Samsung | GT-I9000/RM8 | Samsung GT-I9000 Hurtig start guide

GT-I9000
Hurtigstart
Se den elektroniske version af
brugervejledningen
Kig i brugervejledningen på www.samsung.com hvis du vil
have mere information.
Denne vejledninger findes som en Adobe Acrobat-fil (.pdf).
Hvis du ikke har Adobe Reader, kan du hente det gratis på
www.adobe.com.
Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung.
Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet
og underholdning baseret på Samsungs enestående
teknologi og høje standarder.
• Indholdet i denne vejledning kan variere fra
det produkt eller den software, der leveres af
tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres
uden forudgående varsel.
• De komponenter, der følger med telefonen og det
tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af dit land
og din tjenesteudbyder.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsungforhandler.
• Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med
din telefon.
• Andet tilbehør end det, der følger med telefonen, er
muligvis ikke kompatibelt.
Vejledningens symboler
Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i
vejledningen:
Advarsel – Situationer, der kan føre til
personskade
Forsigtig – Situationer, der kan beskadige
telefonen eller andet udstyr
2
Bemærk – Bemærkninger, tip og yderligere
oplysninger
[ ]
Firkantede parenteser – Taster på telefonen
Copyright
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Denne vejledning er beskyttet af de internationale love
om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres,
oversættes eller transmitteres i nogen form eller på
nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk,
herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse,
lagring på informationslagringssystemer eller på
gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra
Samsung Electronics.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Android logoet, Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og
Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
•
og
er varemærker tilhørende SRS
Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HDteknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
3
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke
tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende
Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan
være varemærker tilhørende respektive ejere.
• Windows Media Player® er et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og
er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan
anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan
ikke anvendes udendørs i Frankrig.
• DivX®, DivX Certified®
og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende
DivX, Inc. og bruges under
licens.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører
de respektive ejere.
4
OM DIVX VIDEO
DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc.
Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der afspiller
DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere
oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til
DivX-video.
Du kan anvende det format, der er DivX Certified®,
til at afspille DivX®-video i opløsning op til 720p,
inklusive indhold i høj kvalitet.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for
at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find
afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu for at
få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere
oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.
5
Samling
Installere SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
1. Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på [ ] og
holde den inde og vælge Sluk for at slukke den.
2. Fjern bagdækslet.
Pas på, at du ikke ødelægger dine negle, når du
fjerner bagdækslet.
3. Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede
kontakter vender nedad.
Indsæt ikke et hukommelseskort i porten til
SIM-kortet.
6
4. Isæt batteriet.
5. Sæt bagdækslet på igen.
7
Oplade batteriet
Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade
batteriet op.
Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af
Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler
kan få batterier til at eksplodere eller beskadige
telefonen.
1. Åbn låget til multifunktionsstikket.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.
Forkert tilslutning af opladeren kan medføre
alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes
forkert brug, dækkes ikke af garantien.
8
3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
Mens telefonen oplader, virker den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke på
grund af den ustabile strømforsyning. Hvis dette
sker, skal du tage opladeren ud af telefonen.
4. Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække
opladeren ud af telefonen og dernæst stikkontakten.
Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren.
Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.
Træk opladeren ud af stikket for at spare på
strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren
har ikke en strømkontakt, så du skal trække
opladeren ud af stikkontakten for at afbryde
strømmen. Opladeren skal være tæt på
stikkontakten, når den er i brug.
9
Kom godt i gang
Tænd og sluk for telefonen
For at tænde for telefonen skal du trykke på [ ] og holde
den nede. Hvis du tænder telefonen for første gang,
skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte
telefonen.
Hvis du vil slukke for telefonen, skal du trykke på [
holde den nede og vælge Sluk.
] og
• Overhold alle skilte og anvisninger fra
autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brugen af trådløse telefoner er forbudt,
som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
• For kun at bruge telefonens ikkenetværksbaserede tjenester skal du skifte til
tilstanden Flightmode.
10
Lær telefonen at kende
Nærhedssensor
Lyssensor
Lydstyrketast
Forreste
kameraobjektiv
Højtaler
Den
berøringsfølsomme
skærm
Startskærmstast
Tilbagetast
Menutast
Stik til
høretelefoner
Bageste
kameraobjektiv
Tasten Tænd/
sluk/Lås
Mikrofon
Multifunktionsstik
Højtaler
Bagdæksel
Indbygget
antenne
11
Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk/
Lås
Tænder for telefonen (holdes nede).
Skaber adgang til hurtigmenuer (holdes
nede). Låser den berøringsfølsomme
skærm.
Menu
Åbner en liste med tilgængelige valg på
den aktuelle skærm.
Startskærm
Tilbage
Vender tilbage til den inaktive skærm.
Åbner listen over programmer, du har
anvendt for nylig (holdes nede).
Går tilbage til den forrige skærm.
Indstiller telefonens lydstyrke.
Lydstyrke
Berøringsfølsom skærm
Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let
vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Du kan
styre den berøringsfølsomme skærm ved at trykke, trykke
og holde eller trække hen over den.
12
Inaktiv skærm
Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den
inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist
indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre
elementer.
Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller
højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også
vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den
tilhørende inaktive skærm.
Indikatorikoner
Indikatorikoner viser signalstyrken, telefonens status,
det aktuelle klokkeslæt og andre oplysninger i toppen af
skærmbilledet.
Genvejspanelet
Fra genvejspanelet kan du bruge genvejsmenuer
og få adgang til en liste over beskeder, som f.eks.
nye meddelelser, kommende begivenheder og
behandlingsstatus. Tryk på området med indikatorikoner
i toppen af skærmen, og træk fingeren ned for at åbne
genvejspanelet. For at skjule panelet skal man trække
bunden af listen op.
13
Åbn programmer
1. Vælg Programmer i inaktiv tilstand for at få adgang til
menutilstanden.
2. Rul til venstre eller højre til en anden menuskærm
(hvis det er nødvendigt).
Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at
flytte direkte til den tilsvarende menuskærm.
3. Vælg et program.
4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til forrige skærm.
Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den
inaktive skærm.
Åbn seneste programmer
Tryk på startskærmtasten, og hold den nede for at få vist
de programmer, som du har haft adgang til for nylig.
Starte flere programmer
Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere
programmer samtidig.
Hvis du vil starte flere programmer, skal du trykke på
startskærmtasten, mens du bruger et program for at
vende tilbage til inaktiv tilstand og derefter vælge et
program, du vil starte.
14
Indtaste tekst
Du kan indtaste tekst med det virtuelle tastatur
eller i håndskriftstilstand. Du kan også bruge
redigeringsindstillinger til at kopiere og indsætte tekst.
Swype-tastatur
Med Swype-tastaturet kan du indtaste tekst ved at glide
hen over tegn på tastaturet. Tryk på det første tegn i et
ord, træk til de følgende tegn, og slip din finger på det
sidste tegn.
Samsung-tastatur
Samsung-tastaturet har forskellige tastaturtyper (som f.eks.
QWERTY- og 3x4 tastatur) og en håndskriftstilstand.
Når du indtaster tekst med QWERTY eller 3 x 4-tastaturet,
skal du bruge funktionen med forudsigelig tekst. Denne
funktion forudser det ord, du er ved at indtaste, og viser
forslag.
Når du indtaster tekst, kan du rotere telefonen for
at få QWERTY-tastaturet vist i bredskærmsformat.
15
Foretage eller besvare opkald
Du kan foretage et opkald ved at indtaste et
telefonnummer eller vælge et nummer på din liste over
kontakter. Du kan også få adgang til opkaldslogfilen for at
ringe op til tidligere kaldte numre igen.
Foretage et opkald
Åbn opkaldsskærmen, indtast et telefonnummer, og vælg
. Vælg for at foretage et videoopkald .
Besvare et opkald
Når et opkald kommer ind, skal du trække
indtil det når prikken.
til højre,
Sende og modtage en meddelelse
Du kan oprette og sende SMS’er, MMS’er eller e-mailmeddelelser, og få vist eller håndtere udgående eller
indgående meddelelser.
Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at
sende eller modtage meddelelser, hvis du er
uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
16
SMS og MMS
Du kan oprette og sende en SMS eller en MMS, der kan
indeholde tekst, billeder, video og lydfiler.
E-mail-meddelelse
Du kan bruge e-mail-programmet til at sende e-mailmeddelelser på telefonen. Før du sender og modtager
e-mails, skal du tilføje en e-mail-konto.
Oprette forbindelse til internettet
Du kan oprette forbindelse til det trådløse web
ved at bruge WLAN-funktionen eller mobile
netværksforbindelser. Åbn webprogrammet, og søg efter
websider. Du kan bogmærke dine foretrukne websider
eller bruge forskellige webindstillinger.
Du skal betale for at oprette forbindelse til
internettet og hente mediefiler.
Aktivere tyverisporing
Den mobile sporingsfunktioner hjælper dig med at finde
og få telefonen igen. Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller
USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen
automatisk kontaktnummeret til dine angivne modtagere.
17
Sikkerhedsforeskrifter
For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen bør du læse følgende
informationer, før du tager telefonen i brug.
Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion
Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse
stikkontakter
Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og
opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen
Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges
Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved den med
våde hænder
Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes
Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød
Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt
af producenten
Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr
Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.
Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier
(Li-Ion)
Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker
bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.
Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt
• Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som
passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig
personskade og ødelægge telefonen.
• Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved
bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
18
• Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr,
f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere,
hvis de bliver for varme.
• Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet
ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og
overophedning.
Beskyt telefonen, batteriet og opladeren fra beskadigelse
• Undgå, at telefonen og batteriet udsættes for meget høje eller meget
lave temperaturer.
• Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og
reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
• Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse
mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller
permanent skade på batteriet.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og
bestemmelser, når du bruger din telefon i områder
med restriktioner
Sluk for telefonen, hvis det det påbudt
Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt
område.
Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske
enheder
De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din
telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.
Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker
• Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en
pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
• Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde
den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
• For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge
din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.
19
Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af
medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens
Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte
producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.
Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten
for flere oplysninger om radiofrekvens
Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din
telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.
Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare
• Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
• I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser,
instruktioner og skiltning.
• Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer,
eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge
den i områder hvor sprængning kan forekomme.
• Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke
opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele
eller tilbehør.
Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine
Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan
interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.
Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga.
radiofrekvens fra din telefon
Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon.
Kontakt producenten for mere information.
Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et
køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler
og bestemmelser
Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig
din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og
andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:
• Brug håndfrit udstyr.
• Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks.
hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når
du foretager eller modtager opkald på din mobiltelefon.
20
• Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage
telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på
et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
• Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik
eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald.
Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
• Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til
opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du
opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
• Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald,
når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage
din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at
foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen
og i dine spejle og dernæst fortsætte.
• Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din
opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at
du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
• Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale
nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige
helbredsproblemer.
• Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et
biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i
fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
• Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det
er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig
gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse
tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige
myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.
Korrekt pleje og brug af din telefon
Hold telefonen tør
• Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller
elektroniske kredsløb.
• Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør
telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
• Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer
eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt
skyldes, at telefonen har været våd.
21
Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller
beskidte omgivelser
Støv kan få din telefon til at gå i stykker.
Læg ikke din telefon på hældende flader
Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.
Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser.
Brug din telefon mellem -20° C og 50° C
• Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den
indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
• Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som
hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
• Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.
Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som
f.eks. mønter, nøgler og halskæder.
• Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
• Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan
der opstå brand.
Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter
• Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga.
eksponeringen fra magnetfelter.
• Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding
pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
• Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen
komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.
Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i
varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller
højtryksbeholdere
• Batteriet kan lække.
• Din telefon kan overophedes og forårsage brand.
Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød
• Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
• Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget
eller der kan være dele, der ikke virker.
22
Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne
Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt
eller øjnene kan tage skade.
Opnå maksimal levetid på batteri og oplader
• Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan
forkorte batteriets levetid.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
• Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
• Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.
Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten
• Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid
blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
• Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der
anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.
Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet
• Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
• Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen
korrekt.
Når du taler i telefonen:
• Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
• Tal direkte ind i mikrofonen.
• Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved
antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der
transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
► s. 11 for mere information om antennens placering
• Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug
funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og
ordforslag og hold mange pauser.
23
Beskyt din hørelse
• Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine
hørelse tage skade.
• Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan
dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
• Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter
høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste
lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan
høre samtalen eller musikken.
Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger
dig
Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv
eller andre.
Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven
Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.
Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad
• Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen
har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal
telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
• Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage
eksplosion eller brand.
Du må ikke male eller sætte klistermærker på telefonen
Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre
korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for telefonens maling eller
metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker,
skal du holde op med at bruge telefonen og kontakte din læge.
Når du rengør telefonen
• Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
• Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
• Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.
Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget
Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt.
Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.
24
Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål
Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt
Lad ikke små børn bruge din telefon
Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med telefonen, da de
kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at
foretage dyre opkald.
Installer mobile enheder og udstyr med omtanke
• Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt
fast, når det installeres i dit køretøj.
• Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius.
Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag
udløses.
Brug kun autoriserede serviceværksteder
Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og
at producentens garanti bortfalder.
SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt
• Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger,
da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller
telefonen.
• Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra
andre enheder.
• Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med
fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis
det bliver snavset.
Sørg for kontakt til alarmcentralen
I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra
telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald,
før du rejser til fjerne eller primitive områder.
Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data
Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.
25
Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres
Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget
til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af
dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten
er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug
af copyright-beskyttet materiale.
Oplysninger om SAR-certificering (Specific
Absorption Rate)
Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier
for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og
telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af
mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet
Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.
Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er
0,268 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal
brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi,
der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved
automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din
samlede eksponering for RF-energi.
Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser
telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal
Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og
relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
affaldssorteringssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør
hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
26
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen
betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke
må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.
Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder,
at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne
i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse
stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Ansvarsfraskrivelse
Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne
telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter,
varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold
og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig
og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen
tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet
eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke
på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt
godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere,
kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe
uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen
tjeneste, der kan vises på denne telefon.
"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE
ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD
ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET
SOM HELST FORMÅL.
SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR,
HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE
GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN,
LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER
NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON,
27
OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED)
KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE
HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE,
INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER,
ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER
OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST
INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN
ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS
AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."
Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og
Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold
eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode.
Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og
transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden
begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver
Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver
afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er
gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.
Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for
nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert
spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller
tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de
respektive tjenester.
28
Overensstemmelseserklæring (R&TTE)
Vi,
Samsung Electronics
erklærer under eneansvar, at produktet
GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I9000
som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/
eller andre normative dokumenter.
SAFETYEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte
produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.
Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i
bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168
Den tekniske dokumentation opbevares hos:
Samsung Electronics QA Lab.
og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.29
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Udgivelsessted og dato)
(Navn og underskrift fra bemyndiget person)
*D
et er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller
telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit
produkt.
Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din
telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
Installation af Kies (PC Sync)
1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs
hjemmeside (www.samsung.com) og installer den
på din PC.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og
vælg Indstillinger → Trådløst og netværk →
USB-indstillinger → Samsung Kies.
3. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et
PC-datakabel. For mer information kan du bruge
hjælpefunktionen i Kies.
Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke
ind på http://www.samsung.dk.
Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter
produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-33757E
Danish. 03/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising