Samsung | SM-T555 | Samsung Galaxy Tab A (9.7'', 4G) Bruksanvisning (Lollipop)

SM-T555
Brukerhåndbok
Norwegian. 10/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Les dette først
Nettverkstilkobling
Komme i gang
31Mobildata
31Wi-Fi
32Internettdeling
6 Innhold i produktesken
7Enhetsoppsett
9 Bruke SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
12 Bruke et minnekort
14 Slå enheten på og av
15 Låse og låse opp skjermen
Bevegelser og
bruksfunksjoner
34 Bevegelser og gester
36Flervindu
Tilpasning
Grunnleggende
40 Administrere start- og appskjermbildet
41 Angi bakgrunn og ringetoner
42 Endre skjermlåsmetoden
43Privatmodus
45 Konfigurere kontoer
16 Bruke berøringsskjermen
19 Oppsett for startskjermbildet
23Varselspanel
25 Åpne apper
25 Installere eller avinstallere apper
27 Angi tekst
29 Ta et bilde av skjermen
29 Mine filer
30Strømsparingsfunksjon
Telefon
46Ringe
47 Motta anrop
48 Alternativer under samtaler
2
Innholdsfortegnelse
Kontakter
Koble til andre enheter
49 Legge til kontakter
50 Importere og eksportere kontakter
50 Søke etter kontakter
70Bluetooth
72 Wi-Fi Direct
74 Rask tilkobling
75 SideSync 3.0
82 Screen Mirroring
84Mobilutskrift
Meldinger og e-post
51Meldinger
52E-post
Enhets- og databehandling
85 Overføre data fra den gamle enheten
87 Bruke enheten som en flyttbar disk for
dataoverføring
87 Oppdatere enheten
88 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
89 Tilbakestille dataene
Kamera
54 Grunnleggende fotografering
55Bildemodi
57Kamerainnstillinger
Galleri
Innstillinger
58 Vise innhold på enheten
90 Om Innstillinger
90Tilkoblinger
93Enhet
94Personlig
99System
Nyttige apper og funksjoner
59 S Finder
59 S Planner
61Internett
62Musikk
63Video
64Klokke
65Kalkulator
65Notat
66 Smart Manager
67Google-apper
Tillegg
102Feilsøking
107 Fjerne batteriet (type som ikke kan tas
ut)
3
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og
programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen
leverandør enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av dataavtalen din. For store dataoverføringer anbefales det å
bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
4
Les dette først
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
5
Komme i gang
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til
nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
6
Komme i gang
Enhetsoppsett
Lyssensor
Kamera foran
Mikrofon
Strømtast
Berøringsskjerm
Volumtast
Hjem-tast
Minnekortspor
SIM-kortspor
Nylige apper-tast
Tilbake-tast
Hodesettkontakt
Flerfunksjonskontakt
Kamera bak
Trykklips
GPS-antenne
Hovedantenne
Trykklips
Høyttaler
Høyttaler
7
Komme i gang
• Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan
føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
Taster
Tast
Funksjon
Strøm
Nylige apper
Hjem
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på og hold inne for å starte delt skjerm-visning.
• Trykk på for å slå på skjermen når skjermen er låst.
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å starte Google.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
8
Komme i gang
Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som du har fått av tjenesteleverandøren din.
• Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
• Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.
2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.
• Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIMkortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
4 Lukk dekselet for SIM-kortsporet.
9
Komme i gang
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.
2 Trykk på SIM- eller USIM-kortet med en finger, og dra det ut.
3 Lukk dekselet for SIM-kortsporet.
Lade batteriet
Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade
batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger
forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tappes raskt for strøm. For å unngå
frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør
batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
10
Komme i gang
1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til
flerfunksjonskontakten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt
opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det
hende at laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et
Samsung-servicesenter.
3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og
deretter kobler du den fra stikkontakten.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for
å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett
tilgjengelig under lading.
11
Komme i gang
Redusere batteriforbruket
Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse
alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver
opplading:
• Optimaliser enheten ved å bruke Smart Manager.
• Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
• Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser skjermens lysstyrke.
Bruke et minnekort
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at
enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og
type.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere
minnekortet.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
12
Komme i gang
1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4 Lukk dekselet for minnekortsporet.
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker
du på Apper → Innstillinger → Lagring → Løs ut SD-kort.
1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
3 Lukk dekselet for minnekortsporet.
Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan
føre til tap eller ødeleggelse av data, eller at minnekortet eller enheten kan bli skadet.
Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede,
minnekort, inkludert tap av data.
13
Komme i gang
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.
På startskjermbildet trykker du på Apper → Innstillinger → Lagring → Formater SD-kort →
FORMATER SD-KORT → SLETT ALT.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra
brukerens handlinger.
Slå enheten på og av
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.
Når du slår på enheten for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du
instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
14
Komme i gang
Låse og låse opp skjermen
Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slår seg også av og låses
automatisk hvis enheten ikke blir brukt på en angitt periode.
Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren
i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.
Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under Endre
skjermlåsmetoden.
15
Grunnleggende
Bruke berøringsskjermen
• Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk
elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.
Trykke
Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en
skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.
16
Grunnleggende
Trykke på og holde
Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige
alternativer.
Dra
Flytt et element ved å trykke på og holde det og deretter dra elementet til ønsket plassering.
17
Grunnleggende
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt
for å gå tilbake.
Flikke
Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel.
Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer,
som for eksempel kontakter.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp dem sammen
for å zoome ut.
18
Grunnleggende
Oppsett for startskjermbildet
Startskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det
viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke
appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.
Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av
panelindikatorene nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se
Administrere startskjermbildet.
En widget
En app
En mappe
Panelindikatorer
Favorittapper
19
Grunnleggende
Alternativer for startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til de tilgjengelige alternativene.
20
Grunnleggende
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
På startskjermbildet trykker du på Apper for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre
paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du
vil tilpasse appskjermbildet, kan du se Administrere appskjermbildet.
Rediger
appskjermbildet.
En app
Panelindikator
21
Grunnleggende
Statusikoner
Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er
de mest vanlige.
Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen,
kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
GPS aktivert
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Synkronisert med Internett
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Stillemodus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterinivå
22
Grunnleggende
Varselspanel
Bruke varselspanelet
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises indikatorikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen
oppover fra bunnen av skjermen.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Omorganiser
hurtigvalgknapper.
Alternativer for aktivering eller
deaktivering. Trykk på og hold
en knapp for å vise mer
detaljerte innstillinger.
Start Innstillinger.
Start S Finder.
Start Rask tilkobling.
Trykk på et varsel og utfør
forskjellige handlinger.
Fjern alle varsler.
Juster lysstyrken.
23
Grunnleggende
Omorganisere hurtigvalgknapper
Du kan omorganisere hurtigvalgknappene på varselspanelet ved å trykke på REDIGER, trykke på
og holde et element, dra elementet til en annen posisjon og deretter trykke på FULLFØRT.
Bruke hurtigvalgknappene
Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Trykk på de følgende
alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte innstillinger hvis du
trykker på og holder en hurtigvalgknapp.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Posisjon: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
• Lyd/Vibrasjon/Lydløs: Velg en lydmodus.
• Skjermrotasjon: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
• Bluetooth: Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• Mobildata: Se Databruk eller Mobilnett for å få mer informasjon.
• Strømsparing: Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
• Flymodus: Se Flymodus for å få mer informasjon.
• Ikke forstyrr: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere
varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på Innstillinger → Lyd og varsler
→ Ikke forstyrr.
• Lesemodus: Aktiver eller deaktiver lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte
øynene dine når du leser om kvelden.
• U. strømsparing: Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer informasjon.
• Trådløssone: Se Internettdeling for å få mer informasjon.
• Smart hvilemod.: Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på
den.
• Privatmodus: Se Privatmodus for å få mer informasjon.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring for å få mer informasjon.
• Synkroniser: Når du aktiverer denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper,
slik som kalender- eller e-postappen.
24
Grunnleggende
Åpne apper
På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.
Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på
den appen.
og velger et appikon for å åpne
Lukke en app
Trykk på
og dra et appikon til venstre eller høyre for å lukke den appen. Du kan lukke alle
appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på LUKK ALLE.
Installere eller avinstallere apper
Samsung Galaxy Apps
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.
Trykk på Galaxy Apps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på SØK for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på Install. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som
viser prisen på appen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
25
Grunnleggende
Play Butikk
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.
Trykk på Play Butikk på appskjermbildet.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på REDIGER.
på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på DEAKTIVER → OK.
vises
Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, går du til appskjermbildet og trykker på REDIGER →
→ AVINSTALLER → OK. På appskjermbildet kan du også trykke på Innstillinger → Apper →
Appstyring, velge en app og deretter trykke på AVINSTALLER.
Aktivere apper
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Apper → Appstyring, blar til DEAKTIVERT,
velger en app og trykker deretter på AKTIVER.
• Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra
enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
• Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.
26
Grunnleggende
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Slett det foregående tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Sett inn tegnsettingstegn.
Flytt markøren.
Sett inn et mellomrom.
Endre tastaturinnstillingene.
Endre inndataspråk
Trykk på → Velg inndataspråk, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger
to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot
venstre eller høyre.
Bruke flere tastaturfunksjoner
Trykk på og hold for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i
stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.
• : Angi tekst ved hjelp av tale.
Endre språket.
Åpne tastaturet.
Start å angi tekst med tale eller
stans det midlertidig.
27
Grunnleggende
• : Bytt til håndskriftmodus.
Bytt mellom tall- og tegnmodus.
Bytt til standardtastaturet.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• : Legg til et element fra utklippstavlen.
• : Sett inn et humørikon.
• : Bytt til det flytende eller delte tastaturet.
• : Endre tastaturinnstillingene.
Kopiere og lime inn
1 Trykk på og hold noe tekst.
2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele teksten.
3 Trykk på Kopier eller Klipp ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4 Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på → Lim inn. Du kan lime inn tekst
som du har kopiert tidligere, ved å trykke på
28
→ Utklippstavle og velge teksten.
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Du kan ta et bilde av skjermen mens du bruker enheten.
Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt i Galleri. Når
du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.
Du kan også ta et bilde av skjermen ved hjelp av andre metoder. Se Dra håndflaten over for å ta
et bilde for å få mer informasjon.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
Mine filer
Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten eller på andre plasseringer, som
for eksempel nettskylagringstjenester.
Trykk på Mine filer på appskjermbildet.
Søk etter filer eller mapper.
Vis flere alternativer.
Vis nylig brukte filer.
Vis filer etter kategori.
Vis filer som er lagret på
enheten.
Vis filer som er lagret på
nettskylagringstjenester.
Vis lagringsinformasjon.
29
Grunnleggende
Strømsparingsfunksjon
Strømsparing
Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Batteri → Strømsparing, og deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil starte strømsparingsmodus automatisk når gjenværende batteristrøm når
forhåndsinnstilt nivå, trykker du på Start strømsparing, og velger et alternativ.
Ultra strømsparingsmodus
Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør
enheten følgende:
• Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
• Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
• Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Batteri → Ultra strømsparingsmodus, og
deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på
og velger en app.
Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på MER → Fjern, velger en app med
og trykker deretter på UTFØRT.
Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel
nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på MER → Innstillinger.
Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus trykker du på MER → Deaktiver Ultra
strømsp.modus.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
30
Nettverkstilkobling
Mobildata
Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se
Databruk for flere alternativer.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Databruk, og deretter på Mobildata-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
Wi-Fi
Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter.
Se Wi-Fi for flere alternativer.
• Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske
land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke
benyttes utendørs.
• Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.
1 Trykk på Innstillinger → Wi-Fi på appskjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord vises med et
hengelåsikon.
3 Trykk på KOBLE TIL.
Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble seg til dette nettverket på nytt hver
gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først. Du kan hindre at enheten
kobler seg til nettverket automatisk ved å velge det fra listen over nettverk og trykke på
GLEM.
31
Nettverkstilkobling
Internettdeling
Om Internettdelling
Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre
enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Du kan koble til via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
Ekstra kostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.
Bruke mobil trådløssone
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med andre enheter.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Internettdeling → Mobil trådløssone.
2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
• Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på MER → Sett opp
mobil trådløssone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på
LAGRE.
3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.
32
Nettverkstilkobling
Bruke Internettdeling via USB
Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via en USB-kabel.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Internettdeling.
2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
3 Trykk på USB-internettdeling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.
Bruke Internettdeling via Bluetooth
Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at
datamaskinen som du skal koble til, støtter Bluetooth-funksjonen.
1 Koble enheten din sammen med den andre enheten via Bluetooth. Du finner mer
informasjon under Koble sammen med andre Bluetooth-enheter.
2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på Innstillinger → Internettdeling.
3 Trykk på Internettdeling via Bluetooth-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på
→ Internett-tilgang.
vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.
Sammenkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.
33
Bevegelser og bruksfunksjoner
Bevegelser og gester
Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller
derfor bevegelsene varsomt.
Lyd av
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bevegelser og gester, og deretter trykker du
på Lyd av-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Dekk skjermen med håndflaten for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer.
34
Bevegelser og bruksfunksjoner
Dra håndflaten over for å ta et bilde
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bevegelser og gester, og deretter trykker du
på Dra håndflaten over for å ta et bilde-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller
motsatt for å ta et bilde av skjermen. Du kan se bilder som er tatt i Galleri. Når du har tatt et bilde
av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
35
Bevegelser og bruksfunksjoner
Flervindu
Om Flervindu
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også
kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjerm-visning
1 Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
2 Dra fingeren oppover eller nedover og trykk på på et nylig appvindu.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
3 Velg en annen app du vil åpne.
Du kan også starte delt skjerm-visning ved å trykke på og holde inne
36
.
Bevegelser og bruksfunksjoner
Bruke flere alternativer
Når du bruker apper i delt skjerm-visningen, kan du velge et appvindu og deretter trykke på
sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:
• : Bytt plassering mellom appvinduer.
• : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et
element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
37
Bevegelser og bruksfunksjoner
• : Minimer vinduet.
• : Maksimer vinduet.
• : Lukk appen.
Justere vindusstørrelsen
Skyv sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
Sprettoppvisning
1 Start en app på appskjermbildet som du vil bruke i sprettoppvisningen.
2 Dra diagonalt ned fra én av endene på den øverste kanten.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.
Dra og slipp innhold.
Minimer vinduet.
Lukk appen.
Maksimer vinduet.
38
Bevegelser og bruksfunksjoner
Flytte sprettoppvinduer
Trykk på og hold sirkelen på et vindu og dra til en ny plassering for å flytte på et sprettoppvindu.
Starte sprettoppvisningen fra delt skjerm-visningen
1 Trykk på et appvindu i delt skjerm-visningen for å starte det i sprettoppvisningen.
2 Trykk på og hold sirkelen mellom appvinduene.
Appen som er valgt, åpnes i et sprettoppvindu.
