Samsung | SM-T560 | Samsung Galaxy Tab E Bruksanvisning

SM-T560
Brugervejledning
Danish. 09/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Læs dette først
Netværksforbindelse
29Wi-Fi
Kom godt i gang
6
7
9
11
13
13
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
Pakkens indhold
Enhedens udseende
Oplade batteriet
Bruge et hukommelseskort
Tænde og slukke for enheden
Låse og oplåse skærmen
30Multi-vindue
Tilpasning
33 Administrere Startskærm og skærmen
Apps
35 Angive baggrund og ringetoner
36 Skifte skærmlåsemetode
37 Flere brugere
39 Oprette konti
Grundlæggende brug
14 Bruge touchskærmen
17Startskærmlayout
21 Paneler til informationer og
hurtigindstillinger
23 Åbne apps
23 Installere eller afinstallere apps
25 Angive tekst
26Skærmbillede
27 Mine filer
28 Strømbesparende funktion
Kontakter
40 Tilføje kontakter
40 Importere og eksportere kontakter
41 Søge efter kontakter
2
Indhold
Kamera
Enheds- og
dataadministrator
42 Grundlæggende optagelse
43Optagelsestilstande
44Kameraindstillinger
46 Se indhold på enheden
63 Overføre data fra din forrige enhed
64 Bruge enheden som en flytbar disk til
dataoverførsel
65 Opdatere enheden
66 Sikkerhedskopiere og gendanne data
66 Foretage nulstilling af data
Nyttige apps og funktioner
Indstillinger
47 S Planner
48E-mail
51Video
52Ur
54Lommereg.
54Notat
55 Hancom Office Viewer
55Google-apps
67 Om Indstillinger
67FORBINDELSE
69ENHED
71PERSONLIG
73SYSTEM
Galleri
Appendiks
78Fejlsøgning
83 Fjerne batteriet
Forbinde til andre enheder
58Bluetooth
60 Wi-Fi Direct
62 Udskrive fra mobilenhed
3
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. Hvis du vil have vist FCC's id, skal du
trykke på → Indstillinger → Om enheden.
4
Læs dette først
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
5
Kom godt i gang
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
6
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Indgang til headset
Multifunktionsstik
Forreste kamera
Tænd/sluk-knap
Touchskærm
Lydstyrkeknap
Startknap
Knap for seneste apps
Tilbageknap
Højttaler
Bageste kamera
GPS-antenne
Port til hukommelseskort
Mikrofon
7
Kom godt i gang
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Knapper
Knap
Funktion
Tænd/sluk
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Seneste apps
• Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for
den aktuelle skærm.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
Startskærm
• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.
• Tryk og hold for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
8
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det første gang. Du kan også oplade batteriet ved
hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet
helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes,
eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i
indgangen til multifunktionsstikket.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
9
Kom godt i gang
2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
3 Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden
og derefter ud af stikkontakten.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke
har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud
af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden i længere tid
mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
10
Kom godt i gang
Bruge et hukommelseskort
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe
i mappen Mine filer → SD-kort.
1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
4 Luk dækslet til hukommelseskortets port.
11
Kom godt i gang
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på → Indstillinger → Lagring → Deaktiver SD-kort.
1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.
2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
3 Luk dækslet til hukommelseskortets port.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
På Startskærmen trykkes på
SD-kort → Slet alt.
→ Indstillinger → Lagring → Formatér SD-kort → Formatér
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data,
der skyldes brugerhandlinger.
12
Kom godt i gang
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på
Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Låse og oplåse skærmen
Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen og den låses. Skærmen slukkes og låses
også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med
fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.
Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Der henvises til Skifte skærmlåsemetode
for yderligere oplysninger.
13
Grundlæggende brug
Bruge touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
14
Grundlæggende brug
Trykke og holde
Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de
tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
15
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp
op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste med emner, såsom en kontaktliste.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
16
Grundlæggende brug
Startskærmlayout
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små apps, der starter bestemte
appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.
Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator
nederst på skærmen. Se, hvordan du tilpasser Startskærmen under Administrere Startskærmen.
En widget
En mappe
En app
En skærmindikator
17
Grundlæggende brug
Indstillinger for Startskærm
Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for at
få adgang til de tilgængelige indstillinger.
18
Grundlæggende brug
Skærmen Apps
Skærmen Apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
På Startskærmen trykkes på for at åbne skærmen Apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du
rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se, hvordan du
tilpasser skærmen Apps under Administrere skærmen Apps.
Få adgang til
yderligere valg
En app
En skærmindikator
19
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Synkroniseret med internettet
Forbundet til computer
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
20
Grundlæggende brug
Paneler til informationer og hurtigindstillinger
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder, vises indikatorikoner på statusbjælken.
Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen
opad for at lukke informationspanelet.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Aktiver eller deaktiver
valgmuligheder. Tryk og hold på
en knap for at se mere
detaljerede indstillinger
Start Indstillinger
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger
Slet alle meddelelser
Se alle
hurtigindstillingsknapper
Juster lysstyrken
Juster lydstyrken
21
Grundlæggende brug
Omarrangere hurtigindstillingsknapper
Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på
→ , trykke og holde på et element og derefter trække elementet til en anden placering.
Bruge panelet for hurtigindstillinger
Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner i informationspanelet. Åbn panelet for
hurtigindstillinger for at aktivere eller deaktivere flere funktioner.
Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Alternativt
kan du trykke på i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at
lukke panelet for hurtigindstillinger.
Tryk på følgende valgmuligheder for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist yderligere
detaljerede indstillinger, hvis du trykker og holder på en knap.
• Wi-Fi: Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Placer.: Der henvises til Placer. for yderligere oplysninger.
• Lyd/Lydløs: Vælg en lydtilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.
• Bluetooth: Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• U.strømbespar.: Der henvises til Ultrastrømbesparende tilstand for yderligere oplysninger.
• Multi-vindue: Der henvises til Multi-vindue for yderligere oplysninger.
• Synkr.: Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk apps, f.eks.
kalender eller e-mail.
• Flytilstand: Der henvises til Flytilstand for yderligere oplysninger.
22
Grundlæggende brug
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et appikon på Startskærmen eller skærmen Apps.
Tryk på
, og vælg et appikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.
Lukke en app
Tryk på , og træk et appikon opad eller nedad for at lukke det. Tryk på Luk alle for at lukke alle
åbne apps.
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.
Tryk på Galaxy Apps på skærmen Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på SØG for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser
appens pris.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
23
Grundlæggende brug
Play Butik
Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.
Tryk på Play Butik på skærmen Apps.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på → Afinstaller/
deaktiver apps. vises på de apps, du kan deaktivere. Vælg en app, og tryk på OK.
Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på →
Downloadede applikationer → → Afinstallér. Alternativt kan du trykke på Indstillinger →
Applikationsmanager på skærmen Apps, vælge en app og derefter trykke på Afinstallér.
Aktivere apps
Tryk på → Vis deaktiv. apps på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på Udført. Du kan
også trykke på Indstillinger → Applikationsmanager på skærmen Apps, rulle til DEAKTIVERET,
vælge en app og derefter trykke på Aktivér.
• Skjule apps: Skjul apps på skærmen Apps alene. Du kan fortsætte med at bruge skjulte
apps.
• Deaktivere apps: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på
enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
• Afinstallere apps: Afinstaller downloadede apps.
24
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Slet tegnet til venstre
Indsæt tegnsætningstegn
Skift til ny linje
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver
Flyt markøren
Skift tastaturindstillinger
Indsæt et mellemrum
Skifte inputsprog
Tryk på → Vælg inputsprog, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller
flere sprog, kan du skifte mellem sprogene ved at trække mellemrumstasten til venstre eller
højre.
Brug af yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for
ikonet , afhængigt af den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Skift sproget
Åbn tastaturet
Start eller hold pause i angivelse
af tekst via tale
• : Skift tastaturindstillinger.
• : Indsæt humørikoner.
25
Grundlæggende brug
• : Skift til det flydende tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at
trække i fanen.
Skift til standardtastaturet
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopiér eller Klip. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på → Indsæt.
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på Startknappen og Tænd/sluk-knappen samtidig. Du kan se optagne billeder
i Galleri. Når du har taget et skærmbillede, kan du redigere billedet og dele det med andre.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
26
Grundlæggende brug
Mine filer
Anvend denne app for at få adgang til forskellige filer, som er gemt på enheden.
Tryk på Mine filer på skærmen Apps. Alternativt kan du trykke på
Se filer, som er grupperet efter
dato
på Startskærmen.
Søg efter filer eller mapper
Få adgang til yderligere valg
Skift visningstilstand
Se genveje til mapper
Se filer, der er gemt på enheden
Se filer efter kategorier
Se downloadhistorik
27
Grundlæggende brug
Strømbesparende funktion
Ultrastrømbesparende tilstand
Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand
udfører enheden følgende:
• Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
• Deaktiverer Bluetooth-funktionen.
Tryk på Indstillinger → Ultrastrømbesparende tilstand på skærmen Apps, og tryk derefter
på kontakten for at aktivere det. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på
U.strømbespar. for at aktivere det.
Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på
og vælge en app.
Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på → Fjern, vælge en app med
derefter trykke på Udført.
og
Du kan ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller
lyd, ved at trykke på → Indstillinger.
Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på → Deaktivér Ultrastrømbes.
tilst.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
28
Netværksforbindelse
Wi-Fi
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. Se Wi-Fi for yderligere valgmuligheder.
Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Wi-Fi for at
aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for
netværk, der kræver adgangskode.
3 Tryk på Tilslut.
Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette
forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode.
Hvis du vil forhindre enheden i at oprette forbindelse til netværket automatisk, skal du
vælge det på netværkslisten og trykke på Glem.
29
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
Multi-vindue
Om Multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion
til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.
Kun applikationer i Multi-vinduesbakken kan køre.
Starte Multi-vindue
1 Tryk på Indstillinger → Multi-vindue på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten
Multi-vindue for at aktivere det. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere det.
2 Træk fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen for at åbne Multivinduesbakken. Alternativt kan du trykke og holde på
.
Multi-vinduesbakken
30
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
3 Tryk og hold på et appikon i bakken, og træk det over på skærmen. Træk derefter et andet
appikon til en ny placering på skærmen.
Justere vinduesstørrelsen
Træk cirklen mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
31
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Bruge indstillinger for Multi-vindue
Hvis du vil bruge Multi-vinduesapps, skal du vælge appvinduet, hvorefter der vises en blå ramme
omkring det. Tryk på cirklen mellem appvinduerne for at få adgang til følgende funktioner:
• : Skift placering mellem Multi-vinduesapps.
• : Maksimer vinduet.
• : Luk appen.
32
Tilpasning
Administrere Startskærm og skærmen Apps
Administrere Startskærmen
Tilføje elementer
Tryk og hold på en app på skærmen Apps, og træk den derefter til Startskærmen.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt område,
derefter trykke på Widgets, trykke og holde på en widget og derefter trække den til
Startskærmen.
Flytte og fjerne et element
Tryk og hold på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til Fjern,
som vises øverst på skærmen.
Oprette en mappe
1 Tryk og hold på en app på Startskærmen, og træk den derefter til Opret mappe, som vises
øverst på skærmen.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på Udført.
33
Tilpasning
Administrere paneler
Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
Fjern øverst på skærmen.
Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på
.
Administrere skærmen Apps
Sådan ændrer du sorteringsmetode
Tryk på → Vis som på skærmen Apps, og vælg en sorteringsmetode.
Skjule apps
Skjul apps, som du ikke vil have vist på skærmen Apps.
Tryk på → Skjul apps på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på Udført.
For at vise skjulte apps, tryk på → Vis skjulte apps på skærmen Apps, vælg apps, og tryk
derefter på Udført.
Flytte elementer
Tryk på → Redigér på skærmen Apps. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny
placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til Opret side, som vises øverst
på skærmen.
34
Tilpasning
Angive baggrund og ringetoner
Angive baggrund
Vælg et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den
låste skærm.
1 Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, og tryk derefter på Baggrunde. Du kan
også åbne skærmen Apps og trykke på Indstillinger → Skærm → Baggrund.
2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke
på Fra Galleri.
4 Tryk på Vælg som baggrund eller Udført.
Ændre ringetoner
Skift ringetoner for meddelelser.
Tryk på Indstillinger → Lyd → Meddelelser på skærmen Apps. Vælg en ringetone, og tryk
derefter på Udført.
35
Tilpasning
Skifte skærmlåsemetode
Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige
oplysninger.
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås på skærmen Apps, og vælg derefter en
skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Mønster
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at
bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.
PIN-kode
En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at
bekræfte.
Adgangskode
En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler,
og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
36
Tilpasning
Flere brugere
Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige
indstillinger som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende
typer brugerkonti.
• Ejer: Ejerkontoen oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og den kan kun
oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden, herunder
administration af brugerkonto.
• Bruger: Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at
tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.
• Begrænset profil: En begrænset konto giver kun adgang til apps og indhold, der er tilladt af
ejerkontoen, og den kan ikke bruge de tjenester, der kræver login.
Tilføje brugere
1 Tryk på Indstillinger → Brugere på skærmen Apps.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger → OK → Konfigurér nu.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Tilføje begrænsede profiler
1 Tryk på Indstillinger → Brugere på skærmen Apps.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Begrænset profil.
3 Angiv en oplåsningskode, og vælg derefter de apps og det indhold, som begrænsede
brugere må få adgang til.
37
Tilpasning
Skifte bruger
Vælg den konto, som du ønsker at skifte til, øverst på den låste skærm, og lås derefter enheden
op.
En brugerkonto
Administrere brugere
Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillingerne.
1 Tryk på Indstillinger → Brugere på skærmen Apps, og vælg en konto under BRUGERE OG
PROFILER.
