Samsung | SM-G920F | Samsung Galaxy S6 Bruksanvisning (Marshmallow)

SM-G920F
Brugervejledning
Danish. 03/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
72Galleri
73 Smart Manager
75 S Planner
76 S Health
79 S Voice
81Musik
82Video
83Diktafon
85 Mine filer
86Notat
87Ur
88Lommereg.
89Google-apps
4 Læs dette først
5 Pakkens indhold
6 Enhedens udseende
8 SIM- eller USIM-kort
10Batteri
15 Tænde og slukke for enheden
16Touchskærm
19Startskærm
25Låseskærm
26Informationspanel
28 Angive tekst
30Skærmbillede
31 Åbne apps
31Multi-vindue
35 Enheds- og datahåndtering
39 Hurtig tilsl.
42 Dele filer med kontakter
43Nødsituation
Indstillinger
91Introduktion
91Wi-Fi
93Bluetooth
95Flytilstand
95 Mobilt hotspot og internetdeling
96Databrug
97 Mobile netværk
97 NFC og betaling
100 Flere forbindelsesindstillinger
102Applikationer
103 Lyde og vibration
103Meddelelser
104 Forstyr ikke
104Skærm
Applikationer
44 Installere eller afinstallere apps
45Telefon
48Kontakter
50Beskeder
52Internet
53E-mail
54Kamera
2
Indhold
105 Nyttige funktioner
106Baggrund
106Temaer
106 Låseskærm og sikkerhed
111 Fortrolighed og sikkerhed
114 Nem tilstand
114Tilgængelighed
115Konti
116 Backup og nulstil
116 Sprog og input
117Batteri
117Lagring
118 Dato og tid
118Brugervejledning
118 Om enheden
Appendiks
119Tilgængelighed
135Fejlsøgning
141 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
4
Grundlæggende brug
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. Hvis du vil se FCC-id’et, skal du trykke
på Apps → Indstillinger → Om enheden → Batteriinfo.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
5
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Højttaler
LED-indikator
Forreste kamera
Nærheds-/lyssensor
Touchskærm
Tænd/sluk-tast
SIM-kortholder
Starttast
(fingeraftryksscanner)
Tast for seneste
Tilbagetast
Indgang til headset
Højttaler
Multifunktionsstik
Mikrofon
Infrarød port
Kameralys
GPS-antenne
Mikrofon
Lydstyrketast
Bageste kamera
NFC-antenne/Spole til
trådløs opladning
Hovedantenne
6
Grundlæggende brug
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk
Seneste
Startskærm
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk og hold for at starte visningen opdelt skærm.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
7
Grundlæggende brug
SIM- eller USIM-kort
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
• Der kan kun bruges nano-SIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Sæt udskubningsstiften i hullet på SIM-kortholderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
8
Grundlæggende brug
2 Træk forsigtigt SIM-kortholderen ud af porten til SIM-kortholderen.
3 Placer SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
4 Sæt SIM-kortholderen ind i porten til SIM-kortholderen.
Isæt SIM-kortholderen forsigtigt så det undgås, at SIM-kortet forsvinder eller falder ud af
holderen.
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1 Sæt udskubningsstiften i hullet på SIM-kortholderen for at frigøre holderen.
2 Træk forsigtigt SIM-kortholderen ud af porten til SIM-kortholderen.
3 Fjern SIM- eller USIM-kortet.
4 Sæt SIM-kortholderen ind i porten til SIM-kortholderen.
9
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i
indgangen til multifunktionsstikket.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
10
Grundlæggende brug
3 Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
Se resterende opladetid
Åbn startskærmen under opladning, og tryk på Apps → Indstillinger → Batteri.
Den reelle opladetid kan variere afhængigt af statussen på din enhed og
opladeforholdene. Den resterende opladetid vises måske ikke, når du oplader enheden i
meget kolde eller meget varme omgivelser.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med Smart Manager.
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
11
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet
løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af en anden strømkilde end USB-strømadapteren, som f.eks. en computer, kan medføre
en langsommere opladningshastighed pga. en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
12
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan anvende denne funktion til at
oplade batteriet hurtigere, mens enheden eller skærmen er slukket.
Om hurtigopladning
• Hurtigopladning anvender batteriopladningsteknologi, der oplader batteriet hurtigere ved
at forøge opladespændingen. Enheden understøtter Samsung-funktionen hurtig adaptiv
opladning og Qualcomm Quick Charge 2.0.
• For at anvende hurtigopladning på din enhed skal du slutte den til en batterioplader, der
understøtter hurtig adaptiv opladning eller Quick Charge 2.0.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet.
• Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet
på skærmen.
• Du kan ikke bruge funktionen til hurtigopladning, når skærmen er tændt. Sluk for skærmen
for at forøge opladehastigheden.
Hvis funktionen hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du på startskærmen trykke på Apps →
Indstillinger → Batteri, og derefter trykke på Hurtig kabelopladning-kontakten for at aktivere
det.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
13
Grundlæggende brug
Trådløs opladning
Enheden har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet med en trådløs
oplader (sælges separat).
1 Anbring midten af enhedens bagside på midten af den trådløse oplader.
Du kan tjekke den resterende opladetid på skærmen. Den aktuelle resterende tid kan variere
afhængigt af opladeforholdene.
2 Kobl enheden fra den trådløse oplader, når den er fuldt opladet.
• Når der er fremmede genstande mellem enheden og den trådløse oplader, oplades
enheden måske ikke korrekt.
• Hvis du bruger den trådløse oplader i områder med svage netværkssignaler, mister du
måske netværksmodtagelsen.
• Brug kun trådløse opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre
trådløse opladere, oplades batteriet måske ikke korrekt.
Strømsparetilstand
Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.
På startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Batteri → Strømsparetilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
For automatisk at aktivere strømsparetilstand når den resterende batterispænding når et
forudindstillet niveau, skal du trykke på Start strømbesparelse og foretage et valg.
14
Grundlæggende brug
Ultrastrømbesparende tilstand
Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand
udfører enheden følgende:
• Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
• Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
• Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.
På startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Batteri → Ultrastrømbesparende tilstand,
og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på MERE → Deaktivér
Ultrastrømbes.tilst.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og herefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Lydstyrke ned-tast
Tænd/sluk-tast
15
Grundlæggende brug
Touchskærm
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
16
Grundlæggende brug
Trykke og holde
Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de
tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
17
Grundlæggende brug
Stryge
Stryg til højre eller venstre på startskærmen eller på skærmen apps for at få vist andre paneler.
Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en
kontaktliste.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
18
Grundlæggende brug
Startskærm
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Stryg til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
En widget
En app
En mappe
Skærmindikatorer
Ikonet for skærmen apps
Favoritapps
19
Grundlæggende brug
Indstillinger for startskærm
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for
at få adgang til de tilgængelige indstillinger. Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte
paneler. Du kan også angive en baggrund for startskærmen, tilføje widgets osv.
• Baggrunde: Rediger baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Widgets: Føj widgets til startskærmen. Widgets er små apps, der starter bestemte
appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Skærmgitter: Skift størrelsen på gitteret for at vise flere eller færre elementer på
startskærmen og skærmen apps.
20
Grundlæggende brug
Flipboard Briefing
Se de nyeste artikler i forskellige kategorier. Med denne funktion kan du holde dig opdateret om
nyheder, der har din interesse.
Stryg til højre på startskærmen for at åbne Flipboard Briefing. Stryg opad eller nedad for at
gennemse artikler i hver enkelt nyhedskategori.
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du trykke og holde på et tomt område på
startskærmen. Stryg derefter til højre og tryk på Briefing-kontakten for at aktivere det.
Tilføje elementer
Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen apps, og træk den derefter til startskærmen.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, trykke på
Widgets, trykke og holde på en widget, og derefter trække den til startskærmen.
Flytte og fjerne et element
Tryk og hold på et element på startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til Fjern
øverst på skærmen.
21
Grundlæggende brug
Oprette mapper
1 På startskærmen skal du trykke og holde på en app og derefter trække den over en anden
app.
2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.
3 Tryk på Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.
Tryk på
for at ændre mappefarven.
Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke og holde på en anden app og derefter
trække den hen til mappen.
Administrere paneler
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
Fjern øverst på skærmen.
Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på
22
.
Grundlæggende brug
Skærmen apps
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
På startskærmen trykkes på Apps for at åbne skærmen apps. Stryg til højre eller venstre for at få
vist andre paneler.
Flytte elementer
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
På skærmen apps trykkes på REDIGÉR. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny
placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Oprette mapper
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 På skærmen apps trykkes på REDIGÉR.
2 Tryk og hold på en app, og træk den derefter over en anden app.
3 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.
23
Grundlæggende brug
4 Tryk på Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.
Tryk på
for at ændre mappefarven.
Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke og holde på en anden app og derefter
trække den hen til mappen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk (LTE-aktiverede modeller)
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
24
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Låseskærm
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
For at låse skærmen op skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller på starttasten og stryge i en
vilkårlig retning.
Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige
oplysninger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Låseskærm og sikkerhed → Skærmlåsningstype,
og derefter vælges en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse
enheden op.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
25
Grundlæggende brug
Mønster
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at
bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.
PIN-kode
En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at
bekræfte.
Adgangskode
En adgangskode består af bogstaver, tal og symboler. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og
symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte den.
Fingeraftryk
Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af fingeraftryk for flere
oplysninger.
Informationspanel
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
26
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Knapper til hurtigindstilling
Se flere hurtigindstillingsknapper.
Juster lysstyrken.
Start Hurtig tilsl.
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger.
Slet alle meddelelser.
Få adgang
til skærmbilledet med
meddelelsesindstillinger.
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingsknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg til venstre eller højre
i knapområdet for at se flere knapper. For at se flere detaljerede indstillinger skal du trykke og
holde på en knap.
→ REDIGER, trykke og holde på en knap og
For at omorganisere knapper skal du trykke på
derefter trække den til en anden placering.
S Finder
Søg efter et bredt udvalg af indhold ved hjælp af et søgeord.
Søge efter indhold på enheden
Åbn informationspanelet, og tryk på
→ S Finder.
Indtast et søgeord i søgefeltet, eller tryk på , og sig et søgeord.
Tryk på Filter under søgefeltet, og vælg derefter filterdetaljer for at få mere indsnævrede
resultater.
Angive søgekategorier
Du kan angive søgekategorier til søgning efter indhold i bestemte søgefelter.
Tryk på MERE → Vælg søgeplaceringer, og vælg kategorier.
27
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indsæt tegnsætningstegn.
Skift til ny linje.
Skift tastaturindstillinger.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Tilføj inputsprog, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger
to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på
mellemrumstasten.
Skifte tastaturlayoutet
Tryk på
, vælg et sprog under Sprog og typer, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.
På 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på
den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
28
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for
ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Start eller hold pause i angivelse
af tekst via tale.
Åbn tastaturet.
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Indsæt humørikoner.
• : Skift tastaturindstillinger.
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopiér eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
29
Grundlæggende brug
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1 Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
eller
for at markere den ønskede
2 Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Administrér
ordbøger →
ved siden af en ordbog for at installere den.
