Samsung | GT-I9001/M8 | Samsung Galaxy S Plus Snabbstartsguide

GT-I9001
Snabbstartsguide
Se den elektroniska versionen av
användarhandboken
För vidare information, hänvisar vi till bruksanvisningen
som du finner på www.samsung.com.
Handboken finns tillgänglig som Adobe Acrobat-fil
(.pdf). Om du inte har Adobe Reader kan du hämta den
kostnadsfria programvaran på www.adobe.com.
Tack för att du har köpt den här mobila enheten
från Samsung. Den kommer att förse dig med
kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar
sig på Samsungs exceptionella teknik och höga
standard.
• Innehållet i handboken kan skilja sig från
produkten eller medföljande program från
nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras
utan föregående varning.
• Innehållet som medföljer enheten och tillgängliga
tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika
telefonoperatörer.
• Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala
Samsung-återförsäljare.
• De tillbehör som medföljer fungerar bäst med
enheten.
• Det är inte säkert att andra tillbehör än de som
medföljer är kompatibla med enheten.
Instruktionsikoner
Innan du börjar bör du bekanta dig med följande
instruktionsikoner:
Fara—situationer som kan leda till
personskador för dig eller någon annan
Varning—situationer som kan leda till
skador på enheten eller annan utrustning
2
Obs!—kommentarer, användningstips eller
tilläggsinformation
[ ]
Hakparenteser—enhetsknappar
Copyright
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationella
copyrightlagar.
Ingen del av den här handboken får reproduceras,
distribueras, översättas eller överföras i någon form
eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,
inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i
något informations- och återhämtningssystem, utan
föregående skriftligt godkännande av Samsung
Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är
registrerade varumärken för Samsung Electronics.
• Logotyperna för Android, Google Search™,
Google Maps™, Google Mail™, YouTube™,
Android Market™ och Google Talk™ är
varumärken som tillhör Google, Inc.
•
och
är varumärken som tillhör SRS
Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD
används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
3
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som
tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra
namn kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare.
• Windows Media Player® är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och
Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens
och är avsedd för alla europeiska länder. WLANfunktionen kan användas i EU utan restriktioner
inomhus, men inte utomhus i Frankrike.
• DivX®, DivX Certified®
och associerade
logotyper är varumärken
tillhörande DivX, Inc. och
används på licens.
• Alla andra varumärken och copyrights är
respektive ägares egendom.
4
OM DIVX-VIDEO
DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av
DivX, Inc. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet
som spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du
få mer information och hämta programverktyg för att
konvertera filer till DivX-video.
DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp
till HD 720p, inklusive premiuminnehåll
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för
att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand
(VOD) filmer. Information om hur du skapar en
registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i
enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för
mer information om hur du genomför registreringen.
5
Montering
Installera SIM- eller USIM-kortet och
batteriet
1. Om enheten är på slår du av den genom att hålla
[ ] nedtryckt och välja Stäng av för att stänga av.
2. Ta av locket på baksidan.
Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du
tar av locket.
3. Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade
kontakterna vända neråt.
Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller
USIM-kort.
6
4. Sätt i batteriet.
5. Sätt tillbaka locket.
7
Ladda batteriet
Innan du börjar använda enheten måste batteriet
laddas.
Du ska bara använda laddare och kablar som
godkänts av Samsung. Om du använder andra
laddare eller kablar kan batterierna explodera
eller enheten skadas.
1. Öppna locket över multifunktionsuttaget.
2. Anslut reseadapterns mindre kontakt till
multifunktionsuttaget.
Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga
skador orsakas på enheten. Skador som orsakas
av felaktig användning omfattas inte av garantin.
8
3. Anslut reseadapterns större kontakt till
vägguttaget.
När enheten laddas är det inte säkert att
pekskärmen fungerar på grund av osäker
strömförsörjning. Koppla bort reseadaptern från
telefonen, om det händer.
4. Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från
vägguttaget när batteriet är fulladdat.
Ta inte ut batteriet innan du kopplat bort
reseadaptern. Annars kan enheten skadas.
Spara energi genom att koppla ur reseadaptern
när den inte används. Reseadaptern har inte
någon strömknapp, så du måste koppla ur
den från strömuttaget, för att stänga av den.
Reseadaptern bör vara nära urtaget när den
används.
9
Komma igång
Sätta på och stänga av enheten
Sätt på enheten genom att hålla [ ] nedtryckt. Om
du sätter på enheten för första gången, ställ då in
enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.
Stäng av enheten genom att hålla [ ] nedtryckt och
välj Stäng av.
• Följ alla anslagna varningar och anvisningar
från behörig personal när du befinner dig inom
områden där trådlösa enheter inte får användas,
till exempel flygplan och sjukhus.
• Växla till profilen Flygläge om du endast vill
använda enhetens icke nätverksbundna
tjänster.
10
Enhetens delar
Närhetssensor
Ljussensor
Volymknapp
Främre
kameraobjektiv
Hörlur
Pekskärm
Hemknapp
Återknapp
Menyknapp
Uttag för headset
Bakre
kameraobjektiv
Ström/Låsknapp
Mikrofon
Multifunktionsuttag
Högtalare
Lock på baksidan
Inbyggd antenn
11
Knappar
Knapp
Funktion
Ström/Lås
Sätta på enheten (håll nedtryckt);
Öppna snabbmenyerna (håll
nedtryckt); Låsa pekskärmen.
Meny
Öppna en lista med alternativ som är
tillgängliga på den aktuella skärmen.
Hem
Gå tillbaka till viloskärmen; Öppna
listan med de senaste programmen
(håll nedtryckt).
Åter
Gå tillbaka till föregående skärm.
Justera enhetens volym.
Volym
Pekskärm
Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja alternativ
och utföra funktioner. Använd pekskärmen genom
att trycka, trycka och hålla nedtryckt eller dra fingret
över skärmen.
12
Viloskärmen
När viloläge används visas viloskärmen på enheten.
På viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgets,
genvägar till program och andra alternativ.
Viloskärmen har flera paneler. Bläddra åt vänster eller
höger till en panel på viloskärmen. Du kan även välja
en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till
motsvarande viloskärm.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visar signalstyrka, enhetsstatus, aktuell
tid och annan information högst upp på skärmen.
Genvägspanelen
På genvägspanelen kan du använda genvägsmenyer
och öppna en lista över meddelanden, som
t.ex. nya meddelanden, kommande händelser
och bearbetningsstatus. Tryck på området för
indikatorikoner högst upp på skärmen och dra fingret
nedåt för att öppna genvägspanelen. Dölj panelen
genom att dra den nedre delen av listan uppåt.
13
Öppna program
1. I viloläge ska du välja Program för att öppna
Menyläge.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en annan
menyskärm.
Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen
för att gå direkt till motsvarande menyskärm.
3. Välj ett program.
4. Tryck på [ ] för att gå tillbaka till föregående
skärm. Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till
viloskärmen.
Öppna program som använts nyligen
Håll Hemknappen nedtryckt för att se programmen
som du har öppnat nyligen.
Starta flera program
Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten
genom att köra flera program.
Starta flera program genom att trycka på
Hemknappen medan du använder ett program för
att gå tillbaka till viloläge, välj och starta sedan ett
program.
14
Skriva text
Du kan skriva text med den virtuella knappsatsen
eller i handskriftsläge. Du kan också använda
redigeringsalternativ till att kopiera och klistra in text.
Swype-knappsats
Med Swype-knappsatsen kan du skriva text genom att
glida mellan tecken på knappsatsen. Tryck på första
bokstaven i ett ord, dra till resten av bokstäverna och
släpp fingret på den sista bokstaven.
Samsung-knappsats
Samsung-knappsatsen erbjuder olika knappsatstyper
(t.ex. QWERTY- och 3x4-knappsatser) och ett
handskriftsläge.
När text skrivs in med QWERTY- eller 3x4-knappsatsen
ska du använda den förutsägande textfunktionen.
Funktionen förutsäger ordet som du skriver in och
visar förslag.
När du skriver kan du rotera enheten för att visa
QWERTY-knappsatsen i bredare läge.
15
Ringa eller besvara ett samtal
Du kan ringa ett samtal genom att skriva in ett
telefonnummer eller välja ett nummer i kontaktlistan.
Du kan också öppna samtalsloggen för att ringa upp
nyligen använda nummer.
Ringa ett samtal
Öppna samtalsskärmen, skriv in ett telefonnummer
och välj
. Ring ett videosamtal genom att välja
.
Besvara ett samtal
Vid inkommande samtal ska du dra
den når punkten.
till höger tills
Skicka och ta emot ett meddelande
Du kan skapa och skicka textmeddelanden (SMS),
bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden,
och visa och hantera meddelanden du har skickat eller
tagit emot.
Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot
meddelanden när du befinner dig utanför
din operatörs täckningsområde. Kontakta din
operatör om du vill ha mer information.
16
Text- och bildmeddelande
Du kan skapa och skicka ett vanligt textmeddelande
eller ett bildmeddelande som kan innehålla text, bild-,
video- och ljudfiler.
E-postmeddelande
Du kan använda e-postprogrammet till att skicka
e-postmeddelanden på din enhet. Innan du kan skicka
eller ta emot e-postmeddelanden måste du lägga till
ett e-postkonto.
Ansluta till internet
Du kan ansluta trådlöst till webben genom
att använda WLAN-funktionen eller mobila
nätverksuppkopplingar. Öppna webbfunktionen
och bläddra webbsidor. Du kan sätta ut bokmärken
för dina favoritwebbsidor eller använda olika
webbalternativ.
Du kan komma att debiteras för uppkoppling
mot Internet och hämtning av mediafiler/data.
Aktivera stöldspårning
Stöldspårningsfunktionen hjälper dig att hitta och
återfå din enhet. När någon sätter i ett nytt SIM- eller
USIM-kort i enheten skickar stöldspårningsfunktionen
automatiskt kontaktnumret till dina angivna
mottagare.
17
Säkerhetsföreskrifter
Läs all information som följer innan du använder telefonen, för att förhindra
att du skadar dig själv eller andra eller telefonen.
Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och
explosion
Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag
Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren
genom att dra i sladden
Böj eller skada inte elsladden
Använd inte telefonen när den laddas eller rör telefonen med
våta händer
Kortslut inte laddaren eller batteriet
Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet
Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av
tillverkaren
Använd inte telefonen under åskväder
Telefonen kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.
Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker
Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av
dina litiumjonbatterier.
Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt
• Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen
och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan
leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
• Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande
föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
• Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex.
mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de
överhettas.
18
• Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt
tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.
Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador
• Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma
temperaturer.
• Extrema temperaturer kan göra att telefonen deformeras och minska
laddningskapaciteten och livslängden hos telefonen och batteriet.
• Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan
orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller
permamenta skador på batteriet.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler
när telefonen används i skyddsområden
Stäng av telefonen där det är förbjudet
Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom
angivna områden.
Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter
De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan
störa andra elektroniska enheter.
Använd inte telefonen nära en pacemaker
• Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om
det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
• Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från
pacemakern.
• För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen
på motsatt sida av kroppen från pacemakern.
Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk
utrustning som kan störas av radiovågor
Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av
utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.
Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för
information om radiostörning
Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta
tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.
19
Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva
• Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta
bort batteriet.
• Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
• Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller
kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
• Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och
gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess
delar och tillbehör.
Stäng av telefonen i flygplan
Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa
elektroniska navigeringsinstrument i planet.
Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå
på grund av telefonens radiovågor
Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av
telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.
Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för
användning av mobiltelefoner när du kör ett
fordon
När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig
mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras
säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:
• Använd ett handsfree-headset.
• Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t ex kortnummer och
återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att
ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
• Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda
den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig
tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
• Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket
trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och
mycket trafik kan vara riskabelt.
20
• Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva
meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort
uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
• Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan
du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla.
Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och
backspeglarna mellan inmatningarna.
• Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar
med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten
från vägen.
• Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand,
trafikolycka eller akut sjukdom.
• Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett
brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring
ett nödnummer.
• Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring
vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som
är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre
trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.
Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt
Håll telefonen torr
• Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska
kretsar.
• Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka
telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
• Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada
inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen
utsätts för väta.
Använd eller förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga
platser
Damm kan göra att telefonen inte fungerar.
Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål
Om den ramlar ner, kan den skadas.
21
Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd
telefonen mellan -20 ° C och 50 ° C
• Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom
temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
• Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t ex på
instrumentbrädan i en bil).
• Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.
Förvara inte telefonen tillsammans med metallföremål som
mynt, nycklar och halsband
• Telefonen kan deformeras eller sluta fungera.
• Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det
orsaka brand.
Förvara inte telefonen nära magnetiska fält
• Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för
magnetiska fält.
• Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard
kan skadas av magnetiska fält.
• Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte
telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.
Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur,
mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med
högt tryck
• Batteriet kan läcka.
• Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.
Tappa inte eller stöt inte till telefonen
• Skärmen på telefonen kan skadas.
• Om skärmen böjs eller deformeras kan telefonen skadas eller tekniska
fel uppstå.
22
Använd inte fotolampa eller blixt nära ögonen på människor
eller djur
Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär
blindhet eller skada ögonen.
Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare
• Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom
överladdning förkortar batteriets livslängd.
• Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp
igen före användning.
• Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
• Använd batteriet endast på avsett sätt.
Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som
tillverkaren godkänt
• Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta
telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
• Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller
utrustning används som inte är godkända av Samsung.
Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet
• Telefonen kan skadas eller explodera.
• Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.
När du talar i telefonen:
• Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
• Tala direkt i luren.
• Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan
samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än
nödvändigt. ► sid 11 för mer info om antennens placering.
• Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd
specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex. mallar och
T9-läget) och att ofta ta pauser.
Skydda din hörsel
• Höga ljud kan ge hörselskador.
• Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en
olycka.
• Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och
använd lägsta möjliga inställning för att höra ett
samtal eller musik.
23
Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig
Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv
eller andra.
Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan
Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.
Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen
• Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller
modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller
din återförsäljare.
• Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja
brinna.
Måla inte eller sätt klistermärken på din telefon
Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal
användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar
kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du
sluta använda produkten och uppsöka läkare.
Vid rengöring av telefonen:
• Torka av telefonen och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
• Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
• Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.
Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder
Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta
telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.
Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för
Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen
Låt inte barn använda telefonen
Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig
själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.
Montera telefon och utrustning omsorgsfullt
• Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är
säkert monterade.
• Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes
utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka
allvarliga skador när en krockkudde löser ut.
24
Lämna telefonen endast till behörig personal för service
I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.
Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt
• Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information
eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon
skadas.
• Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och
elektriska störningar från annan utrustning.
• Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna
eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
Kontrollera att nödtjänsterna fungerar
Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och
under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du
planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.
Se till att säkerhetskopiera viktig data
Samsung tar inget ansvar för förlorad data.
Distribuera inte upphovsrättsskyddat material
Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan
föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det
strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några
juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av
upphovsrättsskyddat material.
Information om SAR-värden (Specific Absorption
Rate)
Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för
radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning.
Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal
exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvikt inte säljas.
Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen
0,346 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet
uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder
så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste
basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt
ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.
25
Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok
uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer
information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs
webbplats för mobiltelefoner.
Korrekt avfallshantering av produkten
(Elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda
återvinningssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen
anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t ex
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av
skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten
eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och
tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild
batteriåtervinning)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på
förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska
symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att
batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande
de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte
slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa
eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom
att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en
återvinningsstation.
26
Ansvarsfriskrivning
En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör
tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller
andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls
endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll
eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte
har godkänt.
Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren
eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och
via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra,
översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något
innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.
“INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I
BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER
OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING
TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL.
SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA
TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA,
GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG
FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT,
OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING,
SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION
SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER
TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG
UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.”
Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung
garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas
tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via
nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.
Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung
sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga
avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.
Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet
och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med
innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller
tjänsteleverantör.
27
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
Vi,
Samsung Electronics
försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt
GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I9001
för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/
eller normgivande dokument.
SÄKERHET
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR
EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan
nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EUdirektivet 1999/5/EC.
Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i
bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående
oberoende certifieringsorgan:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
Samsung Electronics QA Lab.
och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.07
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(utgivningsdatum och ort)
(namn och underskrift av ansvarig person)
*D
etta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till
Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din
produkt.
Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen
beroende på telefonens programvara eller operatören.
Installera Kies (PC Sync)
1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från
Samsungs webplats (www.samsung.com/kies)
och installera det på din PC.
2. I viloläge: Öppna programlistan och välj
Inställningar → Trådlöst och nätverk → USBinställningar → Samsung Kies.
3. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp
och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG
(0771-7267864)
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34323A
Swedish. 06/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising