Samsung | GT-I9505 | Samsung GT-I9505 Bruksanvisning (kitkat)

GT-I9505
Käyttöopas
www.samsung.com
Tietoja tästä oppaasta
Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite
tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena
on kertoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.
• Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja
oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Kuvien ja näyttökuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta.
• Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajien tai operaattorien tarjoamista
ohjelmistoista, ja sitä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Oppaan uusin versio on
saatavissa Samsungin sivustosta osoitteessa www.samsung.com.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen,
etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan.
Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Viesteistä, tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista,
paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista voidaan veloittaa lisämaksu.
Voit välttää lisämaksut valitsemalla käyttöösi sopivan liittymäsopimuksen. Lisätietoja saat
palveluntarjoajalta.
2
Tietoja tästä oppaasta
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-huoltoon. Jos kysymys koskee
jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
Ohjekuvakkeet
Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Tekijänoikeus
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
3
Tietoja tästä oppaasta
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, joita
käytetään lisenssin puitteissa.
TIETOJA DIVX-VIDEOISTA
DivX® on digitaalinen videomuoto, jonka on kehittänyt Rovi Corporationin tytäryhtiö DivX, LLC.
Tämä on virallinen DivX Certified® -sertifioitu laite, joka on vaativien testien mukaan kykenevä
DivX-videoiden toistamiseen. Sivustossa www.divx.com on lisätietoja sekä ohjelmia, joilla
tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -VIDEOISTA
Tämä DivX Certified® -sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja
DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Kun haluat hankkia rekisteröintikoodin, etsi laitteen
asetusvalikosta DivX VOD -osa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.
DivX Certified® -sertifioitu DivX®-videoiden toistoon kokoon HD 720p saakka, maksullinen
sisältö mukaan lukien.
4
Sisältö
Aloittaminen
39 Lukittu näyttö
40 Sovellusten käyttäminen
40Sovellusnäyttö
42Ohje
42 Tekstin syöttäminen
44 Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
46 Tilien määrittäminen
47 Tiedostojen siirtäminen
48 Laitteen suojaaminen
50 Laitteen päivittäminen
7 Laitteen osat
8Näppäimet
9 Pakkauksen sisältö
10 SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
13 Akun lataaminen
15 Muistikortin asentaminen
17 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
18 Laitteen piteleminen
18 Laitteen lukitseminen ja lukituksen
avaaminen
18 Äänenvoimakkuuden säätäminen
18 Äänettömään tilaan siirtyminen
Yhteydenpito
51Puhelin
57Yhteystiedot
60Viestit
62Sähköposti
63 Google Mail
65Hangouts
65Google+
66Kuvat
66ChatON
Perustoiminnot
19Ilmoituskuvakkeet
20 Kosketusnäytön käyttäminen
24Ohjausliikkeet
27Kämmenliikkeet
28Ilmaele
31Ilmanäkymä
31 Älykäs tauko
32 Älykäs vieritys
32 Kosketusnäytön herkkyyden lisääminen
33 Moni-ikkunapaneelin ottaminen
käyttöön
34Ilmoitukset
36Alkunäyttö
Internet ja verkko
67Internet
68Chrome
69Bluetooth
5
Sisältö
70 Screen Mirroring
71 Samsung Link
72 Group Play
74NFC
75 S Beam
76WatchON
108Kello
110Laskin
111 S Health
119 S Translator
120Ääninauhuri
121 S Voice
123Google
124Puhehaku
124 Omat tiedostot
125Lataukset
125TripAdvisor
125KNOX
126 Optinen lukulaite
127 Samsung Wallet
Media
77Musiikki
79Kamera
87Galleria
91Juttualbumi
95Video
96YouTube
97Flipboard
Matkailu ja Paikallinen
128Maps
128Earth
Sovellukset ja mediakaupat
98Play-kauppa
99 Samsung Apps
99Play-kirjat
100 Play Movies
100Play-musiikki
100Play-pelit
100Play-lehtikioski
Asetukset
129 Tietoja asetuksista
129Yhteydet
132 Oma laite
146Tilit
146Lisää
149Google-asetukset
Apuohjelmat
101 S Memo
104Kalenteri
106Dropbox
107Pilvi
108Drive
Vianmääritys
6
Aloittaminen
Laitteen osat
Valontunnistin
Läheisyys-/
eletunnistin
Ilmoitusvalo
Etukamera
Kuuloke
Virtanäppäin
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Paluunäppäin
Valikkonäppäin
Mikrofoni
Monitoimiliitäntä
IrLED
Kaiutinpuhelimen
mikrofoni
Kuulokemikrofonin liitäntä
GPS-antenni
Salama
Takakamera
Äänenvoimakkuusnäppäin
Takakansi
NFC-antenni
(akussa)
Kaiutin
Pääantenni
7
Aloittaminen
Laitteen yläosan mikrofoni on käytössä vain käytettäessä kaiutinpuhelintoimintoa tai kuvattaessa
videota.
• Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä
yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
• Älä käytä näytönsuojakalvoa. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
• Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa ja kastuessaan.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen
virran.
Virta
Valikko
• Nollaa laite painamalla yli seitsemän sekuntia, jos
laitteessa ilmenee vakavia virheitä tai se jumiutuu tai
lukkiutuu.
• Lukitse laite tai poista lukitus painamalla. Laite lukkiutuu,
kun kosketusnäyttö sammuu.
• Napauttamalla tätä voit avata nykyisessä näytössä
käytettävissä olevien toimintojen luettelon.
• Koskettamalla tätä jonkin aikaa alkunäytössä voit
käynnistää Google-haun.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
Koti
• Paina jonkin aikaa voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
Paluu
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
8
Aloittaminen
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Akku
• Pikaopas
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Muut lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien varusteiden
käyttämisestä aiheutuvat toimintahäiriöt eivät kuulu takuuhuollon piiriin.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
9
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu
akku.
• Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.
• Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan
mukaan. Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys
palveluntarjoajaan.
1 Irrota takakansi.
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.
Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.
2 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
10
Aloittaminen
3 Työnnä SIM- tai USIM-korttia korttipaikkaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
• Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti lukkiutuu SIMkorttipaikkaan, vie laite Samsung-huoltoon muistikortin poistamista varten.
• Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia, äläkä anna niitä muiden käyttöön.
Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien
katoamisesta tai varastamisesta.
4 Aseta akku paikalleen.
2
1
5 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
11
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun poistaminen
1 Irrota takakansi.
2 Vedä akku ulos.
3 Paina SIM- tai USIM-korttia, kunnes se irtoaa laitteesta, ja vedä se sitten ulos.
12
Aloittaminen
Akun lataaminen
Lataa akku laturilla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun voi ladata myös tietokoneen avulla
liittämällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Kun akun varaus on vähissä, laitteesta kuuluu varoitusääni ja näyttöön tulee akun
vähäisestä varauksesta kertova ilmoitus.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna
tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku
täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät verkkoyhteyden
katkeamisen tai virran loppumisen datasiirron aikana.
Lataaminen laturilla
Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää
monitoimiliitäntään.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
13
Aloittaminen
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
Akun varaustilan tarkistaminen
Kun akkua ladataan laitteen virran ollessa katkaistuna, seuraavat kuvakkeet ilmaisevat akun
varaustilan:
Latautuu
Täyteen ladattu
14
Aloittaminen
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa. Voit pidentää laitteen latausten
välistä käyttöaikaa mukauttamalla näitä asetuksia ja poistamalla taustatoimintoja käytöstä:
• Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
• Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
• Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
• Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
• Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Muistikortin asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 64 Gt. Muistikortin
valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen
kanssa.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy SD
memory card-kansiossa.
15
Aloittaminen
1 Irrota takakansi.
2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
3 Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes kortti lukkiutuu paikalleen.
4 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Lisää → Tallennustila → Poista SD-kortti
käytöstä.
1 Irrota takakansi.
2 Paina muistikorttia, kunnes se irtoaa laitteesta, ja vedä se sitten ulos.
3 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua, tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
16
Aloittaminen
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Lisää → Tallennustila → Alusta SD-kortti →
Alusta SD-kortti → Poista kaikki.
Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin
alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, määritä laitteen asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Kytke laitteen virta ja katkaise virta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa.
• Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
• Voit poistaa langattomat toiminnot käytöstä painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja
napauttamalla Lentotila.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Virta pois päältä.
17
Aloittaminen
Laitteen piteleminen
Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia
tai akku voi tyhjentyä.
Laitteen lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Kun laitetta ei käytetä, sen voi lukita luvattoman käytön estämiseksi. Virtanäppäimen painaminen
sammuttaa näytön ja siirtää laitteen lukittuun tilaan. Laite lukkiutuu automaattisesti, jos sitä ei
käytetä määritetyn ajan kuluessa.
Voit avata laitteen lukituksen painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja pyyhkäisemällä
sormella johonkin suuntaan näytön alaosassa näytön lukituksen avausalueella.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää soittoäänen ja toistettavan musiikin tai videon äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.
Äänettömään tilaan siirtyminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa, kunnes laite siirtyy äänettömään tilaan.
• Paina virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten Mykistä tai Värinä.
• Avaa ilmoituspaneeli näytön yläreunasta ja napauta sitten Ääni tai Värinä.
18
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet ilmaisevat laitteen tilan. Taulukossa on lueteltu
yleisimmät kuvakkeet.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Ilmaele-toiminto käytössä
Älykäs näyttö ‑toiminto käytössä
Synkronoitu Internetin kanssa
Yhdistetty tietokoneeseen
Ei SIM- eikä USIM-korttia
19
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Äänetön tila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun varaustaso
Kosketusnäytön käyttäminen
Käytä kosketusnäyttöä vain sormilla.
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
20
Perustoiminnot
Sormieleet
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttöpainiketta tai kirjoita merkki
näyttönäppäimistöltä sormella napauttamalla.
Koskettaminen jonkin aikaa
Napauta kohdetta ja kosketa sitä yli kaksi sekuntia, jos haluat käyttää käytettävissä oleva
toimintoja.
21
Perustoiminnot
Vetäminen
Voit siirtää kuvakkeen, pienoiskuvan tai esikatselun uuteen paikkaan koskettamalla sitä jonkin
aikaa ja vetämällä sen kohdekohtaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivun tai kuvan osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla
uudelleen.
22
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin toisen paneelin pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä vasemmalle
tai oikealle. Voit siirtyä Internet-sivulla tai luettelossa, kuten yhteystiedoissa, pyyhkäisemällä ylös
tai alas.
Nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
23
Perustoiminnot
Ohjausliikkeet
Voit ohjata laitetta yksinkertaisilla liikkeillä.
Varmista ennen liikkeiden käyttämistä, että liiketoiminto on käytössä. Napauta alkunäytössä
Sovell. → Asetukset → Oma laite → Liikkeet ja eleet → Liike ja vedä sitten Liike-kytkintä
oikealle.
Laitteen voimakas ravistelu tai siihen kohdistuva isku voi aiheuttaa tarkoittamattomia
syötteitä. Ohjaa liikkeitä hallitusti.
Näytön kiertäminen
Monissa sovelluksissa näyttö voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. Kun laitetta kierretään, näyttö
säädetään automaattisesti laitteen uuden asennon mukaiseksi.
Jos haluat estää näytön automaattisen kiertymisen, avaa ilmoituspaneeli ja poista kohdan
Näytön kierto valinta.
• Jotkin sovellukset eivät salli näytön kiertoa.
• Jotkin sovellukset näyttävät eri näytön laitteen suunnan mukaan. Laskin muuttuu
tieteelliseksi laskimeksi, kun laite kierretään vaaka-asentoon.
24
Perustoiminnot
Nostaminen ylös
Kun nostat laitteen ylös sen jälkeen, kun sitä ei ole käytetty hetkeen tai kun näyttö on sammunut,
laite värisee, jos vastaamattomia puheluja tai uusia viestejä on olemassa.
Piteleminen korvalla
Puhelun tietojen, viestin tietojen tai yhteystiedon katselun aikana voit soittaa puhelun
nostamalla laitteen korvallesi ja pitämällä laitetta siinä.
25
Perustoiminnot
Selaaminen panoroimalla
Kun kuva näkyy lähennettynä, voit selata kuvaa koskettamalla jotain näytön kohtaa jonkin aikaa
ja siirtämällä sitten laitetta haluamaasi suuntaan.
Kääntäminen ympäri
Voit mykistää soittoäänet tai keskeyttää mediatiedostojen toiston kääntämällä laitteen
ylösalaisin.
26
Perustoiminnot
Kallistaminen
Kosketa näytössä kahta kohtaa jonkin aikaa ja lähennä tai loitonna kuvaa kallistamalla laitetta
puolelta toiselle.
Kämmenliikkeet
Voit ohjata laitetta kämmenliikkeillä koskettamalla näyttöä.
Varmista ennen liikkeiden käyttämistä, että kämmenliiketoiminto on käytössä. Napauta
alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite → Liikkeet ja eleet → Kämmenliike ja vedä
sitten Kämmenliike-kytkintä oikealle.
Pyyhkäiseminen
Voit tehdä ruudunkaappauksen pyyhkäisemällä kämmenellä näytön yli. Kuva tallennetaan
kansioon Galleria → Screenshots. Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten
käytön aikana.
27
Perustoiminnot
Peittäminen
Voit keskeyttää median toiston peittämällä näytön kämmenellä.
Ilmaele
Tämän ominaisuuden avulla voit ohjata toimintoja koskettamatta näyttöä.
Varmista ennen tämän ominaisuuden käyttämistä, että Ilmaele-ominaisuus on otettu käyttöön.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite → Liikkeet ja eleet → Ilmaele ja vedä
sitten Ilmaele-kytkintä oikealle.
Laite ei ehkä tunnista eleitäsi, jos teet ne liian etäällä laitteesta tai jos ylläsi on tummat
käsineet tai muita tummia vaatteita.
Pikavilkaisu
Kun näyttö on pimeänä, saat esimerkiksi ilmoitukset, vastaamattomat puhelut, uudet viestit sekä
ajan ja päivämäärän näkyviin liikuttamalla kättä tunnistimen yläpuolella.
28
Perustoiminnot
Ilmahyppy
Kun katselet sähköpostiviestejä tai Internet-sivuja, voit selata sivua ylös- tai alaspäin liikuttamalla
kättä ylös tai alas tunnistimen editse.
Ilmaselaus
Voit selata kuvia, Internet-sivuja, kappaleita tai muistioita liikuttamalla kättä vasemmalle tai
oikealle tunnistimen editse.
29
Perustoiminnot
Ilmasiirto
Voit siirtää kuvakkeen toiseen paikkaan koskettamalla kuvaketta jonkin aikaa yhdellä kädellä ja
liikuttamalla sitten toista kättä vasemmalle tai oikealle tunnistimen editse.
Kun käytät päivä- tai viikkokalenteria, voit siirtää tapahtuman toiseen päivään tai viikkoon
koskettamalla tapahtumaa jonkin aikaa ja liikuttamalla sitten toista kättä vasemmalle tai oikealle.
Ilmavastaus puheluun
Puhelun saapuessa voit vastata siihen liikuttamalla kättä vasemmalle ja sitten oikealle
tunnistimen editse.
30
Perustoiminnot
Ilmanäkymä
Tämän toiminnon avulla voit suorittaa eri toimintoja, kun pidät sormeasi näytön yläpuolella.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite → Ilmanäkymä ja vedä sitten
Ilmanäkymä-kytkintä oikealle.
Voit esikatsella sisältöä tai näyttää tiedot ponnahdusikkunoissa osoittamalla kohdetta sormella.
Kun osoitat Internet-sivun aluetta muutaman sekunnin ajan, laite suurentaa alueen.
Samsung User Manual
Älykäs tauko
Tämän toiminnon avulla voit siirtää videon toiston taukotilaan, kun käyttäjä katsoo poispäin
näytöstä.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite → Älykäs näyttö ja valitse sitten
Älykäs tauko.
Videon toiston aikana voit siirtää toiston taukotilaan katsomalla poispäin näytöstä. Voit jatkaa
toistoa katsomalla uudelleen näyttöä.
31
Perustoiminnot
Älykäs vieritys
Tämän toiminnon avulla voit selata sivua ylös- tai alaspäin kallistamalla päätäsi tai laitetta.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite → Älykäs näyttö → Älykäs vieritys ja
vedä sitten Älykäs vieritys -kytkintä oikealle.
Kun katselet sähköpostiviestejä tai Internet-sivuja, näyttöön tulee selaustyypin kuvake (
asento)), joka näyttää liikkeiden tunnistustilan.
(pään
Kun laite tunnistaa pääsi liikkeet tai laitteen liikkeet, kuvake muuttuu muotoon . Kallista
sen jälkeen päätäsi alas- tai ylöspäin tai kallista laitetta eteen- tai taaksepäin haluamasi
selaussuunnan mukaan.
Kosketusnäytön herkkyyden lisääminen
Tämän toiminnon avulla voit antaa laitteen säätää kosketusherkkyyttään automaattisesti.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite → Näyttö, ja valitse sitten Säädä
kosketusherkk. autom.
• Nahkakäsineillä kosketusnäytön tunnistus toimii parhaiten. Laite ei välttämättä
tunnista muita materiaaleja.
• Parhaisiin tuloksiin pääset napauttamalla näyttöä voimakkaasti, kun käytät käsineitä.
• Jos käytät käsinetilaa, kun sinulla ei ole käsineitä, laite saattaa reagoida tahattomiin
kosketuksiin.
32
Perustoiminnot
Moni-ikkunapaneelin ottaminen käyttöön
Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää kahta sovellusta näytössä samanaikaisesti.
• Vain moni-ikkunapaneelissa olevia sovelluksia voi käyttää.
• Jos käynnistetyt sovellukset sisältävät musiikki-, video- tai muita multimediatiedostoja,
kummankin tiedoston ääni kuuluu.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Kun haluat käyttää moni-ikkunatoimintoa, napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma
laite → Näyttö ja valitse sitten Moni-ikkuna.
Moni-ikkunapaneelin käyttäminen
Voit näyttää moni-ikkunapaneelin koskettamalla -kuvaketta jonkin aikaa. Moni-ikkunapaneeli
näkyy näytön vasemmassa reunassa. Valitse jokin sovellus ja vedä sitten toinen sovellus uuteen
paikkaan. Piilota moni-ikkunapaneeli koskettamalla -painiketta jonkin aikaa uudelleen.
Voit säätää ikkunoiden kokoa vetämällä sovellusikkunoiden välistä ympyrää ylös tai alas.
Voit avata tai sulkea paneelin napauttamalla paneelin kahvaa. Kun moni-ikkunapaneeli on
avoimena, voit siirtää paneelia koskettamalla paneelin kahvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen
näytön vasempaan tai oikeaan reunaan. Kun moni-ikkunapaneeli on suljettuna, voit siirtää
paneelin kahvaa koskettamalla paneelin kahvaa jonkin aikaa ja vetämällä sitä ylös tai alas.
33
Perustoiminnot
Moni-ikkunasovellusten käyttäminen
Kun käytät moni-ikkunasovelluksia, valitse sovellusikkuna, napauta sovelluspaneelien välistä
ympyrää ja käytä sitten jotain seuraavista:
• : Avaa valitun ikkunan viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo.
• : Vaihda sijaintia moni-ikkunasovellusten välillä.
• : Jaa kohteita sovellusikkunoiden välillä. Voit siirtää jaettavaa kohdetta vetämällä ikkunasta
toiseen. Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
• : Suurenna ikkuna koko näytön kokoiseksi.
• : Sulje sovellus.
Tiedostojen jakaminen
Voit jakaa kohteen vetämällä sen toiseen ikkunaan. Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä
toimintoa.
Parillisen ikkunan luominen
Tällä toiminnolla voit tallentaa parhaillaan käynnissä olevien moni-ikkunasovellusten
yhdistelmän.
Napauta moni-ikkunapaneelissa
→ Luo kirjoita nimi ja napauta sitten OK.
Ilmoitukset
Näytön yläreunan tilarivillä näkyvät ilmoituskuvakkeet ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista
puheluista, uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja laitteen tilasta. Voit avata ilmoituspaneelin
vetämällä tilariviltä alaspäin. Voit tuoda lisää hälytyksiä näkyviin selaamalla luetteloa. Voit sulkea
ilmoituspaneelin vetämällä näytön alareunassa näkyvää palkkia ylöspäin.
Ilmoituspaneelissa näkyvät laitteen nykyiset asetukset. Vetämällä alaspäin tilariviltä ja
napauttamalla voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Wi-Fi: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• GPS: Ota GPS-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Ääni: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä. Äänettömässä tilassa laitteessa voi
käyttää värinähälytystä tai sen voi mykistää.
34
Perustoiminnot
• Näytön kierto: Salli tai estä käyttöliittymän kiertyminen laitetta kierrettäessä.
• Bluetooth: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Lukutila: Ota lukutila käyttöön tai poista se käytöstä. Lukutila helpottaa lukemista pimeässä.
Jos haluat valita käytettävät sovellukset, napauta Asetukset → Oma laite → Näyttö →
Lukutila.
• Mobiilidata: Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
• Estotila: Ota estotila käyttöön tai poista se käytöstä. Estotilassa laite estää ilmoitukset. Voit
valita estettävät ilmoitukset napauttamalla Asetukset → Oma laite → Estotila.
• Virransäästö: Ota virransäästötila käyttöön tai poista se käytöstä.
• Moni-ikkuna: Aseta moni-ikkunatoiminto käyttöön.
• Screen Mirroring: Ota näytön peilaustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Wi-Fi-tukiasema: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• S Beam: Ota S Beam -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• NFC: Ota NFC-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Ilmanäkymä: Ota Ilmanäkymä-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Ilmaele: Ota Ilmaele-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Hands-free-tila: Ota handsfree-tila käyttöön tai poista se käytöstä.
• Älykäs katkaisu: Ota Älykäs aikakatkaisu -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Älykäs tauko: Ota Älykäs tauko -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Älykäs vieritys: Ota Älykäs vieritys -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Synkronoi: Ota käyttöön tai poista käytöstä sovellusten automaattinen synkronointi.
• Lentotila: Ota lentotila käyttöön tai poista se käytöstä.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Voit järjestää uudelleen ilmoituspaneelin vaihtoehdot avaamalla ilmoituspaneelin napauttamalla
→ , koskettamalla kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
35
Perustoiminnot
Alkunäyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspiste. Siinä näkyvät ilmaisinkuvakkeet,
pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Alkunäytössä voi olla useita paneeleja. Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai
oikealle.
Alkunäytön tilan vaihtaminen
Alkunäytössä on perustila ja helppo tila. Helpossa tilassa voit helposti käyttää usein tarvitsemiasi
yhteystietoja, sovelluksia ja asetuksia lisäämällä pikavalinnat alkunäyttöön.
Voit siirtyä helppoon tilaan napauttamalla alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Oma laite →
Alkunäyttötila → Helppo tila → Käytä.
Kohteiden järjestäminen uudelleen
Sovelluksen kuvakkeen lisääminen
Napauta alkunäytössä Sovell., kosketa sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa ja vedä se sitten
paneeliesikatseluun.
Kohteen lisääminen
Voit mukauttaa alkunäyttöä lisäämällä siihen pienoisohjelmia, kansioita tai sivuja.
Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja valitse sitten jokin seuraavista luokista:
• Sovellukset ja pienoisohjelmat: Lisää pienoisohjelmia alkunäyttöön.
• Kansio: Luo uusi kansio.
• Sivu: Luo uusi sivu.
36
Perustoiminnot
Kohteen siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin
vetämällä sen näytön reunaan.
Kohteen poistaminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten alkunäytön yläreunassa näkyvään roskakoriin.
Kun roskakori muuttuu punaiseksi, vapauta kohde.
Paneelien järjestäminen uudelleen
Uuden paneelin lisääminen
Napauta
→ Muokkaa sivua →
.
Paneelin siirtäminen
→ Muokkaa sivua, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä paneeli sitten
Napauta
uuteen paikkaan.
Paneelin poistaminen
→ Muokkaa sivua, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä paneeli sitten
Napauta
näytön yläreunan roskakoriin.
Taustakuvan asettaminen
Laitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan voi asettaa alkunäytön taustakuvaksi.
Napauta alkunäytössä
→ Aseta taustakuva → Alkunäyttö ja valitse sitten jokin seuraavista:
• Galleria: Näytä laitteen kameralla otetut valokuvat tai Internetistä ladatut kuvat.
• Elävät taustakuvat: Näytä animoidut kuvat.
• Kuvat: Näytä Kuvat-kansion kuvat.
• Taustakuvat: Näytä taustakuviksi tarkoitetut kuvat.
Valitse kuva, muuta kehyksen kokoa tarvittaessa ja määritä kuva sitten taustakuvaksi.
37
Perustoiminnot
Pienoisohjelmien käyttäminen
Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät alkunäyttöön käteviä toimintoja sekä
tietoja. Voit käyttää niitä lisäämällä niitä pienoisohjelmapaneelista alkunäyttöön.
• Jotkin pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen
pienoisohjelman käyttö saattaa aiheuttaa lisämaksuja.
• Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
Pienoisohjelmien lisääminen alkunäyttöön
Napauta alkunäytössä Sovell. → Pienoisohjelmat. Selaa vasemmalle tai oikealle
pienoisohjelmapaneelissa ja lisää pienoisohjelma alkunäyttöön koskettamalla pienoisohjelmaa
jonkin aikaa. Lisää se haluamaasi paikkaan, muuta tarvittaessa sen kokoa vetämällä kehyksestä ja
tallenna pienoisohjelman paikka napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
Asetusten pikanäppäin -pienoisohjelman käyttäminen
Napauta alkunäytössä Sovell. → Pienoisohjelmat ja avaa sitten asetusluettelo napauttamalla
Asetusten pikanäppäintä pitkään. Kosketa asetusvaihtoehtoa, jonka haluat lisätä alkunäyttöön
pikavalinnaksi.
38
Perustoiminnot
Lukittu näyttö
Näytön lukitseminen estää laitteen tahattoman käytön ja mahdollistaa kätevien
pienoisohjelmien lisäämisen.
Pienoisohjelmien lisääminen
Jos haluat käyttää pienoisohjelmia näytön ollessa lukittuna, napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö ja lisää sitten valintamerkki kohtaan Useita
pienoisohjelmia.
Et voi käyttää pienoisohjelmia lukitulla näytöllä helppokäyttötilassa tai kun
turvatoiminnot ovat aktivoituina.
Napauta pienoisohjelmapaneelialuetta näytön yläosassa. Selaa oikealle viimeiselle
sivulle pienoisohjelmapaneelissa, napauta ja valitse sitten lukittuun näyttöön lisättävä
pienoisohjelma.
Paneelien järjestäminen uudelleen
Paneelin siirtäminen
Selaa vasemmalle tai oikealle pienoisohjelmapaneeli alueella, kosketa paneeliesikatselua jonkin
aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Paneelin poistaminen
Selaa pienoisohjelmapaneelia vasemmalle tai oikealle, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja
vedä se sitten näytön yläreunan roskakoriin.
39
Perustoiminnot
Sovellusten käyttäminen
Tässä laitteessa voi käyttää monentyyppisiä sovelluksia mediasovelluksista Internet-sovelluksiin.
Sovelluksen avaaminen
Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä.
Avaaminen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo painamalla alkunäytössä kotinäppäintä jonkin
aikaa.
Valitse avattavan sovelluksen kuvake.
Sovelluksen sulkeminen
Voit säästää akkuvirtaa ja säilyttää laitteen suorituskyvyn sulkemalla tarpeettomat sovellukset.
Painaa Kotinäppäin-painiketta jonkin aikaa, napauta ja sulje sovellus napauttamalla sitten
Lop. Voit sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Lopeta kaikki. Voit myös
painaa kotinäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten .
Sovellusnäyttö
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Avaa Sovellukset-näyttö napauttamalla alkunäytössä Sovell.
Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai oikealle.
40
Perustoiminnot
Sovellusten järjestäminen uudelleen
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain mukautettavassa ruudukkonäkymässä.
→ Muokkaa, kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit
Napauta
siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Järjestäminen kansioiden avulla
Samantyyppiset sovellukset voi sijoittaa samaan kansioon kätevää käyttöä varten.
→ Muokkaa, kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten kohtaan Luo kansio.
Napauta
Anna kansion nimi ja napauta sitten OK. Sijoita sovellukset uuteen kansioon vetämällä ja tallenna
järjestely sitten napauttamalla Tallenna.
Paneelien järjestäminen uudelleen
Nipistä näytössä, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Sovellusten asentaminen
Samsung Apps -kaupasta ja muista sovelluskaupoista voi ladata ja asentaa sovelluksia.
Sovellusten asennuksen poistaminen
→ Poista sovelluksia käytöstä / poista niiden asennus ja poista sitten sovellus
Napauta
valitsemalla se.
Laitteen mukana toimitettavien oletussovellusten asennusta ei voida poistaa.
Sovellusten poistaminen käytöstä
→ Poista sovelluksia käytöstä / poista niiden asennus ja poista sitten sovellus
Napauta
käytöstä valitsemalla se.
Voit ottaa sovelluksen käyttöön napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Lisää →
Sovellusten hallinta, selaamalla kohtaan POIS., valitsemalla sovelluksen ja napauttamalla sitten
Päälle.
• Ladattuja sovelluksia ja joitakin laitteen mukana toimitettavia oletussovelluksia ei
voida poistaa käytöstä.
• Kun käytät tätä toimintoa, käytöstä poistetut sovellukset katoavat Sovelluksetnäytöstä, mutta ne ovat yhä tallennettuina laitteeseen.
41
Perustoiminnot
Ohje
Ohjeiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden asetusten määrittämistä.
Napauta Sovellukset-näytössä Ohje. Tuo vihjeet näkyviin valitsemalla luokka.
Voit lajitella luokat aakkosjärjestykseen napauttamalla
Voit etsiä avainsanoja napauttamalla
.
.
Tekstin syöttäminen
Tekstiä voi syöttää Samsung-näppäimistön tai äänitulotoiminnon avulla.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Näppäimistön tyypin vaihtaminen
Napauta jotakin tekstikenttää, avaa ilmoituspaneeli, napauta Valitse syöttötapa ja valitse sitten
käytettävä näppäimistötyyppi.
Samsung-näppäimistön käyttäminen
Määritä Samsung-näppäimistön
asetukset.
Poista edellinen merkki.
Syötä isoja kirjaimia.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä välimerkkejä.
Syötä välilyönti.
42
Perustoiminnot
Isojen kirjainten syöttäminen
Napauta
kahdesti.
ennen merkin syöttämistä. Jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia, napauta
Näppäimistön tyypin vaihtaminen
Kosketa jonkin aikaa ja vaihda sitten näppäimistön tyyppiä napauttamalla . Kosketa
kelluvassa näppäimistössä jonkin aikaa -kuvaketta ja siirrä kelluva näppäimistö toiseen
paikkaan.
Näppäimistön kielen vaihtaminen
Voit lisätä näppäimistöön kieliä ja vaihtaa sitten näppäimistön kieltä liu'uttamalla
välilyöntinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
Käsinkirjoitus
Kosketa jonkin aikaa, napauta
ja kirjoita sitten sana sormella. Merkkejä syötettäessä
näkyviin tulee ehdotettuja sanoja. Valitse ehdotettu sana.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Käsinkirjoituseleiden avulla voit suorittaa toimintoja, kuten muokata tai poistaa merkkejä ja lisätä
välilyöntejä. Saat eleohjeet näkyviin koskettamalla
jonkin aikaa ja napauttamalla sitten →
Ohje → Käsinkirj.eleiden käyttäminen.
43
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen puhumalla
Ota äänitulotoiminto käyttöön ja puhu sitten mikrofoniin. Laite näyttää puhumasi tekstin.
Jos laite ei tunnista sanojasi oikein, napauta alleviivattua tekstiä ja valitse vaihtoehtoinen sana tai
lause avattavasta luettelosta.
Voit muuttaa puheentunnistuksen kieltä tai lisätä siihen kieliä napauttamalla nykyistä kieltä.
Kopioiminen ja liittäminen
Kosketa tekstiä jonkin aikaa, valitse tekstiä enemmän tai vähemmän vetämällä - tai -kuvaketta
ja kopioi teksti napauttamalla Kopioi tai leikkaa teksti napauttamalla Poimi. Valittu teksti
kopioidaan leikepöydälle.
Voit liittää tekstin tekstikenttään koskettamalla jonkin aikaa kohtaa, johon haluat liittää sen, ja
napauttamalla sitten Liitä.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
Luomalla laitteesta Wi-Fi-verkkoyhteyden voit käyttää Internetiä tai jakaa mediatiedostoja
muiden laitteiden kanssa. (s. 129)
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Wi-Fi, jolloin toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
• Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa
Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta,
mutta sitä ei voida käyttää ulkona.
• Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
44
Perustoiminnot
Liittyminen Wi-Fi-verkkoihin
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → Wi-Fi ja vedä sitten Wi-Fi-kytkintä
oikealle.
Valitse verkko löytyneiden Wi-Fi-verkkojen luettelosta, anna tarvittaessa salasana ja napauta
sitten Yhdistä. Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kun laite on luonut
yhteyden Wi-Fi-verkkoon, se luo myöhemmin yhteyden kyseiseen verkkoon automaattisesti aina,
kun verkko on käytettävissä.
Wi-Fi-verkkojen lisääminen
Jos haluamasi verkko ei ole verkkojen luettelossa, napauta Lisää Wi-Fi-verkko verkkoluettelon
lopussa. Anna verkon nimi Verkon nimi (SSID) -kohtaan, valitse suojaustyyppi ja anna salasana,
jos verkko ei ole avoin, ja napauta sitten Yhdistä.
Wi-Fi CERTIFIED Passpoint -toiminnon ottaminen käyttöön
Passpoint-toiminnon avulla laite etsii käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot automaattisesti ja
muodosta yhteyden yhteen niistä. Jos siirryt uudelle alueelle, laite muodostaa yhteyden toiseen
käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon kysymättä salasanaa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → Wi-Fi →
sitten Passpoint-kytkintä oikealle.
→ Lisäasetukset ja vedä
Wi-Fi-verkkojen unohtaminen
Kaikki aiemmin käytetyt verkot, nykyinen verkko mukaan lukien, voidaan unohtaa, jolloin laite
ei enää luo automaattisesti yhteyttä niihin. Valitse verkko verkkojen luettelosta ja napauta sitten
Unohda.
45
Perustoiminnot
Tilien määrittäminen
Google-sovellukset, kuten Play-kauppa, vaativat Google-tilin, ja Samsung Apps vaatii Samsungtilin. Luomalla Google-tilin ja Samsung-tilin saat laitteesta parhaan käyttökokemuksen.
Tilien lisääminen
Luo Google-tili noudattamalla ohjeita, jotka tulevat näyttöön avatessasi Google-sovelluksen,
kirjautumatta sisään.
Kirjaudu Google-tilille tai luo tili napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit → Lisää
tili → Google. Luo sitten tili napauttamalla Uusi tai napauta Olemassa oleva ja määritä sitten
tilin tiedot noudattamalla näytön ohjeita. Laitteessa voi käyttää useita Google-tilejä.
Luo myös Samsung-tili.
Tilien poistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit, valitse tilin nimi Omat tilit-kohdasta, valitse
poistettava tili ja napauta sitten Poista tili.
46
Perustoiminnot
Tiedostojen siirtäminen
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Jotkin sovellukset tukevat seuraavia tiedostomuotoja. Laitteen ohjelmistoversio tai
tietokoneen käyttöjärjestelmä voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
• Musiikki: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ja flac
• Kuva: bmp, gif, jpg ja png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ja mkv
• Asiakirja: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ja txt
Jos sovellukset eivät voi toistaa divx- tai ac3-muotoisia tiedostoja, asenna niitä tukevat
sovellukset.
Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla
Samsung Kies on tietokonesovellus, jolla hallitaan mediasisältöjä ja henkilökohtaisia tietoja
Samsung-laitteiden kanssa. Lataa uusin Samsung Kies Samsungin sivustosta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy tietokoneessa automaattisesti. Jos Samsung Kies ei käynnisty,
kaksoisnapsauta Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
2 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
Yhteyden muodostaminen Windows Media Player -ohjelmalla
Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Windows Media Player ja synkronoi musiikkitiedostot.
47
Perustoiminnot
Liittäminen medialaitteena
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
Napauta Kamera (PTP), jos tietokone ei tue MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa tai
siihen ei ole asennettu tarvittavaa ohjainta.
3 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Laitteen suojaaminen
Suojausasetusten avulla voit estää muita henkilöitä käyttämästä tai lukemasta laitteeseen
tallennettuja henkilökohtaisia tietoja. Laitteen lukituksen avaaminen edellyttää avauskoodia.
Lukituksen asettaminen avattavaksi kasvojentunnistuksen
avulla
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö → Näyttölukko →
Kasvolukitus.
Sovita kasvosi kehykseen kuvaamista varten. Määritä avauksen vara-PIN-koodi tai kuvio näytön
lukituksen avaamista varten siltä varalta, että lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksen avulla
epäonnistuu.
Lukituksen asettaminen avattavaksi kasvojen- ja
äänentunnistuksen avulla
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö → Näyttölukko →
Kasvot ja ääni.
Sovita kasvosi kehykseen kuvaamista varten ja aseta sitten äänikomento. Määritä avauksen varaPIN-koodi tai kuvio näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että lukituksen avaaminen
kasvojen- ja äänentunnistuksen avulla epäonnistuu.
48
Perustoiminnot
Kuvion asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö → Näyttölukko →
Kuvio.
Piirrä vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja vahvista sitten kuvio piirtämällä se uudelleen.
Määritä avauksen vara-PIN-koodi näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että unohdat
kuvion.
PIN-koodin asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö → Näyttölukko →
PIN.
Anna vähintään neljä numeroa ja vahvista salasana sitten syöttämällä se uudelleen.
Salasanan asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö → Näyttölukko →
Salasana.
Anna vähintään neljä merkkiä, joihin kuuluu sekä numeroita että symboleita, ja vahvista salasana
sitten syöttämällä se uudelleen.
49
Perustoiminnot
Laitteen lukituksen avaaminen
Käynnistä näyttö painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja anna lukituksen avauskoodi.
Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Päivittäminen Samsung Kies -ohjelmalla
Käynnistä Samsung Kies ja liitä laite tietokoneeseen. Samsung Kies tunnistaa laitteen
automaattisesti ja näyttää saatavissa olevat päivitykset valintaikkunassa. Aloita päivitys
napsauttamalla Päivitä-painiketta valintaikkunassa. Lisätietoja päivittämisestä on Samsung Kies
-ohjelman ohjeessa.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia laitteen päivityksen aikana.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä.
Päivittäminen matkapuhelinverkon kautta
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lisää → Tietoja laitteesta → Ohjelmistopäivitys
→ Päivitä.
50
Yhteydenpito
Puhelin
Tällä sovelluksella voit soittaa puhelun tai vastata puheluun.
Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
Puhelujen soittaminen
Puhelun soittaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Nronäpp.: Anna numero numeronäppäimillä ja napauta sitten .
• Lokit: Soita puhelu saapuneiden ja lähteneiden puhelujen ja viestien historiasta.
• Suosikit: Soita puhelu suosikkiyhteystietojen luettelosta.
• Yhteystiedot: Soita puhelu yhteystietojen luettelosta.
Pikavalintanumerot
Voit valita pikavalintanumeron koskettamalla kyseistä numeroa jonkin aikaa.
Numeroiden ennakointi
Kun näppäimistöltä syötetään numeroita, ennakoivat ehdotukset tulevat näyttöön
automaattisesti. Voit soittaa puhelun valitsemalla jonkin ehdotuksista.
51
Yhteydenpito
Yhteystiedon etsiminen
Voit etsiä yhteystietojen luettelosta yhteystiedon antamalla nimen, puhelinnumeron tai
sähköpostiosoitteen. Kun merkkejä syötetään, ehdotetut yhteystiedot tulevat näyttöön. Voit
soittaa puhelun valitsemalla jonkin niistä.
Soittaminen ulkomaille
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin. Anna maan numero,
suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten .
Puhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• : Valitse puhelun aikana käytettävä taajuuskorjainasetus.
• : Poista käytöstä kohinanvaimennustoiminto, joka poistaa taustamelua ja auttaa toista
osapuolta kuulemaan sinut paremmin.
• : Lisää äänenvoimakkuutta.
• Pito: Aseta puhelu pitoon. Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla Poista pidosta.
• Lisää puh.: Soita toinen puhelu.
• Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• Lopeta puhelu: Lopeta nykyinen puhelu.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön. Pidä laite etäällä korvistasi
kaiutinpuhelutoimintoa käytettäessä.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kuulokemikrofoni: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on liitetty laitteeseen.
• Vaihda: Siirry puhelusta toiseen.
• Yhdistä: Soita neuvottelupuhelu, kun kaksi puhelua on yhdistetty. Lisää muut osallistujat
toistamalla tätä. Tämän toiminto on käytettävissä vain, jos neuvottelupuhelupalvelu on
käytössä.
52
Yhteydenpito
• → Yhteystiedot: Avaa yhteystietoluettelo.
• → Muistio: Luo muistio.
• → Viesti: Lähetä viesti.
• → Siirrä: Yhdistä ensimmäinen osapuoli toiseen osapuoleen. Tämä katkaisee oman
yhteytesi keskusteluun.
• → Hallitse konferenssipuhelua: Keskustele yksityisesti yhden osapuolen kanssa
kokouspuhelun aikana tai katkaise yhden osapuolen yhteys kokouspuheluun.
Yhteystietojen lisääminen
Voi lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron antamalla numeron näppäimistöllä ja
napauttamalla Lisää yhteystietoihin.
Viestiä lähetetään
Voit lähettää viestin näytössä näkyvään numeroon napauttamalla
→ Lähetä viesti.
Puhelulokien näyttäminen
Saat saapuneiden ja lähtevien puhelujen historian näkyviin napauttamalla Lokit.
Voit suodattaa puhelulokia napauttamalla
→ Näytä ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Sallitut numerot
Laite voidaan asettaa rajoittamaan lähtevät puhelut vain tietyn etuliitteen sisältäviin numeroihin.
Nämä etuliitteet tallennetaan SIM- tai USIM-kortille.
→ Puheluasetukset → Muut asetukset → Sallitut numerot → Ota sallitut
Napauta
num. k. ja anna sitten SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Napauta Sallittujen
numeroiden luettelo ja lisää numerot.
Puhelunesto
Laite voidaan asettaa estämään tiettyjen puhelujen soittaminen. Esimerkiksi ulkomaanpuhelut
voidaan poistaa käytöstä.
→ Puheluasetukset → Muut asetukset → Puhelunesto, valitse puhelutyyppi,
Napauta
valitse puhelunestoasetus ja anna sitten salasana.
53
Yhteydenpito
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos koputuspalvelu on käytössä, voidaan soittaa toinen puhelu. Jos toiseen puheluun vastataan,
ensimmäinen puhelu siirretään pitoon.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin.
→ Puheluasetukset → Määritä puheluiden
Voit luoda hylkäysviestin napauttamalla
hylkäysviestit.
Tietyistä numeroista tulevien puhelujen hylkääminen automaattisesti
→ Puheluasetukset → Puhelun hylkäys → Automaattinen hylkäystila → Autom.
Napauta
hylkäysnumerot ja napauta sitten Automaattisen hylkäyksen luettelo. Napauta Luo, anna
numero, määritä luokka ja napauta sitten Tallenna.
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen luettelon
näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin.
Koputus
Koputus on palveluntarjoajan tuottama palvelu. Käyttäjä voi palvelun avulla asettaa
meneillään olevan puhelun pitoon ja siirtyä saapuvaan puheluun. Tätä palvelua ei voi käyttää
videopuheluissa.
Jos haluat käyttää palvelua, napauta
→ Puheluasetukset → Muut asetukset → Koputus.
Puhelunsiirto
Laite voidaan asettaa lähettämään saapuvat puhelut määritettyyn numeroon.
→ Puheluasetukset → Muut asetukset → Puhelunsiirto ja valitse sitten
Napauta
puhelutyyppi ja ehto. Anna numero ja napauta Päälle.
54
Yhteydenpito
Videopuhelut
Videopuhelun soittaminen
Anna numero tai valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja soita sitten videopuhelu
napauttamalla .
Videopuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• Vaihda kameraa: Siirry etukamerasta ja takakameraan tai päinvastoin.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Lopeta puhelu: Lopeta nykyinen puhelu.
• → Piilota minut: Piilota kuvasi toiselta osapuolelta.
• → Lähtevä kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
• → Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• → Vaihda kuulokemikrofoniin: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on liitetty
laitteeseen.
• → Kaiutin pois päältä: Poista kaiutinpuhelutoiminto käytöstä.
• → Animoidut hymiöt: Käytä kuvassasi hymiökuvakkeita.
• → Teemanäkymä: Käytä kuvassasi koristeellisia kuvakkeita.
• → Ota sarjakuvanäk. k.: Vaihda näkymätila sarjakuvanäkymäksi.
• → Ota kaksi kameraa käyttöön: Käytä etu- ja takakameraa niin, että toinen osapuoli
näkee sinut ja ympäristösi.
Videopuhelua voidaan Kaksoiskameratilassa käyttää enintään kolme minuuttia.
Kolmen minuutin kuluttua laite poistaa takakameran käytöstä, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
55
Yhteydenpito
Koskettamalla toisen osapuolen kuvaa jonkin aikaa voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Ota kuva: Ota kuva toisesta osapuolesta.
• Tallenna video: Luo video toisen osapuolen kuvista.
Puhelun tallentaminen ilman toisen osapuolen etukäteislupaa on lainvastaista monissa
maissa.
Koskettamalla omaa kuvaasi jonkin aikaa voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Vaihda kameraa: Siirry etukamerasta ja takakameraan tai päinvastoin.
• Lähtevä kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
Kuvien vaihtaminen keskenään
Vedä kumman tahansa osapuolen kuva toisen osapuolen kuvaan, jos haluat vaihtaa kuvat
keskenään.
56
Yhteydenpito
Yhteystiedot
Tällä sovelluksella voit hallita yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
Yhteystietojen hallinta
Yhteystiedon luominen
Napauta
ja anna yhteystiedot.
• : Lisää kuva.
• /
: Lisää tai poista yhteystietokenttä.
Yhteystiedon muokkaaminen
Valitse muokattava yhteystieto ja napauta sitten
.
Yhteystiedon poistaminen
Napauta
→ Poista.
Pikavalintanumeron määrittäminen
→ Pikavalinta-asetus, valitse pikavalintanumero ja valitse sitten sitä varten
Napauta
yhteystieto. Voit poistaa pikavalintanumeron koskettamalla sitä jonkin aikaa ja napauttamalla
sitten Poista.
Yhteystietojen etsiminen
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Selaa luetteloa nopeasti vetämällä sormella yhteystietoluettelon oikealla puolella näkyvässä
hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
57
Yhteydenpito
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
: Soita ääni- tai videopuhelu.
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
Yhteystietojen näyttäminen
Oletusasetus on, että laite näyttää kaikki laitteeseen, SIM- tai USIM-kortille tai toiselle tilille
tallennetut yhteystiedot.
→ Näytettävät yhteystiedot ja valitse sitten sijainti, johon yhteystiedot on
Napauta
tallennettu.
Yhteystietojen siirtäminen
Yhteystietojen siirtäminen Google-tilille
Napauta
→ Yhdistä tilit → Yhdistä Google-tiliin.
Google-yhteystietoihin siirretyissä yhteystiedoissa näkyy kuvake
yhteystietoluettelossa.
Yhteystietojen siirtäminen Samsung-tilille
Napauta
→ Yhdistä tilit → Yhdistä Samsung-tiliin.
Samsung-yhteystietoihin siirretyissä yhteystiedoissa näkyy kuvake
yhteystietoluettelossa.
Yhteystietojen tuominen tai vieminen
Yhteystietojen tuominen
Napauta
→ Tuo/Vie → Tuo SIM-kortilta, Tuo SD-kortilta, tai Tuo USB-muistista.
Yhteystietojen vieminen
Napauta
→ Tuo/Vie → Vie SIM-kortille, Vie SD-kortille tai Vie USB-muistiin.
58
Yhteydenpito
Yhteystietojen jakaminen
Napauta
jakotapa.
→ Käyntikortin jakotapa:, valitse yhteystiedot, napauta Valmis ja valitse sitten
Suosikkiyhteystiedot
Napauta
ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Etsi: Etsi yhteystietoja.
• Lisää suosikkeihin: Lisää yhteystiedot suosikkeihin.
• Poista suosikeista: Poista yhteystiedot suosikeista.
• Ruudukkonäkymä / Luettelonäkymä: Näytä yhteystiedot ruudukko- tai luettelomuotoisina.
• Ohje: Avaa yhteyshenkilöiden käytön ohjeet.
Yhteystietoryhmät
Yhteystietojen lisääminen ryhmään
Valitse ryhmä ja napauta sitten
. Valitse lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Ryhmien hallinta
Napauta
ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Luo: Luo uusi ryhmä.
• Etsi: Etsi yhteystietoja.
• Vaihda järjestystä: Kosketa jonkin aikaa ryhmän nimen vieressä, siirrä se uuteen paikkaan
vetämällä ylös tai alas ja napauta sitten Valmis.
• Poista ryhmät: Valitse käyttäjän lisäämä ryhmä ja napauta sitten Poista. Oletusryhmiä ei
voida poistaa.
• Ohje: Avaa yhteyshenkilöiden käytön ohjeet.
Viestin tai sähköpostiviestin lähettäminen ryhmän jäsenille
Valitse ryhmä, napauta
napauta sitten Valmis.
→ Lähetä viesti tai Lähetä sähköpostiviesti, valitse jäsenet ja
59
Yhteydenpito
Käyntikortti
Voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.
Napauta Määritä profiili, anna tiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite,
ja napauta sitten Tallenna. Jos käyttäjätiedot on tallennettu laitteen asetusten määrittämisen
aikana, valitse käyntikortti kohdassa MINÄ, napauta ja tee haluamasi muokkaukset.
→ Käyntikortin jakotapa: ja valitse sitten jakotapa.
Napauta
Viestit
Tämän sovelluksen avulla voit lähettää teksti- tai multimediaviestejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu, kun olet
oman palvelualueesi ulkopuolella. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Viestien lähettäminen
Napauta
, lisää vastaanottajat, kirjoita viesti ja napauta sitten
.
Lisää vastaanottajat jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Anna puhelinnumero.
• Napauta
, valitse yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Luo multimediaviesti seuraavilla toiminnoilla:
• Napauta
• Napauta
ja lisää kuvat, videot, yhteystiedot, muistiinpanot, tapahtumat ja muut kohteet.
→ Lisää aihe ja anna aihe.
60
Yhteydenpito
Ajoitettujen viestien lähettäminen
→ Ajoitus. Aseta kellonaika ja päivämäärä ja napauta sitten Valmis.
Kun luot viestiä, napauta
Laite lähettää viestin määritettynä aikana ja päivänä.
• Jos laitteen virta on katkaistu määritettynä ajankohtana, laite ei ole yhteydessä
verkkoon tai verkkoyhteys on epävakaa, viestiä ei lähetetä.
• Tämä toiminto käyttää laitteeseen asetettua kellonaikaa ja päivämäärää. Kellonaika ja
päivämäärä voivat olla vääriä, jos siirryt aikavyöhykkeeltä toiselle eikä verkko päivitä
aikatietoja.
Viestien kääntäminen ja lähettäminen
Jos haluat käyttää käännöstoimintoa, napauta viestin luonnin aikana
Käännä-kytkintä oikealle, määritä kielipari ja napauta sitten OK.
Käännä viesti napauttamalla
viestin.
→ Käännä, vedä
ja napauta sitten Valmis. Käännetty viesti korvaa lähdekielisen
Saapuneiden viestien näyttäminen
Saapuneet viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Voit tuoda henkilön viestin näkyviin valitsemalla vastaavan yhteystiedon.
Ääniviestin kuunteleminen
Kosketa 1 numeronäppäimistöllä jonkin aikaa ja noudata sitten palveluntarjoajan ohjeita.
61
Yhteydenpito
Sähköposti
Tällä sovelluksella voit lähettää tai lukea sähköpostiviestejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Sähköposti.
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana. Napauta Seuraava, jos sähköpostitili on Google Mail -tili tai
muu yksityinen tili, tai napauta Manuaalinen, jos tili on yrityksen sähköpostitili. Määritä sitten
tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→ Asetukset → Lisää tili.
Viestien lähettäminen
Napauta sähköpostitiliä, jota haluat käyttää, ja napauta sitten
vastaanottajat, aihe ja viesti ja napauta sitten .
Napauttamalla
Napauta
näytön alareunassa. Kirjoita
voit lisätä vastaanottajan yhteystietoluettelosta.
ja lisää kuvat, videot, yhteystiedot, muistiinpanot, tapahtumat ja muut kohteet.
Napauttamalla
sijaintitietoja.
→
voit lisätä viestiin esimerkiksi kuvia, tapahtumia, yhteystietoja ja
Ajoitettujen viestien lähettäminen
→ Ajoitettu sähköpostiviesti. Valitse Ajoitettu sähköpostiviesti,
Kun luot viestiä, napauta
aseta kellonaika ja päivämäärä ja napauta sitten Valmis. Laite lähettää viestin määritettynä
aikana ja päivänä.
• Jos laitteen virta on katkaistu määritettynä ajankohtana, laite ei ole yhteydessä
verkkoon tai verkkoyhteys on epävakaa, viestiä ei lähetetä.
• Tämä toiminto käyttää laitteeseen asetettua kellonaikaa ja päivämäärää. Kellonaika ja
päivämäärä voivat olla vääriä, jos siirryt aikavyöhykkeeltä toiselle eikä verkko päivitä
aikatietoja.
62
Yhteydenpito
Viestien lukeminen
Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää, jolloin uudet viestit noudetaan. Voit noutaa viestit
manuaalisesti napauttamalla .
Napauta viestiä, jonka haluat lukea.
Lisää tämä sähköpostiosoite
yhteystietoluetteloon.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Avaa liitteet.
Lähetä viesti edelleen.
Poista viesti.
Vastaa kaikille vastaanottajille.
Siirry edelliseen tai seuraavaan
viestiin.
Vastaa viestiin.
Voit avata liitteet napauttamalla liitevälilehteä ja tallentaa sitten liitteen napauttamalla Tallenna.
Google Mail
Tällä sovelluksella voit käyttää Google Mail -palvelua suoraan nopeasti.
Napauta Sovellukset-näytössä Google Mail.
• Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämän sovelluksen nimi poikkeaa
tässä esitetystä.
63
Yhteydenpito
Viestien lähettäminen
Napauta missä tahansa postilaatikossa
.
, kirjoita vastaanottajat, aihe ja viesti ja napauta sitten
Napauttamalla
→ Liitä tiedosto voit liittää multimediatiedostoja.
Napauttamalla
→ Lisää (piilo)kopio voit lisätä muita vastaanottajia.
Napauttamalla
→ Tallenna luonnos voit tallentaa viestin myöhempää lähettämistä varten.
Napauttamalla
→ Hylkää voit aloittaa uudelleen alusta.
Napauttamalla
→ Asetukset voit muuttaa Google Mail -asetuksia.
Napauttamalla
→ Lähetä palautetta voit ilmoittaa mielipiteesi sovelluskehitykselle.
Napauttamalla
→ Ohje voit käyttää Google Mail -ohjeita.
Viestien lukeminen
Säilytä tämä viesti.
Poista tämä viesti.
Merkitse viesti luetuksi.
Vastaa kaikille vastaanottajille tai
lähetä tämä viesti edelleen muille.
Lisää tämä sähköpostiosoite
yhteystietoluetteloon.
Vastaa tähän viestiin.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Esikatsele liitettä.
64
Yhteydenpito
Nimikkeet
Google Mail ei käytä varsinaisia kansioita, vaan nimikkeitä. Kun Google Mail käynnistetään, se
näyttää viestit nimikkeellä Saapuneet.
Voit noutaa viestit manuaalisesti napauttamalla
Napauttamalla
→ Päivitä.
saat näkyviin muiden nimikkeiden viestit.
Voit lisätä nimikkeen viestiin valitsemalla viestin, napauttamalla
valitsemalla sitten määritettävän nimikkeen.
→ Muuta tunnisteita ja
Hangouts
Tällä sovelluksella voit keskustella muiden kanssa.
Napauta Sovellukset-näytössä Hangouts.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Aloita keskustelu valitsemalla ystävä ystäväluettelosta tai antamalla etsittävät tiedot ja
valitsemalla ystävä tuloksista.
Google+
Tällä sovelluksella voit säilyttää yhteyden ihmisiin Googlen sosiaalisen verkostopalvelun kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Google+.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Vaihda luokkaa napauttamalla Kaikki ja tarkastele kirjoituksia selaamalla ylös tai alas.
Voit käyttää muita sosiaalisen verkon ominaisuuksia napauttamalla
65
.
Yhteydenpito
Kuvat
Tällä sovelluksella voit katsella ja jakaa kuvia tai videoita Googlen sosiaalisten verkostopalvelujen
kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Kuvat.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Valitse jokin seuraavista luokista:
• KAMERA: Näytä kaikki kuvatut tai laitteeseen ladatut kuvat tai videot.
• KOHOKOHDAT: Näytä kuvat tai videot päivämäärän tai albumin mukaan ryhmiteltyinä.
Napauttamalla saat näkyviin ryhmän kaikki kuvat tai videot.
Valitse sitten kuva tai video.
Katselun aikana voit käyttää jotakin seuraavista kuvakkeista:
• : Muokkaa kuvaa.
• : Jaa kuva tai video muiden kanssa.
• : Poista kuva tai video.
ChatON
Tällä sovelluksella voit keskustella minkä tahansa laitteen käyttäjän kanssa. Tämän sovelluksen
käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille tai puhelinnumeron vahvistamista.
Napauta Sovellukset-näytössä ChatON.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Voit luoda kaveriluettelon antamalla puhelinnumerot tai Samsung-tilien sähköpostiosoitteet
tai valitsemalla kaverit ehdotusten luettelosta. Vaihtoehtoisesti voi synkronoida yhteystiedot
→ Asetukset → Yhteystietojen synkronointi →
laitteesta manuaalisesti napauttamalla
Yhteystietojen synkronointi.
Voit aloittaa keskustelun napauttamalla
→ Aloita keskustelu ja valitsemalla kaverin.
Voit aloittaa ääni- tai videokeskustelun napauttamalla
Video Chat.
→ ChatON Voice Chat tai ChatON
Videokeskustelua voidaan Kaksoiskameratilassa käyttää enintään kolme minuuttia.
Kolmen minuutin kuluttua laite poistaa takakameran käytöstä, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
66
Internet ja verkko
Internet
Tällä sovelluksella voit selata Internet-sivuja.
Napauta Sovellukset-näytössä Internet.
Internet-sivujen katseleminen
Napauta osoitekenttää, anna Internet-osoite ja napauta sitten Siirry.
Voit jakaa, tallentaa tai tulostaa nykyisen Internet-sivun napauttamalla
.
Voit vaihtaa hakuohjelmaa napauttamalla osoitekenttää ja napauttamalla sitten Internetosoitteen vieressä olevaa hakuohjelman kuvaketta.
Uuden sivun avaaminen
Napauta
→ Uusi ikkuna.
Voit siirtyä toiselle Internet-sivulle napauttamalla
napauttamalla.
, selaamalla ylös tai alas ja valitsemalla sivun
Internet-haku äänen avulla
Napauta osoitekenttää, napauta
ehdotetuista hakusanoista.
→ , sano hakusana ja valitse sitten jokin näyttöön tulevista
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Kirjanmerkit
Voit merkitä nykyisen sivun kirjanmerkillä napauttamalla
→ Lisää suosikki.
Voit avata kirjanmerkillä merkityn Internet-sivun napauttamalla
67
ja valitsemalla sivun.
Internet ja verkko
Historia
Napauta → Historia ja avaa Internet-sivu viimeksi käytettyjen Internet-sivujen luettelosta. Voit
→ Tyhjennä historia.
tyhjentää historialuettelon napauttamalla
Linkit
Voit avata Internet-sivun uudelle sivulle, tallentaa sen tai kopioida sen koskettamalla sivulla
olevaa linkkiä jonkin aikaa.
Saat tallennetut linkit näkyviin napauttamalla Lataukset. (s. 125)
Internet-sivujen jakaminen
Voit jakaa Internet-sivun osoitteen muiden kanssa napauttamalla
→ Jakotapa.
Voit jakaa osan Internet-sivusta koskettamalla haluamaasi tekstiä jonkin aikaa ja napauttamalla
sitten Jakotapa.
Chrome
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja ja selailla Internet-sivuja.
Napauta Sovellukset-näytössä Chrome.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Internet-sivujen katseleminen
Napauta osoitekenttää ja anna sitten Internet-osoite tai hakuehdot.
Uuden sivun avaaminen
Napauta
→ Uusi välilehti.
Voit siirtyä toiselle Internet-sivulle napauttamalla
68
→ Internet-sivu.
Internet ja verkko
Internet-haku äänen avulla
Napauta osoitekenttää, napauta
ehdotetuista hakusanoista.
→ , sano hakusana ja valitse sitten jokin näyttöön tulevista
Synkronoiminen muiden laitteiden kanssa
Voit synkronoida avoimet välilehdet ja kirjanmerkit käytettäviksi Chromen kanssa toisessa
laitteessa, kun olet kirjautunut samalle Google-tilille.
Voit tuoda muissa laitteissa olevat avoimet välilehdet näkyviin napauttamalla
laitteet. Valitse avattava Internet-sivu.
Tuo kirjanmerkit näkyviin napauttamalla
→ Muut
.
Bluetooth
Bluetooth luo suoran langattoman yhteyden kahden toisiaan lähellä olevan laitteen välille.
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan siirtää tietoja tai mediatiedostoja muiden laitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuudella lähetettyjen tai vastaanotettujen
tietojen mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Ota Bluetooth käyttöön napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet →
Bluetooth ja vetämällä sitten Bluetooth-kytkintä oikealle.
69
Internet ja verkko
Liitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → Bluetooth → Hae, jolloin löytyneiden
laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laite, jonka kanssa haluat luoda liitoksen, ja vahvista liitos
hyväksymällä sitten automaattisesti luotu salasana kummassakin laitteessa.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Esimerkki tästä on Galleria.
Avaa Galleria, valitse kuva, napauta → Bluetooth ja valitse sitten jokin Bluetooth-laitteista.
Hyväksy sitten Bluetooth-valtuutuspyyntö toisessa laitteessa kuvan vastaanottamista varten.
Siirretty kuva tallennetaan Bluetooth-kansioon. Jos vastaanotetaan yhteystieto, se lisätään
automaattisesti yhteystietoluetteloon.
Screen Mirroring
Tällä ominaisuudella voit yhdistää laitteesi suureen näyttöön AllShare Cast -sovittimen tai
HomeSync-laitteen avulla ja sitten jakaa sisältöä. Voit käyttää tätä ominaisuutta myös muiden
Wi-Fi Miracast -ominaisuutta tukevien laitteiden kanssa.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Miracast-käyttöiset laitteet, jotka eivät tue HDCP-suojausta, eivät välttämättä ole
yhteensopivia tämän toiminnon kanssa.
• Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja puskuroidaan toiston aikana.
• Voit säästää virtaa poistamalla tämän ominaisuuden käytöstä, kun sitä ei tarvita.
• Jos määrität Wi-Fi-taajuuden, AllShare Cast -sovittimia tai HomeSync-laitteita ei ehkä
löydetä tai niihin ei saada yhteyttä.
• Jos toistat videoita tai pelaat pelejä televisiossa, valitse oikea TV-tila, jotta saat parhaan
käyttökokemuksen.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → Screen Mirroring. Valitse laite, avaa tai
toista tiedot ja ohjaa sitten näyttöä laitteen näppäimillä. Voit luoda yhteyden laitteeseen PINkoodin avulla koskettamalla laitteen nimeä jonkin aikaa ja antamalla PIN-koodin.
70
Internet ja verkko
Samsung Link
Tämän sovelluksen avulla voit toistaa etälaitteisiin tai tallennuspalveluihin tallennettua sisältöä
Internetin kautta. Voit toistaa laitteessasi olevia multimediatiedostoja toisessa laitteessa tai
Internet-tallennuspalvelussa tai lähettää multimediatiedostoja niihin.
Tämän sovelluksen käyttäminen edellyttää, että kirjaudut Samsung-tilillesi ja rekisteröit
vähintään kaksi laitetta. Rekisteröintitavat voivat vaihdella laitetyypin mukaan.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Link.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kun avaat tämän sovelluksen, kaikki sisältö kaikista rekisteröidyistä laitteista ja
tallennuspalveluista tulee näkyviin. Voit selata ja toistaa sisältöä. Kun haluat aloittaa tiedostojen
jakamisen, valitse medialuokka selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla sitten tiedosto.
Tiedostojen lähettäminen
Voit lähettää tiedostoja muihin laitteisiin tai ladata niitä Internet-tallennuspalveluun.
Napauta , valitse laite tai Internet-tallennustila ja valitse medialuokka selaamalla vasemmalle tai
oikealle. Napauta sitten , valitse tiedostot ja napauta .
Tiedostojen jakaminen
Napauta , valitse laite tai Internet-tallennustila ja valitse medialuokka selaamalla vasemmalle tai
oikealle. Napauta sitten , valitse tiedostot, napauta ja valitse sitten jakotapa.
Etälaitteessa olevien tiedostojen toistaminen
Napauta , valitse laite tai Internet-tallennustila ja valitse medialuokka selaamalla vasemmalle tai
oikealle. Napauta sitten , valitse tiedostot, napauta
ja valitse sitten laite.
• Yhdistettyjen laitteiden käyttö mediasoittimina voi aiheuttaa sen, että tuetut
tiedostomuodot poikkeavat tässä esitetystä.
• Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja puskuroidaan.
71
Internet ja verkko
Internet-tallennuspalvelun sisällön hallinta
Valitsemalla Internet-tallennuspalvelun voit tarkastella ja hallita tiedostojasi.
Kun haluat siirtää tiedostoja laitteesi ja Internet-tallennuspalvelun välillä, napauta
tiedostot ja napauta sitten .
Voit rekisteröidä Internet-tallennuspalvelun laitteeseen napauttamalla
tallennuspalvelu ja valitsemalla sitten Internet-tallennuspalvelun.
, valitse
→ Lisää
Group Play
Tämän sovelluksen avulla voit katsella sisältöä useissa laitteissa jakamalla laitteen näytön. Luo
Ryhmätoisto-istunto tai liity istuntoon ja jaa sitten kuvia tai asiakirjoja tai kuuntele musiikkia. Voit
myös pelata verkkopelejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Group Play.
• Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Kun käytät tätä sovellusta, et voi käyttää Internetiä Wi-Fi-verkon kautta.
Liity ryhmätoistoistuntoon.
Luo ryhmätoistoistunto.
Määritä, vaaditaanko ryhmän
salasana.
72
Internet ja verkko
Ryhmän luominen Ryhmätoisto-sovellusta varten
Kun luot ryhmätoistoistunnon, muiden laitteiden käyttäjät voivat liittyä istuntoon ja nähdä
laitteen näytön.
Jos käytät ryhmätoistoistunnossa salasanaa, muiden laitteiden käyttäjien on annettava salasana
istuntoon liittyessään. Jos haluat käyttää salasanaa, valitse Määr. ryhmän salas.
Napauta Luo ryhmä, aseta salasana, ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Jaa musiikkia: Yhdistä vähintään kaksi laitetta ja luo niiden avulla tilaäänitehoste musiikkia
jaettaessa.
• Jaa kuvat: Valitse jaettavat kuvat.
• Jaa video: Yhdistä vähintään kaksi laitetta videon jakamista varten, tai yhdistä laitteet
suuremmaksi näytöksi. Laitteet näyttävät videokuvasta eri osaa samanaikaisesti, jolloin
laitteita voidaan käyttää yhtenä suurena näyttönä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta
videon jakamisen aikana.
• Jaa asiakirjoja: Valitse jaettavat asiakirjat.
• Pelaa pelejä ja tee kaikkea muuta: Pelaa verkkopelejä ystäviesi kanssa.
Ryhmätoisto-istuntoon liittyminen
Liity toisella laitteella luotuun ryhmätoistoistuntoon.
• Napauta Liity ryhmään, valitse Ryhmätoisto-istunto, johon haluat liittyä, ja anna sitten
ryhmän salasana tarvittaessa. Valitse medialuokka, niin sillä hetkellä jaettava sisältö tulee
laitteen näyttöön.
• Ota NFC-ominaisuus käyttöön ja kosketa laitteen takaosalla sen toisen laitteen takaosaa, jolla
istunto avataan. (s. 74)
Lisätoimintojen käyttäminen ryhmätoistoistunnossa
Kun jaat sisältöä muiden laitteiden kanssa, voit käyttää seuraavia toimintoja:
• : Muuta kaiutinasetuksia kutakin yhdistettyä laitetta varten.
• →
: Säädä äänenvoimakkuutta.
• →
: Määritä laite käyttämään kaikkia yhdistettyjä laitteita stereokaiuttimina.
73
Internet ja verkko
• : Yhdistä yhdistettyjen laitteiden näytöt yhdeksi suureksi näytöksi.
• : Jaa yhdistetty näyttö osiin.
• : Säädä äänenvoimakkuutta.
• : Kirjoita muistiinpano tai piirrä näyttöön. Kaikki osallistujat näkevät tekstisi tai piirroksesi.
• : Näytä kaikki jaetut kuvat mosaiikkinäkymässä. Tämä ominaisuus on käytettävissä, kun
vähintään kolme kuvaa on valittu.
• /
• : Näytä ryhmän osallistujat.
: Valitse lisää kuvia tai asiakirjoja.
NFC
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Akku sisältää sisäisen NFC-antennin. Käsittele akkua huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
Jos näyttö on lukittu, laite ei lue NFC-tunnisteita eikä vastaanota tietoja.
Voit ottaa NFC-toiminnon käyttöön napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet
→ NFC. Vedä NFC-kytkintä oikealle.
Tietojen lukeminen NFC-tunnisteesta
Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle. Tunnisteen tiedot tulevat
näyttöön.
Ostaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
74
Internet ja verkko
Tietojen lähettäminen Android Beam -toiminnon avulla
Android Beam -toiminnon avulla voit lähettää tietoja, kuten Internet-sivuja ja yhteystietoja, NFCyhteensopiviin laitteisiin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → NFC. Vedä Android Beam -kytkintä
oikealle.
Valitse kohde, etsi toisesta laitteesta NFC-antennin paikka, kosketa oman laitteesi antennilla
toisen laitteen antennia ja napauta sitten laitteen näyttöä.
S Beam
Tällä toiminnolla voidaan lähettää tietoja, kuten videoita, kuvia ja asiakirjoja.
Älä lähetä tekijänoikeuksien suojaamia tietoja S Beam -toiminnon avulla. Muutoin voit
rikkoa tekijänoikeuslakeja. Samsung ei vastaa tekijänoikeuksien suojaamien tietojen
laittoman käytön seurauksista.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → S Beam. Vedä S Beam -kytkintä
oikealle.
Valitse kohde, etsi toisesta laitteesta NFC-antennin paikka, kosketa oman laitteesi antennilla
toisen laitteen antennia ja napauta sitten laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto
epäonnistuu.
75
Internet ja verkko
WatchON
Tällä sovelluksella voit luoda yhteyden televisioon ja katsella TV-ohjelmia ja elokuvia.
Napauta Sovellukset-näytössä WatchON.
Luo laitteesta ensin yhteys verkkoon ja varmista, että laitteen infrapunaportti osoittaa televisiota
kohti.
Yhdistäminen televisioon
Yhdistämällä laitteen televisioon näet laitteen näytön isossa kuvassa ja voit etäohjata televisiota
laitteen avulla.
Valitse maa, alue ja lähetyspalvelu. Rekisteröi televisio laitteeseen noudattamalla näytön ohjeita.
Toimintavaiheet määräytyvät valitsemiesi asetusten mukaan.
Jos haluat luoda yhteyden muihin laitteisiin, napauta
laitteita.
→ Asetukset → Oma huone → Lisää
TV:n katselu
Valitse haluamasi TV-ohjelmaehdotukset, jotka perustuvat television rekisteröinnin yhteydessä
tekemiisi valintoihin, tai napauta ja valitse luokka. Valitse TV-ohjelma ja napauta sitten Katso
nyt. Valittu ohjelma tulee näkyviin yhdistettyyn televisioon.
Napauta ja avaa ohjauspaneeli television ohjaamista varten.
Ohjelmamuistutusten asettaminen
Napauta aikaa näytön alareunassa ja valitse sen TV-ohjelman alkamisaika, jota haluat katsella.
Valitse ohjelma, napauta Muistutus ja aseta sitten hälytysaika muistuttamaan TV-ohjelmasta.
76
Media
Musiikki
Tällä sovelluksella voit kuunnella musiikkia.
Napauta Sovellukset-näytössä Musiikki.
• Laitteen ohjelmistoversio voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
• Joissakin tiedostoissa käytetty koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
Musiikin toistaminen
Valitse musiikkiluokka ja valitse sitten toistettava kappale.
Avaa musiikkisoitin napauttamalla albumin kuvaa näytön alareunassa.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Toista musiikkia
DLNA-yhteensopivissa laitteissa.
Määritä tiedosto
suosikkikappaleeksi.
Ota satunnaistoisto käyttöön.
Vaihda jatkuvan toiston tilaa.
Piilota musiikkisoitinnäyttö.
Avaa soittolista.
Aloita toistettava kappale
uudelleen alusta tai siirry
edelliseen kappaleeseen. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan kappaleeseen.
Siirry eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirrä toisto taukotilaan ja jatka
toistoa.
77
Media
Voit kuunnella kappaleita samalla äänenvoimakkuudella napauttamalla
Älykäs äänenvoimakkuus.
→ Asetukset →
Kun Älykäs äänenvoimakkuus on käytössä, äänenvoimakkuus voi nousta laitteen
asetettua äänenvoimakkuutta suuremmaksi. Vältä pitkäaikaista kuuntelemista suurella
äänenvoimakkuudella, jotta kuulosi ei vahingoitu.
Älykäs äänenvoimakkuus -toimintoa ei ehkä käytetä kaikissa tiedostoissa.
Voit asettaa äänentoiston mukautettavaksi kuulokemikrofonikuuntelua varten napauttamalla
→ Asetukset → Adapt Sound → Päällä. Kun asetat äänenvoimakkuuden vähintään tasoon
14, äänensovitusasetusta ei käytetä musiikin toistoon. Jos asetat äänenvoimakkuuden enintään
tasoon 13, asetus otetaan uudelleen käyttöön.
Kappaleen asettaminen soittoääneksi
Voit asettaa parhaillaan toistettavan kappaleen soittoääneksi napauttamalla
Alusta tai Automaattiset suositukset → Puhelimen soittoääni → Done.
→ Aseta →
Soittolistojen luominen
Voit määrittää haluamasi kappaleet soittolistaksi.
→ Luo soittolista. Anna nimi ja napauta OK. Napauta
Napauta Soittolistat ja napauta sitten
Lisää musiikkia, valitse mukaan otettavat kappaleet ja napauta sitten Valmis.
Voit lisätä parhaillaan toistettavan kappaleen soittolistaan napauttamalla
toistoluetteloon.
→ Lisää
Musiikin toistaminen tunnelman mukaan
Musiikkia voi toistaa tunnelman mukaan ryhmiteltynä. Laite luo soittolistan automaattisesti.
Jotta voit käyttää tätä toimintoa, määritä musiikkineliövalikko näytettäväksi musiikkikirjaston
→ Asetukset → Musiikkivalikko → Musiikkineliö → Valmis.
yläreunassa napauttamalla
→ Kirjaston päivitys.
Kun uusi kappale on lisätty, napauta Musiikkineliö →
Napauta Musiikkineliö ja valitse tunnelmasolu. Voit myös valita useita soluja sormella vetämällä.
78
Media
Kamera
Tällä sovelluksella voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita.
Galleria-sovelluksella voit katsella laitteen kameralla kuvattuja valokuvia ja videoita. (s. 87)
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera. Voit myös vetää lukitussa näytössä
tahansa näytössä.
-kuvakkeen mihin
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa,
jotka vaativat suuren tarkkuuden.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai kuvaa heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Valokuvien ottaminen
Valokuvan ottaminen
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan. Kun kohde
on tarkennettu, tarkennuskehys näkyy vihreänä. Ota valokuva napauttamalla
.
Näytä lisää asetuksia.
Siirry
kaksoiskameratilaan.
Näyttää, mikä
kuvaustila on
käytössä.
Siirry etukamerasta
takakameraan ja
päinvastoin.
Käynnistä videon
kuvaaminen.
Vaihda kuvaustilaa.
Avaa Galleria kuvien
ja videoiden katselua
varten.
Valitse käytettävissä
olevista tehosteista
haluamasi.
79
Media
Kuvaustila
Käytettävissä on useita kuvatehosteita.
Napauta Tila ja selaa sitten näyttä ylös tai alaspäin näytön oikeassa reunassa.
• Auto: Tämän avulla voit antaa kameran arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan
valokuvalle.
• Kauniit kasvot: Ota valokuva, jossa kasvot ovat hillityn valaistuja.
• Paras valokuva: Ota sarja valokuvia ja tallenna sitten paras niistä.
• Parhaat kasvot: Tässä tilassa voit ottaa useita ryhmäkuvia samanaikaisesti ja yhdistää ne
parhaaksi mahdolliseksi kuvaksi.
Ota useita valokuvia napauttamalla
. Pidä kamera vakaana ja ole liikkumatta, jotta
saat laadukkaan kuvan. Kun Galleria avautuu, napauta keltaista kehystä kunkin henkilön
kasvoissa ja valitse paras kuva jokaisesta henkilöstä. Kun olet valinnut jokaisesta henkilöstä
parhaan kuvan, yhdistä kuvat yhdeksi valokuvaksi ja tallenna se napauttamalla .
• Ääni ja kuva: Tässä tilassa voit ottaa valokuvan, johon liittyy ääni.
Ota valokuva napauttamalla
ottamisen jälkeen.
. Laite tallentaa ääntä muutaman sekunnin ajan valokuvan
Kun valokuvia otetaan tässä tilassa, ääni tallennetaan sisäisellä mikrofonilla.
• Draama: Tällä toiminnolla voit ottaa sarjan valokuvia ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi, jossa
liikkeen jäljet näkyvät.
Saat parhaan kuvan noudattamalla seuraavia vihjeitä. Laite ei ehkä ota valokuvia oikein
muissa kuvausolosuhteissa.
– – Pidä kamera vakaana ja ole liikkumatta ottaessasi valokuvia.
– – Ota valokuvia kohteesta, joka liikkuu yhteen suuntaan.
– – Ota valokuvia, joiden taustalla ei ole liikkuvia kohteita.
– – Vältä ottamasta valokuvia, joissa kohteen ja taustan värit ovat samanlaisia.
– – Vältä ottamasta valokuvia kohteesta, joka on liian lähellä tai liian kaukana sopiakseen
etsimeen tai joka on liian pitkä, kuten linja-auto tai juna.
80
Media
• Animoitu valokuva: Tämän avulla voit luoda animoituja valokuvia videosta.
• Täyteläinen sävy (HDR): Tässä tilassa voit ottaa valokuvan parannetulla kontrastisuhteella.
• Pyyhekumi: Tällä voit poistaa taustalla liikkuvien kohteiden liikkeet.
Ota sarja valokuvia napauttamalla
. Laite poistaa liikkeen liikkuvasta kohteesta. Voit
palauttaa alkuperäisen valokuvan napauttamalla Näytä liikk. kohteet ja napauttamalla
sitten korostettua aluetta.
Saat parhaan kuvan noudattamalla seuraavia vihjeitä.
– – Pidä kamera vakaana ja ole liikkumatta ottaessasi valokuvia.
– – Vältä ottamasta valokuvia, joissa kohteen ja taustan värit ovat samanlaisia.
– – Kun otat valokuvia kohteesta, joka liikkuu hyvin vähän tai hyvin paljon, kamera ei ehkä
tunnista kaikkia liikkeitä.
– – Jos taustalla on useita liikkuvia kohteita, kamera ei ehkä tunnista kaikkia liikkeitä.
• Panoraama: Ota valokuva, joka koostuu useista yhteen liitetyistä valokuvista.
Saat parhaan kuvan noudattamalla seuraavia vihjeitä.
– – Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
– – Pidä kameran etsin suuntakehyksen sisällä.
– – Vältä valokuvien ottamista tunnistuskelvottomien taustojen, kuten selkeän taivaan tai
tasavärisen seinän, edestä.
• Urheilu: Käytä tätä asetusta kuvatessasi nopeasti liikkuvaa kohdetta.
• Yö: Käytä tätä asetusta kuvatessasi vähäisessä valaistuksessa.
81
Media
Panoraamavalokuvat
Panoraamavalokuva on leveä vaakasuuntainen kuva, joka koostuu useasta kuvasta.
Napauta Tila → Panoraama.
Napauta
ja liikuta kameraa yhteen suuntaan. Kun kaksi panoraamakehystä ovat kohdakkain,
kamera ottaa automaattisesti seuraavan kuvan panoraamakuvaa varten. Lopeta kuvaaminen
napauttamalla
.
Jos etsin ei ole oikeassa suunnassa, laite lopettaa kuvaamisen.
Suodatintehosteiden käyttö
Suodatintehosteiden avulla voit kuvata ainutlaatuisia valokuvia tai videoita.
Napauta
ja valitse suodatintehoste. Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät tilan mukaan.
Videoiden kuvaaminen
Videon kuvaaminen
Aloita videon kuvaaminen napauttamalla
Lopeta tallennus napauttamalla .
. Siirrä tallennus taukotilaan napauttamalla
Tallennuksen aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Voit muuttaa tarkennusta napauttamalla siinä kohdassa, johon haluat tarkentaa. Voit
tarkentaa näytön keskelle napauttamalla .
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
82
.
.
Media
Tallennustila
Tallennustilaa voi muuttaa napauttamalla
→
.
• Normaali: Tässä tilassa laatu on normaali.
• MMS-rajoit.: Tässä tilassa laatu on tavallista matalampi viestien liitteenä lähettämistä varten.
• Hidas liike: Tässä tilassa voit kuvata videon liikkuvasta kohteesta. Laite toistaa videon
hidastettuna.
• Nopea liike: Tässä tilassa voit kuvata videon liikkuvasta kohteesta. Laite toistaa videon
nopeutettuna.
Lähentäminen ja loitontaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
Lähennä/loitonna-tehoste on käytettävissä käytettäessä zoomaustoimintoa videon
kuvauksen aikana.
83
Media
Kaksoiskamera-tila
Kun otat maisemavalokuvan takakameralla, etukameran kuvaama kuva tai video näkyy
upotetussa ikkunassa ja päinvastoin. Tällä toiminnolla voit ottaa kauniin maisemavalokuvan ja
omakuvan samanaikaisesti.
Siirry Kaksoiskamera-tilaan napauttamalla
kuvaaminen napauttamalla .
. Ota valokuva napauttamalla
tai aloita videon
Napauta ja muuta
kokoa tai siirrä.
Valitse käytettävissä
olevista tyyleistä
haluamasi.
• Voit tallentaa videoita Kaksoiskameratilassa enintään viisi minuuttia Full HD ‑laadulla
ja enintään kymmenen minuuttia HD-laadulla.
• Kun videoita kuvataan tässä tilassa, ääni tallennetaan sisäisellä mikrofonilla.
Kuvanjako
Napauta
→
ja valitse sitten jokin seuraavista:
• Kuvanjako: Lähetä valokuva suoraan toiseen laitteeseen Wi-Fi Direct- tai NFC-toiminnon
avulla.
• Kaverien valokuvien jakaminen: Aseta laite tunnistamaan henkilön kasvot, jotka olet
merkinnyt valokuvaan, ja lähettämään valokuva henkilölle.
• Valok. jako ChatONissa: Lähetä valokuva toiseen laitteeseen ChatON-sovelluksen kautta.
• Etäetsin: Aseta laite ohjaamaan kameraa etäyhteydellä.
84
Media
Kameran ohjaaminen etäyhteydellä
Voit asettaa laitteen toimimaan etsimenä, jolla kameraa voi etäohjata.
→ → Etäetsin ja yhdistä sitten laite ja kamera toisiinsa Wi-Fi Direct- tai NFCNapauta
toiminnolla. Napauta
, kun haluat ottaa valokuvan etäyhteydellä käyttämällä laitetta
etsimenä.
Kameran asetusten määrittäminen
→ . Kaikki seuraavassa
Voit siirtyä kameran asetusten määritykseen napauttamalla
mainitut asetukset eivät ole käytettävissä sekä valokuva- että videokamerassa. Käytettävissä
olevat asetukset määräytyvät käytettävän tilan mukaan.
• Valokuvan koko / Videon koko: Valitse tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi laatu.
Samalla muistin kulutus kuitenkin lisääntyy.
• Sarjakuvaus: Ota sarja kuvia liikkuvista kohteista.
• Kasvontunnistus: Aseta laite tunnistamaan henkilöiden kasvot ja helpottamaan heidän
valokuvaamistaan.
• Mittaustavat: Valitse mittaustapa. Asetus määrää valoarvojen laskentatavan.
Keskipainotettu mittaa taustavalon kuvan keskeltä. Pistemittaus mittaa valoarvon tietyssä
kohdassa. Matriisimittaus laskee keskiarvon koko kuvasta.
• ISO: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Se mitataan filmikameraa
vastaavin yksiköin. Pieniä arvoja käytetään kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti
valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti
valaistuja kohteita.
• Tärinänesto / Videon vakautus: Ota tärinänvaimennus käyttöön tai poista se käytöstä.
Tärinänesto helpottaa tarkennusta kameran liikkuessa.
• Automaattinen yötunnistus: Aseta laite tunnistamaan automaattisesti valon vähäisyys ja
säätämään valokuvan kirkkautta ilman salamaa.
• Tallenna nimellä: Aseta laite tallentamaan sekä yksityiskohtaisten sävyjen valokuva että
alkuperäinen valokuva tai vain yksityiskohtaisten sävyjen valokuva.
85
Media
• Sijaintitunniste: Lisää valokuvaan GPS-paikkatunniste. Ota tämä toiminto käyttöön
valokuvatessasi, jos haluat luoda albumeja Juttualbumi-tilassa.
• Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla
estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla
GPS-tunnisteasetuksen käytöstä.
• Katso kuvat/videot: Näytä otetut valokuvat lyhyesti.
• Voimakkuusnäppäin: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuusnäppäintä suljin- tai
zoomaustoiminnon ohjaukseen.
• Ajastin: Käytä tätä viiveellä otettavissa kuvissa.
• Valkotasapaino: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset.
Asetukset on tarkoitettu tiettyihin valaistusoloihin. Asetukset vastaavat ammattikameroiden
valkotasapainovalotuksen lämpöarvoja.
• Valotusarvo: Muokkaa valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran
kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
• Ohjeet: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Salama: Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
• Puheohjaus: Aseta kamera ottamaan valokuvia puhekomennoilla.
• Toimintokohtainen tiedostonimi: Aseta kamera näyttämään tilannekohtaiset tunnisteet.
Ota tämä käyttöön, jos haluat käyttää Merkitse kaveri -toimintoa Galleria- tai Juttualbumitilassa.
• Tallenna käännettynä: Käännä kuva alkuperäisen näkymän peilikuvaksi.
• Tallennustila: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Palauta: Nollaa kameran asetukset.
Pikavalinnat
Voit järjestää uudelleen pikavalinnat, joiden avulla voit käyttää helposti kameran asetuksia.
Napauta
→ Muokkaa pika-asetuksia.
Kosketa asetusta jonkin aikaa ja vedä se sitten paikkaan näytön yläreunassa.
86
Media
Galleria
Tällä sovelluksella voit katsella kuvia ja videoita.
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
• Laitteeseen asennettu ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja
tueta.
• Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
Kuvien katseleminen
Kun Galleria-sovellus käynnistetään, käytettävissä olevat kansiot tulevat näkyviin. Kun jokin
toinen sovellus, kuten Sähköposti, tallentaa kuvan, luodaan automaattisesti Download-kansio,
johon kuva tallennetaan. Ruudunkaappaus luo samalla tavalla Screenshots-kansion. Voit avata
kansion valitsemalla sen.
Kuvat näkyvät kansiossa luontipäivämäärän mukaan. Voit katsella kuvaa koko näytön kokoisena
valitsemalla kuvan.
Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuvaan selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Lähentäminen ja loitontaminen
Voi lähentää kuvaa seuraavilla tavoilla:
• Kaksoisnapauta jossakin kuvan kohdassa.
• Levitä kahta sormea erilleen jossakin kuvan kohdassa. Loitonna nipistämällä tai palaa
kaksoisnapauttamalla.
Kuvien katseleminen liiketoiminnolla
Liiketoiminnolla voit suorittaa toiminnon tietyn liikkeen avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Oma laite → Liikkeet ja eleet → Liike, vedä Liikekytkintä oikealle ja ota sitten kunkin toiminnon kytkin käyttöön.
Voit lopettaa liiketoiminnon käyttämisen poistamalla toiminnon kytkimen käytöstä.
Voit asettaa kunkin liiketoiminnon herkkyyden valitsemalla toiminnon, napauttamalla
Lisäasetukset ja säätämällä liukusäädintä.
87
Media
Videoiden toistaminen
Videotiedostot on merkitty kuvakkeella
esikatselussa. Valitse katsottava video ja napauta
.
Videon osien leikkaaminen
Valitse video ja napauta sitten . Siirrä aloituskohdan osoitin haluamaasi aloituskohtaan, siirrä
lopetuskohdan osoitin haluamaasi lopetuskohtaan ja tallenna video.
Kuvien muokkaaminen
Kun katselet kuvaa, napauta
ja käytä seuraavia toimintoja:
• Suosikit: Lisää kuva suosikkeihin.
• Kuvaesitys: Aloita nykyisessä kansiossa olevien kuvien kuvaesitys.
• Valokuvakehys: Voit lisätä kehyksen ja muistiinpanon kuvaan. Muokattu kuva tallennetaan
Photo frame -kansioon.
• Valokuvamuistiinpano: Tämän toiminnon avulla voit kirjoittaa muistiinpanon kuvan taakse.
Voit muokata muistiinpanoa napauttamalla .
• Kopioi leikepöydälle: Kopioi kuva leikepöydälle.
• Tulosta: Tulosta kuva yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä ole
yhteensopivia laitteen kanssa.
• Nimeä uudelleen: Muuta tiedoston nimeä.
• Kaverien valokuvien jakaminen: Lähetä kuva henkilölle, jonka kasvot on merkitty kuvaan.
• Kierrä vastapäivään: Kierrä kuvaa vastapäivään.
• Kierrä myötäpäivään: Kierrä kuvaa myötäpäivään.
• Rajaa: Rajaa sinisessä kehyksessä näkyvää kuvaa ja tallenna se muuttamalla kehyksen kokoa.
• Tunnista teksti: Lue teksti kuvasta käynnistämällä Optinen lukulaite.
• Aseta: Aseta kuva taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi.
• Yksityiskohdat: Näytä kuvan tiedot.
• Asetukset: Muuta Gallerian asetuksia.
88
Media
Kuvien muuttaminen
Kun katselet kuvaa, napauta
ja käytä seuraavia toimintoja:
• Kierrä: Kierrä kuvaa.
• Rajaa: Rajaa kuvaa.
• Väri: Säädä kuvan värikylläisyyttä tai kirkkautta.
• Tehoste: Käytä kuvaan tehosteita.
• Muotokuva: Korjaa punasilmäisyys, säädä ja retusoi kasvoja tai sumenna taustaa.
• Tarra: Kiinnitä tarroja.
• Piirros: Piirrä kuvaan.
• Kehys: Lisää kuvaan kehykset.
Suosikkikuvat
Kun katselet kuvaa, lisää kuva suosikkiluetteloon napauttamalla
→ Suosikit.
Kuvakollaasien tekeminen
→ Valitse kohde, valitse 2–4 kuvaa merkitsemällä ja napauta sitten
Napauta kansiossa
Luo kollaasi. Valitse tyyli näytön alareunassa ja napauta sitten .
Voit lisätä kuvia napauttamalla
→ Lisää kuva.
Voit poistaa kuvia napauttamalla
.
→
Voit vaihtaa jakotyyppiä napauttamalla .
Kuvien poistaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Napauta kansiossa
→ Valitse kohde, valitse kuvat merkitsemällä ja napauta sitten
• Kun katselet kuvaa, napauta
.
89
.
Media
Kuvien jakaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Napauta kansiossa
→ Valitse kohde, valitse kuvat merkitsemällä ja lähetä ne sitten
muille napauttamalla .
• Kun katselet kuvaa, lähetä se muille tai jaa se sosiaalisissa verkostopalveluissa napauttamalla
.
Asettaminen taustakuvaksi
Kun katselet kuvaa, aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedon kuvaksi napauttamalla
→ Aseta.
Kasvojen merkitseminen
→ Asetukset ja valitse sitten Kasvotunniste. Tunnistettujen kasvojen ympärille
Napauta
kuvaan tulee keltainen kehys. Napauta kasvoja, napauta Lisää nimi ja valitse tai lisää yhteystieto.
Kun kasvotunniste näkyy kuvassa, napauta kasvotunnistetta ja käytä käytettävissä olevia
toimintoja, kuten puhelun soittaminen tai viestin lähettäminen.
Kasvontunnistus voi epäonnistua kasvojen kuvauskulman, kasvojen koon, ihonvärin,
ilmeen, valaistuksen tai henkilön yllä olevien asusteiden takia.
Merkitse kaveri -toiminnon käyttäminen
→ Asetukset → Merkitse kaveri ja vedä sitten Merkitse kaveri -kytkintä oikealle
Napauta
ja tämän jälkeen kuvaa avattaessa näkyviin tulee tilannekohtainen tunniste (sää, sijainti,
päivämäärä ja henkilön nimi).
Järjestäminen kansioiden avulla
Luo kansio, johon voit järjestää laitteeseen tallennetut kuvat tai videot. Voit kopioida tai siirtää
tiedostoja kansiosta toiseen.
Voit luoda uuden kansion napauttamalla . Kirjoita kansion nimi, napauta OK, ja valitse sitten
kuvat tai videot. Kosketa mitä tahansa valittua kuvaa tai videota jonkin aikaa, vedä se uuteen
kansioon, ja napauta sitten Valmis. Napauta Kopioi kopioidaksesi tai Siirrä siirtääksesi.
90
Media
Juttualbumi
Tällä sovelluksella voit luoda tarinoitasi varten oman digitaalisen albumin, johon voit järjestää
kuvasti siististi ja automaattisesti.
Napauta Sovellukset-näytössä Juttualbumi.
Albumien luominen Juttualbumissa
Voit luoda juttualbumeja valitsemalla kuvia Galleria-sovelluksesta tai tunnistetietojen mukaan
lajitelluista kuvista.
Napauta
ja valitse sitten vaihtoehto.
Valitse kuvia Galleriasta.
Valitse kuvia tunnistetietojen
mukaan.
Albumien luominen Galleriasta
Napauta Galleriasta, valitse kansio, valitse kuvat ja napauta sitten Valmis. Kirjoita albumin nimi,
valitse teema ja kansikuva ja napauta sitten Luo.
91
Media
Albumien luominen tunnistetietojen mukaan
Voit luoda albumeja lajittelemalla valokuvia tunnistetietojen, kuten kuvauspaikan, kohteiden tai
ajan, mukaan.
Napauta Tunnistetietojen mukaan ja määritä sitten seuraavat tunnisteasetukset:
• Osoite: Määritä sijainti. Laite lajittelee kyseisessä sijainnissa otetut kuvat. Jos haluat käyttää
sijaintitunnisteita, ota GPS-tunnisteasetus käyttöön Kamera-sovelluksessa ennen valokuvien
ottamista. (s. 86)
• Ihmiset: Valitse henkilöitä tunnisteilla merkityistä kuvista. Laite lajittelee kuvat, joissa kyseiset
henkilöt esiintyvät. Jos haluat käyttää henkilötunnisteita, lisää kuviin tunnisteet Galleriasovelluksessa. (s. 90)
• Aika: Määritä ajanjakso. Laite lajittelee määrittämänäsi aikajaksona otetut kuvat.
Kun asetus on valmis, napauta Etsi kuvia. Kirjoita albumin nimi, valitse teema ja kansikuva ja
napauta sitten Luo.
Albumien näyttäminen Juttualbumissa
Valitse albumi Juttualbumissa. Ensimmäisellä sivulla näkyy kansikuva. Voit katsella Juttualbumin
albumissa olevia kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Napauta albumin sivulla
ja käytä seuraavia toimintoja. Käytettävissä olevat vaihtoehdot
määräytyvät sivun mukaan.
• Muokkaa otsikkoa: Uudelleennimeä albumi.
• Lisää sisältöä: Lisää uutta sisältöä nykyiselle sivulle.
• Poista sisältöä: Poista sisältöä nykyiseltä sivulta.
• Muokkaa: Muuta nykyisen sivun asettelua.
• Muuta teemaa: Vaihda sivuasettelun teemaa.
• Vaihda kansikuvaa: Vaihda albumin kansikuvaa.
• Kuvaesitys: Aloita nykyisessä albumissa olevien kuvien kuvaesitys.
• Jakotapa: Lähetä albumi muille.
• Vie: Vie albumi muihin tallennussijainteihin.
• Tulosta: Tulosta albumi yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä ole
yhteensopivia laitteen kanssa.
• Tilaa valokuvakirja: Tilaa tulostettu albumi.
• Poista sivu: Poista sivu.
92
Media
Kuvien muokkaaminen
Napauta albumin sivun kuvaa.
Poista kuva.
Lisää teksti.
Lähetä kuva muille.
Valitse käytettävissä olevista
tehosteista haluamasi.
Napauta
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Kuvaesitys: Aloita diaesitys tai muuta diaesityksen asetuksia.
• Aseta kanneksi: Aseta kuva albumin kansikuvaksi.
• Kierrä vastapäivään: Kierrä kuvaa vastapäivään.
• Kierrä myötäpäivään: Kierrä kuvaa myötäpäivään.
93
Media
Albumien luominen suositelluista valokuvista
Kun otat valokuvia jossakin paikassa, laite ehdottaa uuden albumin luomista kyseisen sijainnin
perusteella. Tämän toiminnon avulla voit luoda kätevästi valokuva-albumeja päivittäisistä
tapahtumista tai matkoista.
Kotikaupungin asettaminen
Määritä kotikaupunkisi, niin laite osaa päätellä, oletko kotona vai matkalla. Laite ehdottaa
tapahtuma- tai matka-albumien luomista sijaintisi perusteella. Jos esimerkiksi otat valokuvia
kotikaupunkisi ulkopuolella, laite ehdottaa matka-albumin luomista.
Napauta
→ Asetukset → Kotikaupunki, valitse asetustapa ja napauta sitten Tallenna.
Valokuvien vähimmäismäärän asettaminen
→ Asetukset ja vedä sitten albumityypin vieressä oleva kytkin oikealle. Valitse
Napauta
albumin tyyppi ja määritä valokuvien vähimmäismäärä.
Kun otat valokuvia, jotka ovat määrittämiesi ehtojen mukaisia, laite ehdottaa albumin luomista.
Laite ehdottaa juttualbumien luomista, kun ylität valokuvien esimääritetyn määrän
yhden päivän aikana.
Tapahtuma- tai matka-albumin luominen
Napauta
→ Ehdotuksista. Valitse albumi, kirjoita albumin nimi ja napauta sitten Luo.
94
Media
Video
Tällä sovelluksella voidaan toistaa videotiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Video.
• Älä lukitse laitteen näyttöä katsellessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä. Aina,
kun lukitset näytön toistaessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä, käytettävien
vuokrakertojen määrä vähenee.
• Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
• Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
Videoiden toistaminen
Valitse toistettava video.
Etsi
DLNA-yhteensopivat
laitteet.
Säädä
äänenvoimakkuutta.
Siirry seuraavaan
videoon. Siirry
eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirry eteen- tai
taaksepäin vetämällä
palkkia.
Muuta kuvasuhdetta.
Pienennä
videonäytön kokoa.
Aloita toistettava
video uudelleen alusta
tai siirry edelliseen
videoon. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
→ Asetukset →
Voit mukauttaa ohjauspaneelin sijaintia napauttamalla toiston aikana
Pienoisohjain. Vedä sitten Pienoisohjain-kytkin oikealle ja valitse ohjauspaneelin näyttöasetus.
Tämä toiminto on käytettävissä vain vaakasuuntaisessa näytössä.
95
Media
Videoiden poistaminen
Napauta
→ Poista, valitse videot ja napauta sitten Poista.
Videoiden jakaminen
Napauta
→ Jakotapa, valitse videot, napauta Valmis ja valitse sitten jakotapa.
Videoponnahdussoittimen käyttäminen
Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää muita sovelluksia sulkematta videosoitinta. Kun katselet
videota, napauta , jolloin ponnahdussoitin tulee näkyviin.
Suurenna soitinta levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai pienennä soitinta
nipistämällä näytössä. Voit siirtää soitinta vetämällä sen toiseen paikkaan.
Videoiden ostaminen
Napauta Lataa → Siirry kauppaan, ja valitse sitten video.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
YouTube
Tällä sovelluksella voit katsella videoita YouTube-sivustosta.
Napauta Sovellukset-näytössä YouTube.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Videoiden katseleminen
Napauta ja anna sitten hakusana. Aloita haluamasi videon toisto valitsemalla jokin
hakutuloksista.
Voit katsella kuvaa koko näytön kokoisena kiertämällä laitteen laite vaakasuuntaiseen asentoon.
96
Media
Videoiden jakaminen
Valitse katseltava video, napauta
ja valitse sitten jakotapa.
Videoiden lähettäminen
Napauta → Lataukset →
, valitse video, anna videon tiedot ja napauta sitten
.
Flipboard
Tämän sovelluksen avulla voit käyttää mukautettuja aikakauslehtiäsi.
Napauta Sovellukset-näytössä Flipboard.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Käynnistä Flipboard pyyhkäisemällä ylöspäin aloitussivulla, valitsemalla uutisaiheet ja
napauttamalla sitten Build Your Flipboard.
Valitse etusivun juttu tai aihe, siirry pyyhkäisemällä Flipboardin sivulta toiselle ja valitse sitten
artikkeli, jonka haluat lukea.
97
Sovellukset ja mediakaupat
Play-kauppa
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia ja pelejä, joita voi käyttää laitteessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-kauppa.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla ASENNA. Jos sovellus on
maksullinen, napauta hintaa ja osta sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
• Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan
tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake. Avaa ilmoituspaneeli ja päivitä sovellus
napauttamalla kuvaketta.
• Jos haluat asentaa muista lähteistä ladattuja sovelluksia, napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Lisää → Turvallisuus → Tuntemattomat lähteet.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Voit poistaa Play-kauppa-palvelusta ladattujen sovellusten asennuksen.
Napauta → Omat sovellukset, valitse asennettujen sovellusten luettelosta sovellus, jonka
asennus poistetaan, ja napauta sitten POISTA.
98
Sovellukset ja mediakaupat
Samsung Apps
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata Samsung-sovelluksia. Lisätietoja on osoitteessa
apps.samsung.com.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain. Valitse luokka napauttamalla LUOKKA.
Voit etsiä sovelluksen napauttamalla
hakukenttään.
näytön yläreunassa ja antamalla sitten hakusanan
Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla Ilmainen. Jos sovellus on
maksullinen, napauta hintaa ja osta sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan
tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake. Avaa ilmoituspaneeli ja päivitä sovellus
napauttamalla kuvaketta.
Play-kirjat
Tällä sovelluksella voit lukea ja ladata kirjatiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-kirjat.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
99
Sovellukset ja mediakaupat
Play Movies
Tällä sovelluksella voit katsella, ladata ja vuokrata elokuvia tai TV-ohjelmia.
Napauta Sovellukset-näytössä Play Movies.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play-musiikki
Tällä sovelluksella voit kuunnella musiikkia laitteesta tai suoratoistaa musiikkia Googlen
pilvipalvelusta.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-musiikki.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play-pelit
Tällä sovelluksella voit ladata ja pelata pelejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-pelit.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play-lehtikioski
Tällä sovelluksella voit ostaa tai tilata sanoma- tai aikakauslehtiä.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-lehtikioski.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
100
Apuohjelmat
S Memo
Tällä sovelluksella voit luoda muistion käyttämällä kuvia ja äänitallenteita.
Napauta Sovellukset-näytössä S Memo.
Muistioiden luominen
Voit luoda monipuolisia muistioita piirtämällä sormella luonnoksia tai lisäämällä kuvia tai
puhemuistioita.
Napauta
, jos haluat kirjoittaa tai piirtää näyttöön, tai napauta
tekstiä näppäimistöltä.
, jos haluat kirjoittaa
Pyyhi muistio.
Kumoa ja tee uudelleen viime
toiminto.
Kirjoita muistio.
Kirjoita tai piirrä muistio.
Luo lisättävä äänitallenne.
Lisää multimediatiedosto.
Liitä toinen sivu nykyiseen
muistioon.
Siirry näkymätilaan.
101
Apuohjelmat
Kun teet muistiota, voit muuttaa kynän tyyppiä, viivan leveyttä tai kynän väriä napauttamalla
vielä kerran .
Kun pyyhit käsinkirjoitettua muistiota, voit muuttaa pyyhekumin kokoa napauttamalla
sitten tai voit tyhjentää muistion napauttamalla Pyyhi kaikki.
ja
Tallenna nykyinen asetus
kynäprofiiliksi.
Muuta kynän tyyppiä.
Muuta viivan leveyttä.
Muuta kynän väriä.
Näytä lisää värejä.
Voit vaihtaa arkin taustan napauttamalla
Voit lisätä tunnisteita napauttamalla
→ Vaihda taustaa.
→ Lisää tunniste.
Multimediatiedostojen tai äänitallenteen lisääminen
Voit lisätä multimediatiedostoja napauttamalla
. Napauttamalla
voit lisätä äänitallenteen.
Muistioiden selaaminen
Voit selata muistinpanojen pienoiskuvia selaamalla ylös tai alas.
Voit etsiä muistion napauttamalla
Voit poistaa muistioita napauttamalla
→ Hae.
→ Poista.
Voit lajitella muistiot esimerkiksi päivämäärän, nimen tai tunnisteen mukaan napauttamalla
→ Lajitteluperuste.
102
Apuohjelmat
→ Luettelonäkymä.
Voit vaihtaa näkymätilaa napauttamalla
Voit luoda muistion tuomalla tiedoston ja napauttamalla
→ Tuo.
Vie muistioita muuhun tallennuspaikkaan napauttamalla
→ Vie.
Voit luoda kansion napauttamalla
→ Luo kansio.
Voit muuttaa muistioiden järjestystä napauttamalla
→ Vaihda järjestystä.
→ Siirrä.
Voit siirtää muistioita toiseen kansioon napauttamalla
→ Kopioi.
Voit kopioida muistioita napauttamalla
Voit muuttaa S Memo -sovelluksen asetuksia napauttamalla
Pääset S Memo -sovelluksen ohjeisiin napauttamalla
→ Asetukset.
→ Ohje.
Voit varmuuskopioida muistioita muistipaikkaan ja palauttaa niitä napauttamalla
Varmuuskopioi ja palauta.
→
Muistion näyttäminen
Avaa muistio napauttamalla sen pienoiskuvaa.
Voit poistaa muistioita napauttamalla
→ Poista.
→ Jakotapa.
Voit lähettää muistin muille napauttamalla
Vie muistioita muuhun tallennuspaikkaan napauttamalla
Voit lisätä muistion suosikkiluetteloosi napauttamalla
Voit tallentaa muistion tapahtumaksi napauttamalla
→ Vie.
→ Lisää Suosikkeihin.
→ Luo tapahtuma.
Voit asettaa muistion taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi napauttamalla
Voit tulostaa muistion yhdistämällä laitteen tulostimeen napauttamalla
tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Voit muokata muistiota napauttamalla
Voit toistaa äänitallenteen napauttamalla
.
.
103
→ Aseta.
→ Tulosta. Jotkin
Apuohjelmat
Kalenteri
Tällä sovelluksella voit hallita tapahtumia ja tehtäviä.
Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
Tapahtumien tai tehtävien luominen
Napauta
ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Lisää tapahtuma: Anna tapahtuma ja valinnainen toistuvuusasetus.
• Lisää tehtävä: Anna tehtävä ja valinnainen prioriteettiasetus.
• Lisää muistio: Liitä päivämäärään käsinkirjoitettu muistiinpano.
Voit lisätä tapahtuman tai tehtävän nopeammin valitsemalla päivämäärän napauttamalla ja
napauttamalla sitä uudelleen.
Anna otsikko ja määritä, mitä kalenteria käytetään tai minkä kanssa synkronoidaan. Napauta
sitten Muokkaa tapahtumatietoja tai Muokkaa tehtävätietoja ja anna lisätiedot, kuten
tapahtuman toistoväli, etukäteishälytyksen aika tai tapahtuman paikka.
104
Apuohjelmat
Voit liittää kartan, jolla tapahtuman paikka näkyy. Anna sijainti Paikka-kenttään, napauta
kentän vieressä ja osoita sitten tarkka sijainti koskettamalla näkyviin tulevaa karttaa jonkin aikaa.
Voit liittää muistion S Memo -sovelluksesta. Napauta Muistiot ja luo sitten uusi muistio tai valitse
jokin olemassa olevista muistioista.
Voit liittää kuvan. Napauta Kuvat ja ota sitten valokuva tai valitse jokin olemassa olevista kuvista.
Muistioiden liittäminen päivämäärään
Valitse päivämäärä koskettamalla sitä jonkin aikaa, jolloin muistiolehtiö tulee näkyviin.
Synkronoiminen Googlen kalenterin kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit → Google kohdassa Omat tilit → Google-tili
→ Synkronoi Kalenteri. Voit synkronoida manuaalisesti päivittämistä varten napauttamalla
→ Synkronoi.
Sovellukset-näytössä Kalenteri →
Voit näyttää synkronoidut tapahtumat tai tehtävät napauttamalla
valitsemalla Google-tilin ja napauttamalla sitten Valmis.
105
→ Kalenterit → Näyttö,
Apuohjelmat
Kalenterin tyypin vaihtaminen
Valitse näytön oikeassa reunassa jokin kalenterityyppi, kuten vuosi-, kuukausi- tai viikkokalenteri.
Kalenterin tyypin voi vaihtaa nipistyseleen avulla. Voit esimerkiksi vaihtaa kuukausikalenterista
vuosikalenteriin nipistämällä, ja levittämällä sormia voit vaihtaa vuosikalenterista takaisin
kuukausikalenteriin.
Tapahtumien etsiminen
Napauta
→ Hae ja anna sitten etsittävä hakusana.
Saat kuluvan päivän tapahtumat näkyviin napauttamalla Tänään näytön yläreunassa.
Tapahtumien poistaminen
Valitse päivämäärä tai tapahtuma ja napauta sitten
→ Poista.
Tapahtumien jakaminen
Valitse tapahtuma, napauta
→ Jakotapa ja valitse sitten jakotapa.
Dropbox
Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa ja jakaa tiedostoja muiden kanssa Dropboxpilvitallennustilan kautta. Kun tallennat tiedostoja Dropboxiin, laite synkronoi tiedostot
automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien niiden tietokoneiden kanssa, joihin Dropbox on
asennettu.
Napauta Sovellukset-näytössä Dropbox.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kun käynnistät Dropboxin ensimmäisen kerran, aktivoi se napauttamalla Start. Määritä asetukset
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Kun Dropbox on aktiivisena, napauta Turn on Camera Upload, niin laitteen kameralla kuvatut
valokuvat ja videot ladataan automaattisesti Dropboxiin. Jos haluat katsoa lataamiasi kuvia ja
videoita, napauta . Voit jakaa tai poistaa tiedostoja tai luoda albumeja napauttamalla ja
valitsemalla sitten tiedostot.
106
Apuohjelmat
→ Upload here → Photos or videos
Kun haluat ladata tiedostoja Dropboxiin, napauta →
tai Other files. Voit avata tiedostoja Dropboxissa valitsemalla.
Kun katselet tiedostoa, voit lisätä sen suosikkiluetteloon napauttamalla
suosikkiluettelosta napauttamalla .
. Voit avata tiedostoja
Pilvi
Tällä toiminnolla voit synkronoida tiedostot tai varmuuskopioida sovellustiedot Samsung-tilisi tai
Dropboxin kanssa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit → Pilvi.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Synkronoiminen Samsung-tilin kanssa
Synkronoi tiedostot napauttamalla Samsung-tiliäsi tai napauttamalla Synkronointiasetukset.
Tietojen varmuuskopioiminen tai palauttaminen
Voit varmuuskopioida tai palauttaa tiedot Samsung-tilisi avulla napauttamalla Varm.kop. tai
Palauta.
Synkronoiminen Dropboxin kanssa
Napauta Linkitä Dropbox-tili ja anna sitten Dropbox-tili. Määritä asetukset noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
Kun kirjaudut sisään, napauta Allow, niin laite synkronoi automaattisesti tiedostot Dropboxin
kanssa aina, kun teet muutoksia.
107
Apuohjelmat
Drive
Tämän sovelluksen avulla voit luoda ja muokata tiedostoja ja jakaa niitä muiden kanssa Google
Drive -tallennuspalvelun kautta. Kun luot tiedostoja tai lataat niitä Google Drive -palveluun,
laite synkronoi tiedostot automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien muiden tietokoneiden
kanssa, joihin Google Drive on asennettu. Voit käyttää tiedostoja ilman siirtämistä tai lataamista.
Napauta Sovellukset-näytössä Drive.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kello
Tällä sovelluksella voit asettaa hälytyksiä, nähdä kellonajan missä tahansa maailmassa, mitata
tapahtuman keston, asettaa ajastimen tai käyttää pöytäkelloa.
Napauta Sovellukset-näytössä Kello.
Ota tämä hälytys käyttöön tai
poista se käytöstä.
108
Apuohjelmat
Hälytys
Hälytysten asettaminen
Napauta Luo hälytys, määritä hälytyksen alkamisaika, valitse hälytyksen toistumispäivät ja
napauta sitten Tallenna.
• Sijaintihälytys: Aseta sijainti. Hälytys alkaa vain, kun olet kyseisessä sijainnissa.
• Torkku: Voit määrittää aikavälin ja toistokertojen määrän, jonka mukaisesti hälytys toistetaan
esimääritetyn ajan kuluttua.
• Älykäs herätys: Voit määrittää hälytykselle ajan, jonka mukaisesti se alkaa ennen
esimääritettyä aikaa.
Hälytyksen lopettaminen
Lopeta hälytys vetämällä suuren ympyrän ulkopuolelle. Toista hälytys määritetyn ajan
kuluttua vetämällä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
Maailmankello
Kellojen luominen
Napauta Lisää kaupunki ja anna sitten kaupungin nimi tai valitse se kaupunkien luettelosta.
Voit käyttää kesäaikaa koskettamalla kelloa jonkin aikaa ja napauttamalla sitten Kesäaikaasetukset.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
109
Apuohjelmat
Sekuntikello
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Käynnistä. Voit tallentaa kierrosajat napauttamalla
Kierros.
Voit nollata kierrosennätykset napauttamalla Nollaa.
Ajastin
Aseta aika ja napauta sitten Käynnistä.
Kun ajastinaika on kulunut, vedä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Pöytäkello
Napauttamalla
saat kellon koko näytön kokoiseksi.
Laskin
Tällä sovelluksella voit tehdä yksinkertaiset tai monimutkaiset laskutoimitukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Näytön kierto on
→ Tieteellinen laskin.
poissa käytöstä, napauta
Saat laskutoimitushistorian näkyviin piilottamalla näppäimistön napauttamalla
Voit tyhjentää historian napauttamalla
→ Tyhjennä historia.
110
.
Apuohjelmat
S Health
Tällä sovelluksella voit valvoa terveyttäsi hallitsemalla kalorien nauttimista ja kuluttamista.
Napauta Sovellukset-näytössä S Health.
S Health -sovelluksen käynnistäminen
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran, noudata näytön ohjeita ja anna fyysiset
tietosi asetusten määrityksessä. Sen jälkeen S Health -sovelluksen valikkonäyttö tulee näkyviin.
Siirry S Health -sovelluksen
alkunäyttöön.
Hallitse kaloreita.
Näytä nykyisen sijaintisi
mukavuustaso.
Hallitse painotietoja.
Määritä S Health -sovelluksen
asetukset.
Voit muokata profiilia napauttamalla Asetukset → Muokkaa profiilia.
Laite laskee fyysisten tietojesi perusteella perusaineenvaihduntasi energiankulutuksen
(Basal Metabolic Rate, BMR) ja suosittelee päivittäin nautittavaa kalorimäärää. Suositus
ei ehkä ole tarkka kaikenikäisiä henkilöitä, kaikkia ruumiinrakenteita tai kaikkia
ravintotarpeita varten.
111
Apuohjelmat
Terveystietojen tarkistaminen
Näytä tietosi S Health -sovelluksen alkunäytössä.
Napauta S Health -sovelluksen valikkonäytössä Koti.
Siirry S Health -sovelluksen
valikkonäyttöön.
Näytä, miten monta kaloria olet
kuluttanut.
Näytä, miten monta kaloria olet
nauttinut.
Painotiedot
Näytä terveystietojen näytön
tiedot kaaviona.
Anna kulutettujen kalorien määrä napauttamalla Kaloreja poltettu.
Anna nautittujen kalorien määrä napauttamalla Kalorimäärä.
112
Apuohjelmat
Kävelykaveri-toiminnon käyttäminen
Voit määrittää askelmäärätavoitteen ja seurata päivittäisiä askelmääriäsi ja kuluttamiasi kaloreita.
Napauta S Health -sovelluksen alkunäytössä → Kävelykaveri.
Näytä päivittäiset askellokisi.
Siirry S Health -sovelluksen
valikkonäyttöön.
Vastaanota askelmittarin tietueet
yhdistetystä Gear-laitteesta.
Siirry tiettyyn päivään
askelmäärätietueissa.
Askelmäärät
Askelten tavoitemäärä
Miten pitkälle olet kävellyt
Miten monta kaloria olet
kuluttanut
Näytä askelmääräsi kaaviona.
Aloita askelmääräsi laskenta.
Aloita askelten laskenta napauttamalla Käynn. Tallenna tietueet napauttamalla Tauko.
Napauta
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Aseta tavoite: Muuta askelten kohdemäärää.
• Askeleita yhteensä: Näytä ottamiesi askelten määrä.
• Jakotapa: Lähetä nykyinen sivu muille.
• Nollaa päivittäiset askelet: Nollaa päivittäinen askelmäärä.
• Tulosta: Tulosta nykyinen sivu yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä
ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Ohje: Avaa S Health -sovelluksen käytön ohjetiedot.
• Kävelyapu-toiminnon askeltentarkkailun ja askelmäärän näytön välillä voi olla lyhyt
viive.
• Jos käytät Kävelyapu-toimintoa matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi
vaikuttaa askelmäärään.
113
Apuohjelmat
Liikuntakaveri-toiminnon käyttäminen
Voit määrittää kuntoilutavoitteen ja tarkastella kuluttamiasi kaloreita.
Napauta S Health -sovelluksen alkunäytössä → Liikuntakaveri.
Näytä päivittäiset kuntoilulokisi.
Siirry S Health -sovelluksen
valikkonäyttöön.
Siirry tiettyyn päivään
kuntoilutietueissa.
Miten monta kaloria olet
kuluttanut
Miten pitkän ajan olet harrastanut
kuntoilua
Näytä kuntoilutietueet kaaviona.
Voit tallentaa suorittamasi kuntoilujakson
tallenna kesto ja napauta sitten Valmis.
Napauta
tiedot napauttamalla. Valitse kuntoilutyyppi,
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Aseta tavoite: Muuta päivittäistä kulutettujen kalorien määrän tavoitetta.
• Jakotapa: Lähetä nykyinen sivu muille.
• Palauta: Nollaa päivittäiset kuntoilutiedot.
• Tulosta: Tulosta nykyinen sivu yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä
ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Ohje: Avaa S Health -sovelluksen käytön ohjetiedot.
114
Apuohjelmat
Jos haluat määrittää kuntoilutavoitteen ja aloittaa kuntoilun, napauta Siirry harj. Määritä tiedot,
kuten kuntoilun tyyppi tai tavoite, ja napauta sitten Käynn.
Näytä kartta paikoista, joissa olet
kuntoillut.
Siirry edelliseen näyttöön.
Tarkastele ja hallitse
lisälaiteyhteyksiä.
Näytä kuntoilutietueesi.
Valitse kuntoilutyyppi.
Määritä kuntoilutavoite.
Ota ääniopastus käyttöön tai
poista se käytöstä.
Valitse musiikki, jota haluat
kuunnella kuntoilun aikana.
Aloita kuntoilu.
GPS-signaalin tila
115
Apuohjelmat
Ruoan seuranta -toiminnon käyttäminen
Voit määrittää kaloritavoitteen ja tallentaa päivittäin nauttimasi kalorimäärän.
Napauta S Health -sovelluksen alkunäytössä → Ruoan seuranta.
Näytä päivittäin nauttimiesi
kalorien lokit.
Siirry S Health -sovelluksen
valikkonäyttöön.
Siirry tiettyyn päivään nautittujen
kalorien tietueissa.
Nautitut kalorit
Anna aterian aikatiedot.
Näytä nauttimasi kalorit kaaviona.
Napauta Lisää ateria ja anna nautittujen kalorien määrä. Anna aterian aikatieto ja napauta sitten
Tallenna.
Napauta
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Aseta tavoite: Muuta päivittäistä nautittujen kalorien määrän tavoitetta.
• Jakotapa: Lähetä nykyinen sivu muille.
• Palauta: Nollaa päivittäin nautittujen kalorien määrän tiedot.
• Tulosta: Tulosta nykyinen sivu yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä
ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Ohje: Avaa S Health -sovelluksen käytön ohjetiedot.
116
Apuohjelmat
Nykyisen sijainnin mukavuustason näyttäminen
Voit näyttää sijainnin lämpötilan ja ilmankosteuden ja verrata mukavuustasoa esimääritettyihin
olosuhteisiin.
Napauta S Health -sovelluksen alkunäytössä → Mukavuustaso.
Siirry S Health -sovelluksen
valikkonäyttöön.
Nykyinen päivämäärä
Nykyinen mukavuustaso
Ihanteellinen lämpötila
Napauta
Ihanteellinen ilmankosteus
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Jakotapa: Lähetä nykyinen sivu muille.
• Säädä mukavuusaluetta: Muuta ihanteellisen lämpötilan tai ilmankosteuden aluetta.
• Tulosta: Tulosta nykyinen sivu yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä
ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Ohje: Avaa S Health -sovelluksen käytön ohjetiedot.
• Mittaa lämpötila ja ilmankosteus vakaassa sisäympäristössä.
• Lämpötila ja ilmankosteus voivat vaihdella ympäristön, laitteen lämpötilan tai laitteen
fyysisen koskettamisen mukaan.
• Mittaaminen voi kestää jonkin aikaa, jos lämpötilassa tai ilmankosteudessa tapahtuu
äkillisiä muutoksia.
• Käytä olosuhteiden tarkkaan mittaamiseen lämpö- ja kosteusmittaria.
117
Apuohjelmat
Painotietojen hallinta
Tallenna painosi muutokset ja hallitse painoon liittyviä tietoja.
Napauta S Health -sovelluksen alkunäytössä → Paino.
Näytä päivittäiset painolokisi.
Siirry S Health -sovelluksen
valikkonäyttöön.
Tarkastele ja hallitse
lisälaiteyhteyksiä.
Siirry tiettyyn päivään
painotietojen tietueissa.
Painotiedot
Pituustiedot
Anna painotiedot.
Näytä painosi muutokset
kaaviona.
Napauta Päivitä painotietojen antamista varten. Anna arvo ja napauta sitten Valmis. Aina, kun
muuta painotietoa, laite käyttää tietoa profiilissasi.
Voit yhdistää mittauslaitteen ja tallentaa painosi. Napauta
yhdistä mittauslaite sitten näytön ohjeiden mukaan.
Napauta
→ Hae, valitse mittauslaite ja
ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Aseta tavoite: Muuta kohdepainoa.
• Jakotapa: Lähetä nykyinen sivu muille.
• Palauta: Nollaa päivittäiset painotiedot.
• Tulosta: Tulosta nykyinen sivu yhdistämällä laite tulostimeen. Jotkin tulostimet eivät ehkä
ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Ohje: Avaa S Health -sovelluksen käytön ohjetiedot.
118
Apuohjelmat
S Health -sovelluksen asetusten määrittäminen
Napauta S Health -sovelluksen alkunäytössä → Asetukset, ja valitse sitten jokin seuraavista:
• Muokkaa profiilia: Muokkaa fyysisiä tietojasi.
• Tilit: Hallitse S Healthin tietoja kirjautumalla Samsung-tilillesi.
• Turvallisuus: Määritä PIN-koodi S Health -sovelluksen lukitsemista ja lukituksen avaamista
varten.
• Yksikköasetukset: Määritä yksiköiden asetukset.
• Ilmoitus: Aseta laite näyttämään uudet tapahtumat.
• Lukitse aikavyöhyke: Voit määrittää aikavyöhykkeen asetuksen jätettäväksi ennalleen, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Valitse aikavyöhyke: Määritä aikavyöhyke.
• Omat tarvikkeet: Näytä lisälaitteiden yhteydet ja hallitse niitä.
• Yhteensopivat tarvikkeet: Näytä lisälaitteet, jotka ovat yhteensopivia laitteen kanssa, tai
hallitse yhdistettyjä lisälaitteita.
• Palauta tiedot: Palauta S Health -sovelluksen tiedot.
• Tarkista päivitykset: Tarkista S Health ‑sovelluksen nykyinen versio.
• Käyttöehdot: Näytä käyttöehdot ja henkilötiedot sekä tiedot tietojen säilytyksestä.
• Tietoja S Healthistä: Näytä S Health -sovelluksen tiedot.
S Translator
Tällä sovelluksella voit kääntää tekstiä muille kielille.
Napauta Sovellukset-näytössä S Translator.
S Translator -sovelluksen käyttäminen
Aseta lähde- ja kohdekieli, kirjoita tekstiä syöttöruutuun ja napauta sitten
Voit lisätä kieliparin suosikkiluetteloon napauttamalla
Voit lähettää kieliparin muille napauttamalla
.
119
.
.
Apuohjelmat
Keskustelun aloittaminen S Translator -sovelluksen avulla
Napauttamalla näytön alareunassa olevia painikkeita voit käyttää käännöksiä puheyhteydessä
toisen henkilön kanssa.
Napauta oman kielesi Speak-kuvaketta ja puhu sitten mikrofoniin. Laite kääntää puheesi.
Napauta
kohdekielen kentässä, jolloin laite lukee käännöksen ääneen.
Napauta sitten puhekumppanisi kielen Speak-kuvaketta ja anna kyseisen henkilön vastata
omalla kielellään. Laite kääntää henkilön puheen. Napauta
lähdekielen kentässä, jolloin laite
lukee sen sinulle.
Ääninauhuri
Tällä sovelluksella voit äänittää tai toistaa puhemuistioita.
Napauta Sovellukset-näytössä Ääninauhuri.
Puhemuistioiden äänittäminen
Aloita äänitys napauttamalla . Puhu mikrofoniin laitteen alaosassa. Siirrä äänitys taukotilaan
napauttamalla . Lopeta äänitys napauttamalla .
Vaihda tallennuslaatua.
Äänityksen kulunut aika
Aloita äänitys.
Näytä puhemuistioluettelo.
Voit asettaa laitteen poistamaan taustamelua napauttamalla
Kohinanvaimennus → Päällä.
120
→ Asetukset →
Apuohjelmat
Puhemuistioiden toistaminen
Valitse toistettava puhemuistio.
• : Lyhennä puhemuistiota.
• : Muuta toistonopeutta.
• : Siirrä toisto taukotilaan.
• /
• : Siirry 60 sekuntia taakse- tai eteenpäin.
/
: Siirry edelliseen tai seuraavaan puhemuistioon.
→ Jakotapa ja valitsemalla sitten
Voit lähettää puhemuistion muille napauttamalla
jakotavan.
Puhemuistioiden hallinta
Napauta puhemuistioluettelossa
ja valitse jokin seuraavista:
• Jakotapa: Valitse lähetettävät puhemuistiot ja valitse sitten jakotapa.
• Poista: Valitse poistettavat puhemuistiot.
• Asetukset: Muuta ääninauhurin asetuksia.
• Sulje: Sulje ääninauhuri.
Tilannekohtaisia tunneisteita sisältävien tiedostojen
tallentaminen
Napauta puhemuistioluettelossa
Päällä.
→ Asetukset → Toimintokohtainen tiedostonimi →
S Voice
Tällä sovelluksella voit puhekomentojen avulla ohjata laitteen suorittamaan eri toimintoja.
Napauta Sovellukset-näytössä S Voice. Voit myös napauttaa kotinäppäintä kahdesti.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
121
Apuohjelmat
Seuraavassa on esimerkkejä puhekomennoista:
• Musiikkisoittimen avaaminen
• Laskimen käynnistäminen
• Soittaminen henkilön matkapuhelinnumeroon
• Soittaminen henkilön työnumeroon
• Kalenterin tarkistaminen
Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen
• Puhu selkeästi.
• Puhu hiljaisessa ympäristössä.
• Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
• Vältä puhumasta murteellisesti.
Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, ettei laite tunnista komentoja tai että se suorittaa
tarkoittamattomia toimintoja.
Handsfree-tila
Handsfree-tilassa laite lukee saapuvien puhelujen, viestien ja ilmoitusten sisällön ääneen, jolloin
voit käyttää laitetta ajon aikana ilman käsiä. Laite lukee ääneen esimerkiksi saapuvan puhelun
soittajan nimen tai puhelinnumeron.
Voit ottaa handsfree-tilan käyttöön sanomalla ”Handsfree-tila käytössä” tai napauttamalla
Turn on Hands-free mode.
→
Jos et tarvitse handsfree-tilaa, poista se käytöstä, jotta laite ei lue sisältöä ääneen. Voit
→ Turn off Hands-free mode.
poistaa handsfree-tilan käytöstä napauttamalla
Herätyskomentojen käyttäminen lukitussa näytössä
Kun näyttö on lukittu, voit käyttää eri toimintoja esimääritetyillä herätyskomennoilla.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla Asetukset → Oma laite → Lukitusnäyttö,
ja valitsemalla sitten Aktivointikomento lukitusnäytössä.
122
Apuohjelmat
Google
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja Internetistä ja myös sovelluksia ja niiden sisältöjä laitteesta.
Napauta Sovellukset-näytössä Google.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Etsiminen laitteesta
Napauta hakukenttää ja anna hakusana. Vaihtoehtoisesti voit napauttaa
hakusanan.
ja sanoa sitten
Etsinnän kattavuus
Voit valita, mistä sovelluksista etsitään, napauttamalla
valitsemalla sitten etsintäkohteet.
→ Asetukset → Puhelinhaku ja
Googlen Nyt-palvelu
Voit käynnistää Google-haun ja katsella Google Now -kortteja, joissa esimerkiksi näkyy
säätiedotus, tietoja julkisesta liikenteestä ja seuraava tapaamisesi.
Liity Google Now -palveluun, kun avaat Google-haun ensimmäisen kerran. Voit muuttaa Googlen
→ Asetukset ja vetämällä sitten Googlen Nyt-palvelu
Nyt-palvelun asetuksia napauttamalla
-kytkintä vasemmalle tai oikealle.
123
Apuohjelmat
Puhehaku
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja Internet-sivuilta puhumalla.
Napauta Sovellukset-näytössä Puhehaku.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sano avainsana tai lause, kun Puhu nyt näkyy näytössä.
Omat tiedostot
Tällä sovelluksella voit käyttää kaikentyyppisiä laitteeseen tallennettuja tiedostoja, kuten kuvia,
videoita, kappaleita ja äänileikkeitä.
Napauta Sovellukset-näytössä Omat tiedostot.
Tiedostojen katseleminen
Valitse luokka ja avaa sitten kansio valitsemalla se. Voit palata edellisen tason kansioon
napauttamalla . Voit palata pääkansioon napauttamalla .
Napauta kansiossa
ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Valitse kaikki: Valitse kaikki tiedostot saman toiminnon käyttämiseksi niihin samalla kertaa.
• Luo kansio: Luo kansio.
• Hae: Etsi tiedostoja.
• Näyttöperuste: Vaihda näkymätilaa.
• Lajitteluperuste: Lajittele tiedostot tai kansiot.
• Asetukset: Muuta tiedostonhallinnan asetuksia.
Kansioiden pikavalintojen lisääminen
→ Lisää
Voit lisätä usein tarvittavaa kansiota varten pikavalinnan päähakemistoon. Napauta
pikanäppäin, anna pikanäppäimen nimi, valitse kansio ja napauta sitten Aseta tänne.
124
Apuohjelmat
Lataukset
Tällä sovelluksella voit nähdä, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Lataukset.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Voit avata tiedoston asianmukaisessa sovelluksessa valitsemalla tiedoston.
Voit lajitella tiedostot koon mukaan napauttamalla Lajittele koon mukaan.
Voit lajitella tiedostot päivämäärän mukaan napauttamalla Lajittele päiväm. mukaan.
TripAdvisor
Tällä sovelluksella saat matkailutietoja, kuten tietoja matkakohteesta tai hotellista. Voit myös
varata huoneen ja jakaa arvostelusi muiden kanssa.
Napauta Sovellukset-näytössä TripAdvisor.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
KNOX
Tällä sovelluksella voit erottaa henkilökohtaiset tietosi ja työhön liittyvät tietosi ja käyttää
yrityssovelluksia turvallisesti laitteestasi.
Napauta Sovellukset-näytössä KNOX.
Jotta voit käyttää KNOX-sovellusta, lataa ja asenna sovellus ensin. Napauta Asenna ja noudata
sitten näytön ohjeita.
• Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Tietojesi suojaamiseksi KNOX ja siihen liittyvät tiedot poistetaan aina, kun salasana
annetaan väärin useita kertoja.
• Tämän sovelluksen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia. Jos haluat välttää lisäkustannuksia, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
125
Apuohjelmat
Optinen lukulaite
Tällä sovelluksella voit skannata tai poimia tekstiä tai muita tietoja kuvista, asiakirjoista,
käyntikorteista tai QR-koodeista.
Napauta Sovellukset-näytössä Optinen lukulaite.
→ Kieliasetukset.
Valitaksesi tunnistettavat kielet napauta
Tekstin skannaaminen
Suuntaa osoitin kuvaan, asiakirjaan tai QR-koodiin.
• Teksti: Näytä poimittujen sanojen määritelmä.
• Käyntikortit: Soita puhelu tai lähetä viesti skannatuista yhteystiedoista.
• QR-koodit: Näytä QR-koodin tiedot.
• Joitakin QR-koodeja ei voida tunnistaa.
• Seuraavanlaisia tekstityyppejä ei välttämättä tunnisteta: Käsin kirjoitettu, pieni fontti,
graafiset fontit, kursivoitu teksti tai teksti kuvissa.
Tekstin poiminta ja kääntäminen
Napauta
ja valitse sitten käännettävä kieli. Napauta
sitten kuva tekstistä napauttamalla
.
, suuntaa takakamera tekstiin ja ota
Voit ottaa suuren tekstikuvan, joka ei mahdu etsimeen, ottamalla kuvan useassa osassa
napauttamalla .
• Voit kääntää korostetun sanan napauttamalla sitä.
• Poimi teksti kuvasta napauttamalla
.
126
Apuohjelmat
Samsung Wallet
Tämä sovelluksen avulla voit pitää mobiililippusi, jäsenkorttisi ja kuponkisi laitteessa. Voit myös
lisätä luotto- tai pankkikortin tiedot mobiilimaksuja varten.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Wallet.
Jotta voit käynnistää Samsung Wallet -sovelluksen, lataa ja asenna sovellus ensin. Napauta
Asenna ja noudata sitten näytön ohjeita.
Tämän sovelluksen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia. Jos haluat välttää lisäkustannuksia, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
127
Matkailu ja Paikallinen
Maps
Tämän sovelluksen avulla voit tarkistaa laitteen sijainnin tarkasti, etsiä paikkoja tai saada
kulkuohjeita.
Napauta Sovellukset-näytössä Maps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sijaintien etsiminen
Hae paikkoja osoitteen tai avainsanan perusteella. Kun paikka on löytynyt, saat siitä
yksityiskohtaisia tietoja valitsemalla sen. Lisätietoja on ohjeessa.
Kulkuohjeiden hakeminen määränpäähän
Määritä aloituspaikka ja määränpää napauttamalla
näyttää reitit, joita pitkin pääset määränpäähän.
ja valitse sitten matkustustapa. Laite
Earth
Tällä sovelluksella voit tutkia mitä tahansa paikkaa maailmassa satelliittikarttanäkymän avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Earth.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
128
Asetukset
Tietoja asetuksista
Tällä sovelluksella voit määrittää laitteen ja sovellusten asetukset ja lisätä tilejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
Yhteydet
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit käyttää asetuksia napauttamalla
.
• Lisäasetukset: Mukauta Wi-Fi-asetuksia.
• WPS-painike: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS-painikkeen avulla.
• WPS PIN -merkintä: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS PIN -koodin avulla.
• Ohje: Avaa Wi-Fi-ohjetiedot.
Wi-Fi-yhteyden käytäntö lepotilassa
Napauta Wi-Fi →
→ Lisäasetukset → Pidä Wi-Fi lepotilassa käytössä.
Kun näyttö poistetaan käytöstä, laite poistaa automaattisesti käytöstä Wi-Fi-yhteyden.
Kun näin käy, laite käyttää automaattisesti dataverkkoja, jos se on asetettu käyttämään
niitä. Tästä voi seurata datasiirtomaksuja. Voit välttää datakäyttömaksut määrittämällä
asetukseksi Aina.
129
Asetukset
Verkkoilmoituksen asettaminen
Laite voi havaita avoimet Wi-Fi-verkot ja näyttää tilarivillä kuvakkeen, kun verkkoja on saatavilla.
Ota tämä toiminto käyttöön napauttamalla Wi-Fi →
Verkkoilmoitus.
→ Lisäasetukset ja valitsemalla
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää kaksi laitetta toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
Napauta Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja lyhyillä etäisyyksillä.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla
.
• Näkyvyyden aikakatkaisu: Määritä aika, jonka mukaisesti laite on muiden laitteiden
löydettävissä.
• Vastaanotetut tiedostot: Näytä Bluetooth-ominaisuuden kautta vastaanotetut tiedostot.
• Ohje: Avaa Bluetooth-ohjetiedot.
Datan käyttö
Voit seurata tietokäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Aseta mobiilidatan rajoitus: Aseta raja mobiilidatan käytölle.
• Datan käyttöjakso: Anna kuukausittainen nollauspäivä datakäytön valvontaa varten.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla
.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Rajoita taustadataa: Aseta laite poistamaan taustasynkronointi käytöstä
matkapuhelinverkon käytön ajaksi.
• Synkronoi tiedot automaattisesti: Aseta laite synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri,
sähköposti, kirjanmerkit ja sosiaalisten verkostojen kuvatiedot automaattisesti.
• Näytä Wi-Fi-käyttö: Aseta laite näyttämään datakäyttö Wi-Fi-yhteyden kautta.
• Mobiilitukiasemat: Valitse Wi-Fi-tukiasemat, joiden käytön haluat estää taustalla toimivilta
sovelluksilta.
130
Asetukset
Lisää verkkoja
Voit hallita verkkoja mukauttamalla asetuksia.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Oletusviestintäsovellus
Valitse viesteissä käytettävä oletussovellus.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä käytettävissä
olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja Wi-Fi-yhteyden tai
pilvipalvelujen kautta.
Matkapuhelinverkot
• Mobiilidata: Valitse, käytetäänkö verkkopalveluissa pakettidataverkkoja.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite muodostamaan yhteys toiseen verkkoon, kun olet
verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN).
• Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja valitse verkko verkkovierailua varten.
Internet-yhteyden jakaminen
• Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema: Siirrettävän Wi-Fi-tukiasemaominaisuuden avulla voit laitteen
matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-verkon
kautta.
• USB-yhteys: Jaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden
kautta ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii
tietokoneen langattomana modeemina.
• Bluetooth-yhteys: Jaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteys tietokoneiden kanssa Bluetoothyhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• Ohje: Saat lisätietoja USB-, Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydestä.
VPN
Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta niihin yhteys.
131
Asetukset
NFC
Voit ottaa NFC-ominaisuuden käyttöön ja lukea tai kirjoittaa NFC-tunnisteita, jotka sisältävät
tietoja.
• Android Beam: Ota Android Beam -toiminto käyttöön ja lähetä tietoja, kuten Internet-sivuja
ja yhteystietoja, NFC-yhteensopiviin laitteisiin.
• Napauta ja maksa: Aseta oletusmaksutapa.
S Beam
Ottamalla käyttöön S Beam -toiminnon voit lähettää tietoja, kuten videoita, kuvia ja asiakirjoja,
NFC- ja Wi-Fi Direct -toimintoja tukeviin laitteisiin.
Lähellä olevat laitteet
• Laitteen nimi: Näytä laitteen nimi.
• Jaettu sisältö: Aseta laite jakamaan sisältöä muille laitteille.
• Sallittujen laitteiden luettelo: Näytä laitteet, jotka voivat käyttää laitettasi.
• Ei-sallittujen laitteiden luettelo: Näytä laitteet, joita estetään käyttämästä laitettasi.
• Lataa kohteeseen: Valitse muistipaikka mediatiedostojen tallennusta varten.
• Tiedostot muista laitteista: Aseta laite hyväksymään muista laitteista tulevat tiedostot.
Screen Mirroring
Voit jakaa laitteesi näytön muiden kanssa ottamalla naytönpeilausominaisuuden käyttöön.
Oma laite
Lukitusnäyttö
Muuta lukitun näytön asetuksia.
• Näyttölukko: Ota käyttöön näytön lukitustoiminto. Seuraavat vaihtoehdot voivat vaihdella
valitun näytönlukitustoiminnon mukaan.
• Useita pienoisohjelmia: Aseta laite sallimaan pienoisohjelmien käyttö lukitussa näytössä.
132
Asetukset
• Lukitusnäytön pienoisohj.: Näitä asetuksia käytetään vain, kun pyyhkäisylukkotoiminto on
määritetty.
– – Suosikkisovellukset tai Kamera: Aseta laite näyttämään kunkin sovelluksen pikakuvake
tai käynnistämään kamerasovellus automaattisesti, kun paneeleja pyyhkäistään
vasemmalle lukitussa näytössä.
– – Kello / henkilök. viesti: Aseta laite näyttämään kello tai oma viesti lukitussa näytössä.
Seuraavat asetukset voivat vaihdella valinnan mukaan.
Oma viesti:
– – Muokkaa henkilökohtaista viestiä: Muokkaa omaasi viestiäsi.
Kello:
– – Kaksoiskello: Aseta laite näyttämään kaksoiskello.
– – Kellon koko: Muuta kellon kokoa.
– – Näytä päivämäärä: Aseta laite näyttämään päivämäärä kellon kanssa.
– – Omistajan tiedot: Anna tiedot, jotka näytetään kellon kanssa.
• Pikanäppäimet: Aseta laite näyttämään sovellusten pikanäppäimet ja aseta ne
muokattaviksi lukitussa näytössä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Lukitusnäytön tehoste: Valitse tehoste, jota käytetään, kun näytön lukitus avataan.
• Ohjeteksti: Aseta laite näyttämään ohjeteksti lukitussa näytössä.
• Aktivointikomento lukitusnäytössä: Aseta laite tunnistamaan herätyskomento, kun näyttö
on lukittu.
• Määritä herätyskomento: Määritä herätyskomento, joka käynnistää S Voice -sovelluksen tai
suorittaa määritetyn toiminnon.
Näyttö
Muuta näytön asetuksia.
• Taustakuva:
– – Alkunäyttö: Valitse alkunäytön taustakuva.
– – Lukitusnäyttö: Valitse lukitun näytön taustakuva.
– – Alku- ja lukitusnäytöt: Valitse alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva.
133
Asetukset
• Ilmoituspaneeli: Mukauta kohteita, jotka näkyvät ilmoituspaneelissa.
• Moni-ikkuna: Aseta laite käyttämään moni-ikkunatoimintoa.
• Näyttötila:
– – Mukauta näyttöä: Tämän tilan avulla voit optimoida näytön näyttöasetusten mukaan.
– – Dynaaminen: Tässä tilassa näytön sävy on kirkas.
– – Normaali: Tämä tila sopii normaaleihin ympäristöihin.
– – Ammattilaiskuva: Tässä tilassa voit näyttää näytön sävyt todellisten värien mukaisina.
– – Elokuva: Tämä tila sopii vähävaloiseen ympäristöön, kuten pimeään huoneeseen.
• Lukutila: Valitse, mitkä sovellukset käyttävät lukutilaa. Lukutila helpottaa lukemista
pimeässä.
• Kirkkaus: Aseta näytön kirkkaus.
• Näytön automaattinen kierto: Aseta sisältö kiertymään automaattisesti laitetta
käännettäessä.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästö, kun laite on liitetty
pöytätelakkaan tai latautuu.
• Kirjasimen tyyli: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä.
• Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa.
• Näppäimen valon kesto: Aseta kosketusnäppäinten taustavalon kestoaika.
• Näytä akun varausprosentti: Aseta laite näyttämään akun jäljellä oleva käyttöaika.
• Muokkaa näyttökuvan ottamisen jälkeen: Aseta laite siirtymään kuvan muokkaukseen
ruutukuvan kaappauksen jälkeen.
• Säädä näytön sävyä autom.: Aseta laite säästämään virtaa näytön kirkkauden säädön
avulla.
• Säädä kosketusherkk. autom.: Aseta laite säätämään kosketusherkkyyttään automaattisesti.
Laitetta koskettaessasi ylläsi olevien vaatteiden materiaalityypit voivat aiheuttaa sen,
ettei joitakin komentoja tunnisteta.
134
Asetukset
Merkkivalo
• Latautuu: Aseta laite sytyttämään ilmoitusvalo akkua ladattaessa.
• Akku on loppumassa: Aseta laite sytyttämään ilmoitusvalo akun varauksen ollessa vähissä.
• Ilmoitukset: Aseta laite sytyttämään ilmoitusvalo, jos olemassa on vastaamattomia puheluja,
viestejä tai ilmoituksia.
• Puhetallennus: Aseta laite sytyttämään ilmoitusvalo puhemuistioita äänitettäessä.
Ääni
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
• Voimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Soittoäänet: Valitse soittoääni, joka hälyttää saapuvista puheluista.
• Värinät: Lisää tai valitse värinäkuvio.
• Oletusilmoitusääni: Valitse soittoääni tapahtumille, kuten saapuville viesteille ja vastaamatta
jääneille puheluille.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Numeronvalintaäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
kosketetaan.
• Kosketusäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun kosketusnäytössä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukitusääni: Aseta laite soittamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai sen lukitus
avataan.
• Haptinen palaute: Aseta laite värisemään näppäimiä kosketettaessa.
• Samsungin sovellukset: Muuta kunkin sovelluksen ilmoitusasetuksia.
• Ääni näpp. napautett.: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Värinä näpp. napautett.: Aseta laite värisemään näppäintä kosketettaessa.
• Äänilähtö: Valitse käytettävä äänilähtömuoto, kun laite liitetään HDMI-laitteisiin. Kaikki
laitteet eivät tue tilaääniasetusta.
• Adapt Sound: Mukauta ääntä sitä korvaa varten, jota useimmiten käytät puheluissa tai
musiikin kuuntelussa.
135
Asetukset
Alkunäyttötila
Valitse alkunäyttötila (perustila tai helppo tila).
Puhelu
Voit mukauttaa puheluasetuksia.
• Puhelun hylkäys: Hylkää tietyistä puhelinnumeroista tulevat puhelut automaattisesti. Voit
lisätä puhelinnumeroita hylkäysluetteloon.
• Määritä puheluiden hylkäysviestit: Lisää viesti tai muokkaa viestiä, joka lähetetään
hylätessäsi puhelun.
• Puh. vastaaminen/lopettaminen:
– – Kotinäppäimellä vastataan puheluihin: Aseta laite vastaamaan saapuvaan puheluun,
kun kotinäppäintä painetaan.
– – Puheohjaus: Aseta laite vastaamaan saapuvaan puheluun tai hylkäämään se, kun
puhekomento sanotaan.
– – Virtanäppäin lop. puhelut: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtanäppäintä
painetaan.
• Sammuta näyttö puheluiden ajaksi: Aseta laite ottamaan läheisyystunnistin käyttöön
puhelun ajaksi.
• Puheluhälytykset:
– – Värinä vastattaessa: Aseta laite värisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.
– – Värinä puhelun lopussa: Aseta laite värisemään, kun toinen osapuoli lopettaa puhelun.
– – Puhelun kytkentä-ääni: Ota puhelun kytkentä-ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
– – Minuuttimuistutin: Ota minuuttimuistutusääni käyttöön tai poista se käytöstä.
– – Puhelun katkaisuääni: Ota puhelun katkaisuääni käyttöön tai poista se käytöstä.
– – Hälytykset puheluiden aikana: Aseta laite hälyttämään tapahtumista puhelun aikana.
• Puheluiden lisävarusteet:
– – Automaattinen vastaus: Aseta laite vastaamaan puheluun määritetyn ajan kuluttua
automaattisesti (käytettävissä vain, kun kuulokemikrofoni on liitetty).
– – Autom. vastausajastin: Valitse aika, jonka laite odottaa ennen puheluihin vastaamista.
– – Lähtevän puhelun ehdot: Aseta laite sallimaan lähtevät puhelut Bluetoothkuulokemikrofonin avulla, vaikka laite olisi lukittu.
– – Lähtevän puhelun tyyppi: Valitse niiden lähtevien puhelujen tyyppi, joissa käytetään
Bluetooth-kuulokemikrofonia.
136
Asetukset
• Muut asetukset:
– – Numeron näyttö: Näytä oma numerosi muille osapuolille lähtevissä puheluissa.
– – Puhelunsiirto: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
– – Autom. suuntanumero: Aseta laite lisäämään etuliite (suuntanumero tai maan numero)
automaattisesti ennen puhelinnumeroa.
– – Puhelunesto: Estä saapuvat tai lähtevät puhelut.
– – Koputus: Salli saapuvien puhelujen hälytykset, kun toinen puhelu on meneillään.
– – Autom. soitontoisto: Ota automaattinen soitontoisto käyttöön puheluille, joita ei
yhdistetty tai jotka katkesivat.
– – Sallitut numerot: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa
soitot sallittujen numeroiden luettelossa oleviin numeroihin. Anna SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi.
• Soitto- ja näppäinäänet:
– – Soittoäänet: Valitse soittoääni, joka hälyttää saapuvista puheluista.
– – Värinät: Lisää tai valitse värinäkuvio.
– – Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
– – Numeronvalintaäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
kosketetaan.
• Mukauta puheluääntä: Valitse puheluäänen tyyppi, jota haluat käyttää kuulokemikrofonin
kanssa.
• Kohinanvaimennus: Aseta laite poistamaan taustaääniä niin, että toinen osapuoli kuulee
sinut paremmin.
• Lisää voimakk. taskussa: Aseta laite lisäämään soittoäänen voimakkuutta, kun laite on
suljetussa tilassa, kuten laukussa tai taskussa.
• Videopuhelun kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
• Käytä puhelun epäonnistumisen valintoja: Valitse, yritetäänkö äänipuhelua videopuhelun
yhdistämisen epäonnistuttua.
• Vastaajapalvelu: Valitse tai määritä vastaajapalveluntarjoajasi.
• Vastaajan asetukset: Anna vastaajapalvelun numero. Saat tämän numeron
palveluntarjoajaltasi.
• Ääni: Valitse uusista vastaajaviesteistä ilmoittava soittoääni.
• Värinä: Määritä laite värisemään vastaajaviestejä vastaanotettaessa.
• Tilit: Aseta laite vastaanottamaan IP-puhelut ja määritä tilit IP-puhelupalveluja varten.
• Käytä Internet-puhelua: Aseta laite käyttämään IP-puhelupalveluja kaikissa puheluissa tai
vain IP-puheluissa.
137
Asetukset
Estotila
Valitse, mitkä ilmoitukset estetään, tai aseta määritetyiltä yhteystiedoilta tulevien puhelujen
ilmoitukset sallittaviksi estotilassa.
Hands-free-tila
Aseta laite lukemaan sisältö ääneen ja määritä handsfree-tilassa käytettävät sovellukset.
Turvallisuustuki
Voit asettaa laitteen lähettämään hätätilanteessa viestin vastaanottajille. Voit lähettää viestin
painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennysnäppäintä kolme sekuntia.
• Muokkaa hätäviestiä: Muokkaa viestiä, joka lähetetään hätätilanteessa.
• Lähetä hätäkuvia: Aseta laite ottamaan valokuvia ja lähettämään ne viestin mukana
vastaanottajille.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Viestien aikaväli: Määritä viestin uudelleenlähetyksen aikaväli.
• Hätäyhteyshenkilöt: Valitse viestin vastaanottajat tai muokkaa heitä.
Virransäästötila
Voit ottaa virransäästötilan käyttöön ja muuttaa virransäästötilan asetuksia.
• Suorittimen virransäästö: Aseta laite rajoittamaan joidenkin järjestelmäresurssien käyttöä.
• Näytön virransäästö: Aseta laite vähentämään näytön kirkkautta.
• Poista haptinen palaute käytöstä: Aseta laite poistamaan näppäinten painamisen
värinäpalaute käytöstä.
• Perehdy virransäästöön: Ohjeita akkuvirran kulutuksen pienentämiseen.
138
Asetukset
Lisävaruste
Voit muuttaa lisävarusteasetuksia.
• Telakointiääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun se liitetään pöytätelakkaan tai irrotetaan
telakasta.
• Äänilähtötila: Aseta laite käyttämään telakan kaiutinta, kun laite on liitetty pöytätelakkaan.
• Alkunäytön näyttö: Aseta laite näyttämään pöytäkello, kun laite on liitetty pöytätelakkaan.
• Automaattinen lukituksen poisto: Aseta laite avaamaan lukitus automaattisesti, kun kansi
käännetään auki.
• Näytä puhelunäytössä: Aseta laite käynnistämään näyttö automaattisesti, kun laite
siirretään pois korvalta puhelun aikana.
• Äänilähtö: Valitse käytettävä äänilähtömuoto, kun laite liitetään HDMI-laitteisiin. Kaikki
laitteet eivät tue tilaääniasetusta.
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöisyyspalvelut on tarkoitettu käyttäjille, joilla on fyysisiä rajoitteita. Voit parantaa
laitteen helppokäyttöisyyttä käyttämällä ja muuttamalla seuraavia asetuksia.
• Näytön automaattinen kierto: Aseta käyttöliittymä kiertymään automaattisesti laitetta
kierrettäessä.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Sano salasanat ääneen: Aseta laite lukemaan ääneen antamasi salasanat TalkBackin avulla.
• Puh. vastaaminen/lopettaminen:
– – Kotinäppäimellä vastataan puheluihin: Aseta laite vastaamaan saapuvaan puheluun,
kun kotinäppäintä painetaan.
– – Puheohjaus: Aseta laite vastaamaan saapuvaan puheluun tai hylkäämään se, kun
puhekomento sanotaan.
– – Virtanäppäin lop. puhelut: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtanäppäintä
painetaan.
• Helppo kosketustila: Tällä voit asettaa laitteen ohjaamaan saapuvia puheluja tai ilmoituksia
painikkeen napautuksella sen vetämisen sijaan.
• Näytä pikakuvake: Lisää Helppokäyttöisyys-pikakuvake pikavalikkoon, joka avautuu
painettaessa virtanäppäintä jonkin aikaa.
139
Asetukset
• Helppokäytt. hallinta: Aseta laite viemään tai tuomaan helppokäyttöisyysasetukset niiden
jakamiseksi muiden laitteiden kanssa.
• TalkBack: Ota käyttöön Talkback, joka tuottaa äänipalautteet.
• Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa.
• Suurennus: Aseta laite lähentämään ja loitontamaan kuvaa sormieleillä.
• Negatiivivärit: Paranna näytön näkyvyyttä käänteisten värien avulla.
• Värinsäätö: Säädä näytön värejä, kun laite päättelee sinun olevan värisokea tai kokevan
vaikeuksia lukea sisältöä.
• Muistutusilmoitus: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on ohitettuja ilmoituksia, ja aseta
hälytyksen toiston aikaväli.
• Helppokäyttötoimintojen pikakuvake: Aseta laite aktivoimaan Talkback, kun
virtanäppäintä kosketetaan jonkin aikaa ja näyttöä sen jälkeen kosketetaan jonkin aikaa
kahdella sormella.
• Teksti puheeksi -aset.:
– – Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puhesynteesiohjelma. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
– – Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
– – Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
– – Oletuskielen tila: Näytä teksti puheeksi -toiminnon oletuskielen tila.
• Äänitasapaino: Säädä äänen tasapainoa käytettäessä kahta kuulokemikrofonia.
• Monoääni: Ota monoääni käyttöön kuunneltaessa ääntä yhdellä nappikuulokkeella.
• Poista äänet käytöstä: Mykistä kaikki laitteen äänet.
• Salamailmoitus: Aseta salama välähtämään puhelun, uuden viestin tai ilmoituksen
saapuessa.
• Google-tekstitys (CC): Aseta laite näyttämään kuvatekstitys Googlen tukemissa sisällöissä ja
muuta tekstityksen asetuksia.
• Samsung-tekstitys (CC): Aseta laite näyttämään kuvatekstitys Samsungin tukemissa
sisällöissä ja muuta tekstityksen asetuksia.
• Apuvalikko: Aseta laite näyttämään apupikakuvake, joka helpottaa ulkoisten painikkeiden
tukemien toimintojen tai ilmoituspaneelin ominaisuuksien käyttämistä. Voit myös muokata
pikakuvakkeen valikkoa.
• Viive jonkin aikaa -painalluksella: Aseta tunnistusaika näytön napautusta ja jonkin aikaa
-kosketusta varten.
• Vuorovaikutuksen hallinta: Aseta näytön alue jätettäväksi pois kosketussyötteistä.
140
Asetukset
Kieli ja syöttö
Muuta tekstinsyöttöasetuksia. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen
mukaan.
Kieli
Valitse näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
Oletus
Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.
Samsung-näppäimistö
Voit muuttaa Samsung-näppäimistön asetuksia napauttamalla
.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Valitse syöttökielet: Valitse tekstinsyöttökielet.
• Ennakoiva teksti: Ota käyttöön ennakoiva tekstitila, jossa sanoja ennakoidaan syötteen
perusteella ja ehdotetaan sanoja. Voit myös mukauttaa ennakoivan syötön asetuksia.
• Automaattinen korvaus: Aseta laite korjaamaan väärin kirjoitetut ja epätäydelliset sanat,
kun välilyöntiä tai välimerkkiä napautetaan.
• Automaattiset isot kirjaimet: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti
välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin tai huutomerkin jälkeen.
• Automaattinen väli: Määritä laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
• Automaattiset välimerkit: Aseta laite lisäämään piste, kun välilyöntiä kaksoisnapautetaan.
• Ei mitään: Aseta laite poistamaan näppäimistön pyyhkäisytoiminto käytöstä.
• Jatkuva syöttö: Aseta laite siirtymään tekstinsyöttöön näppäimistöä pyyhkäistäessä.
• Kohdistimen hallinta: Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs
näppäimistönavigointitoiminto, jonka avulla kohdistinta voi siirtää näppäimistössä
vierittämällä.
• Ääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Värinä: Aseta laite värisemään näppäintä kosketettaessa.
• Merkin esikatselu: Aseta laite näyttämään suuri kuva jokaisesta kosketettavasta merkistä.
• Ohje: Avaa Samsung-näppäimistön käyttöohjeet.
• Palauta asetukset: Nollaa Samsung-näppäimistön asetukset.
141
Asetukset
Google Voice -kirjoitus
Voit muuttaa puhesyötön asetuksia napauttamalla
.
• Valitse syöttökielet: Valitse tekstinsyötön kielet.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite estämään loukkaavien sanojen tunnistus puhesyötön
aikana.
• Offline-puheentunnistus: Lataa ja asenna kielitiedot, joita käytetään puhesyötössä offlinetilassa.
Puheentunnistus
Valitse puheentunnistusohjelma.
Puhehaku
Käytä Samsung-puheentunnistuksessa seuraavia asetuksia:
• Language: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Open via the home key: Aseta laite käynnistämään S Voice, kun kotinäppäintä painetaan
kahdesti.
• Use location data: Aseta laite käyttämään sijaintitietoja puhehaun tuloksissa.
• Hide offensive words: Aseta laite piilottamaan loukkaavat sanat puhehaun tuloksissa.
• Help: Avaa S Voice -sovelluksen ohjetiedot.
• About: Näytä versiotiedot.
• Auto-start speaker: Aseta laite ottamaan kaiutinpuhelutoiminto automaattisesti käyttöön,
kun soitetaan puhelu S Voice -sovelluksen avulla.
• Show body of message: Aseta laite näyttämään ajotilassa vastaanotetun uuden viestin
teksti.
• Wake up command: Aseta laite aloittamaan puheentunnistus, kun herätyskomento
sanotaan S Voice -sovelluksen käytön aikana.
• Check missed events: Aseta laite tarkistamaan menetetyt puhelut, viestit ja tapahtumat, kun
S Voice käynnistetään painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
• Home address: Anna kotiosoite, jota käytetään puhekomentotoiminnon sijaintitiedoissa.
• Log in to Facebook: Anna Facebook-tilisi tiedot, jos haluat käyttää Facebookia S Voice
‑sovelluksella.
• Log in to Twitter: Anna Twitter-tilisi tiedot, jos haluat käyttää Twitteriä S Voice ‑sovelluksella.
142
Asetukset
Käytä Google-puheentunnistuksessa seuraavia asetuksia:
• Kieli: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Puhe: Aseta laite käyttämään äänipalautetta nykyisen toiminnon hälytyksessä.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite piilottamaan loukkaavat sanat puhehaun tuloksissa.
• Offline-puheentunnistus: Lataa ja asenna kielitiedot, joita käytetään puhesyötössä offlinetilassa.
• Bluetooth-kuulokemikrofoni: Aseta laite sallimaan puhehaku Bluetooth-kuulokemikrofonin
avulla, kun kuulokemikrofoni yhdistetään laitteeseen.
Teksti puheeksi -aset.
• Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puhesynteesiohjelma. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
• Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
• Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
• Oletuskielen tila: Näytä teksti puheeksi -toiminnon oletuskielen tila.
Osoittimen nopeus
Säädä laitteeseen kytketyn hiiren tai ohjauslevyn osoittimen nopeutta.
Liikkeet ja eleet
Voit ottaa käyttöön liikkeentunnistusominaisuuden ja muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat laitteen
liikkeentunnistusta.
• Ilmaele:
– – Anturin ja kuvakkeen tiedot: Näytä tietoja eletunnistimesta ja ilmaisimesta, joka tulee
näkyviin Ilmaele-toiminnon käytön aikana.
– – Pikavilkaisu: Kun näyttö on pimeänä, saat esimerkiksi ilmoitukset, vastaamattomat
puhelut, uudet viestit, ajan ja päivämäärän sekä paljon muuta näkyviin liikuttamalla kättä
tunnistimen editse.
143
Asetukset
– – Ilmahyppy: Kun katselet sähköpostiviestejä tai Internet-sivuja, voit selata sivua ylös- tai
alaspäin liikuttamalla kättä ylös tai alas tunnistimen editse.
– – Ilmaselaus: Voit selata kuvia, Internet-sivuja, kappaleita tai muistioita liikuttamalla kättä
vasemmalle tai oikealle tunnistimen editse.
– – Ilmasiirto: Voit siirtää kuvakkeen toiseen paikkaan koskettamalla kuvaketta jonkin aikaa
yhdellä kädellä ja liikuttamalla sitten toista kättä vasemmalle tai oikealle tunnistimen
editse.
– – Ilmavastaus puheluun: Puhelun saapuessa voit vastata siihen liikuttamalla kättä
vasemmalle ja sitten oikealle tunnistimen editse.
• Liike:
– – Suorasoitto: Aseta laite soittamaan äänipuhelu, kun laite nostetaan lähelle korvaa ja
pidetään siinä katseltaessa puhelun tietoja, viestiä tai yhteystietoa.
– – Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai
uusia viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
– – Zoomaa: Aseta laite lähentämään tai loitontamaan kuvaa katseltaessa Galleriasovelluksessa olevia kuvia tai selattaessa Internet-sivuja, kun kosketat jonkin aikaa kahta
pistettä sormillasi ja sitten kallistat laitetta edestakaisin.
– – Selaa kuvaa: Aseta laite selaamaan kuvaa, kun laitetta liikutetaan johonkin suuntaan
kuvan näkyessä lähennettynä.
– – Mykistä/keskeytä: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut, hälytykset ja musiikki, kun
laite asetetaan ylösalaisin.
• Kämmenliike:
– – Tee ruudunkaappaus: Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun näytön yli
pyyhkäistään kädellä vasemmalle tai oikealle.
– – Mykistä/keskeytä: Aseta laite keskeyttämään median toisto, kun näyttöä kosketetaan
kämmenellä.
Älykäs näyttö
• Älykäs aikakatkaisu: Estä laitetta sammuttamasta näytön taustavaloa, kun näyttöä
katsotaan.
• Älykäs kierto: Estä näytön kiertyminen kasvojesi asennon mukaan.
• Älykäs tauko: Aseta laite siirtämään videon toisto taukotilaan, kun käyttäjä katsoo poispäin
näytöstä.
144
Asetukset
• Älykäs vieritys:
– – Vieritystapa: Valitse tapa, jolla näyttöä selataan ylös- tai alaspäin.
– – Nopeus: Valitse näytön selausnopeus.
– – Visuaalisen palautteen näyttö: Aseta laite näyttämään signaalikuvake, kun laite
tunnistaa tehdyn toimenpiteen.
Tämä ominaisuus ei ehkä toimi oikein kirkkaassa valossa, hämärässä ympäristössä tai kun
laitetta siirretään tai ravistellaan.
Ilmanäkymä
Voit esikatsella sisältöä tai näyttää tiedot ponnahdusikkunoissa osoittamalla kohdetta sormella.
• Tietojen esikatselu: Näytä tiedot ponnahdusikkunassa osoittamalla kohdetta sormella.
• Edistymisen esikatselu: Kun kuuntelet musiikkia tai katselet videoita voit esikatsella
kohtauksia tai tarkistaa kuluneen ajan osoittamalla etenemispalkkia sormellasi.
• Pikavalintojen esikatselu: Näytä pikavalintanumeroiden yhteystiedot ponnahdusikkunassa
osoittamalla pikavalintanumeroa sormella.
• Verkkosivun suurennus: Suurenna sisältöä Internet-selailun aikana osoittamalla näyttöä.
• Ääni- ja haptinen palaute: Aseta laite toistamaan ääni ja värisemään, kun osoitat kohteita
sormella.
Puheohjaus
Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat puhekomentojen asetuksia.
Jos Värinä soidessa on käytössä, laite ei tunnista puhekomentoja puhelun saapuessa.
145
Asetukset
Tilit
Lisää tili
Voit lisätä sähköpostitilejä tai sosiaalisten verkostojen tilejä.
Pilvi
Voit muuttaa asetuksia, jotka koskevat tietojen tai tiedostojen synkronointia Samsung-tilisi tai
Dropbox-pilvitallennustilan kanssa.
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan asetukset ja sovellustiedot
Google-palvelimeen.
• Varmuuskopioinnin tili: Aseta Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta laite palauttamaan asetukset ja sovellustiedot, kun
sovellukset asennetaan uudelleen laitteeseen.
• Alkuperäisten tietojen palautus: Nollaa asetukset tehdasasetusten mukaisiksi ja poista
kaikki tiedot.
Lisää
Voit mukauttaa esimerkiksi paikannus- ja suojausasetuksia.
Paikka
Muuta sijaintiasetuksia ja aktivoi käyttöoikeudet, joiden avulla sovellukset voivat käyttää
sijaintitietojasi.
• Tila: Valitse sijaintitietojen keräysmenetelmä.
• Omat paikat: Määritä profiilit, joita käytetään tiettyjä sijainteja varten, kun käytät GPS-, Wi-Fitai Bluetooth-ominaisuuksia nykyisen sijaintisi etsintään.
146
Asetukset
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
• Salaa laite: Aseta salasana laitteeseen tallennettujen tietojen salausta varten. Salasana on
syötettävä joka kerta, kun laite käynnistetään.
Lataa akku ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön, sillä tietojen salaaminen voi
kestää yli tunnin.
• Salaa ulkoinen SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Etähallinta: Aseta laite sallimaan etäohjaus Internetin kautta, jos laite katoaa tai varastetaan.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
– – Tilin rekisteröinti: Lisää Samsung-tili tai tarkastele sitä.
– – Käytä langattomia verkkoja: Aseta laite sallimaan sijaintitietojen kerääminen
ja kadonneen tai varastetun laitteen sijainnin määrittäminen Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkojen kautta.
• SIM-kortin vaihtohälytys: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto,
joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen.
• Siirry Etsi matkapuhelimeni -sivustoon: Siirry Etsi matkapuhelimeni -sivustoon
(findmymobile.samsung.com). Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitettasi Etsi
matkapuhelimeni -sivustossa.
• Määritä SIM-kortin lukitus:
– – Lukitse SIM-kortti: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii
PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
– – Muuta SIM-kortin PIN-koodi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön edellyttämä
PIN-koodi.
• Muuta salasanat näkyviksi: Aseta laite näyttämään salasanat niitä syötettäessä.
• Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat.
Voit sallia laitteen järjestelmänvalvojien lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite asentamaan sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos
tämä asetus ei ole valittuna, sovelluksia voi ladata vain Play-kauppa-palvelusta.
147
Asetukset
• Vahvista sovellukset: Salli Googlen tarkistaa sovellus vahingollisen toiminnan varalta ennen
sen asentamista.
• Muuta suojaustasoa: Valitse suojauskäytännön mukaisten toimintojen taso.
• Suojauskäyt. päivitykset:
– – Automaattiset päivitykset: Aseta laite tarkistamaan ja lataamaan suojauspäivitykset
automaattisesti.
– – Ensisijaiset verkot: Valitse verkkoyhteysasetus suojauspäivitysten automaattista
tarkistusta ja asennusta varten.
– – Tarkista päivitykset: Tarkista suojauspäivitykset.
• Lähetä tietoturvaraportit: Aseta laite lähettämään suojausraportit automaattisesti, kun laite
yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
• Tallennuspalvelun tyyppi: Aseta valtuustiedostojen tallennustyyppi.
• Luotetut valtuustiedot: Voit varmistaa eri sovellusten suojatun käytön varmenteiden ja
valtuuksien avulla.
• Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu USB-muistiin.
• Poista valtuustiedot: Poista laitteeseen tallennetut valtuustiedot ja nollaa salasana.
Sovellusten hallinta
Tarkastele ja hallitse laitteen sovelluksia.
Oletussovellukset
• Koti: Valitse alkunäytön oletustila.
• Viesti: Valitse viesteissä käytettävä oletussovellus.
Akku
Näytä laitteen käyttämän akkuvirran määrä.
• Näytä akun varausprosentti: Aseta laite näyttämään akun jäljellä oleva käyttöaika.
148
Asetukset
Tallennustila
Voit näyttää laitteen ja muistikortin muistitiedot tai alustaa muistikortin.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.
Todellinen käytettävissä oleva sisäisen muistin määrä on ilmoitettua pienempi, koska
käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista. Käytettävissä oleva
kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
Päivämäärä ja aika
Voit käyttää ja muuttaa seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän
näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä aika ja päivämäärä automaattisesti, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Aseta päivämäärä: Aseta nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
• Aseta aika: Aseta nykyinen kellonaika manuaalisesti.
• Automaattinen aikavyöhyke: Aseta laite vastaanottamaan aikavyöhyketiedot verkosta, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Valitse aikavyöhyke: Aseta kotiaikavyöhykkeesi.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24-tuntisena.
• Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän muoto.
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot, muokkaa laitteen nimeä tai päivitä laiteohjelmisto.
Google-asetukset
Tällä sovelluksella voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Google-asetukset.
149
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
• Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen
käynnistämistä.
• Akku ei ehkä ole oikein paikallaan. Aseta akku uudelleen paikalleen.
• Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat ja aseta akku uudelleen paikalleen.
150
Vianmääritys
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön suojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sen toiminnan palauttaminen voi edellyttää sovellusten
sulkemista tai akun irrottamista ja asettamista takaisin paikalleen. Jos laite on jumissa eikä vastaa,
käynnistä se uudelleen painamalla virtanäppäintä yli seitsemän sekunnin ajan.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Tilit → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta
laite → Poista kaikki. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot
ennen tehdasasetusten palauttaminen.
Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
151
Vianmääritys
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa tai vaihda akku.
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Jos akun kosketuspinnat ovat likaantuneet, akku ei ehkä lataudu oikein tai laite voi sammua.
Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat ja yritä ladata akku uudelleen.
• Joidenkin laitteiden akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos haluat vaihtaa akun, vie laite
Samsung-huoltoon.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, sen käyttökelpoinen varaus voi
pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät laitteen viestitoimintoja tai joitakin sovelluksia, kuten
pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
152
Vianmääritys
Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa
pidemmän aikaa, laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku tai vaihda se täyteen ladattuun akkuun.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai tiedoston toisto ei ala avatessasi multimediatiedostoja
laitteella, kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostotyyppiä.
153
Vianmääritys
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
• Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies tai Windows Media Player 10 tai
uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Määritä tällöin laite
käyttämään Wi-Fi-tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
154
Vianmääritys
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
155
Osa laitteen sisällöstä voi poiketa alueen, palveluntarjoajan tai ohjelmiston version mukaan.
Sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
www.samsung.com
Finnish. 02/2014. Rev.1.0
Download PDF