Samsung | SM-T580 | Samsung Galaxy Tab A 10.1'' (2016) Wi-Fi (16 GB) Bruksanvisning (Marshmallow)

SM-T580
Brukerhåndbok
Norwegian. 08/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
Apper
4 Les dette først
5 Innhold i produktesken
6Enhetsoppsett
8Batteri
11 Minnekort (microSD-kort)
12 Slå enheten på og av
13Berøringsskjerm
16Startskjermbildet
21Låseskjerm
22Varselspanel
24 Angi tekst
26 Ta et bilde av skjermen
27 Åpne apper
27Flervindu
31Samsung-konto
33 Overføre data fra din gamle enhet
35 Enhets- og dataadministrasjon
37 Rask tilkobling
40Delingsfunksjoner
41 Installere eller avinstallere apper
43Kontakter
45Internett
46E-post
47Kamera
53Galleri
55 S Planner
57 Mine filer
57Notat
58Klokke
59Kalkulator
60Google-apper
Innstillinger
62Innledning
62Wi-Fi
64Bluetooth
66Flymodus
66Databruk
2
Innholdsfortegnelse
66 Flere tilkoblingsinnstillinger
68 Smart Manager
70Apper
70Lyd
71Varsler
71 Ikke forstyrr
72Skjerm
72 Avanserte funksjoner
73Brukere
74Bakgrunnsbilde
74Startskjerm
75 Låseskjerm og sikkerhet
76Personvern
78Tilgjengelighet
79Kontoer
80Google
80 Sikkerhetskopier og nullstill
80 Språk og inndata
81Batteri
81Lagring
82Tilbehør
82 Dato og tid
82Brukerhåndbok
82 Om enheten
Tillegg
83Feilsøking
88 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen
leverandør enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Trykk på Apper → Innstillinger → Om enheten for å se FCC-ID-en.
4
Grunnleggende
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
5
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Kamera foran
Lyssensor
Strømtast
Volumtast
Berøringsskjerm
Minnekortspor
Hjem-tast
Nylig brukte-tast
Tilbake-tast
Flerfunksjonskontakt
Mikrofon
Hodesettkontakt
GPS-antenne
Hovedantenne
Fotolys
Kamera bak
Høyttaler
Høyttaler
6
Grunnleggende
Enheten og tastaturdekselet inneholder magneter. American Heart Association (USA)
og Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Storbritannia) advarer
begge om at magneter kan påvirke ytelsen til innopererte pacemakere, kardiovertere
(ICD-enheter), defibrillatorer, insulinpumper eller andre elektronisk-medisinske
enheter (samlet kalt "medisinsk enhet") innenfor en avstand på 15 cm. Hvis du bruker
slike medisinske enheter av noe slag, MÅ DU IKKE BRUKE DENNE ENHETEN OG
TASTATURDEKSELET UTEN FØRST Å HA KLARERT DETTE MED LEGEN DIN.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
Taster
Tast
Funksjon
Strøm
Nylig brukte
Hjem
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på og hold for å starte delt skjerm-visningen.
• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst.
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
7
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
det.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til
flerfunksjonskontakten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og
deretter kobler du den fra stikkontakten.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i
bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og
lett tilgjengelig under lading.
8
Grunnleggende
Vise gjenstående ladetid
Åpne startskjermbildet mens enheten lades, og trykk på Apper → Innstillinger → Batteri.
Faktisk ladetid kan variere, avhengig av enhetens status og ladeforholdene. Det kan
hende at gjenstående tid ikke vises når du lader enheten på et veldig kaldt eller veldig
varmt sted.
Redusere batteriforbruket
Enheten har til ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm.
• Optimaliser enheten ved å bruke Smart Manager.
• Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres, for eksempel e-post.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
9
Grunnleggende
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
Strømsparing
Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.
På startskjermbildet trykker du på Apper → Innstillinger → Batteri → Strømsparing, og trykker
deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil starte strømsparingsmodus automatisk når den gjenværende batteristrømmen når et
forhåndsinnstilt nivå, trykker du på Start strømsparing, og velger et alternativ.
Ultra strømsparingsmodus
Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør
enheten følgende:
• Begrenser tilgjengelige apper til kun viktige og utvalgte apper.
• Deaktiverer Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene.
På startskjermbildet trykker du på Apper → Innstillinger → Batteri → Ultra
strømsparingsmodus, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på MER → Deaktiver Ultra strømsp.
modus.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
10
Grunnleggende
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort med kapasitet på opptil 200 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte
minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere
minnekortet.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4 Lukk dekselet for minnekortsporet.
11
Grunnleggende
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
På startskjermbildet trykker du på Apper → Innstillinger → Lagring → SD-kort → Løs ut.
1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
3 Lukk dekselet for minnekortsporet.
Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er
ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av feil bruk av minnekort eller bruk av
skadede minnekort, inkludert tap av data.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.
Trykk på Apper → Innstillinger → Lagring → SD-kort → Formater → FORMATER på
startskjermbildet.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
fra brukerens handlinger.
Slå enheten på og av
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
12
Grunnleggende
Starte enheten på nytt
Hvis enheten har låst seg og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volum
ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Strømtast
Volum ned-tast
Berøringsskjerm
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
13
Grunnleggende
Trykke
Trykk på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en knapp på
skjermen, eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige
alternativer.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.
14
Grunnleggende
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt
for å gå tilbake.
Stryke
Stryk til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Stryk opp- eller
nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel
kontakter.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å
zoome ut.
15
Grunnleggende
Startskjermbildet
Startskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller trykker på en av
panelindikatorene nederst på skjermen.
En widget
Panelindikatorer
En app
En mappe
Nyhetsskjermbildeindikator. Se
de nyeste artiklene i forskjellige
kategorier.
Appskjermbildeikon
Favorittapper
16
Grunnleggende
Alternativer på startskjermbildet
Trykk på Apper → Innstillinger → Startskjerm på startskjermbildet for å få tilgang til de
tilgjengelige alternativene. Du kan også gå til startskjermbildet og trykke på og holde et tomt
område. Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler. Du
kan også angi bakgrunn for startskjermbildet, legge til widgeter på startskjermbildet, og mer.
• Bakgrunn: Endre innstillingene for bakgrunnen til startskjermbildet og låseskjermen.
• Widgeter: Legg til widgeter på startskjermbildet. Widgeter er små apper som
starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på
startskjermbildet.
Legge til elementer
Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til
startskjermbildet.
Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet,
trykker på Widgeter, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.
Flytte elementer
Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering. Du kan også
flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Du kan flytte et element på en enklere måte ved å trykke på og holde elementet og dra det til
Flytt apper øverst på skjermen. Elementet flyttes til panelet øverst på skjermen. Stryk til venstre
eller høyre for å gå til et annet panel, og dra elementet til den nye plasseringen.
17
Grunnleggende
Fjerne elementer
Trykk på og hold et element, og dra det deretter til Fjern øverst på skjermen.
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.
3 Trykk på Angi mappenavn, og skriv inn et mappenavn.
For å endre mappefargen kan du trykke på
.
Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på , merker av for appene og
trykker deretter på LEGG TIL. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på
startskjermbildet.
Hvis du vil fjerne apper fra en mappe og flytte dem til startskjermbildet, trykker du på mappen
og drar appen til startskjermbildet.
Hvis du vil slette apper i en mappe, trykker du på mappen og drar appen du vil slette, til Fjern
øverst på skjermen.
18
Grunnleggende
Administrere paneler
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et
panel.
Hvis du vil legge til et panel, stryker du til venstre og trykker på
.
Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny
plassering.
Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til Fjern
øverst på skjermen.
Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjermbilde, trykker du på
.
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
På startskjermbildet trykker du på Apper for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre
paneler, stryker du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen.
Flytte elementer
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
På appskjermbildet trykker du på REDIGER. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny
plassering.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper du vil bruke.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
1 På appskjermbildet trykker du på REDIGER.
2 Trykk på og hold en app, og dra den deretter over en annen app.
19
Grunnleggende
3 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.
4 Trykk på Angi mappenavn, og skriv inn et mappenavn.
For å endre mappefargen kan du trykke på
.
Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på , merker av for appene og
trykker deretter på LEGG TIL. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på
appskjermbildet.
Hvis du vil slette en mappe, velger du en mappe med
mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
. Bare mappen vil bli slettet. Appene i
Reorganisere elementer
Du kan sortere elementene på appskjermbildet i alfabetisk rekkefølge.
Trykk på A-Å → LAGRE på appskjermbildet.
Søke etter elementer
Du kan søke etter elementer på appskjermbildet.
Trykk på SØK på appskjermbildet, og skriv inn det du vil søke etter. Enheten søker etter og viser
elementene som inneholder tegnene du skrev inn.
20
Grunnleggende
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen,
kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
Ikon
Betydning
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
GPS aktivert
Alarm aktivert
Lydløs modus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
Skjermen låses med Stryk, som er standardmetoden for å låse skjermen.
Trykk på strømtasten eller Hjem-tasten, og stryk i en hvilken som helst retning for å låse opp
skjermen.
21
Grunnleggende
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, trykker du på Innstillinger → Låseskjerm og sikkerhet →
Skjermlåstype på appskjermbildet og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode eller et passord som skjermlåsmetode, kan du beskytte
din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en
skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter
for å få den tilbakestilt.
• Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Låseskjerm og sikkerhet →
Innstillinger for sikker lås og trykker deretter på Auto. fabrikktilb.st.-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Varselspanel
Bruke varselspanelet
Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om
ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
22
Grunnleggende
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Start Innstillinger.
Bytt mellom brukerkontoer
eller legg til nye brukerkontoer.
Hurtigvalgknapper
Vis alle hurtigvalgknappene.
Juster lysstyrken.
Start Rask tilkobling.
Trykk på et varsel og utfør
forskjellige handlinger.
Fjern alle varsler.
Gå til varselsinnstillingene.
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtigvalgknapper for å aktivere noen funksjoner. Stryk til venstre eller høyre i
knappeområdet eller trykk på
for å vise flere knapper. Hvis du vil se flere detaljerte
innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på
den deretter til en ny plassering.
→ REDIGER, trykker på og holder en knapp og drar
23
Grunnleggende
S Finder
Søk etter mange ulike typer innhold med søkeord.
Søke etter innhold på enheten
Åpne varselspanelet og trykk på
→ S Finder.
Oppgi et søkeord i søkefeltet eller trykk på
og si et søkeord.
Trykk på Filter under søkefeltet og velg deretter filterdetaljer, for å få et bedre tilpasset resultat.
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende e-postmeldinger, opprette
notater og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Sett inn et linjeskift.
Flytt markøren.
Sett inn spesialtegn.
Sett inn et mellomrom.
Endre tastaturinnstillingene.
Endre inndataspråk
Trykk på → Legg til inndataspråk, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger
to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på
mellomromstasten.
24
Grunnleggende
Flere tastaturfunksjoner
Trykk på og hold for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for
-ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.
• : Angi tekst ved hjelp av tale.
Slett det foregående ordet.
Endre innstillinger for
taleinndata.
• Start å angi tekst med tale eller
sett det på pause.
: Bytt til håndskriftmodus.
Bytt mellom tall- og
tegnmodus.
Endre tastaturinnstillingene.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• : Legg til et element fra utklippstavlen.
• : Sett inn humørikoner.
• : Bytt til det flytende eller delte tastaturet. Du kan flytte tastaturet til et annet sted ved å
dra i fanen.
• : Endre tastaturinnstillingene.
25
Grunnleggende
Kopiere og lime inn
1 Trykk på og hold noe tekst.
2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
teksten.
3 Trykk på Kopier eller Klipp ut.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
Ta et bilde av skjermen
Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.
Ta et bilde av skjermen
Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i
Galleri.
Du kan også ta et bilde av skjermen ved å dra hånden til venstre eller høyre over skjermen. Hvis
denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appskjermbildet, trykke på Innstillinger →
Avanserte funksjoner → Dra håndflaten over for å ta et bilde og deretter trykke på bryteren
for å aktivere den.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
Smart bilde av skjermen
Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i. Du kan også umiddelbart
beskjære og dele bildet som du har tatt av skjermen.
Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appsskjermbildet, trykke på Innstillinger →
Avanserte funksjoner → Smart bilde av skjermen og deretter trykke på bryteren for å aktivere
den. Du kan bruke ett av følgende alternativer på bilder du tar av skjermen.
• Ta bilde av mer: Du kan ta bilde av mer innhold som fortsetter over flere skjermbilder, for
eksempel en nettside. Skjermen blar automatisk ned, og mer innhold vises.
26
Grunnleggende
• Del: Del bildet du har tatt av skjermen.
• Beskjær: Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen.
Åpne apper
På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.
Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på
brukt appvindu.
, og velger et nylig
Lukke en app
Trykk på , og dra et nylig brukt appvindu til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke
alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på LUKK ALLE.
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også
kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjerm-visning
Sprettoppvisning
27
Grunnleggende
Delt skjerm-visning
1 Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
2 Stryk opp- eller nedover og trykk på på et nylig brukt appvindu.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
3 Stryk mot venstre eller høyre, og velg en annen app som skal startes.
Du kan også starte delt skjerm-visningen ved å trykke på og holde
28
.
Grunnleggende
Bruke flere alternativer
Når du bruker apper i delt skjerm-visningen, kan du velge et appvindu og deretter trykke på
sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:
• : Bytt plassering mellom appvinduer.
• : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et
element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.
29
Grunnleggende
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• : Minimer vinduet.
• : Maksimer vinduet.
• : Lukk appen.
Justere vindusstørrelsen
Dra sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
30
Grunnleggende
Sprettoppvisning
1 Start en app på appskjermbildet som du vil bruke i sprettoppvisningen.
2 Dra ned diagonalt fra én av endene av den øverste kanten.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
Dra og slipp innhold.
Minimer vinduet.
Lukk appen.
Maksimer vinduet.
Flytte sprettoppvinduer
Trykk på og hold sirkelen på et vindu og dra den til en ny plassering for å flytte på et
sprettoppvindu.
Samsung-konto
Innledning
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen er registrert,
kan du bruke apper fra Samsung uten at du må logge deg på kontoen.
Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer, kan du åpne appskjermbildet
og trykke på Innstillinger → Kontoer → Samsung-konto → Hjelp.
31
Grunnleggende
Registrere Samsung-kontoen
Registrere en ny Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.
1 Trykk på Innstillinger → Kontoer → Legg til konto på appskjermbildet.
2 Trykk på Samsung-konto → OPPRETT KONTO.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
Registrere en eksisterende Samsung-konto
Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.
1 Trykk på Innstillinger → Kontoer → Legg til konto på appskjermbildet.
2 Trykk på Samsung-konto.
3 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk på LOGG PÅ.
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på Har du glemt ID-en eller passordet
ditt? Du kan finne kontoinformasjonen når du angir den nødvendige informasjonen og
sikkerhetskoden som vises på skjermen.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for
eksempel kontakter og hendelser.
1 Trykk på Innstillinger → Kontoer på appskjermbildet.
2 Trykk på Samsung-konto og deretter på kontoen som skal fjernes.
3 Trykk på MER → Fjern konto → FJERN KONTO.
4 Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på BEKREFT.
5 Trykk på FJERN KONTO.
32
Grunnleggende
Overføre data fra din gamle enhet
Du kan overføre data fra en gammel enhet til enheten din via Samsung Smart Switch.
Følgende versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.
• Mobilversjon: Overfør data mellom mobile enheter. Du kan laste ned appen fra Galaxy Apps
eller Play Butikk.
• Datamaskinversjon: Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned
appen fra www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data trådløst
Du kan overføre data fra den gamle enheten til enheten din.
1 Last ned og installer Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butikk på den gamle enheten.
2 Plasser enhetene nær hverandre.
3 Start Smart Switch på begge enheter.
4 Velg den gamle enhetstypen fra listen på enheten din, og trykk på START.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
33
Grunnleggende
Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin, og importer dataene til den
enheten din.
1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
2 Start Smart Switch på datamaskinen.
Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en
datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det
femte trinnet.
3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble
deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.
34
Grunnleggende
Enhets- og dataadministrasjon
Koble enheten til en datamaskin for dataoverføring
Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller
omvendt.
Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap
eller skade på enheten.
Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub.
Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på Overføre mediefiler via USB → Overføre
mediefiler.
Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten, trykker du på Overføre bilder.
3 Trykk på TILLAT for å gi datamaskinen tilgang til dataene på enheten.
Når datamaskinen gjenkjenner enheten, vises enheten på datamaskinen.
4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Oppdatere enheten
Enheten kan oppdateres til den nyeste programvaren.
Oppdatere trådløst
Enheten kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten
(firmware over-the-air).
Trykk på Innstillinger → Om enheten → Last ned oppdateringer manuelt på appskjermbildet.
35
Grunnleggende
Oppdatere med Smart Switch
Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.
1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart
Switch.
2 Start Smart Switch på datamaskinen.
3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering
er tilgjengelig.
• Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
• Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen.
Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra
datamaskinen før du oppdaterer.
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan
sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopieringskonto og få tilgang til
dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller
gjenopprette data. Du finner mer informasjon ved å gå til Samsung-konto og velge Kontoer.
Bruke en Samsung-konto
Trykk på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Sikkerhetskopier mine data på
appskjermbildet for Samsung-kontoen, trykk på bryterne ved siden av elementene du vil
sikkerhetskopiere, for å aktivere dem, og trykk deretter på SIKKERHETSKOPIER NÅ.
Trykk på Automatisk sikkerhetskopiering-bryteren for å angi at enheten skal ta sikkerhetskopier
av data automatisk.
Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på Gjenopprett.
Gjeldende data vil bli slettet fra enheten for å gjenopprette de valgte elementene.
36
Grunnleggende
Bruke en Google-konto
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill →
Sikkerhetskopier mine data for Google-kontoen og trykker deretter på bryteren for å
aktivere denne funksjonen. Trykk på Sikkerhetskopieringskonto, og velg en konto som
sikkerhetskopieringskonto.
Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på Automatisk
gjenoppretting-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir
sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.
Utføre en nullstilling av dataene
Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data hvis du vil ha mer informasjon.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill til
fabrikkdata → TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Enheten startes automatisk på nytt.
Rask tilkobling
Innledning
Søk raskt etter og koble til enheter i nærheten, som Bluetooth-hodesett eller TV-er, ved hjelp av
Rask tilkobling-funksjonen.
• Hvis enheten du vil koble til, ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du aktivere
Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funksjonen på den før du starter Rask tilkobling på
enheten din.
• Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen
eller det delte innholdet.
37
Grunnleggende
Koble til andre enheter
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene aktiveres automatisk.
→ REDIGER og
Hvis Rask tilkobling ikke er synlig på varselspanelet, trykker du på
trykker deretter på Rask tilkobling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Trykk på Søk etter enheter i nærh.
Hvis ingen enheter er koblet til tidligere, søker enheten automatisk etter enheter i nærheten.
3 Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
Hvis du vil endre synlighetsinnstillingen for enheten, trykker du på MER → Angi
enhetssynlighet, og velger deretter et alternativ.
Dele innhold
Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
2 Trykk på Søk etter enheter i nærh.
3 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
4 Trykk på Del innhold og velg en mediekategori.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å sende innhold til den tilkoblede enheten.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den valgte mediekategorien.
38
Grunnleggende
Koble til en TV
Koble sammen enheten og en TV for å se innholdet på enheten på en større skjerm. Du kan
kanskje bruke flere funksjoner, avhengig av den tilkoblede TV-en.
1 Slå TV-en på, og plasser enheten i nærheten av TV-en.
2 Åpne varselspanelet og trykk på Rask tilkobling → Søk etter enheter i nærh.
3 Velg TV-en.
Listen over funksjoner som du kan bruke med TV-en, vises.
4 Velg en funksjon, og følg instruksjonene på skjermen for å bruke denne funksjonen.
Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av TV-en.
• Smart View: Vis innholdet på enheten på TV-skjermen. Du må kanskje aktivere Screen
Mirroring-funksjonen på TV-en, avhengig av TV-en du ønsker å koble til. Hvis TV-en ikke
støtter Screen Mirroring-funksjonen, må du bruke kompatibelt tilbehør til å aktivere
denne funksjonen. Kompatibelt tilbehør er for eksempel HomeSync og en AllShare Castdongle.
• TV til mobilenhet: Se på TV på enhetens skjerm. Du kan fortsette å se på TV innenfor det
tillatte tilkoblingsområdet.
• Kontroller TV: Bruk enheten som en fjernkontroll til TV-en.
• Orientering på TV: Angi at TV-en skal slås på automatisk i samsvar med den
forhåndsinnstilte tiden angitt på enheten, og at informasjon om klokkeslett, vær og
tidsplan, skal vises på skjermen. For å kunne bruke denne funksjonen må enheten og TVen være koblet til det samme tilgangspunktet.
• Registrer TV / Avregistrer TV: Registrer TV-en på enheten din for å bruke ytterligere
funksjoner, som Kontroller TV og Orientering på TV.
• Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av tilkoblingen.
• Hvis TV-en ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan du
ikke vise DRM-beskyttet (Digital Rights Management) innhold på TV-en.
39
Grunnleggende
Strømme innhold på den registrerte TV-en
Hvis du registrerer en TV på enheten, kan du enklere koble til TV-en mens du spiller av innhold.
Når enheten gjenkjenner den registrerte TV-en mens du ser på innhold, vil
enheten. Trykk på ikonet for å spille av innholdet fra enheten, på TV-en.
-ikonet vises på
• Denne funksjonen støttes bare av enhetens standardapp for galleri.
• Når den registrerte TV-en er koblet til et strømuttak, kan du bruke denne funksjonen
selv om TV-skjermen er slått av.
Delingsfunksjoner
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på Del, og velg en delingsmetode, for eksempel Bluetooth og e-post.
Du kan også bruke følgende alternativer:
• Smart View: Vis innholdet på skjermen på enheten på en større skjerm via en trådløs
tilkobling.
• Deling i nærheten: Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct, Bluetooth og
mer.
• Skriv ut: Skriv ut innhold ved hjelp av skrivertilleggene som er installert på enheten.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å dele bildet med andre.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
40
Apper
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Apps
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Trykk på Samsung → Galaxy Apps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller trykk på SØK for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALL. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Trykk på Play Butikk på appskjermbildet.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller trykk på søkefeltet for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
41
Apper
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
På appskjermbildet trykker du på REDIGER.
-ikonet vises på appene som du kan deaktivere
eller avinstallere. Velg en app og trykk på DEAKTIVER eller OK. På appskjermbildet kan du også
trykke på Innstillinger → Apper → Appstyring, velge en app og deretter trykke på DEAKTIVER
eller AVINSTALLER.
• DEAKTIVER: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
• AVINSTALLER: Avinstaller nedlastede apper.
Aktivere apper
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Apper → Appstyring →
velger en app og trykker deretter på AKTIVER.
→ Deaktivert,
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på TILLAT i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
For å se tillatelsesinnstillingene for apper, åpner du appskjermbildet og trykker på Innstillinger
→ Apper → Appstyring. Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og
endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, åpner du
appskjermbildet og trykker på Innstillinger → Personvern → Apptillatelser. Velg et element, og
trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
42
Apper
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette kontakter manuelt
1 Trykk på Kontakter på appskjermbildet.
2 Trykk på og velg lagringsplassering.
3 Angi kontaktinformasjon.
• : Legg til et bilde.
• /
: Legg til eller slett et kontaktfelt.
4 Trykk på LAGRE.
Importere kontakter
Importer kontakter fra lagringsplasseringer til din enhet.
1 Trykk på Kontakter på appskjermbildet.
2 I kontaktlisten trykker du på MER → Innstillinger → Importer/eksporter kontakter →
IMPORTER, og velger et importalternativ.
43
Apper
Søke etter kontakter
På appskjermbildet trykker du på Kontakter.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
• : Legg til i favorittkontakter.
• : Skriv en e-post.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1 Trykk på Kontakter på appskjermbildet.
2 Trykk på MER → Del.
3 Merk av for kontakter, og trykk på DEL.
4 Velg en delemetode.
44
Apper
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1 Trykk på Internett på appskjermbildet.
2 Trykk på adressefeltet.
3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
Gå til siden som du tidligere var
innom.
Få tilgang til flere alternativer.
Vis dine bokmerker, lagrede
nettsider og nylig historikk.
Lukk fanen.
Åpne startsiden.
Åpne en ny fane.
Oppdater den gjeldende
nettsiden.
45
Apper
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du lagre og administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for
seg. Du kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord.
Aktivere hemmelig modus
Trykk på MER → Aktiver Hemmelig modus. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang,
må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passordet.
Trykk på MER → Innstillinger → Personvern → Hemmelig modus-sikkerhet → Endre
passord.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på MER → Deaktiver Hemmelig modus. Du kan også lukke Internett-appen.
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1 Trykk på Samsung → E-post på appskjermbildet.
2 Angi e-postadressen og passord og trykk LOGG PÅ.
Trykk på MANUELT OPPSETT for å registrere en bedrifts-e-postkonto manuelt.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på MER → Innstillinger → Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på MER → Kontoinnstillinger → MER→ Angi standardkonto.
46
Apper
Sende e-post
1 Trykk på for å skrive en e-post.
2 Legg til mottakere, og skriv en e-post.
3 Trykk på SEND for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Stryk nedover på skjermen for
å hente inn e-poster manuelt.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på MER → Kontoinnstillinger → kontonavnet
ditt, og deretter trykker du på Synkroniser konto-bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.
Grunnleggende fotografering
Du kan ta bilder eller ta opp videoer. Se bildene og videoene dine i Galleri.
Trykk på Kamera på appskjermbildet.
Etiske regler for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
47
Apper
Ta bilder eller ta opp videoer
1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
2 Trykk på for å ta et bilde eller på hvis du vil ta opp en video.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å
zoome ut.
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen
vises, drar du justeringslinjen mot
eller .
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
Miniatyrbilde med
forhåndsvisning
Gjeldende modus
Ta opp en video.
Hurtiginnstillinger
Ta et bilde.
Bytt mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Kamerainnstillinger
Bildemodi
Stryk mot høyre på forhåndsvisningsskjermbildet for å få tilgang til listen over bildemodus. Du
kan også stryke mot venstre for å se bilder og videoer som du har tatt.
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den
skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
48
Apper
Starte Kamera fra låseskjermen
Hvis du raskt vil ta bilder, kan du starte Kamera fra låseskjermen.
Dra
utenfor den store sirkelen på låseskjermen.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera fra låseskjermen
mens sikkerhetsfunksjonene er aktivert.
Tilpasse fotograferingsmodi
Trykk på MODUS på forhåndsvisningsskjermbildet, og velg en modus.
Hvis du vil vise informasjon om hver modus, trykker du på INFO.
Hvis du vil endre rekkefølgen på modiene, trykker du på MER → Rediger, trykker på og holder et
modusikon og drar det til en ny plassering.
Hvis du vil legge til snarveier til modi på startskjermbildet, trykker du på MER → Legg til snarv.
på startskj.
Automodus
Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Auto.
Pro-modus
Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og
ISO-verdi, manuelt.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Pro. Velg alternativer og tilpass
innstillingene, og trykk deretter på
for å ta et bilde.
• : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger.
• : Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for objekter
som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier gjelder for objekter i rask bevegelse eller
dårlig opplyste objekter. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
• : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
49
Apper
Panorama
Ta en serie med bilder vannrett eller loddrett, og sett dem deretter sammen til ett
panoramabilde.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Panorama.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
Seriebilder
Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Seriebilder.
Trykk på og hold
for å ta flere bilder etter hverandre.
HDR (fyldig tone)
Ta bilder med fyldige farger og gjenskap detaljer selv i lyse og mørke områder.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → HDR (fyldig tone).
Uten effekt
Med effekt
50
Apper
Selfie
Ta selvportretter med kameraet foran.
1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på
for å bytte til kameraet foran for å ta et
selvportrett.
2 Trykk på MODUS → Selfie.
3 Se inn i kameralinsen foran.
4 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på skjermen for å ta et bilde av deg selv.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på
Opptaksmetoder (foran) og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
Natt
Ta et bilde ved svak belysning, uten å bruke blits.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Natt.
Skjønnhetsansikt
Ta et bilde med lysere ansikter for mykere bilder.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Skjønnhetsansikt.
Sport
Ta et bilde av motiver i hurtig bevegelse.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Sport.
Lyd og bilde
Ta et bilde med lyd. Enheten identifiserer bildene med
i Galleri.
På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på MODUS → Lyd og bilde.
51
→
Apper
Kamerainnstillinger
Hurtiginnstillinger
Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:
De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• : Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video.
• : Angi at enheten skal ta opp lyd før eller etter at du tar bilde.
• : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert bruker
lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. Punkt bruker lyset
på et konsentrert område i midten av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. Matrise
utjevner hele scenen.
• : Velg hvor lenge kameraet skal vente før et bilde blir tatt automatisk.
• : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
• : Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på
bildene, men de vil ta opp mer plass.
Kamerainnstillinger
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Videostørrelse (bak) / Videostørrelse (foran): Velg en oppløsning for videoer. Hvis du
bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Lagre bilder som forhåndsvist: Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige
motivet når du tar bilder med kameraet foran.
• Fullskjermvisning (16:9): Angi at enheten skal forhåndsvise bilder eller videoer i
fullskjermmodus.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved
fotografering av motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.
• GPS-signalstyrke kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel
mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du
vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
52
Apper
• Opptaksmetoder (foran): Velg fotograferingsalternativene du vil bruke.
• Se gjennom bilder: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring.
• Volumtastfunksjon: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller
zoomfunksjonen.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
Galleri
Innledning
Vis og administrer bilder og videoer som er lagret på enheten.
Vise bilder
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde eller en video.
Gå tilbake til det forrige
skjermbildet.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Endre bildet.
Del bildet med andre.
Juster bildet automatisk.
Slett bildet.
Forhåndsvisningsminiatyrbilder
for bilde og video
Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.
53
Apper
Vise videoer
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med
-ikonet i miniatyrbildet med
forhåndsvisning.
Vis videoer.
Få tilgang til flere
alternativer.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Juster volumet.
Flytt kontrollpanelet
mot venstre.
Flytt kontrollpanelet
mot høyre.
Endre skjermforhold.
Bytt til
sprettoppvideospilleren.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold for
å spole raskt bakover.
Gå til neste video.
Trykk på og hold for
å spole raskt forover.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
54
Apper
Slette bilder eller videoer
Slette et bilde eller en video
Velg et bilde eller en video og trykk deretter på Slett nederst på skjermen.
Slette flere bilder og videoer
1 Trykk på og hold et bilde eller en video som du vil slette, på hovedskjermbildet i Galleri.
2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
3 Trykk på SLETT.
Dele bilder eller videoer
Velg et bilde eller en video, trykk på Del nederst på skjermen, og velg deretter en delemetode.
S Planner
Innledning
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.
Opprette hendelser
1 Trykk på S Planner på appskjermbildet.
2 Trykk på eller trykk raskt to ganger på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
3 Legg inn hendelsesinformasjon.
55
Apper
Angi en tittel.
Velg en kalender som du vil
bruke eller synkronisere med.
Angi en start- og sluttdato for
hendelsen.
Still inn en alarm.
Angi posisjonen til hendelsen.
Legg ved et kart som viser
hendelsens posisjon.
Legg til flere detaljer.
4 Trykk på LAGRE for å lagre hendelsen.
Opprette oppgaver
1 Trykk på S Planner på appskjermbildet.
2 Trykk på OPPGAVER.
3 Angi oppgavedetaljer og trykk på I DAG eller I MORGEN for å angi en forfallsdag.
Hvis du vil legge til flere detaljer, trykker du på
.
4 Trykk på LAGRE for å lagre oppgaven.
Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Kontoer, velger en kontotjeneste, og trykker
deretter på Synkroniser Kalender-bryteren for å synkronisere hendelser og oppgaver med
kontoen.
