Samsung | SM-T670 | Samsung Galaxy View (18,4'' Wi-Fi) Bruksanvisning (Lollipop)

SM-T670
SM-T677
Brugervejledning
Danish. 11/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
49Kamera
51Galleri
52E-mail
53Kontakter
55 Smart Manager
57 S Planner
59SideSync
67Notat
68Ur
70Lommereg.
70Google-apps
4 Læs dette først
5 Pakkens indhold
6 Enhedens udseende
9Batteri
12 SIM- eller USIM-kort (modeller med
aktiveret mobilt netværk)
14Hukommelseskort
16 Tænde og slukke for enheden
16Touchskærm
19Startskærm
24Låseskærm
25Informationspanel
28 Angive tekst
30Skærmbillede
30 Åbne apps
31Multi-vindue
36 Enheds- og datahåndtering
40 Oprette forbindelse til et tv
Indstil.
72Introduktion
72Wi-Fi
74Bluetooth
76Flytilstand
76 Mobilt hotspot og internetdeling
(modeller med aktiveret mobilt
netværk)
77Databrug
77Databrug (modeller med aktiveret
mobilt netværk)
78 Mobile netværk (modeller med aktiveret
mobilt netværk)
78 Flere forbindelsesindstillinger
80 Lyde og meddelelser
81Skærm
81Applikationer
Applikationer
42 Installere eller afinstallere apps
44Video
45Musik
46Internet
47 Mine filer
47Familiehjørne
2
Indhold
81Brugere
83Baggrund
84 Låseskærm og sikkerhed
84Beskyttelse
85Tilgængelighed
85Konti
86 Backup og nulstil
87 Sprog og input
88Batteri
88Lagring
89 Dato og tid
89Brugervejledning
89 Om enheden
Appendiks
90Fejlsøgning
95 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download,
automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til
store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
4
Grundlæggende brug
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. Hvis du vil se FCC-id'et, skal du trykke
på Apps → Indstil. → Om enheden.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
5
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Enhed
Kamera
Lyssensor
Lydstyrketast
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Mikrofon
Mikrofon
GPS-antenne
Højttaler
Højttaler
Indgang til
headset
USB-port
DC-jackstik
Hovedantenne
(modeller med
aktiveret mobilt
netværk)
Dæksel over
kortport
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
6
Grundlæggende brug
Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk
Lydstyrke
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Støtte
Brug din enhed som skærm, når du skal se tv eller film eller vil dele indhold. Du kan også bruge
håndtaget i støtten, når du bærer enheden.
Vær omhyggelig med ikke at få fingrene i klemme mellem enheden og holderen.
Lad altid støtten sidde fast på enheden.
Bruge støtten
Når du stiller enheden op, skal du altid sikre, at den øverste del af støtten og enheden rører
hinanden. Placer desuden enheden på en jævn overflade. Ellers kan enheden risikere at vælte
eller blive beskadiget.
7
Grundlæggende brug
Bære enheden
Du kan bære enheden i håndtaget.
For at holde enheden sikkert skal du føre fingrene igennem håndtaget og placere dem mellem
enheden og støtten.
8
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Det er ikke muligt at oplade batteriet ved hjælp af et USB-kabel. Brug den
medfølgende batterioplader.
• Den medfølgende oplader og opladningsmetoden kan variere afhængigt af området.
1 Slut den lille ende af opladeren til enhedens DC-jackstik, og slut dens store ende af
opladeren til en stikkontakt.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Du må ikke slutte opladeren til indgangen til headset.
9
Grundlæggende brug
2 Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
Se resterende opladetid
Åbn startskærmen under opladning, og tryk på Apps → Indstil. → Batteri.
Den reelle opladetid kan variere afhængigt af statussen på din enhed og
opladeforholdene. Den resterende opladetid vises måske ikke, når du oplader enheden i
meget kolde eller meget varme omgivelser.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med Smart Manager.
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
10
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet
løber tør under en dataoverførsel.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Strømsparetilstand
Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.
Tryk på Apps → Indstil. → Batteri → Strømsparetilstand på startskærmen og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
For automatisk at aktivere strømsparetilstand når den resterende batterispænding når et
forudindstillet niveau, skal du trykke på Start strømbesparelse og foretage et valg.
11
Grundlæggende brug
SIM- eller USIM-kort (modeller med aktiveret
mobilt netværk)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
• Der kan kun bruges nano-SIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1
2
3
1 Skub til dækslet over kortporten for at åbne.
Dækslet over kortporten kan ikke tages af. Hvis du tvinger dækslet over kortporten af,
risikerer du at beskadige dækslet og enheden. Undgå at skubbe for meget til dækslet.
12
Grundlæggende brug
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad. Skub derefter
SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
3 Skub til dækslet over kortporten for at lukke.
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1 Skub til dækslet over kortporten for at åbne.
2 Skub til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra porten, og træk det derefter ud.
3 Skub til dækslet over kortporten for at lukke.
13
Grundlæggende brug
Hukommelseskort
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
1
2
3
14
Grundlæggende brug
1 Skub til dækslet over kortporten for at åbne.
Dækslet over kortporten kan ikke tages af. Hvis du tvinger dækslet over kortporten af,
risikerer du at beskadige dækslet og enheden. Undgå at skubbe for meget til dækslet.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad. Skub derefter
hukommelseskortet ind i porten, indtil det låser på plads.
3 Skub til dækslet over kortporten for at lukke.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Tryk på Apps → Indstil. → Lagring → Deaktiver SD-kort på startskærmen.
1 Skub til dækslet over kortporten for at åbne.
2 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det løsner sig fra porten, og tag det derefter ud.
3 Skub til dækslet over kortporten for at lukke.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Tryk på Apps → Indstil. → Lagring → Formatér SD-kort → FORMATÉR SD-KORT → SLET ALT
på startskærmen.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
15
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og herefter trykke på Sluk.
• Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluktasten og lydstyrketasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
• Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Touchskærm
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
16
Grundlæggende brug
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
Trykke og holde
Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de
tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
17
Grundlæggende brug
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
Stryge
Stryg til højre eller venstre på startskærmen eller på skærmen apps for at få vist andre paneler.
Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en
kontaktliste.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
18
Grundlæggende brug
Startskærm
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Stryg til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
En widget
En mappe
Skærmindikatorer
Favoritapps
Ikonet for skærmen
apps
Start Familiehjørne.
Taster
Taster
Tast
Funktion
Seneste
Tv-tjeneste
Startskærm
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk og hold for at starte visningen delt skærm.
• Tryk for at gå til tv-siden. Om denne funktion er
tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen. Hvis tvtjenesterne er tilgængelige, kommer du til tv-siden, når du
trykker på denne tast.
• Tryk og hold for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
19
Grundlæggende brug
Indstillinger for startskærm
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for
at få adgang til de tilgængelige indstillinger. Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte
paneler. Du kan også angive en baggrund for startskærmen, tilføje widgets osv.
• Baggrunde: Rediger baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Widgets: Føj widgets til startskærmen. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm.
Tilføje elementer
Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen apps, og træk den derefter til startskærmen.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, trykke på
Widgets, trykke og holde på en widget, og derefter trække den til startskærmen.
20
Grundlæggende brug
Flytte og fjerne et element
Tryk og hold på et element på startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til Fjern
øverst på skærmen.
Oprette mapper
1 På startskærmen skal du trykke og holde på en app og derefter trække den over en anden
app.
2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.
3 Tryk på Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.
Tryk på
for at ændre mappefarven.
Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke og holde på en anden app og derefter
trække den til mappen.
Administrere paneler
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
Fjern øverst på skærmen.
21
Grundlæggende brug
Skærmen apps
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Tryk på Apps på startskærmen for at åbne skærmen apps. Stryg til højre eller venstre for at få vist
andre paneler.
Flytte elementer
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på REDIGÉR på skærmen apps. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Oprette mapper
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 Tryk på REDIGÉR på skærmen apps.
2 Tryk og hold på en app, og træk den derefter over en anden app.
3 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.
4 Tryk på Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.
Tryk på
for at ændre mappefarven.
Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke og holde på en anden app og derefter
trække den til mappen.
22
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal (modeller med aktiveret mobilt netværk)
Signalstyrke (modeller med aktiveret mobilt netværk)
Roaming (uden for normal tjenestes område) (modeller med aktiveret mobilt
netværk)
GPRS-netværk tilsluttet (modeller med aktiveret mobilt netværk)
EDGE-netværk tilsluttet (modeller med aktiveret mobilt netværk)
UMTS-netværk tilsluttet (modeller med aktiveret mobilt netværk)
HSDPA-netværk tilsluttet (modeller med aktiveret mobilt netværk)
HSPA+-netværk tilsluttet (modeller med aktiveret mobilt netværk)
/
LTE-netværk tilsluttet (modeller med aktiveret mobilt netværk)
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
23
Grundlæggende brug
Låseskærm
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige
oplysninger.
Tryk på Indstil. → Låseskærm og sikkerhed → Skærmlåsningstype på skærmen apps, og vælg
derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Mønster
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at
bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.
PIN-kode
En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at
bekræfte.
Adgangskode
En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og
indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
24
Grundlæggende brug
Informationspanel
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye informationer, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere
oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstil.
Omarranger knapper
til hurtigindstilling.
Skift mellem
brugerkonti, eller
tilføj nye brugerkonti.
Knapper til
hurtigindstilling
Juster lysstyrken.
Start S Finder.
Start Hurtig tilsl.
Tryk på en
meddelelse, og udfør
forskellige
handlinger.
Slet alle meddelelser.
25
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingsknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg til venstre eller højre i
knapområdet for at se flere knapper. For at få vist flere detaljerede indstillinger kan du trykke og
holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på REDIGER, trykke og holde på en knap og derefter
trække den til en anden placering.
S Finder
Søg efter et bredt udvalg af indhold ved hjælp af et søgeord.
Søge efter indhold på enheden
Åbn informationspanelet, og tryk på S Finder.
Indtast et søgeord i søgefeltet, eller tryk på , og sig et søgeord.
Tryk på filterknapperne under søgefeltet, og vælg derefter filterdetaljer for at få mere
indsnævrede resultater.
Angive søgekategorier
Du kan angive søgekategorier til søgning efter indhold i bestemte søgefelter.
Tryk på MERE → Vælg søgeplaceringer, og vælg kategorier.
Hurtig tilsl.
Søg automatisk efter enheder i nærheden, og opret hurtigt forbindelse til dem.
• Hvis enheden, du vil tilslutte, ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du
aktivere dens Wi-Fi Direct-funktion, inden du starter Hurtig tilsl. på din enhed.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
26
Grundlæggende brug
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du foretage et synlighedsvalg og trykke
på AKTIVER HURTIG TILSLUTNING.
Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi-funktionen automatisk, og enheden søger efter enheder i
nærheden.
Hvis du har installeret Samsung Link på din enhed, vises listen med enheder registreret
med Samsung Link øverst på skærmen. Du finder yderligere information om Samsung
Link på link.samsung.com.
2 Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på
skærmen.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed.
For at ændre enhedens synlighedsindstilling skal du trykke på INDSTILL. → Synlighed for
enheden og derefter foretage et valg.
Ny søgning efter enheder
Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.
Tryk på OPDATÉR, og vælg enheden på listen med registrerede enheder.
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
3 Tryk på Del indhold, og vælg en mediekategori.
4 Følg anvisningerne på skærmen for at sende indhold til den tilsluttede enhed.
De næste trin kan variere afhængigt af den valgte mediekategori.
27
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende e-mails, oprette notater osv.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Slet tegnet til
venstre.
Skift
tastaturindstillinger.
Skift til ny linje.
Indtast store
bogstaver.
Indtast tal.
Indtast store
bogstaver. Tryk to
gange, hvis du
udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Flyt markøren.
Indsæt et
mellemrum.
Indsæt
tegnsætningstegn.
Skifte inputsprog
Tryk på → Indtastningssprog → Tilføj inputsprog, og vælg derefter de sprog, du vil bruge.
Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller
højre på mellemrumstasten.
28
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for
ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Start eller hold pause
i angivelse af tekst via
tale.
Åbn tastaturet.
• : Skift til håndskriftstilstand.
Skift mellem tal- og
tegntilstand.
Skift til
standardtastaturet.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Indsæt humørikoner.
• : Skift til det flydende tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at
trække i fanen.
• : Skift tastaturindstillinger.
29
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopiér eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten og lydstyrketasten samtidigt. Du kan se optagne billeder i
Galleri.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et appikon på startskærmen eller skærmen apps.
For at åbne en app på listen med de senest anvendte apps skal du trykke på
tidligere appvindue.
og vælge et
Lukke en app
Tryk på
, og træk et vindue med seneste apps op eller ned for at lukke det. Tryk på LUK ALLE
for at lukke alle åbne kørende apps.
30
Grundlæggende brug
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den delte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Delt skærm-visning
Pop op-visning
Delt skærm-visning
1 Tryk på for at åbne listen med tidligere anvendte apps.
2 Stryg til venstre eller højre, og tryk på på et vindue med seneste apps.
Den valgte app starter i det venstre vindue.
31
Grundlæggende brug
3 Vælg en anden app, der skal startes.
Du kan også starte delt skærm-visningen ved at trykke og holde på
.
Bruge yderligere indstillinger
Når du bruger apps i delt skærm-visningen, skal du vælge et appvindue og trykke på cirklen
mellem appvinduerne for at få adgang til følgende valg:
• : Skift placeringer mellem appvinduer.
32
Grundlæggende brug
• : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et
element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
• : Minimer vinduet.
• : Maksimer vinduet.
• : Luk appen.
33
Grundlæggende brug
Justere vinduesstørrelsen
Træk cirklen mellem appvinduerne mod venstre eller højre for at justere vinduernes størrelse.
Pop op-visning
1 På skærmen apps skal du starte en app for at bruge den i pop op-visning.
2 Træk skråt nedad fra et vilkårligt sted på den øverste kant.
Appskærmen vises i pop op-vinduet.
Træk og slip
indhold.
Minimer vinduet.
Luk appen.
Maksimer
vinduet.
34
Grundlæggende brug
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke og holde på cirklen på et vindue og trække det
til en ny placering.
Starte pop op-visningen fra visningen delt skærm
1 I visningen delt skærm skal du trykke på et appvindue for at starte det i pop op-visningen.
2 Tryk og hold på cirklen mellem appvinduerne.
Den valgte app starter i et pop op-vindue.
35
Grundlæggende brug
Enheds- og datahåndtering
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan overføre data fra en tidligere enhed til din nye enhed via Samsung Smart Switch.
Følgende versioner af Samsung Smart Switch er tilgængelige.
• Mobilversion: Overfør data mellem mobilenheder. Du kan downloade appen fra Galaxy
Apps eller Play Butik.
• Computerversion: Overfør data mellem din enhed og en computer. Du kan downloade
appen fra www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Når du tænder for din nye enhed første gang, skal du trykke på DOWNLOAD OG ÅBN i Smart
Switch's installations-pop op-vindue for at installere appen. Du kan også downloade og installere
Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Start Smart Switch, og følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din tidligere
enhed.
Overføre data fra en computer
Sikkerhedskopier data fra din tidligere enhed til en computer, og importer dataene på din nye
enhed.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
36
Grundlæggende brug
2 Start Smart Switch på computeren.
Hvis din tidligere enhed ikke er en Samsung-enhed, så sikkerhedskopier data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3 Slut din tidligere enhed til computeren med et USB-kabel.
4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din tidligere enhed fra computeren.
5 Slut din nye enhed til computeren med et USB-kabel.
6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din nye enhed.
Bruge enheden som en flytbar disk til dataoverførsel
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du
miste data eller beskadige enheden.
Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut
enheden direkte til computerens USB-port.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
37
Grundlæggende brug
Opdatere enheden
Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.
Trådløs opdatering
Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
Tryk på Indstil. → Om enheden → Softwareopdatering → Opdater nu på skærmen apps.
For automatisk at tjekke for tilgængelige opdateringer skal du trykke på kontakten
Autoopdatering for at aktivere det.
Opdatere med Smart Switch
Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og
installere Smart Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
opdatere enheden.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
• Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren.
Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du
koble alle andre medieenheder fra computeren.
38
Grundlæggende brug
Sikkerhedskopiere og gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem
senere. Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data. Se Konti for flere oplysninger.
Bruge en Samsung account
Tryk på Indstil. → Backup og nulstil → Sikkerhedskopiér mine data på skærmen apps, vælg de
elementer der skal sikkerhedskopieres og tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIÉR NU.
Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du trykke på kontakten Automatisk
sikkerhedskopiering for at aktivere det.
For at gendanne data med en Samsung account skal du trykke på Gendan. Aktuelle data slettes
fra enheden for at gendanne de valgte elementer.
Bruge en Google-konto
Tryk på Indstil. → Backup og nulstil på skærmen apps, og tryk derefter på kontakten
Sikkerhedskopiér mine data for at aktivere det. Tryk på Sikkerhedskopi af konto, og vælg en
konto som sikkerhedskopikonto.
For at gendanne med en Google-konto skal du trykke på kontakten Gendan automatisk for at
aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og data.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard,
skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se
Sikkerhedskopiere og gendanne data for flere oplysninger.
Tryk på Indstil. → Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → NULSTIL ENHED → SLET
ALT på skærmen apps. Enheden genstarter automatisk.
39
Grundlæggende brug
Oprette forbindelse til et tv
Introduktion
Registrer et tv til din enhed for nemt at dele indhold mellem dem.
• Denne funktion er kompatibel med Samsung Smart TV’er lanceret i 2015 eller senere,
der understøtter funktionen Bluetooth Low Energy (BLE).
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværkstilslutning.
Registrere et tv
Registrer et tv til din enhed. Når du registrerer et tv, kan du nemt dele indhold mellem din enhed
og tv’et og anvende funktionen Orientering på tv.
1 Tænd for tv’et, og anbring din enhed tæt på tv’et.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
3 Vælg tv’et, og tryk på Registrer tv.
Dele skærm
Du kan spejle din enheds skærm på et tv eller omvendt.
Spejle din enheds skærm på et tv
Når din enhed genkender det registrerede tv, når du ser en video, vises ikonet
Tryk på ikonet for at streame videoen fra din enhed til dit tv.
på enheden.
Hvis tv’et er slukket og registreret med Hurtig tilsl., tændes det automatisk, og din enheds
skærm vises på tv-skærmen.
Denne funktion understøttes kun af standardappen til videoafspilning.
40
Grundlæggende brug
Spejle en tv-skærm på din enhed
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Det registrerede tv vises på listen.
2 Vælg det registrerede tv.
3 Tryk på Tv til mobilenhed.
Tv-skærmen vises på din enhed.
Bruge funktionen Orientering på tv
Dit registrerede tv tændes automatisk i henhold til den forudindstillede tid på din enhed, og viser
tiden, vejret og dine kalenderinformationer på skærmen. For at bruge denne funktion skal din
enhed og tv’et være sluttet til det samme adgangspunkt.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Det registrerede tv bliver vist på listen.
2 Vælg det registrerede tv.
3 Tryk på Orientering på tv, og angiv en tid og dato til visning af orienteringen.
Tids-, vejr- og planinformationer bliver vist i højre side af tv-skærmen til den forudindstillede
tid.
41
Applikationer
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Tryk på Galaxy Apps på skærmen apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på SØG for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en indstilling.
→
Play Butik
Køb og download apps.
Tryk på Play Butik på skærmen apps.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en indstilling.
42
→
Applikationer
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk på REDIGÉR på skærmen apps. Ikonet vises på de apps, som kan deaktiveres eller
afinstalleres. Vælg en app, og tryk på DEAKTIVER eller AFINSTALLÉR. Du kan også trykke
på Indstil. → Applikationer → Applikationsmanager, vælge en app og derefter trykke på
DEAKTIVER eller AFINSTALLÉR på skærmen apps.
• DEAKTIVER: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres fra enheden.
• AFINSTALLÉR: Afinstaller downloadede apps.
Aktivere apps
Tryk på Indstil. → Applikationer → Applikationsmanager, på skærmen apps, rul til
DEAKTIVERET, vælg en app, og tryk derefter på AKTIVER.
43
Applikationer
Video
Se videoer, der er lagret på enheden, og tilpas afspilningsindstillingerne.
Tryk på Video på skærmen apps.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Få adgang til
yderligere valg.
Åbn afspilningslisten.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Spol frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken.
Juster lydstyrken.
Flyt kontrolpanelet til
venstre.
Flyt kontrolpanelet til
højre.
Skift skærmforhold.
Skift til afspiller i pop
op-vindue.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
tilbage.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
44
Applikationer
Musik
Lyt til musik sorteret efter kategori, og tilpas afspilningsindstillingerne.
Tryk på Musik på skærmen apps.
Vælg en kategori og derefter den sang, du vil afspille.
Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.
Få adgang til
yderligere valg.
Åbn afspilningslisten.
Gå til indstillingerne
for lydkvalitet og
-effekter.
Angiv filen som din
yndlingssang.
Juster lydstyrken.
Aktiver blanding.
Skift
gentagelsestilstand.
Spring til forrige
sang. Tryk og hold for
at spole hurtigt
tilbage.
Spring til næste sang.
Tryk og hold for at
spole hurtigt frem.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
45
Applikationer
Internet
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
1 Tryk på Internet på skærmen apps.
2 Tryk på adressefeltet.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Opdater den aktuelle
webside.
Flyt til den senest
besøgte side.
Få adgang til
yderligere valg.
Se dine bogmærker,
gemte websider og
seneste historik.
Luk fanen.
Åbn en ny fane.
Åbn startsiden.
46
Applikationer
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Tryk på Mine filer på skærmen apps.
• Seneste filer: Se seneste filer.
• Kategori: Se filer efter kategori.
• Lokalt lager: Se filer, der er gemt på enheden.
• Skylager: Se filer, der er gemt i skylagertjenesten.
• BRUG AF LAGERPLADS: Se din enheds hukommelsesinformationer.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på SØG.
Familiehjørne
Introduktion
Del billeder med familien ved hjælp af denne app, og hold kontakten til dem. Du kan også
indstille delt indhold og indhold, der er opbevaret på din enhed, som en pauseskærm. Hvis du vil
dele billeder, skal du registrere din mobile enhed på denne enhed og derefter sende en invitation
til dine familiemedlemmer. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.
Tryk på Familiehjørne på skærmen apps.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af indhold via det mobile netværk.
• Denne app er kun kompatibel med Samsung Android-enheder, der kører med
Android OS 5.0 eller højere.
• Afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder er denne app muligvis
ikke kompatibel med visse enheder.
47
Applikationer
Tilføje og administrere indhold i Familiehjørne
Opret indhold, der skal deles med din familie. Når du opretter eller vælger indhold, der skal deles,
vises en meddelelse på dine familiemedlemmers enheder.
Tryk på Familiehjørne på skærmen apps.
Tilføje billeder
Tryk på
på hovedskærmen i Familiehjørne.
• : Tag et billede, og tryk på OK, tegn eller tilføj tekst på billedet, og tryk derefter på GEM.
• : Vælg et billede i Galleri, tegn eller tilføj tekst på billedet, og tryk derefter på GEM.
Administrere indhold
Hvis du vil slette indhold fra Familiehjørnes hovedskærm, skal du trykke på MERE → Slet.
Hvis du vil se indhold efter filter, skal du trykke på MERE → Filter.
Hvis du vil skjule indhold fra pauseskærmen, skal du trykke på
.
Se delte billeder som en pauseskærm
Tryk på Familiehjørne → PAUSESKÆRM på skærmen apps. Billederne, som du har fastgjort med
ikonet på Familiehjørnes hovedskærm, vises som en pauseskærm.
Hvis du vil vise flere billeder fra andre kilder, skal du åbne Familiehjørnes hovedskærm og trykke
på MERE → Indst. → Billedindstillinger og derefter vælge kilder, der skal vises billeder fra.
Tryk på skærmen for at vende tilbage til Familiehjørnes hovedskærm.
48
Applikationer
Kamera
Introduktion
Tag billeder, og optag videoer ved hjælp af forskellige indstillinger.
Grundlæggende optagelse
Du kan tage billeder eller optage videoer. Du kan se dine billeder og videoer i Galleri.
Tryk på Kamera på skærmen apps.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
2 Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
Tryk på Billede for at tage et billede fra videoen under optagelse.
Miniatureeksempel
Hurtigindstillinger
Tag et billede.
Kameraindstillinger
Optag en video.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
49
Applikationer
Kameraindstillinger
Hurtigindstillinger
På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.
• : Vælg en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer.
• : Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
• : Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• : Vælg en opløsning til billeder. Brug af en højere opløsning medfører billeder i højere
kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
Kameraindstillinger
Tryk på
på eksempelskærmen.
• Videostørrelse (front): Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører
videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Bevægelseskontrol: Indstil enheden til at registrere din håndflade, så du kan anvende den til
at tage selvportrætter.
• Gem billeder som du så dem: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det
oprindelige motiv, når du tager billeder med det forreste kamera.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til billedet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som
f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise billeder, når de er taget.
• Lager: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
50
Applikationer
Galleri
Introduktion
Se og administrer billeder og videoer, der er lagret på enheden.
Se billeder eller videoer
1 Tryk på Galleri på skærmen apps.
2 Vælg et billede eller en video.
Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning. Tryk på
for at afspille en video.
Gå til den forrige
skærm.
Flere indstillinger
Del billedet med
andre.
Rediger billedet.
Slet billedet.
Føj billedet til
favoritterne.
For at skjule eller vise menuerne skal du trykke på skærmen.
51
Applikationer
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på Slet nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1 Tryk på hovedskærmen i Galleri, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
3 Tryk på SLET.
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1 Tryk på E-mail på skærmen apps.
2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på NÆSTE.
Tryk på MANUEL OPSÆTN. for at registrere en virksomheds e-mailkonto manuelt.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på MERE → Indstillinger → Tilføj
konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på MERE
→ Indstillinger → ANGIV STANDARDKONTO.
52
Applikationer
Sende e-mail
1 Tryk på for at skrive en e-mail.
2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
3 Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse e-mail
Tryk på en e-mail, du vil læse, på beskedlisten.
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette kontakter manuelt
1 Tryk på Kontakter på skærmen apps.
2 Tryk på , og vælg en lagringsplacering.
3 Angiv kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
4 Tryk på GEM.
53
Applikationer
Importere kontakter
Importer kontakter fra lagertjenester til din enhed.
1 Tryk på Kontakter på skærmen apps.
2 På kontaktlisten skal du trykke på MERE → Indstillinger → Importer/eksporter kontakter
→ IMPORTÉR og foretage et valg.
Søge efter kontakter
Tryk på Kontakter på skærmen apps.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• : Skriv en e-mail.
54
Applikationer
Smart Manager
Introduktion
Smart Manager giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, RAM og
systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk med din finger.
Bruge funktionen til hurtig optimering
Tryk på Smart Manager → RYD ALT på skærmen apps.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Identifikation af apps, der bruger for meget batteristrøm og frigørelse af noget hukommelse.
• Sletning af unødvendige filer og lukning af apps der kører i baggrunden.
• Scanning for malware.
55
Applikationer
Bruge Smart Manager
Tryk på Smart Manager på skærmen apps, og vælg en funktion.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. For enheder med lavt batteriniveau kan
du spare batteristrøm ved at aktivere strømbesparende funktioner og lukke apps, der bruger en
stor mængde batteristrøm.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Lager
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse. Du kan slette ikke-brugte og tiloversblevne filer
eller afinstallere apps, du ikke længere bruger.
RAM
Tjek mængden af ledig RAM. Du kan også lukke baggrundsapps og reducere den RAM-mængde,
du bruger til at sætte fart på din enhed.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
56
Applikationer
S Planner
Introduktion
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende begivenheder eller opgaver i
planlægningsappen.
Oprette begivenheder
1 Tryk på S Planner på skærmen apps.
2 Tryk på , eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og
trykke på .
3 Indtast begivenhedsdetaljer.
Indtast en titel.
Vælg en kalender, du
vil bruge eller
synkronisere med.
Indstil en alarm.
Angiv en start- og
slutdato for
begivenheden.
Indtast
begivenhedens
placering.
Vedhæft et kort, der
viser, hvor
begivenheden finder
sted.
Tilføj flere detaljer.
4 Tryk på GEM for at gemme begivenheden.
57
Applikationer
Oprette opgaver
1 Tryk på S Planner på skærmen apps.
2 Tryk på OPGAVER.
3 Indtast opgavedetaljer, og tryk på I DAG eller I MORGEN for at angive en forfaldsdato.
Tryk på
for at tilføje flere detaljer.
4 Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti
Tryk på Indstil. → Konti på skærmen apps, vælg en kontotjeneste og tryk derefter på
Synkronisér Kalender for at synkronisere begivenheder og opgaver med kontoen.
For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du åbne skærmen apps og trykke på S
Planner → MERE → Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal
synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for
kontonavnet.
58
Applikationer
SideSync
Introduktion
Med SideSync kan du nemt dele din skærm og dine data mellem Samsung Androidsmartphones, -tablets og enhver computer. Når du har tilsluttet dine enheder, vises en virtuel
skærm på den tilsluttede tablet eller computer. Du kan tjekke meddelelser, som f.eks. beskeder,
fra dashboardet eller i pop op-vinduer.
Før du starter
• SideSync-appen skal være installeret på begge enheder, som du vil forbinde. Hvis SideSync
ikke er installeret, så brug en af følgende metoder til at downloade og installere den:
– – For at downloade og installere SideSync på din Samsung Android-tablet eller
-smartphone skal du søge efter SideSync i Galaxy Apps eller Play Butik. Hvis din enhed
ikke understøtter SideSync, kan du muligvis ikke finde appen.
– – For at downloade og installere SideSync på din computer kan du besøge
www.samsung.com/sidesync. På websiden kan du også finde oplysninger om systemkrav
til SideSync.
• Vil du tilslutte trådløse enheder, skal de understøtte Wi-Fi Direct og være sluttet til samme
adgangspunkt.
59
Applikationer
Oprette forbindelse til computere eller smartphones
Oprette forbindelse til en computer
1 Slut din tablet til din computer med et USB-kabel.
Du kan også slutte begge enheder til det samme adgangspunkt.
2 Start SideSync på begge enheder.
3 Tryk på START på din tablet.
Begge enheder scanner hinanden og opretter forbindelse. Herefter vises dashboardet på din
computer.
Oprette forbindelse til en smartphone via Wi-Fi Direct
1 Start SideSync på både din tablet og din smartphone.
2 Tryk på START på begge enheder.
Begge enheder scanner hinanden og opretter forbindelse.
60
Applikationer
3 På din tablet skal du vælge din smartphone på listen med registrerede enheder.
4 På smartphonen skal du acceptere forbindelsesanmodningen.
Dashboardet vises på din tablet.
Tilslutte enheder automatisk
Når to enheder tidligere har været tilsluttet, kan du indstille dem til automatisk at oprette
forbindelse igen. Tilslutter du enhederne via USB eller Wi-Fi Direct, starter SideSync automatisk.
Hvis enhederne er sluttet til det samme adgangspunkt, så anbring dem tæt på hinanden for at
tilslutte dem.
Vil du ophøre med at bruge funktionen til autotilslutning, skal du på tabletten trykke på
SideSync → MERE → Indstillinger og derefter trykke på kontakten Forbind enheder
automatisk for at deaktivere det. På dashboardet kan du også trykke på MERE → Indstillinger
→ Forbindelser og deaktivere funktionen til automatisk tilslutning.
