Samsung | HT-J5550W | Samsung Kino domowe Blu-ray J5500 1 000 W 5.1 Instrukcja obsługi

HT-J5500
HT-J5550W
Instrukcja obsługi
5.1-kanałowy system
rozrywki domowej Blu-ray™
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej pod adresem
www.samsung.com/register
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
✎✎ Poniższe informacje dotyczą również bezprzewodowego modułu odbioru (SWA-7000).
UWAGA
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI
CZĘŚCI TYLNEJ). CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE
DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE PRACE
NAPRAWCZE ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie
jest konieczne połączenie obudowy urządzenia
z przewodem ochronnym (uziemiającym).
Napięcie prądu przemiennego: Ten symbol
oznacza, że napięciem znamionowym jest
napięcie prądu przemiennego.
Napięcie prądu stałego: Ten symbol oznacza,
że napięciem znamionowym jest napięcie
prądu stałego.
Przestroga, należy zapoznać się z instrukcją
obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie
zapoznania się z odpowiednim dokumentem
w celu uzyskania przez użytkownika dalszych
informacji związanych z bezpieczeństwem.
• Szczeliny i otwory w obudowie oraz z tyłu lub na
spodzie zapewniają niezbędną wentylację. Aby
zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia oraz
zapobiec jego przegrzaniu, nigdy nie należy tych
szczelin i otworów blokować lub zakrywać.
-- Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie jest mało miejsca,
np. na półce na książki lub we wbudowanej szafce,
chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
-- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera lub otworu
wentylacyjnego lub nad nimi albo w miejscu, w którym będzie
bezpośrednio wystawione na działanie światła słonecznego.
-- Nie ustawiaj na urządzeniu naczyń (wazonów, itp.)
zawierających wodę. Wyciek wody może spowodować
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani nie ustawiaj go
w pobliżu wody (w pobliżu wanny, miski, zlewozmywaka
lub zlewu do prania, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu
basenu itp.). Jeśli urządzenie przypadkowo się
zamoczy, odłącz je od gniazda zasilania i niezwłocznie
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.
• To urządzenie wymaga użycia baterii. W danej społeczności
mogą istnieć przepisy z dziedziny ochrony środowiska, które
wymagają, aby pozbywać się tych baterii w odpowiedni
sposób. W celu uzyskania informacji na temat likwidacji i
recyklingu skontaktuj się z miejscowymi władzami.
• Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy lub rozgałęziaczy
ponad ich wydajność, gdyż może to spowodować
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Poprowadź przewody zasilania tak, aby było jak
najmniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś na nie
nadepnie lub, że zostaną ściśnięte przez umieszczone
na nich lub przy nich przedmioty. Zwróć szczególną
uwagę na przewody od strony wtyczki, gniazd zasilania
oraz w miejscu, gdzie wychodzą z urządzenia.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
• W celu ochrony urządzenia przed burzą lub gdy pozostawia
się je bez dozoru i nie jest używane przez dłuższy okres
czasu, odłącz je od gniazda zasilania i odłącz antenę
lub system kabli. Zapobiegnie to uszkodzeniu zestawu z
powodu uderzenia pioruna i przepięcia linii energetycznej.
• Przed podłączeniem przewodu zasilania prądu
zmiennego do gniazda zasilacza prądu stałego, upewnij
się, że oznaczenie napięcia zasilacza prądu stałego jest
zgodne z lokalnym zasilaniem elektrycznym.
• Nigdy nie wkładaj żadnym metalowych przedmiotów
do otwartych części urządzenia. Takie postępowanie
może stworzyć zagrożenie porażenia prądem.
• Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie dotykaj
wnętrza urządzenia. Urządzenie powinien otwierać
tylko wykwalifikowany technik.
• Pamiętaj, żeby podłączyć przewód zasilania tak, aby
był odpowiednio umocowany. W przypadku odłączania
przewodu zasilającego od gniazda, zawsze ciągnij za
wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający.
Nie należy dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
• Jeśli urządzenie nie działa normalnie — szczególnie,
jeśli wydobywają się z niego nietypowe dźwięki lub
zapachy — natychmiast je odłącz i skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub centrum serwisowym.
• Konserwacja skrzynki.
-- Przed podłączeniem do odtwarzacza innych
urządzeń należy je wyłączyć.
-- Jeśli urządzenie zostanie szybko przeniesione z zimnego
do ciepłego pomieszczenia, może dojść do skroplenia
pary wodnej na częściach wewnętrznych urządzenia oraz
na soczewce, powodując nieprawidłowe odtwarzanie
płyt. W takim przypadku odłącz urządzenie, odczekaj
dwie godziny, po czym podłącz wtyczkę do gniazdka.
Następnie włóż płytę i ponownie spróbuj ją odtworzyć.
• Pamiętaj, aby wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda, jeśli urządzenie nie będzie
przez jakiś czas używane lub jeśli opuszczasz dom na
dłuższy okres czasu (szczególnie jeśli zostają same w
domu dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne).
-- Zebrany kurz może spowodować porażenie prądem,
przebicie lub pożar, jeśli sprawi, że przewód zasilający
wytworzy iskrę i ciepło lub izolacja ulegnie uszkodzeniu.
• Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w
celu uzyskania informacji, jeśli zamierzasz zainstalować
urządzenie w miejscu, w którym znajdują się duże ilości
kurzu, panują wysokie lub niskie temperatury, wysoka
wilgotność, tam gdzie znajdują się substancje chemiczne
lub gdzie będzie ono działało przez 24 godziny na dobę, np.
na lotnisku, dworcu kolejowym, itp. Jeśli tego nie zrobisz,
może to prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
2 - Polski
OSTRZEŻENIE:
• ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU
OGNIA, ZAWSZE TRZYMAJ ŚWIECE
I INNE ELEMENTY Z OTWARTYM
PŁOMIENIEM Z DALA OD URZĄDZENIA.
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać tego urządzenia na deszcz lub wilgoć.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Ten produkt jest klasyfikowany jako produkt LASEROWY
KLASY 1. Korzystanie z urządzeń sterujących, ustawień
lub wykonywanie procedur innych niż tutaj opisane może
skutkować narażeniem się na ryzyko promieniowania.
UWAGA:
• NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY
OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH
ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA
DZIAŁANIE PROMIENI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Środki ostrożności dotyczące
funkcji 3D
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP
W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM OBRAZÓW 3D.
Przed użyciem funkcji 3D należy przeczytać ze
zrozumieniem poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa.
• Oglądając telewizję 3D można odczuwać nieprzyjemne
efekty, takie jak zawroty głowy, nudności lub ból głowy.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych
objawów należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć
Aktywne Okulary 3D i odpocząć.
• Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może
powodować zmęczenie oczu. W przypadku zmęczenia
oczu należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć
Aktywne Okulary 3D i odpocząć.
• Osoba dorosła powinna często kontrolować dzieci
korzystające z funkcji 3D. Jeśli dziecko skarży się
na zmęczenie oczu, ból głowy, zawroty głowy lub
nudności, należy nakazać mu zakończenie oglądania
telewizji 3D i odpoczynek.
• Nie używaj Aktywnych Okularów 3D do innych celów
(na przykład jako zwykłych okularów, okularów
przeciwsłonecznych, okularów ochronnych itp.)
• Nie używaj funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D w
czasie chodzenia lub przemieszczania się. Korzystanie
z funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D podczas
przemieszczania się może spowodować wpadanie
na przedmioty, potknięcie się i/lub upadek, a w
konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń.
• Aby oglądać treść w trybie trójwymiarowym, podłącz
urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący
technologię 3D) do gniazda HDMI OUT urządzenia,
przy użyciu szybkiego przewodu HDMI. Przed
włączeniem treści 3D załóż okulary 3D.
• Urządzenie wysyła sygnały 3D tylko przez przewód
HDMI podłączony do gniazda HDMI OUT.
• Rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D jest
uzależniona od rozdzielczości oryginalnego wideo 3D.
Rozdzielczości nie można zmienić.
• Niektóre funkcje, na przykład BD Wise, regulacja
rozmiaru ekranu oraz regulacja rozdzielczości mogą nie
działać prawidłowo w trybie odtwarzania 3D.
• Do prawidłowego wysyłania sygnału trójwymiarowego
należy używać szybkiego przewodu HDMI.
• Oglądając obrazy 3D, należy zachować od telewizora
odległość równą trzykrotnej szerokości ekranu. Na
przykład: jeśli posiadasz 46-calowy ekran, usiądź w
odległości 3,5 metra od ekranu.
• Aby uzyskać najlepszy obraz trójwymiarowy, ekran
wideo 3D należy ustawić na wysokości oczu.
• Po podłączeniu odtwarzacza do niektórych urządzeń
3D tryb trójwymiarowy może nie działać prawidłowo.
• Niniejsze urządzenie nie przekształca treści 2D w 3D.
• Logo „Blu-ray 3D” i „Blu-ray 3D” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
3 - Polski
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
• Używaj tylko odpowiednio uziemionej wtyczki oraz
odpowiednio uziemionego gniazda.
-- Nieprawidłowe uziemienie może spowodować
porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.
(Wyłącznie sprzęt pierwszej klasy)
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je odłączyć
od gniazda. Z tego względu cały czas musi być łatwy
dostęp do gniazda zasilania i wtyczki.
• Nie wolno pozwolić dzieciom na wieszanie się na urządzeniu.
• Przechowuj akcesoria (bateria itp.) w bezpiecznym
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie instaluj urządzenia w miejscu niestabilnym, np. na
chwiejącej się półce, nierównej podłodze lub w miejscu
narażonym na wibracje.
• Nie wolno upuszczać lub uderzać urządzenia. Jeśli
urządzenie zostanie uszkodzone, odłącz przewód
zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym.
• W przypadku czyszczenia urządzenia należy odłączyć
przewód zasilający z gniazda zasilającego i wytrzeć
urządzenie przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie
używaj substancji chemicznych takich jak wosk, benzol,
alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze
powietrza, smary lub detergenty. Takie środki chemiczne
mogą negatywnie wpłynąć na wygląd urządzenia lub
spowodować wymazanie napisów na urządzeniu.
• Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę ani
chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych
przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
• Nie wyrzucaj baterii do ognia.
• Nie należy podłączać do jednego gniazda kilku urządzeń
elektrycznych. Przeciążenie gniazdka może spowodować
jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru.
• W przypadku wymiany baterii używanych w pilocie na baterie
niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Wymieniaj tylko
na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki.
Spis Treści
ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA
ODTWARZANIE ZAWARTOŚCI
5Akcesoria
28 Wymiana urządzenia źródłowego
6
28 Odtwarzanie płyty z zawartością nagraną przez
użytkownika
5
Części głośnika
7
Panel tylny
Panel przedni
8Pilot
9
28 Odtwarzanie komercyjnych płyt
29 Odtwarzanie plików z urządzenia USB
PODŁĄCZANIE
Podłączanie głośników
13 Podłączanie do telewizora i urządzeń
zewnętrznych
14 Podłączanie do rutera sieciowego
USTAWIENIA
15 Procedura wstępnych ustawień
30 Sterowanie odtwarzaniem wideo
32 Odtwarzanie nagranej komercyjnej płyty audio
32 Sterowanie odtwarzaniem muzyki
34 Wyświetlanie zdjęć
34 Korzystanie z funkcji Bluetooth
36 Korzystanie z przycisków sterowania efektami
specjalnymi na pilocie
USŁUGI SIECIOWE
16 Ekran główny w skrócie
37 Korzystanie z funkcji BD-LIVE™
17 Ustawienia Funkcje menu
37Aplikacje
16 Otwieranie ekranu Ustawienia
20 Konfiguracja radia
22 Konfiguracja sieci
25 Sieć Wi-Fi Direct
26 Aktualizowanie oprogramowania
27 Konfiguracja DLNA
37 Korzystanie z funkcji DLNA
38 Korzystanie z platformy Vewd App Store
39 Screen Mirroring
DODATEK
40 Dodatkowe informacje
41 Zgodność płyt i formatów
46 Rozwiązywanie problemów
49 Dane techniczne
51Licencje
4 - Polski
Rozpoczynanie Użytkowania
Znajdź w pudełku akcesoria i elementy zestawu głośników podane lub pokazane poniżej.
Akcesoria
• Pilot
• Instrukcja obsługi
Przewód zasilający
• Baterie (rozmiar AAA)
Antena FM
Części głośnika
HT-J5500
Centralny
Przedni x2
Surround x2
Przewód głośnika x 6
5 - Polski
Subwoofer
Rozpoczynanie Użytkowania
`` Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i
mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
`` Istnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy:
a.zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w
przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji)
b.urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona
żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
`` Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem
jakiejkolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.
Rozpoczynanie Użytkowania
HT-J5550W
Śruba (5x15) x 4
Przedni x 2
Śruba (5x20) x 16
Centralny
Podstawa stojaka x 4
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Surround x 2
Stojak x 4
Panel przedni
Subwoofer
Przewód głośnika x 6
Odbiornik
bezprzewodowy
Moduł (SWA-7000)
IKONY WYŚWIETLACZA
FUNKCJA
STOP
OTWÓRZ/
ZAMKNIJ
REGULACJA
GŁOŚNOŚCI
ODTWARZANIE/
PAUZA
ZASILANIE
WYŚWIETLACZ
5V 0.5A
TACA PŁYTY
CZUJNIK PILOTA
USB
✎✎ Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie powierzchni włączonego urządzenia. Może być gorąca.
✎✎ Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia przez gniazdo USB, należy użyć napędu Flash USB.
✎✎ Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można uruchomić filmu przy użyciu przycisku /6 na
urządzeniu lub na pilocie. Aby odtworzyć film, należy wybrać polecenie Play Movie lub Start w menu płyty, a
następnie nacisnąć przycisk v.
✎✎ Jeśli korzystasz z Internetu lub odtwarzasz zawartość z urządzenia USB na telewizorze TV przez kino
domowe, nie możesz wybrać trybu BD/DVD za pomocą przycisku FUNCTION. Aby wybrać tryb BD/DVD,
wyjdź z Internetu lub zatrzymaj zawartość odtwarzaną na telewizorze, a następnie wybierz tryb BD/DVD.
6 - Polski
Panel tylny
SURROUND
PRZEWÓD
ZASILAJĄCY
* Podłączanie anteny FM
1.
2.
SURROUND
ZŁĄCZA WYJŚĆ
GŁOŚNIKÓW
* ANTENA FM
WYJŚCIE HDMI
ZEWNĘTRZNE CYFROWE
WEJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
ZŁĄCZE SIECI
LAN
Podłącz dołączoną do zestawu antenę FM do gniazda FM ANT.
Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie
przymocuj antenę do ściany lub innej twardej powierzchni.
✎✎ Zachowaj co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron zestawu kina domowego, aby zapewnić
odpowiednią wentylację. Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów wentylacyjnych.
✎✎ Produkt ten nie odbiera stacji AM.
7 - Polski
Rozpoczynanie Użytkowania
WENTYLATOR
CHŁODZĄCY
* W przypadku modeli HT-J5500
WEJŚCIE DODATKOWE
Rozpoczynanie Użytkowania
Pilot
Opis pilota
Włączanie/wyłączanie urządzenia.
FUNCTION
Wyreguluj głośność.
-
VOLUME
+
RDS DISPLAY
1
Opcje można wybierać za pomocą
przycisków numerycznych.
Naciśnij, aby wyświetlić menu Disc.
Umożliwiają przejście do tyłu lub do
przodu.
Służy do odtwarzania płyty lub plików.
Służy do zatrzymania płyty lub plików.
Umożliwia wybranie języka napisów
na płycie.
Naciśnij, aby przejść do ekranu
głównego.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
menu Tools.
Umożliwia wybór pozycji menu
ekranowego i zmianę wartości menu.
Wraca do poprzedniego menu.
Przyciski te służą zarówno do obsługi
menu tego produktu, jak również kilku
innych funkcji płyt Blu-ray.
Naciśnij, aby nagrywać audycję z radia
FM.
Umożliwia skierowanie sygnału
audio do głośnika telewizora lub
kina domowego (Patrz str. 36).
MUTE
TA
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
7
8
9
4
5
DISC MENU
TITLE MENU
0
SUBTITLE
6
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Naciśnij, aby wybrać tryb kina
domowego. (BD/DVD, D. IN,
AUX, itp.).
Otwiera i zamyka tacę płyty.
Umożliwia tymczasowe
wyłączenie dźwięku.
Funkcja RDS służy do
odbierania stacji FM.
Otwieranie menu
podręcznego/tytułowego.
Umożliwiają wyszukiwanie do tyłu
lub do przodu.
Umożliwia wstrzymanie
odtwarzania.
Umożliwia ponowne odtwarzanie
tytułu, rozdziału, ścieżki lub płyty.
Wyświetla informacje o
odtwarzanej treści podczas
odtwarzania płyty lub plików
Blu-ray/DVD.
Naciśnięcie powoduje zamknięcie
menu.
Służy do ustawiania
programowanych częstotliwości
radiowych.
Umożliwia wybranie opcji MONO
lub STEREO dla sygnału radiowego.
Wyszukiwanie aktywnych stacji
FM i zmiana kanałów.
Umożliwia wybór żądanego trybu
dźwięku DSP/EQ.
Wkładanie baterii do pilota
✎✎ Upewnij się, że bieguny baterii zostały ustawione zgodnie z
oznaczeniami „+” i „–” na rysunku w komorze.
✎✎ W przypadku typowego użytkowania baterie wystarczają na rok
czasu.
✎✎ Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów
w linii prostej od urządzenia.
8 - Polski
Rozmiar
baterii: AAA
Podłączanie
W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do innych komponentów zewnętrznych. Przed
przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
Podłączanie głośników
Umieszczenie produktu
Urządzenie
Głośnik
przedni (P)
Głośnik
surround (P)
Głośnik
przedni (L)
Głośnik
surround (L)
Wybieranie miejsca słuchania
Miejsce słuchania powinno
znajdować się w odległości
od 2,5 do 3 razy większej od
przekątnej ekranu telewizora.
Na przykład, jeśli posiadasz
46-calowy ekran, zaplanuj
miejsce słuchania w odległości
od 2,92 do 3,50 metrów od
ekranu.
Bezprzewodowy
moduł odbioru
* Moduł odbiornika bezprzewodowego dotyczy tylko HT-J5550W.
Głośniki przednie
Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około
45°. Umieść głośniki przednie w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe
znajdowały się na tej samej wysokości co uszy. Ustaw głośniki przednie w linii z
głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim.
Głośnik centralny
Głośnik centralny najlepiej zainstalować na tej samej wysokości co głośniki
przednie. Można go również zainstalować nad telewizorem lub pod nim.
Głośniki surround
Umieść te głośniki z boku miejsca słuchania. Jeśli nie ma wystarczającej ilości
miejsca, umieść głośniki tak, aby były skierowane przodem do siebie. Ustaw je
w odległości około 60 do 90 cm powyżej ucha i skieruj nieznacznie w dół.
* W przeciwieństwie do głośników przednich i centralnego głośniki surround
są używane głównie do efektów dźwiękowych. Dźwięk nie będzie się z nich
wydobywał przez cały czas.
Subwoofer
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym
miejscu.
* Głośniki surround należy podłączyć do bezprzewodowego modułu odbioru. (wyłącznie HT-J5550W)
* Głośniki użytkownika mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach w tej instrukcji obsługi.
* K
ażdy głośnik ma kolorową etykietę z tyłu lub na spodzie. Każdy przewód ma jednokolorowy pasek
przy końcu. Należy dopasować pasek na każdym przewodzie do etykiety głośnika, a następnie
podłączyć przewód do głośnika. Dokładne instrukcje znajdują się na stronie 10.
9 - Polski
Podłączanie
Subwoofer
Centralny
Umieść go na stojaku lub półce
lub pod szafką telewizora.
Podłączanie
Montaż głośników na stojaku Tallboy
* Wyłącznie HT-J5550W
1.
2.
Obróć podstawę stojaka do góry dnem i
przymocuj ją do stojaka.
Przy użyciu śrubokręta przykręć śruby (5x20) w
4 oznaczonych otworach.
1
Podstawa
stojaka
2
Stojak
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wyprostuj dostarczony w zestawie przewód
głośnika i przeciągnij go przez środkowy otwór
podstawy stojaka. Wyciągnij przewód z otworu
kolumny stojaka.
3
4
Głośnik
Przymocuj górny głośnik do zmontowanego
stojaka.
Stojak
Włóż śrubę (5x15) i za pomocą śrubokręta
wkręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara
do otworu z tyłu głośnika.
5
6
Podłącz przewody głośników do portu z tyłu
głośnika dopasowując odpowiednio kolory.
7
8
Umieść przewód głośnika w rowku z tyłu
kolumny stojaka.
Ilustracja przedstawiająca stan po
zainstalowaniu głośnika. Aby zainstalować inny
głośnik, wypełnij następujące instrukcje.
Lub
Podłączanie przewodów głośnika
1.
2.
Dopasuj wszystkie przewody do odpowiednich głośników, zestawiając kolor wtyczki każdego przewodu z
kolorem naklejki na spodzie każdego głośnika.
Podłącz wtyczki głośników z tyłu urządzenia, dopasowując kolory wtyczek głośnika do kolorów gniazd w
głośniku. Przy podłączaniu pamiętaj, aby dopasować kolor etykiety z tyłu głośnika.
10 - Polski
HT-J5500
Głośnik przedni (L)
Głośnik
surround (L)
SURROUND
Subwoofer
SURROUND
SURROUND
Głośnik
surround (P)
Głośnik przedni (P)
HT-J5550W
Głośnik
przedni (L)
Głośnik centralny
Bezprzewodowy
moduł odbioru
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Głośnik
surround (L)
Subwoofer
Głośnik przedni (P)
Głośnik
surround (P)
* Urządzenie to należy podłączać tylko do modelu SWA-7000.
11 - Polski
Podłączanie
SURROUND
Głośnik centralny
Podłączanie
✎✎ Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w wyniku
wytwarzanego pola magnetycznego.
✎✎ Bezprzewodowy moduł odbioru należy umieścić tyłem do miejsca słuchania. Jeśli bezprzewodowy moduł
odbioru znajduje się za blisko urządzenia, mogą wystąpić zakłócenia dźwięków emitowanych przez głośniki
w wyniku interferencji.
✎✎ Jeśli w pobliżu urządzenia używane jest urządzenie takie, jak kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowa karta
LAN, urządzenie Bluetooth lub inne urządzenie, mogą wystąpić zakłócenia dźwięków emitowanych przez
głośniki w wyniku interferencji.
✎✎ Maksymalna odległość transmisji z produktu do bezprzewodowego modułu odbioru wynosi około 10 m,
jednak może ona się różnić w zależności od środowiska pracy. Jeśli między produktem a bezprzewodowym
modułem odbioru znajduje się zbrojona betonowa lub metalowa ściana, system może nie działać, ponieważ
fale radiowe nie przechodzą przez metal.
✎✎ Jeśli urządzenie nie utworzy połączenia bezprzewodowego, wymaga on ustawienia ID pomiędzy
urządzeniem a bezprzewodowym modułem odbioru. Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij przyciski
numeryczne pilota „0”„1”„3”„5”. Włącz bezprzewodowy moduł odbioru. Następnie naciśnij i
przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „ID SET” z tyłu bezprzewodowego modułu odbioru, a następnie włącz
urządzenie.
| PRZESTROGA |
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
Jeśli chcesz zainstalować głośniki na ścianie, przymocuj śruby lub gwoździe (niezałączone) mocno do ściany,
jeśli chcesz powiesić głośniki, a następnie ostrożnie powieś je na gwoździach lub śrubach, wykorzystując
otwory znajdujące się z tyłu każdego głośnika.
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku głośników taka
zabawa mogłaby doprowadzić do obrażeń.
Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/­–).
Subwoofer
należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub ciał obcych
do kanału (otworu) subwoofera.
Subwoofera nie należy wieszać na ścianie przy użyciu kanału (otworu).
ezprzewodowy moduł odbioru posiada wbudowaną antenę bezprzewodowego odbioru. Produkt należy
B
trzymać z dala od wody i wilgoci.
Aby osiągnąć optymalną jakość dźwięku, należy sprawdzić, czy obszar dookoła bezprzewodowego modułu
odbioru jest wolny od przeszkód.
W trybie 2-kanałowym z bezprzewodowych głośników surround nie wydobywa się żaden dźwięk.
12 - Polski
Podłączanie do telewizora i urządzeń zewnętrznych
R
R
Biały
Metoda 1
Urządzenia
zewnętrzne
Podłączanie
W
W
Czerwony
Metoda 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN (ARC)
Podłączanie do telewizora
Podłącz kabel HDMI (niezałączony) z gniazda HDMI OUT z tyłu produktu do gniazda HDMI IN w telewizorze.
Jeśli telewizor obsługuje funkcję ARC, można odtwarzać dźwięk telewizora przez zestaw kina domowego.
Wystarczy podłączyć ten kabel. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione na stronie 18 w poniższej
instrukcji oraz w rozdziale dotyczącym funkcji ARC w instrukcji danego telewizora.
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Poniżej objaśniono dwie metody podłączania urządzeń zewnętrznych do zestawu kina domowego.
Metoda 1 WEJŚCIE DODATKOWE: Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Za pomocą kabla audio RCA (kupowany oddzielnie), połącz gniazdo AUDIO IN urządzenia z gniazdem AUDIO
OUT zewnętrznego urządzenia analogowego.  Wybierz tryb AUX.
• Kolory wtyczek kabli należy dopasować do kolorów gniazd wejściowego i wyjściowego.
Metoda 2 OPTYCZNE: Podłączanie zewnętrznego cyfrowego urządzenia audio
Podłączanie cyfrowego sygnału wyjściowego audio urządzeń wysyłających sygnał cyfrowy, takich jak odbiorniki
telewizji kablowej i satelitarnej (Set-Top-Box): Za pomocą cyfrowego kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie)
połącz gniazdo wejścia optycznego audio cyfrowego urządzenia z gniazdem cyfrowego wejścia optycznego
urządzenia zewnętrznego za pomocą cyfrowego kabla optycznego.  Wybierz tryb D. IN.
✎✎ Aby oglądać obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście wideo
bezpośrednio do telewizora.
✎✎ Ten system obsługuje cyfrowe częstotliwości próbkowania wynoszące 32 kHz lub wyższe z zewnętrznych
urządzeń cyfrowych.
✎✎ Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i Dolby Digital. Dźwięk w formacie MPEG, który jest ciągłym
strumieniem bitów, nie jest obsługiwany.
Wybór zewnętrznego urządzenia
Aby wybrać podłączone urządzenie zewnętrzne, naciśnij przycisk FUNCTION. Po każdym naciśnięciu przycisku
tryb będzie zmieniać się w następującej kolejności: BD/DVD ; D. IN ; AUX ; FM ; BT
13 - Polski
Podłączanie
Podłączanie do rutera sieciowego
Sieć bezprzewodowa
Urządzenie można podłączyć do rutera sieciowego
za pomocą jednego ze sposobów zilustrowanych
poniżej.
Sieć przewodowa
Bezprzewodowe
urządzenie
udostępniające adres IP
Modem szerokopasmowy (ze zintegrowanym ruterem)
Usługa
szerokopasmowa
lub
Usługa szerokopasmowa
✎✎ Jeśli bezprzewodowy ruter IP obsługuje protokół
Ruter
Usługa
szerokopasmowa
Modem
szerokopasmowy
✎✎ Problem z dostępem do serwera aktualizacji
DHCP, urządzenie może użyć protokołu DHCP lub
statycznego adresu IP, aby nawiązać połączenie z
siecią bezprzewodową.
✎✎ Ustaw bezprzewodowy ruter IP na tryb
infrastruktury. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany.
✎✎ Urządzenie obsługuje tylko poniższe kluczowe
protokoły zabezpieczeń bezprzewodowych:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎✎ Wybierz aktualnie nieużywany kanał
oprogramowania firmy Samsung może być
spowodowany ruterem lub polityką danego
dostawcy usług internetowych. W takim
przypadku skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
✎✎ Użytkownicy DSL powinni nawiązać połączenie
sieciowe za pomocą rutera.
✎✎ Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
(*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana))
✎✎ Z urządzenia nie można korzystać, jeżeli prędkość
sieci jest niższa niż 10 Mb/s.
✎✎ Aby korzystać z funkcji DLNA, należy podłączyć
dany komputer do sieci w sposób pokazany
na ilustracjach powyżej. Połączenie może być
przewodowe lub bezprzewodowe.
bezprzewodowego rutera IP. Jeśli kanał ustawiony
dla bezprzewodowego rutera IP jest aktualnie
używany przez inne urządzenie znajdujące
się w pobliżu, spowoduje to zakłócenia i błąd
komunikacji.
✎✎ Zgodnie z nowymi specyfikacjami certyfikacji WiFi zestaw kina domowego firmy Samsung nie
obsługuje kodowania zabezpieczającego WEP,
TKIP ani TKIP-AES (WPS2 mieszane) w sieciach
działających w trybie 802.11n.
✎✎ Bezprzewodowa sieć LAN, ze względu na swój
charakter może powodować zakłócenia, w
zależności od warunków roboczych (wydajności
urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu,
odległości, przeszkód, zakłóceń z innych urządzeń
wykorzystujących częstotliwość radiową itp.).
14 - Polski
Ustawienia
4:3 Pan-Scan - W przypadku starszych,
analogowych telewizorów ze standardowym
ekranem. Wyświetla obrazy formatu 4:3 w
trybie pełnego ekranu, a obrazy formatu 16:9 w
formacie Pan-Scan, który wypełnia ekran, ale
obcina lewą i prawą krawędź obrazu i powiększa
środek w pionie.
Procedura wstępnych ustawień
• Menu główne nie będzie wyświetlane, jeśli nie
zostaną skonfigurowane ustawienia wstępne.
• Po zaktualizowaniu wersji oprogramowania
wygląd menu ekranowego tego urządzenia
może ulec zmianie.
• Poszczególne kroki uzyskiwania dostępu mogą
się różnić w zależności od wybranego menu.
1.
3.
Zostanie wyświetlony ekran Sieć.
-- Przed rozpoczęciem sprawdź, czy urządzenie
jest podłączone do rutera.
-- Ustaw w pozycji przewodowe lub
bezprzewodowe z zależności od środowiska
sieci.
-- Jeżeli sieć bezprzewodowa ma kod
zabezpieczeń, aby nawiązać połączenie
sieciowe, należy wpisać kod.
-- Jeśli masz sieć ze statycznymi adresami
IP, radzimy wybrać opcję Pomiń przez
naciśnięcie przycisku NIEBIESKI (D).
Włącz telewizor po podłączeniu urządzenia, a
następnie włącz urządzenie. Kiedy urządzenie
jest włączane po raz pierwszy, automatycznie
wyświetlany jest ekran Ustawienia — Język.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany
język, a następnie naciśnij przycisk v.
Za pomocą przycisku v wybierz konfigurację
funkcji uruchamiania.
Ustawienia
✎✎ Jeśli tutaj pominiesz konfigurację sieci lub
konfiguracja nie działa prawidłowo, możesz
skonfigurować połączenie sieciowe urządzenia
później. (Patrz str. 21)
Zostaną ustawione opcje sieciowe i proporcje ekranu TV.
Każde ustawienie można zmienić później w menu Ustawienia.
Ustawienia | Sieć
Uruchom
Wybierz rodzaj sieci.
Typ sieci
Bezprz.
Kablowa
4.
Połącz
a Poprzedni " Wybierz
Zostanie wyświetlony ekran Proporcja obrazu
TV. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać proporcje
ekranu telewizora, a następnie naciśnij przycisk
v.
Masz cztery możliwości:
16:9 Oryginalny - W przypadku telewizorów
szerokoekranowych. Wyświetla obrazy
panoramiczne w oryginalnym formacie 16:9, a
obrazy o stosunku wysokości do szerokości 4:3
(stary format standardowy) w formacie 4:3 pillarbox
z czarnymi pasami po lewej i prawej stronie.
16:9 Pełny - W przypadku telewizorów
szerokoekranowych. Wyświetla obrazy
panoramiczne w oryginalnym formacie 16:9 oraz
rozszerza obrazy w formacie 4:3, aby wypełnić
ekran formatu 16:9.
4:3 Letter Box - W przypadku starszych,
analogowych telewizorów ze standardowym
ekranem. Wyświetla obrazy formatu 4:3 w
trybie pełnego ekranu, a obrazy formatu 16:9 w
formacie Letter Box, który zachowuje proporcje
obrazu 16:9, ale powoduje pojawienie się
czarnych pasów nad i pod obrazem.
Podłączono kabel sieciowy.
a Poprzedni d Pomiń m Przenieś " Wybierz
6.
Urządzenie sprawdzi połączenie przewodowe, a
następnie połączy się z siecią. Po zakończeniu
tej czynności naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran „Konfiguracja ustawień
początkowych zakończona.”, a następnie
ekran główny.
✎✎ Jeśli chcesz ponownie wyświetlić ekran
Ustawienia i wprowadzić zmiany, wybierz opcję
Reset. (Patrz str. 20)
✎✎ W przypadku użycia kabla HDMI w celu podłączenia
urządzenia do telewizora firmy Samsung
obsługującego funkcję Anynet+ (HDMI-CEC)
oraz 1.) Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) ma
ustawioną wartość On zarówno w telewizorze jak i
w urządzeniu oraz 2.) Jeśli telewizor ma ustawiony
język obsługiwany przez urządzenie, automatycznie
urządzenie wybierze ten język jako język preferowany.
15 - Polski
Ustawienia
2.
5.
Ustawienia
Ekran główny w skrócie
1
7 Zmień urządzenie
2
ODTWÓRZ PŁYTĘ ZDJĘCIA
WIDEO
MUZYKA
8 Funkcja
Służy do przełączania na urządzenie zewnętrzne
i do przełączania radia i trybu do połączenia
Bluetooth. Można używać przycisku FUNCTION
na pilocie oraz przycisku urządzenia głównego
do przełączania trybu.
Brak dysku
Aplik. 1 Aplik. 2 Aplik. 3 Aplik. 4 Vewd App Więcej
Store
3
Wyświetla listę urządzeń zewnętrznych
podłączonych do urządzenia głównego. Przełącz
na żądane urządzenie.
Screen
Zmień Funkcja Ustawienia
Mirroring urządzenie
45 6 7 8 9
1 ODTWÓRZ PŁYTĘ
Wyświetlona jest płyta, która znajduje się obecnie
na tacy. Naciśnij przycisk v, aby rozpocząć
odtwarzanie płyty.
2 ZDJĘCIA/WIDEO/MUZYKA
Odtwarzanie zdjęć, filmów lub treści muzycznym
z płyty, urządzenia USB, komputera lub urządzeń
mobilnych.
9 Ustawienia
Umożliwia ustawienie różnych funkcji
dostosowanych do osobistych preferencji.
✎✎ Aby odtwarzać lub przeglądać pliki filmów,
muzyczne lub zdjęcia znajdujące się na
komputerze, należy podłączyć zestaw kina
domowego i komputer do sieci domowej i
mieć zainstalowane oprogramowanie DLNA na
komputerze. Patrz strony 27 i 37.
Otwieranie ekranu Ustawienia
1.
Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie głównym,
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia.
3 Aplikacje
Ustawienia
Dostęp do różnych płatnych lub bezpłatnych aplikacji.
Uzyskaj dostęp online do sklepu Vewd App Store,
w którym znajdziesz aplikacje do przesyłania
strumieniowego wysokiej jakości wideo i muzyki,
gry oraz aplikacje społecznościowe.
6 Screen Mirroring
Umożliwia konfigurację bezprzewodowej funkcji
trybu lustrzanego pomiędzy kinem domowym a
smartfonem lub tabletem.
Sieć
BD Wise
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Proporcja obrazu TV
Rozdzielczość Ramka filmu (24 kl./s)
Format kolorów HDMI
HDMI Deep Color
Pomoc techniczna Tryb progresywny
✎✎ W zależności od kraju to menu może nie być
obsługiwane.
Ustawienia 3D
System
5 Więcej
Lista przydatnych i popularnych aplikacji, które
polecamy.
Obraz
Dźwięk
4 Vewd App Store
2.
: 16:9 Oryginalny
: Wyłączone
: Auto
: Wyłączone
: Auto
: Wyłączone
: Auto
Aby przejść do menu, menu podrzędnych
oraz opcji ekranu Ustawienia, zapoznaj się z
ilustracją pilota. (Patrz str. 17)
✎✎ W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie
zatrzymania przez ponad 5 minut bez czynności
użytkownika, na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony wygaszacz ekranu. W przypadku
pozostawienia urządzenia w trybie wygaszacza
przez ponad 20 minut zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
16 - Polski
FUNCTION
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
PTY -
4
MUTE
+
TA
2
PTY SEARCH
5
8
7
DISC MENU
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
Przyciski pilota używane w menu
Ustawienia
SUBTITLE
1
HOME
Ustawienia Funkcje menu
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Ustawienia 3D
3
2
4
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
2
3
4
D
TUNING
Przycisk RETURN : Naciśnij, aby wrócić do
poprzedniego menu.
Przycisk v (ENTER) / KIERUNKOWY :
• Za pomocą przycisków $%_+ można
przesuwać kursor lub zaznaczać pozycję.
• Naciśnięcie przycisku v spowoduje
aktywację aktualnie zaznaczonej pozycji
lub potwierdzenie ustawienia.
Przycisk EXIT: Naciśnięcie spowoduje
zamknięcie bieżącego menu.
Szczegółowe informacje o funkcjach
Wszystkie funkcje Ustawienia, pozycje menu oraz
pojedyncze opcje są szczegółowo objaśnione na
ekranie. Aby wyświetlić objaśnienie, za pomocą
przycisków ▲▼◄► zaznacz funkcję, pozycję menu
lub opcję. Objaśnienie zazwyczaj pojawia się na dole
ekranu.
Krótki opis wszystkich funkcji Ustawienia rozpoczyna
się na tej stronie. Dodatkowe informacje dotyczące
niektórych funkcji można także znaleźć w Dodatku do
niniejszej instrukcji.
Konfiguracja funkcji związanych z 3D.
Tryb odtwarz. 3D Blu-ray: Wybierz, aby
odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością 3D w
trybie 3D. Jeśli w trybie 3D przejdziesz do menu
głównego, urząd zenie automatycznie przełączy
się w tryb 2D.
Rozmiar ekranu: Wprowadź rozmiar ekranu
telewizora podłączonego do urządzenia.
Urządzenie automatycznie dostosuje sygnał
wyjściowy 3D do rozmiaru ekranu telewizora.
✎✎ Przed oglądaniem zawartości w formacie 3D
należy uważnie przeczytać informacje dotyczące
zdrowia i bezpieczeństwa. (Patrz str. 3)
Proporcja obrazu TV
Umożliwia dostosowanie sygnału wyjściowego
urządzenia do rozmiaru ekranu telewizora. (Patrz
str. 40)
BD Wise
BD Wise to najnowsza funkcja przekazywania
danych stworzona przez firmę Samsung. Po
podłączeniu urządzenia firmy Samsung do
telewizora Samsung z funkcją BD Wise za pomocą
złącza HDMI, gdy funkcja BD Wise jest włączona
zarówno w urządzeniu jak i w telewizorze,
urządzenie wysyła sygnał wideo z rozdzielczością i
prędkością klatkowania płyty Blu-ray/DVD.
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej
sygnału wideo HDMI na BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Wartość ta oznacza
liczbę linii wideo na klatkę. Litery „i” oraz „p”
oznaczają odpowiednio tryby z przeplotem i
kolejnoliniowy. Im więcej linii, tym wyższa jakość.
Ramka filmu (24 kl./s)
Ustawienie w funkcji Ramka filmu (24 kl./s)
opcji Auto umożliwia urządzeniu automatyczne
dostosowanie sygnału wyjściowego HDMI do
prędkości 24 klatek na sekundę, aby podnieść jakość
obrazu, jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora
obsługującego prędkość 24 klatek na sekundę.
• Z funkcji Ramka filmu (24 kl./s) można
korzystać tylko w przypadku telewizora
obsługującego tę szybkość klatkowania.
• Opcja Ramka filmu jest dostępna tylko wtedy,
gdy urządzenie jest w trybie rozdzielczości
wyjścia HDMI 1080p.
17 - Polski
Ustawienia
1
C
Przycisk HOME: Naciśnij,
UP aby przejść do
DOWN
ekranu głównego.
Obraz
Ustawienia
Format kolorów HDMI
Umożliwia ustawienie formatu przestrzeni kolorów
dla wyjścia HDMI w celu dopasowania funkcji
podłączonego urządzenia (telewizora, monitora
itd.).
HDMI Deep Color
Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby
odtwarzało sygnał wideo z gniazda HDMI OUT z
ustawieniem Deep Colour. Ustawienie Deep Colour
zapewnia dokładniejsze odwzorowanie barw, z
większą głębią koloru.
Tryb progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu podczas
odtwarzania płyt DVD.
Ustawienia głośnika
Kanał Audio Return
Umożliwia przekierowanie dźwięku z telewizora na
głośniki zestawu kina domowego. Niezbędne jest
złącze HDMI oraz telewizor zgodny z funkcją Kanał
Audio Return (ARC).
• Jeśli funkcja Kanał Audio Return jest włączona
i używany jest przewód HDMI do podłączenia
urządzenia do telewizora, nie działa cyfrowe
wejście optyczne.
• Jeśli funkcja Kanał Audio Return jest ustawiona
w pozycji Auto i do podłączenia urządzenia do
telewizora jest używany przewód HDMI, zostaje
automatycznie wybrana funkcja ARC lub cyfrowe
wejście optyczne.
Wyjście cyfrowe
Dźwięk
Umożliwia dostosowanie następujących ustawień
głośników oraz włączanie i wyłączanie sygnału
testowego w celu sprawdzenia działania głośników.
Poziom: Umożliwia ustawienie odpowiedniej
głośności każdego głośnika w zakresie od 6 dB
do -6 dB. Na przykład, jeśli lubisz głębokie basy,
możesz zwiększyć poziom głośności subwoofera
o 6 dB.
Odległość: Umożliwia ustawienie każdego
głośnika w odpowiedniej odległości od pozycji
słuchacza, do ok. 9 m. Im większa odległość,
tym głośniejsze dźwięki płynące z głośnika.
Test głośnika: Umożliwia uruchomienie funkcji
Test głośnika w celu sprawdzenia ustawień.
Ustawienie funkcji Test głośnika w pozycji
Włączone powoduje włączenie funkcji Test
głośnika. Ustawienie tej funkcji w pozycji
Wyłączone spowoduje jej wyłączenie.
Wybór głośników
Umożliwia wybór głośników aktywnych — głośników
telewizora lub głośników zestawu kina domowego.
Tryb korektora
Służy do ustawiania opcji Tryb korektora
stosowanego w korektorze.
Umożliwia ustawienie opcji Wyjście cyfrowe
zgodnie z możliwościami odbiornika AV
podłączonego do urządzenia. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, zapoznaj się z tabelą
doboru wyjścia cyfrowego. (Patrz str. 45)
Dynamiczna kontrola zakresu
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli
zakresu do opcji audio Dolby Digital, Dolby Digital
Plus oraz Dolby TrueHD.
Auto: Automatycznie steruje dynamicznym zakresem
dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu o informacje
znajdujące się na ścieżce dźwiękowej Dolby TrueHD.
Włącza także dynamiczną kontrolę zakresu dźwięku
dla Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Wyłączone: Pozostawia nieskompresowany
zakres dynamiczny, co umożliwia odtwarzanie
oryginalnego dźwięku.
Włączone: Włącza dynamiczną kontrolę zakresu
dla wszystkich trzech formatów Dolby. Cichsze
dźwięki zostają podgłośnione, natomiast głośne
dźwięki ściszone.
Downmixing Mode
Umożliwia wybór metody próbkowania
wielokanałowego, zgodnego z danym systemem
stereo. Można wybrać metodę próbkowania
urządzenia do funkcji Normalne Stereo lub
Zgodne z trybem dźwięku przestrzennego.
Synch. dźw.
Ustawienia korektora
Umożliwia ustawianie korektora.
✎✎ Opcja Ustawienia korektora jest wyświetlana
tylko wtedy, gdy Tryb korektora jest ustawiony
na Włączone.
Podłączenie urządzenia do telewizora cyfrowego
umożliwia regulację opóźnienia dźwięku, aby ścieżka
dźwiękowa zsynchronizowała się z wideo. Opóźnienie
można ustawić w zakresie od 0 do 300 ms.
18 - Polski
Ustawienia sieci
Sieć
Umożliwia konfigurację połączenia sieci, zapewniając
różne funkcje, np. usługi Internetowe lub funkcję
DLNA Wi-Fi oraz aktualizuje oprogramowanie.
Test sieci
pobór mocy w trybie gotowości zostanie
zwiększony. (Ok. 12 W–20 W)
Sieć Wi-Fi Direct
Umożliwia podłączenie urządzenia Sieć Wi-Fi
Direct do produktu przy użyciu sieci Peer-to-Peer,
bez konieczności użycia rutera bezprzewodowego.
Należy pamiętać, że jeśli urządzenie jest podłączone
do sieci bezprzewodowej, można je rozłączyć na
czas korzystania z Sieć Wi-Fi Direct. (Patrz str. 25)
✎✎ Pliki tekstowe, np. pliki z rozszerzeniem .TXT
lub .DOC nie będą wyświetlane w przypadku
korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi Direct.
Funkcja Screen Mirroring umożliwia wyświetlenie
ekranu smartfonu lub urządzenia przenośnego
na telewizorze podłączonym do zestawu kina
domowego. (Patrz str. 39)
Połączenie internetowe BD-Live
Umożliwia zezwalanie lub zakaz łączenia się z
Internetem usługi BD-Live.
Anynet+ to wygodna funkcja oferująca połączenie
operacji z innymi urządzeniami Samsung
posiadającymi funkcję Anynet+ i umożliwiająca
sterowanie urządzeniami jednym pilotem zdalnego
sterowania firmy Samsung. Aby uruchomić tę
funkcję, należy podłączyć urządzenie do telewizora
marki Samsung z funkcją Anynet+ za pomocą
kabla HDMI.
Zarządzanie danymi BD
Umożliwia zarządzanie zawartością pobraną
przez płytę Blu-ray obsługującą usługę BDLive. Użytkownik może przeglądać informacje o
urządzeniu USB używanym do przechowywanych
danych BD Live włącznie z informacjami o pamięci.
Można również usunąć dane BD Live i zmienić
urządzenie.
Wideo DivX® na żąd.
Zobacz kody rejestracji DivX® VOD, aby nabyć i
odtwarzać zawartość DivX® VOD.
Język
Umożliwia wybór preferowanego języka dla opcji
Menu ekranowe, Menu Dysk itd.
• Wybrany język będzie wyświetlany tylko wtedy,
gdy jest obsługiwany na płycie.
19 - Polski
Ustawienia
Anynet+ (HDMI-CEC)
Umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu sieci i
Internetu.
Umożliwia przypisanie nazwy identyfikującej
urządzenie. Nazwy tej używa się do identyfikacji
urządzenia podczas podłączania do niego
zewnętrznych urządzeń Wi-Fi (smartfonów,
tabletów itp.).
Szybki start
✎✎ Jeśli ta funkcja ma ustawioną wartość Włączone,
Stan sieci
Nazwa urz.
Umożliwia ponowne uruchomienie procedury
Ustawienia. (Patrz str. 15)
Można szybko podłączyć do zasilania poprzez
skrócenie czasu uruchamiania.
Pozwala przetestować konfigurację protokołu
sieciowego w celu sprawdzenia poprawności
działania.
Screen Mirroring
Ustawienia
System
Ustawienia
Zabezpieczenia
Domyślny kod PIN to 0000. Wpisz domyślny kod
PIN, aby uzyskać dostęp do funkcji zabezpieczeń,
jeśli nie został utworzony własny kod PIN.
Ocena rodzicielska BD
Zapobiega odtwarzaniu płyt Blu-ray posiadających
ocenę równą lub wyższą od oceny wprowadzonej
przez rodzica dla określonego wieku, o ile nie
zostanie wprowadzony kod PIN.
Konfiguracja radia
• Aby umożliwić słuchanie radia, trzeba podłączyć
dołączoną antenę FM.
Obsługa radia za pomocą pilota
1.
2.
Ocena rodzicielska DVD
Uniemożliwia odtwarzanie płyt DVD o ocenie
wyższej od określonej oceny numerycznej, o ile nie
zostanie wprowadzony numer PIN.
Zmień kod PIN
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego kodu PIN
umożliwiającego dostęp do funkcji zabezpieczeń.
Strefa czasowa
Ogólne
Umożliwia podanie swojej strefy czasowej.
Pomoc techniczna
Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać FM.
Wybierz żądaną stację.
• Wstępne dostrajanie 1: Naciśnij przycisk 5,
aby wybrać PRESET, a następnie za pomocą
przycisku TUNING UP, DOWN wybierz
zaprogramowaną stację.
-- Zanim możliwe będzie dostrojenie
zaprogramowanych stacji, do pamięci
urządzenia należy dodać zaprogramowane
stacje.
• Dostrajanie ręczne: Naciśnij przycisk 5
i wybierz opcję MANUAL, a następnie za
pomocą przycisku TUNING UP, DOWN
wybierz niższą lub wyższą częstotliwość.
• Dostrajanie automatyczne: Za pomocą
przycisku 5 wybierz MANUAL, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING UP,
DOWN przez kilka sekund, aby automatycznie
wyszukiwać pasma.
Wybieranie trybu Mono lub Stereo
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
Naciśnij przycisk MO/ST.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie
dźwięku pomiędzy trybem STEREO a MONO.
• W obszarach słabego odbioru wybierz MONO, aby
zapewnić czysty odbiór stacji bez zakłóceń.
Warunki korzystania z usługi
Przykład: Zapisywanie ustawienia stacji FM 89.10 w
pamięci.
Więcej informacji na temat tej funkcji można
znaleźć na stronie 26.
Zapewnia informacje kontaktowe w razie potrzeby
uzyskania pomocy dotyczącej produktu.
1.
Umożliwia przeglądanie zastrzeżeń dotyczących
zawartości i usług dostarczanych przez strony
trzecie.
Reset
Programowanie stacji
2.
Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień
domyślnych z wyjątkiem ustawień sieciowych.
Wymaga wprowadzenia zabezpieczającego kodu
PIN. Domyślny zabezpieczający kod PIN to 0000.
3.
Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać FM.
Naciskaj przycisk TUNING UP, DOWN
aby przechodzić przez częstotliwości FM, a
następnie wybierz <89.10>.
Naciśnij przycisk TUNER MEMORY (żółty
przycisk C u dołu pilota).
4. Naciśnij ponownie przycisk TUNER MEMORY
w ciągu 5 sekund. Stacja zostanie zapisana w
pamięci.
✎✎ Kilkakrotne naciśnięcie przycisku TUNER
MEMORY bez zmiany stacji może spowodować
nadpisanie wprowadzonej stacji.
5. Aby zaprogramować inne stacje, powtórz kroki
od 2 do 4.
20 - Polski
• Aby nastawić zaprogramowaną stację, naciśnij
przycisk TUNING UP, DOWN.
✎✎ Aby jednocześnie usunąć wszystkie
zaprogramowane stacje FM, naciśnij przycisk
TITLE MENU i przytrzymaj przez ok. 5 sekund
w trybie FM ręcznie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się komunikat DEFAULT PRESET.
Nagrywanie przekazu radia FM
Użytkownik może nagrać ulubioną audycję radiową
na włożone urządzenie pamięci masowej USB.
1.
3.
4.
Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać opcję
FM, a następnie naciśnij przyciski TUNING UP,
DOWN aby wybrać stację, którą chcesz nagrać.
Naciśnij przycisk CZERWONY (A), aby
rozpocząć nagrywanie. Rozpoczyna się
nagrywanie.
• Długość nagrania będzie wyświetlona po lewej
stronie, a pozostały dostępny czas nagrywania
— w zależności od wolnego miejsca w
urządzeniu pamięci masowej USB — będzie
wyświetlony po prawej stronie.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zakończyć
nagrywanie. Nagrywanie zostanie zatrzymane i
równocześnie zapisane w formie pliku .mp3. Aby
odtworzyć nagrany plik, zapoznaj się z rozdziałem
„Odtwarzanie plików z urządzenia USB”.
MIC 1
MIC 2
5V 0.5A
✎✎ Nagrany plik jest zapisany w folderze Tuner, który
został utworzony automatycznie.
✎✎ Podczas nagrywania z radia FM działają tylko
przycisk (OTWÓRZ/ZAMKNIJ),
(ZASILANIE),
EXIT, MUTE i VOLUME +/-.
✎✎ Nienaciśnięcie żadnego przycisku podczas
nagrywania spowoduje włączenie trybu
wygaszacza ekranu.
✎✎ Efekty dźwiękowe, np. DSP, EQ itd., nie są
nagrywane podczas nagrywania z radia FM.
✎✎ Audycje radiowe są nagrywane z głośnością na
określonym poziomie, domyślnym nawet wtedy,
gdy podczas nagrywania zostanie zmieniona
głośność lub naciśnięty przycisk MUTE.
✎✎ W przypadku usunięcia urządzenia USB lub
odłączenia przewodu zasilającego podczas
nagrywania nagrana do tego momentu część
pliku może nie dać się odtworzyć.
✎✎ Nagranie nie zostanie uruchomione, jeśli w
pamięci masowej USB pozostało mniej niż 2 MB
wolnego miejsca.
✎✎ W przypadku usunięcia urządzenia USB lub
niewystarczającej ilości miejsca (poniżej 2 MB),
zostanie wyświetlony właściwy komunikat i
nagrywanie zostanie zatrzymane.
Używanie usługi RDS (Radio Data System) do
odbierania stacji FM
System RDS umożliwia stacjom FM wysyłanie
dodatkowego sygnału wraz z ich standardowymi
sygnałami radiowymi.
Stacje mogą, na przykład, wysyłać sygnały z ich
nazwami i informacje o typie nadawanego programu,
np. sportowego lub muzycznego itp.
Po włączeniu stacji radiowej oferującej usługę RDS na
wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (Typ programu): Wyświetla typ aktualnie
nadawanego programu.
• PS NAME (Nazwa stacji nadającej program): Wskazuje
nazwę odbieranej stacji, złożoną z 8 znaków.
• RT (Tekst radiowy): Wyświetla tekst nadawany przez
stację (jeśli dotyczy), złożony z maks. 64 znaków.
• CT (Godzina): Odczytuje czas rzeczywisty z danej
częstotliwości radiowej. Niektóre stacje mogą nie
przesyłać sygnałów PTY, RT lub CT, dlatego w
pewnych przypadkach informacje te mogą nie być
wyświetlane.
• TA (Komunikat dotyczący ruchu drogowego):
Komunikat „TA ON/OFF” pokazuje, czy nadawane
są komunikaty dotyczące ruchu drogowego.
MIC 1
MIC 2
5V 0.5A
✎✎ Funkcja RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
odbierana stacja nie nadaje prawidłowego sygnału
RDS lub gdy sygnał ten jest słaby.
21 - Polski
Ustawienia
2.
Włóż urządzenie USB do gniazda USB na
przednim panelu odtwarzacza.
Informacje o usłudze RDS
Ustawienia
FUNCTION
Aby włączyć wyświetlanie sygnałów RDS
-- Aby korzystać w przycisków na głównym pilocie,
należy się upewnić, że stacja radiowa została
VOLUME
MUTE
wybrana również za pomocą pilota głównego.
Sygnały RDS wysyłane przez daną stację mogą być
widoczne na wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk RDS DISPLAY podczas słuchania
stacji radiowej.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
informacji wyświetlanych na ekranie w następującej
sekwencji: PS NAME  RT  CT  Częstotliwość
PS (Stacja
nadająca
program)
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik <PS
NAME>, a następnie wyświetlane
są nazwy stacji. Wskaźnik <NO
PS> zostanie wyświetlony, jeśli nie
zostanie wysłany żaden sygnał.
RT(Tekst
radiowy)
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik <RT>, a
następnie wyświetlany jest tekst
nadawany przez daną stację. Jeśli
nie jest wysyłany żaden sygnał,
zostanie wyświetlony wskaźnik
<NO RT>.
Częstotliwość
Częstotliwość danej stacji (usługa
niezależna od funkcji RDS)
Informacje dotyczące znaków wyświetlanych
na wyświetlaczu
Gdy na wyświetlaczu są widoczne sygnały PS lub RT,
używane są następujące znaki.
• Wyświetlacz nie rozróżnia wielkich i małych liter,
więc zawsze stosowane są wielkie litery.
• Nie jest możliwe wyświetlanie liter z akcentami,
dlatego np. <A,> może oznaczać akcentowane
<A’s> jak np. <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>
Wskaźnik PTY (Typ programu) i
Jedną z zalet usługi RDS jest możliwość wyszukiwania
określonego typu programu wśród zaprogramowanych
kanałów poprzez określenie kodu PTY.
Wyszukiwanie programu za pomocą kodu PTY
+
1
2
PTY -
4
1.
2.
3.
TA
PTY SEARCH
5
3
PTY +
6
Naciśnij przycisk PTY SEARCH podczas
słuchania stacji radiowej.
7
DISC MENU
8
9
TITLE MENU
Naciśnij przycisk PTY- lub PTY+, aż na ekranie
POPUP
zostanie wyświetlony żądany kod PTY.
• Na ekranie wyświetlane są kody PTY opisane
po prawej stronie.
0
Jeśli kod PTY wybrany w poprzednim kroku
jest nadal widoczny na wyświetlaczu, naciśnij
ponownie przycisk PTY SEARCH.
SUBTITLEgłówne
HOME
REPEAT
• Urządzenie
przeszuka
15
zaprogramowanych stacji radiowych, zatrzyma
się po znalezieniu stacji odpowiadającej
wyborowi użytkownika i przełączy na nią.
TOOLS
Konfiguracja sieci
INFO
Po podłączeniu niniejszego urządzenia do sieci
można korzystać z aplikacji i funkcji sieciowych, takich
jak BD-LIVE oraz aktualizować oprogramowanie
RETURN
EXIT
urządzenia przez
połączenie sieciowe.
Konfigurowanie połączenia
sieciowego
TUNER
MEMORY MO/ST
Aby rozpocząćAkonfigurację
połączenia
sieciowego,
B
C
D
wykonaj następujące kroki:
1.
2.
funkcja PTY-SEARCH
-
RDS DISPLAY
3.
4.
• Zanim rozpoczniesz...
-- Funkcja wyszukiwania PTY dotyczy tylko
zaprogramowanych stacji.
-- Aby zakończyć wyszukiwanie, wystarczy w
dowolnym momencie nacisnąć przycisk 5.
-- Na każdy z niżej opisanych kroków przeznaczony
jest ograniczony czas. Jeśli proces zostanie
anulowany przed zakończeniem, należy
ponownie rozpocząć od kroku 1.
22 - Polski
TV SOUND DSP/EQ
TUNING
W menu głównym wybierz
DOWNopcjęUPUstawienia, a
następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij przycisk
v.
Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
Przejdź do instrukcji dla sieci przewodowych, które
zaczynają się poniżej lub do instrukcji dotyczących
sieci bezprzewodowych, które zaczynają się w
prawej części na następnej stronie.
Sieć przewodowa
4.
Wybierz parametr, który chcesz wprowadzić (np.
Adres IP), a następnie naciśnij przycisk v. Za
pomocą przycisków numerycznych na pilocie
wprowadź cyfry dla parametru. Cyfry możesz
także wprowadzać za pomocą przycisków
▲▼. Za pomocą przycisków ◄► pilota
można przechodzić pomiędzy poszczególnymi
polami wprowadzania w obrębie parametru.
Po wprowadzeniu jednego parametru, naciśnij
przycisk v.
❏❏ Kablowa – Automatycznie
Po wykonaniu kroków 1 do 3 podanych powyżej:
1.
2.
Na ekranie Ustawienia sieci zmień opcję Typ
sieci na Kablowa. Następnie wybierz opcję
Połącz i naciśnij przycisk v. Odtwarzacz
wykryje połączenie przewodowe, sprawdzi je, a
następnie skontaktuje się z siecią.
Po zakończeniu zaznacz opcję OK, a następnie
naciśnij przycisk v.
❏❏ Kablowa - Ręcznie
1.
Na ekranie Ustawienia sieci zmień opcję Typ
sieci na Kablowa. Następnie wybierz opcję
Połącz i naciśnij przycisk v. Urządzenie
wyszukuje sieć, a następnie wyświetla komunikat
o niepowodzeniu w nawiązaniu połączenia.
✎✎ Jeśli to możliwe, podłącz zestaw kina domowego
do sieci bezprzewodowo, wybierz polecenie
Zmień sieć, zmień Typ sieci na Bezprz., a
następnie przejdź do instrukcji dotyczących sieci
bezprzewodowych na tej stronie.
Ustawienia sieci
Połączenie z siecią przewodową nie powiodło się.
Adres MAC
Adres IP
Maska podsieci
Brama
Serwer DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Nie można połączyć się z siecią. Sprawdź, czy w ustawieniach protokołu IP wprowadzono
prawidłowy adres IP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą
internetowym.
Zmień sieć
Ustaw. IP
Ponów
Zamknij
a Poprzedni d Pomiń < Przenieś " Wybierz
2.
3.
Użyj przycisków ◄►, aby wybrać opcję Ustaw.
IP, a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Ustaw. IP.
Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ przechodź do
kolejnych parametrów, a następnie wprowadzaj
cyfry dla tego parametru zgodnie z instrukcjami
w kroku 4.
6.
Powtarzaj krok 4 i 5, aż wprowadzone zostaną
wszystkie parametry.
✎✎ Odpowiednie wartości parametrów sieci można
7.
uzyskać od dostawcy Internetu.
Po wprowadzeniu wszystkich wartości
parametrów wybierz przycisk Wróć ('), a
następnie naciśnij przycisk v. Zestaw kina
domowego sprawdzi połączenie internetowe, a
następnie połączy się z siecią.
Sieć bezprzewodowa
Połączenie z siecią bezprzewodową można uzyskać
na trzy sposoby:
-- Bezprzewodowa — automatycznie
-- Bezprzewodowa — ręcznie
-- WPS(PBC)
Przed konfiguracją połączenia sieci bezprzewodowej
należy rozłączyć wszystkie urządzenia sieci
bezprzewodowej podłączone aktualnie do produktu
lub jego bieżące połączenie przewodowe, jeśli
występuje.
❏❏ Bezprz. — Automatycznie
Postępuj zgodnie z krokami od 1 do 3 w części
„Konfigurowanie połączenia sieciowego”. (Patrz str.
22)
1.
Wybierz pole Ustaw. IP, a następnie ustaw je w
pozycji Wprowadź ręcznie.
23 - Polski
Na ekranie Ustawienia sieci zmień opcję
Typ sieci na Bezprz.. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie dostępnych sieci, a następnie
wyświetli je w formie listy.
Ustawienia
Jeśli posiadasz statyczny adres IP lub jeśli
automatyczna procedura nie działa, należy ręcznie
ustawić wartości w opcji Ustawienia sieci.
Po wykonaniu kroków 1 do 3 podanych powyżej:
5.
Ustawienia
4.
Ustawienia sieci
Wybierz rodzaj sieci.
Typ sieci
Sieć bezprzewodowa
Bezprz.
si-ap
Możesz podłączyć urządzenie
Zestaw kina domowego BD do
Internetu. Wybierz sieć bezprzewod.,
z jakiej chcesz korzystać.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Wyszukaj
m Przenieś " Wybierz ' Wróć
2.
3.
4.
Wybierz żądaną sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
Na ekranie Klucz zabezpieczeń wprowadź kod
zabezpieczeń swojej sieci lub hasło. Bezpośrednio
wprowadź numery przy użyciu przycisków
numerycznych na pilocie. Aby wprowadzić litery,
wybierz je przy użyciu przycisków ▲▼◄►, a
następnie naciśnij przycisk v.
5.
Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe, a
następnie naciśnij przycisk v. Urządzenie
sprawdzi połączenie przewodowe, a następnie
połączy się z siecią.
✎✎ Kod zabezpieczeń lub hasło dostępu powinno
być widoczne na jednym z ekranów konfiguracji
użytych do ustawienia rutera lub modemu.
❏❏ Bezprz. — Ręcznie
Jeśli posiadasz statyczny adres IP lub jeśli
automatyczna procedura nie działa, należy ręcznie
ustawić wartości w opcji Ustawienia sieci.
Postępuj zgodnie z krokami od 1 do 3 w części
„Konfigurowanie połączenia sieciowego”. (Patrz str. 22)
1.
2.
3.
Na ekranie Ustawienia sieci zmień opcję
Typ sieci na Bezprz.. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie dostępnych sieci, a następnie
wyświetli je w formie listy.
6.
7.
8.
Przewijając listę, wybierz żądaną sieć lub
polecenie Dodawanie sieci, a następnie naciśnij
przycisk v.
Jeśli sieć została wybrana w kroku 2, przejdź
do kroku 6. Jeśli zostało wybrane polecenie
Dodawanie sieci, przejdź do kroku 4.
9.
Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej lub
rutera sieci bezprzewodowej.
• Wprowadź cyfry bezpośrednio przy użyciu
przycisków numerycznych na pilocie.
• Aby wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisków ▲▼◄►, a następnie naciśnij
przycisk v.
• Aby wyświetlić wielkie litery (lub ponownie
wyświetlić małe litery, gdy wyświetlane są
wielkie), zaznacz ikonę
, a następnie
naciśnij przycisk v.
• Aby wyświetlić symbole i znaki interpunkcyjne,
wybierz 123#&, a następnie naciśnij przycisk
v. Aby ponownie wyświetlać litery, wybierz
123#&, a następnie naciśnij przycisk v.
Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe, a
następnie naciśnij przycisk v.
Na wyświetlonym ekranie Metoda zabezpieczeń
wybierz za pomocą przycisków ▲▼ metodę
zabezpieczenia sieci, a następnie naciśnij przycisk
v. Na następnym ekranie wprowadź kod w
polu Kod zabezpieczenia lub Hasło dostępu.
• Wprowadź cyfry bezpośrednio przy użyciu
przycisków numerycznych na pilocie.
• Aby wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisków ▲▼◄►, a następnie naciśnij
przycisk v.
Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe, a
następnie naciśnij przycisk v. Urządzenie
wyszuka sieci.
Zostanie wyświetlony ekran informujący o
błędzie połączenia sieciowego. Użyj przycisków
◄►, aby wybrać opcję Ustaw. IP, a następnie
naciśnij przycisk v.
Wybierz pole Ustaw. IP, a następnie ustaw je w
pozycji Wprowadź ręcznie.
Wybierz parametr sieci, którą chcesz
wprowadzić (np. Adres IP), a następnie
naciśnij przycisk v. Za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie wprowadź cyfry dla
parametru. Cyfry możesz także wprowadzać
za pomocą przycisków ▲▼. Za pomocą
przycisków ◄► pilota można przechodzić
pomiędzy poszczególnymi polami wprowadzania
w obrębie parametru. Po wprowadzeniu jednej
wartości, naciśnij przycisk v.
Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ przechodź do
kolejnych parametrów, a następnie wprowadzaj
cyfry dla tego parametru zgodnie z instrukcjami
w kroku 8.
10. Powtarzaj krok 8 i 9, aż wprowadzone zostaną
wszystkie parametry.
24 - Polski
✎✎ Odpowiednie wartości parametrów sieci można
uzyskać od dostawcy Internetu.
11. Po zakończeniu wybierz opcję Wróć ('),
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Klucz zabezpieczeń.
12. Na ekranie Klucz zabezpieczeń wprowadź
kod w polu Kod zabezpieczenia lub Hasło
dostępu. Wprowadź cyfry bezpośrednio przy
użyciu przycisków numerycznych na pilocie.
Aby wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisków ▲▼◄►, a następnie naciśnij
przycisk v.
14. Po sprawdzeniu sieci przez zestaw kina
domowego wybierz przycisk OK, a następnie
naciśnij przycisk v.
✎✎ Ręczną konfigurację sieci możesz również
rozpocząć przy użyciu opcji Ustawienia > Sieć >
Stan sieci.
❏❏ WPS(PBC)
Funkcja Sieć Wi-Fi Direct umożliwia podłączanie
urządzeń Sieć Wi-Fi Direct do urządzenia oraz
ze sobą za pomocą sieci peer-to-peer, bez rutera
bezprzewodowego.
✎✎ Niektóre urządzenia Sieć Wi-Fi Direct nie
obsługują funkcji DLNA, jeśli zostaną połączone
przez Sieć Wi-Fi Direct. W takim przypadku
należy zmienić metodę połączenia sieciowego,
używaną do podłączania urządzenia do kina
domowego.
✎✎ Transmisje Sieć Wi-Fi Direct mogą powodować
zakłócenia sygnału Bluetooth. Przed użyciem
funkcji Bluetooth stanowczo zalecamy
wyłączenie funkcji Sieć Wi-Fi Direct w aktywnych
urządzeniach przenośnych.
1. Włącz urządzenie Sieć Wi-Fi Direct i aktywuj
jego funkcję Sieć Wi-Fi Direct.
2.
3.
2.
3.
4.
Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij przycisk
v.
Wybierz opcję Sieć Wi-Fi Direct, a następnie
naciśnij przycisk v. Urządzenia Sieć WiFi Direct, które można podłączyć, aby były
wyświetlane.
4.
Jednym z najłatwiejszych sposobów konfiguracji
połączenia z siecią bezprzewodową jest użycie funkcji
WPS(PBC). Jeśli ruter bezprzewodowy posiada
przycisk WPS(PBC), wykonaj następujące czynności:
Postępuj zgodnie z krokami od 1 do 3 w części
„Konfigurowanie połączenia sieciowego”. (Patrz str.
22)
1.
W menu głównym wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk v.
Ustawienia
Obraz
Sieć
Na ekranie Ustawienia sieci zmień opcję
Typ sieci na Bezprz.. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie dostępnych sieci, a następnie
wyświetli je w formie listy.
Wybierz urządzenie Wi-Fi Direct do połączenia.
AndroidXXXXXXX
System
Język
Nie połączono
Zabezpieczenia
Odśwież
Zamknij
Ogólne
Przewiń listę w dół, wybierz WPS(PBC), a
następnie naciśnij przycisk v.
Pomoc techniczna
Naciśnij przycisk WPS(PBC) na swoim ruterze w
ciągu dwóch minut. Urządzenie automatycznie
pozyska wszystkie niezbędne wartości ustawień
sieciowych i nawiąże połączenie z siecią po jego
zweryfikowaniu.
5.
Po zakończeniu zaznacz opcję OK, a następnie
naciśnij przycisk v.
✎✎ W celu nawiązania połączenia z WPS
Sieć Wi-Fi Direct
Nazwa
Dźwięk
k urz. : [HTS]J5550W
ustaw kodowanie zabezpieczające rutera
sieci bezprzewodowej na AES. Kodowanie
zabezpieczające WEP nie obsługuje połączenia
WPS.
Połączenie Wi-Fi można nawiązać na trzy
sposoby:
• Przez urządzenie Wi-Fi.
• Przez urządzenie za pomocą funkcji PBC.
• Przez urządzenie za pomocą kodu PIN.
Poniżej omówiono każdy ze sposobów.
Przez urządzenie Wi-Fi
1.
25 - Polski
W urządzeniu Wi-Fi wykonaj procedurę
wyświetlaną na urządzeniu, aby połączyć je z
innym urządzeniem Sieć Wi-Fi Direct. Zapoznaj
się z podręcznikiem użytkownika urządzenia,
aby uzyskać instrukcje.
Ustawienia
13. Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe po
prawej stronie ekranu, a następnie naciśnij
przycisk v. Urządzenie sprawdzi połączenie
przewodowe, a następnie połączy się z siecią.
Sieć Wi-Fi Direct
Ustawienia
2.
3.
Po zakończeniu procedury na ekranie telewizora
powinno wyświetlić się okno dialogowe
informujące, że urządzenie obsługujące funkcję
Sieć Wi-Fi Direct zażądało połączenia. v
button to accept. Potwierdź, że urządzenie
chcące nawiązać połączenie to twoje urządzenie,
wybierz Tak w oknie dialogowym, a następnie
naciśnij przycisk v, aby zaakceptować.
Zostanie wyświetlone okno podręczne Łączenie,
po czym wyświetlone zostanie okno podręczne
Connected Połączono. Gdy to okno zostanie
zamknięte, urządzenie powinno pojawić się
na liście na ekranie Sieć Wi-Fi Direct jako
podłączone.
• Procedury połączenia przez PBC i przy
użyciu kodu PIN umożliwiają automatyczne
podłączanie urządzeń.
Przez urządzenie za pomocą funkcji PBC
1.
2.
2.
3.
4.
Menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia
aktualizację oprogramowania urządzenia w celu
poprawienia jego wydajności lub dodania usług.
• Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia lub
włączać go ponownie podczas procesu
aktualizacji.
• Aktualizacja zostanie zakończona po wyłączeniu
urządzenia po ponownym uruchomieniu.
Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć
uaktualnione urządzenie.
• Firma Samsung Electronics nie ponosi
żadnej odpowiedzialności prawnej za
wadliwe działanie urządzenia spowodowane
niestabilnym połączeniem internetowym lub
zaniedbaniem konsumenta podczas aktualizacji
oprogramowania.
1.
Wybierz urządzenie Sieć Wi-Fi Direct, które
chcesz do tego urządzenia podłączyć, a
następnie naciśnij przycisk v.
W menu głównym wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk v.
2.
Wybierz opcję Pomoc techniczna, a następnie
naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlone okno podręczne Łączenie,
po czym wyświetlone zostanie okno podręczne
Connected Połączono. Gdy to okno zostanie
zamknięte, urządzenie powinno pojawić się na liście
na ekranie Sieć Wi-Fi Direct jako podłączone.
3.
Wybierz urządzenie Sieć Wi-Fi Direct, które
chcesz do tego urządzenia podłączyć, a
następnie naciśnij przycisk v.
5.
Zapisz kod PIN z okna podręcznego, a następnie
wprowadź go w odpowiednie pole w urządzeniu
Sieć Wi-Fi Direct, które chcesz podłączyć.
Online
Przez urządzenie za pomocą kodu PIN
1.
Aktualizowanie oprogramowania
4.
Wybierz jeden z następujących sposobów:
• Online
• Przez USB
• Autom. powiad. o aktual.
Naciśnij przycisk v. Wskazówki dotyczące
każdej z metod zostały opisane poniżej.
✎✎ Aby anulować aktualizację podczas pobierania
Zostanie wyświetlone okno podręczne PIN.
Zostanie wyświetlone okno podręczne Łączenie,
po czym wyświetlone zostanie okno podręczne
Connected Połączono. Gdy to okno zostanie
zamknięte, urządzenie powinno pojawić się na liście
na ekranie Sieć Wi-Fi Direct jako podłączone.
✎✎ Bieżące połączenie z siecią przewodową lub
Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania,
a następnie naciśnij przycisk v.
bezprzewodową zostanie odłączone, gdy zostanie
użyta funkcja Sieć Wi-Fi Direct.
✎✎ Pliki tekstowe, np. pliki z rozszerzeniem .TXT
lub .DOC, nie będą wyświetlane w przypadku
korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi Direct.
aktualizacji oprogramowania, naciśnij przycisk v.
Urządzenie musi być połączone z Internetem, aby
możliwe było korzystanie z funkcji Online. Przed
rozpoczęciem wyjmij wszystkie płyty.
1.
2.
3.
4.
26 - Polski
Wybierz opcję Online, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony komunikat o
podłączaniu do serwera.
Jeśli dostępna jest aktualizacja, zostanie
wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz
dokonać aktualizacji. W przypadku wyboru opcji
Tak urządzenie zostanie wyłączone automatycznie,
następnie włączone i rozpocznie się aktualizacja.
Zostanie wyświetlone okno postępu aktualizacji.
Po zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie
ponownie automatycznie wyłączone.
Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć
urządzenie.
Przez USB
1.
Odwiedź stronę internetową firmy Samsung
na komputerze i pobierz pakiet aktualizacji na
urządzenie USB.
✎✎ Zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyższego
2.
3.
poziomu urządzenia USB. W przeciwnym razie
produkt nie będzie mógł zlokalizować pakietu
aktualizacji.
Podłącz urządzenie USB z pakietem aktualizacji
do produktu.
Protokół DLNA umożliwia odtwarzanie plików z
muzyką, filmami i zdjęciami przechowywanymi na
komputerze przez zestaw kina domowego.
Aby korzystać z funkcji DLNA, należy zainstalować
oprogramowanie DLNA lub mieć je wcześniej
zainstalowane na komputerze i połączyć do
komputera zestaw kina domowego za pomocą sieci
(patrz strona 14).
✎✎ Komputery z systemem Windows 7 oraz Windows
8 posiadają zainstalowane oprogramowanie
DLNA (Play To).
✎✎ Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia
za pomocą gniazda USB Host w urządzeniu nie
powinna znajdować się żadna płyta.
✎✎ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
Autom. powiad. o aktual.
Jeśli urządzenie podłączone jest do sieci i opcja
Autom. powiad. o aktual. jest włączona, urządzenie
powiadomi użytkownika w przypadku dostępności
nowej wersji oprogramowania wyświetlając
komunikat.
1.
Włącz urządzenie.
3.
Aby zaktualizować oprogramowanie
wewnętrzne, wybierz opcję Tak. Urządzenie
zostanie wyłączone automatycznie, następnie
włączone i rozpocznie się aktualizacja.
2.
4.
5.
W menu Aktualizacja oprogramowania ustaw
opcję Autom. powiad. o aktual. w pozycji
Włączone. Urządzenie powiadomi użytkownika
w przypadku dostępności nowej wersji
oprogramowania wyświetlając komunikat.
Zostanie wyświetlone okno postępu aktualizacji.
Po zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie
ponownie automatycznie wyłączone.
Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć
urządzenie.
27 - Polski
Ustawienia
Wybierz opcję Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania > Przez USB.
Aktualizacja zostanie zaktualizowana przy użyciu
pakietu aktualizacji na urządzeniu USB.
Konfiguracja DLNA
Odtwarzanie Zawartości
Ten zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie
treści zapisanych na płytach Blu-ray/DVD/CD,
urządzeniach USB, komputerach, smartfonach,
tabletach oraz w Aplikacjach.
Aby odtwarzać treści zapisane na komputerze lub
urządzeniu mobilnym, należy podłączyć komputer
lub urządzenie mobilne oraz produkt do sieci. Aby
odtwarzać treści zapisane na komputerze, należy
także pobrać i zainstalować oprogramowanie
sieciowe DLNA lub posiadać już zainstalowane
oprogramowanie sieciowe DLNA na komputerze.
✎✎ Komputery z systemem Windows 7 oraz Windows
8 posiadają zainstalowane oprogramowanie
DLNA (Play To).
Wymiana urządzenia źródłowego
Jeśli do jednostki głównej są podłączone dwa
urządzenia zewnętrzne lub większa ich liczba,
urządzenie źródłowe można wymienić za pomocą
jednej z trzech opisanych poniżej metod.
Metoda 1
Z ekranu głównego użyj przycisków ▲▼◄►, aby
przejść do Zmień urządzenie, a następnie naciśnij v.
Zostanie wyświetlone okno podręczne Zmień
urządzenie. Użyj przycisków ▲▼, aby przejść do
żądanego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk v.
Metoda 2
W przypadku przejścia do folderów ZDJĘCIA,
WIDEO, MUZYKA lub innej zawartości z plikami,
zostanie wyświetlona lista folderów i plików. Naciśnij
przycisk CZERWONY (A), aby wyświetlić okno
podręczne Zmień urządzenie, użyj przycisków ▲▼,
aby przejść do pożądanego urządzenia, a następnie
naciśnij v.
Metoda 3
Gdy urządzenie jest podłączane po raz pierwszy,
pojawia się okno podręczne. W oknie podręcznym
można zmienić urządzenie źródłowe, korzystając z
przycisków ◄►, a następnie naciskając przycisk v.
Odtwarzanie komercyjnych płyt
1.
2.
Naciśnij przycisk ^, aby otworzyć tacę na płytę.
Ostrożnie połóż płytę na tacę etykietą do góry.
3.
4.
Naciśnij przycisk ^, aby zamknąć tacę na płytę.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, naciśnij przycisk 6 na pilocie.
Przechowywanie i obsługa płyt
• Trzymanie płyt
-- Odciski palców lub rysy na płycie
mogą pogorszyć jakość dźwięku i
obrazu lub spowodować przeskoki.
-- Unikaj dotykania powierzchni płyt, na których
zostały zapisane dane.
-- Płytę należy trzymać za krawędzie, tak aby nie
zostawić odcisków palców na powierzchni płyty.
-- Na płycie nie należy przyklejać papieru ani taśmy.
• Czyszczenie płyt
-- Zabrudzone płyty lub płyty
z widocznymi odciskami
palców należy wyczyścić przy
użyciu łagodnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie i wytrzeć
suchą szmatką.
-- Płytę należy czyścić przecierając delikatnie
ruchami ze środka na zewnątrz płyty
-- Przechowywanie płyt
`` Płyt nie należy przechowywać w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
`` Przechowywać w chłodnych, wietrzonych
miejscach.
`` Przechowywać w czystych koszulkach
ochronnych i ustawiać w pionie.
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika
Możesz odtwarzać pliki multimedialne nagrane na
płytę Blu-ray, DVD lub CD.
1.
2.
Włóż nagraną przez użytkownika płytę na tacy
nadrukiem do góry, a następnie zamknij tacę.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► zaznacz
typ zawartości, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć — ZDJĘCIA, WIDEO lub MUZYKA
— a następnie naciśnij przycisk v.
LUB
2-1.Wybierz opcję ODTWÓRZ PŁYTĘ z ekranu
głównego. Zostanie wyświetlony ekran
ODTWÓRZ PŁYTĘ. Za pomocą przycisków ▲▼
wybierz pożądany rodzaj zawartości, Zdjęcia,
Wideo lub Muzyka.
28 - Polski
3.
4.
5.
6.
W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie naciśnij
przycisk v.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
plik, który chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a
następnie naciśnij przycisk v.
Naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk RETURN,
aby wyjść z bieżącego ekranu, wyjść z folderu
lub powrócić do ekranu głównego. Naciśnij
przycisk EXIT, aby powrócić bezpośrednio do
ekranu głównego.
Przejdź do stron 30~34, aby uzyskać instrukcje
dotyczące sterowania odtwarzaniem plików wideo,
plików muzycznych i zdjęć zapisanych na płycie.
Istnieją dwa sposoby odtwarzania lub przeglądania
przez to urządzenie plików multimedialnych
zapisanych w urządzeniu USB.
Sposób 1: Jeśli podłączysz urządzenie USB,
gdy urządzenie jest włączone
Zostanie wyświetlone okno podręczne „Brak
podł. urz.”.
ODTWÓRZ PŁYTĘ ZDJĘCIA
Zdjęcia
Brak dysku
WIDEO
MUZYKA
Brak podł. urz.
STORAGE DEVICE
Wideo
Muzyka
> Przenieś " Wprowadź ' Wróć
Aplik. 1 Aplik. 2 Aplik. 3 Aplik. 4 Vewd App Więcej
Store
4.
5.
Odtwarzanie plików z urządzenia
USB
1.
3.
6.
Sposób 2: Jeśli urządzenie jest włączone po
podłączeniu urządzenia USB
1.
Włącz urządzenie.
3.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz ZDJĘCIA,
WIDEO lub MUZYKA na ekranie głównym, a
następnie naciśnij przycisk v.
2.
4.
Naciśnij opcję Zmień urządzenie, a następnie
wybierz urządzenie USB.
W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie naciśnij
przycisk v.
5. Zaznacz plik do wyświetlenia lub odtworzenia, a
następnie naciśnij przycisk v.
6. Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z folderu
lub przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu
głównego.
7. Na stronach 30~34 przedstawione są instrukcje
dotyczące sterowania odtwarzaniem filmów,
muzyki oraz zdjęć zapisanych na urządzeniu
USB.
✎✎ W przypadku włożenia płyty podczas odtwarzania
z urządzenia USB lub telefonu tryb urządzenia
zostanie zmieniony automatycznie na tryb „Płyta”.
✎✎ Jeśli dany telefon komórkowy jest zgodny z
protokołem DLNA, możesz odtwarzać zawartość
na telefonie bez potrzeby podłączania kabla USB.
(Patrz str. 37)
Screen
Zmień Funkcja Ustawienia
Mirroring urządzenie
✎✎ Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, przejdź
2.
W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie naciśnij
przycisk v.
Zaznacz plik do wyświetlenia lub odtworzenia, a
następnie naciśnij przycisk v.
Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z folderu
lub przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu
głównego.
Na stronach 30~34 przedstawione są instrukcje
dotyczące sterowania odtwarzaniem filmów,
muzyki oraz zdjęć zapisanych na urządzeniu
USB.
do Metody 2.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz Zdjęcia,
Wideo lub Muzyka a następnie naciśnij przycisk
v. W zależności od sposobu uporządkowania
zawartości zostaną wyświetlone foldery,
poszczególne pliki lub foldery i pliki.
29 - Polski
Odtwarzanie Zawartości
7.
Zostanie wyświetlony ekran z listą zawartości
płyty. W zależności od tego, jak zawartość została
uporządkowana, zostaną wyświetlone foldery,
pojedyncze pliki lub zarówno foldery jak i pliki.
Odtwarzanie Zawartości
Sterowanie odtwarzaniem wideo
Można sterować odtwarzaniem zawartości wideo
FUNCTION
zapisanej na płycie Blu-ray/DVD,
urządzeniu USB,
urządzeniu zdalnym VOLUME
lub komputerze.
W zależności od
MUTE
płyty lub zawartości-niektóre
+ funkcje opisane w tym
RDS DISPLAY
TA
podręczniku mogą
nie być dostępne.
1
2
3
7
8
9
PTY - PTY SEARCH PTY +
Przyciski pilota
służące do odtwarzania
4
5
6
wideo
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
TITLE MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby
wyświetlić menu Tytuł.
• Jeśli płyta posiada listę odtwarzania, naciśnij
przycisk ZIELONY (B), aby przejść do listy
odtwarzania.
3 Powtarzanie odtwarzania
INFO
1 Przyciski odtwarzania
1.
Urządzenie nie odtwarza dźwięku w trybach
RETURN
EXIT
Wyszukaj, Wolna lub Krokowy.
TUNER prędkości
• Aby powrócić do normalnej
MEMORY MO/ST
A
B przycisk
C
D 6.
odtwarzania, naciśnij
2.
TUNING
6
Rozpoczyna odtwarzanie.
5
Zatrzymuje odtwarzanie.
7
Wstrzymuje odtwarzanie.
DOWN
UP
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT na pilocie.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcje
Wyłączone, Tytuł, Rozdział, Wszystkie
lub Powtarzanie A-B, a następnie naciśnij
przycisk v.
❏❏ Powtarzanie A-B
1.
Podczas odtwarzania naciśnij
Odtwarzanie przycisk 3 lub 4. Po każdym
przyspieszone naciśnięciu przycisku 3 lub 4
zmieni się prędkość odtwarzania.
W trybie wstrzymania naciśnij
Odtwarzanie
przycisk 4. Po każdym
w zwolnionym
naciśnięciu przycisku 4 zmieni
tempie
się prędkość odtwarzania.
Odtwarzanie
stopniowe
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby
wyświetlić menu płyty.
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby
wyświetlić menu podręczne.
3
TV SOUND DSP/EQ
DISC MENU
POPUP MENU
REPEAT
TOOLS
2 Korzystanie z menu płyty, menu utworu,
menu podręcznego i listy utworów
W trybie wstrzymania naciśnij
przycisk 7. Po każdym
naciśnięciu przycisku 7 zostanie
wyświetlona nowa ramka.
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk 1 lub 2. Po każdym
Odtwarzanie z
naciśnięciu przycisku 1 lub 2
pomijaniem
płyta przejdzie do poprzedniego
lub kolejnego rozdziału lub pliku.
Naciśnij przycisk v w miejscu, od którego
chcesz rozpocząć powtarzanie odtwarzania (A).
2. Naciśnij przycisk v w miejscu, w którym
chcesz zakończyć powtarzanie odtwarzania (B).
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
4. Naciśnij przycisk v.
✎✎ W zależności od płyty ekran może nie
wyświetlać wszystkich funkcji powtarzania.
✎✎ Opcje Rozdział lub Tytuł mogą nie zostać
wyświetlone na ekranie od razu. Dalej naciskaj
przyciski ▲▼, aż wybrany element znajdzie się
wewnątrz odpowiedniego pola.
✎✎ Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT, za
pomocą przycisków ▲▼ zaznacz opcję
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk v.
✎✎ Opcja Powtarzanie A-B może nie zostać
wyświetlona na ekranie od razu. Dalej naciskaj
przyciski ▲▼, aż opcja Powtarzanie A-B
znajdzie się wewnątrz odpowiedniego pola.
✎✎ Punkt (B) należy ustawić tak, aby był co
najmniej 5 sekund (odtwarzania) po punkcie (A).
30 - Polski
Korzystanie z menu narzędzi
Opcje menu, które są wyświetlane tylko wtedy, gdy odtwarzana jest płyta BD/DVD
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Tytuł
Jeśli na płycie lub urządzeniu znajduje się więcej
niż jeden tytuł, umożliwia przejście do lub wybranie
żądanego tytułu.
✎✎ Wyszukując tytuł DVD w trybie zatrzymania
naciśnij przycisk TOOLS, a następnie numer
żądanego tytułu (01, 02, ...).
Rozdział
Pozwala na przejście do rozdziału, który chcesz
oglądać.
Dźwięk
Pozwala na ustawienie żądanego języka dźwięku.
Napisy
Czas odtwarzania
Pozwala na ustawienie żądanego języka napisów.
Umożliwia przejście do określonego miejsca
odtwarzania. Wprowadź punkt odtwarzania za
pomocą przycisków numerycznych.
Kąt patrz.
Umożliwia powtórzenie określonego tytułu,
rozdziału lub zaznaczonego fragmentu.
Funkcja BONUSVIEW
Video
Synch. dźw.
Umożliwia dostosowanie opóźnienia dźwięku, aby
dźwięk był zsynchronizowany z obrazem wideo.
Opóźnienie można ustawić w zakresie od 0 do 300
ms.
Tryb korektora
Funkcja BONUSVIEW
Audio
Pozwala na ustawienie żądanej opcji Bonusview.
Opcje menu, które są wyświetlane tylko
podczas odtwarzania pliku
Pełny ekran
Służy do ustawiania opcji Tryb korektora
stosowanego w korektorze.
Ustawienia korektora
Pozwala na ustawienie żądanego rozmiaru pełnego
ekranu. Można wybrać opcje Oryginał, Tryb1
(większy) i Tryb2 (największy).
✎✎ Opcja Ustawienia korektora jest wyświetlana
Wybierz, aby wyświetlić informacje o pliku wideo.
Umożliwia ustawianie korektora.
tylko wtedy, gdy Tryb korektora jest ustawiony
na Włączone.
Ustawienia obrazu
Umożliwia ustawienie trybu obrazu.
`` Tryb
-- Użytk: Przejdź do włączonej opcji Ustawienia
zaawansowane i naciśnij przycisk v.
Umożliwia ręczne dostosowanie funkcji
Jasność, Kontrast, Kolor i Ostrość.
-- Dynamiczny: To ustawienie pozwala na
zwiększanie ostrości.
-- Normalny: To ustawienie jest odpowiednie do
większości zastosowań przeglądania.
-- Film : To najlepsze ustawienie do oglądania
filmów.
Informacja
✎✎ Menu Narzędzia może się różnić w przypadku
niektórych płyt lub urządzeń pamięci masowej.
Mogą nie być wyświetlane wszystkie opcje.
31 - Polski
Odtwarzanie Zawartości
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić scenę pod
innym kątem. Opcja Kąt patrz. wyświetla liczbę
dostępnych kątów (1/1, 1/2, 1/3, itp.).
Tryb powtarzania
Odtwarzanie Zawartości
Tworzenie listy odtwarzania wideo
Przyciski pilota służące do odtwarzania
VOLUME
MUTE
muzyki
FUNCTION
Możesz utworzyć listę odtwarzania plików wideo w
prawie taki sam sposób, jak listę odtwarzania plików
muzycznych. Instrukcje znajdują się na stronie 33.
Zamiast plików muzycznych wybierz pliki wideo.
-
RDS DISPLAY
1
1
Odtwarzanie nagranej komercyjnej
płyty audio
1.
Włóż płytę audio (CD-DA) lub MP3 do tacy płyty.
• W przypadku płyty audio CD (CD-DA)
pierwsza ścieżka będzie odtwarzana
automatycznie. Ścieżki z płyty są odtwarzane
w takiej kolejności, w jakiej zostały nagrane na
płycie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję MUZYKA, a
następnie naciśnij przycisk v.
Playlist
TRACK 001
Narz.
Tryb powtarzania
0/16
00:00/00:00
CD
2.
04:02
TRACK 006 03:40
TRACK 005 " Pauza c Wybierz 03:43
Narz. ' Wróć
Aby odtworzyć określoną ścieżkę, za pomocą
przycisków ▲▼ na pilocie zaznacz ścieżkę, a
następnie naciśnij przycisk v.
PTY SEARCH
7
8
4
5
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
2
3
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4
5
6
Przyciski numeryczne: Podczas odtwarzania
listy naciśnij żądany numer ścieżki. Wybrana
ścieżka zostanie odtworzona.
2
Pomiń: Podczas odtwarzania naciśnij
TUNER
przycisk 1 lub 2,MEMORY
abyMO/ST
przejść do
A
B
C
D
poprzedniej
lub
następnej
ścieżki muzycznej.
TUNING
TV SOUND DSP/EQ
3
Przycisk 5 : Zatrzymuje odtwarzanie ścieżki.
DOWN
UP
4
Szybkie odtwarzanie (tylko Audio CD
[CD-DA]):
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 3
lub 4. Po każdym naciśnięciu przycisku
3 lub 4 zmieni się prędkość odtwarzania.
5
Przycisk 7: Wstrzymuje odtwarzanie ścieżki.
6
Przycisk 6: Odtwarza obecnie wybraną
ścieżkę.
> Przenieś < Zmień ' Wróć
TRACK 004 TA
2
PTY -
DISC MENU
Ścieżkę
Wyłączone
Tryb korektora
Zgrywanie
+
Powtarzanie ścieżek
✎✎ Więcej informacji na temat odtwarzania
muzyki można znaleźć w części Sterowanie
odtwarzaniem muzyki poniżej.
Użytkownik może ustawić powtarzanie ścieżek.
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Można sterować odtwarzaniem treści muzycznych
zapisanych na płycie DVD, CD, urządzeniu USB,
urządzeniu mobilnym lub na komputerze. W
zależności od płyty lub zawartości niektóre funkcje
opisane w tym podręczniku mogą nie być dostępne.
1.
2.
32 - Polski
W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk
TOOLS.
Wybierz Tryb powtarzania, za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję Wyłączone,
Ścieżkę, Jeden raz, Wszystkie lub Losowo, a
następnie naciśnij przycisk v.
Tworzenie listy odtwarzania muzyki
1.
2.
3.
W przypadku odtwarzania muzyki z komercyjnej
płyty CD lub DVD naciśnij przycisk 5 lub
RETURN. Zostanie wyświetlony ekran listy
Muzyka. W przypadku tworzenia listy odtwarzania
do muzyki na utworzonej przez użytkownika
płycie lub urządzeniu USB uzyskaj dostęp do listy
Muzyka, jak opisano na stronie 28 lub 29.
Naciśnij przyciski ▲▼◄►, aby przejść do
żądanego pliku, a następnie naciśnij przycisk
ŻÓŁTY (C), aby go wybrać. Powtarzaj tę
procedurę, aby wybrać dodatkowe pliki.
MUZYKA TRACK 001
Wybr. pliki: 1 1/2 Strona
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
04:27
05:57
04:07
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:53
CD a Zmień urządzenie
4.
5.
6.
7.
TRACK 010
c Wybierz Gdy jest wyświetlony ekran Odtwarzanie, za
pomocą przycisków ▲▼ wybierz ścieżkę, a
następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C). Po lewej
stronie ścieżki zostanie wyświetlony znacznik
wyboru.
3.
Powtórz krok 2, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe ścieżki.
4.
Aby usunąć ścieżkę z listy, przejdź do ścieżki, a
następnie ponownie naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C).
Znacznik wyboru na ścieżce zostanie usunięty.
5.
Po zakończeniu naciśnij przycisk TOOLS.
Zostanie wyświetlone menu Narz..
6.
Użyj przycisków ▲▼, aby wybrać opcję
Zgrywanie, a następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Zgrywanie.
7.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz urządzenie,
w którym chcesz zapisać zgrywane pliki, a
następnie naciśnij przycisk v.
Aby anulować zgrywanie utworu, naciśnij
przycisk v, a następnie wybierz opcję Tak.
Wybierz opcję Nie, aby kontynuować zgrywanie.
9.
03:49
TRACK 009
2.
8.
TRACK 006
03:17
Włóż urządzenie USB do gniazda USB na
przednim panelu odtwarzacza.
✎✎ Nie rozłączaj urządzenia w trakcie zgrywania.
03:41
TRACK 005
1.
03:45
Narz. () Zmień str. ' Wróć
Aby usunąć plik z Lista odt., przejdź do pliku, a
następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C).
Naciśnij przycisk v, aby odtworzyć
zaznaczone pliki. Zostanie wyświetlony ekran
Lista odt..
Aby przejść do pozycji lista Muzyka, naciśnij
przycisk 5 lub RETURN.
Po zakończeniu zgrywania zostanie wyświetlony
komunikat „Zgrywanie zakończone.”.
10. Naciśnij przycisk v, aby powrócić do ekranu
Odtwarzanie.
✎✎ Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku płyt
DTS Audio CD.
✎✎ Ta funkcja może nie być obsługiwana przez
wszystkie płyty.
✎✎ Zgrywanie spowoduje kodowanie muzyki w
formacie .mp3 z prędkością 192 kb/s.
✎✎ Z ekranu listy utworów można wybrać opcję
Aby wrócić do pozycji Lista odt., naciśnij
przycisk v.
✎✎ Można utworzyć listę odtwarzania z maksymalnie
99 ścieżkami z płyt audio CD (CD-DA).
✎✎ W przypadku przejścia do ekranu lista Muzyka
z ekranu Lista odt., a następnie powrotu do
ekranu Lista odt., Lista odt. będzie odtwarzania
ponownie od początku.
Zaznacz wszystkie lub Odznacz wszystkie.
-- Użyj opcji Zaznacz wszystkie do wybrania
wszystkich ścieżek, a następnie naciśnij
przycisk v. Spowoduje to anulowanie wyboru
poszczególnych ścieżek.
-- Użyj Odznacz wszystkie, aby jednocześnie
odznaczyć wszystkie wybrane ścieżki.
33 - Polski
Odtwarzanie Zawartości
Jeśli chcesz wybrać wszystkie pliki, naciśnij
przycisk TOOLS i za pomocą przycisków
▲▼ wybierz Zaznacz wszystkie, a następnie
naciśnij v. Jeśli chcesz odznaczyć wszystkie
pliki, naciśnij przycisk TOOLS, wybierz opcję
Odznacz wszystkie, a następnie naciśnij v.
Zgrywanie
Odtwarzanie Zawartości
Wyświetlanie zdjęć
Korzystanie z funkcji Bluetooth
Za pomocą urządzenia można wyświetlać zdjęcia
znajdujące się na płycie DVD, urządzeniu pamięci
masowej USB, urządzeniu mobilnym lub w
komputerze.
Korzystając z urządzenia Bluetooth możesz
odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości
dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!
• Odległość łączenia : maks. 2 m,
Odległość robocza : maks. 10 m
• Rzeczywiste działanie może być inne w
zależności od środowiska nawet wtedy, gdy
urządzenie znajduje się w odległości roboczej.
Korzystanie z menu narzędzi
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Pokaz / Zatrzymaj pokaz slajdów
Wybierz, aby rozpocząć/wstrzymać pokaz slajdów.
Pręd. pokazu slaj.
Ta opcja umożliwia dostosowanie prędkości
pokazu slajdów.
Podkład muzyczny
Ta opcja umożliwia odtwarzanie muzyki podczas
wyświetlania pokazu slajdów.
Powiększenie
Ta opcja umożliwia powiększenie bieżącego
obrazu. (Powiększenie do 4 razy)
Obróć
Umożliwia obrócenie obrazu. (Spowoduje
obrócenie obrazu w prawo lub w lewo).
Informacja
Wyświetla informacje o obrazie m.in. nazwę,
rozmiar itd.
✎✎ Menu Narz. może się różnić w przypadku
niektórych płyt lub urządzeń pamięci masowej.
Mogą nie być wyświetlane wszystkie opcje.
✎✎ Aby umożliwić korzystanie z funkcji podkładu
muzycznego plik ze zdjęciem musi znajdować się
na tym samym nośniku co plik muzyczny. Jednak
szybkość transmisji pliku MP3, rozmiar zdjęcia
oraz metoda kodowania może mieć negatywny
wpływ jakość dźwięku.
Tworzenie listy odtwarzania zdjęć
Listę odtwarzania zdjęć można utworzyć w prawie
taki sam sposób jak listę odtwarzania muzyki.
Instrukcje znajdują się na stronie 33. Zamiast plików
muzycznych wybierz pliki zdjęć.
Czym jest Bluetooth?
Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom
posiadającym funkcję Bluetooth łatwą interakcję ze
sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o
krótkim zasięgu.
• Urządzenie Bluetooth może spowodować szumy
lub nieprawidłowe działanie:
-- Jeśli jakaś część ciała użytkownika dotyka
systemu odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth
lub zestawu kina domowego.
-- Jeśli urządzenie podlega wahaniom pola
elektrycznego powstałym na skutek przeszkód
takich jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
-- Jeśli urządzenie jest narażone na zakłócenia
elektryczne pochodzące od urządzeń
korzystających z tej samej częstotliwości, takich
jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub
urządzenie bezprzewodowe LAN.
• Zestaw kina domowego należy kojarzyć z
urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką
odległość pomiędzy nimi.
• Im większa jest odległość między kinem domowym
a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza jakość. Jeśli
odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth,
połączenie zostanie zerwane.
• W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth
może nie działać poprawnie.
• Zestaw kina domowego ma efektywny zasięg
odbioru do 10 m we wszystkich kierunkach, jeśli
nie występują przeszkody. Połączenie zostanie
automatycznie przerwane, jeśli urządzenie znajdzie
się poza tym zasięgiem. Nawet w tym zasięgu
jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu
przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
• Urządzenie bezprzewodowe może powodować
zakłócenia elektryczne podczas działania.
34 - Polski
Podłączanie zestawu kina domowego do
-- Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie
znajduje się na właściwym miejscu lub działa
nieprawidłowo.
Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki
mikrofalowe, adaptery bezprzewodowej sieci LAN,
lampy fluorescencyjne oraz kuchenki gazowe
wykorzystują ten sam zakres częstotliwości, co
urządzenie Bluetooth, co może powodować
zakłócenia elektryczne.
urządzenia Bluetooth
Podłącz
✎✎ W celu uzyskania najlepszej zgodności działania
pomiędzy urządzeniem Bluetooth i zestawem kina
domowego lub innym urządzeniem, np. telefonem
komórkowym i zestawem kina domowego,
zalecamy uaktualnienie systemu operacyjnego
tego urządzenia do najnowszej wersji.
Urządzenie Bluetooth
Przed rozpoczęciem sprawdź, czy urządzenie
Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawek
stereo z obsługą Bluetooth.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie, aby
wyświetlić komunikat BT.
Wybierz menu Bluetooth w urządzeniu
Bluetooth, które ma być podłączone. Aby
uzyskać instrukcje, należy przeczytać podręcznik
użytkownika urządzenia Bluetooth.
Wybierz pozycję „[HTS]JXXXXX” z
przeszukiwanej listy.
• Gdy zestaw kina domowego jest podłączony
do urządzenia Bluetooth, na przednim
wyświetlaczu zestawu zostanie wyświetlona
nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth
wraz z nazwą zestawu kina domowego.
Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.
• Za pomocą zestawu kina domowego
można odtwarzać muzykę znajdującą się na
podłączonym urządzeniu Bluetooth.
✎✎ Kino domowe obsługuje tylko dane Middle
Quality SBC (do 237 kb/s przy próbkowaniu z
częstotliwością 48 kHz). Nie obsługuje danych
High Quality SBC (328 kb/s przy próbkowaniu z
częstotliwością 44,1 kHz).
✎✎ Funkcja AVRCP nie jest obsługiwana. Jej
działanie różni się w zależności od specyfikacji
podłączonego urządzenia.
✎✎ Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth
obsługujące Profil A2DP.
✎✎ Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno
urządzenie Bluetooth.
✎✎ Wyszukiwanie funkcji połączenia może nie działać
prawidłowo w następujących przypadkach:
-- Jeśli w pobliżu zestawu kina domowego
występuje silne pole elektryczne.
-- Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych
z urządzeniem jednocześnie.
Urządzenie Bluetooth można odłączyć od zestawu
kina domowego. Aby uzyskać instrukcje, należy
przeczytać podręcznik użytkownika urządzenia
Bluetooth.
• W momencie odłączenia zestawu kina domowego
od urządzenia Bluetooth, na przednim wyświetlaczu
zestawu zostanie wyświetlony komunikat
DISCONNECTED.
Odłączanie urządzenia Bluetooth od zestawu
kina domowego
Naciśnij przycisk (
) na panelu przednim zestawu
kina domowego, aby przełączyć tryb BT na inny lub
aby wyłączyć zestaw.
• Z wyjątkiem przypadku odłączenia zestawu kina
domowego przez zmianę funkcji podłączone
urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas
czekać na odpowiedź zestawu kina domowego przed
zakończeniem połączenia. (Czas odłączenia może się
różnić w zależności od urządzenia Bluetooth).
✎✎ W trybie połączenia Bluetooth połączenie
Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp
pomiędzy zestawem kina domowego a
urządzeniem Bluetooth przekracza odległość
10 metrów. Jeśli urządzenie Bluetooth powróci
do zasięgu efektywnego odbioru lub urządzenie
Bluetooth zostanie zrestartowane, należy
ponownie skojarzyć urządzenie z zestawem kina
domowego, aby przywrócić połączenie.
✎✎ Jeśli w trybie Bluetooth urządzenie Bluetooth
pozostanie w trybie Ready (Gotowe) przez 5
minut, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
Aby ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth,
wyłącz wygaszacz ekranu, a następnie podłącz
urządzenie. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu,
naciśnij dowolny przycisk na pilocie (przycisk
głośności, przycisk numeryczny itd.)
35 - Polski
Odtwarzanie Zawartości
1.
Odłączanie urządzenia Bluetooth od zestawu
kina domowego
Odtwarzanie Zawartości
Korzystanie z funkcji szybkiego
uruchamiania Bluetooth
❏❏ Użyj opcji TV SOUND:
Gdy zestaw kina domowego jest wyłączony,
podłączenie urządzenia inteligentnego do urządzenia
przy użyciu połączenia Bluetooth może spowodować
włączenie zestawu kina domowego.
✎✎ Funkcja Szybki start jest dostępna, gdy przewód
zasilania jest podłączony do źródła zasilania.
✎✎ Aby użyć tej funkcji, ustaw opcje Ustawienia >
System > Szybki start w pozycji Włączone.
✎✎ Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw
ustanowić połączenie Bluetooth pomiędzy
zestawem kina domowego i urządzeniem
inteligentnym. Innymi słowy, zestaw kina
domowego powinien zostać znaleziony na liście
znanych urządzeń Bluetooth, z którymi połączone
jest urządzenie inteligentne.
1. Podłącz urządzenie inteligentne do urządzenia
przy użyciu połączenia Bluetooth. (Informacje
na temat połączeń Bluetooth można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzenia inteligentnego).
2.
Po nawiązaniu połączenia kino domowe samo
automatycznie się włączy w trybie BT.
• Wybierz pożądaną muzykę do odtworzenia w
urządzeniu inteligentnym.
Korzystanie z przycisków sterowania
efektami specjalnymi na pilocie
TV SOUND
TV SOUND
Jeśli telewizor posiada funkcję Anynet+ (HDMI-CEC),
przycisk TV SOUND umożliwia przekierowanie
dźwięku telewizora do głośników zestawu kina
domowego lub głośników telewizora. Aby skorzystać
z tej funkcji, wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz przewód HDMI do telewizora i
zestawu kina domowego. (Patrz str. 13)
2. Ustaw opcje Anynet+ (HDMI-CEC) Włączone
w zestawie kina domowego i telewizorze.
3. Naciśnij przycisk TV SOUND na pilocie. Na
wyświetlaczu przedniego panelu zacznie
migać komunikat TV SOUND ON, a następnie
zmieni się na D. IN.
• Przy włączonej opcji TV SOUND dźwięk
telewizora jest emitowany przez głośniki
zestawu kina domowego.
4. Naciśnij ponownie przycisk TV SOUND, aby
wyłączyć opcję dźwięku telewizora.
• Po wyłączeniu opcji TV SOUND dźwięk
telewizora będzie emitowany przez głośniki
podłączonego telewizora z funkcją Anynet+.
1) Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk telewizora
przez głośniki zestawu kina domowego.
2) Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z urządzenia
USB podłączonego do telewizora, przez
głośniki zestawu kina domowego.
❏❏ Specyfikacja obsługi funkcji TV SOUND ON/OFF:
Ustawienie
Anynet+
(HDMI-CEC)
WŁ.
WYŁ.
Nie działa
DSP/EQ
TV Sound ON
TV Sound OFF
Wyjście mocy
głośnika HTS
Wyciszanie
głośnika HTS
Wyciszanie
głośnika
telewizora
Wyjście mocy
głośnika
telewizora
Wyjście mocy
głośnika
telewizora
Wyjście mocy
głośnika
telewizora
Wyjście mocy
głośnika
telewizora
Wyjście mocy
głośnika
telewizora
Wyjście mocy
głośnika HTS
Wyjście mocy
głośnika HTS
Wyciszanie
głośnika HTS
Wyciszanie
głośnika HTS
TV SOUND
DSP/EQ
DSP/EQ
Dźwięk można dostosowywać za pomocą
różnych trybów dźwięku.
zzDSPOFF: Wybierz tę opcję w celu normalnego
słuchania.
zzCINEMA: Odtwarza realistyczny i mocny
dźwięk odpowiedni dla filmów.
zzMUSIC: Odpowiedni dla pełnych źródeł
muzycznych.
zzGAME: Zwiększa efekty gier wideo dzięki
mocnemu, realistycznemu dźwiękowi.
zzM-STEREO (Multistereo) : Zapewnia dźwięk
surround dla 2-kanałowych źródeł wejścia.
zzPOWER BASS: Zwiększa intensywność niskich
tonów.
zzLOUD: Poprawia cechy brzmienia niskich
tonów zgodnie z poziomem wyjściowym.
zzNIGHT : Optymalizuje dźwięk podczas
słuchania w nocy, kompresując zakres
dynamiczny i wyciszając dźwięk.
zzUSER EQ : Zapewnia korektor umożliwiający
regulację przez użytkownika, aby dostosować
brzmienie muzyki do własnych preferencji.
36 - Polski
Usługi Sieciowe
3.
Korzystanie z funkcji BD-LIVE™
1.
2.
4.
Podłączenie urządzenia do sieci.
(Patrz str. 14)
5.
Konfiguracja ustawień sieciowych.
(Patrz str. 21~25)
Po podłączeniu urządzenia do sieci można odtwarzać
zawartość różnych usług związanych z filmami,
dostępne na płytach obsługujących funkcję BD-LIVE.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie głównym,
a następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję System, a następnie naciśnij
przycisk v.
Wybierz opcję Zarządzanie danymi BD, a
następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję Zmień urządzenie, a następnie
naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję STORAGE DEVICE, a następnie
naciśnij przycisk v.
Włóż do napędu płytę Blu-ray obsługującą
funkcję BD-LIVE.
Zaznacz pozycję na liście treści BD-LIVE
dostarczanych przez producenta płyty.
✎✎ Sposób wykorzystania funkcji BD-LIVE oraz
dostarczonej treści może się różnić w zależności
od producenta płyty.
Korzystanie z funkcji DLNA
Funkcja DLNA umożliwia dostęp do plików na
komputerze i odtwarzanie ich przez zestaw kina
domowego.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku
użytkownika usługi DLNA w celu skonfigurowania
funkcji DLNA na komputerze i w celu oznaczenia
folderów i plików, które mają być udostępnianie w
zestawie kina domowego.
Po skonfigurowaniu funkcji DLNA, aby uzyskać
dostęp do plików na komputerze i odtwarzać je,
wykonaj następujące czynności:
1.
2.
Włącz komputer, telewizor i zestaw kina domowego.
Upewnij się, że na komputerze jest uruchomiony
serwer DLNA Shared.
7.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz komputer
na liście urządzeń.
Wybierz rodzaj pliku, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć, ZDJĘCIA, WIDEO lub MUZYKA a
następnie naciśnij przycisk v.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz folder
z plikami wybranego typu, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlona lista plików.
Zaznacz plik, który chcesz odtworzyć lub
wyświetlić, a następnie naciśnij przycisk v.
✎✎ Można tworzyć listy odtwarzania plików na
komputerze w taki sam sposób, jak tworzy się
listy odtwarzania z plików na urządzeniach USB
lub płytach.
✎✎ Z niewielkimi wyjątkami można sterować
odtwarzaniem plików na komputerze tak
samo, jak steruje się odtwarzaniem plików na
urządzeniach USB i płytach.
✎✎ Można również uzyskiwać dostęp do plików na
komputerze, wybierając opcje ZDJĘCIA, WIDEO
lub MUZYKA na ekranie głównym, a następnie
wybranie komputera z listy urządzeń, która
zostanie wyświetlona.
Aplikacje
Zestaw kina domowego oferuje szeroki wybór
programów informacyjnych, programów z prognozą
pogody, filmów oraz innej zawartości, którą można
bezpośrednio do kina domowego pobrać i za
jego pomocą z niej korzystać. Najpierw sprawdź
sieć i upewnij się, że zestaw kina domowego jest
podłączone do Internetu. Zestaw kina domowego
musi być podłączony do Internetu, aby można było
używać funkcji Apps.
Aplikacje udostępniane dzięki funkcji Apps działają
bardzo podobnie do swoich wersji online lub, jeśli są
inne, są proste w obsłudze.
Przed użyciem aplikacji należy utworzyć konta. Pomimo
tego, że można utworzyć konto na większości tych
stron przy użyciu kina domowego, prościej jest i szybciej
utworzyć konto, odwiedzając strony online przy użyciu
komputera osobistego, laptopa lub tabletu z dostępem
do Internetu. Należy pamiętać, że w niektórych
przypadkach aby założyć konto, trzeba będzie użyć
zestawu kina domowego i komputera osobistego,
laptopa lub tabletu. Główna różnica między zwykłymi
wersjami online i wersjami, do których można uzyskać
dostęp poprzez zestaw kina domowego, polega na tym,
że w przypadku wersji kina domowego do wprowadzania
liter i cyfr używa się pilota, a nie klawiatury.
37 - Polski
Usługi Sieciowe
3.
Podłącz urządzenie pamięci USB do gniazda
USB z przodu urządzenia, a następnie za
pomocą Zarządzanie danymi BD sprawdź
pozostałą ilość miejsca w pamięci. Urządzenie
pamięci masowej musi mieć co najmniej 1 GB
wolnej przestrzeni, aby pomieścić usługi BD-LIVE.
6.
W zestawie kina domowego wybierz opcję
Zmień urządzenie.
Usługi Sieciowe
Korzystanie z funkcji Apps
Gdy po raz pierwszy uzyskuje się dostęp do danej
aplikacji, kino domowe wyświetla dwie umowy. Aby
mieć możliwość pobrania aplikacji i jej używania,
trzeba zaakceptować obie umowy.
Domyślnie zestaw kina domowego wyświetla na
ekranie głównym cztery popularne aplikacje. Można
wyświetlać więcej aplikacji i zmieniać aplikacje,
które kino domowe wyświetla na ekranie głównym,
wybierając przycisk Więcej.
Aby uruchomić aplikację, zaznacz ją, kliknij
dwukrotnie, a następnie wypełnij wskazówki
wyświetlane na ekranie.
Wyświetlanie dodatkowych aplikacji
1.
2.
3.
Wybierz przycisk Więcej na ekranie głównym,
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Więcej aplikacji zawierający
zbiór aplikacji.
Aby wyświetlić dodatkowe aplikacje, przenieś
zaznaczenie w prawo lub w lewo, aż zostanie
wyświetlona inna grupa aplikacji.
Aby wyjść z ekranu Więcej aplikacji, wybierz
opcję Zamknij lub naciśnij przycisk RETURN
lub EXIT na pilocie.
Zmiana aplikacji wyświetlanych na ekranie
głównym
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz przycisk Więcej, a następnie naciśnij
przycisk v.
Wybierz przycisk Edytuj na ekranie Więcej
aplikacji, a następnie naciśnij przycisk v.
Aplikacje, które kino domowe wyświetla na
ekranie głównym, są oznaczone znacznikiem
wyboru. Usuń zaznaczenie aplikacji, które chcesz
usunąć z ekranu głównego, podświetlając je, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zaznacz aplikacje, podświetlając je, a następnie
naciśnij przycisk v. Na każdej wybranej
aplikacji zostanie wyświetlony znacznik wyboru.
Jednorazowo mogą być zaznaczone cztery
aplikacje.
Po zakończeniu wybierz opcję OK, a następnie
naciśnij przycisk v. Ekran główny zostanie
wyświetlony ponownie.
✎✎ Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk EXIT na
pilocie.
✎✎ Aby usunąć informacje dotyczące logowania dla
wszystkich aplikacji, przytrzymaj przycisk 5
przez co najmniej 5 sekund na ekranie głównym,
w trybie Brak płyty.
Korzystanie z platformy Vewd App
Store
Platforma Vewd App Store obejmuje zapewniające
wysoką jakość przesyłanie strumieniowe filmów przez
Internet, serwis społecznościowy i usługi związane z
przesyłaniem strumieniowym muzyki.
Uzyskanie dostępu do platformy Vewd
App Store
Aby uzyskać dostęp do platformy Vewd App Store,
wybierz przycisk Vewd App Store na ekranie
głównym, a następnie naciśnij przycisk v.
Aby zamknąć ekran Vewd App Store, naciśnij
przycisk EXIT na pilocie.
Nawigacja w obrębie platformy Vewd
App Store
Wyświetlony ekran Vewd App Store zawiera zbiór
różnych aplikacji. Użyj przycisków ▲%◄► na pilocie,
aby przenieść podświetlenie z jednej aplikacji na
drugą.
Wybieranie aplikacji
Podświetl wybraną aplikację, a następnie naciśnij
przycisk v.
W wyświetlonym oknie podręcznym wybierz opcję
OTWÓRZ, aby od razu otworzyć aplikację, lub
opcję DODAJ DO MOICH APLIKACJI, aby dodać
aplikację do MOJE APLIKACJE. Naciśnij przycisk
RETURN na pilocie, aby wrócić do ekranu Vewd
App Store.
Wybieranie aplikacji według kategorii
Aby ułatwić wyszukiwanie aplikacji, można wyświetlać
aplikacje według kategorii, np. Nowe, Popularne,
Wszystkie, Gry, Muzyka itp.
Aby wybrać kategorię, użyj przycisku ▲ na pilocie,
aby przenieść zaznaczenie na górę ekranu.
Następnie za pomocą przycisków ◄► wybierz
kategorię.
Korzystanie z ekranu Moje aplikacje
Aby uzyskać dostęp do ekranu Moje aplikacje,
zaznacz opcję MOJE APLIKACJE, a następnie
naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran
Moje aplikacje zawierający wszystkie aplikacje, które
zostały zapisane poprzez wyznaczenie ekranu MOJE
APLIKACJE.
38 - Polski
Usuwanie aplikacji z ekranu MOJE
APLIKACJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Zaznacz przycisk MENU u góry ekranu Moje
aplikacje, a następnie naciśnij przycisk v na
pilocie.
Z menu wybierz opcję USUŃ APLIKACJE, a
następnie naciśnij przycisk v. Wokół jednej z
aplikacji pojawi się czerwony prostokąt.
Przenieś prostokąt na aplikację, którą chcesz
usunąć, a następnie naciśnij przycisk v.
Powtórz te czynności, aby usunąć dodatkowe
aplikacje.
5.
Po zakończeniu wybierz opcję GOTOWE, a
następnie naciśnij przycisk v.
Naciśnij przycisk RETURN, aby wrócić do
ekranu głównego.
Wyszukiwanie aplikacji
2.
3.
Zaznacz opcję SZUKAJ u góry ekranu, a
następnie naciśnij przycisk v.
Aby szybko wyszukać popularne pozycje, kliknij
jedną z kart popularnego wyszukiwania u góry
ekranu.
Aby wyszukać aplikację przy użyciu nazwy,
wprowadź nazwę aplikacji za pomocą klawiatury
ekranowej. Platforma Vewd App Store wyszuka
podczas wpisywania i wyświetli aplikacje z
nazwami pasującymi do wprowadzanych liter.
• Aby anulować bieżące wyszukiwanie, naciśnij
przycisk RETURN na pilocie lub wybierz opcję
WSTECZ na ekranie, a następnie naciśnij v.
Screen Mirroring
Opcja Screen Mirroring umożliwia wyświetlanie
ekranu smartfonu lub innego zgodnego urządzenia na
ekranie telewizora przy użyciu technologii Miracast™.
Funkcja ręcznego dublowania ekranu nie wymaga
kabla ani rutera bezprzewodowego.
1.
2.
3.
Z ekranu głównego użyj przycisków ◄►, aby
wybrać Screen Mirroring, a następnie naciśnij
v.
Uruchom program AllShare Cast na smartfonie
lub urządzeniu.
W urządzeniu odszukaj nazwę zestawu kina
domowego na liście dostępnych urządzeń, a
następnie zaznacz ją.
39 - Polski
Po chwili na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone urządzenie.
• W przypadku używania funkcji Screen
Mirroring mogą występować zakłócenia
obrazu lub przerwy w dźwięku w zależności
od środowiska sieciowego.
• Zestaw kina domowego może nawiązać
połączenie z urządzeniami, które obsługują
program AllShare Cast. Należy pamiętać, że
nie wszystkie urządzenia, które mają program
AllShare Cast, będą w pełni obsługiwane
w zależności od producenta. Aby uzyskać
więcej informacji na temat obsługi połączenia
z urządzeniami przenośnymi, sprawdź witrynę
internetową producenta.
• Transmisje Bluetooth mogą powodować
zakłócenia sygnału Screen Mirroring. Przed
użyciem funkcji Screen Mirroring stanowczo
zalecamy wyłączenie funkcji Bluetooth
smartfonu lub urządzenia przenośnego.
Usługi Sieciowe
1.
Telewizor wyświetli komunikat o łączeniu (np.
Connecting to Android_92gb...), a następnie
wyświetli komunikat po pomyślnym połączeniu.
Dodatek
Dodatkowe informacje
Wyjście cyfrowe
Uwaga
WYJŚCIE HDMI
Połączenia
• W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości
wyjściowe HDMI mogą nie być obsługiwane.
• Aby można było oglądać filmy w technologii
trójwymiarowej, niezbędne jest złącze HDMI.
• Długi przewód HDMI może powodować zakłócenia
obrazu. Jeśli tak się stanie, ustaw opcję HDMI
Deep Color w pozycji Wyłączone w menu.
Ustawienia 3D
Ustawienia
• W przypadku niektórych płyt 3D, aby zatrzymać film
podczas odtwarzania w trybie 3D, naciśnij jeden
raz przycisk 5. Film zostanie zatrzymany, a opcja
trybu 3D zostanie dezaktywowana. Aby zmienić
zaznaczenie opcji 3D w trakcie odtwarzania filmu w
trybie 3D, naciśnij jeden raz przycisk 5. Zostanie
wyświetlone menu Blu-ray. Ponownie naciśnij
przycisk 5, a następnie wybierz opcję Ustawienia
3D z menu Blu-ray.
• W zależności od zawartości oraz położenia obrazu
na ekranie telewizora po lewej lub prawej stronie
obrazu lub po obu jego stronach mogą być
widoczne czarne pionowe pasy.
Proporcja obrazu TV
• W przypadku niektórych typów płyt niektóre
proporcje ekranu mogą być niedostępne.
• Jeśli zostanie wybrana proporcja ekranu oraz
opcja, która różni się proporcją ekranu od
ekranu telewizora, wyświetlony obraz może być
zniekształcony.
• W przypadku wybrania opcji 16:9 Oryginalny
telewizor może wyświetlić obraz w trybie 4:3
Pillarbox (czarne pasy po bokach obrazu).
BD Wise (Tylko do produktów firmy Samsung)
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa opcja
Wyjście cyfrowe; w przeciwnym razie dźwięk nie
będzie odtwarzany lub słychać będzie tylko głośny
szum.
• Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor)
nie obsługuje formatów skompresowanych (Dolby
digital, DTS), sygnał audio jest wysyłany jako PCM.
• Zwykłe płyty DVD nie posiadają ścieżki dźwiękowej
BONUSVIEW oraz efektów dźwiękowych nawigacji.
• Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają ścieżki dźwiękowej
BONUSVIEW oraz efektów dźwiękowych nawigacji.
• Ta konfiguracja Wyjście cyfrowe nie ma wpływu
na wyjście audio typu analogowego (L/P) lub
HDMI telewizora. Ma wpływ na wyjście audio typu
optycznego i HDMI, gdy urządzenie jest podłączone
do odbiornika AV.
• Podczas odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG
sygnał audio jest wysyłany jako PCM niezależnie od
wyborów Wyjście cyfrowe (PCM lub Bitstream).
• Funkcja Wyjście cyfrowe może zostać
aktywowana, gdy opcja Wybór głośników jest
ustawiona w pozycji Telewizyjne.
Połączenie internetowe BD-Live
• Połączenie internetowe może być ograniczone
podczas korzystania z treści BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości
wyjściowe HDMI mogą nie działać. Patrz instrukcja
obsługi danego telewizora.
• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie
obsługuje trybu CEC.
• Jeśli telewizor firmy Samsung ma logo Anynet+, to
obsługuje funkcję Anynet+.
Zarządzanie danymi BD
• Jeśli opcja BD Wise jest włączona, ustawienie
Rozdzielczość jest automatycznie domyślnie w
pozycji BD Wise i opcja BD Wise pojawia się w
menu Rozdzielczość.
• Jeśli produkt jest podłączony do urządzenia, które
nie obsługuje opcji BD Wise, nie można używać
funkcji BD Wise.
• W celu zapewnienie prawidłowej obsługi funkcji BD
Wise ustaw opcję BD Wise zarówno w urządzeniu
jak i w telewizorze w pozycji Włączone.
• W trybie pamięci zewnętrznej odtwarzanie płyty
może zostać zatrzymane, gdy w trakcie odtwarzania
odłączysz urządzenie USB.
• Obsługiwane są tylko urządzenia USB sformatowane
w systemie plików FAT (etykieta woluminu DOS 8.3).
Zalecamy korzystanie z urządzeń USB obsługujących
protokół USB 2.0 z prędkością zapisu/odczytu 4 MB/
s lub wyższą.
• Funkcja odtwarzania Wznów może nie działać po
sformatowaniu urządzenia pamięci.
• Całkowita ilość pamięci dostępnej w ramach opcji
Zarządzanie danymi BD może być różna w
zależności od warunków.
Wideo DivX® na żąd.
• Więcej informacji na temat usługi DivX(R) VOD znajduje
się na stronie internetowej http://vod.divx.com.
40 - Polski
Ustawienia głośnika
• Gdy opcja Wybór głośników jest ustawiona w
pozycji Telewizyjne, dźwięk emitowany jest przez
głośniki telewizora.
HDMI audio
• Gdy dźwięk HDMI jest wysyłany do głośników
telewizora, zostaje automatycznie zredukowany do
2 kanałów.
Kanał Audio Return
• Gdy opcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona w
pozycji Wyłączone, funkcja Kanał Audio Return
jest niedostępna.
• Używanie kabla HDMI nieobsługującego funkcji ARC
(Kanał Audio Return) może powodować problem ze
zgodnością.
• Funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy
podłączony jest telewizor obsługujący funkcję ARC.
Odtwarzanie
Odtwarzanie plików JPEG
• W trybie pełnego ekranu nie ma możliwości
powiększania napisów i obrazów PG.
Odtwarzanie Zawartości
Korzystanie z przycisku TOOLS podczas
wyświetlania obrazów
• Jeśli zestaw kina domowego jest podłączony do
telewizora zgodnego z funkcją BD Wise, który ma
opcję BD Wise Włączone, menu Ustawienia
obrazu nie zostanie wyświetlone.
• Funkcja Podkład muzyczny nie działa, jeśli plik
muzyczny i pliki zdjęć nie znajdują się na tym samym
nośniku pamięci. Również szybkość transmisji pliku
MP3, rozmiar zdjęcia oraz metoda kodowania może
mieć negatywny wpływ jakość dźwięku.
Zgodność płyt i formatów
• Pliki wideo o wysokiej szybkości transmisji,
wynoszącej co najmniej 20 Mb/s obciążają
wydajność urządzenia i mogą zatrzymywać się
podczas odtwarzania.
Multimedia
Wybór języka audio
• Wskaźnik ◄► nie zostanie wyświetlony na ekranie,
jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera żadnych
ustawień dźwięku BONUSVIEW.
• Języki dostępne poprzez funkcję Audio Language
zależą od języków zakodowanych na płycie. Ta
funkcja lub pewne języki mogą nie być dostępne.
• Niektóre płyty Blu-ray umożliwiają wybranie ścieżek
dźwiękowych PCM lub Dolby Digital w języku
angielskim.
WIDEO
Szczegółowe dane
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD 1.1
DVD-VIDEO, nagrane płyty
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R, które zostały
nagrane i sfinalizowane
lub nośniki pamięci USB
zawierające treści w
formacie DivX, MKV, MP4,
VCD 1.1.
Płyta Blu-ray BD-ROM lub płyta BDPłyta Blu-ray RE/-R nagrana w formacie
BD-RE.
3D
MUZYKA
Muzyka nagrana na
płytach CD-RW/-R, DVDCD-RW/-R,
RW/-R, BD-RE/-R lub
DVD-RW/-R,
nośniki pamięci USB
BD-RE/-R
zawierające pliki w
formacie MP3 lub WMA.
ZDJĘCIA
Zdjęcia nagrane na płytach
CD-RW/-R, CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub nośniki
BD-RE/-R pamięci USB zawierające
pliki w formacie JPEG.
Wybór języka napisów
• Niektóre płyty Blu-ray/DVD umożliwiają zmianę
języka napisów w menu płyty. Naciśnij przycisk
DISC MENU.
• Ta funkcja zależy od wyboru napisów
zakodowanych na płycie i może nie być dostępna
na wszystkich płytach Blu-ray/DVD.
• Informacje o trybie głównym BONUSVIEW zostaną
także wyświetlone, jeśli płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW.
• Ta funkcja zmienia napisy główne i drugorzędne
jednocześnie.
• Wyświetlona jest łączna liczba odpowiednio
napisów głównych i drugorzędnych.
Typ płyty
✎✎ Urządzenie może nie odtwarzać pewnych płyt CDRW/-R oraz DVD-R ze względu na typ płyty lub
warunki, w jakich dana płyta została nagrana.
41 - Polski
Dodatek
Typy płyt i zawartości, które może
odtwarzać urządzenie
Odtwarzanie plików wideo
Dodatek
✎✎ Jeśli płyta DVD-RW/-R została nieprawidłowo
nagrana w formacie DVD Video, nie zostanie
odtworzona.
✎✎ Urządzenie nie odtwarza zawartości nagranej na
płycie DVD-R z prędkością przekraczającą 10 MB/s.
✎✎ Urządzenie nie odtwarza zawartości nagranej na
płycie BD-R lub urządzeniu USB z prędkością
przekraczającą 30 MB/s.
✎✎ Funkcja odtwarzania może być niedostępna w
przypadku niektórych typów płyt lub podczas
określonych czynności, np. zmiany kąta patrzenia i
regulacji proporcji ekranu. Szczegółowe informacje o
płytach można znaleźć na opakowaniu płyty. W razie
potrzeby należy się z nimi zapoznać.
✎✎ Podczas odtwarzania treści BD-J, ładowanie może trwać
dłużej niż w przypadku normalnych treści, a niektóre
funkcje mogą działać wolniej.
Logo płyt odtwarzanych przez
urządzenie
Płyta Blu-ray
Płyta Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
System transmisji PAL w Polsce,
Francji, Niemczech itd.
DivX
Typy płyt, których urządzenie nie
odtwarza
• HD DVD
• Płyty DVD-ROM/PD/MV,
itp.
• DVD-RW (tryb VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (w
przypadku płyt CD-G
odtwarzana jest tylko
ścieżka audio, bez
grafiki).
• DVD-RAM
• Płyty Super Audio CD
(poza warstwą CD)
• Płyty DVD-R o
pojemności 3,9 GB do
autoringu.
Kod regionu
✎✎ Urządzenie może nie reagować na wszystkie
polecenia obsługi, ponieważ niektóre płyty Blu-ray,
DVD oraz CD umożliwiają obsługę w określonym
lub ograniczonym zakresie i zapewniają tylko pewne
funkcje odtwarzania. Należy pamiętać, że nie jest to
wada urządzenia.
✎✎ Firma Samsung nie może zagwarantować,
że niniejsze urządzenie odtworzy każdą płytę
posiadającą logo Blu-ray Disc, DVD lub CD,
ponieważ formaty płyt ulegają zmianom, a podczas
tworzenia oprogramowania płyt Blu-ray, DVD i CD i/
lub produkcji płyt mogą występować problemy lub
błędy.
✎✎ W razie pytań lub trudności z odtwarzaniem płyt Bluray, DVD lub CD w niniejszym urządzeniu należy
skontaktować się z Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG. Należy też zapoznać się z pozostałymi
rozdziałami niniejszej instrukcji, aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń
odtwarzania.
✎✎ Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
komercyjnych lub DVD zakupionych w innym regionie.
Zarówno urządzenie jak i płyty są kodowane według
regionów. Aby płyta mogła zostać odtworzona, kody
regionów muszą być dopasowane. Jeśli kody nie
pasują, dysk nie będzie odtwarzany.Numer regionu tego
urządzenia jest wyświetlany na tylnym panelu urządzenia.
Typ płyty
Płyta
Blu-ray
42 - Polski
Kod
regionu
Area
A
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka
Południowa, Korea, Japonia,
Taiwan, Hong Kong, Azja
południowo-wschodnia
B
Europa, Grenlandia, francuskie
terytoria zależne, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa
Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja
środkowa i południowa.
DVDVIDEO
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka, Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny,
Indonezja, Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd., Ameryka
Środkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Australii i
Oceanii, Karaiby
5
Rosja, Europa Wschodnia, Indie,
Korea Północna, Mongolia
6
Chiny
✎✎ Płyty w formacie AVCHD muszą być sfinalizowane.
✎✎ Format „x.v.Colour” oferuje szerszy zakres kolorów
niż standardowe płyty DVD z kamer cyfrowych.
✎✎ Niektóre płyty w formatach DivX, MKV i MP4 mogą
nie być odtwarzane, w zależności od rozdzielczości
wideo i szybkości klatkowania.
Obsługiwane formaty
Uwagi dotyczące połączeń USB
zgodny z numerem regionu urządzenia, urządzenie
nie może odtworzyć płyty.
AVCHD (ang. Advanced Video Codec
High Definition)
• Niniejsze urządzenie odtwarza płyty w formacie
AVCHD. Płyty te są zazwyczaj nagrywane i
wykorzystywane w kamerach cyfrowych.
• Format AVCHD to format nagrań z kamer wideo
wysokiej rozdzielczości.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 dokonuje kompresji
obrazów z większą wydajnością niż tradycyjny format
kompresji obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD wykorzystują format „x.v.Colour”.
To urządzenie może odtwarzać płyty AVCHD
wykorzystujące format „x.v.Colour” format.
• „x.v.Colour” to znak towarowy Sony Corporation.
• „AVCHD” oraz logo AVCHD to znaki towarowe
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
✎✎ W zależności od warunków nagrywania niektóre płyty
w formacie AVCHD mogą nie zostać odtworzone.
43 - Polski
Dodatek
✎✎ Jeśli numer regionu płyty Blu-ray Disc/DVD nie jest
• Urządzenie obsługuje nośniki pamięci USB,
odtwarzacze MP3, aparaty cyfrowe oraz czytniki kart
USB.
• Urządzenie nie obsługuje nazw folderów i plików o
długości przekraczającej 128 znaków.
• Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie
być zgodne z urządzeniem.
• Urządzenie obsługuje systemy plików FAT 16, FAT 32 i
NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio do
portu USB urządzenia. Podłączanie przez kabel USB
może powodować problemy ze zgodnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia pamięci
do czytnika kart może powodować nieprawidłowe
działanie czytnika.
• Urządzenie nie obsługuje protokołu PTP (Peer to Peer).
• Nie odłączaj urządzenia USB w trakcie transferu lub
nagrywania danych.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym dłużej trwa
wyświetlenie obrazu.
• Urządzenie nie może odtwarzać plików MP3 z
technologią DRM, pobranych z witryn komercyjnych.
• Urządzenie obsługuje wyłącznie filmy wideo nagrane z
prędkością poniżej 30 kl/s (szybkość klatkowania).
• Urządzenie obsługuje tylko urządzenia pamięci
masowej USB MSC, takie jak napędy typu „thumb
drive” oraz dyski twarde USB. (Technologia HUB nie
jest obsługiwana.)
• Nie wszystkie dyski twarde USB, czytniki wielu kart
oraz napędy typu „thumb drive” są zgodne z tym
urządzeniem.
• Jeśli dane urządzenie USB wymaga zbyt dużo
mocy, jego działanie może zostać ograniczone przez
urządzenie zabezpieczające obwody.
• Jeśli odtwarzanie z dysku twardego USB jest
niestabilne, należy zapewnić dodatkowe zasilanie
poprzez podłączenie dysku twardego do gniazda
sieciowego. Jeśli problem nie ustępuje, należy
skontaktować się z producentem dysku twardego
USB.
• Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek uszkodzenia plików z danymi lub utratę
danych.
Dodatek
Obsługa pliku wideo
Rozszerzenie pliku
Kontener
Kodek wideo
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg / *.mpeg
PS
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio
Rozdzielczość
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
VC-1 AP, VC-1 SM
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
WMA
1920x1080
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
`` Ograniczenia
-- Nawet jeśli każdy plik jest zakodowany poprzez obsługiwany kodek wymieniony na liście powyżej, plik może nie
zostać odtworzony, jeśli występują problemy z jego zawartością.
-- Nie można zagwarantować normalnego odtwarzania, jeśli informacje kontenera pliku są nieprawidłowe lub jeśli sam
plik jest uszkodzony.
-- Odtwarzanie dźwięku/obrazu wideo plików o wyższej szybkości transmisji/liczbie klatek na sekundę może nie
przebiegać płynnie.
-- Funkcja Wyszukiwania (przeskakiwania) nie jest dostępna, jeśli uszkodzona jest tabela indeksu pliku.
`` Dekoder wideo
-- Obsługuje do formatu H.264, poziom 4.1 oraz AVCHD
-- Nie obsługuje H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP : Poniżej 1280 x 720: 60 klatek maks.
Powyżej 1280 x 720: 30 klatek maks.
-- Nie obsługuje formatu GMC 2 lub nowszego
`` Dekoder audio
-- Obsługuje formaty WMA 7, 8, 9 oraz STD
-- Urządzenie nie obsługuje częstotliwości próbkowania WMA 22050 Hz mono.
-- AAC: Maks. częstotliwość próbkowania: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Maks. szybkość
transmisji: 320 kb/s
`` Obsługiwane formaty plików z napisami DivX
-- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Obsługa plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
*.mp3
Kontener
*.wma
MP3
WMA
Obsługa plików z obrazami
Rozszerzenie pliku
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
*.png
Kodek audio
Zakres obsługi
WMA
* Częstotliwości próbkowania (w kHz) — 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Szybkości transmisji — Wszystkie szybkości transmisji od 5 kb/s do 384 kb/s
MP3
-
Typ
JPEG
PNG
44 - Polski
Rozdzielczość
15360x8640
Wybór wyjścia cyfrowego
Konfiguracja
Połączenie
Strumień
audio na
płycie Bluray
Definicja dla
płyty Blu-ray
Odbiornik AV obsługujący HDMI
PCM
Do PCM 7.1-kan.
Dolby Digital
Do PCM 5.1-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do PCM 5.1-kan.
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Do PCM 5.1-kan.
Dolby TrueHD
DTS
Do PCM 5.1-kan.
DTS
Płyty audio DTSHD wysokiej
rozdzielczości
Do PCM 5.1-kan.
Płyty audio DTSHD wysokiej
rozdzielczości
Dźwięk DTS-HD
Master
Do PCM 5.1-kan.
Dźwięk DTS-HD
Master
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
Dolby Digital
DTS
Dowolne
Bitstream
(kodowanie DTS)
Bitstream
(kodowanie
Dolby D)
PCM
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
Do PCM 5.1-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Do PCM 5.1-kan.
DTS
DTS
DTS
Odkodowuje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień
audio BONUSVIEW
tworząc ścieżkę
PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji.
Odtwarza tylko
strumień głównej
ścieżki dźwiękowej,
więc odbiornik AV
może odkodować
strumień bitów
audio. Nie będzie
odtwarzany dźwięk
BONUSVIEW ani
efekty dźwiękowe
nawigacji.
Odkodowuje
Odkodowuje
główną ścieżkę
główną ścieżkę
dźwiękową oraz
dźwiękową oraz
strumień audio
strumień audio
BONUSVIEW
BONUSVIEW
tworząc audio
tworząc audio
PCM i dodaje
PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
efekty dźwiękowe
nawigacji, po
nawigacji, po czym
czym koduje
koduje audio PCM audio PCM jako
jako strumień bitów
strumień bitów
DTS.
Dolby Digital lub
PCM.
`` Jeśli strumień dźwiękowy to ścieżka dwu- lub jednokanałowa, ustawienie „Re-encoded Dolby D” (Kodowanie Dolby D)
nie zostanie zastosowane. Sygnałem wyjściowym będzie dwukanałowy PCM.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie audio:
-- Główną ścieżkę dźwiękową: Ścieżkę dźwiękową zawartości podstawowej.
-- Ścieżkę dźwiękową BONUSVIEW: Dodatkową ścieżkę dźwiękową, na przykład komentarz reżysera lub aktora.
-- Efekty dźwiękowe nawigacji: Podczas wybierania opcji nawigacji menu odtwarzane są efekty dźwiękowe nawigacji.
Efekty dźwiękowe nawigacji są różne dla każdej płyty Blu-ray.
45 - Polski
Dodatek
Strumień
audio na
płycie DVD
Bitstream
(nieprzetworzone)
PCM
Dodatek
Rozdzielczość w zależności od trybu wyjścia
Odtwarzanie zawartości płyt Blu-ray/serwisów internetowych/cyfrowych
Wyjście
Konfiguracja
Płyta Blu-ray
Rozdzielczość
płyty Blu-ray
System BD Wise
Odtwarzanie płyt DVD
Tryb HDMI
Zawartość serwisu
internetowego/
cyfrowa
Tryb HDMI
1080p przy 60F
576i/480i
Automatyczne
Maks. rozdzielczość wejścia TV
1080p przy 60F
1080p przy 60F
Maks. rozdzielczość wejścia TV
-
1080p
-
1080p
Klatka filmu: Automatyczne (24 na s)
1080p przy 24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli występujący problem nie
jest wymieniony poniżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu, wyłącz urządzenie, odłącz
przewód zasilający i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym sprzedawcą lub Centrum serwisowym firmy Samsung
Electronics.
Objaw
Nie można wyjąć płyty.
Odtwarzanie nie
rozpoczyna się.
Odtwarzanie nie
rozpoczyna się od razu
po naciśnięciu przycisków
6/7.
Brak dźwięku.
Dźwięk słychać tylko z
kilku głośników, nie ze
wszystkich 6.
Sprawdź/Rozwiązanie
• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?
• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD. Płyta Blu-ray/DVD zakupiona za
granicą może nie nadawać się do odtworzenia.
• Produkt ten nie odtwarza płyt CD-ROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy poziom klasyfikacji jest prawidłowy.
• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zdeformowana lub nie ma rys na powierzchni.
• Przetrzyj płytę.
• Zestaw kina domowego nie odtwarza dźwięku podczas przyspieszonego
odtwarzania, zwolnionego odtwarzania oraz odtwarzania krokowego.
• Czy głośniki są odpowiednio podłączone? Czy ustawienia głośnika zostały
odpowiednio skonfigurowane?
• Sprawdź, czy płyta nie jest poważnie uszkodzona.
• W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD dźwięk jest odtwarzany tylko z
przednich głośników.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone.
• Wyreguluj głośność.
• Podczas odtwarzania dźwięku z płyty, radia lub telewizora, urządzenie wysyła
dźwięk tylko do przednich głośników.
46 - Polski
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
• Czy na płycie umieszczono oznaczenie „Dolby Digital 5.1 CH”? Dźwięk
przestrzenny Dolby Digital 5.1 jest dostępny tylko wtedy, gdy płytę nagrano z
dźwiękiem 5.1-kanałowym.
• Czy język dźwięku jest poprawnie ustawiony na Dolby Digital 5.1 na wyświetlaczu
informacyjnym?
Pilot nie działa.
• Czy używasz pilota w jego zasięgu roboczym oraz pod odpowiednim kątem
względem czujnika?
• Czy baterie są wyczerpane?
• Czy wybrałeś poprawny tryb? Naciśnij przycisk funkcji, aby zmienić tryb (BD/DVD,
D. IN, AUX itp.)
• Płyta obraca się, ale nie
ma obrazu.
• Jakość obrazu jest niska
i są widoczne drgania
obrazu.
• Czy włączony jest telewizor?
• Sprawdź, czy przewody wideo są odpowiednio podłączone.
• Sprawdź, czy płyta nie jest brudna lub poważnie uszkodzona.
• Produkt może nie odtwarzać płyt niskiej jakości.
Ekran menu nie jest
wyświetlany nawet jeśli
wybrana została funkcja
menu.
• Sprawdź, czy używana płyta zawiera menu.
Język dźwięku i napisy nie
działają.
• Język dźwięku i napisy nie działają, jeśli płyta nie zawiera ścieżek dźwiękowych lub
napisów w wielu językach.
Nie można zmienić
proporcji ekranu.
• Można odtwarzać płyty Blu-ray/DVD 16:9 w trybie 16:9 Full, 4:3 Letter Box lub
4:3 Pan-Scan, ale płyty Blu-ray/DVD mogą być odtwarzane tylko w trybie 4:3.
Zapoznaj się z opakowaniem płyty Blu-ray, a następnie wybierz odpowiednią
funkcję.
• Urządzenie nie działa.
(Przykład: Nie ma
zasilania lub słychać
dziwny hałas.)
• Produkt nie działa
prawidłowo.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 pilota przez 5 sekund w trybie GOTOWOŚCI. To
spowoduje zresetowanie urządzenia.
-- Użycie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych
ustawień. Nie należy używać tej funkcji, o ile nie jest to konieczne.
Nie pamiętasz hasła
poziomu oceny.
• Gdy w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij przycisk na urządzeniu 5 i przytrzymaj
ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat INIT i wszystkie
ustawienia wrócą do wartości domyślnych.
-- Użycie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych
ustawień. Nie należy używać tej funkcji, o ile nie jest to konieczne.
Brak sygnałów radiowych.
• Czy antena jest prawidłowo podłączona?
• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę radiową
w miejscu zapewniającym lepszy odbiór.
Nie ma dźwięku, kiedy
użytkownik próbuje
słuchać dźwięku z
telewizora przez głośniki
kina domowego.
• Jeśli naciśniesz przycisk ^ w trakcie słuchania dźwięku telewizora przy użyciu
funkcji D. IN lub AUX, funkcje płyt Blu-ray/DVD zostają włączone i dźwięk
telewizora zostaje wyciszony.
47 - Polski
Dodatek
Dźwięk przestrzenny
Dolby Digital 5.1 nie jest
dostępny.
Dodatek
Objaw
Na ekranie pojawia się
komunikat „Niedostępny”.
Jeśli ustawiona
rozdzielczość wyjścia
HDMI nie jest obsługiwana
przez dany telewizor (np.
1080p), obraz może nie
zostać wyświetlony na
telewizorze.
Brak wyjścia HDMI.
Na ekranie pojawia się
nietypowe wyjście HDMI.
Funkcja DLNA
Sprawdź/Rozwiązanie
• W danym momencie nie można wykonać funkcji lub działań, gdyż:
1.Jest to utrudnione ze względu na oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD.
2.Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. kąty)
3.Funkcja nie jest obecnie dostępna.
4.Wybrany tytuł, rozdział lub czas wyszukiwania jest poza zasięgiem.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na przednim panelu przez ponad 5 sekund po
upewnieniu się, że w urządzeniu nie ma płyty. Wszystkie ustawienia domyślne
zostaną przywrócone.
• Sprawdź połączenie telewizora z gniazdem HDMI urządzenia.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejścia HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
• Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (ang. High-bandwidth Digital Content
Protection), na ekranie wyświetlany jest cyfrowy szum.
Foldery współdzielone
przy użyciu funkcji DLNA
są widoczne, jednak nie są
widoczne pliki.
• Funkcja DLNA wyświetla tylko pliki zdjęć, muzyki i filmów. Nie wyświetla plików
innego rodzaju.
Połączenie przy
użyciu funkcji DLNA
pomiędzy urządzeniem
a komputerem jest
niestabilne.
• Adresy IP w tej samej podsieci powinny być unikalne, w przeciwnym razie konflikt
adresów IP może spowodować niestabilne połączenie.
• Sprawdź, czy jest włączona zapora. Jeśli tak, wyłącz funkcję zapory.
Odtwarzanie pliku wideo
jest przerywane.
BD-LIVE
Kino domowe nie może
podłączyć serwera BDLIVE.
Podczas korzystania z
usługi BD-LIVE występuje
błąd.
• Sprawdź czy połączenie sieciowe jest stabilne.
• Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony prawidłowo oraz czy sieć nie jest
przeciążona.
• Przy użyciu funkcji Stan sieci sprawdź, czy połączenie sieciowe jest aktywne.
• Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do urządzenia.
• Urządzenie pamięci masowej musi mieć co najmniej 1 GB wolnej pamięci, aby
pomieścić usługi BD-LIVE. Dostępny rozmiar można sprawdzić w Zarządzanie
danymi BD. (Patrz strony 37 lub 40.)
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowe BD-Live jest ustawiona w pozycji
Zezwól (wszystkie).
• Jeśli powyższa czynność zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z
dostawcą zawartości lub uaktualnij oprogramowanie systemowe do najnowszej
wersji.
• Urządzenie pamięci USB musi mieć co najmniej 1 GB wolnej pamięci, aby
pomieścić usługi BD-LIVE. Dostępny rozmiar można sprawdzić w Zarządzanie
danymi BD. (Patrz strony 37 lub 40.)
✎✎ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych wszystkie dane użytkownika zapisane w danych BD zostaną usunięte.
48 - Polski
Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodność tego sprzętu z dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie pod adresem:
http://www.samsung.com, w zakładce Wsparcie > Wyszukiwanie produktu, gdzie należy
podać nazwę modelu urządzenia. Urządzenia można używać we wszystkich krajach UE. Z funkcji 5Ghz WLAN (Wi-Fi lub SRD) tego urządzenia można korzystać tylko w
pomieszczeniach.
Dane techniczne
Ogólne
Tuner FM
Wzmacniacz
Moc wyjściowa
urządzenia
bezprzewodowego
1,90 kg
Wymiary
430,0 (szer.) x 55,0 (wys.) x 224,0 (głęb.) mm
Zakres temperatur pracy
Od +5°C do +35°C
Zakres wilgotności pracy
Od 10 % do 75 %
Wartość stosunku sygnał/szum
55 dB
Czułość użytkowa
12 dB
Całkowite zniekształcenie
harmoniczne
1.0 %
Wideo
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Dźwięk
Wielokanałowy sygnał audio PCM, strumień bitów audio,
PCM audio
Moc głośnika przedniego
165 W x 2 (3 Ω)
Moc głośnika centralnego
170 W (3 Ω)
Moc głośnika surround
165 W x 2 (3 Ω)
Moc subwoofera
170 W (3 Ω)
Pasmo przenoszenia
20Hz–20kHz (±3dB)
Stosunek sygnał/szum
70 dB
Separacja kanałów
60 dB
Czułość wejścia
(AUX) 500 mV
Maks. moc nadajnika BT
100 mW dla 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maks. moc nadajnika Wi-Fi
100 mW dla 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maks. moc nadajnika SRD
(wyłącznie HT-J5550W)
25 mW dla 2405,35 MHz – 2477,35 MHz
49 - Polski
Dodatek
HDMI
Waga
Dodatek
HT-J5500
System
Impedancja
głośników
Zakres
częstotliwości
Przedni
Tylny
Centralny
3Ω
Subwoofer
200 Hz–20 kHz
20 Hz–200 Hz
Moc
znamionowa
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(Jednostka: mm)
Waga
(Jednostka :
kg)
83,4 x 170,5 x 101,0
0,45
83,4 x 129,0 x 101,0
0,40
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(Jednostka: mm)
Waga
(Jednostka :
kg)
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Podstawa: Φ255,0)
3,15
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Podstawa: Φ255,0)
2,98
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
165 W
170 W
HT-J5550W
System
Impedancja
głośników
Zakres
częstotliwości
Przedni
Tylny
3Ω
200 Hz–20 kHz
Centralny
Subwoofer
20 Hz–200 Hz
Moc
znamionowa
165 W
170 W
✎✎ Nie są obsługiwane prędkości sieci równe lub niższe od 10 Mb/s.
✎✎ Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
✎✎ Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
✎✎ Konstrukcja oraz dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
✎✎ Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się w na etykiecie dołączonej do urządzenia.
❏❏ SWA-7000 (wyłącznie HT-J5550W)
Waga
0,73 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Zakres temperatur pracy
Od +5°C do +35°C
Zakres wilgotności pracy
10% – 75%
Wyjście
165 W x 2 kan.
Zakres częstotliwości
20 Hz–20 kHz
Stosunek sygnał/szum
65 dB
50 - Polski
Licencje
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Patenty DTS można znaleźć pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na
licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, jego symbol graficzny, & DTS z symbolem
włącznie to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS-HD Master Audio | Essential to znak
towarowy firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
To urządzenie DivX Certified® przeszło rygorystyczne testy w celu zapewnienia odtwarzania
plików DivX®. Aby odtworzyć zakupione filmy DivX, należy najpierw zarejestrować urządzenie
na stronie vod.divx.com. Znajdź swój kod rejestracyjny w sekcji DivX VOD menu konfiguracji
urządzenia. Urządzenie z oznaczeniem DivX Certified® umożliwia odtwarzanie plików w
formacie wideo DivX® o rozdzielczości HD do 1080p, także zawartość premium. DivX®, DivX Certified® oraz logotypy
powiązane są znakami towarowymi firmy DivX, LLC i są używane na warunkach licencji. Produkt objęty jednym lub
większą liczbą następujących patentów amerykańskich: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® to znaki towarowe, znaki usług lub oznaczenia
certyfikatów firmy Digital Living Network Alliance.
Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej filiami. Inne nazwy mogą
stanowić znaki towarowe ich właścicieli.
Produkt ten posiada technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, chronioną patentami amerykańskimi i innymi
prawami własności intelektualnych Rovi Corporation. Zabrania się inżynierii wstecznej i rozbierania urządzenia.
Nazwy Blu-ray Disc™, Blu-ray™ oraz logo są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię Cinavia do ograniczenia wykorzystywania nieautoryzowanych
kopii produkowanych komercyjnie filmów i nagrań wideo oraz ich ścieżek dźwiękowych. Jeśli zostanie wykryte
bezprawne użycie nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i odtwarzanie lub kopiowanie zostanie
przerwane. Więcej informacji na temat technologii Cinavia można znaleźć w Internetowym Centrum Informacyjnym dla
Konsumentów Cinavia pod adresem http://www.cinavia.com. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat technologii
Cinavia pocztą, wystarczy wysłać pocztówkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. „Niniejsze urządzenie zawiera własną technologię na licencji
Verance Corporation i jest chronione patentem amerykańskim numer 7.369.677 oraz innymi patentami wydanymi
oraz w trakcie procesu patentowego oraz prawem autorskim i ochroną tajemnic handlowych dotyczących pewnych
aspektów takiej technologii. Cinavia to znak towarowy firmy Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Verance. Zabrania się inżynierii wstecznej lub rozbierania urządzenia.
- Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania typu open source, licencje Open Source są dostępne w menu urządzenia.
51 - Polski
Dodatek
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
countries.
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Country
` Europe
Contact Centre 
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy
do kontaktu z naszą infolinią.
Web Site
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
http://www.samsung.com/pl/support/
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Web Site
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Odpowiednia utylizacja baterii tego produktu
(Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)
To oznaczenie na bateriach, przyklejane ręcznie lub wydrukowane na opakowaniu, informuje o tym, że
wyczerpanych baterii tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Jeśli obecne na baterii, symbole chemiczne: Hg, Cd oraz Pb oznaczają, że bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przekraczającej poziomy określone w Dyrektywie UE 2006/66. W przypadku
nieodpowiedniego wyrzucenia baterii substancje te mogą zagrażać zdrowiu lub środowisku. W celu ochrony
zasobów środowiska naturalnego i promocji ponownego wykorzystywania materiałów, należy oddzielić baterie
od pozostałych odpadów i oddać do lokalnego, bezpłatnego punktu zwrotu baterii w celu recyklingu.
Odpowiednia utylizacja tego urządzenia (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)
To oznaczenie znajdujące się na urządzeniu, akcesoriach lub w jego dokumentacji, wskazuje, że zużytego urządzenia i
jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie należy wyrzucać razem z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody na zdrowiu spowodowanej
niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych odpadów i poddać je recyklingowi,
aby umożliwić ponowne wykorzystanie materiałów, z jakich jest wytworzone. Użytkownicy domowi w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tych produktów w sposób niezagrażający środowisku
powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt lub odpowiednią jednostką administracji
rządowej. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą oraz zapoznać się z postanowieniami i warunkami
umowy zakupu. Tego urządzenia i jego akcesoriów elektronicznych nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z
działalności gospodarczej.
Informacje na temat działań proekologicznych firmy Samsung oraz przepisów dotyczących poszczególnych produktów, np.
rozporządzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, można znaleźć na stronie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
HT-J5500
HT-J5550W
Használati útmutató
5.1 csatornás Blu-ray™
Házimozi rendszer
Használja a képzeletét
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung terméket.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
Biztonsági Információk
✎✎ A következő a Vezeték nélküli vevőmodulra (SWA-7000) is vonatkozik.
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet.
Semmiképpen ne érjen a készülék
belsejében található alkatrészekhez.
Veszélyes.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE
A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi,
hogy nincs szükség biztonsági elektromos
földelésre.
Váltakozó áramú feszültség : Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség
váltakozó áramú.
Egyenáramú feszültség : Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség
egyenáramú.
Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat:
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet,
hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv
biztonságra vonatkozó tudnivalóit.
• A burkolaton, az alján és a hátulján található nyílások
és rések a szellőzést szolgálják. A készülék megbízható
működése, illetve a túlmelegedéstől való védelme
érdekében soha ne takarja el a nyílásokat és réseket.
-- Ne helyezze a készüléket zárt térbe, például
szekrénybe vagy tárolóba, kivéve, ha megfelelő
szellőzés biztosított.
-- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy radiátor
közelébe, vagy ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
-- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket
(vázát stb.) a készülékre. A víz kiömlése tüzet vagy
áramütést okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne helyezze víz
közelébe (pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosókád,
nedves pince, medence stb.). Ha a készülék nedves lesz,
húzza ki azonnal, és forduljon hivatalos szervizhez.
• A készülék elemeket használ. Az adott országban
érvényes környezetvédelmi jogszabályok
előírhatják, hogy az akkumulátorokat megfelelően
kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy
újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon
a helyi hatóságokhoz.
• Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítókat
vagy adaptereket, mert ez tűzhöz vagy áramütéshez
vezethet.
• Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne lehessen
rálépni, és ne tegye tönkre ráhelyezett tárgy. Figyeljen
különösen a kábelekre a dugónál, a konnektornál és
ott, ahol az kilép a készülékből.
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el, amelyek
az üzemeltetésre és karbantartásra
vonatkoznak.
• A készülék vihartól való védelméhez, vagy ha felügyelet
nélkül hagyja hosszabb ideig, húzza ki a dugót a
konnektorból, és húzza ki az antennát vagy a kábelt.
Ezzel megakadályozható a készülék meghibásodása
villámcsapás vagy feszültséglökés miatt.
• Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez
csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a DC adapter
névleges feszültsége megfelel a hálózati feszültségnek.
• Soha ne illesszen fémtárgyakat a készülék nyílásaiba.
Ez ugyanis áramütés veszélyét jelentheti.
• Az áramütés elkerülése érdekében soha ne érintse
meg a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő
nyithatja ki a készüléket.
• A tápkábel dugóját mindig megfelelően csatlakoztassa.
A tápkábelt mindig a dugónál fogva húzza ki a
konnektorból. Soha ne a kábelt fogja a kihúzáskor. Ne
nyúljon a tápkábelhez vizes kézzel.
• Ha a készülék nem működik normálisan – különösen,
ha szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki – húzza ki
azonnal a konnektorból, és forduljon a hivatalos
szervizhez.
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a többi
eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében és
a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását. Ilyenkor
húzza ki a készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba. Ezután
helyezze be a lemezt, és próbálja lejátszani újra.
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig hagyja otthon felügyelet
nélkül (különösen ha gyermekek, idősebbek vagy
mozgássérültek vannak a lakásban).
-- Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot vagy
tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik, hőt fejleszt
vagy a szigetelése tönkremegy.
• Forduljon a szervizhez információért, ha a készüléket
erősen poros, magas vagy alacsony hőmérsékletű,
nagy páratartalmú, vegyi anyagokat tartalmazó helyre
szeretné telepíteni, vagy olyan helyre, ahol 24 órán át
fog működni, például reptérre vagy vonatállomásra stb.
Ellenkező esetben a készülék súlyosan megsérülhet.
2 - Magyar
FIGYELEM:
• A TŰZ TERJEDÉSÉNEK
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA TARTSA
TÁVOL A GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT
LÁNGOT A KÉSZÜLÉKTŐL.
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK
Ez a termék 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék. Az itt
megadottól eltérő módon történő használat veszélyes
sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT:
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
3D óvintézkedések
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és értelmezze
az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során. Ha ilyen tüneteket
észlel, hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése terhelheti
a szemet. Ha a szem fáradását észleli, hagyja abba a
3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket rendszeresen
ellenőrizze egy felelős felnőtt. Ha a gyerekek
szemfáradásra, fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre
panaszkodnak, hagyassa abba velük a 3D TV nézését,
és hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más célokra
(például általános szemüvegként, napszemüvegként,
védőszemüvegként stb.).
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív szemüveget
a helyiségben történő séta vagy járkálás közben. Ha a
3D funkciót vagy 3D Aktív szemüveget a helyiségben
történő séta vagy járkálás közben használja,
beleütközhet tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet,
és megsérülhet.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa a
3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) a
készülék HDMI OUT portjához egy nagysebességű
HDMI-kábellel. Viseljen 3D szemüveget a 3D lejátszás
elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a készülék
a HDMI OUT porton keresztül.
• A videofelbontás 3D lejátszás módban az eredeti
3D videó felbontásának felel meg. A felbontás nem
módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a képernyőméret
és a felbontás módosítása nem működik 3D
lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek
továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 3D
felvételek megtekintésekor. Például 46 colos képernyő
esetén maradjon 3,5 méter távolságra a képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a
képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik
megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
• A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” emblémák a Blu-ray
Disc Association védjegyei.
3 - Magyar
Biztonsági Információk
• Megfelelően földelt dugót és konnektort használjon.
-- A helytelen földelés áramütést vagy tönkremenetelt
okozhat. (Csak I. osztályú berendezés.)
• A készülék áramtalanításához ki kell azt húznia a
konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a készülékhez.
• A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja
gyermekektől elzárt helyen.
• Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például instabil
polcra, ferde talajra vagy rezgésnek kitett helyre.
• Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a készüléket. Ha a
készülék megsérül, húzza ki a tápkábelt és forduljon a
szervizközponthoz.
• A készülék tisztításához húzza ki a dugót a
konnektorból, és törölje le a készüléket puha, száraz
ruhával. Ne használjon vegyi anyagokat, például
waxot, benzint, alkoholt, hígítót, rovarirtót, légtisztítót,
kenőanyagokat vagy tisztítószereket. Ezek a
vegyszerek tönkretehetik a készülék külsejét, vagy a
rajta lévő feliratokat.
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz
hatásának. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például
vázát a készülékre.
• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a
konnektorba. A konnektor túlterhelése túlmelegedéshez
és tűzhöz vezethet.
• Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú elemeket
helyez a távirányítóba. Csak azonos vagy ekvivalens
típusú elemeket használjon.
Tartalomjegyzék
5Tartozékok
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
5
A hangszóró részei
7
A hátsó panel
6
Az elülső panel
8Távvezérlő
9
CSATLAKOZÁSOK
A hangszórók csatlakoztatása
13 Csatlakoztatás TV-hez/Külső eszközökhöz
14 Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
BEÁLLÍTÁSOK
15 A kezdő beállítási műveletek
16 Az Főmenü képernyő áttekintése
TARTALOM LEJÁTSZÁSA
28 A Forráseszköz módosítása
28 Kereskedelmi lemezek lejátszása
28 Felhasználó által rögzített lemez lejátszása
29 USB eszközön található fájlok lejátszása
30 A videólejátszás vezérlése
32 Kereskedelemben kapható műsoros audió
lemezek lejátszása
32 A Zenelejátszás vezérlése
34 Fotó tartalmak lejátszása
34 A Bluetooth használata
36 A speciális effektusok távirányító-gombjainak
használata
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK
16 A Beállítások képernyő megjelenítése
37 A BD-LIVE™ használata
20 Rádió beállítása
37Alkalmazások
17 Beállítások Menu Functions
22 Hálózat beállítása
25 Wi-Fi Direct
26Szoftverfrissítés
27 DLNA beállítása
37 A DLNA használata
38 Az Vewd App Store használata
39 Screen Mirroring
FÜGGELÉK
40 További információk
41 Lemezek és formátumok kompatibilitása
46Hibaelhárítás
49 Műszaki adatok
51Licencek
4 - Magyar
Az Első Lépések
Ellenőrizze a dobozt, hogy tartalmazza-e az alább felsorolt vagy feltüntetett tartozékokat és hangszórórészeket.
Tartozékok
• Távvezérlő
• Használati utasítás
Tápkábel
• Akkumulátor (AAA méretű)
FM antenna
A hangszóró részei
HT-J5500
Középső
Első hangszóró x 2
Surround
hangszóró x 2
Hangszórókábel x 6
5 - Magyar
Mélyhangsugárzó
Az Első Lépések
`` Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a
termék tényleges megjelenésétől.
`` Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
a.mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
b.a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén)
`` A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
Az Első Lépések
HT-J5550W
Csavar (5x15) x 4
Első hangszóró x 2
Csavar (5x20) x 16
Középső
Állványtalp x 4
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Surround hangszóró x 2
Állvány x 4
Az elülső panel
Mélyhangsugárzó
Hangszórókábel x 6
IKONOK A KIJELZŐN
Vezeték nélküli
erősítő modul (SWA-7000)
LEJÁTSZÁS/
SZÜNET
FUNKCIÓ
STOP
NYITÁS/
ZÁRÁS
HANGERŐSZABÁLYOZÓ
KIJELZŐ
BE- ÉS
KIKAPCSOLÁS
5V 0.5A
LEMEZ TÁLCA
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
USB
✎✎ Amikor a készülék működik ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a készülék tetejét. Az ugyanis forró lehet.
✎✎ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB flash meghajtót az USB aljzathoz.
✎✎ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található
/6 gombbal nem indítható
el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videolejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és
meg kell nyomnia a v gombot.
✎✎ Amennyiben az Internetet használja, vagy a TV-n a házimozirendszeren keresztül egy USB eszközön
tárolt tartalmat játszik le, nem tudja a BD/DVD módot választani a FUNCTION gombbal. A BD/DVD mód
kiválasztásához lépjen ki az Internetről, vagy állítsa le azt a tartalmat, amit éppen a TV-n játszik, majd
válassza a BD/DVD módot.
6 - Magyar
A hátsó panel
SURROUND
TÁPKÁBEL
SURROUND
HANGSZÓRÓ KIMENETI
CSATLAKOZÓK
* Az FM antenna csatlakoztatása
1.
2.
* FM ANTENNA
HDMI KI
KÜLSŐ DIGITÁLIS AUDIÓ
BEMENETI ALJZAT (OPTIKAI)
LAN
CSATLAKOZÓ
Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM ANT aljzatba.
Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a falhoz
vagy stabil felülethez.
✎✎ A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés biztosításához.
Ne takarja el a hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat.
✎✎ A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
7 - Magyar
Az Első Lépések
HŰTŐ
VENTILÁTOR
* HT-J5500 esetén
AUX BE
Az Első Lépések
Távvezérlő
A távirányító bemutatása
A készülék be- és kikapcsolása.
FUNCTION
Hangerő beállítása.
-
VOLUME
+
RDS DISPLAY
1
A szám gombokkal opciók
választhatók ki.
A lemezmenü megjelenítése.
MUTE
TA
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
7
8
9
4
5
DISC MENU
TITLE MENU
0
Léptetés előre vagy hátra.
6
POPUP
Lemez vagy fájlok lejátszása.
Lemez vagy fájlok leállítása.
A lemez felirat nyelvének
kiválasztása.
Főmenübe való belépés.
Visszatérés az előző menüpontba.
A készülék menüje és néhány
Blu-ray funkció használható
ezekkel a gombokkal.
FM rádióadás rögzítése.
Audiojel vezetése a házimozi vagy a
TV hangszórójába. (lásd a 36. oldalt)
A lemeztálca nyitása és
becsukása.
Hang ideiglenes némítása.
RDS funkció használata FM
csatornák hallgatásához.
Helyi menübe/főcím menübe
való belépés.
Keresés előre vagy hátra.
A lejátszás szüneteltetése.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
RETURN
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
vagy fájlok lejátszásakor.
EXIT
Kilépés a menüből.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
TUNING
TV SOUND DSP/EQ
Cím, fejezet, szám vagy lemez
lejátszását ismételheti meg.
INFO
Az Eszköz menü használata.
Menüpontok kiválasztása,
beállítás értékek megadása.
Nyomja meg a Házimozi
módjának kiválasztásához. (BD/
DVD, D. IN, AUX, stb.).
DOWN
UP
Programozott rádiócsatorna
kiválasztása.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
A kívánt DSP/EQ audió mód
kiválasztása.
Elemek behelyezése a távirányítóba
✎✎ Az elemek „+” és „–” érintkezőinek megfelelő helyzetét az
elemtartóban látható ábra mutatja.
✎✎ Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy évig tartanak.
✎✎ A távirányító a terméktől kb. 7 méter távolságról működik
egyenes vonalban.
8 - Magyar
Elem mérete: AAA
Csatlakozások
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait. A készülék mozgatása
vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre,
vagy a TV állvány alá.
Középső
Készülék
Első (J)
Surround (J)
Első (B)
Surround (B)
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíció legyen a TVtől a TV képernyő átmérőjének
2,5-3-szorosának megfelelő
távolságra. Ha például 46
colos képernyővel rendelkezik,
a hallgatási pozíciót állítsa a
képernyőtől 2,92-3,50 méter
közé.
Vezeték nélküli
erősítő modul
* A Vezeték nélküli vevőmodul csak a HT-J5550W esetén.
Első hangszórók
Középső hangszóró
Surround hangszórók
Mélyhangsugárzó
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva
(kb. 45°-ban). Úgy helyezze el az első hangszórókat, hogy a tweeterek
fülmagasságban legyenek. Az első hangszórókat helyezze egy vonalba a
középsővel, vagy egy kicsivel előrébb.
A Középső hangszórót legjobb ugyanolyan magasságba helyezni, mint az első
hangszórókat. Elhelyezheti közvetlenül a TV fölött vagy alatt is.
Ezeket helyezze a hallgatási pozíció két oldalára. Ha nincs elég hely, helyezze el
őket egymással szemben. Helyezze őket fülmagasság fölé kb. 60-90 cm-re úgy,
hogy enyhén lefelé nézzenek.
* Az első és középső hangszórókkal ellentétben a surround hangszórók főleg
hangeffektusokra használatosak. Nem mindig hallatszik belőlük hang.
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová
elhelyezheti.
* Csatlakoztassa a surround hangszórókat a vezeték nélküli vevőmodulhoz. (csak HT-J5550W esetén)
* Hangszóróinak kinézete eltérő lehet az ebben a használati útmutatóban szereplő illusztrációktól.
* M
indegyik hangszóró hátulján vagy alján színes címke található. Mindegyik kábel végéhez közel
egyetlen színes csík található. Párosítsa össze a csíkot a hangszórón található címkével a szín alapján
és csatlakoztassa a kábelt a hangszóróhoz. További utasításokat a 10. oldalon talál.
9 - Magyar
Csatlakozások
Mélyhangsugárzó
Csatlakozások
Hangszórók felszerelése a Tallboy Stand állványra
* csak HT-J5550W
1.
2.
Fordítsa meg az állványtalpat, és csatlakoztassa
az állványhoz.
Csavarja be a csavarokat (5x20) a 4 jelölt
furatba.
1
Állványtalp
2
Állvány 3.
4.
Egyenesítse ki a mellékelt hangszórókábelt
és vezesse át az állványtalpközépső nyílásán.
Húzza ki a kábelt a állványoszlop furatából.
3
Szerelje fel a felső hangszórót az összeállított
állványra.
4
Hangszóró
Állvány
5.
6.
7.
8.
Csavarjon be egy csavart (5x15) óramutatóval
megegyezően a hangszóró hátulján levő furatba
egy csavarhúzóval.
5
6
Csatlakoztassa az így elvezetett kábeleket
a hangszórók hátulján a megfelelő színű
aljzatokba.
7
8
Igazítsa be a kábelt az állványoszlop hátulján
található horonyba.
Ez a hangszóró kinézete a beállítás után. Más
hangszóró beállításához kövesse az alábbi
lépéseket.
Vagy Hangszórókábelek
1.
2.
Az egyes hangszórókábeleket illessze a megfelelő hangszórókhoz, a kábelszíneknek a hangszórók alján
lévő címke színéhez történő illesztésével.
Csatlakoztassa a hangszóróvezetékek megfelelő színű dugóit a készülék hátulján található, megfelelő
színű aljzatokba. A csatlakoztatásnál ellenőrizze, hogy a hangszóró hátulján található színes címkékhez
párosította-e a kábeleket.
10 - Magyar
HT-J5500
Első hangszóró (B)
Surround
hangszóró (B)
SURROUND
Mélyhangsugárzó
SURROUND
SURROUND
Surround
hangszóró (J)
Első hangszóró (J)
HT-J5550W
Középső hangszóró
Első
hangszóró
(B)
Vezeték nélküli
erősítő modul
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Surround
hangszóró (B)
Mélyhangsugárzó
Első hangszóró (J)
Surround
hangszóró (J)
* A készülékhez csak az SWA-7000 használható.
11 - Magyar
Csatlakozások
SURROUND
Középső hangszóró
Csatlakozások
✎✎ Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a mágneses mező miatt.
✎✎ A vezeték nélküli vevőmodult helyezze a hallgatási pozíció mögé. Ha a vezeték nélküli vevőmodul túl közel
van a készülékhez, az interferencia miatt a hang szakadozhat.
✎✎ Ha a rendszer közelében olyan eszközt használ, mint például mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN kártya,
Bluetooth-eszköz vagy egyéb eszköz, az interferencia miatt a hang szakadozhat.
✎✎ A vezeték nélküli vevőmodul maximális távolsága a készüléktől kb. 10 m lehet, de ez függ az adott
környezettől. Ha vasbeton vagy fémfal van a készülék és a vezeték nélküli vevőmodul között, előfordulhat,
hogy a rendszer egyáltalán nem fog működni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
✎✎ Ha a készüléknek nem sikerül a vezeték nélküli kapcsolatot létrehozni, akkor be kell állítani az ID azonosítót
a készülék és a vezeték nélküli modul között. Kapcsolja ki a terméket, majd nyomja meg a távirányítón a
„0”„1”„3”„5” gombokat. Kapcsolja be a készüléket. Ezután nyomja meg és tartsa nyomva az „ID SET”
gombot a vezeték nélküli vevőmodul hátulján 5 másodpercig, majd kapcsolja be a terméket.
| FIGYELEM |
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
Amennyiben a hangszórókat falra szeretné szerelni, a falra szerelje fel a (nem mellékelt) csavarokat vagy
szögeket, majd óvatosan tegye fel rájuk a hangszórókat az azok hátulján található lukak használatával.
Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/­–).
engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el
Ne
benne.
Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
vezeték nélküli vevőmodul beépített vevőantennát tartalmaz. Tartsa távol a készüléket víztől és
A
nedvességtől.
Optimális hangminőséghez biztosítsa, hogy a vezeték nélküli vevőmodul körül ne legyenek akadályozó
tárgyak.
2-CH módban nem lesz hang hallható a vezeték nélküli surround hangszórókból.
12 - Magyar
Csatlakoztatás TV-hez/Külső eszközökhöz
R
R
Fehér
1. módszer
Külső eszközök
Csatlakozások
W
W
Piros
2. módszer
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN (ARC)
Csatlakoztatás TV-hez
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN
aljzatába. Ha a TV támogatja az ARC funkciót, a TV hangja hallgatható a házimozin keresztül csak ennek a
kábelnek a csatlakoztatásával. A részleteket lásd az útmutató 18. oldalán és a TV használati útmutatójának ARC
fejezetében.
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
A külső eszközök házimozihoz csatlakoztatásának két módjának leírása lent látható.
1. módszer AUX BE : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztassa az RCA audió kábelt (nem tartozék) a készülék AUDIO In csatlakozójára és a külső analóg
komponens AUDIO Out kimenetére.  Válassza az AUX módot.
• A kábeldugók színei egyezzenek a bemeneti és kimeneti csatlakozók színeivel.
2. módszer OPTIKAI : Egy külső digitális audió komponens csatlakoztatása
Digitális jelkomponens mint pl. kábeldoboz/műholdvevő (beltéri egység) digitális audió kimenetének
csatlakoztatásához: Csatlakoztassa a digitális optikai kábelt (nem tartozék) a készülék optikai digitális audió
bemeneti csatlakozójára, és a külső digitális eszköz digitális optikai kimenetére.  Válassza a D. IN módot.
✎✎ A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videokimenetet a TV-hez kell csatlakoztatni.
✎✎ A készülék 32kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket támogat.
✎✎ A rendszer csak a DTS és Dolby Digital audiót támogatja. Az MPEG audió, amely egy bitfolyam-formátum,
nem támogatott.
Használni kívánt külső eszköz kiválasztása
Egy külső eszköz kiválasztásához nyomja meg a FUNCTION gombot, miután csatlakoztatta azt. A gomb
többszöri megnyomására a következők választhatók ki: BD/DVD ; D. IN ; AUX ; FM ; BT
13 - Magyar
Csatlakozások
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakoztatás hálózati
útválasztóhoz
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható
az alábbi módszerek egyikével.
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli IP
megosztó
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Vagy
Szélessávú
szolgáltatás
✎✎ Ha a vezeték nélküli IP útválasztó támogatja a
Útválasztó
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú
szolgáltatás
✎✎ Előfordulhat, hogy az útválasztó vagy az
DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet
is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való
csatlakozáshoz.
✎✎ Állítsa a vezeték nélküli IP útválasztót infrastruktúra
módba. Az ad-hoc mód nem használható.
✎✎ A készülék csak a következő vezeték nélküli
biztonsági kulcs protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎✎ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát
internetszolgáltató szabályzat meggátolja
a készüléket a Samsung szoftverfrissítési
szerverének elérésében. Ilyenkor további
információért vegye fel a kapcsolatot az
internetszolgáltatóval (ISP).
✎✎ DSL felhasználók használjanak útválasztót a
hálózati kapcsolathoz.
✎✎ A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt
használjon. (*Árnyékolt sodrott kábel)
✎✎ A termék nem használható, ha a hálózati
sebesség kisebb mint 10 Mb/s.
✎✎ A DLNA funkció használatához csatlakoztassa a
PC-t a hálózathoz a fenti ábra szerint. A kapcsolat
vezetékes vagy vezeték nélküli is lehet.
a vezeték nélküli IP útválasztó számára. Ha a
vezeték nélküli IP útválasztó számára kijelölt
csatornát más közeli készülék használja, az
interferenciához és kommunikációs hibákhoz
vezet.
✎✎ A legújabb Wi-Fi tanúsítási specifikációkkal
összhangban a Samsung házimozik nem
támogatják a WEP, TKIP, vagy TKIP-AES (WPS2
Mixed) titkosítási módokat a 802.11n módban
üzemelő hálózatokon.
✎✎ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből
adódóan interferenciát okozhat a felhasználási
körülményektől függően (AP teljesítmény, távolság,
akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája
stb.).
14 - Magyar
Beállítások
4:3 Pan-Scan Régebbi, standard képernyőjű
analóg TV-hez. 4:3 képek megjelenítése teljes
méretben, 16:9 képek megjelenítése Pan-Scan
formátumban, amely betölti a képernyőt, de
levágja a kép bal és jobb szélét, és a közepét
függőlegesen megnagyítja.
A kezdő beállítási műveletek
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
1.
3.
A Hálózat menüképernyő megjelenik.
-- Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy a készülék
csatlakozik-e az útválasztóhoz.
-- Állítsa vezetékesre vagy vezeték nélkülire, a
hálózati körülményektől függően.
-- Amennyiben a vezeték nélküli hálózatnak
van jelszava, a hálózathoz csatlakozás
befejezéséhez meg kell adnia a jelszót.
-- Ha statikus IP-címet használó hálózata
van, azt javasoljuk, hogy válassza a Ugrás
lehetőséget a KÉK (D) gomb megnyomásával.
A készülék csatlakoztatása után kapcsolja
be a TV-t, majd a készüléket. Amikor először
kapcsolja be a készüléket, automatikusan
megjelenik a Beállítás Nyelv képernyője.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg a v gombot.
A v gomb megnyomásával beállíthatja a
funkciókat.
✎✎ Ha kihagyta a hálózati beállítást vagy ha a beállítás
Beállítás
nem működik megfelelően, később is beállíthatja
a készülék hálózati kapcsolatát. (lásd a 21. oldalt)
A TV képaránya és a hálózat beá.
Később a beá. módosíthatók a „Beállítások” menüben
Beállítás | Hálózat
Válassza ki a hálózat típusát.
Indítás
Hálózat típusa
Vezeték nélküli
Vezetékes
Kapcsolás
a Előző " Kiválasztás
4.
A TV képaránya menüképernyő megjelenik.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg v gombot.
Négy lehetőség van:
16:9 eredeti – szélesvásznú TV-hez.
Szélesvásznú képek megjelenítése az eredeti
16:9 formátumban, és 4:3 (régi standard) képek
megjelenítése 4:3 négyzet formátumban, ahol a
két szélén fekete csík látható.
16:9 teljes – szélesvásznú TV-hez. Szélesvásznú
képek megjelenítése az eredeti 16:9
formátumban, és 4:3 képek megjelenítése a
16:9 képernyő betöltésével.
4:3 Letter Box Régebbi, standard képernyőjű
analóg TV-hez. A 4:3 képek megjelenítése teljes
méretben, 16:9 képek megjelenítése letter box
formátumban, amely megtartja a 16:9 képarányt,
de fekete csík jelenik meg felül és alul.
Hálózati kábel csatlakoztatva.
a Előző d Ugrás m Mozgat " Kiválasztás
6.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz. Ha ez megtörtént,
nyomja meg a v gombot. A „A kezdeti
beállítás kész.” képernyő, majd a Főmenü
képernyő megjelenik.
✎✎ Amennyiben újra az Beállítás képernyőt szeretné
előhívni, és módosításokat kíván végezni, válassza
a Visszaállítás lehetőséget. (lásd a 20. oldalt)
✎✎ Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung TVhez és 1.) Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót ON
értékre állította a TV-n és a készüléken is és 2.) A
TV-t a készülék által is támogatott nyelvre állította,
a készülék automatikusan kiválasztja az adott
nyelvet elsődleges nyelvnek.
15 - Magyar
Beállítások
2.
5.
Beállítások
Az Főmenü képernyő áttekintése
1
2
LEMEZ LEJÁTSZÁSA FÉNYKÉPEK
VIDEÓK
ZENE
3
A főegységhez kapcsolódó külső eszközök listája.
Váltson a kívánt eszközre.
8 Funkció
Váltás külső eszközre, valamint a rádió és az
üzemmódok közötti váltás Bluetooth kapcsolat
mellett. A távirányító FUNCTION gombjának és a
főegység
gombjának segítségével tud váltani.
9 Beállítások
Nincs lemez
Alk 1 Alk 2 Alk 3 Alk 4
7 Eszközváltás
Vewd App Egyebek
Store
Screen Eszközváltás Funkció Beállítások
Mirroring
45 6 7 8 9
1 LEMEZ LEJÁTSZÁSA
Az aktuálisan behelyezett lemez lejátszása
megkezdődik.
Nyomja meg a v gombot a lemez lejátszásához.
2 FÉNYKÉPEK/VIDEÓK/ZENE
Különböző funkciók beállítása személyes igények
szerint.
✎✎ A PC-n található videó-, fotó- vagy zenefájlok
lejátszásához vagy megjelenítéséhez a házimozit
és a PC-t a hálózathoz kell kapcsolnia, és
telepítenie kell a DLNA szoftvert a PC-re. Lásd a
27. és a 37. oldalt.
A Beállítások képernyő
megjelenítése
1.
Fotók, videók és zenék lejátszása lemezről, USBről, PC-ről vagy mobileszközökről.
Beállítások
3 Alkalmazások
Különböző ingyenes vagy fizetős alkalmazások
elérése.
Kép
3D beállítások
Hálózat
BD Wise
Hang
Rendszer
4 Vewd App Store
Nyelv
Nyissa meg az online Vewd App Store áruházat,
ahol kiváló minőségű videoletöltéseket,
zeneletöltéseket, játékokat és a közösségi
hálózatok alkalmazásait találja.
5 Egyebek
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
2.
Az általunk javasolt hasznos és népszerű
alkalmazások listája.
✎✎ Az országtól függően a készülék nem feltétlenül
támogatja ezt a menüfunkciót.
6 Screen Mirroring
Válassza a Beállítások lehetőséget a
Főképernyőn, és nyomja meg a vgombot. A
Beállítások menüképernyő megjelenik.
Állítsa be a vezeték nélküli tükrözési funkciót a
házimozi és egy okostelefon vagy táblagép között.
TV képaránya
: 16:9 eredeti
Felbontás
: Auto.
Filmkocka (24 fps)
HDMI-színformátum
HDMI mély színek
Progresszív mód
: Ki
: Ki
: Auto.
: Ki
: Auto.
A menük, almenük és opciók eléréséhez a
Beállítások képernyőn kérjük, tanulmányozza a
távirányító illusztrációját. (lásd a 17. oldalt)
✎✎ Ha a készülék 5 percnél többet van stop módban
és nem történik művelet, képernyővédő jelenik
meg a TV képernyőn. Ha a készüléket 20 percnél
hosszabb ideig hagyja képernyővédő módban,
automatikusan kikapcsol.
16 - Magyar
FUNCTION
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
PTY -
4
MUTE
+
TA
2
PTY SEARCH
5
8
7
DISC MENU
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
SUBTITLE
1
HOME
Beállítások Menu Functions
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3D beállítások
3
2
4
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
D
TUNING
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb : Előző menüpontra lépés.
3
4
UP
v (ENTER) / IRÁNY gomb :
• Nyomja meg a $%_+ gombot a
kurzor mozgatásához vagy egy elem
kiválasztásához.
• Nyomja meg a v gombot a kijelölt
elem aktiválásához vagy egy beállítás
jóváhagyásához.
✎✎ A 3D tartalom megtekintése előtt figyelmesen
olvassa el az egészségügyi és biztonsági
információkat. (Lásd a 3. oldalt)
TV képaránya
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő
méretéhez. (Lásd a 40. oldalt)
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Részletes funkció információk
3D funkciók beállítása.
3D Blu-ray lejátszási mód: Beállítható, hogy a
3D tartalommal rendelkező Blu-ray lemezeket 3D
módban játssza-e le a készülék. Ha 3D módban
belép a Főmenübe, a készülék automatikusan
átkapcsol 2D-be.
Képernyő mérete: A készülékhez kapcsolt TV
képernyőmérete. A készülék automatikusan beállítja
a 3D kimenetet a TV képernyő méretéhez.
Minden Beállítások funkció, menüelem és egyedi
opció részletes magyarázata megjelenik a képernyőn.
Magyarázat megtekintéséhez a ▲▼◄► gombokkal
jelölje ki a funkciót, a menüelemet vagy opciót. A
magyarázat általában a képernyő alján jelenik meg.
Egy rövid leírás kezdődik minden Beállítások
funkcióról ezen az oldalon. A funkciókhoz további
információk állnak rendelkezésre az útmutató
Függelékében.
BD Wise
BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója. Ha a Samsung készüléket és a
Samsung TV-t a BD Wise segítségével, HDMI-vel
csatlakoztatja, és a BD Wise be van kapcsolva a
készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a Bluray/DVD lemez videofelbontását és képfrissítési
sebességét fogja használni.
Felbontás
A HDMI videojel kimeneti felbontását BD Wise,
Auto. vagy 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
értékre állítja be. A szám a képkockánkénti
videosorok számát adja meg. Az i és p szám a
képkockánkénti videosorok számát adja meg. A
több sor nagyobb felbontást jelent.
Filmkocka (24 fps)
Ha a Filmkocka (24 fps) funkciót Auto.
értékre állítja, akkor a készülék HDMI kimenete
automatikusan 24 képkocka/másodperces lesz,
és ezzel jobb képminőség érhető el, ha 24Fs
kompatibilis TV-hez csatlakozik.
• A Filmkocka (24 fps) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható.
• A Movie Frame opció csak akkor választható
ki, ha a készülék HDMI 1080p kimeneti
felbontásban van.
17 - Magyar
Beállítások
1
DOWN
Kép
Beállítások
HDMI-színformátum
Visszirányú hangcs.
Beállítható a színformátum a HDMI kimenethez
a csatlakoztatott készülékhez (TV, monitor stb.)
megfelelően.
A hang átirányítható a TV-ről a Házimozi
hangszóróira. HDMI csatorna és egy Visszirányú
hangcs. (ARC) kompatibilis TV szükséges hozzá.
• Ha az Visszirányú hangcs. be van kapcsolva,
és a készüléket HDMI-kábellel csatlakoztatja
a TV-hez, a digitális optikai bemenet nem
működik.
• Ha az Visszirányú hangcs. beállítása Auto.
értéken van, és a készüléket HDMI-kábellel
csatlakoztatja a TV-hez, az ARC vagy a digitális
optikai bemenet automatikusan kiválasztódik.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep
Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Hangszóró-beállítás
Digitális kimenet
Hang
A következő hangszóró-beállítások megadása és a
hangszóróteszt be- és kikapcsolása a hangszórók
teszteléséhez.
Szint: Mindegyik hangszóró relatív hangerejének
beállítása 6 dB és -6 dBközött. Ha például
kedveli a mély basszus hangokat megnövelheti a
mélyhangsugárzó hangerejét 6 dB-el..
Távolság: Mindegyik hangszóró relatív
távolságának beállítása a hallgatótól akár 9
méterig. Minél nagyobb a távolság, annál
hangosabb lesz a hangszóró.
Hangszóróteszt: A Hangszóróteszt
funkció futtatása a beállítások teszteléséhez.
A Hangszóróteszt beállítása Be értékre
bekapcsolja a Hangszóróteszt funkciót. Az Ki
értékre állítás kikapcsolja azt.
Hangsz. kiválasztása
Kiválasztható, hogy melyik hangszóró legyen aktív,
a TV hangszórója vagy a házimozi hangszórója.
Ekvalizermód
A hangszínszabályozó használatához állítsa az
Ekvalizermód pontot Be állásba.
✎✎ Az Ekvalizer beállításai csak az Ekvalizermód
Be állásánál jelennek meg.
Dinamikus tartomány szabályozása
Dinamikai tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby
Digital Plus és Dolby TrueHD audió esetén.
Auto.: A Dolby TrueHD dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD
hangsáv információi alapján. Kikapcsolja a
dinamikus tartomány szabályozását Dolby Digital
és Dolby Digital Plus esetén is.
Ki: A dinamikus tartomány tömörítetlen marad,
így az eredeti hang hallgatható.
Be: Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén. A
csendesebb hangokat felerősíti, a nagy erejű
hangokat pedig halkítja.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a
sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék Normál sztereó vagy Térhangkompatibilishangra konvertálhat.
Hang szinkr.
Ekvalizer beállításai
A Hangszínszabályozó használata.
A készülék Digitális kimenet kimenetének
illesztése a csatlakoztatott AV erősítőhöz. További
részletek a digitális bemenetek kiválasztási
táblázatában. (Lásd a 45. oldalt)
Digitális TV-hez csatlakoztatáskor beállítható az
audió késleltetés, így az audió szinkronba kerül a
videóval. A késleltetés értéke 0 és 300 ms között
állítható be.
18 - Magyar
Hálózati beállítások
Hálózat
Konfigurálja a hálózati kapcsolatot, hogy
használhassa a különböző funkciókat, például az
internetszolgáltatásokat, a DLNA Wi-Fi funkciókat,
és a szoftverfrissítéseket.
Hálózat tesztelése
Az Beállítás folyamat futtatása. (Lásd a 15. oldalt)
Gyorsindítás
A készülék gyorsan is bekapcsolható várakozási
idő nélkül.
✎✎ Ha ez a funkció Be, a készenléti
Az internetes protokollbeállítás megfelelő
működésének tesztelése.
energiafogyasztás megnő. (Kb. 12W ~ 20W)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.
Wi-Fi Direct
Egy Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatása a
készülékhez peer-to-peer hálózattal, vezeték
nélküli útválasztó nélkül. Ha a készülék a vezeték
nélküli hálózathoz kapcsolódik, előfordulhat,
hogy szétkapcsolódik a Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct
használata közben. (Lásd a 25. oldalt)
✎✎ A szöveges fájlok, pl. .TXT vagy .DOC, nem
jeleníthetőek meg a Wi-Fi Direct funkcióval.
Screen Mirroring
A Screen Mirroring funkcióval az okostelefon vagy
az okos eszköz kijelzője megjeleníthető a házimozi
rendszerhez csatlakoztatott TV-n. (Lásd a 39. oldalt)
Eszköz neve
Azonosító név adása a készüléknek. Ezzel a névvel
azonosítható a készülék, ha külső Wi-Fi eszközökhöz
csatlakozik (okostelefon, táblagép stb.).
Internetkapcsolat engedélyezése vagy tiltása a BDLive szolgáltatáshoz.
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung
készülékek funkcióinak használatát és vezérlésüket
egy Samsung TV távirányítóval. A funkció
használatához csatlakoztassa a készüléket
Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
BD-adatkezelés
Lehetővé teszi a BD-LIVE szolgáltatást
támogató Blu-ray lemezekről letöltött tartalmak
kezelését. A BD-Live adattárként használt USB
eszköz adatainak megtekintése, beleértve a
tárolókapacitást. A BD-Live adatok törlése és az
eszköz cseréje.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és
DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Nyelv
Kiválasztható az Képernyőmenü, a Lemezmenü
stb. nyelve.
• A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemez támogatja.
19 - Magyar
Beállítások
Hálózat állapota
BD-Live internetkapcsolat
Beállítás
Rendszer
Beállítások
Biztonság
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000. Írja be az
alapértelmezett PIN-kódot a biztonsági funkciók
eléréséhez, ha nem hozott létre saját PIN-kódot.
BD szülői besorolása
Megakadályozza a megadott korhatárral
rendelkező Blu-ray lemezek lejátszását, amíg be
nem írja a PIN-kódot.
DVD szülői besorolása
Rádió beállítása
• Rádió hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt
FM antennát.
A rádió kezelése a távirányítóval
1.
2.
Megakadályozza a megadott korhatárral
rendelkező DVD-lemezek lejátszását, amíg be nem
írja a PIN-kódot.
PIN módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.
Általános
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
Erről a funkcióról bővebb információt a 26. oldalon
talál.
Samsung ügyfélszolgálat
Termékinformációkat nyújt a termékkel kapcsolatos
segítséghez.
Szolg. feltételek – szerződés
Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : A 5 gombbal
válassza ki a PRESET lehetőséget, majd
nyomja meg a TUNING UP, DOWN gombot
a programozott állomás kiválasztásához.
-- Mielőtt behangolhatna programozott
csatornákat, be kell programoznia a
csatornákat a memóriába.
• Kézi hangolás : A 5 gombbal válassza ki a
MANUAL lehetőséget, majd nyomja meg a
TUNING UP, DOWN gombot az alacsonyabb
vagy magasabb frekvencia hangolásához.
• Automatikus hangolás : Az 5 gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a
TUNING UP, DOWN gombokat tartsa
nyomva néhány másodpercig, hogy
automatikusan megkeresse a csatornát.
Monó vagy sztereó mód kiválasztása
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásakor a hang átvált
STEREO és MONO között.
• Gyenge vételi helyen válassza a MONO lehetőséget
a zavarmentes vétel érdekében.
Csatornák programozása
Példa: Az FM 89.10 beprogramozása a memóriába
A külső gyártású tartalmak és szolgáltatások
tekintetében lásd az általános felelősségvállalást.
Visszaállítás
A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
Összes beállítás visszaállítása alapértelmezett
értékre, kivéve a hálózati beállításokat. A biztonsági
PIN-kód beírása szükséges. Az alapértelmezett
biztonsági PIN-kód a 0000.
1.
2.
3.
4.
A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
pontot.
Nyomja meg a TUNING UP, DOWN gombot az
FM frekvenciák állításához, majd válassza ki a
<89.10> beállítást.
Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot (a
sárga C gombot a távirányító alján).
Nyomja meg ismét a TUNER MEMORY gombot
5 másodpercen belül. A készülék eltárolja a
csatornát.
✎✎ Ha anélkül nyomja meg többször a TUNER
MEMORY gombot, hogy megváltoztatná a
csatornát, előfordulhat, hogy a megadott csatorna
felül lesz írva.
5. További csatornák programozásához ismételje a
2-4 lépéseket.
20 - Magyar
Az RDS szolgáltatásról
• Programozott állomás kereséséhez nyomja
meg a TUNING UP, DOWN gombot.
✎✎ Az összes beállított FM állomás egyszerre történő
Az RDS (Radio Data System) használata
FM rádió felvétele
Az RDS segítségével a FM csatornák a normál
programjel mellett további adatjeleket is adhatnak.
Elküldhetik például állomásnevüket, információkat
a sugárzott programról, például sport vagy zenei
program stb.
RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás
behangolásánál az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.
törléséhez at once, tartsa lenyomva a TITLE
MENU gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg
meg nem jelenik a DEFAULT PRESET felirat a
képernyőn.
FM csatornák vételéhez
Készíthet felvételt kedvenc rádióadásáról a
csatlakoztatott USB tárolóeszközre.
1.
3.
4.
Az RDS funkció vétele
Nyomja meg a FUNCTION gombot az FM
lehetőség kiválasztásához, majd a TUNING UP,
DOWN gombokkal válassza ki a felvenni kívánt
csatornát.
A rádióadás felvételének elindításához nyomja
meg az PIROS (A) gomb. A felvétel elindult.
• A felvétel hossza a bal oldalon, míg a
rendelkezésre álló további rögzítési idő
(az USB adattárolón található szabad hely
mennyisége alapján) a jobb oldalon jelenik
meg.
A felvétel leállításához nyomja meg az EXIT
gombot. Ekkor a felvétel leáll és egy .mp3 fáljban
elmentésre kerül. A rögzített fájl lejátszásáról
lásd a "USB eszközön található fájlok lejátszása
" részt.
MIC 1
MIC 2
5V 0.5A
✎✎ A fájl az automatikusan létrehozott Tuner mappába
MIC 1
• PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott műsor
típusának megjelenítése.
• PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A
műsorszóró 8 karakterből álló nevének kijelzése.
• RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott
szöveg dekódolása (ha van), amely maximum 64
karakterből áll.
• CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező
időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT
és CT információkat, ezért nem minden esetben
jeleníthetők meg.
• TA (Forgalmi információk) : A TA ON/OFF jelzi, hogy
a forgalmi információk fogadása történik.
5V 0.5A
MIC 2
✎✎ Az RDS nem működik megfelelően, ha a
behangolt állomás nem adja megfelelően az RDS
jelet, vagy a jel gyenge.
lesz elmentve.
✎✎ Csak a
(NYITÁS/ZÁRÁS),
(BE- ÉS
KIKAPCSOLÁS), EXIT, MUTE és VOLUME +/gombok használhatók FM rádiófelvétel közben.
✎✎ Amennyiben a felvétel alatt nem nyom meg
semmilyen gombot, a képernyővédő jelenik meg.
✎✎ Az olyan hangeffektusok, mint a DSP, az EQ stb.
nem kerülnek rögzítésre az FM rádiófelvétel alatt.
✎✎ A rádióadás az alapértelmezett hangerővel kerül
rögzítésre, akkor is, ha megváltoztatja a hangerőt
vagy megnyomja a MUTE gombot a felvétel alatt.
✎✎ Ha a felvétel alatt kihúzza az USB eszközt vagy a
tápkábelt, előfordulhat, hogy az addig rögzített fájl
egy része nem lesz lejátszható.
✎✎ Nem indul el a felvétel, ha kevesebb, mint 2 MB
szabad hely van az USB adattárolón.
✎✎ Ha az USB eszköz eltávolításra kerül vagy nincs
rajta elegendő hely (kevesebb mint 2 MB),
megjelenik a megfelelő üzenet és a felvétel leáll.
21 - Magyar
Beállítások
2.
Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék
elején lévő USB portba.
Beállítások
FUNCTION
RDS jelek megjelenítése
-- Ha az elsődleges távirányító gombjait használja,
az FM csatornát is az elsődleges távirányítóval
VOLUME
MUTE
válassza ki.
A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a kijelzőn.
Nyomja meg a RDS DISPLAY gombot FM csatorna
hallgatása közben.
• A gomb többszöri megnyomásával a kijelzőn a
következő információk váltogathatók: PS NAME 
RT  CT  Frekvencia
PS (Program
szolgáltatás)
Keresés közben a <PS NAME>
felirat jelenik meg, majd a
csatorna neve. Ha nincs jel, a
<NO PS> felirat jelenik meg.
RT(Rádió
szöveg)
Keresés közben az <RT> felirat
jelenik meg, majd megjelennek a
csatorna által küldött szövegek.
Ha nincs jel, a <NO RT> felirat
jelenik meg.
Frekvencia
Az állomás frekvenciája (nem
RDS szolgáltatás)
-
+
1
2
RDS DISPLAY
PTY -
4
1.
2.
3.
A kijelzőn megjelenő karakterekről
TA
PTY SEARCH
5
3
PTY +
6
Nyomja meg a PTY SEARCH gombot FM
csatorna hallgatása közben.
7
DISC MENU
8
9
TITLE MENU
Nyomja meg a PTY- vagy PTY+ gombokat,
POPUP
amíg a kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek
meg.
0
Nyomja meg a PTY SEARCH gombot újra, amíg
az előző lépésben kiválasztott PTY kód még
látszik a kijelzőn.
SUBTITLE15 programozott
HOME
REPEAT
• A készülék
FM állomást
keres ki, megáll, ha megtalálta a kiválasztottat,
és behangolja.
Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg, a
következő karakterek használatosak.
• A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk és
a kisbetűk között, és mindig nagybetűk jelennek
meg.
• A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes
karakterek, az <A,> jelenik meg például az ékezetes
<A’s>, például <À, Â, Ä, Á, Å és Ã> helyett.
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a BD-LIVE, valamint a
készülék szoftver-frissítéseinek beszerzését a hálózatról.
PTY-SEARCH funkció
1.
PTY (Program típus) kijelzés és
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY kódokkal
kikereshető egy adott csatorna a tárolt csatornák
közül.
Csatorna keresése PTY kódokkal
• Mielőtt elkezdené!
-- A PTY keresés csak programozott csatornák
esetén használható.
-- A folyamat közben a keresés a 5 gombbal
szakítható félbe.
-- A következő lépésekre korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítás törlődik még a
befejezés előtt, kezdje újra az 1. lépéstől.
Hálózat beállítása
TOOLS
INFO
EXIT
A hálózati RETURN
kapcsolat konfigurációja
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
TUNER
konfigurálhatja:
MEMORY MO/ST
2.
3.
4.
22 - Magyar
A FőmenüAképernyőn
aDBeállítások
B válassza
C
lehetőséget,
majd
nyomjaTUNING
meg a v gombot.
TV SOUND
DSP/EQ
UPmajd nyomja
DOWN
Válassza a Hálózat lehetőséget,
meg a v gombot.
Válassza a Hálózati beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
Kezdje el a vezetékes hálózati beállítást alább,
vagy a vezeték nélküli hálózati beállítást a
következő oldalon jobbra.
Vezetékes hálózat
4.
Válassza ki a beírni kívánt paramétert (például
IP-cím), majd nyomja meg a vgombot. A
távirányító számgombjaival írja be a paramétert.
Számok a ▲▼ gombokkal is beírhatók. A
távirányító ◄► gombjaival léphet mezőről
mezőre a paraméteren belül. Ha megadta a
paramétert, nyomja meg a v gombot.
❏❏ Vezetékes – Automatikus
A fenti 1-3 lépések után:
1.
2.
A Hálózati beállítások képernyőn módosítsa
a Hálózat típusa beállítását a Vezetékes
lehetőségre. Ezután válassza a Kapcsolás
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot. A
készülék észleli a vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi a
hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik a hálózathoz.
Ha ez megtörtént, nyomja meg az OK
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor a Hálózati
beállítások értékeit manuálisan kell megadnia.
A fenti 1-3 lépések után:
1.
A Hálózati beállítások képernyőn módosítsa
a Hálózat típusa beállítását a Vezetékes
lehetőségre. Ezután válassza a Kapcsolás
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot. A
készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti
a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
✎✎ Ha lehetséges a házimozit vezeték nélkül
a hálózathoz csatlakoztatni, válassza ki a
Hálózatváltás pontot, állítsa át a Hálózat típusa
pontot Vezeték nélküli lehetőségre, majd kezdje
el a vezeték nélküli hálózati beállítást ezen az
oldalon.
Hálózati beállítások
Nem sikerült vezetékes hálózati kapcsolatot létesíteni.
MAC-cím
IP-cím
Alhálózati maszk
Átjáró
DNS szerver
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik paraméterre,
majd írja be az adott számot az 4. lépésben
leírtak szerint.
6.
Ismételje a 4. és 5. lépéseket, amíg az összes
paramétert meg nem adta.
✎✎ A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól
7.
szerezhetők be.
Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat konfigurálása
előtt meg kell szakítani a készülékhez csatlakoztatott
vezeték nélküli eszközök kapcsolatát, illetve, ha van
ilyen, a készülék vezetékes kapcsolatát.
❏❏ Vezeték nélküli – Automatikus
Hajtsa végre a „A hálózati kapcsolat konfigurációja”
szakaszban található 1-3 lépést. (Lásd a 22. oldalt)
1.
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz. Prób. a következővel: nézze meg, helyes-e az
IP-beállítások pontban beállított IP-cím. További tudnivalókért forduljon az int.
szolgáltatóhoz.
Hálózatváltás
IP-beáll.
Újra
Bezárás
a Előző d Ugrás < Mozgat " Kiválasztás
2.
3.
Amikor minden paraméterértéket beírt, válassza
a Vissza (') lehetőséget, majd nyomja meg
a v gombot. A házimozi ellenőrzi a hálózati
kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Az IP-beáll. menüképernyő megjelenik.
Válassza az IP beállítás mezőt, majd állítsa a
Kézi bevitel lehetőségre.
23 - Magyar
A Hálózati beállítások képernyőn módosítsa
a Hálózat típusa beállítását a Vezeték nélküli
lehetőségre. A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető hálózatokat.
Beállítások
❏❏ Vezetékes – kézi
5.
Beállítások
4.
Hálózati beállítások
Válassza ki a hálózat típusát.
Hálózat típusa
Vezeték nélküli
Vez. nélküli hálózat
si-ap
A(z) BD-házimozi
csatlakoztatható az internethez.
Válassza ki a használni kívánt
vez. nélküli hálózatot.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Keresés
m Mozgat " Kiválasztás ' Vissza
2.
3.
4.
Válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg a
v gombot.
A Bizt. kód képernyőn írja be a hálózati jelszót
vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai
segítségével írja be a számokat. Betűk
beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◄►
gombokkal, majd nyomja meg a v gombot.
5.
Ha elkészült a beírással, válassza a Kész
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz.
✎✎ A jelszót vagy jelmondatot az útválasztó vagy
modem beállításánál használt beállítóképernyőkön
találja meg.
❏❏ Vezeték nélküli – Kézi
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor a Hálózati
beállítások értékeit manuálisan kell megadnia.
Hajtsa végre a „A hálózati kapcsolat konfigurációja”
szakaszban található 1-3 lépést. (Lásd a 22. oldalt)
1.
2.
3.
A Hálózati beállítások képernyőn módosítsa
a Hálózat típusa beállítását a Vezeték nélküli
lehetőségre. A készülék megkeresi és megjeleníti
az elérhető hálózatokat.
Görgesse le a listát, válassza ki a kívánt
hálózatot, vagy a Hálózat hozzáadása
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Ha kiválasztott egy hálózatot a 2. lépésben,
ugorjon az 6. lépésre. Ha a Hálózat hozzáadása
lehetőséget választotta, ugorjon a 4. lépésre.
6.
7.
8.
9.
Írja be a vezeték nélküli hálózat vagy a vezeték
nélküli útválasztó nevét.
• A távirányító számgombjai segítségével írja be
a számokat.
• Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot.
• Nagybetűkhöz (vagy kisbetűkre való
visszaváltáshoz) válassza a
lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
• Szimbólumok és írásjelek megjelenítéséhez
válassza a 123#& lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot. A betűk
újbóli megjelenítéséhez válassza a 123#&
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Ha elkészült, válassza a Kész lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
A megjelenő Bizt. módszer kivál. képernyőn a
▲▼ gombokkal válassza ki a hálózat Biztonsági
típusát, és nyomja meg a v gombot. A
következő képernyőn írja be a hálózati jelszót
vagy jelmondatot.
• A távirányító számgombjai segítségével írja be
a számokat.
• Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot.
Ha elkészült, válassza a Készlehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot. A készülék
megkeresi a hálózatot.
Megjelenik a hálózati csatlakozási hiba képernyő.
A ◄► gombok használatával válassza az IPbeáll. lehetőséget, majd nyomja meg a v
gombot.
Válassza az IP beállítás mezőt, majd állítsa a
Kézi bevitel lehetőségre.
Válassza ki a beírni kívánt hálózati paramétert
(például IP-cím), majd nyomja meg a v
gombot. A távirányító számgombjaival írja
be a paramétert. Számok a ▲▼ gombokkal
is beírhatók. A távirányító ◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre a paraméteren belül.
Ha megadott egy értéket, nyomja meg a v
gombot.
A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik paraméterre,
majd írja be az adott számot az 8. lépésben
leírtak szerint.
10. Ismételje a 8. és 9. lépéseket, amíg az összes
paramétert meg nem adta.
24 - Magyar
✎✎ A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól
szerezhetők be.
11. Ha elkészült, válassza a Vissza (') lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot. A Bizt. kód
menüképernyő megjelenik.
12. A Bizt. kód képernyőn írja be a hálózat
biztonsági kódját vagy jelszavát. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a számokat.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot.
14. Miután a házimozi érvényesíti a hálózati
kapcsolatot, válassza az OK lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
✎✎ A Manuális hálózati beállítást a Beállítások
> Hálózat > Hálózat állapota pontból is
elindíthatja.
A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi, hogy Wi-Fi
Direct eszközöket csatlakoztasson a termékhez és
egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli
útválasztó nélkül.
✎✎ Egyes Wi-Fi Direct eszköz nem támogatja a
DLNA funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct
segítségével jött létre. Ilyenkor változtassa meg azt
a hálózati kapcsolati módot, amellyel a készüléket
a házimozihoz csatlakoztatta.
✎✎ Wi-Fi Direct jelek zavarhatják a Bluetooth-jeleket.
A Bluetooth funkció használata előtt ajánljuk,
hogy kapcsolja ki a Wi-Fi Direct funkciót az aktív
készülékeken.
1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct készüléket, és
aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót.
2.
3.
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a
WPS(PBC) funkcióval állítható be. Ha a vezeték
nélküli router WPS(PBC) gombbal rendelkezik,
kövesse az alábbi lépéseket:
Hajtsa végre a „A hálózati kapcsolat konfigurációja”
szakaszban található 1-3 lépést. (Lásd a 22. oldalt)
2.
3.
4.
Válassza a Hálózatlehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot.
4.
❏❏ WPS(PBC)
1.
A Főmenü képernyőn válassza a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Beállítások
Kép
Hálózat
AndroidXXXXXXX
Rendszer
Nyelv
Nincs kapcs.
Biztonság
Görgesse le a listát, válassza ki a WPS(PBC)
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Frissítés
Bezárás
Általános
Terméktámogatás
5.
Ha ez megtörtént, nyomja meg az OK
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
✎✎ A WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli
útválasztó biztonsági titkosítását AES-re. A WEP
biztonsági titkosítási beállítás nem támogatja a
WPS csatlakozást.
Wi-Fi Direct
HangEszköz neve : [HTS]J5550W
Vál. ki a Wi-Fi Direct-eszközt a kapcsolódáshoz.
A Hálózati beállítások képernyőn módosítsa
a Hálózat típusa beállítását a Vezeték nélküli
pontból is elindíthatja. A készülék megkeresi és
megjeleníti az elérhető hálózatokat.
Nyomja meg a WPS(PBC) gombot az
útválasztón két percen belül. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz a
hálózati kapcsolat ellenőrzése után.
Válassza a Wi-Fi Direct lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
A Wi-Fi Direct eszközök, amelyek
összekapcsolhatók, megjelennek.
A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három módszer
létezik:
• A Wi-Fi eszközön keresztül.
• A készüléken PBC-vel.
• A készüléken PIN kóddal.
Az alábbiakban részletezzük ezeket.
A Wi-Fi eszközön keresztül
1.
25 - Magyar
A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik WiFi Direct eszközhöz való csatlakozáshoz
szükséges lépéseket. Továbbiakat az eszköz
útmutatójában talál.
Beállítások
13. Ha elkészült, válassza a Kész gombot a
képernyő jobb oldalán, majd nyomja meg a
v gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati
kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
Wi-Fi Direct
Beállítások
2.
3.
A művelet végén megjelenik egy előugró üzenet
a TV képernyőn, amely szerint egy Wi-Fi Direct
eszköz szeretne csatlakozni. Erősítse meg, hogy
a kérést küldő eszköz az Ön eszköze a Igen
kiválasztásával a felugró ablakban majd a v
gomb megnyomásával.
Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár,
az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában
csatlakoztatottként jelenik meg.
• A PBC és PIN eljárásokkal a csatlakoztatás
automatikus.
A készüléken PBC-vel
1.
2.
Válassza ki azt a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár,
az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában
csatlakoztatottként jelenik meg.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
• A frissítés befejeződött, ha a készülék az
újraindulás után kikapcsolt. Nyomja meg a
BEKAPCSOLÁS gombot a frissített készülék
bekapcsolásához.
• A Samsung Electronics nem vállal
felelősséget az instabil internetkapcsolatból
vagy a felhasználó szoftverfrissítés közbeni
hanyagságából eredő meghibásodásokért.
1.
2.
4.
2.
5.
3.
4.
Válassza ki azt a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik a PIN ablak.
Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd írja
be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni kívánt
Wi-Fi Direct eszközön.
Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár,
az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában
csatlakoztatottként jelenik meg.
✎✎ Az aktuális vezetékes vagy vezeték nélküli
kapcsolat megszakad a Wi-Fi Direct funkció
használatakor.
✎✎ A szöveges fájlok, pl. .TXT vagy .DOC, nem
jeleníthetőek meg a Wi-Fi Direct funkció
használatakor.
Válassza a Terméktámogatás lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
3.
A készüléken PIN kóddal
1.
A Főmenü képernyőn válassza a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Válassza a Szoftverfrissítés lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Válassza az alábbi módszerek valamelyikét:
• Interneten
• USB-n
• Automatikus frissítési értesítés
Nyomja meg a v gombot. Az egyes
módszerekről alább olvashat.
✎✎ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg a v gombot.
Interneten
A készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie a
Interneten funkció használatához. Mielőtt elkezdené
távolítson el minden lemezt.
1.
2.
3.
4.
26 - Magyar
Válassza a Interneten lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a Csatlakozás a
szerverhez üzenet.
Ha elérhető frissítés, egy üzenet jelenik meg,
megkérdezve, hogy szeretne-e frissíteni.
Ha a Igen lehetőséget választja, a készülék
automatikusan kikapcsol, bekapcsol, majd
megkezdi a frissítést.
Megjelenik a frissítés folyamatban üzenet. A
frissítés befejeződése után a készülék ismét
automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot a
készülék bekapcsolásához.
USB-n
1.
Látogasson el egy számítógépen a Samsung
webhelyére, és töltse le a frissítőcsomagot egy
USB-eszközre.
✎✎ Mentse a frissítőcsomagot az USB-eszköz
2.
3.
legfelső szintű mappájába. Ellenkező esetben a
készülék nem fogja megtalálni a frissítő csomagot.
Csatlakoztassa a frissítő csomagot tartalmazó
USB-eszközt a készülékhez.
A DLNA lehetővé teszi a PC-n tárolt zenék, videók és
fényképek lejátszását a házimozi segítségével.
A DLNA használatához telepítenie kell a DLNA
szoftvert vagy rendelkeznie kell korábban már
telepített DLNA szoftverrel a PC-n és hálózat
segítségével a PC-hez kell csatlakoztatnia a házimozit
(lásd a 14. oldalt).
✎✎ A Windows 7 és Windows 8 rendszert futtató
PC-k rendelkeznek beépített DLNA szoftverrel
(Play To).
✎✎ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
✎✎ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
Automatikus frissítési értesítés
Ha a készülék csatlakozik a hálózatra és az
Automatikus frissítési értesítés be van kapcsolva,
a készülék felugró üzenetben értesíti, ha elérhető a
szoftver újabb verziója.
1.
Kapcsolja be a készüléket.
3.
Az eszközszoftver frissítéséhez válassza a
Igen lehetőséget. A készülék automatikusan
kikapcsol, bekapcsol, majd megkezdi a frissítést.
2.
4.
5.
A Szoftverfrissítés menüben állítsa az
Automatikus frissítési értesítés beállítását a
Be lehetőségre. A készülék felugró üzenetben
értesíti, ha elérhető a szoftver újabb verziója.
Megjelenik a frissítés folyamatban üzenet.
A frissítés befejeződése után a készülék ismét
automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot a
készülék bekapcsolásához.
27 - Magyar
Beállítások
Válassza az Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés > USB-n. A készülék
szoftvere frissül az USB-eszközre mentett
frissítőcsomaggal.
DLNA beállítása
Tartalom Lejátszása
A házimozi lejátszik tartalmakat Blu-ray/DVD/CD
lemezekről, USB eszközökről, PC-ről okostelefonról,
táblagépről és alkalmazásokból.
A PC-n vagy mobileszközön található tartalmak
lejátszásához a PC-t vagy mobileszközt és a készüléket
a hálózathoz kell kapcsolnia. A PC-n található tartalmak
lejátszásához le kell töltenie és telepítenie kell a DLNA
hálózati szoftvert a PC-re, vagy már rendelkeznie kell
egy DLNA hálózati szoftverrel a PC-n.
✎✎ A Windows 7 és Windows 8 rendszert futtató PC-k
rendelkeznek beépített DLNA szoftverrel (Play To).
A Forráseszköz módosítása
Amennyiben kettő, vagy több külső eszköz van
csatlakoztatva a főegységhez, az alábbi három módszer
bármelyikével módosítani tudja a forráseszközt.
1. módszer
A Főmenü képernyőn a ▲▼◄► gombok
segítségével válasza ki a Eszközváltás lehetőséget,
majd nyomja meg a vgombot.
Az Eszközváltás előugró ablak megjelenik. A ▲▼
gombokkal válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja
meg a vgombot.
2. módszer
Ha a FÉNYKÉPEK, VIDEÓK, ZENE vagy más,
fájlalapú tartalomhoz lép, a mappák és fájlok listája
megjelenik. Nyomja meg a PIROS (A) gombot a
Eszközváltás előugró ablak megjelenítéséhez, a ▲▼
gombokkal válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja
meg a vgombot.
3. módszer
Amikor egy eszköz először kerül csatlakoztatásra,
egy előugró ablak jelenik meg. Az előugró ablakban,
amelyben a ◄► gombok használatával módosíthatja
a forráseszközt, majd nyomja meg a v gombot.
Kereskedelmi lemezek lejátszása
1.
2.
Nyomja meg a ^ gombot a lemeztálca
kinyitásához.
Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a
feliratos felével felfelé.
3.
4.
Nyomja meg a ^ gombot a lemeztálca
bezárásához. A lejátszás automatikusan
elkezdődik.
Amenniyben a lejátszás nem kezdődik meg
automatikusan, nyomja meg a 6 gombot a
távirányítón.
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy karcolások
a lemezen rontják a hang és a
kép minőségét és szakadozást
okozhatnak.
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az adatok
rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres vízzel,
és törölje tisztára puha ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a
középponttól kifelé.
-- A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Lejátszhatók a Blu-ray, DVD vagy CD lemezekre
rögzített multimédia fájlok.
1.
2.
Helyezze be a felhasználói lemezt a tálcába a
feliratos felével felfelé, majd csukja be a tálcát.
A ▲▼◄► gombok használatával válasza ki a
lejátszani vagy megtekintenki kívánt tartalom
típusát: FÉNYKÉPEK, VIDEÓK, vagy ZENE
majd nyomja meg a v gombot.
VAGY
2-1.Válassza a LEMEZ LEJÁTSZÁSA lehetőséget
a Főmenü képernyőn. A LEMEZ LEJÁTSZÁSA
menüképernyő megjelenik. A ▲▼ gombokkal
válassza ki a kívánt tartalomtípust: FÉNYKÉPEK,
VIDEÓK, vagy ZENE.
28 - Magyar
3.
4.
5.
6.
7.
Megjelenik egy képernyő az eszközön található
fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy mappát, majd nyomja meg a v gombot.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a megjeleníteni
vagy lejátszani kívánt tartalmat, és nyomja meg a
v gombot.
Nyomja meg a RETURN gombot egyszer vagy
többször a képernyőről vagy mappából való
kilépéshez, vagy a Főmenü képernyőre való
visszatéréshez. Az EXIT gombbal térjen vissza
közvetlenül a Főmenü képernyőre.
USB eszközön található fájlok
lejátszása
Az USB-n található multimédia fájlok kétféle módon
jeleníthetők meg vagy játszhatók le a készülékkel.
1. módszer: Ha az USB-eszközt a készülékhez
akkor csatlakoztatja, amikor az be van kapcsolva
1.
Az „Új eszköz csatlakoztatva.” előugró ablak
jelenik meg.
LEMEZ LEJÁTSZÁSA FÉNYKÉPEK
VIDEÓK
ZENE
Új eszköz csatlakoztatva.
STORAGE DEVICE
Fényképek
Nincs lemez
Videók
Zene
4.
5.
6.
2. módszer: A termék bekapcsolása
az USB eszköz csatlakoztatása után
1.
Kapcsolja be a készüléket.
3.
A ◄► gombokkal válassza ki a FÉNYKÉPEK,
VIDEÓK, vagy ZENE lehetőséget a
Főképernyőn, és nyomja meg a v gombot.
2.
4.
Vewd App Egyebek
Store
Screen Eszközváltás Funkció Beállítások
Mirroring
✎✎ Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2.
2.
Nyomja meg a Eszközváltás lehetőséget, és
válasszon egy USB eszközt.
Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy mappát, és nyomja meg a v gombot.
5. Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt
fájlt, és nyomja meg a v gombot.
6. A RETURN gombbal kiléphet egy mappából,
vagy az EXIT gombbal visszatérhet közvetlenül
a Főmenü képernyőre.
7. A 30-34. oldalon részleteket találhat arról,
hogyan lehet vezérelni az USB eszközön
található videók, zenék és képek lejátszását.
✎✎ Ha USB adathordozó vagy telefon lejátszása
közben helyez be lemezt, a lejátszási mód
automatikusan átvált “Lemez”-re.
✎✎ Ha a telefon DLNA-kompatibilis, a USB-kábel
nélkül is lejátszhat tartalmat a telefonról. (Lásd a
37. oldalt)
> Mozgat " Enter ' Vissza
Alk 1 Alk 2 Alk 3 Alk 4
Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal válasszon
ki egy mappát, és nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt
fájlt, és nyomja meg a v gombot.
A RETURN gombbal kiléphet egy mappából,
vagy az EXIT gombbal visszatérhet közvetlenül
a Főmenü képernyőre.
A 30-34. oldalon részleteket találhat arról,
hogyan lehet vezérelni az USB eszközön
található videók, zenék és képek lejátszását.
módszerre.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Fényképek,
Videók, vagy Zene lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot. A tartalom elrendezésétől
függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt
láthat.
29 - Magyar
Tartalom Lejátszása
A videók, zenék és képek lejátszásának
vezérlésével kapcsolatos információ a 30-34.
oldalon található.
3.
Tartalom Lejátszása
A videólejátszás vezérlése
FUNCTION
A Blu-ray/DVD lemezen, USB-n,
mobileszközön vagy
PC-n található videóVOLUME
tartalmak lejátszása
vezérelhető.
MUTE
A lemeztől vagy a tartalomtól
+ függően az itt leírt egyes
RDS DISPLAY érhetők TA
funkciók nem feltétlenül
el.
1
2
7
8
3
PTY - PTY SEARCH PTY +
A távirányító videolejátszásra
4
5
6
használható gombjai
DISC MENU
2
1
SUBTITLE
HOME
POPUP MENU
REPEAT
Lejátszás közben a Helyi menü ezzel a gombbal
jeleníthető meg.
3
TOOLS
3 Lejátszás ismétléssel
INFO
1 A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú, vagy Lépés módban
RETURN
EXIT
nem játszik le hangot.
TUNER
• A normál lejátszási sebességhez
MEMORY MO/ST a 6 gombbal
B
C
D
térhet vissza. A
TV SOUND DSP/EQ
1.
2.
TUNING
6
Lejátszás indítása.
5
Lejátszás megállítása.
7
Lejátszás szüneteltetése.
Gyors
lejátszás
Lejátszás közben a lemez menü ezzel a gombbal
jeleníthető meg.
Lejátszás közben a cím menü ezzel a gombbal
jeleníthető meg.
• Ha a lemezen van lejátszólista, nyomja meg a
ZÖLD (B) gombot a lejátszólista megjelenítéséhez.
9
POPUP
DISC MENU
TITLE MENU
TITLE MENU
0
2 A lemez menü, cím menü, helyi menü és
címlista használata
DOWN
Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT
gombot a távirányítón.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ki, Cím,
Fejezet, Összes vagy A–B ismétlés
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
❏❏ A–B ismétlés
UP
1.
Lejátszás közben nyomja meg a 3
vagy a 4 gombot. Minden olyan
alkalommal, amikor a 3 vagy a
4 gombot megnyomja, a lejátszás
sebessége változik.
Lejátszás
lassított
felvételben
Szünet módban nyomja meg a 4
gombot. Minden olyan alkalommal,
amikor a 4 gombot megnyomja, a
lejátszás sebessége változik.
Léptetõ
Lejátszás
Szünet módban nyomja meg a 7
gombot. Minden olyan alkalommal,
amikor a 7 gombot megnyomja,
új keret jelenik meg.
Lejátszás
ugrással
Lejátszás közben nyomja meg a 1
vagy a 2 gombot. Minden olyan
alkalommal, amikor a 1 vagy a
2 gombot megnyomja, a lemez az
előző vagy következő fejezetre vagy
fájlra ugrik.
2.
3.
4.
Nyomja meg a v gombot azon a ponton,
ahonnan az ismétlést el szeretné kezdeni (A).
Nyomja meg a v gombot azon a ponton,
ahonnan az ismétlést le szeretné állítani (B).
A normál lejátszási sebességhez nyomja meg
a REPEAT gombot újra.
Nyomja meg a v gombot.
✎✎ A lemeztől függően lehetséges, hogy az
ablak nem jeleníti meg az összes ismétlési
lehetőséget.
✎✎ Lehetséges, hogy a képernyőn nem jelenik
meg a Fejezet vagy Cím lehetőség azonnal.
Nyomja tovább a ▲▼ gombokat, amíg a kívánt
elem a vonatkozó mezőbe kerül.
✎✎ A normál lejátszási sebességhez nyomja meg
a REPEAT gombot újra, a ▲▼ gombokkal
válassza ki a Ki lehetőséget, majd nyomja meg
a v gombot.
✎✎ Lehetséges, hogy a képernyőn nem jelenik
meg a A–B ismétlés lehetőség azonnal.
Nyomja tovább a ▲▼ gombokat, amíg a A–B
ismétlés elem a vonatkozó mezőbe nem kerül.
✎✎ A (B) pontot legalább 5 másodperccel az (A)
pont lejátszási ideje utánra kell elhelyezni.
30 - Magyar
A TOOLS menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Cím
amikor BD/DVD lemezek lejátszása történik
Fejezet
Ha egynél több cím van a lemezen vagy az
eszközön, elkezdhet egy másik címet is.
A megtekinteni kívánt fejezetre ugrás.
✎✎ Ha a DVD címét keresi, stop módban nyomja
meg a TOOLS gombot és a kívánt cím számát
(01,02,...).
Lejátszási idő
Hang
A kívánt audió nyelv beállítása.
Feliratok
A kívánt felirati nyelv beállítása.
Egy bizonyos lejátszási ponthoz ugrás. A
számgombokkal írja be a lejátszási pontot.
Látószög
Egy bizonyos cím, fejezet vagy adott szakasz
ismétlése.
BONUSVIEW-videó
Hang szinkr.
A hang késleltetésének beállítása, hogy
szinkronban legyen a videóval. A késleltetés értéke
0 és 300 ms között állítható be.
Ekvalizermód
BONUSVIEW-audió
A kívánt Bonusview opció beállítása.
Menüválasztás, amely csak akkor jelenik meg,
amikor egy fájl lejátszása történik
Teljes képernyő
A hangszínszabályozó használatához állítsa az
Ekvalizermód pontot Be állásba.
Ekvalizer beállításai
A Hangszínszabályozó használata.
✎✎ Az Ekvalizer beállításai csak az Ekvalizermód
Be állásánál jelennek meg.
A kép mód beállítása.
`` Üzemmód
-- Felhasználó : Lépjen be az Speciális
beállítások menübe és nyomja meg a v
gombot. A Fényerő, Kontraszt, Szín és az
Élesség kézi beállítása.
-- Kiemelt : A képkeménység növelése.
-- Normál : A legtöbb esetben ez alkalmazható.
-- Film : Ez a legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
A kívánt teljes képernyőméret beállítása. Válaszhat
az Eredeti, 1. üzemmód (nagyobb) és 2.
üzemmód (legnagyobb) lehetőségek közül.
Információ
Videofájl információk megtekintése.
✎✎ A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools
menü eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
31 - Magyar
Tartalom Lejátszása
Jelenet megtekintése egy másik szögből. A
Látószög opció megjeleníti a rendelkezésre álló
látószögeket (1/1, 1/2, 1/3, stb.).
Ismétlés mód
Képbeállítások
Menüválasztás, amely csak akkor jelenik meg, Tartalom Lejátszása
Video lejátszólista létrehozása
A távirányító zenehallgatásra
VOLUME
MUTE
használható gombjai
FUNCTION
A zenefájlokból álló lejátszólistához nagyon hasonló
módon hasonlóan létrehozhat egy videófájlokból
álló lejátszólistát. További utasítások az 33. oldalon
találhatók. Válasszon ki videofájlokat zenefájlok
helyett.
-
1
1
Kereskedelemben kapható
műsoros audió lemezek lejátszása
1.
Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy
MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik. A
lemezen található számokat a rögzítési
sorrendben játssza le.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombok
használatával válassza a ZENE lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
Playlist
TRACK 001
Eszközök
Ismétlés mód
Ekvalizermód
Rip
00:00/00:00
CD
2.
> Mozgat < Beállítás ' Vissza
04:02
TRACK 006 03:40
TRACK 005 " Szünet c Kiválasztás 3
Egy adott szám lejátszásához a távirányító ▲▼
gombjaival válassza ki a számot, majd nyomja
meg a v gombot.
✎✎ A zenelejátszásról továbbiakat az alábbi,
Zenelejátszás vezérlése című részben olvashat.
A Zenelejátszás vezérlése
7
8
4
5
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
1
4
5
6
INFO
Szám gombok : A Lejátszólistában a kívánt
szám kiválasztása. Elindul a szám lejátszása.
2
Kihagyás :RETURN
Lejátszás közben
nyomja meg a
EXIT
1 vagy a 2 gombot az előző / következő
TUNER
számra lépéshez. MEMORY MO/ST
3
5 gomb : LejátszásDOWNleállítása.
UP
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
D
TUNING
4
Gyors lejátszás (csak audio CD [CD-DA]
esetén) :
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy
a 4 gombot. Minden olyan alkalommal,
amikor a 3 vagy 4 gombot megnyomja,
a lejátszás sebessége változik.
5
7 gomb : Zeneszám szüneteltetése.
6
6 gomb : Lejátssza az aktuálisan
kiválasztott zeneszámot.
03:43
Eszközök ' Vissza
PTY SEARCH
2
Ki
TRACK 004 TA
2
PTY -
DISC MENU
0/16
Sáv
+
RDS DISPLAY
Zeneszámok megismétlése
A készülék beállítható a számok ismétlésére.
1.
2.
A DVD-n, CD-n, USB-n, mobileszközön vagy PC-n
található zenetartalmak lejátszása vezérelhető. A
lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes
funkciók nem feltétlenül érhetők el.
32 - Magyar
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Válassza ki a Ismétlés mód lehetőséget, majd
a _+ gombokkal válassza ki az Ki, Sáv vagy a
Egy, az Összes vagy a Kevert lehetőséget és
nyomja meg a v gombot.
Zenei lejátszólista létrehozása
1.
2.
3.
Ha kereskedelmi CD-ről vagy DVD-ről játszik
le zenéket, nyomja meg a 5 vagy a RETURN
gombot. Megjelenik a Zenelista képernyő.
Amennyiben lejátszólistát hoz létre egy
felhasználó által létrehozott lemezről vagy USB
eszközről, a Zenelistához a 28. vagy 29. oldalon
található leírás alapján férhet hozzá.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
számot, majd nyomja meg a SÁRGA (C)
gombot a kiválasztáshoz. Ismételje meg további
fájlok kiválasztásához.
ZENE
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
5:57
4:07
TRACK 005
3:17
TRACK 007
3:47
TRACK 009
3:53
CD a Eszközváltás c Kiválasztás 4.
5.
6.
7.
1 kijelölt fájl 1/2 Oldal
4:27
1.
Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék
elején lévő USB portba.
2.
A lejátszási képernyőn a ▲▼ gombok
segítségével válasszon ki egy zeneszámot, majd
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot. A számtól
balra megjelenik egy jelölés.
3.
Ismételje a 2. lépést a további számok
kijelöléséhez.
4.
Adott szám listából való törléséhez lépjen
a számra, majd nyomja meg a SÁRGA (C)
gombot újra. A jelölés eltűnik.
5.
Ha kész, nyomja meg a TOOLS gombot. A
Eszközök menü megjelenik.
6.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Rip lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot. A Rip
menüképernyő megjelenik.
7.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a beolvasott fájlok
tárolására használni kívánt eszközt, és nyomja
meg a v gombot.
✎✎ A beolvasás közben ne bontsa az eszköz
3:41
8.
TRACK 006
3:35
TRACK 008
3:49
9.
TRACK 010
3:45
Eszközök () O.ra ugrás ' Vissza
Ahhoz, hogy egy fájlt eltávolítson a Lejátszási
lista fájljai közül, lépjen a fájlhoz, és nyomja meg
a SÁRGA (C) gombot.
Nyomja meg a v gombot a kiválasztott fájlok
lejátszásához. A Lejátszási lista menüképernyő
megjelenik.
A Zenelistára lépéshez nyomja meg a 5 vagy a
RETURN gombot.
Ahhoz, hogy visszalépjen a Lejátszási lista
elemhez, nyomja meg a v gombot.
✎✎ Audio CD (CD-DA) lemez esetén egy maximum
99 számot tartalmazó lejátszólistát hozhat létre.
✎✎ Ha a Zenelistára lép a Lejátszási lista elemről,
majd visszatér a Lejátszási lista elemhez, a
Lejátszási lista lejátszása újra elindul az elejétől.
csatlakozását.
Ha meg akarja szüntetni a fájlok beolvasását,
nyomja meg a v gombot, majd válassza a
Igengombot. Válassza a Nem lehetőséget a
beolvasás folytatásához.
Amikor a beolvasás befejeződött, a „A rippelés
kész.” üzenet megjelenik.
10. Nyomja meg a v a Lejátszás képernyőhöz
való visszatéréshez.
✎✎ Ez a funkció nem érhető el DTS Audio CD-k
esetén.
✎✎ Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
✎✎ A beolvasás .mp3 formátumba kódolja a zenét
192 kbps sebességgel.
✎✎ A Zeneszámok listája képernyőn választhat a
Mind kiválasztása vagy Összes kijel. visszav.
lehetőségek közül.
-- Válassza a Mind kiválasztása lehetőséget a
zeneszámok kiválasztásához, majd nyomja meg
a v gombot. Ez törli a számok kijelölését.
-- Használja a Összes kijel. visszav. lehetőséget
az összes szám jelölésének megszüntetésére.
33 - Magyar
Tartalom Lejátszása
Kategória kiválasztásához nyomja meg a
TOOLS gombot, a ▲▼ gombokkal válassza ki
a Mind kiválasztása lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot. Ha meg akarja szüntetni
minden fájl kiválasztását, nyomja meg a TOOLS
gombot, válassza ki a Összes kijel. visszav.
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Beolvasás
Tartalom Lejátszása
Fotó tartalmak lejátszása
Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön vagy
PC-n található fotó tartalmak.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
Diavetítés indítása / leállítása
Diavetítés lejátszása/szüneteltetése.
A Bluetooth segítségével sztereó minőségű audiót
hallgathat vezeték nélkül!
• Csatlakoztatási távolság : max. 2M,
Működési távolság : max. 10M
• A valós működés eltérhet ettől a környezettől
függően, akkor is, ha a működési távolságon
belül használja a készüléket.
Mi a Bluetooth?
Diavetítés seb.
Válassza ki a diavetítés sebességének
beállításához.
Háttérzene
Diavetítés megjelenítése közben zenehallgatás.
Nagyítás
Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás max.
4-szeresére)
Forgatás
A kép elforgatása. (Elforgatás óramutatóval egyező
vagy ellentétes irányba).
Információ
Megjeleníti a képinformációkat, például a nevet,
méretet stb.
✎✎ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a
Eszközök menü eltérő lehet. Nem minden opció
jelenik meg.
✎✎ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja
az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a
kódolási mód.
Fénykép lejátszólista létrehozása
A Bluetooth használata
Fotó lejátszólista majdnem ugyanúgy hozható létre,
mint a zenei lejátszólista. További utasítások a 33.
oldalon találhatók. Válasszon ki fotófájlokat zenefájlok
helyett.
A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a
Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül
csatlakozhassanak egymáshoz.
• A Bluetooth-eszköz zajt bocsáthat ki vagy hibásan
működhet a következő esetekben:
-- Ha egy testrészével hozzáér a Bluetootheszköz vagy a Házimozi rendszer adó/vevő
rendszeréhez.
-- Ha elektromos zavarásoknak vannak kitéve olyan
akadályoktól, mint pl. falak, sarkok vagy irodai
elválasztófalak.
-- Ha elektromos interferenciának vannak kitéve
azonos frekvenciákat használó berendezésektől,
például orvosi berendezések, mikrohullámú
sütők, vagy vezeték nélküli LAN hálózatok.
• Csatlakoztassa a Házimozit és a Bluetooth-eszközt
amikor egymás közelében vannak.
• Minél nagyobb a Házimozi rendszer és a Bluetootheszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a
kapcsolat. Ha a távolság meghaladja a Bluetoothhatótávolságot, a kapcsolat megszakad.
• Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító
környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem
működik megfelelően.
• A Házimozi 10 méter hatótávolsággal rendelkezik
minden irányban, ha nincsenek akadályok. A
kapcsolat automatikusan megszakad, ha a készülék
a hatótávolságon kívül esik. A hatótávolságon belül
a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és
egyéb akadályok.
• Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos
interferenciát okozhat a működése közben.
34 - Magyar
A Házimozi csatlakoztatása
-- Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs
a helyén vagy hibásan működik.
Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú
sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens
lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvenciatartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, és
elektromos interferenciát eredményezhetnek.
Bluetooth-eszközhöz
Csatlakoztatás
✎✎ A legjobb együttműködés és kompatibilitás
érdekében a házimozi és egy Bluetooth-eszköz
vagy más eszköz között, mint például egy
mobiltelefon, javasoljuk, hogy frissítse az eszköz
operációs rendszerét a legfrissebb verzióra.
Bluetooth-eszköz
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a FUNCTION gombot a
távirányítón a BT kijelzéséhez.
Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetootheszköz Bluetooth menüjébe. Részleteket lásd a
Bluetooth-készülék használati útmutatójában.
Válassza ki a "[HTS]JXXXXX" lehetőséget a
keresési listából.
• Amikor a házimozi készüléket a Bluetootheszközhöz csatlakoztatja, akkor az elülső
kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott
Bluetooth-eszköz és a házimozi neve.
Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott
eszközön.
• A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután
a Házimozi rendszeren keresztül hallgatható.
✎✎ A Házimozi rendszer támogatja a közepes
minőségű SBC adatokat (237kbps@48kHz)
és a magas minőségű SBC adatokat
(328kbps@44.1kHz).
✎✎ Az AVRCP funkció támogatása. A funkciója a
csatlakoztatott készüléktől függően változhat.
✎✎ Csak A2DP Profilt támogató Bluetootheszközöket csatlakoztasson.
✎✎ Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz
csatlakoztatható.
✎✎ Előfordulhat, hogy a keresési és kapcsolódási
funkció nem működik a következő esetekben:
-- Ha erős elektromos mező van a házimozi
mellett vagy annak közelében.
-- Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt
csatlakoztat a készülékhez.
A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásának
bontása a Házimozitól
Bonthatja a Bluetooth-eszköz és a Házimozi
csatlakoztatását. Részleteket lásd a Bluetoothkészülék használati útmutatójában.
• Amint a Házimozi és a Bluetooth-eszköz
csatlakoztatása megszűnik, a DISCONNECTED
felirat jelenik meg a kijelzőn.
A Házimozi csatlakoztatásának bontása a
Bluetooth-eszköztől
Nyomja meg a (
) gombot a Házimozi előlapján
az átváltáshoz BT módról egy másik módba vagy a
Házimozi kikapcsolásához.
• A funkcióváltás miatti kapcsolatbontás esetét kivéve
a Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár a
Házimozitól, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot.
(A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől
függően eltérő lehet.)
✎✎ Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-
kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Házimozi és
a Bluetooth-eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
Ha a Bluetooth-eszköz újra a hatótávolságon belül
kerül, vagy újraindítja a Bluetooth-eszközt, akkor
újra csatlakoztatni kell a házimozit a Bluetootheszközzel.
✎✎ Bluetooth módban a képernyővédő elindul, ha a
Bluetooth-eszköz 5 percig Készenlétben marad.
A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásához kapcsolja
ki a képernyővédőt, majd csatlakoztassa
azt. A képernyővédő kikapcsolásához
nyomja le a távirányító bármelyik gombját (a
hangerőgombokat, egy számgombot, stb.)
35 - Magyar
Tartalom Lejátszása
A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a Bluetootheszköz támogatja a Bluetooth-kompatibilis sztereó
fejhallgató funkciót.
Tartalom Lejátszása
A Bluetooth gyorsindítás használata
Ha a házimozi ki van kapcsolva, és Bluetoothkapcsolattal okos eszközt csatlakoztat a készülékhez,
a házimozi bekapcsol.
❏❏ A TV SOUND használata:
1) A TV hangját a házimozi hangszóróin
keresztül szeretné hallgatni.
2) Ha a TV-hez csatlakoztatott USB eszközön
lévő hangot szeretné a házimozi hangszóróin
hallgatni.
✎✎ Gyorsindítás funkció akkor válik elérhetővé
amikor az AC tápkábelt AC áramforráshoz
csatlakoztatja.
✎✎ A funkció használatához állítsa a Beállítások >
Rendszer > Gyorsindítás beállítását Be értékre.
✎✎ A funkció használatához a Bluetooth-kapcsolatot
a házimozi és az okos eszköz között már
korábban létre kellett hozni. Más szóval a
házimozinak meg kell jelennie az okos eszközön
a korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközök
listáján.
1. Csatlakoztassa az okos eszközt a készülékhez
Bluetooth-kapcsolattal. (A Bluetoothkapcsolatokról további információk az okos
eszköz útmutatójában találhatók.)
2.
❏❏ TV SOUND ON/OFF támogatás specifikációi:
Anynet+
(HDMI-CEC)
Beállítás
BE
KI
A csatlakoztatás után a házimozi automatikusan
BT módban kapcsolja be magát.
• Válassza ki a lejátszani kívánt zenét az okos
eszközön.
Nincs
művelet
A speciális effektusok távirányítógombjainak használata
TV SOUND
TV SOUND
Ha Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót támogató TVje van, a TV SOUND gombbal a TV hangját
átirányíthatja a házimozi hangszóróira vagy a TV
hangszóróira. Ehhez tegye a következőket:
1.
2.
3.
4.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt a TV-hez és a
házimozihoz. (Lásd a 13. oldalt)
Beállítás Anynet+ (HDMI-CEC) Be állásba a
házimozin és a TV-n.
Nyomja meg a TV SOUND gombot a
távirányítón. A TV SOUND ON felirat felvillan
az elülső panelen, majd átvált D. IN feliratra.
• Ha a TV SOUND van bekapcsolva, a TV
hangja a Házimozi hangszóróin hallatszik.
Nyomja meg a TV SOUND gombot ismét a TV
SOUND kikapcsolásához.
• Ha a TV SOUND ki van kapcsolva, a
TV hangja a csatlakoztatott Anynet+ TV
hangszóróin hallatszik.
DSP/EQ
DSP/EQ
TV hang BE
TV hang KI
HTS hangszóró
működik
HTS hangszóró
némítva
TV hangszóró
némítva
TV hangszóró
működik
HTS hangszóró
működik
HTS hangszóró
némítva
TV hangszóró
működik
TV hangszóró
működik
HTS hangszóró
működik
HTS hangszóró
némítva
TV hangszóró
működik
TV hangszóró
működik
TV SOUND
DSP/EQ
Többféle hangmódot is beállíthat.
zzDSPOFF : A normál hallgatás kiválasztása.
zzCINEMA : Realisztikus és erőteljes hangokat
biztosít a filmekhez.
zzMUSIC : Mindenféle zenéhez megfelelő.
zzGAME : Felpörgeti a videojátékokat az erős és
realisztikus hangokkal.
zzM-STEREO (Multi sztereó) : Térhatású
hangzást állít elő két bemeneti csatornás jelből.
zzPOWER BASS : Kiemeli a mély hanghatásokat.
zzLOUD : A kimeneti szint függvényében kiemeli
a mély hangokat.
zzNIGHT : Optimalizálja a hangot éjszakai
zenehallgatáshoz a dinamikatartomány
tömörítésével és a hangok lágyításával.
zzUSER EQ : A felhasználó által beállítható
hangszínszabályozót biztosít, így a zene
tetszőlegesen beállítható.
36 - Magyar
Hálózati Szolgáltatások
3.
A BD-LIVE™ használata
1.
2.
4.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
(Lásd a 14. oldalt)
5.
Konfigurálja a hálózati beállításokat.
(Lásd a 21~25. oldalakat)
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások
BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Kiválasztás Beállítások lehetőséget a
Főképernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a Rendszer lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a BD-adatkezelés lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a Eszközváltás lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Válassza ki a STORAGE DEVICE lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray
lemezt.
Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
lemez gyártójától függően.
✎✎ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
A DLNA használata
A DLNA segítségével elérheti és lejátszhatja a PC-n
lévő fájlokat a házimozin keresztül.
Kövesse a DLNA felhasználói útmutatójában lévő
utasításokat a DLNA beállítására vonatkozóan, és
a házimozival megosztani kívánt mappák és fájlok
címkézésével kapcsolatban.
A PC-n lévő fájlok eléréséhez és lejátszásához a
DLNA beállítása után kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.
Kapcsolja be a PC-t, a TV-t és a házimozit.
A DLNA Shared szerver működjön a PC-n.
7.
A ▲% gombokkal válassza ki a PC-t az
Eszközlistából.
Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt
fájltípust, FÉNYKÉPEK, VIDEÓK, vagy ZENE
lehetőséget, majd nyomja meg a vgombot.
A ▲%◄► gombokkal válassza ki a kiválasztott
fájlokat tartalmazó mappát, és nyomja meg a
vgombot. Megjelenik a Fájllista.
Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt
fájlt, és nyomja meg a vgombot.
✎✎ Létrehozhat Lejátszólistát a PC-n lévő fájlokból,
hasonlóan az USB eszközön vagy lemezen lévő
fájlokhoz.
✎✎ Pár kivétellel a PC-n lévő fájlok lejátszása
vezérelhető hasonlóan az USB eszközön vagy
lemezen lévő fájlok lejátszásához.
✎✎ A PC-n lévő fájlok elérhetők a FÉNYKÉPEK,
VIDEÓK, vagy ZENE lehetőség kiválasztásával a
Főképernyőn, majd a megjelenő eszközlistából a
PC kiválasztásával.
Alkalmazások
A házimozi a hírek, a filmek, az időjárási és más
tartalmak átfogó gyűjteményét kínálja, amelyeket
közvetlenül letölthet és élvezhet a házimozival.
Először ellenőrizze a hálózatot, és győződjön meg
róla, hogy a házimozi csatlakozik az internethez. Az
Alkalmazások funkció használatához a házimozinak
internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
Az Alkalmazások funkció által kínált alkalmazások
ugyanúgy működnek, mint az online változataik, vagy
ha másképpen, a használatuk akkor is egyszerű.
Az alkalmazások használata előtt fiókot kell
létrehoznia azokhoz. Habár a legtöbb webhelyen a
házimozi segítségével is létrehozhat fiókot, sokkal
egyszerűbb és gyorsabb, ha a webhelyeket egy
internet hozzáféréssel rendelkező PC, laptop
vagy táblagép segítségével meglátogatva hozza
létre a fiókokat. Vegye figyelembe, hogy bizonyos
esetekben a házimozi mellet egy PC-re, laptopra vagy
táblagépre is szükség van egy fiók létrehozásához.
A legfontosabb különbség a hagyományos online
verziók és a házimozi segítségével elérhető verziók
között, hogy a házimozi esetén a távirányítót
használva adhatja meg a betűket és a számokat, és
nem billentyűzet segítségével.
37 - Magyar
Hálózati Szolgáltatások
3.
Csatlakoztasson egy USB memóriát a
készülék elején lévő USB-aljzatba, majd a
BD-adatkezelés funkcióval ellenőrizze a
fennmaradó memóriát. Legalább 1GB szabad
hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
6.
A házimozin válassza ki a Eszközváltás
lehetőséget.
Hálózati Szolgáltatások
Alkalmazások használata
Az első alkalommal, ha megnyitja valamelyik
alkalmazást a házimozi két megállapodást jelenít meg.
Bármelyik alkalmazás letöltéséhez és használatához
mindkét megállapodást el kell fogadnia.
Alapértelmezés szerint a házimozi négy népszerű
alkalmazást jelenít meg a Főmenü képernyőn.
Megtekintheti a további alkalmazásokat, és
megváltoztathatja az alkalmazásokat, amelyeket
a házimozi megjelenít a Főmenü képernyőn, ha
kiválasztja a Egyebek gombot.
Egy alkalmazás elindításához jelölje ki az alkalmazást,
kattintson rá kétszer, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
További alkalmazások megjelenítése
1.
2.
3.
Válassza ki a Egyebek gombot a Főképernyőn, és
nyomja meg a v gombot. A További alkalmazások
képernyő jelenik meg az alkalmazásokkal.
További alkalmazások megtekintéséhez mozgassa
a kijelölést jobbra vagy balra, amíg meg nem
jelenik az alkalmazások egy új csoportja.
A További alkalmazások képernyőről való
kilépéshez válassza a Bezárás lehetőséget vagy
nyomja meg a RETURN gombot vagy az EXIT
gombot a távirányítón.
A Főmenü képernyőn megjelenített
alkalmazások módosítása
1.
2.
3.
4.
5.
Válassza ki a Egyebek gombot, majd nyomja
meg a v gombot.
Válassza ki a Szerk. gombot a További
alkalmazások képernyőn, és nyomja meg a v
gombot.
A házimozi Főképernyőjén megjelenő
alkalmazások egy pipával vannak jelölve. Törölje
a Főképernyőről eltávolítani kívánt alkalmazásokat
úgy, hogy minden egyes alkalmazást kijelöl ,
majd megnyomja a v gombot.
Az alkalmazások kiválasztásához jelöljön ki
minden egyes alkalmazást , majd nyomja meg
a v gombot. Egy pipa jel jelenik meg minden
egyes kiválasztott alkalmazás mellett. Egyszerre
négy alkalmazást választhat ki.
Amikor végzett, válassza ki az OK lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot. Újra megjelenik
a Főképernyő.
✎✎ Ahhoz, hogy kilépjen egy alkalmazásból nyomja
meg az EXIT gombot a távirányítón.
✎✎ A bejelentkezési információk összes alkalmazásra
vonatkozó törléséhez nyomja meg a 5 gombot 5
másodpercre vagy hosszabban a Kezdőképernyőn,
amikor nincs lemez a meghajtóban.
Az Vewd App Store használata
Az Vewd App Store képernyőn nagy felbontású
internetes videofolyamokat, szociális hálózatokat és
zeneszolgáltatásokat talál.
Az Vewd App Store megnyitása
Az Vewd App Store megnyitásához válassza ki az
Vewd App Store gombot a Főképernyőn, és nyomja
meg a v gombot.
A kilépéshez az Vewd App Store képernyőről nyomja
meg az EXIT gombot a távirányítón.
Navigáció az Vewd App Store
képernyőn
Ha megjelenik az Vewd App Store képernyő, a
kapcsolódó alkalmazások egy csoportját jeleníti meg.
A ▲%◄► gombjaival tudja mozgatni a kijelölést az
alkalmazások között.
Alkalmazás kiválasztása
Vigye a kijelölést a kívánt alkalmazásra és nyomja
meg a v gombot.
A megjelenő ablakban válassza ki az
MEGNYITÁS lehetőséget az alkalmazás azonnali
megnyitásához, vagy az HOZZÁADÁS A SAJÁT
ALKALMAZÁSOKHOZ lehetőséget, hogy hozzáadja
azt a SAJÁT ALKALMAZÁSOK lehetőséghez.
Nyomja meg a RETURN gombot a távirányítón, hogy
visszatérjen az Vewd App Store képernyőre.
Alkalamzások kiválasztása kategória
alapján
Hogy megkönnyítse az alkalmazások keresését,
megjelenítheti az alkalmazásokat az olyan kategóriák
alapján, mint például Új, Népszerű, Mind, Játékok,
Zenék, stb.
Egy kategória kiválasztásához használja a ▲ gombot
a távirányítón, hogy a képernyő tetejére mozgassa a
kijelölést.
Majd a ◄► gombokkal válasszon ki egy kategóriát.
A Saját alkalmazások képernyőn
megjelenített alkalmazások módosítása
A Saját alkalmazások képernyő megnyitásához jelölje
ki a SAJÁT ALKALMAZÁSOK lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot. A Saját alkalmazások
képernyő, és megjelenik rajta az összes alkalmazás,
amelyet a SAJÁT ALKALMAZÁSOK jelöléssel
mentett el.
38 - Magyar
Alkalmazás törlése a SAJÁT
ALKALMAZÁSOK képernyőről
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Jelölje ki a MENŰ gombot a Saját
alkalmazások képernyő tetején, majd nyomja
meg a v gombot a távirányítón.
5.
Kiválasztás ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE
lehetőséget a menüben, majd nyomja meg a v
gombot. Egy vörös négyzet jelenik meg az egyik
alkalmazás körül.
Vigye a négyzetet a törölni kívánt alkalmazásra
és nyomja meg a v gombot.
További alkalmazások törléséhez ismételje meg
a műveletet.
Ha elkészült, válassza a KÉSZ lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Nyomja meg a RETURN gombot, hogy
visszatérjen a Főképernyőre.
1.
2.
3.
Kiválasztás KERESÉS lehetőséget a képernyő
tetején, majd nyomja meg a v gombot.
A népszerű elemek gyors kereséséhez kattintson
az egyik népszerű keresési fülre a képernyő
tetején.
Egy alkalmazás név szerinti kereséséhez adja
meg az alkalmazás nevét a képernyőn megjelenő
billentyűzet segítségével. Vewd App Store a
bevitel közben is keres és megjeleníti megadott
betűknek megfelelő nevű alkalmazásokat.
• A jelenlegi keresés visszavonásához nyomja
meg a RETURN gombot a távirányítón,
vagy válassza ki a VISSZA lehetőséget a
képernyőn, és nyomja meg a vgombot.
Screen Mirroring
Screen Mirroring a Miracast™ technológia
segítségével teszi lehetővé egy kis telefon vagy más
kompatibilis eszköz képernyőjének megjelenítését
a TV képernyőjén. A kézi Képernyő tükrözés nem
igényel kábelt vagy vezeték nélküli útválasztót.
1.
2.
3.
A főképernyőn a ◄► gombokkal válassza ki
a Screen Mirroring lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot.
Indítsa el az AllShare Cast alkalmazást a
telefonon vagy a készüléken.
A készüléken keresse meg a házimozi rendszer
nevét az elérhető eszközök listájában, és
válassza ki.
39 - Magyar
Kis idő múlva a készülék képernyője megjelenik
a TV képernyőjén.
• Amikor a Screen Mirroring funkciót használja,
a videókép vagy a hang szaggathat, a
környezettől függően.
• A házimozi AllShare Cast-kompatibilis
készülékekhez tud kapcsolódni. Fontos, hogy
nem minden AllShare Cast készülékhez való
csatlakozás támogatott, a gyártótól függően.
A mobilcsatlakozás támogatásáról további
információkat a gyártó webhelyén talál.
• A Bluetooth jelek zavarhatják a Screen
Mirroring jeleket. A Screen Mirroring funkció
használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki
a Bluetooth funkciót az okostelefonon vagy
egyéb smart készüléken (táblagép stb.).
Hálózati Szolgáltatások
Alkalmazások keresése
A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet
(például Android_92gb csatlakoztatása...) majd a
csatlakoztatva üzenetet.
Függelék
További információk
Digitális kimenet
Megjegyzések
HDMI KI
Csatlakozások
• A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI
felbontások nem használhatók.
• 3D technológiájú videók megtekintéséhez HDMIkapcsolattal kell rendelkezie.
• A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ha ez
áll fenn, állítsa a HDMI mély színek beállítását Ki
értékre a menüben.
3D beállítások
Beállítások
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás
megállításához egyszer meg kell nyomnia a 5
gombot. A lejátszás leáll és a 3D mód kikapcsol.3D
videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a 5
5 gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja.
Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg a 5
gombot újra, majd válassza a 3D beállítások pontot
a Blu-ray menüben.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól
függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb
vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást
választ, a kép torzulhat.
• Ha a 16:9 eredeti beállítást választja, a TV a 4:3
Pillarbox formátumot jeleníti meg (fekete sávok a
kép szélein).
BD Wise (Csak Samsung termékek)
• Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítás automatikusan BD Wise lesz, és a BD Wise
megjelenik a Felbontás menüben.
• Ha a készülék olyan eszközhöz csatlakozik, amely
nem támogatja a BD Wise funkciót, nem tudja
használni a BD Wise funkciót.
• A BD Wisemegfelelő működéséhez állítsa a BD
Wise opciót a terméken és a TV-n is Beértékre.
• Állítsa be a helyes Digitális kimenet értéket,
különben nem lesz hang hallható, vagy túl hangos
lesz.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis
a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az
audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
• Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a TVre jutó HDMI audió kimenetre.Az optikai és HDMI
audió kimenetet befolyásolja erősítőhöz történő
csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
• Digitális kimenet aktiválható, ha a Hangsz.
kiválasztása beállítása TV-hangszóró.
BD-Live internetkapcsolat
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat,
hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI
felbontások nem használhatók. További információ
a TV használati útmutatójában található.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel
nem támogatja a CEC szabványt.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható,
akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
BD-adatkezelés
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll,
ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök
(DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak. Ajánlott
USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási
sebességgel rendelkező USB-eszközt használni.
• Az adathordozó formázása után a Folytatás funkció
nem fog működni.
• A BD-adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
• A DivX(R) VOD-ról további információkat a “http://
vod.divx.com” címen talál.
40 - Magyar
Hangszóró-beállítás
JPEG fájlok lejátszása
• Ha a Hangsz. kiválasztása beállítása TVhangszóró, akkor a hang a TV hangszórón
hallatszik.
• Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika
nem nagyítható fel.
Tartalom Lejátszása
HDMI audió
• Ha a HDMI audió kimenet a TV hangszóróra kerül,
automatikusan lekeveri 2 csatornára.
Visszirányú hangcs.
• Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása Ki az
Visszirányú hangcs. funkció nem használható.
• Ha nem ARC (Audio Return Channel) kompatibilis
HDMI kábelt használ, kompatibilitási problémák
léphetnek fel.
• Az ARC funkció csak ARC-kompatibilis TV
használata esetén elérhető.
Lejátszás
Videofájlok lejátszása
Az audió nyelv kiválasztása
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a
BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz BONUSVIEW
audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a
lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek
nem lesznek elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital
audió hangsáv is lehet angol nyelven.
• Ha a Házimozi BD Wise-kompatibilis TV-hez
van csatlakoztatva, amelyen a BD Wise Be, a
Képbeállítások menü nem jelenik meg.
• A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az
MP3 fájl bitsebessége, a fotók mérete és a kódolási
mód is.
Lemezek és formátumok
kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemeztípusok
és tartalmak
Adathordozó
VIDEO
A feliratnyelv kiválasztása
• A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv
megváltoztatható a Lemezmenüben. Nyomja meg a
DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez esetén
elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg
információk, ha a Blu-ray lemezen van BONUSVIEW
szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat
is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
Lemez típus
Részletek
Blu-ray Disc
3D Blu-ray
lemez
BD-ROM vagy BDRE/-R lemez BD-RE
formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD 1.1
DVD-VIDEO vagy rögzített
és lezárt DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R
lemezeken, vagy DivX,
MKV, MP4, VCD 1.1
tartalmakkal rendelkező
USB adathordozón
elérhető funkciót jelöl.
ZENE
Zenét tartalmazó CDRW/-R, DVD-RW/-R,
CD-RW/-R,
BD-RE/-R lemezek,
DVD-RW/-R,
illetve MP3 vagy WMA
BD-RE/-R
felvételeket tartalmazó
USB adathordozók.
PHOTO
Fotókat tartalmazó CDRW/-R, DVD-RW/-R,
CD-RW/-R,
BD-RE/-R lemezek,
DVD-RW/-R,
illetve JPEG felvételeket
BD-RE/-R
tartalmazó USB
adathordozók.
✎✎ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes
CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a
rögzítési mód miatt.
41 - Magyar
Függelék
• A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok
meghaladhatják a készülék képességeit, és a
lejátszás megállhat.
A TOOLS gomb használata képek megjelentítése
közben
Függelék
✎✎ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített
DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
✎✎ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb
bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
✎✎ A készülék nem játssza le a 30 Mbps-nál
nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB
adathordozóra rögzített felvételeket.
✎✎ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le,
vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képaránybeállítás nem működnek. A lemezekről információk a
lemez dobozán találhatók. Olvassa el, ha szükséges.
✎✎ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig
tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülék által ismert lemeztípusok
logói
Blu-ray Disc
3D Blu-ray lemez
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
PAL műsorszórási rendszer, U.K,
Franciaország, Németország
stb.
DivX
A készülékkel nem lejátszható
lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc,
stb.
• DVD-RW (VR mód)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(a CD-G
lemezekről csak a hang
játszható le, a grafika
nem.)
• DVD-RAM
• Super Audio CD (kivéve
CD réteg)
• 3.9 GB DVD-R lemez
tartalomkészítéshez.
✎✎ Előfordulhat, hogy a készülék nem minden funkciója
működik, mert egyes Blu-ray Disc, DVD vagy CD
lemezek korlátozott funkciókat tartalmazhatnak
lejátszás közben. Ez nem a készülék hibája.
✎✎ A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek fel a
Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy a lemezek
gyártása során.
✎✎ Ha probléma merül fel a Blu-ray Disc, DVD, vagy
CD lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással kapcsolatos
korlátozásokról az útmutató további részeiben
olvashat.
✎✎ Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD
lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához.
Ha a kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.
A készülék régiókódja a készülék hátulján fel van tüntetve.
Lemez
típus
Blu-ray
Disc
42 - Magyar
Régiókód
Terület
A
Észak-Amerika, KözépAmerika, Dél-Amerika, Korea,
Japán, Taiwan, Hong Kong és
Dél-Kelet Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
DVDVIDEÓ
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
✎✎ Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
✎✎ Az “x.v.Colour” a normál DVD lemezeknél szélesebb
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Afrika, Grönland
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a
képfrissítési sebességtől függően.
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek,
Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Észak-Korea, Mongólia
6
Kína
egyezik a készülék régiókódjával, a készülék nem
tudja lejátszani a lemezt.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú
lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos
képtömörítési formátumnál nagyobb hatékonysággal
tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az „x.v.Colour” formátumot
használják. A készülékkel lejátszhatók az „x.v.Colour”
formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
• Az „AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation
védjegyei.
✎✎ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek
nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Támogatott formátumok
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB adathordozókat, az
MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket és USB
kártyaolvasókat.
• A készülék a 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a készülékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS fájlrendszereket
támogatja.
• Az USB adathordozókat csatlakoztassa közvetlenül
a készülék USB portjához. USB kábellel történő
csatlakoztatás kompatibilitási problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy többkártyás
olvasóba egyszerre, az nem fog megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP (Peer to Peer)
protokollt.
• Adatátvitel vagy rögzítés közben ne húzza ki az USB
eszközt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a
megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról
letöltött, DRM (Digitális szerzői jogkezelés) funkcióval
ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-nél kisebb képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC) eszközöket
támogatja, mint például pendrive és USB HDD. (A HUB
nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók és
pendriveok nem kompatibilisek a készülékkel.
• Ha egyes USB-eszközök túl sok energiát vennének
fel, előfordulhat, hogy az eszközök működését
behatárolhatja az áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil, biztosítson
további tápfeszültséget a konnektorba való
csatlakoztatással. Ha a probléma nem szűnik meg,
forduljon az USB HDD gyártójához.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget semmilyen
adatvesztésért.
43 - Magyar
Függelék
✎✎ Ha a Blu-ray Disc/DVD lemez régiókódja nem
színtartományt biztosít.
✎✎ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
Függelék
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg / *.mpeg
PS
Videó kodek
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
Audió kodek
Felbontás
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
WMA
VC-1 AP, VC-1 SM
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
`` Korlátozások
-----
A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
A szabványosnál nagyobb bitsebességű/képfrissítési sebességű fájlok szakadozhatnak a hang/kép lejátszásnál.
A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
`` Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
-- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS és VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
-- MPEG4 SP, ASP : 1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max
-- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabb szabványokat
`` Audió dekóder
-- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-- Nem támogatja a WMA 22050cHz mono mintavételezési frekvenciáját.
-- AAC: Maximális mintavételezési frekvencia: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maximális
bitsebesség: 320 kbps
`` Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
-- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Támogatott zenefájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
Támogatott tartomány
*.wma
WMA
WMA
* Mintavételezési frekvenciák (kHz-ben) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5 kbps és 384 kbps között minden bitsebesség
*.mp3
MP3
Támogatott képfájlok
MP3
-
Fájl kiterjesztése
Típus
*.png
PNG
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
44 - Magyar
Resolution (Felbontás)
15360 x 8640
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
Kapcsolat
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Definíció
Blu-ray
lemezhez
Bitfolyam (Dolby
D újrakódolt)
HDMI-kompatibilis AV erősítő
PCM
PCM 7.1 csatornáig
Dolby Digital
PCM 5.1 csatornáig
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 5.1 csatornáig
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1 csatornáig
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1 csatornáig
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
PCM 5.1 csatornáig
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM 5.1 csatornáig
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Bármelyik
Bitfolyam (DTS
újrakódolt)
PCM
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1 csatornáig
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 5.1 csatornáig
DTS
DTS
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót DTS
bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
Dolby Digital
bitfolyammá vagy
PCM-re.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat.
Csak a fő műsor
audiófolyamát
biztosítja az AV
erősítő számára
az audió bitfolyam
dekódolásához.
BONUSVIEW audió
és navigációs
hangeffektusok nem
hallhatók.
`` Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az "Újrakódolt Dolby D" beállítás nem használható. A kimenet PCM 2ch lesz.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak:
-- Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak fel. A navigációs
hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
45 - Magyar
Függelék
Audió
jelfolyam
DVD-n
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM
Függelék
Felbontás a kimeneti mód szerint
Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása
Kimenet
Beállítás
BD Wise
HDMI mód
Blu-ray Disc
Blu-ray lemez
felbontása
DVD lejátszás
E-tartalmak/digitális
tartalmak
HDMI mód
1080p@60F
576i/480i
Auto
TV max. bemeneti felbontása
1080p@60F
1080p@60F
TV max. bemeneti felbontása
-
1080p
-
1080p
Videó képfrissítés: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel benne, vagy
az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi
kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Jelenség
Nem vehető ki a lemez.
A lejátszás nem indul el.
A lejátszás nem indul el
azonnal a 6/7 gombot.
Nincs hang.
A hang csak némelyik
hangszóróból hallható,
nem mind a 6-ból.
Ellenőrizni/Megoldás
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
• Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját. Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt
Blu-ray/DVD lemezek nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
• Tisztítsa meg a lemezt.
• A házimozi nem játszik le hangot gyors lejátszáskor, lassú lejátszáskor és
léptetéskor.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások
megfelelőek?
• Nem sérült a lemez?
• Egyes Blu-ray/DVD lemezek esetén a hang csak az első hangszórókból lesz
hallható.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
• Hangerő beállítása.
• CD, rádió vagy TV hallgatása/nézése közben a hang csak az első hangszórókból
lesz hallható.
46 - Magyar
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
Nem hallható a Dolby
Digital 5.1 CH térhatású
hangzás.
• Van "Dolby Digital 5.1 CH" jelzés a lemezen? Dolby Digital 5.1 CH térhatású hang
csak akkor állítható elő, ha a lemezt 5.1 csatornás hanggal vették fel.
• Az audió nyelv Dolby Digital 5.1-CH-ra van beállítva az információk között?
• A lemez forog, de nincs
kép.
• A képminőség rossz és
remeg a kép.
• Be van kapcsolva a TV?
• A videokábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
A távirányító nem működik.
Nem működik az audió
nyelv és a felirat.
• A távirányítót a hatótávolságán belül használja, és megfelelő szögben irányítja az
érzékelő felé?
• Lemerültek az elemek?
• A megfelelő módot választotta ki? A mód megváltoztatásához (BD/DVD, D. IN,
AUX stb.) nyomja meg funkció gombot.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez több nyelvű hangsávot
vagy feliratot tartalmaz.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
A képarány nem állítható
be.
• 16:9 Blu-ray/DVD lemezek 16:9 Full módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3
Pan - Scan módban játszhatók le, de 4:3 Blu-ray/DVD lemezek csak 4:3 módban
játszhatók le. Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő
funkciót.
• A készülék nem
működik. (Például: A
készülék kikapcsol vagy
furcsa zaj hallatszik.)
• A készülék nem működik
normálisan.
• Tartsa lenyomva a távirányító 5 gombját 5 másodpercre Készenléti módban. Ez
visszaállítja a készüléket.
-- A RESET funkció törli az összes beállítást. Csak szükség esetén használja.
Elfelejtette a korhatáros
jelszót.
• Lemez nélkül nyomja le és tartsa lenyomva a termék 5 gombját több, mint 5
másodpercig. INIT felirat megjelenik a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári
alapértékre.
-- A RESET funkció törli az összes beállítást. Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb helyre.
Nem hallatszik hang,
amikor a TV hangját
szeretné a házimozi
hangszóróin hallgatni.
• Ha megnyomja a ^ gombot amikor a TV hangját hallgatja a D. IN vagy AUX
funkciókkal, akkor bekapcsolnak a Blu-ray/DVD funkciók és a TV hangja elnémul.
47 - Magyar
Függelék
A menüképernyő nem
jelenik meg a menü
kiválasztásakor sem.
Függelék
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
„Nem elérhető” felirat
jelenik meg a képernyőn.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1.A Blu-ray/DVD lemez szoftvere megakadályozza.
2.A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
3.A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4.A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet olyan
felbontásra állítja, amelyet
a TV nem támogat (például
1080p), akkor nem jelenik
meg kép a TV-n.
• Ezután nyomja meg és tartsa nyomva a 5 gombot az előlapon több, mint
5 másodpercig lemez behelyezése nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI
felbontásokat.
Rendellenes HDMI kimenet
jelenik meg a képernyőn.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
A DLNA -ban a megosztott
mappák láthatók, de a
fájlok nem.
• A DLNA csak Kép, Zene és Film fájlokat jelenít meg. Más típusú fájlokat nem jelenít
meg.
A DLNA kapcsolat a TV és
a PC között instabil.
• Ugyanazon alhálózatban lévő IP-címeknek egyedinek kell lenniük, egyébként az
IP-cím ütközés instabil csatlakozást eredményezhet.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal. Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
DLNA funkció
A videó lejátszása
akadozik.
BD-LIVE
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a hálózat túlterheltséget.
A házimozi nem tud
csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat aktív-e a Hálózat állapota funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához. A szabad hely a BD-adatkezelés segítségével ellenőrizhető.
(Lásd a 37. és a 40. oldalt)
• Ellenőrizze, hogy a BD-Live internetkapcsolat beállítása Eng. (mind) értéken van-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse
az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata
közben hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához. A szabad hely a BD-adatkezelés funkcióval ellenőrizhető.
(Lásd a 37. és a 40. oldalt)
✎✎ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
48 - Magyar
A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EK
irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
http://www.samsung.com, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése menübe,
és írja be a modell nevét. Ez a berendezés az EU összes országában működtethető. E berendezés 5GHz WLAN(Wi-Fi vagy SRD) funkciója csak beltéren működtethető.
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-J5500/HT-J5550W típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Általános
HDMI
Erősítő
Vezeték nélküli
eszköz kimeneti
teljesítmény
1,90 kg
Méretek
430,0 (Szé) x 55,0 (Ma) x 224,0 (Mé) mm
Működési hőmérséklet
+5°C–tól +35°C–ig
Páratartalom
10 %–tól 75 %–ig
Jel/zaj arány
55 dB
Érzékenység
12 dB
Teljes harmonikus torzítás
1,0 %
Videó
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
Elülső hangszóró kimenet
165 W x 2 (3 Ω)
Középső hangszóró kimenet
170 W (3 Ω)
Surround hangszóró kimenet
165 W x 2 (3 Ω)
Mélyhangsugárzó hangszóró
kimenet
170 W (3 Ω)
Frenkvenciaigény
20 Hz - 20 kHz (±3dB)
S / N arány
70dB
Csatornakiosztás
60dB
Bemeneti érzékenység
(AUX) 500 mV
BT max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett
Wi-Fi max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett
SRD max jeladó teljesítmény
(csak HT-J5550W esetén)
25 mW 2405,35 MHz – 2477,35 MHz mellett
49 - Magyar
Függelék
FM rádió
Tömeg
Függelék
HT-J5500
Hangszóró
rendszer
Impedancia
Frekvenciatartomány
Névleges
bemenet
Első hangszóró
Surround
3Ω
Középső
Mélyhangsugárzó
200 Hz - 20 kHz
Frekvenciatartomány
Névleges
bemenet
Első hangszóró
Surround
3Ω
200 Hz - 20 kHz
Középső
Mélyhangsugárzó
83,4 x 170,5 x 101,0
0,45
83,4 x 129,0 x 101,0
0,40
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
Méretek (Szé x Ma x Mé)
(Mértékegység : mm)
Tömeg
(Mértékegység: kg)
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Állványtalp: Φ255,0)
3,15
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Állványtalp: Φ255,0)
2,98
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
170W
20Hz ~ 200Hz
Impedancia
Tömeg
(Mértékegység: kg)
165W
HT-J5550W
Hangszóró
rendszer
Méretek (Szé x Ma x Mé)
(Mértékegység : mm)
20 Hz - 200 Hz
165W
170W
✎✎ 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
✎✎ A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
✎✎ A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
✎✎ A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
✎✎ A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
❏❏ SWA-7000 (csak HT-J5550W esetén)
Tömeg
0,73 kg
Méretek (Szé x Ma x Mé)
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Működési hőmérséklet
+5°C–tól +35°C–ig
Páratartalom
10% – 75%
Kimenet
165W x 2 CH
Frekvenciatartomány
20 Hz - 20 kHz
S / N arány
65dB
50 - Magyar
Licencek
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
A DTS szabadalmakról részletek: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing
Limited licencengedélyével. A DTS, a DTSHD, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum
együtt, valamint a DTS-HD Master Audio | Essential a DTS, Inc. bejegyzett védjegye illetve
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
Ez a DivX Certified® tanúsított készülék szigorú teszteken esett át annak biztosítására, hogy
képes legyen DivX videók lejátszására.
A megvásárolt DivX filmek lejátszásához először regisztrálja a készüléket a vod.divx.com
címen. A regisztrációs kódot a készülék beállítási menüjében a DivX VOD pontban találja.
DivX® tanúsított DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, az LLC védjegyei és használatuk licenc alapján történik.
A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
countries.
Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi név az adott
tulajdonos védjegye.
A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation más szellemi tulajdonjogai által védett másolásvédelmi
technológiát tartalmaz. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik
illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad. A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http://www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy
levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. "A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol,
és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USA-ban és máshol bejegyzett szabadalmak
és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. Visszafejtés vagy szétszerelés
tilos.
– Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
51 - Magyar
Függelék
DLNA®, a DLNA embléma és DLNA CERTIFIED® a Digital Living Network Alliance védjegyei,
szolgáltatási védjegyei, vagy tanúsító védjegyei.
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel
kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Country
` Europe
Contact Centre 
Web Site
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
http://www.samsung.com/pl/support/
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Web Site
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Külön hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező országok esetén)
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek,
a Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz
az EC 2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a
veszélyes anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre. A természet
védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az akkumulátorokat a többi
hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék előírásszerű végkezelése (Elhasznált elektromos és
elektronikus felszerelés)
(Külön hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező országok esetén)
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltő, headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. A hulladék megfelelő
kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok negatív
következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az
anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító szervezethez vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és ellenőrizzék a vásárlási
szerződés kikötéseit, feltételeit. A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal
együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatban,
pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
HT-J5500
HT-J5550W
Používateľská príručka
5.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
Predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak chcete získať kompletnejší servis, zaregistrujte si svoj produkt na stránke
www.samsung.com/register
Bezpečnostné Informácie
✎✎ Nasledujúci text sa tiež vzťahuje na modul bezdrôtového prijímača (SWA-7000).
VÝSTRAHA
Tento symbol označuje, že vo vnútri
je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt
s vnútornými súčasťami tohto produktu
je nebezpečný.
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ
VÝSTRAHA: ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ
POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PERSONÁLU.
Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa
nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená,
že menovité napätie je označné symbolom
Sieťové napätie (AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je označné
symbolom Striedavé napätie (DC).
Upozornenie, pred používaním si naštudujte
pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa,
aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny
v používateľskej príručke.
• Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo spodnej
strane sú vytvorené pre potrebné vetranie. Aby ste zaručili
spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím,
priečinky a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
-- Toto zariadenie nedávajte do stiesnených priestorov,
ako napríklad do poličky na knihy, prípadne vstavanej
skrinky, pokiaľ sa nezabezpečí správne vetranie.
-- Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor
či teplovzdorný povrch, prípadne na miesto, kde
bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.
-- Na prístroj neklaďte nádoby (vázy atď.) s vodou.
Rozliata voda môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
• Zariadenie nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte
blízko vody (blízko vane, umývadla, kuchynského
odtoku, prípadne vedra na bielizeň, do mokrého
suterénu, prípadne do blízkosti bazéna atď.). Ak sa
do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho
odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu.
• V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite
môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby
ste batérie likvidovali v súlade so zvážením ochrany
životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo
recyklácii získate od miestnych úradov.
• Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie káble alebo
adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo
spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Napájacie káble veďte tak, aby sa po nich nestúpalo
pri chôdzi ani nehrozilo ich poškodenie predmetmi,
ktoré sa na ne položia. Venujte výnimočnú pozornosť
káblom na konci so zástrčkou, pri elektrických
zásuvkách a na mieste, kde ústia do spotrebiča.
Tento symbol znamená, že k produktu
je priložená dôležitá literatúra
o prevádzke a údržbe.
• Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami
alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a
nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho zo sieťovej
zásuvky a odpojte systém antény alebo kábla.
Predídete tým poškodeniu z dôvodu blýskania a
prepätí v napájacej sieti.
• Pred pripojením sieťového napájacieho kábla
k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že
označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je
v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
• Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených častí
zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa
nedotýkajte vnútorných častí zariadenia. Zariadenie by
mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
• Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli.
Kábel nikdy neodpájajte ťahaním za samotný kábel.
Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrými rukami.
• Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy, keď
produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemne zapácha
– okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného
predajcu alebo servisné stredisko.
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto produktu k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
-- Ak produkt náhle premiestnite z chladného miesta
na teplé, v prevádzkových častiach a na šošovke
sa môže vytvoriť kondenzácia a spôsobiť chybné
prehrávanie disku. V takom prípade odpojte produkt,
počkajte dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do
elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho
prehrať znovu.
• Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky,
ak sa produkt nebude používať, prípadne vtedy, ak
opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak
doma zostanú osamote deti alebo invalidi).
-- Nahromadený prach môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, rozptyl elektriny, prípadne
požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo alebo
opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.
• Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s
množstvom prachu, vysokou alebo nízkou teplotou,
vysokou vlhkosťou, chemickými látkami, prípadne kde
bude v prevádzke 24 hodín denne, ako napr. na letisku
alebo vlakovej stanici atď., obráťte sa na autorizované
servisné stredisko a žiadajte o informácie. V opačnom
prípade hrozí vážne poškodenie produktu.
2 - Slovensky
VAROVANIE:
• ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU OHŇA,
UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ
ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ
ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.
• Aby ste obmedzili riziko požiaru alebo
zásahu elektrickou energiou, nevystavujte zariadenie
dažďu alebo vlhkosti.
PRODUKT LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento produkt je klasifikovaný ako LASEROVÝ
produkt TRIEDY 1. Používanie ovládačov, nastavení
alebo vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré
sú špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE:
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ
A ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU
RADIÁCII.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Opatrenia v režime 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRAZ.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a pochopte
nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu počas pozerania 3D TV cítiť
nevoľnosť, ako napríklad závrate, nauzeu a bolesti
hlavy. Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Dlhodobé sledovanie 3D obrazu môže spôsobiť únavu
očí. Ak cítite únavu očí, prestaňte sledovať 3D TV,
zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
• Zodpovedná dospelá osoba musí často kontrolovať
deti používajúce funkciu 3D. Ak zistíte, že sa sťažujú
na unavené oči, bolesti hlavy, závrate alebo nauzeu,
povedzte im, aby prestali pozerať 3D TV a oddýchli si.
• Aktívne 3D okuliare nepoužívajte na iné účely (ako
bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare
atď.)
• Funkciu 3D alebo aktívne 3D okuliare nepoužívajte
počas chôdze ani pri premiestňovaní sa. Používanie
3D funkcie alebo 3D aktívnych okuliarov počas pohybu
môže spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie a/
alebo pád a môžete si spôsobiť závažné poranenie.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie
(AV prijímač alebo televízor kompatibilný s 3D) k portu
HDMI OUT produktu pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si nasaďte
3D okuliare.
• Produkt vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Rozlíšenie videa v režime 3D prehrávania je pevne dané
rozlíšením pôvodného 3D videa. Rozlíšenie nemôžete
zmeniť.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie
veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia v režime
prehrávania 3D správne fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď si
prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte 46-palcovú
obrazovku, stojte 3,5 metra od obrazovky.
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je produkt pripojený k niektorým 3D zariadeniam,
3D efekt nemusí správne fungovať.
• Tento produkt nekonvertuje 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky
združenia Blu-ray Disc Association.
3 - Slovensky
Bezpečnostné Informácie
• Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.
-- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
(Len vybavenie triedy I.)
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte ho
odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí byť elektrická
zásuvka a zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
• Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste, ktoré
je bezpečne mimo dosahu detí.
• Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako
napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo miesto,
ktoré je vystavené vibráciám.
• Produkt nenechajte spadnúť na zem ani ho nevystavujte
nárazom. Ak je produkt poškodený, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
• Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou
handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk,
benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače
vzduchu, mazadlá či čistiace prostriedky. Tieto
chemické látky môžu narušiť vzhľad produktu alebo
zotrieť jeho potlač.
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu. Na
prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú
napríklad vázy.
• Batérie nelikvidujte v ohni.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte za batérie
nesprávneho typu, hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len
za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
Obsah
5Príslušenstvo
ZAČÍNAME
5
Komponenty reproduktorov
7
Zadný panel
6
8
9
Predný panel
PREHRÁVANIE OBSAHU
28 Prepnutie zdrojového zariadenia
28 Prehrávanie komerčných diskov
28 Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom
Diaľkový ovládač
29 Prehrávanie súborov na zariadení USB
Pripojenie reproduktorov
32 Prehrávanie predzaznamenaného komerčného
audio disku
PRIPOJENIA
13 Pripojenie k TV a externým zariadeniam
14 Pripojenie k sieťovému smerovaču
NASTAVENIA
15 Postup nastavenia úvodných nastavení
16 Domovská obrazovka na prvý pohľad
16 Prístup na obrazovku Nastavenia
30 Ovládanie prehrávania videa
32 Ovládanie prehrávania hudby
34 Prehrávanie fotografického obsahu
34 Používanie rozhrania Bluetooth
36 Používanie tlačidiel diaľkového ovládania pre
špeciálne efekty
SIEŤOVÉ SLUŽBY
17 Funkcie ponuky Nastavenia
37 Používanie funkcie BD-LIVE™
22 Nastavenie siete
37Aplikácie
20 Nastavenie rádia
25 Wi-Fi Direct
26 Aktualizácia softvéru
27 Nastavenie funkcie DLNA
37 Používanie funkcie DLNA
38 Používanie predajne Vewd App Store
39 Screen Mirroring
PRÍLOHA
40 Ďalšie informácie
41 Kompatibilita diskov a formátov
46 Riešenie problémov
49 Technické údaje
51Licencie
4 - Slovensky
Začíname
Skontrolujte, či sa v škatuli nachádza príslušenstvo a súčasti reproduktorov uvedené alebo znázornené nižšie.
Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie
• Používateľská príručka
Sieťový kábel
• Batérie (veľkosť AAA)
FM anténa
Komponenty reproduktorov
HT-J5500
Stredný
Predný x 2
Priestorový x 2
Reproduktorový kábel x 6
5 - Slovensky
Subwoofer
Začíname
`` Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu
sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
`` Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
a.je na základe vašej požiadavky privolaný technik a v produkte nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali
túto používateľskú príručku),
b.prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v
prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
`` Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci
alebo domácnosti.
Začíname
HT-J5550W
Skrutka (5x15) x 4
Predný x 2
Skrutka (5x20) x 16
Stredný
Podstavec stojana x 4
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Priestorový x 2
Stojan x 4
Predný panel
Subwoofer
Bezdrôtový prijímač
Modul (SWA-7000)
Reproduktorový kábel x 6
IKONY NA DISPLEJI
FUNKCIA
ZASTAVENIE
OTVORIŤ/
ZATVORIŤ
OVLÁDAČ
HLASITOSTI
PREHRÁVANIE/
POZASTAVENIE
NAPÁJANIE
DISPLEJ
5V 0.5A
PRIEHRADKA
PRE DISK
SNÍMAČ PRE
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
USB
✎✎ Keď je produkt zapnutý, nedovoľte, aby sa ho dotýkali deti. Bude horúci.
✎✎ Pre aktualizáciu softvéru produktu prostredníctvom konektora USB musíte použiť pamäťové zariadenie USB
typu Flash.
✎✎ Keď produkt zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla
/6 na produkte
alebo diaľkovom ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a
potom stlačiť tlačidlo v.
✎✎ Ak používate internet alebo prehrávate obsah zo zariadenia USB na svojom TV prostredníctvom domáceho
kina, nemôžete zvoliť režim BD/DVD pomocou tlačidla FUNCTION. Ak chcete vybrať režim BD/DVD,
opustite internet alebo zastavte prehrávanie obsahu na TV a vyberte režim BD/DVD.
6 - Slovensky
Zadný panel
SURROUND
SURROUND
SIEŤOVÝ
KÁBEL
PRÍDAVNÝ VSTUP
* FM ANTÉNA
HDMI VÝSTUP
KONEKTORY VÝSTUPU
REPRODUKTOROV
EXTERNÝ DIGITÁLNY
AUDIO VSTUP (OPTICKÝ)
Začíname
VENTILÁTOR
* V prípade modelu HT-J5500
KONCOVKA LAN
*P
ripojenie FM antény
1.
2.
Pripojte dodávanú FM anténu ku konektoru FM ANT.
Pomaly pohybujte anténnym káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite
k stene alebo k inému pevnému povrchu.
✎✎ Aby sa zaistilo primerané vetranie, nechajte na každej strane domáceho kina voľný priestor aspoň 10 cm.
Ventilátor ani ventilačné otvory neblokujte.
✎✎ Tento produkt neprijíma AM vysielania.
7 - Slovensky
Začíname
Diaľkový ovládač
Prehľad funkcií diaľkového ovládača
Zapína a vypína zariadenie.
FUNCTION
Nastavenie hlasitosti.
-
VOLUME
+
RDS DISPLAY
1
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete
ovládať možnosti.
Stlačte, ak si chcete pozrieť ponuku disku.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete prehrať disk alebo súbory.
Stlačte, ak chcete zastaviť
prehrávanie disku alebo súborov.
Výber jazyka titulkov na disku.
Stlačte, ak chcete prejsť na domovskú
obrazovku.
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Zvolenie položiek ponuky na
obrazovke a zmena hodnôt v ponuke.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú pre
ponuky na produkte aj pre
niekoľko funkcií Blu-ray disku.
Stlačením spustite nahrávanie
vysielania FM rádia.
Stlačením nasmerujete zvukový
signál do reproduktora domáceho
kina alebo reproduktora TV.
(Pozrite si stranu 36)
Výber požadovaného režimu zvuku
DSP/EQ.
MUTE
TA
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
7
8
9
4
5
DISC MENU
TITLE MENU
0
SUBTITLE
6
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Stlačte, ak chcete vybrať režim
domáceho kina.
(BD/DVD, D. IN, AUX atď.).
Otvorenie a zatvorenie zásuvky
na disk.
Dočasne preruší prehrávanie
zvuku.
RDS funkciu používajte na
prijímanie FM staníc
Slúži na vstup do kontextovej
ponuky/ponuky titulu.
Stlačením vyhľadávate dozadu
alebo dopredu.
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
Umožňuje opakovať titul,
kapitolu, stopu alebo disk.
Slúži na zobrazenie informácií o
prehrávaní počas prehrávania
disku Blu-ray/DVD alebo súborov.
Stlačením opustite ponuku.
Použite na nastavenie frekvencie
predvoleného rádia.
Výber MONO alebo STEREO pre
vysielanie rádia.
Vyhľadáva aktívne FM stanice
a mení kanály.
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
✎✎ Dodržte správne uloženie “+” a “–” pólu batérií podľa diagramu
vo vnútri priečinku.
✎✎ V prípade bežného používania vydržia batérie približne jeden rok.
✎✎ Diaľkové ovládanie môžete používať do vzdialenosti približne 7
metrov od produktu v priamom smere.
8 - Slovensky
Veľkosť
batérie: AAA
Pripojenia
Táto časť popisuje rôzne metódy pripojenia produktu k ďalším externým komponentom. Pred presúvaním alebo
inštaláciou produktu sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
Stredný
Predný (P)
Produkt
Priestorový (P)
Predný (Ľ)
Priestorový (Ľ)
Modul bezdrôtového
prijímača
* Modul bezdrôtového prijímača sa vzťahuje len na model HT-J5550W.
Predné reproduktory
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu
(asi 45°) smerom k sebe. Predné reproduktory umiestnite tak, aby sa výškové
meniče nachádzali vo výške vašich uší. Prednú stranu predných reproduktorov
zrovnajte s prednou stranou stredového reproduktora, alebo ich od stredových
reproduktorov umiestnite mierne dopredu.
Stredný reproduktor
Stredný reproduktor je najlepšie nainštalovať do rovnakej výšky ako predné
reproduktory. Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod televízor.
Priestorové
reproduktory
Subwoofer
Tieto reproduktory umiestnite nabok od svojej polohy počúvania. Ak je tam
málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby boli otočené smerom k
sebe. Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené
smerom dole.
* Na rozdiel od predných a stredných reproduktorov priestorové reproduktory
slúžia najmä na reprodukciu zvukových efektov. Zvuk sa z nich nebude
reprodukovať nepretržite.
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
* R
eproduktory priestorového zvuku musia byť pripojené k modulu bezdrôtového prijímača. (Len modely HT-J5550W)
* Vzhľad reproduktorov sa môže odlišovať od obrázkov v tejto príručke.
* K
aždý reproduktor má farebnú značku na zadnej alebo spodnej strane. Každý kábel má pri konci
jeden farebný pásik. Pásik na kábli priraďte podľa farby k značke reproduktora a potom pripojte kábel
k reproduktoru Presné pokyny nájdete na strane 10.
9 - Slovensky
Pripojenia
Subwoofer
Poloha produktu
Položte ho na stojan alebo
skrinku s regálmi, alebo pod
stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
Poloha počúvania by
sa od televízora mala
nachádzať vo vzdialenosti
2,5- až 3-násobku veľkosti
obrazovky. Príklad: Ak máte
46-palcovú obrazovku,
miesto posluchu by sa malo
nachádzať 2,92 až 3,5 metra
od obrazovky.
Pripojenia
Inštalácia reproduktorov na vysoký stojan
* Len modely HT-J5550W
1.
2.
Základňu stojana otočte hore nohami a
primontujte ju k stojanu.
Použite skrutkovač na utiahnutie skrutiek (5x20)
v 4 vyznačených otvoroch.
1
Základňa stojana
2
Stojan
3.
4.
Vyrovnajte dodaný kábel reproduktora a
presuňte ho cez stredový otvor v základni
stojana. Kábel vytiahnite z otvoru stĺpika stojana.
3
K namontovanému stojanu pripojte horný
reproduktor.
4
Reproduktor
Stojan
5.
6.
7.
8.
Pomocou skrutkovača vložte skrutku (5x15) a
utiahnite ju v smere hodinových ručičiek cez
otvor na zadnej strane reproduktora.
5
6
Pripojte umiestnené káble reproduktora do
portu na zadnej strane, zatiaľ čo ich zhodne
rozdelíte podľa farieb.
7
8
Umiestnite kábel reproduktora popri drážke na
zadnej strane stĺpika stojana.
Takto to vyzerá, keď je reproduktor
namontovaný. Pri inštalácii ďalšieho
reproduktora postupujte rovnako.
Alebo Zapájanie reproduktorových káblov
1.
2.
Každý zväzok reproduktorových káblov priraďte k správnemu reproduktoru podľa farebne odlíšenej
koncovky na každom zväzku, ktorá musí zodpovedať farbe nálepky na spodnej časti každého
reproduktora.
Pripojte koncovky reproduktorového vodiča každého reproduktora na zadnej časti produktu, a to tak, aby
farby reproduktorových koncoviek zodpovedali farbám na konektoroch reproduktora. Pri pripájaní sa uistite,
že zhodne prepojíte farbu podľa štítkov na zadnej strane reproduktora.
10 - Slovensky
HT-J5500
Predný
reproduktor (Ľ)
Priestorový
reproduktor (Ľ)
SURROUND
SURROUND
Subwoofer
SURROUND
SURROUND
Priestorový
reproduktor (P)
Predný reproduktor (P)
HT-J5550W
Predný
reproduktor (Ľ)
Stredový reproduktor
Modul bezdrôtového
prijímača
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Priestorový
reproduktor (P)
Subwoofer
Priestorový
reproduktor (P)
* Tento produkt by sa mal spojiť len s modelom SWA-7000.
11 - Slovensky
Predný reproduktor (P)
Pripojenia
Stredový reproduktor
Pripojenia
✎✎ Ak umiestnite reproduktor do blízkosti TV, magnetické pole môže spôsobiť skreslenie farieb na obrazovke.
✎✎ Modul bezdrôtového prijímača umiestnite dozadu od svojej polohy počúvania. Ak sa modul bezdrôtového
prijímača nachádza príliš blízko k produktu, zvuk z reproduktorov môže byť rušený.
✎✎ Ak v blízkosti produktu používate zariadenie, ako napríklad mikrovlnná rúra, bezdrôtová karta LAN, zariadenie
Bluetooth alebo akékoľvek iné zariadenie, zvuk z reproduktorov môže byť porušený, a to z dôvodu rušenia.
✎✎ Maximálna prenosová vzdialenosť od produktu k modulu bezdrôtového prijímača je približne 10 metrov, ale
v závislosti od prevádzkového prostredia sa môže líšiť. Ak sa medzi produktom a modulom bezdrôtového
prijímača nachádza železobetónová alebo kovová stena, systém možno nebude fungovať vôbec, pretože
rádiové vlny nedokážu prejsť cez kov.
✎✎ Ak zariadenie nevytvára bezdrôtové pripojenie, bude potrebné spustiť nastavenie ID medzi produktom
a modulom bezdrôtového prijímača. Keď je produkt vypnutý, na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlá
„0“„1“„3“„5“. Zapnite modul bezdrôtového prijímača. Potom na zadnej strane modulu bezdrôtového
prijímača podržte 5 sekúnd stlačené tlačidlo „ID SET“ a následne zapnite produkt.
| UPOZORNENIE |
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
Ak chcete reproduktory nainštalovať na stenu, pevne upevnite skrutky alebo klince (nie sú súčasťou
dodávky) k stene, kam sa chystáte reproduktor zavesiť a potom s použitím otvoru na zadnej strane každého
reproduktora jednotlivé reproduktory opatrne zaveste na stenu.
Nedovoľte, aby sa s alebo v blízkosti reproduktorov hrali deti. Mohli by sa poraniť pri páde reproduktora.
Pri pripájaní vodičov reproduktora sa uistite, že o správnosti polarity (+/­–).
Reproduktor
subwoofera držte mimo dosahu detí, aby nemohli strčiť ruky alebo cudzie predmety do vedenia
(otvoru) na reproduktore subwoofera.
Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
ezdrôtová prijímacia anténa je zabudovaná do modulu bezdrôtového prijímača. Udržujte ju mimo vody a
B
vlhkosti.
Kvôli optimálnemu počúvaniu sa uistite, že oblasť v okolí umiestnenia modulu bezdrôtového prijímača je bez
akýchkoľvek prekážok.
V 2-kanálovom režime sa z bezdrôtových reproduktorov priestorového zvuku nebude reprodukovať žiaden
zvuk.
12 - Slovensky
Pripojenie k TV a externým zariadeniam
R
R
Biely
Spôsob 1
Externé
zariadenia
Pripojenia
W
W
Červený
Spôsob 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN (ARC)
Pripojenie k televízoru
Z konektoru HDMI OUT na zadnej strane produktu pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru
HDMI IN na vašom televízore. Ak televízor podporuje ARC, zvuk televízora môžete počúvať cez domáce kino
už po pripojení tohto kábla. Viac informácií nájdete na strane 18 tejto príručky a v časti o ARC v používateľskej
príručke k TV.
Pripojenie k externým zariadeniam
Nižšie sú vysvetlené dve metódy pripojenia externých zariadení k domácemu kinu.
Spôsob 1 PRÍDAVNÝ VSTUP: Pripojenie externého analógového zariadenia
Pomocou kábla RCA audio (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor AUDIO In na produkte ku konektoru
AUDIO Out na externom analógovom komponente.  Vyberte režim AUX.
• Presvedčite sa, že sa farby na konektoroch káblov zhodujú s farbami na vstupných a výstupných konektoroch.
Spôsob 2 OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho audio komponentu
Ak chcete pripojiť digitálny zvukový výstup komponentov s digitálnym signálom, ako sú napríklad prijímače
káblovej televízie a satelitné prijímače (satelity): Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky)
pripojte konektor Optical Digital Audio In na produkte ku konektoru Digital Optical Out na externom digitálnom
zariadení pomocou digitálneho optického kábla.  Vyberte režim D. IN.
✎✎ Aby ste videli obraz z vášho prijímača káblovej televízie/satelitného prijímača, musíte pripojiť jeho video
výstup priamo k vášmu televízoru.
✎✎ Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie kmitočty z externých digitálnych komponentov 32 kHz alebo
vyššie.
✎✎ Tento systém podporuje iba DTS a zvuk Dolby Digital. Zvuk MPEG, bitový tok, nie je podporovaný.
Vybratie externého zariadenia na používanie
Aby ste vybrali externé zariadenie potom, čo ste ho pripojili, stlačte tlačidlo FUNCTION. Po každom stlačení
tlačidla sa režim zmení v nasledujúcom poradí : BD/DVD ; D. IN ; AUX ; FM ; BT
13 - Slovensky
Pripojenia
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Bezdrôtová sieť
Produkt môžete pripojiť k sieťovému smerovaču
pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
Káblová sieť
Bezdrôtový IP
zdieľač
Širokopásmový modem (s integrovaným smerovačom)
Širokopásmová
služba
Alebo
Smerovač
Širokopásmové služby
✎✎ Ak váš bezdrôtový smerovač IP podporuje DHCP,
Širokopásmová
služba
Širokopásmový
modem
✎✎ Váš smerovač alebo politiky internetového
operátora môžu produktu brániť v prístupe k
serveru na aktualizáciu softvéru Samsung. Ak sa
tak stane, viac informácií získate od internetového
operátora (ISP).
✎✎ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie
smerovač.
✎✎ Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
(*tienená krútená dvojlinka)
✎✎ Produkt nemôžete použiť, ak je rýchlosť siete
nižšia ako 10 MB/s.
✎✎ Ak chcete využívať funkciu DLNA, počítač musíte
pripojiť k sieti podľa znázornenia na obrázkoch
vyššie. Spojenie môže byť káblové alebo
bezdrôtové.
tento produkt môže na pripojenie k bezdrôtovej
sieti používať DHCP alebo statickú IP adresu.
✎✎ Bezdrôtový smerovač IP nastavte na
Infraštruktúrny režim. Náhodný režim nie je
podporovaný.
✎✎ Produkt podporuje iba nasledujúce bezdrôtové
protokoly bezpečnostného kódu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎✎ Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači
IP, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál
nastavený pre bezdrôtový smerovač IP
momentálne používa iné zariadenie v blízkosti,
bude to mať za následok rušenie a chybu v
komunikácii.
✎✎ V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami
štandardu Wi-Fi domáce kiná Samsung
nepodporujú bezpečnostné šifrovanie WEP, TKIP
a TKIP-AES (WPS2 Mixed) v sieťach využívajúcich
režim 802.11n.
✎✎ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou
spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových
podmienok (výkon AP, vzdialenosť, prekážky,
rušenie inými rádiovými zariadeniami atď.).
14 - Slovensky
Nastavenia
Postup nastavenia úvodných
nastavení
• Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete,
domovská ponuka sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto produktu
sa môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
1.
3.
Po pripojení produktu zapnite televízor a potom
zapnite produkt. Keď zapínate produkt prvýkrát,
produkt automaticky zobrazí obrazovku
Nastavenie jazyka.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný jazyk
a potom stlačte tlačidlo v.
Stlačením tlačidla v spustíte konfiguráciu
funkcie.
Zobrazí sa obrazovka Sieť.
-- Kým začnete, skontrolujte, či je produkt
pripojený k smerovaču.
-- V závislosti od sieťového prostredia ho
nastavte do káblového alebo bezdrôtového
režimu.
-- Ak má vaša bezdrôtová sieť bezpečnostný
kód, musíte zadať kód, aby ste dokončili
sieťové pripojenie.
-- Ak máte sieť so statickými IP adresami,
odporúčame vám zvoliť položku Preskočiť
stlačením MODRÉHO (D) tlačidla.
✎✎ Ak v tomto okamihu preskočíte konfiguráciu siete
alebo konfigurácia neprebehne správne, sieťové
pripojenie produktu môžete nastaviť neskôr.
(Pozrite si stranu 21)
Nastavenie
Nastavenie | Sieť
Nastavenie TV aspektu a siete.
nastavenie môže byť neskôr zmenené v "Nastavenia".
Vyberte typ vašej siete.
Typ siete
Spustiť
Bezdrôtové
Kábel
Pripojiť
Sieťový kábel pripojený.
a Predch. " Vybrať
4.
Zobrazí sa obrazovka Pomer strán TV.
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte pomer strán TV a
následne stlačte tlačidlo v.
Máte na výber štyri možnosti:
16:9 Originál - Pre širokouhlé TV. Zobrazuje
širokouhlý obraz v originálnom formáte 16:9
a obraz 4:3 (starý štandardný formát) vo formáte
4:3 Pillar box s čiernymi pruhmi vľavo a vpravo.
16:9 Úplný - Pre širokouhlé TV. Zobrazuje
širokouhlý obraz v originálnom formáte 16:9
a rozširuje obraz 4:3 tak, aby vyplnil obrazovku
formátu 16:9.
4:3 Poštová schránka - Pre staršie analógové
TV so štandardnou obrazovkou. Zobrazuje obraz
4:3 na celej obrazovke a obraz 16:9 vo formáte
Letter Box, ktorý zachováva pomer strán 16:9,
avšak dáva čierne pruhy nad a pod obraz.
a Predch. d Preskočiť m Presunúť " Vybrať
6.
Produkt si overí sieťové pripojenie a následne
sa pripojí k sieti. Po dokončení stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa obrazovka „Úvodné nastavenia
kompletné.“ a potom sa zobrazí domovská
obrazovka.
✎✎ Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Nastavenie
a vykonať zmeny, zvoľte možnosť Reset.
(Pozrite si stranu 20)
✎✎ Ak používate kábel HDMI na pripojenie produktu
k televízoru značky Samsung kompatibilného
s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC) a 1.) Na TV a
produkte ste zapli funkciu Anynet+ (HDMI-CEC)
a 2.) Nastavili ste televízor na jazyk podporovaný
produktom, produkt automaticky zvolí tento jazyk
ako preferovaný jazyk.
15 - Slovensky
Nastavenia
2.
5.
4:3 Pan-Scan - Pre staršie analógové TV so
štandardnou obrazovkou. Zobrazuje obraz 4:3
na celej obrazovke a obraz 16:9 vo formáte PanScan, ktorý vyplní obrazovku, avšak oreže ľavú
a pravú stranu obrazu a zväčší stred vertikálne.
Nastavenia
Domovská obrazovka na prvý
pohľad
1
7 Zmeniť zariadenie
Zobrazí zoznam externých zariadení pripojených k
hlavnej jednotke. Prepne na požadované zariadenie.
2
PREHRAŤ DISK FOTOGRAFIE
VIDEÁ
HUDBA
Slúži na prepnutie na externé zariadenie alebo na
prepínanie rádia a režimu pre rozhranie Bluetooth.
Režim môžete prepnúť pomocou tlačidla
FUNCTION na diaľkovom ovládaní a tlačidla
na hlavnej jednotke.
9 Nastavenia
Žiadny disk
Nastavuje rozmanité služby tak, aby vyhovovali
vašim preferenciám.
Aplikácia 1 Aplikácia 2 Aplikácia 3 Aplikácia 4 Vewd App
Store
3
8 Funkcia
Ďalšie
Screen
Zmeniť Funkcia Nastavenia
Mirroring zariadenie
✎✎ Aby ste prehrali alebo zobrazili súbory s videami,
fotografiami alebo hudbou, ktoré sa nachádzajú
v počítači, musíte pripojiť svoje domáce kino a
počítač k domácej sieti a musíte mať v počítači
nainštalovaný softvér DLNA. Pozrite si strany 27 a
37.
4 5 6 7 8 9
1 PREHRAŤ DISK
Zobrazí sa disk, ktorý je momentálne v mechanike.
Stlačením tlačidla v spustíte prehrávanie disku.
2 FOTOGRAFIE/VIDEÁ/HUDBA
Prehráva fotografie, videá alebo hudobný obsah z
disku, zariadenia USB, počítača alebo mobilného
zariadenia.
Prístup na obrazovku Nastavenia
1.
Nastavenia
3 Aplikácie
Obraz
Pristupujte k rôznym spoplatneným a bezplatným
aplikáciám.
ponuky nemusí podporovať.
6 Screen Mirroring
Nastaví funkciu bezdrôtového zrkadlenia medzi
domácim kinom a smartfónom alebo tabletom.
Systém
Rozlíšenie
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
5 Ďalšie
✎✎ V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia
Pomer strán TV
Jazyk
Prístup k on-line obchodu Vewd App Store, kde
nájdete dátový tok vysokokvalitných videí, dátový
tok hudby, hry a aplikácie sociálnych sietí.
2.
Nastavenia 3D
Zvuk
Sieť
4 Vewd App Store
Zoznam užitočných a populárnych aplikácií, ktoré
vám odporúčame.
Vyberte položku Nastavenia na domovskej
obrazovke a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
obrazovka Nastavenia.
BD Wise
Filmová snímka (24 Fps)
Farebný formát HDMI
Hlboké farby HDMI
Progresívny režim
: 16:9 Originál
: Vyp.
: Auto
: Vyp.
: Auto
: Vyp.
: Auto
Prístup k ponukám, podponukám a možnostiam
obrazovky Nastavenia si pozrite na obrázku
diaľkového ovládania. (Pozrite si stranu 17)
✎✎ Ak necháte produkt v zastavenom režime dlhšie
ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili, na
televízore sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte
produkt v režime šetriča obrazovky na dlhšie ako
20 minút, napájanie sa automaticky vypne.
16 - Slovensky
FUNCTION
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
PTY -
4
MUTE
+
TA
2
PTY SEARCH
5
8
7
DISC MENU
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri ponuke nastavení
SUBTITLE
1
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Nastavenia 3D
3
2
4
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
D
TUNING
2
Tlačidlo RETURN: Stlačte, ak sa chcete
vrátiť do predchádzajúcej ponuky.
3
v (VSTÚPIŤ)/SMEROVÉ tlačidlo:
• Stlačením tlačidiel $%_+ posuniete
kurzor alebo zvolíte položku.
• Stlačením tlačidla v aktivujte aktuálne
zvolenú položku alebo potvrdíte
nastavenie.
4
Tlačidlo EXIT: Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
Podrobné informácie o funkciách
Každá funkcia, položka ponuky a jednotlivá možnosti
ponuky Nastavenia je podrobne vysvetlená na
obrazovke. Ak chcete zobraziť vysvetlenie, pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberte funkciu, položku ponuky
alebo možnosť. V spodnej časti obrazovky sa
zvyčajne zobrazí vysvetlenie.
Krátky popis každej z funkcií položky Nastavenia
začína na tejto strane. Ďalšie informácie i niektorých
funkciách nájdete aj v Prílohe tohto návodu na
obsluhu.
Obraz
Nastavuje funkcie, ktoré súvisia s 3D.
Režim prehr. 3D Blu-ray: Vyberte, ak chcete
prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom v režime
3D. Ak sa presuniete na domovskú obrazovku,
kým sa nachádzate v režime 3D, produkt
automaticky prepne na režim 2D.
Veľkosť obraz.: Zadajte veľkosť televízora
pripojeného k produktu. Produkt automaticky
upraví 3D výstup podľa veľkosti obrazovky
vášho televízora.
✎✎ Kým začnete sledovať 3D obsah, pozorne si
prečítajte informácie o zdraví a bezpečnosti.
(Pozrite si stranu 3)
Pomer strán TV
Umožňuje vám nastaviť výstup z produktu podľa
veľkosti obrazovky vášho televízora. (Pozrite si
stranu 40)
BD Wise
Funkcia BD Wise je najnovší prepojovací prvok
od spoločnosti Samsung. Keď prepojíte produkt
Samsung a televízor Samsung s funkciou BD
Wise cez HDMI a funkcia BD Wise je zapnutá
na produkte aj televízore, produkt vysiela video s
rozlíšením videa a obnovovacím kmitočtom disku
Blu-ray/DVD.
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie video
signálu HDMI na možnosť BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Toto číslo označuje
počet riadkov videa na jeden obraz. Označenie
„i“ a „p“ signalizuje prekladané a progresívne
skenovanie. Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
Filmová snímka (24 Fps)
Nastavenie funkcie Filmová snímka (24 Fps) na
možnosť Auto umožňuje produktu automaticky
nastaviť svoj výstup HDMI na 24 snímok za
sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu, ak je
pripojený televízor kompatibilný s 24 Fps.
• Funkciu Filmová snímka (24 Fps) môžete
využívať len na televízore, ktorý podporuje túto
obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy,
keď je produkt v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080p.
17 - Slovensky
Nastavenia
1
C
Tlačidlo HOME: Stlačte,
ak
UP chcete prejsť na
DOWN
domovskú obrazovku.
TV SOUND DSP/EQ
Funkcie ponuky Nastavenia
Nastavenia
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru
pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so schopnosťami
pripojeného zariadenia (televízor, monitor, atď.).
Hlboké farby HDMI
Umožňuje vám nastaviť produkt na výstupné
video z konektora HDMI OUT s funkciou sýtej
farby. Funkcia Sýta farba umožňuje presnejšiu
reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD
diskov.
Zvuk
Nastavenie reproduktorov
Umožní vám upraviť nasledujúce nastavenia
reproduktora a zapnúť a vypnúť test reproduktora,
aby ste mohli reproduktory otestovať.
Úroveň: Umožňuje vám nastaviť relatívnu hlasitosť
jednotlivých reproduktorov v rozmedzí od 6 dB do
-6 dB. Ak máte napríklad radi hlboké basy, môžete
zvýšiť hlasitosť subwoofera o 6 dB.
Vzdialenosť: Umožňuje vám nastaviť relatívnu
vzdialenosť každého reproduktora od miesta
počúvania do max. 9 metrov. Čím je vzdialenosť
väčšia, tým hlasnejší bude reproduktor.
Test reproduktora: Umožňuje vám spustiť
funkciu Test reproduktora, ktorá vám umožní
skontrolovať nastavenia. Nastavenie položky Test
reproduktora na možnosť Zap. zapne funkciu
Test reproduktora. Nastavenie tejto položky na
možnosť Vyp., vypne danú funkciu.
Výber reproduktora
Umožňuje vám vybrať, ktoré reproduktory budú
aktívne, buď reproduktory televízora alebo
reproduktory domáceho kina.
Režim ekvalizéra
Zapnite Režim ekvalizéra, aby ste použili ekvalizér.
Nastavenia ekvalizéra
Umožní vám nastaviť ekvalizér.
✎✎ Možnosť Nastavenia ekvalizéra sa zobrazí
len vtedy, keď je položka Režim ekvalizéra
nastavená na možnosť Zap..
Spätný zvukový kanál
Umožňuje vám presmerovať zvuk z televízora do
reproduktorov domáceho kina. Vyžaduje pripojenie
HDMI a TV kompatibilný s funkciou Spätný zvukový
kanál (ARC).
• Keď je zapnutá funkcia Spätný zvukový kanál
a používate kábel HDMI na pripojenie produktu
k televízoru, digitálny optický vstup nebude
fungovať.
• Ak je položka Spätný zvukový kanál nastavená
na možnosť Auto a používate kábel HDMI na
pripojenie produktu k televízoru, digitálny optický
vstup sa vyberie automaticky.
Digitálny výstup
Umožňuje vám nastaviť funkciu Digitálny
výstup tak, aby sa zhodoval so schopnosťami
AV prijímača, ktorý ste pripojili k produktu. Viac
detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu. (Pozrite si stranu 45)
Ovládanie dynamického rozsahu
Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického
rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a
Dolby TrueHD.
Auto: Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku
Dolby TrueHD na základe informácií vo zvukovom
zázname Dolby TrueHD. Zároveň vypína ovládanie
dynamického rozsahu pre Dolby Digital a Dolby
Digital Plus.
Vyp.: Ponechá dynamický rozsah
neskomprimovaný, čím vám umožňuje počúvať
pôvodný zvuk.
Zap.: Zapne ovládanie dynamického rozsahu na
všetkých troch formátoch Dolby. Tichšie zvuky sa
zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám vybrať si spôsob podvzorkovania
viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vašim
stereo systémom. Môžete sa rozhodnúť, aby
produkt signál prevzorkoval na Normálne stereo
alebo Kompatibilné s priestorovým.
Synch. zvuku
Keď je produkt pripojený k digitálnemu televízoru,
umožňuje vám upraviť oneskorenie zvuku tak, že
sa zvuk zosynchronizuje s obrazom. Oneskorenie
môžete nastaviť od 0 do 300 milisekúnd.
18 - Slovensky
Nastavenia siete
Sieť
Umožňuje vám nakonfigurovať sieťové pripojenie
tak, aby ste si mohli vychutnať rozličné funkcie,
ako sú napríklad internetové služby alebo funkcia
DLNA Wi-Fi a vykonajte softvérové aktualizácie.
Test siete
Umožňuje vám otestovať konfiguráciu internetového
protokolu a overiť si, či funguje správne.
Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav
siete internet.
Wi-Fi Direct
Umožňuje vám k produktu pripojiť zariadenie WiFi Direct pomocou párovacej siete, bez potreby
bezdrôtového smerovača. Uvedomte si, že ak je
produkt pripojený k bezdrôtovej sieti, pri používaní
rozhrania Wi-Fi Direct môže dôjsť k jej odpojeniu.
(Pozrite si stranu 25)
✎✎ Textové súbory, napr. súbory s príponou .TXT
alebo .DOC, sa neprehrajú pri používaní funkcie
Wi-Fi Direct.
Screen Mirroring
Funkcia Screen Mirroring vám umožňuje zobraziť
obrazovku smartfónu alebo inteligentného
zariadenia na televízore pripojenom k systému
domáceho kina. (Pozrite si stranu 39)
Názov zar.
Umožňuje vám prideliť produktu identifikačný
názov. Tento názov budete používať na identifikáciu
produktu pri pripájaní sa k externým Wi-Fi
zariadeniam (inteligentné telefóny, tablety atď.).
Internetové pripojenie BD-Live
Umožňuje vám povolenie alebo zakázanie
internetového pripojenia, keď používate službu
BD-Live.
Umožňuje vám spustiť proces Nastavenie. (Pozrite
si stranu 15)
Rýchly štart
Zariadenie sa dá rýchlo zapnúť so skrátením doby
štartu.
✎✎ Ak túto funkciu nastavíte na možnosť Zap.,
spotreba energie v pohotovostnom režime sa
zvýši. (Približne 12 W až 20 W)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka
prepojené činnosti s ostatnými výrobkami značky
Samsung, ktoré sú vybavené funkciou Anynet+ a
umožňuje vám ovládať tieto produkty pomocou
jedného diaľkového ovládania značky Samsung.
Na použitie tejto funkcie musíte pripojiť tento
produkt k televízoru značky Samsung s funkciou
Anynet+ pomocou kábla HDMI.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať obsah, ktorý ste prevzali
prostredníctvom disku Blu-ray, ktorý podporuje
službu BD-Live. Môžete zobraziť informácie o
zariadení USB používanom pre na uchovávanie
údajov BD Live vrátane úložného priestoru.
Taktiež môžete vymazať údaje BD Live a zmeniť
zariadenie.
DivX® video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Jazyk
Umožní vám vybrať vami uprednostňovaný jazyk
pre položku Ponuka na obrazovke, Ponuka
disku atď.
• Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný
na disku.
19 - Slovensky
Nastavenia
Stav siete
Nastavenie
Systém
Nastavenia
Zabezpečenie
Predvolený kód PIN je 0000. Zadajte predvolený
kód PIN, aby ste získali prístup k funkciám
zabezpečenia, ak ste si nevytvorili svoj vlastný kód
PIN.
Rodič. hodnotenie BD
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov s hodnotením,
ktoré je rovnaké alebo vyššie ako zadané
špecifické vekové hodnotenie, ak sa nezadá kód
PIN.
Nastavenie rádia
• Ak chcete počúvať rádio, musíte pripojiť
priloženú anténu FM.
Obsluha rádia diaľkovým ovládaním
1.
2.
Rodič. hodnotenie DVD
Bráni prehrávaniu DVD diskov s vekovým
obmedzením, ktoré je vyššie ako zvolené
špecifické vekové obmedzenie, ak sa nezadá kód
PIN.
Zmeniť PIN
Zmení 4-ciferný kód PIN používaný na prístup k
funkciám zabezpečenia.
Časové pásmo
Všeobecné
Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré je
dostupné pre vašu oblasť.
Nalaďte požadovanú stanicu.
• Ladenie predvoľby 1: Stlačením tlačidla 5
vyberte možnosť PRESET a potom stlačením
tlačidla TUNING UP, DOWN vyberte
predvoľbu stanice.
-- Kým naladíte predvoľby staníc, predvoľby
staníc musíte najskôr uložiť do pamäte
produktu.
• Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla 5
vyberte možnosť MANUAL a potom stlačením
tlačidla TUNING UP, DOWN nalaďte nižšiu
alebo vyššiu frekvenciu.
• Automatické ladenie: Stlačte tlačidlo 5, aby
ste vybrali možnosť MANUAL a potom stlačte
a na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo
TUNING UP, DOWN aby sa automaticky
vyhľadalo pásmo.
Výber mono alebo stereo
Podpora
Aktualizácia softvéru
Viac informácií o tejto funkcií nájdete na strane 26.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
produktom.
Podmienky Zmluvy o službe
Umožňuje vám zobraziť všeobecné právne
vyhlásenie vzťahujúce sa na obsah a služby tretích
strán.
Reset
Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte možnosť
FM.
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení
okrem siete. Vyžaduje, aby ste zadali svoj
zabezpečovací kód PIN. Predvolený bezpečnostný
kód PIN je 0000.
Stlačte tlačidlo MO/ST.
• Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zvuku
prepína medzi možnosťou STEREO a MONO.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte MONO, kvôli
čistejšiemu vysielaniu bez rušenia.
Predvolenie staníc
Príklad: Predvolenie frekvencie FM 89,10 do pamäte.
1.
2.
3.
4.
Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte možnosť
FM.
Stlačením tlačidla TUNING UP, DOWN
prechádzajte cez frekvencie FM a potom vyberte
<89.10>.
Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY (žlté tlačidlo
C na spodnej strane diaľkového ovládania).
V rámci 5 sekúnd opätovne stlačte tlačidlo
TUNER MEMORY. Stanica sa uloží do pamäte.
✎✎ Ak opakovane stlačíte tlačidlo TUNER MEMORY
bez toho, aby ste zmenili stanicu, zadaná stanica
sa môže prepísať.
5. Ak chcete predvoliť inú stanicu, opakujte kroky
2 až 4.
20 - Slovensky
• Ak chcete naladiť predvoľbu stanice, stlačte
tlačidlo TUNING UP, DOWN.
O vysielaní RDS
stanice, stlačte tlačidlo TITLE MENU na približne
5 sekúnd v režime manuálneho FM, kým sa na
displeji nezobrazí položka DEFAULT PRESET.
prijímanie FM staníc
✎✎ Aby ste súčasne odstránili všetky predvolené FM
Nahrávanie FM rádia
Na vložené úložné zariadenie USB môžete nahrať
svoje obľúbené rozhlasové vysielanie.
1.
3.
4.
Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte položku
FM a potom stlačte tlačidlá TUNING UP,
DOWN aby ste vybrali stanicu, ktorú chcete
nahrávať.
Stlačením tlačidla ČERVENÉHO (A) spustíte
nahrávanie rozhlasového vysielania. Nahrávanie
sa spustí.
• Nahraný čas sa zobrazí vľavo a stále
zostávajúci čas nahrávania podľa voľného
miesta na úložnom zariadení USB sa zobrazí
vpravo.
Nahrávanie dokončite stlačením tlačidla
EXIT. Nahrávanie sa zastaví a v rovnakom čase
uloží ako súbor .mp3. Aby ste prehrali nahraný
súbor, pozrite si časť „Prehrávanie súborov na
zariadení USB“.
✎✎ Nahraný súbor sa uloží v priečinku Tuner, ktorý sa
automaticky vytvoril.
✎✎ Počas nahrávania FM rádia budú fungovať len
tlačidlá (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ),
(NAPÁJANIE),
EXIT, MUTE a VOLUME +/-.
✎✎ Ak počas nahrávania nestlačíte žiadne tlačidlo,
zapne sa šetrič obrazovky.
✎✎ Počas nahrávania FM rádia sa nezaznamenajú
zvukové efekty, ako napríklad DSP, EQ atď.
✎✎ Rádio sa nahrá pri nastavenej predvolenej
hlasitosti, a to aj vtedy, ak počas procesu
nahrávania zmeníte hlasitosť alebo stlačíte tlačidlo
MUTE.
✎✎ Ak počas procesu nahrávania odpojíte zariadenie
USB alebo napájací kábel, časť súboru, ktorá sa
dovtedy nahrala, sa nemusí dať prehrať.
✎✎ Nahrávanie sa nespustí, ak zostávajúce voľné
miesto na úložnom zariadení USB je menšie ako
2 MB.
✎✎ Ak sa zariadenie USB odpojí, prípadne sa na
ňom nenachádza dostatok miesta (menej ako 2
MB), zobrazí sa príslušná správa a nahrávanie sa
zastaví.
MIC 1
MIC 2
5V 0.5A
RDS umožňuje FM staniciam vysielať dodatočný
signál zároveň s ich obvyklými programovými
signálmi.
Stanice napríklad vysielajú svoje názvy a tiež
informácie o type vysielaného programu, ako je
napríklad šport, hudba atď.
Pri ladení FM staníc, ktoré poskytujú službu RDS, sa
na displeji rozsvieti indikátor RDS.
Popis k funkcii RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazí typ programu, ktorý
sa momentálne vysiela.
• PS NAME (Názov programu): Zobrazuje názov
vysielanej stanice a pozostáva z 8 znakov.
• RT (Text rádia): Odkóduje text vysielaný stanicou (ak
sa nachádza) a pozostáva z maximálne 64 znakov.
• CT (Presný čas): Odkóduje skutočný čas z FM
frekvencie. Niektoré stanice nevysielajú informácie
PTY, RT alebo CT, preto nemôžu byť vždy
zobrazené.
• TA (Dopravné správy): „TA ON/OFF“ zobrazuje, že
práve prebiehajú dopravné správy.
MIC 1
MIC 2
5V 0.5A
✎✎ RDS nemusí pracovať správne ak naladená
stanica nevysiela správne RDS signál alebo je
signál slabý.
21 - Slovensky
Nastavenia
2.
Do konektora USB na prednej strane produktu
zapojte zariadenie USB.
Používanie RDS (Systém údajov rádia) na
Nastavenia
FUNCTION
Zobrazenie RDS signálov
-- Pri stláčaní tlačidiel na hlavnom diaľkovom
ovládači sa uistite, že ste FM stanicu vybrali
VOLUME
MUTE
pomocou hlavného diaľkového ovládača.
RDS signály, ktoré stanica vysiela, môžete vidieť na
displeji.
Počas počúvania FM stanice stlačte tlačidlo RDS
DISPLAY.
• Každým stlačením tohto tlačidla sa displej zmení a
zobrazí nasledujúce informácie: PS NAME  RT 
CT  Frekvencia
PS
(Programové
služby)
Počas vyhľadávania sa zobrazí
<PS NAME> a následne sa
zobrazia názvy staníc. Ak sa
zobrazí <NO PS>, signál nie je
vysielaný.
RT (Text rádia)
Pri vyhľadávaní sa zobrazí <RT>
a potom sa zobrazia textové
odkazy, ktoré stanica vysiela. Ak
sa zobrazí <NO RT>, signál nie
je vysielaný.
Frekvencia
Frekvencia stanice (nie je to
služba RDS)
O znakoch, ktoré sú zobrazené na displeji
-
+
1
2
RDS DISPLAY
PTY -
4
1.
2.
3.
TA
PTY SEARCH
5
3
PTY +
6
Počas počúvania FM stanice stlačte tlačidlo PTY
SEARCH.
7
DISC MENU
8
9
TITLE MENU
Stláčajte PTY- alebo PTY+, až kým sa na displeji
POPUP
nezobrazí požadovaný PTY kód.
• Displej vám poskytne PTY kódy, ktoré sú
popísané napravo.
0
Ak je na displeji ešte stále PTY kód, ktorý ste
vybrali v predchádzajúcom kroku, stlačte PTY
SEARCH opätovne.
SUBTITLE
• Hlavná
jednotka HOME
prehľadávaREPEAT
15
prednastavených staníc, zastaví sa na kóde,
ktorý ste vybrali a danú stanicu naladí.
Nastavenie siete
TOOLS
INFO
Keď sa na displeji zobrazia signály PS alebo RT, budú
použité nasledovné znaky.
• Okno displeja nedokáže rozlíšiť veľké a malé
písmená a vždy používa veľké písmená.
• Okno displeja nedokáže rozoznať diakritické
znamienka. Napríklad, <A,> môže byť <A’s>
namiesto <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>“
Keď pripojíte tento produkt k sieti, môžete použiť
aplikácie a funkcie založené na sieti, ako je
napríklad BD-LIVE a aktualizovať softvér produktu
prostredníctvom sieťového pripojenia.
RETURN
EXIT
PTY vyhľadávanie
Ak chcete začať
pripojenia,
A s konfiguráciou
B
C sieťového
D
postupujte podľa
týchto
krokov:
TUNING
TV SOUND
DSP/EQ
Označenie PTY (typ programu) a funkcia
Jednou z výhod služieb RDS je, že môžete nájsť
konkrétny druh programu na predvolených kanáloch,
uvedením PTY kódov.
Vyhľadávanie programu pomocou PTY kódov
• Predtým ako začnete!
-- Vyhľadávanie PTY je možné iba na predvolených
staniciach.
-- Ak chcete vyhľadávanie zastaviť počas procesu,
stlačte počas vyhľadávania tlačidlo 5.
-- Vykonanie nasledovných krokov je časovo
obmedzené. Ak nastavenie zrušíte pred koncom,
začnite opäť od kroku 1.
Konfigurácia vášho sieťového
TUNER
pripojenia
MEMORY MO/ST
1.
2.
3.
4.
UP možnosť
DOWN
Na domovskej obrazovke
vyberte
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
Vyberte položku Nastavenia siete a potom
stlačte tlačidlo v.
Prejdite na pokyny pre káblové siete, ktoré
začínajú nižšie alebo na pokyny pre bezdrôtové
siete na nasledujúcej strane vpravo.
22 - Slovensky
Káblová sieť
4.
❏❏ Kábel – Automaticky
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
1.
2.
Na obrazovke Nastavenia siete zmeňte položku
Typ siete na možnosť Kábel. Potom vyberte
položku Pripojiť a stlačte tlačidlo v. Produkt
zistí káblové pripojenie, overí sieťové pripojenie a
následne sa pripojí k sieti.
Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK a potom
stlačte tlačidlo v.
❏❏ Kábel - Manuálne
1.
Na obrazovke Nastavenia siete zmeňte položku
Typ siete na možnosť Kábel. Potom vyberte
položku Pripojiť a stlačte tlačidlo v. Produkt
vyhľadá sieť a následne zobrazí hlásenie
o zlyhaní pripojenia.
✎✎ Ak sa dá domáce kino pripojiť k vašej sieti
bezdrôtovo, vyberte v tomto bode položku
Zmeniť sieť, zmeňte položku Typ siete na
možnosť Bezdrôtové a potom prejdite na pokyny
pre bezdrôtové siete, ktoré sa nachádzajú na tejto
strane.
Nastavenia siete
Pripojenie káblovej siete zlyhalo.
MAC adresa
IP adresa
Maska podsiete
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Pripojenie k sieti nie je možné. Vykonajte tieto kroky: skontrolujte, či je Vaša IP adresa v
Nastaveniach IP správna. O viac informácií požiadajte poskytovateľa internetu.
Zmeniť sieť
Nast. IP
Zopakovať
Zatvoriť
a Predch. d Preskočiť < Presunúť " Vybrať
2.
3.
6.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa posuňte na
ďalší parameter a potom podľa pokynov v kroku
4 zadajte čísla pre príslušný parameter.
Opakujte kroky 4 a 5, pokiaľ nevyplníte všetky
parametre.
✎✎ Parameter pre sieť môžete získať od vášho
7.
poskytovateľa internetového pripojenia.
Keď ukončíte zadávanie všetkých hodnôt
parametrov, vyberte možnosť Späť (') a stlačte
tlačidlo v. Domáce kino si overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť troma
spôsobmi:
-- Bezdrôtová automaticky
-- Bezdrôtová manuálne
-- WPS(PBC)
Pred konfiguráciou pripojenia k bezdrôtovej sieti
odpojte všetky zariadenia, ktoré sú momentálne
pripojené k produktu, prípadne (v relevantných
prípadoch) odpojte káblové pripojenia produktu.
❏❏ Bezdrôtové - Automaticky
Postupujte podľa krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“. (Pozrite si stranu 22)
1.
Na obrazovke Nastavenia siete zmeňte položku
Typ siete na možnosť Bezdrôtové. Produkt
vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných
sietí.
Pomocou tlačidiel ◄► vyberte možnosť Nast.
IP a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Nast. IP.
Vyberte pole Nastaviť IP a potom ho nastavte
na možnosť Zadať manuálne.
23 - Slovensky
Nastavenia
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť manuálne nastaviť
hodnoty položky Nastavenia siete.
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
5.
Vyberte parameter, ktorý chcete zadať (napríklad
IP adresa), a stlačte tlačidlo v. Pomocou
numerickej klávesnice na diaľkovom ovládaní
zadajte čísla pre tento parameter. Zadaný
znak môžete vymazať pomocou tlačidiel ▲▼.
Pomocou tlačidiel ◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte medzi vstupnými poľami príslušného
parametra. Keď skončíte s jedným parametrom,
stlačte tlačidlo v.
Nastavenia
4.
Nastavenia siete
Vyberte typ vašej siete.
Typ siete
Bezdrôtová sieť
Bezdrôtové
si-ap
Môžete pripojiť váš BD
Domáce kino k Internetu.
Zvoľte, ktorá bezdrôtová sieť
sa má použiť.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Hľadať
m Presunúť " Vybrať ' Späť
2.
3.
4.
Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
Na obrazovke Bezpečnostný kľúč zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo vašej siete.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní priamo zadajte čísla. Písmená zadávajte
zvolením písmena pomocou tlačidiel ▲▼◄► a
následným stlačením tlačidla v.
5.
Keď skončíte, vyberte položku Dokončiť a
stlačte tlačidlo v. Produkt si overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
✎✎ Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť
na jednej z nastavovacích obrazoviek, ktoré
používate na nastavenie svojho smerovača alebo
modemu.
❏❏ Bezdrôtové - Manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť manuálne nastaviť
hodnoty položky Nastavenia siete.
Postupujte podľa krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“. (Pozrite si stranu 22)
1.
2.
3.
Na obrazovke Nastavenia siete zmeňte položku
Typ siete na možnosť Bezdrôtové. Produkt
vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných
sietí.
6.
7.
8.
Rolujte v zozname, vyberte požadovanú sieť
alebo položku Pridať sieť a stlačte tlačidlo v.
Ak ste v kroku 2 vybrali sieť, prejdite na krok 6.
Ak ste vybrali položku Pridať sieť, prejdite na
krok 4.
9.
Zadajte názov bezdrôtovej siete alebo
bezdrôtového smerovača.
• Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel diaľkového ovládania.
• Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberiete písmeno a potom stlačte
tlačidlo v.
• Ak chcete zobraziť veľké písmená (alebo
znovu zobraziť malé písmená, ak sa zobrazujú
veľké písmená), vyberte položku
a potom
stlačte tlačidlo v.
• Ak chcete zobraziť symboly a interpunkciu,
vyberte položku 123#& a potom stlačte
tlačidlo v. Ak chcete znovu zobraziť
písmená, vyberte položku 123#& a potom
stlačte tlačidlo v.
Keď skončíte, vyberte položku Dokončiť a
stlačte tlačidlo v.
Na obrazovke Zvoľte metódu zabez., ktorá
sa zobrazí, použite tlačidlá ▲▼ na výber
metódy zabezpečenia siete a potom stlačte
tlačidlo v. Na nasledujúcej obrazovke zadajte
zabezpečovací kód siete alebo prístupovú frázu.
• Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel diaľkového ovládania.
• Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberiete písmeno a potom stlačte
tlačidlo v.
Keď skončíte, vyberte položku Dokončiť a
stlačte tlačidlo v. Produkt vyhľadá sieť.
Zobrazí sa obrazovka zlyhania sieťového
pripojenia. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte
možnosť Nast. IP a stlačte tlačidlo v.
Vyberte pole Nastaviť IP a potom ho nastavte
na možnosť Zadať manuálne.
Vyberte sieťový parameter, ktorý chcete zadať
(napríklad IP adresa), a stlačte tlačidlo v.
Pomocou numerickej klávesnice na diaľkovom
ovládaní zadajte čísla pre tento parameter.
Zadaný znak môžete vymazať pomocou tlačidiel
▲▼. Pomocou tlačidiel ◄► na diaľkovom
ovládaní sa presúvajte medzi vstupnými poľami
príslušného parametra. Keď skončíte s jednou
hodnotou, stlačte tlačidlo v.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa posuňte na
ďalší parameter a potom podľa pokynov v kroku
8 zadajte čísla pre príslušný parameter.
10. Opakujte kroky 8 a 9, pokiaľ nevyplníte všetky
parametre.
24 - Slovensky
✎✎ Parameter pre sieť môžete získať od vášho
poskytovateľa internetového pripojenia.
11. Keď skončíte, vyberte položku Späť (') a
potom stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Bezpečnostný kľúč.
12. Na obrazovke Bezpečnostný kľúč zadajte
bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel
diaľkového ovládania. Písmená zadávajte tak, že
pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberiete písmeno a
potom stlačte tlačidlo v.
14. Keď si domáce kino overí sieť, vyberte možnosť
OK a stlačte tlačidlo v.
✎✎ Pod položkou Nastavenia > Sieť > Stav siete
môžete tiež spustiť manuálnu konfiguráciu siete.
❏❏ WPS(PBC)
Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako nastaviť
pripojenie bezdrôtovej siete je pomocou funkcie
WPS(PBC). Ak má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo
WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:
Postupujte podľa krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“. (Pozrite si stranu 22)
1.
2.
3.
4.
Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť
zariadenia Wi-Fi Direct k produktu a k sebe
navzájom pomocou siete peer-to-peer, bez potreby
bezdrôtového smerovača.
✎✎ Niektoré zariadenia Wi-Fi Direct nemusia
podporovať funkciu DLNA v prípade pripojenia
pomocou rozhrania Wi-Fi Direct. V tomto prípade
zmeňte spôsob sieťového pripojenia používaný na
pripojenie zariadenia k domácemu kinu.
✎✎ Prenosy Wi-Fi Direct môžu rušiť signály
Bluetooth. Kým začnete používať funkciu
Bluetooth, dôrazne vám odporúčame vypnúť
funkciu Wi-Fi Direct na všetkých aktuálne
zapnutých zariadeniach.
1. Zapnite zariadenie Wi-Fi Direct a aktivujte na
ňom funkciu Wi-Fi Direct.
2.
3.
4.
Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
Vyberte položku Wi-Fi Direct a potom stlačte
tlačidlo v. Zobrazia sa zariadenia, ku ktorým
sa môžete pripojiť Wi-Fi Direct.
Nastavenia
Na obrazovke Nastavenia siete zmeňte položku
Typ siete na možnosť Bezdrôtové. Produkt
vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných
sietí.
Obraz
Sieť
AndroidXXXXXXX
Systém
Rolujte nadol v zozname, vyberte položku
WPS(PBC) a potom stlačte tlačidlo v.
Jazyk
Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš produkt automaticky
získa údaje všetkých sieťových nastavení a
pripojí sa k vašej sieti po overení sieťového
pripojenia.
Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK a potom
stlačte tlačidlo v.
Nepripojený
Zabezpečenie
Obnoviť
Zatvoriť
Všeobecné
Podpora
5.
✎✎ V prípade pripojenia WPS nastavte bezpečnostné
šifrovanie bezdrôtového smerovača na možnosť
AES. Bezpečnostné šifrovanie WEP nepodporuje
pripojenie WPS.
Wi-Fi Direct
ZvukNázov zar.: [HTS]J5550W
Vyberte Vaše zar. Wi-Fi Direct pre pripojenie.
Máte tri možnosti, ako dokončiť Wi-Fi pripojenie:
• Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia.
• Prostredníctvom produktu pomocou PBC.
• Prostredníctvom produktu pomocou PIN.
Každý zo spôsobov je uvedený nižšie.
Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia
1.
Pri Wi-Fi zariadení postupujte podľa postupu
pre pripájanie zariadenia k inému zariadeniu s
funkciou Wi-Fi Direct. Pokyny nájdete v návode
na obsluhu zariadenia.
25 - Slovensky
Nastavenia
13. Keď budete hotoví, vyberte položku Dokončiť
v pravej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo
v. Produkt si overí sieťové pripojenie a
následne sa pripojí k sieti.
Wi-Fi Direct
Nastavenia
2.
3.
Keď ste dokončili proces, mali by ste vidieť
kontextovú ponuku na obrazovke vášho
televízora, ktorá bude udávať, že zariadenie
podporujúce funkciu Wi-Fi Direct požaduje
pripojenie. Overte, či zariadenie, ktoré
uskutočňuje požiadavku, je vaše zariadenie, v
rozbaľovacom okne vyberte možnosť Áno a
potom výber potvrďte stlačením tlačidla v.
Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie
zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi
Direct ako pripojené.
• Postupy PBC a PIN zabezpečia automatické
pripojenie zariadení.
Prostredníctvom produktu pomocou PBC
1.
2.
Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto produktu a následne stlačte
tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie
zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi
Direct ako pripojené.
Prostredníctvom produktu pomocou PIN
1.
2.
3.
4.
Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto produktu a následne stlačte
tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno PIN.
Zapíšte si kód PIN z kontextového okna a
následne ho zadajte do príslušného políčka v
zariadení Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť.
Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie
zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi
Direct ako pripojené.
✎✎ Aktuálne káblové alebo bezdrôtové sieťové
pripojenie sa odpojí, keď použijete funkciu Wi-Fi
Direct.
✎✎ Textové súbory, napr. súbory s príponou .TXT
alebo .DOC, sa neprehrajú pri používaní funkcie
Wi-Fi Direct.
Aktualizácia softvéru
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér produktu na vylepšenie výkonu
alebo doplňujúce služby.
• Počas aktualizácie produkt nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
• Aktualizácia je hotová, keď sa produkt po
reštarte vypne. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE
zapnite aktualizovaný produkt a môžete ho
začať používať.
• Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie produktu,
ktoré je spôsobené nestálym internetovým
pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas
aktualizácie softvéru.
1.
2.
3.
4.
5.
Na domovskej ponuke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
Vyberte položku Podpora a potom stlačte
tlačidlo v.
Vyberte položku Aktualizácia softvéru a potom
stlačte tlačidlo v.
Vyberte jeden z nasledovných spôsobov:
• Cez režim on-line
• Cez USB
• Upozornenie na automatickú aktualizáciu
Stlačte tlačidlo v. Nižšie začínajú pokyny pre
každú z metód.
✎✎ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo v.
Cez režim on-line
Váš produkt musí byť pripojený k Internetu, aby
mohol použiť funkciu Cez režim on-line. Kým
začnete, vyberte všetky disky.
1.
2.
3.
4.
Vyberte položku Cez režim on-line a potom
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa hlásenie
Pripájanie k serveru.
Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa
kontextové hlásenie, ktoré sa vás pýta, či
máte záujem o inováciu. Ak zvolíte položku
Áno, produkt sa automaticky vypne, zapne a
následne sa spustí inovácia.
Zobrazí sa kontextové hlásenie o priebehu
aktualizácie. Po dokončení aktualizácie sa
produkt automaticky vypne.
Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite produkt.
26 - Slovensky
Cez USB
1.
V počítači prejdite na webovú lokalitu spoločnosti
Samsung a do zariadenia USB si prevezmite
balík aktualizácií.
✎✎ Balík aktualizácií v zariadení USB uložte do
2.
3.
priečinka najvyššej úrovne. V opačnom prípade
nebude vedieť produkt nájsť balík aktualizácií.
Zariadenie USB s balíkom aktualizácií zapojte k
produktu.
Vyberte Podpora > Aktualizácia softvéru >
Cez USB. Softvér sa aktualizuje prostredníctvom
balíka aktualizácií na zariadení USB.
Nastavenie funkcie DLNA
DLNA vám umožní prehrať hudbu, video a
fotografické súbory uložené v počítači cez domáce
kino.
Aby ste mohli použiť DLNA, musíte nainštalovať
softvér DLNA alebo už mať softvér DLNA
nainštalovaný v počítači a domáce kino pripojiť k
počítaču prostredníctvom siete (pozrite si stranu 14).
✎✎ Počítače s operačným systémom Windows 7 a
Windows 8 majú vstavaný softvér DLNA (Play To).
USB Host, v produkte by sa nemal nachádzať
žiadny disk.
✎✎ Keď je aktualizácia softvéru dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke Aktualizácia
softvéru.
Upozornenie na automatickú
aktualizáciu
Ak je váš produkt pripojený k sieti a zapnete funkciu
Upozornenie na automatickú aktualizáciu, produkt
vás upozorní kontextovým hlásením na dostupnosť
novej verzie softvéru.
1.
Zapnite zariadenie.
3.
Ak chcete inovovať firmvér, vyberte možnosť
Áno. Produkt sa automaticky vypne, zapne a
následne sa spustí inovácia.
2.
4.
5.
V ponuke Aktualizácia softvéru nastavte
položku Upozornenie na automatickú
aktualizáciu na možnosť Zap.. Ak je k dispozícii
nová verzia softvéru, produkt vás upozorní
kontextovým hlásením.
Zobrazí sa kontextové hlásenie o priebehu
aktualizácie. Po dokončení aktualizácie sa
produkt automaticky vypne.
Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite produkt.
27 - Slovensky
Nastavenia
✎✎ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora
Prehrávanie Obsahu
Vaše domáce kino dokáže prehrávať obsah
nachádzajúci sa na diskoch Blu-ray/DVD/CD,
v počítačoch, smartfónoch, tabletoch a v aplikáciách.
Ak chcete prehrať obsah nachádzajúci sa v počítači
alebo na mobilnom zariadení, počítač alebo mobilné
zariadenie a produkt musíte pripojiť k sieti. Ak
chcete obsah prehrať v počítači, musíte prevziať a
nainštalovať sieťový softvér DLNA, prípadne ho už
mať nainštalovaný v počítači.
✎✎ Počítače s operačným systémom Windows 7 a
Windows 8 majú vstavaný softvér DLNA (Play To).
Prepnutie zdrojového zariadenia
Ak sú k hlavnej jednotke pripojené dve alebo niekoľko
externých zariadení, ľubovoľným z nižšie uvedených
spôsobov môžete prepnúť zdrojové zariadenie.
Metóda 1
Na domovskej obrazovke pomocou tlačidiel ▲▼◄►
prejdite na položku Zmeniť zariadenie a stlačte
tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno Zmeniť zariadenie.
Pomocou tlačidiel ▲▼ prejdite na požadované
zariadenie a stlačte tlačidlo v.
Metóda 2
Ak prejdete na položku FOTOGRAFIE, VIDEÁ,
HUDBA alebo iný súborový obsah, zobrazí
sa zoznam priečinkov a súborov. Stlačením
ČERVENÉHO (A) tlačidla zobrazte kontextové okno
Zmeniť zariadenie, pomocou tlačidiel ▲▼ prejdite
na požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo
v.
Metóda 3
Keď sa zariadenie po prvýkrát pripojí, zobrazí sa
rozbaľovacie okno. V rozbaľovacom okne môžete
pomocou tlačidiel ◄► zmeniť zdrojové zariadenie a
potom stlačte v.
Prehrávanie komerčných diskov
1.
2.
Stlačením tlačidla ^ otvorte priečinok na
vloženie disku.
Jemne vložte disk do priehradky s potlačenou
stranou nahor.
3.
4.
Stlačením tlačidla ^ zavrite priečinok na disk.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači
tlačidlo 6.
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo škrabance
na disku môžu znížiť kvalitu zvuku
a obrazu, prípadne spôsobiť
preskakovanie.
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom
von.
-- Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom slnečnom
svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom, vetranom
mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste
nahrali na disky Blu-ray, DVD alebo CD.
1.
2.
Používateľom nahraný disk vložte do vozíka
na disk potlačenou stranou nahor a následne
zatvorte zásuvku.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte typ
obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať FOTOGRAFIE, VIDEÁ alebo HUDBA - a potom
stlačte tlačidlo v.
ALEBO
2-1.Na domovskej obrazovke vyberte položku
PREHRAŤ DISK. Zobrazí sa obrazovka
PREHRAŤ DISK. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
požadovaný typ obsahu - Fotografie, Videá
alebo Hudba.
28 - Slovensky
3.
4.
5.
6.
7.
Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah disku.
V závislosti od usporiadania obsahu uvidíte buď
priečinky, jednotlivé súbory alebo obe.
Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo v.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor, ktorý
chcete zobraziť alebo prehrať a potom stlačte
tlačidlo v.
Jedným alebo niekoľkými stlačeniami tlačidla
RETURN opustíte aktuálnu obrazovku, priečinok
alebo sa vrátite na domovskú obrazovku. Ak sa
chcete priamo vrátiť na domovskú obrazovku,
stlačte tlačidlo EXIT.
Prehrávanie súborov na zariadení
USB
Existujú dva spôsoby, ktoré môžete použiť na
prehrávanie alebo sledovanie multimediálnych
súborov nachádzajúcich sa na zariadení USB
prostredníctvom vášho produktu.
Metóda 1: Ak pripojíte zariadenie USB, kým
je zapnutý produkt
1.
Zobrazí sa kontextové okno „Pripojilo sa nové
zariadenie.“.
PREHRAŤ DISK FOTOGRAFIE
VIDEÁ
HUDBA
Pripojilo sa nové zariadenie.
STORAGE DEVICE
Fotografie
Žiadny disk
Videá
Hudba
4.
5.
6.
Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo v.
Vyberte si súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
Stlačením tlačidla RETURN opustíte priečinok
alebo sa stlačením tlačidla EXIT vrátite na
domovskú obrazovku.
Pokyny vysvetľujúce ako ovládať prehrávanie
videa, hudby a obrázkov uložených v zariadení
USB nájdete na stranách 30 až 34.
Metóda 2: Ak sa produkt zapne po
pripojení zariadenia USB
1.
Zapnite produkt.
3.
Pomocou tlačidiel ◄► vyberte položku
FOTOGRAFIE, VIDEÁ alebo HUDBA na
domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo
v.
2.
4.
Stlačte tlačidlo Zmeniť zariadenie a vyberte
zariadenie USB.
Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte si súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo v..
6. Stlačením tlačidla RETURN opustíte priečinok
alebo sa stlačením tlačidla EXIT vrátite na
domovskú obrazovku.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať prehrávanie
videa, hudby a obrázkov uložených v zariadení
USB nájdete na stranách 30 až 34.
✎✎ Ak pri prehrávaní zariadenia USB alebo telefónu
vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky
zmení na „Disk“.
✎✎ Ak je váš mobilný telefón kompatibilný s DLNA,
môžete prehrať obsah na telefóne bez toho, aby
ste pripojili kábel USB. (Pozrite si stranu 37)
> Presunúť " Zadať ' Späť
Aplikácia 1 Aplikácia 2 Aplikácia 3 Aplikácia 4 Vewd App
Store
Ďalšie
Screen
Zmeniť Funkcia Nastavenia
Mirroring zariadenie
✎✎ Ak sa nezobrazí kontextové okno, prejdite na
2.
metódu 2.
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Fotografie, Videá alebo Hudba a potom stlačte
tlačidlo v. V závislosti od usporiadania obsahu
budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory
alebo oboje.
29 - Slovensky
Prehrávanie Obsahu
Pokyny vysvetľujúce ako ovládať prehrávanie
videa, hudby a obrázkov na disku nájdete na
stranách 30 až 34.
3.
Prehrávanie Obsahu
Ovládanie prehrávania videa
Môžete ovládať prehrávanie video obsahu
FUNCTION
nachádzajúceho sa na disku Blu-ray/DVD,
v zariadení
USB, mobilnom zariadení
aleboMUTE
v počítači. V závislosti
VOLUME
od disku alebo obsahu
byť k dispozícii
- nemusia
+
DISPLAYsú popísané
TA
niektoré funkcie,RDS
ktoré
v tomto návode.
1
2
3
7
8
9
PTY - PTY SEARCH PTY +
Tlačidlá na diaľkovom
ovládači, ktoré
4
5
6
sa používajú pri prehrávaní videí
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
3
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste
mohli zobraziť ponuku disku.
TITLE MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste
mohli zobraziť ponuku titulu.
• Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov,
stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a prejdite na zoznam
titulov.
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste
mohli zobraziť kontextovú ponuku.
3 Prehrávanie s opakovaním
INFO
1 Tlačidlá prehrávania
Tento produkt neprehráva zvuk v režime Hľadať,
RETURN
EXIT
Pomalá ani Krokový.
TUNER
• Na návrat k prehrávaniu
normálnou
rýchlosťou
MEMORY MO/ST
C
D
stlačte tlačidlo A6. B
TV SOUND DSP/EQ
DISC MENU
POPUP MENU
REPEAT
TOOLS
2 Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
1.
2.
TUNING
6
Spúšťa prehrávanie.
5
Zastaví prehrávanie.
7
Pozastaví prehrávanie.
DOWN
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo REPEAT.
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Vyp.,
Názov, Kapitola, Všetky alebo Opakovanie
A-B a stlačte tlačidlo v.
❏❏ Opakovanie A-B
UP
1.
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
3 alebo 4. Po každom stlačení
tlačidla 3 alebo 4 sa zmení
rýchlosť prehrávania.
Spomalené
prehrávanie
V pozastavenom režime stlačte
tlačidlo 4. Rýchlosť prehrávania
sa zmení po každom stlačení
tlačidla 4.
V pozastavenom režime stlačte
Prehrávanie po tlačidlo 7. Po každom stlačení
krokoch
tlačidla 7 sa zobrazí nová
snímka.
Počas prehrávania stlačte
tlačidlo 1 alebo 2. Po každom
Preskakovanie stlačení tlačidla 1 alebo 2 disk
pri prehrávaní prejde na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu, prípadne
súbor.
2.
3.
4.
Tlačidlo v stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
Tlačidlo v stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo REPEAT.
Stlačte tlačidlo v.
✎✎ V závislosti od disku sa na obrazovke nemusia
zobraziť všetky možnosti opakovania.
✎✎ Na obrazovke sa nemusí okamžite zobraziť
Kapitola ani Názov. Pokračujte v stláčaní
tlačidiel ▲▼, kým váš výber nebude vo vnútri
príslušného poľa.
✎✎ Pre návrat k bežnému prehrávaniu stlačte opäť
tlačidlo REPEAT a potom tlačidlami ▲▼ zvoľte
možnosť Vyp. a stlačte tlačidlo v.
✎✎ Na obrazovke sa nemusí okamžite zobraziť
Opakovanie A-B. Pokračujte v stláčaní tlačidiel
▲▼, kým položka Opakovanie A-B nebude vo
vnútri príslušného poľa.
✎✎ Bod (B) musíte nastaviť aspoň po 5 sekundách
času prehrávania od bodu (A).
30 - Slovensky
Používanie ponuky NÁSTROJE
Výbery v ponuke, ktoré sa zobrazujú len vtedy, keď sa prehráva disk BD/DVD
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Názov
Ak sa na disku alebo zariadení nachádza viac ako
jeden titul, umožňuje vám prejsť na požadovaný
titul alebo ho zvoliť.
✎✎ Keď vyhľadávate DVD titul v režime zastavenia,
stlačte tlačidlo TOOLS a zadajte číslo titulu (01,
02 ...), ktorý požadujete.
Čas prehrávania
Umožňuje vám prejsť na kapitolu, ktorú si prajete
sledovať.
Zvuk
Umožňuje vám nastaviť požadovaný jazyk zvuku.
Titulky
Umožňuje vám nastaviť požadovaný jazyk titulkov.
Umožňuje vám prejsť na špecifický bod
prehrávania. Pomocou numerických tlačidiel
zadajte miesto prehrávania.
Uhol
Umožňuje vám opakovať špecifický titul, kapitolu
alebo označenú časť.
Synch. zvuku
Umožňuje vám nastaviť oneskorenie zvuku, aby
sa zabezpečila synchronizácia obrazu so zvukom.
Oneskorenie môžete nastaviť od 0 do 300
milisekúnd.
Režim ekvalizéra
Zapnite Režim ekvalizéra, aby ste použili ekvalizér.
Nastavenia ekvalizéra
Umožní vám nastaviť ekvalizér.
✎✎ Možnosť Nastavenia ekvalizéra sa zobrazí
len vtedy, keď je položka Režim ekvalizéra
nastavená na možnosť Zap..
Umožňuje vám nastaviť režim obrazu.
`` Režim
-- Používateľ: Prejdite na aktivovanú položku
Rozšírené nastavenia a stlačte tlačidlo v.
Umožňuje vám manuálne nastaviť funkcie
Jas, Kontrast, Farba a Ostrosť.
-- Dynamický: Vyberte toto nastavenie, ak
chcete zvýšiť ostrosť.
-- Normálna: Vyberte toto nastavenie pre
väčšinu sledovaných aplikácií.
-- Film: Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie
filmov.
Ak si chcete pozrieť scénu z iného uhla. Možnosť
Uhol zobrazuje počet uhlov dostupných na
zobrazenie (1/1, 1/2, 1/3 atď.).
BONUSVIEW video
BONUSVIEW zvuk
Umožňuje vám nastaviť požadovanú voľbu
Bonusview.
Výbery v ponuke, ktoré sa zobrazujú len vtedy,
keď sa prehráva súbor
Celá obrazovka
Umožňuje vám nastaviť požadovanú veľkosť na
celú obrazovku. Môžete zvoliť položku Originál,
Režim1 (väčšie) a Režim2 (najväčšie).
Informácie
Vyberte, ak chcete zobraziť informácie o video
súbore.
✎✎ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť
všetky možnosti.
31 - Slovensky
Prehrávanie Obsahu
Režim opakovania
Nast. obrazu
Kapitola
Prehrávanie Obsahu
Vytvorenie zoznamu prehrávania videa
Zoznam prehrávaných položiek môžete vytvoriť
takmer rovnakým spôsobom, ako vytvoríte zoznam
prehrávaných položiek pre hudobné súbory. Pokyny
nájdete na strane 33. Vyberte súbory s videami
namiesto hudobných súborov.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
MUTE
sa používajú priVOLUME
prehrávaní
hudby
FUNCTION
-
RDS DISPLAY
1
1
Prehrávanie predzaznamenaného
komerčného audio disku
1.
Do zásuvky na disk vložte zvukový disk CD (CDDA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy. Skladby na
disku sa prehrajú v poradí, v akom boli na
disku nahrané.
• Pri MP3 disku stláčaním tlačidiel ◄► vyberte
položku HUDBA, potom stlačte tlačidlo v.
Playlist
TRACK 001
Nástroje
Režim opakovania
Režim ekvalizéra
Kopírovať
0/16
Stopa
00:00/00:00
CD
2.
TRACK 004 04:02
TRACK 006 03:40
TRACK 005 " Pozastaviť c Vybrať 03:43
Nástroje ' Späť
Ak chcete prehrať konkrétnu skladbu, pomocou
tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládaní vyberte skladbu
a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ Bližšie informácie o prehrávaní hudby nájdete v
časti Ovládanie prehrávania hudby nižšie.
Ovládanie prehrávania hudby
TA
PTY SEARCH
7
8
4
5
0
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
POPUP
2
3
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4
5
6
Numerické tlačidlá: Počas prehrávania
zoznamu titulov stlačte číslo požadovanej
skladby. Prehrá sa vybraná stopa.
1
2
Preskočiť: Počas prehrávania stlačte 1
TUNER
MO/ST
MEMORYste
alebo 2 tlačidlo, aby
sa presunuli na
A
B
C
D
predchádzajúcu
alebo
nasledujúcu
hudobnú
TUNING
TV SOUND DSP/EQ
UP
DOWN
skladbu.
3
Tlačidlo 5: Zastaví stopu.
4
Rýchle prehrávanie (len Audio CD [CDDA]):
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo
4. Rýchlosť prehrávania sa zmení po
každom stlačení tlačidla 3 alebo 4.
5
Tlačidlo 7: Pozastaví stopu.
6
Tlačidlo 6: Prehrá aktuálne vybratú stopu.
Opakovanie skladieb
Produkt môžete nastaviť na opakovanie skladieb.
1.
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu
nachádzajúceho sa na disku DVD, CD, USB, v
mobilnom zariadení alebo na počítači. V závislosti od
disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.
2
PTY -
DISC MENU
Vyp.
> Presunúť < Nastaviť ' Späť
+
2.
Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo
TOOLS.
Vyberte položku Režim opakovania, potom
použite tlačidlá _+, aby ste vybrali možnosť
Vyp., Stopa alebo 1, Všetky alebo Premiešať a
potom stlačte tlačidlo v.
32 - Slovensky
Vytvorenie zoznamu prehrávania hudby
1.
2.
3.
Ak prehrávate hudbu z komerčného disku CD
alebo DVD, stlačte tlačidlo 5 alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka hudobného zoznamu.
Ak vytvárate zoznam prehrávania z hudby na
používateľom vytvorenom disku alebo zariadení
USB, prejdite na zoznam hudby podľa pokynov
na strane 28 alebo 29.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovaný súbor a potom ho zvoľte stlačením
ŽLTÉ (C) tlačidlo. Zopakovaním tohto postupu
vyberte ďalšie súbory.
HUDBA TRACK 001
1 súbor zvolený 1/2 Strana
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
04:27
05:57
04:07
03:35
TRACK 007
03:49
TRACK 009
03:53
CD a Zmeniť zariadenie
4.
5.
6.
7.
TRACK 010
c Vybrať 4.
5.
6.
7.
9.
TRACK 008
03:47
3.
8.
TRACK 006
03:17
2.
Vložte USB zariadenie do konektora USB v
prednej časti produktu.
Keď je zobrazená obrazovka prehrávania,
pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte skladbu a potom
stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo. Naľavo od stopy sa
objaví značka.
Zopakujte krok 2, aby ste vybrali a skontrolovali
ďalšie stopy.
Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte
sa na stopu a potom znovu stlačte ŽLTÉ (C)
tlačidlo. Značka na stope sa odstráni.
Po skončení stlačte tlačidlo TOOLS. Zobrazí sa
ponuka Nástroje.
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kopírovať a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
obrazovka Kopírovať.
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie, do
ktorého sa majú uložiť kopírované súbory, a
potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ Zariadenie neodpájajte, kým prebieha kopírovanie.
03:41
TRACK 005
1.
03:45
Nástroje () Prejsť na str. ' Späť
Ak chcete odstrániť súbor spod položky Zoz.
titulov, posuňte sa na príslušný súbor a potom
znovu stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
Stlačením tlačidla v spustite prehrávanie
zvolených súborov. Zobrazí sa obrazovka Zoz.
titulov.
Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte
tlačidlo 5 alebo RETURN.
Ak sa chcete vrátiť späť pod položku Zoz.
titulov, stlačte tlačidlo v.
✎✎ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť
zoznam titulov až s 99 stopami.
✎✎ Ak prejdete do zoznamu hudby spod položky
Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte tlačidlo v
a potom vyberte možnosť Áno. Pokračujte v
kopírovaní zvolením položky Nie.
Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa
„Prevod sa dokončil.“.
10. Ak chcete prejsť na obrazovku Prehrávanie,
stlačte tlačidlo v.
✎✎ Táto funkcia nie je dostupná pre disky DTS Audio
CD.
✎✎ Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
✎✎ Kopírovanie zakóduje hudbu do formátu .mp3 pri
192 kb/s.
✎✎ Na obrazovke zoznamu skladieb môžete zvoliť
možnosť Vybrať všetko alebo Zruš. ozn.
všetkých.
-- Pomocou funkcie Vybrať všetko vyberte
všetky skladby a stlačte tlačidlo v. Toto zruší
vaše individuálne výbery skladieb.
-- Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp
použite možnosť Zruš. ozn. všetkých.
Zoz. titulov a následne sa vrátite pod položku
Zoz. titulov, položka Zoz. titulov sa začne
prehrávať znova od začiatku.
33 - Slovensky
Prehrávanie Obsahu
Ak chcete označiť všetky súbory, stlačte tlačidlo
TOOLS, pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Vybrať všetko a stlačte tlačidlo v. Ak chcete
zrušiť označenie všetkých súborov, stlačte
tlačidlo TOOLS, vyberte položku Zruš. ozn.
všetkých a stlačte tlačidlo v.
Kopírovanie
Prehrávanie Obsahu
Prehrávanie fotografického obsahu
Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na
disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo
na počítači.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Spustiť / Zastaviť prezentáciu
Vyberte, ak chcete spustiť/zastaviť prezentáciu.
Rýchlosť prezentácie
Vyberte túto možnosť, aby ste nastavili rýchlosť
prezentácie.
Hudba v pozadí
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu počas
sledovania prezentácie.
Priblížiť
Vyberte na zväčšenie aktuálneho obrázka.
(Zväčšuje až štvornásobne)
Otočiť
Vyberte pre otočenie obrázka. (Týmto otočíte obraz
v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.)
Informácie
Zobrazuje informácie o obrázku vrátane názvu,
veľkosti, atď.
✎✎ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia
sa môže ponuka Nástroje. Nemusia sa zobraziť
všetky možnosti.
✎✎ Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, súbor
s fotografiami musí byť uložený na rovnakom
médiu, ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku
však môže byť ovplyvnená dátovým tokom
MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom
kódovania.
Vytvorenie zoznamu fotografií
Zoznam prehliadaných fotografií môžete vytvoriť
skoro rovnako ako zoznam prehrávanej hudby.
Pokyny nájdete na strane 33. Namiesto hudobných
súborov vyberte súbory s fotografiami.
Používanie rozhrania Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na
vychutnávanie si zvuku vo vysokej kvalite bez drôtov!
• Vzdialenosť párovania : max. 2 M,
Prevádzková vzdialenosť : max. 10 M
• Skutočná prevádzka sa môže odlišovať v
závislosti od vášho prostredia, a to aj vtedy,
ak použijete zariadenie v rámci prevádzkovej
vzdialenosti.
Čo je to Bluetooth?
Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje zariadeniam
kompatibilným s rozhraním Bluetooth ľahké vzájomné
prepájanie pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.
• Zariadenie Bluetooth môže šumieť alebo zlyhať:
-- Ak je časť telesa v kontakte s prijímacím/
vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo
so systémom domáceho kina.
-- Keď je vystavené elektrickým výkyvom z
prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo
predelením miestnosti.
-- Keď je vystavené elektrickému rušeniu
zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom,
vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr
alebo bezdrôtových sietí LAN.
• Keď párujete domáce kino so zariadením
Bluetooth, majte ich blízko pri sebe.
• Čím väčšia vzdialenosť bude medzi domácim
kinom a zariadením Bluetooth, tým bude kvalita
horšia. Ak vzdialenosť prekročí prevádzkovú
vzdialenosť rozhrania Bluetooth, pripojenie sa stratí.
• Na miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí
spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
• Domáce kino má efektívny dosah príjmu do 10
metrov všetkými smermi, ak tam nie sú prítomné
žiadne prekážky. Keď je zariadenie mimo tohto
dosahu, pripojenie sa automaticky preruší.
Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku
znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo
dvere.
• Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky
spôsobovať elektrické rušenie.
34 - Slovensky
Pripojenie domáceho kina k zariadeniu
-- Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté,
nie je na mieste alebo má poruchu.
Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnné
rúry, bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a
plynové sporáky, používajú rovnaký frekvenčný rozsah
ako zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže
spôsobovať elektrické rušenie.
Bluetooth
Pripojiť
✎✎ Na dosiahnutie najlepšej prevádzkovej
kompatibility medzi domácim kinom a zariadením
Bluetooth, prípadne akýmkoľvek iným zariadením,
ako napríklad mobilným telefónom, odporúčame,
aby ste aktualizovali operačný systém zariadenia
na najnovšiu verziu.
Zariadenie Bluetooth
Odpojenie zariadenia Bluetooth od
1.
2.
3.
4.
Stlačením tlačidla FUNCTION na diaľkovom
ovládači zobrazíte hlásenie BT.
Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s
rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť.
Pokyny si pozrite v návode na obsluhu zariadenia
s rozhraním Bluetooth.
V zozname vyhľadaných položiek vyberte
možnosť „[HTS]JXXXXX“.
• Keď pripojíte domáce kino k zariadeniu s
rozhraním Bluetooth, na prednom displeji
domáceho kina sa zobrazí názov pripojeného
zariadenia s rozhraním Bluetooth, po ktorom
bude nasledovať názov domáceho kina.
Prehrávajte hudbu na pripojenom zariadení.
• Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth
môžete počúvať priamo zo systému
domáceho kina.
✎✎ Domáce kino podporuje iba SBC data so
strednou kvalitou (až do 237 KB/s pri 48 kHz) a
nepodporuje SBC data s vysokou kvalitou (328
KB/s pri 44,1 kHz).
✎✎ Funkcia AVRCP sa podporuje. Jej funkcionalita sa
bude líšiť v závislosti od špecifikácií pripojeného
zariadenia.
✎✎ Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth,
ktoré podporuje profil A2DP.
✎✎ Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s
rozhraním Bluetooth.
✎✎ Funkcie vyhľadávania a pripojenia nebudú riadne
fungovať v nasledujúcich prípadoch:
-- Ak je v blízkosti alebo v okolí domáceho kina
silné elektrické pole.
-- Ak sa s produktom spáruje súčasne viacero
zariadení s rozhraním Bluetooth.
domáceho kina
Zariadenie Bluetooth môžete odpojiť od domáceho
kina. Pokyny si pozrite v návode na obsluhu
zariadenia s rozhraním Bluetooth.
• Keď je domáce kino odpojené od zariadenia
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho
kina sa zobrazí DISCONNECTED.
Odpojenie domáceho kina od
zariadenia Bluetooth
Stlačením tlačidla ( ) na prednom paneli domáceho
kina prepnite z režimu BT na iný režim alebo vypnite
domáce kino.
• Okrem prípadov, keď dôjde k odpojeniu domáceho
kina zmenou funkcií, bude pripojené zariadenie s
rozhraním Bluetooth čakať po určený čas na odozvu
od domáceho kina, než spojenie ukončí. (Doba
odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth.)
✎✎ V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie
zariadenia s rozhraním Bluetooth stratí, ak
vzdialenosť medzi systémom domáceho kina a
zariadením s rozhraním Bluetooth presiahne 10
metrov. Keď sa zariadenie Bluetooth dostane
spať do efektívneho dosahu alebo po reštarte
zariadenia Bluetooth, musíte spojenie obnoviť
zopakovaním procesu párovania zariadenia.
✎✎ V režime Bluetooth sa v prípade, ak zariadenie
Bluetooth zostane v stave pripravenosti 5 minút
alebo viac, spustí sa šetrič obrazovky. Ak chcete
obnoviť spojenie so zariadením Bluetooth, vypnite
šetrič obrazovky a potom pripojte zariadenie. Ak
chcete vypnúť šetrič obrazovky, stlačte ľubovoľné
tlačidlo na diaľkovom ovládači (tlačidlo ovládania
hlasitosti, numerické tlačidlo atď.)
35 - Slovensky
Prehrávanie Obsahu
Kým začnete, overte si, či zariadenie Bluetooth
podporuje funkciu stereo náhlavnej súpravy s
podporou rozhrania Bluetooth.
Prehrávanie Obsahu
Používanie rýchleho spustenia cez
Bluetooth
❏❏ Používanie funkcie TV SOUND:
1) Keď chcete počúvať zvuk z TV
prostredníctvom reproduktorov domáceho
kina.
2) Keď chcete počúvať zvuk zo zariadenia
USB pripojeného k TV prostredníctvom
reproduktorov domáceho kina.
Keď je domáce kino vypnuté, pripojenie inteligentného
zariadenia k produktu prostredníctvom pripojenia
Bluetooth môže vyvolať zapnutie domáceho kina.
✎✎ Funkcia Rýchly štart je dostupná len v prípade, ak
je napájací kábel pripojený zdroju striedavého prúdu.
✎✎ Ak chcete využívať túto funkciu, položku
Nastavenia > Systém > Rýchly štart nastavte
na možnosť Zap..
✎✎ Aby ste použili túto funkciu, pripojenie Bluetooth
medzi domácim kinom a vaším inteligentným
zariadením by sa malo nadviazať vopred.
Inými slovami by sa domáce kino malo nachádzať v
zozname zariadení Bluetooth vášho inteligentného
zariadenia, ku ktorým sa už niekedy pripojilo.
1. Inteligentné zariadenie pripojte k produktu cez
rozhranie Bluetooth. (Informácie o pripojeniach
Bluetooth nájdete v príručke k inteligentnému
zariadeniu.)
2.
Pri pripojení sa domáce kino v režime BT zapne
automaticky.
• Vyberte požadovanú hudbu, ktorá sa bude
prehrávať na inteligentnom zariadení.
Používanie tlačidiel diaľkového
ovládania pre špeciálne efekty
TV SOUND
TV SOUND
Ak máte televízor, ktorý podporuje rozhranie
Anynet+ (HDMI-CEC), tlačidlo TV SOUND vám
umožňuje nasmerovať zvuk TV do reproduktorov
domáceho kina alebo reproduktora TV. Ak chcete
použiť možnosť, postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
HDMI kábel pripojte k televízoru a domácemu
kinu. (Pozrite si stranu 13)
Nastavte funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) Zap.
na domácom kine a televízore.
Stlačte tlačidlo TV SOUND na diaľkovom
ovládači. Na displeji predného panela zabliká
signalizácia TV SOUND ON a potom sa zmení
na D. IN.
• Keď je zapnutá funkcia TV SOUND, televízor
smeruje výstup zvuku na reproduktory
domáceho kina.
Ak chcete funkciu TV SOUND vypnúť, znova
stlačte tlačidlo TV SOUND.
• Keď je funkcia TV SOUND vypnutá, televízor
smeruje výstup zvuku na reproduktory
pripojeného televízora s rozhraním Anynet+.
❏❏ Špecifikácie podpory funkcie TV SOUND
ON/OFF:
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavenie
ZAP.
VYP.
Žiadna
prevádzka
DSP/EQ
DSP/EQ
Zvuk TV ZAP.
Zvuk TV VYP.
Výstup
reproduktora HTS
Stlmenie
reproduktora HTS
Výstup
reproduktora HTS
Stlmenie
reproduktora HTS
Výstup
reproduktora HTS
Stlmenie
reproduktora HTS
Stlmenie
reproduktora TV
Výstup
reproduktora TV
Výstup
reproduktora TV
Výstup
reproduktora TV
Výstup
reproduktora TV
Výstup
reproduktora TV
TV SOUND
DSP/EQ
Zvuk môžete upraviť pomocou rôznych režimov
zvuku.
zzDSPOFF: Vyberte na normálne počúvanie.
zzCINEMA: Vytvára realistický a výkonný zvuk pre
filmy.
zzMUSIC: Vhodné na počúvanie hudby.
zzGAME: Podporí videohry s výkonným a
realistickým zvukom.
zzM-STEREO (Viacnásobné stereo): Vytvára
priestorový zvuk pre 2-kanálové vstupné zdroje.
zzPOWER BASS: Zosilní basový zvuk.
zzLOUD: Vylepšuje basové charakteristiky zvuku
v závislosti od úrovne výstupu.
zzNIGHT: Optimalizuje zvuk pre počúvanie v
noci komprimáciou dynamického rozsahu a
zjemnením zvuku.
zzUSER EQ: Poskytne ekvalizér nastaviteľný
používateľom, aby ste mohli upraviť hudbu
podľa vášho želania.
36 - Slovensky
Sieťové Služby
3.
Používanie funkcie BD-LIVE™
1.
2.
Pripojte produkt k sieti. (Pozrite si stranu 14)
Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite si strany 21 až 25)
Keď už je produkt pripojený k vašej sieti, môžete
si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných
s BD-LIVE.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Vyberte položku Nastavenia na domovskej
obrazovke a stlačte tlačidlo v.
Vyberte položku Systém a potom stlačte tlačidlo
v.
Vyberte položku Správa BD údajov a potom
stlačte tlačidlo v.
Vyberte položku Zmeniť zariadenie a potom
stlačte tlačidlo v.
Vyberte položku STORAGE DEVICE a potom
stlačte tlačidlo v.
Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎✎ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah
sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.
Používanie funkcie DLNA
Funkcia DLNA vám umožňuje prostredníctvom
domáceho kina pristupovať k súborom uloženým v
počítači a prehrávať ich.
Postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke
pre DLNA a v počítači nakonfigurujte funkciu DLNA
a označte priečinky a súbory, ktoré chcete zdieľať s
domácim kinom.
Ak chcete pristupovať k súborom uloženým v počítači
po nakonfigurovaní funkcie DLNA a prehrávať ich,
postupujte nasledovne:
1.
2.
Zapnite počítač, televízor a domáce kino.
Uistite sa, že v počítači je spustený server DLNA
Shared.
5.
6.
7.
Pomocou tlačidla ▲% vyberte svoj počítač v
zozname zariadení.
Vyberte druh súboru, ktorý chcete zobraziť
alebo prehrať, FOTOGRAFIE, VIDEÁ alebo
HUDBA a stlačte tlačidlo v.
Pomocou tlačidiel ▲%◄► vyberte priečinok
s druhom súborov, ktorý ste zvolili, a potom
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa zoznam súborov.
Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať, a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ Zoznam prehrávania zo súborov v počítači môžete
vytvoriť rovnakým spôsobom ako vytvárate
zoznamy prehrávania zo súborov uložených na
zariadeniach USB a diskoch.
✎✎ S niekoľkými výnimkami môžete prehrávanie
súborov v počítači ovládať rovnakým spôsobom
ako ovládate prehrávanie súborov na zariadeniach
USB a diskoch.
✎✎ Taktiež môžete pristupovať k súborom v počítači
najskôr zvolením položky FOTOGRAFIE, VIDEÁ
alebo HUDBA na domovskej obrazovke a
následným výberom počítača v zobrazenom
zozname zariadení.
Aplikácie
Vaše domáce kino ponúka rozsiahlu kolekciu správ,
filmov, počasia a iného obsahu, ktorý môžete priamo
prevziať a vychutnávať si na svojom domácom kine.
Najskôr skontrolujte sieť a ubezpečte sa, že domáce
kino je pripojené k internetu. Ak chcete využívať
funkciu Aplikácie, domáce kino musí byť pripojené k
internetu.
Aplikácie ponúkané prostredníctvom funkcie Aplikácie
fungujú veľmi podobne ako ich on-line verzie a ak sú
aj odlišné, veľmi ľahko sa obsluhujú.
Ak chcete začať aplikácie využívať, musíte si vytvoriť
príslušné kontá. Hoci prostredníctvom domáceho
kina môžete vytvoriť konto na väčšine týchto stránok,
je jednoduchšie a rýchlejšie konto vytvoriť návštevou
príslušných stránok na počítači, notebooku alebo
tablete s prístupom k internetu. Upozorňujeme vás na
skutočnosť, že na vytvorenie konta bude potrebné,
aby ste použili domáce kino a počítač, notebook
alebo tablet. Hlavným rozdielom medzi bežnými
on-line verziami a verziami, ku ktorým môžete
pristupovať prostredníctvom domáceho kina je v
tom, že s verziami pre domáce kino číslice a znaky
zadávate diaľkovým ovládačom, a nie klávesnicou.
37 - Slovensky
Sieťové Služby
3.
Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick ku
konektoru USB na prednej strane produktu a
potom pomocou Správa BD údajov skontrolujte
zvyšnú pamäť. Pre služby BD-LIVE musí mať
pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
4.
Na domácom kine vyberte možnosť Zmeniť
zariadenie.
Sieťové Služby
Používanie aplikácií
Keď po prvýkrát pristupujete k niektorej z aplikácií,
domáce kino zobrazí dve dohody. Ak chcete prevziať
a začať používať ľubovoľnú z aplikácií, musíte vyjadriť
súhlas s obidvomi dohodami.
Domáce kino predvolene na domovskej obrazovke
zobrazuje štyri populárne aplikácie. Zobraziť ďalšie
aplikácie a zmeniť aplikácie zobrazované domácim
kinom na domovskej obrazovke môžete zvolením
tlačidla Ďalšie.
Ak chcete spustiť aplikáciu, označte ju, dvakrát na ňu
kliknite a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazenie ďalších aplikácií
1.
2.
3.
Vyberte tlačidlo Ďalšie na domovskej obrazovke
a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
ďalších aplikácií, na ktorej nájdete databázu
aplikácií.
Ak chcete zobraziť ďalšie aplikácie, označenie
posúvajte doprava alebo doľava dovtedy, kým
sa nezobrazí ďalšia skupina aplikácií.
Ak chcete opustiť obrazovku ďalších aplikácií,
vyberte položku Zatvoriť alebo stlačte tlačidlo
RETURN, prípadne tlačidlo EXIT na diaľkovom
ovládači.
Zmena aplikácií zobrazovaných na domovskej
obrazovke
1.
2.
3.
4.
5.
Vyberte tlačidlo Ďalšie a potom stlačte tlačidlo
v.
Na obrazovke ďalších aplikácií vyberte položku
Upraviť a potom stlačte tlačidlo v.
Aplikácie, ktoré domáce kino zobrazuje na
domovskej obrazovke, sú označené značkou
začiarknutia. Zrušte označenie aplikácií, ktoré
chcete odstrániť z domovskej obrazovky,
zvýraznením každej aplikácie a následným
stlačením tlačidla v.
Aplikácie zvoľte označením a následným
stlačením tlačidla v. Vedľa zvolenej aplikácie
sa zobrazí značka začiarknutia. Súčasne je
možné mať zvolené max. štyri aplikácie.
Používanie predajne Vewd App Store
V predajni Vewd App Store nájdete kvalitné služby
streamovania videa cez internet, sociálnych sietí a
streamovania hudby.
Prístup k predajni Vewd App Store
Ak chcete prejsť do predajne Vewd App Store,
vyberte tlačidlo Vewd App Store na domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Ak chcete opustiť obrazovku Vewd App Store,
stlačte tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládači.
Navigácia v predajni Vewd App Store
Keď sa zobrazí obrazovka Vewd App Store, zobrazí
sa databáza rôznych aplikácií. Pomocou tlačidiel
▲%◄► na diaľkovom ovládači posúvajte označenie
od aplikácie k aplikácii.
Výber aplikácie
Posuňte označenie na želanú aplikáciu a stlačte
tlačidlo v.
V zobrazenom kontextovom okne zvolením položky
OTVORIŤ okamžite otvoríte aplikáciu alebo zvolením
položky PRIDAŤ MEDZI MOJE APLIKÁCIE pridáte
aplikáciu pod položku MOJE APLIKÁCIE. Stlačte
tlačidlo RETURN na diaľkovom ovládaní, ak sa
chcete vrátiť na obrazovku Vewd App Store.
Výber aplikácií podľa kategórie
Ak chcete zjednodušiť vyhľadávanie aplikácií, aplikácie
môžete zobraziť podľa kategórií ako napr. Nové,
Populárne, Všetko, Hry, Hudba atď.
Ak chcete vybrať niektorú kategóriu, pomocou
tlačidla ▲ na diaľkovom ovládaní posuňte označenie
do hornej časti obrazovky.
Potom pomocou tlačidiel ◄► vyberte kategóriu.
Používanie obrazovky Moje aplikácie
Ak chcete prejsť na obrazovku Moje aplikácie,
označte položku MOJE APLIKÁCIE a stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa obrazovka Moje aplikácie, na ktorej
nájdete všetky aplikácie, ktoré ste uložili pod položku
MOJE APLIKÁCIE.
Keď skončíte, vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo v. Znovu sa zobrazí domovská
obrazovka.
✎✎ Ak chcete ukončiť aplikáciu, stlačte tlačidlo EXIT
na diaľkovom ovládači.
✎✎ Na odstránenie prihlasovacích informácií pre
všetky aplikácie stlačte na 5 sekúnd alebo dlhšie
tlačidlo 5 na domovskej obrazovke so stavom
bez vloženého disku.
38 - Slovensky
Vymazanie aplikácií spod položky
MOJE APLIKÁCIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Označte tlačidlo MENU v hornej časti obrazovky
Moje aplikácie a potom stlačte tlačidlo v na
diaľkovom ovládači.
V ponuke vyberte položku ODSTRÁNIŤ
APLIKÁCIE a stlačte tlačidlo v. Okolo jednej
aplikácie sa zobrazí červený obdĺžnik.
Obdĺžnik presuňte na aplikáciu, ktorú chcete
vymazať, a stlačte tlačidlo v.
Ak chcete vymazať ďalšie aplikácie, postup
zopakujte.
Keď skončíte, vyberte položku HOTOVO a
stlačte tlačidlo v.
Ak chcete prejsť na hlavnú obrazovku, stlačte
tlačidlo RETURN.
Vyhľadávanie aplikácií
2.
3.
Vyberte položku HĽADAŤ v hornej časti
obrazovky a potom stlačte tlačidlo v.
O chvíľu sa na obrazovke televízora zobrazí
obrazovka zariadenia.
• Keď používate funkciu Screen Mirroring, v
závislosti od prostredia môže dochádzať k
trhaniu videa a vypadávaniu zvuku.
• Domáce kino sa dokáže pripojiť k zariadeniam,
ktoré podporujú funkciu AllShare Cast.
Uvedomte si, že všetky zariadenia, ktoré
disponujú funkciou AllShare Cast, nemusia
byť v plnej miere podporované, v závislosti od
výrobcu. Ďalšie informácie o podpore mobilných
pripojení nájdete na webovej stránke výrobcu.
• Signál Screen Mirroring môžu rušiť prenosy
cez rozhranie Bluetooth. Kým začnete
používať funkciu Screen Mirroring, dôrazne
vám odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth
na smartfóne alebo inteligentnom zariadení.
Ak chcete rýchlo vyhľadať populárne položky,
kliknite na jednu z kariet populárneho
vyhľadávania v hornej časti obrazovky.
Ak chcete vyhľadať aplikáciu podľa názvu,
pomocou klávesnice na obrazovke zadajte
názov aplikácie. Služba Vewd App Store
vyhľadáva počas zadávania textu a zobrazí vám
aplikácie, ktorých názov sa zhoduje s priebežne
zadanými znakmi.
• Ak chcete aktuálne vyhľadávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom
ovládaní alebo vyberte položku SPÄŤ na
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Screen Mirroring
Funkcia Screen Mirroring vám umožňuje zobraziť
obrazovku smartfónu alebo iného kompatibilného
zariadenia na TV pomocou technológie Miracast™.
Manuálne zrkadlenie obrazovky nevyžaduje kábel ani
bezdrôtový smerovač.
1.
2.
3.
Na domovskej obrazovke pomocou tlačidiel
◄► vyberte položku Screen Mirroring a stlačte
tlačidlo v.
Spustite funkciu AllShare Cast na vašom
smartfóne alebo zariadení.
V zariadení vyhľadajte názov systému domáceho
kina v zozname dostupných zariadení a vyberte
ho.
39 - Slovensky
Sieťové Služby
1.
5.
Na TV sa zobrazí hlásenie o pripájaní (napr.
Pripájam sa k Android_92gb...) a následne sa
zobrazí hlásenie o pripojení.
Príloha
Ďalšie informácie
Digitálny výstup
Poznámky
HDMI VÝSTUP
Pripojenia
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať,
záleží od vášho televízora.
• Ak si chcete vychutnať videá s 3D technológiou,
musíte mať HDMI pripojenie.
• Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky.
Ak sa tak stane, položku Hlboké farby HDMI v
ponuke nastavte na možnosť Vyp..
Nastavenia 3D
Nastavenia
• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film
počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte tlačidlo
5. Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa
deaktivuje. Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D,
keď prehrávate 3D film, jedenkrát stlačte tlačidlo 5.
Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo 5
a potom zvoľte Nastavenia 3D v ponuke Blu-ray.
• V závislosti od obsahu a polohy obrázku na
obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne
čierne čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na
obidvoch stranách.
Pomer strán TV
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktorá je iná
ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť skreslený obraz.
• Ak zvolíte položku 16:9 Originál, na vašom
televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne
pruhy po bokoch obrazu).
BD Wise (iba pre produkty Samsung)
• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, nastavenie
Rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a
BD Wise sa objaví v ponuke Rozlíšenie.
• Ak je produkt pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje funkciu BD Wise, funkciu BD Wise
nemôžete používať.
• V záujme náležitej prevádzky funkcie BD Wise
nastavte položku BD Wise na produkte aj televízore
na možnosť Zap..
• Uistite sa, že ste vybrali správny Digitálny výstup,
v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk
alebo bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk
BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Nastavenie funkcie Digitálny výstup nemá vplyv
na analógový (Ľ/P) audio ani HDMI audio výstup na
televízore. Ovplyvňuje optický a HDMI zvukový výstup,
keď je váš prehrávač pripojený k AV prijímaču.
• Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál
sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber voľby pre
funkciu Digitálny výstup (PCM alebo Bitstream).
• Digitálny výstup je možné aktivovať, keď je
položka Výber reproduktora nastavená na
možnosť Reproduktor TV.
Internetové pripojenie BD-Live
• Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať
v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
• Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+,
váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
Správa BD údajov
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku
sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované
v súborovom systéme FAT (menovka zväzku DOS
8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia,
ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4 MB/s alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnoviť prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
• Celková pamäť dostupná pre funkciu Správa BD
údajov sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych
podmienok.
DivX® video na požiad.
• Ďalšie informácie o DivX(R) VOD nájdete na lokalite
„http://vod.divx.com“.
40 - Slovensky
Nastavenie reproduktorov
• Keď je položka Výber reproduktora nastavená na
možnosť Reproduktor TV, zvuk sa reprodukuje z
reproduktorov TV.
HDMI audio
• Keď sa zvuk z rozhrania HDMI prenáša do
reproduktorov TV, automaticky sa skonvertuje na 2
kanály.
Spätný zvukový kanál
• Keď je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená
na možnosť Vyp., funkcia Spätný zvukový kanál
nie je k dispozícii.
• Používanie kábla HDMI bez certifikácie pre ARC
(Audio Return Channel) môže spôsobiť problémy s
kompatibilitou.
• Funkcia ARC je dostupná len v prípade, ak je
pripojený TV kompatibilný s rozhraním ARC.
Prehrávanie
• Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20
Mb/s alebo viac presahujú schopnosti produktu a
môžu sa počas prehrávania zastaviť.
• Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Prehrávanie Obsahu
Používanie tlačidlo TOOLS počas prehrávania
obrázkov
• Ak je domáce kino pripojené k TV kompatibilnému
s rozhraním BD Wise, ktorý má BD Wise Zap.,
ponuka Nast. obrazu sa nezobrazí.
• Funkcia Hudba v pozadí nebude fungovať, pokiaľ
sa súbor hudby a súbor fotografie nenachádzajú
na rovnakom úložnom médiu. Taktiež, kvalita
zvuku však môže byť ovplyvnená dátovým tokom
MP3 hudobného súboru, veľkosťou fotografií a
spôsobom kódovania.
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš
produkt prehrávať
Médiá
Typ disku
Podrobnosti
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD 1.1
Disk DVD-VIDEO, nahraný
disk DVD+RW/DVDRW(V)/DVD-R/+R, ktorý
bol nahraný a finalizovaný
alebo pamäťové médium
USB s obsahom DivX,
MKV, MP4, VCD 1.1.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba nahraná na diskoch
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R alebo na
pamäťovom médiu USB
s obsahom vo formáte
MP3 alebo WMA.
CD-RW/-R,
FOTOGRAFIA DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie nahrané na
diskoch CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R alebo
na pamäťovom médiu
USB s obsahom vo
formáte JPEG.
Výber jazyka
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne
nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke
nebude zobrazený indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od
jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia
alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať
buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
Výber jazyka titulkov
• Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke
disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku. Stlačte
tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky disky Blu-ray/DVD.
• Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych
resp. sekundárnych titulkov.
VIDEO
HUDBA
Disk Blu-ray Disk BD-ROM alebo disk
BD-RE/-R nahraný vo
3D Blu-ray disk formáte BD-RE.
✎✎ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa
nemusia dať na tomto produkte prehrať určité
CD-RW/-R a DVD-R disky.
41 - Slovensky
Príloha
Prehrávanie videosúborov
Prehrávanie súborov JPEG
Príloha
✎✎ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD
formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
✎✎ Váš produkt nebude prehrávať obsah, ktorý bol
nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá
presahuje 10 Mb/s.
✎✎ Váš produkt nebude prehrávať obsah, ktorý bol
nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej
rýchlosti, ktorá presahuje 30 Mb/s.
✎✎ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch
diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán
obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané
na škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
✎✎ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie
ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú
vykonávané pomaly.
Logá diskov, ktoré produkt dokáže
prehrať
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
Systém vysielania PAL v
Anglicku, Francúzsku, Nemecku
atď.
DivX
Typy diskov, ktoré váš produkt
nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-RAM
• disk DVD-ROM/PD/MV, • Super Audio CD (okrem
atď.
vrstvy CD)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CD-G
disky prehrávajú iba zvuk,
nie grafiku.)
✎✎ Tento produkt nemusí odpovedať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky Blu-ray,
DVD a CD umožňujú špecifickú alebo obmedzenú
prevádzku a poskytujú len určité funkcie počas
prehrávania. Uvedomte si, že to nie je chyba
produktu.
✎✎ Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD
alebo CD, pretože formáty disku sa vyvíjajú a počas
vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD a CD a/alebo
výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby.
✎✎ Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké otázky, alebo
ak sa u vás vyskytli problémy pri prehrávaní diskov
Blu-ray, DVD alebo CD na tomto produkte. Ďalšie
informácie o obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v
ďalších častiach tohto návodu na použitie.
✎✎ Niektoré komerčné disky a disky DVD zakúpené
mimo vášho regiónu tento produkt nemusí prehrávať.
Regionálny kód
Produkty, ako aj disky sú zakódované podľa príslušného
regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby
bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú,
disk sa neprehrá. Regionálne číslo pre tento produkt je
zobrazené na zadnom paneli produktu.
Typ disku
Disk
Blu-ray
42 - Slovensky
Regionálny
kód
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika,
Kórea, Japonsko, Taiwan,
Hongkong a Juhovýchodná
Ázia.
B
Európa, Grónsko,
Francúzske teritóriá, Stredný
východ, Afrika, Austrália a
Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná
a Južná Ázia.
DVDVIDEO
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika,
Stredná Amerika, Austrália,
Nový Zéland, Tichomorské
ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa,
India, Severná Kórea,
Mongolsko
6
Čína
nezhoduje s regionálnym číslom tohto produktu,
produkt nedokáže prehrávať disk.
AVCHD (Pokročilý Video kodek s
vysokým rozlíšením)
• Tento produkt dokáže prehrávať disky vo formáte
AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a používané
vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s
vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky
s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie
obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Colour“.
Tento produkt dokáže prehrávať disky AVCHD, ktoré
používajú formát „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
✎✎ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia
prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
bežné disky DVD videokamery.
✎✎ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa
nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia
videa a od obnovovacieho kmitočtu.
Podporované formáty
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš produkt podporuje pamäťové médiá USB, MP3
prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet.
• Tento produkt nepodporuje názvy priečinkov alebo
súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia
byť s produktom kompatibilné.
• Váš produkt podporuje systémy súborov FAT16, FAT32
a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu produktu.
Pripojenie cez USB kábel môže spôsobiť problémy s
kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno
pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
• Produkt nepodporuje protokol PTP (Peer to Peer).
• Zariadenie USB neodpájajte počas prenosu alebo
záznamu údajov.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza
pred zobrazením.
• Tento produkt nedokáže prehrávať MP3 súbory s DRM
(Správa digitálnych práv) prevzatých z komerčných
stránok.
• Váš produkt podporuje len video, ktoré má menej ako
30 snímok/s (počet snímok za sekundu).
• Váš produkt podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), ako
sú napríklad malé pamäťové zariadenia a pevné disky
USB. (Rozbočovač sa nepodporuje.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero
kariet a malých pamäťových zariadení USB nemusia
byť kompatibilné s týmto produktom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší výkon,
môže byť obmedzené zariadením na ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné,
zabezpečte dodatočnú energiu zapojením pevného
disku do zásuvky. Ak problém pretrváva, kontaktujte
výrobcu pevného disku USB.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za
akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu
údajov.
43 - Slovensky
Príloha
✎✎ Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/DVD
✎✎ Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
✎✎ Formát „x.v.Colour“ poskytuje širší rozsah farieb ako
Príloha
Podpora video súborov
Prípona súboru
Zásobník
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV
(wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg/*.mpeg
PS
Video kodek
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
Audio kodek
Rozlíšenie
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
`` Obmedzenia
-- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať prehrať, ak má
jeho obsah problém.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo ak je poškodený
samotný súbor.
-- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou/obnovovacím kmitočtom než je štandardný, môžu pri prehrávaní vykazovať
sekanie zvuku/obrazu.
-- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia Seek (Vyhľadávanie) (preskočenie) nie je k dispozícii.
`` Video dekodér
-- Podporuje až H.264, úroveň 4.1 a AVCHD
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP: Menej ako 1280 x 720: Max. 60 snímok
Viac ako 1280 x 720: Max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
`` Audio dekodér
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 22050 Hz.
-- AAC: Max. vzorkovacia frekvencia: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Max. dátový tok: 320 kb/s
`` Podporované formáty súboru titulkov DivX
-- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora hudobných súborov
Prípona súboru
*.mp3
*.wma
Zásobník
MP3
WMA
Podpora súborov s obrázkami
Prípona súboru
*.jpg/*.jpeg/*.jpe
*.png
Audio kodek
Rozsah podpory
WMA
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Prenosové rýchlosti - Všetky prenosové rýchlosti v rozsahu
od 5 kb/s do 384 kb/s
MP3
-
Typ
JPEG
PNG
44 - Slovensky
Rozlíšenie
15360 x 8640
Výbery digitálneho výstupu
Nastavenie
Pripojenie
Audio
stream na
Blu-ray
disku
Definícia
Blu-ray
disku
Bitstream (DTS
Opätovne
kódov.)
Bitstream (Dolby
D Opätovne
kódov.)
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
opätovne kódov.*
AV prijímač s podporou HDMI
PCM
Až do PCM 7,1k
Dolby Digital
Až do PCM 5,1k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Až do PCM 5,1k
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Až do PCM 5,1k
Dolby TrueHD
DTS
Až do PCM 5,1k
DTS
Zvuk s vysokým
rozlíšením DTSHD
Až do PCM 5,1k
Zvuk s vysokým
rozlíšením DTS-HD
DTS-HD Master
Audio
Až do PCM 5,1k
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Až do PCM 5,1k
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Až do PCM 5,1k
DTS
DTS
DTS
Vysiela len zvuk
hlavnej funkcie,
aby mohol váš AV
prijímač dekódovať
bitový tok zvuku.
Nebudete počuť
zvuk BONUSVIEW
alebo Zvukové
efekty navigovania.
Dekóduje
zvuk hlavnej
funkcie a zvuk
BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania,
potom PCM
zvuk opätovne
zakóduje do DTS
toku bitov.
Dekóduje
zvuk hlavnej
funkcie a zvuk
BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania,
potom PCM zvuk
opätovne zakóduje
do digitálneho toku
bitov Dolby alebo
PCM.
Ľubovoľné
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
a zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
PCM
`` Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužije. Výstup bude vo formáte PCM
2k.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
-- Zvuk hlavnej funkcie: Zvukový záznam hlavnej funkcie.
-- BONUSVIEW audio: Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania: Ak vyberiete niektorú voľbu navigácie v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty
navigovania. Funkcia zvykových efektov navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.
45 - Slovensky
Príloha
Prúdenie
zvuku na
DVD
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
Príloha
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Rozlíšenie disku Bluray
Prehrávanie DVD
Elektronický obsah/
digitálny obsah
Režim HDMI
1080p pri 60F
576i/480i
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Automatický
Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
1080p pri 60F
1080p pri 60F
-
1080p
-
1080p
Filmová snímka: Automaticky
(24 Fps)
1080p pri 24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Riešenie problémov
Ak tento produkt nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený nižšie, alebo ak
nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite produkt, odpojte napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného
predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Príznak
Nedá sa vysunúť disk.
Prehrávanie sa nespustí.
Prehrávanie sa nespustí
okamžite po stlačení
tlačidla 6/7.
Žiadny zvuk.
Zvuk počujete iba z
niekoľkých reproduktorov,
nie zo všetkých 6.
Kontrola/Náprava
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD. Disky Blu-ray/DVD, ktoré ste
kúpili v zahraničí sa nemusia dať prehrávať.
• Na tomto DVD prehrávači sa nedajú prehrávať disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk s poškriabaniami na povrchu?
• Vyčistite disk.
• Domáce kino neprehráva zvuk počas zrýchleného prehrávania, spomaleného
prehrávania ani krokového prehrávania.
• Sú reproduktory pripojené správne? Je nastavenie reproduktora správne
prispôsobené?
• Nie je disk vážne poškodený?
• Pri niektorých Blu-ray/DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavenie hlasitosti.
• Pri prehrávaní zvuku z disku CD, rádia alebo TV vychádza zvuk iba z predných
reproduktorov.
46 - Slovensky
Príznak
Kontrola/Náprava
Priestorový 5.1-kanálový
zvuk Dolby Digital nie je
produkovaný.
• Nachádza sa na disku označenie „Dolby Digital 5.1 CH“? Priestorový 5.1-kanálový
zvuk Dolby Digital je produkovaný iba ak je disk nahraný s 5.1-kanálovým zvukom.
• Je na informačnom displeji jazyk zvuku správne nastavený na Dolby Digital 5.1-CH?
• Disk sa otáča, ale
nezobrazuje sa obraz.
• Kvalita obrazu je slabá a
obraz sa trasie.
• Je zapnutý televízor?
• Sú káble videa pripojené správne?
• Nie je disk špinavý alebo poškodený?
• Disk so slabou kvalitou sa nedá prehrávať.
Diaľkový ovládač
nefunguje.
Jazyk zvuku a titulkov
nefunguje.
• Prevádzkujete diaľkové ovládanie v prevádzkovom dosahu a z náležitého uhla
vzhľadom na polohu senzora?
• Nie sú batérie vybité?
• Vybrali ste správny režim? Stlačte funkčné tlačidlo, aby ste zmenili režim (BD/DVD,
D. IN, AUX atď.)
• Funkcie jazyka zvuku a titulkov nebudú fungovať, ak disk neobsahuje niekoľko
zvukových stôp alebo titulky.
• Nepoužívate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Pomer strán obrazu sa
nedá zmeniť.
• 16:9 Blu-ray/DVD disky môžete prehrávať v režime 16:9 Full, 4:3 Letter Box alebo
4:3 Pan-Scan, zatiaľ čo disky Blu-ray/DVD 4:3 môžete prehrávať iba v pomere 4:3.
Obráťte sa na obal Blu-ray disku a potom vyberte správnu funkciu.
• Produkt nefunguje.
(Príklad: Vypadne
napájanie alebo zaznie
zvláštny zvuk.)
• Produkt nefunguje
normálne.
• Na diaľkovom ovládaní 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo 5, kým je produkt v
pohotovostnom režime. Týmto vyvoláte reset zariadenia.
-- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je táto
funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Zabudli ste heslo k
vekovému obmedzeniu
sledovania.
• Keď v produkte nie je vložený disk, na produkte podržte dlhšie ako 5 sekúnd
stlačené tlačidlo 5. Na displeji sa zobrazí INIT a všetky nastavenia sa vrátia k
východiskovým hodnotám.
-- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je táto
funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Nedá sa zachytiť vysielanie
rádia.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s dobrým
príjmom.
Keď sa pokúsite počúvať
zvuk TV cez reproduktory
domáceho kina, zvuk sa
nereprodukuje.
• Ak stlačíte tlačidlo ^ počas počúvania zvuku TV pomocou funkcií D. IN alebo
AUX, funkcie disku Blu-ray/DVD sa zapnú a zvuk TV sa stlmí.
47 - Slovensky
Príloha
Obrazovka ponuky sa
nezobrazí ani v prípade,
keď zvolíte funkciu
ponuku.
Príloha
Príznak
Na obrazovke sa zobrazí
hlásenie „Nie je dostupné“.
Ak je výstup HDMI nastavený
na rozlíšenie, ktoré váš
televízor nepodporuje
(napríklad 1080p), neuvidíte
na svojom televízore žiadny
obraz.
Výstup HDMI nefunguje
Na obrazovke sa zobrazí
abnormálny výstup HDMI.
Funkcia DLNA
Kontrola/Náprava
• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože:
1.Znemožňuje to softvér disku Blu-ray/DVD.
2.Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
3.Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii.
4.Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku DVD.
• Keď v produkte nie je vložený žiaden disk, na prednom paneli podržte dlhšie ako
5 sekúnd stlačené tlačidlo 5. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na produkte.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje rozlíšenie vstupu HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP
(Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Vidíte adresáre, ktoré
zdieľate cez funkciu DLNA,
ale nevidíte súbory.
• DLNA zobrazuje len súbory fotografií, hudby a videa. Nezobrazuje iné typy
súborov.
Pripojenie DLNA medzi TV
a počítačom nie je stabilné.
• Adresy IP v rovnakej podsieti musia byť jedinečné, pretože v opačnom prípade
bude kolidovanie adries IP spôsobovať nestabilitu pripojenia.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall. Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
Video sa prehráva
prerušovane.
BD-LIVE
Domáce kino sa nemôže
pripojiť k serveru BD-LIVE.
Pri používaní služby BDLIVE sa vyskytne chyba.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je aktívne sieťové pripojenie.
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k produktu.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1 GB voľného miesta pre inštaláciu
služby BD-LIVE. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať pod položkou Správa
BD údajov. (Pozrite si strany 37 a 40.)
• Skontrolujte, či je položka Internetové pripojenie BD-Live nastavená na možnosť
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu
alebo aktualizujte produkt na najnovší firmvér.
• Pamäťové zariadenie USB musí mať minimálne 1 GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať pod položkou
Správa BD údajov. (Pozrite si strany 37 a 40.)
✎✎ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
48 - Slovensky
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smernici
2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej
adrese: http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu k
produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno prevádzkovať vo všetkých
krajinách EÚ. Funkciu siete WLAN (Wi-Fi alebo SRD) v pásme 5 GHz na tomto zariadení je
možné prevádzkovať len v interiéri.
Technické údaje
Všeobecné
FM Tuner
Zosilňovač
Výstupný výkon
bezdrôtového
zariadenia
1,90 kg
Rozmery
430,0 (Š) x 55,0 (V) x 224,0 (H) mm
Prevádzkový teplotný rozsah
+5 °C až +35 °C
Prevádzkový rozsah vlhkosti
10 % až 75 %
Pomer signálu/šumu
55 dB
Použiteľná citlivosť
12 dB
Celkové harmonické skreslenie
1,0 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
Viackanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Výstup predného reproduktora
165 W x 2 (3 Ω)
Výstup stredového reproduktora
170 W (3 Ω)
Výstup priestorového reproduktora
165 W x 2 (3 Ω)
Výstup reproduktora subwoofer
170 W (3 Ω)
Frekvenčná charakteristika
20 Hz až 20 kHz (±3 dB)
Pomer signálu k šumu
70 dB
Odstup kanálov
60 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 500 mV
Maximálny výkon vysielača BT
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača SRD
(len modely J5550W)
25 mW pri 2405,35 MHz – 2477,35 MHz
49 - Slovensky
Príloha
HDMI
Hmotnosť
Príloha
HT-J5500
Systém
reproduktorov
Impedancia Rozsah frekvencie Menovitý príkon
Predné
Priestorové
3Ω
Stredný
Subwoofer
200 Hz až
20 kHz
165 W
20 Hz až
200 Hz
170 W
HT-J5550W
Systém
reproduktorov
Impedancia Rozsah frekvencie Menovitý príkon
Predné
Priestorové
Stredný
3Ω
Subwoofer
200 Hz až
20 kHz
165 W
20 Hz až
200 Hz
170 W
Rozmery (Š x V x H)
(jednotka: mm)
Hmotnosti
(jednotka: kg)
83,4 x 170,5 x 101,0
0,45
83,4 x 129,0 x 101,0
0,40
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
Rozmery (Š x V x H)
(jednotka: mm)
Hmotnosti
(jednotka: kg)
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Základňa stojana: Φ255,0)
3,15
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Základňa stojana: Φ255,0)
2,98
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
✎✎ Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
✎✎ Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Hmotnosť a rozmery sú približné.
✎✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok upevnený na produkte.
❏❏ SWA-7000 (len modely J5550W)
Hmotnosť
0,73 kg
Prevádzkový teplotný rozsah
+5 °C až +35 °C
Rozmery (Š x V x H)
Prevádzkový rozsah vlhkosti
Výstup
Rozsah frekvencie
Pomer signálu k šumu
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
10 % až 75 %
165 W x 2 kanály
20 Hz až 20 KHz
65 dB
50 - Slovensky
Licencie
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Patenty DTS nájdete na stránke http://patents.dts.com. Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, symbol a DTS spolu so symbolom sú
registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio | Essential je ochranná známka
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Toto zariadenie DivX Certified® vyhovelo prísnym testom, aby sa zaručilo, že bude prehrávať
DivX® video.
Na prehratie zakúpených filmov vo formáte DivX najskôr zaregistrujte svoje zariadenie na lokalite
vod.divx.com. Kód registrácie nájdete v časti DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia.
DivX Certified® na prehrávanie DivX® video až do rozlíšenia HD 1080p, a to vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, LLC a používajú sa v rámci licencie.
Používa jeden alebo viacero z nasledujúcich amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DLNA® logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné známky, známky služieb alebo
certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.
Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy
môžu byť obchodné známky svojich príslušných vlastníkov.
Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami na duševné
vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú zakázané.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Tento produkt využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne
vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej
kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší. Viac informácií o technológií Cinavia nájdete
na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať
o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. „Tento produkt obsahuje súkromnú
technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369
677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti
Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky
práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.
- Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú v ponuke produktu dostupné licencie pre softvér s
otvoreným zdrojovým kódom.
51 - Slovensky
Príloha
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
countries.
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti
Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Country
` Europe
Contact Centre 
Web Site
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
http://www.samsung.com/pl/support/
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Web Site
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory
opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad
v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach pre
špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
HT-J5500
HT-J5550W
Uživatelská příručka
5.1k Blu-ray™
systém domácí zábavy
představte si možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Abyste získali kompletní službu, zaregistrujte jej na adrese
www.samsung.com/register
Bezpečnostní Pokyny
✎✎ Následující platí také pro bezdrátový příjímací modul (SWA-7000).
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE
Tento symbol označuje, že k tomuto
přístroji byla přiložena důležitá
dokumentace týkající se provozu
a údržby.
POZOR: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). UVNITŘ
NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT.
PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.
Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že
zařízení nevyžaduje ochranné elektrické
uzemnění.
Střídavé napětí (AC): Tento symbol indikuje, že
jmenovité napětí označené tímto symbolem je
střídavé napětí.
Stejnosměrné napětí (DC): Tento symbol
indikuje, že jmenovité napětí označené tímto
symbolem je stejnosměrné napětí.
Upozornění, nahlédněte do pokynů k použití:
Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do
uživatelské příručky, kde najde další informace
související s bezpečností.
• Otvory a výřezy ve skříňce, na zadní nebo dolní straně
přístroje, slouží k ventilaci. V zájmu spolehlivé funkce
tohoto přístroje a k zábraně přehřívání nesmí být tyto
otvory a výřezy nikdy zakrývány ani jinak omezeny.
-- Tento přístroj neumisťujte do stísněných prostor,
např. knihovničky nebo vestavné skříňky, pokud není
zajištěna potřebná ventilace.
-- Tento přístroj neumisťujte k nebo na radiátor, topení
nebo místa, kde by byl vystaven přímému slunci.
-- Na tento přístroj nestavte nádoby naplněné vodou
(např. vázy). Rozlitá voda může způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
• Tento přístroj nevystavujte dešti ani neumisťuje poblíž
vody (k vaně, míse na vodu, výlevce, prací vaně, ani do
vlhkého sklepa nebo k bazénu). Pokud tento přístroj
navlhne, okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte
autorizovaného prodejce.
• Tento přístroj funguje na baterie. Ve vašem okolí mohou
platit ekologické předpisy, které vyžadují oddělený
sběr použitých baterií. Ohledně informací týkajících se
likvidace nebo recyklace kontaktujte místní úřady.
• Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani adaptéry;
hrozí požár nebo zásah elektrickým proudem.
• Napájecí kabely veďte tak, aby se po nich nechodilo,
aby nebyly skřípnuty ani zatěžovány na nich stojícími
věcmi. Zvláštní pozornost věnujte kabelům v místě u
koncovky, u zásuvek a v místě, kde kabely vycházejí z
přístroje.
Tento symbol znamená, že součásti
uvnitř jsou pod vysokým napětím.
Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje
je nebezpečný.
• V zájmu ochrany tohoto přístroje: před bouřkou nebo
v případě, že jej delší dobu nebudete používat, vždy
přístroj odpojte od zásuvky a také odpojte anténní nebo
kabelový přívod. Zabráníte tak poškození přístroje vlivem
bouřky nebo přepětí v napájecí zásuvce.
• Dříve než připojíte napájecí kabel k výstupu napájecího
adaptéru, zkontrolujte přitom, zda napětí uvedené na
adaptéru odpovídá napětí v zásuvce.
• Nezasouvejte nic kovového do otevřených částí tohoto
přístroje. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• V zájmu prevence úraze elektrickým proudem nesahejte
do přístroje. Tento přístroj smí otvírat pouze kvalifikovaný
technik.
• Koncovku napájecího kabelu zasouvejte až na doraz. Při
odpojování napájecího kabelu ze zásuvky tahejte vždy
za koncovku. Netahejte za kabel. Nesahejte na napájecí
kabel vlhkýma rukama.
• Pokud tento přístroj nefunguje správně - zejména
pokud se z něj ozývá neobvyklý zvuk nebo line zápach
- okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného
prodejce nebo servisní středisko.
• Údržba skříňky.
-- Před připojením jiných komponent k tomuto přístroji
je vypněte.
-- Pokud přístroj přemístíte z chladu do tepla, může dojít
ke kondenzaci vodní páry na provozních součástech
a čočce a k vadám přehrávání. Pokud k tomu dojde,
odpojte přístroj od elektrické sítě, vyčkejte dvě hodiny
a poté znovu připojte zástrčku do zásuvky. Poté
vložte disk a zkuste jej znovu přehrát.
• Nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky, pokud
přístroj delší dobu nebudete používat (a to zejména
pokud zůstanou v domě samotné děti, starší nebo
postižení lidé).
-- Nahromaděný prach může způsobit úraz elektrickým
proudem, svodový elektrický proud nebo požár
v důsledku toho, že napájecí kabel začne jiskřit,
přehřívat se, nebo se zhorší vlastnosti izolace.
• Požádejte autorizované středisko služeb o informace,
pokud chcete přístroj instalovat na místě s nadměrnou
prašností, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou
vlhkostí, v přítomnosti chemikálií nebo v nepřetržitém
provozu, např. na letišti, vlakovém nádraží atd.
Nerespektování tohoto pokynu může vést k vážnému
poškození přístroje.
2 - Česky
UPOZORNĚNÍ:
• V ZÁJMU PREVENCE POŽÁRU
UCHOVÁVEJTE TENTO PŘÍSTROJ VŽDY
MIMO DOSAH SVÍČEK A DALŠÍCH
ZDROJŮ OTEVŘENÉHO OHNĚ.
• V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti.
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přístroj je klasifikován jako LASEROVÝ PŘÍSTROJ
TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků nebo provedení
seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto
návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.
VÝSTRAHA:
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ
KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE
OZÁŘENÍ PAPRSKEM.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Upozornění týkající se 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
O 3D OBRAZU.
Před použitím funkce 3D si přečtěte následující
bezpečnostní informace, kterým musíte porozumět.
• Některým divákům může být sledování 3D televize
nepříjemné, hrozí závrať, nevolnost a bolesti hlavy.
Pokud cítíte některý ze symptomů, přestaňte 3D
televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
• Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit
namáhání očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte 3D
televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
• Děti, které využívají funkci 3D, musí být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě
stížností na únavu očí, bolest hlavy, závrať nebo
nevolnost přimějte dítě přerušit sledování 3D televize a
odpočívat.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům (například
jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
• Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle během
chůze nebo pohybu. Použití funkce 3D nebo aktivních
3D brýlí během pohybu může způsobit náraz do
předmětů, zakopnutí a pád, s následným vážným
poraněním.
• Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte 3D zařízení
(AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) k výstupu
HDMI OUT na přístroji pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte
3D brýle.
• Tento přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru
HDMI OUT prostřednictvím kabelu HDMI.
• Rozlišení obrazu v režimu přehrávání 3D je pevně
nastaveno podle původního 3D obrazu. Rozlišení nelze
změnit.
• Některé funkce jako například BD Wise, nastavení
rozměru obrazovky a rozlišení nemusí v režimu
přehrávání 3D správně fungovat.
• Správný výstup 3D signálu funguje pouze s
vysokorychlostním kabelem HDMI.
• Při sledování 3D obrazu buďte nejméně tři šířky
obrazovky od TV. Příklad: pokud máte obrazovku 46
palců (117 cm), buďte nejméně 3,5 m od obrazovky.
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku
pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt
správně fungovat.
• Tento přístroj nepřevádí obsah 2D na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logotyp „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
3 - Česky
Bezpečnostní Pokyny
• Vždy používejte správně uzemněnou zástrčku a
elektrickou zásuvku.
-- Nesprávné uzemnění může vést k zásahu elektrickým
proudem nebo k poškození zařízení. (Pouze zařízení
třídy l.)
• Pokud chcete tento přístroj úplně vypnout, musíte jej
odpojit od elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka a
napájecí zástrčka proto musí vždy zůstat dobře přístupné.
• Nenechávejte děti, aby se na přístroj věšely.
• Příslušenství (baterii atd.) skladujte na místech, která jsou
bezpečně mimo dosah dětí.
• Neinstalujte přístroj na nestabilním místě, například viklající
se poličce, šikmé podlaze nebo na místě vystaveném
vibracím.
• Přístroj chraňte před pády a nárazy. V případě poškození
přístroje odpojte napájecí kabel a kontaktujte středisko
služeb.
• Pokud chcete přístroj čistit, odpojte napájecí kabel od
zásuvky a přístroj otřete čistým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte chemikálie jako je vosk, benzín, alkohol,
ředidla, insekticid, osvěžovač vzduchu, mazivo nebo
detergent. Tyto chemikálie mohou poškodit vzhled
přístroje nebo smazat potisk přístroje.
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou,
například vázy.
• Baterie neházejte do ohně.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné zásuvky.
Přetížení zásuvky může vést k přehřátí a požáru.
• Při vložení nesprávných baterií do dálkového ovládání
hrozí výbuch. Nahrazujte pouze shodným nebo
ekvivalentním typem.
Obsah
5Příslušenství
ZAČÍNÁME
5
Reproduktorové komponenty
7
Zadní panel
6
8
9
Přední panel
Dálkové ovládání
PŘIPOJENÍ
Připojení reproduktorů
13 Připojení k televizoru a externím zařízením
14 Připojení k síťovému směrovači
NASTAVENÍ
15 Postup počátečního nastavení
16 Stručný popis hlavní obrazovky
PŘEHRÁVÁNÍ OBSAHU
28 Přepnutí zdrojového zařízení
28 Přehrávání komerčních disků
28 Přehrávání disku s uživatelským obsahem
29 Přehrávání souborů ze zařízení USB
30 Ovládání přehrávání videa
32 Přehrávání komerčně dostupných předem
nahraných zvukových disků
32 Ovládání přehrávání hudby
34 Prohlížení fotografií
34 Použití Bluetooth
36 Použití tlačítek dálkového ovládání pro zvláštní
efekty
SÍŤOVÉ SLUŽBY
16 Vyvolání obrazovky Nastavení
37 Použití služby BD-LIVE™
20 Nastavení rádia
37Aplikace
17 Funkce nabídky Nastavení
22 Nastavení sítě
25 Wi-Fi Direct
26 Aktualizace softwaru
27 Nastavení DLNA
37 Používání DLNA
38 Použití Vewd App Store
39 Screen Mirroring
40 Další informace
PŘÍLOHA
41 Kompatibilita s disky a formáty
46 Řešení potíží
49 Technické údaje
51Licence
4 - Česky
Začínáme
Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství a reproduktorové komponenty.
Příslušenství
• Dálkové ovládání
• Uživatelská příručka
Napájecí kabel
• Baterie (AAA)
FM anténa
Reproduktorové komponenty
HT-J5500
Středový
Přední x 2
Středový x 2
Kabel pro reproduktor x 6
5 - Česky
Subwoofer
Začínáme
`` Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního
vzhledu přístroje.
`` Může být účtován režijní poplatek, pokud
a.požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si
nepřečetli tuto příručku)
b.odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo
to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
`` Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou
technika u vás.
Začínáme
HT-J5550W
Šroub (5 x 15) x 4
Přední x 2
Šroub (5 x 20) x 16
Středový
Základna stojanu x 4
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Středový x 2
Stojan x 4
Subwoofer
Kabel pro reproduktor x 6
Bezdrátový přijímací
modul (SWA-7000)
Přední panel
IKONY NA DISPLEJI
FUNKCE
ZASTAVENÍ
OTEVŘÍT/
ZAVŘÍT
OVLÁDÁNÍ
HLASITOSTI
PŘEHRÁVÁNÍ/
POZASTAVENÍ
NAPÁJENÍ
DISPLEJ
5V 0.5A
PŘIHRÁDKA PRO DISK
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
USB
✎✎ Nedovolte dětem dotýkat se povrchu přístroje, když je zapnutý. Je horký.
✎✎ Pokud chcete aktualizovat software přístroje přes konektor USB, musíte použít USB klíčenku.
✎✎ Pokud přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka /6 na přístroji ani
dálkovém ovládání. Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete položku Play Movité nebo Start a
potvrdíte stiskem tlačítka v.
✎✎ Pokud používáte Internet nebo přehráváte obsah USB zařízení na televizoru prostřednictvím domácího kina,
nemůžete volit režim BD/DVD stisknutím tlačítka FUNCTION. Vyberte režim BD/DVD, opusťte Internet nebo
zastavte přehrávání obsahu na televizoru, poté vyberte režim BD/DVD.
6 - Česky
Zadní panel
SURROUND
NAPÁJECÍ
KABEL
* Připojení FM antény
1.
2.
SURROUND
VÝSTUPNÍ KONEKTORY
PRO REPRODUKTORY
* FM ANTÉNA
VÝSTUP HDMI
EXTERNÍ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ
OPTICKÝ VSTUP
Začínáme
CHLADICÍ
VENTILÁTOR
* U modelu HT-J5500
VSTUP
AUX
KONEKTOR
MÍSTNÍ SÍTĚ
Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM ANT.
Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke
stěně nebo jinému pevnému povrchu.
✎✎ Zajistěte volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách domácího kina nutný k zajištění dobré ventilace.
Neblokujte chladicí ventilátor ani ventilační otvory.
✎✎ Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
7 - Česky
Začínáme
Dálkové ovládání
Průvodce dálkovým ovládáním
Zapíná a vypíná přístroj.
FUNCTION
Nastavení hlasitosti.
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
PTY -
Stiskem číselného tlačítka
ovládejte volby.
Stiskem zobrazte nabídku disku.
4
Stiskem přejděte na hlavní obrazovku.
TA
2
PTY SEARCH
5
8
7
DISC MENU
3
6
9
POPUP
Návrat do předchozí nabídky.
Tato tlačítka ovládají jak nabídky
přístroje, tak i řadu funkcí disků
Blu-ray.
Stiskněte pro nahrávání vysílání FM
rozhlasu.
Stiskem veďte signál zvuku přímo do
reproduktorů domácího kina nebo
televizoru. (Viz strana 36)
Výběr požadovaného režimu
zvuku DSP/EQ.
Funkci RDS používejte při
příjmu FM stanic.
Vyvolání místní nabídky/
nabídky titulu.
Hledání směrem vzad nebo vpřed.
Stiskem pozastavíte.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
RETURN
Zobrazení informací o přehrávání
během přehrávání disku Blu-ray/
DVD nebo souborů.
EXIT
Opuštění nabídky.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
D
TUNING
DOWN
Opakování titulu, kapitoly, stopy
nebo disku.
INFO
Stiskem vyvolejte nabídku Tools.
Stiskem vyberte položky obrazovkové
nabídky a měňte hodnoty nabídky.
Dočasné ztlumení zvuku.
PTY +
TITLE MENU
0
Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.
Stiskem přehrajete disk nebo soubory.
Stiskem zastavíte přehrávání disku
nebo souborů.
Výběr jazyka titulků disku.
MUTE
+
Stiskněte pro výběr režimu
domácího kina (BD/DVD, D. IN,
AUX atd.).
Slouží k otevírání a zavírání
přihrádky disku.
UP
Přednastavení frekvence rádia.
Výběr MONO nebo STEREO
rádiového příjmu.
Vyhledávání aktivních FM stanic a
změna kanálů.
Vložení baterií do dálkového ovládání
✎✎ Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“
vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterii.
✎✎ Při běžném používání baterie vydrží přibližně jeden rok.
✎✎ Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů
v přímém směru ve směru kolmice od přístroje.
8 - Česky
Velikost baterií:
AAA
Připojení
Tato část popisuje různé způsoby připojení přístroje k externím zařízením. Před přemisťováním nebo instalací
přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
Připojení reproduktorů
Umístění přístroje
Středový
Přístroj
Přední (P)
Prostorový (P)
Přední (L)
Prostorový (L)
*
Výběr pozice pro poslech
Poslechová pozice by měla být
ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku
rozměru obrazovky od televizoru.
Například, pokud máte
obrazovku o úhlopříčce 117 cm,
ideální poslechová pozice je 2,92
až 3,50 m od obrazovky.
Bezdrátový
přijímací modul
Položka Bezdrátový přijímací modul je dostupná jen u modelů HT-J5550W.
Přední reproduktory
Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny
směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Přední reproduktory umístěte tak, aby
jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší. Zarovnejte přední část
předních reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středového reproduktoru
nebo je umístěte mírně před středový reproduktor.
Středový reproduktor
Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory.
Můžete je také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Prostorové
reproduktory
Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte
dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm
nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.
* Na rozdíl od předních reproduktorů a středového reproduktoru slouží
prostorové reproduktory hlavně pro zvukové efekty. Zvuk z nich nevychází
stále.
Subwoofer
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního
výběru.
* Prostorové reproduktory musí být připojeny k bezdrátovému přijímacímu modulu. (pouze HT-J5550W)
* Vzhled vašich reproduktorů se může lišit od obrázků v této příručce.
*K
aždý reproduktor je barevně označen na zadní straně nebo zespodu. Každý kabel má u konce
jednobarevné označení. Zapojte kabely do reproduktorů tak, aby označení kabelů barevně odpovídalo
označení reproduktorů. Pokyny naleznete na straně 10.
9 - Česky
Připojení
Subwoofer
Umístěte přístroj na stojan nebo
polici skříně, nebo pod stojan
televizoru.
Připojení
Instalace reproduktorů na vysoký stojan
* Pouze HT-J5550W
1.
2.
Otočte základnu stojanu vzhůru nohama a
namontujte ji na stojan.
Pomocí šroubováku zašroubujte šrouby (5x20)
do 4 označených otvorů.
1
Základna stojanu
2
Stojan 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Narovnejte dodaný kabel reproduktoru a
protáhněte jej středovým otvorem základny
stojanu. Vytáhněte kabel otvorem ve sloupku
stojanu.
3
Připojte horní reproduktor k sestavenému
stojanu.
4
Reproduktor
Stojan Pomocí šroubováku zašroubujte šroub (5x15)
do otvoru na zadní stěně reproduktoru.
5
6
Připojte kabely reproduktorů k portům
odpovídajících barev na zadní stěně
reproduktoru.
7
8
Vložte kabel reproduktoru do drážky na zadní
straně sloupku stojanu.
Takto to vypadá po odebrání stojanu. Podle
těchto pokynů postupujte i při instalaci dalšího
reproduktoru.
Nebo
Připojení kabelů reproduktoru
1.
2.
Připojte svazky kabelů reproduktorů k jednotlivým reproduktorům tak, aby se barvy konektorů jednotlivých
svazků shodovaly s barvou štítků na spodních stranách reproduktorů.
Zapojte vodiče kabelů reproduktorů do konektorů na zadním panelu přístroje tak, aby barvy vodičů
odpovídaly barvám konektorů reproduktorů. Připojte kabely k reproduktorům odpovídajících barev.
10 - Česky
HT-J5500
Přední
reproduktor (L)
Prostorový
reproduktor (L)
SURROUND
Subwoofer
SURROUND
SURROUND
Prostorový
reproduktor (P)
Přední reproduktor (P)
HT-J5550W
Přední
reproduktor (L)
Středový reproduktor
Bezdrátový přijímací
modul
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Prostorový
reproduktor (L)
Subwoofer
Přední
reproduktor (P)
Prostorový
reproduktor (P)
* Tento přístroj připojujte jen k jednotce SWA-7000.
11 - Česky
Připojení
SURROUND
Středový reproduktor
Připojení
✎✎ Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu v důsledku
působení magnetického pole.
✎✎ Modul bezdrátového přijímače umístěte za svoji poslechovou pozici. Pokud je modul bezdrátového přijímače
příliš blízko přístroje, může být zvuk reproduktorů přerušovaný v důsledku rušení.
✎✎ Pokud se v blízkosti přístroje používá např. mikrovlnná trouba, karta bezdrátové místní sítě, zařízení Bluetooth
nebo jiné zařízení, může docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.
✎✎ Přenosová vzdálenost z přístroje do modulu bezdrátového přijímače je asi 10 m, ale může se lišit podle
vašeho provozního prostředí. Pokud je mezi přístrojem a bezdrátovým přijímacím modulem železobetonová
nebo kovová stěna, nemusí systém vůbec fungovat, protože radiové vlny nepronikají kovem.
✎✎ Pokud přístroj nenaváže bezdrátové připojení, je třeba nastavit ID přístroje a bezdrátového přijímacího
modulu. Vypněte přístroj a stiskněte číselná tlačítka „0“„1“„3“„5“ na dálkovém ovládání . Zapněte
bezdrátový přijímací modul. Poté stiskněte a přidržte tlačítko „ID SET“ na zadní straně bezdrátového
přijímacího modulu na 5 sekund, následně zapněte přístroj.
| VÝSTRAHA |
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
Pokud chcete reproduktory instalovat na stěnu, upevněte do stěny šrouby nebo hřebíky (nejsou součástí
dodávky) na místa, kam chcete reproduktory zavěsit, a poté opatrně zavěste každý z reproduktorů za otvor
na jeho zadní straně.
Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/­–).
Subwoofer
umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu
(otvoru).
Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvoru).
nténa bezdrátového přijímače je zabudována do bezdrátového přijímacího modulu. Udržujte jej z dosahu
A
vody a vlhkosti.
Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového přijímacího modulu se nenacházejí žádné překážky.
Ve dvoukanálovém režimu nevydávají bezdrátové prostorové reproduktory žádný zvuk.
12 - Česky
Připojení k televizoru a externím zařízením
R
R
Bílý
Způsob 1
Externí zařízení
Připojení
W
W
Červený
Způsob 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN (ARC)
Připojení k televizoru
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke konektoru
HDMI IN na televizoru. Pokud televizor podporuje ARC, uslyšíte zvuk televizoru z domácího kina i při použití
jediného kabelu. Další informace naleznete na stránce 18 této příručky a v sekci věnované funkci ARC v příručce
k televizoru.
Připojení externích zařízení
Dva způsoby připojení externích zařízení k domácímu kinu jsou popsány níže.
Způsob 1 VSTUP AUX: Připojení externího analogového zařízení
Pomocí zvukového kabelu RCA (není součástí dodávky) propojte VSTUP ZVUKU na přístroji s VÝSTUPEM
ZVUKU externího analogového zařízení.  Vyberte režim AUX.
• Barvy koncovek propojovacích kabelů musí odpovídat barvám vstupních a výstupních zástrček.
Způsob 2 OPTICKÝ: Připojení externího digitálního zvukového zařízení
Připojení digitálního výstupu zvuku digitálních zdrojů signálu, například přijímačů kabelové a satelitní televize (settop boxů). Pomocí digitálního optického kabelu (není součástí dodávky) propojte digitální optický vstup zvuku na
přístroji s digitálním optickým výstupem zvuku externího digitálního zařízení.  Vyberte režim D. IN.
✎✎ Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte jeho výstup videa připojit přímo
k televizoru.
✎✎ Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení 32 kHz a vyšší.
✎✎ Tento systém podporuje pouze zvuk DTS a Dolby Digital. Zvuk MPEG, formát bitstream, není podporován.
Výběr externího zařízení
Chcete-li vybrat připojené externí zařízení, stiskněte tlačítko FUNCTION. Každým stiskem tohoto tlačítka se
režim změní následovně: BD/DVD ; D. IN ; AUX ; FM ; BT
13 - Česky
Připojení
Bezdrátová síť
Připojení k síťovému směrovači
Přístroj můžete připojit k síťovému směrovači jedním
z níže uvedených postupů:
Kabelová síť
Bezdrátový přístupový
bod nebo směrovač
Širokopásmový modem (se zabudovaným směrovačem)
Širokopásmové
připojení
k Internetu
nebo
Směrovač
Širokopásmové připojení k Internetu
✎✎ Pokud bezdrátový směrovač podporuje DHCP,
Širokopásmové
připojení
k Internetu
Širokopásmový
modem
✎✎ Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele
připojení k Internetu mohou přístroji bránit
v přístupu k aktualizačnímu serveru společnosti
Samsung. Pokud k tomu dojde, vyžádejte si další
informace od poskytovatele připojení k Internetu.
✎✎ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení
k síti směrovač.
✎✎ Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
(*Stíněná kroucená dvojlinka)
✎✎ Tento přístroj nelze použít, je-li rychlost sítě nižší
než 10 Mb/s.
✎✎ Funkce sdílení DLNA vyžaduje připojení PC k
síti podle obrázku. Můžete použít kabelové i
bezdrátové připojení.
přístroj může v bezdrátové síti využít dynamickou
IP adresu přidělenou službou DHCP nebo
statickou IP adresu.
✎✎ Bezdrátový směrovač nastavte na režim
Infrastruktura. Režim Ad-hoc (bez centrálního
přístupového bodu) není podporován.
✎✎ Přístroj podporuje pouze níže uvedené protokoly
zabezpečení bezdrátové sítě.
-- WEP (OTEVŘENÉ/SDÍLENÉ), WPA-PSK (TKIP/
AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎✎ Bezdrátovému směrovači nastavte kanál, který
v okolí není používán. Pokud je kanál nastavený
bezdrátovému směrovači používán jiným zařízením
v okolí, hrozí rušení a selhání komunikace.
✎✎ Domácí kina Samsung v rámci shody s certifikací
pro nejnovější standard Wi-Fi nepodporují v sítích
provozovaných v režimu 802.11n šifrování WEP,
TKIP a TKIP-AES (WPS2 smíšený).
✎✎ Z povahy bezdrátové místní sítě vyplývá, že
může způsobit rušení, závisí to na provozních
podmínkách (výkon přístupového bodu,
vzdálenost, překážky, rušení dalšími rádiovými
zařízeními atd.).
14 - Česky
Nastavení
4:3 Pan-scan - U starších televizorů se
standardním analogovým poměrem stran. Obraz
4 : 3 je zobrazen přes celou obrazovku a obraz
16 : 9 je zobrazen ve formátu pan scan, vyplní
celou obrazovku, ale má oříznutý levý a pravý
okraj, střed je roztažen na výšku.
Postup počátečního nastavení
• Pokud neprovedete počáteční nastavení,
nezobrazí se hlavní nabídka.
• OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci
softwaru může změnit.
• Postup vyvolání se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce.
1.
3.
Zobrazí se obrazovka Síť.
-- Dříve než začnete, že přístroj je připojen ke
směrovači přes síťový kabel.
-- Nastavte kabelové nebo bezdrátové připojení
podle toho, jakou síť máte.
-- Je-li vaše bezdrátová síť vybavena kódem
zabezpečení, je třeba k dokončení připojení k
síti zadat tento kód.
-- Pokud máte síť se statickou IP adresací,
doporučujeme vybrat Přeskočit stiskem
MODRÉHO (D) tlačítka.
Připojte přístroj a zapněte televizor, poté zapněte
přístroj. Při prvním zapnutí přístroj automaticky
zobrazí obrazovku Nastavení pro jazyk.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítka v spusťte funkci nastavení.
Nastavení
Budou nastaveny položky Poměr stran TV a Síť.
Všechna nastavení lze později změnit prostřednictvím „Nastavení“.
✎✎ Pokud nastavení sítě nyní neprovedete (přeskočíte)
nebo pokud se neprovede správně, můžete jej
nastavit později. (Viz strana 21)
Nastavení | Síť
Start
Vyberte typ sítě.
Typ sítě
Bezdrát.
Kabel
Připojit
a Předch. " Zvolit
4.
Zobrazí se obrazovka Poměr stran. Stiskem
tlačítek ▲▼ vyberte poměr stran obrazu a poté
stiskněte tlačítko v.
Máte čtyři možnosti na výběr:
16:9 původní - U širokoúhlých televizorů.
Širokoúhlý obraz je zobrazen v původním
formátu 16 : 9 a obraz 4 : 3 (starý, standardní
formát) je zobrazen ve formátu 4 : 3 pillar box s
černými pruhy nalevo a napravo.
16:9 plný - U širokoúhlých televizorů. Širokoúhlý
obraz je zobrazen v původním formátu 16 : 9 a
obraz 4 : 3 je roztažen na celou obrazovku.
4:3 Letter-box - U starších televizorů se
standardním analogovým poměrem stran. Obraz
4 : 3 je zobrazen přes celou obrazovku a obraz
16 : 9 je zobrazen ve formátu letter box, se
zachováním poměru stran 16 : 9 a s černými
pruhy nahoře a dole.
Síťový kabel byl připojen.
a Předch. d Přeskočit m Přesunout " Zvolit
6.
Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
Po připojení stiskněte tlačítko v. Objeví
se obrazovka „Počáteční nastavení byla
dokončena.“ a poté hlavní obrazovka.
✎✎ Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku
Nastavení a provést změny, vyberte položku
Obnov.. (Viz strana 20)
✎✎ Pokud k připojení přístroje k televizoru Samsung
s podporou Anynet+ (HDMI-CEC) používáte
kabel HDMI, a pokud jste 1.) nastavili funkci
Anynet+ (HDMI-CEC) na televizoru i na přístroji
na On a současně 2.) nastavili televizor na jazyk
podporovaný přístrojem, přístroj tento jazyk
automaticky nastaví jako preferovaný.
15 - Česky
Nastavení
2.
5.
Nastavení
Stručný popis hlavní obrazovky
1
7 Změnit zař.
Zobrazení seznamu externích zařízení připojených
k přístroji. Přepnutí na požadované zařízení.
2
PŘEHRÁT DISK FOTOGRAFIE
VIDEA
HUDBA
Žádný disk
Apl 1 Apl 2 Apl 3 Apl 4
3
8 Funkce
Slouží k přepnutí na externí zařízení a také k
přepnutí rádia a režimu pro připojení Bluetooth.
Pomocí tlačítka FUNCTION na přístroji nebo
tlačítka
dálkovém ovládání můžete přepínat
režimy.
9 Nastavení
Vewd App Další
Store
Screen Změnit
Mirroring zař.
Funkce Nastavení
45 6 7 8 9
1 PŘEHRÁT DISK
Nastavení různých funkcí podle vašich preferencí.
✎✎ Chcete-li přehrát nebo zobrazit soubory videí,
hudby nebo fotografií, které jsou umístěny na
počítači, musíte počítač a domácí kino zapojit do
sítě a na počítač nainstalovat software DLNA. Viz
strany 27 a 37.
Vyvolání obrazovky Nastavení
Zobrazí se disk, který je právě vložen.
Stiskem tlačítka v spusťte přehrávání disku.
1.
2 FOTOGRAFIE/VIDEA/HUDBA
Prohlížení fotografií, přehrávání videa nebo
hudby z disku, zařízení USB, počítače nebo
mobilních zařízení.
Nastavení
3 Aplikace
Obraz
Nastavení 3D
Síť
BD Wise
Zvuk
Přístup k různým placeným i bezplatným
aplikacím.
Systém
Jazyk
4 Vewd App Store
Zabez.
Přístup k online Vewd App Store, který nabízí
streaming videa ve vysoké kvalitě, streaming
hudby, hry a aplikace pro sociální sítě.
Obecné
Podpora
5 Další
2.
Seznam užitečných a populárních aplikací, které
doporučujeme.
✎✎ Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi
Poměr stran obrazu
: 16:9 původní
Rozlišení
: Autom.
Filmová frekv. (24 snímků/s)
Barevný formát HDMI
HDMI Deep Color
Progresivní režim
: Vypnuto
: Vypnuto
: Autom.
: Vypnuto
: Autom.
Nabídky, podřízené nabídky a volby obrazovky
Nastavení vyvoláte podle níže uvedené ilustrace
dálkového ovládání. (Viz strana 17)
✎✎ Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení
podporována.
6 Screen Mirroring
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení
a poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
obrazovka Nastavení.
Nastavení funkce bezdrátového zrcadlení mezi
domácím kinem a chytrým telefonem nebo
tabletem.
déle než 5 minut a nepoužíváte jej, zobrazí se
na televizoru spořič obrazovky. Pokud je přístroj
ponechán v režimu spořiče obrazovky déle než 20
minut, automaticky se vypne.
16 - Česky
FUNCTION
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
PTY -
4
MUTE
+
TA
2
PTY SEARCH
5
8
7
DISC MENU
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
Tlačítka dálkového ovládání používaná
v nabídce Nastavení
SUBTITLE
1
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Nastavení 3D
3
2
4
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
2
3
4
D
TUNING
Tlačítko RETURN: Stiskněte pro návrat do
předchozí nabídky.
Tlačítko v (VSTUP) / SMĚR:
• Stiskem tlačítek $%_+ posouvejte
kurzor nebo vybírejte položky.
• Stiskem tlačítka v aktivujte právě
vybranou položku nebo potvrďte
nastavení.
Nastaví funkce související se 3D.
Přehrávání 3D Blu-ray: Výběr, zda se má disk Bluray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D. Pokud
v režimu 3D přejdete do hlavní nabídky přístroje,
přístroj se automaticky přepne zpět do 2D.
Velikost obr.: Zadejte velikost obrazovky televizoru
připojeného k přístroji. Přístroj automaticky
přizpůsobí 3D výstup velikosti obrazovky
připojeného televizoru.
✎✎ Před sledováním 3D obrazu si pozorně přečtěte
informace o zdraví a bezpečnosti. (Viz strana 3)
Poměr stran obrazu
Umožňuje přizpůsobení výstupu přístroje velikosti
obrazovky televizoru. (Viz strana 40)
BD Wise
Tlačítko EXIT: Stiskem tlačítka opusťte
nabídku.
Podrobné informace o funkcích
Obraz
Každá z funkcí Nastavení, položek nabídky a
individuálních voleb je podrobně vysvětlena na
obrazovce. Vysvětlení zobrazíte tak, že stiskem
tlačítek ▲▼◄► vyberete funkci, položku nebo volbu
nabídky. Vysvětlení se obvykle zobrazí ve spodní části
obrazovky.
Na této stránce začíná stručný popis jednotlivých
funkcí Nastavení. Další informace o některých
funkcích též najdete v příloze této příručky.
BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné
propojení přístrojů Samsung. Propojením přístroje
Samsung s televizorem Samsung podporujícím
BD Wise kabelem HDMI a zapnutím BD Wise na
přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup
televizoru automaticky nastaven na rozlišení a
počet snímků za sekundu uložené na disku Bluray/DVD.
Rozlišení
Slouží k nastavení rozlišení HDMI video signálu
na BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Číslo udává počet řádků videa
v jednom snímku. Písmena „i“ a „p“ označují
prokládané respektive progresivní vykreslování.
Čím více řádků, tím vyšší je kvalita.
Filmová frekv. (24 snímků/s)
Nastavením funkce Filmová frekv. (24 snímků/s)
na Autom. přepnete výstup HDMI tohoto přístroje
na 24 snímků za sekundu a zlepšíte tak kvalitu
obrazu, pokud je připojen televizor podporující
snímkovou frekvenci 24 sn./s.
• Funkce Filmová frekv. (24 snímků/s) je
dostupná jen s televizorem, který ji také
podporuje.
• Funkce Filmová frekv. je dostupná, jen pokud je
výstup přístroje nastaven na HDMI 1080p.
17 - Česky
Nastavení
1
C
Tlačítko HOME: Stiskem
přejděte na hlavní
UP
DOWN
obrazovku.
TV SOUND DSP/EQ
Funkce nabídky Nastavení
Nastavení
Barevný formát HDMI
Slouží k nastavení barevného prostoru výstupu
HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného
zobrazovacího zařízení.
HDMI Deep Color
Na výstupu HDMI OUT může být signál s
vylepšením Deep Color. Deep Color přináší
přesnější reprodukci barev s vyšší barevnou
hloubkou.
Progresivní režim
Můžete nastavit volbu Digitální výstup podle
možností AV přijímače, k němuž jste přístroj
připojili. Další podrobnosti naleznete v tabulce
voleb digitálního výstupu. (Viz strana 45)
Zvuk
Slouží k úpravě dále popsaných nastavení
reproduktorů a k zapnutí a vypnutí testu
reproduktorů.
Úroveň: Slouží k nastavení relativní hlasitosti
jednotlivých reproduktorů v rozmezí +6 dB až -6
dB. Pokud například preferujete výrazné basy,
můžete zvýšit relativní hlasitost subwooferu až o
6 dB.
Vzdálenost: slouží k nastavení relativní
vzdálenosti jednotlivých reproduktorů. Maximální
hodnota je 9 m. Čím vyšší je vzdálenost, tím
hlasitější bude zvuk reproduktoru.
Test reproduktorů: Slouží ke spuštění funkce
Test reproduktorů za účelem kontroly nastavení.
Nastavením Test reproduktorů na Zapnuto se
funkce Test reproduktorů zapne. Nastavením
na Vypnuto se vypne.
Výběr reproduktoru
Možnost výběru aktivace reproduktorů televizoru
nebo reproduktorů domácího kina.
Režim ekvalizéru
Chcete-li používat ekvalizér, zapněte Režim
ekvalizéru.
Nastavení ekvalizéru
Nastavení ekvalizéru.
Možnost vedení zvuku z televizoru do reproduktorů
domácího kina. Vyžaduje propojení HDMI a televizor
kompatibilní s funkcí Zpětný kanál zvuku (ARC).
• Je-li funkce Zpětný kanál zvukuzapnuta a pro
připojení přístroje k televizoru používáte kabel
HDMI, digitální optický vstup nebude fungovat.
• Je-li funkce Zpětný kanál zvuku nastavena
na Autom. a pro připojení přístroje k televizoru
používáte kabel HDMI, automaticky se vybere
ARC nebo digitální optický vstup.
Digitální výstup
Umožňuje zlepšení kvality obrazu při přehrávání
DVD.
Nast. reproduktorů
Zpětný kanál zvuku
Ovládání dynamického rozsahu
Umožňuje aplikaci ovládání dynamického rozsahu
na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby
TrueHD.
Autom.: Automatické ovládání dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací
obsažených ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
Rovněž vypíná ovládání dynamického rozsahu
pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
Vypnuto: Ponechává dynamický rozsah bez
komprese, takže slyšíte původní zvuk.
Zapnuto: Zapíná ovládání dynamického rozsahu
pro všechny tři formáty Dolby. Tišší zvuk bude
zesílen a hlasitější zeslaben.
Režim downmix
Umožňuje vybrat způsob snížení počtu
kanálů na nižší hodnotu, kompatibilní s vaším
stereosystémem. Můžete vybrat snížení na
Normální stereo nebo na Kompatibilní se
surround.
Synch. zvuku
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru
umožňuje nastavení prodlevy zvuku tak, aby byl
zvuk synchronizován s obrazem. Můžete nastavit
prodlevu 0 až 300 milisekund.
✎✎ Položka Nastavení ekvalizéru se zobrazí,
pouze když je položka Režim ekvalizéru
nastavena na Zapnuto.
18 - Česky
Nastavení sítě
Síť
Nastavení
Umožňuje znovu spustit postup Nastavení. (Viz
strana 15)
Konfigurace síťového připojení pro řadu různých
funkcí, například internetové služby nebo funkce
DLNA Wi-Fi, či provádění aktualizace softwaru.
Rychlý start
Test sítě
Můžete urychlit zapnutí přístroje zkrácením doby
zavádění systému.
Možnost testovat nastavení internetového
protokolu pro ověření jeho správné funkce.
✎✎ Je-li tato funkce nastavena na Zapnuto, zvýší
Stav sítě
Wi-Fi Direct
Možnost připojení zařízení Wi-Fi Direct k přístroji
po síti klient-klient bez použití bezdrátového
směrovače. Upozorňujeme, že pokud byl přístroj
připojen k bezdrátové síti, může se odpojit, jakmile
použijete funkci Wi-Fi Direct. (Viz strana 25)
✎✎ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit
textové soubory s příponami .TXT nebo .DOC.
se spotřeba energie v pohotovostním režimu.
(Přibližně 12–20 W)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je užitečná funkce, která umožňuje
propojení ovládání s ostatními přístroji Samsung
podporujícími Anynet+, kdy lze všechna tato
zařízení ovládat jedním dálkovým ovládáním
televizoru Samsung. Abyste mohli využít tuto
funkci, připojte přístroj k televizoru Samsung
podporujícímu Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
Správa BD dat
Umožňuje správu staženého obsahu z disku Bluray, který podporuje službu BD-Live. Můžete
zobrazit informace o zařízení USB, které používáte
jako datové úložiště BD Live včetně jeho velikosti.
Dále můžete odstranit data z úložiště BD Live a
změnit zařízení.
Screen Mirroring
Funkce Screen Mirroring umožňuje zobrazit
displej chytrého telefonu nebo jiného mobilního
zařízení na obrazovce televizoru připojeného
k systému domácího kina. (Viz strana 39)
DivX® Video On Demand
Název zařízení
Umožňuje nastavení identifikace přístroje. Tento
název můžete využít k identifikaci přístroje při
připojování externích Wi-Fi zařízení (chytré telefony,
tablety atd.).
Můžete povolit nebo zakázat internetové připojení
pro službu BD-Live.
Zobrazení registračního kódu DivX® VOD pro
zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Jazyk
Můžete vybrat požadovaný jazyk pro položky
Nabídka na obrazovce, Nabídka disku a další.
• Vybraný jazyk se zobrazí, pouze pokud je
diskem podporován.
19 - Česky
Nastavení
Možnost ověření aktuálního stavu sítě a připojení k
Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live
Systém
Nastavení
Nastavení rádia
Zabez.
Výchozí kód PIN je 0000. Pokud jste nevytvořili
vlastní kód PIN, použijte pro přístup k funkcím
zabezpečení výchozí kód PIN.
• Pokud chcete poslouchat rádio, musíte připojit
dodávanou FM anténu.
Hodn. pro rodiče BD
Brání přehrávání disků Blu-ray s hodnocením
stejným nebo vyšším, než bylo zadáno, pokud není
zadán kód PIN.
Hodn. pro rodiče DVD
Ovládání rádia dálkovým ovládáním
1.
2.
Brání přehrávání disků DVD s hodnocením vyšším,
než bylo zadáno, pokud není zadán kód PIN.
Změna kódu PIN
Změna 4místného kódu PIN potřebného k přístupu
k funkcím zabezpečení.
Časové pásmo
Obecné
Umožňuje zadání časového pásma, v němž se
nacházíte.
Upgrade softwaru
Nalaďte požadovanou stanici.
• Ladění předvoleb 1: Stiskem tlačítka 5
vyberte položku PRESET, poté stiskem
tlačítka TUNING UP, DOWN vyberte
přednastavenou stanici.
-- Přednastavené stanice jsou dostupné až
poté, co je uložíte do paměti přístroje.
• Manuální ladění: Stiskem tlačítka 5 vyberte
položku MANUAL, poté stiskem TUNING UP,
DOWN nalaďte vyšší nebo nižší frekvenci.
• Automatické ladění: Stiskem tlačítka 5
vyberte položku MANUAL a potom stiskem
a přidržením tlačítek TUNING UP, DOWN
na několik sekund spusťte automatické
prohledávání pásma.
Výběr mezi mono a stereo
Podpora
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Opakovaným stiskem tlačítka se zvuk přepíná mezi
STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte MONO pro
čistý příjem bez rušení.
Více informací o této funkci viz strana 26.
Kontaktovat Samsung
Předvolby stanic
Zobrazení kontaktních informací na podporu
přístroje.
Příklad: Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby.
Smluvní podmínky služby
Zobrazení obecného vyloučení zodpovědnosti za
obsah a služby třetích stran.
Obnov.
Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte položku
FM.
Obnova výchozích nastavení, kromě nastavení
sítě. Vyžaduje zadání kódu PIN. Výchozí kód PIN je
0000.
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte položku
FM.
Stiskem tlačítek TUNING UP, DOWN
přecházejte mezi frekvencemi FM a poté vyberte
hodnotu <89,10>.
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (žluté
tlačítko C ve spodní části dálkového ovládání).
Během asi 5 sekund opět stiskněte tlačítko
TUNER MEMORY. Stanice se uloží do paměti.
✎✎ Opakovaným stiskem tlačítka TUNER MEMORY
beze změny stanice může dojít k přepsání zadané
stanice.
5. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 4.
20 - Česky
Vysílání RDS
• Stanici uloženou do předvolby vyvoláte
stiskem tlačítka TUNING UP, DOWN.
✎✎ Chcete-li odstranit všechny přednastavené stanice
FM současně, stiskněte v manuálním režimu FM
na 5 sekund tlačítko TITLE MENU, dokud se na
displeji nezobrazí text DEFAULT PRESET.
Nahrávání z FM rozhlasu
Vysílání svého oblíbeného rádia si můžete nahrát na
připojené paměťové zařízení USB.
1.
3.
4.
Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte položku
FM a poté stiskem tlačítek TUNING UP, DOWN
vyberte stanici, kterou chcete nahrávat.
Stiskem tlačítka ČERVENÉHO (A) spusťte
nahrávání rozhlasového vysílání. Spustí se
nahrávání.
• Na levé straně je zobrazen čas záznamu a
zbývající kapacita pro záznam jako časový
údaj. Na pravé straně je zobrazena velikost
zbývajícího volného místa na paměťovém
zařízení USB.
✎✎ Nahrané soubory se ukládají do složky Tuner,
Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM
vysílaly kromě standardních programových signálů
také přídavné signály.
Stanice vysílají například své názvy a také informace
o typu vysílaného programu, například sport, hudba
atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje
službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazení typu právě
vysílaného programu.
• PS NAME (Název programové služby): Označení
názvu rozhlasové stanice v délce 8 znaků.
• RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného stanicí
(pokud je k dispozici), který může mít délku až 64
znaků.
• CT (Hodiny): Dekódování skutečného času
z frekvence FM. Některé stanice nemusí informace
PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se tyto informace
nemusí vždy zobrazit.
• TA (Dopravní hlášení): Zpráva „TA ON/OFF“
oznamuje, že probíhá vysílání dopravního hlášení.
MIC 1
Stiskem tlačítka EXIT ukončete nahrávání.
Nahrávání se zastaví a záznam se uloží jako
soubor s příponou .mp3. Informace o přehrávání
nahraného souboru jsou uvedeny v sekci
„Přehrávání souborů ze zařízení USB“.
MIC 1
příjem stanic v pásmu FM
MIC 2
kterou systém vytvoří automaticky.
✎✎ Během nahrávání rozhlasového vysílání jsou
funkční pouze tlačítka (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT),
(NAPÁJENÍ), EXIT, MUTE a VOLUME +/-.
✎✎ Pokud během nahrávání nestisknete žádná
tlačítka, spustí se spořič obrazovky.
✎✎ Zvukové efekty jako digitální signálový procesor
nebo ekvalizér nemají na záznam rozhlasového
vysílání vliv.
✎✎ Rozhlasové vysílání se nahrává s danou výchozí
hlasitostí, i když během nahrávání nastavíte jinou
úroveň hlasitosti nebo stisknete tlačítko MUTE.
✎✎ Pokud během nahrávání odpojíte zařízení USB
nebo napájecí kabel, nemusí nahrávka fungovat
správně.
✎✎ Nahrávání se nespustí, pokud je velikost
zbývajícího volného místa na zařízení USB menší
než 2 MB.
✎✎ Je-li zařízení USB odpojeno nebo na něm není
dostatek volného místa (alespoň 2 MB), zobrazí
se příslušná zpráva a nahrávání se zastaví.
MIC 2
5V 0.5A
5V 0.5A
✎✎ Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS
nebo pokud je signál příliš slabý.
21 - Česky
Nastavení
2.
Připojte zařízení USB k portu USB na přední
straně přístroje.
Použití systému RDS (Radio Data System) pro
Nastavení
FUNCTION
Postup pro zobrazení signálů RDS
-- Než budete vybírat stiskem tlačítek na primárním
dálkovém ovládání, musí být vybrána FM stanice
VOLUME
MUTE
pomocí primárního dálkového ovládání.
Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na
displeji.
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte
tlačítko RDS DISPLAY.
• S každým stisknutím tlačítka se displej změní tak,
aby zobrazoval následující informace: PS NAME 
RT  CT  Frekvence
PS
(Programová
služba)
Při hledání stanice se zobrazí
<PS NAME> a poté názvy
stanic. Pokud se nevysílá žádný
signál, zobrazí se <NO PS>.
RT (Radiotext)
Při hledání stanice se zobrazí
<RT> a poté textová zpráva
vysílaná stanicí. Pokud se
nevysílá žádný signál, zobrazí se
<NO RT>.
Frekvence
Frekvence stanice (nejde o
službu RDS)
Znaky zobrazované na displeji
Při zobrazení signálů PS nebo RT jsou používány
následující znaky.
• Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena, vždy
se používají velká písmena.
• Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými
znaménky. Písmeno <A,> může např. představovat
písmeno <A’s> s různými akcenty, např. <À, Â, Ä, Á,
Å a Ã.>
Indikace PTY (Typ programu) a funkce
Funkce vyhledávání podle typu programu
Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním kódů
PTY můžete mezi stanicemi uloženými v předvolbách
vyhledávat konkrétní druh programu.
Postup pro vyhledání programu pomocí PTY
kódů
-
+
1
2
RDS DISPLAY
PTY -
4
1.
2.
3.
TA
PTY SEARCH
5
3
PTY +
6
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte
tlačítko PTY SEARCH.
7
DISC MENU
8
9
TITLE MENU
Stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+ dokud se
POPUP
požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené
vpravo.
0
Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH v době,
kdy je kód PTY vybraný v předchozím kroku
stále zobrazen na displeji.
SUBTITLE
HOME 15 přednastavených
REPEAT
• Hlavní
přístroj prohledá
FM stanic a po nalezení požadované stanice
se hledání zastaví a stanice se naladí.
Nastavení sítě
TOOLS
INFO
Při připojení tohoto přístroje k síti můžete využívat
síťové aplikace a funkce, jako je BD-LIVE, a také
aktualizovat software přístroje přes síť.
RETURN
Konfigurace
připojení sítěEXIT
Poté začněte konfigurovat připojení k síti následovně:
1.
2.
3.
4.
• Než začnete!
-- Hledání pomocí funkce PTY lze použít pouze u
předvoleb.
-- Pro přerušení hledání v jeho průběhu stiskněte
tlačítko 5.
-- K provedení následujících kroků je vyhrazen
časový limit. Pokud je nastavení zrušeno před
dokončením, začněte znovu od kroku 1.
22 - Česky
TUNER
MO/ST Nastavení
MEMORY položku
Na hlavní obrazovce vyberte
a stiskněteA tlačítkoB v. C
D
SOUND DSP/EQ
VyberteTVpoložku
Síť, potéTUNING
stiskněte tlačítko v.
DOWN
Vyberte položku Nastavení
sítě, poté stiskněte
tlačítko v.
UP
Nahlédněte do pokynů pro kabelové sítě nebo
do pokynů pro bezdrátové sítě v pravé části
následující strany.
Kabelová síť
4.
Vyberte parametr, který chcete zadat (např.
Adresa IP) a stiskněte tlačítko v. Pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte
číslice hodnoty parametru. Číslice lze zadávat
také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli
pro zadávání v rámci dané hodnoty přecházejte
pomocí tlačítek ◄► na dálkovém ovládání. Po
zadání jednoho parametru stiskněte tlačítko v.
❏❏ Kabel – Automaticky
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
1.
2.
Na obrazovce Nastavení sítě změňte Typ
sítě na Kabel. Vyberte položku Připojit, poté
stiskněte tlačítko v. Přístroj detekuje kabelové
připojení, ověří připojení sítě a poté se připojí k
síti.
Po dokončení zvýrazněte položku OK a stiskněte
tlačítko v.
❏❏ Kabel - Ručně
1.
Na obrazovce Nastavení sítě změňte Typ
sítě na Kabel. Poté vyberte položku Připojit
a stiskněte v. Přístroj hledá síť, poté zobrazí
informaci o neúspěšném připojení.
✎✎ Chcete-li připojit domácí kino k síti bezdrátově,
vyberte položku Změnit síť, změňte hodnotu
položky Typ sítě na Bezdrát. a poté pokračujte
podle pokynů pro bezdrátovou síť na této straně.
Nastavení sítě
Připojení k pevné síti se nezdařilo.
MAC adresa
Adresa IP
Maska podsítě
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Připojení k síti se nezdařilo. Zkuste následující: zkontrolujte, zda je v Nastavení IP správně
nastavená adresa IP. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb Internetu.
Změnit síť
Nast. IP
Opakovat
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další
parametr a zadejte číslice jeho hodnoty podle
pokynů v kroku 4.
6.
Opakujte kroky 4 a 5 až do vyplnění všech
hodnot.
✎✎ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel
7.
připojení k Internetu.
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
-- Bezdrátová síť – automatický postup
-- Bezdrátová síť – manuální postup
-- WPS(PBC)
Než začnete nastavovat připojení bezdrátové
sítě, odpojte se od všech aktuálních připojení
bezdrátových zařízení k přístroji, případně deaktivujte
vlastní kabelové připojení přístroje.
❏❏ Bezdrát. - Automaticky
Postupujte podle kroků 1 to 3 postupu „Konfigurace
připojení sítě“. (Viz strana 22)
1.
Zavřít
a Předch. d Přeskočit < Přesunout " Zvolit
2.
3.
Po dokončení zadávání všech hodnot vyberte
položku Zpět (') a stiskněte tlačítko v.
Domácí kino ověří připojení sítě a připojí se k ní.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Nast. IP,
poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Nast. IP.
Vyberte pole Nastavení IP a nastavte na Zadat
ručně.
23 - Česky
Na obrazovce Nastavení sítě změňte Typ sítě
na Bezdrát.. Přístroj vyhledá dostupné sítě a
zobrazí jejich seznam.
Nastavení
Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický
postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty v nabídce
Nastavení sítě ručně.
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
5.
Nastavení
4.
Nastavení sítě
Vyberte typ sítě.
Typ sítě
Bezdrát.
Bezdrátová síť
si-ap
Můžete připojit Domácí kino BD
k Internetu. Vyberte
bezdrátovou síť, kterou chcete
použít.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Hledat
m Přesunout " Zvolit ' Zpět
2.
3.
4.
Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko v.
Na obrazovce Bezp. klíč zadejte bezpečnostní
kód sítě nebo heslo. Číslice zadávejte přímo
číselnými tlačítky na dálkovém ovládání. Písmena
zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté
stiskněte tlačítko v.
5.
Po dokončení vyberte položku Hotovo, poté
stiskněte tlačítko v. Přístroj ověří připojení sítě
a připojí se k ní.
✎✎ Bezpečnostní kód nebo heslo najdete na jedné
z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.
❏❏ Bezdrát. - Ručně
Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický
postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty v nabídce
Nastavení sítě ručně.
Postupujte podle kroků 1 to 3 postupu „Konfigurace
připojení sítě“. (Viz strana 22)
1.
2.
3.
Na obrazovce Nastavení sítě změňte Typ sítě
na Bezdrát.. Přístroj vyhledá dostupné sítě a
zobrazí jejich seznam.
6.
7.
8.
Rolujte seznam, vyberte požadovanou síť nebo
položku Přidat síťa stiskněte tlačítko v.
Pokud jste v kroku 2 vybrali síť, přejděte na krok
6. Pokud jste vybrali položku Přidat síť, přejděte
na krok 4.
9.
Zadejte název vaší bezdrátové sítě nebo název
směrovače.
• Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovladači.
• Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a
poté stiskněte tlačítko v.
• Pokud chcete psát velká písmena (nebo
se vrátit zpět k malým písmenům), vyberte
položku
a poté stiskněte tlačítko v.
• Symboly a znaménka vyberte volbou 123#&
a stiskněte tlačítko v. Zpět na písmena se
vrátíte volbou 123#&, poté stiskněte tlačítko
v.
Po dokončení vyberte položku Hotovo, poté
stiskněte tlačítko v.
Na obrazovce Vyberte metodu zab., která
se zobrazí, vyberte pomocí tlačítek ▲▼
typ zabezpečení používaný sítí a stiskněte
tlačítko v. Na následující obrazovce zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě.
• Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovladači.
• Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a
poté stiskněte tlačítko v.
Po dokončení vyberte položku Hotovo, poté
stiskněte tlačítko v. Přístroj vyhledá síť.
Zobrazí se obrazovka selhání síťového připojení.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Nast. IP,
poté stiskněte tlačítko v.
Vyberte pole Nastavení IP a nastavte na Zadat
ručně.
Vyberte parametr sítě, který chcete zadat (např.
Adresa IP), poté stiskněte tlačítko v . Pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte
číslice hodnoty parametru. Číslice lze zadávat
také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli
pro zadávání v rámci dané hodnoty přecházejte
pomocí tlačítek ◄► na dálkovém ovládání. Po
zadání jednoho parametru stiskněte tlačítko v.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další
parametr a zadejte číslice jeho hodnoty podle
pokynů v kroku 8.
10. Opakujte kroky 8 a 9 až do vyplnění všech
hodnot.
24 - Česky
✎✎ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel
připojení k Internetu.
11. Po dokončení vyberte položku Zpět ('), poté
stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Bezp. klíč.
12. Na obrazovce Bezp. klíč zadejte bezpečnostní
kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a
poté stiskněte tlačítko v.
14. Poté, co domácí kino ověří připojení k síti,
vyberte položku OK a stiskněte tlačítko v.
✎✎ Můžete také zahájit manuální nastavení sítě
výběrem položek Nastavení > Síť > Stav sítě.
❏❏ WPS(PBC)
Jednou z nejsnazších možností, jak nastavit připojení
k síti, je funkce WPS(PBC). Pokud je váš bezdrátový
směrovač vybaven tlačítkem WPS(PBC), postupujte
následovně:
Postupujte podle kroků 1 to 3 postupu „Konfigurace
připojení sítě“. (Viz strana 22)
1.
2.
3.
4.
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení
podporujících Wi-Fi Direct k přístroji a vzájemná
připojení klient-klient, bez použití bezdrátového
směrovače.
✎✎ Některá zařízení Wi-Fi Direct nemusí podporovat
funkci DLNA, pokud jsou připojena přes WiFi Direct. V takovém případě změňte způsob
síťového připojení zařízení k domácímu kinu.
✎✎ Přenosy Wi-Fi Direct mohou narušovat
komunikaci Bluetooth. Před použitím funkce
Bluetooth doporučujeme vypnout funkci Wi-Fi
Direct na jakémkoli zařízení, kde je právě aktivní.
1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na něm
funkci Wi-Fi Direct.
2.
3.
Vyberte položku Síť, poté stiskněte tlačítko v.
4.
Vyberte položku Wi-Fi Direct, poté stiskněte
tlačítko v. Zobrazí se zařízení Wi-Fi Direct, k
nimž se můžete připojit.
Nastavení
Obraz
Na obrazovce Nastavení sítě změňte Typ sítě
na Bezdrát.. Přístroj vyhledá dostupné sítě a
zobrazí jejich seznam.
Síť
Vyberte zařízení Wi-Fi Direct pro připojení.
AndroidXXXXXXX
Systém
Jazyk
Nepřipojeno
Zabez.
Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC) na
směrovači. Přístroj automaticky získá všechna
potřebná nastavení sítě a po ověření se připojí k
síti.
Po dokončení zvýrazněte položku OK a stiskněte
tlačítko v.
Wi-Fi Direct
ZvukNázev zařízení: [HTS]J5550W
Rolujte seznam dolů, vyberte položku
WPS(PBC), poté stiskněte tlačítko v.
✎✎ Pro připojení WPS nastavte na bezdrátovém
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení
a stiskněte tlačítko v.
Obnovit
Zavřít
Obecné
Podpora
5.
směrovači šifrování AES. Připojení WPS
nepodporuje šifrování WEP.
Existují tři možnosti Wi-Fi připojení:
• Přes zařízení Wi-Fi.
• Přes přístroj pomocí PBC.
• Přes přístroj pomocí PIN.
Jednotlivé možnosti jsou vysvětleny v dalším
textu.
Přes zařízení Wi-Fi
1.
25 - Česky
Na zařízení Wi-Fi proveďte postup připojení k
jinému zařízení Wi-Fi Direct. Pokyny naleznete v
uživatelské příručce zařízení.
Nastavení
13. Po dokončení vyberte položku Hotovo na pravé
straně obrazovky a stiskněte tlačítko v. Přístroj
ověří připojení sítě a připojí se k ní.
Wi-Fi Direct
Nastavení
2.
3.
Po dokončení postupu byste na obrazovce
televizoru měli vidět překryvné okno s informací,
že zařízení podporující Wi-Fi Direct požádalo
o připojení. Zkontrolujte, zda zařízení odesílající
požadavek je vaším zařízením, vyberte v okně
položku Ano a potvrďte stiskem tlačítka v.
Objeví se překryvné okno Connecting a poté
překryvné okno Connected. Po jeho zavření
byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
vidět jako připojené.
• Při použití postupů PBC a PIN se zařízení
připojují automaticky.
Přes přístroj pomocí PBC
1.
2.
Vyberte zařízení Wi-Fi Direct které chcete
připojit k tomuto přístroji, poté stiskněte tlačítko
v.
Objeví se překryvné okno Connecting a poté
překryvné okno Connected. Po jeho zavření
byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
vidět jako připojené.
Přes přístroj pomocí PIN
1.
2.
3.
4.
Vyberte zařízení Wi-Fi Direct které chcete
připojit k tomuto přístroji, poté stiskněte tlačítko
v.
Objeví se překryvné okno PIN.
Zadejte PIN z překryvného okna do příslušného
pole na zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit.
Objeví se překryvné okno Connecting a poté
překryvné okno Connected. Po jeho zavření
byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
vidět jako připojené.
✎✎ Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení
stávajícího kabelového i bezdrátového připojení.
✎✎ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit
textové soubory s příponami .TXT nebo .DOC.
Aktualizace softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizovat
software přístroje, což zvýší výkon nebo zpřístupní
další služby.
• Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte
přístroj ručně.
• Aktualizace je dokončena, když se přístroj po
restartu vypne. Pro zapnutí aktualizovaného
přístroje stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
• Společnost Samsung Electronics nepřebírá
právní odpovědnost za poruchy přístroje v
důsledku nestabilního internetového připojení
nebo nedbalosti zákazníka při aktualizaci
softwaru.
1.
V hlavní nabídce vyberte položku Nastavení a
stiskněte tlačítko v.
2.
Vyberte položku Podpora, poté stiskněte
tlačítko v.
3.
Vyberte položku Upgrade softwaru, poté
stiskněte tlačítko v.
4.
Vyberte jednu z následujících metod:
• Přes Internet
• Přes USB
• Upozornění na automatickou aktualizaci
5.
Stiskněte tlačítko v. Jednotlivé metody jsou
vysvětleny v dalším textu.
✎✎ Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu
stahování aktualizačního softwaru, stiskněte
tlačítko v.
Přes Internet
Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo možno
využít aktualizaci Přes Internet. Před zahájením
postupu vyjměte všechny disky.
1.
2.
3.
4.
26 - Česky
Vyberte položku Přes Internet, poté stiskněte
tlačítko v. Zobrazí se zpráva o připojování
k serveru.
Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se okno
s dotazem, zda chcete provést aktualizaci.
Pokud vyberete položku Ano, přístroj se
automaticky vypne, znovu zapne a začte
provádět aktualizaci.
Zobrazí se okno s informací o průběhu
aktualizace. Po dokončení aktualizace se přístroj
znovu automaticky vypne.
Stiskem tlačítka NAPÁJENÍ zapněte přístroj.
Přes USB
1.
Navštivte web společnosti Samsung v počítači a
stáhněte balíček aktualizace do zařízení USB.
✎✎ Balíček aktualizace uložte do kořenové složky
2.
3.
zařízení USB. V opačném případě nebude přístroj
moci vyhledat aktualizační balíček.
Připojte zařízení USB s aktualizačním balíčkem
k přístroji.
Vyberte Podpora > Upgrade softwaru > Přes
USB. Software se aktualizuje s použitím balíčku
aktualizace v zařízení USB.
Technologie DLNA umožňuje přehrávání hudby a
videa a prohlížení fotografií uložených na počítači
prostřednictvím domácího kina. Chcete-li používat
technologii DLNA, nainstalujte software DLNA. Poté
připojte domácí kino k počítači prostřednictvím své
domácí sítě (viz strana 14).
✎✎ V počítačích s operačními systémy Windows 7 a
Windows 8 je software DLNA již nainstalován jako
funkce „Přehrát v zařízení“ v přehrávači Windows
Media Player.
Host nesmí být v přístroji vložen disk.
✎✎ Po dokončení aktualizace softwaru ověřte
podrobnosti o softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
Upozornění na automatickou
aktualizaci
Pokud je přístroj připojen k síti a volba Upozornění
na automatickou aktualizaci je zapnutá, přístroj vás
zobrazením zprávy upozorní na dostupné nové verze
softwaru.
1.
Zapněte přístroj.
3.
Chcete-li aktualizovat firmware, zvolte položku
Ano. Přístroj se automaticky vypne, znovu zapne
a začte provádět aktualizaci.
2.
4.
5.
V nabídce Upgrade softwaru nastavte
Upozornění na automatickou aktualizaci
na Zapnuto. Pokud je dostupná nová verze
softwaru, přístroj vás bude informovat zprávou.
Zobrazí se okno s informací o průběhu
aktualizace. Po dokončení aktualizace se přístroj
znovu automaticky vypne.
Stiskem tlačítka NAPÁJENÍ zapněte přístroj.
27 - Česky
Nastavení
✎✎ Při aktualizaci softwaru pomocí konektoru USB
Nastavení DLNA
Přehrávání Obsahu
Domácí kino umožňuje přehrávat obsah z disků
Blu-ray/DVD/CD, zařízení USB, počítačů, chytrých
telefonů a tabletů, a obsah z Internetu.
Chcete-li přehrávat obsah umístěný na počítači nebo
v mobilních zařízeních, musí být tato zařízení a tento
přístroj připojeny ke stejné síti. Chcete-li přehrávat
obsah umístěný na počítači, musí být na počítači
nainstalován síťový software AllShare nebo software
DLNA.
✎✎ V počítačích s operačními systémy Windows 7 a
Windows 8 je software DLNA již nainstalován jako
funkce „Play To“ v přehrávači Windows Media
Player.
Přepnutí zdrojového zařízení
Pokud jsou k přístroji připojena dvě externí zařízení
(nebo více), můžete k přepnutí mezi vstupy využít
libovolný z níže uvedených způsobů.
Způsob 1
Na hlavní obrazovce stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
položku Změnit zař., poté stiskněte tlačítko v.
Objeví se vyskakovací okno Změnit zař.. Tlačítky ▲▼
na dálkovém ovládání vyberte požadované zařízení a
poté stiskněte tlačítko v.
Způsob 2
Pokud přejdete na FOTOGRAFIE, VIDEA, HUDBA
nebo jiný v souboru uložený obsah, objeví se seznam
souborů a složek. Stiskem ČERVENÉHO (A) tlačítka
zobrazíte překryvné okno Změnit zař., poté tlačítky
▲▼ přejdete na vybrané zařízení, poté stiskněte
tlačítko v.
Způsob 3
Při prvním připojení zařízení se zobrazí okno. V tomto
okně lze přepnout zdrojové zařízení pomocí tlačítek
◄► a následně stiskem tlačítka v.
Přehrávání komerčních disků
1.
2.
Stiskem tlačítka ^ otevřete přihrádku disku.
Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby
etiketa disku směřovala nahoru.
3.
4.
Stiskem tlačítka ^ zavřete přihrádku disku.
Přehrávání se spustí automaticky.
Pokud se přehrávání nespustí automaticky,
stiskněte tlačítko 6 na dálkovém ovládání.
Skladování disků a práce s nimi
• Uchopení disků
-- Otisky prstů nebo škrábance na
disku mohou zhoršovat kvalitu
obrazu a zvuku nebo způsobovat
výpadky.
-- Nedotýkejte se datové strany disku.
-- Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky
prstů.
-- Na disk nelepte štítky ani pásky.
• Čištění disků
-- Pokud se disk znečistí otisky
prstů nebo nečistotami, otřete
jej roztokem jemného mycího
prostředku na nádobí ve vodě a pak
otřete měkkým hadříkem.
-- Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od
středu k okraji.
-- Skladování disků
`` Disky chraňte před přímým sluncem.
`` Disky skladujte na chladném a dobře
větraném místě.
`` Uschovávejte v čistém obalu a skladujte na
výšku.
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste
nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.
1.
2.
Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky
disku potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku
disku zavřete.
Stiskněte tlačítko ▲▼◄► vyberte typ
obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrát –
FOTOGRAFIE, VIDEA nebo HUDBA – poté
stiskněte tlačítko v.
NEBO
2-1.Vyberte na hlavní obrazovce volbu PŘEHRÁT
DISK. Zobrazí se obrazovka PŘEHRÁT
DISK. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte a nastavte
požadovaný typ obsahu, Fotografie, Videa,
nebo Hudba.
28 - Česky
3.
4.
5.
6.
7.
3.
Objeví se obrazovka s obsahem disku. V
závislosti na struktuře obsahu uvidíte složky,
jednotlivé soubory, případně obojí.
Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
složku a stiskněte tlačítko v.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro
přehrání nebo zobrazení a stiskněte tlačítko v.
Jedním nebo více stisky tlačítka RETURN
opustíte aktuální obrazovku nebo složku, nebo
se vrátíte na hlavní obrazovku. Stiskem tlačítka
EXIT se vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
Pokyny pro přehrávání videa, hudby a fotografií
na disku jsou uvedeny na stranách 30 až 34.
k zapnutému přístroji, zobrazí
Se překryvné okno Přip.nové zař..
HUDBA
Přip.nové zař.
STORAGE DEVICE
Fotografie
Žádný disk
Videa
Hudba
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Apl 1 Apl 2 Apl 3 Apl 4
Vewd App Další
Store
Screen Změnit
Mirroring zař.
Postup 2: Pokud přístroj zapnete až po
připojení zařízení USB
1.
Zapněte přístroj.
3.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte na hlavní
obrazovce volbu FOTOGRAFIE, VIDEA nebo
HUDBA a poté stiskněte tlačítkov.
4.
Postup 1: Pokud připojíte zařízení USB
VIDEA
6.
Funkce Nastavení
Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
složku a stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo
přehrát, a stiskněte tlačítko v.
6. Stiskem tlačítka RETURN opustíte aktuální
obrazovku nebo složku, nebo se stiskem tlačítka
EXIT vrátíte na hlavní obrazovku.
7. Pokyny k ovládání přehrávání videa a hudby a
prohlížení obrázků na zařízení USB naleznete na
stránkách 30 až 34.
✎✎ Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
USB nebo telefonu vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na „Disk“.
✎✎ Pokud váš mobilní telefon disponuje technologií
DLNA, můžete jeho obsah přehrávat, aniž byste
jej museli připojovat pomocí kabelu USB. (Viz
strana 37)
✎✎ Pokud se okno nezobrazí, využijte způsob 2.
2.
Stiskněte tlačítko Změnit zař. a vyberte zařízení
USB.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Fotografie,
Videa nebo Hudba a poté stiskněte tlačítko v.
V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí
složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
29 - Česky
Přehrávání Obsahu
Existují dva způsoby, jak prostřednictvím přístroje
přehrávat nebo zobrazit multimediální soubory ze
zařízení USB.
PŘEHRÁT DISK FOTOGRAFIE
5.
2.
Přehrávání souborů ze zařízení
USB
1.
4.
Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
složku a stiskněte tlačítko v.
Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo
přehrát, a stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítka RETURN opustíte aktuální
obrazovku nebo složku, nebo se stiskem tlačítka
EXIT vrátíte na hlavní obrazovku.
Pokyny k ovládání přehrávání videa a hudby a
prohlížení obrázků na zařízení USB naleznete na
stránkách 30 až 34.
Přehrávání Obsahu
Ovládání přehrávání videa
FUNCTION
Můžete ovládat přehrávání videa
na disku Bluray nebo DVD, zařízení
USB, mobilním
zařízení či
VOLUME
MUTE
počítači. U některých
- typů+disků nebo obsahu nemusí
RDS DISPLAY
TA příručce dostupné.
být některé funkce
popsané v této
1
2
7
8
3
PTY - PTY SEARCH PTY +
Tlačítka dálkového
ovládání umožňující
4
5
6
přehrávání videa
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte
nabídku disku.
TITLE MENU
Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte
nabídku titulu.
• Pokud má disk vytvořen playlist, otevřete jej
stiskem ZELENÉHO (B) tlačítka.
Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte
vyskakovací nabídku.
3
3 Opakované přehrávání
INFO
1 Tlačítka související s přehráváním
1.
Přístroj nepodporuje zvuk v režimech Hledat,
RETURN
EXIT
Pomalu a Krok.
TUNER
• Normální přehrávání obnovíte
stiskem tlačítka
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
6.
TV SOUND DSP/EQ
DISC MENU
POPUP MENU
REPEAT
TOOLS
2 Využití nabídky disku, titulu, vyskakovací
nabídky a seznamu titulů
2.
TUNING
6
Spuštění přehrávání.
5
Zastavení přehrávání.
7
Pozastavení přehrávání.
DOWN
Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT
na dálkovém ovládání.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Vypnuto, Titul, Kapitola, Všechny nebo
Opakovat A-B a poté stiskněte tlačítko v.
❏❏ Opakovat A-B
UP
1.
Zrychlené
přehrávání
Během přehrávání stiskněte tlačítka
3 nebo 4. Rychlost přehrávání
se stiskem tlačítka 3 nebo 4
postupně mění.
Zpomalené
přehrávání
V režimu pozastavení stiskněte
tlačítko 4. Každým stiskem
tlačítka4 se rychlost přehrávání
změní následovně.
Přehrávání
po krocích
V režimu pozastavení stiskněte
tlačítko 7. Každým stiskem
tlačítka 7 se zobrazí nový snímek.
Přeskočení
videa
Během přehrávání stiskněte tlačítko
1 nebo 2. Každým stiskem
tlačítka 1 nebo 2 přejdete na
předchozí nebo následující kapitolu
nebo soubor.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko v v bodě, v němž chcete
začít opakované přehrávání (A).
Stiskněte tlačítko v na konci úseku
opakovaného přehrávání (B).
Normální přehrávání obnovíte dalším stiskem
tlačítka REPEAT.
Stiskněte tlačítko v.
✎✎ U některých disků se nemusí zobrazit všechny
možnosti opakování.
✎✎ Volby Kapitola nebo Titul se nemusí zobrazit
okamžitě. Opakovaným stiskem tlačítek ▲▼
vyberte požadovanou možnost.
✎✎ K normálnímu přehrávání se vrátíte dalším
stiskem tlačítka REPEAT, poté stiskem tlačítek
▲▼ vyberte položku Vypnuto, poté stiskněte
tlačítko v.
✎✎ Volba Opakovat A-B se nemusí zobrazit
okamžitě. Opakovaným stiskem tlačítek ▲▼
umístěte Opakovat A-B do požadovaného
pole.
✎✎ Bod (B) musí být nejméně 5 sekund hrací doby
za bodem (A).
30 - Česky
Použití nabídky TOOLS
Volby nabídky, které se zobrazí pouze při
přehrávání disku BD/DVD
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Titul
Pokud je na disku nebo v zařízení více než jeden
titul, můžete přejít na požadovaný titul.
✎✎ Chcete-li vyhledat titul na disku DVD, stiskněte
v režimu zastavení tlačítko TOOLS a zadejte
číslo požadovaného titulu.
Touto volbou přejdete na požadovanou kapitolu.
Zvuk
Touto volbou vyberete požadovaný jazyk zvuku.
Titulky
Doba přehrávání
Umožňuje přechod na vybraný bod přehrávání. Pro
zadání bodu přehrávání použijte číselná tlačítka.
Vyberte pro opakování titulu, kapitoly či konkrétní
části.
Synch. zvuku
Touto volbou vyberete požadovaný jazyk titulků.
Úhel
Změna úhlu záběru kamery. Volba Úhel zobrazí
počet dostupných úhlů záběru (1/1, 1/2, 1/3 atd.).
Obraz BONUSVIEW
Zvuk BONUSVIEW
Touto volbou vyberete požadovanou volbou
Bonusview.
Slouží k nastavení prodlevy zvuku za účelem
jeho synchronizace s obrazem. Můžete nastavit
prodlevu 0 až 300 milisekund.
Volby nabídky, které se zobrazí pouze při
přehrávání souboru
Režim ekvalizéru
Chcete-li používat ekvalizér, zapněte Režim
ekvalizéru.
Celá obraz.
Nastavení ekvalizéru
Slouží k nastavení požadovaného formátu celé
obrazovky. Na výběr jsou volby Původní, Režim1
(větší) a Režim2 (největší).
Nastavení ekvalizéru.
✎✎ Položka Nastavení ekvalizéru se zobrazí,
Informace
pouze když je položka Režim ekvalizéru
nastavena na Zapnuto.
Vyberte k zobrazení informací o videu.
Slouží k nastavení režimu obrazu.
`` Režim
-- Uživatel: Přejděte do nabídky Pokročilá
nastavení a stiskněte tlačítko v. Umožňuje
ruční výběr funkcí Jas, Kontrast, Barvy a
Ostrost.
-- Dynamický: Toto nastavení zvýší ostrost.
-- Normální: Toto nastavení je vhodné pro
většinu případů.
-- Film : Toto je nejlepší nastavení pro sledování
filmů.
✎✎ Nabídka Tools se může lišit v závislosti na disku
nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny
všechny možnosti.
31 - Česky
Přehrávání Obsahu
Režim Opakování
Nastavení obrazu
Kapitola
Přehrávání Obsahu
Vytvoření playlistu videí
Tlačítka na dálkovém ovládání
VOLUME
MUTE hudby
používaná pro přehrávání
FUNCTION
Seznam videí pro přehrávání vytvoříte téměř stejným
postupem jako seznam pro přehrávání s hudebními
soubory. Pokyny naleznete na straně 33. Místo
hudebních souborů vybíráte videa.
-
RDS DISPLAY
1
1
Přehrávání komerčně dostupných
předem nahraných zvukových
disků
1.
Vložte do přihrádky disku zvukový disk CD (CDDA) nebo MP3.
• U zvukového disku CD (CD-DA) bude
automaticky přehrávána první stopa. Stopy
na disku jsou přehrávány v pořadí, v jakém se
nacházejí na disku.
• U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek
◄► vyberte položku HUDBA, poté stiskněte
tlačítko v.
Playlist
TRACK 001
Nástroje
Režim Opakování
Režim ekvalizéru
Konverze
Vypnuto
> Přesunout < Nastavení ' Zpět
00:00/00:00
CD
2.
TRACK 004 04:02
TRACK 006 03:40
TRACK 005 " Pauza c Zvolit Konkrétní stopu začnete přehrávat stiskem tlačítek
▲▼ na dálkovém ovládání a poté stiskem tlačítka
v.
✎✎ Více informací o přehrávání hudby viz Ovládání
přehrávání hudby (níže).
Ovládání přehrávání hudby
PTY SEARCH
7
8
4
5
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
2
3
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4
5
6
Číselná tlačítka: Během přehrávání playlistu
stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná
stopa se přehraje.
2
Přeskočit: Během přehrávání stiskem
TUNER
MO/ST
MEMORY
tlačítek 1 nebo 2
přejděte
na předchozí
A
B
C
D
nebo následující
hudební
stopu.
TUNING
TV SOUND DSP/EQ
3
Tlačítko 5: Zastavení přehrávání stopy.
DOWN
UP
4
Fast Play (pouze Audio CD (CD-DA)):
Během přehrávání stiskněte tlačítka 3
nebo 4. Rychlost přehrávání se stiskem
tlačítka 3 nebo 4 postupně mění.
5
Tlačítko 7: Pozastavení přehrávání stopy.
6
Tlačítko 6: Spuštění přehrávání právě
vybrané stopy.
03:43
Nástroje ' Zpět
TA
2
PTY -
DISC MENU
0/16
Záznam
+
Opakování stop
Můžete nastavit opakování stop přístrojem.
1.
2.
Můžete ovládat přehrávání hudebního obsahu
uloženého na disku DVD, CD, zařízení USB, mobilním
zařízení či počítači. U některých typů disků nebo
obsahu nemusí být některé funkce popsané v této
příručce dostupné.
32 - Česky
Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko
TOOLS.
Vyberte položku Režim Opakování a poté
pomocí tlačítek ◄► zvolte položku Vypnuto,
Záznam, Jednou, Všechny nebo Náhodně a
stiskněte tlačítko v.
Vytvoření hudebního playlistu
1.
2.
3.
Pokud přehráváte hudbu z komerčně
dostupného disku CD nebo DVD, stiskněte
tlačítko 5 nebo RETURN. Zobrazí se
obrazovka Seznam hudby. Pokud vytváříte
hudební playlist z hudby na doma vypáleném
disku nebo zařízení USB, vyvolejte volbu Music
list dle popisu na straně 28 nebo 29.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► přejděte na
požadovaný soubor a poté pro jeho výběr
stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko. Opakováním
postupu vyberte další soubory.
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
04:07
TRACK 006
03:17
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
6.
7.
Opakováním kroku 2 vyberte a zaškrtněte další
stopy.
Pokud chcete odstranit stopu ze seznamu,
přejděte na ni a znovu stiskněte ŽLUTÉ (C)
tlačítko. Zaškrtnutí ze stopy je odebráno.
5.
Po dokončení stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí
se nabídka Nástroje.
6.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Konverze,
poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Konverze.
7.
Stiskem tlačítek ▲▼ na dálkovém ovládání
vyberte zařízení pro uložení konvertovaných
souborů a stiskněte tlačítko v.
Po dokončení ukládání se zobrazí zpráva
„Konverze dokončena.“.
10. Stiskem tlačítka v se vraťte na obrazovku
Playback.
TRACK 010
c Zvolit Chcete-li zrušit konverzi, stiskněte tlačítko v
a vyberte položku Ano. Chcete-li v konverzi
pokračovat, vyberte položku Ne.
9.
03:35
TRACK 007
5.
3.
8.
03:41
TRACK 005
4.
Na obrazovce přehrávání vyberte stiskem tlačítek
▲▼ stopu, poté stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.
✎✎ Během konverze neodpojujte zařízení.
04:27
05:57
CD a Změnit zař.
2.
Vybrán 1 soub. 1/2 Strana
TRACK 001
03:53
Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
přední straně přístroje.
03:45
Nástroje () Na stránku ' Zpět
Pro odstranění souboru z výběru Výběr, přejděte
na soubor a poté stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
Stiskem tlačítka v spustíte přehrávání
vybraných souborů. Zobrazí se obrazovka
Výběr.
Na seznam hudby přejdete stiskem tlačítka 5
nebo RETURN.
Pro návrat na výběr Výběr stiskněte tlačítko v.
✎✎ Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit
playlist obsahující až 99 stop.
✎✎ Pokud přejdete na seznam hudby z výběru Výběr
a poté se opět vrátíte na výběr Výběr, přehrávání
výběru Výběr začne znovu od začátku.
✎✎ Tato funkce není dostupná u disků DTS Audio
CD.
✎✎ Tato funkce nemusí být některými disky
podporována.
✎✎ Výsledkem konverze jsou hudební stopy formátu
MP3 s datovým tokem 192 kb/s.
✎✎ Na obrazovce Track list můžete vybrat volbu
Vybrat vše nebo Zrušit výběr všech.
-- Stiskem tlačítek Vybrat vše vyberte všechny
stopy, poté stiskněte tlačítko v. Tím zrušíte
svůj individuální výběr stop.
-- Volba Zrušit výběr všech slouží k odznačení
všech vybraných stop najednou.
33 - Česky
Přehrávání Obsahu
TRACK 001
1.
4.
Pokud chcete vybrat všechny soubory, stiskněte
tlačítko TOOLS, stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
položku Vybrat vše a poté stiskněte tlačítko
v. Pokud chcete zrušit výběr všech souborů,
stiskněte tlačítko TOOLS, vyberte položku
Zrušit výběr všech a poté stiskněte tlačítko v.
HUDBA
Konverze
Přehrávání Obsahu
Prohlížení fotografií
Můžete prohlížet fotografie uložené na DVD,
paměťovém zařízení USB, mobilním zařízení nebo
v počítači.
Použití nabídky Tools
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Spustit / Ukončit prezentaci
Můžete využít přehrávání obsahu zařízení Bluetooth,
bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!
• Vzdálenost pro párování : max. 2 m;
Provozní vzdálenost : max. 10 m
• Provoz v praxi závisí na prostředí a může
probíhat odlišně i při použití přístroje v rámci
uvedené provozní vzdálenosti.
Co je to Bluetooth?
Spuštění či pozastavení prezentace.
Rychlost prezent.
Lze upravit rychlost prezentace.
Hudební kulisa
Touto možností zapnete poslech hudby během
prezentace fotografií.
Zvětšený obraz
Zvětšení aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4krát)
Otočit
Otočení obrazu. (Obraz se otočí po směru nebo
proti směru hodinových ručiček.)
Informace
Zobrazí informace o snímku, například název,
velikost atd.
✎✎ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na
disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být
zobrazeny všechny možnosti.
✎✎ Než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být
soubor fotografií uložen na stejném paměťovém
médiu, jako je soubor hudby. Kvalita zvuku ale
může kolísat podle datového toku souboru MP3,
velikosti fotografie a způsobu kódování.
Vytvoření výběru fotografií
Použití Bluetooth
Výběr fotografií můžete vytvořit velmi podobně jako
výběr hudby (playlist). Pokyny naleznete na straně 33.
Místo hudebních souborů vybíráte fotografie.
Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením
s podporou Bluetooth snadno bezdrátově
komunikovat na malé vzdálenosti.
• Zařízení Bluetooth může vdávat nezvyklé zvuky
nebo nemusí pracovat správně v následujících
situacích:
-- Když je část těla v kontaktu s přijímacím/
vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo
domácího kina.
-- Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské
přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
-- Zařízení využívající stejné pásmo, například
lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové
místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
• Párování domácího kina se zařízením Bluetooth
provádějte z těsné blízkosti.
• Čím vyšší je vzdálenost mezi domácím kinem a
zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita přenosu.
Pokud vzdálenost překročí limit, komunikace
Bluetooth se odpojí.
• V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení
Bluetooth fungovat.
• Domácí kino má efektivní dosah příjmu až 10 m
ve všech směrech, pokud nejsou v okolí překážky.
Připojení bude automaticky ukončeno, pokud se
zařízení octne mimo uvedený dosah. I v uvedeném
dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem
překážek, jako jsou dveře a stěny.
• Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu
způsobovat elektromagnetické rušení.
34 - Česky
Připojení domácího kina k zařízení Bluetooth
Připojení
-- Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš
vzdálené nebo má poruchu.
Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry
bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové
trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení
Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické
rušení.
✎✎ Za účelem zajištění optimální provozní kompatibility
Zařízení Bluetooth
Než začnete, ověřte, že vaše zařízení Bluetooth
podporuje funkci stereo náhlavní soupravy Bluetooth.
