Samsung | GT-P7320 | Samsung GT-P7320 Hurtig start guide

GT-P7320
Hurtigstart
Få vist den elektroniske version af
brugervejledningen
Kig i brugervejledningen på www.samsung.com hvis du vil
have mere information.
Denne vejledning findes som en Adobe Acrobat-fil (.pdf).
Hvis du ikke har Adobe Reader, kan du hente programmet
gratis på www.adobe.com.
Tak, fordi du købte denne mobile Samsung enhed. Denne
enhed giver dig mobil kommunikation og underholdning i
høj kvalitet baseret på Samsungs fremragende teknologi og
høje standarder.
• Indholdet i denne vejledning kan se anderledes ud end
•
•
•
•
2
på produktet eller være anderledes end den software,
der leveres af tjenesteudbyderen og kan ændres uden
varsel.
De ting, der leveres med din enhed, og tilgængeligt
tilbehør kan variere efter dit område eller
tjenesteudbyder.
Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsungforhandler.
Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med
din enhed.
Andet tilbehør, end det der følger med enheden, er
muligvis ikke kompatibelt.
Instruktionsikoner
Før du starter, skal du gøre dig bekendt med de ikoner, du
ser i denne vejledning:
Advarsel—situationer, der kan medføre skader på
dig eller andre
Forsigtig—situationer, der kan medføre skader på
enheden eller andet udstyr
Bemærk—noter, brugstip eller andre oplysninger
[ ]
Kantede parenteser—taster på enheden
3
Ophavsret
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Denne vejledning er beskyttet af internationale
ophavsretslove.
Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres,
oversættes eller overføres under nogen form eller med
nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder
ved fotokopiering, optagelse eller lagring på et
informationsmedie og hentningssystem uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Android-logoet, Google Search™, Google Maps™,
•
•
4
™
™
™
Google Mail , YouTube , Android Market og Google
Talk er varemærker tilhørende Google, Inc.
Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende
Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende
Oracle og/eller firmaets tilknyttede selskaber. Andre
navne kan være varemærker tilhørende deres respektive
ejere.
™
®
• Windows Media Player® er et registreret varemærke
•
•
tilhørende Microsoft Corporation.
er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. WOW
HD-teknologi er indarbejdet i henhold til licens fra SRS
Labs, Inc.
Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™,
Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og
er beregnet til brug i alle europæiske lande. Wi-Fi kan
anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke
anvendes udendørs i Frankrig.
®
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder ejes af
deres respektive ejere.
5
Samling
Installer SIM- eller USIM-kortet
1. Åbn dækslet til SIM-kortporten.
2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter
vender nedad.
3. Luk låget til SIM-kortporten.
Oplad batteriet
Før du bruger enheden første gang, skal du lade batteriet op.
Brug kun en oplader og kabler, der er godkendt af
Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få
batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
6
Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde
for enheden, heller ikke når USB-strømadapteren er
tilsluttet. Lad et tomt batteri lade op i nogle minutter,
inden du forsøger at tænde for enheden.
1. Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt dernæst
enden af USB-kablet i multifunktionsstikket.
Faconen på USB-strømadapteren kan variere. Det
afhænger af dit område.
Hvis USB-kablet ikke tilsluttes korrekt, kan det forårsage
alvorlige skader på enheden eller USB-strømadapteren.
Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af
garantien.
7
2. Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.
Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske
ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil
strømforsyning. Hvis det sker, skal du tage USBstrømadapteren ud af stikkontakten eller fjerne USBkablet fra enheden.
3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne USBstrømadapteren og USB-kablet fra enheden og derefter
fra stikkontakten.
For at spare energi, skal du koble USB-strømadapteren
fra, når den ikke bruges. USB-strømadapteren har ingen
strømafbryder, så du skal tage USB-strømadapteren ud
af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen for at
spare strøm. USB-strømadapteren skal forblive tæt på
stikkontakten, når den bruges.
8
Kom godt i gang
Tænd og sluk for enheden
Hold [ ] nede for at tænde for enheden. Hvis du tænder
enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på
skærmen for at opsætte enheden.
For at slukke for din enhed skal du trykke på [
og vælge Sluk → OK.
], holde nede
•Følg alle offentliggjorde advarsler og retningslinjer fra
autoriseret personale i områder, hvor brug af trådløse
enheder er begrænset, som f.eks. i fly og på hospitaler.
•For kun at anvende din enheds tjenester uden
netværk skal du skifte til Flytilstand.
9
Lær enheden at kende
5
1
2
3
4
8
9
10
11
10
6
4
7
12
13
Nummer
Funktion
1
Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
2
Lydstyrketast
3
Lyssensor
4
Højtaler
5
Port til SIM-kort
6
Forreste kameraobjektiv
7
Multifunktionsstik
8
Mikrofon
9
Bageste kameraobjektiv
10 1
GPS-antenne
11
Kameralys
12
13
2
Stik til høretelefoner
Hovedantenne
1. Du må ikke røre ved eller tildække antenneområdet med
dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPSfunktionen.
2. Forkert tilslutning af høretelefoner til enheden kan ødelægge
høretelefonstikket eller høretelefonen.
11
Taster
Tast
Tænd/
Sluk/
Genstart1/
Lås
Funktion
Tænder for enheden (tryk og hold nede).
Skaber adgang til hurtigmenuer (tryk og
hold nede). Genstart enheden (tryk og
hold nede i 8-10 sekunder); Låser den
berøringsfølsomme skærm.
Indstiller enhedens lydstyrke.
Lydstyrke
1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være
nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.
Berøringsfølsom skærm
Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let
vælge emner eller udføre forskellige funktioner. Styr den
berøringsfølsomme skærm ved at trykke, trykke og holde
eller trække over den.
Startskærm
Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist startskærmen.
Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og åbne
programmer.
Startskærmen har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et
panel på startskærmen.
12
Systembjælke
Systembjælken nederst på skærmen giver dig hurtig adgang
til praktiske funktioner til navigation på skærme, at åbne
programmer, vise systeminformationer og meget mere.
• Kontrolpanel (venstre): Naviger på skærme, gå til seneste
programmer, eller optag det aktuelle skærmbillede.
• Miniprogram-panelet (midten): Adgang til
miniprogrammer.
• Informationspanel (højre): Vis aktuel tid, enhedsstatus og
underretninger.
Lås eller lås den berøringsfølsomme skærm
op
Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker
enheden den berøringsfølsomme skærm og låser automatisk
den berøringsfølsomme skærm for at undgå uønsket
betjening af enheden. Tryk på [ ] for manuelt at låse den
berøringsfølsomme skærm.
For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på
[ ], herefter trykke på og efterfølgende trække den ud til
kanten af skærmen.
13
Åbn programmer
1. På startskærmen vælger du Programmer for at åbne
programlisten.
2. Vælg et program.
3. Vælg
Vælg
for at vende tilbage til forrige skærm.
for at vende tilbage til startskærmen.
Åbn seneste programmer
Vælg
for vise de programmer, du har anvendt for nyligt.
Indtast tekst
Du kan indtaste tekst ved at vælge bogstaver på det virtuelle
tastatur. Du kan også bruge redigeringsmuligheder til at
kopiere og indsætte tekst.
Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste
tekst skal du ændre indtastningssprog til et af de
understøttede sprog.
14
Send og modtag meddelelser
Du kan oprette og sende tekst- (SMS),
multimediemeddelelser (MMS) eller e-mail-meddelelser og
få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.
Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende
eller modtage meddelelser, hvis du er uden for
dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved
henvendelse hos tjenesteudbyderen.
Tekst- og multimediemeddelelse
Du kan oprette og sende en enkel tekstmeddelelse eller en
multimediemeddelelse, der indeholder tekst, billed-, videoog lydfiler.
E-mail-meddelelse
Du kan anvende e-mail-programmet på din enhed til at
sende e-mail-meddelelser. Inden du sender og modtager
e-mail-meddelelser, skal du tilføje en e-mail-konto.
15
Forbind til internettet
Du kan forbinde via trådløs forbindelse til internettet ved at
bruge Wi-Fi-funktionen eller mobile netværkstilslutninger.
Åbn webprogrammet, og gennemse websider. Du kan
sætte bogmærke ved dine foretrukne websider eller bruge
forskellige webmuligheder.
Du bliver måske opkrævet ekstra gebyrer for adgang til
internettet og download af filer. Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
16
Sikkerhedsforskrifter
For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende
informationer, før du tager enheden i brug.
Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion
Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse
stikkontakter
Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren
må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen
Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges
Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med
våde hænder
Kortslut ikke opladeren
Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk
Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt
af producenten
Brug ikke enheden, når det er tordenvejr
Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.
Håndter og bortskaf enheden og opladere med omtanke
• Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer
til enheden. Ikke-kompatible opladere kan få batteriet til at eksplodere eller
beskadige enheden.
• Bortskaf aldrig enheder i ild. Følg lokale bestemmelser ved bortskaffelse af
brugte enheder.
• Anbring aldrig enheder på eller i varmeenheder, som f.eks. mikrobølgeovne,
komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
• Knus eller punkter aldrig enheden. Undgå at udsætte enheden for højt,
eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og overophedning.
17
Beskyt enheden og opladere mod beskadigelse.
• Undgå at udsætte din enhed for meget kolde eller meget varme
temperaturer.
• Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere
opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
• Brug aldrig en beskadiget oplader.
Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser,
når du bruger din enhed i områder med restriktioner
Sluk for enheden, hvis det det påbudt
Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt
område.
Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder
De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed
kan interferere med andre elektroniske enheder.
Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker
• Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en
pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
• Hvis du skal bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde
den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
• For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din
enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.
Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk
udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens
Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af
udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.
Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for
flere oplysninger om radiofrekvens
Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din
enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.
Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare
• I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser,
instruktioner og skiltning.
18
• Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller
i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i
områder hvor sprængning kan forekomme.
• Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares
eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.
Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine
Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere
med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.
Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens
fra din enhed
Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt
producenten for mere information.
Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et
køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og
bestemmelser
Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din
enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres
sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:
• Brug håndfrit udstyr.
• Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden
uden at fjerne blikket fra vejen.
• Hvis der er et program til internetopkald tilgængeligt, skal du fortælle den
person, du taler med, at du kører bil. Hvis der er meget trafik eller der er
meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud,
sne, is og tæt trafik kan være farligt.
• Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til
opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du
opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
• Hvis der er et program til internetopkald tilgængeligt, skal du indtaste
nummeret forsigtigt og bedømme trafikken. Foretag dine opkald, når du
holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din
opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at
foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i
dine spejle og dernæst fortsætte.
• Hvis der er et program til internetopkald tilgængeligt, bør du ikke føre
stressende eller følelsesladede samtaler, der kan distrahere dig. Gør de
personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler,
der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
19
• Hvis der er et program til internetopkald tilgængeligt, skal du bruge din
enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i
tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
• Hvis der er et program til internetopkald tilgængeligt, skal du bruge din
enhed til hjælpe andre i nødstilfælde. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse
eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale
nødopkaldsnummer.
• Hvis der er et program til internetopkald tilgængeligt, skal du ringe efter
vejhjælp eller til et særligt nummer til ikke-kritisk hjælp, når du har brug for
det. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt
trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller
et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre
særlige ikke-nødopkaldstjenester.
Korrekt pleje og brug af din enhed
Hold enheden tør
• Fugt og alle former for væske kan beskadige enhedens dele eller
elektroniske kredsløb.
• Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede
er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan
slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være,
som den er). Tør derefter enheden med et håndklæde, og indlevér den til
et servicecenter.
• Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer
eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt
skyldes, at enheden har været våd.
Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte
omgivelser
Støv kan få din enhed til at gå i stykker.
Læg ikke din enhed på hældende flader
Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.
Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug
din enhed mellem -20° C og 45° C
• Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den
indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
• Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis
den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
• Opbevar batteriet mellem -20° C og 45° C.
20
Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks.
mønter, nøgler og halskæder
Enheden kan blive deform eller fungere forkert.
Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter
• Din enhed vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga.
eksponeringen fra magnetfelter.
• Magnetkort, herunder kreditkort, enhedkort, adgangskort og boarding pass,
kan blive ødelagt af magnetfelter.
• Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i
kontakt med magnetfelter i længere tid.
Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner,
mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere
• Batteriet kan lække.
• Din enhed kan overophedes og forårsage brand.
Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød
• Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
• Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget
eller der kan være dele, der ikke virker.
Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid,
hvis enheden er overophedet
Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det
medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og
pigmentering.
Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen
tæt på personers eller kæledyrs øjne
Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste
synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.
Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys
• Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå
at holde skærmen for tæt på øjnene.
• Du kan få kramper eller miste bevistheden, når du udsætter dig selv for
blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere
tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for
ubehag.
21
Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser
Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på
taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille
spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele
af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet,
trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at
opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsøge læge.
Opnå maksimal levetid på batteri og oplader
• Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
• Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten
• Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid
blive forkortet eller også virker enheden måske ikke.
• Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der
anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.
Bid eller indtag ikke enheden
• Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
• Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden
korrekt.
Når du bruger enheden:
• Tal direkte ind i mikrofonen.
• Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Berøring af antennen kan
medføre, at enheden transmitterer mere radiofrekvens end nødvendigt.
► s. 10 for mere information om antennens placering
22
Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner
• Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse
tage skade.
• Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette
distrahere dig og være årsag til ulykker.
• Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høreenheder
til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling,
der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller
musikken.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet
i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre
omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade
den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner
til enheden.
Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig
Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv
eller andre.
Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven
Du kan komme til skade eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.
Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad
Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har
været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden
sendes til et af Samsungs servicecentre.
Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden
Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt
funktion. Hvis du er allergisk over for enhedens maling eller metaldele, kan du
blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med
at bruge enheden og kontakte din læge.
Når du rengør enheden
• Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
• Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.
Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget
Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag
enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.
23
Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål
Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt
Installer mobile enheder og udstyr med omtanke
Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan
komme til at skade sig selv, andre eller enheden.
Installer mobile enheder og udstyr med omtanke
• Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast,
når det installeres i dit køretøj.
• Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius.
Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag
udløses.
Brug kun autoriserede serviceværksteder
Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden, og at
producentens garanti bortfalder.
SIM-kort skal håndteres forsigtigt
• Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da
dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
• Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre
enheder.
• Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene
eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver
snavset.
Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert
• Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
• I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere
alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine
personlige oplysninger.
Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres
Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget
til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af
dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er
ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af
copyright-beskyttet materiale.
24
Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption
Rate)
Enheden overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for
menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr.
Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der
overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption
Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.
Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er
0,88 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal
brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er
nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk
at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede
eksponering for RF-energi.
Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser
enhedens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal
Telecommunications Equipment).
Nar du bærer produktet eller bruger det, mens det bæres pa
kroppen, skal du sørge for, at der er en afstand pa mindst 5 mm
fra kroppen til produktet for at sikre, at kravene for RF-straling
overholdes.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
affaldssorteringssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør
hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte
med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
25
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier)
Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på
emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må
bortskaffes med andet husholdningsaffald. Mærkning med
de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet
indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66.
Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt
serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet,
og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis
du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte
forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.
Ansvarsfraskrivelse
Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne
enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter,
varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold
og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig
og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen
tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet
eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på
nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt
af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive,
oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker,
udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på
denne enhed.
26
"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE
ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD
ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET
SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT
INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER
FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG
KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN,
LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN
TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN
KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR
FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE
SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN
SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN
SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT
AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ
TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."
Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og
Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold
eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode.
Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og
transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning
af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig
udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller
udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved
hjælp af denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for
nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert
spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller
tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de
respektive tjenester.
27
Overensstemmelseserklæring (R&TTE)
Vi,
Samsung Electronics
erklærer under eneansvar, at produktet
Bærbar GSM-, WCDMA-, LTE- og Wi-Fi-Enhed : GT-P7320
som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller
andre normative dokumenter.
SAFETYEN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAREN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
EN 62209-2 : 2010
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i
overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.
Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i
direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168
Den tekniske dokumentation opbevares hos:
Samsung Electronics QA Lab.
og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.12.13
(Udgivelsessted og dato)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Navn og underskrift fra bemyndiget person)
* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer
henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.
Noget af indholdet i denne hurtigstart afviger muligvis fra din enhed
afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.
Installation af Kies (PC Sync)
1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs
hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installer
den på din pc.
2. Forbind din enhed til din pc med et USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk.
Yderligere information findes under
hjælpefunktionen i Kies.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at
klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på “Support” => “Ofte stillede spørgsmål” og vælg derefter
Søg “Produktsupport” og udfyld feltet “Angiv modelnummer
eller søgeord”.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-36182D
Danish. 12/2011. Rev. 1.1
Download PDF

advertising