Samsung | SM-A310F | Samsung Galaxy A3 (2016) Bruksanvisning (Nougat)

SM-A310F
SM-A510F
Bruksanvisning
Swedish. 05/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
Program
4
5
47 Installera eller avinstallera program
49Telefon
53Kontakter
57Meddelanden
59Internet
60E-post
61Kamera
71Galleri
75Kalender
76 S Health
79 S Voice
81Musik
82Video
82Röstinspelning
84 Mina filer
85Memo
86Klocka
87Kalkylator
88Radio
89Google-program
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
8 Förpackningens innehåll
9Enhetslayout
12Batteri
15 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
17Minneskort
19 Slå på och av enheten
19 Styra pekskärmen
22Hemskärm
28Låsskärm
29Aviseringspanel
31 Ange text
33Skärmbild
34 Öppna program
34 Flera fönster
38 Samsung Account
39 Överföra data från din gamla enhet
42 Enhets- och datahantering
44Delningsfunktioner
46Nödläge
2
Innehållsförteckning
Inställningar
91Inledning
91Anslutning
102 Ljud och vibration
103Aviseringar
103Display
105 Bakgrunder och teman
105 Avancerade funktioner
107Enhetsunderhåll
109Program
109 Låsskärm och säkerhet
113 Moln och konton
115Google
115Tillgänglighet
116 Allmän hantering
116Programvaruuppdatering
117Bruksanvisning
117 Om telefonen
Bilaga
118Felsökning
123 Ta bort batteriet
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö den används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardprogram som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
4
Grunder
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska
radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCCidentifieringsnummer. Du visar FCC-identifieringsnumret genom att trycka på Program →
Inställningar → Om telefonen → Batteriinformation.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
Situationer då enheten överhettas samt lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddaren sluta ladda.
5
Grunder
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella program som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln
är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av
Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller program som kräver mer ström eller använder dem under
en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella program som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och program du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
• När du använder program som kräver mer ström eller då program används under en längre
period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera program körs i bakgrunden).
– – När du använder flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar program samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder ett navigeringsprogram.
6
Grunder
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder ett navigeringsprogram i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt
solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan program som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om
enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng program som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte
används.
• Ta bort onödiga filer eller program som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte
använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter.
Enhetsbegränsningar när enheten överhettas
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten blir varmare än normalt visas ett meddelande om att enheten är överhettad.
För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandans hastighet
och batteriladdningen avbryts. Program som körs stängs och du kan bara ringa nödsamtal
tills enheten har svalnat.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period visas ett
avstängningsmeddelande. Stäng av enheten och vänta tills den svalnat.
7
Grunder
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
8
Grunder
Enhetslayout
– – Typ 1 (SM-A310F):
Högtalare
Mikrofon
Närhets-/ljussensor
Främre kamera
Strömknapp
Pekskärm
SIM-/minneskortsfack
Hemknapp
Knapp för senaste
Bakåtknapp
Uttag för headset
Mikrofon
Flerfunktionsuttag
Högtalare
Bakre kamera
GPS-antenn
Volymknapp
NFC-antenn
Fotolampa
Huvudantenn
9
Grunder
– – Typ 2 (SM-A510F):
Högtalare
Mikrofon
Främre kamera
Närhets-/ljussensor
Strömknapp
Pekskärm
SIM-/minneskortsfack
Hemknapp
(Fingeravtryckssensor)
Knapp för senaste
Bakåtknapp
Uttag för headset
Mikrofon
Flerfunktionsuttag
Högtalare
Bakre kamera
GPS-antenn
Volymknapp
NFC-antenn
Fotolampa
Huvudantenn
10
Grunder
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du monterar ett metallskydd på enheten
– – Om du täcker enhetens antenn med dina händer eller med något föremål medan
du använder vissa funktioner, som samtal eller mobildataanslutningen
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhets-/ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd eller
dekaler. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
• Färgerna på den rundade skärmen kan variera beroende på vinkeln.
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
Senaste
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
programmen.
• Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta delad skärm-vyn.
• Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.
Hem
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck och håll nedtryckt för att starta Google.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
11
Grunder
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts under en
längre tid.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut USB-kabeln till enhetens
flerfunktionsuttag.
2 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
3 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren
från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
12
Grunder
Visa uppskattad laddningstid
Under laddningen går du till hemskärmen och trycker lätt på Program → Inställningar →
Enhetsunderhåll → Batteri.
Den faktiska laddningstiden kan variera beroende på statusen på din enhet samt
laddningsförhållandena. Den uppskattade laddningstiden visas eventuellt inte när du
laddar enheten i mycket kalla eller varma miljöer.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på
strömknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga program.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av program som måste synkroniseras, t.ex.
e-postmeddelanden.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en
anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
13
Grunder
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
Energisparläge
Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
1 På hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Enhetsunderhåll → Batteri
→ MELLAN.
2 Tryck lätt på ANPASSA för att ändra energisparinställningarna innan energisparläget
aktiveras.
3 Tryck lätt på ANVÄND.
Maximalt energisparläge
I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen genom att tillämpa det mörka
temat och begränsa de program och funktioner som finns tillgängliga. Nätverksanslutningar,
förutom mobilnätverket, inaktiveras.
1 På hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Enhetsunderhåll → Batteri
→ MAX.
2 Tryck lätt på ANPASSA för att ändra energisparinställningarna innan maximalt
energisparläge aktiveras.
3 Tryck lätt på ANVÄND.
När du har aktiverat maximalt energisparläge går du till hemskärmen och trycker lätt på
och väljer ett program som ska användas. Om du vill radera ett program, trycker du lätt på →
Redigera och markerar ett program med .
Inaktivera det maximala energisparläget genom att trycka lätt på → Inaktivera Maximalt
energisparläge.
Uppskattad batterianvändningstid kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
14
Grunder
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
• Använd endast ett nano-SIM-kort.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
1
2
3
4
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
15
Grunder
3 Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
4 Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det.
Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5 Sätt tillbaka facket på dess plats.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
4 Sätt tillbaka facket på dess plats.
16
Grunder
Minneskort
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
1
2
3
17
4
Grunder
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
3 Placera ett minneskort i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
4 Sätt tillbaka facket på dess plats.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.
På hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Enhetsunderhåll → Lagring →
→ Lagringsinställningar → SD-kort → AVMONTERA.
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
3 Ta bort minneskortet.
4 Sätt tillbaka facket på dess plats.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det
kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten
skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning
av skadade minneskort, inklusive dataförlust.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Enhetsunderhåll → Lagring →
→ Lagringsinställningar → SD-kort → Format → FORMATERA.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
18
Grunder
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Starta om enheten
Om enheten slutar svara ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt
i mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
Volym ned-knapp
Strömknapp
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder
eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder
enheten.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
19
Grunder
Trycka lätt
Tryck lätt med fingret för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna
tillgängliga alternativ.
Dra
Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad
plats.
20
Grunder
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.
Svepa
Svep åt höger eller vänster på hemskärmen eller programskärmen för att visa andra paneler.
Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, t.ex.
kontakter.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem
närmare varandra för att zooma ut.
21
Grunder
Hemskärm
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till program med mera.
Visa andra paneler genom att dra åt vänster eller höger eller trycka lätt på en av
skärmindikatorerna längst ner på skärmen.
Hemskärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
En widget
Ett program
En mapp
Nyhetsskärmindikator. Visa de
senaste artiklarna i olika
kategorier.
Skärmindikatorer
Programskärmsikon
Favoritprogram
22
Grunder
Hemskärmsalternativ
Öppna tillgängliga alternativ genom att trycka på ett tomt område på hemskärmen och hålla det
nedtryckt eller nypa ihop fingrarna på skärmen. Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga
till, radera eller ordna om panelerna på hemskärmen. Du kan också ställa in bakgrunden för
hemskärmen, lägga till widgetar på hemskärmen med mera.
• Bakgrunder och teman: Byt enhetens bakgrund, tema eller ikoner.
• Widgetar: Lägg till widgetar på hemskärmen. Widgetar är små program som startar specifika
programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.
• Skärmrutnät: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på hemskärmen och
på programskärmen.
Lägga till objekt
Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet
eller mappen till hemskärmen.
Lägg till widgetar genom att hålla ett tomt område på hemskärmen lätt nedtryckt, trycka lätt på
Widgetar, hålla en widget lätt nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.
23
Grunder
Flytta objekt
Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.
Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill ta bort ett program på ett enklare sätt trycker du lätt på ett objekt och håller nedtryckt
och drar det sedan till Flytta program längst upp på skärmen. Objektet flyttas då till panelen
längst upp på skärmen. Dra åt höger eller vänster för att flytta till en annan panel och dra
objektet till en ny plats.
Ta bort objekt
Håll ett objekt nedtryckt och dra det sedan till Ta bort genväg eller Ta bort längst upp på
skärmen.
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande program där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
1 Tryck lätt på ett program på hemskärmen och håll nedtryckt och dra det sedan över ett
annat program.
2 Släpp programmet när en mappram visas runt programmen.
En ny mapp som innehåller de valda programmen skapas.
