Samsung | SM-A300FU | Samsung SM-A300FU Bruksanvisning (Lollipop)

SM-A300FU
Brukerhåndbok
Norwegian. 07/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Les dette først
Nettverkstilkobling
Komme i gang
35Mobildata
35Wi-Fi
36Internettdeling
7 Innhold i produktesken
8Enhetsoppsett
10 Bruke SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
15 Bruke et minnekort
17 Slå enheten på og av
17 Låse og låse opp skjermen
Bevegelser og
bruksfunksjoner
38 Bevegelser og gester
Tilpasning
41 Administrere start- og appskjermbildet
43 Angi bakgrunn og ringetoner
44 Endre skjermlåsmetoden
45Privatmodus
46 Enkel modus
47 Overføre data fra den gamle enheten
48 Konfigurere kontoer
Grunnleggende
18 Bruke berøringsskjermen
21 Oppsett for startskjermbildet
25 Varsels- og hurtigvalgpanelene
28 Åpne apper
28 Installere eller avinstallere apper
30 Angi tekst
32 Ta et bilde av skjermen
32 Mine filer
33Strømsparingsfunksjon
34 Vise hjelpeinformasjon
Telefon
49Ringe
50 Motta anrop
51 Alternativer under samtaler
2
Innholdsfortegnelse
Kontakter
Nyttige apper og funksjoner
53 Legge til kontakter
53 Importere og eksportere kontakter
54 Søke etter kontakter
69 S Finder
69 S Planner
71 S Voice
72Internett
73Musikk
75Video
76Klokke
78Kalkulator
78Notat
79Lydopptaker
80Dropbox
81Flipboard
81Radio
83Google-apper
Meldinger og e-post
55Meldinger
56E-post
Kamera
58 Grunnleggende fotografering
60Bildemodi
63Kamerainnstillinger
Koble til andre enheter
Galleri
85Bluetooth
87 Wi-Fi Direct
89NFC
91 S Beam
92 Rask tilkobling
93 Screen Mirroring
95Mobilutskrift
65 Vise innhold på enheten
66 Vise innhold som er lagret på andre
enheter
Sikkerhetsassistanse
67Nødmodus
68Hjelp-melding
3
Innholdsfortegnelse
Enhets- og databehandling
96 Oppgradere enheten
97 Overføre filer mellom enheten og en
datamaskin
98 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
98 Utføre en nullstilling av dataene
Innstillinger
99 Om Innstillinger
99Hurtigvalg
99Tilkoblinger
104Enhet
107Personalisering
110System
116Apper
Feilsøking
4
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og
programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen
leverandør enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Trykk på Apper → Innstillinger → Om enheten for å se FCC-ID-en.
5
Les dette først
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
6
Komme i gang
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til
nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
7
Komme i gang
Enhetsoppsett
Mikrofon
Nærhets-/lyssensor
Ørehøyttaler
Kamera foran
Strømtast
Berøringsskjerm
Minnekortskuff
SIM-kortskuff
Hjem-tast
Nylige apper-tast
Tilbake-tast
Mikrofon
Hodesettkontakt
Flerfunksjonskontakt
GPS-antenne
Fotolys
NFC-antenne
Kamera bak
Volumtast
Høyttaler
Hovedantenne
8
Komme i gang
• Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan
føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
Taster
Tast
Funksjon
Strøm
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
Nylige apper
Hjem
• Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det
gjeldende skjermbildet.
• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst.
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk på raskt to ganger for å starte S Voice.
• Trykk på og hold inne for å starte Google.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
9
Komme i gang
Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
• Bare nano-SIM-kort fungerer med enheten.
• Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2 Trekk SIM-kortsporet forsiktig ut av SIM-kortsporskuffen.
10
Komme i gang
3 Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt
nedover.
Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung
er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.
4 Sett SIM-kortsporet tilbake i SIM-kortsporskuffen.
11
Komme i gang
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
2 Trekk SIM-kortsporet forsiktig ut av SIM-kortsporskuffen.
3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
4 Sett SIM-kortsporet tilbake i SIM-kortsporskuffen.
12
Komme i gang
Lade batteriet
Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade
batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger
forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå
frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør
batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til
flerfunksjonskontakten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
13
Komme i gang
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt
opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det
hende at laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et
Samsung-servicesenter.
Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter
kobler du den fra stikkontakten.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for
å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett
tilgjengelig under lading.
Redusere batteriforbruket
Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse
alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver
opplading:
• Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
• Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
14
Komme i gang
Bruke et minnekort
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at
enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og
type.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere
minnekortet.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.
2 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av sporet.
3 Plasser et minnekort i minnekortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.
4 Sett minnekortskuffen tilbake i sporet.
15
Komme i gang
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker
du på Apper → Innstillinger → Lagring → Løs ut SD-kort.
1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.
2 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av sporet.
3 Ta ut minnekortet.
4 Sett minnekortskuffen tilbake i sporet.
Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan
føre til tap eller ødeleggelse av data, eller at minnekortet eller enheten kan bli skadet.
Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede,
minnekort, inkludert tap av data.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.
På startskjermbildet trykker du på Apper → Innstillinger → Lagring → Formater SD-kort →
FORMATER SD-KORT → SLETT ALT.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra
brukerens handlinger.
16
Komme i gang
Slå enheten på og av
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en nullstilling av data, følger
du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Låse og låse opp skjermen
Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slås også av og låses
dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.
Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra
fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.
Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under Endre
skjermlåsmetoden.
17
Grunnleggende
Bruke berøringsskjermen
• Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk
elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.
Trykke
Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en
skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.
18
Grunnleggende
Trykke på og holde
Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige
alternativer.
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt
for å gå tilbake.
19
Grunnleggende
Flikke
Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel.
Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer,
som for eksempel kontakter.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å
zoome ut.
20
Grunnleggende
Oppsett for startskjermbildet
Startskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det
viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke
appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.
Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av
panelindikatorene nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se
Administrere startskjermbildet.
En widget
En app
En mappe
Panelindikatorer
Favorittapper
21
Grunnleggende
Alternativer for startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til de tilgjengelige alternativene.
Flipboard Briefing
Bruk denne funksjonen for å vise de nyeste artiklene i ulike kategorier. Du kan bli oppdatert på
nyheter som interesserer deg ved å bruke denne funksjonen.
1 På startskjermbildet trykker du på eller stryker til høyre for å åpne Flipboard Briefing.
2 Trykk på START READING når du starter denne funksjonen for første gang.
3 Stryk oppover for å bla i artikler i hver nyhetskategori.
Hvis du vil deaktivere Flipboard Briefing, trykker du på og holder et tomt område på
startskjermbildet. Deretter trykker du på Startskjerm-innstillinger og fjerner merket for
Flipboard Briefing.
22
Grunnleggende
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
På startskjermbildet trykker du på Apper for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre
paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du
vil tilpasse appskjermbildet, kan du se Administrere appskjermbildet.
Gå til flere
alternativer.
En app
Panelindikatorer
23
Grunnleggende
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen,
kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
GPS aktivert
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Funksjon for smart hvilemodus aktivert
Synkronisert med Internett
Ny tekst- eller MMS-melding
24
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Alarm aktivert
Stillemodus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterinivå
Varsels- og hurtigvalgpanelene
Bruke varselspanelet
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen
oppover fra bunnen av skjermen.
25
Grunnleggende
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Alternativer for aktivering eller
deaktivering. Trykk på og hold en
knapp for å vise mer detaljerte
innstillinger.
Start Innstillinger.
Vis alle hurtigvalgknappene.
Juster lysstyrken.
Start S Finder.
Start Rask tilkobling.
Fjern alle varsler.
Trykk på et varsel og utfør
forskjellige handlinger.
Omorganisere hurtigvalgknapper
Du kan omorganisere hurtigvalgknappene på varselspanelet ved å trykke på
og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.
26
→
, trykke på
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgpanelet
Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Hvis du vil aktivere eller
deaktivere flere funksjoner, åpner du hurtigvalgpanelet.
Du åpner hurtigvalgpanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke
på på varselspanelet. Du lukker hurtigvalgpanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av
skjermen.
Trykk på de følgende alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte
innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtigvalgknapp.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Posisjon: Se Posisjon for å få mer informasjon.
• Lyd/Vibrasjon/Lydløs: Velg en lydmodus.
• Skjermrotasjon: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
• Bluetooth: Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• Mobildata: Se Databruk eller Mobilnett for å få mer informasjon.
• U. strømsparing: Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer informasjon.
• Flymodus: Se Flymodus for å få mer informasjon.
• Trådløssone: Se Internettdeling for å få mer informasjon.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring for å få mer informasjon.
• NFC: Se NFC for å få mer informasjon.
• Synkroniser: Når du aktiverer denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper,
slik som kalender- eller e-postappen.
27
Grunnleggende
• Smart hvilemod.: Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på
den.
• Strømsparing: Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
• Privatmodus: Se Privatmodus for å få mer informasjon.
Åpne apper
På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.
Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på
den appen.
og velger et appikon for å åpne
Lukke en app
→ , og trykk deretter på AVSLUTT ved siden av en app for å lukke den. Du lukker
Trykk på
→
alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på LUKK ALLE. Du kan også trykke på
.
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Apps
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.
Trykk på Galaxy Apps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på SØK for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALL. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som
viser prisen på appen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
28
Grunnleggende
Play Butikk
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.
Trykk på Play Butikk på appskjermbildet.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på → Avinstaller/
deaktiver apper. vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på
DEAKTIVER.
Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, går du til appskjermbildet og trykker på →
Nedlastede apper → → Avinstaller. På appskjermbildet kan du også trykke på Innstillinger →
Appstyring, velge en app, og deretter trykke på AVINSTALLER.
Aktivere apper
På appskjermbildet trykker du på → Vis deaktiverte apper. Velg apper, og trykk deretter på
OK. På appskjermbildet kan du også trykke på Innstillinger → Appstyring, bla til DEAKTIVERT,
velge en app, og deretter trykke på AKTIVER.
• Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte
apper.
• Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra
enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
• Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.
29
Grunnleggende
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og
mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Slett det foregående tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn spesialtegn.
Endre tastaturinnstillingene.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Velg inndataspråk, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger
to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot
venstre eller høyre.
Endre tastaturoppsett
Trykk på
bruke.
, velg et språk under Inndataspråk, og velg deretter et tastaturoppsett som du vil
På 3x4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å
trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.
30
Grunnleggende
Bruke flere tastaturfunksjoner
Trykk på og hold for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i
stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.
• : Angi tekst ved hjelp av tale.
Endre språket.
Åpne tastaturet.
Start å angi tekst med stemmen
eller sett det på pause.
• : Legg til et element fra utklippstavlen.
• : Endre tastaturinnstillingene.
• : Sett inn et humørikon.
Kopiere og lime inn
1 Trykk på og hold teksten.
2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
teksten.
3 Trykk på Kopier eller Klipp ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4 Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på → Lim inn. Du kan lime inn tekst
som du har kopiert tidligere, ved å trykke på
31
→ Utklippstavle og velge teksten.
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.
→
Trykk på og hold inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet lagres i Galleri →
Album → Screenshots-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og
dele det med andre.
Du kan også ta et bilde av skjermen ved hjelp av andre metoder. Se Dra håndflaten over for å ta
et bilde for å få mer informasjon.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
Mine filer
Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten eller på andre plasseringer, som
for eksempel nettskylagringstjenester.
Trykk på Mine filer på appskjermbildet.
Søk etter filer eller mapper.
Gå til flere alternativer.
Vis filer etter kategori.
Vis nedlastingshistorikken.
Vis filer som er lagret på enheten.
Vis filer som er lagret på
nettskylagringstjenester.
32
Grunnleggende
Strømsparingsfunksjon
Strømsparing
Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Strømsparing → Strømsparing, og deretter
trykker du på Strømsparing-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne
hurtigvalgpanelet og trykke på Strømsparing for å aktivere den.
Du kan velge blant følgende alternativer:
• Begrens bakgrunnsdata: Hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en
mobildatatilkobling.
• Begrens ytelse: Bruk forskjellige alternativer for begrensning, som for eksempel å slå av
bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
• Gråskalamodus: Vise fargene på skjermen som gråtoner.
Ultra strømsparingsmodus
Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør
enheten følgende:
• Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
• Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
• Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Strømsparing → Ultra strømsparingsmodus,
og deretter på Ultra strømsparingsmodus-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan
også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på U. strømsparing for å aktivere den.
Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på
og velger en app.
Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på → Fjern, velger en app med
trykker deretter på OK.
og
Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel
nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på → Innstillinger.
Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på → Deaktiver Ultra strømsp.modus.
Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke
brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
33
Grunnleggende
Vise hjelpeinformasjon
Du får tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å
gå til appskjermbildet og trykke på Innstillinger → Hjelp.
Du kan vise hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på → Hjelp.
Enkelte apper inkluderer kanskje ikke hjelpeinformasjon.
34
Nettverkstilkobling
Mobildata
Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se
Databruk for flere alternativer.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Databruk, og merker deretter av for
Mobildata.
Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på Mobildata for å aktivere denne funksjonen.
Wi-Fi
Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter.
Se Wi-Fi for flere alternativer.
Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Wi-Fi, og deretter på Wi-Fi-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord, vises med et
hengelåsikon.
3 Trykk på KOBLE TIL.
Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver
gang det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.
For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen
over nettverk og trykke på GLEM.
35
Nettverkstilkobling
Internettdeling
Om Internettdeling
Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre
enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
Ekstra kostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.
Bruke den mobile trådløssonen
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med andre enheter.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Internettdeling → Mobil trådløssone.
2 Trykk på Mobil trådløssone-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
• Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på → Sett opp
trådløssone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på LAGRE.
3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.
36
Nettverkstilkobling
Bruke Internettdeling via USB
Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via en USB-kabel.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Internettdeling.
2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
3 Merk av for USB-internettdeling.
vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.
Bruke Internettdeling via Bluetooth
Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at
datamaskinen som du skal koble til, støtter Bluetooth-funksjonen.
1 Koble enheten din sammen med den andre enheten via Bluetooth. Du finner mer
informasjon under Koble sammen med andre Bluetooth-enheter.
2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på Innstillinger → Internettdeling.
3 Merk av for Internettdeling via Bluetooth.
4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på
→ Internett-tilgang.
vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.
Sammenkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.
37
Bevegelser og bruksfunksjoner
Bevegelser og gester
Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller
derfor bevegelsene varsomt.
Smartvarsel
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bevegelser og gester → Smartvarsel, og
deretter på Smartvarsel-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du har tapte anrop eller nye meldinger, vibrerer enheten når du tar den opp.
Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke
ligger på en flat overflate.
38
Bevegelser og bruksfunksjoner
Lyd av
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bevegelser og gester → Lyd av, og deretter
på Lyd av-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Legge håndflaten på skjermen
Dekk skjermen med håndflaten for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer.
Snu enheten rundt
Snu enheten rundt for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer.
39
Bevegelser og bruksfunksjoner
Dra håndflaten over for å ta et bilde
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bevegelser og gester → Dra håndflaten over
for å ta et bilde, og deretter på Dra håndflaten over for å ta et bilde-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller
→ Album → Screenshotsmotsatt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i Galleri →
mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
40
Tilpasning
Administrere start- og appskjermbildet
Administrere startskjermbildet
Legge til elementer
Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til
startskjermbildet.
Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet,
trykker på Widgeter, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.
Flytte og fjerne et element
Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Du kan også flytte apper som du ofte bruker til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til Fjern som
vises øverst på skjermen.
Opprette en mappe
1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til Opprett
mappe som vises øverst på skjermen.
2 Skriv inn et navn på mappen.
3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på OK.
41
Tilpasning
Administrere paneler
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.
Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på
.
Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny
plassering.
Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til Fjern
øverst på skjermen.
Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjermbilde, trykker du på
.
Administrere appskjermbildet
Endre sorteringsmetoden
På appskjermbildet trykker du på → Sorter etter og velger en sorteringsmetode.
Skjule apper
Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.
På appskjermbildet trykker du på → Skjul apper. Velg apper, og trykk deretter på OK.
Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på → Vis skjulte apper. Velg apper, og trykk deretter på
OK.
Flytte elementer
På appskjermbildet trykker du på → Rediger. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny
plassering.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til Opprett side som vises øverst på
skjermen.
Opprette mapper
1 På appskjermbildet trykker du på
→ Opprett mappe. Du kan eventuelt trykke på →
Rediger, trykke på og holde en app og deretter dra den til Opprett mappe, som vises øverst
på skjermen.
2 Skriv inn et navn på mappen.
3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på OK.
42
Tilpasning
Angi bakgrunn og ringetoner
Angi bakgrunn
Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for
startskjermbildet eller låseskjermen.
1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og trykker deretter på
Bakgrunn. Du kan også trykke på Innstillinger → Skjerm og bakgrunn → Bakgrunnsbilde
på appskjermbildet.
2 Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du
på Fra Galleri.
4 Trykk på BRUK SOM BAKGRUNNSBILDE eller UTFØRT.
Endre ringetoner
Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Lyd og varsler.
Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på Ringetoner, velge
en ringetone og deretter trykke på OK. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller
kontoen din, som ringetone, ved å trykke på Legg til ringetone.
Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på Varselsringetone, velge en ringetone og
deretter trykke på OK.
43
Tilpasning
Endre skjermlåsmetoden
Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Låseskjerm → Skjermlås, og velger deretter
en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.
Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for
å få den tilbakestilt.
Mønster
Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt
for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer
mønsteret.
PIN
En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å
bekrefte den.
Passord
Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter
passordet på nytt for å bekrefte det.
44
Tilpasning
Privatmodus
Om Privatmodus
Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for
eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt
plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.
Skjule innhold
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Privatmodus, og deretter på
Privatmodus-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet
og trykke på Privatmodus for å aktivere den.
Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsingskode og en reserve-PINkode.
2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
Når denne modusen er aktivert, vises
øverst på skjermen.
3 For å velge elementer som du vil skjule, trykker du på og holder et element i listen, merker av
for elementene som du vil velge, og trykker deretter på → Flytt til Privat eller trykker på
→ Flytt → Privat → FLYTT HIT.
Elementer som flyttes til Privatmodus, vises med
ved siden av seg.
4 Når du har valgt elementene som du vil skjule, åpner du appskjermbildet og trykker på
Innstillinger → Privatmodus, og deretter på Privatmodus-bryteren for å deaktivere denne
funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på Privatmodus for å deaktivere
den.
De valgte elementene forsvinner fra skjermen.
Sørg for at alle filer er lagret eller flyttet dit de skal, før du deaktiverer Privatmodus.
45
Tilpasning
Vise skjult innhold
Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Privatmodus, og deretter på
Privatmodus-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet
og trykke på Privatmodus for å aktivere den.
2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
3 På appskjermbildet trykker du på Mine filer → Privat.
Alle elementer som har blitt flyttet i Privatmodus, vises på skjermen.
Enkel modus
Enkel modus gir en enklere brukeropplevelse ved å bruke et enklere oppsett og større ikoner
på startskjermbildet. Du kan få tilgang til de mest populære appene, innstillinger som du ofte
bruker, og legge til snarveier til favorittkontaktene dine.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enkel modus → Enkel modus. Velg apper
som skal ha et enklere oppsett, og trykk deretter på UTFØRT.
Hvis du vil gå tilbake til standardmodus, går du til startskjermbildet og trykker på Enkle
innstillinger → Enkel modus → Standardmodus → UTFØRT.
Administrere snarveier
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, blar du til venstre, trykker på
velger deretter en app.
og
Hvis du vil legge til en snarvei til en kontakt på startskjermbildet, blar du til høyre og trykker på
.
Hvis du vil slette en snarvei fra startskjermbildet, trykker du på → Rediger og velger en app
eller kontakt med .
46
Tilpasning
Overføre data fra den gamle enheten
Bruke sikkerhetskopikontoer
Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den gamle enheten din til den nye enheten ved hjelp
av Google- eller Samsung-kontoen din. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data hvis du vil ha
mer informasjon.
Bruke Samsung Smart Switch
Du kan overføre data på den gamle enheten til en ny enhet via Smart Switch. Du finner mer
informasjon på www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
Bruke Smart Switch Mobile
Bruk denne appen til å overføre data fra den gamle enheten din til den nye. Du kan laste ned
appen fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
1 Trykk på Smart Switch på enheten.
2 Velg et alternativ på enheten, avhengig av den gamle enhetstypen, og følg instruksjonene
på skjermen.
Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobileappen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.
Bruke Smart Switch med datamaskiner
Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en
datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra
www.samsung.com/smartswitch.
1 Sikkerhetskopier data fra en gammel enhet til datamaskinen. Kontakt produsenten av
enheten hvis du vil ha mer informasjon.
2 Start Smart Switch på datamaskinen.
47
Tilpasning
3 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den gamle enheten og følger instruksjonene
på skjermen for å overføre data til enheten din.
Bruke Samsung Kies
Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for
å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via
Samsung Kies. Se Koble til med Samsung Kies for å få mer informasjon.
Konfigurere kontoer
Legge til kontoer
Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest
mulig ut av enheten din.
Trykk på Innstillinger → Kontoer → Legg til konto på appskjermbildet, og velg en
kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.
Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for
elementer som skal synkroniseres.
Fjerne kontoer
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Kontoer, velger en konto, og trykker deretter
på → Fjern konto.
48
Telefon
Ringe
Trykk på Telefon på appskjermbildet.
Trykk på Tastatur, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på
eller på
for å foreta et videoanrop.
Vis anrops- og meldingslogger.
for å foreta et taleanrop
Vis favorittkontakter.
Angi nummeret med tastaturet.
Vis kontaktlisten.
Gå til flere alternativer.
Legg til nummeret i kontaktlisten.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under Logger, Favoritter og Kontakter.
Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten
Trykk på Logger eller Kontakter, og dra deretter en kontakt eller et telefonnummer til høyre for å
ringe.
Hvis du vil deaktivere funksjonen for å ringe ved å dra et ikon til høyre, trykker du på →
Innstillinger → Kontakter, og opphever valget av Stryk for å ringe/melding.
49
Telefon
Foreta et internasjonalt anrop
Trykk på Tastatur.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og
trykk deretter på .
Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på → Innstillinger →
Anrop → Flere innstillinger → Anropssperring. Velg deretter en anropstype og merk av for
Internasjonale anrop.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende
anrop.
Du kan opprette forskjellige avvisningsmeldinger ved å gå til appskjermbildet og trykke på
Telefon → → Innstillinger → Anrop → Anropsavvisning → Avvisningsmeldinger → .
Tapte anrop
Ved et ubesvart anrop vises
på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte
anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på Telefon → Logger for å vise tapte anrop.
50
Telefon
Alternativer under samtaler
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelig:
• : Juster volumet.
• Nytt anrop: Ring opp et anrop nummer to.
• Tastatur: Åpne tastaturet.
• Avslutt: Avslutt den gjeldende samtalen.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Når du bruker høyttalerfunksjonen,
må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
Trykk på for å vise flere alternativer.
Når du starter apper under en samtale, vises det et sprettoppvindu med samtaleskjermbildet ( ).
Du kan fortsette telefonsamtalen samtidig som du bruker apper.
Dra sprettoppvinduet til en annen plassering for å flytte det.
Hvis du vil slette sprettoppvinduet, trykker du på og holder det, og deretter trykker du på OK.
Du kan gå tilbake til samtaleskjermbildet ved å trykke på sprettoppvinduet.
51
Telefon
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
• → Skjul meg: Skjul bildet ditt for den andre parten.
• → Utgående bilde: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
• → Ta bilde: Ta et bilde av den andre partens direktebilde.
• → Spill inn video: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
• → Notat: Opprett et notat.
• → Meldinger: Send en melding.
• → Tastatur: Åpne tastaturet.
• → Slå på høyttaler / Slå av høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Når du
bruker høyttalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde
enheten borte fra ørene dine.
• → Bytt til hodesett / Bytt til telefon: Flytt lydutgangen til et tilkoblet Bluetooth-hodesett
eller tilbake til høyttaleren på enheten.
• Skift: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Avslutt: Avslutt den gjeldende samtalen.
52
Kontakter
Legge til kontakter
Flytte kontakter fra andre enheter
Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se Overføre data fra den gamle enheten
for å få mer informasjon.
Opprette kontakter manuelt
1 Trykk på Kontakter → Kontakter på appskjermbildet.
2 Trykk på og angi kontaktinformasjon.
• : Legg til et bilde.
• /
: Legg til eller slett et kontaktfelt.
3 Trykk på LAGRE.
Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på Tastatur, angi
nummeret og deretter trykke på Legg til i Kontakter.
Importere og eksportere kontakter
Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra
enheten til lagringstjenester.
Trykk på Kontakter → Kontakter på appskjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Kontakter → Importer/eksporter kontakter, og velg deretter et
alternativ for import eller eksport.
53
Kontakter
Søke etter kontakter
Trykk på Kontakter → Kontakter på appskjermbildet.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
• : Legg til i favorittkontakter.
• /
: Foreta et tale- eller videoanrop.
• : Skriv en melding.
• : Skriv en e-post.
Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet
Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.
1 Trykk på Kontakter → Kontakter på appskjermbildet.
2 Velg en kontakt.
3 Trykk på → Legg til snarvei på startskjermbildet.
54
Meldinger og e-post
Meldinger
Sende meldinger
Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).
Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.
1 Trykk på Meldinger på appskjermbildet.
2 Trykk på .
3 Legg til mottakere, og skriv en melding.
Angi mottakere.
Gå til flere alternativer.
Velg kontakter fra kontaktlisten.
Skriv en melding.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Sett inn et uttrykksikon.
4 Trykk på
for å sende meldingen.
Vise innkommende meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene
fra denne kontakten.
Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.
Mens du viser en melding, kan du trykke på for å vise flere alternativer.
55
Meldinger og e-post
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på NESTE for en privat e-postkonto eller trykk på
MANUELT OPPSETT for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter instruksjonene på skjermen
for å fullføre konfigurasjonen.
Du kan konfigurere en e-postkonto til ved å trykke på
→ ADMINISTRERE KONTOER →
Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du angi én av dem som standardkonto. Trykk på
ADMINISTRERE KONTOER → → Angi standardkonto.
.
→
Sende e-post
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Trykk på
nederst på skjermen for å skrive en e-post.
Lagre e-posten for å sende den
senere.
Forkast e-posten.
Send e-posten.
Legg ved bilder, videoer og annet.
Gå til flere alternativer.
Legg til mottakere.
Legg til en kopi- eller
blindkopimottaker.
Angi et emne.
Sett inn filer i e-posten, eller bruk
redigeringsalternativ.
Skriv en e-post.
Legg til mottakere fra
kontaktlisten.
56
Meldinger og e-post
Lese e-post
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Trykk på , velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også
hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .
Trykk på en e-post for å lese den.
Slett e-posten.
Gå til flere alternativer.
Legg til denne e-postadressen i
kontaktlisten, eller vis andre
alternativer.
Åpne vedlegg.
Marker e-posten som en
påminnelse.
Videresend e-posten.
Svar på e-posten til både
avsenderen og alle mottakerne.
Gå til forrige eller neste e-post.
Svar på e-posten.
57
Kamera
Grunnleggende fotografering
Ta bilder eller ta opp videoer
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
3 Trykk på for å ta et bilde eller hvis du vil ta opp en video.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å
zoome ut.
• For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
Vis gjeldende modus.
Bytt mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Begynn å ta opp en
video.
Ta et bilde.
Endre bildemodus.
Endre
kamerainnstillinger.
Vis bilder og videoer
som du har tatt.
58
Kamera
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som
den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
• Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan
inntreffe i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på
enheten.
Starte Kamera fra låseskjermen
Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, starter du Kamera fra låseskjermen.
Dra utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis ikke vises, åpner du appskjermbildet,
trykker på Innstillinger → Låseskjerm, og merker deretter av for Kamerasnarvei.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Etiske regler for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
59
Kamera
Bildemodi
Auto
Bruk denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for
bildet.
Trykk på Kamera → MODUS → Auto på appskjermbildet.
Skjønnhetsansikt
Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå penere bilder.
Trykk på Kamera → MODUS → Skjønnhetsansikt på appskjermbildet.
Panorama
Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten
identifiserer bildet med
i Galleri.
Trykk på Kamera → MODUS → Panorama på appskjermbildet.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
Selfie
Bruk denne modusen for å ta et selvportrett med kameraet foran.
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på for å bruke kameraet foran.
3 Trykk på MODUS → Selfie.
4 Vis håndflaten mot skjermen, eller trykk på
for å ta et bilde av deg selv.
60
Kamera
Bred selfie
Bruk denne modusen for å ta et bredt selvportrett med kameraet foran. Enheten identifiserer
bildet med
i Galleri.
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på for å bruke kameraet foran.
3 Trykk på MODUS → Bred selfie.
4 Vis håndflaten mot skjermen, eller trykk på for å ta et bilde av deg selv.
5 Roter enheten sakte mot venstre og deretter mot høyre for å ta et panoramabilde. Enheten
setter sammen bildene til ett enkelt panoramabilde.
• Hold den blå rammen på innsiden av kamerasøkervinduet.
• Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
• Oppløsningen i et bilde kan påvirkes av lysforholdene.
• Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret,
avhengig av fotograferingsforholdene.
• For å oppnå best resultater må du holde enheten i hånden og strekke armen så langt
fra deg som mulig.
Bakkamera-selfie
Bruk denne modusen hvis du vil la kameraet automatisk finne og fokusere på ansiktet ditt når du
tar et selvportrett med bakkameraet.
1 Trykk på Kamera → MODUS → Bakkamera-selfie på appskjermbildet.
2 Flytt rammen til posisjonen der ansiktet ditt vises, og juster rammestørrelsen.
3 Plasser enheten slik at kameraet bak peker mot ansiktet ditt. Når enheten finner ansiktet,
begynner den å pipe. Enheten tar deretter automatisk et bilde etter 2 sekunder.
61
Kamera
Fortløpende opptak
Bruk denne modusen hvis du vil ta en serie med bilder av motiver i bevegelse.
Trykk på Kamera → MODUS → Fortløpende opptak på appskjermbildet.
HDR (fyldig tone)
Bruk denne modusen for å ta bilder med fyldige farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke
områder.
Trykk på Kamera → MODUS → HDR (fyldig tone) på appskjermbildet.
Uten effekt
Med effekt
Natt
Bruk denne modusen når du skal ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolyset.
Trykk på Kamera → MODUS → Natt på appskjermbildet.
Animert GIF
Bruk denne modusen for å lage et animert bilde av en serie av bilder.
Trykk på Kamera → MODUS → Animert GIF på appskjermbildet.
62
Kamera
Lyd og bilde
Bruk denne modusen for å ta et bilde med lyd. Enheten identifiserer bildene med
i Galleri.
Trykk på Kamera → MODUS → Lyd og bilde på appskjermbildet.
Sport
Bruk denne modusen for å ta et bilde av motiver i bevegelse.
Trykk på Kamera → MODUS → Sport på appskjermbildet.
Kamerainnstillinger
På appskjermbildet trykker du på Kamera → . Ikke alle de følgende alternativene er
tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.
• : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
• : Angi at enheten skal ta et antall bilder med forhåndsinnstilte intervaller når du tar bilder
med kameraet foran.
• : Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
• : Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video.
• / : Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp
mer minneplass.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på
.
• Håndfl.-selfie: Angi at enheten skal registrere håndflaten din, slik at du kan bruke den til å ta
selvportretter.
• Skjønnhetsansikt: Angi at enheten skal ta et bilde med lysere ansikter for å oppnå penere
bilder.
• Eksponering: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren
mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
• ISO: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i
filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste.
Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
63
Kamera
• Hvitbalanse: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er
designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for
hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
• Lysmåling: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. Punkt måler lysverdien på ett bestemt sted.
Matrise utjevner hele scenen.
• Trykk og ta bilder: Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
• Videostørrelse: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette
tar opp mer minneplass.
• Opptaksmodus: Endre opptaksmodus.
• Posisjonstagger: Angi at en posisjonstagg skal legges ved bildet.
• For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli
forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved
dårlig vær.
• Når du deler et bilde mens posisjonstaggen er lagt ved, kan posisjonsinformasjonen
bli sett av andre. Du kan unngå dette ved å slette posisjonsinformasjonen mens du
viser bildet. For å gjøre dette trykker du på → Mer info → , og deretter på
under Posisjon.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring.
• Lagre som speilvendt: Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige motivet når
du tar bilder med kameraet foran.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved
fotografering av motiver.
• Talekontroll: Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
• Volumtasten: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
• Bildevisning: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Nullstill: Nullstill kamerainnstillingene.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.
64
Galleri
Vise innhold på enheten
Trykk på Galleri på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.
Videofiler vises med
-ikonet i forhåndsvisningen.
Trykk på skjermen for å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningsminiatyrbildene.
Send bildet til andre.
Endre bildet.
Gå tilbake til det forrige
skjermbildet.
Gå til flere alternativer.
Søk etter andre enheter for å vise
bildet.
Slett bildet.
Forhåndsvisningsminiatyrbilder
for bilde og video
65
Galleri
Vise innhold som er lagret på andre enheter
Du kan søke etter innhold som er lagret på andre enheter, og se det på enheten din.
Trykk på Galleri på appskjermbildet.
Få tilgang til innhold på en enhet i nærheten
Hvis du vil bruke denne funksjonen, går du til appskjermbildet og trykker på Innstillinger → NFC
og deling → Enheter i nærheten, og deretter på Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere
den. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.
På hovedskjermbildet for Galleri trykker du på
og velger en enhet i Enheter i nærheten for å
få tilgang til innholdet. Du kan se innholdet på enheter der innholdsdeling er aktivert.
66
Sikkerhetsassistanse
Nødmodus
Om Nødmodus
Bruk denne modusen til å utvide enhetens standby-tid når du er i en nødsituasjon. Når
denne modusen aktiveres, reduseres lysstyrken på skjermen og batteriforbruket går ned,
ved å begrense enkelte funksjoner. Du kan også slå på fotolyset, sette på alarmer og sende
posisjonsinformasjonen din til andre i en melding.
Aktivere Nødmodus
Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på Nødmodus. På appskjermbildet kan du
også trykke på Innstillinger → Sikkerhetsassistanse → Nødmodus, og deretter på Nødmodusbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Gå til flere alternativer.
Slå på fotolyset.
Sett på lydalarmer.
Send din gjeldende
posisjonsinformasjon i en
melding.
Foreta et anrop.
Gå på Internett.
Legg til flere apper som skal
brukes.
Strøm igjen på batteriet og
beregnet maksimal standby-tid
Foreta et nødanrop.
Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke
brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
67
Sikkerhetsassistanse
Deaktivere Nødmodus
Du deaktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på
Nødmodus. Du kan også trykke på → Deaktiver Nødmodus. Nødmodus deaktiveres.
Hjelp-melding
Om hjelp-melding
Du kan forhåndsdefinere kontakter som du vil sende en melding til i et nødstilfelle. Du kan sende
meldinger til primærkontakter ved å trykke raskt tre ganger på strømtasten.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetsassistanse.
Legge til primærkontakter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetsassistanse.
2 Trykk på Administrer primærkontakter → Opprett primærkontakt.
3 Trykk på Opprett kontakt og angi kontaktinformasjon, eller trykk på Velg fra kontakter for å
legge til en eksisterende kontakt som primærkontakt.
Stille inn hjelp-meldinger
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetsassistanse → Send hjelpmeldinger, og deretter på Send hjelp-meldinger-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg
innhold som skal inkluderes i hjelp-meldinger.
Sende hjelp-meldinger
Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til
primærkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om hvor du befinner deg.
68
Nyttige apper og funksjoner
S Finder
Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise
søkeloggen.
Åpne varselspanelet, og trykk på S Finder.
Søke etter innhold
Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på
og si et søkeord.
For mer avgrensede resultater trykker du på filtre under søkefeltet.
Hvis du vil velge søkekategorier, trykker du på → Innstillinger → Velg søkekategori.
S Planner
Opprette hendelser eller oppgaver
1 Trykk på S Planner på appskjermbildet.
2 Trykk på . Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver, og deretter trykke på
datoen én gang til.
3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.
• Legg til hendelse: Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en
gjentakelsesinnstilling.
• Legg til oppgave: Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi
en prioritetsinnstilling.
69
Nyttige apper og funksjoner
Velg et element.
Velg en kalender som du vil bruke
eller synkronisere med.
Angi en tittel.
Legg ved et kart som viser
hendelsens posisjon.
Angi en start- og sluttdato for
hendelsen.
Legg til flere detaljer.
4 Trykk på LAGRE for å lagre hendelsen eller oppgaven.
Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på → Synkroniser
nå.
For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på → Kalendere → Legg til
konto. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når en konto er
lagt til, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.
For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på
Innstillinger → Kontoer, og velger deretter en kontotjeneste.
70
Nyttige apper og funksjoner
S Voice
Om S Voice
Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.
Trykk på S Voice på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på → Settings og fjerner
merket for Open via the home key.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Angi språk
Trykk på → Settings → Language og velg et språk.
Det valgte språket gjelder bare for S Voice, ikke for visningsspråket på enheten.
Bruke S Voice
Når du starter S Voice, starter talegjenkjenning på enheten, og mikrofonikonet blir blått.
Si en talekommando.
Hvis du sier en kommando og enheten gjenkjenner den, blinker mikrofonikonet nederst på
skjermen blått. Deretter utfører enheten kommandoen.
Tips for bedre talegjenkjenning:
• Snakk tydelig.
• Snakk på stille steder.
• Ikke bruk støtende ord eller slang.
• Unngå å snakke med dialekt.
Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer,
avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.
71
Nyttige apper og funksjoner
Vekke S Voice fra standby-modus
Hvis S Voice ikke brukes på en bestemt periode, går den automatisk i hvilemodus.
Trykk på mikrofonikonet eller si ”Hi Galaxy” til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.
Endre oppvåkningskommandoen
Du kan endre oppvåkningskommandoen fra ”Hi Galaxy”. Oppvåkningskommandoen brukes til å
starte S Voice når enheten er i hvilemodus.
Trykk på → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Internett
1 Trykk på Internett på appskjermbildet.
2 Trykk på adressefeltet.
3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.
Oppdater den gjeldende
nettsiden.
Les en artikkel i lesemodus.
Gå til flere alternativer.
Åpne startsiden.
Vis bokmerkene dine, lagrede
sider og den nyeste
Internett-historikken.
Åpne styring av nettsidevinduer.
Gå til den forrige siden.
72
Nyttige apper og funksjoner
Musikk
Spille av musikk
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.
Søk etter andre enheter for å spille
av filen.
Gå til flere alternativer.
Juster volumet.
Angi filen som favorittsangen din.
Slå på tilfeldig avspilling.
Endre gjentakelsesmodus.
Legg til sangen i en spilleliste.
Åpne spillelisten.
Gå til forrige sang. Trykk på og
hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste sang. Trykk på og hold
for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og
gjenoppta avspillingen igjen.
Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på → Innstillinger, og
deretter merke av for Smartvolum.
Når Smartvolum er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå.
Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå
hørselsskader.
Det er ikke sikkert at Smartvolum kan aktiveres for alle filene.
73
Nyttige apper og funksjoner
Hvis du vil bruke en tilpasset lydstyrke mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på
→ Innstillinger → Adapt Sound → På.
Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på START for å justere lyden.
Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på JA
hvis du kan høre pipet, eller NEI hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt
til lydjusteringen er ferdig. Merk deretter av for Musikklyd og trykk på OK for å ta i bruk dette
alternativet når du lytter til musikk.
Når du skrur volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget
anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil
valget igjen bli brukt.
Spille av musikk som er lagret på andre enheter
Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din.
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten
Hvis du vil bruke denne funksjonen, går du til appskjermbildet og trykker på Innstillinger → NFC
og deling → Enheter i nærheten, og deretter på Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere
den. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.
På hovedskjermbildet for Musikk trykker du på ENHETER og velger en enhet i Enheter i
nærheten for å få tilgang til og spille av musikk. Du kan spille av sangen på enheter der
funksjonen for innholdsdeling er aktivert.
74
Nyttige apper og funksjoner
Video
Spille av videoer
Trykk på Video på appskjermbildet.
Velg en video som skal spilles av.
Juster volumet.
Søk etter andre
enheter for å spille av
filen.
Gå til flere
alternativer.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Gå for- eller bakover
ved å dra i linjen.
Roter skjermen til
liggende eller
stående visning.
Bytt til sprettoppvideospilleren.
Endre skjermforhold.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold for å
spole raskt bakover.
Gå til neste video.
Trykk på og hold for å
spole raskt forover.
For å tilpasse kontrollpanelplasseringen under avspilling, trykker du på → Innstillinger,
merker av for Minikontroll og trykker deretter på LUKK. Trykk deretter på eller for å flytte
kontrollpanelet til en av sidene på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i liggende visning.
75
Nyttige apper og funksjoner
Spille av videoer som er lagret på andre enheter
Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din.
Trykk på Video på appskjermbildet.
Få tilgang til en video på en enhet i nærheten
Hvis du vil bruke denne funksjonen, går du til appskjermbildet og trykker på Innstillinger → NFC
og deling → Enheter i nærheten, og deretter på Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere
den. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.
På hovedskjermbildet for Video trykker du på ENHETER og velger en enhet i Enheter i nærheten
for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan spille av videoen på enheter der innholdsdeling er
aktivert.
Klokke
Alarm
Trykk på Klokke → Alarm på appskjermbildet.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på OK. For å aktivere eller deaktivere alarmer, trykker du på
ved siden av en alarm i alarmlisten.
• Utsett: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte
tidspunktet.
• Smart alarm: Angi klokkeslett og alarmtone for den smarte alarmen. En smart alarm starter
med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på den
smarte alarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.
76
Nyttige apper og funksjoner
Stoppe alarmer
Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du allerede har aktivert utsettalternativet, drar du utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en angitt tidsperiode.
Slette alarmer
Trykk på → Slett, velg alarmer og trykk deretter på OK.
Verdensklokke
Trykk på Klokke → Verdensklokke på appskjermbildet.
Opprette klokker
Trykk på
, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.
Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på
.
Slette klokker
Trykk på → Slett, velg klokker og trykk deretter på OK.
Stoppeklokke
Trykk på Klokke → Stoppeklokke på appskjermbildet.
Trykk på START for å starte tidtakingen. Trykk på RUNDE for å registrere rundetider.
Trykk på STOPP for å avslutte tidtakingen. Trykk på NULLSTILL for å slette rundetider.
Nedtelling
Trykk på Klokke → Nedtelling på appskjermbildet.
Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på START.
Skyv
utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.
77
Nyttige apper og funksjoner
Kalkulator
Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.
Trykk på Kalkulator på appskjermbildet.
Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis
Skjermrotasjon er deaktivert, trykker du på → Vitenskapelig kalkulator.
Vis utregningshistorikken ved å trykke på
Tøm historikken ved å trykke på
for å skjule tastaturet.
→ Tøm logg.
Notat
Bruk denne appen til å opprette notater og ordne dem etter kategori.
Trykk på Notat på appskjermbildet.
Skrive notater
Trykk på i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende
alternativer:
• : Opprett eller angi en kategori.
• : Sett inn bilder.
• : Foreta et lydopptak som skal settes inn.
Du lagrer notatet ved å trykke på LAGRE.
Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.
Søke etter notater
Trykk på
i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.
78
Nyttige apper og funksjoner
Lydopptaker
Ta opp talenotater
Trykk på Lydopptaker på appskjermbildet.
Trykk på for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen. Trykk på for å sette
innspillingen på pause. Avbryt innspillingen ved å trykke på . Trykk på for å avslutte
innspillingen.
Mens du tar opp et talenotat, kan du trykke på
for å sette inn et bokmerke.
Gå til flere alternativer.
Opptaksvarighet
Vis listen over talenotater.
Endre opptaksmodus.
Start innspilling.
Hvis du vil angi at enheten skal fjerne bakgrunnsstøy, trykker du på → Innstillinger, og merker
av for Støyreduksjon.
79
Nyttige apper og funksjoner
Spille av talenotater
Trykk på Lydopptaker på appskjermbildet.
Trykk på
, og velg et talenotat som skal spilles av.
• : Beskjær talenotatet.
• : Angi en del av talenotatet for gjentatt avspilling.
• : Juster avspillingshastigheten.
• : Hopp over en stille del i talenotatet.
• : Sett inn bokmerker i talenotatet.
• /
• : Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.
/
: Gå til det forrige eller neste talenotatet.
Dropbox
Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagring. Når du
lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre enheter
som har installert Dropbox.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Trykk på Dropbox på appskjermbildet.
Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Du kan bruke følgende funksjoner:
• : Last opp eller åpne filer. Trykk på → Upload here for å laste opp filer.
• : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på
opprette album.
• : Åpne filer i favorittlisten.
• : Vis varsler.
80
for å dele eller slette filer eller
Nyttige apper og funksjoner
Flipboard
Bruk denne appen til å vise direkteoppdateringer fra sosiale nettverk og nyheter i et tilpasset
magasinformat.
Trykk på Flipboard på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en
nullstilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.
Radio
Lytte til FM-radioen
Trykk på Radio på appskjermbildet.
Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som radioantenne.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for
første gang.
Trykk på for å slå på FM-radioen. Velg radiostasjonen som du ønsker å lytte på, fra listen over
alle stasjoner, og trykk på for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.
81
Nyttige apper og funksjoner
Juster volumet.
Ta opp en sang fra FM-radioen.
Gå til flere alternativer.
Legg til den gjeldende
radiostasjonen i listen over
favoritter.
Angi radiostasjonfrekvensen
manuelt.
Finjuster frekvensen.
Slå FM-radioen av eller på.
Vis listen over favorittstasjoner.
Vis informasjon om den gjeldende
stasjonen.
Søk etter en tilgjengelig
radiostasjon.
Søke etter radiostasjoner
Trykk på Radio på appskjermbildet.
Trykk på → Søk, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer
tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
Velg radiostasjonen som du ønsker å lytte på, fra listen over alle stasjoner, og trykk på
tilbake til FM-radioskjermbildet.
82
for å gå
Nyttige apper og funksjoner
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se Konfigurere kontoer for å få mer informasjon.
Du kan gå inn på hver enkelt app sin meny for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelig eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del nyheter og følg oppdateringer som familie, venner og andre deler. Du kan også
sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.
Play Filmer og TV
Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra Play
Butikk.
83
Nyttige apper og funksjoner
Play Bøker
Last ned forskjellige bøker fra Play Butikk og les dem.
Play Aviskiosk
Les både nyheter og magasiner som interesserer deg, på samme plassering.
Play Spill
Last ned spill fra Play Butikk, og spill dem med andre.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
Bilder
Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp på Google+.
Hangouts
Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du
chatter.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Talesøk
Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.
Google Innstillinger
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
84
Koble til andre enheter
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk
Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bluetooth. Trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere denne funksjonen, og deretter på SØK.
De registrerte enhetene vises i listen.
Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.
85
Koble til andre enheter
2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
Sende et bilde
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på → Bluetooth, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.
4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Motta et bilde
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det
mottatte bildet blir lagret i Galleri → Download-mappen.
86
Koble til andre enheter
Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Bluetooth.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2 Trykk på ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
3 Trykk på Avslutt sammenkobling.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
Koble til andre enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Wi-Fi, og deretter på Wi-Fi-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
2 Trykk på
→ Wi-Fi Direct.
De registrerte enhetene vises i listen.
3 Velg en enhet som du vil koble til.
Hvis du vil endre enhetsnavnet, trykker du på → Gi nytt navn til enhet.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.
87
Koble til andre enheter
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
Sende et bilde
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på → Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Motta et bilde
Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Det
mottatte bildet blir lagret i Galleri → Download-mappen.
Avslutte enhetstilkoblingen
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Wi-Fi.
2 Trykk på → Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
3 Trykk på AVSLUTT TILKOBLING → OK for å koble fra enheten.
88
Koble til andre enheter
NFC
Om NFC
Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder
informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe
billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.
Enheten inneholder en innebygd NFC-antenne rundt linsen på kameraet bak. Håndter
enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.
Bruke NFC-funksjonen
Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese
produktinformasjon fra NFC-tagger. Hvis du setter inn et SIM- eller USIM-kort som har en
betalingsfunksjon, kan du bruke enheten til å foreta betalinger på en praktisk måte.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → NFC og deling → NFC, og deretter på NFCbryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på NFC
for å aktivere den.
Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.
Informasjon fra taggen vises.
Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger
eller motta data.
89
Koble til andre enheter
Foreta kjøp med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → NFC og deling → NFC, og deretter på NFCbryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på NFC
for å aktivere den.
La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.
Du kan angi standard betalingsapp ved å trykke på Trykk og betal og deretter velge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
Overføre data
Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til
NFC-aktiverte enheter.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → NFC og deling → NFC, og deretter på
NFC-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og
trykke på NFC for å aktivere den.
2 Trykk på Android Beam, og deretter på Android Beam-bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på
enheten din.
4 Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre elementet.
90
Koble til andre enheter
S Beam
Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.
1 Aktiver S Beam-funksjonen på mottakerenheten.
2 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → NFC og deling → NFC, og deretter på
NFC-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og
trykke på NFC for å aktivere den.
3 Trykk på S Beam, og deretter på S Beam-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
4 Velg en fil, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten
din.
5 Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre filen.
• Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om
opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med
ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.
• Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.
91
Koble til andre enheter
Rask tilkobling
Om Rask tilkobling
Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte. Det er
også enkelt å dele innhold som er lagret på enheten din, med datamaskiner.
• Når du kobler til en enhet som ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du sørge for
at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.
• Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er sammenkoblet
eller det delte innholdet.
• Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enhetene som du skal koble
sammen med. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.
Koble til andre enheter
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, velger du et synlighetsalternativ og trykker
på START.
Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene automatisk, og enheten søker
etter enheter i nærheten.
2 Velg en enhet som du vil koble til.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.
For å gjøre det mulig for enheter i nærheten å søke etter enheten din og koble seg til den,
trykker du på → Angi enhetssynlighet → Gjør enheten synlig, og deretter velger du et
alternativ.
Søke etter enheter på nytt
Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.
Trykk på
og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.
Koble fra enheter
Hvis du vil deaktivere Rask tilkobling-funksjonen, trykker du på
også trykke på .
92
øverst på skjermen. Du kan
Koble til andre enheter
Dele innhold
Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
3 Velg en mediekategori.
4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på UTFØRT.
Enheten din sender innholdet til den tilkoblede enheten.
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre.
Enheter som er aktivert for
Screen Mirroring (AllShare
Cast-dongle, HomeSync)
93
Koble til andre enheter
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
• Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller
HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
• Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus
for best mulig opplevelse.
Vise innhold på en TV
Før du kobler enheten til en TV, må du koble enheten som er aktivert for Screen Mirroring, til TV-en.
Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger er et
eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Cast-dongle.
1 Koble AllShare Cast-donglen til TV-en med en HDMI-kabel.
2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern
enhet.
3 Trykk på Innstillinger → NFC og deling → Screen Mirroring på appskjermbildet.
De registrerte enhetene vises i listen.
4 Velg en enhet som du vil koble til.
Skjermbildet på enheten din vises på TV-skjermen.
Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen
og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.
5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.
94
Koble til andre enheter
Mobilutskrift
Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → NFC og deling → Utskrift → Last ned tillegg,
og søker etter et skrivertillegg i Play Butikk. Velg et skrivertillegg, og installer det.
Koble til en skriver
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → NFC og deling → Utskrift, velger et
skrivertillegg, og deretter trykker du på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen,
for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Finettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du et skrivertillegg, trykker på → Legg til skriver
→ ADD PRINTER, angir detaljer og trykker på OK.
Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, velger du et skrivertillegg og trykker på →
Innstillinger.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på → Skriv ut →
→ Alle skrivere, og velger deretter en skriver.
95
Enhets- og databehandling
Oppgradere enheten
Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.
Oppgradere trådløst
Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten
(firmware over-the-air).
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Om enheten → Programvareoppdateringer
→ Oppdater nå.
Oppgradere med Samsung Kies
Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies
og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser
eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen
i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Se hjelpefilen for Samsung Kies for å få nærmere
informasjon om hvordan du oppgraderer.
• Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
• Ikke koble andre medieenheter til datamaskinen mens enheten oppgraderes. Dette
kan forstyrre oppdateringsprosessen.
96
Enhets- og databehandling
Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller
omvendt.
Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap
eller skade på enheten.
• Ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten,
på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra
datamaskinen.
• Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub.
Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.
Koble til som en medieenhet
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på Koblet til som en medieenhet → Medieenhet
(MTP).
Trykk på Kamera (PTP) hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP)
eller ikke har installert riktig driver.
3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Koble til med Samsung Kies
Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med
Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter,
dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.
97
Enhets- og databehandling
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan
sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.
Bruke en Google-konto
1 Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
2 Trykk på Sikkerhetskopier og nullstill, og merk av for Sikkerhetskopier data.
3 Trykk på Sikkerhetskopieringskonto, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.
For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren.
Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via
oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.
Bruke en Samsung-konto
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Kontoer → Legg til konto → Samsung-konto,
og logger deretter på Samsung-kontoen din.
Trykk på Samsung-konto → Sikkerhetskopier, merk av for elementene som skal
sikkerhetskopieres, og trykk deretter på SIKKERHETSKOPIER NÅ → SIKKERHETSKOPIER.
Hvis du vil gjenopprette data, åpner du appskjermbildet, trykker på Innstillinger →
Kontoer → Samsung-konto → Gjenopprett, velger elementene, og trykker deretter på
GJENOPPRETT NÅ.
Utføre en nullstilling av dataene
Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data hvis du vil ha mer informasjon.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill til
fabrikkdata → TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Enheten startes automatisk på nytt.
98
Innstillinger
Om Innstillinger
Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.
Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
Du kan endre visningsmodusen til separate faner eller en liste. Trykk på → Visningstype og
velg en visningsmodus.
Hurtigvalg
Vis listen over favorittvalgene dine for innstillinger.
Hvis du vil redigere listen over favorittvalgene for innstillinger, trykker du på → Rediger
hurtigvalg, velger et innstillingsalternativ, og trykker deretter på UTFØRT.
Tilkoblinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Trykk på Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Wi-Fi-bryteren for å aktivere denne
funksjonen.
Enheten kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved å velge å bruke det sterkeste signalet
av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, merker du
av for Smart nettverksbytte.
99
Innstillinger
Du kan bruke alternativene under ved å trykke på .
• Søk: Søk etter tilgjengelige nettverk.
• Wi-Fi Direct: Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
• Avansert: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
• WPS-trykknapp: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
• WPS-nøkkeloppføring: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.
Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy
Trykk på → Avansert → Behold Wi-Fi på under hvilemodus.
Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer, vil
enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til
dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til Alltid.
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.
Trykk på Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Bluetooth-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .
• Tidsavbrudd for synlighet: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
• Mottatte filer: Vis filer mottatt via Bluetooth.
• Gi nytt navn til enhet: Endre enhetsnavnet.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.
100
Innstillinger
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med andre enheter. Se Internettdeling for å få mer informasjon.
Trykk på Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
• Mobil trådløssone: Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata
med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen
dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til
mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den
brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på Flymodus på Innstillinger-skjermbildet.
Databruk
Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.
Trykk på Databruk på Innstillinger-skjermbildet.
• Mobildata: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Angi begrensning for mobildata: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .
• Begrens bakgrunnsdata: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen
mens du bruker et mobilnett.
• Vis Wi-Fi-bruk: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
• Mobile trådløssoner: Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i
bakgrunnen, bruker dem.
101
Innstillinger
Posisjon
Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
Trykk på Posisjon på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Posisjon-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
• Modus: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
• Nylige forespørsler om posisjon: Vis hvilke apper som ber om informasjon om din
gjeldende posisjon, og batteribruken.
• Posisjonstjenester: Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.
• Mine steder: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker
GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.
NFC og deling
Tilpass innstillingene for å kontrollere tilkoblinger til andre enheter.
Trykk på NFC og deling på Innstillinger-skjermbildet.
NFC
Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.
• Android Beam: Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel
nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.
• S Beam: Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller
dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.
• Trykk og betal: Velg standard betalingsapp for mobilbetalinger.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
Enheter i nærheten
Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten.
Alle enheter må støtte Wi-Fi Direct eller være koblet til det samme tilgangspunktet.
• Enhetsnavn: Vis medieservernavnet for enheten.
• Innhold som skal deles: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
• Tillatte enheter: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
102
Innstillinger
• Avviste enheter: Vis listen over hvilke enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
• Last ned til: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
• Motta filer fra andre enheter: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter
tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer.
Screen Mirroring
Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.
Flere nettverk
Tilpass innstillinger for styring av nettverk.
Trykk på Flere nettverk på Innstillinger-skjermbildet.
Standard meldingsapp
Velg standardappen som skal brukes for meldinger.
Mobilnett
• Mobildata: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Dataroaming: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Tilgangspunktnavn: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype.
• Nettverksoperatører: Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.
VPN
Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
103
Innstillinger
Enhet
Lyd og varsler
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
• Vibrasjonsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Vibrer ved ringing: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende
anrop.
• Ringetoner: Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
• Vibrasjoner: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
• Varselsringetone: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og
tapte anrop.
Skjerm og bakgrunn
Endre skjerminnstillingene.
Trykk på Skjerm og bakgrunn på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Still inn skjermens lysstyrke.
• Bakgrunnsbilde:
– – Startskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
– – Låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
– – Startskjerm og låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
104
Innstillinger
• Skrifttype:
– – Skrifttype: Endre skrifttypen for skjermteksten.
– – Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Skjermrotasjon: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
• Smart hvilemodus: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du
ser på skjermen.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Skjermmodus:
– – Tilpasset skjerm: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med
visningsinnstillingene.
– – AMOLED-kino: Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt
rom.
– – AMOLED-bilde: Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
– – Grunnleggende: Bruk denne modusen for normale omgivelser.
• Autojuster skjermtone: Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
• Dagdrøm: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.
• Lysvarighet berøringstast: Angi hvor lenge bakgrunnslyset for nylige apper- og
tilbaketastene skal være på.
Låseskjerm
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermlås: Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av
hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
• Dobbel klokke: Still inn enheten til å vise den doble klokken.
• Klokkestørrelse: Endre klokkestørrelsen.
• Vis dato: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
105
Innstillinger
• Kamerasnarvei: Still inn enheten til å vise kamerasnarveien på låseskjermen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Eierinformasjon: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
• Opplåsingseffekt: Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
• Hjelpetekst: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.
Tema
Endre tema for startskjermbildet, appskjermbildet og låseskjermen.
Trykk på Tema på Innstillinger-skjermbildet.
Varselspanel
Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.
Trykk på Varselspanel på Innstillinger-skjermbildet.
Bevegelser og gester
Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer
bevegelsesgjenkjenning på enheten din.
Trykk på Bevegelser og gester på Innstillinger-skjermbildet.
• Smartvarsel: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når
du plukker opp enheten.
• Lyd av: Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer ved å bruke
håndflatebevegelser eller plassere enheten med forsiden ned.
• Dra håndflaten over for å ta et bilde: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du
drar siden av håndflaten mot venstre eller høyre over skjermen.
106
Innstillinger
Personalisering
Kontoer
Legg til e-post- eller SNS-kontoer.
Trykk på Kontoer på Innstillinger-skjermbildet.
Nettsky
Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller
Dropbox nettskylagring.
Trykk på Nettsky på Innstillinger-skjermbildet.
Sikkerhetskopier og nullstill
Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.
Trykk på Sikkerhetskopier og nullstill på Innstillinger-skjermbildet.
• Sikkerhetskopier data: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til
Google-serveren.
• Sikkerhetskopieringskonto: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
• Automatisk gjenoppretting: Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata
dersom apper reinstalleres på enheten.
• Nullstill til fabrikkdata: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.
Enkel modus
Still inn enheten til Enkel modus.
Trykk på Enkel modus på Innstillinger-skjermbildet.
• Standardmodus: Still inn enheten til standardmodus.
• Enkel modus: Still inn enheten til Enkel modus.
• Enkle apper: Velg apper der du vil bruke et enklere oppsett.
107
Innstillinger
Tilgjengelighet
Bruk denne funksjonen for å forbedre tilgjengeligheten til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Syn: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
– – TalkBack: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding. Hvis du vil se hjelpeinformasjon
for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på INNSTILLINGER → Start
veiledningen for Utforsk ved å trykke.
– – Mørk skjerm: Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på
skjermen privat.
– – Rask tasteangivelse: Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra
tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe
fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.
– – Uttal passord: Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens
TalkBack er aktivert.
– – Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
– – Forstørrelsesbevegelser: Angi at enheten skal forstørre skjermbildet og zoome inn på et
bestemt område.
– – Varselspåminnelse: Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har
sjekket etter en viss tid.
– – Negative farger: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
– – Fargejustering: Juster fargevalget for fargeskjermen hvis du er fargeblind eller har
vansker med å lese innholdet.
– – Tilgjengelighetssnarvei: Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og
holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
– – Tekst-til-tale-alt.: Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når
TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
108
Innstillinger
• Hørsel: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
– – Lysblinkvarsel: Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger
eller varsler.
– – Slå av alle lyder: Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder
og stemmen til anroperen under en samtale.
– – Samsung-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes
av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
– – Google-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av
Google, og endre innstillingene for teksting.
– – Lydbalanse: Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.
– – Monolyd: Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett
kobles til.
– – Automatisk haptikk: Angi at enheten skal vibrere ved avspilling av lyder i nedlastede
apper, som for eksempel spill.
• Smidighet og samhandling: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
– – Assistentmeny: Angi at enheten skal vise hjelpesnarvei-ikonet som hjelper deg med å få
tilgang til funksjoner som støttes av eksterne taster eller funksjoner på varselspanelet. Du
kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
– – Trykk på og hold-forsinkelse: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde
skjermen.
– – Samhandlingskontroll: Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens
reaksjon på inndata mens du bruker apper.
• Direkte tilgang: Angi at enheten skal åpne angitte tilgjengelighetsmenyer når du trykker
raskt tre ganger på Hjem-tasten.
• Besvare anrop og avslutte samtaler: Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte
samtaler.
• Ettrykksmodus: Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å
trykke på knappen i stedet for å dra den.
• Adm. tilgjengelighet: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem
med andre enheter.
• Tjenester: Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.
109
Innstillinger
Privatmodus
Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold, ved å aktivere
Privatmodus.
Trykk på Privatmodus på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Privatmodus-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
• Tilg.type for Privatmodus: Angi eller endre opplåsingsmetode for å aktivere Privatmodus.
System
Språk og inndata
Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte
språket.
Trykk på Språk og inndata på Innstillinger-skjermbildet.
Språk
Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
Standard
Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.
110
Innstillinger
Samsung-tastatur
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Norsk: Velg et standardoppsett for tastaturet.
• Velg inndataspråk: Velg språk for tekstinndata.
• Ordforslag: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og
vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
• Erstatt automatisk: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke
på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
• Auto. stor forbokstav: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for
setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
• Automatisk mellomrom: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom
ord.
• Automatisk tegnsetting: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to
ganger på mellomromstasten.
• Tastaturstryking:
– – Ingen: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
– – Fortløpende inndata: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
– – Markørkontroll: Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å
rulle med tastaturet.
• Lyd: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
• Vibrasjon: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
• Forhåndsvis tegn: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.
111
Innstillinger
Google taleinntasting
• Velg inndataspråk: Velg språk for tekstinndata.
• Blokkér støtende ord: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
• Talegjenkjenning uten nettilkobling: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av
taleinndata.
Tekst-til-tale-alt.
• Foretrukket TTS-motor: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for
talesyntesemotorer ved å trykke på .
• Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten for et eksempel.
• Status for standardspråk: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
Varselslesing
Angi at enheten skal lese varsler høyt når du har innkommende anrop, nye meldinger eller
hendelser.
Markørhastighet
Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.
112
Innstillinger
Dato og tid
Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og
dato.
Trykk på Dato og tid på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen
bli tilbakestilte.
• Automatisk dato og klokkeslett: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter
deg mellom tidssoner.
• Still inn dato: Angi dagens dato manuelt.
• Angi klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
• Automatisk tidssone: Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du
beveger deg mellom tidssoner.
• Velg tidssone: Angi din hjemmetidssone.
• Bruk 24-timersformat: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
• Velg datoformat: Velg et datoformat.
Sikkerhetsassistanse
Aktiver Nødmodus og angi primærkontakter og meldinger. Se Nødmodus for å få mer
informasjon.
Trykk på Sikkerhetsassistanse på Innstillinger-skjermbildet.
• Nødmodus: Angi at enheten skal aktivere Nødmodus og redusere batteriforbruket ved bare
å bruke basis-funksjoner, som for eksempel anrop.
• Send hjelp-meldinger: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke tre ganger
på strømtasten.
• Administrer primærkontakter: Velg eller rediger mottakerne for hjelp-meldingene.
113
Innstillinger
Strømsparing
Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se
Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
Trykk på Strømsparing på Innstillinger-skjermbildet.
• Strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.
• Ultra strømsparingsmodus: Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et
enklere oppsett og gi begrenset tilgang til apper.
Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke
brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
• Vis batteriprosent: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
Lagring
Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.
Trykk på Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte
kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet.
Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
Sikkerhet
Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.
Trykk på Sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Enhetsadministratorer: Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi
enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
• Ukjente kilder: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
114
Innstillinger
• Krypter enhet: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må
deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.
Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å
kryptere dataene.
• Krypter eksternt SD-kort: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen
før du tilbakestiller enheten.
• Fjernkontroll: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med
fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen.
• Varsel om SIM-endring: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg
med å lokalisere enheten dersom den er mistet eller blir stjålet.
• Gå til nettsted: Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra Finn min mobil-nettstedet.
• Reaktiveringslås: Angi at enheten skal kreve at du angir Samsung-kontoen din etter at
enheten er tilbakestilt, for å forhindre at andre aktiverer enheten på nytt.
• Angi SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før
du bruker enheten.
– – Endre PIN-kode for SIM-kort: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller
USIM-data.
• Gjør passord synlige: Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
• Sikkerhetspolicyoppd.: Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
• Send sikkerhetsrapporter: Angi at enheten skal sende de oppdaterte sikkerhetsrapportene
til Samsung automatisk.
• Lagringstype: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
• Klarert informasjon: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
• Installer fra enhetsminne: Installer krypterte sertifikater som er lagret på USBlagringsenheten.
• Fjern informasjon: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.
115
Innstillinger
Hjelp
Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Hjelp på Innstillinger-skjermbildet.
Om enheten
Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.
Trykk på Om enheten på Innstillinger-skjermbildet.
Apper
Appstyring
Vis og administrer appene på enheten.
Trykk på Appstyring på Innstillinger-skjermbildet.
Standardapper
Velg en standardinnstilling for å bruke apper.
Trykk på Standardapper på Innstillinger-skjermbildet.
Appinnstillinger
Tilpass innstillingene for hver enkelt app.
Trykk på Appinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
116
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte
med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter
deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør
for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
117
Feilsøking
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller har uopprettelige feil
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på
enheten igjen. Hvis enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne
strømtasten og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet
trykker du på Innstillinger → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill til fabrikkdata →
TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må
du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.
118
Feilsøking
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet
problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og
forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill
eller Internett.
• Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.
119
Feilsøking
Enheten er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan
enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller
ytelse.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen
er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av
filen.
• Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
120
Feilsøking
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres
• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
• Kontroller at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på
datamaskinen.
Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.
121
Feilsøking
Data som er lagret på enheten er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
122
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Download PDF

advertising