Samsung | GT-I9195I | Samsung GT-I9195I Bruksanvisning

GT-I9195I
Brugervejledning
www.samsung.com
Om denne vejledning
Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet
takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning
indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.
• Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
• Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjenesteeller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste
version af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller
tjenesteudbyder.
• Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område
eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der
forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine
applikationer ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download,
automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for
at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.
2
Om denne vejledning
• Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og
understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en
applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt
tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Ophavsret
Ophavsret © 2015 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
3
Om denne vejledning
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
4
Indhold
Kom godt i gang
34
34
36
37
7 Enhedens udseende
8Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
13 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Tænde og slukke for enheden
18 Holde enheden
18 Låse og oplåse enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand
Oprette konti
Overføre filer
Sikre enheden
Opgradere enheden
Kommunikation
38Telefon
42Kontakter
46Beskeder
47E-mail
49Gmail
51Hangouts
51Google+
52Fotos
Grundlæggende brug
19Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
23Kontrolbevægelser
26Informationer
27Startskærm
29Applikationsskærm
30 Bruge applikationer
31 Angive tekst
33 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Web og netværk
53Internet
54Chrome
55Bluetooth
56 Screen Mirroring
57NFC
58 S Beam
59 Hurtig tilslutning
5
Indhold
Medie
Rejse og lokal
62Musik
64Kamera
70Galleri
73Video
74YouTube
75Radio
76Flipboard
93Maps
Indstillinger
94 Om Indstillinger
94HURTIGINDSTILLINGER
94FORBINDELSE
99ENHED
102TILPASNING
105SYSTEM
111APPLIKATIONER
111 Google Indstillinger
Applikations- og
mediebutikker
77
78
78
79
79
79
79
Play Butik
Samsung GALAXY Apps
Play Bøger
Play Film
Play Musik
Play Spil
Play Bladkiosk
Fejlsøgning
Værktøjer
80Notat
81 S Planner
83Dropbox
84Sky-tjeneste
84Drev
85Ur
87Lommeregner
87Diktafon
89 S Voice
90 S Finder
90Google
91Stemmesøgning
91 Mine filer
6
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Nærheds-/lyssensor
Forreste kamera
Ørehøjttaler
Tænd/sluk-knap
Touchskærm
Startknap
Knap for seneste apps
Tilbageknap
Indgang til
multifunktionsstik
Mikrofon
Mikrofon til
højttalertelefon
Infrarød LED
Bageste kamera
Indgang til headset
Kameralys
GPS-antenne
Lydstyrkeknap
Bagdæksel
NFC-antenne
(på batteriet)
Højttaler
Hovedantenne
7
Kom godt i gang
Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager
videoer.
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå
fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes
for vand.
Knapper
Knap
Funktion
• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i
låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
• Tryk for at åbne listen over de seneste applikationer.
Seneste apps
• Tryk og hold nede for at åbne en liste med de valg, der er
tilgængelige på den aktuelle skærm.
• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.
Startskærm
• Tryk og hold nede på Startskærmen for at starte søgning via
Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
8
Kom godt i gang
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Batteri
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af
tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Kom godt i gang
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende
batteri.
• Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Fjern bagdækslet.
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige
dækslet.
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
10
Kom godt i gang
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
3 Isæt batteriet.
2
1
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
11
Kom godt i gang
Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet
1 Fjern bagdækslet.
2 Træk batteriet ud.
3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.
12
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden
ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
Bruge opladeren
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
13
Kom godt i gang
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af
enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
Kontrollere batteriets ladestatus
Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved
hjælp af følgende ikoner:
Oplader
Fuldt opladet
14
Kom godt i gang
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem
længere tid mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
• Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen SD-kort.
15
Kom godt i gang
1 Fjern bagdækslet og batteriet.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader nedad.
3 Skub hukommelseskortet ind i porten.
4 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På
Startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Lagring → Deaktivér SD-kort.
1 Fjern bagdækslet og batteriet.
2 Tag hukommelseskortet ud.
For at fjerne hukommelseskortet skal du sætte fingerspidsen gennem hullet og skubbe
hukommelseskortet ud af åbningen som vist på billedet nedenfor.
2
1
16
Kom godt i gang
3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
På Startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Lagring → Formatér SD-kort → Formatér
SD-kort → Slet alt.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der
skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.
Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.
• Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
• Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk på Flytilstand for at deaktivere de
trådløse funktioner.
Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter
trykke på Sluk.
17
Kom godt i gang
Holde enheden
Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre
tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
Låse og oplåse enheden
Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion.
Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses
automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.
Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når den
berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe
fingeren i en vilkårlig retning.
Justere lydstyrken
Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved
afspilning af musik eller video.
Skifte til lydløs tilstand
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på Lydstyrkeknappen og hold den nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
• Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tryk derefter på Lydløs eller Vibration.
• Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd eller Vibration.
18
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor
indeholder de mest almindelige ikoner.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Smart skærm-standby aktiveret
Synkroniseret med internettet
Forbundet til computer
Intet SIM- eller USIM-kort
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
19
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Bruge den berøringsfølsomme skærm
Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske
enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme
skærm.
• For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på
den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere
periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den
berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
20
Grundlæggende brug
Fingerbevægelser
Trykke
Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste
et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.
Trække
Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og
holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.
21
Grundlæggende brug
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
Svirpe
Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet
panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.
Knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
22
Grundlæggende brug
Kontrolbevægelser
Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.
Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen
trykkes der på Apps → Indstillinger → Bevægelser og gestik.
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input.
Styr bevægelser korrekt.
Dreje skærmen
Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden,
tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.
Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge
Skærmrotation.
• Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
• Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.
Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.
23
Grundlæggende brug
Tage op
Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen
er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.
Dække
Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.
24
Grundlæggende brug
Vende
Vend enheden for at sætte medieafspilningen på pause eller gøre ringetonen eller FM-radioen
lydløs (ved brug af højttaler).
Stryge
Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Galleri →
→ Album → Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder
ved brug af kameraet eller videoafspilning.
25
Grundlæggende brug
Informationer
På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye
beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne
informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at
trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.
Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra
statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:
• Wi-Fi: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
• Placer.: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
• Lyd: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i
lydløs tilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
• Bluetooth: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
• Mobile data: Aktiver eller deaktiver dataforbindelsen.
• U.strømbespar.: Aktiver eller deaktiver ultrastrømsparende tilstand.
• Flytilstand: Aktiver eller deaktiver flytilstand.
• Mobilt hotspot: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-internetdeling.
• Screen Mirroring: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
• NFC: Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen.
• Synk: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
• Smart sk.st.by: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby.
• Strømbespar.: Aktiver eller deaktiver strømsparetilstand.
• Blok.tilstand: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer
enheden for henvendelser. Tryk på Indstillinger → Blokerings​tilstand for at vælge, hvilken
type informationer, der skal blokeres.
• Privat tilstand: Aktiver eller deaktiver privat tilstand.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet,
trykke på → , trykke og holde nede på et element, og derefter trække elementet til en
anden placering.
26
Grundlæggende brug
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.
Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere elementer
Tilføje et applikationsikon
På Startskærmen trykkes på Apps, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et
paneleksempel.
Flytte et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen
for at flytte det til et andet panel.
Fjerne et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen.
Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.
Omarrangere paneler
Tilføje et nyt panel
Knib fingrene sammen på skærmen, og tryk på
.
Flytte et panel
Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
placering.
Fjerne et panel
Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til
affaldsspanden øverst på skærmen.
27
Grundlæggende brug
Angive en baggrund
Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.
1 Tryk på et tomt område på Startskærmen, hold nede på det, og tryk derefter på Baggrunde
→ Startskærm.
2 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på
Fra Galleri.
3 Vælg et billede, rediger eventuelt størrelsen, og angiv det derefter som baggrund.
Bruge widgets
Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen.
Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.
• Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere
gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
• De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
På Startskærmen trykkes og holdes nede på et tomt område, hvorefter der trykkes på Widgets.
Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til
Startskærmen. Placer den det ønskede sted, tilpas eventuelt størrelsen ved at trække i rammen,
og tryk derefter et valgfrit sted på skærmen for at gemme widgettens placering.
Føj en widget til et nyt panel ved at trække den til det sidste panel.
Bruge Flipboard Briefing
Brug denne funktion til at se de seneste artikler i forskellige kategorier. Med denne funktion kan
du holde dig opdateret om nyheder, der har din interesse.
Tryk på på Startskærmen, eller rul til venstre for at åbne Flipboard Briefing. Tryk på START
READING, når du starter denne funktion første gang, og rul op eller ned for at gennemse artikler i
hver nyhedskategori.
For at deaktivere Flipboard Briefing skal du trykke og holde nede på et tomt område på
Startskærmen. Tryk derefter på Indst. for startskærm, og fravælg Flipboard Briefing.
28
Grundlæggende brug
Applikationsskærm
Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede
applikationer.
På Startskærmen trykkes på Apps for at åbne Applikationsskærmen.
Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere applikationer
Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.
Tryk på → Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk
den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.
Organisere i mapper
Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.
Tryk på → Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Opret mappe. Indtast
et mappenavn, og tryk på . Vælg de applikationer, der skal placeres i den nye mappe, og tryk
derefter på Udført for at gemme.
Omarrangere paneler
Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
placering.
Installere applikationer
Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. GALAXY Apps, til at downloade og installere
applikationer.
29
Grundlæggende brug
Afinstallere applikationer
Tryk på → Afinstaller/deaktiver apps, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.
Visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
Deaktivere applikationer
Tryk på → Afinstaller/deaktiver apps, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.
Hvis du vil aktivere applikationen skal du på Applikationsskærmen trykke på Indstillinger
→ Applikationsmanager, rulle til DEAKTIVERET, vælge applikationen og derefter trykke på
Aktivér.
• Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden,
kan ikke afinstalleres.
• Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de er stadig gemt på enheden.
Bruge applikationer
Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer.
Åbne en applikation
Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller
Applikationsskærmen.
Visse applikationer er grupperet i mapper. Tryk på en mappe, og tryk derefter på en
applikation for at åbne den.
Åbne fra senest anvendte applikationer
Tryk på
for at åbne listen over de senest brugte applikationer.
Vælg det applikationsikon, du vil åbne.
30
Grundlæggende brug
Lukke en applikation
Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.
→ , og tryk derefter på Afslut ud for en applikation for at lukke den. Tryk på Afslut
Tryk på
→ .
alle for at lukke alle åbne applikationer. Alternativt kan du trykke på
Angive tekst
Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Skifte tastaturtype
Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode,
og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.
Bruge Samsung-tastaturet
Skifte tastaturlayoutet
Tryk på
, vælg et sprog, og tryk derefter på QWERTY-tastatur eller 3x4-tastatur.
• På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten,
som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.
• Tastaturlayoutet kan muligvis ikke ændres på alle sprog.
Angiv indstillinger for
Samsung-tastaturet.
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver.
Skift til ny linje.
Indtast tal og tegnsætningstegn.
Indsæt et mellemrum.
31
Grundlæggende brug
Indtaste store bogstaver
Tryk på
, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.
Skifte tastatursprog
Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte
tastatursprog.
Angive tekst via tale
Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.
Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og
vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.
Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle
sprog.
Kopiere og indsætte
Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og
tryk derefter på Kopiér for at kopiere eller Klip for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til
udklipsholderen.
Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal
indsættes, og derefter trykke på → Indsæt.
32
Grundlæggende brug
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. (s. 94)
Tænde og slukke Wi-Fi
Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU,
men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
Forbinde til Wi-Fi-netværk
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Wi-Fi, og herefter trækkes kontakten Wi-Fi
til højre.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er
oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til
netværket, når det er tilgængeligt.
Tilføje et Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk
i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast
adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Tilslut.
Glemme Wi-Fi-netværk
Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk
opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem.
33
Grundlæggende brug
Oprette konti
Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og GALAXY Apps kræver en
Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.
Tilføje konti
Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Googlekonto. Du skal ikke logge ind.
Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke
på Indstillinger → Konti → Tilføj konto → Google. Tryk efterfølgende på Ny for at tilmelde
dig eller tryk på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre
kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.
Du bør også oprette en Samsung account.
Fjerne konti
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Konti, vælg et kontonavn under MINE
KONTI, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på → Fjern konto.
Overføre filer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige
oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra
Samsungs webside.
34
Grundlæggende brug
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Forbinde med Windows Media Player
Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
35
Grundlæggende brug
Sikre enheden
Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til
personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse
enheden op.
Angive et mønster
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Mønster.
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for
at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme
mønsteret.
Angive en PIN-kode
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → PIN-kode.
Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.
Angive en adgangskode
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Adgangskode.
Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at
bekræfte.
36
Grundlæggende brug
Låse enheden op
Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast
oplåsningskoden.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk
enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater
i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering
i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Om enheden → Softwareopdateringer →
Opdatér nu.
37
Kommunikation
Telefon
Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.
På Applikationsskærmen trykkes på Telefon.
Foretage opkald
Foretage et opkald
Brug en af følgende metoder:
• Tastatur: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på
.
• Logger: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
• Favoritter: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
• Kontakter: Foretag et opkald fra kontaktlisten.
Hurtigopkaldsnumre
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.
Nummerforslag
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
38
Kommunikation
Finde kontakter
Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten.
Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til
vedkommende.
Foretage et internationalt opkald
Tryk og hold nede på 0, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer,
og tryk på .
Under et opkald
Du kan gøre følgende:
• Tilf. opk.: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Afslut: Afslut igangværende opkald.
• Højttaler: Aktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger
højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• → På hold: Sætter et opkald på hold. Tryk på Fortsæt opkald for at hente et opkald på
hold.
• → Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• → Notat: Opret et notat.
• → Beskeder: Send en besked.
• → Tilpas opkaldslyd: Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
• → Indstillinger: Skifter opkaldsindstillinger.
39
Kommunikation
Tilføje kontakter
Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på Føj til kontakter for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.
Sende en besked
Tryk på → Send besked for at sende en besked til nummeret på skærmen.
Se opkaldslogger
Tryk på Logger for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.
Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på Alle logger, og derefter foretage et valg.
FDN (fixed dialling number)
Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser.
Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.
Tryk på → Indstillinger → Opkald → Yderligere indstillinger → FDN → Aktivér FDN, og
indtast derefter den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på FDN-liste, og tilføj
numre.
Opkaldsspærring
Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til
internationale numre.
Tryk på → Indstillinger → Opkald → Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring, vælg en
opkaldstype, en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
40
Kommunikation
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække beskedlinjen
opad. Du kan oprette en afvisningsbesked ved at trykke på → Indstillinger → Opkald →
Opkaldsafvisning → Konfigurer beskeder ved afvist opkald.
Afvise opkald automatisk fra uønskede numre
Tryk på → Indstillinger → Opkald → Opkaldsafvisning → Afvis automatisk → Autoafvis
numre, og tryk derefter på Liste over automatisk afviste. Tryk på , indtast et nummer, tildel en
kategori, og tryk derefter på Gem.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises
ubesvarede opkald.
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over
Banke på
Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde
et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.
For at anvende denne tjeneste skal du trykke på → Indstillinger → Opkald → Yderligere
indstillinger → Banke på.
Viderestilling
Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.
Tryk på → Indstillinger → Opkald → Yderligere indstillinger → Viderestilling, og vælg
derefter opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på Aktivér.
Videoopkald
Foretage et videoopkald
Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på
et videoopkald.
41
for at foretage
Kommunikation
Under et videoopkald
Du kan gøre følgende:
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Afslut opkald: Afslut igangværende opkald.
• → Skjul mig: Skjul dit billede for den anden person.
• → Udgående billede: Vælg det billede, der vises for den anden person.
• → Tag billede: Tag et billede af den anden person.
• → Optag video: Optag en video af billederne fra den anden person.
• → Notat: Opret et notat.
• → Meddelelser: Send en besked.
• → Tastatur: Åbn tastaturet.
• → Højttaler fra: Deaktiver højttalerfunktionen.
• → Skift til headset: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er sluttet til enheden.
Aflytte en telefonsvarerbesked
Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.
Kontakter
Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser
m.m.
På Applikationsskærmen trykkes på Kontakter.
42
Kommunikation
Administrere kontakter
Tryk på Kontakter.
Oprette en kontakt
Tryk på
, og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
Redigere en kontakt
Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på
.
Slette en kontakt
Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på → Slet.
Indstille et hurtigopkaldsnummer
Tryk på → Hurtigopkald, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal
tilknyttes. For at fjerne et hurtigopkaldsnummer skal du trykke på .
Søge efter kontakter
Tryk på Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
43
Kommunikation
Visning af kontakter
Tryk på Kontakter.
Enheden viser som standard alle kontakter gemte på enheden, SIM-kortet eller USIM-kortet eller
på en anden konto.
Tryk på → Indstillinger → Kontakter → Kontakter, der skal vises, og vælg derefter en
placering, hvor kontakter er gemt.
Flytning af kontakter
Tryk på Kontakter.
Flytning af kontakter til Google
Tryk på → Flyt enhedskontakter til → Google.
Flytning af kontakter til Samsung
Tryk på → Flyt enhedskontakter til → Samsung account.
Importere og eksportere kontakter
Tryk på Kontakter.
Importere kontakter
Tryk på → Indstillinger → Kontakter → Importér/Eksportér kontakter, og vælg derefter en
indstilling for import.
Eksportere kontakter
Tryk på → Indstillinger → Kontakter → Importér/Eksportér kontakter, og vælg derefter en
indstilling for eksport.
Dele kontakter
Tryk på → Vælg, vælg kontakter, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
44
Kommunikation
Favoritkontakter
Tryk på Favoritter.
Tryk på
for at føje kontakter til favoritter.
Tryk på , og gør derefter et af følgende:
• Vælg: Vælg kontakter for at anvende indstillinger.
• Hjælp: Åbn hjælpen om brug af kontakter.
Kontaktgrupper
Tryk på
.
Føje kontakter til en gruppe
Vælg en gruppe, og tryk på
. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på Udført.
Administrere grupper
Tryk på , og gør derefter et af følgende:
• Vælg: Vælg kontakter for at anvende indstillinger.
• Hjælp: Åbn hjælpen om brug af kontakter.
Sende en besked eller e-mail til en gruppes medlemmer
Vælg en gruppe, tryk på → Send besked eller e-mail → Besked eller E-mail, vælg medlemmer,
og tryk derefter på Udført.
Visitkort
Tryk på Kontakter.
Opret et visitkort, og send det til andre.
Tryk på Angiv min profil, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og
postadresse, og tryk derefter på Gem. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du
konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i MIG og redigere det ved at trykke på .
Tryk på → Del visitkort, og vælg derefter en delingsmetode.
45
Kommunikation
Beskeder
Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).
På Applikationsskærmen trykkes på Beskeder.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er
uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
Sende beskeder
Tryk på
, tilføj modtagere, skriv en besked, og tryk derefter på
.
Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:
• Indtast et telefonnummer.
• Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på Udført.
Brug følgende metoder til at oprette en mms:
• Tryk på
, og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
• Tryk på → Tilføj emne for at indtaste et emne.
Sende planlagte beskeder
Mens du skriver en besked, skal du trykke på → Planlæg besked. Angiv et klokkeslæt og en
dato, og tryk derefter på Udført. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne
klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Få vist indgående beskeder
Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Vælg en kontakt for at se personens besked.
46
Kommunikation
E-mail
Brug denne applikation til at sende eller se e-mails.
På Applikationsskærmen trykkes på E-mail.
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på Næste for en privat e-mailkonto, såsom
Google Mail, eller tryk på Manuel opsætning for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter
anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→ Administrere konti →
.
Sende beskeder
Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på
modtagere, emne og besked, og tryk derefter på .
nederst på skærmen. Indtast
Tryk på
for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.
Tryk på
for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
Tryk på →
for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og
andet i beskeden.
47
Kommunikation
Sende planlagte beskeder
Mens du skriver en besked, skal du trykke på → Planlæg e-mail. Marker Planlæg e-mail, vælg
klokkeslæt og dato, og tryk derefter på Udført. Enheden sender beskeden den angivne dato på
det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Læse beskeder
Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på
beskeder manuelt.
, hvis du vil downloade nye
Tryk på en besked for at læse den.
Slet beskeden.
Få adgang til yderligere valg.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten.
Åbn vedhæftede filer.
Marker beskeden som en
påmindelse.
Videresend beskeden.
Svar alle modtagere.
Gå til forrige eller næste besked.
Besvar beskeden.
Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på Overfør e-mail for at
gemme den.
48
Kommunikation
Gmail
Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.
På Applikationsskærmen trykkes på Gmail.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
Sende beskeder
Tryk på
i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på
.
Tryk på → Vedhæft fil for at vedhæfte billeder, videoer, musik og andet.
Tryk på → Indsæt fra Drev for at vedhæfte billeder, videoer, musik og andre filer, der er gemt
på dit Google Drev.
Tryk på → Tilføj Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.
Tryk på → Gem kladde for at gemme beskeden til senere levering.
Tryk på → Slet for at starte forfra.
Tryk på → Indstillinger for ændre indstillinger for Google Mail.
Tryk på → Send feedback for at rapportere din mening til applikationsudvikling.
Tryk på → Hjælp for at åbne hjælpeoplysninger for Google Mail.
49
Kommunikation
Læse beskeder
Slet beskeden.
Behold beskeden i arkivet.
Marker beskeden som ulæst.
Få adgang til yderligere valg.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten.
Marker beskeden som en
påmindelse.
Besvar beskeden.
Se vedhæftet fil.
Etiketter
Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises
beskeder med etiketten Indbakke.
Tryk på → Opdater for at hente nye beskeder manuelt.
Tryk på
at få vist beskeder med andre etiketter.
Hvis du vil føje en etiket til en besked, skal du vælge beskeden, trykke på → Skift etiketter og
derefter vælge den etiket, der skal tildeles.
50
Kommunikation
Hangouts
Brug denne applikation til at chatte med andre.
På Applikationsskærmen trykkes på Hangouts.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste
resultater, så du kan komme i gang med at chatte.
Google+
Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.
På Applikationsskærmen trykkes på Google+.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Alt for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.
51
Kommunikation
Fotos
Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale
netværkstjeneste.
