Samsung | SGH-I780 | Samsung SGH-I780 Bruksanvisning

SGH-i780
Quick Start Guide
Om denne vejledning
Denne Quick Start Guide er udviklet specielt til at guide dig
gennem telefonens funktioner og muligheder.
Vejledningens symboler
Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i
vejledningen:
Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.
Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller
andet udstyr.
Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.
X
Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.:
X s. 12 (betyder "se side 12").
→
Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som
du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på Start →
Programmer → Kamera (betyder Start, efterfulgt af
Programmer, efterfulgt af Kamera).
[ ]
Klammer – taster på telefonen, f.eks.: [
knappen Tænd/sluk).
] (betyder
Velkommen
Denne Quick Start Guide hjælper dig med at samle din enhed og
lære grundlæggende betjening. Se brugervejledningen til
SGH-i780 for yderligere oplysninger om betjening. Emnerne i
Quick Start Guide omfatter:
• Kontroller indholdet
• Lær telefonen at kende
• Samle og klargøre telefonen
• Første gang du tænder for telefonen
• Bruge grundlæggende opkaldsfunktioner
• Indtaste tekst
• Arbejde med programmer
• Bruge grundlæggende kamerafunktioner
• Lytte til musik
• Tilpasse telefonen
• Få vist den elektroniske udgave af brugervejledningen
Kontroller indhold
Æsken indeholder følgende:
• Telefon
• Batteri
• Oplader
• Cd-rom1
• Stereohøretelefon
• Datakabel til pc
1. Cd-rom'en indeholder Microsoft ActiveSync-software, tilføjelsessoftware og
andre programmer.
1
Lær telefonen at kende
Set forfra
8
9
1
10
2
11
12
3
13
4
14
5
6
7
15
2
1
Indikatorlys
2
Lydstyrketast
10
Berøringsfølsom skærm
3
Start-tast
11
Pegeplade
4
Reset-knap
12
Annuller/
Opgavehåndtering
(Jobliste)
9
Højtaler
5
Venstre funktionstast
13
Højre funktionstast
6
Besvar/højtalertast
14
Afslut/låsetast
7
Indbygget QWERTYtastatur
15
Mikrofon
8
Forreste kameraobjektiv
Set bagfra
5
1
6
7
2
8
3
4
1
Tænd/sluk
5
Stylus-holder og -pen
2
Multifunktionsstik
6
Højtaler
3
Port til hukommelseskort
7
Bageste kameraobjektiv
4
Miniafspiller/kameratast
8
Batterilåg
3
Taster
Tast
Beskrivelse
Tænder og slukker telefonen (holdes nede). Slår
dvaletilstand til og fra.
Udfører den handling, der vises nederst på
skærmen.
Åbner menuen Start
Flytter markøren (træk fingeren over pegepladen).
Bekræfter dit valg eller starter det valgte program.
Lukker det aktuelle program. Åbner Opgavehåndtering (holdes nede)
Åbner opkaldsskærmen. Foretager eller besvarer et
opkald. Slår højtalerfunktionen til under et opkald
(holdes nede).
Afslutter et opkald. Vender tilbage til skærmen
I dag. Låser telefonen (holdes nede).
~
Gør det muligt at indtaste tal, tegn og symboler.
Sletter tegn.
Indsætter tegnene på den øverste del af tasterne
under indtastning af tekst.
Bekræfter dit valg. Indsætter en ny linje under
indtastning af tekst.
Skifter mellem store og små bogstaver under
indtastning af tekst.
4
Tast
Beskrivelse
Indsætter specialtegn i Unicode, der bruges til andre
sprog end engelsk.
Slår vibration til og fra på skærmen I dag (holdes
nede). Indsætter et mellemrum under indtastning af
tekst.
Åben meddelelsesprogrammet; Zoom ind på
skærmen (holdes nede); Åben GPS programmet
(tryk på
, (tilgængeligheden er afhængig af dit
land)
Justerer lydstyrken: Uder samtale, justerer
stemmelydstyrken, under et indgående opkald, slår
opkaldsringetonen fra.
Tænder for kameraet (holdes nede). Tager et billede
eller optager et videoklip i kameratilstand. Åbner
miniafspilleren.
Ikoner
Ikon
Beskrivelse
UMTS-netværk tilgængeligt
Er tilsluttet UMTS
HSDPA-netværk tilgængeligt
HSDPA-tilsluttet
ActiveSync kører
Batteriniveau
5
Ikon
Beskrivelse
Lavt batteriniveau
Batteriet lades op
Ingen batteri
Forsøg til adgang via Bluetooth
Modtager data via Bluetooth
Bluetooth-høretelefon tilsluttet
Opkald på hold
Opkald videresendes
Tilsluttet til en computer
Igangværende dataopkald
EDGE tilgængelig
EDGE tilsluttet
GPRS tilgængelig
GPRS tilsluttet
Søger efter et signal
Ubesvaret opkald
Flere statusikoner (tryk på ikonet på skærmen for at
se dem)
Ny SMS
6
Ikon
Beskrivelse
Ny e-mail
Ny MMS
Ny meddelelse på telefonsvarer
Intet signal
Intet SIM-kort
Ventende alarm
Radio tilsluttet
Radio slukket
Ringelyd aktiveret
Ringelyd deaktiveret
Ringefunktion indstillet til vibration
Roaming
Signalstyrke
Synk.-fejl
Vigtig meddelelse (tryk på ikonet på skærmen)
Igangværende taleopkald
Wi-Fi aktiveret
Dataopkald via Wi-Fi
7
Stylus-pen og den
berøringsfølsomme skærm
Med den indbyggede stylus-pen kan du gøre følgende på
telefonens skærm:
Tryk på skærmen: Tryk én gang på skærmen med stylus-pennen
for at vælge kommandoer eller starte programmer.
Tryk på skærmen, og hold: Tryk på skærmen, og hold styluspennen nede for at se en liste med tilgængelig handlinger. Tryk på
den ønskede handling på pop op-menuen.
Rul: Tryk på skærmen, og hold stylus-pennen nede på et
rullepanel eller tekst, og træk med pennen for at rulle eller
markere tekst.
Undgå ridser i skærmen ved ikke at bruge en kuglepen, blyant
eller andre spidse genstande til at trykke eller skrive på
skærmen.
Bag på telefonen findes en særlig holder til opbevaring af styluspennen.
Stylus-holder
8
Samle og klargøre telefonen
Isæt SIM-kort og batteri
1. Tag låget til batteriet af.
2. Sæt SIM-kortet i.
Sæt kortet i, så de guldfarvede kontakter vender ind mod
telefonen.
3. Isæt batteriet.
9
4. Sæt låget til batteriet på igen.
Oplad batteriet
1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i telefonen.
10
3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af
stikkontakten.
5. Tag opladeren ud af telefonen.
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)
Hvis du isætter et hukommelseskort, kan du gemme
multimediefiler og meddelelser eller sikkerhedskopiere vigtige
oplysninger. Telefonen kan bruges med microSD™hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og
type).
1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Sæt hukommelseskortet i kortåbningen med mærkatsiden
opad.
3. Skub kortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
4. Luk låget til hukommelseskortporten.
11
Første gang du tænder for telefonen
1. Hold [
] nede for at tænde telefonen.
2. Følg vejledningen på skærmen. Telefonen opretter automatisk
forbindelse til mobilnettet.
Når du har valgt et sprog for teksten på skærmen, kan du ikke
ændre det igen.
Låse de udvendige taster op
Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres,
hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl. Tryk på [
],
og hold den nede på skærmen I dag. Hvis du vil låse tasterne op,
skal du trykke på Lås op → Lås op.
Slå trådløse funktioner fra
Hvis du slår telefonens trådløse funktioner fra, kan du bruge de
funktioner, der ikke kræver forbindelse til telefonnettet på steder,
hvor det er forbudt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly
og på hospitaler.
Sådan slås de trådløse funktioner fra
1. På skærmen I dag: Tryk på
for at åbne Styring af trådl..
2. Tryk på Telefon.
vises på skærmen I dag.
Du kan slå de trådløse funktioner til igen ved at gentage trin 1 og
2 ovenfor.
12
Bruge grundlæggende
opkaldsfunktioner
Foretag et Stemmeopkald
1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [
].
3. Tryk på Afslut eller [
] for at afslutte opkaldet.
Foretag et videoopkald
1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på Tastatur
→ Videoopkald.
3. Tryk på Afslut eller [
] for at afslutte opkaldet.
Besvar et opkald
1. Tryk på [
].
2. Tryk på Afslut eller [
] for at afslutte opkaldet.
Indstil lydstyrken for opkald
Hvis du vil indstille lydstyrken for opkald, skal du trykke på
og
trække skyderen til den ønskede lydstyrke ( ) eller trykke på
lydstyrketasten under et opkald.
13
Indtaste tekst
Når du trykker på et tekstfelt, vises et indtastningspanel nederst
på skærmen.
Du kan trykke på indtastningspanelikonet for at vise eller skjule
indtastningspanelet.
Du kan også bruge QWERTY-tastaturet for hurtig og let
indtastning. Du kan indtaste tekst på samme måde som med et
computertastatur.
Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om indtastning
af tekst.
Arbejde med programmer
Åbn programmer eller mapper
1. Tryk på Start.
2. Tryk på et program eller en mappe.
Se brugervejledningen for at lære mere om at få vist og
administrere dokumenter med din enhed.
Skifte mellem programmer
Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere
programmer samtidig.
Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet:
1. Tryk på
for at åbne en liste over programmer.
2. Tryk på et program.
14
Lukke et program
Tryk på [OK] for at lukke det aktuelle program.
Sådan lukkes et program, der kører i baggrunden
1. Hold [OK] nede for at åbne en liste over programmer.
2. Rul til et program, og tryk på Luk.
Bruge grundlæggende
kamerafunktioner
Tag et billede
1. Tryk på kameratasten og hold den nede.
2. Peg objektivet mod motivet, og foretag justeringer:
• Rul til højre eller venstre for at indstille lysstyrken.
• Rul op eller ned for at zoome.
3. Tryk på
på skærmen, eller tryk på pegepladen eller
kameratasten for at tage billedet.
Vise et billede
1. Tryk på Start
→ Programmer → Indholdsstyring.
2. Tryk på rullemenuen øverst til venstre på skærmen, og vælg
Min enhed.
3. På listen over mappen: Tryk på My Documents
→ Billeder.
4. Tryk på navnet eller miniaturen for et billede for at åbne det.
15
Optag et videoklip
1. Tryk på kameratasten og hold den nede.
2. Tryk på [1] for at starte videokameraet.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag justeringer:
• Rul til højre eller venstre for at indstille lysstyrken.
• Rul op eller ned for at zoome.
4. Tryk på
på skærmen, eller tryk på pegepladen eller
kameratasten for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig, skal du trykke på
på skærmen eller trykke
på pegepladen eller kameratasten for at stoppe optagelsen.
Afspille et videoklip
1. Tryk på Start
→ Programmer → Indholdsstyring.
2. På listen over mappen: Tryk på My Documents
→ Videoer.
3. Tryk på navnet eller miniaturen for et videoklip for at åbne det.
Lytte til musik
Telefonen er udstyret med Windows Media Player, der gør det
muligt at afspille musikfiler på telefonen.
Føj musikfiler til din enhed
Du kan bruge følgende metoder til at føje musikfiler til telefonen:
• Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen.
• Overfør filer fra internettet (se brugervejledningen).
16
• Modtag via Bluetooth (se brugervejledningen).
• Synkroniser med ActiveSync® (se brugervejledningen).
Afspil musikfiler
1. Tryk på Start
→ Programmer → Windows Media.
2. På skærmen Bibliotek: Tryk på Menu → Bibliotek, og vælg
den hukommelse, som du vil modtage filer fra, hvis det er
nødvendigt.
3. Tryk på Menu
→ Opdater bibliotek....
4. Når bibliotekerne er opdateret, skal du trykke på Udført.
5. Vælg en kategori.
6. Rul til det bibliotek, som du vil afspille, og tryk på Afspil.
Under afspilning:
• Tryk på
eller
• Tryk på
eller
• Tryk på
eller
for at standse eller fortsætte afspilningen.
for at åbne den forrige eller næste fil.
for at justere lydstyrken.
Tilpasse telefonen
Lær at skifte tema og baggrundsbillede, tilføje og fjerne elementer
og indstille lydstyrken på systemet fra skærmen I dag.
Skift tema eller baggrundsbillede
1. På skærmen I dag: Tryk på Start
→ Indstillinger.
2. Tryk på I dag på fanen Personlig.
17
3. På fanen Udseende: Tryk på et tema eller Brug dette billede
som baggrund → Gennemse for at finde et baggrundsbillede.
4. Når du er færdig, skal du trykke på
.
Tilføj eller fjern elementer på skærmen I dag
1. Tryk på Start
→ Indstillinger.
2. Tryk på I dag på fanen Personlig.
3. På fanen Elementer: Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af
de elementer, som du vil tilføje eller fjerne.
4. Tryk på navnet på et element, og tryk derefter på Flyt op eller
Flyt ned for at arrangere dem.
5. Når du er færdig, skal du trykke på
.
Indstil systemets lydstyrke
Hvis du vil indstille systemets lydstyrke (taster og programmer),
skal du trykke på
og trække i skyderen for systemets lydstyrke
( ) eller trykke på lydstyrketasten, når du bruger et program.
Få vist den elektroniske udgave af
brugervejledningen
Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til
SGH-i780. Brugervejledningen findes på Samsungs websted
(http://www.samsung.dk). Brugervejledningen er tilgængelig som
Adobe Acrobat-fil (pdf). Hvis du ikke har Adobe Reader, kan du
downloade det gratis på www.Adobe.com.
18
Download PDF

advertising