3 Tryck lätt på Ange mappnamn och ange ett mappnamn.
Ändra mappfärg genom att trycka lätt på
.
Lägg till fler program i mappen genom att trycka lätt på LÄGG TILL, markera programmen
och sedan trycka lätt på LÄGG TILL. Du kan även lägga till ett program genom att dra det till
mappen på hemskärmen.
24
Grunder
Flytta program från en mapp till hemskärmen genom att trycka lätt på mappen och sedan dra ett
program till hemskärmen.
Ta bort program i en mapp genom att trycka lätt på mappen och sedan dra det program du vill
ta bort till Ta bort genväg längst upp på skärmen.
Hantera paneler
Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område
på hemskärmen.
Lägg till en panel genom att dra åt vänster och sedan trycka lätt på
.
Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till
en ny plats.
Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den
till Ta bort högst upp på skärmen.
Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på
.
Använda snabbalternativ
På hemskärmen håller du nedtryckt på en programikon eller mapp för att snabbt få åtkomst till
alternativ.
Programskärmen
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen trycker du lätt på Program för att öppna programskärmen. Visa andra paneler
genom att dra åt höger eller vänster eller välja en skärmindikator längst ner på skärmen.
Programskärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
Flytta objekt
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
På programskärmen trycker du lätt på → Redigera. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till
en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
25
Grunder
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande program där för att snabbt få åtkomst till och öppna de
program du vill ha.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
1 På programskärmen trycker du lätt på → Redigera.
2 Håll ett program lätt nedtryckt och dra det över ett annat program.
3 Släpp programmet när en mappram visas runt programmen.
En ny mapp som innehåller de valda programmen skapas.
4 Tryck lätt på Ange mappnamn och ange ett mappnamn.
Ändra mappfärg genom att trycka lätt på
.
Lägg till fler program i mappen genom att trycka lätt på LÄGG TILL, markera programmen
och sedan trycka lätt på LÄGG TILL. Du kan även lägga till ett program genom att dra det till
mappen på programskärmen.
Ta bort en mapp genom att trycka
på mappen. Endast den mappen tas bort. Mappens
program placeras då på programskärmen.
Sortera om objekt
Du kan sortera om objekt i alfabetisk ordning på programskärmen.
På programskärmen trycker du lätt på → Sortera → Alfabetisk ordning.
26
Grunder
Söka efter objekt
Du kan söka efter program på programskärmen eller i Galaxy Apps eller Play Butik.
På programskärmen anger du tecken i sökfältet. Enheten söker då efter och visar de objekt som
innehåller de tecken du angav.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet (LTE-aktiverade modeller)
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
27
Grunder
Ikon
Betydelse
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Skärmen är låst med Dra, som är standardskärmlåsmetoden.
Tryck på strömknappen eller hemknappen och dra i valfri riktning för att låsa upp skärmen.
Om du vill ändra skärmlåsmetod går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar →
Låsskärm och säkerhet → Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod ett lösenord eller fingeravtryck för skärmlåsmetoden kan du
skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När
du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp
den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
28
Grunder
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. På programskärmen trycker
du lätt på Inställningar → Låsskärm och säkerhet → Inställningar för Säkert lås och
trycker lätt på reglaget för Autom. fabriksåterställ. för att aktivera funktionen.
Aviseringspanel
Använda aviseringspanelen
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan öppna aviseringspanelen när skärmen är låst.
29
Grunder
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Starta Inställningar.
Snabbinställningsknappar
Tryck lätt på en avisering och utför
olika åtgärder.
Ta bort alla aviseringar.
Blockera aviseringar från program.
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Ändra funktionsinställningar genom att trycka på texten under varje knapp. Visa fler detaljerade
inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller en knapp
nedtryckt och drar den till en annan plats.
30
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa
anteckningar och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Radera ett föregående tecken.
Ange symboler.
Hoppa till nästa rad.
Ändra
tangentbordsinställningarna.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → HANTERA INMATNINGSSPRÅK och välj sedan de språk
du ska använda. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom
att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på → Språk och typer, välj ett språk och välj sedan den tangentbordslayout som
ska användas.
På 3x4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att
trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
31
Grunder
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Tryck lätt på och håll nedtryckt för att använda olika funktioner. Beroende på vilken funktion
som senast användes kan det hända att andra ikoner än ikonen visas.
• : Ange text med rösten.
Ändra
röstinmatningsinställningarna.
Starta och pausa röstinmatning av
text.
• : Lägg till ett objekt från urklipp.
• : Ange känsloikoner.
• : Ändra tangentbordet för enhandsanvändning.
• : Ändra tangentbordsinställningarna.
Kopiera och klistra in
1 Håll ner texten.
2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
all text.
3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
32
Grunder
Ordbok
Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.
1 Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Om ordet du vill slå upp inte väljs, drar du
eller
för att välja den önskade texten.
2 Tryck lätt på Ordbok eller Mer → Ordbok i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på Gå till hantera
ordböcker →
bredvid en ordbok för att hämta den.
3 Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för
att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på för att lägga till ordet i din
lista över favoritord alternativt trycker du lätt på Webbsökning för att använda ordet som ett
sökord.
Skärmbild
Ta en skärmbild medan du använder enheten.
Håll hemknappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Du kan visa tagna bilder i Galleri.
Du kan även ta skärmbilder genom att dra handen åt höger eller vänster över skärmen. Om den
här funktionen inte är aktiverad öppnar du programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Avancerade funktioner → Dra handflatan för skärmbild och trycker lätt på reglaget för att
aktivera funktionen.
Det går inte att ta en skärmbild när vissa program och funktioner används.
33
Grunder
Öppna program
På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.
Öppna ett program i listan över senast använda program genom att trycka lätt på
ett fönster med ett nyligen använt program.
och välja
Stänga ett program
Tryck lätt på
och tryck lätt på eller dra ett fönster med ett nyligen använt program åt höger
eller vänster för att stänga det. Stäng alla program som körs genom att trycka lätt på STÄNG
ALLA.
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två program samtidigt i delad skärm-vyn.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
34
Grunder
Delad skärm-vy
1 Tryck lätt på för att öppna listan över senast använda program.
2 Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på i ett fönster med ett nyligen använt program.
Det valda programmet startas i det övre fönstret.
3 I det nedre fönstret drar du uppåt eller nedåt för att välja ett annat program att starta.
Om du vill starta program som inte finns i listan över senast använda program trycker du på
FLER PROG. och väljer ett program.
35
Grunder
Använda ytterligare alternativ
Tryck på fältet mellan programfönstren för att komma åt fler alternativ.
Byt plats på programfönster.
Stäng det program som är
valt för tillfället.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan programfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
36
Grunder
Dela text eller bilder mellan fönster
Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt
i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
Minimera den delade skärmvyn
Tryck på hemknappen för att minimera den delade skärmvyn. Ikonen visas i statusfältet.
Programmet i det nedre fönstret stängs och programmet i det övre fönstret förblir aktivt i den
minimerade delade skärmvyn.
Stäng den minimerade delade skärmvyn genom att öppna aviseringspanelen och trycka på
ikonen på aviseringen för flera fönster.
Maximera ett fönster
Tryck på ett programfönster och dra fältet mellan programfönstren till skärmens övre eller nedre
kant.
37
Grunder
Samsung Account
Inledning
Ditt Samsung Account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats. När ditt
Samsung Account väl är registrerat kan du använda program som tillhandahålls av Samsung,
utan att logga in på ditt konto.
Skapa ditt Samsung Account med din e-postadress.
Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung
Account. Om du vill ha mer information om Samsung Account öppnar du programskärmen och
trycker lätt på Inställningar → Moln och konton → Konton → Samsung account → Hjälp.
Registrera ditt Samsung Account
Registrera ett nytt Samsung Account
Om du inte har något Samsung Account ska du skapa ett.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Moln och konton → Konton →
Lägg till konto.
2 Tryck lätt på Samsung account → SKAPA KONTO.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
Registrera ett befintligt Samsung Account
Om du redan har ett Samsung Account ska du registrera det på enheten.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Moln och konton → Konton →
Lägg till konto.
2 Tryck lätt på Samsung account → LOGGA IN.
3 Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på LOGGA IN.
Om du glömmer bort din kontoinformation trycker du lätt på Har du glömt ditt ID eller
lösenord? Du hittar kontoinformationen när du anger den information som krävs och den
säkerhetskod som visas på skärmen.
38
Grunder
Ta bort ditt Samsung Account
När du tar bort ditt registrerade Samsung Account från enheten kommer även dina data, till
exempel kontakter och evenemang, att tas bort.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Moln och konton → Konton.
2 Tryck lätt på Samsung account och tryck lätt på det konto som ska tas bort.
3 Tryck lätt på → Inställningar → Ta bort konto → TA BORT KONTO → OK.
4 Ange lösenordet för ditt Samsung Account och tryck sedan på TA BORT KONTO.
Överföra data från din gamla enhet
Du kan överföra kontakter, bilder och andra data från en gammal enhet till din enhet via Smart
Switch eller Samsung Cloud.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Överför data via Smart Switch
Du kan överföra data från en gammal enhet till en ny enhet via Samsung Smart Switch.
Följande versioner av Samsung Smart Switch är tillgängliga.
• Mobilversion: Överför data mellan mobila enheter. Det här programmet kan hämtas från
Play Butik.
• Datorversion: Överför data mellan enheten och en dator. Det här programmet kan hämtas
från www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
39
Grunder
Överföra data trådlöst via Wi-Fi Direct
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1 På båda enheterna hämtar och installerar du Smart Switch från Play Butik.
2 Placera enheterna nära varandra.
3 Starta Smart Switch på båda enheterna.
4 På den gamla enheten trycker du lätt på TRÅDLÖS → SKICKA → ANSLUT.
5 På enheten trycker du lätt på TRÅDLÖS → TA EMOT och väljer den gamla enhetstypen.
6 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
Överföra säkerhetskopierade data från en dator
Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av programmet
Smart Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla
enheten till en dator och importera dessa data till enheten.
40
Grunder
1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
2 Starta Smart Switch på datorn.
Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en
dator med hjälp av ett program som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan
till steg fem.
3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla
sedan bort den gamla enheten från datorn.
5 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.
Överföra data via Samsung Cloud
Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till Samsung Cloud och återställ dina data till
enheten. Du måste registrera dig för och logga in på ditt Samsung Account för att använda
Samsung Cloud. Se Samsung Account för mer information.
1 Återställ dina data till ditt Samsung Account från din gamla enhet.
2 Tryck lätt på Program → Inställningar → Moln och konton → Samsung Cloud → Återställ
på din enhet.
3 Tryck lätt på och välj en annan enhet i enhetslistan.
4 Markera datatyperna du vill återställa och tryck lätt på ÅTERSTÄLL NU.
41
Grunder
Enhets- och datahantering
Ansluta enheten till en dator för dataöverföring
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan
data förloras eller så kan enheten skadas.
Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut
enheten direkt till datorns USB-port.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på Mediefiler överförs via USB → Överför
mediefiler.
Om datorn inte identifierar enheten trycker du lätt på Överför bilder.
3 Tryck lätt på TILLÅT för att ge datorn åtkomst till enhetens data.
När datorn identifierar enheten visas den i Min dator.
4 Överför filer mellan enheten och datorn.
Uppdatera enheten
Enheten kan uppdateras till den senaste programvaran.
Uppdatera trådlöst
Enheten kan uppdateras direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware overthe-air).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Programvaruuppdatering → Hämta
uppdateringar manuellt.
När du trycker lätt på reglaget för Hämta uppdateringar automatiskt för att aktivera
funktionen kommer uppdateringar att hämtas när enheten är ansluten till ett Wi-Finätverk.
42
Grunder
Uppdatera med Smart Switch
Anslut enheten till en dator och uppdatera enheten till den senaste programvaran.
1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta och installera Smart Switch.
2 Starta Smart Switch på datorn.
3 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
4 Om en programvaruuppdatering är tillgänglig följer du anvisningarna på skärmen för att
uppdatera enheten.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppdateras.
• När du uppdaterar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du
gör det kan det störa uppdateringsprocessen. Koppla ifrån alla andra medieenheter
från datorn innan uppdateringen.
Säkerhetskopiera och återställa data
Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten.
Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma åt den senare. Du måste logga in
på ditt Google konto eller Samsung Account för att säkerhetskopiera eller återställa data. Se
Samsung Account och Konton för mer information.
Använda ett Samsung Account
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Moln och konton → Säkerhetsk.
och återställ → Inställningar för säkerhetskopiering för ditt Samsung Account, tryck lätt på
reglagen bredvid de objekt du vill säkerhetskopiera för att aktivera dem och tryck sedan lätt på
SÄKERHETSKOPIERA NU.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud. Se Samsung Cloud för mer information.
Ställ in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt genom att trycka lätt på reglaget för
Automatisk säkerhetskopiering för att aktivera funktionen.
Återställ säkerhetskopierade data från Samsung Cloud med ett Samsung Account genom
att trycka lätt på Återställ. Välj en enhet och de datatyper du vill återställa och tryck lätt på
ÅTERSTÄLL NU. Valda data återställs då till enheten.
43
Grunder
Använda ett Google-konto
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Moln och konton → Säkerhetsk.
och återställ och tryck lätt på reglaget för Säkerhetskopiera data så att ditt Google Account
aktiverar funktionen. Tryck lätt på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som
säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data med hjälp av ett Google-konto trycker du lätt på reglaget för
Automatisk återställning för att aktivera funktionen. När du installerar om program kommer
säkerhetskopierade inställningar och data att återställas.
Göra en dataåterställning
Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se Säkerhetskopiera och återställa data för
mer information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmän hantering → Återställ →
Återställning till fabriksdata → ÅTERSTÄLL → TA BORT ALLT. Enheten startas om automatiskt.
Delningsfunktioner
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
44
Grunder
3 Tryck lätt på Dela och välj en delningsmetod såsom Bluetooth och e-post.
Du kan även använda följande alternativ:
• Länkdelning: Överför innehåll till Samsung-servern och dela länken och åtkomstkoden
med andra personer, även de som inte är sparade bland dina kontakter. Om du vill
använda den här funktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
• Överför filer till enhet: Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller
Bluetooth. Visningsinställningarna måste aktiveras på enheterna.
• Visa inneh. på: Visa enhetens innehåll på en större skärm via en trådlös anslutning.
Om du har en kommunikations- eller delningsmapp visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande program väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är
aktiverad öppnar du programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Avancerade
funktioner och sedan trycker du lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera
funktionen.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att dela bilden med andra.
När bilden skickas till mottagarna visas en avisering på deras enheter. Tryck lätt på aviseringen för
att visa eller hämta bilden.
45
Grunder
Nödläge
Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa program och funktioner
begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra,
skicka ut ett nödlarm med mera.
Håll strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Nödläge.
Öppna ytterligare alternativ.
Aktivera fotolampan.
Aktivera ljudalarm.
Skicka din platsinformation till
någon i ett meddelande.
Ring ett samtal.
Surfa på internet.
Lägg till fler program som du vill
använda.
Återstående batteriladdning och
användningstid
Ring ett nödsamtal.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
Inaktivera nödläge
Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på → Inaktivera Nödläge. Alternativt håller du
strömknappen nedtryckt och trycker sedan lätt på Nödläge.
46
Program
Installera eller avinstallera program
Galaxy Apps
Köp och hämta program. Du kan hämta program som är specialanpassade för Samsung Galaxyenheter.
Tryck lätt på Samsung → Galaxy Apps på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Det här programmet kan visas på programskärmen beroende på region eller operatör.
Installera program
Bläddra bland program efter kategori, eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på → Inställningar
→ Uppdatera program automatiskt och välja ett alternativ.
Play Butik
Köp och hämta program.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Installera program
Bläddra bland program efter kategori eller sök efter program med hjälp av nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välja ett alternativ.
47
→
Program
Hantera program
Avinstallera eller inaktivera program
På programskärmen trycker du lätt på → Redigera. Ikonen
visas på programmen som
du kan inaktivera eller avinstallera. Välj ett program och tryck lätt på INAKTIVERA eller OK.
Alternativt kan du trycka lätt på Inställningar → Program, välja ett program och sedan trycka
lätt på INAKTIVERA eller AVINSTALLERA.
• INAKTIVERA: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten.
• AVINSTALLERA: Avinstallera hämtade program.
Aktivera program
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Program →
program och tryck sedan lätt på AKTIVERA.
→ Inaktiverat, välj ett
Ange programbehörigheter
En del program kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på
enheten för att fungera korrekt. När du öppnar ett program visas eventuellt ett popup-fönster
och begär åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på TILLÅT i popup-fönstret
för att programmet ska få behörighet.
Om du vill se dina programbehörighetsinställningar öppnar du programskärmen och trycker
lätt på Inställningar → Program. Välj ett program och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa
programmets behörighetslista och ändra dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra programbehörighetsinställningar efter behörighetskategori öppnar du
programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Program → → Programbehörigheter.
Välj ett objekt och tryck lätt på reglagen bredvid program för att ge behörighet.
Om du inte ger programmen behörighet fungerar eventuellt inte programmens
grundläggande funktioner.
48
Program
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1 Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
2 Ange ett telefonnummer.
Om knappsatsen inte visas på skärmen trycker du lätt på
3 Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
för att öppna knappsatsen.
för att ringa ett videosamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
Dölj knappsatsen.
49
Program
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att trycka lätt på → Kortnummer, välja ett kortnummer och
sedan lägga till ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på SENASTE eller KONTAKTER och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett
telefonnummer för att ringa ett samtal.
Ringa ett utrikessamtal
1 Tryck lätt på för att öppna knappsatsen om den inte visas på skärmen.
2 Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
50
.
Program
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att öppna programskärmen och trycka lätt på
Telefon → → Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och
sedan trycka lätt på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt trycker du lätt på Telefon → SENASTE på programskärmen för
att visa missade samtal.
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1 På programskärmen trycker du lätt på Telefon → → Inställningar → Blockera nummer.
2 Tryck lätt på , markera kontakter och tryck sedan lätt på KLAR.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Ange telefonnumret, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
51
Program
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal.
• Extravolym: Öka volymen.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen används ska
du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra dig.
• : Avsluta det aktuella samtalet.
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
• : Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att den andra parten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• : Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen används ska
du tala i mikrofonen längst ned på enheten och hålla enheten borta från öronen.
52
Program
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1 Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
2 Tryck lätt på och välj en lagringsplats.
3 Ange kontaktinformation.
Välj en lagringsplats.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Öppna fler informationsfält.
Skanna kontaktinformation från
ett visitkort.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
4 Tryck lätt på SPARA.
53
Program
Lägga till ett telefonnummer i kontakter från knappsatsen
1 Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
2 Ange numret och tryck lätt på LÄGG TILL KONTAKTER.
Om knappsatsen inte visas på skärmen trycker du lätt på
för att öppna knappsatsen.
3 Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Lägga till ett telefonnummer till kontakter från samtalslistan
1 På programskärmen trycker du lätt på Telefon → SENASTE.
2 Tryck lätt på en persons bild eller tryck lätt på ett telefonnummer → Detaljer.
3 Tryck lätt på SKAPA KONTAKT för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på UPPDATERA
BEFINTLIG för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1 Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Importera/exportera kontakter → IMPORTERA.
3 Välj en lagringsplats att spara kontakter i.
4 Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på KLAR.
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung Account.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Moln och konton → Konton, väljer ett
kontonamn, väljer ett konto att synkronisera med och trycker sedan på reglaget för Kontakter
(Samsung acct.) eller Synkronisera Kontakter.
54
Program
Söka efter kontakter
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
Tryck lätt på kontaktens bild eller tryck lätt på kontaktens namn → Detaljer. Vidta sedan en av
följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
: Ring ett röst- eller videosamtal.
Profildelning
Dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Den här funktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → din profil → Profildelning och trycker
sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Om du vill använda den här funktionen måste
ditt telefonnummer vara verifierat. Du kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i
Kontakter.
Om du vill ställa in ytterligare objekt att dela trycker du lätt på Delad information och valda
objekt.
Ange en kontaktgrupp som du vill dela din profil med genom att trycka lätt på Dela med och
välja ett alternativ.
55
Program
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1 Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Dela.
3 Markera kontakter och tryck lätt på DELA.
4 Välj en delningsmetod.
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar eller flyttar kontakter till
andra konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en
kontakt för att göra kontaktlistan smidigare.
1 Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Slå ihop dubbla kontakter.
3 Markera kontakter och tryck lätt på KOPPLA IHOP.
Ta bort kontakter
1 Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Ta bort.
3 Markera kontakter och tryck lätt på TA BORT.
Om du vill ta bort kontakter en efter en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakts
bild eller trycker lätt på en kontakts namn → Detaljer. Tryck sedan lätt på → Ta bort.
56
Program
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid
roaming.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på .
3 Lägg till mottagare och tryck lätt på SKRIV.
4 Skriv ett meddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Redigera mottagare.
Lägg till mottagare från
kontaktlistan.
Ange känsloikoner.
Skriv ett meddelande.
Skicka meddelandet.
Bifoga filer.
5 Tryck lätt på SÄND för att skicka meddelandet.
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid
roaming.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
57
Program
2 Välj en kontakt i meddelandelistan.
3 Visa din konversation.
Om du vill svara på meddelandet skriver du ett meddelande och trycker lätt på SÄND.
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Blockera meddelanden → Blockera nummer.
3 Tryck lätt på INKORG eller KONTAKTER, välj en kontakt och tryck sedan lätt på .
Om du vill ange ett nummer manuellt trycker du lätt på Ange nummer och anger sedan ett
telefonnummer.
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Aviseringar och tryck sedan lätt på reglaget för att
aktivera funktionen.
3 Ändra aviseringsinställningarna.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
• Vibrera när ljud spelas: Ställ in enheten så att den vibrerar när du får meddelanden.
• Popup-visning: Ställ in enheten på att visa meddelanden i popup-fönster.
• Förhandsgranska meddelande: Ställ in enheten så att den visar meddelandeinnehållet
på den låsta skärmen och i popup-fönster.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad öppnar du programskärmen, trycker lätt på
Inställningar → Tillgänglighet → Aviseringspåminnelse och trycker sedan lätt på reglaget för
att aktivera funktionen. Tryck sedan lätt på reglaget för Meddelanden för att aktivera funktionen.
58
Program
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt
dem.
Det här programmet kan visas på programskärmen beroende på region eller operatör.
Webbsökning på webbsidor
1 På programskärmen trycker du lätt på Samsung → Internet.
2 Tryck lätt på adressfältet.
3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Bokmärk aktuell webbplats.
Öppna ytterligare alternativ.
Uppdatera aktuell webbsida.
Öppna hemsidan.
Visa dina bokmärken, sparade
webbsidor och nyligen besökta
sidor.
Öppna webbläsarens
flikhanterare.
Flytta mellan sidor.
59
Program
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med hjälp av ett lösenord och ditt fingeravtryck.
Aktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på Flikar → SLÅ PÅ HEMLIGT LÄGE. Om du
använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för
det hemliga läget.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra lösenord eller låsmetod.
Tryck lätt på → Inställningar → Integritet → Skydd i hemligt läge → Ändra lösenord. Om du
vill ange ditt registrerade fingeravtryck som låsmetod tillsammans med lösenordet trycker du lätt
på reglaget för Fingeravtryck för att aktivera funktionen. Mer information om att använda dina
fingeravtryck hittar du i Igenkänning av fingeravtryck.
Inaktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på Flikar → STÄNG AV HEMLIGT LÄGE.
E-post
Konfigurera e-postkonton
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Det här programmet kan visas på programskärmen beroende på region eller operatör.
1 På programskärmen trycker du lätt på Samsung → E-post.
2 Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på LOGGA IN.
Registrera ett e-postkonto manuellt genom att trycka lätt på MANUELL INST.
60
Program
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto tryck lätt på
→
→ Lägg till konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
→ → Ställa in standardkonto.
→
Skicka e-post
1 Tryck lätt på för att skriva ett e-postmeddelande.
2 Lägg till mottagare och ange e-posttexten.
3 Tryck lätt på SÄND för att skicka e-postmeddelandet.
Läsa e-post
När E-post är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta
e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt på skärmen.
Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.
Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.
Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på → → ditt kontonamn och
sedan trycka lätt på reglaget för Synka konto för att aktivera funktionen.
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
61
Program
Starta kameran
Använd följande metoder för att starta Kamera:
• Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
• Tryck snabbt på hemknappen två gånger.
• Dra
utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar Kamera från den låsta
skärmen eller om skärmen är avstängd när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
Använda svepgester
Styr snabbt förhandsgranskningsskärmen genom att dra i olika riktningar. Du kan ändra
fotograferingsläge, växla mellan kameror eller tillämpa filtereffekter.
Förhandsgranskning
främre kamera
Fotograferingslägen
Förhandsgranskning bakre kamera
62
Filtereffekter
Program
Växla kamera
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt för att växla mellan kameror.
Visa fotograferingslägen
På förhandsgranskningsskärmen drar du från vänster till höger för att öppna listan med
fotograferingslägen.
Visa filtereffekter
På förhandsgranskningsskärmen drar du från höger till vänster för att öppna listan med
filtereffekter. Du kan tillämpa en unik känsla på dina foton eller videor.
Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in videoklipp
1 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
2 Tryck lätt på för att ta ett foto eller på för att spela in en video. Ta en serie bilder
genom att hålla nedtryckt på
.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra
för att zooma ut.
• Justera ljusstyrkan på bilder eller videor genom att trycka lätt på skärmen. När
justeringsreglaget visas drar du på justeringsreglaget mot eller .
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Fokusera på
mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
63
Program
Aktuellt läge
Gör så att ansikten
verkar ljusare och
fräschare.
Kamerainställningar
Förhandsgranskningsminiatyr
Ändra inställningarna
för blixten.
Ta en bild.
Spela in ett
videoklipp.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Filtereffekter
Fotograferingslägen
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
• Den främre kameran har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma
i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
Låsa fokus och exponering
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och fokusoch exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett foto.
Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.
Anpassa fotograferingslägen
På förhandsgranskningsskärmen drar du åt höger för att öppna listan över fotograferingslägen
och sedan väljer du ett läge.
Om du vill visa informationen för varje läge trycker du lätt på → Info.
Om du vill ändra ordning på lägena trycker du lätt på → Redigera, håller en lägesikon
nedtryckt och drar den sedan till en ny plats.
Om du vill lägga till genvägar för lägena på hemskärmen trycker du lätt på → Lägg t. genväg
på hemskärmen.
64
Program
Auto-läge
Med auto-läget kan kameran utvärdera omgivningen och avgöra det optimala läget för bilden.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Auto.
Proffsläge
Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och
ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Pro. Välj alternativ och anpassa inställningarna
och tryck sedan lätt på
för att ta en bild.
• : Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa
in färgtemperatur.
• : Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för
stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga
motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
• : Ändra exponeringsvärde. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
Panorama
Ta en serie med bilder horisontellt eller vertikalt och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen på kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Panorama.
65
Program
2 Tryck lätt på och flytta enheten i valfri riktning.
3 Tryck lätt på för att sluta ta bilder.
4 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på miniatyrbilden för förhandsgranskning.
Seriebilder
Ta en serie bilder av rörliga motiv.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Seriebilder.
Tryck lätt på och håll in
för att ta flera bilder i snabb följd.
HDR (fyllig ton)
Ta foton med fylliga färgtoner så återges fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka
partier.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på HDR (fyllig ton).
Utan effekt
Med effekt
Natt
Ta bilder i svag belysning utan blixt.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Natt.
66
Program
Selfie
Ta självporträtt med den främre kameran. Du kan förhandsgranska olika skönhetseffekter på
skärmen.
1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
för
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Selfie.
3 Vänd dig mot den främre kameralinsen.
4 När enheten identifierar ditt ansikte visar du handflatan för den främre kameran. När
kameran har identifierat handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar
enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Metoder för att ta bilder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera
funktionerna.
Använda skönhetseffekter
Du kan ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar självporträtt.
Den här funktionen är endast tillgänglig i läget Selfie.
1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på .
2 Välj alternativen nedan för att använda skönhetseffekterna på ansiktet på
förhandsgranskningsskärmen och ta en bild av dig själv.
• Hudton: Gör så att huden verkar ljusare och friskare.
• Smalt ans.: Justera ansiktsformen och få ditt ansikte att verka smalare.
• Stora ögon: Gör så att dina ögon verkar större.
67
Program
Vidvinkelselfie
Ta en vidvinkelselfie och få med så många personer som möjligt i bilden för att undvika att
någon person inte kommer med.
1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
för
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Vidvinkelselfie.
3 Vänd dig mot den främre kameralinsen.
4 När enheten identifierar ditt ansikte visar du handflatan för den främre kameran. När
kameran har identifierat handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar
enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Metoder för att ta bilder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera
funktionerna.
5 Sväng enheten långsamt åt vänster och sedan åt höger eller tvärtom för att ta ett brett
självporträtt.
Enheten tar ytterligare bilder när den vita ramen flyttar sig till varje ände av sökarfönstret.
• Se till att hålla den vita ramen inom sökarfönstret.
• Motiven ska vara stilla när du tar breda självporträtt.
• Den övre och nedre delen av bilden som visas på förhandsgranskningsskärmen kan
klippas bort från bilden beroende på fotograferingsförhållandena.
68
Program
Hämta lägen
Hämta fler fotograferingslägen från Galaxy Apps.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på HÄMTA.
Vissa nedladdade fotograferingslägen har inte tillgång till alla funktioner.
Kamerainställningar
Snabbinställningar
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande snabbinställningar.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• : Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.
punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
matris tillämpar ett
genomsnitt för hela skärmen.
• : Aktivera eller inaktivera blixten.
Kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
BAKRE KAMERA
• Bildstorlek: Välj en upplösning för foton. Om du använder en högre upplösning får bilderna
bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
69
Program
FRÄMRE KAMERA
• Bildstorlek: Välj en upplösning för foton. Om du använder en högre upplösning får bilderna
bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Spara bilder s. förh.gransk.: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet när
du tar bilder med den främre kameran.
• Metoder för att ta bilder: Välj vilka fotograferingsalternativ som ska användas.
ALLMÄNT
• Timer: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Koppla en GPS-platstagg till bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan
byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Visa bilder: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Snabbstart: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på
hemknappen.
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring.
• Röststyrning: Ställ in enheten på att ta bilder eller spela in videor med hjälp av
röstkommandon. Du kan säga ”Le”, ”Omelett”, ”Fota” eller ”Ta bild” för att ta en bild. Spela in
en video genom att säga ”Spela in video”.
• Flytande kameraknapp: Lägg till den anpassningsbara slutarknappen på
förhandsgranskningsskärmen.
• Volymknappens funktion: Ställ in enheten på att volymknappen ska användas för att styra
slutaren.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
70
Program
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som finns lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser och dela dem med andra.
71
Program
Visa bilder och videor
1 På programskärmen trycker du lätt på Galleri → BILDER.
2 Välj en bild.
Videofiler visas med ikonen
på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till bilden i favoriter.
Dela bilden med andra.
Modifiera bilden.
Radera bilden.
Dölj eller visa menyer genom att trycka lätt på skärmen.
Du kan skapa en GIF-animering eller ett collage med flera bilder. Tryck lätt på →
Animera eller Collage och välj sedan bilder. Du kan välja upp till sex bilder för ditt
collage.
Visa album
Du kan sortera de bilder och videor som finns sparade i enheten efter mapp eller album. De
animeringar eller collage du har skapat kommer också att sorteras i dina mappar i albumlistan.
På programskärmen trycker du lätt på Galleri → ALBUM och markerar ett album.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
72
Program
Skapa berättelser
Skapa berättelser med olika teman.
1 På programskärmen trycker du lätt på Galleri → BERÄTTELSER.
2 Tryck lätt på → Skapa berättelse.
3 Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på KLAR.
4 Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på SKAPA.
Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på
LÄGG TILL.
Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelser väljer du en berättelse, trycker lätt på →
Redigera, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på → Ta bort
från berättelse.
Dela berättelser
Du kan dela berättelser med dina kontakter.
1 På programskärmen trycker du lätt på Galleri → BERÄTTELSER.
2 Välj en berättelse som du vill dela.
3 Tryck lätt på BJUD IN, markera kontakter och tryck sedan lätt på KLAR.
När dina kontakter godkänner delningsbegäran kommer berättelsen att delas och dina
kontakter kan lägga till fler bilder och videor i berättelsen.
• Om du vill använda den här funktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
• Om mottagarna inte har verifierat sina telefonnummer eller om deras enheter
inte stöder funktionen skickas ett textmeddelande till dem med en länk till filerna.
Länkmottagare kan eventuellt inte använda vissa funktioner. Länken upphör att gälla
efter en viss tidsperiod.
Ta bort berättelser
1 På programskärmen trycker du lätt på Galleri → BERÄTTELSER.
2 Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på TA BORT.
73
Program
Synkronisera bilder och videor med Samsung Cloud
Du kan synkronisera bilder och videor som har sparats i Galleri med Samsung Cloud och få
åtkomst till dem från andra enheter. Du måste registrera dig för och logga in på ditt Samsung
Account för att använda Samsung Cloud. Se Samsung Account för mer information.
På programskärmen trycker du lätt på Galleri → → Inställningar och trycker lätt på reglaget
för Samsung Cloud för att aktivera funktionen. Bilder och videor som har tagits och spelats in på
enheten sparas automatiskt i Samsung Cloud.
Ta bort bilder eller videor
Ta bort en bild eller en video
Välj en bild eller en video och tryck lätt på Ta bort längst upp på skärmen.
Ta bort flera bilder och videor
1 På Galleri-skärmen håller du en bild eller en video lätt nedtryckt för att ta bort den.
2 Markera de bilder eller videor du vill ta bort.
3 Tryck lätt på TA BORT.
Dela bilder eller videor
Välj en bild eller en video, tryck lätt på Dela längst ned på skärmen och välj sedan en
delningsmetod.
74
Program
Kalender
Inledning
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller uppgifter i din kalender.
Skapa händelser
1 Tryck lätt på Kalender på programskärmen.
2 Tryck lätt på eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
3 Ange händelseinformationen.
Ställ in start- och slutdatum för
händelsen.
Ange en titel.
Välj en kalender som du vill
använda eller synkronisera med.
Ställ in ett alarm.
Ange händelsens plats.
Bifoga en karta som visar platsen
för händelsen.
Lägg till en anteckning.
Lägg till fler detaljer.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen.
75
Program
Skapa uppgifter
1 Tryck lätt på Kalender på programskärmen.
2 Tryck lätt på VISA → Uppgifter.
3 Tryck på och ange uppgiftsdetaljerna.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara uppgiften.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
På programskärmen trycker du på Inställningar → Moln och konton → Konton, väljer ett
kontonamn, väljer ett konto att synkronisera med och trycker sedan på reglaget för Kalender
(Samsung account) eller Synkronisera Kalender.
Om du vill lägga till konton att synkronisera med öppnar du programskärmen och trycker lätt
på Kalender → → Hantera kalendrar → Lägg till konto. Välj sedan ett konto att synkronisera
med och logga in. När ett konto läggs till visas det på listan.
S Health
Inledning
S Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp träningsmål,
kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din allmänna
kondition.
Det här programmet kan visas på programskärmen beroende på region eller operatör.
76
Program
Starta S Health
När du kör det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har återställt
data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
1 Tryck lätt på Samsung → S Health på programskärmen.
2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Använda S Health
Du kan visa den viktigaste informationen från S Health-menyer och spårare för att övervaka
ditt välbefinnande och din kondition. Du kan också jämföra antal steg med andra S Healthanvändare, tävla med dina vänner och visa hälsotips.
Tryck lätt på Samsung → S Health på programskärmen.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.
Jämför dina sparade stegräkningar
med andra S Health-användare
eller tävla mot dina vänner.
Övervaka din hälsa och kondition.
Visa hälsotips.
Ange dina dagliga mål och spåra
dina framsteg.