1.
3.
4.
Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit,
vyberte nabídku Bluetooth. Podrobnosti o tomto
postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení
Bluetooth.
Ze seznamu vyhledaných zařízení zvolte „[HTS]
JXXXXX“.
• Když se domácí kino připojí k zařízení
Bluetooth, na předním displeji domácího
kina se zobrazí název připojeného zařízení
Bluetooth následovaný názvem domácího
kina.
Spusťte přehrávání hudby na připojeném
zařízení.
• Můžete poslouchat hudbu hrající z připojeného
zařízení Bluetooth přes domácí kino.
✎✎ Domácí kino podporuje pouze data SBC střední
kvality (do 237 kb/s při 48 kHz); nepodporuje data
SBC ve vysoké kvalitě (328 kb/s při 44,1 kHz).
✎✎ Funkce AVRCP je podporována. Její fungování
závisí na technických parametrech připojeného
zařízení.
✎✎ Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která
podporují profil A2DP.
✎✎ V danou chvíli může být přístroj spárován pouze
s jedním zařízením Bluetooth.
✎✎ Funkce vyhledávání nebo připojení nemusí
správně fungovat v následujících případech:
-- Pokud je v okolí domácího kina silné
elektromagnetické pole.
-- Pokud je s přístrojem spárováno více zařízení
Bluetooth současně.
Postup odpojení zařízení Bluetooth od
domácího kina
Můžete odpojit zařízení Bluetooth od domácího kina.
Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
• Když je domácí kino odpojeno od zařízení
Bluetooth, domácí kino zobrazí na předním displeji
zprávu DISCONNECTED.
Postup odpojení zařízení Bluetooth od
domácího kina
Stiskem tlačítka ( ) na předním panelu přepněte
domácí kino z režimu BT do jiného režimu nebo
domácí kino vypněte.
• Kromě případu, kdy domácí kino odpojíte
přepnutím funkcí, bude připojené zařízení Bluetooth
určitou dobu čekat, zda mu domácí kino neodpoví,
a až poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může
lišit podle zařízení Bluetooth.)
✎✎ V režimu připojení Bluetooth se připojení
Bluetooth může přerušit, když vzdálenost mezi
domácím kinem a zařízením Bluetooth přesáhne
10 metrů. Když se zařízení Bluetooth vrátí do
oblasti účinného dosahu nebo je restartováno, je
třeba pro navázání spojení opět provést párování
mezi zařízením a domácím kinem.
✎✎ V režimu Bluetooth se spustí spořič obrazovky,
pokud zařízení Bluetooth setrvá ve stavu
Připraveno po dobu 5 minut. Pokud chcete
zařízení Bluetooth opět připojit, vypněte spořič
obrazovky a připojte zařízení. Chcete-li vypnout
spořič obrazovky, stiskněte libovolné tlačítko na
dálkovém ovládání (například tlačítko ovládání
hlasitosti, číselné tlačítko).
35 - Česky
Přehrávání Obsahu
2.
Stiskem tlačítka FUNCTION na dálkovém
ovládání zobrazte zprávu BT.
mezi domácím kinem a zařízením Bluetooth nebo
jakýmkoli jiným zařízením, například mobilním
telefonem, doporučujeme aktualizovat operační
systém zařízení na nejnovější verzi.
Přehrávání Obsahu
Použití funkce rychlého spuštění přes
Bluetooth
❏❏ Použití funkce TV SOUND:
1) Pokud chcete slyšet zvuk televizoru
z reproduktorů domácího kina.
2) Pokud chcete slyšet zvuk ze zařízení USB
připojeného k televizoru z reproduktorů
domácího kina.
Pokud k vypnutému domácímu kinu připojíte přes
Bluetooth chytré zařízení, můžete přes toto připojení
domácí kino zapnout.
✎✎ Funkce Rychlý start je dostupná, pokud je
připojen napájecí kabel do elektrické zásuvky.
✎✎ Abyste mohli použít tuto funkci, nastavte
Nastavení > Systém > Rychlý start na Zapnuto.
✎✎ Pro použití této funkce je nutné, aby bylo nejprve
navázáno spojení Bluetooth mezi domácím kinem
a chytrým zařízením. Jinými slovy, domácí kino
se musí nacházet v seznamu známých zařízení
Bluetooth v chytrém zařízení.
1. Připojte své chytré zařízení k tomuto přístroji
pomocí Bluetooth. (Informace o připojeních
Bluetooth viz uživatelská příručka vašeho
chytrého zařízení.)
2.
Po připojení se domácí kino automaticky přepne
do režimu BT.
• Vyberte na chytrém zařízení hudbu, kterou
chcete přehrávat.
Použití tlačítek dálkového ovládání
pro zvláštní efekty
TV SOUND
TV SOUND
Pokud máte televizor, který podporuje funkci
Anynet+ (HDMI-CEC), lze pomocí tlačítka TV
SOUND směrovat zvuk televizoru do reproduktorů
domácího kina nebo do reproduktorů televizoru.
Pro použití této funkce postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
Propojte televizor s domácím kinem pomocí
kabelu HDMI. (Viz strana 13)
Nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) Zapnuto na
domácím kině i na televizoru.
Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko
TV SOUND. Na displeji na předním panelu
přístroje zabliká text TV SOUND ON a poté se
změní na text D. IN.
• Když je funkce TV SOUND zapnutá, zvuk
televizoru vychází z reproduktorů domácího
kina.
Pro vypnutí této funkce opět stiskněte tlačítko
TV SOUND.
• Když je funkce TV SOUND vypnutá,
zvuk televizoru vystupuje z reproduktorů
připojeného televizoru s podporou funkce
Anynet+.
❏❏ Specifikace podpory funkce TV SOUND ON/
OFF:
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavení
ZAPNUTO
VYPNUTO
Nefunguje
DSP/EQ
DSP/EQ
Zvuk televizoru
zapnutý
Zvuk televizoru
vypnutý
Reproduktory
domácího kina hrají
Reproduktory
domácího kina
nehrají
Reproduktory
televizoru nehrají
Reproduktory
domácího kina hrají
Reproduktory
televizoru hrají
Reproduktory
domácího kina hrají
Reproduktory
televizoru hrají
Reproduktory
televizoru hrají
Reproduktory
domácího kina
nehrají
Reproduktory
televizoru hrají
Reproduktory
domácího kina
nehrají
Reproduktory
televizoru hrají
TV SOUND
DSP/EQ
Zvuk lze upravit pomocí různých režimů zvuku.
zzDSPOFF : Vyberte pro normální poslech.
zzCINEMA : Reprodukuje realistický a silný
filmový zvuk.
zzMUSIC : Vhodné pro hudební signál.
zzGAME : Dodá videohrám silný a realistický
zvuk.
zzM-STEREO (Multi Stereo) : Vytváří prostorový
zvuk ze 2 kanálových zdrojů.
zzPOWER BASS: Posílení basů.
zzLOUD: Zlepšení vlastností basů přizpůsobené
aktuální hlasitosti zvuku.
zzNIGHT: Optimalizuje zvuk pro noční poslech
prostřednictvím zmenšení dynamického
rozsahu a změkčení zvuku.
zzUSER EQ : Poskytuje uživatelsky nastavitelný
ekvalizér pro přizpůsobení hudby vašemu vkusu.
36 - Česky
Síťové Služby
Použití služby BD-LIVE™
3.
Na domácím kině vyberte položku Změnit zař..
1.
5.
Zvolte typ souboru, který chcete zobrazit nebo
přehrát, videa, fotografie nebo hudbu, poté
stiskněte tlačítko FOTOGRAFIE, VIDEA nebo
HUDBA a poté stiskněte tlačítko v.
2.
4.
Připojte přístroj k síti. (Viz strana 14)
Konfigurace nastavení sítě.
(Viz strany 21 až 25)
6.
Po připojení přístroje k síti můžete využívat různé
služby spojené s filmy na discích BD-LIVE.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení
a poté stiskněte tlačítko v.
Vyberte položku Systém, poté stiskněte tlačítko
v.
Vyberte položku Správa BD dat, poté stiskněte
tlačítko v.
Vyberte položku Změnit zař., poté stiskněte
tlačítko v.
Vyberte položku STORAGE DEVICE, poté
stiskněte tlačítko v.
Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
Vyberte položku ze seznamu obsahu BD-LIVE
nabízeného výrobcem disku.
✎✎ Způsob práce s BD-LIVE a nabízeným obsahem
se může lišit v závislosti na výrobci disku.
Používání DLNA
DLNA slouží k přístupu k souborům uloženým
v počítači a jejich přehrávání prostřednictvím
domácího kina.
Pro nastavení DLNA na počítači a pro označení složek
a souborů, které chcete sdílet s domácím kinem,
postupujte podle pokynů v uživatelské příručce
DLNA.
Pro přístup k souborům umístěným na počítači a
jejich přehrání poté, co jste nastavili DLNA, postupujte
takto:
1.
2.
Zapněte počítač, televizor a domácí kino.
Ujistěte se, že na počítači je spuštěn program
DLNA Shared server.
7.
Pro výběr složky s vybranými soubory použijte
tlačítko ▲%◄► poté stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se seznam souborů.
Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo
přehrát, a stiskněte tlačítko v.
✎✎ Výběr ze souborů na počítači můžete vytvořit
stejným způsobem, jako vytváříte výběry ze
souborů na zařízeních USB a discích.
✎✎ Až na pár výjimek můžete přehrávání souborů z
počítače ovládat stejným způsobem jako ovládáte
přehrávání souborů ze zařízení USB a disků.
✎✎ Přístup k souborům uloženým na počítači můžete
také získat zvolením videí, fotografií nebo hudby
(FOTOGRAFIE, VIDEA nebo HUDBA) na
hlavní obrazovce a poté zvolením počítače ze
zobrazeného seznamu zařízení.
Aplikace
Vaše domácí kino nabízí nejrůznější zprávy, filmy,
předpovědi počasí a další obsah, který si můžete
přímo stáhnout a vychutnat. Nejprve zkontrolujte
síť a to, zda je domácí kino připojeno k internetu. K
využití funkce Apps musí být domácí kino připojeno k
internetu.
Aplikace nabízené funkcí Apps fungují velmi podobně
jako jejich online verze, a pokud se odlišují, jsou
snadno použitelné.
Aplikace vyžadují, abyste si vytvořili účet, dříve než
je budete používat. I když si na většině těchto webů
můžete vytvořit účet přímo pomocí domácího kina,
bývá snazší a rychlejší vytvořit si jej při otevření
webové stránky ze stolního počítače, přenosného
počítače nebo tabletu připojeného k internetu.
Upozorňujeme, že v určitých případech bude k
vytvoření účtu vyžadována kombinace domácího
kina a stolního počítače, přenosného počítače
nebo tabletu. Hlavním rozdílem mezi běžnou online podobou aplikací a jejich verzí pro domácí kino
je to, že k zadávání údajů u domácího kina využíváte
dálkové ovládání, místo psaní číslic a písmen na
klávesnici.
37 - Česky
Síťové Služby
4.
Připojte USB klíčenku ke konektoru USB na
přední straně přístroje a volbou Správa BD dat
ověřte volnou paměť. Na paměťovém zařízení
musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby
BD-LIVE.
Pro výběr počítače ze seznamu zařízení použijte
tlačítko ▲%.
Síťové Služby
Použití aplikací
Při prvním vyvolání libovolné z aplikací zobrazí domácí
kino ujednání o použití služby. Obě musíte potvrdit,
jinak nemůžete začít žádnou z aplikací používat.
Ve výchozím nastavení zobrazuje domácí kino na
domovské obrazovce čtyři populární aplikace.
Další aplikace můžete zobrazit a také změnit jejich
zobrazení na hlavní obrazovce stisknutím tlačítka
Další.
Chcete-li spustit aplikaci, zvýrazněte ji, poklepejte na
ni a poté se řiďte pokyny uvedenými na obrazovce.
Zobrazení dalších aplikací
1.
2.
3.
Na hlavní obrazovce vyberte tlačítko Další a
poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Další aplikace s nabídkou aplikací.
Další aplikace zobrazíte přesunem zvýraznění
vlevo nebo vpravo, až se objeví další skupina
aplikací.
Obrazovku Další aplikace opustíte výběrem
položky Zavřít nebo stiskem tlačítkaRETURN
nebo EXIT na dálkovém ovládání.
Použití Vewd App Store
Služba Vewd App Store nabízí internetové přenosy
s vysokou kvalitě obrazu, sociální sítě a hudební
vysílání.
Použití Vewd App Store
Na hlavní obrazovce vyberte tlačítko Vewd App
Store, vyberte položku Vewd App Store a poté
stiskněte tlačítko v.
Obrazovku Vewd App Store opustíte stiskem tlačítka
EXIT na dálkovém ovládání.
Navigace ve službě Vewd App Store
Poté, co se objeví Vewd App Store, zobrazí řadu
vybraných aplikací. Pomocí tlačítek ▲%◄► na
dálkovém ovládání přesouvejte zvýraznění mezi
aplikacemi.
Výběr aplikace
1.
Vyberte tlačítko Další, poté stiskněte tlačítko v.
Přesuňte zvýraznění na požadovanou aplikaci, poté
stiskněte tlačítko v.
Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, volbou
OTEVŘÍT ji okamžitě otevřete, nebo volbou PŘIDAT
MEZI MÉ APLIKACE aplikaci přidáte na seznam MÉ
APLIKACE. Stiskem tlačítka RETURN na dálkovém
ovládání se vraťte na obrazovku Vewd App Store.
3.
Aplikace zobrazované domácím kinem na hlavní
obrazovce jsou zaškrtnuty. Zrušte výběr aplikací,
které chcete odstranit z hlavní obrazovky, tím
že je po jedné zvýrazníte a pokaždé stisknete
tlačítko v.
Vyhledávání aplikací usnadní volba kategorií, například
Nově, Oblíbeně, Vše, Hry, Hudba atd.
Kategorii vyberete tlačítkem ▲ na dálkovém ovládání,
kterým přesunete zvýraznění na horní okraj obrazovky.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte kategorii.
Změna aplikací zobrazených na hlavní
obrazovce
2.
4.
5.
Na obrazovce Další aplikace vyberte tlačítko
Upravit a poté stiskněte tlačítko v.
Aplikace vyberte zvýrazněním a poté stisknutím
tlačítka v. U každé takto vybrané aplikace se
zobrazí zaškrtnutí. Můžete najednou vybrat až
čtyři aplikace.
Po dokončení vyberte položku OK, poté
stiskněte tlačítko v. Opět se zobrazí hlavní
obrazovka.
✎✎ Aplikaci ukončíte stiskem tlačítka EXIT na
Výběr aplikaci dle kategorie
Použití obrazovky Mé aplikace
Obrazovku Mé aplikace vyvoláte zvýrazněním
položky MÉ APLIKACE, poté stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Mé aplikace a na ní všechny
aplikace, které jste si uložili pod označením kategorie
MÉ APLIKACE.
dálkovém ovládání.
✎✎ Chcete-li odstranit přihlašovací údaje pro všechny
aplikace stiskněte na hlavní obrazovce bez
vloženého disku tlačítko 5 na alespoň 5 sekund.
38 - Česky
Odstranění aplikací ze skupiny MÉ
APLIKACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Zvýrazněte tlačítko NABÍDKA na horním okraji
obrazovky Mé aplikace, poté stiskněte tlačítko
v.
5.
Vyberte v nabídce položku ODSTRANIT
APLIKACE, poté stiskněte tlačítko v. Jedna z
aplikací bude v červeném rámečku.
Přesuňte rámeček zvýraznění na aplikaci, kterou
chcete odstranit, poté stiskněte tlačítko v.
Opakováním tohoto postupu odstraníte další
aplikace.
Po dokončení vyberte položku HOTOVO, poté
stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítka RETURN se vraťte na hlavní
obrazovku.
1.
2.
3.
Na horním okraji obrazovky vyberte položku
HLEDAT a poté stiskněte tlačítko v.
K rychlému hledání populárních položek slouží
karty na horním okraji obrazovky.
K vyhledání aplikace dle názvu stačí zadat
její název pomocí klávesnice na obrazovce.
Vewd App Store hledá už když začnete psát
a zobrazuje aplikace, jejichž název odpovídá
zadání.
• Aktuální vyhledávání zrušíte tak, že stiskněte
tlačítko RETURN na dálkovém ovládání nebo
vyberete volbu ZPĚT a poté stisknete tlačítko v.
Screen Mirroring
Funkce Screen Mirroring umožnuje zobrazení
obrazovky chytrého telefonu nebo jiného slučitelného
zařízení na obrazovce televizoru pomocí technologie
Miracast™. Ruční zrcadlení obrazovky funguje bez
kabelu i bezdrátového směrovače.
1.
2.
3.
Na hlavní obrazovce stiskem tlačítek ◄►
vyberte položku Screen Mirroring, poté
stiskněte tlačítko v.
Na chytrém telefonu či jiném zařízení spusťte
AllShare Cast.
Na svém zařízení vyberte ze seznamu
dostupných zařízení název domácího kina a
potvrďte jej.
39 - Česky
Za několik okamžiků se vám obrazovka zařízení
objeví na televizoru.
• Při použití funkce Screen Mirroring může za
určitých okolností dojít k zadrhávání videa a
výpadkům zvuku.
• Domácí kino podporuje připojení všech
zařízení, která podporují AllShare Cast.
Upozorňujeme, že ne všechna zařízení
podporující AllShare Cast jsou plně
podporována tímto přístrojem, to závisí na
výrobci. Další informace o podpoře připojení
mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
• Přenosy Screen Mirroring mohou být rušeny
komunikací Bluetooth. Před použitím funkce
Screen Mirroring doporučujeme vypnout
funkci Bluetooth v chytrém telefonu nebo
jiném mobilním zařízení.
Síťové Služby
Hledání aplikací
Na televizoru se zobrazí zpráva o připojování
(například Connecting to Android_92gb...) a poté
zpráva o navázání spojení.
Příloha
Další informace
Digitální výstup
Poznámky
Výstup HDMI
Připojení
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
výstupní rozlišení HDMI fungovat.
• Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno
připojení HDMI.
• Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce
může objevit zrnění. V tom případě nastavte HDMI
Deep Color na Vypnuto.
Nastavení 3D
Nastavení
• U některých disků 3D lze přehrávání filmu ve
3D zastavit jedním stiskem tlačítka 5. Film se
zastaví a 3D režim je deaktivován. Volby 3D během
přehrávání 3D můžete změnit jedním stiskem tlačítka
5. Zobrazí se nabídka Blu-ray. Znovu stiskněte
tlačítko 5, poté vyberte položku Nastavení 3D v
nabídce Blu-ray.
• V závislosti na obsahu a pozici obrazu na televizoru
můžete vidět vlevo, vpravo nebo na obou stranách
svislé černé pruhy.
Poměr stran obrazu
• V závislosti na typu disku nemusí být některé
poměry stran dostupné.
• Pokud vyberete poměr stran a položku odlišnou od
skutečného poměru stran televizoru, může se obraz
zdát zdeformovaný.
• Pokud vyberete poměr stran 16:9 původní, váš
televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (s
černými pruhy po stranách).
BD Wise (pouze přístroje Samsung)
• Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky nastaví
na BD Wise a objeví se položka Rozlišení v nabídce
Rozlišení.
• Pokud připojené zařízení nepodporuje BD Wise,
nemůžete využít funkci BD Wise.
• Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte
nabídku BD Wise přístroje i televizoru na Zapnuto.
• Vyberte správné nastavení položky Digitální výstup
jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve formátu PCM.
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW ani
zvukové efekty navigace.
• Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW ani
zvukové efekty navigace.
• Toto nastavení digitálního výstupu Digitální výstup
digitálního výstupu nemá vliv na analogový (stereo)
zvuk ani na HDMI výstup zvuku pro televizor. Ovlivní
optický výstup a HDMI výstup zvuku v případě, že je
přístroj připojen k AV přijímači.
• Při přehrávání zvukových stop MPEG je zvukový
signál na výstupu ve formátu PCM nezávisle na
nastavení digitálního výstupu Digitální výstup (PCM
nebo Bitstream).
• Funkci Digitální výstup lze aktivovat, pokud je
funkce Výběr reproduktoru nastavena na TV
reproduktor.
Připojení k Internetu BD-Live
• Při práci s obsahem BD-LIVE může být připojení k
Internetu omezeno.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
výstupní rozlišení HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce k televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
• Pokud váš televizor Samsung nese logo Anynet+,
znamená to, že podporuje Anynet+.
Správa BD dat
• V režimu externí paměti se může přehrávání disku
zastavit, pokud během přehrávání odpojíte zařízení
USB.
• Podporována jsou pouze zařízení USB formátovaná
systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB podporující
protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu alespoň 4
MB/s.
• Funkce Pokrač. Play nebude fungovat poté, co
paměťové zařízení naformátujete.
• Celková volná paměť pro správu dat BD Správa
BD dat se může lišit v závislosti na podmínkách.
DivX® Video On Demand
• Další informace o službě DivX(R) VOD naleznete na
webu „http://vod.divx.com“.
40 - Česky
Nast. reproduktorů
• Při nastavení Výběr reproduktoru na TV
reproduktor zvuk vychází z reproduktorů televizoru.
Zvuk HDMI
Přehrávání souborů JPEG
• V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulky a JPG
grafiku.
Přehrávání Obsahu
Použití tlačítka TOOLS během prohlížení fotografií
• HDMI výstup zvuku pro reproduktory televizoru je
automaticky smíchán do dvou kanálů.
Zpětný kanál zvuku
• Při nastavení Anynet+ (HDMI-CEC) na Vypnuto
není funkce Zpětný kanál zvuku dostupná.
• Použití kabelu HDMI bet certifikace ARC (Audio
Return Channel) může způsobit problémy s
kompatibilitou.
• Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je připojen
televizor podporující ARC.
Přehrávání
Přehrávání video souborů
Výběr jazyka zvuku
• Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce
BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku
BONUSVIEW.
• Dostupnost jazyků pro funkci Audio Language závisí
na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku. Funkce
nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost
výběru zvukových stop v angličtině ve formátu PCM
nebo Dolby Digital.
Kompatibilita s disky a formáty
Typy disků a obsahu, které přístroj
dokáže přehrát
Média
VIDEO
Typ disku
Podrobnosti
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD 1.1
DVD-VIDEO, nahrané
disky DVD+RW/DVDRW(V)/DVD-R/+R, které
byly nahrány a finalizovány,
nebo paměťová zařízení s
rozhraním USB obsahující
soubory DivX, MKV, MP4,
VCD 1.1.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba uložená na
discích CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R nebo
paměťových zařízeních
s rozhraním USB
obsahujících soubory MP3
nebo WMA.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie uložené na
discích CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R nebo
paměťových zařízeních
s rozhraním USB
obsahujících soubory
JPEG.
Disk Blu-ray Disk BD-ROM nebo BDDisk 3D Blu-ray RE/-R ve formátu BD-RE.
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo
DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí na
požadovaný jazyk titulků. Stiskněte tlačítko DISC
MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků jsou na
disku uloženy, a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DVD.
• Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci BONUSVIEW,
budou také zobrazeny informace o režimu
BONUSVIEW hlavního filmu.
• Tato funkce současně přepíná primární i sekundární
titulky.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive
sekundárních titulků.
HUDBA
FOTO
✎✎ Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R nebo
DVD-R, v závislosti na typu disku a podmínkách při
záznamu.
41 - Česky
Příloha
• Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/
s a více kladou vysoké nároky na výkon přístroje a
mohou způsobit přerušení přehrávání.
• Pokud je systém připojen k televizoru
kompatibilnímu s funkcí BD Wise, který má funkci
BD Wise nastavenu na Zapnuto, nabídka
Nastavení obrazu se nezobrazí.
• Funkce Hudební kulisanefunguje, pokud hudební
soubor není ve stejné složce jako fotografie. Kvalita
zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru
MP3, velikostí fotografie a způsobem kódování.
Příloha
✎✎ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán v
režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
✎✎ Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku DVD-R s
datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
✎✎ Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku BD-R
nebo paměťovém zařízení s rozhraním USB s
datovým tokem vyšším než 30 Mb/s.
✎✎ Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat
nebo nemusí fungovat některé funkce, například
přepnutí úhlu a poměru stran. Podrobné informace
o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do
nich nahlédněte.
✎✎ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než
v případě běžného titulu, nebo mohou být některé
funkce pomalé.
Logotypy disků, které přístroj přehraje
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
Televizní norma PAL ve Velké
Británii, Francii, Německu atd.
DivX
Typy disků, které přístroj nepřehraje
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc
atd.
• DVD-RW (režim VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (z disků
CD-G se přehraje jen
zvuk, grafika ne).
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(přehraje se jen vrstva
CD)
• Disky 3,9 GB DVD-R
pro střih.
✎✎ Tento přístroj nemusí reagovat na všechny pokyny při
ovládání, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD
umožňují pouze konkrétní nebo omezené ovládání a
během přehrávání umožňují pouze některé funkce.
✎✎ Společnost Samsung nezaručuje, že tento přístroj
přehraje všechny disky označené logotypem Blu-ray,
DVD nebo CD, protože se formáty disků vyvíjejí a při
vytváření obsahu disků Blu-ray, DVD a CD anebo při
výrobě disků může dojít k chybám.
✎✎ S případnými dotazy ohledně potíží při přehrávání
disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přístroji
kontaktujte středisko péče o zákazníky SAMSUNG.
Další informace ohledně omezení přehrávání také
najdete ve zbytku této příručky.
✎✎ Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené
mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.
Kód regionu
Tento přístroj a disky jsou označeny kódem regionu. Tyto
kódy regionu se musí shodovat, aby bylo možné disk
přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není
možné. Kód regionu tohoto přístroje je uveden na zadním
panelu přístroje.
Typ disku
Disk
Blu-ray
42 - Česky
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Jižní Amerika,
Korea, Japonsko, Tchaj-wan,
Hongkong a jihovýchodní Asie.
B
Evropa, Grónsko, francouzské
državy, Střední Východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
DVDVIDEO
USA, državy USA a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
Východ, Egypt, Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
Severní Korea, Mongolsko
6
Čína
disk DVD z kamery.
✎✎ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí
přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkové
frekvenci.
Podporované formáty
Poznámky k připojení USB
kódu regionu přístroje, disk nelze přehrát.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Tento přístroj přehrává disky AVCHD. Obvykle se
zaznamenávají a používají ve videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálního videa s vysokým
rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obraz
efektivněji než běžný formát komprese obrazu.
• Některé disky AVCHD využívají formát „x.v.Colour“.
Tento přístroj přehrává disky AVCHD využívající
„x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochranné známky
společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a
Sony Corporation.
přehrát, v závislosti na podmínkách při záznamu.
• Přístroj podporuje paměťová zařízení s rozhraním USB,
přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky karet
s rozhraním USB.
• Přístroj nepodporuje názvy složek nebo souborů delší
než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB nebo digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
• Přístroj podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a
NTFS.
• Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB
na přístroji. Připojení kabelem USB může způsobit
problémy s kompatibilitou.
• Vložení více než jednoho paměťového zařízení do
multiformátové čtečky karet může způsobit nesprávnou
funkci.
• Přístroj nepodporuje protokol PTP.
• Během přenosu nebo záznamu dat na zařízení USB je
neodpojujte.
• Čím větší rozlišení obrazového souboru, tím déle se
obrázek načítá.
• Přístroj nepřehraje soubory MP3 s ochranou DRM
(Digital Rights Management) stažené z komerčních
webů.
• Přistroj podporuje video se snímkovým kmitočtem
nižším než 30 snímků/s.
• Přístroj podporuje pouze velkokapacitní paměťová
zařízení USB (MSC) jako jsou USB klíčenky a pevné
disky s rozhraním USB. (Rozbočovače nejsou
podporovány.)
• Některé pevné disky s rozhraním USB, multiformátové
čtečky karet a USB klíčenky nemusí být s tímto
přístrojem kompatibilní.
• Pokud zařízení s rozhraním USB vyžaduje vyšší
napájecí proud, může být omezeno bezpečnostní
ochranou portu.
• Pokud je přehrávání z pevného disku s rozhraním USB
nestabilní, zajistěte další napájení připojením pevného
disku k napájecímu zdroji. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte výrobce pevného disku s rozhraním USB.
• Společnost SAMSUNG nezodpovídá za poškození
nebo ztrátu dat.
43 - Česky
Příloha
✎✎ Pokud kód regionu disku Blu-ray/DVD neodpovídá
✎✎ Některé disky ve formátu AVCHD se nemusí
✎✎ Disky ve formátu AVCHD je nutno finalizovat.
✎✎ „x.v.Colour“ nabízí širší rozsah barev než normální
Příloha
Podpora video souborů
Přípona souboru
Kontejner
Video kodek
Zvukový kodek
Rozlišení
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg / *.mpeg
PS
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
VC-1 AP, VC-1 SM
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
WMA
1920x1080
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
`` Omezení
-- I pokud je soubor zakódován výše uvedeným podporovaným kodekem, nemusí se přehrát, pokud je jeho obsah narušen.
-- Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace kontejneru souboru nesprávné nebo je samotný soubor narušen.
-- Při přehrávání souborů s vyšším datovým tokem nebo snímkovou frekvencí než standardní může dojít k zadrhávání
zvuku či obrazu.
-- Pokud je poškozen index souboru, nefunguje převíjení (přeskakování).
`` Dekodér videa
-- Podpora H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
-- H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4 není podporováno.
-- MPEG4 SP, ASP: Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
-- GMC 2 či vyšší není podporováno
`` Dekodér zvuku
-- Podpora WMA 7, 8, 9 a STD
-- WMA se vzorkováním 22 050 Hz mono není podporováno.
-- AAC: Maximální vzorkovací frekvence: 96 kHz (8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 44,1; 48; 64; 88,2; 96), maximální datový
tok: 320 kb/s
`` Podporované formáty souborů titulků DivX
-- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
Kontejner
Zvukový kodek
Rozsah podpory
*.wma
WMA
WMA
* Vzorkovací kmitočty (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Datové toky - všechny datové toky v rozmezí 5 kb/s až 384 kb/s
*.mp3
MP3
Podpora obrazových souborů
Přípona souboru
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
*.png
MP3
-
Typ
JPEG
PNG
44 - Česky
Rozlišení
15360x8640
Nastavení digitálního výstupu
Nastavení
Připojení
Zvuková
stopa na
disku Bluray
Definice
disku Bluray
Bitový tok (nové
kódování Dolby D)
AV přijímač s podporou HDMI
PCM
Až do PCM 7.1 kan.
Dolby Digital
Až do PCM 5.1 kan.
Dolby Digital
Plus
Až do PCM 5.1 kan. Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Až do PCM 5.1 kan.
Dolby TrueHD
DTS
Až do PCM 5.1 kan.
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Až do PCM 5.1 kan.
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Master
Audio
Až do PCM 5.1 kan.
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Libovolný
Bitový tok (nové
kódování DTS)
PCM
Dolby Digital
Nové kódování DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Až do PCM 5.1 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Až do PCM 5.1 kan.
DTS
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvuk BONUSVIEW
společně na formát
zvuku PCM a přidá
zvukové efekty
navigace, výsledek
znovu kóduje jako
zvuk PCM do
formátu bitového
toku DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvuk BONUSVIEW
společně na formát
zvuku PCM a přidá
zvukové efekty
navigace, výsledek
znovu kóduje jako
zvuk PCM do
formátu bitového
toku Dolby Digital
nebo PCM.
Na výstupu
je jen zvuk
hlavního filmu,
Dekóduje zvuk
takže bitový tok
hlavního filmu a zvuk
zvuku může
BONUSVIEW na
být dekódován
formát zvuku PCM a
AV přijímačem.
přidá zvukové efekty
Neuslyšíte zvuk
navigace.
BONUSVIEW ani
zvukové efekty
navigace.
`` Pokud je zdrojový zvuk dvoukanálový nebo mono, nastavení „Re-encoded Dolby D“ se neuplatní. Výstup bude
dvoukanálový zvuk PCM.
Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové stopy:
-- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, například komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace: Při některých operacích ovládání nabídky mohou znít zvukové efekty navigace. Každý disk
Blu-ray má jiné zvukové efekty navigace.
45 - Česky
Příloha
Zvuková
stopa na
disku DVD
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
Příloha
Rozlišení podle režimu výstupu
Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
Výstup
Nastavení
BD Wise
Přehrávání DVD
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Obsah z Internetu/
digitální obsah
Režim HDMI
Rozlišení disku Blu-ray
1080p při 60 sn./s
576i/480i
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p při 60 sn./s
1080p při 60 sn./s
Max. rozlišení vstupu televizoru
-
1080p
-
1080p
Filmová frekv.: Autom. (24
snímků/s)
1080p při 24 sn./s
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje správně, prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v seznamu nebo
pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Nelze vysunout disk.
Přehrávání se nespustí.
Přehrávání nezačne ihned
po stisku tlačítka 6/7.
Není slyšet zvuk.
Zvuk je slyšet jen
z některých reproduktorů a
ne ze všech šesti.
Kontrola/řešení
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Ověřte kód regionu na disku Blu-ray/DVD. Disky Blu-ray/DVD zakoupené v
zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
• Domácí kino nepřehrává zvuk během zrychleného a zpomaleného přehrávání a
přehrávání po krocích.
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení
reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
• U některých disků Blu-ray/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny.
• Upravte hlasitost.
• Při přehrávání zvuku z disku CD, rádia nebo televize přístroj směruje zvuk pouze
do předních reproduktorů.
46 - Česky
Příznak
Kontrola/řešení
Zvuk se nepřehrává
v kvalitě prostorového
zvuku Dolby Digital 5.1
kanálů.
• Je na disku označení „Dolby Digital 5.1 CH“? Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1 CH
je přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 5.1kanálovým zvukem.
• Je na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 5.1-CH?
Dálkové ovládání
nefunguje.
• Používáte dálkové ovládání v jeho dosahu a ve správném úhlu vůči snímači?
• Jsou baterie vybité?
• Vybrali jste správný režim? Stiskem tlačítka funkcí změňte režim (BD/DVD, D. IN,
AUX atd.).
• Disk se otáčí, ale není
vidět obraz.
• Kvalita obrazu je nízká,
obraz se třese.
• Je zapnuté napájení televizoru?
• Jsou video kabely správně připojeny?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka
zvuku a titulků.
• Funkce Audio Language a také přepínání jazyku titulků nefungují, pokud na disku
není uloženo více jazyků.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr
stran.
• Disky 16:9 Blu-ray/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3
Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 Blu-ray/DVD lze přehrávat pouze
s poměrem stran 4:3. Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: vypne se
napájení nebo je slyšet
neobvyklý zvuk.)
• Přístroj nefunguje
normálně.
• V pohotovostním režimu stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko 5 na dálkovém
ovládání. Přístroj se tím resetuje.
-- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji,
pokud to není nutné.
Zapomenuté heslo k funkci
úrovně hodnocení.
• Přidržte stisknuté tlačítko 5 na déle než 5 sekund bez vloženého disku. Text INIT
na obrazovce potvrzuje, že se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty.
-- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji,
pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM
v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku
televizoru přes
reproduktory domácího
kina není slyšet zvuk.
• Pokud stisknete tlačítko ^ v době, kdy posloucháte zvuk TV přes vstup D. IN
nebo AUX, zapnou se funkce disku Blu-ray/DVD a zvuk televizoru je vypnut.
47 - Česky
Příloha
Po výběru funkce nabídky
se neobjeví nabídka na
obrazovce.
Příloha
Příznak
Kontrola/řešení
Zobrazí se „Není k
dispozici.“.
• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu:
1.Obsah disku BD/DVD danou funkci nepodporuje.
2.Obsah disku BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery).
3.Funkce není v daný okamžik dostupná.
4.Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI
nastaven na rozlišení, které
váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí
zobrazit žádný obraz.
• Stiskněte a přidržte tlačítko 5 na předním panelu na déle než 5 sekund, když
není vložen disk. Obnoví se veškerá tovární nastavení.
Chybí signál na výstupu
HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Zobrazí se abnormální
výstup signálu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu).
Vidím složky sdílené
pomocí funkce DLNA, ale
ne soubory v nich.
• DLNA zobrazí pouze soubory z kategorií fotografie, hudba a video. Jiné typy
souborů nezobrazuje.
Nestabilní připojení
DLNA mezi televizorem a
počítačem.
• Adresa IP se na jedné podsíti nesmí opakovat, jinak hrozí kolize IP a výše popsané
potíže.
• Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou bránu firewall.
Funkce DLNA
Video má výpadky.
BD-LIVE
• Zkontrolujte stabilitu sítě.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda síť není přetížená.
Domácí kino se nemůže
připojit k serveru BD-LIVE.
• Otestujte funkčnost připojení k síti pomocí funkce Stav sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB.
• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BDLIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strany 37 a 40.)
• Zjistěte, zda je Připojení k Internetu BD-Live funkce nastavena na Povol. (vše).
• Pokud vše výše uvedené selže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo použijte
nejnovější firmware.
Při použití služby BD-LIVE
dojde k chybě.
• Na paměťovém zařízení USB musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby
BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strany 37 a 40.)
✎✎ Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data BD.
48 - Česky
Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky
směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na následující
internetové adrese: http://www.samsung.com. Přejděte do části Podpora, klikněte na
Zadejte modelové číslo a zadejte název vašeho modelu. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU. Funkci 5GHzWLAN(Wi-Fi nebo SRD) tohoto zařízení lze používat pouze ve vnitřních
prostorách.
Technické údaje
Hmotnost
1,90 kg
Rozměry
430,0 (Š) x 55,0 (V) x 224,0 (H) mm
Rozsah provozních teplot
+5 až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10 až 75 %
Odstup signál/šum
55 dB
FM radiopřijímač Použitelná citlivost
12 dB
Obecné
Zesilovač
Výstupní výkon
bezdrátového
zařízení
1.0 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
Vícekanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Výkon předních reproduktorů
165 W x 2 (3 Ω)
Výkon středového reproduktoru
170 W (3 Ω)
Výkon prostorových reproduktorů
165 W x 2 (3 Ω)
Výkon subwooferu
170 W (3 Ω)
Frekvenční rozsah
20 Hz až 20 kHz (±3 dB)
Odstup signál-šum
70 dB
Odstup kanálů
60 dB
Vstupní citlivost
AUX (pomocný vstup) 500 mV
Maximální výkon vysílače (Bluetooth)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
Maximální výkon vysílače (Wi-Fi)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
Maximální výkon vysílače (SRD)
(pouze HT-J5550W)
25mW při 2405,35MHz – 2477,35MHz
49 - Česky
Příloha
HDMI
Celkové harmonické zkreslení
Příloha
HT-J5500
Systém
Impedance
reproduktorů
Frekvenční rozsah
Přední
Prostorový
Středový
3Ω
Subwoofer
Rozměry (Š x V x H)
(Jednotka: mm)
Hmotnosti
(Jednotka: kg)
83,4 x 170,5 x 101,0
0,45
83,4 x 129,0 x 101,0
0,40
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
Rozměry (Š x V x H)
(Jednotka: mm)
Hmotnosti
(Jednotka: kg)
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Základna stojanu: Φ255,0)
3,15
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Základna stojanu: Φ255,0)
2,98
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
Jmenovitý
příkon
165 W
200 Hz až 20 kHz
170 W
20 až 200 Hz
HT-J5550W
Systém
Impedance
reproduktorů
Frekvenční rozsah
Jmenovitý
příkon
Přední
Prostorový
3Ω
165 W
200 Hz až 20 kHz
Středový
Subwoofer
170 W
20 až 200 Hz
✎✎ Rychlost sítě 10 Mb/s a nižší není podporována.
✎✎ Firma Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
✎✎ Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
✎✎ Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
✎✎ Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.
❏❏ SWA-7000 (pouze HT-J5550W)
Hmotnost
0,73 kg
Rozměry (Š x V x H)
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Rozsah provozních teplot
+5 až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10% ~ 75%
Výstup
165 W x 2 kan.
Frekvenční rozsah
20 Hz – 20 kHz
Odstup signál-šum
65 dB
50 - Česky
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Patenty na DTS viz http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited.
DTS-HD, symbol a DTS-HD spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a
DTS-HD Master Audio | Essential je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © Všechna
práva vyhrazena.
Toto zařízení s certifikací DivX Certified® prošlo přísnými testy, které zajišťují jeho schopnost
přehrávat video DivX®.
Chcete-li přehrávat zakoupené filmy DivX, nejprve zaregistrujte své zařízení na webu vod.divx.
com. Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky nastavení zařízení.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti DivX, LLC a jsou použity na
základě licence.
Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
countries.
Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a přidružených společností. Další
názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna několika patenty USA a dalšími právy k
duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně
produkovaných filmů, videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí
zpráva a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno. Další informace o technologii Cinavia nabízí středisko online
informací pro spotřebitele na adrese http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia můžete obdržet
běžnou poštou, pokud svou adresu zašlete na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. Tento přístroj obsahuje proprietární technologii použitou na základě licence od společnosti Verance
Corporation a je chráněn patentem USA 7,369,677 a dalšími patenty USA i dalších zemí, uznanými a přihlášenými, a
také zákony o autorských právech a obchodním tajemství týkajícími se některých aspektů těchto technologií. Cinavia
je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena pro Verance. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.
- Poznámka k licenci otevřeného softwaru
Pokud je použit otevřený software, jsou poskytovatelé Open Source licencí uvedení v nabídce přístroje.
51 - Česky
Příloha
DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou ochranné známky, značky služeb nebo značky
certifikace sdružení Digital Living Network Alliance.
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko
Samsung pro péči o zákazníky.
Country
` Europe
Contact Centre 
Web Site
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
http://www.samsung.com/pl/support/
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Web Site
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Platí v zemích třídicích odpad.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Tam, kde jsou uvedeny, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad
referenční úrovní uvedenou ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou
tyto látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí. Abyste chránili přírodní zdroje
a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je
prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a
elektronická zařízení)
(Platí v zemích třídicích odpad.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství
(např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně
s běžným domácím odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního
prostředí a lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému
tříděného sběru odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo
místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci. Firemní uživatelé se musí
obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva. Tento přístroj a jeho elektronická
příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných povinností v souvislosti s
jednotlivými produkty, jako je např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
HT-J5500
HT-J5550W
Uporabniški priročnik
5.1-kanalni sistem
za domačo zabavo Blu-ray™
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Če želite izkoristiti vse storitve, registrirajte svoj izdelek na
www.samsung.com/register
Varnostne Informacije
✎✎ Spodaj navedeno velja tudi za brezžični sprejemni modul (SWA-7000).
POZOR
Ta simbol označuje visoko napetost
v notranjosti. Priti v kakršen koli stik
s katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE.
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA
UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE
STRANICE). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. VSA POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO OSEBJE.
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da
izdelek ne potrebuje varnostne povezave z
električno ozemljitvijo.
Napetost izmeničnega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost izmeničnega toka.
Napetost enosmernega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost enosmernega toka.
Pozor, preberite navodila za uporabo:
Ta simbol svetuje uporabniku, da si v
uporabniškem priročniku prebere dodatne
varnostne informacije.
• Reže in odprtine v ohišju in na zadnji strani ali na
dnu so predvidene za potrebno prezračevanje. Za
zagotovitev zanesljivega delovanja te naprave in za
zaščito le-te pred pregrevanjem teh rež in odprtin ne
smete nikoli blokirati ali pokriti.
-- Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, kot je knjižna
omara ali vgrajena omarica, če ni zagotovljeno
ustrezno prezračevanje.
-- Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator
ali grelnik oz. na mesto, kjer bi bila izpostavljena
neposredni sončni svetlobi.
-- Na napravo ne postavljajte posod (vaze itd.), ki
vsebujejo vodo. Razlitje vode lahko povzroči požar
ali električni udar.
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali je postavljajte blizu
vode (blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita ali
pralne kadi, v vlažno klet, blizu bazena itd.). Če se
naprava slučajno zmoči, jo odklopite in takoj stopite v
stik s pooblaščenim prodajalcem.
• Ta naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti
morda veljajo okoljski predpisi, ki določajo pravilno
odstranjevanje baterij. Glede informacij za odlaganje ali
recikliranje baterij se obrnite na lokalne oblasti.
• Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljševalnih
kablov ali prilagojevalnikov z večjo kapaciteto od
predvidene, ker lahko pride do požara ali električnega
udara.
• Električne napajalne kable napeljite tako, da jih ne
bo nihče pohodil oz. da jih ne bodo stisnili predmeti,
postavljeni nanje ali obnje. Še posebej pozorni bodite
na kable pri vtiču, stenskih vtičnicah in na točki, na
kateri izstopajo iz naprave.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija o
njegovi uporabi in vzdrževanju.
• Za zaščito te naprave pred udarom strele ali kadar
jo pustite brez nadzora in je dlje časa ne uporabljate,
izklopite vtič iz vtičnice in odklopite anteno ali kabelski
sistem. Tako preprečite škodo zaradi udara strele ali
tokovnih sunkov.
• Pred priklopom napajalnega kabla za izmenični tok na
izhod prilagojevalnika za enosmerni tok preverite, ali
se napetost prilagojevalnika ujema z lokalno omrežno
napetostjo.
• Nikoli ne vstavljajte nič kovinskega v odprte dele
te naprave. Drugače lahko pride do nevarnosti
električnega udara.
• Da preprečite električni udar, se nikoli ne dotikajte
notranjosti te naprave. Napravo lahko odpira samo
usposobljen tehnik.
• Zagotovite, da je vtič napajalnega kabla čvrsto
vstavljen. Pri izklapljanju napajalnega kabla iz stenske
vtičnice vedno vlecite za vtič kabla. Nikoli ne vlecite za
napajalni kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla z
mokrimi rokami.
• Če naprava ne deluje normalno, predvsem, če iz nje
izhajajo neobičajni zvoki ali vonjave, takoj izvlecite
električni vtič in se obrnite na pooblaščenega
prodajalca ali servisni center.
• Vzdrževanje ohišja.
-- Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate komponente izklopiti.
-- Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega v topel
prostor, se lahko na notranjih delih in leči ustvari
kondenzat in povzroči nepravilno predvajanje plošče.
Če se to zgodi, izključite napajalni kabel iz vtičnice,
počakajte dve uri in nato vtič priključite v električno
vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite
s predvajanjem.
• Vselej izvlecite električni vtič iz vtičnice, če izdelka dlje
časa ne boste uporabljali ali če odhajate za dlje časa
od doma (predvsem, če bodo doma ostali sami otroci,
starejše osebe ali invalidi).
-- Nakopičen prah lahko povzroči električni udar, uhajanje
toka ali požar, ker lahko napajalni kabel povzroči
iskrenje in se segreje ali pa se uniči izolacija kabla.
• Če nameravate izdelek namestiti na zelo prašnem
mestu, v prostoru z visokimi ali nizkimi temperaturami,
visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali če ga
nameravate uporabljati 24 ur na dan, kot npr. na
letališču, železniški postaji itd., se posvetujte s
pooblaščenim servisnim centrom. Če tega ne naredite,
lahko pride do resnih okvar izdelka.
2 - Slovenščina
OPOZORILO:
• DA PREPREČITE ŠIRJENJE POŽARA,
SVEČ IN DRUGIH PREDMETOV
Z ODPRTIM OGNJEM NIKOLI NE
PRIBLIŽAJTE IZDELKU.
• Da zmanjšate nevarnost za požar ali
električni udar, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
LASERSKI izdelek RAZREDA 1
Ta izdelek je klasificiran kot LASERSKI izdelek RAZREDA
1. Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov,
ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno
sevanje.
POZOR:
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi za 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE. Pred uporabo funkcije 3D
pozorno preberite spodnje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem 3D-televizije
občutijo neprijetne posledice, na primer vrtoglavico,
slabost ali glavobol. Če občutite takšen simptom,
prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala
in si odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če čutite, da
imate utrujene oči, prenehajte z gledanjem 3D-televizije,
snemite 3D-očala in si odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D. Če se kateri od otrok
pritožuje zaradi utrujenih oči, glavobolov, vrtoglavice
ali slabosti, morajo otroci takoj prenehati z gledanjem
3D-televizije in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (npr.
namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih očal ipd.).
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo ali
gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo 3D
ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko trčite ob
predmete, se spotaknete in/ali padete ter se resno
poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v izhod
HDMI OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI. Pred
predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
• Izdelek oddaja 3D-signal prek kabla HDMI,
priključenega v vrata HDMI OUT.
• Video ločljivost v 3D-načinu predvajanja je fiksno
nastavljena na ločljivost izvirnega 3D-video posnetka.
Ločljivosti ni mogoče spremeniti.
• Nekatere funkcije, na primer BD Wise ali nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo pravilno
delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti
kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je
najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja. Če
imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138 palcev (3,5
metra) od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo 3D-slika
najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• Ta izdelek ne pretvarja 2D-vsebine v 3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
3 - Slovenščina
Varnostne Informacije
• Uporabljajte samo ustrezno ozemljeni vtič in stensko
vtičnico.
-- Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar
ali škodo na opremi. (Samo oprema razreda I.)
• Če želite napravo povsem izključiti, jo morate izklopiti
iz stenske vtičnice. Zato morata biti stenska vtičnica in
električni vtič vedno hitro in preprosto dostopna.
• Ne dovolite otrokom, da bi viseli na izdelku.
• Dodatno opremo (baterijo itd.) spravite na varno mesto
izven dosega otrok.
• Izdelka ne nameščajte na nestabilno lokacijo, ko so
nestabilna polica, nagnjena tla ali mesto, izpostavljeno
tresljajem.
• Pazite, da vam izdelek ne pade na tla in ga ne
izpostavljate udarcem. Če se izdelek poškoduje, odklopite
napajalni kabel in stopite v stik s servisnim centrom.
• Za čiščenje naprave izklopite napajalni kabel iz stenske
vtičnice in izdelek obrišite z mehko, suho krpo. Ne
uporabljajte kakršnih koli kemikalij, kot so vosek,
benzen, alkohol, razredčila, insekticidi, osvežilci zraka,
maziva ali detergenti. Te kemikalije lahko poškodujejo
videz izdelka ali z njega izbrišejo napise.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom
tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto stensko
vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se lahko pregreje
in pride do požara.
• Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate z
baterijami napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
Zato jih zamenjajte le z enakimi baterijami ali z
baterijami enakega tipa.
Vsebina
UVOD
5Dodatki
5
Komponente zvočnikov
7
Hrbtna plošča
6
8
9
Nadzorna plošča
PREDVAJANJE VSEBINE
28 Menjava izvorne naprave
28 Predvajanje komercialnih plošč
28 Predvajanje plošče z uporabniško posneto
vsebino
Daljinski upravljalnik
29 Predvajanje datotek iz naprave USB
Priklop zvočnikov
32 Predvajanje vnaprej posnete komercialne zvočne
plošče
PRIKLJUČKI
13 Priklop televizorja in zunanjih naprav
14 Priklop na omrežni usmerjevalnik
NASTAVITVE
15 Postopek za začetne nastavitve
16 Pregled osnovnega zaslona
16 Dostop do zaslona Settings
30 Upravljanje predvajanja videa
32 Upravljanje predvajanja glasbe
34 Predvajanje fotografij
34 Uporaba povezave Bluetooth
36 Uporaba gumbov za posebne učinke na
daljinskem upravljalniku
OMREŽNE STORITVE
17 Funkcije Settings menija
37 Uporaba funkcije BD-LIVE™
22 Nastavitev omrežja
37Aplikacije
20 Nastavitev radia
25 Wi-Fi Direct
26 Nadgradnja programske opreme
27 Nastavitev funkcije DLNA
37 Uporaba funkcije DLNA
38 Uporaba funkcije Vewd App Store
39 Screen Mirroring
PRILOGA
40 Dodatne informacije
41 Združljivost plošč in oblik
46 Odpravljanje težav
49 Tehnični podatki
51Licence
4 - Slovenščina
Uvod
V škatli boste našli dodatke in komponente zvočnika, navedene ali prikazane spodaj.
Dodatki
• Daljinski upravljalnik
• Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
• Baterije (velikosti AAA)
Radijska antena
Komponente zvočnikov
HT-J5500
Srednji zvočnik
Sprednji zvočnik X 2
Prostorski zvočnik X 2
Kabel zvočnika x 6
5 - Slovenščina
Nizkotonski zvočnik
Uvod
`` Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
`` V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
a.če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali
tega uporabniškega priročnika);
b.če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
`` O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred
obiskom na domu.
Uvod
HT-J5550W
Vijak (5x15) x 4
Sprednji
zvočnik x 2
Vijak (5 x 20) x 16
Srednji zvočnik
Podstavek stojala x 4
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Prostorski
zvočnik x 2
Stojalo x 4
Nadzorna plošča
Nizkotonski
zvočnik
Kabel zvočnika x 6
Brezžični sprejemnik
Modul (SWA-7000)
ZASLONSKE IKONE
FUNKCIJA
ZAUSTAVITEV
ODPRI/
ZAPRI
URAVNAVANJE
GLASNOSTI
PREDVAJANJE/
PREMOR
VKLOP/IZKLOP
ZASLON
5V 0.5A
PLADENJ ZA
PLOŠČE
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
USB
✎✎ Ko je izdelek vključen, ne dovolite otrokom, da se dotaknejo njegove površine. Ta je namreč vroča.
✎✎ Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka USB morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
✎✎ Ko je na izdelku prikazan meni plošče Blu-ray, ne boste mogli začeti s predvajanjem filma s pritiskom gumba
/6 na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost
»Predvajaj film« ali »Zaženi« in pritisnite gumb v.
✎✎ Če uporabljate internet ali predvajate vsebino z USB-naprave na svojem televizorju prek hišnega kina, ne
boste mogli izbrati načina BD/DVD z gumbom FUNCTION. Za izbor načina BD/DVD zaprite internet ali
zaustavite vsebino, ki jo predvajate na televizorju, nato pa izberite način BD/DVD.
6 - Slovenščina
Hrbtna plošča
SURROUND
SURROUND
NAPAJALNI
KABEL
IZHODNI PRIKLJUČKI
ZA ZVOČNIKE
*P
riklop radijske antene
1.
2.
* Velja za HT-J5500
* FM-ANTENA
IZHOD HDMI
VHODNI PRIKLJUČEK ZA
ZUNANJI DIGITALNI ZVOČNI
VIR (OPTIČNA POVEZAVA)
Uvod
HLADILNI
VENTILATOR
VHOD
AUX
PRIKLJUČEK LAN
Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM ANT (radijska antena).
Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
✎✎ Poskrbite, da bo na vseh straneh hišnega kina vsaj 10 cm prostora za ustrezno prezračevanje. Ne pokrivajte
hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
✎✎ Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
7 - Slovenščina
Uvod
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklopite in izklopite izdelek.
FUNCTION
S tem gumbom prilagajate
glasnost.
S številčnimi gumbi upravljate
možnosti.
S tem gumbom odprete meni plošče.
S tema gumboma preskočite
naprej ali nazaj.
Pritisnite za predvajanje plošče ali
datotek.
Pritisnite za zaustavitev predvajanja
plošče ali datotek.
S tem gumbom izberete jezik za
podnapise.
S tem gumbom odprete osnovni zaslon.
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Gumb za izbiranje zaslonskih
menijskih elementov in spreminjanje
menijskih nastavitev.
Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije
izdelka in nekatere funkcije plošč
Blu-ray.
Pritisnite za snemanje radijske postaje.
Pritisnite, da usmerite zvočni
signal na zvočnik hišnega kina ali
televizorja (glejte stran 36).
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
MUTE
+
TA
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
7
8
9
4
5
DISC MENU
6
TITLE MENU
0
POPUP
S tem gumbom izberete način
hišnega kina. (BD/DVD, D. IN,
AUX itd.).
Odpiranje in zapiranje pladnja za
plošče.
S tem gumbom začasno
izklopite zvok.
Gumbi za nastavitev funkcije
RDS radijskih postaj.
S tem gumbom odprete
pojavni meni/meni naslova.
S tema gumboma iščete naprej
ali nazaj.
Pritisnite za premor predvajanja.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
TUNING
TV SOUND DSP/EQ
DOWN
UP
Gumb za ponovitev naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD
ali datotek.
S tem gumbom zaprete meni.
Ta gumb uporabite za
prednastavitev radijske frekvence.
S tem gumbom izberete MONO
ali STEREO način predvajanja
radijskega programa.
Gumb za iskanje aktivnih radijskih
postaj in spreminjanje kanala.
Izberite želeni avdio način DSP/EQ.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
✎✎ Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na baterijah ujemata s
sliko v predalu za baterije.
✎✎ Pri običajni uporabi baterije držijo približno leto dni.
✎✎ Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od izdelka.
8 - Slovenščina
Velikost
baterije: AAA
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave. Pred premikanjem ali
nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
Namestitev izdelka
Srednji
zvočnik
Izdelek
Sprednji (D)
Prostorski (D)
Sprednji (L)
Prostorski (L)
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od
televizorja oddaljeno za 2,5do 3-kratnik velikosti zaslona
televizorja. Če imate na primer
46-palčni zaslon, mesto poslušanja
namestite 2,92 do 3,50 metrov od
zaslona.
Brezžični
sprejemni modul
* Brezžični sprejemni modul se uporablja samo pri HT-J5550W.
Sprednja zvočnika
Srednji zvočnik
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov
v višini vaših ušes. Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo
stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite nekoliko pred sredinski zvočnik.
Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika.
Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.
Prostorska zvočnika
Ta dva zvočnika postavite vzporedno s položajem poslušanja. Če ni dovolj
prostora, ju obrnite drugega proti drugemu. Postavite ju približno 60 do 90 cm
nad ušesa in usmerjena rahlo navzdol.
* Za razliko od srednjega zvočnika in sprednjih, se prostorska zvočnika v
glavnem uporabljata za zvočne učinke. Zvok ne bo slišen zmeraj iz vseh.
Nizkotonski zvočnik
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno
mesto.
** Zvočniki za prostorski zvok morajo biti povezani z brezžičnim sprejemnim modulom. (samo HT-J5550W)
** Videz zvočnikov se lahko razlikuje od prikazov v tem priročniku.
** Vsak zvočnik ima na zadnji ali spodnji strani barvno oznako. Vsak kabel ima blizu konca en barvni
trak. Barvno uskladite trak na kablu z oznako na zvočniku in povežite kabel z zvočnikom. Za natančna
navodila glejte 10. stran.
9 - Slovenščina
Priključki
Nizkotonski
zvočnik
Postavite ga na stojalo, polico ali
na polico stojala za televizor.
Priključki
Namestitev zvočnikov na stojalo Tallboy
* Samo HT-J5550W
1.
2.
Podstavek stojala obrnite z vrhnjim delom
navzdol in ga pritrdite na stojalo.
Z izvijačem privijte vijake (5 x 20) v 4 označene
luknje.
1
Podstavek stojala
2
Stojalo
3.
4.
Poravnajte priloženi kabel zvočnika in ga
napeljite skozi srednjo luknjo v podstavku
stojala. Kabel izvlecite iz luknje droga stojala.
3
Zgornji zvočnik pritrdite na sestavljeno stojalo.
4
Zvočnik
Stojalo 5.
6.
7.
8.
Z izvijačem privijte vijak (5 x 15) v luknjo na
zadnji strani zvočnika in ga privijte v desno.
Kabel zvočnika speljite skozi odprtino na hrbtni
strani droga stojala.
5
6
Kabla zvočnika priključite v priključek na hrbtni
strani zvočnika, tako da se bodo njune barve
ujemale z barvama priključka.
7
8
Tako je videti, ko je zvočnik nameščen. Drugi
zvočnik namestite po istem postopku.
ali Priključki kabla za zvočnik
1.
2.
Snop kablov vsakega zvočnika se mora po barvi vtiča na vsakem snopu ujemati z nalepko na dnu
ustreznega zvočnika.
Priključite vtiče kablov zvočnikov na zadnji strani izdelka tako, da se bodo barve vtičev kablov zvočnikov
ujemale z barvami priključkov na zvočnikih. Pri priključevanju se mora barva oznake na zadnji strani
zvočnika ujemati.
10 - Slovenščina
HT-J5500
Sprednji
zvočnik (L)
Prostorski
zvočnik (L)
Prostorski
zvočnik (D)
SURROUND
Nizkotonski
zvočnik
SURROUND
SURROUND
Sprednji zvočnik (D)
HT-J5550W
Sprednji
zvočnik (L)
Srednji zvočnik
Brezžični sprejemni
modul
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
Prostorski
zvočnik (L)
Nizkotonski
zvočnik
Sprednji zvočnik (D)
Prostorski
zvočnik (D)
* Ta izdelek lahko povežete samo s SWA-7000.
11 - Slovenščina
Priključki
SURROUND
Srednji zvočnik
Priključki
✎✎ Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko njegovo magnetno valovanje moti barve na zaslonu.
✎✎ Brezžični sprejemni modul postavite za mesto poslušanja. Če je brezžični sprejemni modul preblizu izdelku,
bo zaradi motenj zvok iz zvočnikov morda moten.
✎✎ Če v bližini izdelka uporabljate napravo, kot je na primer mikrovalovna pečica, kartico za WLAN, napravo
Bluetooth ali katero koli drugo napravo, bo zaradi motenj zvok iz zvočnikov morda popačen.
✎✎ Največji domet prenosa od izdelka do brezžičnega sprejemnega modula je približno 10 m in je odvisen
od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če je med izdelkom in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz
armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
✎✎ Če izdelek ne vzpostavi brezžične povezave, je treba nastaviti ID med izdelkom in brezžičnim sprejemnim
modulom. Ko je izdelek izključen, pritisnite »0«»1«»3«»5« na daljinskem upravljalniku. Vklopite brezžični
sprejemni modul. Nato pritisnite in za 5 sekund zadržite gumb »ID SET« na zadnji strani brezžičnega
sprejemnega modula in nato vključite izdelek.
| POZOR |
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
Če želite zvočnike namestiti na steno, privijte vijake ali zabijte žeblje (niso priloženi) čvrsto v steno, kamor
želite obesiti zvočnik, nato pa z luknjo na zadnji strani vsakega zvočnika previdno obesite vsak zvočnika na
vijak ali žebelj.
Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/­–) ustrezna.
Nizkotonski
zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok
ali predmetov.
Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino (luknjo).
Brezžični sprejemni modul ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega sprejemnega modula.
Če je nastavljen 2-kanalni način, brezžična prostorska zvočnika ne bosta predvajala zvoka.
12 - Slovenščina
Priklop televizorja in zunanjih naprav
R
R
Bel
1. način
Zunanje naprave
Priključki
W
W
Rdeč
2. način
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN (ARC)
Priklop na televizor
S kablom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim priključkom
HDMI IN na televizorju. Če televizor podpira funkcijo ARC, boste zvok televizorja lahko poslušali prek domačega
kina, ko boste priključili ta kabel. Podrobnosti najdete na 18. strani v tem priročniku in v poglavju o funkciji ARC
v uporabniškem priročniku vašega televizorja.
Priklop na zunanje naprave
Spodaj sta opisana dva načina za povezavo zunanjih naprav z vašim hišnim kinom.
1. način VHOD AUX : Priklop zunanje analogne naprave
Z avdio kablom RCA (ni priložen) povežite vhodni priključek AUDIO IN (AVDIO VHOD) na izdelku z izhodnim
priključkom AUDIO OUT (AVDIO IZHOD) na zunanji analogni komponenti.  Izberite način AUX.
• Barve na kabelskih vtičih se morajo ujemati z barvami vhodnega in izhodnega priključka.
2. način OPTIČNA POVEZAVA : Priključitev zunanje digitalne avdio komponente
Uporabite za priklop digitalnega avdio izhoda komponent z digitalnim signalom, na primer kabelskega/
satelitskega sprejemnika (digitalni satelitski sprejemniki): Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite
priključek Optical Digital Audio In (Optični digitalni vhod) na izdelku s priključkom Digital Optical Out (Optični
digitalni izhod) zunanje digitalne naprave.  Izberite način D. IN.
✎✎ Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod
neposredno na televizor.
✎✎ Ta sistem podpira zunanje digitalne naprave z digitalno frekvenco vzorčenja 32 kHz ali višjo.
✎✎ Ta sistem podpira samo digitalni zvok DTS in Dolby Digital. Zvok MPEG, ki je oblika bitnega toka, ni podprt.
Izbor zunanje naprave za uporabo
Če želite izbrati zunanjo napravo, ko ste jo povezali, pritisnite gumb FUNCTION. Z vsakim pritiskom gumba se
način spremeni v naslednjem vrstnem redu: BD/DVD ; D. IN ; AUX ; FM ; BT
13 - Slovenščina
Priključki
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Brezžično omrežje
Izdelek lahko povežete na omrežni usmerjevalnik na
enega od spodaj prikazanih načinov.
Žično omrežje
Brezžični modem za
skupno rabo IP
Širokopasovni modem (z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Usmerjevalnik
Širokopasovna storitev
✎✎ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni
modem
✎✎ Vaš usmerjevalnik ali politika vašega ponudnika
internetnih storitev lahko preprečujejo izdelku
dostopati do Samsungovega strežnika za
posodobitev programske opreme. V tem primeru
se za več informacij obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev (ISP).
✎✎ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne
povezave uporabljajo usmerjevalnik.
✎✎ Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla
*STP). (*Oklopljen sukan dvovod)
✎✎ Izdelka ni mogoče uporabiti, če je hitrost omrežja
manjša od 10 Mb/s.
✎✎ Če želite uporabljati funkcijo DLNA, morate
računalnik povezati v omrežje, kot je prikazano na
zgornji sliki. Povezava je lahko žična ali brezžična.
izdelek za povezavo z brezžičnim omrežjem
uporablja DHCP ali statični naslov IP.
✎✎ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način
»Infrastructure« (Infrastruktura). Način »Ad-hoc«
(Sprotni način) ni podprt.
✎✎ Izdelek podpira samo naslednje brezžične
protokole varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎✎ Izberite kanal brezžičnega usmerjevalnika, ki
trenutno ni v uporabi. Če je kanal nastavljen za
brezžični usmerjevalnik, ki ga trenutno uporablja
druga naprava v bližini, bo prišlo do motenj in
napak v komunikaciji.
✎✎ V skladu z najnovejšimi specifikacijami certifikata
Wi-Fi Samsungov hišni kino ne podpira varnostnih
kodiranj WEP, TKIP ali TKIP-AES (mešani WPS2)
v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n.
✎✎ Brezžično omrežje lahko odvisno od načina
uporabe povzroči motnje (delovanje dostopne
točke, oddaljenost, ovire, motnje zaradi drugih
radijskih naprav itd.).
14 - Slovenščina
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni meni ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme
izdelka se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
• Način dostopa je odvisen od izbranega menija.
1.
3.
Ko povežete izdelek, vklopite televizor in nato
še izdelek. Ko prvič vklopite izdelek, se bo
samodejno prikazal zaslon za nastavitev jezika
Setup.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik, nato pa
pritisnite gumb v.
Pritisnite gumb v, da začnete z nastavitvijo
funkcije.
Setup
Prikazal se bo zaslon Network.
-- Pred začetkom preverite, ali je izdelek
z omrežnim kablom povezan z vašim
usmerjevalnikom.
-- Nastavite na žično ali brezžično povezavo,
odvisno od vašega omrežja.
-- Če ima vaše omrežje varnostno kodo, jo
morate vnesti, če želite vzpostaviti omrežno
povezavo.
-- Če imate omrežje s statičnim IP-naslovom,
priporočamo, da izberete možnost Skip s
pritiskom MODREGA (D) gumba.
✎✎ Če tukaj preskočite nastaviev omrežja ali
nastavitev ne deluje pravilno, lahko omrežno
povezavo izdelka nastavite pozneje. (Glejte stran
21.)
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
Setup | Network
Start
Select your network type.
Network Type
Wireless
Wired
Connect
a Previous " Select
4.
Prikazal se bo zaslon TV Aspect Ratio. Z
gumboma ▲▼ izberite razmerje višine/širine,
nato pa pritisnite gumb v.
Na voljo imate štiri možnosti:
16:9 Original - za širokozaslonske televizorje.
Prikaže širokozaslonske slike v njihovi izvorni
obliki 16:9 in slike 4:3 (starejša standardna
oblika) v obliki 4:3 s črnimi obrobami na levi in
desni strani.
16:9 Full - za širokozaslonske televizorje. Prikaže
širokozaslonske slike v njihovi izvorni obliki 16:9
in razširi slike 4:3 tako, da zapolnijo zaslon 16:9.
4:3 Letter Box - za starejše analogne televizorje
s standardnim zaslonom. Prikaže slike 4:3 na
celotnem zaslonu in slike 16:9 v skrčeni obliki, ki
ohrani razmerje širine/višine 16:9, vendar nad in
pod sliko prikaže črne obrobe.
Network cable connected.
a Previous d Skip m Move " Select
6.
Izdelek preveri omrežno povezavo in se
poveže z omrežjem. Ko konča, pritisnite gumb
v. Prikazal se bo zaslon »Initial settings
completed.« in nato osnovni zaslon.
✎✎ Če želite znova prikazati zaslon Setup in narediti
spremembe, izberite možnost Reset. (Glejte stran
20)
✎✎ Če je izdelek povezan s Samsungovim
televizorjem, združljivim s funkcijo Anynet+ (HDMICEC), prek kabla HDMI in 1.) Morate funkcijo
Anynet+ (HDMI-CEC) vključiti na televizorju in
izdelku in 2.) Če ste televizor nastavili na jezik, ki
ga izdelek podpira, bo izdelek ta jezik samodejno
izbral kot prednostni.
15 - Slovenščina
Nastavitve
2.
5.
4:3 Pan-Scan - za starejše analogne televizorje
s standardnim zaslonom. Prikaže slike 4 : 3 na
celotnem zaslonu in slike 16 : 9 v skrčeni obliki,
ki zapolni zaslon, vendar odreže levo in desno
stran slike, srednji del slike pa poveča.
Nastavitve
Pregled osnovnega zaslona
1
PLAY DISC
7 Change Device
Prikaže seznam zunanjih naprav, povezanih z
glavno enoto. Preklopite na želeno napravo.
2
PHOTOS
VIDEOS
MUSIC
No Disc
Uporabite za preklop na zunanjo napravo in za
preklop radia in načina pri povezavi Bluetooth. Za
preklop načina lahko uporabite gumb FUNCTION
na daljinskem upravljalniku in gumb
na glavni
enoti.
9 Settings
Ap. 1 Ap. 2 Ap. 3 Ap. 4 Vewd App More
Store
3
8 Function
Screen Change Function Settings
Mirroring Device
45 6 7 8 9
Nastavite različne funkcije po svojih željah.
✎✎ Za predvajanje ali ogled video, glasbenih ali
slikovnih datotek na vašem računalniku morate
povezati svoj hišni kino in računalnik z domačim
omrežjem ter na svoj računalnik namestiti
omrežno programsko opremo DLNA. Glejte strani
27 in 37.
1 PLAY DISC
Prikazana je plošča, ki je trenutno v pladnju.
Za začetek predvajanje plošče pritisnite v.
Dostop do zaslona Settings
2 PHOTOS/VIDEOS/MUSIC
Predvajanje fotografij, videoposnetkov in glasbe s
plošče, iz USB-pomnilnika, osebnega računalnika
ali mobilne naprave.
1.
Settings
3 Aplikacije
Picture
3D Settings
Network
BD Wise
Sound
Dostop do različnih plačljivih in brezplačnih
aplikacij.
System
Language
4 Vewd App Store
Dostopite do spletne funkcije Vewd App Store,
kjer boste našli visokokakovostne spletne storitve
za podajanje video posnetkov, podajanje glasbe,
video igre in aplikacije za družabna omrežja.
5 More
Seznam uporabnih in priljubljenih aplikacij, ki jih
priporočamo.
✎✎ Ta menijska funkcija v nekaterih državah morda
ni podprta.
6 Screen Mirroring
Na osnovnem zaslonu izberite Settings in
pritisnite v. Prikazal se bo zaslon Settings.
Nastavi funkcijo brezžičnega zrcaljenja med
hišnim kinom in pametnim telefonom ali tabličnim
računalnikom.
Security
General
Support
2.
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Resolution
: Auto
Movie Frame (24 fps)
HDMI Colour Format
HDMI Deep Colour
Progressive Mode
: Off
: Off
: Auto
: Off
: Auto
Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti
na zaslonu Settings glejte sliko daljinskega
upravljalnika. (Glejte stran 17.)
✎✎ Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se
na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če
izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.
16 - Slovenščina
FUNCTION
-
VOLUME
RDS DISPLAY
1
PTY -
4
MUTE
+
TA
2
PTY SEARCH
5
8
7
DISC MENU
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
SUBTITLE
1
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3D Settings
3
2
4
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
2
3
4
D
TUNING
Gumb RETURN: S tem gumbom odprete
prejšnji meni.
v (VNOS) / SMER gumbi:
• Pritisnite $%_+, da premaknete kazalec
ali izberete element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate trenutno
izbrani element ali potrdite nastavitev.
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete
trenutni meni.
Podrobne informacije o funkcijah
Vsaka funkcija, menijski element in posamezna
možnost menija Settings je podrobno razložena na
zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe ▲▼◄► in
izberite funkcijo, element menija ali možnost. Razlaga
se običajno prikaže na dnu zaslona.
Na tej strani se začne kratek opis vsake funkcije
menija Settings. Dodatne informacije o nekaterih
funkcijah najdete tudi v dodatku k temu priročniku.
Picture
Nastavite funkcije, povezane s 3D.
3D Blu-ray Playback Mode: Izberite, ali želite
predvajati ploščo Blu-ray s 3D-vsebino v načinu
3D. Če odprete osnovni zaslon, ko ste v 3D-načinu,
se bo izdelek samodejno preklopil na 2D.
Screen Size: Vnesite velikost televizorja,
priključenega na izdelek. Izdelek bo samodejno
prilagodil izhod 3D velikosti zaslona televizorja.
✎✎ Pred ogledom 3D-vsebine preberite zdravstvene
in varnostne informacije. (Glejte stran 3.)
TV Aspect Ratio
Omogoča vam nastavitev izhoda izdelka na
velikost zaslona vašega televizorja. (Glejte stran
40.)
BD Wise
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti. Če Samsungov izdelek in
Samsungov televizor s funkcijo BD Wise povežete
prek kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena
tako na izdelku kot na televizorju, predvajalnik
oddaja videoposnetke z ločljivostjo in hitrostjo sličic
plošče Blu-ray/DVD.
Resolution
Omogoča vam nastaviti izhodno ločljivost video
signala HDMI na BD Wise, Auto, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Številka označuje število črt
videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta
način s prepletanjem oz. način zaporednega
izrisovanja slike. Več kot je črt, boljša je kakovost.
Movie Frame (24Fs)
Če funkcijo Movie Frame (24Fs) nastavite na
Auto, lahko izdelek samodejno prilagodi svoj HDMI
na 24 sličic na sekundo in tako izboljša kakovost
slike, če je priključen na televizor, združljiv s 24
sličicami na sekundo.
• Funkcijo Movie Frame (24Fs) lahko uporabite
samo s televizorjem, ki podpira to hitrost prikaza.
• Možnost »Movie Frame« je na voljo samo, če je
izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080p.
17 - Slovenščina
Nastavitve
1
C
Gumb HOME: S tem
odprete
UP
DOWNgumbom
osnovni zaslon.
TV SOUND DSP/EQ
Funkcije Settings menija
Nastavitve
HDMI Colour Format
Omogoča nastavitev oblike barvnega razmika za
izhod HDMI, tako da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (TV, monitor itd.).
HDMI Deep Colour
Omogoča nastavitev izdelka na predvajanje
videoposnetkov z večjo barvno globino prek
izhodnega priključka HDMI OUT (HDMI IZHOD).
Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo
barv in večjo barvno globino.
Progressive Mode
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
Speaker Settings
Sound
Omogoča prilagajanje naslednje nastavitve
zvočnika ter vklop in izklop preizkusa zvočnikov, da
lahko preizkusite zvočnike.
Level: omogoča prilagoditev relativne glasnosti
vsakega zvočnika od 6 dB do -6 dB. Če so
vam npr. všeč globoki nizki toni, lahko povečate
glasnost nizkotonskega zvočnika za 6 dB.
Distance: omogoča prilagoditev relativne razdalje
vsakega zvočnika od položaja poslušanja za največ
9 m. Večja, kot je razdalja, glasnejši bo zvočnik.
Speaker Test: omogoča zagon funkcije Speaker
Test, da lahko preizkusite svoje nastavitve. Če
funkcijo Speaker Test nastavite na On, se bo
vključila funkcija Speaker Test. Če jo nastavite na
Off, se bo funkcija izključila.
Speaker Selection
Omogoča vam izbrati zvočnike, za katere želite,
da so aktivni. To so lahko zvočniki televizorja ali
hišnega kina.
Equaliser Mode
Omogoča vam preusmeriti zvok iz zvočnikov
televizorja na zvočnike hišnega kina. Potrebujete
povezavo HDMI in televizor, združljiv s funkcijo Audio
Return Channel (ARC).
• Če je možnost Audio Return Channel vklopljena in
sta izdelek in televizor povezana prek kabla HDMI,
digitalnega optičnega vhoda ni mogoče uporabiti.
• Če je možnost Audio Return Channel nastavljena
na Auto in sta izdelek in televizor povezana prek
kabla HDMI, izdelek samodejno izbere ARC ali
digitalni optični vhod.
Digital Output
Omogoča vam nastaviti izhod Digital Output tako,
da se bo ujemal z zmožnostmi AV-sprejemnika,
ki ste ga povezali z izdelkom. Za več podrobnosti
glejte tabelo z izborom digitalnih izhodov. (Glejte
stran 45.)
Dynamic Range Control
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega
razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital
Plus in Dolby TrueHD.
Auto: samodejno nadziranje dinamičnega
razpona zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi
podatkov v zvočnem zapisu Dolby TrueHD. ta
možnost izklopi upravljanje dinamičnega razpona
za obliki Dolby Digital in Dolby Digital Plus.
Off: ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
On: vklopi upravljanje dinamičnega razpona za
vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši
in glasnost glasnih zvokov se zmanjša.
Downmixing Mode
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila
kanalov, ki je združljiv z vašim stereo sistemom.
Izberete lahko, da vam izdelek zmanjša število
kanalov na Normal Stereo ali na Surround
Compatible.
Audio Sync
Vklopite funkcijo Equaliser Mode, če želite
uporabljati izenačevalnik.
Equaliser Settings
Omogoča nastavitev izenačevalnika.
Audio Return Channel
✎✎ Nastavitev Equaliser Settings se prikaže,
Če je izdelek priključen na digitalni televizor, lahko
prilagodite zakasnitev zvoka, tako da bo zvok
sinhroniziran z videom. Zakasnitev lahko nastavite
med 0 in 300 milisekund.
samo če je možnost Equaliser Mode
nastavljena na On.
18 - Slovenščina
Network Settings
Network
Nastavite lahko omrežno povezavo, da boste
lahko uporabljali različne funkcije, kot so internetne
storitve ali brezžična funkcija DLNA, in nadgrajevali
programsko opremo.
Network Test
Omogoča vam preizkusiti nastavitev internetnega
protokola, da preverite, ali pravilno deluje.
Omogoča preverjanje trenutnega stanja omrežja in
interneta.
Wi-Fi Direct
Omogoča povezavo brezžične naprave Wi-Fi
Direct neposredno z izdelkom, tj. brez brezžičnega
usmerjevalnika. Če je izdelek povezan z brezžičnim
omrežjem, se lahko pri uporabi možnosti Wi-Fi
Direct povezava prekine. (Glejte stran 25.)
✎✎ Besedilne datoteke, kot so datoteke s
končnicama .TXT ali .DOC, ne bodo prikazane,
če uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct.
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring omogoča ogled
zaslona vašega pametnega telefona ali pametne
naprave na televizorju, povezanem s sistemom
hišnega kina. (Glejte stran 39.)
Device Name
Omogoča, da izdelku dodelite lastno ime. S tem
imenom lahko prepoznate izdelek, ko z njim
povezujete zunanje brezžične naprave (pametne
telefone, tablične računalnike itd.).
BD-Live Internet Connection
Omogoča, da dovolite ali prepoveste internetno
povezavo za storitev BD-Live.
Omogoča ponovni zagon postopka Setup. (Glejte
stran 15.)
Quick start
Hitro lahko vključite napajanje tako, da skrajšate
čas zagona.
✎✎ Če je ta funkcija nastavljena na On, se bo
povečala poraba energije v stanju pripravljenosti.
(Približno za 12–20 W.)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano
upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki
imajo funkcijo Anynet+, in omogoča upravljanje teh
izdelkov z daljinskim upravljalnikom Samsungovega
televizorja. Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek
s kablom HDMI priključite na Samsungov televizor
s funkcijo Anynet+.
BD Data Management
Omogoča upravljanje prenesene vsebine prek
plošče Blu-ray, ki podpira storitev BD-Live.
Ogledate si lahko informacije o napravi USB, ki jo
uporabljate, ali podatkovnem pomnilniku BD Live
skupaj s prostorom na pomnilniku. Podatke BD
Live lahko tudi izbrišete in zamenjate napravo.
DivX® Video On Demand
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s
katerimi lahko kupite in predvajate vsebine DivX®
VOD.
Language
Želeni jezik lahko nastavite za On-Screen Menu,
Disc Menu itd.
• Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča
podpira.
19 - Slovenščina
Nastavitve
Network Status
Setup
System
Nastavitve
Security
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastne
kode PIN, za dostop do varnostne funkcije vnesite
privzeto kodo PIN.
BD Parental Rating
Onemogoča predvajanje plošč Blu-ray z oznako
vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne
omejitve, če ne vnesete kode PIN.
DVD Parental Rating
Preprečuje predvajanje DVD-jev z oznako vsebine,
ki je enaka ali višja od določene starostne omejitve,
če ne vnesete kode PIN.
Nastavitev radia
• Za poslušanje radia morate povezati priloženo
radijsko anteno.
Upravljanje radia z daljinskim
upravljalnikom
1.
2.
Change PIN
Spremeni 4-mestno kodo PIN, s katero dostopate
do varnostnih funkcij.
Time Zone
General
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
Software Upgrade
Support
Več informacij o tej funkciji najdete na strani 26.
Contact Samsung
Prikaže podatke o stiku za pomoč z vašim
izdelkom.
Terms of Service Agreement
Omogoča ogled splošne odpovedi odgovornosti
glede vsebin in storitev tretjih oseb.
Reset
Ponastavi vse nastavitve na privzete razen
nastavitve omrežja. Zahteva vnos varnostnega
PIN-a. Privzeti varnostni PIN je 0000.
Pritisnite gumb FUNCTION in izberite možnost
FM.
Nastavite želeno radijsko postajo.
• Prednastavljeno iskanje 1 : Pritisnite gumb
5 in izberite možnost PRESET, nato pa
pritisnite gumb TUNING UP, DOWN, da
izberete prednastavljeno postajo.
-- Preden lahko izberete prednastavljene
postaje, jih morate shraniti v pomnilnik
izdelka.
• Ročno iskanje : Pritisnite gumb 5 in izberite
možnost MANUAL, nato pa pritisnite gumb
TUNING UP, DOWN da nastavite nižjo ali
višjo frekvenco.
• Samodejno iskanje : Pritisnite gumb 5 in
izberite možnost MANUAL, nato pa pritisnite
gumb TUNING UP, DOWN in ga držite
nekaj sekund, da samodejno najde radijsko
frekvenco.
Izbiranje načina mono ali stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med
načinoma STEREO in MONO.
• Pri slabem sprejemu izberite MONO, da zagotovite
čisto oddajanje brez motenj.
Prednastavitev radijskih postaj
Primer: shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb FUNCTION in izberite možnost
FM.
Pritisnite gumb TUNING UP, DOWN, da
poiščete želene radijske postaje, in nato izberite
<89.10>.
Pritisnite gumb TUNER MEMORY (rumeni
gumb C na dnu daljinskega upravljalnika).
V približno 5 sekundah znova pritisnite gumb
TUNER MEMORY. Postaja se shrani v
pomnilnik.
✎✎ Če večkrat pritisnete gumb TUNER MEMORY,
ne da bi spremenili postaje, bo vnesena postaja
morda prekrita.
5. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 4.
20 - Slovenščina
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
• Za preklop na prednastavljeno radijsko postajo
pritisnite gumb TUNING UP, DOWN.
Uporaba funkcije RDS (radijskega
✎✎ Če želite hkrati izbrisati vse prednastavljene
radijske postaje, pritisnite gumb TITLE MENU
za približno 5 sekund v načinu ročnega iskanja
postaj, dokler se na zaslonu ne prikaže DEFAULT
PRESET.
podatkovnega sistema) pri poslušanju
radijskih postaj
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg signala
oddaj oddajajo tudi dodatni signal.
Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot
sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali
glasbena oddaja itd.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS,
na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.
Snemanje radijske postaje
Vašo najljubšo radijsko postajo lahko snemate na
vstavljeno napravo USB.
1.
3.
4.
Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM, nato
pritisnite gumba TUNING UP, DOWN in izberite
postajo, ki jo želite posneti.
Opis funkcije RDS
Pritisnite gumb RDEČI (A), da začnete snemati
radijsko oddajo. Snemanje se začne.
• Posneti čas je prikazan na levi strani, čas
snemanja, ki je še vedno na voljo glede na
razpoložljivi prostor na napravi USB, pa je
prikazan na desni strani.
Pritisnite gumb EXIT, če želite končati snemanje.
Snemanje se ustavi in se istočasno shrani kot
datoteka .mp3. Za predvajanje posnete datoteke
glejte poglavje »Predvajanje datotek iz naprave
USB«.
MIC 1
✎✎ Posneta datoteka se shrani v mapo Tuner, ki se
samodejno ustvari.
✎✎ Med snemanjem radijske postaje je mogoče
uporabljati samo gumbe
(ODPRI/ZAPRI),
(VKLOP/IZKLOP), EXIT, MUTE in VOLUME +/-.
✎✎ Če med predvajanjem ne pritisnete nobenega
gumba, se bo vklopil ohranjevalnik zaslona.
✎✎ Zvočni učinki, kot so DSP, EQ ipd., se med
snemanjem radijske postaje ne posnamejo.
✎✎ Radijska postaja je posneta pri nastavljeni, privzeti
glasnosti, tudi če med postopkom snemanja
spremenite glasnost ali pritisnete gumb MUTE.
✎✎ Če med postopkom snemanja odstranite napravo
USB ali napajalni kabel, se del datoteke, ki se je
že posnel, morda ne bo predvajal.
✎✎ Snemanje se ne bo zagnalo, če je preostali
prostor na napravi USB manjši od 2 MB.
✎✎ Če je naprava USB odstranjena ali nima dovolj
prostora (manj kot 2 MB), se bo prikazalo
ustrezno sporočilo in snemanje se bo ustavilo.
• PTY (vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno
poslušane oddaje.
• PS NAME (ime radijske postaje): Prikaže ime
radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (sporočilo postaje): Prikaže besedilno sporočilo
radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima
največ 64 znakov.
• CT (ura): Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere
postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te
niso vedno prikazane.
• TA (prometna obvestila): Indikator TA ON/
OFF (Prometna obvestila vklopljena/izklopljena)
prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.
MIC 1
MIC 2
MIC 2
5V 0.5A
5V 0.5A
✎✎ Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če
radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če
je signal šibek.
21 - Slovenščina
Nastavitve
2.
V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite napravo USB.
Nastavitve
FUNCTION
Prikaz RDS-signalov
-- Če uporabljate gumbe na daljinskem
upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko
VOLUME
MUTE
postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih
radijska postaja oddaja.
Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb
RDS DISPLAY.
• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu
spremeni v naslednjem zaporedju: PS NAME  RT
 CT  Frekvenca
PS (ime
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi
oznaka <PS NAME> in ime
postaje. Če postaja ne oddaja
imena, se pojavi oznaka <NO
PS>.
RT (Sporočilo
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi
oznaka <RT> in sporočilo, ki
ga postaja oddaja. Če postaja
ne oddaja sporočila, se pojavi
oznaka <NO RT>.
Frekvenca
Frekvenca postaje (ni RDSstoritev).
Oznake na zaslonu
Če so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se bodo
uporabljali naslednji znaki:
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila
na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo
črka <A,> označuje vse glasove črke <A’s>, torej
<À, Â, Ä, Á, Å in Ã.>.
Indikator PTY (vrsta oddaje) in funkcija
1.
2.
3.
2
TA
PTY SEARCH
5
3
PTY +
6
Med poslušanjem radijske postaje pritisnite
gumb PTY SEARCH.
7
DISC MENU
8
9
TITLE MENU
Pritiskajte gumb PTY- ali PTY+, dokler se ne
POPUP
prikaže želena PTY-koda.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
0
Ponovno pritisnite gumb PTY SEARCH, ko je
na zaslonu prikazana želena PTY-koda, izbrana
s postopkom iz zgornjega koraka.
SUBTITLE
REPEAT radijskimi
• Naprava
med 15HOME
prednastavljenimi
postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Nastavitev
omrežja
TOOLS
INFO
Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko uporabljate
omrežne aplikacije in funkcije, kot je BD-LIVE, ter prek
omrežne povezave nadgradite programsko opremo
izdelka.
EXIT
NastavitevRETURN
omrežne povezave
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
TUNER
sledite naslednjim korakom:MEMORY
MO/ST
2.
programa)
4.
• Preden začnete!
-- Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo
za prednastavljene postaje.
-- Iskanje lahko prekinete kadar koli s pritiskom
gumba 5 med iskanjem.
-- Za izvedbo spodnjega postopka obstaja časovna
omejitev. Če se nastavitev prekine, preden
končate, ponovno začnite s 1. korakom.
1
4
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih
vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na
podlagi oznake vrste programa.
Iskanje postaje s pomočjo kod PTY (Vrsta
+
PTY -
1.
PTY-ISKANJE
-
RDS DISPLAY
3.
Na osnovnem
izberite
možnost
A zaslonu
B
C
D
Settings,
nato pa
pritisniteTUNING
gumb v.
TV SOUND
DSP/EQ
DOWNnatoUP
Izberite možnost Network,
pa pritisnite
gumb v.
Izberite možnost Network Settings, nato pa
pritisnite gumb v.
Nadaljujte s spodnjimi navodili za žična omrežja
ali navodili za brezžična omrežja na desni strani
naslednje strani.
22 - Slovenščina
Žično omrežje
4.
❏❏ Wired - samodejno
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
1.
2.
Na zaslonu Network Settings spremenite
možnost Network Type na Wired. Nato izberite
Connect in pritisnite gumb v. Izdelek zazna
žično povezavo, preveri omrežno povezavo in se
nato poveže z omrežjem.
Ko se postopek konča, označite OK, nato pa
pritisnite gumb v.
❏❏ Wired - ročno
1.
Na zaslonu Network Settings spremenite
možnost Network Type na Wired. Nato izberite
Connect in pritisnite gumb v. Izdelek poišče
omrežje in nato prikaže sporočilo o neuspeli
vzpostavljeni povezavi.
✎✎ Če lahko hišni kino brezžično povežete s svojim
omrežjem, sedaj izberite možnost Change
Network in nastavite Network Type na Wireless,
nato pa nadaljujte z navodili za brezžična omrežja
na tej strani.
Network Settings
Wired network connection failed.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close
a Previous d Skip < Move " Select
2.
3.
6.
Z gumbom ▲ ali ▼ se premaknite do drugega
parametra in nato vnesite številke za ta
parameter, kot je opisano v navodilih v 4. koraku.
Ponavljajte 4. in 5. korak, dokler ne vnesete vseh
parametrov.
✎✎ Omrežne vrednosti lahko dobite pri svojem
7.
ponudniku internetnih storitev.
Ko vnesete vse vrednosti parametrov, izberite
možnost Return ('), nato pa pritisnite gumb
v. Hišni kino preveri omrežno povezavo in se
poveže z omrežjem.
Brezžično omrežje
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite na
tri načine:
-- brezžično samodejno
-- brezžično ročno
-- WPS(PBC)
Preden konfigurirate svojo brezžično omrežno
povezavo, prekinite povezavo morebitnih brezžičnih
naprav, trenutno povezanih z izdelkom, ali trenutno
žično povezavo izdelka.
❏❏ Wireless - samodejno
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju "Nastavitev
omrežne povezave". (Glejte stran 22.)
1.
Na zaslonu Network Settings spremenite
možnost Network Type na Wireless. Izdelek
poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
Z gumboma ◄► izberite možnost IP Settings,
nato pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo
zaslon IP Settings.
Izberite polje IP Setting, nato pa ga nastavite na
možnost Enter manually.
23 - Slovenščina
Nastavitve
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne
deluje, morate ročno nastaviti vrednosti za Network
Settings.
Ko končate zgornje korake od 1 do 3:
5.
Izberite parameter za vnos (IP Address na
primer), nato pa pritisnite v. S številčnico
na daljinskem upravljalniku vnesite parameter.
Številke lahko vnesete tudi z gumboma ▲▼.
Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku
se premikajte znotraj parametra od enega
vnosnega polja do drugega. Ko končate z enim
parametrom, pritisnite gumb v.
Nastavitve
4.
Network Settings
Select your network type.
Network Type
Wireless
Wireless network
si-ap
You can connect your BD Home Theater to the internet. Please select which wireless network to use.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Search
m Move " Select ' Return
2.
3.
4.
Izberite želeno omrežje, nato pa pritisnite gumb
v.
Na zaslonu Security Key vnesite varnostno
kodo ali geslo omrežja. Številke vnesite
neposredno s številskimi gumbi na daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da z gumbi
▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnite gumb
v.
Ko končate, izberite možnost Done, nato pa
pritisnite gumb v. Izdelek preveri omrežno
povezavo in se poveže z omrežjem.
✎✎ Varnostno kodo ali geslo najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
❏❏ Wireless - ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne
deluje, morate ročno nastaviti vrednosti za Network
Settings.
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju "Nastavitev
omrežne povezave". (Glejte stran 22.)
1.
2.
3.
5.
Na zaslonu Network Settings spremenite
možnost Network Type na Wireless. Izdelek
poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
Pomikajte se po seznamu, izberite želeno
omrežje ali možnost Add Network, nato pa
pritisnite gumb v.
Če ste v 2. koraku izbrali omrežje, nadaljujte s 6.
korakom. Če ste izbrali možnost Add Network,
nadaljujte s 4. korakom.
6.
7.
8.
9.
Vnesite ime brezžičnega omrežja oziroma
brezžičnega usmerjevalnika.
• Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na svojem daljinskem upravljalniku.
• Črke vnesite tako, da z gumbi ▲▼◄►
izberete črko, nato pa pritisnite gumb v.
• Za prikaz velikih črk (ali ponovni prikaz malih
črk, če so prikazane velike) izberite
, nato
pa pritisnite gumb v.
• Za prikaz simbolov in ločil izberite 123#&, nato
pa pritisnite gumb v. Za ponovni prikaz črk
izberite 123#&, nato pa pritisnite gumb v.
Ko končate, izberite možnost Done, nato pa
pritisnite gumb v.
Na zaslonu Security method, ki se prikaže, z
gumboma ▲▼ izberite varnostni način omrežja,
nato pa pritisnite gumb v. Na naslednjem
zaslonu vnesite varnostno kodo ali geslo
omrežja.
• Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na svojem daljinskem upravljalniku.
• Črke vnesite tako, da z gumbi ▲▼◄►
izberete črko, nato pa pritisnite gumb v.
Ko končate, izberite možnost Done, nato pa
pritisnite gumb v. Izdelek bo poiskal omrežje.
Prikaže se zaslon neuspešnega vzpostavljanja
povezave z omrežjem. Z gumboma ◄► izberite
možnost IP Settings, nato pa pritisnite gumb
v.
Izberite polje IP setting, nato pa ga nastavite na
možnost Enter manually.
Izberite omrežni parameter za vnos (IP Address
na primer), nato pa pritisnite v. S številčnico
na daljinskem upravljalniku vnesite parameter.
Številke lahko vnesete tudi z gumboma ▲▼. Z
gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku se
premikajte znotraj parametra od enega vnosnega
polja do drugega. Ko končate z eno vrednostjo,
pritisnite gumb v.
Z gumbom ▲ ali ▼ se premaknite do drugega
parametra in nato vnesite številke za ta
parameter, kot je opisano v navodilih v 8. koraku.
10. Ponavljajte 8. in 9. korak, dokler ne vnesete vseh
parametrov.
24 - Slovenščina
✎✎ Omrežne parametre lahko dobite pri svojem
ponudniku internetnih storitev.
11. Ko končate, izberite možnost Return ('), nato
pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo zaslon
Security Key.
12. Na zaslonu Security Key vnesite varnostno
kodo ali geslo omrežja. Številke vnesite
neposredno s številčnimi gumbi na svojem
daljinskem upravljalniku. Črke vnesite tako, da z
gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnite
gumb v.
14. Ko hišni kino preveri omrežje, izberite OK, nato
pa pritisnite gumb v.
✎✎ Prav tako lahko začnete z ročno nastavitvijo
omrežja tako, da odprete meni Settings >
Network > Network Status.
❏❏ WPS(PBC)
Funkcija Wi-Fi Direct vam povezavo naprave s
funkcijo Wi-Fi Direct neposredno z izdelkom in med
seboj, tj. brez brezžičnega usmerjevalnika.
✎✎ Nekatere naprave Wi-Fi Direct morda ne bodo
podpirale funkcije DLNA, če bodo povezane prek
Wi-Fi Direct. V tem primeru spremenite način
omrežne povezave, ki ste jo uporabili za povezavo
naprave s hišnim kinom.
✎✎ Wi-Fi Direct prenosi lahko motijo signale
Bluetooth. Pred uporabo funkcije Bluetooth
priporočamo, da izključite funkcijo Wi-Fi Direct na
kateri koli napravi, na kateri je trenutno vključena.
1. Vključite napravo Wi-Fi Direct in aktivirajte njeno
funkcijo Wi-Fi Direct.
2.
3.
4.
Eden najenostavnejših načinov za nastavitev
brezžične omrežne povezave je funkcija WPS(PBC).
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik gumb WPS(PBC),
sledite naslednjim korakom:
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju "Nastavitev
omrežne povezave". (Glejte stran 22.)
1.
2.
3.
4.
Wi-Fi Direct
Device Name : [HTS]J5550W
Sound
Select your Wi-Fi Direct device to connect to.
Network
AndroidXXXXXXX
System
Language
Not Connected
Security
Refresh
Close
General
Support
5.
Ko se postopek konča, označite OK, nato pa
pritisnite gumb v.
vašega brezžičnega usmerjevalnika na AES.
Varnostno šifriranje WEP ne podpira povezave
WPS.
Izberite možnost Wi-Fi Direct, nato pa pritisnite
gumb v. Prikazale se bodo naprave Wi-Fi
Direct, s katerimi se lahko povežete.
Picture
Pomikajte se po zaslonu navzdol, izberite
možnost WPS(PBC), nato pa pritisnite gumb
v.
✎✎ Za povezavo WPS nastavite varnostno šifriranje
Izberite možnost Network, nato pa pritisnite
gumb v.
Settings
Na zaslonu Network Settings spremenite
možnost Network Type na Wireless. Izdelek
poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
V dveh minutah na svojem usmerjevalniku
pritisnite gumb WPS(PBC). Izdelek bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti
omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z vašim
omrežjem, ko bo preveril omrežno povezavo.
Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Settings, nato pa pritisnite gumb v.
Brezžično povezavo lahko dokončate na tri
načine:
• Prek brezžične naprave
• Prek izdelka s funkcijo PBC
• Prek izdelka s kodo PIN
Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.
Prek brezžične naprave
1.
Na brezžični napravi sledite postopku za
povezavo z drugo brezžično napravo s funkcijo
Wi-Fi Direct. Navodila najdete v uporabniškem
priročniku naprave.
25 - Slovenščina
Nastavitve
13. Ko končate, izberite možnost Done na desni
strani zaslona, nato pa pritisnite gumb v.
Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže
z omrežjem.
Wi-Fi Direct
Nastavitve
2.
3.
Ko končate s postopkom, bi se moralo na TVzaslonu prikazati pojavno sporočilo z besedilom,
da je naprava, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct,
zahtevala povezavo. Potrdite, da je naprava, ki
pošilja zahtevo, vaša naprava. V pojavnem oknu
izberite Yes in pritisnite gumb v, da potrdite.
Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki
mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko se
zapre, bi se morala naprava na zaslonu Wi-Fi
Direct pojaviti kot povezana.
• Postopka PBC in PIN samodejno povežeta
napravi.
Prek izdelka s funkcijo PBC
1.
2.
Izberite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct, ki jo
želite povezati s tem izdelkom, nato pa pritisnite
gumb v.
Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki
mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko se
zapre, bi se morala naprava na zaslonu Wi-Fi
Direct pojaviti kot povezana.
Prek izdelka s kodo PIN
1.
2.
3.
4.
Izberite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct, ki jo
želite povezati s tem izdelkom, nato pa pritisnite
gumb v.
Prikaže se pojavno okno s PIN-kodo.
Zapomnite si PIN-kodo v oknu in jo nato vnesite
v ustrezno polje v napravi Wi-Fi Direct, ki jo
želite povezati.
Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki
mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko se
zapre, bi se morala naprava na zaslonu Wi-Fi
Direct pojaviti kot povezana.
✎✎ Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo trenutna
žična oziroma brezžična povezava prekinila.
✎✎ Besedilne datoteke, kot so datoteke s
končnicama .TXT ali .DOC, ne bodo prikazane, če
uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct.
Nadgradnja programske opreme
Meni Software Upgrade omogoča nadgradnjo
programske opreme izdelka, s katero izboljšate
delovanje in uporabljate dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
• Posodobitev je končana, ko se izdelek po
ponovnem vklopu izključi. Pritisnite gumb za
VKLOP/IZKLOP, da vklopite posodobljeni
izdelek.
• Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli pravne odgovornosti za okvare
izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne
internetne povezave ali nepravilnega ravnanja
kupca med postopkom nadgradnje programske
opreme.
1.
2.
3.
4.
5.
V osnovnem meniju izberite možnost Settings,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite možnost Support, nato pa pritisnite
gumb v.
Izberite možnost Software Upgrade, nato pa
pritisnite gumb v.
Izberite enega od naslednjih načinov:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Pritisnite gumb v. Navodila za posamezne
načine so v nadaljevanju.
✎✎ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite
gumb v.
By Online
Za uporabo funkcije By Online mora biti vaš izdelek
povezan z internetom. Preden začnete, odstranite vse
plošče.
1.
2.
3.
4.
Izberite možnost By Online, nato pa pritisnite
gumb v. Prikaže se sporočilo o povezovanju s
strežnikom.
Če je na voljo posodobitev, se bo prikazalo
pojavno sporočilo in vas vprašalo, ali želite
nadgraditi. Če izberete Yes, se izdelek
samodejno izključi, vključi in nato začne z
nadgradnjo.
Prikaže se pojavno okno s prikazom napredka
posodobitve. Ko je posodobitev končana, se
izdelek znova samodejno izključi.
Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da vklopite
izdelek.
26 - Slovenščina
By USB
1.
Na računalniku obiščite spletno stran Samsung
in prenesite posodobitveni paket na napravo
USB.
✎✎ Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje ravni
2.
3.
na napravi USB. V nasprotnem primeru izdelek ne
bo našel posodobitvenega paketa.
Napravo USB s posodobitvijo priključite v
izdelek.
Funkcija DLNA vam omogoča predvajanje glasbenih,
video in slikovnih datotek, ki so shranjene na vašem
osebnem računalniku, s predvajalnikom prek
domačega kina. Če želite uporabiti funkcijo DLNA,
morate najprej namestiti programsko opremo DLNA
ali jo že imeti nameščeno na svojem osebnem
računalniku ter domači kino priključiti na osebni
računalnik prek svojega omrežja (stran 14).
✎✎ Računalniki, ki uporabljajo operacijski sistem
Windows 7 in Windows 8, imajo programsko
opremo DLNA (Predvajaj v) že vgrajeno.
✎✎ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme prek priključka USB-gostitelja
prazen.
✎✎ Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju Software Upgrade preverite podrobnosti
o programski opremi.
Auto Upgrade Notification
Če je vaš izdelek povezan z omrežjem in vključite
možnost Auto Upgrade Notification, vas bo izdelek
s pojavnim sporočilom obvestil, ko bo na voljo nova
različica programske opreme.
1.
Vklopite izdelek.
3.
Za nadgradnjo vdelane programske opreme
izberite Yes. Izdelek se samodejno izključi, vključi
in nato začne z nadgradnjo.
2.
4.
5.
V meniju Software Upgrade nastavite možnost
Auto Upgrade Notification na On. Če je na
voljo nova različica programske opreme, vas bo
izdelek o tem obvestil s pojavnim sporočilom.
Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.
Ko je posodobitev končana, se izdelek znova
samodejno izključi.
Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da vklopite
izdelek.
27 - Slovenščina
Nastavitve
Izberite Support > Software Upgrade > By
USB. Programska oprema se posodobi z
uporabo posodobitvenega paketa na napravi
USB.
Nastavitev funkcije DLNA
Predvajanje Vsebine
Vaš hišni kino lahko predvaja vsebino na ploščah Bluray/DVD/CD, napravah USB, računalnikih, pametnih
telefonih, tabličnih računalnikih in v aplikacijah.
Za predvajanje vsebine na vašem računalniku ali
mobilni napravi morate povezati računalnik ali mobilno
napravo in izdelek s svojim omrežjem. Za predvajanje
vsebine na svojem računalniku morate prenesti in
namestiti tudi omrežno programsko opremo DLNA
ali pa na računalniku že imeti omrežno programsko
opremo DLNA.
✎✎ Računalniku, ki uporabljajo operacijski sistem
Windows 7 in Windows 8, že imajo vgrajeno
programsko opremo DLNA (Play To).
Menjava izvorne naprave
Če sta na glavno enoto povezani dve zunanji napravi
ali več, lahko izvorno napravo spremenite s katerim
koli od spodnjih treh načinov.
1. način
Na osnovnem zaslonu se z gumbi ▲▼◄►
premaknite na možnost Change Device, nato pa
pritisnite gumb v.
Prikazalo se bo pojavno okno Change Device. Z
gumbi ▲▼ se premaknite na želeno napravo, nato pa
pritisnite v.
2. način
Če se premaknete na PHOTOS, VIDEOS, MUSIC
ali drugo vsebino, ki temelji na datoteki, se bo
prikazal seznam map in datotek. Pritisnite RDEČI (A)
gumb, da se prikaže pojavno okno Change Device,
gumboma ▲▼ se premaknite na želeno napravo,
nato pa pritisnite v.
3. način
Ko napravo prvič priključite, se prikaže pojavno okno.
V pojavnem oknu lahko spremenite izvorno napravo s
pritiskom gumbov ◄► in nato gumba v.
Predvajanje komercialnih plošč
1.
2.
Pritisnite gumb ^, da odprete pladenj za plošče.
Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
oznaka plošče usmerjena navzgor.
3.
4.
Pritisnite gumb ^, da zaprete pladenj za plošče.
Predvajanje se začne samodejno.
Če se predvajanje ne začne samodejno, pritisnite
gumb 6 na daljinskem upravljalniku.
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi in praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost zvoka in
slike ali povzročijo preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so posneti
podatki.
-- Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini
ne pustite prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
-- Shranjevanje plošč
`` Ne izpostavljajte jih neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite jih v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki ste
jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.
1.
2.
Položite posneto ploščo v pladenj za ploščo
tako, da bo nalepka plošče usmerjena navzgor,
nato pa pladenj zaprite.
Z gumbi ▲▼◄► izberite vrsto vsebine, ki si jo
želite ogledati ali predvajati - PHOTOS, VIDEOS
ali MUSIC - nato pa pritisnite gumb v.
ALI
2-1.Na osnovnem zaslonu izberite možnost PLAY
DISC. Prikazal se bo zaslon PLAY DISC. Z
gumboma ▲▼ izberite želeno vrsto vsebine
Photos, Videos ali Music.
28 - Slovenščina
3.
4.
5.
6.
7.
Prikazal se bo zaslon z vsebinami plošče. Glede
na razporeditev vsebin boste zagledali mape,
posamezne datoteke ali oboje.
Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, nato
pa pritisnite gumb v.
Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si jo želite
ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb
v.
Enkrat ali večkrat pritisnite gumb RETURN, da
zapustite trenutni zaslon, mapo ali pa se vrnete
na osnovni zaslon. Pritisnite gumb EXIT, da se
vrnete neposredno na osnovni zaslon.
Za navodila o upravljanju predvajanja video
posnetkov, glasbe in slik na plošči glejte strani
30-34.
Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled
večpredstavnostnih datotek v napravi USB prek
izdelka.
1. način: Če povežete napravo USB, ko je
izdelek vključen
1.
Prikazalo se bo pojavno sporočilo »New device
connected.«.
PLAY DISC
PHOTOS
VIDEOS
MUSIC
New device connected.
STORAGE DEVICE
Photos
No Disc
Videos
4.
5.
6.
Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, nato
pa pritisnite gumb v.
Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo
ogledati, nato pa pritisnite gumb v.
Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo, ali
gumb EXIT, da se vrnete na osnovni zaslon.
Na straneh 30-34 najdete navodila, kako
upravljati predvajanje video posnetkov, glasbe in
slik na napravi USB.
2. način: Če izdelek vključite po tem, ko
povežete napravo USB
1.
Vklopite izdelek.
3.
Z gumboma ◄► na osnovnem zaslonu izberite
možnost PHOTOS, VIDEOS ali MUSIC in
pritisnite gumb v.
2.
4.
Pritisnite Change Device in izberite napravo
USB.
Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, nato
pa pritisnite gumb v.
5. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo
ogledati, nato pa pritisnite gumb v.
6. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo, ali
gumb EXIT, da se vrnete na osnovni zaslon.
7. Na straneh 30-34 najdete navodila, kako
upravljati predvajanje video posnetkov, glasbe in
slik na napravi USB.
✎✎ Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave
USB ali telefona vstavite ploščo, se naprava
samodejno preklopi v način Disc (Plošča).
✎✎ Če je vaš mobilni telefon združljiv s funkcijo DLNA,
lahko vsebino na telefonu predvajate brez kabla
USB. (Glejte stran 37.)
Music
> Move " Enter ' Return
Ap. 1 Ap. 2 Ap. 3 Ap. 4 Vewd App More
Store
Screen Change Function Settings
Mirroring Device
✎✎ Če se pojavno sporočilo ne prikaže, uporabite 2.
2.
način.
Z gumboma ▲▼ izberite Photos, Videos ali
Music, nato pa pritisnite gumb v. Glede na
razvrstitev vsebin boste videli mape, posamezne
datoteke ali oboje.
29 - Slovenščina
Predvajanje Vsebine
Predvajanje datotek iz naprave
USB
3.
Predvajanje Vsebine
Upravljanje predvajanja videa
Upravljate lahko predvajanje video vsebine na plošči
FUNCTION
Blu-ray/DVD, v napravi USB, mobilni
napravi ali
računalniku. Glede na
ploščo aliMUTE
vsebino nekatere
VOLUME
funkcije, opisane v -tem priročniku,
morda ne bodo na
+
RDS DISPLAY
TA
voljo.
1
2
3
7
8
9
PTY - PTY SEARCH PTY +
Gumbi na daljinskem
upravljalniku, ki
4
5
6
se uporabljajo za predvajanje videov
DISC MENU
POPUP
HOME
3
INFO
1 Gumbi, povezani s predvajanjem:
Izdelek ne predvaja zvoka v načinih Search, Slow
RETURN
EXIT
ali Step.
TUNER na normalno hitrost,
• Če želite predvajanje vrniti
MEMORY MO/ST
C
D
pritisnite gumbA6. B
TV SOUND DSP/EQ
TUNING
6
Začne predvajanje.
5
Zaustavi predvajanje.
7
Začasno zaustavi predvajanje.
Hitro
predvajanje
posnetka
Počasno
predvajanje
posnetka
Predvajanje
po prizorih
DOWN
TITLE MENU
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite
prikazati pojavni meni.
REPEAT
TOOLS
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite
prikazati meni plošče.
2
1
SUBTITLE
DISC MENU
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite
prikazati meni naslova.
• Če ima vaša plošča predvajalni seznam, pritisnite
ZELENI (B), da ga odprete.
TITLE MENU
0
2 Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
UP
POPUP MENU
3 Ponovno predvajanje
1.
2.
V načinu premora pritisnite gumb
4. Z vsakim pritiskom gumba 4
se spremeni hitrost predvajanja.
V načinu premora pritisnite gumb
7. Z vsakim pritiskom gumba 7
se prikaže nova sličica.
Med predvajanjem pritisnite gumb
1 ali 2. Z vsakim pritiskom
Predvajanje s
gumba 1 ali 2 se plošča
preskakovanjem
premakne na prejšnje ali naslednje
poglavje ali datoteko.
Z gumboma ▲▼ izberite Off, Title, Chapter,
All ali Repeat A-B, nato pa pritisnite gumb
v.
❏❏ Repeat A-B
1.
Med predvajanjem pritisnite gumb
3 ali 4. Z vsakim pritiskom
gumba 3 ali 4 se spremeni
hitrost predvajanja.
Med predvajanjem pritisnite gumb REPEAT
na daljinskem upravljalniku.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb v na mestu, kjer želite, da
se ponavljajoče se predvajanje začne (A).
Pritisnite gumb v na mestu, kjer želite, da
se ponavljajoče se predvajanje konča (B).
Če se želite vrniti na normalno predvajanje,
ponovno pritisnite gumb REPEAT.
Pritisnite gumb v.
✎✎ Glede na ploščo zaslon morda ne bo prikazal
vseh možnosti ponavljanja.
✎✎ Zaslon morda ne bo takoj prikazal možnosti
Chapter ali Title. Gumba ▲▼ pritiskajte, dokler
se v ustreznem polju ne prikaže vaš izbor.
✎✎ Če se želite vrniti na normalno predvajanje,
ponovno pritisnite gumb REPEAT, nato pa z
gumboma ▲▼ izberite možnost Off in pritisnite
gumb v.
✎✎ Zaslon morda ne bo takoj prikazal možnosti
Repeat A-B. Pritiskajte gumba ▲▼, dokler se
v ustreznem polju ne prikaže možnost Repeat
A-B.
✎✎ Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund za točko
(A).
30 - Slovenščina
Uporaba menija »ORODJA«
Menijski izbori, ki se prikažejo samo med
predvajanjem plošče BD/DVD
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Title
Chapter
✎✎ Ko v načinu mirovanja iščete naslov plošče
Audio
Če je na disku ali napravi več kot en naslov, se
lahko premikate med njimi in izberete želeni naslov.
DVD, pritisnite gumb TOOLS in vnesite želeno
številko naslova (01, 02 ipd.).
Playing Time
Omogoča vam, da se pomaknete do določene
točke predvajanja. S številčnimi gumbi vnesite
točko predvajanja.
Omogoča vam ponoviti določeni naslov, poglavje
ali označeni odsek.
Audio Sync
Omogoča vam prilagoditi zakasnitev zvoka, tako
da je zvok sinhroniziran z videom. Zakasnitev lahko
nastavite med 0 in 300 milisekund.
Equaliser Mode
Vklopite funkcijo Equaliser Mode, če želite
uporabljati izenačevalnik.
Subtitle
To možnost izberite, če želite nastaviti jezik
podnapisov.
Angle
To možnost izberite, če si želite prizor ogledati z
drugega zornega kota. Možnost Angle prikaže
število razpoložljivih zornih kotov (1/1, 1/2, 1/3 itd.).
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Omogoča nastavitev želene možnosti Bonusview.
Menijski izbori, ki se prikažejo samo med
predvajanjem datoteke
Full Screen
Equaliser Settings
Omogoča nastavitev izenačevalnika.
✎✎ Nastavitev Equaliser Settings se prikaže,
samo če je možnost Equaliser Mode
nastavljena na On.
Picture Settings
To možnost izberite, če želite nastaviti jezik zvoka.
To možnost izberite, če želite nastaviti
celozaslonsko sliko. Izberete lahko Original,
Mode1 (večja) in Mode2 (največja).
Information
To možnost izberite, če si želite ogledati informacije
videodatoteke.
Omogoča nastavitev načina slike.
`` Mode
-- User : Pojdite na Advanced Settings in
nato pritisnite gumb v. Omogoča ročno
prilagoditev funkcije Brightness, Contrast,
Colour in Sharpness.
-- Dynamic : To možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
-- Normal : To možnost izberite za večino
predvajanj.
-- Movie : To je najboljša možnost za predvajanje
filmov.
✎✎ Meni »Orodja« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda
ne bodo prikazane.
31 - Slovenščina
Predvajanje Vsebine
Repeat Mode
Ta možnost vam omogoča izbrati poglavje, ki ga
želite gledati.
Predvajanje Vsebine
Ustvarjanje predvajalnega seznama
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
VOLUME
MUTE
se uporabljajo za
predvajanje
glasbe
FUNCTION
Seznam predvajanja video posnetkov lahko ustvarite
na skoraj enak način kot predvajalni seznam glasbe.
Za navodila glejte stran 33. Namesto video datotek
izberite slikovne datoteke.
-
RDS DISPLAY
1
1
Predvajanje vnaprej posnete
komercialne zvočne plošče
1.
Playlist
TRACK 001
Repeat Mode
Equaliser Mode
Rip
00:00/00:00
CD
2.
Tools
Off
> Move < Adjust ' Return
TRACK 004 04:02
TRACK 006 03:40
TRACK 005 " Pause c Select PTY SEARCH
7
8
4
3
spodnje poglavje »Upravljanje predvajanja glasbe«.
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče DVD,
CD, iz naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane
v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
9
TITLE MENU
0
POPUP
SUBTITLE
HOME
TOOLS
1
REPEAT
4
5
6
INFO
2
MEMORY MO/ST
Preskoči: : med predvajanjem
pritisnite
A
B
C
D
gumb 1 TValiSOUND
da
se
premaknete
na
2,
TUNING
DSP/EQ
UP
prejšnjo ali naslednjoDOWN
skladbo.
3
5 gumb: zaustavi posnetek.
TUNER
4
Hitro predvajanje (samo zvočne CDplošče [CD-DA]):
med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali
4. Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se
spremeni hitrost predvajanja.
5
7 gumb: začasno zaustavi posnetek.
6
6 gumb: predvaja trenutno izbrani
posnetek.
Tools ' Return
✎✎ Za več informacij o predvajanju glasbe glejte
6
Številčni gumbi: med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi
izberete zaporedno številko posnetka.
EXIT
Predvaja seRETURN
izbrani posnetek.
03:43
Za predvajanje določenega posnetka z gumboma
▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite posnetek in
pritisnite gumb v.
5
3
PTY +
2
0/16
Track
TA
2
PTY -
DISC MENU
Na pladenj za plošče položite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi posnetek
začne predvajati samodejno. Posnetki na
plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so
posneti na plošči.
• Za ploščo MP3 pritisnite gumba ◄►, da
izberete MUSIC, nato pa pritisnite gumb v.
+
Ponavljanje posnetkov
Izdelek lahko nastavite tako, da se bo predvajanje
posnetkov ponavljalo.
1.
2.
Med predvajanjem glasbe pritisnite gumb
TOOLS.
Izberite Repeat Mode, nato z gumboma ◄►
izberite Off, Track ali One, All ali Shuffle in
pritisnite gumb v.
32 - Slovenščina
Ustvarjanje glasbenega predvajalnega
seznama
1.
2.
3.
Pri predvajanju glasbe s komercialne plošče CD
ali DVD pritisnite gumb 5 ali RETURN. Prikaže
se zaslon z glasbenim seznamom. Če ustvarjate
predvajalni seznam iz glasbe na uporabniško
ustvarjenem disku ali napravi USB, odprite
seznam glasbe, kot je opisano na strani 28 ali
29.
Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno datoteko,
nato pa jo izberite s pritiskom RUMENEGA (C)
gumba. Če želite dodati več datotek, ponovite
postopek.
MUSIC
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
04:27
05:57
04:07
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
TRACK 009
CD a Change Device
5.
6.
7.
c Select 4.
5.
6.
7.
Ko se prikaže predvajalni zaslon, z gumboma
▲▼ izberite posnetek, nato pa pritisnite
RUMENEGA (C) gumb. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
Ponovite 2. korak in izberite še druge posnetke.
Če želite odstraniti posnetek s seznama, pojdite
nanj in nato znova pritisnite RUMENEGA (C)
gumb. Kljukica pri posnetku izgine.
Ko končate, pritisnite gumb TOOLS. Prikazal se
bo meni Tools.
Z gumboma ▲▼ izberite Rip, nato pa pritisnite
gumb v. Prikazal se bo zaslon Rip.
Z gumboma ▲▼ izberite napravo, da shranite
skopirane datoteke, nato pa pritisnite gumb v.
✎✎ Med kopiranjem ne prekinjajte povezave naprave.
8.
Če želite preklicati kopiranje, pritisnite gumb v
in izberite Yes. Za nadaljevanje kopiranja izberite
No.
Ko se kopiranje konča, se prikaže sporočilo
»Ripping completed.«.
03:49
✎✎ Ta funkcija ni na voljo za avdio CD-plošče s
03:45
✎✎ Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo
funkcijo DTS.
TRACK 010
03:53
3.
V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite napravo USB.
10. Pritisnite gumb v, da se vrnete na predvajalni
seznam.
TRACK 006
03:17
2.
9.
03:41
TRACK 005
4.
1 file selected 1/2 Page
1.
Tools () Jump to Page ' Return
Če želite datoteko odstraniti s seznama Playlist,
pojdite nanjo in pritisnite RUMENEGA (C) gumb.
Pritisnite gumb v, če želite predvajati izbrane
datoteke. Prikazal se bo zaslon Playlist.
Če želite odpreti glasbeni seznam pritisnite
gumb 5 ali RETURN.
Če se želite vrniti na Playlist, pritisnite gumb v.
✎✎ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA)
podpirale.
✎✎ Pri kopiranju se glasba zakodira v obliko .mp3 s
192 kB/s.
✎✎ Na zaslonu s seznamom posnetkov lahko izberete
možnost Select All ali Deselect All.
-- Z možnostjo Select All lahko izberete vse
posnetke, nato pa pritisnite v. Tako prekličete
izbor posameznih posnetkov.
-- Z možnostjo Deselect All lahko prekličete izbor
vseh posnetkov naenkrat.
lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
✎✎ Če iz menija Playlistodprete glasbeni seznam
in se nato vrnete na Playlist, se bo predvajanje
seznama Playlist začelo od začetka.
33 - Slovenščina
Predvajanje Vsebine
Če želite izbrati vse datoteke, pritisnite gumb
TOOLS, z gumbi ▲▼ izberite možnost Select
All, nato pa pritisnite gumb v. Če želite
preklicati izbor vseh datotek, pritisnite gumb
TOOLS, izberite možnost Deselect All, nato pa
pritisnite gumb v.
Kopiranje
Predvajanje Vsebine
Predvajanje fotografij
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz naprave
USB, mobilne naprave ali računalnika.
Uporaba menija »Orodja«
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Start / Stop Slide Show
To možnost izberite, če želite predvajati/začasno
ustaviti diaprojekcijo.
Slide Show Speed
S to možnostjo nastavite hitrost predvajanja
diaprojekcije.
Background Music
To možnost izberite, če želite med gledanjem
diaprojekcije poslušati glasbo.
Zoom
To možnost izberite, če želite povečati trenutno
sliko. (Povečava je največ 4-kratna.)
Rotate
To možnost izberite, če želite zavrteti sliko. (Sliko
lahko zavrtite v levo ali desno.)
Information
Prikaže informacije o sliki, vključno z imenom,
velikostjo datoteke itd.
✎✎ Glede na ploščo ali pomnilniško napravo se lahko
meni Tools razlikuje. Nekatere možnosti morda ne
bodo prikazane.
✎✎ Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage,
mora biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem
mediju kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je
odvisna od gostote zapisa datoteke MP3, velikosti
datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
Ustvarjanje predvajalnega seznama
fotografij
Uporaba povezave Bluetooth
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko
glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate
brez kabelske povezave.
• Razdalja za seznanjanje : največ 2 m :
Doseg : največ 10 m
• Dejansko delovanje je lahko drugačno, čeprav
napravo uporabljate znotraj razdalje dosega, saj
je to odvisno od okolja.
Kaj je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija, ki napravam, združljivim s
funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno
povezujejo z brezžično povezavo kratkega dosega.
• Naprava Bluetooth lahko povzroča šume ali
nepravilno deluje:
-- če je del vašega telesa v stiku s sprejemnim/
oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali
hišnega kina;
-- če je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v
vogalu ali ob pisarniški pregradi;
-- če je naprava izpostavljena električnim motnjam
zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem
pasu, na primer medicinskih naprav,
mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
• Seznanite hišni kino z napravo Bluetooth, pri čemer
morata biti blizu.
• Večja, kot je razdalja med hišnim kinom in napravo
Bluetooth, slabša je kakovost. Če razdalja presega
območje delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava
prekinjena.
• Na območjih s slabim sprejemom povezava
Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
• Hišni kino ima območje sprejema v polmeru do 10
metrov, če ni ovir. Če je razdalja prevelika, se bo
povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu
se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so
stene ali vrata.
• Ta brezžična naprava lahko med delovanjem
povzroči električne motnje.
Predvajalni seznam fotografij lahko ustvarite na
podoben način kot predvajalni seznam glasbe. Za
navodila glejte stran 33. Namesto glasbenih izberite
slikovne datoteke.
34 - Slovenščina
Povezovanje hišnega kina z napravo Bluetooth
Poveži
-- če je naprava Bluetooth izklopljena, ni
nameščena ali je pokvarjena.
Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne
pečice, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči
in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg
kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do
električnih motenj.
✎✎ Za najboljšo združljivost delovanja med domačim
Naprava Bluetooth
Preden začnete, preverite, ali vaša naprava Bluetooth
podpira funkcijo stereo zvočnikov, združljivo z
Bluetoothom.
2.
3.
4.
Pritisnite gumb FUNCTION na daljinskem
upravljalniku, da se prikaže sporočilo BT.
Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth,
ki jo želite povezati. Navodila najdete v
uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.
S seznama izberite »[HTS]JXXXXX«.
• Ko se hišni kino poveže z napravo Bluetooth,
se bo na sprednji plošči hišnega kina prikazalo
ime povezane naprave Bluetooth in nato ime
hišnega kina.
Predvajajte glasbo iz povezane naprave.
• Prek hišnega kina lahko poslušate glasbo iz
povezane naprave Bluetooth.
✎✎ Hišni kino podpira samo SBC-podatke srednje
kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne podpira
SBC-podatkov visoke kakovosti (328 kb/s pri
44,1 kHz).
✎✎ Funkcija AVRCP je podprta. Njeno delovanje se
bo razlikovalo glede na specifikacije povezane
naprave.
✎✎ Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo
Bluetooth, ki podpira profil A2DP.
✎✎ Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno
napravo Bluetooth.
✎✎ Funkcije iskanja ali vzpostavitve povezave morda
ne bodo pravilno delovale v naslednjih primerih:
-- če je blizu ali okoli hišnega kina močno
električno polje;
-- če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z
izdelkom;
Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in
hišnim kinom
Povezavo med napravo Bluetooth in hišnim kinom
lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem
priročniku naprave Bluetooth.
• Ko prekinete povezavo med hišnim kinom in
napravo Bluetooth, se bo na sprednjem zaslonu
hišnega kina izpisalo DISCONNECTED.
Prekinitev povezave med hišnim kinom in
napravo Bluetooth
Pritisnite gumb (
) na sprednji plošči hišnega kina,
da preklopite iz načina BT v drugi način ali izključite
hišni kino.
• Razen če povezavo hišnega kina prekinete s
spremembo funkcije, bo priključena naprava
Bluetooth nekaj časa počakala na odziv hišnega
kina, preden bo prekinila povezavo. (Čas do
prekinitve povezave je odvisen od naprave
Bluetooth.)
✎✎ V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava
Bluetooth prekinila, če je razdalja med sistemom
hišnega kina in napravo Bluetooth večja od 10 m.
Ko napravo Bluetooth vrnete nazaj na območje
delovanja ali jo znova zaženete, jo morate
ponovno združiti s hišnim kinom, da znova
vzpostavite povezavo.
✎✎ V načinu Bluetooth se ohranjevalnik zaslona
pokaže, če je naprava Bluetooth 5 minut v stanju
pripravljenosti. Za ponovno povezavo naprave
Bluetooth izključite ohranjevalnik zaslona in
nato povežite napravo. Za izklop ohranjevalnika
zaslona pritisnite kateri koli gumb na daljinskem
upravljalniku (gumb za glasnost, številčni gumb
itd.).
35 - Slovenščina
Predvajanje Vsebine
1.
kinom in napravo Bluetooth ali med katero
koli drugo napravo, kot je mobilni telefon,
priporočamo, da posodobite operacijski sistem
naprave na najnovejšo različico.
Predvajanje Vsebine
Uporaba funkcije Bluetooth Quick Start
Če med tem, ko je hišni kino izključen, povežete
pametno napravo z izdelkom prek povezave
Bluetooth, se bo hišni kino vključil.
✎✎ Quick start je na voljo, če je napajalni kabel
povezan z električnim virom.
✎✎ Za uporabo te funkcije nastavite možnost
Settings > System > Quick start na On.
✎✎ Za uporabo te funkcije mora biti povezava
Bluetooth med domačim kinom in pametno
napravo predhodno vzpostavljena. Z drugimi
besedami, domači kino mora biti na seznamu
naprav Bluetooth, s katerimi se je vaša pametna
naprava že povezala.
1. Povežite svojo pametno napravo z izdelkom
prek Bluetootha. (Za informacije o povezavah
Bluetooth glejte priročnik vaše pametne
naprave.)
2.
Ko ju povežete, se bo hišni kino v načinu BT
vključil samodejno.
• Izberite želeno glasbo, ki jo želite predvajati na
svoji pametni napravi.
Uporaba gumbov za posebne
učinke na daljinskem upravljalniku
TV SOUND
TV SOUND
Če imate televizor, ki podpira funkcijo Anynet+
(HDMI-CEC), lahko z gumbom TV SOUND usmerite
zvok televizorja na zvočnike hišnega kina ali
zvočnike televizorja. Za uporabo te funkcije sledite
naslednjim korakom:
1.
2.
3.
4.
S kablom HDMI povežite televizor in hišni kino.
(Glejte stran 13.)
Na hišnem kinu in televizorju nastavite možnost
Anynet+ (HDMI-CEC) On.
Pritisnite gumb TV SOUND na daljinskem
upravljalniku. TV SOUND ON začne utripati na
sprednji plošči in se spremeni v D. IN.
• Če je funkcija »TV-SOUND« vključena, bo
zvok televizorja slišen preko zvočnikov
hišnega kina.
Ponovno pritisnite gumb TV SOUND, da
izključite funkcijo »TV SOUND«.
• Ko je funkcija TV SOUND (TV-ZVOK)
izključena, se bo zvok televizorja oddajal
skozi zvočnike priključenega televizorja s
funkcijo Anynet+.
❏❏ Uporabite funkcijo TV SOUND (TV-ZVOK):
1) če želite zvok televizorja poslušati skozi
zvočnike hišnega kina;
2) če želite poslušati zvok iz naprave USB,
priključene v televizor, prek zvočnikov
hišnega kina.
❏❏ Delovanje funkcije TV SOUND ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP TV-ZVOKA):
Nastavitev
(HDMI-CEC)
Anynet+
ON
(VKLOPI)
OFF
(IZKLOPI)
Ne deluje
DSP/EQ
DSP/EQ
TV Sound ON
(VKLOPI TVzvok)
TV Sound OFF
(IZKLOPI TVzvok)
Izhod HTSzvočnika
Izklop zvoka
HTS-zvočnika
Izklop zvoka TVzvočnika
Izhod TVzvočnik
Izhod HTSzvočnika
Izklop zvoka
HTS-zvočnika
Izhod TVzvočnik
Izhod TVzvočnik
Izhod HTSzvočnika
Izklop zvoka
HTS-zvočnika
Izhod TVzvočnik
Izhod TVzvočnik
TV SOUND
DSP/EQ
Zvok lahko nastavite z raznimi zvočnimi načini.
zzDSPOFF : S to možnostjo izberete zvok brez
učinkov.
zzCINEMA : Predvaja realističen in močan zvok
za filme.
zzMUSIC : Primerno za glasbene vire.
zzGAME : Videoigre obogati z močnim in
realističnim zvokom.
zzM-STEREO (večkratni stereo) : Proizvaja
prostorski zvok za 2-kanalne vhodne vire.
zzPOWER BASS : Zviša nizke tone (bas).
zzLOUD : Izboljša značilnosti nizkih tonov glede
na izhodno raven.
zzNIGHT : Optimizira zvok pri poslušanju ob
nočnih urah, tako da zmanjša dinamični razpon
in omehča zvok.
zzUSER EQ : Zagotavlja nastavljivi izenačevalnik,
s katerim lahko glasbo prilagodite svojim
okusom.
36 - Slovenščina
Omrežne Storitve
3.
Uporaba funkcije BD-LIVE™
1.
2.
Povezava izdelka v omrežje. (Glejte stran 14.)
Konfiguriranje omrežnih nastavitev.
(Glejte strani 21-25.)
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v
storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-LIVE.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Izberite možnost Settings na osnovnem
zaslonu, nato pa pritisnite gumb v.
Izberite možnost System, nato pa pritisnite
gumb v.
Izberite možnost BD Data Management, nato
pa pritisnite gumb v.
Izberite možnost Change Device, nato pa
pritisnite gumb v.
Izberite možnost STORAGE DEVICE, nato pa
pritisnite gumb v.
Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih
omogoča izdelovalec plošče.
✎✎ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Uporaba funkcije DLNA
Funkcija DLNA vam omogoča dostopati do in
predvajati datoteke na vašem računalniku prek
hišnega kina.
Sledite navodilom v uporabniškem priročniku za
DLNA, da nastavite DLNA na vašem računalniku in da
označite mape in datoteke, ki jih želite deliti s hišnim
kinom.
Za dostop do in predvajanje datotek na vašem
računalniku po nastavitvi funkcije DLNA, sledite
naslednjim korakom:
1.
2.
Vključite računalnik, televizor in hišni kino.
Zagotovite, da je na vašem računalniku zagnan
strežnik za skupno rabo DLNA.
5.
6.
7.
Z gumbom ▲% na seznamu naprav izberite svoj
računalnik.
Izberite vrsto datoteke, ki jo želite gledati ali
predvajati - PHOTOS, VIDEOS ali MUSIC, nato
pa pritisnite gumb v.
Z gumbom ▲%◄► izberite mapo z vrstami
datotek, ki ste jih izbrali, nato pa pritisnite gumb
v. Prikaže se seznam datotek.
Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo
ogledati, nato pa pritisnite gumb v.
✎✎ Predvajalne sezname lahko ustvarite iz datotek na
vašem računalniku na enak način kot predvajalne
sezname iz datotek na napravah USB in ploščah.
✎✎ Z nekaterimi izjemami lahko nadzirate predvajanje
datotek na vašem računalniku na enak način kot
nadzirate predvajanje datotek na napravah USB in
ploščah.
✎✎ Do datotek na svojem računalniku lahko
dostopate tudi tako, da na osnovnem zaslonu
izberete možnost PHOTOS, VIDEOS ali MUSIC,
nato pa na seznamu naprav, ki se prikaže,
izberete svoj računalnik.
Aplikacije
Vaš hišni kino vam nudi širok izbor novic, filmov,
vremenskih napovedi in drugih vsebin, ki jih lahko
prenesete neposredno na hišni kino. Naprej preverite
omrežje in zagotovite, da je hišni kino povezan
z internetom. Vaš hišni kino mora biti povezan z
internetom, da lahko uporabljate funkcijo za aplikacije.
Aplikacije, ki so na voljo prek funkcije za aplikacije,
delujejo skoraj tako kot njihove spletne različice ali pa
so, če so drugačne, enostavne za uporabo.
Za uporabo aplikacij si morate najprej ustvariti račune.
Čeprav si lahko na večini teh strani račun ustvarite
prek svojega hišnega kina, je enostavneje in hitreje,
če si ga ustvarite prek spletne strani s pomočjo
osebnega računalnika, prenosnega računalnika ali
tabličnega računalnika, ki ima dostop do interneta.
Upoštevajte, da boste v nekaterih primerih potrebovali
hišni kino in osebni, prenosni ali tablični računalnik,
da si boste lahko ustvarili račun. Glavna razlika med
običajnimi spletnimi različicami in različicami, ki so
dostopne prek vašega hišnega kina, je, da boste pri
nekaterih različicah na hišnem kinu uporabljali daljinski
upravljalnik za vnos črk in številk namesto tipkovnice.
37 - Slovenščina
Omrežne Storitve
4.
V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite pomnilnik USB in nato s pomočjo
funkcije BD Data Management preverite
razpoložljiv prostor v pomnilniku. V pomnilniški
napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo
vsaj 1 GB prostora.
4.
Na hišnem kinu izberite možnost Change
Device.
Omrežne Storitve
Uporaba aplikacij
Ob prvem dostopu do katere koli aplikacije bo hišni
kino prikazal dva sporazuma. Sprejeti morate oba, da
lahko prenesete in uporabljate katero koli aplikacijo.
Privzeto bo hišni kino na osnovnem zaslonu prikazal
štiri priljubljene aplikacije. Na osnovnem zaslonu
hišnega kina si lahko ogledate več aplikacij ali jih
spremenite z izbiro gumba More.
Za zagon aplikacije označite aplikacijo, jo dvokliknite
in nato sledite navodilom na zaslonu.
Ogled dodatnih aplikacij
1.
2.
3.
Izberite gumb More na osnovnem zaslonu, nato
pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo zaslon za
več aplikacij z zbirko aplikacij.
Za ogled dodatnih aplikacij pomaknite kazalec
v desno ali levo, dokler se ne prikaže druga
skupina aplikacij.
Če želite zapreti zaslon za več aplikacij, izberite
Close ali pritisnite gumb RETURN ali EXIT na
daljinskem upravljalniku.
Spreminjanje aplikacij, prikazanih na osnovnem
zaslonu
1.
Izberite gumb More, nato pa pritisnite gumb v.
3.
Aplikacije, ki jih hišni kino prikaže na osnovnem
zaslonu, so označene s kljukico. Prekličite izbor
aplikacij, ki jih želite odstraniti z osnovnega
zaslona, tako da označite vsako aplikacijo, nato
pa pritisnite gumb v.
2.
4.
5.
Izberite gumb Edit na zaslonu z več aplikacijami,
nato pa pritisnite gumb v.
Izberite aplikacije tako, da označite vsako
aplikacijo, nato pa pritisnite gumb v. Pri vsaki
izbrani aplikaciji se bo prikazala kljukica. Hkrati
lahko izberete do štiri aplikacije.
Ko končate, izberite OK, nato pa pritisnite gumb
v. Znova se prikaže osnovni zaslon.
✎✎ Če želite aplikacijo zapreti, pritisnite gumb IZHOD
na daljinskem upravljalniku.
✎✎ Če želite izbrisati podatke za prijavo za vse
Uporaba funkcije Vewd App Store
V Vewd App Store boste našli visoko kakovostne
spletne storitve za podajanje video posnetkov,
družabna omrežja in podajanje glasbe.
Dostop do funkcije Vewd App Store
Za dostop do funkcije Vewd App Store izberite gumb
Vewd App Store na osnovnem zaslonu, nato pa
pritisnite gumb v.
Da zaprete zaslon Vewd App Store, pritisnite gumb
EXIT na daljinskem upravljalniku.
Premikanje po Vewd App Store
Ko se prikaže zaslon Vewd App Store, bo prikazana
zbirka izbranih aplikacij. Z gumbi ▲%◄► na
daljinskem upravljalnik se lahko pomikate od aplikacije
do aplikacije.
Izbiranje aplikacije
Premaknite kazalec do želene aplikacije, nato pa
pritisnite gumb v.
V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite OPEN, da
takoj odprete aplikacijo, ali ADD TO MY APPS, da jo
dodate med MY APPS. Pritisnite gumb NAZAJ na
daljinskem upravljalniku, da se vrnete nazaj na zaslon
Vewd App Store.
Izbiranje aplikacij po kategoriji
Za enostavnejše iskanje aplikacij si jih lahko ogledate
po kategorijah, kot so New, Popular, All, Games,
Music itd.
Za izbor kategorije uporabite gumb ▲ na daljinskem
upravljalniku, da premaknete kazalec na vrh zaslona.
Nato z gumboma ◄► izberite kategorijo.
Uporaba zaslona My Apps
Za dostop do zaslona My Apps označite MY APPS,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon My
Apps, ki prikazuje vse aplikacije, ki ste jih shranili z
oznako MY APPS.
aplikacije, preklopite na osnovni zaslon, v stanje
brez plošče, ter pritisnite gumb 5 in ga držite 5
sekund ali dlje.
38 - Slovenščina
Brisanje aplikacij iz mape MY APPS
4.
2.
5.
1.
3.
4.
5.
6.
Označite gumb MENU na vrhu zaslona My
Apps, nato pa pritisnite gumb v na daljinskem
upravljalniku.
V meniju izberite možnost REMOVE APPS, nato
pa pritisnite gumb v. Okoli ene od aplikacij se
bo prikazal rdeči kvadrat.
Premaknite ga do želene aplikacije, nato pa
pritisnite gumb v.
Ta postopek ponovite, da izbrišete še druge
aplikacije.
Ko končate, izberite možnost DONE, nato pa
pritisnite gumb v.
Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete na
osnovni zaslon.
Iskanje aplikacij
2.
3.
Izberite možnost SEARCH na vrhu zaslona, nato
pa pritisnite gumb v.
Če želite hitro poiskati priljubljene elemente,
kliknite na enega od priljubljenih iskalnih zavihkov
na vrhu zaslona.
Čez nekaj trenutkov se bo zaslon vaše naprave
prikazal na TV-zaslonu.
• Pri uporabi funkcije Screen Mirroring se lahko
glede na vaše okolje pojavi zatikanje videa ali
izpad zvoka.
• Hišni kino se lahko poveže z napravami, ki
podpirajo AllShare Cast. Upoštevajte, da
odvisno od proizvajalca morda ne bodo
podprte vse naprave, ki imajo AllShare Cast.
Za več informacij o podpori mobilne povezave
glejte spletno stran izdelovalca.
• Prenosi Bluetooth lahko motijo signal funkcije
Screen Mirroring. Pred uporabo funkcije
Screen Mirroring priporočamo, da izključite
funkcijo Bluetooth na svojem pametnem
telefonu ali pametni napravi.
Če želite poiskati aplikacijo po imenu, s pomočjo
zaslonske tipkovnice vnesite ime aplikacije.
Vewd App Store bo iskal med vnašanjem imena
in prikazal aplikacije z imeni, ki se ujemajo z
vnesenimi črkami.
• Za preklic trenutnega iskanja pritisnite gumb
RETURN na daljinskem upravljalniku ali izberite
BACK na zaslonu, nato pa pritisnite v.
Screen Mirroring
Screen Mirroring s pomočjo tehnologije Miracast™
omogoča prikaz zaslona pametnega telefona ali
druge združljive naprave na zaslonu televizorja. Pri
ročnem zrcaljenju zaslona ne potrebujete kabla ali
brezžičnega usmerjevalnika.
1.
2.
3.
Na osnovnem zaslonu z gumboma ◄► izberite
možnost Screen Mirroring, nato pa pritisnite
gumb v.
Zaženite aplikacijo AllShare Cast na svojem
pametnem telefonu ali napravi.
V svoji napravi poiščite na seznamu razpoložljivih
naprav ime sistema hišnega kina in ga izberite.
39 - Slovenščina
Omrežne Storitve
1.
Televizor bo prikazal sporočilo za vzpostavitev
povezave (npr. »Connecting to Android_92gb...«
(Vzpostavljanje povezave z napravo
Android_92gb…) in nato sporočilo o uspešno
vzpostavljeni povezavi.
Priloga
Dodatne informacije
Digital Output
Opombe
IZHOD HDMI
Priključki
• Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale.
• Za gledanje videov s tehnologijo 3D potrebujete
povezavo HDMI.
• Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu.
V tem primeru nastavite možnost HDMI Deep
Colour na Off.
3D Settings
Settings
• Pri nekaterih ploščah 3D morate za zaustavitev
filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb
5. Film se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil.
Če želite spremeniti izbor možnosti 3D med
predvajanjem 3D-filma, enkrat pritisnite gumb 5.
Prikaže se meni »Blu-ray«. Ponovno pritisnite gumb
5, nato pa v meniju »Blu-ray« izberite možnost 3D
Settings.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem
televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni ali
obeh straneh.
TV Aspect Ratio
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/
širine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje velikosti, drugačno od
razmerja velikosti zaslona televizorja, bo slika morda
popačena.
• Če izberete 16:9 Original, bo vaš televizor morda
prikazal 4:3 Pillarbox (črni robovi na obeh straneh
slike).
BD Wise (samo izdelki Samsung)
• Če je možnost BD Wise vključena, se bo nastavitev
Resolution privzeto nastavila na BD Wise in v
meniju Resolution se bo prikazala možnost BD
Wise.
• Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, ne morete uporabljati funkcije BD
Wise.
• Za pravilno delovanje funkcije BD Wise nastavite
možnost BD Wise v izdelku in televizorju na On.
• Vselej izberite pravi digitalni izhod Digital Output, ker
sicer ne boste slišali zvoka ali pa samo glasen hrup.
• Če naprava s priključkom HDMI (AV-sprejemnik,
televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital,
DTS), bo izhodni zvočni signal oblike PCM.
• Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka
»BONUSVIEW« (Dodatki) in »Navigation Sound
Effects« (Zvočni učinki krmarjenja).
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
»BONUSVIEW« (Dodatki) in »Navigation Sound
Effects« (Zvočni učinki krmarjenja).
• Nastavitev Digital Output ne vpliva na analogni
izhodni zvočni signal (L/D) ali izhodni zvočni signal
HDMI, ki ga sprejema televizor. Če je izdelek
priključen na AV-sprejemnik, ta nastavitev vpliva na
digitalni izhod in zvok HDMI.
• Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni izhodi
oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je možnost
Digital Output nastavljena na »PCM« ali «Bitstream«
(Bitni tok).
• Digital Output je mogoče aktivirati, če je možnost
Speaker Selection nastavljena na TV Speaker.
BD-Live Internet Connection
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna
povezava omejena.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte
uporabniški priročnik televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira
funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če
je na njem logotip Anynet+.
BD Data Management
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane
za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol
USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
• Funkcija Resume Play morda ne bo delovala, če
boste formatirali pomnilniško napravo.
• Celotni pomnilnik, razpoložljiv za funkcijo BD Data
Management, je odvisen od pogojev uporabe.
DivX® Video On Demand
• Za več informacij o DivX(R) VOD obiščite »http://
vod.divx.com«.
40 - Slovenščina
Speaker Settings
• Če je možnost Speaker Selection nastavljena
na TV Speaker, bo zvok slišen skozi zvočnike
televizorja.
Zvok HDMI
• Če je izhod zvoka HDMI nastavljen na zvočnik
televizorja, se bo samodejno prilagodil 2-kanalnemu
zvoku.
Audio Return Channel
• Če je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena
na Off, funkcija Audio Return Channel ni na voljo.
• Uporaba kabla HDMI, ki ni primeren za ARC (povratni
avdio kanal), lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen
televizor, združljiv s funkcijo ARC.
Predvajanje
Predvajanje video datotek
• V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Predvajanje Vsebine
Uporaba gumba »TOOLS« med predvajanjem slike
• Če je hišni kino povezan s televizorjem, združljivim s
funkcijo BD Wise, in na katerem je funkcija BD Wise
On, se meni Picture Settings ne bo prikazal.
• Funkcija Background Music ne bo delovala, če
glasbena datoteka in slikovna datoteka nista na
istem pomnilniškem mediju. Kakovost zvoka je
odvisna od gostote zapisa glasbene datoteke MP3,
velikosti fotografij in načina šifriranja.
Združljivost plošč in oblik
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko
predvaja izdelek
Nosilec
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega
zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na
voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale
izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali Dolby v
angleščini.
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate
jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite gumb
DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so
zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri vseh
ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu BONUSVIEW bodo
prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne
podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih
podnapisov.
VIDEO
GLASBA
Vrsta plošče
Podrobnosti
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD 1,1
DVD-VIDEO, posnete
in zaključene plošče
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R ali USBpomnilnik, ki vsebuje
vsebine v oblikah DivX,
MKV, MP4, VCD 1,1.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glasba, posneta na
ploščah CD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BDRE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki
vsebujejo vsebine v
oblikah MP3 ali WMA.
Plošča Blu-ray Plošča BD-ROM ali
Plošča 3D Blu- BD-RE/-R, posneta v
obliki BD-RE.
ray
CD-RW/-R,
FOTOGRAFIJE DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije, posnete na
ploščah CD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BDRE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki
vsebujejo vsebine v
obliki JPEG.
✎✎ Ta izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč
CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev
snemanja.
41 - Slovenščina
Priloga
• Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali
več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se
lahko predvajanje zaustavi.
Predvajanje datotek JPEG
Priloga
✎✎ Če plošča DVD-RW/-R ni bila ustrezno posneta v
video obliki DVD, je ne bo mogoče predvajati.
✎✎ Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na
ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
✎✎ Vaš izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta
na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo,
večjo od 30 Mb/s.
✎✎ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja
širina/višina. Podrobne informacije o plošči so
navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
✎✎ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga
dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje
delujejo.
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
Oddajniški sistem PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
DivX
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more
predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• plošča DVD-ROM/PD/MV • Plošče super avdio CD
itd.
(razen sloja CD)
• DVD-RW (način VR)
• 3,9 GB DVD-R za
zapisovanje.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(s plošč
CD-G je mogoče
predvajati samo zvok, slik
pa ne.)
✎✎ Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse upravljalne
ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med
predvajanjem omogočajo samo določeno ali omejeno
delovanje in samo določene funkcije. Prosimo,
upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
✎✎ Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali CD,
ker se oblike plošč spreminjajo in med ustvarjanjem
programske opreme Blu-ray, DVD, CD in/ali pri
izdelavi plošč lahko nastanejo težave in napake.
✎✎ Prosimo, da se obrnete na službo za stranke
SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa
naletite na težave pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD
ali CD s tem izdelkom. Prav tako v preostalih delih
priročnika poiščite dodatne informacije o omejitvah
predvajanja.
✎✎ Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti prodaji,
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem izdelku.
Regijska koda
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah. Predvajanje
plošče je mogoče samo, če se regijski kodi ujemata.
Če se kodi ne ujemata, predvajanje plošče ni mogoče.
Regijska koda tega predvajalnika je na zadnji strani
izdelka.
Vrsta Regijska
plošče
koda
Plošča
Blu-ray
42 - Slovenščina
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
DVDVIDEO
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
z regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče morda
ne bo predvajal.
AVCHD (napredni video kodeki visoke
ločljivosti)
• Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD.
Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je oblika digitalnega videa z visoko
ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj
učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Colour«. Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike
AVCHD.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
družbe Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in
družbe Sony Corporation.
✎✎ Nekaterih plošč oblike AVCHD morda ne bo mogoče
predvajati, odvisno od pogojev snemanja.
običajnih plošč DVD za kamkorderje.
✎✎ Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo
mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic
videa.
Podprte oblike
Opombe o povezavi USB
• Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB,
predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike
kartic USB.
• Izdelek ne podpira imen map ali datotek, daljših od 128
znakov.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda
niso združljivi z izdelkom.
• Izdelek podpira datotečne sisteme FAT 16, FAT 32 in
NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata USB
izdelka. Povezava prek kabla USB lahko povzroči
težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite več kot
eno pomnilniško kartico, morda ne bo pravilno deloval.
• Izdelek ne podpira protokola PTP.
• Med prenosom ali snemanjem podatkov ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z
upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s prodajnih
strani.
• Izdelek podpira samo video posnetke s hitrostjo do 30
sličic na sekundo.
• Izdelek podpira samo naprave za množično
shranjevanje USB (MSC), kot so pomnilniški ključi in
trdi diski USB. (Ne podpira vozlišč.)
• Nekateri trdi diski USB, bralniki večpredstavnostnih
kartic in pomnilniški ključi morda ne bodo združljivi s
tem izdelkom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše
napajanje, bo njihovo delovanje morda omejeno zaradi
varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB ni stabilno,
zagotovite dodatno napajanje tako, da trdi disk
priključite v stensko vtičnico. Če težave s tem ne
odpravite, se obrnite na izdelovalca naprave trdega
diska USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe podatkovnih datotek ali izgubo podatkov.
43 - Slovenščina
Priloga
✎✎ Če se regijska koda plošče Blu-ray/DVD ne ujema
✎✎ Plošče oblike AVCHD morajo biti zaključene.
✎✎ Oblika »x.v.Colour« nudi večji razpon barv od
Priloga
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
*.mpg / *.mpeg
PS
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
Ločljivost
1920x1080
AAC
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
`` Omejitve
-- Čeprav je datoteka kodirana z zgoraj navedenim podprtim kodekom, predvajanje datoteke morda ne bo mogoče
zaradi vsebine datoteke.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je datoteka poškodovana.
-- Predvajanje zvoka/videa datotek z višjo bitno hitrostjo/hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
`` Dekodirnik za video
-- Podpira do oblike H.264, ravni 4.1 in AVCHD.
-- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS in VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP: manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
`` Dekodirnik za zvok
-- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
-- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22.050 Hz mono.
-- AAC: Največja hitrost vzorčenja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Največja bitna hitrost: 320 kb/s
`` Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
-- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora glasbenih datotek
Končnica datoteke
*.mp3
Vsebnik
*.wma
MP3
WMA
Podpora slikovne datoteke
Končnica datoteke
Avdio kodek
Razpon podpore
WMA
* Frekvenca vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti od 5 kb/s do 384 kb/s
MP3
-
Vrsta
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
44 - Slovenščina
Ločljivost
15360x8640
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
Zvočni
posnetek na
plošči Bluray
Definicija za
ploščo Bluray
Bitni tok, ponovno Bitni tok, ponovno
kodiran v DTS
kodiran v Dolby D
AV-sprejemnik, ki podpira signal HDMI
PCM
Do 7,1-kanalnega
PCM
Dolby Digital
Do 5,1-kanalnega
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do 5,1-kanalnega
PCM
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Do 5,1-kanalnega
PCM
Dolby TrueHD
DTS
Do 5,1-kanalnega
PCM
DTS
Avdio plošče
DTS-HD visoke
ločljivosti
Do 5,1-kanalnega
PCM
Avdio plošče DTSHD visoke ločljivosti
Kodek DTS-HD
Master Audio
Do 5,1-kanalnega
PCM
Kodek DTS-HD
Master Audio
PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5,1-kanalnega
PCM
DTS
Katera koli
PCM
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Do 5,1-kanalnega
PCM
DTS
DTS
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW
(Dodatki) v zvok
PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja.
Oddaja samo glavni
zvočni tok, da lahko
AV-sprejemnik
dekodira
zvočni bitni tok.
Zvoki funkcije
BONUSVIEW
(Dodatki) in zvočni
učinki ne bodo
slišni.
Dekodira glavni
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
nato pa znova
kodira zvok PCM
kodira zvok PCM v
v bitni tok Dolby
bitni tok DTS.
Digital ali PCM.
`` Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Ponovno kodirani Dolby D) ne uporabi.
Izhodni zvok bo 2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Zvočni dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju. Zvočni učinki
krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
45 - Slovenščina
Priloga
Zvočni
posnetek na
plošči DVD
Neobdelan bitni
tok
PCM
Priloga
Ločljivost glede na način izhoda
Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
Nastavitev
Izhodna moč
BD Wise
Način HDMI
Plošča Blu-ray
Ločljivost plošče Bluray
Predvajanje DVD-plošče
E-vsebine/digitalne
vsebine
Način HDMI
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
Auto
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p pri 60 sličicah
1080p pri 60 sličicah
Najv. ločljivost TV-vhoda
-
1080p
-
1080p
Filmska sličica: samod. (24
sličic/s)
1080p pri 24 sličicah
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Odpravljanje težav
Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodaj navedeni
ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Naprava ne izvrže plošče.
Predvajanje se ne začne.
Predvajanje se ne začne
takoj po pritisku gumba
6/7.
Ni zvoka.
Zvok oddaja le nekaj
zvočnikov in ne vseh 6.
Preverjanje/ukrep
• Je napajalni kabel ustrezno priključen v električno vtičnico?
• Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD. Plošče Blu-ray/DVD, ki jo kupite v
tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
• Hišni kino med hitrim predvajanjem, počasnim predvajanjem in predvajanjem po
prizorih ne predvaja zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
• Pri določenih ploščah Blu-ray/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Med predvajanjem zvoka iz plošče CD, radia ali TV-ja, bo enota oddajala zvok
samo skozi sprednje zvočnike.
46 - Slovenščina
Težava
Preverjanje/ukrep
Izdelek ne predvaja
prostorskega zvoka v
5,1-kanalnem načinu Dolby
Digital.
• Je na plošči oznaka »Dolby Digital 5.1 CH«? V načinu 5,1-kanalnega prostorskega
zvoka Dolby Digital je mogoče predvajati samo plošče, ki so posnete v
5,1-kanalnem načinu.
• Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na način Dolby
Digital 5.1-CH?
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Ali daljinski upravljalnik uporabljate v obratovalnem dometu in pod pravim kotom
glede na tipalo?
• Ali so baterije prazne?
• Ste izbrali pravi način? Pritisnite funkcijski gumb, če želite spremeniti način (BD/
DVD, D. IN, AUX itd.)
• Plošča se vrti, slika pa
se ne predvaja.
• Kakovost slike je slaba
in slika migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi
ne delujejo.
• Jezik zvoka in funkcije podnapisov ne bodo delovali, če plošča ne vsebuje zvočnih
zapisov ali podnapisov v več jezikih.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja širina/višina ni
mogoče spremeniti.
• Plošče Blu-ray/DVD v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 Full, 4:3
Letter Box ali 4:3 Pan-Scan, medtem ko lahko plošče Blu-ray/DVD v razmerju 4 :
3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek o
razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Napajanje
se izključi ali zaslišite
neobičajen zvok.)
• Izdelek ne deluje
normalno.
• V načinu STANDBY pritisnite in za 5 sekund zadržite gumb 5 na daljinskem
upravljalniku. Tako se bo enota ponastavila.
-- S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Te možnosti ne
uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
Pozabili ste geslo
starševskega nadzora.
• Ko v izdelku ni plošče, pritisnite in za dlje kot 5 sekund zadržite gumb 5. INIT se
prikaže na zaslonu in vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete vrednosti.
-- S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Te možnosti ne
uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno priključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je signal
močnejši.
Ko poslušate zvok
televizorja, prek zvočnikov
hišnega kina ni zvoka.
• Če pritisnete gumb ^ med poslušanjem zvoka televizorja v načinu D. IN ali AUX,
se funkcije plošče Blu-ray/DVD vklopijo in zvok televizorja se izklopi.
47 - Slovenščina
Priloga
Ko izberete funkcijo
menija, se menijski zaslon
ne pojavi.
Priloga
Težava
»Not Available« se prikaže
na zaslonu.
Če je izhod HDMI
nastavljen na ločljivost, ki
je vaš televizor ne podpira
(na primer 1080p), slika
morda ne bo prikazana na
televizorju.
Ni signala HDMI.
Na zaslonu se prikaže
neobičajen izhod HDMI.
Funkcija DLNA
Preverjanje/ukrep
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno dokončati, ker:
1.ga programska oprema plošče Blu-ray/DVD omejuje.
2.programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
3.funkcija trenutno ni na voljo.
4.ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven območja.
• Pritisnite in za dlje kot 5 sekund zadržite gumb 5 na sprednji plošči, ko v izdelku
ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na
zaslonu občasno pojavi šum.
Skupne mape so prikazane
v aplikaciji DLNA, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• DLNA prikazuje samo video, slikovne in glasbene datoteke. Ne prikazuje nobene
druge vrste datotek.
Povezava DLNA med
izdelkom in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do nestabilne povezave pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to
povzroči neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
Video se predvaja s
prekinitvami.
BD-LIVE
Hišni kino se ne more
povezati s strežnikom BDLIVE.
Med uporabo storitve BDLIVE se pojavi napaka.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje preobremenjeno.
• S pomočjo funkcije Network Status preizkusite, ali je bila omrežna povezava
uspešno vzpostavljena.
• Preverite, ali je na izdelek priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data Management. (Glejte
strani 37 in 40.)
• Preverite, ali je možnost BD-Live Internet Connection nastavljena na Allow(All).
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
• V pomnilniški napravi USB mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB
prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data
Management. (Glejte strani 37 in 40.)
✎✎ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
48 - Slovenščina
Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.samsung.com. Pojdite v razdelek Podpora > Iskanje podpore za izdelek in
vnesite ime modela. To opremo je mogoče uporabljati v vseh državah EU. Funkcijo WLAN (Wi-Fi ali SRD) s pasovno širino 5 GHz te opreme je dovoljeno uporabljati
samo v zaprtih prostorih.
Tehnični podatki
Splošno
Radijski
sprejemnik FM
Ojačevalnik
Izhodna moč
brezžične
naprave
1,90 kg
Mere
430,0 (Š) x 55,0 (V) x 224,0 (G) mm
Razpon obratovalne temperature
od +5 °C do +35 °C
Razpon obratovalne vlažnosti
od 10 % do 75 %
Razmerje signal/šum
55 dB
Uporabna občutljivost
12 dB
Skupne harmonične motnje
1.0 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Avdio
Večkanalni zvok PCM, zvok bitnega toka, zvok PCM
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
165W x 2 (3Ω)
Izhodna moč srednjega zvočnika
170 W (3 Ω)
Izhodna moč prostorskih zvočnikov
165W x 2 (3Ω)
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
170 W (3 Ω)
Frekvenčno območje
20 Hz–20 KHz (±3 dB)
Razmerje signal/šum
70 dB
Ločevanje kanalov
60 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 500 mV
Največja oddajna moč vmesnika BT
100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz
Največja oddajna moč vmesnika Wi-Fi
100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz
Največja oddajna moč vmesnika SRD
(samo HT-J5550W)
25 mW pri 2405,35 MHz–2477,35 MHz
49 - Slovenščina
Priloga
HDMI
Teža
Priloga
Sistem
zvočnikov
Upornost
Izhodna raven
zvočnega tlaka
HT-J5500
Nazivna vhodna
moč
Sprednji
Prostorski
zvočnik
3Ω
Srednji
zvočnik
Nizkotonski
zvočnik
Sistem
zvočnikov
200Hz-20kHz
Izhodna raven
zvočnega tlaka
Srednji
zvočnik
3Ω
Nizkotonski
zvočnik
83,4 x 170,5 x 101,0
0,45
83,4 x 129,0 x 101,0
0,40
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
Mere (Š x V x G)
(enota: mm)
Teže
(enota: kg)
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Podstavek stojala: Φ255,0)
3,15
83,4 x 1053,0 x 101,0
(Podstavek stojala: Φ255,0)
2,98
268,8 x 87,6 x 101,0
0,58
255,0 x 297,0 x 255,0
4,43
170 W
HT-J5550W
Nazivna vhodna
moč
Sprednji
Prostorski
zvočnik
Teže
(enota: kg)
165 W
20Hz-200Hz
Upornost
Mere (Š x V x G)
(enota: mm)
165 W
200Hz-20kHz
170 W
20Hz-200Hz
✎✎ Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s, ni podprta.
✎✎ Družba Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega
obvestila.
✎✎ Podatki o teži in merah so približni.
✎✎ Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
✎✎ Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.
❏❏ SWA-7000 (samo HT-J5550W)
Teža
0,73 kg
Mere (Š x V x G)
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Razpon obratovalne temperature
od +5 °C do +35 °C
Izhodna moč
165 W x 2 kanala
Razpon obratovalne vlažnosti
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
10% ~ 75%
20 Hz–20 kHz
65 dB
50 - Slovenščina
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Za patente DTS obiščite http://patents.dts.com. Izdelano pod licenco od družbe DTS
Licensing Limited. Znak DTS, DTS-HD, simbol in DTS in simbol skupaj so zaščitene
blagovne znamke, DTS-HD Master Audio | Essential pa blagovna znamka družbe DTS,
Inc. Vse pravice pridržane.
Ta naprava DivX Certified® je bila podrobno preizkušena za predvajanje videa DivX®.
Za predvajanje kupljenih filmov v formatu DivX morate najprej registrirati svojo naprave na
spletni strani vod.divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD nastavitvenega
meniju vaše naprave. Naprava je odobrena s potrdilom DivX Certified® za predvajanje video
vsebin oblike DivX® visoke ločljivosti do 1080p, vključno z najkakovostnejšimi vsebinami. DivX®, DivX Certified® in
njuna logotipa so blagovne znamke družbe DivX, LLC, in so uporabljeni na podlagi licence.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED® so blagovne znamke, znamke storitev or oznake
certifikatov združenja Digital Living Network Alliance.
Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb. Druga imena so
morda zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.
Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih
filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Če naprava zazna uporabo nepooblaščene kopije, se bo
prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem
informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o
tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi
patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije.
Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
- Obvestilo o licenci odprtega vira
Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
51 - Slovenščina
Priloga
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
countries.
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Če imate vprašanja ali komentarje v zvezi s Samsungovimi izdelki, se
obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Country
` Europe
Contact Centre 
Web Site
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
http://www.samsung.com/pl/support/
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Web Site
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja v državah s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so navedeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju. Za
zaščito naravnih virov in prispevek k ponovni uporabi surovin baterije ločujte od drugih vrst odpadkov in jih
oddajte na lokalni zbirni točki za recikliranje baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in
elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, njegovih dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov
(npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske
odpadke. Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje in človekovo zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja
odpadkov vas prosimo, da te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov, jih odgovorno reciklirate in tako
pripomorete k trajnostni ponovni uporabi surovin. Gospodinjski uporabniki se morajo obrniti na prodajalca,
pri katerem so izdelek kupili, ali na lokalni organ, kjer lahko dobijo podrobnosti o tem, kje in kako te
elemente okolju varno reciklirati. Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja ter preveriti
pogoje in določila nabavne pogodbe. Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov ne smete odvreči
med komunalne odpadke.
Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so uredba REACH, direktiva
WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
AH68-02799F-03
AH68-02799F-03
Download PDF

advertising