Samsung | GT-S7710 | Samsung GT-S7710 Bruksanvisning

GT-S7710
Käyttöopas
www.samsung.com
Tietoja tästä oppaasta
Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite
tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena
on kertoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.
• Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja
oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Kuvien ja näyttökuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta.
• Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajien tai operaattorien tarjoamista
ohjelmistoista, ja sitä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Oppaan uusin versio on
saatavissa Samsungin sivustosta osoitteessa www.samsung.com.
• Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan.
Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Viesteistä, tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista,
paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista voidaan veloittaa lisämaksu.
Voit välttää lisämaksut valitsemalla käyttöösi sopivan liittymäsopimuksen. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.
2
Tietoja tästä oppaasta
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta ohjelmistosta, ota yhteys Samsung-huoltoon. Jos kysymys koskee
jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
Ohjekuvakkeet
Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille.
Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua.
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja.
Tekijänoikeus
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
3
Tietoja tästä oppaasta
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja
Google Talk™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
4
Sisältö
Aloittaminen
35
36
37
39
7 Laitteen osat
8Näppäimet
9 Pakkauksen sisältö
10 SIM- tai USIM-kortin ja akun
asentaminen
13 Akun lataaminen
15 Muistikortin asentaminen
18 Käsihihnan kiinnittäminen
18 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
19 Laitteen piteleminen
19 Laitteen lukitseminen ja lukituksen
avaaminen
20 Äänenvoimakkuuden säätäminen
20 Äänettömään tilaan siirtyminen
Tilien määrittäminen
Tiedostojen siirtäminen
Laitteen suojaaminen
Laitteen päivittäminen
Yhteydenpito
40Puhelin
46Yhteystiedot
49Viestit
50Sähköposti
51 Google Mail
52Talk
53Google+
54Messenger
54ChatON
Perustoiminnot
Internet ja verkko
21Ilmoituskuvakkeet
22 Kosketusnäytön käyttäminen
25Ohjausliikkeet
27Ilmoitukset
28Alkunäyttö
30 Sovellusten käyttäminen
30Sovellukset-näyttö
32Ohje
32 Tekstin syöttäminen
34 Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
55Internet
56Chrome
57Bluetooth
Media
59Musiikkisoitin
60Kamera
5
Sisältö
Asetukset
66Galleria
68Videosoitin
70YouTube
71FM-radio
77Muistio
78Kalenteri
80Kello
82Laskin
82Ääninauhuri
84 S Voice
85Google
85Puhehaku
86 Omat tiedostot
86Lataukset
90 Tietoja asetuksista
90Wi-Fi
91Bluetooth
91 Datan käyttö
91 Lisää asetuksia
93Alkunäyttötila
93Estotila
93Ääni
94Näyttö
95Tallennustila
95Virransäästötila
95Akku
95 Sovellusten hallinta
96Sijaintipalvelut
96Lukitusnäyttö
97Turvallisuus
98 Kieli ja syöttö
102 Varmuuskopioi ja palauta
102 Lisää tili
102Liike
103Taskulamppu
103 Päivämäärä ja aika
104Helppokäyttöisyys
105 Sovelluskehittäjien asetukset
106 Tietoja laitteesta
Matkailu ja Paikallinen
Vianmääritys
Sovellukset ja mediakaupat
73Play-kauppa
74 Samsung Apps
74 S Suggest
75 Game Hub
75 Music Hub
76 Video Hub
Apuohjelmat
87Kartat
88Paikalliset
89Navigointi
6
Aloittaminen
Laitteen osat
Etukamera
Läheisyystunnistin
Virtanäppäin
Kuuloke
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Kameranäppäin
Valikkonäppäin
Paluunäppäin
Monitoimiliitäntä
Mikrofoni
GPS-antenni
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Salama
Kaiutin
Takakamera
Äänenvoimakkuusnäppäin
Takakansi
Pääantenni
7
Aloittaminen
• Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä
yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
• Älä käytä näytönsuojakalvoa. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
Puhelin on veden- ja pölynpitävä, kun kaikki osiot on suljettu tiukasti. Vältä laitteen vioittuminen
noudattamalla huolellisesti seuraavia ohjeita.
• Älä altista laitetta suolavedelle, ionisoituneelle vedelle tai korkealle vedenpaineelle.
• Jos laite kastuu, kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla.
• Takaosan, kuulokemikrofonin ja monitoimiliitännän kannet voivat löystyä hieman, jos laite
putoaa tai siihen kohdistuu isku. Varmista, että kaikki kannet ovat oikein paikoillaan ja
tiukasti kiinni. Muutoin ne eivät ehkä suojaa vedeltä ja pölyltä.
• Pidä monitoimiliittimen kansi aina puhtaana ja varo vahingoittamasta sitä.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen
virran.
Virta
Valikko
• Nollaa laite painamalla 8–10 sekuntia, jos laitteessa
ilmenee vakavia virheitä tai se jumiutuu tai lukkiutuu.
• Lukitse laite tai poista lukitus painamalla. Laite lukkiutuu,
kun kosketusnäyttö sammuu.
• Painamalla voit avata nykyisessä näytössä käytettävissä
olevien toimintojen luettelon.
• Painamalla jonkin aikaa alkunäytössä voit käynnistää
Google-haun.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
Koti
• Painamalla jonkin aikaa voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
Paluu
• Palaa edelliseen näyttöön.
8
Aloittaminen
Näppäin
Toiminto
Äänenvoimakkuus
Kamera
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Kamerasovelluksen.
• Painamalla voit kuvata valokuvia tai videoita
kameratilassa.
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Akku
• Pikaopas
Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat
ohjelmistot saattavat aiheuttaa vikoja tai toimintahäiriöitä, joita takuu ei kata.
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Muut lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien varusteiden
käyttämisestä aiheutuvat toimintahäiriöt eivät kuulu takuuhuollon piiriin.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
9
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu
akku.
1 Vapauta takakansi kiertämällä ruuvia vastapäivään kolikolla tai muulla esineellä ja irrota
sitten takakansi.
1
2
• Älä kierrä ruuvia kynnellä.
• Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.
2 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
10
Aloittaminen
• Älä irrota antennia peittävää suojateippiä, sillä muutoin antenni voi vahingoittua.
• Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti lukkiutuu SIMkorttipaikkaan, vie laite Samsung-huoltoon muistikortin poistamista varten.
• Laitteen SIM-korttipaikka on tarkoitettu vain tavallisille SIM-korteille. Laitteen
SIM-korttipaikka voi vahingoittua, jos asetat siihen microSIM-kortin tai
hyväksymättömässä pidikkeessä olevan microSIM-kortin.
• Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia, äläkä anna niitä muiden käyttöön.
Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien
katoamisesta tai varastamisesta.
3 Aseta akku paikalleen.
2
1
4 Asenna takakansi paikalleen ja lukitse se kiertämällä ruuvia myötäpäivään.
1
2
Jotta välttyisit vesivahingoilta, varmista, että kansi on täysin suljettu ja ruuvi tiukasti
kiristetty.
11
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun poistaminen
1 Irrota takakansi ja akku.
2 Vedä akku ulos.
3 Vedä SIM- tai USIM-kortti ulos.
12
Aloittaminen
Akun lataaminen
Lataa akku ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku laturilla. Akun voi ladata myös
tietokoneen avulla liittämällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Kun akun varaus on vähissä, laitteesta kuuluu varoitusääni ja näyttöön tulee akun
vähäisestä varauksesta kertova ilmoitus.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna
tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
Lataaminen laturilla
Liitä laturin pieni pää laitteen monitoimiliitäntään ja laturin iso pää pistorasiaan.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
13
Aloittaminen
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laite on pidettävä
lähellä pistorasiaa latauksen ajan.
Akun varaustilan tarkistaminen
Kun akkua ladataan laitteen virran ollessa katkaistuna, seuraavat kuvakkeet ilmaisevat akun
varaustilan:
Latautuu
Täyteen ladattu
14
Aloittaminen
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa. Voit pidentää latausten välistä
käyttöaikaa mukauttamalla näitä asetuksia ja poistamalla taustatoimintoja käytöstä:
• Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
• Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
• Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
• Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
• Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Muistikortin asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt. Muistikortin
valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen
kanssa.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorteissa ainoastaan FAT-tiedostojärjestelmää. Jos laitteeseen
asetetaan muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan
muistikortin uudelleen.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy sisäisen
muistin extSdCard-kansiossa.
15
Aloittaminen
1 Irrota takakansi ja akku.
2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
3 Työnnä muistikortti korttipaikkaan.
4 Aseta akku ja takakansi paikoilleen.
16
Aloittaminen
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Tallennustila → Poista SD-kortti käytöstä.
1 Irrota takakansi ja akku.
2 Vedä muistikortti ulos.
2
3 Aseta akku ja takakansi paikoilleen.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua, tai muistikortti tai palvelu voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Tallennustila → Alusta SD-kortti → Alusta SDkortti → Poista kaikki.
Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin
alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.
17
Aloittaminen
Käsihihnan kiinnittäminen
1 Irrota takakansi ja akku.
2 Liu'uta käsihihna aukosta ja kiinnitä se pieneen kiinnikkeeseen.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, määritä laitteen asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
18
Aloittaminen
• Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
• Voit poistaa langattomat toiminnot käytöstä painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja
napauttamalla Lentotila.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Laitteen piteleminen
Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia
tai akku voi tyhjentyä.
Laitteen lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Kun laitetta ei käytetä, sen voi lukita luvattoman käytön estämiseksi. Virtanäppäimen painaminen
sammuttaa näytön ja siirtää laitteen lukittuun tilaan. Laite lukkiutuu automaattisesti, jos sitä ei
käytetä määritetyn ajan kuluessa.
Voit avata laitteen lukituksen näytön ollessa sammuneena painamalla virtanäppäintä tai
kotinäppäintä, napauttamalla jossakin näytön kohdassa ja pyyhkäisemällä sormella mihin
tahansa suuntaan.
19
Aloittaminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää soittoäänen ja toistettava musiikin tai videon äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.
Äänettömään tilaan siirtyminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa, kunnes laite siirtyy äänettömään tilaan.
• Paina virtanäppäintä jonkin aikaa ja kosketa sitten Mykistä.
• Avaa ilmoituspaneeli näytön yläreunasta ja kosketa sitten Ääni.
Laitteen voi asettaa hälyttämään eri tapahtumista äänettömässä tilassa. Paina virtanäppäintä
jonkin aikaa ja kosketa sitten Värinä.
20
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet ilmaisevat laitteen tilan. Taulukossa on lueteltu
yleisimmät kuvakkeet.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Synkronoitu Internetin kanssa
Yhdistetty tietokoneeseen
Ei SIM- eikä USIM-korttia
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Äänetön tila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
21
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Virhe tai varoitus
Akun varaustaso
Kosketusnäytön käyttäminen
Käytä kosketusnäyttöä vain sormilla.
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Näytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin (kuvan
"palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei ole
käytössä.
Sormieleet
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttöpainiketta tai kirjoita merkki
näyttönäppäimistöltä sormella napauttamalla.
22
Perustoiminnot
Vetäminen
Voit siirtää kuvakkeen, pienoiskuvan tai esikatselun uuteen paikkaan koskettamalla sitä jonkin
aikaa ja vetämällä sen kohdekohtaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa
kaksoisnapauttamalla uudelleen.
23
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin toisen paneelin pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä vasemmalle
tai oikealle. Voit siirtyä Internet-sivulla tai luettelossa, kuten yhteystiedoissa, pyyhkäisemällä ylös
tai alas.
Nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
24
Perustoiminnot
Ohjausliikkeet
Voit ohjata laitetta yksinkertaisilla liikkeillä.
Varmista ennen liikkeiden käyttämistä, että liiketoiminto on käytössä. Napauta alkunäytössä
Sovell. → Asetukset → Liike ja vedä sitten Liike-kytkintä oikealle.
Näytön kiertäminen
Monissa sovelluksissa näyttö voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. Kun laitetta kierretään, näyttö
säädetään automaattisesti laitteen uuden asennon mukaiseksi.
Jos haluat estää näytön automaattisen kiertymisen, avaa ilmoituspaneeli ja poista kohdan
Näytön kierto valinta.
• Jotkin sovellukset eivät salli näytön kiertoa.
• Jotkin sovellukset näyttävät eri näytön laitteen suunnan mukaan. Laskin muuttuu
tieteelliseksi laskimeksi, kun laite kierretään vaaka-asentoon.
25
Perustoiminnot
Nostaminen ylös
Kun nostat laitteen ylös sen jälkeen, kun sitä ei ole käytetty hetkeen tai kun näyttö on sammunut,
laite värisee, jos vastaamattomia puheluja tai uusia viestejä on olemassa.
Kääntäminen ympäri
Kääntämällä laitteen ympäri voit mykistää soittoäänen, keskeyttää median toiston tai mykistää
FM-radion.
26
Perustoiminnot
Ravistaminen
• Ravistamalla laitetta voit etsiä Bluetooth-laitteet.
• Ravistamalla laitetta voit päivittää sähköpostiviestien luettelon tai Yahoo News-, Yahoo
Finance- tai AccuWeather-palvelujen tiedot.
Ilmoitukset
Näytön yläreunan tilarivillä näkyvät ilmoituskuvakkeet ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista
puheluista, uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja laitteen tilasta. Voit avata ilmoituspaneelin
vetämällä tilariviltä alaspäin. Voit tuoda lisää hälytyksiä näkyviin selaamalla luetteloa. Voit sulkea
ilmoituspaneelin vetämällä näytön alareunassa näkyvää palkkia ylöspäin.
Voit nähdä laitteen nykyisen tilan ja käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelista:
• Wi-Fi: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• GPS: Ota GPS-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Ääni: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä. Äänettömässä tilassa laitteessa voi
käyttää värinähälytystä tai sen voi mykistää.
• Näytön kierto: Salli tai estä käyttöliittymän kiertyminen laitetta kierrettäessä.
• Bluetooth: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
• Mobiilidata: Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
• Estotila: Ota estotila käyttöön tai poista se käytöstä. Estotilassa laite estää ilmoitukset. Voit
valita estettävät ilmoitukset napauttamalla Asetukset → Estotila.
27
Perustoiminnot
• Virransäästö: Ota virransäästötila käyttöön tai poista se käytöstä.
• Synkronoi: Ota käyttöön tai poista käytöstä sovellusten automaattinen synkronointi.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Alkunäyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspiste. Siinä näkyvät ilmaisinkuvakkeet,
pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Alkunäytössä voi olla useita paneeleja. Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai
oikealle.
Kohteiden järjestäminen uudelleen
Sovelluksen kuvakkeen lisääminen
Napauta alkunäytössä Sovell., kosketa sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa ja vedä se sitten
paneeliesikatseluun.
Kohteen lisääminen
Alkunäyttöä voi mukauttaa lisäämällä pienoisohjelmia tai kansioita.
Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja valitse sitten jokin seuraavista luokista:
• Sovellukset ja pienoisohjelmat: Lisää pienoisohjelmia alkunäyttöön.
• Kansio: Luo uusi kansio.
Valitse sitten kohde ja vedä se alkunäyttöön.
Kohteen siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin
vetämällä sen näytön reunaan.
28
Perustoiminnot
Kohteen poistaminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten alkunäytön yläreunassa näkyvään roskakoriin.
Kun roskakori muuttuu punaiseksi, vapauta kohde.
Paneelien järjestäminen uudelleen
Uuden paneelin lisääminen
Paina valikkonäppäintä ja napauta Muokkaa sivua →
.
Paneelin siirtäminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Muokkaa sivua, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä
paneeli sitten uuteen paikkaan.
Paneelin poistaminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Muokkaa sivua, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä
paneeli sitten alareunan roskakoriin.
Taustakuvan asettaminen
Laitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan voi asettaa alkunäytön taustakuvaksi.
Paina alkunäytössä valikkonäppäintä, napauta Aseta taustakuva -kohtaa → Alkunäyttö ja
valitse sitten jokin seuraavista:
• Galleria: Näytä laitteen kameralla otetut valokuvat tai Internetistä ladatut kuvat.
• Elävät taustakuvat: Näytä animoidut kuvat.
• Taustakuvat: Näytä taustakuviksi tarkoitetut kuvat.
Valitse sitten kuva ja napauta Aseta taustakuva. Voit myös valita kuvan, muuttaa sen kokoa
vetämällä kehyksestä ja napauttamalla sitten Valmis.
29
Perustoiminnot
Sovellusten käyttäminen
Tässä laitteessa voi käyttää monentyyppisiä sovelluksia mediasovelluksista Internet-sovelluksiin.
Sovelluksen avaaminen
Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä.
Avaaminen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo painamalla alkunäytössä kotinäppäintä jonkin
aikaa.
Valitse avattavan sovelluksen kuvake.
Sovelluksen sulkeminen
Voit säästää akkuvirtaa ja säilyttää laitteen suorituskyvyn sulkemalla tarpeettomat sovellukset.
Paina Kotisivu-painiketta jonkin aikaa, napauta ja sulje sovellus napauttamalla sitten
Sulje. Voit sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Lop. k. Voit myös painaa
kotinäppäintä jonkin aikaa ja koskettaa sitten .
Sovellukset-näyttö
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Avaa Sovellukset-näyttö napauttamalla alkunäytössä Sovell.
Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai oikealle.
30
Perustoiminnot
Sovellusten järjestäminen uudelleen
Paina valikkonäppäintä, napauta Muokkaa, kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä sovellus sitten
uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Järjestäminen kansioiden avulla
Samantyyppiset sovellukset voi sijoittaa samaan kansioon kätevää käyttöä varten.
Paina valikkonäppäintä, napauta Muokkaa, kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä sovellus
sitten Luo kansio -kohtaan. Anna kansion nimi ja napauta sitten OK. Sijoita sovellukset uuteen
kansioon vetämällä ja tallenna järjestely sitten napauttamalla Tall.
Paneelien järjestäminen uudelleen
Nipistä näytössä, kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Sovellusten asentaminen
Samsung Apps -kaupasta ja muista sovelluskauppoista voi ladata ja asentaa sovelluksia.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Poista asennus ja valitse sitten poistettava sovellus.
Laitteen mukana toimitettavien oletussovellusten asennusta ei voida poistaa.
Sovellusten jakaminen
Ladattuja sovelluksia voi jakaa muiden käyttäjien kanssa sähköpostitse, Bluetooth-yhteyden
kautta tai muilla tavoilla.
Paina valikkonäppäintä, napauta Jaa sovelluksia, valitse sovellukset, napauta Valmis ja valitse
sitten jakotapa. Seuraavat vaiheet määräytyvät valitun jakotavan mukaan.
31
Perustoiminnot
Ohje
Ohjeiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden asetusten määrittämistä.
Napauta Sovellukset-näytössä Ohje. Valitse aihe, jolloin näyttöön tulee vihjeitä.
Jos olet piilottanut ponnahdusikkunat, voit palauttaa ne napauttamalla Näytä ohjevihjeiden
ponnahdusikkunat ja valitsemalla aiheet.
Tekstin syöttäminen
Tekstiä voi syöttää Samsung-näppäimistön tai äänitulotoiminnon avulla.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Näppäimistön tyypin vaihtaminen
Napauta jotakin tekstikenttää, avaa ilmoituspaneeli, napauta Valitse syöttötapa ja valitse sitten
käytettävä näppäimistötyyppi.
Samsung-näppäimistön käyttäminen
Näppäimistöasettelun vaihtaminen
Napauta → Pystynäppäimistön tyypit ja napauta sitten Qwerty-näppäimistö tai 3x4näppäimistö.
Määritä Samsung-näppäimistön
asetukset.
Poista edellinen merkki.
Syötä isoja kirjaimia.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä numerot ja välimerkit.
Syötä välilyönti.
32
Perustoiminnot
Isojen kirjainten syöttäminen
Napauta
kahdesti.
ennen merkin syöttämistä. Jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia, napauta
Näppäimistön kielen vaihtaminen
Näppäimistön kielen voi vaihtaa liu'uttamalla välilyöntinäppäimessä vasemmalle tai oikealle.
Käsinkirjoitus
Kosketa jonkin aikaa, napauta
ja kirjoita sitten sana sormella. Merkkejä syötettäessä
näkyviin tulee ehdotettuja sanoja. Valitse ehdotettu sana.
Tekstin syöttäminen puhumalla
Ota äänitulotoiminto käyttöön ja puhu sitten mikrofoniin. Laite näyttää puhumasi tekstin.
Jos laite ei tunnista sanojasi oikein, napauta alleviivattua tekstiä ja valitse vaihtoehtoinen sana tai
lause avattavasta luettelosta.
Voit muuttaa puheentunnistuksen kieltä tai lisätä siihen kieliä napauttamalla nykyistä kieltä.
33
Perustoiminnot
Kopioiminen ja liittäminen
Kosketa haluamaasi tekstiä jonkin aikaa, valitse tekstiä enemmän tai vähemmän vetämällä - tai
-kuvaketta ja kopioi teksti napauttamalla tai leikkaa teksti napauttamalla . Valittu teksti
kopioidaan leikepöydälle.
Voit liittää tekstin tekstikenttään siirtämällä kohdistimen haluamaasi kohtaan ja napauttamalla
sitten → Liitä.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
Luomalla laitteesta Wi-Fi-verkkoyhteyden voit käyttää Internetiä tai jakaa mediatiedostoja
muiden laitteiden kanssa. (s. 90)
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Wi-Fi, jolloin toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
Liittyminen Wi-Fi-verkkoihin
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Wi-Fi ja vedä sitten Wi-Fi-kytkintä oikealle.
Valitse verkko löytyneiden Wi-Fi-verkkojen luettelosta, anna tarvittaessa salasana ja napauta
sitten Yhdistä. Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kun laite on luonut
yhteyden Wi-Fi-verkkoon, se luo myöhemmin yhteyden kyseiseen verkkoon automaattisesti aina,
kun verkko on käytettävissä.
Wi-Fi-verkkojen lisääminen
Jos haluamaasi verkko ei ole verkkojen luettelossa, napauta Lisää Wi-Fi-verkko verkkoluettelon
lopussa. Anna verkon nimi Verkon nimi (SSID) -kohtaan, valitse suojaustyyppi ja anna salasana,
jos verkko ei ole avoin, ja napauta sitten Tallenna.
34
Perustoiminnot
Wi-Fi-verkkojen unohtaminen
Kaikki aiemmin käytetyt verkot, nykyinen verkko mukaan lukien, voidaan unohtaa, jolloin laite
ei enää luo automaattisesti yhteyttä niihin. Valitse verkko verkkojen luettelosta ja napauta sitten
Unohda.
Tilien määrittäminen
Google-sovellukset, kuten Play-kauppa, vaativat Google-tilin, ja Samsung Apps vaatii Samsungtilin. Luomalla Google-tilin ja Samsung-tilin saat laitteesta parhaan käyttökokemuksen.
Tilien lisääminen
Luo Google-tili noudattamalla ohjeita, jotka tulevat näyttöön avatessasi Google-sovelluksen,
kirjautumatta sisään.
Kirjaudu Google-tilille tai luo tili napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset → Lisää tili →
Google. Luo sitten tili napauttamalla Uusi tai napauta Olemassa oleva ja määritä sitten tilin
tiedot noudattamalla näytön ohjeita. Laitteessa voi käyttää useita Google-tilejä.
Luo myös Samsung account.
Tilien poistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset, valitse tilin nimi Tilit-kohdasta, valitse poistettava tili ja
napauta sitten Poista tili.
35
Perustoiminnot
Tiedostojen siirtäminen
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Jotkin sovellukset tukevat seuraavia tiedostomuotoja. Laitteen ohjelmistoversio voi
aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
• Musiikki: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ja flac
• Kuva: bmp, gif, jpg ja png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, webm ja mkv
• Asiakirja: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf ja zip
Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla
Samsung Kies on tietokonesovellus, jolla hallitaan mediakirjastoja, yhteystietoja sekä kalentereita
ja synkronoidaan niitä Samsung-laitteiden kanssa. Lataa uusin Samsung Kies Samsungin
sivustosta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy tietokoneessa automaattisesti. Jos Samsung Kies ei käynnisty,
kaksoisnapsauta Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
2 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
Yhteyden muodostaminen Windows Media Player -ohjelmalla
Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Windows Media Player ja synkronoi musiikkitiedostot.
36
Perustoiminnot
Liittäminen medialaitteena
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
Napauta Kamera (PTP), jos tietokone ei tue MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa tai
siihen ei ole asennettu tarvittavaa ohjainta.
3 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Laitteen suojaaminen
Suojausasetusten avulla voit estää muita henkilöitä käyttämästä tai lukemasta laitteeseen
tallennettuja henkilökohtaisia tietoja. Laitteen lukituksen avaaminen edellyttää avauskoodia.
Lukituksen asettaminen avattavaksi kasvojentunnistuksen
avulla
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → Kasvolukitus.
Sovita kasvosi kehykseen kuvaamista varten. Määritä avauksen vara-PIN-koodi tai kuvio näytön
lukituksen avaamista varten siltä varalta, että lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksen avulla
epäonnistuu.
Lukituksen asettaminen avattavaksi kasvojen- ja
äänentunnistuksen avulla
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → Kasvot ja ääni.
Sovita kasvosi kehykseen kuvaamista varten ja aseta sitten äänikomento. Määritä avauksen varaPIN-koodi tai kuvio näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että lukituksen avaaminen
kasvojen- ja äänentunnistuksen avulla epäonnistuu.
37
Perustoiminnot
Kuvion asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → Kuvio.
Piirrä vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja vahvista sitten kuvio piirtämällä se uudelleen.
Määritä avauksen vara-PIN-koodi näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että unohdat
kuvion.
PIN-koodin asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → PIN.
Anna vähintään neljä numeroa ja vahvista salasana sitten syöttämällä se uudelleen.
Salasanan asettaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko → Salasana.
Anna vähintään neljä merkkiä, joihin kuuluu sekä numeroita että symboleita, ja vahvista salasana
sitten syöttämällä se uudelleen.
38
Perustoiminnot
Laitteen lukituksen avaaminen
Käynnistä näyttö painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja anna lukituksen avauskoodi.
Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Päivittäminen Samsung Kies -ohjelmalla
Käynnistä Samsung Kies ja liitä laite tietokoneeseen. Samsung Kies tunnistaa laitteen
automaattisesti ja näyttää saatavissa olevat päivitykset valintaikkunassa. Aloita päivitys
napsauttamalla Päivitä-painiketta valintaikkunassa. Lisätietoja päivittämisestä on Samsung Kies
-ohjelman ohjeessa.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia laitteen päivityksen aikana.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä.
Päivittäminen matkapuhelinverkon kautta
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tietoja laitteesta → Ohjelmistopäivitys → Päivitä.
39
Yhteydenpito
Puhelin
Tällä sovelluksella voit soittaa puhelun tai vastata puheluun.
Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
Puhelujen soittaminen
Puhelun soittaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Nronäpp.: Anna numero numeronäppäimillä ja napauta sitten .
• Lokit: Soita puhelu saapuneiden ja lähteneiden puhelujen ja viestien historiasta.
• Suosikit: Soita puhelu suosikkiyhteystietojen luettelosta.
• Yhteystiedot: Soita puhelu yhteystietojen luettelosta.
Pikavalintanumerot
Voit valita pikavalintanumeron koskettamalla kyseistä numeroa jonkin aikaa.
Numeroiden ennakointi
Kun näppäimistöltä syötetään numeroita, ennakoivat ehdotukset tulevat näyttöön
automaattisesti. Voit soittaa puhelun valitsemalla jonkin ehdotuksista.
40
Yhteydenpito
Yhteystiedon etsiminen
Voit etsiä yhteystietojen luettelosta yhteystiedon antamalla nimen, puhelinnumeron tai
sähköpostiosoitteen. Kun merkkejä syötetään, ehdotetut yhteystiedot tulevat näyttöön. Voit
soittaa puhelun valitsemalla jonkin niistä.
Soittaminen ulkomaille
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin. Anna maan numero,
suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten .
Puhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• : Aseta puhelu pitoon. Voit myös painaa kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa. Voit
noutaa puhelun pidosta napauttamalla tai painamalla kuulokemikrofonin painiketta
jonkin aikaa.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu.
• Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön. Pidä laite etäällä korvistasi
kaiutinpuhelutoimintoa käytettäessä.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kuulokemikrofoni: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on liitetty laitteeseen.
• Vaihda: Siirry puhelusta toiseen.
• Yhdistä: Soita neuvottelupuhelu, kun kaksi puhelua on yhdistetty. Lisää muut osallistujat
toistamalla tätä. Tämän toiminto on käytettävissä vain, jos neuvottelupuhelupalvelu on
käytössä.
• Valikkonnäppäin → Yhteystiedot: Avaa yhteystietoluettelo.
• Valikkonäppäin → S Note: Luo muistiinpano.
• Valikkonäppäin → Siirrä: Yhdistä ensimmäinen osapuoli toiseen osapuoleen. Tämä katkaisee
oman yhteytesi keskusteluun.
• Valikkonäppäin → Hallitse konferenssipuhelua: Keskustele yksityisesti yhden osapuolen
kanssa kokouspuhelun aikana tai katkaise yhden osapuolen yhteys kokouspuheluun.
• Valikkonäppäin → Viesti: Lähetä viesti.
41
Yhteydenpito
• Valikkonäppäin → Kohinanvaimennus ei käytössä: Poista käytöstä
kohinanvaimennustoiminto, joka poistaa taustamelua ja auttaa toista osapuolta kuulemaan
sinut paremmin.
• Valikkonäppäin → My call sound: Valitse puhelun aikana käytettävä taajuuskorjainasetus.
Yhteystietojen lisääminen
Voi lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron antamalla numeron näppäimistöllä ja
napauttamalla Lisää yhteystietoihin.
Puhelulokien näyttäminen
Saat saapuneiden ja lähtevien puhelujen historian näkyviin napauttamalla Lokit.
Voit suodattaa puhelulokia painamalla valikkonäppäintä, napauttamalla Näyttöperuste ja
valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Sallitut numerot
Laite voidaan asettaa rajoittamaan lähtevät puhelut vain tietyn etuliitteen sisältäviin numeroihin.
Nämä etuliitteet tallennetaan SIM- tai USIM-kortille.
Paina valikkonäppäintä, napauta Puheluasetukset → Muut asetukset → Sallitut numerot →
Ota sallitut num. k. ja anna sitten SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Napauta
Sallittujen numeroiden luettelo ja lisää numerot.
Puhelunesto
Laite voidaan asettaa estämään tiettyjen puhelujen soittaminen. Esimerkiksi ulkomaanpuhelut
voidaan poistaa käytöstä.
Paina valikkonäppäintä, napauta Puheluasetukset → Muut asetukset → Puhelunesto, valitse
puhelutyyppi, valitse puhelunestoasetus ja anna sitten salasana.
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
ympyrän ulkopuolelle tai paina kuulokemikrofonin painiketta.
Jos koputuspalvelu on käytössä, voidaan soittaa vastaanottaa puhelu. Jos toiseen puheluun
vastataan, ensimmäinen puhelu siirretään pitoon.
42
Yhteydenpito
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
aikaa.
ympyrän ulkopuolelle tai paina kuulokemikrofonin painiketta jonkin
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, napauta Hylkää puhelu viestillä. Luo
hylkäämisviesti painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Puheluasetukset → Määritä
hylkäämisviestit.
Tietyistä numeroista tulevien puhelujen hylkääminen automaattisesti
Paina valikkonäppäintä, napauta Puheluasetukset → Puhelun hylkäys ja vedä Automaattinen
hylkäystila -kytkintä oikealle ja napauta sitten Automaattisen hylkäyksen luettelo. Napauta
Luo, anna numero, määritä luokka ja napauta sitten Tallenna.
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen luettelon
näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin.
Koputus
Koputus on palveluntarjoajan tuottama palvelu. Käyttäjä voi palvelun avulla asettaa
meneillään olevan puhelun pitoon ja siirtyä saapuvaan puheluun. Tätä palvelua ei voi käyttää
videopuheluissa.
Voit käyttää tätä palvelua painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Puheluasetukset →
Muut asetukset → Koputus.
Puhelunsiirto
Laite voidaan asettaa lähettämään saapuvat puhelut määritettyyn numeroon.
Paina valikkonäppäintä, napauta Puheluasetukset → Puhelunsiirto ja valitse sitten
puhelutyyppi ja ehto. Anna numero ja napauta Päälle.
43
Yhteydenpito
Puhelun lopettaminen
Lopeta puhelu napauttamalla Lopeta puhelu. Voit myös painaa kuulokemikrofonin painiketta.
Videopuhelut
Videopuhelun soittaminen
Anna numero tai valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja soita sitten videopuhelu
napauttamalla .
Videopuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• Vaihda kameraa: Siirry etukamerasta ja takakameraan tai päinvastoin.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Valikkonäppäin → Piilota minut: Piilota kuvasi toiselta osapuolelta.
• Valikkonäppäin → Lähtevä kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
• Valikkonäppäin → Näppäimistö: Avaa numeronäppäimistö.
• Valikkonäppäin → Vaihda kuulokkeisiin: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on
liitetty laitteeseen.
• Valikkonäppäin → Kaiutin pois päältä: Poista kaiutinpuhelutoiminto käytöstä.
• Valikkonäppäin → Animoidut hymiöt: Käytä kuvassasi hymiökuvakkeita.
• Valikkonäppäin → Teemanäkymä: Käytä kuvassasi koristeellisia kuvakkeita.
• Valikkonäppäin → Ota sarjakuvanäk. k.: Vaihda näkymätila sarjakuvanäkymäksi.
44
Yhteydenpito
Koskettamalla toisen osapuolen kuvaa jonkin aikaa voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Ota kuva: Ota kuva toisesta osapuolesta.
• Tallenna video: Luo video toisen osapuolen kuvista.
Puhelun tallentaminen ilman toisen osapuolen etukäteislupaa on lainvastaista monissa
maissa.
Koskettamalla omaa kuvaasi jonkin aikaa voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Vaihda kameraa: Siirry etukamerasta ja takakameraan tai päinvastoin.
• Lähtevä kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
Kuvan vaihtaminen keskenään
Vedä kumman tahansa osapuolen kuva toisen osapuolen kuvaan, jos haluat vaihtaa kuvat
keskenään.
45
Yhteydenpito
Yhteystiedot
Tällä sovelluksella voit hallita yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
Yhteystietojen hallinta
Yhteystiedon luominen
Napauta
ja anna yhteystiedot.
• : Lisää kuva.
• /
: Lisää tai poista yhteystietokenttä.
Yhteystiedon muokkaaminen
Valitse muokattava yhteystieto ja napauta sitten
.
Yhteystiedon poistaminen
Paina valikkonäppäintä ja napauta Poista.
Pikavalintanumeron määrittäminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Pikavalinta-asetus, valitse pikavalintanumero ja valitse
sitten sitä varten yhteystieto. Voit poistaa pikavalintanumero koskettamalla sitä jonkin aikaa ja
napauttamalla sitten Poista.
Yhteystietojen etsiminen
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Selaa luetteloa nopeasti vetämällä sormella yhteystietoluettelon oikealla puolella näkyvässä
hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
46
Yhteydenpito
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
: Soita ääni- tai videopuhelu.
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
Yhteystietojen tuominen tai vieminen
Synkronoiminen Google-yhteystietojen kanssa
Paina valikkonäppäintä ja napauta Yhdistä Google-tiliin.
Google-yhteystietojen kanssa synkronoiduissa yhteystiedoissa näkyy kuvake
yhteystietoluettelossa.
Jos yhteystieto lisätään tai poistetaan laitteessa, se lisätään tai poistetaan myös Googleyhteystiedoissa ja päinvastoin.
Synkronoiminen Samsung-yhteystietojen kanssa
Paina valikkonäppäintä ja napauta Yhdistä Samsung-tiliin.
Samsung-yhteystietojen kanssa synkronoiduissa yhteystiedoissa näkyy kuvake
yhteystietoluettelossa.
Jos yhteystieto lisätään tai poistetaan laitteessa, se lisätään tai poistetaan myös Samsungyhteystiedoissa ja päinvastoin.
Yhteystietojen tuominen
Paina valikkonäppäintä ja napauta Tuo/Vie → Tuo SIM-kortilta, Tuo SD-kortilta tai Tuo USBmuistista.
Yhteystietojen vieminen
Paina valikkonäppäintä ja napauta Tuo/Vie → Vie SIM-kortille, Vie SD-kortille tai Vie USBmuistiin.
Yhteystietojen jakaminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Tuo/Vie → Käyntikortin jakotapa:, valitse yhteystiedot,
napauta Valmis ja valise sitten jakotapa.
47
Yhteydenpito
Suosikkiyhteystiedot
Paina valikkonäppäintä ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Etsi: Etsi yhteystietoja.
• Lisää suosikkeihin: Lisää yhteystiedot suosikkeihin.
• Poista suosikeista: Poista yhteystiedot suosikeista.
• Ruudukkonäkymä / Luettelonäkymä: Näytä yhteystiedot ruudukko- tai luettelomuotoisina.
Yhteystietoryhmät
Yhteystietojen lisääminen ryhmään
Valitse ryhmä ja napauta sitten
. Valitse lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Ryhmien hallinta
Paina valikkonäppäintä ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Luo: Luo uusi ryhmä.
• Etsi: Etsi yhteystietoja.
• Vaihda järjestystä: Kosketa jonkin aikaa ryhmän nimen vieressä, siirrä se uuteen paikkaan
vetämällä ylös tai alas ja napauta sitten Valmis.
• Poista ryhmät: Valitse käyttäjän lisäämä ryhmä ja napauta sitten Poista. Oletusryhmiä ei
voida poistaa.
Viestin tai sähköpostiviestin lähettäminen ryhmän jäsenille
Valitse ryhmä, paina valikkonäppäintä, napauta Lähetä viesti tai Lähetä sähköpostiviesti,
vallitse jäsenet ja napauta sitten Valmis.
48
Yhteydenpito
Käyntikortti
Voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.
Napauta Määritä profiili, anna tiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite,
ja napauta sitten Tallenna. Jos käyttäjätiedot on tallennettu laitteen asetusten määrittämisen
aikana, valitse käyntikortti kohdassa MINÄ, napauta ja tee haluamasi muokkaukset.
Paina valikkonäppäintä, napauta Käyntikortin jakotapa: ja valitse sitten jakotapa.
Viestit
Tämän sovelluksen avulla voit lähettää teksti- tai multimediaviestejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu, kun olet
oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
Viestien lähettäminen
Napauta
, lisää vastaanottajat ja napauta sitten
.
Lisää vastaanottajat jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Anna puhelinnumero.
• Napauta
, valitse yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Luo multimediaviesti seuraavilla toiminnoilla:
• Napauta
ja lisää kuvat, videot, yhteystiedot, muistiinpanot, tapahtumat ja muut kohteet.
• Paina valikkonäppäintä ja lisää hymiöitä napauttamalla Lisää hymiö.
• Paina valikkonäppäintä ja lisää aihe napauttamalla Lisää aihe.
49
Yhteydenpito
Saapuneiden viestien näyttäminen
Saapuneet viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Voit tuoda henkilön viestin näkyviin valitsemalla vastaavan yhteystiedon.
Ääniviestin kuunteleminen
Kosketa 1 numeronäppäimistöllä jonkin aikaa ja noudata sitten palveluntarjoajan ohjeita.
Sähköposti
Tällä sovelluksella voit lähettää tai lukea sähköpostiviestejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Sähköposti.
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana. Napauta Seur., jos sähköpostitili on Google Mail -tili tai muu
yksityinen tili, tai napauta Manuaal. asennus, jos tili on yrityksen sähköpostitili. Määritä sitten
tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla sitten
Asetukset → .
Viestien lähettäminen
Napauta sähköpostitiliä, jota haluat käyttää, ja napauta sitten
vastaanottajat, aihe ja viesti ja napauta sitten .
Napauttamalla
näytön yläreunassa. Kirjoita
voit lisätä vastaanottajan yhteystietoluettelosta.
Paina valikkonäppäintä ja lisää vastaanottajia napauttamalla Lisää kopio/piilokopio.
Napauta
ja lisää kuvat, videot, yhteystiedot, muistiinpanot, tapahtumat ja muut kohteet.
Napauttamalla
voit lisätä viestiin kuvia, tapahtumia, yhteystietoja ja sijaintitietoja.
50
Yhteydenpito
Viestien lukeminen
Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää, jolloin uudet viestit noudetaan. Voit noutaa viestit
manuaalisesti napauttamalla .
Napauta viestiä, jonka haluat lukea.
Vastaa viestiin.
Lähetä viesti edelleen.
Poista viesti.
Lisää tämä sähköpostiosoite
yhteystietoluetteloon.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Avaa liitteet.
Voit avata liitteet napauttamalla liitevälilehteä ja tallentaa liitteen napauttamalla
vieressä.
liitteen
Google Mail
Tällä sovelluksella voit käyttää Google Mail -palvelua suoraan nopeasti.
Napauta Sovellukset-näytössä Google Mail.
• Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämän sovelluksen nimi poikkeaa
tässä esitetystä.
Viestien lähettäminen
Napauta missä tahansa postilaatikossa
.
, kirjoita vastaanottajat, aihe ja viesti ja napauta sitten
Paina valikkonäppäintä ja lisää kuvia napauttamalla Liitä kuva.
Paina Valikko-painiketta ja liitä videoita napauttamalla Liitä video ta.
Paina valikkonäppäintä ja lisää vastaanottajia napauttamalla Lisää (piilo)kopio.
Paina valikkonäppäintä ja tallenta viesti myöhempää lähetystä varten napauttamalla Tall. luonn.
Paina valikkonäppäintä ja aloita uudelleen napauttamalla Hylkää.
51
Yhteydenpito
Viestien lukeminen
Vastaa tähän viestiin.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Lisää tämä sähköpostiosoite
yhteystietoluetteloon.
Vastaa kaikille vastaanottajille tai
lähetä tämä viesti edelleen muille.
Esikatsele liitettä.
Säilytä tämä viesti.
Merkitse viesti luetuksi.
Poista tämä viesti.
Lisää selite tähän viestiin.
Nimikkeet
Google Mail ei käytä varsinaisia kansioita, vaan nimikkeitä. Kun Google Mail käynnistetään, se
näyttää viestit nimikkeellä Saapuneet.
Napauttamalla
saat näkyviin muiden nimikkeiden viestit.
Voit lisätä nimikkeen viestiin valitsemalla viestin, napauttamalla
määritettävän nimikkeen.
ja valitsemalla sitten
Talk
Tällä sovelluksella voit keskustella muiden kanssa Google Talk -palvelun kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Talk.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
52
Yhteydenpito
Julkinen profiili
Napauta tilin tunnusta ystäväluettelon yläreunassa, jolloin voit muuttaa saatavuustilaa, kuvaa tai
tilaviestiä.
Ystävien lisääminen
Napauta
, anna lisättävän ystävä sähköpostiosoite ja napauta sitten VALMIS.
Keskusteleminen ystävien kanssa
Valitse ystävä ystäväluettelosta, kirjoita viesti kenttään näytön alareunassa ja napauta sitten
.
Voit lisätä ystävän keskusteluun painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Lisää
keskusteluun.
Lopeta keskustelu painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Lopeta keskustelu.
Vaihtaminen keskustelusta toiseen
Selaa vasemmalle tai oikealle.
Keskusteluhistorian poistaminen
Keskustelut tallennetaan automaattisesti. Voit poistaa keskusteluhistorian painamalla
valikkonäppäintä ja napauttamalla Tyhjennä keskusteluhistoria.
Google+
Tällä sovelluksella voit säilyttää yhteyden ihmisiin Googlen sosiaalisen verkostopalvelun kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Google+.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Vaihda luokkaa napauttamalla Kaikki piirit ja tarkastele kirjoituksia selaamalla ylös tai alas.
Voit käyttää muita sosiaalisen verkon ominaisuuksia napauttamalla
53
.
Yhteydenpito
Messenger
Tällä sovelluksella voit keskustella muiden kanssa Google+-pikaviestipalvelun kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Messenger.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Valitse ystävä ystäväluettelosta, kirjoita viesti kenttään näytön alareunassa ja napauta sitten
.
ChatON
Tällä sovelluksella voit keskustella minkä tahansa laitteen kanssa, jossa on matkapuhelinnumero.
Napauta Sovellukset-näytössä ChatON.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Voit luoda kaveriluettelon antamalla Samsung-tilien puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet tai
valitsemalla kaverit ehdotusten luettelosta.
Voit aloittaa keskustelun valitsemalla kaverin.
Voit synkronoida laitteessa olevat yhteystiedot ChatON-sovelluksen kanssa napauttamalla
Asetukset → Synkronoi yhteystiedot.
54
Internet ja verkko
Internet
Tällä sovelluksella voit selata Internet-sivuja.
Napauta Sovellukset-näytössä Internet.
Internet-sivujen katseleminen
Napauta osoitekenttää, anna Internet-osoite ja napauta sitten Siirry.
Voit jakaa, tallentaa tai tulostaa nykyisen Internet-sivun sen tarkastelemisen aikana.
Uuden sivun avaaminen
Paina valikkonäppäintä ja napauta Uusi ikkuna.
Voit siirtyä toiselle Internet-sivulle napauttamalla
valitsemalla sivun napauttamalla.
selaamalla vasemmalle tai oikealle ja
Internet-haku äänen avulla
Napauta osoitekenttää, napauta , sano hakusana ja valitse sitten jokin näyttöön tulevista
ehdotetuista hakusanoista.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Kirjanmerkit
Voit merkitä nykyisen sivun kirjanmerkillä napauttamalla
→ Lisää suosikki.
Voit avata kirjanmerkillä merkityn Internet-sivun napauttamalla
55
ja valitsemalla sivun.
Internet ja verkko
Historia
Napauta → Historia ja avaa Internet-sivu viimeksi käytettyjen Internet-sivujen luettelosta. Voit
poistaa historian painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Tyhjennä historia.
Napauta → Historia → Käydyimmät ja avaa Internet-sivu useimmin käytettyjen Internetsivujen luettelosta.
Tallennetut sivut
Saat tallennetut Internet-sivut näkyviin napauttamalla
→ Tallennetut sivut.
Linkit
Voit avata Internet-sivun uudelle sivulle, tallentaa sen tai kopioida sen koskettamalla sivulla
olevaa linkkiä jonkin aikaa.
Voit tarkastella tallennettuja linkkejä painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Lataukset.
Internet-sivujen jakaminen
Voit jakaa Internet-sivun toisten henkilöiden kanssa painamalla valikkonäppäintä ja
napauttamalla Jaa sivu.
Voit jakaa osan Internet-sivusta koskettamalla haluamaasi tekstiä jonkin aikaa ja napauttamalla
sitten → Jaa.
Chrome
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja ja selailla Internet-sivuja.
Napauta Sovellukset-näytössä Chrome.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Internet-sivujen katseleminen
Napauta osoitekenttää ja anna sitten Internet-osoite tai hakuehdot.
56
Internet ja verkko
Uuden sivun avaaminen
Napauta
→ Uusi välilehti.
Voit siirtyä toiselle Internet-sivulle napauttamalla
→ Internet-sivu.
Internet-haku äänen avulla
Napauta osoitekenttää, napauta
ehdotetuista hakusanoista.
, sano hakusana ja valitse sitten jokin näyttöön tulevista
Synkronoiminen muiden laitteiden kanssa
Voit synkronoida avoimet välilehdet ja kirjanmerkit käytettäviksi Chromen kanssa toisessa
laitteessa, kun olet kirjautunut samalle Google-tilille.
Voit tarkastella muiden laitteiden avoimia välilehtiä painamalla valikkonäppäintä ja
napauttamalla Muut laitteet. Valitse avattava Internet-sivu.
Tuo kirjanmerkit näkyviin napauttamalla
.
Bluetooth
Bluetooth luo suoran langattoman yhteyden kahden toisiaan lähellä olevan laitteen välille.
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan siirtää tietoja tai mediatiedostoja.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuudella lähetettyjen tai vastaanotettujen
tietojen mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään
kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
57
Internet ja verkko
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Bluetooth ja vedä sitten Bluetooth-kytkintä
oikealle.
Liitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Bluetooth → Hae, jolloin löytyneiden laitteiden
luettelon tulee näkyviin. Valitse laite, jonka kanssa haluat luoda liitoksen, ja vahvista liitos
hyväksymällä sitten automaattisesti luotu salasana kummassakin laitteessa.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Esimerkki tästä on Galleria.
Avaa Galleria, valitse kuva, napauta → Bluetooth ja valitse sitten jokin Bluetooth-laitteista,
joihin on luotu liitos. Hyväksy sitten Bluetooth-valtuutuspyyntö toisessa laitteessa kuvan
vastaanottamista varten. Siirretty kuva tallennetaan Bluetooth-kansioon. Jos vastaanotetaan
yhteystieto, se lisätään automaattisesti yhteystietoluetteloon.
58
Media
Musiikkisoitin
Tällä sovelluksella voit kuunnella musiikkia.
Napauta Sovellukset-näytössä Musiikkisoitin.
• Laitteen ohjelmistoversio voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
• Joissakin tiedostoissa käytetty koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
Musiikin toistaminen
Valitse musiikkiluokka ja valitse sitten toistettava kappale.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda jatkuvan toiston tilaa.
Ota satunnaistoisto käyttöön.
Avaa Musiikkineliö.
Valitse äänitehoste.
Avaa soittolista.
Aloita toistettava kappale
uudelleen alusta tai siirry
edelliseen kappaleeseen. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan kappaleeseen.
Siirry eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirrä toisto taukotilaan ja jatka
toistoa.
59
Media
Kappaleen asettaminen soittoääneksi
Voit valita parhaillaan soivan kappaleen soittoääneksi painamalla valikkonäppäintä ja
napauttamalla Aseta → Puhelimen soittoääni.
Soittolistojen luominen
Voit määrittää haluamasi kappaleet soittolistaksi.
Napauta Soittolistat, paina valikkonäppäintä ja napauta sitten Luo soittolista. Anna nimi ja
napauta OK. Napauta Lisää musiikkia, valitse mukaan otettavat kappaleet ja napauta sitten
Valmis.
Voit lisätä parhaillaan soivan kappaleen soittolistaan painamalla valikkonäppäintä ja
napauttamalla Lisää toistoluetteloon.
Musiikin toistaminen tunnelman mukaan
Musiikkia voi toistaa tunnelman mukaan ryhmiteltynä. Laite luo soittolistan automaattisesti. Kun
uusi kappale lisätään, napauta Musiikkineliö, paina valikkonäppäintä ja napauta sitten Kirjaston
päivitys.
Napauta Musiikkineliö ja valitse tunnelmasolu. Voit myös valita useita soluja sormella vetämällä.
Kamera
Tällä sovelluksella voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita.
Galleria-sovelluksella voit katsella laitteen kameralla kuvattuja valokuvia ja videoita. (s. 66)
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera.
Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai kuvaa heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
60
Media
Valokuvien ottaminen
Valokuvan ottaminen
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan. Kun kohde
on tarkennettu, tarkennuskehys näkyy vihreänä. Ota kuva napauttamalla
tai painamalla
kameranäppäintä.
Siirry etukamerasta
takakameraan ja
päinvastoin.
Näyttää, mikä muisti
on käytössä.
Muuta salaman
asetusta.
Siirry valokuvatilasta
videotilaan ja
päinvastoin.
Vaihda kuvaustilaa.
Valitse käytettävissä
olevista tehosteista
haluamasi.
Avaa
kuvankatseluohjelma
ja katsele valokuvia.
Muuta kameran
asetuksia.
Kameranäppäimen kevyt painallus
Voit säätää tarkennuksen painamalla kameranäppäimen puoliväliin. Kamera säätää tarkennuksen
automaattisesti, jolloin tarkennuskehys näkyy vihreänä. Tarkennuskehys näkyy punaisena, jos
tarkennusta ei ole tehty.
Ohjelmatila
Esimääritetyt asetukset tekevät kuvien ottamisesta erittäin helppoa.
Napauta
→ Ohjelmatila.
• Muotokuva: Käytä tätä asetusta henkilökuvauksessa.
• Maisema: Käytä tätä asetusta laajaa näkymää.
• Urheilu: Käytä tätä asetusta kuvatessasi nopeasti liikkuvaa kohdetta.
• Juhlat/sisätila: Käytä tätä asetusta kuvatessasi kirkkaasti valaistussa sisätilassa.
• Ranta/lumi: Käytä tätä asetusta kuvatessasi kirkkaasti valaistussa ulkotilassa tai
auringonpaisteessa.
• Auringonlasku: Käytä tätä asetusta kuvatessasi täyteläisiä värejä ja suuria kontrasteja
sisältäviä kohteita.
61
Media
• Aamu: Käytä tätä asetusta kuvatessasi hyvin hillityn värisiä kohteita.
• Syksynvärinen: Käytä tätä asetusta kuvatessasi kohteita, joissa on punertavia
taustamaisema.
• Teksti: Käytä tätä asetusta kuvatessasi kirjoja tai julisteita.
• Kynttilänvalo: Käytä tätä asetusta kuvatessasi kohteita, joissa on kirkas kohde tummalla
taustalla.
• Ilotulitus: Käytä tätä asetusta kuvatessasi suurikontrastisia näkymiä.
• Taustavalo: Käytä tätä asetusta kuvatessasi kohteita, joiden takana on kirkasta valoa.
• Yö: Käytä tätä asetusta kuvatessasi vähäisessä valaistuksessa.
Kuvaustila
Käytettävissä on useita valokuvatehosteita, kuten sarjakuvatehoste.
Napauta
→ Kuvaustila.
• Yksittäinen kuva: Ota yksittäinen valokuva.
• Vesi: Tätä tilaa käyttämällä voit ottaa kuvia veden alla.
• Jatkuva: Ota sarja valokuvia liikkuvista kohteista. Voit valita ja tallentaa valokuvia ottamalla
Paras valokuva -asetuksen käyttöön. Tämä tila on käytettävissä vain tarkkuudella 960 x 720.
• Panoraama: Ota valokuva, joka koostuu useista yhteen liitetyistä valokuvista.
• Kaverien valokuvien jakaminen: Aseta laite tunnistamaan henkilön kasvot, jotka olet
merkinnyt valokuvaan, ja lähettämään valokuva henkilölle. Kasvontunnistus voi epäonnistua
kasvojen kuvauskulman, kasvojen koon, ihonvärin, ilmeen, valaistuksen tai henkilön yllä
olevien asusteiden takia.
• Hymykuvaus: Ota kuva kameran odottaessa kohteen hymyilemistä.
• Sarjakuva: Voit ottaa valokuvan, joka näyttää piirrokselta.
Panoraamavalokuvat
Panoraamavalokuva on leveä vaakasuuntainen kuva, joka koostuu useasta kuvasta.
Napauta
→ Kuvaustila → Panoraama.
Napauta
ja liikuta kameraa johonkin suuntaan. Kun sininen kehys on kohdakkain etsimen
kanssa, kamera ottaa automaattisesti seuraavan kuvan panoraamakuvaa varten. Lopeta
kuvaaminen koskettamalla
uudelleen.
62
Media
Videoiden kuvaaminen
Videon kuvaaminen
Siirrä valokuva–video-kytkin videokuvakkeen kohdalle ja aloita videon kuvaaminen
napauttamalla
tai painamalla kameranäppäin puoliväliin. Lopeta tallennus napauttamalla
.
• Manuaalista tarkennusta ei voi käyttää videotilassa.
• Suurimmalla tarkkuudella kuvattaessa voi olla, ettei zoomaustoimintoa voi käyttää.
Tallennustila
Siirry etukamerasta
takakameraan ja
päinvastoin.
Näyttää, mikä muisti on
käytössä.
Muuta salaman
asetusta.
Siirry valokuvatilasta
videotilaan ja
päinvastoin.
Vaihda tallennustilaa.
Valitse käytettävissä
olevista tehosteista
haluamasi.
Avaa videosoitin ja
katsele videoita.
Muuta kameran
asetuksia.
63
Media
Tallennustilaa voi muuttaa napauttamalla
.
• Normaali: Tässä tilassa laatu on normaali.
• MMS-rajoit.: Tässä tilassa laatu on tavallista matalampi viestien liitteenä lähettämistä varten.
Lähentäminen ja loitontaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
• Suurimmalla tarkkuudella kuvattaessa voi olla, ettei zoomaustoimintoa voi käyttää.
• Lähennä/loitonna-tehoste on käytettävissä käytettäessä zoomaustoimintoa videon
kuvauksen aikana.
Kameran asetusten määrittäminen
Voit siirtyä kameran asetusten määritykseen napauttamalla . Kaikki seuraavassa mainitut
asetukset eivät ole käytettävissä sekä valokuva- että videokamerassa. Käytettävissä olevat
asetukset määräytyvät käytettävän tilan mukaan.
64
Media
• Muokkaa pikavalintoja: Järjestä usein tarvittavien asetusten pikavalinnat uudelleen.
• GPS-tunniste: Lisää valokuvaan GPS-paikkatunniste.
• Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla
estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla
GPS-tunnisteasetuksen käytöstä.
• Muotokuva: Ota kuva itsestäsi.
• Itsetallennus: Kuvaa video itsestäsi.
• Salama: Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
• Kuvaustila: Vaihda kuvaustilaa.
• Tallennustila: Vaihda tallennustilaa.
• Tehosteet: Valitse käytettävissä olevista valokuvatehosteista haluamasi.
• Ohjelmatila: Vaihda ohjelmatilaa.
• Valotusarvo: Tämä asetus määrää, miten paljon valoa kameran kennoon pääsee. Käytä
pitkää valotusta vähäisessä valossa.
• Tarkennustila: Valitse tarkennustila. Aut. tark. -asetusta ohjaa kamera. Makro-asetus on
tarkoitettu hyvin lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen.
• Ajastin: Käytä tätä viiveellä otettavissa kuvissa.
• Tarkkuus: Valitse tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi laatu. Samalla muistin
kulutus kuitenkin lisääntyy.
• Valkotasapaino: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset.
Asetukset on tarkoitettu tiettyihin valaistusoloihin. Asetukset vastaavat ammattikameroiden
valkotasapainovalotuksen lämpöarvoja.
• ISO: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Se mitataan filmikameraa
vastaavin yksiköin. Pieniä arvoja käytetään kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti
valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti
valaistuja kohteita.
• Mittaus: Valitse mittaustapa. Asetus määrää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
mittaa taustavalon kuvan keskeltä. Pistemittaus mittaa valoarvon tietyssä kohdassa.
Matriisimittaus laskee keskiarvon koko kuvasta.
65
Media
• Suuntaviivat: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Kuvanlaatu: Aseta valokuvien laatutaso. Mitä parempi kuvanlaatu, sitä enemmän
tallennustilaa kuluu.
• Videokuvan laatu: Aseta videoiden laatutaso.
• Tallennustila: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Nollaa: Nollaa kameran asetukset.
Pikavalinnat
Voit järjestää uudelleen pikavalinnat, joiden avulla voit käyttää helposti kameran asetuksia.
Paina valikkonäppäintä ja napauta Muokkaa pikavalintoja.
Kosketa asetusta jonkin aikaa ja vedä se sitten paikkaan näytön vasemmassa reunassa. Muita
kuvakkeita voi siirtää luettelossa napauttamalla ja vetämällä.
Galleria
Tällä sovelluksella voit katsella kuvia ja videoita.
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
• Laitteeseen asennettu ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja
tueta.
• Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
Kuvien katseleminen
Kun Galleria-sovellus käynnistetään, käytettävissä olevat kansiot tulevat näkyviin. Kun jokin
toinen sovellus, kuten Sähköposti, tallentaa kuvan, luodaan automaattisesti latauskansio, johon
kuva tallennetaan. Ruudunkaappaus luo samalla tavalla Screenshots-kansion. Voit avata kansion
valitsemalla sen.
Kuvat näkyvät kansiossa luontipäivämäärän mukaan. Voit katsella kuvaa koko näytön kokoisena
valitsemalla kuvan.
Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuvaan selaamalla vasemmalle tai oikealle.
66
Media
Lähentäminen ja loitontaminen
Voi lähentää kuvaa seuraavilla tavoilla:
• Kaksoisnapauta jossakin kuvan kohdassa.
• Levitä kahta sormea erilleen jossakin kuvan kohdassa. Loitonna nipistämällä tai palaa
kaksoisnapauttamalla.
Videoiden toistaminen
Videotiedostot on merkitty kuvakkeella esikatselussa. Aloita videon katseleminen valitsemalla
se ja napauttamalla , jolloin Videosoitin käynnistyy.
Kuvien muokkaaminen
Kun katselet kuvaa, paina valikkonäppäintä ja käytä seuraavia toimintoja:
• Poista: Poista kuva.
• Kasvotunniste: Rekisteröi kuvassa olevat kasvot kasvotunnisteiksi.
• Kopioi leikepöydälle: Kopioi kuva leikepöydälle.
• Kierrä vastapäivään: Kierrä kuvaa vastapäivään.
• Kierrä myötäpäivään: Kierrä kuvaa myötäpäivään.
• Rajaa: Rajaa oranssissa kehyksessä näkyvää kuvaa ja tallenna se muuttamalla kehyksen
kokoa.
• Aseta: Aseta kuva taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi.
• Kaverien valokuvien jakaminen: Lähetä kuva henkilölle, jonka kasvot on merkitty kuvaan.
• Tulosta: Tulosta USB- tai Wi-Fi -yhteyden kautta. Laite on yhteensopiva vain joidenkin
Samsung-tulostimien kanssa.
• Nimeä uudelleen: Muuta tiedoston nimeä.
• Hae lähellä olevia laitteita: Etsi laitteet, joissa on median jako käytössä.
• Yksityiskohdat: Näytä kuvan tiedot.
67
Media
Kuvien poistaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Paina kansiossa valikkonäppäintä, napauta Valitse kohde, valitse kuvat ja napauta sitten
→ Poista.
• Kun katselet kuvaa, paina valikkonäppäintä ja napauta Poista.
Kuvien jakaminen
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
• Paina kansiossa valikkonäppäintä, napauta Valitse kohde, valitse kuvat ja lähetä ne toisille
henkilöille napauttamalla .
• Kun katselet kuvaa, lähetä se muille tai jaa se sosiaalisissa verkostopalveluissa napauttamalla
.
Asettaminen taustakuvaksi
Kun katselet kuvaa, aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedon kuvaksi napauttamalla
Aseta.
Videosoitin
Tällä sovelluksella voidaan toistaa videotiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Videosoitin.
• Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
• Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
68
Media
Videoiden toistaminen
Valitse toistettava video.
Kaappaa kuva.
Säädä
äänenvoimakkuutta.
Siirry eteen- tai
taaksepäin vetämällä
palkkia.
Siirry seuraavaan
videoon. Siirry
eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Muuta kuvasuhdetta.
Pienennä videonäytön
kokoa.
Aloita toistettava video
uudelleen alusta tai
siirry edelliseen
videoon. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirrä toisto taukotilaan
ja jatka toistoa.
Videoiden poistaminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Poista, valitse videot ja napauta sitten Poista.
Videoiden jakaminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Jakotapa, valitse videot, napauta Valmis ja valitse sitten
jakotapa.
69
Media
YouTube
Tällä sovelluksella voit katsella videoita YouTube-sivustosta.
Napauta Sovellukset-näytössä YouTube.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Videoiden katseleminen
Napauta ja anna sitten hakusana. Aloita haluamasi videon toisto valitsemalla jokin
hakutuloksista.
Voit katsella kuvaa koko näytön kokoisena kiertämällä laite vaakasuuntaiseen asentoon.
Lisää video
soittolistaan.
Etsi videoita.
Aseta toisto
taukotilaan tai jatka
toistoa.
Lähetä URL muille.
Siirry eteen- tai
taaksepäin
vetämällä palkkia.
Kierrä näyttö
pystysuuntaiseksi.
Muuta
näyttölaatua.
Videoiden jakaminen
Valitse katseltava video, napauta
ja valitse sitten jakotapa.
Videoiden lähettäminen
Valitse tilisi, napauta
, valitse video, anna videon tiedot ja napauta sitten
70
.
Media
FM-radio
Voit kuunnella musiikkia ja uutisia FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että
laitteeseen on kytketty kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.
Napauta Sovellukset-näytössä FM-radio.
FM-radion kuunteleminen
Liitä kuulokemikrofoni laitteeseen ennen FM-radion käynnistämistä.
FM-radio etsii ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat radioasemat automaattisesti, kun sitä
käytetään ensimmäisen kerran.
Käynnistä FM-radio napauttamalla
.
Tallenna kappale FM-radiosta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Käytä kuunneltavan aseman
palveluja.
Ota FM-radio käyttöön tai poista
se käytöstä.
Hienosäädä taajuutta.
Etsi vastaanotettavissa oleva
radioasema.
Lisää kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
71
Media
Radioasemien haku
Paina valikkonäppäintä, napauta Hae ja valitse sitten skannausasetus. FM-radio selaa ja tallentaa
kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta ja palaa FM-radionäyttöön painamalla
paluunäppäintä.
Asemien lisääminen suosikkiluetteloon
Siirry haluamasi radioaseman kohdalle ja lisää asema suosikkiluetteloon napauttamalla
72
.
Sovellukset ja mediakaupat
Play-kauppa
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia ja pelejä, joita voi käyttää laitteessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-kauppa.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla Asenna. Jos sovellus on
maksullinen, napauta hintaa ja osta sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
• Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan
tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake. Avaa ilmoituspaneeli ja päivitä sovellus
napauttamalla kuvaketta.
• Jos haluat asentaa muista lähteistä ladattuja sovelluksia, napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Turvallisuus → Tuntemattomat lähteet.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Voit poistaa Play-kauppa-palvelusta ladattujen sovellusten asennuksen.
Paina valikkonäppäintä, napauta Omat sovellukset, valitse asennettujen sovellusten luettelosta
sovellus, jonka asennus poistetaan, ja napauta sitten Poista.
73
Sovellukset ja mediakaupat
Samsung Apps
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata Samsung-sovelluksia. Lisätietoja on osoitteessa
www.samsungapps.com.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Jos Samsung-tiliä ei ole rekisteröity, luo Samsung-tili noudattamalla näytön ohjeita. Lue tilauksen
lopuksi käyttöehdot ja hyväksy ne napauttamalla sitten Hyväksy.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain. Valitse luokka napauttamalla
Voit etsiä sovelluksen napauttamalla
hakukenttään.
.
näytön yläreunassa ja antamalla sitten hakusanan
Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla Hae.
Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan
tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake. Avaa ilmoituspaneeli ja päivitä sovellus
napauttamalla kuvaketta.
S Suggest
Tällä sovelluksella voit selata ja ladata uusimmat Samsungin ehdottamat sovellukset.
Napauta Sovellukset-näytössä S Suggest.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
74
Sovellukset ja mediakaupat
Game Hub
Tällä sovelluksella voit käyttää pelejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Game Hub.
Selaa vasemmalle ja oikealle ja valitse peli, joka ladataan Samsung Apps -palvelusta.
Music Hub
Tällä sovelluksella voit kuunnella laitteessa tai Music Hub -palvelimessa olevia kappaleita ja ostaa
niitä.
Jos tilaat maksullisen Music Hub -palvelun, voit käyttää mukautettavia palveluja, kuten
kappaleiden tai esittäjien suosituksia, rajatonta radiosuoratoistoa ja mukautettuja radioasemia.
Saat lisätietoja painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Ohje tai käymällä Music Hub
-sivustossa.
Napauta Sovellukset-näytössä Music Hub.
Tämän sovelluksen ja joidenkin tämän sovelluksen toimintojen käyttömahdollisuus
määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kappaleiden synkronoiminen Music Hub -kirjaston kanssa
Napauta MY MUSIC, paina valikkonäppäintä ja napauta sitten Päivitä. Laitteessa olevat
kappaleet päivitetään Music Hub -kirjastoon.
Jos Music Hub -kirjastossasi olevaa kappaletta ei ole tietokannassa, Music Hub lataa kappaleen
tietokantaan automaattisesti.
Musiikin toistaminen
Napauta MY MUSIC, valitse musiikkiluokka ja valitse sitten toistettava kappale. Voit hakea ja
kuunnella samantyyppisiä kappaleita napauttamalla kappaleen vieressä ja napauttamalla
sitten Hae samantyyppistä musiikkia.
75
Sovellukset ja mediakaupat
Kappaleiden ostaminen
Napauta STORE ja valitse tyylilaji → luokka. Napauta kappaleen vieressä
viimeistele ostoprosessi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
, napauta ostotapa ja
Video Hub
Tällä sovelluksella voit käyttää ja ostaa videoita.
Napauta Sovellukset-näytössä Video Hub.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Valitse luokka ja valitse sitten video.
76
Apuohjelmat
Muistio
Tällä sovelluksella voit tallentaa tärkeitä tietoja luettaviksi myöhemmin.
Napauta Sovellukset-näytössä Muistio.
Muistioiden luominen
Napauta
, kirjoita muistioteksti ja napauta sitten Tallenna.
→
Voit muuttaa taustaväriä napauttamalla
.
Voit lukita muistion niin, etteivät muut voi näyttää sitä, napauttamalla
→
.
Muistioiden selaaminen
Voit selata muistinpanojen pienoiskuvia selaamalla ylös tai alas.
Voit muokata muistiota napauttamalla
.
Voit tarkastella muistiota painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Hae.
Voit poistaa muistioita painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Poista.
Voit lähettää muistioita toisille painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Lähetä.
Voit lajitella muistioita päivämäärän tai värin mukaan painamalla valikkonäppäintä ja
napauttamalla Lajitteluperuste.
Voit synkronoida muistioita Google-tilin kanssa painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla
Synkronoi muistio.
Aseta PIN-koodi muistion lukitsemista tai avaamista varten painamalla valikkonäppäintä ja
napauttamalla PIN-lukitus.
Muistion näyttäminen
Avaa muistio napauttamalla sen pienoiskuvaa. Saat näkyviin lisää muistioita selaamalla
vasemmalle tai oikealle.
Napauta
ja käytä seuraavia toimintoja:
• : Poista muistio.
• : Muuta taustaväriä.
77
Apuohjelmat
• : Lukitse muistio niin, etteivät muut voi näyttää sitä.
• : Tulosta muistio USB- tai Wi-Fi -yhteyden kautta. Laite on yhteensopiva vain joidenkin
Samsung-tulostimien kanssa.
Kalenteri
Tällä sovelluksella voit hallita tapahtumia ja tehtäviä.
Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
Tapahtumien tai tehtävien luominen
Napauta
ja käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
• Quick add: Luo tapahtuma tai tehtävä muistiinpanosta. Tämä ominaisuus on käytettävissä
vain englannin ja korean kielellä.
• Lisää tapahtuma: Anna tapahtuma ja valinnainen toistuvuusasetus.
• Lisää tehtävä: Anna tehtävä ja valinnainen prioriteettiasetus.
Voit lisätä tapahtuman tai tehtävän nopeammin valitsemalla päivämäärän napauttamalla ja
napauttamalla sitä uudelleen.
78
Apuohjelmat
Anna otsikko ja määritä, mitä kalenteria käytetään tai minkä kanssa synkronoidaan. Napauta
sitten Muokkaa tapaht. tietoja tai Muokkaa tehtävän tietoja ja anna lisätiedot, kuten
tapahtuman toistoväli, etukäteishälytyksen aika tai tapahtuman paikka.
Voit liittää kartan, jolla tapahtuman paikka näkyy. Anna sijainti Paikka-kenttään, napauta
kentän vieressä ja osoita sitten tarkka sijainti koskettamalla näkyviin tulevaa karttaa jokin aikaa.
Voit liittää kuvan. Napauta Kuvat ja ota sitten valokuva tai valitse jokin olemassa olevista kuvista.
Synkronoiminen Googlen kalenterin kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Google kohdasta Tilit, valitse Google-tili ja
valitse sitten Synkronoi Kalenteri. Voit tehdä synkronoinnin päivitystä varten manuaalisesti
napauttamalla Sovellukset-näytössä Kalenteri, painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla
sitten Synkronoi.
Voit näyttää synkronoidut tapahtumat tai tehtävät painamalla valikkonäppäintä, napauttamalla
Asetukset → Kalenterit. Valitse sitten Google-tili ja napauta Valmis.
Kalenterin tyypin vaihtaminen
Napauta ja valitse jokin kalenterityyppi, kuten vuosi-, kuukausi- tai viikkokalenteri.
Kalenterin tyypin voi vaihtaa nipistyseleen avulla. Voit esimerkiksi vaihtaa kuukausikalenterista
vuosikalenteriin nipistämällä, ja levittämällä sormia voit vaihtaa vuosikalenterista takaisin
kuukausikalenteriin.
Tapahtumien etsiminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Hae ja kirjoita hakusana.
Saat kuluvan päivän tapahtumat näkyviin napauttamalla Tänään näytön yläreunassa.
79
Apuohjelmat
Tapahtumien poistaminen
Valitse päivämäärä tai tapahtuma, paina valikkopainiketta ja napauta sitten Poista.
Tapahtumien jakaminen
Valitse tapahtuma, paina valikkonäppäintä, napauta Jakotapa ja valitse sitten jakotapa.
Kello
Tällä sovelluksella voit asettaa hälytyksiä, nähdä kellonajan missä tahansa maailmassa, mitata
tapahtuman keston, asettaa ajastimen tai käyttää pöytäkelloa.
Napauta Sovellukset-näytössä Kello.
Ota tämä hälytys käyttöön tai
poista se käytöstä.
80
Apuohjelmat
Hälytys
Hälytysten asettaminen
Napauta Luo hälytys, määritä hälytyksen alkamisaika, valitse hälytyksen toistumispäivät ja
napauta sitten Tallenna.
• Torkku: Voit määrittää aikavälin ja toistokertojen määrän, jonka mukaisesti hälytys toistetaan
esimääritetyn ajan kuluttua.
• Älykäs herätys: Voit määrittää hälytykselle ajan, jonka mukaisesti se alkaa ennen
esimääritettyä aikaa.
Hälytyksen lopettaminen
Lopeta hälytys vetämällä suuren ympyrän ulkopuolelle. Toista hälytys määritetyn ajan
kuluttua vetämällä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
Maailmankello
Kellojen luominen
Napauta Lisää kaupunki ja anna sitten kaupungin nimi tai valitse se kaupunkien luettelosta.
Voit käyttää kesäaikaa koskettamalla kelloa jonkin aikaa ja napauttamalla sitten Kesäaikaasetukset.
Kellojen poistaminen
Paina valikkonäppäintä, napauta Poista, valitse kellot ja napauta sitten Poista.
81
Apuohjelmat
Sekuntikello
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Käynnistä. Voit tallentaa kierrosajat napauttamalla
Kierros.
Voit nollata kierrosennätykset napauttamalla Nollaa.
Ajastin
Aseta aika ja napauta sitten Käynnistä.
Kun ajastinaika on kulunut, vedä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
Pöytäkello
Napauttamalla
saat kellon koko näytön kokoiseksi.
Laskin
Tällä sovelluksella voit tehdä yksinkertaiset tai monimutkaiset laskutoimitukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Näytön kierto ei ole
käytössä, paina valikkonäppäintä ja napauta Tieteellinen laskin.
Saat laskutoimitushistorian näkyviin piilottamalla näppäimistön napauttamalla
.
Voit poistaa historian painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Tyhjennä historia.
Voit muuttaa historiatietojen merkkikokoa painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla Tekstin
koko.
Ääninauhuri
Tällä sovelluksella voit äänittää tai toistaa puhemuistioita.
Napauta Sovellukset-näytössä Ääninauhuri.
82
Apuohjelmat
Puhemuistioiden äänittäminen
Aloita äänitys napauttamalla . Puhu mikrofoniin laitteen alaosassa. Siirrä äänitys taukotilaan
napauttamalla . Lopeta äänitys napauttamalla .
Äänityksen kulunut aika.
Aloita äänitys.
Näytä puhemuistioluettelo.
Puhemuistioiden toistaminen
Valitse toistettava puhemuistio.
• : Muuta toistonopeutta.
• : Lyhennä puhemuistiota.
• : Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuspalkkia ylös tai alas.
• : Pysäytä toisto.
• : Siirrä toisto taukotilaan.
Voit lähettää puhemuistion muille painamalla valikkonäppäintä, napauttamalla Jakotapa ja
valitsemalla puhemuistion. Napauta sitten Valmis ja valitse jakotapa.
83
Apuohjelmat
Puhemuistioiden hallinta
Paina puhemuistioluettelossa valikkonäppäintä ja valitse jokin seuraavista:
• Jakotapa: Valitse jakotapa ja valitse sitten lähetettävät puhemuistiot.
• Poista: Valitse poistettavat puhemuistiot.
• Asetukset: Muuta ääninauhurin asetuksia.
• Sulje: Sulje ääninauhuri.
S Voice
Tällä sovelluksella voit puhekomentojen avulla ohjata laitteen esimerkiksi soittamaan puhelun,
lähettämään viestin ja kirjoittamaan muistiinpanon.
Napauta Sovellukset-näytössä S Voice.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Seuraavassa on esimerkkejä puhekomennoista:
• Musiikkisoittimen avaaminen
• Laskimen käynnistäminen
• Soittaminen henkilön matkapuhelinnumeroon
• Soittaminen henkilön työnumeroon
• Kalenterin tarkistaminen
Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen
• Puhu selkeästi.
• Puhu hiljaisessa ympäristössä.
• Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
• Vältä puhumasta murteellisesti.
84
Apuohjelmat
Google
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja Internetistä ja myös sovelluksia ja niiden sisältöjä laitteesta.
Napauta Sovellukset-näytössä Google.
Etsiminen laitteesta
Napauta hakukenttää ja anna hakusana. Voit myös napauttaa , sanoa hakusanan ja valita sitten
jonkin näyttöön tulevista ehdotetuista sanoista.
Jos etsittyä kohdetta ei löydy sovelluksista, Internet-selain avautuu ja näyttää hakutulokset.
Etsinnän kattavuus
Voit valita, mistä sovelluksista haetaan, painamalla valikkonäppäintä,napauttamalla Asetukset
→ Puhelinhaku ja valitsemalla sitten haettavat kohteet.
Google Now
Voit käynnistää Google-haun ja katsella Google Now -kortteja, joissa esimerkiksi näkyy
säätiedotus, tietoja julkisesta liikenteestä ja seuraava tapaamisesi.
Liity Google Now -palveluun, kun avaat Google-haun ensimmäisen kerran. Voit muuttaa Google
Now -asetuksia painamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla sitten Asetukset → Google Nytpalvelu.
Puhehaku
Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja Internet-sivuilta puhumalla.
Napauta Sovellukset-näytössä Puhehaku.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sano avainsana tai lause, kun Puhu nyt näkyy näytössä. Valitse jokin näyttöön tulevista
ehdotetuista hakusanoista.
85
Apuohjelmat
Omat tiedostot
Tällä sovelluksella voit käyttää kaikentyyppisiä laitteeseen tallennettuja tiedostoja, kuten kuvia,
videoita, kappaleita ja äänileikkeitä.
Napauta Sovellukset-näytössä Omat tiedostot.
Valitse luokka ja avaa sitten kansio valitsemalla se. Voit palata edellisen tason kansioon
napauttamalla . Voit palata pääkansioon napauttamalla .
Paina kansiossa valikkonäppäintä ja käytä jotakin seuraavista toiminnoista:
• Valitse kaikki: Valitse kaikki tiedostot saman toiminnon käyttämiseksi niihin samalla kertaa.
• Luo kansio: Luo kansio.
• Hae: Etsi tiedostoja.
• Näyttöperuste: Vaihda näkymätilaa.
• Lajitteluperuste: Lajittele tiedostot tai kansiot.
• Asetukset: Muuta tiedostonhallinnan asetuksia.
Lataukset
Tällä sovelluksella voit nähdä, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.
Napauta Sovellukset-näytössä Lataukset.
Saat näkyviin Internetistä ladatut tiedostot napauttamalla Internet-lataukset. Napauttamalla
Muut lataukset saat näkyviin tiedostot, jotka on ladattu muista sovelluksista, kuten Sähköpostisovelluksesta.
Voit avata tiedoston asianmukaisessa sovelluksessa valitsemalla tiedoston.
86
Matkailu ja Paikallinen
Kartat
Tämän sovelluksen avulla voit tarkistaa laitteen sijainnin tarkasti, etsiä paikkoja tai saada
kulkuohjeita.
Napauta Sovellukset-näytössä Maps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sijaintien etsiminen
Napauta , anna osoite ja napauta sitten . Valitse sijainti, jonka yksityiskohtaiset tiedot haluat
nähdä. Voit etsiä lähistöllä olevat paikat napauttamalla .
Kun sijainti on löytynyt, paina valikkonäppäintä ja käytä jotakin seuraavista toiminnoista:
• Tyhjennä kartta: Tyhjennä kartta.
• Ota offline-tila käyttöön: Tallenna määritetyn alueen kartta offline-tilassa katseltavaksi.
• Reittiohjeet: Tuo näkyviin kulkuohjeet löytyneeseen sijaintiin.
• Tasot: Aseta päällekkäin useita kerroksia, kuten satelliittikuva ja liikennetiedot.
• Asetukset: Muuta kartan asetuksia.
• Ohje: Näytä kartan käyttöön liittyvät tiedot.
Voit näyttää nykyisen sijainnin napauttamalla
.
87
Matkailu ja Paikallinen
Kulkuohjeiden hakeminen määränpäähän
1 Napauta
2 Napauta
.
ja valitse sitten aloituspaikan ja määränpään syöttötapa:
• Nykyinen sijainti: Käytä nykyistä sijaintia aloituspaikkana.
• Yhteystiedot: Valitse yhteystietojen luettelosta.
• Karttapiste: Osoita sijainti napauttamalla kartalla.
• Omat paikat: Valitse paikka suosikkipaikkojen luettelosta.
3 Valitse kulkutapa, kuten ajaminen, julkinen kulkuneuvo tai käveleminen, ja napauta sitten
HAE REITTIOHJEET.
4 Valitse jokin näyttöön tulevista reiteistä ja tuo sitten tiedot näkyviin napauttamalla
KARTTANÄKYMÄ.
Paikalliset
Tällä sovelluksella voit etsiä lähialueelta esimerkiksi ravintolat, pankit ja linja-autopysäkit.
Napauta Sovellukset-näytössä Paikalliset.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Valitse paikkaluokka ja valitse sitten paikka hakutulosten luettelosta.
• Kartta: Osoita paikka kartalla.
• Reittiohjeet: Etsi reitti paikkaan.
• Soita: Soita paikan puhelinnumeroon.
Voit lisätä paikkaluokan painamalla valikkonäppäinta luokkien luettelossa ja napauttamalla Lisää
haku. Kirjoita sitten tekstikenttään haun avainsana.
88
Matkailu ja Paikallinen
Navigointi
Tällä sovelluksella voit etsiä reitin määränpäähän.
Napauta Sovellukset-näytössä Navigointi.
• Navigointikartat, nykyinen sijaintisi ja muut navigointitiedot voivat poiketa
todellisista sijaintitiedoista. Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, liikenteeseen
ja muihin seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa ajamiseen. Noudata ajaessasi kaikkia
turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä.
• Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Määritä määränpää jollakin seuraavista tavoista:
• Sano määränpään osoite.
• Kirjoita määränpään osoite.
• Valitse määränpään osoite yhteystietoluettelosta.
• Valitse määränpää tähdellä merkittyjen paikkojen luettelosta.
Kun reitti on löytynyt, navigoi määränpäähän noudattamalla näytön ohjeita.
89
Asetukset
Tietoja asetuksista
Tällä sovelluksella voit määrittää laitteen ja sovellusten asetukset ja lisätä tilejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit käyttää eri vaihtoehtoja painamalla valikkonäppäintä.
• Lisäasetukset: Mukauta Wi-Fi-asetuksia.
• WPS-painike: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS-painikkeen avulla.
• WPS PIN -merkintä: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS PIN -koodin avulla.
Wi-Fi-yhteyden käytäntö lepotilassa
Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi, paina valikkonäppäintä ja napauta sitten Lisäasetukset →
Pidä Wi-Fi lepotilassa käytössä.
Kun laite siirtyy lepotilaan, se poistaa automaattisesti käytöstä Wi-Fi-yhteyden. Kun näin
käy, laite käyttää automaattisesti dataverkkoja, jos se on asetettu käyttämään niitä. Tästä
voi seurata datasiirtomaksuja. Voit välttää datakäyttömaksut määrittämällä asetukseksi
Aina.
Verkkoilmoituksen asettaminen
Laite voi havaita avoimet Wi-Fi-verkot ja näyttää tilarivillä kuvakkeen, kun verkkoja on saatavilla.
Ota tämä toiminto käyttöön napauttamalla Asetukset-näytössä Wi-Fi, painamalla
valikkonäppäintä ja napauttamalla Lisäasetukset. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla
Verkkoilmoitus.
90
Asetukset
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja lyhyillä etäisyyksillä.
Datan käyttö
Voit seurata tietokäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Aseta mobiilidatan rajoitus: Aseta raja mobiilidatan käytölle.
• Datan käyttöjakso: Anna kuukausittainen nollauspäivä datakäytön valvontaa varten.
Voit käyttää eri vaihtoehtoja painamalla valikkonäppäintä.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Rajoita taustadataa: Poista taustasynkronointi käytöstä matkapuhelinverkon käytön ajaksi.
• Synkronoi tiedot automaattisesti: Aseta laite synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri,
sähköposti, kirjanmerkit ja sosiaalisten verkostojen kuvatiedot automaattisesti.
• Näytä Wi-Fi-käyttö: Aseta datakäyttö Wi-Fi-yhteyden kautta näytettäväksi.
• Mobiilitukiasemat: Etsi toisen laitteen mobiiliverkkoyhteys ja käytä sitä.
Lisää asetuksia
Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat yhteyksiä muihin laitteisiin tai verkkoihin.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
91
Asetukset
Matkapuhelinverkot
• Mobiilidata: Valitse, käytetäänkö verkkopalveluissa pakettidataverkkoja.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite muodostamaan yhteys toiseen verkkoon, kun olet
verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet.
• Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja valitse verkko verkkovierailua varten.
Internet-yhteyden jakaminen
• Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema: Siirrettävän Wi-Fi-tukiasemaominaisuuden avulla voit laitteen
matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-verkon
kautta.
• USB-yhteys: Jaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden
kautta ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii
tietokoneen langattomana modeemina.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteys tietokoneiden kanssa Bluetoothyhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• Ohje: Saat lisätietoja USB-, Wi-Fi ja Bluetooth-yhteydestä.
VPN
Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta niihin yhteys.
Lähellä olevat laitteet
• Tiedostonjako: Voit ottaa käyttöön median jakamisen ja sallia muiden DLNA-laitteiden
käyttää laitteesi mediatiedostoja.
• Jaettu sisältö: Aseta laite jakamaan sisältöä muille laitteille.
• Laitteen nimi: Aseta laitteelle mediapalvelimen nimi.
• Sallittujen laitteiden luettelo: Näytä laitteet, jotka voivat käyttää laitettasi.
• Ei-sallittujen laitteiden luettelo: Näytä laitteet, joita estetään käyttämästä laitettasi.
92
Asetukset
• Lataa kohteeseen: Valitse muistipaikka mediatiedostojen tallennusta varten.
• Tiedostot muista laitteista: Aseta laite hyväksymään muista laitteista tulevat lähetykset.
Kies Wi-Fin kautta
Voit yhdistää laitteen Samsung Kies -ohjelmaan Wi-Fi-yhteyden kautta.
Alkunäyttötila
Valitse alkunäyttötila (helppo tila tai perustila).
Estotila
Valitse, mitkä ilmoitukset estetään, tai aseta määritetyiltä yhteystiedoilta tulevien puhelujen
ilmoitukset sallittaviksi estotilassa.
Ääni
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
• Voimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
• Laitteen soittoääni: Valitse saapuvista puheluista ilmoittava soittoääni.
• Laitteen värinä: Lisää tai valitse värinätapa.
• Oletusilmoitukset: Valitse soittoääni tapahtumia, kuten saapuvia viestejä, vastaamatta
jääneitä puheluja ja hälytyksiä, varten.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Näppäinäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä kosketetaan.
93
Asetukset
• Kosketusäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun kosketusnäytössä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukitusääni: Aseta laite soittamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai sen lukitus
avataan.
Näyttö
Muuta näytön asetuksia.
• Taustakuva:
– – Alkunäyttö: Valitse alkunäytön taustakuva.
– – Lukitusnäyttö: Valitse lukitun näytön taustakuva.
– – Alku- ja lukitusnäytöt: Valitse alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva.
• Kirkkaus: Aseta näytön kirkkaus.
• Näytön automaattinen kierto: Aseta käyttöliittymä kiertymään automaattisesti laitetta
käännettäessä.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Älykäs aikakatkaisu: Estä näytön taustavalo sammutus näytön katsomisen ajaksi.
• Kirjasimen tyyli: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä.
• Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa.
• Näytä akun varausprosentti: Aseta akun jäljellä olevan käyttöajan näyttö.
94
Asetukset
Tallennustila
Voit näyttää laitteen ja muistikortin muistitiedot tai alustaa muistikortin.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.
Todellinen käytettävissä oleva sisäisen muistin määrä on ilmoitettua pienempi, koska
käyttöjärjestelmän ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Virransäästötila
Voit ottaa virransäästötilan käyttöön ja muuttaa virransäästötilan asetuksia.
• Suorittimen virransäästö: Aseta laite rajoittamaan joitakin järjestelmäresurssien käyttöä.
• Näytön virransäästö: Aseta laite vähentämään näytön kirkkautta.
• Perehdy virransäästötilaan: Ohjeita akkuvirran kulutuksen pienentämiseen.
Akku
Näytä laitteen käyttämän akkuvirran määrä.
Sovellusten hallinta
Tarkastele ja hallitse laitteen sovelluksia.
95
Asetukset
Sijaintipalvelut
Muuta GPS-toiminnon asetuksia.
• Käytä langattomia verkkoja: Aseta laite etsimään nykyinen sijaintisi Wi-Fi- ja/tai
matkapuhelinverkon kautta.
• Käytä GPS-satelliitteja: Aseta laite etsimään nykyinen sijaintisi GPS-satelliittien avulla.
• Sijainti ja Google-haku: Aseta laite käyttämään Google-haussa ja muissa Google-palveluissa
nykysijaintiasi.
Lukitusnäyttö
Voit muuttaa laitteen suojausasetuksia.
• Näyttölukko: Ota käyttöön näytön lukitustoiminto.
• Lukitusnäytön asetukset: Muuta lukitun näytön asetuksia. Näitä asetuksia käytetään vain,
kun pyyhkäisylukkotoiminto on määritetty.
– – Kello: Aseta kello näytettäväksi lukitussa näytössä.
– – Kaksoiskello: Aseta kaksoiskello näytettäväksi lukitussa näytössä.
– – Sää: Aseta säätiedot näytettäviksi lukitussa näytössä.
– – Ohjeteksti: Aseta ohjeteksti näytettäväksi lukitussa näytössä.
96
Asetukset
– – Aktivointikomento lukitusnäytössä: Aseta laite tunnistamaan herätyskomento, kun
näyttö on lukittu.
– – Määritä herätyskomento: Määritä herätyskomento, joka käynnistää S Voice -sovelluksen
tai suorittaa määritetyn toiminnon.
• Omistajan tiedot: Anna tietosi, jotka näytetään lukitussa näytössä.
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
• Salaa laite: Aseta salasana laitteeseen tallennettujen tietojen salausta varten. Salasana on
syötettävä joka kerta, kun laite käynnistetään.
Lataa akku ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön, sillä tietojen salaaminen voi
kestää yli tunnin.
• Salaa ulkoinen SD-kortti:
– – Salaa: Aseta tiedostot salattaviksi, kun ne tallennetaan muistikortille.
– – Täydellinen salaus: Aseta kaikki muistikortilla olevat tiedostot salattaviksi.
– – Ohita multimediatiedostot: Aseta kaikki muistikortilla olevat tiedostot salattaviksi
mediatiedostoja lukuun ottamatta.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Etähallinta: Aseta laite etäohjattavaksi Internetin kautta, jos laite katoaa tai varastetaan.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
– – Tilin rekisteröinti: Lisää Samsung-tilille tai tarkastele sitä.
– – Käytä langattomia verkkoja: Aseta laite sallimaan sijaintitietojen kerääminen
ja kadonneen tai varastetun laitteen sijainnin määrittäminen Wi-Fi- ja
matkapuhelinverkkojen kautta.
• SIM-kortin vaihtohälytys: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto,
joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen.
97
Asetukset
• Etsi matkapuhelimeni -sivusto: Siirry SamsungDive-sivustoon (www.samsungdive.com).
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitettasi SamsungDive-sivustossa.
• Määritä SIM-kortin lukitus:
– – Lukitse SIM-kortti: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii
PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
– – Muuta SIM-kortin PIN-koodi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön edellyttämä
PIN-koodi.
• Muuta salasanat näkyviksi: Laitteen oletusasetus on, että salasanat piilotetaan
turvallisuussyistä. Voit asettaa laitteen näyttämään salasanan sitä syötettäessä.
• Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat.
Voit sallia laitteen järjestelmänvalvojien lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite asentamaan sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos
tämä asetus ei ole valittuna, sovelluksia voi ladata vain Play-kauppa-palvelusta.
• Luotetut valtuustiedot: Voit varmistaa eri sovellusten suojatun käytön varmenteiden ja
valtuuksien avulla.
• Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu USB-muistiin.
• Poista valtuustiedot: Poista laitteeseen tallennetut valtuustiedot ja nollaa salasana.
Kieli ja syöttö
Muuta tekstinsyöttöasetuksia. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen
mukaan.
Kieli
Valitse näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
Oletus
Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.
98
Asetukset
Google Voice -kirjoitus
Voit muuttaa puhesyötön asetuksia napauttamalla
.
• Valitse syöttökielet: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite estämään loukkaavien sanojen tunnistus puhesyötön
aikana.
• Lataa offline-puheentunn.: Lataa ja asenna kielitiedot, joita käytetään äänituloon offlinetilassa.
Samsung-näppäimistö
Voit muuttaa Samsung-näppäimistön asetuksia napauttamalla
.
• Pystynäppäimistön tyypit: Muuta näppäimistöasettelua.
• Syöttökielet: Valitse tekstinsyöttökielet.
• Ennakoiva teksti: Ota käyttöön ennakoiva tekstitila, jossa sanoja ennakoidaan syötteen
perusteella ja ehdotetaan sanoja. Voit myös mukauttaa ennakoivan syötön asetuksia.
• Jatkuva syöttö: Aseta tekstinsyöttö mahdolliseksi näppäimistöä pyyhkäisemällä.
• Näppäimistön pyyhkäisy: Ota tekstinsyöttötilan näppäimistön pyyhkäisytoiminto käyttöön
tai poista se käytöstä. Voit siirtyä syöttötilasta toiseen selaamalla vasemmalle tai oikealle
näppäimistöllä.
• Käsinkirjoitus: Mukauta käsinkirjoitustilan asetuksia, kuten tunnistusaikaa, kynän leveyttä
tai kynän väriä.
• Lisäasetukset:
– – Automaattiset isot kirjaimet: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti
välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin tai huutomerkin jälkeen.
– – Auto spacing: Aseta laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
– – Automaattiset välimerkit: Aseta laite lisäämään piste, kun välilyöntiä
kaksoisnapautetaan.
99
Asetukset
– – Merkin esikatselu: Aseta laite näyttämään suuri kuva jokaisesta kosketettavasta merkistä.
– – Ääni näpp. napautett.: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Opetusohjelma: Saat tietoja tekstin syöttämisestä Samsung-näppäimistöllä.
• Palauta asetukset: Nollaa Samsung-näppäimistön asetukset.
Puheentunnistus
Valitse puheentunnistusohjelma.
Puhehaku
Käytä Samsung-puheentunnistuksessa seuraavia asetuksia:
• Language: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Open via the home key: Aseta S Voice painamalla kotinäppäintä kahdesti.
• Use location data: Aseta laite käyttämään sijaintitietojasi puhehaun tuloksissa.
• Hide offensive words: Aseta laite piilottamaan loukkaavat sanat puhehaun tuloksissa.
• Help: Avaa S Voice -sovelluksen ohjetiedot.
• About: Näytä versiotiedot.
• Auto-start speaker: Aseta laite ottamaan kaiutinpuhelutoiminto automaattisesti käyttöön,
kun soitetaan puhelu S Voice -sovelluksen avulla.
• Show body of message: Aseta laite näyttämään uuden vastaanotetun viestin teksti
ajotilassa.
• Wake up command: Aseta laite aloittamaan puheentunnistus, kun herätyskomento
sanotaan S Voice -sovelluksen käytön aikana.
• Wake up in lock screen: Aseta laite tunnistamaan laitteen ohjauskomennot, kun näyttö on
lukittu.
100
Asetukset
• Set wake-up command: Määritä herätyskomento, joka käynnistää S Voice -sovelluksen tai
suorittaa määritetyn toiminnon.
• Check missed events: Aseta laite tarkistamaan vastaamattomat puhelut, viestit ja
tapahtumat, kun S Voice käynnistetään painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
• Home address: Anna kotiosoite, jota käytetään puhekomentotoiminnon sijaintitiedoissa.
• Log in to Facebook: Anna Facebook-tilisi tiedot puhumalla.
• Log in to Twitter: Anna Twitter-tilisi tiedot puhumalla.
Käytä Google-puheentunnistuksessa seuraavia asetuksia:
• Kieli: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Puhe: Aseta laite käyttämään äänipalautetta nykyisen toiminnon hälytyksessä.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite piilottamaan loukkaavat sanat puhehaun tuloksissa.
• Lataa offline-puheentunn.: Lataa ja asenna kielitiedot, joita käytetään äänituloon offlinetilassa.
Teksti puheeksi -tuotos
• Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puhesynteesiohjelma. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
• Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
• Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
• Ajotila: Voit ottaa käyttöön ajotilan, jossa laite lukee sisällön ääneen, ja määrittää ajotilassa
käytettävät sovellukset.
Osoittimen nopeus
Säädä laitteeseen kytketyn hiiren tai ohjauslevyn osoittimen nopeutta.
101
Asetukset
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta asetukset ja sovellustiedot varmuuskopioitaviksi
Google-palvelimeen.
• Varmuuskopioinnin tili: Aseta Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta asetukset ja sovellustiedot palautettaviksi, kun sovellukset
asennetaan uudelleen laitteeseen.
• Alkuperäisten tietojen palautus: Nollaa asetukset tehdasasetusten mukaisiksi ja poista
kaikki tiedot.
Lisää tili
Voit lisätä sähköpostitilejä tai sosiaalisten verkostojen tilejä.
Liike
Voit ottaa käyttöön liikkeentunnistuksen ja voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat laitteen
liikkeentunnistusta.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
• Päivitä ravistamalla: Aseta laite etsimään muut Bluetooth-laitteet, kun laitetta ravistetaan.
• Mykistä/keskeytä kääntämällä ympäri: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut,
hälytykset, musiikki ja FM-radio, kun laite asetetaan ylösalaisin.
• Perehdy liikkeisiin: Näytä liikeohjauksen opetusohjelma.
102
Asetukset
Taskulamppu
Voit muuttaa taskulampun asetuksia.
• Taskulamppu: Sytytä salama ja käytä sitä taskulamppuna.
• Taskulampun aikakatkaisu: Määritä aika, jonka laite odottaa ennen taskulampun
sammuttamista.
Päivämäärä ja aika
Voit käyttää ja muuttaa seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän
näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä aika ja päivämäärä automaattisesti, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Aseta päivämäärä: Aseta nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
• Aseta aika: Aseta nykyinen kellonaika manuaalisesti.
• Automaattinen aikavyöhyke: Aseta laite vastaanottamaan aikavyöhyketiedot verkosta, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Valitse aikavyöhyke: Valitse kotiaikavyöhykkeesi.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24-tuntisena.
• Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän muoto.
103
Asetukset
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöisyyspalvelut on tarkoitettu käyttäjille, joilla on fyysisiä rajoitteita. Voit parantaa
laitteen helppokäyttöisyyttä käyttämällä ja muuttamalla seuraavia asetuksia.
• Näytön automaattinen kierto: Aseta käyttöliittymä kiertymään automaattisesti laitetta
kierrettäessä.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Sano salasanat ääneen: Aseta laite lukemaan ääneen antamasi salasanat TalkBackin avulla.
• Puh. vastaaminen/lopettaminen:
– – Kotinäppäimellä vastataan puheluihin: Aseta laite vastaamaan saapuvaan puheluun,
kun kotinäppäintä painetaan.
– – Virtanäppäin lop. puhelut: Aseta laite lopettamaan puhelu, kun virtanäppäintä
painetaan.
• Helppok. pikakuvake: Lisää Helppokäyttöisyys-pikavalinta pikavalikkoon, joka tulee
näyttöön painettaessa virtanäppäintä jonkin aikaa.
• TalkBack: Ota käyttöön Talkback, joka tuottaa äänipalautteet.
• Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa.
• Teksti puheeksi -tuotos:
– – Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puhesynteesiohjelma. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
– – Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
– – Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
– – Ajotila: Voit ottaa käyttöön ajotilan, jossa laite lukee sisällön ääneen, ja määrittää
ajotilassa käytettävät sovellukset.
• Paranna verkon käytettävyyttä: Aseta sovellukset asentamaan Internet-sisällön
käytettävyyttä parantavia Internet-komentosarjoja.
• Monoääni: Ota monoääni käyttöön kuunneltaessa ääntä yhdellä nappikuulokkeella.
• Poista äänet käytöstä: Mykistä kaikki laitteen äänet.
• Viive jonkin aikaa -painalluksella: Aseta tunnistusaika näytön painallukselle "jonkin aikaa".
104
Asetukset
Sovelluskehittäjien asetukset
Muuta sovelluskehityksen asetuksia.
• Työpöydän varmuuskopioinnin salasana: Aseta salasana varmuuskopiotietojen suojaksi.
• Pysy hereillä: Aseta laitteen näyttö pysymään käytössä akkua ladattaessa.
• Suojaa SD-kortti: Aseta laite pyytämään vahvistusta, kun tietoja luetaan muistikortilta.
• USB-virheenkorjaus: Ota käyttöön USB-virheenkorjaustila laitteen yhdistämiseksi
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Salli keksityt paikat: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen lähettäminen
sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa.
• Valitse korjattava sovellus: Valitse ohjelmistot vianmääritystä varten ja estä
vianmääritystaukojen aiheuttamat virheet.
• Odota virheenkorjausta: Aseta laite estämään valitun sovelluksen latautuminen ennen
vianmäärityksen valmistumista.
• Näytä kosketukset: Aseta laite näyttämän osoitin, kun näyttöä kosketetaan.
• Näytä osoittimen sijainti: Aseta laite näyttämään osoittimen koordinaatit ja jäljet, kun
näyttöä kosketetaan.
• Näytä asettelun rajat: Aseta laite näyttämään rajat.
• Näytä näytönohjainnäkymän päivitykset: Aseta laite välkyttämään näytön alueita, kun
grafiikkasuoritin päivittää niitä.
• Näytä näytön päivitykset: Aseta laite välkyttämään näytön alueita, kun niitä päivitetään.
• Ikkuna-anim. mittakaava: Valitse ponnahdusikkunoiden avautumis- ja sulkeutumisnopeus.
• Siirtymäanimaation mittakaava: Valitse näyttöjen välillä siirtymisen nopeus.
• Animaattorin kestoasteikko: Valitse, miten kauan ponnahdusikkunoita näytetään.
• Poista laitteistokerrokset käytöstä: Aseta laite piilottamaan laitteiston peittokuvat.
• Pakota GPU-piirtotila: Aseta laite 2D-laitteistokiihdytystä graafisen suorituskyvyn
parantamiseksi.
105
Asetukset
• Rajoitettu tila: Aseta laite välkyttämään näyttöä, kun sovellukset suorittavat pitkiä
toimintoja.
• Näytä suorittimen käyttö: Aseta laite näyttämään kaikki aktiiviset prosessit.
• Näytönohjaimen hahmonnusprofiili: Aseta laite tarkistamaan grafiikkasuorittimen
piirtoaika.
• Ota jäljet käyttöön: Aseta laite tallentamaan tiedot sovellusten ja järjestelmän
suorituskyvystä.
• Älä säilytä toimintoja: Aseta laite lopettamaan käynnissä oleva sovellus, kun uusi sovellus
käynnistetään.
• Rajoita taustaprosesseja: Aseta laite rajoittamaan taustalla suoritettavien prosessien
määrää.
• Näytä kaikki ANR:t: Aseta laite hälyttämään, jos taustalla on käynnissä vastaamattomia
sovelluksia.
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot ja päivitä laitteen ohjelmisto.
106
Vianmääritys
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2 -koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2 -koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2 -koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja se ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:
• Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä,
eikä suojakalvoja suositella kosketusnäyttölaitteisiin.
• Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.
107
Vianmääritys
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia
tai nollaamalla laite. Jos laite on jumissa eikä vastaa, paina virtanäppäintä 8–10 sekunnin ajan.
Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta laite
→ Poista kaikki.
Puhelut katkeavat
Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, verkkoyhteys voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
Lähteviä puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa valitulle numerolle.
Saapuvia puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
108
Vianmääritys
Äänen laatu on heikko
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä mikrofonia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista
• Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
• Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa yhteystiedon puhelinnumerolle.
Laite antaa äänimerkin ja akun kuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.
Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu
• Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla
pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
• Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla
(perehdy paikallisten viranomaisten antamiin akun asianmukaista hävittämistä koskeviin
ohjeisiin).
Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa
pidemmän aikaa, laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn.
109
Vianmääritys
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Samsung-laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen
käyttöä varten. Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku tai vaihda se täyteen ladattuun akkuun.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kameran käytössä on ongelmia näiden vihjeiden kokeilemisen
jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
FM-radion käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Samsung-laitteesi FM-radiosovellus käyttää kuulokemikrofonin kaapelia antennina. Jos
laitteeseen ei ole liitetty kuulokemikrofonia, FM-radio ei voi vastaanottaa radiokanavia. Kun
käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokemikrofoni on liitetty oikein. Etsi ja tallenna sen
jälkeen saatavilla olevat radioasemat.
Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella
radiovastaanottimella. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota
yhteys Samsung-huoltoon.
Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Joitakin musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa Samsung-laitteellasi eri syistä. Jos näyttöön tulee
virheilmoitus avatessasi musiikkitiedostoja laitteella, kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostotyyppiä.
110
Vianmääritys
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista tarvittaessa, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa,
johon haluat muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikeat ohjaimet ja päivittänyt ne.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
• Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies 2.0 tai Windows Media Player 10
tai uudempi.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
111
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa laitteesi
ominaisuuksista.
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
www.samsung.com
Finnish. 03/2013. Rev. 1.1
Download PDF

advertising