Samsung | SM-T335 | Samsung SM-T335 Bruksanvisning (KK)

SM-T335
Bruksanvisning
www.samsung.com
Använda den här handboken
Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med
Samsungs höga standard och tekniska expertis. Bruksanvisningen är särskilt utformad för att
beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.
• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert
och riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
• Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som
tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående
meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs
webbplats, på adressen www.samsung.com.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller
tjänsteleverantör.
• Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer.
Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än
Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att
användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det
göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering
och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare
kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
2
Använda den här handboken
• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av
enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella
källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller
förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin
ogiltig.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
Upphovsrätt
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
3
Använda den här handboken
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
4
Innehållsförteckning
Komma igång
36
37
38
40
42
43
7Enhetslayout
8Knappar
9 Förpackningens innehåll
10 Sätta i SIM- eller USIM-kort
11 Ladda batteriet
14 Sätta i ett minneskort
16 Slå på och av enheten
16 Hålla i enheten
17 Låsa eller låsa upp enheten
17 Ställa in volymen
17 Byta till tyst läge
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Ställa in konton
Flera användare
Överföra filer
Säkra enheten
Uppgradera enheten
Kommunikation
44Telefon
50Kontakter
54Meddelanden
55E-post
58 Google Mail
60Hangouts
60Google+
61Foton
Grunder
18Indikatorikoner
19 Använda pekskärmen
23Kontrollrörelser
25 Använda Flera fönster
29Meddelanden
30Hemskärm
32Programskärm
33 Använda program
34Hjälp
34 Ange text
Webb och nätverk
62Internet
63Chrome
64Bluetooth
65 Screen Mirroring
5
Innehållsförteckning
Media
Resa och lokalt område
66Musik
68Kamera
74Galleri
77Video
78YouTube
97Maps
Inställningar
98 Om inställningarna
98Anslutning
102Enhet
109Kontroller
113Allmänt
117 Google Inställningar
Program- och mediebutiker
79
80
80
81
81
81
81
Play Butik
Samsung Apps
Play Böcker
Play Movies & TV
Play Musik
Play Spel
Play Tidningskiosk
Bilaga
118Felsökning
123 Ta bort batteriet
Verktyg
82Memo
83 S Kalender
85Dropbox
86Moln
87Drive
87 Hancom Viewer
90Alarm
91Världsklocka
91Kalkylator
92 S Voice
93Google
93Röstsökning
94 Mina filer
6
Komma igång
Enhetslayout
Främre kamera
GPS-antenn
Mikrofon
Huvudantenn
Strömknapp
Öronhögtalare
Volymknapp
Pekskärm
SIM-kortplats
Hemknapp
Knapp för senaste
programmen
Minneskortsfack
Flerfunktionsuttag
Bakåtknapp
Uttag för headset
Bakre kamera
Högtalare
Mikrofon
7
Komma igång
Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller
spelar in videor.
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Vi rekommenderar att ett Samsung-godkänt skärmskydd används. Icke godkända
skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
Ström
• Tryck och håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om
enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller
fryser.
• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i
låsläge när pekskärmen slås av.
Senast
använda
program
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
programmen.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
Hem
• Tryck och håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google
Search.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
8
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av
användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer
information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.
9
Komma igång
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören.
• Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
• Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. För mer
information om tillgängliga tjänster kontakta din tjänsteleverantör.
1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.
• Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIMkortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få
minneskortet borttaget.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
4 Stäng luckan till SIM-kortplatsen.
10
Komma igång
Ta bort SIM- eller USIM-kortet
1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.
2 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
3 Stäng luckan till SIM-kortplatsen.
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna
explodera eller så kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver
en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling
från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa
program när batteriet har laddats helt.
11
Komma igång
Ladda med laddaren
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från
enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
12
Komma igång
Kontrollera batteriladdningsstatus
När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande
ikoner:
Laddar
Fulladdat
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
13
Komma igång
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
SD card.
1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4 Stäng luckan till minneskortsfacket.
14
Komma igång
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen trycker du lätt på → Inställningar → Allmänt → Lagring → Avinstallera SDkort.
1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
3 Stäng luckan till minneskortsfacket.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det
kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten
skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning
av skadade minneskort, inklusive dataförlust.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på → Inställningar → Allmänt → Lagring → Formatera SDkort → Formatera SD-kort → Radera alla.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
15
Komma igång
Slå på och av enheten
När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att
konfigurera enheten.
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Flygläge för att inaktivera trådlösa
funktioner.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Hålla i enheten
Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med
anslutningen eller till att batteriet urladdas.
16
Komma igång
Låsa eller låsa upp enheten
När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker
på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt
om den inte används under en angiven period.
Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd,
tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.
Ställa in volymen
Tryck på volym upp- eller ner-knappen för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera
ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.
Byta till tyst läge
Använd ett av följande sätt:
• Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Ljud av eller Vibrera.
• Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på Ljud eller Vibrera.
17
Grunder
Indikatorikoner
Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna
som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nätet anslutet
EDGE-nätet anslutet
UMTS-nätet anslutet
HSDPA-nätet anslutet
HSPA-nätet anslutet
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi ansluten
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Synkroniserad med webben
18
Grunder
Ikon
Betydelse
Ansluten till dator
Inget SIM- eller USIM-kort
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
Använda pekskärmen
Använd bara fingrarna på pekskärmen.
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända
bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
19
Grunder
Fingerrörelser
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
Tryck lätt och håll nedtryckt
Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.
20
Grunder
Dra
Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på
den och dra den till målpositionen.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå
tillbaka.
21
Grunder
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.
Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för
kontakter.
Nyp
För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att
zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.
22
Grunder
Kontrollrörelser
Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.
Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen
trycker du lätt på → Inställningar → Kontroller → Handflaterörelse, och drar sedan reglaget
för Handflaterörelse åt höger.
Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar.
Kontrollera rörelserna.
Rotera skärmen
Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör
det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.
För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och
avmarkerar Skärmrotation.
• Vissa program tillåter inte skärmrotering.
• Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas
till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.
23
Grunder
Svep
Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i Galleri →
Screenshots. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
Täck
Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.
24
Grunder
Använda Flera fönster
Använd den här funktionen för att köra flera program samtidigt på skärmen.
• Endast program i facket för Flera fönster kan köras.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
För att aktivera Flera fönster går du till hemskärmen och trycker lätt på → Inställningar →
Enhet → Flera fönster, och drar sedan reglaget för Flera fönster åt höger.
Använda Flera fönster med delad skärm
Använd den här funktionen för att köra program på en delad skärm.
Starta program i Flera fönster med delad skärm
1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned
.
Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.
Fack för flera fönster
25
Grunder
2 Håll en programikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till skärmen.
Släpp programikonen när skärmen blir blå.
3 Håll en annan ikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till en ny plats.
26
Grunder
Dela innehåll mellan program
Du kan enkelt dela innehåll mellan program, t.ex. E-post och Internet, genom att dra och släppa
dem.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
1 Starta E-post och Internet i Flera fönster med delad skärm.
Öppna alternativ för Flera fönster
2 Tryck lätt på cirkeln mellan programfönsterna och tryck sedan lätt på
.
Tryck lätt på cirkeln mellan programfönster för att visa följande alternativ:
• : Byt plats på program för Flera fönster.
• : Dela objekt som t.ex. bilder, text eller länkar mellan programfönster genom att dra
och släppa dem.
• : Maximera fönstret.
• : Stäng programmet.
27
Grunder
3 Tryck lätt på ett objekt och håll det nedtryckt i Internetfönstret och dra det till en plats i
E-postfönstret.
28
Grunder
Meddelanden
Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal,
nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet
för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du
vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.
Från meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Dra nedåt från statusfältet
och tryck sedan lätt på om du vill använda följande alternativ:
• Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Plats: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
• Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst
läge.
• Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
• Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Mobil data: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
• Flera fönster: Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
• Wi-Fi-hotspot: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-delningsfunktionen.
• Screen Mirroring: Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
• Synka: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Smart viloläge: Aktivera eller inaktivera funktionen smart viloläge.
• Energisparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
• Blocker.läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten
alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras trycker du lätt
på Inställningar → Enhet → Blockeringsläge.
• Flygläge: Aktivera eller inaktivera flygläge.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
Sortera om alternativen på meddelandepanelen, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på
, tryck på ett objekt, håll objektet nedtryckt och dra sedan objektet till en annan plats.
29
→
Grunder
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas
indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.
Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.
Sortera om objekt
Lägga till en programikon
På hemskärmen tryck lätt på , håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till
panelförhandsgranskningen.
Flytta ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar
du det till sidan på skärmen.
Ta bort ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på
hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.
Sortera om panelerna
Lägga till en ny panel
Nyp ihop fingrarna på skärmen och tryck lätt på
.
Flytta en panel
Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och
dra den sedan till en ny plats.
Ta bort en panel
Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den
sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.
30
Grunder
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som lagrats på enheten som bakgrund för hemskärmen.
På hemskärmen håller du det tomma området nedtryckt, trycker lätt på Ange bakgrund →
Hemskärm och väljer ett av följande alternativ:
• Galleri: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
• Livebakgrunder: Visa animerade bilder.
• Foton: Visa bilder i Foton.
• Bakgrunder: Visa bakgrundsbilder.
Välj en bild, ändra storlek på ramen vid behov och ange att bilden ska användas som bakgrund.
Använda widgetar
Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information
på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på
hemskärmen.
• Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan
det leda till tilläggskostnader.
• Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller
hos din tjänsteleverantör.
På hemskärmen trycker du lätt på → Widgetar. Bläddra åt vänster eller höger på
widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera
den på önskad plats, ändra storleken genom att dra i ramen vid behov och tryck sedan lätt var
som helst på skärmen för att spara widget-placeringen.
31
Grunder
Programskärm
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen tryck lätt på
för att öppna programskärmen.
Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.
Sortera om program
Den här funktionen är endast tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.
Tryck lätt på → Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För
att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Sortera med mappar
Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.
Tryck lätt på → Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp.
Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på OK. Dra programmen till den nya mappen och tryck
sedan lätt på Spara för att spara ordningen.
Sortera om panelerna
Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och
dra den sedan till en ny plats.
Installera program
Använd programbutiker, till exempel Samsung Apps för att hämta och installera program.
Avinstallera program
Tryck lätt på → Avinstallera/inaktivera program och markera ett program för att avinstallera
det.
Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.
32
Grunder
Inaktivera program
Tryck lätt på → Avinstallera/inaktivera program och markera ett program för att inaktivera
det.
Aktivera programmet genom att trycka lätt på → Visa inaktiverade program på
programskärmen, välja program och trycka lätt på Klar.
• Hämtade program och vissa av standardprogrammen som levereras med enheten
kan inte inaktiveras.
• När du använder den här funktionen visas inte inaktiverade program på
programskärmen men de finns fortfarande på enheten.
Använda program
Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till
internetprogram.
Öppna ett program
På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.
Öppna från nyligen använda program
Tryck lätt på
för att öppna listan över de senast använda programmen.
Välj en programikon som ska öppnas.
Stänga ett program
Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.
→ Uppg.hant. och tryck sedan lätt på Avsl. bredvid ett program för att stänga
Tryck lätt på
det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på Avsluta alla. Du kan även trycka lätt på
→ Stäng alla.
33
Grunder
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.
För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på
För att söka efter nyckelord tryck lätt på
.
.
Ange text
Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ändra tangentbordstypen
Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på Välj inmatningsmetod och
välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.
Använda Samsung-tangentbordet
Föreslagna nyckelord
Hoppa till nästa rad.
Radera ett föregående tecken.
Ange versal.
Ange versal.
Ange skiljetecken.
Flytta markören.
Ställ in alternativen för
Samsung-tangentbordet.
Infoga ett blanksteg.
34
Grunder
Ange versaler
Tryck lätt på
gånger.
innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två
Ändra tangentbordstypen
Tryck lätt på och håll in
och tryck sedan lätt på
På det flytande tangentbordet trycker du lätt på
tangentbordet till en annan plats.
för att ändra tangentbordstyp.
och håller nedtryckt och flyttar det flytande
Ändra språk för tangentbord
Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för
att ändra tangentbordsspråk.
Handskrift
Håll lätt nedtryckt, tryck lätt på och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas
under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.
Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom att radera eller redigera tecken och
infoga av mellanslag. För att visa rörelseguider håller du
nedtryckt och trycker sedan lätt på
→ Hjälp → Använda handskriftsgester.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
35
Grunder
Ange text med rösten
Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.
Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj
ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.
För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.
Kopiera och klistra in
Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och
tryck sedan lätt på Kopiera för att kopiera eller Klipp ut för att klippa ut. Den markerade texten
kopieras till urklipp.
För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll
den nedtryckt och tryck sedan lätt på Klistra in.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. (sid. 98)
Slå på och av Wi-Fi
Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Wi-Fi för att slå på eller av funktionen.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
36
Grunder
Ansluta till Wi-Fi-nätverk
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → Wi-Fi, och dra sedan Wi-Fireglaget åt höger.
Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och
tryck sedan lätt på Anslut. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har
anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk längst
ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange lösenord
om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på Anslut.
Glömma bort Wi-Fi-nätverk
Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten
inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på Glöm.
Ställa in konton
Google-program, såsom Play Butik, kräver ett Google-konto och Samsung Apps kräver ett
Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse
med enheten.
Lägga till konton
Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in
ett Google-konto.
Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto ska du trycka lätt på Inställningar
→ Allmänt → Konton → Lägg till konto → Google på programskärmen. Därefter trycker du
lätt på Nytt för att registrera dig, eller tryck lätt på Befintligt, och följ sedan instruktionerna på
skärmen för att slutföra kontokonfigurationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på
enheten.
Installera även ett Samsung account.
37
Grunder
Ta bort konton
På programskärmen ska du trycka lätt på Inställningar → Allmänt → Konton, välja ett
kontonamn under MINA KONTON, välja kontot du vill ta bort och sedan trycka lätt på Ta bort
konto.
Flera användare
Skapa ytterligare användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga
inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundspreferenser o.s.v. Följande typer av användarkonton
är tillgängliga.
• Ägare: Ägarkonton skapas endast när enheten konfigureras för första gången och kan inte
skapas mer än en gång. Detta konto har full kontroll över enheten, inklusive hantering av
användarkonton.
• Användare: Detta konto gör det möjligt för användare att komma åt sin egna program och
sitt eget innehåll och att anpassa de enhetsinställningar som påverkar alla konton.
• Begränsad profil: Ett begränsat konto kan endast komma åt program och innehåll via
ägarkontot och kan inte använda tjänster som kräver inloggning.
Lägga till användare
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmänt → Användare.
2 Tryck lätt på → Användare → OK → Ställ in nu.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Lägga till begränsade profiler
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmänt → Användare.
2 Tryck lätt på → Begränsad profil.
3 Ange en upplåsningskod och välj sedan program och innehåll som de begränsade
användarna har tillstånd att komma åt.
38
Grunder
Byta användare
Välj kontot som du vill växla till och lås sedan upp enheten.
Användarkonton
Hantera användare
När du använder ägarkontot kan du ta bort konton eller ändra kontoinställningarna.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmänt → Användare.
2 Välj ett konto under ANDRA ANVÄNDARE. Markera eller avmarkera sedan program och
innehåll för att tillåta eller begränsa kontots åtkomst till dem.
Radera kontot genom att trycka lätt på
.
39
Grunder
Överföra filer
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens
programvaruversion eller datorns operativsystem.
• Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac och flac
• Bild: bmp, gif, jpg och png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm och m4v
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf och txt
Om programmen inte kan spela upp filer i formatet divx eller ac3 ska du installera
program som stöder dem.
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information
med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för
Samsung.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
40
Grunder
Ansluta till Windows Media Player
Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har
någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
41
Grunder
Säkra enheten
Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som
finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en
upplåsningskod när den ska låsas upp.
Ställa in ett mönster
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enhet → Låsskärm → Skärmlås →
Mönster.
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
Ställa in en PIN-kod
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enhet → Låsskärm → Skärmlås → PIN.
Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Ställa in ett lösenord
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enhet → Låsskärm → Skärmlås →
Lösenord.
Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta
det.
42
Grunder
Låsa upp enheten
Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange
upplåsningskoden.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Uppgradera med Samsung Kies
Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt
enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på
knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung
Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air
(FOTA).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmänt → Om enheten →
Programvaruuppdatering → Uppdatera nu.
43
Kommunikation
Telefon
Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Ringa samtal
Ringa ett samtal
Använd ett av följande sätt:
• Telefon: Ange numret med knappsatsen och tryck sedan lätt på .
• Grupper: Ring ett samtal från listan över kontaktgrupper.
• Favoriter: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
• Kontakter: Ring ett samtal från kontaktlistan.
Kortnummer
För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.
Nummerförutsägelse
När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa
ett samtal.
44
Kommunikation
Söka efter kontakter
Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan.
Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.
Ringa ett utrikessamtal
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck sedan lätt på .
Under ett telefonsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Justera volymen.
• L t samtal: Ring ett andra samtal.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
• Högtalare: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder
högtalartelefonen.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Växla: Växla mellan två samtal.
• Sammanfoga: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till
fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
45
Kommunikation
• → Aktivera extra volym: Höj volymen.
• → Parkera: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återta för att ta återuppta det parkerade
samtalet.
• → Kontakter: Öppna kontaktlistan.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelande: Skicka ett meddelande.
• → Överför: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort
från konversationen.
• → Hantera gruppsamtal: Ha en privat konversation med en part under ett flerpartssamtal
eller koppla bort en part under ett flerpartssamtal.
Lägga till kontakter
Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen anger du numret och
trycker lätt på → Lägg till i Kontakter.
Skicka ett meddelande
Tryck lätt på → Sänd meddelande för att skicka ett meddelande till numret på displayen.
Förprogrammerat nummer
Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer.
Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.
Tryck lätt på → Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar →
Förprogrammerade nummer → Aktivera FDN och ange sedan den PIN2-kod som medföljde
SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på FDN-lista och lägg till kontakter.
Samtalsspärr
Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera
utrikessamtal.
Tryck lätt på → Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar
→ Samtalsspärrar, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett
lösenord.
46
Kommunikation
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet
besvaras parkeras det första samtalet.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på →
Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Ställ in avvisningsmeddelanden.
Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer
Tryck lätt på → Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Samtalsavvisning → Läge
för automatisk avvisning → Nr.automatisk avvisning → Lista för automatisk blockering.
Tryck lätt på , ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på Spara.
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas
missade samtal.
i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över
Samtal väntar
Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den
här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här
tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.
För att använda den här tjänsten tryck lätt på → Samtalsinställningar → Samtalsinställningar
→ Ytterligare inställningar → Samtal väntar.
Vidarekoppling av samtal
Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.
Tryck lätt på → Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar →
Vidarekoppling av samtal och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer
och tryck lätt på Aktivera.
47
Kommunikation
Videosamtal
Ringa ett videosamtal
Ange numret eller välj en kontakt i kontaktlistan och tryck sedan lätt på
.
Under ett videosamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Justera volymen.
• : Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
• → Knappsats: Öppna knappsatsen.
• → Högtalare av: Inaktivera högtalartelefonsfunktionen.
• → Animerade uttryckssym.: Använd känsloikoner för bilden.
• → Temavy: Använd dekorativa ikoner för bilden.
• → Aktivera tecknad vy: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:
• Ta bild: Ta en bild av den andra partens bild.
• Spela in video: Spela in en video av den andra partens bilder.
I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.
48
Kommunikation
Håll din bild nedtryckt för att öppna följande alternativ:
• Dölj mig: Dölj din bild från den andra parten.
• Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
Växla bilder
Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.
Lyssna på ett röstmeddelande
Tryck lätt på och håll in 1 på knappsatsen och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.
49
Kommunikation
Kontakter
Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med
mera.
Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
Hantera kontakter
Tryck lätt på Kontakter.
Skapa en kontakt
Tryck lätt på
och ange kontaktinformation.
• : Lägg till en bild.
• /
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
Redigera en kontakt
Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på
.
Radera en kontakt
Tryck lätt på
.
Ställa in ett kortnummer
Tryck lätt på → Inställningar → Kortnummerinställning, välj ett kortnummer och välj sedan
en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt
och tryck sedan på Ta bort.
50
Kommunikation
Söka efter kontakter
Tryck lätt på Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Använd index på vänster sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger
längs med det.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Visa kontakter
Tryck lätt på Kontakter.
Som standard visar enheten alla sparade kontakter.
Tryck lätt på → Inställningar → Kontakter som ska visas, och välj sedan en plats där
kontakterna sparas.
Flytta kontakter
Tryck lätt på Kontakter.
Flytta kontakter till Google
Tryck lätt på → Slå samman konton → Slå samman med Google.
Kontakter som flyttats till Google-kontakter visas med
i kontaktlistan.
Flytta kontakter till Samsung
Tryck lätt på → Slå samman konton → Slå samman med Samsung account.
Kontakter som flyttats till Samsung-kontakter visas med
51
i kontaktlistan.
Kommunikation
Importera och exportera kontakter
Tryck lätt på Kontakter.
Importera kontakter
Tryck lätt på → Inställningar → Importera/Exportera, och välj sedan ett
importeringsalternativ.
Exportera kontakter
Tryck lätt på → Inställningar → Importera/Exportera, och välj sedan ett
exporteringsalternativ.
Dela kontakter
Tryck lätt på → Dela namnkort via → Flera kontakter, välj kontakter, tryck lätt på Klar och välj
sedan en delningsmetod.
Favoritkontakter
Tryck lätt på Favoriter.
Tryck lätt på
för att lägga till kontakter i favoriter.
Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Sök: Sök efter kontakter.
• Ta bort från Favoriter: Ta bort kontakter från favoriter.
• Listvy / Ikonvy: Visa kontakter i ikon- eller listvy.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.
52
Kommunikation
Kontaktgrupper
Tryck lätt på Grupper.
Skapa en grupp
Tryck lätt på
, ange information om gruppen, lägg till kontakter och tryck lätt på Spara.
Lägga till kontakter i en grupp
Välj en grupp och tryck sedan lätt på → Lägg till medlem. Välj de kontakter som du önskar
lägga till och tryck sedan lätt på Klar.
Hantera grupper
Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Sök: Sök efter kontakter.
• Radera grupper: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på Klar.
Standardgrupper kan inte raderas.
• Redigera: Ändra gruppinställningarna.
• Lägg till medlem: Lägg till medlemmar i gruppen.
• Ta bort medlem: Ta bort medlemmar från gruppen.
• Sänd meddelande: Skicka ett meddelande till medlemmarna i en grupp.
• Skicka e-post: Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp.
• Ändra ordning: Tryck lätt på
och tryck sedan lätt på Klar.
intill gruppnamnet, dra det upp eller ned till en annan plats
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.
Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en
grupp
Välj en grupp, tryck lätt på → Sänd meddelande eller Skicka e-post, välj medlemmar och tryck
sedan lätt på Klar.
53
Kommunikation
Visitkort
Tryck lätt på Kontakter.
Skapa ett visitkort och skicka det till andra.
Tryck lätt på Ställ in profil, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och
postadress och tryck sedan lätt på Spara. Om användarinformationen sparades när du
konfigurerade enheten ska du markera visitkortet och sedan trycka lätt på för att redigera.
Tryck lätt på → Dela namnkort via → Vald kontakt, och välj sedan en delningsmetod.
Meddelanden
Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden
(MMS).
Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information
kontakta din tjänsteleverantör.
Skicka meddelanden
Tryck lätt på
, lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på
.
Använd följande metoder för att lägga till mottagare:
• Ange ett telefonnummer.
• Tryck lätt på
, välj kontakter och tryck sedan lätt på Klar.
Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:
• Tryck lätt på
och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
• Tryck lätt på → Lägg till rubrik för att lägga till ett ämne.
54
Kommunikation
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande, tryck lätt på → Schemaläggning. Ställ in tid och datum och
tryck lätt på OK. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Välj en kontakt för att visa personens meddelande.
E-post
Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställa in e-postkonton
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på för ett privat e-postkonto, exempelvis Google
Mail, eller tryck lätt på Manuell inst. för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på
skärmen för att slutföra installationen.
Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på → Inställningar → Lägg till konto.
55
Kommunikation
Skicka meddelanden
Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på
Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .
Tryck lätt på
längst upp på skärmen.
för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.
Tryck lätt på +Mig för att lägga till dig själv som mottagare.
Tryck lätt på
för att bifoga bilder, videor, kontakter, händelser med mera.
Tryck lätt på →
meddelandet.
för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande tryck lätt på → Schemalägg sändning. Markera Schemalägg
sändning, ställ in tid och datum och tryck lätt på Klar. Enheten skickar meddelandet vid angiven
tid och angivet datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
56
Kommunikation
Läsa meddelanden
Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya
meddelanden manuellt tryck lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Skriv ett meddelande.
Svara på meddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Radera meddelandet.
Öppna bilagorna.
Skicka meddelandet.
Gå till föregående eller nästa
meddelande.
Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på Spara för att spara den.
57
Kommunikation
Google Mail
Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.
Tryck lätt på Google Mail på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.
Skicka meddelanden
I en brevlåda tryck lätt på
SKICKA.
, ange mottagare, ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på
Tryck lätt på → Spara utkast för att spara meddelandet för senare leverans.
Tryck lätt på → Bifoga fil för att bifoga bilder, videor, musik eller annat.
Tryck lätt på → Släng för att börja om.
Tryck lätt på → Inställningar om du vill ändra inställningarna för Google Mail.
Tryck lätt på → Skicka feedback om du vill skicka in dina åsikter för programutveckling.
Tryck lätt på → Hjälp om du vill öppna hjälpinformation för Google Mail.
58
Kommunikation
Läsa meddelanden
Radera meddelandet.
Markera meddelandet som oläst.
Behåll meddelandet länge.
Flytta meddelandet till en annan
brevlåda.
Öppna ytterligare alternativ.
Svara alla mottagare eller skriv ut
meddelandet.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Vidarebefordra meddelandet till
andra.
Svara på meddelandet.
Förhandsgranska bilaga.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Etiketter
I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas
meddelanden med etiketten inkorg.
Tryck lätt på
för att visa meddelanden i andra etiketter.
Om du vill lägga till en etikett till ett meddelande markerar du meddelandet, trycker lätt på →
Ändra etiketter och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.
59
Kommunikation
Hangouts
Använd programmet för att chatta med andra.
Tryck lätt på Hangouts på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja
chatta.
Google+
Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.
Tryck lätt på Google+ på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på Alla för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa
publiceringar från dina cirklar.
60
Kommunikation
Foton
Använd det här programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala
nätverkstjänster.
Tryck lätt på Foton på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en av följande kategorier:
• ALLA: Visa alla bilder eller videor som har tagits, spelats in eller hämtats till enheten.
• HÖJDPUNKTER: Visa bilder eller videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på
för att visa alla bilder eller videor i gruppen.
Välj sedan en bild eller en video.
När den visas använder du en av följande ikoner:
• : Modifiera bilden.
• : Dela bilden eller videon med andra.
• : Radera bilden eller videon.
61
Webb och nätverk
Internet
Använd programmet för att surfa på internet.
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på Gå.
Tryck lätt på för att komma åt ytterligare alternativ när du visar en webbsida.
För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill
webbadressen.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på → Ny flik.
För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker sedan
lätt på titeln för att välja den.
Söka på webben med rösten
Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på
föreslagna nyckelorden som visas.
→
, säg ett nyckelord och välj sedan ett av de
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Bokmärken
För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på
För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på
62
, och välj sedan en.
→
.
Webb och nätverk
Historik
Tryck lätt på → Bokmärken → Tidigare för att öppna en webbsida i listan över nyligen
besökta webbsidor. Om du vill radera historiken trycker du lätt på .
Sparade sidor
Visa sparade webbsidor genom att trycka lätt på
→ Bokmärken → Spar. sidor.
Länkar
Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara
eller kopiera den.
Om du vill visa sparade länkar trycker du lätt på Mina filer → Enhetslagring → Download på
programskärmen.
Dela webbsidor
Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på → Dela via.
Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck
lätt på Dela via.
Chrome
Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.
Tryck lätt på Chrome på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på → Ny flik.
För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker lätt på
titeln för att välja den.
63
Webb och nätverk
Bokmärken
För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på
→ Spara.
För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på → Bokmärken, och väljer sedan ett
bokmärke.
Söka på webben med rösten
Tryck lätt på , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.
Synkronisera med andra enheter
Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan
enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.
För att visa öppna flikar på andra enheter tryck lätt på → Andra enheter. Välj en webbsida som
ska öppnas.
Om du vill visa bokmärken trycker du lätt på BOKMÄRKEN.
Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen
förloras, avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
För att aktivera Bluetooth, gå till programskärmen tryck på Inställningar → Anslutning →
Bluetooth, och dra sedan reglaget för Bluetooth åt höger.
64
Webb och nätverk
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → Bluetooth → Sök, så visas
de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den
automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är Galleri. Öppna Galleri, välj
en bild, tryck lätt på → Bluetooth och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna.
Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot
bilden.
När en annan enhet skickar data till dig ska du acceptera den Bluetooth-auktoriseringsbegäran
som görs av en annan enhet. Mottagna filer sparas i mappen Download. Om en kontakt tas
emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.
Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här
funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital
Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutning → Screen Mirroring och dra
reglaget för Screen Mirroring åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr
skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och
håll in enhetens namn för att ange din PIN.
65
Media
Musik
Använd programmet för att lyssna på musik.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Spela musik
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.
Sök efter andra enheter som kan
spela upp filen.
Öppna ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Ställ in filen som favoritlåt.
Slå på slumpvis uppspelning.
Öppna spellistan.
Ändra upprepningsläge.
Starta om den valda låten eller
hoppa till föregående låt. Tryck
lätt och håll nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
66
Media
För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på → Inställningar → Spelare
→ Smart volym.
När Smart volym aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att
utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.
Smart volym aktiveras eventuellt inte för vissa filer.
Om du vill ställa in ett personligt ljud för när du lyssnar på låtar med ett headset ska du trycka lätt
på → Inställningar → Spelare → Anpassa ljud → På. När du vrider upp volymen till nivå 14
eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned
volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.
Ställa in en låt som ringsignal
Om du vill använda den låt som för tillfället spelas upp som ringsignal trycker du lätt på →
Använd som → Telefonens ringsignal → Klar.
Skapa spellistor
Gör ditt eget urval av låtar.
Tryck lätt på Spellistor och sedan på → Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på OK.
Tryck lätt på Lägg t. spår, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på Klar.
För att lägga till den låt som spelas i en spellista tryck lätt på → Lägg t i spelli.
Spela upp musik efter humör
Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten.
Tryck lätt på → Musikväljare och välj en humörcell. Du kan också markera flera celler genom
att dra med fingret.
67
Media
Kamera
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
Använd Galleri för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera.
(sid. 74)
Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
Kameraetik
• Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Ta bilder
Ta en bild
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Visa aktuellt läge.
Ändra
kamerainställningarna.
Växla mellan stillbildsoch videoläge.
Växla mellan den främre
och bakre kameran.
Ändra fotoläge.
Visa fler alternativ.
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
Visa bilder som du har
tagit och videor som du
har spelat in.
68
Media
Fotograferingsläge
Flera bildeffekter finns tillgängliga.
Tryck lätt på Läge, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.
• Auto: Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera
omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
• Vackert ansikte: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
• Ljud & foto: Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.
Tryck lätt på
för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.
När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.
• Panorama: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.
För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
– – Flytta kameran långsamt i en riktning.
– – Håll kamerans sökare inom guideramen.
– – Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en
tom himmel eller tom vägg.
• Sport: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
• Natt: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörkare förhållanden.
69
Media
Panoramabilder
En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.
Tryck lätt på Läge → Panorama.
Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar riktats in
med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa
fotograferingen tryck lätt på .
Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.
Använda filtereffekter
Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.
Tryck lätt på
och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.
Spela in videor
Spela in en video
Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på för att spela in en
video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.
• Manuell fokus är inte tillgängligt i videoläge.
• Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.
70
Media
Inspelningsläge
Visa aktuellt läge.
Ändra
kamerainställningarna.
Växla mellan stillbildsoch videoläge.
Växla mellan den främre
och bakre kameran.
Visa fler alternativ.
Visa bilder som du har
tagit och videor som du
har spelat in.
Tryck lätt på
→
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
för att ändra inspelningsläge.
• Normal: Använd det här läget för normal kvalitet.
• Gräns f MMS: Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av
meddelanden.
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt:
• Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
• För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för
att zooma ut.
Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in
video.
71
Media
Dela en bild
Tryck lätt på
→
, och välj sedan en av följande åtgärder:
• Dela bild: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
• Dela foto med kompis: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har
taggat i en bild och skicka den till den personen.
• Fjärrsökare: Ställ in enheten på att styra kameran via fjärrstyrning.
Styra kameran via fjärrstyrning
Ställ in en enhet som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.
Tryck lätt på → → Fjärrsökare och sammankoppla enheten och kameran genom att
använda Wi-Fi Direct. Tryck lätt på för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en
sökare.
Konfigurera inställningar för kameran
Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen
är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan
variera på grund av valt läge.
• Fotostorlek / Videostorlek: Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet.
Det kräver dock mer minne.
• Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Mittviktad mäter
bakgrundsljuset i mitten av motivet. Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Matris
tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
• Platstagg: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
72
Media
• Granska: Ställ in enheten på att visa bilder eller videor när de har tagits eller spelats in.
• Volymknapp: Ställ in enheten på att du ska du ska använda volymknappen när du vill styra
avtryckaren eller zoomfunktionen.
• Självutlösare: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
• Vitbalans: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa
inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om
värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
• Ljusstyrka: Ändra ljusstyrkan.
• Riktlinjer: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer
motiv.
• Röststyrning: Ställ in kameran på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
• Kontextuellt filnamn: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera
detta för att använda Relaterad sida i Galleri.
• Spara som roterad: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
• Lagring: Välj minnesplatsen för lagring.
• Nollställ: Återställ kamerainställningarna.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för användning av kameran.
Genvägar
Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.
Tryck lätt på
och tryck lätt på en genvägsikon och håll den nedtryckt.
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.
73
Media
Galleri
Använd programmet för att visa bilder och videor.
Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Visa bilder
När du startar Galleri visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel E-post, sparar
en bild skapas mappen Download automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På samma
sätt skapas mappen Screenshots automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska
öppnas.
I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i
helskärmsläge.
Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:
• Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
• För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot
varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.
Spela upp videor
Videofiler visas med ikonen
lätt på .
i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck
Beskära segment i en video
Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta
slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.
74
Media
Redigera bilder
Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Favorit: Lägg till i favoritlistan.
• Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
• Fotoram: Använd det här alternativet för att lägga till en ram och en anteckning till en bild.
Den redigerade bilden sparas i mappen Photo frame.
• Fotoanteckning: Använd det här alternativet för att skriva en anteckning på bildens baksida.
Tryck lätt på för att redigera anteckningen.
• Kopiera till Urklipp: Kopiera till urklipp.
• Skriv ut: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte
är kompatibla med enheten.
• Byt namn: Döp om filen.
• Dela foto med kompis: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
• Rotera moturs: Rotera moturs.
• Rotera medurs: Rotera medurs.
• Beskär: Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
• Använd som: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
• Detaljer: Visa bilddetaljer.
• Inställningar: Ändra galleriinställningarna.
Favoritbilder
När du tittar på en bild tryck lätt på → Favoriter för att lägga till bilden i favoritlistan.
Radera bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp tryck lätt på → Välj objekt, markera bilder och tryck sedan lätt på
• Vid visning av en bild tryck lätt på
.
75
.
Media
Dela bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp trycker du lätt på → Välj objekt, väljer bilder och trycker sedan lätt på
skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
• Vid visning av en bild tryck lätt på
nätverkstjänster.
för att
för att skicka den till andra eller dela den via sociala
Ställa in som bakgrund
Vid visning av en bild tryck lätt på → Använd som för att använda bilden som bakgrund eller
tilldela den till en kontakt.
Tagga ansikten
När du visar en bild trycker du lätt på → Inställningar → Taggar och markerar sedan
Ansiktsmärkn. En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på
Lägg till namn och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.
När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ,
såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.
Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek,
hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
Använda Relaterad sida
Tryck lätt på → Inställningar → Taggar → Relaterad sida och dra sedan reglaget för
Relaterad sida åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och
personens namn) när du öppnar en bild.
Sortera med mappar
Skapa en mapp för att organisera bilder eller videoklipp som är lagrade på enheten. Du kan
kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.
Skapa en ny mapp genom att trycka lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på OK och
markera bilder eller videoklipp. Tryck lätt på valda bilder eller videoklipp, håll dem nedtryckta, dra
dem till den nya mappen och tryck lätt på Klar. Tryck lätt på Kopiera för att kopiera eller Flytta
för att flytta.
76
Media
Video
Använd programmet för att spela upp videofiler.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Spela upp videor
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Sök efter andra enheter
som kan spela upp filen.
Ställ in volymen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Byt till läget för flytande
skärm.
Hoppa till nästa video.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt framåt.
Flytta framåt eller bakåt
genom att dra reglaget.
Flytta kontrollpanelen åt
vänster.
Flytta kontrollpanelen åt
höger.
Öppna spellistan.
Ändra skärmförhållande.
Starta om den valda
videon eller hoppa till
den föregående videon.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
Radera videor
Tryck lätt på → Radera, välj videor och tryck sedan lätt på Radera.
77
Media
Dela videor
Tryck lätt på → Dela via, välj videorna och tryck sedan lätt på Klar, och välj sedan en
delningsmetod.
Använda popup-videospelaren
Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid
visning av videor tryck lätt på
för att använda pop-up-spelaren.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra
för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.
YouTube
Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.
Tryck lätt på YouTube på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Titta på videor
Tryck lätt på
och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.
Tryck lätt på skärmen och tryck lätt på
helskärm.
, och rotera sedan enheten till liggande för att visa
Dela videor
Välj den video som du vill visa, tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
Överföra videor
Tryck lätt på → Uppladdningar →
sedan lätt på LADDA UPP.
, välj en video, ange informationen för videon och tryck
78
Program- och mediebutiker
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på INSTALLERA. Om det
finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen
för att slutföra köpet.
• När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en
uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.
Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
• För att installera program som du hämtat från andra källor ska du gå till
programskärmen och trycka lätt på Inställningar → Allmänt → Säkerhet → Okända
källor.
Avinstallera program
Avinstallera program som köpts från Play Butik.
Tryck lätt på → Mina appar, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade
program och tryck lätt på AVINSTALLERA.
79
Program- och mediebutiker
Samsung Apps
Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information ska du gå
till sidan apps.samsung.com.
Tryck lätt på Samsung Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori. Tryck lätt på KATEGORI för att välja en kategori.
För att söka efter ett program tryck lätt på
sökfältet.
längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i
Välj ett program för att visa information. Hämta det genom att trycka lätt på Gratis. Om det finns
en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att
slutföra köpet.
När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon
längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna
meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
Play Böcker
Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.
Tryck lätt på Play Böcker på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
80
Program- och mediebutiker
Play Movies & TV
Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.
Tryck lätt på Play Movies & TV på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Musik
Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles
molntjänst.
Tryck lätt på Play Musik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Spel
Använd programmet för att hämta och spela spel.
Tryck lätt på Play Spel på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Tidningskiosk
Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.
Tryck lätt på Play Tidningskiosk på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
81
Verktyg
Memo
Använd det här programmet för att registrera viktig information för att spara och visa den senare.
Tryck lätt på Memo på programskärmen.
Lägga till och hantera kategorier
Skapa kategorier för att sortera och hantera dina memon.
Lägg till en ny kategori genom att trycka lätt på → Lägg till kategori, ange ett kategorinamn
och sedan trycka lätt på OK.
Radera en kategori genom att trycka lätt på → Redigera kategorier och sedan trycka lätt på
bredvid kategorin.
Byt namn på en kategori genom att välja en kategori, trycka lätt på → Byt namn på kategori,
ange ett nytt namn på kategorin och sedan trycka lätt på OK.
Ändra kategoriordningen genom att trycka lätt på → Redigera kategorier och sedan trycka
lätt på bredvid en kategori och dra den uppåt eller nedåt till en annan plats.
Skriva memon
Tryck lätt på på memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ, när du
skriver ett memo:
• : Skapa eller ställ in en kategori.
• : Infoga bilder.
• : Gör en röstinspelning som ska infogas.
Spara memot genom att trycka lätt på Spara.
Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot sedan på memots innehåll.
82
Verktyg
Söka bland memon
Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.
Sök efter ett memo genom att trycka lätt på
.
Skicka ett memo genom att trycka lätt på → Välj, välja ett memo och trycka lätt på
.
Om du vill skriva ut memon genom att ansluta enheten till en skrivare trycker du lätt på → Välj,
väljer memon och trycker sedan lätt på . Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Radera memon genom att trycka lätt på → Välj, välja memon och sedan trycka lätt på
.
Visa ett memo
Tryck lätt på en miniatyrbild för memot för att öppna det.
Radera memot genom att trycka lätt på
.
Om du vill skicka memot till andra trycker du lätt på
.
För att skriva ut memot genom att ansluta enheten till en skrivare trycker du lätt på
skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Skapa händelser eller uppgifter
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Händelse: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
• Uppgift: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
83
. Vissa
Verktyg
För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och
tryck sedan lätt på det igen.
Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck
sedan lätt på Redigera händelseinfo. eller Redigera uppgiftsinfo. för att lägga till fler detaljer,
till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger
rum.
Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet Plats, tryck lätt på intill
fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.
Synkronisera med Google Calender
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmänt → Konton → Google under
MINA KONTON, väljer Google-kontot och markerar Synkronisera Kalender.
Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering gå till programskärmen och tryck på S
Kalender → → Synka.
Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på → Kalendrar, och
markerar sedan Google-kontot.
Ändra kalendertyp
Tryck lätt längst upp till vänster på skärmen och välj sedan en av de olika typerna av kalendrar,
inklusive år, månad, vecka eller annat.
84
Verktyg
Söka efter händelser eller uppgifter
Tryck lätt på
och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.
För att visa dagens händelser eller uppgifter trycker du lätt på Idag längst upp på skärmen.
Radera händelser eller uppgifter
Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på → Radera.
Dela händelser eller uppgifter
Välj en händelse eller uppgift och tryck lätt på → Dela via, och välj sedan en delningsmetod.
Dropbox
Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
datorer med Dropbox.
Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Logga in på ditt Dropbox-konto. Om du inte har ett Dropbox-konto skapar du ett.
När Dropbox är aktiverat trycker du lätt på Turn on Camera Upload för att automatiskt överföra
bilder och videor som har tagits eller spelats in med enhetens kamera till Dropbox. För att visa
överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck
lätt på och välj filerna.
Om du vill överföra filer till Dropbox tryck lätt på → → Upload here → Photos or videos
eller Other files. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.
Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på
öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .
för att lägga till den i favoritlistan. För att
85
Verktyg
Moln
Använd den här funktionen för att synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt
Samsung account eller Dropbox.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Allmänt → Moln.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Synkronisera med Samsung account
Tryck lätt på ditt Samsung account eller Synkroniseringsinställningar för att synkronisera filer.
Säkerhetskopiera och återställa data
Tryck lätt på Säkerhetskopiering eller Återställ för att säkerhetskopiera eller återställa data med
ditt Samsung account.
Synkronisera med Dropbox
Tryck lätt på Länka Dropbox-konto och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på
skärmen för att slutföra installationen.
När du har loggat in tryck lätt på Allow så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox
när du gör ändringar.
86
Verktyg
Drive
Använd det här programmet för att skapa och redigera dokument och sedan dela dem via
lagringstjänsten Google Drive. När du skapar dokument eller överför filer till Google Drive
synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Google
Drive. Nu kan du få tillgång till dina filer utan att behöva föra över eller hämta dem.
Tryck lätt på Drive på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Hancom Viewer
Använd det här programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och
presentationer.
Tryck lätt på Hancom Viewer på programskärmen.
Söka i dokument
Tryck lätt på Öppna för att bläddra i ett dokument.
Använd ett av följande alternativ, när du bläddrar i ett dokument:
• : Skapa en mapp.
• : Hämta nya dokument.
• : Sortera dokument och mappar.
• : Ändra visningsläge.
• : Välj dokument eller mappar.
Sök efter senast använda dokument genom att trycka lätt på Senast använda dokument.
87
Verktyg
Läsa dokument
Tryck lätt på ett dokument i Senast använda dokument eller i en mapp.
Tryck lätt på eller och använd sedan en av följande funktioner:
Ordbehandlare
• Sök: Sök efter text.
• Zooma: Ändra visningsstorleken.
• Dokumentinformation: Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Skicka: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
• Redigera: Redigera dokumentet. För att använda denna funktion måste du hämta och
installera det program som krävs.
• Hjälp: Visa information om Hancom Viewer.
Presentation
• Sök: Sök efter text.
• Zooma: Ändra visningsstorleken.
• Dokumentinformation: Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
• Bildspel: Starta ett bildspel från första sidan.
• Från aktuell bild: Starta ett bildspel från nuvarande sida.
• Visa föredragshållarvy: Visa föredragshållarverktyg på enheten när den ansluts till en extern
skärm.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Skicka: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
• Redigera: Redigera dokumentet. För att använda denna funktion måste du hämta och
installera det program som krävs.
• Hjälp: Visa information om Hancom Viewer.
88
Verktyg
Kalkylblad
• Sök: Sök efter text.
• Zooma: Ändra visningsstorleken.
• Dokumentinformation: Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
• Sortera: Sortera celler via specifika kriterier.
• Visa formler: Visa formlerna i cellerna istället för deras kalkylerade resultat.
• Lås fönsterrutor: Håll den valda raden på plats.
• Stödlinjer: Dölj eller visa rutnät.
• Visa alla kommentarer: Dölj eller visa memon till dokumentet.
• Utskriftsområde: Välj ett område för utskrift.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Skicka: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
• Redigera: Redigera dokumentet. För att använda denna funktion måste du hämta och
installera det program som krävs.
• Hjälp: Visa information om Hancom Viewer.
PDF
• Sök: Sök efter text.
• Skicka: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
• Egenskaper: Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
• Zooma: Ändra visningsstorleken.
• Dölj kommentarer: Dölj eller visa kommentarer till dokumentet.
• Vertikal sidbläddring / Löpande vy / Horisontell sidbläddring: Ändra visningsläge.
• Läsvy: Visa endast dokumentinnehållet utan marginaler.
• Gå till sida: Gå till vald sida.
• Bokmärken: Visa bokmärken i dokumentet.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare
kanske inte är kompatibla med enheten.
89
Verktyg
Alarm
Använd det här programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.
Tryck lätt på Alarm på programskärmen.
Slå på eller av alarmet.
Ställa in alarm
Tryck lätt på , ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och
tryck sedan lätt på Spara.
• Platsalarm: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda
tiden.
• Smart larm: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.
90
Verktyg
Stoppa alarm
Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra
upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.
utanför den stora cirkeln för att
Radera alarm
Tryck lätt på → Radera, välj alarm och tryck sedan lätt på Klar.
Världsklocka
Använd det här programmet för att kontrollera tiden i många större städer i världen.
Tryck lätt på Världsklocka på programskärmen.
Skapa klockor
Tryck lätt på
och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.
Ställ in sommartid genom att trycka lätt på → Välj, välja en klocka och trycka lätt på
Radera klockor
Tryck lätt på → Välj, välj klockor och tryck sedan lätt på
.
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn.
Om du vill se beräkningshistoriken tryck lätt på
för att dölja knappsatsen.
Radera historiken genom att trycka lätt på → Rensa historik.
91
.
Verktyg
S Voice
Använd det här programmet för att med rösten befalla enheten att utföra olika funktioner.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Det här programmet fungerar inte med alla språk.
Nedan följer flera exempel på talade kommandon:
• Öppna musik
• Starta kalkylator
• Ring Lulu mobil
• Ring Lulu arbete
• Kontrollera schema
Tips för bättre röstidentifiering
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
92
Verktyg
Google
Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras
innehåll på enheten.
Tryck lätt på Google på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka i enheten
Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på
ett nyckelord.
och sedan säga
Google Nu
Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt
kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.
Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Ändra Google Nuinställningar genom att trycka lätt på → Inställningar, och dra sedan reglaget för Google Nu
åt vänster eller höger.
Röstsökning
Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.
Tryck lätt på Röstsökning på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Säg ett nyckelord eller en fras när Prata nu visas på skärmen.
93
Verktyg
Mina filer
Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten,
inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Visa filer
Filer som lagras på enheten sorteras efter kriterier. I det vänstra fönstret på skärmen väljer du
någon av följande kategorier:
• Tidslinje: Visa filer som är grupperade efter datum.
• Favoritmappar: Visa genvägar till mappar.
• Mappar: Visa filer som lagras i internminnet eller på ett minneskort samt genvägar till FTPservrar.
• Kategorier: Visa filer sorterade efter typ.
• Program: Visa filer som lagrats eller skapats i särskilda program.
Välj en kategori och välj sedan en fil eller mapp för att öppna den.
När du har valt en kategori trycker du lätt på och använder sedan ett av följande alternativ:
• Välj: Välj filer eller mappar.
• Sortera efter: Sortera filer eller mappar.
• Lägg till i Favoritmappar: Lägg till en genväg till mappen i Favoritmappar.
• Lägg till genväg på hem: Lägg till en genväg till en fil eller mapp på hemskärmen.
• Lägg till FTP: Lägg till en genväg till en FTP-server i Mappar.
• Sök efter enheter i närheten: Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
• Displayalternativ: Ändra filvisningsalternativ
94
Verktyg
Tryck lätt på → Välj, välj en fil eller mapp och använd sedan en av följande funktioner:
• : Skicka filer till andra eller dela dem.
• : Radera filer eller mappar.
• : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
• : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
• → Byt namn: Byt namn på en fil eller en mapp.
• → Lägg till i Favoritmappar: Lägg till en genväg till mappen i Favoritmappar.
• → Lägg till genväg på hem: Lägg till en genväg till en fil eller mapp på hemskärmen.
• → Zip: Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
• → Detaljer: Visa detaljer för en fil eller en mapp.
Söka efter en fil
Tryck lätt på
, och ange sökkriterier.
Visa lagringsinformation
Tryck lätt på
för att visa minnesinformation för enheten och minneskortet.
Ändra visningsläge
Tryck lätt på
för att ändra visningsläge.
Skapa mappar
Tryck lätt på
, ange ett namn på mappen och tryck sedan lätt på OK.
95
Verktyg
Lägga till genvägar till mappar
Lägg till en genväg till mappar som används ofta i Favoritmappar. Välj en mapp och tryck lätt på
→ Lägg till i Favoritmappar.
Lägga till FTP-servergenvägar på enheten
Lägg till en genväg till en FTP-server i Mappar. Tryck lätt på → Lägg till FTP, ange information
om FTP-servern och tryck sedan lätt på Klar.
96
Resa och lokalt område
Maps
Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.
Tryck lätt på Maps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka efter platser
Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du
platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.
Få vägbeskrivningar till en plats
Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar
rutterna för att komma till destinationen.
97
Inställningar
Om inställningarna
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Anslutning
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
För att använda alternativen tryck lätt på .
• Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
• WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
• Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Wi-Fi → → Avancerat → Behåll Wi-Fi i
viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda
dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för
dataanvändning, ställ in det här alternativet på Alltid.
98
Inställningar
Ställa in nätverksmeddelande
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
På inställningsskärmen, tryck lätt på Anslutning → Wi-Fi → → Avancerat och markera
alternativet Nätverksmeddelande för att aktivera den här funktionen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
På inställningsskärmen, tryck lätt på Anslutning → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
För att använda fler alternativ tryck lätt på .
• Timeout för synlighet: Ställ in hur länge enheten ska synas.
• Mottagna filer: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
• Byt namn på enhet: Ändra enhetens namn.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.
Internetdelning
• Portabel Wi-Fi-hotspot: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
• USB-internetdelning: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
• Bluetooth-internetdelning: Aktivera Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens
mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
99
Inställningar
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
• Mobil data: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
• Ange gräns för mobila data: Ange en gräns för mobildataanvändning.
• Cykel för dataanvändning: Ange månadsvis återställningsdatum för att kontrollera
dataanvändningen.
För att använda fler alternativ tryck lätt på .
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilt nätverk.
• Synkronisera data automatiskt: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering
av program. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i
Inställningar → Allmänt → Konton.
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Mobile Hotspots: Välj Wi-Fi-åtkomstpunkter för att förhindra att program som körs i
bakgrunden använder dem.
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Läge: Välj en metod för att samla in dina platsdata.
• NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER: Visa vilka program som frågar efter din aktuella
platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
• PLATSTJÄNSTER: Visa vilka platstjänster som enheten använder.
• Mina platser: Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-,
Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.
100
Inställningar
Fler nätverk
Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.
Standardprogram för meddelande
Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du
kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller
molntjänster.
Mobila nätverk
• Mobil data: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
VPN
Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
Ethernet
Alternativet Ethernet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det
här alternativet för att aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.
101
Inställningar
Enheter i närheten
• ENHETSNAMN: Visa enhetsnamnet.
• Delat innehåll: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
• Tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Nekade enheter: Visa listan över enheter som är blockerade från åtkomst till enheten.
• Hämta till: Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
• Hämta från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Screen Mirroring
Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.
Enhet
Ljud
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och
ringsignaler för meddelanden.
• Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Meddelanden: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och
missade samtal.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna för inkommande samtal.
• Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på
pekskärmen.
102
Inställningar
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör
pekskärmen.
• SAMSUNG-PROGRAM: Ändra meddelandeinställningarna för de olika programmen.
• Avge ljud vid tryckningar: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Adapt Sound: Anpassa ljudet för örat du använder mest när du lyssnar på musik.
Display
Ändra skärmens inställningar.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Dagdröm: Ställ in enheten så att den visar skärmsläckaren när enheten är ansluten till en
skrivbordsdocka eller under laddning.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Flera fönster
Aktivera funktionen Flera fönster för att köra flera program samtidigt på skärmen.
• Öppna i vyn för flera fönster: Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du
öppnar filer från Mina filer eller Video. Enheten aktiverar också den här funktionen när du
visar bilagor i meddelanden.
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
• Skärmlås: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera,
beroende på valt skärmlås.
• Alternativ för klockwidget: Konfigurera inställningar för klockwidgeten.
– – Dubbel klocka: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
– – Klockstorlek: Ändra storlek på klockan.
– – Visa datum: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
103
Inställningar
• Genvägar: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta
skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Personligt meddelande: Redigera det personliga meddelandet.
• Ägarinformation: Ange din information som visas med klockan.
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
• Hjälptext: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
Bakgrundsbild
Ändra inställningarna för bakgrundsbild.
• Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
• Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
• Hem- och låsskärmar: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
Tecken
Ändra inställningarna för teckensnittet.
• Teckenstil: Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.
Meddelandepanel
Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
• Ljusstyrka och volym: Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och
volym på meddelandepanelen.
• Rekommenderade program: Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade
program på meddelandepanelen baserat på dina åtgärder, exempelvis ansluta ett headset
till enheten.
• Ange snabbinst.knappar: Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på
meddelandepanelen.
104
Inställningar
Tillgänglighet
Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och
modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.
• Rotera skärm automatiskt: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider
enheten.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Säg lösenord: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger med TalkBack högt.
• Svara på och avsluta samtal:
– – Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker
på hemknappen.
– – Strömknapp avslut. samtal: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på
strömknappen.
• Läget Enkel tryckning: Ställ in det här för att styra inkommande samtal eller meddelanden
genom att trycka lätt på knappen i stället för att dra den.
• Visa genväg: Lägg till en genväg till Tillgänglighet eller TalkBack på snabbmenyn som visas
när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
• Hantera tillgänglighet: Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela
dem med andra enheter.
– – Exportera: Exportera aktuella tillgänglighetsinställningar som en fil.
– – Uppdatera: Importera aktuella tillgänglighetsinställningar som en fil.
– – Dela via: Skicka tillgänglighetsinställningsfilen till andra.
• TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.
• Förstoringsgester: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
• Negativa färger: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
• Färgjustering: Justera färgschemat för skärmen när enheten avgör att du är färgblind eller
har svårt att läsa innehållet.
105
Inställningar
• Meddelandepåminnelse: Ställ in enheten på att avisera dig när du har missat meddelanden
och ställ in ett intervall för att upprepa aviseringen.
• Genväg för tillgänglighet: Ställ in enheten på att aktivera TalkBack när du trycker på
strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker på skärmen med två fingrar och
håller nedtryckt.
• Alt. för text-till-tal:
– – PRIORITERAD TTS-MOTOR: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för
talsyntesmotorer genom att trycka lätt på .
– – Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
– – Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
– – Status för standardspråk: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.
• Ljudbalans: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
• Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
• Stäng av alla ljud: Tysta alla enhetsljud.
• Google-textning (CC): Ställ in enheten på att visa dold textning på innehåll som stöds av
Google och att ändra inställningarna för dold textning.
• Samsung-textning (CC): Ställ in enheten på att visa dold textning på innehåll som stöds av
Samsung och att ändra inställningarna för dold textning.
• Assistentmeny: Ställ in enheten på att visa genvägsikonerna för hjälp med åtkomst till
funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan
också redigera menyn på genvägsikonen.
– – Dominerande hand: Välj den vänstra eller högra handen för enkel användning av
assistentmenyn.
– – Redig.: Anpassa alternativen som visas på assistentmenyn.
• Fördröjning för tryck och håll nedtryckt: Ange identifieringstid för att trycka lätt på
skärmen och hålla nedtryckt.
• Interaktionskontroll: Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens
reaktion vid inmatning i ett program.
106
Inställningar
Samtal
Samtalsinställningar
• Samtalsavvisning: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till
telefonnummer i avvisningslistan.
• Ställ in avvisningsmeddelanden: Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du
avvisar ett samtal.
• Besvara/avsluta samtal:
– – Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker
på hemknappen.
– – Strömknapp avslut. samtal: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på
strömknappen.
• Samtalsnotifieringar:
– – Vibration vid svar: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett
samtal.
– – Avsl. samtal m. vibration: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett
samtal.
– – Kopplingston: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
– – Minutpåminnelse: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
– – Avslutningston samtal: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
– – Notifiering i samtal: Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
• Samtalstillbehör:
– – Automatiskt svar: Ställ in enheten på att besvara samtal automatiskt efter en viss period
(endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
– – Automatisk tid för svar: Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.
– – Villkor för utg. samtal: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetoothheadset, även när enheten är låst.
– – Utgående samtalstyp: Välj typen av utgående samtal för när du använder ett Bluetoothheadset.
107
Inställningar
• Ytterligare inställningar:
– – Dölj ID: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
– – Vidarekoppling av samtal: Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
– – Automatiskt riktnummer: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller
landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
– – Samtalsspärrar: Blockera inkommande eller utgående samtal.
– – Samtal väntar: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
– – Återuppringning: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats
fram eller som har brutits.
– – Förprogrammerade nummer: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa
samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIMkortet.
Inställningar för ringsignal och ljud
• Ringsignaler och knapptoner:
– – Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
– – Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
– – Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna för inkommande samtal.
– – Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Brusreducering: Ställ in enheten på att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan
höra dig tydligare.
Videosamtalsinställningar
• Bild för videosamtal: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• Egen video i mottaget samtal: Ange om du vill visa en livevideo av dig själv eller en
förinställd bild för den andra parten.
• Använd alternativ för misslyckade samtal: Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal
när ett videosamtal inte går att upprätta.
108
Inställningar
Röstbrevlåda
• Röstbrevlådetjänst: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
• Inst. för röstbrevlåda: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer
får du från tjänsteleverantören.
• Ljud: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
• Vibrera: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
Samtalsinställningar för Internet
• Konton: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IPsamtalstjänster.
• Använd Internetsamtal: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller
bara för IP-samtal.
Blockeringsläge
Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal
från specificerade kontakter i spärrläge.
Kontroller
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
Språk
Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
109
Inställningar
Samsung-tangentbord
För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på
.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Ersätt automatiskt: Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord
genom att du trycker på blanksteg eller punkt.
• Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken
som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
• Automatiska mellanrum: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan
orden.
• Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två
gånger på blanksteget.
• Ingen: Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
• Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över
tangentbordet.
• Markörkontroll: Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta
markören genom att bläddra med tangentbordet.
• Ljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje
bokstav du trycker på.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.
Googles röstinmatning
För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på
.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
110
Inställningar
Röstigenkänning
Välja en motor för röstigenkänning.
Den här funktionen visas när du använder ett röstigenkänningsprogram.
Röstsökning
För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:
• Language: Välj språk för röstigenkänning.
• Hide offensive words: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
• About: Visa versionsinformation.
• Open via the home key: Ställ in enheten på att starta S Voice genom att du trycker lätt på
hemknappen två gånger.
• Voice wake-up: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett
uppvakningskommando under användning av S Voice.
• Auto-start speaker: Ställ in enheten på att automatiskt slå på högtalartelefonen när du
ringer ett samtal med S Voice.
• Show body of message: Ställ in enheten på att visa texten i ett nytt meddelande som tas
emot.
• Check missed events: Ställ in enheten på att kontrollera missade samtal, meddelanden eller
händelser när S Voice startas genom att du trycker på headset-knappen.
• Home address: Ange din hemadress för att använda platsinformation med
röstkommandofunktionen.
• Log in to Facebook: Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook
med S Voice.
• Log in to Twitter: Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med S
Voice.
111
Inställningar
För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:
• Språk: Välj språk för röstigenkänning.
• ”Ok Google” hotword detection: Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger
uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.
• Talutdata: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella
åtgärden.
• Blockera stötande ord: Dölj stötande ord som enheten kände igen från
röstsökningsresultaten.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
• Bluetooth-mikrofonlurar: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetoothheadset när ett sådant är anslutet till enheten.
Alt. för text-till-tal
• PRIORITERAD TTS-MOTOR: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för
talsyntesmotorer genom att trycka lätt på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Status för standardspråk: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
112
Inställningar
Handflaterörelse
Aktivera handflaterörelsefunktionen för att styra enheten genom att röra vid skärmen.
• Ta skärmbild: Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt
vänster eller höger över skärmen.
• Tysta/pausa: Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen
med handflatan.
Smart skärm
• Smart viloläge: Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på
skärmen.
Allmänt
Konton
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din
molnlagring för Dropbox.
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programdata till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla
data.
113
Inställningar
Datum och tid
Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt datum och tid när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
Tillbehör
Ändra tillbehörsinställningarna.
• Dockningsljud: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en
skrivbordsdocka.
• Ljudutgångsläge: Ställ in enheten på att använda den anslutna dockningsenhetens
högtalare när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
• Automatisk upplåsning: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
114
Inställningar
Standardprogram
Välj standardinställningar för vissa program.
Användare
Konfigurera och hantera användarprofiler för anpassade inställningar.
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
• CPU-prestanda: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
• Skärmutdata: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
• Lär dig om energisparläget: Upptäck hur du minskar batteriförbrukningen.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
115
Inställningar
Säkerhet
Ändra inställningar för att säkra enheten.
• Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta
mer än en timme att kryptera enheten.
• Kryptera externt SD-kort: Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller
stulna enhet via fjärrstyrning på internet. För att använda den här funktionen måste du först
logga in på ditt Samsung account.
– – KONTOREGISTRERING: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
– – Använd trådlösa nätverk: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att
fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
• Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som
hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.
• Gå till webbplatsen: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
• Ställ in SIM-kortslås:
– – Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange
PIN-koden innan enheten kan användas.
– – Byt PIN-kod: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
• Gör lösenord synliga: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
116
Inställningar
• Okända källor: Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts
hämtar du bara program från Play Butik.
• Verifiera program: Ställ in enheten på att tillåta att Google kontrollerar program avseende
skadligt beteende innan du installerar dem.
• Uppd. av säkerhetspolicy:
– – Automatiska uppdateringar: Ställ in enheten på att söka efter och hämta
säkerhetsuppdateringar automatiskt.
– – Prioriterade nät: Välj en nätverksanslutningstyp för att söka efter och hämta
säkerhetsuppdateringar automatiskt.
– – Sök efter uppdateringar: Sök efter säkerhetsuppdateringar.
• Skicka säkerhetsrapporter: Ställ in enheten på att skicka säkerhetsrapporter automatiskt
när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Lagringstyp: Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USBlagringen.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
Om enheten
Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera
enhetsprogramvaran.
Google Inställningar
Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som
tillhandahålls av Google.
Tryck lätt på Google Inställningar på programskärmen.
117
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
• Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på
enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
118
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet fryser eller har allvarliga fel
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet
igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du
trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.
Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker
du lätt på Inställningar → Allmänt → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till
fabriksdata → Återställ enhet → Radera alla. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
119
Bilaga
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
• Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska
du besöka ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara
laddningen minskas.
• Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program
såsom spel eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
120
Bilaga
Enheten kan vara mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du
kontakta Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på
enheten, ska du göra följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filtypen.
121
Bilaga
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
122
Bilaga
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data
som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns
lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Ta bort batteriet
• Om du vill ta bort batteriet måste du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de
tillhandahållna anvisningarna.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
oaktsamhet.
1 Sätt i öppningsredskapet för enheten i öppningen mellan enhetens skärm och bakstycket.
Börja sedan separera skärmen från bakstycket med hjälp av verktyget för att bända isär dem.
2 Fortsätt att sätta i verktyget och bända isär skärmen och bakstycket med jämna mellanrum
runt enheten.
3 När skärmen är lossad separerar du skärmen från bakstycket.
Lägg sedan bakstycket åt sidan och placera skärmen med framsidan nedåt på en plan
arbetsyta.
4 Ta bort tejpen och koppla bort batterianslutningen.
5 Ta bort batteriet.
123
En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller
programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Swedish. 06/2015. Rev.1.2
Download PDF

advertising