Samsung | SM-T555 | Samsung Galaxy Tab A (9.7'', 4G) Bruksanvisning (Lollipop)

SM-T555
Bruksanvisning
Swedish. 10/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Läs detta först
Nätverksanslutning
Komma igång
31Mobildata
31Wi-Fi
32 Mobil hotspot och internetdelning
6 Förpackningens innehåll
7Enhetslayout
9 Använda SIM- eller USIM-kortet och
batteriet
12 Använda ett minneskort
14 Slå på och av enheten
15 Låsa eller låsa upp skärmen
Rörelser och
användningsfunktioner
34 Rörelser och gester
36 Flera fönster
Personanpassning
Grunder
40 Hantera hem- och programskärmarna
41 Ställa in bakgrund och ringsignaler
42 Ändra skärmlåsningsmetod
43Sekretessläge
45 Ställa in konton
16 Använda pekskärmen
19 Layout för hemskärm
23Aviseringspanelen
25 Öppna program
25 Installera eller avinstallera program
27 Ange text
29Skärmbild
29 Mina filer
30Energisparfunktion
Telefon
46 Ringa samtal
47 Ta emot samtal
48 Alternativ under samtal
2
Innehållsförteckning
Kontakter
Ansluta till andra enheter
49 Lägga till kontakter
50 Importera och exportera kontakter
50 Söka efter kontakter
70Bluetooth
72 Wi-Fi Direct
74Snabbanslut
75 Sidsynkronisering 3.0
82 Screen Mirroring
84Mobilutskrift
Meddelanden och e-post
51Meddelanden
52E-post
Enhets- och datahantering
85 Överföra data från din gamla enhet
87 Använda enheten som flyttbar
maskinvara för dataöverföring
87 Uppdatera enheten
88 Säkerhetskopiera och återställa data
89 Göra en dataåterställning
Kamera
54 Grundläggande fotografering
55Fotolägen
57Kamerainställningar
Galleri
Inställningar
58 Visa innehåll på enheten
90 Om inställningarna
90Anslutning
93Enhet
94Personlig
99System
Användbara program och
funktioner
59 S Finder
59 S Kalender
61Internet
62Musik
63Video
64Klocka
65Kalkylator
65Memo
66 Smart Manager
67Google-program
Bilaga
102Felsökning
107 Ta ur batteriet (ej löstagbart)
3
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och
enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att
användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det
göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster beroende på ditt abonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderar vi att du använder Wi-Fi-funktionen.
• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds
av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta
ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta
tjänsteleverantören.
• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella
källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller
förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin
ogiltig.
4
Läs detta först
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
5
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
6
Komma igång
Enhetslayout
Ljussensor
Främre kamera
Mikrofon
Strömknapp
Pekskärm
Volymknapp
Hemknapp
Minneskortplats
SIM-kortplats
Knapp för senaste
programmen
Bakåtknapp
Uttag för headset
Flerfunktionsuttag
Bakre kamera
Tryckklämma
GPS-antenn
Huvudantenn
Tryckklämma
Högtalare
Högtalare
7
Komma igång
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
Senast
använda
program
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
programmen.
Hem
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta delad skärm-vyn.
• Tryck för att slå på skärmen när den är låst.
• Håll nedtryckt för att starta Google.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
8
Komma igång
Använda SIM- eller USIM-kortet och batteriet
Sätta i SIM- eller USIM-kortet
Sätt i SIM- eller USIM-kortet från mobiloperatören.
• Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
• Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta
din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga tjänster.
1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.
• Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIMkortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få
minneskortet borttaget.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
4 Stäng locket till SIM-kortplatsen.
9
Komma igång
Ta bort SIM- eller USIM-kortet
1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.
2 Tryck på SIM- eller USIM-kortet med fingret och dra sedan ut det.
3 Stäng locket till SIM-kortplatsen.
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också
användas för att ladda batteriet om den ansluts via USB-kabel.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna
explodera eller så kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver
en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling
från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa
program när batteriet har laddats helt.
10
Komma igång
1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till
flerfunktionsuttaget.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
2 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
3 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren
från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
11
Komma igång
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara på batteriet. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• Optimera enheten med hjälp av Smart hanterare.
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Använda ett minneskort
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
12
Komma igång
1 Öppna luckan till minneskortplatsen.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4 Stäng luckan till minneskortplatsen.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Inställningar → Lagring → Avinstallera SD-kort.
1 Öppna luckan till minneskortplatsen.
2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
3 Stäng luckan till minneskortplatsen.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Det kan leda till
att data förloras eller skadas eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung
ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade
minneskort, inklusive dataförlust.
13
Komma igång
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Inställningar → Lagring → Formatera SD-kort →
FORMATERA SD-KORT → TA BORT ALLA.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att ha genomfört en dataåterställning ska du
följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
14
Komma igång
Låsa eller låsa upp skärmen
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och låses. Skärmen stängs också av och låses
automatiskt om enheten inte används under en angiven tidsperiod.
För att låsa upp skärmen ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med
fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.
Du kan ändra upplåsningskoden för upplåsning av skärmen. Se Ändra skärmlåsningsmetod för
mer information.
15
Grunder
Använda pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända
bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
16
Grunder
Tryck lätt och håll nedtryckt
Håll ett objekt eller skärmen nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.
Dra
Om du vill flytta ett objekt, håller du det nedtryckt och drar det till önskad plats.
17
Grunder
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan
panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt,
exempelvis för kontakter.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att
zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.
18
Grunder
Layout för hemskärm
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika
programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.
Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller tryck på en skärmindikator
längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i Hantera
hemskärmen.
En widget
Ett program
En mapp
Skärmindikatorer
Favoritprogram
19
Grunder
Hemskärmsalternativ
På hemskärmen håller du ned fingret på ett tomt område eller nyper ihop fingrarna för att öppna
de tillgängliga alternativen.
20
Grunder
Programskärmen
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive nyligen installerade program.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. för att öppna programskärmen. Visa andra paneler
genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen.
Information om hur du anpassar programskärmen finns i Hantera programskärmen.
Redigera
programskärmen.
Ett program
En skärmindikator
21
Grunder
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas i statusfältet överst på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de
vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Synkroniserad med webben
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
22
Grunder
Aviseringspanelen
Använda aviseringspanelen
När du tar emot nya aviseringar för SMS eller missade samtal, visas en indikatorikon i statusfältet.
Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
dra fältet uppåt från skärmens nedre del.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Ordna om
snabbinställningsknapparna.
Aktivera eller inaktivera
alternativ. Håll ned fingret på en
knapp för att visa detaljerade
inställningar.
Starta Inställningar.
Starta S Finder.
Starta Snabbanslut.
Tryck lätt på en avisering och
utför olika åtgärder.
Ta bort alla aviseringar.
Ställ in ljusstyrkan.
23
Grunder
Ordna om snabbinställningsknappar
Du kan byta plats på snabbinställningsknapparna på aviseringspanelen genom att trycka på
REDIGERA, hålla ned ett objekt, dra det till en annan plats och sedan trycka på KLAR.
Använda knapparna för snabbinställningar
Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på aviseringspanelen. Tryck på följande alternativ
för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa mer utförliga inställningar om du trycker på en
knapp och håller den nedtryckt.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi för mer information.
• Plats: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
• Ljud / Vibrera / Ljud av: Välj ett ljudläge.
• Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
Vissa program tillåter inte skärmrotation.
• Bluetooth: Se Bluetooth för mer information.
• Mobil data: Se Dataanvändning eller Mobila nätverk för mer information.
• Energisparläge: Se Energisparfunktion för mer information.
• Flygläge: Se Flygläge för mer information.
• Stör ej: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla
aviseringar. Välj vilka aviseringar som ska blockeras genom att trycka lätt på Inställningar →
Ljud och aviseringar → Stör ej.
• Läsläge: Aktivera eller inaktivera läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i
mörker.
• U-energispar.: Se Ultraenergisparläge för mer information.
• Mobil hotspot: Mer information finns i Mobil hotspot och internetdelning.
• Smart viloläge: När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge du tittar på
den.
• Sekretessläge: Se Sekretessläge för mer information.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring för mer information.
• Synka: När du har aktiverat den här funktionen synkroniserar enheten automatiskt program,
såsom kalender eller e-post.
24
Grunder
Öppna program
På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.
Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på
programikonen du vill öppna.
och välja
Stänga ett program
Tryck på
och dra en programikon åt vänster eller höger när du vill stänga programmet. Stäng
alla program som körs genom att trycka lätt på STÄNG ALLA.
Installera eller avinstallera program
Samsung Galaxy Apps
Använd programmet för att köpa och hämta program.
Tryck lätt på Galaxy Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Bläddra bland program efter kategori eller tryck lätt på SÖK för att söka efter ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på Installera. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar
programmets pris.
→
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på
Inställningar → Uppdatera program automatiskt och välja ett alternativ.
25
Grunder
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välja ett alternativ.
→
Hantera program
Avinstallera eller inaktivera program
Inaktivera standardprogram genom att öppna programskärmen och trycka på REDIGERA.
visas på de program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på INAKTIVERA
→ KLAR.
Om du vill avinstallera hämtade program öppnar du programskärmen och trycker på REDIGERA
→ → AVINSTALLERA → KLAR. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på
Inställningar → Program → Programhanterare, väljer ett program och trycker sedan på
AVINSTALLERA.
Aktivera program
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Program → Programhanterare, bläddrar
till INAKTIVERAT, väljer ett program och trycker sedan lätt på AKTIVERA.
• Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från
enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
• Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.
26
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon
och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Radera ett föregående tecken.
Ange versal. Om du vill ha
versaler för alla tecken tryck lätt
två gånger.
Hoppa till nästa rad.
Flytta pekaren.
Ange skiljetecken.
Ändra
tangentbords-inställningar.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Välj inmatningsspråk och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer
två eller flera språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att dra mellanslagstangenten
till vänster eller höger.
Använda ytterligare tangentbordsfunktioner
Tryck på och håll nedtryckt för att använda olika funktioner. Andra ikoner kan visas i stället för
beroende på vilken funktion som senast användes.
• : Ange text med rösten.
Ändra språk.
Öppna tangentbordet.
Starta och pausa röstinmatning
av text.
27
Grunder
• : Växla till handskriftsläge.
Växla mellan sifferläge och
teckenläge.
Byt till standardtangentbord.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• : Lägg till ett objekt från urklipp.
• : Ange känsloikoner.
• : Byt till flytande eller delat tangentbord.
• : Ändra tangentbordsinställningar.
Kopiera och klistra in
1 Håll ner texten.
2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
all text.
3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.
4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på → Klistra in. Klistra in text som
du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på
28
→ Urklipp och välja texten.
Grunder
Skärmbild
Ta en skärmbild medan du använder enheten.
Tryck på och håll in hemknappen och strömknappen samtidigt. Du kan visa tagna bilder i Galleri.
När du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.
Du kan också ta skärmbilder med andra metoder. Se Dra handflatan för skärmbild för mer
information.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
Mina filer
Använd programmet för att få åtkomst till olika filer som är lagrade på enheten eller på andra
platser, t.ex. molnlagringstjänster.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Sök efter filer eller mappar.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa senast använda filer.
Visa filer efter kategori.
Visa filer som är lagrade på
enheten.
Visa filer som har sparats på
molnlagringstjänster.
Visa lagringsinformation.
29
Grunder
Energisparfunktion
Energisparläge
Spara på batteriet genom att begränsa enhetens funktioner.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Batteri → Energisparläge och trycker sedan
på reglaget för att aktivera funktionen.
Om du vill aktivera energisparläget automatiskt när den återstående batteristyrkan når den
förinställda nivån trycker du lätt på Starta energisparläge och väljer ett alternativ.
Ultraenergisparläge
Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten
följande:
• Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
• Inaktiverar den mobila dataanslutningen när skärmen stängs av.
• Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Batteri → Ultraenergisparläge och trycker
på reglaget för att aktivera funktionen.
Om du vill lägga till ett program på hemskärmen trycker du på
och väljer ett program.
Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på MER → Ta bort, välja ett program
med och sedan trycka lätt på KLAR.
Om du vill ändra inställningarna för Ultraenergisparläge t.ex. nätverksanslutning eller ljud, trycker
du på MER → Inställningar.
Inaktivera ultraenergisparläget genom att trycka lätt på MER → Inaktivera Ultraenergisparläge.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
30
Nätverksanslutning
Mobildata
Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Dataanvändning för fler alternativ.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Dataanvändning, och sedan på regalget för
Mobildata för att aktivera funktionen.
Wi-Fi
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Wi-Fi för fler alternativ.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Wi-Fi och trycker sedan på reglaget för
att aktivera funktionen.
2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en
låsikon.
3 Tryck lätt på ANSLUT.
När enheten anslutits till ett Wi-Fi-nätverk ansluts den till det nätverket igen varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till
nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på GLÖM.
31
Nätverksanslutning
Mobil hotspot och internetdelning
Om Internetdelning och mobil hotspot
Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra
enheter om det inte finns någon Internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
Använda Mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1 Tryck lätt på Inställningar → Mobil hotspot och internetdelning → Mobil hotspot.
2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
• visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
• Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du på MER → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivån. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på
SPARA.
3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
32
Nätverksanslutning
Använda Bluetooth-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth. Se till att datorn som du
ansluter till stöder Bluetooth-funktionen.
1 Para ihop din enhet med den andra enheten via Bluetooth. Se Para ihop med andra
Bluetooth-enheter för mer information.
2 På programskärmen på din enhet trycker du på Inställningar → Mobil hotspot och
internetdelning.
3 Tryck på reglaget för Bluetooth-internetdelning för att aktivera funktionen.
4 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på
→
Internetåtkomst.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
5 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna.
Använda USB-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter med hjälp av en USB-kabel.
1 Tryck lätt på Inställningar → Mobil hotspot och internetdelning på programskärmen.
2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
3 Tryck på reglaget för USB-internetdelning för att aktivera funktionen.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.
33
Rörelser och
användningsfunktioner
Rörelser och gester
Om du skakar enheten eller utsätter den för stötar kan det resultera i oavsiktliga
inmatningar. Kontrollera rörelserna.
Tyst
På programskärmen trycker du på Inställningar → Rörelser och gester, och sedan på reglaget
för Tyst för att aktivera funktionen.
Täck skärmen med handflatan för att tysta inkommande samtal eller alarm.
34
Rörelser och användningsfunktioner
Dra handflatan för skärmbild
På programskärmen trycker du på Inställningar → Rörelser och gester, och sedan på reglaget
för Dra handflatan för skärmbild för att aktivera funktionen.
Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom
för att ta en skärmbild. Du kan visa tagna bilder i Galleri. När du har tagit en skärmbild kan du
redigera bilden och dela den med andra.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
35
Rörelser och användningsfunktioner
Flera fönster
Om Flera fönster
Med Flera fönster kan du köra två program samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera
program samtidigt i popup-vyn.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
1 Tryck lätt på för att öppna listan över senast använda program.
2 Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på i ett fönster med ett nyligen använt program.
Det valda programmet startas i det övre fönstret.
3 Välj ett annat program som ska startas.
Du kan även starta delad skärm-vyn genom att trycka lätt på
36
och hålla nedtryckt.
Rörelser och användningsfunktioner
Använda ytterligare alternativ
När du använder program i delad skärm-vyn väljer du ett programfönster och trycker lätt på
cirkeln mellan programfönstren för att komma åt följande alternativ:
• : Byt plats på programfönster.
• : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt
nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
37
Rörelser och användningsfunktioner
• : Förminska fönstret.
• : Öppna fönstret helt.
• : Stäng programmet.
Justera fönsterstorlek
Dra cirkeln mellan programfönsterna uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönsterna.
Popup-vy
1 På programskärmen startar du det program du vill använda i popup-vyn.
2 Dra diagonalt nedåt från någon ände av överkanten.
Programskärmen visas i popup-vyn.
Dra och släpp innehåll.
Förminska fönstret.
Stäng programmet.
Öppna fönstret helt.
38
Rörelser och användningsfunktioner
Flytta popup-fönster
Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på cirkeln i ett fönster och hålla nedtryckt och
sedan dra det till en ny plats.
Starta popup-vyn från delad skärm-vyn
1 I delad skärm-vyn trycker du lätt på ett programfönster för att starta det i popup-vyn.
2 Tryck och håll ned cirkeln mellan programfönstren.
Det valda programmet startas i ett popup-fönster.
39
Personanpassning
Hantera hem- och programskärmarna
Hantera hemskärmen
Lägga till objekt
Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet
eller mappen till hemskärmen.
Lägg till widgetar genom att öppna hemskärmen, trycka på och hålla nedtryckt på ett tomt
område, trycka på Widgetar, hålla en widget nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.
Flytta och ta bort ett objekt
Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till Ta bort som visas
högst upp på skärmen.
Skapa en mapp
1 Tryck lätt på ett program på hemskärmen och håll nedtryckt och dra det sedan över ett
annat program.
2 Ange ett mappnamn.
Om du vill lägga till fler program i mappen ska du trycka lätt på ett annat program och hålla
det nedtryckt och sedan dra det till mappen.
40
Personanpassning
Hantera paneler
Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område
på hemskärmen.
Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista sidan och tryck
sedan lätt på .
Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till
en ny plats.
Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan
till Ta bort högst upp på skärmen.
Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på
.
Hantera programskärmen
Flytta objekt
På programskärmen trycker du lätt på REDIGERA. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en
ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Ställa in bakgrund och ringsignaler
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som är lagrat i enheten som bakgrund för hemskärmen eller
låsskärmen.
1 Gå till hemskärmen och håll ned fingret på ett tomt område och tryck sedan på Bakgrunder.
Du kan också gå till programskärmen och trycka på Inställningar → Bakgrundsbild.
2 Välj skärmen som du vill ändra bakgrunden för eller använda bakgrunden på.
3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.
Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på
Från Galleri.
4 Tryck lätt på ANVÄND SOM BAKGRUNDSBILD eller KLAR.
41
Personanpassning
Byta ringsignal
Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Ljud och aviseringar.
Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på Ringsignaler och ljud
→ Ringsignal, väljer en ringsignal och trycker på OK. Använd en låt som är sparad på enheten
eller på ditt konto som ringsignal genom att trycka på Lägg till ringsignal.
För att ställa in en ringsignal för aviseringar trycker du lätt på Ringsignaler och ljud →
Standardljud, väljer en ringsignal och trycker på OK.
Ändra skärmlåsningsmetod
Du kan ändra hur du låser skärmen för att förhindra andra från att få åtkomst till din privata
information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm och säkerhet → Skärmlåstyp
och väljer sedan en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas
upp.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
Mönster
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
PIN
En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att
bekräfta det.
Lösenord
Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler,
och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
42
Personanpassning
Sekretessläge
Dölj personligt innehåll på din enhet för att förhindra att andra kommer åt det.
I sekretessläget kan du dölja objekt i Galleri, Video, Musik, Mina filer och Internet.
Aktivera sekretessläget
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Privat → Sekretessläge och trycker
sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
Om du aktiverar sekretessläget för första gången följer du anvisningarna på skärmen för att
ange en åtkomstkod för sekretessläget.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för
sekretessläget.
Sekretessläget aktiveras och
visas i statusfältet.
Du kan bara visa och komma åt de dolda objekten när sekretessläget är aktiverat. Om du
vill dölja objekt som finns i den privata mappen ska du inaktivera sekretessläget.
Dölja innehåll
1 På programskärmen startar du ett program för att dölja objekt.
2 Välj ett objekt och tryck lätt på MER → Flytta till Privat.
Om sekretessläget inte är aktiverat följer du instruktionerna på skärmen för att ange den
förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.
De valda objekten kommer att flyttas till den privata mappen.
43
Personanpassning
Visa dolt innehåll
Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläget är aktiverat.
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Privat → Sekretessläge och trycker
sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för
sekretessläget.
3 På programskärmen trycker du lätt på Mina filer → Privat.
Objekt som har flyttats till den privata mappen visas på skärmen. Du kan visa bokmärken
med programmet Internet.
Ta fram innehåll
1 I den privata mappen håller du ett objekt nedtryckt och markerar sedan objekt som du vill
sluta dölja.
2 Tryck lätt på MER → Ta bort från Privat.
3 Välj en mapp som du vill flytta objekten till och tryck lätt på FLYTTA HIT.
Objekten kommer att flyttas till den valda mappen.
Inaktivera sekretessläget automatiskt
Ställ in enheten på att inaktivera sekretessläget automatiskt varje gång skärmen stängs av.
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Privat → Sekretessläge och trycker
sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för
sekretessläget.
3 Tryck på reglaget för Automatisk inaktivering för att aktivera funktionen.
När alternativet Automatisk inaktivering är aktiverat kan enheten inte överföra filer till
den privata mappen om skärmen stängs av under överföringen.
44
Personanpassning
Ställa in konton
Lägga till konton
Vissa program på enheten kräver att du registrerar dig hos olika tjänsteleverantörer. Skapa
konton för att få en optimal upplevelse med enheten.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto och väljer en
kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.
Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och välja de objekt som ska
synkroniseras.
Ta bort konton
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton, väljer ett konto och trycker på
MER → Ta bort konto.
45
Telefon
Ringa samtal
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Ange ett telefonnummer med knappsatsen, och tryck på om du vill ringa ett röstsamtal eller
på
om du vill ringa ett videosamtal. Du kan också ringa samtal till telefonnummer som anges
i LOGG, FAVORITER och KONTAKTER.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Öppna ytterligare alternativ.
Förhandsgranska
telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
Dölj knappsatsen.
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på LOGG eller KONTAKTER, och dra sedan en kontakt eller ett telefonnummer åt höger
för att ringa ett samtal.
46
Telefon
Ringa ett utrikessamtal
Tryck lätt på Telefon.
Öppna knappsatsen och håll 0 nedtryckt tills +-tecknet visas. Ange landsnummer, riktnummer
och telefonnummer och tryck sedan lätt på .
Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på MER → Inställningar → Fler
inställningar → Samtalsspärrar. Välj sedan en samtalstyp, tryck på Internationella samtal så att
alternativet aktiveras, ange ett lösenord och tryck på OK.
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt.
Om du vill skapa olika avvisningsmeddelanden öppnar du programskärmen, trycker på
Telefon → MER → Inställningar → Samtalsavvisning → Avvisningsmeddelanden, anger
avvisningsmeddelandet och trycker på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över
missade samtal. Alternativt trycker du lätt på Telefon → LOGG på programskärmen för att visa
missade samtal.
47
Telefon
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Under ett röstsamtal låses enhetens skärm automatiskt för att förhindra oavsiktliga
tryckinmatningar.
Följande åtgärder är tillgängliga:
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal.
• Extravolym: Öka volymen.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
• Parkera: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Fortsätt för att ta återuppta det parkerade samtalet.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Ignorera: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• E-post: Skicka ett e-postmeddelande.
• Meddelande: Skicka ett meddelande.
• Internet: Läs på webbsidor.
• Kontakter: Öppna kontaktlistan.
• S Kalender: Öppna kalendern.
• Memo: Skapa ett memo.
• : Avsluta det aktuella samtalet.
• VOLUME: Ställ in volymen.
Tryck på MER för att visa fler alternativ.
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
• : Växla mellan främre och bakre kameran.
• : Avsluta det aktuella samtalet.
• : Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• VOLUME: Ställ in volymen.
Tryck på MER för att visa fler alternativ.
48
Kontakter
Lägga till kontakter
Flytta kontakter från andra enheter
Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se Överföra data från din gamla enhet
för mer information.
Skapa kontakter manuellt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter.
2 Tryck lätt på och ange kontaktinformation.
• • : Lägg till en bild.
/
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
3 Tryck lätt på SPARA.
49
Kontakter
Importera och exportera kontakter
Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till
lagringstjänster.
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter.
Tryck på MER → Inställningar → Importera/exportera kontakter, och välj ett import- eller
exportalternativ.
Söka efter kontakter
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans vänstra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen
Lägg till genvägar till kontakter du ofta kommunicerar med på hemskärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter.
2 Välj en kontakt.
3 Tryck lätt på MER → Lägg till genväg på hemskärmen.
50
Meddelanden och e-post
Meddelanden
Skicka meddelanden
Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden vid roaming.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på .
3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange mottagare.
Välj kontakter från kontaktlistan.
Skriv ett meddelande.
Ange känsloikoner.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
4 Tryck lätt på SÄND för att skicka meddelandet.
51
Meddelanden och e-post
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa
personens meddelanden.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden vid roaming.
När du visar ett meddelande kan du trycka på MER för att visa ytterligare alternativ.
E-post
Ställa in e-postkonton
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck på NÄSTA för ett privat e-postkonto eller tryck på
MANUELL INSTÄLLNING för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på MER → Inställningar → Lägg till
konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkontot. Tryck på MER →
Inställningar → MER → Ställa in standardkonto, välj ett konto och tryck sedan på KLAR.
52
Meddelanden och e-post
Skicka e-postmeddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck på
längst ned på skärmen för att skriva ett e-postmeddelande.
Lägga till bilder, videor och
annat.
Skicka e-postmeddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till mottagare.
Lägga till kopia eller hemlig
kopia.
Ange ett ämne.
Lägga till mottagare från
kontaktlistan.
Ange texten i
e-postmeddelandet.
Läsa e-postmeddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya e-postmeddelanden.
Tryck på ett e-postmeddelande för att läsa det.
Gå till föregående eller nästa
e-postmeddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till den här
e-postadressen i kontaktlistan
eller visa andra alternativ.
Markera e-postmeddelandet
som en påminnelse.
Öppna bilagorna.
Vidarebefordra
e-postmeddelandet.
Svara till alla mottagare.
Svara på e-postmeddelandet.
Ta bort e-postmeddelandet.
53
Kamera
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in video
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
3 Tryck på för att ta ett foto eller tryck på för att spela in en video.
• För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra
för att zooma ut.
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på Ta bild.
• Om du vill ändra fokus när du spelar in en video trycker du där du vill fokusera. Fokusera
på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
Visa aktuellt läge.
Visa bilder du har tagit
och videor du har
spelat in.
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
Börja spela in en
video.
Använd det här läget
för senarelagda
fotograferingar.
Ta en bild.
Växla mellan främre
och bakre kameran.
Ändra
kamerainställningar.
Ändra fotoläge.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
54
Kamera
Starta kameran från låsskärmen
Ta bilder vid speciella ögonblick snabbt genom att starta Kamera på den låsta skärmen.
Dra
utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Kameraetik
• Ta inte foton eller spela in videor av människor utan deras samtycke.
• Ta inte foton eller spela in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte foton eller spela in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Fotolägen
Auto
Använd det här läget för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge
som är bäst för fotot.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → LÄGE → Auto.
Panorama
Använd det här läget för att ta ett foto som komponerats av många foton som sammanfogats.
Enheten identifierar bilden med i Galleri.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → LÄGE → Panorama.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare.
• Undvik att ta foton av otydliga bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller tom vägg.
55
Kamera
Seriebilder
Använd det här läget för att ta en serie bilder av motiv som rör sig.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → LÄGE → Seriebilder.
Tryck lätt på och håll in
för att ta flera bilder i snabb följd.
Vackert ansikte
Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med mjukare ansikten.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → LÄGE → Vackert ansikte.
Intervallbild
Det här läget använder du när du vill ta en serie med självporträtt enligt ett intervall och spara de
bilder du vill ha kvar.
1 På programskärmen trycker du lätt på Kamera.
2 Tryck på för att använda den främre kameran.
3 Tryck lätt på LÄGE → Intervallbild.
4 När enheten identifierar ditt ansikte trycker du på
och tar bilden av dig själv. Du kan även
trycka lätt på skärmen för att ta en bild.
Enheten tar bilder med två sekunders intervall.
5 Markera de bilder du vill spara och tryck lätt på SPARA.
Ljud & foto
Använd det här läget för att ta en bild med ljud. Enheten identifierar bilderna med
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → LÄGE → Ljud & foto.
Sport
Använd det här läget för att fotografera motiv som rör sig snabbt.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → LÄGE → Sport.
56
i Galleri.
Kamera
Kamerainställningar
På programskärmen trycker du lätt på Kamera →
tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge.
. Alla de följande alternativen är inte
• Bildstorlek (baksida) / Bildstorlek (framsida): Välj en upplösning. Högre upplösning ger
bilder av bättre kvalitet men de tar upp mer minne.
• Videostorlek (baksida): Välj en upplösning. Högre upplösning ger videor av bättre kvalitet
men de tar upp mer minne.
• Rörelsekontroll: Ställ in att enheten ska identifiera din handflata så att du kan använda
handen för att ta självporträtt.
• Spara vänd vågrätt: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet när du tar
bilder med den främre kameran.
• Visningsläge: Ändra bildformat för förhandsgranskningsskärmen.
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Ange att enheten ska koppla platstaggen till fotot.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• När du delar ett foto med en kopplad platstagg kan platsinformationen visas för
andra. Du kan undvika detta genom att, trycka på MER → Detaljer → REDIGERA och
sedan trycka på under Plats för att ta bort platsinformationen, när du visar fotot.
• Visa bilder: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring.
• Volymknappsfunktion: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra
slutaren eller zoomfunktionen.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.
57
Galleri
Visa innehåll på enheten
På programskärmen trycker du på Galleri och väljer en bild eller en video.
Videofiler visas med ikonen
i miniatyrförhandsgranskningen.
Dölj eller visa menyer genom att trycka lätt på skärmen.
Gå till föregående skärm.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till i favoritlistan.
Radera bilden.
Dela bilden med andra.
Modifiera bilden.
58
Användbara program och
funktioner
S Finder
Använd programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter och visa
sökhistoriken.
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på S Finder.
Söka efter innehåll
Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på
och säg ett nyckelord.
Om du vill förbättra sökningen trycker du på filtren under sökfältet.
Välj sökkategorier genom att trycka på MER → Välj sökplatser.
S Kalender
Skapa händelser
1 Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
2 Tryck lätt på . Alternativt väljer du ett datum utan händelser och trycker på datumet igen.
Om det redan finns sparade händelser för datumet, trycker du på datumet och trycker på
59
.
Användbara program och funktioner
3 Ange händelseinformationen.
Ange en titel.
Välj en kalender som du vill
använda eller synkronisera med.
Ställ in start- och slutdatum för
händelsen.
Ställ in en påminnelse för
händelsen.
Ange plats för händelsen.
Lägg till fler detaljer.
Bifoga en karta som visar
platsen för händelsen.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen.
Skapa uppgifter
1 Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
2 Tryck på UPPGIFTER, ange information och tryck sedan på IDAG eller IMORGON för att ange
ett förfallodatum.
Om du vill lägga till ytterligare information trycker du lätt på
.
3 Tryck lätt på SPARA för att spara uppgiften.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på MER → Hantera kalendrar →
Lägg till konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in.
Om du vill ändra ett kontos synkroniseringsalternativ, öppnar du programskärmen, trycker på
Inställningar → Konton, och väljer sedan en kontotjänst.
60
Användbara program och funktioner
Internet
1 Tryck lätt på Internet på programskärmen.
2 Tryck lätt på adressfältet.
3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra något nedåt på skärmen med fingret.
Uppdatera aktuell webbsida.
Gå till den tidigare besökta
sidan.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa dina bokmärken, sparade
sidor och senaste
internethistorik.
Läs en artikel i läsläge.
Stäng fliken.
Öppna hemsidan.
Öppna en ny flik.
61
Användbara program och funktioner
Musik
Spela musik
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Öppna ytterligare alternativ.
Öppna spellistan.
Ställ in filen som favoritlåt.
Ställ in volymen.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Hoppa till den föregående
låten. Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå snabbt
bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt
och håll nedtryckt för att gå
snabbt framåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
Om du vill lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du på MER → Inställningar och
trycker sedan på Smart volym för att aktivera funktionen.
När Smart volym har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik
att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.
Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.
62
Användbara program och funktioner
Video
Spela upp videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Öppna spellistan.
Öppna ytterligare
alternativ.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
Flytta framåt eller bakåt
genom att dra reglaget.
Ställ in volymen.
Flytta kontrollpanelen åt
vänster.
Flytta kontrollpanelen åt
höger.
Ändra skärmförhållande.
Växla till
popup-videospelaren.
Hoppa till den
föregående videon. Tryck
lätt och håll nedtryckt för
att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa video.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt framåt.
63
Användbara program och funktioner
Klocka
ALARM
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → ALARM.
Ställa in alarm
Ställ in en alarmtid och tryck på ALTERNATIV för att ange andra alarmalternativ och tryck sedan
på SPARA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på KNAPPSATS.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på
bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på AVFÄRDA för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snoozealternativet trycker du lätt på SNOOZE för att upprepa larmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Tryck lätt på
på ett alarm i listan över alarm.
VÄRLDSKLOCKA
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → VÄRLDSKLOCKA.
Skapa klockor
Ange ett stadsnamn eller välj en stad i listan eller på jordgloben och tryck sedan på
Radera klockor
Tryck lätt på
på en klocka.
64
.
Användbara program och funktioner
STOPPUR
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → STOPPUR.
Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på VARV för att registrera varvtider.
Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på
ÅTERSTÄLL.
TIMER
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → TIMER.
Ställ in längden och tryck lätt på BÖRJA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten trycker du lätt på KNAPPSATS.
Tryck lätt på AVFÄRDA när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Radera historiken genom att trycka lätt på RENSA HISTORIK.
Memo
Använd det här programmet för att skapa memon och sortera dem efter kategori.
Tryck lätt på Memo på programskärmen.
Skriva memon
Tryck lätt på
ett memo:
i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver
• Kategori: Skapa eller ställ in en kategori.
• Bild: Infoga bilder.
• Röst: Gör en röstinspelning som ska infogas.
• Uppgifter: Lägg till kryssrutor i början av varje rad för att skapa en lista över uppgifter.
Spara memot genom att trycka lätt på SPARA.
Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot sedan på memots innehåll.
65
Användbara program och funktioner
Söka efter memon
Tryck lätt på SÖK i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller
nyckelordet.
Smart Manager
Smart manager ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, RAM och
systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Använda snabboptimeringsfunktionen
Tryck lätt på Smart Manager → RENSA ALLA på programskärmen.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder.
• Identifierar program som använder mycket batteriström och frigör minne.
• Tar bort onödiga filer och stänger program som körs i bakgrunden.
• Söker efter skadlig kod.
Använda Smart manager
På programskärmen trycker du lätt på Smart Manager och väljer en funktion.
Batteri
Kontrollera återstående batteristyrka och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara batteriström genom att aktivera energibesparande funktioner och
stänga program som förbrukar mycket batteriström.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
66
Användbara program och funktioner
Lagring
Kontrollera statusen på använd och tillgänglig minneskapacitet. Du kan ta bort oanvända och
överblivna filer eller avinstallera program som du inte använder längre.
RAM
Kontrollera mängden tillgängligt RAM. Du kan stänga bakgrundsprogram och minska den
mängd RAM du använder för att göra enheten snabbare.
Enhetssäkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
kod.
Google-program
Google tillhandahåller program för underhållning, sociala medier och företagsanvändning. Du
kan behöva ha ett Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se Ställa in konton för mer
information.
Om du vill visa mer information om ett program öppnar du hjälpmenyn för programmet.
Vissa program kanske inte är tillgängliga eller har andra namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Söka efter information och bläddra bland webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Google+
Dela nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan också
säkerhetskopiera foton och videor med mera.
67
Användbara program och funktioner
Maps
Hitta din position på kartan, sök efter platser och visa positionsinformation för olika platser.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.
Play Filmer
Se videor på din enhet och hämta mer innehåll att se från Play Butik.
Play Böcker
Hämta olika böcker från Play Butik och läs dem.
Play Tidningskiosk
Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig samlade på en bekväm plats.
Play Spel
Hämta spel från Play Butik och spela med andra.
Google Drive
Lagra ditt innehåll i molnet, kom åt det överallt och dela det med andra.
YouTube
Se eller skapa videor och dela dem med andra.
Foton
Hantera foton, album och videor som du har sparat på enheten och överfört till Google+.
68
Användbara program och funktioner
Hangouts
Chatta med vänner en och en eller i grupper och använd bilder, uttryckssymboler och
videosamtal när ni chattar.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på din enhet.
Röstsökning
Sök snabbt efter objekt genom att säga ett sökord eller en fras.
Google Inställningar
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
69
Ansluta till andra enheter
Bluetooth
Om Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte för om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
70
Ansluta till andra enheter
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Bluetooth och trycker sedan på reglaget
för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2 Välj en enhet för ihopparning.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att
synlighetsalternativet ska aktiveras på enheten.
3 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Om du vill kan du dela data såsom
kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur
man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck lätt på Dela → Bluetooth och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att
synlighetsalternativet ska aktiveras på enheten.
4 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.
71
Ansluta till andra enheter
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågningen. Du kan
visa mottagna bilder i Galleri.
Koppla från Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth.
De sammankopplade enheterna visas i listan.
2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.
3 Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
Ansluta till andra enheter
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Wi-Fi och trycker sedan på reglaget för
att aktivera funktionen.
2 Tryck på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fifunktion aktiveras.
3 Välj en enhet att ansluta till.
4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten för att bekräfta.
72
Ansluta till andra enheter
Skicka och ta emot data
Du kan dela data, t.ex. kontakter eller mediefiler, med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck på Dela → Wi-Fi Direct, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig accepterar du begäran om auktorisering av Wi-Fi
Direct. Du kan visa mottagna bilder i Galleri.
Avsluta enhetsanslutningen
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi.
2 Tryck på Wi-Fi Direct.
De anslutna enheterna visas i listan.
3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
73
Ansluta till andra enheter
Snabbanslut
Om snabbanslutning
Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten.
• Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
• Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop.
Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.
Ansluta till andra enheter
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
Om du använder den här funktionen för första gången väljer du ett synlighetsalternativ och
trycker lätt på AKTIVERA SNABBANSLUT.
När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna automatiskt och enheten
söker efter enheter i närheten.
Om du har installerat Samsung Link på enheten, visas listan med enheter som är
registrerade med Samsung Link högst upp på skärmen.
2 Välj en enhet att ansluta till.
De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ
instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
Om du vill att enheter i närheten ska kunna söka efter din enhet och ansluta till den, trycker
du på INST. → Enhetens synlighet och väljer sedan alternativ.
Söka efter samma enheter igen
Om önskad enhet inte visas på listan kan du prova att söka efter den.
Tryck lätt på UPPDAT. och välj enheten i listan med identifierade enheter.
Inaktivera funktionen Snabbanslutning
Tryck lätt på
.
74
Ansluta till andra enheter
Dela innehåll
Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
3 Tryck lätt på Dela innehåll och välj en mediekategori.
4 Välj innehåll som du vill dela och tryck lätt på KLAR.
Enheten skickar då innehållet till den anslutna enheten.
Sidsynkronisering 3.0
Om Sidsynkronisering 3.0
Använd det här programmet om du vill styra en smarttelefonskärm från en virtuell
smarttelefonskärm på surfplattan.
Du kan också styra surfplattans skärm med en virtuell skärm på en dator via Wi-Fi eller via
en USB-kabel. Ladda ned och installera Sidsynkronisering 3.0 från Samsungs webbplats
(www.samsung.com/sidesync) på datorn. Mer information finns på hjälpmenyn på den
virtuella skärmen.
• Du kan visa meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum på surfplattan.
• Du kan titta på en video som spelas upp på smarttelefonen på en större skärm på
surfplattan.
• Överför filer enkelt mellan din surfplatta och smarttelefon genom att dra och släppa filerna.
Innan du använder det här programmet
• Både surfplattan och smarttelefonen måste stödja Wi-Fi Direct.
• Sidsynkronisering 3.0 måste vara installerat på både surfplattan och smarttelefonen.
Om det inte är installerat kan du ladda ned och installera det från Galaxy Apps eller Play
Butik.
• Sidsynkronisering 3.0 fungerar bara på Android-enheter med version 4.4 eller senare.
75
Ansluta till andra enheter
Sammankoppla surfplattan och en smarttelefon
1 På din surfplatta trycker du på Sidsynkronisering 3.0 på programskärmen.
2 Starta Sidsynkronisering 3.0 på en smarttelefon.
3 Surfplattan söker automatiskt efter tillgängliga smarttelefoner.
Välj en av de smarttelefoner som upptäckts.
4 Tryck lätt på OK på smarttelefonens skärm.
76
Ansluta till andra enheter
5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på surfplattan och smarttelefonskärmen stängs av.
77
Ansluta till andra enheter
Använda den virtuella smarttelefonskärmen
Bläddra på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka
och ta emot meddelanden eller chatta med andra.
• Alla funktioner fungerar inte på den virtuella smarttelefonskärmen, till exempel
Screen Mirroring.
• Smarttelefonens virtuella skärm kan variera beroende på smarttelefon.
Förminska skärmen.
Öppna ytterligare alternativ.
Öppna skärmen helt så att den
fyller upp surfplattans skärm.
Skärmrotering
Stäng Sidsynkronisering 3.0.
Skärmbild
Öppna samma webbsida i
webbläsaren på surfplattan.
Virtuell smarttelefonskärm
Knapp för senaste programmen
Bakåtknapp
Hemknapp
78
Ansluta till andra enheter
Flytta den virtuella smarttelefonskärmen
Du kan flytta den virtuella skärmen till en annan plats genom att trycka lätt på och dra i skärmens
övre kant.
Ändra storlek på den virtuella smarttelefonskärmen
1 Håll nedtryckt längst ned till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.
2 När ramen visas kan du ändra storlek genom att dra i den.
Ange text
När du anger text på den virtuella smarttelefonskärmen visas surfplattans tangentbord. Ange
text med tangentbordet.
79
Ansluta till andra enheter
Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen
Du kan inte använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen på
samma gång. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs
smarttelefonskärmen av.
Använda smarttelefonskärmen
Tryck in hemknappen på smarttelefonen så att skärmen öppnas och den virtuella
smarttelefonskärmen på surfplattan stängs av.
Använda den virtuella smarttelefonskärmen
Tryck lätt på VÄXLA TILL SURFPLATTA på surfplattan så att den virtuella smarttelefonskärmen
öppnas och smarttelefonskärmen stängs av.
Spela upp musik och videor på surfplattan
Spela upp musik och videor på smarttelefonen via surfplattans skärm och högtalare.
1 Öppna en musik- eller videofil på den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.
2 Filen spelas upp via surfplattans skärm och högtalare.
Ändra volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller på surfplattan under uppspelningen.
80
Ansluta till andra enheter
Kopiera filer mellan enheter
Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan
1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.
2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till surfplattans skärm.
3 Mina filer startas på surfplattans skärm. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på
KLAR.
Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen
1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.
2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till den virtuella
smarttelefonskärmen.
3 Mina filer startas på den virtuella smarttelefonskärmen. Välj en mapp där filen ska sparas
och tryck lätt på KLAR.
Använda samtalsfunktioner med surfplattan
Du kan använda smarttelefonens samtalsfunktioner med högtalaren och mikrofonen
på surfplattan. Ta emot ett inkommande samtal eller ring ett samtal med den virtuella
smarttelefonskärmen.
Mer information om samtalsfunktionerna finns i smarttelefonens användarhandbok.
81
Ansluta till andra enheter
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll.
Enheter med Screen
Mirroring aktiverat
(AllShare Cast-dongel,
HomeSync)
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en frekvens för Wi-Fi kanske AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync inte kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
82
Ansluta till andra enheter
Visa innehåll på en TV
Innan du ansluter din enhet till en TV kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen
Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående
åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Casthårdvarunyckel.
1 Anslut AllShare Cast-dongeln till TV:n med en HDMI-kabel.
2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.
3 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på REDIGERA → Screen Mirroring.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
4 Välj en enhet att ansluta till.
Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.
Om du ansluter enheten för första gången, trycker du på hårdvarunyckelns namn i listan och
håller nedtryckt och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.
5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.
83
Ansluta till andra enheter
Mobilutskrift
Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, och skriv ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare som du vill ansluta enheten till.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Fler anslutningsinställningar → Skriva ut
→ Hämta insticksprogram och söker efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik. Välj ett
plugin-program för skrivare och installera det.
Ansluta till en skrivare
På programskärmen trycker du på Inställningar → Fler anslutningsinställningar → Skriva ut,
väljer ett plugin-program för skrivare och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
Lägg till skrivare manuellt genom att välja ett plugin-program för skrivare, trycka på MER →
Lägg till skrivare → ADD PRINTER, ange informationen och sedan trycka på OK.
Ändra utskriftsinställningarna genom att välja ett plugin-program för skrivare och trycka på MER
→ Skrivarinställningar.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, trycker du lätt på Dela → Skriv ut →
→ Alla skrivare, och väljer sedan en skrivare.
84
Enhets- och datahantering
Överföra data från din gamla enhet
Du kan överföra data från en gammal enhet till en ny enhet via Samsung Smart Switch. Följande
versioner av Samsung Smart Switch finns tillgängliga.
• Mobilversion (Smart Switch Mobile): Överför data mellan mobila enheter. Det här
programmet kan hämtas från Galaxy Apps eller Play Butik.
• Datorversion: Överför data mellan enheten och en dator. Det här programmet kan hämtas
från www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Överföra data från en mobil enhet
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet.
Följande åtgärder är ett exempel på hur du överför data från din gamla Android-enhet.
Information om hur du importerar data från en mobil enhet med ett annat operativsystem hittar
du i anvisningarna på skärmen.
1 Ladda ned och installera Smart Switch från Galaxy Apps eller Play Butik på den gamla och
den nya enheten.
2 Starta Smart Switch Mobile på båda enheterna.
3 På den gamla enheten trycker du lätt på Android-enhet → Starta.
4 På den gamla enheten trycker du lätt på Sändande enhet → ANSLUT.
Enheterna kommer att anslutas automatiskt.
85
Enhets- och datahantering
5 På den gamla enheten väljer du de data som ska skickas till din nya enhet och trycker lätt på
SKICKA.
6 På den nya enheten trycker du lätt på TA EMOT i popup-fönstret med anslutningsförfrågan
för att ta emot skickade data.
Då börjar dataöverföringen.
7 Tryck lätt på AVSLUTA på båda enheterna när dataöverföringen är slutförd.
Överföra data från en dator
Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till en dator och importera dessa data till den nya
enheten.
1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
2 Starta SmartSwitch på datorn.
Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en
dator med hjälp av ett program som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan
till steg fem.
3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla
sedan bort den gamla enheten från datorn.
5 Anslut den nya enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till den nya enheten.
86
Enhets- och datahantering
Använda enheten som flyttbar maskinvara för
dataöverföring
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan
data gå förlorade eller så kan enheten skadas.
Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut
enheten direkt till datorns USB-port.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har
någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
Uppdatera enheten
Enheten kan uppdateras till den senaste programvaran.
Uppdatera trådlöst
Enheten kan uppdateras direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware overthe-air).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Om enheten →
Programvaruuppdatering → Uppdatera nu.
Om du vill leta efter tillgängliga uppdateringar automatiskt ska du trycka lätt på reglaget
för Automatisk uppdatering för att aktivera funktionen. Om du endast vill hämta
uppdateringar när en Wi-Fi-anslutning är aktiverad trycker du lätt på reglaget för Endast
Wi-Fi för att aktivera funktionen.
87
Enhets- och datahantering
Uppdatera med Smart Switch
Anslut enheten till en dator och uppdatera enheten till den senaste programvaran.
1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta och installera Smart Switch.
2 Starta SmartSwitch på datorn.
3 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
4 Klicka på uppdateringsknappen i anslutningsfönstret på datorn.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppdateras.
• När du uppdaterar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du
gör det kan det störa uppdateringsprocessen. Koppla ifrån alla andra medieenheter
från datorn innan uppdateringen.
Säkerhetskopiera och återställa data
Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten.
Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du
kan komma åt den vid ett senare tillfälle. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung
account för att säkerhetskopiera eller återställa data. Se Ställa in konton för mer information.
Använda ett Samsung account
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ →
Säkerhetskopiera data, väljer de objekt som ska säkerhetskopieras och trycker sedan lätt på
SÄKERHETSKOPIERA NU.
Ställ in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt genom att trycka lätt på reglaget för
Automatisk säkerhetskopiering för att aktivera funktionen.
Återställ data med ett Samsung account genom att trycka lätt på Återställ. Befintliga data
kommer att tas bort från enheten för att återställa de valda objekten.
88
Enhets- och datahantering
Använda ett Google-konto
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ och
sedan trycker du lätt på reglaget för Säkerhetskopiera data för att aktivera funktionen. Tryck lätt
på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data med hjälp av ett Google-konto öppnar du programskärmen, trycker
lätt på reglaget för Automatisk återställning för att aktivera funktionen. När du installerar om
program kommer säkerhetskopierade inställningar och data att återställas.
Göra en dataåterställning
Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se Säkerhetskopiera och återställa data för
mer information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ →
Återställning till fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLA. Enheten startas om
automatiskt.
89
Inställningar
Om inställningarna
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Om du vill söka efter inställningar med hjälp av nyckelord ska du trycka lätt på SÖK.
Anslutning
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera
funktionen.
Du kan se till att enheten alltid har en stabil nätverksanslutning genom att låta telefonen
automatiskt välja antingen Wi-Fi-nätverket eller mobilnätet beroende på vilket som har starkast
signal. Om du vill växla automatiskt mellan nätverk trycker du på MER → Smart nätverksbyte →
På.
Använd alternativen genom att trycka lätt på MER.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
Tryck lätt på MER → Behåll Wi-Fi i viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem.
Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på Alltid för att
undvika ytterligare kostnader.
90
Inställningar
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bluetooth och trycker sedan lätt på reglaget för att
aktivera funktionen.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
På inställningsskärmen trycker du på Flygläge och trycker sedan på reglaget för att aktivera
funktionen.
Mobil hotspot och internetdelning
Använd enheten som en mobil hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter. Mer information finns i Mobil hotspot och internetdelning.
Tryck lätt på Mobil hotspot och internetdelning på inställningsskärmen.
• Mobil hotspot: Använd Mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det
inte finns någon nätverksanslutning.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
Tryck lätt på Dataanvändning på inställningsskärmen.
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
• Ange gräns för mobildata: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på MER.
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilt nätverk.
91
Inställningar
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Begränsa nätverk: Ställ in att synkronisering ska inaktiveras i bakgrunden när ett Wi-Finätverk används.
Mobila nätverk
Konfigurera inställningarna för mobilnät.
Tryck lätt på Mobila nätverk på inställningsskärmen.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och registrera ett nätverk manuellt.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra nätverken.
Tryck lätt på Fler anslutningsinställningar på inställningsskärmen.
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du
kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en skrivare manuellt så att du kan skriva ut filer.
VPN
Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
Standardprogram för meddelande
Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.
Ethernet
Ethernet-alternativet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det
här alternativet när du vill aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.
92
Inställningar
Enhet
Ljud och aviseringar
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
Tryck lätt på Ljud och aviseringar på inställningsskärmen.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och
aviseringar.
• Ringsignaler och ljud: Ändra ringsignal och systemljudsinställningar.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Ljudkvalitet och effekter: Välj en ljudeffekt som ska användas när du justerar musik.
• Stör ej: Ändra inställningar för att hantera avbrott.
• Aviseringar på låsskärmen: Ange om aviseringsinnehållet ska visas på den låsta skärmen.
• Programaviseringar: Ändra aviseringsinställningarna för de olika programmen.
Display
Ändra visningsinställningarna.
Tryck lätt på Display på inställningsskärmen.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
• Teckensnitt: Ändra teckenstorleken och teckensnittet.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
• Smart viloläge: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
• Skärmläge: Ändra skärmläge.
• Dagdröm: Ställ in enheten så att en skärmsläckare startas när enheten laddas eller är
ansluten till en skrivbordsdocka.
93
Inställningar
Rörelser och gester
Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering
på din enhet.
Tryck lätt på Rörelser och gester på inställningsskärmen.
• Tyst: Ställ in att ljudet för inkommande samtal och alarm ska stängas av med
handflatsrörelser.
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in att enheten ska ta en skärmbild när du sveper med
handen åt vänster eller höger över skärmen.
Program
Hantera enhetens program och ändra deras inställningar.
Tryck lätt på Program på inställningsskärmen.
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Standardprogram
Välj standardinställningar för vissa program.
Programinställningar
Ändra inställningarna för de olika programmen.
Personlig
Bakgrundsbild
Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
Tryck lätt på Bakgrundsbild på inställningsskärmen.
94
Inställningar
Låsskärm och säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
Tryck lätt på Låsskärm och säkerhet på inställningsskärmen.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsningsmetod.
• Visa information: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
• Enhetssäkerhet: Kontrollera enhetens säkerhetsstatus och sök igenom enheten efter skadlig
kod.
• Hitta min mobila enhet: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
• Okända källor: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
Privat
Ändra inställningarna om du vill bevara din personliga integritet.
Tryck lätt på Privat på inställningsskärmen.
• Plats: Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Sekretessläge: Ställ in enheten på att hindra att andra kommer åt ditt personliga innehåll
genom att aktivera sekretessläge.
• Rapportera diagnosinfo: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information
och användningsinformation till Samsung.
95
Inställningar
Tillgänglighet
Använd funktionen för att förbättra tillgängligheten till enheten.
Tryck lätt på Tillgänglighet på inställningsskärmen.
• Syn: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
– – Galaxy TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
– – Hjälp om Galaxy TalkBack: Visa hjälpinformation om att använda Galaxy TalkBack.
– – Mörk skärm: Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på
skärmen privat.
– – Snabb knappinmatning: Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret
från tecknet på tangentbordet. Du kan använda den här funktionen för att ange tecken i
stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.
– – Säg lösenord: Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet
när TalkBack har aktiverats.
– – Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
– – Förstoringsgester: Ange att enheten ska förstora skärmen och zooma in på ett specifikt
område.
– – Förstoringsfönster: Aktivera ett förstoringsglas för att zooma in skärmen för att se en
större version av innehållet.
– – Gråskala: Visa färger på skärmen som gråskala.
– – Negativa färger: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
– – Färgjustering: Justera färgschemat för skärmen när enheten fastställer att du är färgblind
eller har svårt att läsa innehållet.
– – Genväg för tillgänglighet: Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned
strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
– – Alt. för text-till-tal: Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när
TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
96
Inställningar
• Hörsel: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade
användare.
– – Stäng av alla ljud: Ställ in enheten så att alla enhetsljud, t.ex. medieljud och
samtalspartensröst, stängs av under ett samtal.
– – Samsung-textning (CC): Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds
av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
– – Google-textning (CC): Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av
Google och ändra inställningarna för undertext.
– – Ljudbalans vänster/höger: Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning
av ett headset.
– – Monoljud: Ställ in att enheten ska ska byta utgående ljud från stereo till mono när ett
headset är anslutet.
– – Automatisk haptisk: Ställ in enheten på att vibrera vid uppspelning av ljud i hämtade
program, exempelvis spel.
• Fingerfärdighet och interaktion: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare som har försämrad motorik.
– – Universalomkopplare: Ställ in enheten på att söka efter och markera objekt på skärmen
och sedan läsa upp dem högt. Du kan styra pekskärmen genom att ansluta ett externt
reglage, trycka lätt på skärmen eller genom att använda huvudrörelser och ansiktsgester.
– – Assistentmeny: Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst
till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på aviseringspanelen. Du
kan också redigera menyn på genvägsikonen.
– – Fördröjning för tryck och håll nedtryckt: Ange identifieringstid för att trycka lätt på
skärmen och hålla nedtryckt.
– – Interaktionskontroll: Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens
reaktion till inmatningar när program används.
97
Inställningar
• Riktningslås: Skapa en riktningskombination för att låsa upp skärmen.
• Direktåtkomst: Ange att enheten ska öppna utvalda tillgänglighetsmenyer när du trycker
på hemknappen tre gånger i snabb följd.
• Aviseringspåminnelse: Ange att enheten ska göra dig uppmärksam på aviseringar som du
inte gått igenom under intervallet.
• Svara på och avsluta samtal: Ändra metod för att besvara eller avsluta samtal.
• Läget Enkel tryckning: Ställ in enheten på att styra inkommande samtal eller aviseringar
med en knapptryckning istället för att dra i reglage.
• Hantera tillgänglighet: Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att
dela dem med andra enheter.
• Tjänster: Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
Konton
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Tryck lätt på Konton på inställningsskärmen.
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ på inställningsskärmen.
• Säkerhetskopiera data: Säkerhetskopiera din personliga information och dina programdata
till Samsung-servern. Du kan även ställa in enheten på att säkerhetskopiera data
automatiskt.
• Återställ: Återställ tidigare säkerhetskopierad personlig information och programdata från
ditt Samsung account.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programinformation till Google-servern.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla
data.
98
Inställningar
System
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
Tryck lätt på Språk och inmatning på inställningsskärmen.
• Språk: Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.
• Standardtangentbord: Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
• Samsung-tangentbord: Ändra inställningar för Samsung-tangentbordet.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Googles röstinmatning: Ändra inställningarna för röstinmatning.
• Röstindata: Ändra inställningarna för röstigenkänning.
• Alt. för text-till-tal: Ändra inställningarna för text-till-tal.
• Pekarhastighet: Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till
din enhet.
Batteri
Visa information om batteristyrka och ändra energisparalternativ.
Tryck lätt på Batteri på inställningsskärmen.
• Energisparläge: Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
• Ultraenergisparläge: Förläng standbytiden och minska batteriförbrukning genom att
använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
99
Inställningar
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
Tryck lätt på Lagring på inställningsskärmen.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
Tillbehör
Ändra tillbehörsinställningarna.
Tryck lätt på Tillbehör på inställningsskärmen.
• Automatisk upplåsning: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.
Du kan bara använda den här funktionen för vissa skärmlåsningsmetoder.
Datum och tid
Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
Tryck lätt på Datum och tid på inställningsskärmen.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt tid och datum när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
100
Inställningar
Om enheten
Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera
enhetsprogramvaran.
Tryck lätt på Om enheten på inställningsskärmen.
101
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIMeller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för att få mer information.
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
102
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet fryser eller har allvarliga fel
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga ned programmen, eller stänga
av enheten och sedan sätta på den igen. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla
strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.
Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen
trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till
fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLA. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data
på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
103
Bilaga
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Besök ett Samsung Service-ställe för att byta batteriet.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program
såsom spel eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Enheten kan vara mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
104
Bilaga
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du
kontakta Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du göra följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du
installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
105
Bilaga
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data
som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns
lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
106
Bilaga
Ta ur batteriet (ej löstagbart)
• Dessa anvisningar riktar sig bara till serviceverkstaden eller en auktoriserad reparatör.
• Skador och fel som orsakas av att batteriet tagits ur av obehöriga omfattas inte av
garantin.
• Om du vill ta ur eller ersätta batteriet kontaktar du din serviceverkstad eller en
auktoriserad reparatör.
1 Passa in enhetens öppningsverktyg i skarven mellan enhetens skärm och bakstycket.
Lösgör sedan skärmen från bakstycket genom att använda verktyget för att försiktigt bända
isär delarna enligt bilden nedan.
Var försiktig när du använder verktyget så att du inte skadar enhetens interna
komponenter.
2 Fortsätt att passa in verktyget och bända isär skärmen och backstycket i täta intervall runtom
hela enheten.
Rotera försiktigt bakstycket och se till att inte hakarna skadas.
3 När skärmen har kopplats loss tar du isär skärmen och bakstycket.
Lägg sedan bakstycket åt sidan och placera skärmen vänd nedåt på en plan arbetsyta.
107
Bilaga
4 Lossa och skruva ur skruvarna så som visas på bilden nedan.
5 Koppla från batterikontakten enligt bilden nedan.
6 Ta bort batteriet.
108
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)
Upphovsrätt
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Download PDF

advertising