2 Vælg eller fravælg derefter apps og indhold for at tillade eller begrænse kontobrugerens
adgang dertil.
Tryk på
for at slette kontoen.
38
Tilpasning
Oprette konti
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
Tryk på Indstillinger → Konti → Tilføj konto på skærmen Apps, og vælg en kontotjeneste. Følg
derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de
elementer, du vil synkronisere.
Fjerne konti
Tryk på Indstillinger → Konti på skærmen Apps, vælg et kontonavn under MINE KONTI, vælg
kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på → Fjern konto.
39
Kontakter
Tilføje kontakter
Flytte kontakter fra andre enheder
Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Der henvises til Overføre data fra din
forrige enhed for yderligere oplysninger.
Oprette kontakter manuelt
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
2 Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
3 Tryk på Gem.
Importere og eksportere kontakter
Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til
lagertjenester.
Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
Tryk på → Indstillinger → Importér/Eksportér, og vælg derefter en indstilling for import eller
eksport.
40
Kontakter
Søge efter kontakter
Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• : Skriv en e-mail.
Føje genveje for kontakter til Startskærmen
Føj genveje til kontakter, som du ofte kommunikerer med, på Startskærmen.
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
2 Vælg en kontakt.
3 Tryk på → Føj genvej til startskærm.
41
Kamera
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på Kamera på skærmen Apps.
2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
3 Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på.
Vis aktuel tilstand
Skift mellem forreste og
bageste kamera
Start optagelse af en
video
Tag et billede
Skift
fotograferingstilstand
Skift kameraindstillinger
Se fotos og videoer, du
har taget
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
• Kameraet på forsiden har en linse med vidvinkel. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens
ydeevne.
42
Kamera
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Optagelsestilstande
Auto
Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle
tilstand for billedet.
Tryk på Kamera →
→ Auto på skærmen Apps.
Smukt ansigt
Tag et billede med belyste ansigter for at få pænere billeder.
Tryk på Kamera →
→ Smukt ansigt på skærmen Apps.
Panorama
Denne tilstand er nyttig, hvis du vil tage et billede, der består af en serie billeder. Enheden
identificerer billedet med
i Galleri.
Tryk på Kamera →
→ Panorama på skærmen Apps.
Benyt disse tip for at få det bedste billede:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
• Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller
vægge uden farvenuancer.
43
Kamera
Bedste foto
Denne tilstand er nyttig, hvis du vil tage en serie af billeder og gemme det bedste. Enheden
anbefaler det bedste foto og identificerer det med .
Tryk på Kamera →
→ Bedste foto på skærmen Apps.
Kontin. opt.
Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.
Tryk på Kamera →
Tryk og hold på
→ Kontin. opt. på skærmen Apps.
for at tage flere billeder på én gang.
Nat
Brug denne tilstand til at tage et billede ved lav belysning uden brug af kameralys.
Tryk på Kamera →
→ Nat på skærmen Apps.
Sport
Med denne tilstand kan du tage et billede af motiver i bevægelse.
Tryk på Kamera →
→ Sport på skærmen Apps.
Kameraindstillinger
Tryk på Kamera → på skærmen Apps. Nedenstående valg er ikke alle tilgængelige i både
stillkamera- og videokameratilstand.
• : Tilpas lysstyrken.
• : Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede, når du tager
billeder med det forreste kamera.
• : Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
• : Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer.
• / : Vælg en opløsning. Højere opløsning fører til bedre kvalitetsbilleder, men de fylder
mere i hukommelsen.
44
Kamera
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Fokustilstand: Vælg en fokustilstand. Autofokus styres af kameraet. Makro er til nærmotiver.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• Måletilstand: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes.
Centervægtet måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et
bestemt punkt. Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• Eksp.værdi: Rediger eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets
sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Tryk for at tage bill.: Tryk på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning. Højere opløsning fører til bedre kvalitetsvideoer, men de
fylder mere i hukommelsen.
• Optagelsestilstand: Skift fototilstand.
• Placeringstags: Indstil enheden til at føje placeringstagget til billedet.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Hvis du deler et billede, der har et placeringstag, kan placeringsoplysningerne blive
vist for andre.
• Lager: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Gitterlinier: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Lydstyrketasten: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller
zoomfunktionen.
• Visningstilstand: Skift formatforholdet på eksempelskærmen.
• Nulstil indstill.: Nulstil kameraindstillingerne.
De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.
45
Galleri
Se indhold på enheden
Tryk på Galleri på skærmen Apps, og vælg et billede eller en video.
Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning.
Tryk på skærmen for at skjule eller vise menubjælken og miniaturevisningen.
Del billedet med andre
Rediger billedet
Gå til den forrige skærm
Få adgang til yderligere valg
Slet billedet
Miniaturebilleder til
eksempelvisning af billeder og
video
46
Nyttige apps og funktioner
S Planner
Oprette begivenheder eller opgaver
1 Tryk på S Planner på skærmen Apps.
2 Tryk på . Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver angivet og trykke
på datoen igen.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og
trykke på .
3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
• Begivenhed: Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en valgfri
indstilling for gentagelse.
• Opgave: Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en valgfri
indstilling for prioritering.
Vælg et element
Vælg en kalender, du vil bruge
eller synkronisere med
Indtast en titel
Indtast begivenhedens
placering
Angiv en start- og slutdato for
begivenheden
Tilføj flere detaljer
4 Tryk på Gem for at gemme begivenheden eller opgaven.
47
Nyttige apps og funktioner
Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti
Tryk på S Planner på skærmen Apps.
Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på → Synkronisér.
Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på → Kalendere → Tilføj konto. Vælg
derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med
en grøn cirkel ud for kontonavnet.
Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på Indstillinger → Konti
på skærmen Apps og derefter vælge en kontotjeneste.
E-mail
Oprette e-mailkonti
Tryk på E-mail på skærmen Apps.
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på Næste for en privat e-mailkonto, eller tryk
på Manuel opsætn. for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at
fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → Indstillinger → Tilføj konto.
Hvis du har flere e-mailkonti, kan du angive en af dem som standardkonto. Tryk på →
Indstillinger. Vælg en konto, og marker derefter Standardkonto.
48
Nyttige apps og funktioner
Sende e-mail
Tryk på E-mail på skærmen Apps.
Tryk på
øverst på skærmen for at skrive en e-mail.
Gem e-mailen til senere
levering
Kasser e-mailen
Vedhæft billeder, videoer med
mere
Send e-mailen
Få adgang til yderligere valg
Tilføj modtagere
Tilføj en Cc eller Bcc
Angiv et emne
Tilføj dig selv som modtager
Indtast tekst til e-mailen
Tilføj modtagere fra
kontaktlisten
49
Nyttige apps og funktioner
Læse e-mail
Tryk på E-mail på skærmen Apps.
Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye e-mails. Tryk på
e-mails manuelt.
, hvis du vil downloade nye
Tryk på en e-mail for at læse den.
Svar alle modtagere
Besvar e-mailen
Videresend e-mailen
Slet e-mailen
Skriv en e-mail
Få adgang til yderligere valg
Føj denne e-mailadresse til
listen med kontakter eller få vist
andre funktioner
Marker e-mailen som en
påmindelse
Åbn vedhæftede filer
Gå til forrige eller næste e-mail
50
Nyttige apps og funktioner
Video
Afspille videoklip
Tryk på Video på skærmen Apps.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Skift skærmforhold
Roter skærmens
retning
Juster lydstyrken
Få adgang til
yderligere valg
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen
Flyt kontrolpanelet til
venstre
Flyt kontrolpanelet til
højre
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole frem
51
Nyttige apps og funktioner
Ur
Alarm
Tryk på Ur → Alarm på skærmen Apps.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer
ved at trykke på ud for alarmen på alarmlisten.
• Slumre: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Smart alarm: Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav
lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at lyde. Lydstyrken for den
smarte alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede
alarmlyde.
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret slumrefunktionen, skal du trække
uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet
tidsrum.
Slette alarmer
Tryk på → Vælg, vælg alarmer, og tryk derefter på
52
.
Nyttige apps og funktioner
Verdensur
Tryk på Ur → Verdensur på skærmen Apps.
Oprette ure
Tryk på , og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer. Du kan også vælge en by på
globussen og derefter trykke på .
Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på
for at anvende sommertid.
Slette ure
Tryk på → Vælg, vælg ure, og tryk på
.
Stopur
Tryk på Ur → Stopur på skærmen Apps.
Tryk på START for at tage tid på en begivenhed. Tryk på OMGANG for at tage mellemtider.
Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på
NULSTIL.
Ur
Tryk på Ur → Timer på skærmen Apps.
Angiv varighed, og tryk på START.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
53
Nyttige apps og funktioner
Lommereg.
Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.
Tryk på Lommereg. på skærmen Apps.
Du kan se historikken for udregning på den øverste del af skærmen.
Tryk på
for at rydde historikken.
Notat
Brug denne app til at oprette notater og organisere dem efter kategori.
Tryk på Notat på skærmen Apps.
Oprettelse af notater
Tryk på
et notat:
• på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter
: Opret eller angiv en kategori.
• : Indsæt billeder.
• : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.
Tryk på Gem for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
Søge efter notater
Tryk på på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder
nøgleordet.
54
Nyttige apps og funktioner
Hancom Office Viewer
Brug denne app til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.
Tryk på Hancom Office Viewer på skærmen Apps.
Tryk på Seneste dokumenter, Åbn, Alle dokumenter eller Sky, og vælg derefter en fil, du vil
åbne.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Der henvises til Oprette konti for yderligere
oplysninger.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.
55
Nyttige apps og funktioner
Maps
Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed.
Play Film
Du kan se videoer, som er gemt på enheden og downloade forskelligt indhold for at se det fra
Play Butik.
Play Bøger
Download forskellige bøger fra Play Butik.
Play Bladkiosk
Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.
Play Spil
Download spil fra Play Butik, og spil dem sammen med andre.
Drev
Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Administrer billeder, album og videoer, du har gemt på enheden og overført til Google+.
56
Nyttige apps og funktioner
Hangouts
Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald,
mens du chatter.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Stemmesøgning
Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.
Google Indstillinger
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
57
Forbinde til andre enheder
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande.
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
58
Forbinde til andre enheder
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 Tryk på Indstillinger → Bluetooth på skærmen Apps. Tryk på kontakten Bluetooth for at
aktivere det, og tryk derefter på Søg.
De registrerede enheder angives.
Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 Tryk på Galleri på skærmen Apps.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.
4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.
59
Forbinde til andre enheder
Modtage et billede
Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen.
Du kan se de billeder, du har modtaget, i Galleri.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 Tryk på Indstillinger → Bluetooth på skærmen Apps.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at foretage ophævelse af parring.
3 Tryk på Ophæv parring.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
Slutte til andre enheder
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Wi-Fi for at
aktivere det.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Tryk på Multi-forbind for at oprette forbindelse til flere enheder.
Tryk på → Omdøb enhed for at ændre enhedens navn.
4 Accepter tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct på den anden enhed for at bekræfte.
60
Forbinde til andre enheder
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 Tryk på Galleri på skærmen Apps.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Wi-Fi Direct, vælg en enhed at overføre billedet til, og tryk derefter på Udført.
4 Accepter tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct på den anden enhed.
Modtage et billede
Når en anden enhed sender et billede til dig, skal du acceptere tilladelsesanmodningen Wi-Fi
Direct. Du kan se de billeder, du har modtaget, i Galleri.
Afslutte enhedsforbindelse
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på Afslut forbindelse → OK for at frakoble enhederne.
61
Forbinde til andre enheder
Udskrive fra mobilenhed
Slut enheden til en printer ved hjælp af Wi-Fi eller Wi-Fi Direct for at udskrive billeder eller
dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Tilføj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
Tryk på Indstillinger → Udskrivning → Download plug-in på skærmen Apps for at søge efter et
printer-plug-in i Play Butik. Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Oprette forbindelse til en printer
Tryk på Indstillinger → Udskrivning på skærmen Apps, vælg en printertype, og tryk derefter
på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere det. Enheden søger efter printere, der er
tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du vælge et printer-plug-in og trykke på → Tilføj
printer → Add Printer, indtaste oplysninger og derefter trykke på OK.
Hvis du vil ændre udskriftsindstillinger, skal du vælge et printer-plug-in og trykke på → Indst.
for udskrivning.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du trykke på → Udskriv →
→ Alle printere og derefter vælge en printer.
62
Enheds- og dataadministrator
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan overføre data fra en tidligere enhed til din nye enhed via Samsung Smart Switch.
Følgende versioner af Samsung Smart Switch er tilgængelige.
• Mobil version: Overfør data mellem mobilenheder. Du kan downloade appen fra Galaxy
Apps eller Play Butik.
• Computerversion: Overfør data mellem din enhed og en computer. Du kan downloade
appen fra www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din tidligere enhed til din nye enhed.
Download og installer Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Åbn Smart Switch, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at overføre data fra den
tidligere enhed.
Overføre data fra en computer
Sikkerhedskopier data fra din tidligere enhed til en computer, og importer dataene til din nye
enhed.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
Hvis din tidligere enhed ikke er en Samsung-enhed, så sikkerhedskopier data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
63
Enheds- og dataadministrator
3 Slut din tidligere enhed til computeren med et USB-kabel.
4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din tidligere enhed fra computeren.
5 Slut din nye enhed til computeren med et USB-kabel.
6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din nye enhed.
Bruge enheden som en flytbar disk til
dataoverførsel
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette,
kan du miste data eller beskadige enheden.
Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub.
Slut enheden direkte til computerens USB-port.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
64
Enheds- og dataadministrator
Opdatere enheden
Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.
Trådløs opdatering
Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
Tryk på Indstillinger → Om enheden → Softwareopdatering → Opdatér på skærmen Apps.
Du kan søge efter tilgængelige opdateringer automatisk ved at markere
Autoopdatering.
Opdatere med Smart Switch
Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og
installere Smart Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge anvisningerne på skærmen for at
opdatere enheden.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
• Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren.
Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du
koble alle andre medieenheder fra computeren.
65
Enheds- og dataadministrator
Sikkerhedskopiere og gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.
Bruge en Google-konto
1 Tryk på Indstillinger på skærmen Apps.
2 Tryk på Backup og nulstil, og marker Sikkerhedskopi af data.
3 Tryk på Sikkerhedskopi af konto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto i konfigurationsguiden.
Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksdata på
enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke
gendanne de sikkerhedskopierede data.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du
sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til
Sikkerhedskopiere og gendanne data for yderligere oplysninger.
Tryk på Indstillinger → Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → Nulstil enhed →
Slet alt på skærmen Apps. Enheden genstarter automatisk.
66
Indstillinger
Om Indstillinger
Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille appfunktioner og tilføje konti.
Tryk på Indstillinger på skærmen Apps.
FORBINDELSE
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Tryk på Wi-Fi på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Wi-Fi for at aktivere det.
Tryk på for at bruge valgmuligheder.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS-trykknap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN-indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
Angive politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på → Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
67
Indstillinger
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på Bluetooth på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Bluetooth for at
aktivere det.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Timeout for synlighed: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
• Modtagne filer: Få vist modtagne filer ved hjælp af Bluetooth.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Tryk på Flytilstand på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Flytilstand for at
aktivere det.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug.
Tryk på Databrug på Indstillingsskærmen.
• Databrugscyklus: Angiv en månedlig nulstillingsdato for at overvåge dit dataforbrug
mellem perioder.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Synkronisér data automatisk: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af apps
som f.eks. kalender eller e-mail. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de
enkelte konti, under Indstillinger → Konti.
• Mobile hotspots: Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden,
bruger dem.
Placer.
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
Tryk på Placer. på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Placer. for at aktivere det.
• Tilstand: Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
• SENESTE PLACERINGSANMODN.: Se hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din
aktuelle placering og deres batteriforbrug.
• PLACERINGSTJENESTER: Se de placeringstjenester, din enhed anvender.
68
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter
tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer.
Tryk på Udskrivning på Indstillingsskærmen.
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Tryk på Flere netværk på Indstillingsskærmen.
VPN
Konfigurer og opret forbindelse til VPN’er (virtuelle private netværk).
ENHED
Lyd
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
Tryk på Lyd på Indstillingsskærmen.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Meddelelser: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen, eller låser
den op.
69
Indstillinger
Skærm
Skift skærmindstillinger.
Tryk på Skærm på Indstillingsskærmen.
• Baggrund: Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for Startskærmen og den låste
skærm.
• Informationspanel: Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplades.
• Typografi: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Optimér læsbarhed: Gør teksten skarpere, så den bliver nemmere at læse.
Multi-vindue
Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.
Tryk på Multi-vindue på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Multi-vindue for at
aktivere det.
• Åbn i Multi-vinduesvisning: Indstil enheden til at aktivere funktionen Multi-vindue, når du
åbner filer fra Mine filer eller Video. Enheden aktiverer også denne funktion, når du får vist
vedhæftede filer i beskeder.
Låseskærm
Skift indstillinger for den låste skærm.
Tryk på Låseskærm på Indstillingsskærmen.
• Skærmlås: Skift skærmlåsemetoden. De følgende funktioner afhænger muligvis af den
valgte skærmlåsemetode.
• Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
70
Indstillinger
• Genveje: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til apps på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
Applikationsmanager
Få vist og administrer apps på enheden.
Tryk på Applikationsmanager på Indstillingsskærmen.
PERSONLIG
Konti
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Tryk på Konti på Indstillingsskærmen.
Backup og nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
Tryk på Backup og nulstil på Indstillingsskærmen.
• Sikkerhedskopi af data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata
til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Opsæt eller rediger din Google sikkerhedskopikonto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata, når apps
geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
71
Indstillinger
Tilgængelighed
Brug denne funktion til at forbedre enhedens tilgængelighed.
Tryk på Tilgængelighed på Indstillingsskærmen.
• Rotér skærm automatisk: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker
tre gange hurtigt på Startknappen.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere meddelelser ved at trykke på
knappen i stedet for at trække den.
• TJENESTER: Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
• TalkBack: Aktiver TalkBack, som gør det muligt at høre tale. Hvis du vil vide mere om,
hvordan du anvender denne funktion, skal du trykke på Indstillinger → Start selvstudiet
"Udforsk ved berøring".
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster
adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Bevægelser til forstørrelse: Indstil enheden til at forstørre skærmen og zoome ind på et
bestemt område.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker og holder på
Tænd/sluk-knappen og herefter trykker og holder på skærmen med to fingre.
• Tekst-til-tale-muligheder: Skift indstillinger for tekst-til-tale-funktionen.
• Deaktivér alle lyde: Indstil enheden til at dæmpe alle lyde, som f.eks. medielyde.
• Google-undertekster (CC): Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der
understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
• Monolyd: Indstil enheden til at skifte lydoutputtet fra stereo til mono, når der tilsluttes et
headset.
• Lydbalance: Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.
• Tryk og hold-forsinkelse: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
• Interaktionskontrol: Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens
reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps.
72
Indstillinger
SYSTEM
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Tryk på Sprog og input på Indstillingsskærmen.
Sprog
Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstinput.
Samsung-tastatur
Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på
.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Dansk: Vælg et standardlayout for tastaturet.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Ordbog: Aktiver ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag
til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Auto-udskiftning: Indstil enheden til at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på
mellemrumstasten eller skilletegn.
• Automatiske store bogstaver: Indstil enheden til automatisk at skrive det første
bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum,
spørgsmålstegn eller udråbstegn.
• Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem
ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker
på mellemrumstasten.
• Tastaturstrygning: Skift indstillinger for tastaturstrygningsfunktionen.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
73
Indstillinger
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på
.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
Stemmesøgning
• Sprog: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Taleoutput: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
• Registrering af "Ok Google": Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du
siger opvækningskommandoen ved hjælp af søgeappen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
• Bloker krænkende ord: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
• Bluetooth-headset: Indstil enheden til at tillade stemmeinput af søgeord ved hjælp af
mikrofonen på et tilsluttet Bluetooth-headset.
Tekst-til-tale-muligheder
• FORETRUKKEN TTS-ENHED: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Status for standardsprog: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
Markørhastighed
Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er tilsluttet enheden.
74
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Tryk på Dato og tid på Indstillingsskærmen.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Indstil dato: Angiv den aktuelle dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
• Vælg tidszone: Angiv din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
Brugere
Konfigurer og administrer brugerprofiler til personlige indstillinger. Der henvises til Flere brugere
for yderligere oplysninger.
Tryk på Brugere på Indstillingsskærmen.
Ultrastrømbesparende tilstand
Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade
begrænset adgang til en app. Der henvises til Ultrastrømbesparende tilstand for yderligere
oplysninger.
Tryk på Ultrastrømbesparende tilstand på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten
for at aktivere det.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Batteri
Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
Tryk på Batteri på Indstillingsskærmen.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
75
Indstillinger
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et
hukommelseskort.
Tryk på Lagring på Indstillingsskærmen.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen.
Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.
Sikkerhed
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
Tryk på Sikkerhed på Indstillingsskærmen.
• Enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden.
Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Bekræft apps: Indstil enheden til at kontrollere apps for skadeligt indhold, før de installeres.
• Kryptér enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden.
Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Kryptér eksternt SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet,
hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account
for at kunne bruge denne funktion.
76
Indstillinger
• Gå til websted: Åbn webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan
spore og styre din mistede eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Gør adgangskoder synlige: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster
dem.
• Lagringstype: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige apps.
• Installér fra enhedslager: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden,
og nulstil adgangskoden.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
Tryk på Om enheden på Indstillingsskærmen.
77
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode,
som du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en
forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
78
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for
enheden og tænde den igen. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og
holde på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte
enheden.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på Indstillinger
→ Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → Nulstil enhed → Slet alt på skærmen
Apps. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der er ofte ikke forbindelse til internettet
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
79
Appendiks
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil
eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
80
Appendiks
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker,
du benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer,
der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
81
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data,
der gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
82
Appendiks
Fjerne batteriet
• Hvis batteriet skal fjernes, skal du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de
medfølgende instruktioner.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
1 Fjern hukommelseskortet fra enheden.
2 Indsæt åbningsværktøjet til enheden i åbningen mellem enhedens skærm og bagdækslet.
Derefter skal du løsne skærmen fra bagdækslet med værktøjet for at adskille dem.
3 Fortsæt ved hyppige intervaller med at indsætte værktøjet og løsne skærmen fra
bagdækslet rundt om hele enheden.
4 Når skærmen er frigjort, skal du adskille skærmen og bagdækslet.
Derefter skal du lægge bagdækslet til side og lægge skærmen med forsiden nedad på en
plan overflade.
5 Frakobl batteriets stikforbindelser.
6 Fjern klappen fra batteriet, og træk i den for at fjerne batteriet.
83
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2015 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising