Samsung | GT-S5660 | Samsung GT-S5660 Hurtigstartveiledning

GT-S5660
Hurtigstartguide
For mer informasjon, henviser vi til brukerhåndboken som du finner på
www.samsungmobile.com.
Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung.
Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og
-underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs
utmerkede teknologi og høye standarder.
• Innholdet i denne brukerveiledningen kan variere
fra produktet eller fra programvaren som leveres
av mobiloperatørene, og det kan endres uten
forhåndsvarsel.
• Tilbehøret som leveres med telefonen, samt annet
tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område
og mobilleverandør.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra nærmeste
Samsung-forhandler.
• Det medfølgende tilbehøret fungerer best for
telefonen.
• Annet tilbehør enn det som følger med, kan være
inkompatibelt.
Instruksjonsikoner
Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som
brukes i denne veiledningen:
Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade
på deg selv eller andre
Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade
på telefonen eller annet utstyr
2
Merk – merknader, brukstips eller ytterligere
informasjon
[ ]
Hakeparentes – telefontaster
Opphavsrett
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Denne brukerveiledningen er beskyttet av internasjonale
lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne brukerveiledningen kan gjengis,
distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller
på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert
kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagringsog gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics på forhånd.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte
varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Android-logoen, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er
varemerker som tilhører Google, Inc.
•
og
er varemerker som tilhører SRS Labs,
Inc. Hodetelefon- og WOW HD-teknologier er benyttet
under lisens fra SRS Labs, Inc.
3
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører
Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi logoen er
registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens
og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN
kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs,
men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører
sine respektive eiere.
4
Montere
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
1. Hvis telefonen er på, trykker og holder du inne [
velger Telefon av for å slå den av.
] og
2. Fjern bakdekselet.
3. Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede
kontaktene vendt ned.
5
4. Sett i batteriet.
5. Sett bakdekselet på plass igjen.
6
Lade batteriet
Du må lade batteriet før du bruker telefonen for første
gang.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler.
Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til
at batteriene eksploderer eller at telefonen blir
ødelagt.
1. Koble den lille enden av reiseladeren til
flerfunksjonskontakten.
Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake
alvorlige skader på telefonen. Eventuelle skader
etter feilbruk dekkes ikke av garantien.
7
2. Koble den store enden av reiseladeren til en
stikkontakt.
Mens telefonen lades, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av
ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra
telefonen hvis dette skjer.
3. Når batteriet er ferdigladet, må du først koble
reiseladeren fra telefonen og deretter fra
stikkontakten.
Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra
reiseladeren. Dette kan føre til at telefonen blir
skadet.
For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når
den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt
med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut
av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen.
Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten
når den er i bruk.
8
Komme i gang
Slå telefonen på og av
Du slår på telefonen ved å trykke og holde inne [ ]. Hvis
du slår på telefonen for første gang, konfigurerer du den
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Du slår av telefonen ved å trykke og holde inne [
deretter velge Telefon av.
] og
• Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser
fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er
begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
• Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er
avhengige av mobilnettet, kan du gå over til
Offlinemodus.
9
Bli kjent med telefonen
Avstandssensor
Volumtast
Høyttaler
Berøringsskjerm
Hjem-tast
Menytast
Mikrofon
Tilbake-tast
Flerfunksjonskontakt
Headsetkontakt
Høyttaler
Strøm/Lås
Kameralinse
Minnekortspor
Innvendig
antenne
10
Bakdeksel
Taster
Tast
Funksjon
Strøm/Lås
Slå på telefonen (trykk og hold) / Åpne
hurtigmenyene (trykk og hold) / Lås
berøringsskjermen.
Meny
Åpne en liste med alternativer som er
tilgjengelige for den aktuelle skjermen.
Hjem
Gå tilbake til hvileskjermen / Åpne listen
over de siste programmene (trykk og
hold).
Tilbake
Gå tilbake til forrige skjerm.
Juster telefonvolumet.
Volum
11
Berøringsskjerm
Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge
elementer eller utføre funksjoner. Styr berøringsskjermen
ved å trykke på, trykke og holde på eller dra fingrene
over den.
Hvileskjerm
Hvileskjermen vises når telefonen er i hvilemodus.
Fra hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter,
programsnarveier og andre elementer.
Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til
et panel på hvileskjermen.
Ikoner
Ikoner viser ulik informasjon øverst på skjermen, blant
annet signalstyrke, telefonens status og aktuell tid.
12
Snarveipanel
Fra snarveipanelet kan du bruke snarveimenyer og
åpne en liste over varsler, for eksempel nye meldinger,
kommende hendelser og behandlingsstatus. Trykk på
ikonområdet øverst på skjermen og dra fingeren ned for
å åpne snarveipanelet. Hvis du vil skjule panelet, drar du
bunnen av listen opp.
Åpne programmer
1. Når telefonen er i hvilemodus, velg
menymodus.
for å åpne
2. Bla til venstre eller høyre til en annen menyskjerm.
3. Velg et program.
4. Trykk på [ ] for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk
på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.
Åpne nylig brukte programmer
Trykk og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene
du nylig har åpnet.
Starte flere programmer
Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og du kan
dermed utføre flere oppgaver parallelt.
Hvis du vil åpne flere programmer, trykker du på Hjemtasten mens du bruker et program. Telefonen går da over i
hvilemodus, og du kan velge et annet program du vil åpne.
13
Skrive inn tekst
Du kan angi tekst med de virtuelle tastaturene
eller i håndskriftsmodus. Du kan også bruke
redigeringsalternativer til å kopiere og lime inn tekst.
Swype-tastatur
Med Swype-tastaturet kan du skrive tekst ved å dra
fingeren mellom tegn på tastaturet. Trykk på den første
bokstaven i et ord, dra fingeren til neste tegn og slipp
fingeren på det siste tegnet.
Samsung-tastatur
Samsung-tastaturet tilbyr ulike tastaturtyper (for eksempel
QWERTY- og 3x4-tastaturer) samt en håndskriftsmodus.
Bruk funksjonen for ordforutsigelse når du skriver tekst
med QWERTY- eller 3x4-tastaturet. Denne funksjonen vil
forutsi hvilket ord du skriver, og viser forslag.
Når du skal skrive tekst, roterer du telefonen slik
at QWERTY-tastaturet vises i widescreen-layout.
14
Foreta eller svare på et anrop
Du kan foreta et anrop ved å taste inn et telefonnummer
eller velge et nummer i kontaktlisten. Du kan også åpne
anropsloggen og repetere nylig foretatte anrop.
Foreta et anrop
Åpne ringeskjermen, angi et telefonnummer og velg
.
Svare på et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
når prikken.
mot høyre til ikonet
Sende og motta en melding
Du kan opprette og sende tekstmeldinger (SMSmeldinger), multimediemeldinger (MMS-meldinger) og
e-postmeldinger, og du kan vise og håndtere meldinger
som du har sendt eller mottatt.
Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller
mottak av meldinger når du befinner deg utenfor
hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren
hvis du vil ha mer informasjon.
15
Tekst- og multimediemelding
Du kan opprette og sende en enkel tekstmelding eller en
multimediemelding som kan inneholde tekst, bilde, video
og lydfiler.
E-postmelding
Du kan bruke e-postprogrammet til å sende
e-postmeldinger fra telefonen. Du må legge til en
e-postkonto før du kan sende og motta e-postmeldinger.
Koble til Internett
Du kan koble til trådløst Internett ved å bruke WLANfunksjonen eller mobile nettverkstilkoblinger. Åpne
nettleseren og surf på internett. Du kan bokmerke
favorittsidene og bruke ulike webalternativer.
Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett
og nedlasting av medier. Ta kontakt med
mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
16
Forholdsregler
For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du
lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.
Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og
eksplosjon
Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse
stikkontakter
Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra
laderen ved å trekke i ledningen
Ikke bøy eller skad strømledningen
Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med
våte hender
Ikke kortslutt laderen eller batteriet
Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet
Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av
produsenten
Ikke bruk enheten i tordenvær
Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.
Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker
Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av
litiumion-batterier.
17
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet
• Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som
er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet
kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
• Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler
ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
• Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner
eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
• Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for
store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og
overopphetning.
Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader
• Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig
varme temperaturer.
• Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og
redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
• Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette
kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre
til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
• Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.
Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter
når du bruker telefonen i begrensede områder
Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den
Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i
bestemte områder.
Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter
De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan
forstyrre andre elektroniske enheter.
18
Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker
• Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker
hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyre pacemakeren.
• Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna
pacemakeren.
• For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke
telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.
Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk
utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser
Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av
utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.
Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for
informasjon om radioforstyrrelser
Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten.
Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.
Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser
• Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å
ta ut batteriet.
• Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt
eksplosjonsfarlige omgivelser.
• Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller
kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
• Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive
materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets
deler eller tilbehør.
Slå av telefonen når du er ombord i et fly
Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de
elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.
Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på
grunn av radiofrekvenser fra telefonen
Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av
radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.
19
Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter
angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil
Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri
mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres
sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:
• Bruk et handsfreesett.
• Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel
hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper
deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på
mobiltelefonen.
• Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse
enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop
når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
• La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor
trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan
være farlig.
• Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer
en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette
oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
• Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du
kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille.
Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene,
og fortsetter.
• Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg.
Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt
samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
• Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i
tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
• Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående
lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale
nødnummeret.
• Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved
behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare,
et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller
et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke
nødrelatert assistansenummer.
20
Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen
Hold telefonen tørr
• Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske
kretser.
• Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk
telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
• Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i
telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti
ugyldig.
Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder
Støv kan forårsake funksjonsfeil.
Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål
Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.
Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk
telefonen ved -20 °C til 50 °C
• Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy,
ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
• Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for
eksempel dashbordet i en bil).
• Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.
Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter,
nøkler og kjeder
• Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
• Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake
en brann.
Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter
• Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering
mot magnetiske felter.
• Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og
boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
• Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller
la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.
21
Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder,
mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller
høyttrykksbeholdere
• Batteriet kan lekke.
• Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.
Ikke mist eller utsett telefonen for støt
• Skjermen på telefonen kan bli skadet.
• Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler
kan få funksjonsfeil.
Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke
blitsen nær øynene til mennesker eller dyr
Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake
midlertidig synstap eller skade øynene.
Gi batteri og lader maksimal levetid
• Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte
batteriets levetid.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før
bruk.
• Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
• Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.
Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent
av produsenten
• Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte
telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
• Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han
bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.
Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet
• Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
• Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen
ordentlig.
Når du snakker i telefonen:
• Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
• Snakk rett inn i mikrofonen.
22
• Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører
antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen
sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
► Se side 10 for mer informasjon om antennens plassering.
• Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk
spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for
eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.
Beskytt hørselen
• Overdreven eksponering overfor høye lyder kan
forårsake hørselstap.
• Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan
distrahere deg og forårsake ulykker.
• Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen
i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige
lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger
deg
Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv
eller andre.
Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.
Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.
Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen
• Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre
produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et
Samsung servicesenter.
• Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake
eksplosjon eller brann.
Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten
Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt
drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette
utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke
produktet og oppsøke lege.
23
Ved rengjøring av telefonen.
• Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
• Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
• Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.
Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust
Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med
telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.
Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk
Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig
Ikke la barn bruke telefonen
Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan
skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker
kostnadene.
Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet
• Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i
kjøretøyet er festet på en sikker måte.
• Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området
der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige
skader når en airbag utløses raskt.
Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen
Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på
telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.
Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet
• Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon,
siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
• Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra
andre apparater.
• Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller
metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.
Sikre tilgang til nødtjenester
I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler
fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med
dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt
med redningspersonale.
24
Husk å lagre viktig data
Samsung tar ikke ansvar for tap av data.
Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet
Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har
spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan
du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske
problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er
beskyttet ved opphavsrett.
SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)
Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene
radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr
som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile
apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.
Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne
modellen 0,791 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere,
siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er
nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å
automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den
samlede eksponeringen overfor RF-energi.
Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer
telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal
Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR
og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder EU og andre europeiske land med egne
avfallshåndteringssystemer)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra
andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
25
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av,
eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan
resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre
europeiske land med separate systemer for retur av batterier)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen
angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.
Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv
2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene
skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi
deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere
dem gratis til en gjenvinningsstasjon.
Ansvarsfraskrivelse
Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne
enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og
varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike
tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan
ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren
av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte,
med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller
tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier
modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette,
selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt
innhold eller tjenester via denne tjenesten.
"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG
GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT,
VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL.
SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE
GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG
GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET
ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE
26
GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE
ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE,
FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER
KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE
ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL
INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT
INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV
OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."
Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og
Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil
være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført
av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung
ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne
ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar
eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en
tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og
tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller
tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.
27
Samsvarserklæring (R&TTE)
Vi,
Samsung Electronics
erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet
GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5660
som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende
standarder og/eller normgivende dokumenter:
SIKKERHETEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte
produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.
Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert
fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av
følgende kunngjorte forsamlinger:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:
Samsung Electronics QA Lab.
og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.09 Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(sted og dato for utstedelse)
(navn og signatur til autorisert person)
* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller
telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt
forhandleren du kjøpte produktet av.
Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra telefonen,
avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.
Installasjon av Kies (PC Sync)
1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra
Samsungs hjemmeside
(www.samsungmobile.com) og installer det i
din PC.
2. Med en PC-datakabel kobles telefonen til din PC.
Samsung Kies vil starte automatisk.
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk,
dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på
PC-en.
Se Kies hjelp for mer informasjon.
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.
Klikk inn på “Support”=>”Ofte stilte spørsmål” eller søk ved hjelp
av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-33723K
Norwegian. 02/2011. Rev. 1.0
Download PDF