Samsung | NP270E5E | Samsung NP275E5E User Manual (Windows 8)

Brugsvejledning
Indhold
24
29
Før du starter!
Sikkerhedsforholdsregler
Hensigtsmæssig kropsholdning ved brug af
computeren
Oversigt
Tænd og sluk computeren
78
Hvad er Microsoft Windows 8?
Hurtig overblik over skærmen
Brug af amuletterne
Brug af apps
Genvejstaster i Windows
Kapitel 3. Brug af computeren
42
45
49
50
53
58
60
61
64
66
76
Tastatur
Touchpad
Cd-drev med brænder (ODD er tilgængeligt)
Multikortsåbning
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
Justering af volumen
Kontrol af LCD-skærmens lysstyrke
Kabeltilsluttet netværk
Trådløst netværk (ekstraudstyr)
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Opdatering af Samsung-software
Diagnosticering af computerens status samt
problemløsning
Brug af sikkerhedsslotten
BIOS Setup
Indstilling af adgangskode til opstart
Ændring af opstartsprioritet
Opgradering af hukommelse
Batteri
Kapitel 5. Fejlfinding
94
101
104
1
Kapitel 4. Indstillinger og opgradering
80
83
86
87
89
Kapitel 2. Brug af Windows 8
32
33
35
37
40
77
Kapitel 1. Kom godt i gang
3
6
21
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren
(ekstraudstyr)
Geninstallation af Windows (ekstraudstyr)
Spørgsmål og svar
Kapitel 6. Appendiks
110
112
114
126
127
129
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Reservedele og tilbehør
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af
regler
WEEE-Symbolet
Produktspecifikationer
Ordliste
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Før du starter!
3
Sikkerhedsforholdsregler
6
Hensigtsmæssig kropsholdning ved brug af
computeren
21
Oversigt
24
Tænd og sluk computeren
29
Før du starter!
Kontroller oplysningerne nedenfor, inden du læser
brugervejledningen.
•• Det kan ske, at ekstraudstyr i form af elementer, visse
enheder og software, der henvises til i brugervejledningen,
ikke følger med og/eller ændres af opgraderingen.
Bemærk, at computermiljøet, der henvises til i
Brugsvejledningen, muligvis ikke er det samme som dit
miljø.
•• Billederne anvendt til omslaget og hovedenheden i
brugervejledningen er af en repræsentativ model fra hver
serie og kan afvige fra produktets virkelige udseende.
•• Brugervejledningen beskriver procedurer for brug af både
mus og Touchpad.
•• Denne brugervejledning er blevet skrevet til
operativsystemet Windows 8. Beskrivelserne og
illustrationerne kan variere afhængigt af det installerede
operativsystem.
•• Brugsvejledningen, der leveres med den computer, kan
variere afhængigt af model.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
3
Brug af softwaren
•• Fra startskærmen: Højreklik et vilkårligt sted, og vælg
Alle Apps
i nederste højre hjørne. Klik derefter på et
ønsket program. Du kan også blot starte Quick Starter for
at udføre det samme.
•• Du kan installere Quick Starter fra SW Update.
Anmærkninger i sikkerhedsforholdsreglerne
Ikon
Anmærkning
Beskrivelse
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne
med dette symbol, kan der opstå
personskade og/eller dødsfald.
Forsigtig
Hvis du ikke følger anvisningerne med
dette symbol, kan det medføre lettere
personskade eller tingskade.
Før du starter!
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Tekstmeddelelser
Ikon
4
Operativsystem- og softwaresupport
Anmærkning
Beskrivelse
Forsigtig
Indhold i disse afsnit indeholder
information, der er nødvendig for brug
af funktionen.
Bemærk
Indhold i disse afsnit indeholder nyttig
information om brug af funktionen.
Ophavsret
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. ejer ophavsretten til den
brugsvejledning.
Ingen del af den vejledning må reproduceres eller Senderes i
nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller
mekanisk, uden tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
Oplysningerne i det dokument kan ændres uden varsel med
henblik på forbedringer af produktet.
Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for
tab af data. Pas på ikke at miste vigtig data, og foretag backup af
dine data for at undgå et sådant tab.
Hvis du ændrer produktets fabriksinstallerede operativsystem
til et andet operativsystem, eller hvis du installerer software,
der ikke understøttes af produktets originale fabriksinstallerede
operativsystem, får du ingen teknisk support, produktudskiftning
eller refundering. Og der opkræves et gebyr, hvis du anmoder om
service.
Brug din computer med det originale fabriksinstallerede
operativsystem. Hvis du installerer et andet operativsystem end
det fabriksinstallerede operativsystem, kan data blive slettet, eller
computeren starter måske ikke.
Før du starter!
Om repræsentationsstandarden for
produktkapacitet
Om lagerenhedens kapacitetsangivelse
Lagerenhedens (harddisk, SSD) kapacitet beregnes fra
producenten side ud fra den antagelse, at 1 kB = 1.000 byte.
Operativsystemet (Windows) beregner imidlertid lagerenhedens
kapacitet ud fra den antagelse, at 1 kB = 1.024 byte, og derfor vil
harddisken kapacitetsvisning i Windows være mindre end den
faktiske kapacitet på grund af forskellen i kapacitetsberegningen.
Eksempel: For en harddisk på 80 GB viser Windows kapaciteten
som 74,5 GB, 80 x 1.000 x 1.000 x 1.000 byte/(1.024 x 1.024 x 1.024)
byte = 74,505 GB.
Desuden kan kapacitetsvisningen i Windows være endnu mindre,
fordi visse programmer, som f.eks. Recovery, kan ligge i et skjult
område på harddisken.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
5
Om hukommelsens kapacitetsrepræsentation
Den viste hukommelseskapacitet i Windows er mindre end den
faktiske hukommelseskapacitet.
Dette skyldes, at BIOS eller en videoadapter anvender en del af
hukommelsen eller reserverer den til yderligere brug.
(Hvis der f.eks. er en hukommelse på 1 GB (=1.024 MB) installeret,
kan Windows vise kapaciteten som 1.022 MB eller mindre)
Sikkerhedsforholdsregler
Af hensyn til din sikkerhed og for at undgå skader skal du læse
disse sikkerhedsanvisninger grundigt.
Da disse bruges på alle computere fra Samsung, kan visse
illustrationer afvige fra de faktiske.
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Om installation
Du må ikke installere produktet på
steder med høj fugtighed, som f.eks. i
badeværelser.
Der er fare for elektrisk stød. Anvend kun
produktet under de driftsforhold, der fremgår
af producentens brugervejledning.
Plastikposer skal opbevares uden for børns
rækkevidde.
De kan udgøre kvælningsfare.
Der skal være et mellemrum på 15 cm
mellem computeren og væggen, og der må
ikke anbringes genstande mellem dem.
Dette kan øge temperaturen på computeren,
hvilket kan forårsage skader.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
6
Computeren må ikke installeres, så den står
på skrå eller udsættes for vibrationer eller
bruges på sådanne steder i længere tid.
Det øger risikoen for, at der opstår fejl og
skader ved produktet.
Pas på, at personer ikke udsættes for
computerens blæser, adapter mv., da disse
genererer varme i længere tid, når din pc er
tændt.
Hvis kropsdele udsættes for varmen fra
ventilationsåbningerne eller adapteren i
længere tid, kan dette forårsage forbrændinger.
Når computeren anvendes i en seng eller
på puder, bør du undgå at blokere for
ventilationsåbningen i bunden eller på
siden af computeren.
Hvis ventilationsåbningerne blokeres, er der
fare for, at computeren beskadiges eller at
computeren overophedes.
Ver 3.3
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Om strøm
7
Du må ikke anvende stikkontakter,
strømledninger eller forlængerledninger,
der er brugte eller beskadigede.
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i
stikkontakten og AC-adapteren.
Illustrationerne med strømstik og stikkontakter kan
variere alt efter landespecifikationer og produktmodel.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Tag ikke strømledningen ud af stikket ved
blot at trække i ledningen.
Du må ikke røre ved stikkontakten eller
strømledningen med våde hænder.
Hvis ledningen er beskadiget, kan det forårsage
elektrisk stød.
Der er fare for elektrisk stød.
Strømkablet må ikke bøjes for meget eller
anbringes under tunge genstande. Det er
særligt vigtigt at holde strømkablet uden
for børns og kæledyrs rækkevidde.
Ved brug af multistikdåser eller
forlængerledninger må du ved
brug af produktet ikke overskride
standardkapaciteten (spænding/
strømstyrke) for det brugte udstyr.
G
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Hvis ledningen er beskadiget, kan det forårsage
elektrisk stød eller brand.
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Slut strømkablet til en stikkontakt eller en
fordelerdåse (forlængerkabel) med jordstik.
Hvis der kommer lyde fra strømledningen
eller stikkontakten, skal du tage
strømledningen ud af stikkontakten og
kontakte et servicecenter.
Gør du ikke det, kan det forårsage elektrisk
stød.
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Hvis strømforsyningen ikke er jordforbundet,
kan strømmen lække og medføre elektrisk
stød.
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Kapitel 1.
Kom godt i gang
8
Forholdsregler ved brug af AC-adapteren
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Hvis der trænger vand eller anden væske
ind i strømstikket, AC-adapteren eller i
computeren, skal du tage strømkablet ud
og kontakte servicecentret.
Hvis den bærbare computer har et batteri af
den eksterne type (udtageligt), så fjern også
batteriet.
Skade på enheden inde i computeren kan
forårsage elektrisk stød eller risiko for brand.
Hold strømkablet og stikkontakten rene, så
de ikke dækkes med støv.
Gør du ikke det, kan det forårsage brand.
Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i.
Hvis du ikke gør det, er der risiko for brand
grundet ufuldstændig kontakt.
Brug kun den medfølgende AC-adapter.
Hvis du bruger en anden adapter, kan det få
skærmen til at flimre.
For at undgå beskadigelse af strømledning
eller AC-adapter må du ikke anbringe tunge
genstande ovenpå disse.
Hvis strømledningen beskadiges, er der risiko
for elektrisk stød eller brand.
Fjern den vekselstrømsadapter, der
sættes i stikkontakten i væggen, (type
med integreret adapter og stik) fra
stikkontakten, mens der holdes på
hoveddelen og trækkes i pilens retning.
Hvis du trækker adapteren ud ved at holde og
trække i kablet, kan adapteren blive beskadiget,
og der kan opstå elektrisk stød, eksplosionslyde
eller -gnister.
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Om brug af batteriet
Sørg for, at oplade batteriet helt, før computeren
tages i brug første gang.
Batteriet skal holdes uden for børns og
kæledyrs rækkevidde, da de kan komme til
at tage batteriet i munden.
Der er fare for elektrisk stød eller kvælning.
Anvend kun et godkendt batteri og ACadapter.
Sørg for, at bruge et godkendt batteri
og adapter, der er godkendt af Samsung
Electronics.
Ikke-godkendte batterier og adaptere
overholder måske ikke de korrekte
sikkerhedskrav og kan forårsage problemer og
fejl, der kan resultere i eksplosion eller brand.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
9
Anvend ikke computeren på steder med
dårlig ventilation, som f.eks. i sengen, på
en pude m.v. Anvend ej heller computeren
på steder med gulvvarme, da det kan få
computeren til at overophede.
Pas særligt på i disse miljøer, at computerens
ventilationsåbninger (på siden og i bunden)
ikke blokeres. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan computeren overophedes, hvilket
kan forårsage computerproblemer og endda
eksplosion.
Anvend ikke computeren på fugtige steder,
som f.eks. et badeværelse eller i en sauna.
Computeren bør kun anvendes inden for det
anbefalede temperatur- og fugtighedsområde
(10-32ºC, 20-80% RH).
Klap ikke LCD-skærmen sammen og læg
den ikke ned i en taske, hvis computeren
stadig er tændt.
Hvis du lægger computeren ned i en taske
uden at slukke den, kan den overophede,
hvilket giver risiko for brand. Sørg for, at slukke
computeren, før den pakkes ned.
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Opvarm aldrig produktet (eller batteriet),
eller anbring produktet (eller batteriet) i ild.
Undlad at anbringe eller anvende produktet
(eller batteriet) på et varmt sted, som f.eks.
i en sauna eller i et køretøj, der er udsat for
varme osv.
Der er fare for eksplosion eller brand.
Sørg for, at metalgenstande, som f.eks.
nøgler eller klips, ikke kommer i kontakt
med batteriterminalerne (metaldelene).
Hvis metalgenstande kommer i kontakt
med batteriterminalerne, kan det forårsage
for kraftig strømgennemgang, hvilket kan
ødelægge batteriet eller resultere i brand.
Hvis produktet (eller batteriet) lækker, eller
hvis produktet (eller batteriet) begynder
at lugte, skal du tage produktet (eller
batteriet) ud af computeren, og kontakte
dit servicecenter.
Der er fare for eksplosion eller brand.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
For sikker brug af computeren skal du
udskifte et dødt batteri med et nyt og
godkendt batteri.
10
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
11
Hvis computeren går i stykker eller
bliver tabt, skal du tage strømkablet
ud og kontakte dit servicecenter for en
sikkerhedsundersøgelse.
Hvis den bærbare computer har et batteri af
den eksterne type (udtageligt), så fjern også
batteriet.
Om brug
Før rengøring skal du tage alle kabler ud af
computeren. Hvis din bærbare computer er
af typen med eksternt og aftageligt batteri,
skal du fjerne det eksterne batteri.
Der er fare for elektrisk stød eller brand i
produktet.
Du må ikke forbinde en telefonlinje fra en
digital telefon til sit modem.
Der er fare for elektrisk stød og brand og
produktet kan blive beskadiget.
Du må ikke opbevare beholdere med vand
eller kemikalier over eller i nærheden af
computeren.
Hvis der kommer vand eller kemikalier ind i
computeren, kan der opstå brand eller du kan
få elektrisk stød.
Brug af en beskadiget computer kan forårsage
elekrisk stød eller brand.
Undgå direkte sollys, hvis computeren er
anbragt et lufttæt sted, som f.eks. inde i et
køretøj.
Der er fare for brand. Computeren kan
overophedes og kan friste til tyveri.
Brug ikke din notebook-pc i længere
perioder, hvor din krop har direkte kontakt
med den. Produktets temperatur kan stige
ved normal anvendelse.
Dette kan medføre skade eller forbrænding af
din hud.
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Om opgraderinger
Du bør kun selv opgradere computeren,
hvis du har den nødvendige viden og
færdighed.
Er dette ikke tilfældet, så bed om hjælp fra
servicecenteret eller en uddannet tekniker til
opgraderingen.
Sørg for kun at opgradere de dele, der er
angivet i brugervejledningen i henhold
til de fremgangsmåder, der er beskrevet i
brugervejledningen.
Adskil ikke selv andre dele eller enheder.
Der er fare for elektrisk stød, brand eller
beskadigelse af produktet.
Strømforsyningen og AC-adapteren må
ikke skilles ad.
Der er fare for elektrisk stød.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Hvis du fjerner RTC-batteriet (Real
Time Clock), skal du holde det uden for
rækkevidden af børn, da de kan komme til
at røre ved det eller sluge det.
De kan udgøre kvælningsfare. Hvis et barn er
kommet til at sluge det, skal du omgående
kontakte en læge.
Inden opgradering af computeren skal du
huske først at lukke computeren og fjerne
alle tilsluttede kabler. Hvis den bærbare
computer har et batteri af den eksterne
type (udtageligt), så fjern også batteriet.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
12
Sikkerhedsforholdsregler
Advarsel
Hvis du ikke følger anvisningerne med dette symbol, kan der
opstå personskade og i værste tilfælde død.
Om opbevaring og transport
Følg anvisningerne på det relevante sted
(f.eks. på fly eller hospitaler) ved brug af
trådløst udstyr (trådløst LAN, Bluetooth
m.v.).
Undgå udsættelse for magnetfelter.
Sikkerhedsenheder med magnetfelter
omfatter gennemgangsenheder i lufthavne
og sikkerhedstænger. Sikkerhedsenheder i
lufthavne, der kontrollerer bagage, der skal
med ombord, som f.eks. transportbånd,
anvender røntgen i stedet for magnetisme
og beskadiger ikke drev.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Under transport af computeren sammen
med andre dele, som f.eks. adapter, mus,
bøger m.v. skal du passe på, at genstande
ikke presser på den bærbare computer.
Hvis tunge genstande presses mod den
bærbar computer, kan der opstå hvide pletter
på LCD-skærmen. Derfor skal du passe på, at
den bærbare computer ikke udsættes for tryk.
I det tilfælde bør du anbringe den bærbare
computer i et separat rum uden andre
genstande.
13
Sikkerhedsforholdsregler
Forsigtig
Hvis du ikke følger anvisningerne markeret med dette symbol,
kan det medføre personskade eller skade på produktet.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
14
Om brug af batteriet
Brugte batterier skal bortskaffes på korrekt vis.
•• Der er risiko for brand eller eksplosion.
Om installation
•• Reglerne for bortskaffelse af batteriet kan variere afhængigt af
land og område. Det brugte batteri skal bortskaffes på korrekt vis.
Porte (huller), ventilationsåbninger m.v. på produktet må
ikke blokeres og der må ikke indsættes genstande heri.
Du må ikke smide med batteriet, skille det ad eller nedsænke
det i vand.
Skade på komponenter inde i computeren kan forårsage elektrisk
stød eller brand.
Det kan forårsage skader, brand eller eksplosion.
Hvis du bruger computeren, så den ligger på siden, skal du
anbringe den, så ventilationsåbningerne vender op ad.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå eksplosion.
Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung Electronics.
Hvis ikke kan computerens indre temperatur øges, hvorved
computeren kan lave fejl eller blive funktionsudygtig.
Ved opbevaring eller transport af et batteri skal du undgå
kontakt med metalgenstande, som f.eks. bilnøgler eller clips.
Du må ikke anbringe tunge genstande oven på produktet.
Kontakt med metal kan forårsage en for kraftig strømgennemgang,
hvilket kan beskadige batteriet eller medføre brand.
Det kan forårsage problemer med computeren. Endvidere
kan genstanden falde ned og forårsage skade eller beskadige
computeren.
Batteriet skal oplades i henhold til anvisningerne i
brugervejledningen.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå eksplosion, brand eller skade
på produktet.
Opvarm ikke produktet (eller batteriet), og udsæt det ikke
for varme (som f.eks. i et køretøj om sommeren).
Der er fare for eksplosion eller brand.
Sikkerhedsforholdsregler
Forsigtig
Hvis du ikke følger anvisningerne markeret med dette symbol,
kan det medføre personskade eller skade på produktet.
Om brug
Du må ikke anbringe lys, tændte cigaretter m.v. over eller
på produktet.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Computeren og AC-adapteren må ikke anvendes på dit
skød eller på bløde overflader.
Hvis computerens temperatur øges, er der risiko for
forbrænding.
Forbind kun tilladte enheder til computerens stik og porte.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå risiko for elektrisk stød og
brand.
Der er fare for brand.
Du må først lukke for LCD-skærmen efter at have
kontrolleret, at computeren er slukket.
Brug en stikkontakt eller en multistikdåse med
jordforbindelse.
Temperaturen kan stige og forårsage overophedning og
deformering af produktet.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå risiko for elektrisk stød.
Undlad at trykke på knappen til at skubbe cd-rom’en ud,
mens drevet anvendes.
Efter reparation af produktet skal det testet af en
sikkerhedstekniker.
Godkendte Samsung reparationscentre udfører sikkerhedstest
efter reparationer. Brug af et repareret produkt, uden at det er
blevet testet, kan forårsage elektrisk stød eller brand.
I tilfælde af tordenvejr og lynnedslag skal du omgående
slukke for systemet, tage strømkablet ud af stikkontakten,
og lade være med at bruge modem og telefon.
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
15
Du kan miste data, og disken kan blive skubbet ud ved en fejl
og forårsage skade.
Undgå at tabe eller støde produktet.
Dette kan medføre personskade eller beskadigelse af data.
Antennen må ikke forbindes til elektrisk udstyr som f.eks.
en stikkontakt.
Der er fare for elektrisk stød.
Sikkerhedsforholdsregler
Forsigtig
Hvis du ikke følger anvisningerne markeret med dette symbol,
kan det medføre personskade eller skade på produktet.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Papirklips til udskubning af disk bør ikke anvendes, når
disken er i drift. Sørg for, kun at bruge denne metode til
udskubning af disk, når det optiske drev er standset.
Der er fare for skade.
Ved håndtering af computerens dele skal du følge
anvisningerne i den medfølgende brugervejledning.
Du må ikke anbringe hovedet tæt på det optiske
diskettedrevs skuffe under driften heraf.
Hvis du ikke gør det, kan produktet blive beskadiget.
Der er fare for skade, hvis der skulle opstå en pludselig
diskudskubning.
Hvis der kommer røg ud af computeren, eller der lugter
brændt, skal du koble netledningen fra stikkontakten
og straks kontakte et servicecenter. Hvis din bærbare
computer er af typen med eksternt og aftageligt batteri,
skal du fjerne det eksterne batteri.
Der er fare for brand.
Anvend ikke en beskadiget eller modificeret cd.
Der er fare for skade på produktet eller personskade.
Du må ikke sætte fingrene ind i PC Card-åbningen.
Der er fare for elektrisk stød eller skade.
Brug kun anbefalede computerrensemidler til rengøring
af computeren, og brug kun computeren, når den er helt
tør.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå risiko for elektrisk stød og
brand.
Før brug skal du kontrollere cd’er for revner og andre
skader.
Det kan nemlig ødelægge disken, få enheden til at fejle og
forårsage personskade af brugeren.
Efterlad ikke produktet et sted, hvor det udsættes for
magnetfelter.
•• En magnetfelt kan få produktet til at fungere unormalt, eller
batteriet kan aflades.
•• Informationerne, der er gemt på magnetstriben på et
kreditkort, et taletidskort, en bankbog, billetter osv., kan blive
beskadiget af en computers elektromagnetiske felt.
16
Sikkerhedsforholdsregler
Forsigtig
Hvis du ikke følger anvisningerne markeret med dette symbol,
kan det medføre personskade eller skade på produktet.
Om opgraderinger
Rør forsigtigt ved en del eller enhed af produktet.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Du må aldrig selv skille produktet ad eller forsøge på at
reparere det.
Hvis produktet er ændret, adskilt eller repareret af brugeren,
bortfalder garantien, der opkræves et servicegebyr, og der er fare
for uheld.
Sørg for at anvende et autoriseret Samsung Electronics
servicecenter.
Gør du ikke det, kan det medføre produktbeskadigelse eller
personskade.
For at tilslutte en enhed, der ikke er produceret eller
godkendt af Samsung Electronics skal du kontakte dit
servicecenter før tilslutning af enheden.
Computeren eller dens dele må hverken kastes eller tabes.
Der er fare for beskadigelse af produktet.
Gør du ikke det, kan det medføre produktbeskadigelse eller
personskade.
Efter adskillelse skal du huske at lukke dækslet og derefter
tilslutte strømmen.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre elektrisk stød fra fritlagte
kredsløb.
Brug kun dele, der er godkendt af Samsung Electronics.
Det kan beskadige produktet eller medføre brand.
17
Om opbevaring og transport
Ved transport af produktet skal du først slukke for strømmen
og trække alle tilsluttede kabler ud.
Produktet kan blive ødelagt eller brugerne kan falde over
kablerne.
Hvis du ikke skal bruge den bærbare computer i lang tid,
skal du aflade batteriet og opbevare det separat.
(For ekstern og aftagelig batteritype)
På den måde vil batteriets kapacitet blive bedst bevaret.
Du må ikke anvende eller kigge på computeren under kørsel.
Der er fare for trafikulykker. Sørg altid for at have øjnene på vejen.
Sikkerhedsforholdsregler
Forsigtig
Hvis du ikke følger anvisningerne markeret med dette symbol,
kan det medføre personskade eller skade på produktet.
Forholdsregler mod datatab
(harddiskhåndtering)
Sørg for, at dataene på din harddisk ikke bliver beskadiget.
•• En harddisk er meget følsom for ekstern påvirkning, og stød
udefra kan forårsage tab af data fra diskens overflade.
•• Vær ekstra påpasselig, da transport af computeren eller stød
på computeren, når den tændes, kan ødelægge data på
harddisken.
•• Virksomheden er ikke ansvarlig for noget datatab på
harddisken.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
18
Årsager til beskadigelse af data på harddisken og selve
harddiskdrevet.
•• Data kan blive ødelagt, hvis disken udsættes for stød ude fra
under adskillelse eller samling af computeren.
•• Data kan blive ødelagt, hvis computeren på grund af
strømsvigt slukkes eller nulstilles, mens harddisken kører.
•• Data kan blive ødelagt uden mulighed for gendannelse på
grund af computervirus.
•• Data kan blive ødelagt, hvis der slukkes for strømmen, mens et
program er aktivt.
•• Hvis du flytter computeren eller den udsættes for stød, mens
harddisken er aktiv, kan filer blive korrumperede, eller der kan
opstå dårlige områder på harddisken.
For at undgå tab af data på grund af beskadigelse af
harddisken, bør du jævnligt foretage backup af dine data.
Sikkerhedsforholdsregler
Brug af strømforsyningen i et fly.
Da strømstiktyperne er forskellige i de forskellige flytyper, skal du
tilslutte strømmen korrekt.
Da der anvendes repræsentative tal for strømstikket og
autoadapteren, kan disse være anderledes end på de
virkelige dele.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
19
Ved brug af vekselstrømsstikket.
Slut benene i strømstikket lodret ind i stikkontakten.
•• Hvis benene ikke indsættes i midten af hullerne, indsættes
benene kun i halvdelen af deres længde. Sker dette, så tilslut
strømstikket igen.
•• Du skal indsætte strømstikket i stikkontakten, når
strømindikatoren (LED’en) på stikkontakten lyser grønt. Hvis
strømmen er tilsluttet korrekt, bliver strømindikatoren (LED’en)
ved med at lyse grønt.
Eller slukkes strømindikatoren (LED’en). Sker dette, skal du
slukke for strømmen, kontrollere om strømindikatoren (LED’en)
lyser grønt og derefter tilslutte strømstikket igen.
Strømindikator (LED)
Midterhuller
220V strømstik
110 V strømstik
Godt eksempel
Dårligt eksempel
Sikkerhedsforholdsregler
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Ved brug af biladapteren
Når der er en cigarsokkel, skal du bruge biladapteren
(tilbehør). Sæt cigarstikket på biladapteren i cigarsoklen,
og slut jævnstrømsstikket på biladapteren til computerens
strømindgangsstik.
Biladapter
Jævnstrømsstik
Cigarstik
Cigarsokkel (fly)
Ved brug af opladekonverter (fly)
Afhængigt af flytypen skal du anvende biladapteren og
opladekonverteren. Slut opladekonverteren (fly) (tilbehør) til
biladapteren (tilbehør), og sæt herefter indgangsstikket til
flystrøm i stikkontakten.
Opladekonverter
Slut indgangsstikket til
flystrøm til flyets stikkontakt.
denne ende til
1 Slut
bilopladeren.
2
20
Hensigtsmæssig kropsholdning ved brug af computeren
Kapitel 1.
Kom godt i gang
21
Det er meget vigtigt at have en korrekt kropsholdning ved brug af
computeren, hvis du vil undgå fysiske skader.
•• Du må ikke anvende computeren, hvis du ligger ned, men kun
i siddende position.
Disse anvisninger omhandler korrekte kropsholdninger under
brugen af computeren. Disse er udviklet i forbindelse med
undersøgelser. Ved brug af computeren bør du læse og følge disse
anvisninger grundigt.
•• Du må ikke bruge computeren, mens den er i skødet. Hvis
computerens temperatur øges, er der risiko for forbrænding.
Ellers kan der opstå stor sandsynlighed for skader på grund af
gentagne belastninger, der kan føre til alvorlige fysiske lidelser.
•• Anvisningerne i den vejledning er udarbejdet, så de kan
anvendes af den almindelige bruger.
•• Hvis brugeren ikke er en af disse, anbefales det, at de
bruges efter brugerens behov.
Korrekt kropsholdning
Højden på borde og stole skal tilpasses din højde.
Højden skal justeres, så din arm danner en ret vinkel, når du
anbringer hånden over tastaturet, mens du sidder på en stol.
Juster højden af stolen, så hælene er behageligt anbragt på
gulvet.
•• Du skal arbejde med udstrakt vrist.
•• Anvend en stol med behagelig rygstøtte.
•• Hold det meste af vægten på fødderne, når du sidder på en
stol, og ikke på selve stolen.
•• Hvis du skal bruge computeren samtidigt med, at du taler i
telefon, bør du anvende et headset. Brug af computeren med
telefonen på skulderen er dårlig for din kropsholdning.
•• Ofte anvendte genstande bør opbevares inden for rækkevidde
(så du kan nå dem med hænderne).
Hensigtsmæssig kropsholdning ved brug af computeren
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Øjenposition
Håndposition
Skærmen eller LCD-skærmen bør være mindst 50 cm fra
øjnene.
Hold armen i en ret vinkel som vist på illustrationen.
•• Juster monitorens og LCD-skærmens højde, så den øverste
kant befinder sig i samme højde eller lidt lavere end dine øjne.
•• Vinklen fra albue til hånd skal være lige.
•• Undgå at indstille monitoren og LCD-skærmens lysstyrke for
kraftigt.
•• Du må ikke anbringe håndfladen på tastaturet under
indtastning.
•• Hold ikke for hårdt fast i musen.
•• Sørg for, at holde monitoren og LCD-skærmen ren.
•• Tryk ikke for hårdt på tastaturet, touchpad’et eller musen.
•• Hvis du anvender briller, skal du pudse dem inden brug af
computeren.
•• Det anbefales at tilslutte et eksternt tastatur og mus, hvis du
skal bruge computeren i længere tid.
•• Ved indtastning på computeren af indhold fra papir skal du
anvende en fast papirholder, så højden af papiret er næsten
identisk med skærmens.
22
Hensigtsmæssig kropsholdning ved brug af computeren
Volumenkontrol (Hovedtelefoner og højttalere)
Kontroller volumen ved at lytte til noget musik.
Kontroller
volumen!
•• Kontroller, om volumen er for høj til brug med hovedtelefoner.
•• Det anbefales ikke at bruge hovedtelefoner i længere tid ad
gangen.
•• Enhver afvigelse fra equalizerens standardindstillinger kan
forårsage høreskader.
•• Standardindstillingen kan ændres gennem software- og
driveropdateringer uden din intervention. Sørg for, at
kontrollere equalizerens standardindstilling før brug første
gang.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
23
For at undgå mulig høreskade må du ikke lytte ved for høj
lydstyrke i for lang tid.
Brugstid (pausetid)
•• Tag en pause på 10 minutter eller mere efter en periode på 50
minutter, hvis du skal arbejde i mere end en time.
Belysning
•• Du må ikke bruge computeren i mørke omgivelser. Lysstyrken
ved brug af computeren skal være således, at du også kan læse
en bog.
•• Indirekte belysning anbefales ikke. Brug et gardin for at undgå,
at LCD-skærmen reflekterer lyset.
Driftsforhold
•• Du må ikke bruge computeren i varme og fugtige omgivelser.
•• Computeren skal anvendes inden for det tilladte temperaturog fugtighedsområde, der er angivet i brugsvejledningen.
Oversigt
Kapitel 1.
Kom godt i gang
24
Forside
•• Billederne anvendt til omslaget og hovedenheden i
brugervejledningen er af en repræsentativ model fra hver
serie. Derfor kan farverne og udseendet på billederne være
anderledes end produktets virkelige udseende.
Det afhænger af modellen.
•• Den faktiske farve og det faktiske udseende kan afvige fra
billedet i denne vejledning.
1
2
3
4
5
Kameraets
1 driftsindikator
(ekstraudstyr)
2
3
Mikrofon
(ekstraudstyr)
Kameralinse
(ekstraudstyr)
Indbygget mikrofon.
Med den linse kan du tage
stillbilleder og optage video.
Du kan tage et billede eller lave en
film ved at bruge Amuletter > Start
> Kamera.
4 LCD
Her vises skærmbillederne.
5 Højttaler
En enhed til lyd.
6 Knappen Tænd/Sluk
Tænder og slukker for computeren.
7 Tastatur
En enhed til indtastning af data ved
at du trykker på tasterne.
Touchpad/Knapper på
8
Touchpad’et
Touchpad’et og dets knapper giver
funktioner, der svarer til kuglen og
knapperne på en mus.
6
7
Viser kameraets driftsstatus.
8
Viser computerens funktionsstatus.
9
9 Statusindikatorer
LED-dioden lyser, når den
tilsvarende funktion er aktiv.
Oversigt
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Statusindikatorer
1 Fn Lock
25
Denne indikator vises Til/fra-statussen for
funktionen Fn Lock.
Til: Du kan anvende genvejstaster uden at
holde tasten Fn nede.
Fra: Du skal holde tasten Fn nede, inden du
trykker på en genvejstast for at udføre den.
Tændes, hvis der trykkes på tasten Caps
Lock, så du kan indtaste store bogstaver
uden at holde knappen Shift nede.
2 Caps Lock
Tændt: Alfabetisk input med store
bogstaver
Slukket: Alfabetisk input med små
bogstaver
1
2
3
4
Viser strømkilde og batteriets
opladningsstatus.
Grøn: Batteriet er fuldt opladt, eller det
er ikke installeret.
Opladningsstatus
3
/ Rød eller orange: Batteriet oplader.
Slukket: Computeren kører på batteri
uden at være tilsluttet vekselspændings
adapteren.
4 Spænding
Viser computerens driftsstatus.
Tændt: Computeren kører.
Blinker: Computeren er i dvaletilstand.
Oversigt
Kapitel 1.
Kom godt i gang
26
Set fra højre
Afspiller cd eller dvd.
Cd-drev (ODD)
1 (ekstraudstyr)
2 USB port
1
2
3
3
Sikkerhedsslot
Et cd-drev er valgfrit. Det installerede
drev kan variere, afhængigt af modellens
specifikationer.
Du kan tilslutte USB-enheder til den port,
f.eks. tastatur, mus, digitalkamera m.v.
Du kan sikre computeren ved at montere
en lås og et kabel til sikkerhedsslotten.
Oversigt
Kapitel 1.
Kom godt i gang
Set fra venstre
Digital Video/Audio5 port (HDMI)
(ekstraudstyr)
6
1
2
3
1 Strømstik
2
Port til kabelbaseret
LAN
4
5
6
7
8
Et stik til tilslutning af AC-adapteren, der
giver strøm til computeren.
Tilslut Ethernet-kablet til den port.
Varmen fra computeren udledes
gennem disse huller.
3
Blæsernes
ventilationsåbninger
4 Monitorport
USB port
(ekstraudstyr)
Hvis ventilationsåbningerne blokeres,
kan computeren overophedes.
Undgå, at disseåbninger blokeres, da
det kan være farligt.
Denne port bruges til at tilslutte
en monitor, et tv eller en projektor,
der understøtter 15-bens D-SUBgrænsefladen.
Du kan tilslutte en VGA-adapter
(tilbehør).
Øreprop/
7 hovedtelefonstik
8
Multiåbning til
forskellige kort
27
Du kan koble et HDMI-kabel til den
port. Med den port kan du gengive
digital video og audio på dit tv.
Du kan tilslutte USB-enheder til den
port, f.eks. tastatur, mus, digitalkamera
m.v.
Du kan kende porttyperne på
farven (blå for USB 3.0 og sort for
USB 2.0).
Dette er stikket til tilslutning af
ørepropper eller hovedtelefoner.
En kortåbning der understøtter flere
kort.
Oversigt
Kapitel 1.
Kom godt i gang
28
Set nedefra
1 Batteri
Dette er et genopladeligt Lithium-Ionbatteri, der giver strøm til computeren.
2 Batteripaler
Palerne bruges til at fjerne og installere
batteriet.
Dæksel til
hukommelsesrum/
3
dæksel til
harddiskrum
Hovedhukommelsen og harddiskdrevet
er monteret inden for dæksel.
1
2
3
Tænd og sluk computeren
Tænd computeren
1 Tilslut vekselstrømsadapteren.
2 Klap LCD-skærmen op.
3 Tryk på Knappen Tænd/Sluk for at tænde for computeren.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
29
Om Windows-aktivering
Når du tænder for computeren første gang, vises skærmbilledet til
Windows-aktivering.
Følg aktiveringsprocessen i henhold til instruktionerne på
skærmen for at anvende computeren.
Justering af skærmens lysstyrke
Når computeren kører på batteri, indstilles LCD-lysstyrken
automatisk til lav.
Tryk på tastkombinationen
+
áᔪat forøge skærmens
for
lysstyrke.
1
4 Hvis der er tændt for strømmen, lyser strømindikatoren.
Ŗᮁ
Menuen Amuletter vises, når du anbringer din musemarkør
ved skærmens øverste kant eller nederste højre hjørne. Du
᜽᯲
kan også anbringe din finger ved touchpaddens
højre kant
og trække fingeren mod midten for at vise menuen Charms
(Amuletter).
ᰆ⊹
2
Forøg linjen ved at trykke på Indstil
> Lysstyrke
.
ᖅᱶ
⦽
Tænd og sluk computeren
Sluk computeren
•• Da procedurerne til at slukke for computeren kan variere
afhængigt af det installerede operativsystem, bedes du
slukke for computeren i henhold til procedurerne i det
købte operativsystem.
•• Gem alle dine data, inden du klikker på Luk computeren.
Kapitel 1.
Kom godt i gang
áᔪ
30
Ŗᮁ
Charms (Amuletter) vises, når du anbringer din
1 Menuen
musemarkør ved skærmens øverste kant eller nederste højre
᜽᯲
hjørne.
2 Klik på Indstil
ᰆ⊹
> Stømforsyni...
ᖅᱶ
> Luk computeren.
⦽
Hvis du vil slukke for din computer, når du er logget ud,
>
skal du låse skærmen op og klikke på Stømforsyni...
Luk computeren.
⦽
Kapitel 2.
Brug af Windows 8
Hvad er Microsoft Windows 8?
32
Hurtig overblik over skærmen 33
Brug af amuletterne
35
Brug af apps 37
Genvejstaster i Windows
40
Hvad er Microsoft Windows 8?
Kapitel 2
Brug af Windows 8
32
Microsoft Windows 8 (herefter kaldet for Windows) er et
operativsystem, der kræves for at køre en computer.
For at bruge din computer optimalt skal du vide, hvordan du
bruger den korrekt. Derfor bør du lære at bruge Windows ved
at anvende Windows Help and Support (Windows Hjælp og
support).
Søgning
efter hjælp
•• Skærmbilledlayoutet kan variere, afhængigt af
computermodellen og operativsystemet.
•• Da denne vejledning er blevet fremstillet på basis af
Windows 8, kan nogle af instruktionerne variere afhængigt
af versionen. De kan også være ændret uden forudgående
varsel.
Visning af hjælp
Tryk på tasterne F1 på tastaturet på samme tid for at vise hjælpen.
Du kan også anbringe din musemarkør over enden af det øverste
eller nederste højre område på skærmen for at vise menuen
Charms (Amuletter).
Klik på menuen Amuletter > Indstil > Hjælp.
Hvis du er sluttet til internettet, kan du tilgå den nyeste
onlinehjælp.

Introduktion
Du kan vise grundlæggende instruktioner
om, hvordan du anvender din computer,
inkl. nye funktioner i Windows.
Internet og netværk
Efter tilslutning til netværket kan du
gennemse den nødvendige hjælpesektion
for at bruge internettet.
Sikkerhed, personlige Du kan gennemse de hjælpeinformationer,
oplysninger og konti der er nødvendige for at beskytte din
computer og dine personlige informationer.
Hurtig overblik over skærmen
Kapitel 2
Brug af Windows 8
Windows 8 indeholder både den nye Startskærm-tilstand og
tilstanden Skrivebord fra det forrige operativsystem.

1 Startskærm
Henviser til standardstartskærmen i
Windows 8.
2 App
Henviser til de apps, der er installeret i
øjeblikket.
3
Startskærm
Skrivebord
Startskærm
Når du tænder for computeren, vises startskærmen, der gør det
muligt at anvende programmerne (herefter kaldet for en app) på
samme placering.

1
2
3
4
5
6
7
Visning af
amuletterne
3
33
Amuletterne er skjult til højre på skærmen.
Anbring din musemarkør ved kanten
øverst eller nederst på skærmen for at vise
amuletterne.
4 Brugerkonto
Denne henviser til det aktuelt anvendte
brugerkonto.
5 Amuletter
Dette henviser til menuen, hvormed du kan
anvende funktioner, som f.eks. Søg, Deling,
Start, Enheder og Indstillinger.
6 Skrivebord
Skifter til skrivebordstilstand.
7 Kamera
Gør det muligt at tage billeder eller at lave
en film.
Hurtig overblik over skærmen
Kapitel 2
Brug af Windows 8
34
Skrivebord
Denne indeholder funktioner, der minder om dem, der fandtes på
skrivebordet i tidligere Windows-versioner.
1
2
3
2
4

1
2
3
4
Skrivebord
Henviser til skrivebordet.
Amuletterne er skjult til højre på skærmen.
Visning af
Anbring din musemarkør ved kanten
amuletterne øverst eller nederst på skærmen for at vise
amuletterne.
Amuletter
Dette henviser til menuen, hvormed du kan
anvende funktioner, som f.eks. Søg, Deling,
Start, Enheder og Indstillinger.
Skift til
Klik i hjørnet nederst til venstre på skærmen for
startskærmen at skifte til startskærmen.
Visning af dokumenter og filer
Klik på Windows Stifinder på proceslinjen på skrivebordet
at søge efter dokumenter og filer.
for
Brug af amuletterne
Kapitel 2
Brug af Windows 8
Amuletterne er en ny menutype, der kombinerer menuen Start
med kontrolpanelet i eksisterende Windows-udgaver.
Med amuletterne kan du hurtigt konfigurere enheden/enhederne,
der er sluttet til din computer, søge efter apps/filer og bruge
delingsfunktionen mv.
Aktivering af amuletterne
Share
Share
Del
Share
Hvis du flytter din musemarkør øverst eller nederst til højre på
skærmen, vises dine amuletter.

Search
Search
Søg
Search
Visning af
menuen
Amuletter
Amuletter
Visning af
menuen
Amuletter
Start
Start
Start
Start
35
Hvis du vil søge efter et program eller en fil i dine apps/
Indstillinger/Filer, skal du blot indtaste et nøgleord i
amuletten Søg og starte søgningen.
Du kan også søge i en app eller på internettet.
Du kan anvende denne menu til at overføre et billede
eller en fil til en anden bruger. Du kan nemt dele billeder
eller filer med andre brugere ved blot at knytte flere
apps til amuletten Deling.
Du kan flytte til startskærmen.
Da dette gør det muligt at flytte direkte til en ønsket
enhed, kan du håndtere opgaver, som f.eks. import af
billeder fra et digitalkamera, streame en video til dit tv
Device
Enheder
Device
Device eller overføre filer til en enhed på den aktuelle skærm.
Med amuletten Indstillinger kan du udføre
grundlæggende opgaver, som f.eks. justering af
Settings
Settings lydstyrken, slukning af pc'en mv. Hvis du vælger
Settings amuletten Indstillinger, mens en specifik app kører, vises
Indstil
indstillingerne for den aktuelt kørende app.
Brug af amuletterne
Kapitel 2
Brug af Windows 8
36
Ændring af indstillingerne
Ofte anvendte Windows-menuer er samlet.
Ikon
Klik på Amuletter > Indstil.
Navn
Funktionsbeskrivelse
Du kan oprette forbindelse til et
Trådløst netværk trådløst netværk. Vælg et trådløst
netværk at oprette forbindelse til.
⦽
⦽
ENG
⦽
Justering af
lydstyrken
Du kan justere lydstyrken eller afbryde
for lyden.
Lysstyrke på
skærm
Du kan justere skærmens lysstyrke.
Besked
Du kan indstille det interval, som en
app sender beskeder med.
Strøm
Du kan slukke for din computer eller
vælge strømstyringerne.
Sprog
Du kan indstille sproget.
Skift pc-indstillinger
Du kan ændre flere indstillinger.
Brug af apps
Kapitel 2
Brug af Windows 8
En app henviser til et applikationsprogram (herefter kaldet
for en app). Set i et bredere perspektiv henviser det til alle de
softwareprogrammer, der er installeret på operativsystemet.
Windows 8 indeholder grundlæggende apps til ofte
forekommende opgaver.
Start/afslutning af en app
Klik på en app på startskærmen for at aktivere den.
Sådan afsluttes en app:
Flyt din musemarkør til toppen af skærmen.
1 Din
musemarkør ændres til en hånd.
og hold på museknappen, og træk den derefter til
2 Klik
bunden af skærmen. App'en flytter nedad, forsvinder og
Brug af apps
Visning af aktuelt kørende apps
musemarkøren til skærmens øverste venstre hjørne for at
1 Flyt
vise den sidst kørte app.
herefter din musemarkør ned for at vise en liste i
2 Flyt
rækkefølge med de aktuelt kørende apps.
på en app på denne liste, eller træk den til midten af
3 Klik
skærmen. Du kan nu kontrollere den valgte app, der kører i
øjeblikket.
Højreklik over app'en på listen, og klik på Luk for at afslutte
app'en.
afsluttes.
1
1
2

2
37

Brug af apps
Kapitel 2
Brug af Windows 8
Kørsel af to apps på samme tid
Tilføjelse/fjernelse af en app til/fra startskærmen
1
Flyt din musemarkør til toppen af skærmen. Din musemarkør
2 ændres
til en hånd.
Hvis du højreklikker på den app, der skal tilføjes, aktiveres
1
den relevante menu nederst på skærmen
du klikker på og holder på museknappen og flytter til
3 Hvis
venstre eller højre, kan du opdele skærmen for at vise flere
apps.
Klik på Fastgør til Start
eller Frigør fra Start
.
2
delelinjen for at ændre skærmens deleforhold.
4 Flyt
Understøttede skærmdeleforhold er 3:7 eller 7:3.
Klik på Startskærm > højreklik med museknappen.
nederst på skærmen for at vise alle apps,
Klik på Alle Apps
der er installeret i øjeblikket.
Vælg Apps på startskærmen.
Weather-app

Delelinje
Store-app
1
2

Eks.:) Hvis du kører Weather-app'en og Store-app'en på samme
tid
Eks.:) Ved fjernelse af en app på startskærmen
38
Brug af apps
Brug af Windows Store
Hvis du kører App Store på startskærmen, vises app'erne i
Windows Store.
Men det kræver en Microsoft-konto for at købe apps i Windows
Store.
Fortsæt efter registrering af din Microsoft-konto i amuletterne.
Kapitel 2
Brug af Windows 8
39
Konfiguration af din Microsoft-konto
Med en Microsoft-konto kan du online synkronisere dine
indstillinger med andre enheder, der kører Windows 8, så du kan
dele filer eller indstillinger.
Du skal registrere en Microsoft-konto for at downloade eller købe
apps fra Store.
1 Kør Amuletter, og klik på Indstil > Skift pc-indstillinger
2 Klik på Bruger > Din Konto> Skift til en Microsoft-konto.
3 Registrer din konto med følgende relevante procedurer.
1
Samsung kan ikke løse problemer, der opstår med andre
apps installeret fra Windows Store. Tag direkte kontakt til
kundesupport for app’en.

2
Genvejstaster i Windows
Du kan anvende følgende praktiske genvejstaster i Windows 8.
Funktion
Genvejstast
Funktionsbeskrivelse
Visning af
startskærmen
Windows-tast Skifter til starttilstand.
Visning af
skrivebordet
Windows-tast Skifter til
+D
skrivebordstilstand.
Kørsel af amuletterne
Låsning af skærmen
Åbning af Øget
tilgængelighed
Windows-tast
Aktiverer amuletterne.
+C
Windows-tast
Låser skærmen.
+L
Windows-tast Åbner konfigurationen
+U
af Øget tilgængelighed.
Åbner
Åbning af
Windows-tast
indstillingsmenuen for
indstillingerne for den
+P
den eksterne skærm
anden skærm
Åbning af det
avancerede
administrationsværktøj
Afslut app
Windows-tast Åbner det avancerede
+X
administrationsværktøj.
Alt + F4
Afslutter den aktuelt
kørende app.
Kapitel 2
Brug af Windows 8
40
Kapitel 3.
Brug af computeren
Tastatur
42
Touchpad
45
Cd-drev med brænder (ODD er tilgængeligt)
49
Multikortsåbning
50
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
53
Justering af volumen
58
Kontrol af LCD-skærmens lysstyrke
60
Kabeltilsluttet netværk
61
Trådløst netværk (ekstraudstyr)
64
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
66
Opdatering af Samsung-software
76
Diagnosticering af computerens status samt
problemløsning
77
Brug af sikkerhedsslotten
78
Tastatur
Kapitel 3.
Brug af computeren
Genvejstaster og fremgangsmåder er omtalt i følgende afsnit.
•• Det viste tastatur kan afvige fra det faktiske tastatur.
•• Tastaturet kan variere afhængigt af dit land. Følgende beskriver hovedsageligt genvejstasterne.
Genvejstaster
Tryk på tasten Fn og genvejstasten på samme tid.
Du kan også trykke på tasten Fn Lock samt en genvejstast for nemmere brug af genvejstasterne.
► Metode 1
+
Genvejstaster
► Metode 2
1
2
Genvejstaster
42
Tastatur
Genvejstaster
Kapitel 3.
Brug af computeren
Navn
Settings
Justering af skærmens
lysstyrke
43
Funktion
Samsungs program til softwarestyring, Settings, startes.
Styrer skærmens lysstyrke.
CRT/LCD
Skifter skærmoutput til LCD eller ekstern monitor, hvis der tilsluttes en ekstern monitor (eller
et tv) til computeren.
Touchpad
Tænder og slukker for touchpad-funktionen.
Hvis du kun anvender en ekstern mus, kan du deaktivere touchpad’et.
Slå lyd fra
Tryk på denne knap for at aktivere/deaktivere lyden.
Lydstyrke
Styrer lydstyrken.
Stilletilstand
Flytilstand
Reducerer blæserstøjen, så brugere kan bruge computeren uden at høre støj.
Aktiverer eller deaktiverer alle trådløse netværksenheder.
(Kun for modeller med en trådløs netværksenhed).
Tastatur
Kapitel 3.
Brug af computeren
Andre funktionstaster
•• Når Fn Lock-funktionen er aktiveret, kan du bruge
genvejstastfunktionerne uden at trykke på tasten Fn.
•• Hvis -funktionen er On (Til): Du kan bruge
genvejstastfunktionerne uden at trykke på tasten Fn.
•• Hvis -funktionen er Off (Fra): Du kan bruge en
genvejstastfunktion ved at trykke på tasten Fn +
genvejstasten på samme tid.
Hvis genvejstasterne ikke fungerer korrekt, skal du installere
Settings.
Udfører højrekliks-musefunktionen (touchpad).
+
44
Touchpad
Touchpad’et har samme funktion som en mus, og touchpad’ets
venstre og højre knap har samme funktion som den venstre og
højre knap på en mus.
•• Touchpad’en må kun betjenes med fingrene. Hvis du
bruger en genstand, såsom en kuglepen, vil den ikke blive
registreret af touchpad’en.
Kapitel 3.
Brug af computeren
Trykfunktion
Anbring en finger på touchpad’en, og klik én gang på et element.
Du kan også trykke hurtigt én gang på den venstre knap og
slippe.
Tryk
•• Hvis du trykker på touchpad’et eller på en af touchpad’ets
knapper under opstart, kan opstartstiden for Windows
blive forlænget.
Grundlæggende touchpad-funktioner
45
eller
Klik
Dobbeltklik-funktion
Sådan flytter du markøren på skærmen
Placer din finger på touchpad’et og tryk to gange hurtigt med
fingeren på det ønskede emne.
Placer din finger let på touchpad’et, og flyt din finger hen over
skærmen.
Alternativt kan du trykke to gange hurtigt på den venstre knap på
touchpad’et.
Markøren vil følge din fingers bevægelser. Bevæg din finger i den
retning, du ønsker markøren skal flyttes.
Tryk-tryk
eller
Klik-klik
Touchpad
Kapitel 3.
Brug af computeren
Højreknapsfunktion
46
Touchpad-funktionen Gestikulering (ekstraudstyr)
Dette svarer til at højreklikke på musen.
Tryk på touchpad’ets højre knap. Den respektive pop up-menu vil
blive vist.
•• Touchpad-funktionen Gestikulering medfølger måske ikke,
og funktionens version kan være anderledes, afhængigt
af modellen. Nogle brugsprocedurer kan være anderledes
afhængigt af versionen.
áᔪ
•• For detaljerede fremgangsmåder til brugen skal du se
beskrivelsen i vinduet Touchpad-indstillinger.
Klik
Ŗᮁ
Konfiguration af bevægelsesfunktionen
Nogle bevægelsesfunktioner er muligvis ikke konfigureret.
Trækfunktion
Er det tilfældet, kan du konfigurere dem vha. følgende sti.
At trække betyder at vælge et emne og herefter flytte det til et
andet sted.
Tryk på touchpad’ets venstre knap, og hold den nede over det
emne, du ønsker at trække, og flyt emnet til det nye sted.
Flyt
Sådan holder du venstre
knap på touchpad’et nede
På skrivebordet: Klik på menuen Amuletter > Indstil
1 Kontrolpanel
> Hardware og lyd > Touchpad.
᜽᯲
ᰆ⊹
>
ᖅᱶ
vinduet til indstilling af touchpadden vises: Klik på
2 Når
det tilhørende element i indstillingen Select an Item to
Configure (Vælg et element at konfigurere) for at vælge
afkrydsningsfeltet for det tilhørende element.
For at annullere bevægelsesfunktionen skal du fravælge
afkrydsningsfeltet for det tilhørende element i vinduet til
indstilling af touchpadden.
Touchpad
Kapitel 3.
Brug af computeren
47
Rullefunktionen
Funktion til aktivering af menuen Charms (Amuletter)
Denne funktion er den samme som touchpad’ens rulleområde.
Hvis du anbringer din finger ved touchpaddens højre kant og
trækker fingeren mod midten, vises menuen Charms (Amuletter).
Hvis du sætter to fingere på touchpad’en og bevæger dem op,
ned, til venstre eller til højre, rulles skærmen i den tilsvarende
retning.
eller
Viser yderligere menu(er) for en aktuelt kørende app
Zoom-funktion
Hvis du anbringer to fingre over touchpad’en, samlet eller adskilt,
zoomes det/den aktuelle billede eller tekst ind eller ud.
Zoom ind
eller
zoom ud
Anbring din finger ved kanten i touchpaddens øverste område,
og træk din finger mod midten, hvorefter menuen med aktuelt
kørende apps vises.
Touchpad
Funktionen til åbning af senest kørte vindue
Anbring din finger ved touchpaddens venstre kant, og træk din
finger mod midten for at aktivere et tidligere kørende program
blandt de aktuelt kørende programmer.
Kapitel 3.
Brug af computeren
48
Touchpad-funktion fra/til
Låsning med genvejstaster
Hvis du kun ønsker at anvende musen uden at bruge touchpad’et,
kan du deaktivere touchpad’et.
For at låse touchpad’ets funktioner skal du trykke på tasterne
+
keys.
Du kan angive touchpad-indstillinger og touchpadknapindstillinger på de faner, der vises, når du klikker
på menuen Amuletter på skrivebordet > Indstil >
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Touchpad.
Autolåsning ved tilslutning af USB-mus
Hvis en ekstern USB-pegeenhed er tilsluttet i menuen Amuletter
på skrivebordet > Indstil > Kontrolpanel > Hardware og lyd
> Mus > Touchpad, skal du vælge Disabled (Deaktiveret) for at
deaktivere touchpad-funktionen ved tilslutning af USB-musen.
På visse modeller findes denne funktion til autolåsning ikke.
Cd-drev med brænder (ODD er tilgængeligt)
Hvis din computer ikke har et cd-drev, kan du købe et eksternt cddrev.
Kapitel 3.
Brug af computeren
49
cd-bakken åbnes, skal du isætte en cd eller dvd og
2 Når
skubbe bakken ind, indtil den siger klik.
•• Du må ikke indsætte en revnet eller ridset cd.
Hvis du gør det, kan cd’en gå i stykker og ødelægge det
optiske diskdrev, når cd’en roterer ved høj hastighed.
•• Når du renser en cd eller dvd, skal du tørre den af med en
blød klud indefra og ud.
•• Læg en mini-cd i midten af cd-drevet.
•• Illustrationerne, der bruges til beskrivelsen, er af en
repræsentativ model. Derfor kan illustrationerne variere fra
de virkelige modeller.
•• Det anbefales ikke at bruge en cd, der ikke er cirkelformet.
Isætning og udtagning af cd
på knappen Skub ud på det optiske diskdrev på siden af
1 Tryk
computeren.
cd-bakken ind, til den siger klik.
3 Skub
Indikatoren for cd-drevets status tænder.
•• Læse- og skrivehastigheden for et cd-drev kan variere
afhængigt af mediets tilstand og type.
Statusindikator
Nødåbningshul
Knappen Skub Ud
•• For at skubbe en cd ud, hvis cd-drevet ikke virker, eller hvis
computeren er slukket, skal du stikke den ene ende af en
) ind i nødåbningshullet, indtil
udfoldet papirclip (
cd-bakken skubbes ud.
Multikortsåbning
Kapitel 3.
Brug af computeren
50
Med multikortslotten kan du læse læse og skrive data på
forskellige typer af hukommelseskort.
Når du isætter et hukommelseskort, skal du sørge for at indsætte
hukommelseskortet i den rigtige retning. Skubber du et forkert
isat hukommelseskort ind, kan du beskadige selve kortet eller
slotten.
•• Du kan bruge hukommelseskort som en flytbar disk og
nemt udveksle data med digitale enheder, som f.eks. et
digitalkamera mv.
•• Hukommelseskort anskaffes separat med den kapacitet, du
ønsker.
•• Farven på multikortslotten kan variere i forhold til billedet i
denne vejledning.
•• Inden du bruger slotten, skal du fjerne dummykortet inde i
slotten. (Kun for modeller, der indeholder dummykort.)
•• Sæt hukommelseskortet i multikortslotten i den retning,
der er trykt på slotten.
Eksempel) SD-kort
Navngivning af hukommelseskort
Følgende tabel viser de fulde navne for hukommelseskort for
hver forkortelse.
Forkortelse
SD
Hukommelseskortnavn
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
•• For hukommelseskort, der er mærket med ‘*’, skal du sætte
dem i en specificeret adapter og derefter sætte adapteren i
multikortslotten.
Sætter du sådanne hukommelseskort direkte i
multikortslotten uden den specificerede adapter, kan du
beskadige computeren.
*micro SD
micro Secure Digital
•• Computeren kan måske ikke genkende enheden. Det
afhænger af statussen for den specificerede adapter.
*micro SDXC
•• Dataoverførselshastigheden kan variere, afhængigt af
hukommelseskortets specifikation.
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
Multikortsåbning
Kapitel 3.
Brug af computeren
51
et hukommelseskort i multikortslotten i den rigtige
1 Sæt
retning.
Sådan fjerner du et hukommelseskort
meddelelse vises øverst til højre. Klik for at åbne
2 Følgende
mappen, og klik på View Files (Vis filer).
Du kan også trykke på kortets spids, og derefter fjerne det, når det
springer ud.
Hvis der vises en meddelelse for at underrette dig om et
problem: Klik på det tilhørende vindue > Fortsæt uden
scanning. Du kan udføre følgende proces beskrevet i nr. 3.
Stifinder kører på skrivebordet. Du kan gemme,
3 Windows
flytte og slette data på det respektive drev.
Fjern kortet ved at holde i dets spids.
Multikortsåbning
Sådan formaterer du et hukommelseskort
Når du anvender hukommelseskortet første gang, skal du inden
brug formatere det.
Formatering af et kort vil slette alle data, der er lagret
på kortet. Hvis kortet indeholder data, bør du inden
formateringen tage backup af disse data.
Klik på Windows Stifinder
på proceslinjen på
1 skrivebordet.
på et kortdrev ved hjælp af touchpad’et og vælg
2 Højreklik
Formatering.
3 Tryk på Start for at starte formateringen.
Kapitel 3.
Brug af computeren
52
•• For at dele et hukommelseskort med en digital enhed,
som f.eks. et digitalt kamera, anbefales det at formatere
hukommelseskortet i den digitale enhed inden brug. Hvis
du formaterer et hukommelseskort på computeren og
derefter sætter hukommelsen i den digitale enhed, skal
du måske formatere hukommelseskortet igen i den digital
enhed.
•• Hvis der er en skrivebeskyttelsesenhed i
hukommelseskortet, og enheden er indstillet til låsning,
kan du ikke formatere, skrive data på eller slette data fra
kortet.
•• Gentagen indsætning og udtagning af et hukommelseskort
kan beskadige kortet.
•• SDIO (Secure Digital Input Output) understøttes ikke.
•• Du kan ikke læse eller skrive copyrightbeskyttede data.
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
Hvis du tilslutter en ekstern visningsenhed, som f.eks. en skærm,
et tv, en projektor e.l., kan du vise billedet på en bredere skærm
på den eksterne enhed, når du giver en præsentation eller ser en
video eller en film.
Kapitel 3.
Brug af computeren
Om tilslutningskablet
Brugeren skal selv anskaffe de nødvendige tilslutningskabler.
Computeren indeholder en analog skærmport (D-SUB) og en
digital video/lydport (HDMI).
Den visuelle kvalitet er skarpere, når en visningsenhed tilsluttes til
HDMI-porten snarere end til den analoge skærmport (D-SUB). Når
flere porte understøttes, bør du derfor tilslutte en visningsenhed
til en port, der har den bedste visuelle kvalitet.
Inden du starter, bør du kontrollere porten og kablet på den
eksterne visningsenhed og derefter slutte visningsenheden
til computeren.
D-SUB-kabel
HDMI-kabel
53
Ŗᮁ
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
Kapitel 3.
Brug af computeren
54
᜽᯲
Tilslutning til skærmporten (ekstraudstyr)
Du kan nyde en bredere skærm ved at slutte computeren til en
skærm, et tv eller en projektor med en skærmport.
Du kan give bedre præsentationer ved at slutte computeren til en
projektor.
computerens D-SUB-port til porten på skærmen eller
1 Slut
tv’et med skærmkablet (15 bens).
Ekstern
skærm
menuen Charms (Amuletter) > Devices (Enheder)
3 >Vælg
Second Screen (Anden skærm).
3&୘ִփ
ᰆ⊹
Vælg en ønsket skærmtilstand.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
kun pc-skærm
3&୘ִփ
Indholdet
vises kun på pc-skærmen (aktuel
‫ࢿـ‬
enhed).
‫ࢿـ‬
Dublet
‫ࢿـ‬
Indholdet
på den aktuelle enhed vises også på
den
eksterne enhed.
‫ࢿـ‬
TV
Projektor
୙ࢠ
Udvid
୙ࢠ
Den
aktuelle enheds skærm udvides til den
eksterne
enhed.
୙ࢠ
Kun
anden skærm
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Indholdet
vises kun på den eksterne enheds
skærm.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
2
Slut strømkablet til den/det tilsluttede skærm, tv eller
projektor, og tænd for strømmen.
Skift dit tv til ekstern enhedstilstand ved tilslutning til tv’et.
Du kan også indstille dobbelt visning:
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Åbn vinduet Skærmindstillinger i Kontrolpanelet, vælg
Skærm 2, og vælg afkrydsningsfeltet Udvid til at fylde
denne skærm for at indstille dobbelt visning. For mere
detalerede informationer: Se onlinehjælpen i Windows.
Ŗᮁ
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
Kapitel 3.
Brug af computeren
55
᜽᯲
Tilslutning med HDMI-porten (valgfri)
Ved at tilslutte computeren til et tv via en HDMI-port kan du
glæde dig over både høj visuel kvalitet og en høj lydkvalitet.
Når du har tilsluttet et tv med HDMI, skal du konfigurere skærmen
og billedet.
1 Slut HDMI-kablet til tv’ets HDMI-port.
Ekstern
skærm
menuen Charms (Amuletter) > Devices (Enheder)
2 >Vælg
Second Screen (Anden skærm).
3&୘ִփ
ᰆ⊹
Vælg en ønsket skærmtilstand.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
kun pc-skærm
3&୘ִփ
Indholdet
vises kun på pc-skærmen (aktuel
‫ࢿـ‬
enhed).
‫ࢿـ‬
Dublet
TV
Projektor
‫ࢿـ‬
Indholdet
på den aktuelle enhed vises også på
den
eksterne enhed.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Udvid
୙ࢠ
Den
aktuelle enheds skærm udvides til den
eksterne
enhed.
୙ࢠ
Kun
anden skærm
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Indholdet
vises kun på den eksterne enheds
skærm.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Dette understøttes kun på modeller, som understøtter en
tv-udgangsport (HDMI).
•• Hvis tv’et har flere HDMI-porte, skal du tilslutte computeren
til porten DVI IN.
•• Når du forbinder computeren til et tv, skal du skifte tv’ets
eksterne inputtilstand til HDMI.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Ekstern monitor/tv
er ikke understøttet for DOS
kommandovinduet.
•• Samtidigt output til alle 3 enheder (LCD + CRT + HDMI) er
ikke understøttet.
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
Effektiv brug af AMD-grafik (valgfrit)
PowerXpress er en omskiftelig grafik-teknologi, som selektivt
aktiverer enten interne eller eksterne grafiske chipsæt afhængigt
af programmet, så batterilevetiden øges, mens den grafiske ydelse
bevares.
Kapitel 3.
Brug af computeren
56
på skrivebordet, og vælg Konfigurer Grafik med
1 Højreklik
understøttelse af skift fra pop up-menuen.
på knappen Søg efter, registrer softwaren, og klik på
2 Klik
knappen Anvend.
Denne teknologi anvender som standard intern grafik for at
reducere batteriets strømforbrug og skifter til ekstern grafik, når
brugeren anvender bestemte funktioner i et program, som kræver
høj grafisk ydelse, som f.eks. et spil eller videoafspilleren.
Denne beskrivelse gælder kun for Windows 8 og de
modeller, hvor der anvendes AMD PowerXpress-teknologi.
z
► Tilføjelse af programmer til PowerXpress-grafikteknologi
For at kunne køre visse funktioner i et program, der anvender
eksterne grafiske chipsæt, skal du registrere programmet.
Nogle programmer er registreret på forhånd. Du kan registrere
flere programmer ved at følge nedenstående fremgangsmåde.
x
•• Programmer, der ikke er registreret, vil køre med de interne
grafiske chipsæt.
•• Du kan kun registrere eksekverbare filer (EXE).
nu af vil nogle af de funktioner i det registrerede program,
3 Fra
som kræver høj grafisk ydelse, køre med de eksterne grafiske
chipsæt uden yderligere konfiguration.
Tilslutning af en ekstern visningsenhed
Mere effektiv brug af NVIDIA -grafik (ekstraudstyr)
NVIDIA Optimus (NVIDIA Optimal) er en funktion, der
automatisk vælger og bruger det interne eller eksterne grafiksæt,
afhængigt af den aktuelt kørende software.
Det interne grafiksæt kan f.eks. anvendes til internetsurfing
eller tekstbehandling for at minimere batteriforbruget, og det
højtydende, eksterne grafiske chipsæt kan anvendes til spil- eller
videoarbejde for at levere en mere realistisk oplevelse.
Kapitel 3.
Brug af computeren
feltet Vælg et program til brugerdefinering: Klik på
3 Iknappen
Tilføj for at registrere softwaren.
Du kan kun registrere eksekverbare filer (EXE).
feltet Vælg den foretrukne grafikprocessor til dette
4 Iprogram
(O): Vælg NVDIA-processor med høj ydeevne, og
klik på knappen Anvend.
•• NVIDIA Optimus-modellen understøtter kun Windows 8.
•• Denne funktion er kun tilgængelig i modeller, der
understøtter NVIDIA Optimus-teknologien.
x
x
c
Registrering af programmer, der skal anvende det
eksterne, grafiske chipsæt
v
For at køre et program med det eksterne, grafiske chipsæt skal du
registrere programmet i NVIDIA-panelet.
Visse programmer er allerede registreret. Følg følgende trin for at
registrere flere programmer (f.eks. 3D-spil mv.).
57
v
er blevet registreret.
1 Højreklik på skrivebordet, og vælg NVIDIA Kontrolpanel. 5 Programmet
Når du kører det registrerede program, køres programmet
med det eksterne grafiske chipsæt uden yderligere
Vælg 3D-indstillinger > Administrer 3D-indstillinger i det
2 venstre panel, og vælg fanen Programindstillinger.
konfiguration er nødvendig.
Justering af volumen
Kapitel 3.
Brug af computeren
Du kan justere volumen ved hjælp af tastaturet samt programmet
til volumenkontrol.
Justering af volumen ved hjælp af tastaturet
+
eller
tryk på tastkombinationen
+
for at slå lyden til
Ŗᮁ
eller fra.
᜽᯲
Justering af volumen ved hjælp af programmet
til volumenkontrol
ᰆ⊹
Klik på menuen Amuletter > Indstil
kontrollinjen.
Brug af Lydoptager
Fremgangsmåderne for at optage lyd ved hjælp af Windows
Lydoptager er beskrevet nedenfor.
en mikrofon til mikrofonstikket.
1 Tilslut
Du kan også anvende den interne mikrofon.
+
áᔪ
58
>
for at justere
Højreklik over ikonen Volumen
2 Optagelsesenheder.
i proceslinjen, og vælg
om mikrofonen er indstillet som standard
3 Kontroller,
optageenhed.
áᔪ
Hvis det er tilfældet, er den allerede indstillet
som
standardenhed. Hvis det ikke er tilfældet, skal du højreklikke
over mikrofonen og vælge Benyt som standardenhed.
Ŗᮁ
ᖅᱶ
på menuen Amuletter > Start
for at klikke
4 påHøjreklik
> Lydoptager. Tryk derefter på Start
Alle Apps
Lydløs
᜽᯲
optagelse for at optage.
ᰆ⊹
⦽
ᖅᱶ
Justering af volumen
Brug af SoundAlive (ekstraudstyr)
SoundAlive-funktionen gør det muligt at opnå en mere
stereofonisk lyd vha. stereohøjttalere.
•• SoundAlive understøttes kun i Windows 8.
áᔪ
•• Udbyderen
af softwareprogrammer kan variere afhængigt
af din computermodel.
•• Afhængigt af computermodellen og softwareversionen
Ŗᮁ
kan nogle
billeder desuden være anderledes end det
faktiske produkt.
᜽᯲
på Lydstyrke på proceslinjen på skrivebordet,
1 ogHøjreklik
klik på Afspilningsenheder.
ᰆ⊹
(Du kan også klikke på menuen Amuletter på skrivebordet >
> Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd.)
Indstil
ᖅᱶ
2 Højreklik over Højttalere, og vælg Egenskaber.
3 Vælg fanen SoundAlive, og vælg en af tilstandene.
Kapitel 3.
Brug af computeren
59
Kontrol af LCD-skærmens lysstyrke
Kapitel 3.
Brug af computeren
áᔪ
Skærmens lysstyrke indstilles automatisk til det lyseste niveau,
når der tilsluttes strøm, og lysstyrken indstilles automatisk
til mørk, når computeren kører på batteri for at forlænge
Ŗᮁ
batteritiden.
᜽᯲
Kontrol af lysstyrken ved hjælp af tastaturet
ᰆ⊹
1
Klik på menuen Amuletter > Indstil
> Lysstyrke
.
ᖅᱶ
2 Juster lysstyrken med kontrollinjen til skærmens lysstyrke.
⦽
60
•• Besparelse af batteriets strømforbrug
Lysstyrken på LCD-skærmen reduceres, når computeren
kører på batteristrøm for at spare på batteriets
strømforbrug.
•• Principper for dårlige pixels på bærbare computere
Beskrivelse: Samsung respekterer specifikationerne mht.
streng kvalitet og pålidelig ved LCD. Men uanset dette
er det uundgåeligt, at der kan forekomme et lille antal
dårlige pixels. Et stort antal dårlige pixels kan medføre et
problem ved visning, men et lille antal pixels påvirker ikke
computerens ydelse.
Derfor respekterer og håndhæver Samsung følgende
principper vedr. pixels:
- Lys pixel: 2 eller mindre
- Sort pixel: 4 eller mindre
- Kombination af lys og mørk: 4 eller mindre
Instruktioner for rengøring af LCD-skærmen
LCD-panelet skal rengøres med en blød klud, der er let fugtet
med computerrensevæske, med bevægelser i én retning.
Hvis du rengør LCD-panelet med for megen kraft, kan LCDskærmen blive ødelagt.
Kabeltilsluttet netværk
᜽᯲
Kapitel 3.
Brug af computeren
61
ᰆ⊹
Et kabeltilsluttet netværk er et netvæksmiljø, der anvendes til
virksomhedsnetværk eller til en bredbåndsinternetforbindelse i
hjemmet.
•• Da beskrivelserne er skrevet ud fra det seneste
operativsystem, Windows 8, kan noget af indholdet og
nogle af beskrivelserne være forskellige alt afhængigt af
operativsystemet. Da der findes lignende procedurer for
andre Windows-operativsystemer, bedes du bruge den
computer, der henviser til disse beskrivelser.
på menuen Amuletter på skrivebordet > Indstil
2 >KlikKontrolpanel
> Netværk og internet > Netværks-
ᖅᱶ
og delingscenter, og klik på Rediger indstillinger for
netværkskort i den venstre menurude.
•• Illustrationerne, der bruges til beskrivelsen, er af en
repræsentativ model. Derfor kan illustrationerne variere fra
de virkelige modeller.
Tilslutning til kablet netværk
Ethernet, klik på den højre knap på touchpadden, og
3 Vælg
vælg Egenskaber.
1 Slut LAN-kablet til den kabelbaserede LAN-port.
Navnet på LAN-enheden kan variere, afhængigt af
computerens netværksenhed.
Kabeltilsluttet netværk
Kapitel 3.
Brug af computeren
62
Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) fra listen med
Konfigurer IP-indstillingerne.
4 Vælg
5
netværkskomponenter, og klik på Egenskaber.
Hvis du bruger DHCP, skal du vælge Hent automatisk en IP-
adresse. Hvis du vil bruge en statisk IP-adresse, skal du vælge
Brug følgende IP-adresse og manuelt angive IP-adressen.
•• Navnet på netværkskomponenten kan variere, afhængigt
af det installerede operativsystem.
•• Hvis du vil tilføje en netværkskomponent, skal du klikke på
Install (Installer) på det skærmbillede, som vises på billedet
ovenfor. Du kan tilføje klienter, tjenester og protokoller.
Hvis du ikke anvender DHCP, skal du bede
netværksadministratoren om IP-adressen.
du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen
6 Når
OK.
Netværksindstillingerne er nu konfigureret.
Kabeltilsluttet netværk
Brug af WOL-funktionen (Wake On LAN)
áᔪ
Ŗᮁ
<Wake On LAN> er en funktion, der aktiverer systemet fra
᜽᯲
dvaletilstand, når der ankommer et signal (som f.eks. en
kommando som ping eller magic packet) over netværket (kablet
LAN).
ᰆ⊹
1
Klik på menuen Amuletter på skrivebordet > Indstil
> Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks-ᖅᱶ
og delingscenter, og klik på Rediger indstillinger for
netværkskort i den venstre menurude.
2 Højreklik på LAN-forbindelse, og vælg Egenskaber.
på Konfigurer > fanen Strømstyring. Select Tillad, at
3 Klik
denne enhed sætter computeren ud af standby, og klik
derefter på OK. Genstart systemet.
- Hvis systemet aktiveres fra dvaletilstand, selv om der
ikke kommer noget indgående signal, skal du deaktivere
funktionen <Wake On LAN> for at bruge systemet.
- LAN-indikatoren slukkes muligvis ikke, hvis systemet lukkes
ned uden deaktivering af funktionen WOL <Wake On LAN>.
- T ilslutning af et kablet LAN ved samtidig brug af et trådløst
LAN aktiverer muligvis ikke funktionen <Wake On LAN>.
Indstil det trådløse netværk til Deaktiv for at bruge
funktionen <Wake On LAN>.
Kapitel 3.
Brug af computeren
63
- Funktionen <Wake On LAN> fungerer muligvis ikke,
når du anvender den strømbesparende hybridtilstand.
Hybrid dvaletilstand kan deaktiveres i Strømstyring i
kontrolpanelet.
Wake On LAN er ikke understøttet af ping i Windows 8.
Når computeren er sluttet til et 100 Mbps/1 Gbps kablet
LAN, og den afslutter slumre- eller dvaletilstand, vises der en
meddelelse om tilslutning til et 10 Mbps/100 Mbps kablet
LAN. Dette sket, fordi det, når computeren afslutter standbyeller dvaletilstand, tager ca. tre sekunder at gendanne
netværket. Når netværket er gendannet, fungerer det ved
100 Mbps/1 Gbps.
Når systemet kører på batteri, tager det nogle gange et
par sekunder ekstra efter tilslutning af LAN-kablet, før
du kan slutte til internettet. Dette symptom skyldes den
strømbesparende funktion, der nedsætter batteriforbruget.
Når systemet kører på batteri, nedsættes hastigheden på
kablet LAN automatisk for at reducere batteriforbruget.
Sker dette, kører et 1 Gbps /100 Mbps LAN med hastigheden
100 Mbps/10 Mbps.
Trådløst netværk (ekstraudstyr)
Et miljø med trådløst netværk (trådløst LAN) er et netværksmiljø,
der gør det muligt at etablere forbindelse mellem flere computere
i hjemmet eller i små virksomheder ved hjælp af trådløse LANenheder.
Kapitel 3.
Brug af computeren
64
•• Skærmbilledet og terminologien kan være anderledes,
afhængigt af modellen.
•• Afhængig af programversionen, findes nogle funktioner
måske ikke, eller der findes andre funktioner.
•• Nedenstående beskrivelser gælder for computermodeller
med kort eller enheder til trådløst LAN. En trådløs LANenhed købes som ekstraudstyr.
Illustrationerne i den brugsvejledning kan afvige fra de
faktiske afhængigt af modellen af den trådløse LAN-enhed
model.
Hvad er en Access Point (AP)?
En AP er en netværksenhed, der danner bro mellem et
kabeltilsluttet og trådløst LAN og svarer til en trådløs hub i et
kabeltilsluttet netværk. Du kan koble flere computere med
trådløst LAN til en AP.
Trådløst netværk (ekstraudstyr)
Tilslutning til et trådløst LAN
Kapitel 3.
Brug af computeren
áᔪ
Ŗᮁ
Hvis der findes et adgangspunkt, kan du oprette forbindelse
til
᜽᯲
internettet via dette vha. tilslutningsmetoden for trådløst LAN,
som findes i Windows.
på Opret forbindelse.
2 Klik
Hvis der er angivet en netværksnøgle for adgangspunktet,
skal du indtaste den og derefter klikke på OK.
Bed din netværksadministrator om netværksnøglen.
ᰆ⊹
1
Hvis du klikker på ikonet amuletmenu > Indstil
>
ᖅᱶ
Netværksforbindelser
vises en liste med tilgængelige
AP’er. Hvis du vælger at oprette forbindelse til et
adgangspunkt, vises knappen Opret forbindelse.
Liste over
adgangspunkter

tilslutningen til adgangspunktet er udført, vises
3 Når
Connected (Tilsluttet) ved siden af det tilhørende
adgangspunkt. Nu kan du anvende det trådløse netværk.
65
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
En TPM-sikkerhedsenhed (Trusted Platform Module) er en
sikkerhedsløsning, der beskytter dine personlige informationer
ved at gemme brugergodkendelsesinformationer på den TPMchip, der er installeret i computeren.
For at anvende TPM-sikkerhedsenheden skal du initialisere TPMchippen i BIOS-opsætningen, initialisere TPM-programmet og
derefter registrere brugeren.
•• Denne funktion understøttes kun for modeller med TPM
(sikkerhedschip).
•• For flere informationer skal du se programmets
onlinehjælp.
•• Den programversion, der beskrives i denne vejledning, kan
ændres, og skærmbillederne og begreberne i vejledningen
kan afvige fra de faktiske.
Kapitel 3.
Brug af computeren
Indstilling af TPM’en
Hvis du vil anvende TPM-funktionen, skal du først udføre
følgende trin:
af TPM-chippen
1 Initialisering
Initialiserer de godkendelsesinformationer, der er gemt på
TPM-chippen.
af TPM-programmet
2 Installation
Installerer TPM-programmet.
af TPM-programmet
3 Registrering
Registrerer TPM-programmet.
Når du har udført ovenstående trin, kan du anvende TPMfunktionen.
66
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Initialisering af TPM-chippen
Når du anvender TPM-funktionen første gang, eller hvis du vil
registrere brugeren igen, skal du initialisere TPM-chippen.
•• Initialisering af TPM-chippen sletter alle
godkendelsesinformationer, der er gemt på TPMchippen. Enhver beslutning om initialisering skal overvejes
omhyggeligt.
•• For at initialisere TPM-chippen igen mens TPM-funktionen
er i brug, skal du først dekryptere alle eksisterende filer og
mapper, der er krypteret med TPM-funktionen. Ellers kan
du ikke få adgang til de krypterede filer og mapper efter
initialiseringen.
computeren. Tryk på tasten F2 flere gange, når Samsung1 logoet
vises.
Kapitel 3.
Brug af computeren
BIOS-skærmen vises: Vælg elementet Security > TPM
2 Hvis
Configuration, og tryk på Enter.
SysInfo
Aptio Setup Utility
Advanced
Security
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password
Set User Password
Set HDD Password
[Enter]
[Enter]
[Enter]
Password on Boot
[Enabled]
Boot
▶ TPM Configuration
elementet TPM Support til Enabled, og indstil
3 Indstil
Change TPM Status til Clear.
Aptio Setup Utility
Security
TPM Configuration
TPM Support
Change TPM Status
Security Chip State
[Enabled]
[No Change]
Disabled and Deactivated
No Change
Clear
Enable and Activate
Disable and Deactivate
4 Tryk på tasten F10 for at gemme ændringerne.
Exit
67
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
systemet genstarter: Tryk på den/de tilhørende tast(er)
5 Når
ved at følge instruktionerne på skærmen.
computeren genstarter automatisk, og Samsung-logoet
6 Når
vises: Tryk på tasten F2 flere gange.
elementet Security > TPM Configuration > Change
7 Vælg
TPM Status, og indstil elementet til Enable and Activate.
Aptio Setup Utility
Security
TPM Configuration
TPM Support
Change TPM Status
Security Chip State
[Enabled]
[No Change]
Disabled and Deactivated
No Change
Clear
Enable and Activate
Disable and Deactivate
8 Tryk på tasten F10 for at gemme ændringerne.
systemet genstarter: Tryk på den/de tilhørende tast(er)
9 Når
ved at følge instruktionerne på skærmen.
på tasten F10 for at gemme ændringerne. Computeren
10Tryk
genstarter automatisk. Initialisering af TPM-chippen er udført.
Installer nu TPM-programmet, og registrer TPM-programmet.
Kapitel 3.
Brug af computeren
68
Installation af TPM-programmet
Du kan installere TPM-programmet som følger.
Dette program leveres kun til modeller med Recovery og
TPM-funktionen.
Metode 1
Recovery, og klik på Systemsoftware.
1 Kør
-H
vis din computer ikke starter, eller hvis System Software
(Systemsoftware) ikke vises i programmet Recovery, skal
du anvende Metode 2 til at installere TPM-programmet.
2 Klik på Installation af systemsoftware.
SW Update bliver startet.
3 Programmet
Vælg TPM Host SW (TPM-hostsoftware), og klik på Install
Now (Installer nu).
Hvis systemsoftwaremediet leveres med produktet, kan du
installere programmet ved at anvende systemsoftwaremediet
(kun når det medfølger.)
4 Hvis du efter installationen klikker på OK, starter computeren.
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Metode 2
Kapitel 3.
Brug af computeren
69
Registrering af TPM-programmet
startskærmen: Højreklik et vilkårligt sted, og vælg Alle
1 Tænd for computeren, og tryk straks flere gange på tasten F4. 1 Fra
i nederste højre hjørne.
Apps
2
Efter et øjeblik kører programmet Recovery.
3 Klik på System Software (Systemsoftware).
Klik derefter på Infineon Security Platform Solution >
Security Platform Management (Administration af
sikkerhedsplatform) > User Settings (Brugerindstillinger).
(med Administrator-rettighed)
på proceslinjen og
Du kan også dobbeltklikke på ikonet
køre initialiseringen med Administrator-rettighed.
på Yes (Ja), når der vises et pop-up-vindue, der beder dig
4 Klik
Indstilling af sikkerhedsgodkendelse starter med
om at genstarte systemet. Systemet gør klar til at genstarte.
2
Initialization Wizard (Initialiseringsguide). Når
Efter et øjeblik kører programmet SW Update automatisk.
5 Opret forbindelse til netværket.
6 Vælg TPM Host SW, og klik på Install (Installer).
7 Klik på Close (Luk), når programmet er installeret komplet.
8 Luk vinduet SW Update, og genstart din computer igen.
initialiseringsguiden vises, skal du klikke på Next (Næste).
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Hvis meddelelsen status not initialized (status ikke
initialiseret) vises: Klik på Yes (Ja).
Hvis du sikkerhedskopierer nødgendannelsesfilen til
en ekstern lagringsenhed i henhold til instruktionerne i
installationsguiden, kan du anvende TPM-sikkerhedsenheden
mere sikkert.
en Security Platform Feature
3 Vælg
(Sikkerhedsplatformsfunktion), og indstil en basic user
password (grundlæggende brugeradgangskode).
4 Færdiggør registreringen i henhold til anvisningerne.
Kapitel 3.
Brug af computeren
70
af TPM-programmet er udført. Du kan
5 Brugerregistreringen
kryptere filer og mapper ved at kryptere filsystemet, og
bruge filer og mapper der skal krypteres ved at oprette eller
kopiere dem til det virtuelle drev.
Det virtuelle drev oprettes på følgende placering.
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Brug af TPM-programmet
Se i onlinehjælpen til TPM-programmet for yderligere
oplysninger om at bruge programmet.
Kapitel 3.
Brug af computeren
71
vinduet Confirm Attribute Changes (Bekræft
2 Hvis
attributændringer) vises: Vælg det område krypteringen
skal anvendes på, og klik på OK. (Denne dialogboks vises kun,
når mappen er krypteret.)
Kryptering af en fil (mappe)
Denne funktion muliggør kryptering af filer og mapper. Du sikkert
beskytte dokumenter med Encrypt File System (EFS).
Funktionen Encrypt File System (EFS) understøttes af
følgende operativsystemer.
•• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
•• Windows 8 Pro / Enterprise
Hvis det anvendte operativsystem er Windows 8/7, åbnes
vinduet til brugerkontokontrol. I så fald skal du klikke på
Continue (Fortsæt).
på den mappe (eller fil), der skal krypteres, og vælg
user authentication (brugergodkendelse) skal
1 Højreklik
Encrypt (Krypter) på pop-up-menuen.
3 Iduvinduet
indtaste den Basic user password (Grundlæggende
brugeradgangskode), du indtastede under registrering af
brugeren og klikke på OK.
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
kan konstatere, at farven på mappenavnet (filnavnet) i
4 Du
den krypterede mappe er ændret til grøn.
Kapitel 3.
Brug af computeren
72
Dekryptering af en krypteret mappe (fil)
på en krypteret mappe (fil), og vælg Decrypt
1 Højreklik
(Dekrypter) på pop-up-menuen.
vinduet til brugergodkendelse vises, skal du
2 Hvis
indtaste den basic user password (grundlæggende
brugeradgangskode), du indtastede under registrering af
brugeren og klikke på OK.
3 Mappen (filen) dekrypteres.
Brug af det virtuelle drev (Personal Secure Drive: PSD)
(Personligt sikkert drev: PSD)
Åbning af en krypteret mappe (fil)
1 Dobbeltklik på en krypteret mappe (fil).
vinduet til brugergodkendelse vises, skal du
2 Hvis
indtaste den basic user password (grundlæggende
brugeradgangskode), du indtastede under registrering af
brugeren og klikke på OK.
3 Mappen (filen) åbnes.
Det virtuelle drev (PSD) er et virtuelt område til lagring og
administration af fortrolige data. I det oprettede virtuelle drev
(PSD) kan du oprette filer og mapper som på et normalt drev (f.eks.
drev C:), og du kan anvende fortrolige data gemt på et andet drev
ved at kopiere dataene til det virtuelle drev (PSD).
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Kapitel 3.
Brug af computeren
73
Når det virtuelle drev (PSD) ikke vises
Når det virtuelle drev (PSD) ikke er indlæst
Du kan kun anvende det virtuelle drev (PSD), når du har valgt
muligheden Personal Secure Drive (PSD) (Personligt sikkert
drev (PSD)) under programregistreringen. Hvis du ikke har valgt
muligheden under programregistreringen, så udfør følgende trin:
For at anvende det virtuelle drev (PSD), skal det virtuelle drev (PSD)
først indlæses. Hvis det ikke er indlæst, kan du indlæse det ved at
følge fremgangsmåderne herunder.
Fra startskærmen: Højreklik et vilkårligt sted, og vælg Alle
1 Apps
i nederste højre hjørne.
Klik derefter på Infineon Security Platform Solution >
Security Platform Management (Administration af
sikkerhedsplatform) > User Settings (Brugerindstillinger)
> Configure Security Platform Features (Konfigurer
funktioner i sikkerhedsplatform).
Initialization Wizard (Initialiseringsguiden) vises:
2 Når
Vælg Personal Secure Drive (PSD) (Personligt sikkert drev
(PSD)), og indtast brugeradgangskoden.
Klik flere gange på Next (Næste), når du følger
3 instruktionerne
for at afslutte Initialization Wizard
(Initialiseringsguiden).
på ikonet Security Platform (Sikkerhedsplatform)
1 Højreklik
i meddelelsesområdet på proceslinjen, og vælg Personal
Secure Drive (Personligt sikkert drev) > Load (Indlæs) på
pop-up-menuen.
den grundlæggende adgangskode i
2 Indtast
indlæsningsvinduet, og klik på OK.
du klikker på Start (Start) > Computer (Computer), kan
3 Hvis
du se, at det personlige sikre drev er oprettet.
Bemærk, at når du kopierer fortrolige data til PSD, så
krypteres de originale datafiler ikke.
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Når du skal registrere igen (for at slette
godkendelsesinformationerne på TPM-chippen)
For at registrere igen skal du slette de eksisterende
godkendelsesinformationer, der er gemt på TPM-chippen og
initialisere TPM-chippen.
Registrer brugeren i følgende rækkefølge.
Kapitel 3.
Brug af computeren
74
Sletning af det virtuelle drev
Hvis der er oprettet et virtuelt drev, skal du slette det virtuelle
drev, inden du sletter de eksisterende godkendelsesinformationer,
der er gemt på TPM-chippen.
Højreklik på
>
, og klik på Personligt, sikkert drev >
1 Opret/Administrer.
2 Klik på Næste.
1 Slet det virtuelle drev.
Indtast den adgangskode, du indtastede, da du registrerede
de eksisterende godkendelsesinformationer, der er gemt
3
2 Slet
TPM-programmet, og klik på Næste.
på TPM-chippen.
4 Vælg Slet valgt personligt, sikkert drev, og klik på Næste.
“Jeg vil permanent slette mit personlige, sikre drev
5 Vælg
uden at gemme en ikke-krypteret kopi af dets indhold”,
og klik på Næste.
6 Klik på Næste og derefter på Udført.
7 Det virtuelle drev er nu slettet.
Brug af TPM-sikkerhedsenheden (ekstraudstyr)
Sletning af de eksisterende godkendelsesinformationer,
der er gemt på TPM-chippen.
skrivebordet: Vælg menuen Charms (Amuletter) >
1 PåIndstillinger
> Kontrolpanel > Programmer > Uninstall
a program (Afinstaller et program) > Infineon TPM
Professional Package (Infineon TPM Professional-pakke).
Klik derefter på Uninstall (Afinstaller).
meddelelsesvinduet vises: Klik på Yes (Ja) for at fjerne
2 Hvis
programmet.
meddelelsen Infineon Security Platform (Infineon3 Hvis
sikkerhedsplatform) vises: Klik på No (Nej).
Klik på Windows Stifinder
på proceslinjen på
4 skrivebordet.
View (Vis) > Options (Egenskaber) > Folder Options
5 I(Mappeegenskaber)
> View (Vis) > elementet Hidden files
and folders (Skjulte filer og mapper): Vælg muligheden
Show hidden files, folders, and drives (Vis skjulte filer, mapper
og drev), og klik på OK.
på Start > Computer > Drev C: > mappen Program
6 Klik
Data, og slet mappen Infineon.
TPM er nu slettet.
7 Programmet
For at bruge TPM-funktionen: Gentag fremgangsmåderne for
initialiseringen af TPM-chippen.
Kapitel 3.
Brug af computeren
75
Opdatering af Samsung-software
SW Update er et softwareprogram, der søger efter Samsungsoftwareprogrammer og -drivere, der var installeret, da du købte
computeren og hjælper dig med at opdatere dine drivere og
programmer.
•• Du kan kun kontrollere filer, der kan opdateres, inden du
udfører opdateringen, hvis du er sluttet til internettet.
•• SW Update sørger ikke for opdateringer til enhedsdrivere
eller programmer, som brugeren selv har installeret.
Fra startskærmen: Højreklik et vilkårligt sted, og vælg
1 Alle
i nederste højre hjørne. Klik derefter på SW
Apps
Update.
programmet kører for første gang, vises Brugeraftalen
2 Hvis
vedr. personlige oplysninger.
Klik på Agree (Accepter).
Programmet SW Update kører.
3 Vælg
de elementer, du vil opdatere, inden du fortsætter med
opdateringsprocessen.
Kapitel 3.
Brug af computeren

Softwareliste
Softwareopdatering
76
Diagnosticering af computerens status samt problemløsning
Programmet Support Center, der er Samsungs Computers
problemløsningsguide, understøtter diagnosticering af systemet
og har en FAQ for ofte forekommende problemer.
Support Center medfølger måske ikke eller kan være en
anden version, afhængigt af modellen.
Fra startskærmen: Højreklik et vilkårligt sted, og vælg Alle
1 Apps
i nederste højre hjørne. Klik derefter på Support
Kapitel 3.
Brug af computeren
Søgning efter
computerproblemer
Diagnosticering af
computeren samt
problemløsning
Ofte stillede
spørgsmål og svar
(FAQ) for større
computerproblemer
Center.
Center aktiveres og starter diagnosticeringen af din
2 Support
computer.
Når diagnosticeringen er færdig, viser menuen System Status
(systemstatus) en liste med aktuelle problemer, der kan løses
som vist.

77
kan løse et problem ved at klikke på knappen
3 Du
Troubleshoot (Løs problem) for at problemet.
Brug af sikkerhedsslotten
Du kan sikre computeren ved at montere en lås og et kabel til
sikkerhedsslotten.
For at bruge denne funktion skal du købe en lås og et kabel som
ekstraudstyr.
For at bruge en lås og et kabel: Se produktvejledningen.
Fastgør låsen og kablet til en fast genstand, og slut den anden
ende af kablet til porten til sikkerhedsslotten.
Kapitel 3.
Brug af computeren
78
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
BIOS Setup
80
Indstilling af adgangskode til opstart
83
Ændring af opstartsprioritet
86
Opgradering af hukommelse
87
Batteri
89
BIOS Setup
Med BIOS Setup kan du konfigurere din computerhardware efter
behov.
•• Anvend BIOS Setup til at definere en opstartsadgangskode,
til at ændre opstartsprioritet eller til at tilføje en ny enhed.
•• Da forkerte indstillinger kan få systemet til at gå ned eller
virke forkert, skal du være påpasselig ved konfigureringen
af BIOS.
•• Funktionerne i BIOS Setup kan ændres med henblik på
forbedringer af produktets funktioner..
•• Menuerne og emnerne i BIOS Setup kan variere afhængigt
af computermodellen.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
80
Sådan kommer du ind i BIOS Setup
1 Tænd for computeren. Tryk straks på tasten F2 flere gange.
et øjeblik vil skærmen BIOS Setup blive vist.
2 Efter
Emnerne i BIOS Setup kan variere afhængigt af det
pågældende produkt.
BIOS Setup
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
Skærmen BIOS Setup
Setup Menu
Menuerne og elementerne i BIOS Setup kan variere,
afhængigt af computermodellen.
SAMSUNG BIOS Configuration
Setup Menu
Help
Hjælpen
for det
vagte emne
bliver vist
automatisk.
Setup Items
81
Beskrivelse
SysInfo
Dette er en beskrivelse af de grundlæggende
specifikationer for computeren.
Advanced
Med denne menu kan du konfigurere de mest
udbredte chipsæt og yderligere funktioner.
Security
Bruges til at konfigurere sikkerhedsfuktioner,
inklusive adgangskoder.
Boot
Med denne menu kan du konfigurere eksterne
enheder og startrelaterede indstillinger, som
f.eks. startprioritet.
Exit
Bruges til at afslutte Setup med ændringerne
gemt eller ej.
BIOS Setup
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
System Setup Keys
Billedet af tastaturet kan variere fra det faktiske tastatur.
I Setup er det nødvendigt med et tastatur.
F1
Piletasterne Op
og Ned
F5/F6
Tryk på den tast for at få vist
Setup Help.
Tryk på disse taster for at
navigere op eller ned.
Tryk på disse taster for at ændre
værdien for et emne.
F9
Tryk på den tast for at indlæse
standardindstillingerne for
Setup.
ESC
Tryk på den tast for at navigere
til en menu på et højere niveau
eller for at gå til menuen Exit.
Piletasterne
Venstre og Højre
Tryk på disse taster for at
navigere til en anden menu.
Enter
Tryk på den tast for at vælge et
emne eller for at få adgang til
en undermenu.
F10
Tryk på den tast for at gemme
ændringer og afslutte Setup.
82
Indstilling af adgangskode til opstart
Hvis du indstiller en adgangskode, skal du indtaste den, når du
tænder for computeren eller går ind i BIOS-opsætningen.
Ved at konfigurere en adgangskode kan du begrænse
systemadgangen til kun autoriserede brugere og hermed beskytte
data og filer på computeren.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
Indstilling af adgangskode for supervisor
Hvis du indstiller en supervisoradgangskode, skal du indtaste den,
når du tænder for computeren eller går ind i BIOS-opsætningen.
Det er ikke særlig sikkert kun at indstille supervisoradgangskoden
og brugeradgangskoden.
•• Indstilling af adgangskode givet følgende 3 undermenuer.
(Supervisor Password (Supervisoradgangskode), User
Password (Brugeradgangskode) og HDD Password
(Harddiskadgangkode))
Du kan også bruge harddiskadgangskoden til at forbedre
sikkerhedsniveauet.
•• Pas på ikke at miste eller glemme din adgangskode.
1 Vælg menuen Security i BIOS Setup.
emnet Set Supervisor Password skal du trykke på
2 Under
<Enter>.
•• Oplys ikke din adgangskode til andre.
•• Hvis du glemmer supervisoradgangskoden eller
harddiskadgangskoden, skal du bede om hjælp fra
servicecenteret. I det tilfælde vil der blive pålagt et
servicegebyr.
•• Hvis du glemmer brugeradgangskoden, kan du deaktivere
supervisoradgangskoden, hvorefter brugeradgangskoden
automatisk deaktiveres.
•• Skærmbillederne og udtrykkene kan afvige fra det faktiske
produkt afhængigt af computermodel og driverversion.
83
XXXXXXXX
Indstilling af adgangskode til opstart
en adgangskode, tryk på <Enter>, indtast
3 Indtast
adgangskoden igen for bekræftelse og tryk atter på <Enter>.
Adgangskoden kan bestå af maskimalt 8 alfanumeriske tegn.
Specialtegn er ikke tilladt.
er nu blevet indstillet.
4 Supervisoradgangskoden
Det er nødvendigt med en supervisoradgangskode for at
kunne starte computeren eller for at aktivere BIOS Setup.
For nogle modeller gælder det, at hvis meddelelsen om, at
adgangskoden er angivet, vises i vinduet Setup Notice, er
indstillingerne ikke fuldført, før der trykkes på tasten Enter.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
84
Indstilling af en brugeradgangskode
Med brugeradgangskoden kan du tænde for computeren, men du
kan ikke ændre de vigtige indstillinger i BIOS-opsætningen, fordi
du ikke kan åbne BIOS-opsætningen.
Dette forhindrer uautoriseret adgang til de vigtige indstillinger i
menuen BIOS Setup.
Før konfigureringen af en brugeradgangskode skal der være
konfigureret en supervisor password. Deaktivering af
supervisoradgangskoden deaktiverer også brugeradgangskoden.
Under emnet Set User Password skal du trykke på <Enter> og
udføre procedurerne fra trin 3 i Indstilling af adgangskode for
supervisor.
Indstilling af opstartsadgangskode
For at kunne indstille en opstartsadgangskode skal
administratoradgangskoden (Set Supervisor Password) være
indstillet på forhånd.
Indstil emnet Password on boot til Enabled.
Når der er blevet indstillet en opstartsadgangskode, skal du
indtaste en adgangskode for at kunne starte computeren.
Sørg for at huske adgangskoden til senere brug.
Indstilling af adgangskode til opstart
Opsætning af harddiskadgangskode
(ekstraudstyr)
Hvis du angiver en harddiskadgangskode, kan du ikke etablere
adgang fra en anden computer.
Tryk på <Enter> under emnet Set HDD Password og
definer en adgangskode, som beskrevet i trin 3 i Indstil
supervisoradgangskode.
•• Funktionen til indstilling af en harddiskadgangskode er
ikke tilgængelig på alle modeller.
•• Ændring af harddiskadgangskoden
Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du kun ændre en
harddiskadgangskode efter genstart af computeren ved
tryk på knappen Power på computeren.
Hvis du ikke kan ændre harddiskadgangskoden eller
hvis meddelelsen HDD Password Frozen vises, når der
etableres adgang til BIOS Setup og valg af Security > HDD
Password, skal du trykke på knappen Power for at tænde
computeren igen.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
85
Deaktivering af adgangskode
på <Enter> for den adgangskode, der skal deaktiveres.
1 Tryk
Hvis du f.eks. skal deaktivere en supervisoradgangskode
under emnet Set Supervisor Password, skal du trykke på
<Enter>.
emnet Enter Current Password skal du indtaste den aktuelt
2 Ikonfigurede
adgangskode og trykke på <Enter>.
feltet Enter New Password være tomt og tryk på
3 Lad
<Enter>.
feltet Confirm New Password være tomt og tryk på
4 Lad
<Enter>.
Adgangskoden er nu deaktiveret.
For nogle modeller annulleres adgangskoden kun, hvis der
trykkes på Enter i vinduet Setup Notice.
Ændring af opstartsprioritet
Som eksempel er procedurerne for skift af højst prioriterede
opstartsenhed til harddiskdrevet beskrevet nedenfor.
Skærmbillederne og udtrykkene kan afvige fra det faktiske
produkt afhængigt af computermodel og driverversion.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
på piletasten Ned (↓) for at navigere til emnet SATA HDD
3 Tryk
og tryk på tasten F6 for at navigere til det øverste emne.
Boot Menu
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
1
2 Tryk på <Enter> under emnet Boot Device Priority.
XXXXXXXX
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
Vælg menuen Boot i BIOS Setup.
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
86
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
på tasten F10 for at gemme indstillingerne og afslutte
4 Tryk
Setup. Harddisken er nu angivet som den højst prioriterede
opstartsenhed.
Hvis du vil starte i DOS med en USB-enhed, skal du gå til
BIOS-opsætningen, vælge menuen Advanced og indstille
elementet Fast BIOS Mode til Disabled.
Opgradering af hukommelse
Der kan installeres et eller flere hukommelsesmoduler i
computeren.
Der er to hukommelsespladser og brugeren kan udskifte den
installerede hukommelse eller tilføre ekstra hukommelse.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
87
Tilføjelse eller udskiftning af hukommelsesmoduler
skruen i dækslet til hukommelsesrummet i bunden af
1 Fjern
computeren med en skruetrækker.
•• Du må kun udskifte eller installere ny hukommelse, efter at
computeren er lukket fuldstændigt ned. Man må hverken
udskifte eller installere ny hukommelse, når computeren er
i dvaletilstand.
Fastgørelsesskrue
Du skal tage stikket ud af stikkontakten og fjerne batteriet,
før processen fortsættes.
•• Det anbefales at tilføje hukommelse med de samme
specifikationer (den samme producent og kapacitet) som
den hukommelse, der er installeret.
•• Anvend kun samme type hukommelse som angivet i
produktspecifikationerne.
et nyt hukommelsesmodul i hukommelsesåbningen med
2 Sæt
en vinkel på cirka 30 grader, så det passer med vinklen på
hukommelsesåbningen.
Hukommelsesåbning
Opgradering af hukommelse
hukommelsesmodulet ned, så det sidder fuldstændigt
3 Tryk
fast. Hvis hukommelsesmodulet ikke let går på plads, skal
du trykke ned på hukommelsesmodulet, mens du trykker
hængslerne på hukommelsesmodulet udad.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
for dækslet til hukommelsesrummet og sæt skruen på
4 Luk
plads.
Fjernelse af hukommelsesmodul
Skub hængslerne på hukommelsesmodulet ud.
Hukommelsesmodulet vil nu blive skudt op.
Tag hukommelsesmodulet ud i en vinkel på 30 grader.
Låseknapper til
hukommelsesmodul
88
Batteri
Der henvises til følgende instruktioner, når computeren kører på
batterikraft uden tilslutning af vekselstrøm.
Den computer leveres med et smart batteri af lithiumion-typen.
•• Før batteriet tages i brug, skal du grundigt læse og følge
forholdsreglerne, der er angivet på batteriet.
•• Når du har købt computeren, skal du lade batteriet helt op,
inden du bruger computeren.
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
89
Installation eller fjernelse af batteriet
systemet ned, luk LCD-skærmen og anbring computeren
1 Luk
med bunden op på en flad overflade.
2 Træk de to batteripaler ud
og tag batteriet ud.
at sætte batteriet i igen skal du skubbe det ind i åbningen.
3 For
Batteripalerne går automatisk ind og fastgør batteriet.
Kontroller, om batteripalerne er gået ind.
Batteri
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
Opladning af batteriet
90
Måling af resterende batteriladning
batteriet i og tilslut AC-adapteren til DC-stikket på
1 Sæt
computeren.
Batteriet vil blive opladt.
Du kan få vist batteriets opladningsstatus ved at udføre følgende
procedurer.
Se batteriopladningen i proceslinjen
Fjern strømadapteren, og bevæg musemarkøren hen over
batteriikonet i systembakken på proceslinjen for at se, hvor meget
batteri der er tilbage.
2 Når opladningen er færdig, vil opladningsdioden lyse grønt.
Status
Oplader
Opladningsdiode
Orange
Opladning færdig
Grøn
AC-adapter ikke
tilsluttet
Slukket
Oplysning om batteritid
Et batteri er forbrugsudstyr, så over tid vil batteriets kapacitet/
levetid blive reduceret. Hvis batteriets levetid reduceres til under
det halve af starttiden, anbefaler vi at købe et nyt batteri.
Når du ikke bruger batteriet i lang tid, kan du opbevare batteriet,
når du har ladet det op til 30-40 % af dets kapacitet.
Det forlænger batteriets levetid.
Batteri
áᔪ
áᔪ
Kapitel 4.
91
Indstillinger og opgradering
Ŗᮁ
Brug af strømstyringsprogrammet
Forlængelse af brugstiden for batteriet
Dette program hjælper dig med at bruge batteriet mere effektivt
᜽᯲
og understøtter den strømtilstand, der er optimal for driftsmiljøet.
᜽᯲
Højere lysstyrke for LCD-skærmen
ᰆ⊹
1
Klik på menuen Amuletter > Indstil
Ŗᮁ
ᰆ⊹
> Lysstyrke
.
ᖅᱶ
2
Juster lysstyrken med kontrollinjen til skærmens lysstyrke.
Batteriets levetid bliver forlænget.
⦽
1
Klik på menuen Amuletter på skrivebordet > Indstil
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Strømstyring.
>
ᖅᱶ
Alternativt kan du højreklikke på strømmålingsikonet
i meddelelsesområdet på proceslinjen og vælge
Strømstyring.
2 Hvis følgende skærm vises, skal du vælge en af funktionerne.
Batteri
Brug af Funktionen til batterikalibrering
Kapitel 4.
Indstillinger og opgradering
92
til emnet Boot > Smart Battery Calibration ved hjælp af
3 Gåretningstasterne
og tryk på <Enter>.
XXXXXXXX
Hvis du oplader eller aflader batteriet i blot et kort tidsrum, kan
batteritiden blive reduceret med forskellen mellem den aktuelle
batteriopladning og den viste resterende batteriladning.
Hvis det er tilfældet vil den faktiske batteriladning og den viste
batteriladning blive identisk, hvis du aflader batteriet fuldstændigt
ved hjælp af funktionen Batterikalibrering, og dernæst oplader
det igen.
Skærmbillederne og udtrykkene kan afvige fra det faktiske
produkt afhængigt af computermodel og driverversion.
1 Afbryd AC-adapteren, når computeren er blevet slukket.
for computeren igen, og tryk på tasten F2 for at gå til
2 Tænd
skærmen Setup (Opsætning).
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Yes i vinduet Battery Calibration Confirmation og
4 Marker
tryk på <Enter>.
Funktionen Batterikalibrering er nu aktiveret, og batteriet
bliver nu med tvang sat til at aflade. For at standse
handlingen skal du trykke på knappen <Esc>.
Den handling tager mellem 3 og 5 timer afhængigt af
batterkapaciteten og den resterende batteriladning.
Kapitel 5.
Fejlfinding
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren
(ekstraudstyr)
94
Geninstallation af Windows (ekstraudstyr)
101
Spørgsmål og svar
104
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Hvis der opstår et problem med din computer, kan du med
Recovery (gendannelsesprogram) nemt gendanne din computer
til fabriksindstillingerne. Du kan også sikkerhedskopiere din
computer, så du kan gendanne den til en ønsket tilstand når som
helst.
Introduktion til Recovery

Gendan
Sikkerhedskopiering
Funktion
Gendan
Sikkerhedskopiering
Kapitel 5.
Fejlfinding
Beskrivelse
Gendanner hele Windows-drevet.
Du kan sikkerhedskopiere hele Windowsdrevet.
•• Recovery medfølger måske ikke eller kan være en anden
version, afhængigt af modellen.
•• For modeller hvor harddisk- eller SSD-kapaciteten er
mindre end 64 GB, medfølger programmet Recovery ikke.
•• Instruktionerne er baseret på Recovery, version 1.0.
Nogle funktioner kan være en anelse anderledes eller
mangle, afhængigt af versionen. Se programmets
hjælpafsnit for flere oplysninger.
•• Optiske drev (cd/dvd-drev mv.) understøttes ikke af
Recovery-programmet.
Hjælp
94
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Gendannelse
Du kan gendanne din computer til fabrikstilstanden, hvis din
computer ikke kan starte.
1
- Hvis Windows ikke starter
T ænd for din computer, og tryk på tasten F4.
Kør gendannelsestilstand.
Kapitel 5.
Fejlfinding
95
den første skærmmenu vises, skal du klikke på Recover
3 Hvis
(Gendan).
Vælg et gendannelsespunkt, og klik på Recover (Gendan).
Hvis du indstiller User Data Maintenance (Vedligeholdelse
af brugerdata) til ON (TIL), gendannes computeren, mens
brugerens aktuelle data bevares.
- Hvis Windows kører
Fra startskærmen: Højreklik et vilkårligt sted, og vælg Alle
i nederste højre hjørne. Klik derefter på Recovery.
apps
programmet kører for første gang, skal du acceptere
2 Hvis
Brugeraftalen.
udføres baseret på skærminstruktionerne.
4 Gendan
Når gendan er udført, kan du anvende din computer normalt.
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Gendannelse efter en sikkerhedskopi
Du kan gendanne din computer, når du har sikkerhedskopieret din
computer til et separat drev eller en ekstern lagerenhed.
Sikkerhedskopiering
Kapitel 5.
Fejlfinding
96
på Backup (Sikkerhedskopier) på startskærmen i
2 Klik
Recovery.
Vælg det drev, der skal gemmes, og klik på Backup
(Sikkerhedskopier).
Du kan ikke vælge et dvd-drev.
at sikkerhedskopiere din computer til en ekstern
1 For
lagerenhed skal du tilslutte den eksterne lagerenhed og
vælge det relevante drev.
Vælg et drev at
gemme på.
sikkerhedskopiproces udføres på basis af
3 Denne
instruktionerne.
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Gendannelse
Du kan gendanne din computer med sikkerhedskopierne fra
ovenstående proces.
sikkerhedskopiafbildningen er gemt på en ekstern
1 Hvis
lagerenhed, skal du tilslutte enheden.
2 Start Recovery, og klik på Recover (Gendan).
en Recover Option (Gendansmulighed), og klik på
3 Vælg
Recover (Gendan). Vælg et punkt til gendannelse.

Kapitel 5.
Fejlfinding
udføres baseret på skærminstruktionerne.
4 Gendan
Du kan anvende din computer, når gendan er udført.
97
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Kapitel 5.
Fejlfinding
98
Sådan kopieres den eksterne lagerdisk
Når du udskifter en lagerenhed, som f.eks. en harddisk, SSD
mv. (herefter kaldet harddisk), der er indbygget i din computer,
kan du nemt og sikkert flytte dine eksisterende data til den nye
lagerenhed.
Den nye lagerenhed skal have tilstrækkelig plads til at kunne
rumme dine eksisterende data.
Du skal købe et eksternt, hårdt USB-stik separat for at slutte
harddisken til din computer.
skal købe et eksternt, hårdt USB-stik separat for at slutte
1 Du
harddisken til din computer.
2 Start Recovery, og klik på Disk copy (Diskkopi).
en mulighed i Disk recovery Point
3 Vælg
(Diskgendannelsespunkt), og klik på Disk copy (Diskkopi).
fra den nuværende harddisk gemmes på den nye
4 Dataene
harddisk.
dataene er helt gemt: Åbn harddiskdækslet i bunden af
5 Når
din computer, og udskift den eksisterende harddisk med den
nye.
Hvis du ikke kan åbne dækslet i bunden af computeren:
Kontakt Samsungs servicecenter for at få hjælp.
I dette tilfælde kan du blive opkrævet for den pågældende
service.
computer er nu udstyret med en ny harddisk.
6 Din
Du kan bruge din computer med en større harddiskkapacitet
med den samme konfiguration som den gamle.
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Funktionen Eksporter diskafbildning
Hvis du ofte gendanner din computer til fabriksindstillingerne,
kan du nemt gendanne din computer efter eksport af en
diskafbildning med fabriksstatussen til en ekstern lagerenhed.
den eksterne lagerenhed, og vælg derefter et drev at
1 Tilslut
gemme på.
2 Klik på Kør.
processen ved at følge instruktionerne for helt at
3 Udfør
gemme diskafbildningen med fabriksstatussen til den
eksterne lagerenhed.
Kobl nu den eksterne lagerenhed fra, og opbevar den
separat.
din computer skal gendannes til fabriksindstillingerne,
4 Hvis
skal du tilslutte den eksterne lagerenhed med den gemte
afbildning.
Recovery, og klik på Recover (Gendan). Vælg Factory
5 Start
Default Point (Fabriksstandardpunkt), og klik på Recover
(Gendan). Processen Recover (Gendan) starter.
Når gendansprocessen er færdig, kan du anvende din
computer med fabriksindstillingerne.
Kapitel 5.
Fejlfinding
99
Gendannelse/sikkerhedskopiering af computeren (ekstraudstyr)
Funktionen til computergendannelse i Windows 8
Hvis der opstår et problem med din computer, kan du
med programmet Recovery gendanne din computer til
standardindstillingerne.
På modeller, hvor SSD'en er mindre end 64 GB, anvendes
Windows' funktion til systemgendannelse i stedet for
programmet Recovery.
1
Klik på menuen Amuletter > Indstil > Skift pc-indstillinger
> Generelt.
2
Klik på knappen Start for Optimer…. eller Fjern…..
Optimer….
Hvis din pc ikke fungerer korrekt, kan du
gendanne din pc, mens du bevarer dine
mediefiler, som f.eks. dine foto-, videoog musikfiler mv. samt dine personlige
dokumenter.
Fjern….
Du kan fjerne alle elementer på din PC og
installere Windows igen.
Kapitel 5.
Fejlfinding
100
Du bør sikkerhedskopiere filerne i følgende mapper,
inden du bruger pc-gendannelsesfunktionen, da disse
filer ikke bevares.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM-mappe (f.eks.) c:\samsung), \Users\<brugernavn>\
AppData
instruktionerne på skærmen for at fortsætte med
3 Følg
gendannelsesprocessen.
Når gendannelsen er udført, kan du anvende din computer
normalt.
Du kan gendanne nødvendige softwareprogrammer fra
Samsung via Alle apps
> SW Update.
Geninstallation af Windows (ekstraudstyr)
Du kan geninstallere Windows vha.
SYSTEMGENDANNELSESMEDIET til Windows, hvis Windows
ikke længere fungerer korrekt. (For modeller der leveres med et
SYSTEMGENDANNELSESMEDIE.)
For modeller der leveres med Samsung Recovery Solution, kan du
geninstallere Windows vha. Samsung Recovery Solution.
Disse beskrivelser er kun for Windows 7/8 og Windows Vista og for
understøttede modeller.
•• Et SYSTEMGENDANNELSESMEDIE er muligvis ikke
medleveret, afhængigt af computermodellen.
•• Hvis du ikke kan starte Windows, eller hvis du vil slette
alle eksisterende data og geninstallere Windows, skal
du installere Windows i henhold til beskrivelserne i
Geninstallation, hvis Windows ikke starter.
•• Nogle af billederne kan afvige fra det faktiske produkt.
•• Beskrivelserne kan være forskellige alt afhængigt at
operativsystemet.
•• Data (filer og programmer), der er gemt på harddisken,
slettes muligvis ved geninstallation af Windows.
•• Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data. Samsung
Electronics kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for
tab af data.
Kapitel 5.
Fejlfinding
101
Geninstallation i Windows
1 Anbring SYSTEMGENDANNELSESMEDIET i dvd-drevet.
vinduet Select Windows Installation (Vælg Windows2 Hvis
installation) vises, skal du klikke på Install Now (Installer).
Når vinduet Select Update (Vælg opdatering) vises, skal du
klikke på det relevante element.
•• Hvis du vælger Go online to get the latest updates
for installation (Gå online for at hente de nyeste
opdateringer til installation) i vinduet Select Update
(Vælg opdatering), installeres de nyeste opdateringer, og
trin 4 følger. Til dette skal der være oprettet forbindelse til
internettet fra computeren.
•• For Windows 7/8 vises måske den skærm, der spørger om,
hvilket operativsystem der skal installeres. Det afhænger af
versionen. Hvis du klikker på knappen Next (Næste), vises
skærmen for trin 3.
skærmbilledet User Agreement (Brugeraftale) vises,
3 Hvis
skal du vælge I accept the license terms (Jeg accepterer
licensbetingelserne) og derefter klikke på Next (Næste).
For Windows 7/8 vises skærmen muligvis ikke. Det afhænger
af versionen.
Geninstallation af Windows (ekstraudstyr)
4 Følgende vindue vises. Vælg en installationsmulighed.
du klikker på Custom (Brugerdefineret), fortsætter
Hvis
procedurerne fra trin 5 i rækkefølge.
Hvis du klikker på Upgrade (Opgrader), fortsætter
procedurerne fra trin 6 i rækkefølge.
•• For Windows 7/8 vises skærmen muligvis ikke. Det
afhænger af versionen.
•• Custom (Brugerdefineret)
Vælg denne indstilling, hvis du vil geninstallere
Windows. Efter den brugerdefinerede installation skal
du geninstallere alle nødvendige enhedsdrivere og
programmer. Desuden forbliver unødvendige mapper og
filer muligvis på harddiskene efter installationen (f.eks.
C:\Windows.old osv.).
•• Upgrade (Opgradering)
Vælg denne mulighed for at opgradere Windows og
bevare aktuelle filer, konfigurationer og programmer.
Selvom du derfor ikke behøver at geninstallere
enhedsdrivere og programmer, fungerer visse programmer
muligvis ikke korrekt efter opgraderingen.
Kapitel 5.
Fejlfinding
102
der åbnes et vindue, hvori du bliver spurgt om, hvilken
5 Når
placering operativsystemet skal installeres på, skal du vælge
en diskdrevpartition og klikke på knappen Næste.
D-drevet indeholder et område til lagring af den
sikkerhedskopiafbildning, der anvendes af Samsung Recovery
Solution. Det anbefales at installere Windows på C-drevet.
Hvis tidligere Windows-installationsfiler findes på den valgte
partition, vises der en meddelelse om, at filerne og mapperne
bliver flyttet til mappen Windows.old. Klik på knappen OK.
af Windows fortsætter.
6 Installationen
Computeren genstarter tre gange i løbet af installationen.
Hvis meddelelsen Press any key to boot from CD or DVD...
(Tryk på en vilkårlig tast for at starte fra en cd eller dvd...)
vises efter en genstart, skal du undlade at trykke på nogen
tast.
en bruger i henhold til vejledningerne på Windows7 Registrer
skærmen.
registreringen er gennemført, vises skrivebordet i
8 Når
Windows.
Det anbefales at installere den nødvendige software, så
computeren fungerer bedre.
Geninstallation af Windows (ekstraudstyr)
Geninstallation, hvis Windows ikke starter
Hvis Windows ikke starter, skal du starte op med
SYSTEMGENDANNELSESMEDIET, hvorfra du kan geninstallere
Windows.
SYSTEMGENDANNELSEMEDIET i dvd-drevet, og
1 Anbring
genstart computeren.
meddelelsen Press any key to boot from CD or DVD... (Tryk
2 Hvis
på en vilkårlig tast for at starte fra en cd eller dvd...) vises under
opstart, skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet.
et stykke tid åbnes indstillingsvinduerne for f.eks. sprog,
3 Efter
klokkeslæt, tastatur osv. Bekræft indstillingerne, og klik på
knappen Næste.
vinduet Select Windows Installation (Vælg Windows4 Hvis
installation) vises, skal du klikke på Install Now (Installer).
For Windows 7/8 vises måske den skærm, der spørger om,
hvilket operativsystem der skal installeres. Det afhænger af
versionen. Hvis du klikker på knappen Næste, vises skærmen
for trin 5.
skærmbilledet User Agreement (Brugeraftale) vises,
5 Hvis
skal du vælge I accept the license terms (Jeg accepterer
licensbetingelserne) og derefter klikke på Næste.
Kapitel 5.
Fejlfinding
103
For Windows 7/8 vises skærmen muligvis ikke. Det afhænger
af versionen.
på Custom (Brugerdefineret), når det vindue, der beder
6 Klik
om installationstypen, vises.
For Windows 7/8 vises skærmen muligvis ikke. Det afhænger
af versionen.
der åbnes et vindue, hvori du bliver spurgt om, hvilken
7 Når
placering operativsystemet skal installeres på, skal du vælge
en diskdrevpartition og derefter klikke på knappen Næste.
D-drevet indeholder et område til lagring af den
sikkerhedskopiafbildning, der anvendes af Samsung Recovery
Solution. Det anbefales at installere Windows på C-drevet.
•• A Hvis du klikker på Drive Options (Advanced)
(Drevindstillinger (Avanceret)) kan du slette, formatere,
oprette eller udvide en partition. Klik på en funktion, og
fortsæt i henhold til instruktionerne på skærmen.
•• Hvis tidligere Windows-installationsfiler findes på den
valgte partition, vises der en meddelelse om, at filerne og
mapperne bliver flyttet til mappen Windows.old. Klik på
knappen OK.
efterfølgende trin er de samme som i trin 7 i
8 De
Geninstallation i Windows.
Spørgsmål og svar
Du kan se efter mulige problemer, der kan forekomme med
systemet og vise relevante løsninger. Du kan også slå op i
nødvendige referencer, mens du betjener computeren.
Om gendannelse
Sp.1
Hvad er et gendannelsesområde?
Kapitel 5.
Fejlfinding
Sp.2
104
Den kapacitet, Windows viser for harddisken, er
anderledes end produktspecifikationerne.
Sv. Lagerenhedens (harddiskens) kapacitet beregnes fra
producenten side ud fra den antagelse, at 1 kB = 1.000
byte. Operativsystemet (Windows) beregner imidlertid
lagerenhedens kapacitet ud fra den antagelse, at 1 kB = 1.024
byte, og derfor vil harddiskens kapacitetsvisning i Windows
være mindre end den faktiske kapacitet.
Sv. Samsung-computere indeholder en ekstra partition
til gendannelse af computere eller til lagring af
sikkerhedskopifiler. (Kun for modeller med Recovery.)
Kapacitetsangivelsen i Windows kan være mindre end den
reelle kapacitet, da nogle programmer optager et bestemt
område af harddisken – udenfor Windows.
For modeller med Recovery vises harddiskkapaciteten i
Windows mindre end den virkelige kapacitet, fordi Recovery
anvender et skjult område på ca. 5~20 GB af harddisken til at
gemme gendannelsesafbildningen, og dette skjulte område
medregnes ikke i den samlede størrelse, der er tilgængelig
for Windows.
Størrelsen på Recovery varierer efter model pga. forskelle i
størrelserne på de anvendte programmer.
Denne partition kaldes for et gendannelsesområde, og
den indeholder en gendannelsesafbildning, der består af
operativsystemet og applikationsprogrammer.
Spørgsmål og svar
Sp.3
Hvordan kan jeg gendanne en computer, der ikke
har programmet Recovery?
105
Om Windows 8
Hvad er en gendannelsesafbildning?
Sv. Dette henviser til computerstatussen (inkl. operativsystem,
specifikke drivere, software mv.), der er konverteret til en
dataafbildning. Det er nødvendigt for at gendanne din
computer og er integreret på computerens harddisk. Men
det tilbydes ikke til lagerenheder, hvor kapaciteten er mindre
end 64 GB pga. den lille kapacitet.
Sp.4
Kapitel 5.
Fejlfinding
Sp.1
Jeg kan ikke finde knappen Start på skrivebordet.
Sv. Knappen Start findes ikke i Windows 8.
Du kan anvende kontrolpanelet, menuer til pc-kørsel mv.
ved at aktivere menuen Amuletter.
Sp.2
Jeg kan ikke finde computerens Luk-knap.
Sv. Du kan gendanne computeren med den
systemgendannelsesfunktion, der findes i Windows.
Sv. Klik på menuen Amuletter > Indstil > Strømforsyni... for
at vise menuen Strømstyring.
Se elementet Gendannelsesfunktion i Hjælp-afsnittet for
flere detaljer.
Klik på Luk computeren.
Sp.3
App'en forsvandt fra startskærmen.
Sv. Klik på menuen Amuletter > Søg for at vise alle installerede
apps. Højreklik på den tilhørende app for at vælge en flise på
startskærmen.
Spørgsmål og svar
Sp.4
Da jeg er fortrolig med Windows 7, ønsker jeg, at
skrivebordet vises, som det gør i Windows 7.
Sv. I øjeblikket er der ingen metode til at indstille, at
skrivebordet vises som standard.
Tryk samtidigt på Windows-tasten + D-tasten for at vise
skrivebordet, når startskærmen vises. Dette er i øjeblikket
den eneste workaround.
Sp.5
Sp.7
Se vejledningen til din printer for detaljerede instruktioner
for hver model.
Hvordan afinstallerer jeg driveren?
Sv. På skrivebordet: Klik på menuen Amuletter > Kontrolpanel
> Programmer og funktioner.
Klik på programmet. Klik derefter på Fjern.
Hvordan kan jeg ændre skærmindstillinger,
miljøindstillinger, skriftstørrelse, farve osv.?
For at konfigurere din computer i detaljer: Klik på menuen
Amuletter på skrivebordet > Indstil > Kontrolpanel.
Du kan konfigurere din computer på samme måde som
eksisterende Windows-systemer.
Sp.8
Active X kører ikke i Internet Explorer på
startskærmen.
Sv. Da Internet Explorer på startskærmen overholder HTML5webstandarderne, understøtter den ikke Active X. Men
Internet Explorer på skrivebordet understøtter Active X.
Sp.6
106
Sv. Klik på menuen Amuletter > Indstil > Skift pcindstillinger > Personlig tilpasning. Du kan skifte
operativsystemindstillinger, som f.eks. skærmudseende mv.
Hvordan installerer jeg en printerdriver?
Sv. Kør din driverinstallationsfil, og følg de tilhørende
instruktioner. Du kan installere den på samme måde som på
det eksisterende operativsystem.
Kapitel 5.
Fejlfinding
► Sådan aktiveres Active X:
Hvis du højreklikker på Internet Explorer, vises følgende
, og klik på Vis på
vindue. Tryk på knappen
skrivebordet. Active X er nu aktiveret.
Spørgsmål og svar
Sp.9
Jeg vil fjerne det præinstallerede Windows
8-operativsystem og installere et andet
operativsystem.
Sv. Hvis du vil installere et andet operativsystem på din pc, skal
du først ændre BIOS-indstillingerne.
For flere informationer: Gå til http://www.samsung.com, og
gå til Support > Hjælp og fejlfinding. Søg efter Windows 8,
og se efter søgeresultaterne for det relevante problem.
Kapitel 5.
Fejlfinding
107
Om skærme
Sp.1
Skrivebordet, der vises på tv'et efter tilslutning via
HDMI-stikket, passer ikke til skærmen.
Sv. Gå til det grafiske kontrolpanel for at justere
skærmindstillingerne.
► Vedrørende Intel-grafikkort
Højreklik på skrivebordet, og gå til Graphics Properties
(Egenskaber for grafikkort) > Display (Skærm) > General
(Generelt). Juster indstillingerne Horizontal Ratio (Vandret
forhold) og Vertical Ratio (Lodret forhold) for at tilpasse
din skærm, og klik på OK.
► Vedrørende AMD-grafikkort
1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Graphics Properties
(Egenskaber for grafikkort) > Desktop and Display
(Skrivebord og skærm) > My Digital Flat Panel (Min
digitale fladskærm) > Expansion Options (Digital
Flat Panel) (Udvidelsesmuligheder (Min digitale
fladskærm)).
2. Juster kontrollinjen, så den passer med tv'ets hjørner, og
klik på Apply (Anvend).
Spørgsmål og svar
Om lyd
Sp.1
Jeg kan ikke høre lyd fra tv'et efter tilslutning via
HDMI-stikket.
Sv. 1. Højreklik på proceslinjen på skrivebordet, og klik på Play
Device (Afspil enhed).
2. Skift indstillingen til Digital lyd (HDMI), HDMI-enhed,
HDMI-output eller en anden mulighed, og klik på Set as
Default (Benyt som standard). Klik herefter på OK.
Kapitel 5.
Fejlfinding
108
Andet
Sp.1
Jeg kan ikke starte min computer i DOS med en
USB-enhed.
Sv. Hvis du vil starte din computer i DOS med en USB-enhed:
Indstil elementet Fast BIOS Mode (Hurtig BIOS-tilstand)
i menuen Advanced (Avanceret) i BIOS-opsætningen til
Disabled (Deaktiveret) inden brug af denne funktion.
Kapitel 6.
Appendiks
Vigtige sikkerhedsoplysninger
110
Reservedele og tilbehør
112
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af
regler
114
WEEE-Symbolet
126
Produktspecifikationer
127
Ordliste
129
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Sikkerhedsanvisninger
Systemet er udarbejdet og testet med de nyeste standarder
inden for it-sikkerhed. For at sikre brugen af det produkt er det
dog vigtigt at følge sikkerhedsinstruktionerne, der fremgår af
produktet og i dokumentationsmaterialet.
Følg altid disse anvisninger, så du undgår personskade og
beskadigelse af systemet.
Konfigurering af systemet
•• Læs og følg alle anvisninger, der fremgår af produktet og i
dokumentationsmaterialet, før systemet tages i brug. Alle
sikkerheds- og brugsinstruktioner skal opbevares for fremtidig
reference.
Kapitel 6.
Appendiks
110
•• Åbninger i computerens kabinet er beregnet til ventilation.
Disse åbninger må ikke blokeres eller dækkes til. Sørg for,
at der er tilstrækkeligt med plads (mindst 15 cm) rundt om
systemet til ventilation, når du indretter dit arbejdsområde. Der
må aldrig sættes nogen form for genstande ind i computerens
ventilationsåbninger.
•• Sørg for, at blæsernes ventilationsåbninger i bunden af
kabinettet altid er rene. Du må ikke anbringe computeren på
bløde overflader, da det vil blokere for ventilationsåbningerne.
•• Hvis du anvender en forlængerleding til det system, skal du
sørge for, at den samlede spænding for de tilsluttede produkter
ikke overskrider forlængerledningens specifikationer.
•• Brugere af bærbare computere med skinnende
skærmindfatning bør overveje, hvor den bærbare computer
anbringes, idet indfatningen kan forårsage forstyrrende
reflekser af det omgivende lys og lyse overflader.
•• Du må ikke anvende det produkt i nærheden af vand eller
varmekilder, som f.eks. en radiator.
•• Systemet skal anbringes på en stabil overflade.
•• Produktet må kun anvendes med den type strømkilde, der er
angivet på specifikationsetiketten.
•• Sørg for, at de stikkontakter, du bruger til udstyret, er
lettilgængelige i tilfælde af brand eller kortslutning.
•• Hvis din computer er tilsluttet en justerbar spændingskontakt,
skal du sørge for, at kontakten er sat i den korrekte position for
dit område.
Ver 3.3
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Forsigtighed ved brug
•• Du må ikke træde på strømledningen eller lade genstande
ligge oven på den.
•• Du må ikke spilde noget som helst på systemet. Den bedste
måde at undgå det, er at lade være med at spise eller drikke i
nærheden af systemet.
•• Visse produkter har et udskifteligt CMOS-batteri på
systemkortet. Hvis CMOS-batteriet udskiftes forkert, kan der
opstå eksplosionsfare. Batteriet skal udskiftes med samme eller
tilsvarende type, som anbefales af producenten.
Batterier skal bortskaffes i henhold til producentens
anvisninger. Hvis CMOS-batteriet skal udskiftes, skal du lade en
kvalificeret tekniker udføre handlingen.
•• Når computeren er slukket, er der stadig lidt spænding tilbage
på computeren.
For at undgå elektriske stød skal du før rengøring af
systemet fjerne alle strømledninger, fjerne batteriet og tage
modemkabler ud af stik i væggen.
•• Systemets stik skal tages ud af stikkontakten og der skal
udføres service af kvalificeret personale, hvis:
– Strømledning eller stik er beskadiget.
– Der er kommet væske i systemet.
– Systemet ikke virker korrekt, når brugsinstruktionerne følges.
– Computeren er blevet tabt eller hvis kabinettet er beskadiget.
– Systemets ydelse ændres.
Kapitel 6.
Appendiks
111
Specifikationer for sikker brug af den bærbare
computer
1. Ved installation og brug af enheder henvises til
sikkerhedsforholdsreglerne i brugsvejledningen.
2. Enheder må kun anvendes med det udstyr, der er angivet i de
respektive enheders tekniske specifikationer.
3. Hvis der kommer en brændt lugt eller røg fra computeren,
skal den slukkes og batteriet skal tages ud. Enheden skal
kontrolleres af en kvalificeret tekniker, før den atter tages i
brug.
4. Service og reparation af enheder må kun udføres af godkendte
servicecentre.
5. Computeren må ikke anvendes i længere tid ad gangen, hvis
den er i direkte kontakt med brugerens hud. Temperaturen på
bunden af kabinettet vil under normal brug stige (særligt hvis
der anvendes en AC-adapter). Længerevarende direkte kontakt
med huden kan forårsage ubehag og forbrændinger.
Reservedele og tilbehør
Brug kun reservedele og tilbehør, der er anbefalet af producenten.
For at reducere risikoen for brand skal du anvende
telefonledninger Nr. 26 AWG eller større.
Du må ikke bruge produktet på steder, der er klassificeret
som farlige. Sådanne områder inkluderer patientområder
på hospitaler, hos tandlæger, steder med megen ilt eller
industriområder.
Bortskaffelse af batteri
Du må ikke komme genopladelige batterier eller produkter,
der drives af ikke-genopladelige produkter, i skraldespanden.
Kontakt Samsung Helpline for information om bortskaffelse af
batterier, du ikke kan bruge eller genoplade mere.
Bortskaffelse af gamle batterier skal ske i overensstemmelse med
lokal lovgivning.
DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES
MED EN FORKERT TYPE.
BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES I HENHOLD TIL
PRODUCENTENS ANVISNINGER.
Kapitel 6.
Appendiks
112
Lasersikkerhed
Alle systemer med cd- eller dvd-drev er i overensstemmelse
med de gældende sikkerhedsstandarder, herunder IEC 60825-1.
Laserenhederne i disse komponenter er klassificeret som “Klasse
1 Laserprodukter” i henhold til den amerikanske “US Department
of Health and Human Services (DHHS) Radiation Perforduce
Standard”. Skulle enheden have brug for service, skal du kontakte
et autoriseret serviceværksted.
•• Sikkerhedsbemærkning om laseren:
Hvis du anvender andre kontroller, justeringer eller
procedurer end de i den vejledning angivne, kan det
medføre eksponering for farlig stråling. For at undgå
eksponering af laserstråling må du ikke åbne kabinettet på
et cd- eller dvd-drev.
•• Klasse 1M laserstråling, hvis funktionsdelen er åben.
Kig ikke direkte ind i optiske instrumenter.
•• Klasse 3B usynlig laserstråling i åben tilstand.
Undgå eksponering for stråling.
Reservedele og tilbehør
Tilslutning og frakobling af AC-adapter
Vægkontakten skal være placeret i nærheden af udstyret og være
lettilgængelig.
Tag ikke strømkablet ud af stikket ved blot at trække i
ledningen.
Krav for strømledning
Det medfølgende strømledningssæt (stik, kabel og AC-adapterstik)
overholder kravene i det land, hvor udstyret er købt.
Strømledningssæt til brug i andre lande skal overholde kravene
i de respektive lande, hvor computeren skal bruges. For flere
oplysninger om kravene til strømledningssættet, kontakte din
autoriserede forhandler eller servicecenter.
Kapitel 6.
Appendiks
113
Generelle krav
Kravene nedenfor gælder alle lande:
•• Alle strømledningssæt skal godkendes af et godkendt
bureau, som er ansvarlig for vurdering i det land, hvor
strømledningssættet skal bruges.
•• Strømledningen skal have en strømkapacitet på minimum 7
A og en nominel spænding på 125 eller 250 volt vekselstrøm
(AC), som påkrævet af hvert lands strømforsyningssystem. (USA
ONLY)
•• Produktets kontakter skal overholde den mekaniske
konfiguration for et EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7
(eller C5)-stik, så den er kompatibel med porte til udstyr på
computeren.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Trådløs vejledning
Kapitel 6.
Appendiks
114
(Hvis udstyret med et 2.4G bånd eller 5G bånd)
•• Trådløs kommunikation via radiofrekvenser kan interferere
med udstyr ombord på fly. I henhold til de gældende regler
for fly skal trådløse enheder slukkes under flyvningen.
Lav strøm, radio-LAN-typeenheder (radiofrekvens (RF) trådløse
kommunikationsenheder) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan
forekomme (indbygget) i den bærbare computers system.
802.11ABGN (også kendt som trådløst Ethernet eller Wifi)
og Bluetooth-kommunikationsudstyr er eksempler på
enheder, der anvender trådløs kommunikation.
Yderligere begrænsninger, advarsler og anliggender for specifikke
lande er angivet i det landespecifikke afsnit (eller afsnittet med
landegrupper). Systemets trådløse enheder er kun tilladt til brug i
lande, der kan identificeres ved radiogodkendelsesmærket (Radio
Approval Mark) på systemets specifikationsmærke. Hvis landet for
brugen af den trådløse enhed ikke er angivet, skal du kontakte
de lokale radiogodkendelsesagentur for oplysninger om krav.
Trådløse enheder er nøje reguleret, og brugen er ikke altid tilladt.
•• På steder, hvor muligheden for interferens med andre
enheder eller tjenester er skadelig eller opfattes som
skadelig, kan brugen af trådløse enheder være begrænset
eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og miljøer med oxygen
eller anden brandfarlig gas er begrænsede eksempler,
hvor brugen af trådløse enheder kan være begrænset eller
forbudt. Hvis du i et bestemt miljø er usikker på brugen af
trådløse enheder, skal du spørge den gældende autoritet
om tilladelse, før du tænder eller bruger den trådløse
enhed.
RF-feltstyrken for de trådløse enheder, der kan være indlejret
i den bærbare computer, er under de internationale RFeksponeringsgrænseværdier, der er kendt på det tidspunkt. Da de
trådløse enheder (der kan være indlejret i den bærbare computer)
udsender mindre energi end det tilladte i sikkerhedstandarderne
og anbefalingerne for radiofrekvens, mener producenten, at
brugen af disse enheder er sikker. Uanset strømstyrke skal du være
opmærksom på at minimere kontakt til mennesker under normal
brug.
Under visse forhold kræves begrænsninger for brugen af
trådløse enheder. På næste side er der eksempler på almindelige
restriktioner:
•• Hvert land har forskellige begrænsninger for brug
af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med
en trådløs enhed, skal du kontrollere med de lokale
radiogodkendelsesmyndigheder før afrejse med
hensyn til begrænsninger for brug af trådløse enheder i
destinationslandet, hvis du vil rejse med sit system.
•• Hvis dit system har en intern integreret trådløs enhed, må
du ikke bruge den trådløse enhed, medmindre alle dæksler
og afskærmninger sidder på og systemet er helt samlet.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
•• Brugeren må ikke udføre service på trådløse enheder.
De må ikke modificere dem på nogen måde. Hvis du
modificerer en trådløs enhed, er den ikke godkendt til
brug. Kontakt venligst producenten angående service.
•• Brug kun drivere, der er godkendt for det land,
som enheden skal bruges i. Se producentens
systemgendannelsessæt (System Restoration Kit) eller
kontakt producentens tekniske support for yderligere
oplysninger.
Kapitel 6.
Appendiks
115
USA
Sikkerhedskrav og -meddelelser for USA og Canana
Du må ikke røre ved antennen eller flytte den, hvis den sender
eller modtager.
Du må ikke holde på komponenter, der har kontakt til radioen, på
en sådan måde at antennen kommer meget tæt på eller rører ved
den huden på kroppen under sending, særligt ansigtet og øjnene.
Du må ikke betjene radioen eller forsøge at sende data,
medmindre antennen er tilsluttet, ellers kan radioen blive
beskadiget.
Brug på særlige steder:
Brugen af trådløse enheder på fly reguleres af restriktionerne fra
de pågældende miljøers sikkerhedsansvarlige.
Brugen af trådløse enheder ombord på fly reguleres af Federal
Aviation Administration (FAA).
Brugen af trådløse enheder på hospitaler begrænses af de regler,
der gælder for det pågældende hospital.
Advarsel om brug i nærheden af eksplosive enheder
Bærbare sendere (som f.eks. en trådløs netværksenhed) må
ikke anvendes i nærheden af uafskærmede sprængladninger
eller i et miljø med sprængfarlige stoffer, medmindre
enheden er blevet modificeret og kvalificeret til sådan brug.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Advarsel om brug ombord på fly
Reglerne fra FCC og FAA forbyder brug af
radiofrekvensbaserede trådløse enheder ombord på fly, da
deres signaler kan interferere med følsomme instrumenter
ombord på fly.
Andre trådløse enheder
Sikkerhedsmeddelelse for andre enheder på det trådløse
netværk: Der henvises til den medfølgende dokumentation for
trådløse Ethernet-adaptere eller andre enheder på det trådløse
netværk.
Del 15-radioenheder opererer på basis af ikke-interferens
med andre enheder, der anvender den frekvens. Enhver
ændring eller modificering af nævnte produkter, der ikke
udtrykkeligt er godkendt af Intel, kan medføre ophævelse af
tilladelse til at betjene den enhed.
Kapitel 6.
Appendiks
116
Utilsigtet emitter i henhold til FCC Artikel 15
Det apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne.
Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Denne enhed må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere
enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønskede funktionstilstande.
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse
med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold
til artikel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for
at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i beboelsesområder. Det udstyr genererer,
anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det
ikke installeres og anvendes ifølge anvisningerne, kan det
forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation.
Hvis det udstyr forårsager skadelig interferens ved radioeller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde
og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
korrigere for interferensen følge et eller flere af disse trin:
•• Sørg for, at ændre retning eller anbring modtageantennen
et andet sted.
•• Sørg for, at øge afstanden mellem udstyret og modtageren.
•• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end
det, som modtageren er forbundet til.
•• Kontakt forhandleren eller en autorisere radio-/tv-tekniker
for hjælp.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Om nødvendigt skal brugeren kontakte sin forhandler eller en
autoriseret radio-/tv-tekniker for yderligere hjælp. Brugeren
kan muligvis finde følgende folder nyttig: “Something About
Interference.”
Folderen kan indhentes ved henvendelse til det lokale FCC-kontor.
Samsung er ikke ansvarlig for nogen radio- eller tv-interferens,
der er forårsaget af uautoriseret modificering af det udstyr og
udskiftning eller tilslutning af andre kabler og andet udstyr
end det, der er angivet af Samsung. Udbedring af fejl påhviler
brugeren. Du må kun bruge afskærmede datakabler til dette
system.
Utilsigtet emitter i henhold til FCC Artikel 15
(Hvis udstyret med et 2.4G bånd eller 5G bånd)
Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed
(radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation),
der opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i
computeren. Dette afsnit gælder kun, hvis disse enhed er til sted.
Der henvises til systemmærket for kontrol af tilstedeværelsen af
trådløse enheder.
Trådløse enheder i dit system er kun kvalificeret til brug i USA, hvis
der er et FCC identifikationsnummer på systemet.
Kapitel 6.
Appendiks
117
Den enhed er begrænset til indendørs brug på grund af sin
funktion i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver, at det
produkt anvendes indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25
GHz for at reducere eventuel skadelig interferens med mobile
satellitsystemer på samme kanal. Højeffektradarsystemer allokeres
som primære brugere på båndet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85
GHz. Disse radarstationer kan forårsage interferens med og/eller
skade på den enhed.
Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Den enhed må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) den enhed skal acceptere
enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønskede funktionstilstande.
Brugeren må ikke selv udføre service på trådløse enheder. De
må ikke modificeres på nogen måde.
Modificering af en trådløs enhed medfører ophævelse af
tilladelse til at bruge den. Kontakt producenten angående
service.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Sundheds- og sikkerhedsinformationer
Eksponering af radiofrekvenssignaler (RF)
Certificeringsinformationer (SAR)
Dette produkt kan integreres i en radiosender og -modtager.
Det er designet og produceret til ikke at overskride de
eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), der er fastsat
af Federal Communications Commission (FCC) på vegne af
regeringen i USA. Disse FCC-eksponeringsgrænser er udledt fra
anbefalingerne fra de to ekspertorganisationer, National Council
on Radiation Protection and Measurement (NCRP) og Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). I begge tilfælde er
anbefalingerne udviklet af videnskabelige og tekniske eksperter,
der er hentet fra branchen, regeringen og forskningsverdenen
efter omfattende gennemgang af den videnskabelige litteratur i
relation til de biologiske effekter af RF-energi.
Eksponeringsværdierne, der er fastsat af FCC for trådløse
enheder, anvender en måleenhed, der kaldes for Specific
Absorption Rate (SAR). SAR’en er et mål for den menneskelige
krops absorberingsevne for RF-energi udtrykt i enheder på
Watt pr. kilogram (W/kg). FCC kræver, at trådløse enheder
overholder en sikkerhedsgrænse på 1,6 Watt pr. kg (1,6 W/
kg). FCC-eksponeringsgrænserne indeholder en betragtelig
sikkerhedsmargen for at give offentligheden ekstra beskyttelse og
for at tage højde for variationer i målingerne.
SAR-afprøvninger udføres med almindelige betjeningspositioner
accepteret af FCC med den trådløse sending på sin højeste,
Kapitel 6.
Appendiks
118
certificerede styrke i alle testede frekvensbånd. Selvom SAR’en
bestemmes ved den højeste, certificerede styrke, kan enhedens
virkelige SAR-niveau under drift være langt under den maksimale
værdi. Det skyldes, at enheden er designet til at fungere ved flere
styrker, så der kun anvendes den styrke, der er nødvendig for at få
forbindelse til netværket. Som hovedregel: Jo tættere du er på en
basisstationantenne, jo lavere effekt.
Inden en ny model frigives til salg til offentligheden, skal den
afprøves, og det skal godtgøres for FCC, at den ikke overskrider
de eksponeringsgrænser, som FCC har fastsat. Afprøvninger for
hver model udføres i stillinger og på steder (som f.eks. nederst på
kroppen) som krævet af FCC.
Til anvendelse på kroppen er denne model afprøvet og opfylder
FCC’s retningslinjer vedr. RF-eksponering, når den anvendes med
Samsung-tilbehør, der er designet til dette produkt. Overholdes
ovenstående begrænsninger ikke, kan det medføre overtrædelse
af FCC’s retningslinjer vedr. RF-eksponering.
SAR-informationer for denne og andre modeller kan ses online på
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Dette sted anvender det FCCprodukt-ID-nummer, der findes uden på produktet. Nogle gange
er det nødvendigt at fjerne batteripakken for at finde nummeret.
Når du har FCC-ID-nummeret på et bestemt produkt, skal du følge
instruktionerne på webstedet, og det bør indeholde værdier for
en typisk eller maksimal SAR for et bestemt produkt.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Canada
Utilsigtet emitter i henhold til ICES-003
Det digitale apparat overskrider ikke klasse B-grænseværdierne for
emission af radiostøj fra digitale apparater, som angivet i reglerne
for radiointerferens fra Industry Canada.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Utilsigtet emitter i henhold til RSS 210
Denne enhed overholder RSS 210 fra Industry Canada. Brug er
omfattet af følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke
forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver
interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket
funktion.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Kapitel 6.
Appendiks
119
Termen ”IC” før udstyrets certificeringsnummer betyder blot,
at de tekniske specifikationer fra Industry Canada er overholdt.
For at reducere mulig radiointerferens for andre brugere bør
antennetypen og -forstærkningen vælges, så den ækvivalent
isotropisk udstrålede effekt (EIRP) ikke er større end nødvendig
for korrekt kommunikation. For at forhindre radioforstyrrelse
af licenserede tjenester er denne enhed beregnet til indendørs
brug og skal holdes væk fra vinduer med henblik på maksimal
afskærmning. Udstyr (eller dets sendeantenne), der er installeret
udendørs, er underlagt licensordning.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(Hvis udstyret med et 2.4G bånd eller 5G bånd)
Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed
(radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation),
der opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i
computeren. Det afsnit er kun gældende, hvis disse enheder
til steder. Der henvises til systemmærket for at kontrollere
tilstedeværelsen af trådløse enheder.
Trådløse enheder i dit system er kun godkendt til brug i Canada,
hvis der er et identifikationsnummer fra Industry Canada på
systemet.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Ved brug af trådløst LAN via IEEE 802.11a er det produkt begrænset
til indendørs brug grundet dets funktion i frekvensområdet
5,15 til 5,25 GHz. Industry Canada kræver, at det produkt bruges
indendørs i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,25 GHz for at reducere
den potentielt skadelige interferens med mobile satellitsystemer
på samme kanal. Højeffektradarsystemer allokeres som primær
bruger af området 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse
radarsystemer kan forårsage interferens med og/eller skade på
den enhed.
Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for brug med den
enhed er 6dBi for overensstemmelse med E.I.R.P-grænseværdien
for frekvensområdet 5,25 til 5,35 og 5,725 til 5,85 GHz ved punkttil-punkt-funktionalitet.
Udgangseffekten af den trådløse enhed i den bærbare computer
er under RF-grænseværdierne, der er angivet af Industry Canada.
Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Denne enhed må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere
enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønskede funktionstilstande.
For at forhindre radiointerferens med licensbaserede
tjenester, er den enhed beregnet til indendørs brug og skal
holdes væk fra vinduer, så der er maksimal afskærmning.
Udstyr (eller senderantenne), der er installeret udendørs, er
underlagt licensforholdene.
Kapitel 6.
Appendiks
120
Brugeren må ikke udføre service på trådløse enheder. De må
ikke modificeres på nogen måde. Modificering af en trådløs
enhed medfører ophævelse af tilladelse til at bruge den.
Kontakt producenten angående service.
Brasilien
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
EU
CE-mærkning og overensstemmelsesmeddelelser
gældende for EU
Produkter, der er beregnet til salg i EU, er markeret med CEmærket (Conformité Européene), som angiver overensstemmelse
med gældende direktiver og europæiske standarder og tilføjelser,
der er angivet nedenfor. Det udstyr har også identifikationsmærket
Klasse 2.
Kapitel 6.
Appendiks
121
Oplysning om europæisk radiogodkendelse
(for produkter med EU-godkendte radioenheder)
Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed
(radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation),
der opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret
i computeren, som er beregnet til brug i private hjem eller
på kontorer. Det afsnit er kun gældende, hvis disse enheder
forefindes. Der henvises til systemmærket for at kontrollere
tilstedeværelsen af trådløse enheder.
Følgende oplysninger er kun gældende for systemer, der er CE.
mærket
Trådløse enheder i dit system er kun tilladt til brug i EU eller
med et
tilknyttede områder, hvis der er et CE-mærke
registreringsnummer og advarselssymbol på systemet.
Europæiske direktiver
Udgangseffekten for den trådløse enhed indlejret i den bærbare
computer er under RF-grænseværdierne, der er fastsat af EUkommissionen gennem R&TTE-direktivet.
Dette it-udstyr er testet og fundet overensstemmende med
følgende EU-direktiver:
•• EMC-direktiv 2004/108/EF
Det lave bånd på 5,15 - 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs
brug.
•• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
•• R&TTE-direktiv 1999/5/EF
Se restriktionerne nedenfor med hensyn til 802.11b og
802.11g for de specifikke lande eller områder under
overskriften “Restriktioner for det europæiske økonomiske
samarbejdsområde”.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
EU R&TTE-overensstemmelseserklæringer
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kapitel 6.
Appendiks
122
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Magyar
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
[Hungarian] követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Íslenska
[Icelandic]
Kapitel 6.
Appendiks
123
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
For at vise EU’s overensstemmelseserklæring (kun på engelsk)
kan du besøge: http://www.samsung.com/uk/support/main/
supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support og søge efter produktets
modelnummer.
Hvis overensstemmelseserklæringen for den model, du er
interesseret i, ikke er tilgængelig på vores website, bedes du
kontakte vore distributør eller nedenstående adresse.
doc.eu@samsung.com
Producentinformationer
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, Kina
Tel:+86-0512-6253-8988
Webadressen eller telefonnummeret til Samsungs servicecenter
kan findes på garantikortet eller fås ved at kontakte den
forhandler, som du købte produktet hos.
Kapitel 6.
Appendiks
124
Restriktioner for EØS
Lokale restriktioner for radiobrug af 802.11b/802.11g
[Bemærkning til integrator: Følgende bemærkninger om
lokale restriktioner skal offentliggøres i al dokumentation til
slutbrugeren, hvis systemet eller produktet indeholder trådløse
produkter.]
På grund af at de frekvenser, der er anvendt i 802.11b/802.11g
trådløst LAN, ikke er harmoniseret i alle lande, er produkter
med 802.11b/802.11g kun beregnet til brug i specifikke lande
eller områder og er ikke tilladt at bruge i andre lande eller
områder end de anførte.
Som bruger af disse produkter skal du sørge for, at produktet
udelukkende bliver brugt i lande eller områder, hvortil de er
beregnet, og for at kontrollere at de er konfigureret med det
korrekte valg af frekvens og kanal for det pågældende land
eller område. Enhver afvigelse fra de tilladte indstillinger og
restriktioner i det pågældende land eller område kan være en
overtrædelse af gældende lov og kan således være strafbart.
Den europæiske variant er beregnet til brug i hele det europæiske
økonomiske samarbejdsområde. Godkendelse til brug er dog
videre begrænset i særlige lande eller landeområder, som f.eks:
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
Generelt
Europæiske standarder kræver maksimal strålingssendeeffekt på
100 mW effektiv isotropisk stråleeffekt (EIRP) og et frekvensområde
på mellem 2400 - 2483,5 MHz.
Det lave bånd på 5,15 - 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs
brug.
Belgien
Dette produkt kan bruges udendørs, men for
udendørstransmissioner over 300 meter kræves en licens fra BIPT.
Restriktionen bør angives i vejledningen på følgende måde:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Frankrig
Det lave bånd på 5,15 - 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs
brug.
Kapitel 6.
Appendiks
125
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabriquant.
WEEE-Symbolet
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Kapitel 6.
Appendiks
126
Korrekt bortskaffelse af batterier i det produkt
(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer
for affald)
(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer
for affald)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør
hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund
af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Dette symbol på batteriet, vejledningen eller indpakningen angiver,
at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. De kemiske symboler Hg, Cd eller Pb angiver,
at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger
grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer forårsage skade, der kan have
negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan
de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne
og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør
hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Batterierne skal indsamles adskilt fra almindeligt husholdningsaffald
for korrekt genvinding og aflevere dem til genbrug ved hjælp af det
lokale, gratis genbrugssystem.
Produktspecifikationer
Systemspecifikationerne kan variere afhængigt af de enkelte
modeller. For detaljerede systemspecifikationer henvises til
produktkataloget.
CPU (ekstraudstyr)
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor
Intel Pentium/Celeron Processor
AMD Dual Core Processor
Primær hukommelse
(ekstraudstyr)
Hukommelsestype: D
DR3 2 SODIMM,
DDR3L 2 SODIMM
Primær chipsæt
(ekstraudstyr)
Intel HM70
Intel HM75
Intel HM77
Intel NM70
AMD A68M
Lagerenhed
(ekstraudstyr)
SSD
7mmH SATA HDD
9.5mmH SATA HDD
Grafik (ekstraudstyr)
Intel HD Graphics (Internal)
Intel HD Graphics 3000 (Internal)
Intel HD Graphics 4000 (Internal)
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)
AMD Radeon HD 7340 (Internal)
AMD Radeon HD 7310 (Internal)
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
Kapitel 6.
Appendiks
Brugsmiljø
127
Temperatur: - 5-40°C ved opbevaring,
10-35°C ved brug
Luftfugtighed: 5
-90% ved opbevaring,
20-80% ved brug
Nominel spænding
vekselstrøm/jævnstrøm
(ekstraudstyr)
Input) 100 - 240V~, 50/60Hz,
Nominel spænding
for pc (ekstraudstyr)
19VDC 2.1A (40W) /
19VDC 3.16A (60W)
Output) 1
9VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
•• Komponenter, der er ekstraudstyr, kan leveres afhængigt
af den pågældede computermodel.
•• Systemspecifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel.
•• Harddiskens kapacitet på en computer med
Recovery installeret, vil blive vist som mindre end i
produktspecifikationerne.
•• Mængden af hukommelse, som Windows kan bruge,
kan være mindre end den reelle mængde af tilgængelig
hukommelse.
Produktspecifikationer
Registrerede varemærker
Kapitel 6.
Appendiks
ENERGY STAR®-partner
Som ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG fastslået, at
dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne
for energibesparelse.
Samsung er et registreret varemærke tilhørende Samsung Co., Ltd.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core er registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation.
AMD, Dual-Core/Quad-Core er registrerede varemærker tilhørende
AMD Corporation.
Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Alle andre produkt- eller virksomhedsnavne i den vejledning er
registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.
128
HDMI
Ordliste
Kapitel 6.
Appendiks
129
Ordlisten indeholder begreber, der er anvendt i den brugsvejledning. For oplysninger om andre begreber end disse henvises til Windows Help.
Backup
Direct X
En metode til at gemme aktuel data, så den kan gendannes
senere, hvis det er nødvendigt. Backup er en måde, hvorpå du
kan gendanne computerdata, hvis data eller en computer bliver
ødelagt.
Et programinterface, der gør det muligt at aktivere Windowsprogrammer, så du kan få adgang til hardware-enheder med høj
hastighed. Da funktionshastigheden for grafik, hukommelse og
lydkort skal være meget høj for at kunne levere video og lyd i høj
kvalitet til spil, gør DirectX det muligt skabe hurtigere kontrol
og interaktion mellem programmer og hardware-enheder. Ved
hjælp af Direct X er multimedie-ydelsen i Windows blevet kraftigt
forbedret.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
DRAM er en hukommelsestype med celler, der består af en
kondensator og en transistor, der er procuceret prisbesparende
SDRAM er en hukommelsestype med en ydelse, der er blevet
forbedret ved at synkronisere uret med det eksterne CPU-ur. DDR
SDRAM er en hukommelsestype med en ydelse, der er blevet
forbedret ved at fordoble funktionshastigheden for SDRAM og
bruges hyppigt i vore dage. Den computer bruger DDR SDRAM.
Driver
Software, der interagerer mellem hardware og styresystemet.
Styresystemet kender hardware-oplysningerne og
kontrollerer hardware. Generelt bliver drivere leveret med den
korresponderende hardware-enhed.
Deling
D-sub (D-subminiature)
Det henviser til indstillingen af en ressource på en computer, som
f.eks. en mappe eller en printer, så andre brugere også kan anvende
den.
Dette er kabelforbindelsen mellem en almindelig CRT-skærm og
computeren. Analog video udsendes gennem dette kabel.
Delt mappe
En strømstyringsfunktion, der gør det muligt for computere at
spare på strømforbruget, når de ikke anvendes. Når en computer
er i dvaletilstand, bliver data i computerens hukommelse ikke
lagret på harddisken. Hvis der slukkes for strømmen, vil data i
hukommelsen gå tabt.
En mappe, der kan bruges af andre brugere på netværket.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Dette henviser til automatisk allokering af IP-adresser til brugere på
netværket af netværksadministratorer.
Dvaletilstand
Ordliste
Kapitel 6.
Appendiks
130
Strømbesparelsestilstand
Genopladelig USB
En strømfunktion, der gemmer al data i hukommelsen på
harddisken og slukker for CPU og harddisk. Når du afbryder
dvaletilstanden bliver alle programmer, der var aktive, gendannet
til deres sidste tilstand.
Med dette program kan du levere strøm til en bestemt USB-port,
når systemet er i strømbesparelsestilstand, dvaletilstand eller
slukket.
Dvd (Digital Versatile Disk)
Dette er en digital video/lydgrænsefladespecifikation, der overfører
billede og lyd via et enkelt kabel.
Dvd-mediet blev udviklet som erstatning for cd’en (compact disc).
Selv om formen og størrelsen af en disk er den samme som for
cd’er, er kapaciteten for en dvd mindst 4,7 GB, mens kapaciteten
for en cd er på 600 MB. Dvd-video er digitalt i modsætning til VHSvideo (der er analogt) og understøtter MPEG2-komprimering og
digital audio. For at kunne afspille en dvd er det nødvendigt med
et dvd-drev.
Enhedshåndtering
HDMI
Hurtig start
Det henviser til en værktøjsbjælke, der kan konfigureres, så du
kan starte programmer som f.eks. Internet Explorer eller vise
skrivebordet i Windows med et enkelt klik. Du kan tilføje et hvilket
som helst ikon til hurtigstartsområdet i proceslinjen og starte ofte
anvendte programmer ved at trykke på de respektive ikoner.
Et administrativt værktøj til at håndtere computerenheder. Du kan
tilføje eller fjerne hardware eller opdatere en enhedsdriver ved
hjælp af Enhedshåndtering.
IEEE802.XX
Firewall
Ikon
Et sikkerhedssystem, der anvendes til at beskytte et internt
netværk eller intranet fra eksterne netværk ved hjælp af en
godkendelseprocedure.
Det refererer til et lille billede, der repræsenterer en fil, som
brugerne kan benytte.
Dette er et sæt specifikationer, der er udviklet af IEEE’s 802-komite
for LAN-tilslutningsmetoden med navnet XX.
Ordliste
Kapitel 6.
Appendiks
131
Klient
Netværk
Det begreb refererer til en computer, der bruger en ressource på et
delt netværk, der leveres af en server.
En gruppe af computere og enheder, som f.eks. printere og
scannere, der er forbundet ved hjælp af et kommunikationspunkt.
Et netværk kan både være lille og stort og der kan etableres
forbindelse permanent ved hjælp af kabler eller midlertidigt ved
hjælp af telefonlinjer eller trådløse punkter. Det største netværk er
internettet, som er et verdensomspændende netværk.
LAN (Local Area Network)
Et kommunikationsnetværk, der kobler computere, printere og
andre enheder sammen inden for et lokalt område som f.eks.
inde i en bygning. Et LAN muliggør kommunikation mellem
alle tilsluttede enheder på netværket. Den aktuelle LAN-model
anvender Ethernet-mediets adgangskontrolmetode, der blev
udviklet i starten af 1980’erne. For at etablere forbindelse til
et Ethernet er det nødvendigt med et netværkskort, der også
kaldes et LAN-kort, Ethernet-kort eller netværksinterfacekort.
For at kunne udveksle data mellem computere er det udover
hardware-komponenterne også nødvendigt med en protokol. Som
standardprotokol anvender Windows Vista TCP/IP.
LCD (Liquid Crystal Display)
Der er LCD-skærmtyper af typerne Passive Matrix og Active Matrix.
Den computer anvender en Active Matrix LCD-type, der kaldes
TFT LCD. Da en LCD-skærm udgøres af transistorer i stedet for
katoderør, som ved en CRT-skærm, kan den gøres meget tynd. Da
den ikke blinker, reduceres også belastningen på øjnene.
Meddelelsesområde
Det henviser til højre område i proceslinjen med programikoner,
lydstyrkekontrol, strømfunktioner og klokkeslæt.
Netværksadministrator
En bruger, der planlægger, konfigurerer og håndterer
netværkshandlinger. Nogle gange kaldes en netværksadministrator
også for en systemadministrator.
Partition
Dette henviser til handlingen med at opdele lagringspladsen på en
harddisk i separate dataområder, der kaldes for partitioner. Hvis en
harddisk på 100 GB partitioneres i 2 partitioner på hver 50 GB, kan
harddisken anvendes, som hvis der er to harddiske.
PCMCIA-kort
(Personal Computer Memory Card International Association-kort)
Dette er en udvidet kortslotspecifikation til mobile computere, som
f.eks. bærbare computere. Ikke kun hukommelsesenheder men
også eksterne enheder som f.eks. harddiske, netværkskort mv. kan
sluttes til denne kortslot.
Ordliste
Kapitel 6.
Appendiks
Protokol
USB (Universal Serial Bus)
En protokol er et regelsæt, der anvendes af computere til
at kommunikere med hinanden via et netværk. En protokol
er en konvention eller standard, der styrer eller aktiverer
forbindelsen, kommunikationen og dataoverførslen med
computerendepunkter. Den definerer dataoverførselsprocedurerne
og transmissionsmediet for mere effektive netværksfunktioner.
Det henviser til en seriel interface-standard, der er udviklet
til erstatning for almindelige interface-standarder som f.eks.
serielforbindelse og PS/2.
SDHC-kort (Secure Digital High Capacity-kort)
Dette er udvidelsen af SD-kortet, der understøtter over 2 GB.
Server
Generelt henviser en server til en computer, der leverer delte
ressourcer til brugerne af et netværk.
Systemfil
Systemfiler henviser til filer, der læses og bruges af Windowsstyresystemet. Generelt må systemfiler ikke slettes eller flyttes.
TCP/IPv4
Dette er et adressesystem på 4 byte (32 bit), der adskiller hver
byte (8 bit) med en prik, og hver byte er repræsenteret med et
decimaltal.
132
Specifikationer for datatransmission er nogle af de
grænsefladestandarder, der anvendes ved tilslutning af en
computer til periferienheder. Disse specifikationer omfatter USB 1.0,
1.1, 2.0 og 3.0.
Det er relevant at understøtte periferienheder, der kræver højere
datahastigheder, som f.eks. AV-enheder, sekundære harddiske
eller cd-rw-drev. Jo højere version (f.eks. USB 3.0), jo højere
datahastighed er der tale om.
Windows Media Player
Et multimedia-program, der er inkluderet i Windows. Med det
program kan du afspille mediefiler, oprette en musik-cd, lytte til
radio-udsendelser, søge efter og håndtere mediefiler, kopiere filer
til eksterne enheder, osv.
Download PDF

advertising