Samsung | HT-F4500 | Samsung HT-F4500 Instrukcja obsługi

HT-F4500
HT-F4550
5,1-kanałowy system rozrywki
domowej Blu-ray™
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy
zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_POL_0530.indd 1
2013-05-30 오후 4:23:53
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB
CZĘŚCI TYLNEJ).
CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TYM CELU NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU PUNKTU SERWISOWEGO
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
Symbol ten oznacza, że
wewnątrz tego urządzenia
obecne jest „niebezpieczne
napięcie”, które może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub obrażenia ciała.
PRZESTROGA : ABY UNIKNĄĆ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NALEŻY PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE DO GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO.
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać
tego urządzenia na deszcz lub wilgoć.
PRZESTROGA
• Nie należy narażać sprzętu na kapiące ciecze lub
chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazon.
• Główna wtyczka jest używana do odłączania
urządzenia i powinna być zawsze łatwo dostępna.
• Urządzenie to powinno być stale podłączone
do gniazda sieciowego prądu przemiennego
zabezpieczonego uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Dlatego
wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Symbol ten przypomina o
postępowaniu zgodnie z istotnymi
instrukcjami dołączonymi do tego
urządzenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Ten odtwarzacz płyt CD jest klasyfikowany jako produkt
LASEROWY KLASY 1.
Używanie elementów sterujących, dokonywanie regulacji
lub obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż opisane w
niniejszej instrukcji może doprowadzić do wystawienia na
niebezpieczne promieniowanie.
PRZESTROGA
• NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY
OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH
ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA
DZIAŁANIE PROMIENI.
| 2 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 2
2013-05-30 오후 4:26:10
Przechowywanie i postępowanie z
płytami
• Nie należy narażać tego urządzenia na kapiącą wodę
lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazon.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić
łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.
• Nie dotykać wtyczki mokrą ręką. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
• Nie podłączać do jednego gniazda kilku urządzeń
elektrycznych. Przeciążenie gniazdka może spowodować
jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru.
• Przed podłączeniem do odtwarzacza innych urządzeń,
należy je wyłączyć.
• Jeżeli urządzenie zostanie szybko przeniesione z
zimnego do ciepłego pomieszczenia, może dojść do
skroplenia pary wodnej na częściach wewnętrznych
urządzenia oraz na soczewce, powodując
nieprawidłowe odtwarzanie płyt. W takim przypadku
odłącz urządzenie, odczekaj dwie godziny, po czym
podłącz wtyczkę do gniazdka. Następnie włóż płytę i
ponownie spróbuj ją odtworzyć.
Wyprodukowano z licencją
Dolby Laboratories.
„Dolby”, Pro Logic i symbol
dwóch liter „D” są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Wyprodukowano
na licencji na
podstawie patentów
amerykańskich
o numerach: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.392.195; 7.212.567; 7.333.929;
7.212.872 i innych patentów w USA i na świecie —
udzielonych i w trakcie patentowania. DTS-HD, jego
graficzny symbol, oraz DTSHD z symbolem łącznie, to
zastrzeżone znaki towarowe, a DTS-HD Master Audio
| Essential to znak towarowy firmy DTS, Inc. Produkt
zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
INFORMACJE O DIVX VIDEO:
DivX® to format cyfrowych
filmów wideo stworzony
przez firmę DivX, LLC, spółkę
zależną Rovi Corporation. Jest to urządzenie oficjalnie
opatrzone znakiem DivX Certified®, które odtwarza
filmy DivX. Na stronie www.divx.com dostępnych
jest więcej informacji i narzędzia oprogramowania do
konwersji plików na format wideo DivX.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX NA
ŻĄDANIE: Aby odtwarzać zakupione filmy wideo
DivX na żądanie (VOD), należy najpierw zarejestrować
to urządzenie z oznaczeniem DivX Certified®. Aby
uzyskać kod rejestracyjny, należy znaleźć w menu
ustawień urządzenia część z plikami DivX VOD. Aby
uzyskać więcej informacji na temat rejestracji, przejdź
do strony vod.divx.com.
Urządzenie z oznaczeniem DivX Certified® umożliwia
odtwarzanie plików w formacie wideo DivX® o
rozdzielczości HD do 1080p, także zawartość
premium.
DivX®, DivX Certified® oraz logotypy powiązane są
znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej
spółkami zależnymi i są używane na warunkach licencji.
Produkt objęty jednym lub większą liczbą
następujących patentów amerykańskich: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 3
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące
postępowania z urządzeniem
Licencja
01
• Trzymanie płyt
- Odciski palców lub rysy na płycie
mogą pogorszyć jakość dźwięku i
obrazu lub spowodować przeskoki.
- Unikaj dotykania powierzchni płyt, na których zostały
zapisane dane.
- Płytę należy trzymać za krawędzie, tak aby nie
zostawić odcisków palców na powierzchni płyty.
- Na płycie nie należy przyklejać papieru ani taśmy.
• Czyszczenie płyt
- Zabrudzone płyty lub płyty z
widocznymi odciskami palców należy
wyczyścić przy użyciu łagodnego
detergentu rozpuszczonego w wodzie i
wytrzeć suchą szmatką.
- Płytę należy czyścić przecierając delikatnie od
środka na zewnątrz płyty.
- Przechowywanie płyt
 Płyt nie należy przechowywać w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
 Przechowywać w chłodnych, wietrzonych
miejscach.
 Przechowywać w czystych koszulkach
ochronnych i ustawiać w pionie.
• Jeżeli urządzenie będzie wytwarzać nietypowe hałasy
lub będzie się z niego wydostawać zapach spalenizny
lub dym, należy niezwłocznie odłączyć zasilanie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Następnie należy skontaktować
się z najbliższym centrum obsługi klienta w celu
uzyskania pomocy technicznej. Nie wolno używać
urządzenia. Użycie urządzenia w takim przypadku
może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić
łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.
3|
2013-05-30 오후 4:26:11
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
Wyrażenia HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI to
znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
DLNA®, logo DLNA i DLNA
CERTIFIED® to znaki
towarowe, znaki usług, znaki certyfikacji Digital Living
Network Alliance.
Oracle i Java są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej
filiami. Inne nazwy mogą stanowić znaki
towarowe ich właścicieli.
Produkt ten posiada technologię zabezpieczenia przed
kopiowaniem, chronioną patentami amerykańskimi
i innymi prawami własności intelektualnych Rovi
Corporation. Zabrania się inżynierii wstecznej i
rozbierania urządzenia.
Nazwy Blu-ray Disc™, Blu-ray™ oraz logo są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię Cinavia
do ograniczenia wykorzystywania nieautoryzowanych
kopii produkowanych komercyjnie filmów i nagrań
wideo oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku
wykrycia zabronionego użycia nieautoryzowanej kopii,
zostanie wyświetlony komunikat a odtwarzanie lub
kopiowanie zostanie przerwane.
Więcej informacji na temat technologii Cinavia można
uzyskać w Centrum Informacji Konsumenckiej Cinavia
Online pod adresem http://www.cinavia.com.
Aby otrzymać dodatkowe informacje na temat
technologii Cinavia pocztą, wyślij kartkę pocztową ze
swoim adresem do: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Niniejsze urządzenie zawiera własną technologię na
licencji Verance Corporation i jest chronione patentem
amerykańskim numer 7.369.677 oraz innymi patentami
wydanymi oraz w trakcie procesu patentowego oraz
prawem autorskim i ochroną tajemnic handlowych
dotyczących pewnych aspektów takiej technologii.
Cinavia to znak towarowy Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Wszelkie
prawa zastrzeżone przez Verance. Zabrania się inżynierii
wstecznej lub demontażu urządzenia.
- Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania typu open
source, Licencje Open Source są dostępne w menu
urządzenia.
Korzystanie z funkcji 3D
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP
W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM OBRAZÓW 3D.
Przed użyciem funkcji 3D należy przeczytać ze
zrozumieniem poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa.
• Oglądając telewizję 3D można odczuwać nieprzyjemne
efekty, takie jak zawroty głowy, nudności lub ból głowy.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych
objawów należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć
Aktywne Okulary 3D i odpocząć.
• Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może
powodować zmęczenie oczu. W przypadku zmęczenia
oczu należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć
Aktywne Okulary 3D i odpocząć.
• Osoba dorosła powinna często kontrolować dzieci
korzystające z funkcji 3D. Jeżeli dziecko skarży się
na zmęczenie oczu, ból głowy, zawroty głowy lub
nudności, należy nakazać mu zakończenie oglądania
telewizji 3D i odpoczynek.
• Nie używaj Aktywnych Okularów 3D do innych celów
(na przykład jako zwykłych okularów, okularów
przeciwsłonecznych, okularów ochronnych, itp.)
• Nie używaj funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D w
czasie chodzenia lub przemieszczania się. Korzystanie
z funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D podczas
przemieszczania się może spowodować wpadanie
na przedmioty, potknięcie się i/lub upadek, a w
konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń.
• Aby oglądać treść w trybie trójwymiarowym, podłącz
urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący
technologię 3D) do gniazda HDMI OUT urządzenia,
przy użyciu szybkiego przewodu HDMI. Przed
włączeniem treści 3D załóż okulary 3D.
• Urządzenie wysyła sygnały 3D tylko przez przewód
HDMI podłączony do gniazda HDMI OUT.
• Ponieważ rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D
jest ustawiona zgodnie z rozdzielczością oryginalnego
wideo 3D, nie można zmienić rozdzielczości według
własnych preferencji.
• Niektóre funkcje, na przykład BD Wise, regulacja
rozmiaru ekranu oraz regulacja rozdzielczości mogą nie
działać prawidłowo w trybie odtwarzania 3D.
• Do prawidłowego wysyłania sygnału trójwymiarowego
należy używać szybkiego przewodu HDMI.
• Oglądając obrazy 3D, należy zachować od telewizora
odległość równą trzykrotnej szerokości ekranu. Na
przykład: jeżeli posiadasz 46-calowy ekran, usiądź w
odległości 3,5 metra od ekranu.
- Aby uzyskać najlepszy obraz trójwymiarowy, ekran
wideo 3D należy ustawić na wysokości oczu.
• Po podłączeniu odtwarzacza do niektórych urządzeń
3D tryb trójwymiarowy może nie działać prawidłowo.
• Niniejsze urządzenie nie przekształca treści 2D w 3D.
• Logo „Blu-ray 3D” i „Blu-ray 3D” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
| 4 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 4
2013-05-30 오후 4:26:12
Copyright
ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW
23 Odtwarzanie plików z urządzenia USB
23 Odtwarzanie płyty z zawartością nagraną przez
użytkownika
24 Odtwarzanie komercyjnej płyty wideo
24 Sterowanie odtwarzaniem wideo
25 Odtwarzanie komercyjnej płyty audio
26 Sterowanie odtwarzaniem muzyki
26 Sterowanie odtwarzaniem zdjęć
27 Słuchanie radia
28 Korzystanie z przycisku TV SOUND na pilocie
01
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania
lub kopiowania niniejszej instrukcji obsługi w całości lub
w częściach bez uzyskania pisemnej zgody Samsung
Electronics Co., Ltd.
USŁUGI SIECIOWE
Spis Treści
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2
3
3
3
4
5
Ostrzeżenie
Przechowywanie i postępowanie z płytami
Ostrzeżenia dotyczące postępowania z urządzeniem
Licencja
Korzystanie z funkcji 3D
Copyright
ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA
6
7
9
10
10
11
Zgodność płyt i formatów
Logo płyt odtwarzanych przez urządzenie
Akcesoria
Panel przedni
Panel tylny
Pilot
PODŁĄCZANIE
12 Podłączanie głośników
14 Podłączanie do rutera sieciowego
15 Podłączanie do telewizora/urządzeń zewnętrznych
USTAWIENIA
16
17
17
18
20
21
22
29 Korzystanie z funkcji BD-LIVE™
29 Korzystanie z funkcji DLNA
DODATEK
30 Informacje dodatkowe
33 Rozwiązywanie problemów
36 Dane techniczne
 Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej
instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło
informacji i mogą różnić się od rzeczywistego
wyglądu produktu.
 Istnieje możliwość nałożenia opłaty
administracyjnej w przypadku gdy:
a. zostanie wezwany technik, a w urządzeniu
nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w
przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukcji)
b. urządzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie
stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku,
gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej
instrukcji)
 Użytkownik zostanie poinformowany o
wysokości takiej opłaty administracyjnej przed
wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub wizytą
technika na miejscu.
Procedura wstępnych ustawień
Ekran główny
Otwieranie ekranu Ustawienia
Ustawienia – funkcje menu
Sieci i Internet
Aktualizowanie oprogramowania
Konfigurowanie funkcji DLNA
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 4:26:13
Rozpoczynanie Użytkowania
Zgodność płyt i formatów
Typy płyt i zawartości, które może odtwarzać urządzenie
Multimedia
Typ płyt
Płyta Blu-ray
Płyta Blu-ray 3D
WIDEO
Szczegółowe dane
BD-ROM lub płyta BD-RE/-R nagrana w formacie BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, nagrane płyty DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, które
zostały nagrane i sfinalizowane lub nośniki pamięci USB zawierające
treści w formacie DivX, MKV, MP4.
MUZYKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzyka nagrana na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub
nośniki pamięci USB zawierające pliki w formacie MP3 lub WMA.
ZDJĘCIA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub
nośniki pamięci USB zawierające pliki w formacie JPEG.
| UWAGA |
Urządzenie może nie odtwarzać pewnych płyt CD-RW/-R oraz DVD-R ze względu na typ płyty lub warunki, w jakich
dana płyta została nagrana.
Jeśli płyta DVD-RW/-R została nieprawidłowo nagrana w formacie DVD Video, nie zostanie odtworzona.
Urządzenie nie odtwarza zawartości nagranej na płycie DVD-R z prędkością przekraczającą 10 MB/s.
Urządzenie nie odtwarza zawartości nagranej na płycie BD-R lub urządzeniu USB z prędkością przekraczającą 30
MB/s.
Funkcja odtwarzania może być niedostępna w przypadku niektórych typów płyt lub podczas określonych czynności,
np. zmiany kąta patrzenia i regulacji proporcji ekranu. Szczegółowe informacje o płytach można znaleźć na
opakowaniu płyty. W razie potrzeby należy się z nimi zapoznać.
Podczas odtwarzania treści BD-J, ładowanie może trwać dłużej niż w przypadku normalnych treści, a niektóre
funkcje mogą działać wolniej.
Typy płyt, których urządzenie nie odtwarza
• HD DVD
• Płyty DVD-ROM/PD/MV
itp.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (za
wyjątkiem warstwy CD)
• DVD-RW(VR mode)
• Płyty DVD-R o
pojemności 3,9 GB do
• CVD/CD-ROM/CDV/
autoringu.
CD-G/CD-I/LD (w
przypadku płyt CD-G
odtwarzana jest tylko
ścieżka audio, bez grafiki).
| UWAGA |
Urządzenie może nie reagować na wszystkie polecenia obsługi, ponieważ niektóre płyty Blu-ray, DVD oraz CD
umożliwiają obsługę w określonym lub ograniczonym zakresie i zapewniają tylko pewne funkcje odtwarzania. Należy
pamiętać, że nie jest to wada produktu.
Firma Samsung nie może zagwarantować, że niniejsze urządzenie odtworzy każdą płytę posiadającą logo Blu-ray
Disc, DVD lub CD, ponieważ formaty płyt ulegają zmianom, a podczas tworzenia oprogramowania płyt Blu-ray, DVD i
CD i/lub produkcji płyt mogą występować problemy lub błędy.
W razie pytań lub trudności z odtwarzaniem płyt Blu-ray, DVD lub CD w niniejszym urządzeniu, należy skontaktować
się z Centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG. Należy też zapoznać się z pozostałymi rozdziałami niniejszej instrukcji,
aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania.
Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt komercyjnych lub DVD zakupionych w innym regionie.
| 6 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 6
2013-05-30 오후 4:26:14
Kod regionu
Kod
regionu
Obszar
A
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka
Południowa, Korea, Japonia,
Taiwan, Hong Kong, Azja
południowo-wschodnia
B
Europa, Grenlandia, francuskie
terytoria zależne, Bliski
Wschód, Afryka, Australia i
Nowa Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja
środkowa i południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski
Wschód, Egipt, Afryka,
Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny,
Indonezja, Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd.,
Ameryka Środkowa, Australia,
Nowa Zelandia, Wyspy
Australii i Oceanii, Karaiby
Płyta Blu-ray
DVD-VIDEO
5
Rosja, Europa Wschodnia,
Indie, Korea Północna,
Mongolia
6
Chiny
Płyta Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
Płyta 3D Blu-ray
DivX
System transmisji PAL
w Polsce, Francji,
Niemczech itd.
Java
Obsługiwane formaty
Obsługa plików muzycznych
Rozszerzenie
Kodek
Kontener
pliku
audio
*.mp3
MP3
zgodny z numerem regionu urządzenia, urządzenie nie
może odtworzyć płyty.
*.wma
WMA
Zakres obsługi
MP3
-
WMA
* Częstotliwości
próbkowania (w
kHz) — 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Szybkość
transmisji —
wszystkie
prędkości w
zakresie od 5 do
384 KB/s
| UWAGA |
Jeżeli numer regionu płyty Blu-ray Disc/DVD nie jest
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 7
Rozpoczynanie Użytkowania
Typ płyty
Logo płyt odtwarzanych przez
urządzenie
02
Zarówno urządzenie jak i płyty są kodowane według
regionów. Aby płyta mogła zostać odtworzona, kody
regionów muszą być dopasowane. Jeśli kody nie są
dopasowane, odtworzenie płyty będzie niemożliwe.
Numer regionu niniejszego urządzenia jest widoczny na
panelu tylnym urządzenia.
7|
2013-05-30 오후 4:26:15
Rozpoczynanie Użytkowania
Obsługa plików z obrazami
Rozszerzenie pliku
Typ
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rozdzielczość
15360x8640
Obsługa pliku wideo
Rozszerzenie pliku
Kontener
Kodek wideo
Kodek audio
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rozdzielczość
1920x1080
 Ograniczenia
- Nawet jeżeli każdy plik jest zakodowany poprzez obsługiwany kodek wymieniony na liście powyżej, plik może nie
zostać odtworzony, jeżeli występują problemy z jego zawartością.
- Nie można zagwarantować normalnego odtwarzania, jeżeli informacje kontenera pliku są nieprawidłowe lub jeżeli sam
plik jest uszkodzony.
- Odtwarzanie dźwięku/obrazu wideo plików o wyższej szybkości transmisji/liczbie klatek na sekundę może nie
przebiegać płynnie.
- Funkcja Wyszukiwania (przeskakiwania) nie jest dostępna, jeżeli uszkodzona jest tabela indeksu pliku.
 Dekoder wideo
- Urządzenie obsługuje formaty nawet do H.264, poziom 4.1 i AVCHD
- Urządzenie nie obsługuje H.264 FMO/ASO/RS oraz VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP:
Poniżej 1280 x 720: 60 klatek maks.
Powyżej 1280 x 720: 30 klatek maks.
- Nie obsługuje formatu GMC 2 lub nowszego
 Dekoder audio
- Obsługuje formaty WMA 7, 8, 9 oraz STD
- Urządzenie nie obsługuje częstotliwości próbkowania WMA 22050 Hz mono.
- AAC: Maksymalna częstotliwość próbkowania: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maksymalna
szybkość transmisji: 320 kb/s
Obsługiwane formaty plików z napisami DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 8
2013-05-30 오후 4:26:16
AVCHD (ang. Advanced Video Codec High Definition)
02
• Niniejsze urządzenie odtwarza płyty w formacie AVCHD. Płyty te są zazwyczaj nagrywane i wykorzystywane w
kamerach cyfrowych.
• Format AVCHD to format nagrań z kamer wideo wysokiej rozdzielczości.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 dokonuje kompresji obrazów z większą wydajnością niż tradycyjny format kompresji
obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD wykorzystują format „x.v.Colour”. Niniejsze urządzenie odtwarza płyty w formacie AVCHD
wykorzystujące format „x.v.Colour”.
• „x.v.Colour” to znak towarowy firmy Sony Corporation.
• „AVCHD” oraz logo AVCHD to znaki towarowe Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.
Rozpoczynanie Użytkowania
| UWAGA |
W zależności od warunków nagrywania niektóre płyty w formacie AVCHD mogą nie zostać odtworzone.
Płyty w formacie AVCHD muszą być sfinalizowane.
Format „x.v.Colour” oferuje szerszy zakres kolorów niż standardowe płyty DVD z kamer cyfrowych.
Niektóre płyty w formatach DivX, MKV i MP4 mogą nie być odtwarzane, w zależności od rozdzielczości wideo i
szybkości klatkowania.
Uwagi dotyczące połączeń USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie obsługuje nośniki pamięci USB, odtwarzacze MP3, aparaty cyfrowe oraz czytniki kart USB.
Urządzenie nie obsługuje nazw folderów i plików o długości przekraczającej 128 znaków.
Niektóre urządzenia USB/zewnętrzne dyski twarde/aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Urządzenie obsługuje systemy plików FAT 16, FAT 32 i NTFS.
Urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio do portu USB urządzenia. Podłączanie przez kabel USB może
powodować problemy ze zgodnością.
Włożenie więcej niż jednego urządzenia pamięci do czytnika wielu kart może powodować nieprawidłowe działanie czytnika.
Urządzenie nie obsługuje protokołu PTP.
Nie należy odłączać urządzeń USB podczas procesu wczytywania.
Im większa rozdzielczość obrazu, tym dłużej trwa wyświetlenie obrazu.
Urządzenie nie może odtwarzać plików MP3 z technologią DRM, pobranych z witryn komercyjnych.
Urządzenie obsługuje wyłącznie filmy wideo nagrane z prędkością poniżej 30 kl/s (szybkość klatkowania).
Urządzenia pamięci masowej USB należy usuwać bezpiecznie (za pomocą funkcji „Bezp. odłącz. USB”) aby
zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu pamięci USB.
Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu głównego, naciśnij ŻÓŁTY (C), a następnie naciśnij przycisk E.
Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia plików z danymi lub utratę danych.
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Przewód zasilający
Instrukcja obsługi
Antena FM
D
TUNING
DOWN
UP
Pilot/baterie (rozmiar AAA)
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 4:26:17
Rozpoczynanie Użytkowania
Panel przedni
ODTWARZANIE/PAUZA
STOP
ENTER
OTWÓRZ/ZAMKNIJ
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
FUNKCJA
5V 500mA
WYŚWIETLACZ
TACA PŁYTY
USB HOST
ZASILANIE
CZUJNIK PILOTA
| UWAGA |
Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia przez gniazdo USB Host, należy użyć pamięci USB.
Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, uruchomienie filmu przy użyciu przycisku 6 na urządzeniu lub na
pilocie jest niemożliwe. Aby odtworzyć film, należy wybrać polecenie Odtwórz film lub Uruchom w menu płyty, a
następnie naciśnij przycisk E.
W przypadku korzystania z usługi internetowej lub odtwarzania zawartości urządzenia USB na telewizorze nie można
wybrać trybu BD/DVD przyciskiem FUNCTION. Należy najpierw zatrzymać odtwarzanie na telewizorze, a następnie
wybrać tryb BD/DVD.
Panel tylny
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
WEJŚCIE DODATKOWE
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
AUX
IN
R
PRZEWÓD
ZASILAJĄCY
ZŁĄCZA WYJŚĆ
GŁOŚNIKÓW
WYJŚCIE HDMI
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
*ANTENA FM
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
ZEWNĘTRZNE CYFROWE ZŁĄCZE SIECI LAN
WEJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
* Podłączanie anteny FM
1.
2.
Podłącz antenę FM dołączoną do gniazda ANTENY FM.
Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie przymocuj
antenę do ściany lub innej twardej powierzchni.
| UWAGA |
Podczas instalacji zestawu kina domowego należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich
stron urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów
wentylacyjnych.
Urządzenie nie odbiera stacji AM.
| 10 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 10
2013-05-30 오후 4:26:20
Pilot
02
Opis pilota
FUNCTION
VOLUME
Regulacja głośności.
-
MUTE
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
0
POPUP
Te przyciski umożliwiają przejście do
tyłu lub do przodu.
Służy do odtwarzania płyty.
Naciśnięcie tego przycisku wyświetla
menu Narz..
Te przyciski umożliwiają wybór pozycji
menu ekranowego i zmianę wartości
menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Przyciski te służą zarówno do obsługi
menu tego produktu, jak również kilku
innych funkcji płyt Blu-ray.
Ten przycisk umożliwia
tymczasowe wyłączenie dźwięku.
Funkcja RDS służy do odbierania
stacji FM.
Otwieranie menu podręcznego/
tytułowego.
Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania płyty.
Zatrzymuje odtwarzanie płyty.
Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego.
Otwiera i zamyka tacę płyty.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Naciśnij, aby wyświetlić menu Dysk.
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia
wybór języka napisów.
Naciśnięcie tego przycisku
uruchamia tryb Blu-ray (BD/DVD,
D. IN, AUX, itp.).
+
RDS DISPLAY
Opcje można wybierać za pomocą
przycisków numerycznych.
Rozpoczynanie Użytkowania
Włączanie/wyłączanie urządzenia.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Umożliwia ponowne odtwarzanie
tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
TUNING
TV SOUND DPS/EQ
DOWN
Sygnał audio może być wysyłany do
głośników zestawu kina domowego lub
głośników telewizora. (Patrz str. 28).
Umożliwia wybór żądanego trybu
dźwięku DSP/EQ.
UP
Wyświetla informacje o odtwarzanej
treści podczas odtwarzania płyty
Blu-ray/DVD.
Naciśnięcie powoduje zamknięcie menu.
Służy do ustawiania programowanych
częstotliwości radiowych.
Umożliwia wybranie opcji MONO lub
STEREO dla sygnału radiowego.
Wyszukiwanie aktywnych stacji FM i
zmiana kanałów.
Wkładanie baterii do pilota
Upewnij się, że bieguny baterii zostały ustawione zgodnie z
oznaczeniami „+” i „–” na rysunku w komorze.
Rozmiar baterii: AAA
W przypadku typowego użytkowania telewizora baterie wystarczają
na rok czasu.
Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów od
urządzenia w linii prostej.
Nie należy wrzucać baterii do ognia.
Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego
samego typu.
Polski
HT-F4500_50_POL_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:47:17
Podłączanie
W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do komponentów zewnętrznych.
Przed przeniesieniem lub instalacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
Podłączanie głośników
Umieszczenie urządzenia
Umieść go na stojaku lub półce lub pod
szafką telewizora.
Subwoofer
Centralny
Głośnik przedni (P)
Głośnik surround (P)
Urządzenie
Głośnik przedni (L)
Wybieranie miejsca słuchania
Miejsce słuchania powinno być oddalone
od telewizora na odległość będącą
2,5- lub 3-krotnością przekątnej ekranu
telewizora. Na przykład, jeśli posiadasz
46-calowy ekran, zaplanuj miejsce
słuchania w odległości od 2,92 do 3,50
metrów od ekranu.
Głośnik surround (L)
Głośniki przednie
Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około 45°. Umieść
głośniki w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości
co uszy. Ustaw głośniki przednie w linii z głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie
przed nim.
Głośnik centralny
Głośnik centralny najlepiej zainstalować na tej samej wysokości co głośniki przednie. Można
go również zainstalować nad telewizorem lub pod nim.
Głośniki surround
Umieść te głośniki z boku miejsca słuchania. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca,
umieść głośniki tak, aby były skierowane przodem do siebie. Umieść je w odległości około
60 do 90 cm powyżej ucha i skieruj nieznacznie w dół.
* W przeciwieństwie do głośników przednich i centralnego głośniki surround są używane
głównie do efektów dźwiękowych. Dźwięk nie będzie się z nich wydobywał przez cały
czas.
Subwoofer
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym miejscu.
Elementy zestawu głośników
HT-F4500
(L)
(P)
PRZEDNI
(L)
(P)
SURROUND
CENTRALNY
SUBWOOFER
PRZEWÓD ŁOŚNIKA
| 12 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 12
2013-05-30 오후 4:26:24
HT-F4550
03
(P)
(L)
Podłączanie
(L)
(P)
PRZEWÓD ŁOŚNIKA
PRZEDNI / SURROUND
STOJAK
ŚRUBA (5x20): 16 szt.
PODSTAWA STOJAKA CENTRALNY
SUBWOOFER
Montaż głośników na stojaku Tallboy
* Tylko model HT-F4550 — głośniki przednie/surround
1.
2.
Obróć podstawę stojaka do góry dnem i przymocuj ją do stojaka.
1
Podstawa stojaka
2
Przy użyciu śrubokręta przykręć śruby w 3 oznaczonych
otworach.
Stojak
3.
Wyprostuj dostarczony przewód głośnikowy zgodnie z kierunkiem
grawitacji i przełóż go przez otwór w środku podstawy stojaka.
4.
Przymocuj górny głośnik do zmontowanego stojaka.
3
4
Głośnik
Stojak
5.
Za pomocą śrubokręta wkręć śrubę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do otworu z tyłu głośnika.
Następnie podłącz przewód głośnika.
6.
Wygląd po zamontowaniu głośnika.
Wykonaj te kroki, aby zainstalować drugi głośnik.
5
6
Podłączanie głośników
1.
Dopasuj wszystkie przewody do odpowiednich głośników, zestawiając kolor wtyczki
każdego przewodu z kolorem naklejki na spodzie każdego głośnika.
2.
Aby podłączyć przewód głośnikowy do każdego głośnika:
a. Naciśnij czerwony zacisk z tyłu głośnika, wsuń czerwony przewód, a następnie
zwolnij zacisk.
b. Naciśnij czarny zacisk z tyłu głośnika, wsuń czarny przewód, a następnie zwolnij
zacisk.
3.
Czarny
Czerwony
Podłącz wtyczki głośników z tyłu urządzenia, dopasowując kolory wtyczek głośnika
do kolorów gniazd w głośniku.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 4:26:28
Podłączanie
W przypadku modelu HT-F4500
Głośnik surround (L)
Głośnik przedni (P)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Głośnik surround (P)
Głośnik przedni (L)
CENTER
Głośnik centralny
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Na stronie 13 znajdują się instrukcje dotyczące głośników HT-F4550.
| PRZESTROGA |
Aby zamontować urządzenie na ścianie, wkręć w ścianę śruby lub przybij solidnie gwoździe i zamontuj głośnik
zawieszając go przy użyciu znajdujących się z tyłu otworów. Akcesoria montażowe (gwoździe lub śruby) i usługa
montażu nie są zapewniane przez firmę.
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku głośników taka zabawa
mogłaby doprowadzić do obrażeń.
Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ –).
Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub ciał obcych do
kanału (otworu) subwoofera.
Subwoofera nie należy wieszać na ścianie za kanał (otwór).
| UWAGA |
Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w wyniku
wytwarzanego pola magnetycznego.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Podłączanie do rutera sieciowego
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Modem
szerokopasmowy
Usługa
szerokopasmowa
Lub
Usługa
szerokopasmowa
Modem szerokopasmowy (ze zintegrowanym ruterem)
Ruter
| UWAGA |
Router lub zasady dostawcy usług internetowych mogą uniemożliwiać urządzeniu dostęp do serwera aktualizacji
oprogramowania Samsung. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
Użytkownicy DSL powinni nawiązać połączenie sieciowe za pomocą rutera.
Aby korzystać z funkcji DLNA, należy podłączyć komputer do sieci, zgodnie z rysunkiem. Połączenie może być
przewodowe lub bezprzewodowe.
| 14 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 14
2013-05-30 오후 4:26:39
Podłączanie do telewizora/urządzeń zewnętrznych
03
Podłączanie
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Sposób 1
R
Czerwony
W
Biały
HDMI OUT
LAN
Sposób 2
Urządzenia
zewnętrzne
OPTICAL OUT
HDMI IN
Podłączanie do telewizora
Podłącz kabel HDMI (sprzedawany osobno) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI IN w telewizorze.
Jeżeli telewizor obsługuje funkcję ARC, wystarczy podłączyć ten przewód, aby dźwięk z telewizora odtwarzać przez
głośniki kina domowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 19 niniejszego podręcznika oraz w rozdziale
poświęconym funkcji ARC podręcznika użytkownika telewizora.
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Aby wybrać prawidłowy tryb dla urządzenia zewnętrznego po jego podłączeniu, naciśnij przycisk FUNCTION. Po
każdym naciśnięciu przycisku tryb będzie zmieniać się w następującej kolejności : BD/DVD D. IN AUX FM
Poniżej objaśniono dwie metody podłączania urządzeń zewnętrznych do zestawu kina domowego.
Sposób 1 WEJŚCIE AUX : Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Za pomocą kabla audio RCA (kupowany oddzielnie), połącz gniazdo AUDIO IN urządzenia z gniazdem AUDIO OUT
zewnętrznego urządzenia analogowego.  Wybierz tryb AUX.
• Kolory wtyczek kabli należy dopasować do kolorów gniazd wejściowego i wyjściowego.
Sposób 2 OPTYCZNE : Podłączanie zewnętrznego cyfrowego urządzenia audio
Podłączanie cyfrowego sygnału wyjściowego audio urządzeń wysyłających sygnał cyfrowy, takich jak odbiorniki telewizji
kablowej i satelitarnej (Set-Top-Box).
Za pomocą cyfrowego kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie), połącz gniazdo wejścia optycznego audio cyfrowego
urządzenia z gniazdem cyfrowego wejścia optycznego urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla optycznego.
 Wybierz tryb D. IN.
| UWAGA |
Aby oglądać obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście wideo
bezpośrednio do telewizora.
Ten system obsługuje cyfrowe częstotliwości próbkowania wynoszące 32 kHz lub wyższe z zewnętrznych urządzeń
cyfrowych.
Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i Dolby Digital. Dźwięk w formacie MPEG, który jest ciągłym strumieniem
bitów, nie jest obsługiwany.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 4:26:41
Ustawienia
Procedura wstępnych ustawień
5 . Zostanie wyświetlony ekran Sieć przewodowa.
- W przypadku sieci z dynamicznymi adresami IP
— tak jest w większości przypadków — wybierz
Auto, naciśnij przycisk E, a następnie przejdź
do Kroku 6.
- W przypadku sieci ze statycznymi adresami
IP zalecamy wybranie opcji Pomiń przez
naciśnięcie przycisku NIEBIESKIEGO (D),
a następnie przejście do strony 20 rozdziału
„Konfigurowanie połączenia sieciowego” po
zakończeniu początkowej konfiguracji. Rozdział
„Konfigurowanie połączenia sieciowego” zawiera
pełne wyjaśnienie sposobu ręcznej konfiguracji
połączenia sieciowego.
- Jeśli sieć nie występuje, wybierz Pomiń
naciskając przycisk NIEBIESKI (D). Zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia początkowe
zakończone, a następnie ekran główny.
• Menu główne nie będzie wyświetlane, jeżeli nie
zostaną skonfigurowane ustawienia wstępne.
• Po zaktualizowaniu wersji oprogramowania wygląd
menu ekranowego tego urządzenia może ulec zmianie.
• Poszczególne kroki uzyskiwania dostępu mogą się
różnić w zależności od wybranego menu.
1.
2.
3.
Włącz telewizor po podłączeniu urządzenia, a
następnie włącz urządzenie. Kiedy urządzenie jest
włączane po raz pierwszy, automatycznie wyświetlany
jest ekran Ustawienia początkowe — Język.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany język, a
następnie naciśnij przycisk E.
Naciśnij przycisk E, aby rozpocząć konfigurację
funkcji.
| UWAGA |
W przypadku pominięcia konfiguracji sieci lub jeśli
Ustawienia początkowe
konfiguracja nie została przeprowadzone poprawnie,
można przejść do rozdziału „Konfigurowanie połączenia
sieciowego” na stronie 20, aby skonfigurować połączenie
sieciowe urządzenia
później.j
ą
p
Zostaną ustawione opcje sieciowe i proporcje ekranu TV.
Każde ustawienie można zmienić później w menu Ustawienia.
Uruchom
Ustawienia początkowe I Sieć przewodowa
Wybierz metodę konfiguracji protokołu internetowego (IP).
Upewnij się, że kabel Ethernet jest podł.
a Poprzednie
4.
" Wybierz
Zostanie wyświetlony ekran Prop. ekranu TV. Za
pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane proporcje
ekranu telewizora, a następnie naciśnij przycisk E.
Dostępne są cztery opcje:
16:9 Oryginalny - do telewizorów panoramicznych.
Wyświetla obrazy panoramiczne w oryginalnym
formacie 16:9, a obrazy o stosunku wysokości
do szerokości 4:3 (stary format standardowy) w
formacie 4:3 pillarbox z czarnymi pasami po lewej i
prawej stronie.
16:9 Pełny - do telewizorów panoramicznych.
Wyświetla obrazy panoramiczne w oryginalnym
formacie 16:9 oraz rozszerza obrazy w formacie 4:3,
aby wypełnić ekran formatu 16:9.
4:3 Letter Box - do starszych telewizorów
analogowych o standardowym ekranie. Wyświetla
obrazy formatu 4:3 w trybie pełnego ekranu, a
obrazy formatu 16:9 w formacie Letter Box, który
zachowuje proporcje obrazu 16:9, ale powoduje
pojawienie się czarnych pasów nad i pod obrazem.
4:3 Pan-Scan - do starszych telewizorów
analogowych o standardowym ekranie. Wyświetla
obrazy formatu 4:3 w trybie pełnego ekranu, a
obrazy formatu 16:9 w formacie Pan-Scan, który
wypełnia ekran, ale obcina lewą i prawą krawędź
obrazu i powiększa środek w pionie.
Auto: automatyczna konfiguracja adresu IP.
Ręczny
Auto
a Poprzednie
6.
d Pomiń
< Przenieś " Wybierz
Urządzenie sprawdzi połączenie przewodowe, a
następnie połączy się z siecią. Po zakończeniu
czynności naciśnij przycisk E. Zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia początkowe
zakończone, a następnie ekran główny.
Ustawienia początkowe I Sieć przewodowa
 Adres MAC (d0:66:7b:dc:28:fc)
 Adres IP, Maska podsieci, Brama, Serwer DNS
 Ping bramy
 Test usługi internetowej
Sieć użytkownika działa poprawnie.
Jeśli problem z siecią nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
OK
" Wybierz
| 16 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 16
2013-05-30 오후 4:26:42
Aby wyświetlić ponownie ekran Ustawienia
| UWAGA |
Aby odtwarzać lub przeglądać pliki filmów, muzyczne
lub zdjęcia znajdujące się na komputerze, należy
podłączyć zestaw kina domowego i komputer do sieci
domowej i pobrać, zainstalować oraz skonfigurować
oprogramowanie DLNA na komputerze. (Patrz strona 22).
Ustawienia
początkowe i wprowadzić zmiany, zaznacz opcję
Reset. (Patrz str. 20).
W przypadku użycia kabla HDMI w celu podłączenia
urządzenia do telewizora firmy Samsung
obsługującego funkcję Anynet+ (HDMI-CEC)
oraz 1.) Jeżeli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) ma
ustawioną wartość WŁ. zarówno w telewizorze jak i
w urządzeniu oraz 2.) Jeżeli telewizor ma ustawiony
język obsługiwany przez urządzenie, automatycznie
urządzenie wybierze ten język jako język preferowany.
04
Aby zaznaczyć opcję na ekranie głównym,
przemieszczaj kursor za pomocą przycisków
▲▼◄►, aż zostanie podświetlona żądana opcja, a
następnie naciśnij przycisk E.
1.
| UWAGA |
Otwieranie ekranu Ustawienia
Ekran główny
Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie głównym,
a następnie naciśnij przycisk E. Zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia.
1.
1
3
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Ustawienia
Ustawienia
4
2
5
Aplikacja 1
Aplikacja 2
Brak dysku a Zmień urządz.
Aplikacja 3
Aplikacja 4
d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
1
Wybieranie zdjęć.
2
Wybieranie nagrań wideo.
3
Wybieranie utworów muzycznych.
4
Wybieranie ustawień.
5
Wybieranie aplikacji.
6
Wyświetlanie przycisków, których możesz
użyć na pilocie, aby przejść do funkcji.
6
Obraz
Ustawienia 3D
Dźwięk
Proporcja obrazu TV
: 16:9 Oryginalny
Sieć
BD Wise
: Wył.
System
Rozdzielczość
: Auto
Język
Ramka filmu (24 na s)
: Wył.
Zabezpieczenia
Format kolorów HDMI
: Auto
Ogólne
HDMI Deep Color
: Wył.
Pomoc techn.
Tryb progresywny
: Auto
►
Aby przejść do menu, menu podrzędnych oraz opcji
ekranu Ustawienia, zapoznaj się z ilustracją pilota
zdalnego sterowania zamieszczoną poniżej.
2.
| UWAGA |
W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie
zatrzymania przez ponad 5 minut bez czynności
użytkownika, na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
wygaszacz ekranu. W przypadku pozostawienia
urządzenia w trybie wygaszacza przez ponad 20 minut
zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
Przyciski pilota używane w menu
Ustawienia
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Przycisk HOME: Naciśnij, aby przejść do ekranu
głównego.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 4:26:45
Ustawienia
2
Przycisk RETURN ('): Wraca do poprzedniego
menu.
3
E (Enter) / Przycisk Kierunkowy:
• Za pomocą przycisków ▲▼◄► można
przemieszczać kursor lub zaznaczać pozycję.
• Naciśnięcie przycisku E spowoduje
uruchomienie aktualnie zaznaczonej pozycji
lub potwierdzenie ustawienia.
4
Przycisk EXIT: Naciśnięcie spowoduje
zamknięcie bieżącego menu.
BD Wise
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie
rozdzielczości wyjściowej sygnału
wideo HDMI na BD Wise, Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Liczba wskazuje liczbę linii
wideo na klatkę. Litery „i” oraz
„p” oznaczają odpowiednio:
skanowanie z przeplotem i
progresywne. Im więcej linii, tym
wyższa jakość.
Ramka filmu
(24 na s)
Ustawienie w funkcji Ramka filmu
(24 na s) opcji Auto umożliwia
urządzeniu automatyczne
dostosowanie sygnału
wyjściowego HDMI do prędkości
24 klatek na sekundę, aby
podnieść jakość obrazu, jeżeli
urządzenie jest podłączone do
telewizora obsługującego prędkość
24 klatek na sekundę.
• Z funkcji Ramka filmu (24 na s)
tylko w telewizorze obsługującym
tę szybkość klatkowania.
• Opcja Ramka filmu jest dostępna
tylko jeżeli urządzenie jest w
trybie rozdzielczości wyjścia
HDMI 1080i lub 1080p.
| UWAGA |
Przycisku E na panelu przednim urządzenia można
użyć w tym samym celu, co przycisku E na pilocie.
Szczegółowe informacje o funkcjach
Każda funkcja ekranu Settings (Ustawienia), pozycja
menu oraz poszczególna opcja, jest szczegółowo
objaśniona na ekranie. Aby wyświetlić objaśnienie, za
pomocą przycisków ▲▼◄► zaznacz funkcję, pozycję
menu lub opcję.
Objaśnienie zazwyczaj pojawia się na dole ekranu. Krótki
opis każdej funkcji ustawień rozpoczyna się na tej stronie.
Dodatkowe informacje dotyczące niektórych funkcji
można także znaleźć w Dodatku do niniejszej instrukcji.
Ustawienia – funkcje menu
Obraz
Ustawienia
3D
Proporcja
obrazu TV
Konfiguracja funkcji związanych z
3D.
 Tryb odtwarz. 3D Blu-ray:
Zaznacz, czy płyta Blu-ray z
zawartością trójwymiarową ma
być odtwarzana w trybie Tryb
3D. Jeżeli w trybie 3D przejdziesz
z ekranu głównego do menu
głównego Smart Hub, urządzenie
automatycznie przełączy się w
tryb 2D.
 Rozmiar ekranu: Wprowadź
rozmiar ekranu telewizora
podłączonego do urządzenia.
Urządzenie automatycznie
dostosuje sygnał wyjściowy 3D do
rozmiaru ekranu telewizora.
BD Wise to najnowsza funkcja
przekazywania danych
zaprojektowana przez firmę
Samsung. Po podłączeniu
urządzenia firmy Samsung do
telewizora Samsung z funkcją BD
Wise za pomocą złącza HDMI,
gdy funkcja BD Wise jest włączona
zarówno w urządzeniu jak i w
telewizorze, urządzenie wysyła sygnał
wideo z rozdzielczością i prędkością
klatkowania płyty Blu-ray/DVD.
Format
kolorów
HDMI
Umożliwia ustawienie format
przestrzeni kolorów dla wyjścia
HDMI w celu dopasowania
funkcji podłączonego urządzenia
(telewizora, monitora itd.).
HDMI Deep
Color
Ta funkcja umożliwia wysyłanie
sygnału wideo z gniazda HDMI
OUT z ustawieniem Deep Colour.
Ustawienie Deep Colour zapewnia
dokładniejsze odwzorowanie barw,
z większą głębią koloru.
Tryb
progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu
podczas odtwarzania płyt DVD.
Umożliwia dostosowanie sygnału
wyjściowego urządzenia do
rozmiaru ekranu telewizora. Patrz
strona 16.
Dźwięk
Ustawienia
głośnika
Umożliwia dostosowywanie
następujących ustawień głośników
oraz włączanie i wyłączanie dźwięku
testowego w celu sprawdzenia
głośników.
| 18 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 18
2013-05-30 오후 4:26:49
Umożliwia wybór głośników aktywnych
— głośników telewizora lub głośników
zestawu kina domowego.
Kanał Audio
Return
Umożliwia przekierowanie dźwięku z
telewizora na głośniki zestawu kina
domowego. Wymaga połączenia
HDMI oraz telewizora obsługującego
funkcję Audio Return Channel (ARC).
• Gdy funkcja Auto Return Channel
ma ustawioną opcję Auto
(Autom.), zestaw kina domowego
automatycznie wybiera wejście
ARC lub wejście optyczne jako
źródło sygnału audio w zależności
od połączeń. Jeżeli funkcja Auto
Return Channel jest aktywna,
wejście optyczne nie działa.
Wyjście
cyfrowe
Umożliwia ustawienie opcji Wyjście
cyfrowe zgodnie z możliwościami
odbiornika AV podłączonego do
urządzenia. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, zapoznaj
się z tabelą doboru wyjścia
cyfrowego. (Patrz strona 32).
Dynamiczna
kontrola
zakresu
Umożliwia zastosowanie
dynamicznej kontroli zakresu do
opcji audio Dolby Digital, Dolby
Digital Plus oraz Dolby TrueHD.
 Auto: Automatycznie steruje
zakresem dynamicznym audio
Dolby TrueHD, na podstawie
informacji zawartych w ścieżce
dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza
także funkcję dynamicznej kontroli
zakresu dla opcji Dolby Digital oraz
Dolby Digital Plus.
 Wył.: Pozostawia
nieskompresowany zakres
dynamiczny, co umożliwia
odtwarzanie oryginalnego dźwięku.
 Wł.: Włącza dynamiczną kontrolę
zakresu dla wszystkich trzech
formatów Dolby. Cichsze dźwięki
zostają podgłośnione, natomiast
głośne dźwięki ściszone.
Tr. red. do
mniej. liczby
kan.
Umożliwia wybór metody próbkowania
wielokanałowego, zgodnego z danym
systemem stereo. Można wybrać dla
próbkowania urządzenia standardowy
dźwięk stereo lub stereo kompatybilne
z dźwiękiem przestrzennym.
Sieć
Ustawienia
sieci
przewodowej
Aby uzyskać więcej informacji na
temat Ustawień sieci oraz funkcji
sieciowych, przejdź do rozdziału
„Sieci i Internet”, na stronie 20.
Test sieci
Pozwala przetestować konfigurację
protokołu sieciowego w celu
sprawdzenia poprawności działania.
Stan sieci
Umożliwia sprawdzenie, czy
połączenie z siecią i z Internetem
zostało nawiązane.
Połączenie
internetowe
BD-Live
Umożliwia zezwalanie lub zakaz
łączenia się z Internetem usługi BDLive.
System
Ustawienia
początkowe
Umożliwiają ponowne uruchomienie
procedury ustawień początkowych.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ to wygodna funkcja
oferująca połączenie operacji z
innymi urządzeniami Samsung
posiadającymi funkcję Anynet+
i umożliwiająca sterowanie
urządzeniami jednym pilotem
zdalnego sterowania firmy
Samsung. Aby uruchomić
tę funkcję, należy podłączyć
urządzenie do telewizora marki
Samsung z funkcją Anynet+ za
pomocą kabla HDMI.
Zarządzanie
danymi BD
Umożliwia zarządzanie zawartością
pobraną przez płytę Blu-ray
obsługującą usługę BD-Live.
Użytkownik może przeglądać
informacje o urządzeniu USB
używanym do przechowywanych
danych BD Live włącznie z
informacjami o pamięci. Można
również usunąć dane BD Live i
zmienić urządzenie.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 19
Ustawienia
Wybór
głośników
Synch. dźw.
Podłączenie urządzenia do
telewizora cyfrowego umożliwia
regulację opóźnienia dźwięku,
aby ścieżka dźwiękowa
zsynchronizowała się z wideo.
Opóźnienie można ustawić w
zakresie od 0 do 300 ms.
04
 Poziom: Umożliwia ustawienie
odpowiedniej głośności każdego
głośnika w zakresie od 6dB do -6
dB. Na przykład, jeżeli lubisz głębokie
basy, możesz zwiększyć poziom
głośności subwoofera o 6 dB.
 Odległość: Umożliwia ustawienie
każdego głośnika w odpowiedniej
odległości od pozycji słuchacza, do
ok. 9 m. Im większa odległość, tym
głośniejsze dźwięki płynące z głośnika.
 Dźwięk testowy: Umożliwia
uruchomienie funkcji sygnału
testowego, aby sprawdzić
wprowadzone regulacje. Ustawianie
funkcji Dźwięk testowy na opcję
Wł. powoduje włączenie sygnału
testowego. Ustawienie opcji Wył.
powoduje jego wyłączenie.
19 |
2013-05-30 오후 4:26:50
Ustawienia
Wideo na
żądanie
DivX®
Zobacz kody rejestracji DivX®
VOD, aby nabyć i odtwarzać
zawartość DivX® VOD.
Język
Można ustawić preferowany język menu ekranowego,
menu płyty itd.
• Wybrany język będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy
jest obsługiwany na płycie.
Zabezpieczenia
Sieci i Internet
Po podłączeniu niniejszego urządzenia do sieci można
korzystać z aplikacji i funkcji sieciowych, takich jak BDLIVE oraz aktualizować oprogramowanie urządzenia
przez połączenie sieciowe.
Konfigurowanie połączenia sieciowego
Zanim rozpoczniesz skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych, aby dowiedzieć się, czy korzystasz ze
statycznego, czy dynamicznego adresu IP. W przypadku
dynamicznego przydzielania adresów zalecamy
skorzystanie z poniższej automatycznej procedury. W
przypadku statycznego przydzielania adresów należy
skorzystać z przedstawione niżej procedury ręcznej.
Domyślny kod PIN to 0000. Wpisz domyślny kod PIN,
aby uzyskać dostęp do funkcji zabezpieczeń, jeśli nie
został utworzony własny kod PIN.
Ocena
rodzicielska
BD
Zapobiega odtwarzaniu płyt Bluray posiadających ocenę równą lub
wyższą od oceny wprowadzonej przez
rodzica dla określonego wieku, o ile
nie zostanie wprowadzony kod PIN.
Ocena
rodzicielska
DVD
Uniemożliwia odtwarzanie płyt DVD
o ocenie wyższej od określonej
oceny numerycznej, o ile nie
zostanie wprowadzony numer PIN.
Zmień kod
PIN
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego
kodu PIN umożliwiającego dostęp
do funkcji zabezpieczeń.
• Przed rozpoczęciem sprawdź, czy urządzenie jest
podłączone do routera za pomocą kabla sieciowego.
Automatycznie
Aby rozpocząć proces konfiguracji, wykonaj poniższe
czynności:
1. W menu głównym wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk E.
2. Wybierz polecenie Sieć i naciśnij przycisk E.
3. Wybierz polecenie Ustawienia sieci przewodowej
i naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia sieci
przewodowej.
4. Naciśnij przycisk ► w menu Konfiguracja protokołu
internetowego. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
p ję Auto,, a następnie
ęp naciśnijj p
y
opcję
przycisk
E.
E
Ogólne
Ustawienia
Strefa
czasowa
Możesz określić swoją strefę
czasową.
Dźwięk Konfiguracja IP
Adres IP
Sieć
Pomoc techn.
Aktualizacja
oprogramowania
Ustawienia sieci przewodowej
Obraz
0
0
0
System
Maska podsieci
: 0
0
0
0
Język
Brama
: 0
0
0
0
0
0
0
Zabezpieczenia
DNS
Ogólne
Serwer DNS
Aby uzyskać więcej informacji
na temat funkcji Aktualizacja
oprogramowania, zapoznaj się
z rozdziałem „Aktualizowanie
oprogramowania” na stronie 21.
: Auto
: 0
: Auto
: 0
Pomoc techn.
> Przenieś " Wybierz
' Powrót
Kontakt
z firmą
Samsung
Zapewnia informacje kontaktowe w
razie potrzeby uzyskania pomocy
dotyczącej urządzenia.
5.
Funkcja sieciowa automatycznie pobierze i uzupełni
wszystkie wartości w polach Adres IP, Maska
podsieci itd.
Warunki
korzystania z
usługi
Umożliwia przeglądanie zastrzeżeń
dotyczących zawartości i usług
dostarczanych przez strony trzecie.
6.
Po uzyskaniu wartości ustawień sieci naciśnij
przycisk RETURN (').
7.
Zeruj
Wszystkie ustawienia zostaną
przywrócone do wartości
domyślnych, z wyjątkiem ustawień
sieciowych. Domyślne hasło
zabezpieczające to 0000.
Wybierz polecenie Test sieci i naciśnij przycisk
E. Zestaw kina domowego sprawdzi połączenie
sieciowe. Po zakończeniu czynności naciśnij
przycisk RETURN (').
| 20 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 20
2013-05-30 오후 4:26:51
1.
Ręczny
2.
3.
Ustawienia sieci przewodowej
Obraz
Dźwięk Konfiguracja IP
Adres IP
Sieć
: Ręczny
: 0
0
0
0
System
Maska podsieci
: 255 255 255
0
Język
Brama
: 0
Zabezpieczenia
DNS
Ogólne
Serwer DNS
0
0
0
0
0
0
: Ręczny
: 0
Pomoc techn.
> Przenieś " Wybierz
' Powrót
Wykonaj pierwsze cztery kroki procedury
automatycznej, ale wybierz opcję Ręczny zamiast
Automatycznie w kroku 4.
2. Naciśnij przycisk strzałki ▼, aby przejść do
pierwszego pola (Adres IP).
3. Za pomocą przycisków cyfr pilota wprowadź liczby.
4. Po uzupełnieniu wszystkich pól za pomocą
przycisku ► przechodź kolejno do następnych pól.
Przycisków strzałek można również używać do
przechodzenia w górę, w dół lub wstecz.
5. Wprowadź wartości w polach Adres IP, Maska
podsieci i Brama.
6. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do pola DNS.
7. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do pierwszego pola
DNS. Wprowadź liczby jak wyżej.
8. Naciśnij przycisk RETURN (') na pilocie.
9. Wybierz polecenie Test sieci i naciśnij przycisk E.
Po zakończeniu testu naciśnij przycisk RETURN ('),
aby zamknąć poprzedni ekran.
10. Wybierz opcję Stan sieci i naciśnij przycisk E.
11. Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie sprawdzi połączenie przewodowe, a
następnie połączy się z siecią. Po zakończeniu
zaznacz opcję OK, a następnie naciśnij przycisk E.
1.
Aktualizowanie oprogramowania
Menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia aktualizację
oprogramowania urządzenia w celu poprawienia jego
wydajności lub dodania usług.
• Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia lub włączać
go ponownie podczas procesu aktualizacji.
5.
| UWAGA |
Aktualizacja zostanie zakończona po wyłączeniu
urządzenia po ponownym uruchomieniu. Naciśnij
przycisk ZASILANIE, aby włączyć uaktualnione
urządzenie. Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia
lub włączać go podczas procesu aktualizacji.
Samsung Electronics nie ponosi żadnej
odpowiedzialności prawnej za wadliwe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym połączeniem
internetowym lub zaniedbaniem konsumenta podczas
aktualizacji oprogramowania.
Aby anulować aktualizację podczas pobierania
aktualizacji oprogramowania, naciśnij przycisk E.
Online
Urządzenie musi być połączone z Internetem, aby
możliwe było korzystanie z funkcji Online. Przed
rozpoczęciem wyjmij wszystkie płyty.
1. Wybierz polecenie Online i naciśnij przycisk E.
Zostanie wyświetlony komunikat o podłączaniu do
serwera.
2. Jeżeli dostępna jest aktualizacja, zostanie
wyświetlone okno podręczne z zapytaniem, czy
chcesz dokonać aktualizacji. Jeżeli wybierzesz opcję
Tak, urządzenie zostanie wyłączone automatycznie,
następnie włączone i rozpocznie się aktualizacja.
| WAŻNE |
Nie wolno ręcznie wyłączać zestawu kina domowego
lub włączać go ponownie podczas aktualizacji
oprogramowania.
3. Zostanie wyświetlone okno podręczne postępu
aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie
zostanie ponownie automatycznie wyłączone.
4. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie.
| UWAGA |
Aktualizacja zostanie zakończona po wyłączeniu
urządzenia po ponownym uruchomieniu. Naciśnij przycisk
ZASILANIE, aby włączyć uaktualnione urządzenie.
Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia lub włączać go
podczas procesu aktualizacji.
Samsung Electronics nie ponosi żadnej
odpowiedzialności prawnej za wadliwe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym połączeniem
internetowym lub zaniedbaniem konsumenta podczas
aktualizacji oprogramowania.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 21
Ustawienia
4.
Ustawienia
W menu głównym wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk E.
Wybierz polecenie Pomoc techn. i naciśnij przycisk E.
Wybierz polecenie Aktualizacja oprogramowania i
naciśnij przycisk E.
Wybierz jeden z następujących sposobów:
• Online
• Przez USB
• Autom. powiad. o aktual.
Naciśnij przycisk E.
Poniżej przedstawiono wskazówki do każdego ze
sposobów.
04
Jeśli posiadasz statyczny adres IP lub jeśli automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie ustawić wartości w
opcji Ustawienia sieci.
21 |
2013-05-30 오후 4:26:52
Ustawienia
Przez USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Odwiedź stronę www.samsung.com.
Kliknij opcję SUPPORT w prawym górnym rogu strony.
Wprowadź numer modelu urządzenia w polu
wyszukiwania. Podczas wprowadzania numeru
modelu w menu rozwijanym zostaną wyświetlone
urządzenia odpowiadające numerowi modelu.
Kliknij lewym przyciskiem myszy numer modelu na
liście rozwijanej.
Przewiń wyświetloną stronę w dół i kliknij Firmware
Manuals & Downloads.
Kliknij opcję Firmware na środku strony.
Kliknij ikonę ZIP w kolumnie Plik po prawej stronie strony.
Kliknij polecenie Send w pierwszym oknie
podręcznym, które zostanie wyświetlone. Kliknij
przycisk OK w drugim oknie podręcznym, które
zostanie wyświetlone, aby pobrać i zapisać plik
oprogramowania układowego w komputerze.
Rozpakuj archiwum zip na komputerze. Powinien
powstać jeden folder o tej samej nazwie co plik zip.
Skopiuj folder na napęd Flash USB.
Upewnij się, że do urządzenia nie są włożone żadne
płyty, a następnie włóż napęd Flash USB do portu
USB urządzenia.
W menu urządzenia przejdź do opcji Ustawienia >
Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania.
Zaznacz opcję Przez USB.
| UWAGA |
Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia za
pomocą gniazda USB Host w urządzeniu nie powinna
znajdować się żadna płyta.
Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia lub włączać go
podczas procesu aktualizacji.
Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
Autom. powiad. o aktual.
Jeśli urządzenie podłączone jest do sieci i opcja
Powiadomienie o automatycznej aktualizacji jest włączona,
urządzenie powiadomi użytkownika w przypadku dostępności
nowej wersji oprogramowania wyświetlając komunikat.
1. Włącz urządzenie.
2. W menu Aktualizacja oprogramowania wybierz
opcję Wł. dla ustawienia Autom. powiad. o aktual..
Urządzenie powiadomi użytkownika w przypadku
dostępności nowej wersji oprogramowania
wyświetlając komunikat.
3. Aby aktualizować oprogramowanie wewnętrzne,
wybierz Tak. Urządzenie zostanie wyłączone
automatycznie, następnie włączone i rozpocznie się
aktualizacja.
4. Zostanie wyświetlone okno postępu aktualizacji.
Po zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie
ponownie automatycznie wyłączone.
5. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie.
| UWAGA |
Aktualizacja zostanie zakończona po wyłączeniu
urządzenia po ponownym uruchomieniu. Naciśnij
przycisk ZASILANIE, aby włączyć uaktualnione
urządzenie. Nie wolno ręcznie wyłączać urządzenia
lub włączać go podczas procesu aktualizacji.
Firma Samsung Electronics nie ponosi żadnej
odpowiedzialności prawnej za wadliwe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym połączeniem
internetowym lub zaniedbaniem konsumenta podczas
aktualizacji oprogramowania.
Konfigurowanie funkcji DLNA
Funkcja DLNA umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych, wideo lub zdjęć na komputerze za pomocą
tego urządzenia. Aby korzystać z funkcji DLNA, należy
połączyć urządzenie do komputera za pomocą sieci (patrz
strona 14) i zainstalować na komputerze oprogramowanie
SAMSUNG PC Share Manager.
Pobieranie oprogramowania DLNA
Aby korzystać z funkcji DLNA w komputerze, należy na nim
zainstalować oprogramowanie DLNA. Oprogramowanie
na komputer oraz szczegółowe instrukcje obsługi funkcji
DLNA można pobrać z witryny Samsung.com.
Przejdź do strony www.samsung.com.
Kliknij opcję SUPPORT u góry strony.
Wprowadź numer modelu urządzenia w polu
wyszukiwania. Podczas wprowadzania numeru
modelu w menu rozwijanym zostaną wyświetlone
urządzenia odpowiadające numerowi modelu.
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy numer modelu na
liście rozwijanej.
5. Przewiń wyświetloną stronę w dół i kliknij Firmware
Manuals & Downloads.
6. Kliknij kartę Software.
7. Na karcie oprogramowania kliknij ikonę EXE po
prawej stronie wiersza DLNA.
8. Kliknij polecenie Send w pierwszym oknie
podręcznym, które zostanie wyświetlone. W drugim
oknie podręcznym kliknij polecenie Save File.
9. Znajdź plik instalacji DLNA na dysku, a następnie
dwukrotnie kliknij plik.
10. W wyświetlonym oknie podręcznym kliknij polecenie
Run, a następnie wykonaj polecenia, które zostaną
wyświetlone na ekranie.
1.
2.
3.
Pobierz Podręcznik instalacji/instrukcję obsługi DLNA z
karty Oprogramowanie, klikając ikonę odpowiedniego
pliku PDF w kolumnie Plik po prawej stronie. Plik w
formacie PDF zostanie pobrany, a następnie otwarty.
Wykonaj polecenia, aby zainstalować i skonfigurować
aplikację DLNA. Plik można przeglądać i/lub zapisać.
| UWAGA |
Aby korzystać z funkcji DLNA w smartfonie, trzeba
| 22 Polski
HT-F4500_50_POL_0610.indd 22
podłączyć zestaw i smartfon do tego samego routera.
2013-06-10 오후 4:20:06
Odtwarzanie multimediów
Odtwarzanie plików z urządzenia USB
Zdjęcia
Muzyka
Ustawienia
Odtwarzanie Multimediów
Wideo
| UWAGA |
Odtwarzanie plików 3D nie jest obsługiwane.
Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu pamięci
USB, urządzenia pamięci masowej USB należy
usuwać bezpiecznie (za pomocą funkcji „Bezp.
odłącz. USB”). Naciśnij przycisk HOME, aby przejść
do menu głównego, naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C), a
następnie naciśnij przycisk E.
05
Możesz odtwarzać pliki multimedialne znajdujące się na
podłączonym urządzeniu USB.
1. Przejdź do menu głównego.
2. W trybie zatrzymania podłącz urządzenie pamięci
masowej USB do portu USB na przednim panelu
produktu. Zostanie wyświetlony komunikat „Czy
chcesz zmienić urządzenie?”.
3. Naciśnij przycisk ◄►, aby wybrać opcję Tak, a
następnie naciśnij przycisk E.
y
CZERWONY ((A).
)
4. Naciśnijj pprzycisk
6-1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Wideo,
Zdjęcia lub Muzyka, a następnie naciśnij przycisk E.
7-1. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone pliki, przejdź do
Kroku 8-1. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone foldery,
za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz folder, naciśnij
E, a następnie przejdź do Kroku 8-1.
8-1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz plik, który
chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a następnie
naciśnij przycisk E.
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika
CD
Dysk USB Flash
CD
5.
6.
7.
8.
Aplikacja 2
a Zmień urządz.
Aplikacja 3
Aplikacja 4
d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz pamięć flash
USB lub napęd Flash USB, a następnie naciśnij
przycisk E .
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję
Wideo, Zdjęcia lub Muzyka, a następnie naciśnij
przycisk E.
Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone pliki, przejdź
do Kroku 8. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone
foldery, za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder, naciśnij E, a następnie przejdź do Kroku 8.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz plik, który
chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a następnie
naciśnij przycisk E.
LUB
przycisk
y
NIEBIESKI ((D).
)
4-1. Naciśnijj p
CD
Aplikacja 1
LUB
Dysk USB Flash Ustawienia
Aplikacja 2
Dysk USB Flash
Aplikacja 3
Aplikacja 4
d Str. gł.
Możesz odtwarzać pliki multimedialne, które nagrałeś na
płytę DVD lub CD.
1. Włącz zestaw kina domowego.
2. Otwórz tacę płyty, połóż nagraną przez użytkownika płytę
na tacy nadrukiem do góry, a następnie zamknij tacę.
3. Po załadowaniu płyty naciśnij przycisk CZERWONY (A).
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz pozycję
CD lub DVD, a następnie naciśnij przycisk E.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Wideo,
Zdjęcia lub Muzyka, a następnie naciśnij przycisk E.
6. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone pliki, przejdź
do Kroku 7. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone
foldery, za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder, naciśnij E, a następnie przejdź do Kroku 7.
7. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz plik, który
chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a następnie
naciśnij przycisk E.
" Wejdź
5-1. Za pomocą przycisków ◄► wybierz pamięć flash
USB lub napęd Flash USB, a następnie naciśnij
przycisk E.
3-1. Po załadowaniu płyty naciśnij przycisk NIEBIESKI (D).
4-1. Za pomocą przycisków ◄► wybierz pozycję CD
lub DVD, a następnie naciśnij przycisk E.
5-1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Wideo,
Zdjęcia lub Muzyka, a następnie naciśnij przycisk E.
6-1. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone pliki, przejdź do
Kroku 7-1. Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone foldery,
za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz folder, naciśnij
E, a następnie przejdź do Kroku 7-1.
-1
7 . Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz plik, który
chcesz wyświetlić lub odtworzyć, a następnie
naciśnij przycisk E.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 4:26:55
Odtwarzanie Multimediów
Odtwarzanie komercyjnej płyty wideo
Połóż płytę na tacy nadrukiem do góry i zamknij tacę.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli
odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, przejdź do
pozycji Wideo w menu głównym i naciśnij przycisk E.
W większości przypadków komercyjne płyty mają menu.
Aby odtworzyć film na płycie, wybierz Odtw. w menu
płyty, i naciśnij przycisk E.
2
| UWAGA |
Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania
filmów, przejdź do części „Sterowanie odtwarzaniem
wideo” na tej stronie.
Powtarzanie odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem wideo
Możesz sterować odtwarzaniem plików wideo
znajdujących się na płytach Blu-ray, DVD i CD oraz na
urządzeniach pamięci masowej USB. W zależności
od nośnika niektóre funkcje opisane w niniejszym
podręczniku mogą nie być dostępne.
Przyciski pilota służące do odtwarzania wideo
0
POPUP
HOME
2.
Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz
Wył., Tytuł, Rozdział, Wszystkie lub
Powtarzanie A-B, a następnie naciśnij
przycisk E.
1.
Naciśnij przycisk E w miejscu, od którego
chcesz rozpocząć powtarzanie odtwarzania
(A).
2.
Naciśnij przycisk E w miejscu, w
którym chcesz zakończyć powtarzanie
odtwarzania (B).
3.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
4.
Naciśnij przycisk E.
REPEAT
3
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT na pilocie.
2
1
SUBTITLE
1.
Powtarzanie A-B
TITLE MENU
DISC MENU
Korzystanie z menu płyty, menu utworu,
menu podręcznego i listy utworów
• DISC MENU : Podczas odtwarzania naciśnij
ten przycisk, aby wyświetlić Menu Dysk.
• TITLE MENU : Podczas odtwarzania naciśnij
ten przycisk, aby wyświetlić menu Tytuł.
- Jeżeli płyta posiada listę odtwarzania,
naciśnij przycisk ZIELONY (B), aby przejść
do listy odtwarzania.
• POPUP MENU : Podczas odtwarzania naciśnij
ten przycisk, aby wyświetlić menu podręczne.
• DISC MENU lub TITLE MENU : Podczas
odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby
wyświetlić listę tytułów.
Przyciski odtwarzania
Urządzenie nie odtwarza dźwięku w trybie
Szukaj, Wolny lub Krokowy.
• 6 : Rozpoczyna odtwarzanie.
• 5 : Zatrzymuje odtwarzanie.
• 7 : Wstrzymuje odtwarzanie.
• Odtwarzanie przyspieszone : W trakcie
odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub .
Za każdym razem gdy zostanie naciśnięty przycisk
3 lub , prędkość odtwarzania zmieni się.
• Odtwarzanie w zwolnionym tempie : W
trybie wstrzymania naciśnij przycisk .
Za każdym razem gdy zostanie naciśnięty
przycisk , prędkość odtwarzania zmieni się.
• Odtwarzanie stopniowe : W trybie wstrzymania
naciśnij przycisk 7.
Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty
przycisk 7, zostanie wyświetlona nowa klatka.
• Odtwarzanie z pomijaniem : W trakcie
odtwarzania naciśnij przycisk 1 lub 2.
Każde naciśnięcie przycisku 1 lub 2
spowoduje przejście do poprzedniego lub
następnego rozdziału lub pliku na płycie.
3
| UWAGA |
W zależności od płyty ekran może nie
wyświetlać wszystkich funkcji powtarzania.
Opcja Rozdział lub Tytuł może nie
zostać wyświetlona na ekranie od razu.
Kontynuuj naciskanie przycisków ▲▼, aż
wybrany element znajdzie się wewnątrz
odpowiedniego pola.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT, za
pomocą przycisków ▲▼ zaznacz opcję Wył.,
a następnie naciśnij przycisk E.
Opcja Powtarzanie A-B może nie zostać
wyświetlona na ekranie od razu. Kontynuuj
naciskanie przycisków ▲▼, aż wybrana
opcja powtarzania A-B znajdzie się wewnątrz
odpowiedniego pola.
Punkt (B) należy ustawić co najmniej 5
sekund po rozpoczęciu odtwarzania w
punkcie (A).
| 24 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 24
2013-05-30 오후 4:27:00
Korzystanie z menu NARZĘDZIA
Menu pojawiające się tylko wtedy, gdy
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
odtwarzany jest plik
05
Jeśli płyta z filmem lub wideo
zawiera więcej niż jeden tytuł przejdź
do żądanego tytułu lub go wybierz.
Czas
odtwarzania
Umożliwia przejście do określonego
punktu odtwarzania. Wprowadź
punkt odtwarzania za pomocą
przycisków numerycznych.
Tryb
powtarzania
Zaznacz tę opcję, aby powtórzyć
określony tytuł, rozdział (tylko płyty
BD/DVD) lub zaznaczoną sekcję.
Ustawienia
obrazu
Zaznacz tę opcję, aby ustawić tryb
obrazu.
- Tryb
 Użytkownik : Umożliwia
dostosowanie opcji Jasność,
Kontrast, Kolor i Ostrość.
 Dynamiczny : To ustawienie
zwiększa Ostrość.
 Normalny : To ustawienie jest
odpowiednie do większości
zastosowań przeglądania.
 Film : To najlepsze ustawienie
do oglądania filmów.
Synch. dźw.
Pełny ekran
Zaznacz tę opcję, aby ustawić
żądany rozmiar pełnego ekranu.
Można wybrać opcję Oryginał, Tryb1
(większy) lub Tryb2 (największy).
Informacja
Umożliwia sprawdzenie informacji o
pliku wideo.
| UWAGA |
Menu Narzędzia może się różnić w przypadku
niektórych płyt lub urządzeń pamięci masowej. Mogą
nie być wyświetlane wszystkie opcje.
Odtwarzanie Multimediów
Tytuł
Tworzenie listy odtwarzania wideo
Użytkownik może utworzyć listę odtwarzania plików wideo
w sposób bardzo podobny do tworzenia listy odtwarzania
plików muzycznych. Instrukcje zawiera rozdział „Tworzenie
listy odtwarzania muzyki” na stronie 26.
Odtwarzanie komercyjnej płyty audio
1.
Umożliwia dostosowanie
opóźnienia dźwięku, aby dźwięk był
zsynchronizowany z obrazem wideo.
Opóźnienie można ustawić w
zakresie od 0 do 300 ms.
Włóż płytę Audio (CD-DA) lub MP3 do tacy płyty.
• W przypadku płyty Audio CD (CD-DA) pierwszy
utwór będzie odtwarzany automatycznie. Ścieżki
z płyty są odtwarzane w takiej kolejności, w jakiej
zostały nagrane na płycie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą przycisków
▲▼ wybierz opcję Muzyka, a następnie naciśnij
przycisk
p y
E.
E
Playlista
To menu jest wyświetlane tylko podczas odtwarzania
1/12
Narzędzia
TRACK 001
TRACK
001
Tryb CK
powtarzania
_ Ścieżkę +05:57
< Zmiana " Wybierz ' Powrót
Zaznacz tę opcję, aby przejść do
rozdziału, który chcesz oglądać.
TRACK 002
Rozdział
TRACK 004
Dźwięk
Zaznacz tę opcję, aby przejść do
rozdziału, który chcesz oglądać.
Napisy
+
00:08 / 05:57
Zaznacz tę opcję, aby ustawić
żądany język napisów.
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić
scenę pod innym kątem. Opcja Kąt
patrz. wyświetla liczbę dostępnych
kątów (1/1, 1/2, 1/3, itp.).
Funkcja
BONUSVIEW
Zaznacz, aby ustawić żądaną opcję
Video / Funkcja
funkcji BONUSVIEW.
BONUSVIEW Audio
04:07
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
Kąt patrz.
04:27
TRACK 003
2.
" Wstrzymaj
03:35
Narzędzia
' Powrót
Aby odtworzyć dany utwór, za pomocą przycisków
▲▼ na pilocie zaznacz utwór, a następnie naciśnij
przycisk E.
| UWAGA |
Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania
muzyki, przejdź do części „Sterowanie odtwarzaniem
muzyki” na stronie 26.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 4:27:02
Odtwarzanie Multimediów
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
2.
Użytkownik może sterować odtwarzaniem utworów
muzycznych na płytach DVD, CD lub w urządzeniach
pamięci USB.
Naciśnij przyciski ▲▼◄►, aby przejść do żądanego
pliku, a następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C), aby
go wybrać. Powtarzaj tę procedurę, aby wybrać
dodatkowe pliki.
Muzyka TRACK 002
Przyciski pilota służące do odtwarzania
muzyki
RDS DISPLAY
1
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TA
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TRACK 009
03:53
CD
TITLE MENU
DISC MENU
0
Wybr. pliki: 2 1/2 Strona
TRACK 001
POPUP
2
4
5
6
3
1
PRZYCISKI NUMERYCZNE: Podczas
odtwarzania listy naciśnij żądany numer ścieżki.
Wybrany utwór zostanie odtworzony.
2
Pomiń : Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
1 lub 2, aby przejść do poprzedniego lub
następnego utworu.
3
Przycisk 5: Zatrzymuje odtwarzanie ścieżki.
4
Szybkie odtwarzanie (tylko Audio CD(CD-DA)) :
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub .
Za każdym razem gdy zostanie naciśnięty
przycisk 3 lub , prędkość odtwarzania
zmieni się.
5
Przycisk 7: Wstrzymuje odtwarzanie ścieżki.
6
Przycisk 6: Odtwarza obecnie wybraną ścieżkę.
3.
4.
5.
6.
TRACK 010
03:45
Wybierz  Zmień str.
' Wróć
Aby usunąć plik z listy odtwarzania, przejdź do
pliku, a następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C).
Naciśnij przycisk E, aby odtworzyć zaznaczone
pliki. Zostanie wyświetlony ekran Lista odtwarzania.
Aby przejść do pozycji Lista muzyki, naciśnij
przycisk 5 lub RETURN (') .
Aby wrócić do pozycji Lista odtwarzania, naciśnij
przycisk E.
| UWAGA |
Można utworzyć listę odtwarzania z maksymalnie 99
utworami z płyt audio CD (CD-DA).
W przypadku przejścia do ekranu Lista muzyki z
ekranu Lista odtwarzania, a następnie powrotu do
ekranu Lista odtwarzania lista odtwarzania będzie
odtwarzana od początku.
Sterowanie odtwarzaniem zdjęć
Użytkownik może sterować odtwarzaniem zdjęć na
płytach DVD, CD lub w urządzeniach pamięci USB.
Powtarzanie utworów
Korzystanie z menu Narzędzia
Użytkownik może ustawić powtarzanie utworów.
1. W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję Wył.,
Ścieżkę, Jeden raz, Wszystkie lub Losowo w
ustawieniu Tryb powtarzania, a następnie naciśnij
przycisk E.
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Tworzenie listy odtwarzania muzyki
1.
W przypadku odtwarzania muzyki z komercyjnej
płyty CD lub DVD naciśnij przycisk 5 lub RETURN
('). Zostanie wyświetlony ekran Lista muzyki. W
przypadku tworzenia listy odtwarzania dla muzyki na
płycie utworzonej przez użytkownika lub urządzeniu
USB przejdź do ekranu Lista muzyki zgodnie z
opisem „Odtwarzanie plików z urządzenia USB"
na stronie 23 lub „Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika” na stronie 23.
Pokaz slajdów
Wybierz, aby rozpocząć/wstrzymać
/ Zatrzymaj
pokaz slajdów.
pokaz slajdów
Pręd. pokazu Wybierz, aby rozpocząć/wstrzymać
slaj.
pokaz slajdów.
Podkład
muzyczny
Ta opcja umożliwia odtwarzanie muzyki
podczas wyświetlania pokazu slajdów.
Ta opcja umożliwia powiększenie
Powiększenie bieżącego obrazu.
(Powiększenie do 4 razy)
Obróć
Umożliwia obrócenie obrazu.
(Spowoduje obrócenie obrazu w prawo
lub w lewo).
| 26 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 26
2013-05-30 오후 4:27:03
Informacja
Wyświetla informacje o obrazie m.in.
nazwę, rozmiar itd.
4.
Naciśnij ponownie przycisk TUNER MEMORY.
• Naciśnij przycisk TUNER MEMORY, zanim
NUMER zniknie z ekranu.
• Po naciśnięciu przycisku TUNER MEMORY,
NUMER znika z wyświetlacza, a stacja zostaje
zapisana w pamięci.
5.
Aby zaprogramować inne stacje, powtórz kroki od 2
do 4.
• Aby nastawić zaprogramowaną stację, naciśnij
przycisk TUNING UP, DOWN.
Tworzenie listy odtwarzania zdjęć
Informacje o usłudze RDS
Użytkownik może utworzyć listę odtwarzania zdjęć w
sposób bardzo podobny do tworzenia listy odtwarzania
plików muzycznych. Instrukcje zawiera rozdział
„Tworzenie listy odtwarzania muzyki” na stronie 26.
Używanie usługi RDS (Radio Data System) do
Słuchanie radia
Korzystanie z przycisków na pilocie
1.
2.
Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać zakres FM.
Wybierz żądaną stację.
• Wstępne dostrajanie 1: Naciśnij przycisk 5,
aby wybrać opcję PRESET, a następnie naciśnij
przycisk TUNING UP, DOWN, aby wybrać
zaprogramowaną stację.
- Zanim możliwe będzie dostrojenie
zaprogramowanych stacji, do pamięci
urządzenia należy dodać zaprogramowane
stacje. Patrz Programowanie stacji poniżej.
• Dostrajanie ręczne: Naciśnij przycisk 5, aby
wybrać opcję MANUAL, a następnie za pomocą
przycisku TUNING UP, DOWN wybierz niższą
lub wyższą częstotliwość.
• Dostrajanie automatyczne: Naciśnij przycisk 5,
aby wybrać tryb MANUAL, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk TUNING UP, DOWN, aby
automatycznie wyszukiwać pasma.
Ustawianie dźwięku Mono/Stereo
Naciśnij przycisk MO/ST.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie
pomiędzy opcjami dźwięku STEREO i MONO.
• W obszarach słabego odbioru wybierz MONO, aby
zapewnić czysty odbiór stacji bez zakłóceń.
Programowanie stacji
Przykład: Zapisywanie ustawienia stacji FM 89.10 w pamięci.
1.
2.
Odtwarzanie Multimediów
Naciśnij przycisk TUNER MEMORY.
• Na wyświetlaczu zacznie migać NUMER.
05
| UWAGA |
Menu Narzędzia może się różnić w przypadku
niektórych płyt lub urządzeń pamięci masowej. Mogą
nie być wyświetlane wszystkie opcje.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji podkładu
muzycznego, plik ze zdjęciem musi znajdować się
na tym samym nośniku co plik muzyczny. Jednak
szybkość transmisji pliku MP3, rozmiar zdjęcia oraz
metoda kodowania może mieć negatywny wpływ
jakość dźwięku.
3.
odbierania stacji radiowych
System RDS umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowego
sygnału wraz z ich standardowymi sygnałami radiowymi.
Stacje mogą, na przykład, wysyłać sygnały z ich
nazwami i informacje o typie nadawanego programu, np.
sportowego lub muzycznego itp.
Po włączeniu stacji radiowej oferującej usługę RDS na
wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (ang. Program Type — Typ programu): Wyświetla
typ aktualnie nadawanego programu.
• PS NAME (ang. Program Service Name — Nazwa
stacji nadającej program): Wskazuje nazwę odbieranej
stacji, złożoną z 8 znaków.
• RT (ang. Radio Text — Tekst radiowy): Wyświetla tekst
nadawany przez stację (jeśli dotyczy), złożony z maks.
64 znaków.
• CT (ang. Clock Time — Godzina): Odczytuje czas
rzeczywisty z danej częstotliwości radiowej. Niektóre
stacje mogą nie przesyłać sygnałów PTY, RT lub CT. Z
tego względu w pewnych przypadkach informacje te
mogą nie być wyświetlane.
• TA (ang. Traffic Announcement — Komunikat dotyczący
ruchu drogowego): Komunikat „TA ON/OFF” pokazuje, że
nadawane są komunikaty dotyczące ruchu drogowego.
| UWAGA |
Funkcja RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
odbierana stacja nie nadaje prawidłowego sygnału
RDS lub gdy sygnał ten jest słaby.
Aby włączyć wyświetlanie sygnałów RDS
Sygnały RDS wysyłane przez daną stację mogą być
widoczne na wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk RDS DISPLAY podczas słuchania stacji
radiowej.
Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać zakres FM.
Za pomocą przycisku TUNING UP, DOWN wybierz
częstotliwość <89.10>.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 4:27:07
Odtwarzanie Multimediów
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
informacji wyświetlanych na ekranie w następującej
sekwencji : PS NAME RT CT Częstotliwość
PS (ang.
Program
Service —
Stacja nadająca
program)
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik „PS NAME”,
a następnie wyświetlane są nazwy
stacji. Jeśli nie jest wysyłany żaden
sygnał, wyświetlony zostanie
wskaźnik „NO PS”.
RT(ang.
RadioText —
Tekst radiowy)
Podczas wyszukiwania stacji widoczny
jest wskaźnik „RT”, a następnie
wyświetlany jest tekst nadawany przez
daną stację. Jeśli nie jest wysyłany
żaden sygnał, wyświetlony zostanie
wskaźnik „NO RT”.
Częstotliwość
Częstotliwość danej stacji (usługa
niezależna od funkcji RDS)
Informacje dotyczące znaków wyświetlanych
na wyświetlaczu
Jeśli wyświetlane są informacje PS lub RT, stosowane są
następujące znaki:
• Wyświetlacz nie rozróżnia wielkich i małych liter, więc
zawsze stosowane są wielkie litery.
• Nie jest możliwe wyświetlanie liter z akcentami, dlatego
na przykład zamiast liter „À, Â, Ä, Á, Å i Ã.” wyświetlana
jest litera „A”
Wskaźnik PTY (Typ programu) i funkcja
PTY SEARCH
Jedną z zalet usługi RDS jest możliwość wyszukiwania
określonego typu programu wśród zaprogramowanych
kanałów poprzez określenie kodu PTY.
Wyszukiwanie programu za pomocą kodu PTY
2.
3.
• Funkcja PTY Search (Wyszukiwanie typu programu)
dotyczy tylko zaprogramowanych stacji.
• Aby zakończyć wyszukiwanie, wystarczy w dowolnym
momencie nacisnąć przycisk 5.
• Na każdy z niżej opisanych kroków przeznaczony jest
ograniczony czas. Jeśli proces zostanie anulowany przed
zakończeniem, należy ponownie rozpocząć od kroku 1.
• Aby korzystać w przycisków na głównym pilocie,
należy się upewnić, że stacja radiowa została wybrana
również za pomocą pilota głównego.
+
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Naciśnij przycisk PTY SEARCH podczas słuchania
stacji radiowej.
Naciśnij przycisk PTY- lub PTY+, aż na ekranie
zostanie wyświetlony żądany kod PTY.
• Na ekranie wyświetlane są kody PTY opisane po
prawej stronie.
Jeśli kod PTY wybrany w poprzednim kroku jest
nadal widoczny na wyświetlaczu, naciśnij ponownie
przycisk PTY SEARCH.
• Urządzenie główne przeszuka 15
zaprogramowanych stacji radiowych, zatrzyma
się po znalezieniu stacji odpowiadającej wyborowi
użytkownika i przełączy na nią.
Korzystanie z przycisku TV SOUND
na pilocie
Jeśli telewizor posiada funkcję Anynet+ (HDMI-CEC),
przycisk TV SOUND umożliwia przekierowanie dźwięku
telewizora do głośników zestawu kina domowego
lub głośników telewizora. Aby skorzystać z tej funkcji,
wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz przewód HDMI do telewizora i zestawu
kina domowego. (Patrz strona 15).
2. Ustaw funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) w zestawie
kina domowego i telewizorze na Wł..
3. Naciśnij przycisk TV SOUND na pilocie. Na wyświetlaczu
przedniego panelu zacznie migać komunikat TV SOUND
ON, a następnie zmieni się na D. IN.
• Przy włączonej opcji TV SOUND dźwięk
telewizora jest emitowany przez głośniki zestawu
kina domowego.
4. Naciśnij ponownie przycisk TV SOUND, aby
wyłączyć opcję dźwięku telewizora.
• Po wyłączeniu opcji TV SOUND dźwięk telewizora
będzie emitowany przez głośniki podłączonego
telewizora z funkcją Anynet+.
Zanim rozpoczniesz.
RDS DISPLAY
1.
Użyj opcji TV SOUND:
1) Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk telewizora przez
głośniki zestawu kina domowego.
2) Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z urządzenia USB
podłączonego do telewizora, przez głośniki zestawu
kina domowego.
Specyfikacja obsługi funkcji TV SOUND ON/OFF
Podłączony
telewizor
Telewizor z
obsługą Anynet+
(HDMI-CEC)
Telewizor bez
obsługi Anynet+
(HDMI-CEC)
Ustawienia
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV
Sound
WŁ.
TV
Sound
WŁ.
WŁ.
O
O
WYŁ.
O
X
Nie działa
O
X
| 28 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 28
2013-05-30 오후 4:27:07
Usługi sieciowe
Korzystanie z funkcji BD-LIVE™
2.
Skonfiguruj ustawienia sieciowe.
(Patrz strony 20-21).
Po podłączeniu urządzenia do sieci można odtwarzać
zawartość różnych usług związanych z filmami, dostępne
na płytach obsługujących funkcję BD-LIVE.
Funkcja DLNA umożliwia dostęp do plików na komputerze i
odtwarzanie ich przez zestaw kina domowego.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika
usługi DLNA w celu skonfigurowania funkcji DLNA na
komputerze i oznaczenia folderów i plików, które mają być
udostępnianie w zestawie kina domowego.
Po skonfigurowaniu funkcji DLNA, aby uzyskać dostęp
do plików na komputerze i odtwarzać je, wykonaj
następujące czynności:
Podłącz urządzenie pamięci USB do gniazda
USB z przodu urządzenia, a następnie sprawdź
pozostałą ilość miejsca w pamięci za pomocą
funkcji Zarządzanie danymi BD. Urządzenie pamięci
masowej musi mieć co najmniej 1 GB wolnej
przestrzeni, aby pomieścić usługi BD-LIVE.
1.
2.
Włącz komputer, telewizor i zestaw kina domowego.
3.
Po załadowaniu płyty naciśnij przycisk NIEBIESKI
(D) (Wyświetl urządzenia).
2.
Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie głównym, a
następnie naciśnij przycisk E.
4.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz komputer na
liście urządzeń.
3.
Wybierz opcję System, a następnie naciśnij przycisk
E.
Zaznacz opcję Zarządzanie danymi BD, a
następnie naciśnij przycisk E.
Zaznacz opcję Zmień urządz., a następnie naciśnij
przycisk E.
Zaznacz opcję Dysk USB Flash, a następnie
naciśnij przycisk E.
Włóż do napędu płytę Blu-ray obsługującą funkcję
BD-LIVE.
5.
Wybierz rodzaj pliku, który chcesz przeglądać lub
odtwarzać, Wideo, Zdjęcia lub Muzyka, a następnie
naciśnij przycisk E.
Za pomocą przycisków ▲%◄► wybierz folder
z plikami wybranego typu, a następnie naciśnij
przycisk E. Zostanie wyświetlona lista plików.
Zaznacz pozycję na liście treści BD-LIVE
dostarczanych przez producenta płyty.
komputerze w taki sam sposób, jak tworzy się listy
odtwarzania z plików na urządzeniach USB lub
płytach.
Z niewielkimi wyjątkami można sterować
odtwarzaniem plików na komputerze tak samo, jak
steruje się odtwarzaniem plików na urządzeniach USB
i płytach.
Można również uzyskiwać dostęp do plików na
komputerze wybierając opcje Wideo, Zdjęcia
lub Muzyka na ekranie głównym, a następnie
wybranie komputera z listy urządzeń, która zostanie
wyświetlona.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
| UWAGA |
Sposób wykorzystania funkcji BD-LIVE oraz
dostarczonej treści może się różnić w zależności od
producenta płyty.
6.
7.
Upewnij się, że na komputerze jest uruchomiony
serwer DLNA Shared.
Zaznacz plik, który chcesz odtworzyć lub wyświetlić,
a następnie naciśnij przycisk E.
| UWAGA |
Można tworzyć listy odtwarzania plików na
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 29
Usługi Sieciowe
Podłącz urządzenie do sieci.
(Patrz str. 14).
06
1.
Korzystanie z funkcji DLNA
29 |
2013-05-30 오후 4:27:10
Dodatek
Informacje dodatkowe
Uwaga
Podłączanie
Wyjście HDMI
• W zależności od telewizora, niektóre rozdzielczości
wyjściowe HDMI mogą nie być obsługiwane.
• Aby można było oglądać filmy w technologii
trójwymiarowej, niezbędne jest złącze HDMI.
• Długi przewód HDMI może powodować zakłócenia
obrazu. W takim przypadku w menu należy ustawić
opcję Wył. dla funkcji HDMI Deep Color.
Ustawienia
Ustawienia 3D
• W przypadku niektórych płyt 3D, aby zatrzymać film
podczas odtwarzania w trybie 3D, naciśnij jeden
raz przycisk 5 Film zostanie zatrzymany, a tryb
3D zostaje wyłączony. Aby zmienić wybór opcji 3D
podczas odtwarzania filmu w trybie 3d, naciśnij jeden
raz przycisk 5. Zostanie wyświetlone menu Blu-ray.
Ponownie naciśnij przycisk 5, a następnie wybierz
opcję Ustawienia 3D w menu Blu-ray.
• W zależności od treści oraz położenia obrazu na
ekranie telewizora, po lewej lub prawej stronie obrazu
lub po obu jego stronach mogą być widoczne czarne
pionowe pasy.
• Zwykłe płyty DVD nie posiadają ścieżki dźwiękowej
BONUSVIEW oraz efektów dźwiękowych nawigacji.
• Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają ścieżki dźwiękowej
BONUSVIEW oraz efektów dźwiękowych nawigacji.
• Konfiguracja opcji Wyjście cyfrowe nie ma wpływu
na analogowy sygnał audio (L/R) lub audio HDMI
wysyłany do telewizora. Konfiguracja ta ma wpływ na
wyjście optyczne audio HDMI, gdy urządzenie jest
podłączone do odbiornika AV.
• Podczas odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG sygnał
audio jest wysyłany jako PCM niezależnie od wyborów
dokonanych w opcji Wyjście cyfrowe (PCM lub Bitstream).
• Funkcję Wyjście cyfrowe można uruchomić, gdy funkcja
Wybór głośników ma wybraną opcję Telewizyjne.
Połączenie internetowe BD-Live
• Połączenie internetowe może być ograniczone
podczas korzystania z treści BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości
wyjściowe HDMI mogą nie działać. Patrz instrukcja
obsługi danego telewizora.
• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie
obsługuje trybu CEC.
• Jeśli telewizor firmy Samsung ma logo Anynet+, to
obsługuje funkcję Anynet+.
Proporcja obrazu TV
Zarządzanie danymi BD
• W przypadku niektórych typów płyt niektóre
proporcje ekranu mogą być niedostępne.
• Jeżeli zostanie wybrana proporcja ekranu oraz opcja,
która różni się proporcją ekranu od ekranu telewizora,
wyświetlony obraz może być zniekształcony.
• Jeżeli zostanie wybrana opcja 16:9 Oryginalny,
telewizor może wyświetlić obraz w trybie 4:3
Pillarbox (czarne pasy po bokach obrazu).
• W trybie pamięci zewnętrznej odtwarzanie płyty
może zostać zatrzymane, gdy w trakcie odtwarzania
odłączysz urządzenie USB.
• Obsługiwane są tylko urządzenia USB sformatowane
w systemie plików FAT (etykieta woluminu DOS 8.3).
Zalecamy korzystanie z urządzeń USB obsługujących
protokół USB 2.0 z prędkością zapisu/odczytu 4 MB/
s lub wyższą.
• Funkcja Wznów odtwarzanie może nie działać po
sformatowaniu urządzenia pamięci.
• Łączna ilość pamięci dostępnej dla funkcji
Zarządzanie danymi BD może różnić się w zależności
od warunków.
BD Wise (tylko produkty firmy Samsung)
• Gdy włączona jest funkcja BD Wise, ustawienie
Rozdzielczość automatycznie przyjmuje domyślnie
wartość BD Wise, a w menu BD Rozdzielczość
pojawia się opcja BD Wise.
• Jeżeli urządzenie jest podłączone do urządzenia
zewnętrznego nie obsługującego funkcji BD Wise, nie
można skorzystać z funkcji BD Wise.
• Aby funkcja BD Wise działała prawidłowo, dla opcji
BD Wise ustaw wartość Włączone zarówno w
urządzeniu jak i w telewizorze.
Wideo na żądanie DivX®
• Więcej informacji na temat DivX(R) VOD można
znaleźć na stronie „http://vod.divx.com”.
Ustawienia głośnika
Wyjście cyfrowe
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa opcją
Wyjście cyfrowe; w przeciwnym razie dźwięk nie będzie
odtwarzany lub słychać będzie tylko głośny szum.
• Jeżeli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie
obsługuje formatów skompresowanych (Dolby digital,
DTS), sygnał audio jest wysyłany jako PCM.
• W przypadku wyboru opcji Wybór głośników dla
Telewizyjne, dźwięk jest generowany przez głośniki
telewizora.
| 30 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 30
2013-05-30 오후 4:27:11
HDMI audio
Odtwarzanie multimediów
Korzystanie z przycisku TOOLS podczas
wyświetlania obrazów
Kanał Audio Return
• Jeżeli system jest podłączony do telewizora
obsługującego technologię BD Wise, w którym
funkcja BD Wise jest ustawiona na Włączone, menu
Ustawienia obrazu nie zostanie wyświetlone.
• Funkcja Podkład muzyczny nie działa jeżeli plik
muzyczny i pliki zdjęć nie znajdują się na tym samym
nośniku pamięci. Również szybkość transmisji pliku
MP3, rozmiar zdjęcia oraz metoda kodowania może
mieć negatywny wpływ jakość dźwięku.
Odtwarzanie
Odtwarzanie plików wideo
• Pliki wideo o wysokiej szybkości transmisji, wynoszącej
co najmniej 20 Mb/s obciążają wydajność urządzenia i
mogą zatrzymywać się podczas odtwarzania.
Wybór języka dźwięku
Dodatek
• Gdy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) ma ustawioną opcję
Wyłączone, funkcja Kanał Audio Return nie jest dostępna.
• Używanie kabla HDMI nieobsługującego funkcji ARC
(Audio Return Channel-Kanał Audio Return) może
powodować problem ze zgodnością.
• Funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy
podłączony jest telewizor obsługujący funkcję ARC.
07
• Gdy dźwięk HDMI jest wysyłany do głośnika telewizora,
zostaje automatycznie zredukowany do 2 kanałów.
Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB
• Urządzenia pamięci masowej USB należy usuwać
bezpiecznie (za pomocą funkcji „Bezp. odłącz.
USB”), aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
pamięci USB. Naciśnij przycisk HOME, aby przejść
do menu głównego, naciśnij ŻÓŁTY (C), a następnie
naciśnij przycisk E.
• Wskaźnik ◄► nie zostanie wyświetlony na ekranie
jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera żadnych
ustawień dźwięku BONUSVIEW.
• Języki dostępne poprzez funkcję Język audio zależą
od języków zakodowanych na płycie. Ta funkcja lub
pewne języki mogą nie być dostępne.
• Niektóre płyty Blu-ray umożliwiają wybranie ścieżek
dźwiękowych PCM lub Dolby Digital w języku
angielskim.
Wybór języka napisów
• Niektóre płyty Blu-ray/DVD umożliwiają zmianę
języka napisów w menu płyty. Naciśnij przycisk DISC
MENU.
• Ta funkcja zależy od wyboru napisów zakodowanych
na płycie i może nie być dostępna na wszystkich
płytach Blu-ray/DVD.
• Informacje o trybie głównym BONUSVIEW zostaną
także wyświetlone jeśli płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW.
• Ta funkcja zmienia napisy główne i drugorzędne
jednocześnie.
• Wyświetlona jest łączna liczba odpowiednio napisów
głównych i drugorzędnych.
Odtwarzanie plików JPEG
• W trybie pełnego ekranu nie ma możliwości
powiększania napisów i obrazów PG.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 4:27:11
Dodatek
Wybór wyjścia cyfrowego
Konfiguracja
PCM
Polączenie
Strumień
audio na
płycie Bluray
Strumień
audio na
płycie DVD
Definicja
dla płyty
Blu-ray
Bitstream
(nieprzetworzone)
Bitstream
(kodowanie Dolby
D)
Odbiornik AV obsługujący HDMI
PCM
Do PCM 7.1-kan.
PCM
Dolby Digital
Do PCM 5.1-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do PCM 5.1-kan.
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Do PCM 5.1-kan.
Dolby TrueHD
DTS
Do PCM 5.1-kan.
DTS
Płyty audio
DTS-HD
wysokiej
rozdzielczości
Do PCM 7.1-kan.
Płyty audio DTSHD wysokiej
rozdzielczości
Dźwięk DTSHD Master
Do PCM 7.1-kan.
DTS-HD Master
Audio
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
Dolby Digital
DTS
Dowolne
Bitstream
(kodowanie DTS)
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby
Digital *
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
Do PCM 5.1-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Do PCM 5.1-kan.
DTS
DTS
DTS
Odkodowuje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień
audio BONUSVEIW
tworząc ścieżkę
PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji.
Wysyła tylko
strumień audio
głównej ścieżki
dźwiękowej, aby
odbiornik AV
mógł odkodować
strumień bitów
audio.
Nie będzie
odtwarzana
ścieżka dźwiękowa
BONUSVIEW ani
efekty dźwiękowe
nawigacji.
Odkodowuje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień
audio BONUSVIEW
tworząc audio
PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, po czym
koduje audio PCM
jako strumień bitów
DTS.
Odkodowuje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień
audio BONUSVIEW
tworząc audio
PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, po czym
koduje audio PCM
jako strumień bitów
Dolby Digital lub
PCM.
 Jeżeli strumień dźwiękowy to ścieżka dwu lub jednokanałowa, ustawienie “Re-encoded Dolby D” (Kodowanie Dolby D)
nie zostanie zastosowane. Sygnałem wyjściowym będzie dwukanałowy PCM.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie audio:
- Główną ścieżkę dźwiękową: Ścieżka dźwiękowa zawartości podstawowej.
- Ścieżkę dźwiękową BONUSVIEW: Dodatkowa ścieżka dźwiękowa, na przykład komentarz reżysera lub aktora.
- Efekty dźwiękowe nawigacji: Efekty dźwiękowe, które występują podczas przemieszczania się po menu płyty lub
filmu. Efekty dźwiękowe nawigacji są różne dla każdej płyty Blu-ray.
| 32 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 32
2013-05-30 오후 4:27:12
Rozdzielczość w zależności od trybu wyjścia
BD Wise
Płyta Blu-ray
Zawartość serwisu
internetowego/cyfrowa
Rozdzielczość płyty Blu-ray
1080p przy 60F
Dodatek
Tryb HDMI
Wyjście
Konfiguracja
Odtwarzanie płyt DVD
07
Odtwarzanie zawartości płyt Blu-ray/serwisów internetowych/cyfrowych
Tryb HDMI
480i
Auto
Maks. rozdzielczość wejścia TV
Maks. rozdzielczość
wejścia TV
1080p przy 60F
1080p przy 60F
-
1080p
-
1080p
Ramka filmu: Auto (24 nas)
1080p przy 24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli występujący problem nie
jest wymieniony poniżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu, wyłącz urządzenie, odłącz
przewód zasilający i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym sprzedawcą lub Centrum serwisowym firmy Samsung
Electronics.
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.
• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?
• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.
Odtwarzanie nie
rozpoczyna się.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD. Płyty Blu-ray/DVD kupione za granicą
mogą nie być odtwarzane.
• Urządzenie nie odtwarza płyt CD-ROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy poziom klasyfikacji jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie
• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zniekształcona lub nie ma rys na powierzchni.
rozpoczyna się natychmiast • Przetrzyj płytę.
po naciśnięciu przycisku
odtwarzania/pauzy.
Brak dźwięku.
• Zestaw kina domowego nie odtwarza dźwięku podczas przyspieszonego
odtwarzania, zwolnionego odtwarzania oraz odtwarzania krokowego.
• Czy głośniki są odpowiednio podłączone? Czy ustawienia głośnika zostały
odpowiednio skonfigurowane?
• Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
Dźwięk słychać tylko z
kilku głośników, nie ze
wszystkich 6.
• W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD dźwięk jest odtwarzany tylko z przednich
głośników.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone.
• Wyreguluj głośność.
• Podczas odtwarzania dźwięku z płyty, radia lub telewizora, urządzenie wysyła
dźwięk tylko do przednich głośników.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 4:27:13
Dodatek
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Dźwięk przestrzenny
Dolby Digital 5.1 nie jest
dostępny.
• Czy na płycie umieszczono oznaczenie „Dolby Digital 5.1 CH”? Dźwięk
przestrzenny Dolby Digital 5.1 jest dostępny tylko wtedy, gdy płytę nagrano z
dźwiękiem 5.1-kanałowym.
• Czy język dźwięku jest poprawnie ustawiony na Dolby Digital 5.1 na wyświetlaczu
informacyjnym?
Pilot nie działa.
• Czy używasz pilota w jego zasięgu roboczym oraz pod odpowiednim kątem
względem czujnika?
• Czy baterie są wyczerpane?
• Płyta się obraca, jednak
nie jest wyświetlany obraz.
• Jakość obrazu jest
niska i są widoczne
drgania obrazu.
•
•
•
•
Język dźwięku i napisy nie
działają.
• Język dźwięku i napisy nie będą działały, jeśli nie są zawarte na płycie.
Ekran menu nie jest
wyświetlany nawet jeśli
wybrana została funkcja
menu.
• Sprawdź, czy używana płyta zawiera menu.
Nie można zmienić
proporcji ekranu.
Czy włączony jest telewizor?
Czy przewody wideo są odpowiednio podłączone?
Czy płyta nie jest brudna lub poważnie uszkodzona?
Urządzenie może nie odtwarzać płyt niskiej jakości.
• Można odtwarzać płyty Blu-ray/DVD 16:9 w trybie 16:9 Pełny, 4:3 Letter Box lub
4:3 Pan-Scan, ale płyty Blu-ray/DVD mogą być wyświetlane tylko z proporcjami 4:3.
Zapoznaj się z opakowaniem płyty Blu-ray, a następnie wybierz odpowiednią funkcję.
Urządzenie nie działa.
• Naciśnij przycisk 5 pilota i przytrzymaj przez 5 sekund w trybie NO DISC.
To spowoduje zresetowanie urządzenia.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych
ustawień. Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Zapomniałeś hasło
poziomu oceny.
• Upewniając się, że w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na
urządzeniu przez ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat INIT i
wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
Następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych
ustawień. Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Brak sygnałów radiowych.
• Czy antena jest prawidłowo podłączona?
• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę radiową
w miejscu zapewniającym lepszy odbiór.
Podczas odtwarzania
dźwięku z telewizora za
pośrednictwem Produktu,
nie słuchać dźwięku.
• Jeżeli przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ ^ zostanie naciśnięty podczas odtwarzania
dźwięku z telewizora przy korzystaniu z funkcji D. IN lub AUX, funkcje płyty Blu-ray/
DVD zostaną włączone, a dźwięk telewizora zostanie wyciszony.
Na ekranie telewizora
zostanie wyświetlony
komunikat
"Niedostępny".
• Funkcji ani czynności nie można teraz dokończyć ponieważ:
1. Ogranicza je oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD.
2. Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. Angle (Kąt patrz.))
3. Funkcja jest aktualnie niedostępna.
4. Wybrany tytuł, rozdział lub czas wyszukiwania jest poza zasięgiem.
Jeśli ustawiona
rozdzielczość wyjścia
HDMI nie jest obsługiwana
przez dany telewizor (np.
1080p), obraz może nie
zostać wyświetlony na
telewizorze.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na przednim panelu przez ponad 5 sekund
upewniając się wcześniej, że w urządzeniu nie ma płyty. Zostaną przywrócone
wartości fabryczne wszystkich ustawień.
| 34 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 34
2013-05-30 오후 4:27:13
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
• Sprawdź połączenie telewizora z gniazdem HDMI urządzenia.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejścia HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nietypowy ekran wyjścia
HDMI.
• Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (ang. High-bandwidth Digital Content
Protection), na ekranie wyświetlany jest cyfrowy szum.
07
Brak wyjścia HDMI.
Dodatek
Funkcja DLNA
Foldery współdzielone
przy użyciu funkcji DLNA
są widoczne, jednak nie
są widoczne pliki.
• Funkcja DLNA wyświetla tylko pliki odpowiadające kategoriom Zdjęcia, Muzyka i
Film.
Odtwarzanie wideo jest
przerywane.
• Sprawdź czy połączenie sieciowe jest stabilne.
• Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony prawidłowo oraz czy sieć nie jest
przeciążona.
Połączenie przy
użyciu funkcji DLNA
pomiędzy urządzeniem
a komputerem jest
niestabilne.
• Adres IP w ramach tej samej podsieci powinien być niepowtarzalny, w przeciwnym
razie kolizja adresów IP może doprowadzić do takiego zjawiska.
• Sprawdź czy włączona jest zapora.
Jeżeli tak, wyłącz funkcję zapory.
BD-LIVE
Nie mogę podłączyć
serwera BD-LIVE.
• Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest sprawne za pomocą funkcji Stan sieci.
• Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do urządzenia.
• Urządzenie pamięci masowej musi mieć co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE. Rozmiar dostępnej przestrzeni można sprawdzić w
opcji Zarządzanie danymi BD. (Patrz strona 30).
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowe BD-Live jest ustawiona na Zezwól (wszystkie).
• Jeżeli powyższa czynność zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z dostawcą
zawartości lub uaktualnij oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji.
Podczas korzystania z
usługi BD-LIVE występuje
błąd.
• Urządzenie pamięci masowej musi mieć co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE.
Rozmiar dostępnej przestrzeni można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
(Patrz strona 30).
| UWAGA |
Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie dane użytkownika zapisane w danych BD zostaną
usunięte.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 4:27:14
Dodatek
Dane techniczne
Waga
2,3 kg
Wymiary
430 (szer.) x 55 (wys.) x 250 (gł.) mm
Zakres temperatur roboczych
Od +5°C do +35°C
Zakres wilgotności roboczej
Od 10% do 75%
Wartość stosunku sygnał/szum
55 dB
Czułość użytkowa
12 dB
Całkowite zniekształcenie
harmoniczne
0,5 %
Wideo
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Dźwięk
Wielokanałowy sygnał audio PCM, strumień bitów audio, PCM audio
Moc głośnika przedniego
80 W x 2 (3)
Moc głośnika centralnego
80 W (3)
Ogólne
Tuner FM
HDMI
Moc głośnika surround
80 W x 2 (3)
Moc subwoofera
100 W (3)
Wzmacniacz
Wejście analogowe : 20 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Pasmo przenoszenia
Wejście cyfrowe : 20 Hz - 40 kHz (±4 dB)
Stosunek sygnał/szum
70 dB
Separacja kanałów
60 dB
Czułość wejścia
(AUX)500 mV
| 36 Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 36
2013-05-30 오후 4:27:14
Głośnik surround
Głośnik centralny
Subwoofer
Impedancja
3
3
3
3
Zakres
częstotliwości
140 Hz - 20 kHz
140 Hz - 20 kHz
140 Hz - 20 kHz
40 Hz - 160 Hz
Poziom
ciśnienia
dźwięku
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Moc
znamionowa
80W
80W
80W
100W
Moc
maksymalna
160W
160W
160W
200W
Dodatek
Głośnik przedni
07
Głośnik
System głośników 5,1
System
głośników
HT-F4500
95,0 x 116,0 x 74,0
Wymiary
(szer. x wys. x gł.)
(Jednostka :
mm)
95,0 x 1112,0 x
74,5 (Podstawa
stojaka: 276 x 189)
95,0 x 116,0 x 74,0 95,0 x 116,0 x 74,0 155,0 x 300,0 x 285,5
HT-F4550
95,0 x 1112,0 x
227,0 x 95,0 x 74,0 155,0 x 300,0 x 285,5
74,5 (Podstawa
stojaka: 276 x 189)
HT-F4500
Ciężar
(Jednostka :
kg)
0,34
0,34
3,76
HT-F4550
2,70
•
•
•
•
•
0,34
2,70
0,51
3,76
Nie są obsługiwane prędkości sieci równe lub niższe od 10 Mb/s.
Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
Konstrukcja oraz dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się w na etykiecie dołączonej do urządzenia.
Polski
HT-F4500_50_POL_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 4:27:15
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu
z naszą infolinią.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Contact Centre 
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Odpowiednia utylizacja baterii tego produktu
(Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)
To oznaczenie na bateriach, przyklejane ręcznie lub wydrukowane na opakowaniu, informuje o tym, że
wyczerpanych baterii tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Jeśli obecne na baterii, symbole chemiczne: Hg, Cd oraz Pb oznaczają, że bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przekraczającej poziomy określone w Dyrektywie UE 2006/66. W przypadku
nieodpowiedniego wyrzucenia baterii substancje te mogą zagrażać zdrowiu lub środowisku.
W celu ochrony zasobów środowiska naturalnego i promocji ponownego wykorzystywania materiałów,
należy oddzielić baterie od pozostałych odpadów i oddać do lokalnego, bezpłatnego punktu zwrotu
baterii w celu recyklingu.
Odpowiednia utylizacja tego urządzenia (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)
To oznaczenie znajdujące się na urządzeniu, akcesoriach lub w jego dokumentacji, wskazuje, że zużytego urządzenia i
jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie należy wyrzucać razem z innymi
odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody na zdrowiu spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów,
należy oddzielić te produkty od innych odpadów i poddać je recyklingowi, aby umożliwić ponowne wykorzystanie
materiałów, z jakich jest wytworzone.
Użytkownicy domowi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tych produktów
w sposób niezagrażający środowisku powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt lub
odpowiednią jednostką administracji rządowej.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą oraz zapoznać się z postanowieniami i warunkami umowy zakupu.
Tego urządzenia i jego akcesoriów elektronicznych nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z działalności
gospodarczej.
HT-F4500_50_POL_0212.indd 38
2014-02-12
10:06:03
HT-F4500
HT-F4550
5.1CH Blu-ray™
Házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálja a
terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:40:08
Biztonsági Információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ
FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes
feszültséget” jelez a készüléken
belül, amely áramütést és
személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának csökkentésének
érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött
edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba
csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell
húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre
vonatkozó fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. OSZTALYU LEZERBERENDEZES
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
| 2 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:40:12
A lemezek tárolása és kezelése
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó
víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például
vázát a készülékre.
• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a
konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig
könnyen elérhetőnek kell lennie.
• Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis
áramütést okozhat.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a
konnektorba. A konnektor túlterhelése túlmelegedéshez
és tűzhöz vezethet.
• A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a többi
eszközt.
• Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében és
a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását. Ilyenkor
húzza ki a készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba. Ezután
helyezze be a lemezt, és próbálja lejátszani újra.
A Dolby Laboratories
engedélyével gyártva.
A Dolby, a Pro Logic és a
kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories bejegyzett védjegyei.
Az eszközt a
következő USA
szabadalmak védik:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 és más USA és globális
szabadalmak bejegyezve és bejegyzés alatt. A DTSHD, a Szimbólum és a DTS-HD és a Szimbólum
együtt, valamint a DTS-HD Master Audio | Essential
a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
DIVX VIDEÓK: A DivX®
digitális videó formátumot
a DivX, LLC, a Rovi
Corporation leányvállalata
hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified®
készülék, amellyel lejátszhatók a DivX videók. A divx.
com oldalon további információkat talál, valamint
olyan szoftvereket, amelyekkel a fájlok DivX videó
formátumra konvertálhatók.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL:
Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni kell,
ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket
szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód
beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a
készülékbeállítási menüben. A regisztrációról a vod.
divx.com oldalon olvashat.
DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD
1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.A
DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák
a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei
és licenc alatt állnak. A készüléket a következő
USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 3
Biztonsági Információk
Kezelési óvintézkedések
Licenc
01
• A lemezek megfogása
- Az ujjlenyomatok vagy karcolások
a lemezen rontják a hang és a
kép minőségét és szakadozást
okozhatnak.
- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az adatok
rögzítve vannak.
- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
• A lemezek tisztítása
- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa
le enyhe tisztítószeres vízzel, és törölje
tisztára puha ruhával.
- Tisztításkor a lemezt törölje a
középponttól kifelé.
- A lemezek tárolása
 Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
 Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
 Tartsa tiszta védőtokban és függőleges állásban.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt érzékel,
kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a dugót
a konnektorból. Ezután forduljon a legközelebbi
ügyfélszolgálathoz műszaki segítségért. Ne használja
a készüléket. Ha tovább használja a készüléket,
elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a
konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig
könnyen elérhetőnek kell lennie.
3|
2013-05-30 오후 3:40:13
Biztonsági Információk
A HDMI és a HDMI HighDefinition Multimedia
Interface kifejezések, illetve
a HDMI embléma a HDMI Licencing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más
országokban.
DLNA®, a DLNA embléma
és DLNA CERTIFIED® a
Digital Living Network Alliance
védjegyei, szolgáltatási védjegyei, vagy tanúsító
védjegyei.
Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy
leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A
többi név az adott tulajdonos védjegye.
A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation
más szellemi tulajdonjogai által védett másolásvédelmi
technológiát tartalmaz. A rendszer visszafejtése vagy
visszafordítása tilos.
A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray
Disc Association védjegyei.
A készülék a Cinavia technológiáját használja a
kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók,
valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott
használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet,
és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia
Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://www.cinavia.
com címen.
További információk a Cinaviáról postai úton küldjön
egy levelezőlapot a postacímével a következő címre:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.”
A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz,
mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és az USAban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve
más, az USÁban és máshol bejegyzett szabadalmak
és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance
Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. Visszafejtés vagy szétszerelés
tilos.
- Nyílt Forráskódú Licenc
Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt
Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és értelmezze
az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során. Ha ilyen tüneteket
észlel, hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése terhelheti
a szemet. Ha a szem fáradását észleli, hagyja abba a
3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket rendszeresen
ellenőrizze egy felelős felnőtt. Ha a gyerekek
szemfáradásra, fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre
panaszkodnak, hagyhassa abba velük a 3D TV
nézését, és hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más célokra
(például általános szemüvegként, napszemüvegként,
védőszemüvegként stb.).
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív szemüveget
a helyiségben történő séta vagy járkálás közben. Ha a
3D funkciót vagy 3D Aktív szemüveget a helyiségben
történő séta vagy járkálás közben használja,
beleütközhet tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet,
és megsérülhet.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa a
3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) a
készülék HDMI OUT portjához egy nagysebességű
HDMI-kábellel. Viseljen 3D szemüveget a 3D lejátszás
elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a készülék
a HDMI OUT porton keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film eredeti
felbontása, a felbontás nem módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a képernyőméret
és a felbontás módosítása nem működik 3D
lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek
továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 3D
felvételek megtekintésekor. Például 46 colos képernyő
esetén maradjon 3,5 méter távolságra a képernyőtől.
- A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a
képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik
megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-ray
Disc Association védjegyei.
| 4 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:40:14
Szerzői jog
MÉDIA LEJÁTSZÁS
26
26
27
28
USB eszközön található fájlok lejátszása
Felhasználó által rögzített lemez lejátszása
Kereskedelemben kapható videó lemezek lejátszása
A videólejátszás vezérlése
Kereskedelemben kapható műsoros audió lemezek
lejátszása
A Zenelejátszás vezérlése
A fényképek lejátszásának vezérlése
Rádió hallgatása
A TV SOUND gomb használata a távirányítón
Biztonsági Információk
23
23
24
24
25
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben, sem
egészben nem reprodukálható és nem másolható
a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes, írásbeli
hozzájárulása nélkül.
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
2
3
3
3
4
5
Figyelmeztetés
A lemezek tárolása és kezelése
Kezelési óvintézkedések
Licenc
A 3D funkció használata
Szerzői jog
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
6
7
9
10
10
11
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülék által ismert lemeztípusok logói
Tartozékok
Az elülső panel
A hátsó panel
Távvezérlő
CSATLAKOZÁSOK
12 A hangszórók csatlakoztatása
14 Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
15 Csatlakoztatás TV-hez/Külső eszközökhöz
29 A BD-LIVE™ használata
29 A DLNA használata
FÜGGELÉK
30 További információk
33 Hibaelhárítás
36 Mûszaki adatok
 Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk
csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek
a termék tényleges megjelenésétől.
 Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
a. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a
termék nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása
esetén).
b. a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem
hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén).
 A látogatás vagy a javítási munka megkezdése
előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj
mértékéről.
BEÁLLÍTÁSOK
16
17
17
18
20
21
22
A kezdő beállítási műveletek
A Főmenü képernyő
Belépés a Beállítások képernyőre
A Beállítási menü funkciói
Hálózatok és az Internet
Szoftverfrissítés
DLNA beállítása
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:40:14
Az Első Lépések
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
Lemez típus
Blu-ray Disc
3D Blu-ray lemez
VIDEO
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
ZENE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
PHOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód
miatt.
A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
A készülék nem játssza le a 30 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített
felvételeket.
Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás
nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Olvassa el, ha szükséges.
BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc,
stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (kivéve
CD réteg)
• DVD-RW(VR mód)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(a CD-G
lemezekről csak a hang
játszható le, a grafika
nem.)
• 3.9 GB DVD-R lemez
tartalomkészítéshez.
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy a készülék nem minden funkciója működik, mert egyes Blu-ray Disc, DVD vagy CD lemezek
korlátozott funkciókat tartalmazhatnak lejátszás közben. Ez nem a készülék hibája.
A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával ellátott lemezt
lejátszik, mert a lemezformátumok fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek fel a Blu-ray Disc, DVD, CD
szoftverek és/vagy a lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray Disc, DVD, vagy CD lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
kereskedőhöz. A lejátszással kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további részeiben olvashat.
Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
| 6 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:40:15
Régiókód
Blu-ray
Disc
DVDVIDEÓ
Régiókód
Terület
A
Észak-Amerika, KözépAmerika, Dél-Amerika, Korea,
Japán, Taiwan, Hong Kong és
Dél-Kelet Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek,
Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Észak-Korea, Mongólia
Blu-ray lemez
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray lemez
DivX
PAL műsorszórási rendszer,
U.K, Franciaország,
Németország stb.
Java
Támogatott formátumok
Támogatott zenefájlok
Fájl
Audió
Konténer
kiterjesztése
kodek
6
Kína
*.mp3
MP3
-
WMA
* Mintavételezési
frekvenciák (kHzben) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek 5kbps és 384kbps
között minden
bitsebesség
Ha a Blu-ray Disc/DVD lemez régiókódja nem
*.wma
WMA
Támogatott
tartomány
MP3
| MEGJEGYZÉS |
egyezik a készülék régiókódjával, a készülék nem
tudja lejátszani a lemezt.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 7
Az Első Lépések
Lemez
típus
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
02
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához.
Ha a kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.
A készülék régiókódja a készülék hátulján fel van tüntetve.
7|
2013-05-30 오후 3:40:16
Az Első Lépések
Támogatott képfájlok
Fájl kiterjesztése
Típus
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Felbontás
15360x8640
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Videó kodek
Audió kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Felbontás
1920x1080
 Korlátozások
-
A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
A szabványosnál nagyobb bitsebességű/képfrissítési sebességű fájlok szakadozhatnak hang/kép lejátszásnál.
A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
 Támogatott videófájlok
- H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS és VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
- MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max
- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
 Audió dekóder
- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
- AAC: Maximális mintavételezési frekvencia: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maximális
bitsebesség: 320 kbps
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:40:18
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
Az Első Lépések
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb hatékonysággal tömöríti a
képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Colour” formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az “x.v.Colour” formátumot
használó AVCHD lemezek is.
• Az “x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
• Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation védjegyei.
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
Az “x.v.Colour” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési
sebességtől függően.
Megjegyzések az USB csatlakozással kapcsolatban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék támogatja az USB adathordozókat, az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket és USB kártyaolvasókat.
A készülék a 128 karakternél hosszabb mappa vagy fájlneveket nem támogatja.
Egyes USB/Külső HDD-k/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a készülékkel.
A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS fájlrendszereket támogatja.
Az USB adathordozókat csatlakoztassa közvetlenül a készülék USB portjához. USB kábellel történő csatlakoztatás
kompatibilitási problémákhoz vezethet.
Ha több memóriaeszközt helyez be egy többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog megfelelően működni.
A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési” folyamat alatt.
Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a megjelenítési idő.
A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői jogkezelés) funkcióval ellátott
MP3 fájlokat.
A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési sebességű videókat támogat.
Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani (az “Safely Remove USB” funkcióval) a sérülések elkerülése
érdekében. A HOME gombbal lépjen be a főmenübe, nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd nyomja meg a E gombot.
A SAMSUNG nem vállal felelősséget adatvesztésért.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Tápkábel
Használati utasítás
FM antenna
D
TUNING
DOWN
UP
Távirányító / Elemek (AAA méretű)
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:40:18
Az Első Lépések
Az elülső panel
LEJÁTSZÁS/SZÜNET
ENTER
STOP
NYITÁS/ZÁRÁS
HANGERŐSZABÁLYOZÓ
FUNKCIÓ
5V 500mA
DISPLAY
LEMEZ TÁLCA
USB HOST
TÁPELLÁTÁS
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
| MEGJEGYZÉS |
A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található 6 gombbal nem indítható el a lejátszás.
A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell nyomnia a
E gombot.
Ha az internetszolgáltatást használja, vagy az USB eszközről játszik le tartalmat a TV-n, nem választhatja a BD/DVD
módot a FUNCTION gombbal. Először állítsa le a lejátszást a TV-n, majd válassza ki a BD/DVD módot.
A hátsó panel
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX BE
HŰTŐVENTILÁTOR
AUX
IN
R
TÁPKÁBEL
HANGSZÓRÓ KIMENETI
CSATLAKOZÓK
HDMI KI
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
*FM ANTENNA
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
KÜLSŐ DIGITÁLIS AUDIÓ
BEMENETI ALJZAT (OPTIKAI)
LAN CSATLAKOZÓ
* Az FM antenna csatlakoztatása
1.
2.
Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM ANTENNA aljzatba.
Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a falhoz vagy
stabil felülethez.
| MEGJEGYZÉS |
A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés biztosításához. Ne
takarja el a hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat.
A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
| 10 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:40:21
Távvezérlő
02
A távirányító bemutatása
FUNCTION
VOLUME
Hangerő beállítása.
-
MUTE
A lemeztálca nyitása és becsukása.
+
RDS DISPLAY
A szám gombokkal opciók
választhatók ki.
A Blu-ray mód kiválasztása
(BD/DVD, D. IN, AUX, stb.).
Az Első Lépések
A készülék be- és kikapcsolása.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
RDS funkció használata FM
csatornák hallgatásához.
9
TITLE MENU
DISC MENU
A lemezmenü megjelenítése.
Hang ideiglenes némítása.
0
POPUP
Léptetés előre vagy hátra.
Helyi menübe/főcím menübe való
belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Nyomja meg a lemez lejátszásához.
Nyomja meg a lemez lejátszásának
megállításához.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Cím, fejezet, szám vagy lemez
lejátszását ismételheti meg.
A lemez felirat nyelvének kiválasztása.
Főmenübe való belépés.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Az Eszköz menü használata.
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
lejátszásakor.
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
Visszatérés az előző menüpontba.
TUNER
MEMORY MO/ST
A készülék menüje és néhány
Blu-ray funkció használható
ezekkel a gombokkal.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
Audiójel kimenete a házimozi
hangszóróra vagy a TV hangszóróra.
(lásd a 28. oldalt)
A kívánt DSP/EQ audió mód
kiválasztása.
UP
Kilépés a menüből.
Programozott rádiócsatorna
kiválasztása.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
Elemek behelyezése a távirányítóba
Az elemek “+” és “–” érintkezőinek megfelelő helyzetét az
elemtartóban látható ábra mutatja.
Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy évig tartanak.
A távirányító kb. 7 méter távolságról működik egyenes vonalban.
Az elemeket ne dobja tűzbe.
Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük
rövidzárlatot.
Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást
okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
Elem mérete: AAA
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:45:22
Csatlakozások
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV
állvány alá.
Középső
Subwoofer
Első (R)
Surround (R)
Termék
Első (L)
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV
képernyő átmérőjének 2,5-3-szorosának
megfelelő távolságra. Ha például
46 colos képernyővel rendelkezik, a
hallgatási pozíciót állítsa a képernyőtől
2,92-3,50 méter közé.
Surround (L)
Első hangszórók
Középső hangszóró
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva (kb. 45°-ban).
Úgy helyezze el az első hangszórókat, hogy a tweeterek fülmagasságban legyenek. Az első
hangszórókat helyezze egy vonalba a középsővel, vagy egy kicsivel előrébb.
A Középső hangszórót legjobb ugyanolyan magasságba helyezni, mint az első
hangszórókat. Elhelyezheti közvetlenül a TV fölött vagy alatt is.
Surround
hangszórók
Ezeket helyezze a hallgatási pozíció két oldalára. Ha nincs elég hely, helyezze el őket
egymással szemben. Helyezze őket fülmagasság fölé kb. 60-90 cm-re úgy, hogy enyhén
lefelé nézzenek.
* Az első és középső hangszórókkal ellentétben a surround hangszórók főleg
hangeffektusokra használatosak. Nem mindig hallatszik belőlük hang.
Subwoofer
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová elhelyezheti.
A hangszóró részei
HT-F4500
(L)
(R)
ELSŐ
(L)
(R)
SURROUND
KÖZÉPSŐ
SUBWOOFER
HANGSZÓRÓKÁBEL
| 12 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:40:25
HT-F4550
03
(R)
(L)
Csatlakozások
(L)
(R)
HANGSZÓRÓKÁBEL
ELSŐ / SURROUND
ÁLLVÁNY
ÁLLVÁNYTALP
CSAVAR (5x20): 16 DB
KÖZÉPSŐ
SUBWOOFER
Hangszórók felszerelése a Tallboy Stand állványra
* Csak HT-F4550 esetén – Első/Surround hangszórók
1.
2.
Fordítsa meg az állványtalpat, és csatlakoztassa az állványhoz.
3.
Egyenesítse ki a mellékelt hangszórókábelt függőlegesen, és
fűzze át az Állványtalp közepén lévő furaton.
4.
Szerelje fel a felső hangszórót az összeállított állványra.
5.
Csavarjon be egy csavart a hangszóró hátulján levő furatba egy
csavarhúzóval.
Ezután csatlakoztassa a hangszórókábelt.
6.
Az ábra a felszerelt hangszórót mutatja.
További hangszóró felszereléséhez hajtsa végre ezeket a
lépéseket.
1
Állványtalp
2
Csavarja be a csavarokat a 3 jelölt furatba.
Állvány
3
4
Hangszóró
Állvány
5
6
A hangszórók csatlakoztatása
1.
Az egyes hangszórókábeleket illessze a megfelelő hangszórókhoz, a kábelszíneknek a
hangszórók alján lévő címke színéhez történő illesztésével.
2.
Hangszóróvezetékek csatlakoztatása a hangszórókhoz:
a. Nyomja le a piros fület a hangszóró hátulján, dugja be a piros vezetéket, majd engedje
fel a fület.
b. Nyomja le a fekete fület a hangszóró hátulján, dugja be a fekete vezetéket, majd
engedje fel a fület.
3.
Fekete
Piros
Csatlakoztassa a hangszóróvezetékek megfelelő színű dugóit a készülék hátulján
található, megfelelő színű aljzatokba.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:40:28
Csatlakozások
A HT-F4500 esetén
Surround hangszórók (L)
Első hangszóró (R)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surround hangszórók (R)
Első hangszóró (L)
CENTER
Középső hangszóró
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
A HT-F4550 hangszóróiról a 13. oldalon olvashat.
| FIGYELEM |
Ha a készüléket a falra szeretné rögzíteni, csavarja be erősen a csavarokat a falba, majd használja a hangszóró
hátulján a furatokat.Azonban a felszereléshez a tartozékokat (szögeket vagy csavarokat) a szállító cég nem biztosítja.
Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el benne.
Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
| MEGJEGYZÉS |
Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a mágneses mező miatt.
POWER
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
R
SUBWOOFER
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
Vagy
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú modem (beépített routerrel)
Router
| MEGJEGYZÉS |
Előfordulhat, hogy az útválasztó vagy az internetszolgáltató szabályzat meggátolja a készüléket a Samsung
szoftverfrissítési szerverének elérésében. Ilyenkor további információért vegye fel a kapcsolatot az
internetszolgáltatóval (ISP).
DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati kapcsolathoz.
A DLNA funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint. A kapcsolat vezetékes vagy
vezeték nélküli is lehet.
| 14 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:40:40
Csatlakoztatás TV-hez/Külső eszközökhöz
03
Csatlakozások
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL
AUDIO IN
1. módszer
R
Piros
W
Fehér
LAN
2. módszer
Külső eszközök
OPTICAL OUT
HDMI IN
Csatlakoztatás TV-hez
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába.
Ha a TV támogatja az ARC funkciót, a TV hangja hallgatható a házimozin keresztül csak ennek a kábelnek a
csatlakoztatásával. A részleteket lásd az útmutató 19. oldalán és a TV felhasználói útmutatójának ARC fejezetében.
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
Csatlakoztatása után a FUNCTION gombbal válassza ki a külső eszköznek megfelelő módot. A gomb többszöri
megnyomására a következők választhatók ki BD/DVD D. IN AUX FM
A külső eszközök házimozihoz csatlakoztatásának két módjának leírása lent látható.
1. módszer AUX BE : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztassa az RCA audió kábelt (nem tartozék) a készülék AUDIO In csatlakozójára és a külső analóg komponens
AUDIO Out kimenetére.  Válassza ki az AUX módot.
• A kábeldugók színei egyezzenek a bemeneti és kimeneti csatlakozók színeivel.
2. módszer OPTIKAI : Egy külső digitális audió komponens csatlakoztatása
Digitális jelkomponens mint pl. kábeldoboz/műholdvevő (beltéri egység) digitális audió kimenetének csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa a digitális optikai kábelt (nem tartozék) a készülék optikai digitális audió bemeneti csatlakozójára, és a
külső digitális eszköz digitális optikai kimenetére.
 Válassza ki a D. IN módot.
| MEGJEGYZÉS |
A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videókimenetét a TV-hez kell csatlakoztatni.
A készülék 32kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket támogat.
A rendszer csak a DTS és Dolby Digital audiót támogatja. Az MPEG audió, amely egy bitfolyam-formátum, nem
támogatott.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:40:42
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
5 . Megjelenik a Network - Wired beállítások képernyő.
- Ha a hálózat dinamikus IP-címeket használ ez a legtöbb esetben igaz - válassza ki az Auto
pontot, nyomja meg az E gombot és ugorjon
a 6. lépésre.
- Ha a hálózat statikus IP-címeket használ,
azt javasoljuk válassza a Skip lehetőséget
a KÉK (D) gomb megnyomásával, és a
kezdeti beállítás befejezése után ugorjon „A
hálózati kapcsolat konfigurációja“ pontra a 20.
oldalon. „A hálózati kapcsolat konfigurációja“
teljeskörű magyarázatot biztosít a hálózat kézi
beállításához.
- Ha nincs hálózat, válassza a Skip pontot a
KÉK(D) gomb megnyomásával. Megjelenik a
Kezdeti beállítások elkészültek képernyő, majd
megjelenik a Főképernyő.
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta
a kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
1.
2.
3.
A készülék csatlakoztatása után kapcsolja be a TVt, majd a készüléket. Amikor először kapcsolja be
a készüléket, automatikusan megjelenik a Kezdeti
beállítások Nyelv képernyője.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg az E gombot.
Nyomja meg a E gombot a funkciók beállításának
elkezdéséhez.
| MEGJEGYZÉS |
Ha kihagyta a hálózati beállítást vagy ha a beállítás
Initial Settings
nem működik megfelelően, később ugorjon „A hálózati
kapcsolat konfigurációja“ pontra a 20. oldalon, hogy
beállítsa a készülék hálózati kapcsolatát.
p
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Initial Settings I Network - Wired
Start
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Auto : Configure IP automatically.
a Previous
4.
" Select
Megjelenik a TV képarány képernyő. A ▲▼
gombokkal válassza ki a kívánt TV képarányt, majd
nyomja meg az E gombot.
You have four choices:
16:9 Original - Szélesvásznú TV-khez. Szélesvásznú
képek megjelenítése az eredeti 16:9 formátumban,
és 4:3 (régi standard) képek megjelenítése 4:3
négyzet formátumban, ahol a két szélén fekete csík
látható.
16:9 Full - Szélesvásznú TV-khez. Szélesvásznú
képek megjelenítése az eredeti 16:9 formátumban,
és 4:3 képek megjelenítése a 16:9 képernyő
betöltésével.
4:3 Letter Box - Régi standard képernyőjű analóg
TV-k. A 4:3 képek megjelenítése teljes méretben,
16:9 képek megjelenítése letter box formátumban,
amely megtartja a 16:9 képarányt, de fekete csík
jelenik meg felül és alul.
4:3 Pan-Scan - Régi standard képernyőjű analóg
TV-k. 4:3 képek megjelenítése teljes méretben, 16:9
képek megjelenítése Pan-Scan formátumban, amely
betölti a képernyőt, de levágja a kép bal és jobb
szélét, és a közepét függőlegesen megnagyítja.
Manual
Auto
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz. Ha ez megtörtént,
nyomja meg a E gombot. Megjelenik a Kezdeti
beállítások elkészültek képernyő, majd megjelenik a
Főképernyő.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:40:43
Opció kiválasztásához a Főmenü képernyőn vigye a
kurzort a ▲▼◄► gombokkal a kívánt elemre, majd
nyomja meg a E gombot.
1.
| MEGJEGYZÉS |
Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti beállítások
04
| MEGJEGYZÉS |
A PC-n található videó, fotó és zene fájlok
lejátszásához vagy megjelenítéséhez a házimozit és a
PC-t a hálózathoz kell kapcsolnia, és le kell töltenie,
telepítenie kell és be kell állítania a DLNA szoftvert a
PC-n. (Lásd: 22. oldal)
Beállítások
képernyőt, válassza a Visszaállítás opciót. (lásd a 20.
oldalt)
Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja
Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung TV-hez
és 1.) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót BE értékre
állította a TV-n és a készüléken is és 2.) A TV-t a
készülék által is támogatott nyelvre állította, a készülék
automatikusan kiválasztja az adott nyelvet elsődleges
nyelvnek.
Belépés a Beállítások képernyőre
A Főmenü képernyő
Válassza a Settings lehetőséget a Főképernyőn,
és nyomja meg az E gombot. Megjelenik a
Beállítások képernyő.
1.
1
3
Videos
Photos
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
App 3
a Change Device
d View Devices
App 4
" Enter
1
Fényképek kiválasztása.
2
Videók kiválasztása.
3
Zenék kiválasztása.
4
Beállítások kiválasztása.
5
Alkalmazások kiválasztása.
6
A távirányítón a funkciók eléréséhez
használható gombok megjelenítése.
6
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
A Beállítások menük, almenük és opciók eléréséhez
lásd a távirányító alábbi illusztrációját.
2.
| MEGJEGYZÉS |
Ha a készülék 5 percnél többet van stop módban
és nem történik művelet, képernyővédő jelenik meg
a TV képernyőn. Ha a készüléket több, mint 20
percig képernyővédő módban hagyja, automatikusan
kikapcsol.
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:40:46
Beállítások
2
RETURN (') gomb : Főmenübe való belépés.
3
E (Enter) / DIRECTION gomb :
• Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása a
▲▼◄► gombokkal.
• Az E gombbal aktiválhat egy kijelölt elemet
vagy jóváhagyhat egy beállítást.
4
BD Wise
EXIT gomb: Kilépés az aktuális menüből.
| MEGJEGYZÉS |
A BD Wise a Samsung legújabb
csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis
Samsung készüléket és egy
Samsung TV-t HDMI-vel
csatlakoztatja, és a BD Wise be
van kapcsolva a készüléken és a
TV-n is, akkor a készülék a Bluray/DVD lemez videófelbontását
és képfrissítési sebességét fogja
használni.
A készülék elején található E gomb ugyanazt a
Resolution
A HDMI videójel kimeneti
felbontását BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p értékre
állítja. A szám a képkockánkénti
videósorok számát adja meg. Az i
és a p betűk a váltottsoros, illetve a
progesszív letapogatást jelentik. A
több sor nagyobb felbontást jelent.
Movie Frame
(24 Fs)
Ha a Movie Frame (24Fs) funkciót
Auto értékre állítja, akkor a készülék
HDMI kimenete automatikusan
24 képkocka/másodperces lesz,
és ezzel jobb képminőség érhető
el, ha 24Fs kompatibilis TV-hez
csatlakozik.
• A Movie Frame (24Fs) funkció
csak az ezt támogató TV-ken
használható.
• A Movie Frame opció csak akkor
választható ki, ha a készülék
HDMI 1080i vagy 1080p
felbontásban van.
HDMI Color
Format
Beállítható a színformátum a HDMI
kimenethez a csatlakoztatott
készülékhez (TV, monitor stb.)
megfelelően.
HDMI Deep
Color
A videókimenet a HDMI OUT
aljzaton Deep Colour lesz. A
Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb
színmélységet eredményez.
Progressive
Mode
A képminőség javítása DVD-k
lejátszásakor.
funkciót látja el, mint a távirányító E gombja.
Részletes funkció információk
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és egyedi
opciókról részletes magyarázatot jelenít meg. Magyarázat
megtekintéséhez a ▲▼◄► gombokkal jelölje ki a
funkciót, a menüelemet vagy opciót.
A magyarázat általában a képernyő alján jelenik meg. A
Beállítási funkciók rövid leírása kezdődik ezen az oldalon.
A funkciókhoz további információk állnak rendelkezésre
az útmutató Függelékében.
A Beállítási menü funkciói
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
3D funkciók beállítása.
 3D Blu-ray Playback Mode:
Beállítható, hogy a 3D tartalommal
rendelkező Blu-ray lemezeket 3D
módban játssza-e le a készülék.
Ha 3D módban belép a Főmenübe
vagy a Smart Hub Főmenübe,
automatikusan átkapcsol 2D-be.
 Screen Size: A készülékhez
kapcsolt TV képernyőmérete. A
készülék automatikusan beállítja
a 3D kimenetet a TV képernyő
méretéhez.
A készülék kimenetének igazítása a
TV képernyő méretéhez. Lásd: 16.
oldal.
Audio
Speaker
Settings
A következő hangszóró beállítások
beállítása és a teszthang beés kikapcsolása a hangszórók
teszteléséhez.
| 18 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:40:50
Kiválasztható, hogy melyik hangszóró
legyen aktív, a TV hangszórója vagy a
Házimozi hangszórója.
Audio Return
Channel
A hang átirányítható a TV-ről a
Házimozi hangszóróira. HDMI
csatorna és egy Audio Return
Channel (ARC) kompatibilis TV
szükséges hozzá.
• Ha az Audio Visszatérő csatornát
Auto állásba kapcsolja, a házimozi
a csatlakozástól függően
automatikusan kiválasztja az
ARC vagy az optikai bemenetet,
mint az audió jelforrást. Ha az
Audio Visszatérő csatorna aktív,
az optikai bemenetek nem
működnek.
Digital Output
A készülék digitális kimenetének
illesztése a csatlakoztatott AV
erősítőhöz. További részletek a
digitális bemenetek kiválasztási
táblázatában. (lásd a 32. oldalt)
Dynamic
Range Control
Dinamikus tartomány beállítása
Dolby Digital, Dolby Digital Plus és
Dolby True HD audió esetén.
 Auto: A Dolby TrueHD dinamikus
tartomány szabályozása
automatikus lesz, a Dolby TrueHD
hangsáv információi alapján.
Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását Dolby Digital és
Dolby Digital Plus esetén is.
 Off: A dinamikus tartomány
tömörítetlen marad, így az eredeti
hang hallgatható.
 On: Bekapcsolja a dinamikus
tartomány szabályozását
mindhárom Dolby esetén. A
csendesebb hangokat felerősíti, a
nagy erejű hangokat pedig halkítja.
Downmixing
Mode
Kiválasztható, a készülék hogyan
keverje le a többcsatornás audiót
kevesebb csatornára a sztereó
hangrendszerrel kompatibilis
módon. A készülék normál sztereó
vagy térhangzású sztereó hangra
konvertálhat.
Network
Wired
Network
Settings
A Hálózati beállításokról és a
funkciókról továbbiakat lásd a
"Hálózatok és az Internet" fejezetben
a 20. oldalon.
Network Test
Az internetes protokollbeállítás
megfelelő működésének tesztelése.
Network
Status
A hálózati és az Internet kapcsolat
létrejöttének ellenőrzése.
BD-Live
Internet
Connection
Internetkapcsolat engedélyezése
vagy tiltása a BD-Live
szolgáltatáshoz.
System
Initial Settings
Újra futtatható a Kezdeti beállítások
eljárás. Lásd. 16. oldal további
információért.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció,
amely lehetővé teszi más,
Anynet+ kompatibilis Samsung
készülékek funkcióinak használatát
és vezérlésüket egy Samsung
TV távirányítóval. A funkció
használatához csatlakoztassa a
készüléket Anynet+ Samsung TVhez HDMI-kábellel.
BD Data
Management
Lehetővé teszi a BD-LIVE
szolgáltatást támogató Blu-ray
lemezekről letöltött tartalmak
kezelését.
A BD-Live adattárként használt USB
eszköz adatainak megtekintése,
beleértve a tárolókapacitást. A BDLive adatok törlése és az eszköz
cseréje.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 19
Beállítások
Speaker
Selection
Audio Sync
Digitális TV-hez csatlakoztatáskor
beállítható az audió késleltetés, így
az audió szinkronba kerül a videóval.
A késleltetés értéke 0 és 300 ms
között állítható be.
04
 Level: Mindegyik hangszóró
relatív hangerejének beállítása
6 és -6 dB között. Ha például
kedveli a mély basszus hangokat,
megnövelheti a mélyhangsugárzó
hangerejét 6 dB-el.
 Distance: A hangszórók relatív
távolságának beállítása a
hallgatótól akár 9 méter. Minél
nagyobb a távolság, annál
hangosabb lesz a hangszóró.
 Test Tone: Teszthang funkció a
beállítások teszteléséhez. A Test
Tone pontot On állásba kapcsolva
bekapcsolja a teszthangot.
Onállásba kapcsolva kikapcsolja azt.
19 |
2013-05-30 오후 3:40:51
Beállítások
DivX® Video
On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód
megtekintése, és DivX® VOD
tartalmak lejátszása.
Hálózatok és az Internet
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a BD-LIVE, valamint a
készülék szoftver-frissítéseinek beszerzését a hálózatról.
Language
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü, stb. nyelve.
• A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemez támogatja.
A hálózati kapcsolat konfigurációja
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe statikus
vagy dinamikus. Ha dinamikus, használja az alábbi
Automatikus eljárást. Ha statikus, használja az alábbi
Manuális eljárást.
Security
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000. Írja be az
alapértelmezett PIN-kódot a biztonsági funkciók
eléréséhez, ha nem hozott létre saját PIN-kódot.
• Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy a készülék
hálózati kábellel csatlakozik-e az útválasztóhoz.
Automatikus
BD Parental
Rating
Megakadályozza a megadott
korhatárral rendelkező Blu-ray
lemezek lejátszását, amíg be nem
írja a PIN-kódot.
A beállítási folyamat elindításához kövesse a következő
lépéseket:
1.
A Főmenü képernyőn válassza ki a Settings pontot,
majd nyomja meg a E gombot.
DVD Parental
Rating
Megakadályozza a megadott
korhatárral rendelkező DVD-lemezek
lejátszását, amíg be nem írja a PINkódot.
2.
Válassza ki a Network pontot, és nyomja meg a
E gombot.
3.
Válassza ki a Wired Network Settings pontot, és
nyomja meg a E gombot.
Megjelenik a Vezetékes hálózati beállítások
4.
Nyomja meg a ► gombot az Internetes
protokollbeállítás menüben.
A ▲▼ gombokkal válassza ki az Auto pontot, majd
nyomja meg a E gombot.
Change PIN
A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű
PIN-kód módosítása.
képernyő.
General
Time Zone
Beállítható a helyi időzóna.
Support
Software
Upgrade
A Szoftverfrissítés funkcióról további
információk a "Szoftverfrissítés"
fejezetben a 21. oldalon.
Contact
Samsung
Termékinformációkat nyújt a termékkel
kapcsolatos segítséghez.
Terms of
Service
Agreement
A külső gyártású tartalmak és
szolgáltatások tekintetében lásd az
általános felelősségvállalást.
Settings
Audio
Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre, kivéve a hálózati
beállításokat. Az alapértelmezett
biztonsági jelszó a 0000.
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
0
0
0
General
Reset
Wired Network Settings
Display
: 0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
5.
A hálózati funkciók automatikusan lekérik és kitöltik az
olyan értékeket, mint a IP-cím, Alhálózati maszk, stb.
6.
Miután a hálózati funkciók automatikusan lekérték a
hálózati értékeket, nyomja meg a RETURN (') gombot.
7.
Válassza ki a Network Test pontot, majd nyomja
meg az E gombot. A házimozi érvényesíti a
hálózati kapcsolatot. Ha ez megtörtént, nyomja meg
a RETURN (') gombot.
| 20 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:40:52
1.
Manuális beállítás
2.
Audio
4.
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Manual
Network
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Support
> Move
" Select
' Return
1.
Kövesse az automatikus eljárás első négy lépését,
de válassza a Manual pontot az Auto helyett a 4.
lépésben.
2.
Nyomja meg a ▼ gombot az első beviteli mezőre
lépéshez (IP-cím).
3.
4.
A távirányító számgombjaival írja be az értékeket.
Ha végzett egy mezővel, használja a ► gombot a
következőre lépéshez.
A többi nyíl gomb is használható a fel, le és
visszalépéshez.
5.
Írja be az IP Address, a Subnet Mask, és a
Gateway értékekeit.
6.
Nyomja meg a ▼ gombot, hogy belépjen a DNS
pontba.
7.
Nyomja meg a ▼ gombot, hogy az első DNS beviteli
mezőre lépjen. Írja be a számokat, mint fent.
8.
9.
Nyomja meg a RETURN (') gombot a távirányítón.
Válassza ki a Network Test pontot, majd nyomja
meg az E gombot. Amikor a teszt befejeződött
nyomja meg a RETURN (') gombot, hogy
visszalépjen az előző képernyőre.
10. Válassza ki a Network Status pontot, majd nyomja
meg az E gombot.
11. Megjelenik a Hálózat állapota képernyő.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz. Ha kész, jelölje ki az OK
gombot, és nyomja meg a E gombot.
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés végezhető
a teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
| MEGJEGYZÉS |
A frissítés befejeződött, ha a készülék az újraindulás
után kikapcsolt. Nyomja meg a TÁPELLÁTÁS
gombot a frissített készülék bekapcsolásához. Soha
ne kapcsolja be vagy ki a készüléket manuálisan a
frissítési folyamat közben.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az
instabil internetkapcsolatból vagy a felhasználó
szoftverfrissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg a E gombot.
By Online
A készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie az
Online funkció használatához. Mielőtt elkezdené távolítson
el minden lemezt.
1. Válassza ki a By Online pontot, és nyomja meg a
E gombot. Megjelenik a Csatlakozás a szerverhez
üzenet.
2. Ha elérhető frissítés, egy üzenet jelenik meg,
megkérdezve, hogy szeretne-e frissíteni. Ha a
Yes pontot választja, a készülék automatikusan
kikapcsol, bekapcsol, majd megkezdi a frissítést.
| FONTOS |
Soha ne kapcsolja be vagy ki a házimozit manuálisan
a frissítés alatt.
3. Megjelenik a frissítés folyamatban üzenet. A frissítés
befejeződése után a készülék ismét automatikusan
kikapcsol.
4. Nyomja meg a TÁPELLÁTÁS gombot a készülék
bekapcsolásához.
| MEGJEGYZÉS |
A frissítés befejeződött, ha a készülék az újraindulás
után kikapcsolt. Nyomja meg a TÁPELLÁTÁS gombot
a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan
a frissítési folyamat közben.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az
instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó
szoftverfrissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 21
Beállítások
3.
Settings
A Főmenü képernyőn válassza ki a Settings pontot,
majd nyomja meg a E gombot.
Válassza ki a Support pontot, és nyomja meg a E
gombot.
Válassza ki a Software Upgrade pontot, és nyomja
meg a E gombot.
Válassza az alábbi módszerek valamelyikét:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Nyomja meg a E gombot.
Az egyes módszerekről alább olvashat.
04
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor manuálisan
kell megadnia a Hálózati beállításokat.
21 |
2013-05-30 오후 3:40:53
Beállítások
By USB
1.
2.
3.
Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
4.
Kattintson a legördülő listában a készülék
modellszámára.
5.
Görgesse le a megjelenő oldalt, majd kattintson a
Firmware Manuals & Downloads.
6.
7.
Kattintson a Firmware gombra az oldal közepén.
8.
Kattintson a Send pontra az első megjelenő
felugró ablakban. Kattintson az OK gombra a
megjelenő ablakban, és töltse le és mentse el az
eszközszoftver-fájlt a PC-re.
9.
Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen
mappának kell megjelennie a zip fájllal megegyező
névvel.
Kattintson a SUPPORT pontra az oldal tetején jobbra.
Írja be a készülék modellszámát a keresőmezőbe.
Ahogy beírja a modellszámot egy legördülő listában
megjelennek a modellszámmal egyező készülékek.
Kattintson a ZIP ikonra a Fájl oszlopban az oldal
jobb felén.
10. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
11. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres, és
csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB
portjába.
12. A készülék menüjében lépjen a Settings > Support
| MEGJEGYZÉS |
A frissítés befejeződött, ha a készülék az újraindulás
után kikapcsolt. Nyomja meg a TÁPELLÁTÁS
gombot a frissített készülék bekapcsolásához. Soha
ne kapcsolja be vagy ki a készüléket manuálisan a
frissítési folyamat közben.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az
instabil internetkapcsolatból vagy a felhasználó
szoftverfrissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
DLNA beállítása
A DLNA lehetővé teszi a PC-n található zenék, videók és
fényképek lejátszását a készülék segítségével. A DLNA
használatához csatlakoztassa a készüléket a PC-hez a
hálózaton keresztül (14. oldal), és telepítse a SAMSUNG
PC Share Manager-t a PC-re.
A DLNA szoftver letöltése
A DLNA használatához a PC-n, telepíteni kell a DLNA
szoftvert a PC-re. A PC szoftver letölthető és részletes
utasítások találhatók a DLNA használatáról a Samsung.
com webhelyen.
1. Látogasson el a www.samsung.com címre.
2.
3.
Kattintson a SUPPORT pontra az oldal tetején.
4.
Kattintson a legördülő listában a készülék
modellszámára.
5.
Görgesse le a megjelenő oldalt, majd kattintson a
Firmware Manuals & Downloads pontra.
6.
7.
Kattintson a Software fülre.
8.
Az első megjelenő ablakban kattintson a Send
pontra. A második megjelenő ablakban kattintson a
Save File gombra.
9.
Keresse meg a DLNA telepítőfájlt a lemezen, és
kattintson duplán a fájlra.
> Software Upgrade pontra.
13. Válassza ki a By USB pontot.
| MEGJEGYZÉS |
A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan
a frissítési folyamat közben.
A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Software Upgrade menüben.
Auto Upgrade Notification
Ha a készülék csatlakozik a hálózatra és az Auto Upgrade
Notification be van On, a készülék felugró üzenetben
értesíti, ha elérhető a szoftver újabb verziója.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2.
3.
4.
5.
A Szoftverfrissítés menüben állítsa az Auto
Upgrade Notification pontot On értékre.
A készülék felugró üzenetben értesíti, ha elérhető a
szoftver újabb verziója.
Az eszközszoftver frissítéséhez válassza a Yes
lehetőséget. A készülék automatikusan kikapcsol,
bekapcsol, majd megkezdi a frissítést.
Megjelenik a frissítés folyamatban üzenet. A frissítés
befejeződése után a készülék ismét automatikusan
kikapcsol.
Nyomja meg a TÁPELLÁTÁS gombot a készülék
bekapcsolásához.
Írja be a készülék modellszámát a keresőmezőbe.
Ahogy beírja a modellszámot, egy legördülő listában
megjelennek a modellszámmal egyező készülékek.
A szoftver lapon kattintson az EXE ikonra a DLNA
sor jobb oldalán.
10. A megjelenő ablakban kattintson a Run gombra, és
kövesse a megjelenő utasításokat.
Töltse le a DLNA telepítési/használati útmutatót a
Software lapról a megfelelő PDF szimbólumra kattintással
a jobb oldali Fájl oszlopban. A PDF formátumú fájl
letöltődik és megnyílik. Kövesse az utasításokat a DLNA
telepítéséhez és beállításához. A fájl megtekinthető és/
vagy elmenthető.
| MEGJEGYZÉS |
A DLNA használatához okostelefonon, ugyanahhoz az
útválasztóhoz kell csatlakoztatnia a készüléket és az
okostelefont.
| 22 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0610.indd 22
2013-06-10 오후 4:12:32
Média lejátszás
USB eszközön található fájlok
lejátszása
Photos
Music
Settings
8-1. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani vagy
megtekinteni kívánt fájlt, majd nyomja meg az E
gombot.
| MEGJEGYZÉS |
3D fájlok lejátszása nem támogatott.
Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani
az „Safely Remove USB“ (USB meghajtó biztonságos
eltávolítása) funkcióval az USB sérüléseinek elkerülése
érdekében. A HOME gombbal lépjen be a Főmenübe,
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd nyomja meg
a E gombot.
Média lejátszás
Videos
7-1. Ha fájlok jelennek meg a képernyőn, ugorjon a
8-1. lépésre. Ha mappák jelennek meg, a ▲▼◄►
gombokkal válasszon ki egy mappát, nyomja meg
az E gombot, majd folytassa a 8-1. lépéssel.
05
Lejátszhatók a csatlakoztatott USB-n található multimédia
fájlok.
1. Lépjen be a Főmenübe.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB adathordozót
a készülék elején az USB portba. Megjelenik a „Do
you want to access the device?“ üzenet.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a Yes pontot, majd
nyomja meg az E gombot.
y j meg
g a PIROS ((A)) gombot.
g
4. Nyomja
6-1. A ▲▼gombokkal válassza ki a kívánt Videos, Photos
vagy Music almenüt, majd nyomja meg az E gombot.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
CD
USB Flash Disk
5.
6.
7.
8.
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB flash memória
vagy az USB flash meghajtó pontot, majd nyomja
meg az E gombot.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt Videos,
Photos vagy Music almenüt, majd nyomja meg az
E gombot.
Ha fájlok jelennek meg a képernyőn, ugorjon a
8. lépésre. Ha mappák jelennek meg, a ▲▼◄►
gombokkal válasszon ki egy mappát, nyomja meg
az E, gombot, majd folytassa a 8. lépéssel.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani vagy
megtekinteni kívánt fájlt, majd nyomja meg az E
gombot.
VAGY
Lejátszhatók DVD vagy CD lemezekre rögzített multimédia
fájlok.
1. Kapcsolja be a házimozi rendszert.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
y j meg
g a KÉK (D)
( )g
gombot.
4-1. Nyomja
CD
USB Flash Disk
Nyissa ki a lemeztálcát, helyezze be a felhasználói
lemezt a tálcába a feliratos felével felfelé, majd csukja
be a tálcát.
A lemez betöltése után nyomja meg a PIROS (A) gombot.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a CD vagy DVD
pontot, majd nyomja meg az E gombot.
A ▲▼gombokkal válassza ki a kívánt Videos,
Photos vagy Music almenüt, majd nyomja meg az
E gombot.
Ha fájlok jelennek meg a képernyőn, ugorjon a
7. lépésre. Ha mappák jelennek meg, a ▲▼◄►
gombokkal válasszon ki egy mappát, nyomja meg
az E gombot, majd folytassa a 7. lépéssel.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani vagy
megtekinteni kívánt fájlt, majd nyomja meg az E
gombot.
VAGY
Settings
3-1. A lemez betöltése után nyomja meg a KÉK (D) gombot.
4-1. A ◄► gombokkal válassza ki a CD vagy DVD
pontot, majd nyomja meg az E gombot.
5-1. A ▲▼gombokkal válassza ki a kívánt Videos,
Photos vagy Music almenüt, majd nyomja meg az
E gombot.
App 1
App 2
USB Flash Disk
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. A ◄► gombokkal válassza ki az USB flash
memória vagy az USB flash meghajtó pontot, majd
nyomja meg az E gombot.
6-1. Ha fájlok jelennek meg a képernyőn, ugorjon a
7-1. lépésre. Ha mappák jelennek meg, a ▲▼◄►
gombokkal válasszon ki egy mappát, nyomja meg
az E gombot, majd folytassa a 7-1. lépéssel.
7-1. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani vagy
megtekinteni kívánt fájlt, majd nyomja meg az E
gombot.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:40:56
Média lejátszás
Kereskedelemben kapható videó
lemezek lejátszása
Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába a feliratos
felével felfelé, majd csukja be a tálcát. A lejátszás
mód automatikusan elkezdődik. Ha nem játssza le
automatikusan, lépjen a Videos pontra a Főmenüben, és
nyomja meg az E gombot.
A legtöbb esetben a kereskedelmi videók lemez menüben
jelennek meg. A lemezen lévő film lejátszásához válassza
a Play pontot a lemezmenüben, majd nyomja meg az
E gombot.
2
| MEGJEGYZÉS |
A videólejátszásról továbbiakat a "A videólejátszás
vezérlése" című részben olvashat ezen az oldalon.
A lemez menü, cím menü, helyi menü és
címlista használata
• DISC MENU : Lejátszás közben a lemez
menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.
• TITLE MENU : Lejátszás közben a cím menü
ezzel a gombbal jeleníthető meg.
- Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD (B)
gombbal léphet rá.
• POPUP MENU : Lejátszás közben a Helyi
menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.
• DISC MENU vagy TITLE MENU : Lejátszás
közben a címlista ezzel a gombbal jeleníthető
meg.
Lejátszás ismétléssel
1.
Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT
gombot a távirányítón.
2.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Off, Title,
Chapter, All vagy a Repeat A-B pontot,
majd nyomja meg a E gombot.
A videólejátszás vezérlése
A Blu-ray, DVD, és CD lemezeken, és USB
adathordozókon található videófájlok lejátszása
vezérelhető. Az adathordozótól függően az itt leírt egyes
funkciók nem feltétlenül érhetők el.
Repeat A-B
A távirányító videólejátszásra
használható gombjai
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
3
1.
Nyomja meg a E gombot azon a ponton,
ahonnan az ismétlést el szeretné kezdeni
(A).
2.
Nyomja meg a E gombot azon a ponton,
ahol az ismétlést abba szeretné hagyni (B).
3.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4.
Nyomja meg a E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
A lemeztől függően lehetséges, hogy az
1
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés
módban nem játszik le hangot.
• 6 : Lejátszás indítása.
• 5 : Lejátszás megállítása.
• 7 : Lejátszás szüneteltetése.
• Gyors lejátszás : Lejátszás közben nyomja
meg a 3 vagy a gombot.
A 3 vagy a gomb megnyomásakor a
lejátszási sebesség váltakozik.
• Lassú lejátszás : Szünet módban nyomja
meg a gombot.
A gomb többszöri megnyomásakor a
lejátszási sebesség váltakozik.
• Léptető lejátszás : Szünet módban nyomja
meg a 7 gombot.
A 7 gomb többszöri megnyomásával a
felvétel egy képkockával előre lép.
• Lejátszás ugrással : Lejátszás közben
nyomja meg a 1 vagy a 2 gombot.
A 1 vagy a 2 gomb többszöri
megnyomására az előző vagy következő
fejezetre vagy fájlra ugrik.
ablak nem jeleníti meg az összes ismétlési
lehetőséget.
Előfordulhat, hogy nem jelenik meg azonnal
a Fejezet vagy a Cím. Nyomja tovább a ▲▼
gombokat, amíg a kívánt elem a vonatkozó
mezőbe kerül.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg a REPEAT gombot újra, a ▲▼
gombokkal válassza ki az Off pontot, és
nyomja meg a E gombot.
Előfordulhat, hogy nem jelenik meg azonnal
a Repeat A-B. Nyomja tovább a ▲▼
gombokat, amíg a Repeat A-B elem a
vonatkozó mezőbe kerül.
(B) pontot legalább 5 másodperccel az (A)
pont lejátszási ideje utánra kell elhelyezni.
| 24 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:41:01
A TOOLS menü használata
Csak fájl lejátszása közben megjelenő menü
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
A kívánt teljes képernyőméret
beállítása. Kiválasztható az Original,
Mode1 (nagyobb) és Mode2
(legnagyobb).
Information
Videófájlok információinak
megtekintése.
| MEGJEGYZÉS |
Média lejátszás
Playing Time
Az adott lejátszási pontra lépés. A
számgombokkal írja be a lejátszási
pontot.
Full Screen
05
Title
Ha a film vagy videó egynél több
címmel rendelkezik, lépjen a kívánt
címre vagy válassza ki.
A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
Repeat Mode
Cím, fejezet (csak BD/DVD lemezek)
vagy adott szakasz ismétlése.
Picture
Settings
A kívánt kép mód beállítása.
- Mode
 User : A Brightness, Contrast,
Color és Sharpness funkciók
külön-külön beállíthatóak.
 Dynamic : Az élesség növelése.
 Normal : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
 Movie : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
Video lejátszólista létrehozása
Audio Sync
Létrehozhat egy videófájlokból álló lejátszólistát,
hasonlóan a zenefájlokból állóhoz. Részleteket lásd
a "Zenei lejátszólista létrehozása" című részben a 26.
oldalon.
Kereskedelemben kapható
műsoros audió lemezek lejátszása
1.
A hang késleltetésének beállítása,
hogy szinkronban legyen a videóval.
A késleltetés értéke 0 és 300 ms
között állítható be.
Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy MP3
lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén automatikusan elindul
az első szám lejátszása. A lemezen található
számokat a rögzítési sorrendben játssza le.
• MP3 lemez esetén a ▲▼ gombokkal válassza ki a
Music pontot, majd nyomja meg az E gombot.
Csak BD/DVD lemez lejátszása közben
Playlist
TRACK 001
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
TRACK 002
Chapter
Audio
1/12
Tools
megjelenő menü
A megtekinteni kívánt fejezetre
ugrás.
_
Track
" Select ' Return
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
A kívánt audió nyelv beállítása.
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
Subtitle
03:35
A kívánt felirat nyelv beállítása.
CD
Angle
Jelenet megtekintése egy másik
szögből. Az Látószög opció
megjeleníti a rendelkezésre álló
látószögeket (1/1, 1/2, 1/3, stb.).
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
A kívánt bónuszvideó opció
beállítása.
2.
+05:57
" Pause
Tools
' Return
Egy adott szám lejátszásához a távirányító ▲▼
gombjaival válassza ki a számot, majd nyomja meg
a E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
A videólejátszásról továbbiakat „A Zenelejátszás
vezérlése“ című részben a 26. oldalon.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:41:03
Média lejátszás
2.
A Zenelejátszás vezérlése
A DVD-n, CD-n vagy USB-n található zenei tartalmak
lejátszása vezérelhető.
A ▲▼◄► gombokkal lépjen a kívánt fájlra, majd
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot a kiválasztáshoz.
Ismételje meg további fájlok kiválasztásához.
Music
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
0
POPUP
2
S
3
O
2 files selected 1/2 Page
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
TITLE MENU
DISC MENU
TRACK 002
TRACK 001
03:45
Select  Jump page
CD
' Return
4
5
6
3.
Fájl törléséhez a Lejátszólistából jelölje ki a fájlt, majd
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot.
4.
Nyomja meg a E gombot kiválasztott fájl
lejátszásához. Megjelenik a Lejátszólista képernyő.
5.
A Zenelistára lépéshez nyomja meg a 5 vagy a
RETURN (') gombot.
6.
A Lejátszólistára való visszalépéshez nyomja meg
az E gombot.
1
SZÁM gombok: A Lejátszólistában a kívánt szám
kiválasztása. Elindul a szám lejátszása.
2
Ugrás : Lejátszás közben nyomja meg az 1
vagy 2 gombot az előző vagy következő zenei
számra lépéshez.
3
5 gomb: Lejátszás leállítása.
Ha a Lejátszólistáról átlép a Zenelistára, majd visszatér
4
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA)
esetén) : Lejátszás közben nyomja meg a 3
vagy a gombot.
A 3 vagy a gomb megnyomásakor a
lejátszási sebesség váltakozik.
5
7 gomb: Zeneszám szüneteltetése.
6
6 gomb: Lejátssza az aktuálisan kiválasztott
zeneszámot.
A DVD-n, CD-n vagy USB-n található fényképek
lejátszása vezérelhető.
Zeneszámok megismétlése
| MEGJEGYZÉS |
Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max.
99 számot tartalmazhat.
a Lejátszólistára, a Lejátszólista elölről kezdi a
lejátszást.
A fényképek lejátszásának vezérlése
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
A készülék beállítható a számok ismétlésére.
1.
Zene lejátszása közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
Start / Stop
Slide Show
Diavetítés lejátszása/szüneteltetése.
2.
A ◄► gombokkal válassza ki az Off, Track vagy
One, All vagy Shuffle pontot a Repeat Mode
pontban, majd nyomja meg az E gombot.
Slide Show
Speed
Válassza ki a diavetítés sebességének
beállításához.
Background
Music
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Zoom
Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás
max. 4-szeresére)
Rotate
elforgatása. (Elforgatás óramutatóval
egyező vagy ellentétes irányba).
Zenei lejátszólista létrehozása
1.
Ha kereskedelmi CD-ről vagy DVD-ről játszik le
zenéket, nyomja meg a 5 vagy RETURN (')
gombot. Megjelenik a Zenelista képernyő. Ha
felhasználói lemezen vagy USB eszközön lévő
zenéből készít lejátszólistát, lépjen be a Zenelista
képernyőre az "USB eszközön található fájlok
lejátszása" (23. oldal) vagy a "Felhasználó által
rögzített lemez lejátszása" (23. oldal) fejezet szerint.
| 26 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:41:04
Information
Megjeleníti a képinformációkat, például
a nevet, méretet stb.
4.
Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot,
mielőtt a SZÁM eltűnik a kijelzőről.
• A TUNER MEMORY gomb megnyomása után,
a SZÁM eltűnik, a csatornát pedig a készülék
eltárolja.
5.
További csatornák programozásához ismételje a 2-4
lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához használja a
távirányító TUNING UP, DOWN gombjait.
| MEGJEGYZÉS |
A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü
eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.
A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az
MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási
mód.
Fénykép lejátszólista létrehozása
Létrehozhat egy fényképekből álló lejátszólistát, hasonlóan a
zenefájlokból állóhoz. Részleteket lásd a "Zenei lejátszólista
létrehozása" című részben a 26. oldalon.
Rádió hallgatása
A távirányító gombjainak használata
1.
A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2.
Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : Az 5 gombbal
válassza ki a PRESET pontot, majd a
TUNING UP, DOWN gombokkal válassza ki a
programozott csatornát.
- Mielőtt behangolhatna programozott
csatornákat, be kell programoznia a
csatornákat a memóriába. Lásd a Csatornák
programozásánál.
• Manuális hangolás : Az 5 gombbal válassza ki
a MANUAL pontot, majd a TUNING UP, DOWN
gombokkal hangoljon be alacsonyabb vagy
magasabb frekvenciára.
• Automatikus hangolás: Az 5 gombbal válassza ki
a MANUAL pontot, majd a TUNING UP, DOWN
gombokkal automatikusan keresse ki a csatornát.
Mono/sztereó kiválasztása
Az RDS szolgáltatásról
Az RDS (Radio Data System) használata
FM csatornák vételéhez
Az RDS segítségével a FM csatornák a normál programjel
mellett további adatjeleket is adhatnak.
Elküldhetik például állomásnevüket, információkat a
sugárzott programról, például sport vagy zenei program
stb.
RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás behangolásánál
az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.
Az RDS funkció vétele
• PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott műsor
típusának megjelenítése.
• PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A műsorszóró
8 karakterből álló nevének kijelzése.
• RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott szöveg
dekódolása (ha van), amely maximum 64 karakterből
áll.
• CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező
időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT és CT
információkat, ezért nem minden esetben jeleníthetők
meg.
• TA (Forgalmi információk) : A TA ON/OFF jelzi, hogy a
forgalmi információk fogadása történik.
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával a STEREO és
MONO lehetőségek közül választhat.
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a MONO
lehetőséget az interferencia kiszűréséhez.
| MEGJEGYZÉS |
Csatornák programozása
A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a kijelzőn.
Nyomja meg az RDS DISPLAY gombot FM csatorna
hallgatása közben.
Például: Az FM 89.10 beprogramozása a memóriába
1.
A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2.
A TUNING UP, DOWN gombokkal válassza ki a
<89.10> frekvenciát.
Az RDS nem működik megfelelően, ha a behangolt
állomás nem adja megfelelően az RDS jelet, vagy a jel
gyenge.
RDS jelek megjelenítése
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 27
Média lejátszás
Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.
• A SZÁM villog a kijelzőn.
05
3.
27 |
2013-05-30 오후 3:41:08
Média lejátszás
• A gomb többszöri megnyomásával a kijelzőn a
következő információk váltogathatók :
PS NAME RT CT Frekvencia
PS (Program
szolgáltatás)
Keresés közben a <PS NAME>
felirat jelenik meg, majd a csatorna
neve. Ha nincs jel, a <NO PS> felirat
jelenik meg.
RT(Rádió
szöveg)
Keresés közben az <RT> felirat
jelenik meg, majd megjelennek a
csatorna által küldött szövegek. Ha
nincs jel, a <NO RT> felirat jelenik
meg.
Frekvencia
Az állomás frekvenciája (nem RDS
szolgáltatás)
A kijelzőn megjelenő karakterekről
Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg, a
következő karakterek használatosak.
• A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk és a
kisbetűk között, és mindig nagybetűk jelennek meg.
• A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes karakterek,
az <A,> jelenik meg például az ékezetes <A-k>,
például <À, Â, Ä, Á, Å és Ã.> helyett.
1.
Nyomja meg az PTY SEARCH gombot FM
csatorna hallgatása közben.
2.
Nyomja addig a PTY- és PTY+ gombokat, amíg a
kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek meg.
3.
Nyomja meg újra a PTY SEARCH gombot, amíg az
előző lépésben kiválasztott PTY kód még látszik a
kijelzőn.
• A készülék 15 programozott FM állomást keres
ki, megáll, ha megtalálta a kiválasztottat, és
behangolja.
A TV SOUND gomb használata a
távirányítón
Ha Anynet+ (HDMI-CEC) kompatibilis TV-vel rendelkezik,
a TV SOUND gombbal a TV hangját átirányíthatja a
házimozi hangszóróira vagy a TV hangszóróira. Ehhez
tegye a következőket:
1.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt a TV-hez és a
házimozihoz. (Lásd: 15. oldal)
2.
Kapcsolja On az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót a
házimozin és a TV-n.
3.
Nyomja meg a távirányító TV SOUND gombját. TV
SOUND ON villog az elülső panelen, majd átvált D.
IN-re.
• Ha a TV SOUND van bekapcsolva, a TV hangja a
Házimozi hangszóróin hallatszik.
4.
Nyomja meg újra a TV SOUND gombot a TV
SOUND kikapcsolásához.
• Ha a TV SOUND ki van kapcsolva, a TV hangja
a csatlakoztatott Anynet+ TV hangszóróin
hallatszik.
PTY (Program típus) kijelzés és
PTY SEARCH funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY kódokkal
kikereshető egy adott csatorna a tárolt csatornák közül.
Csatorna keresése PTY kódokkal
Mielőtt elkezdené!
• A PTY keresés csak programozott csatornák esetén
használható.
• A folyamat közben a keresés a 5 gombbal szakítható
félbe.
• A következő lépésekre korlátozott idő áll rendelkezésre.
Ha a beállítás törlődik még a befejezés előtt, kezdje
újra az 1. lépéstől.
• Ha az elsődleges távirányító gombjait használja, az FM
csatornát is az elsődleges távirányítóval válassza ki.
+
RDS DISPLAY
A TV SOUND használata:
1) A TV hangját a házimozi hangszóróin keresztül
szeretné hallgatni.
2) Ha a TV-hez csatlakoztatott USB eszközön lévő
hangot szeretné a házimozi hangszóróin hallgatni.
TV SOUND ON/OFF támogatású specifikáció
Csatlakoztatott
TV
Anynet+
(HDMI-CEC )
beállítás
TV
hang
BE
TV
hang KI
BE
O
O
KI
O
X
Nincs művelet
O
X
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Anynet+
(HDMI-CEC)
kompatibilis TV
Nem Anynet+
(HDMI-CEC)
kompatibilis TV
| 28 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:41:08
Hálózati szolgáltatások
A BD-LIVE™ használata
2.
Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a 20~21. oldalt)
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások BDLIVE kompatibilis lemezek esetén.
1.
Csatlakoztasson egy USB adathordozót a
készülék elején az USB aljzatba, és ellenőrizze a
szabad memóriát a BD Data Management (BD
Adatkezelés) segítségével. Legalább 1GB szabad
hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A DLNA segítségével elérheti és lejátszhatja a PC-n lévő
fájlokat a házimozin keresztül.
Kövesse a DLNA felhasználói útmutatójában lévő
utasításokat a DLNA beállítására vonatkozóan, és
a házimozival megosztani kívánt mappák és fájlok
címkézésével kapcsolatban.
A PC-n lévő fájlok eléréséhez és lejátszásához a DLNA
beállítása után kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.
3.
Kapcsolja be a PC-t, a TV-t és a házimozit.
A DLNA Shared szerver működjön a PC-n.
A házimozin nyomja meg a KÉK (D) gombot (View
Devices).
4.
A ◄► gombokkal válassza ki a PC-t az
Eszközlistából.
5.
Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt
fájltípust, Videók, Fényképek vagy Zenék, és nyomja
meg az E gombot.
A ▲%◄► gombokkal válassza ki a kiválasztott
fájlokat tartalmazó mappát, és nyomja meg az E
gombot. Megjelenik a Fájllista.
2.
Válassza a Settings lehetőséget a Főképernyőn, és
nyomja meg a E gombot.
3.
Válassza ki a System pontot, és nyomja meg a E
gombot.
4.
Válassza ki a BD Data Management pontot, és
nyomja meg a E gombot.
5.
Válassza ki a Change Device pontot, és nyomja
meg a E gombot.
Válassza ki az USB Flash Disk pontot, és nyomja
meg a E gombot.
7.
7.
Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray
lemezt.
8.
Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a lemez
gyártójától függően.
hasonlóan az USB eszközön vagy lemezen lévő
fájlokhoz.
Pár kivétellel a PC-n lévő fájlok lejátszása vezérelhető
hasonlóan az USB eszközön vagy lemezen lévő fájlok
lejátszásához.
A PC-n lévő fájlok elérhető a Videók, Fényképek
vagy Zene kiválasztásával a Főképernyőn, majd a
megjelenő eszközlistából a PC kiválasztásával.
6.
| MEGJEGYZÉS |
A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
6.
Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt
fájlt, és nyomja meg az E gombot.
| MEGJEGYZÉS |
Létrehozhat Lejátszólistát a PC-n lévő fájlokból,
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 29
Hálózati szolgáltatások
Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
(lásd a 14. oldalt)
06
1.
A DLNA használata
29 |
2013-05-30 오후 3:41:11
Függelék
További információk
Tudnivalók
Csatlakozások
HDMI OUT
• A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI
felbontások nem használhatók.
• 3D technológiájú videók megtekintéséhez HDMIkapcsolattal kell rendelkezie.
• A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor
kapcsolja a HDMI Deep Color menüpontot Off értékre.
Beállítások
3D beállítások
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás
megállításához egyszer meg kell nyomnia a 5
gombot. A film lejátszása megáll, és a 3D mód
kikapcsol. 3D videó lejátszása közben a 3D
opcióválasztást a 5 gomb egyszeri megnyomásával
módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja
meg újra a 5 gombot, és válassza ki a 3D
beállításokat a Blu-ray menüből.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól
függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb
vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást
választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 Original kiválasztásakor a TV-n a 4:3
Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép
két oldalán).
A BD Wise funkció (csak Samsung termékeken)
• Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
• Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók
nem használhatók.
• A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a
funkciót a készüléken és a TV-n is.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
• Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az analóg
(L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI audió kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja AV
erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel
PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától függetlenül
(PCM vagy Bitfolyam).
• A Digitális kimenet akkor aktiválható, ha a Speaker
Selection beállítása TV Speaker.
BD-LIVE Internetkapcsolat
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat,
hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások
nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
• A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel nem
CEC-kompatibilis.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor
kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
BD-adatkezelés
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll,
ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök
(DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak. Ajánlott USB 2.0
protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel
rendelkező USB-eszközt használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
• A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
• A DivX(R) VOD-ról további információkat a “http://
vod.divx.com” címen talál.
Hangszóró-beállítás
• Ha a Speaker Selection beállítása TV Speaker, a
hang a TV hangszórón hallatszik.
Digitális kimenet
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj
keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis
a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az
audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
| 30 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:41:12
HDMI audio
Média lejátszás
Visszirányú hangcs.
• Ha a készülék BD Wise-kompatibilis TV-hez van
csatlakoztatva, a Képbeállítás menü nem jelenik meg.
• A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az
MP3 fájl bitsebessége, a fotók mérete és a kódolási
mód is.
• Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció beállítása Ki, az
Audió visszatérő csatorna funkció nem használható.
• Ha nem ARC (Audio Return Channel) kompatibilis
HDMI kábelt használ, kompatibilitási problémák
léphetnek fel.
• Az ARC funkció csak ARC-kompatibilis TV használata
esetén elérhető.
Lejátszás
Videófájlok lejátszása
• A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok
meghaladhatják a készülék képességeit, és a
lejátszás megállhat.
Függelék
A TOOLS gomb használata képek megjelentítése
közben
07
• Ha a HDMI audió kimenet a TV hangszóróra kerül,
automatikusan lekeveri 2 csatornára.
Lejátszás USB adathordozóról
• Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani
az „Safely Remove USB“ funkcióval a sérülések
elkerülése érdekében. A HOME gombbal lépjen be a
Főmenübe, nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd
nyomja meg a E gombot.
Az audió nyelv kiválasztása
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a
BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz BONUSVIEW
audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen
kódolt nyelvek választékától függnek. Előfordulhat,
hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek
elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital
audió hangsáv is lehet angol nyelven.
A feliratnyelv kiválasztása
• A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv
megváltoztatható a Lemezmenüben. Nyomja meg a
DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez esetén
elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg
információk, ha a Blu-ray lemezen van BONUSVIEW
szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat
is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
JPEG fájlok lejátszása
• Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika
nem nagyítható fel.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:41:12
Függelék
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
PCM
Kapcsolat
PCM
Dolby Digital
PCM 5.1 csatornáig
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
PCM 5.1 csatornáig
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1 csatornáig
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
PCM 7.1 csatornáig
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM 7.1 csatornáig
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital PCM 5.1 csatornáig
Definíció
Blu-ray
lemezhez
Bármelyik
Bitfolyam (Dolby D
újrakódolt)
PCM
Dolby Digital
DTS
Bitfolyam
(DTS újrakódolt)
HDMI-kompatibilis AV erősítő
PCM 7.1 csatornáig
Dolby Digital PCM 5.1 csatornáig
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Audió
jelfolyam
DVD-n
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM 5.1 csatornáig
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat.
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót DTS
bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót Dolby
digital bitfolyammá
vagy PCM-re.
Csak a fő műsor
audiófolyamát
biztosítja az AV
erősítő számára
az audió bitfolyam
dekódolásához.
BONUSVIEW audió
és navigációs
hangeffektusok nem
hallhatók.
 Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Újrakódolt Dolby D” beállítás nem használható. A kimenet PCM 2ch lesz.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak:
- Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
- Navigációs hangeffektusok : A hanghatások, amelyek a lemez vagy film menüjében történő navigálás közben
hallhatóak. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
| 32 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:41:13
Felbontás a kimeneti mód szerint
DVD lejátszás
07
Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása
Beállítás
BD Wise
E-tartalmak/
digitális tartalmak
HDMI mód
Blu-ray Disc
Blu-ray lemez
felbontása
1080p@60F
480i
Függelék
HDMI mód
Kimenet
Auto
TV max. bemeneti felbontása
TV max. bemeneti felbontása
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Videó képfrissítés: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel benne, vagy
az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi
kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Probléma
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt Blu-ray/DVD lemezek nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
azonnal a Play/Pause gomb • Tisztítsa meg a lemezt.
megnyomásakor.
Nincs hang.
• A házimozi nem játszik le hangot gyors lejátszáskor, lassú lejátszáskor, és
léptetéskor.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások
megfelelőek?
• Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik
hangszóróból hallható,
nem mind a 6-ból.
•
•
•
•
Egyes Blu-ray/DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható.
Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
Állítsa be a hangerőt.
CD, rádió vagy TV hallgatása/nézése közben hang csak az első hangszórókból
lesz hallható.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:41:14
Függelék
Probléma
Ellenőrizni/Megoldás
Nem hallható a Dolby
Digital 5.1 CH térhatású
hangzás.
• Van "Dolby Digital 5.1 CH" jelzés a lemezen? Dolby Digital 5.1 CH térhatású hang
csak akkor állítható elő, ha a lemezt 5.1 csatornás hanggal vették fel.
• Az audió nyelv Dolby Digital 5.1-CH-ra van beállítva az információk között?
A távvezérlő nem működik
• A távirányítót a hatótávolságán belül használja, és megfelelő szögben írányítja az
érzékelő felé?
• Lemerültek az elemek?
• A lemez forog, ne nincs
kép.
• A képminőség rossz és
remeg a kép.
•
•
•
•
Nem működik az audió
nyelv és a felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A menüképernyő nem
jelenik meg a menü
kiválasztásakor sem.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
A képarány nem állítható
be.
Be van kapcsolva a TV?
A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
• 16:9 Blu-ray/DVD lemezek 16:9 teljes módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3 Pan
- Scan módban játszhatók le, de 4:3 Blu-ray/DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók
le. Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
A készülék nem működik.
• Tartsa lenyomva a távirányító 5 gombját 5 másodpercig NO DISC (NINCS
LEMEZ) módban. Ez visszaállítja a készüléket.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Elfelejtette a korhatáros
jelszót.
• Nyomja le a készülék 5 gombját 5 másodpercre lemez nélkül. Megjelenik az INIT
felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári alapértékre.
Ezután nyomja meg a TÁPELLÁTÁS gombot.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb helyre.
A TV hangjának hallgatása
során nem hallatszik hang
a készülékből.
• Ha megnyomja az NYITÁS/ZÁRÁS ^ gombot a TV hang hallgatása közben a D.
IN vagy AUX funkció segítségével, a Blu-ray/DVD funkciók bekapcsolnak és a TV
hangja elnémul.
A képernyőn a "Not
Available" felirat jelenik
meg.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1. A Blu-ray/DVD lemez szoftvere megakadályozza.
2. A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
3. A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4. A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet
olyan felbontásra állítja,
amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), akkor
nem jelenik meg kép a TVn.
• Nyomja le a készülék 5 gombját 5 másodpercre lemez nélkül. Minden beállítás
visszaáll a gyári alapértékre.
| 34 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:41:14
Probléma
Ellenőrizni/Megoldás
Rendellenes HDMI
kimeneti képernyõ.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet).
Függelék
• Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI
felbontásokat.
07
Nincs HDMI kimenet.
DLNA funkció
Látom a DLNA -ban a
megosztott mappákat, de
a fájlokat nem.
• A DLNA csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem ezekbe a
kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó lejátszása
szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
A DLNA kapcsolat a TV és
a PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie, ellenkező
esetben IP cím ütközés léphet fel.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a
BD-LIVE szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Status (Hálózati állapot) funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd a 30. oldalt)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse
az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata
közben hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához az USB-n.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd a 30. oldalt)
| MEGJEGYZÉS |
Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:41:15
Függelék
Mûszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-F4500/HT-F4550 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Tömeg
2.3 kg
Méretek
430 (Szé) x 55 (Ma) x 250 (Mé) mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
Jel/zaj arány
55 dB
Érzékenység
12 dB
Teljes harmonikus torzítás
0.5 %
Videó
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
Általános
FM rádió
HDMI
Elülső hangszóró kimenet
80W x 2 (3)
Középső hangszóró kimenet
80W (3)
Surround hangszóró kimenet
80W x 2 (3)
Mélyhangsugárzó hangszóró
kimenet
100W (3)
Erosíto
Analóg bemenet : 20Hz-20kHz (±3 dB)
Frenkvenciaigény
Digitális bemenet : 20Hz-40kHz (±4 dB)
S / N ráta
70 dB
Csatornakiosztás
60 dB
Bemeneti érzékenység
(AUX)500 mV
| 36 Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:41:15
5.1 csatornás hangszóró rendszer
Surround
Középső
Subwoofer
Impedancia
3
3
3
3
Frekvenciatartomány
140Hz-20kHz
140Hz-20kHz
140Hz-20kHz
40Hz-160Hz
Kimeneti
hangnyomás
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Névleges
bemenet
80W
80W
80W
100W
Maximum
bemenet
160W
160W
160W
200W
Hangszóró
Függelék
Első
07
Hangszóró
rendszer
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0
Méretek
(SzéxMaxMé)
(Egység : mm)
95.0 x 116.0 x
74.0
155.0 x 300.0 x
285.5
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Állványtalp:
276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Állványtalp:
276 x 189)
227.0 x 95.0 x
74.0
155.0 x 300.0 x
285.5
HT-F4500
Tömegek
(Egység : kg)
0.34
0.34
3.76
HT-F4550
2.70
•
•
•
•
•
0.34
2.70
0.51
3.76
10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
A műszaki adatok és a kivitel külön értesítés nélkül változhat.
A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
Magyar
HT-F4500_50_HUN_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:41:16
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Külön hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező országok esetén)
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék előírásszerű végkezelése (Elhasznált elektromos és
elektronikus felszerelés)
(Külön hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező országok esetén)
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros
folyamatok negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő
kezelése esetén. Az anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
HT-F4500_50_HUN_0212.indd 38
2014-02-12
10:06:27
HT-F4500
HT-F4550
5.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby zaregistrovaním
svojho výrobku na
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_SK_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:45:35
Bezpečnostné Informácie
Varovanie
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE SA
NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol znázorňuje, že vo
vnútri zariadenia sa nachádza
nebezpečné napätie, ktoré
predstavuje nebezpečenstvo
poranenia elektrickým prúdom
alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI
PORANENIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU
ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A
ÚPLNE ZASTRČTE
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo postriekaniu
a na zariadenie neukladajte žiadne predmety s
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie zariadenia a
mal by byť k nej voľný prístup.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s
ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť
zástrčku z zásuvky, ktorá musí preto byť snadno
prístupná.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol vás upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce sa
zariadenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako
LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie
iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto
návode, môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému
žiareniu.
UPOZORNENIE
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ
A ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU
RADIÁCII.
| 2 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:45:51
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj
neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú
napríklad vázy.
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo
zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku.
Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek
prístupná.
• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Pred pripojením tohto výrobku k iným komponentom
sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Ak výrobok náhle premiestnite z chladného miesta na
teplé, v prevádzkových častiach a na šošovke sa môže
vytvoriť kondenzácia a spôsobiť chybné prehrávanie
disku. V takom prípade odpojte výrobok, počkajte
dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do elektrickej
zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D sú registrované
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
Vyrobené v licencii
podľa amerických
patentov s číselným
označením: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných amerických
a svetových patentov a patentových prihlášok.
DTS-HD, Symbol, & DTSHD a Symbol spoločne sú
registrované obchodné známky & DTS-HD Master
Audio | Essential je obchodná známka spoločnosti
DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené
INFORMÁCIE O ŠTANDARDE
DIVX VIDEO: DivX® je
formát digitálneho videa,
ktorý vytvorila spoločnosť
DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti
Rovi Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnym
certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo
formáte DivX. Bližšie informácie a softvérové nástroje
na konvertovanie súborov do formátu DivX video
nájdete na stránke divx.com.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie
certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand
(VOD). Pre získanie registračného kódu nájdite
časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia.
Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete
na adrese vod.divx.com. S certifikátom pre DivX®
na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to
vrátane prémiového obsahu. DivX®, DivX Certified® a
súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti
Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a
používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero
amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 3
Bezpečnostné Informácie
Upozornenia pri manipulácii
Licencia
01
• Držanie diskov
- Odtlačky prstov alebo škrabance
na disku môžu znížiť kvalitu zvuku
a obrazu, prípadne spôsobiť
preskakovanie.
- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali
odtlačky prstov.
- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
• Čistenie diskov
- Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov
alebo sa znečistí, vyčistite ho vlažným
saponátom zriedeným vodou a utrite
ho mäkkou tkaninou.
- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra
smerom von.
- Uskladnenie diskov
 Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
 Uchovávajte ich na chladnom a vetranom mieste.
 Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale a vo
vertikálnej polohe.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z výrobku
vychádza spálený zápach, prípadne dym, okamžite
vypnite vypínač a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Následne kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré
vám poskytne technickú pomoc. Výrobok nepoužívajte.
Používanie výrobku v tomto stave by mohlo spôsobiť
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo
zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť
sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
3|
2013-05-30 오후 3:45:52
Bezpečnostné Informácie
Označenia HDMI a HDMI
High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI
sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licencing LLC v Spojených
štátoch a iných krajinách.
DLNA® logo DLNA a DLNA
CERTIFIED® sú ochranné
známky, známky služieb alebo
certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network
Alliance.
Oracle a Java sú registrované obchodné
známky spoločnosti Oracle a/alebo
jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť
obchodné známky svojich príslušných
vlastníkov.
Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských
práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami na
duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation.
Spätné inžinierstvo a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých
komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových
záznamov. V prípade zistenia zakázaného používania
neoprávnenej kópie sa zobrazí správa a prehrávanie
alebo kopírovanie bude prerušené.
Viac informácií o technológii Cinavia technology
nájdete v on-line informačnom centre pre spotrebiteľov
spoločnosti Cinavia na adrese http://www.cinavia.com.
Ak chcete vyžiadať ďalšie informácie o technológii
Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na
adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.“
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na
základe licencie od spoločnosti Verance Corporation,
ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a
ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na
celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane
obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka
spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004
- 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si
vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod
do strojového kódu sú zakázané.
- Informácie o licencii s otvoreným zdrojovým kódom
V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom sú Licencie na softvér s otvoreným zdrojovým
kódom dostupné v ponuke výrobku.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a pochopte
nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní 3D
televízora, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a
bolesti hlavy. Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky,
prestaňte sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže spôsobiť
nadmernú únavu očí. Ak budete pociťovať nadmernú
únavu očí, prestaňte sledovať 3D televízor, dajte si dole
3D aktívne okuliare a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu. Ak
budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy, závrat
alebo nevoľnosť, vypnite 3D televízor a nechajte deti
oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely (ako sú
bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare,
atď.)
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne okuliare, keď
chodíte po dome alebo sa pohybujete. Používanie 3D
funkcie alebo 3D aktívnych okuliarov počas pohybu
môže spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie a/
alebo pád a môžete si spôsobiť závažné poranenie.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie
(AV prijímač alebo televízor kompatibilný s 3D) k portu
HDMI OUT výrobku pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si nasaďte
3D okuliare.
• Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania 3D je
pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D obrazu,
nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise (BD Wise) alebo
nastavenie veľkosti, prípadne rozlíšenia obrazovky,
nemusia v režime prehrávania 3D správne fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný kábel HDMI.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď si
prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte 46-palcovú
obrazovku, stojte 138 palcov (3,5 metra) od obrazovky.
- Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D zariadeniam,
3D efekt nemusí správne fungovať.
• Tento výrobok nekonvertuje 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky
združenia Blu-ray Disc Association.
| 4 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:45:52
Copyright
PREHRÁVANIE MÉDIÍ
SIEŤOVÉ SLUŽBY
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
2
3
3
3
4
5
Varovanie
Uskladnenie a spravovanie diskov
Upozornenia pri manipulácii
Licencia
Používanie funkcie 3D
Copyright
ZAČÍNAME
6
7
9
10
10
11
Bezpečnostné Informácie
Obsah
23 Prehrávanie súborov na zariadení USB
23 Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom
24 Prehrávanie komerčného video disku
24 Ovládanie prehrávania videa
25 Prehrávanie predzaznamenaného komerčného
audio disku
26 Ovládanie prehrávania hudby
26 Ovládanie prehrávania fotografií
27 Počúvanie rádia
28 Používanie tlačidla TV SOUND na diaľkovom
ovládaní
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento návod
na používanie sa nesmie reprodukovať alebo kopírovať
bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kompatibilita diskov a formátov
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok prehrať
Príslušenstvo
Predný panel
Zadný panel
Diaľkové ovládanie
PRIPOJENIA
12 Pripojenie reproduktorov
14 Pripojenie k sieťovému smerovaču
15 Pripojenie k TV/externým zariadeniam
29 Používanie funkcie BD-LIVE™
29 Používanie funkcie DLNA
PRÍLOHA
30 Ďalšie informácie
33 Riešenie problémov
36 Technické údaje
 Snímky a obrázky v tejto používateľskej
príručke vám poskytujeme len ako referenciu,
pričom sa môžu odlišovať od skutočného
vzhľadu produktu.
 Môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak
a. je na základe vašej požiadavky privolaný
technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď
ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do servisného strediska
a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si
neprečítali túto používateľskú príručku).
 Výška takéhoto správneho poplatku vám bude
oznámená pred vykonaním akýchkoľvek prác
alebo návštevou v domácnosti.
NASTAVENIA
16
17
17
18
20
21
22
Postup nastavenia úvodných nastavení
Obrazovka Domovská obrazovka
Prístup do obrazovky Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Siete a Internet
Aktualizácia softvéru
Nastavenie funkcie DLNA
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:45:53
Začíname
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok prehrávať
Médium
Typ disku
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
VIDEO
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo disk BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Disk DVD-VIDEO, nahrané disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktoré
boli nahrané a finalizované alebo pamäťové médium USB s obsahom
DivX, MKV, MP4.
HUDBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba nahraná na diskoch CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo na
pamäťovom médiu USB s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
FOTOGRAFIA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie nahrané na diskoch CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo
na pamäťovom médiu USB s obsahom vo formáte JPEG.
| POZNÁMKA |
Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto výrobku prehrať určité disky CD-RW/-R a
DVD-R.
Ak nebol disk DVD-RW/-R nahraný správne vo formáte videa DVD, nebude sa dať prehrávať.
Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo zariadení USB pri bitovej rýchlosti, ktorá
presahuje 30 MB/s.
Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je napríklad
zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je
to potrebné, prečítajte si ich.
Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie sa vykonajú
pomaly.
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV atď.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (okrem
CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CD-G
disky prehrávajú iba zvuk,
nie grafiku.)
| POZNÁMKA |
Tento výrobok nemusí odpovedať na všetky prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky Blu-ray, DVD a CD umožňujú
špecifickú alebo obmedzenú prevádzku a poskytujú len určité funkcie počas prehrávania. Uvedomte si, že to nie je
chyba výrobku.
Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD alebo CD,
pretože formáty disku sa vyvíjajú a počas vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD a CD a/alebo výroby diskov sa
môžu vyskytnúť problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké otázky, alebo ak sa u vás
vyskytli problémy pri prehrávaní diskov Blu-ray, DVD alebo CD na tomto výrobku. Ďalšie informácie o obmedzeniach
pri prehrávaní nájdete v ďalších častiach tohto návodu na použitie.
Niektoré komerčné disky a disky DVD zakúpené mimo vášho regiónu tento výrobok nemusí prehrávať.
| 6 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:45:54
Regionálny kód
Regionálny
kód
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika,
Kórea, Japonsko, Taiwan,
Hongkong a Juhovýchodná
Ázia.
Disk Blu-ray
B
Európa, Grónsko,
Francúzske teritóriá, Stredný
východ, Afrika, Austrália a
Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná
a Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika,
Stredná Amerika, Austrália,
Nový Zéland, Tichomorské
ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa,
India, Severná Kórea,
Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
Začíname
Typ disku
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok
prehrať
02
Výrobky, ako aj disky sú zakódované podľa príslušného
regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo
možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa
nebude prehrávať.
Regionálne číslo tohto výrobku je vyobrazené na zadnom
paneli výrobku.
Disk Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray disk
DivX
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku atď.
Java
Podporované formáty
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
Zásobník
Audio
kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Vzorkovacie
kmitočty (v kHz) 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Prenosová
rýchlosť - Všetky
prenosové
rýchlosti v rozsahu
5 KB/s až 384
KB/s
| POZNÁMKA |
Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/DVD nezhoduje s
regionálnym číslom tohto výrobku, výrobok nedokáže
prehrávať disk.
*.wma
WMA
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 3:45:55
Začíname
Podpora súborov s obrázkami
Prípona súboru
Typ
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rozlíšenie
15360x8640
Podpora video súborov
Prípona súboru
Zásobník
Video kodek
Audio kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rozlíšenie
1920x1080
 Obmedzenia
- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať prehrať, ak má
jeho obsah problém.
- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo ak je poškodený
samotný súbor.
- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou/obnovovacím kmitočtom než je štandardný, môžu pri prehrávaní vykazovať
sekanie zvuku/obrazu.
- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia Vyhľadávanie (preskočenie) nie je k dispozícii.
 Video dekodér
- Podporuje až H.264, úroveň 4.1 a AVCHD
- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Menej ako 1280 x 720: Max. 60 snímok
Viac ako 1280 x 720: Max. 30 snímok
- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
 Dekodér zvuku
- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 22050 Hz.
- AAC: Max. vzorkovacia frekvencia: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Max. dátový tok: 320 kb/s
Podporované formáty súboru titulkov DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:45:57
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
02
Začíname
• Tento výrobok dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a používané vo
videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Colour“. Tento výrobok dokáže prehrávať disky AVCHD, ktoré používajú
formát „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
| POZNÁMKA |
Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
Formát „x.v.Colour“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od
obnovovacieho kmitočtu.
Poznámky k USB pripojeniu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Váš výrobok podporuje pamäťové médiá USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet.
Tento výrobok nepodporuje názvy priečinkov alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
Niektoré USB zariadenia/externé HDD/digitálne fotoaparáty nemusia byť s produktom kompatibilné.
Váš výrobok podporuje systémy súborov FAT16, FAT32 a NTFS.
Pripojte zariadenie USB priamo k portu USB výrobku. Pripojenie cez kábel USB môže spôsobiť problémy s
kompatibilitou.
Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
Výrobok nepodporuje protokol PTP.
Počas procesu „načítavania“ neodpájajte zariadenie USB.
Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
Tento výrobok nedokáže prehrávať súbory MP3 s DRM (Správa digitálnych práv) prevzaté z komerčných stránok.
Váš výrobok podporuje len video, ktoré má menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
Aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťového zariadenia USB, musíte pamäťové zariadenie USB vybrať
bezpečne (pomocou funkcie „Safely Remove USB“).
Stlačením tlačidla HOME prejdite na domácu ponuku, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo a potom stlačte tlačidlo E.
Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Sieťový kábel
Používateľská príručka
FM anténa
D
TUNING
DOWN
UP
Diaľkové ovládanie/Batérie
(veľkosť AAA)
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:45:57
Začíname
Predný panel
PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
VSTÚPIŤ
ZASTAVIŤ
OTVORIŤ/ZATVORIŤ
OVLÁDANIE HLASITOSTI
FUNKCIA
5V 500mA
DISPLEJ
ZÁSUVKA NA DISK
USB HOST
NAPÁJANIE
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
| POZNÁMKA |
Na aktualizáciu softvéru výrobku prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
Keď výrobok zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla 6 na výrobku alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť v ponuke disku položku Prehrať film alebo Spustiť a potom stlačiť
tlačidlo E.
Ak používate službu internetu alebo prehrávate obsah USB zariadenia na TV, nemôžete zvoliť režim BD/DVD s
funkciou FUNCTION. Ak chcete zastaviť prehrávanie obsahu na TV, najskôr vyberte režim BD/DVD.
Zadný panel
POWER
PRÍDAVNÝ VSTUP *FM ANTÉNA
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
CHLADIACI VENTILÁTOR
AUX
IN
R
SIEŤOVÝ KÁBEL
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
HDMI VÝSTUP
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
KONEKTORY VÝSTUPU
EXTERNÝ DIGITÁLNY
NA REPRODUKTORY AUDIO VSTUP (OPTICKÝ)
KONCOVKA SIETE LAN
* Pripojenie k FM anténe
1.
2.
Pripojte dodávanú FM anténu ku konektoru FM ANTENNA.
Pomaly pohybujte dookola káblom antény, až kým nenájdete miesto, kde je príjem dobrý, následne ju upevnite k
stene alebo inému pevnému povrchu.
| POZNÁMKA |
Aby sa zaistilo primerané vetranie, nechajte na každej strane domáceho kina voľný priestor aspoň 10 cm. Chladiaci
ventilátor, ani vetracie otvory nezakrývajte.
Tento výrobok neprijíma vysielania AM.
| 10 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:46:04
Diaľkové ovládanie
02
Opis diaľkového ovládača
FUNCTION
VOLUME
Nastavuje hlasitosť.
-
MUTE
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
0
Stlačte, ak chcete zobraziť ponuku disku.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
POPUP
Slúži na vstup do ponuky Kontextová/
ponuky Titul.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Umožňuje opakovať titul, kapitolu,
stopu alebo disk.
Vyberá jazyk titulkov disku.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Vyberá položky ponuky na
obrazovke a mení hodnotu ponuky.
TUNER
MEMORY MO/ST
Tieto tlačidlá sa používajú pre
ponuky na výrobku a niekoľko
funkcií na diskoch Blu-ray.
RDS funkcia slúži na príjem FM staníc.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu
alebo dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Dočasne preruší zvuk.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Stlačte, ak chcete prejsť na Domovskú
obrazovku.
Otvorenie a zatvorenie vozíka na disk.
+
RDS DISPLAY
Stlačte numerické tlačidlá, ak
chcete ovládať možnosti.
Stlačte, ak chcete vybrať režim disku
Blu-ray (BD/DVD, D. IN, AUX atď.).
Začíname
Zapína a vypína produkt.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Audio signál sa dá prenášať do
reproduktorov domáceho kina alebo
reproduktora televízora. (Pozrite si stranu 28)
Výber požadovaného režimu zvuku
DSP/EQ.
Slúži na zobrazenie informácií o
prehrávaní počas prehrávania disku
Blu-ray/DVD.
Stlačte na opustenie ponuky.
Použite na nastavenie frekvencie
predvoleného rádia.
Vyberte MONO alebo STEREO pre
rádiové vysielanie.
Vyhľadáva aktívne FM stanice a
mení kanály.
Vloženie batérií do diaľkového ovládača
Dodržte správne uloženie „+“ a „–“ pólu batérií podľa diagramu vo
vnútri priečinku.
Veľkosť batérií: AAA
Za predpokladu obvyklého používania televízora vydržia batérie
približne jeden rok.
Diaľkové ovládanie môžete používať do vzdialenosti približne 7
metrov od výrobku v priamom smere.
Batérie nelikvidujte v ohni.
Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte
len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:50:59
Pripojenia
Táto časť popisuje rôzne metódy pripojenia produktu k ďalším externým komponentom.
Pred presunutím alebo montážou výrobku sa presvedčite, že ste vypli napájanie a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
Umiestnenie produktu
Umiestnite ho na stojan alebo poličku,
prípadne pod stojan na TV.
Stredný
Subwoofer
Predný (P)
Priestorový (P)
Produkt
Predný (Ľ)
Výber miesta posluchu
Miesto posluchu by sa malo nachádzať
vo vzdialenosti 2,5 až 3-násobku
uhlopriečky TV obrazovky od televízora.
Príklad: Ak máte 46-palcovú obrazovku,
miesto posluchu by sa malo nachádzať
2,92 až 3,5 metra od obrazovky.
Priestorový (Ľ)
Predné
reproduktory
Stredný reproduktor
Priestorové
reproduktory
Subwoofer
Reproduktory umiestnite pred miesto posluchu natočené dovnútra (približne pod uhlom
45°) smerom k vám. Predné reproduktory umiestnite tak, aby sa výškové meniče nachádzali
vo výške vašich uší. Zarovnajte čelnú stranu predných reproduktorov s čelnou stranou
stredného reproduktora a umiestnite ich mierne pred stredné reproduktory.
Najideálnejšie je stredový reproduktor namontovať do rovnakej výšky ako predné
reproduktory. Tiež ho môžete nainštalovať priamo nad alebo pod TV.
Tieto reproduktory umiestnite vedľa miesta posluchu. Ak nemáte dosť miesta, umiestnite
tieto reproduktory tak, aby boli otočené oproti sebe. Umiestnite ich približne 60 až 90 cm
nad úroveň uší, pričom ich naklopte mierne nadol.
* Na rozdiel od predných a stredných reproduktorov sa priestorové reproduktory používajú
hlavne na zvukové efekty. Zvuk sa z nich nebude reprodukovať neustále.
Umiestnenie subwoofera nie je až tak dôležité. Môžete ho umiestniť kamkoľvek.
Komponenty reproduktorov
HT-F4500
(Ľ)
(P)
PREDNÝ
(Ľ)
(P)
PRIESTOROVÝ
STREDOVÝ
SUBWOOFER
KÁBEL REPRODUKTORA
| 12 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:46:13
HT-F4550
03
(P)
(Ľ)
Pripojenia
(Ľ)
(P)
KÁBEL REPRODUKTORA
PREDNÝ / PRIESTOROVÝ
STOJAN
ZÁKLADŇA STOJANA
SKRUTKA (5x20): 16EA
STREDOVÝ
SUBWOOFER
Inštalácia reproduktorov na vysoký stojan
* Iba HT-F4550 – predné/priestorové reproduktory
1. Základňu stojana otočte hore nohami a primontujte ju k stojanu.
2. Pomocou skrutkovača skombinujte skrutky na 3 vyznačených
1
Základňa stojana
2
otvoroch.
Stojan
3.
Vyrovnajte dodaný kábel reproduktorov v smere gravitácie a vložte
ho do otvoru v strede základne stojana.
4.
K namontovanému stojanu pripojte horný reproduktor.
3
4
Reproduktor
Stojan
5.
Pomocou skrutkovača vložte v smere hodinových ručičiek skrutku
do otvoru na zadnej strane reproduktora.
A potom pridajte kábel reproduktora.
6.
Takto to vyzerá, keď je reproduktor namontovaný.
Pri inštalácii ďalšieho reproduktora postupujte rovnako.
5
6
Pripojenie reproduktorov
1.
Každý zväzok reproduktorových káblov priraďte k správnemu reproduktoru podľa
farebne odlíšenej koncovky na každom zväzku, ktorá musí zodpovedať farbe nálepky
na spodnej časti každého reproduktora.
2.
Pripojenie vodiča reproduktora k jednotlivým reproduktorom:
a. Zatlačte červený výstupok na zadnej strane reproduktora, vložte červený vodič a
potom výstupok uvoľnite.
b. Zatlačte čierny výstupok na zadnej strane reproduktora, vložte čierny vodič a potom
výstupok uvoľnite.
3.
Čierny
Červený
Pripojte koncovky reproduktorového vodiča každého reproduktora na zadnej časti
produktu, a to tak, aby farby reproduktorových koncoviek zodpovedali farbám na
konektoroch reproduktora.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:46:16
Pripojenia
V prípade HT-F4500
Priestorový reproduktor (Ľ)
Predný reproduktor (P)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Priestorový reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
CENTER
Stredný reproduktor
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Ohľadom reproduktorov modelu HT-F4550 si naštudujte stranu 13.
| UPOZORNENIE |
Ak chcete produkt namontovať na stenu, skrutky alebo klince pevne zaveďte do steny a na montáž použite otvory
na zadnej strane reproduktora.
Príslušenstvo nevyhnutné na montáž (klince alebo skrutky) však nie sú súčasťou dodávky.
Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti reproduktorov. Ak by reproduktor spadol, mohli by si ublížiť.
Pri pripájaní reproduktorových vodičov k reproduktorom zaistite zachovanie správnej polarity (+/-).
Reproduktor subwoofera držte mimo dosahu detí, aby nemohli strčiť ruky alebo cudzie predmety do vedenia (otvoru)
na reproduktore subwoofera.
Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
| POZNÁMKA |
Ak umiestnite reproduktor do blízkosti TV, magnetické pole môže spôsobiť skreslenie farieb na obrazovke.
POWER
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
R
SUBWOOFER
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Pripojenie k sieťovému smerovaču
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Širokopásmový
modem
Širokopásmová
služba
Alebo
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmová
služba
Smerovač
| POZNÁMKA |
Váš smerovač alebo politiky internetového operátora môžu produktu brániť v prístupe k serveru na aktualizáciu
softvéru Samsung. Ak sa tak stane, viac informácií získate od internetového operátora (ISP).
Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
Ak chcete využívať funkciu DLNA, počítač musíte pripojiť k sieti podľa znázornenia na obrázkoch. Spojenie môže byť
káblové alebo bezdrôtové.
| 14 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:46:29
Pripojenie k TV/externým zariadeniam
03
Pripojenia
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Spôsob 1
R
Červený
W
Biely
HDMI OUT
LAN
Spôsob 2
Externé zariadenia
OPTICAL OUT
HDMI IN
Pripojenie k televízoru
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI
IN na vašom televízore. Ak televízor podporuje ARC, zvuk televízora môžete počúvať cez domáce kino už po pripojení
tohto kábla. Viac informácií nájdete na strane 19 tejto príručky a v časti o ARC v používateľskej príručke k TV.
Pripojenie k externým zariadeniam
Aby ste vybrali správny režim pre externé zariadenie po pripojení zariadenia, stlačte tlačidlo FUNCTION. Po každom
stlačení tlačidla sa režim zmení v tomto poradí:BD/DVD D. IN AUX FM
Nižšie sú vysvetlené dve metódy pripojenia externých zariadení k domácemu kinu.
Spôsob 1 PRÍDAVNÝ VSTUP : Pripojenie externého analógového komponentu
Pomocou kábla RCA audio (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor AUDIO In na výrobku ku konektoru AUDIO Out
na externom analógovom komponente.  Vyberte režim AUX.
• Presvedčite sa, že sa farby na konektoroch káblov zhodujú s farbami na vstupných a výstupných konektoroch.
Spôsob 2 OPTICKÝ : Pripojenie externého digitálneho audio komponentu
Ak chcete pripojiť digitálny zvukový výstup komponentov s digitálnym signálom, ako sú napríklad prijímače káblovej
televízie a satelitné prijímače (satelity).
Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor Optical Digital Audio In na výrobku ku
konektoru Digital Optical Out na externom digitálnom zariadení pomocou digitálneho optického kábla.
 Vyberte režim D. IN.
| POZNÁMKA |
Aby ste videli obraz z vášho prijímača káblovej televízie/satelitného prijímača, musíte pripojiť jeho video výstup priamo
k vášmu televízoru.
Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie kmitočty z externých digitálnych komponentov 32 kHz alebo vyššie.
Tento systém podporuje iba DTS a zvuk Dolby Digital. Zvuk MPEG, bitový tok, nie je podporovaný.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:46:31
Nastavenia
Postup nastavenia úvodných nastavení
5 . Zobrazí sa obrazovka Network - Wired.
- Ak máte sieť s dynamickými IP adresami – a
väčšina ľudí takú má – vyberte možnosť Auto,
stlačte tlačidlo E a prejdite na krok 6.
- Ak máte sieť so statickými IP adresami,
odporúčame vám zvoliť položku Skipstlačením
MODRÉHO (D) tlačidla a následne prejsť
na odsek „Konfigurácia vášho sieťového
pripojenia“ na strane 20 po dokončení úvodných
nastavení. V časti „Konfigurácia vášho sieťového
pripojenia“ nájdete kompletné vysvetlenie toho,
ako manuálne nakonfigurovať sieťové pripojenie.
- Ak nemáte žiadnu sieť, stlačením MODRÉHO
(D) tlačidla zvoľte možnosť Skip. Zobrazí sa
obrazovka Initial Settings Complete (Úvodné
nastavenia dokončené) a následne sa zobrazí
domovská obrazovka.
• Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, ponuka
Home (Domovská ponuka) sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto výrobku sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
1.
2.
3.
Po pripojení výrobku zapnite televízor a potom
zapnite výrobok. Keď zapínate výrobok prvýkrát,
výrobok automaticky zobrazí obrazovku Úvodné
nastavenia jazyka.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
potom stlačte tlačidlo E.
Stlačením tlačidla E začnete nastavovanie funkcie.
| POZNÁMKA |
Ak tu preskočíte konfiguráciu siete alebo konfigurácia
Initial Settings
riadne nefunguje, neskôr môžete prejsť na odsek
„Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na strane
20, kde nájdete pokyny ku konfigurácii sieťového
pripojenia
produktu.
p
p j
p
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Start
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
a Previous
4.
" Select
Objaví sa obrazovka Pomer strán TV. Stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný pomer strán TV
obrazovky, a potom stlačte tlačidlo E.
Máte štyri možnosti:
16:9 Original - Pre širokouhlé televízory. Zobrazuje
širokouhlý obraz v originálnom formáte 16:9 a obraz
4:3 (starý štandardný formát) vo formáte 4:3 Pillar
box s čiernymi pruhmi vľavo a vpravo.
16:9 Full - Pre širokouhlé televízory. Zobrazuje
širokouhlý obraz v originálnom formáte 16:9 a
rozširuje obraz 4:3 tak, aby vyplnil obrazovku
formátu 16:9.
4:3 Letter Box - Pre staršie štandardné obrazovky
analógových televízorov. Zobrazuje obraz 4:3 na
celej obrazovke a obraz 16:9 vo formáte Letter Box,
ktorý zachováva pomer strán 16:9, avšak dáva
čierne pruhy nad a pod obraz.
4:3 Pan-Scan - Pre staršie štandardné obrazovky
analógových televízorov. Zobrazuje obraz 4:3 na
celej obrazovke a obraz 16:9 vo formáte Pan-Scan,
ktorý vyplní obrazovku, avšak oreže ľavú a pravú
stranu obrazu a zväčší stred vertikálne.
Auto : Configure IP automatically.
Manual
Auto
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne
sa pripojí k sieti. Po dokončení stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa obrazovka Úvodné nastavenia
dokončené a následne sa zobrazí domovská
obrazovka.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:46:33
| POZNÁMKA |
Ak chcete prehrávať alebo prehliadať súbory s
videom, hudbou alebo fotografiami na svojom PC,
domáce kino a počítač musíte pripojiť k domácej sieti
a prevziať, nainštalovať a nakonfigurovať v počítači
softvér DLNA. (Viď strana 22.)
Nastavenia
nastavenie a vykonať zmeny, zvoľte možnosť
Resetovať. (Pozrite si stranu 20)
Ak používate kábel HDMI na pripojenie výrobku
k televízoru značky Samsung kompatibilného s
funkciou Anynet+(HDMI-CEC) a 1.) Nastavili ste
funkciu Anynet+(HDMI-CEC) (Anynet+(HDMI-CEC)) na
hodnotu ZAP. tak v televízore, ako aj vo výrobku a 2.)
Nastavili ste televízor na jazyk podporovaný výrobkom,
výrobok automaticky zvolí tento jazyk ako preferovaný
jazyk.
04
Ak chcete vybrať možnosť na obrazovke Home
(Domovská obrazovka), pomocou tlačidiel ▲▼◄►
presúvajte kurzor, kým sa nezvýrazní vaša voľba a
potom stlačte tlačidlo E.
1.
| POZNÁMKA |
Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné
Prístup do obrazovky Nastavenia
Obrazovka Domovská obrazovka
1
Vyberte položku Settings na Domovskej obrazovke
a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia.
1.
3
Videos
Photos
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
d View Devices
App 4
" Enter
1
Vyberie fotografie.
2
Vyberie videá.
3
Vyberie hudbu.
4
Zvolí nastavenia.
5
Vyberie aplikácie.
6
Zobrazí tlačidlá na diaľkovom ovládaní na
prístup k funkciám.
6
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
Prístup k ponukám, podponukám a možnostiam
obrazovky Nastavenia si pozrite nižšie na obrázku
diaľkového ovládania.
2.
| POZNÁMKA |
Ak necháte výrobok v zastavenom režime dlhšie ako
5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa
aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte výrobok v režime
šetriča obrazovky na dlhšie ako 20 minút, napájanie
sa automaticky vypne.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri ponuke Nastavenia
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Tlačidlo HOME : Stlačte, ak chcete prejsť na
obrazovku Domov.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:46:37
Nastavenia
2
Tlačidlo RETURN ('): Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
3
Tlačidlo E (Enter) / DIRECTION:
• Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuniete kurzor
alebo zvolíte položku.
• Stlačením tlačidla E aktivujete aktuálne
zvolenú položku alebo potvrdíte nastavenie.
4
Tlačidlo EXIT: Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
| POZNÁMKA |
Tlačidlo E na prednom paneli výrobku sa dá použiť
na rovnaký účel ako tlačidlo E na diaľkovom
ovládači.
BD Wise
Resolution
Podrobné informácie o funkciách
Každá funkcia, položka ponuky a jednotlivá možnosti
ponuky Nastavenia je podrobne vysvetlená na obrazovke.
Ak chcete zobraziť vysvetlenie, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte funkciu, položku ponuky alebo možnosť.
V spodnej časti obrazovky sa zvyčajne zobrazí
vysvetlenie. Krátky popis každej z funkcií položky začína
na tejto strane. Ďalšie informácie i niektorých funkciách
nájdete aj v Prílohe tohto návodu na obsluhu.
Movie Frame
(24 Fs)
HDMI Color
Format
Umožňuje vám nastaviť formát
farebného priestoru pre výstup
HDMI, aby sa zhodoval so
schopnosťami pripojeného
zariadenia (televízor, monitor, atď.).
HDMI Deep
Color
Umožňuje vám nastaviť výrobok na
výstupné video z konektora HDMI
OUT s funkciou Sýta farba. Funkcia
Sýta farba umožňuje presnejšiu
reprodukciu farieb s väčšou
sýtosťou farieb.
Progressive
Mode
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri
sledovaní DVD diskov.
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
Umožňuje vám nastaviť výstupné
rozlíšenie video signálu HDMI na
BD Wise, Auto, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Toto číslo
označuje počet riadkov videa
na jeden obraz. Označenie „i“
a „p“ signalizuje prekladané a
progresívne skenovanie. Čím viac
riadkov, tým je vyššia kvalita.
Nastavenie funkcie Filmová snímka (24
Fs) umožňuje výrobku automaticky
nastaviť svoj výstup HDMI na 24
snímok za sekundu pre vylepšenú
kvalitu obrazu, ak je pripojený televízor
kompatibilný s 24Fs.
• Funkciu Filmová snímka (24
Fs) môžete využívať len na
televízore, ktorý podporuje túto
obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka je k
dispozícii len vtedy, keď je výrobok
v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080i alebo 1080p.
Funkcie ponuky Nastavenia
Nastavuje funkcie, ktoré súvisia s 3D.
 3D Blu-ray Playback Mode:
Vyberte, či chcete prehrávať
Blu-ray disk s 3D obsahom v
režime 3D. Ak sa presuniete na
obrazovku Domovská obrazovka
alebo Domovská obrazovka Smart
Hub, kým sa nachádzate v režime
3D, výrobok automaticky prepne
na režim 2D.
 Screen Size: Zadajte veľkosť
televízora pripojeného k výrobku.
Výrobok automaticky upraví 3D
výstup podľa veľkosti obrazovky
vášho televízora.
Funkcia BD Wise je najnovší
prepojovací prvok od spoločnosti
Samsung.
Keď prepojíte výrobok Samsung a
televízor Samsung s funkciou BD
Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na výrobku aj televízore,
výrobok vysiela video s rozlíšením
videa a obnovovacím kmitočtom
disku BD/DVD.
Audio
Umožňuje vám nastaviť výstup z
výrobku podľa veľkosti obrazovky
vášho televízora. Viď strana 16.
Speaker
Settings
Umožňuje vám nakonfigurovať
nasledujúce nastavenia
reproduktorov a zapnúť/vypnúť
testovací tón slúžiaci na testovanie
reproduktorov.
| 18 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:46:42
Audio Return
Channel
Umožňuje vám vybrať, ktoré
reproduktory budú aktívne, buď
reproduktory televízora alebo
reproduktory domáceho kina.
Umožňuje vám presmerovať zvuk
z televízora do reproduktorov
domáceho kina. Vyžaduje si
pripojenie HDMI a televízor
kompatibilný s funkciou Spätný
zvukový kanál (ARC).
• Keď je položka Spätný zvukový
kanál nastavená na možnosť
Automaticky, domáce kino
automaticky zvolí ARC alebo
optický výstup ako zdroj zvuku (v
závislosti od vášho pripojenia). Ak
je aktívna funkcia Spätný zvukový
kanál, optický vstup nefunguje.
Digital Output
Umožňuje vám nastaviť funkciu
Digitálny výstup tak, aby sa zhodoval
so schopnosťami AV prijímača, ktorý
ste pripojili k výrobku. Viac detailov
nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu. (Pozrite si stranu 32)
Dynamic
Range Control
Umožňuje vám použiť ovládanie
dynamického rozsahu na zvuk Dolby
Digital, Dolby Digital Plus a Dolby
True HD.
 Auto: Automaticky ovláda
dynamický rozsah zvuku Dolby
TrueHD na základe informácií
vo zvukovom zázname Dolby
TrueHD. Zároveň zapína ovládanie
dynamického rozsahu pre Dolby
Digital a Dolby Digital Plus.
 Off: Ponechá dynamický rozsah
neskomprimovaný, čím vám
umožňuje počúvať pôvodný zvuk.
 On: Zapne ovládanie dynamického
rozsahu na všetkých troch
formátoch Dolby. Tichšie zvuky sa
zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov
sa zníži.
Downmixing
Mode
Umožňuje vám vybrať si spôsob
podvzorkovania viacerých kanálov,
ktorý je kompatibilný s vašim stereo
systémom. Môžete si vybrať,
či bude produkt podvzorkovať
zvuk na normálne stereo alebo na
priestorové kompatibilné stereo.
Network
Wired
Network
Settings
Viac informácií o funkcii Nastavenia
siete a sieťových funkciách nájdete
v časti „Siete a Internet“, ktorá
začína na strane 20.
Network Test
Umožňuje vám otestovať
konfiguráciu internetového protokolu
a overiť si, či funguje správne.
Network
Status
BD-Live
Internet
Connection
Umožňuje vám skontrolovať, či
bolo vytvorené pripojenie k sieti a
internetu.
Umožňuje vám povolenie alebo
zakázanie internetového pripojenia,
keď používate službu BD-Live.
System
Initial Settings
Umožňuje vám spustiť proces
nastavenia úvodných nastavení.
Pozrite si stranu 16, kde nájdete
viac informácií.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ je komfortná funkcia,
ktorá ponúka prepojené činnosti
s ostatnými výrobkami značky
Samsung, ktoré sú vybavené
funkciou Anynet+ a umožňuje vám
ovládať tieto výrobky pomocou
jedného diaľkového ovládania
značky Samsung.
Na použitie tejto funkcie musíte
pripojiť tento výrobok k televízoru
značky Samsung s funkciou
Anynet+ pomocou kábla HDMI.
BD Data
Management
Umožňuje vám spravovať obsah,
ktorý ste prevzali prostredníctvom
disku Blu-ray, ktorý podporuje
službu BD-Live.
Môžete zobraziť informácie o zariadení
USB používanom pre na uchovávanie
údajov BD Live vrátane úložného
priestoru. Taktiež môžete vymazať
údaje BD Live a zmeniť zariadenie.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 19
Nastavenia
Speaker
Selection
Audio Sync
Keď je výrobok pripojený k
digitálnemu televízoru, umožňuje
vám upraviť oneskorenie zvuku
tak, že sa zvuk zosynchronizuje
s obrazom. Oneskorenie môžete
nastaviť od 0 do 300 milisekúnd.
04
 Level: Umožňuje vám nastaviť
relatívnu hlasitosť jednotlivých
reproduktorov v rozmedzí od
6 do -6 db. Ak máte napríklad
radi hlboké basy, môžete zvýšiť
hlasitosť subwoofera o 6 db.
 Distance: Umožňuje vám
nastaviť relatívnu vzdialenosť
každého reproduktora od miesta
posluchu do max. 9 metra. Čím je
vzdialenosť väčšia, tým hlasnejší
bude reproduktor.
 Test Tone: Umožňuje vám spustiť
funkciu skúšobného tónu, ktorá vám
umožní skontrolovať nastavenia.
Po nastavení položky Test Tone na
možnosť On sa zapne skúšobný
tón. Po nastavení na možnosť Off
sa skúšobný tón vypne.
19 |
2013-05-30 오후 3:46:43
Nastavenia
DivX® Video
On Demand
Pozrite si registračné kódy DivX®
VOD, ktoré si môžete zakúpiť a
prehrávajte obsah DivX® VOD.
Language
Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku
na obrazovke, ponuku disku, atď.
• Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku.
Security
Siete a Internet
Keď pripojíte tento výrobok k sieti, môžete použiť
aplikácie a funkcie založené na sieti, ako je napríklad
BD-LIVE a aktualizovať softvér výrobku prostredníctvom
sieťového pripojenia.
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Skôr ako začnete, kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb a zistite, či je vaša IP adresa
statická alebo dynamická. Ak je dynamická, odporúčame
vám použiť nižšie uvedený automatický postup. Ak je
statická, musíte použiť postup manuálnej konfigurácie.
Predvolený kód PIN je 0000. Zadajte predvolený kód
PIN, aby ste získali prístup k funkciám zabezpečenia,
ak ste si nevytvorili svoj vlastný kód PIN.
• Kým začnete, overte si, či je produkt pripojený k
smerovaču sieťovým káblom.
Automaticky
BD Parental
Rating
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov s
hodnotením, ktoré je rovnaké alebo
vyššie ako zadané špecifické vekové
hodnotenie, ak sa nezadá kód PIN.
Ak chcete zahájiť konfiguračný proces, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
V domácej ponuke vyberte položku Settings a
potom stlačte tlačidlo E.
DVD Parental
Rating
Bráni prehrávaniu DVD diskov s
vekovým obmedzením, ktoré je
vyššie ako zvolené špecifické vekové
obmedzenie, ak sa nezadá kód PIN.
2.
3.
Zvoľte položku Network a potom stlačte tlačidlo E.
Change PIN
Mení 4-ciferný kód PIN používaný
na prístup k funkciám zabezpečenia.
4.
General
Time Zone
Môžete špecifikovať časové pásmo,
ktoré je dostupné pre vašu oblasť.
Vyberte položku Wired Network Settings a potom
stlačte tlačidlo E.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia drôtovej siete.
Stlačte tlačidlo ► v ponuke Konfigurácia
internetového protokolu.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku Auto a
potom stlačte tlačidlo E
E.
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio
Support
Software
Upgrade
Viac informácií o funkcii Inovácia
softvéru nájdete v časti „Aktualizácia
softvéru“ na strane 21.
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
0
0
0
General
: 0
DNS Server
Support
Contact
Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na
pomoc s vaším výrobkom.
Terms of
Service
Agreement
Umožňuje vám zobraziť všeobecné
právne vyhlásenie vzťahujúce sa na
obsah a služby tretích strán.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia
na predvolené hodnoty okrem
nastavení siete. Toto predvolené
bezpečnostné heslo je 0000.
> Move
" Select
' Return
5.
Sieťová funkcia automaticky získa a vyplní hodnoty
pre položky IP adresa, Maska podsiete atď.
6.
Keď funkcia siete získa hodnoty siete, stlačte
tlačidlo RETURN (').
7.
Vyberte položku Network Test a stlačte tlačidlo E.
Domáce kino overí sieťové pripojenie. Po skončení
stlačte tlačidlo RETURN (').
| 20 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:46:44
Manuálne
Wired Network Settings
Display
Audio
Network
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
0
0
Zvoľte položku Support a potom stlačte tlačidlo E.
4.
Vyberte jeden z nasledovných spôsobov:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
5.
Stlačte tlačidlo E.
Nižšie začínajú pokyny pre každú z metód.
0
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
2.
3.
Internet Protocol Setup : Manual
DNS Server
V domovskej ponuke vyberte položku Settings a
potom stlačte tlačidlo E.
" Select
' Return
Zvoľte položku Software Upgrade a potom stlačte
tlačidlo E.
Nastavenia
Settings
1.
04
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces
nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty sieťového
nastavenia manuálne.
| POZNÁMKA |
Aktualizácia je hotová, keď sa produkt po reštarte
1.
Vykonajte prvé štyri kroky v automatickom postupe,
pričom však vyberte možnosť Manual namiesto
možnosti Automaticky v kroku 4.
2.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné pole (IP
adresa).
3.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači
zadajte čísla.
4.
Po skončení zadávania údajov do príslušného poľa
sa stlačením tlačidla ► posuňte na ďalšie pole.
Na pohyb nahor, nadol a späť môžete tiež používať
ostatné tlačidlá so šípkami.
vypne. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite
aktualizovaný produkt a môžete ho začať používať.
Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie produktu, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo E.
By Online
5.
Zadajte hodnoty položiek IP Address, Subnet
Mask a Gateway.
Váš výrobok musí byť pripojený k Internetu, aby mohol
použiť funkciu Cez režim on-line. Kým začnete, vyberte
všetky disky.
6.
7.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na položku DNS.
1.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné pole
DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené vyššie.
Vyberte položku By Online a potom stlačte tlačidlo
E. Zobrazí sa hlásenie Pripájanie k serveru.
2.
8.
9.
Stlačte tlačidlo RETURN (') na diaľkovom ovládaní.
Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa kontextové
hlásenie, ktoré sa vás pýta, či máte záujem o inováciu.
Ak zvolíte položku Yes, produkt sa automaticky vypne,
zapne a následne sa spustí inovácia.
Vyberte položku Network Test a stlačte tlačidlo E.
Keď sa test dokončí, stlačením tlačidla RETURN (')
sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.
10. Vyberte položku Network Status a stlačte tlačidlo
E.
11. Zobrazí sa obrazovka Stav siete.
Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa
pripojí k sieti. Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK
a potom stlačte tlačidlo E.
| DÔLEŽITÉ |
Počas aktualizácie softvéru nikdy nezapínajte ani
3.
nevypínajte domáce kino.
Zobrazí sa kontextové hlásenie o priebehu
aktualizácie. Po dokončení aktualizácie sa produkt
automaticky vypne.
4.
Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite produkt.
| POZNÁMKA |
Aktualizácia softvéru
Ponuka aktualizácie softvéru vám umožňuje aktualizovať
softvér výrobku na vylepšenie výkonu alebo doplňujúce
služby.
• Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
Aktualizácia je hotová, keď sa produkt po reštarte
vypne. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite
aktualizovaný produkt a môžete ho začať používať.
Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie produktu, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 3:46:45
Nastavenia
By USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Navštívte stránku www.samsung.com.
V hornej časti stránky kliknite na položku SUPPORT.
Do vyhľadávacieho políčka zadajte modelové
číslo produktu. Keď zadáte modelové číslo, v
rozbaľovacom zozname sa zobrazia produkty
zhodujúce sa s príslušným modelovým číslom.
Ľavým tlačidlom kliknite na modelové číslo produktu
v rozbaľovacom zozname.
Na zobrazenej stránke rolujte na po ložku Firmware
Manuals & Downloads a kliknite na ňu.
V strede stránky kliknite na položku Firmware.
Kliknite na ikonu ZIP v stĺpci Súbor na pravej strane
stránky.
V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť
Send. Kliknite na položku OK v druhej kontextovej
ponuke, ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili
súbor firmvéru do vášho počítača.
Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať
jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
Skopírujte priečinok do pamäťového zariadenia
USB.
Uistite sa, že vo výrobku nie je žiadny disk a potom
vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu
výrobku.
V ponuke výrobku prejdite na položky Settings >
Support > Software Upgrade.
Vyberte položku By USB.
| POZNÁMKA |
Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB
Host, vo výrobku by sa nemal nachádzať žiadny disk.
Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Software Upgrade.
Auto Upgrade Notification
Ak je váš produkt pripojený k sieti a položku Automatické
upozorňovanie na inováciu nastavíte na možnosť
zap., produkt vás upozorní kontextovým hlásením na
dostupnosť novej verzie softvéru.
1. Zapnite zariadenie.
2. V ponuke Inovácia softvéru nastavte položku Auto
Upgrade Notification na možnosť On.
Ak je k dispozícii nová verzia softvéru, produkt vás
upozorní kontextovým hlásením.
3. Ak chcete inovovať firmvér, vyberte možnosť Yes.
Produkt sa automaticky vypne, zapne a následne sa
spustí inovácia.
4. Zobrazí sa kontextové hlásenie o priebehu
aktualizácie. Po dokončení aktualizácie sa produkt
automaticky vypne.
5. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite produkt.
| POZNÁMKA |
Aktualizácia je hotová, keď sa produkt po reštarte
vypne. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnite
aktualizovaný produkt a môžete ho začať používať.
Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
Nastavenie funkcie DLNA
Funkcia DLNA vám umožňuje prehrávať súbory hudby, videa
a fotografií v počítači pomocou tohto produktu. Ak chcete
využívať funkciu DLNA, produkt musíte pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete (pozrite si stranu 14) a do počítača
nainštalovať aplikáciu SAMSUNG PC Share Manager.
Prevzatie softvéru DLNA
Ak chcete používať funkciu DLNA na svojom počítači,
do počítača musíte nainštalovať softvér DLNA. Môžete
si stiahnuť počítačový softvér a získať podrobné pokyny
pre používanie DLNA z webovej stránky Samsung.com.
Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
V hornej časti stránky kliknite na položku SUPPORT.
Do vyhľadávacieho políčka zadajte modelové číslo
produktu. Keď zadáte modelové číslo, v rozbaľovacom
zozname sa zobrazia produkty zhodujúce sa s
príslušným modelovým číslom.
4. Ľavým tlačidlom kliknite na modelové číslo produktu v
rozbaľovacom zozname.
5. Na zobrazenej stránke rolujte na položku Firmware
Manuals & Downloads a kliknite na ňu.
6. Kliknite na kartu Software.
7. Na softvérovej karte kliknite na ikonu EXE na pravej
strane riadku softvéru DLNA.
8. V prvej kontextovej ponuke vyberte možnosť Send. V
druhom kontextovom okne kliknite na položku Save
File.
9. Na disku nájdite inštalačný súbor softvéru DLNA a
následne dvakrát kliknite na súbor.
10. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku
Run a potom postupujte podľa pokynov, ktoré sa
objavia na vašej obrazovke.
1.
2.
3.
Prevezmite si Návod k inštalácii/obsluhe softvéru DLNA
z rovnakej softvérovej karty tak, že kliknete na príslušný
symbol súboru PDF v stĺpci Súbor na pravej strane.
Súbor vo formáte PDF sa prevezme a otvorí. Podľa
pokynov nainštalujte a nakonfigurujte funkciu DLNA.
Súbor môžete zobraziť a/alebo uložiť.
| POZNÁMKA |
Ak chcete v smartfóne používať funkciu DLNA,
zariadenie a smartfón musíte pripojiť k rovnakému
smerovaču.
| 22 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0610.indd 22
2013-06-10 오후 4:26:39
Prehrávanie médií
Prehrávanie súborov na zariadení
USB
Photos
Music
Settings
Prehrávanie Médií
Videos
| POZNÁMKA |
Prehrávanie 3D súborov sa nepodporuje.
Ak chcete predísť možnosti poškodenia pamäte USB,
úložné zariadenie USB je potrebné bezpečne odpojiť
pomocou funkcie „Safely Remove USB“ (Bezp.
odstránenie USB). Stlačením tlačidla HOME prejdite
na domácu ponuku, stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) a potom
stlačte tlačidlo E.
05
Môžete prehrávať multimediálne súbory nachádzajúce sa
na pripojenom zariadení USB.
1. Presuňte sa na domácu ponuku.
2. V režime zastavenia pripojte pamäťové zariadenie
USB k USB portu na prednom paneli výrobku.
Zobrazí sa hlásenie „Do you want to access the
device?“ (Chcete pristupovať k zariadeniu?).
3. Stlačením tlačidla ◄► vyberte položku Yes a
potom stlačte tlačidlo E.
4. Stlačte ČERVENÉ ((A)) tlačidlo.
6-1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku Videos,
Photos alebo Music a potom stlačte tlačidlo E.
7-1. Ak sa na obrazovke zobrazia súbory, prejdite na
krok 8-1. Ak sa na obrazovke zobrazia priečinky
na súbory, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok, stlačte tlačidlo E a potom prejdite na
krok 8-1.
-1
8 . Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor, ktorý
chcete prehrať alebo zobraziť, a potom stlačte
tlačidlo E.
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
CD
USB Flash Disk
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte pamäťové zariadenie
USB typu Flash alebo USB Flash disk a potom
stlačte tlačidlo E.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku Videos,
Photos alebo Music a potom stlačte tlačidlo E.
7. Ak sa na obrazovke zobrazia súbory, prejdite na
krok 8. Ak sa na obrazovke zobrazia priečinky
na súbory, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok, stlačte tlačidlo E a potom prejdite na
krok 8.
8. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor, ktorý
chcete prehrať alebo zobraziť, a potom stlačte
tlačidlo E.
ALEBO
( ) tlačidlo.
4-1. Stlačte MODRÉ (D)
5.
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste nahrali
na disky DVD alebo CD.
1. Zapnite domáce kino.
2. Otvorte vozík na disk, vložte používateľom
zaznamenaný disk potlačenou stranou nahor a
následne zatvorte vozík.
3. Po načítaní disku stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
4. Stlačením tlačidla ▲▼◄► vyberte položku CD
alebo DVD a potom stlačte tlačidlo E.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku Videos,
Photos alebo Music a potom stlačte tlačidlo E.
6. Ak sa na obrazovke zobrazia súbory, prejdite na
krok 7. Ak sa na obrazovke zobrazia priečinky
na súbory, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok, stlačte tlačidlo E a potom prejdite na
krok 7.
7. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor, ktorý
chcete prehrať alebo zobraziť, a potom stlačte
tlačidlo E.
ALEBO
CD
App 1
USB Flash Disk
App 2
USB Flash Disk
Settings
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte pamäťové
zariadenie USB typu Flash alebo USB Flash disk a
potom stlačte tlačidlo E.
3-1. Keď sa disk načíta, stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
4-1. Stlačením tlačidla ◄► vyberte položku CD alebo
DVD a potom stlačte tlačidlo E.
5-1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku Videos,
Photos alebo Music a potom stlačte tlačidlo E.
6-1. Ak sa na obrazovke zobrazia súbory, prejdite na
krok 7-1. Ak sa na obrazovke zobrazia priečinky
na súbory, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok, stlačte tlačidlo E a potom prejdite na
krok 7-1.
-1
7 . Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor, ktorý
chcete prehrať alebo zobraziť, a potom stlačte
tlačidlo E.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:46:48
Prehrávanie Médií
Prehrávanie komerčného video disku
Disk vložte do zásuvky na disk potlačenou stranou nahor
a následne zatvorte vozík na disk. Prehrávanie sa spustí
automaticky. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
prejdite na položku Videos v domovskej ponuke a stlačte
tlačidlo E.
Vo väčšine prípadov komerčné videá zobrazia ponuku
disku. Ak chcete prehrať film na disku, vyberte možnosť
Playv ponuke disku a potom stlačte tlačidlo E.
2
| POZNÁMKA |
Viac informácií o prehrávaní videa nájdete v časti
„Ovládanie prehrávania videa“ na tejto strane.
Ovládanie prehrávania videa
Opakované prehrávanie
Môžete ovládať prehrávanie video obsahu nachádzajúceho
sa na disku Blu-ray, DVD, CD a úložných zariadeniach USB.
V závislosti od média nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní videí
0
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo REPEAT.
2.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte Off, Title,
Chapter, All alebo Repeat A-B a potom
stlačte tlačidlo E.
Repeat A-B
POPUP
2
1
HOME
1.
Tlačidlo E stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
2.
Tlačidlo E stlačte v bode, od ktorého
chcete zastaviť opakované prehrávanie (B).
3.
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo
REPEAT.
4.
Stlačte tlačidlo E.
REPEAT
3
1
1.
TITLE MENU
DISC MENU
SUBTITLE
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
• DISC MENU : Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste mohli zobraziť ponuku disku.
• TITLE MENU : Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste mohli zobraziť ponuku titulu.
- Ak sa na vašom disku nachádza zoznam
titulov, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a prejdite
na zoznam titulov.
• POPUP MENU : Počas prehrávania stlačte
toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť kontextovú
ponuku.
• DISC MENU alebo TITLE MENU : Počas
prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli
zobraziť ponuku titulu.
Tlačidlá prehrávania
Produkt neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• 6 : Spúšťa prehrávanie.
• 5 : Zastaví prehrávanie.
• 7 : Pozastaví prehrávanie.
• Zrýchlené prehrávanie : Počas prehrávania
stlačte tlačidlo 3 alebo . Pri každom
stlačení tlačidla 3 alebo sa zmení
rýchlosť prehrávania.
• Prehrávanie spomaleného záberu : V
pozastavenom režime stlačte tlačidlo .
Pri každom stlačení tlačidla sa zmení
rýchlosť prehrávania.
• Prehrávanie s krokovaním : V pozastavenom
režime stlačte tlačidlo 7.
Po každom stlačení tlačidla 7 sa objaví nová
snímka.
• Prehrávanie s preskočením : Počas
prehrávania stlačte tlačidlo 1 alebo 2.
Pri každom stlačení tlačidla 1 alebo 2‚
sa disk posunie na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu alebo súbor.
3
| POZNÁMKA |
V závislosti od disku sa na obrazovke nemusia
zobraziť všetky možnosti opakovania.
Na obrazovke sa nemusí okamžite zobraziť
kapitola ani titul. Pokračujte v stláčaní
tlačidiel ▲▼, kým váš výber nebude vo vnútri
príslušného poľa.
Pre návrat k bežnému prehrávaniu stlačte
opäť tlačidlo REPEAT a potom tlačidlami ▲▼
zvoľte možnosť Off a stlačte tlačidlo E.
Na obrazovke sa nemusí hneď zobraziť
Opakovať A-B. Pokračujte v stláčaní tlačidiel
▲▼, kým položka Opakovať A-B nebude vo
vnútri príslušného poľa.
Bod (B) musíte nastaviť aspoň po 5
sekundách času prehrávania od bodu (A).
| 24 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:46:53
Používanie ponuky NÁSTROJE
Ponuka, ktorá sa zobrazuje len počas
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
prehrávania súboru
05
Ak má film alebo video viac ako
jeden titul, umožňuje vám prejsť
alebo zvoliť požadovaný titul.
Playing Time
Vyberte, ak sa chcete presunúť
na špecifické miesto prehrávania.
Pomocou numerických tlačidiel
zadajte miesto prehrávania.
Repeat Mode
Vyberte, ak chcete opakovať
špecifický titul, kapitolu (len disky
BD/DVD) alebo vyznačenú sekciu.
Picture
Settings
Vyberte, ak chcete nastaviť režim
obrazu.
- Mode
 User : Umožňuje vám nastaviť
funkcie Brightness, Contrast,
Color a Sharpness.
 Dynamic : Vyberte toto
nastavenie, ak chcete zvýšiť
ostrosť.
 Normal : Vyberte toto
nastavenie, ak chcete zvýšiť
ostrosť.
 Movie : Toto je najlepšie
nastavenie na pozeranie filmov.
Audio Sync
Umožňuje vám nastaviť oneskorenie
zvuku, aby sa zabezpečila
synchronizácia obrazu so zvukom.
Oneskorenie môžete nastaviť od 0
do 300 milisekúnd.
Full Screen
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú
veľkosť na celú obrazovku. Môžete
zvoliť položku Original, Mode1 (väčšie)
a Mode2 (najväčšie).
Information
Preštudujte si informácie o súbore
videa.
| POZNÁMKA |
V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť
všetky možnosti.
Vytvorenie zoznamu prehrávania videa
Umožňuje vám vytvoriť zoznam prehrávania video
súborov spôsobom, ktorý je prakticky identický s
vytváraním zoznamu prehrávania hudobných súborov.
Pokyny nájdete v časti „Vytvorenie zoznamu prehrávania
hudby“ na strane 26.
Prehrávanie predzaznamenaného
komerčného audio disku
1.
Ponuka, ktorá sa zobrazuje len počas
Do zásuvky na disk vložte zvukový disk CD (CD-DA)
alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky spustí
prehrávanie prvej stopy. Skladby na disku sa
prehrajú v poradí, v akom boli na disku nahrané.
• Pri MP3 disku stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
p
p
položku Music,, potom
stlačte tlačidlo E
E.
Playlist
prehrávania disku BD/DVD
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
Chapter
Audio
Vyberte, ak chcete nastaviť
požadovaný jazyk zvuku.
Subtitle
1/12
Tools
TRACK 001
Vyberte, ak chcete prejsť na
kapitolu, ktorú si prajete sledovať.
_
Track
" Select
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
Angle
Ak si chcete pozrieť scénu z iného
uhla. Možnosť uhlov zobrazuje počet
uhlov dostupných na zobrazenie
(1/1, 1/2, 1/3 atď.).
2.
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
Vyberte, ak chcete nastaviť
požadovanú možnosť bonusového
zobrazenia.
| POZNÁMKA |
+
05:57
' Return
TRACK 002
Vyberte, ak chcete nastaviť
požadovaný jazyk titulkov.
03:35
" Pause
Tools
' Return
Ak chcete prehrať konkrétnu skladbu, pomocou
tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládaní vyberte skladbu
a potom stlačte tlačidlo E.
Viac informácií o prehrávaní hudby nájdete v časti
„Ovládanie prehrávania hudby“ na strane 26.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 25
Prehrávanie Médií
Title
25 |
2013-05-30 오후 3:46:56
Prehrávanie Médií
2.
Ovládanie prehrávania hudby
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu uloženého
na diskoch DVD, CD a v úložných zariadeniach USB.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na požadovaný
súbor a potom ho zvoľte stlačením ŽLTÉHO tlačidla
(C). Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie súbory.
Music
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
RDS DISPLAY
1
TRACK 002
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TA
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
03:53
7
8
9
0
POPUP
2
3
03:45
Select  Jump page
CD
TITLE MENU
DISC MENU
2 files selected 1/2 Page
TRACK 001
4
3.
5
6
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na požadovaný
súbor a potom ho zvoľte stlačením ŽLTÉHO tlačidla
(C). Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie súbory.
4.
Stlačením tlačidla E prehráte vybrané súbory.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu prehrávania.
5.
Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo
5 alebo RETURN (') .
6.
Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu prehrávania,
stlačte tlačidlo E.
1
NUMERICKÉ tlačidlá: Počas prehrávania
zoznamu titulov stlačte číslo požadovanej skladby.
Prehrá sa vybraná stopa.
2
Preskočiť : Počas prehrávania stlačte 1 alebo
2 tlačidlo, aby ste sa presunuli na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu hudobnú skladbu.
3
Tlačidlo 5: Zastaví stopu.
4
Rýchle prehrávanie (len Audio CD (CD-DA)) :
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo .
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo sa
rýchlosť prehrávania zmení.
5
Tlačidlo 7: Pozastaví stopu.
6
Tlačidlo 6: Prehrá aktuálne vybratú stopu.
| POZNÁMKA |
Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam
titulov až s 99 stopami.
Ak prejdete do zoznamu hudby zo zoznamu
prehrávania a následne sa vrátite do zoznamu
prehrávania, zoznam prehrávania sa začne prehrávať
znova od začiatku.
Ovládanie prehrávania fotografií
Môžete ovládať prehrávanie fotografií uložených na
diskoch DVD, CD a v úložných zariadeniach USB.
Opakovanie skladieb
Používanie ponuky Nástroje
Produkt môžete nastaviť na opakovanie skladieb.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
1.
2.
Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo TOOLS.
Pomocou tlačidla ◄► vyberte možnosť Off, Track
alebo One, All alebo Shuffle pod položkou Repeat
Mode a potom stlačte tlačidlo E.
Vytvorenie zoznamu prehrávania hudby
1.
' Return
Ak prehrávate hudbu z komerčného disku CD
alebo DVD, stlačte tlačidlo 5 alebo RETURN (').
Zobrazí sa obrazovka hudobného zoznamu. Ak
vytvárate zoznam prehrávania z hudby na disku
zaznamenanom používateľom alebo na USB
zariadení, prejdite do zoznamu hudby podľa popisu
v časti „Prehrávanie súborov na zariadení USB“
na strane 23 alebo „Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom“ na strane 23.
Start / Stop
Slide Show
Vyberte, ak chcete spustiť/zastaviť
prezentáciu.
Slide Show
Speed
Vyberte túto možnosť, aby ste nastavili
rýchlosť prezentácie.
Background
Music
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
počas sledovania prezentácie.
Zoom
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Rotate
Vyberte pre otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti
smeru hodinových ručičiek.)
| 26 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:46:58
Information
Zobrazuje informácie o obrázku vrátane
názvu, veľkosti, atď.
4.
Znovu stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY skôr, ako
ČÍSLO samovoľne zmizne z displeja.
• Po stlačení tlačidla TUNER MEMORY ČÍSLO
zmizne z displeja a stanica sa uloží do pamäte.
5.
Ak chcete predvoliť ďalšiu stanicu, zopakujte kroky
2 až 4.
• Ak chcete naladiť predvolenú stanicu, stlačte
tlačidlo TUNING UP, DOWN.
| POZNÁMKA |
V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť
všetky možnosti.
Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, súbor s
fotografiami musí byť uložený na rovnakom médiu,
ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť
ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
Vytvorenie zoznamu fotografií
Umožňuje vám vytvoriť zoznam fotografií spôsobom,
ktorý je prakticky identický s vytváraním zoznamu
prehrávania hudobných súborov. Pokyny nájdete v časti
„Vytvorenie zoznamu prehrávania hudby“ na strane 26.
Počúvanie rádia
Používanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní
1.
2.
Stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte FM.
Nalaďte požadovanú stanicu.
• Ladenie predvoľby 1: Stlačením tlačidla 5 zvoľte
tlačidlo PRESET a potom stlačením tlačidla
TUNING UP, DOWN zvoľte predvolenú stanicu.
- Predvoľby staníc môžete naladiť až po ich
pridaní do pamäte produktu. Pozrite si časť
Predvoľby staníc nižšie.
• Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla 5 zvoľte
možnosť MANUAL a potom stlačením tlačidla
TUNING UP, DOWN nalaďte nižšiu alebo vyššiu
frekvenciu.
• Automatické ladenie: Stlačením tlačidla 5 zvoľte
možnosť MANUAL a potom stlačením tlačidla
TUNING UP, DOWN automaticky prehľadajte
frekvenčné pásmo.
Nastavenie režimu Mono/Stereo
Stlačte tlačidlo MO/ST.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepne medzi
režimom STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitným príjmom zvoľte možnosť
MONO, aby ste dosiahli zreteľný príjem bez rušenia.
Predvolenie staníc
Príklad: Predvolenie frekvencie FM 89,10 do pamäte.
1.
2.
Prehrávanie Médií
Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Na displeji sa rozsvieti ČÍSLO.
05
3.
O vysielaní RDS
Používanie technológie RDS
(Radio Data System) na príjem FM staníc
RDS umožňuje FM staniciam odosielať ďalšie signály
popri štandardných programových signáloch.
Príklad: Stanice odosielajú svoje názvy, ako aj informácie
o type vysielaného programu, napr. šport alebo hudba
atď.
Pri naladení FM stanice poskytujúcej službu RDS sa na
displeji rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcie RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazí typ programu, ktorý sa
momentálne vysiela.
• PS NAME (Názov programovej služby): Indikuje názov
vysielacej stanice a pozostáva z 8 znakov.
• RT (Text rádia): Dekóduje textové vysielanie stanice (ak
sa poskytuje) a pozostáva z max. 64 znakov.
• CT (Čas hodín): Dekóduje presný čas vysielaný na
frekvencii FM. Niektoré stanice nemusia vysielať
informácie PTY, RT alebo CT, a preto sa príslušné
údaje nemusia zobraziť za každých okolností.
• TA (Dopravné správy): TA ON/OFF: Signalizuje, že
dopravné správy sa práve vysielajú.
| POZNÁMKA |
RDS nemusí fungovať správne, ak naladená stanica
nevysiela signál RDS správne, prípadne je intenzita
signálu nízka.
Zobrazenie signálov RDS
Signály RDS vysielané rozhlasovou stanicou môžete
zobraziť na displeji.
Pri počúvaní rozhlasovej stanice FM stlačte tlačidlo RDS
DISPLAY.
Stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte FM.
Stláčaním tlačidla TUNING UP, DOWN zvoľte
<89.10>.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:47:02
Prehrávanie Médií
• Po každom stlačení tlačidla sa na displeji bude
prepínať zobrazenie nasledujúcich informácií:
PS NAME RT CT Frekvencia
PS
(Programové
služby)
Počas vyhľadávania sa zobrazí <PS
NAME> a následne sa zobrazia
názvy staníc. Ak sa neodosiela
žiaden signál, zobrazí sa <NO PS>.
RT
(Text rádia)
Počas vyhľadávania sa zobrazí
<RT> a následne sa zobrazia textové
správy vysielané príslušnou stanicou.
Ak sa neodosiela žiaden signál,
zobrazí sa <NO RT>.
Frekvencia
Frekvencia stanice (služba bez
signálu RDS)
O znakoch zobrazovaných na displeji
Keď displej zobrazuje signály PS alebo RT, používajú sa
nasledujúce znaky.
• Okno displeja nedokáže rozoznať veľké a malé
písmená a vždy používa veľké písmená.
• Okno displeja nedokáže zobraziť znaky s diakritikou.
<A,> môže zastávať znaky <A’s> s diakritikou, napr.
<À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>
Indikácia PTY (Program Type) a funkcia
1.
Pri počúvaní rozhlasovej stanice FM stlačte tlačidlo
PTY SEARCH.
2.
Tlačidlo PTY- alebo PTY+ stláčajte dovtedy, kým sa
na displeji nezobrazí želaný kód PTY.
• Na displeji sa zobrazia kódy PTY popísané
napravo.
3.
Stlačte tlačidlo PTY SEARCH znovu, kým sa
kód PTY zvolený v predchádzajúcom kroku stále
zobrazuje na displeji.
• Centrálna jednotka vyhľadá 15 predvolených FM
staníc a zastaví vyhľadávanie, keď nájde zvolenú
položku; následne príslušnú stanicu naladí.
Používanie tlačidla TV SOUND na
diaľkovom ovládaní
Ak máte televízor, ktorý podporuje rozhranie Anynet+ (HDMICEC), tlačidlo TV SOUND vám umožňuje nasmerovať zvuk
TV do reproduktorov domáceho kina alebo reproduktora TV.
Ak chcete použiť možnosť, postupujte takto:
1.
HDMI kábel pripojte k televízoru a domácemu kinu.
(Viď strana 15.)
2.
Na domácom kine a televízore zapnite funkciu
Anynet+ (HDMI-CEC).
3.
Stlačte tlačidlo TV SOUND na diaľkovom ovládači.
Na displeji predného panela zabliká signalizácia TV
SOUND ON a potom sa zmení na D. IN.
• Keď je zapnutá funkcia TV SOUND, televízor smeruje
výstup zvuku na reproduktory domáceho kina.
4.
Ak chcete funkciu TV SOUND vypnúť, znova stlačte
tlačidlo TV SOUND.
• Keď je funkcia TV SOUND vypnutá, televízor
smeruje výstup zvuku na reproduktory
pripojeného televízora s rozhraním Anynet+.
PTY-SEARCH
Jednou z výhod služby RDS je to, že špecifikovaním
kódov PTY môžete lokalizovať konkrétny druh programu
v rámci predvolených kanálov.
Vyhľadanie programu pomocou kódov PTY
Skôr než začnete!
• Vyhľadávanie PTY sa vzťahuje len na predvolené
stanice.
• Ak chcete ukončiť vyhľadávanie kedykoľvek v jeho
priebehu, stlačte tlačidlo 5 počas vyhľadávania.
• Na vykonanie nasledujúcich krokov máte vyhradený
časový limit. Ak sa nastavenie zruší skôr než skončíte,
začnite znova od kroku 1.
• Keď stlačíte tlačidlá na primárnom diaľkovom
ovládaní, uistite sa, že ste zvolili FM stanicu pomocou
primárneho diaľkového ovládania.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Používanie funkcie TV SOUND:
1) Keď chcete počúvať zvuk z TV prostredníctvom
reproduktorov domáceho kina.
2) Keď chcete počúvať zvuk zo zariadenia USB
pripojeného k TV prostredníctvom reproduktorov
domáceho kina.
Špecifikácia podpory funkcie ZVUK TV ZAP./VYP.
Pripojený TV
TV s podporou
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV bez podpory
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavenie
Anynet+
(HDMI-CEC)
Zvuk TV Zvuk
ZAP. TV VYP.
ZAP.
O
O
VYP.
O
X
Žiadna
prevádzka
O
X
| 28 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:47:03
Sieťové služby
Používanie funkcie BD-LIVE™
2.
Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozri strany 20 – 21)
Keď už je produkt pripojený k vašej sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú filmov,
ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných s BDLIVE.
Funkcia DLNA vám umožňuje prostredníctvom domáceho
kina pristupovať k súborom uloženým v počítači a
prehrávať ich.
Postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke pre
DLNA a v počítači nakonfigurujte funkciu DLNA a označte
priečinky a súbory, ktoré chcete zdieľať s domácim
kinom.
Ak chcete pristupovať k súborom uloženým v počítači po
nakonfigurovaní funkcie DLNA a prehrávať ich, postupujte
nasledovne:
Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick ku
konektoru USB na prednej strane výrobku a potom
pomocou funkcie BD Data Management (Správa
údajov BD) skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby
BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného
miesta.
1.
2.
Zapnite počítač, televízor a domáce kino.
3.
Na domácom kine stlačte MODRÉ (D) tlačidlo
(Zobraziť zariadenia).
2.
Vyberte položku Settings na Domovskej obrazovke
a potom stlačte tlačidlo E.
4.
Pomocou tlačidla ◄► vyberte počítač v zozname
zariadení.
3.
4.
Zvoľte položku System a potom stlačte tlačidlo E.
5.
Označte druh súboru, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať (videá, fotografie alebo hudba), a potom
stlačte tlačidlo E.
Pomocou tlačidiel ▲%◄► vyberte priečinok s
druhom súborov, ktorý ste zvolili, a potom stlačte
tlačidlo E. Zobrazí sa zoznam súborov.
1.
5.
6.
7.
8.
Zvoľte položku BD Data Management a potom
stlačte tlačidlo E.
Uistite sa, že v počítači je spustený server DLNA
Shared.
Zvoľte položku Change Device a potom stlačte
tlačidlo E.
Zvoľte položku USB Flash Disk a potom stlačte
tlačidlo E.
Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
6.
Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb BDLIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
| POZNÁMKA |
| POZNÁMKA |
Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa
môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.
7.
Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať,
a potom stlačte tlačidlo E.
Zoznam prehrávania zo súborov v počítači môžete
vytvoriť rovnakým spôsobom ako vytvárate zoznamy
prehrávania zo súborov uložených na zariadeniach
USB a diskoch.
S niekoľkými výnimkami môžete prehrávanie súborov
v počítači ovládať rovnakým spôsobom ako ovládate
prehrávanie súborov na zariadeniach USB a diskoch.
Taktiež môžete pristupovať k súborom v počítači
najskôr zvolením položky Videá, Fotografie alebo
Hudba na domovskej obrazovke a následným
výberom počítača v zobrazenom zozname zariadení.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 29
Sieťové Služby
Produkt pripojte k sieti.
(Pozrite si stranu 14)
06
1.
Používanie funkcie DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:47:06
Príloha
Ďalšie informácie
Poznámka
Pripojenia
VÝSTUP HDMI
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v
závislosti od vášho televízora.
• Ak si chcete vychutnať videá s 3D technológiou,
musíte mať HDMI pripojenie.
• Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky.
V takom prípade nastavte v ponuke položku HDMI
Deep Color na možnosť Off.
Nastavenia
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a
funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje
analógový (Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do
vášho televízora. Po pripojení produktu k AV prijímaču
ovplyvňuje optický výstup a výstup zvuku HDMI.
• Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál
sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho
výstupu (PCM alebo Bitstream).
• Digitálny výstup je možné aktivovať, keď sa položka
Speaker Selection nastaví na možnosť TV Speaker.
Internetové pripojenie BD-Live
• Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
Nastavenia 3D
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film
počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte tlačidlo 5.
Film sa zastaví a možnosť 3D režim sa deaktivuje. Ak
chcete zmeniť výber možnosti 3D počas prehrávania
3D filmu, raz stlačte tlačidlo 5. Objaví sa ponuka
Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo 5 a potom zvoľte 3D
Nastavenia v ponuke Blu-ray.
• V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke
televízora môžete vidieť vertikálne čierne čiary na ľavej
strane, pravej strane alebo na obidvoch stranách.
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v
závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte
v návode na použitie vášho televízora.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+,
váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
Pomer strán
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
skreslený obraz.
• Ak zvolíte 16:9 Original, na vašom televízore sa môže
zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch obrazu).
BD Wise (iba výrobky značky Samsung)
• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví
v ponuke Rozlíšenie.
• Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
• Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte
možnosť BD Wise na výrobku aj na televízore na Zap.
Digitálny výstup
Správa BD údajov
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie
uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované
v súborovom systéme FAT (menovka zväzku DOS
8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia,
ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
• Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže
líšiť v závislosti od podmienok.
DivX® video na požiad.
• Viac informácií o DivX(R) VOD nájdete na stránke
„http://vod.divx.com“.
Nastavenie reproduktorov
• Keď je položka Speaker Selection nastavená na
možnosť TV Speaker, výstup zvuku sa realizuje
prostredníctvom reproduktorov TV.
• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
| 30 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:47:07
HDMI audio
Prehrávanie médií
Používanie tlačidla TOOLS počas prehliadania
obrázkov
Spätný zvukový kanál
• Ak je systém pripojený k TV s podporou rozhrania BD
Wise s funkciou BD Wise nastavenou na možnosť
Zap., ponuka Nastavenia obrazu sa nezobrazí.
• Funkcia Hudba v pozadí nebude fungovať, pokiaľ sa
hudobný súbor a súbor fotografie nenachádzajú na
rovnakom úložnom médiu. Kvalita zvuku tiež môže
byť ovplyvnená dátovým tokom hudobného MP3
súboru, veľkosťou fotografií a spôsobom kódovania.
Prehrávanie
Prehrávanie súborov videa
• Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20
MB/s alebo viac presahujú schopnosti výrobku a
môžu sa počas prehrávania zastaviť.
Príloha
• Keď je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na
možnosť Vyp., funkcia Spätný audio kanál nie je k
dispozícii.
• Používanie kábla HDMI necertifikovaného pre ARC
(Audio Return Channel) môže spôsobiť problém s
kompatibilitou.
• Funkcia ARC je dostupná len v prípade, ak pripojený
TV podporuje rozhranie ARC.
07
• Keď je audio výstup HDMI nastavený na reproduktor
TV, automaticky sa konvertuje na 2 kanály.
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
• Aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťového
zariadenia USB, musíte pamäťové zariadenie USB
vybrať bezpečne (pomocou funkcie „Safely Remove
USB“ (Bezp.odstránenie USB)). Stlačením tlačidla
HOME prejdite na ponuku Domov, stlačte ŽLTÉ (C)
tlačidlo a potom stlačte tlačidlo E.
Výber jazyka zvuku
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia
zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od
jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia
alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať buď
zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v anglickom
jazyku.
Výber jazyka titulkov
• Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke
disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku. Stlačte
tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná pre všetky
disky Blu-ray/DVD.
• Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a
sekundárnych titulkov.
Prehrávanie JPEG súborov
• Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:47:07
Príloha
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
PCM
Pripojenie
Audio
Stream na
disku Bluray
Audio
Stream na
DVD
Definícia pre
Blu-ray disk
Bitstream
(nespracovaný)
Bitstream (DTS
Opätovne kódov.)
Bitstream (Dolby D
Opätovne kódov.)
AV prijímač s podporou HDMI
PCM
Až do PCM 7.1k
PCM
Dolby Digital
Až do PCM 5.1k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Až do PCM 5.1k
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Až do PCM 5.1k
Dolby TrueHD
DTS
Až do PCM 5.1k
DTS
DTS-HD
zvuk s
vysokým
rozlíšením
Až do PCM 7.1k
DTS-HD zvuk s
vysokým rozlíšením
DTS-HD
Master
Audio
Až do PCM 7.1k
DTS-HD Master
Audio
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
PCM
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital
Až do PCM 5.1k
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Až do PCM 5.1k
DTS
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a
zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania, potom
PCM zvuk opätovne
zakóduje do DTS
toku bitov.
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a
zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania,
potom PCM zvuk
opätovne zakóduje
do digitálneho toku
bitov Dolby alebo
PCM.
Akýkoľvek
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a
zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
Realizuje výstup
len hlavného
streamu audia, aby
prijímač AV mohol
dekódovať bitový
tok zvuku.
Nebudete počuť
zvuk BONUSVIEW
ani zvukové efekty
navigácie.
 Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Re-encoded Dolby D (Dolby D opätovne kódované)“ sa nepoužijú.
Výstup bude PCM 2k.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
- Zvuk hlavnej funkcie: Zvukový záznam hlavnej funkcie.
- BONUSVIEW zvuk: Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
- Zvukové efekty navigovania: Zvukové efekty, ktoré sa reprodukujú počas navigácie v ponuke disku alebo filmu.Funkcia
Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.
| 32 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:47:08
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
Prehrávanie DVD
07
Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
Nastavenie
BD Wise
Elektronický obsah/
Digitálny obsah
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Rozlíšenie disku
Blu-ray
1080p@60F
480i
Príloha
Režim HDMI
Výstup
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Auto
Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Filmová snímka: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Riešenie problémov
Keď produkt nefunguje správne, naštudujte si nižšie uvedenú tabuľku. Ak vzniknutý problém nie je uvedený nižšie alebo
nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite produkt, odpojte napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného
predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/riešenie
Nemôžem vysunúť disk.
• Je napájací kábel bezpečne pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
Prehrávanie sa avnespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Disk Blu-ray/DVD zakúpený v zahraničí nemusí byť možné prehrať.
• Disky CD-ROM a DVD-ROM nemožno prehrávať v tomto zariadení.
• Skontrolujte, či je úroveň hodnotenia správna.
Prehrávanie sa nespustí
ihneď po stlačení tlačidla
Prehrať/pozastaviť.
• Používate deformovaný disk alebo disk so škrabancami na povrchu?
• Disk utrite dočista.
Nereprodukuje sa zvuk.
• Domáce kino neprehráva zvuk počas pretáčania, spomaleného prehrávania a
krokového prehrávania.
• Sú reproduktory správne pripojené? Je nastavenie reproduktorov správne
prispôsobené?
• Je disk vážne poškodený?
Zvuk je možné počuť len z
niekoľkých reproduktorov
a nie všetkých 6.
• Na niektorých diskoch Blu-ray/DVD sa zvuk reprodukuje len z predných
reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
• Pri prehrávaní zvuku z disku CD, rádia alebo TV vychádza zvuk iba z predných
reproduktorov.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:47:09
Príloha
Symptóm
Kontrola/riešenie
5.1-kanálový zvuk
Dolby Digital sa nebude
reprodukovať.
• Nachádza sa na disku označenie „Dolby Digital 5.1 CH“? 5.1-kanálový priestorový
zvuk Dolby Digital sa reprodukuje len v prípade, ak bol príslušný disk zaznamenaný
s 5.1-kanálovým zvukom.
• Je jazyk zvuku správne nastavený na režim Dolby Digital 5.1-CH na informačnom
displeji?
Diaľkové ovládanie
nefunguje
• Prevádzkujete diaľkové ovládanie v prevádzkovom dosahu a v náležitom uhle
vzhľadom na senzor?
• Nie sú batérie vybité?
• Disk sa otáča, ale
nezobrazuje sa obraz.
• Kvalita obrazu je nízka a
obraz sa chveje.
•
•
•
•
Jazyk zvuku a titulky
nefungujú.
• Jazyk zvuku a titulky nebudú fungovať, ak ich disk neobsahuje.
Obrazovka ponuky sa
nezobrazí ani po zvolení
funkcie ponuky.
• Používate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Pomer strán sa nedá
zmeniť.
Je televízor zapnutý?
Sú videokáble správne pripojené?
Je disk znečistený alebo poškodený?
Nekvalitne vyrobený disk sa nemusí dať prehrať.
• Disky 16:9 Blu-ray/DVD môžete prehrávať v režime 16:9 Full, 4:3 Letter Box alebo
4:3 Pan-Scan, avšak disky 4:3 Blu-ray/DVD sa prehrávajú len v režime 4:3. Pozrite
si obal disku Blu-ray a následne zvoľte príslušnú funkciu.
Produkt nefunguje.
• V režime NO DISC (ŽIADEN DISK) stlačte tlačidlo 5 na diaľkovom ovládaní a
podržte ho stlačené 5 sekúnd. Týmto vyvoláte reset zariadenia.
- Pomocou funkcie RESET sa vymažú všetky uložené nastavenia.
Nepoužívajte ju, ak to nie je nevyhnutné.
Zabudli ste heslo pre
úroveň hodnotenia.
• Keď v produkte nie je žiaden disk, stlačte a podržte tlačidlo 5 na produkte
dlhšie ako 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí hlásenie INIT a obnovia sa predvolené
hodnoty všetkých nastavení.
Potom stlačte tlačidlo NAPÁJANIE.
- Pomocou funkcie RESET sa vymažú všetky uložené nastavenia.
Nepoužívajte ju, ak to nie je nevyhnutné.
Nedajú sa prijímať
rozhlasové stanice.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupný signál antény slabý, nainštalujte externú FM anténu na miesto s
dobrým príjmom.
Počas počúvania zvuku TV
prostredníctvom produktu
sa nereprodukuje zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ ^ počas počúvania zvuku TV s použitím
funkcie D. IN alebo AUX, funkcie disku Blu-ray/DVD sa zapnú a zvuk TV sa stlmí.
Na obrazovke sa zobrazí
hlásenie „Not Available“.
• Funkcie alebo činnosť momentálne nemožno vykonať, pretože:
1. tomu bráni softvér disku Blu-ray/DVD.
2. softvér disku Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
3. funkcia momentálne nie je k dispozícii.
4. požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
Ak je výstup HDMI nastavený
na rozlíšenie, ktoré váš
televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte vidieť
obraz na TV.
• Keď nie je vložený žiaden disk, stlačte tlačidlo 5 na prednom paneli a podržte
ho dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od
výrobcu.
| 34 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:47:09
Symptóm
Kontrola/riešenie
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie
576p/480p/720p/1080i/1080p .
HDMI výstup obrazovky
nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP
(Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
07
Žiadny HDMI výstup.
Príloha
Funkcia DLNA
Vidím adresáre, ktoré
zdieľam cez funkciu
DLNA, ale nevidím súbory.
• Funkcia DLNA zobrazuje len súbory zodpovedajúce súborom fotografií, hudby a
filmov. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobraziť.
Video sa prehráva
nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
Pripojenie DLNA medzi
TV a počítačom nie je
stabilné.
• IP adresa pod rovnakou podsieťou by mala byť jedinečná, pretože v opačnom
prípade kolízia IP adries môže spôsobiť takýto jav.
• Skontrolujte, či máte povolený firewall.
Ak áno, funkciu firewallu vypnite.
BD-LIVE
Neviem sa pripojiť k
serveru BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je sieťové pripojenie úspešné.
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k výrobku.
• Pre službu BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
Voľné miesto môžete overiť pod položkou Správa údajov BD. (Pozrite si stranu 30)
• Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu,
alebo si aktualizujte produkt na najnovší firmvér.
Pri používaní služby BDLIVE sa vyskytne chyba.
• Pre službu BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
Voľné miesto môžete overiť pod položkou Správa údajov BD. (Pozrite si stranu 30)
| POZNÁMKA |
Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:47:10
Príloha
Technické údaje
Hmotnosť
2.3 kg
Rozmery
430 (Š) x 55 (V) x 250 (H) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5 °C až + 35 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Odstup signál/šum
55 dB
Všeobecné
FM Tuner
Použiteľná citlivosť
12 dB
Celkové harmonické skreslenie
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
Viackanálový zvuk PCM, tok bitov zvuku, PCM audio
Výstup na predné reproduktory
80W x 2 (3)
Výstup stredového reproduktora
80W (3)
HDMI
Výstup priestorového reproduktora 80W x 2 (3)
Reproduktorový výstup na
subwoofer
Zosilňovač
100W (3)
Analógový vstup : 20 Hz až 20 kHz (±3 dB)
Frekvenčná odozva
Digitálny vstup : 20 Hz až 40 kHz (±4 dB)
Odstup signálu od šumu
70 dB
Separácia kanálov
60 dB
Vstupná citlivosť
(AUX)500 mV
| 36 Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:47:10
Stredný
Subwoofer
Odpor
3
3
3
3
Frekvenčný
rozsah
140Hz až 20kHz
140Hz až 20kHz
140Hz až 20kHz
40Hz až 160Hz
Úroveň
zvukového
tlaku na
výstupe
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Nominálny
vstup
80W
80W
80W
100W
Maximálny
vstup
160W
160W
160W
200W
Príloha
Priestorový
07
Reproduktor
5.1-kanálový systém reproduktorov
Reproduktorový
systém
Predný
HT-F4500
Rozmery
(Š x V x H)
(Jednotka :
mm)
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Základňa
stojana: 276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
74.5 (Základňa
stojana: 276 x 189)
HT-F4500
Hmotnosti
(Jednotka :
kg)
0.34
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
• Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
• Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Hmotnosť a rozmery sú približné.
• Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
Slovensky
HT-F4500_50_SK_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:47:11
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti
Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
HT-F4500_50_SK_0212.indd 38
2014-02-12
10:04:31
HT-F4500
HT-F4550
5.1kanálový domácí zábavní
systém s podporou Blu-ray™
uživatelská příručka
Představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:33:24
Bezpečnostní Pokyny
Varování
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU
OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř
přístroje se nachází nebezpečné
napětí, které může způsobit úraz
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE
KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU
AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA
SPRÁVNOU STRANU.
VAROVÁNÍ
• V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým
proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.
VÝSTRAHA
• Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a
nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako
jsou vázy.
• K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě
slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být
neustále přístupná.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce
střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být
zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být
síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná..
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na důležité
pokyny pro provoz a údržbu v
literatuře doprovázející tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako
LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo
postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může
vést k zasažení nebezpečným zářením.
VÝSTRAHA
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ
KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE
OZÁŘENÍ PAPRSKEM.
| 2 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:33:29
Skladování disků a práce s nimi
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou,
například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí
zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka proto musí být
vždy dobře přístupná.
• Nesahejte na napájecí zástrčku vlhkýma rukama. Hrozí
úraz elektrickým proudem.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné zásuvky.
Přetížení zásuvky může vést k přehřátí a požáru.
• Před připojením jiných zařízení k tomuto přístroji je
vypněte.
• Pokud přístroj přemístíte z chladu do tepla, může dojít
ke kondenzaci vodní páry na provozních součástech
a čočce a k vadám přehrávání. Pokud k tomu dojde,
odpojte přístroj od elektrické sítě, vyčkejte dvě hodiny
a poté znovu připojte zástrčku do zásuvky. Poté vložte
disk a zkuste jej znovu přehrát.
Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci
podle patentů USA č.
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a
dalších uznaných a přihlášených patentů USA a jiných
zemí. DTS-HD, symbol a DTS-HD spolu se symbolem
jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master
Audio | Essential je ochranná známka společnosti
DTS, Inc. Tento produkt zahrnuje software. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
VIDEO DIVX: DivX® je digitální
formát videa, vytvořený
společností DivX, LLC,
pobočkou Rovi Corporation.
Toto zařízení nese oficiální certifikaci DivX Certified®
a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a
softwarové nástroje pro konverzi souborů do formátu
videa DivX naleznete na webu divx.com.
FORMÁT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení
s oficiální certifikací DivX Certified® musí být
zaregistrováno, aby mohlo přehrávat zakoupené filmy
DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat
registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v
nabídce nastavení zařízení. Na webu vod.divx.com
najdete další informace o tom, jak dokončit registraci.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa
DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou
ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation
nebo jejích poboček a jsou použity na základě licence.
Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 3
Bezpečnostní Pokyny
Upozornění při manipulaci
Licence
01
• Držení disků
- Otisky prstů nebo škrábance na disku
mohou zhoršovat kvalitu obrazu a
zvuku nebo způsobovat výpadky.
- Nedotýkejte se datové strany disku.
- Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky
prstů.
- Na disk nelepte štítky ani pásky.
• Čištění disků
- Pokud se disk znečistí otisky prstů
nebo nečistotami, otřete jej roztokem
jemného mycího prostředku na
nádobí ve vodě a pak otřete měkkým
hadříkem.
- Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k
okraji.
- Skladování disků
 Chraňte před přímým sluncem.
 Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
 Uschovávejte v čistém obalu a skladujte na výšku.
• Pokud přístroj vydává abnormální hluk nebo je cítit
zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě vypněte
vypínač a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. Poté
kontaktujte nejbližší středisko služeb zákazníkům se
žádostí o technickou pomoc. Přístroj nepoužívejte.
Použití přístroje v tomto stavu může způsobit požár
nebo úraz elektrickým proudem.
• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí
zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka proto musí být
vždy dobře přístupná.
3|
2013-05-30 오후 3:33:30
Bezpečnostní Pokyny
Termíny HDMI a HDMI
High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licencing LLC ve
Spojených státech amerických a dalších zemích.
DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED® jsou ochranné
známky, značky služeb nebo
značky certifikace sdružení Digital Living Network
Alliance.
Oracle a Java jsou registrované ochranné
známky společnosti Oracle a přidružených
společností. Další názvy mohou být
ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských
práv, která je chráněna několika patenty USA a
dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Rovi
Corporation. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou
zakázány.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení
používání neautorizovaných kopií některých komerčně
produkovaných filmů, videí a jejich zvukových stop.
Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie
se zobrazí zpráva a přehrávání nebo kopírování bude
přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia nabízí středisko
online informací pro spotřebitele na adrese http://www.
cinavia.com.
Další informace o technologii Cinavia můžete obdržet
běžnou poštou, pokud svou adresu zašlete na: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj obsahuje proprietární technologii použitou
na základě licence od společnosti Verance Corporation
a je chráněn patentem USA 7,369,677 a dalšími patenty
USA i dalších zemí, uznanými a přihlášenými, a také
zákony o autorských právech a obchodním tajemství
týkajícími se některých aspektů těchto technologií.
Cinavia je ochranná známka společnosti Verance
Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna
práva vyhrazena pro Verance. Reverzní inženýrství a
dekompilace jsou zakázány.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
O 3D OBRAZU.
Před použitím funkce 3D si přečtěte následující
bezpečnostní informace, kterým musíte porozumět.
• Některým divákům může být sledování 3D televize
nepříjemné, hrozí závrať, nevolnost a bolesti hlavy.
Pokud cítíte některý ze symptomů, přestaňte 3D
televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
• Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit
namáhání očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte 3D
televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
• Děti, které využívají funkci 3D, musí být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě
stížností na únavu očí, bolest hlavy, závrať nebo
nevolnost přimějte dítě přerušit sledování 3D televize a
odpočívat.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům (například
jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
• Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle během
chůze nebo pohybu. Použití funkce 3D nebo aktivních
3D brýlí během pohybu může způsobit náraz do
předmětů, zakopnutí a pád, s následným vážným
poraněním.
• Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte 3D zařízení
(AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) k výstupu
HDMI OUT na přístroji pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte
3D brýle.
• Přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) prostřednictvím kabelu HDMI.
• Vzhledem k tomu, že rozlišení videa je během
přehrávání 3D pevně nastaveno podle rozlišení
původního 3D videa, nelze změnit rozlišení.
• Některé funkce jako například BD Wise, nastavení
rozměru obrazovky a rozlišení nemusí v režimu
přehrávání 3D správně fungovat.
• Správný výstup 3D signálu funguje pouze s
vysokorychlostním kabelem HDMI.
• Při sledování 3D obrazu buďte nejméně tři šířky
obrazovky od TV. Příklad: pokud máte obrazovku 46
palců (117 cm), buďte nejméně 3,5 m od obrazovky.
- V zájmu optimálního 3D obrazu umístěte 3D
obrazovku do výše očí.
• Při připojení k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt
správně fungovat.
• Tento přístroj nepřevádí obsah 2D na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logotyp „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
- Poznámka k licenci na software s otevřeným
zdrojovým kódem
Pokud se používá software s otevřeným zdrojovým
kódem, je licence dostupná v nabídce přístroje.
| 4 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:33:30
Autorská práva
26
26
27
28
Přehrávání souborů ze zařízení s rozhraním USB
Přehrávání disku s uživatelským obsahem
Přehrávání komerčně dostupných video disků
Ovládání přehrávání videa
Přehrávání komerčně dostupných předem
nahraných zvukových disků
Ovládání přehrávání hudby
Ovládání prohlížení fotografií
Poslech rádia
Použití tlačítka TV SOUND na dálkovém ovládání
Bezpečnostní Pokyny
23
23
24
24
25
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této uživatelské
příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Samsung
Electronics Co., Ltd.
PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ
SÍŤOVÉ SLUŽBY
Obsah
29 Použití služby BD-LIVE™
29 Používání DLNA
PŘÍLOHA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2
3
3
3
4
5
Varování
Skladování disků a práce s nimi
Upozornění při manipulaci
Licence
Použití funkce 3D
Autorská práva
ZAČÍNÁME
6
7
9
10
10
11
Kompatibilita s disky a formáty
Logotypy disků, které přístroj přehraje
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
PŘIPOJENÍ
12 Připojení reproduktorů
14 Připojení k síťovému směrovači
15 Připojení televizoru / externích zařízení
30 Další informace
33 Řešení potíží
36 Technické údaje
 Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce
jsou pouze informativní a mohou se lišit od
skutečného vzhledu přístroje.
 Může být účtován režijní poplatek, pokud
a. požádáte o výjezd technika a není zjištěna
vada přístroje (např. příčinou potíží bylo
to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
b. odevzdáte přístroj v servisním středisku a
není zjištěna vada přístroje (např. příčinou
potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto
příručku)
 Výše režijního poplatku vám bude sdělena před
zahájením práce v servisu nebo před návštěvou
technika u vás.
NASTAVENÍ
16
17
17
18
20
21
22
Postup počátečního nastavení
Hlavní obrazovka
Vyvolání obrazovky Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Sítě a internet
Aktualizace softwaru
Nastavení DLNA
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:33:31
Začínáme
Kompatibilita s disky a formáty
Typy disků a obsahu, které přístroj dokáže přehrát
Média
Typ disku
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO, nahrané disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které
byly nahrány a finalizovány, nebo paměťová zařízení s rozhraním USB
obsahující soubory DivX, MKV, MP4.
HUDBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba uložená na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo
paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory MP3 nebo
WMA.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo
paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory JPEG.
| POZNÁMKA |
Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R nebo DVD-R, v závislosti na typu disku a podmínkách při záznamu.
Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku BD-R nebo paměťovém zařízení s rozhraním USB s datovým tokem
vyšším než 30 Mb/s.
Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat nebo nemusí fungovat některé funkce, například přepnutí úhlu a
poměru stran. Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být některé funkce
pomalé.
Typy disků, které přístroj nepřehraje
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc
atd.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD (přehraje • CVD/CD-ROM/CDV/
se jen vrstva CD)
CD-G/CD-I/LD (z disků
CD-G se přehraje jen
zvuk, grafika ne).
• Disky 3,9 GB DVD-R pro
střih.
| POZNÁMKA |
Tento přístroj nemusí reagovat na všechny pokyny při ovládání, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD umožňují
pouze konkrétní nebo omezené ovládání a během přehrávání umožňují pouze některé funkce. Upozorňujeme, že se
nejedná o závadu přístroje.
Společnost Samsung nezaručuje, že tento přístroj přehraje všechny disky označené logotypem Blu-ray, DVD nebo
CD, protože se formáty disků vyvíjejí a při vytváření obsahu disků Blu-ray, DVD a CD anebo při výrobě disků může
dojít k chybám.
S případnými dotazy ohledně potíží při přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přístroji kontaktujte středisko
péče o zákazníky SAMSUNG. Další informace ohledně omezení přehrávání také najdete ve zbytku této příručky.
Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.
| 6 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:33:32
Kód regionu
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Jižní
Amerika, Korea, Japonsko,
Tchaj-wan, Hongkong a
jihovýchodní Asie.
B
Evropa, Grónsko, francouzské
državy, Střední Východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, državy USA a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
Východ, Egypt, Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový
Zéland, tichomořské ostrovy,
Karibik
Disk Blu-ray
DVD-VIDEO
5
Rusko, Východní Evropa,
Indie, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
| POZNÁMKA |
Pokud kód regionu disku Blu-ray/DVD neodpovídá
kódu regionu přístroje, disk nelze přehrát.
Začínáme
Typ disku
Logotypy disků, které přístroj
přehraje
02
Tento přístroj a disky jsou označeny kódem regionu.
Tyto kódy regionu se musí shodovat, aby bylo možné
disk přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku
není možné.
Kód regionu tohoto přístroje je uveden na zadním panelu
přístroje.
Disk Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
Disk 3D Blu-ray
DivX
Televizní norma PAL ve
Velké Británii, Francii,
Německu atd.
Java
Podporované formáty
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
Kontejner
Zvukový
kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Vzorkovací
kmitočty (v kHz) –
8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Datové toky –
všechny datové
toky v rozmezí 5
kb/s až 384 kb/s
*.wma
WMA
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 3:33:33
Začínáme
Podpora obrazových souborů
Přípona souboru
Typ
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rozlišení
15360x8640
Podpora video souborů
Přípona
souboru
Kontejner
Video kodek
Zvukový kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rozlišení
1920x1080
 Omezení
- I pokud je soubor zakódován výše uvedeným podporovaným kodekem, nemusí se přehrát, pokud je jeho obsah narušen.
- Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace kontejneru souboru nesprávné nebo je samotný soubor narušen.
- Při přehrávání souborů s vyšším datovým tokem nebo snímkovou frekvencí než standardní může dojít k zadrhávání
zvuku či obrazu.
- Pokud je poškozen index souboru, nefunguje převíjení (přeskakování).
 Dekodér videa
- Podpora H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
- H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4 není podporováno.
- MPEG-4 SP, ASP:
Nižší než 1280x720: max. 60 snímků/s
Vyšší než 1280x720: max. 30 snímků/s
- GMC 2 nebo vyšší není podporováno
 Dekodér zvuku
- Podpora WMA 7, 8, 9 a STD
- WMA se vzorkováním 22 050 Hz mono není podporováno.
- AAC: maximální vzorkovací frekvence: 96 kHz (8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 44,1; 48; 64; 88,2; 96), maximální datový
tok: 320 kb/s
Podporované soubory titulků DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:33:34
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Začínáme
Tento přístroj přehrává disky AVCHD. Obvykle se používají ve videokamerách.
Formát AVCHD je formát digitálního videa s vysokým rozlišením.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obraz efektivněji než běžný formát komprese obrazu.
Některé disky AVCHD využívají formát „x.v.Colour“. Tento přístroj přehrává disky AVCHD využívající formát „x.v.Colour“.
„x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
„AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochranné známky společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
02
•
•
•
•
•
•
| POZNÁMKA |
Některé disky ve formátu AVCHD se nemusí přehrát, v závislosti na podmínkách při záznamu.
Disky ve formátu AVCHD je nutno finalizovat.
„x.v.Colour“ nabízí širší rozsah barev než normální disk DVD z kamery.
Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkové frekvenci.
Poznámky k připojení USB
• Přístroj podporuje paměťová zařízení s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky karet s
rozhraním USB.
• Přístroj nepodporuje názvy složek nebo souborů delší než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB, externí disky nebo digitální fotoaparáty nemusí být s přístrojem kompatibilní.
• Přístroj podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
• Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB na přístroji. Připojení kabelem USB může způsobit problémy s
kompatibilitou.
• Vložení více než jednoho paměťového zařízení do multiformátové čtečky karet může způsobit nesprávnou funkci.
• Přístroj nepodporuje protokol PTP.
• Neodpojujte zařízení s rozhraním USB během „načítání“.
• Čím větší rozlišení obrazového souboru, tím déle se obrázek načítá.
• Přístroj nepřehraje soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webů.
• Přistroj podporuje video se snímkovým kmitočtem nižším než 30 snímků/s.
• Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno bezpečně odpojit (postupem „Bezpečné odebrání USB“), aby nedošlo
k poškození paměťového zařízení s rozhraním USB.
Stiskem tlačítka HOME přejděte do domovské nabídky, stiskněte ŽLUTÉ (C) a poté stiskněte tlačítko E.
• Společnost SAMSUNG nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat.
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Napájecí kabel
Uživatelská příručka
FM anténa
D
TUNING
DOWN
UP
Dálkové ovládání / baterie (AAA)
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:33:35
Začínáme
Přední panel
PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
POTVRZENÍ
ZASTAVENÍ
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
FUNKCE
5V 500mA
DISPLEJ
PŘIHRÁDKA PRO DISK
KONEKTOR NAPÁJENÍ
USB HOST
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
NAPÁJENÍ
| POZNÁMKA |
Pokud chcete aktualizovat software přístroje přes konektor USB Host, musíte použít USB klíčenku.
Když přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka 6 na přístroji ani dálkovém
ovládání. Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete volbu Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte stiskem
tlačítka E.
Pokud používáte na televizoru internetové služby nebo na něm přehráváte obsah zařízení USB, nelze pomocí tlačítka
FUNCTION vybrat režim BD/DVD. Chcete-li vybrat režim BD/DVD, zastavte nejprve přehrávání obsahu na televizoru.
Zadní panel
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
VSTUP AUX
CHLADICÍ VENTILÁTOR
AUX
IN
VÝSTUP HDMI
FM ANT
L
CENTER
R
SPEAKERS OUT
NAPÁJECÍ
KABEL
*FM ANTÉNA
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
VÝSTUPNÍ KONEKTORY EXTERNÍ DIGITÁLNÍ
PRO REPRODUKTORY ZVUKOVÝ OPTICKÝ VSTUP
KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ
* Připojení FM antény
1.
2.
Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM ANTENNA.
Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo
jinému pevnému povrchu.
| POZNÁMKA |
Při instalaci zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách nutný k zajištění dobrého
větrání. Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory.
Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
| 10 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:33:38
Dálkové ovládání
02
Průvodce dálkovým ovládáním
FUNCTION
VOLUME
Stiskem nastavte hlasitost.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Stiskem číselného tlačítka ovládejte
volby.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Slouží k otevírání a zavírání přihrádky
disku.
Stiskem dočasně ztlumte zvuk.
Funkci RDS používejte při příjmu FM
stanic.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Stiskem zobrazte nabídku disku.
Výběr režimu přehrávače Blu-ray
(BD/DVD, D. IN, AUX atd.).
Začínáme
Zapíná a vypíná přístroj.
0
POPUP
Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.
Vyvolání místní nabídky/nabídky titulu.
Hledání směrem vzad nebo vpřed.
Přehrávání disku.
Pozastavení disku.
Přehrávání disku.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Opakování titulu, kapitoly, stopy
nebo disku.
Výběr jazyka titulků disku.
Stiskem přejděte na domovskou
obrazovku.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Stiskem vyvolejte nabídku Nástroje.
Zobrazení informací o přehrávání
během přehrávání disku Blu-ray/ DVD.
Stiskem vyberte položky obrazovkové
nabídky a měňte hodnoty nabídky.
Stiskem se vraťte do předchozí
nabídky.
Tato tlačítka ovládají jak nabídky
přístroje, tak i řadu funkcí disků Blu-ray.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Zvukový signál lze směřovat do
reproduktorů domácího kina nebo do
reproduktorů televizoru. (Viz strana 28.)
Přednastavení frekvence rádia.
D
TUNING
DOWN
Opuštění nabídky.
UP
Výběr MONO nebo STEREO rádiového
příjmu.
Vyhledávání aktivních FM stanic a
změna kanálů.
Výběr požadovaného režimu zvuku
DSP/EQ.
Vložení baterií do dálkového ovládání
Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“ vyznačených
na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
Velikost baterií: AAA
Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v
přímém směru.
Nevyhazujte baterie do ohně.
Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii
vyměňujte pouze za baterii stejného typu.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:42:57
Připojení
Tato část popisuje různé způsoby připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
Připojení reproduktorů
Umístění přístroje
Umístěte přístroj na stojan nebo polici
skříně, nebo pod stojan televizoru.
Středový
Subwoofer
Přední (P)
Prostorový (P)
Přístroj
Přední (L)
Výběr pozice pro poslech
Poslechová pozice by měla být ve
vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru
obrazovky od televizoru. Například,
pokud máte obrazovku o úhlopříčce 117
cm, ideální poslechová pozice je 2,92 až
3,50 m od obrazovky.
Prostorový (L)
Přední
reproduktory
Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny směrem k vám
a mírně k sobě (asi 45°). Přední reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory
byly ve výšce vašich uší. Zarovnejte přední část předních reproduktorů na stejnou úroveň s
přední částí středového reproduktoru nebo je umístěte mírně před středový reproduktor.
Středový
reproduktor
Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory. Můžete je
také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Prostorové
reproduktory
Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa,
umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak,
aby byly natočeny mírně dolů.
* Na rozdíl od předních reproduktorů a středového reproduktoru slouží prostorové
reproduktory hlavně pro zvukové efekty. Zvuk z nich nevychází stále.
Subwoofer
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
Reproduktorové komponenty
HT-F4500
(L)
(P)
PŘEDNÍ
(L)
(P)
PROSTOROVÝ
STŘEDOVÝ
SUBWOOFER
KABEL REPRODUKTORU
| 12 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:33:41
HT-F4550
03
(P)
(L)
(P)
KABEL REPRODUKTORU
PŘEDNÍ / PROSTOROVÝ
STOJAN
ZÁKLADNA STOJANU
ŠROUB (5x20): 16 ks
STŘEDOVÝ
Připojení
(L)
SUBWOOFER
Instalace reproduktorů na vysoký stojan
* Pouze model HT-F4550 – přední/prostorové reproduktory
1.
Otočte základnu stojanu vzhůru nohama a namontujte ji na
stojan.
2.
Pomocí šroubováku zašroubujte šrouby do 3 označených otvorů.
1
Základna stojanu
2
Stojan
3.
Narovnejte dodaný vodič reproduktoru ve směru gravitace a
vložte jej do otvoru ve středu základny stojanu.
4.
Připojte horní reproduktor k sestavenému stojanu.
3
4
Reproduktor
Stojan
5.
Pomocí šroubováku zašroubujte šroub do otvoru na zadní stěně
reproduktoru.
Poté připojte kabel reproduktoru.e.
6.
Takto vypadá reproduktor po instalaci. Podle těchto pokynů
postupujte i při instalaci dalšího reproduktoru.
5
6
Připojení reproduktorů
1.
Připojte svazky kabelů reproduktorů k jednotlivým reproduktorům tak, aby se barvy
konektorů jednotlivých svazků shodovaly s barvou štítků na spodních stranách
reproduktorů.
2.
Připojení kabelu k reproduktoru:
a. Zatlačte na červenou západku na zadní straně reproduktoru směrem dolů, vložte
červený kabel a opět západku uvolněte.
b. Zatlačte na černou západku na zadní straně reproduktoru směrem dolů, vložte černý
kabel a opět západku uvolněte.
3.
Černý
Červený
Zapojte vodiče kabelů reproduktorů do konektorů na zadním panelu přístroje tak, aby
barvy vodičů odpovídaly barvám konektorů reproduktorů.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:33:45
Připojení
Pro HT-F4500
Prostorový reproduktor (L)
Přední reproduktor (P)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Prostorový reproduktor (P)
Přední reproduktor (L)
CENTER
Středový reproduktor
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Informace o reproduktorech modelů HT-F4550 naleznete na straně 13.
| VÝSTRAHA |
Chcete-li nainstalovat přístroj na stěnu, bezpečně do ní upevněte šrouby nebo hřebíky a pro instalaci použijte otvory
na zadní straně reproduktorů. Instalační materiál není součástí dodávky přístroje.
Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
| POZNÁMKA |
Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu v důsledku působení
magnetického pole.
POWER
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
R
SUBWOOFER
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Připojení k síťovému směrovači
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Nebo
Širokopásmový
modem
Širokopásmové
připojení k
internetu
Širokopásmové
připojení k
internetu
Širokopásmový modem (se zabudovaným směrovačem)
Směrovač
| POZNÁMKA |
Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele připojení k Internetu mohou přístroji bránit v přístupu k aktualizačnímu
serveru společnosti Samsung. Pokud k tomu dojde, vyžádejte si další informace od poskytovatele připojení k
Internetu.
Uživatelé DSL musí přístroj k síti připojit přes směrovač.
Funkce DLNA vyžaduje připojení počítače k síti podle ilustrace. Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
| 14 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:33:57
Připojení televizoru / externích zařízení
03
Připojení
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
R
SUBWOOFER
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Postup 1
R
Červený
W
Bílý
HDMI OUT
LAN
Postup 2
Externí zařízení
OPTICAL OUT
HDMI IN
Připojení k televizoru
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI IN na
televizoru. Pokud televizor podporuje ARC, uslyšíte zvuk televizoru z domácího kina i při použití jediného kabelu. Další
informace naleznete na stránce 19 této příručky a v sekci věnované funkci ARC v příručce k televizoru.
Připojení externích zařízení
Pokud chcete vybrat správný režim pro externí zařízení, stiskněte po jeho připojení tlačítko FUNCTION. Každým
stisknutím tohoto tlačítka se změní režim následovně : BD/DVD D. IN AUX FM
Dva způsoby připojení externích zařízení k domácímu kinu jsou popsány níže.
Postup 1 VSTUP AUX: Připojení externího analogového zařízení
Pomocí zvukového kabelu RCA (není součástí dodávky) propojte AUDIO In na přístroji s AUDIO Out externího
analogového zařízení.  Vyberte režim AUX.
• Barvy koncovek propojovacích kabelů musí odpovídat barvám zástrček.
Postup 2 OPTICKÉ: Připojení externího digitálního audio zařízení
Připojení digitálního výstupu zvuku digitálních zařízení, například přijímačů kabelové a satelitní televize (set-top boxů).
Pomocí digitálního optického kabelu (není součástí dodávky) propojte digitální optický vstup zvuku na přístroji s digitálním
optickým výstupem zvuku externího digitálního zařízení.
 Vyberte režim D. IN.
| POZNÁMKA |
Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte jeho výstup videa připojit přímo k televizoru.
Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení 32 kHz a vyšší.
Tento systém podporuje pouze zvuk DTS a Dolby Digital. Zvuk MPEG, formát bitstream, není podporován.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:33:59
Nastavení
Postup počátečního nastavení
5 . Zobrazí se obrazovka Síť - pevná.
- V případě, že máte tak jako většina uživatelů síť
s dynamickými adresami IP, zvolte položku Auto
a stiskněte tlačítko E a pokračujte krokem 6.
- Pokud máte síť se statickými adresami IP,
navrhujeme využít volbu Přes stisknutím
MODRÉHO tlačítka (D). Poté co dokončíte
úvodní nastavení, přejděte na stranu 20 k sekci
„Konfigurace připojení sítě“. Sekce „Konfigurace
připojení sítě“ poskytuje úplné vysvětlení postupu
ručního připojení k síti.
- Pokud nemáte síť, zvolte možnost Přes stiskem
MODRÉHO tlačítka (D). Zobrazí se obrazovka
dokončení úvodního nastavení a poté hlavní
obrazovka.
• Pokud neprovedete počáteční nastavení, nezobrazí
se hlavní nabídka.
• OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci
softwaru může změnit.
• Postup vyvolání se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
1.
2.
3.
Připojte přístroj a zapněte televizor, poté zapněte
přístroj. Při prvním zapnutí přístroj automaticky
zobrazí obrazovku Počáteční nastavení jazyka.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
stiskněte tlačítko E.
Stiskem tlačítka E spusťte nastavení funkce.
| POZNÁMKA |
Pokud nastavení sítě v tomto kroku přeskočíte, nebo
Počáteční nastavení
pokud nastavení nefunguje správně, můžete síťové
spojení přístroje nastavit později podle pokynů ze
stranyy 20,, „„Konfigurace
připojení
g
p
p j sítě“.
Budou nastaveny položky Poměr stran TV a Síť.
Všechna nastavení lze později změnit prostřednictvím „Nastavení“.
Počáteční nastavení I Síť - pevná
Zvolte metodu konfigurace protokolu IP.
Start
Zkontrolujte, zda je kabel připojen.
Automaticky: Konfigurovat IP adresu automaticky.
a Předchozí
" Zvolit
Ruční
Auto
4.
Zobrazí se obrazovka Poměr stran obrazu. Pomocí
tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr stran
obrazu televizoru a stiskněte tlačítko E.
Máte čtyři možnosti na výběr:
16:9 původní - pro širokoúhlé televizory. Širokoúhlý
obraz je zobrazen v původním formátu 16 : 9 a
obraz 4 : 3 (starý, standardní formát) je zobrazen
ve formátu 4 : 3 pillar box s černými pruhy nalevo a
napravo.
16:9 plný - pro širokoúhlé televizory. Širokoúhlý
obraz je zobrazen v původním formátu 16 : 9 a
obraz 4 : 3 je roztažen na celou obrazovku.
4:3 Letter-box - pro starší analogové televizory se
standardní obrazovkou. Obraz 4 : 3 je zobrazen
přes celou obrazovku a obraz 16 : 9 je zobrazen ve
formátu letter box, se zachováním poměru stran 16
: 9 a s černými pruhy nahoře a dole.
4:3 Pan-scan - pro starší analogové televizory se
standardní obrazovkou. Obraz 4 : 3 je zobrazen
přes celou obrazovku a obraz 16 : 9 je zobrazen
ve formátu pan scan, vyplní celou obrazovku, ale
má oříznutý levý a pravý okraj, střed je roztažen na
výšku.
a Předchozí d Přes
6.
< Přesunout " Zvolit
Přístroj ověří připojení k síti a poté se připojí k síti.
Po dokončení stiskněte tlačítko E. Zobrazí se
obrazovka dokončení úvodního nastavení a poté
hlavní obrazovka.
Počáteční nastavení I Síť - pevná
 MAC adresa (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP adresa, Maska podsítě, Brána, Server DNS
 Ping brána
 Test Internetu
Síť pracuje správně.
Pokud problém se sítí přetrvává, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
OK
" Zvolit
| 16 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:34:00
Pokud chcete vybrat položku na hlavní obrazovce,
přesuňte kurzor pomocí tlačítek ▲▼◄► tak, aby
zvýraznil požadovanou položku a stiskněte tlačítko E.
1.
| POZNÁMKA |
Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku počátečního
04
| POZNÁMKA |
Chcete-li přehrát nebo zobrazit soubory videí, hudby
nebo fotografií, které jsou umístěny na počítači,
musíte počítač a přístroj zapojit do sítě a na počítač
nainstalovat software DLNA. (Viz strana 22.)
Vyvolání obrazovky Nastavení
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení
a stiskněte tlačítko E. Zobrazí se obrazovka
Nastavení.
1.
Hlavní obrazovka
1
Nastavení
nastavení a provést změny, vyberte položku Obnovení.
(Viz strana 20.)
Pokud k připojení přístroje k televizoru Samsung s
podporou Anynet+ (HDMI-CEC) používáte kabel HDMI
a současně platí následující: 1.) nastavili jste funkci
Anynet+ (HDMI-CEC) na Zapnuto na televizoru i na
přístroji a 2.) nastavili televizor na jazyk podporovaný
přístrojem, přístroj tento jazyk automaticky nastaví jako
preferovaný.
3
Videa
Fotografie
Hudba
Nastavení
Nastavení
Displej
4
2
5
Aplikace 1
Žádný disk
Aplikace 2
a Změnit zařízení
Aplikace 3
Aplikace 4
d Zobrazit zařízení " Zadat
1
Výběr fotografií.
2
Výběr videí.
3
Výběr hudby.
4
Výběr nastavení.
5
Výběr aplikací.
6
Zobrazení tlačítek dálkového ovládání, která
slouží k vyvolání funkcí.
Nastavení 3D
Auto
Poměr stran obrazu
: 16:9 původní
Síť
BD Wise
: Vyp
Systém
Rozlišení
: Auto
Jazyk
Filmová frekvence (24 sn./s) : Vyp
Zabezpečení
Barevný formát HDMI
: Auto
Obecné
HDMI Deep Color
: Vyp
Podpora
Progresivní režim
: Auto
►
6
Nabídky, podřízené nabídky a volby obrazovky
Nastavení vyvoláte podle níže uvedené ilustrace
dálkového ovládání.
2.
| POZNÁMKA |
Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení déle než
5 minut a nepoužíváte jej, zobrazí se na televizoru
spořič obrazovky. Pokud je přístroj ponechán v režimu
spořiče obrazovky déle než 20 minut, automaticky se
vypne.
Tlačítka dálkového ovládání používaná
v nabídce Nastavení
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Tlačítko HOME: Stiskem přejděte na hlavní
obrazovku.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:34:03
Nastavení
2
Tlačítko RETURN ('): Návrat do předchozí
nabídky.
3
SMĚROVÁ tlačítka / tlačítko E (Vstup):
• Stiskem tlačítek ▲▼◄► posouvejte kurzor
nebo vybírejte položky.
• Stiskem tlačítka E aktivujte právě vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
4
Tlačítko EXIT: Stiskem tlačítka opusťte nabídku.
BD Wise
BD Wise je nejnovější funkce
pro vzájemné propojení zařízení
Samsung. Propojením přístroje
Samsung s televizorem Samsung
podporujícím BD Wise kabelem
HDMI a zapnutím BD Wise na
přístroji i televizoru bude výstup
přístroje a vstup televizoru
automaticky nastaven na rozlišení a
počet snímků za sekundu uložené
na disku Blu-ray/DVD.
Rozlišení
Slouží k nastavení rozlišení HDMI
video signálu na BD Wise, Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Číslo udává počet řádků videa
E jednom snímku. Písmena i a
p označují prokládané respektive
progresivní vykreslování. Čím více
řádků, tím je vyšší kvalita zobrazení.
Filmová
frekvence (24
sn./s)
Nastavením funkce Filmová frekv.
(24Fs) na Autom. přepnete výstup
HDMI tohoto přístroje na 24 snímků
za sekundu a zlepšíte tak kvalitu
obrazu, pokud je připojen televizor
podporující snímkovou frekvenci 24
sn./s.
• Funkce Filmová frekv. (24Fs) je
dostupná jen s televizorem, který
ji také podporuje.
• Funkce Filmová frekv. (24Fs) je
dostupná, jen pokud je výstup
přístroje nastaven na HDMI
1080i nebo 1080p.
Barevný
formát HDMI
Slouží k nastavení barevného
prostoru výstupu HDMI tak, aby
odpovídal schopnostem připojeného
zobrazovacího zařízení.
HDMI Deep
Color
Na výstupu HDMI může být signál
s vylepšením Deep Color. Deep
Color přináší přesnější reprodukci
barev s vyšší barevnou hloubkou.
Progresivní
režim
Lepší kvalita obrazu při přehrávání
DVD.
| POZNÁMKA |
Tlačítko E na předním panelu přístroje má stejnou
funkci jako tlačítko E na dálkovém ovládání.
Podrobné informace o funkcích
Každá z funkcí nastavení, položek nabídky a individuálních
voleb je podrobně vysvětlena na obrazovce. Vysvětlení
zobrazíte tak, že stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberete funkci,
položku nebo volbu nabídky.
Vysvětlení se obvykle zobrazí ve spodní části obrazovky.
Na této stránce začíná stručný popis jednotlivých funkcí
nastavení. Další informace o některých funkcích též
najdete v příloze této příručky.
Funkce nabídky Nastavení
Displej
Nastavení 3D
Poměr stran
obrazu
Nastaví funkce související se 3D.
 Přehrávání 3D Blu-ray: Vyberte,
zda chcete přehrát disk Bluray s 3D obsahem v režimu 3D.
Pokud ve 3D režimu přejdete do
domovské nabídky přístroje nebo
domovské nabídky Smart Hub,
přístroj se automaticky přepne
zpět do 2D.
 Velikost obr.: Zadejte velikost
obrazovky televizoru připojeného
k přístroji. Přístroj automaticky
přizpůsobí 3D výstup velikosti
obrazovky připojeného televizoru.
Umožňuje přizpůsobení výstupu
přístroje velikosti obrazovky
televizoru. Viz strana 16.
Auto
Nast.
reproduktorů
Slouží k úpravě dále popsaných
nastavení reproduktorů a k
zapnutí a vypnutí testovacího tónu
reproduktorů.
| 18 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:34:07
Možnost aktivace reproduktorů
televizoru nebo reproduktorů
domácího kina.
Zpětný kanál
zvuku
Možnost vedení zvuku televizoru
do reproduktorů domácího kina.
Vyžaduje propojení HDMI a televizor
kompatibilní s funkcí Audio Return
Channel (ARC).
• Když je funkce Zpětný kanál
zvuku zapnuta, domácí kino podle
připojení automaticky vybere jako
zdroj zvuku buďto ARC nebo
optický vstup. Pokud je Zpětný
kanál zvuku aktivní, optický vstup
nepracuje
Digitální
výstup
Můžete nastavit volbu Digitální výstup
podle možností AV přijímače, k němuž
jste přístroj připojili. Další podrobnosti
naleznete v tabulce voleb digitálního
výstupu. (Viz strana 32)
Ovládání
dynamického
rozsahu
Umožňuje aplikaci ovládání
dynamického rozsahu na zvuk Dolby
Digital, Dolby Digital Plus a Dolby
True HD.
 Auto: Automatické ovládání
dynamického rozsahu zvuku
Dolby TrueHD podle informací
obsažených ve zvukové stopě
Dolby TrueHD. Rovněž zapíná
ovládání dynamického rozsahu pro
Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
 Vyp: Ponechává dynamický
rozsah bez komprese, takže slyšíte
původní zvuk.
 Zap: Zapíná ovládání dynamického
rozsahu pro všechny tři formáty
Dolby. Tišší zvuk bude zesílen a
hlasitější zeslaben.
Režim
downmix
Umožňuje vybrat způsob
snížení počtu vice kanálů,
který je kompatibilní s vaším
stereosystémem. Můžete vybrat,
aby přístroj snížil počet kanálů na
normální stereo, nebo na stereo
kompatibilní s prostorovým zvukem.
Síť
Nastavení
pevné sítě
Další informace o nastaveních sítě a
funkcích sítě naleznete v části „Sítě
a internet“ od strany 20.
Test sítě
Umožňuje testovat nastavení
internetového protokolu pro ověření
jeho správné funkce.
Stav sítě
Lze zkontrolovat, zda je navázáno
připojení k síti a k Internetu.
Připojení k
Internetu BDLive
Můžete povolit nebo zakázat
internetové připojení pro službu BDLive.
Systém
Počáteční
nastavení
Umožňuje znovu spustit postup
počátečního nastavení. Podrobnosti
viz strana 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ je užitečná funkce, která
umožňuje propojení ovládání
s ostatními přístroji Samsung
podporujícími Anynet+, kdy lze
všechna tato zařízení ovládat jedním
dálkovým ovládáním televizoru
Samsung. Abyste mohli využít tuto
funkci, připojte přístroj k televizoru
Samsung podporujícímu Anynet+
pomocí kabelu HDMI.
Správa BD dat
Umožňuje správu staženého
obsahu z disku Blu-ray, který
podporuje službu BD-Live. Můžete
zobrazit informace o zařízení USB,
které používáte jako datové úložiště
BD Live včetně jeho velikosti. Dále
můžete odstranit data z úložiště BD
Live a změnit zařízení.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 19
Nastavení
Výběr
reproduktoru
Synch. zvuku
Při připojení přístroje k digitálnímu
televizoru umožňuje nastavení
prodlevy zvuku tak, aby byl zvuk
synchronizován s obrazem.
Můžete nastavit prodlevu 0 až 300
milisekund.
04
 Úroveň: Slouží k nastavení relativní
hlasitosti jednotlivých reproduktorů
v rozmezí +6 dB až -6 dB. Pokud
například preferujete výrazné basy,
můžete zvýšit relativní hlasitost
subwooferu až o 6 dB.
 Vzdálenost: Slouží k nastavení
relativní vzdálenosti jednotlivých
reproduktorů. Maximální hodnota
je 9 m. Čím vyšší je vzdálenost, tím
hlasitější bude zvuk reproduktoru.
 Zkušební tón: Slouží ke spuštění
funkce zkušebního tónu za účelem
kontroly nastavení. Při nastavení
položky Zkušební tón na hodnotu
Zap se spustí zkušební tón. Při
nastavení Vyp se vypne.
19 |
2013-05-30 오후 3:34:08
Nastavení
Placené
video DivX®
Zobrazení registračního kódu
DivX® VOD pro zakoupení a
přehrávání obsahu DivX® VOD.
Sítě a internet
Při připojení tohoto přístroje k síti můžete využívat síťové
aplikace a funkce, jako je BD-LIVE, a také aktualizovat
software přístroje přes síť.
Jazyk
Můžete vybrat požadovaný jazyk pro nabídku na
obrazovce, nabídku disku atd.
• Vybraný jazyk se zobrazí, pouze pokud je na disku
podporovaný.
Konfigurace připojení sítě
Dříve než začnete, kontaktujte poskytovatele připojení
k Internetu (ISP) s dotazem, zda máte statickou
či dynamickou adresu IP. Pokud je dynamická,
doporučujeme použít automatický postup níže. Pokud je
statická, musíte použít následující ruční postup.
Zabezpečení
Výchozí kód PIN je 0000. Pokud jste nevytvořili vlastní
kód PIN, použijte pro přístup k funkcím zabezpečení
výchozí kód PIN.
Hodn. pro
rodiče BD
Brání přehrávání disků Blu-ray s
hodnocením stejným nebo vyšším,
než bylo zadáno, pokud není zadán
kód PIN.
Hodn. pro
rodiče DVD
Brání přehrávání disků DVD s
hodnocením vyšším, než bylo
zadáno, pokud není zadán kód PIN.
Změna kódu
PIN
Změna 4místného kódu PIN
potřebného k přístupu k funkcím
zabezpečení.
• Před zahájením ověřte, že přístroj je připojen ke
směrovači přes síťový kabel.
Automaticky
Pro zahájení procesu konfigurace postupujte následovně:
1.
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení a
stiskněte tlačítko E.
2.
3.
Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko E.
4.
V nabídce Nastavení internetového protokolu
stiskněte tlačítko ►.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Auto a
stiskněte tlačítko E.
E
Vyberte položku Nastavení pevné sítě a stiskněte
tlačítko E.
Zobrazí se obrazovka Nastavení kabelové sítě.
Obecné
Nastavení
Časové
pásmo
Umožňuje zadání časového pásma,
v němž se nacházíte.
Zvuk
Podpora
Upgrade
softwaru
Kontaktní informace pro případ, že
potřebujete získat pomoc s vaším
přístrojem.
Smluvní
podmínky
služby
Zobrazení obecného vyloučení
zodpovědnosti za obsah a služby
třetích stran.
Obnovit
Obnoví se výchozí hodnoty všech
nastavení kromě síťových. Výchozí
heslo zabezpečení je 0000.
Nast. protokolu IP
: Auto
: 0
0
0
0
Maska podsíťe
: 0
0
0
0
Brána
: 0
0
0
0
0
0
0
Síť
Adresa IP
Systém
Jazyk
Zabezpečení
DNS
Obecné Server DNS
Další informace o funkci aktualizace
softwaru naleznete v části
„Aktualizace softwaru“ na straně 21.
Kontaktujte
Samsung
Nastavení pevné sítě
Displej
: Auto
: 0
Podpora
> Přesunout " Zvolit ' Zpě
5.
Funkce sítě automaticky získá a vyplní hodnoty
adresy IP, masku podsítě atd.
6.
Poté, co funkce sítě načte hodnoty sítě, stiskněte
tlačítko RETURN (').
7.
Vyberte položku Test sítě a stiskněte tlačítko E.
Domácí kino ověří síťové připojení. Po dokončení
stiskněte tlačítko RETURN (').
| 20 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:34:08
Ruční
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení a
stiskněte tlačítko E.
2.
3.
Vyberte položku Podpora a stiskněte tlačítko E.
4.
Vyberte jednu z následujících metod:
• Přes Internet
• Přes USB
• Upozornění na automatickou aktualizaci
5.
Stiskněte tlačítko E.
Jednotlivé metody jsou vysvětleny v dalším textu.
Nastavení
Nastavení pevné sítě
Displej
Zvuk
Nast. protokolu IP
: Ruční
: 0
0
0
0
Síť
Adresa IP
Systém
Maska podsíťe
: 255 255 255
0
Jazyk
Brána
: 0
Zabezpečení
DNS
Obecné Server DNS
0
0
0
0
0
0
: Ruční
: 0
Podpora
> Přesunout " Zvolit ' Zpě
Vyberte položku Upgrade softwaru a stiskněte
tlačítko E.
Nastavení
1.
04
Pokud máte statickou adresu IP nebo pokud automatický
postup nefunguje, musíte nastavení sítě provést ručně.
| POZNÁMKA |
Aktualizace je dokončena, když se přístroj po restartu
1.
Proveďte prvních čtyři kroky automatického
postupu, ale ve 4. kroku zvolte namísto volby Auto
volbu Ruční.
2.
Pro přechod na první vstupní pole (Adresa IP)
stiskněte tlačítko ▼.
3.
Pomocí číselných tlačítek dálkového ovládání
zadejte číslice.
4.
Po vyplnění každého z polí použijte k přechodu na
další pole tlačítko ►.
Můžete využít i ostatní tlačítka se šipkami pro posun
nahoru, dolů a zpět.
vypne. Pro zapnutí aktualizovaného přístroje stiskněte
tlačítko NAPÁJENÍ. Během aktualizace nevypínejte a
nezapínejte přístroj ručně.
Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní
odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku
nestabilního internetového připojení nebo nedbalosti
zákazníka při aktualizaci softwaru.
Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu stahování
aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko E.
Přes Internet
5.
Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsíťe a
Brána.
Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo možno
využít aktualizaci Online. Před zahájením postupu vyjměte
všechny disky.
6.
7.
Pro přechod na DNS stiskněte tlačítko ▼.
1.
Pro přechod na první pole DNS stiskněte tlačítko ▼.
Zadejte čísla, viz výše.
Vyberte položku Přes Internet a stiskněte tlačítko
E. Zobrazí se zpráva Připojování k serveru.
2.
8.
Stiskněte tlačítko RETURN (') na dálkovém
ovládání.
Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se okno s
dotazem, zda chcete provést aktualizaci. Pokud
vyberete položku Ano, přístroj se automaticky
vypne, znovu zapne a začte provádět aktualizaci.
9.
Vyberte položku Test sítě a stiskněte tlačítko E.
Po dokončení testu se stiskem tlačítka RETURN (')
vraťte na předchozí obrazovku.
10. Vyberte položku Stav sítě a stiskněte tlačítko E.
11. Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přístroj ověří
připojení k síti a poté se připojí k síti. Po dokončení
vyberte položku OK a stiskněte tlačítko E.
Aktualizace softwaru
Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje aktualizovat
software přístroje, což zvýší výkon nebo zpřístupní další
služby.
• Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj
ručně.
| DŮLEŽITÉ |
Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte domácí
3.
4.
kino ručně.
Zobrazí se okno s informací o průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace se přístroj znovu
automaticky vypne.
Stiskem tlačítka NAPÁJENÍ zapněte přístroj.
| POZNÁMKA |
Aktualizace je dokončena, když se přístroj po restartu
vypne. Pro zapnutí aktualizovaného přístroje stiskněte
tlačítko NAPÁJENÍ.
Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj
ručně.
Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní
odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku
nestabilního internetového připojení nebo nedbalosti
zákazníka při aktualizaci softwaru.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 3:34:10
Nastavení
Přes USB
1.
2.
3.
Přejděte na web www.samsung.com.
4.
5.
Klikněte na číslo modelu přístroje v seznamu.
6.
7.
Klikněte na položku Firmware uprostřed stránky.
8.
V okně, které se zobrazí, klikněte na položku Send.
Kliknutím na položku OK v dalším okně stáhněte
soubor firmwaru do počítače.
9.
Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste mít jednu
složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
Klikněte na položku SUPPORT vpravo nahoře.
Do pole pro vyhledávání zadejte číslo modelu
přístroje. Během zadávání čísla modelu se zobrazuje
seznam přístrojů odpovídajících zadanému číslu.
Na stránce, která se zobrazí, přejděte dolů a klikněte
na položku Firmware Manuals & Downloads.
Ve sloupci Soubor napravo na stránce klikněte na
ikonu ZIP.
10. Zkopírujte složku na USB flash disk.
11. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk a poté
připojte USB flash disk k portu USB na přístroji.
12. V nabídce přístroje vyberte položky Nastavení >
Podpora > Upgrade softwaru.
13. Vyberte položku Přes USB.
| POZNÁMKA |
Aktualizace je dokončena, když se přístroj po restartu
vypne. Pro zapnutí aktualizovaného přístroje stiskněte
tlačítko NAPÁJENÍ. Během aktualizace nevypínejte a
nezapínejte přístroj ručně.
Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní
odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku
nestabilního internetového připojení nebo nedbalosti
zákazníka při aktualizaci softwaru.
Nastavení DLNA
Funkce DLNA umožňuje přehrávání hudby a videa a
prohlížení fotografií uložených na počítači prostřednictvím
přístroje. Pro použití funkce DLNA musíte připojit přístroj k
počítači pomocí sítě (viz str. 14) a na počítač nainstalovat
program SAMSUNG PC Share Manager.
Postup stažení softwaru DLNA
Chcete-li používat funkci DLNA se svým počítačem, musí
být na počítači nainstalován software DLNA. Software pro
počítač můžete spolu s podrobnými pokyny k používání
funkce DLNA stáhnout z webových stránek Samsung.com.
1.
2.
3.
Přejděte na web www.samsung.com.
4.
5.
Klikněte na číslo modelu přístroje v seznamu.
6.
7.
Klikněte na kartu Software.
8.
V okně, které se zobrazí, klikněte na položku Send.
V dalším okně klikněte na položku Save File.
9.
Vyhledejte na disku uložený soubor s instalací
softwaru DLNA a dvakrát na něj klikněte.
| POZNÁMKA |
Při aktualizaci softwaru pomocí konektoru USB Host
nesmí být v přístroji vložen disk.
Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj
ručně.
Po dokončení aktualizace softwaru ověřte podrobnosti
o softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
Upozornění na automatickou aktualizaci
Pokud je přístroj připojen k síti a volba Upozornění
funkce automatické aktualizace je zapnutá, přístroj vás
zobrazením zprávy upozorní na dostupné nové verze
softwaru.
1.
2.
Zapněte přístroj.
Upozornění na automatickou aktualizaci na
hodnotu Zap.
Pokud je dostupná nová verze softwaru, přístroj vás
bude informovat zprávou.
3.
Pro aktualizaci firmwaru zvolte položku Ano.
Přístroj se automaticky vypne, znovu zapne a začte
provádět aktualizaci.
4.
Zobrazí se okno s informací o průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace se přístroj znovu
automaticky vypne.
5.
Stiskem tlačítka NAPÁJENÍ zapněte přístroj.
Klikněte na položku SUPPORT v horní části stránky.
Do pole pro vyhledávání zadejte číslo modelu
přístroje. Během zadávání čísla modelu se zobrazuje
seznam přístrojů odpovídajících zadanému číslu.
Na stránce, která se zobrazí, přejděte dolů a klikněte
na položku Firmware Manuals & Downloads.
Na kartě Software klikněte na ikonu EXE napravo na
řádku DLNA.
10. V okně, které se objeví, klikněte na položku Run
a poté postupujte podle pokynů zobrazených na
obrazovce.
Stáhněte si instalační/uživatelskou příručku DLNA ze
stejné karty Software, kliknutím na odpovídající symbol
souboru PDF ve sloupci Soubor napravo. Soubor ve
formátu PDF se stáhne a otevře. Proveďte instalaci a
nastavení funkce DLNA podle pokynů. Soubor můžete
prohlížet anebo uložit.
| POZNÁMKA |
Chcete-li používat funkci DLNA na chytrém telefonu,
musí být přístroj a chytrý telefon připojeny ke stejnému
směrovači.
| 22 Česky
HT-F4500_50_CZ_0610.indd 22
2013-06-10 오후 4:01:07
Přehrávání médií
Přehrávání souborů ze zařízení s
rozhraním USB
Přejděte na hlavní nabídku.
V režimu zastavení připojte paměťové zařízení
s rozhraním USB k portu USB na přední straně
přístroje. Zobrazí se zpráva „Chcete změnit
zařízení?“.
3.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Ano a
stiskněte tlačítko E.
4.
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
Videa
Fotografie
Hudba
8-1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání
nebo zobrazení a stiskněte tlačítko E.
| POZNÁMKA |
Přehrávání souborů 3D není podporováno.
Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
Přehrávání médií
1.
2.
7-1. Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte
na krok 8-1. Pokud se na obrazovce objeví složky
souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
stiskněte tlačítko E a pokračujte krokem 8-1.
05
Můžete přehrávat multimediální soubory uložené na
připojeném zařízení USB.
6-1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky Videa,
Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko E.
s rozhraním USB, je nutno paměťové zařízení
s rozhraním USB bezpečně odpojit postupem
„Bezpečné odebrání USB“. Stiskem tlačítka HOME
přejděte na hlavní nabídku, stiskněte ŽLUTÉ tlačítko
(C) a poté stiskněte tlačítko E.
Nastavení
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory vypálené na
disky DVD nebo CD.
CD
USB flash disk
CD
Aplikace 2
Aplikace 3
a Změnit zařízení
Aplikace 4
d Zobrazit zařízení " Zadat
5.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky USB flash
paměť nebo USB flash disk a stiskněte tlačítko E.
6.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položky Videa,
Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko E.
Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte
na krok 8. Pokud se na obrazovce objeví složky
souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
stiskněte tlačítko E a pokračujte krokem 8.
8. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání
nebo zobrazení a stiskněte tlačítko E.
NEBO
7.
4-1. Stiskněte MODRÉ tlačítko (D).
1.
2.
Zapněte domácí kino.
3.
4.
Po načtení disku stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
5.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky Videa,
Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko E.
6.
Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte
na krok 7. Pokud se na obrazovce objeví složky
souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
stiskněte tlačítko E a pokračujte krokem 7.
7.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání
nebo zobrazení a stiskněte tlačítko E.
Otevřete přihrádku disku, vložte do ní uživatelem
nahraný disk potištěnou stranou nahoru, poté
přihrádku disku zavřete.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte volbu CD nebo
DVD a poté stiskněte tlačítko E.
NEBO
CD
USB flash disk
Nastavení
3-1. Po načtení disku stiskněte MODRÉ tlačítko (D).
4-1. Stiskem tlačítek ◄► vyberte volbu CD nebo DVD a
poté stiskněte tlačítko E.
5-1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky Videa,
Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko E.
Aplikace 1
Aplikace 2
USB flash disk
Aplikace 3
Aplikace 4
d Domů
" Zadat
5-1. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položky USB flash
paměť nebo USB flash disk a stiskněte tlačítko E.
6-1. Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte
na krok 7-1. Pokud se na obrazovce objeví složky
souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
stiskněte tlačítko E a pokračujte krokem 7-1.
7-1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání
nebo zobrazení a stiskněte tlačítko E.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:34:12
Přehrávání médií
Přehrávání komerčně dostupných
video disků
Vložte disk do přihrádky disku potištěnou stranou nahoru,
poté přihrádku disku zavřete. Automaticky se spustí
přehrávání. Pokud nedojde k automatickému přehrání,
přejděte do složky Videa v hlavní nabídce a stiskněte
tlačítko E.
Ve většině případů komerční videa zobrazí nabídku
disku. Pro přehrání filmu z disku zvolte položku Přehrát v
nabídce disku a poté stiskněte tlačítko E.
| POZNÁMKA |
Další informace o přehrávání videí naleznete v sekci
„Ovládání přehrávání videa“ na této straně.
Ovládání přehrávání videa
Můžete ovládat přehrávání video souborů uložených na
discích Blu-ray, DVD a CD a na zařízeních s rozhraním
USB. U některých médií nemusí být některé funkce
popsané v této příručce dostupné.
Tlačítka dálkového ovládání umožňující
přehrávání videa
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
1
Opakované přehrávání
1.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Vyp,
Titul, Kapitola, Všechny nebo Opakovat
A-B a poté stiskněte tlačítko E.
Opakovat A-B
1.
Stiskněte tlačítko E v bodě, v němž
chcete začít opakované přehrávání (A).
2.
Stiskněte tlačítko E na konci úseku
opakovaného přehrávání (B).
3.
Normální přehrávání obnovíte dalším
stiskem tlačítka REPEAT.
3 4.
SUBTITLE
HOME
Stiskněte tlačítko E.
REPEAT
3
1
2
Přístup k nabídce disku, titulu, místní nabídce
a seznamu titulů
• DISC MENU : Stiskem tohoto tlačítka během
přehrávání zobrazte nabídku disku.
• TITLE MENU : Stiskem tohoto tlačítka během
přehrávání zobrazte nabídku titulu.
- Pokud má disk vytvořen výběr, otevřete jej
stiskem ZELENÉHO tlačítka (B).
• POPUP MENU : Stiskem tohoto tlačítka
během přehrávání zobrazte místní nabídku.
• DISC MENU nebo TITLE MENU : Stiskem
tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte
seznam titulů.
Tlačítka související s přehráváním
Tento přístroj nepřehrává zvuk v režimech Hledat,
Pomalu a Krok.
• 6 : Spuštění přehrávání.
• 5 : Zastavení přehrávání.
• 7 : Pozastavení přehrávání.
• Zrychlené přehrávání : Během přehrávání
stiskněte tlačítka 3 nebo .
Každým stiskem tlačítka 3 nebo se
rychlost přehrávání změní.
• Zpomalené přehrávání : V režimu
pozastavení stiskněte tlačítko .
Každým stiskem tlačítka se rychlost
přehrávání změní.
• Přehrávání po krocích : V režimu pozastavení
stiskněte tlačítko 7.
Každým stiskem tlačítka 7 se zobrazí nový
snímek.
• Přeskočení videa : Během přehrávání
stiskněte tlačítka 1 nebo 2.
Každým stiskem tlačítka 1 nebo 2 přejdete
na předchozí nebo následující kapitolu nebo
soubor.
| POZNÁMKA |
V závislosti na disku nemusí být na obrazovce
zobrazeny všechny možnosti opakování.
Kapitola nebo titul se nemusí zobrazit
okamžitě. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
požadovanou možnost.
K normálnímu přehrávání se vrátíte stisknutím
tlačítka REPEAT, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Vyp a stiskněte tlačítko E.
Funkce Opakovat A-B se nemusí zobrazit
okamžitě. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
možnost Opakovat A-B.
Bod (B) musí být nejméně 5 sekund za
bodem (A).
| 24 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:34:18
Použití nabídky NÁSTROJE
Nabídka, která se zobrazí pouze během
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
přehrávání souboru
05
Pokud má film nebo video více než
jeden titul, přejděte na požadovaný
titul nebo jej vyberte.
Doba
přehrávání
Vyberte pro přechod na konkrétní
bod přehrávání. Pro zadání bodu
přehrávání použijte číselná tlačítka.
Režim
Opakování
Vyberte pro opakování titulu,
kapitoly (pouze disky BD/DVD) nebo
vybraného úseku.
Nastavení
obrazu
Vyberte režim obrazu.
- Režim
 Uživatel : Uživatel může upravit
položky Jas, Kontrast, Barvy
a Ostrost.
 Dynamický : Toto nastavení
zvýší ostrost.
 Normální : Toto nastavení je
vhodné pro většinu případů.
 Film : Toto je nejlepší nastavení
pro sledování filmů.
Synch. zvuku
Slouží k nastavení prodlevy zvuku
za účelem jeho synchronizace s
obrazem. Můžete nastavit prodlevu
0 až 300 milisekund.
Celá obraz.
Slouží k nastavení požadovaného
formátu celé obrazovky. Na výběr
jsou položky Původní, Režim1
(větší) a Režim2 (největší).
Informace
Informace o souboru videa.
| POZNÁMKA |
Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku
nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny
všechny položky.
Vytvoření výběru videí
Můžete vytvořit výběr video souborů způsobem, který je
téměř shodný se způsobem tvoření hudebních výběrů.
Pokyny naleznete v sekci „Vytvoření hudebního výběru“
na straně 26.
Přehrávání komerčně dostupných
předem nahraných zvukových disků
1.
Nabídka, která se zobrazí pouze během
disc plays
Kapitola
Vložte do přihrádky disku zvukový disk CD (CD-DA)
nebo MP3.
• U zvukového disku CD (CD-DA) bude
automaticky přehrávána první stopa. Stopy
na disku jsou přehrávány v pořadí, v jakém se
nacházejí na disku.
• U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek ▲▼
vyberte položku Hudba a stiskněte tlačítko E.
E
Touto volbou přejdete na
požadovanou kapitolu.
Zvuk
Touto volbou vyberete požadovaný
jazyk zvuku.
Titulky
Touto volbou vyberete požadovaný
jazyk titulků.
Úhel
Změna úhlu záběru kamery. Volba
Úhel zobrazí počet dostupných úhlů
záběru (1/1, 1/2, 1/3 atd.).
Výběr
Touto volbou vyberete požadovanou
volbu Bonusview.
1/12
Nástroje
TRACK 001
TRACK
CKOpakování
001
Režim
_ Záznam +05:57
< Upravit " Zvolit
' Zpět
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
Přehrávání médií
Titul
2.
" Pozastavit
03:35
Nástroje
' Zpět
Konkrétní stopu začnete přehrávat stiskem tlačítek ▲▼
na dálkovém ovládání a poté stiskem tlačítka E.
| POZNÁMKA |
Další informace o přehrávání hudby naleznete v části
„Ovládání přehrávání hudby“ na straně 26.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:34:20
Přehrávání médií
2.
Ovládání přehrávání hudby
Můžete ovládat přehrávání hudby umístěné na discích
DVD a CD a na paměťových zařízeních USB.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► přejděte na požadovaný
soubor a poté pro jeho výběr stiskněte ŽLUTÉ
tlačítko (C). Opakováním postupu vyberte další
soubory.
Tlačítka dálkového ovládání umožňující
přehrávání hudby
RDS DISPLAY
2
1
1
Hudba
TRACK 002
Vybráno 2 soub. 1/2 Strana
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
TA
04:07
03:41
3
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 008
03:47
03:49
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
TRACK 007
7
8
9
TRACK 009
03:53
TRACK 010
03:45
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
4
5
6
3
Vybrat  Na stránku
CD
' Zpět
3.
Pro odstranění souboru z výběru přejděte na soubor
a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
4.
Stiskem tlačítka E spustíte přehrávání vybraných
souborů. Zobrazí se obrazovka výběru.
5.
Na seznam hudby přejdete stiskem tlačítka 5
nebo RETURN (') .
6.
Pro návrat na výběr stiskněte tlačítko E.
1
ČÍSELNÁ tlačítka: Během přehrávání výběru
stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa se
přehraje.
Vynechat : Během přehrávání stiskem tlačítek
1 nebo 2 přejděte na předchozí nebo
následující hudební stopu.
| POZNÁMKA |
2
3
Tlačítko 5: Zastavení přehrávání stopy.
Pokud přejdete na seznam hudby z výběru a poté se
4
Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA)
: Během přehrávání stiskněte tlačítka 3 nebo
. Každým stiskem tlačítka 3 nebo se
rychlost přehrávání změní.
5
Tlačítko 7: Pozastavení přehrávání stopy.
6
Tlačítko 6: Spuštění přehrávání právě vybrané
stopy.
Opakování stop
Můžete nastavit opakování stop přístrojem.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2.
V režimu Režim Opakování zvolte pomocí tlačítek
◄► možnost Vyp, Záznam, Jednou, Všechny
nebo Náhodně a stiskněte tlačítko E.
Vytvoření hudebního výběru
1.
Pokud přehráváte hudbu z komerčně dostupného
disku CD nebo DVD, stiskněte tlačítko 5 nebo
RETURN ('). Zobrazí se obrazovka Seznam
hudby. Pokud vytváříte výběr z hudby na uživatelem
vytvořeném disku nebo zařízení USB, zobrazíte
seznam hudby dle postupu, který je uveden v sekci
„Přehrávání souborů ze zařízení s rozhraním USB“
na straně 23 nebo „Přehrávání disku s uživatelským
obsahem“ na straně 23.
Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit výběr
obsahující až 99 stop.
opět vrátíte na výběr, přehrávání výběru začne znovu
od začátku.
Ovládání prohlížení fotografií
Můžete ovládat prohlížení fotografií, které jsou umístěny
na discích DVD a CD a na paměťových zařízeních USB.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Spustit /
Ukončit
prezentaci
Slouží ke spuštění/pozastavení
prezentace.
Rychlost
prezent.
Lze upravit rychlost prezentace.
Hudební
kulisa
Hudební doprovod prezentace.
Zoom
Zvětšení aktuálního obrazu. (Možnost
zvětšení až 4x)
Otočit
Otočení obrazu. (Obraz se otočí po
směru nebo proti směru hodinových
ručiček.)
| 26 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:34:21
Informace
Zobrazí informace o snímku, například
název, velikost atd.
4.
Opět stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY předtím, než
ČÍSLO zmizí z displeje.
• Po stisku tlačítka TUNER MEMORY zmizí ČÍSLO
z displeje a stanice je uložena v předvolbě.
5.
Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 4.
• Stanici uloženou do předvolby vyvoláte stiskem
tlačítka TUNING UP, DOWN.
| POZNÁMKA |
Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku
nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny
všechny položky.
Hudební kulisu lze povolit, jen pokud je ve složce se
zobrazenou fotografií hudební soubor. Kvalita zvuku
může být ovlivněna datovým tokem souboru MP3,
velikostí fotografie a způsobem kódování.
Vytvoření výběru fotografií
Můžete vytvořit výběr fotografií způsobem, který je téměř
shodný se způsobem tvoření hudebních výběrů. Pokyny
naleznete v sekci „Vytvoření hudebního výběru“ na straně 26.
Poslech rádia
Použití tlačítek na dálkovém ovládání
1.
2.
Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte pásmo FM.
Nalaďte požadovanou stanici.
• Ladění předvoleb 1: Stiskem tlačítka 5 vyberte
položku PRESET a potom stiskem tlačítka
TUNING UP, DOWN vyberte přednastavenou
stanici.
- Přednastavené stanice jsou dostupné až poté,
co je uložíte do paměti přístroje. Viz sekce
„Předvolby stanic“ níže.
• Manuální ladění: Stiskem tlačítka 5 vyberte
položku MANUAL a potom stiskem tlačítka
TUNING UP, DOWN nalaďte nižší nebo vyšší
frekvenci.
• Automatické ladění: Stiskem tlačítka 5 vyberte
položku MANUAL a potom stiskem a přidržením
tlačítka TUNING UP, DOWN automaticky
prohledávejte pásmo.
Vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System) pro
příjem stanic v pásmu FM
Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM vysílaly
kromě standardních programových signálů také přídavné
signály.
Stanice vysílají například své názvy a také informace o
typu vysílaného programu, například sport, hudba atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje službu
RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazení typu právě vysílaného
programu.
• PS NAME (Název programové služby): Označení názvu
rozhlasové stanice v délce 8 znaků.
• RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného stanicí (pokud
je k dispozici), který může mít délku až 64 znaků.
• CT (Hodiny): Dekódování skutečného času z frekvence
FM. Některé stanice nemusí informace PTY, RT nebo CT
vysílat, a proto se tyto informace nemusí vždy zobrazit.
• TA (Dopravní hlášení): Zpráva „TA ON/OFF (Dopravní
hlášení zapnuto/vypnuto)“ oznamuje, že probíhá
vysílání dopravního hlášení.
| POZNÁMKA |
Nastavení Mono/Stereo
Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Každým stiskem tlačítka se zvuk přepíná mezi
STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte MONO pro
čistý příjem bez rušení.
Postup pro zobrazení signálů RDS
Předvolby stanic
Přehrávání médií
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká ČÍSLO.
05
3.
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál příliš slabý.
Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na displeji.
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko
RDS DISPLAY.
Příklad: Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby.
1.
2.
Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte pásmo FM.
Stiskněte tlačítko TUNING UP, DOWN a vyberte
<89.10>.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:34:25
Přehrávání médií
• S každým stiskem tlačítka se displej změní tak, aby
zobrazoval následující informace :
PS NAME RT CT Frekvence
Při hledání stanice se zobrazí text <PS
PS
NAME (Název programové služby)> a
(Programová poté název stanice. Pokud se nevysílá
služba)
žádný signál, zobrazí se text <NO PS
(Žádná programová služba)>.
RT
(Radiotext)
Při hledání stanice se zobrazí text <RT
(Radiotext)> a poté textová zpráva
vysílaná stanicí. Pokud se nevysílá
žádný signál, zobrazí se text <NO RT
(Žádný radiotext)>.
Frekvence
Frekvence stanice (nejde o službu RDS)
Znaky zobrazované na displeji
Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se používají
dále uvedené znaky.
• Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena, vždy se
používají velká písmena.
• Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými
znaménky. Písmeno <A> může např. představovat
písmena <À, Â, Ä, Á, Å nebo Ã.>
Indikace PTY (typ programu) a funkce PTYSEARCH (vyhledávání podle typu programu)
Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním kódů
PTY můžete mezi stanicemi uloženými v předvolbách
vyhledávat konkrétní druh programu.
Postup pro vyhledání programu pomocí
1.
2.
3.
Použití tlačítka TV SOUND na
dálkovém ovládání
Pokud máte televizor, který podporuje funkci Anynet+
(HDMI-CEC), lze pomocí tlačítka TV SOUND směrovat
zvuk televizoru do reproduktorů domácího kina nebo
do reproduktorů televizoru. Pro použití této funkce
postupujte následovně:
1. Propojte televizor s domácím kinem pomocí kabelu
HDMI. (Viz strana 15.)
2. Zap funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v domácím kině
a v televizoru.
3. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko TV SOUND.
Na displeji na předním panelu přístroje zabliká text
TV SOUND ON a poté se změní na text D. IN.
• Když je funkce ZVUK TELEVIZORU zapnutá, zvuk
televizoru vychází z reproduktorů domácího kina.
4. Pro vypnutí funkce ZVUK TELEVIZORU opět
stiskněte tlačítko TV SOUND.
• Když je funkce ZVUK TELEVIZORU vypnutá, zvuk
televizoru vystupuje z reproduktorů připojeného
televizoru s podporou funkce Anynet+.
PTY kódů
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Použití funkce ZVUK TELEVIZORU:
1) Pokud chcete slyšet zvuk televizoru z reproduktorů
domácího kina.
2) Pokud chcete slyšet zvuk ze zařízení USB připojeného
k televizoru z reproduktorů domácího kina.
Než začnete!
• Vyhledávání pomocí funkce PTY lze použít pouze u
přednastavených stanic.
• Pro přerušení vyhledávání v jeho průběhu stiskněte
tlačítko 5.
• Existuje časový limit pro provedení následujících kroků.
Pokud je nastavení zrušeno před dokončením, začněte
znovu od kroku 1.
• Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém ovladači
se ujistěte, že výběr FM stanic byl proveden pomocí
hlavního dálkového ovladače.
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte
tlačítko PTY SEARCH.
Stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+ dokud se
požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené vpravo.
Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH v době,
kdy je kód PTY vybraný v předchozím kroku stále
zobrazen na displeji.
• Přístroj bude prohledávat 15 přednastavených
stanic v pásmu FM a po nalezení požadované
stanice se vyhledávání zastaví a stanice se naladí.
Specifikace podpory ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
ZVUKU TELEVIZORU
Připojený
televizor
Televizor s
podporou
funkce
Anynet+
(HDMI-CEC)
Televizor
nepodporující
funkci Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavení
Anynet+
(HDMI-CEC)
Zvuk
televizoru
zapnutý
Zvuk
televizoru
vypnutý
ZAPNUTO
O
O
VYPNUTO
O
X
Nefunguje
O
X
| 28 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:34:25
Síťové služby
Použití služby BD-LIVE™
2.
Nakonfigurujte nastavení sítě.
(Viz strany 20–21)
Po připojení přístroje k síti můžete využívat různé služby
spojené s filmy na discích BD-LIVE.
1.
Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB ke
konektoru USB na přední straně přístroje a ověřte
volnou paměť pomocí funkce Správa BD dat.
Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB
volného místa pro služby BD-LIVE.
DLNA slouží k přístupu k souborům uloženým v počítači
a jejich přehrávání prostřednictvím domácího kina.
Pro nastavení DLNA na počítači a pro označení složek
a souborů, které chcete sdílet s domácím kinem,
postupujte podle pokynů v uživatelské příručce DLNA.
Pro přístup k souborům umístěným na počítači a jejich
přehrání poté, co jste nastavili DLNA, postupujte takto:
1.
2.
Zapněte počítač, televizor a domácí kino.
3.
Na domácím kině stiskněte MODRÉ tlačítko (D)
(Zobrazit zařízení).
Ujistěte se, že na počítači je spuštěn program DLNA
Shared server.
2.
Na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení a
stiskněte tlačítko E.
4.
Pro výběr počítače ze seznamu zařízení použijte
tlačítka ◄►.
3.
4.
Zvolte položku Systém a stiskněte tlačítko E.
5.
Zvolte typ souboru, který chcete zobrazit nebo
přehrát – videa, fotografie nebo hudbu – a stiskněte
tlačítko E.
Pro výběr složky s vybranými soubory použijte
tlačítko ▲%◄► a poté stiskněte tlačítko E.
Zobrazí se seznam souborů.
5.
6.
7.
8.
Vyberte položku Správa BD dat a stiskněte tlačítko
E.
Vyberte položku Změnit zařízení a stiskněte tlačítko
E.
Vyberte položku USB flash disk a stiskněte tlačítko
E.
Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
Vyberte položku ze seznamu obsahu BD-LIVE
nabízeného výrobcem disku.
| POZNÁMKA |
Způsob práce s BD-LIVE a nabízeným obsahem se
může lišit v závislosti na výrobci disku.
6.
7.
Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát,
a stiskněte tlačítko E.
| POZNÁMKA |
Výběr ze souborů na počítači můžete vytvořit stejným
způsobem, jako vytváříte výběry ze souborů na
zařízeních USB a discích.
Až na pár výjimek můžete přehrávání souborů z
počítače ovládat stejným způsobem, jako ovládáte
přehrávání souborů ze zařízení USB a disků.
Přístup k souborům uloženým na počítači můžete také
získat zvolením videí, fotografií nebo hudby na hlavní
obrazovce a poté zvolením počítače ze zobrazeného
seznamu zařízení.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 29
Síťové služby
Připojit přístroj k síti.
(Viz strana 14.)
06
1.
Používání DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:34:27
Příloha
Další informace
Poznámka
Připojení
VÝSTUP HDMI
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
výstupní rozlišení HDMI fungovat.
• Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno
připojení HDMI.
• Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce
může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde, nastavte v
nabídce funkci HDMI Deep Color na Vyp.
Nastavení
Nastavení 3D
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW ani
zvukové efekty navigace.
• Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW ani
zvukové efekty navigace.
• Toto nastavení digitálního výstupu nemá vliv na
analogový (stereo) zvuk ani na HDMI výstup zvuku
pro televizor.
Ovlivní optický výstup a HDMI výstup zvuku v
případě, že je přístroj připojen k AV přijímači.
• Při přehrávání zvukových stop MPEG je zvukový
signál na výstupu ve formátu PCM nezávisle na
nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitstream).
• Digitální výstup lze aktivovat, když je položka Výběr
reproduktoru nastavena na TV reproduktor.
Připojení k Internetu BD-Live
• Při práci s obsahem BD-LIVE může být připojení k
Internetu omezeno.
• U některých disků 3D lze přehrávání filmu ve 3D
zastavit jedním stiskem tlačítka 5. Film se zastaví a
3D režim je deaktivován.
Pokud chcete během přehrávání filmu ve 3D změnit
nastavení 3D, jednou stiskněte tlačítko 5. Zobrazí se
nabídka Blu-ray. Znovu stiskněte tlačítko 5 a poté v
nabídce Blu-ray vyberte položku Nastavení 3D.
• V závislosti na obsahu a pozici obrazu na televizoru
můžete vidět vlevo, vpravo nebo na obou stranách
svislé černé pruhy.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Poměr stran obrazu
• V režimu externí paměti se může přehrávání disku
zastavit, pokud během přehrávání odpojíte zařízení
USB.
• Podporována jsou pouze zařízení USB formátovaná
systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB podporující
protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu alespoň 4
MB/s.
• Obnovení přehrávání nebude fungovat poté, co
paměťové zařízení naformátujete.
• Celková volná paměť pro správu dat BD se může lišit
v závislosti na podmínkách.
• V závislosti na typu disku nemusí být některé poměry
stran dostupné.
• Pokud vyberete poměr stran a položku odlišnou od
skutečného poměru stran televizoru, může se obraz
zdát zdeformovaný.
• Pokud vyberete poměr stran 16:9 původní, váš
televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (s
černými pruhy po stranách).
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
• Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky nastaví
na výchozí rozlišení BD Wise a v nabídce Rozlišení se
objeví položka BD Wise.
• Funkci BD Wise nemůžete použít, pokud je přístroj
připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise.
• Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte nabídku
BD Wise přístroje i televizoru na On (Zapnuto).
Digitální výstup
• Vyberte správné nastavení položky Digitální výstup,
jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve formátu PCM.
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
výstupní rozlišení HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce k televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
• Pokud váš televizor Samsung nese logo Anynet+,
znamená to, že podporuje Anynet+.
Správa BD dat
Placené video DivX®
• Další informace o službě DivX(R) VOD naleznete na
webu „http://vod.divx.com“.
Nast. reproduktorů
• Když je položka Výběr reproduktoru nastavena
na hodnotu TV reproduktor, zvuk vychází z
reproduktorů televizoru.
| 30 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:34:29
Zvuk HDMI
Přehrávání médií
• Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, funkce
Zpětný kanál zvuku není k dispozici.
• Použití kabelu HDMI bet certifikace ARC (Audio
Return Channel-Zpětný kanál zvuku) může způsobit
problémy s kompatibilitou.
• Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je připojen
televizor podporující ARC.
Přehrávání
Přehrávání video souborů
• Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a vyšším
je na hranicích možností přístroje a může se během
přehrávání zastavit.
• Pokud je systém připojen k televizoru kompatibilnímu
s funkcí BD Wise, který má funkci BD Wise nastavenu
na Zapnuto, nabídka Nastavení obrazu se neobjeví.
• Funkce Hudební kulisa nefunguje, pokud hudební
soubor není ve stejné složce jako fotografie. Kvalita
zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru
MP3, velikostí fotografie a způsobem kódování.
Příloha
Zpětný kanál zvuku
Použití tlačítka Nástroje během prohlížení fotografií
07
• HDMI výstup zvuku pro reproduktory televizoru je
automaticky smíchán do dvou kanálů.
Přehrávání z paměťového zařízení s rozhraním USB
• Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno
bezpečně odpojit postupem „Bezpečné odebrání
USB“, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB. Stiskem tlačítka HOME přejděte
do domovské nabídky, stiskněte ŽLUTÉ (C) a poté
stiskněte tlačítko E.
Výběr jazyka zvuku
• Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce
BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku
BONUSVIEW.
• Dostupnost jazyků pro funkci Jazyk zvuku závisí na
tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku. Funkce nebo
některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost výběru
zvukových stop v angličtině ve formátu PCM nebo
Dolby Digital.
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo
DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí na
požadovaný jazyk titulků. Stiskněte tlačítko DISC
MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků jsou na
disku uloženy, a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DVD.
• Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci BONUSVIEW,
budou také zobrazeny informace o režimu
BONUSVIEW hlavního filmu.
• Tato funkce současně přepíná primární i sekundární
titulky.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive
sekundárních titulků.
Přehrávání souborů JPEG
• V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulky a grafiku.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:34:29
Příloha
Nastavení digitálního výstupu
Nastavení
PCM
Připojení
Zvuková
stopa na
disku DVD
Definice
disku Bluray
Bitový tok (nové
kódování DTS)
Bitový tok (nové
kódování Dolby D)
AV přijímač s podporou HDMI
PCM
Zvuková
stopa na
disku Bluray
Bitový tok
(nezpracovaný)
Až do PCM 7.1 kan.
PCM
Dolby Digital Až do PCM 5.1 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Až do PCM 5.1 kan.
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Až do PCM 5.1 kan.
Dolby TrueHD
DTS
Až do PCM 5.1 kan.
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
Až do PCM 7.1 kan.
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master
Audio
Až do PCM 7.1 kan.
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2 kan.
Dolby Digital Až do PCM 5.1 kan.
DTS
Libovolný
Až do PCM 5.1 kan.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a zvuk
BONUSVIEW na
formát zvuku PCM a
přidá zvukové efekty
navigace.
Nové kódování DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvuk BONUSVIEW
společně na formát
zvuku PCM a přidá
zvukové efekty
navigace, výsledek
znovu kóduje jako
zvuk PCM do
formátu bitového
toku DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvuk BONUSVIEW
společně na formát
zvuku PCM a přidá
zvukové efekty
navigace, výsledek
znovu kóduje jako
zvuk PCM do
formátu bitového
toku Dolby Digital
nebo PCM.
Na výstupu je jen
zvuk hlavního filmu,
takže bitový tok
zvuku může být
dekódován AV
přijímačem.
Neuslyšíte zvuk
BONUSVIEW ani
zvukové efekty
navigace.
 Pokud je zdrojový zvuk dvoukanálový nebo mono, nastavení „Re-encoded Dolby D“ (Nové kódování Dolby D) se
neuplatní. Výstup bude dvoukanálový zvuk PCM.
Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové stopy:
- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, například komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Zvukové efekty doprovázející pohyb v nabídkách disku nebo filmu. Každý disk Blu-ray má
jiné zvukové efekty navigace.
| 32 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:34:30
Rozlišení podle režimu výstupu
Obsah z Internetu/
digitální obsah
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Rozlišení disku Bluray
1080p@60F
480i
Nastavení
Příloha
Režim HDMI
Výstup
BD Wise
Přehrávání DVD
07
Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
Auto
Max. rozlišení TV vstupu
Max. rozlišení TV vstupu
1080p při 60 sn./s
1080p při 60 sn./s
-
1080p
-
1080p
Filmová frekvence:
Autom.(24 sn./s)
1080p při 24 sn./s
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje správně prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v seznamu nebo
pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód regionu na disku Blu-ray/DVD.
Disky Blu-ray/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku
tlačítka Přehrávání/
Pozastavení nespustí
ihned.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.
• Domácí kino nepřehrává zvuk během zrychleného a zpomaleného přehrávání a
přehrávání po krocích.
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení
reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z
některých reproduktorů a
ne ze všech 6.
•
•
•
•
U některých disků Blu-ray/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Jsou reproduktory správně připojeny?
Nastavte hlasitost.
Při přehrávání zvuku z disku CD, rádia nebo televize přístroj směruje zvuk pouze
do předních reproduktorů.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:34:30
Příloha
Příznak
Kontrola/řešení
Zvuk se nepřehrává v
kvalitě prostorového zvuku
Dolby Digital 5.1 kanálů.
• Je na disku označení „Dolby Digital 5.1 CH“? Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1 CH
je přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 5.1kanálovým zvukem.
• Je na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 5.1-CH?
Dálkové ovládání
nefunguje.
• Používáte dálkové ovládání v jeho dosahu a ve správném úhlu vůči snímači?
• Nejsou baterie vybité?
• Disk se otáčí, ale není
vidět obraz.
• Kvalita obrazu je nízká,
obraz se třese.
•
•
•
•
Nefunguje výběr jazyka
zvuku a titulků.
• Jazyk zvuku a titulků se nepřehraje, pokud není uložen na disku.
Po výběru funkce nabídky
se neobjeví nabídka na
obrazovce.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr
stran.
Je zapnuté napájení televizoru?
Jsou video kabely správně připojeny?
Není disk znečištěn nebo poškozen?
Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
• Disky 16:9 Blu-ray/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter
Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 Blu-ray/DVD lze přehrávat pouze s poměrem
stran 4:3. Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
Přístroj nefunguje.
• V režimu BEZ DISKU stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko 5 na dálkovém
ovládání. Přístroj se resetuje.
- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Zapomenuté heslo k
funkci úrovně hodnocení.
• Přidržte stisknuté tlačítko 5 na přístroji po dobu delší než 5 sekund bez vloženého
disku. Zobrazí se zpráva INIT a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.Poté
stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v
místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku
televizního pořadu nehrají
reproduktory připojené k
přístroji.
• Pokud stisknete tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ^ během poslechu zvuku televizoru
pomocí funkcí D. IN nebo AUX, zapnou se funkce disku Blu-ray/DVD a zvuk
televizoru je vypnut.
Zobrazí se zpráva "Není k
dispozici.".
• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu:
1. Omezení obsahem disku Blu-ray/DVD.
2. Obsah disku BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery).
3. Funkce není v daný okamžik dostupná.
4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI
nastaven na rozlišení,
které váš televizor
nepodporuje (např.
1080p), nemusí zobrazit
žádný obraz.
• Stiskněte a přidržte tlačítko 5 na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez
vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.
| 34 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:34:31
Příznak
Kontrola/řešení
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na
výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu).
07
Chybí signál na výstupu
HDMI.
Příloha
Funkce DLNA
Vidím složky sdílené
pomocí funkce DLNA, ale
ne soubory v nich.
• Funkce DLNA zobrazí pouze soubory z kategorií fotografie, hudba a video. Ostatní
soubory nemusí být zobrazeny.
Video se přehrává
přerušovaně.
• Zkontrolujte stabilitu sítě.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda síť není přetížená.
Nestabilní připojení
DLNA mezi televizorem a
počítačem.
• Adresa IP se na jedné podsíti nesmí opakovat, jinak hrozí kolize IP a výše popsané
potíže.
• Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou bránu firewall.
Pokud ano, vypněte ji.
BD-LIVE
Nemohu se připojit k
serveru BD-LIVE.
• Otestujte funkčnost připojení k síti pomocí funkce Stav sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB.
• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BDLIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 30)
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše).
• Pokud vše výše uvedené selže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo použijte
nejnovější firmware.
Při použití služby BD-LIVE
dojde k chybě.
• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE.
Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 30)
| POZNÁMKA |
Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data BD.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:34:32
Příloha
Technické údaje
Hmotnost
2.3 kg
Rozměry
430 (Š) x 55 (V) x 255 (H) mm
Rozsah provozních teplot
+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % až 75 %
Odstup signál/šum
55 dB
Obecné
FM
radiopřijímač
Použitelná citlivost
12 dB
Celkové harmonické zkreslení
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
Vícekanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
HDMI
Výkon předních reproduktorů
80W x 2 (3)
Výkon středového reproduktoru
80W (3)
Výkon prostorových reproduktorů
80W x 2 (3)
Výkon subwooferu
100W (3)
Zesilovač
Analogový vstup : 20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Frekvenční rozsah
Digitální vstup : 20 Hz – 40 kHz (±4 dB)
Odstup signál-šum
70 dB
Odstup kanálů
60 dB
Vstupní citlivost
(AUX) 500 mV
| 36 Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:34:32
Prostorový
Středový
Subwoofer
Impedance
3
3
3
3
Kmitočtový
rozsah
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
40 Hz – 160 Hz
Výstupní
hladina
akustického
tlaku
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Jmenovitý
příkon
80W
80W
80W
100W
Maximální
příkon
160W
160W
160W
200W
Příloha
Přední
07
Reproduktor
5.1kanálový systém reproduktorů
Systém
reproduktorů
HT-F4500
Rozměry
(Š x V x H)
(Jednotka :
mm)
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Základna
stojanu: 276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
74.5 (Základna
stojanu: 276 x 189)
HT-F4500
Hmotnosti
(Jednotka :
kg)
•
•
•
•
•
0.34
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
Rychlost sítě 10 Mb/s a nižší není podporována.
Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
Napájecí zdroj a příkon viz štítek na přístroji.
Česky
HT-F4500_50_CZ_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:34:33
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung
pro péči o zákazníky.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Platí v zemích třídicích odpad.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Tam, kde jsou uvedeny, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad
referenční úrovní uvedenou ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto
látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a
elektronická zařízení)
(Platí v zemích třídicích odpad.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s běžným
domácím odpadem.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde
lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HT-F4500_50_CZ_0212.indd 38
2014-02-12
10:07:05
HT-F4500
HT-F4550
5,1-kanalni sistem za
domačo zabavo Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo, registrirajte vaš
izdelek na
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 1
2013-05-30 오후 2:31:57
Varnostne Informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
pod »nevarno napetostjo«, ki
lahko povzroči električni udar ali
poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča
nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom
tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih
s tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora
biti ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja,
izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto
dostopen, iz vtičnice.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov,
ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno
sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
| 2 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 2
2013-05-30 오후 2:32:02
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom
tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči
vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro
in preprosto dostopen.
• Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami, ker
lahko pride do električnega udara.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto stensko
vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se lahko pregreje
in pride do požara.
• Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek morate
komponente izklopiti.
• Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega v topel
prostor, se lahko na notranjih delih in leči ustvari
kondenzat in povzroči nepravilno predvajanje plošče.
Če se to zgodi, izključite napajalni kabel iz tičnice,
počakajte dve uri in nato vtič priključite v električno
vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s
predvajanjem.
Izdelano z licenco podjetja
Dolby Laboratories.
Imeni »Dolby« in »Pro Logic«
in oznaka »DD« so zaščitene
blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.
Izdelano z licenco v
skladu z ameriškimi
patenti št.: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929;
7.212.872 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi
ali svetovnimi patenti. Znak DTS-HD ter ime in oznaka
DTSHD so zaščitene blagovne znamke, DTS-HD
Master Audio | Essential pa blagovna znamka družbe
DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. ©
DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
O VIDEOPOSNETKIH
OBLIKE DIVX: DivX® je
digitalna oblika videozapisa,
ki jo je ustvarilo podjetje
DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To
je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video
DivX. Za več informacij in programskih orodij za
pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.
com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX:
Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v
obliki DivX, morate registrirati to napravo s potrdilom
DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode
poiščite odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju
vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije
obiščite vod.divx.com.
Cerifikat DivX Certified® za predvajanje videa DivX®
do ločljivosti HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so
blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih
podružnic in se uporabljajo pod licenco.Naprava
je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških
patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 3
Varnostne Informacije
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
Licenca
01
• Držanje plošč
- Prstni odtisi in praske na plošči lahko
zmanjšajo kakovost zvoka in slike ali
povzročijo preskakovanje.
- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so posneti
podatki.
- Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne
pustite prstnih odtisov.
- Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
• Čiščenje plošč
- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim čistilom,
razredčenim v vodi, in obrišite z mehko
krpo.
- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti
plošče navzven.
- Shranjevanje plošč
 Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
 Hranite jih v hladnem, prezračevanem prostoru.
 Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok ali začutite
vonj po zažganem ali dimu, takoj izklopite stikalo
napajanja in električni vtič izključite iz omrežne vtičnice.
Nato za tehnično pomoč prosite najbližji center za
pomoč strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba
takšnega izdelka lahko povzroči požar ali električni
udar.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči
vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro
in preprosto dostopen.
3|
2013-05-30 오후 2:32:02
Varnostne Informacije
Izraza HDMI in HighDefinition Multimedia
Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing
LLC v ZDA in drugih državah.
DLNA®, logotip DLNA in
DLNA CERTIFIED® so
blagovne znamke, znamke
storitev or oznake certifikatov združenja Digital Living
Network Alliance.
Oracle in Java sta registrirani blagovni
znamki družbe Oracle in/ali njenih
povezanih družb. Druga imena so morda
zaščitene blagovne znamke njihovih
lastnikov.
Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi
Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta
prepovedana.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne
znamke združenja Blu-ray Disc Association.
Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev
uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno
posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih
posnetkov. Če naprava zazna uporabo nepooblaščene
kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali
kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem
informacijskem središču za stranke Cinavia na http://
www.cinavia.com.
Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo z
licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z
ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi
ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi
z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih
skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia
je blagovna znamka družbe Verance Corporation.
Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratni inženiring in
razstavljanje sta prepovedana.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite spodnje
varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem 3D-televizije
občutijo neprijetne posledice, na primer vrtoglavico,
slabost ali glavobol. Če občutite takšen simptom,
prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala
in si odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če čutite, da
imate utrujene oči, prenehajte z gledanjem 3D-televizije,
snemite 3D-očala in si odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D. Če se kateri od otrok
pritožuje zaradi utrujenih oči, glavobolov, vrtoglavice
ali slabosti, morajo otroci takoj prenehati z gledanjem
3D-televizije in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (npr.
namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih očal ipd.).
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo ali
gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo 3D
ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko trčite ob
predmete, se spotaknete in/ali padete ter se resno
poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v izdelkov
izhod HDMI OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI.
Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
• Izdelek oddaja 3D-signal prek kabla HDMI,
priključenega v vrata HDMI OUT.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena z
ločljivostjo izvirnega 3D-videoposnetka, je ne morete
spremeniti.
• Nekatere funkcije, na primer BD Wise ali nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo pravilno
delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti
kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je
najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja. Če
imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138 palcev (3,5
metra) od zaslona.
- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• Ta izdelek ne pretvarja 2D-vsebine v 3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
- Obvestilo o odprtokodnih licencah
Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v
meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
| 4 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 4
2013-05-30 오후 2:32:03
Avtorske pravice
26
26
27
28
Predvajanje datotek iz naprave USB
Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino
Predvajanje komercialnih video plošč
Upravljanje predvajanja videa
Predvajanje vnaprej posnete komercialne zvočne
plošče
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljanje predvajanja fotografij
Poslušanje radia
Uporaba gumba TV SOUND na daljinskem
upravljalniku
Varnostne Informacije
23
23
24
24
25
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega koli
njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati
brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung
Electronics Co., Ltd.
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH VSEBIN
OMREŽNE STORITVE
Vsebina
29 Uporaba funkcije BD-LIVE™
29 Uporaba funkcije DLNA
VARNOSTNE INFORMACIJE
PRILOGA
2
3
3
3
4
5
Opozorilo
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
Licenca
Uporaba funkcije 3D
Avtorske pravice
UVOD
6
7
9
10
10
11
Združljivost plošč in oblik
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
Dodatki
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
PRIKLJUČKI
12 Priklop zvočnikov
14 Priklop na omrežni usmerjevalnik
15 Priklop na televizor/zunanje naprave
30 Dodatne informacije
33 Odpravljanje težav
36 Tehnični podatki
 Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku
so samo informativne narave in se lahko
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
 V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo
administrativne stroške:
a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže,
da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste
prebrali tega uporabniškega priročnika).
b. če napravo prinesete na servis in se izkaže,
da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste
prebrali tega uporabniškega priročnika).
 O znesku administrativnih stroškov vas bomo
obvestili pred začetkom dela na izdelku oz.
pred obiskom na domu.
NASTAVITVE
16
17
17
18
20
21
22
Postopek za začetne nastavitve
Osnovni zaslon
Dostop do nastavitvenega zaslona
Funkcije nastavitvenega menija
Omrežja in internet
Nadgradnja programske opreme
Nastavitev funkcije DLNA
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 2:32:04
Uvod
Združljivost plošč in oblik
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Nosilec
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
VIDEO
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, posnete in zaključene plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine v oblikah DivX, MKV, MP4.
GLASBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine v oblikah MP3 ali WMA.
FOTOGRAFIJE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine v obliki JPEG.
| OPOMBA |
Ta izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
Če plošča DVD-RW/-R ni pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
Vaš izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od
30 Mb/s.
Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba
zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da
si jih po potrebi preberete.
Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• Plošče DVD-ROM/PD/MV • Plošče Super Avdio CD
itd.
(razen sloja CD)
• DVD-RW(VR mode)
• 3,9 GB DVD-R za
urejanje.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (s
plošč CD-G je mogoče
predvajati samo zvok, slik
pa ne.)
| OPOMBA |
Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse upravljalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med
predvajanjem omogočajo samo določeno ali omejeno delovanje in samo določene funkcije. Prosimo, upoštevajte, da
to ni napaka izdelka.
Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek predvajal vsako ploščo z logotipom Blu-ray, DVD ali CD, ker se oblike
plošč razvijajo in med izdelavo programske opreme in/ali proizvodnjo plošč Blu-ray, DVD in CD lahko pride do težav
in napak.
Prosimo, da se obrnete na službo za stranke SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave
pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem izdelkom. Prav tako v preostalih delih priročnika poiščite dodatne
informacije o omejitvah predvajanja.
Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v tem
izdelku.
| 6 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 6
2013-05-30 오후 2:32:05
Regijska koda
Plošča Bluray
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japonska, Tajvan,
Hong Kong in Jugovzhodna
Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji
vzhod, Egipt, Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika,
Srednja Amerika, Avstralija,
Nova Zelandija, Pacifiški otoki,
Karibi
DVD-VIDEO
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
| OPOMBA |
Če se regijska koda plošče Blu-ray/DVD ne ujema z
regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče morda ne
bo predvajal.
Uvod
Vrsta plošče
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
02
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je mogoče samo, če se regijski kodi
ujemata. Če se kodi ne ujemata, predvajanje plošče ni
mogoče.
Regijska koda tega predvajalnika je na zadnji strani
izdelka.
Plošča Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
Plošča 3D Blu-ray
DivX
Oddajniški sistem PAL
v Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Java
Podprte oblike
Podpora glasbenih datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Avdio
kodek
Razpon podpore
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Frekvenca
vzorčenja (v kHz)
– 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Gostota zapisa –
vse gostote od 5
kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 2:32:05
Uvod
Podpora slikovne datoteke
Končnica datoteke
Vrsta
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Ločljivost
15360x8640
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Ločljivost
1920x1080
 Omejitve
- Čeprav je datoteka kodirana z zgoraj navedenim podprtim kodekom, predvajanje datoteke morda ne bo mogoče
zaradi vsebine datoteke.
- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je datoteka
poškodovana.
- Predvajanje zvoka/videa datotek z višjo bitno hitrostjo/hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
 Dekodirnik za video
- Podpira do oblike H.264, ravni 4.1 in AVCHD.
- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS in VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP:
Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
 Dekodirnik za zvok
- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22.050 Hz mono.
- AAC: Največja hitrost vzorčenja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Največja bitna hitrost: 320 kb/s
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 8
2013-05-30 오후 2:32:07
AVCHD (napredni video kodeki visoke ločljivosti)
Uvod
Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v kamkorderjih.
Oblika AVCHD je oblika digitalnega videa z visoko ločljivostjo.
V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Colour«. Ta izdelek lahko predvaja plošče AVCHD v obliki »x.v.Colour«.
»x.v.Colour« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
»AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in družbe Sony
Corporation.
02
•
•
•
•
•
•
| OPOMBA |
Nekaterih plošč oblike AVCHD morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od pogojev snemanja.
Plošče oblike AVCHD morajo biti zaključene.
Oblika »x.v.Colour« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.
Opombe o povezavi USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB, predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike kartic USB.
Izdelek ne podpira imen map ali datotek, daljših od 128 znakov.
Nekatere naprave USB/zunanji diski HSS/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.
Izdelek podpira datotečne sisteme FAT 16, FAT 32 in NTFS.
Naprave USB priključite neposredno v vrata USB izdelka. Povezava prek kabla USB lahko povzroči težave z
združljivostjo.
Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo pravilno deloval.
Izdelek ne podpira protokola PTP.
Med postopkom nalaganja ne odklopite naprave USB.
Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s prodajnih strani.
Izdelek podpira samo video posnetke s hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate varno odstraniti (izvedite postopek Safely Remove USB). Pritisnite
gumb HOME, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite RUMENI (C) in gumb E.
SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali izgubo podatkov.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Napajalni kabel
Uporabniški priročnik
Radijska antena
D
TUNING
DOWN
UP
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 2:32:08
Uvod
Nadzorna plošča
PREDVAJANJE/PREMOR
ZAUSTAVITEV
VNOS
ODPIRANJE/ZAPIRANJE
URAVNAVANJE GLASNOSTI
FUNKCIJA
5V 500mA
ZASLON
PLADENJ ZA PLOŠČE
GOSTITELJ USB
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
VKLOP/
IZKLOP
| OPOMBA |
Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka gostitelja USB morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
Če izdelek prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba 6 na izdelku ali daljinskem
upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost »Predvajaj film« ali »Zaženi« in pritisnite gumb E.
Če uporabljate internetno storitev ali predvajate vsebino iz naprave USB na vašem televizorju, ne morete izbrati
načina BD/DVD z gumbom FUNCTION. Če želite izbrati način BD/DVD, najprej prekinite predvajanje vsebine.
Hrbtna plošča
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
VHOD AUX *FM-ANTENA IZHOD HDMI
HLADILNI VENTILATOR
AUX
IN
CENTER
R
SPEAKERS OUT
NAPAJALNI
KABEL
FM ANT
L
IZHODNI PRIKLJUČKI
ZA ZVOČNIKE
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
VHODNI PRIKLJUČEK ZA ZUNANJI
PRIKLJUČEK LAN
DIGITALNI ZVOČNI VIR (OPTIČNA POVEZAVA)
* Priklop radijske antene
1.
2.
Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM ANTENNA.
Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na
steno ali drugo trdno podlago.
| OPOMBA |
Poskrbite, da bo na vseh straneh hišnega kina vsaj 10 cm prostora za ustrezno prezračevanje. Ne pokrivajte
hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
Ta naprava ne sprejema signala AM.
| 10 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 10
2013-05-30 오후 2:32:10
Daljinski upravljalnik
02
Pregled daljinskega upravljalnika
Uvod
Vklop in izklop izdelka.
FUNCTION
VOLUME
S tem gumbom prilagajate glasnost.
-
MUTE
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
S tem gumbom odprete meni plošče.
S tema gumboma preskočite naprej ali
nazaj.
Pritisnite za predvajanje plošče.
0
POPUP
S tem gumbom odprete pojavni
meni/meni naslova.
S tem gumbom začasno prekinete
predvajanje plošče.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Gumb za ponovitev naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
TOOLS
INFO
S tem gumbom odprete meni z orodji.
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
Te gumbe uporabljate za menije izdelka
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Gumbi za nastavitev funkcije RDS
radijskih postaj.
S tema gumboma iščete naprej ali
nazaj.
Pritisnite, da ustavite ploščo.
Gumb za izbiranje zaslonskih
menijskih elementov in spreminjanje
menijskih nastavitev.
Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
9
TITLE MENU
DISC MENU
S tem gumbom izberete jezik za
podnapise.
S tem gumbom odprete osnovni zaslon.
Odpiranje in zapiranje pladnja za plošče.
+
RDS DISPLAY
S številčnimi gumbi upravljate
možnosti.
S tem gumbom izberete način plošče
Blu-ray (BD/DVD, D. IN, AUX, itd.).
A
B
C
D
TUNING
TV SOUND DPS/EQ
DOWN
Zvočni signal lahko predvajate prek
zvočnikov hišnega kina ali zvočnikov
televizorja. (Glejte stran 28.)
UP
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom zaprete meni.
Ta gumb uporabite za prednastavitev
radijske frekvence.
S tem gumbom izberete MONO ali
STEREO način predvajanja radijskega
programa.
Gumb za iskanje aktivnih radijskih
postaj in spreminjanje kanala.
Izberite želeni avdio način DSP/EQ.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na baterijah ujemata s
sliko v predalu za baterije.
Velikost baterije: AAA
Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje
7 metrov od izdelka.
Baterij ne odvrzite v ogenj.
Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije.
Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0923.indd 11
11 |
2013-09-23
5:56:55
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na
polico stojala za televizor.
Nizkotonski
zvočnik
Srednji zvočnik
Sprednja
zvočnika (D)
Prostorski
zvočnik (D)
Izdelek
Sprednja
zvočnika (L)
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja
oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine
diagonale televizorja. Če imate na primer
46-palčni zaslon, mesto poslušanja
namestite 2,92 do 3,50 metrov od
zaslona.
Prostorski
zvočnik (L)
Sprednja zvočnika
Srednji zvočnik
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom
približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju
pomaknite nekoliko pred sredinski zvočnik.
Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika. Lahko pa ga
postavite tudi pod ali nad televizor.
Ta dva zvočnika postavite vzporedno s položajem poslušanja. Če ni dovolj prostora, ju obrnite
drugega proti drugemu. Postavite ju približno 60 do 90 cm nad ušesa in usmerjena rahlo
navzdol.
* Za razliko od srednjega zvočnika in sprednjih, se prostorska zvočnika v glavnem
uporabljata za zvočne učinke. Zvok ne bo slišen zmeraj iz vseh.
Prostorska
zvočnika
Nizkotonski zvočnik
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno mesto.
Komponente zvočnikov
HT-F4500
(L)
(D)
SPREDNJA
ZVOČNIKA
(L)
(D)
PROSTORSKI
ZVOČNIK
SREDNJI
ZVOČNIK
NIZKOTONSKI
ZVOČNIK
KABEL ZVOČNIKA
| 12 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 12
2013-05-30 오후 2:32:14
HT-F4550
03
(D)
(L)
Priključki
(L)
(D)
VIJAK (5x20): 16EA
KABEL ZVOČNIKA
SPREDNJA ZVOČNIKA /
PROSTORSKI ZVOČNIK
STOJALO
SREDNJI
ZVOČNIK
PODSTAVEK
STOJALA
NIZKOTONSKI
ZVOČNIK
Namestitev zvočnikov na stojalo Tallboy
* Samo pri HT-F4550: sprednji/prostorski zvočniki
1.
Podstavek stojala obrnite z vrhnjim delom navzdol in ga pritrdite
na stojalo.
2.
Z izvijačem privijte vijake v 3 označene luknje.
1
Podstavek stojala
2
Stojalo
3.
Razvijte priloženo žico zvočnika v smeri težnosti in jo napeljite
skozi luknjo na sredini podstavka stojala.
4.
Zgornji zvočnik pritrdite na sestavljeno stojalo.
3
4
Zvočnik
Stojalo
5.
Vstavite vijak v luknjo na zadnji strani zvočnika in ga privijte z
izvijačem. Nato priključite kabel zvočnika.
6.
Tako je videti, ko je zvočnik nameščen.
Drugi zvočnik namestite po istem postopku.
5
6
Priklop zvočnik
1.
Snop kablov vsakega zvočnika se mora po barvi vtiča na vsakem snopu ujemati z
nalepko na dnu ustreznega zvočnika.
2.
Za pritrditev žice zvočnika na vsak zvočnik:
a. Potisnite rdeči zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite rdečo žico in
sprostite zavihek.
b. Potisnite črni zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite črno žico in sprostite
zavihek.
3.
Črn
Rdeč
Priključite vtiče kablov zvočnikov na zadnji strani izdelka tako, da se bodo barve vtičev
kablov zvočnikov ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 2:32:18
Priključki
V primeru HT-F4500
Prostorski zvočnik (L)
Sprednji zvočnik (D)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Prostorski zvočnik (D)
CENTER
Nizkotonski zvočnik
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
Srednji zvočnik
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Sprednji zvočnik (L)
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Na 13. strani si oglejte zvočnike za modela HT-F4550.
| POZOR |
Če želite izdelek namestiti na zid, čvrsto privijte vijake ali zabijte žeblje v zid in zvočnike obesite za luknje na zadnji strani.
Vendar pa dodatki (žeblji ali vijaki), potrebni za namestitev zvočnikov, niso priloženi in zvočnik si morate na zid
namestiti sami.
Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.
| OPOMBA |
Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko njegovo magnetno valovanje moti barve na zaslonu.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Priklop na omrežni usmerjevalnik
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Širokopasovni
modem
Širokopasovna
storitev
Ali
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni modem (z vgrajenim usmerjevalnikom)
Usmerjevalnik
| OPOMBA |
Vaš usmerjevalnik ali politika vašega ponudnika internetnih storitev lahko preprečujejo izdelku dostopati do
Samsungovega strežnika za posodobitev programske opreme. V tem primeru se za več informacij obrnite na svojega
ponudnika internetnih storitev (ISP).
Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
Če želite uporabljati funkcijo DLNA, morate osebni računalnik v omrežje povezati, kot je prikazano na sliki. Povezava
je lahko žična ali brezžična.
| 14 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 14
2013-05-30 오후 2:32:29
Priklop na televizor/zunanje naprave
03
Priključki
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Način 1
R
Rdeč
W
Bel
HDMI OUT
LAN
Način 2
Zunanje naprave
OPTICAL OUT
HDMI IN
Priklop na televizor
S kabelom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim priključkom HDMI IN na
televizorju. Če televizor podpira funkcijo ARC, boste zvok televizorja lahko poslušali prek domačega kina, ko boste priključili
ta kabel. Podrobnosti najdete na strani 19 v tem priročniku in v poglavju o funkciji ARC v uporabniškem priročniku vašega
televizorja.
Priklop na zunanje naprave
Če želite izbrati ustrezen način za zunanjo napravo, ko ste povezali napravo, pritisnite gumb FUNCTION. Z vsakim
pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem vrstnem redu : : BD/DVD D. IN AUX FM
Spodaj sta opisana dva načina za povezavo zunanjih naprav z vašim hišnim kinom.
Način 1 VHOD AUX: Priklop zunanje analogne naprave
Z avdio kablom RCA (ni priložen) povežite vhodni priključek AUDIO IN na izdelku z izhodnim priključkom AUDIO OUT na
zunanji analogni komponenti.  Izberite način AUX.
• Barve na kabelskih vtičih se morajo ujemati z barvami vhodnega in izhodnega priključka.
Način 2 OPTIČNI : Priključitev zunanje digitalne avdio komponente
Za priklop digitalnega avdio izhoda komponent z digitalnim signalom, na primer kabelskega/satelitskega sprejemnika
(digitalni satelitski sprejemnik).
Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite priključek Optical Digital Audio In (Optični digitalni vhod) zvok na
izdelku s priključkom Digital Optical Out zunanje digitalne naprave.
 Izberite način D. IN.
| OPOMBA |
Če želite gledati video sliko s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod neposredno
na televizor.
Ta sistem podpira zunanje digitalne naprave z digitalno frekvenco vzorčenja 32 kHz ali višjo.
Ta sistem podpira samo digitalni zvok DTS in Dolby Digital. Zvok MPEG, ki je oblika bitnega toka, ni podpr
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 2:32:31
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
5 . Prikaže se zaslon Network - Wired.
- Če imate omrežje z dinamičnim IP-naslovom, kar
ga večina ima, izberite Auto, pritisnite gumb E
in nadaljujte s 6. korakom.
- Če imate omrežje s statičnim IP-naslovom,
priporočamo, da s pritiskom MODREGA gumba
(D) izberete Skip in nadaljujete s poglavjem
»Nastavitev omrežne povezave« na strani 20,
ko končate z začetno nastavitvijo. V poglavju
»Nastavitev omrežne povezave” je celotna
razlaga, kako ročno nastaviti omrežno povezavo.
- Če nimate omrežja, z MODRIM gumbom (D)
izberite Skip. Prikaže se zaslon za zaključek
začetne nastavitve, nato pa osnovni zaslon.
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni meni ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme izdelka
se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
1.
2.
3.
Ko povežete izdelek, vklopite televizor in nato še
izdelek. Ko prvič vklopite izdelek, se bo samodejno
prikazal zaslon za nastavitev jezika.
Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni jezik, nato pa
pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Za začetek nastavitve funkcije pritisnite gumb E.
Če tukaj preskočite nastavitev omrežja ali nastavitev ne
deluje pravilno, lahko greste na poglavje »Nastavitev
omrežne povezave« na strani 20 in omrežno povezavo
izdelka nastavite p
pozneje.
j
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Start
Auto : Configure IP automatically.
a Previous
4.
Prikaže se zaslon z razmerjem širine/višine.
Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje višina/
širina televizorja, nato pa pritisnite gumb E.
Na voljo imate štiri izbire:
16:9 Original - Za širokozaslonske televizorje.
Prikaže širokozaslonske slike v njihovi izvorni obliki
16 :9 in slike 4 : 3 (starejša standardna oblika) v
obliki 4 : 3 s črnimi obrobami na levi in desni strani.
16:9 Full - Za širokozaslonske televizorje. Prikaže
širokozaslonske slike v njihovi izvorni obliki 16 : 9 in
razširi slike 4 : 3 tako, da zapolnijo zaslon 16:9.
4:3 Letter Box - Za starejše analogne televizorje
s standardnim zaslonom. Prikaže slike 4 : 3 na
celotnem zaslonu in slike 16 : 9 v skrčeni obliki, ki
ohrani razmerje širine/višine 16:9, vendar nad in pod
sliko prikaže črne obrobe.
4:3 Pan-Scan - Za starejše analogne televizorje
s standardnim zaslonom. Prikaže slike 4 : 3 na
celotnem zaslonu in slike 16 : 9 v skrčeni obliki, ki
zapolni zaslon, vendar odreže levo in desno stran
slike, srednji del slike pa poveča.
Manual
Auto
" Select
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže z
omrežjem. Ko konča, pritisnite gumb E. Prikaže
se zaslon za zaključek začetne nastavitve, nato pa
osnovni zaslon.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 16
2013-05-30 오후 2:32:32
Če želite izbrati možnost na osnovnem zaslonu, z
gumbi ▲▼◄► premikajte kazalec, dokler ne označi
želenega izbora, nato pa pritisnite gumb E.
1.
| OPOMBA |
Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
04
| OPOMBA |
Za predvajanje ali ogled video, glasbenih ali slikovnih
datotek na vašem računalniku morate povezavi
svoj hišni kino in računalnik z domačim omrežjem
ter na svoj računalnik prenesti, namestiti in nastaviti
programsko opremo DLNA. (Glejte stran 22.)
Dostop do nastavitvenega zaslona
Osnovni zaslon
Na osnovnem zaslonu izberite Settings, nato pa
pritisnite gumb E.
E Pojavi se zaslon za nastavitev.
1.
1
3
Videos
Photos
Nastavitve
nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost
Ponastavi. (Glejte stran 20.)
Če je izdelek povezan s Samsungovim televizorjem,
združljivim s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), prek kabla
HDMI in 1.) če ste funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na
televizorju in izdelku nastavili na ON ter 2.) če ste
televizor nastavili na jezik, ki ga izdelek podpira, bo
izdelek ta jezik samodejno izbral kot prednostni.
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
d View Devices
App 4
" Enter
1
Izbere fotografije.
2
Izbere video posnetke.
3
Izbere glasbo.
4
Izbere glasbo.
5
Izbere aplikacije.
6
Prikaže gumbe na daljinskem upravljalniku, s
katerimi lahko dostopate do funkcij.
6
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti
na nastavitvenem zaslonu, glejte spodnjo sliko
daljinskega upravljalnika.
2.
| OPOMBA |
Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več kot
5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na
televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če izdelek
pustite v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 20
minut, se napajanje samodejno izklopi.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za nastavitveni meni
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Gumb HOME : S tem gumbom odprete osnovni
zaslon.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 2:32:35
Nastavitve
2
Gumb RETURN (') : Gumb za vrnitev v prejšnji
meni.
3
Gumb E (Vnesi) / SMER :
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali
izberete element.
• Če želite aktivirati trenutno izbrani element ali
potrditi nastavitev, pritisnite gumb E.
4
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni
meni.
BD Wise
BD Wise je Samsungova
najnovejša funkcija medsebojne
povezljivosti. Če Samsungov
izdelek in Samsungov televizor s
funkcijo BD Wise povežete prek
kabla HDMI in je funkcija BD Wise
vklopljena tako v izdelku kot v
televizorju, predvajalnik oddaja
videoposnetke z ločljivostjo in
hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
Resolution
Omogoča vam nastaviti izhodno
ločljivosti videosignala HDMI na
BD Wise, Auto, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Številka
označuje število črt videoposnetka
na sličico. Črki i in p označujeta
način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike. Več
ko je črt, boljša je kakovost.
Movie Frame
(24 Fs)
Če funkcijo Filmske sličice (24
sličic/s) (24 sličic na sekundo)
nastavite na Samodejno, lahko
izdelek samodejno prilagodi svoj
HDMI na 24 sličic na sekundo in
tako izboljša kakovost slike, če je
priključen na televizor, združljiv s 24
sličicami na sekundo.
• Funkcijo Filmske sličice (24
sličic/s) lahko uporabite samo s
televizorjem, ki podpira to hitrost
prikaza.
• Možnost Filmske sličice (24
sličic/s) je na voljo samo, če
je izdelek v načinu izhodne
ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
HDMI Color
Format
Hier kann das Farbraumformat
für die HDMI-Wiedergabe
an die Möglichkeiten des
angeschlossenen Geräts
(Fernsehgerät, Bildschirm, usw.)
angepasst werden.
HDMI Deep
Color
Omogoča predvajanje
videoposnetkov z večjo barvno
globino prek izhodnega priključka
HDMI OUT. Barvna globina
omogoča natančnejšo reprodukcijo
barv in večjo barvno globino.
Progressive
Mode
Omogoča izboljšanje kakovosti
slike pri predvajanju plošč DVD.
| OPOMBA |
Gumb E na sprednji strani izdelka lahko uporabite na
enak način kot gumb E na daljinskem upravljalniku.
Podrobne informacije o funkcijah
Nastavitvene funkcije, elementi menijev in možnosti
so podrobno razložene na zaslonu. Za ogled razlag
uporabite gumbe ▲▼◄► in izberite funkcijo, element
menija ali možnost.
Razlaga se običajno prikaže na dnu zaslona. Kratki
opisi vseh nastavitvenih funkcij se začnejo na tej strani.
Dodatne informacije o nekaterih funkcijah najdete tudi v
dodatku k temu priročniku.
Funkcije nastavitvenega menija
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
Nastavite funkcije, povezane s 3D.
 3D Blu-ray Playback Mode:
Izberite, ali želite predvajati ploščo
Blu-ray z vsebino 3D v načinu
3D. Če odprete osnovni zaslon
ali osnovni zaslon pametnega
vozlišča, ko ste v 3D-načinu, se
bo izdelek samodejno preklopil na
2D.
 Screen Size: Vnesite velikost
televizorja, priključenega na
izdelek. Izdelek bo samodejno
prilagodil izhod 3D velikosti
zaslona televizorja.
Omogoča vam nastavitev izhoda
izdelka na velikost zaslona vašega
televizorja. Glejte stran 16.
Audio
Speaker
Settings
Omogoča vam prilagajati naslednje
nastavitve zvočnika ter vključiti in
izključiti poskusni zvok, da lahko
preizkusite zvočnike.
| 18 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 18
2013-05-30 오후 2:32:40
Omogoča vam izbrati zvočnike, za
katere želite, da so aktivni. To so lahko
zvočniki televizorja ali hišnega kina.
Audio Return
Channel
Omogoča vam preusmeriti zvok iz
zvočnikov televizorja na zvočnike
hišnega kina. Za to je potrebna povezava
HDMI in televizor, združljiv s funkcijo
povratnega avdia kanala (ARC).
• Če je možnost »Audio Return
Channel« nastavljena na »Auto«,
hišni kino samodejno kot vir
zvoka izbere ARC ali optični vhod,
odvisno od vaših povezav. Če
je povratni avdio kanal aktiven,
optični vhod ne deluje.
Digital Output
Omogoča vam nastaviti digitalni
izhod tako, da se bo ujemal z
zmožnostmi AV-sprejemnika, ki
ste ga povezali z izdelkom. Za več
podrobnosti glejte tabelo z izborom
digitalnih izhodov. (Glejte stran 32.)
Dynamic
Range Control
Omogoča vam uporabiti upravljanje
dinamičnega razpona za zvok oblike
Dolby Digital, Dolby Digital Plus ali
Dolby True HD.
 Auto: Samodejno nadzira dinamični
razpon zvoka oblike Dolby TrueHD
na podlagi podatkov v zvočnem
zapisu Dolby TrueHD. Prav tako
vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za obliki Dolby Digital in
Dolby Digital Plus.
 Off: Ne stisne dinamičnega razpona
in vam omogoča poslušati izvorni
zvok.
 On: Vklopi upravljanje dinamičnega
razpona za vse tri oblike Dolby. Tišji
zvoki postanejo glasnejši in glasnost
glasnih zvokov se zmanjša.
Downmixing
Mode
Omogoča vam izbrati način
zmanjšanja števila kanalov, ki je
združljiv z vašim stereo sistemom.
Izdelek število kanalov zmanjša
na običajni dvokanalni stereo ali
na stereo, združljiv s prostorskim
zvokom.
Network
Wired
Network
Settings
Za več informacij o omrežnih
nastavitvah in funkcijah glejte
»Omrežja in internet« od strani 20
naprej.
Network Test
Omogoča vam preizkusiti nastavitev
internetnega protokola, da preverite,
ali pravilno deluje.
Network
Status
Omogoča vam preveriti, ali je
povezava z omrežjem in internetom
vzpostavljena.
BD-Live
Internet
Connection
Omogoča vam dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo za
storitev BD-Live.
System
Initial Settings
Omogoča vam ponovno zagnati
postopek za začetne nastavitve. Za
podrobnosti glejte stran 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki
omogoča povezano upravljanje
z drugimi Samsungovimi izdelki,
ki imajo funkcijo Anynet+ in vam
omogoča upravljati te izdelke
z daljinskim upravljalnikom
Samsungovega televizorja.
Če želite uporabljati to funkcijo,
izdelek s kablom HDMI priključite
na Samsungov televizor s funkcijo
Anynet+.
BD Data
Management
Omogoča vam upravljati prenesene
vsebine prek plošče Blu-ray, ki
podpira storitev BD-Live. Ogledate
si lahko informacije o napravi USB,
ki jo uporabljate, ali podatkovnem
pomnilniku BD Live skupaj s
prostorom na pomnilniku. Podatke
BD Live lahko tudi izbrišete in
zamenjate napravo.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 19
Nastavitve
Speaker
Selection
Audio Sync
Če je izdelek priključen na digitalni
televizor, lahko prilagodite zakasnitev
zvoka tako, da bo zvok sinhroniziran
z videom. Zakasnitev lahko nastavite
med 0 in 300 milisekund.
04
 Level: Omogoča vam prilagoditi
relativno glasnost vsakega
zvočnika od 6 do -6 dB. Če
so vam npr. všeč globoki nizki
toni, lahko povečate glasnost
nizkotonskega zvočnika za 6 dB.
 Distance: Omogoča vam prilagoditi
relativno razdaljo vsakega zvočnika
od položaja poslušanja za največ 9
m. Večja, kot je razdalja, glasnejši
bo zvočnik.
 Test Tone: Omogoča vam aktivirati
funkcijo poskusnega zvoka, da
lahko preverite svoje nastavitve. On
vklopu te možnosti se bo vključil
Test Tone. Če jo nastavite na Off,
se bo zvok izključil.
19 |
2013-05-30 오후 2:32:40
Nastavitve
DivX® Video
On Demand
Oglejte si registracijske kode za
DivX® VOD, s katerimi lahko kupite
in predvajate vsebine DivX® VOD.
Language
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni
plošče itd.
• Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča
podpira.
Security
Omrežja in internet
Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko uporabljate
omrežne aplikacije in funkcije, kot je BD-LIVE ter prek
omrežne povezave nadgradite programsko opremo
izdelka.
Nastavitev omrežne povezave
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev
pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen.
Če je dinamičen, priporočamo uporabo nastavitve
Samodejno. Če je statičen, morate uporabiti ročni
postopek nastavitve, opisan v nadaljevanju.
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastne
kode PIN, za dostop do varnostne funkcije vnesite
privzeto kodo PIN.
BD Parental
Rating
Onemogoča predvajanje plošč Bluray z oznako vsebine, ki je enaka
ali višja od določene starostne
omejitve, če ne vnesete kode PIN.
DVD Parental
Rating
Change PIN
• Pred začetkom preverite, ali je izdelek z omrežnim
kablom povezan z vašim usmerjevalnikom.
Samodejno
Za začetek nastavitve sledite naslednjim korakom:
1.
V osnovnem meniju izberite možnost Settings, nato
pa pritisnite gumb E.
Preprečuje predvajanje DVD-jev z
oznako vsebine, ki je enaka ali višja
od določene starostne omejitve, če
ne vnesete kode PIN.
2.
3.
Izberite možnost Network in znova pritisnite gumb E.
Spremenite 4-mestno kodo PIN,
s katero dostopate do varnostnih
funkcij.
4.
Pritisnite gumb ► v meniju Nastavitev internetnega
protokola.
Z gumboma ▲▼ izberite Auto, nato pa pritisnite
gumb E
E.
Izberite Wired Network Settings in pritisnite gumb
E. Prikazal se bo zaslon za nastavitev žičnega
omrežja.
General
Settings
Time Zone
Nastavite lahko časovni pas vaše
države.
Wired Network Settings
Display
Audio
Support
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
General
: 0
0
0
0
Software
Upgrade
Za več informacij o funkciji
Posodobitev programske opreme
glejte »Nadgradnja programske
opreme« na strani 21.
Contact
Samsung
Posredujte nam podatke o izdelku, da
vam bomo lahko pomagali.
5.
Terms of
Service
Agreement
Omogoča vam ogled splošne
odpovedi odgovornosti glede vsebin
in storitev tretjih oseb.
Funkcija nastavitve omrežja samodejno pridobi in
vnese vrednosti za IP-naslov, podomrežno masko
itd.
6.
Ko funkcija nastavitve omrežja samodejno nastavi
nastavitve omrežja, pritisnite gumb RETURN (').
Vse nastavitve se bodo ponastavile
na privzete, razen nastavitev
omrežja. Privzeto varnostno geslo je
0000.
7.
Reset
Izberite Network Test in pritisnite E. Hišni kino
preveri omrežno povezavo. Ko konča, pritisnite
gumb RETURN (').
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
| 20 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 20
2013-05-30 오후 2:32:41
Ročno
1.
V osnovnem meniju izberite možnost Settings, nato
pa pritisnite gumb E.
2.
3.
Izberite možnost Support in pritisnite gumb E.
Wired Network Settings
Display
Audio
Internet Protocol Setup : Manual
: 0
Network
IP Address
System
Subnet Mask
0
0
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
4.
0
0
0
0
0
0
0
5.
Support
> Move
" Select
' Return
Izberite možnost Software Upgrade in pritisnite
gumb E.
Izberite enega od naslednjih načinov:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Nastavitve
Settings
04
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne
deluje, morate ročno določiti omrežne nastavitve.
Pritisnite gumb E.
Navodila za posamezne načine so v nadaljevanju.
| OPOMBA |
Posodobitev je končana, ko se izdelek po ponovnem
vklopu izključi. Z gumbom VKLOP/IZKLOP vklopite
posodobljeni izdelek. Med posodobitvenim postopkom
ne izklapljajte in vklapljajte izdelka ročno.
Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare izdelka, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave
ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb E.
1.
Sledite prvim štirim korakom postopka za
samodejno nastavitev, vendar v 4. koraku namesto
možnosti Samodejno izberite Manual.
2.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, IP Address.
3.
S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite naslov.
4.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z gumbom
► kazalec pomaknite na naslednje polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite za
premikanje gor, dol in nazaj
By Online
5.
Vnesite vrednosti za IP Address, Subnet Mask in
Gateway.
Za uporabo funkcije By Online mora biti vaš izdelek povezan
z internetom. Preden začnete, odstranite vse plošče.
6.
7.
Z gumbom ▼ se pomaknite na možnost DNS.
1.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite številke kot
zgoraj.
Izberite možnost By Online in pritisnite gumb E.
Prikaže se sporočilo o povezovanju s strežnikom.
2.
8.
9.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb RETURN (').
Če je na voljo posodobitev, se bo prikazalo pojavno
sporočilo in vas vprašalo, ali želite nadgraditi. Če
izberete Yes, se izdelek samodejno izključi, vključi in
nato začne z nadgradnjo.
Izberite Network Test in pritisnite E. Po koncu
preizkusa pritisnite gumb RETURN ('), da zaprete
prejšnji zaslon.
10. Izberite Network Status in pritisnite E.
11. Prikaže se zaslon Stanje omrežja.
Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže z
omrežjem. Ko konča, označite OK, nato pa pritisnite
gumb E.
| POMEMBNO |
Hišnega kina med nadgradnjo programske opreme
3.
4.
nikoli ročno ne izklapljajte ali vklapljajte.
Na zaslonu se bo prikazal stolpec z napredkom
posodobitve. Ko je posodobitev končana, se izdelek
znova samodejno izključi.
Z gumbom VKLOP/IZKLOP vklopite izdelek.
| OPOMBA |
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme izdelka, s katero
izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
Posodobitev je končana, ko se izdelek po ponovnem
vklopu izključi. Z gumbom VKLOP/IZKLOP vklopite
posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti izdelka.
Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare izdelka, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave
ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 2:32:42
Nastavitve
By USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obiščite www.samsung.com.
Kliknite SUPPORT v zgornjem desnem kotu.
V iskalno polje vnesite številko modela izdelka. Ko
vnesete številko modela, se bo prikazal spustni
seznam izdelkov, ki ustrezajo tej številki modela.
Levokliknite na številko modela izdelka v spustnem
seznamu.
Na strani, ki se prikaže, se pomaknite navzdol in
kliknite Firmware Manuals & Downloads.
Kliknite Firmware na sredini strani.
Kliknite na ikono ZIP v stolpcu Datoteka na desni
strani.
V prvem pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite
Send. V drugem pojavnem sporočilu, ki se prikaže,
kliknite OK, da prenesete in shranite datoteko
z vdelano programsko opremo v svoj osebni
računalnik.
V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot ga
ima datoteka .zip.
Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato pa v vrata
USB izdelka priključite pomnilnik USB.
V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
Izberite By USB.
| OPOMBA |
Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme z gostiteljem USB prazen.
Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti izdelka.
Po koncu nadgradnje programske opreme v meniju
za Nadgradnja programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
Auto Upgrade Notification
Če je vaš izdelek povezan z omrežjem in vključite
možnost Auto Upgrade Notification, vas bo izdelek
s pojavnim sporočilom obvestil, ko bo na voljo nova
različica programske opreme.
1.
2.
Vklopite izdelek.
V meniju Nadgradnja programske opreme možnost
Auto Upgrade Notification na On.
Če je na voljo nova različica programske opreme,
vas bo izdelek o tem obvestil s pojavnim sporočilom.
3.
Če želite nadgraditi vdelano programsko opremo,
izberite Yes. Izdelek se samodejno izključi, vključi in
nato začne z nadgradnjo.
4.
Prikaže se pojavno okno o poteku postopka. Ko je
posodobitev končana, se izdelek znova samodejno
izključi.
5.
Z gumbom VKLOP/IZKLOP vklopite izdelek.
| OPOMBA |
Posodobitev je končana, ko se izdelek po ponovnem
vklopu izključi. Z gumbom VKLOP/IZKLOP vklopite
posodobljeni izdelek. Med posodobitvenim postopkom
ne izklapljajte in vklapljajte izdelka ročno.
Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli zakonske odgovornosti za okvare, do katerih pride
zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega
ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
Nastavitev funkcije DLNA
Funkcija DLNA vam omogoča predvajanje glasbe,
videoposnetkov in slikovnih datotek iz osebnega
računalnika. Če želite uporabljati funkcijo DLNA, morate
izdelek povezati z osebnim računalnikom prek omrežja
(glejte stran 14) in v računalnik namestiti aplikacijo
SAMSUNG PC Share Manager.
Prenos programske opreme DLNA
Za uporabo funkcije DLNA z vašim osebnim računalnikom
morate v svoj računalnik namestiti programsko opremo
DLNA. Programsko opremo in navodila o uporabi funkcije
DLNA lahko prenesete s spletne strani Samsung.com.
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Na vrhu strani kliknite SUPPORT.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka. Ko
vnesete številko modela, se bo prikazal spustni
seznam izdelkov, ki ustrezajo tej številki modela.
4. Levokliknite na številko modela izdelka v spustnem
seznamu.
5. Na strani, ki se prikaže, se pomaknite navzdol in
kliknite Firmware Manuals & Downloads.
6. Kliknite na zavihek Software.
7. Na zavihku programske opreme kliknite ikono EXE
na desni strani vrstice DLNA.
8. V prvem pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite
Send. V naslednjem pojavnem sporočilu kliknite
Save File.
9. Poiščite namestitveno datoteko programa DLNA na
disku in jo dvokliknite.
10. V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite Run in
sledite navodilom na zaslonu.
Z zavihka Za uporabo funkcije DLNA na vašem pametnem
telefonu, morate povezati svojo enoto in pametni telefon z
istim usmerjevalnikom. prenesite priročnik za namestitev/
uporabo aplikacije DLNA, tako da kliknete ustrezni
simbol datoteke PDF v stolpcu Datoteka na desni strani.
Datoteka v obliki PDF se bo prenesla in odprla. Sledite
navodilom za namestitev in nastavitev funkcije DLNA.
Datoteko si lahko ogledate in/ali jo shranite.
| OPOMBA |
Za uporabo funkcije DLNA na vašem pametnem
telefonu, morate povezati svojo enoto in pametni telefon
z istim usmerjevalnikom.
| 22 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0610.indd 22
2013-06-10 오후 2:56:39
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje datotek iz naprave USB
Prikaz pomaknite na osnovni meni.
3.
Z gumboma ◄► izberite Yes, nato pa pritisnite
gumb E.
4.
Pritisnite RDEČI gumb (A).
Ko je naprava v zaustavljenem načinu, priključite
pomnilnik USB v priključek USB na nadzorni plošči
izdelka. Prikaže se sporočilo »Do you want to
access the device?« (Želite dostopiti do naprave?).
Videos
Photos
Music
8-1. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko za ogled ali
predvajanje, nato pa pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Predvajanje 3D-datoteke ni podprto.
Da preprečite morebitno okvaro pomnilnika USB,
morate pomnilniško napravo USB varno odstraniti s
funkcijo »Safely Remove USB« (Varno odstrani USB).
Pritisnite gumb HOME, da odprete osnovni meni, nato
pa pritisnite RUMENI gumb (C) in pritisnite E.
Settings
Predvajanje predstavnostnih vsebin
1.
2.
7-1. Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte
s korakom 8-1. Če se na zaslonu prikažejo mape
z datotekami, z gumbi ▲▼◄► izberite mapo,
pritisnite E in pojdite do koraka 8-1.
05
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki so v
priključeni pomnilniški napravi USB.
6-1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Videos, Photos
ali Music, nato pa pritisnite gumb E.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
CD
USB Flash Disk
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
5.
Z gumboma ▲▼ izberite USB-napravo ali bliskovni
disk USB, nato pa pritisnite gumb E.
6.
Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Videos, Photos
ali Music, nato pa pritisnite gumb E.
7.
Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte
z 8. korakom. Če se na zaslonu prikažejo mape
z datotekami, z gumbi ▲▼◄► izberite mapo,
pritisnite E in pojdite do 8. koraka.
Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko za ogled ali
predvajanje, nato pa pritisnite gumb E.
8.
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki ste jih
posneli na plošče DVD ali CD.
1.
2.
Vključite hišni kino.
3.
4.
Ko se plošča naloži, pritisnite RDEČI gumb (A).
5.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Videos, Photos
ali Music, nato pa pritisnite gumb E.
6.
Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte
z 7. korakom. Če se na zaslonu prikažejo mape
z datotekami, z gumbi ▲▼◄► izberite mapo,
pritisnite E in pojdite do 7. koraka.
7.
Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko za ogled ali
predvajanje, nato pa pritisnite gumb E.
ALI
4-1. Pritisnite MODRI gumb (D).
CD
USB Flash Disk
Odprite pladenj za ploščo, nanj položite posneto
ploščo tako, da bo nalepka plošče usmerjena navzgor,
nato pa pladenj zaprite.
Z gumbi ▲▼◄► izberite CD ali DVD, nato pa
pritisnite gumb E.
ALI
Settings
3-1. Ko se plošča naloži, pritisnite MODRI gumb (D).
4-1. Z gumboma ◄► izberite CD ali DVD, nato pa
pritisnite gumb E.
5-1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Videos, Photos
ali Music, nato pa pritisnite gumb E.
App 1
App 2
USB Flash Disk
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Z gumboma ◄► izberite USB-napravo ali bliskovni
disk USB, nato pa pritisnite gumb E.
6-1. Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte
s korakom 7-1. Če se na zaslonu prikažejo mape
z datotekami, z gumbi ▲▼◄► izberite mapo,
pritisnite E in pojdite do koraka 7-1.
7-1. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko za ogled ali
predvajanje, nato pa pritisnite gumb E.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 2:32:45
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje komercialnih video plošč
Položite ploščo v pladenj za ploščo tako, da bo nalepka
plošče usmerjena navzgor, nato pa pladenj zaprite.
Predvajanje se začne samodejno. Če se predvajanje
ne začne samodejno, pojdite na Videos na osnovnem
zaslonu in pritisnite gumb E.
V večini primerov bodo komercialni videi imeli meni
plošče. Za predvajanje filma na plošči v meniju plošče
izberite Play in nato pritisnite E.
2
| OPOMBA |
Za več informacij o predvajanju video posnetkov
»Upravljanje predvajanja videa« na tej strani.
Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
• DISC MENU : Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite prikazati meni plošče.
• TITLE MENU : Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite prikazati meni naslova.
- Če vaša plošča vključuje predvajalni seznam,
ga odprite z ZELENIM (B) gumbom.
• POPUP MENU : Med predvajanjem pritisnite
ta gumb, če želite prikazati pojavni meni.
• DISC MENU ali TITLE MENU : Med
predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite
prikazati seznam naslovov.
Ponovno predvajanje
Upravljanje predvajanja videa
Upravljate lahko predvajanje video datotek na ploščah
Blu-ray, DVD in CD ter v pomnilniških napravah USB.
Glede na predstavnost nekatere funkcije, opisane v tem
priročniku, morda ne bodo na voljo.
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
1
Gumbi, povezani s predvajanjem:
Izdelek v načinu iskanja, počasnega predvajanja
ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka.
• 6 : Začne predvajanje.
• 5 : Zaustavi predvajanje.
• 7 : Začasno zaustavi predvajanje.
• Hitro predvajanje posnetka : Med
predvajanjem pritisnite gumb 3 ali .
Vsakič, ko pritisnete gumb 3 ali , se bo
hitrost predvajanja spremenila.
• Počasno predvajanje posnetka : V načinu
premora pritisnite gumb .
Vsakič, ko pritisnete gumb , se bo hitrost
predvajanja spremenila.
• Predvajanje po prizorih : V načinu premora
pritisnite gumb 7. Z vsakim pritiskom gumba
7 se prikaže nov prizor.
• Predvajanje s preskakovanjem : Med
predvajanjem pritisnite gumb 1 ali 2.
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali 2se plošča
prestavi na prejšnje ali naslednje poglavje ali
datoteko.
Med predvajanjem pritisnite gumb REPEAT
na daljinskem upravljalniku.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Off,
Title, Chapter, All ali Repeat A-B, nato pa
pritisnite gumb E.
Repeat A-B
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje videov
DISC MENU
1.
3
1.
Pritisnite gumb E na mestu, kjer želite, da
se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
2.
Pritisnite gumb E na mestu, kjer želite, da
se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
3.
Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
4.
Pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Glede na ploščo zaslon morda ne bo prikazal
vseh možnosti ponavljanja.
Na zaslonu se poglavje ali naslov morda ne
bosta prikazala takoj. Gumba ▲▼ pritiskajte,
dokler se v ustreznem polju ne prikaže vaš
izbor.
Če se želite vrniti na normalno predvajanje,
ponovno pritisnite gumb REPEAT, nato pa z
gumboma ▲▼ izberite Off in pritisnite gumb
E.
Na zaslonu se morda možnost Ponovi A-B
ne bo prikazala takoj. Pritiskajte gumba
▲▼, dokler se v ustreznem polju ne prikaže
možnost Ponovi A-B.
Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund za
točko (A).
| 24 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 24
2013-05-30 오후 2:32:50
Uporaba menija ORODJA
Meni, ki se prikaže samo med predvajanjem datoteke
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Izberite, da se premaknete do
določene točke predvajanja. S
številčnimi gumbi vnesite točko
predvajanja.
Repeat Mode
To možnost izberite, če želite ponoviti
določen naslov, poglavje (samo
plošče BD/DVD) ali označen izsek.
Picture
Settings
To možnost izberite, če želite
nastaviti način predvajanja slike.
- Mode
 User : prilagodite lahko funkcije
Brightness, Contrast, Color in
Sharpness.
 Dynamic : to možnost izberite,
če želite izboljšati ostrino.
 Normal : to možnost izberite za
večino predvajanj.
 Movie : to je najboljša možnost
za predvajanje filmov.
Audio Sync
To možnost izberite, če želite
nastaviti celozaslonsko sliko. Izbirate
lahko med Original, Mode1 (večji) in
Mode2(največji).
Information
Oglejte si informacije o video datoteki.
| OPOMBA |
Meni Tools je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
Ustvarjanje predvajalnega seznama
Predvajalni seznam video datotek lahko ustvarite na
način, ki bo skoraj enak izdelavi predvajalnega seznama
glasbenih datotek. Za navodila glejte »Ustvarjanje
glasbenega predvajalnega seznama« na strani 26.
Predvajanje vnaprej posnete
komercialne zvočne plošče
1.
Omogoča vam prilagoditi zakasnitev
zvoka, tako da je zvok sinhroniziran
z videom. Zakasnitev lahko nastavite
med 0 in 300 milisekund.
Na pladenj za plošče položite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi posnetek
začne predvajati samodejno. Posnetki na plošči
se predvajajo v zaporedju, v katerem so posneti
na plošči.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z gumboma ▲▼
izberite možnost Music, nato pa pritisnite gumb E.
E
Meni, ki se prikaže samo med predvajanjem plošče
Playlist
Audio
TRACK 002
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
To možnost izberite, če želite
nastaviti funkcijo Bonusview.
Track
+05:57
' Return
04:27
04:07
TRACK 004
00:08 / 05:57
To možnost izberite, če želite
nastaviti jezik podnapisov.
Angle
_
TRACK 003
To možnost izberite, če želite
nastaviti jezik zvoka.
To možnost izberite, če si želite
prizor ogledati z drugega zornega
kota. Možnost izbire kota prikaže
število razpoložljivih zornih kotov
(1/1, 1/2, 1/3 itd.).
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust " Select
To možnost izberite, če želite
predvajati določeno poglavje.
+
Subtitle
1/12
Tools
TRACK 001
Chapter
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
" Pause
03:35
Tools
' Return
Za predvajanje določenega posnetka z gumboma
▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite posnetek in
pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
Za več informacij o predvajanju glasbe glejte
»Upravljanje predvajanja glasbe« na strani 26.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 25
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Playing Time
Full Screen
05
Title
Če ima film ali video več kot en
naslov, se premaknite ali izberite
želeni naslov.
25 |
2013-05-30 오후 2:32:52
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Upravljanje predvajanja glasbe
2.
Upravljate lahko predvajanje glasbene vsebine na ploščah
DVD, CD in pomnilniških napravah USB.
Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do želene datoteke
in nato pritisnite RUMENI gumb (C). Če želite
dodati več datotek, ponovite postopek.
Music
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
0
POPUP
2
3
1
S
O
2 files selected 1/2 Page
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
TITLE MENU
DISC MENU
TRACK 002
TRACK 001
CD
03:45
Select  Jump page
4
5
6
ŠTEVILČNI gumbi: med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
zaporedno številko posnetka. Predvaja se izbrani
posnetek.
2
Preskoči : med predvajanjem pritisnite gumb
1 ali 2, da se premaknete na prejšnji ali
naslednji glasbeni posnetek.
3
Gumb 5 : zaustavi posnetek.
4
Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče
(CD-DA)): Med predvajanjem pritisnite gumb 3
ali . Vsakič, ko pritisnete gumb 3 ali , se
bo hitrost predvajanja spremenila.
5
Gumb 7 : začasno zaustavi posnetek.
6
Gumb 6 : predvaja trenutno izbrani posnetek.
3.
Če želite odstraniti datoteko s predvajalnega
seznama, se pomaknite do datoteke in pritisnite
RUMENI gumb (C).
4.
Za predvajanje izbranih datotek pritisnite gumb E.
Prikaže se zaslon s predvajalnim seznamom.
5.
Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb 5
ali RETURN (') .
6.
Če želite odpreti predvajalni seznam, pritisnite gumb
E.
| OPOMBA |
Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
Če se iz predvajalnega seznama prestavite na seznam
glasbe in se nato vrnete na predvajalni seznam, se bo
ta začel predvajati od začetka.
Upravljanje predvajanja fotografij
Upravljate lahko predvajanje fotografij na ploščah DVD,
CD in pomnilniških napravah USB.
Ponavljanje posnetkov
Uporaba menija Tools
Izdelek lahko nastavite tako, da se bo predvajanje
posnetkov ponavljalo.
1. Med predvajanjem glasbe pritisnite gumb TOOLS.
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2.
Z gumboma ◄► v načinu Repeat Mode izberite
možnosti Off, Track, One, All ali Shuffle in pritisnite
gumb E.
Ustvarjanje glasbenega predvajalnega
seznama
1.
' Return
Pri predvajanju glasbe s komercialne plošče CD ali
DVD pritisnite gumb 5 ali RETURN ('). Prikaže
se zaslon z glasbenim seznamom. Če ustvarjate
predvajalni seznam iz glasbe na uporabniško izdelani
plošči ali napravi USB, odprite seznam glasbe,
kot je opisano v poglavju »Predvajanje datotek iz
naprave USB« na strani 23 ali »Predvajanje plošče z
uporabniško posneto vsebino« na strani 23.
Start / Stop
Slide Show
To možnost izberite, če želite predvajati/
začasno ustaviti diaprojekcijo.
Slide Show
Speed
S to možnostjo nastavite hitrost
predvajanja diaprojekcije.
Background
Music
To možnost izberite, če želite med
gledanjem diaprojekcije poslušati glasbo.
Zoom
To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
Rotate
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
| 26 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 26
2013-05-30 오후 2:32:53
Information
Prikaže informacije o sliki, vključno z
imenom, velikostjo datoteke itd.
4.
Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Ko pritisnete gumb TUNER MEMORY,
ŠTEVILKA na zaslonu izgine in postaja se shrani v
pomnilnik.
5.
Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake
od 2 do 4.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom TUNING
UP, DOWN.
| OPOMBA |
Meni Tools je odvisen od plošče ali pomnilniške naprave.
Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora
biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju
kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna
od gostote zapisa datoteke MP3, velikosti datoteke
fotografije in načina šifriranja obeh.
Ustvarjanje predvajalnega seznama
fotografij
Predvajalni seznam fotografij lahko ustvarite na način, ki
bo skoraj enak izdelavi predvajalnega seznama glasbenih
datotek. Za navodila glejte »Ustvarjanje glasbenega
predvajalnega seznama« na strani 26.
Poslušanje radia
Uporaba gumbov na daljinskem
upravljalniku
1.
2.
Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba 5
izberite možnost PRESET in s pritiskom gumba
TUNING UP, DOWN izberite prednastavljeno
postajo.
- Preden lahko izberete prednastavljene postaje,
jih morate shraniti v pomnilnik izdelka. Glejte
»Prednastavitev postaj« spodaj.
• Ročno iskanje: pritisnite gumb 5 in izberite
možnost MANUAL, nato pa z gumbom TUNING
UP, DOWN nastavite nižjo ali višjo radijsko
frekvenco.
• Samodejno iskanje: s pritiskom gumba 5
izberite možnost MANUAL in pritisnite in držite
gumb TUNING UP, DOWN za samodejno iskanje
radijskih postaj.
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med
načinoma STEREO in MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO za
čist, nemoten sprejem.
Shranjevanje radijskih postaj
Primer: shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1.
2.
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA
05
3.
sistema) pri poslušanju radijskih postaj
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg signala
oddaj oddajajo tudi dodatni signal.
Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta
ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali glasbena
oddaja itd.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na
zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.
Opis funkcije RDS
• PTY (vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno poslušane
oddaje.
• PS NAME (ime radijske postaje): Prikaže ime radijske
postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (sporočilo postaje): Prikaže besedilno sporočilo
radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ
64 znakov.
• CT (ura): Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere
postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso
vedno prikazane.
• TA (prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF
(Prometna obvestila vklopljena/izklopljena) prikazuje, ali
se predvajajo prometna obvestila.
| OPOMBA |
Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če
radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če je
signal šibek.
Prikaz RDS-signalov
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih
radijska postaja oddaja.
Med poslušanjem radijske postaje FM pritisnite gumb
RDS DISPLAY.
Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
Z gumbom TUNING UP, DOWN izberite frekvenco
<89.10>.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 2:32:57
Predvajanje predstavnostnih vsebin
• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu
spremeni v naslednjem zaporedju:
PS NAME RT CT frekvenca
PS
(Ime postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<PS NAME> in ime postaje. Če
postaja ne oddaja imena, se pojavi
oznaka <NO PS>.
RT
(Sporočilo
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<RT> in sporočilo, ki ga postaja
oddaja. Če postaja ne oddaja
sporočila, se pojavi oznaka <NO RT>.
frekvenca
Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).
1.
Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb
PTY SEARCH.
2.
S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+ izberite
želeno kodo PTY.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so opisane
na desni.
3.
Ko je na zaslonu prikazana želena kode PTY,
izbrana s postopkom iz zgornjega koraka, znova
pritisnite gumb PTY SEARCH.
• Osrednja enota med 15 prednastavljenimi FMpostajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Uporaba gumba TV SOUND na
daljinskem upravljalniku
Oznake na zaslonu
Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se
uporabljajo naslednji znaki.
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na
zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo
črka <A,> označuje vse glasove črke <A’s>, torej <À, Â,
Ä, Á, Å in Ã.>
PTY (Vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH
(Iskanje vrste programa)
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst
programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi
oznake vrste programa.
Iskanje postaje s pomočjo kod PTY (Vrsta
programa)
Preden začnete!
• Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za
prednastavljene postaje.
• Če želite postopek kadar koli prekiniti, med iskanjem
pritisnite gumb 5.
• Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev.
Če se nastavitev prekine, preden končate, ponovno
začnite s 1. korakom.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku, se
prepričajte, da ste FM-postajo izbrali s tem daljinskim
upravljalnikom.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Če imate televizor, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMICEC), lahko z gumbom TV SOUND usmerite zvok
televizorja na zvočnike domačega kina ali TV-zvočnike. Za
uporabo te funkcije sledite naslednjim korakom:
1. S kablom HDMI povežite televizor in hišni kino.
(Glejte stran 15.)
2. Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v hišnem kinu in
televizorju nastavite na On.
3. Pritisnite gumb TV SOUND na daljinskem
upravljalniku. Na zaslonu sprednje plošče začne
utripati TV SOUND ON, nato pa se prikaže D. IN.
• Če je TV SOUND vključen, bo zvok televizorja
slišen preko zvočnikov hišnega kina.
4. Ponovno pritisnite gumb TV SOUND, da izključite
funkcijo TV SOUND.
• Ko je funkcija TV SOUND izključena, se bo zvok
televizorja oddajal skozi zvočnike priključenega
televizorja s funkcijo Anynet+.
Uporabite funkcijo TV SOUND:
1) če želite zvok televizorja poslušati skozi zvočnike
hišnega kina;
2) če želite poslušati zvok iz naprave USB, priključene
v TV, prek zvočnikov hišnega kina.
Delovanje funkcije TV SOUND ON/OFF
Priključeni
televizor
Televizor,
ki podpira
funkcijo
Anynet+
(HDMI-CEC)
Televizor, ki ne
podpira funkcije
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavitev
Anynet+
(HDMI-CEC)
VKLOPI
TV-zvok
IZKLOPI
TV-zvok
VKLOPI
O
O
IZKLOPI
O
X
Ne deluje
O
X
| 28 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 28
2013-05-30 오후 2:32:58
Omrežne storitve
Uporaba funkcije BD-LIVE™
2.
Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 20–21.)
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v
storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-LIVE.
1.
V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite pomnilnik USB in nato s funkcijo BD
Data Management preverite razpoložljiv prostor
v pomnilniku. V pomnilniški napravi mora biti za
storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Funkcija DLNA vam omogoča dostopati do in predvajati
datoteke na vašem računalniku prek hišnega kina.
Sledite navodilom v uporabniškem priročniku za DLNA,
da nastavite DLNA na vašem računalniku in da označite
mape in datoteke, ki jih želite deliti s hišnim kinom.
Za dostop do in predvajanje datotek na vašem
računalniku po nastavitvi funkcije DLNA, sledite
naslednjim korakom:
1.
2.
Vključite računalnik, televizor in hišni kino.
3.
Na svojem hišnem kinu pritisnite MODRI gumb (D)
(ogled naprav).
Zagotovite, da je na vašem računalniku zagnan
strežnik za skupno rabo DLNA.
2.
Na osnovnem zaslonu izberite možnost Settings,
nato pa pritisnite gumb E.
4.
Z gumboma ◄► na seznamu naprav izberite svoj
računalnik.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Izberite možnost System in znova pritisnite gumb E.
5.
Izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali
predvajati - video posnetke, fotografije ali glasbo,
nato pa pritisnite gumb E.
Z gumbom ▲%◄► izberite mapo z vrstami
datotek, ki ste jih izbrali, nato pa pritisnite E.
Prikaže se seznam datotek.
Izberite BD Data Management in pritisnite gumb E.
Izberite Change Device in pritisnite gumb E.
Izberite USB Flash Disk, nato pa pritisnite gumb E.
6.
Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih
omogoča izdelovalec plošče.
7.
Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo
ogledati, nato pa pritisnite gumb E.
| OPOMBA |
| OPOMBA |
Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
Predvajalne sezname lahko ustvarite iz datotek na
izdelovalca plošče.
vašem računalniku na enak način kot predvajalne
sezname iz datotek na napravah USB in ploščah.
Z nekaterimi izjemami lahko nadzirate predvajanje
datotek na vašem računalniku na enak način kot
nadzirate predvajanje datotek na napravah USB in
ploščah.
Do datotek na vašem računalniku lahko prav tako
dostopate tako, da izberete možnost Videi, Fotografije
ali Glasba na osnovnem zaslonu in nato s seznama
naprav, ki se prikaže, izberete svoj računalnik.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 29
Omrežne storitve
Povežite izdelek z omrežjem.
(Glejte stran 14.)
06
1.
Uporaba funkcije DLNA
29 |
2013-05-30 오후 2:33:00
Priloga
Dodatne informacije
Opomba
Priključki
HDMI OUT
• Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale.
• Za gledanje videoposnetkov s tehnologijo 3D
potrebujete povezavo HDMI.
• Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu.
V tem primeru v meniju možnost HDMI Deep Color
nastavite na Off.
Nastavitve
Nastavitve 3D
• Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
• Nastavitev Digitalni izhod ne vpliva na analogni izhodni
avdio signal (L/D) ali izhodni zvočni signal HDMI, ki
ga sprejema televizor. Če je izdelek priključen na AVsprejemnik, ta nastavitev vpliva na digitalni izhod in
zvok HDMI.
• Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni izhodi
oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je možnost
Digitalni izhod nastavljena na PCM ali Bitni tok.
• Digitalni izhod je mogoče aktivirati, če je možnost
Speaker Selection nastavljena na TV Speaker.
Internetna povezava za BD-LIVE
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna
povezava omejena.
• Pri nekaterih ploščah 3D morate za zaustavitev filma
med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb 5. Film
se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil. Če želite
spremeniti izbor možnosti 3D med predvajanjem
3D-filma, enkrat pritisnite gumb 5. Prikaže se meni
»Blu-ray«. Ponovno pritisnite gumb 5 in v meniju
»Blu-ray« izberite 3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem
televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni ali
obeh straneh.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Razm. stra. za TV
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče
ustavljeno, če med predvajanjem napravo USB
izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane
za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo
protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4 MB/
s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za
nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
• Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje podatkov
BD, je odvisen od pogojev uporabe.
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine
ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širine/višine, ki je drugačno od
razmerja širine/višine zaslona televizorja, bo slika
morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Original, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
• Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
• Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete
tako, da možnost BD Wise na izdelku in televizorju
nastavite na Vkl..
Digitalni izhod
• Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte
uporabniški priročnik televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira
funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je
na njem logotip Anynet+.
Upravljanje podatkov BD
DivX® Video na zahtevo
• Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD obiščite
»http://vod.divx.com«.
Nastavitev zvočnika
• Če možnost Speaker Selection nastavljena na TV
Speaker, bo zvok slišen iz zvočnikov televizorja.
• Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda, zvoka ne
boste slišali ali pa boste slišali le glasen hrup.
• Če naprava s priključkom HDMI (AV-sprejemnik,
televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital,
DTS), bo izhodni zvočni signal oblike PCM.
| 30 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 30
2013-05-30 오후 2:33:01
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Zvok HDMI
• Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na
Izkl., funkcija Povratni avdio kanal ni na voljo.
• Uporaba kabla HDMI, ki ni primeren za ARC (povratni
avdio kanal), lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen
televizor, združljiv s funkcijo ARC.
Predvajanje
Predvajanje video datotek
• Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več
lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se lahko
predvajanje zaustavi.
• Če je sistem priključen v televizor, ki podpira funkcijo
BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni Nastavitve
slike ne bo na voljo.
• Funkcija Glasbena podlaga ne bo delovala, če
glasbena datoteka in slikovna datoteka nista na istem
pomnilniškem mediju. Kakovost zvoka je odvisna
od gostote zapisa glasbene datoteke MP3, velikosti
fotografij in načina šifriranja.
Priloga
Kanal za povr. zvok
Uporaba gumba TOOLS med predvajanjem slike
07
• Če je izhod zvoka HDMI nastavljen na zvočnik
televizorja, se bo samodejno prilagodil 2-kanalnemu
zvoku.
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
• Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate
varno odstraniti s postopkom »Safely Remove USB«
(Varno odstrani pomnilnik USB). Pritisnite gumb
HOME, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite
RUMENI (C) in pritisnite E.
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa,
so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči. Ta
funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale
izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali Dolby v
angleščini
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate
jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite gumb
DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so
zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri vseh
ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu BONUSVIEW bodo
prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne
podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih
podnapisov.
Predvajanje datotek JPEG
• V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 2:33:02
Priloga
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
PCM
Povezava
Zvočni
posnetek na
plošči Bluray
Zvočni
posnetek na
plošči DVD
Definicija za
ploščo Bluray
Neobdelan bitni
tok
Bitni tok, ponovno
kodiran v DTS
Bitni tok, ponovno
kodiran v Dolby D
AV-sprejemnik, ki podpira signal HDMI
PCM
Do 7.1-kanalnega PCM
PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kanalnega PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do 5.1-kanalnega PCM
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Do 5.1-kanalnega PCM
Dolby TrueHD
DTS
Do 5.1-kanalnega PCM
DTS
Avdio
plošče DTSHD visoke
ločljivosti
Do 7.1-kanalnega PCM
Avdio plošče DTSHD visoke ločljivosti
DTS-HD
Master
Audio
Do 7.1-kanalnega PCM
DTS-HD Master
Audio
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
PCM
PCM 2ch
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kanalnega PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 5.1-kanalnega PCM
DTS
DTS
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW
(Dodatki) v zvok
PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja.
Oddaja samo glavni
zvočni tok, da lahko
AV-sprejemnik
dekodira zvočni bitni
tok.
Zvoki funkcije
BONUSVIEW
(Dodatki) in zvočni
učinki ne bodo
slišni.
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok PCM v
bitni tok DTS.
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby
Digital ali PCM.
Katera koli
 Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Ponovno kodirani Dolby D) ne uporabi.
Izhodni zvok bo 2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: Zvočni učinki, ki se pojavijo med krmarjenjem po meniju plošče ali filma. Zvočni učinki
krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
| 32 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 32
2013-05-30 오후 2:33:02
Ločljivost glede na način izhoda
Predvajanje DVD-plošče
Nastavitev
BD Wise
E-vsebine/
digitalne vsebine
Način HDMI
Plošča Blu-ray
Ločljivost plošče
Blu-ray
1080p@60F
480i
Priloga
Način HDMI
Izhod
Samodejno
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Filmska sličica: samod.
(24 sličic/s)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
07
Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
Odpravljanje težav
Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodaj navedeni
ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno priključen v električno vtičnico?
• Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD. Plošče Blu-ray/DVD, ki jo kupite v
tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb za
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
predvajanje/premor, se
• Obrišite ploščo.
predvajanje ne začne takoj.
Ni zvoka.
• Domači kino med hitrim predvajanjem, počasnim predvajanjem in predvajanjem po
prizorih ne predvaja zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj
zvočnikov in ne vseh 6.
•
•
•
•
Pri določenih ploščah Blu-ray/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
Prilagodite glasnost.
Med predvajanjem zvoka iz plošče CD, radia ali TV-ja, bo enota oddajala zvok
samo skozi sprednje zvočnike.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 2:33:03
Priloga
Težava
Preverjanje/ukrep
Izdelek ne predvaja
prostorskega zvoka v
5.1-kanalnem načinu
Dolby Digital.
• Je na plošči oznaka »Dolby Digital 5.1 CH«? V načinu 5.1-kanalnega prostorskega
zvoka Dolby Digital je mogoče predvajati samo plošče, ki so posnete v
5.1-kanalnem načinu.
• Je jezik zvoka na informacijskem prikazu pravilno nastavljen na 5.1-kanalni način
Dolby Digital?
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Ali daljinski upravljalnik uporabljate v obratovalnem dometu in pod pravim kotom
glede na tipalo?
• Ali so baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa
se ne predvaja.
• Kakovost slike je slaba
in slika migota.
•
•
•
•
Jezik zvoka in podnapisi
ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ni mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo
menija, se menijski zaslon
ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja širina/višina ni
mogoče spremeniti.
Je televizor vklopljen?
So video kabli pravilno priključeni?
Je plošča umazana ali poškodovana?
Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
• Plošče Blu-ray/DVD v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 polno,
4:3 S črnimi robovi ali 4:3 Panoramsko, medtem ko lahko plošče Blu-ray/DVD v
razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte
podatek o razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
Izdelek ne deluje.
• Izdelek preklopite v način NO DISC, nato pa pritisnite gumb 5 in ga držite 5
sekund. Tako se bo enota ponastavila.
- S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo
starševskega nadzora.
• Iz izdelka odstranite ploščo, nato pa pritisnite in dlje kot 5 sekund držite gumb 5
na izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo INIT in nastavitve se ponastavijo. Nato
pritisnite gumb za VKLOP.
- S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno priključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je signal
močnejši.
Pri poslušanju zvoka
televizorja prek izdelka
zvok ni slišen.
• Če gumb za ODPIRANJE/ZAPIRANJE ^ pritisnete med poslušanjem zvoka na
televizorju prek priključka D. IN ali AUX, se funkcije plošče Blu-ray/DVD vklopijo in
zvok televizorja se izklopi.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo "Not Available".
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno dokončati, ker.
1. ga programska oprema plošče Blu-ray/DVD omejuje.
2. programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih kotov);
3. funkcija trenutno ni na voljo.
4. ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven območja.
Če je izhod HDMI
nastavljen na ločljivost, ki
je vaš televizor ne podpira
(na primer 1080p), slika
morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb 5 na nadzorni plošči in ga držite
najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
| 34 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 34
2013-05-30 오후 2:33:03
Težava
Preverjanje/ukrep
Ni signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
07
Nenavaden prikaz signala
HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na
zaslonu občasno pojavijo motnje.
Priloga
Funkcija DLNA
Skupne mape so prikazane
v aplikaciji DLNA, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• DLNA prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo slikovnim, glasbenim in filmskim
datotekam. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, morda ne bodo prikazane.
Videoposnetek se
predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje preobremenjeno.
Povezava DLNA med
izdelkom in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči
neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom
BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• S funkcijo za stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna povezava uspešno
vzpostavljena.
• Preverite, ali je na izdelek priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 30.)
• Preverite, ali je možnost Upravljanje podatkov BD nastavljena na Dovoli (vse).
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve
BD-LIVE se pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi USB mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 30.)
| OPOMBA |
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 2:33:04
Priloga
Tehnični podatki
Splošno
Radijski
sprejemnik
FM
Teža
2.3 kg
Mere
430 (Š) x 55 (V) x 250 (G) mm
Območje obratovalne
temperature
+5 °C do +35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % do 75 %
Razmerje signal/šum
55 dB
Uporabna občutljivost
12 dB
Skupne harmonične motnje
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvok
Večkanalni zvok PCM, zvok bitnega toka, zvok PCM
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
80 W x 2 (3)
Izhodna moč srednjega zvočnika
80 W (3)
HDMI
Izhodna moč prostorskih zvočnikov 80 W x 2 (3)
Izhodna moč nizkotonskega
zvočnika
Ojačevalnik
100 W (3)
Analogni vhod : 20Hz~20kHz (±3dB)
Frekvenčno območje
Digitalni vhod : 20Hz~40kHz (±4dB)
Razmerje signal/šum
70 dB
Ločevanje kanalov
60 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 500 mV
| 36 Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 36
2013-05-30 오후 2:33:05
Prostorski zvočnik
Srednji zvočnik
Nizkotonski zvočnik
Upornost
3
3
3
3
Frekvenčni
razpon
140Hz-20kHz
140Hz-20kHz
140Hz-20kHz
40Hz-160Hz
Izhodna raven
zvočnega
87 dB/W/M
tlaka
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Nazivna
vhodna moč
80 W
80 W
80 W
100 W
Največja
vhodna moč
160 W
160 W
160 W
200 W
Priloga
Sprednja zvočnika
07
Zvočniki
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Sistem
zvočnikov
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Mere
(Š x V x G)
(enota : mm)
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Podstavek
Stojala: 276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Podstavek
Stojala: 276 x 189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Teža
(enota : kg)
0.34
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s, ni podprta.
• Družba Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega
obvestila.
• Podatka o teži in merah sta približna.
• Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.
Slovenščina
HT-F4500_50_XU_SLV_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 2:33:05
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Če imate vprašanja ali komentarje v zvezi s Samsungovimi izdelki, se obrnite na
center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
Web Site
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja v državah s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so navedeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za zaščito naravnih virov in prispevek k ponovni uporabi surovin baterije ločujte od drugih vrst odpadkov
in jih oddajte na lokalni zbirni točki za recikliranje baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in
elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, njegovih dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr.
polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.
Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje in človekovo zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov vas
prosimo, da te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov, jih odgovorno reciklirate in tako pripomorete k trajnostni
ponovni uporabi surovin.
Gospodinjski uporabniki se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili, ali na lokalni organ, kjer lahko
dobijo podrobnosti o tem, kje in kako te elemente okolju varno reciklirati.
Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja ter preveriti pogoje in določila nabavne pogodbe.
Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov ne smete odvreči med komunalne odpadke.
AH68-02574N-04
HT-F4500_50_XU_SLV_0212.indd 38
2014-02-12
9:56:25
Download PDF

advertising