Samsung | GT-N8020 | Samsung GT-N8020 Bruksanvisning

GT-N8020
Bruksanvisning
Använda handboken
Grattis till ditt köp av den här mobila enheten från Samsung.
Den här kraftfulla enheten som du bär med dig vart du går, gör
att du får tillgång till det bästa som finns på Internet och inom
mobil datateknik. Den är byggd på en lätt plattform med många
användningsområden och som passar en aktiv livsstil. Samsungs
mobila enhet bygger på operativsystemet Google Android med
vars hjälp du kan öppna tusentals användbara och underhållande
program som förbättrar din mobila webbupplevelse.
Tack vare en integrerad trådlös åtkomst och en känslig pekskärm
kan du läsa e-böcker och tidningar när du är på på väg någonstans;
hålla dig informerad om de senaste nyheterna, idrott och väder;
hantera multimediefiler och arbetsfiler; och surfa på nätet efter
kartor, företag och mycket annat.
Läs det här först
Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan
du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
●● Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens
standardinställningar.
●● Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan
skilja sig från den verkliga produkten.
●● Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller
från medföljande program från nätverksoperatörer eller
operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till
www.samsung.com för den senaste versionen av den här
handboken.
●●
Använda handboken
2
Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt
enheten, program eller operatör.
●● Utformningen och leveransen av den här användarhandboken
är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja
sig åt på grund av användarens operativsystem.
●● Program och funktioner kan variera enligt land, region eller
maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för
prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
●● Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller
inkompatibilitet som orsaktas av att användaren ändrar
registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda
till att enheten eller programmen inte fungerar på rätt sätt.
●● Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till
www.samsung.com.
●● Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat som
finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan
Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda
detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör
ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte
ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätten som utförs
av användaren.
●● Spara handboken för framtida användning.
●●
Använda handboken
3
Instruktionsikoner
Innan du börjar bör du bekanta dig med följande
instruktionsikoner:
Varning – situationer som kan leda till personskador för
dig eller någon annan.
Var försiktig – situationer som kan leda till skador på
enheten eller annan utrustning.
Obs – kommentarer, användningstips eller
tilläggsinformation.
►
Se – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12
(innebär ”se sidan 12”).
→
Följt av – anger i vilken ordning du ska välja alternativ
eller menyer för att genomföra en åtgärd, till exempel:
Öppna programlistan och välj Inställningar → Om
enheten (står för Inställningar, följt av Om enheten)
Upphovsrätt
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras,
översättas eller överföras i någon form eller på något sätt,
elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till
information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung
Electronics.
Använda handboken
4
Varumärken
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken
som tillhör Samsung Electronics.
Android logotypen, Google™, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Play™ Store, och Google Talk™ är varumärken
som tillhör Google, Inc.
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth
SIG, Inc. över hela världen.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™
och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi
Alliance.
DivX®, DivX Certified® och
tillhörnade logotyper är registrerade
varumärken som tillhör Rovi
Corporation och används inom
ramen för licens.
Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares
egendom.
Använda handboken
5
INFORMATION OM DIVX VIDEO
DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC,
ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX
Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På www.divx.com
kan du få mer information och hämta programverktyg för att
konvertera filer till DivX-videor.
INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna
spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få
din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens
inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur
du fullföljer din registrering.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till 720p HD,
inklusive premiuminnehåll.
Kan spela upp DivX®-video på upp till 1080p HD.
Använda handboken
6
Innehåll
Montering . .............................................................. 11
Packa upp ....................................................................................................... 11
Sätt i SIM- eller USIM-kortet . .................................................................. 11
Ladda batteriet . ........................................................................................... 12
Sätta i ett minneskort (tillval) ................................................................. 14
Komma igång .......................................................... 17
Sätta på och stänga av enheten ........................................................... 17
Enhetens delar . ............................................................................................ 18
Använd S Pen och pekskärmen ............................................................ 23
Lär känna hemskärmen . .......................................................................... 25
Öppna program ........................................................................................... 31
Anpassa enheten ........................................................................................ 32
Skriva text ....................................................................................................... 38
Använda särskilda funktioner ............................... 40
Lär dig att använda standardfunktionerna för S Pen.....................40
Lär dig att använda avancerade funktioner för S Pen...................41
Byta ut spetsen på S Pen............................................................................42
Lära in rörelser................................................................................................43
Använda handskriftsläge...........................................................................45
Använda S Note.............................................................................................49
Använda blocket för snabbanteckningar...........................................58
Använda S Planner........................................................................................59
Lär dig snabbkommandofunktionen...................................................62
Luftvy för S Pen...............................................................................................63
Skärmbildområde.........................................................................................63
Innehåll
7
Internet .................................................................... 64
Internet ............................................................................................................ 64
Game Hub ...................................................................................................... 68
Play Böcker ..................................................................................................... 68
Play Butik ........................................................................................................ 69
YouTube .......................................................................................................... 70
Video Hub . ..................................................................................................... 70
Maps ................................................................................................................. 71
Latitude ........................................................................................................... 72
Lokalt ................................................................................................................ 73
Navigation ...................................................................................................... 73
Samsung Apps ............................................................................................. 74
S Suggest ........................................................................................................ 75
Google ............................................................................................................. 75
Kommunikation ...................................................... 76
Samtal .............................................................................................................. 76
Meddelandehantering ............................................................................. 87
Google Mail ................................................................................................... 89
E-post ............................................................................................................... 92
Talk . ................................................................................................................... 95
ChatON ............................................................................................................ 96
Messenger . .................................................................................................... 96
Google+ .......................................................................................................... 96
Underhållning ......................................................... 97
Musikspelare ................................................................................................. 97
Music Hub ...................................................................................................... 99
Kamera . ........................................................................................................ 100
Videospelare . ............................................................................................. 108
Galleri ............................................................................................................ 112
Innehåll
8
Paper Artist ................................................................................................. 115
Videoredigerare ........................................................................................ 116
Personlig information .......................................... 120
Kontakter ..................................................................................................... 120
Anslutning ............................................................. 124
Datoranslutningar ................................................................................... 124
Wi-Fi ............................................................................................................... 126
Wi-Fi Direct . ................................................................................................ 129
AllShare Cast .............................................................................................. 130
AllShare Play ............................................................................................... 131
Gruppdelning ............................................................................................ 134
Bluetooth ..................................................................................................... 135
Delning av mobilnätverk ...................................................................... 137
GPS ................................................................................................................. 139
Tv-anslutningar ......................................................................................... 140
VPN ................................................................................................................. 142
Verktyg .................................................................. 144
Larm ............................................................................................................... 144
Kalkylator ..................................................................................................... 145
Nedladdningar .......................................................................................... 145
Dropbox ....................................................................................................... 146
Mina filer ...................................................................................................... 147
Polaris Office . ............................................................................................. 149
PS Touch ....................................................................................................... 150
Röstsökning . .............................................................................................. 151
S Voice ........................................................................................................... 151
Världsklocka ............................................................................................... 152
Innehåll
9
Inställningar .......................................................... 153
Öppna menyn Inställningar ................................................................ 153
Wi-Fi ............................................................................................................... 153
Bluetooth ..................................................................................................... 153
Dataanvändning . ..................................................................................... 153
Fler inställningar ....................................................................................... 154
Blockeringsläge . ....................................................................................... 156
Ljud . ............................................................................................................... 156
Display .......................................................................................................... 157
Lagring . ........................................................................................................ 157
Energisparläge .......................................................................................... 158
Batteri ............................................................................................................ 158
Programhanterare ................................................................................... 158
Platstjänster ................................................................................................ 158
Låsskärm ...................................................................................................... 159
Säkerhet ....................................................................................................... 160
Språk och inmatning .............................................................................. 161
Moln ............................................................................................................... 163
Säkerhetskopiera och återställ ........................................................... 164
Lägg till konto . .......................................................................................... 164
Rörelse .......................................................................................................... 164
S Pen .............................................................................................................. 165
Tillbehör ....................................................................................................... 165
Datum och tid . .......................................................................................... 166
Tillgänglighet ............................................................................................. 166
Utvecklaralternativ .................................................................................. 167
Om enheten ............................................................................................... 169
Felsökning ............................................................. 170
Index ...................................................................... 175
Innehåll
10
Montering
Packa upp
Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:
Mobil enhet.
●● Snabbstartsguide.
Använd endast program som är godkända av Samsung.
Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller
funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.
●●
Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga
tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika
telefonoperatörer.
●● Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala
Samsung-återförsäljare.
●● De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
●● Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer
är kompatibla med enheten.
●●
Sätt i SIM- eller USIM-kortet
Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort
(Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel
en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan
du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).
Montering
11
Sätt i SIM- eller USIM-kortet så här:
1 Öppna locket över SIM-kortsfacket.
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna
vända neråt.
Du kan endast använda microSIM-kort.
Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort.
Om minneskortet fastnar i SIM-kortsfacket måste du ta
med enheten till ett Samsung-servicecenter för att avlägsna
minneskortet.
3 Stäng locket över SIM-kortsfacket.
Ladda batteriet
Enheten har ett inbyggt batteri. Innan du använder enheten för
första gången eller när batteriet inte har använts på en längre tid,
måste du ladda batteriet.
Använd endast laddare som är godkända av Samsung.
Om du använder icke-godkända laddare kan batterierna
explodera eller enheten skadas.
Montering
12
Ladda endast batteriet med en laddare. Du kan inte ladda
batteriet med USB-kabeln.
●● När batteriet är svagt larmar enheten med en
varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas.
Dessutom är batteriikonen tom. Om batteriet blir alltför
svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda
batteriet innan du kan använda enheten igen.
●● Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten,
inte ens med USB-strömadaptern ansluten. Låt ett helt
urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker
sätta på enheten.
●●
1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i USBkabelns kontakt i multifunktionsuttaget.
Formen på USB-strömadaptern kan variera bereonde på
region.
Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan allvarliga skador
uppstå på enheten eller USB-strömadaptern. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
Montering
13
2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.
Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan
det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
●● När enheten laddas kanske inte pekskärmen fungerar på
grund av instabil strömförsörjning. Om det händer ska du
koppla bort USB-strömadaptern från vägguttaget eller
koppla bort USB-kabeln från enheten.
●● Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och
bör inte påverkar enhetens livslängd eller prestanda.
●● Om enheten inte laddas på rätt sätt, ta med enheten och
laddaren till ett Samsung servicecenter.
●●
3 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USB-
strömadaptern och USB-kabeln från enheten och sedan från
eluttaget.
Koppla bort USB-strömadaptern för att spara energi när
den inte används. Du måste koppla ur USB-strömadaptern
från vägguttaget för att stänga av den när den inte används
eftersom den inte har någon strömbrytare. Enheten ska vara
nära eluttaget under laddningen.
Sätta i ett minneskort (tillval)
Enheten accepterar minneskort med en högsta kapacitet på 64 GB.
Beroende på tillverkare och typ av minneskort är eventuellt en del
minneskort inte kompatibla med enheten.
Montering
14
Samsung använder godkända branschstandarder
för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte
helt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller
informationen på kortet skadas.
Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort.
Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan
filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
●● Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas
kortets livslängd.
●● När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen
på minneskortet i mappen extSdCard under internminnet.
●●
1 Öppna locket till minneskortsfacket.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända
nedåt.
3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4 Stäng locket över minneskortet.
Montering
15
››Ta bort minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan
tas ut på ett säkert sätt.
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Lagring →
Avinstallera SD-kort → OK.
2 Öppna locket till minneskortet.
3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
4 Ta ut minneskortet.
5 Stäng locket över minneskortet.
Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller
använder information eftersom det kan innebära att
minneskortet, enheten eller data skadas.
››Formatera minneskortet
Om du formaterar minneskortet med en dator kan detta
orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera
minneskortet i enheten.
Öppna programlistan och välj Inställningar → Lagring →
Formatera SD-kort → Formatera SD-kort → Radera alla.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan
du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar
inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
Montering
16
Komma igång
Sätta på och stänga av enheten
Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du
sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att
följa anvisningarna på skärmen.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och
välja Stäng av → OK.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig
personal när du befinner dig inom områden där trådlösa
enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
●● Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda
enhetens icke nätverksbundna tjänster.
●●
››Växla till flygläge
I flygläge kan du inaktivera alla trådlösa anslutningar och använda
tjänster utanför nätverket i områden där trådlösa enheter är
förbjudna, till exempel i flygplan och på sjukhus.
Du kan aktivera eller inaktivera flygläge genom att gå till
Inställningar → Fler inställningar och markera kryssrutan vid
Flygläge.
Komma igång
17
Enhetens delar
››Enhetens utseende
6
1
2
3
3
7
4
8
9
5
14
10
11
15
12
13
Komma igång
18
Nummer
Funktion
1
Ström-/Omstarts-/Låsknapp
2
Volymknapp
3
Högtalare
4
Minneskortsfack
5
Multifunktionsuttag
6
SIM-kortsfack
7
Främre kameralins
8
Sensor för omgivande ljus
9
Mikrofon
10
Uttag för headset1
11
Inbyggd antenn
12
Bakre kameralins
13
Skåra för S Pen
14
IR-LED
15
Fotolampa
1. Om ett headset ansluts på fel sätt till enheten kan det skada
headsetuttaget eller headsetet.
Komma igång
19
››Knappar
Knapp
Funktion
Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt);
Ström/
Öppna enhetsalternativ (tryck och håll
Omstart2/ nedtryckt); Lås pekskärmen; Starta om
Lås
enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10
sekunder).
Volym
Ställ in enhetens volym.
››Indikatorikoner
De ikoner som visas längst ned på skärmen kan variera
mellan olika regioner och operatörer.
Ikon
Definition
Ingen signal
Signalstyrka
GPRS-nätet anslutet
EDGE-nätet anslutet
UMTS-nätet anslutet
HSDPA-nätet anslutet
LTE-nätverk anslutet
2. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser,
kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.
Komma igång
20
Ikon
Definition
Öppna åtkomstpunkter för Wi-Fi är tillgängliga
Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
Bluetooth aktiverat
GPS aktiverat
Samtal pågår*
Samtal har parkerats*
Missat samtal*
Överför data
Hämtar data
Vidarekoppling aktiverad*
Ansluten till dator
USB-internetdelning aktiverad
Internetdelning via Wi-Fi är aktiverat
Nytt text- eller multimediemeddelande
Nytt e-postmeddelande
Nytt Google Mail
Nytt röstmeddelande*
* Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din operatör. För
mer information kontakta din tjänsteleverantör.
Komma igång
21
Ikon
Definition
Larm aktiverat
Händelsemeddelanden
Roaming (utanför det vanliga nätets
täckningsområde)
Smart viloläge är aktiverat
Flygläge aktiverat
Uppspelning av musik pågår
Ett fel inträffade eller en åtgärd krävs
S Pen borttagen
Batteriets laddningsnivå3
10:00 AM
Aktuell tid
3. Om du använder en laddare som inte är godkänd av Samsung så visas
inte den här indikatorn.
Komma igång
22
Använd S Pen och pekskärmen
Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra
funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.
Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna och
använd inte vassa verktyg på pekskärmen. Om du gör
det kan detta skada pekskärmen eller göra att den inte
fungerar.
●● Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra
elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan
göra att pekskärmen inte fungerar.
●● Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten.
Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om
den utsätts för vatten.
●● Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre
tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av
pekskärmen när du inte använder enheten.
●● Böj inte S Pen.
●● Använd inte S Pen nära en plats med magnetisk störning.
Det kan göra att S Pen inte fungerar eller att den fryser.
●●
För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du
ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder
enheten.
●● Du kan köpa en ny S Pen hos din lokala Samsungåterförsäljare.
●● Om S Pen inte fungerar kan du byta ut pennspetsen eller
ta med pennan till ett av Samsungs servicecenter.
●● För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot
pekskärmen och inte vinkla den för mycket.
●●
Komma igång
23
Använd pekskärmen på följande sätt:
●● Trycka: Vidrör den med fingret en gång eller med medföljande
S Pen för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett
program.
●● Hålla nedtryckt: Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för
att öppna en lista med alternativ.
●● Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller
höger för att flytta objekt på listor.
●● Dra och släpp: Tryck med fingret på och håll det nedtryckt på ett
objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
●● Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma
in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
››Rotera pekskärmen
Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess
orientering. Om du vrider på enheten, vrids gränssnittet
automatiskt enligt orienteringen.
För att ställa in gränssnittet på att behålla riktningen ska du välja
höger sida av systemfältet och sedan välja Skärmrotation på
meddelandepanelen.
››Låsa eller låsa upp pekskärmen
Om du inte använder enheten under en viss tid, stänger enheten
av pekskärmen och låser automatiskt pekskärmen för att förhindra
att enheten gör något oönskat. Tryck på strömknappen för att låsa
pekskärmen manuellt.
För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på
strömknappen eller var som helst på skärmen och sedan snärtar
du till med fingret i valfri riktning.
Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att
andra använder eller kommer åt dina personliga data och
uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 34
Komma igång
24
Lär känna hemskärmen
När enheten är i viloläge visas hemskärmen. På hemskärmen
visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och
andra alternativ. Bläddra åt vänster eller höger till en panel på
hemskärmen.
1
2
3
4
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Markera en punkt högst upp på skärmen för att gå
direkt till motsvarande skärm.
2
Sök efter program och filer på enheten och
specifika data på webben med widgeten Google
Search.
3
Öppna programlistan.
4
Systemfältet (se följande avsnitt.)
Komma igång
25
Systemfält
Med systemfältet kan du snabbt navigera mellan skärmar, öppna
program, visa systeminformation med mera.
Nummer
Funktion
1
Uppdatera den aktuella skärmen; Ta en bild av den
aktuella skärmen och öppna ritunderlägget (tryck
och håll nedtryckt). Detta kan ändras till en annan
funktion. ► sid 157
2
Gå tillbaka till föregående skärm.
3
Gå tillbaka till hemskärmen; Aktivera widgeten
Google Search eller Google Nu (tryck och håll
nedtryckt).
4
Öppna listan över nyligen använda program.
5
Visa indikatorikoner och enhetens aktuella status.
Öppna meddelandepanelen.
6
Öppna panelen för Flera fönster.
››Lägg till en programgenväg på hemskärmen
1 Öppna programlistan och tryck på en programikon och håll
den nedtryckt.
2 Flytta ikonen till en önskad plats eller flytta den till en annan
panel på hemskärmen.
Komma igång
26
››Lägg till en widget på hemskärmen
Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska
funktioner och praktisk information på hemskärmen.
Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder
en webbaserad widget kan det medföra tilläggskostnader.
●● Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i
den aktuella regionen eller hos din operatör.
●●
1 Öppna programlistan och välj Widgetar för att öppna
widgetpanelen.
2 Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen.
3 Tryck på en widget och håll den nedtryckt för att lägga till den
på hemskärmen.
››Flytta ett objekt på hemskärmen
1 Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills hemskärmens
rutnät visas.
2 Dra objektet till önskad plats.
››Ta bort ett objekt på hemskärmen
1 Håll objektet som du vill ta bort nedtryckt.
Papperskorgen visas längst upp på hemskärmen.
2 Dra objektet till papperskorgen.
3 Släpp objektet när papperskorgen blir röd.
Komma igång
27
››Lägg till en panel på eller ta bort en panel från
hemskärmen
Du kan lägga till paneler på eller ta bort paneler från hemskärmen
för att sortera widgetar.
1 På hemskärmen kan du lägga två fingrar på skärmen och
klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
2 Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna:
Välj för att lägga till en ny panel.
Om du vill ta bort en panel håller du panelens miniatyrbild
nedtryckt och drar den till papperskorgen.
●● Om du vill ange en panel för standardhemskärmen väljer du
.
●● Om du vill ändra ordningen på panelerna håller du panelens
miniatyrbild nedtryckt och drar den till en ny plats.
●●
●●
3 Välj
för att gå tillbaka till föregående skärm.
››Starta Flera fönster
Program som startas från panelen för Flera fönster visas i små
fönster som kan flyttas och göras mindre eller större.
1 Välj i systemfältet för att öppna panelen för Flera fönster.
2 Välj ett program som ska öppnas.
Om du vill flytta programmet till en annan plats, trycker du på
programmets titel och håller den nedtryckt och drar det till en
annan plats.
●● Maximera fönstret för att anpassa skärmen genom att välja
.
●● Om du vill att programmet alltid ska placeras överst väljer du
.
●● För att stänga programmet väljer du
eller
.
●●
Komma igång
28
Om du vill visa två olika program för Flera fönster sida
vid sida i helskärmsläge väljer du Dubbelvy. Du kan byta
plats på de två programmen genom att trycka på det
ena programmets namnlist och dra det över det andra
programmet.
●● Om du vill organisera Program för Flera fönster i
överlappande fönster väljer du Överlappande visning.
●●
Konfigurera Program för Flera fönster
1 Välj i systemfältet för att öppna panelen för Flera fönster.
2 Välj Redigera.
I den övre panelen visas en lista med de program som kan
startas som program för Flera fönster. I den nedre panelen visas
en lista med de program som har lagts till i panelen för Flera
fönster.
●● Lägg till program i panelen för Flera fönster genom att välja
dem i den övre panelen.
●● Ta bort program från panelen för Flera fönster genom att
välja dem i den nedre panelen.
3 När du är klar väljer du Klar.
Komma igång
29
››Använda meddelandepanelen
Markera högra sidan av systemfältet från hemskärmen eller
medan ett program används och välj sedan ett alternativ på
meddelandepanelen.
Du kan visa enhetens nuvarande status och använda följande
alternativ:
●● Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
●● GPS: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
●● Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan ställa in enheten
så att den vibrerar eller är tyst i tyst läge.
●● Skärmrotation: Aktivera eller inaktivera auto-rotering.
●● Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
●● Mobildata: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
●● Blocker.-läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge.
I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden.
●● Energisparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläget.
●● AllShare Cast: Aktivera eller inaktivera funktionen AllShare Cast.
●● Synka: Inaktivera automatisk synkronisering av program.
Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i det
aktuella landet eller hos din operatör.
Komma igång
30
Öppna program
1 Välj från hemskärmen för att öppna programlistan.
2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en av punkterna högst upp på skärmen för
att gå direkt till motsvarande skärm.
3 Välj ett program.
Om du vill visa widgetpanelen väljer du Widgetar.
4 Välj
för att gå tillbaka till föregående skärm; Välj
gå tillbaka till hemskärmen.
för att
››Öppna program som använts nyligen
1 Välj för att visa program som du har använt nyligen.
2 Välj ett program.
››Använda uppgiftshanteraren
Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program
samtidigt. Att göra detta kan emellertid leda till att enheten hänger
sig, att minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen
ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda
uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.
1 Välj → Uppg.hanteraren → Aktiva program.
2 Stäng ett program genom att välja Avsl.
Stäng alla program genom att välja Avsluta alla.
Komma igång
31
Anpassa enheten
Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter dina egna
önskemål.
››Ändra språk på skärmen
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Språk och
inmatning → Språk.
2 Tryck på det språk du vill ha.
››Ställ in tid och datum
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Datum och tid.
2 Välj tidszon, ange tid och datum och ändra andra alternativ.
››Slå på eller av knappljud
Öppna programlistan och välj Inställningar → Ljud → Tryckljud.
››Ställ in enhetens volym
1 Tryck volymknappen upp eller ned.
2 Välj och dra skjutreglagen för att reglera volymnivån för
varje ljud.
››Byta till Tyst läge
Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av
följande:
●● Öppna meddelandepanelen till höger om systemfältet och välj
Ljud.
●● Tryck på strömknappen och håll den nedtryckt och välj
.
●● Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats och tryck
nedtyckt.
på och håll
Komma igång
32
››Välja bakgrundsbild för hemskärmen
1 Tryck och håll netryckt någonstans på hemskärmen.
2 Välj Ange bakgrund → Hemskärm.
Bakgrunder: Bakgrundsbilder som medföljer enheten.
●● Galleri: Foton som du tagit eller bilder som hämtats från
Internet.
●● Livebakgrunder: Animerade bilder som medföljer enheten.
●●
3 Välj ett objekt.
4 Välj Ange bakgrund.
Om du valde ett objekt från Galleri kan du flytta eller ändra
storleken på den blå ramen genom att dra den och sedan välja
Klar.
Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder
eller standardbakgrunder som finns på enheten.
››Justera skärmens ljusstyrka
Din enhet har en ljussensor som kan känna av den omgivande
ljusnivån och justera skärmens ljusstyrka automatiskt. Du kan
också ställa in skärmens ljusstyrka manuellt.
Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar
batteriet.
Ställ in din enhet för att justera ljustyrka automatiskt
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Display →
Ljusstyrka.
2 Markera kryssrutan vid Automatisk ljusstyrka.
3 Välj OK.
Enheten ökar ljusstyrkan i ljusa omgivningar och minskar
ljusstyrkan i dunkla omgivningar automatiskt.
Komma igång
33
Justera ljusstyrkan manuellt
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Display →
Ljusstyrka.
2 Avmarkera kryssrutan vid Automatisk ljusstyrka.
3 Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
4 Välj OK.
››Ange ett skärmlås
Du kan låsa enheten genom att aktivera skärmens låsfunktion.
När du ställt in ett skärmlås, kräver enheten en
upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp
pekskärmen.
●● Om du glömmer PIN-koden eller lösenordet ska du ta med
enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa det.
●● Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder
eller privat information eller andra skador som orsakats av
olagliga program.
●●
Ställa in upplåsning med ansikte
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Låsskärm →
Skärmlåsning → Lås upp med ansikte.
2 Läs varningsmeddelandet och välj sedan Nästa.
3 Välj Konfigurera → Fortsätt.
4 Justera enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
5 När en bild av ditt ansikte har tagits väljer du Fortsätt.
6 Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller
mönstret för att låsa upp.
Komma igång
34
Ställa in upplåsning med ansikte och röst
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Låsskärm →
Skärmlåsning → Ansikte och röst.
Välj Nästa → Konfigurera → Fortsätt.
2
3 Justera enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
4 När ditt ansikte har passats in väljer du Fortsätt.
5 Välj .
6 Säg ett ord eller en fras 4 gånger för att använda ordet eller
frasen som upplåsningskommando.
7 Välj Done.
Om du vill ha högre säkerhet väljer du Adapt Voice.
8 Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller
mönstret för att låsa upp.
Ställ in ett upplåsningsmönster
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Låsskärm →
Skärmlåsning → Mönster.
2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj
Nästa.
3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra
punkter och välj Fortsätt.
4 Rita mönstret igen för att bekräfta och välj Bekräfta.
5 Slutför inställningen av säkerhets-PIN.
Om du glömmer ditt upplåsningsmönster kan du inaktivera
skärmlåsfunktionen med en säkerhets-PIN.
Komma igång
35
Ställa in en upplåsnings-PIN
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Låsskärm →
Skärmlåsning → PIN.
2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj Fortsätt.
3 Ange PIN-koden igen och välj OK.
Ställ in ett upplåsningslösenord
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Låsskärm →
Skärmlåsning → Lösenord.
2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj Fortsätt.
3 Ange lösenordet igen och välj OK.
››Låsa SIM- eller USIM-kortet
Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som
medföljer SIM- eller USIM-kortet.
1 I menyläge: välj Inställningar → Säkerhet → Ställ in SIMkortslås → Lås SIM-kort.
2 Ange PIN-koden och välj OK.
När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång
du slår på enheten.
Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras
SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod
(upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIMeller USIM-kortet.
●● Om ditt SIM- eller USIM-kort blockeras för att du angett fel
PUK-kod kontaktar du operatören.
●●
Komma igång
36
››Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet
Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas
kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen
Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.
Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung account
för att kunna fjärrkontrollera enheten via webben.
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Säkerhet →
Varning för SIM-kortsänd.
2 Välj Logga in.
Om du vill skapa ett konto väljer du Skapa nytt konto.
Läs igenom villkoren, markera kryssrutan vid Jag godkänner
villkoren ovan och välj Godkänn.
3 Ange e-postadressen och lösenordet för ditt Samsung account
och välj Inlogg.
4 Dra skjutreglaget åt höger vid Spara.
5 Välj Varningsmeddelande.
6 Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna och välj
OK.
7 Lägg till mottagare:
Välj Skapa och ange telefonnummer manuellt, inklusive
landskod och +-tecknet.
●● Välj telefonnummer från kontaktlistan genom att välja
Kontakter.
●●
8
Välj Klar.
Komma igång
37
Skriva text
Du kan ange text genom att välja tecken på det virtuella
tangentbordet, skriva in handskrift på skärmen eller tala in orden
direkt i mikrofonen.
Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra
skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.
››Ändra tangentbordstyp
Du kan ändra tangentbordstypen. Välj
i systemfältet och välj
tangentbordstyp.
och ett
Du kan även ange text med röststyrning. Välj
alternativ för röstinmatning, beroende på det språk du vill
använda.
››Ange text med Samsung-knappsatsen
Ange text genom att välja alfanumeriska knappar med hjälp av
följande knappar:
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Ändra skiftläge.
2
Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
Komma igång
38
Nummer
Funktion
3
Gå till knappinställningarna. Tryck på och håll
nedtryckt för att växla till handskriftsläge, ange text
med rösten.
4
Radera inmatningen.
5
Börja på ny rad.
6
Bifoga ett objekt.
7
Infoga ett blanksteg.
När läget XT9 (föreslagen text) är aktiverat kan du använda
kontinuerlig inmatning, vilket gör att du kan mata in text
genom att svepa på knappsatsen. ► sid. 162
››Kopiera och klistra in text
När du skriver text kan du återanvända texten i andra program
med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.
1 Tryck på ett ord och håll det nedtryckt.
2 Dra eller för att välja önskad text.
3 Välj Kopiera för att kopiera och Klipp ut för att klippa ut texten
till urklipp.
4 Håll textinmatningsfältet i att annat program nedtryckt.
5 Välj → Klistra in för att infoga texten från urklipp i textfältet.
Komma igång
39
Använda särskilda
funktioner
Enheten kan användas som en avancerad anteckningsbok, tack
vare alla funktioner som hjälper dig att mata in text, rita teckningar
och använda rörelsekontroller och röstkommandon.
Lär dig att använda standardfunktionerna för
S Pen
Din enhet är försedd med en särskild S Pen. Med S Pen kan du göra
följande:
Trycka: Tryck på ett objekt eller område på skärmen för att välja
ett objekt, öppna en meny eller starta ett program.
●● Hålla nedtryckt: Tryck och håll S Pen nedtryckt på ett objekt i mer
än två sekunder.
●● Dubbeltryck: Tryck snabbt två gånger på ett objekt eller område
på skärmen.
●● Snärta: Tryck på ett område på skärmen och dra sedan sakta S Pen
uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta genom listor eller
skärmar.
●● Rita: Rita ett streck eller en figur på ritunderlägget.
●● Skriva: Skriv text på handskriftspanelen.
●●
Använda särskilda funktioner
40
Lär dig att använda avancerade funktioner
för S Pen
Med S Pen kan du även utföra följande avancerade åtgärder:
Åter
Tryck ned knappen på S Pen medan du ritar
för att gå tillbaka till föregående skärm.
Meny
Tryck på knappen på S Pen och rita
för att öppna en lista över tillgängliga
alternativ på den aktuella skärmen.
Skärmdumpslagring
Tryck på knappen på S Pen och tryck på
skärmen för att ta en skärmbild.
När du har tagit en skärmbild kan du rita
på den, skriva på den eller beskära den.
Den redigerade bilden sparas i Mina filer
→ sdcard0 → Pictures → Screenshots.
Snabbanteckning
Samtidigt som du trycker på knappen på
S Pen dubbeltrycker du på skärmen för att
starta funktionen Quick note.
Använda särskilda funktioner
41
Markera text
Samsung UserManual
Tryck på knappen på S Pen och dra S Pen åt
vänster eller höger i texten för att markera
text.
Snabbkommando
Tryck på knappen på S Pen och
dra den uppåt för att starta
snabbkommandofunktionen.
På snabbkommandoskärmen ritar du ett
rörelsekommando för att starta tilldelade
program eller funktioner. ► sid. 62
Byta ut spetsen på S Pen
Om pennspetsen har slitits ut eller om S Pen inte fungerar som den
ska, kan du sätta i en ny pennspets.
Om S Pen inte fungerar efter bytet ser du till att pennspetsen
är intryckt ända in.
1 Ta tag i pennspetsen med utdragningsverktyget och dra utåt.
2 Sätt in den nya pennspetsen ända in i S Pen.
Använda särskilda funktioner
42
Lära in rörelser
Den inbyggda rörelseidentifieringen erbjuder utökade kontroller.
Du kan utföra åtgärder genom att röra på enheten eller göra gester
med händerna.
Om du vill använda några av de här funktionerna måste du
först aktivera rörelseidentifiering. Öppna programlistan, välj
Inställningar → Rörelse och dra skjutreglaget till höger längst
upp till höger på skärmen.
››Lutning
När du håller i enheten med två händer ska du trycka på två
punkter på skärmen och hålla dem nedtryckta och sedan luta
enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.
Använda särskilda funktioner
43
››Panorera
Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och panorera
sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en
annan sida på hemskärmen eller i programlistan. När en bild är
inzoomad kan du skjuta enheten i valfri riktning för att röra dig
igenom bilden.
››Ta upp
Ta upp enheten för att se om du har missade samtal eller nya
meddelanden. När du tittar på samtalsloggar, meddelandeloggar,
kontaktlistor, eller när du använder ChatON, kan du ta upp enheten
och hålla den nära ansiktet för att ringa ett röstsamtal.
Använda särskilda funktioner
44
Använda handskriftsläge
På Samsung-knappsatsen kan du växla till handskriftsläge för
att ange text på ett enklare sätt. För att växla till handskriftsläge
utan att
trycker du på och håller in och sedan väljer du
släppa upp fingret från skärmen.
Skriv texten på handskriftspanelen.
För att växla till Samsung-knappsatsen väljer du
.
Skärmarna kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
››Handskriftsguide
●●
När du har skrivit ett tecken skriver du nästa. Skriv varje bokstav
till höger om föregående tecken. Om du drar ett streck ovanför
det föregående tecknet kan det identifieras som ett nytt tecken.
-- Exempel på skrift som inte känns igen
Använda särskilda funktioner
45
●●
Skriv uppräta tecken (luta dem inte)
-- Exempel på skrift som känns igen
-- Exempel på skrift som inte känns igen
●●
Skriv inte tecknen på varandra
-- Exempel på skrift som känns igen
-- Exempel på skrift som inte känns igen
●●
De flesta språk kan inte bara identifiera enskilda tecken utan
även ihopskrivna tecken som bildar ord. (detta kallas för att
stödja ord och fraser.) I den här guiden visas en lista över vilka
språk som stöder respektive inte stöder ord och fraser. (Alla språk
som stöder inmatningspaneler för handskrift bör stödja ord och
fraser.)
Använda särskilda funktioner
46
-- Språk som stöder ord och fraser: English UK, English US,
Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti,
Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ,
한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português,
Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska,
Türkçe, Українська
-- Stöder igenkänning av enskilda tecken
-- Stöder igenkänning av ord och fraser
●●
På vissa språk kan kursiv stil kännas igen. (igenkänning av kursiv
stil.)
-- För språk som känner igen kursiv stil kan även ihopskrivna
tecken kännas igen.
-- För språk som inte kan känna igen kursiv stil bör varje tecken
skrivas separat.
-- I den här guiden visas en lista över vilka språk som stöder
respektive inte stöder kursiv stil.
-- Språk som stöder kursiv stil: English UK, English US, Deutsch,
Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
-- Språk som inte stöder kursiv stil: Čeština, Български, Ελληνικά,
Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių,
Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina,
Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
Använda särskilda funktioner
47
-- Exempel: ett språk som stöder kursiv stil: English
-- Exempel: ett språk som inte stöder kursiv stil: 한국어
●●
När du skriver mer än en rad bör du se till att lämna tillräckligt
med utrymme.
-- Exempel på skrift som känns igen
-- Exempel på skrift som inte känns igen
Använda särskilda funktioner
48
Använda S Note
Med S Note kan du skapa anteckningar genom att infoga olika
multimedieinnehåll i anteckningar och lägga till en genväg till
anteckningen på hemskärmen.
I S Note finns det många mallar för att skapa anteckningar på ett
snabbt och enkelt sätt.
●● Notering/Ledig anteckning: Du kan göra en enkel anteckning
från en tom sida.
●● Mötesanteckning: Du kan skapa register över möten,
konferenser eller föreläsningar.
●● Tidskrift: Du kan skapa en multimedieanteckning genom att
lägga in multimediefiler.
●● Dagbok: Du kan skapa en fotodagbok.
●● Recept: Du kan skriva egna recept.
●● Resor: Du kan skriva reseberättelser.
●● Liggande: Du kan skapa skisser och ritningar.
●● Memo: Du kan skapa memon.
Använda särskilda funktioner
49
››Skapa en anteckning
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj → en mall.
3 Skriv text eller rita en skiss.
1
2
3
4
5
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Växla mellan visnings- och redigeringsläge.
2
Rita en skiss. Ändra penninställningar (tryck två
gånger). ► sid. 52
3
Använd produktivitetsverktyg. ► sid. 53
4
Ange text med tangentbordet; Ändra
textinställningar (tryck två gånger). ► sid. 52
5
Radera skisser eller handskrifter: Ändra tjockleken
på radergummit eller ta bort inmatningen (tryck två
gånger).
Använda särskilda funktioner
50
4 Lägg till ett foto eller ljudklipp. Du kan spela in processen med
skisser och utkast.
1
2
3
4
5
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Ångra din senaste åtgärd.
2
Gör om din senaste åtgärd.
3
Lägg till en multimediefil, till exempel text eller ett
foto.
4
Lägg till ett ljudklipp genom att spela in röster eller
ljud.
5
Markera anteckningen som viktig.
Om du vill lägga till en sida väljer du .
Välj om du bara vill rita med S Pen.
●● För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och
för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna
närmare varandra. När du har zoomat in drar du med två
fingrar för att bläddra genom skärmen.
●●
●●
5 När du är klar väljer du Spara.
Använda särskilda funktioner
51
››Ändra penn- eller textattribut
När du skapar en anteckning kan du ändra följande attribut:
●● Om du vill ändra typ av penna, linjetjocklek eller pennfärg,
trycker du två gånger på .
4
5
6
1
2
3
7
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Ändra penntyp.
2
Ändra linjetjocklek.
3
Ändra pennfärg.
4
Spara de aktuella inställningarna som en
pennprofil.
5
Öppna ett litet fönster för att förhandsrita
penninställningen.
6
Ta bort den förinställda pennprofilen.
7
Lägg till en ny färg med färgväljaren.
Använda särskilda funktioner
52
●●
Om du vill ändra textattribut trycker du två gånger på
.
1
2
3
4
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Välj ett alternativ.
2
Visa eller ändra aktuella attribut.
3
Ändra textfärg.
4
Lägg till en ny färg med färgväljaren.
››Använd produktivitetsverktyg
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj → en mall.
3 Tryck två gånger på och välj ett verktyg.
Formelmatchning: Omvandla en handskriven formel till en
formel i rätt format.
●● Formmatchning: Omvandla former som du har ritat.
●● Handsk.-till-text: Omvandla en handskriven anteckning.
●● När du håller ned
visas verktygspanelen där du på ett
enkelt sätt kan växla mellan olika verktyg.
●● Välj
om du vill söka efter information om det
handskrivna sökordet på en förinställd webbplats.
●●
Använda särskilda funktioner
53
››Självstudier för handskrivna formler och figurer
●●
Skriv en formel på en rad. Enheten kommer att omvandla
formeln på fel sätt om du skriver en lång formel eller använder
mer än en rad.
●●
En öppen parentes eller ett saknat värde i en kvadratrot gör att
formeln tillfälligt omvandlas felaktigt. Formeln blir fullständig när
du har skrivit klart den.
Använda särskilda funktioner
54
●●
När du ritar en pil ska du börja med pilens skaft.
●●
När du ritar pilspetsen ska du göra det i ett svep.
Skärmarna kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
››Visa anteckningar
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj om du vill söka efter en anteckning (om det behövs).
3 Välj en anteckning.
Medan du tittar på anteckningen kan du använda följande
alternativ:
●● För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för
dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna närmare
varandra.
●● Om du vill flytta till andra sidor i anteckningen väljer du pilen
längst ned på skärmen, rullar åt vänster eller höger och väljer
sedan en sida.
●● Om du vill se andra delar av den inzoomade anteckningen flyttar
du den röda ramen i förhandsgranskningspanelen längst ner till
vänster på skärmen.
●● Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du
.
Använda särskilda funktioner
55
Växla till redigeringsläge genom att välja eller trycka på
skärmen.
●● Välj
→ Dela via när du vill skicka anteckningen till andra.
●● Välj
→ Export när du vill exportera anteckningen. Din
anteckning exporteras som bildfil eller PDF till Mina filer →
sdcard0 → S Note Export.
●● Välj
→ Redigera sidor när du vill hantera en anteckning på
flera sidor.
●● Välj
→ Skapa händelse när du vill spara anteckningen som
en händelse. Beroende på vilken mall som har valts är den här
funktionen kanske inte tillgänglig.
●● Välj
→ Ange som genväg när du vill lägga till en genväg till
anteckningen på hemskärmen.
●● Om du vill skriva ut anteckningen via en Wi-Fi- eller USBanslutning väljer du → Skriv ut. Din enhet är endast
kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
●● Välj
→ Spara som när du vill spara anteckningen under ett
annat namn.
●● För att ange anteckningen som bakgrund eller kontaktbild väljer
du → Använd som.
●●
››Redigera anteckningar
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj en anteckning.
Om du vill lägga till eller ändra omslaget på en anteckning
trycker du på anteckningen och håller den nedtryckt och väljer
Redigera omslag.
3 Välj eller tryck på skärmen för att växla till redigeringsläge.
4 Redigera anteckningen med ikonerna på skärmen.
Välj → Ändra bakgrund när du vill ändra anteckningens
bakgrundsbild.
●● Välj
→ Radera när du vill radera anteckningen.
●● Välj
→ Lägg t tagg när du vill lägga till en tagg.
●●
5 Välj Spara.
Använda särskilda funktioner
56
››Synkronisera anteckningar
Du kan synkronisera anteckningarna med webbservern.
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj → Synk → ett alternativ.
3 Välj vilka anteckningar som ska synkroniseras och välj sedan
Synk.
Om du vill synkronisera alla anteckningar väljer du Synka alla.
4 Ange e-postadress och lösenord och välj sedan Logga in.
5 Välj Synkronisera nu.
››Hantera anteckningar med mappar
Skapa en mapp
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj → Skapa mapp.
3 Skriv ett namn och välj OK.
4 Välj den nya mappen.
Om du vill skapa en ny anteckning väljer du → en mall.
●● Välj
→ Skapa mapp när du vill skapa undermappar.
●●
Kopiera eller flytta anteckningar
1 Öppna programlistan och välj S Note.
2 Välj en mapp (om det behövs)
3 Välj → Kopiera eller Flytta.
4 Välj anteckningar → Kopiera eller Flytta.
5 Flytta till en ny plats.
6 Välj Kopiera här eller Flytta hit.
Använda särskilda funktioner
57
Använda blocket för snabbanteckningar
Du kan skapa en snabbanteckning med text och skisser via vilken
skärm som helst.
1 Öppna blocket för snabbanteckningar genom att dubbeltrycka
på skärmen samtidigt som du trycker på knappen på S Pen.
2 Skriv text eller rita en skiss.
1
2
3
4
5
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Rita en skiss. Ändra penninställningar, till exempel
typ av penna, linjetjocklek och pennfärg (tryck två
gånger).
2
Ange text med tangentbordet.
3
Radera skisser eller handskrifter: Ändra tjockleken
på radergummit eller ta bort inmatningen (tryck två
gånger).
4
Ångra din senaste åtgärd.
5
Gör om din senaste åtgärd.
3 När du är klar väljer du
.
Använda särskilda funktioner
58
Använda S Planner
Din enhet innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper
dig att organisera scheman och uppgifter på ett bekvämare och
effektivare sätt. Du kan skapa och visa händelser, lägga till objekt
och ändra visningslägen.
Öppna programlistan och välj S Planner när du vill starta S Planner.
1
2
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Välj dagens datum.
2
Ställ in vilka kalendrar som ska visas.
››Skapa en händelse eller uppgift
De uppgifter och anteckningar du skapar kan inte
synkroniseras med Google Calendar™.
Så här skapar du en händelse:
1 Öppna programlistan och välj S Planner → .
2 Om varningsmeddelanden om kalendersynkronisering visas
väljer du Klar.
Använda särskilda funktioner
59
3 Välj Lägg till händelse och ange sedan information.
Om du vill söka efter och lägga till en platsvy väljer du .
För att lägga till en anteckning väljer du Memo → ett
alternativ.
●● För att lägga till en bild väljer du Bilder → ett alternativ.
●●
●●
4 När du är klar väljer du Spara.
Så här skapar du en uppgift:
1 Öppna programlistan och välj S Planner → .
2 Välj Lägg till uppgift och ange sedan information.
För att lägga till en anteckning väljer du Memo → ett
alternativ.
●● För att lägga till en bild väljer du Bilder → ett alternativ.
●●
3 När du är klar väljer du Spara.
››Ändra visningsläge
Välj en flik för ett visningsläge när du vill ändra kalenderns
visningsläge. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och
föra dem emot eller ifrån varandra för att ändra visningsläge.
1 Öppna programlistan och välj S Planner.
2 Välj ett visningsläge högst upp på skärmen.
År: Månadsblock för det nuvarande året.
Månad: Dagliga block för den aktuella månaden.
●● Vecka: Timblock för dagarna i en hel vecka.
●● Dag: Timblock under en hel dag.
●● Lista: En lista över alla händelser.
●● Uppgift: En lista över alla uppgifter.
●●
●●
Använda särskilda funktioner
60
››Visa en händelse eller uppgift
1 Öppna programlistan och välj S Planner.
2 Välj om du vill söka efter en händelse eller uppgift (om det
behövs).
Välj Alla → ett alternativ om du vill begränsa sökningen.
3 Välj datum i kalendern.
Välj Idag när du vill välja dagens datum.
Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du .
●● Om du vill gå till en viss dag genom att ange datum manuellt
→ Gå till, anger datum genom att välja
väljer du
eller
och väljer sedan Ange.
●● För att aktivera handskrift i månadsvisningsläget väljer du
→ Aktivera handskriftsläget.
●● För att inaktivera handskrift eller radera det du skrivit väljer
→ Inaktivera handskriftsläget.
du
●●
●●
4 Välj en händelse eller en uppgift som du vill visa information om.
››Stänga av ett larm för en händelse
När du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse visas ikonen
för händelselarm vid det angivna klockslaget.
1 Välj händelsemeddelandet på meddelandepanelen.
2 Välj en händelse eller en uppgift som du vill visa mer
information om.
Markera kryssrutan bredvid händelse- eller uppgiftsnamnet
och välj Snooza eller Stäng av om du vill pausa eller bortse
från händelselarmet.
Använda särskilda funktioner
61
Lär dig snabbkommandofunktionen
Lär dig att ringa samtal, skicka meddelanden och söka med hjälp
av rörelser.
Tryck på knappen på S Pen och dra S Pen uppåt för att visa
snabbkommandopanelen.
Rita en rörlese på panelen för att starta ett program.
››Skapa rörelsekommandon
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → S Pen →
2
lnställningar för Snabbkommando.
Välj Lägg till ett kommando → Välj ett program eller Välj
funktioner.
Välj ett program eller en funktion → ett alternativ.
3
4 Rita en rörlse för det nya rörelsekommandot och välj sedan Klar.
››Ändra rörelsekommandon
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → S Pen →
lnställningar för Snabbkommando.
2 Välj det rörelsekommando som ska ändras.
3 Välj för att ändra förinställda program eller funktioner, eller
rita en ny rörelse för att ändra den befintliga. Välj sedan Klar.
Om ett nytt rörelsekommando är likadant som ett befintligt
rörelsekommando så fungerar det inte.
Använda särskilda funktioner
62
Luftvy för S Pen
När du håller S Pen i luften nära skärmen visas en pekare på
skärmen. Flytta pekaren över filer, objekt eller alternativ för att
förhandsgranska innehållet, eller visa information i popup-fönster.
Du kan bläddra i paneler och listor genom att röra pekaren mot
någon av skärmens kanter (upp/ned/vänster/höger).
Skärmbildområde
1 Tryck på knappen på S Pen och markera ett område genom att
rita.
2 Välj ett program i listan med program som visas längst ned på
skärmen för att koppla det till det markerade området.
Det markerade området sparas i mappen Galleri →
Screenshots.
●● Skärmen kan variera beroende på din operatör eller
aktuell region.
●●
Använda särskilda funktioner
63
Internet
Internet
Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken
för dem.
Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot
Internet och hämtning av mediefiler. För mer information
kontakta din tjänsteleverantör.
●● Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på
region och operatör.
●● Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det
aktuella landet eller hos din operatör.
●●
››Hantera webbsidor
1 Öppna programlistan och välj Internet för att öppna
startsidan.
Du går till en viss webbsida genom att välja URLinmatningsfältet och sedan ange webbsidans adress.
2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:
1
5
6
2
3
4
7
8
9
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Internet
64
Nummer
Funktion
1
Stäng aktuellt fönster.
2
Flytta framåt eller bakåt till webbsidor i historik.
3
Läs in aktuell webbsida igen; Medan enheten
läser in webbsidor ändras den här ikonen till .
4
Öppna ett nytt fönster.
5
Öppna listan med webbläsaralternativ.
6
Växla till flerfönsterläget.
7
Öppna en lista med sparade bokmärken och
den senaste Internethistoriken.
8
Sök efter information.
9
Ange ett bokmärke för den aktuella
webbsidan.
När du surfar på en webbsida kan du använda följande alternativ:
●● För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med
två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare
varandra för att zooma ut).
Om du aktiverar lutningsrörelser kan du zooma in eller ut
genom att trycka på två punkter med fingrarna och hålla
dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt.
Öppna ett nytt fönster genom att välja → Ny flik.
Öppna ett nytt fönster utan att spara cookies genom att välja
→ Ny privat flik.
●● Lägg till en genväg för bokmärket på hemskärmen genom att
välja → Lägg till genväg.
●● Skicka webbsidans webbadress till andra genom att välja
→
Dela sida.
●●
●●
Internet
65
Sök efter text på en webbsida genom att välja → Sök på
sidan.
●● För att växla till skrivbordsvy väljer du
→ Skrivbordsvy.
●● Välj
→ Spara för offlineläsning om du vill spara den aktuella
webbsidan och läsa den offline senare. För att visa meddelanden
efter kategori väljer du → Sparade sidor.
●● Visa objekt som hämtats från internet genom att välja
→
Nedladdningar.
●● Välj
→ Skriv ut om du vill skriva ut webbsidan via en Wi-Fieller USB-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa
Samsung-skrivare.
●● Anpassa webbläsarinställningarna genom att välja
→
Inställningar.
●●
››Sök efter information med rösten
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
1 Öppna programlistan och välj Internet.
2 Välj fältet för URL-inmatning.
3 Välj och säg ett nyckelord i mikrofonen.
4 Enheten söker efter information och webbsidor med
anknytning till nyckelordet.
››Öppna flera sidor
Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
1 Öppna programlistan och välj Internet.
2 Välj för att öppna ett nytt fönster.
3 Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
4 Växla mellan öppna fönster genom att välja fönstrets titel.
Internet
66
››Ange bokmärken för dina favoritsidor
Om du känner till webbsidans webbadress kan du lägga till ett
bokmärke manuellt.
Lägga till ett bokmärke
1 Öppna programlistan och välj Internet.
2 Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
3 Välj → om du vill lägga till ett bokmärke för den aktuella
webbsidan.
Du kan också välja för att lägga till ett bokmärke för den
aktuella webbsidan.
4 Skriv ett namn på bokmärket.
5 Skriv webbadressen till din favoritwebbsida och välj en
bokmärkesplats som ska läggas till (om det behövs).
6 Välj OK.
Använd bokmärkesalternativ genom att välja och hålla ett
bokmärke nedtryckt:
●● Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja
Öppna.
●● Öppna webbsidan i en ny flik genom att välja Öppna i ny flik.
●● Redigera bokmärkesuppgifterna genom att välja Redigera
bokmärke.
●● Lägg till en genväg för bokmärket på hemskärmen genom att
välja Lägg till genväg.
●● För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra väljer
du Dela länk.
●● För att kopiera en webbadress (URL) för webbsidan väljer du
Kopiera URL-länk.
●● Radera bokmärket genom att välja Radera bokmärke.
●● Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att
välja Ange som startsida.
Internet
67
Skapa en bokmärkesmapp
1 Öppna programlistan och välj Internet.
2 Välj → → .
3 Skriv ett namn på bokmärkesmappen.
4 Välj Klar.
››Öppna historik över nyligen använt
1 Öppna programlistan och välj Internet.
2 Välj → Tidigare.
3 Välj en webbsida som ska öppnas.
Game Hub
Lär dig att få tillgång till spel.
1 Öppna programlistan och välj Game Hub.
2 Välj en speltjänst.
3 Sök efter och öppna spel.
Tillgängliga spel kan variera på grund av utbudet i den
aktuella regionen eller hos din operatör.
Play Böcker
Bläddra bland och ladda ned bokfiler med Google Play Books.
Du kan läsa bokfiler på enheten. Öppna programlistan och välj
Play Böcker.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
Internet
68
Play Butik
Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan förättra
enehtens funktionalitet genom att installera fler program. Via
Play Butik kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och
mobilprogram.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens
internminne.
●●
››Hämta och installera ett program
1 Öppna programlistan och välj Play Butik.
Du kan också välja
programlistan.
→ Play Butik högst upp till höger om
2 Välj Godkänn om du startar programmet för första gången.
3 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
När nedladdningen är klar installerar enheten programmet
automatiskt.
››Avinstallera ett program
1 Öppna programlistan och välj Play Butik.
2 Välj .
3 Välj det objekt som du vill ta bort.
4 Välj Avinstallera → OK.
Internet
69
YouTube
Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
››Titta på videoklipp
1 Öppna programlistan och välj YouTube.
2 Välj ett videoklipp.
3 Tryck på en videoskärm och välj för att visa i helskärmsläge.
4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.
››Överföra videoklipp
1 Öppna programlistan och välj YouTube.
2 Välj → Logga in och välj ditt Google-konto om det är länkat
till YouTube. Du kan också välja Lägg till konto och installera
ett konto för att logga in på YouTube.
3 Välj och välj sedan en video.
4 Ange information om överföringen och välj Ladda upp.
Video Hub
Lär dig öppna videoklippen.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
1 Öppna programlistan och välj Video Hub.
2 Välj en kategori.
3 Sök efter och öppna videoklippen.
Internet
70
Maps
Så här använder du Google Maps™ för att hitta din aktuella
plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få
väganvisningar.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och
söka på kartan. ► sid. 139
●●
››Söka efter en viss plats
1 Öppna programlistan och välj Maps.
Kartan visar din nuvarande plats.
2 Välj .
3 Ange ett nyckelord för platsen.
Välj
för att söka efter en plats med rösten.
4 Välj den plats som du vill visa detaljer för.
Välj Sökresultat om du vill visa alla sökresultat.
●● Visa din aktuella plats genom att välja
. Välj för att växla
till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du
rör på enheten.
●● Välj
för att söka efter en plats nära dig.
●● Få väganvisningar till en angiven plats genom att välja
.
●● Lägg till lager till kartan genom att välja
.
●● Öppna en lista med ytterligare alternativ genom att välja .
●● Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på
skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra.
Du kan också dubbelklicka på skärmen. För att återgå till
originalstorlek trycker du två gånger på skärmen med två
fingrar.
●● Lägg till en stjärna för platsen genom att välja ballongen vid
platsnamnet → .
●●
Internet
71
››Få väganvisningar till en angiven plats
1 Öppna programlistan och välj Maps.
2 Välj .
3 Ange start- och måladresser.
Välj → ett alternativ om du vill ange en adress från
kontaktlistan eller stjärnförsedda platser eller peka på en punkt
på kartan.
4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj Skicka.
5
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas
eventuellt flera rutter.
Tryck på → Rensa karta när du är klar.
Latitude
Så här delar du din plats med dina vänner och visar vänners plats
via Google Latitude™.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
1 Öppna programlistan och välj Latitude.
2
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.
Välj → Lägg till vänner för att välja en vän som du vill lägga
till från kontakterna, eller ange en e-postadress.
3 Välj Ja.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
4 Välj en vän i listan.
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.
Internet
72
Lokalt
Så här söker du efter en plats nära dig.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
1 Öppna programlistan och välj Lokalt.
2 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser i närheten av din nuvarande
position och som hör till kategorin.
3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
4 Medan du tittar på information kan du använda följande
alternativ:
●● Välj
för att visa platsen på kartan.
●● Välj
för att visa vägen till platsen.
●● Välj
för att visa telefonnumret för platsen.
Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
Navigation
Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen
med röstanvisningar.
Navigeringskartor, din aktuella position och andra
navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska
platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till
vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som
kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar
och regler medan du kör.
●● Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●●
Internet
73
1 Öppna programlistan och välj Navigation.
2 Välj Godkänn om du startar programmet för första gången.
3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
Säg din destination, till exempel “Navigera till destination.”
Ange destination med den virtuella knappsatsen.
●● Välj destination från dina kontaktadresser.
●● Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.
●●
●●
4 Följ anvisningarna på skärmen för att använda
navigeringstjänsten.
Samsung Apps
Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd
program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter,
referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med
mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval
av mobila upplevelser.
Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program
från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt
mobila liv ännu bättre.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Mer information finns på www.samsungapps.com.
●●
1 Öppna programlistan och välj Samsung Apps.
2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig
läs villkoren och välj Acceptera.
3 Sök efter och hämta program enligt behov.
Internet
74
S Suggest
Hitta och hämta de senaste programmen som föreslås av
Samsung. Öppna programlistan och välj S Suggest.
Google
Lär dig hur du söker efter data på enheten eller information på
Internet.
››Söka efter ett nyckelord
1 Öppna programlistan och välj Google.
2 Ange ett nyckelord och välj på knappsatsen.
Sök efter data med rösten genom att välja
nyckelord i enhetens mikrofon.
och säga ett
3 Välj ett sökresultat.
Om du vill begränsa sökningen väljer du → Inställningar
→ Pekdatorsökning och markera sedan kryssrutan bredvid
programmen du vill söka efter.
››Använda Google Nu
Starta Google-sökning om du vill se Google Nu-kort som visar
informationen du behöver vid rätt tidpunkt.
Öppna programlistan och välj Google.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Du måste aktivera platstjänster för att din plats ska kunna
hittas.
●● Om du vill använda funktionen måste du logga in på ditt
Google-konto.
●●
Internet
75
Kommunikation
Samtal
Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och
besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal,
samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.
Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
››Ringa upp eller besvara ett samtal
Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar
emot, avslutar eller avvisar samtal.
Ringa
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats och skriv
ett riktnummer samt ett telefonnummer.
2 Tryck på
för att ringa ett röstsamtal.
För ett videosamtal: Välj Videosamt.
3 Avsluta samtalet genom att trycka på Avsluta.
Använd telefonboken för att spara nummer som du ringer
ofta. ► sid. 120
●● Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du
ringt nyligen genom att trycka på Telefon → Loggar.
●●
Kommunikation
76
Besvara ett samtal
1 När det kommer in ett samtal drar du
i valfri riktning tills du
når cirkelgränsen.
När enheten ringer ska du trycka på volymknappen för att
tysta ringsignalen.
2 Avsluta samtalet genom att välja Avsl. samt.
Avvisa ett samtal
När det kommer in ett samtal drar du i valfri riktning tills du når
cirkelgränsen.
Välj Avvisa med meddelande för att skicka ett meddelande när
du avvisar ett inkommande samtal.
Ange först ett textmeddelande som ska skickas till de
personer som ringer. Öppna programlistan och välj
→ Samtalsinställningar →
Telefon → Knappsats →
Samtalsinställningar → Ange avvisningsmed.
Ringa ett IP-samtal
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats och skriv
ett riktnummer samt ett telefonnummer.
2 Välj
.
●● Du kan ställa in konton för IP-samtal. Öppna
programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→ Samtalsinställningar → Samtalsinställningar för
Internet → Konton.
●● Du kan ange ett konto som standardkonto för IP-samtal.
Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→ Samtalsinställningar → Samtalsinställningar för
Internet → Konton → ett konto → Ange som primärt
konto.
Kommunikation
77
Infoga en paus
Så här infogar du en paus mellan siffror när du anger en PIN-kod
eller ett kontonummer i ett telefonsvararsystem.
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats och skriv
2
sedan ett riktnummer samt telefonnummer.
→ Lägg till paus på 2 sekunder eller Lägg till
Välj
väntetid.
3 Skriv de övriga siffrorna.
4 Välj för att slå numret.
Med en paus på 2 sekunder skickas de övriga siffrorna till
systemet automatiskt efter 2 sekunder.
●● För väntetid ska du välja Yes när popup-fönstret visas.
●●
Ringa utlandssamtal
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats och
infoga +-tecknet genom att hålla 0 intryckt.
2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och
telefonnummer) och tryck sedan på
››Använda ett headset
för att slå numret.
Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och
kontrollera samtal utan att använda händerna så här:
●● Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
●● Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
●● Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla
headset-knappen nedtryckt.
●● Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
Kommunikation
78
››Använda alternativ under ett röstsamtal
Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:
●● Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller
nedåt.
●● Parkera ett samtal genom att välja Parkera. Återuppta ett
parkerat samtal genom att välja Återta.
●● Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du L t samtal och
slår sedan ett nytt nummer.
●● Om du vill besvara ett andra samtal drar du
åt valfri riktning
tills den når cirkelgränsen när en ton för samtal väntar hörs.
Telefonen frågar om du vill avsluta eller parkera det första
samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att
använda den här funktionen.
●● För att öppna uppringningsskärmen väljer du Knappsats.
●● Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom
att välja Ljud av.
●● Lyssna på och prata med motparten via Bluetooth headset
genom att välja Headset.
●● Välj Kontakter för att öppna telefonboken.
●● Växla mellan de två samtalen genom att välja Växla.
●● För att upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) ring eller
besvara ett andra samtal och välj Sammanfoga när du är
ansluten till den andra deltagaren. Upprepa detta för att lägga
till fler deltagare. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten
för att använda den här funktionen.
Kommunikation
79
››Använda alternativ under ett videosamtal
Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:
●● Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att
välja Byt kamera.
●● För att öppna uppringningsskärmen väljer du Knappsats.
●● Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom
att välja Ljud av.
●● Lyssna på och prata med motparten via Bluetooth headset
genom att välja Headset.
●● Dölj din bild för motparten genom att välja
→ Dölj mig.
●● Välj
→ Bilder eller Videoklipp om du vill välja en annan bild
eller video som ska visas för motparten.
●● För att använda den andra partens bild håller du den andra
bilden nedtryckt. Du kan ta en bild av skärmen eller spela in
videosamtalet genom att välja Ta bild eller Spela.
●● För att använda känsloikoner i din bild väljer du
→
Animerade uttryckssym.
●● Ändra visningsläget till temavy genom att välja
→ Temavy.
●● För att använda dekorationsikoner i din bild väljer du
→
Aktivera tecknad vy.
På många ställen är det olagligt att att spela in ett samtal
utan tillåtelse. Be alltid den andra parten om lov innan du
spelar in ett samtal.
››Visa och ringa upp nummer för missade samtal
Telefonnummer för samtal som du har missat visas på skärmen.
Öppna meddelandepanelen och välj meddelandet om missade
samtal för att ringa upp telefonnumret för det missade samtalet.
Kommunikation
80
››Ställa in automatisk avvisning
Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa
nummer automatiskt. För att aktivera automatisk avvisning och
skapa listor för automatisk avvisning, gör så här:
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→ Samtalsinställningar → Samtalsinställningar →
Samtalsavvisning.
2 Välj Läge för automatisk avvisning och sedan ett alternativ.
●●
●●
Alla nummer: Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning: Avvisa samtal för ett visst
nummer.
3 Aktivera läget för automatisk avvisning genom att dra i
skjutreglaget till höger om Läge för automatisk avvisning.
4 Välj Lista för automatisk blockering.
5 Välj .
6 Ange ett nummer som ska avvisas och välj Spara.
Du kan ange kriterier för numret.
7 Upprepa steg 4–6 om du vill lägga till fler nummer.
››Ställ in vidarekoppling av samtal
Med nätverksfunktionen för vidarekoppling kan inkommande
samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan
använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta
emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du
befinner dig utanför ditt täckningsområde.
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→ Samtalsinställningar → Samtalsinställningar →
Vidarebefordran av samtal → en samtalstyp.
Kommunikation
81
2 Välj en inställning.
3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj
Aktivera.
Inställningen skickas till nätverket.
››Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)
I FDN-läge begränsar enheten utgående samtal, utom för de
nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läget så här:
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→
Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Ytterligare
inställningar → Förprogrammerade nummer → Aktivera
FDN.
2 Ange PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj OK.
3 Välj FDN-lista och lägg till kontakter som ska användas i FDNläge.
››Ställa in samtalsspärr
Samtalsspärrar är en nätverksfunktion som begränsar vissa typer
av samtal eller förhindrar andra från att ringa upp din enhet.
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→
Samtalsinställningar → Samtalsinställningar → Ytterligare
inställningar → Samtalsspärrar → en samtalstyp.
2 Välj en inställning.
3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj sedan OK.
Inställningen skickas till nätverket.
Kommunikation
82
››Ställ in samtal väntar
Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid
inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.
Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.
→
Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
→
→
Samtalsinställningar Samtalsinställningar Ytterligare
inställningar → Samtal väntar en samtalstyp. Inställningen
skickas till nätverket.
››Visa samtalsloggar
Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden filtrerade
efter typ.
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Loggar.
2 Välj → Visa efter → ett alternativ.
3 Välj en logg som du vill visa information om.
I detaljvyn kan du ringa upp eller skicka ett meddelande till
numret. Du kan också använda praktiska funktioner genom
att trycka på en logg och håll den nedtryckt på listan.
››Anpassa samtalsinställningar
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats →
Samtalsinställningar → ett alternativ.
2 Ändra följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Samtalsavvisning
Ange om du vill avvisa alla samtal
eller samtal från specificerade
nummer automatiskt. Du kan lägga
till telefonnummer i den automatiska
avvisningslistan.
Ange
avvisningsmed.
Lägg till eller redigera meddelandet
som ska skickas när du avvisar ett
samtal.
Kommunikation
83
→
Alternativ
Funktion
●● Enhetsringsignal: Välj ringsignal för
inkommande samtal.
●● Enhetsvibration: Lägg till eller välj
Ringsignaler och
knapptoner
ett vibrationsmönster.
●● Vibrera vid ringsignal: Ange att
enheten ska vibrera vid inkommande
samtal.
●● Knappljud: Ange att ett ljud ska
höras när du trycker på knapparna på
uppringningsskärmen.
●● Samtalsvibrationer: Ställ in enheten
Ringsignal
så att den vibrerar när den andra
parten svarar eller avslutar ett samtal.
●● Samtalsstatussignaler: Ange att
enheten ska varna dig vid olika
samtalsstatus under ett samtal.
●● Notifiering i samtal: Ange att
enheten ska varna dig för händelser
under ett samtal.
●● Besvara samtal med rösten:
Besvara/avsluta
samtal
Ange att du vill besvara eller avvisa
ett inkommande samtal med
röstkommandon.
●● Strömknappen avslutar samtal:
Ange att ett samtal ska avslutas när
du trycker på strömknappen.
Kommunikation
84
Alternativ
Funktion
●● Automatiskt svar: Ange om
Samtalstillbehör
enheten ska svara automatiskt eller
inte efter en angiven tidsperiod
(endast tillgängligt om ett headset är
anslutet).
●● Automatisk tid för svar: Välj hur
länge enheten ska vänta innan
samtal besvaras.
●● Villkor för utg. samtal: Ange för
att tillåta utgående samtal med ett
Bluetooth-headset, även när enheten
är låst.
●● Utgående samtalstyp: Välj vilken
typ av utgående samtal du ringer
med ett Bluetooth-headset.
Extra volym under
samtal
Ställ in så volymknappen visas under
ett samtal.
Öka volymen i
fickan
Ställ in så enheten förstärker
ringsignalen när enheten ligger på
slutna ställen, till exempel i en väska
eller i en ficka.
Vidarebefordran av
samtal
Ställ in för att skicka inkommande
samtal till ett angivet nummer.
Kommunikation
85
Alternativ
Funktion
●● Dölj ID: Visa ditt nummer för andra
deltagare i utgående samtal.
●● Samtalsspärrar: Välj en samtalstyp
som ska begränsas.
●● Samtal väntar: Ange att enheten
Ytterligare
inställningar
ska informera dig om inkommande
samtal under ett samtal.
●● Återuppringning: Ange för att
automatiskt ringa upp ett samtal
som inte kopplades fram eller som
avbröts.
●● Förprogrammerade nummer:
Aktivera FDN-läget för att stoppa
samtal till telefonnummer som inte är
medtagna på FDN-listan på SIM- eller
USIM-kortet.
●● Automatiskt riktnummer: Ange
för att ställa in ett prefix (rikt- eller
landsnummer) automatiskt innan ett
telefonnummer.
Bild för
videosamtal
Välj en alternativ bild som ska visas för
motparten.
Egen video i
mottaget samtal
Välj för att visa en rörlig bild för
motparten.
Använd alternativ
för misslyckade
samtal
Ange om ett röstsamtal ska inledas när
ett videosamtal inte kan kopplas fram.
Röstbrevlådetjänst
Välj en operatör för röstbrevlådan.
Kommunikation
86
Alternativ
Funktion
Inst. för
röstbrevlåda
Ange röstbrevlådans servernummer.
Detta nummer får du från
nätverksoperatören.
Ringsignal
Ställ in enheten på att varna dig när det
kommer röstmeddelanden.
Vibrera
Ställ in enheten på att vibrera när
röstsamtal tas emot.
Konton
Ställ in för att ta emot IP-samtal och
installera konton för IP-samtalstjänster.
Använd
Internetsamtal
Ställ in enheten för att använda IPsamtalstjänster. IP-samtalstjänster
erbjuds endast via Wi-Fi.
Meddelandehantering
Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS),
multimediemeddelanden (MMS) och visa och hantera
meddelanden du har skickat eller tagit emot.
Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund
av tjänsteleverantörens LTE-nätverk. För mer information
kontakta din tjänsteleverantör.
●● Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot
meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför
din operatörs täckningsområde. För mer information
kontakta din tjänsteleverantör.
●●
››Skicka ett textmeddelande
1 Öppna programlistan och välj Meddelandehantering →
2 Lägg till mottagare för meddelandet.
Ange telefonnummer manuellt, och separera dem med
semikolon eller komma.
●● Välj telefonnummer från listan genom att välja
.
●●
Kommunikation
87
.
3 Välj Skriv in meddelande och ange meddelandetexten.
Infoga känsloikoner genom att välja
4 Välj
→ Infoga smiley.
för att skicka meddelandet.
››Skicka ett multimediemeddelande
1 Öppna programlistan och välj Meddelandehantering →
2 Lägg till mottagare för meddelandet.
Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt, och
separera dem med semikolon eller komma.
●● Välj e-postadresser från listan genom att välja
.
När du anger en e-postadress, kommer telefonen att
omvandla meddelandet till ett multimediemeddelande.
●●
3 Välj Skriv in meddelande och ange meddelandetexten.
Infoga känsloikoner genom att välja
4 Välj
→ Infoga smiley.
och lägg till ett objekt.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto eller
videoklipp.
5 Välj
för att skicka meddelandet.
››Visa ett text- eller multimediemeddelande
1 Öppna programlistan och välj Meddelandehantering.
Dina meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt,
som i ett meddelandeprogram.
2 Välj en meddelandetråd.
3 Välj ett meddelande för att visa information om ett
multimediemeddelande.
Kommunikation
88
.
››Lyssna på röstmeddelanden
Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till
röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när
du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och
lyssna på röstmeddelanden så här:
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats och håll
nedtryckt.
2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.
●● Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör.
●● Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du går dit.
Kontakta din operatör för att få numret.
Google Mail
Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till
inkorgen. När du går till det här programmet visas inkorgsskärmen.
Antalet olästa meddelanden visas i rubrikfältet och olästa
meddelanden visas i fetstil.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar på grund
av ditt land eller din operatör.
●●
Kommunikation
89
››Skicka ett e-postmeddelande
1 Öppna programlistan och välj Google Mail → .
2 Välj mottagarfältet och ange en e-postadress.
3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
●●
●●
Välj när du vill bifoga ett foto.
Välj till höger om bilagans namn när du vill ta bort ett
bifogat foto.
5 Välj SKICKA för att skicka meddelandet.
Om du inte är uppkopplad mot Internet, eller är utanför
operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i
meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom
täckningsområdet.
››Visa ett e-postmeddelande
1 Öppna programlistan och välj Google Mail.
2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.
3 Välj ett e-postmeddelande.
Använd följande alternativ i meddelandevyn:
●● Skapa ett nytt meddelande genom att välja
.
●● Sök efter ett e-postmeddelande genom att välja
.
●● Arkivera meddelandet genom att välja .
●● Radera meddelandet genom att välja .
●● Flytta till nästa eller föregående meddelande genom att bläddra
till vänster eller höger.
Kommunikation
90
Svara på meddelandet genom att välja .
Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja
.
●● Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja
.
●● Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja
.
●● Visa en bilaga genom att välja VISA. Spara den på enheten
genom att välja SPARA.
●● Lägg till en etikett till meddelandet genom att välja → Ändra
etiketter.
●● Markera meddelandet som oläst genom att välja → Markera
som oläst.
●● Markera meddelandet som viktigt genom att välja → Markera
som inte viktigt.
●● Dölj meddelandet genom att välja → Ignorera. Flytta
meddelandet till mappen inkorg genom att välja All e-post och
dra meddelandet till Inkorgen.
●● Registrera meddelandet på spamlistan genom att välja →
Rapportera som skräppost.
●● Läs in meddelandet igen genom att välja → Uppdatera.
●● Anpassa varje etiketts inställningar genom att välja →
Hantera etiketter.
●● Anpassa e-postinställningarna genom att välja →
Inställningar.
●●
●●
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på kontot.
Kommunikation
91
E-post
Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga
e-postkonto eller företagets e-postkonto.
››Skapa ett e-postkonto
1 Öppna programlistan och välj E-post.
2 Ange e-postadress och lösenord.
3 Välj Nästa (för allmänna e-postkonton) eller Manuell inst. (för
andra e-postkonton för företag).
4 Följ anvisningarna på skärmen.
5 Lägg till fler e-postkonton genom att välja
→ Lägg till konto och upprepa steg 2-4.
→ Inställningar
När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas
e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler
än två konton kan du växla mellan olika e-postkonton. Välj ett
kontonamn längst upp till vänster på skärmen och välj sedan
kontot som du vill hämta meddelanden från.
Kommunikation
92
››Skicka ett e-postmeddelande
1 Öppna programlistan och välj E-post →
2 Lägg till mottagare för meddelandet.
.
Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett
semikolon eller ett komma.
●● Välj e-postadresser från listorna genom att välja
.
●●
3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
4 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten. Du kan rita en
skiss genom att välja .
→ filer som ska bifogas.
Välj
5
6 Välj
för att skicka meddelandet.
Om du vill skicka meddelandet en viss tidpunkt väljer du
.
Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller utanför
operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i
utkorgen till dess att du återigen är uppkopplad eller inom
täckningsområdet.
››Visa ett e-postmeddelande
När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna
meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya
meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas
offline.
1 Öppna programlistan och välj E-post.
2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.
3 Välj ett e-postmeddelande.
Använd följande alternativ i meddelandevyn:
●● Sök efter ett e-postmeddelande genom att välja
●● Skapa ett nytt meddelande genom att välja
.
●● Svara på meddelandet genom att välja
.
Kommunikation
93
.
Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
●● Radera meddelandet genom att välja
.
●● Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du
.
●● Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja
.
●● För att spara e-postadresser till mottagarna i adressboken som
→ OK.
en grupp av kontakter väljer du →
●● Markera meddelandet som oläst genom att välja
→ Markera
som oläst.
●● Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp väljer du
→ Flytta.
●● Välj
→ Spara e-post när du vill spara meddelandet.
Meddelandet sparas i Mina filer → sdcard0 → Saved Email.
●● För att visa meddelanden efter kategori väljer du
→ Sortera
eft.
●● Ändra visningsläget genom att välja
→ Visningsläge.
●● För att skriva ut ett meddelande via en Wi-Fi- eller USBanslutning väljer du → Skriv ut. Din enhet är endast
kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
●● Välj
→ Ställ in som priorit. avs. om du vill filtrera
meddelanden från avsändaren. Du kan läsa meddelanden från
avsändaren i den angivna inkorgen.
●● Ta bort alla meddelanden genom att välja
→ Radera alla.
●● Välj
→ Teckenstorlek om du vill ändra teckenstorleken.
●● Anpassa e-postinställningarna genom att välja
→
Inställningar.
●● För att spara en bilaga på din enhet väljer du bilagefliken →
.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på
e-postkontot eller enhetens riktning.
●●
●●
Kommunikation
94
Talk
Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
››Ange status
1 Öppna programlistan och välj Talk.
2 Lägg till ditt Google-konto (om det behövs).
3 Anpassa statusen, bilden och meddelandet som ska visas.
››Lägga till kompisar i kompislistan
1 Öppna programlistan och välj Talk → .
2 Skriv en e-postadress för kompisen och välj KLAR.
När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din
kompislista.
››Börja chatta
1 Öppna programlistan och välj Talk.
2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.
3 Ange och skicka meddelandet.
Välj → Lägg till i chatt när du vill lägga till fler kompisar i
en chatt.
●● Välj en kompis i kompislistan när du vill växla mellan aktiva
chattar.
●● Avsluta chatten genom att välja → Avsluta chatt.
●●
Kommunikation
95
ChatON
Lär dig hur du använder ChatON för att skicka snabbmeddelanden
till och ta emot snabbmeddelanden från alla enheter som har ett
mobiltelefonnummer.
1 Öppna programlistan och välj ChatON.
Om du startar programmet för första gången, ställ då in
kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
2 Ange och skicka meddelandet.
Messenger
Läs om hur du skickar snabbmeddelanden till och tar
emot snabbmeddelanden från vänner och familj med
snabbmeddelandeprogrammet Google+.
1 Öppna programlistan och välj Messenger.
Om du startar programmet för första gången, ställ då in
kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
2 Ange och skicka meddelandet.
Google+
Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan
skapa grupper för att dela intressen och tankar eller skicka och ta
emot snabbmeddelanden och lägga upp foton.
1 Öppna programlistan och välj Google+.
Om du startar programmet för första gången, ställ då in
kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
2 Välj en social nätverksfunktion.
Kommunikation
96
Underhållning
Musikspelare
Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du
är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med
musikspelaren: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.
Du kan också spela upp musikfiler i följande format om du
öppnar dem från Mina filer eller i webbläsaren: mid, xmf,
rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
●● Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
●● Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett
fel uppstå när du öppnar filerna.
●● Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på
innehållstyp.
●● Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de
är kodade.
●●
››Lägga till musikfiler i enheten
Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:
●● Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 64
●● Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 124
●● Ta emot via Bluetooth. ► sid. 137
●● Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 125
●● Kopiera till minneskortet.
››Spela musik
När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet
gör du så här:
1 Öppna programlistan och välj Musikspelare.
2 Välj en musikkategori → en musikfil.
Underhållning
97
3 Tryck på musikspelarfältet.
4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.
Välj för att öppna följande alternativ under uppspelning:
●● Om du vill lägga till musikfiler i en spellista väljer du Till
spellista.
●● För att lyssna på musik via ett Bluetooth-headset, väljer du Via
Bluetooth. Du kan inte använda det här alternativet när du
ansluter ett headset till enheten.
●● För att skicka musikfilen till andra eller dela den väljer du Dela
via.
●● Välj Använd som för att ange musikfilen som ringsignal.
●● Om du vill söka efter enheter där mediedelning är aktiverat
anger du Sök efter närliggande enheter.
●● Välj Inställningar för att ändra inställningarna för musikspelaren.
●● Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. I
viloläge håller du headset-knappen nedtryckt för att starta
musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta
eller pausa uppspelning.
●● Du kan uppleva virtuellt 5.1 surroundljud när du lyssnar på
flerkanaligt innehåll, exempelvis DVD-filmer.
››Skapa en spellista
1 Öppna programlistan och välj Musikspelare.
2 Välj → Ny spellista.
3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj OK.
4 Om du vill lägga till musikfiler i spellistan väljer du
musikfilerna.
Om du vill ta bort musikfiler från spellistan väljer du
musikfilerna.
5 Välj Klar.
Underhållning
98
vid
vid
››Ändra musikspelarens inställningar
1 Öppna programlistan och välj Musikspelare.
2 Välj → Inställningar.
3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:
Alternativ
Funktion
SoundAlive
Välj en ljudeffekt.
Uppspelningshastighet Ändra uppspelningshastigheten.
Text
Ställ in om du vill visa text under
uppspelning.
Musik auto av
Ange att musikspelaren ska
stängas av automatiskt efter en
viss tidsperiod.
Musikmeny
Välj vilka musikkategorier som ska
visas på musikbiblioteksskärmen.
Music Hub
Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina
favoritlåtar. Du kan också lägga till en musikfil i önskelistan och
spela hämtade musikfiler.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
1 Öppna programlistan och välj Music Hub.
2 Välj och skriv sedan ett ord som du vill söka efter.
3 Välj ett av listans sökresultat.
Om du vill köpa ett album väljer du prislappen och följer
anvisningarna på skärmen.
Underhållning
99
Kamera
Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem.
Kameran slås av automatiskt om du inte använder den
under en viss tid.
●● Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och
fotograferingsförhållandena.
●●
››Fotografera
1 Öppna programlistan och välj Kamera.
2 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.
3
4
1
5
6
2
Nummer
Funktion
1
Använd genvägar för kamera.
●●
: Växla mellan det främre och det bakre
kameraobjektivet.
●●
: Ändra inställning för blixten.
●●
: Ändra fotoläge.
●●
: Använd en specialeffekt.
●●
: Ställ in exponeringsvärdet.
Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta
använda alternativ. ► sid. 108
2
Ändra kamerainställningarna.
Underhållning
100
Nummer
Funktion
3
Visa platsen för lagring.
4
Växla till videokameran.
5
Ta ett foto.
6
Visa bilder som du har tagit.
För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen
och för den ifrån varandra. För att zooma ut för du dem
närmare varandra. Du kan också zooma in eller ut med
volymknappen.
3 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när
motivet är i fokus.
4 Välj
när du vill ta ett foto.
Fotot sparas automatiskt.
När du har tagit foton kan du se dem genom att välja
bildvisarikonen.
●● För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger. Du kan
också trycka på skärmen och bläddra genom miniatyrbilderna
på den nedre delen av skärmen.
●● Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen
och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå för
originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
●● För att lägga till fotot i favoritlistan väljer du
.
●● Skicka ett foto till andra genom att välja
→ ett alternativ.
●● Radera bilden genom att välja
→ OK.
●● Välj
→ Bildspel → Starta bildspel för att starta ett bildspel.
Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
●● Om du vill registrera ansikten i fotot som ansiktstaggar väljer du
→ Ansiktsmärkn. ► sid. 114
Underhållning
101
Om du vill lägga till en anteckning i bilden väljer du → Lägg
till fotoanteckning. Tryck på i bilden om du vill redigera
anteckningen.
●● För att lägga till fotot i urklipp väljer du
→ Kopiera till
Urklipp.
●● Vrid ett foto moturs genom att välja
→ Rotera moturs.
●● Vrid ett foto medurs genom att välja
→ Rotera medurs.
●● Beskär ett område från en bild genom att välja
→ Beskär.
●● Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja
→
Redigera.
●● För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du
→ Använd som.
●● Om du vill skicka fotot till en person vars ansikte är taggat i fotot,
väljer du → Dela foto med kompis.
●● För att skriva ut fotot via Wi-Fi eller USB väljer du
→ Skriv ut.
Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
●● Om du vill byta namn på en fil väljer du
→ Byt namn.
●● Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att
välja → Sök efter närliggande enheter.
●● Visa fotodetaljer genom att välja
→ Detaljer.
●●
››Ändra fotograferingsläge
Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen.
Ändra fotograferingsläge genom att välja → Fotoläge → ett
alternativ.
Alternativ
Funktion
Panorama
Ta panoramabilder. Detta läge finns bara
tillgängligt på den bakre kameran.
Dela bild
Ta en bild och skicka den till andra via Wi-Fi
Direct.
Dela foto med
kompis
Skicka fotot till en person vars ansikte är
taggat i bilden.
Underhållning
102
Alternativ
Funktion
Leendebild
Ställ in enheten på att identifiera människors
ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när
de ler.
Teckning
Ta bilder med serieteckningseffekt.
››Anpassa kamerans inställningar
Välj
för att öppna följande alternativ innan du tar ett foto:
Alternativ
Funktion
Redigera
genvägar
Redigera genvägar till ofta använda
alternativ.
Självporträtt
Växla mellan det främre och det bakre
kameraobjektivet.
Fotolampa
Ändra inställningen för blixten; Du kan sätta
på och stänga av fotolampan manuellt eller
ange att den ska användas automatiskt när
det behövs.
Fotoläge
Ändra fotoläge.
Effekter
Använd en specialeffekt, till exempel sepia
eller svartvita toner.
Scenläge
Ändra fotoprogram.
Exponeringsvärde
Justera exponeringsvärdet för att ändra
ljusstyrkan.
Fokusläge
Ta närbilder eller ställ in kameran på att
fokusera motivet automatiskt.
Självutlösare
Välj längden på tidsfördröjningen innan
fotot tas.
Upplösning
Ändra upplösningen.
Underhållning
103
Alternativ
Funktion
Vitbalans
Justera färgbalansen enligt
ljusförhållandena.
ISO
Ställ in känsligheten för kamerans
bildsensor.
Mätning
Välj typ av exponeringsmätning.
Synlighet
utomhus
Aktivera synlighet utomhus för att välja
lämpligt ljusförhållande.
Riktlinjer
Visa anvisningar på
förhandsgranskningsskärmen.
GPS-tagg
Ställ in att platsinformation ska visas för dina
foton.
●● För att förbättra GPS-signalerna bör du
undvika att fotografera på platser där
signalen kan blockeras, till exempel
mellan byggnader eller på låglänta
områden, eller i dåligt väder.
●● Din plats visas eventuellt på bilderna om
du överför dem till Internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
Spara som
roterad
Ställ in så att kameran vänder bilden
automatiskt när du tar en bild med den
främre kameran.
Bildkvalitet
Ställ in kvaliteten på dina foton.
Lagring
Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ
Återställ kamerainställningarna.
Underhållning
104
››Spela in en video
1 Öppna programlistan och välj Kamera.
2 Dra skjutreglaget för att växla till videokameran.
3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.
6
Nummer
Funktion
1
Använd genvägar för videokamera.
●●
: Växla till det främre kameraobjektivet och
spela en video av dig själv.
●●
: Ändra inställning för blixten.
●●
: Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett
meddelande eller spara normalt).
●●
: Använd en specialeffekt.
●●
: Ställ in exponeringsvärdet.
Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta
använda alternativ. ► sid. 108
2
Ändra inställningar för videokameran.
3
Visa platsen för lagring.
4
Växla till kameran.
Underhållning
105
Nummer
Funktion
5
Spela in ett videoklipp.
6
Visa videoklipp du har spelat in.
För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen
och för den ifrån varandra. För att zooma ut för du dem
närmare varandra. Du kan också zooma in eller ut med
volymknappen.
4 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när
motivet är i fokus.
5 Välj
6 Välj
för att starta inspelningen.
när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt. Välj för att pausa
inspelningen.
Välj bildvisaren när ett videoklipp har spelats in, för att visa de
inspelade videoklippen.
●● Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp. Du kan
också trycka på skärmen och bläddra genom miniatyrvideorna
på nedre delen av skärmen.
●● Spela upp en video genom att välja
.
●● För att lägga till videon i favoritlistan väljer du
.
●● Skicka videoklippet till andra genom att välja
→ ett alternativ.
●● Radera videoklippet genom att välja
→ OK.
●● Välj
→ Bildspel → Starta bildspel för att starta ett bildspel.
Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
●● Om du vill byta namn på en fil väljer du
→ Byt namn.
●● Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att
välja → Sök efter närliggande enheter.
●● Visa videodetaljer genom att välja
→ Detaljer.
Underhållning
106
››Anpassa inställningarna för videokameran
Välj för att välja bland följande alternativ innan du spelar in ett
videoklipp:
Alternativ
Funktion
Redigera genvägar
Redigera genvägar till ofta använda
alternativ.
Självinspelning
Växla mellan det främre och det bakre
kameraobjektivet.
Fotolampa
Ändra inställningen för blixten; Du kan
sätta på och stänga av blixten manuellt.
Inspelningsläge
Ändra inspelningsläge.
Effekter
Använd en specialeffekt, till exempel sepia
eller svartvita toner.
Exponeringsvärde
Justera exponeringsvärdet för att ändra
ljusstyrkan.
Självutlösare
Välj längden på tidsfördröjningen innan ett
videoklipp börjar spelas in.
Upplösning
Ändra upplösningen.
Vitbalans
Justera färgbalansen enligt
ljusförhållandena.
Synlighet
utomhus
Aktivera synlighet utomhus för att välja
lämpligt ljusförhållande.
Riktlinjer
Visa riktlinjer på
förhandsgranskningsskärmen.
Spara som roterad
Ställ in så att filmkameran vänder bilden
automatiskt när du spelar in med den
främre kameran.
Videokvalitet
Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Lagring
Välj en minnesplats där du kan lagra
inspelade videoklipp.
Nollställ
Återställ videokamerainställningarna.
Underhållning
107
››Redigera genvägsikoner
Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.
1 På förhandsgranskningsskärmen väljer du
genvägar.
→ Redigera
2 Tryck på en ikon från alternativlistan och håll den nedtryckt och
dra den till genvägsområdet.
Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på ikonen och hålla
den nedtryckt och dra den till alternativlistan.
3 Tryck på skärmen för att återgå till
förhandsgranskningsskärmen.
Videospelare
Lär dig hur du använder videospelaren.
Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens
programvara.
●● Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett
fel uppstå när du försöker öppna filen.
●● Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på
innehållstyp.
●● Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de
är kodade.
●●
Underhållning
108
››Spela upp ett videoklipp
1 Öppna programlistan och välj Videospelare.
2 Välj ett videoklipp.
3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar.
5
6
1
2
7
3
8
9
4
10
Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell
region.
Nummer
Funktion
1
Stäng av ljudet på videoklippet.
2
Ändra videoskärmens bildförhållande.
3
Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller
trycka på reglaget.
4
Starta om uppspelningen; Hoppa till
föregående fil (dubbelklicka); Sök bakåt i en fil
(tryck och håll nedtryckt).
5
Välj en ljudeffekt.
Underhållning
109
Nummer
Funktion
6
Växla till läget för flytande skärm; Ta
en skärmbild; Öppna alternativen för
videospelaren; Växla till flerfönsterläget.
7
Ställ in volymen.
8
Pausa uppspelningen; Välj
uppspelningen.
9
Infoga ett bokmärke.
10
Hoppa till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och
håll nedtryckt).
för att återuppta
Medan du tittar på en video kan du använda följande alternativ:
●● Ta en skärmdump av videoskärmen genom att välja
.
Skärmdumpen sparas i mappen Galleri → Screenshots.
●● Om du vill växla till läge för flytande skärm väljer du
. Du kan
flytta skärmen genom att trycka på den och hålla den nedtryckt.
Tryck på skärmen om du vill återgå till helskärmsläget.
●● För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du
→
Dela via.
●● För att dela videon i segment väljer du
→
Kapitelförhandsgransk. Du kan söka efter ett segment och
hoppa direkt till punkten.
●● För att beskära ett segment av videon väljer du
→ Beskär.
●● För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du
→
Via Bluetooth.
●● Om du vill exportera den aktuella videon till
videoskaparprogrammet väljer du → Videoredigerare.
●● För att visa dina bokmärken väljer du
→ Bokmärken.
Alternativet visas bara om du har lagt till ett bokmärke under
uppspelningen genom att välja .
Underhållning
110
Visa videodetaljer genom att välja → Detaljer.
För att ställa in videospelaren på att stängas av automatiskt efter
en viss tidsperiod väljer du → Video auto av.
●● Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att
välja → Sök efter närliggande enheter.
●● Välj
→ Inställningar för att ändra inställningarna för
videospelaren.
●●
●●
››Ändra videospelarens inställningar
1 Under uppspelning väljer du
2 Ändra följande alternativ:
Alternativ
→ Inställningar.
Funktion
Uppspelningshast. Ändra uppspelningshastigheten.
Textning
Anpassa inställningarna för en
undertextfil.
Spela nästa
automatiskt
Ställ in videospelaren på att spela upp
nästa fil automatiskt.
Färgton
Välj en färgton.
Synlighet utomhus
Ställ in för att öka kontrasten på
bildskärmen i klart solljus.
Underhållning
111
Galleri
Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats i
enhetens minne.
Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en
DivX Video on-demand. Varje gång du låser skärmen
när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer
nedräkningen att påverkas.
●● Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
●● Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett
fel uppstå när du öppnar filerna.
●● Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på
innehållstyp.
●● Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de
är kodade.
●●
››Visa ett foto
1 Öppna programlistan och välj Galleri.
2 Välj en mapp → en bild.
Medan du visar ett foto kan du använda följande alternativ:
För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
●● Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen
och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Du kan också
dubbelklicka på skärmen. För att återgå till originalstorlek trycker
du två gånger på skärmen.
Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut
genom att trycka på två punkter på skärmen med fingrarna
och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och
framåt.
●●
Underhållning
112
F ör att lägga till fotot i favoritlistan väljer du .
Skicka ett foto till andra genom att välja → ett alternativ.
●● Radera bilden genom att välja
→ OK.
●● Välj
→ Bildspel → Starta bildspel för att starta ett bildspel.
Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
●● Om du vill registrera ansikten i fotot som ansiktstaggar väljer du
→ Ansiktsmärkn.
●● Om du vill lägga till en anteckning i bilden väljer du
→ Lägg
till fotoanteckning. Tryck på i bilden om du vill redigera
anteckningen.
●● För att lägga till fotot i urklipp väljer du
→ Kopiera till
Urklipp.
●● Vrid ett foto moturs genom att välja
→ Rotera moturs.
●● Vrid ett foto medurs genom att välja
→ Rotera medurs.
●● Beskär ett område från en bild genom att välja
→ Beskär.
●● Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja
→
Redigera.
●● För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du
→ Använd som.
●● Om du vill skicka fotot till en person vars ansikte är taggat i fotot,
väljer du → Dela foto med kompis.
●● För att skriva ut fotot via Wi-Fi eller USB väljer du
→ Skriv ut.
Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
●● Om du vill byta namn på en fil väljer du
→ Byt namn.
●● Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att
välja → Sök efter närliggande enheter.
●● Visa fotodetaljer genom att välja
→ Detaljer.
●● Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du
.
●●
●●
Underhållning
113
››Skapa ett nytt fotoalbum
1 Öppna programlistan och välj Galleri.
2 Välj → Nytt album. Du kan också välja
ett nytt album när du har valt en mapp.
om du vill skapa
3 Skriv ett namn och välj OK.
4 Välj en mapp i den vänstra panelen och välj sedan de bilder
som du vill flytta eller kopiera i den högra panelen.
5 Tryck på de bilder du har valt och håll dem nedtryckta och dra
6
dem sedan till det nya albumet.
Välj Spara → Ändra eller Kopiera.
Fotoalbum på Google eller i sociala nätverk synkroniseras
automatiskt med enheten. Om du bara vill tillåta
synkronisering Wi-Fi-nätverk väljer du → Inställningar
och markerar sedan kryssrutan bredvid Synkronisera
endast via Wi-Fi.
››Tagga ett ansikte i en bild
Lär dig tagga ansikten i dina bilder för att ringa samtal, skicka
meddelanden, skicka e-postmeddelanden via Google Mail eller
annat e-postkonto och överföra meddelanden till sociala nätverk
via genvägar för ansiktstaggar.
Ansiktsidentifieringen kan misslyckas beroende på ansiktets
vinkel, storlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller
accessoarer som motivet har på sig.
1 Öppna programlistan och välj Galleri.
2 Välj en bild.
3 Välj → Ansiktsmärkn. → På.
Identifierade ansikten visas i bildrutan.
Välj ett identifierat ansikte → Lägg till namn.
4
5 Välj kontaktens namn i kontaktlistan.
Kontakten är länkad till ansiktet i bilden.
När ansiktstaggen visas med ett namn väljer du ansiktstaggen och
använder tillgängliga alternativ.
Underhållning
114
››Spela upp ett videoklipp
1 Öppna programlistan och välj Galleri.
2 Välj en mapp → ett videoklipp (indikeras med
3 Välj för att starta uppspelning.
4 Styr uppspelningen med knapparna. ► sid. 108
-ikonen).
Välj för att öppna följande alternativ under uppspelning:
För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du Dela
via.
●● För att dela videon i segment väljer du Kapitelförhandsgransk.
Du kan söka efter ett segment och hoppa direkt till punkten.
●● För att beskära ett segment av videon väljer du Beskär.
●● För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du Via
Bluetooth.
●● Om du vill exportera den aktuella videon till
videoskaparprogrammet väljer du Videoredigerare.
●● För att visa dina bokmärken väljer du Bokmärken. Alternativet
visas bara om du har lagt till ett bokmärke under uppspelningen
genom att välja .
●● Visa videoinformation genom att välja Detaljer.
●● Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att
välja Sök efter närliggande enheter.
●● Välj Inställningar för att ändra inställningarna för videospelaren.
●●
Paper Artist
Lär dig hur du får bilder att se ut som illustrationer med roliga
effekter och ramar. Öppna programlistan och välj Paper Artist.
●● Den redigerade bilden sparas i Galleri → Paper Pictures.
●● Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
Underhållning
115
Videoredigerare
Du kan redigera videor och använda olika effekter.
››Skapa en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Välj (om det behövs).
3 Välj ett bildrutetema.
4 Välj Lägg till media.
5 Välj en kategori i den vänstra panelen och välj bilder, videor
och ljud för att skapa video och välj sedan Klar.
För att radera bilder eller videor trycker du på ett objekt och
håller det nedtryckt och drar det till papperskorgen.
●● För att sortera om bilder eller videor trycker du på ett objekt
och håller det nedtryckt och drar det till en ny plats.
●● Om du vill beskära en del av en bild eller ett videoklipp
trycker du på objektet och drar i parenteserna till vänster
eller höger.
●● Justera volymen på varje ljudeffekt genom att välja Ljud och
sedan justera equalizern.
Välj → ett alternativ för övergångseffekt.
●●
6
7 När du är klar väljer du → Exportera.
8 Välj ett upplösningsalternativ.
9 Skriv ett namn på videon och tryck på OK.
Underhållning
116
››Beskära ett segment av en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Tryck på ett objekt om du vill redigera det i tidslinjen.
3 Flytta startparentesen till den punkt där beskärningen ska
börja.
4 Flytta slutparentesen till den punkt där beskärningen ska sluta.
5 Välj → Spara.
››Dela en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Tryck på ett objekt om du vill redigera det i tidslinjen. Du kan
bara dela på bilder eller videor.
3 Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade
linjen.
4 Välj
5 Välj
.
→ Spara.
››Tillämpa en effekt för en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Tryck på ett objekt om du vill redigera det i tidslinjen.
3 Välj Videoeffekt → ett effektalternativ.
4 Välj → Spara.
Underhållning
117
››Lägga till text i en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade
linjen.
3 Välj Text → ett textalternativ.
4 Skriv text.
5 Välj → Spara.
››Lägg in en teckning i en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade
linjen.
3 Välj Penna → ett alternativ och rita sedan på skärmen.
●●
●●
Ångra din senaste åtgärd genom att välja .
Gör om din senaste åtgärd genom att välja .
4 När du är klar väljer du Klar.
5 Välj → Spara.
››Lägg till en ljudeffekt i en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade
linjen.
3 Välj Ljudeffekter → ett ljudalternativ.
4 Välj → Spara.
Underhållning
118
››Lägg till berättarröst i en video
1 Öppna programlistan och välj Videoredigerare.
2 Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade
linjen och välj sedan Spela in.
3 Välj
4 Välj
5
för att starta röstinspelningen.
för att avsluta röstinspelningen. Välj
röstinspelningen.
Välj → Spara.
Underhållning
119
för att pausa
Personlig information
Kontakter
Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och
affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer,
hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för
dina kontakter.
››Skapa en kontakt
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter → .
3 Välj en minnesplats.
4 Ange information om kontakten.
5 Tryck på Spara för att lägga till kontakten i minnet.
Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.
1 Öppna programlistan och välj Telefon → Knappsats.
2 Ange ett telefonnummer och välj → ett alternativ.
3 Ange information om kontakten.
4 Tryck på Spara för att lägga till kontakten i minnet.
Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
››Söka efter en kontakt
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
Du kan också hitta en kontakt genom att skriva in några
bokstäver i textfältet överst i kontaktlistan.
4 Välj ett kontaktnamn.
Personlig information
120
När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:
Välj för att redigera kontaktinformationen.
●● Radera en kontakt genom att välja
→ OK.
●● För att ringa kontakten väljer du
eller . Det kan hända
att den här tjänsten inte erbjuds av din operatör. För mer
information kontakta din tjänsteleverantör.
●● Skicka ett meddelande genom att välja
.
●● Välj
för att skicka ett e-postmeddelande.
●● Ställ in kontakten som en favorit genom att välja
.
●●
››Importera eller exportera kontakter
Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från
enhetens USB-lagring eller ett minneskort.
Importera kontaktfiler
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Välj → Import/Export → Import från SD-kort eller
Importera från USB-lagring.
4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera
kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj OK.
5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj OK.
Exportera kontaktfiler
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Välj → Import/Export → Export till SD-kort eller
Exportera till USB-lagring.
4 Välj OK för att bekräfta.
Personlig information
121
››Kopiera eller flytta kontakter
Kopiera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till enheten
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Välj → Import/Export → Import från SIM-kort.
4 Välj kontakter och välj Klar.
Kopiera kontakter från enheten till SIM- eller USIM-kortet
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Välj → Import/Export → Exportera till SIM-kort.
4 Välj kontakter och välj Klar → OK.
››Skapa ett visitkort
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Välj Ställ in profil längst upp i kontaktlistan.
4 Ange dina personuppgifter och välj Spara.
Du kan skicka ditt visitkort till andra genom att välja
Dela namnkort via.
Personlig information
122
→
››Skapa en kontaktgrupp
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Grupper → .
3 Ange ett namn och anpassa inställningarna för gruppen.
4 Välj Lägg till medlem.
5 Välj medlemmar från kontaktlistan och välj sedan Klar.
6 När du är klar väljer du Spara.
››Tilldela ett kortnummer
1 Öppna programlistan och välj Kontakter.
2 Välj Kontakter.
3 Välj → Kortnummerinställning.
4 Välj ett platsnummer → en kontakt.
●● Du kan ringa ett snabbnummer snabbt genom att hålla
platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.
●● Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds
av din operatör. För mer information kontakta din
tjänsteleverantör.
Personlig information
123
Anslutning
Datoranslutningar
Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USBanslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du
synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och
från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.
Koppla inte bort USB-kabeln från datorn när enheten överför
eller använder data. Om du gör det kan det resultera i
dataförlust eller skada på enheten.
För bästa resultat ska du ansluta USB-kabeln direkt till en
USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid
användning av ett USB-nav.
››Ansluta till Samsung Kies
Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan
hämta programmet från Samsungs webbplats.
Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintoshdatorer.
1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Samsung Kies startar automatiskt. Om Samsung Kies inte
startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kiesikonen på datorn.
2 Kopiera filerna från datorn till enheten.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Anslutning
124
››Synkronisera med Windows Media Player
Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.
1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
››Anslut som medieenhet
Du kan ansluta din enhet till en dator och få tillgång till mediefiler
som lagras på enheten.
1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2 Välj den högra sidan av systemfältet och välj sedan Ansluten
som medieenhet → Medieenhet (MTP).
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
››Anslut som kameraenhet
Du kan ansluta din enhet till en dator som en kamera och få
tillgång till filer på enheten.
Använd det här USB-anslutningsläget om datorn inte stöder
medieöverföringsprotokollet (MTP) eller om USB-drivrutinen
för din enhet inte är installerad.
1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2 Välj den högra sidan av systemfältet och välj sedan Ansluten
som medieenhet → Kamera(PTP).
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
Anslutning
125
Wi-Fi
Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för
att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som
överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 a/b/g/n.
Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det
finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.
Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är
anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen
kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte
utomhus.
››Aktivera Wi-Fi-funktionen
Öppna programlistan, välj Inställningar och dra Wi-Fi-reglaget åt
höger.
Ett aktivt Wi-Fi som aktiverats i bakgrunden förbrukar
batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs,
för att spara på batteriet.
››Söka efter och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
2 Välj ett nätverk under Wi-Fi-nätverk.
3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
4 Välj Anslut.
Anslutning
126
››Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi → Lägg
till Wi-Fi-nätverk.
2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
3 Ställ in säkerhetsinställningarna efter vald säkerhetstyp.
4 Välj Spara.
››Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS (Wi-Fi
Protected Setup)
Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.
Ansluta med en WPS-knapp
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi.
2 Välj ett WPS-nätverk under Wi-Fi-nätverk.
3 Ange ett lösenord för nätverket → Anslut, och välj sedan
→ WPS-tryckknapp.
4 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.
Ansluta med en WPS-PIN
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi.
2 Välj ett WPS-nätverk under Wi-Fi-nätverk.
3 Ange ett lösenord för nätverket → Anslut, och välj sedan
→ Ange WPS PIN.
4 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på
startknappen.
Anslutning
127
››Ställ in fasta IP-inställningar
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi.
2 Välj ett nätverk under Wi-Fi-nätverk och markera sedan
kryssrutan bredvid Visa avancerade alternativ.
3 Välj nedrullningsmenyn under IP-inställningar.
4 Välj Statisk.
5 Ändra IP-inställningarna för nätverket, t.ex. IP-adress, gateway,
prefixlängd för nätverk, DNS.
6 Välj Anslut.
››Anpassa Wi-Fi-inställningar
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi →
Avancerat.
→
2 Ändra följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Nätverksmeddelande
Ställ in om enheten ska meddela
dig när ett öppet Wi-Fi-nätverk är
tillgängligt.
Behåll Wi-Fi i viloläge
Ange om du ska behålla Wi-Fifunktionen aktiv i viloläge eller inte.
Sök efter
Internettjänst
Ställ in om du vill att enheten ska
kontrollera om du kan få tillgång
till Internettjänster när den aktuella
åtkomstpunkten används.
Timer för Wi-Fi
Ange tiden för att slå på eller av
Wi-Fi.
MAC-adress
Visa enhetens MAC-adress.
IP-adress
Visa IP-adress för det aktuella
nätverket.
Anslutning
128
Wi-Fi Direct
Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två
enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.
Den här funktionen aktiveras bara när Wi-Fi-funktionen är
aktiverad.
››Ansluta enheten till en annan enhet
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Wi-Fi.
2 Dra Wi-Fi-knappen åt höger för att slå på Wi-Fi-nätverket.
3 Välj Wi-Fi Direct.
4 Välj Sök → en enhet.
När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är
enheterna ihopkopplade.
››Skicka data via Wi-Fi
1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.
Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på
datatyp.
3 Sök efter och välj en annan enhet.
››Ta emot data via Wi-Fi
Om du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som
tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.
Anslutning
129
AllShare Cast
Så här ansluter du enheten till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarulås och delar innehåll.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Vissa filer kanske buffras under uppspelningen på grund
av nätverksanslutningen.
●● AllShare Cast-hårdvarulås kanske inte kan hittas eller
anslutas om du anger ett Wi-Fi-frekvensband (5 GHz eller
2,4 GHz).
●● Om du spelar upp video eller spelar spel på en tv ska du
välja lämpligt tv-läge för att få ut så mycket som möjligt av
AllShare Cast.
●●
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Fler
inställningar → AllShare Cast.
2 Dra AllShare Cast-reglaget åt höger.
3 Välj en enhet.
När enheterna är anslutna kan du se din enhets skärm på den
andra enhetens skärm.
4 Öppna eller spela upp en fil.
5 Styr skärmen med knapparna på din enhet.
Anslutning
130
AllShare Play
Du kan spela upp och sända filer mellan registrerade enheter eller
webblagringsplatser via AllShare Play.
Om du vill använda AllShare Play-tjänsten måste du logga in
på ditt Samsung account och registrera två eller flera enheter
som filservrar. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på
enhetstypen. Välj → Vanliga frågor och svar om du vill ha mer
information om att använda AllShare Play.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
››Skicka en fil
1 Öppna programlistan och välj AllShare Play.
2 Välj en registrerad enhet eller lagringsplats som innehåller
mediefiler.
3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
4 Välj .
5 Välj en registrerad enhet eller lagringsplats när du vill spara
filen.
››Dela en fil
1 Öppna programlistan och välj AllShare Play.
2 Välj en registrerad enhet eller lagringsplats som innehåller
mediefiler.
3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
4 Välj och välj sedan ett delningsalternativ.
Anslutning
131
››Spela en fil på en närliggande enhet
Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de
anslutna enheterna som fungerar som mediespelare.
●● Vissa filer kanske buffras under uppspelningen på grund
av nätverksanslutningen.
●●
1 Öppna programlistan och välj AllShare Play.
2 Välj en registrerad enhet eller lagringsplats som innehåller
mediefiler.
3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
4 Välj .
5 Välj en enhet som ska användas som mediespelare.
6 Kontrollera uppspelningen med knapparna på enheten.
››Använd funktionen Grupppdelning
Du kan dela skärmar med flera andra enheter som är anslutna till
samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.
1 Öppna programlistan och välj AllShare Play.
2 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
3 Välj → Gruppdelning.
4 Ange en PIN-kod och välj Klar.
Anslutning
132
››Hantera innehåll på en registrerad enhet eller
lagringsplats
1 Öppna programlistan och välj AllShare Play.
2 Välj en registrerad enhet eller lagringsplats.
3 Visa och hantera dina filer.
››Anpassa AllShare Play-inställningarna
1 Öppna programlistan och välj AllShare Play.
2 Välj → Inställningar.
3 Ändra följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Registrerade
lagringsenheter
Visa registrerade lagringsenheter som
lagts till i AllShare Play.
Registrerade
enheter
Visa eller redigera enheter som har lagts
till i AllShare Play.
Installera
webbtjänster
Logga in på sociala nätverksplatser för
att överföra filer.
Överför bilder
automatiskt från
mobil
Ange att foton automatiskt ska skickas
till den registrerade lagringsenheten när
du loggar in.
Videokvalitetsinställningar
Ställ in för att optimera videokvaliteten
för enheten när du spelar upp videor
som är sparade på en dator.
Lås AllShare Play
Ange detta för att låsa AllShare Play med
lösenordet för ditt Samsung account.
Språk
Välj ett skärmspråk.
Om
Visa information om AllShare Play.
Anslutning
133
Gruppdelning
Du kan dela bilder, dokument och musik med andra enheter som
är anslutna till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
››Dela en fil
1 I programlistan väljer du Gruppdelning.
2 Välj en medietyp under Börja för att dela den med andra
enheter.
Om enheten inte är ansluten till någon Wi-Fi-åtkomstpunkt
upprättar du nätverksanslutningen genom att välja
Frånkopplad.
3 Välj de filer som ska delas och välj sedan Klar.
4 Ange en PIN-kod och starta sedan Gruppdelning.
››Anslut till en annan Gruppdelning
1 Välj Gruppdelning från startskärmen för att öppna
programlistan.
2 Välj ett delat medium under Anslut, ange PIN-koden och välj
sedan OK.
Anslutning
134
Bluetooth
Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd,
där man kan utbyta information inom cirka 10 meter, utan fysisk
anslutning.
Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information
med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras
räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns
i olika rum.
Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot
trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
●● Se alltid till att du delar data med och tar emot data från
enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns
hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
●● Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller
godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med
enheten.
●● Använd inte Bluetooth-funktionen i olagliga syften
(exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning
av kommunikation i kommersiella syften). Samsung kan
inte hållas ansvarig för följder av illegal användning av
Bluetooth-funktionen.
●●
Anslutning
135
››Aktivera Bluetooth
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Bluetooth.
2 Dra Bluetooth-reglaget åt höger för att aktivera Bluetooth.
››Para ihop med andra enheter
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Bluetooth →
Sök.
2 Välj en enhet.
3 Välj OK för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter.
Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer OK.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod
eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om
sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter
tillgängliga tjänster.
Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar,
kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om
den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.
››Skicka data via Bluetooth
1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.
Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på
datatyp.
3 Söka efter och para ihop med en annan Bluetooth-enhet.
Anslutning
136
››Ta emot data via Bluetooth
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Bluetooth och
markera sedan kryssrutan bredvid namnet på din enhet.
För att välja hur länge din enhet ska vara synlig väljer du
→ Timeout för synlighet.
2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj OK (om
det behövs).
3 Välj OK för att bekräfta anslutningen mellan två enheter.
Data som tas emot sparas i mappen Bluetooth. Om du får en
kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.
Delning av mobilnätverk
Så här ställer du in enheten som ett trådlöst modem eller som en
trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och delar
enhetens mobila nätverksanslutning.
››Dela enhetens mobilnätverk via Wi-Fi
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Fler
inställningar → Internetdel. och port. hotspot → Portabel
Wi-Fi-hotspot.
2 Dra skjutreglaget bredvid Portabel Wi-Fi-hotspot åt höger.
3 Välj Portabel Wi-Fi-hotspot.
4 Välj Konfigurera för att konfigurera nätverksinställningarna för
att använda enheten som åtkomstpunkt.
Anslutning
137
Alternativ
Funktion
Nätverks-SSID
Visa och redigera det enhetsnamn som
visas för externa enheter.
Dölj min enhet
Ange detta för att förhindra att andra
enheter hittar din enhet.
Säkerhet
Välj säkerhetstypen.
Lösenord
Visa och redigera nätverksnyckeln för att
förhindra obehörig åtkomst till nätverket.
Visa lösenord
Ställ in för att visa dina lösenord när du
anger dem.
Visa avancerade
alternativ
Välj en sändningskanal.
5 När du är klar väljer du Spara.
6 Hitta enhetens namn, från en annan enhet, i listan över
tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.
Enheten delar anslutningen till mobilnätverket med en annan
enhet.
Du kan begränsa mobil nätverksdelning till specifika
enheter. Välj Tillåtna enh., skapa en enhetslista och välj
enhetsnamnet för att ändra delningsläget till Endast tillåtna
enheter.
Anslutning
138
››Dela enhetens mobilnätverk via USB
1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2 Öppna programlistan och välj Inställningar → Fler
inställningar → Internetdel. och port. hotspot.
3 Välj USB-internetdelning.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att
avmarkera kryssrutan vid USB-internetdelning.
Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera
beroende på datorns operativsystem.
GPS
Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning
system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.
För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under
följande omständigheter:
●● Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller
inne i byggnader.
●● I dåligt väder.
●● Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
●● I en bil med solskyddsfilm.
Rör inte vid och täck inte antennområdet med händerna
eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
Anslutning
139
››Aktivera platstjänster
Du måste aktivera platstjänster för att få platsinformation och söka
på kartan.
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Platstjänster.
2 Ändra följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Använd trådlösa Ange för att använda Wi-Fi och/eller
nätverk
mobilnätverk för att hitta din plats.
Använd GPSsatelliter
Ange för att använda GPS-satelliten för att
hitta din plats.
Ställ in enheten på din nuvarande plats
Plats- och
för Google-sökning och andra GoogleGoogle-sökning
tjänster.
Tv-anslutningar
Du kan fjärrstyra en tv med enheten och bläddra bland dina
favoritprogram och ta emot programförslag baserade på dina val.
Du kan också styra andra enheter som är anslutna till tv:n.
››Ställa in din enhet som fjärrkontroll för en tv
Du måste först ansluta din enhet till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och
kontrollera att enhetens infraröda port är riktad mot tv:n.
1 Öppna programlistan och välj Smart Remote.
2 Välj Agree om du startar programmet för första gången.
Anslutning
140
3 Vrid enheten moturs till liggande orientering.
4 Välj ett alternativ bredvid Set Up Smart Remote Now:
5 Välj Choose Brand → märket på tv:n.
6 Välj Test Power On/Off → Ja när du vill kontrollera
anslutningen mellan enheten och tv:n.
7 Välj Klar.
Välj Add New Device om du vill lägga till fler enheter.
8 Styr tv:n och andra enheter med ikonerna på din enhet.
››Anpassa fjärrkontrollsinställningar
1 Öppna programlistan och välj Smart Remote.
2 Välj .
3 Ändra följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Televisión
Ändra kommandokoder om du har
problem med en viss kod.
Add New Device
Upprätta anslutningar till kringutrustning
som är ansluten till tv:n.
Reset Peel
Återställ anslutningsinställningarna.
Send Feedback
Rapportera dina synpunkter för
programutveckling.
Anslutning
141
VPN
Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks –
VPN) och ansluta till ditt privata nätverk på ett säkert sätt, genom
ett allmänt nätverk, till exempel Internet.
Enheten är redan klar för anslutning till Internet. Om
du får problem med anslutningen till Internet kan du
behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på
vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din
operatör.
●● För att använda den här funktionen måste du aktivera
funktionen för skärmlås.
●●
››Ställ in VPN-anslutningar
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Fler
inställningar → VPN → Lägg till VPN-nätverk.
2 Ändra följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Namn
Ge VPN-servern ett namn.
Typ
Välj en VPN-typ.
Serveradress
Ange IP-adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet
Ange ett hemligt L2TP-lösenord.
IPSec-identifierare Ange ett användarnamn.
I förväg delad
nyckel för IPsec
Ange en i förväg delad säkerhetsnyckel.
Välj ett användarcertifikat som VPNIPSecservern använder för att identifiera dig.
användarcertifikat Du kan importera certifikat från VPNservern eller hämta från Internet.
Anslutning
142
Alternativ
Funktion
Välj ett certificate authority-certifikat
(CA) som VPN-servern använder för
IPSec CA-certifikat att identifiera dig. Du kan importera
certifikat från VPN-servern eller hämta
från Internet.
IPSecservercertifikat
Välj ett servercertifikat som VPN-servern
använder för att identifiera dig. Du kan
importera certifikat från VPN-servern
eller hämta från Internet.
PPP-kryptering
(MPPE)
Ställ in för att kryptera data innan de
skickas till VPN-servern.
Visa avancerade
alternativ
Ställ in för att ändra avancerade
nätverksinställningar.
Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.
3 När du är klar väljer du Spara.
››Ansluta till ett privat nätverk
1 Öppna programlistan och välj Inställningar → Fler
inställningar → VPN.
2 Välj ett privat nätverk.
3 Ange användarnamnet och lösenordet och välj Anslut.
Anslutning
143
Verktyg
Larm
Lär dig ställa in och kontrollera alarm för viktiga händelser.
››Ställ in ett nytt alarm
1 Öppna programlistan och välj Larm →
2 Ange information om alarmet.
.
Markera kryssrutan vid Smart larm för att aktivera simulerade
ljud från naturen före huvudlarmet.
3 När du är klar väljer du Spara.
››Stänga av ett alarm
Gör så här när alarmet ljuder:
●● För att stoppa alarmet drar du
i valfri riktning tills du når
cirkelgränsen.
●● För att upprepa alarmet efter en viss tid drar du
i valfri
riktning tills du når cirkelgränsen.
››Ta bort ett alarm
1 Öppna programlistan och välj Larm → .
2 Markera kryssrutan vid ett larm och välj sedan Radera.
Du kan ta bort larm genom att trycka på ett larm och hålla
det nedtryckt och välja Radera.
●● För att inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill
larmet.
●●
Verktyg
144
Kalkylator
Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten som på
en vanlig miniräknare.
1 Öppna programlistan och välj Kalkylator.
2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du
använda vanlig eller vetenskaplig kalkylator.
Nedladdningar
Lär dig hur du hanterar loggar för filer som du har hämtat från
nätet.
1 Öppna programlistan och välj Nedladdningar.
2 Välj en nedladdningskategori.
3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.
Du kan ta bort en logg genom att markera kryssrutan och
välja .
●● Dela en hämtad fil med andra genom att markera kryssrutan
och välja .
●●
Verktyg
145
Dropbox
Lär dig att använda molnlagringstjänsten Dropbox för att spara
och dela dina filer med andra. När du sparar dina filer i en Dropboxmapp synkroniseras din enhet automatiskt med webbservern och
eventuella andra datorer där Dropbox är installerat.
Skapa ett konto om du är en ny användare.
››Aktivera Dropbox
1 Öppna programlistan och välj Dropbox → Start.
2 Ange e-postadress och lösenord och välj sedan Log in.
3 Välj Next → Turn on.
››Ladda upp filer till din Dropbox-mapp
1 Öppna programlistan och välj Dropbox.
2 Välj → Photos or videos eller Other files.
3 Välj filer.
4 Välj Dropbox → en mapp.
5 Välj Upload.
Filerna i mappen läggs till på webbservern och din dator
hemma.
››Visa en fil
1 Öppna programlistan och välj Dropbox →
2 Välj en fil.
Verktyg
146
.
Mina filer
Lär dig att på ett snabbt och enkelt sätt komma åt alla dina bilder,
videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på
enheten.
››Filformat som stöds
Enheten stöder följande filformat:
Typ
Format
Bild
BMP, GIF, JPG, PNG
Video
MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Musik
MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV,
IMY, MID, XMF, OTA
Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett
fel uppstå när du öppnar filerna.
●● Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på
innehållstyp.
●● Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de
är kodade.
●●
●●
Verktyg
147
››Öppna en fil
1 Öppna programlistan och välj Mina filer.
2 Välj en mapp.
Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
●● Gå tillbaka till den övre nivån i filkatalogen genom att välja
.
●●
3 Välj en fil som ska öppnas.
››Skapa en mapp
1 Öppna programlistan och välj Mina filer.
2 Välj .
3 Skriv ett namn och välj Klar.
››Kopiera eller flytta filer
1 Öppna programlistan och välj Mina filer.
2 Markera kryssrutan vid de mappar eller filer som ska kopieras
eller klippas ut.
3 Välj eller .
4 Lokalisera en mapp och välj
.
››Skicka filer
1 Öppna programlistan och välj Mina filer.
2 Markera kryssrutan bredvid filerna som ska skickas.
3 Välj → ett alternativ.
››Radera filer
1 Öppna programlistan och välj Mina filer.
2 Markera kryssrutan vid de mappar eller filer som ska tas bort.
3 Välj → Ja.
Verktyg
148
Polaris Office
Så här gör du för att skapa eller visa Microsoft Word-, Excel-,
PowerPoint- och Adobe PDF-filer på enheten.
››Skapa ett nytt dokument
1 Öppna programlistan och välj Polaris Office.
Om du startar det här programmet för första gången ska du
välja mellan att registrera dig som online-användare eller att
hoppa över registreringen.
2 Välj → en dokumenttyp.
3 Ange innehåll i dokumentet.
Ångra din senaste åtgärd genom att välja .
Gör om din senaste åtgärd genom att välja .
●● Om du vill infoga ett objekt, till exempel en bild, hyperlänk
eller tabell, väljer du .
●● Om du vill ändra text- eller objektinställning väljer du .
●●
●●
4 När du är klar väljer du .
5 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats för att spara
dokumentet.
6 Välj Spara.
››Öppna ett dokument
1 Öppna programlistan och välj Polaris Office.
2 Välj Browser → en dokumentfil.
3 Visa dokumentet efter önskemål.
Tryck på skärmen om du vill redigera dokumentet (Word-,
presentations- eller Excel-fil).
●● Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du
.
●●
Verktyg
149
Om du vill spara dokumentet med ett annat namn väljer du
→ Spara som.
●● Om du vill söka efter och ersätta text i dokumentet väljer du
→ Sök&Ersätt.
●● Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen
och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Du kan även
välja → Zooma in/ut.
●● Om du vill skriva ut filen via en Wi-Fi- eller USB-anslutning
väljer du → Skriv ut. Din enhet är endast kompatibel
med vissa Samsung-skrivare.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på
dokumenttyp.
●●
››Hantera dokument online
1 Öppna programlistan och välj Polaris Office.
2 Välj Clouds → ett konto.
3 Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot och välj
sedan OK.
4 Visa och hantera dina dokument på servern.
PS Touch
Använd Photoshop-funktioner, till exempel lager,
markeringsverktyg, justeringar och filter för att skapa proffsiga
bilder från din enhet.
Med PS Touch kan du lätt kombinera flera bilder, redigera särskilda
element och använda filtereffekter, och du har åtkomst till allt ditt
material via Adobe Creative-molntjänsten.
Öppna programlistan och välj PS Touch.
Du behöver ett Adobe-ID för att kunna använda Adobe
Creative-molntjänsten.
Verktyg
150
Röstsökning
Lär dig söka på Internet med rösten.
Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
1 Öppna programlistan och välj Röstsökning.
2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.
Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
3 Välj ett sökresultat.
S Voice
Lär dig att använda funktionen röstkommando från S Voice.
Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo,
eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till
enheten.
●● Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla
operatörer.
●● Om ditt uttal är otydligt, om du pratar på platser med
mycket ljud, om du pratar med stötande ord eller slangord
eller om du pratar med dialekt kanske inte enheten kan
identifiera dina kommandon eller så kanske den utför
oönskade kommandon.
1 Öppna programlistan och välj S Voice.
2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.
För att säga ett nytt kommando, välj .
Du kan inaktivera talfunktionen genom att välja
Verktyg
151
.
Världsklocka
Lär dig visa tiden på en annan plats.
1 Öppna programlistan och välj Världsklocka.
2 Välj .
3 Skriv namnet på en stad eller välj en stad från listan.
Du kan välja en stad på världskartan.
4 Välj .
5 Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler världstider.
Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka
nedtryckt och välja DST-inställningar.
Verktyg
152
Inställningar
Öppna menyn Inställningar
1 Öppna programlistan och välj Inställningar.
2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett trådlöst nätverk och
öppna Internet eller andra nätverksenheter.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över
korta avstånd.
Dataanvändning
Håll reda på din dataanvändning och anpassa inställningarna för
begränsning.
●● Mobil data: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt
mobilnätverk.
●● Ange gräns för mobila data: Ställ in en gräns för användning av
mobila data.
●● Cykel för dataanvändning: Ändra inställningarna för
gränscykeln.
Välj för att använda fler alternativ.
●● Dataroaming: Ställ in för att använda dataanslutningar vid
roaming.
●● Begränsa bakgrundsdata: Ställ in för att inaktivera
synkronisering i bakgrunden medan du använder ett
mobilnätverk.
Inställningar
153
Synkronisera data automatiskt: Ange att enheten automatiskt
ska synkronisera kontakter, S Planner, E-post, Internet och bilder
med sociala nätverkssidor.
●● Visa Wi-Fi-användning: Visa dataanvändningen via trådlöst
nätverk.
●● Mobile Hotspots: Ställ in enheten så att den begränsar eller
varnar för stora hämtningar och hindrar program som körs i
bakgrunden från att använda den andra enhetens hotspot.
●●
Fler inställningar
Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra
enheter eller nätverk.
››Flygläge
Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på
enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.
››Mobila nätverk
Mobil data: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt
mobilnätverk.
●● Dataroaming: Ställ in för att använda dataanslutningar vid
roaming.
●● Åtkomstpunktsnamn: Välj ett åtkomstpunktsnamn (APN)
för mobilnätverk. Du kan lägga till eller redigera APN. För att
återställa dina APN-inställningar till fabriksstandard, välj →
Återst. till stand.
●● Nätläge: Välj nätverkstyp.
●● Nätverksoperatörer:
-- Sök efter nätverk: Sök efter och välj ett nätverk.
-- Välj automatiskt: Ställ in enheten på att välja första
tillgängliga nätverk.
●●
Inställningar
154
››Internetdel. och port. hotspot
Portabel Wi-Fi-hotspot: Ange för att använda enheten som en
trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
●● USB-internetdelning: Använd enheten som ett trådlöst modem
genom att skapa en USB-anslutning med en dator.
●● Hjälp: Visa information om Internetdelningsfunktionerna.
●●
››VPN
Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).
››Enheter i närheten
Fildelning: Aktivera mediedelning för att andra DLNAcertifierade enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten.
●● Delat innehåll: Ställ in för att dela ditt innehåll med andra
enheter.
●● Enhetsnamn: Ange ett medieservernamn för enheten.
●● Lista över tillåtna enheter: Visa listan över enheter som har
åtkomst till din enhet.
●● Lista med ej tillåtna enheter: Visa listan över enheter vars
åtkomst till din enhet är spärrad.
●● Hämta till: Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska
sparas.
●● Överför från andra enheter: Ställ in för att acceptera
överföringar från andra enheter.
●●
››AllShare Cast
Aktivera AllShare Cast-funktionen och dela skärmen med andra.
Inställningar
155
››Kies via Wi-Fi
Ansluta enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.
Blockeringsläge
Välj vilka meddelanden som ska blockeras, eller tillåt meddelanden
om samtal från utvalda kontakter i blockeringsläget.
Ljud
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
Volym: Ändra volymen för olika ljud på enheten.
Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
●● Enhetsringsignal: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
●● Enhetsvibration: Ange att enheten ska vibrera med ett anpassat
vibrationsmönster vid inkommande samtal.
●● Standardmeddelanden: Välj en ringsignal som ska varna dig för
händelser.
●● Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten så att den vibrerar och
spelar upp en ringsignal för inkommande samtal.
●● Knappljud: Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på
knapparna på uppringningsskärmen.
●● Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på
knapparna på uppringningsskärmen.
●● Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller
låser upp eller vidrör pekskärmen.
●● Vibrationsåterkoppling: Ange att enheten ska vibrera när du
använder pekskärmens tangenter eller när enheten reagerar i
vissa lägen.
●●
●●
Inställningar
156
Display
Ändra inställningarna för att kontrollera hur display och
bakgrundsbelysning ska visas på enheten.
●● Bakgrundsbild: Ändra bakgrundsinställningar.
-- Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
-- Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för den låsta skärmen.
-- Hem- och låsskärmar: Välj bakgrundsbild för hemskärmen
och den låsta skärmen.
●● Skärmläge: Välj ett visningsläge.
●● Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
●● Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens
bakgrundsbelysning stängs av.
●● Smart viloläge: Förhindra att bakgrundsbelysningen släcks när
du tittar på skärmen.
●● Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
●● Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa
objekt i program.
●● Snabbstart: Ändra snabbstartprogrammet i systemfältet.
Genvägsikonen ändras så att det valda programmet visas.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan
också formatera minneskortet.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data
permanent från minnesplatsen.
Den faktiska, tillgängliga kapaciteten för internminnet är
mindre än den angivna, på grund av att operativsystemet
och standardprogrammen tar upp en del av minnet.
Inställningar
157
Energisparläge
Aktivera energisparläget och ändra inställningarna för
energisparläget.
●● CPU-energisparläge: Ställ in enheten på att begränsa viss
användning av systemresurser.
●● Skärmenergisparläge: Ange om du vill spara ström genom att
justera skärmens ljusstyrka.
●● Stäng av vibrationsåterkoppling: Hindra enheten från att
eller
eller trycker på och håller ned
vibrera när du väljer
strömknappen.
●● Lär dig om energisparläget: Visa information om att spara på
batteriet.
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Platstjänster
Ändra inställningarna för platstjänster.
Använd trådlösa nätverk: Ange för att använda Wi-Fi och/eller
mobilnätverk för att hitta din plats.
●● Använd GPS-satelliter: Ange för att använda GPS-satelliten för
att hitta din plats.
●● Plats- och Google-sökning: Ställ in enheten på din nuvarande
plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.
●●
Inställningar
158
Låsskärm
Ändra skärmlåsningsläge.
Skärmlåsning: Aktivera skärmlåsfunktionen.
●● Alternativ för låsskärm:
Inställningarna används bara när du ställer in alternativet lås
genom att dra.
●●
-- Genvägar: Ställ in för att visa och redigera genvägar till
program på den låsta skärmen.
-- Rullande informationstext: Ställ in för att visa nyheter eller
information om aktier på den låsta skärmen.
-- Klocka: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
-- Dubbel klocka: Ställ In för att visa den dubbla klockan på den
låsta skärmen.
-- Väder: Ställ in så väderinformationen visas och ändra
inställningarna för väderskärmen.
-- Vågrörelseeffekt: Ställ in för att visa krusningseffekten på den
låsta skärmen.
-- Hjälptext: Ställ in för att visa hjälptexten på den låsta skärmen.
-- Uppvakning med låsskärm: Ställ in enheten på att identifiera
ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
-- Ange uppvakningskommando: Ställ in ett
uppvakningskommando för att starta S Voice-programmet eller
för att utföra en viss funktion.
●● Popupanteckning på låsskärmen: Ställ in så att S Note startas
när du trycker två gånger på skärmen när pekskärmen är avstängd.
●● Ägarinformation: Ange din information som visas på den låsta
skärmen.
Inställningar
159
Säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIMkortet.
●● Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som
sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du
slår på enheten.
Ladda batteriet innan du aktiverar den här inställningen
eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera dina data.
●●
Kryptera externt SD-kort:
-- Kryptera: Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett
minneskort.
-- Fullständig kryptering: Ställ in för att kryptera alla filer på
minneskortet.
-- Uteslut multimediefiler: Ställ in för att kryptera alla filer utom
multimediefiler på minneskortet.
Du kan inte öppna det krypterade minneskortet efter en
fabriksåterställning av data. Avkoda först minneskortet innan
du gör en fabriksåterställning av data.
Fjärrkontroller: Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av enheten via
Internet om enheten blir stulen eller tappas bort.
●● Varning för SiM-kortsänd.: Aktivera funktionen Hitta min
mobila enhet.
●● Webplats. Hitta mobilen: Öppna SamsungDive-webbplatsen
(www.samsungdive.com). Du kan spåra och kontrollera
dina borttappade eller stulna enheter på webbplatsen för
SamsungDive.
●● Ställ in SIM-kortslås:
-- Lås SIM-kort: Ställ in för att låsa SIM- eller USIM-kortet. För att
använda enheten med SIM- eller USIM-kort måste du ange
PIN-koden.
-- Byt PIN-kod: Ändra PIN som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
●●
Inställningar
160
Gör lösenord synliga: Ställ in för att visa dina lösenord när du
anger dem.
●● Enhetsadministratörer: Visa de administratörer som du
godkänt för din enhet. Du kan aktivera enhetsadministratörer för
att införa nya regler för enheten.
●● Okända källor: Ställ in enheten på att installera program som
hämtats från valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet
kan du bara installera program som du hämtat från Play Butik.
●● Tillförlitliga uppgifter: Ange om du vill använda certifikat och
uppgifter för att säkerställa att användningen av programmen
sker på ett säkert sätt.
●● Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat
som är lagrade på USB-enheten.
●● Rensa uppgifter: Radera uppgifterna från enheten och återställ
lösenordet.
●●
Språk och inmatning
Ändra inställningarna för språk och textinmatning.
››Språk
Välj ett skärmspråk.
››Standard
Välj en textinmatningsmetod.
››Googles röstinmatning
Aktivera funktionen för Google-röstinmatning för att ange text med
rösten. För att ändra inställningar för röstinmatning väljer du .
●● Välj inmatningsspråk: Välj inmatningsspråk för Googles
röstigenkänning.
●● Blockera stötande ord: Ställ in för att förhindra att enheten
känner igen anstötliga ord vid röstinmatning.
●● Hämta taligenkänning för använding offline: Hämta och
installera språkdata för offlineröstinmatning.
Inställningar
161
››Samsung-tangentbord
För att ändra inställningar för Samsung-tangentbordet väljer du .
●● Inmatningsspråk: Välj inmatningsspråken som ska användas
med knappsatsen.
●● Förutsedd text: Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat
på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa
inställningarna för ordförutsägelser.
●● Kontinuerlig inmatning: Ställ in för att ange text genom att
svepa över knappsatsen.
●● Fri hand: Ändra inställningar för handskriftsläge, till exempel
igenkänningstid, penntjocklek eller pennfärg.
●● Röstindata: Aktivera funktionen för röstindata för att ange text
med rösten.
●● Stor bokstav automatiskt: Ange om du automatiskt vill ha en
versal som första bokstav i en mening.
●● Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en
punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
●● Förhandsgranska tecken: Visa en förhandsgranskning av varje
bokstav du trycker på.
●● Vibration vid knapptryck.: Ange att enheten ska vibrera när du
trycker på en knapp.
●● Ljud vid knapptryckning: Ställ in att enheten ska ljuda när du
trycker på en knapp.
●● Självstudie: Visa självstudien för användning av Samsungknappsatsen.
●● Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsungknappsatsen till fabriksinställningarna.
Inställningar
162
››Röstsökning
Följande alternativ är tillgängliga för Google-röstigenkänning:
●● Språk: Välj språk för Google-röstigenkänning.
●● Talutdata: Ange att enheten ska ge röstfeedback för att göra dig
uppmärksam på den aktuella åtgärden.
●● Blockera stötande ord: Ange om du vill dölja stötande ord från
resultaten för röstsökningen.
●● Hämta taligenkänning för använding offline: Hämta och
installera språkdata för offlineröstinmatning.
››Utdata för text-till-tal
Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. För att ändra
inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
●● Talhastighet: Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
●● Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett
exempel.
●● Billäge: Aktivera Billäge för att ge ljudmeddelanden för
inkommande samtal, meddelanden eller händelseinformation.
●●
››Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är
ansluten till enheten.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt
Samsung account eller molnlagringstjänsten Dropbox.
Inställningar
163
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.
Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
Säkerhetskopiera data: Ange om du vill säkerhetskopiera
inställningar och programdata till Google-servern.
●● Säkerhetskopieringskonto: Ställ in eller redigera
säkerhetskopiering av Google-kontot.
●● Automatisk återställning: Ange om du vill återställa dina
inställningar och programdata när du måste ominstallera
programmet.
●● Återställning till fabriksdata: Återställ dina inställningar till
fabriksstandard och radera alla data.
●●
Lägg till konto
Ändra e-post- eller SNS-konto.
Rörelse
Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på
enheten.
●● Smart varning: Ställ in enheten så den uppmärksammar dig på
om du har missade samtal eller nya meddelanden när du lyfter
upp enheten.
●● Luta för att zooma: Ställ in så du använder en vinklande rörelse
för att zooma in eller ut när du visar bilder eller surfar på Internet.
●● Panorera för att flytta ikonen: Ställ in för att flytta ett objekt till
en annan sida när du trycker på objektet och håller det nedtryckt
och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
●● Panorera för att bläddra bilder: Ställ in för att röra dig i en bild
genom att dra enheten i valfri riktning när bilden är inzoomad.
Inställningar
164
Känslighetsinställningar: Reglera reaktionshastigheten för
varje rörelse.
●● Lär dig om rörelser: Visa självstudien om att att styra rörelser.
●●
S Pen
Ändra inställningarna för att använda S Pen.
●● Ljud vid pennbortkoppling/anslutning: Ange att enheten ska
ge ifrån sig ett ljud när S Pen sätts in i eller tas ut ur skåran.
●● Spara batteri: Ange att skärmen inte ska svara när S Pen sätts i
eller tas ut.
●● Alternativ efter pennbortkoppling: Ange att ett popupfönster ska visas och ett ljud ska avges när S Pen inte längre är i
närheten av enheten.
●● Luftvy: Ange att S Pen-pekaren ska visas när S Pen hålls över
skärmen.
●● Ljud- och vibrationsåterkoppling: Ange att enheten ska ge
ifrån sig ett ljud när Luftvy-funktionen aktiveras.
●● Inställningar för Snabbkommando: Konfigurera
inställningarna för snabbkommandon.
●● Hjälp om S Pen: Öppna hjälpinformation om hur du använder
S Pen.
Tillbehör
Dockningsljud: Ange att enheten ska spela upp ett ljud när den
ansluts till eller kopplas bort från en skrivbordsdocka.
●● Ljudutgång: Ange ett ljudutdataformat som ska användas när
enheten ansluts till HDMI-enheter.
En del enheter kanske inte stöder inställningen för
surroundljud
●●
Inställningar
165
Datum och tid
Ändra inställningarna för att kontrollera hur tid och datum ska
visas på enheten.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från
enheten återställs datum och tid.
Automatiskt datum och automatisk tid: Ange om du vill ta
emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och
datum automatiskt.
●● Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
●● Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
●● Automatisk tidszon: Ställ in för att få information om tidszon
från nätverket när du reser över tidszoner.
●● Välj tidszon: Välj en tidszon.
●● Använd 24-timmarsformat: Ange om du vill visa tiden i
24-timmars- eller 12-timmarsformat.
●● Välj datumformat: Välj ett datumformat.
●●
Tillgänglighet
Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa
fysiska handikapp. Ändra inställningar för att förbättra åtkomsten
till enhetsgränssnitt och funktioner.
Det kan hända att den här tjänsten inte erbjuds av din
operatör. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
Rotera skärm automatiskt: Ställ in gränssnittet på att rotera
automatiskt när du vrider enheten.
●● Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens
bakgrundsbelysning stängs av.
●● Säg lösenord: Ställ in att lösenord som du anger på webbplatser
med TalkBack ska läsas upp högt.
●● Besvara/avsluta samtal: Ange att ett samtal ska avslutas när du
trycker på strömknappen.
●● Genväg för tillgänglighet: Lägg till en genväg till
tillgänglighetsinställningarna som visas när du håller
strömknappen nedtryckt.
●●
Inställningar
166
TalkBack: Aktivera TalkBack, som ger röståterkoppling.
Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa
objekt i program.
●● Negativa färger: Vänd om visningsfärgerna för att förbättra
synligheten.
●● Utdata för text-till-tal:
-- Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. För att ändra
inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
-- Talhastighet: Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
-- Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett
exempel.
-- Billäge: Aktivera Billäge för att ge ljudmeddelanden för
inkommande samtal, meddelanden eller händelseinformation.
●● Förbättra webbtillgängligheten: Ange om programmen
ska installera webbskript för att göra sitt webbinnehåll mer
tillgängligt.
●● Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en
hörsnäcka.
●● Stäng av alla ljud: Stäng av alla ljud på enheten.
●● Fördröjning för tryck och håll kvar: Ställ in identifieringstiden
för att trycka och hålla nedtryckt på skärmen.
●●
●●
Utvecklaralternativ
Ändra inställningarna för programutveckling.
●● Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord: Ställ in ett
lösenord för att skydda dina säkerhetskopierade data.
●● Håll dig vaken: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar
batteriet.
●● Skydda SD-kortet: Ställ in enheten så att endast program med
behöriget får tillgång till data på minneskortet.
●● USB-felsökning: Aktivera USB-felsökningsläget genom att
ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
●● Tillåt falska platser: Tillåt att falska platser och
serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i
testsyfte.
Inställningar
167
Välj program som ska felsökas: Ange program som
ska felsökas och förebygg problem när du gör en paus i
felsökningen.
●● Vänta på felsökning: Förhindra att det valda programmet
laddas innan felsökningen är klar.
●● Visa tryckningar: Ställ in för att visa pekaren när du trycker på
skärmen.
●● Visa pekarplats: Ställ in för att visa koordinater och spår efter
pekaren när du trycker på skärmen.
●● Visa layoutgränser: Ange för att visa gränser.
●● Visa GPU-visningsuppdateringar: Ange om områden på
skärmen som uppdateras ska blinka med GPU.
●● Visa skärmuppdateringar: Ange om områden på skärmen som
uppdateras ska blinka.
●● Skala för fönsteranim.: Välj en hastighet för att öppna och
stänga popup-fönster.
●● Skala för övergångsanimation: Välj en hastighet för att växla
mellan skärmar.
●● Skala för animationsvaraktighet: Välj hur länge popup-fönster
ska visas.
●● Inaktivera maskinvaruöverlappningar : Ange att
maskinvaruöverlappning ska döljas.
●● Tvinga GPU-rendering: Ställ in om du vill använda
2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
●● Strikt läge: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när
program utför långa åtgärder.
●● Visa CPU-användning: Ställ in om du vill visa aktiva processer.
●● GPU-återgivningsprofil: Ange att tiden för GPU-rendering ska
kontrolleras.
●●
Inställningar
168
Aktivera spår: Ange uppföljning av programmets och systemets
prestanda.
●● Behåll inte aktiviteter: Ställ in om du vill avsluta ett program
när du startar ett nytt program.
●● Begränsa bakgrundsprocesser: Ange för att begränsa antalet
processer som kan köras i bakgrunden.
●● Visa alla ANR:er: Ställ in enheten på att meddela dig om
program som körs i bakgrunden och som inte svarar.
●●
Om enheten
Visa information om enheten, såsom modellnummer och version.
Du kan hämta och installera uppgraderingen av fast
programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För
att söka efter uppdateringar av fast programvara väljer du
Programvaruuppdatering → Uppdatera.
Inställningar
169
Felsökning
När du sätter på enheten eller medan du använder den
uppmanas du att ange en av följande koder:
Kod
Försök med följande åtgärd:
Lösenord
När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det
lösenord du har angett för enheten.
PIN
När du använder enheten för första gången eller
när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du
ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan
inaktivera funktionen i menyn Lås SIM-kort.
PUK
SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på
grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger.
Du måste ange den PUK-kod du fått av din
operatör.
PIN2
När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod
måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIMeller USIM-kortet. För mer information kontakta din
tjänsteleverantör.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller
tjänster
Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig
täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och
försök igen.
●● Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din
operatör om du vill veta mer.
●●
Felsökning
170
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt
sätt kan du försöka med följande:
●● Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen
kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och
rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
●● Se till att händerna är rena och torra när du trycker på
pekskärmen.
●● Starta om enheten för att radera tillfälliga programvarufel.
●● Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den den
senaste versionen.
●● Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett
av Samsungs servicecenter.
Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel
Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller
nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fryser
och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10
sekunder. Enheten startar om automatiskt.
Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata.
Öppna programlistan och välj Inställningar → Säkerhetskopiera
och återställ → Återställning till fabriksdata → Återställ enhet
→ Radera alla.
Samtal bryts
Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig
täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan
plats och försök igen.
Utgående samtal kopplas inte fram
●●
●●
Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
Felsökning
171
Inkommande samtal kopplas inte fram
●●
●●
Kontrollera att enheten är på.
Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
Andra hör inte när du pratar vid ett samtal
Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
●● Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder
ett sådant.
●●
●●
Dålig ljudkvalitet
●●
●●
Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig
täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och
försök igen.
När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram
●●
●●
Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
Skriv in och spara numret igen om det behövs.
Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom
Lågt batteri. Ladda batteriet för att fortsätta använda enheten.
Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av
Om batteriet inte längre laddar fullt måste du byta ut det mot ett
nytt. Ta med telefonen till ditt lokala Samsung-servicecenter.
Felsökning
172
Enheten är varm
När du använder program som kräver mer ström eller använder
program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är
normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
Felmeddelanden visas när kameran sätts på
Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt
minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna
användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på
kameran kan du prova följande:
●● Ladda batteriet.
●● Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort
filer från enheten.
●● Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om
du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att
ha provat de här tipsen.
Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler
Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på
Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker
öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:
●● Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort
filer från enheten.
●● Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights
Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant
licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
●● Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.
Felsökning
173
Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet
Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill
ansluta till (om det behövs).
●● Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten
befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).
●●
●●
Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa
problemet.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till
en dator
Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov
uppdaterats på datorn.
●● Om du använder Windows XP måste Windows XP Service Pack 3
eller senare vara installerat på datorn.
●● Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10
eller senare installerat på datorn.
●●
●●
Felsökning
174
Index
access-koder 170
alarm
meddelandepanel 30
slå på eller av 17
e-post
inaktivera 144
skapa 144
stoppa 144
skicka 93
ställa in konton 92
visa 93
AllShare Cast 130
AllShare Play 131
anslutning
fast uppringningsläge för
nummer 82
filhanteraren
AllShare Play 131
Bluetooth 135
datoranslutningar 124
delning av mobilt
nätverk 137
GPS-anslutningar 139
VPN-anslutningar 142
Wi-Fi 126
filformat som stöds 147
kopiera eller klipp ut
filer 148
öppna filer 148
radera filer 148
foton
ta bilder 100
visa 112
automatisk blockering 81
batteri
Google 75
Google Latitude 72
Google Mail 89
Google Maps 71
Google Now 75
Google Talk 95
Group Cast 134
hämtningshanteraren 145
hitta min mobila enhet 37
kamera
laddning 12
Bluetooth
aktivering 136
skicka data 136
ta emot data 137
datoranslutningar
masslagring 125
Samsung Kies 124
Windows Media Player 125
enhet
anpassa 32
indikatorikoner 20
inställningar 153
knappar 20
layout 18
anpassa kameran 103
anpassa videokameran 107
ta bilder 100
videofilma 105
Index
175
musikspelare
karta
få väganvisningar till en
angiven plats 72
hur du använder GPSsystemet 73
hur du delar din plats med
dina vänner 72
söka efter en viss plats 71
skapa spellistor 98
spela musik 97
navigation 73
packa upp 11
pekskärm
använda 23
låsa 24
kontakter
PIN-lås 36
Play Books 68
Polaris Office 149
röstmeddelande 89
röstsamtal
importera eller
exportera 121
kopiera 122
skapa 120
ljusstyrka, display 33
Local 73
luftvy för S Pen 63
meddelanden
använda alternativ 79
besvara 77
ringa 76
öppna röstmeddelande 89
skicka e-post 93
skicka multimedia 88
skicka text 87
ställa in e-postkonton 92
Samsung Apps 74
Samsung Kies 124
samtal
använda alternativ vid
röstsamtal 79
använda headset 78
avvisa 77
besvara 77
grupp 79
internationella nummer 78
vänta 83
vidarekoppling 81
visa missade 80
menyskärm
öppna 31
minneskort
formatera 16
sätta i 14
ta bort 16
multimediameddelanden
skicka 88
visa 88
samtalslogg 83
samtal väntar 83
music hub 99
Index
176
SIM-/USIM-kort
videoskapare 116
videospelare 115
VPN-anslutningar
installera 11
låsa 36
snabbkommando
ansluta till 143
skapa 142
ändra rörelser 62
skapa rörelse 62
webbläsare
S Note 49
S Pen 40
S Planner 59
S Suggest 75
telefonbok
hantera webbsidor 64
lägga till bokmärken 67
Wi-Fi
aktivering 126
använda WPS 127
söka efter och ansluta till
nätverk 126
skapa kontakter 120
söka efter kontakter 120
YouTube
textinmatning 38
textmeddelanden
överföra videoklipp 70
titta på videoklipp 70
skicka 87
visa 88
tid och datum,
inställning 32
tyst läge 32
världstid 152
vidarekoppling av
samtal 81
videor
spela 115
spela in 105
videoredigerare 116
videosamtal
använda alternativ 80
besvara 77
ringa 76
Index
177
Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten
beroende på enhetens programvara eller din operatör.
Så här installerar du Samsung Kies
(PC-synk)
1. Hämta den senaste versionen av Kies från Samsungs
webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den
på din dator.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn.
Samsung Kies startar automatiskt.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Swedish. 11/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising