Samsung | SM-T710 | Samsung Galaxy Tab S2 (8'' Wi-Fi) Bruksanvisning (Nougat)

SM-T710
SM-T810
Brugervejledning
Danish. 05/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
Applikationer
4
6
47 Installere eller afinstallere apps
49Kontakter
52Internet
53E-mail
54Kamera
65Galleri
68 Game Launcher
70Kalender
72SideSync
79Musik
80Video
80 Mine filer
81Notat
81Ur
83Lommereg.
83Google-apps
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
9 Pakkens indhold
10 Enhedens udseende
12Batteri
15 Hukommelseskort (microSD-kort)
17 Tænde og slukke for enheden
18 Styring af touchskærmen
20Startskærm
26Låseskærm
27Informationspanel
29 Angive tekst
32Skærmbillede
33 Åbne apps
33Multi-vindue
37 Samsung account
38 Overføre data fra din forrige enhed
41 Enheds- og datahåndtering
43 HURTIG TILSLUTNING
46Delefunktioner
2
Indhold
Indstillinger
85Introduktion
85Forbindelse
92Lyd
92Meddelelser
93Skærm
93Baggrund
94 Avancerede funktioner
95Enhedsvedligeholdelse
97Apps
97 Låseskærm og sikkerhed
103 Sky og konti
107Google
107Tilgængelighed
108 Generel administration
108Softwareopdatering
109Brugervejledning
109 Om enheden
Appendiks
110Fejlsøgning
115 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
4
Grundlæggende brug
• Vær omhyggelig med ikke at glemme dine oplåsningskoder til skærmlåsen, konti og andre
sikkerhedsfunktioner. Hvis du glemmer en oplåsningskode, vil du ikke være i stand til at
bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel
ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. Hvis du vil se FCC's id, skal du trykke på
Apps → Indstillinger → Om enheden → Batterioplysninger.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
6
Grundlæggende brug
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
7
Grundlæggende brug
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænsede, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Denne funktion er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
8
Grundlæggende brug
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Enhed
Lyssensor
Forreste kamera
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Lydstyrketast
Starttast (fingeraftryksscanner)
Mikrofon (kun modellen SM-T810)
Hukommelseskortholder
Tast for seneste
Tilbagetast
Højttaler
Højttaler
Indgang til headset
Multifunktionsstik
Mikrofon (kun modellen SM-T710)
GPS-antenne
Trykclips
Bageste kamera
Trykclips
10
Grundlæggende brug
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk
Seneste
Start
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk og hold for at starte visningen opdelt skærm.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte Google.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Tilbage
• Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for
den aktuelle skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
11
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og slut derefter USB-kablet til enhedens
multifunktionsstik.
2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
3 Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
12
Grundlæggende brug
Se resterende opladetid
Åbn startskærmen under opladning, og tryk på Apps → Indstillinger →
Enhedsvedligeholdelse → Batteri.
Den reelle opladetid kan variere afhængigt af statussen på din enhed og
opladeforholdene. Den resterende opladetid vises måske ikke, når du oplader enheden i
meget kolde eller meget varme omgivelser.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedsvedligeholdelse.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres, f.eks. e-mails.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
13
Grundlæggende brug
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicesteder.
Strømbesparende tilstand
Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.
1 På startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Enhedsvedligeholdelse → Batteri →
MID.
2 Tryk på TILPAS for at skifte strømspareindstillinger, før du aktiverer den strømbesparende
tilstand.
3 Tryk på ANVEND.
Maksimal strømbesparende tilstand
I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget ved at anvende det
mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner. Netværkstilslutning, med
undtagelse af det mobile netværk, vil blive deaktiveret.
1 På startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Enhedsvedligeholdelse → Batteri →
MAKS.
2 Tryk på TILPAS for at skifte de strømbesparende indstillinger, før du aktiverer den maksimale
strømbesparende tilstand.
3 Tryk på ANVEND.
Før du aktiverer den maksimale strømbesparende tilstand, skal du på startskærmen trykke på
og vælge den app, du skal bruge. Du kan fjerne apps ved at trykke på → Rediger og vælge en
app med .
Du kan deaktivere den maksimale strømbesparende tilstand ved at trykke på → Deaktiver
maksimalt niveau for strømbesparende tilstand.
Batteriets forventede brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
14
Grundlæggende brug
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Kapaciteten på enhedens hukommelseskort kan variere i forhold til andre modeller,
og nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed, afhængigt
af hukommelseskortproducent og -type. Du kan finde den maksimale kapacitet på
hukommelseskortet på din enhed ved at besøge Samsungs websted.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig om at
omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Hvis enheden ikke genkender
hukommelseskortet, skal du formatere det på din computer.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
15
Grundlæggende brug
1 Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2 Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til hukommelseskortholderen.
3 Placer et hukommelseskort i hukommelseskortholderen, så de guldfarvede kontakter vender
nedad.
4 Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
På startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Enhedsvedligeholdelse → Lagring →
→ Lagerindstillinger → SD-kort → DEAKTIVER.
1 Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre holderen.
2 Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til hukommelseskortholderen.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
16
Grundlæggende brug
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
På startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Enhedsvedligeholdelse → Lagring →
→ Lagerindstillinger → SD-kort → Formater → FORMATER.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Tænd/sluk-tast
Lydstyrke ned-tast
17
Grundlæggende brug
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen i en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
Trykke og holde
Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de
tilgængelige valg.
18
Grundlæggende brug
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
Stryge
Stryg til højre eller venstre på startskærmen eller på skærmen apps for at få vist andre paneler.
Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en
kontaktliste.
19
Grundlæggende brug
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
Startskærm
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator
nederst på skærmen.
En widget
En app
En mappe
Skærmindikatorer
Nyhedsskærmindikator. Se de
nyeste artikler i forskellige
kategorier
Ikonet for skærmen apps
Favoritapps
20
Grundlæggende brug
Indstillinger for startskærm
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for
at få adgang til de tilgængelige indstillinger. Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte
paneler. Du kan også angive en baggrund for startskærmen, tilføje widgets osv.
• Baggrunde: Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste
skærm.
• Widgets: Føj widgets til startskærmen. Widgets er små apps, der starter bestemte
appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm.
Tilføje elementer
Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen apps, og træk den derefter til startskærmen.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, trykke på
Widgets, trykke og holde på en widget, og derefter trække den til startskærmen.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element på startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
For nemt at flytte et element skal du trykke og holde på et element og trække det til Flyt apps
øverst på skærmen. Elementet flyttes til panelet øverst på skærmen. Stryg mod venstre eller
højre for at flytte til et andet panel, og træk elementet til den nye placering.
21
Grundlæggende brug
Fjerne elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til Fjern genvej, Fjern eller Slet øverst på
skærmen.
Oprette mapper
Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne
apps.
1 På startskærmen skal du trykke og holde på en app og derefter trække den over en anden
app.
2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.
3 Tryk på Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.
Tryk på
for at ændre mappefarven.
Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke på TILFØJ, vælge appsene og derefter
trykke på TILFØJ. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen på startskærmen.
Hvis du vil flytte apps fra en mappe til startskærmen, skal du trykke på mappen og derefter
trække en app til startskærmen.
Hvis du vil slette apps i en mappe, skal du trykke på mappen og derefter trække den app, du vil
slette, til Fjern genvej øverst på skærmen.
22
Grundlæggende brug
Administrere paneler
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
Fjern øverst på skærmen.
Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på
.
Bruge hurtigindstillinger
Tryk og hold på et appikon eller en mappe på startskærmen for hurtigt at få adgang til
indstillinger.
Skærmen apps
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
På startskærmen trykkes på Apps for at åbne skærmen apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du
stryge til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen.
Flytte elementer
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
På skærmen apps trykkes på → Rediger. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny
placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Oprette mapper
Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne
apps.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 På skærmen apps trykkes på → Rediger.
2 Tryk og hold på en app, og træk den derefter over en anden app.
23
Grundlæggende brug
3 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.
4 Tryk på Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.
Tryk på
for at ændre mappefarven.
Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke på TILFØJ, vælge appsene og derefter
trykke på TILFØJ. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen på skærmen apps.
Tryk på
på en mappe for at slette den. Kun mappen bliver slettet. Mappens apps bliver flyttet
til skærmen apps.
Omarrangere elementer
Du kan omarrangere elementer i alfabetisk rækkefølge på skærmen apps.
På skærmen apps trykkes på → Sorter → Alfabetisk rækkefølge.
Søge efter elementer
Du kan søge efter apps på skærmen apps eller fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Indtast tegn i søgefeltet på skærmen apps. Enheden søger efter og viser elementer, der
indeholder de tegn, du har indtastet.
24
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens
overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
25
Grundlæggende brug
Låseskærm
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Skærmen låses ved brug af Stryg, som er standardlåsemetoden.
Tryk på tænd/sluk-tasten eller på starttasten, og stryg i en vilkårlig retning for at låse skærmen
op.
For at ændre skærmlåsemetode trykkes der på skærmen apps på Indstillinger → Låseskærm og
sikkerhed → Skærmlåsningstype, og derefter vælges en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller et fingeraftryk som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
26
Grundlæggende brug
• Du kan fjernoplåse enhedens skærm fra webstedet Find min mobil
(findmymobile.samsung.com) via din Samsung account. Hvis du vil anvende denne
funktion, skal enheden være forbundet til et Wi-Fi-netværk, og du skal logge på din
Samsung account.
• Hvis du har glemt oplåsningskoden, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden
at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed
forårsaget af glemte oplåsningskoder.
• Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk og når grænsen for antal forsøg. På
skærmen apps skal du trykke på Indstillinger → Låseskærm og sikkerhed →
Indstillinger for sikker lås, og trykke på kontakten Auto-nulstil til fabrik. for at
aktivere det.
Informationspanel
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere
oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan åbne informationspanelet, selv om skærmen er låst.
27
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Skift mellem brugerkonti, eller
tilføj nye brugerkonti
Start Indstillinger
Hurtigindstillingsknapper
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger
Slet alle meddelelser
Bloker meddelelser fra apps
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under de enkelte knapper for at ændre funktionsindstillingerne. For at se flere
detaljerede indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
28
Grundlæggende brug
Finder
Søg efter en række forskellige indholdstyper med søgeord, eller søg efter enheder i nærheden.
Søge efter indhold eller enheder i nærheden
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på Søg på
tabletten, og søg efter enheder i nærheden.
Indtast et søgeord i søgefeltet, eller tryk på , og sig et søgeord.
Tryk på Filter under søgefeltet, og vælg derefter filterdetaljer for at få mere indsnævrede
resultater.
Hvis du vil søge efter nærliggende enheder, skal du trykke på HURTIG TILSLUTNING. Der
henvises til HURTIG TILSLUTNING for yderligere oplysninger.
Angive søgekategorier
Du kan angive søgekategorier til søgning efter indhold i bestemte søgefelter.
Tryk på → Indstillinger → Vælg søgeplaceringer, og vælg kategorier.
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende e-mails, oprette notater osv.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Slet tegnet til venstre
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver
Skift til ny linje
Flyt markøren
Indtast symboler
Indsæt et mellemrum
Skift tastaturindstillinger
29
Grundlæggende brug
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → ADMINISTRER INPUTSPROG, og vælg derefter de sprog, du
vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til
venstre eller højre på mellemrumstasten.
Yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for
ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Skift indstillinger for
stemmeinput
• Start eller hold pause i angivelse
af tekst via tale
: Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet
Se oplysninger om redigering
af håndskrift
Skift tastaturindstillinger
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Indsæt humørikoner.
• : Skift til det flydende eller opdelte tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering
ved at trække i fanen.
• : Skift tastaturindstillinger.
30
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1 Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
eller
for at markere den ønskede
2 Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger →
ved siden af en ordbog for at downloade den.
3 Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
31
Grundlæggende brug
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Optage skærmbilleder
Tryk og hold på starttasten og tænd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagede billeder i Galleri.
Du kan også tage skærmbilleder ved at stryge din hånd til venstre eller højre over skærmen.
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på Indstillinger →
Avancerede funktioner → Stryg med hånden for skærmbillede, og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
Smart skærmbillede
Du kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i. Du kan også straks
beskære og dele skærmbilledet.
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på Indstillinger →
Avancerede funktioner → Smart skærmbillede, trykke på kontakten for at aktivere det, og
derefter tage et skærmbillede. Brug en af følgende indstillinger på den skærm, du tager et billede
af:
• Skærmbillede ved rulning: Optag mere indhold, der fortsætter på flere skærmbilleder, f.eks.
en webside. Skærmbilledet ruller automatisk ned, og der optages mere indhold.
• Tegn: Skriv eller tegn på skærmbilledet.
• Beskær: Beskær en del af skærmbilledet.
• Del: Del skærmbilledet.
32
Grundlæggende brug
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et appikon på startskærmen eller skærmen apps.
For at åbne en app på listen med de senest anvendte apps skal du trykke på
tidligere appvindue.
og vælge et
Lukke en app
Tryk på , og træk et tidligere appvindue til venstre eller højre for at lukke det. Tryk på LUK
ALLE for at lukke alle åbne kørende apps.
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærm-visning
Pop op-visning
33
Grundlæggende brug
Opdelt skærm-visning
1 Tryk på for at åbne listen med senest anvendte apps.
2 Stryg op eller ned, og tryk på på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
3 Stryg opad eller nedad i det nederste vindue for at vælge en anden app, du vil starte.
Hvis du vil starte apps, der ikke er på listen over de senest anvendte apps, skal du trykke på
FLERE APPS og vælge en app.
Bruge yderligere indstillinger
Tryk på stregen mellem appvinduerne for at få adgang til flere funktioner.
Skift placeringer mellem
appvinduer
Luk den aktuelt valgte app
Skift det valgte vindue til
pop op-visning
34
Grundlæggende brug
Justere vinduesstørrelsen
Træk stregen mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Deling af tekst eller billeder mellem vinduer
Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et element i
det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
35
Grundlæggende brug
Minimering af opdelt skærmvisning
Tryk på starttasten for at minimere den opdelte skærmvisning. Ikonet vises på statuslinjen.
Appen i det nederste vindue lukkes, og appen i det øverste vindue vil forblive aktiv i den
minimerede opdelte skærmvisning.
For at lukke den minimerede opdelte skærmvisning skal du åbne informationspanelet og trykke
på ikonet i Multi-vinduesmeddelelsen.
Maksimering af et vindue
Tryk på et appvindue, og træk stregen mellem appvinduerne til skærmens øverste eller nederste
kant.
Pop op-visning
1 Tryk på for at åbne listen med senest anvendte apps.
2 Stryg opad eller nedad, tryk og hold på et appvindue, og træk det derefter hen til Slip her for
pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet
Luk appen
Maksimer vinduet
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
36
Grundlæggende brug
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er blevet registreret, kan du bruge apps fra Samsung uden at skulle logge på din konto.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Du kan få flere oplysninger om Samsung accounts ved at åbne skærmen
apps og trykke på Indstillinger → Sky og konti → Konti → Samsung account → Hjælp.
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account → OPRET KONTO.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account.
3 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Har du glemt dit id eller din
adgangskode? Du kan finde dine kontooplysninger, når du indtaster de nødvendige
oplysninger og den sikkerhedskode, der vises på skærmen.
37
Grundlæggende brug
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Konti.
2 Tryk på Samsung account, og tryk derefter på → Fjern konto → OK.
3 Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på BEKRÆFT.
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan overføre kontakter, billeder og andre data fra en enhed, du tidligere har anvendt, til din
enhed via Smart Switch eller Samsung Cloud.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overføre data via Smart Switch
Overfør data mellem mobilenheder via Smart Switch. Du kan downloade appen fra Galaxy Apps
eller Play Butik.
38
Grundlæggende brug
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed.
1 På begge enheder, download og installer Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butik.
2 Anbring enhederne tæt på hinanden.
3 Start Smart Switch på begge enheder.
4 På den forrige enhed skal du trykke på TRÅDLØS → SEND → OPRET FORBINDELSE.
5 Tryk på TRÅDLØS → MODTAG på din enhed, og vælg den forrige enhedstype.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1 På computeren skal du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
39
Grundlæggende brug
2 Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3 Slut din forrige enhed til computeren med et USB-kabel.
4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
5 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.
Overføre data via Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din enhed.
Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge Samsung Cloud. Der henvises til
Samsung account for yderligere oplysninger.
1 På den forrige enhed skal du sikkerhedskopiere data til din Samsung account.
2 På din enhed trykkes på Apps → Indstillinger → Sky og konti → Samsung Cloud →
Gendannelse.
3 Tryk på , og vælg den forrige enhed på listen med enheder.
4 Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
40
Grundlæggende brug
Enheds- og datahåndtering
Slutte enheden til en computer med henblik på dataoverførsel
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du
miste data eller beskadige enheden.
Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut
enheden direkte til computerens USB-port.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk derefter på Overførsel af mediefiler via USB →
Overførsel af mediefiler.
Hvis computeren ikke kan genkende enheden, skal du trykke på Overførsel af billeder.
3 Tryk på TILLAD for at give computeren adgang til dataene på enheden.
Når computeren genkender enheden, vises enheden under Min pc.
4 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Opdatere enheden
Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.
Trådløs opdatering
Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Softwareopdatering → Download opdateringer
manuelt.
41
Grundlæggende brug
Opdatere med Smart Switch
Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og
installere Smart Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
opdatere enheden.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
• Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren.
Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du
koble alle andre medieenheder fra computeren.
Sikkerhedskopiere og gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere. Du skal logge på din
Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data. Se Samsung
account og Konti for flere oplysninger.
Bruge en Samsung account
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan
→ Indstillinger for sikkerhedskopiering til Samsung account, tryk på kontakterne ud
for de elementer, der skal sikkerhedskopieres, for at aktivere dem, og tryk derefter på
SIKKERHEDSKOPIER NU.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud. Der henvises til Samsung Cloud for
yderligere oplysninger.
Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du trykke på kontakten Automatisk
sikkerhedskopiering for at aktivere det.
For at gendanne sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud med en Samsung account skal
du trykke på Gendan. Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
Dine valgte data vil blive gendannet på din enhed.
42
Grundlæggende brug
Bruge en Google-konto
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan, og
derefter trykkes på kontakten Sikkerhedskopier mine data for at din Google-konto kan aktivere
det. Tryk på Sikkerhedskopikonto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto. Hvis du skal
tilføje sikkerhedskopikontoen, skal du trykke på Tilføj konto.
For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten Gendan automatisk for
at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og
data.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du
sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til
Sikkerhedskopiere og gendanne data for yderligere oplysninger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL → SLET ALT. Enheden genstarter automatisk.
HURTIG TILSLUTNING
Introduktion
Søg hurtigt efter og opret forbindelse til enheder i nærheden, som f.eks. Bluetooth-headsets eller
tv’er, med funktionen Hurtig tilslutning.
• Hvis enheden, som du vil tilslutte, ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning,
skal du aktivere dens Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktion, inden du starter HURTIG
TILSLUTNING på din enhed.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
43
Grundlæggende brug
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på Søg på
tabletten, og søg efter enheder i nærheden.
2 Tryk på HURTIG TILSLUTNING.
Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne aktiveres, og enheden vil automatisk søge efter enheder i
nærheden.
3 Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på
skærmen.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed.
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på Søg på
tabletten, og søg efter enheder i nærheden.
2 Tryk på HURTIG TILSLUTNING.
3 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
4 Tryk på Overfør filer, og vælg en mediekategori.
5 Følg anvisningerne på skærmen for at sende indhold til den tilsluttede enhed.
De næste trin kan variere afhængigt af den valgte mediekategori.
Oprette forbindelse til et tv
Forbind din enhed og et tv for at få vist enhedens indhold på en større skærm. Du kan muligvis
bruge flere funktioner afhængigt af det tilsluttede tv.
1 Tænd for tv’et, og anbring din enhed tæt på tv’et.
2 Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på Søg på
tabletten, og søg efter enheder i nærheden.
44
Grundlæggende brug
3 Tryk på HURTIG TILSLUTNING.
4 Vælg tv’et.
Listen over funktioner, du kan bruge med tv’et, vises.
5 Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at bruge funktionen.
Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af tv’et.
• Se tablet på tv (Smart View): Få vist enhedens indhold på tv-skærmen. Det kan være
nødvendigt at aktivere funktionen Screen Mirroring på tv’et afhængigt af det tv, som du
vil oprette forbindelse til. Hvis tv’et ikke understøtter skærmspejlingsfunktionen Screen
Mirroring, så brug kompatibelt tilbehør for at aktivere funktionen. Kompatibelt tilbehør
omfatter HomeSync og en AllShare Cast-dongle.
• Se tv på tablet: Se tv på din enheds skærm. Du kan fortsætte med at se tv inden for det
tilladte forbindelsesområde.
• Registrer tv/Afregistrer tv: Registrer tv’et på din enhed for at bruge yderligere
funktioner.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af tilslutningen.
• Hvis tv’et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan
du ikke få vist DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold på tv’et.
Streaming af indhold på det registrerede tv
Hvis du registrerer et tv til din enhed, kan du nemmere oprette forbindelse til tv’et under
afspilning af indhold.
Når din enhed genkender det registrerede tv, mens du ser indhold, vises ikonet
Tryk på ikonet for at streame indholdet fra din enhed til dit tv.
på enheden.
• Denne funktion understøttes kun af enhedens standardgalleriapp.
• Hvis det registrerede tv er sluttet til en stikkontakt, kan du bruge denne funktion, selv
om tv-skærmen er slukket.
45
Grundlæggende brug
Delefunktioner
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del, og vælg en delingsmetode, f.eks. Bluetooth og e-mail.
Du kan også bruge følgende indstillinger:
• Overfør filer til enhed: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller
Bluetooth. Synlighedsindstillinger skal aktiveres på enhederne.
• Se indhold på tv (Smart View): Se din enheds viste indhold på en større skærm via en
trådløs forbindelse.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du åbne skærmen apps, trykke på Indstillinger → Avancerede funktioner, og derefter
trykke på kontakten Direkte deling for at aktivere det.
4 Følg vejledningen på skærmen for at dele billedet med andre.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
46
Applikationer
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
På skærmen apps trykkes på Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Tryk på → Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne for
automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
På skærmen apps trykkes på Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
47
Applikationer
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
På skærmen apps trykkes på → Rediger. Ikonet
vises på de apps, som kan deaktiveres eller
afinstalleres. Vælg en app, og tryk på DEAKTIVER eller OK. Du kan også trykke på Indstillinger →
Apps, vælge en app og derefter trykke på DEAKTIVER eller AFINSTALLER på skærmen apps.
• DEAKTIVER: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på enheden.
• AFINSTALLER: Afinstaller downloadede apps.
Aktivere apps
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Apps →
derefter på AKTIVER.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på TILLAD i pop op-vinduet for
at give appen de ønskede tilladelser.
Du kan få vist dine tilladelsesindstillinger for apps ved at åbne skærmen apps og trykke på
Indstillinger → Apps. Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og
ændre dens tilladelser.
Du kan se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori ved at åbne
skærmen apps og trykke på Indstillinger → Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og
tryk på kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
48
Applikationer
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter.
2 Tryk på , og vælg en lagerplacering.
3 Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering
Tilføj et billede
Angiv kontaktoplysninger
Åbn flere informationsfelter
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4 Tryk på GEM.
49
Applikationer
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter.
2 Tryk på → Indstillinger → Importer/eksporter kontakter → IMPORTER.
3 Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
4 Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i.
5 Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på UDFØRT.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Konti. Vælg et kontonavn, vælg
den konto, der skal synkroniseres med, og tryk derefter på kontakten Kontakter (Samsung
account) eller Synkroniser Kontakter.
Søge efter kontakter
På skærmen apps trykkes på Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt igennem den.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• : Skriv en e-mail.
50
Applikationer
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter.
2 Tryk på → Del.
3 Marker kontakter, og tryk på DEL.
4 Vælg en delingsmetode.
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer eller flytter kontakter
til andre konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter
til én liste for at strømline din kontaktliste.
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter.
2 Tryk på → Indstillinger → Flet identiske kontakter.
3 Marker kontakter, og tryk på FLET.
Slette kontakter
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter.
2 Tryk på → Slet.
3 Marker kontakter, og tryk på SLET.
51
Applikationer
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1 På skærmen apps trykkes på Internet.
2 Tryk på adressefeltet.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Føj et bogmærke til den
aktuelle webside
Opdater den aktuelle webside
Få adgang til yderligere valg
Gå fra side til side
Se dine bogmærker, gemte
websider og seneste
browserhistorik
Luk fanen
Åbn en ny fane
Åbn startsiden
52
Applikationer
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du gemme og administrere åbne faner, bogmærker og gemte sider. Du
kan låse hemmelig tilstand med en adgangskode og dit fingeraftryk.
Aktivere hemmelig tilstand
Tryk på → Akt. Hemmelig tilst. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive,
om du vil bruge en adgangskode til hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed → Hemm. tilst.-sikkerh. → Skift adgangskode. Hvis
du vil bruge dine registrerede fingeraftryk som låsemetode sammen med adgangskoden, skal du
trykke på kontakten Fingeraftryk for at aktivere det. Se Genkendelse af fingeraftryk for at få flere
oplysninger om brug af fingeraftryk.
Deaktivere hemmelig tilstand
Tryk på → Deakt. Hemmelig tilstand.
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1 På skærmen apps trykkes på E-mail.
2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Du kan registrere en konto manuelt ved at trykke på MANUEL OPSÆTN.
53
Applikationer
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mail
1 Tryk på for at skrive en e-mail.
2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
3 Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse e-mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad på skærmen.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. Vil du aktivere
e-mailsynkronisering, skal du trykke på → → dit kontonavn og derefter trykke på
kontakten Synk. konto for at aktivere det.
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
54
Applikationer
Start af kamera
På skærmen apps trykkes på Kamera.
Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger Kamera på den låste skærm,
eller når skærmen er slukket, mens sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.
Bruge strygebevægelser
Kontroller eksempelskærmen hurtigt ved at stryge den i forskellige retninger. Du kan skifte
optagelsestilstand, skifte mellem kameraer eller bruge filtereffekter.
Eksempel på forreste
kamera
Optagelsestilstande
Eksempel på bageste
kamera
Skifte kameraer
Stryg opad eller nedad på eksempelskærmen for at skifte mellem kameraer.
55
Filtereffekter
Applikationer
Få vist optagelsestilstande
Stryg fra venstre mod højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande.
Få vist filtereffekter
Stryg fra højre til venstre på eksempelskærmbilledet for at åbne listen med filtereffekter. Giv dine
fotos og videoer et unikt touch.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
2 Tryk på for at tage et foto, eller tryk på for at optage en video. Vil du tage en række
fotos, skal du trykke og holde på
.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på
for at fokusere på midten af skærmen.
Nuværende tilstand
Få ansigter til at virke
lysere og tydeligere
Kameraindstillinger
Miniatureeksempel
Tag et foto
Optag en video
Skift mellem forreste
og bageste kamera
Filtereffekter
Optagelsestilstande
56
Applikationer
• Eksempelskærmen kan være anderledes afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
• Det forreste kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens
ydeevne.
Låse fokussen og eksponeringen
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
Tilpasse optagelsestilstande
Stryg til højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande og vælge en
tilstand.
Tryk på → Oplysninger for at få vist oplysninger om hver enkelt tilstand.
For at omarrangere tilstande skal du trykke på → Rediger, tryk og hold på et tilstandsikon, og
træk det derefter til en ny placering.
For at tilføje tilstandsgenveje på startskærmen trykkes på → Tilføj genvej på startskærm.
57
Applikationer
Autotilstand
Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste
fototilstand.
Tryk på Auto på listen med optagelsestilstande.
Pro-tilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto.
• : Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
• : Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
• : Rediger eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
Panorama
Tag en række fotos over eller ved siden af hinanden, og sæt dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
58
Applikationer
HDR (Rig tone)
Tag fotos med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
Tryk på HDR (Rig tone) på listen med optagelsestilstande.
Uden effekt
Med effekt
Selfie
Tag selvportrætter med det forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på
skærmen.
1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
for at skifte til det
forreste kamera til selvportrætter.
2 Tryk på Selfie på listen med optagelsestilstande.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du vise din håndflade til forsidekameraet. Efter at din
håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et
billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Måder at tage billeder på, og derefter trykke på kontakterne for at
aktivere dem.
59
Applikationer
Anvendelse af skønhedseffekter
Du kan ændre ansigtstræk, som f.eks. hudfarve eller ansigtsform, før du tager selvportrætter.
Denne funktion er kun tilgængelig i Selfie-tilstand.
1 På eksempelskærmen trykkes på .
2 Vælg indstillingerne herunder for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt på
eksempelskærmen og tage et billede af dig selv.
• Hudtone: Få din hud til at virke lysere og klarere.
• Smalt ans.: Juster ansigtsfaconen, og få dit ansigts udseende til at virke tyndere.
• Store øjne: Få dine øjne til at virke større.
Virtuelt billede
Tag en række fotos, mens du kredser om et motiv for at se motivet fra flere vinkler. Du kan se
motivet fra forskellige vinkler ved at trække din finger til venstre eller højre på fotoet.
1 Tryk på Virtuelt billede på listen med optagelsestilstande.
2 Anbring et motiv i midten af eksempelskærmen, og tryk på
60
.
Applikationer
3 Flyt enheden langsomt omkring motivet i én retning for at tage flere fotos.
Når pilen bliver helt gul, eller når du stopper med at kredse om motivet, ophører enheden
automatisk med at tage fotos.
Se virtuel optagelse-billeder
1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
2 Tryk på .
3 Træk din finger til venstre eller højre på skærmen, eller drej enheden til venstre eller højre for
at se motivet fra forskellige vinkler.
Foto og mere
Tag en række fotos, og modificer dem ved at anvende forskellige effekter ved hjælp af
optagelsestilstandene.
Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages billeder i denne tilstand.
1 Tryk på Foto og mere på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på .
Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.
61
Applikationer
3 Vælg en optagelsestilstand og anvend en effekt på dine fotos.
• Bedste foto: Gem det bedste foto i serien. Hvis du vil se andre fotos i serien, skal du
stryge til venstre eller højre. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med
.
• Viskelæder: Udvisk uønskede motiver, der bevæger sig. Tryk på
for at udviske
motiver, der bevæger sig. Tryk på
for at gendanne det originale foto.
• Dramabillede: Kombiner en række fotos for at skabe et billede, der viser
bevægelsessporene. Udvid billedets bevægelsesspor ved at vælge flere fotos nederst på
skærmen.
• Panorering i optagelse: Anvend en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at se
ud, som om det bevæger sig hurtigt. Tryk på Objekter for at vælge et motiv. Tryk på Bev.
slør for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på , og træk
en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen. Træk i
justeringsbjælken for at justere niveauet for baggrundssløring.
4 Tryk på GEM, når du er færdig med at redigere dine billeder.
Dob. kamera
Når du tager et landskabsfoto med det bageste kamera, vises fotoet eller videoen, der er optaget
med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et
smukt landskabsfoto samtidig med, at du tager et selvportræt.
Tryk på Dob. kamera på listen med optagelsestilstande. Tryk på
på
for at optage en video.
for at tage et foto, eller tryk
Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til
10 minutter i HD eller VGA.
62
Applikationer
Downloade optagelsestilstande
Download flere optagelsestilstande fra Galaxy Apps.
Tryk på OVERFØRSEL på listen med optagelsestilstande.
Nogle downloadede optagelsestilstande har ikke adgang til alle funktioner.
Kameraindstillinger
Hurtigindstillinger
På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
• : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Spot anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• : Vælg en rammetype til det indsatte vindue.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på
.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
BAGESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
63
Applikationer
FORRESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Gem billeder som du så dem: Spejlvend billedet for at oprette en skærmspejling af det
oprindelige motiv, når du tager fotos med det forreste kamera.
• Måder at tage billeder på: Vælg de ønskede optagelsesindstillinger.
FÆLLES
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et foto.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet,
som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
• Fuldskærmsvisning (16:9): Indstil enheden til at vise billeder eller afspille videoer med
fuldskærmsvisning.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-tag til fotoet for at se den geografiske placering.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som
f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at undgå
dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Flydende kameraknap: Tilføj tilpasningsknappen på skærmen med eksempelvisning.
• Lydstyrketast: Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre lukkeren.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
64
Applikationer
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier, som skal deles med andre.
Se billeder
1 På skærmen apps trykkes på Galleri → BILLEDER.
2 Vælg et billede.
Gå til den forrige skærm
Få adgang til yderligere valg
Føj billedet til favoritterne
Del billedet med andre
Rediger billedet
Juster billedet automatisk
Slet billedet
Miniaturebilleder til
eksempelvisning af billeder og
videoer
For at skjule eller vise menuerne skal du trykke på skærmen.
Du kan oprette en GIF-animation eller en collage med flere forskellige billeder.
Tryk på → Animer eller Collage, og vælg derefter billeder. Du kan vælge op til seks
billeder til en collage.
65
Applikationer
Få vist album
Du kan sortere de billeder og videoer, der er gemt i din enhed, ud fra mappe eller album. De
animationer eller collager, du har skabt, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.
På skærmen apps trykkes på Galleri → ALBUM, og derefter vælges et album.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri → HISTORIER.
2 Tryk på → Opret historie.
3 Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på UDFØRT.
4 Indtast en overskrift til historien, og tryk på OPRET.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke på
TILFØJ ELEMENTER.
For at fjerne billeder eller videoer fra en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke
på → Rediger, herefter markere de billeder eller videoer der skal fjernes, og trykke på → Fjern
fra historie.
Slette historier
1 På skærmen apps trykkes på Galleri → HISTORIER.
2 Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
66
Applikationer
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Du kan synkronisere billeder og videoer, der er blevet gemt i Galleri, med Samsung Cloud og
få adgang til dem fra andre enheder. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at
bruge Samsung Cloud. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
På skærmen apps trykkes på Galleri → → Indstillinger, og derefter trykkes på kontakten
Samsung Cloud for at aktivere det. Billeder og videoer optaget på enheden gemmes automatisk
i Samsung Cloud.
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på Slet nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1 Tryk på hovedskærmen i Galleri, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
3 Tryk på SLET.
Dele billeder eller videoer
Vælg et billede eller en video, tryk på Del nederst på skærmen, og vælg derefter en
delingsmetode.
67
Applikationer
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Få adgang til yderligere valg
Tilføj spil
Reducer batteriforbruget, når
du spiller spil
Slå ikonet Game Tools til eller fra
Åbn spil med eller uden lyd
Bruge Game Launcher
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Avancerede funktioner → Spil → Game
Launcher, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
Game Launcher tilføjes på startskærmen og på skærmen apps.
Når du deaktiverer funktionen, fjernes Game Launcher fra startskærmen og fra skærmen
apps.
2 På skærmen apps trykkes på Game Launcher.
3 Tryk på et spil på spillisten.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på Tilføj apps.
68
Applikationer
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern.
Aktivere strømbesparende tilstand for spil
Når du aktiverer strømbesparende tilstand for spil, sænker enheden spillets opløsning og
billedhastighed for at reducere batteriforbruget.
På skærmen apps trykkes på Game Launcher → Spar strøm fra. Vælg én af følgende
indstillinger:
• Fra: Strømbesparende tilstand bruges ikke.
• Spar strøm: Reducer batteriforbruget ved at sænke opløsningen.
• Spar maksimalt på strømmen: Reducer batteriforbruget væsentligt ved at sænke
opløsningen og billedhastigheden.
Batteriforbruget kan variere alt afhængigt af spillet.
Bruge Game Tools
Du kan indstille ikonet Game Tools til at blive vist som et flydende ikon på spilskærme.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Avancerede funktioner → Spil, og derefter trykkes
på kontakten Game Tools for at aktivere det.
Tryk på
for at få vist spilværktøjet Game Tools, mens du spiller et spil.
Du kan flytte ikonet ved at trykke på
og derefter trække det til en anden placering.
Hvis du vil skjule ikonet på den aktuelle spilskærm, skal du trykke og holde på
til Skjul øverst på skærmen.
69
og trække det
Applikationer
Du kan vise ikonet på spilskærmen igen ved at åbne informationspanelet og trykke på
meddelelsen Game Tools.
Sluk for meddelelseslyde, og vis
kun meddelelser med varsler
om nødsituationer
Lås tasterne seneste og tilbage
Nedton og lås spillets skærm
Ikonet Game Tools
Tag et skærmbillede
Registrer din spilsession
Åbn indstillinger for Game Tools
Blokere meddelelser under spil
→
Tryk på
for at slukke for meddelelseslyde og kun få vist meddelelser med varsler om
nødsituationer, så du kan få glæde af dine spil uden at blive forstyrret.
Kalender
Introduktion
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1 På skærmen apps trykkes på Kalender.
2 Tryk på , eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
70
Applikationer
3 Indtast eventdetaljer.
Indtast en titel
Angiv en start- og slutdato for
eventen
Vælg en kalender, du vil bruge
eller synkronisere med
Indstil en alarm
Indtast eventens placering
Tilføj en note
Vedhæft et kort, der viser, hvor
eventen finder sted
Tilføj flere detaljer
4 Tryk på GEM for at gemme eventen.
Oprette opgaver
1 På skærmen apps trykkes på Kalender.
2 Tryk på VIS → Opgaver.
3 Tryk på , og indtast opgaveoplysninger.
4 Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere events og opgaver med dine konti
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Sky og konti → Konti. Vælg et kontonavn, vælg
den konto, der skal synkroniseres med, og tryk derefter på kontakten Kalender (Samsung
account) eller Synkroniser Kalender.
For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du åbne skærmen apps og trykke på Kalender
→ → Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres
med, og log på. Når der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
71
Applikationer
SideSync
Introduktion
Med SideSync kan du nemt dele din skærm og dine data mellem Samsung Androidsmartphones, -tablets og enhver type computer. Når du har tilsluttet dine enheder, vises der en
virtuel skærm på den tilsluttede tablet eller computer. Du kan kontrollere meddelelser, f.eks. mail,
fra dashboardet eller i pop op-vinduer.
Før du starter
• SideSync-appen skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis
SideSync ikke er installeret, skal du bruge en af følgende metoder til at downloade og
installere programmet:
– – Hvis du vil downloade og installere SideSync på din Samsung Android-tablet eller
-smartphone, skal du søge efter SideSync i Galaxy Apps eller Play Butik. Hvis din enhed
ikke understøtter SideSync, kan du måske ikke finde appen.
– – Hvis du vil downloade og installere SideSync på din computer, skal du besøge
www.samsung.com/sidesync. Du finder også oplysninger om SideSync-systemkravene
på websiden.
• Hvis du skal forbinde din smartphone og tablet, skal enhederne understøtte Wi-Fi Direct.
• Hvis du vil forbinde din tablet og din computer trådløst, skal begge enheder være tilsluttet
det samme trådløse adgangspunkt.
72
Applikationer
Tilslutning til computere eller smartphones
Tilslutning til en computer
1 Slut din tablet til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
Alternativt kan du forbinde begge enheder til det samme adgangspunkt.
2 Start SideSync på begge enheder.
3 Tryk på START på begge enheder.
Begge enheder vil søge efter hinanden og oprette forbindelse. Derefter vises dashboardet
på din computer.
Tilslutning til en smartphone via Wi-Fi Direct
1 Start SideSync både på din tablet og din smartphone.
2 Tryk på START på begge enheder.
Begge enheder vil søge efter hinanden og oprette forbindelse.
3 Vælg din smartphone på listen med registrerede enheder på din tablet.
73
Applikationer
4 Accepter forbindelsesanmodningen på din smartphone.
Dashboardet bliver vist på din tablet.
Automatisk tilslutning af enheder
Hvis to enheder tidligere har været forbundet, kan du indstille dem til at genoprette forbindelsen
automatisk.
Tryk på SideSync → MERE → Indstillinger på din tablet, og tryk derefter på kontakten Tilkn.
enheder automatisk for at aktivere funktionen til automatisk oprettelse af forbindelse. Du
kan også åbne dashboardet og trykke på MERE → Indstillinger → Forbindelser og aktivere
funktionen til automatisk oprettelse af forbindelse.
Brug af dashboardet
Start ofte anvendte apps, eller se meddelelser fra din tablet.
Når du trykker på en meddelelse, starter den relaterede app eller det relaterede program.
Nedenfor ser du et billede af tablettens dashboard på computeren.
Minimer dashboardet
Få adgang til yderligere valg
Luk dashboardet
Tænd den virtuelle tabletskærm
Tilføj flere apps
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger
Du kan omarrangere apps, når du højreklikker på et appikon.
74
Applikationer
Fortsætte afspilning af medier
Du kan sætte afspilning af musik og videoer på pause på din tablet og fortsætte afspilningen på
en anden enhed.
På dashboardet skal du vælge afspilningsknappen på musikcontrolleren eller i
videomeddelelsen. Afspilningen sættes på pause på din tablet og starter på din anden enhed.
Den forbundne enheds musikcontroller og en videomeddelelse bliver kun vist, når du
afspiller mediefiler via standardappen til musik eller video.
Deling af en webside
Du kan åbne en webside på din tablet og vise den i webbrowseren på den forbundne enhed.
Mens du browser på websider på din tablet, vises der en webadgangsmeddelelse på
dashboardet. Vælg meddelelsen på dashboardet. Derefter vises den samme webside på den
forbundne enhed.
Brug af den virtuelle skærm
SideSync spejler en enheds skærm på en anden enhed. Du kan bruge en enheds funktioner via
den virtuelle skærm. Nedenfor ser du et billede af den virtuelle tabletskærm på computeren.
På dashboardet trykkes på Tablet screen.
• Nogle funktioner fungerer muligvis ikke via den virtuelle skærm.
• Den virtuelle skærms udseende og funktioner kan variere afhængigt af den
forbundne enhed.
Luk den virtuelle skærm
Minimer den virtuelle skærm
Maksimer den virtuelle skærm
75
Applikationer
Tryk på
for at bruge følgende valgmuligheder:
• Altid øverst: Indstil den virtuelle skærm til altid at være øverst.
• Roter: Roter skærmen.
• Vinduesgennemsigtighed: Juster den virtuelle skærms gennemsigtighedsniveau.
• Tag billede: Optag et skærmbillede.
• Aktiver Præsentationstilstand: Aktiver tablettens skærm, så den kan styres både fra din
computer og din tablet. Om denne funktion er tilgængelig afhænger af den forbundne
enhed.
Hvis du vil flytte den virtuelle skærm, skal du klikke på den øverste del af den virtuelle skærm og
trække den til en ny placering.
Hvis du vil justere den virtuelle skærms størrelse, skal du placere musemarkøren over den
virtuelle skærms kant og derefter klikke på den og trække den.
Skifte mellem skærme
Hvis du vil bruge din tablets faktiske skærm, skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller
startknappen. Den virtuelle skærm slukkes, og tablettens skærm tændes.
Hvis du vil vende tilbage til den virtuelle skærm, skal du klikke på den virtuelle tabletskærm på
computeren. Den faktiske skærm slukkes, og den virtuelle skærm tændes.
Du kan få vist og styre den virtuelle skærm og den forbundne enheds skærm på samme
→ Aktiver Præsentationstilstand på den virtuelle skærm for at tænde
tid. Tryk på
den forbundne enheds skærm. Om denne funktion er tilgængelig afhænger af den
forbundne enhed.
Deling af filer og udklipsholderen
Kopiering af filer til computeren
1 Tryk og hold på en fil for at skifte til redigeringstilstand på den virtuelle tabletskærm.
2 Marker flere filer, som du vil kopiere.
3 Tryk og hold på de markerede filer, og træk og slip dem uden for den virtuelle skærm.
Filerne kopieres til den tilsigtede placering.
76
Applikationer
Når du f.eks. flytter et billede fra din tablet til et åbent Word-dokument på din computer,
indsættes billedet i Word-dokumentet.
Kopiering af filer til din tablet
Vælg filer på computeren, og træk dem til dashboardet eller den virtuelle tabletskærm. Filerne
gemmes i mappen Mine filer → Internt lager → SideSync.
Når du opretter en e-mail på den virtuelle skærm, vedhæftes de kopierede filer til den e-mail, der
er ved at blive oprettet.
Når tablettens virtuelle skærm og den faktiske skærm begge er aktiveret, kan du ikke
dele filer.
Deling af udklipsholderen
Du kan nemt kopiere og indsætte tekst mellem de forbundne enheder via udklipsholderens
delingsfunktion. Kopier eller klip tekst fra den virtuelle skærm, og indsæt den i et tekstfelt uden
for den virtuelle skærm eller omvendt.
77
Applikationer
Deling af computerens tastatur og mus
Brug din tablets skærm som to skærme, og kontroller den med computerens tastatur og mus.
1 Tryk på MERE → Aktiver deling af tastatur og mus på dashboardet.
Hvis den virtuelle skærm er åben, forsvinder den fra computerskærmen.
2 Flyt musemarkøren til venstre eller højre kant på computerskærmen for at gå til
tabletskærmen.
Musemarkøren bliver vist på din tabletskærm.
3 Brug computerens tastatur og mus på din tablet til at foretage handlinger, f.eks. skrive tekst,
kopiere og indsætte samt markere elementer.
Hvis du vil kontrollere computeren med musen igen, skal du flytte markøren tilbage til
computerskærmen.
78
Applikationer
Musik
Lyt til musik sorteret efter kategori, og tilpas afspilningsindstillingerne.
På skærmen apps trykkes på Musik.
Vælg en kategori og derefter den sang, du vil afspille.
Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.
Gå til indstillingerne for
lydkvalitet og -effekter
Få adgang til yderligere valg
Angiv filen som din
yndlingssang
Åbn afspilningslisten
Juster lydstyrken
Skift gentagelsestilstand
Aktiver blanding
Spring til næste sang. Tryk og
hold for at spole hurtigt frem
Spring til forrige sang. Tryk og
hold for at spole tilbage
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen
79
Applikationer
Video
Se videoer, der er gemt på enheden, og tilpas afspilningsindstillingerne.
På skærmen apps trykkes på Video.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Se dine videoer
Få adgang til
yderligere valg
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken
Lås
afspilningsskærmen
Skift skærmforhold
Skift til afspiller i pop
op-vindue
Opret en
GIF-animation
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
Mine filer
Få adgang til og administrer flere filer, som er gemt på enheden.
På skærmen apps trykkes på Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager. Du kan også få vist filer på din enhed eller et hukommelseskort
efter kategori.
For at frigøre lagerplads i enheden trykkes på → Administrer lagerbrug → RYD NU.
Du kan søge efter filer eller mapper ved at trykke på søgefeltet og derefter angive et nøgleord.
Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.
80
Applikationer
Notat
Opret notater og organiser dem efter kategori.
På skærmen apps trykkes på Notat.
Oprettelse af notater
Tryk på
notat:
på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et
• Kategori: Opret eller angiv en kategori.
• Opgaver: Føj afkrydsningsfelter til starten af hver kolonne for at oprette opgavelister.
• Billede: Indsæt billeder.
• Tegning: Skriv eller tegn notater, der skal indsættes. Du kan vælge farve og tykkelse på en
pen.
• Stemme: Lav og indsæt en stemmeoptagelse.
Tryk på GEM for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
Søge efter notater
Tryk på SØG på notatlisten, og indtast et søgeord for at søge efter notater, der indeholder
søgeordet.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
81
Applikationer
ALARM
På skærmen apps trykkes på Ur → ALARM.
Indstille alarmer
Tryk på
på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
VERDENSUR
På skærmen apps trykkes på Ur → VERDENSUR.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på TILFØJ.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
82
Applikationer
STOPUR
1 På skærmen apps trykkes på Ur → STOPUR.
2 Tryk på START for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på OMGANG for at registrere omgangstider under en begivenhed.
3 Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på GENOPTAG for at genoptage tidtagningen.
Tryk på NULSTIL, hvis du vil slette omgangstiderne.
TIMER
1 På skærmen apps trykkes på Ur → TIMER.
2 Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3 Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
På skærmen apps trykkes på Lommereg.
Tryk på RYD HISTORIK, hvis du vil rydde historikken.
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Der henvises til Konti for yderligere oplysninger.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
83
Applikationer
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej videoer såsom film og tv-programmer fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Hangouts
Send beskeder, billeder og humørikoner til dine venner, og foretag videoopkald til dem.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
84
Indstillinger
Introduktion
Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere
forskellige indstillinger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
85
Indstillinger
3 Tryk på TILSLUT.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
86
Indstillinger
3 Tryk på Del → Wi-Fi Direct, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
4 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undlad at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
87
Indstillinger
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder angives.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del → Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
4 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
88
Indstillinger
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
Tabletsynlighed
Tillad andre enheder at finde din enhed for at dele indhold med dig. Når denne funktion er
aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter tilgængelige enheder
via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten
Tabletsynlighed for at aktivere det.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Databrug.
• Wi-Fi-databrug: Overvåg dit forbrug af Wi-Fi-data.
• Begræns netværk: Vælg Wi-Fi-netværk for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, kan
anvende dem.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten Flytilstand for
at aktivere det.
Kontroller, at enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du
bruge enheden i flytilstand, hvis kabinepersonalet tillader det.
89
Indstillinger
Placering
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Placering.
• Placeringsmetode: Vælg et netværk, du skal bruge til at lokalisere din enhed.
• Forøg nøjagtighed: Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen for at øge
nøjagtigheden af dine lokaliseringsoplysninger, selv når funktionerne er deaktiverede.
• SENESTE PLACERINGSANMODNINGER: Se hvilke apps, der anmoder om oplysninger om
din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
• PLACERINGSTJENESTER: Se de placeringstjenester, din enhed anvender.
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer og opret forbindelse til VPN’er (virtuelle private netværk).
• Ethernet: Indstillingen Ethernet er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter
til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere
netværksindstillinger.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
90
Indstillinger
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plug-in.
2 Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
4 Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
5 Vælg en printer, der skal tilføjes.
For at tilføje printere manuelt skal du trykke på → Tilføj printer → ADD PRINTER.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere, og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere afhængigt af indholdstypen.
91
Indstillinger
Lyd
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyd.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Meddelelseslyde: Vælg en standard meddelelseslyd. Du kan også ændre
meddelelsesindstillingerne for hver enkelt tjeneste.
• Forstyr ikke: Konfigurer enheden til at dæmpe meddelelseslyde undtagen godkendte
undtagelser.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser
den op.
• Opladningslyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
• Tastaturlyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer flere lydindstillinger.
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
For at tilpasse indstillinger for meddelelser trykkes på AVANCERET, og derefter vælges en app.
• Tillad meddelelser: Tillad meddelelser fra den valgte app.
• Vis stille: Indstil enheden til at dæmpe meddelelseslyde og skjule eksempelvisninger af
meddelelser.
• På låseskærm: Vis eller skjul meddelelser fra den valgte app, når enheden er låst.
• Angiv som prioritet: Vis meddelelser øverst i informationspanelet, og medtag dem på listen
over tilladte apps, når Forstyr ikke er aktiveret.
92
Indstillinger
Skærm
Valg
Skift indstillinger for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Automatisk lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke automatisk.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast.
• Skærmzoom og skrifttype: Skift indstillinger for skærmzoom eller skrifttypestørrelse og
typografi.
• Startskærm: Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte paneler osv. Der henvises til
Indstillinger for startskærm for yderligere oplysninger.
• Ikonrammer: Angiv, om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
• Statuslinje: Tilpas indstillinger til visning af meddelelser eller indikatorer på statuslinjen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplades.
Baggrund
Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrund.
93
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød af enheden kan forårsage utilsigtet input til nogle
funktioner.
• Tilbehør: Skift indstillinger for tilbehør.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens
baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
• Spil: Aktiver ikonerne Game Launcher og Game Tools, og rediger spilrelaterede indstillinger.
Der henvises til Game Launcher for yderligere oplysninger.
• Multi-vindue: Vælg en startmetode for Multi-vindue.
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere indhold, der fortsætter på tværs af flere
skærme, og straks beskære og dele skærmbilledet.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at dæmpe alarmer ved hjælp af håndfladebevægelser.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
94
Indstillinger
Enhedsvedligeholdelse
Funktionen til enhedsvedligeholdelse giver en oversigt over statussen for enhedens batteri,
lager, hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et
enkelt tryk af din finger.
Batteri
Enhedssikkerhed
Lagring
Hukommelse
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RET NU eller OPTIMER NU.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Scanner for malware.
95
Indstillinger
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du kan ikke modtage meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende tilstand.
Administrere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Marker de pågældende apps på listen over apps, og tryk på SPAR STRØM.
Tryk også på → Avancerede indstillinger for at indstille strømforbrug til apps.
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Lagring.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under BRUGERDATA. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
96
Indstillinger
Hukommelse
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Hukommelse.
Enhedens hastighed kan øges ved at reducere mængden af hukommelse, du bruger. Dette gøres
ved at markere apps fra listen over apps og trykke på RYD NU.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Enhedssikkerhed → SCAN
TABLET.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen trykkes på Apps.
Låseskærm og sikkerhed
Valg
Skift enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift skærmlåsemetoden.
• Info- og appgenveje: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Meddelelser: Du kan angive, om du vil have vist meddelelsesindhold på den låste skærm, og
du kan vælge, hvilke meddelelser du vil have vist.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
97
Indstillinger
• Fingeraftryk: Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller logge på din
Samsung account. Der henvises til Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Privat tilstand: Aktiver privat tilstand for at forhindre andre i at få adgang til dit personlige
indhold. Der henvises til Privat tilstand for yderligere oplysninger.
• Krypter enhed: Krypter din enheds data for at forhindre andre i at opnå adgang til dem,
hvis enheden mistes eller bliver stjålet. Før du kan bruge din krypterede enhed, skal du
dekryptere enhedens data, hver gang du tænder for enheden. Du kan angive, om din
enheds data skal dekrypteres automatisk, eller om der skal være krav om oplåsningskode.
Det er ikke muligt at sikkerhedskopiere eller gendanne data, hvis de er krypterede. Hvis
du angiver en forkert oplåsningskode flere gange i træk og ikke har flere forsøg, nulstilles
enheden til fabriksstandarderne.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Logge på internettet
• Verificere Samsung account
98
Indstillinger
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, som
du angiver, når dit fingeraftryk registreres. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dine fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Starttasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at starttasten ikke
er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af
fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for
fingeraftryk.
• Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele starttasten med din finger.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
99
Indstillinger
Registrering af fingeraftryk
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3 Placer din finger på starttasten.
4 Når enheden har registreret din finger, løft den og placer den på starttasten igen.
Gentag denne handling ved at flytte din finger opad eller nedad, indtil fingeraftrykket er
registreret.
Når der vises et pop op-vindue om fingeraftrykslås, skal du trykke på AKTIVER for at bruge
dit fingeraftryk til at låse skærmen op.
Slette fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på REDIGER.
4 Marker fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på FJERN.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et
fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy Apps.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Samsung account for at aktivere det.
4 Log på din Samsung account.
100
Indstillinger
Bruge fingeraftryk til at logge på konti
Du kan bruge dine fingeraftryk til at logge ind på websider, der understøtter lagring af
adgangskode.
Denne funktion er kun tilgængelig for websider, som du åbner via appen Internet.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Log på internettet for at aktivere det.
4 Åbn en webside, som du vil logge på med et fingeraftryk.
5 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på websidens loginknap.
6 Marker Log på ved hjælp af dine fingeraftryk, og tryk på HUSK.
Du kan bruge dit fingeraftryk til at verificere din konto og din adgangskode, når du skal
logge på websiden.
Oplåsning af skærmen med fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
4 Sæt fingeren på starttasten på den låste skærm for at scanne dit fingeraftryk.
101
Indstillinger
Privat tilstand
Skjul personligt indhold på din enhed, så andre ikke kan få adgang til det.
Aktivere privat tilstand
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Privat tilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
Når du aktiverer privat tilstand for første gang, skal du følge vejledningen på skærmen for at
angive en adgangskode til privat tilstand.
2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat
tilstand.
Privat tilstand aktiveres, og ikonet
vises på statuslinjen.
Du kan kun se og få adgang til det skjulte indhold, når privat tilstand er aktiveret. For at
skjule elementer, der er gemt i den private mappe, skal du deaktivere privat tilstand.
Skjule indhold
1 Start en app for at skjule elementer på skærmen apps.
2 Vælg et element, og tryk på → Flyt til Privat.
Hvis privat tilstand ikke er aktiveret, skal du følge vejledningen på skærmen for at indtaste
den forudindstillede adgangskode til privat tilstand.
De valgte elementer bliver flyttet til den valgte mappe.
Se skjult indhold
Du kan kun se skjulte elementer, når privat tilstand er aktiveret.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Privat tilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat
tilstand.
3 På skærmen apps trykkes på Mine filer → Privat.
Elementer, der flyttes til den private mappe, vises på skærmen.
102
Indstillinger
Synliggøre indhold
1 I den private mappe skal du trykke og holde på et element og derefter markere elementer
for at synliggøre.
2 Tryk på → Fjern fra Privat.
3 Vælg en mappe at flytte elementerne til, og tryk på UDFØRT.
Elementerne flyttes til den valgte mappe.
Automatisk deaktivering af privat tilstand
Du kan indstille, at enheden automatisk deaktiverer privat tilstand, hver gang skærmen slukkes.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Privat tilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat
tilstand.
3 Tryk herefter på kontakten Automatisk deaktivering for at aktivere det.
Når valget Automatisk deaktivering er aktiveret, kan enheden ikke overføre filer til den
private mappe, hvis skærmen slukkes under overførsel.
Sky og konti
Introduktion
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud, eller
nulstil din enhed. Du kan også registrere og administrere konti, f.eks. din Samsung account eller
Google-konto.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
103
Indstillinger
Samsung Cloud
Du kan administrere det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek brugsstatus for dit
Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan dine data.
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Samsung Cloud.
Administrer skylager
Se hvor meget lagerplads du bruger i øjeblikket med Samsung Cloud, og se dit dataforbrug
ud fra datatype. Du kan også slette sikkerhedskopierede data fra gamle enheder, når data er
gendannet.
SIKKERH.KOPIER OG GENDAN
Sikkerhedskopier dine applikationsdata og enhedsindstillinger til Samsung Cloud, og gendan
dem, når du har brug for det. Der henvises til Sikkerhedskopiere og gendanne data for yderligere
oplysninger.
DATA, DER SKAL SYNKRONISERES
Brugerdefiner indstillingerne for synkronisering af dine data, såsom kontakter, kalenderevents,
billeder og videoer.
Konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Vælg en kontotjeneste.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og vælge elementer, du
vil synkronisere.
104
Indstillinger
Fjerne konti
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Konti, vælg et kontonavn, vælg den konto,
der skal fjernes, og tryk derefter på → Fjern konto.
Brugere
Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige
indstillinger som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende
typer brugerkonti:
• Ejer: Ejerkontoen oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og den kan kun
oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden, herunder
administration af brugerkonto. Du kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du anvender
denne konto.
• Gæst: Denne konto gør det muligt for gæster at få adgang til enheden. De oplysninger og
data, der anvendes under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du anvender
denne konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte den tidligere gæstesession, eller om du vil
nulstille den.
• Bruger: Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at
tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.
• Bruger (begrænset profil): En begrænset konto giver kun adgang til apps og indhold, der er
tilladt af ejerkontoen, og den kan ikke bruge de tjenester, der kræver login.
Tilføje brugere
1 På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Brugere.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger → OK → KONFIGURER NU.
Enheden skifter til en ny brugerkonto, og den låste standardskærm vises på skærmen.
3 Lås enheden op, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
105
Indstillinger
Skifte bruger
Tryk på brugerkontoikonet øverst på den låste skærm eller informationspanelet, og vælg derefter
en konto, som du vil skifte til.
Låst skærm
Informationspanel
Administrere brugere
Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillinger for begrænsede
konti.
Du kan slette en brugerkonto ved at trykke på
SLET.
ved siden af kontoen og derefter trykke på
Du kan skifte indstillinger for en begrænset konto ved at trykke på
slette kontoen ved at trykke på .
ud for en konto. Du kan
Sikkerhedskop. og gendan
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan.
SAMSUNG ACCOUNT
• Indstillinger for sikkerhedskopiering: Sikkerhedskopier dine personlige oplysninger
og appdata til Samsung Cloud. Du kan også indstille enheden til automatisk at
sikkerhedskopiere data.
• Gendan: Gendan tidligere sikkerhedskopierede personlige informationer og appdata fra
Samsung Cloud.
106
Indstillinger
GOOGLE-KONTO
• Sikkerhedskopier mine data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
appdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopikonto: Opsæt eller rediger din Google sikkerhedskopikonto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata fra Googleserveren, når apps geninstalleres på enheden.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen trykkes på Google.
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
hørelse.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice
Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Retningslås: Skift de retningsbestemte kombinationsindstillinger for at låse skærmen op.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker
tre gange hurtigt på starttasten.
• Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har
kontrolleret i intervallet.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere meddelelser ved at trykke på
knappen i stedet for at trække den.
• Adm. tilgængelighed: Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele
dem med andre enheder.
• TJENESTER: Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
107
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige.
• Dato og tid: Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser
klokkeslæt og dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Rapporter diagnostiske oplysn.: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Markedsføringsoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra Samsung,
såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling.
Softwareopdatering
Opdater softwaren på din enhed, eller rediger opdateringsindstillingerne.
På indstillingsskærmen trykkes på Softwareopdatering.
• Download opdateringer manuelt: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Planlagte softwareopdateringer: Indstil enheden til at installere downloadede
opdateringer på et bestemt tidspunkt.
108
Indstillinger
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
Om enheden
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Om enheden.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Enhedsnavn: Se og rediger det navn, der vises, når du forbinder din enhed til andre enheder
via Bluetooth, Wi-Fi Direct og andre metoder.
• Modelnummer: Se enhedens modelnummer.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
109
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
110
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis du har registreret en Google-konto for enheden, skal du logge på samme Google-konto
efter nulstilling af enheden.
111
Appendiks
Der er ofte ikke forbindelse til internettet
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte apps som f.eks.
spil eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke
bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et
af Samsungs servicesteder.
112
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
113
Appendiks
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, ved at anvende funktionen til vedligeholdelse af
enheden, eller slet apps eller filer manuelt for at frigøre lagerplads.
114
Appendiks
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
115
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2017 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising