Samsung | S24C770T | Samsung 24'' Premium FHD-skjerm med touch Bruksanvisning

Berøringsskærm
Brugervejledning
S24C770
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
BN46-00341A-03
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Brug af MagicTune Touch
Ophavsret4
Om MagicTune Touch
19
Krav19
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
5
5
Sikkerhedsforanstaltninger5
Symboler5
Rengøring6
Elektricitet og sikkerhed
6
Installation7
Betjening9
Bemærkninger29
Installation/fjernelse af MagicTune Touch
(Windows)20
Installation20
Afinstallation20
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
30
30
Installation af MagicTune Touch (Mac)
20
Installation20
Tilslutning med et HDMI-kabel Tilslutning til en pc
Tilslutning til en videoenhed
31
31
31
Brug af en berøringsskærm
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning til en pc
Tilslutning til en videoenhed
32
32
32
Tilslutning til et lydsystem
33
Tilslutning af strømmen
33
Ændring af opløsningen
Ændring af opløsningen på Windows 7
Ændring af opløsningen på Windows 8
34
34
34
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet 12
Vipning af produktet
12
Berøringsskærm21
Krav21
Læs nedenfor, inden produktet anvendes
21
Forberedelser
Kontrol af indholdet
Fjernelse af emballagen
Kontrol med komponenterne
13
13
14
Dele15
Knapper foran
15
Bagside16
Justering af produktets hældning
17
Tyverisikringslås18
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning af berøringsskærmen
Tilslutning til en pc
Tilslutning til en bærbar eller tablet-pc
22
22
22
Konfiguration af berøringsskærmens
indstillinger23
Adgang til kalibreringsmenuen
23
Kalibrering25
Konfiguration af berøringsskærmens
indstillinger fra en Mac
Installation af Touch Base
27
27
Kontrol af skærmen
Grundlæggende berøringsfunktioner
28
28
Skærmmenu
Lukning af menuen
35
Justering af lysstyrken
35
Ændring af skærmstørrelsen
I computertilstand
I AV-tilstand
36
36
36
2
Indholdsfortegnelse
Konfiguration af HDMI-sortniveauet
37
Aktivering/deaktivering af off-timeren
37
Aktivering af pc- eller AV-tilstand
38
Justering af lydstyrken
38
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter39
Afprøvning af produktet
39
Kontrol af opløsning og frekvens
39
Kontroller følgende.
40
Spørgsmål & svar
kunderne)57
Produktet er ikke defekt.
57
En produktskade, som kunden har forårsaget. 57
Andet57
Korrekt bortskaffelse
58
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk &
elektronisk udstyr)
58
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt58
Licens59
Terminologi60
43
Specifikationer
Generelt44
Strømsparer46
Forudindstillede timertilstande
47
Appendiks
Kontakt SAMSUNG49
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
ⓒ 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
-- (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
-- (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
4
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand
og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du
installerer produktet.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Forsigtig!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
10 cm
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
10 cm
10 cm
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
10 cm
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
5
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Advarsel!
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
3
Produktets skærm kan rengøres ved at sprøjte skærmrensemiddel på
en blød klud. Tør pletter af med kluden.
!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
――Opløsningsmidler til rengøring eller klude med slibemidler kan
beskadige berøringsskærmen.
•• Undlad at sprøjte rensemidlet direkte på
berøringsskærmen. Rensemidlet kan trænge ind i
berøringsskærmen.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
produktet udvendigt.
!
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke
at anbringe strømledningen under en tung genstand.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
6
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Installation
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på
produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med
en tør klud.
•• Der kan opstå brand.
•• Der kan opstå brand.
!
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
Forsigtig!
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
!
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde
eller et skab.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra
Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
!
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet,
når der opstår et problem.
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Børn kan blive kvalt.
!
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
!
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
7
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
Forsigtig!
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
Tab ikke produktet under flytning.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
!
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv,
fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande
som f.eks. en brændeovn.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil
overflade.
!
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
SAMSUNG
!
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine
partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller
banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe
ydeevnen betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
8
Betjening
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj,
slik osv.), oven på produktet.
•• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud
efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere
eller ændre produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet
ud.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
!
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage
strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
!
!
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks
tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller
strømstikket. Området skal også straks ventileres.
•• Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
!
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke
på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
GAS
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
9
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer
nær produktet.
Forsigtig!
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
!
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
•• Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt
billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
!
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
-_100
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.)
eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet
(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk
stød eller strømafledning.
!
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
•• Dit syn kan forringes.
!
Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker
osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre
personskade.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe
dit syn.
!
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
10
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
•• Det kan lindre trætte øjne.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den
kan blive varm.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
!
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
•• Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
!
•• Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned,
hvilket kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
•• For høj lyd kan føre til høreskader.
11
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Vipning af produktet
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
Produktet kan vippes efter behov. Ved visse vinkler reflekteres lyset fra eksterne lyskilder muligvis i
skærmen. Det anbefales at bruge produktet lodret for at minimere reflekser. Det berørte område er
muligvis upræcist og afhænger af brugerens øjeniveau.
――En præcis berøringsposition kan opnås, hvis dit øje er på niveau med det berørte område på skærmen.
•• Ret ryggen.
•• Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod
skærmen. Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
12
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol af indholdet
2
Tag flamingoen af produktet.
3
Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.
Fjernelse af emballagen
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
1
Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et
skarp instrument.
――Dette billede er kun for reference.
4
Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.
13
Kontrol med komponenterne
-- Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
Komponenter
-- Udseendet af de virkelige komponenter
og genstande kan være anderledes end
på det viste billede.
-- Komponenter kan variere på forskellige
geografiske steder.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
Brugervejledning
Strømkabel (s.33)
HDMI-kabel (s.31)
USB (PC)-kabel (s.22)
(ikke til rådighed visse steder)
Strømsadapter
Renseklud
Elementer der sælges separat
-- Følgende elementer kan købes hos din
nærmeste forhandler.
HDMI-DVI-kabel (s.32)
14
Dele
Knapper foran
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at
forbedre kvaliteten.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
Ikoner
Beskrivelse
Få vist siden med skærmmenuen.
A
Få vist siden med lydstyrkemenuen.
Skift inputkilde (HDMI 1 eller HDMI 2).
Tænd eller sluk for strømmen.
Nøglevejledning
Strømindikatoren lyser, når produktet fungerer normalt.
――Du kan få mere at vide om den strømbesparende funktion i afsnittet
"Strømbesparende funktion" (side 46)" i produktspecifikationerne.
――Den bedste måde at reducere strømforbruget på er ved at tage strømkablet
ud, når du ikke bruger produktet i længere tid.
A Højttaler
Tilslut en kildeenhed til produktet med et HDMI-kabel for at aktivere lyden.
――Der sidder højttalere på begge sider af produktet.
15
Bagside
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at
forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
DC 14V
HDMI IN 1 HDMI IN 2
USB (PC)
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
USB (PC)
Sluttes til en jævnstrømsadapter.
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.
Hvis du vil bruge produktets berøringsfunktion, skal du slutte USB (PC)-porten
på produktet til en USB-port på en pc via USB (PC)-kablet, der fulgte med til
produktet.
――Der kan kun sluttes en pc til porten, ikke andre enheder.
Sluttes til en kildeenheds lyd.
16
Justering af produktets hældning
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
3° ~ 5°
53° ~ 57°
•• Produktets hældning kan justeres.
•• Tag fat i produktet i midten foroven, og skub eller træk i produktet, så det vipper.
17
Tyverisikringslås
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
-- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
-- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
18
Kapitel 03
Brug af MagicTune Touch
MagicTune Touch er skabt til styring af skærme. Programmet gør det nemt at styre en skærm for at justere lysstyrken eller farverne via en computer, uden brug af knapperne på skærmen.
Om MagicTune Touch
MagicTune Touch er skabt til styring af skærme. Programmet gør det nemt at styre en skærm for at justere lysstyrken eller farverne via en computer, uden brug af
knapperne på skærmen.
Hvis skærmen styres via MagicTune Touch, når der er tilsluttet flere skærme, er det kun billedkvaliteten på den skærm, hvor MagicTune Touch-skærmbilledet vises, der
justeres. Du kan justere billedkvaliteten på en anden skærm ved at flytte MagicTune Touch-skærmbilledet og justere skærmindstillingerne.
――Produktets skærmmenu er ikke tilgængelig, når MagicTune Touch kører.
――Se brugervejledningen til MagicTune Touch-programmet for at få yderligere oplysninger.
Krav
MagicTune Touch kræver følgende forudsætninger:
•• Windows 7 eller Windows 8 (32-bit/64-bit)
•• OS X 10.6 eller OS X 10.7
•• Samsung-skærm
19
Installation/fjernelse af MagicTune Touch
(Windows)
Installation af MagicTune Touch (Mac)
Installation
Installation
1
Kør Index_for_Mac.html på installations-cd'en.
1
2
Vælg MagicTune Touch
Kør installationsprogrammet til MagicTune Touch på installations-cd'en.
――Hvis der ikke vises et vindue til softwareinstallation i hovedskærmbilledet, skal du gå til CD-ROM
AutoPlay
Manual
MagicTuneTouch og køre den eksekverbare MagicTuneTouch-fil.
――Hvis der ikke vises et vindue til softwareinstallation i hovedskærmbilledet, skal du gå til CD-ROM
AutoPlay
Manual_mac
MagicTuneTouch.
2
Vælg et installationssprog. Installer derefter programmet, og følg anvisningerne på skærmen.
3
Der vises en mappe, der indeholder installationsprogrammet.
3
Når installationen er færdig, oprettes der et ikon til MagicTune Touch
4
Vælg MagicTuneTouch.dmg, og kør installationsprogrammet.
5
Vælg et installationssprog. Installer derefter programmet, og følg anvisningerne på skærmen.
på skrivebordet og i
proceslinjen.
――Tryk på F5 (opdater), hvis ikonet til programkørsel ikke vises.
Afinstallation
1
Vælg Indstillinger → Kontrolpanel i menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
2
Vælg MagicTune Touch på listen, og klik på Rediger/fjern.
20
Kapitel 04
Brug af en berøringsskærm
Arbejd med pc'en ved at trykke på skærmen i stedet for at bruge en inputenhed som f.eks. et tastatur eller en mus.
Berøringsskærm
Arbejd med pc'en ved at trykke på skærmen i stedet for at bruge en inputenhed som f.eks. et tastatur eller
en mus. Berøringsskærmen virker på den måde, at den registrerer en lille smule elektrisk strøm, der løber
gennem din krop (kapacitiv). Sørg for at bruge fingerspidsen, når du trykker på skærmen.
Læs nedenfor, inden produktet anvendes
•• Pas på, at skærmen ikke kommer direkte i kontakt med en elektrisk substans. Skærmen fungerer
muligvis ikke korrekt, hvis der er statisk elektricitet.
•• Undlad at trykke hårdt med fingerspidsen på berøringsskærmen. Undlad at bruge en skarp
genstand, når du trykker på skærmen. Skærmen kan knække eller blive beskadiget.
•• Undlad at trykke på skærmen med handsker, snavsede fingre eller med skarpe genstande som f.eks.
en fingernegl eller kuglepen. Ellers fungerer skærmen muligvis ikke korrekt.
•• Pas på, at skærmen ikke kommer direkte i kontakt med fugt og væsker. Ellers fungerer
berøringssensoren muligvis ikke korrekt.
•• Hvis der bliver vist et stillbillede på skærmen i længere tid, kan det forårsage skærmefterbilleder
(forringelse af skærmbilledet) eller pletter. Sluk for skærmen, når den ikke er i brug.
•• Skærmen understøtter op til 10 berøringspunkter ad gangen.
Krav
Brugen af en berøringsskærm kræver følgende forudsætninger:
•• Windows 7 eller Windows 8 (32-bit/64-bit)
――Denne berøringsskærm er optimeret til brug sammen med Windows 8 Metro-brugerfladen.
•• OS X 10.6 eller OS X 10.7
•• Samsung-skærm
21
Tilslutning af berøringsskærmen
3
Tilslutning til en pc
1
Når strømforsyningen er tilsluttet, registrerer produktet det automatisk og skifter til den tilsluttede
inputkilde.
Tilslut en pc til produktet med et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.
――Hvis der ikke vises noget på skærmen, skal du slukke for produktet og tænde for det igen.
4
Tilslut USB (PC)-porten på produktet til en USB-port på en pc via USB (PC)-kablet.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
USB (PC)
eller
HDMI IN 1, HDMI IN 2
2
Slut jævnstrømsadapteren til produktet og strømudtaget.
Tilslutning til en bærbar eller tablet-pc
Tilslut en bærbar eller tablet-pc til produktet vha. den samme metode som ved tilslutning til en pc.
•• Hvis berøringsskærmen ikke virker, efter at der er tilsluttet en bærbar pc med berøringsfunktion eller en tablet-pc
――Tilslut først HDMI-kablet i henhold til tilslutningsmetoden. Tilslut derefter USB (PC)-kablet.
――Hvis berøringsskærmen stadig ikke virker, når alle tilslutninger er foretaget, skal du tage USB (PC)-kablet ud og derefter tilslutte det igen.
22
Konfiguration af berøringsskærmens indstillinger
For at kunne anvende produktets berøringsfunktionen korrekt i Windows skal du gå til Indstillinger for tablet-pc og kalibrere produktet.
――Tilslut berøringsskærmen, inden du konfigurerer følgende indstillinger.
Adgang til kalibreringsmenuen
Gå til Indstillinger for tablet-pc ved hjælp af den relevante metode i henhold til systemkonfigurationen som vist nedenfor.
Adgang via Indstillinger for Tablet PC i Windows 7
Gå til Kontrolpanel Indstillinger for Tablet PC. (Kalibrer produktet ved hjælp af anvisningerne i afsnittet "Kalibrering" på side 25.)
――Hvis du ikke kan finde Indstillinger for Tablet PC i Kontrolpanel, skal du søge efter Indstillinger for Tablet PC under Søg i Kontrolpanel.
Adgang via Indstillinger for Tablet PC i Windows 8
Gå til Indstillinger Kontrolpanel Indstillinger for Tablet PC. (Kalibrer produktet ved hjælp af anvisningerne i afsnittet "Kalibrering" på side 25.)
――Hvis du ikke kan finde Indstillinger for Tablet PC i Kontrolpanel, skal du søge efter Indstillinger for Tablet PC under Søg i Kontrolpanel.
23
Adgang til kalibreringsmenuen fra MagicTune Touch
――Nedenstående metode gælder for Windows 8. Den samme metode anvendes i både Windows 7 og Windows 8.
1
Kør MagicTune Touch.
2
Vælg Touch Calibration på fanen Options. Vælg Start.
3
Den følgende side vises.
(Kalibrer produktet ved hjælp af anvisningerne i afsnittet "Kalibrering" på side 25.)
24
Kalibrering
――Anvisningerne nedenfor gælder for Windows 8. Den samme metode anvendes i både Windows 7 og Windows 8.
――Efter justering af skærmstørrelsen eller pc-/AV-tilstand vha. OSD-menuen skal skærmen måske kalibreres igen.
――I tilfælde af fejl under kalibreringen skal du gå til Indstillinger for tablet-pc
1
Vælg Installation på fanen Skærm under Konfigurer.
siden Skærm. Tryk på Nulstil, og foretag en ny kalibrering.
2
Tryk på den side, der vises på produktet, med fingeren.
――Ved brug af to skærme: Hvis følgende side ikke vises på produktet, skal du trykke på Enter for at få vist
den.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
25
3
Vælg produktet under Skærm under Indstillinger for visning. Vælg derefter Kalibrer.
5
Når kalibreringen er færdig, vises meddelelsen Vil du gemme kalibreringsdataene?. Vælg Ja for
at gemme ændringerne.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
6
No
Berøringsskærmen er nu kalibreret.
――Hvis du vælger Nulstil, slettes kalibreringsdataene.
4
Foretag kalibrering ved at følge anvisningerne på skærmen som vist på billedet.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
26
Konfiguration af berøringsskærmens indstillinger fra en Mac
For at bruge produktets berøringsfunktion fra en Mac-computer skal du sørge for at installere det tilsvarende program som anvist nedenfor.
――Programmet ligger på den medfølgende cd. Du kan finde oplysninger om det nyeste program eller teknisk support ved at besøge Samsung Electronics' websted (www.
samsung.com).
Installation af Touch Base
Dette program skal bruge produktets grundlæggende berøringsfunktion og bevægelser til at zoome ind og ud.
1
Kør Index_for_Mac.html på installations-cd'en.
2
Vælg Touch Base.
――Hvis der ikke vises et vindue til softwareinstallation i hovedskærmbilledet, skal du gå til CD-ROM
3
Der vises en mappe, der indeholder installationsprogrammet.
4
Vælg updd.dmg, og kør installationsprogrammet.
5
Følg anvisningerne på skærmen for at installere programmet.
AutoPlay
Manual_mac
Touch Base.
27
Kontrol af skærmen
Træk
Grundlæggende berøringsfunktioner
Styringsmetoden er den samme, som når du bruger en mus
Tryk
Hvis du vil flytte på noget på en webside, et kort eller i et galleri, skal du trække i den ønskede retning.
Dette svarer til, at du trækker med musen.
Dobbelttryk
Du kan vælge en funktion eller et menuelement ved at trykke let på det ønskede på skærmen. Dette
svarer til, at du klikker med musen.
Hvis du vil køre et program, skal du dobbelttrykke på det. Dette svarer til, at du dobbeltklikker med
musen.
28
Svip
Bemærkninger
•• Gør skrifttypen eller ikonerne større, hvis du vil forbedre nøjagtigheden af berøringsinput.
•• Du kan med fordel benytte en mus, hvis der er behov for mere præcise valg eller input.
Hvis du vil gå til den forrige eller næste side, når du kigger på en webside eller et galleri, skal du svippe
med fingeren som vist på billedet.
Zoom ind/ud
Hvis du vil zoome ind eller ud, når du kigger på en webside, et kort eller et galleri, skal du trække fingrene
sammen eller udad.
29
Kapitel 05
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte
med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til
enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
USB (PC)
30
Tilslutning med et HDMI-kabel
Du kan tilslutte en kildeenhed til produktet på flere måder.
Vælg den metode, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning til en pc
Tilslutning til en videoenhed
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
31
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Du kan tilslutte en kildeenhed til produktet på flere måder.
Vælg den metode, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Hvis HDMI-DVI-kablet ikke understøtter både video og lyd, skal du tilslutte en enhed til afspilning af lyd for at kunne høre lyden.
Tilslutning til en pc
Tilslutning til en videoenhed
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
32
Tilslutning til et lydsystem
Tilslutning af strømmen
Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut herefter adapteren til produktet.
DC 14V
33
Ændring af opløsningen
――Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
――Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
Ændring af opløsningen på Windows 7
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
Ændring af opløsningen på Windows 8
Gå til Indstillinger
Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
34
Kapitel 06
Skærmmenu
Skærmmenuen er ikke tilgængelig, når MagicTune Touch kører.
Lukning af menuen
Sådan lukker du skærmmenuen:
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
Justering af lysstyrken
100
1
Tryk på knappen
2
Gå til
3
Skærmmenuen lukkes.
i tastevejledningen.
vha. knapperne
, og tryk på
.
Du kan gøre skærmbilledet lysere eller mørkere som følger (interval: 0-100).
En højere værdi øger skærmens lysstyrke.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
1
Tryk på knappen
2
Gå til
3
Juster værdien vha. knapperne
4
Ændringerne anvendes, og skærmmenuen lukkes.
i tastevejledningen.
vha. knapperne
, og tryk på
, og tryk på
.
.
35
Ændring af skærmstørrelsen
――Efter justering af skærmstørrelsen skal skærmen måske kalibreres igen.
――Se "Kalibrering" på side 25, hvis du vil kalibrere skærmen igen.
Du kan ændre skærmstørrelsen som følger.
De viste indstillinger være forskellige i hhv. pc- og AV-tilstand.
I computertilstand
På side 38 kan du finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer pc- eller AV-tilstand.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
1
Tryk på knappen
2
Gå til
3
Gå til den ønskede indstilling vha. knapperne
i tastevejledningen.
vha. knapperne
, og tryk på
.
, og tryk på
.
•• I computertilstand
: Stræk billedet til fuld skærm uanset inputkildens højde-bredde-forhold.
: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
I AV-tilstand
•• I AV-tilstand
: Denne tilstand er velegnet til visning af videoindhold eller standardudsendelser i højde-bredde-forholdet 4:3.
16:9.
: Denne tilstand er velegnet til visning af dvd-indhold eller bredformatsudsendelser i højde-bredde-forholdet
: Denne tilstand viser input uden at afkorte det oprindelige billede.
4
Ændringerne anvendes, og skærmmenuen lukkes.
36
Konfiguration af HDMIsortniveauet
Hvis der sluttes en dvd-afspiller eller set-top-boks til produktet via et HDMI-kabel, kan kontrasten og farverne blive forringet, og
skærmbilledet vil muligvis være mørkere. I så fald kan du forbedre billedkvaliteten ved at justere HDMI-sortniveauet.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
1
Tryk på knappen
2
Gå til
3
Gå til den ønskede indstilling vha. knapperne
i tastevejledningen.
vha. knapperne
, og tryk på
.
, og tryk på
.
: Indstil lysstyrken for de mørkeste dele af skærmbilledet til normal.
: Indstil lysstyrken for de mørkeste dele af skærmbilledet til mørkere end Normal tilstand.
4
Ændringerne anvendes, og skærmmenuen lukkes.
-- Denne menu er kun tilgængelig, når en kildeenhed er tilsluttet via HDMI.
-- Menuen er muligvis ikke kompatible med visse kildeenheder.
Aktivering/deaktivering af offtimeren
O N
Hvis du ønsker det, kan du indstille produktet til at slukke automatisk som følger.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
1
Tryk på knappen
2
Gå til
3
Gå til den ønskede indstilling vha. knapperne
i tastevejledningen.
vha. knapperne
, og tryk på
.
, og tryk på
.
: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.
OFF
: Deaktivér timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
4
Ændringerne anvendes, og skærmmenuen lukkes.
-- Når off-timeren er deaktiveret, slukker produktet automatisk efter 4 timer. Indstillingen på
4 timer kan ikke ændres.
37
Aktivering af pc- eller AV-tilstand
Aktiver pc- eller AV-tilstand alt efter, hvilken kildeenhed der er sluttet til produktet.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
1
Tryk på knappen
2
Gå til
3
Gå til den ønskede indstilling vha. knapperne
i tastevejledningen.
vha. knapperne
, og tryk på
.
, og tryk på
.
: Aktiver pc-tilstand. Denne tilstand er velegnet til en pc.
: Aktiver AV-tilstand for at forstørre den viste billedstørrelse på produktet. Denne tilstand er velegnet ved
visning af film.
4
Ændringerne anvendes, og skærmmenuen lukkes.
-- Efter justering af pc-/AV-tilstanden skal skærmen måske kalibreres igen.
-- Se "Kalibrering" på side 25, hvis du vil kalibrere skærmen igen.
Justering af lydstyrken
100
Juster lydstyrken som følger.
――Tryk på en af de fire knapper (ikke tænd/sluk-knappen) nederst til højre på produktets forside. Tastevejledningen vises.
1
Tryk på knappen
2
Tryk på
3
Juster lydstyrken vha. knapperne
4
Ændringerne anvendes, og skærmmenuen lukkes.
i tastevejledningen.
.
, og tryk på
.
38
Kapitel 07
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit produkt
som følger. Hvis problemet består: Kontakt
Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis du anvender en tilstand, der overstiger den understøttede opløsning (se de
understøttede opløsninger), vises nedenstående meddelelse kortvarigt.
――Den viste opløsning kan være forskellig, afhængigt af produktets eller pc'ens
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet
korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Nedenstående meddelelse angiver, at produktet fungerer korrekt.
systemindstillinger.
1920 X 1080 60Hz
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.
39
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Følgende meddelelse vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Følgende meddelelse vises på skærmen.
1920 X 1080 60Hz
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og
frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand(side 47), og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
40
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område,
der er kompatibelt med produktet. Skift derefter evt. skærmindstillingerne ved at se Yderligere
informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.(side 47).
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster indstillingerne Brightness og Contrast via MagicTune Touch.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Juster indstillingerne Color Control via MagicTune Touch.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Juster indstillingerne Color Control via MagicTune Touch.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
41
Problemer med berøringsfunktionen
Berøringsfunktionen virker ikke.
Sørg for at trykke på skærmen med en finger, ikke en genstand.
Sørg for, at skærmen eller din finger ikke er våd.
Undlad at bruge handske eller snavsede fingre.
Berøringspunktet kan ikke bruges.
Hvis et berøringspunkt er unøjagtigt, skal du udføre berøringskalibrering igen.
――Se "Kalibrering" på side 25, hvis du vil kalibrere skærmen igen.
Berøringsfunktionen virker ikke korrekt i et program.
Hvis et Windows- eller Mac-program, som ikke leveres sammen med Samsung-skærme, eller et
program, som er installeret på din pc, ikke virker korrekt, skal du kontakte udbyderen af softwaren.
Et program virker ikke korrekt.
42
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Yderligere oplysninger om justering findes
i brugervejledningen til computeren eller
grafikkortet.
Svar
Hvad er det mindste berøringsområde?
Når du trykker med fingeren, skal du sikre dig, at berøringsområdet er mindst 8 mm i diameter.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster
opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger
Skærm Juster opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Skærm
•• Windows 8: Gå til Indstillinger Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger
Skærm Juster opløsning, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og personlige
indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger Kontrolpanel Udseende og
personlige indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller
BIOS SETUP på pc'en.
43
Kapitel 08
Specifikationer
1
Generelt
Størrelse
Modelnavn
Panel
2
Visningsområde
H
V
3
S24C770
Størrelse
Klasse 24 (24" / 60,96 cm)
Visningsområde
531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
Pixelpitch
276,75(pr. triade) mm (H) x 276,75 mm (V)
Mål (B x H x D)
562 x 374 x 192 mm
Vægt
5,5 kg
Multiberøringspunkt
10 punkter
Operativsystem
Windows 7 eller nyere, herunder Windows 8
Mac (version 10.6 eller nyere)
Mål (B x H x D)
D
H
Skærmfarve
16,7 M
Betragtningsvinkel (vandret/lodret)
178
Lydoutput (W)
3W x 2
B
44
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
S24C770
Horisontal frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
56 ~ 75 Hz
Optimal opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pixelclock
148,5 MHz
Strømforsyning
Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan
variere i forskellige lande.
Signalforbindelser
HDMI IN 1, HDMI IN 2, USB (PC),
Miljømæssige overvejelser
I drift
(Audio Out)
Temperatur: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
45
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en
bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den
strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.
Strømsparer
Normal drift
Energisparetilstand
Slukket (tænd/sluk-knap)
Strømindikator
Til
Blinker
Orange
Strømforbrug
32 W
0,3 W
0,3 W
――Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
――SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
――For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere
periode (under ferie o.l.).
46
Forudindstillede timertilstande
-- Dette produkt kan kun indstilles til én
opløsning for hver skærmstørrelse for
at opnå den optimale billedkvalitet
pga. panelets beskaffenhed. Brug
af en anden opløsning end den
angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette
anbefales det, at du vælger den
optimale opløsning, der er angivet for
produktet.
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til
standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
47
-- Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der
forbinder den højre kant med den venstre
kant af skærmen (vandret) kaldes for den
horisontale cyklus, og den inverse værdi
af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Enhed: kHz
-- Vertikal frekvens
Som en fluorescerende lampe skal
skærmen gentage det samme billede
mange gange i sekundet for at
præsentere et billede for brugeren.
Denne gentagelsesfrekvens kaldes
for den vertikale frekvens eller
opdateringshastighed. Enhed: Hz
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
48
Kapitel 09
Appendiks
Kontakt SAMSUNG
――Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
From mobile 02-482 82 00
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
49
LATIN AMERICA
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
50
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
51
EUROPE
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
52
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
53
ASIA PACIFIC
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
54
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
AFRICA
55
AFRICA
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
56
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt.
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
57
Korrekt bortskaffelse
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk &
elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med
henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med
henblik på miljøvenlig genindvinding.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne
i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder
det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som
er fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at
holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en
genbrugsplads.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
58
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
59
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p (progressiv),
afhængigt af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt danner
et billede. Et stort antal pixels giver et
tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes
alle linjer med pixels én efter én
(progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes
først hver anden linje med pixels fra
top til bund, hvorefter de resterende
linjer med pixels (de linjer, der ikke blev
scannet) bliver scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først
de ulige linjenumre og derefter de lige
numre. Non-interlace tilstand anvendes
hovedsageligt i pc-skærme, da den
medfører en tydelig skærm, og interlace
tilstand anvendes mest i tv.
Vertikal frekvens____ Produktet viser
et enkelt billede mange gange pr.
sekund (som et lysstofrør, der flimrer)
for at gengive et billede, som brugeren
kan se. Den hastighed, hvormed et
enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der
vises 60 gange på ét sekund.
Dot Pitch____ Produktet og skærmen
består af røde, grønne og blå prikker.
En mindre afstand mellem prikkerne
medfører en højere opløsning. Dot pitch
henviser til den korteste afstand mellem
prikker med samme farve. Dot pitch
måles i millimeter.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje fra
venstre til højre side af skærmen, kaldes
en horisontal cyklus. Den inverse værdi
af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug & Play.
Opløsning____ Opløsning er antallet
af de horisontale prikker (pixels) og de
vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere opløsning
gør det muligt at vise flere data på
skærmen og er praktisk ved samtidig
udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale pixels
(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale
pixels (vertikal opløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en grænseflade,
der kan sluttes til en digital lydkilde eller
en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Kilde____ Indgangskilde henviser til en
videokilde, der er sluttet til produktet,
f.eks. et videokamera, en videooptager
eller en dvd-afspiller.
60
Download PDF

advertising