Samsung | GT-I7110 | Samsung Samsung GT-i7110 Hurtig start guide

Samsung I7110
Hurtigstart
* Brugervejledningen findes på Samsungs hjemmeside.
Vejledningens symboler
Om denne
vejledning
Før du begynder, bør du kende de symboler,
der bruges i vejledningen:
Advarsel – situationer, der kan føre til
personskade.
Forsigtig – situationer, der kan
beskadige telefonen eller andet udstyr.
Denne guide er udviklet specielt til at guide dig
gennem telefonens funktioner og muligheder.
Bemærk – bemærkninger, tip eller
yderligere oplysninger.
X
2
Se – sider med relaterede oplysninger,
f.eks.: X s. 12 (betyder "se side 12").
→
[
Efterfulgt af – rækkefølgen af
funktioner eller menuer, som du skal
vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk
på [ ] → Multimedia →
Musikafspil. (betyder [ ], efterfulgt
af Multimedia, efterfulgt af
Musikafspil.).
]
< >
Klammer – taster på telefonen, f.eks.:
[
] (betyder knappen Tænd/sluk).
Vinkelparenteser—funktionstaster,
der styrer forskellige funktioner, f.eks.:
<OK> (betyder funktionstasten OK).
Ophavsret og varemærker
Rettighederne til teknologier og produkter, der
indgår i denne telefon, tilhører de respektive
ejere:
• Dette produkt indeholder
software givet i licens af
Symbian Ltd. © 1998-2008.
Symbian og Symbian OS er
varemærker tilhørende
Symbian Ltd.
• Java™ er et varemærke tilhørende Sun
Microsystems, Inc.
• Bluetooth® er et internationalt registreret
varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
– Bluetooth QD ID: B014559.
3
• Windows Media Player® er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation.
• DivX® er et registreret
varemærke tilhørende DivX,
Inc. og bruges under licens.
OM DIVX VIDEO
DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af
DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certifiedenhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®video op til 320x240. Kan afspille DivX®-video
op til 640x480.
4
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denne DivX®-certificerede enhed skal være
registreret med DivX for at kunne afspille DivX
Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først
DivX VOD-registreringskoden for enheden, og
sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX
VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRMsystem (Digital Rights Management), der
begrænser afspilning til registrerede DivX
Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille
DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for
enheden, vises meddelelsen
"Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke].
Få mere at vide på http://vod.divx.com/.
Sikkerhed og
brug
Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige
og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens
ydelse er optimal.
Oplysninger om sikkerhed
Opbevar telefonen utilgængeligt for
små børn og dyr
Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små
børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene,
hvis de sluges og i værste fald forårsage alvorlig
skade.
Beskyt din hørelse
Lytning i høretelefoner ved høj
lydstyrke kan give høreskader.
Skru ikke højere op for lyden end
nødvendigt, når du lytter til en
samtale eller musik.
5
Installer mobile enheder og udstyr
med omtanke
Sørg for, at mobile enheder og det
medfølgende tilbehør spændes godt fast, når
det installeres i dit køretøj. Undgå at placere
telefonen og tilbehøret inden for en airbags
radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan
forårsage alvorlig skade, hvis en airbag
udløses.
Batterier og opladere skal håndteres
og bortskaffes korrekt
• Brug kun batterier og opladere, der er
godkendt af Samsung, og som passer til
telefonen. Forkerte batterier og opladere kan
i værste fald forårsage alvorlig personskade
og ødelægge telefonen.
• Batterier eller telefoner må ikke brændes.
Følg de lokale regler ved bortskaffelse af
brugte batterier og telefoner.
6
• Placer aldrig batterier eller telefoner på
varmeafgivende udstyr, f.eks.
mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer.
Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for
varme.
Undgå forstyrrelser i pacemakere
Producenterne og den uafhængige
forskningsgruppe Wireless Technology
Research anbefaler, at der holdes mindst 15
centimeters afstand mellem mobile enheder og
pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du
har grund til at tro, at din telefon skaber
forstyrrelser i en pacemaker eller andet
medicinsk udstyr, skal du omgående slukke
telefonen og kontakte producenten af
pacemakeren eller det medicinske udstyr for at
få råd og vejledning.
Sluk telefonen i miljøer med
eksplosionsfare
Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker,
f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af
brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen,
når du bliver bedt om det, og overhold skilte og
forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller
brand i og omkring brændstof-opbevarings- og
distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor
der udføres sprængninger. Brandbare væsker,
gasser eller sprængfarlige materialer må ikke
opbevares eller transporteres i samme rum
som telefonen, dens dele eller tilbehør.
Undgå skader som følge af
ensartede bevægelser
Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil
på din telefon, skal du slappe af i den hånd,
som du holder telefonen i, trykke let på
tasterne, bruge funktionerne til reduktion af
antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og
ordforslag, og holde mange pauser.
Sikkerhedsforanstaltninger
Trafiksikkerhed
Undgå at bruge telefonen under kørsel, og
overhold alle regler for brug af mobile enheder
under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge
sikkerheden, når det er muligt.
Overhold alle forbud og regler
Overhold alle regler, der begrænser brugen af
mobile enheder i et bestemt område.
Brug kun tilbehør, der er godkendt
af Samsung
Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen
og i værste fald forårsage personskade.
7
Sluk for telefonen i nærheden af
medicinsk udstyr
Telefonen kan forårsage forstyrrelser i
medicinsk udstyr på hospitaler og lignende
steder. Overhold alle regler, skilte og
anvisninger fra personalet.
Sluk telefonen, eller slå forbindelsen
til telenettet fra, når du er ombord
på et fly
Telefonen kan påvirke flyets instrumenter.
Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen,
eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du
bliver bedt om det af kabinepersonalet.
Beskyt batterier og opladere
• Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje
temperaturer (under 0° C/32° F og over
45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan
reducere batteriets opladningsevne og
levetid.
8
• Undgå kontakt med metalgenstande, da
dette kan skabe forbindelse mellem
batteriets plus- og minuspol og medføre
midlertidig eller permanent skade på
batteriet.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt
batteri.
• Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri
udskiftes med et af forkert type. Brugte
batterier skal bortskaffes i henhold til
anvisningerne.
Telefonen skal behandles forsigtigt
og med omtanke
• Telefonen må ikke blive våd – væske kan
forårsage alvorlige skader. Brug ikke
telefonen med våde hænder. Producentens
garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes,
at telefonen har været våd.
• Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på
steder med støv eller snavs for at undgå
skader på de bevægelige dele.
• Telefonen indeholder avanceret elektronik –
beskyt den mod stød og hård behandling for
at undgå alvorlig skade på telefonen.
• Telefonen må ikke males, da maling kan
tilstoppe de bevægelige dele og forhindre
korrekt funktion.
• Telefonens kameralys må ikke bruges tæt på
øjnene af børn eller dyr.
• Telefonen og hukommelsen kan blive
ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller
tilbehør med magnetlås, og lad ikke
telefonen komme i kontakt med magnetfelter
i længere tid.
Vigtige oplysninger om brug
Brug telefonen i normal brugsstilling
Undgå kontakt med den indbyggede antenne.
X s. 13 for mere information om antennens
placering.
Brug kun autoriserede
serviceværksteder
Brug af et uautoriseret serviceværksted kan
medføre skade på telefonen og garantien
bortfalder.
Undgå forstyrrelser i andet
elektronisk udstyr
Opnå maksimal levetid på batteri og
oplader
Telefonen udsender radiosignaler, der kan
påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet
eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere,
høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet
og i køretøjer. Kontakt producenten af det
elektroniske udstyr for at løse eventuelle
problemer med forstyrrelser.
• Batteriet må ikke lades op i mere end én
uge, da overopladning kan forkorte batteriets
levetid.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal
lades op før brug.
9
• Tag opladeren ud af stikkontakten, når den
ikke bruges.
• Brug kun batterier til det, som de er beregnet
til.
SIM-kort og hukommelseskort skal
håndteres forsigtigt
• Kort må ikke fjernes, mens telefonen
overfører eller læser oplysninger, da dette
kan medføre tab af data og/eller beskadige
kort eller telefonen.
• Beskyt kort mod kraftige stød, statisk
elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
• Hyppig sletning og skrivning reducerer
hukommelseskortets levetid.
• Hukommelseskortets guldkontakter og stik
må ikke berøres med fingrene eller med
metalgenstande. Tør kortet af med en blød
klud, hvis det bliver snavset.
10
Sørg for kontakt til alarmcentralen
I visse områder og situationer kan der muligvis
ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg
for, at der er en alternativ metode til at foretage
nødopkald, før du rejser til fjerne eller
ubebyggede områder.
Oplysninger om SAR-certificering
(Specific Absorption Rate)
Telefonen overholder Den Europæiske Unions
(EU) grænseværdier for menneskers kontakt
med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard
forhindrer salg af mobile enheder, der
overskrider det maksimale eksponeringsniveau
(kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på
2,0 watt pr. kilo kropsvæv.
Den maksimale SAR-værdi, der er registreret
for denne model under test, er 0,825 watt pr.
kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget
lavere under normal brug, da telefonen er
designet til kun at udsende den mængde RFenergi, der er nødvendig for at sende et signal
til den nærmeste basisstation. Ved automatisk
at sænke emissionen, når det er muligt,
reducerer telefonen din samlede eksponering
for RF-energi.
Overensstemmelseserklæringen på
vejledningens bagside viser telefonens
overholdelse af R&TTE-direktivet (European
Radio & Terminal Telecommunications
Equipment).
Korrekt bortskaffelse af produktet
(Elektronikaffald)
(Gælder i EU og andre europæiske
lande med affaldssorteringssystemer)
Dette mærke på produktet eller i den
medfølgende dokumentation angiver,
at dette produkt ikke må bortskaffes
med almindeligt husholdningsaffald. Dette
produkt skal sorteres fra andet affald og
genbruges for at spare på vigtige ressourcer og
beskytte miljøet og menneskers sundhed.
Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og
hvordan produktet skal bortskaffes på en
miljømæssig og sikker måde.
Virksomheder skal kontakte deres leverandør
og læse købsaftalens betingelser. Dette
produkt må ikke blandes sammen med andet
erhvervsaffald.
11
Kontroller indhold
Hurtigstart
Kontroller, om følgende dele er i æsken:
•
•
•
•
•
•
Mobiltelefon
Batteri
Oplader
Høretelefon
Datakabel til pc
CD med Samsung PC Studio
De dele, der følger med telefonen, kan variere
afhængigt af den software og det tilbehør, der
er tilgængeligt i dit område, eller som
udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe
mere tilbehør hos din lokale Samsungforhandler.
12
Telefonens udseende
Følgende taster og funktioner findes på
telefonens forside:
Følgende taster og funktioner findes på
telefonens bagside:
Forreste
kameraobjektiv
4-vejs
navigationstast
Trackpad/
Bekræft
Lydstyrketast
Venstre
funktionstast
Multifunktionsstik
Menu-/
programvælgertast
Taletast
Højtaler
Højtaler
Port til
hukommelseskort
Højre
funktionstast
Slettetast
Afslut og
tænd/sluk
Alfanumeriske
taster
Specialtaster
Objektiv
Kameralys
Skærm
Batterilåg
Min genvejstast
Kameratast
Indbygget
antenne
Mikrofon
13
Taster
Tast
Tast
Funktion
Udfører den handling, der vises
nederst på skærmen.
Går gennem lister eller menuer. Flytter
markøren opad, nedad, til venstre eller
til højre.
Flytter markøren (træk fingeren over
pegepladen). Bekræft dit valg eller
start det valgte program.
Bruges til at foretage eller besvare et
opkald. I inaktivtilstand: Henter
nummeret på de seneste udgående,
ubesvarede eller indgående opkald.
Tænder eller slukker telefonen (holdes
nede). Åbner hurtigmenuen.
Afslutter et opkald eller et program.
Åbner hovedmenuen. Viser alle aktive
programmer (holdes nede).
14
Funktion
Sletter tegn eller elementer i et
program.
Bruges til at indtaste tal, bogstaver og
specialtegn. I inaktivtilstand: Hold [1]
nede for at åbne telefonsvareren.
Bruges til at indtaste en international
landekode eller en pause (to gange
for en international landekode, tre
gange for en automatisk pause og fire
gange for en manuel pause).
I inaktivtilstand: Aktiver eller deaktiver
profilen Lydløs (holdes nede)
I inaktivtilstand: Indstiller telefonens
lydstyrke
Åbner det definerede program
Tænder for kameraet (holdes nede) i
inaktivtilstand. Tager et billede eller
optager et videoklip i kameratilstand.
Ikoner
Ikon
Få mere at vide om de ikoner, der vises på
skærmen.
Ikon
Betydning
Signalstyrke (GSM/GPRS-netværk)
Signalstyrke (WCDMA-netværk)
Signalstyrke (HSDPA-netværk)
Alarm aktiveret
Ny SMS
Ny meddelelse på telefonsvarer
Betydning
Bluetooth aktiveret
Stereohøretelefon tilsluttet
Monohøretelefon tilsluttet
Slut til pc
I dækningsområdet Hjemmezone
Tastatur låst
Hukommelseskort isat
Batteriniveau
Ny e-mail
Sender en meddelelse
Viderestilling aktiveret (hvis du har flere
linjer, vises nummeret på den linje,
som viderestilling er aktiveret for)
Aktiv telefonlinje 2
Ubesvaret opkald
15
Samle og klargøre telefonen
1. Tag batterilåget af.
Kom i gang med at samle og forberede din
mobiltelefon til brug for første gang.
Isæt SIM-kortet og batteriet
Når du opretter et mobilabonnement, får du et
SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine
abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og
mulige tjenester.
Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester,
kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber
Identity Module).
Hvis telefonen er tændt, skal du holde [
nede for at slukke den.
]
2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.
Sådan installeres SIM-eller USIM-kortet og
batteriet:
• Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen
med de guldfarvede kontakter nedad.
• Tag batteriet ud, før du isætter eller fjerner
SIM- eller USIM-kortet.
16
3. Indsæt batteriet.
Sådan oplades batteriet
Før du bruger telefonen for første gang, skal du
lade batteriet op.
1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af
telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i
multifunktionsstikket.
4. Sæt batterilåget på plads.
Trekanten skal
vende opad
17
3. Sæt det store stik fra opladeren ind ien
stikkontakt.
Isætte et hukommelseskort
(medfølger ikke)
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet
bevæger sig ikke mere), skal du trække
opladeren ud af stikkontakten.
Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du
isætte et hukommelseskort. Telefonen
understøtter microSD™-hukommelseskort på
op til 16 GB (afhængigt af producent og type).
5. Tag opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.
Om indikatoren for lavt batteriniveau
Når batteriet er ved at være tomt, høres en
advarselstone fra telefonen og meddelelsen
for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er
også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet
bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk.
Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen
igen.
1. Åbn låget til hukommelseskortporten på
siden af telefonen.
2. Isæt et hukommelseskort med
mærkatsiden opad.
3. Skub hukommelseskortet ind i
hukommelseskortporten, indtil det klikker på
plads.
18
Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du
trykke forsigtigt på det, så det udløses, og
trække det ud af hukommelseskortporten.
Følg disse trin, når du fjerner et
hukommelseskort
Nedenstående trin skal følges nøje ved
udtagning af et hukommelseskort for at
undgå tab af data eller beskadigelse af
hukommelseskortet.
1. Tryk på og hold [
] nede og vælg
Tag E:hukom.kort ud..
2. Tryk på <Ja> for at bekræfte.
3. Åbn låget til hukommelseskortporten, og
tryk forsigtigt hukommelseskortet ind,
indtil det udløses og skubbes ud af
telefonen.
4. Træk hukommelseskortet ud af
hukommelseskortporten.
Sådan tændes og slukkes
telefonen
Sådan tændes telefonen:
1. Hold [
] nede for at tænde telefonen.
2. Følg vejledningen på skærmen for at
indstille område, by, tid og dato.
Telefonen opretter automatisk forbindelse til
mobilnettet.
Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin
1 ovenfor.
Låse de udvendige taster og låse
dem op
Du kan låse tasterne, så du ikke kommer til at
aktivere funktioner ved en fejl. Hold [ ] nede for
at låse tasterne og låse dem op igen.
19
Skifte til profilen Offlinemode
Ved at skifte til profilen offlinemode, kan du
bruge telefonens netværksuafhængige
funktioner på steder, hvor det er forbudt at
bruge en mobiltelefon, f.eks. ombord på fly og
på hospitaler.
Sådan skifter du til profilen offlinemode: Tryk på
[ ] → Indstillinger → Profiler → Offline →
<Valg> → Aktivér.
Overhold alle skilte og anvisninger fra
officielle personer, når du færdes i områder,
hvor det er forbudt at bruge trådløse
enheder.
Arbejde med programmer
Åbne programmer eller mapper
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
].
2. Rul til et program og tryk på Bekræft.
Se brugervejledningen for at lære mere om at
få vist og administrere dokumenter med din
telefon.
Skifte mellem programmer
Telefonen gør det muligt at multitaske ved at
køre flere programmer samtidig.
Sådan skifter du fra et aktivt program til et
andet:
1. Hold [ ] nede for at åbne en liste over
programmer.
2. Rul til et program og tryk på <Vælg>.
20
Lukke et program
Foretage et opkald
Tryk på [
1. I inaktivtilstand: Indtast områdenummer og
telefonnummer.
]for at lukke det aktuelle program.
Sådan lukkes et program, der kører i
baggrunden:
1. Hold [ ] nede for at åbne en liste over
programmer.
2. Tryk på [
] for at ringe op til nummeret.
Ved videoopkald: Tryk på <Valg> →
Ring op → Videoopkald for at ringe op.
2. Rul til et program og tryk på [C].
3. Tryk på [
3. Tryk på <Ja> for at lukke programmet.
] for at afslutte opkaldet.
Besvare et opkald
Bruge grundlæggende
opkaldsfunktioner
1. Tryk på [
] ved indgående opkald.
2. Tryk på [
]for at afslutte opkaldet.
Lære at foretage eller besvare opkald og bruge
almindelige opkaldsfunktioner.
Indstil lydstyrken
Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at
regulere lydstyrken under et opkald.
21
Vise og besvare ubesvarede opkald
Foretage et internationalt opkald
Telefonen viser de opkald, som du ikke har
besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et
ubesvaret opkald:
1. I inaktivtilstand: Tryk to gange på [
indsætte et +.
1. Tryk på Bekræft.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil
ringe op til.
3. Tryk på [
] for at ringe op.
Ringe op til det seneste udgående
nummer
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
] for at få vist en
liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på
[
] for at ringe op.
22
] for at
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe
op til (landekode, områdenummer og
telefonnummer), og tryk på [
] for at
ringe op.
Ringe til en kontaktperson fra
Kontakter
Du kan ringe op direkte fra Kontakter via gemte
kontaktpersoner. X s. 24
1. I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Kontakter.
Du kan også trykke på <Kontakter> i
inaktivtilstand.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på
[
] for at ringe op.
Sende og vise meddelelser
Lære at sende eller vise meddelelser.
Send en meddelelse
1. I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Meddelelser
→ Ny meddelelse → Besked.
- Prædikativ tilstand (stort begyndelsesbogstav)
- Prædikativ tilstand (små bogstaver)
- Normaltilstand (stort begyndelsesbogstav)
- Normaltilstand (små bogstaver)
- Taltilstand
• Hold [ ] nede for at skifte til symboltilstand.
Indtast tekst i en af følgende tilstande:
2. Indtast et telefonnummer, eller tryk på
Bekræft for at vælge en kontaktperson.
Tilstand
Funktion
3. Rul ned, og indtast tekst.
Normal
Tryk på en alfanumerisk tast, indtil
det ønskede tegn vises på
skærmen.
Prædikativ
1. Tryk på en alfanumerisk tast
for at indtaste hele ordet.
2. Når ordet vises korrekt, skal
du trykke på [0] for at indsætte
et mellemrum. Hvis det
korrekte ord ikke vises, skal
du trykke på [ ] for at vælge
et alternativt ord.
4. Tryk på <Valg> → Send for at sende
meddelelsen.
Indtaste tekst
Du kan skifte indtastningstilstand, når du
indtaster tekst:
• Tryk på [ ] for at vælge en
indtastningstilstand eller skifte mellem store
og små bogstaver.
23
2. Tryk på <Valg> → Ny kontakt.
Tilstand
Funktion
Tal
Tryk på en alfanumerisk tast for at
indtaste et tal.
Symbol
Tryk på en alfanumerisk tast for at
vælge et symbol.
Vis en meddelelse
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
→ Indbakke.
] → Meddelelser
2. Vælg en meddelelse.
Tilføje og finde kontaktpersoner
Lær at bruge de almindelige funktioner i
Kontakter.
Tilføje en ny kontaktperson
Sådan tilføjer du en ny kontaktperson i
telefonens hukommelse:
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
24
] → Kontakter.
3. Indtast kontaktoplysninger.
Tryk på <Valg> → Tilføj detalje → en
detaljetype.
4. Når du er færdig med at indtaste
oplysninger, skal du trykke på <Udført> for
at gemme kontaktpersonen.
Sådan tilføjer du en ny kontakt på et SIM-kort:
1. I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Kontakter →
<Valg> → Indstillinger → Visning af
kontakter → SIM-hukommelse → <OK>.
2. Rul ned og tryk på Bekræft → SIMhukommelse → <Tilbage>.
3. Tryk på <Valg> → Ny kontakt.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Når du er færdig med at indtaste
oplysninger, skal du trykke på <Udført> for
at gemme kontaktpersonen.
Find en kontaktperson
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
Tage billeder
] → Kontakter.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som
du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på
søgelisten.
Når du har fundet en kontaktperson, kan du:
• Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på
[
]
• Redigere kontaktoplysninger ved at trykke
på <Valg> → Rediger
1. Tryk på og hold tasten Kamera nede for at
tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag
ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i
kameratilstand").
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.
Bruge tastaturet i kameratilstand
Grundlæggende
kamerafunktioner
Tast
Navigation
(Venstre)
Funktion
Lær det grundlæggende om at tage og vise
billeder og videoklip.
Navigation
(Højre)
Indstiller lysstyrken
Navigation
(Op)/
Slår kameralyset til eller fra.
Ændring af fokuseringstilstand
25
Tast
Navigation
(Ned)/3
Funktion
Angiver en forsinkelse for
udløseren
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag
ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i
videokameratilstand").
2
Skift optagetilstand
5. Tryk på kameratasten for at starte
optagelsen.
Viser eller skjuler ikoner eller
hjælpelinjer på skærmen
Lydstyrke
Zoomer ind eller ud
Få vist billeder
I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Multimedia →
Galleri → Billeder → en billedfil.
Optage videoklip
1. Tryk på og hold tasten Kamera nede for at
tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk to gange på [1] for at skifte til
videokameratilstand.
26
6. Tryk på < > eller på tasten Kamera for at
stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.
Bruge tastaturet i
videokameratilstand
Tast
Navigation
(Venstre)
Funktion
Ændring af fokuseringstilstand
Navigation
(Højre)
Indstiller lysstyrken
Navigation
(Op)/
Slår kameralyset til eller fra
Tast
Navigation
(Ned)/3
Funktion
Indstil tidsforsinkelsen inden du
optager et videoklip
Viser eller skjuler ikoner eller
hjælpelinjer på skærmen
Lydstyrke
Zoomer ind eller ud
• Modtag via Bluetooth.
• Kopier til hukommelseskortet.
• Synkroniser med Windows Media Player 11.
Du kan få yderligere oplysninger i
brugervejledningen.
Afspille musikfiler
Vise videoklip
1. Føj musikfiler til din telefon.
I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Multimedia →
Galleri → Videoklip → en videofil.
2. I inaktivtilstand: Tryk på [
→ Musikafspil..
] → Multimedia
3. Tryk på <Valg> → Opdater bibliotek.
Lytte til musik
4. Vælg en afspilningsliste → en musikfil.
Lær at lytte til musik via musikafspilleren.
5. Brug følgende taster til at styre afspilningen:
Tast
Føje musikfiler til din telefon
Start med at tilføje filer til din telefon eller dit
hukommelseskort:
Bekræft
Lydstyrke
Funktion
Standser eller fortsætter
afspilningen
Skruer op eller ned for lyden
• Overfør fra internettet.
• Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC
Studio (medfølger ikke).
27
Tast
Navigation
Funktion
• Venstre: Fortsætter
afspilningen. Springer
tilbage (tryk inden for 3
sekunder) eller søger
tilbage (holdes nede).
• Højre: Springer frem eller
søger frem (holdes nede)
• Ned: Stopper afspilningen
Oprette en afspilningsliste
1. I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Multimedia
→ Musikafspil. → Afspilningslister.
2. Tryk på <Valg> → Opret afspilningsliste
→ et hukommelsessted (hvis det er
nødvendigt).
3. Indtast et navn for afspilningslisten og tryk
på <OK>.
4. Tryk på <Ja>.
28
5. Vælg en musikkategori → musikfiler.
6. Tryk på <Udført>.
Tilpasse telefonen
Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den
efter dine ønsker.
Skifte ringetone
Du kan skifte din ringetone ved at vælge den fra
en profil.
Aktivere en profil
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
→ Profiler.
] → Indstillinger
2. Rul til en profil, og tryk på <Valg> →
Aktivér.
I inaktivtilstand vises den aktuelle profil øverst
på skærmen (undtagen profilen Normal). Hvis
du hurtigt vil skifte profil, skal du holde [
]
nede og vælge en anden profil.
Tilpasse en profil
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
→ Profiler.
] → Indstillinger
• Opkaldsbillede - Vælg et billede til
indgående opkald.
3. Rul til et tema eller et billede, og tryk på
Bekræft.
2. Tryk på <Valg> → Tilpas.
3. Skift indstillinger efter behov.
Aktivere Etikettepause
4. Tryk på <Tilbage>, når du er færdig med at
tilpasse profilen.
Du kan stoppe musikafspilleren midlertidigt,
eller slå kalenderalarmer fra ved at vende
telefonen med fronten nedad, når du aktiverer
Etikettepause. Etikettepause aktiverer snoozefunktionen for kalenderalarmer.
Vælg et tema til skærmen
1. I inaktivtilstand: Tryk på [
→ Temaer.
] → Indstillinger
2. Rul til en kategori, og tryk på Bekræft.
• Generelt - Vælg et tema til din skærm.
• Menuvisning - Vælg et
skærmudseende.
• Inaktiv - Vælg genveje til inaktivtilstand.
• Baggrund - Vælg et baggrundsbillede til
inaktivtilstand.
I inaktivtilstand: Tryk på [ ] → Indstillinger →
Indstil. → Generelt → Tilpasning → Toner →
Etikettetilstand → Til.
29
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
Vi,
Samsung Electronics
erklærer under eneansvar, at følgende produkt
GSM-mobiltelefonen : I7110
som denne erklæring gælder for, der er i overensstemmelse med
følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.
Sikkerhed
EN 60950- 1: 2001 +A11:2004
EMC
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 09 V1.4.1 (11-2007)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 357- 2 V1.3.1 (07-2006)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at]
ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige
krav i direktiv 1999/5/EC.
Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og
nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført
under tilsyn af følgende myndigheder:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168
Den tekniske dokumentation opbevares hos:
Samsung Electronics QA Lab.
og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.10.20
Yong-Sang Park / S. Manager
(Udgivelsessted og dato)
(Navn og underskrift fra bemyndiget person)
* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og
telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller
kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af
telefonens software og din tjenesteudbyder.
Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at
klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter
produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-21488A
Danish. 01/2009. Rev. 1.0
Download PDF

advertising