3 Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionerne på skærmen for at
se flere definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over
foretrukne ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på starttasten og tænd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagede billeder i Galleri.
Du kan også tage skærmbilleder ved at stryge din hånd til venstre eller højre over skærmen.
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på Indstillinger
→ Nyttige funktioner → Stryg med hånden for skærmbillede og trykke på kontakten for at
aktivere det.
Det er ikke muligt at kopiere skærmbilleder, mens du bruger nogle apps og funktioner.
30
Grundlæggende brug
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et appikon på startskærmen eller skærmen apps.
For at åbne en app på listen med de senest anvendte apps skal du trykke på
tidligere appvindue.
og vælge et
Lukke en app
Tryk på , og træk et tidligere appvindue til venstre eller højre for at lukke det. Tryk på LUK
ALLE for at lukke alle åbne, kørende apps.
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærm-visning
Pop op-visning
31
Grundlæggende brug
Opdelt skærm-visning
1 Tryk på for at åbne listen med tidligere anvendte apps.
2 Stryg op eller ned, og tryk på på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
3 Vælg en anden app, der skal startes.
Du kan også starte opdelt skærm-visningen ved at trykke og holde på
32
.
Grundlæggende brug
Bruge yderligere indstillinger
Når du bruger apps i opdelt skærm-visningen, skal du vælge et appvindue og trykke på cirklen
mellem appvinduerne for at få adgang til følgende valg:
• : Skift placeringer mellem appvinduer.
• : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et
element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
33
Grundlæggende brug
• : Minimer vinduet.
• : Maksimer vinduet.
• : Luk appen.
Justere vinduesstørrelsen
Træk cirklen mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Pop op-visning
1 På skærmen apps skal du starte en app for at bruge den i pop op-visning.
2 Træk skråt nedad fra et vilkårligt sted på den øverste kant.
Appskærmen vises i pop op-vinduet.
Træk og slip indhold.
Minimer vinduet.
Luk appen.
Maksimer vinduet.
34
Grundlæggende brug
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke og holde på cirklen på et vindue og trække det
til en ny placering.
Enheds- og datahåndtering
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan overføre data fra en tidligere enhed til din nye enhed via Samsung Smart Switch.
Følgende versioner af Samsung Smart Switch er tilgængelige.
• Mobilversion: Overfør data mellem mobilenheder. Du kan downloade appen fra Galaxy
Apps eller Play Butik.
• Computerversion: Overfør data mellem din enhed og en computer. Du kan downloade
appen fra www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Når du tænder for din nye enhed første gang, skal du trykke på DOWNLOAD OG ÅBN i Smart
Switch's installations-pop op-vindue for at installere appen. Du kan også downloade og installere
Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Start Smart Switch, og følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din tidligere
enhed.
35
Grundlæggende brug
Overføre data fra en computer
Sikkerhedskopier data fra din tidligere enhed til en computer, og importer dataene på din nye
enhed.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
Hvis din tidligere enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3 Slut din tidligere enhed til computeren med et USB-kabel.
4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din tidligere enhed fra computeren.
5 Slut din nye enhed til computeren med et USB-kabel.
6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din nye enhed.
Bruge enheden som en flytbar disk til dataoverførsel
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du
miste data eller beskadige enheden.
Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut
enheden direkte til computerens USB-port.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk derefter på Forbundet som en medieenhed →
Overførsel af mediefiler.
Tryk på Overførsel af billeder, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer
Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
36
Grundlæggende brug
Opdatere enheden
Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.
Trådløs opdatering
Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Om enheden → Download opdateringer
manuelt.
Når du trykker på kontakten Download opdateringer automatisk for at aktivere det, vil
opdateringer blive downloadet, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
Opdatere med Smart Switch
Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og
installere Smart Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
opdatere enheden.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
• Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren.
Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du
koble alle andre medieenheder fra computeren.
37
Grundlæggende brug
Sikkerhedskopiere og gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem
senere. Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data. Se Konti for flere oplysninger.
Bruge en Samsung account
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Backup og nulstil → Sikkerhedskopier mine
data til Samsung account, vælg de elementer, der skal sikkerhedskopieres, og tryk derefter på
SIKKERHEDSKOPIÉR NU.
Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du trykke på kontakten Automatisk
sikkerhedskopiering for at aktivere det.
For at gendanne data med en Samsung account skal du trykke på Gendan. Aktuelle data slettes
fra enheden for at gendanne de valgte elementer.
Bruge en Google-konto
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Backup og nulstil → Sikkerhedskopier
mine data til Google-kontoen, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Tryk på
Sikkerhedskopikonto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten Gendan automatisk for
at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og
data.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard,
skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se
Sikkerhedskopiere og gendanne data for flere oplysninger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard →
NULSTIL ENHED → SLET ALT. Enheden genstarter automatisk.
38
Grundlæggende brug
Hurtig tilsl.
Introduktion
Søg hurtigt efter og opret forbindelse til enheder i nærheden, som f.eks. Bluetooth-headsets eller
tv’er, med funktionen Hurtig tilslutning.
• Hvis enheden, du vil tilslutte, ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du
aktivere dens Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktion, inden du starter Hurtig tilsl. på
din enhed.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne aktiveres automatisk.
Hvis Hurtig tilsl. ikke er synlig på informationspanelet, skal du trykke på
og trykke på kontakten Hurtig tilsl. for at aktivere det.
→ REDIGER
2 Tryk Søg efter enheder i nærh.
Hvis der ikke er nogen tidligere tilsluttede enheder, søger enheden automatisk efter enheder
i nærheden.
3 Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på
skærmen.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed.
For at ændre enhedens synlighedsindstilling skal du trykke på MERE → Indstillinger →
Synlighed for enheden, og derefter foretage et valg.
39
Grundlæggende brug
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Tryk Søg efter enheder i nærh.
3 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
4 Tryk på Del indhold, og vælg en mediekategori.
5 Følg anvisningerne på skærmen for at sende indhold til den tilsluttede enhed.
De næste trin kan variere afhængigt af den valgte mediekategori.
Oprette forbindelse til et tv
Forbind din enhed og et tv for at få vist enhedens indhold på en større skærm. Du kan muligvis
bruge flere funktioner afhængigt af det tilsluttede tv.
1 Tænd for tv’et, og anbring din enhed tæt på tv’et.
2 Åbn informationspanelet og tryk på Hurtig tilsl. → Søg efter enheder i nærh.
3 Vælg tv’et.
Listen over funktioner, du kan bruge med tv’et, vises.
4 Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at bruge funktionen.
Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af tv’et.
• Smart View: Få vist enhedens indhold på tv-skærmen. Det kan være nødvendigt at
aktivere skærmspejlingsfunktionen Screen Mirroring på tv’et afhængigt af det tv, som
du vil oprette forbindelse til. Hvis tv’et ikke understøtter Screen Mirroring, så brug
kompatibelt tilbehør for at aktivere funktionen. Kompatibelt tilbehør omfatter HomeSync
og en AllShare Cast-dongle.
40
Grundlæggende brug
• Tv til mobilenhed: Se tv på din enheds skærm. Du kan fortsætte med at se tv, selv om du
går ind i et andet rum.
• Kontroller tv: Brug din enhed som fjernbetjening til tv’et.
• Tv-lyd til mobilenhed: Lyt til lyd via enhedens højttaler, mens du ser på tv’et. Du kan
tilslutte et headset til enheden, så andre ikke hører lyden fra tv’et.
• Orientering på tv: Indstil tv’et til at tændes automatisk i henhold til den forudindstillede
tid på din enhed, og til at vise tiden, vejret og dine kalenderinformationer på skærmen.
For at bruge denne funktion skal din enhed og tv’et være sluttet til det samme
adgangspunkt.
• Registrer tv/Afregistrer tv: Registrer tv’et til din enhed for at bruge yderligere funktioner,
som f.eks. Kontroller tv og Orientering på tv.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af tilslutningen.
• Hvis tv’et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan
du ikke få vist DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold på tv’et.
Streaming af indhold på det registrerede tv
Hvis du registrerer et tv til din enhed, kan du nemmere oprette forbindelse til tv’et under
afspilning af indhold.
Når din enhed genkender det registrerede tv, når du ser indhold, vises ikonet
Tryk på ikonet for at streame indholdet fra din enhed til dit tv.
på enheden.
• Denne funktion understøttes kun af enhedens standardgalleriapp.
• Hvis det registrerede tv er sluttet til en stikkontakt, kan du bruge denne funktion, selv
om tv-skærmen er slukket.
41
Grundlæggende brug
Dele filer med kontakter
Del filer med dine kontakter ved brug af den enkle delingsfunktion. Følgende handlinger er et
eksempel på deling af billeder.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del → Enkel deling.
Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
4 Vælg modtagere, og tryk på UDFØRT.
• Hvis modtagerens enheder ikke understøtter den enkle delingsfunktion, sendes et
link til filerne via sms til modtageren. Linket udløber efter en vis periode.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
42
Grundlæggende brug
Nødsituation
I nødsituation ændres skærmen til gråtoner for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd og mere.
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og tryk derefter på Nødsituation.
Få adgang til yderligere valg.
Afspil alarmer.
Tænd for kameralyset.
Send dine aktuelle
placeringsoplysninger i en besked.
Foretag et opkald.
Surf på internettet.
Tilføj flere apps, du vil bruge.
Resterende batteristrøm og
tilbageværende brugstid
Foretag et nødopkald.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
For at deaktivere nødsituation skal du trykke på MERE → Deaktiver Nødsituation. Du kan også
trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Nødsituation.
43
Applikationer
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
På skærmen apps trykkes på Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på SØG for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på MERE →
Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
På skærmen apps trykkes på Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en indstilling.
44
→
Applikationer
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
På skærmen apps trykkes på REDIGÉR. Ikonet vises på de apps, som kan deaktiveres eller
afinstalleres. Vælg en app, og tryk på DEAKTIVÉR eller OK. Du kan også trykke på Indstillinger →
Applikationer → Applikationsmanager, vælge en app og derefter trykke på DEAKTIVER eller
AFINSTALLER på skærmen apps.
• DEAKTIVER: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres fra enheden.
• AFINSTALLER: Afinstaller downloadede apps.
Aktivere apps
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Applikationer → Applikationsmanager →
Deaktiveret, vælg en app og tryk derefter på AKTIVER.
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1 På skærmen apps trykkes på Telefon.
2 Indtast et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
45
for at åbne tastaturet.
→
Applikationer
3 Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
Skjul tastaturet.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for den store cirkel på den låste skærm.
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på LOG eller KONTAKTER, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer
for at foretage et opkald.
Foretage et internationalt opkald
1 Tryk på for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
2 Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
46
.
Applikationer
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække
afvisningsbeskedlinjen opad.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du åbne skærmen apps, trykke på Telefon →
MERE → Indstillinger → Opkaldsblokering → Medd. ved afviste opkald, indtaste en besked
og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på Telefon → LOG på skærmen apps for at få vist
mistede opkald.
Valgmuligheder under opkald
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
• SÆT PÅ HOLD: Sæt et opkald på hold. Tryk på FORTSÆT OPKALD for at hente et opkald på
hold.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald.
• Ekstra lyds.: Forøg lydstyrken.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal
du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• E-mail: Send en e-mail.
• Besked: Send en besked.
47
Applikationer
• Internet: Gennemse websider.
• Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• S Planner: Åbn kalenderen.
• Notat: Opret et notat.
• : Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
• MERE: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• : Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette kontakter manuelt
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter.
2 Tryk på , og vælg en lagerplacering.
3 Angiv kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
4 Tryk på GEM.
48
Applikationer
For at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet skal du åbne skærmen apps og trykke
på Telefon. Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på for at åbne tastaturet. Indtast
nummeret, og tryk på Føj til kontakter.
For at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra modtagne opkald, skal du åbne skærmen apps
og trykke på Telefon → LOG → en kontakt.
Importere kontakter
Importer kontakter fra lagertjenester til din enhed.
På skærmen apps trykkes på Kontakter → MERE → Indstillinger → Importer/eksporter
kontakter → IMPORTÉR, og derefter foretages et importvalg.
Søge efter kontakter
På skærmen apps trykkes på Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
49
Applikationer
Dele profil
Del dine profilinformationer, som f.eks. dit foto og din statusbesked, med andre ved at bruge
profildelingsfunktionen.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne funktion er kun mulig for kontakter, der har aktiveret profildelingsfunktionen
på deres enhed.
På skærmen apps trykkes på Kontakter → din profil → Profildeling, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne
funktion.
For at angive flere elementer til deling skal du trykke på Info om delt profil og vælge elementer.
For at angive en kontaktgruppe at dele din profil med skal du vælge en kontaktgruppe under Del
med.
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1 På skærmen apps trykkes på Beskeder.
2 Tryk på .
50
Applikationer
3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.
Få adgang til yderligere valg.
Angiv modtagere.
Vælg kontakter fra kontaktlisten.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indsæt humørikoner.
Indtast en besked.
4 Tryk på SEND for at sende beskeden.
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1 På skærmen apps trykkes på Beskeder.
2 Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
3 Se din samtale.
51
Applikationer
Internet
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
1 På skærmen apps trykkes på Internet.
2 Tryk på adressefeltet.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Få adgang til yderligere valg.
Opdater den aktuelle webside.
Se dine bogmærker, gemte
websider og seneste historik.
Åbn startsiden.
Åbn browserens
faneadministration.
Flyt til den senest besøgte side.
52
Applikationer
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1 På skærmen apps trykkes på E-mail.
2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Tryk på MANUEL OPSÆTN. for at registrere en virksomheds e-mailkonto manuelt.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på MERE → Indstillinger → Tilføj
konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på MERE
→ Indstillinger → MERE → Angiv standardkonto.
Sende e-mail
1 Tryk på for at skrive en e-mail.
2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
3 Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse e-mail
Tryk på en e-mail, du vil læse, på e-maillisten.
53
Applikationer
Kamera
Introduktion
Tag billeder og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Grundlæggende optagelse
Du kan tage billeder eller optage videoer. Du kan se dine billeder og videoer i Galleri.
På skærmen apps trykkes på Kamera.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres
privatliv.
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
2 Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Tryk på Billede for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
54
Applikationer
Nuværende tilstand
Miniatureeksempel
Skjul eller vis
indstillingsikoner.
Optag en video.
Hurtigindstillinger
Tag et billede.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Kameraindstillinger
Optagelsestilstande
Stryg til højre på eksempelskærmen for at få adgang til listen med optagelsestilstande. Du kan
også stryge til venstre for at se billeder og videoer, du har optaget.
• Eksempelskærmen kan være anderledes afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
• Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme
mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
• Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager video med høj
opløsning.
55
Applikationer
Starte kameraet på den låste skærm
Hvis du hurtigt vil tage fotos, skal du starte Kamera på den låste skærm.
Træk
uden for den store cirkel på den låste skærm.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger Kamera på den låste
skærm, når sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.
Hurtig start af kamera
Tryk hurtigt to gange på starttasten for at starte Kamera.
Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger Kamera på den låste skærm,
eller når skærmen er slukket, hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.
HDR (High Dynamic Range)
Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
For at aktivere eller deaktivere HDR-tilstand skal du åbne eksempelskærmen og trykke på
indtil du når det ønskede valg.
• Auto: Enheden aktiverer automatisk HDR-tilstand afhængigt af optagelsesforholdene.
• On: HDR-tilstand er aktiveret.
• Off: HDR-tilstand er deaktiveret.
Uden effekt
Med effekt
56
,
Applikationer
Sporing af AF
Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere på motivet, også selv om motivet
bevæger sig, eller du ændrer optagelsens komposition.
1 På eksempelskærmen: Tryk på , og tryk på kontakten Sporing af AF for at aktivere det.
2 Tryk på for at vende tilbage til eksempelskærmen.
3 Tryk på det motiv, du vil registrere.
4 Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
Sporing af et motiv kan mislykkes i følgende situationer:
• Hvis motivet er for stort eller for lille.
• Hvis motivet bevæger sig for meget.
• Hvis motivet står i modlys, eller du tager billeder et mørkt sted.
• Hvis farverne eller mønstrene på motivet og baggrunden er ens.
• Hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persienner, i motivet.
• Hvis kameraet rystes for meget.
• Hvis videoopløsningen er høj.
Låse fokussen og eksponeringen
Stærkt lys/mørk kontrast og et motiv uden for autofokusområdet kan gøre det svært at
opnå en passende eksponering. Lås fokussen eller eksponeringen, og tag derefter et foto.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et billede.
Denne funktion er kun tilgængelig i nogle optagelsestilstande.
Autotilstand
Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste
fototilstand.
På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Auto.
57
Applikationer
Pro-tilstand
Tag billeder, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Pro. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk
derefter på
for at tage et billede.
• : Vælg en farveeffekt. For at oprette din egen farveeffekt skal du trykke på Tone 1 eller
Tone 2.
• : Skift fokuseringstilstanden. Træk justeringslinjen mod eller
for manuelt at justere
fokussen. For at skifte til automatisk fokuseringstilstand skal du trække justeringslinjen mod
AUTO.
• : Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
• : Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke angive ISO-indstillingen til
AUTO.
• : Juster lukkerhastigheden. En langsom lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys ind,
så fotoet bliver lysere. Dette er ideelt til fotos af landskaber eller billeder taget om natten.
En hurtig lukkerhastighed lukker mindre lys ind. Dette er ideelt til optagelse af fotos af
genstande i hurtig bevægelse.
• : Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke ændre eksponeringsværdien.
Eksponeringsværdien ændres og vises baseret på indstilling af lukkerhastighed.
Gem den aktuelle indstilling som en brugerdefineret indstilling
På eksempelskærmen trykkes på Tilpasset → Gem nuv indst., vælg et navn, og tryk derefter på
GEM.
For at anvende de gemte indstillinger på kameraet skal du åbne eksempelskærmen, trykke på
Tilp. og derefter vælge et navn.
58
Applikationer
Adskille eksponeringsområdet og fokusområdet
Hvis skarpt lys påvirker kontrasten, eller hvis motivet er uden for autofokusområdet, kan du
bruge denne funktion til at opnå den rigtige eksponering. Du kan adskille eksponering og
fokusområde og vælge det ønskede eksponeringsniveau til motivet.
Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller lukkerhastigheden og fokussen til
AUTO i pro-tilstand.
1 På eksempelskærmen skal du trykke og holde på området, der skal fokuseres på.
AF/AE-rammen vises i fokusområdet.
2 Træk AF/AE-rammen til eksponeringsområdet.
Eksponeringsområdet bliver adskilt fra fokusområdet.
59
Applikationer
Selektiv fokus
Brug effekten Uden for fokus til at få bestemte genstande til at træde frem i et billede.
1 På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Selektiv fokus.
2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
3 Tryk på for at tage et billede.
4 Tryk på det viste miniaturebillede.
5 Tryk på , og vælg et af følgende:
• Nær fokus: Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
• Fjern fokus: Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
• Panoreringsfokus: Fremhæv motivet og baggrunden.
6 Tryk på GEM.
• Det anbefales, at du har en afstand til motiver højst 50 cm fra enheden. Sørg for, at
motivet, som du vil fokusere på, er tæt på enheden.
• Når du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og
baggrunden. Afstanden skal være mere end tre gange afstanden mellem enheden og
motivet.
• Kvaliteten af de billeder, der tages med enheden, kan blive påvirket af følgende
forhold:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Der er kraftig baggrundsbelysning, utilstrækkelig belysning eller du tager billeder
indendørs.
– – Motivet eller baggrunden har intet mønster, eller består af ren farve.
60
Applikationer
Panorama
Tag en række billeder over eller ved siden af hinanden, og sæt dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Panorama.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
• Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller
vægge uden farvenuancer.
Direkte udsendelse
Optag og del levende videoer af dine særlige øjeblikke. Inviter familie og venner til at se din
direkte udsendelse. For flere oplysninger om udsendelsesfunktionen i YouTube kan du se
hjælpemenuen i YouTube.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer for udsendelser via mobile netværk.
Før du starter
• Du skal logge på din Google-konto for at anvende denne funktion.
• Hvis du vil gemme din udsendelse automatisk på din enhed, når den slutter, skal du åbne
eksempelskærmen, trykke på Indst., og derefter trykke på kontakten Gem automatisk for at
aktivere det. Du kan se dine videoer i Galleri.
Starte din udsendelse
1 På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Direkte udsendelse.
2 Læs betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på BEKRÆFT.
61
Applikationer
3 Vil du ændre navnet på din kanal, skal du trykke på standardnavnet under Direkte
udsendelse og indtaste et nyt navn.
4 Vil du angive din udsendelse som offentlig eller privat, skal du trykke på Indst. →
Fortrolighed.
5 Tryk på Inviter, og vælg kontakter.
Når udsendelsen starter, sendes videolinket til de valgte kontakter som en besked. De
inviterede kontakter kan se udsendelsen ved at trykke på linket.
6 Tryk på
for at starte udsendelse.
7 Tryk på
for at afslutte din udsendelse.
Vil du invitere flere personer under din udsendelse, skal du trykke på Del og vælge en
delingsmetode. Når du inviterer personer, sættes din udsendelse på pause. Vil du starte
optagelse igen, skal du trykke på FORTSÆT.
Udsendelsen uploades automatisk til YouTube. Tryk på DEL LINK for at dele linket med
andre.
Se en direkte udsendelse
Inviterede kontakter kan se udsendelsen ved at trykke på det modtagne link. For offentlige
udsendelser kan publikum søge efter dit kanalnavn på YouTube.
Under din udsendelse kan publikum angive, om de synes om eller ikke synes om den.
62
Applikationer
Slowmotion
Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i
slowmotion.
Brændvidden kan blive kortere, når du bruger denne tilstand.
1 På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Slowmotion.
2 Tryk på for at starte optagelsen.
3 Tryk på , når du er færdig med at optage.
4 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
5 Tryk på .
Videoen begynder afspilning med et tilfældigt valgt slowmotionafsnit.
Redigere slowmotionafsnit
1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
2 Tryk på .
Videoen begynder afspilning med et tilfældigt valgt slowmotionafsnit.
3 Tryk på for at sætte afspilningen på pause.
4 Træk startparentesen og slutparentesen til de ønskede punkter for at beskære segmenter i
en video.
63
Applikationer
5 Træk
for at vælge et afsnit i videoen, der skal afspilles i slowmotion.
For at indstille et slowmotionafsnit mere nøjagtigt skal du trykke og holde på og derefter
trække din finger til venstre eller højre for at flytte gennem afsnittet billede for billede.
Startparentes
Slutparentes
Afsnit med slowmotion
6 Tryk på slowmotionafsnittet, og brug følgende muligheder:
• : Del afsnittet i to dele.
• : Slet afsnittet.
• 1/8: Skift afspilningshastighed for det valgte afsnit.
7 Tryk på for at gennemse videoen.
8 Tryk på EKSPORTER for at gemme videoen.
Hurt. bevæg.
Optag en video til visning med hurtig bevægelse. Du kan angive de afsnit i din video, der skal
afspilles med hurtig bevægelse.
Brændvidden kan blive kortere, når du bruger denne tilstand.
1 På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Hurt. bevæg.
2 Tryk på for at starte optagelsen.
3 Tryk på , når du er færdig med at optage.
64
Applikationer
4 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
5 Tryk på .
Videoen begynder afspilning med et tilfældigt valgt afsnit med hurtig bevægelse.
Redigere afsnit med hurtig bevægelse
1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
2 Tryk på .
Videoen begynder afspilning med et tilfældigt valgt afsnit med hurtig bevægelse.
3 Tryk på for at sætte afspilningen på pause.
4 Træk startparentesen og slutparentesen til de ønskede punkter for at beskære segmenter i
en video.
5 Træk
for at vælge et afsnit i videoen, der skal afspilles med hurtig bevægelse.
For at indstille et afsnit med hurtig bevægelse mere nøjagtigt skal du trykke og holde på
og derefter trække din finger til venstre eller højre for at flytte gennem afsnittet billede for
billede.
Startparentes
Slutparentes
Afsnit med hurtig
bevægelse
6 Tryk på afsnittet med hurtig bevægelse, og brug følgende muligheder:
• : Del afsnittet i to dele.
• : Slet afsnittet.
• 8x: Skift afspilningshastigheden for det valgte afsnit.
7 Tryk på for at gennemse videoen.
8 Tryk på EKSPORTER for at gemme videoen.
65
Applikationer
Virtuelt billede
Tag en række billeder, mens du kredser om et motiv for at se motivet fra flere vinkler. Du kan se
motivet fra forskellige vinkler ved at trække din finger til venstre eller højre på billedet.
1 På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Virtuelt billede.
2 Anbring et motiv i midten af eksempelskærmen, og tryk på .
3 Flyt enheden langsomt omkring motivet i én retning for at tage flere billeder.
Når pilen bliver helt gul, eller når du stopper med at kredse om motivet, ophører enheden
automatisk med at tage billeder.
Se virtuel optagelse-billeder
1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
2 Tryk på .
3 Træk din finger til venstre eller højre på skærmen, eller drej enheden til venstre eller højre for
at se motivet fra forskellige vinkler.
66
Applikationer
Selfie
Tag selvportrætter med forreste kamera.
1 På eksempelskærmen skal du trykke på
for at skifte til det forreste kamera til
selvportrætter.
2 Tryk på TILST. → Selfie.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Når enheden registrerer dit ansigt, trykkes på sensoren bag på enheden for at tage et billede
af dig selv. Du kan også trykke på skærmen for at tage et billede.
For at tage et billede med din håndflade skal du trykke på og trykke på kontakten
Bevægelseskontrol for at aktivere det. Vis din håndflade til det forreste kamera. Når din
hånd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.
67
Applikationer
Bred selfie
Tag et bredt selvportræt for at få flere med på billedet og undgå, at nogen ikke kommer med.
1 På eksempelskærmen skal du trykke på
for at skifte til det forreste kamera til
selvportrætter.
2 Tryk på TILST. → Bred selfie.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Når enheden registrerer dit ansigt, trykkes på sensoren bag på enheden for at tage et billede
af dig selv. Du kan også trykke på skærmen for at tage et billede.
For at tage et billede med din håndflade skal du trykke på og trykke på kontakten
Bevægelseskontrol for at aktivere det. Vis din håndflade til det forreste kamera. Når din
hånd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.
5 Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• Et billedes opløsning kan blive påvirket af lysforholdene.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
68
Applikationer
Interval-billede
Tag serier med selvportrætter med et interval, og gem de ønskede billeder.
1 På eksempelskærmen skal du trykke på
for at skifte til det forreste kamera til
selvportrætter.
2 Tryk på TILST. → Interval-billede.
3 Når enheden registrerer dit ansigt, trykkes på sensoren bag på enheden for at tage et billede
af dig selv. Du kan også trykke på skærmen for at tage et billede.
Enheden tager fire billeder med intervaller på to sekunder.
For at tage et billede med din håndflade skal du trykke på og trykke på kontakten
Bevægelseskontrol for at aktivere det. Vis din håndflade til det forreste kamera. Når din
hånd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.
4 Marker de billeder, du vil gemme, og tryk på GEM.
Downloade optagelsestilstande
Download flere optagelsestilstande fra Galaxy Apps.
På eksempelskærmen trykkes på TILST. → Download.
Nogle downloadede optagelsestilstande har ikke adgang til alle funktioner. Strygning
til højre for at se tilstandslisten og strygning til venstre for at se optagede billeder og
videoer er muligvis ikke tilgængelig.
69
Applikationer
Kameraindstillinger
Hurtigindstillinger
På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
• : Vælg en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer. Tryk på Download for at
downloade flere effekter.
• : Brug denne tilstand til at tage billeder med flotte farver og gengive detaljer selv i lyse
og mørke omgivelser.
• : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering. Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.
• : Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
• : Juster skyderen for at tage billeder med belyste ansigter for blidere fotos.
• : Aktiver eller deaktiver kameralys.
• /
: Vælg en opløsning til billeder. Brug af en højere opløsning medfører billeder i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på
.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
• Videostørrelse (bag)/Videostørrelse (front): Vælg en videoopløsning. Brug af en højere
opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Bevægelseskontrol: Indstil enheden til at registrere din håndflade, så du kan anvende den til
at tage selvportrætter.
• Gem billeder som du så dem: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det
oprindelige motiv, når du tager billeder med det forreste kamera.
70
Applikationer
• Sporing af AF: Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere på et valgt motiv,
også når motivet eller kameraet bevæger sig.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør, som kan opstå,
fordi kameraet ryster, mens du optager video.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til billedet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som
f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise billeder, når de er taget.
• Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt
på starttasten.
• Gem som RAW-fil: Indstil enheden til at gemme fotos som ukomprimerede RAWfiler (filformatet DNG) i pro-tilstand. RAW-filer bevarer alle fotoets data for den bedste
billedkvalitet, men de bruger mere hukommelse. Vil du se RAW-filer, er det nødvendigt med
en billedvisningsapp.
• Når du anvender denne funktion, gemmes hvert foto i to formater, DNG og JPG.
Seriefotos gemmes kun som JPG-filer.
• Du kan se JPG-filer i Galleri. DNG-filer kan vises eller slettes i mappen DCIM →
Camera.
• Stemmekontrol: Indstil enheden til at tage billeder eller optage videoer ved hjælp af
stemmekommandoer. Du kan også sige “Smile”, “Cheese”, “Capture” eller “Shoot” for at tage et
billede. Hvis du vil optage en video, skal du sige “Record video”.
• Lydstyrketasters funktion: Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre lukkereller zoomfunktionen.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
71
Applikationer
Galleri
Introduktion
Se og administrer billeder og videoer, der er lagret på enheden.
Se billeder eller videoer
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede eller en video.
Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning. Tryk på
Gå til den forrige skærm.
for at afspille en video.
Flere indstillinger
Føj billedet til favoritterne.
Del billedet med andre.
Rediger billedet.
Juster lysstyrken automatisk.
Slet billedet.
For at skjule eller vise menuerne skal du trykke på skærmen.
72
Applikationer
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på Slet nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1 Tryk på hovedskærmen i Galleri, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
3 Tryk på SLET.
Smart Manager
Introduktion
Smart Manager giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, RAM og
systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk af din finger.
73
Applikationer
Bruge funktionen til hurtig optimering
På skærmen apps trykkes på Smart Manager → RYD ALT.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Scanner for malware.
Bruge Smart Manager
På skærmen apps trykkes på Smart Manager, og derefter vælges en funktion.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. For enheder med lavt batteriniveau kan
du spare batteristrøm ved at aktivere strømbesparende funktioner og lukke apps, der bruger en
stor mængde batteristrøm.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Lager
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse. Du kan slette ikke-brugte og tiloversblevne filer
eller afinstallere apps, du ikke længere bruger.
RAM
Tjek mængden af ledig RAM. Du kan også lukke baggrundsapps og reducere den RAM-mængde,
du bruger til at sætte fart på din enhed.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
74
Applikationer
S Planner
Introduktion
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende begivenheder eller opgaver i
planlægningsappen.
Oprette begivenheder
1 På skærmen apps trykkes på S Planner.
2 Tryk på , eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og
trykke på .
3 Indtast begivenhedsdetaljer.
Indtast en titel.
Angiv en start- og slutdato for
begivenheden.
Vælg en kalender, du vil bruge
eller synkronisere med.
Indstil en alarm.
Indtast begivenhedens placering.
Vedhæft et kort, der viser, hvor
begivenheden finder sted.
Tilføj flere detaljer.
4 Tryk på GEM for at gemme begivenheden.
75
Applikationer
Oprette opgaver
1 På skærmen apps trykkes på S Planner.
2 Tryk på → Opgaver.
3 Indtast opgavedetaljer, og tryk på I DAG eller I MORGEN for at angive en forfaldsdato.
Tryk på
for at tilføje flere detaljer.
4 Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Konti, vælg en kontotjeneste og tryk derefter på
Synkroniser kalender for at synkronisere begivenheder og opgaver med kontoen.
For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du åbne skærmen apps og trykke på S
Planner → MERE → Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal
synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for
kontonavnet.
S Health
Introduktion
S Health hjælper dig med at overvåge dit velbefindende og din kondition. Sæt dig selv
fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din kondition.
Starte S Health
Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
1 På skærmen apps trykkes på S Health.
2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
76
Applikationer
Bruge S Health
Du kan få vist vigtige oplysninger fra S Health-menuer og -trackere for at overvåge dit
velbefindende og din kondition.
På skærmen apps trykkes på S Health.
Mål og programmer
Trackere
• MÅL: Indstil dine daglige fitnessmål, og mål dit fremskridt.
• PROGRAMMER: Brug træningsprogrammer, der kan tilpasses.
• TRACKERE: Overvåg dine aktiviteter, fødevareindtagelse og kropsmål.