39
Tilpasning
Administrere start- og appskjermbildet
Administrere startskjermbildet
Legge til elementer
Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til
startskjermbildet.
Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet,
trykker på Widgeter, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.
Flytte og fjerne et element
Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til den nye plasseringen.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Du kan også flytte apper som du ofte bruker til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til Fjern som
vises øverst på skjermen.
Opprette en mappe
1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
2 Skriv inn et navn på mappen.
Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på og holder en annen app og drar den
deretter til mappen.
40
Tilpasning
Administrere paneler
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et
panel.
Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på
.
Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny
plassering.
Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til Fjern
øverst på skjermen.
Hvis du vil angi at et panel skal brukes som hovedstartskjermbilde, trykker du på
.
Administrere appskjermbildet
Flytte elementer
På appskjermbildet trykker du på REDIGER. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny
plassering.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Angi bakgrunn og ringetoner
Angi bakgrunn
Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for
startskjermbildet eller låseskjermen.
1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og trykker deretter på
Bakgrunn. Du kan også trykke på Innstillinger → Bakgrunnsbilde på appskjermbildet.
2 Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du
på Fra Galleri.
4 Trykk på BRUK SOM BAKGRUNNSBILDE eller OK.
41
Tilpasning
Endre ringetoner
Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Lyd og varsler.
Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på Ringetoner og lyder →
Ringetone, velge en ringetone og deretter trykke på OK. Du kan bruke en sang som er lagret på
enheten eller kontoen din, som ringetone, ved å trykke på Legg til ringetone.
Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på Ringetoner og lyder → Standard
varselslyd, velge en ringetone og deretter trykke på OK.
Endre skjermlåsmetoden
Du kan endre måten som du låser skjermen på, for å forhindre at andre får tilgang til dine
personlige opplysninger.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Låseskjerm og sikkerhet → Skjermlåstype,
og velger en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den
låses opp.
Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for
å få den tilbakestilt.
Mønster
Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt
for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer
mønsteret.
PIN
En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å
bekrefte den.
Passord
Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter
passordet på nytt for å bekrefte det.
42
Tilpasning
Privatmodus
Skjul personlig innhold på enheten for å unngå at andre får tilgang til det.
I privatmodus kan du skjule elementer i Galleri, Video, Musikk, Mine filer og Internett.
Aktivere privatmodus
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Personvern → Privatmodus, og deretter
trykker du på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du aktiverer privatmodus for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å
sette opp en tilgangskode for privatmodus.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for
privatmodus.
Privatmodus blir aktivert og
vises på statuslinjen.
Du kan bare vise og gå inn på skjulte elementer når privatmodus er aktivert. Deaktiver
privatmodus for å skjule elementer som er lagret i den private mappen.
Skjule innhold
1 Start en app på appskjermbildet for å skjule elementer.
2 Velg et element og trykk på MER → Flytt til Privat.
Hvis privatmodus ikke er aktivert, følger du instruksjonene på skjermen for å angi den
forhåndsinnstilte tilgangskoden for privatmodus.
De valgte elementene flyttes til den private mappen.
43
Tilpasning
Vise skjult innhold
Du kan bare vise skjulte elementer når privatmodus er aktivert.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Personvern → Privatmodus, og deretter
trykker du på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for
privatmodus.
3 På appskjermbildet trykker du på Mine filer → Privat.
Elementer som er flyttet til den private mappen, vises på skjermen. Når det gjelder
bokmerker, kan du vise dem med Internett-appen.
Vise skjult innhold
1 I den private mappen trykker du på og holder et element, og merker så av skjulte elementer
du ønsker å vise.
2 Trykk på MER → Fjern fra Privat.
3 Velg en mappe der elementene skal flyttes, og trykk på FLYTT HIT.
Elementene flyttes til den valgte mappen.
Deaktivere privatmodus automatisk
Du kan angi at enheten skal deaktivere privatmodus automatisk hver gang skjermen slås av.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Personvern → Privatmodus, og deretter
trykker du på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den forhåndsinnstilte tilgangskoden for
privatmodus.
3 Trykk på Deaktiver automatisk-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Når alternativet Deaktiver automatisk er aktivert, vil enheten ikke kunne overføre filer til
den private mappen hvis skjermen slår seg av under overføringen.
44
Tilpasning
Konfigurere kontoer
Legge til kontoer
Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest
mulig ut av enheten din.
Trykk på Innstillinger → Kontoer → Legg til konto på appskjermbildet, og velg en
kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.
Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter
elementer som skal synkroniseres.
Fjerne kontoer
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Kontoer, velger en konto og trykker deretter
på MER → Fjern konto.
45
Telefon
Ringe
Trykk på Telefon på appskjermbildet.
Skriv inn et telefonnummer på tastaturet, og trykk deretter på for å foreta et taleanrop eller på
for å foreta et videoanrop. Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under LOGG,
FAVORITTER og KONTAKTER.
Legg til nummeret i
kontaktlisten.
Vis flere alternativer.
Forhåndsvis telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
Skjul tastaturet.
Ringe fra anropslogger eller kontaktlister
Trykk på LOGG eller KONTAKTER, og dra deretter en kontakt eller et telefonnummer til høyre for
å ringe.
46
Telefon
Foreta et internasjonalt anrop
Trykk på Telefon.
Åpne tastaturet, trykk på og hold 0 til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og
telefonnummer, og trykk deretter på .
Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på MER → Innstillinger → Flere
innstillinger → Anropssperring. Velg deretter en anropstype, trykk på Internasjonale anropbryteren for å aktivere den funksjonen, skriv inn et passord og trykk på OK.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Du kan dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et
innkommende anrop.
Du kan opprette forskjellige avvisningsmeldinger ved å gå til appskjermbildet og trykke på
Telefon → MER → Innstillinger → Anropsavvisning → Avvisningsmeldinger, skrive inn en
avvisningsmelding og trykke på .
Tapte anrop
Ved et ubesvart anrop vises
på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte
anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på Telefon → LOGG for å vise tapte anrop.
47
Telefon
Alternativer under samtaler
Under en talesamtale:
Under en talesamtale låses skjermen automatisk for å hindre uønsket berøring.
Følgende handlinger er tilgjengelige:
• Legg til anrop: Ring opp et anrop nummer to.
• Ekstra volum: Øk volumet.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
• Parker: Sett en samtale på vent. Trykk på Fortsett for å gjenoppta en samtale som er satt på
vent.
• Tastatur: Åpne tastaturet.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• E-post: Send en e-post.
• Melding: Send en melding.
• Internett: Se på nettsider.
• Kontakter: Åpne kontaktlisten.
• S Planner: Åpne kalenderen.
• Notat: Opprett et notat.
• : Avslutt den gjeldende samtalen.
• VOLUME: Juster volumet.
Trykk på MER for å vise flere alternativer.
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
• : Veksle mellom kameraet foran og kameraet bak.
• : Avslutt den gjeldende samtalen.
• : Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• VOLUME: Juster volumet.
Trykk på MER for å vise flere alternativer.
48
Kontakter
Legge til kontakter
Flytte kontakter fra andre enheter
Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se Overføre data fra den gamle enheten
for å få mer informasjon.
Opprette kontakter manuelt
1 På appskjermbildet trykker du på Kontakter.
2 Trykk på og angi kontaktinformasjon.
• • : Legg til et bilde.
/
: Legg til eller slett et kontaktfelt.
3 Trykk på LAGRE.
49
Kontakter
Importere og eksportere kontakter
Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra
enheten til lagringstjenester.
På appskjermbildet trykker du på Kontakter.
Trykk på MER → Innstillinger → Importer/eksporter kontakter, og velg deretter et alternativ
for import eller eksport.
Søke etter kontakter
På appskjermbildet trykker du på Kontakter.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
• : Legg til i favorittkontakter.
• /
: Foreta et tale- eller videoanrop.
• : Skriv en melding.
• : Skriv en e-post.
Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet
Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.
1 På appskjermbildet trykker du på Kontakter.
2 Velg en kontakt.
3 Trykk på MER → Legg til snarvei på startskjermbildet.
50
Meldinger og e-post
Meldinger
Sende meldinger
Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).
Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.
1 Trykk på Meldinger på appskjermbildet.
2 Trykk på .
3 Legg til mottakere, og skriv en melding.
Vis flere alternativer.
Velg kontakter fra kontaktlisten.
Angi mottakere.
Skriv en tekst.
Sett inn et humørikon.
Legg ved filer.
Send meldingen.
4 Trykk på SEND for å sende meldingen.
51
Meldinger og e-post
Vise innkommende meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene
fra denne kontakten.
Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.
Mens du viser en melding, kan du trykke på MER for å vise flere alternativer.
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på NESTE for en privat e-postkonto eller trykk på
MANUELT OPPSETT for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter instruksjonene på skjermen
for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på MER → Innstillinger → Legg til konto.
Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du angi én av dem som standardkonto. Trykk på MER
→ Innstillinger → MER → Angi standardkonto, velg en konto og trykk på UTFØRT.
52
Meldinger og e-post
Sende e-post
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Trykk på
nederst på skjermen for å skrive en e-post.
Legg ved bilder, videoer og
annet.
Send e-posten.
Vis flere alternativer.
Legg til mottakere.
Legg til en kopi eller en
blindkopi.
Legg til mottakere fra
kontaktlisten.
Angi et emne.
Skriv inn e-postteksten.
Lese e-post
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned.
Trykk på en e-post for å lese den.
Gå til forrige eller neste e-post.
Vis flere alternativer.
Legg til denne e-postadressen i
kontaktlisten, eller vis andre
alternativer.
Marker e-posten som en
påminnelse.
Åpne vedlegg.
Videresend e-posten.
Svar på e-posten til både
avsenderen og alle mottakerne.
Svar på e-posten.
Slett e-posten.
53
Kamera
Grunnleggende fotografering
Ta bilder eller spille inn video
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
3 Trykk på for å ta et bilde, eller trykk på hvis du vil spille inn en video.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å
zoome ut.
• Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på Ta bilde.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke på et punkt som du ønsker
å fokusere på. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
Vis gjeldende modus.
Vis bilder og videoer
som du har tatt.
Velg blant ulike
effekter som er
tilgjengelige.
Begynn å ta opp en
video.
Bruk denne
funksjonen for
tidsforsinkede bilder.
Ta et bilde.
Veksle mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Endre
kamerainnstillinger.
Endre bildemodus.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som
den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
54
Kamera
Starte Kamera fra låseskjermen
Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, starter du Kamera fra låseskjermen.
Dra
utenfor den store sirkelen på låseskjermen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Etiske regler for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller spill inn videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller spill inn videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller spill inn videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Bildemodi
Auto
Velg denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for
bildet.
Trykk på Kamera → MODUS → Auto på appskjermbildet.
Panorama
Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten
identifiserer bildet med i Galleri.
Trykk på Kamera → MODUS → Panorama på appskjermbildet.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen i kameraets søker.
• Unngå å ta bilder av utydelige bakgrunner, som for eksempel himmelen eller en
ensfarget vegg.
55
Kamera
Seriebilder
Bruk denne modusen hvis du vil ta en serie med bilder av motiver i bevegelse.
Trykk på Kamera → MODUS → Seriebilder på appskjermbildet.
Trykk på og hold
for å ta flere bilder etter hverandre.
Skjønnhetsansikt
Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå penere bilder.
Trykk på Kamera → MODUS → Skjønnhetsansikt på appskjermbildet.
Intervallfotogr.
Bruk denne modusen til å ta serier med selvportretter ved angitte intervaller, og lagre bildene du
ønsker å beholde.
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på for å bruke kameraet foran.
3 Trykk på MODUS → Intervallfotogr.
4 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på
for å ta et bilde av deg selv. Du kan
også trykke på skjermen for å ta et bilde.
Enheten vil ta bilder i intervaller på to sekunder.
5 Merk av bildene du vil lagre, og trykk på LAGRE.
Lyd og bilde
Bruk denne modusen for å ta et bilde med lyd. Enheten identifiserer bildene med
Trykk på Kamera → MODUS → Lyd og bilde på appskjermbildet.
Sport
Bruk denne modusen for å ta et bilde av motiver i bevegelse.
Trykk på Kamera → MODUS → Sport på appskjermbildet.
56
i Galleri.
Kamera
Kamerainnstillinger
På appskjermbildet trykker du på Kamera → . Ikke alle de følgende alternativene er
tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.
• Bildestørrelse (bak) / Bildestørrelse (foran): Velg en oppløsning. Høyere oppløsning gir
bilder med bedre kvalitet, men vil bruke mer minne.
• Videostørrelse (bak): Velg en oppløsning. Høyere oppløsning gir videoer med bedre kvalitet,
men vil bruke mer minne.
• Bevegelseskontroll: Angi at enheten skal registrere håndflaten din, slik at du kan bruke den
til å ta selvportretter.
• Lagre som vendt horisontalt: Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige
motivet når du tar bilder med kameraet foran.
• Visningsmodus: Endre sideforholdet på skjermbildet for forhåndsvisning.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved
fotografering av motiver.
• Posisjonstagger: Angi at en posisjonstagg skal legges ved bildet.
• For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli
forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved
dårlig vær.
• Når du deler et bilde mens posisjonstaggen er lagt ved, kan posisjonsinformasjonen
bli sett av andre. Du kan unngå dette ved å slette posisjonsinformasjonen mens du ser
på bildet. For å gjøre dette trykker du på MER → Detaljer → REDIGER, og deretter på
under Posisjon.
• Se gjennom bilder: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring.
• Volumtastfunksjon: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
• Nullstill innstillinger: Nullstill kamerainnstillingene.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.
57
Galleri
Vise innhold på enheten
Trykk på Galleri på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.
Videofiler vises med
-ikonet på forhåndsvisningsminatyrbildet.
Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.
Vis flere alternativer.
Gå tilbake til det forrige
skjermbildet.
Legg til bildet i favorittlisten.
Slett bildet.
Del bildet med andre.
Endre bildet.
58
Nyttige apper og funksjoner
S Finder
Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise
søkeloggen.
Åpne varselspanelet, og trykk på S Finder.
Søke etter innhold
Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på
og si et søkeord.
For mer avgrensede resultater trykker du på filtre under søkefeltet.
Hvis du vil velge søkekategorier, trykker du på MER → Velg søkeplasseringer.
S Planner
Opprette hendelser
1 Trykk på S Planner på appskjermbildet.
2 Trykk på . Du kan også velge en dato uten hendelser og deretter trykke på datoen én
gang til.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser, trykker du på datoen og deretter på
59
.
Nyttige apper og funksjoner
3 Legg inn hendelsesinformasjon.
Angi en tittel.
Velg en kalender som du vil
bruke eller synkronisere med.
Angi en start- og sluttdato for
hendelsen.
Angi en påminnelse for
hendelsen.
Angi posisjonen for hendelsen.
Legg ved et kart som viser
hendelsens posisjon.
Legg til flere detaljer.
4 Trykk på LAGRE for å lagre hendelsen.
Opprette oppgaver
1 Trykk på S Planner på appskjermbildet.
2 Trykk på OPPGAVER, skriv inn opplysninger og trykk på I DAG eller I MORGEN for å angi en
utløpsdato.
Hvis du vil legge til flere detaljer, trykker du på
.
3 Trykk på LAGRE for å lagre oppgaven.
Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på MER → Administrer
kalendere → Legg til konto. Velg deretter en konto som du vil synkronisere med, og logg på.
For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på
Innstillinger → Kontoer, og velger deretter en kontotjeneste.
60
Nyttige apper og funksjoner
Internett
1 Trykk på Internett på appskjermbildet.
2 Trykk på adressefeltet.
3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.
Oppdater den gjeldende
nettsiden.
Gå til den forrige siden.
Vis flere alternativer.
Vis bokmerkene dine, lagrede
sider og den nyeste
Internett-historikken.
Les en artikkel i lesemodus.
Lukk kategorien.
Åpne startsiden.
Åpne en ny kategori.
61
Nyttige apper og funksjoner
Musikk
Spille av musikk
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.
Vis flere alternativer.
Åpne spillelisten.
Angi filen som favorittsangen
din.
Juster volumet.
Slå på tilfeldig avspilling.
Endre gjentakelsesmodus.
Gå til forrige sang. Trykk på og
hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste sang. Trykk på og
hold for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og
gjenoppta avspillingen igjen.
Du kan lytte til sanger med samme volumnivå ved å trykke på MER → Innstillinger og deretter
trykke på Smartvolum-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Når Smartvolum er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå.
Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå
hørselsskader.
Det er ikke sikkert at Smartvolum kan aktiveres for alle filene.
62
Nyttige apper og funksjoner
Video
Spille av videoer
Trykk på Video på appskjermbildet.
Velg en video som skal spilles av.
Åpne spillelisten.
Vis flere alternativer.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Gå for- eller bakover ved å
dra i linjen.
Juster volumet.
Flytt kontrollpanelet mot
venstre.
Flytt kontrollpanelet mot
høyre.
Endre skjermforholdet.
Bytt til
sprettoppvideospilleren.
Gå til forrige video. Trykk
på og hold for å spole
raskt bakover.
Gå til neste video. Trykk
på og hold for å spole
raskt forover.
63
Nyttige apper og funksjoner
Klokke
ALARM
På appskjermbildet trykker du på Klokke → ALARM.
Angi alarmer
Angi en alarmtid og trykk på VALG for å angi andre alarmalternativer, og trykk deretter på
LAGRE.
Hvis du vil åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt, trykker du på TASTATUR.
For å aktivere eller deaktivere alarmer, trykker du på
ved siden av alarmen i alarmlisten.
Stoppe alarmer
Trykk på AVVIS for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på UTSETT for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på
på en alarm i listen over alarmer.
VERDENSKLOKKE
Trykk på Klokke → VERDENSKLOKKE på appskjermbildet.
Opprette klokker
Angi navnet på en by eller velg en by fra listen eller globusen, og trykk deretter på
Slette klokker
Trykk på
på en klokke.
64
.
Nyttige apper og funksjoner
STOPPEKLOKKE
Trykk på Klokke → STOPPEKLOKKE på appskjermbildet.
Trykk på START for å starte tidtakingen. Trykk på RUNDE for å registrere rundetider.
Trykk på STOPP for å avslutte tidtakingen. Trykk på NULLSTILL for å slette rundetider.
NEDTELLING
Trykk på Klokke → NEDTELLING på appskjermbildet.
Angi varighet, og trykk deretter på START.
Hvis du vil åpne talltastaturet for å angi varigheten, trykker du på TASTATUR.
Trykk på AVVIS når nedtellingsalarmen ringer.
Kalkulator
Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.
Trykk på Kalkulator på appskjermbildet.
Tøm historikken ved å trykke på TØM LOGG.
Notat
Bruk denne appen til å opprette notater og ordne dem etter kategori.
Trykk på Notat på appskjermbildet.
Skrive notater
Trykk på i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende
alternativer:
• Kategori: Opprett eller angi en kategori.
• Bilde: Sett inn bilder.
• Tale: Foreta et taleopptak som skal settes inn.
• Oppgaver: Legg til avmerkingsbokser i begynnelsen av hver rad for å lage en liste over
oppgaver.
Du lagrer notatet ved å trykke på LAGRE.
Hvis du vil redigere et notat, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i notatet.
65
Nyttige apper og funksjoner
Søke etter notater
Trykk på SØK i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.
Smart Manager
Smart Manager gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet.
Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen
Trykk på Smart Manager → FJERN ALT på appskjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger.
• Identifisere apper som bruker overdrevent mye batteristrøm, og frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Søke etter skadelig programvare.
Bruke Smart Manager
Trykk på Smart Manager på appskjermbildet, og velg deretter en funksjon.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og tid til å bruke enheten. For enheter med lavt batterinivå
sparer du strøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner, og lukke apper som forbruker
overdrevent mye batteristrøm.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
66
Nyttige apper og funksjoner
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minnekapasitet. Du kan slette ubrukte filer og restfiler eller
avinstallere apper som du ikke bruker lenger.
RAM
Sjekk mengden tilgjengelig RAM. Du kan lukke bakgrunnsapper og redusere mengden RAM du
bruker for å få fart på enheten.
Enhetssikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker etter skadelig programvare på
enheten.
Google-apper
Google tilbyr apper for underholdning, sosiale nettverk og for bedrifter. Det kan hende at du
må ha en Google-konto for å få tilgang til noen apper. Se Konfigurere kontoer for å få mer
informasjon.
Du finner mer informasjon om appene i hjelpemenyen til hver enkelt app.
Enkelte apper kan være utilgjengelige eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon, og bla gjennom nettsider.
Gmail
Send eller motta e-post via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del hva som er nytt om deg selv, og følg oppdateringer som familien din, vennene dine og andre
deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder og videoer, og mer.
67
Nyttige apper og funksjoner
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk etter steder og vis informasjon om en rekke steder.
Play Musikk
Oppdag, lytt til, og del musikk på enheten.
Play Filmer og TV
Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra Play
Butikk.
Play Bøker
Last ned ulike bøker fra Play Butikk, og les dem.
Play Aviskiosk
Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på et praktisk område.
Play Spill
Last ned spill fra Play Butikk, og spill dem sammen med andre.
Disk
Lagre innholdet ditt i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst, og del det med andre.
YouTube
Se på eller lag videoer, og del dem med andre.
Bilder
Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp til Google+.
68
Nyttige apper og funksjoner
Hangouts
Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler mens
du chatter.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på din egen enhet.
Talesøk
Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en setning.
Google Innstillinger
Konfigurer innstillinger for enkelte funksjoner som tilbys av Google.
69
Koble til andre enheter
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk
Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
70
Koble til andre enheter
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1 Trykk på Innstillinger → Bluetooth på appskjermbildet, og deretter på bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
Sende et bilde
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på Del → Bluetooth, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
71
Koble til andre enheter
Motta et bilde
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Du kan se
bilder som er mottatt, i Galleri.
Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bluetooth.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2 Trykk på ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.
3 Trykk på Avslutt sammenkobling.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
Koble til andre enheter
1 Trykk på Innstillinger → Wi-Fi på appskjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
2 Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3 Velg en enhet som du vil koble til.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.
72
Koble til andre enheter
Sende og motta data
Du kan dele data, for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
Sende et bilde
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på Del → Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Motta et bilde
Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Du
kan se bilder som er mottatt, i Galleri.
Avslutte sammenkoblingen til en enhet
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Wi-Fi.
2 Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
73
Koble til andre enheter
Rask tilkobling
Om Rask tilkobling
Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte.
• Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av typen tilkoblede enheter eller det delte
innholdet.
• Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enhetene som du skal koble
sammen med. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.
Koble til andre enheter
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, velger du et synlighetsalternativ og trykker
på AKTIVER RASK TILKOBLING.
Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene automatisk, og enheten søker
etter enheter i nærheten.
Hvis du har installert Samsung Link på enheten, vil listen over enheter som er registrert
på Samsung Link, vises øverst på skjermen.
2 Velg en enhet som du vil koble til.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.
For å gjøre det mulig for enheter i nærheten å søke etter enheten din og koble seg til den,
trykker du på INNSTILLINGER → Enhetssynlighet, og deretter velger du et alternativ.
Søke etter enheter på nytt
Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.
Trykk på OPPDATER og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.
Deaktivere Rask tilkobling-funksjonen
Trykk på
.
74
Koble til andre enheter
Dele innhold
Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
3 Trykk på Del innhold og veg en mediekategori.
4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på UTFØRT.
Enheten din sender innholdet til den tilkoblede enheten.
SideSync 3.0
Om SideSync 3.0
Med denne appen kan du styre skjermen til en smarttelefon ved hjelp av en virtuell
smarttelefonskjerm på nettbrettet.
Du kan også kontrollere skjermen på nettbrettet med en virtuell skjerm på en
datamaskin via Wi-Fi eller en USB-kabel. Last ned og installer SideSync 3.0 fra Samsungs
nettsted (www.samsung.com/sidesync) på datamaskinen. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se hjelpemenyen på den virtuelle skjermen.
• På nettbrettet kan du se meldinger eller bruke smarttelefonens chatrom.
• På nettbrettet kan du se en video som spilles av på smarttelefonen på en større skjerm.
• Du kan enkelt overføre filer mellom nettbrettet og smarttelefonen ved å dra og slippe filene.
Før du bruker denne appen
• Nettbrettet og smarttelefonen må støtte Wi-Fi Direct.
• SideSync 3.0 må være installert på både nettbrettet og smarttelefonen.
Hvis denne appen ikke er installert på noen av enhetene, kan du laste den ned og installere
den fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
• SideSync 3.0 er bare kompatibel med enheter med Android versjon 4.4 eller høyere.
75
Koble til andre enheter
Koble sammen et nettbrett og en smarttelefon
1 Trykk på SideSync 3.0 på appskjermbildet på nettbrettet.
2 Åpne SideSync 3.0 på en smarttelefon.
3 Nettbrettet leter automatisk etter tilgjengelige smarttelefoner.
Velg én av de oppdagede smarttelefonene.
4 Trykk på OK på smarttelefonens skjerm.
76
Koble til andre enheter
5 Smarttelefonens virtuelle skjerm vises på nettbrettet, og smarttelefonens skjerm slås av.
77
Koble til andre enheter
Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen
Naviger og bruk apper på den virtuelle smarttelefonskjermen. Du kan sende eller motta
meldinger, eller chatte med andre.
• Det kan hende at enkelte funksjoner, som Screen Mirroring, ikke fungerer på den
virtuelle smarttelefonskjermen.
• Den virtuelle smarttelefonskjermen kan se annerledes ut, avhengig av
smarttelefonen.
Minimer skjermen.
Vis flere alternativer.
Maksimer skjermen over hele
skjermen på nettbrettet.
Roter skjermen
Lukk SideSync 3.0.
Ta et bilde av skjermen
Åpne den samme nettsiden i
nettbrettets nettleser.
Virtuell smarttelefonskjerm
Nylige apper-tast
Tilbake-tast
Hjem-tast
78
Koble til andre enheter
Flytte den virtuelle smarttelefonskjermen
Trykk på og dra den øvre kanten til den virtuelle smarttelefonskjermen for å flytte den til et annet
sted.
Justere størrelsen på den virtuelle smarttelefonskjermen
1 Trykk på og hold nederst til høyre på den virtuelle smarttelefonskjermen.
2 Når rammen vises, drar du i rammen for å justere skjermens størrelse.
Angi tekst
Når du skal skrive inn tekst på den virtuelle smarttelefonskjermen, åpnes nettbrettets tastatur.
Skriv tekst med tastaturet.
79
Koble til andre enheter
Bytte mellom smarttelefonens skjerm og den virtuelle
smarttelefonskjermen
Det er ikke mulig å bruke smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen
samtidig. Når du bruker den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet, slås smarttelefonens
skjerm av.
Bruke smarttelefonens skjerm
Trykk på Hjem-tasten på smarttelefonen for å slå på smarttelefonens skjerm og slå av den
virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.
Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen
Trykk på BYTT TIL NETTBRETT på nettbrettets skjerm for å slå på den virtuelle
smarttelefonskjermen på nettbrettet og slå av smarttelefonens skjerm.
Spille av musikk eller videoer på nettbrettet
Spill av musikk eller videoer som er lagret på smarttelefon via nettbrettets skjerm og høyttaler.
1 Åpne en musikk- eller videofil på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.
2 Den valgte filen spilles av via nettbrettets skjerm og høyttaler.
Juster volumet på den virtuelle smarttelefonskjermen eller på nettbrettet under avspilling.
80
Koble til andre enheter
Kopiere filer mellom enhetene
Kopiere filer fra smarttelefonen til nettbrettet
1 Trykk på og hold en fil på den virtuelle smarttelefonskjermen.
2 Velg filene som som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den
deretter til nettbrettets skjerm.
3 Mine filer åpnes på nettbrettets skjerm. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk
deretter på OK.
Kopiere filer fra nettbrettet til smarttelefonen
1 Trykk på og hold en fil på nettbrettets skjerm.
2 Velg filene som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til
den virtuelle smarttelefonskjermen.
3 Mine filer åpnes på den virtuelle smarttelefonskjermen. Velg mappen som du vil lagre filen i,
og trykk deretter på OK.
Bruke anropsfunksjoner med nettbrettet
Du kan bruke anropsfunksjonene til smarttelefonen med høyttaleren og mikrofonen på
nettbrettet. Besvar eller foreta et anrop ved hjelp av den virtuelle smarttelefonskjermen.
Du finner mer informasjon om anropsfunksjonene i brukerhåndboken for
smarttelefonen.
81
Koble til andre enheter
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre.
Enheter som er aktivert for
Screen Mirroring (AllShare
Cast-dongle, HomeSync)
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
• Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller
HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
• Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus
for best mulig opplevelse.
82
Koble til andre enheter
Vise innhold på en TV
Før du kobler enheten til en TV, må du koble enheten som er aktivert for Screen Mirroring, til TVen. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger
er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Castdongle.
1 Koble AllShare Cast-donglen til TV-en med en HDMI-kabel.
2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern
enhet.
3 Åpne varselspanelet, og trykk på REDIGER → Screen Mirroring.
De oppdagede enhetene vises i listen.
4 Velg en enhet som du vil koble til.
Skjermbildet på enheten din vises på TV-skjermen.
Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen
og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.
5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.
83
Koble til andre enheter
Mobilutskrift
Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Legg til skrivertillegg for skrivere som du ønsker å koble enheten til.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift →
Last ned tillegg, og søker etter et skrivertillegg i Play Butikk. Velg et skrivertillegg og installer
det.
Koble til en skriver
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift,
velger et skrivertillegg og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Enheten
søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du et skrivertillegg, trykker på MER → Legg til
skriver → ADD PRINTER, angir detaljer og trykker på OK.
Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, velger du et skrivertillegg og trykker på MER →
Utskriftsinnstillinger.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på Del → Skriv ut
→
→ Alle skrivere, og velger deretter en skriver.
84
Enhets- og databehandling
Overføre data fra den gamle enheten
Du kan overføre data fra en gammel enhet til en ny enhet via Samsung Smart Switch. Følgende
versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.
• Mobilversjon (Smart Switch Mobile): Overfør data mellom mobilenheter. Du kan laste ned
appen fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
• Datamaskinversjon: Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned
programmet fra www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier
eller som du har rett til å overføre.
Overføre data fra en mobilenhet
Overfør data fra den gamle enheten til den nye.
Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du overfører data fra din gamle Androidenhet. Hvis du vil importere data fra en mobilenhet med et annet operativsystem, kan du se
instruksjonene på skjermen.
1 Last ned og installer Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butikk på dine gamle og nye
enheter.
2 Start Smart Switch Mobile på begge enhetene.
3 Trykk på Android-enhet → Start på den gamle enheten.
4 Trykk på Enhet som sender → KOBLE TIL på den gamle enheten.
Enhetene vil kobles sammen automatisk.
85
Enhets- og databehandling
5 Velg data du vil sende til den nye enheten din, på den gamle enheten, og trykk på SEND.
6 På den nye enheten trykker du på MOTTA på sprettoppvinduet for tilkoblingsforespørsel for
å motta data.
Dataoverføringen vil starte.
7 På begge enhetene trykker du på FULLFØR når dataoverføringen er fullført.
Overføre data fra en datamaskin
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin og importer data til den nye
enheten.
1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
2 Start Smart Switch på datamaskinen.
Hvis den gamle enheten er ikke en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en
datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det
femte trinnet.
3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble
deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
5 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
6 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å overføre data til den nye enheten.
86
Enhets- og databehandling
Bruke enheten som en flyttbar disk for
dataoverføring
Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller
omvendt.
Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap
eller skade på enheten.
Det kan hende at enheter ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub.
Koble derfor enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på Koblet til som en medieenhet → Medieenhet
(MTP).
Trykk på Kamera (PTP) hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP)
eller ikke har installert riktig driver.
3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Oppdatere enheten
Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.
Oppgradere trådløst
Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten
(firmware over-the-air).
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Om enheten → Programvareoppdatering →
Oppdater nå.
Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer automatisk, trykker du på
Autooppdatering-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Hvis du bare vil laste ned
oppdateringer når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk, trykker du på Bare Wi-Fibryteren for å aktivere denne funksjonen.
87
Enhets- og databehandling
Oppdatere med Smart Switch
Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.
1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart
Switch.
2 Start Smart Switch på datamaskinen.
3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
4 Klikk på oppdateringsknappen på tilkoblingsvinduet på datamaskinen.
• Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
• Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen.
Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra
datamaskinen før du oppdaterer.
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan
sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.
Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette
data. Se Konfigurere kontoer for å få mer informasjon.
Bruke en Samsung-konto
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill →
Sikkerhetskopier mine data, velger elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykker deretter på
SIKKERHETSKOPIER NÅ.
Trykk på Automatisk sikkerhetskopiering-bryteren for å angi at enheten skal ta sikkerhetskopier
av data automatisk.
Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på Gjenopprett.
Gjeldende data vil bli slettet fra enheten for å gjenopprette de valgte elementene.
88
Enhets- og databehandling
Bruke en Google-konto
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill, og trykker
deretter på Sikkerhetskopier data-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk på
Sikkerhetskopieringskonto, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.
Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, åpner du appskjermbildet og trykker
på Automatisk gjenoppretting-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer
appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.
Tilbakestille dataene
Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene,
må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se Sikkerhetskopiere og
gjenopprette data hvis du vil ha mer informasjon.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill til
fabrikkdata → TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Enheten startes automatisk på nytt.
89
Innstillinger
Om Innstillinger
Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.
Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på SØK.
Tilkoblinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Trykk på Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
Enheten kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved å velge å bruke det sterkeste signalet
av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, trykker du
på MER → Smart nettverksbytte → På.
Du kan bruke alternativene under ved å trykke på MER.
Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy
Trykk på MER → Ha Wi-Fi på i sovemodus.
Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer, vil
enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til
dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til Alltid.
90
Innstillinger
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.
Trykk på Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
Flymodus
Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på Flymodus på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med andre enheter. Se Internettdeling for å få mer informasjon.
Trykk på Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
• Mobil trådløssone: Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen
dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til
mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den
brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
Databruk
Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.
Trykk på Databruk på Innstillinger-skjermbildet.
• Mobildata: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Angi begrensning for mobildata: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på MER.
• Begrens bakgrunnsdata: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen
mens du bruker et mobilnett.
• Vis Wi-Fi-bruk: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
• Begrens nettverk: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du
bruker et Wi-Fi-nettverk.
91
Innstillinger
Mobilnett
Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.
Trykk på Mobilnett på Innstillinger-skjermbildet.
• Dataroaming: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Tilgangspunktnavn: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype.
• Nettverksoperatører: Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for styring av nettverk.
Trykk på Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter
tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer.
VPN
Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
Standard meldingsapp
Velg standardappen som skal brukes for meldinger.
Ethernet
Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette
alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillinger.
92
Innstillinger
Enhet
Lyd og varsler
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Ringetoner og lyder: Endre ringetone og systemlydinnstillinger.
• Vibrasjoner: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
• Lydkvalitet og effekter: Velg en lydeffekt som skal brukes når du endrer på
musikkinnstillingene.
• Ikke forstyrr: Endre innstillinger for administrering av forstyrrelser.
• Varsler på låseskjermen: Angi om innholdet i meldinger på låseskjermen skal vises eller
ikke.
• Appvarsler: Endre varslingsinnstillingene for hver enkelt app.
Skjerm
Endre visningsinnstillingene.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Still inn skjermens lysstyrke.
• Skrift: Endre skrifttypen og -størrelsen.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Smart hvilemodus: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du
ser på skjermen.
• Skjermmodus: Endre skjermmodus.
• Dagdrøm: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en
skrivebordsdokk.
93
Innstillinger
Bevegelser og gester
Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer
bevegelsesgjenkjenning på enheten din.
Trykk på Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Lyd av: Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer ved å bruke
håndflatebevegelser.
• Dra håndflaten over for å ta et bilde: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du
drar siden av håndflaten mot venstre eller høyre over skjermen.
Apper
Administrere enhetens apper og endre innstillingene deres.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
Appstyring
Vis og administrer appene på enheten.
Standardapper
Velg en standardinnstilling for å bruke apper.
Appinnstillinger
Tilpass innstillingene for hver enkelt app.
Personlig
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.
Trykk på Bakgrunnsbilde på Innstillinger-skjermbildet.
94
Innstillinger
Låseskjerm og sikkerhet
Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.
Trykk på Låseskjerm og sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Vis informasjon: Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
• Opplåsingseffekt: Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
• Enhetssikkerhet: Kontroller enhetens sikkerhetsstatus og søk etter skadelig programvare på
enheten.
• Finn min mobil: Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan
spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra Finn min mobil-nettstedet.
• Ukjente kilder: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
Personvern
Endre innstillingene for å opprettholde personvernet ditt.
Trykk på Personvern på Innstillinger-skjermbildet.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Privatmodus: Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold,
ved å aktivere privatmodus.
• Rapporter diagnostikkinfo: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikkog bruksinformasjon til Samsung.
95
Innstillinger
Tilgjengelighet
Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Syn: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
– – Galaxy TalkBack: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
– – Galaxy TalkBack-hjelp: Vis hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker Galaxy
TalkBack.
– – Mørk skjerm: Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på
skjermen privat.
– – Rask tasteangivelse: Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra
tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe
fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.
– – Uttal passord: Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens
TalkBack er aktivert.
– – Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
– – Forstørrelsesbevegelser: Angi at enheten skal forstørre skjermbildet og zoome inn på et
bestemt område.
– – Forstørrelsesvindu: Aktiver et forstørrelsesvindu for å zoome inn på skjermen for å se en
større versjon av innholdet.
– – Gråskala: Vis fargene på skjermen som gråtoner.
– – Negative farger: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
– – Fargejustering: Juster fargevalget for fargeskjermen hvis du er fargeblind eller har
vansker med å lese innholdet.
– – Tilgjengelighetssnarvei: Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og
holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
– – Tekst-til-tale-alt.: Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når
TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
96
Innstillinger
• Hørsel: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
– – Slå av alle lyder: Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder
og stemmen til anroperen under en samtale.
– – Samsung-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes
av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
– – Google-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av
Google, og endre innstillingene for teksting.
– – Venstre/høyre lydbalanse: Angi at enheten skal justere lydbalansen ved bruk av et
hodesett.
– – Monolyd: Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett
kobles til.
– – Automatisk haptikk: Angi at enheten skal vibrere ved avspilling av lyder i nedlastede
apper, som for eksempel spill.
• Smidighet og samhandling: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
– – Universalbryter: Angi at enheten skal skanne og markere elementer på skjermen, og
deretter lese dem høyt. Du kan styre berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter,
trykke på skjermen eller ved å bruke hode- og ansiktsbevegelser.
– – Assistentmeny: Angi at enheten skal vise snarveisikonet som hjelper deg med å få
tilgang til funksjoner som støttes av eksterne taster eller funksjoner på varselspanelet. Du
kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
– – Trykk på og hold-forsinkelse: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde
skjermen.
– – Samhandlingskontroll: Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens
reaksjon på inndata mens du bruker apper.
97
Innstillinger
• Retningslås: Lag en retningskombinasjon for å låse opp skjermen.
• Direkte tilgang: Angi at enheten skal åpne angitte tilgjengelighetsmenyer når du trykker
raskt tre ganger på Hjem-tasten.
• Varselspåminnelse: Angi at enheten skal minne deg på varsler som du ikke har sjekket, etter
en viss tid.
• Besvare anrop og avslutte samtaler: Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte
samtaler.
• Ettrykksmodus: Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å
trykke på knappen i stedet for å dra den.
• Adm. tilgjengelighet: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem
med andre enheter.
• Tjenester: Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.
Kontoer
Legg til e-post- eller SNS-kontoer.
Trykk på Kontoer på Innstillinger-skjermbildet.
Sikkerhetskopier og nullstill
Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.
Trykk på Sikkerhetskopier og nullstill på Innstillinger-skjermbildet.
• Sikkerhetskopier mine data: Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til
Samsung-serveren. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
• Gjenopprett: Gjenopprett tidligere sikkerhetskopiert personlig informasjon og appdata fra
Samsung-kontoen.
• Sikkerhetskopieringskonto: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
• Sikkerhetskopier data: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til
Google-serveren.
• Automatisk gjenoppretting: Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata
dersom apper reinstalleres på enheten.
• Nullstill til fabrikkdata: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.
98
Innstillinger
System
Språk og inndata
Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte
språket.
Trykk på Språk og inndata på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk: Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
• Standardtastatur: Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.
• Samsung-tastatur: Endre innstillingene for Samsung-tastaturet.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Google taleinntasting: Endre innstillinger for taleinndata.
• Taleinndata: Endre innstillingene for talegjenkjenning.
• Tekst-til-tale-alt.: Endre innstillingene for tekst-til-tale.
• Markørhastighet: Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til
enheten.
Batteri
Vis batteristatus og endre alternativene for strømsparing.
Trykk på Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.
• Ultra strømsparingsmodus: Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et
enklere oppsett og gi begrenset tilgang til apper.
• Vis batteriprosent: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
99
Innstillinger
Lagring
Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.
Trykk på Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte
kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet.
Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
Tilbehør
Endre tilbehørsinnstillingene.
Trykk på Tilbehør på Innstillinger-skjermbildet.
• Automatisk opplåsing: Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes. Du
kan bruke denne funksjonen bare for noen skjermlåsmetoder.
Dato og tid
Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og
dato.
Trykk på Dato og tid på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen
bli tilbakestilte.
• Automatisk dato og klokkeslett: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter
deg mellom tidssoner.
• Automatisk tidssone: Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du
beveger deg mellom tidssoner.
• Still inn dato: Angi dagens dato manuelt.
• Angi klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
• Velg tidssone: Angi din hjemmetidssone.
• Bruk 24-timersformat: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
• Velg datoformat: Velg et datoformat.
100
Innstillinger
Om enheten
Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.
Trykk på Om enheten på Innstillinger-skjermbildet.
101
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som
fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter
deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din hvis du vil ha mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
102
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller har uopprettelige feil
Hvis enheten henger eller fryser, må du kanskje lukke apper eller slå av enheten og slå den
på igjen. Hvis enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne
strømtasten og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet
trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill til fabrikkdata →
TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Før du utfører tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger, må du
huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.
103
Tillegg
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.
En mobilnettilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten
er dårlig
• Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet
problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og
forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
• Gå til et Samsung-servicesenter og få byttet ut batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt
• Dersom du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill
eller Internett.
• Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.
Enheten er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan
enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller
ytelse.
104
Tillegg
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen
er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av
filen.
• Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter dette formatet. Hvis du vil
kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
105
Tillegg
En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
• Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal
Bluetooth-rekkevidde (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten, har gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for tap
av data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
106
Tillegg
Fjerne batteriet (type som ikke kan tas ut)
• Disse instruksjonene gjelder kun din tjenesteleverandør eller en autorisert reparatør.
• Skader eller feil som er forårsaket av uautorisert fjerning av batteriet, dekkes ikke av
garantien.
• Ta kontakt med din tjenesteleverandør eller en autorisert reparatør for å få fjernet eller
skiftet batteriet.
1 Sett inn åpningsverktøyet for enhet i åpningen mellom enhetsskjermen og bakdekselet.
Begynn deretter å løsne skjermen fra bakdekselet ved å bruke verktøyet til å skille dem fra
hverandre som vist i illustrasjonen nedenfor.
Vær forsiktig når du setter inn verktøyet, så du ikke skader de interne komponentene i
enheten.
2 Fortsett å skille skjermen og bakdekselet fra hverandre ved å sette inn verktøyet med små
mellomrom rundt hele enheten.
Roter bakdekselet forsiktig og påse at hakene ikke skades.
3 Når skjermen er løsnet, skiller du skjermen og bakdekselet fra hverandre.
Deretter legger du bakdekselet til side og plasserer skjermen med forsiden ned på et flatt
underlag.
107
Tillegg
4 Løsne og fjern skruene som vist på illustrasjonen nedenfor.
5 Koble fra batterikontakten som vist på illustrasjonen nedenfor.
6 Ta ut batteriet.
108
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Denne håndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres
i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller
lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung
Electronics på forhånd.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Download PDF

advertising