Samsung | GT-B5310 | Samsung GT-B5310 Bruksanvisning

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller
mobiloperatør.
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-26022A
Norwegian. 11/2009. Rev. 1.0
GT-B5310
Brukerhåndbok
Ikoner
bruk av denne
veiledningen
Denne brukerhåndboken er spesielt
utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens
funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang,
kan du se “introduserer mobiltelefonen,”
“sette sammen og klargjøre mobiltelefonen,”
og “bruke grunnleggende funksjoner.”
ii
Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som
brukes i denne brukerhåndboken:
Advarsel – situasjoner som kan forårsake
skade på deg selv eller andre
Forsiktig – situasjoner som kan forårsake
skade på apparatet eller annet utstyr
Merknad – merknader, tips for bruk eller
tilleggsinformasjon
X
Se – sider med relatert informasjon, for
eksempel: X s.12 (tilsvarer "se side 12")
→
]
Hakeparenteser—telefontaster, for eksempel:
[
] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)
Informasjon om opphavsrett
Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i
dette apparatet tilhører sine respektive eiere:
• Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører
Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID:
B015931.
• Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems,
Inc.
• Windows Media Player® er et registrert varemerke som
tilhører Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
iii
bruk av denne veiledningen
[
Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller
menyer du må velge for å utføre en handling,
for eksempel: i menymodus, velger du
Meldinger → Opprett melding (tilsvarer
Meldinger etterfulgt av Opprett melding)
informasjon om sikkerhet og bruk ..................1
innhold
Sikkerhetsadvarsler ............................................ 1
Sikkerhetsregler .................................................. 3
Viktig informasjon om bruk ................................. 5
introduserer mobiltelefonen ..........................10
Pakke ut ........................................................... 10
Telefonens inndeling ......................................... 11
Taster ............................................................... 12
QWERTY-tastatur ............................................. 12
Ikoner ............................................................... 13
sette sammen og klargjøre
mobiltelefonen ...............................................15
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ....... 15
Lade batteriet ................................................... 17
Sette inn et minnekort (valgfritt) ......................... 18
Fest håndstroppen (ekstrautstyr) ...................... 18
iv
bruke avanserte funksjoner ...........................37
Slå telefonen på og av ...................................... 19
Bruke berøringsskjermen .................................. 20
Åpne menyer .................................................... 21
Bytte mellom programmer ................................ 21
Bruke widgeter ................................................. 22
Åpne hjelpefunksjonen ...................................... 23
Bruke snarveier i hurtigtilgangsmodus ............... 23
Konfigurere telefonen ........................................ 24
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner .......... 26
Sende og vise meldinger .................................. 28
Legg til og finn kontakter .................................. 31
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner ........... 31
Lytte til musikk .................................................. 33
Bruke nettleseren ............................................. 34
Bruke Google-tjenester ..................................... 36
Bruke avanserte samtalefunksjoner .................. 37
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner .............. 39
Bruke avanserte meldingsfunksjoner ................ 40
Bruke avanserte kamerafunksjoner ................... 42
Bruke avanserte musikkfunksjoner ................... 44
bruke verktøy og programmer ......................48
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen ......... 48
Aktivere og koble til et trådløst
LAN (WLAN) ..................................................... 50
Aktivere og sende en SOS-melding .................. 51
Aktivere tyverisporing ....................................... 51
Foreta falske anrop ........................................... 52
Spille inn og spille av talememoer ..................... 53
Redigere bilder ................................................. 53
Skrive ut bilder ................................................. 55
v
innhold
bruke grunnleggende funksjoner ..................19
innhold
Laste opp bilder og videoer til weben ............... 55
Bruke Java-spill og programmer ....................... 57
Synkronisere data ............................................. 58
Bruke nyhetsmatinger ....................................... 59
Se din nåværende posisjon .............................. 59
Oppdatere GPS-funksjonaliteten ...................... 60
Opprett og vis verdensur .................................. 60
Stille inn og bruke alarmer ................................ 61
Bruke kalkulatoren ............................................ 61
Konverter valutaer eller mål ............................... 62
Stille inn en nedtellingstimer .............................. 62
Bruke stoppeklokken ........................................ 62
Opprette nye oppgaver ..................................... 62
Lage nye memoer ............................................. 63
Administrere kalenderen ................................... 63
feilsøking ..........................................................a
indeks .............................................................. d
vi
informasjon om
sikkerhet og
bruk
Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige
eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter
maksimalt.
Sikkerhetsadvarsler
Hold telefonen borte fra små barn og
kjæledyr
Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for
små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller
alvorlige skader hvis de svelges.
Beskytt hørselen
Overdreven lytting til musikk på svært høy
lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid
ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en
lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken
som er nødvendig for å høre samtalen eller
musikken.
1
Mobiltelefoner og utstyr må monteres med
forsiktighet
informasjon om sikkerhet og bruk
Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er
montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser
telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området
der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan
forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.
Håndter og kast batterier og ladere med
forsiktighet
• Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som
er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som
ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige
personskader eller skader på telefonen.
• Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale
lover og regler ved kasting av brukte batterier eller
telefoner.
• Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, som for eksempel
mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier
kan eksplodere når de overopphetes.
2
• Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett
batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til
innvendig kortslutning og overoppheting.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med
pacemakere (hjertestimulatorer)
Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og
pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det
anbefales av produsentene og den uavhengige
forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du
har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til
forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr,
må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte
produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret
for veiledning.
Skru av telefonen i potensielt
eksplosjonsfarlige omgivelser
Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av
drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om
det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake
eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller
påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder
der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter
brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme
oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller
telefonekstrautstyr.
Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep,
trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer
antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende
tekst) og ta hyppige pauser.
Ikke bruk telefonen hvis skjermen har
sprekker eller er knust
Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og
ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik
at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av
uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.
Kjør sikkert til enhver tid
Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle
lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner
under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten
der det er mulig.
Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler
Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av
mobiltelefoner i bestemte områder.
Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr
Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med
telefonen kan skade apparatet eller forårsake
personskade.
Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr
Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på
sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og
oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk
personale.
3
informasjon om sikkerhet og bruk
Reduser risikoen for skader forårsaket av
gjentakende bevegelser
Sikkerhetsregler
Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene
som krever tilgang til et mobilnett når du er
ombord i et fly
informasjon om sikkerhet og bruk
Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet.
Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt
til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang
til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets
personale.
Beskytt batterier og ladere mot skader
• Ikke utsett batterier for svært lave eller høye
temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/
113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere
ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
• Ikke la batteriene komme i kontakt med
metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt
mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til
midlertidig eller permanent skade på batteriene.
• Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.
4
Håndter telefonen forsiktig og fornuftig
• Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk
støt.
• Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig
skade og vil endre fargen på etiketten som angir
vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte
hender. Vannskader på telefonen kan gjøre
produsentens garanti ugyldig.
• Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne
omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
• Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må
beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå
alvorlig skade.
• Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige
deler og forhindre at de fungerer som de skal.
• Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke
dette nær øynene til barn eller dyr.
• Din telefon kan bli skadet ved eksponering av
magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør
med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen
komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.
Unngå forstyrrelser av andre elektroniske
apparater
Bruk telefonen i normal posisjon
Unngå kontakt med telefonens interne antenne. X s. 11
Se side 11 for mer info om antennens plassering.
Bare kvalifisert personale kan utføre service
på telefonen
Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan
føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.
Gi batteri og lader maksimal levetid
• Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan
forkorte batteriets levetid.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må
lades opp igjen før bruk.
• Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
• Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.
5
informasjon om sikkerhet og bruk
Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler)
som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet
elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere
(hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og
andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be
om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for
å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.
Viktig informasjon om bruk
Håndter SIM-kort og minnekort med
forsiktighet
informasjon om sikkerhet og bruk
• Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/
lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data
og/eller skade på kortet eller telefonen.
• Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og
elektrisk støy fra andre apparater.
• Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til
minnekort.
• Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med
fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en
myk klut hvis det er skittent.
Sikre tilgang til nødtjenester
I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å
gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til
avsidesliggende områder eller områder med dårlig
infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få
kontakt med redningspersonell.
6
SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)
Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser
mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og
telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes
for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter
som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som
Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.
Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble
registrert for denne modellen 0,634 watt per kilo. I normal
bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen
er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er
nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste
basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer
når det er mulig, reduserer telefonen den samlede
eksponeringen overfor RF-energi.
Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser
at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European
Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du
ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EUstandarder, kan du besøke webområdet for Samsung
mobiltelefoner.
Korrekt avhending av dette produktet
Korrekt avhending av batterier i dette
produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union
og i andre europeiske land med separate
systemer for retur av batterier)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller
emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv,
kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/
66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse
stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av
materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall
og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale,
mottaksstasjon.