61
Applikationer
Bruge dashboardet
Start ofte anvendte apps, eller se meddelelser fra din tablet.
Når du trykker på en meddelelse, starter den/det relaterede app eller program. Følgende er et
billede af tablettens dashboard på computeren.
Minimer dashboardet.
Få adgang til yderligere valg.
Luk dashboardet.
Tilføj flere applikationer.
Tænd for den virtuelle
tabletskærm.
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger.
Du kan omarrangere eller slette apps, når du højreklikker på et appikon.
Fortsætte medieafspilning
Du kan holde pause i din musik eller dine videoer på din tablet og fortsætte afspilningen på en
anden enhed.
På dashboardet skal du vælge afspilningsknappen på musikcontrolleren eller en
videomeddelelse. Afspilning går på pause på din tablet og begynder i stedet på den anden
enhed.
Den tilsluttede enheds musikcontroller og en videomeddelelse vises kun, når du afspiller
mediefiler via standardmusik- eller videoappen.
Dele en webside
Du kan åbne en webside på din tablet og vise den i webbrowseren på den tilsluttede enhed.
Når du gennemser websider på din tablet, vises en meddelelse om webadgang på dashboardet.
På dashboardet skal du vælge meddelelsen. Herefter vises den samme webside på din tilsluttede
enhed.
62
Applikationer
Dele din tablets hotspot (modeller med aktiveret mobilt netværk)
Du kan dele din tablets mobildataforbindelse med computere, hvis der ikke er en
internetforbindelse til rådighed.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
På dashboardet skal du trykke på MERE → Aktivér Mobilt hotspot. Tablettens mobile hotspot
bliver aktiveret.
Bruge den virtuelle skærm
SideSync spejler en enheds skærm på en anden enhed. Du kan anvende en enheds funktioner
via den virtuelle skærm. Følgende er et billede af den virtuelle tabletskærm på computeren.
På dashboardet skal du trykke på Tablet screen.
• Nogle funktioner fungerer måske ikke via den virtuelle skærm.
• Udseendet af og funktionerne med den virtuelle skærm kan variere afhængigt af den
tilsluttede enhed.
Minimer den virtuelle
skærm.
Luk den virtuelle skærm.
Maksimer den virtuelle
skærm.
63
Applikationer
Tryk på
for at bruge følgende valgmuligheder:
• Altid øverst: Indstil den virtuelle skærm til altid at være øverst.
• Roter: Drej skærmen.
• Tag billede: Tag et skærmbillede.
• Aktiver Præsentationstilstand: Tænd for tablettens skærm for at styre den fra både din
computer og din tablet. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af den tilsluttede
enhed.
For at flytte den virtuelle skærm skal du klikke øverst og trække den virtuelle skærm til en ny
placering.
For at justere størrelsen på den virtuelle skærm skal du anbringe musemarkøren på den virtuelle
skærms kant og derefter klikke og trække den.
Skifte mellem skærme
Hvis du vil bruge din tablets faktiske skærm, skal du trykke på tænd/sluk-tasten på din tablet.
Den virtuelle skærm slukkes, og den tilsluttede tablets skærm tændes.
Vil du vende tilbage til den virtuelle skærm, skal du klikke på den virtuelle tabletskærm på
computeren. Den virtuelle skærm slukkes, og den virtuelle skærm tændes.
Du kan se og styre den virtuelle skærm og den tilsluttede enheds skærm på samme tid.
→ Aktiver Præsentationstilstand for at
På den virtuelle skærm skal du trykke på
tænde skærmen på den tilsluttede enhed. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger
af den tilsluttede enhed.
Dele filer og udklipsholder
Kopiere filer til computeren
1 Klik og hold på en fil for at gå i redigeringstilstand på den virtuelle tabletskærm.
2 Marker flere filer, der skal kopieres.
3 Klik og hold på de valgte filer, og træk og slip dem derefter uden for den virtuelle skærm.
Filerne bliver kopieret til den angivne placering.
64
Applikationer
Hvis du f.eks. flytter et billede fra din tablet til et åbent Word-dokument på din computer, bliver
billedet sat ind i Word-dokumentet.
Kopiere filer til din tablet
Vælg filer på computeren, og træk dem hen til dashboardet eller den virtuelle tabletskærm.
Filerne bliver gemt i mappen Mine filer → Enhedslager → SideSync.
Når du skriver en besked eller en e-mail på den virtuelle skærm, vedhæftes de kopierede filer til
beskeden eller e-mailen, som du skriver.
Når din tablets virtuelle skærm og den virkelige skærm er tændt, kan du ikke dele filer.
Dele udklipsholder
Du kan nemt kopiere og indsætte tekst mellem de tilsluttede enheder via funktionen til deling af
udklipsholder. Kopier eller klip tekst fra den virtuelle skærm, og indsæt den i en tekstfil uden for
den virtuelle skærm eller omvendt.
65
Applikationer
Dele computerens tastatur og mus
Brug din tablets skærm som en dobbelt skærm, og styr den med computerens tastatur og mus.
1 På dashboardet skal du trykke på MERE → Aktiver deling af tastatur og mus.
Hvis den virkelige skærm er åben, forsvinder den fra computerens skærm.
2 Flyt musemarkøren til venstre eller højre kant på computerens skærm for at gå til skærmen
på din tablet.
Musemarkøren vises på skærmen på din tablet.
3 På din tablet kan du anvende computerens tastatur og mus til at udføre handlinger, som
f.eks. at indtaste tekst, kopiere og indsætte samt vælge elementer.
For igen at styre computeren med musen skal du flytte markøren tilbage til
computerskærmen.
66
Applikationer
Notat
Opret notater, og organiser dem efter kategori.
Tryk på Notat på skærmen apps.
Oprettelse af notater
Tryk på
notat:
på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et
• Kategori: Opret eller angiv en kategori.
• Billede: Indsæt billeder.
• Stemme: Lav en diktafonoptagelse, som skal indsættes.
• Opgaver: Føj afkrydsningsfelter til starten af hver kolonne for at oprette opgavelister.
Tryk på GEM for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
Søge efter notater
Tryk på SØG på notatlisten, og indtast et søgeord for at søge efter notater, der indeholder
søgeordet.
67
Applikationer
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
ALARM
Tryk på Ur → ALARM på skærmen apps.
Indstille alarmer
Angiv et alarmtidspunkt, og tryk på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på TASTATUR.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på urikonet ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk på
på en alarm i listen med alarmer.
68
Applikationer
VERDENSUR
Tryk på Ur → VERDENSUR på skærmen apps.
Oprette ure
Indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på
.
Slette ure
Tryk på
på et ur.
STOPUR
1 Tryk på Ur → STOPUR på skærmen apps.
2 Tryk på START for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på OMGANG for at optage omgangstider under en begivenhed.
3 Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på FORTSÆT for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på NULSTIL.
TIMER
1 Tryk på Ur → TIMER på skærmen apps.
2 Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste varigheden skal du trykke på TASTATUR.
3 Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
69
Applikationer
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Tryk på Lommereg. på skærmen apps.
For at se beregningshistorikken skal du trykke på HISTORIK. For at lukke panelet med
beregningshistorik skal du trykke på TASTATUR.
For at rydde historikken skal du trykke på HISTORIK → RYD HISTORIK.
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se Konti for flere oplysninger.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed.
70
Applikationer
Play Film
Se videoer, der er gemt på din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra Play
Butik.
Drev
Gem dit indhold i på skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Hangouts
Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald,
mens du chatter.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Talesøgning
Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.
Google Indstillinger
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
71
Indstil.
Introduktion
Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere
forskellige indstillinger.
Tryk på Indstil. på skærmen apps.
Tryk på SØG for at søge efter indstillinger ved at indtaste søgeord.
Wi-Fi
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
1 Tryk på Wi-Fi på indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
72
Indstil.
3 Tryk på TILSLUT.
Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette
forbindelse til netværket hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode.
For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge
det på listen over netværk og trykke på GLEM.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
1 Tryk på Wi-Fi på indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1 Tryk på Galleri på skærmen apps.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del → Wi-Fi Direct, vælg en enhed, som billedet skal overføres til, og tryk derefter på
DEL.
4 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
73
Indstil.
Afslutte enhedsforbindelse
1 Tryk på Wi-Fi på indstillingsskærmen.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
Bluetooth
Introduktion
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
74
Indstil.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 Tryk på Bluetooth på indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder angives.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Se brugervejledningerne til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1 Tryk på Galleri på skærmen apps.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på Del → Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
4 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
75
Indstil.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 Tryk på Bluetooth på indstillingsskærmen.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Tryk på Flytilstand på indstillingsskærmen.
Mobilt hotspot og internetdeling (modeller med
aktiveret mobilt netværk)
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
Tryk på Mobilt hotspot og internetdeling på indstillingsskærmen.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
76
Indstil.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1 Tryk på Mobilt hotspot og internetdeling → Mobilt hotspot på indstillingsskærmen.
2 Tryk på omskifteren for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
Hvis du vil angive en adgangskode for det mobile hotspot, skal du trykke på MERE →
Konfigurér Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode,
og tryk på GEM.
3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Databrug
Hold styr på dit forbrug af data.
Tryk på Databrug på indstillingsskærmen.
Databrug (modeller med aktiveret mobilt
netværk)
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
Tryk på Databrug på indstillingsskærmen.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
• Baggrundsdata: Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
→
For at ændre den månedlige nulstillingsdato for overvågningsperioden skal du trykke på
Skift cyklus.
77
Indstil.
Begrænse databrug
1 Tryk på Databrug på indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Indstil grænse for
mobile data for at aktivere det.
2 Træk justeringslinjen for grænsen opad eller nedad for at indstille grænsen.
3 Træk justeringslinjen for advarsel opad eller nedad for at indstille et varselsniveau for
databrug.
Enheden varsler dig, når advarselsniveauet er nået.
Mobile netværk (modeller med aktiveret mobilt
netværk)
Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
Tryk på Mobile netværk på indstillingsskærmen.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
• Adgangspunktnavne: Opret navne på adgangspunkter (APN).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.
Flere forbindelsesindstillinger
Valg
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
Tryk på Flere forbindelsesindstillinger på indstillingsskærmen.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden.
Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se
Udskrivning for flere oplysninger.
78
Indstil.
• Download booster (modeller med aktiveret mobilt netværk): Indstil enheden til at
downloade filer på over 30 MB hurtigere via samtidig brug af Wi-Fi og mobile netværk. Se
Download booster for flere oplysninger.
• VPN: Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1 Tryk på Flere forbindelsesindstillinger → Udskrivning → Download plug-in på
indstillingsskærmen.
2 Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
4 Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
For at tilføje printere manuelt skal du trykke på MERE → Tilføj printer → ADD PRINTER.
For at ændre udskrivningsindstillingerne skal du trykke på MERE → Indst. for udskrivning.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du trykke på Del → Udskriv
→
→ Alle printere og derefter vælge en printer.
79
Indstil.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk
samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
Tryk på Flere forbindelsesindstillinger → Download booster på indstillingsskærmen.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
Lyde og meddelelser
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
Tryk på Lyde og meddelelser på indstillingsskærmen.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
• Lyde: Skift indstillingerne for ringetone og systemlyde.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer yderligere lydindstillinger.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for meddelelseslyde, undtagen ved tilladte
undtagelser.
• Meddelelser på låseskærm: Indstil om indholdet af meddelelser skal vises på den låste
skærm eller ej.
• Appmeddelelser: Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
80
Indstil.
Skærm
Skift skærmindstillinger.
Tryk på Skærm på indstillingsskærmen.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Skrifttype: Skift skrifttypen og dens størrelse.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade.
Applikationer
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger.
Tryk på Applikationer på indstillingsskærmen.
• Applikationsmanager: Se og administrer dine apps på enheden.
• Standardapplikationer: Vælg en standardindstilling til brug af apps.
• Applikationsindstillinger: Tilpas indstillingerne for hver enkelt app.
Brugere
Du kan oprette flere brugerkonti til andre brugere, så de kan bruge enheden med
brugertilpassede indstillinger, f.eks. e-mail-konti, foretrukne baggrunde osv. Der findes følgende
typer brugerkonti:
• Ejer: Ejerkontoen oprettes kun, første gang enheden konfigureres, og der kan kun oprettes
én. Denne konto har fuld kontrol over enheden, herunder administration af brugerkonti. Du
kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du bruger denne konto.
81
Indstil.
• Gæst: Denne konto giver gæster mulighed for at få adgang til enheden. Informationer og
data, der bruges under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du bruger denne
konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte med den forrige gæstesession eller nulstille den.
• Bruger: Med denne konto kan brugere få adgang til egne apps og eget indhold, og de kan
tilpasse enhedsindstillingerne, der påvirker alle konti.
• Bruger (begrænset profil): En begrænset konto har kun adgang til de apps og det indhold,
som ejerkontoen tillader, og kontoen kan ikke bruge tjenester, der kræver, at brugeren
logger ind.
Tilføj brugere
1 Tryk på Brugere på indstillingsskærmen.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger → KONFIGURÉR NU.
Enheden skifter til en ny brugerkonto, og standardlåseskærmen vises på skærmen.
3 Lås enheden op, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontooprettelsen.
Tilføj begrænsede profiler
1 Tryk på Brugere på indstillingsskærmen.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger (begrænset profil).
Hvis du ikke bruger en sikker skærmlåsningsmetode til ejerkontoen, skal du følge
nedenstående anvisninger på skærmen for at indstille en.
3 Vælg de apps og det indhold, som de begrænsede brugere skal have adgang til.
82
Indstil.
Skift mellem brugere
Tryk på ikonet for brugerkontoen øverst på den låste skærm eller informationspanelet, og vælg
derefter den konto, der skal skiftes til.
Låst skærm
Informationspanel
Administration af brugere
Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre indstillingerne for begrænsede konti.
Hvis du vil slette en brugerkonto, skal du trykke på
ved siden af en konto for at slette den.
Hvis du vil ændre indstillingerne for en begrænset konto, skal du trykke på
konto. Du kan slette kontoen ved at trykke på .
ved siden af en
Baggrund
Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
Tryk på Baggrund på indstillingsskærmen.
83
Indstil.
Låseskærm og sikkerhed
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
Tryk på Låseskærm og sikkerhed på indstillingsskærmen.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Vis oplysninger: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Denne funktion kan
hjælpe dig med at finde din enhed, hvis du taber den, eller den bliver stjålet. Du kan også
besøge webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din
tabte eller stjålne enhed.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Beskyttelse
Skift indstillingerne for bevarelse af din fortrolighed.
Tryk på Beskyttelse på indstillingsskærmen.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Rapportér diagnoseoplysn.: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
84
Indstil.
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger til at forbedre tilgængeligheden til enheden.
Tryk på Tilgængelighed på indstillingsskærmen.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for synshandicappede brugere.
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for hørehandicappede
brugere.
• Færdighed: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
fingerfærdighed.
• Retningslås: Skift indstillinger for retningskombination for oplåsning af skærmen.
• Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, du ikke har
kontrolleret i intervallet.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at styre beskeder ved at trykke på knappen i
stedet for at trække den.
• Adm. tilgængelighed: Eksporter eller importer indstillingerne for tilgængelighed for at dele
dem med andre enheder.
• Tjenester: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
Konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
1 Tryk på Konti → Tilføj konto på indstillingsskærmen.
2 Vælg en kontotjeneste.
85
Indstil.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og vælge elementer, du
vil synkronisere.
Registrere Samsung accounts
Du skal have en Samsung account for at kunne bruge visse Samsung-apps. Du kan
sikkerhedskopiere eller gendanne data, der er gemt på enheden, til din Samsung account.
Registrer din Samsung account på enheden for nemt at kunne bruge Samsungs tjenester.
1 Tryk på Konti → Tilføj konto på indstillingsskærmen.
2 Tryk på Samsung account.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Når din Samsung account er blevet registreret, kan du bruge apps, der kræver en Samsung
account, uden at skulle logge på hver gang.
Fjerne konti
Tryk på Konti på indstillingsskærmen, vælg et kontonavn, vælg kontoen der skal fjernes, og tryk
derefter på MERE → Fjern konto.
Backup og nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
Tryk på Backup og nulstil på indstillingsskærmen.
• Sikkerhedskopiér mine data: Sikkerhedskopier dine personlige informationer og appdata
til Samsungs server. Du kan også indstille enheden til automatisk at sikkerhedskopiere data.
• Gendan: Gendan tidligere sikkerhedskopierede personlige informationer og appdata fra din
Samsung account.
86
Indstil.
• Sikkerhedskopi af konto: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Sikkerhedskopiér mine data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
appdata til Google-serveren.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata fra Googleserveren, når apps geninstalleres på enheden.
• Auto-genstart: Indstil enheden til automatisk at optimere og genstarte sig selv på
forudindstillede tidspunkter for optimal ydelse.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Tryk på Sprog og input på indstillingsskærmen.
• Sprog: Vælg det skærmsprog, som alle menuer og apps skal vises på.
• Standardtastatur: Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
• Samsung-tastatur: Skift indstillinger for Samsung-tastaturet.
• Google-indtaling: Skift indstillinger for stemmeinput.
• Stemmeinput: Vælg en standardstemmeinputtjeneste. Du kan også ændre indstillingerne
for hver enkelt tjeneste.
• Tekst-til-tale-muligheder: Rediger indstillingerne for tekst-til-tale.
• Markørhastighed: Juster markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til
enheden.
87
Indstil.
Batteri
Se batteristrøminformationer, og skift strømsparemuligheder.
Tryk på Batteri på indstillingsskærmen.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Strømsparetilstand: Aktiver strømsparetilstand, og skift indstillingerne for
strømsparetilstand. Se Strømsparetilstand for flere oplysninger.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden.
Tryk på Lagring på indstillingsskærmen.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
88
Indstil.
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Tryk på Dato og tid på indstillingsskærmen.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner.
• Automatisk tidszone (modeller med aktiveret mobilt netværk): Indstil enheden til at
modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige
tidszoner.
• Indstil dato: Angiv dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv klokkeslæt manuelt.
• Vælg tidszone: Vælg din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
Tryk på Brugervejledning på indstillingsskærmen.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
Tryk på Om enheden på indstillingsskærmen.
89
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
90
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke
for enheden og tænde den igen. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke
og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrketasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte
enheden.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på Indstil. →
Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → NULSTIL ENHED → SLET ALT på skærmen
apps. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Internetforbindelsen afbrydes ofte
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
91
Appendiks
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil
eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
92
Appendiks
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
93
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
94
Appendiks
Fjerne batteriet
• Hvis batteriet skal fjernes, skal du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de
medfølgende instruktioner.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
1 Fjern støtten.
2 Løsn og fjern skruerne på placeringspunkterne, og fjern bagdækslet.
3 Løsn og fjern skruerne fra batteriet.
4 Frakobl batteriets forbindelsespunkt, og fjern batteriet.
95
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2015 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising