Samsung | BD-H6500 | Samsung BD-H6500 Manual de utilizare

BD-H6500
Disc Playerul Blu-ray™
manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistraţi
produsul la adresa
www.samsung.com/register
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 1
2014-05-27 오후 5:17:00
Informaţii Privind Siguranţa
Avertisment
ATENŢIE
Acest simbol indică existenţa tensiunii
înalte. Contactul cu orice parte internă a
acestui aparat este periculos.
RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEŢI
ATENŢIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU
SCOATEŢI CAPACUL (SAU SPATELE). NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE
CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest simbol indică faptul că aparatul este
însoţit de documentaţie importantă pentru
funcţionare şi întreţinere.
• Fantele şi deschiderile din carcasă, din spate
sau de dedesubt sunt prevăzute în scopul
ventilării. Pentru funcţionarea corespunzătoare a
acestui aparat şi pentru protejarea sa împotriva
supraîncălzirii, aceste deschideri nu trebuie să
fie niciodată blocate sau acoperite.
-- Nu plasaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum
ar fi o bibliotecă sau o nişă, decât dacă puteţi
asigura ventilaţia corespunzătoare a acestuia.
-- Nu plasaţi aparatul în apropierea unui radiator,
a unei surse de căldură sau în lumina directă
a soarelui.
-- Nu aşezaţi vase cu apă pe aparat. În cazul
unei scurgeri de lichid, se pot produce
electrocutări sau scurtcircuite.
• Nu expuneţi acest aparat la ploaie şi nu îl plasaţi
în apropierea surselor de umezeală (lângă
cadă, chiuvetă de baie sau de bucătărie, lângă
piscină etc.). Dacă acest aparat se udă în mod
accidental, scoateţi-l din priză şi contactaţi
imediat un distribuitor autorizat.
• Acest aparat utilizează baterii. Este posibil ca,
în comunitatea dvs., să există reglementări de
protecţie a mediului care să impună casarea şi
reciclarea corespunzătoare a acestor baterii.
Pentru informaţii referitoare la casare şi reciclare,
contactaţi autorităţile locale.
• Nu supraîncărcaţi prizele, prelungitoarele
sau adaptoarele. Riscaţi producerea unor
scurtcircuite sau incendii.
• Aşezaţi cablurile de alimentare astfel încât
să evitaţi călcarea acestora în picioare şi
deteriorarea prin presare sau strivire între două
obiecte. Acordaţi atenţie cablurilor în special la
ieşirea din aparat şi în apropierea ştecherului.
2
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 2
• Pentru a proteja acest aparat împotriva
descărcărilor electrice produse în timpul
furtunilor, sau în timpul perioadelor lungi de
neutilizare, deconectaţi cablul de alimentare
şi antenă. Astfel, veţi împiedica deteriorarea
aparatului în urma descărcărilor electrice şi a
fluctuaţiilor de tensiune din reţea.
• Înainte de a conecta cablul CA la adaptorul CC,
asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe adaptorul
CC corespunde cu cea furnizată de reţeaua
electrică locală.
• Nu introduceţi niciodată componente metalice
în deschizăturile aparatului. Riscaţi să vă
electrocutaţi sau să produceţi un scurtcircuit.
• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi
niciodată componentele din interiorul aparatului.
Acest aparat trebuie deschis doar de către un
tehnician calificat.
• Conectaţi cablul de alimentare asigurându-vă
că este fixat ferm. La deconectarea cablului de
alimentare de la priză, trageţi întotdeauna doar
de ştecher. Nu deconectaţi niciodată aparatul
trăgând direct de cablu. Nu atingeţi cablul de
alimentare cu mâinile ude.
• Dacă acest aparat nu funcţionează normal
- în special, dacă emite sunete sau mirosuri
neobişnuite - deconectaţi aparatul imediat
şi contactaţi un distribuitor sau un centru de
service autorizat.
Română
2014-05-27 오후 5:17:00
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 3
Informaţii Privind Siguranţa
3
• Pentru a curăţa acest aparat, deconectaţi
cablul de alimentare de la priză şi ştergeţi
produsul cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizaţi
produse chimice (ceară, benzen, alcool, diluanţi,
insecticid, produse odorizante, lubrifianţi sau
detergenţi) pe suprafaţa produsului. Aceste
substanţe pot afecta aspectul produsului sau
şterge textul imprimat.
• Nu expuneţi acest aparat la lichide (scurgere
sau împroşcare). Nu aşezaţi obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu introduceţi mai multe dispozitive electrice în
aceeaşi priză. Supraîncărcarea unei prize poate
duce la încălzire excesivă şi ar putea cauza un
incendiu.
• Există pericolul de explozie dacă înlocuiţi
bateriile uzate din telecomandă cu baterii de un
tip necorespunzător. Înlocuiţi bateriile numai cu
baterii de acelaşi tip sau un tip echivalent.
• AVERTISMENT – PENTRU A
NU FAVORIZA APARIŢIA UNOR
INCENDII, NU AŞEZAŢI LUMÂNĂRI
APRINSE SAU ALTE SURSE DE
FOC DESCHIS ÎN APROPIEREA ACESTUI
PRODUS.
01
• Întreţinerea carcasei.
-- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă în prealabil că le-aţi oprit.
-- Dacă mutaţi brusc aparatul dintr-un loc rece
într-unul cald, se poate crea condens pe
piesele funcţionale şi pe lentile, ducând la
o redare anormală a discului. Dacă apare
această situaţie, aşteptaţi două ore înainte de
a conecta cablul de alimentare la priză. Apoi
introduceţi discul şi încercaţi să-l redaţi din
nou.
• Deconectaţi aparatul de la priză dacă va rămâne
neutilizat mai mult timp sau dacă părăsiţi casa
pentru o perioadă mai lungă de timp (în special
dacă în casă vor rămâne copii, bătrâni sau
persoane cu handicap nesupravegheate).
-- Praful acumulat poate cauza electrocutări,
scurtcircuite sau chiar incendii; cablurile de
alimentare pot genera scântei şi căldură, iar
izolaţia se poate deteriora.
• Contactaţi un centru de service autorizat
pentru informaţii suplimentare, dacă intenţionaţi
să instalaţi produsul într-un loc cu praf mult,
temperaturi prea ridicate sau prea scăzute,
umiditate ridicată, substanţe chimice sau întrun loc unde va funcţiona non-stop, de ex. întrun aeroport sau o gară. Nerespectarea acestei
recomandări poate determina deteriorarea gravă
a produsului.
• Utilizaţi doar cabluri şi prize împământate
corespunzător.
-- Împământarea necorespunzătoare poate
cauza electrocutări sau deteriorări ale
echipamentului. (doar echipamente de clasa I)
• Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl
deconectaţi de la priza de alimentare. De aceea,
priza şi ştecherul trebuie să fie accesibile în orice
moment.
• Nu permiteţi copiilor să se agaţe de produs.
• Depozitaţi accesoriile (bateria, etc.) într-un loc
aflat în afara accesului copiilor.
• Nu instalaţi produsul în locuri instabile, de
ex: rafturi instabile, podele înclinate sau zone
expuse vibraţiilor.
• Nu scăpaţi pe jos şi nu loviţi produsul. Dacă
produsul este deteriorat, deconectaţi cablul de
alimentare şi conectaţi un centru de service.
Produs LASER DE CLASA 1
Acest player de CD-uri este clasificat ca produs
LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a
reglajelor sau executarea altor proceduri decât
cele specificate în prezentul document poate
cauza expunerea la radiaţii periculoase.
ATENŢIE :
• ACEST APARAT UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER
INVIZIBILĂ, CARE POATE GENERA RADIAŢII
PERICULOASE. NU VĂ EXPUNEŢI LA
ACESTEA. UTILIZAŢI APARATUL CORECT,
CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.
Română
2014-05-27 오후 5:17:01
Informaţii Privind Siguranţa
• ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER.
UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR
SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI
DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL
DOCUMENT POATE DUCE LA EXPUNEREA
LA RADIAŢII PERICULOASE. NU DESFACEŢI
CAPACELE ŞI NU REPARAŢI PERSONAL
APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest produs respectă normele CE, dacă
sunt utilizate cabluri şi mufe ecranate pentru
conectarea la alte echipamente. Pentru a preveni
interferenţele electromagnetice cu aparatele
electrice, cum ar fi radiouri şi televizoare, utilizaţi
cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea la
alte echipamente.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Măsuri de precauţie
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare
înainte de a utiliza aparatul. Respectaţi toate
instrucţiunile de siguranţă de mai jos.
Păstraţi la îndemână aceste instrucţiuni de
utilizare, pentru a le putea consulta în viitor.
1. Citiţi aceste instrucţiuni.
2. Reţineţi aceste instrucţiuni.
3. Reţineţi toate avertismentele.
||NOTĂ |
\\ Dacă numărul regiunii unui disc Blu-ray/DVD nu
corespunde cu numărul regiunii acestui player, playerul
nu poate reda discul.
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Conductorul de alimentare de la reţea al acestui
echipament este prevăzut cu un ştecher încapsulat,
care conţine o siguranţă. Valoarea siguranţei este
afişată pe partea cu pini a ştecherului.
Dacă siguranţa trebuie înlocuită, trebuie să utilizaţi
o siguranţă de acelaşi voltaj, în conformitate cu
BS1362.
Nu utilizaţi ştecherul dacă capacul siguranţei (în cazul
în care acesta este detaşabil) nu este montat. Dacă
trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei, trebuie ca
acesta să aibă aceeaşi culoare ca partea cu pini a
conectorului. Capacele de schimb sunt disponibile de
la furnizorul dvs.
Dacă ştecherul nu este compatibil cu prizele din casă
sau dacă cablul nu este suficient de lung pentru a
ajunge la o priză, trebuie să obţineţi un prelungitor
aprobat sau să vă adresaţi furnizorului pentru asistenţă.
Cu toate acestea, dacă sunteţi nevoiţi să
schimbaţi ştecherul, scoateţi siguranţa şi apoi
casaţi ştecherul conform reglementărilor în vigoare.
Nu conectaţi ştecherul la o priză de curent dacă
există risc de electrocutare din cauza unui cablu
deteriorat.
4
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 4
Pentru a deconecta aparatul de la reţea, trebuie
să scoateţi ştecherul din priză. Priza trebuie să fie
funcţională şi uşor accesibilă.
Produsul care însoţeşte acest manual de utilizare
este licenţiat sub anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale anumitor terţi.
4. Respectaţi toate instrucţiunile.
5. Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
6. Curăţaţi doar cu o cârpă uscată.
7. Nu obturaţi orificiile de aerisire. Instalaţi în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
8. Nu instalaţi aparatul lângă surse de căldură,
cum ar fi radiatoare, cuptoare, plite sau alte
aparate (inclusiv receivere AV) generatoare de
căldură.
9. Nu încălcaţi restricţiile impuse de ştecherul
polarizat sau cu împământare. Un ştecher
polarizat are două borne, dintre care una mai
lată şi cealaltă mai subţire. Un ştecher cu
împământare are două borne şi un al treilea
contact. Borna lată sau al treilea contact
sunt destinate siguranţei dvs. Dacă ştecherul
furnizat nu corespunde cu tipul dvs. de priză,
adresaţi-vă unui electrician pentru înlocuirea
prizei vechi.
10. Nu călcaţi pe cablul de alimentare şi aveţi
grijă să nu deterioraţi cablul în dreptul prizelor,
prelungitoarelor sau la ieşirea acestuia din
aparat.
Română
2014-05-27 오후 5:17:01
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢA ÎN CAZUL REDĂRII IMAGINILOR 3D
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii de
siguranţă înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii utilizatori pot simţi disconfort în timpul
vizualizării conţinuturilor 3D. Acest disconfort se
poate manifesta prin stări de ameţeală, greaţă
sau prin dureri de cap.