Visa och hantera spårare.
Visa vägledningsmeddelanden
eller aviseringar från S Health.
77
Program
Om du vill lägga till objekt på S Health-skärmen trycker du lätt på → Hantera objekt och väljer
sedan objekt under varje flik.
• SPÅRARE: Övervaka din aktivitet, din kost och dina kroppsmått.
• MÅL: Ange dina dagliga fitnessmål och visa dina framsteg.
• PROGRAM: Använd anpassningsbara träningsprogram.
Ytterligare information
• S Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska inte
användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota, lindra,
behandla eller förebygga sjukdomar.
• De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara programmen för S
Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör
kontrollera vilka funktioner och program som är tillgängliga i din region innan användning.
• S Health-program och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående meddelande.
• Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre
tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung Account från S Health kan data sparas
som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften har
uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av S Health-programmet med
alternativet för att återställa data i inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat med
sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla
tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till S
Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer endast att
tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
78
Program
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera kommunikationsprotokollet
för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder en trådlös anslutning, t.ex.
Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att
använda enheten nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
• Läs S Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder programmet.
S Voice
Inledning
Utför olika uppgifter bara genom att tala.
Det här programmet kan visas på programskärmen beroende på region eller operatör.
Ställa in ett väckningskommando
Du kan starta S Voice med hjälp av ett eget väckningskommando.
När du startar S Voice för första gången trycker du lätt på START och anger ditt eget
väckningskommando.
Ändra väckningskommandot genom att öppna programskärmen och trycka lätt på Samsung
→ S Voice. Tryck sedan lätt på → Voice wake-up → Set wake-up command → Custom →
START och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Om du vill ställa in enheten på att starta S Voice med väckningskommandot medan enheten är
låst, trycker du lätt på och på reglaget för Wake up in secured lock för att aktivera funktionen.
79
Program
Använda S Voice
1 Säg det förinställda väckningskommandot.
Alternativt kan du trycka lätt på Samsung → S Voice på programskärmen.
När du startar S Voice börjar enheten röstigenkänningen.
• S Voice-skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
S Voice-inställningar
Visa exempel på röstkommandon.
2 Säg ett röstkommando.
Om enheten känner igen kommandot, kommer enheten att utföra den motsvarande
åtgärden. Upprepa ett röstkommando eller säg ett annat kommando genom att trycka lätt
på
eller säg det förinställda väckningskommandot.
Tips för bättre röstidentifiering
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
Ställa in språk
På programskärmen trycker du lätt på Samsung → S Voice →
ett språk.
→ Language och väljer sedan
Det valda språket används enbart för S Voice, inte för språket som visas på enheten.
80
Program
Musik
Lyssna på musik sorterad efter kategori och anpassa uppspelningsinställningarna.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Välj en kategori och välj sedan en låt som du vill spela upp.
Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.
Öppna ytterligare alternativ.
Få åtkomst till inställningarna för
ljudkvalitet och effekter.
Ange filen som favoritlåt.
Ställ in volymen.
Öppna spellistan.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Hoppa till nästa låt. Håll nedtryckt
för att spola framåt.
Hoppa till den föregående låten.
Håll nedtryckt för att spola bakåt.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
81
Program
Video
Se på videor som lagrats på enheten och anpassa uppspelningsinställningarna.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Öppna ytterligare
alternativ.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Hoppa till nästa
video. Håll nedtryckt
för att spola framåt.
Hoppa till den
föregående videon.
Håll nedtryckt för att
spola bakåt.
Spola bakåt eller
framåt genom att dra
reglaget.
Lås
uppspelningsskärmen.
Ändra
skärmförhållande.
Skapa en
GIF-animering.
Växla till
popup-videospelaren.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
Röstinspelning
Inledning
Använd olika inspelningslägen i olika situationer. Enheten kan omvandla din röst till text.
Det här programmet kan visas i mappen Verktyg beroende på region eller operatör.
82
Program
Göra röstinspelningar
1 På programskärmen trycker du lätt på Samsung → Röstinspelning.
2 Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
Tryck lätt på
för att pausa inspelningen.
Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på Bokmärke för att infoga ett
bokmärke.
Ändra inspelningsläge.
Starta inspelning.
3 Tryck lätt på för att slutföra inspelningen.
4 Ange ett filnamn och tryck lätt på SPARA.
83
Program
Ändra inspelningsläge
På programskärmen trycker du lätt på Samsung → Röstinspelning.
Välj en kategori längst upp på skärmen för röstinspelning.
• STANDARD: Detta är det normala inspelningsläget.
• RÖSTMEMO: Enheten spelar in din röst och omvandlar den samtidigt till text på skärmen.
Håll enheten nära munnen och tala högt och tydligt i tyst miljö för bästa resultat.
Om systemspråket för röstmemon inte stämmer överens med språket du talar kommer
enheten inte att känna igen din röst. Innan du använder den här funktionen trycker du
lätt på aktuellt språk för att ange systemspråket för röstmemon.
Mina filer
Få åtkomst till och hantera olika filer som lagrats på enheten.
På programskärmen trycker du lätt på Samsung → Mina filer.
Det här programmet kan visas i mappen Verktyg beroende på region eller operatör.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme. Du kan även visa filer på enheten eller ett
minneskort efter kategori.
Frigör lagringsutrymme på enheten genom att trycka lätt på → Hantera lagringsanvändning
→ RENSA NU.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
84
.
Program
Memo
Skapa memon och organisera dem efter kategori.
På programskärmen trycker du lätt på Memo.
Det här programmet kan visas i mappen Verktyg beroende på region eller operatör.
Skriva memon
Tryck lätt på
ett memo:
i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver
• Kategori: Skapa eller ställ in en kategori.
• Uppgifter: Lägg till kryssrutor i början av varje rad för att skapa en lista över uppgifter.
• Bild: Infoga bilder.
• Rita: Skriv eller rita memon som ska infogas. Du kan välja tjocklek och färg på pennan.
• Röst: Gör en röstinspelning som ska infogas.
Spara memot genom att trycka lätt på SPARA.
Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot och sedan på memots innehåll.
Söka efter memon
Tryck lätt på SÖK i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller
nyckelordet.
85
Program
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
ALARM
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → ALARM.
Ställa in alarm
Tryck lätt på
i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på SPARA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på AVFÄRDA för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snoozealternativet trycker du lätt på SNOOZE för att upprepa alarmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på TA BORT.
VÄRLDSKLOCKA
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → VÄRLDSKLOCKA.
Skapa klockor
Tryck lätt på
och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på TA
BORT.
86
Program
STOPPUR
1 På programskärmen trycker du lätt på Klocka → STOPPUR.
2 Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på VARV.
3 Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen.
Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på FORTSÄTT.
Rensa varvtider genom att trycka lätt på ÅTERSTÄLL.
TIMER
1 På programskärmen trycker du lätt på Klocka → TIMER.
2 Ställ in längden och tryck lätt på BÖRJA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
3 Tryck lätt på AVFÄRDA när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Autorotera är
inaktiverat trycker du lätt på för att visa den vetenskapliga kalkylatorn.
Visa uträkningshistoriken genom att trycka lätt på HISTORIK. Stäng uträkningshistorikpanelen
genom att trycka lätt på KNAPPSATS.
Rensa historiken genom att trycka lätt på HISTORIK → RENSA HISTORIK.
87
Program
Radio
Lyssna på FM-radion
Tryck lätt på Radio på programskärmen.
Innan du använder programmet måste du ansluta ett headset, då det fungerar även som
radioantenn.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör programmet
för första gången.
Tryck lätt på
för att slå på FM-radion. Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Ange radiostationsfrekvenser
manuellt.
Lägg till den aktuella
radiostationen i din favoritlista.
Slå på eller av funktionen för
FM-radio.
Spela in en låt från FM-radion.
Öppna ytterligare alternativ.
Sök efter en tillgänglig
radiostation.
Fininställ frekvensen.
Visa listan över tillgängliga
kanaler.
Sök efter och spara tillgängliga
stationer automatiskt.
88
Program
Söka efter radiostationer
Tryck lätt på Radio på programskärmen.
Tryck lätt på SKANNA, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter
och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Google-program
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsprogram. Du kan behöva ett
Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se Konton för mer information.
Om du vill visa mer programinformation ska du öppna varje programs hjälpmeny.
Det här programmet kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns
lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
89
Program
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Hangouts
Skicka meddelanden, bilder och känsloikoner till dina vänner och ring videosamtal till dem.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
90
Inställningar
Inledning
Anpassa inställningar för funktioner och program. Du kan göra enheten mer anpassad genom att
konfigurera olika inställningsalternativ.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Anslutning
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.
3 Tryck lätt på ANSLUT.
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till
nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på GLÖM.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
91
Inställningar
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2 Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3 Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck på Dela → Wi-Fi Direct och välj en enhet att överföra bilden till.
4 Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetens anslutning
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Wi-Fi.
2 Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
92
Inställningar
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth och trycker sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2 Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Se den andra enhetens
bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
93
Inställningar
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck lätt på Dela → Bluetooth och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
4 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.
3 Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
Telefonens synlighet
Tillåt att andra enheter hittar din enhet för att dela innehåll med dig. När den här funktionen
aktiverad är din enhet synlig för andra enheter när de söker efter tillgängliga enheter med
alternativet Överför filer till enhet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning och trycker sedan lätt på reglaget för
Telefonens synlighet för att aktivera funktionen.
94
Inställningar
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
Tryck lätt på Anslutning → Dataanvändning på inställningsskärmen.
• Datasparare: Hindra program som körs i bakgrunden från att använda en
mobildataanslutning.
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilnätverk.
• Användning av mobildata: Övervaka din mobildataanvändning.
• Faktureringscykel: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
• Ultradatasparläge: Minska din mobildataanvändning genom att hindra program
som körs i bakgrunden från att använda mobildataanslutningen. Du kan använda
datakomprimeringsfunktionen för att komprimera internetdata, som bilder, videor och
webbsidor, som visas via mobilnätet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Wi-Fi-dataanvändning: Övervaka din Wi-Fi-dataanvändning.
• Begränsa nätverk: Välj Wi-Fi-nätverk för att hindra att program som körs i bakgrunden
använder dem.
Om du vill ändra det månatliga återställningsdatumet för övervakningsperioden, trycker du på
Faktureringscykel → Starta faktureringscykeln den.
Begränsa dataanvändning
Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när den mängd data
du har använt når den angivna gränsen.
1 På inställningsskärmen trycker du på Anslutning → Dataanvändning → Faktureringscykel
och trycker sedan på reglaget för Datagräns för att aktivera funktionen.
2 Tryck på Datagräns, ange gränsen och tryck sedan på ANGE.
3 Tryck på Datavarning, ange en varningsnivå för dataanvändning och tryck sedan på ANGE.
Enheten aviserar dig när varningsnivån har nåtts.
95
Inställningar
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning och trycker sedan lätt på reglaget för
Flygläge för att aktivera funktionen.
Se till att enheten är avstängd vid start och landning. Efter start kan du använda enheten
i flygläge om det tillåts av flygplanspersonalen.
NFC och betalning
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och
köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Använda NFC-funktionen
Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för att
läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2 Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar
eller ta emot data.
96
Inställningar
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den
mobila betaltjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du
kontakta din tjänsteleverantör.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2 Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalprogrammet genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på
Anslutning → NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan ett
program.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga
betalningsprogram.
Skicka data
Tillåt datautbyte när din enhets NFC-antenn rör vid den andra enhetens NFC-antenn.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
2 Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
97
Inställningar
3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
4 När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
Mobil hotspot och internetdelning
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och internetdelning.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
98
Inställningar
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och internetdelning
→ Mobil hotspot.
2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på SPARA.
3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Mobilnätverk
Konfigurera inställningarna för mobilnät.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobilnätverk.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och registrera ett nätverk manuellt.
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Plats.
• Lokaliseringsmetod: Välj en metod som ska användas för att lokalisera din enhet.
• Öka precisionen: Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att
förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade.
• NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER: Visa vilka program som begär information om din
aktuella plats och deras batteriförbrukning.
• PLATSTJÄNSTER: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
99
Inställningar
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• MirrorLink: Använd MirrorLink-funktionen för att styra enhetens MirrorLink-program på
fordonets huvudskärm. Se MirrorLink för mer information.
• Download booster: Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via
Wi-Fi och mobilnät samtidigt. Se Download booster för mer information.
• VPN: Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → Hämta insticksprogram.
2 Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
3 Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
4 Välj plugin-programmet för skrivare och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
5 Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
100
Inställningar
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare, och väljer en skrivare.
Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
MirrorLink
Anslut din enhet till ett fordon för att kontrollera din enhets MirrorLink-program på fordonets
huvudskärm.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
MirrorLink.
Din enhet är kompatibel med fordon som stödjer MirrorLink version 1.1 eller högre.
Ansluta enheten till ett fordon via MirrorLink
När du använder den här funktionen för första gången ansluter du enheten till ett Wi-Fi- eller
mobilnätverk.
1 Para ihop din enhet med ett fordon via Bluetooth.
Se Para ihop med andra Bluetooth-enheter för mer information.
2 Anslut din enhet till fordonet med en USB-kabel.
När de är anslutna kommer du åt din enhets MirrorLink-program på fordonets huvudskärm.
Avsluta MirrorLink-anslutningen
Koppla ifrån USB-kabeln från din enhet och fordonet.
101
Inställningar
Download booster
Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via Wi-Fi och mobilnät
samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Download booster.
• Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
• När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd
övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
• Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila
nätverkssignaler.
• Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika
dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste
anslutningen.
• Funktionen stöder Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 och Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Den här funktionen kan inte användas med
andra protokoll såsom FTP.
Ljud och vibration
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna vid inkommande samtal.
• Standardvolymkontroll: Ställ in standardkontrollen för volymknappen.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och
aviseringar.
• Ringsignal: Ändra ringsignalen för samtal.
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljudinställningarna för de olika programmen.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, aviseringsljud och medier, utom för
tillåtna undantag.
102
Inställningar
• Tryckljud: Välj att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på
pekskärmen.
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
• Laddningsljud: Ställ in så att enheten avger ljud när den är ansluten till en laddare.
• Knappljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Tangentbordsljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Ljudkvalitet och effekter: Konfigurera ytterligare ljudinställningar.
Aviseringar
Ändra aviseringsinställningarna för de olika programmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
Om du vill anpassa aviseringsinställningar trycker du lätt på AVANCERAT och väljer ett program.
• Tillåt aviseringar: Tillåt aviseringar från valt program.
• Visa tyst: Ange att enhetens ljud ska stängas av för aviseringar och att förhandsgranskningar
av aviseringar ska döljas.
• På låsskärmen: Visa eller dölj aviseringar från valt program när enheten är låst.
• Ange som prioritet: Visa aviseringar längst upp på aviseringspanelen och inkludera dem i
listan över tillåtna när Stör ej är aktiverat.
Display
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Automatisk ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka automatiskt.
• Skärmläge: Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen.
• Skärmzoom och teckensnitt: Ändra skärmens zoominställning eller teckenstorlek och -stil.
• Hemskärm: Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till, ta bort eller ordna om
panelerna på hemskärmen med mera. Se Hemskärmsalternativ för mer information.
• Enkelt läge: Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
Se Enkelt läge för mer information.
103
Inställningar
• Ikonramar: Ange om du vill visa skuggade bakgrunder som gör att ikonerna sticker ut.
• Statusfält: Anpassa inställningarna för att visa aviseringar eller indikatorer i statusfältet.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
• Håll skärmen avstängd: Ställ in enheten så att enheten förhindrar skärmen från att slås på
när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
• Skärmsläckare: Ställ in enheten på att starta en skärmsläckare när enheten laddas eller är
ansluten till en docka.
Enkelt läge
I enkelt läge förenklas användarens upplevelse med enklare layout och större ikoner på
hemskärmen.
Vissa programfunktioner är eventuellt inte tillgängliga i enkelt läge.
Växla till enkelt läge
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Enkelt läge → Enkelt läge.
2 Tryck lätt på KLAR.
Gå tillbaka till standardläge
Dra åt vänster på hemskärmen och tryck lätt på Inställningar → Display → Enkelt läge →
Standardläge → KLAR.
Hantera genvägar
Lägg till en genväg till ett program på hemskärmen genom att dra åt vänster, trycka lätt på
och sedan välja ett program.
Lägg till en genväg till en kontakt på hemskärmen genom att dra åt höger och trycka lätt på
.
Ta bort en genväg från hemskärmen genom att trycka lätt på REDIG. och välja ett program eller
en kontakt med .
104
Inställningar
Bakgrunder och teman
Ändra bakgrundsinställningar för hemskärmen och den låsta skärmen eller tillämpa olika teman
på enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bakgrunder och teman.
Avancerade funktioner
Alternativ
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner.
• Smart viloläge: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
• Enhandsläge: Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Snabbstarta kamera: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på
hemknappen.
• Enhetshjälpprogram: Ändra inställningarna för program för enhetsassistans.
• Flera fönster: Välj en startmetod för flera fönster.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Smart bild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild som fortsätter över flera skärmar, och
beskär skärmbilden omedelbart.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
105
Inställningar
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt
vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i Galleri.
• Det går inte att ta en skärmbild när vissa program och funktioner används.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte ligger
på en plan yta.
• Tysta enkelt: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm genom att lägga
enheten med skärmen nedåt.
• Skicka SOS-meddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden genom att
trycka tre gånger på strömknappen. Du kan också skicka ljudinspelningar tillsammans med
meddelandet till mottagarna. Se Skicka SOS-meddelanden för mer information.
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
Skicka SOS-meddelanden
Om du hamnar i en nödsituation trycker du snabbt tre gånger på strömknappen. Enheten skickar
då meddelanden till dina nödkontakter. Meddelandena innehåller även information om var du
befinner dig.
1 På inställningsskärmen trycker du på Avancerade funktioner → Skicka SOS-meddelanden
och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
2 Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till nödkontakter om du inte redan har gjort det.
Skicka hjälpmeddelanden med ljudinspelningar eller bilder genom att trycka lätt på reglaget för
Bifoga ljudinspelning eller Bifoga bilder för att aktivera funktionen.
Alternativen Bifoga bilder eller Bifoga ljudinspelning kanske inte finns i alla regioner
eller hos alla tjänsteleverantörer.
106
Inställningar
Lägga till nödkontakter
På inställningsskärmen trycker du på Avancerade funktioner → Skicka SOS-meddelanden
→ Skicka meddelanden till → LÄGG TILL. Tryck lätt på Skapa kontakt och ange
kontaktinformationen eller tryck lätt på Välj från kontakter för att lägga till en befintlig kontakt
som nödkontakt.
Enhetsunderhåll
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Enhetssäkerhet
Batteri
Lagring
Minne
Använda snabboptimeringsfunktionen
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → FIXA NU eller OPTIMERA NU.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Rensa lite minne.
• Ta bort onödiga filer och stänga program som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söka efter skadlig programvara.
107
Inställningar
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Du kan inte få aviseringar från program som använder energisparläget.
Hantera batteriet
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att program som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Markera program i programlistan och tryck lätt på SPARA
ENE. Tryck även lätt på → Avancerade inställningar för att ställa in övervakningsalternativ för
programström.
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Lagring.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
Hantera minnet
Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på RENSA NU. Om du vill ta bort filer eller
avinstallera program som du inte använder väljer du en kategori under ANVÄNDARDATA.
Markera sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på TA BORT eller AVINSTALLERA.
Minne
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att minska mängden minne som används markerar du
program i listan över program och trycker lätt på RENSA NU.
Enhetssäkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Enhetssäkerhet → GENOMSÖK
TELEFON.
108
Inställningar
Program
Hantera enhetens program och ändra deras inställningar. Du kan visa programmens
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga program.
På inställningsskärmen trycker du på Program.
Låsskärm och säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsningsmetod.
• Information och programgenvägar: Ändra inställningarna för objekten som visas på
låsskärmen.
• Aviseringar: Ange om aviseringsinnehåll ska visas eller ej på låsskärmen och välj vilka
aviseringar som ska visas.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Fingeravtrycksläsare: Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten
eller logga in på ditt Samsung account på ett smidigt sätt. Se Igenkänning av fingeravtryck
för mer information.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Samsung Pass: Verifiera din identitet enkelt och säkert med dina biometriska uppgifter.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och
kontrollera din försvunna eller stulna enhet.
109
Inställningar
• Okända källor: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
• Kryptera enhet: Ställ in enheten på att kryptera filerna på enheten.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Kryptera SD-kort: Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
Igenkänning av fingeravtryck
För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras
och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck
för följande funktioner:
• Skärmlås.
• Verifiera Samsung Account.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för
att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn
blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata
fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
• Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsningsmetod kan inte ditt
fingeravtryck användas för att låsa upp skärmen när du slår på enheten. För att kunna
använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av ett mönster, en pinkod
eller ett lösenord som du anger när du registrerar ditt fingeravtryck. Se till att du inte
glömmer ditt mönster, din PIN eller ditt lösenord.
• Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det
mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck
och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din
pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den.
Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av
glömd upplåsningskod.
110
Inställningar
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att
hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och
halsband.
• Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för igenkänning av fingeravtryck att
fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
• Se till att avkänningsområdet är rent och tort och dina fingrar är rena och torra.
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela hemknappen med fingret.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
Registrera fingeravtryck
1 På inställningsskärmen trycker du på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Om du inte har en skärmlåsningsmetod, skapa en.
3 Placera fingret på hemknappen.
4 När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret och placerar det på hemknappen
igen.
Upprepa den här åtgärden tills fingeravtrycket är registrerat.
När ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på SLÅ PÅ för att använda
ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen.
111
Inställningar
Ta bort fingeravtryck
Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.
1 På inställningsskärmen trycker du på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på REDIGERA.
4 Markera de fingeravtryck du vill ta bort och tryck lätt på TA BORT.
Verifiera lösenordet till Samsung Account
Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung Account. Du kan använda
fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från Galaxy
Apps.
1 På inställningsskärmen trycker du på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på reglaget för Samsung account för att aktivera funktionen.
4 Logga in på ditt Samsung Account.
Låsa upp skärmen med fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1 På inställningsskärmen trycker du på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på reglaget för Upplås. med fingeravtryck för att aktivera funktionen.
4 På den låsta skärmen placerar du ditt finger på hemknappen så att fingeravtrycket kan
skannas.
112
Inställningar
Moln och konton
Inledning
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud, eller
återställ enheten. Du kan också registrera och hantera konton, t.ex. ditt Samsung Account eller
Google-konto.
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
Samsung Cloud
Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud. Kontrollera statusen på din
Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och återställ dina data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Moln och konton → Samsung Cloud.
Hantera molnlagring
Visa den mängd lagringsutrymme du använder just nu i Samsung Cloud och användningsmängd
efter typ av data. Du kan dessutom radera säkerhetskopieringsdata från gamla enheter efter att
du har återställt data.
SÄK.KOPIERA OCH ÅTERSTÄLL
Säkerhetskopiera dina programdata och enhetsinställningar till Samsung Cloud, och återställ
dem vid behov. Se Säkerhetskopiera och återställa data för mer information.
DATA ATT SYNKA
Anpassa synkroniseringsinställningarna för dina data, t.ex. kontakter, kalenderhändelser, galleri
och filmer.
113
Inställningar
Konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.
Lägga till konton
Vissa program på enheten kräver ett registrerat konto. Skapa konton för att få en optimal
upplevelse med enheten.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Moln och konton → Konton → Lägg till konto.
2 Välj en kontotjänst.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och välja de objekt som ska
synkroniseras.
Ta bort konton
På inställningsskärmen trycker du på Moln och konton → Konton, väljer ett kontonamn, väljer
det konto som ska tas bort och trycker sedan på → Inställningar → Ta bort konto eller på →
Ta bort konto.
Säkerhetsk. och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Moln och konton → Säkerhetsk. och återställ.
SAMSUNG ACCOUNT
• Inställningar för säkerhetskopiering: Säkerhetskopiera din personliga information och dina
programdata till Samsung Cloud. Du kan även ställa in enheten på att säkerhetskopiera data
automatiskt.
• Återställ: Återställ tidigare säkerhetskopierad personlig information och programdata från
Samsung Cloud.
GOOGLE-KONTO
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programinformation till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Konfigurera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att automatiskt återställa inställningar och
programdata från Google-servern när program installeras om.
114
Inställningar
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
• Syn: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
• Hörsel: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade
användare.
• Fingerfärdighet och interaktion: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare med försämrad motorik.
• Text-till-tal: Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när Voice Assistant
har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
• Riktningslås: Ändra inställningen för riktningskombination för att låsa upp skärmen.
• Direktåtkomst: Ange att enheten ska öppna utvalda tillgänglighetsmenyer när du trycker
på hemknappen tre gånger i snabb följd.
• Aviseringspåminnelse: Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du
inte gått igenom under intervallet.
• Svara på och avsluta samtal: Ändra den metod som ska användas för att besvara eller
avsluta samtal.
• Läget Enkel tryckning: Ställ in enheten på att du ska styra inkommande samtal eller
aviseringar genom att trycka på knappen istället för att dra den.
• Hantera tillgänglighet: Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att
dela dem med andra enheter.
• TJÄNSTER: Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.
115
Inställningar
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
• Datum och tid: Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och
datum.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Rapportera diagnostisk info: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska
information och användningsinformation till Samsung.
• Marknadsföringsinfo: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation från Samsung,
t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara eller ändra uppdateringsinställningarna.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Programvaruuppdatering.
• Hämta uppdateringar manuellt: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta uppdateringar automatiskt: Ställ in enheten på att söka efter och hämta
uppdateringar automatiskt när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Schemalagda programvaruuppdat.: Ställ in enheten på att söka efter och hämta
uppdateringar vid en specifik tid.
116
Inställningar
Bruksanvisning
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bruksanvisning.
Om telefonen
Få åtkomst till enhetens information
På inställningsskärmen trycker du på Om telefonen.
• Mitt telefonnummer: Visa ditt telefonnummer.
• Status: Visa olika enhetsinformation som SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och
serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Enhetsnamn: Visa och redigera det namn som visas när du ansluter enheten med andra
enheter via Bluetooth, Wi-Fi Direct och andra metoder.
• Modellnummer: Visa enhetens modellnummer.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
117
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIMeller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
118
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten slutar svara ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt
i mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmän hantering → Återställ →
Återställning till fabriksdata → ÅTERSTÄLL → TA BORT ALLT. Tänk på att säkerhetskopiera
viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om du har registrerat ett Google-konto för enheten måste du logga in på samma konto efter att
enheten har återställts.
119
Bilaga
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
120
Bilaga
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder meddelandehanteringsfunktioner eller vissa
program såsom spel eller internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha
provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
121
Bilaga
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du
installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
122
Bilaga
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhåll eller ta bort oanvända
program eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
Ta bort batteriet
• För att ta bort batteriet, kontakta ett auktoriserat servicecenter. För instruktioner om
hur batteriet ska tas bort, besök www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
123
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Download PDF

advertising