For at føje trackere, mål eller programmer til S Health-skærmen skal du trykke på MERE →
Administrer elementer og derefter vælge elementer under fanen TRACKERE, MÅL eller
PROGRAMMER.
For at gå til flere informationer om S Health-funktioner skal du trykke på MERE →
Indstillinger → Hjælp.
77
Applikationer
Yderligere informationer
• S Health er kun beregnet til fitness- og sundhedsformål og er ikke beregnet til brug ved
diagnosticering af sygdomme eller andre forhold, eller til at behandle, kurere eller forebygge
sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til S Health, kan variere fra land
til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke de
funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• S Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden forudgående
varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine data måske på serveren med
henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette formål
er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i S Health, ved hjælp af funktionen
Nulstil data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale
netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til S
Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades kun med
din udtrykkelige godkendelse.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for
at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden
blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i
nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
• Læs vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikken for S Health omhyggeligt, inden
du bruger den.
78
Applikationer
S Voice
Introduktion
Udfør forskellige opgaver med stemmekommandoer.
Indstille en vækkekommando
Du kan starte S Voice med din egen vækkekommando.
Når du starter S Voice første gang, skal du trykke på START og indstille din egen
vækkekommando.
For at ændre en vækkekommando skal du åbne skærmen apps og trykke på S Voice.
Tryk derefter på → Voice wake-up → Change wake-up command → START, og følg
instruktionerne på skærmen.
Indstil enheden til at starte S Voice med vækkekommandoen, når enheden er låst, ved at trykke
på og trykke på kontakten Wake up in secured lock for at aktivere det.
Bruge S Voice
1 Sig den forvalgte vækkekommando.
Du kan også trykke på S Voice på skærmen apps.
Når S Voice starter, starter enheden talegenkendelse.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Indstillinger for S Voice
Se eksempler på
stemmekommandoer.
79
Applikationer
2 Sig en stemmekommando.
Hvis enheden genkender kommandoen, udfører den den tilsvarende handling. Hvis du vil
gentage en stemmekommando eller sige en anden kommando, skal du trykke på .
Denne app lukkes automatisk, hvis enheden ikke anvendes i en angivet periode.
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå at tale med dialekt.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Angive sproget
På skærmen apps trykkes på S Voice →
→ Language, og derefter vælges et sprog.
Det valgte sprog gælder kun for S Voice, ikke enhedens visningssprog.
80
Applikationer
Musik
Lyt til musik sorteret efter kategori, og tilpas afspilningsindstillingerne.
På skærmen apps trykkes på Musik.
Vælg en kategori øverst på skærmen, og vælg derefter en sang, som du vil afspille.
Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.
Få adgang til yderligere valg.
Åbn afspilningslisten.
Gå til indstillingerne for lydkvalitet
og -effekter.
Angiv filen som din yndlingssang.
Juster lydstyrken.
Aktiver blanding.
Skift gentagelsestilstand.
Spring til forrige sang. Tryk og
hold for at spole tilbage.
Spring til næste sang. Tryk og hold
for at spole hurtigt frem.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
81
Applikationer
Video
Se videoer, der er lagret på enheden, og tilpas afspilningsindstillingerne.
På skærmen apps trykkes på Video.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Få adgang til
yderligere valg.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Juster lydstyrken.
Skift skærmforhold.
Skift til afspiller i pop
op-vindue.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Spring til næste video.
Tryk og hold for at
spole hurtigt frem.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
82
Applikationer
Diktafon
Introduktion
Brug forskellige optagetilstande til forskellige situationer, som f.eks. i et interview. Enheden kan
konvertere din stemme til tekst og skelne mellem lydkilder.
Diktafonoptagelser
1 På skærmen apps trykkes på Tools → Diktafon.
2 Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
Når du laver en diktafonoptagelse, kan du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Skift optagetilstand.
Start optagelse.
3 Tryk på GEM for at afslutte optagelsen.
83
Applikationer
Skifte optagetilstand
På skærmen apps trykkes på Tools → Diktafon.
Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for diktafon.
• STANDARD: Dette er normal optagetilstand.
• INTERVIEW: Mikrofonen er følsom over for lyde fra to retninger. I denne tilstand opfanges
der lige meget lyd fra enhedens top og bund.
• STEMMENOTAT: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidigt til tekst på
skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund og
tale højt og tydeligt på et stille sted.
Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender
enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det
aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.
Afspille udvalgte diktafonoptagelser
Når du gennemgår dine interviewoptagelser, kan du slukke og tænde for visse lydkilder i
optagelsen.
1 På skærmen apps trykkes på Tools → Diktafon.
2 Tryk på Optagelser, og vælg en diktafonoptagelse, der er blevet optaget i interviewtilstand.
84
Applikationer
3 For at gøre visse lydkilder tavse skal du trykke på
for den retning hvor den lyd, der skal
gøres tavs, befinder sig.
Ikonet ændres til
, og lyden bliver slået fra.
Lydkilde slået fra
Lydkilde slået til
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagertjenester.
På skærmen apps trykkes på Tools → Mine filer.
Se filer efter kategori, eller se filer gemt på enheden eller en skylagertjeneste.
For at checke status af brugt og tilgængelig lagerkapacitet, tryk på BRUG AF LAGERPLADS.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på SØG.
85
Applikationer
Notat
Opret notater, og organiser dem efter kategori.
På skærmen apps trykkes på Tools → Notat.
Oprettelse af notater
Tryk på
notat:
på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et
• Kategori: Opret eller angiv en kategori.
• Opgaver: Føj afkrydsningsfelter til starten af hver kolonne for at oprette opgavelister.
• Billede: Indsæt billeder.
• Tegning: Skriv eller tegn notater, der skal indsættes. Du kan vælge farve og tykkelse på en
pen.
• Stemme: Lav en diktafonoptagelse, som skal indsættes.
Tryk på GEM for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
Søge efter notater
Tryk på SØG på notatlisten, og indtast et søgeord for at søge efter notater, der indeholder
søgeordet.
86
Applikationer
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
På skærmen apps trykkes på Ur → Alarm.
Indstille alarmer
Angiv et alarmtidspunkt, og tryk på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
For at indstille en alarm med forskellige alarmvalg skal du trykke på INDST., indstille
alarmvalgene og derefter trykke på GEM.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på urikonet ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk på
på en alarm i listen med alarmer.
Verdensur
På skærmen apps trykkes på Ur → Verdensur.
Oprette ure
Indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på
87
.
Applikationer
Slette ure
Tryk på
på et ur.
Stopur
1 På skærmen apps trykkes på Ur → Stopur.
2 Tryk på START for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på OMGANG for at optage omgangstider under en begivenhed.
3 Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på FORTSÆT for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på NULSTIL.
Timer
1 På skærmen apps trykkes på Ur → Timer.
2 Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3 Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
På skærmen apps trykkes på Lommereg.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Auto-roter
er deaktiveret, skal du trykke på for at få vist den videnskabelige lommeregner.
For at se beregningshistorikken skal du trykke på HISTORIK. For at lukke panelet med
beregningshistorik skal du trykke på TASTATUR.
For at rydde historikken skal du trykke på HISTORIK → RYD HISTORIK.
88
Applikationer
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se Konti for flere oplysninger.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver enkelt apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også
sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.
Maps
Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed.
Play Film
Download videoer, du vil se, fra Play Butik.
Play Bøger
Download og læs forskellige bøger fra Play Butik.
89
Applikationer
Play Bladkiosk
Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.
Play Spil
Download spil fra Play Butik, og spil dem sammen med andre.
Drev
Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Administrer billeder, album og videoer, du har gemt på enheden og overført til Google+.
Hangouts
Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald,
mens du chatter.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
90
Indstillinger
Introduktion
Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere
forskellige indstillinger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger.
Tryk på SØGNING for at søge efter indstillinger ved at indtaste søgeord.
For at redigere listen med ofte anvendte indstillinger skal du trykke på REDIGÉR. Marker derefter
elementer for at tilføje dem, eller fravælg dem for at fjerne dem.
Wi-Fi
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
91
Indstillinger
3 Tryk på TILSLUT.
Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette
forbindelse til netværket hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode.
For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge
det på listen over netværk og trykke på GLEM.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del → Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
4 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
92
Indstillinger
Afslutte enhedsforbindelse
1 På indstillingsskærmen trykkes på Wi-Fi.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
Bluetooth
Introduktion
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
93
Indstillinger
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Bluetooth, og derefter trykkes på kontakten for at
aktivere det.
De registrerede enheder angives.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Se brugervejledningerne til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del → Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
4 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
94
Indstillinger
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
På indstillingsskærmen trykkes på Flytilstand.
Kontroller, at enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du
bruge enheden i flytilstand, hvis kabinepersonalet tillader det.
Mobilt hotspot og internetdeling
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Mobilt hotspot og internetdeling.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
95
Indstillinger
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Mobilt hotspot og internetdeling → Mobilt hotspot.
2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på MERE → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
GEM.
3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
På indstillingsskærmen trykkes på Databrug.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
For at ændre den månedlige nulstillingsdato for overvågningsperioden skal du trykke på
Skift cyklus.
Begrænse databrug
1 På indstillingsskærmen trykkes på Databrug, og derefter trykkes på kontakten Indstil
grænse for mobile data for at aktivere det.
2 Træk justeringslinjen for grænsen opad eller nedad for at indstille grænsen.
3 Træk justeringslinjen for advarsel opad eller nedad for at indstille et varselsniveau for
databrug.
Enheden varsler dig, når advarselsniveauet er nået.
96
→
Indstillinger
Mobile netværk
Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
På indstillingsskærmen trykkes på Mobile netværk.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
• Adgangspunktnavne: Opret navne på adgangspunkter (APN).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.
NFC og betaling
Introduktion
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Brug af NFC-funktionen
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags.
1 På indstillingsskærmen trykkes på NFC og betaling, og derefter trykkes på kontakten for at
aktivere det.
97
Indstillinger
2 Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller
modtage data.
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1 På indstillingsskærmen trykkes på NFC og betaling, og derefter trykkes på kontakten for at
aktivere det.
2 Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på NFC og
betaling → Tryk og betal og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
98
Indstillinger
Sende data
Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.
1 På indstillingsskærmen trykkes på NFC og betaling, og derefter trykkes på kontakten for at
aktivere det.
2 Tryk på Android Beam, og tryk på kontakten for at aktivere det.
3 Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
4 Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
99
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Valg
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Flere forbindelsesindstillinger.
• Søgn. efter enh. i nærh.: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der
kan oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden.
Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se
Udskrivning for flere oplysninger.
• MirrorLink: Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i
et køretøj. Se MirrorLink for flere oplysninger.
• Download booster: Indstil enheden til at downloade filer på over 30 MB hurtigere via
samtidig brug af Wi-Fi- og et mobilt netværk. Se Download booster for flere oplysninger.
• VPN: Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Flere forbindelsesindstillinger → Udskrivning →
Download plug-in.
2 Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
100
Indstillinger
4 Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
For at tilføje printere manuelt skal du trykke på MERE → Tilføj printer → ADD PRINTER.
For at ændre udskrivningsindstillingerne skal du trykke på MERE → Indst. for udskrivning.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du trykke på Del → Udskriv
→
→ Alle printere og derefter vælge en printer.
MirrorLink
Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i et køretøj.
På indstillingsskærmen trykkes på Flere forbindelsesindstillinger → MirrorLink.
Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller
nyere.
Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink
Første gang du bruger denne funktion skal du slutte enheden til et Wi-Fi- eller mobilt netværk.
1 Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.
Se Parre med andre Bluetooth-enheder for flere oplysninger.
2 Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.
Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
Afbryde MirrorLink-forbindelsen
Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.
101
Indstillinger
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi- og mobile netværk
samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På indstillingsskærmen trykkes på Flere forbindelsesindstillinger → Download booster.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
Applikationer
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Applikationer.
• Applikationsmanager: Se og administrer dine apps på enheden.
• Standardapplikationer: Vælg en standardindstilling til brug af apps.
• Applikationsindstillinger: Tilpas indstillingerne for hver enkelt app.
102
Indstillinger
Lyde og vibration
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Ringetone: Skift indstillinger for ringetonen.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibreringsmønster.
• Meddelelseslyde: Vælg en standard meddelelseslyd. Du kan også ændre
meddelelsesindstillingerne for hver enkelt tjeneste.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser
den op.
• Opladningslyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
• Vibrationstilbagemelding: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på
eller
for andre handlinger, som for eksempel når du trykker og holder på elementer.
• Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Tastaturlyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når der bliver trykket på en tast.
• Tastaturvibration: Indstil enheden til at vibrere, når der bliver trykket på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer yderligere lydindstillinger.
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
103
og
Indstillinger
Forstyr ikke
Indstil enheden til lydløs tilstand for indgående opkald og meddelelser, undtagen ved tilladte
undtagelser.
På indstillingsskærmen trykkes på Forstyr ikke.
• Aktiver nu: Aktiver Forstyr ikke-tilstand med det samme.
• Aktiver som planlagt: Aktiver Forstyr ikke-tilstand på forudindstillede tidspunkter. Du kan
vælge dage og angive start- og sluttidspunkter.
• Tillad undtagelser: Tilpas indstillingerne for tilladte undtagelser.
Skærm
Skift skærmindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Skrifttype: Skift skrifttypen og dens størrelse.
• Ikonbaggrunde: Indstil om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du
ser på skærmen.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast.
• LED-indikator: Angiv enheden til at tænde for LED-indikatoren, når batteriet oplades, når du
modtager meddelelser, eller når du laver diktafonoptagelser.
• Hold skærmen deaktiveret: Angiv enheden til at forhindre skærmen i at tænde, når den er
et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er
tilsluttet en dock.
104
Indstillinger
Nyttige funktioner
Aktiver nyttige funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Nyttige funktioner.
Overdreven rystelser eller stød af enheden kan forårsage utilsigtet input til nogle
funktioner.
• Start Kamera hurtigt: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange
hurtigt på starttasten.
• Pop op-visningsbevægelse: Indstil enheden til at se appskærmen i pop op-visning. Se Pop
op-visning for flere oplysninger.
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere indhold, der fortsætter på tværs af flere
skærme, og straks beskære og dele skærmbilledet.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at kopiere skærmbilleder, mens du bruger nogle apps og funktioner.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden ikke
ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved at bruge
bevægelser med håndfladen eller vende enhedens skærm nedad.
105
Indstillinger
Baggrund
Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrund.
Temaer
Anvend forskellige temaer på enheden for at ændre de visuelle elementer på startskærmen, den
låste skærm og ikonerne.
På indstillingsskærmen trykkes på Temaer.
Tryk på FLERE TEMAER for at downloade flere temaer.
Låseskærm og sikkerhed
Valg
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Info- og appgenveje: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Meddelelser på låseskærm: Indstil, om der skal vises meddelelsesindhold på den låste
skærm eller ej, og vælg, hvilke meddelelser der skal vises.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Fingeraftryk: Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller for at logge på
din Samsung account. Se Genkendelse af fingeraftryk for flere oplysninger.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Denne funktion kan
hjælpe dig med at finde din enhed, hvis du taber den, eller den bliver stjålet. Du kan også
besøge webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din
tabte eller stjålne enhed.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
106
Indstillinger
• Beskyt krypterede data: Krypter din enheds data for at forhindre andre i at opnå adgang
til dem, hvis du mister din enhed, eller den bliver stjålet. Før du kan bruge din krypterede
enhed, skal du dekryptere enhedens data, hver gang du tænder for enheden. Du kan
angive, om din enheds data skal dekrypteres automatisk, eller om der skal være krav om
oplåsningskode. Det er ikke muligt at sikkerhedskopiere eller gendanne data, hvis de er
krypterede. Hvis du angiver en forkert skærmoplåsningskode flere gange i træk og ikke har
flere forsøg tilbage, nulstilles enheden til fabriksstandarderne.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Logge på internettet
• Verificere Samsung account
• Samsung Pay
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika ved hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op efter genstart af enheden. Du skal låse enheden op
med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, som du angiver, når fingeraftryk
registreres.
107
Indstillinger
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Starttasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at starttasten ikke
er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af
fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for
fingeraftryk.
• Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele starttasten med din finger.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
108
Indstillinger
Registrering af fingeraftryk
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3 Tryk på Tilføj fingeraftryk.
4 Placer din finger på starttasten.
5 Når enheden har registreret din finger, løft den og placer den på starttasten igen.
Gentag denne handling ved at flytte din finger opad eller nedad, indtil fingeraftrykket er
registreret.
Når du registrerer dit fingeraftryk for første gang, er AKTIVER aktiveret automatisk, og du
kan bruge dit fingeraftryk til at låse skærmen op.
Slette fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk med fingeraftryksmanager.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på REDIGER.
4 Marker fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på FJERN.
109
Indstillinger
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et
fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy Apps.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Verificer Samsung account for at aktivere det.
4 Log på din Samsung account.
Bruge fingeraftryk til at logge på konti
Du kan bruge dine fingeraftryk til at logge ind på websider, der understøtter lagring af
adgangskode.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryk.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Log på internettet for at aktivere det.
4 Åbn en webside, som du vil logge på med et fingeraftryk.
5 Indtast dit brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på websidens loginknap.
6 Marker Log på ved hjælp af dine fingeraftryk, og tryk på HUSK.
Du kan bruge dit fingeraftryk til at verificere din konto og din adgangskode, når du skal
logge på websiden.
Bruge fingeraftryk med Samsung Pay
Du kan bruge fingeraftryk med Samsung Pay at foretage betalinger hurtigt og sikkert. Der
henvises til Samsung Pay’s websted (www.samsung.com/samsungpay) for mere information.
Samsung Pay er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
110
Indstillinger
Fortrolighed og sikkerhed
Valg
Skift indstillingerne for bevarelse af din fortrolighed og sikkerhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Fortrolighed og sikkerhed.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Apptilladelser: Få vist listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du
kan også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Privat tilstand: Aktiver privat tilstand for at forhindre andre i at få adgang til dit personlige
indhold. Se Privat tilstand for flere oplysninger.
• Rapporter diagnoseoplysn.: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre
gange på tænd/sluk-tasten. Du kan også sende lydoptagelser sammen med beskeden til
modtagerne. Se Sende SOS-beskeder for flere oplysninger.
Privat tilstand
Skjul personligt indhold på din enhed, så andre ikke kan få adgang til det.
Aktivere privat tilstand
1 På indstillingsskærmen trykkes på Fortrolighed og sikkerhed → Privat tilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
Når du aktiverer privat tilstand for første gang, skal du følge vejledningen på skærmen for at
angive en adgangskode til privat tilstand.
2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat
tilstand.
Privat tilstand aktiveres, og ikonet
vises på statuslinjen.
Du kan kun se og få adgang til det skjulte indhold, når privat tilstand er aktiveret. For at
skjule elementer, der er gemt i den private mappe, skal du deaktivere privat tilstand.
111
Indstillinger
Skjule indhold
1 Start en app for at skjule elementer på skærmen apps.
2 Vælg et element, og tryk på MERE → Flyt til Privat.
Hvis privat tilstand ikke er aktiveret, skal du følge vejledningen på skærmen for at indtaste
den forudindstillede adgangskode til privat tilstand.
De valgte elementer bliver flyttet til den valgte mappe.
Se skjult indhold
Du kan kun se skjulte elementer, når privat tilstand er aktiveret.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Fortrolighed og sikkerhed → Privat tilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat
tilstand.
3 På skærmen apps trykkes på Tools → Mine filer → Privat.
Elementer, der flyttes til den private mappe, vises på skærmen.
Synliggøre indhold
1 I den private mappe skal du trykke og holde på et element og derefter markere elementer
for at synliggøre.
2 Tryk på MERE → Fjern fra Privat.
3 Vælg en mappe at flytte elementerne til, og tryk på UDFØRT.
Elementerne flyttes til den valgte mappe.
112
Indstillinger
Automatisk deaktivering af privat tilstand
Du kan indstille, at enheden automatisk deaktiverer privat tilstand, hver gang skærmen slukkes.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Fortrolighed og sikkerhed → Privat tilstand, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat
tilstand.
3 Tryk herefter på kontakten Automatisk deaktivering for at aktivere det.
Når valget Automatisk deaktivering er aktiveret, kan enheden ikke overføre filer til den
private mappe, hvis skærmen slukkes under overførsel.
Sende SOS-beskeder
I en nødsituation skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten tre gange. Enheden sender beskeder
til dine primære kontakter. Beskeden inkluderer dine placeringsoplysninger.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Fortrolighed og sikkerhed → Send SOS-beskeder, og
derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Følg vejledningen på skærmen for at tilføje primære kontakter, hvis du ikke allerede har gjort
det.
For at sende beskeder om hjælp med lydoptagelser eller billeder skal du trykke på kontakten
Vedhæft lydoptagelse eller Vedhæft billeder for at aktivere det.
Valget Vedhæft billeder er muligvis ikke tilgængeligt, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
Tilføje primære kontakter
På indstillingsskærmen trykkes på Fortrolighed og sikkerhed → Send SOS-beskeder → Send
beskeder til → TILFØJ. Tryk på Opret kontakt, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på
Vælg fra Kontakter for at tilføje en eksisterende kontakt som en primær kontakt.
113
Indstillinger
Nem tilstand
Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større
ikoner på startskærmen.
Skifte til nem tilstand
1 På indstillingsskærmen trykkes på Nem tilstand → Nem tilstand.
2 Vælg apps under Nemme applikationer for at anvende et enklere layout.
3 Tryk på UDFØRT.
Gå tilbage til standardtilstand
Stryg til venstre på startskærmen, og tryk på Indstillinger → Nem tilstand → Standardtilstand
→ UDFØRT.
Administrere genveje
Du kan føje en genvej til en app på startskærmen ved at stryge til venstre, trykke på
derefter vælge en app.
og
Du kan føje en genvej til en kontakt på startskærmen ved at stryge til højre og trykke på
.
Du kan slette en genvej fra startskærmen ved at trykke på REDIGÉR og vælge en app eller en
kontakt med .
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger til at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se
Tilgængelighed for flere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
114
Indstillinger
Konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Konti → Tilføj konto.
2 Vælg en kontotjeneste.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og vælge elementer, du
vil synkronisere.
Registrere Samsung accounts
Du skal have en Samsung account for at kunne bruge visse Samsung-apps. Du kan
sikkerhedskopiere eller gendanne data, der er gemt på enheden, til din Samsung account.
Registrer din Samsung account på enheden for nemt at kunne bruge Samsungs tjenester.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Når din Samsung account er blevet registreret, kan du bruge apps, der kræver en Samsung
account, uden at skulle logge på hver gang.
Fjerne konti
På indstillingsskærmen trykkes på Konti, vælg et kontonavn, vælg kontoen der skal fjernes og
tryk derefter på MERE → Fjern konto.
115
Indstillinger
Backup og nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
På indstillingsskærmen trykkes på Backup og nulstil.
• Sikkerhedskopier mine data: Sikkerhedskopier dine personlige informationer og appdata
til Samsungs server. Du kan også indstille enheden til automatisk at sikkerhedskopiere data.
• Gendan: Gendan tidligere sikkerhedskopierede personlige informationer og appdata fra din
Samsung account.
• Sikkerhedskopier mine data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
appdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopikonto: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata fra Googleserveren, når apps geninstalleres på enheden.
• Auto-genstart: Indstil enheden til automatisk at optimere og genstarte sig selv på
forudindstillede tidspunkter for optimal ydelse.
• Nulstil indstillinger: Indstil enheden til fabriksindstillingerne uden at slette data.
• Nulstil netværksindstillinger: Nulstil indstillingerne for netværksforbindelsen til
fabriksindstillingerne.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
På indstillingsskærmen trykkes på Sprog og input.
• Sprog: Vælg det skærmsprog, som alle menuer og apps skal vises på.
• Standardtastatur: Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
• Samsung-tastatur: Skift indstillinger for Samsung-tastaturet.
116
Indstillinger
• Google-indtaling: Skift indstillinger for stemmeinput.
• Tekst-til-tale: Rediger indstillingerne for tekst-til-tale.
• Markørhastighed: Juster markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til
enheden.
Batteri
Se batteristrøminformationer, og skift strømsparemuligheder.
På indstillingsskærmen trykkes på Batteri.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• BATTERIBRUG: Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.
• Strømsparetilstand: Aktiver strømsparetilstand, og skift indstillingerne for
strømsparetilstand. Se Strømsparetilstand for flere oplysninger.
• Ultrastrømbesparende tilstand: Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved
at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til apps. Se Ultrastrømbesparende
tilstand for flere oplysninger.
• Appoptimering: Spar på batteriet ved at optimere brugen af batteriet for hver enkelt app.
• Vis strøm på statuslinje: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
• Hurtig kabelopladning: Indstil om du vil bruge den hurtige kabelopladningsfunktion til at
oplade din enhed hurtigt.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lagring.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
117
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
På indstillingsskærmen trykkes på Dato og tid.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner. Når denne funktion er deaktiveret, kan du manuelt indstille dato, tid og
tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
På indstillingsskærmen trykkes på Om enheden.
118
Appendiks
Tilgængelighed
Om Tilgængelighed
Gør telefonen mere tilgængelig med funktioner, som gør enheden nemmere at bruge for
brugere med nedsat syn, hørelse og nedsat bevægelighed i fingrene.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed.
Bruge starttasten til at åbne tilgængelighedsmenuer
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Direkte adgang, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises,
når du trykker tre gange hurtigt på starttasten.
Du kan åbne følgende tilgængelighedsmenuer.
• Tilgængelighed
• Voice Assistant
• Universalomskifter
• Forstørrelsesvindue
• Negative farver
• Gråtoneskala
• Farvejustering
• Interaktionskontrol
119
Appendiks
Voice Assistant (Stemmefeedback)
Aktivere eller deaktivere Voice Assistant
Når du aktiverer Voice Assistant, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner
højt, når du trykker én gang på skærmen.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Voice Assistant, og
derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Enheden starter stemmetilbagemelding.
For at deaktivere Voice Assistant skal du trykke på kontakten og derefter trykke to gange hurtigt
efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.
Når du aktiverer Voice Assistant for første gang, starter selvstudiet efter aktivering. Du kan få det
vist igen ved at trykke på Voice Assistant-hjælp.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender Voice Assistant.
Kontrollere skærmen med fingerbevægelser
Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter Voice Assistant.
Bevægelser med én finger
• Trykke: Oplæs elementet under din finger. For at udforske skærmen skal du placere en finger
på skærmen og flytte den på skærmen.
• Trykke to gange: Åbn det valgte element. Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe
med din finger, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange
på skærmen.
• Dobbelttrykke og holde på skærmen: Flyt et element, eller gå til et tilgængeligt valg.
• Stryge til venstre: Flyt til forrige element.
• Stryge til højre: Flyt til næste element.
• Stryge opad eller nedad: Brug det seneste kontekstuelle menuvalg, eller skift dets
indstillinger. I tilstand med tekstvalg skal du flytte markøren bagud eller fremad for at vælge
tekst.
120
Appendiks
• Stryge til venstre og derefter til højre i én bevægelse: Rul op på skærmen.
• Stryge til højre og derefter til venstre i én bevægelse: Rul ned på skærmen.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Flyt til det første element på skærmen.
• Stryge nedad og derefter opad i én bevægelse: Flyt til det sidste element på skærmen.
Bevægelser med to fingre
• Trykke: Hold pause i eller genoptag stemmefeedback.
• Trykke to gange: Start, hold pause i eller genoptag afspilning.
• Trykke tre gange: Tjek aktuel tid, resterende batteristyrke og tilstand. For at ændre elementer
der læses højt, skal du åbne skærmen apps og trykke på Indstillinger → Tilgængelighed →
Syn → Voice Assistant → INDSTILLINGER → Statuslinjeoplysninger.
• Dobbelttrykke og holde på skærmen: Aktiver eller deaktiver tekstvalgstilstand.
• Stryge til venstre: Flyt til næste side. Klip den valgte tekst i tekstvalgstilstand.
• Stryge til højre: Gå tilbage til forrige side. Indsæt den kopierede tekst i tekstvalgstilstand.
• Stryge opad: Rul nedad i listen. Kopier den valgte tekst i tekstvalgstilstand.
• Stryge nedad: Rul opad i listen. Vælg al tekst i tekstvalgstilstand.
• Stryge i en vilkårlig retning på den låste skærm: Lås skærmen op.
• Stryge nedad fra toppen af skærmen: Åbn informationspanelet.
Bevægelser med tre fingre
• Trykke: Begynd at læse elementer højt fra toppen.
• Trykke to gange: Begynd at læse fra det næste element.
• Trykke tre gange: Læs den senest valgte tekst, og kopier den til udklipsholderen.
• Stryge til venstre eller højre: Åbn den kontekstuelle menu, og rul gennem valgene.
• Stryge opad eller nedad: Skift tekstlæsningen, og vælg granulationen.
121
Appendiks
Bruge den kontekstuelle menu
Når du bruger Voice Assistant, kan du stryge til venstre eller højre med tre fingre. Den
kontekstuelle menu vises, og enheden læser valgene højt. Stryg til venstre eller højre med tre
fingre for at rulle gennem valgene. Når du hører det ønskede valg, skal du stryge opad eller
nedad for at bruge valget eller justere indstillinger for valget. Hvis du f.eks. hører Enhedslydsty.,
kan du justere lydstyrken ved at stryge opad eller nedad.
Tilføje billedmærkater
Du kan føje mærkater til billederne på skærmen. Enheden læser mærkaterne højt, når billederne
er valgt. Føj mærkater til billeder uden mærkat ved at trykke og holde to gange med tre fingre.
Konfigurere indstillinger for Voice Assistant
Konfigurer indstillinger for Voice Assistant for nemheds skyld.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Voice Assistant →
INDSTILLINGER.
• Talelydstyrke: Vælg lydstyrken for stemmefeedback.
• Talehastighed: Vælg en hastighed for stemmetilbagemelding.
• Toneændringer: Indstil enheden til at læse tekst højt med et ændret toneleje, mens du
bruger et tastatur.
• Tastaturfeedback: Indstil enheden til at læse elementet under din finger højt ved brug af
tastaturet.
• Tal, mens skærmen er slukket: Indstil enheden til at læse meddelelser højt, når skærmen er
slukket.
• Brug nærhedssensor: Indstil enheden til at stoppe stemmetilbagemelding midlertidigt, hvis
du placerer din hånd over sensoren øverst på enheden.
• Ryst f. at forts. læsning: Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du
ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for rystehastigheder.
122
Appendiks
• Læs fonetisk alfabet højt: Indstil enheden til at sige et ord, der begynder med det bogstav,
du trykker og holder på tastaturet.
• Læs hints om forbrug højt: Indstil enheden til at læse hints om forbrug højt, når du vælger
et element ved at stryge.
• Vibrationsfeedback: Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
• Tilbagemelding med lyd: Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen,
såsom når du ruller med skærmen m.m.
• Fokuser på stemmelyd: Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden
oplæser et element.
• Lydstyrke for tilbagemelding med lyd: Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du
berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis Tilbagemelding med
lyd er aktiveret.
• Stor markør: Indstil enheden til at gøre rammen af den firkantede markør, der vises, når du
trykker på elementer, tykkere.
• Feedback for Tilbage og Seneste: Indstil enheden til at give stemmefeedback, når du
trykker én gang på
eller . Tryk på
eller
to gange for at aktivere dem.
• Hurtigmenu: Vælg kontekstuelle menupunkter, der skal vises, når du stryger til venstre eller
højre med tre fingre.
• Administrer tilpassede mærkater: Administrer de mærkater, du har tilføjet.
• Statuslinjeoplysninger: Vælg elementer, der skal læses højt, når du trykker på skærmen tre
gange med to fingre.
• Udviklingsindstillinger: Indstil valgmuligheder for appudvikling.
Bruge enheden med skærmen slukket
Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver
privat. Skærmen tænder ikke, når du trykker på starttasten eller skærmen. Aktiverede funktioner
slukker ikke, når skærmen slukker.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Mørk skærm for at aktivere det. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved
at trykke to gange på tænd/sluk-tasten.
123
Appendiks
Oplæse adgangskoder
Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens Voice
Assistant er aktiveret.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Sig adgangskoder for at aktivere det.
Indstille tekst-til-tale-funktioner
Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice Assistant er aktiveret,
såsom sprog, hastighed m.m.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Tekst-til-tale, og
derefter anvendes følgende funktioner:
• Foretrukken TTS-program: Vælg en enhed til tekst-til-tale-funktionen.
• Talehastighed: Juster hastigheden for tekst-til-tale-funktionen.
• Status for standardsprog: Se status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.
Indtaste tekst ved brug af tastaturet
For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to
gange et vilkårligt sted på skærmen.
Hvis du vil aktivere den hurtige indtastningsfunktion, skal du åbne skærmen apps, trykke på
Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykke på Hurtigt tastinput for at aktivere
det.
Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når
du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og
enheden oplæser teksten.
Hvis Hurtigt tastinput ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og
derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen.
Indtastning af yderligere tegn
Tryk og hold på en tast på tastaturet for at indtaste flere tegn for tasten. Der vises et pop opvindue over tasten med de tilgængelige tegn. For at vælge et tegn skal du trække med fingeren i
pop op-vinduet, indtil du hører det ønskede tegn, og derefter slippe med fingeren.
124
Appendiks
Syn
Føje diktafonoptagelser til stemmemærkater
Du kan bruge stemmemærkater til at skelne mellem genstande med lignende former ved at
sætte mærkater på dem. Du kan optage og knytte en diktafonoptagelse til et NFC-aktiveret
stemmemærkat. Diktafonoptagelsen afspilles, når du anbringer din enhed i nærheden af
mærkatet.
Tænd NFC-funktionen før brug af denne funktion.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Stemmemærkat.
Diktafonen starter.
2 Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
3 Når du er færdig med at optage, tryk på UDFØRT for at stoppe.
4 Hold bagsiden af din enhed over stemmemærkatet.
Informationerne i stemmeoptagelsen bliver skrevet til stemmemærkatet.
Tilpasse skriftstørrelsen
Skift den skriftstørrelse, der vises på skærmen. Det er eventuelt ikke muligt at indstille
skriftstørrelsen til Meget stor i visse apps.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Skriftstørrelse.
Brug af skrifttype med høj kontrast
Juster farven og omridset af skrifttyper for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Skrifttyper m. høj kontr. for at aktivere det.
125
Appendiks
Brug af tastatur med høj kontrast
Gør Samsung-tastaturet
​​
større og skift de centrale farver for at øge kontrasten mellem teksten og
baggrunden.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Tastatur med høj kontrast for at aktivere det.
Visning af knapformer
Vis knapformer med skraverede baggrunde for at få dem til at skille sig ud.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Vis knapformer for at aktivere det.
Anvende forstørrelsesglas
Aktiver et forstørrelsesglas for at zoome ind på skærmen, og se indholdet i en større udgave.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Forstørrelsesvindue,
og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Forstørrelsesglasset vises på skærmen.
Træk forstørrelsesglasset til det sted, hvor du vil zoome ind på skærmen.
Forstørre skærmen
Forstør skærmen, og zoom ind på et bestemt område.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Bevægelser til
forstørrelse, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
• Zoom ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område.
Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage til almindelig visning.
• Udforsk skærmen ved at rulle: Brug to eller flere fingre til at rulle gennem den forstørrede
skærm.
• Justering af zoomforholdet: Knib to eller flere fingre sammen på den forstørrede skærm, eller
spred fingrene fra hinanden.
126
Appendiks
Du kan også forstørre skærmen midlertidigt ved at trykke tre gange på skærmen og holde
på den. Udforsk skærmen ved at trække fingeren hen over skærmen uden at lade den slippe
skærmen. Slip skærmen med fingeren for at vende tilbage til normal visning.
• Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
• Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. Telefon og
Lommereg. blive påvirket.
Ændre skærmen til gråtonetilstand
Vis farver på skærmen som gråtoner.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Gråtoneskala for at aktivere det.
Vise skærmfarver negativt
Forbedr skærmsynligheden, og hjælp brugere til nemmere at genkende tekst på skærmen.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn, og derefter trykkes på
kontakten Negative farver for at aktivere det.
Farvejustering
Juster hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden.
Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Farvejustering, og
derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre
farvejusteringen.
127
Appendiks
Hørelse
Lyddetektorer
Indstil enheden til at vibrere ved registrering af dørklokken eller babygråd.
Babygrådsdetektor
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Lyddetektorer, og
derefter trykkes på kontakten Babygrådsdetektor for at aktivere det. Enheden vibrerer, når den
registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.
Dørklokkedetektor
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Lyddetektorer,
og derefter trykkes på kontakten Dørklokkedetektor for at aktivere det.
2 Tryk på
for at optage lyden fra din dørklokke.
Enheden vil registrere og optage dørklokken.
3 Tryk på
, og ring med dørklokken for at tjekke, om den optages korrekt. Tryk på OK, når
enheden registrerer lyden fra dørklokken.
Tryk på Skift lyd af dørklokke for at skifte dørklokkelyd.
Enheden vibrerer, når den registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.
Indstille kameralys ved meddelelse
Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse, og derefter trykkes på
kontakten Kameralys ved meddelelse for at aktivere det.
Deaktivere alle lyde
Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons
stemme under et opkald.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse, og derefter trykkes på
kontakten Deaktiver alle lyde for at aktivere det.
128
Appendiks
Indstillinger for undertekster
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Samsungundertekster (CC) eller Google-undertekster (CC), og derefter trykkes på kontakten for at
aktivere det.
Vælg en indstilling for at konfigurere indstillingerne for undertekster.
Justere lydbalancen
Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.
1 Slut et headset til enheden, og tag det på.
2 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse.
3 Træk justeringsbjælken under Venstre/højre lydbalance, og juster lydbalancen.
Monolyd
Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle headsethøjttalere. Brug denne
funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge et enkelt ørestykke
fra headsettet.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse, og derefter trykkes på
kontakten Monolyd for at aktivere det.
129
Appendiks
Færdighed og interaktion
Universalomskifter
Du kan styre touchskærmen ved at tilslutte en ekstern omskifter, ved at trykke på skærmen eller
ved at anvende hovedbevægelser og ansigtsgestik.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion
→ Universalomskifter, og derefter trykkes på omskifteren for at aktivere det. Hvis
universalomskifterne ikke er registreret på enheden, skal du trykke på TILFØJ OMSKIFTER og
indstille omskiftere til at styre enheden.
For at aktivere funktionen til universalomskiftere skal enheden genkende mindst én
universalomskifter.
For at indstille omskiftere til at styre enheden skal du trykke på INDSTILLINGER → Omskiftere.
For at deaktivere denne funktion skal du trykke tre gange på starttasten.
Assistentmenu
Vise hjælpegenvejsikonet
Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet for adgang til apps, funktioner og indstillinger. Du
kan nemt styre enheden ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion
→ Assistentmenu.
2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
3 Tryk på Styrende hånd for at flytte hjælpegenvejsikonet til en bekvem placering.
130
Appendiks
Åbne hjælpemenuer
Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang til hjælpemenuerne fra
en hvilken som helst skærm.
Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige
menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler, eller stryg op eller ned for at vælge
andre menuer.
Bruge markøren
Tryk på Markør på hjælpemenuen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på
touchområdet. Træk derefter fingeren over touchområdet for at bevæge markøren. Du kan også
trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.
Brug følgende funktioner:
• /
: Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
• /
: Rul op eller ned på skærmen.
• : Forstør det område, hvor markøren er placeret.
• : Flyt touchområdet til en anden placering.
• : Luk touchområdet.
For at ændre markørindstillinger skal du åbne skærmen apps, trykke på Indstillinger →
Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu. Tilpas derefter indstillingerne
i Indst. for touchpad og markør.
Bruge udvidede hjælpemenuer
Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion →
Assistentmenu → Assistent plus, tryk på kontakten for at aktivere det og vælg derefter apps.
131
Appendiks
Nem aktivering af skærm
Brug luft-håndbevægelsesfunktionen til at aktivere skærmen ved at bevæge hånden over
sensoren øverst på enheden. Du kan tænde for skærmen uden at trykke på en tast. Når du bruger
denne funktion, skal du anbringe enheden på en plan flade med skærmen vendende opad eller
holde den fast, så den ikke bevæger sig.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion →
Nem aktivering af skærm, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
Tryk og hold-forsinkelse
Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion →
Tryk og hold-forsinkelse, og derefter vælges en indstilling.
Interaktionskontrol
Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger,
mens der anvendes apps.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når du aktiverer Nem lydløs, Smart-varsel, eller
Direkte opkald.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion
→ Interaktionskontrol.
2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
3 Tryk og hold på starttasten og lydstyrketasten samtidigt, mens der anvendes en app.
4 Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
5 Tryk på KLAR.
Enheden viser det begrænsede område. Det begrænsede område reagerer ikke på
berøringer, og enhedens fysiske taster deaktiveres.
For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke og holde på starttasten og
lydstyrketasten samtidigt.
132
Appendiks
Retningslås
Opret en retningskombination for at låse skærmen op.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Retningslås, og derefter
trykkes på kontakten for at aktivere det.
2 Træk din finger op, ned, til venstre eller højre mere end fire gange, og tryk derefter på
FORTSÆT.
3 Tegn retningskombinationen igen for at bekræfte den, og tryk på BEKRÆFT.
4 Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme kombinationen.
Meddelelsespåmindelse
Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har kontrolleret i intervallet.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Meddelelsespåmindelse, og
derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
For at indstille enheden til at vibrere når du har ulæste meddelelser, skal du trykke på kontakten
Vibrer for at aktivere det.
For at indstille et interval mellem påmindelser, skal du trykke på Påmindelsesinterval.
For at indstille apps til at varsle dig med meddelelser, skal du vælge apps under Vis meddelelser
fra.
Besvare eller afslutte opkald
Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Besvare og afslutte opkald.
Vælg den ønskede metode.
133
Appendiks
Bruge enkelt tryk-tilstand
Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på knappen for at stoppe
alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed, og derefter trykkes på kontakten
Tilstanden Enkelt tryk for at aktivere det.
Administrere tilgængelighedsindstillinger
Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil
Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed →
Importer/Eksporter → Eksporter til Mine filer.
Importere en tilgængelighedsindstillingsfil
Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed →
Importer/Eksporter → Importer fra Mine filer. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på
UDFØRT. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.
Dele tilgængelighedsindstillingsfiler
Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Del
via. Vælg derefter tilgængelighedsfilerne, og tryk på UDFØRT. Vælg en delingsmetode, og følg
vejledningen på skærmen for at dele filerne.
134
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
135
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for
enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard
→ NULSTIL ENHED → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at
lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
136
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det udgående telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
137
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil
eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke
bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et
af Samsungs servicecentre.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
138
Appendiks
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
139
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
140
Appendiks
Fjerne batteriet
• Hvis batteriet skal fjernes, skal du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de
medfølgende instruktioner.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
1 Fjern SIM-kortholderen fra enheden.
2 For at blødgøre det klæbestof der fastgør bagdækslet på hovedenheden, skal enheden
opvarmes til et kontrolleret niveau i et dedikeret temperaturstyret kammer.
Sæt et afmonteringsværktøj med sugekop på den nederste ende af baghuset og mens du
holder forsvarligt fat i enheden, trækker du bagdækslet bort fra bunden og opad.
3 Løsn og fjern skruerne på placeringspunkterne, og fjern chassiset.
4 Frakobl batteriforbindelsespunktet og skub forsigtigt batteriet bort fra enhedens hoveddel.
141
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2016 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF