Samsung | GT-I9506 | Samsung Galaxy S4 (4G+) Bruksanvisning

GT-I9506
Brugervejledning
www.samsung.com
Om denne vejledning
Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet
takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning
indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.
• Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
• Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjenesteeller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste
version af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller
tjenesteudbyder.
• Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område
eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der
forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine
applikationer ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet
i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller
bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige
for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende
abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
2
Om denne vejledning
• Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og
understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et
program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt
tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
Vejledningens symboler
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Ophavsret
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
3
Om denne vejledning
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker
tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og
bruges under licens.
OM DIVX VIDEO
DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation.
Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der har gennemgået omhyggelig testning for at
bekræfte, at den kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få flere oplysninger og
softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-onDemand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden.
På vod.divx.com kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører
registreringen.
DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.
4
Indhold
Kom godt i gang
38 Låst skærm
40 Bruge applikationer
40Applikationsskærm
41Hjælp
42 Indtaste tekst
44 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
45 Oprette konti
46 Overføre filer
47 Sikre enheden
49 Opgradere enheden
7 Enhedens udseende
8Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
13 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Tænde og slukke for enheden
18 Holde enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand
Kommunikation
51Telefon
57Kontakter
61Meddelelser
62E-mail
64 Google Mail
65Hangouts
65Google+
66Messenger
66ChatON
Grundlæggende brug
19Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
24Kontrolbevægelser
27Håndfladebevægelse
28Luft-håndbevægelse
31Luft-visning
31 Samsung smart-pause
32 Samsung smart-rul
32 Aktivering af handsketilstand
33 Aktivering af multi-vindue
34Informationer
34Hurtigindstillingspanelet
35Startskærm
Web og netværk
67Internet
68Chrome
69Bluetooth
5
Indhold
70 Screen Mirroring
71 Group Play
72NFC
73 S Beam
74WatchON
107S-oversætter
108Diktafon
109 S Voice
111Google
112Stemmesøgning
112 Mine filer
113Downloads
113TripAdvisor
Medie
75Musik
76Kamera
84Galleri
88Historiealbum
90Videoklip
91YouTube
92Flipboard
Rejse og lokal
114Maps
115Lokal
116Navigation
Indstillinger
Applikations- og
mediebutikker
93
94
94
95
117 Om indstillinger
117Forbindels.
121 Min enhed
135Konti
136Mere
139 Google Indstillinger
Play Butik
Samsung Hub
Samsung Apps
Play Musik
Valgfrie applikationer
Værktøjer
96 S Memo
99 S Planner
101Dropbox
102Sky-tjeneste
103Ur
105Lommeregner
105 S Health
Fejlsøgning
6
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Lyssensor
Nærheds-/
bevægelsessensor
Meddelelseslys
Forreste kamera
Ørehøjttaler
Tænd/sluk-knap
Berøringsfølsom
skærm
Startskærmknap
Tilbageknap
Menuknap
Mikrofon
Indgang til
multifunktionsstik
Infrarød LED
Mikrofon til
højttalertelefon
GPS-antenne
Indgang til
hovedtelefoner
Kameralys
Bageste kamera
Lydstyrkeknap
Bagdæksel
Højttaler
Hovedantenne
7
Kom godt i gang
Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager
videoer.
• Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan
medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
• Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå
fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes
for vand.
Knapper
Knap
Funktion
• Tryk og hold inde for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
Menu
• Tryk og hold inde i mere end 7 sekunder for at nulstille
enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke
reagerer eller går i baglås.
• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i
låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den
aktuelle skærm.
• Tryk og hold inde på startskærmen for at starte søgning via
Google.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
Startskærm
• Tryk og hold inde for at åbne listen over de senest anvendte
applikationer.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
8
Kom godt i gang
Pakkens indhold
Kontrollér, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Batteri
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af
dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden inden købet.
• Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af
tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af
producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Kom godt i gang
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende
batteri.
• Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Fjern bagdækslet.
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige
dækslet.
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
10
Kom godt i gang
3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
4 Isæt batteriet.
2
1
5 Sæt bagdækslet på plads igen.
11
Kom godt i gang
Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet
1 Fjern bagdækslet.
2 Træk batteriet ud.
3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.
12
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden
ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og
meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller
applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt
op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at
undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en
dataoverførsel.
Bruge opladeren
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som
følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.
13
Kom godt i gang
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren
ud af enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten
under opladning.
Kontrollere batteriets ladestatus
Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved
hjælp af følgende ikoner:
Oplader
Fuldt opladet
14
Kom godt i gang
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem
længere tid mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
• Deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Nedsæt tiden for bagbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe
i mappen SD memory card under den interne hukommelse.
15
Kom godt i gang
1 Fjern bagdækslet.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På
startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Mere → Lagring → Deaktivér SD-kort.
1 Fjern bagdækslet.
2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
3 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
16
Kom godt i gang
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.
På startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Mere → Lagring → Formatér SD-kort →
Formatér SD-kort → Slet alt.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data,
der skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.
Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i nogle få sekunder for at tænde enheden.
• Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på
hospitaler.
• Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på Flytilstand for at deaktivere de
trådløse funktioner.
Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde og herefter
trykke på Sluk.
17
Kom godt i gang
Holde enheden
Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre
tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
Justere lydstyrken
Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved
afspilning af musik eller video.
Skifte til lydløs tilstand
Brug en af følgende metoder:
• Tryk og hold lydstyrkeknappen inde, indtil lydløs tilstand aktiveres.
• Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, og tryk derefter på Lydløs eller Vibration.
• Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd eller Vibration.
18
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor
indeholder de mest almindelige ikoner.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
Forbundet til LTE-netværk
Wi-Fi forbundet
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Luft-håndbevægelse aktiveret
Smart-skærm aktiveret
Synkroniseret med internettet
Forbundet til computer
Intet SIM- eller USIM-kort
19
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Bruge den berøringsfølsomme skærm
Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske
enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme
skærm.
• For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på
den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere
periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den
berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
20
Grundlæggende brug
Fingerbevægelser
Trykke
Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste
et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.
Trykke og holde nede
Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.
21
Grundlæggende brug
Trække
Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og
holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
22
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp mod til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet
panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.
Føre sammen
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene
sammen for at zoome ud.
23
Grundlæggende brug
Kontrolbevægelser
Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.
Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen
trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Bevægelser og gestik → Bevægelse og
derefter trækkes kontakten Bevægelse til højre.
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input.
Styr bevægelser korrekt.
Dreje skærmen
Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden,
tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.
Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge Skærmrotation.
• Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
• Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.
Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.
24
Grundlæggende brug
Tage op
Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen
er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.
Holde op til øret
Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde
den op til øret for at foretage et opkald.
25
Grundlæggende brug
Panorere for at gennemse
Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen
og bevæge enheden i en vilkårlig retning.
Vende
Slå enheden på lydløs ringetone, eller sæt afspilning af medier på pause.
26
Grundlæggende brug
Vippe
Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at
zoome ind eller ud.
Håndfladebevægelse
Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.
Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På
startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Bevægelser og gestik →
Håndfladebevægelse og derefter trækkes kontakten Håndfladebevægelse til højre.
Stryge
Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Galleri →
Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
27
Grundlæggende brug
Dække
Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.
Luft-håndbevægelse
Brug denne funktion til at styre funktioner uden at røre ved skærmen.
Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at funktionen luft-håndbevægelse er aktiveret.
På startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Bevægelser og gestik →
Luft-håndbevægelse og derefter trækkes kontakten Luft-håndbevægelse til højre.
Enheden genkender muligvis ikke dine bevægelser, hvis du står for langt væk fra
enheden, eller hvis du har mørkt tøj på, f.eks. handsker.
Hurtigt glimt
Når skærmen er slukket, kan du bevæge din hånd over sensoren for at få vist notifikationer,
mistede opkald, nye meddelelser, tid og dato osv.
28
Grundlæggende brug
Luft-hop
Mens du ser på mails eller websider, kan du bevæge din hånd op eller ned over sensoren for at
rulle op eller ned på siden.
Luft-gennemse
Flyt hånden mod venstre eller højre foran sensoren for at gennemse billeder, websider, sange
eller notater.
29
Grundlæggende brug
Luft-flyt
Tryk og hold nede på et ikon med den ene hånd, og bevæg derefter den anden hånd mod
venstre eller højre forbi sensoren for at flytte ikonet til en anden placering.
Mens du bruger dags- eller ugekalenderen, kan du trykke på en begivenhed, og holde den nede,
og derefter skal du bevæge din hånd mod venstre eller højre for at flytte begivenheden til en
anden dag eller uge.
Luft-modtagelse af opkald
Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd mod venstre og derefter mod højre foran
sensoren for at besvare opkaldet.
30
Grundlæggende brug
Luft-visning
På startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Luft-visning og derefter
trækkes kontakten Luft-visning til højre.
Peg på et element med din finger for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop opvindue. Når du peger på et område på en webside i et par sekunder, forstørres området.
Samsung User Manual
Samsung smart-pause
På startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Smart-skærm og derefter
markeres afkrydsningsfeltet Smart-pause.
Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på
skærmen igen for at genoptage afspilningen.
31
Grundlæggende brug
Samsung smart-rul
På startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Smart-skærm → Smart-rul
og derefter trækkes kontakten Smart-rul til højre.
Mens du ser på mails eller websider kan du vippe dit hoved nedad eller opad eller vippe
enheden frem eller tilbage for at rulle i den valgte retning.
Du kan aktivere eller deaktivere signalikonet på skærmen. Når enheden registrerer dit hoveds
eller enhedens bevægelser, bliver ikonet grønt.
Aktivering af handsketilstand
Aktivér denne tilstand for at bruge den berøringsfølsomme skærm, når du har handsker på.
På startskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Skærm. Markér derefter
Høj berøringsfølsomhed.
• Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med
andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
• For at opnå de bedste resultater skal du tappe hårdt, når du har handsker på.
• Der kan opstå utilsigtede berøringsinput, når der ikke bruges handsker i
handsketilstand.
32
Grundlæggende brug
Aktivering af multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.
• Kun applikationer i panelet multi-vindue kan køre.
• Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer,
startes, afspilles der lyd fra begge filer.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
For at benytte multi-vindue skal du på applikationsskærmen trykke på Indstillinger → Min
enhed → Skærm, og derefter markere Multi-vindue.
Brug af panelet multi-vindue
Hold nede på
for at aktivere panelet multi-vindue. Panelet multi-vindue vises i venstre side
af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. Hold
nede på
for at deaktivere panelet multi-vindue igen.
Træk bjælken mellem applikationspanelerne op eller ned for at justere panelernes størrelse.
Tryk på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Tryk på håndtaget, og hold det nede, og
træk det til venstre eller højre side af skærmen for at flytte panelet. Når et panel er skjult, skal du
trykke og holde på håndtaget og derefter trække det op eller ned for at flytte håndtaget.
33
Grundlæggende brug
Brug af applikationer med multi-vindue
Mens du bruger applikationer med multi-vindue, skal du trykke på
følgende muligheder:
eller
og bruge en af
• : Skift placering mellem applikationer med multi-vindue.
• : Maksimér vinduet, så det passer til skærmen.
• : Luk applikationen.
Informationer
På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye
meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne
informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at
trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.
Hurtigindstillingspanelet
Fra hurtigindstillingspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk nedad fra
statuslinjen, tryk på for at åbne hurtigindstillingspanelet, og brug derefter følgende valg:
• Wi-Fi: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• GPS: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
• Lyd: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs
i lydløs tilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
• Bluetooth: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Mobile data: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
• Blok.tilstand: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer
enheden for henvendelser. Tryk på Indstillinger → Min enhed → Blokeringstilstand for
at vælge, hvilken type henvendelser, der skal blokeres.
• Strømbespar.: Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
• Screen Mirroring: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
34
Grundlæggende brug
• Multi-vindue: Angiv brug af panelet multi-vindue.
• Wi-Fi hotspot: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdeling.
• S Beam: Aktivér eller deaktivér S Beam-funktionen.
• NFC: Aktivér eller deaktivér NFC-funktionen.
• Luft-visning: Aktivér eller deaktivér funktionen luft-visning.
• Luft-håndbevægelse: Aktivér eller deaktivér funktionen luft-håndbevægelse.
• Køretilstand: Aktivér eller deaktivér funktionen køretilstand.
• Smart sk.st.by: Aktivér eller deaktivér funktionen smart skærm-standby.
• Smart-pause: Aktivér eller deaktivér funktionen smart-pause.
• Smart-rul: Aktivér eller deaktivér funktionen smart-rul.
• Synkr.: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Flytilstand: Aktivér eller deaktivér flytilstand.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på hurtigindstillingspanelet, skal du åbne det og trykke
på og derefter trykke på et element og trække det til en anden placering.
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.
Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Ændre startskærmtilstand
Startskærmen har tilstandene standard og nem. I nem tilstand kan du ved at føje genveje til
startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.
På applikationsskærmen trykkes på Prg. → Indstillinger → Min enhed → Startskærmtilstand
→ Nem tilstand → Anvend for at skifte til nem tilstand.
35
Grundlæggende brug
Omarrangere elementer
Tilføje et applikationsikon
På startskærmen trykkes på Prg., tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et
paneleksempel.
Tilføje et element
Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.
På startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af
følgende kategorier:
• Programmer og widgets: Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
• Mappe: Opret en ny mappe.
• Side: Tilføj et nyt panel på startskærmen.
Flytte et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen
for at flytte det til et andet panel.
Fjerne et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip
elementet, når affaldsspanden bliver rød.
Omarrangere paneler
Tilføje et nyt panel
Tryk på
→ Redigér side →
.
36
Grundlæggende brug
Flytte et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
Tryk på
placering.
Fjerne et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsTryk på
spanden øverst på skærmen.
Indstille baggrund
Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.
På startskærmen trykkes på
af følgende muligheder:
→ Indstil baggrund → Startskærm og derefter vælges en
• Galleri: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra
internettet.
• Live-baggrunde: Få vist animerede billeder.
• Baggrunde: Få vist baggrundsbilleder.
Vælg derefter et billede, og tryk på Indstil baggrund. Du kan også vælge et billede, tilpasse
størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på Udført.
Bruge widgets
Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.
Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.
• Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere
gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
• De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
37
Grundlæggende brug
Føje widgets til startskærmen
På startskærmen trykkes på Prg. → Widgets. Rul mod højre eller venstre på panelet, og tryk
og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.
Bruge widget som genvej til indstillinger
På startskærmen trykkes på Prg. → Widgets og herefter trykkes og holdes nede på Genvej
til Indstillinger for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til
startskærmen som en genvej.
Låst skærm
Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig
mulighed for at tilføje praktiske widgets.
Låse og oplåse enheden
Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses
automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.
For at låse enheden op skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen og svirpe
med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.
38
Grundlæggende brug
Tilføje widgets
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Låseskærm og derefter
markeres Flere widgets for at bruge widgets, når skærmen er låst.
Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem-tilstand, eller hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiverede.
Træk widgetpanelet nedad for at udvide det. Rul mod venstre til den sidste side, tryk på
vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.
, og
Omarrangere paneler
Flytte et panel
Træk widgetpanelet nedad, rul mod venstre eller højre, tryk og hold nede på et paneleksempel,
og træk det derefter til en ny placering.
Fjerne et panel
Træk widgetpanelet nedad, rul mod venstre eller højre, tryk og hold paneleksemplet nede, og
træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.
39
Grundlæggende brug
Bruge applikationer
Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer.
Åbne en applikation
Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.
Åbne fra senest anvendte applikationer
Tryk og hold startskærmknappen inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Vælg det applikationsikon, du vil åbne.
Lukke en applikation
Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.
Tryk og hold startskærmknappen inde, tryk på og derefter på Afsl. ud for en applikation for
at lukke den. Tryk på Afslut for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde
startskærmknappen inde og trykke på .
Applikationsskærm
Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede
applikationer.
På startskærmen trykkes på Prg. for at åbne applikationsskærmen.
Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere applikationer
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering.
Tryk på
Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.
40
Grundlæggende brug
Organisere i mapper
Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Opret mappe.
Tryk på
Indtast et mappenavn, og tryk på OK. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem
og derefter trykke på Gem.
Omarrangere paneler
Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny
placering.
Installere applikationer
Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. Samsung Apps, til at downloade og installere
applikationer.
Afinstallere applikationer
Tryk på
→ Afinstallér, og vælg derefter den relevante applikation, du ønsker at fjerne.
Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
Dele applikationer
Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.
→ Del programmer, vælg applikationer, tryk på Udført, og vælg derefter en
Tryk på
delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.
Hjælp
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige
indstillinger.
På applikationsskærmen trykkes på Hjælp. Vælg en kategori for at få vist tip.
Tryk på
for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.
Tryk på
for at søge efter nøgleord.
41
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.
Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til ét af de understøttede sprog.
Skifte tastaturtype
Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode, og
vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.
Bruge Samsung-tastaturet
Skifte tastaturlayout
Tryk på → Alfabeter eller Tal og symboler, og tryk derefter på QWERTY-tastatur eller 3x4tastatur.
På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som
tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.
Angiv indstillinger for
Samsung-tastaturet.
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver.
Skift til ny linje.
Indsæt tegnsætningstegn.
Indsæt et mellemrum.
Indtaste store bogstaver
Tryk på
, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.
42
Grundlæggende brug
Skifte tastaturtype
Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen. Tryk og hold
nede på , og flyt det flydende tastatur til en anden placering.
Tryk på
for at skifte til det faste tastatur.
Skifte tastatursprog
Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten mod venstre eller højre for at skifte
tastatursprog.
Håndskrift
Tryk og hold nede på , tryk på
skrivning. Vælg et foreslået ord.
, og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under
Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og
indsættelse af mellemrum. For at få vist bevægelsesguiderne skal du trykke og hold nede på
og derefter skal du trykke på → Hjælp → Brug håndskriftsbevægelser.
43
,
Grundlæggende brug
Angive tekst via tale
Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.
Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og
vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.
Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle
sprog.
Kopiere og indsætte
Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og
tryk derefter på Kopiér for at kopiere eller Klip for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til
udklipsholderen.
Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal
indsættes, og derefter trykke på Indsæt.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. (s. 117)
Tænde og slukke Wi-Fi
Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men
kan ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
44
Grundlæggende brug
Forbinde til Wi-Fi-netværk
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Forbindels. → Wi-Fi og derefter trækkes
kontakten Wi-Fi til højre.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er
oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til
netværket, når det er tilgængeligt.
Tilføje Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk
i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast
adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Tilslut.
Glemme Wi-Fi-netværk
Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk
opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem.
Oprette konti
Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og Samsung Apps kræver en
Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.
Tilføje konti
Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Googlekonto. Du skal ikke logge ind.
Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke
på Indstillinger → Konti → Tilføj konto → Google. Tryk efterfølgende på Ny for at tilmelde
dig eller tryk på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre
kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.
Du bør også oprette en Samsung-konto.
45
Grundlæggende brug
Fjerne konti
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Konti, vælg et kontonavn under Mine konti,
vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på Fjern konto.
Overføre filer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens
softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke
understøttet.
• Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
• Billedfil: bmp, gif, jpg og png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm og ts
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx,
pdf, txt, asc, rtf og hwp
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker,
kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies
fra Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
46
Grundlæggende brug
Forbinde med Windows Media Player
Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Sikre enheden
Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til
personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at
låse enheden op.
Indstille oplåsning med ansigt
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Oplåsning med ansigt.
Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv derefter en backup
PIN-kode eller et backup mønster til at låse op, hvis ansigtsoplåsning skulle mislykkes.
47
Grundlæggende brug
Indstille oplåsning med ansigt og stemme
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Ansigt og stemme.
Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og angiv derefter en
stemmekommando. Angiv derefter en backup PIN-kode eller et backup mønster til at låse op,
hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle mislykkes.
Angive et mønster
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Mønster.
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for
at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme
mønsteret.
Angive en PIN-kode
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
PIN-kode.
Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
48
Grundlæggende brug
Angive en adgangskode
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Adgangskode.
Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at
bekræfte.
Låse enheden op
Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast
oplåsningskoden.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk
enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér
i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering
i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
49
Grundlæggende brug
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Mere → Om enheden →
Softwareopdatering → Opdatér.
50
Kommunikation
Telefon
Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.
På applikationsskærmen trykkes på Telefon.
Foretage opkald
Foretage et opkald
Brug en af følgende metoder:
• Tastatur: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
• Logger: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og
meddelelser.
• Favoritter: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
• Kontakter: Foretag et opkald fra kontaktlisten.
Hurtigopkaldsnumre
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.
Nummerforslag
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
51
Kommunikation
Finde kontakter
Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten.
Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til
vedkommende.
Foretage et internationalt opkald
Tryk og hold nede på 0, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer,
og tryk på .
Under et opkald
Du kan gøre følgende:
• : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
• : Deaktivér støjreduceringsfunktionen, der udelukker baggrundsstøj og derved gør det
nemmere for den anden person at høre din stemme.
• : Skru op for lyden.
• Hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Fjern hold for at hente et opkald på hold.
• Tilf. opk.: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Afslut opkald: Afslut igangværende opkald.
• Højttaler: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger
højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Høretel: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• Skift: Skift mellem to opkald.
• Flet: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag
dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten
flerpartssamtale er aktiveret.
52
Kommunikation
• → Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• → Notat: Opret et notat.
• → Meddelelse: Send en meddelelse.
• → Overfør: Forbind den første med den anden person. Du forlader samtalen, når du
aktiverer denne funktion.
• → Administrér konferenceopkald: Før en privat samtale med en person under et
opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.
Tilføje kontakter
Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på Føj til kontakter for at føje telefonnummer til kontaktlisten.
Sende en meddelelse
Tryk på
→ Send meddelelse for at sende en meddelelse til nummeret på skærmen.
Se opkaldslogger
Tryk på Logger for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.
→ Vis efter, og derefter foretage et valg.
Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på
FDN (fixed dialling number)
Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser.
Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → FDN → Aktivér FDN, og
Tryk på
indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på FDN-liste, og tilføj numre.
Opkaldsspærring
Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til
internationale numre.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring, vælg en
Tryk på
opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.
53
Kommunikation
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel for at besvare et opkald.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel for at besvare et opkald.
For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings→
meddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på
Opkaldsindstillinger → Konfigurér meddelelser ved afvist opkald.
Afvise opkald fra uønskede numre automatisk
→ Opkaldsindstillinger → Opkaldsafvisning → Afvis automatisk → Autoafvis
Tryk på
numre og tryk derefter på Liste over automatisk afviste. Tryk på Opret, indtast et nummer, tildel
en kategori, og tryk på Gem.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises
ubesvarede opkald.
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over
Banke på
Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde
et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.
Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på
indstillinger → Banke på.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere
Viderestilling
Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Viderestilling, og vælg
Tryk på
opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på Aktivér.
54
Kommunikation
Videoopkald
Foretage et videoopkald
Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på
et videoopkald.
for at foretage
Under et videoopkald
Du kan gøre følgende:
• Skift kamera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Afslut opkald: Afslut igangværende opkald.
• → Skjul mig: Skjul dit billede for den anden person.
• → Udgående billede: Vælg det billede, der vises for den anden person.
• → Tastatur: Åbn tastaturet.
• → Skift til høretelefoner: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• → Højttaler fra: Deaktivér højttalerfunktionen.
• → Animerede humørikoner: Føj animerede humørikoner til dit billede.
• → Temavisning: Føj dekorative ikoner til dit billede.
• → Aktivér tegnes.visn.: Skift til visningstilstanden tegneserie.
• → Dobbelt kamera: Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan
se dig og dine omgivelser.
Videoopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:
• Tag billede: Gem den anden persons billede.
• Optag video: Optag en video af billederne fra den anden person.
I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.
55
Kommunikation
Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:
• Skift kamera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Udgående billede: Vælg det billede, der vises for den anden person.
Skifte billeder
Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.
56
Kommunikation
Kontakter
Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser
m.m.
På applikationsskærmen trykkes på Kontakter.
Administrere kontakter
Oprette en kontakt
Tryk på
, og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
Redigere en kontakt
Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på
.
Slette en kontakt
Tryk på
→ Slet.
Indstille et hurtigopkaldsnummer
→ Indstilling for hurtigopkald, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt,
Tryk på
det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og
derefter trykke på Fjern.
57
Kommunikation
Søge efter kontakter
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en meddelelse.
• : Skriv en e-mail.
Visning af kontakter
Enheden viser som standard alle gemte kontakter.
Tryk på
→ Kontakter, der skal vises, og vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.
Flytning af kontakter
Flytning af kontakter til Google
Tryk på
→ Flet konti → Flet med Google.
Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med
i kontaktlisten.
Flytning af kontakter til Samsung
Tryk på
→ Flet konti → Flet med Samsung.
Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med
58
i kontaktlisten.
Kommunikation
Importere og eksportere kontakter
Importere kontakter
→ Importér/Eksportér → Importér fra SIM-kort, Importér fra SD-kort eller
Tryk på
Importér fra USB-lager.
Eksportere kontakter
→ Importér/Eksportér → Eksportér til SIM-kort, Eksportér til SD-kort eller
Tryk på
Eksportér til USB-lager.
Dele kontakter
→ Importér/Eksportér → Del visitkort via, vælg kontakter, tryk på Udført, og vælg
Tryk på
derefter en delingsmetode.
Favoritkontakter
Tryk på
, og gør derefter et af følgende:
• Søg: Søg efter kontakter.
• Føj til favoritter: Føj kontakter til favoritter.
• Fjern fra favoritter: Fjern kontakter fra favoritter.
• Gittervisning / Listevisning: Se kontakter i gitter- eller listeform.
• Hjælp: Åbn hjælpen om brug af kontakter.
59
Kommunikation
Kontaktgrupper
Føje kontakter til en gruppe
. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på Udført.
Vælg en gruppe, og tryk på
Administrere grupper
Tryk på
, og gør derefter et af følgende:
• Opret: Opret en ny gruppe.
• Søg: Søg efter kontakter.
• Skift rækkefølge: Tryk og hold nede på
på Udført.
ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk
• Slet grupper: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk på Slet. Standardgrupper kan ikke
slettes.
• Hjælp: Åbn hjælpen om brug af kontakter.
Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer
Vælg en gruppe, tryk på
derefter på Udført.
→ Send meddelelse eller Send e-mail, vælg medlemmer, og tryk
Visitkort
Opret et visitkort, og send det til andre.
Tryk på Konfigurér profil, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og
postadresse, og tryk derefter på Gem. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du
konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i MIG og redigere det ved at trykke på .
Tryk på
→ Del visitkort via, og vælg derefter en delingsmetode.
60
Kommunikation
Meddelelser
Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).
På applikationsskærmen trykkes på Meddelelser.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er
uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
Sende meddelelser
Tryk på
, tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på
.
Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:
• Indtast et telefonnummer.
• Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på Udført.
Brug følgende metoder til at oprette en mms:
• Tryk på
• Tryk på
, og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder m.v.
→ Tilføj emne for at indtaste et emne.
Sende planlagte meddelelser
→ Planlægning. Angiv et klokkeslæt og en
Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på
dato, og tryk på OK. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Oversætte og sende meddelelser
→
For at bruge oversættelsesfunktionen når du skriver en meddelelse, skal du trykke på
Oversæt, trække kontakten Oversæt til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på OK.
Tryk på for at oversætte meddelelsen, og tryk derefter på Udført. Den oversatte meddelelse
erstatter meddelelsen fra kildesproget.
61
Kommunikation
Få vist indgående meddelelser
Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.
Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.
Aflytte en telefonsvarermeddelelse
Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.
E-mail
Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.
På applikationsskærmen trykkes på E-mail.
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på Næste for en privat e-mailkonto, såsom
Google Mail, eller tryk på Manuel ops. for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne
på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→ Indstillinger → Tilføj konto.
Sende meddelelser
Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på
modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på
nederst på skærmen. Indtast
.
Tryk på
for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.
Tryk på
for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
Tryk på for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i
meddelelsen.
62
Kommunikation
Sende planlagte meddelelser
→ Planlæg afsendelse. Markér Planlæg
Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på
afsendelse, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på Udført. Enheden sender meddelelsen den
angivne dato på det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Læse meddelelser
Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på
meddelelser manuelt.
, hvis du vil hente nye
Tryk på en meddelelse for at læse den.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten.
Markér meddelelsen som en
påmindelse.
Åbn vedhæftede filer.
Videresend meddelelsen.
Slet meddelelsen.
Svar alle modtagere.
Gå til forrige eller næste
meddelelse.
Besvar meddelelsen.
Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på Gem for at gemme
den.
63
Kommunikation
Google Mail
Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.
På applikationsskærmen trykkes på Google Mail.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
Sende meddelelser
Tryk på
i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på
Tryk på
→ Vedhæft billede for at vedhæfte billeder.
Tryk på
→ Vedhæft video for at vedhæfte videoer.
Tryk på
→ Tilføj Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.
Tryk på
→ Gem kladde for at gemme meddelelsen til senere levering.
Tryk på
→ Kassér for at starte forfra.
.
Læse meddelelser
Markér meddelelsen som en
påmindelse.
Besvar denne meddelelse.
Send svar til alle modtagere, eller
videresend denne meddelelse til
andre.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten.
Se vedhæftet fil.
Behold denne meddelelse
i arkivet.
Markér meddelelsen som ulæst.
Slet denne meddelelse.
Føj en etiket til denne meddelelse.
64
Kommunikation
Etiketter
Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes,
vises meddelelser med etiketten Indbakke.
Tryk på
at få vist meddelelser med andre etiketter.
Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på
vælge den etiket, der skal tildeles.
, og derefter
Hangouts
Brug denne applikation til at chatte med andre.
På applikationsskærmen trykkes på Hangouts.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste
resultater, så du kan komme i gang med at chatte.
Google+
Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.
På applikationsskærmen trykkes på Google+.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Alle for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.
Tryk på
for at bruge andre sociale netværksfunktioner.
65
Kommunikation
Messenger
Brug denne applikation til at chatte med andre via chattjenesten Google+.
På applikationsskærmen trykkes på Messenger.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter
på .
ChatON
Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsungkonto for at kunne bruge denne applikation.
På applikationsskærmen trykkes på ChatON.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller
vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på Kontaktsynk. for at synkronisere
kontakter fra enheden manuelt.
Tryk på Chats → Start samtale, og vælg en ven for at begynde at chatte.
For at skifte til stemme- eller videochat skal du trykke på
video.
→ ChatON voice eller ChatON
Videochat med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
66
Web og netværk
Internet
Brug denne applikation for at gå på internettet.
På applikationsskærmen trykkes på Internet.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på Gå.
Tryk på
for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.
Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du klikke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for
søgemaskinen ved siden af webadressen.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Nyt vindue.
Du kan gå til en anden webside ved at trykke på
vælge den.
, rulle op eller ned og trykke på siden for at
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet, tryk på
nøgleord.
→ , sig et nøgleord, og vælg derefter en af de foreslåede
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Bogmærker
Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på
→ Tilføj bogmærke.
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.
67
Web og netværk
Historik
→ Oversigt for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan
Tryk på
→ Ryd historik.
rydde historikken ved at trykke på
Gemte sider
Tryk på
→ Gemte sider for at få vist gemte websider.
Links
Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.
Tryk på Downloads for at se gemte links. (s. 113)
Dele websider
Tryk på
→ Del via for at dele en websideadresse med andre.
Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og
efterfølgende trykke på Del.
Chrome
Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.
På applikationsskærmen trykkes på Chrome.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Ny fane.
Tryk på
→ en webside, for at besøge en anden webside.
68
Web og netværk
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.
Synkronisere med andre enheder
Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er
logget på med den samme Google-konto.
Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på
webside, du vil besøge.
Tryk på
→ Andre enheder. Vælg en
for at få vist bogmærker.
Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande.
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på Indstillinger → Forbindels.
→ Bluetooth, og derefter trække kontakten Bluetooth til højre.
69
Web og netværk
Parre med andre Bluetooth-enheder
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Forbindels. → Bluetooth → Søg for at få
vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den
automatisk genererede adgangskode på begge enheder.
Sende og modtage data
Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er Galleri. Åbn
Galleri, vælg et billede, tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne.
Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at
billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen Bluetooth. Hvis der modtages en
kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.
Screen Mirroring
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder,
som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning, alt afhængigt af
netværksforbindelsen.
• Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få
den optimale oplevelse.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Forbindels. → Screen Mirroring og derefter
trækkes kontakten Screen Mirroring til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr
skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke på enhedens
navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.
70
Web og netværk
Group Play
Brug denne applikation til at dele skærme med flere enheder. Opret eller slut dig til en gruppeafspilningssession, og del billeder, dokumenter eller musik.
På applikationsskærmen trykkes på Group Play.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Når du bruger denne applikation, kan du ikke benytte internettet.
Oprette en gruppe til Group Play
Tryk på Opret gruppe, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:
• Del musik: Vælg musikfiler, du vil dele. Du kan forbinde to eller flere enheder og bruge dem
til at opnå en surround sound-effekt.
• Del billeder: Vælg billeder, du vil dele.
• Del dokumenter: Vælg dokumenter, du vil dele.
• Spil spil og mere: Spil onlinespil med venner.
Tryk på
og skriv et notat eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
Tryk på
for at se alle delte billeder i mosaik-layout.
Tryk på
eller
Tryk på
for at se alle gruppedeltagere.
for at vælge flere billeder eller dokumenter.
Deltage i Group Play
• Tryk på Tilmeld gruppe, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og angiv
derefter adgangskoden for gruppen. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold,
der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.
• Aktivér NFC-funktionen. På startskærmen holdes bagsiden af din enhed op mod bagsiden
af en anden enhed, som er ved at åbne en session.
71
Web og netværk
NFC
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.
Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå
at beskadige NFC-antennen.
Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.
Du aktiverer NFC-funktionen ved på applikationsskærmen at trykke på Indstillinger →
Forbindels. → NFC. Træk herefter kontakten NFC til højre.
Læse oplysninger fra et NFC-tag
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne
fra tag'et vises.
Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
Sende data via Android Beam
Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå
NFC er aktiveret.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Forbindels. → NFC. Træk herefter kontakten
Android Beam til højre.
Vælg et element, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk
derefter på skærmen på din enhed.
72
Web og netværk
S Beam
Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.
Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde
ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af
ophavsretligt beskyttet materiale.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Forbindels. → S Beam. Træk herefter
kontakten S Beam til højre.
Vælg en fil, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på
skærmen på din enhed.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
73
Web og netværk
WatchON
Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og
film.
På applikationsskærmen trykkes på WatchON.
Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet
mod tv'et.
Forbinde til et tv
Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.
Vælg land og geografisk område. Tryk på → Konfigurér nu, og følg derefter instruktionerne på
skærmen for at registrere tv'et på enheden. Trinene varierer alt efter de valgte indstillinger.
Opret forbindelse til andre enheder ved at trykke på
enheder.
→ Indstillinger → Mit rum → Tilføj
Se tv
Vælg mellem tv-programmulighederne baseret på dit valg ved registrering af tv'et, eller vælg en
kategori øverst på skærmen. Vælg et tv-program, og tryk derefter på Se nu. Det valgte program
vises på det tilsluttede tv.
Tryk på , og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.
Indstilling af programpåmindelser
Tryk på tidspunktet nederst på skærmen, og vælg et tidspunkt for et tv-program, du vil se. Vælg
et program, tryk på Påmind., og indstil derefter et alarmtidspunkt for at blive påmindet om tvprogrammet.
74
Medie
Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik.
På applikationsskærmen trykkes på Musik.
• Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt og det afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
Afspille musik
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.
Justér lydstyrken.
Søg efter DLNA-aktiverede
enheder.
Angiv filen som din yndlingssang.
Aktivér tilstanden Blanding.
Skift gentagelsestilstand.
Skjul musikafspillerskærmen.
Åbn afspilningslisten.
Genstart den sang, der afspilles,
eller spring til den forrige sang.
Tryk og hold nede for at spole
tilbage.
Spring til næste sang. Tryk og hold
nede for at spole frem.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
75
Medie
For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på
lydstyrke.
→ Indstillinger → Smart-
Når Smart-lydstyrke aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens
lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå
høreskader.
→
Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på
Indstillinger → Adapt Sound → Til. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan
indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer
lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.
Indstille en sang som ringetone
Du kan angive den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på
Telefonringetone.
→ Vælg som →
Oprette afspilningslister
Sammensæt din egen afspilningsliste.
→ Opret afspilningsliste. Indtast en titel, og
Tryk på Afspilningslister og tryk derefter på
tryk på OK. Tryk på Tilføj musik, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på OK.
Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på
afspilningsliste.
→ Føj til
Afspille musik efter humør
Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har
→ Biblioteksopdatering.
tilføjet en ny sang, skal du trykke på Musiktorv →
Tryk på Musiktorv, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække
med fingeren.
Kamera
Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.
I Galleri kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 84)
På applikationsskærmen trykkes på Kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i
visse tilstande, der kræver høj opløsning.
76
Medie
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Tage billeder
Tage et billede
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er
fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på
for at tage et billede.
Få vist flere valg.
Skift til dobbelt
kamera-tilstand.
Angiver den aktive
optagelsestilstand.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Begynd at optage en
video.
Skift optagetilstand.
Åbn Galleri for at se
billeder og videoklip.
Vælg mellem
forskellige
tilgængelige effekter.
Fotograferingstilstand
Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.
Tryk på Tilstand, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.
• Auto: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste
billedoptagelsestilstand.
• Forskønnet ansigt: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Bedste foto: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
77
Medie
• Bedste ansigt: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for
at skabe det bedst mulige billede.
Tryk på
for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro
og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når Galleri åbnes, skal du trykke på den gule
ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt
en positur for hver enkelt person, skal du trykke på Gem for at flette billederne til et enkelt
billede og gemme det.
• Lyd & billede: Vælg denne for at tage et billede med lyd.
Tryk på
et billede.
for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget
Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
• Drama: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der
viser spor af bevægelsen.
Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder
under andre optagelsesforhold.
– – Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
– – Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
– – Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
– – Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
– – Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i
søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.
• Animeret foto: Brug denne indstilling til at oprette animerede billeder fra en video.
• Rig tone (HDR): Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedrede kontrastforhold.
• Viskelæder: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra genstande i bevægelse i
baggrunden.
Tryk på
for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra en
genstand i bevægelse. Tryk på Vis obj. i bevægelse for at gendanne det originale billede,
og tap derefter på det markerede område.
– – Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
– – Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
– – Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del,
genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
– – Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet
muligvis ikke alle bevægelserne.
78
Medie
• Panorama: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
Benyt disse tip for at få det bedste billede.
– – Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
– – Hold kameraets søger inden for guiderammen.
– – Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde,
såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
• Sport: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
• Nat: Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.
Panoramabilleder
Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.
Tryk på Tilstand → Panorama.
Tryk på
, og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager billedet automatisk endnu et billede i
panoramasekvens sekvens. Tryk på
for at stoppe optagelsen.
Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.
Optage videoer
Optage en video
Tryk på for at optage en video. Tryk på
stoppe optagelsen.
for at sætte optagelsen på pause. Tryk på
79
for at
Medie
Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:
• Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på
fokusere på midten af skærmen.
• Tryk på
for at
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
Optagelsestilstand
Tryk på
→
for at skifte optagelsestilstanden.
• Normal: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
• Mms-grænse: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via
mms.
• Slowmotion: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden
afspiller videoen i slowmotion.
• Hurtig bevægelse: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse.
Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder:
• Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome
ud.
Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en
videooptagelse.
80
Medie
Dobbelt kamera-tilstand
Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er
optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at
tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.
Tryk på
for at skifte til dobbelt kamera-tilstand. Tryk på
for at optage en video.
for at tage et billede, eller tryk på
Tryk for at ændre
størrelse eller
placering.
Vælg mellem
forskellige
tilgængelige stilarter.
• Du kan optage video i dobbeltkameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til
10 minutter i HD.
• Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
Dele billedet
Tryk på
→
, og vælg derefter en af følgende muligheder:
• Del billede: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct eller NFC.
• Del foto med ven: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet
med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
• ChatON-fotodeling: Send et billede til en anden enhed via ChatON.
• Ekstern søger: Indstil en enhed, så du kan fjernbetjene kameraet.
Fjernbetjening af kameraet
Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.
→ → Ekstern søger, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af
Tryk på
Wi-Fi Direct eller NFC. Tryk på
for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger
enheden som søger.
81
Medie
Konfigurere indstillinger for Kamera
→ for at konfigurere indstillinger for kamera. Følgende valg er ikke alle
Tryk på
tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt
af den anvendte tilstand.
• Fotostørrelse / Videostørrelse: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet.
Dette bruger dog også mere hukommelse.
• Burst-billede: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
• Ansigtsdetektering: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med
at tage billeder af dem.
• Måling: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et bestemt punkt.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Billedstabilisator / Videostabilisering: Aktivér eller deaktivér anti-ryst. Billedstabilisator
hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
• Auto-registrering af nat: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og
justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
• Gem som: Indstil enheden til at slette det originale billede ved optagelse af billeder i
kontrastforbedringstilstanden rig tone.
• GPS-tag: Føj et GPS-tag til billedet. Aktivér denne funktion, når du tager billeder, for at
oprette albums i Historiealbum.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at
undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
82
Medie
• Visning: Få en hurtig visning af de billeder, der er taget.
• Lydstyrketast: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller
zoomfunktionen.
• Selvudløser: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• Eksponeringsværdi: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets
sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Hjælpelinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Kameralys: Aktivér eller deaktivér kameralyset.
• Stemmestyring: Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
• Kontekstuelt filnavn: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Aktivér denne for at
bruge Markér ven i Galleri og Historiealbum.
For at bruge denne funktion skal du aktivere GPS-tag-indstillingen.
• Gem som spejlvendt: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige
billede.
• Lagring: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Nulstil: Nulstil kameraindstillingerne.
Genveje
Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.
Tryk på
→ Redigér hurtigindstillinger.
Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.
83
Medie
Galleri
Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.
På applikationsskærmen trykkes på Galleri.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, hvilket afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
Få vist billeder
Når du starter Galleri, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom E-mail,
gemmer et billede, oprettes mappen Download automatisk til billedet. På samme måde oprettes
mappen Screenshots automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.
Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.
Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:
• Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
• Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at
zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.
Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen
Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Min enhed → Bevægelser og gestik →
Bevægelse, kontakten Bevægelse trækkes til højre, og kontakten for hver funktion aktiveres.
Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for
funktionen.
84
Medie
Afspille videoklip
Videofiler vises med ikonet
i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på
.
Beskære segmenter i en video
Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det
ønskede slutsted, og gem derefter videoen.
Redigere billeder
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Foretrukne: Føj billedet til favoritlisten.
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Fotoramme: Brug til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede
gemmes i mappen Photo frame.
• Fotonotat: Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på
for at redigere notatet.
• Kopiér til udklipsholder: Kopiér til udklipsholder.
• Udskriv: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med
visse Samsung-printere.
• Omdøb: Giv filen et andet navn.
• Del foto med ven: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode
på billedet.
• Rotér mod venstre: Drej mod uret.
• Rotér mod højre: Drej med uret.
• Beskær: Tilpas størrelsen af den blå ramme, og gem billedet i den.
• Detektér tekst: Start Optisk læser for at uddrage tekst fra billedet.
• Scan efter enheder i nærheden: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
• Vælg som: Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Detaljer: Se detaljer om billedet.
• Indstillinger: Skift indstillingerne for Galleri.
85
Medie
Ændre billeder
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Rotér: Drej billedet.
• Beskær: Trim billedet.
• Farve: Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.
• Effekt: Anvend effekter på billedet.
• Stående: Korrigér for røde øjne, justér og ret farver i ansigter, eller gør baggrunden sløret.
• Mærkat: Sæt stickers på.
• Tegning: Tegn på billedet.
• Ramme: Anvend rammer på billedet.
Foretrukne billeder
Når du får vist et billede, kan du trykke på
→ Foretrukne for at føje billedet til favoritlisten.
Lave billedcollager
→ Vælg element i en mappe, vælg to til fire billeder ved at markere dem, og tryk
Tryk på
→ Opret collage. Vælg en stilart nederst på skærmen, og tryk derefter på .
derefter på
→ Tilføj billede for at tilføje billeder.
Tryk på
Tryk på
for at slette billeder.
Tryk på
for at ændre opdelingstype.
Slette billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
• Tryk på
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
, når du får vist et billede.
86
.
Medie
Dele billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
til andre.
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
for at sende dem
• Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale
netværkstjenester.
Indstille som baggrund
→ Vælg som, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller
Tryk på
tildele det til en kontakt.
Forsyne ansigter med koder
→ Indstillinger, og markér derefter Ansigts-kode. Der vises en gul ramme omkring
Tryk på
det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på Tilføj navn, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.
Når ansigtskoden vises på et billede, skal du trykke på koden og vælge blandt de tilgængelige
muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.
Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve,
ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
Brug af Markér ven
→ Indstillinger → Markér ven, og træk derefter kontakten Markér ven til højre for at
Tryk på
få vist en kontekst-tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.
Organisere i mapper
Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere
eller flytte filer fra én mappe til en anden.
Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på OK, og markér derefter
billeder eller videoer. Tryk på det ønskede billede/video, og hold nede, træk til den nye mappe,
og tryk derefter på Udført. Tryk på Kopiér for at kopiere eller på Flyt for at flytte.
87
Medie
Historiealbum
Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier
og organisere billederne pænt og automatisk.
På applikationsskærmen trykkes på Historiealbum.
Oprette historiealbum
Tryk på Opret album → Efter tag-informationer for at oprette albummet automatisk. Vælg
kriterier, og tryk derefter på Find billeder. Indtast en titel til albummet, vælg et tema, og tryk
derefter på Opret album.
Hvis du vil oprette det manuelt, skal du trykke på Opret album → Fra Galleri.
Oprette anbefalede album
Når du tager fotos på ét bestemt sted, sorterer enheden automatisk dine fotos i album på
baggrund af dine angivne kriterier og foreslår oprettelse af de nye albums.
→ Indstillinger → Hjemby, og vælg derefter en metode til genkendelse af din
Tryk på
placering. Vælg en albumtype, og angiv et minimumsantal af fotos.
Når du tager fotos, der imødekommer de kriterier, du angiver, foreslår enheden oprettelse af et
nyt album.
Tryk på Opret album → Fra forslag. Vælg et album, indtast en titel til albummet, vælg, og tryk
derefter på Opret album.
Enheden anbefaler oprettelse af historiealbums, når du overskrider det forudindstillede
antal fotos på en enkelt dag.
88
Medie
Få vist historiealbum
Vælg et historiealbum. Forsidebilledet vises på første side. Rul mod venstre eller højre for at se
billederne i historiealbummet.
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Tilføj indhold: Føj mere indhold til albummet.
• Fjern indhold: Slet indhold i albummet.
• Skift tema: Skift tema for sidens layout.
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i det aktuelle album.
• Del via: Send albummet til andre.
• Udskriv: Udskriv albummet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel
med visse Samsung-printere.
• Bestil fotobog: Bestil en trykt fotobog.
• Eksportér: Eksportér albummet til andre lagringssteder.
• Slet album: Fjern albummet.
Redigere billeder
Tryk på billedet af siden i et album.
Tryk på
for at tilføje en titel.
Tryk på
for at sende billedet til andre.
Tryk på
for at slette billedet.
Tryk på
for at anvende effekter på billedet.
Tryk på
→ Diasshow → Start diasshow for at starte et diasshow.
Tryk på
→ Inds. som oms. for at indstille et billede som forsidebillede til et album.
Tryk på
→ Rotér mod venstre for at dreje billedet mod uret.
Tryk på
→ Rotér mod højre for at dreje billedet med uret.
89
Medie
Videoklip
Brug denne applikation til at afspille videofiler.
På applikationsskærmen trykkes på Videoklip.
• Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver
gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du en
af dine tilgængelige lejemuligheder.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttede.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt og det afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
Afspille videoklip
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Søg efter
DLNA-aktiverede
enheder.
Justér lydstyrken.
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken.
Spring til næste
video. Tryk og hold
nede for at spole
frem.
Skift skærmforhold.
Reducér
videoskærmens
størrelse.
Genstart den aktuelle
video, eller spring til
den forrige video.
Tryk og hold nede for
at spole tilbage.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Slette videoer
Tryk på
→ Slet, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på Slet.
Dele videoklip
→ Del via, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på Klar, og vælg derefter en
Tryk på
delingsmetode.
90
Medie
Brug af pop op-videoafspiller
Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.
Købe videoklip
Tryk på Overfør → Gå til butik, og vælg derefter et videoklip.
YouTube
Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.
På applikationsskærmen trykkes på YouTube.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Se videoklip
Tryk på
, og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.
Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.
Føj videoen til
afspilningslisten.
Søg efter videoer.
Stop eller fortsæt
afspilningen.
Send URL-adressen
til andre.
Spring frem eller
tilbage ved at
trække i bjælken.
Skift videokvalitet.
91
,
Medie
Dele videoklip
Vælg det relevante videoklip, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Uploade videoklip
Vælg din konto, tryk på
på .
, vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter
Flipboard
Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.
På applikationsskærmen trykkes på Flipboard.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke
på Build Your Flipboard.
Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en
artikel.
Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:
• : Gå til den forrige side.
• : Angiv artiklen som Synes godt om på Facebook.
• : Se andres kommentarer til artiklen.
• : Føj artiklen til dit Flipboard-magasin.
• : Del artiklen med andre.
92
Applikations- og mediebutikker
Play Butik
Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på
enheden.
På applikationsskærmen trykkes på Play Butik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på Installer for at hente den. Hvis det er
en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
• Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
• Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på
applikationsskærmen trykke på Indstillinger → Mere → Sikkerhed → Ukendte
kilder.
Afinstallere applikationer
Afinstallér applikationer købt i Play Butik.
→ Mine apps, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede
Tryk på
applikationer, og tryk derefter på Afinstaller.
93
Applikations- og mediebutikker
Samsung Hub
Brug denne applikation til at købe og downloade multimedieindhold. Du kan også administrere
indholdet på enheden.
På applikationsskærmen trykkes på Samsung Hub.
Køb af multimedieindhold
Vælg en tjenestekategori, vælg medieindhold, og gennemfør derefter købet.
Administrere indhold på enheden
Vælg en tjenestekategori, rul mod venstre, og redigér derefter indhold på enheden.
Samsung Apps
Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan
finde flere oplysninger på www.samsungapps.com.
På applikationsskærmen trykkes på Samsung Apps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på KATEGORI for at vælge en kategori.
Søg efter en applikation ved at trykke på
i søgefeltet.
øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på Gratis for at hente den. Hvis det er en
betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
94
Applikations- og mediebutikker
Play Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Googleskytjenesten.
På applikationsskærmen trykkes på Play Musik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
95
Værktøjer
S Memo
Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.
På applikationsskærmen trykkes på S Memo.
Oprettelse af notater
Opret notater med avanceret indhold ved at tegne tegninger med fingeren eller indsætte
billeder eller stemmenotater.
Tryk på
for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på
af tastaturet.
for at indtaste tekst ved brug
Fortryd og gendan den seneste
handling.
Notér eller tegn et notat.
Indsæt et notat.
Slet notatet.
Lav og indsæt en
stemmeoptagelse.
Indsæt en multimediefil.
Føj endnu en side til det aktuelle
notat.
Skift til visningstilstand.
96
Værktøjer
Når du skriver et notat kan du trykke på
penfarve.
én gang til for at skifte pentype, stregtykkelse eller
Når du sletter det håndskrevne notat, skal du trykke på og derefter på
størrelsen på viskelæderet eller trykke på Slet alt for at slette notatet.
for at ændre
Gem den aktuelle indstilling som
en penprofil.
Skift pentype.
Skift linjetykkelsen.
Skift penfarven.
Få vist flere farver.
→ Skift baggrund.
Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på
Tryk på
→ Tilføj tag for at tilføje en kode.
Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse
Tryk på
for at indsætte multimediefiler. Tryk på
for at indsætte en stemmeoptagelse.
Gennemsyn af notater
Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.
Tryk på
→ Søgning for at søge efter et notat.
Tryk på
→ Slet for at slette notater.
Tryk på
→ Sortér efter for at sortere notaterne efter bl.a. dato, titel, tag eller andet.
97
Værktøjer
Tryk på
→ Listevisning for at ændre visningstilstand.
Tryk på
→ Importér for at oprette et notat ved at importere en fil.
Tryk på
→ Eksportér for at eksportere notater som et andet filformat.
Tryk på
→ Opret mappe for at oprette en mappe.
Tryk på
→ Skift rækkefølge for at ændre notaternes rækkefølge.
Tryk på
→ Flyt for at flytte notater til en anden mappe.
Tryk på
→ Kopiér for at kopiere notater.
Tryk på
→ Indstillinger for at ændre indstillinger for S Memo.
Tryk på
→ Hjælp for at få vist hjælp til S Memo.
Hvis du vil sikkerhedskopiere eller gendanne notater fra en lagerplacering, skal du trykke på
→ Sikkerhedskopiér og gendan.
Få vist et notat
Tryk på notatminiaturen for at åbne den.
Tryk på
→ Slet for at slette notater.
Tryk på
→ Del via for at sende notatet til andre.
Tryk på
→ Eksportér for at gemme notatet som en billed- eller PDF-fil.
Tryk på
→ Føj til favoritter for at tilføje notatet som din favoritliste.
Tryk på
→ Opret begivenhed for at gemme notatet som en hændelse.
→ Vælg som for at indstille notatet som en widget eller som en baggrund for
Tryk på
startskærmen.
→ Udskriv for at udskrive notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun
Tryk på
kompatibel med visse Samsung-printere.
Tryk på
for at redigere notatet.
Tryk på
for at afspille stemmeoptagelsen.
98
Værktøjer
S Planner
Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.
På applikationsskærmen trykkes på S Planner.
Oprette begivenheder eller opgaver
Tryk på
, og brug derefter en af følgende metoder:
• Tilføj begivenhed: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
• Tilføj opgave: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
• Tilføj notat: Opret et håndskrevet notat, der skal knyttes til datoen.
Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke
på den igen.
Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk
efterfølgende på Redigér begivenhedsinfo eller Redigér opgavedetaljer for at tilføje flere
detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den,
eller hvor den finder sted.
99
Værktøjer
Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet Placering,
tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede
på det viste kort.
Tilføj et notat fra S Memo. Tryk på Notater, og skriv derefter et nyt notat, eller vælg et af de
eksisterende notater.
Vedhæft et billede. Tryk på Billeder, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.
Vedhæfte notater til en dato
Tryk og hold nede på en dato for at markere den, hvorefter du får vist notatblokken.
Synkronisere med Google Calendar
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Konti → Google under Mine konti →
en Google-konto → Synkronisér Kalender. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på
→ Synkronisér på applikationsskærmen.
S Planner →
Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på
Skærm, markere Google-kontoen og derefter trykke på Udført.
100
→ Kalendere →
Værktøjer
Skifte kalendertype
Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af
skærmen. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingrene sammen. Før sammen for f.eks. at
skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til
månedskalender fra årskalender.
Søge efter begivenheder
Tryk på
→ Søgning, og indtast et nøgleord.
Tryk på I dag øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.
Slette begivenheder
Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på
→ Slet.
Dele begivenheder
Vælg en begivenhed, tryk på
→ Del via, og vælg derefter en delingsmetode.
Dropbox
Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når
du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre
computere, der har Dropbox installeret.
På applikationsskærmen trykkes på Dropbox.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Start for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen
for at fuldføre opsætningen.
Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera,
automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller
slette filer eller oprette albums, skal du trykke på og derefter vælge filer.
101
Værktøjer
For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på →
eller Other files. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.
→ Upload here → Photos or videos
Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på
åbne filer på favoritlisten.
for at
Sky-tjeneste
Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Konti → Sky-tjeneste.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Synkronisere med Samsung-konto
Tryk på Samsung-konto eller Synkroniseringsindstillinger for at synkronisere filer.
Sikkerhedskopiere eller gendanne data
Tryk på Sikkerhedskopi eller Gendan for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din
Samsung-konto.
Synkronisere med Dropbox
Tryk på Tilknyt Dropbox konto, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når du har logget på, skal du trykke på Allow, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer
med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.
102
Værktøjer
Ur
Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle
varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge uret som skrivebordsur.
På applikationsskærmen trykkes på Ur.
Slå denne alarm til eller fra.
Alarm
Indstille alarmer
Tryk på Opret alarm, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk
efterfølgende på Gem.
• Placeringsalarm: Indstil en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på det angivne
geografiske sted.
• Slumre: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Smart alarm: Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede
tidspunkt.
103
Værktøjer
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk
gentage alarmen efter et angivet tidsrum.
uden for den store cirkel for at
Slette alarmer
Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Oprette ure
Tryk på Tilføj by, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på Indstillinger for sommertid for at anvende
sommertid.
Slette ure
Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på Slet.
Stopur
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed. Tryk på Omgang for at tage mellemtider.
Tryk på Nulstil for at rydde gemte mellemtider.
Timer
Indstil varighed, og tryk på Start.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
Skrivebordsur
Tryk på
for at se uret på fuld skærm.
104
Værktøjer
Lommeregner
Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.
På applikationsskærmen trykkes på Lommeregner.
Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis Skærm→ Videnskabelig lommeregner.
rotation er deaktiveret, skal du trykke på
Tryk på
for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.
Du kan rydde historikken ved at trykke på
Tryk på
→ Ryd historik.
→ Tekststørrelse for at ændre tekststørrelse for historikken.
S Health
Brug denne applikation til overvågning af dit helbred.
På applikationsskærmen trykkes på S Health.
Indstille profil
Tryk på Næste, læs og acceptér vilkårene, og tryk derefter på Næste. Indtast dine fysiske data,
og tryk derefter på Start.
Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor
mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle
aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.
Tjekke dine helbredsoplysninger
Du kan få vist oplysningerne på skærmen med helbredsoversigten. Tryk på , og vælg derefter
en af følgende muligheder for at få vist detaljer:
• Kalorier forbrændt: Se, hvor mange kalorier du har forbrændt.
• Kalorieindtag: Se, hvor mange kalorier du har indtaget.
105
Værktøjer
Få vist anbefalet lufttemperatur og luftfugtighed
Tryk på → Komfortinterval for at få vist det ideelle temperatur- og fugtighedsmiljø, som
enheden anbefaler.
• Mål temperaturen og luftfugtigheden i et stabilt indendørsmiljø.
• Temperatur og luftfugtighed kan variere afhængigt af det omgivende miljø,
enhedstemperatur eller din fysiske kontakt med enheden.
• Målinger kan tage nogen tid, hvis der opstår pludselige ændringer i temperatur
eller luftfugtighed.
• Brug et termohygrometer for at opnå nøjagtige målinger.
Administrere kalorier
Tryk på → Gangmakker for at tælle dine skridt, eller tryk på Træningsmakker, og indtast din
træningshistorik. Du kan få vist de forbrændte kalorier. For at få vist træningshistorikken på en
graf skal du trykke på ikonet nederst til højre.
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens gangmakkerens skridtberegner
overvåger dine skridt, hvorefter skridttællingen vises.
• Hvis du benytter gangmakkeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
Tryk på → Kostdagbog, og angiv, hvad du har spist. Du kan få vist dit kalorieindtag. For at få
vist kaloriehistorikken på en graf skal du trykke på ikonet nederst til højre.
Administrere helbredsstatistik
Tryk på
→ Vægt, og indtast værdien.
Du kan få vist den aktuelle statistik. For at få vist statistikhistorik for en graf, skal du trykke på
ikonet nederst til højre.
106
Værktøjer
Konfigurere indstillinger for S Health
Tryk på
→ Indstillinger, og vælg derefter en af følgende muligheder:
• Redigér profil: Tilpas dine fysiske data.
• Sikkerhed: Angiv en PIN-kode til låsning eller oplåsning af S Health.
• Enhedsindstillinger: Indstil valg for enheden.
• Lås tidszone: Indstil for at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du rejser
igennem tidszoner.
• Vælg tidszone: Angiv tidszone.
• Genv. til forbr. kalorier: Angiv en menu, der skal flyttes, når du trykke på Kalorier forbrændt
på skærmen med sundhedsoversigten.
• Kompatible produkter: Få vist og administrér enhedstilslutninger.
• Nulstille data: Nulstil S Health-data.
• Kontrollér for opdateringer: Se den nyeste version af S Health.
• Vilkår for anv.: Få vist vilkår og betingelser, herunder tilbageholdelse af personlige
oplysninger og databevaringspolitik.
• Om S Health: Se oplysninger om brug af S Health.
S-oversætter
Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.
På applikationsskærmen trykkes på S-oversætter.
Bruge S Translator
Angiv kilde- og målsprog, indtast tekst i tekstfeltet, og tryk derefter på
Hvis du vil føje et sprog til din favoritliste, skal du trykke på
Hvis du vil sende et sprogpar til andre, skal du trykke på
107
.
.
.
Værktøjer
Starte en samtale med hjælp fra oversætteren
Tryk på knappen nederst på skærmen for at kommunikere med en anden person via
taleoversættelse.
Tryk på Speak ud for dit sprog, og tal ind i mikrofonen. Enheden oversætter, hvad du siger.
Tryk på
i feltet med målsproget for at få enheden til at læse oversættelsen højt.
Tryk derefter på Speak ud for sproget for den person, du taler med, og lad personen svare på
sit eget sprog. Enheden oversætter, hvad personen siger. Tryk på
i feltet med kildesproget
for at få enheden til at læse det højt for dig.
Diktafon
Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.
På applikationsskærmen trykkes på Diktafon.
Optage stemmenotater
Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på
sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.
for at
Redigér optagekvaliteten.
Forløbet optagelsestid
Start optagelse.
Vis listen over stemmenotater.
108
Værktøjer
Afspille stemmenotater
Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
• : Beskær stemmenotatet.
• : Justér afspilningshastigheden.
• : Sæt afspilningen på pause.
• /
• : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
/
: Spring til forrige eller næste stemmenotat.
Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på
delingsmetode.
→ Del via og derefter vælge en
Administrere stemmenotater
På listen over stemmenotater skal du trykke på
og vælge et af følgende:
• Del via: Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
• Slet: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
• Indstillinger: Tilpas indstillinger for diktafon.
• Afslut: Luk diktafonen.
Gemme filer med kontekstuelle koder
Tryk på
→ Indstillinger → Kontekstuelt filnavn → Til på listen over stemmenotater.
S Voice
Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat m.v. ved
hjælp af stemmekommandoer.
På applikationsskærmen trykkes på S Voice. Alternativt kan der trykkes på startskærmknappen
to gange.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
109
Værktøjer
Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå dialekter.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Køretilstand
I køretilstand vil enheden læse indholdet højt, når du får indgående opkald, meddelelser
og notifikationer, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil.
Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.
For at aktivere køretilstanden skal du sige "Driving mode on" eller trykke på
mode on.
→ Set driving
Deaktivér køretilstand, når den ikke er i brug, for at forhindre at enheden læser indhold
→ Set driving mode off.
højt. Hvis du vil deaktivere køretilstand, skal du trykke på
110
Værktøjer
Google
Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens
applikationer og i disses indhold.
På applikationsskærmen trykkes på Google.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge på enheden
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på
og sige et nøgleord.
Søgeområde
→ Indstillinger →
Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på
Telefonsøgning og herefter markere de elementer, der skal søges efter.
Google Nu
Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om
offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.
Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for
→ Indstillinger → Google Nu.
Google Nu ved at trykke på
111
Værktøjer
Stemmesøgning
Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.
På applikationsskærmen trykkes på Stemmesøgning.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Sig et nøgleord eller en sætning, når Tal nu vises på skærmen.
Mine filer
Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder,
videoer, sange og lydklip.
På applikationsskærmen trykkes på Mine filer.
Få vist filer
Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på
for at vende tilbage til rodmappen.
Tryk på
for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på
i en mappe, og vælg derefter et af følgende:
• Vælg alle: Vælg alle filer eller mapper for at udføre en handling for dem alle samtidig.
• Opret mappe: Opret en mappe.
• Søgning: Søg efter filer eller mapper.
• Vis efter: Skift visningstilstand.
• Sortér efter: Sortér filer eller mapper.
• Indstillinger: Skift indstillinger for filhåndtering.
112
Værktøjer
Føje genveje til mapper
→ Tilføj genvej, indtast et
Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på
navn på en genvej, vælg en mappe, og tryk derefter på Angiv her.
Downloads
Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.
På applikationsskærmen trykkes på Downloads.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en fil for at åbne den med en en af følgende muligheder:
Tryk på Sortér efter størrelse for at sortere filer efter størrelse.
Tryk på Sortér efter dato for at sortere filer efter dato.
TripAdvisor
Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også
reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.
På applikationsskærmen trykkes på TripAdvisor.
113
Rejse og lokal
Maps
Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.
På applikationsskærmen trykkes på Maps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge efter steder
Tryk på , angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede
oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .
Når placeringen er fundet, skal du trykke på
og bruge en af følgende funktioner:
• Ryd kort: Slet kortet.
• Gør tilgængelig offline: Gem kortet over et bestemt område, så du kan se det offline.
• Rute: Få rutevejledninger til placeringen.
• Lag: Aktivér flere lag, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.
• Indstillinger: Skift indstillingerne for kort.
• Hjælp: Se oplysninger om brug af kortet.
Tryk på
for at få vist din aktuelle placering.
114
Rejse og lokal
Få rutevejledninger til en destination
1 Tryk på
2 Tryk på
.
, og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:
• Aktuel placering: Brug aktuel placering som startplacering.
• Kontaktpersoner: Vælg fra kontaktlisten.
• Punkt på kortet: Udpeg ved at trykke på kortet.
• Mine steder: Vælg fra listen over foretrukne steder.
3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel i bil, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på
HENT RUTEVEJLEDNING.
4 Vælg en af de viste ruter, og tryk på KORTVISN. for at få vist detaljer.
Lokal
Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.
På applikationsskærmen trykkes på Lokal.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.
• Kort: Udpeg stedet på kortet.
• Rute: Søg efter en rute til stedet.
• Ring op: Ring til stedets telefonnummer.
Du kan tilføje en stedkategori ved at trykke på
indtaste et nøgleord i tekstfeltet.
→ Tilføj søgning på kategorilisten og derefter
115
Rejse og lokal
Navigation
Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.
På applikationsskærmen trykkes på Navigation.
• Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige
fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens
tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle
sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du kan angive destinationen ved hjælp af forskellige metoder som f.eks. indtaling eller
indtastning af destinationsadressen. Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på
skærmen for at navigere til destinationen.
116
Indstillinger
Om indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje
konti.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger.
Forbindels.
Wi-Fi
Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Tryk på
for at bruge valgmuligheder.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS tryk-knap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
• Hjælp: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.
Indstille politik for Wi-Fi-dvale
På indstillingsskærmen trykkes på Wi-Fi →
→ Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til
Altid for at undgå gebyrer for dataforbrug.
117
Indstillinger
Indstille netværksbesked
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
→ Avanceret, og herefter markeres
På indstillingsskærmen trykkes på Wi-Fi →
Netværksbesked for at aktivere denne funktion.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
På indstillingsskærmen trykkes på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Timeout for synlighed: Indstil, hvor længe enheden er synlig.
• Modtagne filer: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
• Hjælp: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
• Databrugscyklus: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.
118
Indstillinger
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden,
når der bruges et mobilt netværk.
• Synkronisér data automatisk: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af
applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under
Indstillinger → Konti.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i
baggrunden, bruger dem.
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
• Dataroaming: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer,
eller når dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
• Adgangspunktsnavne: Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.
Internetd. og bærbart hotspot
• Bærbart Wi-Fi-hotspot: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges
enheden som et trådløst modem for computeren.
119
Indstillinger
• Bluetooth-deling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
• Hjælp: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.
VPN
Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).
NFC
• NFC: Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
• Android Beam: Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og
kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
• NFC-betaling: Indstil standardbetalingsmetoden.
S Beam
Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til
enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
Enheder i nærheden
• Fildeling: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-aktiverede enheder får adgang
til mediefiler på enheden.
• Delt indhold: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
• Liste over tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Liste over ikke-tilladte enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din
enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
• Upload fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.
Screen Mirroring
Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
Kies via Wi-Fi
Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.
120
Indstillinger
Min enhed
Låseskærm
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
• Skærmlås: Aktivér skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den
valgte skærmlåsfunktion.
• Flere widgets: Indstil enheden til at vise widgets på den låste skærm.
• Widgets for låst skærm:
– – Favoritprogrammer eller Kamera: Indstil enheden til at vise genveje for hver applikation
eller starte kameraapplikationen automatisk, når du stryger panelerne til venstre på den
låste skærm.
– – Ur eller pers. meddelelse: Indstil enheden til at vise uret eller den personlige besked på
den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.
For et ur:
– – Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
– – Urstørrelse: Skift størrelse på uret.
– – Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
– – Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
For en personlig besked:
– – Redigér personlig meddelelse: Tilpas den personlige besked.
• Genveje: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
• Vågn op med låst skærm: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når
skærmen er låst.
• Indstil vækkekommando: Indstil en vækkekommando for at starte S Voice eller udføre en
bestemt funktion.
121
Indstillinger
Skærm
Skift indstillinger for skærmen.
• Baggrund:
– – Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
– – Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
– – Start- og låseskærme: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
• Informationspanel: Tilpas emnerne, der ses i informationspanelet.
• Multi-vindue: Angiv brug af panelet multi-vindue.
• Skærmtilstand:
– – Optimér visning: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
– – Dynamisk: Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
– – Standard: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
– – Professionelt foto: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
– – Film: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt
lokale.
• Lysstyrke: Justér skærmens lysstyrke.
• Rotér skærm automatisk: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
• Skærm timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en
desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
• Typografi: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Varighed for lys i berøringstast: Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
122
Indstillinger
• Redigér efter optagelse af skærm: Indstil enheden til at redigere det kopierede
skærmbillede, når du har taget det.
• Justér skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
• Høj berøringsfølsomhed: Indstil enheden til at forøge følsomheden, således at du kan
bruge berøringsskærmen med handsker på.
Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse
kommandoer muligvis ikke registreret.
LED-indikator
• Oplader: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
• Lavt batteriniveau: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er
lavt.
• Beskeder: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald,
meddelelser eller beskeder.
• Stemmenotat: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager
stemmenotater.
Lyd
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
• Lydstyrke: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Vibrationsintensitet: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
• Ringetoner: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
• Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Standard varselslyd: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående meddelelser
og ubesvarede opkald.
• Vibrér ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en
funktion på den berøringsfølsomme skærm.
123
Indstillinger
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme
skærm, eller låser den op.
• Tilbagemelding ved berøring: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
• Adapt Sound: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til
musik.
Startskærmtilstand
Vælg en startskærmtilstand (standard eller nem).
Opkald
Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.
• Opkaldsafvisning: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til
listen med afviste.
• Konfigurér meddelelser ved afvist opkald: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes,
når du afviser et opkald.
• Besvare/afslutte opkald:
– – Startskærmtasten besvarer opkald: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald,
når du trykker på startskærmknappen.
– – Stemmestyring: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug
af stemmekommandoer.
– – Tænd/sluk-tast afsl. opk.: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på
tænd/sluk-knappen.
• Sluk for skærm under samtale: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et
opkald.
• Ringesignal:
– – Svarvibrator: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
– – Vibr. ved opk.afsl.: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
– – Forbindelsestone: Aktivér eller deaktivér klartonen.
– – Minutsignal: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
– – Tone ved afslutning af opkald: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
– – Varsler under samtaler: Indstil enheden til at afgive varsler under et opkald.
124
Indstillinger
• Opkaldstilbehør:
– – Automatisk svar: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven
periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
– – Automatisk svartimer: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
– – Bet. for udgående opkald: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med
Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
– – Udgående opkaldstype: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge
Bluetooth-høretelefoner.
• Yderligere indstillinger:
– – Vis mit nummer: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
– – Viderestilling: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
– – Automatisk områdekode: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (områdeeller landekode) før et telefonnummer.
– – Opkaldsspærring: Blokér indgående eller udgående opkald.
– – Banke på: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
– – Automatisk genopkald: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik
forbindelse, eller som blev afbrudt.
– – FDN: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på
FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
• Ringetoner og tastaturtoner:
– – Ringetoner: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
– – Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
– – Vibrér ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
– – Tastaturtoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Personliggør lyd for opkald: Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
• Støjreducering: Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan
høre dig.
• Forøg lydstyrke i lomme: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i
et tætlukket rum, som f.eks. en taske eller en lomme.
125
Indstillinger
• Billede ved videoopkald: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
• Brug funktioner for ubesvarede opkald: Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald,
når et videoopkald ikke får forbindelse.
• Telefonsvarertjeneste: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
• Indstil. for tlf.svarer: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer
hos tjenesteudbyderen.
• Lyd: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye telefonbeskeder.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
• Konti: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
• Brug internetopkald: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller
udelukkende for IP-opkald.
Blokeringstilstand
Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra
bestemte kontakter i blokeringstilstand.
Køretilstand
Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke
applikationer der skal bruges i køretilstand.
Sikkerhedsassistance
Indstil enheden til at sende en meddelelse til modtagere i en nødsituation. Tryk på og hold
lydstyrke op-/ned-knappen inde i 3 sekunder for at sende meddelelsen.
• Redigér nødhjælpsmeddelelse: Redigér den meddelelse, der sendes, når du befinder dig i
en nødsituation.
• Send nødstilfældebilleder: Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne
sammen med meddelelsen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Meddelelsesinterval: Indstil det interval, som afsendelsen af meddelelsen skal gentages
med.
• Nødhjælpskontakter: Vælg eller redigér modtagerne af meddelelsen.
126
Indstillinger
Strømsparetilstand
Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.
• CPU-strømbesparelse: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse
systemressourcer.
• Skærmstrømbesparelse: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
• Deaktivér feedback ved berøring: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på
tasterne.
• Lær om tilstanden Strømbesparelse: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere
batteriforbruget.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
• Dock-lyd: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttes til eller fjernes fra en
desktop-dockingstation.
• Tilstand for lydoutput: Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er
tilsluttet en desktop-dockingstation.
• Visning af hjemmeskærm: Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er
tilsluttet en desktop-dockingstation.
• Lås op automatisk: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
Tilgængelighed
Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer.
Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.
• Rotér skærm automatisk: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer
enheden.
• Skærm timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp
af TalkBack.
127
Indstillinger
• Besvare/afslutte opkald:
– – Startskærmtasten besvarer opkald: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald,
når du trykker på startskærmknappen.
– – Besvar opkald ved at tappe: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når der
trykkes på knappen Acceptér opkald.
– – Stemmestyring: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug
af stemmekommandoer.
– – Tænd/sluk-tast afsl. opk.: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på
tænd/sluk-knappen.
• Vis genvej: Føj en genvej til Tilgængelighed på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du
trykker og holder tænd/sluk-knappen inde.
• Adm. tilgængelighed: Eksportér eller importér indstillingerne for tilgængelighed for at dele
dem med andre enheder.
• TalkBack: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Forstørrelse: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
• Negative farver: Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
• Farvejustering: Justér farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er
farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/
sluk-knappen og holder den inde og derefter trykker og holder på skærmen med to fingre.
• Tekst-til-tale-muligheder:
– – Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
– – Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
– – Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Optimér webtilgængelighed: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre
webindholdet mere tilgængeligt.
• Lydbalance: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
• Monolyd: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
• Deaktivér alle lyde: Slå alle enhedens lyde fra.
128
Indstillinger
• Flash-besked: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye
meddelelser eller notifikationer.
• Assistentmenu: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig
med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på
informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
• Tryk og hold-forsinkelse: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
• Interaktionkontrol: Indstil et område på skærmen, som ikke skal reagere på berøring.
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Sprog
Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på
.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Download talegenkendelse offline: Download og installér sprogdata til offline
stemmeinput.
129
Indstillinger
Samsung tastatur
Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på
.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Alfabeter: Skift tastaturlayout.
• Tal og symboler: Skift tastaturlayout.
• Indtastningssprog: Vælg sprog for indtastning af tekst.
• Ordbog: Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til
ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Kontinuerligt input: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
• Markørkontrol: Aktivér eller deaktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan
flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
• Håndskrift: Tilpas indstillingerne for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestid, pentykkelse
eller penfarve.
• Avanceret:
– – Automatiske store bogstaver: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første
bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum,
spørgsmålstegn eller udråbstegn.
– – Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum
mellem ord.
– – Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker
på mellemrumstasten.
– – Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
– – Vibrér ved tryk på tast: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
– – Lyd ved tryk på tast: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Hjælp: Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
130
Indstillinger
Stemmegenkendelse
Vælg et program til stemmegenkendelse.
Denne funktion vises, når du har brugt et talegenkendelsesprogram.
Stemmesøgning
Brug følgende indstillinger til Samsung-stemmegenkendelse:
• Language: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Open via the home key: Indstil enheden til at starte S Voice, når du trykker to gange på
startskærmknappen.
• Use location data: Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
• Hide offensive words: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
• Help: Åbner hjælpeoplysninger for S Voice.
• About: Se oplysninger om version.
• Auto-start speaker: Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der
foretages opkald ved hjælp af S Voice.
• Show body of message: Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse, der modtages
i køretilstand.
• Wake up command: Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en
vækkekommando, mens du bruger S Voice.
• Wake up in lock screen: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen
er låst.
131
Indstillinger
• Set wake-up command: Indstil en vækkekommando for at starte S Voice eller udføre en
bestemt funktion.
• Check missed events: Indstil enheden til at tjekke ubesvarede opkald, meddelelser eller
begivenheder, når du starter S Voice ved at trykke på knappen til høretelefonen.
• Home address: Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med
stemmekommandofunktionen.
• Log in to Facebook: Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook
med S Voice.
• Log in to Twitter: Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med
S Voice.
Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:
• Sprog: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Taleoutput: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
• Bloker krænkende ord: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
• Download talegenkendelse offline: Download og installér sprogdata til offline
stemmeinput.
• Bluetooth-headset: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetoothhovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.
Tekst-til-tale-muligheder
• Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
Markørhastighed
Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
132
Indstillinger
Bevægelser og gestik
Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse
på enheden.
• Luft-håndbevægelse:
– – Lær om sensor og ikon: Se oplysninger om luft-håndbevægelsessensoren og den
indikator, der vises, når du bruger funktionen for luft-håndbevægelse.
– – Hurtigt glimt: Når skærmen er slukket, kan du bevæge hånden over sensoren for at
få vist beskeder, mistede opkald, nye meddelelser, tid og dato, status for din enhed og
andet.
– – Luft-hop: Mens du får vist e-mails eller websider, kan du bevæge hånden op eller ned
forbi sensoren for at rulle siden op eller ned.
– – Luft-gennemse: Bevæg hånden til venstre eller til højre forbi sensoren for at gennemse
billeder, websider, sange eller notater.
– – Luft-flyt: Tryk og hold nede på et ikon med den ene hånd, og derefter bevæg den anden
hånd mod venstre eller højre forbi sensoren for at flytte ikonet til en anden placering.
– – Luft-modtagelse af opkald: Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd mod
venstre og derefter mod højre foran sensoren for at besvare opkaldet.
• Bevægelse:
– – Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager
enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller
kontaktdetaljer.
– – Smart alarm: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
– – Zoom: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller
gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og
herefter vipper enheden frem og tilbage.
– – Gennemse et billede: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge
enheden i en vilkårlig retning, når der zoomes ind på billedet.
– – Lydløs/pause: Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik lydløse,
når du placerer enheden med forsiden nedad.
133
Indstillinger
• Håndfladebevægelse:
– – Optag skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører
håndfladen hen over skærmen mod venstre eller højre.
– – Lydløs/pause: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører
skærmen med håndfladen.
• Gyroskopkalibrering: Kalibrér gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.
• Placér enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan
mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes.
• Kalibrér gyroskopet, når du oplever bevægelse eller utilsigtede bevægelser ved brug
af hældnings- eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil.
Smart-skærm
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du
ser på skærmen.
• Smart-rotation: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
• Smart-pause: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra
skærmen.
• Smart-rul:
– – Rul efter: Vælg en metode, der skal bruges til at rulle skærmen op eller ned.
– – Hastighed: Justér hastigheden for rulning med skærmen.
– – Visning af visuel tilbagemelding: Indstil enheden til at vise et signalikon, når enheden
genkender din handling.
Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i skarpt lys, under mørke forhold, eller når
enheden bevæges eller rystes.
134
Indstillinger
Luft-visning
Se en forhåndsvisning af indhold eller oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element
med fingeren.
• Informationseksempel: Få vist oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element
med fingeren.
• Eksempel på fremskridt: Under musik- eller videoafspilning kan du gennemse en scene
eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med fingeren.
• Eksempel på hurtigopkald: Se kontaktoplysningerne for hurtigopkaldsnumre i et pop opvindue ved at pege på hurtigopkaldsnummeret med din finger.
• Forst.glas for webside: Mens du browser på internettet, kan du forstørre indholdet ved at
pege på skærmen.
• Lyd og feedback ved berøring: Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på
elementer med fingeren.
Stemmestyring
Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge, hvilke
funktioner der skal styres med stemmekommandoer.
Hvis Vibrér ved opkald er aktiveret, kan enheden ikke genkende stemmekommandoer
under et indgående opkald.
Konti
Tilføj konto
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox
sky-lageret.
135
Indstillinger
Sikkerhedskopiere og nulstille
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
• Sikkerhedskop. mine data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata,
når applikationer geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Mere
Tilpas indstillingerne for placeringstjenester, sikkerhed og andre indstillinger.
Placeringstjenester
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Få adgang til min placering: Indstil enheden til at tillade, at applikationer bruger
oplysninger om din aktuelle placering.
• Brug GPS-satellitter: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle
placering.
• Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og
bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller mobile netværk.
• Mine steder: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-,
Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
136
Indstillinger
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
• Kryptér enhed: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden.
Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Kryptér eksternt SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via
internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din
Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
– – Kontoregistrering: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
– – Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og
bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller mobile netværk.
• Tyverisporing: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, som hjælper med at
lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
• Find min mobil-hjemmeside: Åbn webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com).
Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode,
før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
137
Indstillinger
• Gør adgangskoder synlige: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster
dem.
• Enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden.
Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde.
Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
• Bekræft programmer: Vælg denne indstilling for at give Google tilladelse til at kontrollere
applikationen for skadelige egenskaber, før den installeres.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige applikationer.
• Installér fra enhedslager: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden,
og nulstil adgangskoden.
Programmanager
Få vist og administrér applikationerne på enheden.
Batteri
Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et
hukommelseskort.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af
hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer
enheden.
138
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner.
• Indstil dato: Angiv dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket,
når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Vælg din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
Om enheden
Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.
Google Indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres
af Google.
På applikationsskærmen trykkes på Google Indstillinger.
139
Valgfrie applikationer
Følgende applikationer skal downloades, før du kan bruge dem.
• Optisk læser
• Samsung Link
For at downloade en applikation skal du gå til startskærmen eller applikationsskærmen,
trykke på applikationsikonet og følge vejledningen på skærmen.
Nogle af de viste applikationer kan være indlæst i forvejen, alt afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
140
Fejlsøgning
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret, hvilket som regel skyldes, at du har indtastet
en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet
Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve
følgende:
• Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan
forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom
skærm.
• Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du indlevere enheden til
et af Samsungs servicecentre.
141
Fejlsøgning
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller
nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på tænd/slukknappen og holde den inde i over 7 sekunder. Enheden genstarter automatisk.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger → Konti → Sikkerhedskopiere og nulstille → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil telefon → Slet alt.
Opkald falder ud
Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste
forbindelsen til netværket. Find et andet område, og prøv igen.
Ingen forbindelse ved udgående opkald
• Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten.
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
Ingen forbindelse ved indgående opkald
• Sørg for, at enheden er tændt.
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.
142
Fejlsøgning
Lydkvaliteten er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen.
Du får ikke forbindelse, når du ringer op fra kontakter
• Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten.
• Genindtast og gem nummeret om nødvendigt.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for den pågældende kontakts
telefonnummer.
Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.
Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes
• Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød
klud, og oplad batteriet igen.
• Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det
med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).
Enheden føles varm
Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden
igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens
levetid eller ydelse.
143
Fejlsøgning
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge
kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve
følgende:
• Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have
prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler
Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du
modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Kontrollér, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen
er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at
afspille filen.
• Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
144
Fejlsøgning
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret
på computeren.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
145
Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område,
tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
www.samsung.com
Danish. 12/2013. Rev.1.0
Download PDF

advertising