Hvis du vil legge til kontoer du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og
trykker på S Planner → MER → Administrer kalendere → Legg til konto. Deretter velger du en
konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.
56
Apper
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.
På appskjermbildet trykker du på Mine filer.
Vis filer etter kategori, eller vis filer som er lagret på enheten.
Trykk på BRUK AV LAGRINGSPLASS for å sjekke status for brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på SØK for å søke etter filer eller mapper.
Notat
Opprett notater og organiser dem etter kategori.
Trykk på Notat på appskjermbildet.
Skrive notater
Trykk på
i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende
alternativer:
• Kategori: Opprett eller angi en kategori.
• Oppgaver: Legg til avmerkingsbokser i begynnelsen av hver rad for å lage en liste over
oppgaver.
• Bilde: Sett inn bilder.
• Tegning: Skriv eller tegn notater som skal settes inn. Du kan velge penntykkelse og farge.
• Tale: Foreta et taleopptak som skal settes inn.
Du lagrer notatet ved å trykke på LAGRE.
Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.
Søke etter notater
Trykk på SØK i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.
57
Apper
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
ALARM
Trykk på Samsung → Klokke → ALARM på appskjermbildet.
Angi alarmer
Angi et alarmtidspunkt og trykk på LAGRE.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
Hvis du vil angi en alarm med forskjellige alarmalternativer, trykker du på VALG, angir
alarmalternativer, og trykker deretter på LAGRE.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på klokkeikonet ved siden av alarmen i
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Trykk på AVVIS for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på UTSETT for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på
på en alarm i listen over alarmer.
VERDENSKLOKKE
Trykk på Samsung → Klokke → VERDENSKLOKKE på appskjermbildet.
Opprette klokker
Angi en by eller velg en by på globusen, og trykk deretter på
Slette klokker
Trykk på
på en klokke.
58
.
Apper
STOPPEKLOKKE
1 Trykk på Samsung → Klokke → STOPPEKLOKKE på appskjermbildet.
2 Trykk på START for å starte tidtakingen.
Trykk på RUNDE for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.
3 Trykk på STOPP for å avslutte tidtakingen.
Trykk på FORTSETT for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på NULLSTILL for å slette rundetider.
NEDTELLING
1 Trykk på Samsung → Klokke → NEDTELLING på appskjermbildet.
2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på START.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
3 Trykk på AVVIS når nedtellingsalarmen begynner.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Trykk på Samsung → Kalkulator på appskjermbildet.
Du kan se beregningshistorikken i øvre del av skjermen.
Tøm historikken ved å trykke på TØM LOGG.
59
Apper
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se Kontoer for å få mer informasjon.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.
Play Filmer og TV
Last ned videoer som skal vises fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
60
Apper
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Hangouts
Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, humørikoner og videosamtaler når du
chatter.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
61
Innstillinger
Innledning
Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å
konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.
Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på SØK.
Wi-Fi
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
• Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske
land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke
benyttes utendørs.
• Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.
1 Trykk på Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
3 Trykk på KOBLE TIL.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først. For å hindre at
enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk
og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, må du starte enhetens Wi-Fifunksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
62
Innstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1 Trykk på Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
2 Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Directgodkjenningsforespørselen.
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på Del → Wi-Fi Direct, og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
63
Innstillinger
Avslutte enhetstilkoblingen
1 Trykk på Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet.
2 Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
Bluetooth
Innledning
Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testede og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
64
Innstillinger
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1 Trykk på Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på Del → Bluetooth, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
65
Innstillinger
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1 Trykk på Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2 Trykk på ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
3 Trykk på Avslutt sammenkobling.
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på Flymodus på Innstillinger-skjermbildet.
Kontroller at enheten er slått av ved takeoff og landing. Etter takeoff kan du bruke
enheten i flymodus hvis dette tillates av flypersonalet.
Databruk
Hold styr på databruken din.
Trykk på Databruk på Innstillinger-skjermbildet.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Alternativer
Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.
Trykk på Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
å få mer informasjon.
• VPN: Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
66
Innstillinger
• Ethernet: Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til
enheten. Bruk dette alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere
nettverksinnstillinger.
• Screen share: Del skjermene på enhetene dine med andre enheter når du bruker Smart
View- eller Screen Mirroring-funksjonen.
Kontroller at Smart View- eller Screen Mirroring-funksjonen støttes på de andre
enhetene.
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.
1 Trykk på Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Last ned tillegg på Innstillingerskjermbildet.
2 Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
3 Velg et skrivertillegg, og installer det.
4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.
Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på MER → Legg til skriver → ADD PRINTER.
Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på MER → Utskriftsinnstillinger
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på Del → Skriv ut
→
→ Alle skrivere, og velger deretter en skriver.
67
Innstillinger
Smart Manager
Innledning
Smart Manager gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet.
Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen
Trykk på Smart Manager → FJERN ALT på Innstillinger-skjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger.
• Frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Søke etter skadelig programvare.
68
Innstillinger
Batteri
Trykk på Smart Manager → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
• Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Du kan ikke motta varslinger fra apper der strømsparingsmodus brukes.
Kontrollere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved å angi om batteribruken skal optimaliseres for hver app, trykke på
INFO for appstrømsparing og deretter trykke på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Smart Manager → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på SLETT. Hvis du vil slette filer
eller apper du ikke bruker lenger, trykker du på INFO for brukerdataene og velger en kategori.
Merk deretter av for elementene du vil slette, og trykk på SLETT.
RAM
Trykk på Smart Manager → RAM på Innstillinger-skjermbildet.
Du kan gjøre enheten raskere ved å redusere mengden RAM du bruker, ved å trykke på LUKK
ALLE for å lukke alle bakgrunnsapper.
Enhetssikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Smart Manager → Enhetssikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
69
Innstillinger
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
• Appstyring: Vis og administrer appene på enheten.
• Standardapper: Velg en standardinnstilling for bruk av apper.
• Appinnstillinger: Tilpass innstillingene for hver enkelt app.
Lyd
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
• Volum: Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Varselslyder: Velg en standard meldingslyd. Du kan også endre meldingsinnstillingene for
hver app.
• Berør.lyder: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på
berøringsskjermen.
• Skjermlåsingslyder: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp
berøringsskjermen.
• Ladelyd: Angi at enheten skal lage en lyd når den kobles til en lader.
• Tastaturlyd: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer ekstra lydinnstillinger.
70
Innstillinger
Varsler
Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene, trykker du på AVANSERT og velger en app.
• Tillat varsler: Tillat varslinger fra den valgte appen.
• Angi som prioritet: Vis varslinger øverst i varselspanelet, og inkluder dem i tillatt-listen når
Ikke forstyrr er aktivert.
• Forhåndsv. i spr.oppvind.: Forhåndsvis varslinger i sprettoppvinduer.
• Skjul på låseskjerm: Skjul varslinger fra den valgte appen når enheten er låst.
• Skjul innhold på låseskjerm: Skjul innholdet i varslinger fra den valgte appen når enheten
er låst.
• Flere innstillinger: Tilpass ytterligere varselsinnstillinger for den valgte appen.
Ikke forstyrr
Angi at enheten skal dempe varselslyder, bortsett fra for tillatte unntak.
Trykk på Ikke forstyrr på Innstillinger-skjermbildet.
• Aktiver nå: Aktiver Ikke forstyrr-modus umiddelbart.
• Aktiver som planlagt: Aktiver Ikke forstyrr-modus på forhåndstinnstilte tidspunkter. Du kan
velge dager og stille inn start- og avslutningstidspunkter.
• Tillat unntak: Tilpass innstillingene for tillatte unntak.
71
Innstillinger
Skjerm
Endre skjerminnstillingene.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster lysstyrken på skjermen.
• Skrift: Endre skrifttypen og -størrelsen.
• Ikonbakgrunner: Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene
tydeligere.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Smart hvilemodus: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du
ser på skjermen.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet
til en dokk.
Avanserte funksjoner
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktet inndata for enkelte funksjoner.
• Sprettoppvisningsbev.: Angi at enheten skal vise appskjermbildet i sprettoppvisning. Se
Sprettoppvisning for å få mer informasjon.
• Smart bilde av skjermen: Angi at enheten skal ta bilde av innhold som fortsetter over flere
skjermbilder, og beskjære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart. Se Smart bilde
av skjermen for å få mer informasjon.
• Dra håndflaten over for å ta et bilde: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du
drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal dempe alarmer når du bruker håndflatebevegelser.
72
Innstillinger
Brukere
Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer så andre brukere kan bruke enheten med
tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og mer. Følgende
brukerkontortyper er tilgjengelig:
• Eier: Eierkontoen opprettes kun når enheten konfigureres for første gang, og den kan
ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full kontroll over enheten, inkludert
administrasjon av brukerkontoer. Du kan bare legge til eller slette kontoer når du bruker
denne kontoen.
• Gjest: Med denne kontoen kan gjester få tilgang til enheten. Informasjon og data som
brukes i en gjesteøkt, blir lagret midlertidig. Hver gang du bruker denne kontoen, blir du
spurt om du vil fortsette den forrige gjesteøkten eller tilbakestille den.
• Bruker: Med denne kontoen får brukerne tilgang til sine egne apper og sitt eget innhold, og
de kan tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.
• Bruker (begrenset profil): En begrenset konto har bare tilgang til apper og innhold som
tillates av eierkontoen, og den kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.
Legge til brukere
1 Trykk på Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
2 Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker → OK → KONFIGURER NÅ.
Enheten bytter til en ny brukerkonto, og den vanlige låseskjermen vises på skjermen.
3 Lås opp enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.
Legge til begrensede profiler
1 Trykk på Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
2 Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker (begrenset profil).
Hvis du ikke bruker en sikker skjermlåsmetode med eierkontoen, kan du følge
instruksjonene på skjermen for å konfigurere en.
3 Velg appene og innholdet som begrensede brukere skal få tilgang til.
73
Innstillinger
Bytte brukere
Trykk på brukerkontoikonet øverst på låseskjermen eller varselspanelet, og velg deretter en
konto å bytte til.
Låseskjermen
Varselspanelet
Administrere brukere
Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre innstillingene for begrensede
kontoer.
Hvis du vil slette en konto, trykker du på
ved siden av kontoen for å slette den.
Hvis du vil endre innstillingene for en begrenset konto, trykker du på
Du kan slette en konto ved å trykke på .
ved siden av en konto.
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.
Trykk på Bakgrunnsbilde på Innstillinger-skjermbildet.
Startskjerm
Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler og mer.
Se Alternativer på startskjermbildet for å få mer informasjon.
Trykk på Startskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
74
Innstillinger
Låseskjerm og sikkerhet
Endre innstillingene for sikring av enheten.
Trykk på Låseskjerm og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Informasjon og appsnarveier: Endre innstillinger for elementene som vises på
låseskjermen.
• Varsler på låseskjermen: Velg om varselsinnhold skal vises på låseskjermen eller ikke, og
velg hvilke varsler som skal vises.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
• Ukjente kilder: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Sikker oppstart: Enhetens data krypteres for å hindre andre i å få tilgang til dem hvis du
mister enheten eller den blir stjålet. For å bruke den krypterte enheten må du dekryptere
enhetens data hver gang du slår på enheten. Du kan angi om enhetens data skal krypteres
automatisk eller om det skal kreves en opplåsingskode. Det er ikke mulig å sikkerhetskopiere
eller gjenopprette data når de er kryptert. Hvis du taster inn feil opplåsingskode flere
ganger etter hverandre og overskrider grensen for antall forsøk, blir enheten tilbakestilt til
fabrikkinnstilte data.
• Krypter SD-kort: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen
før du tilbakestiller enheten.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
75
Innstillinger
Personvern
Alternativer
Endre innstillingene for å opprettholde personvernet ditt.
Trykk på Personvern på Innstillinger-skjermbildet.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Apptillatelser: Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan
også redigere tillatelsesinnstillingene. Se Angi apptillatelser for å få mer informasjon.
• Privatmodus: Aktiver privatmodus for å hindre at andre får tilgang til ditt personlige innhold.
Se Privatmodus for å få mer informasjon.
• Rapporting av diagnostikkinfo: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens
diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
Privatmodus
Skjul personlig innhold på enheten for å unngå at andre får tilgang til det.
Aktivere privatmodus
1 Trykk på Personvern → Privatmodus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du aktiverer privatmodus for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å
angi en tilgangskode for privatmodus.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for
privatmodus.
Privatmodus aktiveres og
-ikonet vises på statuslinjen.
Du kan bare vise og få tilgang til skjulte elementer når privatmodus er aktivert. Deaktiver
privatmodus for å skjule elementer som er lagret i den private mappen.
76
Innstillinger
Skjule innhold
1 Start en app på appskjermbildet for å skjule elementer.
2 Velg et element og trykk på MER → Flytt til Privat.
Hvis privatmodus ikke er aktivert, følger du instruksjonene på skjermen for å angi den
forhåndsinnstilte tilgangskoden for privatmodus.
De valgte elementene flyttes til den private mappen.
Vise skjult innhold
Du kan bare vise skjulte elementer når privatmodus er aktivert.
1 Trykk på Personvern → Privatmodus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for
privatmodus.
3 På appskjermbildet trykker du på Mine filer → Privat.
Elementer som er flyttet til den private mappen, vises på skjermen.
Slutte å skjule innhold
1 Trykk på og hold et element i den private mappen, og merk så av skjulte elementer som du
ønsker å slutte å skjule.
2 Trykk på MER → Fjern fra Privat.
3 Velg en mappe der elementene skal flyttes, og trykk på OK.
Elementene flyttes til den valgte mappen.
77
Innstillinger
Deaktivere privatmodus automatisk
Du kan angi at enheten skal deaktivere privatmodus automatisk hver gang skjermen slås av.
1 Trykk på Personvern → Privatmodus på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for
privatmodus.
3 Trykk på Deaktiver automatisk-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Når Deaktiver automatisk-alternativet er aktivert, vil enheten ikke kunne overføre filer til
den private mappen hvis skjermen slår seg av under overføringen.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Syn: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
• Hørsel: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
• Smidighet og samhandling: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
• Retningslås: Endre innstillingene for retningskombinasjon for å låse opp skjermen.
• Direkte tilgang: Angi at enheten skal åpne valgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker
raskt tre ganger på Hjem-tasten.
• Varselspåminnelse: Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke
har sjekket etter en viss tid.
• Ettrykksmodus: Angi at enheten skal kontrollere varsler ved å trykke på knappen i stedet for
å dra den.
• Adm. tilgjengelighet: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem
med andre enheter.
• Tjenester: Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.
78
Innstillinger
Kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.
Legge til kontoer
Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest
mulig ut av enheten din.
1 Trykk på Kontoer → Legg til konto på Innstillinger-skjermbildet.
2 Velg en kontotjeneste.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter
elementer som skal synkroniseres.
Registrere Samsung-kontoer
Du trenger en Samsung-konto når du bruker enkelte Samsung-apper. Du kan sikkerhetskopiere
eller gjenopprette data som er lagret på enheten din, til Samsung-kontoen din. Registrer
Samsung-kontoen din på enheten for enkelt å bruke Samsung-tjenester.
1 Trykk på Kontoer → Legg til konto på Innstillinger-skjermbildet.
2 Trykk på Samsung-konto.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Når Samsung-kontoen din er registrert, kan du bruke apper som krever en Samsung-konto uten
påloggingsprosedyren.
Fjerne kontoer
Trykk på Kontoer på Innstillinger-skjermbildet, velg et kontonavn, velg kontoen som skal fjernes,
og trykk deretter på MER → Fjern konto.
79
Innstillinger
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
Sikkerhetskopier og nullstill
Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.
Trykk på Sikkerhetskopier og nullstill på Innstillinger-skjermbildet.
• Sikkerhetskopier mine data: Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til
Samsung-serveren. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
• Gjenopprett: Gjenopprett tidligere sikkerhetskopiert personlig informasjon og appdata fra
Samsung-kontoen.
• Sikkerhetskopier mine data: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og
appdata til Google-serveren.
• Sikkerhetskopieringskonto: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
• Automatisk gjenoppretting: Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og
appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.
• Automatisk omstart: Angi at enheten skal starte på nytt ved bestemte tidspunkt for å oppnå
best mulig ytelse.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill enhetens innstillinger til fabrikkstandard uten å slette data.
• Tilbakestill nettverksinnstillinger: Tilbakestill tilkoblingsinnstilingene for nettverket til
fabrikkinnstillingene.
• Nullstill til fabrikkdata: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.
Språk og inndata
Velg enhetsspråk og endre innstillinger for for eksempel tastatur og taleinndata. Noen
alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.
Trykk på Språk og inndata på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk: Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
• Standardtastatur: Velg standard tastaturtype for inntasting av tekst.
• Samsung-tastatur: Endre innstillingene for Samsung-tastaturet.
80
Innstillinger
• Google taleinntasting: Endre innstillinger for taleinndata.
• Tekst-til-tale: Endre innstillingene for tekst-til-tale.
• Markørhastighet: Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til
enheten.
Batteri
Vis batteristatus og endre alternativene for strømsparing.
Trykk på Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
• Strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se
Strømsparing for å få mer informasjon.
• Ultra strømsparingsmodus: Utvid standbytiden og reduser batteriforbruket ved å vise et
enklere oppsett og gi begrenset tilgang til apper. Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer
informasjon.
• Prosent på statuslinjen: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
Lagring
Vis minneinformasjon for enheten.
Trykk på Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte
kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet.
Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
81
Innstillinger
Tilbehør
Endre tilbehørsinnstillingene.
Trykk på Tilbehør på Innstillinger-skjermbildet.
• Automatisk opplåsing: Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes. Du
kan bruke denne funksjonen bare for noen skjermlåsmetoder.
Dato og tid
Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og
dato.
Trykk på Dato og tid på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen
bli tilbakestilte.
• Automatisk dato og klokkeslett: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter
deg mellom tidssoner. Når denne funksjonen er deaktivert kan du manuelt stille inn dato og
tid.
• Velg tidssone: Angi din hjemmetidssone.
• Bruk 24-timersformat: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
Brukerhåndbok
Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Brukerhåndbok på Innstillinger-skjermbildet.
Om enheten
Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.
Trykk på Om enheten på Innstillinger-skjermbildet.
82
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte
med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter
deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør
for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
83
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten
av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volum
ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Nullstilling av enheten
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill
til fabrikkdata → TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Før du utfører en tilbakestilling til
fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på
enheten.
84
Tillegg
Internett blir ofte frakoblet
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet
problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og
forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill
eller Internett.
• Batteriet er forbruksvare og nytteladningen blir kortere etter hvert.
Enheten er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan
enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller
ytelse. Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke
den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsungservicesenter.
85
Tillegg
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
86
Tillegg
En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres
• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
87
Tillegg
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigminne, med Smart Manager eller slett ubrukte mapper eller
filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
Ta ut batteriet
• Hvis du vil ta ut batteriet, må du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
1 Ta minnekortet ut av enheten.
2 Separer frontpanelet fra hovedenheten.
3 Koble fra batterikontakten, og ta ut batteriet.
88
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Download PDF

advertising