Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Bruksanvisning (Lollipop)

SM-T800
Brukerhåndbok
Norwegian. 06/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Les dette først
Nettverkstilkobling
34Wi-Fi
35Internett
Komme i gang
7 Innhold i produktesken
8Enhetsoppsett
10 Lade batteriet
12 Bruke et minnekort
14 Slå enheten på og av
15 Låse og låse opp skjermen
Bevegelser og
bruksfunksjoner
36Bevegelser
38Flervindu
43Verktøykasse
43 Øke berøringsskjermens følsomhet
Grunnleggende
Tilpasning
16 Bruke berøringsskjermen
19 Oppsett for startskjermbildet
22 Varsels- og hurtigvalgpanelet
25 Åpne apper
25 Installere eller avinstallere apper
27 Angi tekst
30 Ta et bilde av skjermen
30 Mine filer
32Strømsparingsfunksjon
33 Vise hjelpeinformasjon
44 Administrere start- og appskjermbildet
49 Angi bakgrunn og ringetoner
50 Endre skjermlåsmetoden
51Fingerskanner
54Privatmodus
56 Flere brukere
57 Overføre data fra den forrige enheten
58 Konfigurere kontoer
Kontakter
59 Legge til kontakter
60 Administrere kontakter
2
Innholdsfortegnelse
Kamera
Koble til andre enheter
63 Grunnleggende fotografering
65Bildemodi
68Kamerainnstillinger
116Bluetooth
118 Wi-Fi Direct
120 Rask tilkobling
122 SideSync 3.0
127 Remote PC
132 Screen Mirroring
134Mobilutskrift
Galleri
71 Vise bilder eller videoer
73 Redigere bilder eller videoer
78Galleri-innstillinger
Enhets- og databehandling
135 Oppgradere enheten
136 Overføre filer mellom enheten og en
datamaskin
137 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
138 Tilbakestille dataene
Multimedia
79Musikk
82Video
Nyttige apper og funksjoner
Innstillinger
85Barnemodus
88 S Finder
89 S Planner
92 S Voice
94E-post
96Kalkulator
96Klokke
97WebEx
106Businessweek+
107Dropbox
108Evernote
109Flipboard
110 Hancom Office Viewer
113NYTimes
114Google-apper
139 Om Innstillinger
139TILKOBLINGER
143ENHET
147GENERELT
153APPER
Tilgjengelighet
154 Om Tilgjengelighet
155 Bruke Hjem-tasten til å åpne
tilgjengelighetsmenyer
155 Taletilbakemelding (TalkBack)
166 Endre skriftstørrelsen
166 Forstørre skjermbildet
166 Stille inn varselspåminnelser
3
Innholdsfortegnelse
167 Reversere visningsfargene
167Fargejustering
168 Stille inn fotolysvarsel
168 Slå av alle lyder
168 Innstillinger for undertekster
169 Justere lydbalansen
169Monolyd
170Assistentmeny
172 Angi forsinkelsesalternativer for å trykke
på og holde
172Samhandlingskontroll
173 Bruke ettrykksmodus
173Administrere
tilgjengelighetsinnstillinger
174 Bruke andre nyttige funksjoner
Tillegg
175Feilsøking
181 Ta ut batteriet
4
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og
programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen
leverandør enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
5
Les dette først
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
6
Komme i gang
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til
nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
7
Komme i gang
Enhetsoppsett
Volumtast
Kamera foran
Strømtast
Infrarød LED-lampe
Høyttaler
Lyssensor
Minnekortspor
Berøringsskjerm
Flerfunksjonskontakt
Nylige apper-tast
Hjem-tast
Tilbake-tast
Kamera bak
Hodesettkontakt
Fotolys
Høyttaler
Trykklips
GPS-antenne
Trykklips
Mikrofon
• Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan
føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
8
Komme i gang
Taster
Tast
Funksjon
Strøm
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
Nylige apper
Hjem
• Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det
gjeldende skjermbildet.
• Trykk på for å slå på skjermen når skjermen er låst.
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk på raskt to ganger for å starte S Voice.
• Trykk på og hold inne for å starte Google.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
9
Komme i gang
Lade batteriet
Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger
forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tappes raskt for strøm. For å unngå
frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør
batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til
flerfunksjonskontakten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
10
Komme i gang
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt
opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det
hende at laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et
Samsung-servicesenter.
Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter
kobler du den fra stikkontakten.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for
å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett
tilgjengelig under lading.
Redusere batteriforbruket
Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse
alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver
opplading:
• Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
• Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser skjermens lysstyrke.
11
Komme i gang
Bruke et minnekort
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at
enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og
type.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere
minnekortet.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4 Lukk dekselet for minnekortsporet.
12
Komme i gang
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker
du på → Innstillinger → GENERELT → Lagring → Løs ut SD-kort.
1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
3 Lukk dekselet for minnekortsporet.
Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data eller kan skade minnekortet eller enheten. Samsung er
ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort,
inkludert tap av data.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.
På startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → GENERELT → Lagring → Formater
SD-kort → FORMATER SD-KORT → SLETT ALT.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra
brukerens handlinger.
13
Komme i gang
Slå enheten på og av
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.
Når du slår på enheten for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du
instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
14
Komme i gang
Låse og låse opp skjermen
Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slår seg også av og låses
automatisk hvis enheten ikke blir brukt på en angitt periode.
Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm-tasten eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra
fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.
Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under Endre
skjermlåsmetoden.
15
Grunnleggende
Bruke berøringsskjermen
• Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk
elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.
Trykke
Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en
skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.
16
Grunnleggende
Trykke på og holde
Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige
alternativer.
Dra
Flytt et element ved å trykke på og holde det og deretter dra elementet til ønsket plassering.
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt
for å gå tilbake.
17
Grunnleggende
Flikke
Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel.
Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer,
som for eksempel kontakter.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp dem sammen
for å zoome ut.
18
Grunnleggende
Oppsett for startskjermbildet
Startskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Startskjermbildet
har to ulike paneltyper. I det klassiske startskjermbildets panel finner du widgeter, snarveier til
apper og mer, og i innholdsstartskjermbildets panel finner du innholdswidgeter. Widgeter er små
apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på
startskjermbildet.
Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av
panelindikatorene nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se
Administrere det klassiske startskjermbildet eller Administrere innholdsstartskjermbildet.
<Det klassiske startskjermbildet>
<Innholdsstartskjermbildet>
19
Grunnleggende
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
På startskjermbildet trykker du på for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler,
blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du vil
tilpasse appskjermbildet, kan du se Administrere appskjermbildet.
Vis flere alternativer.
En app
Panelindikatorer
20
Grunnleggende
Statusikoner
Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er
de mest vanlige.
Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen,
kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.
Ikon
Betydning
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
GPS aktivert
Funksjon for smart hvilemodus eller smart pause aktivert
Synkronisert med Internett
Alarm aktivert
Stillemodus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterinivå
21
Grunnleggende
Varsels- og hurtigvalgpanelet
Bruke varselspanelet
Når du mottar nye varsler, for eksempel meldinger, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil
vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen
oppover fra bunnen av skjermen.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Alternativer for
aktivering eller
deaktivering. Trykk
på og hold
alternativer for å vise
mer detaljerte
innstillinger.
Start Innstillinger.
Vis alle
hurtigvalgknappene.
Start S Finder.
Start Rask tilkobling.
Trykk på et varsel og
utfør forskjellige
handlinger.
Fjern alle varsler.
Juster lysstyrken.
22
Grunnleggende
Omorganisere hurtigvalgknapper
Du kan omorganisere hurtigvalgknappene på varselspanelet ved å trykke på
og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.
→
, trykke på
Bruke hurtigvalgpanelet
Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Hvis du vil aktivere eller
deaktivere flere funksjoner, åpner du hurtigvalgpanelet.
Du åpner hurtigvalgpanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke
på på varselspanelet. Du lukker hurtigvalgpanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av
skjermen.
Trykk på de følgende alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte
innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtigvalgknapp.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Posisjon: Se Posisjon for å få mer informasjon.
• Lyd/Vibrasjon/Lydløs: Velg en lydmodus.
• Skjermrotasjon: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
23
Grunnleggende
• Bluetooth: Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• Tilpass skjerm: Når du aktiverer denne funksjonen, blir skjermen automatisk optimalisert for
forskjellige apper.
• U. strømsparing: Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer informasjon.
• Flervindu: Se Flervindu for å få mer informasjon.
• Verktøykasse: Se Verktøykasse for å få mer informasjon.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring for å få mer informasjon.
• Synkroniser: Når du har aktivert denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk
apper, som for eksempel kalender- eller e-postappen.
• Smart hvilemod.: Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på
den.
• Smart pause: Når du aktiverer denne funksjonen, settes avspillingen på pause når du ser
bort fra skjermen.
• Strømsparing: Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
• Flymodus: Se Flymodus for å få mer informasjon.
• Privatmodus: Se Privatmodus for å få mer informasjon.
• Skjermfølsomhet: Se Øke berøringsskjermens følsomhet for å få mer informasjon.
24
Grunnleggende
Åpne apper
På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.
Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på
den appen.
og velger et appikon for å åpne
Lukke en app
→ Oppg.behandl., og trykk deretter på AVSLUTT ved siden av en app for å lukke
Trykk på
den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på LUKK ALLE. Du kan også
→ Lukk alle.
trykke på
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Apps
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.
Trykk på Galaxy Apps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på Install. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som
viser prisen på appen.
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på →
Kontoinnstillinger → Oppdater programmer automatisk, og velger deretter et
alternativ.
25
Grunnleggende
Play Butikk
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.
Trykk på Play Butikk på appskjermbildet.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
Laste ned foreslåtte apper
Du kan vise og laste ned spesiallagede Galaxy-apper.
På det klassiske startskjermbildet trykker du på GALAXY Essentials- eller GALAXY Giftswidgeten, og deretter trykker du på ved siden av en app.
Hvis du vil laste ned alle appene i listen, trykker du på Last ned alle.
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på → Avinstaller/
deaktiver apper. vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på
DEAKTIVER.
Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker på →
Nedlastede apper → Avinstaller. På appskjermbildet kan du også trykke på Innstillinger →
APPER → Appstyring, velge en app og deretter trykke på AVINSTALLER.
26
Grunnleggende
Aktivere apper
På appskjermbildet trykker du på → Vis deaktiverte apper. Velg apper, og trykk deretter på
LAGRE. På appskjermbildet kan du også trykke på Innstillinger → APPER → Appstyring, bla til
DEAKTIVERT, velge en app og deretter trykke på AKTIVER.
• Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte
apper.
• Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra
enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
• Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn
tegnsettingstegn.
Slett det foregående
tegnet.
Bruk store bokstaver.
Trykk to ganger for å
få store bokstaver
hele tiden.
Flytt markøren.
Sett inn et
mellomrom.
Endre
tastaturinnstillingene.
27
Grunnleggende
Endre inndataspråk
Trykk på → Velg inndataspråk, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger
to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot
venstre eller høyre.
Bruke flere tastaturfunksjoner
Trykk på og hold for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i
stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.
• : Angi tekst ved hjelp av tale.
Endre språket.
Start å angi tekst
med tale eller stans
det midlertidig.
Åpne tastaturet.
• : Bytt til håndskriftmodus.
Veksle mellom tallog tegnmodus.
Bytt til
standardtastaturet.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
28
Grunnleggende
• : Legg til et element fra utklippstavlen.
• : Endre tastaturinnstillingene.
• : Endre tastaturtypen. Du kan flytte tastaturet til en annen plassering ved å dra i fliken.
Bytt til
standardtastaturet.
Kopiere og lime inn
1 Trykk på og hold noe tekst.
2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele teksten.
3 Trykk på Kopier eller Klipp ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4 Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på → Lim inn. Du kan lime inn tekst
som du har kopiert tidligere, ved å trykke på
29
→ Utklippstavle og velge teksten.
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Du kan ta et bilde av skjermen mens du bruker enheten.
→
Trykk på og hold inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet lagres i Galleri →
Album → Screenshots-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og
dele det med andre.
Du kan også ta et bilde av skjermen ved hjelp av andre metoder. Se Dra håndflate over for å ta et
bilde for å få mer informasjon.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
Mine filer
Om Mine Filer
Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten eller på andre plasseringer, som
for eksempel nettskylagringstjenester.
Trykk på Mine filer på appskjermbildet. Du kan også trykke på
startskjermbildet.
på det klassiske
Legg til snarveier i
mapper.
Vis flere alternativer.
Vis filer som er
gruppert etter dato.
Søk etter filer eller
mapper.
Vis filer som er lagret
på enheten.
Vis
lagringsinformasjon.
Vis filer etter kategori.
Endre
visningsmodusen.
Vis
nedlastingshistorikken.
30
Grunnleggende
Du kan trykke på og bruke følgende alternativer:
• Velg: Velg filer eller mapper for å ta i bruk alternativer.
• Slett: Slett filer eller mapper.
• Legg til FTP-adresse: Legg til en snarvei til en FTP-server i Mapper.
• Søk etter enheter i nærheten: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
• Visningsalternativer: Endre visningsalternativene for filen.
Vise filer
Trykk på Mine filer på appskjermbildet.
Velg en mappe, trykk på , og bruk deretter ett av følgende alternativer:
• Velg: Velg filer eller mapper for å ta i bruk alternativer.
• Slett: Slett filer eller mapper.
• Sorter etter: Sorter filer eller mapper.
• Legg til i Favorittmapper: Legg til en snarvei til en mappe i Favorittmapper.
• Legg til snarvei på startskjermen: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på det
klassiske startskjermbildet.
• Legg til FTP-adresse: Legg til en snarvei til en FTP-server i Mapper.
• Søk etter enheter i nærheten: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
• Visningsalternativer: Endre visningsalternativene for filen.
Du kan trykke på og holde en fil eller mappe, og deretter bruke ett av følgende alternativer:
• : Del filer med andre.
• : Slett filer eller mapper.
• : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
• : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
• → Endre navn: Gi et nytt navn til en fil eller en mappe.
• → Legg til Favorittmapper: Legg til en snarvei til en mappe i Favorittmapper.
• → Legg til snarvei på startskjermen: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på det
klassiske startskjermbildet.
• → Zip fil: Komprimer filer eller mapper for å opprette en ZIP-fil.
• → Detaljer: Vis fil- eller mappedetaljer.
31
Grunnleggende
Strømsparingsfunksjon
Strømsparing
Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Strømsparing, og
deretter trykker du på Strømsparing for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne
hurtigvalgpanelet og trykke på Strømsparing for å aktivere den.
Du kan velge blant følgende alternativer:
• Begrens ytelse: Bruk forskjellige alternativer for begrensning, som for eksempel å slå av
bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
• Gråskalamodus: Vis fargene på skjermen som gråtoner.
Ultra strømsparingsmodus
Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør
enheten følgende:
• Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
• Deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Strømsparing, og deretter
på Ultra strømsparingsmodus-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne
hurtigvalgpanelet og trykke på U. strømsparing for å aktivere den.
Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på
og velger en app.
Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på → Fjern, velger en app med
trykker deretter på UTFØRT.
og
Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel
nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på → Innstillinger.
Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på → Deaktiver Ultra
strømsp.modus.
Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke
brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
32
Grunnleggende
Vise hjelpeinformasjon
Du kan vise hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å åpne
appskjermbildet og trykke på Hjelp.
Du kan vise hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på → Hjelp.
Enkelte apper inkluderer kanskje ikke hjelpeinformasjon.
33
Nettverkstilkobling
Wi-Fi
Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter.
Se Wi-Fi for flere alternativer.
• Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske
land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke
benyttes utendørs.
• Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Wi-Fi, og deretter på
Wi-Fi-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord vises med et
hengelåsikon.
3 Trykk på KOBLE TIL.
Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble seg til dette nettverket på nytt hver
gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.
Du kan hindre at enheten kobler seg til nettverket automatisk ved å velge det fra listen
over nettverk og trykke på GLEM.
Legge til Wi-Fi-nettverk
Hvis det ønskede nettverket ikke vises i Wi-Fi-nettverkslisten, kan du trykke på Legg til Wi-Finettverk nederst i listen. Angi nettverksnavnet i Nettverks-SSID, velg sikkerhetstype og angi
passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på KOBLE TIL.
34
Nettverkstilkobling
Internett
1 Trykk på Internett på appskjermbildet.
2 Trykk på adressefeltet.
3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til. Hvis du vil søke på
Internett via tale, trykker du på .
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
Oppdater den
gjeldende nettsiden.
Gå til den forrige
siden.
Vis flere alternativer.
Vis bokmerkene dine,
lagrede sider og den
nyeste
Internett-historikken.
Les en artikkel i
lesemodus.
Åpne startsiden.
Lukk kategorien.
Åpne en ny kategori.
35
Bevegelser og bruksfunksjoner
Bevegelser
Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller
derfor bevegelsene varsomt.
Dempe / sette på pause
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Bevegelser, og deretter på Dempe /
sette på pause-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Legge håndflaten på skjermen
Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for alarmer, eller for å sette medieavspillingen på
pause.
Trykk på Dempe / sette på pause → Legge håndflaten på skjermen.
36
Bevegelser og bruksfunksjoner
Smart pause
Avspillingen settes automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas
når du ser på skjermen igjen.
Trykk på Dempe / sette på pause → Smart pause.
Dra håndflate over for å ta et bilde
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Bevegelser, og deretter på Dra
håndflate over for å ta et bilde-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller
→ Album → Screenshotsmotsatt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i Galleri →
mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
37
Bevegelser og bruksfunksjoner
Flervindu
Om Flervindu
Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig. Du kan for eksempel bruke
denne funksjonen til å vise e-poster eller bruke Internett samtidig som du spiller av en video.
Starte Flervindu
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Flervindu, og deretter på
Flervindu-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og
trykke på Flervindu for å aktivere den.
2 Dra fingeren fra den høyre kanten av skjermen mot midten for å åpne Flervindu-skuffen. Du
kan også trykke på og holde inne
.
Flervinduskuff
38
Bevegelser og bruksfunksjoner
3 Trykk på og hold et appikon for å starte det fra Flervindu-skuffen, og dra det deretter inn på
skjermen.
Slipp appikonet når skjermen blir blå.
4 Trykk på og hold et annet appikon i Flervindu-skuffen, og dra det deretter til et nytt sted.
Appikoner som er merket med
, kan startes samtidig i ulike vinduer på skjermen.
Opprette en Flervindu-kombinasjon
Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket.
1 Start to apper i delt skjerm-Flervindu.
2 Åpne Flervindu-skuffen og trykk på
→ Opprett.
Flervindu-kombinasjonen legges til øverst i Flervindu-skuffen.
Hvis du vil slette Flervindu-kombinasjoner åpner du Flervindu-skuffen, trykker på
velger en Flervindu-kombinasjon og trykker deretter på OK.
39
→ Red.,
Bevegelser og bruksfunksjoner
Justere vindusstørrelsen
Dra sirkelen mellom appvinduene mot venstre eller høyre for å justere størrelsen på vinduene.
Bruke Flervindu-alternativer
Når du bruker Flervindu-apper, kan du velge appvinduet. Da vises en blå ramme rundt det. Trykk
på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:
40
Bevegelser og bruksfunksjoner
• : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
• : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et
element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
• : Maksimer vinduet.
• : Lukk appen.
41
Bevegelser og bruksfunksjoner
Reorganisere apper i Flervindu-skuffen
Du kan endre rekkefølgen på appene i Flervindu-skuffen.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Flervindu, og deretter på
Flervindu-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og
trykke på Flervindu for å aktivere den.
2 Åpne Flervindu-skuffen og trykk på
→ Red.
Enheten viser de tilgjengelige appene som du kan bruke i Flervindu-skuffen.
3 Trykk på og hold en app, og dra den til Flervindu-skuffen.
4 Trykk på OK.
42
Bevegelser og bruksfunksjoner
Verktøykasse
Det er enkelt å starte forskjellige apper fra verktøykassen mens du bruker andre apper.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Verktøykasse, og deretter på
Verktøykasse-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og
trykke på Verktøykasse for å aktivere den. vises på skjermen.
Du kan starte en app ved å trykke på
og velge en app.
Du kan flytte verktøykassen ved å trykke på og holde
og dra ikonet til en annen plassering.
Hvis du vil endre appene i verktøykassen, trykker du på og holder
Du kan skjule verktøykassen ved å trykke på og holde
og drar ikonet til Endre.
og dra ikonet til Fjern.
Øke berøringsskjermens følsomhet
Bruk denne funksjonen for å kunne styre skjermen når du har på deg hansker eller vanter.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Skjerm og merker deretter av for Øk
berøringsfølsomhet. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på Skjermfølsomhet for å
aktivere denne funksjonen.
• Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det
kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
• For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen når du har på deg hansker
eller vanter.
43
Tilpasning
Administrere start- og appskjermbildet
Administrere det klassiske startskjermbildet
Legge til elementer
Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til det klassiske
startskjermbildet.
Hvis du vil legge til widgeter, åpner du det klassiske startskjermbildet, trykker på og holder et
tomt område, trykker på Widgeter, trykker på og holder en widget, og drar den deretter til det
klassiske startskjermbildet.
Flytte og fjerne et element
Trykk på og hold et element på det klassiske startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til Fjern som
vises øverst på skjermen.
Opprette en mappe
1 På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder en app, og drar den til Opprett
mappe som vises øverst på skjermen.
2 Skriv inn et navn på mappen.
3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på LAGRE.
44
Tilpasning
Administrere mapper
Hvis du vil gi et nytt navn til en mappe, velger du mappen og trykker på det eksisterende
mappenavnet. Angi et nytt navn på mappen, og trykk på OK.
Hvis du vil endre fargen på en mappe, velger du en mappe, trykker på , og velger en farge.
Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på og holder en app, og drar den inn i
mappen.
Hvis du vil flytte en app fra en mappe, velger du en mappe, trykker på og holder en app, og drar
den deretter til en ny plassering.
Administrere paneler
På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte
eller fjerne et panel.
Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på
.
Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny
plassering.
Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til Fjern
øverst på skjermen.
Hvis du vil angi at et panel skal brukes som det klassiske startskjermbildet, trykker du på
.
Administrere innholdsstartskjermbildet
På innholdsstartskjermbildet finner du innholdswidgeter. Du kan få direkte tilgang til en app ved
å velge en innholdswidget på innholdsstartskjermbildet.
45
Tilpasning
Legge til en widget eller et panel
1 Klyp to fingre sammen på innholdsstartskjermbildet.
2 På skjermbildet for widgeter velger du et panel som du vil redigere, eller trykker på
for å
opprette et nytt panel ( 1 ). Velg widgetene som du vil legge til i panelet fra menyen nederst
på skjermen ( 2 ).
Bla mot venstre eller høyre i menyen nederst på skjermen for å se flere widgeter.
3 Trykk på UTFØRT.
Endre widgetstørrelsen
1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget som du vil endre størrelse på.
2 Juster størrelsen på widgeten ved å dra i rammen rundt den.
3 Trykk på
for å lagre endringen.
46
Tilpasning
Flytte en widget
1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget.
2 Trykk på og hold en widget, og dra den deretter til en ny posisjon.
Hvis du vil ordne widgetene i det gjeldende panelet i tilfeldige posisjoner, trykker du på
Endre oppsett.
Fjerne et panel
1 Klyp to fingre sammen på innholdsstartskjermbildet.
2 På skjermbildet for widgeter trykker du på og holder panelet som skal fjernes.
3 Dra panelet til Fjern som vises øverst på skjermen.
Det må være minst ett panel på innholdsstartskjermbildet.
Administrere appskjermbildet
Endre visningsmodus
På appskjermbildet trykker du på → Vis som og velger en sorteringsmetode.
Skjule apper
Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.
På appskjermbildet trykker du på → Skjul apper. Velg apper, og trykk deretter på LAGRE.
Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på → Vis skjulte apper. Velg apper, og trykk deretter på
LAGRE.
47
Tilpasning
Flytte elementer
På appskjermbildet trykker du på → Rediger. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny
plassering.
Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til Opprett side som vises øverst på
skjermen.
Du kan bare flytte mapper i mappepanelet.
Opprette mapper
1 På appskjermbildet trykker du på → Opprett mappe.
2 Skriv inn et navn på mappen.
3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på LAGRE.
Den nye mappen legges til i mappepanelet på appskjermbildet.
Administrere mapper
Hvis du vil gi nytt navn til en mappe, velger du mappen og trykker på det eksisterende
mappenavnet. Angi et nytt navn på mappen, og trykk på OK.
Hvis du vil endre fargen på en mappe, velger du en mappe, trykker på , og deretter velger du en
farge.
Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på → Rediger, trykker på og holder en
app, og drar den inn i mappen.
Hvis du vil flytte en app fra en mappe, trykker du på → Rediger, velger en mappe, trykker på og
holder appen, og drar den til et app-panel. Hvis du flytter appen fra mappen til mappepanelet,
opprettes det en ny mappe.
48
Tilpasning
Angi bakgrunn og ringetoner
Angi bakgrunn
Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for det klassiske
startskjermbildet eller låseskjermen.
1 På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter
trykker du på Bakgrunn. Du kan også trykke på Innstillinger → ENHET → Bakgrunnsbilde
på appskjermbildet.
2 Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du
på Fra Galleri.
4 Trykk på BRUK SOM BAKGRUNNSBILDE eller UTFØRT.
Endre ringetoner
Endre ringetoner for varslinger.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Lyd og varsler → Varselsringetone,
velger en ringetone, og deretter trykker du på OK.
49
Tilpasning
Endre skjermlåsmetoden
Du kan endre måten som du låser skjermen på, for å forhindre at andre får tilgang til dine
personlige opplysninger.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Låseskjerm → Skjermlås og velger
en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.
Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for
å få den tilbakestilt.
Mønster
Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å
bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.
PIN
En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å
bekrefte den.
Passord
Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter
passordet på nytt for å bekrefte det.
50
Tilpasning
Fingeravtrykk
Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se Fingerskanner for å få mer
informasjon.
Fingerskanner
For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk
Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende
forhold som kan virke inn på funksjonen:
• Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke er
ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
• Skjermbeskytteren som følger med enheten, kan gjøre at fingeravtrykkssensoren ikke virker.
Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
• Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er påvirket av rynker eller arr.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
• Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest
brukes til å utføre oppgaver på enheten.
• Ikke dra fingeren for raskt eller for sakte. Dra fingeren i moderat hastighet, slik at enheten
kan gjenkjenne den.
• I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne
funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å
berøre et metallobjekt.
51
Tilpasning
Registrere fingeravtrykk
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Fingerskanner →
Fingeravtrykkbehandler.
2 Hvis du registrerer flere fingeravtrykk, vises et sprettoppvindu for gjenkjenning av
fingeravtrykk. Skann et registrert fingeravtrykk på enheten, og trykk på
.
3 Plasser fingeren på fingeravtrykksområdet i midten nederst på skjermen.
4 Trykk på og hold skjermen på fingeravtrykksområdet, og dra deretter fingeren nedover over
Hjem-tasten.
Gjenta denne handlingen med samme finger til fingeravtrykket er registrert.
Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke
gjenkjenner fingeravtrykkene.
5 Hvis det vises et sprettoppvindu der du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn
reservepassordet, trykker på FORTSETT, angir reservepassordet på nytt for å bekrefte det, og
trykker deretter på OK. Du kan bruke reservepassordet i stedet for å skanne fingeravtrykkene
dine.
6 Hvis det vises et sprettoppvindu for fingeravtrykkslås, trykker du på OK. Du kan bruke
fingeravtrykk til å låse opp skjermen.
52
Tilpasning
Administrere registrerte fingeravtrykk
Du kan slette eller gi nye navn til dine registrerte fingeravtrykk.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Fingerskanner →
Fingeravtrykkbehandler.
Hvis du vil slette fingeravtrykk, trykker du på → Avregistrer, velger fingeravtrykk og trykker
deretter på UTFØRT.
Hvis du vil gi et nytt navn til et fingeravtrykk, trykker du på og holder et fingeravtrykk, trykker på
, angir et nytt navn og trykker deretter på OK.
Endre reservepassordet
Du kan endre reservepassordet som du bruker når du skanner fingeravtrykk.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Fingerskanner → Endre
reservepassord.
2 Skann et registrert fingeravtrykk, eller trykk på
3 Skriv inn et nytt passord, og trykk på FORTSETT.
4 Skriv inn passordet på nytt, og trykk på OK.
og skriv inn reservepassordet.
Låse opp skjermen med fingeravtrykk
Du kan låse opp skjermen med de registrerte fingeravtrykkene.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Fingerskanner → Skjermlås →
Fingeravtrykk. På appskjermbildet kan du også trykke på Innstillinger → ENHET → Låseskjerm
→ Skjermlås → Fingeravtrykk.
Verifisere passordet for Samsung-kontoen
Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et
fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra Galaxy Apps.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Fingerskanner → Bekreft
Samsung-kontoen, og deretter trykker du på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere
denne funksjonen.
53
Tilpasning
Bruke fingeravtrykk til kjøp via PayPal
Du kan foreta kjøp ved å skanne fingeravtrykkene dine.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Fingerskanner → Betal med
PayPal.
2 Merk av for FIDO Ready™-støtte og PayPal, og trykk deretter på INSTALLER.
3 Trykk på KOBLE TIL PAYPAL-KONTO når installasjonen er fullført.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på PayPal-nettstedet og registrere
fingeravtrykkene dine.
Privatmodus
Om Privatmodus
Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for
eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt
plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.
Skjule innhold
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Privatmodus, og deretter
på Privatmodus-bryteren for å aktivere aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne
hurtigvalgpanelet og trykke på Privatmodus for å aktivere den.
Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsingskode og en reserve-PINkode.
2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
Når denne modusen er aktivert, vises
øverst på skjermen.
54
Tilpasning
3 Hvis du vil velge elementer som skal skjules, trykker du på og holder et element i listen,
merker av for elementer som du vil velge, og trykker deretter på → Flytt til Privat.
Elementer som flyttes til Privatmodus, vises med
ved siden av seg.
4 Når du har valgt elementene som du vil skjule, åpner du appskjermbildet og trykker
på Innstillinger → ENHET → Privatmodus, og deretter på Privatmodus-bryteren
for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på
Privatmodus for å deaktivere den.
De valgte elementene forsvinner fra skjermen.
Sørg for at alle filer er lagret eller flyttet dit de skal, før du deaktiverer Privatmodus.
Vise skjult innhold
Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Privatmodus, og deretter
på Privatmodus-bryteren for å aktivere aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne
hurtigvalgpanelet og trykke på Privatmodus for å aktivere den.
2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
3 På appskjermbildet trykker du på Mine filer → Privat.
Alle elementer som har blitt flyttet i Privatmodus, vises på skjermen.
55
Tilpasning
Flere brukere
Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer for andre brukere som skal bruke enheten med
tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og mer. Følgende
brukerkontortyper er tilgjengelig.
• Eier: Eierkontoen opprettes kun når enheten konfigureres for første gang, og den kan
ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full kontroll over enheten, inkludert
administrasjon av brukerkontoen.
• Bruker: Med denne kontoen får brukerne tilgang til sine egne apper og sitt eget innhold, og
de kan tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.
• Begrenset profil: En begrenset konto har bare tilgang til apper og innhold som tillates av
eierkontoen, og den kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.
Legge til brukere
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Brukere.
2 Trykk på Legg til bruker eller profil → Bruker → OK → KONFIGURER NÅ.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.
Legge til begrensede profiler
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Brukere.
2 Trykk på Legg til bruker eller profil → Begrenset profil.
3 Angi en opplåsingskode, og velg deretter appene og innholdet som begrensede profiler skal
ha tilgang til.
Bytte brukere
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Brukere.
2 Velg kontoen som du vil bytte til, og lås deretter opp enheten.
56
Tilpasning
Administrere brukere
Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillingene.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Brukere.
2 Trykk på ved siden av en konto, og velg eller opphev deretter valget av apper og innhold
for å tillate eller begrense kontoens tilgang til dem.
Trykk på
hvis du vil slette kontoen.
Overføre data fra den forrige enheten
Bruke sikkerhetskopikontoer
Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den forrige enheten din til den nye enheten ved
hjelp av Google- eller Samsung-kontoen din. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data hvis du
vil ha mer informasjon.
Bruke Samsung Smart Switch
Du kan overføre data på den forrige enheten til en ny enhet via Smart Switch (for mobilenheter
og datamaskiner). Du finner mer informasjon på www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
Bruke Smart Switch Mobile
Bruk denne appen til å overføre data fra den gamle enheten din til den nye. Du kan laste ned
appen fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
1 Trykk på Smart Switch på enheten.
2 Velg et alternativ på enheten, avhengig av den gamle enhetstypen, og følg instruksjonene
på skjermen.
Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobileappen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.
57
Tilpasning
Bruke Smart Switch med datamaskiner
Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en
datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra
www.samsung.com/smartswitch.
1 Sikkerhetskopier data fra en gammel enhet til datamaskinen. Kontakt produsenten av
enheten hvis du vil ha mer informasjon.
2 Start Smart Switch på datamaskinen.
3 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den gamle enheten og følger instruksjonene
på skjermen for å overføre data til enheten din.
Bruke Samsung Kies
Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for
å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via
Samsung Kies. Se Koble til med Samsung Kies for å få mer informasjon.
Konfigurere kontoer
Legge til kontoer
Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest
mulig ut av enheten din.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Kontoer → Legg til konto og
velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.
Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for
elementer som skal synkroniseres.
Fjerne kontoer
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Kontoer, velger en konto og
trykker deretter på → Fjern konto.
58
Kontakter
Legge til kontakter
Flytte kontakter fra andre enheter
Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se Overføre data fra den forrige enheten
for å få mer informasjon.
Opprette kontakter manuelt
1 Trykk på Kontakter → KONTAKTER på appskjermbildet.
2 Trykk på og angi kontaktinformasjon.
• : Legg til et bilde.
• /
: Legg til eller slett et kontaktfelt.
3 Trykk på LAGRE.
Opprette kontakter fra visittkort
Ta et bilde av et visittkort og hent ut kontaktinformasjon fra det.
1 Trykk på Kontakter → KONTAKTER på appskjermbildet.
2 Trykk på → Visittkort → .
Du kan velge eller legge til språkene som skal gjenkjennes, ved å trykke på → Målspråk.
59
Kontakter
3 Plasser et visittkort på det flate underlaget.
4 Juster enheten slik at kortet får plass innenfor rammene på skjermen. Når rammene blir
grønne, tar enheten et bilde automatisk. Enheten leser også kontaktinformasjonen fra
visittkortet og konverterer den til en kontaktoppføring.
• Hvis enheten ikke tar bildet automatisk, trykker du på
.
• For å ta bilder av visittkort manuelt, trykker du på → Ta automatisk → Av.
• For å hente ut tekst fra et lagret bilde trykker du på → Last inn bilde.
5 Rediger eller legg til mer informasjon, og trykk på LAGRE.
Administrere kontakter
Redigere en kontakt
1 Trykk på Kontakter → KONTAKTER på appskjermbildet.
2 Velg en kontakt som skal redigeres, og trykk deretter på .
3 Rediger kontaktinformasjonen eller trykk på LEGG TIL NYTT FELT for å legge til mer
kontaktinformasjon.
4 Trykk på LAGRE.
Slette en kontakt
Velg en kontakt som skal slettes, og trykk på
.
Dele en kontakt
Velg en kontakt som skal deles, trykk på → Del visittkort via og velg en delingsmetode.
60
Kontakter
Administrere grupper
På appskjermbildet trykker du på Kontakter → GRUPPER.
Opprette en ny gruppe
Trykk på
, skriv inn et gruppenavn, og trykk deretter på LAGRE.
Legge til kontakter i en gruppe
Velg en gruppe og trykk deretter på → Legg til medlem. Velg kontaktene som du vil legge til,
og trykk deretter på UTFØRT.
Slette en gruppe
Trykk på → Slett grupper, velg grupper som er lagt til av brukere, og trykk deretter på UTFØRT.
Sende e-post til medlemmene av en gruppe
Velg en gruppe, trykk på → Send e-post, velg medlemmer og trykk på UTFØRT. Skriv inn en
e-post, og trykk deretter på sendeknappen.
Importere og eksportere kontakter
Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra
enheten til lagringstjenester.
Trykk på Kontakter → KONTAKTER på appskjermbildet.
Trykk på → Innstillinger → Importer/eksporter kontakter, og velg deretter et valg for import
eller eksport.
61
Kontakter
Søke etter kontakter
Trykk på Kontakter → KONTAKTER på appskjermbildet.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
• : Legg til i favorittkontakter.
• : Skriv en e-post.
Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet
Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på det klassiske
startskjermbildet.
1 Trykk på Kontakter → KONTAKTER på appskjermbildet.
2 Velg en kontakt.
3 Trykk på → Legg til snarvei på start.
62
Kamera
Grunnleggende fotografering
Ta bilder eller spille inn video
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
3 Trykk på for å ta et bilde, eller trykk på hvis du vil spille inn en video.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å
zoome ut.
• For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke på et punkt som du ønsker
å fokusere på. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
Vis gjeldende modus.
Veksle mellom kameraet
foran og kameraet bak.
Begynn å ta opp en video.
Ta et bilde.
Endre bildemodus.
Endre kamerainnstillinger.
Vis bilder og videoer som
du har tatt.
63
Kamera
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som
den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
• Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan
inntreffe i vidvinkelbilder. Dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på
enheten.
Omorganisere kamerasnarveier
Du kan omorganisere kamerasnarveier for rask og enkel tilgang på forhåndvisningsskjermbildet.
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på og hold et element, og dra det til et spor
på venstre side av skjermen.
Etiske regler for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller spill inn videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller spill inn videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller spill inn videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
64
Kamera
Bildemodi
Auto
Velg denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for
bildet.
Trykk på Kamera → MODUS → Auto på appskjermbildet.
Skjønnhetsansikt
Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå penere bilder.
Trykk på Kamera → MODUS → Skjønnhetsansikt på appskjermbildet.
Bilde og mer
Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder, og endre dem ved å bruke forskjellige effekter
ved hjelp av fotograferingsmodiene. Enheten identifiserer bildene med
i Galleri.
Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du tar bilder i denne modusen.
1 Trykk på Kamera på appskjermbildet.
2 Trykk på MODUS → Bilde og mer.
3 Trykk på .
Enheten tar en serie med bilder og viser de tilgjengelige fotograferingsmodiene.
4 Velg en fotograferingsmodus, og bruk en effekt på bildene.
• Beste bilde: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i
serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer
det med .
65
Kamera
• Beste ansikt: Ta flere gruppebilder samtidig og kombiner dem for å skape det
best mulige bildet. Trykk på den gule rammen på hvert ansikt, og velg den beste
enkeltposituren for hvert motiv fra positurene som vises nederst på skjermen. Deretter
slår du sammen bildene til ett enkelt bilde. Enheten anbefaler det beste bildet og
identifiserer det med .
• Dramabilde: Ta en bildeserie, og kombiner dem for å opprette et bilde som viser sporene
av bevegelsen. Forleng bevegelsessporet i bildet ved å velge flere bilder fra nederst på
skjermen. Hvis du vil redigere bevegelsessporene for de valgte bildene, trykker du på
og velger et bilde. Trykk på Gjenopprett for å vise motivets bevegelsesspor, eller trykk på
Fjern for å fjerne bevegelsessporene. Rediger bildet etter behov, og trykk på .
• Viskelær: Slett uønskede objekter i bevegelse. Trykk på for å slette uønskede objekter i
bevegelse. Trykk på for å gjenopprette originalbildet.
• Panoreringsbilde: Bruk en effekt på motivets bakgrunn som gjør at det virker som om
motivet beveger seg raskt. Trykk på Gj.stander for å velge et motiv. Trykk på Uskarp bev.
for å endre uskarphetsvinkelen som skal brukes på bakgrunnen. Trykk på Vinkel → ,
og tegn en sirkel med fingeren rundt den store sirkelen for å justere uskarphetsvinkelen.
Hvis du vil justere nivået på uskarpheten som skal brukes på bakgrunnen, trykker du på
Uskarp bev. og drar glidebryteren.
5 Når du er ferdig med å redigere bilder, trykker du på
.
Panorama
Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten
identifiserer bildet med
i Galleri.
Trykk på Kamera → MODUS → Panorama på appskjermbildet.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen i kameraets søker.
• Unngå å ta bilder av utydelige bakgrunner, som for eksempel himmelen eller en
ensfarget vegg.
66
Kamera
HDR (fyldig tone)
Bruk denne modusen for å ta bilder med fyldige farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke
områder.
Trykk på Kamera → MODUS → HDR (fyldig tone) på appskjermbildet.
Uten effekt
Med effekt
Dobbelt kamera
Når du tar et landskapsbilde med kameraet bak, vises bildet eller videoen som tas opp av
kameraet foran i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert
landskapsbilde og et selvportrett samtidig.
På appskjermbildet trykker du på Kamera → MODUS → Dob. kamera for å bytte til Dobbelt
kamera-modus. Trykk på for å ta et bilde, eller trykk på hvis du vil spille inn en video.
Veksle mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Trykk på for å endre
størrelse eller
plassering.
Velg blant ulike stiler
som er tilgjengelige.
67
Kamera
• Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil
10 minutter i HD eller VGA.
• Når du spiller inn videoer i denne modusen, vil det tas opp lyd fra den interne
mikrofonen.
Administrere bildemodi
Velg bildemodiene som skal vises på skjermen for modusvalg.
Trykk på Kamera → MODUS → Adm. modi på appskjermbildet.
Laste ned bildemodi
Du kan laste ned flere bildemodi fra Galaxy Apps.
Trykk på Kamera → MODUS → Last ned på appskjermbildet.
Kamerainnstillinger
På appskjermbildet trykker du på Kamera → . Ikke alle de følgende alternativene er
tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.
• Bildestørrelse: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette
tar opp mer minneplass.
• Serieopptak: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
• Svakt lysregistrering: Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å
justere lysstyrken på bildet, uten å bruke fotolys.
Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du spiller inn videoer.
68
Kamera
• Gjenkjenn ansikter: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med
å ta bilder av dem.
• ISO: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i
filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste.
Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
• Lysmåling: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. Punkt måler lysverdien på ett bestemt sted.
Matrise utjevner hele scenen.
• Trykk og ta bilder: Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
• Lagre som: Angi at enheten skal lagre både bildet i fyldig tone og originalbildet, eller bare
bildet i fyldig tone.
• Videostørrelse: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette
tar opp mer minneplass.
• Opptaksmodus: Endre opptaksmodus.
• Videostabilisering: Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til
med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
• Effekter: Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video. Hvis du
vil laste ned flere effekter, trykker du på Last ned. Hvis du vil endre rekkefølgen på effektene
eller skjule effekter fra listen, trykker du på Adm. effekt.
• Fotolys: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
• Selvutløser: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
• Visningsmodus: Endre sideforholdet på skjermbildet for forhåndsvisning.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.
• For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli
forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved
dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du
vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
69
Kamera
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring.
• Bildevisning: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Ekstern søker: Du kan styre enheten din på avstand for å ta bilder eller ta opp videoer fra et
stykke unna.
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av enheten som du ønsker å
koble til.
• Hvitbalanse: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er
designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for
hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
• Eksponering: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren
mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved
fotografering av motiver.
• Volumtasten: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
• Talekontroll: Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
• Nullstill: Nullstill kamerainnstillingene.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.
70
Galleri
Vise bilder eller videoer
Vise innhold på enheten
Trykk på Galleri på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.
Videofiler vises med
-ikonet på forhåndsvisningsminatyrbildet.
Trykk på skjermen for å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningsminiatyrbildene.
Søk etter andre
enheter for å vise
bildet.
Endre bildet.
Gå tilbake til det
forrige skjermbildet.
Vis flere alternativer.
Slett bildet.
Send bildet til andre.
Vise innhold som er lagret på andre enheter
Du kan søke etter bilder og videoer som er lagret på andre enheter, og vise dem på enheten din.
Trykk på Galleri på appskjermbildet.
71
Galleri
Få tilgang til innhold på en enhet i nærheten
Trykk på
, og velg en enhet i Enheter i nærheten for å få tilgang til innholdet. Du kan se
bildene og videoene på enheter som har aktivert funksjonen for innholdsdeling.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Enheter i nærheten, og
deretter på Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten
for flere innstillinger.
Velge et sorteringsalternativ
Bildene eller videoene på enheten kan sorteres etter tid eller album. Du kan også filtrere bilder
og videoer etter kategori, for eksempel personbilder.
Trykk på Galleri →
på appskjermbildet, og velg deretter et sorteringsalternativ.
Få tilgang til flere alternativer
Trykk på Galleri på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp. Trykk på og bruk
følgende alternativer.
• Mer info: Vis mer informasjon om filen.
• Studio: Rediger bilder eller videoer i studiomodus. Se Redigere bilder eller videoer for å få
mer informasjon.
• Roter mot klokken: Roter bildet mot venstre.
• Roter med klokken: Roter bildet mot høyre.
• Beskjær: Beskjær bildet.
• Endre navn: Gi filen et nytt navn.
• Bildefremvisning: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
• Bruk som: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
• Skriv ut: Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer
informasjon.
• Innstillinger: Endre Galleri-innstillingene.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av hvilken fil som er valgt.
Hvis du vil velge flere filer fra listen, trykker du på og holder en fil, og deretter trykker du på de
andre filene. Når du har valgt filene, kan du dele eller slette dem samtidig eller trykke på for å få
tilgang til flere alternativer.
72
Galleri
Redigere bilder eller videoer
Fotostudio
Rediger bilder ved å bruke forskjellige effekter.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Trykk på → Studio → Fotostudio.
3 Velg et bilde som du vil redigere.
4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.
Dekorer bildet ved å
legge til
klistremerker.
Beskjær bildet.
Tegn på bildet.
Roter bildet.
Legg til en ramme på
bildet.
Juster metning eller
lysstyrke på bildet.
Legg til effekter på
bildet.
5 Trykk på → Lagre som når du er ferdig med å redigere bildet.
6 Angi et filnavn, og trykk på OK.
Det redigerte bildet lagres i Studio-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på Galleri →
→ Album → Studio.
73
Galleri
Fotomontasjestudio
Slå sammen flere bilder for å lage en montasje.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Trykk på → Studio → Fotomontasjestudio.
3 Velg bilder som du vil kombinere, og trykk på UTFØRT.
4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.
Legg til bilder.
Slett bildet.
Slett bildet.
Skjul bildepanelet.
Endre det delte
oppsettet.
5 Trykk på
Endre stilen på
montasjer.
du er ferdig med å redigere bildene.
Det redigerte bildet lagres i Studio-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på Galleri →
→ Album → Studio.
74
Galleri
Bilde og mer
Bruk forskjellige effekter på bildene som du har tatt.
Du kan bare velge bilder som er tatt i Bilde og mer-modus.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Trykk på → Studio → Bilde og mer.
3 Velg et bilde som du vil redigere.
4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.
Lag et bilde som viser
bevegelsesspor.
Slett gjenstander i
bevegelse fra
bakgrunnen.
Lag det beste mulige
bildet.
Lagre det beste
bildet.
5 Trykk på
Få det til å se ut som
at motivet beveger
seg raskt.
når du er ferdig med å redigere bildene.
Det redigerte bildet lagres i Studio-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på Galleri →
→ Album → Studio.
75
Galleri
Videoredigering
Rediger eller lag videoer med flere bilder og videoklipp.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere den nødvendige
appen.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Trykk på → Studio → Videoredigering.
3 Velg videoer som skal redigeres, og trykk på UTFØRT.
Du kan også velge bilder for å opprette en video.
4 Rediger videoen ved å bruke forskjellige effekter.
Legg til
bakgrunnsmusikk
eller legg på
lydeffekter i
videoklippet.
Angre eller gjenta
forrige handling.
Rediger videoklippet
automatisk.
Legg til flere bilder.
Vis flere alternativer.
Legg til flere videoer.
Lagre videoklippet.
Spill inn en video.
Spill av videoklippet.
Del eller rediger
videoene, eller endre
rekkefølgen for
videoer.
5 Trykk på EKSPORTER når du er ferdig med å redigere videoen.
6 Velg et lagringsalternativ, og trykk deretter på OK.
Den redigerte videoen lagres i Export-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på Galleri →
→ Album → Export.
76
Galleri
Videobeskjæring
Beskjær videosegmenter.
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Trykk på → Studio → Videobeskjæring.
3 Velg en video som skal redigeres.
4 Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt sluttbrakett til ønsket sluttpunkt, og trykk
deretter på UTFØRT.
Gjeldende posisjon
Startbrakett
Sluttbrakett
5 Angi et filnavn, og trykk deretter på OK for å lagre videoen.
77
Galleri
Galleri-innstillinger
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Trykk på → Innstillinger.
3 Du kan bruke følgende alternativer:
• Vennetagg: Tagg bilder med informasjon, for eksempel dato og posisjon. Hvis du
vil redigere tagger, trykker du på informasjonen på et bilde, trykker på , redigerer
opplysningene, og trykker deretter på UTFØRT.
• Ansiktsmerking: Legg til ansiktsmerker på et bilde. En gul ramme vises rundt et ansikt
når det er registrert. Velg ansiktet, trykk på Legg til navn, og velg deretter en kontakt for
å identifisere ansiktsmerket. Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på det og
få ulike alternativer, for eksempel kan du sende en e-post til personen.
Når du bruker Ansiktsmerking, kan ansiktsgjenkjenning mislykkes, avhengig av
ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og
lignende som personen har på seg.
78
Multimedia
Musikk
Spille av musikk
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.
Søk etter andre
enheter for å spille av
filen.
Juster volumet.
Vis flere alternativer.
Angi filen som
favorittsangen din.
Endre
gjentakelsesmodus.
Slå på tilfeldig
avspilling.
Åpne spillelisten.
Gå til forrige sang.
Trykk på og hold for å
spole raskt bakover.
Vis en liste over
anbefalte sanger
basert på sangen
som du spiller av for
øyeblikket.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Gå til neste sang.
Trykk på og hold for å
spole raskt forover.
79
Multimedia
Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på → Innstillinger →
Avansert, og deretter merke av for Smartvolum.
Når Smartvolum er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå.
Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå
hørselsskader.
Det er ikke sikkert at Smartvolum kan aktiveres for alle filene.
Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på →
Innstillinger → Avansert → Adapt Sound → På.
Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på START for å justere lyden.
Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på JA
hvis du kan høre pipet, eller NEI hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt
til lydjusteringen er ferdig. Merk deretter av for Musikklyd og trykk på UTF. for å ta i bruk dette
alternativet når du lytter til musikk.
Når du skrur volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget
anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil
valget igjen bli brukt.
Angi at en sang skal brukes som alarmlyd
Hvis du vil bruke den sangen som spilles av for øyeblikket, som alarmlyd, trykker du på →
Bruk som → Fra begynnelsen eller Automatiske anbefalinger, velger et alternativ og trykker
deretter på OK.
Opprette spillelister
Du kan opprette et eget utvalg av sanger.
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Trykk på SPILLELISTER → → Opprett spilleliste. Angi en tittel og trykk på OK. Trykk på
sanger som du vil legge til, og trykk deretter på OK.
, velg
Du kan legge til sangen som spilles av, i en spilleliste, ved å trykke på → Til spilleliste og velge
spillelisten.
80
Multimedia
Spille av musikk etter stemning
Bruk denne funksjonen til å spille av musikk som passer til humøret ditt.
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Trykk på MUSIKK-FIRKANT. Sangene er automatisk kategorisert etter stemning. Trykk på en
stemningscelle, eller dra flere celler for å høre på musikken i cellene.
Sangkategoriene er basert på tilgjengelig informasjon om sangen. Enkelte sanger er
kanskje ikke kategorisert i stemningsceller.
Spille av musikk som er lagret på andre enheter
Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din.
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten
Trykk på ENHETER I NÆRHETEN, og velg en enhet for å få tilgang til og spille av musikk. Du kan
spille av sangen på enheter der funksjonen for innholdsdeling er aktivert.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Enheter i nærheten, og
deretter på Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten
for flere innstillinger.
81
Multimedia
Video
Spille av videoer
Trykk på Video på appskjermbildet.
Velg en video som skal spilles av.
Søk etter andre
enheter for å spille av
filen.
Bytt til sprettoppvideospilleren.
Vis flere alternativer.
Juster volumet.
Gå for- eller bakover
ved å dra i linjen.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Flytt kontrollpanelet
mot venstre.
Flytt kontrollpanelet
mot høyre.
Åpne spillelisten.
Endre
skjermforholdet.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold for å
spole raskt bakover.
Gå til neste video.
Trykk på og hold for å
spole raskt forover.
82
Multimedia
Bruke sprettoppvideospilleren
Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på
videoer, kan du trykke på
for å bruke sprettoppvideospilleren.
Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å
forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.
Ta bilder
For å bruke denne funksjonen under avspilling trykker du på → Innstillinger, merker av for Ta
opp, og trykker deretter på LUKK.
Trykk på
for å ta et bilde fra videoen under avspilling.
Dele eller slette videoer
Trykk på Video på appskjermbildet.
Trykk på og hold en video, trykk på
, og velg deretter en delingsmetode.
Trykk på → Slett, velg videoer og trykk deretter på OK.
Redigere videoer
Trykk på Video på appskjermbildet.
Velg en video, trykk på → Rediger → Studio → Videobeskjæring. Flytt startbraketten til
ønsket startpunkt, flytt sluttbraketten til ønsket sluttpunkt, trykk på UTFØRT, angi et filnavn og
trykk deretter på OK for å lagre videoen.
Hvis du vil redigere videoer med en videoredigeringsapp, velger du en video og trykker på →
Rediger → Videoredigering.
83
Multimedia
Spille av videoer som er lagret på andre enheter
Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din.
Trykk på Video på appskjermbildet.
Få tilgang til en video på en enhet i nærheten
Trykk på ENHETER I NÆRHETEN, og velg en enhet for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan
spille av videoen på enheter der innholdsdeling er aktivert.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Enheter i nærheten, og
deretter på Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten
for flere innstillinger.
84
Nyttige apper og funksjoner
Barnemodus
Starte Barnemodus
Bruk denne widgeten til å sørge for et morsomt og trygt miljø for barn ved å begrense barnas
tilgang til enkelte apper og visse typer innhold.
Før du bruker denne widgeten, må du laste den ned og installere den. På det klassiske
startskjermbildet trykker du på Barnemodus → INSTALLER.
For å starte Barnemodus trykker du på Barnemodus på det klassiske startskjermbildet eller
på appskjermbildet. Når widgeten er installert, vises den på det klassiske startskjermbildet og
appskjermbildet.
Når du starter denne widgeten for første gang, må du trykke på ANGI PIN-KODE nederst på
skjermen. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
Hvis Barnemodus-widgeten avinstalleres ved en feil, kan du installere den på nytt.
På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, trykker på
Widgeter og trykker på og holder Barnemodus-widgeten. Dra widgeten til det klassiske
startskjermbildet, og trykk på Barnemodus for å installere den på nytt.
Startskjermbildet i Barnemodus
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle apper i Barnemodus.
Galleri for barn
Media for barn
Kamera for barn
Tegning for barn
Avslutt Barnemodus.
Taleopptaker for barn
Få tilgang til
foreldrekontroll.
85
Nyttige apper og funksjoner
Bruk denne appen til å vise lagrede bilder, tegninger, lydopptak og mediefiler som du vil tillate at
barnet ditt kan se.
Bruk denne appen til å spille av videoer. Før du bruker denne appen, kan du legge til videoer som
er lagret på enheten i appen. Se Foreldrekontroll for å få mer informasjon.
Bruk denne appen til å lage en tegning med en penn, pensel eller noe annet.
Bruk denne appen til å ta opp eller spille av lydopptak.
Bruk denne appen til å ta bilder eller spille inn videoer.
86
Nyttige apper og funksjoner
Spilleområde i Barnemodus
Bla mot høyre på startskjermbildet for å åpne spilleområdet i Barnemodus.
Du kan samhandle med karakterer, bakgrunnsobjekter og mer.
Foreldrekontroll
Bruk denne funksjonen til å angi begrensninger for Barnemodus for å kontrollere tilgangen til
innhold og apper. Du kan endre Barnemodus-innstillinger, grense for brukstid og mer.
På startskjermbildet trykker du på
og angir PIN-koden.
For å avslutte foreldrekontroll trykker du på Hjem-tasten.
• Barnas navn: Vis og rediger barnas profiler.
• Daglig spilletidsgrense: Angi en tidsgrense for å styre bruken til barna.
• Apper: Vis og legg til apper som kan brukes i Barnemodus.
• Medier: Gi barna tilgang til enkelte bilder og videoer som er lagret på enheten.
• Butikk: Last ned apper fra Galaxy Apps.
87
Nyttige apper og funksjoner
S Finder
Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise
søkeloggen.
Åpne varselspanelet, og trykk på S Finder.
Søke etter innhold
Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på
og si et søkeord.
For mer avgrensede resultater trykker du på filtre under søkefeltet.
Hvis du vil velge søkekategorier, trykker du på → Innstillinger → Velg søkekategori.
Administrere søkehistorikken
Du kan vise eller slette dine tidligere søk. Velg et tidligere søkeelement for å utføre søket på nytt.
Trykk på
ved siden av et element for å slette historikken.
Hvis du vil angi at enheten ikke skal lagre søkehistorikken, trykker du på → Innstillinger, og
fjerner merkingen av Bruk søkehistorikk.
88
Nyttige apper og funksjoner
S Planner
Starte S Planner
Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
Gå til dagens dato.
Endre
visningsmodusen.
Vis flere alternativer.
Søk etter hendelser
eller oppgaver.
Opprett hendelser
eller oppgaver.
Du kan trykke på og bruke følgende:
• Velg dato for visning: Gå til en angitt dato.
• Slett: Slett hendelser eller oppgaver.
• Synkroniser nå: Synkroniser hendelser og oppgaver med kontoene dine.
• Kalendere: Velg kalenderne som skal vises.
• Innstillinger: Endre innstillinger for S Planner.
89
Nyttige apper og funksjoner
Opprette hendelser og oppgaver
1 Trykk på S Planner på appskjermbildet.
2 Trykk på . Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og deretter trykke på
datoen én gang til.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.
• HENDELSE: Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en
gjentakelsesinnstilling.
• OPPGAVE: Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi en
prioritetsinnstilling.
Velg et element.
Velg en kalender som
du vil bruke eller
synkronisere med.
Angi en tittel.
Legg ved et kart som
viser hendelsens
posisjon.
Angi en start- og
sluttdato for
hendelsen.
Legg til flere detaljer.
4 Trykk på UTFØRT for å lagre hendelsen eller oppgaven.
90
Nyttige apper og funksjoner
Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på → Synkroniser
nå.
For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på → Kalendere → Legg til
konto. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til
en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.
For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på
Innstillinger → GENERELT → Kontoer, og velger deretter en kontotjeneste.
Slette hendelser eller oppgaver
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
Du kan slette hendelser eller oppgaver ved å trykke på → Slett, velge hendelsene eller
oppgavene og deretter trykke på UTFØRT → SLETT.
Hvis du vil slette en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på → Slett → SLETT.
Du kan markere oppgaver som fullført ved å trykke på en dato som har oppgaver, og merke av
for fullførte oppgaver.
Dele hendelser eller oppgaver
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
Hvis du vil dele en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på → Del via og
velger deretter en delingsmetode.
91
Nyttige apper og funksjoner
S Voice
Om S Voice
Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.
Trykk på S Voice på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på → Settings → Open
S Voice og fjerner merket for Open via the home key.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Angi språk
Trykk på → Settings → General → Language, og velg deretter et språk.
Det valgte språket gjelder bare for S Voice, ikke for språket som vises på enheten.
Bruke S Voice
Når du starter S Voice, starter talegjenkjenning på enheten, og mikrofonikonet blir blått.
Si en talekommando.
Hvis enheten gjenkjenner kommandoen, utfører enheten den aktuelle handlingen.
92
Nyttige apper og funksjoner
Tips for bedre talegjenkjenning:
• Snakk tydelig.
• Snakk på stille steder.
• Ikke bruk støtende ord eller slang.
• Unngå å snakke med dialekt.
Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer,
avhengig av omgivelsene dine eller måten som du snakker på.
Vekke S Voice fra standby-modus
Hvis S Voice ikke brukes på en bestemt periode, går den automatisk i hvilemodus.
Trykk på mikrofonikonet eller si ”Hi Galaxy” til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.
Endre oppvåkningskommandoen
Du kan endre oppvåkningskommandoen fra ”Hi Galaxy”. Oppvåkningskommandoen brukes til å
starte S Voice når enheten er i hvilemodus.
Trykk på → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktivere taletilbakemelding
Trykk på → Disable Voice feedback. Enheten slutter å gi tilbakemelding når du sier
kommandoer.
Korrigere uønskede talekommandoer
Du kan redigere talekommandoer hvis enheten ikke gjenkjenner dem korrekt.
Hvis du vil korrigere en talekommando, trykker du på den siste taleboblen som inneholder
taleteksten, og redigerer teksten med tastaturet.
93
Nyttige apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på NESTE for en privat e-postkonto, slik som
Google Mail, eller trykk på MANUELT OPPSETT for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter
instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på → Innstillinger → Legg til konto.
Hvis du har mer enn to e-postkontoer, kan du angi én av dem som standardkontoen. Trykk på
→ Innstillinger, velg en konto, og trykk deretter på Standardkonto.
Sende e-poster
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Trykk på
øverst på skjermen for å skrive en e-post.
Forkast e-posten.
Send e-posten.
Vis flere alternativer.
Legg til mottakere.
Legg til en kopi eller
en blindkopi.
Angi et emne.
Skriv en tekst.
Sett inn filer i
e-posten, eller bruk
redigeringsalternativ.
Legg ved bilder,
videoer og annet.
Lagre e-posten for å
sende den senere.
Legg til mottakere fra
kontaktlisten.
94
Nyttige apper og funksjoner
Få tilgang til flere alternativer
Mens du skriver en e-post, kan du trykke på og få tilgang til flere alternativer.
• Planlegg sending: Send e-posten på et tidspunkt som du angir.
• Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet,
eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
• Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. E-poster kan bli
sendt på feil tidspunkt hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner eller nettverket
ikke oppdaterer denne informasjonen.
• Prioritet: Velg prioritetsnivå for en e-post.
• Sikkerhetsalternativer: Angi sikkerhetsalternativer for e-posten.
Lese e-poster
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye
e-poster manuelt ved å trykke på .
Trykk på en e-post for å lese den.
Skriv en e-post.
Svar på e-posten.
Endre
skjermoppsettet.
Videresend e-posten.
Slett e-posten.
Legg til denne
e-postadressen i
kontaktlisten, eller vis
andre alternativer.
Vis flere alternativer.
Marker e-posten som
en påminnelse.
Åpne vedlegg.
95
Nyttige apper og funksjoner
Kalkulator
Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.
Trykk på Kalkulator på appskjermbildet.
Du kan se utregningshistorikken på venstre side av skjermen.
Tøm historikken ved å trykke på TØM LOGG.
Klokke
ALARM
På appskjermbildet trykker du på Klokke → ALARM.
Angi alarmer
Trykk på i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på LAGRE. For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du
på ved siden av alarmen i alarmlisten.
• Utsett: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte
tidspunktet.
• Smart alarm: Angi klokkeslett og alarmtone for den smarte alarmen. En smart alarm starter
med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på den
smarte alarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.
Stoppe alarmer
Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du allerede har aktivert utsettalternativet, drar du
utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en angitt
tidsperiode.
Slette alarmer
Trykk på → Slett, velg alarmer og trykk på
.
96
Nyttige apper og funksjoner
VERDENSKLOKKE
Trykk på Klokke → VERDENSKLOKKE på appskjermbildet.
Opprette klokker
Trykk på
, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.
Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på
.
Slette klokker
Trykk på → Slett, velg klokker og trykk deretter på UTFØRT.
WebEx
Om WebEx
Bruk denne appen til å holde eller delta i telekonferanser. Du kan bruke ulike funksjoner, som for
eksempel innholdsdeling og HD-videomøter.
Før du bruker denne appen
• Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
• Sørg for at du har en WebEx-konto.
• Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Denne appen virker kanskje ikke som den skal, avhengig av brannmur- og
nettverksinnstillingene.
97
Nyttige apper og funksjoner
Registrere en konto
1 Trykk på WebEx på appskjermbildet.
2 Trykk på Create an account på påloggingsskjermbildet.
3 Nettsiden for å bli med i WebEx vises på skjermen.
Du kan ikke bruke denne appen hvis det åpnes et sprettoppvindu hvor det står at WebEx
ikke er tilgjengelig i din region.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere kontoen.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige etter at prøveperioden utløper. Bytt til en
betalingskonto for å bruke alle WebEx-funksjonene. Se WebEx-nettstedet for å få mer
informasjon.
98
Nyttige apper og funksjoner
Opprette en møteøkt
1 Trykk på WebEx på appskjermbildet, og deretter på Sign in.
2 Skriv inn passordet og trykk på Sign in.
3 WebEx-skjermbildet vises på enheten.
Oppdater en
møteøkt.
Oppdater møtelisten.
Bli med i en møteøkt
ved å skrive inn et
øktnummer.
4 Trykk på for å opprette en møteøkt.
5 Skriv inn et emne for møtet, angi et passord, og trykk deretter på Start now.
99
Nyttige apper og funksjoner
6 Trykk på → Connect using Internet.
7 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bruke enheten til å
holde et lydmøte.
Slå mikrofonen av
eller på.
Start eller avslutt et
videomøte.
Del skjermbildet ditt.
Start eller avslutt et
lydmøte.
Avslutt møteøkten.
Kontroller
møteinformasjonen.
Inviter personer eller
send en påminnelse
om møtet til de
inviterte.
Vis øktnummeret.
Vis deltakerne og
chat med dem.
Invitere personer til et møte
Inviter andre til et møte ved å sende en invitasjon per e-post. Du kan også dele et øktnummer
eller øktens telefonnummer med andre for å invitere dem til møtet.
Invitere personer via e-post
1 Trykk på → Invite by email.
2 Skriv inn en e-postadresse og trykk på Send invitation.
Invitere personer ved å sende et telefonnummer til en økt
Du kan invitere andre til et møte ved å dele telefonnummeret til økten. Et telefonnummer til en
økt genereres når du oppretter en møteøkt. Nummeret blir oppgitt i e-postinvitasjonen sammen
med annen møteinformasjon.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
100
Nyttige apper og funksjoner
Delta på en møteøkt
Bruk én av følgende fremgangsmåter for å delta på et møte.
Delta på et møte ved hjelp av et øktnummer
1 Trykk på WebEx på appskjermbildet.
2 Logg på WebEx-kontoen din.
3 Trykk på → Join by number.
4 Skriv inn et øktnummer for å delta, og trykk deretter på Join.
Et øktnummer genereres når en møteleder oppretter en møteøkt. Hvis du ikke har
nummeret, kontakter du møtelederen for å få det.
101
Nyttige apper og funksjoner
5 Trykk på → Connect using Internet.
6 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bruke enheten til å
holde et lydmøte.
Delta i et møte ved å velge ett i My Meetings
1 Trykk på WebEx på appskjermbildet.
2 Logg på WebEx-kontoen din.
3 Velg et møte i My Meetings og trykk på Join.
4 Trykk på → Connect using Internet.
5 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan delta i et lydmøte.
Bli med på et møte ved hjelp av en e-postinvitasjon
Når noen inviterer deg til et møte, mottar du en e-postinvitasjon.
1 Åpne e-postinvitasjonen og trykk på koblingen i e-posten.
2 WebEx åpnes og påloggingsskjermbildet vises.
102
Nyttige apper og funksjoner
3 Logg på WebEx-kontoen din.
Hvis du allerede er pålogget, vises et møteskjermbilde på skjermen.
4 Trykk på → Connect using Internet.
5 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bruke enheten til å
holde et lydmøte.
Bli med på et møte ved å ringe telefonnummeret til en økt
Du kan bli med på et møte ved å ringe øktens telefonnummer fra en smarttelefon. Ring
telefonnummeret til økten som ble oppgitt i e-postinvitasjonen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Holde et møte
Holde et videomøte
1 Trykk på → Start my video.
2 Bildet ditt vises nederst til venstre på skjermen.
→ Stop my video.
Hvis du vil avslutte videomøtet, trykker du på
Holde et lydmøte
1 Trykk på → Connect using Internet.
2 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermen.
Hvis du vil dempe lyden, trykker du på . Ikonet endres da til
Hvis du vil avslutte lydmøtet, trykker du på
.
→ Leave audio conference.
103
Nyttige apper og funksjoner
Chatte med deltakere
1 Trykk på for å se en liste over deltakerne.
2 Velg et kontonavn og trykk på Chat.
3 Chatvinduet åpnes på skjermen.
Hvis du vil chatte med alle deltakerne, trykker du på Chat with everyone.
Dele skjermbildet
Del skjermbildet på enheten din med deltakerne. Bare personen som er angitt som møteholder
kan dele skjermbildet sitt. Personen som opprettet møtet, har status som møteholder når møtet
starter.
1 Trykk på Share screen øverst på skjermen hvis du er møteholderen.
2 Hvis det er første gang som du bruker denne funksjonen, følger du instruksjonene på
skjermen.
3 Trykk på Share screen i sprettoppmenyen.
4 Når skjermdelingsfunksjonen er i bruk, vises
øverst til høyre på skjermen.
Innholdet på skjermbildet til møteholderen vises på skjermene til deltakernes enheter.
Avslutte skjermdelingsfunksjonen
Trykk på
stedet.
→ Stop sharing. Enheten slutter da å dele skjermbildet, og viser møteskjermbildet i
104
Nyttige apper og funksjoner
Bytte møteholder
Møteverten og den gjeldende møteholderen kan endre hvem som er møteholder.
1 Trykk på og velg en deltaker som skal få status som møteholder.
2 Trykk på Make presenter.
3
vises ved siden av møteholderens kontonavn.
Lukke eller forlate møtet
Trykk på
→ End meeting eller Leave meeting.
Dersom nettverkstilkoblingen avbrytes i løpet av et møte
Hvis møtet fortsatt pågår, kobler du deg til møtet igjen.
Hvis møtet er avsluttet, starter du det på nytt.
105
Nyttige apper og funksjoner
Businessweek+
Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, næringsliv, markedsdata og mer.
Trykk på Businessweek+ på appskjermbildet.
Når du åpner denne appen for første gang, følger du instruksjonene på skjermen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Laste ned en artikkel
1 Bla gjennom utgivelser etter dato, og forhåndsvis forsidebilder.
På startskjermbildet for Businessweek+ kan du bruke følgende alternativer:
• : Endre visningsmodusen.
• : Få tilgang til listen over nedlastede utgaver.
• : Få tilgang til de lagrede artiklene, sortert etter kategori.
• : Vis detaljert informasjon om appen eller endre innstillingene.
2 Trykk på Download. Det vises et bilde med status for nedlastingen.
Bla gjennom forsidene for å laste ned flere artikler.
Åpne og vise artikler
Når nedlastingen er fullført, trykker du på forsiden av utgaven og blar gjennom sidene.
Mens du viser en artikkel, kan du bruke ett av følgende alternativer:
• : Få tilgang til listen over nedlastede utgaver.
• : Spill av den tilgjengelige videoen eller lydklippet.
• : Få tilgang til de lagrede artiklene, sortert etter kategori.
• : Vis og søk etter indeksen over forskjellige selskaper.
106
Nyttige apper og funksjoner
• : Vis overskrifter eller artikler, sortert etter kategori.
• : Lagre artikkelen i listen over utklipp.
• : Endre skriftstørrelsen.
• : Send den gjeldende siden til andre.
De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av artikkelen som du viser.
Dropbox
Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du
lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre enheter
som har installert Dropbox.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Trykk på Dropbox på appskjermbildet.
Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Du kan bruke følgende funksjoner:
• : Last opp eller åpne filer. Trykk på → Upload here for å laste opp filer.
• : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på
opprette album.
• : Åpne filer i favorittlisten.
• : Vis varsler.
107
for å dele eller slette filer eller
Nyttige apper og funksjoner
Evernote
Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimedienotater. Du kan legge til tagger
i notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du effektivt kan administrere idéene dine.
Trykk på Evernote på appskjermbildet.
Logg på Evernote-kontoen din. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du opprette en. Følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Vis lagrings- og
kontoinformasjonen.
Søk etter notater.
Synkroniser notater
med kontoen din
eller endre
innstillingene.
Opprett notater med
en rekke alternativer.
Vis oppdaterte
kunngjøringer om
tips ved hjelp av
appen og andre
funksjoner.
Vis notater i
forskjellige modi.
108
Nyttige apper og funksjoner
Skrive notater
Du kan opprette et notat ved hjelp av bilder, lydopptak og andre vedlegg. Velg et alternativ for å
opprette et notat.
Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:
• : Angi en påminnelse for notatet.
• : Legg ved filer, eller bruk ytterligere alternativer.
• : Ta et bilde og legg det ved notatet.
• → Save: Lagre notatet.
• → Notebook: Velg en lagringsplassering.
• → Tags: Legg til tagger i notatet.
• → Set location: Legg til posisjon for notatet.
• → Settings: Vis flere alternativer.
Slette notater
Trykk på og hold et notat, og trykk deretter på Delete.
Flipboard
Bruk denne appen til å vise direkteoppdateringer fra sosiale nettverk og nyheter i et tilpasset
magasinformat.
Trykk på Flipboard på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.
109
Nyttige apper og funksjoner
Hancom Office Viewer
Om Hancom Office Viewer
Bruk denne appen til å vise dokumenter i forskjellige formater, inkludert regneark og
presentasjoner.
Trykk på Hancom Office Viewer på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Søke i dokumenter
Trykk på Hancom Office Viewer på appskjermbildet.
Trykk på Åpne for å bla gjennom dokumenter.
Sorter dokumenter
og mapper.
Opprett en mappe.
Velg dokumenter
eller mapper.
Se etter nye
dokumenter og
mapper.
Endre
visningsmodusen.
Hvis du vil søke etter dokumenter som nylig har vært i bruk, trykker du på Nylige brukte
dokumenter.
110
Nyttige apper og funksjoner
Lese dokumenter
Trykk på Hancom Office Viewer på appskjermbildet.
Trykk på et dokument i Nylige brukte dokumenter eller i en mappe.
Trykk på eller , og bruk deretter én av følgende funksjoner:
Tekstbehandlingsprogram
• Søk: Søk etter tekst.
• Zoom: Endre visningsstørrelsen.
• Dokumentinformasjon: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
• Vis/skjul merknader: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer
informasjon.
• Send: Send dokumentet til andre eller del det.
• Hjelp: Se informasjon om Hancom Office Viewer.
Presentasjon
• Søk: Søk etter tekst.
• Zoom: Endre visningsstørrelsen.
• Dokumentinformasjon: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
• Lysbildefremvisning: Start en lysbildefremvisning fra den første siden.
• Fra gjeldende lysbilde: Start en lysbildefremvisning fra siden som er åpen for øyeblikket.
• Vis presentasjonsvisning: Vis presentasjonsverktøy på enheten når den er koblet til en
ekstern skjerm.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer
informasjon.
• Send: Send dokumentet til andre eller del det.
• Hjelp: Se informasjon om Hancom Office Viewer.
111
Nyttige apper og funksjoner
Regneark
• Søk: Søk etter tekst.
• Zoom: Endre visningsstørrelsen.
• Dokumentinformasjon: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
• Sorter: Sorter celler etter spesifikke kriterier.
• Vis formler: Vis formlene inni cellene i stedet for de utregnede resultatene av formlene.
• Frys ruter: Hold den valgte raden på plass.
• Støttelinjer: Vis eller skjul hjelpelinjer.
• Vis alle merknader: Vis eller skjul notater i dokumentet.
• Utskriftsområde: Velg et område som skal skrives ut.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer
informasjon.
• Send: Send dokumentet til andre eller del det.
• Hjelp: Se informasjon om Hancom Office Viewer.
PDF
• Søk: Søk etter tekst.
• Send: Send dokumentet til andre eller del det.
• Egenskaper: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
• Zoom: Endre visningsstørrelsen.
• Skjul merknader / Vis merknader: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
• Loddrett siderulling / Kontinuerlig visning / Vannrett siderulling: Endre visningsmodusen.
• Flyt visning på nytt: Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
• Gå til side: Gå til en bestemt side.
• Bokmerker: Vis bokmerker i dokumentet.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer
informasjon.
Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av hvilken fil som er valgt.
112
Nyttige apper og funksjoner
Administrere dokumenter
Trykk på Hancom Office Viewer på appskjermbildet.
Mens du blar gjennom et dokument, kan du trykke på
deretter bruke ett av følgende alternativer.
• , velge dokumenter eller mapper og
: Gi et nytt navn til et dokument eller en mappe.
• : Kopier dokumenter eller mapper til en annen mappe.
• : Flytt dokumenter eller mapper til en annen mappe.
• : Slett dokumenter eller mapper.
• : Send dokumenter til andre eller del dem.
NYTimes
Bruk denne appen til å bla gjennom og navigere i artikler og mer.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
1 Trykk på NYTimes på appskjermbildet.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
3 Trykk på en artikkel for å lese den.
Mens du viser en artikkel, kan du bruke ett av følgende alternativer:
• : Vis andre brukeres kommentarer til artikkelen.
• : Send den gjeldende siden til andre.
• : Lagre artikkelen i listen din.
• : Legg til dine egne merknader til artikkelen.
• : Få tilgang til ytterligere alternativer eller endre innstillingene.
113
Nyttige apper og funksjoner
Google-apper
Google tilbyr apper for underholdning, sosiale nettverk og for bedrifter. Det kan hende at du
må ha en Google-konto for å få tilgang til noen apper. Se Konfigurere kontoer for å få mer
informasjon.
Du finner mer informasjon om appene i hjelpemenyen til hver enkelt app.
Enkelte apper kan være utilgjengelige eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon, og bla gjennom nettsider.
Gmail
Send eller motta e-post via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del hva som er nytt om deg selv, og følg oppdateringer som familien din, vennene dine og andre
deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder og videoer, og mer.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk etter steder og vis informasjon om en rekke steder.
Play Musikk
Oppdag, lytt til, og del musikk på enheten.
Play Filmer
Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra Play
Butikk.
114
Nyttige apper og funksjoner
Play Bøker
Last ned ulike bøker fra Play Butikk, og les dem.
Play Aviskiosk
Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på et praktisk område.
Play Spill
Last ned spill fra Play Butikk, og spill dem sammen med andre.
Disk
Lagre innholdet ditt i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst, og del det med andre.
YouTube
Se på eller lag videoer, og del dem med andre.
Bilder
Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp til Google+.
Hangouts
Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler mens
du chatter.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på din egen enhet.
Talesøk
Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en setning.
Google Innstillinger
Konfigurer innstillinger for enkelte funksjoner som tilbys av Google.
115
Koble til andre enheter
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk
Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
116
Koble til andre enheter
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Bluetooth. Trykk på
Bluetooth-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på SØK.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.
2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
Sende et bilde
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på → Bluetooth, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.
4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
117
Koble til andre enheter
Motta et bilde
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det
→ Album → Download-mappen.
mottatte bildet blir lagret i Galleri →
Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Bluetooth.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2 Trykk på ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.
3 Trykk på Avslutt sammenkobling.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
Koble til andre enheter
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Wi-Fi, og deretter på
Wi-Fi-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2 Trykk på
→ Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
3 Velg en enhet som du vil koble til.
Hvis du vil endre enhetsnavnet, trykker du på → Gi nytt navn til enhet.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.
118
Koble til andre enheter
Sende og motta data
Du kan dele data, for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
Sende et bilde
1 Trykk på Galleri på appskjermbildet.
2 Velg et bilde.
3 Trykk på → Wi-Fi Direct, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Motta et bilde
Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Det
→ Album → Download-mappen.
mottatte bildet blir lagret i Galleri →
Avslutte sammenkoblingen til en enhet
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Wi-Fi.
2 Trykk på → Wi-Fi Direct.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
3 Trykk på AVSLUTT TILKOBLING → OK for å koble fra enheten.
119
Koble til andre enheter
Rask tilkobling
Om Rask tilkobling
Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte.
• Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av typen tilkoblede enheter eller det delte
innholdet.
• Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enhetene som du skal koble
sammen med. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.
Før du bruker denne funksjonen
• Når du kobler til en enhet som støtter Rask tilkobling-funksjonen, slår du på enhetens skjerm
for å gjøre den mulig å oppdage.
• Når du kobler til en enhet som ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, sørger du for at Wi-Fi
Direct- eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.
Koble til andre enheter
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene automatisk, og enheten søker
etter enheter i nærheten.
2 Velg en enhet som du vil koble til.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.
For å gjøre det mulig for enheter i nærheten å søke etter enheten din og koble seg til den,
trykker du på → Angi enhetssynlighet → Gjør enheten synlig, og deretter velger du et
alternativ.
120
Koble til andre enheter
Søke etter enheter på nytt
Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.
Trykk på
og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.
Deaktivere Rask tilkobling-funksjonen
Hvis du vil deaktivere Rask tilkobling-funksjonen, trykker du på
også trykke på .
Dele innhold
Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.
1 Åpne varselspanelet, og trykk på Rask tilkobling.
2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
3 Velg en mediekategori.
4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på UTFØRT.
Enheten din sender innholdet til den tilkoblede enheten.
121
øverst på skjermen. Du kan
Koble til andre enheter
SideSync 3.0
Om SideSync 3.0
Med denne appen kan du styre skjermen til en smarttelefon ved hjelp av en virtuell
smarttelefonskjerm på nettbrettet.
• På nettbrettet kan du se meldinger eller bruke smarttelefonens chatrom.
• På nettbrettet kan du se en video som spilles av på smarttelefonen, men på en større skjerm.
• Du kan enkelt overføre filer mellom nettbrettet og smarttelefonen ved å dra og slippe filene.
Før du bruker denne appen
• Nettbrettet og smarttelefonen må støtte Wi-Fi Direct.
• SideSync 3.0 må være installert på både nettbrettet og smarttelefonen.
Hvis denne appen ikke er installert på noen av enhetene, kan du laste den ned og installere
den fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
• SideSync 3.0 er bare kompatibel med enheter med Android versjon 4.4 eller høyere.
Koble sammen et nettbrett og en smarttelefon
1 Trykk på SideSync 3.0 på appskjermbildet på nettbrettet.
2 Åpne SideSync 3.0 på en smarttelefon.
122
Koble til andre enheter
3 Nettbrettet leter automatisk etter tilgjengelige smarttelefoner.
Velg én av de oppdagede smarttelefonene.
4 Trykk på OK på smarttelefonens skjerm.
5 Smarttelefonens virtuelle skjerm vises på nettbrettet, og smarttelefonens skjerm slås av.
123
Koble til andre enheter
Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen
Naviger og bruk apper i den virtuelle smarttelefonskjermen. Du kan sende eller motta meldinger,
eller chatte med andre.
• Det kan hende at enkelte funksjoner, som Screen Mirroring, ikke fungerer på den
virtuelle smarttelefonskjermen.
• Smarttelefonens virtuelle skjerm kan se annerledes ut, avhengig av smarttelefonen.
Minimer skjermen.
Vis flere alternativer.
Maksimer skjermen over hele
skjermen på nettbrettet.
Roter skjermen
Lukk SideSync 3.0.
Ta et bilde av skjermen
Åpne den samme nettsiden i
nettbrettets nettleser.
Virtuell smarttelefonskjerm
Nylige apper-tast
Tilbake-tast
Hjem-tast
124
Koble til andre enheter
Flytte den virtuelle smarttelefonskjermen
Trykk på og dra den øvre kanten til den virtuelle smarttelefonskjermen for å flytte den til et annet
sted.
Justere størrelsen på den virtuelle smarttelefonskjermen
1 Trykk på og hold nederst til høyre på den virtuelle smarttelefonskjermen.
2 Når rammen vises, drar du i rammen for å justere skjermens størrelse.
Angi tekst
Når du skal skrive inn tekst på den virtuelle smarttelefonskjermen, åpnes nettbrettets tastatur.
Skriv tekst med tastaturet.
125
Koble til andre enheter
Bytte mellom smarttelefonens skjerm og den virtuelle
smarttelefonskjermen
Det er ikke mulig å bruke smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen
samtidig. Når du bruker den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet, slås smarttelefonens
skjerm av.
Bruke smarttelefonens skjerm
Trykk på Hjem-tasten på smarttelefonen for å slå på smarttelefonens skjerm og slå av den
virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.
Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen
Trykk på BYTT TIL NETTBRETT på nettbrettets skjerm for å slå på den virtuelle
smarttelefonskjermen på nettbrettet og slå av smarttelefonens skjerm.
Spille av musikk eller videoer på nettbrettet
Spill av musikk eller videoer som er lagret på smarttelefon via nettbrettets skjerm og høyttaler.
1 Åpne en musikk- eller videofil på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.
2 Den valgte filen spilles av via nettbrettets skjerm og høyttaler.
Juster volumet på den virtuelle smarttelefonskjermen eller på nettbrettet under avspilling.
126
Koble til andre enheter
Kopiere filer fra smarttelefonen til nettbrettet
1 Trykk på og hold en fil på den virtuelle smarttelefonskjermen.
2 Velg filene som som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den
deretter til nettbrettets skjerm.
3 Mine filer åpnes på nettbrettets skjerm. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk
deretter på UTFØRT.
Bruke anropsfunksjoner med nettbrettet
Du kan bruke anropsfunksjonene til smarttelefonen med høyttaleren og mikrofonen på
nettbrettet. Besvar eller foreta et anrop ved hjelp av den virtuelle smarttelefonskjermen.
Du finner mer informasjon om anropsfunksjonene i brukerhåndboken for
smarttelefonen.
Remote PC
Starte Remote PC
Bruk denne appen til å se og styre datamaskinens skjermbilde på enheten din ved å koble
enheten og datamaskinen sammen via et Wi-Fi- eller LAN-nettverk. Dette er også nyttig for å se
og overføre filer mellom enheten og datamaskinen.
Før du bruker denne appen
• Sørg for at du har en registrert Samsung-konto.
• Kontroller at datamaskinen er slått på.
• Sørg for at Agent-programvaren er installert på datamaskinen.
• Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først utføre følgende trinn i denne rekkefølgen:
1. Registrer enheten med Samsung-kontoen din.
2. Registrer datamaskinen med Samsung-kontoen din.
3. Opprett en ekstern kobling mellom enheten og datamaskinen.
127
Koble til andre enheter
Registrere enheten
1 På enheten trykker du på Remote PC på appskjermbildet.
2 Trykk på Neste på velkomstsiden.
Start appen.
3 Trykk på LOGG PÅ, skriv inn Samsung-kontoens brukernavn og passord, og trykk deretter på
LOGG PÅ igjen.
Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette en.
Registrere en datamaskin
1 Åpne nettleseren på datamaskinen og gå til remotepc.rview.com.
2 Logg på Samsung-kontoen din.
Du må logge på den samme Samsung-kontoen som du brukte på enheten.
3 Installer Agent-programvaren hvis den ikke er installert på datamaskinen.
Følg instruksjonene på skjermen for å angi et skjermnavn for datamaskinen,
proxyinnstillinger og et passord. Kontakt nettverksadministratoren din hvis du vil ha mer
informasjon om proxyinnstillingene.
vises på verktøylinjen når installasjonen er fullført.
128
Koble til andre enheter
4 Trykk på Check connection (Refresh).
Opprette en ekstern tilkobling mellom enheten og
datamaskinen
1 Trykk på Remote PC på appskjermbildet.
2 Trykk på Oppdater.
Vis datamaskinens
navn.
Opprett en ekstern
tilkobling mellom
enheten og
datamaskinen.
3 Trykk på ON.
4 Skriv inn passordet for tilkoblingen, og trykk deretter på OK.
Trykk på Glemt passordet ditt? hvis du ikke husker passordet.
5 Tilkoblingen blir opprettet, og du kan styre datamaskinen eksternt fra enheten.
129
Koble til andre enheter
Styre datamaskinen på enheten
Når du har koblet sammen enhetene, kan du vise og kontrollere datamaskinens skjermbilde på
enheten. Du kan også åpne og redigere filer på datamaskinen og overføre dem til enheten.
Bla gjennom
skjermbildet.
Vis flere alternativer.
Tilkoblingsstatus
Trykk på skjermen, og trykk deretter på
funksjonene:
nederst på skjermen for å bruke én av disse
• Mus: Vis musepekeren på enhetsskjermbildet.
• Tastatur: Åpne tastaturet for å skrive inn tekst i det valgte tekstfeltet.
• Fjernutforsker: Åpne filbehandleren for å søke etter filer og overføre filer mellom de
sammenkoblede enhetene.
• Bytt vindu: Bytt mellom to skjermer når datamaskinen er koblet til doble skjermer.
• Lukk: Lukk appen som kjører for øyeblikket.
• Mer:
– – Fast skjerm: Lås enhetsskjermen for å deaktivere zoome- og blafunksjoner.
– – Tilkoblingsinnstillinger: Endre tilkoblingsinnstillingene.
– – Ctrl + Alt + Delete: Åpne Oppgavebehandling på datamaskinen.
– – Koble fra: Lukk tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen.
130
Koble til andre enheter
Overføre filer mellom enheten og datamaskinen
1 Trykk på → Fjernutforsker.
2 Trykk på og hold en fil på datamaskinens filbehandlingspanel. Dra den deretter til enhetens
filbehandlingspanel. Du kan også flytte filer andre veien.
Datamaskinens
filbehandler
Enhetens
filbehandler
Koble fra enheten og datamaskinen
På enheten trykker du på
→ OK.
På datamaskinen høyreklikker du på
på verktøylinjen og avslutter Agent-programmet.
131
Koble til andre enheter
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre.
Enheter som er aktivert for
Screen Mirroring (AllShare
Cast-dongle, HomeSync)
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
• Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller
HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
• Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus
for best mulig opplevelse.
132
Koble til andre enheter
Vise innhold på en TV
Før du kobler en TV til enheten din, må du koble til TV-en og enheten som er aktivert for
skjermspeiling. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare
Cast-dongle.
1 Koble enheten som er aktivert for skjermspeiling, til TV-en med en HDMI-kabel.
2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern
enhet.
3 Trykk på Innstillinger → TILKOBLINGER → Screen Mirroring på appskjermbildet.
De oppdagede enhetene vises i listen.
4 Velg en enhet som du vil koble til.
Skjermbildet på enheten din vises på TV-skjermen.
Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen
og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.
5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.
133
Koble til andre enheter
Mobilutskrift
Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Koble til en skriver
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → TILKOBLINGER → Utskrift, velger en
skrivertype og trykker deretter på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen, for
å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Finettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver → ADD PRINTER, angir
detaljer og trykker deretter på OK.
Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på → Innstillinger.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på → Skriv ut →
→ Alle skrivere og velger en skriver.
134
Enhets- og databehandling
Oppgradere enheten
Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.
Oppgradere trådløst
Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten
(firmware over-the-air).
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Om enheten →
Programvareoppdateringer → Oppdater nå.
Oppgradere med Samsung Kies
Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies
og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser
eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen
i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Se hjelpefilen for Samsung Kies for å få nærmere
informasjon om hvordan du oppgraderer.
• Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
• Ikke koble andre medieenheter til datamaskinen mens enheten oppgraderes. Dette
kan forstyrre oppdateringsprosessen.
135
Enhets- og databehandling
Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller
omvendt.
Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap
eller skade på enheten.
• Ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten,
på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra
datamaskinen.
• Det kan hende at enheter ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USBhub. Koble derfor enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.
Koble til som en medieenhet
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på Koblet til som en medieenhet → Medieenhet
(MTP).
Trykk på Kamera (PTP) hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP)
eller ikke har installert riktig driver.
3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
136
Enhets- og databehandling
Koble til med Samsung Kies
Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med
Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter,
dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan
sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.
Bruke en Google-konto
1 Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
2 Trykk på GENERELT → Sikkerhetskopier og nullstill, og merk av for Sikkerhetskopier data.
3 Trykk på Sikkerhetskopier konto, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.
For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren.
Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via
oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.
137
Enhets- og databehandling
Bruke en Samsung-konto
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Kontoer → Legg til konto
→ Samsung-konto og logger deretter på Samsung-kontoen din.
2 Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
3 Trykk på GENERELT → Nettsky → Sikkerhetskopier, merk av for elementene som skal
sikkerhetskopieres, og trykk deretter på SIKKERHETSKOPIER NÅ → SIKKERHETSKOPIER.
Hvis du vil gjenopprette data, åpner du appskjermbildet, trykker på Innstillinger →
GENERELT → Nettsky → Gjenopprett, velger elementene og trykker deretter på
GJENOPPRETT NÅ.
Tilbakestille dataene
Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene,
må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se Sikkerhetskopiere og
gjenopprette data hvis du vil ha mer informasjon.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → GENERELT → Sikkerhetskopier og nullstill →
Nullstill til fabrikkdata → TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Enheten startes automatisk på
nytt.
138
Innstillinger
Om Innstillinger
Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.
Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på
.
TILKOBLINGER
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Trykk på TILKOBLINGER → Wi-Fi, og deretter på Wi-Fi-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Du kan bruke alternativene under ved å trykke på .
• Avansert: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
• WPS-trykknapp: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
• WPS-nøkkeloppføring: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.
Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy
Trykk på → Avansert → Behold Wi-Fi på under hvilemodus.
Konfigurasjon av nettverksvarsel
Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om
tilgjengelighet.
Trykk på → Avansert og merk av for Nettverksvarsel for å aktivere denne funksjonen.
139
Innstillinger
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.
Trykk på TILKOBLINGER → Bluetooth på Innstilinger-skjermbildet, og deretter på Bluetoothbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .
• Tidsavbrudd for synlighet: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
• Mottatte filer: Vis filer mottatt via Bluetooth.
• Gi nytt navn til enhet: Endre enhetsnavnet.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.
Flymodus
Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på TILKOBLINGER → Flymodus på Innstillinger-skjermbildet.
Databruk
Hold styr på databruken din.
Trykk på TILKOBLINGER → Databruk på Innstillinger-skjermbildet.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .
• Mobile trådløssoner: Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i
bakgrunnen, bruker dem.
140
Innstillinger
Posisjon
Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
Trykk på TILKOBLINGER → Posisjon på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Posisjonbryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Modus: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
• Nylige forespørsler om posisjon: Vis hvilke apper som ber om informasjon om din
gjeldende posisjon, og batteribruken.
• Posisjonstjenester: Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.
• Mine steder: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker
GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.
Flere nettverk
Tilpass innstillinger for styring av nettverk.
Trykk på TILKOBLINGER → Flere nettverk på Innstillinger-skjermbildet.
VPN
Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
Ethernet
Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette
alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillinger.
141
Innstillinger
Enheter i nærheten
Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten.
Trykk på TILKOBLINGER → Enheter i nærheten på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på
Enheter i nærheten-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Enhetsnavn: Vis medieservernavnet for enheten.
• Innhold som skal deles: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
• Tillatte enheter: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
• Avviste enheter: Vis listen over hvilke enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
• Last ned til: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
• Motta filer fra andre enheter: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter
tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller
nettskytjenester.
Trykk på TILKOBLINGER → Utskrift på Innstillinger-skjermbildet.
Screen Mirroring
Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.
Trykk på TILKOBLINGER → Screen Mirroring på Innstillinger-skjermbildet.
142
Innstillinger
ENHET
Lyd og varsler
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på ENHET → Lyd og varsler på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
• Vibrasjonsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Varselsringetone: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende
e-poster.
Skjerm
Endre visningsinnstillingene.
Trykk på ENHET → Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Skrifttype:
– – Skrifttype: Endre skrifttypen for skjermteksten.
– – Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Lysstyrke: Still inn skjermens lysstyrke.
• Skjermrotasjon: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
– – Smart rotasjon: Angi at skjermbildet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
• Smart hvilemodus: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du
ser på skjermen.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Skjermmodus:
– – Tilpasset skjerm: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med
visningsinnstillingene.
– – AMOLED-kino: Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
– – AMOLED-bilde: Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
– – Grunnleggende: Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et
mørkt rom.
143
Innstillinger
• Lesemodus: Velg hvilke apper som skal bruke lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å
beskytte øynene dine når du leser om kvelden.
• Autojuster skjermtone: Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
• Dagdrøm: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en
skrivebordsdokk.
• Lysvarighet berøringstast: Angi hvor lenge bakgrunnslyset for nylige apper- og
tilbaketastene skal være på.
• Øk berøringsfølsomhet: Still inn enheten til å tillate bruk av berøringsskjermen med vanter
eller hansker på.
Det kan hende at enkelte kommandoer ikke blir gjenkjent når du berører enheten,
avhengig av materialet til vantene eller hanskene.
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.
Trykk på ENHET → Bakgrunnsbilde på Innstillinger-skjermbildet.
• Startskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet.
• Låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
• Startskjerm og låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet og
låseskjermen.
Låseskjerm
Endre innstillingene for låseskjermen.
Trykk på ENHET → Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Skjermlås: Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av
hvilken skjermlåsmetode som er valgt.
• Alternativer for klokkewidget: Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
– – Klokkestørrelse: Endre klokkestørrelsen.
– – Vis dato: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
144
Innstillinger
• Snarveier: Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Eierinformasjon: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
• Opplåsingseffekt: Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
• Hjelpetekst: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.
Flervindu
Still inn enheten til å bruke Flervindu.
Trykk på ENHET → Flervindu på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Flervindu-bryteren for
å aktivere denne funksjonen.
• Åpne i Flervindu-visning: Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner
filer fra Mine filer eller Video. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg
i e-poster.
Varselspanel
Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.
Trykk på ENHET → Varselspanel på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrkejustering: Angi at enheten skal vise lysstyrkejusteringsbryteren på varselspanelet.
• Anbefalte apper: Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper på varselspanelet
basert på handlingene dine, som for eksempel å koblet et hodesett til enheten.
• Angi hurtigvalgknapper: Endre rekkefølgen på hurtigvalgknappene som vises på
varselspanelet.
Verktøykasse
Still inn enheten til å bruke verktøykassen.
Trykk på ENHET → Verktøykasse på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Verktøykassebryteren for å aktivere denne funksjonen.
Vis applisten som skal vises i verktøykassen. Trykk på
145
for å redigere applisten.
Innstillinger
Bevegelser
Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer
bevegelsesgjenkjenning på enheten din.
Trykk på ENHET → Bevegelser på Innstillinger-skjermbildet.
• Dempe / sette på pause:
– – Legge håndflaten på skjermen: Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause
når du berører skjermen med håndflaten.
– – Smart pause: Angi at enheten skal sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra
skjermen.
• Dra håndflate over for å ta et bilde: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar
siden av håndflaten mot venstre eller høyre over skjermen.
Tilgjengelighet
Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se Om Tilgjengelighet for å få
mer informasjon.
Trykk på ENHET → Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
Brukere
Opprett og administrer brukerprofiler for tilpassede innstillinger. Se Flere brukere for å få mer
informasjon.
Trykk på ENHET → Brukere på Innstillinger-skjermbildet.
146
Innstillinger
Privatmodus
Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold, ved å aktivere
Privatmodus.
Trykk på ENHET → Privatmodus på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på Privatmodusbryteren for å aktivere denne funksjonen.
• Tilg.type for Privatmodus: Angi eller endre opplåsingsmetode for å aktivere Privatmodus.
Fingerskanner
Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din.
Trykk på ENHET → Fingerskanner på Innstillinger-skjermbildet.
• Fingeravtrykkbehandler: Registrer eller slett informasjon om fingeravtrykk.
• Endre reservepassord: Endre reservepassordet som skal brukes hvis enheten ikke
gjenkjenner fingeravtrykket.
• Skjermlås: Endre skjermlåsmetoden.
• Bekreft Samsung-kontoen: Angi at enheten skal verifisere Samsung-kontoen din med
fingeravtrykk.
• Betal med PayPal: Angi et enheten skal verifisere PayPal-kontoen din og godkjenne kjøp
med fingeravtrykkene dine.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
GENERELT
Kontoer
Legg til e-post- eller SNS-kontoer.
Trykk på GENERELT → Kontoer på Innstillinger-skjermbildet.
147
Innstillinger
Nettsky
Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller
Dropbox nettskylagring.
Trykk på GENERELT → Nettsky på Innstillinger-skjermbildet.
Sikkerhetskopier og nullstill
Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.
Trykk på GENERELT → Sikkerhetskopier og nullstill på Innstillinger-skjermbildet.
• Sikkerhetskopier data: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til
Google-serveren.
• Sikkerhetskopier konto: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
• Automatisk gjenoppretting: Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata
dersom apper reinstalleres på enheten.
• Nullstill til fabrikkdata: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.
Språk og inndata
Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte
språket.
Trykk på GENERELT → Språk og inndata på Innstillinger-skjermbildet.
Språk
Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
Standard
Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.
148
Innstillinger
Samsung-tastatur
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Velg inndataspråk: Velg språk for tekstinndata.
• Ordforslag: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og
vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
• Erstatt automatisk: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke
på mellomromstasten.
• Auto. stor forbokstav: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for
setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
• Automatisk mellomrom: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom
ord.
• Automatisk tegnsetting: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to
ganger på mellomromstasten.
• Tastaturstryking:
– – Ingen: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
– – Fortløpende inndata: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
– – Markørkontroll: Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å
rulle med tastaturet.
• Lyd: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
• Vibrasjon: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
• Forhåndsvis tegn: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.
149
Innstillinger
Google taleinntasting
• Velg inndataspråk: Velg språk for tekstinndata.
• Blokkér støtende ord: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
• Talegjenkjenning uten nettilkobling: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av
taleinndata.
Tekst-til-tale-alt.
• Foretrukket TTS-motor: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for
talesyntesemotorer ved å trykke på .
• Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
• Status for standardspråk: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
Markørhastighet
Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.
Dato og tid
Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og
dato.
Trykk på GENERELT → Dato og tid på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen
bli tilbakestilte.
• Still inn dato: Angi dagens dato manuelt.
• Angi klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
• Velg tidssone: Angi din hjemmetidssone.
• Bruk 24-timersformat: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
• Velg datoformat: Velg et datoformat.
150
Innstillinger
Tilbehør
Endre tilbehørsinnstillingene.
Trykk på GENERELT → Tilbehør på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydutgang: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen
enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
• Automatisk opplåsing: Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes.
Batteri
Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.
Trykk på GENERELT → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Vis batteriprosent: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
Strømsparing
Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se
Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
Trykk på GENERELT → Strømsparing på Innstillinger-skjermbildet.
• Strømsparing: Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.
– – Begrens ytelse: Angi at enheten skal begrense forskjellige alternativer, som for eksempel
å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
– – Gråskalamodus: Angi at enheten skal vise farger på skjermen som gråtoner.
• Ultra strømsparingsmodus: Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et
enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app.
Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke
brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
151
Innstillinger
Lagring
Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.
Trykk på GENERELT → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte
kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet.
Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
Sikkerhet
Endre innstillingene for å sikre enheten.
Trykk på GENERELT → Sikkerhet på Innstillinger-skjermbildet.
• Enhetsadministratorer: Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi
enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
• Ukjente kilder: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Krypter enhet: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må
deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.
Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å
kryptere dataene.
• Krypter eksternt SD-kort: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen
før du tilbakestiller enheten.
• Fjernkontroll: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med
fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne
funksjonen.
• Gå til nettsted: Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra Finn min mobil-nettstedet.
152
Innstillinger
• Gjør passord synlige: Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
• Sikkerhetspolicyoppd.: Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
• Send sikkerhetsrapporter: Angi at enheten skal sende de oppdaterte sikkerhetsrapportene
til Samsung automatisk.
• Lagringstype: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
• Klarert informasjon: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
• Installer fra enhetsminne: Installer krypterte sertifikater som er lagret på USBlagringsenheten.
• Fjern informasjon: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.
Om enheten
Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.
Trykk på GENERELT → Om enheten på Innstillinger-skjermbildet.
APPER
Appstyring
Vis og administrer appene på enheten.
Trykk på APPER → Appstyring på Innstillinger-skjermbildet.
Standardapper
Velg en standardinnstilling for å bruke apper.
Trykk på APPER → Standardapper på Innstillinger-skjermbildet.
153
Tilgjengelighet
Om Tilgjengelighet
Tilgjengelighetsmenyer er spesialfunksjoner for personer med visse typer nedsatt funksjonsevne,
som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel. Du kan bruke følgende funksjoner:
• TalkBack
• Endre skriftstørrelsen
• Forstørre skjermbildet
• Varselspåminnelser
• Reversere visningsfargene
• Fargejustering
• Slå av alle lyder
• Fotolysvarsel
• Justere lydbalansen
• Monolyd
• Tilpasse innstillinger for undertekster
• Assistentmenyer
• Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
• Modus for samhandlingskontroll
• Ettrykksmodus
• Administrere tilgjengelighetsinnstillinger
Hvis du vil bruke tilgjengelighetsmenyer, åpner du appskjermbildet og trykker på Innstillinger
→ ENHET → Tilgjengelighet.
154
Tilgjengelighet
Bruke Hjem-tasten til å åpne
tilgjengelighetsmenyer
Du kan få tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer ved å trykke raskt tre ganger på Hjemtasten.
• Tilgjengelighet
• TalkBack
• Negative farger
• Samhandlingskontroll
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet, og deretter
trykker du på Direkte tilgang-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg deretter en
tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
Hvis du velger mer enn én meny, viser enheten et sprettoppvindu som spør deg om hvilken
meny som skal brukes, hver gang som du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten. Hvis du vil
aktivere Samhandlingskontroll i tilgjengelighetsmenyene, må du aktivere denne funksjonen.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet og
samhandling, og deretter på Samhandlingskontroll-bryteren for å aktivere den.
Taletilbakemelding (TalkBack)
Aktivere eller deaktivere TalkBack
Når du aktiverer TalkBack, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner.
Denne funksjonen er nyttig hvis du har problemer med å se skjermen.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn →
TalkBack.
2 Trykk på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil deaktivere TalkBack, trykker du på bryteren øverst på skjermen og deretter raskt
to ganger hvor som helst på skjermen.
3 Trykk på OK.
Hvis du vil deaktivere TalkBack, trykker du på OK og deretter raskt to ganger hvor som helst
på skjermen.
155
Tilgjengelighet
Når du aktiverer TalkBack, gir enheten taletilbakemelding og leser høyt funksjonene som du
velger. Enheten gir også taletilbakemelding når skjermen slås av, når du har nye varsler og mer.
Når du aktiverer Berøringsutforskning mens du bruker TalkBack, leser enheten utvalgte
elementer høyt. Først leser enheten høyt elementer på skjermen når du trykker på dem. Deretter
utfører enheten funksjonen eller åpner appen hvis du trykker to ganger raskt et annet sted
på skjermen. Hvis Berøringsutforskning er deaktivert, kan du ikke utføre fingerbevegelser på
enheten.
Du aktiverer Berøringsutforskning ved å åpne appskjermbildet og trykke på Innstillinger →
ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack → INNSTILLINGER og deretter merke av for
Berøringsutforskning.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.
Styre skjermen med fingerbevegelser
Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å kontrollere skjermen mens du bruker TalkBack.
Hvis Berøringsutforskning er deaktivert, kan ikke enheten utføre enkelte av funksjonene som
krever fingerbevegelser.
Du aktiverer Berøringsutforskning ved å åpne appskjermbildet og trykke på Innstillinger →
ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack → INNSTILLINGER og deretter merke av for
Berøringsutforskning.
• Utforske skjermen: Plasser en finger på skjermen, og beveg fingeren for å utforske skjermen.
Trykk på og hold et element, så leser enheten elementet høyt. Når du slipper fingeren, velges
elementet under fingeren.
• Utheve elementer: Trykk på et element for å velge det. Du kan eventuelt trykke på og holde
et element når du utforsker skjermen, og deretter slippe fingeren.
• Åpne det valgte elementet: Når de valgte elementene leses høyt, og du hører elementet som
du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Deretter trykker du raskt to ganger hvor som
helst på skjermen.
• Velge forrige element: Bla raskt oppover eller til venstre på skjermen med én finger.
156
Tilgjengelighet
• Velge neste element: Bla raskt nedover eller til høyre på skjermen med én finger.
• Rulle i listene: Bla opp- eller nedover på skjermen med to fingre.
• Gå tilbake til forrige side: Bla til høyre på skjermen med to fingre.
• Gå til neste side: Bla til venstre på skjermen med to fingre.
• Låse opp skjermen: Bla i en hvilken som helst retning på skjermen i området for låseskjermen
med to fingre.
• Åpne varselspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med to fingre.
• Bruke hurtigvalgpanelet: Dra toppen av skjermen nedover med tre fingre.
Du kan konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for TalkBack under Administrer bevegelser. Se
Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for å få mer informasjon.
Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger
Når du bruker TalkBack, kan du utføre handlinger ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan
utføre handlinger som å gå tilbake til det forrige skjermbildet, åpne startskjermbildet og mer.
Konfigurer fingerbevegelser før du bruker dem.
Konfigurere innstillinger for loddrette bevegelser
Du kan bruke todelte loddrette bevegelser ved å dra fingeren opp- og nedover fra bunnen av
skjermen, eller motsatt.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack
→ INNSTILLINGER → Administrer bevegelser → Todelte vertikale bevegelser. Velg deretter
én av følgende funksjoner:
• Flytt til første og siste element på skjermen: Når du drar fingeren først opp- og deretter
nedover på skjermen, velges det første elementet øverst på skjermen. Når du drar fingeren
først ned- og deretter oppover på skjermen, velges det siste elementet nederst på skjermen.
• Bla gjennom lesedetaljnivåene: Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover
på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn
og standard. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, endres
leseenhetene i reversert rekkefølge.
157
Tilgjengelighet
Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser
Bruk denne funksjonen til å konfigurere åtte snarveisbevegelser. Du kan konfigurere
fingerbevegelser som blant annet å dra fingeren først oppover og deretter til høyre uten å slippe
den. Du kan endre snarveisbevegelser eller tilordne funksjoner til tomme snarveier.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack
→ INNSTILLINGER → Administrer bevegelser. Velg en bevegelse, og tilordne deretter en
funksjon til den.
Følgende funksjoner er tilgjengelig:
• Tilbakeknapp: Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
• Startside-knapp: Åpne startskjermbildet.
• Nylige apper-knappen: Åpne listen over nylig brukte apper.
• Åpne varsler: Åpne varselspanelet.
• Åpne den globale hurtigmenyen: Åpne den globale hurtigmenyen. Trykk på og hold
skjermen for å åpne den sirkelformede globale hurtigmenyen. Du kan bruke funksjoner, som
for eksempel Hurtignavigering, Les fra toppen, Stav siste ytring og Les fra neste element.
Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når
du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.
Trykk på Stopp tilbakemeldinger midlertidig øverst til venstre på skjermen for å stanse
taletilbakemelding midlertidig.
Trykk på TalkBack-innstillinger øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til TalkBackinnstillingene. Se Konfigurere innstillinger for TalkBack for å få mer informasjon.
• Åpne den lokale hurtigmenyen: Åpne den lokale hurtigmenyen. Du kan velge en enhet
for å lese tekst på skjermen. Når du bruker denne funksjonen mens du skriver inn tekst, er
hurtigmenyer, som for eksempel menyen for markørkontroll, tilgjengelige. Trykk på og hold
skjermen for å åpne den sirkelformede hurtigmenyen. Deretter kan du utforske menyer ved
å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper
du fingeren fra menyen for å velge den.
• Les fra toppen: Les elementer høyt fra første til siste element i rekkefølge.
• Les fra neste element: Les elementer høyt fra elementet ved siden av det valgte elementet i
rekkefølge.
158
Tilgjengelighet
Endre leseenheter
Når du bruker TalkBack, kan du lytte til teksten på skjermen. Du kan dra fingeren opp, ned, til
venstre eller til høyre for å velge ønsket tekst. Som standard leser enheten tekst høyt fra det
valgte området. Du kan også angi at enheten skal lese tekst basert på andre leseenheter, som for
eksempel linjer eller avsnitt.
Endre leseenheter ved å bruke den lokale hurtigmenyen
1 Velg litt tekst som skal leses.
2 Dra fingeren først oppover og deretter til høyre uten å slippe for å åpne den lokale
hurtigmenyen.
3 Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper
du fingeren når du hører Endre detaljnivå.
4 Trykk på og hold skjermen på nytt, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter
slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.
Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den lokale hurtigmenyen, kan du se Konfigurere
innstillinger for snarveisbevegelser.
Endre leseenheter ved å bruke de todelte loddrette bevegelsene
Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten.
Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og deretter standard. Når du drar fingeren
først ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenhetene i reversert rekkefølge.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack
→ INNSTILLINGER → Administrer bevegelser → Todelte vertikale bevegelser → Bla
gjennom lesedetaljnivåene.
Du kan lytte til teksten ved siden av den valgte teksten ved hjelp av den gjeldende leseenheten.
Hvis du vil lytte til den neste tekstdelen, drar du fingeren nedover eller mot høyre på skjermen.
Du kan også lytte til teksten før den valgte teksten ved å bruke den gjeldende leseenheten. Hvis
du vil lytte til den forrige tekstdelen, drar du fingeren oppover eller til venstre på skjermen.
159
Tilgjengelighet
Sette TalkBack på pause
Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og deretter til høyre på
skjermen uten å slippe den. Når du velger Stopp tilbakemeldinger midlertidig øverst til venstre
på skjermen, settes TalkBack på pause.
Når TalkBack er satt på pause, kan du gjenoppta denne funksjonen ved å slå på skjermen,
eller gjennom andre metoder. Hvis du vil endre metoden for å gjenoppta TalkBack, går du til
appskjermbildet og trykker på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack →
INNSTILLINGER → Aktivér TalkBack på nytt. Velg deretter et alternativ.
Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den globale hurtigmenyen, kan du se
Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser.
Bruke Hurtignavigering-funksjonen
Med Hurtignavigering-funksjonen kan du få tilgang til menyer ved å tegne en sirkel på skjermen
uten at du må bla opp eller ned for å velge et element.
Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og deretter til høyre på
skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med
fingeren for å utforske menyene. Slipp fingeren når du hører Hurtignavigering. Trykk på
skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Slipp
fingeren når du hører menyen som du ønsker.
Legge til og behandle bildeetiketter
Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges.
Du kan legge til etiketter for bilder ved å bruke den lokale hurtigmenyen.
Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og deretter til høyre på
skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med
fingeren for å vise menyene. Når du hører legge til etikett-menyen, slipper du fingeren for å legge
til etiketter.
Hvis du vil vise etikettene, åpner du appskjermbildet og trykker på Innstillinger → ENHET →
Tilgjengelighet → Syn → TalkBack → INNSTILLINGER → Administrer tilpassede etiketter.
160
Tilgjengelighet
Konfigurere innstillinger for TalkBack
Du kan konfigurere innstillinger for TalkBack etter behov.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn → TalkBack
→ INNSTILLINGER. Du kan også åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først
nedover og deretter til høyre på skjermen uten å slippe den. Deretter drar du fingeren mot øverst
til høyre på skjermen og slipper når du hører TalkBack-innstillinger.
• Talevolum: Juster volumnivået for taletilbakemelding.
Volumet på taletilbakemeldingene kan variere, avhengig av medievolumet. Du kan
justere medievolumet ved å trykke på volumtast venstre eller høyre når du lytter til
taletilbakemeldinger. Alternativt kan du gå til appskjermbildet og trykke på Innstillinger →
ENHET → Lyd og varsler og deretter dra glidebryteren for volumet for medieinnholdet til
venstre eller høyre.
• Bruk tonehøydeendringer: Angi at enheten skal lese tekst med et lavt toneleie når teksten
skrives inn med tastaturet.
• Tastatur-ekko: Angi at enheten skal lese høyt tekst eller symboler som er skrevet inn med et
tastatur. Du kan også angi hvilken tastaturtype som du vil bruke denne funksjonen på.
• Snakk når skjermen er av: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått
av.
• Rist for å starte kontinuerlig lesing: Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen
når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
• Vibrasjonstilbakemelding: Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
• Tilbakemelding med lyd: Angi at enheten skal avgi en lyd når du kontrollerer skjermen, som
for eksempel blar på skjermen, og mer.
161
Tilgjengelighet
• Fokus på lyd for taleutdata: Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser
et element høyt.
• Lydvolum: Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å kontrollere enheten.
Denne funksjonen er tilgjengelig når Tilbakemelding med lyd er valgt.
• Berøringsutforskning: Angi at enheten skal lese høyt elementene som du trykker på med
fingeren. Beveg fingeren på skjermen for å finne det elementet du ønsker. Når du hører
elementet som du ønsker, løfter du fingeren og trykker raskt to ganger på skjermen for å
åpne det. Du kan gå til ønsket side ved å bla til venstre eller høyre på skjermen med to fingre.
Hvis du vil lære om hvordan du kontrollerer skjermen ved hjelp av Berøringsutforskningfunksjonen, kan du se Styre skjermen med fingerbevegelser.
• Bla gjennom lister automatisk: Angi at enheten automatisk skal bla gjennom resten av
listen som ikke vises på skjermen, og lese elementene høyt.
• Ettrykksvalg: Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
• Start veiledningen for Utforsk ved å trykke: Vis opplæringen om hvordan du bruker
Berøringsutforskning-funksjonen.
• Administrer bevegelser: Tilordne handlinger som skal utføres med fingerbevegelser. Se
Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for å få mer informasjon.
• Administrer tilpassede etiketter: Vis etikettene som du har lagt til.
• Aktivér TalkBack på nytt: Velg en metode for å gjenoppta taletilbakemeldingen.
• Utviklerinnstillinger: Angi alternativer for apputvikling.
Bruke enheten med skjermen avslått
Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat. Skjermen
slår seg ikke på når du trykker på fysiske taster eller trykker på skjermen. Funksjoner som for
øyeblikket er aktivert, blir ikke slått av.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn og merker
deretter av for Mørk skjerm. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt
to ganger på strømtasten.
162
Tilgjengelighet
Bruke funksjonen for rask tasteangivelse
Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan
bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe fingeren og trykke raskt to ganger på
skjermen.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn og merker
deretter av for Rask tasteangivelse.
Lese passord høyt
Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert. Du
kan bruke denne funksjonen til å sørge for at du angir riktig passord.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn og merker
deretter av for Uttal passord.
Angi tekst-til-tale-funksjoner
Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for
eksempel språk, hastighet og mer.
På appskjermbildet kan du trykke på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn →
Tekst-til-tale-alt. og deretter bruke følgende funksjoner:
• Samsungs tekst-til-tale-motor: Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
• Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten som et eksempel. Hvis enheten ikke kan lese
eksempler høyt, trykker du på → Installer taledata for å laste ned og installere taledata
for tekst-til-tale-funksjonen.
• Status for standardspråk: Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-tiltale-funksjonen.
163
Tilgjengelighet
Skrive inn tekst med tastaturet
Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor
som helst på skjermen.
Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegntastene under fingeren. Når du
hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og
enheten leser teksten høyt.
Hvis Rask tasteangivelse ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og
trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen. Hvis du vil aktivere funksjonen
for rask tasteangivelse, åpner du appskjermbildet, trykker på Innstillinger → ENHET →
Tilgjengelighet → Syn og merker deretter av for Rask tasteangivelse.
Angi flere tegn
Trykk på og hold en tast på tastaturet. Hvis flere tegn er tilgjengelige via tasten, vises et
sprettoppvindu med tegnene over tastaturet. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på
skjermen til du hører det tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.
Endre inndataspråk
Hvis du vil legge til inndataspråk, åpner du appskjermbildet og trykker på Innstillinger →
GENERELT → Språk og inndata. Trykk deretter på Samsung-tastatur → Velg inndataspråk, og
velg språkene som du vil bruke.
Du kan endre inndataspråk ved å trykke på
.
Redigere tekst
Bruk den lokale hurtigmenyen til å flytte markøren eller kopiere og lime inn tekst.
Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og deretter til høyre på
skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med
fingeren for å vise menyen. Slipp fingeren når du hører Endre detaljnivå. Trykk på skjermen på
nytt, og tegn en sirkel rundt menyen for å vise menyene. Slipp fingeren når du hører leseenheten
som du ønsker.
Når du redigerer tekst, kan du angi leseenheten til ord eller tegn. I valgmodus velger enheten
tekst i henhold til leseenheten som du har valgt.
164
Tilgjengelighet
Dra fingeren opp, ned, til venstre eller høyre for å lytte til teksten. Når teksten som du vil redigere,
leses høyt, kan du bruke følgende handlinger:
• Slette tekst: Trykk på sletteknappen på tastaturet.
• Velge tekst med valgmodus: Aktiver valgmodus for å velge tekst og høre på den. Du
aktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge Markørkontroll →
Start valgmodusen. Bla til venstre eller høyre for å høre på teksten før eller ved siden av
teksten som for øyeblikket er valgt. Du deaktiverer valgmodusen ved å åpne den lokale
hurtigmenyen og velge Markørkontroll → Avslutt valgmodusen.
• Velge hele teksten: Åpne den lokale hurtigmenyen, og velg Markørkontroll → Markér alle.
All tekst i dokumentet velges.
• Kopiere eller beskjære tekst: Velg tekst ved hjelp av den lokale hurtigmenyen. Deretter åpner
du den lokale hurtigmenyen og velger Markørkontroll. Velg Kopiér for å kopiere den valgte
teksten, eller velg Klipp ut for å klippe ut den valgte teksten. Den valgte teksten blir kopiert
til utklippstavlen.
• Lime inn tekst: Plasser markøren der teksten skal settes inn, åpne den lokale hurtigmenyen,
og velg deretter Markørkontroll → Lim inn.
Angi tekst ved hjelp av tale
Du kan angi tekst ved hjelp av tale. Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og
deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
Når du trykker på og holder , viser enheten et sprettoppvindu med tastaturalternativene. Dra
fingeren på skjermen uten å slippe opp. Slipp fingeren når er valgt. Si deretter ordene som du
vil angi i tekstfeltet. Ordene som du sa, vises som tekst på skjermen, og enheten leser dem høyt.
Hvis du vil angi mer tekst, velger du mikrofonknappen og sier ordene.
Endre inndataspråk
Når du angir tekst med stemmen, velger du Norsk bokmål (Norge) og velger et språk for å endre
inndataspråket.
Hvis du vil legge til språk i listen, velger du Norsk bokmål (Norge) → Legg til flere språk, trykker
på Automatisk for å deaktivere denne funksjonen, og velger deretter språkene som du vil bruke.
165
Tilgjengelighet
Endre skriftstørrelsen
Bruk denne funksjonen til å endre skriftstørrelsen. Det er forskjellige skriftstørrelser på enheten
for å gjøre det mer praktisk for brukere med svekket syn. Enkelte apper støtter kanskje ikke
skriftstørrelsen Veldig stor.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn →
Skriftstørrelse.
Forstørre skjermbildet
Bruk denne funksjonen til å forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn →
Forstørrelsesbevegelser, og deretter trykker du på bryteren øverst på skjermen for å aktivere
denne funksjonen.
• Zoome ut og inn: Trykk tre ganger raskt på skjermen for å zoome inn på et bestemt område.
Trykk tre ganger raskt på skjermen igjen for å gå tilbake.
• Utforske skjermen ved rulling: Bruk to fingre til å bla rundt på det forstørrede skjermbildet.
• Justere zoomforhold: Trykk på det forstørrede skjermbildet med to fingre. Spre deretter de to
fingrene eller klyp dem sammen for å justere forholdet.
• Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
• Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen til enkelte apper, som for eksempel
Kalkulator, bli påvirket.
Stille inn varselspåminnelser
Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn →
Varselspåminnelse, og deretter trykker du på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne
funksjonen.
Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på Påminnelsesintervall.
166
Tilgjengelighet
Reversere visningsfargene
Bruk denne funksjonen til å bedre synligheten på skjermen og til å hjelpe brukere med å
gjenkjenne tekst på skjermen enklere. Når denne funksjonen er aktivert, viser enheten et
negativt bilde som reverserer fargene på skjermen. Ved reversering av fargene økes kontrasten
mellom svart og hvit.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn og merker
deretter av for Negative farger.
Fargejustering
Bruk denne funksjonen til å justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med
å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Syn.
2 Trykk på Fargejustering-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
3 Trykk på START.
4 Ordne fargeflisene etter hvor mye de ligner på hverandre, med start fra basisfargen.
5 Trykk på OK når du er ferdig med å justere fargene.
Hvis du kan skille mellom fargene, trenger du ikke justere mer.
6 Hvis det er vanskelig å skille mellom fargene, trykker du på Kamera eller Bilde.
7 Dra glidebryteren for fargejustering til venstre eller høyre, og trykk på OK.
Hvis du vil justere fargen på nytt, trykker du på → Juster farge på nytt.
167
Tilgjengelighet
Stille inn fotolysvarsel
Angi at fotolyset skal blinke ved nye e-postmeldinger eller varsler.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Hørsel og
merker deretter av for Lysblinkvarsel.
Slå av alle lyder
Angi at enheten skal slå av lyden for alle enhetslyder, for eksempel medielyder.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Hørsel og
merker deretter av for Slå av alle lyder.
Innstillinger for undertekster
Samsung-undertekster
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Hørsel →
Samsung-undertekster (CC), og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere
denne funksjonen.
Du kan bruke følgende alternativer:
• Tekstinnstilling: Endre plasseringen for undertekstingen.
• Skrifttype: Endre skrifttypen.
• Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Kant: Endre kanten for undertekstingen.
• Skrifttype: Endre tekstens farge og gjennomsiktighet.
• Bakgrunn: Endre fargen og gjennomsiktigheten for bakgrunnen i undertekstingsboksen.
• Tekstvindu: Endre fargen og gjennomsiktigheten for undertekstingsvinduet.
168
Tilgjengelighet
Google-undertekster
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Hørsel →
Google-undertekster (CC), og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere
denne funksjonen.
Du kan bruke følgende alternativer:
• Språk: Velg et visningsspråk for undertekstingen.
• Tekststørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Bildetekststil: Endre undertekststilen.
Justere lydbalansen
Angi at enheten skal justere lydbalansen ved bruk av et hodesett.
Koble et hodesett til enheten for å justere lydbalansen. På appskjermbildet trykker du på
Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Hørsel → Lydbalanse. Dra glidebryteren til
venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på OK.
Monolyd
Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett kobles til. Monolyd
ut kombinerer stereolyd i ett signal som spilles av gjennom alle hodesetthøyttalerne. Bruk dette
hvis du har en hørselshemming eller hvis det er mer praktisk med én ørepropp.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Hørsel og
merker deretter av for Monolyd.
169
Tilgjengelighet
Assistentmeny
Vise ikonet for assistentsnarvei
Angi at enheten skal vise ikonet for assistentsnarvei. Du kan bruke ikonet for å få tilgang til apper,
funksjoner og innstillinger ved å trykke på assistentmenyer på ikonet. Du kan styre enheten ved å
trykke på assistentmenyer på ikonet uten å utforske skjermen. Når denne funksjonen startes, blir
Ettrykksmodus aktivert.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet
og samhandling.
2 Trykk på Assistentmeny-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Ikonet for assistentsnarvei vises til høyre på skjermen.
3 Trykk på Assistentmeny → Dominerende hånd for å flytte ikonet for assistentsnarvei til en
passende plassering.
Få tilgang til assistentmenyer
Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra
alle skjermbilder.
Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på
ikonet. Trykk på opp- eller nedpilen for å gå til andre paneler, eller bla opp eller ned på skjermen
for å velge andre menyer.
170
Tilgjengelighet
Bruke markøren
Trykk på Markør på assistentmenyen. En markør og et berøringsområde der markøren kan styres,
vises på skjermen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra
fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge
elementer under markøren.
Du kan bruke følgende alternativer:
• /
: Velg et element, eller bla til venstre eller høyre på skjermen.
• /
: Bla opp eller ned på skjermen.
• : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
• : Lukk berøringsområdet.
Hvis du vil endre markørinnstillingene, åpner du appskjermbildet og trykker på Innstillinger →
ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet og samhandling. Trykk på Assistentmeny-bryteren
for å aktivere denne funksjonen, trykk på Assistentmeny, og bruk deretter alternativene under
Styreplate- og markørinnst.
Bruke utvidede assistentmenyer
Angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper. Når du for eksempel
starter Galleri, vises funksjoner for å søke og skrive på assistentmenyen.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet og
samhandling → Assistentmeny → Assistent pluss. Trykk på bryteren som befinner seg øverst
til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen, og velg deretter apper.
Redigere assistentmenyene
Du kan bruke denne funksjoner til å redigere menyer på ikonet for assistentsnarvei.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet
og samhandling. Trykk på Assistentmeny-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykk på
Assistentmeny, og trykk deretter på Rediger. Du kan legge til eller slette menyer ved å trykke på
eller .
171
Tilgjengelighet
Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og
holde
Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet og
samhandling → Trykk på og hold-forsinkelse og velger deretter et alternativ.
Samhandlingskontroll
Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens
du bruker apper. Bruk denne modusen når du ønsker å gi andre bare begrenset tilgang til, og
kontroll over, dine medier eller data.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Smidighet
og samhandling → Samhandlingskontroll.
2 Trykk på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.
3 Trykk på og hold inne Hjem-tasten og den venstre volumtasten samtidig mens du bruker en
app.
4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
5 Trykk på OK.
Enheten viser det begrensede området. Hvis du trykker på skjermen eller på taster, som for
eksempel Hjem-tasten, vil de ikke virke i dette området.
Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem-tasten
og den venstre volumtasten samtidig.
172
Tilgjengelighet
Bruke ettrykksmodus
Angi at enheten skal kontrollere varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den. Når en
lydalarm aktiveres, trykker du på knappen for å stoppe alarmen i stedet for å dra den.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet og merker deretter
av for Ettrykksmodus.
Administrere tilgjengelighetsinnstillinger
Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil
Du kan eksportere de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Adm.
tilgjengelighet → Importer/Eksporter og velger deretter et eksportalternativ. Filen med
tilgjengelighetsinnstillingene lagres på valgt lagringsplassering.
Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger
Du kan importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdatere de gjeldende
innstillingene.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Adm.
tilgjengelighet → Importer/Eksporter og velger deretter et importalternativ. Velg en fil som
skal importeres, og trykk på UTFØRT → OK. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold
til den importerte filen.
Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger
Del filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og
annet.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet → Adm.
tilgjengelighet → Del via. Velg deretter tilgjengelighetsfiler, og trykk på UTFØRT. Velg en
delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.
173
Tilgjengelighet
Vise tilgjengelighetstjenester
Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → ENHET → Tilgjengelighet, og deretter kan du
se listen over tilgjengelighetstjenester som er tilgjengelig under Tjenester.
Bruke andre nyttige funksjoner
• Bruke S Voice: Bruk S Voice til å utføre forskjellige funksjoner med talekommandoer. Start
S Voice, send e-poster. og vis oppgaver. Se S Voice for å få mer informasjon.
• Søke med stemmen: Bruk talekommandoer til å søke etter innhold på nettsider. Bruk denne
funksjonen når du er på farten og ikke kan bruke hendene til å angi tekst.
• Bruke varselspanelet: Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Du kan vise nye
e-poster, justere lysstyrken på skjermen og mer. Se Varsels- og hurtigvalgpanelet for å få mer
informasjon.
• Bruke kontrollbevegelser: Kontroller enheten med håndflatebevegelser eller gester. Se
Bevegelser for å få mer informasjon.
• Bruke fingerskanneren: Registrer fingeravtrykkene dine på enheten for å låse opp skjermen
eller verifisere passordet til Samsung-kontoen din. Se Fingerskanner for å få mer informasjon.
• Bruke snarveier til kontakter: Legg til snarveier for kontakter til det klassiske startskjermbildet
for å gjøre det enklere å sende e-poster. Se Legge til snarveier for kontakter på det klassiske
startskjermbildet for å få mer informasjon.
174
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som
fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter
deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren
din hvis du vil ha mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
• Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
• Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
• Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.
175
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller har uopprettelige feil
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne
batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis
enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og den
venstre volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet
trykker du på Innstillinger → GENERELT → Sikkerhetskopier og nullstill → Nullstill til
fabrikkdata → TILBAKESTILL ENHET → SLETT ALT. Før du utfører tilbakestillingen til
fabrikkinnstillinger, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på
enheten.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.
176
Tillegg
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.
En mobilnettilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten
er dårlig
• Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet
problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og
forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
• Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan
slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
• Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå
til et Samsung-servicesenter.
Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt
• Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill
eller Internett.
• Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.
177
Tillegg
Enheten er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan
enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller
ytelse.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen
er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av
filen.
• Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter dette formatet. Hvis du vil
kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
178
Tillegg
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
• Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal
Bluetooth-rekkevidde (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
• Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert
på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.
179
Tillegg
Data som er lagret på enheten, har gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for tap
av data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
180
Tillegg
Ta ut batteriet
• Hvis du skal ta ut batteriet, må du gå til et autorisert servicesenter med følgende
instruksjoner.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, forårsake personskade og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
1 Sett inn åpningsverktøyet for enhet i åpningen mellom enhetsskjermen og bakdekselet.
Bruk deretter verktøyet og begynn å presse skjermen fra bakdekselet.
2 Fortsett å presse skjermen og bakdekselet fra hverandre ved å sette inn verktøyet med små
mellomrom rundt hele enheten.
3 Når skjermen er løsnet, skiller du skjermen og bakdekselet fra hverandre.
Legg deretter bakdekselet til side og plasserer skjermen med forsiden ned på et flatt
underlag.
4 Løsne og ta ut skruene.
5 Koble fra batterikontakten.
6 Ta ut batteriet.
181
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Download PDF