Samsung | 2433BW | Samsung 2433BW Bruksanvisning

SyncMaster 2433BW
LCD Skærm
Brugervejledning
Sikkerhedsinstruktioner
Notationskonventioner
Bemærk
Disse sikkerhedsinstruktioner skal overholdes af hensyn til din sikkerhed og for at undgå tingskade.
Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt, og brug produktet på den rigtige måde
Advarsel / Forsigtig
Ellers er der risiko for dødsfald eller personskade.
Ellers er der risiko for personskade eller tingskade.
Notationskonventioner
Ikke tilladt
Til enhver tid vigtigt at læse og
forstå
Demonter ikke
Tag stikket ud af stikkontakten
Må ikke berøres
Tilslut til jord for at forhindre
elektrisk stød
Strøm
Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.
Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.
Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).
Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder
Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik eller en
løs stikkontakt.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner stikket fra
eller sætter stikket i stikkontakten.
•
Dette kan medføre elektrisk stød.
Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.
Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
1
Sikkerhedsinstruktioner
Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og undgå
at placere tunge materialer på det.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.
•
Det kan føre til brand på grund af overophedning.
Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.
•
Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af elektrisk
stød.
Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage stikket
ud af stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.
•
Der er en risiko for elektrisk stød eller brand.
Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet til noget
andet produkt.
•
Det kan føre til brand eller elektrisk stød.
Installation
Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med
særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor
kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, f.eks. i
lufthavne, jernbanestationer osv.
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Tab ikke skærmen, når du flytter den.
•
Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.
Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.
•
Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/eller
beskadigelse af produktet.
Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre, at
den forreste ende af produktets bund ikke stikker ud.
•
Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
•
Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.
PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER NOGEN VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
2
Sikkerhedsinstruktioner
Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som
muligt.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en reol
eller et skab.
•
Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.
Sæt skærmen forsigtigt ned.
•
Hvis du ikke gør dette, kan skærmen beskadiges.
Anbring ikke produktets front på gulvet.
•
Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.
Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.
•
Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
•
Sørg for at montere det angivne vægbeslag.
Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der er en
afstand til væggen på mere end 10 cm.
•
Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den
interne temperatur.
Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.
•
I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis børn
leger med det.
Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del
af din krop på foden, når du sænker den.
•
Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.
Rengøring
Ved rengøring af skærmens kabinet eller overfladen på TFT-LCD-skærmen, skal
du tørre med en let fugtet, blød klud.
Spray ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.
•
Hvis det gøres, kan det medføre misfarvning og forvrængning af
strukturen, og skærmoverfladen kan skalle af.
Rengør udelukkende produktet med en blød klud og speciel skærmrens. Hvis det er nødvendigt at bruge andet rengøringsmiddel end skærmrens, skal det fortyndes med vand i forholdet 1:10.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Rengøring af benene i strømstik eller afstøvning af stikkontakter må
udelukkende foretages med en tør klud.
•
Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.
Husk at frakoble strømkablet før rengøring af produktet.
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.
•
Anvend ikke kemikalier, f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, smøremidler eller rengøringsmidler. Sådanne kan
ændre produktoverfladens udseende og føre til afskalning af produktets specifikationsmærkat.
Sørg for udelukkende at bruge den angivne klud, fordi produktkabinettet let bliver ridset.
•
Brug den angivne klud med en smule vand. Fordi produktet let kan
blive ridset, hvis der er fremmedlegemer på kluden, skal du ryste den
godt før brug.
Når du rengør produktet, må du ikke spraye vand direkte på produktets
hoveddel.
•
Kontroller, at der ikke trænger vand ind i produktet, og at produktet
ikke er vådt.
•
Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller en fejlfunktion.
Andet
Produktet benytter højspænding. Sørg for, at ingen brugere adskiller,
reparerer eller modificerer produktet.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.
Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller røg
fra produktet, skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv, røg eller
vand, og placer det ikke i en bil.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
4
Sikkerhedsinstruktioner
Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i
signalkablet.
•
Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse
af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.
Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller
venstre, mens du holder fat i strømkablet eller signalkablerne.
•
Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse
af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.
Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller gardin.
•
Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den
interne temperatur.
Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin eller
nogen form for metal på produktet.
•
Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal
du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
•
Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.
Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i
nærheden af produktet.
•
Det kan resultere i eksplosion eller brand.
Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm, skruer
og knivblade eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker eller papir, ind
i produktet (gennem ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).
•
Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal
du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme et
efterbillede eller en plet.
•
Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du stille det
i dvaletilstand eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.
Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.
•
I modsat fald kan det føre til synsskader.
Hvis du hele tiden må bevæge dig nærmere produktskærmen, kan du
have synsproblemer.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Du bør holde mindst fem minutters pause for hver time, du bruger
skærmen, for at nedsætte øjnenes træthed.
Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde, en
ujævn overflade eller et sted, der udsættes for rystelser.
•
Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader
og/eller beskadigelse af produktet.
•
Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det
beskadige produktet og medføre brand.
Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble
strømkablet, antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.
•
Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.
Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage strømstikket
ud af stikkontakten.
•
Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand som følge
af støv eller kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.
Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv.,
som kan fange børns opmærksomhed.
•
Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre til
personskade eller død.
Vend ikke produktet på hovedet ved at holde fat i foden.
•
Det kan føre til, at det falder og forårsager personskade og/eller beskadigelse af produktet.
Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.
•
Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre brand.
Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet på
nogen måde.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Brug ikke en luftfugter i nærheden af produktet, og stil det ikke i nærheden af et køkkenbord.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
6
Sikkerhedsinstruktioner
Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller
strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.
•
Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.
Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet
varmt. Berør det ikke.
•
Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.
Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden af foden.
•
Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller fingre.
•
Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage
personskade.
Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå det.
•
Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
•
Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres
på et jævnt og stabilt underlag.
Placer ikke nogen tunge genstande på produktet.
•
Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.
Gode siddestillinger ved brug af skærmen
Brug altid produktet i korrekt position.
•
Hold ryggen ret, mens du kigger på produktet.
•
Afstanden mellem dine øjne og skærmen skal være mellem 45 til 50 cm. Kig på skærmen fra en position, der er
en anelse højere end skærmens højde.
•
Brug altid produktet i korrekt position.
•
Juster vinklen, så der ikke reflekteres noget lys i skærmen.
•
Placer dine arme vinkelret på dine sider, og lad dine arme
være i niveau med håndryggen.
•
Hold dine albuer i en 90 graders vinkel.
•
Hold dine knæ i en vinkel større end 90 grader, og hold
hælene på jorden. Hold dine arme lavere end dit hjerte.
7
Introduktion
Pakkens indhold
Bemærk
Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din skærm.
Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.
Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.
Udpakning
Skærm
Vejledninger
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
Brugervejledning
(Ikke tilgængelig alle steder)
Kabler
D-Sub-kabel
Strømkabel
Rengøringsklud
Kabelring
DVI-kabel (tilbehør)
Andet
Bemærk
Rengøringsklud leveres kun til meget polerede sorte produkter som en produktfunktion.
8
Introduktion
Din skærm
Startindstillinger
Vælg sproget med op- eller ned-tasten.
Det viste indhold forsvinder efter 40 sekunder.
Sluk og tænd for strømmen. Det vises igen.
Det kan vises op til tre gange. Sørg for at justere opløsningen på din pc, inden du når det maksimale
antal.
Bemærk
Den viste opløsning på skærmen, er den optimale opløsning til dette produkt.
Juster din pc-opløsning, så den er den samme som den optimale opløsning til dette produkt.
Forside
MENU knap [MENU/ ]
Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte
skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.
Brightness-knap [ ]
Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lysstyrken.
>> Klik her for at se et animeret klip
Customized Key[
]
Du kan tilpasse tasttildelingen for den tilpassende tast efter dine ønsker.
9
Introduktion
Bemærk
Du kan konfigurere den tilpassede tast til en ønsket funktion via Setup > Customized Key.
Justeringsknapper [
]
Med disse knapper kan du justere emner i menuen.
Enter-knap [
]
Aktiverer et fremhævet menuelement.
Tryk på ' ', og vælg derefter videosignalet, når skærmvisningen er afbrudt. (Når
du trykker på knappen ' ' for at ændre indgangstilstanden, vises en meddelelse
øverst til venstre på skærmen, der oplyser den aktuelle tilstand -- analogt eller
digitalt indgangssignal.)
Bemærk
Hvis du vælger tilstanden Digital, skal du tilslutte din skærm til DVI-stikket på
skærmkortet med DVI-kablet.
>> Klik her for at se et animeret klip
AUTO-knap
Brug denne knap til automatisk justering.
>> Klik her for at se et animeret klip
Tænd/sluk-knap [
]
Brug denne knap til at tænde og slukke for produktet.
Strømindikator
Denne lyser ved normal drift, og blinker blåt én gang, når skærmen gemmer dine
indstillinger.
Bemærk
Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr.
strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke for din skærm,
når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.
Bagside
Bemærk
Konfigurationen på skærmens bagside kan variere fra produkt til produkt.
10
Introduktion
POWER-stik
Tilslut skærmens strømkabel til POWER på bagsiden af skærmen.
DVI IN-stik
Tilslut DVI-kablet til DVI IN-stikket på bagsiden af din skærm.
RGB IN-stik
Tilslut signalkablet til RGB IN-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
Kensington-lås
Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt
sted. (Låsen skal anskaffes separat.) For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.
Bemærk
Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.
Brug af Kensington-låsen til tyverisikring
1.
Sæt låseenheden i Kensington-låsen på skærmen (
gen ( ).
2.
Forbind Kensington-låsekablet.
3.
Fastgør Kensington-låsen til et bord eller et tungt møbel.
), og drej den i låseretnin-
Bemærk
Se Tilslutning af kabler for flere informationer om kabeltilslutninger.
11
Introduktion
Kabelring
•
Fastgør kablerne med kabelringen, som vist i figuren.
12
Tilslutninger
Tilslutning af kabler
Tilslut skærmens strømkabel til power på bagsiden af skærmen.
Sæt skærmens strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
Brug en relevant tilslutning på din computer.
Brug af D-sub-stikket (analog) på videokortet.
•
Tilslut signalkablet til D-Sub-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
[RGB IN]
Brug af DVI-stikket (digital) på videokortet.
•
Tilslut DVI-kablet til DVI IN-stikket på bagsiden af din skærm.
[DVI IN]
Tilslutning til en Macintosh.
•
Tilslut skærmen til en Macintosh-computer med D-sub-tilslutningskablet.
Bemærk
Når skærmen og computeren er tilsluttet, kan du tænde for dem og bruge dem.
13
Tilslutninger
Brug af sokkel
Indstilling af foden
Bemærk
Du skal vippe skærmen opad med en vinkel på -1˚ til16˚.( ±1,0°)
Montering af en sokkel
Denne skærm kan anvende en VESA-kompatibel monteringsplade på 100 mm x 100 mm.
A. Skærm
B. Monteringsplade (sælges separat)
1.
Sluk for din skærm, og fjern strømkablet.
2.
Anbring LCD-skærmen med forsiden nedad på en pude for at beskytte skærmen.
3.
Fjern fire skruer, og fjern derefter foden fra LCD-skærmen.
4.
Juster monteringsunderlaget med hullerne i det bageste monteringsunderlag, og fastgør det med
de fire skruer, der fulgte med armsoklen, vægmonteringsbeslaget eller en andet beslag.
•
Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da de kan beskadige
skærmens indre.
14
Tilslutninger
•
For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan
skruernes længde variere, afhængigt af deres specifikationer.
•
Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer.
Fastgør ikke skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre,
at produktet falder ned og forårsager personskade.
Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.
•
Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikkeVESA- eller et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren
undlader at følge instruktionerne vedr. produktets installation.
•
Ved montering af skærmen på en væg bør du anskaffe et vægmonteringssæt, der
gør det muligt at montere skærmen mindst 10 cm fra væggen.
•
Kontakt det nærmeste Samsung servicecenter for flere informationer. Samsung
Electronics er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af en anden grundplade
end den specificerede.
•
Anvend et vægbeslag efter internationale standarder.
15
Brug softwaren
Driver til skærmen
Bemærk
Når dit operativsystem beder om skærmdriveren, skal du isætte den CD-ROM, der
fulgte med denne skærm. Driverinstallationen er en anelse forskellig mellem de enkelte operativsystemer. Følg de instruktioner, der er relevante for det operativsystem,
du har.
Klargør en tom disk, og download driverprogramfilen på det internetwebsite, der er
vist her.
Internetwebsite :
http://www.samsung.com/ (hele verden)
Installation af skærmdriveren (automatisk)
1.
Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på "Windows".
3.
Vælg din skærmmodel på modellisten, og klik herefter på knappen "OK".
4.
Hvis du får vist følgende meddelelsesvindue, skal du klikke på knappen "Continue Anyway" (Fortsæt alligevel). Klik herefter på knappen "OK" (operativsystemerne Microsoft® Windows® XP/
2000 ).
16
Brug softwaren
Bemærk
Skærmdriveren er ved at blive MS-certificeret, og installationen af den ødelægger ikke dit system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
http://www.samsung.com/
Installation af skærmdriveren (manuel)
Operativsystemet Microsoft® Windows Vista™
1.
Indsæt cd’en med brugervejledningen i CD-ROM-drevet.
2.
(Start) og "Control Panel" (Kontrolpanel). Dobbeltklik derefter på "Appearance and
Klik på
Personalization" (Udseende og personlige indstillinger).
3.
Klik på "Personalization" (Personlige indstillinger) og derefter på "Display Settings" (Skærmindstillinger).
4.
Klik på "Advanced Settings..." (Avancerede indstillinger….).
5.
Klik på "Properties" (Egenskaber) på fanen "Monitor" (Skærm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af din skærm er udført. Skærmen
kan anvendes, som den er.
17
Brug softwaren
Hvis meddelelsen "Windows needs..." (Windows skal bruge…), som vist i figuren herunder,
vises, skal du klikke på "Continue" (Fortsæt).
Bemærk
Skærmdriveren er ved at blive MS-certificeret, og installationen af den ødelægger ikke dit system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
6.
Klik på "Update Driver..." (Opdater driver...) på fanen "Driver" (Driver).
7.
Marker afkrydsningsfeltet "Browse my computer for driver software" (Gennemse computeren
efter driversoftware), og klik på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Lad
mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren).
8.
Klik på "Have Disk..." (Har diskette/cd…), og vælg mappen (f.eks. D:\drev), hvor driverens
indstillingsfil findes, og klik på "OK".
18
Brug softwaren
9.
Vælg den model, der svarer til din skærm, på skærmbilledet med skærmmodeller, og klik på
"Next" (Næste).
10. Klik på "Close" (Luk) → "Close" (Luk) → "OK" → "OK" på følgende skærmbilleder, der vises
i rækkefølge.
19
Brug softwaren
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP
1.
Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på "Start" → "Control Panel" (Kontrolpanel), og klik derefter på ikonet "Appearance and
Themes" (Udseende og temaer).
3.
Klik på ikonet "Display" (Skærm), vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik derefter på "Advanced..." (Avanceret...).
4.
Klik på knappen "Properties" (Egenskaber) på fanen "Monitor" (Skærm), og vælg fanen "Driver".
5.
Klik på "Update Driver..." (Opdater driver...), vælg "Install from a list or..." (Installere fra en liste
eller...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
20
Brug softwaren
6.
Vælg "Don't search, I will..." (Søg ikke. Jeg vælger...), klik på "Next" (Næste), og klik derefter
på "Have disk" (Har diskette/cd...).
7.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse), vælg derefter A:(D:\driver), vælg din skærmmodel på
listen, og klik på knappen "Next" (Næste).
8.
Hvis du får vist følgende meddelelsesvindue, skal du klikke på knappen "Continue Anyway" (Fortsæt alligevel). Klik derefter på knappen "OK".
Bemærk
Skærmdriveren er ved at blive MS-certificeret, og installationen af den ødelægger ikke dit system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
http://www.samsung.com/
9.
Klik på knappen "Close" (Luk), og klik derefter på knappen "OK" nogle gange.
21
Brug softwaren
10. Installationen af skærmdriveren er udført.
Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000
Følg følgende trin, når "Digital Signature Not Found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises på din
skærm.
1.
Vælg knappen "OK" i vinduet "Insert disk" (Indsæt disk).
2.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse) i vinduet "File needed" (Fil der skal bruges).
3.
Vælg A:(D:\driver), klik derefter på knappen "Open" (Åbn), og klik derefter på knappen "OK".
Sådan installeres
1.
Klik på "Start", "Setting" (Indstilling), "Control Panel" (Kontrolpanel).
2.
Dobbeltklik på ikonet "Display" (Skærm).
3.
Vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik på knappen "Advanced Properties" (Avancerede
egenskaber).
4.
Vælg "Monitor" (Skærm).
Situation 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er inaktiv, betyder det, at din skærm er
konfigureret korrekt. Stop installationen
Situation 2: Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er aktiv, skal du klikke på knappen "Properties" (Egenskaber) og derefter følge de næste trin i rækkefølge.
5.
Klik på "Driver", klik derefter på "Update Driver..." (Opdater driver...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
6.
Vælg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific drive" (Vise
en liste over kendte drivere til denne enhed, så der kan vælges en specifik driver), klik på
"Next" (Næste), og klik derefter på "Have disk" (Har diskette/cd...).
7.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse), og vælg derefter A:(D:\driver).
8.
Klik på knappen "Open" (Åbn), og klik derefter på knappen "OK".
22
Brug softwaren
9.
Vælg din skærmmodel, klik på knappen "Next" (Næste), og klik derefter på knappen
"Next" (Næste).
10. Klik på knappen "Finish" (Udfør), og klik derefter på knappen "Close" (Luk).
Hvis vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises, skal du
klikke på knappen "Yes" (Ja). Klik på knappen "Finish" (Udfør), og klik derefter på knappen
"Close" (Luk).
Operativsystemet Microsoft® Windows® Millennium
1.
Klik på "Start", "Setting" (Indstilling), "Control Panel" (Kontrolpanel).
2.
Dobbeltklik på ikonet "Display" (Skærm).
3.
Vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik på knappen "Advanced Properties" (Avancerede
egenskaber).
4.
Vælg fanen "Monitor" (Skærm).
5.
Klik på knappen "Change" (Skift) i området "Monitor Type" (Skærmtype).
6.
Vælg "Specify the location of the driver" (Angiv placering for driveren).
7.
Vælg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle drivere på en
bestemt placering...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
8.
Klik på knappen "Have Disk" (Har diskette/cd).
9.
Angiv A:\(D:\driver), og klik derefter på knappen "OK".
10. Vælg "Show all devices" (Vis alle enheder), vælg den skærm, der svarer til den, du har tilsluttet
til din computer, og klik derefter på "OK".
11. Klik på knappen "Close" (Luk) og "OK", indtil dialogboksen Egenskaber for Skærm lukkes.
Operativsystemet Microsoft® Windows® NT
1.
Klik på "Start" (Start), "Settings" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel), og dobbeltklik
derefter på ikonet "Display" (Skærm).
2.
I vinduet Display Registration Information skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter klikke
på"All Display Modes".
3.
Vælg en tilstand, du vil bruge (opløsning, antal farver og Vertical frequency (Lodret frekvens)),
og klik derefter på "OK".
4.
Klik på knappen "Apply" (Anvend), hvis du kan se, at skærmen fungerer normalt efter at have
klikket på knappen "Test" (Test). Hvis skærmen ikke er normal, skal du skifte til en anden tilstand
(en tilstand med lavere opløsning, færre farver og lavere frekvens).
Bemærk
Hvis der ikke er nogen tilstand ved All Display Modes, skal du vælge graden af opløsning og lodret
frekvens ved at se i Forudindstillede timingtilstande i brugervejledningen.
Linux Operativsystem
For at køre X-Window skal du lave X86Config-filen, der er en slags systemindstillingsfil.
1.
Tryk på "Enter" på det første og det andet skærmbillede, efter du har kørt X86Config-filen.
23
Brug softwaren
2.
Det tredje skærmbillede er til indstilling af musen.
3.
Indstil en mus til din computer.
4.
Det næste skærmbillede er til valg af et tastatur.
5.
Indstil et tastatur til din computer.
6.
Det næste skærmbillede er til indstilling af din skærm.
7.
Start med at indstille en vandret frekvens til din skærm. (Du kan indtaste frekvensen direkte.)
8.
Indstil en lodret frekvens til din skærm. (Du kan indtaste frekvensen direkte.)
9.
Indtast sin skærms modelnavn. Disse informationer vil ikke påvirke den virkelige udførelse af XWindow.
10. Du er nu færdig med at indstille din skærm. Kør X-Window, når du har indstillet andet ønsket
hardware.
Natural Color
Natural Color Softwareprogram
Et af de nyeste problemer ved brug af en computer er, at farverne på billeder, der udskrives på en
printer eller andre billeder, der er scannet med en scanner eller et digitalt kamera, ikke er de samme,
som der vises på skærmen. Softwaren Natural Color er løsningen på dette problem. Det er et farveadministrationsprogram udviklet af Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette system er kun tilgængeligt for Samsung-skærme og
sørger for, at farverne på billederne på skærmen er de samme som på udskrevne eller scannede billeder.
For flere informationer skal du se Help (F1) i softwareprogrammet.
Sådan installeres Natural Color-softwaren
Isæt den cd, der blev leveret sammen med Samsung-skærmen, i CD-ROM-drevet. Herefter udføres
det første startbillede i programmet Natural Color. Klik på Natural Color på startbilledet for at installere
Natural Color-softwaren.
For at installere programmet manuelt skal du indsætte cd'en, der fulgte med Samsung-skærmen, i CDROM-drevet, klikke på knappen [Start (Start)] i Windows og derefter vælge [Run... (Kør...)]. Indtast
24
Brug softwaren
D:\color\NCProSetup.exe, og tryk derefter på tasten [Enter]. (Hvis det drev, cd'en er sat i, ikke er D:
\, skal du angive det rigtigt drev.)
Sådan slettes Natural Color-softwareprogrammet
Vælg "Setting/Control Panel" (Indstilling/Kontrolpanel) på menuen "Start", og dobbeltklik derefter på
"Add/Delete a program" (Tilføj eller fjern programmer). Vælg Natural Color på listen, og klik derefter
på knappen "Add/Delete" (Rediger/fjern).
MagicTune™
Installation
1.
Sæt installations-cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på MagicTune™-installationsfilen.
Bemærk
Hvis pop-up-vinduet til installation af softwaren for hovedskærmen ikke vises, skal du fortsætte
med installationen vha. den kørbare MagicTune-fil på cd'en.
3.
Vælg installationssprog. Klik på "Next" (Næste).
4.
Når vinduet Installation Shield Wizard vises, skal du klikke på "Next" (Næste).
5.
Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen)
for at acceptere vilkårene for brug.
6.
Vælg en mappe, hvor MagicTune™-programmet skal installeres.
7.
Klik på "Install" (Installer).
8.
Vinduet "Installation Status" (Installationsstatus) vises.
9.
Klik på "Finish" (Færdig).
10. Når installationen er fuldendt, vises ikonet MagicTune™, som du kan klikke på for at starte
programmet, på dit skrivebord. Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
Ikonet MagicTune™ vises muligvis ikke, afhængigt af specifikationer for computersystem
eller skærm. Hvis dette sker, skal du trykke på tasten F5.
25
Brug softwaren
Installationsproblemer
Installationen af MagicTune™ kan blive påvirket af faktorer som f.eks. videokortet, motherboardet og
netværksmiljøet.
Systemkrav
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Det anbefales, at du bruger MagicTune™ i Windows® 2000 eller nyere.
Hardware
•
Mindst 32 MB hukommelse
•
Mindst 60 MB harddiskplads
For flere informationer skal du besøge MagicTune™ -websitet.
Afinstallation
MagicTune™-programmet kan kun fjernes med muligheden "Add or Remove Programs" (Tilføj eller
fjern programmer) i ®'s kontrolpanel.
Udfør følgende trin for at fjerne MagicTune™.
1.
Gå til [Task Tray (Proceslinjen)] → [Start (Start)] → [Settings (Indstillinger)], og vælg [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen. Hvis programmet kører på Windows® XP, skal du gå til [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen [Start (Start)].
2.
Klik på ikonet "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) i Control Panel (Kontrolpanel).
3.
På skærmbilledet "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) skal du rulle ned
for at finde "MagicTune™." Klik på det for at markede det.
4.
Klik på knappen "Change/Remove" (Rediger/fjern) for at fjerne programmet.
5.
Klik på "Yes" (Ja) for at begynde afinstallationsprocessen.
6.
Vent, indtil dialogboksen "Uninstall Complete" (Programmet er fjernet) vises.
Bemærk
Besøg MagicTune™ -websitet for teknisk support til MagicTune™, spørgsmål og svar samt softwareopgraderinger.
26
Brug softwaren
27
Brug softwaren
MultiScreen
Installation
1.
Sæt installations-cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på MultiScreen-installationsfilen.
Bemærk
Hvis pop-up-vinduet til installation af softwaren for hovedskærmen ikke vises, skal du fortsætte
med installationen vha. den kørbare MultiScreen-fil på cd'en.
3.
Når vinduet Installation Shield Wizard vises, skal du klikke på "Next" (Næste).
4.
Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen)
for at acceptere vilkårene for brug.
5.
Vælg en mappe, hvor MultiScreen-programmet skal installeres.
6.
Klik på "Install" (Installer).
7.
Vinduet "Installation Status" (Installationsstatus) vises.
8.
Klik på "Finish" (Færdig).
9.
Når installationen er fuldendt, vises ikonet Multiscreen, som du kan klikke på for at starte programmet, på dit skrivebord. Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
Ikonet Multiscreen vises muligvis ikke, afhængigt af specifikationer for computersystem
eller skærm. Hvis dette sker, skal du trykke på tasten F5.
Installationsproblemer
Installationen af MultiScreen kan blive påvirket af faktorer som f.eks. videokortet, motherboardet og
netværksmiljøet.
Systemkrav
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Det anbefales, at du bruger MultiScreen i Windows® 2000 eller nyere.
28
Brug softwaren
Hardware
•
Mindst 32 MB hukommelse
•
Mindst 60 MB harddiskplads
Afinstallation
Multiscreen-programmet kan kun fjernes med muligheden "Add or Remove Programs" (Tilføj eller
fjern programmer) i ®'s kontrolpanel.
Udfør følgende trin for at fjerne Multiscreen.
Vælg "Setting/Control Panel" (Indstilling/Kontrolpanel) på menuen "Start", og dobbeltklik derefter på
"Add/Delete a program" (Tilføj eller fjern programmer).
Vælg Multiscreen på listen, og klik derefter på knappen "Add/Delete" (Rediger/fjern).
29
Justering af skærmen
Direkte funktioner
AUTO
Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmbilledet Auto Adjustment som vist i det animerede
skærmbillede på midten.
Auto Adjustment gør det muligt for skærmen at selv at justere et indgående analogt signal. Værdierne
for Fine, Coarse og Position justeres automatisk.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
Hvis Auto Adjustment ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen 'AUTO' igen for at justere
billedet mere nøjagtigt.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres auto-funktionen automatisk.
OSD lås og åbn
Ved tryk på knappen AUTO efter låsning af skærmmenuen
Ved tryk på knappen MENU efter låsning af skærmmenuen
30
Justering af skærmen
Dette er funktionen, som låser OSD’en for at opretholde den aktuelle indstillingstilstand og forhindre,
at andre ændrer de aktuelle indstillinger.
Låse: Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder for at aktivere OSD’ens låsefunktion.
Låse op: Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder for at deaktivere OSD’ens låsefunktion.
Bemærk
Selvom OSD’ens låsefunktion er aktiveret, kan du stadig indstille lysstyrke og kontrast og indstille
Customized Key (
) med knappen Direct.
Customized key
Du kan tilpasse tasttildelingen for den tilpassende tast efter dine ønsker.
For at vise det driftsskærmbillede, der vises, når du trykker på tasten [
den tilpassede tast, skal du klikke på navnet på hver enkelt funktion.
] efter at have konfigureret
( MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)
Bemærk
Du kan konfigurere den tilpassede tast til en ønsket funktion via Setup > Customized Key.
31
Justering af skærmen
Brightness
Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på knappen Brightness (
styrken.
) for at justere lys-
SOURCE
Vælger videosignalet, når skærmmenuen er slået fra.
OSD-funktion
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
OSD
Language
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
Information
Picture
Brightness
(Ikke tilgængelig i tilstanden MagicBright i Dynamic Contrast.)
32
H-Position
V-Position
Auto Source Image Size
Justering af skærmen
Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre lysstyrken efter eget valg.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Ikke tilgængelig i tilstanden MagicBright i Dynamic Contrast.)
Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrasten efter eget valg.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Tryk på knappen
for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande.
33
Justering af skærmen
MagicBright er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø afhængigt af indholdet af det
billede, du ser på. Der er aktuelt syv forskellige, tilgængelige tilstande: Custom, Text, Internet,
Game, Sport, Movie og Dynamic Contrast. Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de syv indstillinger ved at trykke på Customized Key-kontrolknappen.
•
Custom
Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores teknikere, er de foruddefinerede værdier muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det afhænger af din smag.
Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten med OSD-menuen.
•
Text
Til dokumentationer eller arbejde med megen tekst.
•
Internet
Til arbejde med en blanding af billeder, som f.eks. tekst og grafik.
•
Game
Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. et spil.
•
Sport
Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. sport.
•
Movie
Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. en DVD eller video-cd.
•
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe
den bedste kontrast.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(Ikke tilgængelig i tilstanden MagicBright i Dynamic Contrast.)
MagicColor
MagicColor er en ny teknologi, som Samsung har udviklet eksklusivt til at forbedre digitale billeder
og til at vise naturlige farve mere klart uden at ødelægge billedkvaliteten.
34
Justering af skærmen
•
Off - Vender tilbage til den originale tilstand.
•
Demo - Skærmbilledet inden anvendelse af MagicColor vises til højre, og skærmbilledet efter
anvendelse af MagicColor vises til venstre.
•
Full - Viser ikke kun levende naturlige farver, men også mere realistiske naturlige hudfarver med
klarhed.
•
Intelligent - Viser levende naturlige farver med klarhed.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Color Tone
Farvens tone kan ændres, og en af de fire tilstande kan vælges.
•
Cool - Gør hvide farver blålige.
•
Normal - Bevarer hvide farver hvide.
•
Warm - Gør hvid mere rødligt.
•
Custom - Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Control
Justerer individuelt farvebalancen for Red, Green, Blue.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
35
→
→
,
→ MENU
Justering af skærmen
Color Effect
Du kan ændre den overordnede stil ved at ændre skærmfarverne.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
•
Off
•
Off - Dette anvender en akromatisk farve på skærmbilledet til justering af skærmeffekter.
•
Grayscale - Standardfarverne i sort/hvid vises.
•
Green - Denne anvender den grønne farveffekt på et sort/hvidt skærmbillede.
•
Aqua - Denne anvender akva-farveffekten på et sort/hvidt skærmbillede.
•
Sepia - Denne anvender sepia-farveffekten på et sort/hvidt skærmbillede.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
Green
→
,
•
Aqua
•
Sepia
→ MENU
Gamma
Gammakorrektion ændrer farvernes lysintensitet med en middellysintensitet.
•
Mode 1
MENU →
•
,
→
Mode 2
→
,
•
→
→
Mode 3
,
36
→ MENU
Justering af skærmen
Image
Coarse
Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber.
Coarse-justeringen flytter muligvis skærmbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til
vandret kontrol.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Fine
Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber.
Hvis støjen består efter justering af Fine, skal du gentage det efter justering af frekvensen (klokhastigheden).
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
37
→ MENU
Justering af skærmen
Sharpness
Ændrer billeders klarhed.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
Ændrer den vandrette position af enhedens komplette skærmbillede.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-Position
Ændrer den lodrette position af enhedens komplette skærmbillede.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
38
Justering af skærmen
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Language
Du kan ét vælge blandt ni sprog.
Bemærk
Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Transparency
Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
39
→ MENU
Justering af skærmen
Display Time
Menuen fjernes automatisk, hvis der ikke udføres nogen justeringer i en bestemt periode.
Du kan indstille den periode, som menuen venter, inden den forsvinder.
•
5 sec
MENU →
•
,
→
10 sec
→
,
•
→
→
20 sec
,
→ MENU
Setup
Reset
Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne.
•
No
MENU →
•
,
→
Yes
→
→
,
→ MENU
40
•
200 sec
Justering af skærmen
Customized Key
Du kan angive en funktion, der skal aktiveres når der trykkes på Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→MENU
Off Timer
Skærmen slukker automatisk på det angivne tidspunkt.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Auto Source
Vælg Auto Source, når skærmen selv skal vælge signalkilden.
41
).
Justering af skærmen
•
Auto
MENU →
•
,
→
Manual
→
,
→
→
,
→MENU
Image Size
Du kan ændre størrelsen på skærmbilledet.
•
Auto
•
Wide
•
Auto - Skærmbilledet vises som indgangssignalernes sideforhold.
•
Wide - Der vises et fuldt skærmbillede uanset indgangssignalernes sideforhold.
Bemærk
•
Signaler, der ikke findes i tabellen med standardtilstande, understøttes ikke.
•
Hvis bred skærm, der er den optimale opløsning for denne skærm, er indstillet på din pc, udføres
denne funktion ikke.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Information
Viser en videokilde, visningstilstand på OSD-skærmbilledet.
MENU →
,
→MENU
42
Fejlfinding
Funktionskontrol ved selvtest
Bemærk
Din skærm indeholder en selvtestfunktion, med hvilken du kan kontrollere, om skærmen fungerer
korrekt.
Funktionskontrol ved selvtest
1.
Tænd for både computeren og skærmen.
2.
Fjern videokablet fra computerens bagside.
3.
Tænd for på skærmen.
Hvis skærmen fungerer korrekt, vil du se en boks i illustrationen herunder.
Denne boks vises ved normal drift, hvis videokablet beskadiges eller ikke er tilsluttet.
4.
Sluk for din skærm, og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren og skærmen.
Hvis din skærm forbliver sort efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din video-controller og dit computersystem. Din skærm fungerer korrekt.
Advarselsmeddelelser
Hvis der er nogen galt med indgangssignalet, vises en meddelelse på skærmbilledet, eller skærmbilledet
bliver sort, selvom strømindikator- LED'en stadig lyser. Denne meddelelse kan indikere, at skærmen
er uden for scanneområdet, eller at du skal kontrollere signalkablet.
Omgivelser
Placeringen af skærmen kan påvirke kvaliteten og andre af skærmens funktioner.
Hvis der er subwooferhøjttalere i nærheden af skærmen, skal du afbryde for subwooferen og flytte den
til et andet værelse.
Fjern alle elektroniske enheder, som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er mindre end en
meter fra skærmen.
Praktiske råd
En skærm omdanner de visuelle signaler, der modtages fra computeren. Hvis der er et problem med
computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at skærmen bliver sort, har ringe farver, bliver
43
Fejlfinding
støjfyldt, og at videotilstande ikke understøttes mv. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til
problemet og derefter kontakte servicecenteret eller din forhandler.
Vurdering af skærmens arbejdstilstand
Hvis der ikke er noget billede på skærmen, eller meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended
Mode 1920 x 1200 60 Hz" vises, skal du fjerne kablet fra computeren, mens der stadig er tændt for
skærmen.
Hvis der vises en meddelelse på skærmen, eller hvis skærmbilledet bliver hvidt, betyder det, at skærmen
er i en fungerende tilstand.
I så fald, undersøg om der er fejl ved computeren.
Tjekliste
Bemærk
Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du
selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
Intet billede på skærmen. Jeg kan ikke tænde for skærmen.
Q:
Er netledningen tilsluttet korrekt.
A:
Kontroller strømkablets tilslutning og forsyning.
Q:
Vises "Check Signal Cable" på skærmen?
A:
(Tilsluttet med D-sub-kablet)
Kontroller signalkablets tilslutning.
(Tilsluttet vha. DVI-kablet)
Hvis der stadig vises en fejlmeddelelse på skærmen, når skærmen er tilsluttet korrekt, skal du
kontrollere, om skærmen er indstillet til analog.
Hvis der stadig vises en (fejl) meddelelse på skærmen, når skærmen er tilsluttet korrekt, skal du
kontrollere, om skærmen er indstillet til analog. Tryk på knappen ‘ ’ for at få skærmen til at
undersøge indgangssignalkilden endnu en gang.
Q:
Hvis der er tændt for strømmen, skal du genstarte computeren for at vise startskærmbilledet
(login-skærmbilledet), der kan ses.
A:
Hvis startskærmbilledet (login-skærmbilledet) vises, skal du genstarte computeren i den relevante tilstand (fejlsikret tilstand for Windows ME/XP/2000) og derefter ændre videokortets
frekvens.
(Se Forudindstillede timingtilstande)
Hvis startskærmbilledet (login-skærmbilledet) ikke vises, skal du kontakte servicecenteret eller
din forhandler.
Q:
Kan du se "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz" på skærmen?
A:
Du ser denne meddelelse, når signalet fra videokortet overstiger den højeste opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere korrekt.
A:
Juster den højeste opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere korrekt.
44
Fejlfinding
A:
Hvis visningen overskrider SXGA eller 75 Hz, vises meddelelsen "Not Optimum Mode",
"Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz". Hvis skærmen overstiger 85 Hz, fungerer skærmen
korrekt, men meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz"
vises i et minut og forsvinder derefter.
Tilpas venligst den anbefalede tilstand i denne periode på et minut.
(Meddelelsen vises igen, hvis systemet genstartes).
Q:
Der er intet billede på skærmen. Blinker skærmens strømindikator med intervaller på et sekund?
A:
Skærmen er i Strømsparer-tilstand.
A:
Tryk på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen og gendanne billedet på skærmen.
A:
Hvis der stadig ikke er noget billede, skal du trykke på knappen ' '. Tryk derefter på en tast på
tastaturet igen for at aktivere skærmen og gendanne billedet på skærmen.
Q:
Tilsluttet vha. DVI-kablet?
A:
Du får muligvis en tom skærm, hvis du starter systemet, inden du tilslutter DVI-kablet eller
fjerner og derefter gentilslutter DVI-kablet, mens systemet kører med visse typer af skærmkort,
der ikke udsender videosignaler. Tilslut the DVI-kablet, og genstart derefter systemet.
Jeg kan ikke se skærmmenuen.
Q:
Har du låst skærmmenuen (OSD) for at forhindre ændringer?
A:
Lås skærmmenuen op ved at trykke på knappen [MENU /
] i mindst fem sekunder.
Skærmen viser mærkelige farver eller blot sort og hvid.
Q:
Viser skærmen kun én farve, som hvis du ser på skærmen gennem cellofanpapir?
A:
Kontroller signalkablets tilslutning.
A:
Kontroller, at videokortet er sat korrekt i dets slot.
Q:
Er skærmfarverne blevet mærkelige efter at have kørt et program eller pga. nedbrud mellem
programmer?
A:
Genstart computeren.
Q:
Er videokortet indstillet korrekt?
A:
Indstil videokortet ved at se i vejledningen til videokortet.
Skærmen er pludselig kommet ud af justering.
Q:
Har du ændret videokortet eller driveren?
A:
Juster skærmbilledposition og -størrelse med OSD'en.
Q:
Har du justeret skærmens opløsning eller frekvens?
A:
Juster videokortets opløsning og frekvens.
(Se Forudindstillede timingtilstande).
Q:
Skærmen kan være kommet ud af justering pga. videokortets signalcyklus. Genjuster positionen
vha. skærmmenuen.
45
Fejlfinding
Skærmen er ude af fokus, eller kan ikke justeres med skærmmenuen.
Q:
Har du justeret opløsning eller frekvens på skærmen?
A:
Juster videokortets opløsning og frekvens.
(Se Forudindstillede timingtilstande).
LED-indikatoren blinker, men der er intet billede på skærmen.
Q:
Er frekvensen justeret korrekt, når du kontrollerer skærm-timing på menuen?
A:
Juster til den korrekte frekvens ved at se i vejledningen til videokortet og Forudindstillede timingtilstande.
(Den maksimale frekvens pr. opløsning kan variere fra produkt til produkt.)
Der vises kun 16 farver på skærmen. Skærmfarverne er ændret efter at have ændret videokorte
Q:
Er farverne indstillet korrekt i Windows?
A:
Windows XP :
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og
temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
A:
Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
Q:
Er videokortet indstillet korrekt?
A:
Indstil videokortet ved at se i vejledningen til videokortet.
Meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" vises.
Q:
Har du installeret skærmdriveren?
A:
Installer skærmdriveren i overensstemmelse med instruktioner for driverinstallation.
Q:
Se vejledningen til videokortet for at se, om funktionen Plug & Play (VESA DDC) kan understøttes.
A:
Installer skærmdriveren i overensstemmelse med instruktioner for driverinstallation.
Kontroller, når MagicTune™ ikke fungerer korrekt.
Q:
Funktionen MagicTune™ findes kun på pc'er PC (VGA) med Windows OS, der understøtter
Plug and Play.
A:
For at kontrollere om din pc er parat til funktionen MagicTune™, skal du følge trinnene herunder
(ved Windows XP),
Control Panel (Kontrolpanel) → Performance and Maintenance (Ydelse og vedligeholdelse)
→ System (System) → Hardware (Hardware) → Device Manager (Enhedshåndtering) → Monitors (Skærme) → Efter sletning af Plug and Play-skærm skal du finde 'Plug and Play-skærm'
ved at søge efter ny hardware.
46
Fejlfinding
A:
MagicTune™ er yderligere software til skærmen. Visse grafikkort understøtter muligvis ikke
din skærm. Når du har et problem med grafikkortet, kan du besøge vores website for at kontrollere listen med kompatible grafikkort.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ fungerer ikke korrekt.
Q:
Har du ændret din pc eller dit grafikkort?
A:
Download det nyeste program. Programmet kan downloades fra http://www.samsung.com/
monitor/magictune
Q:
Installerede du programmet?
A:
Genstart computeren efter installation af programmet første gang. Hvis der allerede er installeret
en kopi af programmet, skal du fjerne det, genstarte computeren, og herefter installere programmet igen. Du skal genstarte computeren, for at den skal fungere normalt, når du har installeret
eller fjernet et program.
Bemærk
Besøg MagicTune™-websitet, og download installationsoftwaren til MagicTune™ MAC.
Kontroller følgende punkter, hvis der er problemer med skærmen.
Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.
(Hvis den gør det, er det nødvendigt med service på computerens motherboard.)
Hvis du installerede et nyt videokort, eller hvis du samlede pc'en, skal du kontrollere den installerede
videokortdriver og skærmdriver.
Kontroller om scanningsfrekvensen for videoskærmen er indstillet til mellem 56 Hz ~ 75 Hz.
(Overskrid ikke 75 Hz, når du anvender den maksimale opløsning.)
Hvis du har problemer med at installere driveren til videokortet, skal du starte computeren i Fejlsikret
tilstand, fjerne videokortet i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "System" (System) → "Device Administrator" og derefter genstarte computeren for at geninstallere driveren til videokortet.
Bemærk
Hvis problemerne består, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.
Spørgsmål og svar
Q:
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
A:
Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.
A:
Bemærk, at videokortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion.
(Se i brugervejledningen til computeren eller videokortet for at få detaljer.)
Q:
Hvordan kan jeg justere opløsningen?
A:
Windows XP:
47
Fejlfinding
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og
temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
A:
Windows ME/2000:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
* Kontakt producenten af videokortet for detaljer.
Q:
Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?
A:
Windows XP:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og
temaer) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/
computeren).
A:
Windows ME/2000:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/
computeren).
Q:
Hvordan rengør jeg kabinettet/LCD-panelet?
A:
Fjern strømkablet, og rengør herefter skærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel
eller rent vand.
Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand komme ind i skærmen.
Bemærk
Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du
selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
48
Specifikation
General
General
Modelnavn
SyncMaster 2433BW
LCD-panel
Størrelse
24" (61 cm)
Visningsområde
518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)
Pixelpitch
0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 75 kHz
Vertikal
56 ~ 61 Hz
Skærmfarve
16,7 millioner
Opløsning
Optimal opløsning
1920 x 1200 @60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1200 @60 Hz
Indgangssignal, afsluttet
RGB Analog, DVI(Digital Visual Interface) kompatibel digital RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Separat H/V-synk, Komposit, SOG
TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal Pixel Ur
164 MHz (analog, digital)
Strømforsyning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt
Dimensioner (B x H x D) / vægt (simpel sokkel)
569,5 x 403,0 x 71,1 mm (uden fod)
569,5 x 453,4 x 218,7 mm (med fod) / 5,8 kg
VESA Monteringsinterface
100 mm x 100 mm (til brug med speciel monteringsarm.)
49
Specifikation
Miljømæssige overvejelser
Funktion
Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plug and Play-mulighed
Denne skærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem skærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og skærmindstillinger.
I de fleste tilfælde vil skærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren
ønsker at vælge alternative indstillinger.
Acceptable dots
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over
1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN,
BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 6.912.000.
Bemærk
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)
Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)
Strømsparer
Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system
sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været
anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på
en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for
den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPMkompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på
din computer for at aktivere denne funktion.
Tilstand
Normal drift
Energisparetilstand
Slukket (tænd/sluk-knap)
EPA/ENERGY 2000
Strømindikator
On
Blinker
Off
Effektforbrug
50 W
Mindre end 1 W
Mindre end 1 W
Denne skærm er EPA ENERGY STAR®-kompatibel og ENERGY2000-kompatibel, når den anvendes med en computer,
der er udstyret med VESA DPM-funktionalitet.
Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG konstateret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.
50
Specifikation
Forudindstillede timertilstande
Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet
muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet, og juster skærmen således.
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant
med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den
horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Vertikal frekvens
Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det
samme billede mange gange i sekundet for at præsentere
et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes
for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz
51
Information
Få det bedste billede
Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som beskrevet
i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn billedkvalitet på
skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres TFT-LCD.
•
Opløsning: 1920 x 1200
•
Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på
over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN,
BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.
•
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 6.912.000.
Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet skal du anvende den anbefalede lille
mængde rengøringsmiddel og polere med en blød klud. Tryk ikke kraftigt på LCD-området,
men gnid forsigtigt.
Hvis der bruges for megen kraft, kan du beskadige det.
Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet med at
anvende funktionen "Auto Adjustment" på skærmbilledet, der vises, når du trykker på
knappen for lukning af vinduet.
Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen
Fine/Coarse.
Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på skærmen,
eller der kan forekomme sløring.
Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du
skal være væk fra skærmen i længere tid.
PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)
LCD På skærme og tv-apparater kan der forekomme billedindbrænding ved skift fra ét billede til andet
billede, specielt efter at have vist et stationært billede i lang tid.
Denne vejledning demonstrerer korrekt brug af LCD-produkter for at beskytte dem mod billedindbrænding.
Garanti
Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
Billedindbrænding dækkes ikke af garantien.
Hvad er billedindbrænding?
Ved normal anvendelse af et LCD-panel forekommer der ikke billedindbrænding. Men hvis
det samme billede vises i lang tid, dannes der en lille forskel i den elektriske opladning
mellem de to elektroder, der omslutter den flydende krystal. Dette kan medføre, at det
flydende krystal opbygges i en bestemt område på skærmen. Derfor bevares det forrige
52
Information
billede, når du skifter til en nyt videobillede. Alle skærmprodukter, herunder LCD, kan
udsættes for billedindbrænding. Dette er ikke en produktfejl.
Følg forslagene herunder for at beskytte dit LCD fra billedindbrænding.
Sluk, pauseskærm eller strømsparetilstand
Eks.)
•
•
Afbryd for strømmen, når du bruger et fast mønster.
•
Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
•
Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
Brug om muligt en pauseskærm
•
•
En pauseskærm med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.
Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
Forslag til særlige anvendelsesområder
Eks.) Lufthavne, trafikknudepunkter, børser, banker og kontrolsystemer: Vi anbefaler, at
du opsætter dit skærmsystemprogram som angivet herunder:
Skærminformationer sammen med logo eller en cyklus med bevægeligt billede.
Eks.) Cyklus: Vis informationer i 1 time efterfulgt af visning af logo eller bevægeligt billede
i 1 minut.
Skift farveinformationerne periodisk (brug to forskellige farver).
Eks.) Skift farveinformationer med to farver hver 30. minut.
Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.
Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.
•
Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)
Eks.)
•
Anbefalede indstillinger: Lyse farver med lille forskel i luminans
•
Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.
Eks.)
53
Information
•
Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.
Eks.)
Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller
indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen.
Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en LCD-skærm anvendes under normale betingelser.
Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når LCD-skærmen anvendes i lang tid (mere end 12 timer) med et fast mønster, kan der være en lille forskel i
spændingen mellem elektroder, der styrer den flydende krystal (liquid crystal - LC) i en
pixel. Spændingsforskellen mellem elektroder forøges med tiden og gør den flydende krystal ringere. Når dette forekommer, kan det forrige billede muligvis ses, når mønstret ændres.
For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
54
Information
Vores LCD-skærm overholder ISO13406-2 pixelfejlklasse II
55
Appendiks
Kontakt SAMSUNG
Bemærk
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte
Samsung Support.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
Honduras
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
Nicaragua
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
56
Appendiks
Europe
CZECH REPUBLIC 800-726-786(800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(€ 0,15/Min) http://www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(726-7864) (€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864 € http://www.samsung.com/nl
0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSU(72678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
57
Appendiks
Asia Pacific
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
New zealand
0800 SAMSUNG(0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/ph
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Ordforklaring
Dot Pitch
Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå
prikker. Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'.
Enhed: mm
Lodret frekvens
Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at
skabe og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen
for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal
frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz
Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant
med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den
horisontale cyklus, Den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Interlace- og non-interlacemetoder
Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens
visning af de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge
kaldes for interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart
58
Appendiks
billede. Interlace-metoden er den samme, som der anvendes i tv-apparater.
Plug & Play
Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren
og skærmen automatisk udveksler informationer. Denne
skærm overholder den internationale VESA DDC-standard
for Plug & Play-funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at
sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'.
Dette tal viser skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er
velegnet til udførelse af flere opgaver, da der kan vises flere
billedinformationer på skærmen.
Eksempel: Hvis opløsningen er1920 X 1200, betyder dette,
at skærmen består af 1920horisontale prikker (horisontal
opløsning) og 1200 vertikale linjer (vertikal opløsning).
Korrekt bortskaffelse
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor
de har købt produktet, eller den lokale myndighed for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og
læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Myndigheder
Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.,
Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker
eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.
Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft,
Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation,
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard
Association, ENERGY STAR®-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Som en ENERGY STAR®-partner har Sam59
Appendiks
sung Electronics Co., Ltd. konstateret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet. Alle øvrige produktnavne, der er omtalt i denne vejledning, kan
være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.
60
Download PDF