Samsung PM43F-BC Instrukcja obsługi

Add to My manuals
90 Pages

advertisement

Samsung PM43F-BC Instrukcja obsługi | Manualzz
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PM32F-BC / PM55F-BC
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Specyfikacja produktu może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę funkcjonowania.
Zalecana liczba godzin dziennego użytkowania dla modelu PM32F-BC wynosi poniżej 16 godzin. Jeśli produkt
jest użytkowany dłużej niż 16 godzin dziennie, może to spowodować unieważnienie gwarancji.
Niniejszy produkt oznakowano jako cyfrowy produkt dotykowy. Ponieważ w produkcie zastosowano czujnik
dotykowy, w zależności od rodzaju odtwarzanej treści może wystąpić zjawisko mory (układ prążków).
(Przykładowo zjawisko to może się pojawić, gdy wyświetlany jest układ kropek).
2
Spis treści
Spis treści
01. Bezpieczeństwo
Wybór źródła
37
Zasady bezpieczeństwa
5
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
5
Instalacja
6
03. Oprogramowanie komputerowe
(Multiple Display Control)
Działanie
7
Instalacja/dezinstalacja
38
Przechowywanie
8
Instalacja
38
Czyszczenie
9
Dezinstalacja
38
Środki ostrożności podczas korzystania z panelu
9
Podłączanie
39
Użycie kabla RS232C
39
Użycie kabla Ethernet
39
02. Konfiguracja urządzenia
Instalacja
10
Zawartość opakowania
10
04. Ekran główny
Elementy monitora
11
Odtwarzacz
41
Widok z tyłu
12
Wyświetlanie zawartości
41
Podłączanie nakładki obsługi dotykowej
14
Gdy zawartość jest odtwarzana
42
Blokada przeciwkradzieżowa
15
Formaty plików obsługiwane przez aplikację Odtwarzacz
42
Pilot
16
Harmonogram
47
Instrukcja montażu
18
Otwieranie adresu URL
47
Połączenie zewnętrzne
21
Ustawienia otwierania adresu URL
47
Punkty kontrolne
21
Klonuj produkt
47
Połączenie kablowe
21
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci
Kody sterujące
23
masowej
Połączenie z komputerem
32
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu
Połączenie AV
35
pamięci masowej
Połączenie LAN
37
47
48
Ustawienia ID
48
Identyfikator urządzenia
48
Autom. ustaw. ID urządz.
48
Połącz. kablowe z PC
48
Ściana wideo
49
Ściana wideo
49
Stan sieci
49
Tryb obrazu
50
Czasomierz wł./wyłącz.
50
Włącznik czasowy
50
Wyłącznik czasowy
51
Zarządzanie świętami
51
Pasek informacyjny
51
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer
52
05. Menu
Regulacja ekranu
54
Ustawienia wyświetlacza ekranowego
58
Regulacja dźwięku
60
Sieć
61
Ustawienia sieci (przewodowej)
63
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
65
WPS(PBC)
66
System
67
Anynet+ (HDMI-CEC)
73
3
Spis treści
Pomoc techniczna
75
06. Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z nami
76
Diagnostyka
76
Rozdzielczość ekranu
76
Punkty kontrolne
77
07. Dodatek
Dane techniczne
83
Ogólne
83
Tabela standardowych trybów sygnału
85
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone
przez klienta)
87
Okoliczności inne niż defekt produktu
87
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
87
Pozostałe okoliczności
87
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie wypalaniu
powidoków
88
Optymalna jakość obrazu
88
Zapobieganie wypalaniu powidoków
88
Zapobieganie wypalaniu powidoków
89
Licencje
90
4
Informacje o niniejszej instrukcji
Informacje o niniejszej instrukcji
Copyright
Zawartość niniejszej instrukcji może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jej
jakości.
© 2015 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie niniejszej in strukcji w części lub w całości bez zgody firmy
Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics
Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
• Opłata administracyjna może zostać nałożona, w przypadku gdy:
a pracownik serwisu został wezwany, pomimo braku uszkodzenia produktu
(np. gdy użytkownik nie zapoznał się z niniejszą instrukcją obsługi);
b produkt został dostarczony do centrum serwisowego, pomimo braku uszkodzenia
(np. gdy użytkownik nie zapoznał się z niniejszą instrukcją obsługi).
• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem
pracy lub przed wizytą pracownika serwisu.
Symbole
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała oraz uszkodzeniem mienia.
Uwaga
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
5
Rozdział 1. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Zasady bezpieczeństwa
Nie umieszczaj przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIE OTWIERAJ URZĄDZENIA.
Usuwaj ewentualne zanieczyszczenia z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej
szmatki.
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ).
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
PRZESTROGA
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE
Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączaj wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
Nie dotykaj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
Wkładaj wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
Podłączaj wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginaj i nie ciągnij przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniataj przewodu zasilającego ciężkimi
przedmiotami.
• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie odłączaj przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku przepięcia elektrycznego.
Używaj tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie
stosuj przewodu zasilającego do innych produktów.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usuń wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
• W przypadku wystąpienia problemu odłącz przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie można całkowicie odciąć zasilania
produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymaj za wtyczkę.
• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
6
Rozdział 1. Bezpieczeństwo
Instalacja
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczaj na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie instaluj
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Uchwyt ścienny powinien zainstalować specjalista.
• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała.
• Produkt można zainstalować, korzystając wyłącznie z odpowiedniej zabudowy.
Nie instaluj produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład w biblioteczce czy szafce.
• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Produkt instaluj w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Przechowuj plastikowe opakowanie produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• W przeciwnym razie może dojść do uduszenia dziecka.
Nie stawiaj produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niezabezpieczona półka,
nachylona powierzchnia itd.).
• Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
Nie instaluj produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kontakt z kurzem, wilgocią
(kapiąca woda itd.), olejem lub dymem.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na
kontakt z gorącym przedmiotem, na przykład piecem.
• W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
Nie instaluj produktu w zasięgu małych dzieci.
• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiaj go na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie instaluj produktu w
kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
PRZESTROGA
Uważaj, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
• W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Nie kładź produktu przednią stroną do dołu.
• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnij się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje poza krawędź mebla.
• Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
Produkt należy ustawiać ostrożnie.
• W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Zainstalowanie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.
• Przed zainstalowaniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
7
Rozdział 1. Bezpieczeństwo
Działanie
OSTRZEŻENIE
Nie przesuwaj produktu, nie ciągnij za przewód zasilający ani inny kabel.
• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Wewnętrzne elementy produktu znajdują się pod wysokim napięciem. Nigdy nie przeprowadzaj
samodzielnie demontażu części, napraw ani modyfikacji produktu.
W przypadku wycieku gazu nie dotykaj produktu ani wtyczki przewodu zasilającego. Ponadto
niezwłocznie przewietrz pomieszczenie.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
• W sprawach napraw należy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Przed przeniesieniem produktu wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający oraz wszystkie inne
podłączone kable.
• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
• W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie pozwalaj dzieciom na zabawę poprzez uwieszanie się na produkcie lub wchodzenie na niego.
• W przeciwnym razie może dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłącz zasilanie i odłącz
przewód zasilający. Następnie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Nie zostawiaj na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
• Próba sięgnięcia przez dzieci po zabawki lub słodycze może spowodować upadek ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłącz produkt i odłącz przewód
zasilający.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie upuszczaj przedmiotów na produkt i nie uderzaj w niego.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie podnoś ani nie przesuwaj produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
Nie używaj i nie przechowuj palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, np. obrusem czy firanką.
• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Nie wkładaj do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do wnętrza produktu koniecznie
wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający.
Następnie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
• W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiaj na produkcie przedmiotów zawierających płyny (wazonów, naczyń, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do wnętrza produktu koniecznie
wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający.
Następnie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
• W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
PRZESTROGA
Wyświetlanie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
8
Rozdział 1. Bezpieczeństwo
• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywuj tryb oszczędzania energii lub
ruchomy wygaszacz ekranu.
Uważaj, aby dziecko nie włożyło do ust baterii wyjętych z pilota. Baterie przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itp.), odłącz przewód zasilający od
gniazda elektrycznego.
• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do ust, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem
ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Używaj produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
Korzystaj wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie stosować nowych i
używanych baterii jednocześnie.
• W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wzroku.
Nie trzymaj produktu dołem do góry ani nie przenoś go, trzymając za podstawę.
• Produkt może upaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
Nie korzystaj z nawilżaczy ani urządzeń grzewczych w pobliżu produktu.
• W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Korzystając z produktu, pamiętaj o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut
co każdą godzinę.
• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Nie dotykaj ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
Małe akcesoria przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Dopasowując kąt ustawienia produktu lub wysokość podstawy, zachowaj ostrożność.
• W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
Nie stawiaj na produkcie ciężkich przedmiotów.
• W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności.
• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Baterie wkładaj zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem
ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient jest
odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego baterie
lub akumulatory tego samego typu.
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych
nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (usługa płatna).
Rozdział 1. Bezpieczeństwo
Czyszczenie
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne łatwo ulegają
zadrapaniom.
Przy czyszczeniu przestrzegaj poniższych zaleceń.
1 Wyłącz produkt i komputer.
2 Odłącz przewód zasilający od produktu.
3
4
5
6
‒‒ Trzymaj przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykaj go mokrymi rękami. W przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem.
Do wycierania produktu używaj czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Nie używaj detergentów zawierających alkohole, rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo
czynne.
‒‒ Nie spryskuj produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
Przewód zasilający podłącz do produktu po zakończeniu czyszczenia.
Włącz produkt i komputer.
Środki ostrożności podczas korzystania z panelu
Produktu nie należy ustawiać pionowo na podłodze. Panel jest wrażliwy i łatwo go uszkodzić.
Produkt należy przenosić w pozycji leżącej (można skorzystać z opakowania).
Do przenoszenia produktu należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.
Nie należy trzymać ani ściskać żadnej części produktu, która znajduje się w odległości do 15 mm od
przedniej krawędzi.
9
10
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Konfiguracja urządzenia
Instalacja
Zawartość opakowania
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Wygląd rzeczywistych elementów może się różnić od elementów pokazanych na rysunkach.
Podstawa nie jest dołączona do produktu. Aby zamontować podstawę, można ją zakupić osobno.
Można użyć adaptera RS232C w celu podłączenia do innego monitora za pośrednictwem 9-stykowego kabla D-SUB RS232C.
Do montażu modelu PM32F-BC na ścianie należy używać dostarczonego uchwytu mocującego z pierścieniem (HOLDER-WALL RING, BN61-14912A).
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
(dostępna w zależności od kraju)
Przewodnik po przepisach
Przewód zasilający
Baterie
(dostępne w zależności od kraju)
Kabel USB
Pilot
Adapter (wejściowy) RS232C
Śruba (M3L8, 1 szt.)
Uchwyt mocujący z pierścieniem (4
szt.) (tylko do modelu PM32F-BC)
Osłona gniazda USB
11
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Elementy monitora
Czujnik pilota i element dystansowy z logo (opcjonalny)
Kolor oraz kształt elementów mogą być inne niż na rysunku.
Zasilanie
2m
Przycisk panelu
Głośnik
Przycisk panelu
Włączenie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.
Wyłącz
Naciśnij przycisk panelu. Zostanie wyświetlone menu podręczne.
Upewnij się, że wybrano opcję Wyłącz zasilanie, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk panelu aż do wyłączenia
wyświetlacza.
Wybór źródła
Naciśnij przycisk panelu. Zostanie wyświetlone menu podręczne.
Naciśnij ponownie przycisk panelu, aby wybrać opcję Źródło.
Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk panelu, aby przełączać
kolejne źródła.
• Aby skorzystać z przycisku panelu, upewnij się, że suwakowy przycisk panelu nie wystaje od
dołu produktu.
50°
Czujnik pilota
Czujnik pilota
Aby uruchomić wybraną funkcję, skieruj pilota w stronę czujnika na produkcie, a następnie naciśnij
przycisk na pilocie.
• W przypadku innych urządzeń do wyświetlania znajdujących się w tym samym pomieszczeniu,
co niniejszy produkt sterowany pilotem, może dojść do sytuacji, w której pilot niezamierzenie
spowoduje uaktywnienie funkcji sterowania innymi urządzeniami do wyświetlania.
Z pilota należy korzystać z odległości od 2 metrów od czujnika na produkcie, pod kątem 50° od lewej
lub prawej strony.
Ekran produktu działa również jako czujnik pilota.
Podczas kierowania pilota na ekran upewnij się, że:
• pilot jest skierowany na środek ekranu.
• pilot znajduje się w odległości od 40 cm do 70 cm od ekranu.
OSTRZEŻENIE
Zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i oddać do utylizacji.
12
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
• Nie używaj nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniaj jednocześnie obie baterie.
• W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota wyjmij z niego baterie.
Element dystansowy z logo (opcjonalny)
Nie ciągnij z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać rozerwane lub
odłamane.
Widok z tyłu
Kolor oraz kształt elementów mogą być inne niż na rysunku.
PM55F-BC
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
TOUCH OUT
SCREEN
TOUCH OUT
PC
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
PM32F-BC
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
TOUCH OUT
SCREEN
RS232C
IN
Gniazdo
Opis
TOUCH OUT SCREEN
Podłącz do gniazda USB na produkcie, aby korzystać z funkcji
obsługi dotykowej.
TOUCH OUT PC
Podłącz do komputera, aby korzystać z funkcji obsługi dotykowej.
USB1
(1.0A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB2
(0.5A)
RS232C IN
TOUCH OUT
PC
RS232C OUT
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO IN
Do odbioru dźwięku z urządzenia audio za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Do podłączenia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
HDMI1
Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
HDMI2
AUDIO
OUT
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI1
DVI IN: Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą kabla
DVI lub kabla HDMI-DVI.
PC IN: Przy podłączaniu do komputera użyj (dedykowanego) kabla
D-SUB - DVI (lub kabla D-SUB z adapterem D-SUB do DVI).
MAGICINFO IN: Do podłączenia skrzynki sieciowej (sprzedawana
oddzielnie) należy użyć (dedykowanego) kabla DP-DVI.
HDMI2
DVI/PC/
MAGICINFO IN
Do połączenia z programem MDC za pomocą adaptera RS232C.
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
DP IN
Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą kabla DP.
DAISY CHAIN
Połączenie z innym produktem kablem w układzie łańcuchowym
(port DP).
RJ45
Do połączenia z programem MDC za pomocą kabla LAN.
14
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Podłączanie nakładki obsługi dotykowej
Funkcja obsługi dotykowej działa tylko z aplikacjami MagicInfo S, Web Browser oraz innymi
aplikacjami, które z nią współdziałają. Funkcja obsługi dotykowej nie jest dostępna w menu.
Kabel USB podłącz do gniazd TOUCH OUT SCREEN i USB1 lub USB2 na produkcie.
PM55F-BC
Korzystanie z ekranu dotykowego z komputerem lub skrzynką sieciową
(sprzedawana oddzielnie)
Podłącz drugi kabel USB do gniazd TOUCH OUT PC i USB na komputerze lub skrzynce sieciowej.
PM55F-BC
PM32F-BC
TOUCH OUT PC
USB1, USB2
TOUCH OUT SCREEN
PM32F-BC
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Blokada przeciwkradzieżowa
Blokada przeciwkradzieżowa pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
Kształt elementu blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe
informacje na temat blokady przeciwkradzieżowej znajdują się w dołączonej do niej instrukcji
obsługi.
Rysunki zamieszczone w instrukcji mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje
mogą różnić się od tych na rysunkach.
Aby zastosować blokadę przeciwkradzieżową:
1
2
3
4
Przymocuj linkę blokady przeciwkradzieżowej do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
Umieść element blokujący w gnieździe blokady przeciwkradzieżowej z tyłu produktu.
Zamknij blokadę.
• Blokadę przeciwkradzieżową można zakupić oddzielnie.
Blokady przeciwkradzieżowe są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
• Szczegółowe informacje na temat blokady przeciwkradzieżowej znajdują się w dołączonej do
niej instrukcji obsługi.
15
16
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Pilot
• W przypadku innych urządzeń do wyświetlania znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, co niniejszy produkt sterowany pilotem, może dojść do sytuacji, w której pilot niezamierzenie spowoduje
uaktywnienie funkcji sterowania innymi urządzeniami do wyświetlania.
• Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez produkt.
Funkcje przycisków pilota mogą się różnić w zależności od produktu.
POWER
OFF
Włączenie zasilania produktu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ustawianie głośności dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego albo powrót do
poprzedniego menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzanie hasła w menu ekranowym.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Wyłączanie produktu.
CH
MagicInfo
Player I
Wyciszanie dźwięku.
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij ponownie przycisk
przycisk regulacji głośności ( + VOL - ).
MUTE
Ten przycisk skrótu umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji
MagicInfo.
Ten przycisk skrótu jest dostępny, jeśli podłączona jest skrzynka
sieciowa lub moduł PIM (Plug In Module).
Przycisk Str. gł..
lub
17
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat bieżącego źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub prawego menu albo
zmiana ustawień opcji.
Powrót do poprzedniego menu.
Włączanie lub wyłączanie funkcji blokady bezpieczeństwa.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono wiele produktów,
naciśnij przycisk SET , a następnie za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź identyfikator produktu. Obsługa produktu
za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za pomocą przycisku
i obsługa
wszystkich połączonych produktów za pomocą pilota.
Wkładanie baterii do pilota
SET
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Potwierdzanie wyboru menu.
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybór podłączonego źródła sygnału spośród opcji PC, DVI, HDMI lub
DisplayPort.
Używany w trybie Anynet+ oraz w trybie multimediów.
18
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Instrukcja montażu
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub
ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.
• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w
specyfikacji.
• Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm
odstęp między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
D
B
D
Widok z boku
Wentylacja
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A
C
E
Widok z boku
A
A
B
C
D
Minimalnie 40 mm
Minimalnie 70 mm
Minimalnie 50 mm
Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: Poniżej 35 °C
B
Widok z boku
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: Poniżej 35 °C
W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej
wskazany wyżej odstęp między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i
zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
19
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Montaż uchwytu ściennego
OSTRZEŻENIE
Przygotowanie przed montażem uchwytu ściennego
Produkt zamontowany na pochyłej ścianie może spaść, powodując poważne obrażenia ciała.
A
1
B
Montaż uchwytu ściennego innego producenta wymaga zastosowania pierścienia mocującego ( 1 ).
Montowanie uchwytu ściennego
• Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż produktu na ścianie.
• Szczegółowe informacje na temat montażu uchwytu ściennego zawiera dołączona do niego
instrukcja.
• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika uchwytu ściennego.
OSTRZEŻENIE
• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego
montażu uchwytu ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)
Uchwyt ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej
konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu uchwytu ściennego na powierzchniach wykonanych
z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.
• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu
oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.
• W przypadku uchwytów ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość
śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych uchwytu ściennego.
• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary dotyczące zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby zgodne
ze standardem VESA (A * B) w
milimetrach
Śruba standardowa
Liczba szt.
PM32F-BC
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM55F-BC
400,0 mm * 400,0 mm
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
OSTRZEŻENIE
• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą. Może to skutkować uszkodzeniem produktu lub
jego upadkiem i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności
za takie wypadki.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia
ciała spowodowane używaniem uchwytu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub
specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji instalacji produktu.
PRZESTROGA
• Montaż produktu na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA
dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się
wewnątrz produktu.
• Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy produkt jest włączony. Może to
spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
20
21
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Połączenie zewnętrzne
Przypisanie styków
1 2 3 4 5
Punkty kontrolne
• Przed podłączeniem urządzenia źródłowego przeczytaj dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
urządzenia.
• Prawidłowo podłącz złącza dźwięku: lewy = biały, prawy = czerwony.
• Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu urządzenia, które chcesz podłączyć.
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
6 7 8 9
Styk
Sygnał
OSTRZEŻENIE
1
Sygnał wykrycia nośnej
Nie należy podłączać przewodu zasilającego, dopóki nie zostaną podłączone wszystkie inne
urządzenia.
2
Odebrane dane
3
Przesłane dane
Podłączenie przewodu zasilającego podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
4
Przygotowanie terminalu danych
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (nr 2), RxD (nr 3), Gnd (nr 5)
Szybkość przesyłania danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
Parzystość
Brak
Bit stopu
1 bit
Sterowanie przepływem
Brak
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
Kabel RS232C
• Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
1
3
2
1
-P2-
9
-P1-
5
22
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
-P1-
-P1-
Typ męski
-P2-
-P2-
Rx
3

1
Tx
STEREO
Tx
2

2
Rx
WTYK
Gnd
5
—
3
Gnd
(ø 3,5)
Kabel bezpośredni LAN (PC do HUB)
• Złącze: RJ45
HUB
P1
P2
Kabel LAN
Przypisanie styków
RJ45
P1
P2
RJ45 MDC
1 2 3 4 5 6 7 8
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1

1
TX+
TX-
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
Kabel krosowy LAN (PC do PC)
Numer
styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
Sygnał
P1
6
Zielony
RX-
TX+
1
7
Biały i brązowy
NC
TX-
8
Brązowy
NC
RJ45
P1
P2
P2
Sygnał

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
23
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Podłączanie
Sposób połączenia 3
• Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT produktu.
Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
OUT
Kody sterujące
Sposób połączenia 2
RJ45
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
RJ45
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
Wartość
Suma
kontrolna
24
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Polecenie
Przykład: włączenie zasilania i ID = 0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość
danych
Dane 1
1
„Power”
Długość
danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
Nr
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0–1
2
Sterowanie głośnością
0x12
0–100
3
Sterowanie źródłem sygnału
0x14
-
4
Sterowanie trybem ekranu
0x18
-
5
Sterowanie rozmiarem ekranu
0x19
0–255
6
Sterowanie wł./wył. trybu PIP
0x3C
0–1
7
Sterowanie autodopasowaniem
(wyłącznie PC i BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0–1
• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez
względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia
będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK (potwierdzenie
pozytywne).
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0–1
Sterowanie zasilaniem
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0–1
Funkcja
11
Sterowanie funkcją ściany wideo przez
użytkownika
0x89
-
• Produkt można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza
się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż 2
cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.
Identyfikator
12
Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Ustawianie trybu zasilania (ustaw WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
„Power”
„Power”: kod zasilania, który można ustawić dla produktu.
• 1: zasilanie WŁĄCZONE
• 0: zasilanie WYŁĄCZONE
Suma
kontrolna
25
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Ack
Ack
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x11
„Power”
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
„Volume”
„Power”: kod zasilania, który można ustawić dla produktu.
„Volume”: kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0–100)
Nak
Nak
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x11
„ERR”
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x12
„ERR”
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Sterowanie głośnością
Sterowanie źródłem sygnału
Funkcja
Funkcja
• Głośność produktu można ustawić przy użyciu komputera.
• Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
„Volume”
„Volume”: kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0–100)
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
0
Suma kontrolna
26
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Ack
Długość
danych
Dane
1
„Input Source”
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x14
„Input
Source”
„Input Source”: kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
„Input Source”: kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
Sterowanie trybem ekranu
0x40
DTV
Funkcja
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia „Ustaw”. Należy
użyć poleceń „Pokaż”.
• Ten model nie obsługuje gniazd HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
• Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
• Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
Suma
kontrolna
Nak
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x14
„ERR”
Suma
kontrolna
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
• Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
• Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
• Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
„Screen Mode”: kod, który ustawia stan produktu
Długość
danych
Dane
1
„Screen Mode”
Suma
kontrolna
27
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Ack
0x01
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Rozciąganie w poziomie
0x0B
4:3
Ack
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x19
„Screen
Size”
Suma
kontrolna
„Screen Size”: rozmiar ekranu produktu (zakres: 0–255, jednostka: cale)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x18
„Screen
Mode”
Suma
kontrolna
„Screen Mode”: kod, który ustawia stan produktu
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x18
„ERR”
Suma
kontrolna
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Sterowanie rozmiarem ekranu
•
•
•
•
3
„N”
0x19
„ERR”
Suma
kontrolna
Tryb PIP produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
Tryb nie może być obsługiwany, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
Ta funkcja nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
Polecenie
Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
0xAA
0x3C
0x19
Wartość1
Funkcja
Nagłówek
0xAA
r-CMD
Sterowanie wł./wył. trybu PIP
• Rozmiar ekranu produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Polecenie
Ack /
Nak
Sprawdzanie, czy tryb PIP est włączony czy wyłączony (pokaż stan WŁ./WYŁ. trybu PIP)
Funkcja
Nagłówek
Długość
danych
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Nak
Nagłówek
Nak
Identyfikator
Długość danych
0
Suma kontrolna
Identyfikator
Długość danych
0
Suma kontrolna
28
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Ustawianie trybu PIP (WŁ./WYŁ. tryb PIP)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0x3C
Długość
danych
Dane
1
„PIP”
Suma
kontrolna
„PIP”: kod używany do włączania i wyłączania trybu PIP produktu
• 1: PIP WŁĄCZONY
• 0: PIP WYŁĄCZONY
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3C
„PIP”
Suma
kontrolna
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x3C
„ERR”
Suma
kontrolna
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Sterowanie autodopasowaniem (wyłącznie PC i BNC)
Funkcja
• Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego PC za pomocą komputera.
Sprawdzanie stanu sterowania autodopasowaniem (pokaż stan funkcji sterowania
autodopasowaniem)
• Brak
0xAA
0x3D
Identyfikator
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
„Auto Adjustment”
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
Suma
kontrolna
3
„A”
0x3D
„Auto
Adjustment”
Nak
Nak
Polecenie
Polecenie
Ack
„PIP”: kod używany do włączania i wyłączania trybu PIP produktu
Nagłówek
Nagłówek
„Auto Adjustment”: 0x00 (zawsze)
Ack
Nagłówek
Ustawianie funkcji sterowania autodopasowaniem (ustaw funkcję sterowania
autodopasowaniem)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x3D
„ERR”
Suma
kontrolna
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Sterowanie trybem ściany wideo
Funkcja
• Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
• Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
0
Suma kontrolna
29
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Blokada bezpieczeństwa
Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
„Video Wall Mode”
„Video Wall Mode”: kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
• 1: Pełny
• 0: Naturalny
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x5C
„Video Wall
Mode”
Suma
kontrolna
„Video Wall Mode”: kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nak
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
3
„N”
0x5C
Wartość1
„ERR”
• Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać
komputera.
• Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Ack
Nagłówek
Funkcja
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
„Safety Lock”
„Safety Lock”: kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić w produkcie
• 1: WŁĄCZONE
• 0: WYŁĄCZONE
Ack
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x5D
„Safety Lock”
„Safety Lock”: kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić w produkcie
Suma
kontrolna
30
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Nak
Nak
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x5D
„ERR”
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x84
„ERR”
Suma
kontrolna
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Włączanie funkcji ściany wideo
Sterowanie funkcją ściany wideo przez użytkownika
Funkcja
Funkcja
• Funkcję Ściana wideo w produkcie można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
• Funkcję ściany wideo w produkcie można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Wyświetlanie stanu włączenia/wyłączenia funkcji ściany wideo
Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
V.Wall_On
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
0xAA
0xFF
V.Wall_On: jak powyżej
0
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Ściana wideo — opcja 10x10
1
Wył.
Identyfikator
Suma kontrolna
Wall_Div: kod sterownika ściany wideo przypisany do produktu
Ack
Polecenie
Długość danych
Ustawiani funkcji ściany wideo
V.Wall_On: kod funkcji ściany wideo przypisany do produktu
• 1: funkcja ściany wideo WŁĄCZONA
• 0: funkcja ściany wideo WYŁĄCZONA
Nagłówek
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x84
V.Wall_On
Suma
kontrolna
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A 0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5F
0x5A 0x5B
0x5C 0x5D 0x5E
31
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7C
0x7D
0x7E
N/D
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89 0x8A 0x8B 0x8C
N/D
N/D
N/D
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
N/D
N/D
N/D
N/D
10
0xA1
0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
11
0xB1
0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6
0xB7 0xB8 0xB9
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
12
0xC1
0xC2
0xC7
0xC8
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
13
0xD1
0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
• Wall_SNo: kod numeru produktu przypisany do produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: (1–100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
10
11
0x7B
0x9A 0x9B
12
13
14
15
Ack
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość
1
Wartość
2
3
„A”
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Suma
kontrolna
Nak
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
„ERR”: kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
Ack /
Nak
r-CMD
Wartość 1
3
„N”
0x89
„ERR”
Suma
kontrolna
32
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Połączenie z komputerem
Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie gniazda DVI produktu jako gniazda HDMI.
• Nie podłączaj przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych kabli.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
• Komputer może zostać podłączony do produktu na kilka sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla posiadanego komputera.
• Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
33
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Adapter D-SUB-DVI umożliwia wykorzystywanie gniazda DVI produktu jako gniazda D-SUB.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
DVI / PC / MAGICINFO IN
Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z komputera, po podłączeniu komputera do
produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany poniżej.
• Dźwięk → wybierz dla opcji Dźwięk HDMI ustawienie PC(DVI)
• Obraz → dla każdego trybu ekranu wybierz ustawienie Tekst w obszarze Tryb obrazu
• System → Ogólne → wybierz dla opcji Hot Plug HDMI ustawienie Wyłączone
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
34
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Połączenie za pomocą kabla HDMI
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
HDMI1, HDMI2
Połączenie za pomocą kabla DP
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
DP IN
Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
• Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację DP w przypadku
wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii.
Jeśli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi w tryb oszczędzania energii,
może to oznaczać, że ustawienia monitora się nie zaktualizowały. W związku z tym obraz może nie
być wyświetlany poprawnie.
Jeśli ten problem wystąpi, należy przed rozpoczęciem korzystania z produktu dla opcji Maks.
oszczędz. energii wybrać ustawienie Wyłączone.
• Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu rozruchu
systemu BIOS, gdy produkt znajduje się w trybie oszczędzania energii. W takim przypadku należy
pamiętać, aby przed włączeniem komputera włączyć produkt.
• Interfejs DisplayPort (DP IN) na obudowie produktu oraz kabel DP zostały zaprojektowane zgodnie
ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze standardami VESA, może
spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek
problemy wynikające ze stosowania kabla niezgodnego z tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
35
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Połączenie AV
• Nie podłączaj przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych kabli.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
‒‒ Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
‒‒ Aby zmienić źródło, naciśnij przycisk SOURCE na pilocie.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
• Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p i 576p.
HDMI1, HDMI2
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą
kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd
audio produktu oraz urządzenia wideo.
• Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z urządzenia wideo, po podłączeniu urządzenia
wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób
pokazany poniżej.
‒‒ Dźwięk → wybierz dla opcji Dźwięk HDMI ustawienie AV(HDMI)
‒‒ Obraz → dla każdego trybu ekranu wybierz ustawienie Film/zdjęcie w obszarze Tryb obrazu
‒‒ System → Ogólne → wybierz dla opcji Hot Plug HDMI ustawienie Włączone
36
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Połączenie za pomocą kabla HDMI (do 1080p)
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, podłącz produkt do urządzenia cyfrowego za pomocą
kabla HDMI.
• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.
‒‒ Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego
HDMI, użyj kabli HDMI-DVI i audio.
• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI,
obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki
problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję
HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
• Używaj kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
• Zakup certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
Ten produkt nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
HDMI1, HDMI2
Podłączenie zestawu audio
• Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
• Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
AUDIO OUT
37
Rozdział 2. Konfiguracja urządzeni
Połączenie LAN
• Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
• Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Używaj kabla kategorii 7 (typu STP*).
• *Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
Edytuj
SOURCE
→ Źródło →

→ Edytuj →
Można edytować nazwę i typ podłączonego urządzenia zewnętrznego.
• Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia źródłowe wyświetlane na
liście są zależne od wybranego źródła.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Dekoder telewizji kablowej / Konsola gier / PC / Odtwarzacz
Blu-ray
• Poniższych źródeł nie można edytować.
MagicInfo S / Otwieranie adresu URL / Web Browser / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Informacja
RJ45
INFO
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia
zewnętrznego.
Wybór źródła
Źródło
SOURCE
→ Źródło
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z listy
źródeł, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
• Źródło sygnału można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
• Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany
nieprawidłowo.
38
Rozdział 3. Oprogramowanie komputerowe (Multiple Display Control)
Oprogramowanie komputerowe (Multiple Display Control)
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami
równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy
dostępnej po jego zainstalowaniu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Instalacja/dezinstalacja
Instalacja
• Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki
sieciowe.
1 Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2 Wybierz język instalacji. Następnie kliknij przycisk „OK”.
3 Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, kliknij przycisk
„Next”.
4 W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybierz opcję „I accept the terms in the license
agreement”, a następnie kliknij przycisk „Next”.
5 W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnij wszystkie pola informacji, a następnie
kliknij przycisk „Next”.
6 W oknie „Destination Folder” wybierz miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknij
przycisk „Next”.
‒‒ Jeśli miejsce docelowe nie zostanie określone, program zostanie zainstalowany w lokalizacji
domyślnej.
7 W oknie „Ready to Install the Program” sprawdź miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknij przycisk „Install”.
8 Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9 Kliknij przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
‒‒ Wybierz opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknij przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
‒‒ Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
‒‒ Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1
2
3
4
Wybierz Panel sterowania.
W obszarze Programy kliknij opcję Odinstaluj program.
Wybierz z listy program MDC Unified.
Kliknij opcję Odinstaluj/zmień.
Ścieżki i nazwy pozycji menu mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
39
Rozdział 3. Oprogramowanie komputerowe (Multiple Display Control)
Podłączanie
Użycie kabla Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można
połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Użycie kabla RS232C
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
Kabel szeregowy RS232C należy podłączyć do gniazd szeregowych komputera i monitora.
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
Gniazdo RJ45 na produkcie oraz gniazda LAN na koncentratorze umożliwiają podłączenie wielu
urządzeń.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Komputer
Monitor 2
RJ45
Koncentrator
Monitor 1
Komputer
Monitor 2
40
Rozdział 3. Oprogramowanie komputerowe (Multiple Display Control)
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.
Gniazdo RS232C IN/OUT na produkcie umożliwia podłączenie wielu urządzeń.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
41
Rozdział 4. Ekran główny
Ekran główny
Nr
Opis
2
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów
skonfigurowanych na serwerze.
• Na ekranie Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem
(zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji
Kanał sieciowy, naciśnij przycisk INFO na pilocie.
1 Wybierz opcję Kanał sieciowy na ekranie Odtwarzacz. Jeśli w obszarze
Kanał sieciowy nie zarejestrowano żadnego kanału, zostanie wyświetlony
komunikat Brak kanału.
2 Zostanie uruchomiony Kanał sieciowy.
3
Odtwarzanie zawartości zapisanej na serwerze.
4
Odtwarzanie szablonu zapisanego w pamięci wewnętrznej.
5
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy
zawartości.
6
Ustawienie innych opcji dla Odtwarzacz.
Odtwarzacz
HOME
→ Odtwarzacz →
Odtwarzanie różnych zawartości pochodzących np. z kanałów z przypisanymi harmonogramami,
szablonów lub plików.
• Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, dla opcji Odtwarzaj przez wybierz ustawienie MagicInfo w
obszarze System.
• W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Odtwarzacz
Pamięć wewnętrzna
Używana
199,33 MB
1
Filtruj według: Wszystkie
5
Brak kanału.
2
Kanał sieciowy
3
Plik sieciowy
4
Moje szablony
Nr
Opis
1
Wybór pomiędzy pamięcią wewnętrzną lub zewnętrzną.
6
Dostępne
4,26 GB (95%)
Opcje
Wyświetlanie zawartości
1 Wybierz pamięć wewnętrzną lub zewnętrzną. Zostaną wyświetlone pliki zapisane w wybranej
pamięci.
2 Wybierz żądany plik. Zawartość zostanie wyświetlona na ekranie.
(Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodnych formatów plików, patrz część „Formaty
plików obsługiwane przez aplikację Odtwarzacz”).
42
Rozdział 4. Ekran główny
Gdy zawartość jest odtwarzana
Menu
Opis
Przyciski sterowania na pilocie
Podkład muzyczny
Przyciski na pilocie pozwalają rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie oraz przechodzić pomiędzy
zawartością na liście odtwarzania.
Ustawienie podkładu muzycznego odtwarzanego podczas
wyświetlania zawartości.
Resetuj
Resetowanie podkładu muzycznego.
Przycisk
Funkcja
Pauza
Wstrzymywanie podkładu muzycznego.
TOOLS
Umożliwia wyświetlenie paska menu.
Poprzednie
INFO
Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących zawartości.
Odtwarzanie poprzedniego podkładu muzycznego znajdującego się
na liście.

Umożliwia przejście do następnego pliku lub następnej strony.
Dalej
Odtwarzanie następnego podkładu muzycznego znajdującego się
na liście.

Umożliwia przejście do poprzedniego pliku lub poprzedniej strony.
/
/
Umożliwia zatrzymanie wyświetlania i przejście do ekranu odtwarzacza.
Umożliwia przewinięcie materiału wideo do tyłu.
Umożliwia przewinięcie materiału wideo do przodu.
Dostępne pozycje menu
Naciśnij przycisk
Opcje Resetuj, Pauza, Poprzednie, Dalej są widoczne tylko wtedy, gdy został ustawiony podkład
muzyczny.
Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania i wstrzymanie pokazu slajdów lub materiału
wideo.
TOOLS
na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować ustawienia.
Menu
Opis
Lista odt.
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
Tryb obrazu
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej
zawartości.
Tryb dźwięku
Dostosowanie ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej
zawartości.
Powtórz
Ustawianie trybu powtarzania.
Formaty plików obsługiwane przez aplikację Odtwarzacz
• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane.
• Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
‒‒ Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych.
• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•
•
•
•
Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Video).
W trybie odtwarzania w orientacji pionowej można odtworzyć tylko jeden plik wideo naraz.
W przypadku plików Biuro (pliki PPT i Word) i PDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku naraz.
Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
Rozdział 4. Ekran główny
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
• Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie
wybranym przez użytkownika.
‒‒ Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu
serwera.
‒‒ Lokalne dane BGM: Ustawienia BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi wyświetlanych
po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w programie Odtwarzacz.
‒‒ Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować na
2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Ograniczenia
• Pamięć Wewnętrzna/USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/harmonogramy).
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
• Można odtworzyć maksymalnie dwa pliki wideo (Video).
• W przypadku plików Biuro (pliki PPT i Word) i PDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku naraz.
• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany
wideo.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
• Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie
wybranym przez użytkownika.
43
44
Rozdział 4. Ekran główny
Zawartość
Rozszerzenie pliku
Kontener
Kodek wideo
Rozdzielczość
Prędkość wyświetlania
(kl./s)
Szybkość przesyłania
danych (Mb/s)
Kodek audio
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
AC3
MKV
ASF
3840X2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 – Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920x1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG-2
MPEG-1
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
45
Rozdział 4. Ekran główny
Video
Dźwięk
• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane.
• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż
wartości określone w powyższej tabeli, mogą się zacinać podczas odtwarzania.
• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w
kontenerze.
• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być zgodne z odtwarzaczem.
• Obsługiwane są standardy do H.264, Level 4.1
• Standardy H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
‒‒ Poniżej rozdzielczości 1280 × 720: maksymalnie 60 klatek
‒‒ Powyżej rozdzielczości 1280 × 720: maksymalnie 30 klatek
• Standard GMC 2 lub nowsze nie są obsługiwane.
• Obsługiwana jest tylko specyfikacja BD MVC.
• W przypadku odtwarzania na monitorze plików wideo korzystających z niezgodnego kodeka lub w
rozdzielczości 1080 x 1920 możliwe jest odtworzenie tylko jednego pliku naraz.
• Pliki audio, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości
określone w powyższej tabeli, mogą się zacinać podczas odtwarzania.
• Produkt nie odtworzy materiału audio poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w
kontenerze.
• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być zgodne z odtwarzaczem.
• Obsługiwany jest kodek WMA 10 Pro (do 5.1 kanałów). Kodowanie bezstratne WMA nie jest
obsługiwane.
• Kodeki QCELP, AMR NB/WB nie są obsługiwane.
• Podczas odtwarzania jednego pliku tryb Seamless nie jest obsługiwany w następujących
warunkach:
‒‒ Niezgodny kodek (MVC, VP3, MJPEG)  Niezgodny kodek
‒‒ Niezgodny kodek  Zgodny kodek
‒‒ Rozdzielczość niezgodna z rozdzielczością monitora
‒‒ Częstotliwość niezgodna z częstotliwością monitora
Obraz
• Format zgodnych plików obrazów: JPEG, PNG, BMP
‒‒ Obsługiwane są 32-, 24- i 8-bitowe pliki BMP.
• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096 x 4096
• Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku: 20 MB
• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów (Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo,
Schody, Zatarcie, Losowo)
Power Point
• Formaty zgodnych plików
‒‒ Rozszerzenie: ppt, pptx
‒‒ Wersja: Office 97 ~ Office 2007
46
Rozdział 4. Ekran główny
• Funkcje nieobsługiwane
‒‒ Efekty animacji
‒‒ Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
‒‒ Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są obsługiwane)
‒‒ Word Art
‒‒ Wyrównanie
∙∙ Może się pojawić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów.
‒‒ Office 2007
∙∙ Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
‒‒ Umieszczanie obiektów
‒‒ Znaki o szerokości połówkowej
‒‒ Odstępy między literami
‒‒ Wykresy
‒‒ Tekst pionowy
∙∙ Niektóre elementy nie są obsługiwane.
‒‒ Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
PDF
• Formaty zgodnych plików
‒‒ Rozszerzenie: pdf
• Funkcje nieobsługiwane
‒‒ Zawartość poniżej 1 piksela nie jest obsługiwana z powodu pogarszania wydajności
mechanizmu.
‒‒ Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane.
‒‒ Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana.
‒‒ Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
‒‒ Niektóre znaki nie są obsługiwane (znaki specjalne mogą być uszkodzone).
WORD
• Formaty zgodnych plików
‒‒ Rozszerzenie: .doc, .docx
‒‒ Wersja: Office 97 ~ Office 2007
• Funkcje nieobsługiwane
‒‒ Efekt tła strony
‒‒ Niektóre style akapitów
‒‒ Word Art
‒‒ Wyrównanie
∙∙ Może się pojawić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów.
‒‒ Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
‒‒ Office 2007
∙∙ Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
‒‒ Wykresy
‒‒ Znaki o szerokości połówkowej
‒‒ Odstępy między literami
‒‒ Tekst pionowy
∙∙ Niektóre elementy nie są obsługiwane.
‒‒ Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
Pliki szablonów
• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania dostępne są wyłącznie w aplikacji Szablon.
LFD
• Obsługiwane w opcji Kanał sieciowy oraz Kanał lokalny
• Formaty zgodnych plików
‒‒ Rozszerzenie: .lfd
47
Rozdział 4. Ekran główny
Harmonogram
HOME
Otwieranie adresu URL
→ Harmonogram →
HOME
Pozwala sprawdzić harmonogram odtwarzania zawartości na serwerze, importowanej z zewnętrznej
pamięci masowej lub w urządzeniu przenośnym.
Harmonogram
Połączono
1
Sieć
Nie
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
→ Otwieranie adresu URL →
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać,
kontaktując się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.
• Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, dla opcji Odtwarzaj przez wybierz ustawienie
Otwieranie adresu URL w obszarze System.
Sob
AM
Ustawienia otwierania adresu URL
2
Informacja
3
Całodn.
PM
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Lokalizacja:
Pamięć wewnętrzna
Data:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Powtórz:
Codziennie
Czas:
Całodn.
AM
Nr
Opis
1
Wybór pomiędzy serwerem i pamięcią zewnętrzną.
2
Wyświetlenie tygodniowego harmonogramu odtwarzania zawartości.
Wybór umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących
poszczególnych zdarzeń.
3
Wyświetlenie miniatury i krótkich informacji dotyczących zawartości.
HOME
→ Ustawienia otwierania adresu URL →
Opcja Ustawienia otwierania adresu URL pozwala zainstalować/odinstalować aplikacje WWW,
skonfigurować Ustawienia limitu czasu oraz ustawić Tryb twórcy.
•
•
•
•
•
Zainstaluj aplikację WWW: Zainstaluj aplikację WWW, wprowadzając adres.
Zainstaluj z urządzenia USB: Zainstaluj aplikację WWW z urządzenia pamięci masowej USB.
Odinstaluj: Usuń zainstalowaną aplikację WWW.
Ustawienia limitu czasu: Ustaw limit czasu połączenia z adresem URL.
Tryb twórcy: Wybierz, aby włączyć tryb twórcy.
Klonuj produkt
HOME
→ Klonuj produkt →
Ta funkcja umożliwia eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Możliwe jest również importowanie ustawień z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci
masowej
1 Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włącz funkcję Klonuj produkt.
48
Rozdział 4. Ekran główny
2 Zostanie wyświetlony komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono
pliku klonowania. Wyeksportować ustawienia tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia
pamięci masowej?.
3 Wybierz opcję Eksportuj, aby wyeksportować ustawienia.
Ustawienia ID
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci
masowej
Identyfikator urządzeni
1 Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włącz funkcję Klonuj produkt.
2 Zostanie wyświetlony komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji..
3 Wybierz opcję Klonuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub
Klonuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
‒‒ Klonuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień zapisanych w
zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej do produktu.
‒‒ Klonuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień produktu do
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
HOME
→ Ustawienia ID →
Przypisywanie identyfikatora.
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór
sygnału wejściowego. (Zakres: 0–224)
• Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać numer, a następnie naciśnij przycisk
.
• Wpisz odpowiedni numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Autom. ustaw. ID urządz.
Ta funkcja umożliwia automatyczne przydzielenie numeru identyfikatora do urządzenia połączonego
za pomocą kabla RS232C.
W przypadku podłączenia wielu urządzeń włącz tę funkcję na pierwszym lub ostatnim urządzeniu.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia z programem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
• Kabel RS232C
Komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
Komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45 lub sieci Wi-Fi.
49
Rozdział 4. Ekran główny
Ściana wideo
HOME
→ Ściana wideo →
Przypisywanie identyfikatora.
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę
wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z
podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC
oraz w instrukcji obsługi funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
Poziomy x Pionowy
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wideo na podstawie konfiguracji
matrycy ściany wideo.
Wprowadź matrycę ściany wideo.
Wyświetlacz ściany wideo jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych
i poziomych urządzeń do wyświetlania można ustawić w zakresie od 1 do 15.
Wyświetlacz ściany wideo można podzielić na maksymalnie 16 ekranów.
Opcja Poziomy x Pionowy jest aktywna tylko wtedy, gdy dla funkcji Ściana wideo wybrano
ustawienie Włączone.
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w
matrycy za pomocą funkcji Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wideo z numerami
przypisanymi do produktów tworzących ścianę wideo.
Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść
produkt na odpowiedni inny numer. Naciśnij przycisk
.
• Wszystkie wyśw.: pozwala przypisać położenie ekranu do wszystkich wyświetlaczy. W ten sposób
nie jest konieczne konfigurowanie ściany wideo dla poszczególnych wyświetlaczy.
• Bieżące wyświetlacze: pozwala przypisać położenie ekranu tylko do pierwszego wyświetlacza.
Opcja Położenie obrazu umożliwia podział ekranu na maksymalnie 16 widoków (15 x 15). Maksymalna
liczba widoków, na które można podzielić ekran, kiedy produkty są podłączone za pomocą funkcji DP
Loopout, również wynosi 16.
• Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko wtedy, gdy dla funkcji Ściana wideo wybrano
ustawienie Włączone.
• Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że zostało skonfigurowane ustawienie Poziomy
x Pionowy.
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wideo.
• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.
• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania
lub zmniejszania rozmiaru.
Opcja Format jest aktywna tylko wtedy, gdy dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie
Włączone.
Stan sieci
HOME
→ Stan sieci →
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
50
Rozdział 4. Ekran główny
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu →
Wybierz tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie poprawia jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst poprawia jakość obrazu z
komputera.
• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
‒‒ Wybierz opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
‒‒ Wybierz opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
‒‒ Wybierz opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wideo.
‒‒ Wybierz opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
• Skalibrowano
W tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia
dostosowane indywidualnie za pomocą programu Samsung Color Expert do kalibracji kolorów.
‒‒ Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor,
korekcja gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Samsung
Color Expert do kalibracji kolorów.
‒‒ Program Samsung Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. →
Przed użyciem tej funkcji należy skonfigurować opcję Zegar.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy
ustawić funkcję Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy należy skonfigurować, korzystając z jednej z siedmiu opcji. W pierwszej kolejności
należy ustawić bieżący czas. (Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
• Ustawienia: Wybierz opcję Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w których funkcja Włącznik czasowy ma
włączać produkt.
‒‒ Wybrane dni są oznaczone symbolem wyboru.
• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, użyj przycisków numerycznych lub
przycisków ▲/▼. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, użyj przycisków ◀/▶.
• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, użyj
przycisków ze strzałkami w górę i w dół.
• Źródło: ta opcja umożliwia wybór źródła sygnału.
• Zawartość: wybór określonej zawartości w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
Opcja Zawartość jest dostępna tylko wtedy, gdy dla źródła wybrano ustawienie
Wewnętrzna/USB.
51
Rozdział 4. Ekran główny
• Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder
zawierający plik muzyczny, funkcja programatora czasowego może nie działać poprawnie.
• Jeżeli w pamięci USB zapisano tylko jedno zdjęcie, funkcja Pokaz slajdów nie zostanie
uruchomiona.
• Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać. Maksymalna liczba rozpoznawanych
znaków to 255.
• Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika
kart pamięci.
• Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią,
odtwarzaczami MP3 lub przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych
producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń może produktowi zajmować
zbyt wiele czasu.
Wyłącznik czasowy
Podczas konfiguracji wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) można skorzystać z jednej z
siedmiu opcji. (Wył. czasowy 1 ~ Wył. czasowy 7)
• Ustawienia: Wybierz opcję Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w których funkcja Wyłącznik czasowy ma
wyłączać produkt.
‒‒ Wybrane dni są oznaczone symbolem wyboru.
• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, użyj przycisków numerycznych lub
przycisków ▲/▼. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, użyj przycisków ◀/▶.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako święto funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako okres świąteczny.
Przy użyciu przycisków ▲/▼ określ datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony
jako święto, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy świąt.
‒‒ Uruchom: pozwala określić datę początku okresu świątecznego.
‒‒ Koniec: pozwala określić datę końca okresu świątecznego.
‒‒ Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy świąt.
‒‒ Edytuj: wybór pozycji święta, a następnie zmiana daty.
• Ustaw zastosow. czasom.: Opcja pozwalająca dezaktywować funkcje Włącznik czasowy i
Wyłącznik czasowy w dni wolne od pracy.
‒‒ Naciśnij przycisk
, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy,
które nie mają być aktywowane.
‒‒ Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
Pasek informacyjny
HOME
→ Pasek informacyjny →
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst wiadomości.
• Wyłączone / Włączone
• Wiad.: wprowadzanie wiadomości, która będzie wyświetlana na ekranie.
• Czas: ustawienie opcji Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ. w celu wyświetlenia komunikatu
Wiad..
• Opcje czcionek: określenie opcji czcionek wiadomości.
• Pozycja: wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad..
• Przewijanie: określenie opcji Kierunek i Szybkość dla przewijania wiadomości.
• Podgląd: podgląd skonfigurowanych ustawień napisów.
52
Rozdział 4. Ekran główny
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer
Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować Ustawienia sieci serwera.
4 Z podmenu wybierz opcję Unapproved.
5 Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk Approve.
1 Przejdź do serwera przypisanego do urządzenia.
2 Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
3 Z bocznego paska menu wybierz opcję Device.
6 Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
‒‒ Device Name: wprowadź nazwę urządzenia.
‒‒ Device Group: wybierz , aby określić grupę.
‒‒ Location: wprowadź bieżącą lokalizację urządzenia.
‒‒ Expired: Wprowadź datę wygaśnięcia aprobaty urządzenia. Jeśli data wygaśnięcia nie ma być
ustawiana, wybierz opcję Never expired.
‒‒ Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając
informację o identyfikatorze urządzenia.
53
Rozdział 4. Ekran główny
Ustawianie bieżącego czasu
Harmonogram może nie zostać uruchomiony, jeżeli czas urządzenia nie jest zgodny z bieżącym
czasem serwera.
7 Wybierz menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
8 Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej
grupie zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania nastąpi uruchomienie
harmonogramu.
• Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu można znaleźć w „Instrukcji
obsługi serwera MagicInfo Server”.
• W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie
uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.
1
2
3
4
Z bocznego paska menu wybierz opcję Device.
Wybierz urządzenie.
Wybierz opcję Edit  Setup.
Wybierz opcję Time Zone.
‒‒ Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
‒‒ Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera.
‒‒ Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
• Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami
itd.) można znaleźć w „Instrukcji obsługi serwera MagicInfo Server”.
54
Rozdział 5. Menu
Menu
Regulacja ekranu
Obraz ▼
2.
3.
Opis
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe /
Biuro i szkoła / Terminal i stacja /
Ściana wideo / Skalibrowano
Wybierz tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (G/R)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Temperat. barwowa
Tryb Film/zdjęcie poprawia jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst poprawia jakość obrazu z komputera.
• Skalibrowano
W tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą
programu Samsung Color Expert do kalibracji kolorów.
‒‒ Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor, korekcja gamma i zrównoważenie
powinny być konfigurowane za pomocą programu Samsung Color Expert do kalibracji kolorów.
‒‒ Program Samsung Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
• Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (G/R) menu ekranowe (OSD)
zostanie odpowiednio dostosowane.
• Można zmienić ustawienia i zapisać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.
• Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
• Opcja jest włączona, gdy dla opcji Tonacja kolorów wybrano ustawienie Wyłączone.
• Opcja Temperat. barwowa jest wyłączona, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano.
Balans bieli
2-punktowo
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 2-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów czerwonego, zielonego
i niebieskiego.
55
Rozdział 5. Menu
Obraz ▼
2.
3.
Opis
10-punktowo
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów czerwonego,
zielonego i niebieskiego.
• Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
• Opcja jest włączona, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Biuro i szkoła (Film/zdjęcie).
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
• Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
Wartość skalibrowana
Pozwala wybrać, czy ustawienia jasności, koloru oraz korekcji gamma dostosowane indywidualnie za pomocą programu Samsung Color
Expert do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Informacje i Reklama.
• Program Samsung Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
• Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona.
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
Tylko tryb RGB
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
Przestrzeń kolorów
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.
• Aby ustawić opcje Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, wybierz dla opcji Przestrzeń kolorów ustawienie Użytkownika.
Kolor HDMI UHD
Włączenie pozwala zoptymalizować jakość obrazu w połączeniach HDMI UHD. Opcja dostępna w trybie HDMI1, HDMI2 oraz DisplayPort.
• Gdy to ustawienie jest włączone, obsługiwane są wyłącznie produkty UHD.
• Gdy to ustawienie jest włączone, należy zastosować te same ustawienia dla wszystkich produktów połączonych w pętli.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.
• Opcja jest włączona, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Terminal i stacja (Film/zdjęcie).
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wybór tonacji kolorów najlepiej odpowiadającej warunkom oglądania.
• Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
• Ustawienia można zmienić i zapisać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.
56
Rozdział 5. Menu
Obraz ▼
2.
3.
Opis
Czysty obraz cyfrowy
Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję Czysty obraz cyfrowy pozwalającą na zredukowanie
zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.
• Natężenie odbieranego sygnału jest największe, kiedy pasek jest zielony.
• Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.
Poziom czerni HDMI
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
Tryb Film
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz ustawiał
optymalną jakość obrazu.
• Opcja dostępna w trybie HDMI (1080i).
Rozmiar obrazu
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
Rozmiar obrazu
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
PRZESTROGA
Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję obrazu
(wypalanie ekranu). Jest to uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
Dopasuj do ekranu
Po wybraniu zostanie wyświetlony pełny obraz programu. Żadna część obrazu nie zostanie ucięta.
Powiększenie/Pozycja
Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Aby opcja ta była dostępna, dla opcji Rozmiar obrazu należy wybrać ustawienie
Użytkownika.
• Opcja Użytkownika w obszarze Rozmiar obrazu jest włączona tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu ustawiono wartość Film/zdjęcie w
trybie DVI.
• Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja.
Obraz zostanie ustawiony w położeniu domyślnym.
Autodopasowanie
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.
57
Rozdział 5. Menu
Obraz ▼
2.
3.
Opis
Regul. ekranu komputera
Ziarnisty / Gładki
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej ustawić
częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego dostrajania. Po
zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku ekranu.
Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do ekranu
urządzenia.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk  lub . Aby wyregulować położenie obrazu w poziomie, należy
nacisnąć przycisk  lub .
Reset obrazu
Wyłącz obraz
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk inny niż przycisk regulacji głośności.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
58
Rozdział 5. Menu
Ustawienia wyświetlacza ekranowego
Wyświetlacz ekranowy ▼
2.
3.
Opis
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Ustawianie orientacji ekranu menu.
Orientacja zawartości źródłowej
Ustawianie orientacji treści z urządzeń zewnętrznych podłączonych do produktu.
Proporcje obrazu
Wskaż, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
• Dostępne tylko wtedy, gdy jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz ekranu.
Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
Ochr. przed wypalan.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr. przed wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
• Przesunięcie pikselowe
‒‒ Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
‒‒ Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie oznacza to
defektu produktu.
• Wył. czasowy
‒‒ Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
‒‒ Funkcja Ochr. przed wypalan. zostanie wyłączona automatycznie po określonym okresie.
• Wyświetl natychmiast
‒‒ Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
Wiadom. o braku sygnału
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.
Wiadomość dotycząca stanu
pobierania
Ta opcja umożliwia wyświetlanie stanu pobierania zawartości z serwera lub innego urządzenia.
59
Rozdział 5. Menu
Wyświetlacz ekranowy ▼
2.
Język
3.
Opis
Ustawianie języka menu.
• Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
60
Rozdział 5. Menu
Regulacja dźwięku
Dźwięk ▼
2.
Tryb dźwięku
3.
Opis
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
• Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Tryb dźwięku jest wyłączona.
Balans
Dostosowanie poziomu głośności głośników w celu zoptymalizowania balansu dźwięku.
• Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Balans jest wyłączona.
Korektor
Ustawienie korektora w celu dostosowania głośności i wysokości oraz podkreślenia bogactwa dźwięku.
• Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Korektor jest wyłączona.
Dźwięk HDMI
Wybór źródła dźwięku AV(HDMI) lub PC(DVI).
Dźwięk połączenia wideo
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
Wyjście dźwięku
Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w prędkości
dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, należy
w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne.
• Jeśli dla funkcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Wewnętrzna, włączone będą
głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
• Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.
Głośność automatyczna
Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.
Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.
• Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji Głośność automatyczna należy wybrać
ustawienie Wyłączone. Zmiana głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być możliwa, jeśli dla opcji Głośność
automatyczna wybrano ustawienie Normalny lub W nocy.
• Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Głośność automatyczna jest wyłączona.
Zeruj dźwięk
Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.
61
Rozdział 5. Menu
Sieć
Sieć ▼
2.
3.
Opis
Stan sieci
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Otwórz ustawienia
sieciowe
Opcja pozwala skonfigurować ustawienia sieci w celu korzystania z różnych funkcji interfejsu Smart Hub takich jak wyszukiwanie w
Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje funkcji.
Ustawienia sieci serwera
Połącz z serwerem
Aby uruchomić aplikację Odtwarzacz, należy uzyskać połączenie z siecią.
• Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie szyfrowany.
• Wprowadź adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisz 7001. (Jeżeli nie można połączyć się z serwerem z wykorzystaniem
portu 7001, należy od administratora serwera uzyskać informacje dotyczące numeru portu, a następnie zmienić numer w
ustawieniach).
Wi-Fi Direct
Tryb MagicInfo
Wybierz odpowiednią opcję Tryb MagicInfo w zależności od otoczenia, w którym produkt będzie używany.
Dostęp do serw.
Kontroluj dostęp z serwera MagicInfo.
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
Serwer proxy
Włączenie, wyłączenie i konfiguracja ustawień serwera proxy.
Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne
urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio do produktu z pominięciem routera.
• Aby możliwe było użycie tej funkcji, urządzenie przenośne powinno obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct.
Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w następujący sposób:
1 Przejdź do ekranu Wi-Fi Direct. Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
2 Włącz funkcję Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz żądane urządzenie Wi-Fi.
‒‒ PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut naciśnij na urządzeniu Wi-Fi przycisk WPS(PBC). Produkt
automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
‒‒ PIN: pozwala wprowadzić wartość PIN wyświetlaną w urządzeniu.
• W celu odłączenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję Rozłączono.
62
Rozdział 5. Menu
Sieć ▼
2.
3.
Opis
Menedżer urządzeń
przenośnych
Powiadomienie dostępu
Zmiana ustawień wyświetlania powiadomień, gdy urządzenie zostanie podłączone.
Lista urządzeń przenośnych
Wyświetlanie i zarządzanie podłączonymi urządzeniami.
Nazwa urządzenia
Umożliwia wybór lub wprowadzenie nazwy urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
63
Rozdział 5. Menu
Ustawienia sieci (przewodowej)
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie
portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego przy
użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
LAN
Gniazdo sieci LAN
w ścianie
RJ45
LAN
Gniazdo modemu
w ścianie
Modem zewnętrzny (ADSL/
VDSL)
RJ45
Kabel LAN
Kabel LAN
Kabel modemu
• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, łącząc port LAN z tyłu urządzenia z urządzeniem typu IP
Sharer, które z kolei jest połączone z modemem zewnętrznym. Połączenie wymaga zastosowania
kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu
w ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL/VDSL)
Kabel modemu
Kabel LAN
LAN
Urządzenie typu IP
Sharer (z serwerem
DHCP)
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL obsługujący protokół
dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Modemy i routery
obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia
z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co
eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami
dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane
takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na
ekranie konfiguracji połączeń kablowych podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać
adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy skontaktować się z dostawcą usług
internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane
te można również odczytać z komputera.
• Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących
protokół DHCP.
• Modemy ADSL obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.
64
Rozdział 5. Menu
Automatyczne konfigurowanie ustawień sieci (sieć przewodowa)
Funkcja ta pozwala na łączenie z siecią za pomocą kabla LAN.
W pierwszej kolejności należy podłączyć kabel LAN.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2 Wybierz Sieć – Otwórz ustawienia sieciowe.
3 Wybierz Przewodowa.
‒‒ Zostanie wyświetlony ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
4 Po zweryfikowaniu połączenia wybierz opcję OK.
• Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie do portu LAN.
• Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie
lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji
zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu sieci.
Ręczne konfigurowanie ustawień sieci (sieć przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci
oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknij opcję Stan.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij kartę Obsługa.
4 Na karcie Obsługa kliknij przycisk Szczegóły. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2 Wybierz Sieć – Otwórz ustawienia sieciowe.
3 Wybierz Przewodowa.
‒‒ Zostanie wyświetlony ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
4 Wybierz Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
5 Wybierz Ustaw. IP. Zostanie wyświetlony ekran Ustaw. IP.
6 Wybierz opcję Ustawien. IP, a następnie wybierz dla niej ustawienie Wprowadź ręcznie.
‒‒ Wybranie dla opcji Ustawien. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną
zmianę opcji Ustawienie DNS na Wprowadź ręcznie.
7 Wprowadź wartości połączenia sieciowego.
‒‒ Adres IP, Maska podsieci, Brama, Serwer DNS.
8 Po zakończeniu wybierz przycisk OK u dołu strony, a następnie naciśnij przycisk
. Zostanie
wyświetlony ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
9 Po zweryfikowaniu połączenia wybierz opcję OK.
65
Rozdział 5. Menu
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Gniazdo sieci LAN
w ścianie
Bezprzewodowe
urządzenie typu IP
Sharer
(router z serwerem
DHCP)
Kabel LAN
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym
odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
• Wybierz nieużywany kanał dla bezprzewodowego urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu
znajduje się inne urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia
typu IP Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
• Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie
802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano
opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung
zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
• Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią
jest możliwe przez konfigurowanie poprzez naciśnięcie przycisku (Push Button Configuration, PBC)
lub wprowadzenie numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół
WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.
• Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja
ręczna, WPS(PBC)
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który
wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający
określany jako klucz dostępu lub Klucz zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń to hasło — zwykle słowo
lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń
sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i
posiada Klucz zabezpieczeń do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas procesu
automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2 Wybierz Sieć – Otwórz ustawienia sieciowe.
3 Wybierz Bezprz..
‒‒ Funkcja sieci wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania dostępne
sieci zostaną wyświetlone.
4 Wybierz sieć z listy, naciskając przyciski  lub , a następnie naciśnij przycisk
.
‒‒ Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybierz opcję Odśwież, aby
5
6
7
8
przeprowadzić ponowne wyszukiwanie.
‒‒ Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, wybierz przycisk Stop. Zostanie
wyświetlony przycisk Dodaj sieć i będzie możliwe ręczne ustawienie sieci.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Wprowadź hasło, przejdź do kroku 6. Jeśli wybrany router
bezprzewodowy nie obsługuje funkcji zabezpieczeń, przejdź do kroku 8.
Jeśli router ma włączone zabezpieczenia, wprowadź hasło. (Klucz zabezpieczeń lub kod PIN).
Po zakończeniu przesuń kursor za pomocą przycisku  do pozycji Gotowe, a następnie naciśnij
przycisk
. Zostanie wyświetlony ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia
sieciowego.
Po zweryfikowaniu połączenia wybierz opcję OK.
66
Rozdział 5. Menu
Ręczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci
oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknij opcję Stan.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij kartę Obsługa.
4 Na karcie Obsługa kliknij przycisk Szczegóły. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2 Wybierz Sieć – Otwórz ustawienia sieciowe.
3 Wybierz Bezprz..
‒‒ Funkcja sieci wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania dostępne
sieci zostaną wyświetlone.
4 Wybierz Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
5 Wybierz Dodaj sieć.
6 Wprowadź identyfikator SSID sieci, a następnie wybierz opcję Gotowe.
7 Wybierz opcję Typ zabezpieczeń, a następnie OK. W przypadku wyboru opcji Otwórz przejdź do
kroku 10.
8 Jeśli router ma włączone zabezpieczenia, wprowadź hasło. (Klucz zabezpieczeń lub kod PIN).
9 Po zakończeniu przesuń kursor za pomocą przycisku  do pozycji Gotowe, a następnie naciśnij
przycisk
. Zostanie wyświetlony ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia
sieciowego.
10Po zweryfikowaniu połączenia wybierz opcję OK.
WPS(PBC)
Konfigurowanie za pomocą opcji WPS(PBC)
Jeśli router został wyposażony w przycisk WPS(PBC), wykonaj poniższe czynności.
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
2 Wybierz Sieć – Otwórz ustawienia sieciowe.
3 Wybierz Bezprz..
‒‒ Funkcja sieci wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania dostępne
sieci zostaną wyświetlone.
4 Wybierz Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
5 Wybierz opcję Używaj WPS, a następnie naciśnij przycisk
.
6 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS(PBC) na routerze. Produkt automatycznie pozyska
wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
7 Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
67
Rozdział 5. Menu
System
System ▼
2.
3.
Opis
Dostępność
Przezroczystość menu
Dostosowanie przezroczystości okna menu.
Wysoki kontrast
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się nieprzeźroczyste.
Powiększ
Powiększenie menu.
Konfiguracja rozpoczęci
Przywrócenie telewizora do pierwotnych ustawień i ponowne uruchomienie początkowej funkcji Ustawienia.
• Wprowadź 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
Czas
Skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.
• Aby wyświetlić bieżący czas, naciśnij przycisk
Ustawienie zegara
INFO .
Wybierz Ustawienie zegara. Wybierz opcję Data lub Czas, a następnie naciśnij przycisk
.
Aby wprowadzić cyfry, użyj przycisków numerycznych lub przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić pomiędzy polami
wprowadzania, użyj przycisków  oraz . Po zakończeniu naciśnij przycisk
.
Ustawienia NTP
Ustaw adres URL serwera oraz strefę czasową, aby korzystać z czasu sieci.
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
• Wybierz okres czasu przy użyciu przycisków ze strzałkami, a następnie naciśnij przycisk
ustawienie Wyłączone.
Opóźnienie włączenia
Autoprzełączanie źródła
. Aby anulować Auto. wyłączanie, wybierz
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu sieci (w
zakresie 0–50 sekund).
Jeśli podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła włączone jest włączona, a poprzednie źródło obrazu jest
nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
68
Rozdział 5. Menu
System ▼
2.
3.
Opis
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać aktywne źródło
obrazu wideo.
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
Jeśli źródło główne nie jest dostępne, zostanie aktywowana opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno źródło główne jak i pomocnicze nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie aktywnego
źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno źródło główne, jak i pomocnicze. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz
powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Jeśli dla opcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego źródła obrazu
wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
Określenie, czy wybrane główne źródło sygnału ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
• Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla opcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
Źródło główne
Określenie opcji Źródło główne dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określenie opcji Źródło pomocnicze dla automatycznego źródła sygnału.
Połączenie DVI
Wybór urządzenia źródłowego podłączonego do wejścia DVI.
• Ponowne uruchomienia urządzenia źródłowego, jeśli ekran nie jest wyświetlany.
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Nie jest wymagane naciśnięcie przycisku zasilania.
Zasilanie modułu PC
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
Maks. oszczędz. energii
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje w stanie
bezczynności.
• Opcja dostępna tylko w trybie DVI, HDMI, DisplayPort.
69
Rozdział 5. Menu
System ▼
2.
3.
Opis
Ster. trybem gotowości
Ta funkcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
• Opcja dostępna tylko w trybie DVI, HDMI, DisplayPort.
• W przypadku pojawienia się komunikatu Słaby sygnał lub brak sygnału upewnij się, że urządzenie źródłowe zostało podłączone
prawidłowo.
• Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wyłączone, komunikat Słaby sygnał lub brak sygnału nie zostanie
wyświetlony. Wybierz dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawienie Włączone.
Rozwiązanie Eco
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania (w lewym górnym rogu pilota) można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
Tryb oszczędz. energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
Harmonogram lampy ekranu
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
• Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
• Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Sterowanie temperaturą
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie się
przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.
Domyślne ustawienie temperatury to 77 °C.
Zalecana temperatura urządzenia wynosi od 75 do 80 °C (przy temperaturze otoczenia na poziomie 40 °C).
• Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal rosła,
produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
Menedżer urządzeń
wejściowych
Ustawienie języka, typu oraz skrótu języka wprowadzania dla podłączonej klawiatury.
Odtwarzaj przez
Wybierz odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od otoczenia, w którym produkt będzie używany.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
70
Rozdział 5. Menu
System ▼
2.
3.
Zmień kod PIN
Opis
Zostanie wyświetlony ekran Zmień kod PIN.
Wybierz 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadź je w polu Wprowadź nowy PIN. Ponownie wprowadź te same 4 cyfry w polu
Potwierdź nowy kod PIN.
• Hasło domyślne: 0 – 0 – 0 – 0
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa
• Wprowadź 4 cyfrowy numer PIN, a następnie naciśnij przycisk
. Domyślny numer PIN „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
Wszystkie pozycje menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku
funkcję Blokada bezpieczeństwa.
LOCK
na pilocie, zostaną zablokowane przez
Aby odblokować menu i przyciski, naciśnij dowolny przycisk, a następnie wprowadź hasło (hasło domyślne: 0 – 0 – 0 – 0).
Włączenie opcji Przycisk włączania umożliwia włączanie urządzenia przy aktywnej funkcji Blokada bezpieczeństwa za pomocą
przycisku zasilania na pilocie.
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisku na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.
Blok. autom. odtw. z USB
Ta funkcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu
USB.
• Podłączenie urządzenia USB zawierającego treści MagicInfo spowoduje wyświetlenie przez pięć sekund komunikatu
„Blok. autom. odtw. z USB: Włączone.”.
Blokada połączenia mobilnego
Ograniczenie współdzielenia materiałów Signage między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak
smartfony i tablety.
Blokada sterowania dotykowego
Zablokuj sterowanie urządzeniem za pomocą gestów dotykowych.
Zarządzanie zdalne
Przy użyciu przycisku Zezwól lub Odmów można zezwolić na dostęp lub odmówić dostępu do urządzenia zewnętrznym poleceniom
przesyłanym za pośrednictwem sieci.
• Zmienione ustawienie pozostaje aktywne nawet po wyłączeniu produktu i jego ponownym włączeniu za pomocą przycisku panelu lub
przełącznika zasilania.
71
Rozdział 5. Menu
System ▼
2.
3.
Opis
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Ta funkcja chroni wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora przed atakami hakerskimi, oprogramowaniem
szpiegującym oraz wirusami.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Patrz Anynet+ (HDMI-CEC) na stronie 73.
Hot Plug HDMI
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
Własne logo
Po pobraniu pliku własnego logo można je wybrać i ustawić czas jego wyświetlania po włączeniu produktu.
• Własne logo
‒‒ Można wybrać własne logo (obraz/klip wideo) lub wyłączyć jego wyświetlanie.
‒‒ Aby ustawić wyświetlanie własnego logo, należy pobrać plik własnego logo z zewnętrznego urządzenia USB.
• Czas wyświetl. logo
‒‒ Jeśli własne logo to Obraz, można ustawić dla niego Czas wyświetl. logo.
• Pobierz plik logo
‒‒ Plik własnego logo można pobrać z zewnętrznego urządzenia USB i zainstalować w produkcie.
‒‒ Pobierany plik własnego logo musi być zapisany pod nazwą „samsung” z małych liter.
‒‒ Jeśli do produktu podłączona jest większa liczba zewnętrznych urządzeń USB, zostanie podjęta próba pobrania pliku własnego logo
z urządzenia ostatnio podłączonego do produktu.
Ograniczenia dotyczące pliku własnego logo
• W przypadku własnego logo w postaci obrazu obsługiwane są tylko pliki bitmap (w formacie aRGB 32 bity na piksel).
• Obraz użyty we własnym logo musi mieć rozdzielczość od minimalnej wynoszącej 128 x 64 do maksymalnej odpowiadającej
największej rozdzielczości ekranu. (Wartości rozdzielczości poziomej/pionowej muszą być wielokrotnościami 4).
• W przypadku własnego logo w postaci klipu wideo obsługiwany jest tylko format TS Stream.
• Obsługiwana wielkość pliku wideo to maksymalnie 150 MB. Czas odtwarzania pliku wideo nie powinien przekraczać 20 sekund.
Tryb gry
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po wyborze
trybu gry.
• Środki ostrożności i ograniczenia trybu gry
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne, w menu konfiguracji wybierz dla opcji Tryb gry ustawienie
Włączone.
72
Rozdział 5. Menu
System ▼
2.
Resetuj system
3.
Opis
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
73
Rozdział 5. Menu
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi
obsługującymi funkcję Anynet+ urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu
Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do urządzeń marki Samsung, które wyposażono
w funkcję Anynet+. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono w tę funkcję,
należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
• Urządzeniami z funkcją Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie
przyciskami na produkcie.
• W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie
wybrać urządzenie Anynet+.
• Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub
w trybie gotowości.
• W trybie PIP funkcja Anynet+ jest dostępna wyłącznie po podłączeniu urządzenia AV jako
głównego wyświetlacza. Funkcja ta jest niedostępna, jeśli urządzenie AV podłączono jako
dodatkowe urządzenie wyświetlające.
• Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że maksymalnie można
podłączyć 3 urządzenia takiego samego typu.
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Rozwiązanie problemu
Funkcja Anynet+ nie
działa.
• Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+.
W systemie Anynet+ są obsługiwane wyłącznie urządzenia
Anynet+.
• Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia Anynet+ jest
prawidłowo podłączony.
• Sprawdź podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia
Anynet+.
• Sprawdź, czy dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano
ustawienie Włączone w menu System.
• Sprawdź, czy pilot jest zgodny z systemem Anynet+.
• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach.
(Konfiguracja początkowa).
• Jeżeli odłączono, a następnie ponownie podłączono kabel HDMI,
ponownie wyszukaj urządzenia lub wyłącz i włącz produkt.
• Sprawdź, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję
Anynet+.
• Sprawdź, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do
produktu, a dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie
Włączone w menu System.
Chcę wyłączyć funkcję
Anynet+.
• Naciśnij na pilocie produktu przycisk SOURCE , a następnie
wybierz urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie pojawi się
komunikat „Rozłączanie
połączenia z urządzeniem
Anynet+...”.
• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb
wyświetlania nie można korzystać z pilota.
• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację
funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
Urządzenie Anynet+ nie
odtwarza.
• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania
jest niedostępna.
74
Rozdział 5. Menu
Problem
Rozwiązanie problemu
Podłączone urządzenie nie
jest wyświetlane.
• Sprawdź, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
• Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź, czy dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano
ustawienie Włączone w menu System.
• Jeszcze raz wyszukaj urządzenia Anynet+.
• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą
kabla HDMI. Upewnij się, czy urządzenie podłączono do produktu
kablem HDMI.
• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji
Anynet+.
• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub
odłączenia kabla HDMI, ponownie przeprowadź wyszukiwanie
urządzeń.
75
Rozdział 5. Menu
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna ▼
2.
3.
Aktualizacja
oprogramowania
Kontakt z firmą Samsun
Opis
Menu Aktualizacja oprogramowania oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.
• Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania
produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
• Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez
użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Akt. teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Aktualizacja autom.
Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.
• Należy skontaktować się z firmą Samsung i odszukać parametry Kod modelu oraz Wersja oprogramowania produktu.
Zeruj wszystko
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z nami
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Diagnostyka
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1 Wyłącz komputer i produkt.
2 Odłącz wszystkie kable od produktu.
3 Włącz produkt.
4 Jeśli pojawi się komunikat Nie podłączono kabla, produkt działa poprawnie.
Jeżeli na ekranie nadal nie jest wyświetlany żaden obraz, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Rozdzielczość ekranu
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość (patrz Obsługiwane rozdzielczości), na chwilę pojawi się komunikat Niewłaściwy tryb.
76
77
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
Punkty kontrolne
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie.
Po podłączeniu komputera do produktu za pomocą kabla HDMI lub
HDMI-DVI po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty
graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej
wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera).
Opcja PC pojawia się w menu Źródło, gdy komputer nie jest
podłączony.
Opcja PC zawsze pojawia się w menu Źródło, niezależnie od tego, czy komputer jest podłączony, czy też nie.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat Nie podłączono kabla.
Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do produktu jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i częstotliwość produktu.
Zapoznaj się z tabelą Tabela standardowych trybów sygnału i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją
produktu.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z produktem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Dostosuj ustawienia Ziarnisty i Gładki.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie zgodnym z produktem. Następnie
zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o informacje dodatkowe dostępne w menu produktu oraz o tabelę standardowych
trybów sygnału.
78
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Dostosuj ustawienia Jasność i Kontrast.
Zmieniają się kolory ekranu.
Wybierz opcję Obraz i dostosuj ustawienia Przestrzeń kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Wybierz opcję Obraz i dostosuj ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania
miga co 0,5–1 s.
Produkt pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Wybierz opcję System i upewnij się, że dla opcji Auto. wyłączanie wybrano ustawienie Wyłączone.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku dynamicznych scen, np. podczas relacji z
wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Wybierz opcję Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i Ostrość.
Wybierz opcję System i dostosuj ustawienia Tryb oszczędz. energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu, zmień je na Standard 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC monitora.
Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje zatrzymanie
obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem
można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
79
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole
ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdź połączenie kabla audio albo wyreguluj głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski, mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie
dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetlany jest obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Wybierz Dźwięk, a następnie zmień Wyjście dźwięku na Wewnętrzna.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio produktu.
• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego kabla audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego audio.
Sprawdź moc sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
80
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
W przypadku wybrania dla opcji Wyjście dźwięku ustawienia Zewnętrzne przycisk głośności i funkcja wyciszania są nieaktywne.
Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego (dekodera).
Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany ustawienia
Tryb dźwięku.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Z głośników słychać echo.
Przyczyną efektu echa mogą być różne prędkości dekodowania między głośnikami produktu i głośnikami zewnętrznymi.
Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników produktu.
W takim przypadku dla opcji Wyjście dźwięku wybierz ustawienie Zewnętrzne.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilający.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problemy z funkcją obsługi dotykowej
Funkcje obsługi dotykowej nie działa.
Ekran dotykaj tylko palcami. Do tego celu nie używaj żadnych innych przedmiotów.
Sprawdź, czy ekran lub palce nie są wilgotne.
Sprawdź, czy palce są czyste. Nie używaj rękawiczek.
Funkcja obsługi dotykowej nie działa prawidłowo w danym
Jeśli dany program nie działa prawidłowo, skontaktuj się z producentem oprogramowania.
programie.
Program nie działa prawidłowo.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.
81
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu na ścianie zaleca się użycie kabli z
wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu PIP nie jest dostępne.
To menu jest włączane lub wyłączane zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
Podczas próby zmiany rozdzielczości pojawia się komunikat
„Ustalona rozdzielczość nie jest obsługiwana.”.
Komunikat „Ustalona rozdzielczość nie jest obsługiwana.” jest wyświetlany w przypadku, gdy rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa
niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w przypadku
urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone
do
Podłącz kabel audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do tego dojść w przypadku podłączenia
do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz kabel audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które nie przenoszą dźwięku.
W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
Wejście audio
Tryb ekranu
PC
Auto
Ustawienia komputera
DVI PC
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
82
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu jako źródła sygnału
opcji DisplayPort nie można zapisać ustawień monitora.
Wybierz System → Sterowanie zasilaniem, a następnie wybierz dla opcji Maks. oszczędz. energii ustawienie Wyłączone. Można również
ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że zestaw jest włączony.
Wprzypadku uruchamiania komputera z ustawioną opcją DisplayPort
jako źródłem sygnału nie zostanie wyświetlony ekran BIOS i ekran
uruchamiania.
Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub wybraniu innego źródła sygnału niż DisplayPort.
Często zadawane pytania
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego komputera lub karty graficznej.
Pytanie
Odpowiedź
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
• Windows 7: Wybierz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor, a następnie ustaw częstotliwość w obszarze Ustawienia monitora.
• Windows 8: Wybierz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia
zaawansowane → Monitor, a następnie ustaw częstotliwość w obszarze Ustawienia monitora.
• Windows 10: Wybierz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Wyświetl właściwości karty →
Monitor, a następnie dostosuj Częstotliwość odświeżania ekranu w obszarze Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
• Windows 7: Wybierz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość, a następnie zmień rozdzielczość.
• Windows 8: Wybierz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość, a następnie zmień
rozdzielczość.
• Windows 10: Wybierz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania, a następnie zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, wybierz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Wygaszacz ekranu → Zmień ustawienia zasilania lub wybierz interfejs BIOS SETUP w komputerze.
• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, wybierz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj
→ Ustawienia wygaszacza ekranu lub wybierz interfejs BIOS SETUP w komputerze.
• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, wybierz Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu
ekranu → Zasilanie i uśpienie lub wybierz interfejs BIOS SETUP w komputerze.
83
Rozdział 7. Dodatek
Dodatek
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
PM32F-BC
PM55F-BC
Rozmiar
KATEGORIA 32 (80,1 cm/31,5 cala)
KATEGORIA 55 (138,7 cm/54,6 cala)
Obszar
wyświetlania
698,4 mm (poziomo) x 392,85 mm (pionowo) (27,5 cala (poziomo) x 15,5 cala
(pionowo))
1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo) (47,7 cala (poziomo) x 26,8 cala
(pionowo))
Wyjście audio
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Zasilanie
100 do 240 V AC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Panel
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Środowisko pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji
PRZESTROGA
Przy instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może wynosić więcej niż 40 °C.
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji
Rozdział 7. Dodatek
• Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Dwukierunkowa wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym pozwala
optymalizować ustawienia monitora.
Instalacja systemu monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
• W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na funkcjonowanie produktu.
• To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
• Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Zalecenie – wyłącznie w UE
•
•
•
•
Niniejszym firma Samsung Electronics zaświadcza, że ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com/displaysolutions. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę modelu.
Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
84
85
Rozdział 7. Dodatek
Tabela standardowych trybów sygnału
W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj panelu wyświetlacza. W związku z tym ustawienie rozdzielczości
innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy
zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
PM32F-BC / PM55F-BC
Częstotliwość pozioma
30–80 kHz
Częstotliwość pionowa
60–75 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
• Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość
poziomą mierzy się w kHz.
• Częstotliwość pionowa
Aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka, produkt wyświetla ten sam obraz wiele razy na sekundę (w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej). Liczba wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania. Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Zegar pikseli (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
Pozioma
Pionowa
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
86
Rozdział 7. Dodatek
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Zegar pikseli (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
Pozioma
Pionowa
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
87
Rozdział 7. Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone
przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
• Uderzenia lub upadku.
• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie.
• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.
• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta.
• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazd
elektrycznych.
• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Przestroga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (Uderzenie pioruna, pożar, trzęsienie ziemi,
powódź itd.).
• Zużycie lub wyczerpanie materiałów eksploatacyjnych. (Akumulator, toner, lampy jarzeniowe,
głowica, elementy drgające, kontrolki, filtr, taśma itd.).
W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu
może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji
obsługi.
88
Rozdział 7. Dodatek
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie wypalaniu
powidoków
Matryca czarna
Elektroda
wspólna (ITO)
Filtr kolorów
Optymalna jakość obrazu
• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być
jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na funkcjonowanie produktu.
‒‒ Liczba subpikseli według typu panelu: 6 220 800
• Uruchom funkcję Aut. wył. zasil., aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po wykonaniu
autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z funkcji regulacji Ziarnisty lub
Gładki.
• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania
energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas
(ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na
ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi
zostać zmniejszona.
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
Źródło
TFT
Szyna danych
Dren
Brama
Elektroda
pikselowa (ITO)
Kondensator
o małej
upływności (Cs)
89
Rozdział 7. Dodatek
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania
lub ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi
gwarancyjne mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
‒‒ Używaj jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniaj kolory czcionki i tła co 30 minut.
FLIGHT : TIME
: 20:30
• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
‒‒ Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
‒‒ Wybierz w komputerze opcję Właściwości ekranu > Zasilanie, a następnie ustaw zasilanie
produktu jako wyłączone.
OZ348
‒‒ Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
• Regularna zmiana koloru
‒‒ Używaj dwóch kolorów.
Zmieniaj jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
OZ348
Typ 1
Typ 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
• Unikaj kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności. (Jasność: określa stopień
luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła).
• Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
• Unikaj kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
• Regularna zmiana koloru czcionki
FLIGHT : TIME
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Krok 1
Krok 2
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Krok 3
‒‒ Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania
urządzenia.
90
Rozdział 7. Dodatek
Licencje
Informacja o licencji Open Source
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic oraz symbol przedstawiający dwie litery D są
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS
Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks &
DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi,
.divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC
and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369; RE45,052.
W przypadku korzystania z oprogramowania Open Source treść licencji Open Source jest dostępna
poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku
angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować się z
centrum obsługi klienta firmy Samsung lub wysłać wiadomość e-mail na adres
[email protected].

advertisement

Key Features

  • Indoor Interactive flat panel Black
  • 109.2 cm (43") 1920 x 1080 pixels LED 350 cd/m²
  • Touchscreen 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement