Samsung | C34H890WJU | Samsung 34'' Curved Business Monitor CH890 Bruksanvisning

Brugervejledning
C34H890WJ*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
••
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
‒‒ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
‒‒ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
••
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
Tilslutning og brug af en kildeenhed
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger4
Symboler4
Rengøring5
Elektricitet og sikkerhed
5
Installation6
Betjening7
Forberedelser
Dele9
Kontrolpane9
Vejledning til direkte taster
10
Vejledning til funktionstaster
11
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast
og Eye Saver Mode13
Sådan ændres indstillingen Volume13
Bagside14
Justering af produktets hældning og højde
15
Tyverisikringslås16
Forholdsregler, når skærmen flyttes
16
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag17
Installation18
Montering af soklen
18
Fjernelse af foden
19
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
20
Tilslutning og brug af en computer
20
Tilslutning med et HDMI-kabel
20
Oprettelse af forbindelse ved hjælp af USB Type-Ckablet21
Tilslutning med DP-kablet
21
Tilslutning af hovedtelefoner
21
Tilslutning af produktet til en computer som en USBhub22
Tilslutning af en computer til produktet
22
Anvendelse af produktet som en USB-hub
22
Tilslutning af strømmen
Organisering af de tilsluttede kabler
23
24
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
25
Driverinstallation25
Indstilling af optimal opløsning
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
28
HDMI Black Level28
Eye Saver Mode28
Game Mode28
Response Time28
Picture Size29
Screen Adjustment29
Konfiguration af indstillingerne
for PIP/PBP
PIP/PBP Mode30
Size31
Position31
Sound Source31
Source32
Skærmopsætning
SAMSUNG MAGIC Bright
Picture Size32
26
Contrast33
Brightness27
Contrast27
Sharpness27
Color27
2
Indholdsfortegnelse
Sådan tilpasses indstillingerne
OSD (On Screen Display)
Installation af softwaren
Appendiks
Easy Setting Box
40
Begrænsninger og problemer med installation af40
Systemkrav40
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)47
Produktet er ikke defekt
47
En produktskade, som kunden har forårsaget
47
Andet47
Display Time34
Problemløsningsvejledning
Extended warranty
Opsætning og nulstilling
DisplayPort Ver.35
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter41
Afprøvning af produktet
41
Kontrol af opløsning og frekvens
41
Kontroller følgende.
41
HDMI Mode35
Spørgsmål & svar
Transparency34
Position34
Language34
48
43
FreeSync36
Eco Saving Plus38
Off Timer38
PC/AV Mode38
Source Detection39
Specifikationer
Generelt44
Tabel over standardsignaltilstand
45
Key Repeat Time39
Power LED On39
Reset All39
Information39
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre
brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når
du installerer produktet.
Forsigtig!
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE
MEDARBEJDERE.
10 cm
10 cm
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
10 cm
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
10 cm
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjeningsog vedligeholdelsesdokumentation.
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Undgå at trykke på skærmen med hænderne eller andre genstande. Det kan beskadige skærmen.
4
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
1 Sluk produktet og computeren.
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive
stoffer på skærmen.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6 Tænd produktet og computeren.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv.).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke
kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i
nærheden af komfuret.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv.).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
8
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Ikoner
Beskrivelse
JOG-knap
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
――JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges
til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap.
Kontrolpane
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
varsel for at forbedre kvaliteten.
Strømindikator
•• Energisparetilstand: Blinker
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens
funktioner. (System
Power LED On) Da modellerne har forskellige
funktioner, har din model muligvis ikke denne funktion.
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til
funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen,
når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende
Vejledning til funktionstaster
retningsknap igen.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt
Strømindikator
af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
JOG-knap
OP
VENSTRE
HØJRE
TRYK(ENTER)
Return
NED
Vejledning til funktionstaster
9
Vejledning til direkte taster
――Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.
――Siden med funktionsknapper vises, hvis Eye Saver Mode er aktiveret.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Justér Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Justér Volume.
••
: Vis vejledning til funktionstaster.
10
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Vælg
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet,
hvis inputsignalet er ændret.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.
Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises.
――Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. PIP/PBP er tilgængelig.
Eye Saver Mode er tilgængelig. Du kan få vist Information.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Det er nødvendigt at trykke på knappen, når der konfigureres indstillinger for funktionen PIP/PBP.
Vælg
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige.
11
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
Ned
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Gå videre til næste dybde.
Værdien øges i skyderen.
Gå videre til næste dybde.
Gem værdien, og luk underlisten.
12
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast og
Eye Saver Mode
Du kan justere Brightness, Contrast eller Eye Saver Mode ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis
menuen OSD ikke vises.
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Brightness
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Eye Saver Mode
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt,
hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
Brightness
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
JOG-knappen til at flytte fokus nedad. Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til
kontrolskærmen Volume og derefter skrue op eller ned for knappen Volume.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
(PBP-tilstand).
13
Bagside
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
1
2
Port
Beskrivelse
Tilslut skærmens strømkabel til POWER IN -stikket på bagsiden af
produktet.
Port
Beskrivelse
Slut til en USB-enhed.
1
2
Disse porte aktiveres, når en pc er sluttet til
eller et USB-C-kabel.
via et USB-C-til-A-kabel
Slut til en USB-enhed.
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
Disse porte aktiveres, når en pc er sluttet til
via et USB-C-til-A-kabel
eller et USB-C-kabel. Og USB 3.0 understøttes kun, når en pc er sluttet til
via et USB-C-til-A-kabel.
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
Opretter forbindelse til en kildeenhed via et USB Type-C-kabel. Kompatibel
med et USB-kabel, version 3.0 eller lavere.
14
Justering af produktets hældning og højde
Forsigtig!
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Tag fat i venstre og højre side af skærmen for at justere hældningsgraden.
•• Skærmens hældning og højde kan justeres.
Hvis skærmen ikke er plan, når du har justeret produktets hældning og højde, skal du gøre følgende.
•• Hold foroven i midten på skærmen, og justér højden forsigtigt.
•• Når du justerer stativets højde, hører du muligvis en lyd. Denne lyd forekommer, fordi kuglen inde i
stativet triller, når højden af stativet justeres. Det er en normal lyd og ikke en fejl ved produktet.
-2˚
+2˚
•• Tag fat i skærmkanten i begge sider, og juster skærmvinklen, indtil skærmen er plan. (Undlad at
holde fast i LCD-displayet).
•• Skærmvinklen kan justeres til mellem -2° og +2°.
15
Tyverisikringslås
Forholdsregler, når skærmen flyttes
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når
skærmen flyttes.
•• Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
•• Hold fast i den nederste del af eller skærmens
hjørner, når den flyttes.
••
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
16
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag
――Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.
1
2
A
•• Bemærkninger
‒‒ Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i
produktet.
‒‒ Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med
VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
‒‒ Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven
kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive
beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for
nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af
vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
‒‒ Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade,
der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at
installere vægmonteringssættet.
‒‒ For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan
installeres mindst 10 fra væggen.
3
4
‒‒ Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder de nationale standarder.
‒‒ Hvis du vil installere skærmen ved hjælp af vægmontering, skal sokkelfoden kobles fra
skærmen.
Enhed: mm
Modelnavn
Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her
Vægmonteringsbeslag (tilbehør)
Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det
vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.
C34H890WJ*
VESAStandardskrue
skruehulspecifikationer (A *
B) i mm
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 pitch * 10,0 mm lang
Antal
4 EA
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som
følge af elektrisk stød.
17
Installation
Montering af soklen
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er
vist i figuren.
2
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
3
Placer skærmholderens hals på enheden, så den
passer til beslagene.
4
Samling af holderen er fuldført.
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
18
Fjernelse af foden
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
2
3
4
Skub nøglen opad, og hold den dér. Drej
Når du har drejet skærmholderens hals mod uret til Drej herefter monteringsskruen i fodens bund for at
skærmholderens hals mod uret til en vinkel på 10°. en vinkel på 10°, skal du løfte holderens hals for at adskille den.
adskille den fra enheden.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du anvende
en tyk stolehynde.
5
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den i - Forsigtig!
den retning, der er vist i figuren.
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
19
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
Tilslutning og brug af en computer
1 Kontroller faconen i begge ender af de kabler, der fulgte med skærmen, og kontroller faconen og
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
2 Før signalkablerne tilsluttes skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder fjernes fra
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
3 Når alle signalkabler er tilsluttet, skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder sluttes
Tilslutning med et HDMI-kabel
positionerne på de matchende porte på skærmen og eksterne enheder.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
stikkontakten for at undgå skade på enheden i form af en kortslutning eller overspænding.
til stikkontakten.
4 Læs brugervejledningen for at blive fortrolig med skærmens funktioner, forholdsregler og rette
brug, før du bruger den installerede skærm.
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
HDMI IN
――Når du tilslutter et HDMI-kabel, skal du anvende det kabel, som fulgte med skærmens komponenter.
Hvis du anvender et andet HDMI-kabel end det, der blev leveret af Samsung, kan billedkvaliteten blive
forringet.
20
Oprettelse af forbindelse ved hjælp af USB Type-Ckablet
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
Tilslutning med DP-kablet
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
――Det anbefales at anvende et DP-kabel, der måler mindre end 1,5 m. Hvis du anvender et kabel, der er
længere end 1,5 m, kan det påvirke billedkvaliteten.
I henhold til specifikationerne for USB Power Delivery 2.0 kan vores produkt oplade din notebook, når
du slutter den til vores produkt via et USB Type-C-kabel.
Tilslutning af hovedtelefoner
――Der understøttes en opladningseffekt på højst 65 W. Opladningshastigheden kan variere afhængigt af den
notebook, der er sluttet til vores produkt.
――Da der findes mange forskellige notebooks med en USB Type-C-port på markedet, kan vi ikke garantere, at
vores produkt kan oplade alle typer notebooks med en USB Type-C-port.
――Sørg for, at USB Type-C-kablet overholder USB PD-specifikationerne. I modsat fald kan dine enheder blive
beskadiget. Det anbefales, at du bruger et godkendt kabel fra Samsung.
21
Tilslutning af produktet til en computer som
en USB-hub
Tilslutning af en computer til produktet
Anvendelse af produktet som en USB-hub
Brug produktet som hub, tilslut og brug forskellige kildeenheder sammen med produktet samtidig.
En computer kan ikke tilslutte til flere kildeenheder samtidig, og den har et begrænset antal ind- og
udgangsporte. HUB-funktionen på produktet kan forbedre din arbejdseffektivitet ved at gøre det
muligt at tilslutte flere kildeenheder til USB-portene på produktet samtidig uden at tilslutte dem til en
computer.
――Produktet kan fungere som en hub ved at slutte til en pc via et USB Type-C-kabel. Du kan tilslutte en
kildeenhed direkte til produktet og kontrolenheden fra produktet, uden at det er nødvendigt at koble
enheden til computeren.
For at kunne bruge produktet som en USB-hub skal du slutte produktet til en pc ved hjælp af et USB
Type-C-kabel.
Hvis der tilsluttes flere kildeenheder til computeren, kan de mange kabler omkring computeren se
rodet ud. Hvis enhederne tilsluttes direkte til produktet, løses dette problem.
Slut en mobil enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en pc.
Dermed kan du betjene enheden fra pc'en eller oplade enhedens batteri.
22
――Læse/skrive-frekvensen påvirkes af USB-enheden og din pc.
――Produktet understøtter ikke medieafspilning. Hvis du skal afspille en fil på din USB-enhed, skal produktet
Tilslutning af strømmen
tilsluttes pc'en som en hub, hvorefter du kan afspille filen på din pc.
――For USB-relaterede problemer, som er forårsaget af operativsystemet, driverprogrammer eller softwaren,
skal du kontakte de relevante leverandører.
――Da der udgives mange forskellige USB-enheder på markedet, kan vi ikke garantere, at vores produkter er
kompatible med alle USB-enheder.
――En ekstern harddisk, der kræver en ekstern strømforsyning, skal tilsluttes en strømkilde.
POWER IN
――Batteriet kan oplades i strømbesparende tilstand, men det kan ikke oplades, når produktet er slukket.
――Opladning af USB-enheden er ikke muligt, hvis strømkablet er taget ud af stikkontakten.
――USB-enheden skal købes særskilt.
For at bruge produktet skal du slukke strømkablet til en stikkontakt og porten POWER IN på produktet.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
23
Organisering af de tilsluttede kabler
1
Vip skærmen som vist på billedet.
5
2
Forbind kablerne til de korrekte indgange.
3
Sæt DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF DÆKSLET på
igen.
4
Åbn HALSEN til VENSTRE på DÆKSELHOLDEREN,
og drej den åbne del for neden.
6
Tildæk HALSEN til VENSTRE på DÆKSELHOLDEREN. Arranger de eksterne kabler.
- Forsigtig!
24
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
hører til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
•• Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad
mod skærmen.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
25
Kapitel 04
Skærmopsætning
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
•• Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på
internettet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Smart ECO Saving er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
•• High-Brightness: Maksimér skærmens lysstyrke.
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/USB Type-C, og PC/AV Mode er indstillet til AV,
SAMSUNG
Bright fire farvetemperaturindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom). Du kan
har MAGIC
aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom, der automatisk henter
dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
26
Brightness
Color
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
Justér skærmens tonfarve.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Smart ECO Saving er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
MAGIC
MAGIC
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
Contrast
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
(PBP-tilstand).
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/USB Type-C, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har
Sharpness
Color Tone fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Upscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
27
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funktionen
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
SAMSUNG
kan gøre billedet mere detaljeret og livagtigt.
Funktionen har endnu tydeligere indvirkning på billeder med lav opløsning.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――I forhold til Mode1 har Mode2 en kraftigere effekt.
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt
lys ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på
ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe
af. Det blå lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV
Rheinland og certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light
Content".
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
HDMI Black Level
Game Mode
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede
kildeenhed. Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Smart ECO Saving er aktiveret.
――Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter Game Mode til
Off, også selvom den er indstillet til On.
――Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du vælge Always On.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720 P og 1080 P.
Response Time
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
――Brug Standard tilstand, når video eller spil ikke afspilles.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
(PIP-tilstand).
/
/
28
Picture Size
Screen Adjustment
Ændr billedstørrelsen.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Picture Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, når FreeSync er aktiveret.
(PBP-tilstand).
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du
vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.
I PC-tilstand
Konfiguration af H-Position & V-Position
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
•• 21:9: Vis billedet med billedformatet 21:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/USB Type-C-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/USB Type-C og PC/AV
Mode er indstillet til AV.
29
Kapitel 05
Konfiguration af indstillingerne for PIP/PBP
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
PIP/PBP Mode
Aktiver eller deaktiver funktionen PIP/PBP Mode.
Funktionen PIP (Picture in Picture) deler skærmen op i to dele. Der vises én kildeenhed på
hovedskærmen samtidig med, at den anden kildeenhed vises i indsatte vinduer.
Funktionen PBP (Picture by Picture) opdeler skærmen i to halvdele og viser output fra to forskellige
kildeenheder samtidigt på skærmens venstre og højre sider.
――PIP/PBP mode er kompatibel med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
――Funktionen PIP/PBP er måske ikke tilgængelig. Det afhænger af specifikationerne for det grafikkort, der
anvendes. Hvis skærmen er tom i tilstanden PIP/PBP, når den optimale opløsning er valgt, skal du gå til
Kontrolpanel → Skærm → Skærmopløsning og klikke på Registrer på pc'en. (Instruktioner er baseret på
Windows 7.) Hvis skærmen er tom, når opløsningen er indstillet til optimal opløsning: Skift opløsningen til
1280 x 1024.
――Skærmbilledet kan flimre kortvarigt, eller det vises efter en forsinkelse, hvis funktionen PIP/PBP aktiveres
eller deaktiveres, eller hvis skærmstørrelsen ændres, når funktionen PIP/PBP er aktiveret.
Det opstår normalt, hvis en pc og en skærm er sluttet til to eller flere indgangskilder. Det har ikke noget at
gøre med skærmens ydeevne.
Problemet skyldes for det meste, hvis videosignalerne er forsinkede ved overførsel til skærmen afhængigt
af grafikkortets ydeevne.
――Den maksimale grafikkvalitet opnås ved at bruge et grafikkort, der understøtter WQHD+-opløsning (3440
x 1440).
――Når der anvendes PIP/PBP er automatisk skift til optimal opløsning og frekvens ikke tilgængelig på grund
af uoverensstemmelse mellem grafikkort og Windows. Indstil PIP/PBP Mode til Off. Du kan også genstarte
skærmen og derefter indstille opløsningen til den optimale indstilling med Windows-grænsefladen.
30
Size
Sound Source
Vælg størrelsen og billedformatet for underskærmen.
Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra.
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for venstre
og højre side af skærmen er 1720 x 1440 (bredde x højde).
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
underskærmen er 720 x 480 (bredde x højde).
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
underskærmen er 1280 x 720 (bredde x højde).
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
underskærmen er 1720 x 720 (bredde x højde).
PIP-tilstand
/
PBP-tilstand
/
Position
Vælg positionen for underskærmen blandt de tilgængelige indstillinger.
••
/
/
/
――Ikke tilgængelig, når PBP er valgt.
――Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
31
Source
Picture Size
Vælg kilden for hver skærm.
PIP-tilstand (tilgængelig i PIP-tilstand(Size
/
/
))
――Inputkilden for hovedskærmen skifter.
PIP-tilstand (tilgængelig i PIP-tilstand(Size
/
/
))
Vælg billedstørrelse for underskærmen.
――Med undtagelse af den aktuelle inputkilde kan de to andre inputkilder vælges.
I PC-tilstand
――Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
•• Auto: Vis billedet i henhold til hver af skærmenes inputkilders billedformat.
――Når skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmenes inputkilders billedformat.
, og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Hovedskærmen vil skifte i rækkefølgen
for at vælge ikonet
HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
PBP-tilstand (tilgængelig i PBP-tilstand(Size
))
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TVprogrammer.
――Inputkilden for hovedskærmen skifter.
•• 16:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 16:9.
――Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
•• 21:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 21:9.
――Når inputsignalet for venstre og højre skærm er det samme, kan handlingen ikke foretages.
――Når skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE
for at vælge ikonet
vises.
, og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Den samme PBP-kildeindstillngsmenu
•• Screen Fit: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af
nogen art.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/USB Type-C-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/USB Type-C og PC/AV
Mode er indstillet til AV.
32
PBP-tilstand (tilgængelig i PBP-tilstand(Size
))
Contrast
Indstil Picture Size for de enkelte opdelte skærme.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til hver af skærmenes inputkilders billedformat.
PIP-tilstand (tilgængelig i PIP-tilstand(Size
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmenes inputkilders billedformat.
Juster kontrastniveauet for underskærmen.
I AV-tilstand
PBP-tilstand (tilgængelig i PBP-tilstand(Size
•• 4:3: Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TVprogrammer.
Justér kontrastniveauet for hver skærm.
/
/
))
))
•• 16:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 16:9.
•• 21:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 21:9.
•• Screen Fit: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af
nogen art.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/USB Type-C-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/USB Type-C og PC/AV
Mode er indstillet til AV.
33
Kapitel 06
Sådan tilpasses indstillingerne OSD (On Screen Display)
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
Position
Sådan justeres menupositionen.
Transparency
Language
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet
periode.
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
34
Kapitel 07
Opsætning og nulstilling
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
DisplayPort Ver.
Vælg din DisplayPort-version.
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
specifikationer.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI/DisplayPort/USB Type-C, og skærmen indikerer Check Signal Cable,
eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge
-ikonet. Du kan vælge 1.1 eller 1.2↑.
HDMI Mode
Vælg den HDMI tilstand, der skal bruges.
――Den understøttede enhed og opløsning kan være forskellig afhængig af versionen.
――Når version ændres, kan skærmen flimre.
――Hvis du indstiller HDMI Mode til 1.4, understøttes visse høje opløsninger muligvis ikke pga. HDMI
1.4-protokollens begrænsede båndbredde.
――Når indstillingen ikke er korrekt, vises der muligvis ikke noget skærmbillede. I så fald skal du kontrollere
enhedens specifikationer.
――Indstil HDMI Mode til 1.4, når der ikke er lydoutput fra den dvd-afspiller, der er sluttet til vores produkt.
35
FreeSync
Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige
forsinkelser og ventetider.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync
FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående
liste for understøttede grafikkort:
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.
――Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, skal du besøge
det officielle AMD-websted.
――Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
•• Standard Engine: Aktiver FreeSync-standardfunktionerne for AMD-grafikkortet.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderer ikke 370/370X) •• AMD Radeon R9 290
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk, at der kan opstå flimmer på skærmen, når der spilles spil.
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 400 Series
Hvis du aktiverer funktionen FreeSync, skal du anvende den højeste opdateringshastighed for at få den
bedste freesync-effekt.
For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spørgsmål & svar
Hvordan skifter jeg frekvens?
Hvordan aktiveres FreeSync?
――Hvis du anvender funktionen FreeSync, skal du anvende det medfølgende HDMI/DP-kabel fra skærmens
1 Indstil FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i menuen OSD.
producent.
――Denne funktion er ikke tilgængelig på USB type C-porten.
Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:
•• Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand
til Standard Engine, eller gå til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og
opdatere den til den seneste.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Højreklik på
AMD Radeon Settings
Display
Funktionen "AMD FreeSync" skal indstilles til "Til". Vælg "Til", hvis den ikke allerede er aktiveret.
•• Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skærmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra
grafikkortet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere
opløsning sænker normalt svarhastigheden.
•• Skærmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
36
37
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funktionen Eco Saving Plus reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet
bruger.
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Denne funktion er kun tilgængelig til widescreen-modeller, som omfatter 16:9, 16:10 og 21:9.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI/DisplayPort/USB Type-C, og skærmen indikerer Check Signal Cable,
eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge
-ikonet. Du kan vælge PC eller AV.
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Low: Strømforbruget reduceres med 25% i forhold til standardindstillingen.
•• High: Strømforbruget reduceres med 50% i forhold til standardindstillingen.
Off Timer
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke
ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til
System og indstille Off Timer til Off.
38
Source Detection
Information
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
Key Repeat Time
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
Power LED On
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
Reset All
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
39
Kapitel 08
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
40
Kapitel 09
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
1 Sluk for både pc'en og for produktet.
2 Afbryd kablet fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Kontrol af opløsning og frekvens
Skærmforhold
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
41
Not Optimum Mode vises.
Teksten er sløret.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Skrifttyper
Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå
Windows 10): Gå til Kontrolpanel
ClearType til.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.45).
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Videoafspilningen hakker.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Lydforhold
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.45) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på
pc'ens lydkort eller i programmet.
Skift indstillingerne for Color.
Der er billede, men ingen lyd.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Skift indstillingerne for Color.
Tilslut enheden ved at bruge et HDMI-kabel, et DP-kabel eller et USB Type-C-kabel.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Skift indstillingerne for Color.
Lydkildeforhold
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
――LED-lamperne på produktets ramme er muligvis synlige, afhængigt af brugerens betragtningsvinkel.
Lyset er harmløst for mennesker og har ingen indvirkning på produktets funktioner og ydeevne. Det er helt
sikkert at bruge produktet.
42
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed
under Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOSopsætningen på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOS-opsætningen
på pc'en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring
eller BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
43
Kapitel 10
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
C34H890WJ*
Størrelse
Klasse 34 (34,0"/86,4 cm)
Visningsområde
797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)
Pixelpitch
0,23175 mm (H) x 0,23175 mm (V)
Maksimal pixelclock
550 MHz
Strømforsyning
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan
variere i forskellige lande.
Signalforbindelser
HDMI, DP, USB Type-C
Miljømæssige overvejelser
I drift
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
44
Tabel over standardsignaltilstand
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 152 kHz
Vertikal frekvens
50 – 100 Hz
Optimal opløsning
3440 x 1440 ved 50 Hz (HDMI)
3440 x 1440 ved 60 Hz (DisplayPort, USB Type-C)
Maksimal opløsning
3440 x 1440 ved 100 Hz
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
45
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440
150,972
99,982
543,500
+/-
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Nogle af opløsningerne på tabellen er måske ikke tilgængelige, afhængigt af grafikkortets specifikationer.
46
Kapitel 11
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
47
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
48
Download PDF

advertising