Samsung | 913V | Samsung 913V Bruksanvisning

Driverinstallation
Programinstallation
SyncMaster 913V
Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i
legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.
Forbudt
Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres
Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres
Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød
Strøm
DPMS ( bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal bruges i
længere tid. Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status.
Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.
z
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen med
våde hænder
z
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.
z
Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af materiel.
Indsæt strømstikket forsvarligt, så det ikke går løst.
z
En dårlig forbindelse kan medføre brand.
Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå disse
og derved beskadige dem.
z
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt.
z
Dette kan føre til brand.
Installation
Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder med særligt
meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske
opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthaven,
jernbanestationer osv.
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed.
z
I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand inde i
skærmen.
Undgå at tabe skærmen under transport.
z
Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.
Installer skærmsoklen i et glasskab eller på en hylde, så enden af soklen ikke
stikker ud over glasskabet eller hylden.
z
Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis
produktet tabes.
Anbring ikke produktet på en ustabil eller lille overflade.
z
Anbring produktet på en lige, plan overflade, da produktet kan vælte og udgøre
en fare for personer, specielt børn, der går forbi.
Anbring ikke produktet på gulvet.
z
Personer, specielt børn, kan falde over det.
Hold alle brændbare ting, som f.eks. lys, insekticider eller cigaretter, borte fra
produktet.
z
Ellers kan det medføre brand.
Hold alle varmeapparater borte fra strømkablet.
z
En smeltet belægning kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installér ikke produktet på steder med dårlig ventilation som f.eks. en bogreol,
et skab e.l.
z
Enhver forøgelse af den interne temperatur kan medføre brand.
Sæt skærmen ned med forsigtighed.
z
Den kan muligvis blive ødelagt.
Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.
z
TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.
Installation af et væghængsel skal foretages af professionel montør.
z
Der kan opstå skader ved installationer, der foretages af ikke-kvalificerede
personer.
z
Brug altid den monteringsenhed, der er angivet i ejerens brugerhåndbog.
Når produktet installeres, skal man sørge for at der er afstand til væggen
(større end 10 cm), så der er plads til ventilation.
z
Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af produktets interne temperatur.
Det medfører nedsat komponentlevetid og forringet ydelse.
Vedligeholdelse
Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud.
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.
z
Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.
Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller snavsede.
z
Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Sørg for at fjerne strømkablet, inden produktet rengøres.
z
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Fjern strømkablet fra stikkontakten, og aftør produktet med en blød, tør klud.
z
Anvend ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere,
insekticider, luftfriskere, smøremidler eller vaskemidler.
Kontakt et servicecenter eller kundecenter for indvendig rengøring en gang om
året.
z
Sørg for at holde produkterne rene indvendigt. Støv, som samles i de
indvendige dele over en længere periode, kan føre til fejlfunktion eller brand.
Diverse
Fjern ikke dæksel eller bagbeklædning.
z
z
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.
Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer
mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og kontakt en autoriseret
forhandler eller servicetekniker.
z
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens.
Installér ikke produktet i et køretøj.
z
z
Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den
kan blive udsat for sne eller regn.
Hvis du taber skærmen, eller rammen beskadiges, skal du slukke for skærmen
og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter servicecentret.
z
Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Sluk for strømmen, når der er lyn og torden udenfor, eller undlad at bruge
skærmen i en længere periode.
z
Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Forsøg aldrig at flytte skærmen ved at løfte den ved hjælp af ledning eller
signalkabel.
z
Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i ledningen eller
signalkablet.
z
Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.
z
Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.
Undgå at placere vandbeholdere, kemiske produkter eller små metalgenstande
på skærmen.
z
z
Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
Hvis der kommer en fremmed substans ind i skærmen, skal du tage stikket ud
og kontakte servicecentret.
Hold produktet borte fra letantændelige kemiske sprayer eller brændbare
stoffer.
z
Det kan forårsage en eksplosion eller brand.
Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.
z
Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.
Indfør ikke metalgenstande, som f.eks. spisepind, metaltråd og bor eller
brandbare genstande, som f.eks. papir og tændstikker, i ventilationshullet,
hovedtelefonporten eller AV-portene.
z
Det kan forårsage brand eller elektrisk stød). Hvis der flyder fremmede væsker
eller vand ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække strømstikket ud
af stikkontakten og kontakte servicecenteret.
Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder
eller slørethed.
z
Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et
bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.
Indstil opløsningen og frekvensen i overensstemmelse med modellen.
z
Forkerte indstillinger af opløsning og frekvens kan beskadige synet.
19" - 1280 X 1024
Hvis skærmen vedvarende betragtes for tæt på, kan det beskadige synet.
Af hensyn til øjnene anbefales det at tage en pause på fem minutter i timen ved
skærmarbejde.
Installer ikke produktet på en ustabil, ujævn overflade, eller et sted der kan
blive udsat for vibrationer.
z
Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis
produktet tabes. Hvis produktet anvendes på et sted, hvor det kan blive udsat
for vibrationer, kan produktets levetid forkortes, eller der kan opstå brand.
Når skærmen flyttes, skal man først slukke den og tage stikket ud. Sørg for, at
alle ledninger, herunder antenneledningen og ledninger, som er tilsluttet andre
enheder, tages ud, før du flytter skærmen.
z
Hvis du ikke tager en ledning ud, kan det føre til brand eller elektrisk stød.
Anbring produktet udenfor børns rækkevidde, da de kan komme til skade ved
at hænge i det.
z
Et produkt, der vælter, kan forvolde fysisk skade og endda død.
Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, bør produktet ikke være
tilsluttet.
z
Ellers kan det medføre varmeafgivelse fra det opsamlede støv eller nedsat
isolering, der kan føre til elektrisk stød eller brand.
Anbring ikke børnenes foretrukne legetøj (eller andet der kan friste) på
produktet.
z
Børn forsøger måske at klatre op på produktet for at hente en ting. Produktet
kan vælte med risiko for fysisk skade eller endda død.
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
Udpakning
Skærm og fodstykke
Skærm
Bund
Hængsel
Brugervejledning
Hurtig
installationsvejledning
Garantibevis
(Ikke alle steder)
D-Sub-kabel
Strømkabel
Kabel
Installations-cd med
brugervejledning,
skærmdriver, Natural Colorsoftware, MagicTune™software
Front
1.
Menu knap [ ]
Åbner OSD-menuen. Bruges også til at afslutte OSD-menuen eller vende
tilbage til den forrige menu.
2.
Knappen MagicBright
[ ]
MagicBright refererer til en ny skærmfunktion med en
skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på
eksisterende skærme. Du får den skærmlysstyrke og -opløsning, der er
mest korrekt til visning af tekst samt til gennemsyn af Internettet og
multimedieanimationer, og derved opfylder funktionen mange forskellige
brugerkrav. Du kan let vælge en af de forudkonfigurerede lysstyrke- og
opløsningsindstillinger ved blot at trykke på en MagicBright-knap, der
findes foran på skærmen.
1) Custom
Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere, er de
forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene,
afhængigt af din smag.
Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved
hjælp af OSD-menuen.
2) Text : Normal lysstyrke
Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
3) Internet : Medium lysstyrke
Til arbejde med en blanding af billeder, f.eks. tekst og grafik.
4) Entertain : Høj lysstyrke
Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm.
>>Klik her for at se et animationsklip.
3.
4.
Afbryderknap/
Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.
Strømindikator
Lyser, når du tænder for enheden.
Knap til lysstyrke
[ ]
Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på knappen for at justere
lysstyrken.
2,4. Justerings knapper
[
]
Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer.
5.
Enter-knap [ ]
Bruges til at vælge OSD-menuen.
Auto knap
Anvend denne knap til direkte automatisk justering
Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om
energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du forlader
arbejdspladsen i længere tid.
Bagpanel
(Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.)
1.
2.
Stik til strøm
D-Sub-port
Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort
eller grafikkort.
Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.
1.
Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel.
Sæt stikket fra skærmens strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
2-1.
Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort.
2-2.
Tilsluttet en Macintosh
Tilslut skærmen til Macintosh-computeren ved hjælp af D-SUB-tilslutningskablet.
2-3.
Hvis du har en ældre Macintosh, skal du tilslutte skærmen ved hjælp af en speciel Mac-adapter.
3.
Tænd for computer og skærm. Hvis du ser et skærmbillede, er installationen færdig.
Samling af skærmen
1. Skærm og bund
2. Skærm og hængsel
Montering af fodstykke
Til denne monitor anvendes en 100mm x 100mm VESA kompatibel tilslutningsplade for ophæng.
A. Skærm
B. Tilslutningsplade for ophæng
1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht
kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
4. Anbring tilslutningspladen for ophænget ud for hullerne i bagpanelets monteringsplade og fastspænd
den med de fire skruer, der leveres med fodstykke-armen, vægophæng and det andet fodstykke.
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CDROM. Installation af driver varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de
anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:
z
Internet web site :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
http://www.samsung.se/
Windows XP/2000
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Windows XP/2000 Driver".
3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.
4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet.
5. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "OK" knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/.
6. Installation af monitordriver er komplet.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CDROM. Installation af drev varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de
anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:
z
Internet web site :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
http://www.samsung.se/
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Start" - "Kontrolpanel", og klik derefter på ikonet for "Udseende og Emner..".
3. Klik på Display-ikonet, vælg "Indstillinger"-fanen og klik på "Avanceret".
4. Klik på knappen for "Egenskaber" på "Monitor"-fanen og vælg "Driver"-fanen.
5. Klik på "Opdatér driver" og vælg "Installér fra liste eller ...", og klik derefter på "Næste"-knappen.
6. Vælg "Søg ikke, jeg vil ...", klik så på "Næste" og derefter klik på "Har diskette".
7. Klik på "Gennemse"-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og klik så
på "Næste"-knappen.
8. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "Slut"-knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/
9. Klik på "Luk"-knappen og igen på "OK"-knappen.
10. Installation af monitordriver er komplet.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Når du ser "Digital Signature Not Found" på din skærm, følg disse trin.
1. Vælg "OK" knappen i "Isæt diskette" vinduet.
2. Klik på "Gennemse" knappen i "Fil kræves" vinduet
3. Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "Åbn" knappen, og derefter "OK" knappen.
Manuel installationsguide
1.
2.
3.
4.
Klik på "Start", "Indstillinger", Kontrolpanel".
Dobbeltklik "Skærm" ikonet.
Vælg "Indstillinger" fanen og klik derefter på "Avanceret"
Vælg "Monitor".
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Situation1:Hvis "Egenskaber" knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er korrekt
konfigureret. Stands installationen.
Situation2:Hvis "Egenskaber" knappen er aktiv, så klik på "Egenskaber" knappen. Følg herefter
hvert af de følgende trin.
Klik på "Driver" og så "Opdater Driver" og klik derefter på "Næste" knappen.
Vælg "Vis en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede driver". Klik
så på "Næste", og derefter på "Har diskette".
Klik på "Gennemse" knappen og vælg derefter A:\(D:\driver).
Klik på "Åbn" knappen, og klik derefter på "OK" knappen.
Vælg din skærmmodel, klik på "Næste" knappen og derefter på "Næste" knappen.
Klik på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen.
Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "Ja" knappen, og derefter på
"OK" knappen. Klik så på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen.
Microsoft® Windows® NT Operativsystem
1.
2.
3.
4.
Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm.
I Vis registreringsoplysninger vinduet, klik på Indstillinger fanen og klik på All Display Modes.
Klik på den ønskede indstilling (Opløsning, Antal Farver og Lodret Frekvens) og klik så på OK.
Klik på Anvend knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på Test. Hvis skærmen
ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver eller frekvens).
Hvis der ikke er nogen "Mode" i All Display Modes, kan du vælge opløsning og vertikal
frekvens ved hjælp af afsnittet om Fabriksindstillede Modes i denne håndbog.
Linux Operativsystem
For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for system
opstillingsfil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tryk på Enter ved det første og andet skærmbillede efter at have udført X86Config filen.
Det tredje skærmbillede bruges til installation af mus.
Indsæt en mus for din computer.
Næste skærmbillede bruges til Valg af tastatur.
Indsæt tastatur for din computer.
Næste skærmbillede anvendes til installation af skærm.
Først indsættes en vandret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indsæt derefter en lodret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indtast Navn på skærmmodel. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse på den
faktiske udføring af X-Window.
10. Du har nu afsluttet opstillingen af din skærm.
Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.
Natural Color - Farvestyrings system
Natural Color Software Program
Et af de seneste problemer man har haft i forbindelse med en computer er, at farverne på de billeder,
der trykkes ud på en printer, eller billeder der skanderes via en scanner eller digitalkamera, ikke er de
samme farver, som ses på skærmen. Natural Color Software er løsningen på dette problem. Det er et
farvestyringssystem, som er udviklet af Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette system kan kun fås med Samsung skærme, og
det matcher monitorens skærmfarver med output fra farveprintere og scannere.
For yderligere oplysninger, gå til Hjælp (F1) i softwareprogrammet.
Installation af Natural Color Software
Sæt den medleverede CD for Samsung monitoren ind i CD-ROM-drevet. Det første skærmbillede for
installation af programmet vises. Klik nu på Natural Color for at installere Natural Color software. Hvis
du ønsker at installere programmet manuelt, indsæt den medleverede Samsung CD i CD-ROM-drevet,
klik på [Start] tasten i Windows og vælg så [Execute].
Indtast D:\color\eng\setup.exe og tryk på tasten.
(Hvis CD'en ikke er i et D:\drev, indtastes det faktiske bogstav for drevet.)
Fjernelse af Natural Color Software Programmet
Vælg [Indstilling]/[Kontrolpanel] på startmenuen og dobbeltklik på [Tilføj/Fjern et program].
Vælg Natural Color fra listen og klik så på [Tilføj/Fjern] tasten.
1. Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et
fremhævet menupunkt.
2. Juster emner i menuen.
3. Juster emner i menuen.
4. Aktivere et fremhævet menupunkt.
AUTO
Menu
AUTO
Indhold
Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmen Auto Adjustment (Automatisk
justering) på den animerede skærm i midten.
ryk her for at indstille det modtagne PC-signal automatisk. Værdierne for
Fine/Coarse (Fin/Grov) og Position (Position) angives automatisk.
For at gøre den automatiske justeringsfunktion skarpere, anvend 'AUTO'
funktionen, mens AUTO PATTERN er fremme.
(Klick her for at se en animationsfilm der omhandler Automatisk Indstilling.)
z
z
Hvis Auto Adjustment (Automatisk justering) ikke fungerer korrekt, skal du
trykke på knappen Auto (Auto) igen for at justere billedet med større
nøjagtighed.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto
(Auto) automatisk.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Indhold
Tryk på knappen MagicBright igen, og vælg den ønskede tilstand.
- fire forskellige tilstande ( Brugerdefineret/Tekst/Internet/Underholdning)
Brightness
Menu
Indhold
Justering af Brightness.
Brightness
1. Picture
Brightness
Contrast
2. Color
Color Tone
Color Control
Gamma
3. Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
4. OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
5. Setup
Image Reset
Color Reset
6. Information
Picture :
Menu
Brightness
Contrast
Indhold
Play/Stop
Justering af lysstyrke.
Direkte indstillingsfunktioner : Når OSD ikke vises på
skærmen, skal du trykke på knappen for at justere lysstyrken.
Justering af kontrast.
Color :
Menu
Indhold
Color Tone
Farvens tone kan ændres, og en af fire tilstande kan vælges Cool, normal, Warm og Custom (Kold, Normal, Varm og
Brugerdefineret).
Color Control
Følg disse trin for individuel justering af R, G, B farvekontrol.
Gamma
Image :
Vælg en af de tre foruddefinerede gammaer.
Play/Stop
Menu
Indhold
Coarse
Fjerner støj som f.eks. lodrette striber. Coarse-justering kan
flytte skærmbilledområdet. Du kan placere det i centrum igen
med menuen for vandret justering.
Fine
Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter
efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af
frekvensen (urhastighed).
Sharpness
ølg denne vejledning for at ændre billedets tydelighed.
H-Position
Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af
monitorens skærmbillede.
V-Position
Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af
monitorens skærmbillede.
OSD :
Play/Stop
Menu
Indhold
Language
Følg disse trin for at ændre menuens sprog. Du kan vælge et af
syv sprog (engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, svensk,
russisk).
Bemærk: Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD. Det har
ingen indflydelse på andet software, der anvendes i
computeren.
H-Position
Du kan ændre den vandrette placering af OSD menuen på din
skærm.
V-Positon
Du kan ændre den lodrette placering af OSD menuen på din
skærm.
Transparency
Indstilling af opacitet i OSD baggrund.
Display Time
Menuen vil automatisk forsvinde efter et vist tidsrum, hvis der
ikke foretages nogen indstillinger.
Du kan indstille den tid, du ønsker at menuen vises, inden den
forsvinder.
Play/Stop
Setup :
Menu
Indhold
Image Reset
Billedparametre udskiftes med fabriksstandardværdier.
Color Reset
farveparametre udskiftes medfabriksstandardværdier.
Information :
Play/Stop
Menu
Information
Indhold
Viser en videokilde og skærmtilstand på OSD-skærmen.
Oversigt
| Installation
| OSD-tilstand
|
Farvekalibrering
| Afinstallation
| Fejlfinding
Oversigt
Hvad er MagicTune™ ?
Ydeevnen for skærme kan variere, afhængigt af grafikkort, værtscomputeren, lysforhold og andre miljømæssige
faktorer.Det bedste billede på en skærm fås, ved at du justerer skærmen efter netop dine forhold.Desværre
viser det sig ofte, at de manuelle knapper, der findes til justering af billedet er svære at bruge. Korrekt justering
kræver et letanvendeligt program, hvor du bliver ført trinvist igennem processen og derved opnår den bedste
overordnede billedkvalitet.
I de fleste tilfælde kræver selv simple justeringer som Lysstyrke eller Kontrast
navigation i skærmmenuerne på flere niveauer (OSD-menuerne), som ikke er brugervenlige. Desuden er der
ingen feedback til at hjælpe med den korrekte indstilling af knapperne på skærmen. MagicTune™ er et
softwareværktøj, som fører dig gennem justeringsprocessen med brugervenlig vejledning og
baggrundsmønstre, som er udviklet til hver enkelt skærmknap. Skærmindstillingerne for hver enkelt bruger kan
gemmes, hvilket giver en nem måde at vælge skærmindstillinger i et miljø med flere brugere, eller en enkelt
bruger kan have flere definerede forudindstillinger baseret på indhold og omgivende lys.
Grundlæggende funktioner
MagicTune™ er et softwareværktøj, som bruges til skærmjustering og farveindstilling vha. DDC/CIprotokollen (Display Data Channel Command Interface). Alle justeringer af skærmen styres via softwaren,
så det er ikke nødvendigt at bruge skærmdisplayet. MagicTune understøtter Windows 98SE, Me, 2000, XP
Home og XP Professional.
Med MagicTune får du hurtigt og præcist indstillet skærmen og kan let gemme og bruge de
skærmkonfigurationer, som er mest velegnet til dig.
OSD-tilstand
Med OSD-tilstand kan du let justere skærmindstillingerne uden at udføre foruddefinerede trin. Du har adgang til
det ønskede menupunkt og let angive indstillinger.
Oversigt
| Installation
| OSD-tilstand |
Farvekalibrering
| Afinstallation
| Fejlfinding
Installation
1.
Indsæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2.
Klik på MagicTune-installationsfilen.
3.
Vælg installationssproget, og klik derefter på [Next] (Næste).
4.
Klik på "Next" (Næste), når vinduet med guiden InstallShield vises.
5.
Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen) for at
acceptere vilkårene for anvendelse.
6.
Vælg den mappe, hvor MagicTune-programmet skal installeres.
7.
Klik på "Install" (Installer).
8.
Vinduet "Installation Status" (Iinstallationsstatus) vises.
9.
10.
Klik på "Finish" (Udfør).
Når installationen er udført, vises ikonet til det eksekverbare MagicTune -program på skrivebordet.
Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
MagicTune-eksekveringsikonet vises muligvis ikke, afhængigt af specifikationen for
computersystemet eller skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på F5.
Installationsproblemer
Installationen af MagicTune kan påvirkes af faktorer som skærmkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
Se "Fejlfinding", hvis der opstår problemer under installationen.
Systemkrav
Operativsystemer
z
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Hardware
z
z
32 MB hukommelse og derover
Harddisk på 25 MB og derover
* Yderligere oplysninger finder du på webstedet for MagicTune.
Oversigt
| Installation
| OSD-tilstand
|
Farvekalibrering
| Afinstallation
| Fejlfinding
Med MagicTune får du hurtigt og præcist indstillet skærmen og kan let gemme og
bruge de skærmkonfigurationer, som er mest velegnet til dig.
z
z
z
OSD-tilstanden kan virke, som om den ikke svarer til forklaringen i
vejledningen, afhængigt af specifikationerne for hver enkelt skærm.
Når Pivot kører, fungerer en del af MagicTune-programmet muligvis
ikke normalt.
MagicTune-kontrolfunktion er forskellig i forhold til de forskellige skærmmodeller.
OSD-tilstand
Med OSD-tilstand kan du let foretage indstillingsjusteringer på alle skærme. Hvis du vælger en fane, viser hver
fane øverst i justeringsvinduet generelle beskrivelser af de undermenupunkter, du kan justere. Hvis du vælger en
fane, viser hver fane en liste over menuer. Med OSD-tilstanden får du hurtigt og nemt adgang til alle faner og
undermenupunkter, så du hurtigt kan justere skærmindstillingerne.
Knapdefinition
OK
Anvender de ændringer, der er foretaget, og afslutter MagicTune.
Reset (Nulstil)
Gendanner de skærmværdier, der vises i det aktive justeringsvindue, til de værdier, der
anbefales af producenten.
Afslutter MagicTune uden at anvende de ændringer, der er foretaget. Hvis du ikke har
Cancel (Annuller) foretaget nogen ændringer i justeringsvinduet, udføres der ingen handlinger, når du
klikker på "Cancel" (Annuller).
Definition af fanen Picture (Billede)
Gør det muligt for brugeren at justere skærmindstillingerne til de ønskede værdier.
Brightness
Contrast
Resolution
MagicBright
Brightness
Gør hele skærmen lysere eller mørkere. De detaljerede data for billederne i de mørke
områder kan gå tabt, hvis lysstyrken ikke justeres til det korrekte niveau. Juster lysstyrken,
så du opnår de bedste visningsbetingelser.
Contrast
Juster forskellen i lysstyrke mellem de lyse og mørke områder på skærmen. Bestemmer
billedets skarphed.
Resolution
(Opløsning)
Se alle de skærmopløsninger, der understøttes af programmet.
Tryk på knappen MagicBright igen, og vælg den ønskede tilstand.
- fire forskellige tilstande
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
Text: (Tekst) Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
Internet: (Internet) Til arbejde med en blanding af billeder, f.eks. tekst og grafik.
Entertain: (Underholdning) Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm.
Custom: (Brugerdefineret) Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores
teknikere, kan det være, at de foruddefinerede værdier ikke er behagelige for dine
øjne, afhængigt af smag. Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og
kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.
Definition af fanen Color (Farve)
Justerer "varmen" på skærmens baggrunds- eller billedfarve.
Color Tone
Color Tone
(Farvetone)
Color Control
Farvetonen kan ændres.
z
z
Color Control
(Farvestyring)
Warm - Normal - Cool
Custom
Justerer skærmens billedfarve.
Du kan ændre skærmfarven efter behov.
z
Calibration
(Kalibrering)
Calibration
R- G - B
Den proces, der bruges til at optimere og vedligeholde farver, du vælger. MagicTune vil
være meget nyttig for dig, hvis du ønsker at få vist billeder med alle detaljer nøjagtigt
gengivet, herunder webbilleder og billeder, som produceres vha. et digitalt kamera eller
en scanner.
Definition af fanen Image (Billedindstillinger)
Justerer værdierne for Position (Placering), og Image Setup (Billedopsætning).
Image Setup
Position
z
Image Setup
(Billedopsætning)
z
z
Position
(Placering)
Fine (Fin): Fjerner støj som f.eks. vandrette streger.
Hvis støjen fortsætter efter finjusteringen, skal du gentage handlingen, når du har
justeret frekvensen (urhastigheden).
Coarse (Grov): Fjerner støj som f.eks. lodrette striber.
Grovjustering kan flytte skærmbilledområdet. Du kan placere det i centrum igen
med menuen for vandret justering.
Auto Setup : Værdierne for Fine/Coarse (Fin/Grov) og Position (Position) angives
automatisk. Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af
monitorens skærmbillede.
Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af monitorens skærmbillede.
Definition af fanen Options (Indstillinger)
Du kan konfigurere MagicTune med følgende indstillinger.
Indlæser dialogboksen Preferences (Indstillinger). Indstillinger, der er i brug, har et "V" i
afkrydsningsfeltet. To turn on or off any Preference, position the cursor over the box and
click.
Preferences
(Indstillinger)
z
z
Source Select
z
z
Enable System Tray (Aktiver opgavebakkemenuen). - Hvis du vil have adgang til
MagicTune-menuerne, skal du klikke på ikonet i [opgavebakkemenuen].
Menuerne vises ikke, hvis [Enable System Tray (Aktiver systembakke)] er fravalgt i
[Options (Indstillinger)] ' [Basic Settings (Grundlæggende indstillinger)].
Select Language(Vælg sprog) - Valg af sprog påvirker kun sproget i OSD.
Analog
Digital
Definition af fanen Support (Support)
Viser programmets aktiv-id og versionsnummer og giver dig mulighed for at bruge funktionen Help (Hjælp)
Help
(Hjælp)
Besøg webstedet for MagicTune, eller klik for at åbne Hjælp-filerne (brugervejledningen), hvis
du har brug for hjælp til at installere eller køre MagicTune. Brugervejledningen åbnes i et
grundlæggende browservindue.
Asset ID
(Aktiv-id)
Du kan anvende serveren til at styre klientskærmen.
(Serverprogrammet skal installeres for at bruge dette program som klient)
Version
(Version)
User Name
Viser det brugernavn, der er registreret i pc’en.
User ID
Viser det bruger-id, der er registreret i pc’en.
Server IP
Skriv server-IP’en ned.
Department
Skriv afdelingen ned.
Location
Skriv placeringen ned.
Viser versionsnummeret på MagicTune.
Oversigt
| Installation
| OSD-tilstand
|
Farvekalibrering
| Afinstallation
| Fejlfinding
Color Calibration (Farvekalibrering)
1. Color Calibration (Farvekalibrering)
Med"Color Calibration" (Farvekalibrering) kan du opnå optimale farveforhold for skærmen.
Benytfølgende 5 trin for at opnå optimale skærmforhold.
1.
2.
3.
4.
5.
Anvend styrebjælken for lysstyrke for at tilpasse lysstyrken for kontrol-patch'et til lysstyrken for
baggrundsmønsteret.
Når du ser bestemte farvetoner på kontrol-patch'et, skal du flytte kontrolmarkøren i retning af den farve, der
refererer til farvereferencecirklen.
=> Når justeringen er foretages korrekt, behøver du ikke se nogen farvetone på kontrol-patch'et.
Når du er færdig med justeringerne i trin 1, skal du klikke på knappen “Next” (Næste).
Gentag fremgangsmåderne ved 1), 2) og 3) for de resterende trin 2-5.
Du kan let se kalibreringseffekten ved at klikke på knappen “Preview” (Eksempel).
Sådan kan flere brugere bruge justerede farveværdier
Definition
Når skærmen bruges af flere brugere, kan farveværdier, som justeres via Color calibration for hver bruger, gemmes og
anvendes. Op til 5 brugere kan anvende de gemte farveværdier.
1.
2.
How to save adjusted color values:
Press Next to make it change into Apply and then you can save adjusted color values. As many as 5 values can
be saved.
Sådan gemmes justerede farveværdier:
Tryk på Next (Næste) for kunne anvende Apply (Anvend). Derefter kan du gemme de justerede farveværdier.
Du kan gemme op til 5 værdier.
2. Preview(Eksempel)
Tryk på knappen "Preview" (Eksempel) på "Color Calibration" (Farvekalibrering).
Billedet ovenfor vises.
1.
2.
Tryk på knappen "View Calibrated" (Vis kalibreret) for at se den justerede kalibreringseffekt.
Tryk på knappen "View Uncalibrated" (Vis ikke-kalibreret) for at se det oprindelige billede.
Oversigt
| Installation
| OSD-tilstand |
Farvekalibrering
| Afinstallation
| Fejlfinding
Afinstallation
MagicTune-programmet kan fjernes ved at bruge indstillingen "Add or Remove Programs" (Tilføj/fjern
programmer) i Kontrolpanel i Windows.
Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne MagicTune.
1.
Gå til [Tusk Tray (Opgavebakke)] ' [Start (Start)] ' [Settings (Indstillinger)], og vælg derefter [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen. Hvis programmet kører på Windows XP, skal du gå til [Control Panel
(Kontrolpanel)] i menuen [Start (Start)].
2.
Klik på ikonet "Add or Remove Programs" (Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel.
3.
Rul ned til "MagicTune" på skærmbilledet "Add or Remove Programs" (Tilføj/fjern programmer). Klik
på det for at markere det.
4.
Klik på knappen "Change/Remove" (Rediger/fjern) for at fjerne programmet.
5.
Klik på "Yes" (Ja) for at begynde afinstallationen.
6.
Vent på, at dialogboksen "Uninstall Complete" (Fjernelsen er fuldført) vises.
Besøg webstedet for MagicTune for at få teknisk support til MagicTune, se FAQs (ofte stillede spørgsmål og
svar) og hente softwareopgraderinger.
Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du selv kan
klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret på dit garantibevis,
nummeret, der er angivet i afsnittet med Oplysninger eller du kan kontakte din forhandler.
Symptomer
Der er ikke noget billede
på skærmen. Jeg kan
ikke tænde for
monitoren.
Checkliste
Mulige løsninger
Er strømkablet rigtigt
tilsluttet?
Kontroller strømforbindelse og
forsyning.
Kommer meddelelsen
""Check Signal Cable"" op
på skærmen?
Kontroller, om computeren er tilsluttet
korrekt.
Hvis strømmen er tilsluttet,
genstart computeren for at se
åbningsskærm-billedet (login
skærmbilledet).
Hvis åbningsskærmbilledet (login
skærmbilledet) kommer frem, start så
computeren i passende mode (sikker
mode for Windows ME/2000/XP), og
juster derefter videokortets frekvens.
(Se Fabriksindstillede Display Modes.)
Bemærk: Hvis åbningsskærmbilledet
(login skærmbilledet) ikke kommer
frem, kontakt da et servicecenter eller
din forhandler.
Kommer "Not Optimum
Mode. Recommended mode
1280 x 1024 60Hz" frem på
skærmen?
Denne meddelelse vises, hvis signalet
fra videokortet overstiger den maksimale opløsning og frekvens for din
monitor.
Juster din monitors maksimale opløsning og frekvens.
Hvis skærmen overstiger SXGA eller
75Hz, vises meddelelsen "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz". Hvis
skærmen overstiger 85Hz, fungerer
skærmen korrekt, men meddelelsen
"Not Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz" i ét minut,
hvorefter den forsvinder. Skift til den
anbefalede tilstand i perioden med på
ét minut. (Meddelelsen vises igen, hvis
systemet genstartes).
Der er ikke noget billede på
skærmen. Blinker
strømindikatorlampen på
monitoren med 1 sekunds
interval?
Monitoren er i PowerSaver mode.
Tryk på en tast på tastaturet eller flyt
musen for at aktivere monitoren og kald
billedet frem på skærmen.
Skærmbilledet har
underlige farver eller er
kun sort og hvidt.
Skærmbilledet er
pludselig ude af balance.
Har skærmbilledet kun én
farve, som om man ser på
skærmen gennem et stykke
cellofan?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Blev skærmbilledets farver
anderledes efter at køre et
program eller på grund af
kollision af applikationer?
Genstart computeren.
Er videokortet indstillet
korrekt?
Indstil videokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Har du skiftet videokort eller
drev?
Juster placering og størrelse af skærm
billede ved hjælp af OSD.
Har du justeret monitorens
opløsning eller frekvens?
Juster videokort opløsning og frekvens.
Sørg for at videokortet er skubbet helt
ind.
(Se Fabriksindstillede Display Modes).
Skærmbilledet kan komme ud af balance som følge af videokortsignalernes
cyklus. Genindstil placering, idet du følger OSD.
Skærmbilledet er ude af
fokus eller OSD kan ikke
justeres.
Har du justeret monitorens
opløsning eller frekvens?
Juster videokortopløsning og frekvens.
(Se Fabriksindstillede Display Modes).
LED blinker, men der er
ingen billeder på
skærmen.
Check Display Timing på
menuen og kontroller, om
frekvensen er rigtigt indstillet.
Juster frekvensen rigtigt i henhold til
videokortets instruktionsbog og de
Fabriksindstillede Display Modes.
(Maximumfrekvens per resolution kan
variere fra det ene produkt til det
andet).
Der er kun 16 farver vist
på skærmen.
Skærmbilledets farver
har ændret sig efter at
videokortet blev skiftet.
Er farverne i Windows
indstillet korrekt?
For Windows ME/2000/XP:
Indstil farverne korrekt ved at gå til
Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger.
Er videokortet indstillet
korrekt?
Indstil vidokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Der fremkommer en
besked "Ukendt monitor,
Plug & Play (VESA DDC)
monitor fundet".
Har du installeret
monitordriver?
Installer monitordriver i henhold til
instruktioner for driverinstallation.
Se i instruktionsbog for
videokort for at finde ud af,
om Plug & Play (VESA DDC)
understøttes.
Installer monitordriver i henhold til
instruktioner for driverinstallation.
Kontrolleres, når
MagicTune ikke fungerer
korrekt.
Funktionen MagicTune findes
kun på pc'er (VGA) med
Windows-operativsystemet,
der understøtter Plug and
Play.
* Hvis du vil kontrollere, om en pc kan
bruges sammen med funktionen
MagicTune, skal du følge trinene
nedenfor (i forbindelse med Windows
XP):
Control Panel -> Performance and
Kontrolpanel -> Ydeevne og
vedligeholdelse -> System -> Hardware
-> Enhedshåndtering -> Skærme ->.
Når du har slettet Plug and Playskærmen, skal du søge efter "Plug and
Play-skærm" ved at søge i den nye
hardware.
MagicTune er ekstra software til
skærmen. Visse grafikkort understøtter
muligvis ikke din skærm. Hvis du har
problemer med grafikkortet, kan du
besøge vores websted, hvor der findes
en liste over kompatible grafikkort.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ fungerer
ikke korrekt.
Har du skiftet pc eller
grafikkort?
Download det seneste program.
Programmet kan downloades fra
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Besøg vores website, og download installationssoftwaren til MagicTune MAC.
Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren.
1. Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2. Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det
installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4. Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 56Hz eller 75Hz.
(Den bør ikke overstige 75Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern
Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart computeren for at
geninstallere adapter (video) driver
Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.
Spørgsmål & Svar
Spørgsmål
Hvordan ændrer jeg frekvensen?
Svar
Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet.
Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af
den anvendte driver.
(Se instruktionsbogen for computer eller videokort for yderlige
oplysninger).
Hvordan kan jeg justere
opløsningen?
Windows ME/XP/2000: Indstil opløsningen i Kontrolpanel, Skærm,
Indstillinger.
* Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille
PowerSaver funktionen?
Windows ME/XP/2000: Indstil BIOS-SETUP for computeren eller
pauseskærmen. (Se Windows/Computerhåndbog).
Hvordan kan jeg rengøre det
udvendige kabinet/LCD Skærm?
Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med en blød
klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand.
Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at
kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i
monitoren.
Selv-test Kontrolfunktion
Selv-test Kontrolfunktion | Advarsler | Miljø | Gode Tips
Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere, om din
monitor fungerer korrekt.
Selv-test Kontrolfunktion
1. Sluk for både computer og monitor.
2. Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
3. Tænd for monitoren.
Hvis skærmen fungerer korrekt, vil du se en boks i illustrationen herunder.
Denne boks vises ved normal drift, hvis videokablet beskadiges eller ikke er tilsluttet.
4. Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.
Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke
din video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.
Advarsler
Hvis der er noget galt med inputsignalet, vil der fremkomme en besked på skærmen, eller
skærmbilledet forsvinder helt, selv om LED er aktiv. Beskeden kan angive, at monitoren er uden for
scanning rækkevidde eller at du skal checke signalkablet.
Miljø
Stedet og placeringen af monitoren kan have indflydelse på kvaliteten og andre af
monitorens funktioner.
z Hvis der er woofer højttalere i nærheden af monitoren, bør wooferen fjernes og anbringes i andet
rum.
Gode Tips
z
En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er problemer
med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte
farver, udsender støj, Video mode not supported, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er
og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.
z
Kontrol af monitorens funktionstilstand
Hvis der ikke er noget billede på skærmen eller advarslen "Not Optimum Mode","Recommanded mode
1280 x 1024 60Hz" kommer frem, fjern da kablet fra computeren, mens monitoren stadig er tændt.
{ Hvis en besked kommer frem på skærmen eller hvis skærmen bliver hvid betyder det, at monitoren
virker.
{ Hvis det er tilfældet, bør computeren checkes for at se, om der er problemer.
Oversigt
| Installation
| OSD-tilstand |
Farvekalibrering
| Afinstallation
| Fejlfinding
Fejlfinding
MagicTune fungerer muligvis ikke, hvis skærmen udskiftes, eller grafikkortdriveren opdateres, mens
MagicTune kører. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte systemet.
Symptomer
Kontrolleres, når
MagicTune ikke
fungerer korrekt.
Checkliste
Funktionen MagicTune findes
kun på pc'er (VGA) med
Windows-operativsystemet,
der understøtter Plug and
Play.
Mulige løsninger
* Hvis du vil kontrollere, om en pc kan bruges
sammen med funktionen MagicTune, skal du
følge trinene nedenfor (i forbindelse med
Windows XP):
Control Panel -> Performance and Kontrolpanel
-> Ydeevne og vedligeholdelse -> System ->
Hardware -> Enhedshåndtering -> Skærme ->.
Når du har slettet Plug and Play-skærmen, skal
du søge efter "Plug and Play-skærm" ved at
søge i den nye hardware.
MagicTune er ekstra software til skærmen. Visse
grafikkort understøtter muligvis ikke din skærm.
Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du
besøge vores websted, hvor der findes en liste
over kompatible grafikkort.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™
fungerer ikke
korrekt.
Har du skiftet pc eller
grafikkort?
Download det seneste program. Programmet
kan downloades fra
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Besøg vores website, og download installationssoftwaren til MagicTune MAC.
Besøg webstedet for MagicTune for at få teknisk support til MagicTune, se FAQs (ofte stillede spørgsmål og
svar) og hente softwareopgraderinger.
Generelt
Generelt
Modelbetegnelse
SyncMaster 913V
LCD Skærm
Størrelse
19,0 " diagonalt
Billedareal
372,32 (H) x 301,56 (V)
Pixel Pitch
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Type
a-si TFT aktiv matrix
Synkronisering
Vandret
30 ~ 81 kHz
Lodret
56 ~ 75 Hz
Skærmfarver
16.194.277 Farver
Opløsning
Optimal opløsning
1280 x 1024@60 Hz
Maksimal opløsning
1280 x 1024@75 Hz
Inputsignal. Afgrænset
RGB Analog,
Sammensat Sync, SOG, 0,7 Vpp positiv ved 75 ohm Separat V/L sync, Komposit,
TTL niveau positivt eller negativt
Maksimum Pixel Clock
135 MHz
Strømforsyning
AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%), 60/50 Hz ± 3Hz
Signalkabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
Effektforbrug
Mindre end 38W
Dimensioner (BxDxH) / Vægt
428,0 X 61,8 X 356,0 mm / 16,9 x 2,4 x 14,0 inch (Uden stand)
428,0 X 195,7 X 430,0 mm / 16,9 x 7,7 x 16,9 inch (Med fod) / 5,55 kg
VESA Monteringsplade
100mm x 100mm (for anvendelse med speciel (Arm) Monteringsbeslag.)
Miljøforhold
Drift
Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
Plug and Play
Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og
computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor
installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.
Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel
PowerSaver
Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at
sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå
tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at
spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en
længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er
installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende
denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Strøbesparelse
EPA/ENERGY 2000
Strømafbryder
(Tænd/sluk lampe)
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker
Sort
Effektforbrug
Mindre end 38W
Mindre end 1W
(Off-tilstand (Fra))
Mindre end 1W
(230 Vac)
Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR® og ENERGY2000 kravene,
når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion.
SAMSUNG, der er en ENERGY STAR®Partner, har fastslået, at dette
produkt opfylder ENERGY STAR®retningslinjer for energibesparelse.
Fabriksindst-illede Modes
Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive
justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om
LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:
Fabriksindstillede Timing Modes
Display Mode
Lodret Frekvens
(kHz)
Vandret Frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polaritet
(V/L)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
75,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af
skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for
Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.
Lodret Frekvens
Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede
mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne
gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller
billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.
Service
Virksomhedens adresse og telefonnummer kan ændres uden forudgående varsel.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsung.com/monitor/
Ordforklaring
Dot Pitch
Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er
opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed: mm.
Lodret Frekvens
Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren.
Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens.
Enhed: Hz.
Eksempel: Hvis det samme lyssignal gentages 60 gange i sekundet, så kaldes det 60 Hz. I den
situation kan man se flimmer på skærmen. For at undgå dette problem anvendes en
flimmerfri mode med en lodret frekvens på mere end 70 Hz.
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes
den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.
Interlace og Non-Interlace Metoder
Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode,
mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden
anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode,
som anvendes for TV.
Plug & Play
Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for
computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale
standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'.
Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i
stand til at vise flere billedinformationer.
Eksempel: Hvis opløsningen er 1280 x 1024 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1280
vandrette punkter (vandret opløsning) og 1024 lodrette punkter (lodret opløsning).
For bedre billede
1. Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet
nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der ikke
ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
{
{
Opløsning: 1280 x 1024
Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
2. Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det
anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for hårdhændet,
idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.
3. Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk
indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap. Hvis der
stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.
4. Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.
Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal
være væk fra skærmen i længere tid.
Rettigheder
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt
forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende
skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.
Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; Microsoft, Windows og
Windows NT er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; VESA, DPMS og DDC er
indregistrerede varemærker for Video Standards Association; ENERGY STAR® navn og logo er
indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Samsung Electronics Co.,
Ltd, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®
retningslinjer for energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i håndbogen, er muligvis varemærker
eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following
European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
z
electronics components concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
z The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
ADDRESS
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
info@el-kretsen.se adm@elektronikkretur.no
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
49 0 2234 9587 - 0
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use
in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for
medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC
601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output
part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with
the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40¶C to +70¶C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung
PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)
LCD-skærme og -tv-apparater kan have billedbibeholdelse, når der skiftes fra et billede til et
andet, særligt efter at et statisk billede er blevet vist i længere tid.
I denne vejledning beskrives korrekt brug af LCD-produkter, så de beskyttes mod
billedbebeholdelse.
Hvad er billedbebeholdelse?
Under normal betjening af et LCD-panel forekommer der ingen bibeholdelse af
pixelbilleder. Hvis det samme billede vises i længere tid, akkumuleres en lille forskel i
den elektriske ladning dog mellem de to elektroder, der omslutter de flydende krystaller.
Dette kan resultere i en ophobning af de flydende krystaller i bestemte områder på
skærmen. Derved bevares det forrige billede, når der skiftes til et nyt videobillede. Ved
alle skærmprodukter, herunder LCD-produkter, kan der forekomme billedbibeholdelse.
Dette er ikke en produktfejl.
Følg den anbefalede vejledning nedenfor for at beskytte LCD-enheden mod
billedbibeholdelse.
Tilstanden Strømstyring fra, Pauseskærm eller strømbesparelsestilstand
Eksempel)
z Sluk enheden, når der bruges et statisk mønster.
- Sluk enheden i 4 timer efter 24 timers brug.
- Sluk enheden i 2 timer efter 12 timers brug.
z Brug evt. en pauseskærm.
- Pauseskærm med én farve eller et bevægeligt billede anbefales.
z Sluk skærmen vha. strømstyringsmodellen PC Display Properties
(Skærmegenskaber for pc).
Forslag til specifikke anvendelsesformål
Eksempel) Lufthavne, transithaller, børsmarkeder, banker og styresystemer
Det anbefales at følge konfigurationen af skærmsystemet, som vist nedenfor:
Skærmoplysninger sammen med logo eller cyklussen for bevægelige
billeder.
Eksempel) Cyklus: Skærmoplysninger i 1 time efterfulgt af et skærmlogo eller et
bevægeligt billede i 1 minut.
Skift farveoplysningerne jævnligt (brug 2 forskellige farver).
Eksempel) Roter billedoplysningerne med 2 farver hver halve time.
Undgå at bruge en kombination af tegn og baggrundsfarver, hvor der er stor
lysstyrkeforskel.
Undgå at bruge grå farver, som let kan forårsage billedbibeholdelse.
Undgå følgende: Farver, hvor der er stor lysstyrkeforskel (sort og hvid, grå)
Eksempel)
z
Anbefalede indstillinger: Klare farver med kun en anelse lysstyrkeforskel
- Skift tegnfarverne og –baggrunden hver halve time
Eksempel)
z
- Hver halve time skal tegnene med bevægelse skiftes.
Eksempel)
Den bedste måde at beskytte skærmen mod billedbibeholdelse er at indstille
pc'en eller systemet til at køre et pauseskærmsprogram, når du ikke bruger
enheden.
Billedbibeholdelse forekommer ikke, når et LCD-panel betjenes under normale forhold.
Normale forhold defineres som en jævnlig ændring af videomønstrene. Når LCDpanelet betjenes i længere tid med et fast mønster (over 12 timer), kan der forekomme
en anelse forskel i spændingen mellem de elektroder, der styrer de flydende krystaller i
en pixel (LC - Liquid Crystal).Spændingen mellem elektroderne øges med tiden, hvilket
tvinger de flydende krystaller til at "hælde". Når dette sker, kan det forrige billede ses,
når mønstret ændres.
Dette kan undgås, ved at den akkumulerede spænding mindskes.
LCD Monitor opfylder ISO13406-2 Pixelstandard Klasse II.
Download PDF

advertising