På Applikationsskærmen trykkes på Fotos.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en af følgende kategorier:
• ALLE: Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
• HIGHLIGHTS: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på for at se
alle billeder eller videoer i gruppen.
Vælg derefter et billede eller en video.
Brug et af følgende ikoner under visning:
• : Rediger billedet.
• : Del billedet eller videoen med andre.
• : Slet billedet eller videoen.
52
Web og netværk
Internet
Brug denne applikation for at gå på internettet.
På Applikationsskærmen trykkes på Internet.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på Gå.
Tryk på for at få adgang til yderligere indstillinger, mens en webside vises.
Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for
søgemaskinen ved siden af webadressen.
Åbne en ny side
Tryk på → Ny fane.
Du kan gå til en anden webside ved at trykke på
vælge den.
, rulle op eller ned og trykke på siden for at
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet, tryk på
nøgleord.
→ , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Bogmærker
Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på
→
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på
, og vælge et bogmærke.
53
→ Gem.
Web og netværk
Historik
Tryk på → Oversigt for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på
→ Ryd historik for at rydde historikken.
Links
Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.
For at få vist gemte links, tryk på Mine filer → Downloadhistorik på Applikationsskærmen.
Dele websider
Tryk på → Del via for at dele en websideadresse med andre.
Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og
efterfølgende trykke på Del via.
Chrome
Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.
På Applikationsskærmen trykkes på Chrome.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Ny fane.
Tryk på
→ en webside, for at besøge en anden webside.
Bogmærker
Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på →
→ Gem.
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på → Bogmærker og derefter vælge et.
54
Web og netværk
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet, tryk på
nøgleord.
→ , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede
Synkronisere med andre enheder
Synkroniser åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er
logget på med den samme Google-konto.
Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på → Seneste faner. Vælg en
webside, du vil besøge.
Tryk på
for at få vist bogmærker.
Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande.
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på Indstillinger → Bluetooth
og trække kontakten Bluetooth til højre.
55
Web og netværk
Parre med andre Bluetooth-enheder
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Bluetooth → Søg for at få vist en liste
over registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den
automatisk genererede adgangskode på begge enheder.
Sende og modtage data
Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er Galleri. Åbn
Galleri, vælg et billede, tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne.
Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at
billedet kan modtages.
Når en anden enhed sender data til dig, skal du acceptere Bluetooth-godkendelsesanmodningen
fra den anden enhed. Modtagne filer gemmes i mappen Download. Hvis der modtages en
kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.
Screen Mirroring
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder,
som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få
den optimale oplevelse.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → NFC og deling → Screen Mirroring og
derefter trækkes kontakten Screen Mirroring til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og
styr skærmen med knapperne på enheden. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed ved hjælp
af PIN-koden, skal du trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste PIN-koden.
56
Web og netværk
NFC
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.
Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå
at beskadige NFC-antennen.
Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.
Du aktiverer NFC-funktionen ved på Applikationsskærmen at trykke på Indstillinger → NFC og
deling → NFC. Træk herefter kontakten NFC til højre.
Læse oplysninger fra et NFC-tag
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne
fra tagget vises.
Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
Hvis du vil indstille standardapplikationen for betaling, skal du trykke på Tryk og betal og vælge
en applikation.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige
betalingsapplikationer.
57
Web og netværk
Sende data via Android Beam
Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har
NFC aktiveret.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → NFC og deling → NFC → Android Beam.
Træk herefter kontakten Android Beam til højre.
Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den
anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.
S Beam
Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.
Send ikke ophavsretsligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde
ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af
ophavsretsligt beskyttet materiale.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → NFC og deling → NFC → S Beam. Træk
herefter kontakten S Beam til højre.
Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den
anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
58
Web og netværk
Hurtig tilslutning
Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem
vis. Du kan bruge enheden som en fjernbetjening ved at slutte den til et tv. Du kan også dele
indhold, der er lagret på enheden, med computere.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
• Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med.
Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.
Inden du bruger denne funktion
• Når du opretter forbindelse til en enhed, der understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal
du tænde for enhedens skærm, så den kan registreres.
• Hvis du opretter forbindelse til en enhed, der ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning,
skal du sørge for, at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen er aktiveret.
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden
søger efter enheder i nærheden.
2 Vælg en synlighedsmulighed, og tryk på Start.
3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på
skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
Ny søgning efter enheder
Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.
Tryk på
, og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.
59
Web og netværk
Deaktivere funktionen Hurtig tilslutning
Tryk på
øverst på skærmen. Alternativt kan du trykke på
.
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
3 Vælg en mediekategori.
4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på Udført.
Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.
Oprettelse forbindelse til et tv
Forbind enheden til et tv, og kontroller tv’et ved at anvende enheden som en fjernbetjening.
Installer applikationen WatchON eller Smart remote på enheden. Du kan downloade
applikationen fra GALAXY Apps eller Play Butik.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Sørg for, at tv’et er tændt.
2 Vælg et tv fra listen over registrerede enheder.
3 Vælg en app, der skal anvendes, og tryk på Indstil fjernbetjen. Følg derefter anvisningerne
på skærmen for at etablere forbindelse mellem enhederne.
4 Betjen det tilsluttede tv ved hjælp af fjernbetjeningen.
60
Web og netværk
Udforske computere
Start applikationen Samsung Link for at anvende indhold, der er lagret på fjerntilsluttede
computere.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Installer
applikationen Samsung Link på begge enheder. Du kan downloade applikationen fra GALAXY
Apps eller Play Butik.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en computer fra listen over registrerede enheder.
Kun tilgængelige computere vises på listen.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
61
Medie
Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik.
På Applikationsskærmen trykkes på Musik.
Afspilning af musik
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Søg efter andre enheder for at
afspille filen.
Få adgang til yderligere valg.
Juster lydstyrken.
Angiv filen som din yndlingssang.
Aktiver blanding.
Skift gentagelsestilstand.
Åbn afspilningslisten.
Føj sangen til en afspilningsliste.
Spring til næste sang. Tryk og hold
nede for at spole frem.
Genstart den sang, der afspilles,
eller spring til den forrige sang.
Tryk og hold nede for at spole
tilbage.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
62
Medie
For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på → Indstillinger → Smartlydstyrke.
Når Smart-lydstyrke aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens
lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå
høreskader.
Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.
Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på → Indstillinger
→ Adapt Sound → Til. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen
Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned
til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.
Angive en sang som ringetone
Du kan angive den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på → Vælg som →
Telefonringetone → Klar.
Oprette afspilningslister
Lav din egen gruppe af sange.
Tryk på Afsp. lister og tryk derefter på → Opret afspilningsliste. Indtast en titel, og tryk på OK.
Tryk på , vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på Klar.
For at føje den sang, du spiller i øjeblikket, til en afspilningsliste skal du trykke på
.
Afspille musik efter humør
Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Hvis
du vil bruge denne funktion, skal menuen for musikterningen indstilles, så den vises øverst i
musikbiblioteket, ved at trykke på → Musikterning. Sange kategoriseres automatisk efter
humør. Tryk på en humørcelle, eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.
Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle
sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.
63
Medie
Kamera
Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.
I Galleri kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 70)
På Applikationsskærmen trykkes på Kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
Starte kameraet på den låste skærm
Hvis du hurtigt vil tage fotos af særlige øjeblikke, skal du starte Kamera på den låste skærm.
Træk
uden for den store cirkel på den låste skærm. Hvis
ikke vises, skal du åbne
Applikationsskærmen, trykke på Indstillinger → Låseskærm og derefter markere
Kameragenvej.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
64
Medie
Tage billeder
Tage et billede
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Tryk på
tage et billede.
for at
Angiver den aktuelle
fototilstand.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Begynd at optage en
video.
Skift
kameralysindstillingen.
Skift
fotograferingstilstand.
Se flere valg.
Se billeder og
videoer, du har
optaget.
Fotograferingstilstand
Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.
Tryk på Tilstand, og rul derefter til venstre eller højre nederst på skærmen.
• Auto: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste
tilstand for billedet.
• Forskønnet ansigt: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Panorama: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
Benyt disse tip for at få det bedste billede.
– – Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
– – Hold kameraets søger inden for guiderammen.
– – Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom
en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
65
Medie
• Bag.kam.-selfie: Brug denne tilstand, så kameraet kan registrere og fokusere dit ansigt
automatisk, når du tager et selvportræt med bageste kamera.
• Kontin. opt.: Tag en serie med billeder af motiver i bevægelse.
• HDR (Rig tone): Brug denne til at tage et foto med forbedret kontrastforhold.
• Nat: Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.
• Lyd & billede: Vælg denne for at tage et billede med lyd.
Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har
taget et billede.
Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
• Sport: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
Tryk på
→ Tilstand, og rul derefter til venstre eller højre nederst på skærmen.
• Selfie: Brug denne tilstand til at tage et bredt selvportræt med forreste kamera.
• Kontin. opt.: Tag en serie med billeder af motiver i bevægelse.
• Lyd & billede: Vælg denne for at tage et billede med lyd.
Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har
taget et billede.
Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
• Bred selfie: Brug denne tilstand til at tage et bredt selvportræt med forreste kamera.
Panoramabilleder
Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.
Tryk på Tilstand → Panorama.
Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når den blå ramme flugter med søgeren,
tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på for at stoppe optagelsen.
Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.
66
Medie
Bruge filtereffekter
Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.
Tryk på
→
, og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.
Optage videoer
Optage en video
Tryk på for at optage en video. Tryk på
stoppe optagelsen.
for at sætte optagelsen på pause. Tryk på
for at
Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:
• Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på
fokusere på midten af skærmen.
• Tryk på
for at
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
Optagelsestilstand
Tryk på
→
→ Optagelsestilstand for at skifte optagelsestilstand.
• Normal: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
• Mms-grænse: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via
mms.
67
Medie
Zoome ind og ud
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome
ud.
Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en
videooptagelse.
Konfigurere indstillinger for Kamera
Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i
både kamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte
tilstand.
• / : Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også
mere hukommelse.
• : Vælg mellem forskellige tilgængelige billedeffekter.
• : Brug denne til at tage billeder med tidsforsinkelse.
• : Aktiver eller deaktiver kameralys.
• : Angiv antallet af billeder, der skal tages, når der tages billeder med det forreste kamera.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Håndfladeselfie: Indstil enheden til at registrere din håndflade, så du kan anvende den til at
tage selvportrætter. Denne funktion er kun tilgængelig, når det forreste kamera bruges.
• Forskønnet ansigt: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Eksp.værdi: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
68
Medie
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• Måletilstand: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes.
Centervægtet måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et
bestemt punkt. Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• Tryk for at tage bill.: Tryk på billedet i eksempelvisning for at tage billeder.
• Videostørrelse: Vælger en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger
dog også mere hukommelse.
• Optagelsestilstand: Skift optagelsestilstand.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til billedet.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
• Lager: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Gem som spejlvendt: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige
billede. Denne funktion er kun tilgængelig, når det forreste kamera bruges.
• Gitterlinier: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Stemmekontrol: Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
• Lydstyrketasten: Indstil enheden til at bruge Lydstyrketasten til at styre lukker- eller
zoomfunktionen.
• Gennemse bill./vid.: Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/
optaget.
• Nulstil indstill.: Nulstil kameraindstillingerne.
69
Medie
Genveje
Omorganiser genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.
Tryk på
, eller tryk på
→
.
Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads til venstre på skærmen.
Galleri
Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.
På Applikationsskærmen trykkes på Galleri.
Se billeder
Når du starter Galleri, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom E-mail,
gemmer et billede, oprettes mappen Download automatisk til billedet. På samme måde oprettes
mappen Screenshots automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.
Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.
Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:
• Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
• Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at
zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.
70
Medie
Afspille videoklip
Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på
.
Beskære segmenter i en video
Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det
ønskede slutsted, og gem derefter videoen.
Redigere billeder
Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Flere oplysninger: Se flere oplysninger om filen.
• Rotér mod venstre: Drej mod uret.
• Rotér mod højre: Drej med uret.
• Beskær: Tilpas størrelsen af den hvide ramme for at beskære og gemme det indrammede
billede.
• Omdøb: Giv filen et andet navn.
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Vælg som: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Udskriv: Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke
kompatible med enheden.
• Indstillinger: Skift indstillingerne for Galleri.
Ændre billeder
Tryk på
, når du får vist et billede.
Slette billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på → Vælg i en mappe, vælg billeder, og tryk derefter på
• Tryk på
, når du får vist et billede.
71
.
Medie
Dele billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på → Vælg i en mappe, vælg billeder, og tryk derefter på
for at sende dem til andre.
• Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale
netværkstjenester.
Angive som baggrund
Tryk på → Vælg som, mens du får vist et billede, for at angive billedet som baggrund eller
tildele det til en kontakt.
Tagge ansigter
Tryk på → Indstillinger, og marker derefter Ansigtstag. Der vises en gul ramme omkring det
genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på Tilføj navn, og vælg eller tilføj derefter en
kontakt.
Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige
muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende beskeder.
Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve,
ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
Organisere i mapper
Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere
eller flytte filer fra én mappe til en anden.
Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på Opret, og marker
derefter billeder eller videoer. Tryk og hold nede på det ønskede billede eller den ønskede video,
træk til den nye mappe, og tryk derefter på Udført. Tryk på Kopiér for at kopiere eller på Flyt for
at flytte.
72
Medie
Video
Brug denne applikation til at afspille videofiler.
På Applikationsskærmen trykkes på Video.
Afspille videoklip
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Søg efter andre
enheder for at afspille
filen.
Juster lydstyrken.
Få adgang til
yderligere valg.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken.
Roter skærmens
retning.
Skift skærmforhold.
Reducer
videoskærmens
størrelse.
Genstart den aktuelle
video, eller spring til
den forrige video.
Tryk og hold nede for
at spole tilbage.
Spring til næste
video. Tryk og hold
nede for at spole
frem.
Slette videoer
Tryk på → Vælg, vælg videoer, og tryk derefter på
.
Dele videoklip
Tryk på → Vælg, vælg videoer, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
73
Medie
Brug af pop op-videoafspiller
Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.
YouTube
Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.
På Applikationsskærmen trykkes på YouTube.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Se videoklip
Tryk på
, og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.
Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.
Dele videoklip
Vælg det relevante videoklip, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Uploade videoklip
Tryk på
.
→ Uploads →
, vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på
74
,
Medie
Radio
Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte
headsettet, der fungerer som antenne.
På Applikationsskærmen trykkes på Radio.
Lytte til FM-radioen
Slut et headset til enheden, før du starter FM-radioen.
FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang
du tænder den.
Tryk på
for at tænde for FM-radioen.
Juster lydstyrken.
Optag en sang fra FM-radioen.
Få adgang til yderligere valg.
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten.
Angiv radiostationens frekvens
manuelt.
Finindstil frekvensen.
Tænd eller sluk for FM-radioen.
Få vist oplysninger om den
aktuelle station.
Se listen over dine favoritstationer.
Søg efter en tilgængelig
radiostation.
75
Medie
Scanne efter radiostationer
Tryk på → Scanning, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige
stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på
skærmen FM-radio.
for at vende tilbage til
Føje stationer til favoritlisten
Rul hen til en radiostation, og tryk på
for at føje stationen til favoritlisten.
Flipboard
Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.
På Applikationsskærmen trykkes på Flipboard.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke
på Build Your Flipboard.
Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en
artikel.
76
Applikations- og mediebutikker
Play Butik
Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på
enheden.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Butik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på INSTALLER for at downloade den. Hvis det
er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
Afinstallere applikationer
Afinstaller applikationer købt i Play Butik.
Tryk på → Mine apps, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede
applikationer, og tryk derefter på AFINSTALLER.
77
Applikations- og mediebutikker
Samsung GALAXY Apps
Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan
finde flere oplysninger på apps.samsung.com.
På Applikationsskærmen trykkes på GALAXY Apps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på
Søg efter en applikation ved at trykke på
søgefeltet.
for at vælge en kategori.
øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på Installér for at downloade den. Hvis det
er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
Play Bøger
Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Bøger.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
78
Applikations- og mediebutikker
Play Film
Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Film.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google
sky-tjenesten.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Musik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Spil
Brug denne applikation til at downloade og spille spil.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Spil.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Bladkiosk
Brug denne applikation til at læse de seneste nyhedsartikler.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Bladkiosk.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
79
Værktøjer
Notat
Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på
et senere tidspunkt.
På Applikationsskærmen trykkes på Notat.
Tilføje og administrere kategorier
Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.
→ Administrér kategorier →
Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på
kategorinavn og derefter trykke på OK.
Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på
, angive et
ved siden af kategorien.
Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke og holde nede på et kategorinavn, indtaste et nyt
navn til kategorien og derefter trykke på OK.
Hvis du vil ændre rækkefølgen af kategorien, skal du trykke på
trække den op eller ned til en anden position.
ved siden af en kategori og
Oprettelse af notater
Tryk på
notat:
på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et
• : Opret eller angiv en kategori.
• : Indsæt billeder.
• : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.
Tryk på Gem for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
80
Værktøjer
Gennemsyn af notater
Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.
Tryk på
for at søge efter et notat.
Hvis du vil sende et notat til andre, skal du trykke på → Vælg, vælge et notat og derefter trykke
på .
Hvis du vil slette notater, skal du trykke på → Vælg, vælge notater, og derefter skal du trykke på
.
For at ændre notatkategori skal du trykke på → Vælg, vælge notater, trykke på → Flyt og
derefter vælge en kategori.
Hvis du vil udskrive notater ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på → Vælg,
vælge et notat og derefter trykke på → Udskriv. Nogle printere er muligvis ikke kompatible
med enheden.
Tryk på → Konto for at ændre synkroniseringsindstillingerne.
Få vist et notat
Tryk på en notatminiature for at åbne den.
Tryk på → Slet for at slette notatet.
Tryk på → Del via for at sende notatet til andre.
Hvis du vil udskrive notatet ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på → Udskriv.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
S Planner
Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.
På Applikationsskærmen trykkes på S Planner.
Oprette begivenheder eller opgaver
Tryk på
, og brug derefter en af følgende metoder:
• Tilføj begivenhed: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
• Tilføj opgave: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
81
Værktøjer
Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og
derefter trykke på den igen.
Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk derefter
på Se flere muligheder for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages,
når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.
Synkronisere med Google Kalender
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Konti → Google under MINE KONTI → en
Google-konto → Synkronisér Kalender. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på
S Planner → → Synkronisér på Applikationsskærmen.
Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på → Kalendere og
derefter markere de kalendere, der skal vises.
Skifte kalendertype
Tryk på
, og vælg derefter en af de forskellige kalendertyper, herunder år, måned, uge m.fl.
Søge efter begivenheder eller opgaver
Tryk på → Søgning, og indtast et nøgleord.
Tryk på I dag øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.
82
Værktøjer
Slette begivenheder eller opgaver
Vælg en begivenhed eller en opgave, og tryk derefter på
.
Dele begivenheder eller opgaver
Vælg en begivenhed eller en opgave, tryk på → Del via, og vælg derefter en delingsmetode.
Dropbox
Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når
du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre
computere, der har Dropbox installeret.
På Applikationsskærmen trykkes på Dropbox.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.
Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på → Aktivér kameraoverførsel for automatisk at
uploade billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera, til Dropbox. Tryk på for at
få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du
trykke på og derefter vælge filer.
For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → Upload her → Billeder eller videoer
eller Andre filer. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.
Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på
åbne filer på favoritlisten.
83
for at
Værktøjer
Sky-tjeneste
Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Sky-tjeneste.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Synkronisere med Samsung account
Tryk på Samsung account eller Synkroniseringsindstillinger for at synkronisere filer.
Sikkerhedskopiere eller gendanne data
Tryk på Sikkerhedskopi eller Gendan for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din
Samsung account.
Synkronisere med Dropbox
Tryk på Tilknyt Dropbox konto, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når du har logget på, skal du trykke på Tillad, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer
med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.
Drev
Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre
via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev,
synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google
Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.
På Applikationsskærmen trykkes på Drev.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
84
Værktøjer
Ur
Brug denne applikation til at indstille alarmer, kontrollere tiden i større byer over hele verden,
måle varigheden af en begivenhed og indstille en timer.
På Applikationsskærmen trykkes på Ur.
Slå denne alarm til eller fra.
Alarm
Indstille alarmer
Tryk på , indstil et tidspunkt, hvor alarmen skal aktiveres, vælg dage, hvor alarmen skal
gentages, og tryk derefter på Gem.
• Slumre: Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Smart alarm: Angiv et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede
tidspunkt.
85
Værktøjer
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk
gentage alarmen efter et angivet tidsrum.
uden for den store cirkel for at
Slette alarmer
Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på
.
Verdensur
Oprette ure
Tryk på
, og indtast derefter et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på
for at anvende sommertid.
Slette ure
Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på
.
Stopur
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed. Tryk på Omgang for at tage mellemtider.
Tryk på Nulstil for at rydde gemte mellemtider.
Timer
Indstil varighed, og tryk på Start.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
86
Værktøjer
Lommeregner
Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.
På Applikationsskærmen trykkes på Lommereg.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis
Skærmrotation er deaktiveret, skal du trykke på → Videnskabelig lommeregner.
Tryk på
for at skjule tastaturet og se beregningshistorikken.
Tryk på
→ Ryd historik for at rydde historikken.
Diktafon
Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.
På Applikationsskærmen trykkes på Diktafon.
Optage stemmenotater
Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på
sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.
for at
Få adgang til yderligere valg.
Forløbet optagelsestid
Rediger optagekvaliteten.
Vis listen over stemmenotater.
Start optagelse.
Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på → Indstillinger →
Støjreducering.
87
Værktøjer
Afspille stemmenotater
Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
• : Beskær stemmenotatet.
• : Indstil en del af optagelsen til afspilning i løkke.
• : Juster afspilningshastigheden.
• : Spring over en lydløs del af stemmenotatet.
• : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
• : Sæt afspilningen på pause.
• /
: Spring til forrige eller næste stemmenotat.
Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på → Vælg, vælge et stemmenotat, trykke
på og derefter vælge en delingsmetode.
Administrere stemmenotater
På listen over stemmenotater skal du trykke på og vælge et af følgende:
• Vælg: Vælg stemmenotater for at anvende indstillinger.
• Sortér efter: Sorter notater efter dato, titel eller kategori.
• Filtrér efter kategori: Se notater filtreret efter en kategori.
• Redigér kategorier: Tilføj, slet eller omdøb kategorier.
• Indstillinger: Skift indstillinger for diktafon.
Gemme filer med kontekstuelle tags
Tryk på → Indstillinger → Kontekstuelt filnavn.
88
Værktøjer
S Voice
Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat m.v. ved
hjælp af stemmekommandoer.
På Applikationsskærmen trykkes på S Voice. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to
gange.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.
Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå at tale med dialekt.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Vække enheden med stemmen
Når skærmen er slukket, kan du starte S Voice med en stemmekommando. Sig “Hi Galaxy” til
enheden for at starte S Voice.
For at aktivere denne funktion skal du trykke på → Settings → Voice wake-up, og derefter
trække kontakten Voice wake-up til højre.
89
Værktøjer
S Finder
Brug denne applikation til at søge efter en lang række elementer på enheden, f.eks. e-mails,
dokumenter, billeder, musik, applikationer osv.
Åbn informationspanelet, og tryk på S Finder.
Tryk på søgefeltet, og indtast derefter søgekriterier. Du kan også trykke på
nøgleord, du vil søge efter.
og sige det
Google
Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens
applikationer og i disses indhold.
På Applikationsskærmen trykkes på Google.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge på enheden
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på
og sige et nøgleord.
Søgeområde
Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → Indstillinger →
Telefonsøgning og herefter markere de elementer, der skal søges efter.
Google Nu
Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om
offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.
Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for
Google Nu, skal du trykke på → Indstillinger, og derefter skal du trække kontakten Google Nu
til venstre eller højre.
90
Værktøjer
Stemmesøgning
Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.
På Applikationsskærmen trykkes på Stemmesøgning.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Sig et nøgleord eller en sætning, når Tal nu vises på skærmen.
Mine filer
Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder,
videoer, sange og lydklip.
På Applikationsskærmen trykkes på Mine filer.
Se filer
Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på
for at vende tilbage til rodmappen.
for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på
Tryk på i en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:
• Vælg: Vælg filer eller mapper.
• Slet: Slet filer eller mapper.
• Opret mappe: Opret en mappe.
• Se som: Skift visningstilstand.
• Sortér efter: Sorter filer eller mapper.
• Tilføj genvej: Føj en genvej til mappen i genvejsområdet.
• Indstillinger: Skift indstillinger for filhåndtering.
91
Værktøjer
Vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:
• : Send filerne til andre, eller del dem.
• : Slet filer eller mapper.
• → Flyt: Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
• → Kopiér: Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
• → Omdøb: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
• → Tilføj genvej: Føj en genvej til mappen til genvejsområdet på Startskærmen.
• → Pak: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
• → Detaljer: Se detaljer om filen eller mappen.
Søge efter en fil
Tryk på
, og angiv derefter søgekriterier.
Føje genveje til mapper
Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på → Tilføj genvej, vælg en mappe,
og tryk derefter på Udført.
92
Rejse og lokal
Maps
Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.
På Applikationsskærmen trykkes på Maps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge efter steder
Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et
sted for at få vist detaljerede oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.
Få rutevejledninger til en destination
Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til
destinationen.
93
Indstillinger
Om Indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje
konti.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger.
HURTIGINDSTILLINGER
Se listen over dine favoritindstillinger.
For at redigere listen over favoritindstillinger skal du trykke på → Redigér hurtigindstillinger,
vælge en indstilling og derefter trykke på Udført.
FORBINDELSE
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Du kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile
netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du
markere Skift til smart-netværk.
Tryk på for at bruge valgmuligheder.
• Søg: Søg efter tilgængelige netværk.
• Wi-Fi Direct: Aktiver Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS-trykknap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN-indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
• Hjælp: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.
94
Indstillinger
Indstille politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på Wi-Fi → → Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til
Altid for at undgå gebyrer for dataforbrug.
Indstille netværksbesked
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
Tryk på Wi-Fi → → Avanceret på indstillingsskærmen, og marker Netværksbesked.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
Tryk på Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Timeout for synlighed: Indstil, hvor længe enheden er synlig.
• Modtagne filer: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
• Omdøb enhed: Rediger enhedens navn.
• Hjælp: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.
95
Indstillinger
Internetdeling og Mobilt hotspot
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse
med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer,
bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
• Databrugscyklus: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når
der bruges et mobilt netværk.
• Synkronisér data automatisk: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af
applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under
Indstillinger → Konti.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Vælg mobile hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i
baggrunden, bruger dem.
96
Indstillinger
Placering
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Tilstand: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
• SENESTE PLACERINGSANMODNINGER: Se hvilke applikationer, der anmoder om
oplysninger om din aktuelle placering, og deres batteriforbrug.
• PLACERINGSTJENESTER: Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
• Mine steder: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-,
Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
NFC og deling
Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder.
NFC
Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
• Android Beam: Aktiver funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og
kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
• S Beam: Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller
dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
• Tryk og betal: Indstil standardbetalingsapplikationen for mobilbetalinger.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige
betalingsapplikationer.
Enheder i nærheden
• ENHEDSNAVN: Se enhedens navn.
• Indhold, der skal deles: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
• Tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Afviste enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
• Modtag filer fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre
enheder.
97
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter
tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi-forbindelser eller
sky-tjenester.
Screen Mirroring
Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Standard chatapplikation
Vælg standardapplikationen til beskeder.
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til
netværkstjenester.
• Dataroaming: Brug enheden til at oprette forbindelse til et andet netværk under roaming.
• Adgangspunktnavne: Opret navne på adgangspunkter (APN).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.
VPN
Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).
98
Indstillinger
ENHED
Lyd
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Ringetoner: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
• Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelser: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder og
ubesvarede opkald.
• Vibrér ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en
funktion på den berøringsfølsomme skærm.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme
skærm, eller låser den op.
• Lyd ved tryk: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
Skærm og baggrund
Skift skærm- og baggrundsindstillinger.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Baggrund:
– – Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
– – Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
– – Start- og låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift temaet for Startskærmen og Applikationsskærmen.
99
Indstillinger
• Skrifttype:
– – Skriftstil: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
– – Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Skærmrotation: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du
ser på skærmen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Skærmtilstand:
– – Tilpasset skærm: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
– – AMOLED-biograf: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder
dig i et mørkt lokale.
– – AMOLED-foto: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
– – Grundlæggende: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
• Justér skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade.
• Varighed for lys i berøringstast: Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.
Låseskærm
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
• Skærmlås: Aktiver skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den
valgte skærmlåsfunktion.
• Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
• Urstørrelse: Skift størrelse på uret.
• Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
100
Indstillinger
• Kameragenvej: Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
Informationspanel
Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
Bevægelser og gestik
Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på
enheden.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
• Lydløs/pause:
– – Placerer håndfladen på skærmen: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause,
når du berører skærmen med håndfladen.
– – Vende enheden om: Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik
lydløse, når du placerer enheden med forsiden vendende nedad.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du
fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
101
Indstillinger
TILPASNING
Konti
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox
sky-lageret.
Backup og nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
• Sikkerhedskopi af data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når
applikationer geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Nem tilstand
Vælg en Startskærmtilstand (standard eller nem).
102
Indstillinger
Tilgængelighed
Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til
og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for synshandicappede brugere.
– – TalkBack: Aktiver TalkBack, som gør det muligt at bruge stemmefeedback. For at vise
hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på Indstillinger → Start
selvstudiet "Udforsk ved berøring".
– – Mørk skærm: Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet
på skærmen forbliver privat.
– – Hurtigt tastinput: Indstil enheden til at angive et valgt tegn, når du slipper med fingeren
i stedet for at dobbelttrykke på skærmen. Denne funktion er tilgængelig, hvis TalkBack og
funktionen Udforsk ved berøring er aktiveret.
– – Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved
hjælp af TalkBack.
– – Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
– – Bevægelser til forstørrelse: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af
fingerbevægelser.
– – Informationspåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, du ikke har
kontrolleret i intervallet.
– – Negative farver: Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere
tydelig.
– – Farvejustering: Juster farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er
farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
– – Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker på Tænd/
sluk-knappen og holder den nede og derefter trykker og holder nede på skærmen med
to fingre.
– – Tekst-til-tale-muligheder: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes,
når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
103
Indstillinger
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for hørehandicappede
brugere.
– – Flashmeddelelse: Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye
beskeder eller meddelelser.
– – Deaktivér alle lyde: Slå alle enhedens lyde fra.
– – Samsung-undertekster (CC): Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der
understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
– – Google-undertekster (CC): Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der
understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
– – Lydbalance: Juster lydbalancen, når du bruger et dobbelt headset.
– – Monolyd: Aktiver monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere med nedsat fingerfærdighed.
– – Assistentmenu: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig
med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på
informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
– – Tryk og hold-forsinkelse: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på
skærmen.
– – Interaktionskontrol: Indstil et område på skærmen, som ikke skal reagere på berøring.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at aktivere eller deaktivere TalkBack, når du trykker på
Startknappen tre gange.
• Besvare og afslutte opkald:
– – Tryk på Starttasten: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på
Startknappen.
– – Tryk på tænd/sluk-tast: Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/
sluk-knappen.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at styre indgående opkald eller meddelelser ved
at trykke på knappen i stedet for at trække den.
• Adm. tilgængelighed: Eksporter eller importer indstillingerne for tilgængelighed for at dele
dem med andre enheder.
• TJENESTER: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
104
Indstillinger
Blokerings​tilstand
Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser om opkald fra
bestemte kontakter i blokeringstilstand.
Privat tilstand
Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat
tilstand.
• Adg.typen Privat tilstand: Angiv eller skift adgangsmetode for at aktivere privat tilstand.
SYSTEM
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Sprog
Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
Samsung-tastatur
Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på
.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• English(UK): Skift tastaturlayout.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for indtastning af tekst.
105
Indstillinger
• Ordbog: Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til
ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Automatisk udskiftning: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige
ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
• Auto. store bogstaver: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med
stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn
eller udråbstegn.
• Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem
ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på
mellemrumstasten.
• Tastaturstrygning:
– – Ingen: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
– – Kontinuerligt input: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på
tastaturet.
– – Markørkontrol: Aktiver eller deaktiver funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan
flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på
.
• Vælg inputsprog: Vælg indtastningssprog for angivelse af tekst.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
Stemmesøgning
• Sprog: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Taleoutput: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
106
Indstillinger
• Registrering af "Ok Google": Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du
siger opvækningskommandoen ved brug af søgeapplikationen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
• Bloker krænkende ord: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
• Bluetooth-headset: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset,
når det er forbundet til enheden.
Tekst-til-tale-muligheder
• FORETRUKKEN TTS-ENHED: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Status for standardsprog: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
Læs meddelelse højt
Indstil enheden til at oplæse meddelelser, når du har indgående opkald, beskeder eller
begivenheder.
Markørhastighed
Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner.
• Indstil dato: Angiv dato manuelt.
107
Indstillinger
• Indstil tid: Angiv klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket,
når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Vælg din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
Sikkerhedsassistance
Indstil enheden til at sende en besked til modtagere i en nødsituation. Tryk tre gange på Tænd/
sluk-knappen for at sende beskeden.
• Nødsituation: Indstil enheden til at aktivere nødsituation og reducere batteriforbruget ved
at anvende grundlæggende funktioner som f.eks. opkald.
• Send hjælpebeskeder:
– – Send billeder: Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen
med beskeden.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
– – Send lydoptagelse: Indstil enheden til at optage lyd og sende den til modtagerne
sammen med beskeden.
• Administrér primære kontakter: Vælg eller rediger modtagerne af hjælpebeskeder.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
• Lås op automatisk: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes op.
Strømbesparelse
Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne.
• Strømspare​tilstand:
– – Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at blokere applikationer, der kører
baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
108
Indstillinger
– – Begræns ydeevne: Indstil enheden til at begrænse diverse funktioner såsom slukning af
baggrundslyset for knappen Seneste applikationer og Tilbageknappen.
– – Gråtonetilstand: Indstil enheden til at vise alle farver på skærmen som gråtoner.
• Ultrastrømbesparende tilstand: Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at
vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en applikation.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
Lagring
Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et
hukommelseskort.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af
hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
• Enhedsadministratorer: Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan
tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
• Bekræft apps: Vælg denne indstilling for at give Google tilladelse til at kontrollere
applikationen for skadelige egenskaber, før den installeres.
• Kryptér enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal
indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
109
Indstillinger
• Kryptér eksternt SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via
internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din
Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
– – KONTOREGISTRERING: Tilføj eller se din Samsung account.
– – Google placeringstjeneste: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata
og til at bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi -eller mobile
netværk.
• Tyverisporing: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at
lokalisere enheden, hvis du mister den, eller den bliver stjålet.
• Gå til websted: Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Genaktiveringslås: Indstil enheden til at kræve din Samsung account, når enheden er blevet
nulstillet, for at forhindre andre i at genaktivere enheden.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode,
før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
• Gør adgangskoder synlige: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til
sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
• Opdat. af sik.politik:
– – Automatiske opdateringer: Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og
downloade sikkerhedsopdateringer.
– – Foretrukne netværk: Vælg en netværksforbindelsesindstilling for automatisk at
kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
– – Kontrollér for opdateringer: Kontroller for sikkerhedsopdateringer.
• Send sikkerhedsrapporter: Indstil enheden til automatisk at sende sikkerhedsrapporter,
hvis enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
110
Indstillinger
• Lagringstype: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige applikationer.
• Installér fra enhedslager: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden,
og nulstil adgangskoden.
Hjælp
Se hjælpeinformationer for at få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer
eller konfigurerer vigtige indstillinger.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
APPLIKATIONER
Applikationsmanager
Se og administrer applikationerne på enheden.
Standardapplikationer
Vælg en standardindstilling til brug af applikationer.
Applikationsindstillinger
Tilpas indstillingerne for hver applikation.
Google Indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af
Google.
På Applikationsskærmen trykkes på Google Indstillinger.
111
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode,
som du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.
Din enhed tænder ikke
• Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
• Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
• Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.
112
Fejlsøgning
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm,
fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme
skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan
der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
• Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den
udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af
Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer
eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis
enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og
Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På
Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Backup og nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil enhed → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal
du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.
113
Fejlsøgning
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller
enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks.
spil eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
114
Fejlsøgning
Enheden føles varm
Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden
igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens
levetid eller ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge
kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve
følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have
prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker,
du benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en applikation, der understøtter det. For at se de filformater
din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
115
Fejlsøgning
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer,
der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på
computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
116
Fejlsøgning
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data,
der gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
117
Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område,
tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
www.samsung.com
Danish. 03/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising