Samsung | C27H800FCU | Samsung C27H800FCU Bruksanvisning

Bruksanvisning
C27H800FC*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
••
En administrationsavgift kan tillkomma om
‒‒ (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
‒‒ (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
••
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Bild
Säkra installationsutrymmet
4
Förvaring4
Läs igenom nedanstående innan du installerar
bildskärmen.21
SAMSUNG MAGIC Bright
Säkerhetsföreskrifter4
Symboler4
Rengöring5
Elektricitet och säkerhet
5
Installation6
Användning7
Ansluta och använda en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med USB Type-C-kabeln
Anslutning med DP-kabel
Ansluta till hörlurar
21
21
22
22
23
23
Ansluta en extern skärm
Anslutning med en DP-kabel
23
23
Förberedelser
Delar9
Panelkontroll9
Direktknappguide10
Funktionsknappguide11
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Skärpa13
Ändra inställningen för Volym13
Baksidan14
Justera produktens lutning och höjd
15
Rotera skärmen
15
Antistöldlås16
Att tänka på när du flyttar skärmen
17
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ18
Installation19
Montera stativet
19
Avlägsna stativet
20
Ansluta produkten till en dator som en USB-hubb 24
Ansluta en dator till produkten
24
Använda produkten som en USB-hubb
24
Ansluta strömmen
Organisera de anslutna kablarna
25
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
27
Installation av drivrutiner
27
Ställa in den optimala upplösningen
27
28
Ljus29
Kontrast29
Skärpa29
Färg29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI svart30
Läge för ögonvila30
Spelläge30
Svarstid30
Bildstorlek31
Skärmjustering31
Skärmdisplay
Transparens32
Position32
Språk32
Visa tid32
2
Innehållsförteckning
System
Felsökningsguide
DisplayPort Ver.33
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
42
42
42
42
Vanliga frågor
44
DP OUT34
DP OUT (MST/SST)-funktionsimplementering
34
FreeSync37
Smart Eco-spar39
Sluttid-timer Plus39
PC/AV-läge39
Specifikationer
Källdetektering40
Allmänt45
Knappupprepn.tid40
Tabell över standardsignallägen
46
På för LED-ström40
Återställ alla40
Information40
Installera programmet
Easy Setting Box
41
Begränsningar och problem vid installation
41
Systemkrav41
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
48
Inget fel på produkten
48
En skada på produkten som orsakats av kunden 48
Annat48
Extended warranty
49
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Säkerhetsföreskrifter
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när
du installerar produkten.
Akta!
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET.
(ELLER BAKSIDAN)
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA
INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
10 cm
10 cm
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
10 cm
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om
användning och underhåll följer med produkten.
10 cm
10 cm
Symboler
Varning!
Förvaring
Akta!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Tryck inte på bildskärmens yta med händerna eller andra föremål. Det finns risk att skärmen skadas.
4
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
1 Stäng av produkten och datorn.
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
2 Koppla bort strömsladden från produkten.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
3 Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4 Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
5 Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
Akta!
6 Sätt på produkten och datorn.
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära
värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten
osv.), olja eller rök.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten
av produkten inte skjuter ut.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd inte produkten i
närheten av oljeföroreningar. Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive
strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och
defekta pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter eller titta på saker längre bort för varje timme du använder
produkten.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket
varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Ikoner
Beskrivning
JOG-knapp
Riktningsknapp för navigering.
――JOG-knappen sitter på produktens vänstra sida. Knappen kan användas
för att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller som Retur.
Panelkontroll
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
•• Ström på (strömknappen): Av
föregående meddelande för att höja prestandan.
Strömindikator
•• Ström av (Strömknapp): På
JOG-knapp
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System → På för
UPP
LED-ström) Vissa modeller har inte denna funktion.
VÄNSTER
HÖGER
Funktionsknappguide
TRYCK(RETUR)
•• Energisparläge: Blinkar
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden
visas. Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka
en gång till på motsvarande riktningsknapp.
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
NED
produktmodeller. Se aktuell produkt.
Strömindikator
Tillbaka
Funktionsknappguide
9
Direktknappguide
――Skärmen med genvägsknappar (skärmmenyn) som syns nedan visas bara när skärmen slås på, när upplösningen ändras på datorn och när indatakällan ändras.
――På funktionsknappssidan ser du om Läge för ögonvila är aktiverat.
: På
: Av
Ljus
Volym
Funktioner
Läge för ögonvila Av
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
••
: Justera Volym.
••
: Visa funktionsknappguiden.
10
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt. Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
Tillbaka
Ikoner
Beskrivning
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOG-knappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre vänstra hörn om den
inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Aktivera/inaktivera: Lås/lås upp skärmmenykontrollen genom att trycka på VÄNSTER-knappen i 10 sekunder när huvudmenyn visas.
――Om skärmmenykontrollen är låst kan du justera Ljus och Kontrast. Läge för ögonvila är tillgängligt.
System → FreeSync, På för LED-ström är tillgängligt. Information kan visas.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Tryck om du vill aktivera eller inaktivera Läge för ögonvila.
Objekten nedan är inte tillgängliga om funktionen Läge för ögonvila är tillgänglig.
SAMSUNG
•• Bild → MAGIC
Bright, Ljus, Färg, Spelläge
•• System → Smart Eco-spar
Välj
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
11
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
JOG-knapp
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Flytta till nästa djup.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
12
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
Skärpa
50
Volym
100
Ljus
Tyst
Kontrast
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Skärpa
stänger av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för
enhetens ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen
VÄNSTER/HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när
ingångssignalen är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för
att flytta fokus nedåt. Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka
eller minska Volym.
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
13
Baksidan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
DP OUT
POWER IN
Port
Beskrivning
Port
HDMI IN
DP IN
Beskrivning
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER IN på produktens baksida.
Ansluts till en källenhet med en USB Type-C-kabel.
För anslutning till en annan produkt via en DP-kabel.
Anslut till en USB-enhet.
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
POWER IN
DP OUT
HDMI IN
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
14
Justera produktens lutning och höjd
Rotera skärmen
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
――Du kan rotera skärmen så som visas nedan.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
föregående meddelande för att höja prestandan.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Justera skärmen i pilarnas riktning.
•• Rotera skärmen medsols tills den är helt vertikal.
•• Skärmen kan skadas om du roterar den utan att luta den eller om den roteras motsols.
•• Skärmens lutning och höjd kan justeras.
•• Håll uppe i mitten av produkten och ändra försiktigt höjden.
•• När du justerar stativets höjd kan det höras ett ljud. Ljudet uppkommer genom att kulan inuti
stativet glider när stativets höjd justeras. Det är ett normalt ljud och inte en felfunktion i
produkten.
15
Antistöldlås
Akta!
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten
för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
•• Fatta tag om skärmens vänstra och högra sida och justera lutningen.
90˚
1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
•• Håll i ramen på båda sidokanterna och rotera skärmen. (Var försiktig så att du inte håller direkt i
LCD-skärmen.)
•• Skärmen kan roteras upp till 90° medurs när du står eller sitter framför skärmen.
2 Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3 Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4 Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
16
Att tänka på när du flyttar skärmen
•• Tryck inte direkt på skärmens yta.
•• Håll inte i själva skärmytan när du flyttar
bildskärmen.
•• Håll i skärmens nedre hörn eller i kanternas
nederdel när du flyttar den.
•• Håll inte bara i stativet om du håller
produkten upp-och-ned.
•• När du ska flytta skärmen roterar du den
till stående läge och håller den i över- och
nederkanten medan du bär den.
17
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
A
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
3
4
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer nationella standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
B
Modellnamn
C27H800FC*
Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här
Konsol med väggfäste (tillbehör)
VESA-skruvhålspecifikationer (A Standardskruv
* B) i millimeter
100,0 x 100,0
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning *
10,0 mm lång
Antal
4 st
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på
det väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.
18
Installation
Montera stativet
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
:P
rodukten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
2
3
För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt Placera stativpelaren för skärmen på enheten
som bilden visar.
ansluten.
enligt fästenas position.
4
Vrid stativpelaren för skärmen 90° medurs för att
se till att stativpelaren sitter på plats.
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt
så att den är ordentligt fäst.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
19
Avlägsna stativet
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
:P
rodukten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
2
Tryck nyckeln uppåt och håll in den. Vrid
stativpelaren för skärmen 10° moturs.
3
Efter att du vridit stativpelaren 10° moturs, lyfter
du stativpelaren för att ta bort den från enheten.
4
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för
att dela på dem.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
5
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att
dra den i pilens riktning som bilden visar.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
20
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Läs igenom nedanstående innan du
installerar bildskärmen.
1 Kontrollera formen på båda ändarna av kablarna som följde med bildskärmen, och kontrollera
form och placering för motsvarande portar på skärmen och externa enheter.
2 Innan du ansluter signalkablar måste du koppla bort strömkablarna till bildskärmen och externa
enheter från eluttaget för att förhindra att någon enhet skadas genom kortslutning eller
överström.
3 Efter att du anslutit alla signalkablar ansluter du strömkablarna till bildskärmen och externa
enheter till eluttaget.
4 Läs användarhandboken för att bekanta dig med bildskärmens funktioner, försiktighetsåtgärder
och korrekt användning innan du använder den installerade bildskärmen.
Ansluta och använda en dator
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Ansluta med en HDMI-kabel
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
HDMI IN
――Använd kabeln som följde med skärmen när du ska ansluta en HDMI-kabel. Om du använder en annan
HDMI-kabel än Samsungs kan bildkvaliteten bli lidande.
21
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
Anslutning med USB Type-C-kabeln
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
HDMI IN
――Ljudfunktionen stöds inte om källenheten är ansluten med HDMI-DVI-kabeln.
――Den optimala upplösningen kanske inte är tillgänglig med en HDMI-DVI-kabel.
――När en USB Type-C-enhet skickar signaler till en bildskärm och skärmen inte kan visas normalt, måste du
ändra utmatningsläget för DP OUT (växla mellan USB Type-C:MST och USB Type-C:SST).
Enligt specifikationen USB Power Delivery 2.0 om strömleverans via USB, kan du ladda din bärbara
dator med vår produkt när du ansluter den till vår produkt med en USB Type-C-kabel.
――Produkten stöder maximalt 45 W laddningseffekt. Laddningshastigheten kan variera beroende på vilken
bärbar dator som ansluts till produkten.
――Eftersom de bärbara datorer med en USB Type-C-port som finns på marknaden kan variera betydligt i
specifikation, kan vi inte garantera att vår produkt kan ladda alla typer av bärbara datorer med USB TypeC-port.
――Kontrollera att USB Type-C-kabeln passar ihop med USB PD-specifikationen. Annars kan dina enheter gå
sönder. En Samsung-märkt kabel rekommenderas.
22
Anslutning med DP-kabel
Ansluta en extern skärm
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
Anslutning med en DP-kabel
DP OUT
――En DP-kabel som är kortare än 1,5 m rekommenderar. Om du använder en kabel som är längre än 1,5 m kan
detta påverka bildkvaliteten.
Ansluta till hörlurar
23
Ansluta produkten till en dator som en USBhubb
Ansluta en dator till produkten
――Produkten kan fungera som en hubb genom att den ansluts till en dator via en USB Type-C-kabel. Du
Använda produkten som en USB-hubb
När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten
samtidigt.
Det går inte att ansluta flera källenheter till en dator samtidigt eftersom datorn har ett begränsat
antal in- och utmatningsportar. Med HUB-funktionen på produkten kan du arbeta effektivare genom
att ansluta flera källenheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att ansluta dem till någon
dator.
kan ansluta en källenhet direkt till produkten och styra enheten från produkten, utan att behöva ansluta
enheten till datorn.
Om du vill använda produkten om USB-hubb ska du ansluta produkten till en dator med en USB TypeC-kabel.
Om du ansluter många källenheter till datorn kan det se rörigt ut med alla kablar runt datorn. Om du
ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.
Anslut en mobil enhet, t.ex. en mp3-spelare eller en smartphone, till produkten när den är ansluten till
en dator. Då kan du styra enheten från datorn eller ladda batteriet på den.
――Läs- och skrivhastigheten påverkas av USB-enheten och din dator.
――Produkten stöder inte medieuppspelning. Om du behöver spela upp en fil i USB-enheten, ansluter du
produkten som en hubb till din dator och spelar upp filen på datorn.
――Vid USB-relaterade problem som orsakas av operativsystem, drivrutiner eller annan programvara
kontaktar du den aktuella leverantören.
――Eftersom det finns många olika USB-enheter på marknaden, kan vi inte garantera att våra produkter
fungerar ihop med alla USB-enheter.
24
――Om du har en extern hårddisk som kräver extern strömförsörjning måste du vara noga med att ansluta den
till en strömkälla.
――Batteriet kan laddas i energisparläget, men det kan inte laddas när produkten är avstängd.
――Det går inte att ladda USB-enheten om strömsladden inte är ansluten till eluttaget.
Ansluta strömmen
――USB-enheten måste köpas separat.
POWER IN
Anslut strömkabeln till ett vägguttag och porten POWER IN på produkten för att använda den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
25
Organisera de anslutna kablarna
1
Luta skärmen enligt bilden.
Rotera skärmen till det högsta vertikala läget.
Anslut motsvarande kablar.
Öppna VÄNSTERSTYCKET och rotera den öppna
delen längst ned.
Sätt in motsvarande kablar i hållaren på
stativpelaren. Sträck inte kabeln. Tre kablar i en
hållare rekommenderas.
Rotera skärmen till horisontellt läge.
Dra kablarna genom spåret på BAKSTYCKET och
montera sedan BAKSTYCKESUNDERDELEN. När
du monterar BAKSTYCKESUNDERDELEN riktar
du in sex ribbor på BAKSTYCKESUNDERDELEN i
de undre hålen på BAKSTYCKET.
Stäng VÄNSTERSTYCKET.
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Sitt med rak rygg.
•• Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
•• Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
•• Du kan lindra ögontröttheten genom att göra ögonövningarna eller blinka ofta.
27
Kapitel 04
Bild
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka.
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
I PC-läge
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
•• Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
I AV-läge
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AV-läge är inställd på AV, har
SAMSUNG
MAGICBright fyra automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är
förinställda på fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja
Favorit som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
28
Ljus
Färg
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Justera skärmens ton.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
MAGIC
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Kontrast
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AV-läge är inställd på AV, har
Skärpa
Färgton fyra automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Läge för ögonvila
MAGICUpscale-funktionen
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
SAMSUNG
kan förbättra bilddetaljernas lager och göra bilden mer levande.
Funktionen har mest effekt på lågupplösta bilder.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
MAGIC
•• Av / Läge 1 / Läge 2
――Jämfört med Läge 1 har Läge 2 större effekt.
HDMI svart
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder
runt 400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är
den blå ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har
certifierats enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
Spelläge
Konfigurera produktens skärminställningar för spelläget.
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
Använd den här funktionen när du spelar spel på en dator eller har anslutit en spelkonsol som
PlayStation™ eller Xbox™.
Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med HDMI svart.
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI-läge.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720P och 1080P.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――När skärmen stängs av, övergår i energisparläge eller ändrar ingångskällor, växlas Spelläge till Av även om
det är inställt på På.
――Om du vill att Spelläge alltid ska vara aktiverat, markerar du Alltid på.
Svarstid
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.
――Använd läget Standard när du inte tittar på video eller spelar spel.
30
Bildstorlek
Skärmjustering
Ändra bildstorleken.
――Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när FreeSync är aktiverat.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.
Ställa in H-position & V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
I AV-läge
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/USB Type-C-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AVläge är inställt som AV.
31
Kapitel 05
Skärmdisplay
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
Position
Justera menyns position.
Transparens
Språk
Ställ in transparensen för menyfönstren.
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
32
Kapitel 06
System
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
DisplayPort Ver.
Välj rätt version av visningsporten (DisplayPort).
――En felaktig inställning kan göra att skärmen blir svart. Om detta inträffar kontrollerar du enhetens
specifikationer.
――Om skärmen är i HDMI/DisplayPort/USB Type-C-läget och Kontrollera signal visas på skärmen eller
energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
-ikonen. Du kan välja 1.1 eller 1.2↑.
33
DP OUT
DP OUT (MST/SST)-funktionsimplementering
Välj ingångssignal som ska matas ut till nästa bildskärm och utgångsläge för att förenkla anslutning
och styrning av bildenheter.
Ansluta en dator via DisplayPort
――Om läget MST väljs för DP OUT, stöds inte FreeSync för alla anslutna bildskärmar.
PC
Skärm 1
Skärm 2
Skärm A
Skärm B
――Innan du väljer MST-läget för DP OUT, kontrollerar du att enheten stöder DisplayPort:MST (seriekopplad)/
HBR2 (hög bithastighet). Felaktiga inställningar kan leda till en svart skärm eller inkonsekvenser mellan
det faktiska utmatningsläget och det valda utmatningsläget. Om en svart skärm visas ändrar du DP OUTutmatningsläget.
•• MST/SST: En teknik som används för att ansluta och driva bildsignaler med flera strömmar.
MST
DP-kabel
‒‒ MST: Står för multiströmstransport. Kan transportera flera video- och ljudströmmar, men
behöver stöd av både grafikkortets drivkapacitet och bildskärmens upplösning.
DP IN
DP OUT
DP-kabel
DP IN
OSD → DisplayPort:MST
‒‒ SST: Står för enkelströmstransport. Kan bara transportera en kombination av en videoström och
en ljudström.
PC
Skärm 1
Skärm 2
Skärm A
Skärm A
•• DP OUT-läge: 5 lägen
USB Type-C:MST
USB Type-C:SST
DisplayPort:MST
SST
DP-kabel
DP IN
DP OUT
DP-kabel
DP IN
DisplayPort:SST
HDMI:SST
OSD → DisplayPort:SST
――Det rekommenderas att du ansluter bildskärmar av samma serie för bättre kompatibilitet och stabilitet.
•• Kontrollera att grafikkortet stöder funktionen MST (Daisy Chain). Kontrollera det genom att gå till
webbplatsen för grafikkortets tillverkare.
•• Utmatningsläget för DP OUT varierar med inställningarna för DisplayPort Ver. När DisplayPort Ver.
är inställd på 1.1, stöder DP OUT endast SST.
•• När du ansluter en dator med DP-kabeln, måste du ställa in DP OUT-läget till "DisplayPort:MST
(SST)" på skärmmenyn. (OSD – System – DP OUT - DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
•• På grund av bandbreddsbegränsningen i DisplayPort Ver. 1.2, går det att ansluta och använda upp
till fyra 1920 × 1080 @ 60 Hz-bildskärmar. Specifikationen kan dock variera beroende på vilken
kabel som används och grafikkortets prestanda.
34
•• När funktionen är tillgänglig kan följande inträffa: blinkande eller svart skärm, beroende på
vilken typ av tidigare enhet som använts tidigare och kvaliteten på den använda kabeln. Prova att
använda en kabel med Samsungs varumärke, och gå till webbplatsen för grafikkortets tillverkare
för att kontrollera och uppdatera drivrutinen till den senaste versionen.
Ansluta en dator via USB Type-C-porten
PC
Skärm 1
•• En Samsung-märkt kabel rekommenderas.
Skärm 2
Skärm A
USB Type-Ckabel
MST
Skärm B
DP-kabel
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:MST
PC
SST
Skärm 1
USB Type-Ckabel
Skärm 2
Skärm A
Skärm A
DP-kabel
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:SST
――Det rekommenderas att du ansluter bildskärmar av samma serie för bättre kompatibilitet och stabilitet.
•• Kontrollera att grafikkortet stöder funktionen MST (Daisy Chain). Kontrollera det genom att gå till
webbplatsen för grafikkortets tillverkare.
•• När du ansluter en dator med USB Type-C-kabeln, måste du ställa in DP OUT-läget till "USB TypeC:MST (SST)" på skärmmenyn. (OSD – System – DP OUT - USB Type-C:MST/USB Type-C:SST)
――Antalet tillgängliga bildskärmar kan variera beroende på vilken kabel som används och grafikkortets
prestanda.
•• När funktionen är tillgänglig kan följande inträffa: blinkande eller svart skärm, beroende på
vilken typ av tidigare enhet som använts tidigare och kvaliteten på den använda kabeln. Prova att
använda en kabel med Samsungs varumärke, och gå till webbplatsen för grafikkortets tillverkare
för att kontrollera och uppdatera drivrutinen till den senaste versionen.
•• En Samsung-märkt kabel rekommenderas.
35
Ansluta en dator via HDMI-porten
PC
När MST-funktionen inte stöds
Skärm 1
Skärm 2
1 Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten och att DP OUT-läget är korrekt inställt på skärmmenyn.
Se DP OUT (MST/SST)-funktionsimplementering.
SST
Skärm A
Skärm A
HDMI-kabel
HDMI IN
DP OUT
DP-kabel
DP IN
2 Kontrollera att grafikkortet stöder funktionen MST (Daisy Chain). Kontrollera det genom att gå till
webbplatsen för grafikkortets tillverkare.
3 HDMI-källor stöder endast ”HDMI:SST”-läget. När DisplayPort Ver. är inställd på 1.1, stöder DP OUT
endast SST för DP-källan.
OSD → HDMI:SST
――Det rekommenderas att du ansluter bildskärmar av samma serie för bättre kompatibilitet och stabilitet.
•• När du ansluter en dator med HDMI-kabeln, måste du ställa in DP OUT-läget till "HDMI:SST" på
skärmmenyn. (OSD – System – DP OUT - HDMI:SST)
•• HDMI-källor stöder endast "HDMI:SST"-läget.
4 Kontrollera och säkerställ följande inställning: Högerklicka på Windows-skrivbordet → Klicka på
Skärmupplösning (eller klicka på Bildskärmsinställningar för Windows 10). Kontrollera att MST är
aktiverat: Kontrollera om listan Flera bildskärmar är inställd på "Utvidga dessa bildskärmar". Om
ett annat värde är inställt ändrar du det till "Utvidga dessa bildskärmars".
Windows 7
•• När funktionen är tillgänglig kan följande inträffa: blinkande eller svart skärm, beroende på
vilken typ av tidigare enhet som använts tidigare och kvaliteten på den använda kabeln. Prova att
använda en kabel med Samsungs varumärke, och gå till webbplatsen för grafikkortets tillverkare
för att kontrollera och uppdatera drivrutinen till den senaste versionen.
•• En Samsung-märkt kabel rekommenderas.
Windows 10
36
FreeSync
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre
spelupplevelse.
•• Av: Avaktivera FreeSync.
•• Standardmotor: Aktivera de grundläggande FreeSync-funktionerna för AMD-grafikkortet.
•• Ultimat motor: Aktivera FreeSync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen
tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget.
Observera att skärmflimmer kan förekomma när du spelar spel.
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort
som stöds:
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
――Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
――Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderar inte 370 /
370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
När du aktiverar funktionen FreeSync bör du använda den högsta uppdateringsfrekvensen för att få
optimal freesync-effekt.
•• AMD Radeon R7 360
Information om hur du anger uppdateringsfrekvens finns i Vanliga frågor → Hur ändrar jag frekvens?
•• AMD Radeon R9 290X
――Använd HDMI/DP-kabeln från skärmtillverkaren när du använder funktionen FreeSync.
――Funktionen är inte tillgänglig för USB Type-C-porten.
Om du använder FreeSync-funktionen när du spelar ett spel kan följande symptom förekomma:
•• Skärmen kan flimra beroende på typ av grafikkort, inställningarna i spelet eller videon som spelas.
Prova med följande åtgärder: minska värdena i spelinställningarna, ändra det aktuella FreeSyncläget till Standardmotor, eller gå till AMD:s webbplats för att kontrollera versionen av din
grafikdrivrutin och uppdatera den med den senaste versionen.
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
Hur aktiverar du FreeSync?
1 Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2 Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
Högerklicka och välj → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
•• När du använder FreeSync-funktionen kan skärmen flimra på grund av variationer i
utdatafrekvensen från grafikkortet.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
•• Skärmens ljudkvalitet kan försämras.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
37
38
Smart Eco-spar
PC/AV-läge
Funktionen Smart Eco-spar minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström
som används av skärmpanelen.
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• Av: Avaktivera funktionen Smart Eco-spar.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
•• På: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen. (Hur
mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
――Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9 eller 16:10.
――Om skärmen är i HDMI/DisplayPort/USB Type-C-läget och Kontrollera signal visas på skärmen eller
energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
-ikonen. Du kan välja PC eller AV.
Sluttid-timer Plus
Konfigurera Sluttid
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna
→ System → Sluttid-timer Plus
och ställ in Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
Konfigurera Eko-timer
Eko-timer: Aktivera Eko-timer-läget.
Stäng av Eko efter: Eko-timer kan ställas in på ett värde mellan 10 och 180 minuter. Produkten stängs
automatiskt av efter en angiven tid.
――Alternativet är bara tillgängligt när Eko-timer är inställt på På.
39
Källdetektering
Information
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
――Menyn är inte tillgänglig när läget MST är valt för DP OUT.
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara
en gång när en knapp trycks ner.
På för LED-ström
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
40
Kapitel 07
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
Hårdvara
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
41
Kapitel 08
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator
utför du ett självdiagnostest.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts
till produkten och datorn.
1 Slå av både datorn och produkten.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
2 Koppla från kabeln från produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
3 Slå på produkten.
4 Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
42
Ej optimalt läge visas.
Videouppspelningen är hackig.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning eller frekvens.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte
är optimerad för datorresursen.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med
tabellen över standarsignallägen (s. 46).
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Ljudfel
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Det finns inget ljud.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Kontrollera volymen.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Volymen är för låg.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen
som är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med
tabellen över standardsignallägen (s. 46) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Justera volymen.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Anslut enheten med en HDMI-kabel, DP-kabel eller USB Type C-kabel.
Ändra inställningarna under Färg.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Källenhetsfel
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Ändra inställningarna under Färg.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
――LED-lampornas synlighet på produktens ram är beroende av användarens betraktningsvinkel. Ljuset är
ofarligt för människor och har ingen effekt på produktens funktioner eller prestanda. Produkten är säker
att använda.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10): Gå till Kontrollpanelen → Teckensnitt → Justera ClearType-text och ändra Aktivera
ClearType.
43
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseenden och teman → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassning → Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Välj Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOSinställningar.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
44
Kapitel 09
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C27H800FC*
Storlek
27-klass (27,0 tum / 68,6 cm)
Visningområde
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Bildpunktstopp
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximal pixelklocka
148,5 MHz
Nätanslutning
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen
kan variera i olika länder.
Signalanslutningar
HDMI, DP, USB Type-C
Miljöförhållanden
Drift
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn
och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan
dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på
LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Temperatur: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
45
Tabell över standardsignallägen
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
50 – 75 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
46
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Vissa upplösningar i tabellen ovan kanske inte går att använda på grund av grafikkortets specifikationer.
47
Kapitel 10
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
48
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
49
Download PDF