Samsung | C27H580FDU | Samsung 27'' Curved Monitor CH580 Bruksanvisning

Brugervejledning
C27F581FD* C27H580FD*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
••
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
‒‒ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
‒‒ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
••
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger4
Symboler4
Rengøring5
Elektricitet og sikkerhed
5
Installation6
Betjening7
Forberedelser
Dele9
Kontrolpane9
Vejledning til direkte taster
10
Vejledning til funktionstaster
11
Sådan ændres indstillingerne
Brightness, Contrast og Sharpness
13
Sådan ændres indstillingen Volume
13
Bagside14
Justering af produktets hældning
14
Tyverisikringslås15
Forholdsregler, når skærmen flyttes
15
Installation16
Montering af soklen
16
Fjernelse af foden
17
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Skærmopsætning
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
18
SAMSUNG MAGIC Bright
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
Tilslutning af hovedtelefoner
Tilslutning af strømmen
18
18
19
19
19
19
20
Brightness23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
20
HDMI Black Level
24
Driverinstallation21
Eye Saver Mode
24
Indstilling af optimal opløsning
Game Mode
24
Response Time
24
Picture Size
25
Screen Adjustment
25
21
22
Contrast23
Sharpness23
Color23
Sådan tilpasses indstillingerne
OSD (On Screen Display)
Transparency26
Position26
Language26
Display Time
26
2
Indholdsfortegnelse
Opsætning og nulstilling
Problemløsningsvejledning
FreeSync27
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter32
Afprøvning af produktet
32
Kontrol af opløsning og frekvens
32
Kontroller følgende.
32
Eco Saving Plus29
Off Timer29
PC/AV Mode29
Source Detection29
Spørgsmål & svar
34
Key Repeat Time29
Power LED On30
Specifikationer
Reset All30
Generelt35
Information30
Tabel over standardsignaltilstand
Installation af softwaren
Appendiks
Easy Setting Box
31
36
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
38
Produktet er ikke defekt
38
En produktskade, som kunden har forårsaget
38
Andet38
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre
brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når
du installerer produktet.
Forsigtig!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE
MEDARBEJDERE.
10 cm
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
10 cm
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
10 cm
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjeningsog vedligeholdelsesdokumentation.
10 cm
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Undgå at trykke på skærmen med hænderne eller andre genstande. Det kan beskadige skærmen.
4
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
1 Sluk produktet og computeren.
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive
stoffer på skærmen.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6 Tænd produktet og computeren.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv.).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke
kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i
nærheden af komfuret.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv.).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
•• Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere
virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
8
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Ikoner
Beskrivelse
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
JOG-knap
――JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges
til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap.
Kontrolpane
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Energisparetilstand: Blinker
Strømindikator
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens
funktioner. (System
Power LED On) Da modellerne har forskellige
funktioner, har din model muligvis ikke denne funktion.
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til
funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen,
når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende
Vejledning til funktionstaster
retningsknap igen.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt
af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
Strømindikator
JOG-knap
Vejledning til funktionstaster
OP
VENSTRE
TRYK(ENTER)
HØJRE
NED
Return
9
Vejledning til direkte taster
――Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.
――Siden med funktionsknapper vises, hvis Eye Saver Mode er aktiveret.
: On
: Off
Analog tilstand
HDMI, DisplayPort tilstand
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Analog-tilstandsfunktion
••
: Justér Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――HDMI, DisplayPort-tilstandsfunktion
••
/
: Justér Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Justér Volume, Mute.
••
: Vis vejledning til funktionstaster.
――Ændring af opløsningen i Egenskaber for skærm aktiverer funktionen Auto Adjustment.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog.
••
: Justér Volume, Mute.
••
: Vis vejledning til funktionstaster.
10
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Vælg
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet,
hvis inputsignalet er ændret.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.
Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises.
――Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. Eye Saver Mode er tilgængelig.
Du kan få vist Information.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Tryk for at aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Nedenstående elementer er ikke tilgængelige, hvis funktionen Eye Saver Mode er tilgængelig.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Vælg
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige.
11
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
Ned
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Gå videre til næste dybde.
Værdien øges i skyderen.
Gå videre til næste dybde.
Gem værdien, og luk underlisten.
12
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast og
Sharpness
Du kan justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis
menuen OSD ikke vises.
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
50
Volume
Mute
Sharpness
100
Brightness
Contrast
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Brightness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt,
hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge
JOG-knappen til at flytte fokus nedad.
Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter skrue
op eller ned for knappen Volume.
Sharpness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGUpscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
13
Bagside
Justering af produktets hældning
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
varsel for at forbedre kvaliteten.
-2.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°)
Port
Beskrivelse
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVIkabel.
•• Produktets hældning kan justeres.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
Tilsluttes til en computer med D-SUB-kablet.
Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
14
Tyverisikringslås
Forholdsregler, når skærmen flyttes
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når skærmen flyttes.
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
•• Hold fast i den nederste del af skærmen, når den flyttes.
15
Installation
Montering af soklen
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som følger
med i emballagen, på gulvet, og placer produktet, så
det vender mod Styrofoamet, som angivet på billedet.
4
Fastgør soklen til foden, og fastspænd derefter de to
skruer til soklen, så den er forsvarligt fastgjort.
――Sørg for at anvende skumplasten (puden), som fulgte
med skærmen.
2
Mens du holder fast i skærmen, skal du skubbe foden i
pilens retning, som angivet på billedet.
- Forsigtig!
3
Mens du holder fast i skærmen, skal du løfte foden i
pilens retning og derefter justere den, som angivet på
billedet.
- Forsigtig!
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
16
Fjernelse af foden
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som følger
med i emballagen, på gulvet, og placer produktet, så
det vender mod Styrofoamet, som angivet på billedet.
4
Mens du holder fast i skærmen, skal du trække og
fjerne foden i pilens retning, som angivet på billedet.
――Sørg for at anvende skumplasten (puden), som fulgte
med skærmen.
2
3
Løsn de to skruer på soklen for at fjerne dem.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
Mens du holder fast i skærmen, skal du løfte foden i
pilens retning og derefter justere den, som angivet på
billedet.
17
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
Tilslutning og brug af en computer
1 Kontroller faconen i begge ender af de kabler, der fulgte med skærmen, og kontroller faconen og
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
2 Før signalkablerne tilsluttes skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder fjernes fra
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
3 Når alle signalkabler er tilsluttet, skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder sluttes
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
positionerne på de matchende porte på skærmen og eksterne enheder.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
stikkontakten for at undgå skade på enheden i form af en kortslutning eller overspænding.
til stikkontakten.
4 Læs brugervejledningen for at blive fortrolig med skærmens funktioner, forholdsregler og rette
brug, før du bruger den installerede skærm.
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Tilslutning med et HDMI-kabel
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
Tilslutning med et DP-kabel
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
DP IN
HDMI IN
――Det anbefales at anvende et DP-kabel, der måler mindre end 1,5 m. Hvis du anvender et kabel, der er
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
længere end 1,5 m, kan det påvirke billedkvaliteten.
Tilslutning af hovedtelefoner
HDMI IN
AUDIO IN
――Anvend hovedtelefoner, når du aktiverer lyden med et D-SUB + AUDIO, HDMI-DVI + AUDIO, HDMI-HDMI
eller DP-kabel.
――Lydfunktionen understøttes ikke, hvis kildeenheden er tilsluttet ved hjælp af HDMI-DVI-kablet.
19
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Tilslutning af strømmen
1
2
3
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
1 Slut strømkablet til vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren. Slut derefter vekselstrøms-/
jævnstrømsadapteren til DC 14V-porten på bagsiden af produktet.
2 Sæt derefter strømkablet til stikkontakten.
3 Tryk på JOG-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde for den.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
•• Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad
mod skærmen.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
20
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
hører til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
21
Kapitel 04
Skærmopsætning
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-tilstand
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
•• Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på
internettet.
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
I AV-tilstand
SAMSUNG
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har MAGIC
Bright
fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra
fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom,
der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
HDMI Black Level
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Basic Color: Denne model understøtter en fotokromisk station. Når du skifter til denne tilstand,
justeres farveområdet, så det passer til standardfarveområdet på sRGB.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
22
Brightness
Color
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
Justér skærmens tonfarve.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er indstillet til Cinema, Dynamic Contrast eller Basic
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er indstillet til Dynamic Contrast.
Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
Contrast
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er i tilstanden Cinema, Dynamic Contrast eller Basic
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
MAGIC
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color Tone
Sharpness
fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGUpscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funktionen
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
SAMSUNG
kan gøre billedet mere detaljeret og livagtigt.
Funktionen har endnu tydeligere indvirkning på billeder med lav opløsning.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
•• Off / Mode1 / Mode2
――I forhold til Mode1 har Mode2 en kraftigere effekt.
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt
lys ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på
ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe
af. Det blå lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV
Rheinland og certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light
Content".
HDMI Black Level
Game Mode
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede
kildeenhed. Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er i tilstanden Basic Color.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI.
Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
――Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter Game Mode til
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
Off, også selvom den er indstillet til On.
――Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du vælge Always On.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720 P og 1080 P.
Response Time
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
――Det er bedst at indstille Response Time til Standard eller Faster, når du ikke ser film.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Ændr billedstørrelsen.
Denne funktion er kun tilgængelig i Analog-tilstand.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Picture Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du
vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.
Konfiguration af H-Position og V-Position
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
Konfiguration af Coarse
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
Justér skærmfrekvensen.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――Denne funktion er kun tilgængelig i Analog-tilstand.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
Konfiguration af Fine
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
Finjustér skærmen for at opnå et klart billede.
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og PC/AV Mode er
――Denne funktion er kun tilgængelig i Analog-tilstand.
indstillet til AV.
(DisplayPort/HDMI: Denne indstilling er tilgængelig, hvis FreeSync er deaktiveret)
25
Kapitel 05
Sådan tilpasses indstillingerne OSD (On Screen Display)
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
Transparency
Position
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
Sådan justeres menupositionen.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Indstil menusproget.
20 sec
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet
periode.
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
26
Kapitel 06
Opsætning og nulstilling
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
FreeSync
Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige
forsinkelser og ventetider.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver FreeSync-standardfunktionerne for AMD-grafikkortet.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk, at der kan opstå flimmer på skærmen, når der spilles spil.
Hvis du vælger tilstanden Ultimate Engine, skal du anvende den højeste opdateringshastighed for at få
den bedste freesync-effekt.
For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spørgsmål & svar
Hvordan skifter jeg frekvens?
――Funktionen FreeSync aktiveres kun i tilstanden HDMI eller DisplayPort.
Anvend HDMI/DisplayPort-kablet fra producenten, når du anvender FreeSync.
Hvis funktionen FreeSync er aktiveret, kan følgende opstå:
•• Skærmen kan flimre, når du spiller spil, afhængigt af spillets indstillinger. En reduktion af spillets
indstillingsværdier kan muligvis fjerne flimren. Installation af de seneste drivere fra AMDwebstedet kan også rette problemet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere
opløsning sænker normalt svarhastigheden.
•• Skærmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
27
Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync
FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående
liste for understøttede grafikkort:
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.
――Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, skal du besøge
det officielle AMD-websted.
――Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hvordan aktiveres FreeSync?
1 Indstil FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i menuen OSD.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Højreklik på
AMD Radeon Settings
Display
Funktionen "AMD FreeSync" skal indstilles til "Til". Vælg "Til", hvis den ikke allerede er aktiveret.
28
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funktionen Eco Saving Plus reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet
bruger.
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNGBright er i tilstanden Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Low: Strømforbruget reduceres med 25% i forhold til standardindstillingen.
•• High: Strømforbruget reduceres med 50% i forhold til standardindstillingen.
Off Timer
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke
ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til MENU
System og indstille Off Timer til Off.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
•• Hvis du tilslutter en pc med et HDMI-DVI-kabel, skal indstillingen være DVI PC.
――Denne funktion understøtter ikke tilstanden Analog.
――Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI, DisplayPort, og skærmen indikerer Check Signal Cable, eller
hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge
-ikonet. Du kan vælge PC eller AV.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
Key Repeat Time
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
29
Power LED On
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
Reset All
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
Information
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
30
Kapitel 07
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Easy Setting Box
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
31
Kapitel 08
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
1 Sluk for både pc'en og for produktet.
2 Afbryd kablet fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Kontrol af opløsning og frekvens
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
32
Not Optimum Mode vises.
Videoafspilningen hakker.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.36).
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.36) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på
pc'ens lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Skift indstillingerne for Color.
Lydkildeforhold
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for Color.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Skift indstillingerne for Color.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Teksten er sløret.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Skrifttyper
Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå
Windows 10): Gå til Kontrolpanel
ClearType til.
33
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel
Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærm
Indstillinger
Indstillinger
Avanceret
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger
under Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger
System
Kontrolpanel
Skærm
Avanceret
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Personlige indstillinger
Skærm
Skærmindstillinger
Skærmopløsning
Avancerede indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
Avancerede skærmindstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Skærmopløsning
Vis egenskaber for netværkskort
Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Avancerede indstillinger
Skærm, og juster Opdateringshastighed
Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og juster opløsningen.
Indstillinger, og juster opløsningen.
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger
•• Windows 10: Gå til Indstillinger
Skærm
System
Kontrolpanel
Skærm
Personlige indstillinger
Skærm
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Udseende og personlige indstillinger
Skærm
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
opsætningen på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
opsætningen på pc'en.
Skærm
Indstillinger for pauseskærm
Indstillinger for pauseskærm
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger
Strømstyring eller BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger
Skærm
Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
Personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
Låseskærm
Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
Indstillinger for pauseskærm
Indstillinger for pauseskærm
Personlige indstillinger
Indstillinger for skærmtimeout
Strømindstillinger eller i BIOS-
Strømindstillinger eller i BIOSIndstillinger for pauseskærm
Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
34
Kapitel 09
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
C27F581FD* / C27H580FD*
――Plug-and-Play
Størrelse
Klasse 27 (27,0"/68,6 cm)
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Visningsområde
597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
Pixelpitch
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimal pixelclock
148,5 MHz
Strømforsyning
AC 100 - 240 V– (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da
standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Signalforbindelser
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Miljømæssige overvejelser
I drift
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Temperatur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
35
Tabel over standardsignaltilstand
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
56 – 72 Hz
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
37
Kapitel 10
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
38
Download PDF

advertising