dator eller har anslutit en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™.
De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell produkt.
3.4.1 Ställa in Spelläge
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till Spelläge genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Av
Off
SAMSUNG
På
Custom
SAMSUNG
Alltid på
Spelläge
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Optimerar
bildinställningar för
spel.
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
AUTO
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Av
Off
SAMSUNG
På
Custom
SAMSUNG
Alltid på
Spelläge
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimerar
bildinställningar för
spel.
Off
Bildstorlek
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.

När skärmen stängs av, övergår i energisparläge eller ändrar ingångskällor, växlas Spelläge till Av
även om det är inställt på På.

Om du vill att Spelläge alltid ska vara aktiverat, markerar du Alltid på.
3 Skärminställning
37
3
3.5
Skärminställning
SAMSUNG MAGIC Bright
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.

Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar är aktiverat.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när MAGIC
Angle är aktiverat.

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
3.5.1 Ställa in SAMSUNG MAGIC Bright
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
SAMSUNG
Gå till MAGIC
Bright genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
100
Ljus
75
Kontrast
60
Skärpa
Spelläge
Favorit
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Bio
Off
2200
SAMSUNG
Dynamisk kontr.
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
Off
50
AUTO
BILD
100
Ljus
75
Kontrast
60
Skärpa
Spelläge
Favorit
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Bio
Off
2200
Dynamisk kontr.
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Bildstorlek
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
Off
50
AUTO

Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.

Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.

Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.

Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
3 Skärminställning
38
3
Skärminställning
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
Spelläge
60
Dynamisk
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Film
SAMSUNG
Favorit
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
Custom
Off
Off
Wide
AUTO
BILD
100
Ljus
75
Kontrast
60
Skärpa
Spelläge
Dynamisk
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Film
Off
2200
Favorit
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Bildstorlek
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
Off
50
AUTO
SAMSUNG
När den externa ingången ansluts via HDMI och PC/AV-läge är inställd på AV, har MAGIC
Bright fyra
automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på
fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit
som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.
4
5

Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.

Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.

Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.

Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
39
3
3.6
Skärminställning
SAMSUNG MAGIC Angle (S22D390H / S22D393H)
SAMSUNG
Med MAGIC
Angle kan du ställa in inställningar för optimal bildkvalitet beroende på visningsvinkeln.

SAMSUNG
Det här alternativet är inte tillgängligt när MAGIC
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
Med den här funktionen kan du anpassa visningsvinkeln, ljusstyrkan och tonen efter dina egna behov.
3.6.1 Ställa in SAMSUNG MAGIC Angle
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
SAMSUNG
Gå till MAGIC
Angle genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Ljus
100
Av
Kontrast
75
Tillb.lutat läge1
Skärpa
60
Tillb.lutat läge2
Spelläge
Custom
Stående läge
SAMSUNG
MAGIC Bright
Sidoläge
SAMSUNG
MAGIC Angle
Gruppvy
SAMSUNG
Favorit
MAGIC Upscale
Välj den bildvinkel
som bäst passar din
placering i rummet.
Off
Off
Wide
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Välj det här alternativet om du sitter rakt framför produkten.

Av

Tillb.lutat läge1
②: Välj det här alternativet om du tittar upp något på produkten.

Tillb.lutat läge2
③: Välj det här alternativet om du tittar upp mer på produkten än vid Tillb.lutat
läge1.

Stående läge

Sidoläge
④ : Välj det här alternativet om du tittar ner något på produkten.
⑤ : Välj det här alternativet om du sitter lite vid sidan av produkten.
3 Skärminställning
40
3
Skärminställning

Gruppvy: Välj det här alternativet om fler än en person tittar på produkten från platserna
①,
④ och ⑤ .

4
5
Favorit: Tillb.lutat läge1 används som standard om Favorit är valt.
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
41
3
3.7
Skärminställning
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale-funktionen
kan förbättra bilddetaljernas lager och göra bilden mer levande.

Funktionen har mest effekt på lågupplösta bilder.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.7.1 Ställa in SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
SAMSUNG
Gå till MAGIC
Upscale genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Custom
SAMSUNG
Av
SAMSUNG
Läge 1
Off
SAMSUNG
Läge 2
Wide
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Förbättra bilddetaljer
och livfullhet.
Off
AUTO
BILD
Ljus
100
Kontrast
Förbättra bilddetaljer
och livfullhet.
75
Skärpa
60
Spelläge
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Av
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Läge 1
Off
Bildstorlek
Läge 2
Wide
Off
AUTO
Jämfört med Läge 1 har Läge 2 större effekt.
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
42
3
3.8
Skärminställning
Bildstorlek
Ändra bildstorleken.
De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell produkt.
3.8.1 Ändra Bildstorlek
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Bildstorlek genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
I PC-läge
BILD
Bildstorlek
HDMI svart
Auto
Wide
H-position
100
75
Välj storlek och
bildförhållande för
bilden som visas på
skärmen.
6050
V-position
50
Grov
2200
Fin
0
AUTO
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
Välj storlek och
bildförhållande för
bilden som visas på
skärmen.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Bildstorlek
Auto
Wide
AUTO

Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.

Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
3 Skärminställning
43
3
Skärminställning
I AV-läge
BILD
Bildstorlek
4:3
HDMI svart
16:9
H-position
Anpassa t. skärm
V-position
100
75
Välj storlek och
bildförhållande för
bilden som visas på
skärmen.
6050
50
Grov
2200
Fin
0
AUTO
BILD
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Spelläge
Av
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Bildstorlek
4:3
Auto
16:9
Wide
Anpassa t. skärm
Välj storlek och
bildförhållande för
bilden som visas på
skärmen.
Wide
AUTO
4
5

4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.

16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.

Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.

Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.

Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
Tryck på [

En digital utenhet är ansluten med HDMI-kabeln.

Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt
(signalerna kan inte användas på alla modeller).

Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI och PC/AVläge är inställt som AV.
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
44
3
3.9
Skärminställning
HDMI svart
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan HDMI
svart användas för att justera bildkvaliteten. Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten
med HDMI svart.

Funktionen är endast tillgänglig i läget HDMI.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.9.1 Konfigurera inställningar för HDMI svart
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till HDMI svart genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
BILD
Bildstorlek
HDMI svart
H-position
Normal
Optimera HDMI-bildens
ljusstyrka och kontrast
genom att justera
videosignalens svärta.
Låg
V-position
Grov
Fin
AUTO
BILD
HDMI svart
Svarstid
Normal
Låg
Optimera HDMI-bildens
ljusstyrka och kontrast
genom att justera
videosignalens svärta.
H-position
V-position
Grov
Fin
AUTO

Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.

Låg : Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring
i kontrastförhållandet.
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
3 Skärminställning
45
3
Skärminställning
3.10 Svarstid (S24D390HL / S24D393HL / S27D390H /
S27D393H)
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.

Det bästa alternativet för Svarstid när du inte visar film är Standard eller Snabbare.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.10.1 Ställa in Svarstid
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till Svarstid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten. Följande
skärm visas.
BILD
Öka panelens frekvens
så att videon visas
mer livfull och naturlig.
HDMI svart
Svarstid
Standard
Faster
H-position
Snabbare
50
V-position
Snabbast
Grov
Fin
50
2200
0
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
46
3
Skärminställning
3.11 H-position och V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.

Endast tillgängligt i läget Analog.

Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge. När en 480p, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.11.1 Ställa in H-position och V-position
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till H-position eller V-position genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
BILD
Bildstorlek
Wide
Flytta bilden som visas
på skärmen till vänster
eller höger.
HDMI svart
H-position
V-position
Grov
Fin
50
50
2200
0
AUTO
BILD
Flytta bilden som visas
på skärmen till vänster
eller höger.
HDMI svart
Svarstid
H-position
V-position
Grov
Fin
Snabbare
50
50
2200
0
AUTO
3 Skärminställning
47
3
Skärminställning
BILD
Bildstorlek
Wide
Flytta bilden som visas
på skärmen uppåt eller
nedåt.
HDMI svart
H-position
V-position
Grov
Fin
50
50
2200
0
AUTO
BILD
Flytta bilden som visas
på skärmen uppåt eller
nedåt.
HDMI svart
Svarstid
H-position
V-position
Grov
Fin
Snabbare
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Tryck på [
] när du vill ställa in H-Position eller V-Position.
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
48
3
Skärminställning
3.12 Grov
Justera skärmfrekvensen

Endast tillgängligt i läget Analog.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.12.1 Justera Grov
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Gå till Grov genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Bildstorlek
Wide
Justera
skärmfrekvensen.
HDMI svart
H-position
50
V-position
50
Grov
2200
Fin
0
AUTO
BILD
Justera
skärmfrekvensen.
HDMI svart
Svarstid
Snabbare
50
H-position
50
V-position
2200
Grov
0
Fin
AUTO
4
5
Justera Grov med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
49
3
Skärminställning
3.13 Fin
Finjustera skärmen för en levande bild.

Endast tillgängligt i läget Analog.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
3.13.1 Justera Fin
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till BILD genom att trycka på [
Gå till Fin genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
BILD
Bildstorlek
Wide
Finjustera skärmen för
att få en mer livfull bild.
HDMI svart
H-position
V-position
Grov
50
50
2200
Fin
0
AUTO
BILD
Finjustera skärmen för
att få en mer livfull bild.
HDMI svart
Svarstid
Snabbare
H-position
V-position
50
50
2200
Grov
0
Fin
AUTO
4
5
Justera Fin med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
3 Skärminställning
50
4
Ställa in ton
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
Justera skärmens ton. Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett
SAMSUNG
för MAGIC
Bright. Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
4.1
Röd
Justera värdet för färgen röd i bilden. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgens intensitet.
4.1.1 Ställa in Röd
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Röd genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Justera röd
mättnadsnivå.
Ett värde närmare 100
betyder att färgen blir
intensivare.
50
Blå
Färgton
Normal
Gamma
Läge 1
AUTO
4
5
Justera Röd med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Ställa in ton
51
4
4.2
Ställa in ton
Grön
Justera värdet för färgen grön i bilden. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgens intensitet.
4.2.1 Ställa in Grön
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till FÄRG genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Grön genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Blå
Justera grön
mättnadsnivå.
Ett värde närmare 100
betyder att färgen blir
intensivare.
50
Färgton
Normal
Gamma
Läge 1
AUTO
4
5
Justera Grön med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Ställa in ton
52
4
4.3
Ställa in ton
Blå
Justera värdet för färgen blå i bilden. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgens intensitet.
4.3.1 Ställa in Blå
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Blå genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Justera blå
mättnadsnivå.
Ett värde närmare 100
betyder att färgen blir
intensivare.
50
Blå
Färgton
Normal
Gamma
Läge 1
AUTO
4
5
Justera Blå med knappen [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Ställa in ton
53
4
4.4
Ställa in ton
Färgton
Ändrar bildens färgton.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när MAGIC
Angle är aktiverat.

SAMSUNG
Det här alternativet är inte tillgängligt när MAGIC
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
4.4.1 Konfigurera inställningarna för Färgton
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Färgton genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
FÄRG
50
Röd
Grön
Blå
Färgton
Gamma
Sval 2
Sval 1
Normal
Varm 1
Välj den färgton som
bäst passar dina
visningsbehov.
50
50
Normal
Mode1
Varm 2
Favorit
AUTO

Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.

Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.

Normal: Visa standardfärgtonen.

Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.

Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.

Favorit: Anpassa färgtonen.
När den externa ingången ansluts via HDMI och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Ställa in ton
54
4
4.5
Ställa in ton
Gamma
Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när MAGIC
Angle är aktiverat.

SAMSUNG
Det här alternativet är inte tillgängligt när MAGIC
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.

De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell
produkt.
4.5.1 Ställa in Gamma
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till FÄRG genom att trycka på [
Gå till Gamma genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
FÄRG
Röd
50
Grön
50
Blå
50
Färgton
Gamma
Justera
färgintensitetens
mellannivå.
Normal
Läge 1
Mode1
Läge 2
Läge 3
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Ställa in ton
55
5
5.1
Koordinera skärmmenykontrollen
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
Språk
Ställ in menyspråk.

En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.

Den används inte för andra funktioner i datorn.
5.1.1 Ställa in Språk
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till MENY INSTÄLLN. genom att trycka på [
Gå till Språk genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
MENY INSTÄLLN.
Anger menyspråk.
Språk
Polski
Deutsch
Meny H-position
Português
English
Meny V-position
Español
Visa tid
Svenska
Français
Transparens
Türkçe
Italiano
ᣣᧄ⺆
Magyar
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det språk du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Koordinera skärmmenykontrollen
56
5
5.2
Koordinera skärmmenykontrollen
Meny H-position och Meny V-position
Meny H-position: Flytta menyn åt vänster eller höger.
Meny V-position: Flytta menyn uppåt eller nedåt.
5.2.1 Ställa in Meny H-position och Meny V-position
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till MENY INSTÄLLN. genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Meny H-position eller Meny V-position genom att trycka på [
[
] på produkten.
] och tryck sedan på
] på produkten. Följande skärm visas.
MENY INSTÄLLN.
Språk
Meny H-position
Meny V-position
Visa tid
Transparens
Svenska
Flytta menypositionen
till vänster eller höger.
100
2
20 sek.
På
AUTO
MENY INSTÄLLN.
Språk
Meny H-position
Meny V-position
Visa tid
Transparens
Svenska
Flytta menypositionen
uppåt eller nedåt.
100
2
20 sek.
På
AUTO
4
5
Tryck på [
] när du vill ställa in Meny H-position eller Meny V-position.
Det valda alternativet tillämpas.
5 Koordinera skärmmenykontrollen
57
5
5.3
Koordinera skärmmenykontrollen
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
5.3.1 Ställa in Visa tid
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till MENY INSTÄLLN. genom att trycka på [
Gå till Visa tid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
MENY INSTÄLLN.
Svenska
Språk
100
Meny H-position
Meny V-position
Visa tid
Transparens
5 sek.
10 sek.
20 sek.
Ange hur länge
menyfönstret ska visas
på skärmen när det
inte används.
2
20 sek.
På
200 sek.
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Koordinera skärmmenykontrollen
58
5
5.4
Koordinera skärmmenykontrollen
Transparens
Ställ in transparensen för menyfönstren.
5.4.1 Ändra Transparens
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till MENY INSTÄLLN. genom att trycka på [
Gå till Transparens genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
MENY INSTÄLLN.
Svenska
Språk
100
Meny H-position
2
Meny V-position
20 sek.
Visa tid
Transparens
Konfigurera
transparens för
menyfönstren.
Av
På
På
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Koordinera skärmmenykontrollen
59
6
6.1
Inställningar och återställning
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
6.1.1 Återställa till standardinställningarna (Återställ alla)
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Återställ alla genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Återställ alla
Av
Eco-spar
Återställ alla
inställningarna för
produkten till
fabriksinställningarna.
Sluttid
PC/AV-läge
Acceleration
Knappupprepn.tid
Auto
Källdetektering
AUTO
Alla menyinställningar återställs
till standard.
Vill du återställa?
Ja
Nej
AUTO
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar och återställning
60
6
6.2
Inställningar och återställning
Eco-spar
Funktionen Eco-spar minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström som
används av skärmpanelen.

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
6.2.1 Ställa in Eco-spar
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Eco-spar genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Justera produktens
strömförbrukning för
att spara energi.
Återställ alla
Eco-spar
75%
Sluttid
50%
PC/AV-läge
Av
Knappupprepn.tid
Källdetektering
Acceleration
Auto
AUTO
4
5

75%: Ändra skärmens strömförbrukning till 75 % av standardnivån.

50%: Ändra skärmens strömförbrukning till 50% av standardnivån.

Av: Avaktivera funktionen Eco-spar.
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar och återställning
61
6
6.3
Inställningar och återställning
Sluttid
Du kan ställa in produkten att slå av automatiskt.
6.3.1 Ställa in Sluttid
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
4
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Gå till Sluttid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Gå till Sluttid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Aktivera eller
inaktivera Sluttid.
Återställ alla
Av
Eco-spar
Sluttid
PC/AV-läge
Acceleration
Knappupprepn.tid
Auto
Källdetektering
AUTO
Sluttid
Sluttid
Av
Stäng av efter
På
Aktivera eller
inaktivera Sluttid.
AUTO
5
6

Av: Avaktivera timern så att produkten inte stängs av automatiskt.

På: Aktivera timern så att produkten stängs av automatiskt.
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar och återställning
62
6
Inställningar och återställning
6.3.2 Ställa in Stäng av efter
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
4
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Sluttid genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
Gå till Stäng av efter genom att trycka på [
] på produkten.
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
Sluttid
Sluttid
På
Stäng av efter
4h
Ställ in att skärmen
ska stängas av
automatiskt efter en
viss tidsperiod.
AUTO
5
6
Tryck på [
] när du vill ställa in Stäng av efter.
Det valda alternativet tillämpas.

Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det angivna antalet
timmar.

Alternativet är endast tillgängligt när På är valt för Sluttid.

I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att
produkten slås på. Detta är i enlighet med föreskrifter om strömförsörjning.
Öppna MENU → INST. & ÅTERST. och ställ in Sluttid på Av om du inte vill att timern ska
aktiveras.
6 Inställningar och återställning
63
6
6.4
Inställningar och återställning
PC/AV-läge
Ställ in PC/AV-läge som AV. Bildstorleken förstoras. Det här alternativet är användbart när du tittar på en
film.

Den här funktionen stöder inte läget Analog.

Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9 eller 16:10.

Om skärmen (när den är ställd till HDMI) är i energisparläge eller om meddelandet Kontrollera
signal visas ska du trycka på knappen MENU för att visa menyn OSD (On Screen Display). Du kan
välja PC eller AV.
6.4.1 Ställa in PC/AV-läge
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
4
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till PC/AV-läge genom att trycka på [
Gå till HDMI genom att trycka på [
[
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
] på produkten. Tryck sedan på
] en gång till.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Förstora bilden genom
att ställa in AV.
Återställ alla
Av
Eco-spar
Sluttid
PC/AV-läge
Acceleration
Knappupprepn.tid
Auto
Källdetektering
AUTO
PC/AV-läge
HDMI
PC
Välj PC/AV-läget för
HDMI-källan.
AV
AUTO
5
6
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar och återställning
64
6
6.5
Inställningar och återställning
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
6.5.1 Ställa in Knappupprepn.tid
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
Gå till Knappupprepn.tid genom att trycka på [
] på produkten.
] och tryck sedan på [
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Återställ alla
Av
Eco-spar
Sluttid
PC/AV-läge
Knappupprepn.tid
Källdetektering
Konfigurera
svarskänsligheten
för en knapp när den
trycks ned.
Acceleration
1 sek
2 sek
Acceleration
Ingen upprepning
Auto
AUTO

Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett
kommando bara en gång när en knapp trycks ner.
4
5
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar och återställning
65
6
6.6
Inställningar och återställning
Källdetektering
Aktivera Källdetektering.
6.6.1 Ställa in Källdetektering
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
3
Gå till INST. & ÅTERST. genom att trycka på [
Gå till Källdetektering genom att trycka på [
] och tryck sedan på [
] och tryck sedan på [
] på produkten.
] på produkten.
Följande skärm visas.
INST. & ÅTERST.
Fastställ hur
ingångskällor ska
upptäckas.
Återställ alla
Av
Eco-spar
Sluttid
PC/AV-läge
Knappupprepn.tid
Källdetektering
Auto
Auto
Manuellt
AUTO
4
5

Auto: Inmatningskällan identifieras automatiskt.

Manuellt: Välj inmatningskälla manuellt.
Tryck på [
] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar och återställning
66
7
7.1
INFORMATION Meny och annat
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
INFORMATION
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
7.1.1 Visa INFORMATION
1
Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden. Efteråt trycker du på [ MENU ]
för att visa motsvarande menyskärm.
2
Gå till INFORMATION genom att trycka på [
]. Den aktuella inmatningskällan, frekvensen och
upplösningen visas.
INFORMATION
BILD
FÄRG
MENY INSTÄLLN.
INST. & ÅTERST.
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimalt läge
**** x **** **Hz
INFORMATION
AUTO
Menyalternativen som visas varierar beroende på modell.
7 INFORMATION Meny och annat
67
7
7.2
INFORMATION Meny och annat
Ställa in Ljus och Kontrast på startskärmen
Justera Ljus, Kontrast med knappen [
] när startskärmen visas och det inte finns någon meny
tillgänglig på skärmen.
Ljus :

SAMSUNG
Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för MAGIC
Bright.

Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar är aktiverat.
Kontrast :
1

SAMSUNG
Det här alternativet är inte tillgängligt när MAGIC
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..

Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Knappguiden visas när du trycker på valfri knapp på produktens framsida (när ingen menyskärm
visas). Tryck sedan på [
]. Följande skärm visas.
Ljus
100
Kontrast
75
2
3
Tryck på knappen [
] för att växla mellan inställningarna för Ljus och Kontrast.
Ställ in Ljus eller Kontrast med knapparna [
].
7 INFORMATION Meny och annat
68
7
7.3
INFORMATION Meny och annat
Ställa in volymen på startskärmen
Justera Volym genom att trycka på knappen [
1
] när Knappguiden visas.
Knappguiden visas när du trycker på valfri knapp på produktens framsida (när ingen menyskärm
visas). Tryck sedan på [
]. Följande skärm visas.
9RO\P
2
Ställ in Volym med knapparna [
50
].

Funktionen är endast tillgänglig i läget HDMI.

Ljudet hörs bara om du använder en HDMI-till-HDMI-kabel.
7 INFORMATION Meny och annat
69
8
8.1
Installera programmet
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Med "Easy Setting Box" kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
8.1.1 Installera programmet
1
2
Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
Välj installationsprogrammet "Easy Setting Box".
Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och
dubbelklicka på installationsfilen för "Easy Setting Box" på CD-skivan.
3
4
När installationsguiden visas klickar du på Next (Nästa).
Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.

Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter
installationen.

Ikonen "Easy Setting Box" kanske inte visas beroende på datorsystemet och
produktspecifikationer.

Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation ("Easy Setting Box")
Installationen av "Easy Setting Box"kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
Systemkrav
Operativsystem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hårdvara

Minst 32 MB minne

Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
8 Installera programmet
70
8
Installera programmet
8.1.2 Ta bort programmet
Klicka på Start, välj Inställningar/Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Lägg till eller ta bort
program.
Välj "Easy Setting Box" i programlistan och klicka på knappen Lägg till/Ta bort.
8 Installera programmet
71
9
9.1
Felsökningsguide
Gör detta innan du kontaktar Samsungs kundservice
9.1.1 Testa produkten
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför du
ett självdiagnostest.
1
2
3
4
Slå av både datorn och produkten.
Koppla från kabeln från produkten.
Slå på produkten.
Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
9.1.2 Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se "10.3 Tabell för standardsignalläge") är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
9.1.3 Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Problem
Skärmen håller på att slås på och av.
Lösningar
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan
produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa. (Se "2.2 Ansluta och använda en
dator")
9 Felsökningsguide
72
9
Felsökningsguide
Skärmproblem
Problem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Lösningar
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
(Se "2.2 Ansluta och använda en dator")
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till
produkten.
(Se "2.2 Ansluta och använda en dator")
Kontrollera att enheten som är ansluten till
produkten som är påslagen.
Meddelandet Ej optimalt läge visas.
Det här meddelandet visas om signalen från
grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning eller frekvens.
Ändra den maximala upplösningen och
frekvensen efter produktens prestanda i enlighet
med tabellen över standarsignallägen (sida 79).
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
(Se "2.2 Ansluta och använda en dator")
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.)
och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till
rekommenderad nivå. (Se "10.1 Allmänt")
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på
skärmen.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn
är inom upplösningsintervallet och frekvensen
som är kompatibla med produkten. Om det
behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet
med tabellen över standardsignallägen (sida 79) i
den här manualen och menyn INFORMATION på
produkten.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under FÄRG.
Färgerna på skärmen har en skugga och är
förvridna.
Ändra inställningarna under FÄRG.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ändra inställningarna under FÄRG.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan
blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta
på musen för att återgå till föregående skärm.
9 Felsökningsguide
73
9
Felsökningsguide
Ljudfel
Problem
Det finns inget ljud.
Lösningar
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten
eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har
vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Källenhetsfel
Problem
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Lösningar
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta
den komma på service.
LED-lampornas synlighet på produktens ram är beroende av användarens betraktningsvinkel.
Ljuset är ofarligt för människor och har ingen effekt på produktens funktioner eller prestanda.
Produkten är säker att använda.
9 Felsökningsguide
74
9
9.2
Felsökningsguide
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.

Windows XP Välj Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar
Utseende och teman
Avancerat
Bildskärm och
ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
Inställningar
Avancerat
Bildskärm
Bildskärm och ställ in
Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows Vista: Välj Kontrollpanelen
anpassning
Anpassning
Avancerade inställningar
Utseende och
Bildskärmsinställningar
Bildskärm och ändra
Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows 7: Välj Kontrollpanelen
anpassning
Bildskärm
Avancerade inställningar
Utseende och
Skärmupplösning
Bildskärm och ändra
Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Windows 8: Välj Inställningar
Utseende och anpassning
Skärmupplösning
Kontrollpanelen
Bildskärm
Avancerade inställningar
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
9 Felsökningsguide
75
9
Felsökningsguide
Fråga
Hur ändrar jag upplösningen?
Svar

Windows XP Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm

Utseende och teman
Inställningar och justera upplösningen.
Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.

Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen
anpassning
Anpassa
Utseende och
Inställningar för bildskärm och
justera upplösningen.

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
anpassning
Bildskärm
Utseende och
Justera upplösning och justera
upplösningen.

Windows 8: Gå till Inställningar
Utseende och anpassning
Kontrollpanelen
Bildskärm
Justera
upplösning och justera upplösningen.
Hur ställer jag in
energisparläge?

Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och teman
Bildskärm
Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-
INSTÄLLNINGARNA på datorn.

Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Anpassa
Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Anpassa
Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar
Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Anpassa
Inställningar för skärmsläckare eller BIOSINSTÄLLNINGAR på datorn.
Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
9 Felsökningsguide
76
10
Specifikationer
10.1 Allmänt
Modellnamn
S22D390H /
S22D393H
S24D390HL /
S24D393HL
Storlek
21,5 tum (54 cm)
23,6 tum (59 cm)
27 tum (68 cm)
Visningområde
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
597,9 mm (H) x
336,3 mm (V)
Bildpunktstopp
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
0,2715 mm (H) x
0,2715 mm (V)
0,3114 mm (H) x
0,3114 mm (V)
Skärm
Nätanslutning
Mått
(B x H x D) /
Vikt
Miljöaspekter
S27D390H /
S27D393H
Den här produkten stöder 100-240 V. Eftersom
standardspänningen kan variera från ett land till ett annat ska du
kontrollera etiketten på produktens baksida.
Utan stativ
514,2 x 323,3 x 81,7
mm
547,8 x 332,5 x 80,1
mm
625,2 x 376,3 x
79,6 mm
Med stativ
514,2 x 401,4 x
184,9 mm / 3,2 kg
(Fyrkantig stativbas)
547,8 x 409,2 x
209,8 mm / 3,7 kg
(Fyrkantig stativbas)
625,2 x 453 x
209,8 mm / 4,7 kg
(Fyrkantig stativbas)
514,2 x 389,4 x
209,0 mm / 3,2 kg
(Rund stativbas)
547,8 x 401,2 x
243,4 mm / 3,7 kg
(Rund stativbas)
625,2 x 445 x
243,4 mm / 4,7 kg
(Rund stativbas)
Drift
Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn
och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan
dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på
LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
10 Specifikationer
77
10
Specifikationer
10.2 Energispar
Energisparfunktionen i den här produkten minskar energiförbrukningen genom att stänga av skärmen
och ändra status för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte
frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller
rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med
energisparfunktion.
Energisparfunktion
Testförhållanden
enligt Energy Star
Energisparläge
Ström av
(strömknappen)
Strömindikator
På
Blinkar
Av
Strömförbrukning
(S22D390H /
S22D393H)
Standard 21 W
Standard 0,3 W
mindre än 0,3 W
Strömförbrukning
(S24D390HL /
S24D393HL)
Standard 21 W
Standard 0,3 W
mindre än 0,3 W
Strömförbrukning
(S27D390H /
S27D393H)
Standard 22 W
Standard 0,3 W
mindre än 0,3 W


Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när
inställningarna ändras. (S**D390/S**D393-modellens energisparläge : Max 0,45 W)
ENERGY STAR® är ett USA-registrerat varumärke som tillhör det amerikanska naturvårdsverket
EPA.
Energieffektiviteten i Energy Star-programmet mäts med testmetoden i den aktuella Energy Star®standarden.

Om du vill sänka strömförbrukningen till 0 drar du ut strömsladden. Se till att koppla från
strömsladden om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Om du vill minska
energiförbrukningen till 0 Watt när strömbrytaren inte går att komma åt kopplar du från
strömsladden.
10 Specifikationer
78
10
Specifikationer
10.3 Tabell för standardsignalläge

Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå
optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. En annan upplösning än den angivna kan därför ge
sämre bildkvalitet. Undvik detta genom att välja den upplösning som är angiven som optimal för
produktens skärmstorlek.

Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-monitor (ansluten till en dator) mot en LCD-monitor.
Om LCD-monitorn inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDTmonitorn innan du byter den mot LCD-monitorn.
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt.
Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i
bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
10 Specifikationer
79
10
Specifikationer
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell
cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell
frekvens uppmäts i kHz.

Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här
upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
10 Specifikationer
80
Appendix
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Sam
sung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Appendix
81
Appendix
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Appendix
82
Appendix
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Appendix
83
Appendix
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"#$';<
#=>@>=#=#Q
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Appendix
84
Appendix
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Appendix
85
Appendix
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Appendix
86
Appendix
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Appendix
87
Appendix
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Appendix
88
Appendix
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Appendix
89
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.

Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer. (Internet, antenn, kabelsignal osv,)

Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.

Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.

Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.

Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.

Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.

Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.

Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:

yttre påverkan eller fall.

Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.

Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.

Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.

Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.

Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat

Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)

Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
Appendix
90
Appendix
Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
Appendix
91
Appendix
Korrekt avfallshantering
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för
vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
Appendix
92
Appendix
Terminologi
Meny på skärmen
Med menyerna på skärmen kan du ange skärminställningar för optimering av bildkvaliteten efter
behov. Du kan ändra skärmens ljusstyrka, ton, storlek och många andra inställningar med hjälp av de
menyer som visas på skärmen.
Gamma
Med menyn Gamma ändrar du gråskalan som anger mellantoner på skärmen. När du ändrar
ljusstyrkan blir hela skärmen ljusare, men när du ändrar gamma blir bara mellantonerna ljusare.
Gråskala
Skala avser nivåerna för färgintensiteten som visar färgvariationerna i övergången från mörkare till
ljusare områden på skärmen. Om du ändrar skärmens ljusstyrka ändras variationen mellan svart och
vitt, medan gråskala avser området mellan svart och vitt. Om du ändrar gråskalan genom att justera
gamma ändras mediumljusstyrkan på skärmen.
Uppdateringsfrekvens
Uppdateringsfrekvensen, eller den vertikala frekvensen, avser den frekvens som skärmen uppdateras
med. Skärminformation överförs när skärmen uppdateras för att visa en bild, även om själva
uppdateringen är osynlig för ögat. Det antal gånger skärmen uppdateras kallas uppdateringsfrekvens
och mäts i Hz. En uppdateringsfrekvens på 60 Hz innebär att skärmen uppdateras 60 gånger per
sekund. Uppdateringsfrekvensen beror på de prestanda grafikkorten i datorn och i bildskärmen har.
Horisontell frekvens
De tecken och bilder som visas på bildskärmen består av ett stort antal punkter (bildpunkter).
Bildpunkter överförs i horisontella rader som sedan arrangeras vertikalt så att en bild skapas. Den
horisontella frekvensen mäts i kHz och anger hur många gånger pers sekund horisontella rader
överförs och visas på bildskärmen. En horisontell frekvens på 85 innebär att de horisontella linjerna
som utgör en bild överförs 85 000 gånger per sekund. Den horisontella frekvensen visas som 85 kHz.
Vertikal frekvens
En bild består av många horisontella rader. Den vertikala frekvensen mäts i Hz och anger hur många
bilder som kan skapas per sekund av de horisontella raderna. En vertikal frekvens på 60 innebär att
en bild överförs 60 gånger per sekund. Den vertikala frekvensen kallas också för
"uppdateringsfrekvens" och påverkar hur mycket skärmen flimrar.
Appendix
93
Appendix
Upplösning
Upplösningen är antalet horisontella och vertikala bildpunkter på en skärm. Den representerar nivån
för visningsdetaljer.
En högre upplösning visar en större mängd information på skärmen och är lämpligt om du vill utföra
flera åtgärder samtidigt.
En upplösning på t.ex. 1920 x 1080 består av 1920 horisontella bildpunkter (horisontell upplösning)
och 1080 vertikala rader (vertikal upplösning).
Plug & Play
Med plug-and-play-funktionen kan information automatiskt överföras mellan en bildskärm och datorn
för bästa möjliga visningsmiljö.
Monitorn använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.
Appendix
94
Index
A
I
Allmänt 77
Identifiering av källa 66
Ansluta och använda en dator 28
INFORMATION 67
Ansvar för betalservice kostnad för kunder 90
Installation 24
Återställ alla 60
K
B
Knappupprepntid 65
Bildstorlek 43
Kontakta Samsung 81
Blå 53
Kontrast 35
Kontrollera innehållet 19
D
Korrekt avfallshantering 92
Delar 20
L
E
Ljusstyrka 34
Easy Setting Box 70
Ecospar 61
P
Energispar 78
PC/AVläge 64
F
R
Färgton 54
Rätt hållning vid produktanvändning 18
Fin 50
Rengöring 8
Före anslutning 28
Röd 51
G
S
Gamma 55
Säkerhetsföreskrifter 10
Genomskinlighet 59
SAMSUNG MAGIC Angle 40
Gör detta innan du kontaktar Samsungs
kundservice 72
SAMSUNG MAGIC Bright 38
Grön 52
Grov 49
SAMSUNG MAGIC Upscale 42
Skärpa 36
Spelläge 37
Språk 56
H
Svarstid 46
HDMI svart 45
Index
95
Index
T
Tabell för standardsignalläge 79
Terminologi 93
Timer av 62
U
Upphovsrätt 7
V
Vanliga frågor 75
Visa tid 58
Index
96
Download PDF

advertising