7
informasjon om sikkerhet og bruk
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder EU og andre europeiske land med egne
avfallshåndteringssystemer)
Denne merkingen som vises på produktet, dets
tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for
eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av
levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om
at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
Ansvarsfraskrivelse
informasjon om sikkerhet og bruk
Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom
denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av
opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre
lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester
leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk.
Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som
ikke er godkjent av eieren av innholdet eller
tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med
mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet
eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller
med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste
opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte
arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller
tjenester via denne tjenesten.
"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES
OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE
INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT,
VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR
NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER,
8
INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT
FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE
NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET
ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD
ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE
ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER,
INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE
ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER
FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE,
INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER
KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER
ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR
FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL
INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV
BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER
AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM
DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE
SKADER."
informasjon om sikkerhet og bruk
Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som
helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt
innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen
tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter
via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har
noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne
ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig
eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller
opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig
gjennom denne enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse
med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller
forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes
direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.
9
Pakke ut
introduserer
mobiltelefonen
I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster
og ikoner.
10
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Mobiltelefon
• Batteri
• Reiseadapter (lader)
• Brukerhåndbok
• Utstyret som leveres med telefonen kan variere
avhengig av programvaren og ekstrautstyret som
er tilgjengelig i din region eller som tilbys av
mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er
tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
• Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for
telefonen.
Telefonens inndeling
Forsiden og innsiden av telefonen inkluderer følgende
taster og funksjoner:
Høyttaler
Headsettplugg
Flerfunksjonskontakt
Kameralinse bak
Høyttaler
introduserer mobiltelefonen
Kameralinse
foran for
videosamtaler
Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og
funksjoner:
Låsetast
Berøringsskjerm
Volumtast
Batterideksel
Kameratast
QWERTYtastatur
Avslutt
meny-/
Strøm
knapp
Mikrofon
Send-tast
Menytast
Innvendig antenne
Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å
unngå utilsiktet telefonbruk. Hvis du vil låse, trykker
du [ ]. Du låser opp ved å trykke og holde [ ].
11
Taster
Tast
Tast
Funksjon
introduserer mobiltelefonen
Ringe
Ringer ut eller besvarer en samtale: I
hvilemodus: henter siste utgående,
ubesvarte eller innkommende samtaler.
Meny
I hvilemodus: aktiverer menymodus,
går tilbake til menymodus, viser alle
aktive programmer (trykk og hold)
Slår telefonen på og av (trykk og hold
Strømknapp /
inne); Avslutter en samtale.
Avslutt meny
I menymodus, går tilbake til hvilemodus
12
Volum
Justerer telefonvolumet.
Hold
Låser berøringsskjermen og tastene.
Låser og berøringsskjermen og taster
(trykk og hold)
Funksjon
Kamera
I hvilemodus: slår på kameraet. I
kameramodus: tar et bilde eller spiller
inn en video
QWERTY-tastatur
Sammensetningen av QWERTY-tastaturet kan variere
avhengig av region.
Tast
Funksjon
Alfabet/
Symbol
Taster inn bokstaver, tall og spesialtegn.
I hvilemodus: trykk og hold [1] for å
ringe telefonsvarerserveren og [0] for å
legge inn prefikset for utenlandsnumre
Shift
Bytter mellom store og små bokstaver i
et tekstinntastingsfelt
Alt
Bruker tegn på den øvre halvdelen av
tastene i et tekstinntastingsfelt
Funksjon
Ikoner
Symbol
Taster inn spesialtegn og uttrykksikoner
Lær om ikonene som vises på skjermen.
Melding
I hvilemodus: åpner en ny
meldingsskjerm, åpner innboksen (trykk
og hold)
Nettleser
I hvilemodus: åpner nettleseren
I hvilemodus: trykk og hold for stille
profil, setter inn et mellomrom i et
tekstinntastingsfelt
EDGE-nett tilkoblet
Mellomrom
Fireveis
navigasjon
I menymodus: blar gjennom
menyalternativene
HSDPA-nett tilkoblet
I hvilemodus, åpner menymodus; I
menymodus, velger uthevet
menyalternativ eller bekrefter inntasting
Talesamtale pågår
Bekreft
Tilbake/Slett
I menymodus: går tilbake til forrige nivå,
sletter tegn i et tekstinntastingsfelt
SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
Enter
Lager en ny linje i et tekstinntastingsfelt
Tast
Ikon
Definisjon
Signalstyrke
introduserer mobiltelefonen
GPRS-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
Videosamtale pågår
Bruker nettleseren
13
Ikon
introduserer mobiltelefonen
14
Definisjon
Ikon
Definisjon
Koblet til en sikker webside
Ny tekstmelding (SMS)
Roaming (utenfor vanlig dekning)
Ny multimediemelding (MMS)
Viderekobling aktivert
Ny e-postmelding
Synkronisert med PC
Ny synkroniserte e-postmelding
Wi-Fi aktivert
Ny telefonsvarermelding
Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
Normal profil aktivert
Bluetooth aktivert
Stille profil aktivert
Alarm aktivert
Batterinivå
Minnekort satt inn
Aktuell tid
sette sammen
og klargjøre
mobiltelefonen
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIMkort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig
identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTSeller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal
Subscriber Identity Module).
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,
1. Fjern batteridekselet.
Begynn med å sette sammen og konfigurere
mobiltelefonen for første gangs bruk.
Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og
holde [
].
15
2. Sett inn SIM-eller USIM-kortet.
sette sammen og klargjøre mobiltelefonen
• Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den
gullfargede kontaktflaten vendt ned.
• Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av
mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIMeller USIM-kort.
16
3. Sett i batteriet.
4. Sett på batteridekselet igjen.
Lade batteriet
Med trekanten opp
Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan
dette skade telefonen. Eventuelle skader etter
feilbruk dekkes ikke av garantien.
17
sette sammen og klargjøre mobiltelefonen
Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp
batteriet.
1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av
telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til
flerfunksjonskontakten.
3. Koble den store enden av reiseladeren til en
stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (
-ikonet beveger seg
ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.
Om indikatoren for svakt batteri
Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en
varsellyd og viser en melding om at batteriet er
svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil
blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av
automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan
fortsette å bruke telefonen.
Sette inn et minnekort (valgfritt)
sette sammen og klargjøre mobiltelefonen
Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et
minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller
microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av
produsent og type minnekort).
Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at
det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater
bare minnekortet på telefonen.
1. Fjern batteridekselet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.
3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på
plass.
4. Sett på batteridekselet igjen.
Minnekortet fjernes ved å fjerne batteridekselet, skyve
minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen, og deretter
dra kortet ut av minnekortsporet.
Fest håndstroppen (ekstrautstyr)
1. Fjern batteridekselet.
2. Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det
gjennom den lille tappen.
3. Sett på batteridekselet igjen.
18
Slå telefonen på og av
bruke
grunnleggende
funksjoner
Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke
mobiltelefonens hovedfunksjoner.
For å slå på telefonen:
1. Hold inne [
].
2. Angi PIN og velg Bekreft (om nødvendig).
Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.
Bytt til offline profil
Ved å bytte til frakoblet profil, kan du bruke funksjoner som
ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse
apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.
Hvis du vil bytte til offline profil, i menymodus, velger du
Innstillinger → Telefonprofiler → Offlinemodus.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt
personale når du befinner deg i områder der trådløse
enheter er forbudt.
19
Bruke berøringsskjermen
Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter
eller utføre funksjoner. Lær grunnleggende handlinger om
hvordan du bruker berøringsskjermen.
For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du
filmen som beskytter skjermen før du bruker
telefonen.
• Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale
lister.
bruke grunnleggende funksjoner
• Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.
• Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom
horisontale lister.
20
Åpne menyer
Tilpasse menymodus
Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av
programvaren på telefonen.
Du kan organisere programmene i menymodusskjermen
eller angi titler for hver skjerm til å stemme overens med
preferanser og behov.
1. I menymodus blar du til venstre eller høyre til en
menymodusskjerm.
2. Velg
for å bytte til redigeringsmodus.
Bytte mellom programmer
Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed
kan du utføre flere oppgaver parallelt.
Bytte fra ett aktivt program til et annet
1. Hold inne menytasten for å åpne programlisten.
2. Bla til et program og velg det.
Hvis du vil endre visningsmodus, velger du
Rutenettvisning.
21
bruke grunnleggende funksjoner
For å få tilgang til telefonens menyer:
1. I hviletilstand: velg Meny eller trykk på menytasten for å
få tilgang til menymodus.
2. Gå til venstre eller høyre til en menymodusskjerm.
3. Velg en meny eller et valg.
4. Velg
for å gå opp ett nivå; Trykk [
] for å gå
tilbake til hvilemodus.
3. Tilpasse skjermene etter ønske.
• Du gir nytt navn til menyskjermen ved å skrive inn en
tittel i tekstinntastingsfeltet øverst på skjermen.
• Hvis du vil flytte på programmer, velger og drar du
programikonet til stedet du vil ha det.
4. Velg Lagre.
Velg Nullstill for å gjenopprette standardrekkefølgen
på programmene.
bruke grunnleggende funksjoner
Lukke programmer
Flytt widgetene til hvileskjermen
Det aktive programmet lukkes ved å trykke [
].
Slik lukker du et program som kjører i bakgrunnen:
1. Hold inne menytasten for å åpne programlisten.
2. Bla til et program og velg
.
1. I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til en av
skjermbildene for hvilemodus.
2. Åpne widgetverktøylinjen.
3. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen.
Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.
Hvis du vil flytte widgetene fra hvileskjermen tilbake til
widgetverktøylinjen, velger og drar du en widget til
widgetverktøylinjen.
Bruke widgeter
Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.
• Noen av widgetene kobler til nettjenester. Hvis du
velger en nettbasert widget, kan det føre til
ekstrautgifter.
• Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere
etter region eller mobiloperatør.
Åpne kontrollprogramlinjen
I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen
for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere
widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til
hvileskjermen.
22
Bytte widgeter
1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Velg
fra widgetverktøylinjen.
3. Velg widgetene du vil inkludere i widgetverktøylinjen og
velg Lagre.
Meny
Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen om telefonen.
1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Dra
til hvileskjermen og velg den.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en
funksjon.
5. Bla til venstre eller høyre for å få mer informasjon. For å
gå tilbake til forrige nivå, velger du
.
Opprett melding
Bruke snarveier i hurtigtilgangsmodus
Lær å bruke noen snarveier i hurtigtilgangsmodus ved å
skyve opp telefonen.
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → Hurtig tilgang.
2. Velg ett av følgende alternativer.
Meny
Meldinger/Sosiale
knapper
Beskrivelse
Åpner en av meldingsmenyene
eller sosiale menyer
Beskrivelse
Oppretter en tekst- eller
multimediemelding
Opprett e-post
Oppretter en ny e-postkonto
Samtaler
Viser meldinger du har sendt og
mottatt
Facebook
Viser bilder og videoer på nettet
via webområder
Myspace
Viser bilder og videoer på nettet
via webområder
Direktemeldinger
Chatte med venner direkte
3. Velg Lagre.
4. Trykk [
] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
5. Skyv opp telefonen og roter telefonen mot klokken til
landskapsvisning.
Hvis du valgte Meldinger/Sosiale knapper, blar du til
venstre eller høyre til en meny.
23
bruke grunnleggende funksjoner
Åpne hjelpefunksjonen
Konfigurere telefonen
Kalibrere skjermen
Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den
passer med dine preferanser.
Du kan kalibrere skjermen slik at telefonen gjenkjenner
inntastingen bedre.
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → Kalibrering.
2. Berør målet på skjermen.
3. Velg Ja.
Juster volumet på tastetonene
I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å
trykke volumtasten.
bruke grunnleggende funksjoner
Juster vibrasjonsintensiteten på
berøringsskjermen
Endre ringetonen
Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du berører
telefonskjermen.
1. I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.
2. Velg Vibrasjon og juster intensiteten på vibrasjonen.
Bytte til eller fra stille profil
I hvilemodus velger du Tastatur og berører og holder
å slå av eller på lyden på telefonen.
24
for
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Telefonprofiler.
2. Velg
neste til profilen du bruker.
Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du
ikke bytte ringetone.
3. Velg Ringetone taleanrop eller Ringetone
videosamtale.
4. Velg en ringetone fra listen og velg Lagre.
5. Velg Lagre.
Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.
Aktivere Etikettpause
Du kan midlertidig slå av all lyd på telefonen ved å legge
telefonen vendt nedover når Etikette-pause er aktivert.
1. I menymodus velger du Innstillinger → Motioninnstillinger → Etikette-pause → På.
2. Velg Lagre.
1. Bla til venstre eller høyre til en av skjermbildene for
hvilemodus.
2. I menymodus velger du Innstillinger → Skjerm og lys
→ Bakgrunnsbilde.
3. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
4. Velg Angi.
Velge et fargetema (menymodus)
Stille inn automatisk lås for
berøringsskjermen
Du kan stille inn at telefonen automatisk låser
berøringsskjermen og tastene når bakgrunnslyset slås av.
Du kan også angi metode for å låse opp
berøringsskjermen og tastene.
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Berøringspanel.
2. Velg På under Autolås.
3. Velg Bare låsetast-rullegardinmenyen og velg et
opplæsingsalternativ.
4. Velg Lagre.
1. I menymodus velger du Innstillinger → Skjerm og lys
→ Mitt tema.
2. Velg et fargemønster.
25
bruke grunnleggende funksjoner
Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)
3. Velg Lagre.
4. Velg Ja for å bruke det valgte fargemønsteret på
bakgrunn.
Låse telefonen
1.
2.
3.
4.
bruke grunnleggende funksjoner
I menymodus velger du Innstillinger → Sikkerhet.
Velg På under Telefonlås.
Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg Bekreft.
Tast inn det nye passordet igjen og velg Bekreft.
• Første gang du åpner en meny som krever et
passord blir du bedt om å opprette og bekrefte et
passord.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller
privat informasjon eller andre skader som
forårsakes av ulovlig programvare.
Låse opp berøringsskjermen med smart
opplåsing
Ved å tegne et bestemt tegn på den låste
berøringsskjermen, kan du låse opp bare skjermen, låse
opp og ringe til et hurtigtastnummer eller låse opp og så
starte et program. For å konfigurere et tegn for smart
opplåsing:
26
1. I menymodus velger du Innstillinger → Smart
opplåsing.
2. Velg På under Bevegelse opplåsing.
3. Velg et opplåsingsalternativ
4. Velg et hurtigtastnummer å ringe til eller velg et program
som skal startes (om nødvendig).
5. Velg et tegn for smart opplåsingsfunksjonen.
6. Velg
(om nødvendig).
7. Velg Lagre.
Bruke grunnleggende
samtalefunksjoner
Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og
bruke grunnleggende samtalefunksjoner.
I løpet av en samtale låser telefonen automatisk
berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting.
Du låser opp ved å trykke og holde [ ].
Bruke funksjonen for høyttalertelefon
1. I hvilemodus velger du Tastatur og skriver inn et
telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [
].
For videosamtaler velger du
→ Videoanrop.
3. Trykk [
] når du vil avslutte samtalen.
1. I løpet av en samtale, velger du Høyttaler → Ja for å
slå på høyttaleren.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å velge
Høyttaler.
I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre
samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk
vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.
Besvare en samtale
1. Trykk [
] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du på [
] og velger Vis
meg for å tillate at den som ringer ser deg via
kameralinsen foran.
3. Trykk [
] når du vil avslutte samtalen.
Juster volumet
Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du
volumtasten opp eller ned.
Bruke headsett
Ved å koble til det medfølgende headsettet til headsetkontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:
• For å gjenta siste anrop, trykk og hold
headsettetknappen å trykk og hold en gang til.
• Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en
oppringning.
• Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en
samtale.
27
bruke grunnleggende funksjoner
Ringe ut
Sende og vise meldinger
Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS),
multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.
Sende en tekst- eller multimediemelding
bruke grunnleggende funksjoner
1. I menymodus velger du Meldinger → Opprett
melding → Melding.
2. Velg Legg til mottaker og tast inn et mottakernummer.
3. Velg Trykk for å legge til tekst og skriv inn
meldingsteksten. X s. 28
Gå til trinn 5 for å sende som en tekstmelding. Fortsett
med trinn 4 for å legge ved multimedia.
4. Velg Legg til medier og legg til et objekt.
5. Send meldingen ved å velge Send.
28
Sende en e-post
1. I menymodus velger du Meldinger → Opprett
melding → E-post.
2. Velg Legg til mottaker og skriv inn en e-postadresse.
3. Velg Trykk for å legge til emne og skriv inn et emne.
4. Velg Trykk for å legge til tekst og skriv inn epostteksten.
5. Velg Legg til filer og legg ved en fil (om nødvendig).
6. Send meldingen ved å velge Send.
Skriv inn tekst
Åpne telefonen og skriv inn teksten akkurat som med et
datamaskintastatur. Hvis telefonen er lukket, bruker du det
virtuelle tastaturet.
Skriv inn teksten med tastaturet
1. Endre metode for inntasting av tekst til Tastatur.
2. Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn tekst.
• Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller
bruke tall eller symboler, velger du Abc.
• Hvis du vil skrive inn tekst i T9-modus, velger du T9
(T9 blir blå).
Du kan bruke følgende modi for inntasting av tekst:
Modus
ABC
Funksjon
Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du
trenger vises på skjermen.
T9
1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et
helt ord.
2. Når det riktige ordet vises, setter du inn
mellomrom ved å velge
. Dersom riktig
ord ikke vises, velger du
for å velge et
alternativt ord.
Nummer
Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn
nummeret.
Symbol
Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn
symbolet.
29
bruke grunnleggende funksjoner
Skriv inn teksten med det virtuelle tastaturet
Når du skriver inn tekst med det virutelle tastaturet, kan du
endre tekstmodus. Velg indikatoren for inntastingsmetode
( som standard) og velg en av følgende skrivemetoder
for tekst:
• Tastatur
• Skriveboks 1
• Skriveboks 2
Skriv inn teksten med skriveboks 1
1. Endre metode for inntasting av tekst til Skriveboks 1.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet
Skriv tall og symboler i ?1-boksen nederst til høyre i
skriveområdet.
Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, velger
du Abc.
bruke grunnleggende funksjoner
Skriv inn teksten med skriveboks 2
1. Endre metode for inntasting av tekst til Skriveboks 2.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller
bruke tall eller symboler, velger du Abc.
Skrive inn tekst med QWERTY-tastatur
Åpne telefonen og roter den mot klokken til liggende
stilling. Du kan bruke qwerty-tastaturet. Skriv tekst som du
ville gjort det med et datamaskintastatur.
Når du skriver inn tekst med QWERTY-tastatur, kan du
bruke følgende funksjoner:
• Bytt mellom små og store bokstaver med [ ].
30
• Trykk [Alt] hvis du vil skrive inn tegnene på den øvre
halvdelen av tastene. Trykk to ganger for å låse tall og
symboler.
• Trykk [Sym] for å bytte til symbolmodus. Trykk to ganger
for å åpne listen over uttrykkeikoner.
• Trykk [
] hvis du vil legge inn et mellomrom.
• Trykk [ ] for å slette tegn.
• Trykk [ ] for å starte en ny linje.
Vis tekst- eller multimediemeldinger
1. I menymodus velger du Meldinger → Innboks.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.
Åpne ene-post
1.
2.
3.
4.
5.
I menymodus velger du Meldinger → E-post innboks.
Velg en konto.
Velg Last ned.
Velg en e-post eller topptekst.
Hvis du valgte en topptekst, velger du Hent for å lese
e-postteksten.
Finn en kontakt
Lær det grunnleggende om bruken av
telefonbokfunksjonen.
Minneplasseringen der du lagrer nye kontakter kan
være forhåndsinnstilt avhengig av mobiloperatør. Hvis
du vil endre minneplassering, i menymodus, velger du
Innstillinger → Programinnstillinger → Telefonbok
→ Minne i bruk → Lagre nye kontakter i → en
minneplassering.
1. I menymodus velger du Telefonbok.
2. Velg Trykk for å søke, skriv inn de første bokstavene i
navnet du leter etter, og velg Utført.
Du kan også dra for å velge den første bokstaven i
navnet.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.
Når du har funnet kontakten, kan du:
• ringe kontakten ved å velge
→
• redigere kontaktinformasjonen ved å velge Endre
Legge til en kontakt
1. I hvilemodus velger du Tastatur og taster inn et
telefonnummer.
2. Velg
→ Legg til i Telefonbok → Ny.
3. Velg Telefon eller SIM (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg Lagre for å legge kontakten i minnet.
Bruke grunnleggende
kamerafunksjoner
Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.
Ta bilder
1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke på
kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
31
bruke grunnleggende funksjoner
Legg til og finn kontakter
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
• Du velger tidsforsinkelse ved å velge
.
• Velg
for å angi eksponeringsverdi.
• Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.
4. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.
Bildet lagres automatisk.
Etter at du har tatt bilder, velger du
for å se bildene.
bruke grunnleggende funksjoner
Se bilder
I menymodus velger du Mine filer → Bilder → en
bildemappe → en bildefil.
Mens du ser på bildefilen:
• Roter telefonen mot klokken til liggende stilling. Vipp
telefonen til venstre eller høyre. Bildene blar automatisk
til venstre eller høyre.
• Berør og hold skjermen og dra opp eller ned for å
zoome inn eller ut. Dobbeltklikk skjermen for å avslutte
zoomskjermen.
• Velg Mer → Bildefremvisning for å vise bilder som en
lysbildefremvisning.
32
Spille inn videoer
1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke på
kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg
for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
• Hvis du vil bytte til opptaksmodus, velger du
.
• Du velger tidsforsinkelse ved å velge
.
• Velg
for å angi eksponeringsverdi.
• Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.
5. Start opptak med kameratasten.
6. Velg
eller trykk på kameratasten for å stoppe
opptaket.
Videoklippet lagres automatisk.
Etter at du har tatt opp video, velger du
for å se
videoene.
Se videoer
I menymodus velger du Mine filer → Videoklipp → en
videomappe → en videofil.
• Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
• Velg
for å endre visningsmodus.
3. Velg Ja for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige
radiostasjoner automatisk.
Første gang du slår på FM-radio, får du spørsmål om
du vil søke automatisk.
4. Kontroller FM-radioen med følgende ikoner:
Lytte til musikk
Funksjon
Stiller inn en radiokanal; Velger en lagret
radiokanal (berør og hold inne)
Høre på FM-radio
Skrur på FM-radioen
Koble ikke til reiseadapteren eller PC-datakabelen til
telefonen mens du lytter til radio. Adapteren eller
kabelen kan forstyrre headsettets funksjon som
radioantenne.
1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens
headset-kontakt.
2. I menymodus velger du FM-radio.
Ikon
Slå av FM-radioen
Åpner favorittlisten X s. 47
/
Endrer lydmodus
Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på,
velger du Mer → Finn musikk. X s. 47
5. Du slår av FM-radio ved å velge .
33
bruke grunnleggende funksjoner
Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller
FM-radio.
Lytte til musikkfiler
bruke grunnleggende funksjoner
Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:
• Laste ned via trådløst Internett. X Bruke nettleseren
• Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet
Samsung Kies (ekstrautstyr). X s. 44
• Motta via Bluetooth. X s. 49
• Kopiere til et minnekort. X s. 45
• Synkronisering med Windows Media Player 11. X s. 45
Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:
1. I menymodus velger du Musikkspiller.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:
Ikon
Funksjon
Setter avspillingen på pause
Spiller av eller fortsetter avspilling
Hopper bakover, søker bakover i en fil (berør
og hold)
34
Ikon
Funksjon
Hopper forover, søker forover i en fil (berør
og hold)
1
1
1
Aktiverer tilfeldig avspilling
(
: på,
: av)
Endrer lydeffekten
Bytter repetisjonsmodus
(
: av,
: gjenta én,
: gjenta alle)
1 . Når du berører skjermen, blir ikonene tilgjengelige.
Bruke nettleseren
Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.
• Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og
nedlasting av media.
• Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et
annet navn, avhengig av mobiloperatør.
• Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter
region eller mobiloperatør.
Surfe nettsider
Bokmerke favorittnettstedene dine
1. I menymodus velger du Internett → Startside for å
åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:
1.
2.
3.
4.
Ikon
Funksjon
Går bakover eller framover i en nettside
Oppdaterer gjeldende nettside
Endrer visningsmodus
Legger til aktuell nettside til bokmerkelisten
Åpner en liste over lagrede bokmerker
Last ned mediefiler
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig
av region eller mobiloperatør.
1. I menymodus velger du Nedlastinger.
2. Søk etter en ringetone eller bilde, og last det ned til
telefonen.
Få tilgang til en liste over alternativer for
nettleseren
35
bruke grunnleggende funksjoner
Stopper åpning av webside
I menymodus velger du Internett → Bokmerker.
Velg Tilfø.
Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
Velg Lagre.
bruke grunnleggende funksjoner
Bruke Google-tjenester
Koble til kart
Lær hvordan du kan bruke forskjellige Google-tjenester.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig,
avhengig av region eller mobiloperatør.
• Trinnene du må velge for å bruke denne
funksjonen kan variere avhengig av region eller
mobiloperatør.
For å søke i kartet:
1. I menymodus velger du Google → Maps.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.
For å søke etter en spesifikk plassering:
1. I menymodus velger du Google → Maps.
2. Velg Meny → Søke-kart og skriv inn adressen eller
kategorien til virksomheten.
For å få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon:
1. I menymodus velger du Google → Maps.
2. Velg Meny → Få retningsbeskrivelse.
3. Oppgi adressene til startstedet og avslutningsstedet.
4. Velg Vis retningsbeskrivelse for å vise på kartet.
Du forbedrer kartfunksjonaliteten ved å laste ned GPSdatafiler. X s. 60
Koble til søk
1. I menymodus velger du Google → Søk.
2. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.
Koble til e-post
1. I menymodus velger du Google → Mail.
2. Konfigurere Google-kontoen og logg deg inn.
3. Sende eller motta e-post.
36
Bruke avanserte samtalefunksjoner
bruke avanserte
funksjoner
Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke
mobiltelefonens ekstrafunksjoner.
Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.
Vis og ring ubesvarte anrop
Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.
Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra
hendelsesvarselwidgeten og velg Taleanrop for å slå
nummeret.
Hvis du har to ubesvarte anrop, velger du anropet fra
hendelsesvarselwidgeten og velg Logger → et tapt anrop.
Ringe et nylig slått nummer
1. I hvilemodus trykker du [
] for å få en liste over nylig
slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og velg
eller trykk [
]
for å ringe.
Parkere en samtale eller gjenoppta en
ventende samtale
Velg Hold for å parkere en samtale eller velg Hent for å
gjenoppta en samtale.
37
bruke avanserte funksjoner
Ringe en annen samtale
Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)
Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et
annet nummer i løpet av samtalen:
1. Velg Hold for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og velg
Nytt anrop eller trykk [
].
3. Velg Bytte for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge På venting
→
.
5. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du [
].
1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre
parten.
Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, velger du Koble.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter
(om nødvendig).
5. Trykk [
] for å avslutte et telefonmøte.
Besvare samtale nummer to
1. I hvilemodus velger du Tastatur og berører og holder
inne 0 for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode,
retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret
ved å trykke [
].
Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på
en ny innkommende samtale:
1. Trykk [
] for å besvare den andre samtalen.
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg Bytte for å bytte mellom samtalene.
38
Ringe et utenlandsnummer
Ring en kontakt fra telefonlisten
Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede
kontakter. X s. 31
1. I menymodus velger du Telefonbok.
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Velg
ved siden av nummeret du vil ringe til →
(talesamtale) eller
(videosamtale).
For å avvise en innkommende samtale, trykker du [
].
Anroperen får høre et opptattsignal.
Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk,
bruker du automatisk avvisning. For å aktivere automatisk
avvisning, må du konfigurere en liste over avviste numre:
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Programinnstillinger → Anrop → Alle anrop → Avvis
automatisk.
2. Velg På under Aktivering.
3. Velg Legg til nummer.
4. Velg nummerinntastingsfeltet.
Tast inn et nummer som skal avvises og velg Utført.
Velg Lagre.
Gjenta trinn 3-6 for å legge til flere numre.
Velg avmerkingsboksene ved siden av numrene.
Velg Lagre.
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner
Lær å lage visittkort, angi favorittnumre og opprett grupper
av kontakter.
Lage et visittkort
1. I menymodus velger du Telefonbok → Mer → Mitt
visittkort.
2. Legg inn personlig informasjon.
3. Velg Lagre.
Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved en
melding eller e-post eller overføre det via den
trådløse Bluetooth-funksjonen eller ActiveSync.
39
bruke avanserte funksjoner
Avvise en samtale
5.
6.
7.
8.
9.
Angi favorittnumre
1.
2.
3.
4.
bruke avanserte funksjoner
I menymodus velger du Telefonbok.
Velg Kontakter rullegardinmenyen og velg Favoritter.
Velg Legg til.
Velg en kontakt.
Kontakten blir lagret i favorittlisten.
• Du kan ringe denne kontakten ved å berøre og
holde inn det tildelte nummeret på ringeskjermen.
• De første fem favorittnumrene blir tildelt
vennelisten (
) på widgetverktøylinjen. Du kan
ringe eller sende meldinger ved å velge en kontakt
fra vennelisten.
Lag en gruppe av kontakter
Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele
gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver
gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe.
Start med å lage en gruppe:
1. I menymodus velger du Telefonbok.
2. Velg Kontakter rullegardinmenyen og velg Grupper.
40
3. Velg Opprett gruppe.
4. Angi gruppenavn, ID-bilder, grupperingetone og
vibrasjonstype.
5. Velg Lagre.
6. Velg Ja og legg til kontakter i gruppen (om nødvendig).
Bruke avanserte meldingsfunksjoner
Lær å lage maler, bruke maler til å lage nye meldinger, og
opprette meldingsmapper.
Lag en tekstmal
1. I menymodus velger du Meldinger → Maler →
Tekstmaler.
2. Velg Oppr. for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg tekstinntastingsfeltet og tast inn teksten.
4. Velg Lagre.
Lag en multimediemal
1. I menymodus velger du Meldinger → Maler →
Multimediemaler.
2. Velg Oppr. for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede
vedlegg som du kan bruke som mal. X s. 28
4. Velg Lagre.
1. For å starte en ny melding i menymodus, velger du
Meldinger → Opprett melding → en meldingstype.
2. Velg Mer → Sett inn → Tekstmal → en mal.
Opprette en melding fra en multimediemal
1. I menymodus velger du Meldinger → Maler →
Multimediemaler.
2. Velg
ved siden av malen du ønsker.
Malen åpnes som en ny multimediemelding.
1. I menymodus velger du Meldinger → Mine mapper.
2. Velg Opprett mappe.
3. Tast inn et nytt mappenavn og velg Lagre.
Flytt meldinger fra en meldingsmappe til mappene for å
administrere dem som du foretrekker.
Bruke Palringo messenger
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig
av region eller mobiloperatør.
1. I menymodus velger du Direktemeldinger.
2. Velg OK fra introvinduet.
Første gang du åpner Palringo, blir du bedt om å
bekrefte.
3. Velg Menu → Sign In.
4. Oppgi bruker-ID og passord, og velg Sign In.
5. Chatte med familie og venner direkte.
41
bruke avanserte funksjoner
Sett inn tekstmaler i nye meldinger
Opprette en mappe for å administrere
meldinger
Bruke avanserte kamerafunksjoner
Ta bilder i smilemodus
Lær hvordan du tar bilder i forskjelllige moduser og
tilpasser kamerainnstillinger.
1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke på
kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg
→ Smilebilde.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk på kameratasten.
6. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager
smilene deres. Når personene smiler, tar telefonen
automatisk bilde.
Ta bilder med bruk av alternativer som er
forhåndsinnstilt for forskjellige motiver
bruke avanserte funksjoner
1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke på
kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg
→ et motiv →
.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.
Ta en serie med bilder
1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke på
kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg
→ Kontinuerlig.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne kameratasten for å ta en serie med
bilder.
42
Ta panoramabilder
Valg
Bildekvalitet
Funksjon
Justerer kvaliteten på bildene
Før du tar en video, kan du velge
følgende alternativer:
Valg
Oppløsning
Funksjon
Endrer oppløsning
Hvitbalanse
Justerer fargebalansen
Effekter
Legger på en spesialeffekt
Videokvalitet
Justerer kvaliteten på videoklippene
Bruke alternativer for kameraet
Tilpasse kamerainnstillinger
Før du tar et bilde, kan du velge
følgende alternativer:
Før du tar et bilde, kan du velge
tilgang til følgende innstillinger:
. Du får da tilgang til
Valg
Oppløsning
Funksjon
Endrer oppløsning
Hvitbalanse
Justerer fargebalansen
Effekter
Legger på en spesialeffekt
Eksp.måling
Velger en type eksponeringsmåling
. Du får da tilgang til
→
. Du får da
Innstilling
Hjelpelinjer
Funksjon
Endrer forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang
Angir at kameraet skal bytte til
forhåndsvisningsskjermen etter at
du har tatt bilder
43
bruke avanserte funksjoner
1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke på
kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg
→ Panorama.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
6. Beveg telefonen sakte i retningen du ønsker. Når du
justerer den rammen med den midtre rammen, tar
telefonen det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.
Innstilling
Lukkerlyd
Funksjon
Velger en lyd som medfølger
lukkerhandling
bruke avanserte funksjoner
Lager
Velger plassering for lagring av nye
bilder
Nullstill innstillinger
Nullstiller kamerainnstillingene
Snarveisinfo
Viser snarveiinformasjon
Før du tar en video, kan du velge
tilgang til følgende innstillinger:
→
. Du får da
Innstilling
Hjelpelinjer
Funksjon
Endrer forhåndsvisningsskjermen
Lyd innspilling
Slår lyden på eller av
Lager
Velger minneplassering for lagring av
nye videoklipp
Nullstill innstillinger
Nullstiller kamerainnstillingene
Snarveisinfo
Viser snarveiinformasjon
44
Bruke avanserte musikkfunksjoner
Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre
radiostasjoner.
Kopiere musikkfiler via Samsung Kies
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → PC-forbindelser → Samsung
Kies eller Masselagring → Lagre.
2. Trykk [
] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du
flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung Kies, og kopier filer fra PC-en til
telefonen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere
informasjon.
Kopier musikkfiler til et minnekort.
Synkronisere telefonen med Windows Media
Player
1. Sette inn et minnekort (om nødvendig).
2. I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → PC-forbindelser →
Mediespiller → Lagre.
3. Trykk [
] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du
flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med
Windows Media Player.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere
musikkfiler.
6. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet
(om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til
synkroniseringslisten.
8. Begynn synkroniseringen.
45
bruke avanserte funksjoner
1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → PC-forbindelser →
Masselagring → Lagre.
3. Trykk [
] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du
flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen og vis filen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.
Opprette en spilleliste
1.
2.
3.
4.
5.
bruke avanserte funksjoner
6.
7.
8.
9.
I menymodus velger du Musikkspiller → Spillelister.
Velg Oppr.
Velg tekstinntastingsfeltet.
Skriv inn en tittel på spillelisten og velg Utført.
Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du
Trykk for redig. og velg et bilde eller ta et nytt bilde.
Velg Lagre.
Velg den nye spillelisten.
Velg Tilfø → Spor.
Velg filene du vil inkludere og velg Tilfø.
Konfigurere innstillinger for musikkspilleren
1. I menymodus velger du Musikkspiller.
2. Velg Innst.3
46
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren:
Valg
Funksjon
Angir om musikken skal spilles av i
Bakgrunnsavs
bakgrunnen når du avslutter
pilling
musikkspilleren
Lydeffekter
Velger standard equalisertype
Musikkmeny
Velger musikkategorier som skal vises
i musikkbiblioteket
4. Velg Lagre.
Spille inn sanger fra FM-radio
1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens
headset-kontakt.
2. I menymodus velger du FM-radio.
3. Velg
for å starte FM-radio.
4. Start opptaket ved å velge Mer → Spill inn.
5. Velg Stopp når du er ferdig med å ta opp. Musikkfilen
blir lagret i Radioklipp (i menymodus velger du Mine
filer → Lyder).
Opptaksfunksjonen er kun utviklet for
stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye
lavere enn digitale medier.
Lagre radiokanaler automatisk
1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens
headset-kontakt.
2. I menymodus velger du FM-radio.
3. Velg
for å starte FM-radio.
4. Velge en radiostasjon du vil legge til favorittlisten.
5. Velg Legg til i Favoritter.
Finn informasjon om musikk
Lær å få tilgang til en musikktjeneste på Internett og få
informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.
1. I menymodus velger du Finn musikk.
2. Velg Finn musikk for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, velger du
for å registrere
en del av musikken du ønsker å finne.
Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne
tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har
informasjon om alle sanger.
47
bruke avanserte funksjoner
1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens
headset-kontakt.
2. I menymodus velger du FM-radio.
3. Velg Mer → Automatisk søk.
4. Velg Ja for å bekrefte (om nødvendig).
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige
radiostasjoner automatisk.
Konfigurere en liste over radiokanaler
bruke verktøy og
programmer
Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og
ekstraprogrammene.
48
Bruke den trådløse Bluetoothfunksjonen
Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse
enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.
Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen
1. I menymodus velger du Bluetooth.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse
Bluetooth-funksjonen.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du
Mer → Innstillinger → På under Min telefons
synlighet → et synlighetsalternativ → Lagre.
Hvis du valgte Egendefinert, må du angi hvor lenge
telefonen er synlig.
4. Velg Lagre.
Motta data med den trådløse Bluetoothfunksjonen
1. I menymodus velger du Bluetooth → Søk.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen
eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har
en, og velg Utført.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme
koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen
fullført.
Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi
PIN-koden.
1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og
velg OK (om nødvendig).
2. Velg Ja for å bekrefte at du er villig til å motta data fra
enheten (om nødvendig).
Sende data med den trådløse Bluetoothfunksjonen
1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på
telefonen som du ønsker å sende.
2. Velg Send via → Bluetooth, eller velg Mer → Send
visittkort via → Bluetooth.
Bruke Ekstern SIM-modus
I Ekstern SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare
samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt
handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på
telefonen.
For å aktivere ekstern SIM-modus:
1. I menymodus velger du Bluetooth → Mer →
Innstillinger.
2. Velg På under Ekstern SIM-modus → Lagre.
For å bruke Ekstern SIM-modus, starter du Bluetoothtilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for
bil.
49
bruke verktøy og programmer
Finne og koble sammen med andre
Bluetooth-enheter
Aktivere og koble til et trådløst
LAN (WLAN)
bruke verktøy og programmer
Lær å aktivere og koble til et trådløst LAN.
Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens
og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN
kan brukes innenfor EU uten begrensninger
innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.
Aktivere et WLAN
1. I menymodus velger du Wi-Fi.
2. Velg sirkelen i midten for å aktivere et WLAN.
Det aktiverte WLAN i bakgrunnen bruker
batteristrøm. For å bevare batteristrøm, bør du bare
aktivere WLAN når du trenger det.
Søke etter og koble til et WLAN
1. I menymodus velger du Wi-Fi → Søk.
2. Velg et nettverksikon → Legg til og legg til en
tilkoblingsprofil.
50
• Hvis nettverket trenger informasjon om IPadresse, subnettmaske, DNS eller gateway,
velger du Avanserte innstillinger.
• Wi-Fi-sikerhet bør angis som den valgte
nettverkskonfigurasjonen og 802.1x (EAP-TTLS,
PEAP) støttes.
3. I menymodus velger du Internett eller Communities,
eller velg en nettbasert widget i hvilemodus.
4. Velg og dra et enhetsikon inn i midten (om nødvendig).
Telefonen kobler til nettverket med den tilkoblede
WLAN-profilen.
For å få tilgang til Internett via en annen metode, må
du endre tilkoblingsprofilen til den ønskede metoden.
For å koble til et WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup)
tilgangspunkt,
1. I menymodus velger du Wi-Fi → Søk.
2. Velg et WPS-ikon ( ) og velg Legg til.
3. Velg WPS trykk knapp eller WPS angi PIN avhengig
av AP-enhetstype.
4. Velg Start og trykk en WPS-knapp på AP-enheten
innen to minutter.
Eller angi en PIN på AP-enheten og velg Start innen to
minutter.
Aktivere og sende en SOS-melding
1. I menymodus velger du Meldinger → SOS-meldinger
→ Sendingsalternativer.
2. Velg På for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg
for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker og velg Tilfø.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du Lagre
for å lagre mottakerne.
Aktivere tyverisporing
Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen,
vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende
kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å
finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing:
1. I menymodus velger du Innstillinger → Sikkerhet →
Tyverisporing.
2. Tast inn passordet og velg Bekreft.
3. Velg På for å slå på tyverisporing.
51
bruke verktøy og programmer
Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du sende en SOSmelding for å be om hjelp.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig
av region eller mobiloperatør.
8. Velg En gang rullegardinmenyen og velg antallet
ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Velg Lagre → Ja.
For å sende en SOS-melding, må berøringsskjermen og
tastene være låst. Trykk volumtasten fire ganger.
Når du sender en SOS-melding, blir alle
telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder
], vil
inne [ ] eller trykker [
]. Hvis du trykker [
telefonfunksjonene være tilgjengelige, men tastene
forblir låst.
4.
5.
6.
7.
8.
bruke verktøy og programmer
Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
Velg
for å åpne kontaktlisten.
Velg kontaktene du ønsker og velg Tilfø.
Velg et telefonnummer (om nødvendig).
Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du Lagre
for å lagre mottakerne.
9. Velg senderinntastingsfeltet.
10.Tast inn avsenderens navn og velg Utført.
11.Velg Lagre → Godta.
Foreta falske anrop
Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å
komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan
også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å
spille av en innspilt stemme.
Aktivere funksjonen for falske anrop
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Programinnstillinger → Anrop → Falskt anrop.
2. Velg På under Aktivering.
52
Foreta et falskt anrop
I hvilemodus: Trykk og hold nede volum ned-tasten.
Spille inn tale
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Programinnstillinger → Anrop → Falskt anrop →
Falskt anrop-tale.
2. Velg På under Falskt anrop-tale.
3. Velg Lydopptak.
4. Start opptaket ved å velge
.
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg
når du er ferdig med å snakke.
7. Velg
for å angi innspillingen som svar på et falskt
anrop.
Endre tidsforsinkelsen før falske anrop
1. I menymodus velger du Innstillinger →
Programinnstillinger → Anrop → Falskt anrop →
Falsk anropstimer.
2. Velg et alternativ → Lagre.
Spille inn og spille av talememoer
Ikon
Lær å bruke telefonens diktafon.
Spille inn et talememo
I menymodus velger du Lydopptager.
Start opptaket ved å velge
.
Snakk inn memoet i mikrofonen.
Velg
når du er ferdig med å snakke.
Memoet blir lagret automatisk.
Spille av et talememo
1. I menymodus velger du Lydopptager → Mine
lydopptak.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:
Ikon
Funksjon
Setter avspillingen på pause
Spiller av eller fortsetter avspilling
Går frem til neste fil eller søker i valgte fil
(berør og hold)
Redigere bilder
Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.
Legge på effekter på bilder
1.
2.
3.
4.
I menymodus velger du Bilderedigering.
Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
Velg Åpne et bilde for redigering og velg et bilde.
Velg Effekter → et effektalternativ (filter, stil, warp eller
delvis sløret).
5. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og velg
OK.
For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av
bildet, tegner du rektangelet og velg OK → OK.
53
bruke verktøy og programmer
1.
2.
3.
4.
Funksjon
Går tilbake til tidligere fil eller søke i valgte fil
(berør og hold)
6. Velg Fil → Lagre som når du er ferdig.
7. Velg en minneplassering (om nødvendig).
8. Tast inn et nytt filnavn for bildet og velg Utført.
Justere et bilde
bruke verktøy og programmer
1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i “Legge
på effekter på bilder”.
2. Velg Juster → et justeringsalternativ (lysstyrke/kontrast
eller farge).
For å justere bildet automatisk, velger du Automatisk
nivå.
3. Juster bildet som du ønsker med bruk av
skyvekontrollen og velg OK.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 68 i “Legge på effekter på bilder”.
54
Sette inn en visuell detalj
1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i “Legge
på effekter på bilder”.
2. Velg pilen til høyre i bunnen av skjermen.
3. Velg
,
,
eller
.
4. Velg en visuell detalj (bilde, uttrykksikon eller utklipp),
eller skriv inn teksten og velg Utført.
5. Flytt eller endre størrelsen på den visuelle detaljen, og
velg OK.
6. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 68 i “Legge på effekter på bilder”.
Endre et bilde
1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i “Legge
på effekter på bilder”.
2. Velg pilen til høyre i bunnen av skjermen.
3. Velg
eller
.
4. Roter, vend eller endre størrelse på bildet som du
ønsker og velg OK.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 68 i “Legge på effekter på bilder”.
Beskjære et bilde
Skrive ut bilder
Lær å skrive ut bildene med en USB-tilkobling eller den
trådløse bluetooth-funksjonen.
Skrive ut et bilde via en USB-tilkobling:
1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en
kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. X s. 32
3. Velg Mer → Utskrift via → USB.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet
Skrive ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen:
1. Åpne et bilde. X s. 32
2. Velg Mer → Utskrift via → Bluetooth.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og koble den
sammen med telefonen. X s. 49
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet
Laste opp bilder og videoer til weben
Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og
blogger for fotodeling.
Communities kan være utilgjengelig, avhengig av
region eller mobiloperatør.
Angi en liste over favorittmål
1. I menymodus velger du Communities.
2. Velg Ja for å angi en liste over favorittmål (om
nødvendig).
3. Velg Godta for å bekrefte at du samtykker i den
generelle ansvarsfraskrivelsen.
Første gang du åpner Communities, blir du bedt
om å bekrefte.
55
bruke verktøy og programmer
1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i “Legge
på effekter på bilder”.
2. Velg pilen til høyre i bunnen av skjermen.
3. Velg
.
4. Tegn rektangelet over området du vil beskjære og velg
OK → OK.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 68 i “Legge på effekter på bilder”.
4. Velg destinasjonene du vil inkludere og velg Lagre.
Hvis du valgte Oppdater lister, blir nye
destinasjonssider lagt til listen automatisk.
Laste opp en fil
bruke verktøy og programmer
For å kunne laste opp bilder og videoer må du ha kontoer
på bildedelingssider og blogger.
1. I menymodus velger du Communities.
2. Velg Last opp til Internett.
3. Velg et mål du vil dele til.
4. Velg Trykk for å legge til → en mediefil.
5. Skriv inn innleggsdetaljene og velg Last opp.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om
nødvendig).
Du kan også laste opp mediefiler fra Kamera eller
Mine filer ved å velge Mer → Last opp til Internett.
56
Vise en fil
1. I menymodus velger du et webområde eller en blogg
(Facebook eller MySpace).
Du kan åpne flere webområder eller blogger ved å
velge Communities i menymodus.
2. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om
nødvendig).
Konfigurere Communities-innstillingene
1. I menymodus velger du Communities.
2. Velg Innst.
3. Justere innstillingene.
Innstilling
Last opp detaljer
Funksjon
Viser informasjon om den siste
opplastingen
Foretrukne lister
Redigerer favorittmål
Skaler bilde
Endrer bildestørrelsen som skal
lastes opp
Innstilling
Funksjon
Angir at telefonen skal laste opp
filer til et mål automatisk til
planlagt tid
Laste ned spill eller programmer
Logger inn på et webområde
eller blogg eller logge ut
Communitiesprofiler
Endrer tilkoblingsprofilen
Spille spill
Fraskrivelse
Viser informasjonen om
ansvarsfraskrivelse
Bruke Java-spill og programmer
Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt
Java-teknologi.
Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke
sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer
støttes.
1. I menymodus velger du Spill og diverse.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på
skjermen.
Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter
region eller mobiloperatør. Spillkontroller og
alternativer kan variere.
Starte programmer
1. I menymodus velger du Spill og diverse → et program.
2. Velg Mer slik at det åpnes en liste med alternativer og
innstillinger for programmet.
57
bruke verktøy og programmer
Kontoadministrator
1. I menymodus velger du Spill og diverse → Flere spill.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har
forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til
telefonen.
Last opp
reservasjon
Synkronisere data
Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser,
oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt. Du
kan også synkronisere kontakter, kalenderhendelser,
oppgaver og e-postmeldinger med en Microsoft
Exchange-server.
bruke verktøy og programmer
Synkronisere data med en nettserver
For å opprette en synkroniseringsprofil:
1. I menymodus velger du Synkroniser.
2. Velg Tilfø og angi profilinnstillinger.
3. Velg Lagre når du er ferdig.
For å starte synkronisering:
1. I menymodus velger du Synkroniser.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Velg Fortsett for å begynne synkronisering med
nettserveren du har valgt.
58
Synkronisere data med en Microsoft
Exchange-server
Du kan bare bruke Microsoft® Exchange
ActiveSync®-funksjonen i denne telefonen med en
tjeneste som er lisensiert av Microsoft Corporation til
å bruke Microsoft® Exchange ActiveSync®.
For å angi Microsoft Exchange-server og
synkroniseringsprofil:
1. I menymodus velger du Exchange ActiveSync.
2. Angi innstillinger for Microsoft Exchange-server.
3. Velg Lagre.
4. Velg
og angi en e-post tilkoblingsprofil (om
nødvendig).
5. Velg en tilkoblingsprofil for e-post.
Synkronisering med Microsoft Exchange-serveren du
har spesifisert starter.
Du kan bli belastet ekstra for bruk av serveren.
For å synkronisere alle objekter:
1. I menymodus velger du Exchange ActiveSync.
2. Velg Synkronisering.
Hvis du synkroniserer alle objekter, kan du bli
belastet for oppdatering av unødvendige objekter.
Bruke nyhetsmatinger
Lær å bruke nyhetsmatinger til å få siste nytt og
informasjon fra favoritt-webområdene dine.
Legg til en adresse til en RSS-feed
I menymodus velger du Internett → RSS-feed.
Velg Legg til.
Velg adresseinntastingsfeltet.
Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg Utført →
OK.
5. Velg Abonner nå.
1.
2.
3.
4.
1. I menymodus velger du Internett → RSS-feed.
2. Velg Opdt → en kanal → Oppdater → Ja.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.
Funksjonen for automatisk oppdatering angir at
telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til
angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for
automatisk oppdatering ved å velge Internett →
Innstillinger → RSS-oppdatering →
Autooppdatering.
bruke verktøy og programmer
For å synkronisere bare e-postmeldinger:
1. I menymodus velger du Exchange ActiveSync.
2. Velg E-post → Innboks → Synkronisering → E-post.
Oppdater og les nyhetsmatinger
Se din nåværende posisjon
Lær å bestemme breddegrad, lengdegrad og høyde for
din aktuelle posisjon ved hjelp av globale GPS-satellittsystemet. Du må være utendørs for å bruke satellitten.
I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → GPS-innstillinger → GPSposisjon.
59
bruke verktøy og programmer
Oppdatere GPS-funksjonaliteten
Opprette en verdensklokke
Lær hvordan du forbedrer GPS-funksjonaliteten ved å laste
ned GPS-datafiler. Du kan forbedre evnen til hastigheten
og nøyaktigheten for posisjoneringen.
I menymodus velger du Innstillinger →
Telefoninnstillinger → GPS-innstillinger →
GPS+-innstillinger → Last ned data.
Det kan medføre ekstra kostnader å laste ned GPSdata filer. Som standard er telefonen satt til å laste
ned GPS-data automatisk. For å unngå ekstra
kostnader kan du deaktivere automatiske
nedlastingsfunksjonen ved å velge GPS+innstillinger → Av under Automatisk nedlasting.
1.
2.
3.
4.
5.
Opprett og vis verdensur
Lær hvordan du kan se klokkeslettet i en annen region og
stille enheten inn til å vise verdensuret på skjermen.
60
I menymodus velger du Verdensklokke.
Velg Legg til.
Velg en tidssone.
Velg
hvis du vil aktivere sommertid.
Velg OK for å opprette verdensklokken.
Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Velg Legg til for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).
Legge inn et verdensur på skjermen
Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to
ulike tidssoner på skjermen.
Gjør følgende etter at du har opprettet en verdensklokke:
1. I menymodus velger du Verdensklokke.
2. Velg Angi som klokke ....
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg Angi.
Stille inn og bruke alarmer
I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn
alarmer for viktige hendelser.
Aktivere en ny alarm
I menymodus velger du Alarm.
Velg Opprett alarm.
Konfigurer alarmen.
Velg Lagre.
Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen
automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt
tidspunkt hvis telefonen er slått av.
Deaktivere en alarm
1. I menymodus velger du Alarm.
2. Velg Av ved siden av alarmen du vil deaktivere.
bruke verktøy og programmer
1.
2.
3.
4.
• Dra tidslinjen til Stopp hvis du vil stoppe en alarm med
utsettelse eller dra tidslinjen til Utsett hvis du vil slå av
alarmlyden i utsettelsesperioden.
Bruke kalkulatoren
1. I menymodus velger du Kalkulator.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på
kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske
regneoperasjoner.
Stoppe en alarm
Gjør følgende når alarmen utløses:
• Dra tidslinjen til Stopp hvis du vil stoppe alarmen uten
utsettelse.
61
Konverter valutaer eller mål
Bruke stoppeklokken
1. I menymodus trykker du Omregning → en
konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle
feltene.
1.
2.
3.
4.
5.
Stille inn en nedtellingstimer
bruke verktøy og programmer
1.
2.
3.
4.
62
I menymodus velger du Timer.
Angi tidsperioden du vil telle ned.
Velg Start for å starte nedtellingen.
Når timeren utløper, drar du tidslinjen til Stopp for å
stoppe varselet.
I menymodus velger du Stoppeklokke.
Velg Start for å starte stoppeklokken.
Velg Runde for å registrere rundetider.
Velg Stopp når du er ferdig.
Velg Nullstill for å slette registrerte tider.
Opprette nye oppgaver
1. I menymodus velger du Oppgave.
2. Velg Opprett oppgave.
3. Skriv inn oppgavens detaljer og velg Lagre.
Se hendelser
1. I menymodus velger du Notat.
2. Velg Opprett notat.
3. Tast inn memoteksten og velg Utført.
Se hendelser for en spesifikk dato:
1. I menymodus velger du Kalender.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
Se hendelser etter hendelsestype:
1. I menymodus velger du Kalender.
2. Velg Hendelsesliste → en hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
Administrere kalenderen
Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.
Bytte kalendervisning
1. I menymodus velger du Kalender.
2. Velg Mer → Vis etter dag eller Vis etter uke.
Opprett hendelser
1.
2.
3.
4.
I menymodus velger du Kalender.
Velg Opprett → en hendelsestype.
Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
Velg Lagre.
63
bruke verktøy og programmer
Lage nye memoer
feilsøking
Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.
Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du
bedt om å oppgi en av følgende koder:
Melding
Password
PIN
a
Prøv dette for å løse problemet:
Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må
du oppgi passordet du valgte for
telefonen.
Når du bruker telefonen for første gang
eller når kontroll av PIN-kode er aktivert,
må du oppgi PIN-koden som fulgte med
SIM- eller USIM-kortet. Du kan
deaktivere denne funksjonen ved å
bruke PIN-lås-menyen.
Melding
PUK
PIN2
Prøv dette for å løse problemet:
SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som
regel etter at feil PIN-kode er tastet inn
flere ganger. Du må taste inn PUK-koden
du har fått av mobiloperatøren.
Når du går inn i en meny som krever
PIN2, må du angi PIN2-koden som
fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For
detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.
Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.
Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig”
eller “Nettverksfeil.”
En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke
frem.
• Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste
signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
• Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement.
Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere
informasjon.
• Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
• Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
• Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for
telefonnummeret.
Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.
• Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde
mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
• Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er
riktig tilkoblet.
feilsøking
• Kontroller at du har trykket på ringetasten: [
].
• Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
• Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for
telefonnummeret.
Den du snakker med kan ikke høre deg.
Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.
Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du
kan fortsette å bruke telefonen.
b
Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.
• Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne
antenne.
• Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste
signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen
skrur seg selv av iblant.
feilsøking
Du har valgt en kontakt du vil ringe, men
nummeret slås ikke.
• Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de
gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og
prøv å lade opp batteriet igjen.
• Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du
kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og
erstatte det med et nytt batteri.
• Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
• Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
Telefonen er varm å ta på.
Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever
mer energi, og kan bli varm. Dette er normalt, og skal ikke
påvirke telefonens levetid eller ytelse.
c
indeks
alarmer
deaktivere, 61
opprette, 61
stoppe, 61
bakgrunnsbilde 25
batteri
installere, 15
lade opp, 17
lndikator for svakt batteri, 17
bilder
avansert bildetaking, 42
beskjærer, 55
endrer, 54
grunnleggende bildetaking, 31
justerer, 54
legge på effekter, 53
redigere, 53
se, 32
sette inn visuelle detaljer, 54
skrive ut, 55
Bluetooth
aktivere, 48
ekstern SIM-modus, 49
motta data, 49
sende data, 49
falske anrop
se anrop, foreta falske anrop
Fellesskap
se verktøy, mobilblogg
finne musikk 47
FM-radio
lagre kanaler, 47
lytte til, 33
spille inn sanger, 46
Google-tjenester 36
headsett 27
IM
se meldinger, sende direkte
Internett
se nettleser
Java
nedlastning, 57
starte spill, 57
åpne programmer, 57
d
kalender
se verktøy, kalender
kalkulator
se verktøy, kalkulator
klokke
se verdensur
konferansesamtaler
se samtaler, telefonmøter
indeks
kontakter
finne, 31
lage grupper, 40
legge til, 31
konvertering
se verktøy, omregning
låse
se telefonlås
e
maler
multimedia, 41
sette inn, 41
tekst, 40
meldinger
sende direkte, 41
sende e-post, 28
sende multimediemeldinger, 28
sende tekstmelding, 28
vise e-post, 30
vise multimediemeldinger, 30
vise tekstmeldinger, 30
memo
se tekst- eller talememoer
Microsoft Exchangesynkronisering 58
minnekort 18
multimedia
se meldinger
musikkspiller
lytte til musikk, 34
opprette spillelister, 46
synkronisere, 45
tilpasse, 46
nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer
nettleser
last ned multimedia 35
nytt bokmerke, 35
se nett
startside, 35
Nyhetsmatinger
se verktøy, nyhetsmatinger
offline profil 19
oppgave
se verktøy, oppgave
radio
se FM-radio
ringe ytterligere samtaler, 38
se tapte, 37
svare på, 27
Svare ytterligere samtaler, 38
til utlandet, 38
ringetone 24
SIM-kort 15
Samsung Kies 44
SOS-melding 51
telefonlås 26
timer
se verktøy, nedtellingstimer
stille profil 24
tyverisporing 51
stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke
verdensklokke
opprette, 60
stille inn dobbel skjerm, 60
synkronisering
begynne, 58
opprette en profil, 58
talememoer
opptak, 53
spille av, 53
tastetoner 24
indeks
samtaler
avanserte funksjoner, 37
avvise, 39
foreta falske anrop, 52
foreta, 27
fra telefonlisten, 39
gjenoppta samtaler, 37
grunnleggende funksjoner, 26
møte, 38
nylig slått, 37
parkere, 37
ringe ubesvarte anrop, 37
tekst
meldinger, 28
memo, 63
taste inn, 28
verktøy
alarm, 61
bilderedigering, 53
kalender, 63
kalkulator, 61
mobilblogg, 55
nedtellingstimer, 62
f
Nyhetsmatinger, 59
omregning, 62
oppgave, 62
stoppeklokke, 62
videoer
grunnleggende bildetaking, 32
se, 33
visittkort 39
indeks
volum
samtalevolum, 27
tastetonevolum, 24
widgeter 22
Wi-Fi 50
Windows Media Player 45
g
Samsvarserklæring (R&TTE)
Samsung Electronics
Vi,
erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet
GSM-mobiltelefon : GT-B5310
som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med
følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:
SIKKERHET EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at]
ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv
1999/5/EF.
Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er
detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med
engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:
Samsung Electronics QA Lab.
og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.10.09
Yong-Sang Park / S. Manager
(sted og dato for utstedelse)
(navn og signatur til autorisert person)
* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs
servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt
forhandleren du kjøpte telefonen av.
Download PDF

advertising