Dacă resimţiţi oricare din aceste simptome,
întrerupeţi vizualizarea conţinuturilor 3D, scoateţi
ochelarii 3D activi şi odihniţi-vă.
• Vizionarea imaginilor 3D pentru perioade
mai lungi de timp poate cauza deteriorarea
ochilor. Dacă simţiţi că vă dor ochii, întrerupeţi
vizualizarea conţinuturilor 3D, scoateţi ochelarii
3D activi şi odihniţi-vă.
• O persoană adultă responsabilă trebuie să
verifice frecvent starea copiilor atunci când
aceştia utilizează funcţia 3D.
Dacă se observă semne de oboseală a ochilor,
dureri de cap, ameţeală sau greaţă, solicitaţi
copiilor să întrerupă vizionarea materialului 3D şi
să se odihnească.
5
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 5
Informaţii Privind Siguranţa
Utilizarea funcţiei 3D
• Nu utilizaţi ochelarii activi 3D în alte scopuri. (cum
ar fi ochelari de uz general, ochelari de soare,
ochelari de protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D activi
atunci când vă aflaţi în mişcare. Utilizarea funcţiei
3D sau a ochelarilor 3D activi atunci când vă aflaţi
în mişcare poate produce lovirea de obiectele din
jur, căderea şi rănirea personală gravă.
• Dacă doriţi să vă bucuraţi de capacitatea 3D,
conectaţi un dispozitiv 3D (receiver AV sau
televizor cu compatibilitate 3D) la portul de ieşire
HDMI al aparatului utilizând un cablu HDMI de
mare viteză. Înainte de a reda conţinutul 3D,
asiguraţi-vă că purtaţi ochelari adecvaţi.
• Playerul va emite semnale 3D doar printr-un
cablu HDMI conectat la portul corespunzător.
• Rezoluţia video în modul de redare 3D este
stabilită în funcţie de rezoluţia video a filmului
original. Nu puteţi schimba rezoluţia.
• Unele funcţii, cum ar fi BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluţiei ar
putea să nu funcţioneze corect în modul de
redare 3D.
• Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să
utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
• Atunci când vizionaţi imagini 3D, păstraţi faţă
de ecranul televizorului o distanţă de cel puţin
trei ori mai mare decât lăţimea ecranului. De
exemplu, dacă aveţi un ecran de 46 inch. (117
cm), păstraţi o distanţă de 138 inch. (350 cm)
faţă de ecran.
• Pentru o vizionare optimă, poziţionaţi ecranul
video 3D la nivelul ochilor.
• Atunci când playerul este conectat la anumite
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corect.
• Acest player nu realizează conversia
conţinuturilor 2D în 3D.
• Siglele "Blu-ray 3D" şi "Blu-ray 3D" sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
01
11. Utilizaţi doar echipamente suplimentare/
accesorii recomandate de producător.
12. Fixaţi aparatul doar pe un
stativ, trepied sau suport
indicat de fabricant sau
furnizat împreună cu aparatul.
Atunci când utilizaţi o masă
mobilă, aveţi grijă când mutaţi
aparatul împreună cu aceasta, pentru a evita
rănirea cauzată de o eventuală alunecare a
acestora.
13. Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau atunci
când nu este utilizat pentru perioade mari de
timp.
14. Pentru orice chestiuni referitoare la service,
adresaţi-vă personalului calificat. Service-ul este
obligatoriu atunci când aparatul s-a defectat
în orice fel, ca în cazul defecţiunii cablului de
alimentare sau a prizei, dacă a intrat lichid sau
au căzut obiecte în aparat, dacă aparatul a fost
expus la ploaie sau umezeală, nu funcţionează
normal sau a fost scăpat.
Română
2014-05-27 오후 5:17:01
Cuprins
Informaţii Privind Siguranţa
2
4
4
5
Avertisment
9
9
10
10
11
12
12
12
13
13
13
17Reţea
Instrucţiuni importante privind siguranţa
18
Utilizarea funcţiei 3D
20
Reţea şi internet
23
Wi-Fi direct
20
Accesorii
23
Panou frontal
24
Panoul din spate
24
Telecomandă
Configurarea conexiunii la reţea
Actualizare software
Upgrade imediat
Actualizare automată
Prezentarea generală a telecomenzii
Media Play
Conexiuni
26
Conectarea la un televizor
Redarea discurilor comerciale
26
Redarea fotografiilor, clipurilor video şi
muzicii (conţinuturi multimedia)
26
Conectarea la un sistem audio
Metoda 1 Conectarea la un receiver AV
compatibil HDMI
26
Metoda 2 Conectarea la un receiver AV cu
decodor Dolby Digital sau DTS
Conectarea la un router de reţea
Reţea fără fir
Procedura de configurare iniţială
15
Accesarea meniului de setări
28
28
29
29
29
The Home Screen
31
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru meniul Setări
6
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 6
27
27
Reţea prin cablu
14
15
Smart Hub
18Sistem
20Asistenţă
Setări
14
Funcţiile meniului de setări
16Imagine
17Sunet
Măsuri de precauţie
Iniţiere
8
16
Stocarea şi utilizarea discurilor
Redarea conţinuturilor multimedia de pe un
dispozitiv USB
Redarea conţinuturilor multimedia salvate
pe un computer/dispozitiv mobil
Redarea unui disc cu conţinut înregistrat
de utilizator
Redarea conţinuturilor multimedia
salvate într-un serviciu cloud
Samsung Link
Controlarea redării video
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea clipurilor video
Utilizarea meniului Settings (în timpul
redării)
Utilizarea meniurilor View & Options
Română
2014-05-27 오후 5:17:02
31
31
32
33
33
33
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
Utilizarea meniului Options (în timpul redării)
Utilizarea meniurilor View & Options (într-un
ecran cu fişiere)
Repetarea pieselor de pe un CD audio
Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD
audio
Crearea unei liste de redare de pe un CD
audio
33Extragere
34
34
35
36
36
36
Utilizarea meniului Tools (în timpul redării)
Utilizarea meniurilor View & Options
Copierea materialelor video, a muzicii sau
a fotografiilor
Utilizarea funcţiei de trimitere
38
Utilizarea Filme şi Emisiuni TV
37
39
39
40
41
41
42
42
43
45
45
49
Rezoluţia în funcţie de tipul de conţinut
Selecţii pentru ieşirea digitală
50
Depanare
53
Compatibilitatea discurilor şi formatelor
52Repairs
53
54
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le
poate reda playerul dvs
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le
poate reda
Cod regiune
Sigle ale discurilor care pot fi redate cu
ajutorul playerului
55Formate acceptate
58
Notă compatibilitate şi corespundere
59
Declinare a responsabilităţii pentru
serviciile de reţea
59
60
Servicii de Reţea
Crearea uni cont Samsung
48
54
Trimitere fişiere
Informaţii suplimentare
46Notă
53
Redarea conţinuturilor foto
37
46
Cuprins
32
Anexă
Controlarea redării muzicii
62
Protecţia la copiere
Licenţă
Specificaţii
Înainte de a utiliza aplicaţiile
Utilizarea aplicaţiilor
Prezentare generală a ecranului pentru
aplicaţii
Lansarea unei aplicaţii
Screen mirroring
Utilizarea browserului web
Navigarea cu legături şi navigarea cu
cursor
Prezentare generală a panoului de control
Utilizarea meniului Setting
Legarea conturilor de servicii de pe
internet la aparat
BD-LIVE™
7
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 7
Română
2014-05-27 오후 5:17:02
Iniţiere
Accesorii
Verificaţi mai jos accesoriile furnizate.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterii pentru telecomandă (tip AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Manualul utilizatorului
C
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Telecomandă
8
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 8
EXIT
B
DIGITAL
Română
2014-05-27 오후 5:17:03
Panou frontal
02
BUTONUL REDARE/PAUZĂ
Iniţiere
BUTONUL OPRIRE
BUTON DESCHIDERE / ÎNCHIDERE
BUTONUL ALIMENTARE
GAZDĂ USB
AFIŞAJ
SERTAR PENTRU DISCURI
SENZOR DE TELECOMANDĂ
||NOTĂ |
\\ Pentru a actualiza software-ul playerului prin intermediul mufei USB Host, trebuie să folosiţi un stick de memorie USB.
\\ Atunci când player-ul afişează meniul discului Blu-ray, nu puteţi începe redarea filmului apăsând butonul de redare de pe
telecomandă sau de pe player. Pentru a reda filmul, trebuie să selecţi opţiunile Redare film sau Start din meniul discului,
după care să apăsaţi pe butonul s de pe telecomandă.
Panoul din spate
HDMI OUT
LAN
9
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 9
DIGITAL AUDIO OUT
Română
2014-05-27 오후 5:17:03
Iniţiere
Telecomandă
Prezentarea generală a telecomenzii
După setare, vă permite să setaţi sursa de
intrare pe televizor.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
SOURCE
Porneşte şi opreşte playerul.
Apăsaţi pe acest buton pentru a deschide
şi închide sertarul pentru discuri.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a seta
opţiunile.
Utilizaţi acest buton pentru a intra în meniul
discului.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea unui disc.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Apăsaţi pentru a utiliza meniul de
instrumente.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru
meniurile playerului, cât şi pentru câteva
funcţii ale discurilor Blu-ray.
Apăsaţi pentru a căuta conţinuturi.
Utilizaţi pentru a intra în meniul Popup/
meniul Titlu.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsaţi pe acest buton pentru a opri un disc.
Apăsaţi pentru a vă deplasa la meniul
principal.
Pentru reglarea volumului televizorului.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
9
TITLE MENU
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsaţi pentru a utiliza aplicaţiile.
Porneşte şi opreşte televizorul.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Apăsaţi pe acest buton pentru a reda un disc.
Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol, o
melodie sau un disc.
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile despre
redare.
Utilizaţi pentru a selecta elemente de meniu
şi a schimba valorile din meniu.
Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din meniu.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Utilizaţi acest buton pentru a accesa
diferitele funcţii de pe un disc.
Apăsaţi pentru a utiliza funcţia de afişare pe
tot ecranul.
În timpul redării discurilor Blu-ray/DVD,
acest buton nu este activ.
Apăsaţi pentru a comuta limba de subtitrare
a discului Blu-ray sau a DVD-ului.
||NOTĂ |
Introducerea bateriilor
\\ Dacă telecomanda nu funcţionează corespunzător:
-- Verificaţi polaritatea +/– a bateriilor.
-- Verificaţi dacă nu s-au descărcat bateriile.
-- Asiguraţi-vă că senzorul telecomenzii nu este obturat
de obstacole.
-- Verificaţi dacă în raza telecomenzii există sisteme de
iluminat fluorescente.
||ATENŢIE |
\\ Reciclaţi bateriile conform reglementărilor locale referitoare
la mediu. Nu aruncaţi bateriile împreună cu gunoiul menajer.
10
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 10
Română
2014-05-27 오후 5:17:04
Conexiuni
Conectarea la un televizor
03
Conexiuni
Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa
de intrare HDMI IN a televizorului.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Audio
Video
||NOTĂ |
\\ Dacă utilizaţi un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afişare, trebuie să conectaţi şi mufa DIGITAL
AUDIO OUT a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
\\ Cablul HDMI transmite sunet şi imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectaţi un cablu audio.
\\ În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze. Consultaţi manualul de
utilizare al televizorului.
\\ Când conectaţi playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când în conectaţi pentru prima dată la un televizor nou şi în porniţi,
playerul setează automat rezoluţia de ieşire HDMI la cea mai mare rezoluţie acceptată de televizor.
\\ Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, Dezactivat opţiunea HDMI-culori profunde din meniu.
\\ Pentru a viziona filme în modul de ieşire HDMI 720p, 1080i sau 1080p, trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
(categoria 2).
\\ HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), este posibil ca pe ecran să apară imagini
neclare.
11
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 11
Română
2014-05-27 오후 5:17:04
Conexiuni
Conectarea la un sistem audio
Puteţi conecta playerul Blu-ray la un sistem audio utilizând metoda ilustrată mai jos.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Metoda 1 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI
• Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa
de intrare HDMI IN a receiverului.
• Calitate optimă (Recomandat)
Metoda 2 Conectarea la un receiver AV cu decodor Dolby Digital sau DTS
• Cu ajutorul unui cablu digital optic (nu este inclus), conectaţi mufa de ieşire optică OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT a aparatului la mufa de intrare optică digitală DIGITAL OPTICAL IN a receiverului.
• Calitate bună
• Atunci când Ieşire digitală este setată la PCM veţi auzi sunetul doar prin cele două boxe frontale.
Metoda 1
Metoda 2
Audio
12
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 12
Audio
Română
2014-05-27 오후 5:17:05
Conectarea la un router de reţea
Reţea fără fir
03
Puteţi conecta playerul la routerul dvs. de reţea
utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să conectaţi
PC-ul la reţea aşa cum este indicat în imagine.
Conexiunea poate fi prin fir sau fără fir.
Router wireless
Serviciu
Broadband
Modem Broadband
(cu router integrat)
Serviciu
Broadband
Sau
Conexiuni
Reţea prin cablu
||NOTĂ |
\\ Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, playerul poate
utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a
se conecta la reţeaua wireless.
\\ Setaţi routerul wireless la modul Infrastructură. Modul Adhoc nu este acceptat.
Router
Modem
Broadband
Serviciu
Broadband
||NOTĂ |
\\ Routerul sau politicile furnizorului de servicii internet pot
împiedica playerul să acceseze serverul de actualizare
software Samsung. În această situaţie, contactaţi
furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru informaţii
suplimentare.
\\ Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze un
router pentru realizarea conexiunii de reţea.
13
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 13
\\ Playerul acceptă numai următoarele protocoale de
securitate wireless cheie:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Selectaţi un canal neutilizat pentru routerul wireless. Dacă
acel canal setat pentru routerul wireless este utilizat de
un dispozitiv din apropiere, vor fi generate interferenţe şi
comunicarea va eşua.
\\ Dacă selectaţi modul Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n şi setaţi tipul de criptare a routerului la WEP,
TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed), playerul nu va accepta
o conexiune în conformitate cu noile specificaţii de
certificare Wi-Fi.
\\ Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferenţe, în
funcţie de condiţiile de utilizare (performanţele routerului,
distanţa, obstacolele, interferenţa cu alte dispozitive radio
etc.).
Română
2014-05-27 오후 5:17:05
Setări
Procedura de configurare iniţială
• Ecranul principal nu va fi afişat dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• OSD (On Screen Display) se poate modifica după
actualizarea versiunii de software.
• Etapele de acces pot diferi în funcţie de meniul
selectat.
The Home Screen
4 5
1
REDARE DISC
După ce conectaţi aparatul la televizor, porniţi
televizorul şi aparatul. Când porniţi aparatul
pentru prima dată, pe televizor va apărea ecranul
de configurare iniţială al aparatului. Procedura
de configurare iniţială vă permite să setaţi limba
pentru afişajul de pe ecran şi meniu, dimensiunea
ecranului, configuraţia de reţea şi să conectaţi
playerul la reţea.
\\ Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul de setări iniţiale
şi să efectuaţi modificări, selectaţi Setări > Sistem >
Configurare în ecranul principal sau selectaţi opţiunea
Resetare. (Consultaţi paginile 18 sau 20)
\\ Dacă doriţi să utilizaţi o funcţie Anynet+ (HDMI-CEC),
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1) Conectaţi playerul la un televizor Samsung compatibil
Anynet+ (HDMI-CEC) cu ajutorul unui cablu HDMI.
2) Setaţi funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat atât
pentru televizor cât şi pentru player.
3) Setaţi televizorul pe procedura de configurare iniţială.
1
APLICAŢII
MY APPS
2
3
7
1
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Setări
0
REDARE DISC : Vă permite să redaţi fotografii,
videoclipuri sau muzică de pe disc.
FILME ŞI EMISIUNI TV : Vă permite să descărcaţi
filme şi emisiuni TV de pe Internet.
2
||NOTĂ |
\\ În funcţie de ţară, este posibil ca această funcţie
să nu fie acceptată.
3
4
5
6
8
9
0
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 14
MULTIMEDIA
6
No Disc
7
14
FILME ŞI EMISIUNI TV
RECOMANDAT
||NOTĂ |
\\ Dacă pe parcursul procedurii de setare iniţială omiteţi
configurarea reţelei, aceasta poate fi realizată ulterior.
Consultaţi "Configurarea conexiunii de reţea" la paginile
20~23 pentru instrucţiuni.
3
2
MULTIMEDIA : Vă permite să redaţi fotografii,
videoclipuri şi muzică de pe dispozitive USB, PC-uri
sau dispozitive mobile.
Conectaţi-vă : Vă permite să vă conectaţi cu contul
Samsung.
Căutaţi : Vă permite să căutaţi conţinuturi în
categoriile Filme şi Emisiuni TV, Aplicaţii şi YouTube,
introducând termenii de căutare corespunzători.
APLICAŢII : Vă oferă acces la diverse aplicaţii care
pot fi descărcate.
RECOMANDAT : Vă oferă acces direct la aplicaţiile
recomandate.
MY APPS : Aplicaţiile descărcate din My Apps sunt
afişate.
Screen Mirroring : Vă permite să vizualizaţi ecranul
smartphone-ului sau tabletei dvs. pe un televizor la
care aţi conectat produsul.
Setări : Deschide meniul produsului. În acest meniu
puteţi seta diverse funcţii conform preferinţelor dvs.
personale.
Română
2014-05-27 오후 5:17:06
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||NOTĂ |
2
3
4
5
6
7
8
04
Smart Hub
2
Sistem
Asistenţă
BD Wise
Rezoluţie
Cadru film (24 Cps)
Conversie DVD 24 cps
1
Automat
16:9 Original
Automat
Automat
2. Pentru a accesa meniurile, submeniurile
şi opţiunile din ecranul Setări, consultaţi
imaginea de mai jos în care este prezentată
telecomanda.
15
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 15
2
Dezactivat
Dezactivat
INFO
RETURN
SEARCH
Imagine
Raport de aspect TV
APPS
3
A
Setări 3D
REPEAT
TOOLS
Setări
Ieşire UHD
HOME
HOME
Setări
SMART
HUB
1. Selectaţi opţiunea Setări din ecranul principal
şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
Setări.
Reţea
TITLE MENU
1
Accesarea meniului de setări
Sunet
9
Butoane de pe telecomandă
0 POPUP utilizate
pentru meniul Setări
DISC MENU
\\ Dacă lăsaţi playerul în modul oprire mai mult de 5 minute
fără a-l utiliza, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă
lăsaţi playerul în modul screen saver mai mult de 20 de
minute, acesta se va opri automat din funcţionare.
Imagine
SAMSUNG TV
1
3
4
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
PANDORA DIGITAL SUBTITLE
Butonul HOME
: Apăsaţi pentru a vă deplasa la
ecranul principal.
SCREEN
INPUT
Butonul RETURN : Reveniţi la meniul anterior.
Butoanele (Intrare) / DIRECŢIE :
• Apăsaţi ▲▼◄► pentru a deplasa cursorul sau
pentru a selecta un element.
• Apăsaţi butonul v pentru a activa elementul
selectat sau pentru a confirma o setare.
Butonul EXIT : Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din
meniul curent.
Informaţii detaliate despre funcţii
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune
individuală din meniul Setări este explicată detaliat
pe ecran. Pentru a vizualiza o explicaţie, folosiţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta funcţia,
elementul de meniu sau opţiunea pentru care
doriţi mai multe informaţii. De obicei, explicaţia
va apărea în partea dreaptă a ecranului ecran. În
pagina următoarea va apărea o scurtă descriere
a fiecărei funcţii din meniul Setări. Mai multe
informaţii cu privire la unele din funcţii sunt incluse
şi în Anexa acestui manual.
Română
2014-05-27 오후 5:17:06
Setări
Funcţiile meniului de setări
Valoarea indică numărul de linii video per cadru.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv
progresivă. În general, cu cât sunt mai multe linii,
cu atât calitatea este mai înaltă.
Imagine
leşire UHD
Cu ajutorul aceste opţiuni este emis semnal video
HDMI la rezoluţia UHD (Ultra High definition).
Această funcţie este disponibilă numai când
opţiunea Cadru film este setată la Automat.
||NOTĂ |
\\ Pentru a utiliza această funcţie trebuie să conectaţi
aparatul la un dispozitiv care acceptă rezoluţia UHD şi
trebuie să redaţi conţinut cu 24Fs (viteza de redare a
filmelor).
\\ Acest dispozitiv nu poate reda conţinut UHD. Totuşi
conţinuturile cu rezoluţie sub Full HD, pot fi optimizate
la UHD.
\\ Pentru rezoluţia UHD, este disponibilă numai ieşirea cu
24 de cadre 2160*3840.
Setări 3D
Selectaţi dacă doriţi redarea conţinuturilor 3D ale
unui disc Blu-ray în modul 3D.
Dacă accesaţi ecranul principal sau ecranul de
aplicaţii în modul 3D, aparatul va realiza automat
comutarea la modul 2D.
Raport de aspect TV
Vă permite să reglaţi ieşirea player-ului în funcţie
de dimensiunea ecranului televizorului dvs.
BD Wise
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de
inter-conectivitate Samsung.
Atunci când conectaţi un player Samsung şi un
televizor Samsung cu BD Wise prin HDMI şi
serviciul BD Wise este instalat atât pe aparat cât
şi pe televizor, aparatul va emite semnalul video
la rezoluţia video şi rata de cadre ale discului BD/
DVD.
Rezoluţie
Vă permite să setaţi rezoluţia de ieşire a semnalului
video HDMI la valorile BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p sau 576p/480p.
16
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 16
Cadre film (24 Cps)
Dacă playerul este conectat la un televizor
compatibil cu afişarea a 24 de cadre pe secundă,
setarea caracteristicii Cadre film (24 Cps) la
modul Automat vă permite să ajustaţi automat
ieşirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe
secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătăţită.
• Vă puteţi bucura de caracteristica Cadre film (24
Cps) numai dacă aveţi un televizor care acceptă
această rată de cadre.
• Opţiunea Cadre film este disponibilă doar când
aparatul se află în modurile de rezoluţie HDMI
1080i sau 1080p.
Conversie DVD 24 cps
Converteşte redarea DVD la 24 de cadre pe
secundă şi emite semnalul prin HDMI. Această
opţiune este disponibilă numai când opţiunea
Cadre film (24 Cps) este activată.
Potrivire dimensiune ecran
Setaţi dimensiunile ecranului la valoarea optimă.
(Aplicare Smart Hub, numai mirroring ecran)
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru
ieşirea HDMI, astfel încât să corespundă cu
capacităţile dispozitivului conectat (televizor,
monitor etc.). Ecranul se stinge pentru scurt timp,
după ce selectaţi un format.
HDMI - culori profunde
Vă permite să setaţi aparatul pentru ieşirea video
HDMI cu culoare intensă.. Acest mod permite
o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o
adâncime mai mare a culorilor.
Mod progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci
când vizionaţi discuri DVD.
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
Sunet
||NOTĂ |
\\ Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să
conectaţi cel puţin o boxă Samsung Multiroom Link.
\\ Calitatea sunetului poate fi afectată de starea reţelei
wireless.
\\ Conexiunea la reţea poate fi afectată negativ şi poate
fi chiar pierdută dacă reţeaua se deteriorează odată cu
trecerea timpului.
\\ Activarea mirroringului ecranului dezactivează
Multiroom Link.
\\ Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul
Multiroom Link de pe site-ul web Samsung: www.
samsung.com 
 Căutare nume
produs: BD-H6500  Manuale  Multiroom Link 
Descărcare PDF
\\ Sunetul emis de fiecare dispozitiv conectat poate avea
o întârziere faţă de semnalul video emis de dispozitivul
de pe care se redă.
Ieşire digitală
Vă permite să selectaţi formatul digital audio
adecvat pentru televizorul sau receiverul dvs. AV.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi tabelul de
selectare a ieşirii digitale, de la pagina 49.
Reducere rată eşant. PCM
Vă permite să optaţi pentru semnale PCM pe
96Khz, pentru care se realizează downsampling
la 48Khz înainte de ieşirea către un amplificator.
Selectaţi Activat dacă amplificatorul sau receiverul
nu este compatibil cu semnalul pe 96Khz.
Control Interval Dinamic
Vă permite să aplicaţi controlul intervalului dinamic
pentru formatele audio Dolby Digital, Dolby Digital
Plus şi Dolby True HD.
Automat : Controlează automat intervalul
dinamic al semnalului audio Dolby TrueHD,
pe baza informaţiilor din pista Dolby TrueHD.
De asemenea, activează controlul intervalului
dinamic pentru Dolby Digital şi Dolby Digital Plus.
17
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 17
Setări
Puteţi configura acest aparat pentru a se conecta
wireless la o boxă compatibilă cu Samsung Multiroom
Link pentru a vă bucura de sunet de înaltă calitate.
04
Setări difuzor
Dezactivat : Păstrează intervalul dinamic
necomprimat şi vă permite astfel să ascultaţi
sunetul original.
Activat : Activează controlul intervalului dinamic
pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele cu
un volum mai mic sunt amplificate, iar volumul
sunetelor puternice este redus.
Mod downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de downmix pe
mai multe canale compatibilă cu sistemul dvs.
stereo. Playerul poate realiza doawnmix la sunet
stereo normal sau sunet stereo surround.
Modul DTS Neo:6
Vă puteţi bucura de un sunet pe mai multe canale
prin intermediul ieşirii HDMI în cazul unei surse
audio pe 2 canale.
Sincr. audio
În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat
la un televizor care emite semnal digital, este
posibil ca semnalul audio să nu se sincronizeze
cu cel video. În acest caz, reglaţi decalajul
corespunzător pentru ca cele două semnale să fie
sincronizate.
• Puteţi seta acest decalaj la valori cuprinse între
0 msec şi 250 msec. Setaţi opţiunea la setarea
optimă.
||NOTĂ |
\\ Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care
îl specificaţi să nu fie exact, în funcţie de conţinutul
redat.
Reţea
Stare reţea
Vă permite să verificaţi starea reţelei curente şi a
conexiunii la internet.
Setări reţea
Configuraţi conexiunea de reţea pentru a vă
putea bucura de diversele funcţii cum ar fi
serviciile internet sau funcţionalitatea AllShare.
De asemenea, veţi putea efectua actualizări ale
componentei software.
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
Setări
Wi-Fi direct
Blocare clasificare VOD
||NOTĂ |
||NOTĂ |
\\ În funcţie de ţară, este posibil ca formatul RMVB să nu
fie acceptat.
Vă permite să conectaţi un dispozitiv Wi-Fi direct
la player, prin intermediul unei reţele peer-to-peer,
fără a fi necesar un router wireless.
Dacă playerul este conectat la o reţea wireless, ar
putea fi deconectat când utilizaţi Wi-Fi direct.
\\ Fişierele text, de exemplu cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu sunt redate când se utilizează funcţia Wi-Fi
Direct.
Setări dispozitiv multimedia
Vă permite să controlaţi dispozitivele din reţea,
cum sunt telefoanele smartphone şi tabletele, care
pot partaja conţinut cu aparatul.
Nume dispozitiv
Vă permite să introduceţi un nume pentru player,
prin intermediul căruia acesta va fi identificat în
reţelele noastre.
Setări BD-Live
Puteţi să setaţi diverse funcţii BD-Live. BD-Live
vă permite să accesaţi mai multe caracteristici
disponibile pe anumite discuri Blu-ray, în cazul în
care sunteţi conectat la internet.
Conexiune la internet BD-Live : Vă permite
să permiteţi complet, să permiteţi parţial sau să
interziceţi o conexiune BD-Live la Internet.
Gestionare date BD : Gestionaţi datele BD
descărcate dintr-un serviciu BD-Live sau de pe
discuri Blu-ray.
Condiţii şi poiltică
Trebuie să revizuiţi şi să fiţi de acord cu termenii
& condiţiile şi politica de confidenţialitate pentru
a vă bucura de serviciile oferite de secţiunea de
aplicaţii.
Termeni şi condiţii, Politica de confid. pt.
contul Samsung
Puteţi vizualiza şi accepta termenii sau politica de
confidenţialitate pentru contul Samsung şi pentru
o varietate de alte servicii.
Resetare Smart Hub
Resetează toate setările Smart Hub la setările
prestabilite. Pentru utilizare, trebuie să introduceţi
PIN-ul de securitate.
Sistem
Configurare
Vă permite să rulaţi din nou procedura de setare
iniţială.
Pornire rapidă
Smart Hub
Vă permite să configuraţi playerul pentru a porni
rapid, prin reducerea timpului necesar pentru
iniţializare.
Setări aplicaţii
Vă permite să configuraţi setările de înştiinţare ale
aplicaţiilor şi să vizualizaţi informaţii elementare
despre aplicaţii.
Setări de notificare push : Primiţi notificări de la
serviciile selectate.
18
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 18
Puteţi accesa conţinut Video on Demand (VOD)
în funcţie de clasificarea acestuia. Pentru utilizare,
trebuie să introduceţi PIN-ul de securitate.
||NOTĂ |
\\ Dacă această funcţie este setată la Dezactivat,
consumul de energie în standby va creşte.
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
Limbă
Puteţi conecta o tastatură sau un mouse USB
wireless la portul USB din faţa player-ului.
Setări tastatură : Vă permite să configuraţi o
tastatură USB conectată la player.
||NOTĂ |
\\ Puteţi utiliza tastatura numai când apare ecranul
pentru tastatură QWERTY în browser-ul web.
Setări mouse : Vă permite să configuraţi un
mouse USB conectat la player. Puteţi utiliza
mouse-ul în meniul playerului şi în browserul
web la fel cum îl utilizaţi cu un PC.
Setări
Manager dispoz.
PIN-ul implicit este 0000. Dacă nu v-aţi creat
propriul PIN, introduceţi PIN-ul implicit pentru a
accesa funcţia de securitate. După ce aţi accesat
funcţia de securitate pentru prima dată, schimbaţi
codul PIN cu ajutorul funcţiei Schimbare PIN.
Clasif. parentală BD : Împiedică redarea
discurilor Blu-ray cu un calificativ cel puţin
egal cu o anumită clasă de vârstă pe care aţi
introdus-o, dacă nu este introdus codul PIN.
Clasif. parentală DVD : Împiedică redarea
DVD-urilor cu un calificativ cel puţin egal cu o
anumită clasă de vârstă pe care aţi introdus-o,
dacă nu este introdus codul PIN.
Schimbare PIN : Puteţi schimba PIN-ul din
4 cifre, utilizat pentru a accesa funcţiile de
securitate.
04
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul afişat
pe ecran, pentru meniul discului, audio, subtitrări
etc.
• Limba pe care o selectaţi pentru meniul discului,
sunet sau subtitrări va apărea numai dacă
această funcţie este acceptată de disc.
Securitate
`` Dacă aţi uitat PIN-ul:
`` Pentru a utiliza un mouse în meniul playerului:
1. Conectaţi mouse-ul USB la player.
2. Faceţi clic pe butonul principal pe care l-aţi
selectat în Setări mouse-ului.
3. Faceţi clic pe opţiunile de meniu dorite.
||NOTĂ |
\\ Unele tastaturi şi mouse-uri HID USB ar putea să nu
fie compatibile cu aparatul.
\\ Unele tastaturi HID ar putea să nu funcţioneze.
\\ Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
\\ Unele aplicaţii ar putea să nu fie acceptate.
\\ Dacă o tastatură HID wireless nu funcţionează din
cauza interferenţelor, apropiaţi-o de player.
1. Îndepărtaţi eventualele discuri sau dispozitive
de stocare USB introduse.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5
secunde butonul @ de pe panoul superior.
Mesajul de iniţializare apare pe ecran şi
alimentarea va fi oprită automat.
Când porniţi din nou aparatul, toate setările
vor fi resetate.
General
Puteţi schimba opţiunile listate mai jos, în funcţie
de preferinţele dvs.
Luminozitate Display : Modificaţi luminozitatea
panoului frontal.
Fus orar : Selectaţi fusul orar al zonei în care
locuiţi.
Transp. meniu : Ajustează transparenţa casetei
de meniu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie utilă, care vă oferă
operaţii conectate cu alte playere Samsung
care dispun de funcţia Anynet+ şi vă permite să
controlaţi aceste aparate cu ajutorul telecomenzii
televizorului Samsung. Pentru a acţiona această
funcţie, conectaţi playerul la un televizor Samsung
compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI.
19
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 19
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
Setări
Reţea şi internet
DivX® Video On Demand
Vizualizaţi codurile de înregistrare DivX® VOD,
pentru a putea achiziţiona şi reda conţinuturi
DivX® VOD.
Asistenţă
Gestionare la distanţă
Când este activată, permite agenţilor Centrului de
asistenţă tehnică Samsung să diagnosticheze şi
să rezolve problemele aparatului de la distanţă.
Necesită o conexiune Internet activă.
||NOTĂ |
\\ Este posibil ca serviciul Gestionare la distanţă să nu fie
disponibil în anumite ţări.
\\ Pentru a utiliza administrarea la distanţă:
1) Apelaţi Centrul de contact Samsung şi solicitaţi
asistenţă la distanţă.
2) Deschideţi meniul player-ului pe televizor şi accesaţi
secţiunea Asistenţă.
3) Selectaţi Administrare la distanţă şi apoi citiţi
acordurile de service şi acceptaţi-le. Când apare
ecranul de introducere a PIN-ului, furnizaţi agentului
numărul PIN.
4) Agentul accesează player-ul.
Actualizare software
Meniul Upgrade software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului, pentru a beneficia de
îmbunătăţiri ale performanţei şi de servicii
suplimentare.
Contactare Samsung
Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi
asistenţă cu privire la playerul dvs.
Reset.
Atunci când conectaţi acest player la o reţea,
puteţi utiliza aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea,
cum sunt Smart Hub şi BD-LIVE şi puteţi actualiza
componenta software a player-ului prin intermediul
conexiunii la reţea. Pentru mai multe informaţii cu
privire la accesarea şi utilizarea serviciilor internet,
consultaţi capitolul Servicii de reţea, la paginile
37~45. Mai jos sunt prezentate instrucţiunile
pentru configurarea conexiunii de reţea.
Configurarea conexiunii la reţea
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică
sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs.
utilizaţi o reţea cu sau fără fir, vă recomandăm
utilizarea procedurilor automate descrise mai jos.
Dacă vă conectaţi la o reţea cu fir, cuplaţi playerul
la router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a
începe procedura de configurare.
Dacă vă conectaţi la o reţea wireless, deconectaţi
cablurile de reţea înainte de a începe.
Pentru a începe configurarea conexiunii de reţea,
urmaţi paşii de mai jos:
Reţea cu fir
ĞĞ
Cablu - Configurare automată
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, după care apăsaţi pe
butonul v.
4. Selectaţi Cablu din ecranul de setări de reţea
şi apoi apăsaţi butonul v.
5. Selectaţi Conectare, apoi apăsaţi butonul
v. Aparatul va detecta conexiunea cu fir, va
efectua verificarea acesteia şi apoi va realiza
conectarea.
Resetează toate setările la valorile implicite, cu
excepţia setărilor de reţea şi a celor pentru Smart
Hub şi apoi lansează funcţia de configurare.
Pentru utilizare, trebuie să introduceţi PIN-ul de
securitate. PIN-ul implicit este 0000.
20
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 20
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
ĞĞ
Cablu - Manual
2. În partea de jos a ecranului, selectaţi Setări
IP şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea
ecranul Setări IP.
3. Selectaţi câmpul IP Setting, apoi apăsaţi
butonul v.
4. Selectaţi Introduceti manual din câmpul IP
Setting, iar apoi apăsaţi pe butonul v.
5. Selectaţi o valoare de introdus (Adresă IP,
de exemplu) şi apoi apăsaţi butonul v.
Utilizaţi tastatura numerică a telecomenzii
pentru a introduce valori numerice. Puteţi,
de asemenea, să introduceţi cifre utilizând
butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul în cadrul unei valori. După
ce aţi introdus o valoare, apăsaţi butonul v.
6. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa
la altă valoare şi apoi introduceţi cifrele pentru
acea valoare, urmând instrucţiunile de la
pasul 5.
Puteţi configura o conexiune wireless în patru
moduri:
-- Wireless automat
-- Wireless manual
-- WPS(PBC)
-- WPS (PIN)
Atunci când configuraţi conexiunea la reţeaua
fără fir, toate dispozitivele care sunt conectate
prin intermediul aparatului vor fi deconectate. De
asemenea, dacă este cazul, conexiunea cu fir a
aparatului va fi deconectată.
ĞĞ
Wireless - Automat
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
v.
4. Selectaţi Wireless din ecranul Setări reţea
şi apoi apăsaţi pe butonul v. Aparatul va
căuta şi va afişa o listă cu reţelele disponibile.
Setări reţea
Selectaţi tipul de reţea.
Tip de reţea
iptime
solugen_edu#2
Reîmp.
21
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 21
Puteţi conecta Player Bluray la internet. Selectaţi
reţeaua wireless pe care
doriţi să o utilizaţi.
iptime23
||NOTĂ |
8. După ce aţi introdus toate valorile, selectaţi
OK şi apăsaţi butonul v. Aparatul va
efectua o verificare a conexiunii la reţea, după
care realizează conectarea.
Wireless
Reţea wireless
7. Repetaţi paşii 5 şi 6 până când introduceţi
valori în toate câmpurile.
\\ Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii Internet.
Setări
1. Selectaţi Stare reţea. Aparatul caută o
reţea şi apoi afişează mesajul de eşuare a
conectării la reţea.
Reţea wireless
04
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă
procedura automată nu funcţionează, va trebui să
setaţi manual opţiunile din Setări reţea.
Urmaţi paşii 1 şi 2 din secţiunea Wired - Automatic
şi apoi urmaţi etapele de mai jos:
WPS(PBC)
5. Selectaţi reţeaua dorită şi apoi apăsaţi pe
butonul v.
6. În ecranul Security, introduceţi codul de
securitate sau parola reţelei. Introduceţi cifrele
direct, utilizând butoanele numerice de pe
telecomandă. Introduceţi litere prin selectarea
unei litere cu ajutorul unui buton săgeată şi
apoi apăsând pe butonul v.
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
Setări
||NOTĂ |
\\ Pentru a vizualiza parola pe care o introduceţi, utilizaţi
butoanele cu săgeţi pentru a selecta Afişare parolă din
partea dreaptă şi apoi apăsaţi butonul v.
7. Când terminaţi, selectaţi Efectuat, apoi
apăsaţi butonul v. Aparatul va efectua o
verificare a conexiunii la reţea, după care
realizează conectarea.
8. După finalizarea verificării, selectaţi OK, apoi
apăsaţi butonul v.
||NOTĂ |
\\ Codul de securitate sau parola poate fi găsită în unul din
ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau a
modemului.
ĞĞ
Wireless - Manual
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă
procedura automată nu funcţionează, va trebui să
setaţi manual opţiunile din Setări reţea.
1. Urmaţi primii 5 paşi din secţiunea Wireless configurare automată.
2. Aparatul caută o reţea şi apoi afişează
mesajul de eşuare a conectării la reţea.
3. În partea de jos a ecranului, selectaţi Setări
IP şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea
ecranul Setări IP.
4. Selectaţi câmpul IP Setting, apoi apăsaţi
butonul v.
5. Selectaţi Introduceti manual din câmpul IP
Setting, iar apoi apăsaţi pe butonul v.
6. Selectaţi o valoare de introdus (Adresă IP,
de exemplu) şi apoi apăsaţi butonul v.
Utilizaţi tastatura numerică a telecomenzii
pentru a introduce valori numerice. Puteţi,
de asemenea, să introduceţi cifre utilizând
butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul în cadrul unei valori. După
ce aţi introdus o valoare, apăsaţi butonul v.
7. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa
la altă valoare şi apoi introduceţi cifrele pentru
acea valoare, urmând instrucţiunile de la
pasul 6.
||NOTĂ |
\\ Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii Internet.
9. Când terminaţi, selectaţi OK, apoi apăsaţi
butonul v. Va apărea ecranul de securitate.
10. În ecranul Security, introduceţi codul de
securitate sau parola reţelei. Introduceţi cifrele
direct, utilizând butoanele numerice de pe
telecomandă. Introduceţi litere prin selectarea
unei litere cu ajutorul butoanelor ▲▼◄► şi
apoi apăsând pe butonul v.
11. La final, selectaţi Efectuat din partea dreaptă
a ecranului şi apăsaţi pe butonul v.
Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la
reţea, după care realizează conectarea.
12. După ce aparatul verifică reţeaua, selectaţi
OK, iar apoi apăsaţi butonul v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
v.
4. Selectaţi Wireless din ecranul Setări reţea şi
apoi apăsaţi pe butonul v.
5. Apăsaţi butonul ▲ de pe telecomandă, iar
apoi apăsaţi butonul ► pentru a selecta
opţiunea WPS(PBC).
6. Apăsaţi pe butonul E de pe telecomandă.
Va apărea mesajul "Press the PBC button
on your wirless router within the next two
minutes.".
7. Apăsaţi pe butonul WPS(PBC) al routerului
într-un interval de două minute. Aparatul
primeşte automat setările de reţea necesare
şi se conectează la reţeaua dvs. Va apărea
ecranul Stare reţea. Aparatul se va conecta
la reţea după verificarea conexiunii la reţea.
8. Repetaţi paşii 6 şi 7 până când introduceţi
valori în toate câmpurile.
22
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 22
Română
2014-05-27 오후 5:17:07
ĞĞ
WPS(PIN)
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
v.
4. Selectaţi Wireless din ecranul Setări reţea
şi apoi apăsaţi pe butonul v. Aparatul va
căuta şi va afişa o listă cu reţelele disponibile.
5. Selectaţi reţeaua dorită şi apoi apăsaţi pe
butonul v.
6. Selectaţi WPS(PIN), apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea fereastra pop-up PIN.
7. Introduceţi PIN-ul în câmpul de introducere
PIN WPS din ecranul de configurare al
routerului şi apoi salvaţi valorile.
||NOTĂ |
\\ Contactaţi producătorul routerului pentru instrucţiuni
referitoare la modul de accesare a ecranelor de
configurare ale routerului sau consultaţi manualul de
utilizare al routerului.
\\ Pentru conexiunea WPS, setaţi criptarea de securitate a
routerului la AES. Conexiunile WPS nu acceptă criptarea
WEP.
Wi-Fi direct
Funcţia Wi-Fi direct vă permite să conectaţi
dispozitive Wi-Fi la aparat şi între ele prin utilizarea
unei reţele peer-to peer, fără necesitatea prezenţei
un router wireless.
||NOTĂ |
\\ Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferenţe cu
semnalul Wi-Fi direct. Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi
direct, vă recomandăm să dezactivaţi funcţia Bluetooth a
dispozitivelor mobile.
23
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 23
2. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
4. Selectaţi Wi-Fi direct, apoi apăsaţi butonul
v. Apar dispozitivele Wi-Fi direct pe care le
puteţi conecta.
Setări
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
1. Porniţi dispozitivul Wi-Fi direct şi activaţi
funcţia Wi-Fi direct.
04
Înainte de a începe, deschideţi meniul de
configurare al routerului de pe calculator şi
accesaţi ecranul cu câmpul de introducere PIN
WPS.
||NOTĂ |
\\ Conexiunea cu fir sau wireless va fi întreruptă atunci când
utilizaţi funcţia Wi-Fi direct.
\\ Fişierele text, de exemplu cele cu extensia .TXT sau .DOC,
nu sunt afişate când se utilizează funcţia Wi-Fi direct.
Actualizare software
Meniul Actualizare software vă permite să
actualizaţi software-ul playerului, pentru a beneficia
de îmbunătăţiri ale performanţei şi de servicii
suplimentare.
• Nu porniţi sau opriţi manual playerul în timpul
procesului de actualizare.
1. În ecranul principal, selectaţi Setări după
care apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Asistenţă, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Actualizare software, după care
apăsaţi butonul v.
4. Pentru a descărca software-ul şi a actualiza
versiunea, selectaţi Upgrade imediat şi
apăsaţi butonul v.
5. Pentru ca aparatul să descarce automat
actualizările software atunci când acestea
sunt disponibile, selectaţi Actualizare
automată şi apoi apăsaţi butonul v. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea Actualizare
automată de la pagina 24.
Română
2014-05-27 오후 5:17:08
Setări
Actualizare automată
||NOTĂ |
\\ Actualizarea este finalizată atunci când playerul se
opreşte din funcţionare şi reporneşte automat.
\\ Samsung Electronics nu este responsabilă de defecţiunile
playerului cauzate de o conexiune instabilă la Internet
sau de neglijenţa consumatorilor pe durata actualizării de
software.
\\ Dacă doriţi să anulaţi actualizarea în timpul descărcării
software-ului de actualizare, apăsaţi pe butonul v.
\\ Când se realizează upgrade, pe panoul frontal este afişat
mesajul "UPDATE".
Upgrade imediat
Puteţi utiliza opţiunea Actualizare acum pentru
a actualiza software-ul prin conexiunea de reţea
sau prin utilizarea unei unităţi USB flash. Vor fi
afişate instrucţiunile pentru actualizarea în reţea.
Instrucţiunile pentru actualizarea de pe o unitate
flash USB sunt prezentate în pagina următoare.
1. Selectaţi Upgrade imediat, apoi apăsaţi
butonul v.
Va apărea fereastra pop-up pentru actualizare
imediată.
2. Aparatul caută online cea mai recentă
versiune software.
3. Dacă găseşte o versiune nouă, afişează
fereastra de solicitare de actualizare.
4. Selectaţi OK. Aparatul va actualiza softwareul, se va opri din funcţionare şi va reporni
automat.
5. Dacă nu selectaţi OK sau Anulare în interval
de un minut, aparatul memorează noua
versiune software. Puteţi implementa ulterior
acest upgrade utilizând opţiunea Actualizare
automată.
6. Dacă selectaţi Anulare, player-ul anulează
upgrade-ul.
||NOTĂ |
\\ După finalizarea actualizării sistemului, verificaţi detaliile
versiunii software în secţiunea Informaţii produs a
ecranului Contactare Samsung.
Puteţi seta funcţia Actualizare automată astfel
încât player-ul să poată descărca upgradeuri software când se află în modul Actualizare
automată.
Acest lucru permite playerului să descarce
automat actualizări de software atunci când nu îl
utilizaţi.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Actualizare automată şi apoi apăsaţi butonul
v.
2. Selectaţi Activat / Dezactivat.
||NOTĂ |
\\ Pentru a utiliza funcţia de upgrade Mod Actualizare
automată, playerul trebuie să fie conectat la Internet.
Actualizare prin USB
Pentru a realiza upgrade prin USB, urmaţi aceşti
paşi:
1. Accesaţi www.samsung.com.
2. Faceţi clic pe SUPPORT din partea dreapta
sus a paginii.
3. Introduceţi numărul de model al aparatului în
câmpul de căutare. Când introduceţi numărul,
va fi afişată o listă derulantă cu numere de
produse care corespund valorii pe care o
introduceţi.
4. Faceţi clic dreapta pe numărul de model al
produsului din lista derulantă.
5. În pagina care apare, derulaţi în jos şi faceţi
clic pe Firmware Manuals & Downloads.
6. Faceţi clic pe Firmware din partea centrală a
paginii.
7. Faceţi clic pe butonul ZIP din coloana Fişier
aflată în partea dreaptă a paginii.
8. Faceţi clic pe Send în prima fereastră popup care apare. Faceţi clic pe OK în cea de-a
doua fereastră pop-up pentru a descărca şi
salva fişierul firmware pe PC-ul dvs.
\\ Nu opriţi playerul în timpul procesului de actualizare
a software-ului. Acest lucru poate cauza defectarea
playerului.
24
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 24
Română
2014-05-27 오후 5:17:08
9. Dezarhivaţi fişierul ZIP pe calculator. Ar trebui
să existe un singur folder, cu acelaşi nume ca
şi fişierul ZIP.
04
10. Copiaţi acest folder într-o unitate flash USB.
Setări
11. Asiguraţi-vă că nu este introdus niciun disc în
aparat şi apoi introduceţi unitatea flash USB
în portul USB al aparatului.
12. În meniul aparatului, accesaţi Setări >
Asistenţă > Actualizare software.
13. Selectaţi Upgrade imediat.
14. Aparatul caută software-ul pe unitatea USB.
Când găseşte actualizarea software, apare
fereastra pop-up Update Request.
15. Selectaţi OK. Aparatul va actualiza softwareul, se va opri din funcţionare şi apoi va reporni
automat.
||NOTĂ |
\\ Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa USB nu
trebuie să existe niciun disc în aparat.
\\ La finalizarea actualizării software, verificaţi detaliile
software-ului în secţiunea Informaţii produs din ecranul
Contactaţi Samsung.
\\ Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul procesului de
actualizare software. Acest lucru poate cauza defectarea
aparatului.
\\ Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie
realizate doar prin intermediul unei unităţi de memorie
flash USB.
25
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 25
Română
2014-05-27 오후 5:17:08
Media Play
Aparatul poate reda conţinut de pe discuri Bluray/DVD/CD, dispozitive USB şi PC-uri. Pentru a
reda conţinut de pe PC, trebuie să conectaţi PCul şi aparatul în reţea, să accesaţi site-ul http://
link.samsung.com şi să descărcaţi şi să instalaţi
programul Samsung-link.
||NOTĂ |
\\ Puteţi reda conţinut de pe PC utilizând alte programe
compatibile cu software-ul de reţea AllShare, dar noi
recomandăm utilizarea software-ului de reţea Allshare.
Redarea discurilor comerciale
1. Apăsaţi pe butonul 8 pentru a deschide
sertarul pentru discuri.
2. Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.
• Curăţarea discurilor
-- Dacă există amprente sau praf pe
disc, curăţaţi-l cu un detergent
diluat în apă, ştergând suprafaţa
discului cu o cârpă moale.
-- Atunci când curăţaţi discul, ştergeţi cu atenţie
dinspre interior către exterior.
• Stocarea pe disc
`` Feriţi discul de razele soarelui.
`` Păstraţi într-un loc uscat şi aerisit.
`` Păstraţi-l într-un suport de protecţie curat şi
depozitaţi-l în poziţie verticală.
Redarea fotografiilor, clipurilor video
şi muzicii (conţinuturi multimedia)
Puteţi reda conţinuturi multimedia salvate pe un
dispozitiv USB, pe un telefon smartphone, pe o
cameră, pe un computer sau într-un serviciu cloud
la care este înregistrat aparatul.
||NOTĂ |
\\ Cu toate acestea, nu veţi putea reda conţinuturile
multimedia în cazul în care conţinutul de pe dispozitivul de
stocare nu este acceptat de aparat.
\\ Copiaţi de rezervă fişierele importante înainte de a
conecta un dispozitiv USB. Samsung nu va putea fi trasă
la răspundere pentru fişierele deteriorate sau pierdute.
3. Apăsaţi pe butonul 8 pentru a închide
sertarul pentru discuri.
Redarea începe automat.
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi
butonul 6 de pe telecomandă.
Stocarea şi utilizarea discurilor
• Manevrarea discurilor
-- Amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot reduce calitatea
sunetului şi a imaginii sau pot
duce la omiterea unor conţinuturi înregistrare
pe disc.
-- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au
fost înregistrate date.
-- Manevraţi discul utilizând marginile acestuia,
astfel încât să nu rămână amprente pe
suprafaţa discului.
-- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
26
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 26
Redarea conţinuturilor multimedia de
pe un dispozitiv USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Apăsaţi butonul HOME şi selectaţi Stocare
din panoul MULTIMEDIA. Vor fi afişate
dispozitivele USB conectate la aparat.
3. Selectaţi dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi. Sunt afişate folderele şi fişierele din
dispozitivul USB selectat.
4. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia
va fi redat.
||NOTĂ |
\\ În mod alternativ, deplasaţi-vă la conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul 6 pentru a reda
conţinutul respectiv.
Română
2014-05-27 오후 5:17:08
5. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul 5 sau butonul
RETURN.
Redarea conţinuturilor multimedia
salvate pe un computer/dispozitiv mobil
Puteţi reda conţinut multimedia prin intermediul
aparatului, conectând un computer sau un dispozitiv
mobil în aceeaşi reţea în care este conectat şi aparatul.
||NOTĂ |
\\ Această funcţie este disponibilă în cazul telefoanelor
Samsung care acceptă funcţionalitatea DLNA.
\\ Software-ul Samsung Link trebuie să fie instalat pe
computer. Dispozitivul mobil trebuie să accepte Samsung
Link. Pentru mai multe informaţii, accesaţi portalul
Samsung pentru conţinuturi şi servicii, la adresa http://
link.samsung.com.
\\ Când încercaţi să redaţi fişiere multimedia printr-un server
DLNA terţ, ar putea apărea probleme de compatibilitate.
\\ Cu toate acestea, conţinuturile partajate de către un
computer sau dispozitiv mobil este posibil să nu fie redate,
în funcţie de tipul de codificare şi formatul fişierelor. De
asemenea, este posibil ca unele funcţii să fie indisponibile.
\\ În funcţie de starea reţelei, conţinutul media ar putea
să nu fie redat fără întreruperi. În acest caz, folosiţi un
dispozitiv de stocare USB.
1. Conectaţi dispozitivul inteligent şi aparatul.
2. Apăsaţi butonul HOME şi selectaţi Dispozitiv
din reţea din panoul MULTIMEDIA. Vor fi
afişate dispozitivele de stocare conectate la
aceeaşi reţea ca şi aparatul.
3. Selectaţi dispozitivul de stocare dorit. Sunt
afişate folderele şi fişierele partajate de către
dispozitivul de stocare selectat.
4. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia
va fi redat.
||NOTĂ |
\\ În mod alternativ, deplasaţi-vă la conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul 6 pentru a reda
conţinutul respectiv.
(HOME  Setări  Reţea  Setări dispozitiv
multinedia)
Pentru a reda conţinutul media stocat pe un
dispozitiv mobil, trebuie să permiteţi conectarea
aparatului la dispozitivul respectiv.
||NOTĂ |
Media Play
\\ În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB la aparat
în timp ce urmăriţi conţinut de la acesta, va apărea
o fereastră pop-up care vă va permite să navigaţi cu
uşurinţă printre fişierele de pe dispozitivul USB.
05
||NOTĂ |
Permiterea conectării cu un dispozitiv
mobil
\\ Puteţi conecta un dispozitiv mobil la orice dispozitiv
DLNA DMC. Funcţia DLNA DMC permite utilizatorilor să
conecteze la aparat un dispozitiv mobil, să caute conţinut
media şi să controleze operaţiile de redare de pe aparat.
1. Navigaţi la Setări > Reţea şi selectaţi
Setări dispozitiv multinedia. Vor fi afişate
dispozitivele mobile conectate la aceeaşi
reţea ca şi aparatul.
2. Permite conectarea cu dispozitivul pe
care doriţi să îl conectaţi la aparat. Puteţi
reda conţinuturi multimedia numai de pe
dispozitivele care au primit permisiunea de a
se conecta la aparat.
||NOTĂ |
\\ Dacă un dispozitiv mobil solicită redarea conţinutului
multimedia, pe aparat va apărea fereastra de confirmare
a conectării, astfel încât dvs. puteţi realiza cu uşurinţă
conectarea la dispozitivul mobil.
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi
înregistrat pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.
1. Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în
sertar, cu eticheta în sus, apoi închideţi
sertarul. Va apărea fereastra Dispozitiv
conectat.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
tipul de conţinut pe care doriţi să îl vizionaţi
sau redaţi - Întregul conţinut, Fotografii,
Videocl., sau Muzică - şi apoi apăsaţi
butonul v.
5. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul 5 sau butonul
RETURN.
27
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 27
Română
2014-05-27 오후 5:17:09
Media Play
||NOTĂ |
\\ Chiar dacă playerul va afişa foldere pentru toate tipurile
de conţinut, va afişa numai fişierele care corespund tipului
de conţinut pe care l-aţi selectat la pasul 2. De exemplu,
dacă selectaţi Muzică, veţi putea vedea numai fişiere
cu muzică. Puteţi schimba această selecţie revenind la
ecranul MULTIMEDIA şi repetând pasul 2.
3. Va apărea un ecran care listează conţinutul
discului. În funcţie de modul de aranjare al
conţinutului, veţi vedea foldere, fişiere sau
ambele.
4. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi butonul v.
5. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
un fişier care doriţi să fie vizualizat sau redat,
după care apăsaţi pe butonul v.
6. Apăsaţi butonul RETURN o dată sau de mai
multe ori pentru a ieşi din ecranul curent,
a ieşi dintr-un folder sau a reveni la ecranul
principal.
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni direct la
ecranul principal.
7. Consultaţi paginile 29~35 pentru instrucţiuni
care explică modul de control al redării
filmelor, muzicii şi imaginilor de pe un disc.
Redarea conţinuturilor multimedia
salvate într-un serviciu cloud
Serviciile din cloud permit salvarea conţinutului
utilizatorilor, cum sunt fotografiile, filmele şi muzica
pe un server pentru a putea fi apoi redate pe
aparatul conectat la reţea. Puteţi viziona pe aparat
conţinut media salvat într-un serviciu cloud, cum
ar fi Dropbox sau OneDrive.
2. Selectaţi serviciul cloud dorit. Sunt afişate
folderele şi fişierele salvate în serviciul cloud.
3. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia
va fi redat.
||NOTĂ |
\\ În mod alternativ, deplasaţi-vă la conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul 6 pentru a reda
conţinutul respectiv.
4. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul 5 sau butonul
RETURN.
||NOTĂ |
\\ Un dispozitiv inteligent Samsung sau un PC pe care este
instalată aplicaţia Samsung Link poate fi conectat la
aparatul Blu-ray printr-o reţea de la distanţă.
\\ Pentru a conecta dispozitive printr-o reţea de la distanţă,
trebuie utilizat acelaşi cont Samsung pentru a conecta
atât aparatul Blue-ray, cât şi dispozitivul pe care rulează
aplicaţia Samsung Link.
\\ Pentru mai multe informaţii, accesaţi portalul Samsung
pentru conţinuturi & servicii (http://link.samsung.com).
Samsung Link
Pentru mai multe informaţii, accesaţi portalul
Samsung pentru conţinuturi & servicii (http://link.
samsung.com).
||NOTĂ |
\\ Când încercaţi să redaţi fişiere multimedia printr-un server
DLNA terţ, ar putea apărea probleme de compatibilitate.
||NOTĂ |
\\ Pentru a reda conţinuturi multimedia salvate într-un
serviciu cloud, trebuie să vă conectaţi la contul Samsung
şi să asociaţi acest cont cu contul serviciului cloud
respectiv. Pentru informaţii despre conectarea contului
Samsung la un cont al unui serviciu cloud, consultaţi
pagina 45.
1. Apăsaţi butonul HOME şi selectaţi Serviciu
cloud din panoul MULTIMEDIA. Vor fi
afişate.
28
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 28
Română
2014-05-27 오후 5:17:09
SOURCE
Controlarea redării video
1
2
3
4
5
6
7
8
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Utilizarea meniului discului, a titlului discului,
a meniului pop-up şi a listei de titluri
Media Play
VOL
05
VOL
– + VOL
+–
Puteţi controla redareaVOL
conţinuturilor
video de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcţie
TV
de disc sau de conţinut, este posibil ca unele din funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Butonul DISC În timpul redării, apăsaţi acest buton
MENU
pentru a afişa meniului discului.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
Butoane deTOOLS
redare
INFO
În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul şi
de redare secvenţială, aparatul nu va emite sunet.
• Pentru a reveni
la modul de
redare la viteză
RETURN
EXIT
normală, apăsaţi pe butonul 6.
Butonul 6
Butonul 5
Butonul 7
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Porneşte
redarea.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Redare
secvenţială
Redare cu
omitere
Butonul
În timpul redării, apăsaţi acest buton
POPUP MENU pentru a afişa meniul pop-up.
Utilizarea meniului Settings (în timpul
redării)
Opreşte redarea.
Opreşte temporar redarea.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3
sau 4.
Redare rapidă
La fiecare apăsare a butonului 3 sau
4, viteza de redare se va schimba.
Redare cu
încetinitorul
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniul de titluri.
Butonul TITLE
• În cazul în care discul conţine o listă de
MENU
redare, apăsaţi butonul Viz. pentru a
accesa lista de redare.
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul 4.
La fiecare apăsare a butonului 4, viteza
de redare se va schimba.
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul 7.
De fiecare dată când apăsaţi butonul 7
apare un nou cadru.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 1
sau 2 De fiecare dată când apăsaţi
butonul 1 sau 2, discul trece la
capitolul sau fişierul următor.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Utilizaţi butoanele▲▼◄► pentru a selecta
butonul , iar apoi apăsaţi butonul v.
Redare de la
început
Selectaţi pentru a reveni la începutul
filmului şi apoi apăsaţi butonul v.
-- Căutare titluri : Dacă există mai
mult de un dispozitiv sau un disc,
selectaţi pentru a începe alt titlu.
1. Selectaţi Căutare titluri, apoi
apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta un titlu şi apoi apăsaţi
Selectare scenă
butonul v.
-- Căutare capitole : Selectaţi pentru
a reda capitolul dorit.
1. Selectaţi Căutare capitole, apoi
apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta un capitol şi apoi apăsaţi
butonul v.
29
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 29
Română
2014-05-27 오후 5:17:09
Media Play
-- Căutare bară de timp : Selectaţi
pentru a reda filmul de la un
moment selectat.
1. Selectaţi Căutare bară de timp,
apoi apăsaţi butonul v.
Căutare
||NOTĂ |
Setări subtitrare
2. Apăsaţi pe butoanele numerice,
introduceţi momentul la care doriţi
să vă deplasaţi, apoi apăsaţi pe
butonul v.
\\ Puteţi, de asemenea, să utilizaţi
butoanele ◄► pentru a derula
Selectare scenă
filmul înainte sau înapoi. Filmul
este derulat înainte sau înapoi cu
câte un minut de fiecare dată când
apăsaţi butoanele ◄►.
\\ Dacă informaţiile de indexare din
fişier sunt deteriorate sau fişierul
nu acceptă indexare, nu veţi putea
utiliza funcţia Scene Search.
\\ Dacă rulaţi fişiere pe un dispozitiv
de reţea după ce aţi conectat
player-ul la un computer din reţea,
funcţia Selectare scenă ar putea să
nu funcţioneze.
Utilizaţi meniul 3D în timp ce redaţi un
fişier 3D.
Mod Repetare
Rotire
Ecr. compl.
Mod imagine
||NOTĂ |
\\ Atunci când redaţi un clip video
3D, setaţi playerul la Side by Side
sau Top and Bottom în 3D Settings,
astfel încât setările playerului să
corespundă cu formatul conţinutului
3D.
\\ Dacă accesaţi ecranul principal
sau ecranul principal Smart Hub
în modul 3D, aparatul va realiza
automat comutarea la modul 2D.
Audio
Sincr. audio
Subtitrare
Unghi
Informaţii
30
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 30
Selectaţi această opţiune pentru a seta
opţiunile dorite pentru subtitrări.
Selectaţi pentru a repeta un titlu, un
capitol sau o melodie.
Selectaţi această opţiune pentru a roti
fotografia.
Selectaţi pentru a seta dimensiunea
imaginii video.
Lets you set the picture mode.
-- Dinamic : Creşte claritatea şi
luminozitatea.
-- Standard : Alegeţi această setare
pentru majoritatea condiţiilor de
vizualizare.
-- Film : Aceasta este cea mai bună
setare pentru vizionarea filmelor.
-- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
||NOTĂ |
\\ Atunci când utilizaţi funcţia BD
Wise, nu va apărea acest meniu.
\\ Meniul 3D devine disponibil numai
atunci când redaţi un clip video 3D
3D
-- Căutare scenă : Puteţi utiliza funcţia
Căutare scenă în timpul redării
pentru a viziona sau a începe un film
de la scena dorită.
-- Căutare titluri : Dacă există mai
mult de un dispozitiv sau un disc,
selectaţi pentru a începe alt titlu.
-- Căutare bară de timp : Selectaţi
pentru a reda filmul de la un moment
selectat.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
limba audio dorită.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
sincronizarea audio dorită.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
limba de subtitrare dorită.
Selectaţi pentru a viziona o scenă din
alt unghi. Opţiunea Unghi afişează
numărul de unghiuri disponibile pentru
vizionare. Dacă un disc Blu-ray/DVD
conţine mai multe unghiuri pentru o
anumită scenă, puteţi schimba unghiul
de vizualizare.
Selectaţi pentru a vedea informaţii
despre fişierul video.
Română
2014-05-27 오후 5:17:09
Video
BONUSVIEW
selectaţi această opţiune pentru a seta
opţiunea Bonusview dorită.
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
Settings poate diferi.
\\ Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste 20 Mbps,
solicită capacităţile aparatului, redarea putând fi întreruptă
Utilizarea meniurilor View & Options
Într-un ecran care conţine fişiere video, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Titlu
Folder
Grupează toate fotografiile de pe
suportul de stocare, după dată. Faceţi
clic pe un grup pentru a vizualiza
clipurile video din acel grup.
Afişează toate filmele de pe suportul
de stocare, după titlu.
Afişează toate folderele de pe suportul
de stocare.
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
View poate diferi sau poate să nu fie afişat.
Utilizarea meniului de opţiuni
Într-un ecran care conţine fişiere video, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Trimitere
Opţiunea Redare selectate vă permite
să selectaţi anumite fişiere pentru
redare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media.
Selectaţi Send pentru a încărca fişierele
selectate în aplicaţii (Picasa, Facebook,
etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a
utiliza funcţia Trimitere, trebuie să
deschideţi un cont şi să vă conectaţi.
Consultaţi secţiunea Utilizarea funcţiei
de trimitere la pagina 36.
31
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 31
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
3
SMART
1
2
HOME
HUB
5
6
VOL
TV
3
6
9
TITLE MENU
POPUP
4
5
6
REPEAT
APPS
Butonul numerice : Apăsaţi pentru a selecta
numărul unei piese. Este redată piesa selectată.
INFO
Butonul 12 : Vă deplasaţi la piesa anterioară/
EXIT
următoare. RETURN
Butonul5 :AOpreşte
B o melodie.
C
D
SEARCH
4
0
HOME
TOOLS
3
||NOTĂ |
Redare el. sel.
VOL
1
Utilizarea meniului de vizualizare
Dată
SOURCE
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
– + VOL
+–
VOL
Media Play
||NOTĂ |
Puteţi controla redarea conţinuturilor muzicale de
pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
În funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca
unele din funcţiile descrise în acest manual să nu
fie disponibile.
05
Audio
BONUSVIEW
Controlarea redării muzicii
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL
SUBTITLE
Redarea rapidă
(numai
CDINPUT
audio (CD-DA))
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3 sau 4.
La fiecare apăsare a butonului 3 4, viteza de
redare se va schimba.
Butonul 7 : Întrerupe o melodie.
Butonul 6 : Redă pista selectată curent.
||NOTĂ |
\\ Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de cinci secunde de la
introducerea unui CD audio, imaginile vor fi afişate pe tot
ecranul. Pentru reveni la ecranul Play List, apăsaţi butonul
RETURN de pe telecomandă.
Română
2014-05-27 오후 5:17:10
Media Play
Utilizarea meniului Options (în timpul
redării)
În ecranul de redare a muzicii, utilizaţi butoanele
şi apoi apăsaţi
▲▼◄► pentru a selecta butonul
pe butonul v.
Redare el. sel.
Extragere
Informaţii
Vă permite să selectaţi anumite piese
pentru redare. Această funcţie este
similară pentru toate tipurile de formate
media. Consultaţi secţiunea Crearea
unei liste de redare de pe un CD audio,
de la pagina 33.
Funcţia de rip converteşte formatul
CD Audio în format mp3 şi salvează
fişierele convertite pe un dispozitiv
USB sau pe dispozitivul mobil conectat
la aparat. Consultaţi Rip la paginile
33~34.
Selectaţi pentru a vedea informaţii
(conţinut).
Utilizarea meniurilor View & Options
(într-un ecran cu fişiere)
Utilizarea meniului de vizualizare
În ecranul de redare,
v.
Pistă
Album
Artist
Gen
Folder
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
Settings poate diferi sau poate să nu fie afişat.
şi apoi apăsaţi butonul
Afişează toate piesele muzicale de
pe suportul de stocare sau de pe
dispozitivul de stocare, în ordine
alfabetică.
Afişează toate fişierele muzicale de pe
suportul de stocare, după album.
Afişează toate fişierele muzicale de pe
suportul de stocare, după artist.
Afişează toate fişierele muzicale de pe
suportul de stocare, după gen.
Afişează toate folderele de pe suportul
de stocare.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
View poate diferi sau poate să nu fie afişat.
Utilizarea meniului de opţiuni
În ecranul de redare sau într-un ecran care conţine
şi apoi apăsaţi butonul
fişiere muzicale, selectaţi
v.
Redare el. sel.
Trimitere
Codificare
Opţiunea Redare selectate vă permite
să selectaţi anumite piese pentru
redare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea Repetarea pieselor
de pe un CD audio, de la pagina 33.
Selectaţi pentru a trimite fişierele
selectate către alte dispozitive.
Consultaţi secţiunea Utilizarea funcţiei
de trimitere la pagina 36.
Selectaţi pentru a gestiona opţiunile de
codare a textului.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
Options poate diferi sau poate să nu fie afişat.
32
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 32
Română
2014-05-27 오후 5:17:10
Repetarea pieselor de pe un CD audio
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
TRACK 001
00:00:39 00:02:38
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Redarea aleatorie a pieselor de pe un
CD audio
Puteţi configura aparatul pentru a reda aleator
piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
din colţul din dreapta jos
pentru a selecta
al ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi ▲▼ pentru a seta modul de redare
aleatorie la Activat sau Dezactivat şi apoi
apăsaţi butonul v.
Crearea unei liste de redare de pe un
CD audio
1. Când este afişat ecranul Playback, selectaţi
şi apoi apăsaţi pe butonul v. Va
butonul
apărea meniul Settings.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Redare el. sel. şi apoi apăsaţi pe butonul v.
Este afişat ecranul de redare prin selectare.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un
capitol şi apoi apăsaţi butonul v. În partea
stângă a piesei apare o bifă.
33
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 33
6. Când terminaţi, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta Redare şi apoi apăsaţi pe butonul
v. Va apărea din nou ecranul de redare a
muzicii, în care sunt listate numai piesele pe
care le-aţi bifat. Pistele selectate sunt redate
automat.
Media Play
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
din colţul din dreapta jos
pentru a selecta
al ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta modul de
repetare dorit - Dezactivat, O melodie sau
Toate - şi apoi apăsaţi pe butonul v.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul v. Melodia va fi debifată.
05
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piesele
de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
4. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
||NOTĂ |
\\ Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe
un CD Audio (CD-DA).
\\ În ecranul Selection Play, puteţi alege Select. globală,
Şterg. tot. şi Anulare.
-- Utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a selecta
toate piesele. Această opţiune anulează piesele
individuale selectate. Dacă apăsaţi butonul RETURN de
pe telecomandă sau selectaţi Redare şi apoi apăsaţi
butonul E, toate piesele vor apărea în ecranul Redare
muzică, iar aparatul va începe să redea toate piesele
începând cu Piesa 001.
-- Utilizaţi opţiunea Şterg. tot. pentru a deselecta
simultan toate piesele. Apoi, selectaţi piese individuale
sau utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a
selecta toate piesele şi apăsaţi butonul RETURN de
pe telecomandă. Dacă nu utilizaţi opţiunea Select.
globală sau dacă selectaţi piese individual, lista de
redare nu se va schimba.
-- Opţiunea Anulare anulează modificările efectuate în
ecranul Play Select. Când reveniţi la ecranul de redare,
lista de redare va rămâne neschimbată.
Extragere
1. Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB din
faţa aparatului.
2. Când este afişat ecranul Playback, selectaţi
şi apoi apăsaţi pe butonul v. Va
butonul
apărea meniul Setări.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Extragere şi apoi apăsaţi pe butonul v. Va
apărea ecranul Extragere.
Română
2014-05-27 오후 5:17:10
Media Play
4. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un
capitol şi apoi apăsaţi butonul v. În partea
stângă a piesei apare o bifă.
5. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
6. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul v. Melodia va fi debifată.
7. După ce terminaţi, selectaţi Rip utilizând
butonul ▲▼ şi apoi apăsaţi butonul v. Va
apărea fereastra pop-up Rip.
8. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
dispozitivul dorit, apoi apăsaţi pe butonul v.
||NOTĂ |
\\ Nu deconectaţi dispozitivul în timpul operaţiei de rip.
9. Dacă doriţi să anulaţi operaţia de rip, apăsaţi
butonul v şi apoi selectaţi Da. Selectaţi Nu
pentru a continua operaţia de rip.
10. La finalizarea operaţiei de rip, va apărea
mesajul "Successfully ripped". Apăsaţi pe
butonul v.
11. Apăsaţi butonul RETURN sau selectaţi
Anulare şi apoi apăsaţi butonul v pentru a
reveni la ecranul Playback.
||NOTĂ |
\\ Această funcţie nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
\\ Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată cu
anumite discuri.
\\ Se va realiza codificarea în format .mp3 la 192kbps.
\\ În ecranul Ripping, puteţi alege Select. globală şi Şterg.
tot..
\\ Utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a selecta toate
piesele şi apăsaţi butonul v. Această opţiune anulează
piesele individuale selectate.
Redarea conţinuturilor foto
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un DVD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
Utilizarea meniului Tools (în timpul redării)
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Utilizaţi butoanele▲▼◄► pentru a selecta
butonul , iar apoi apăsaţi butonul v.
Selectaţi setările pentru redarea
diapozitivelor.
-- Viteză : Selectaţi această opţiune
Setări expunere
pentru a seta o viteză pentru redarea
de diapozitive
dispozitivelor.
-- Efecte : Selectaţi această opţiune
pentru a seta efectul pentru redarea
dispozitivelor.
Selectaţi această opţiune pentru a roti
Rotiţi
fotografia. (Permite rotirea fotografiei în
sens orar sau anti-orar.)
Selectaţi această opţiune pentru a
Zoom
mări fotografia selectată. (Fotografia se
poate mări de până la 4 ori)
Selectaţi această opţiune pentru a seta
modul imaginii.
-- Dinamic : Alegeţi această setare
pentru a îmbunătăţi claritatea.
-- Standard : Alegeţi această setare
pentru majoritatea condiţiilor de
vizualizare.
Film : Aceasta este cea mai bună
Mod imagine
setare pentru vizualizarea filmelor.
-- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
||NOTĂ |
\\ Acest meniu nu poate fi afişat atunci
când utilizaţi funcţia BD-wise.
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării unei
redări de dispozitive.
\\ Utilizaţi opţiunea Şterg. tot. pentru a deselecta simultan
toate piesele.
34
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 34
Muzică de fond ||NOTĂ |
\\ Numărul de melodii de pe
dispozitivul extern ar putea să difere
de cel de pe aparat.
Selectaţi pentru a trimite fişierul
Trimiteţi
selectat către alte dispozitive.
Selectaţi pentru a vedea informaţii
Informaţii
(conţinut).
Română
2014-05-27 오후 5:17:10
||NOTĂ |
\\ În modul Ecran complet nu puteţi mări subtitrarea şi
imaginea PG.
Într-un ecran care conţine fişiere foto, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Expunere
diapozitive
Utilizarea meniurilor View & Options
Utilizarea meniului de vizualizare
Într-un ecran care conţine fişiere foto, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Dată
Titlu
Folder
Grupează toate fotografiile de pe
suportul de stocare, după dată. Faceţi
clic pe un grup pentru a vizualiza
fotografiile din acel grup.
Afişează toate fotografiile de pe
suportul de stocare, după titlu.
Afişează toate folderele de pe suportul
de stocare.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
View poate diferi sau poate să nu fie afişat.
35
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 35
Redare el. sel.
Trimitere
Începe redarea diapozitivelor. Afişează
toate fişierele din folderul curent,
unul după altul. Dacă doriţi să creaţi
o redare de diapozitive cu un grup de
fotografii selectate, consultaţi secţiunea
Redare selectate de mai jos.
Media Play
\\ Pentru a activa muzica de fundal, fişierul cu fotografii
trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare ca
şi fişierul muzical. Reţineţi, calitatea sunetului poate fi
afectată de rata de biţi a fişierului MP3, de dimensiunea
fotografiei şi de metoda de codare.
Utilizarea meniului de opţiuni
05
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
de instrumente poate diferi. Este posibil să nu fie afişate
toate opţiunile.
Opţiunea Redare selectate vă permite
să selectaţi anumite fotografii pentru
redare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea Crearea unei liste
de redare de pe un CD audio, de la
pagina 33.
Selectaţi Trimitere pentru a încărca
fişierele selectate în aplicaţii (Picasa,
Facebook, etc) sau pe un dispozitiv.
Pentru a utiliza funcţia Trimitere,
trebuie să deschideţi un cont şi să vă
conectaţi.
Consultaţi secţiunea Utilizarea funcţiei
de trimitere la pagina 36.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
de setări poate diferi sau poate să nu fie afişat.
Română
2014-05-27 오후 5:17:10
Media Play
Trimitere fişiere
Copierea materialelor video, a muzicii
sau a fotografiilor
DISC/
Dispozitiv
de reţea/
Serviciu
cloud 
USB
DISC/USB/
Serviciu
cloud 
Dispozitiv
de reţea
DISC/USB/
Dispozitiv
de reţea
 Serviciu
cloud
Acceptat
Acceptat
Acceptat
Fotografii
Acceptat
Acceptat
Acceptat
Filme
Acceptat
Acceptat
Acceptat
Cuprins
Muzică
7. Selectaţi o destinaţie după care apăsaţi pe
butonul v.
8. Dacă trimiteţi fişiere către un site online,
acesta se va deschide. Conectaţi-vă şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
||NOTĂ |
\\ Pentru a trimite fişiere către un site online, trebuie să
aveţi un cont pe acel site.
• Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Finalizare)/
DVD+RW/DVD-RW (Finalizare))  USB
• PTP USB nu este disponibil când copiaţi pe
USB.
Utilizarea funcţiei de trimitere
Puteţi încărca fişiere pe un dispozitiv de reţea, întrun serviciu cloud sau pe un dispozitiv.
1. Când este afişat ecranul Filme, Muzică sau
Fotografii, selectaţi butonul TOOLS şi apoi
apăsaţi butonul . Apare meniul de opţiuni.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Trimitere, apoi apăsaţi butonul v. Este
afişat ecranul de selectare.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un
fişier, apoi apăsaţi butonul v. În partea
stângă a fişierului apare o bifă.
4. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa alte
fotografii.
5. Pentru a elimina un fişier din listă, deplasaţivă la acel fişier şi apăsaţi din nou butonul v.
Fotografia va fi debifată.
6. Când aţi terminat, apăsaţi butonul ▲▼ pentru
a selecta Trimitere, apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea fereastra pop-up Trimitere în
care sunt listate site-urile online (Picassa,
Facebook, etc.) sau dispozitivele către care
puteţi trimite fotografii.
36
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 36
Română
2014-05-27 오후 5:17:11
Servicii de Reţea
1. Conectaţi playerul la reţea.
(Consultaţi pagina 13)
9. După ce aţi completat toate câmpurile,
apăsaţi butonul ► şi apoi v.
Va apărea ecranul de conectare şi apoi
mesajul de confirmare.
2. Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 20~23).
10. Apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
Setare fotografie de profil.
Crearea uni cont Samsung
Creaţi un cont Samsung pentru a beneficia de
toate avantajele oferite de Samsung online.
Configuraţi conturi pentru fiecare membru al
familiei, pentru ca fiecare să îşi poată accesa
contul de pe Facebook, Twitter, etc. De asemenea,
dacă doriţi să descărcaţi aplicaţii contra cost sau
să închiriaţi filme, veţi avea nevoie de un cont
Samsung.
1. În ecranul principal, apăsaţi butonul
Va apărea ecranul de conectare.
8. Selectaţi câmpul Data naşterii, apoi selectaţi
numerele cu ajutorul săgeţilor Sus şi Jos sau
introduceţi numerele de pe telecomandă.
Apăsaţi butonul v la final.
.
2. Selectaţi Creare cont din partea dreapta jos,
apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea ecranul Termeni şi condiţii şi
politică de confidenţialitate Samsung.
3. Apăsaţi butonul @ pentru a accepta, apoi
apăsaţi ► şi v.
Va apărea ecranul Creare cont.
4. Selectaţi câmpul ID şi apoi apăsaţi butonul
v. Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa
de e-mail. Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru
a vă deplasa între caractere.
Apăsaţi v pentru a selecta un caracter.
Selectaţi butonul Caps din partea stângă
pentru a introduce litere mari.Selectaţi butonul
123#& pentru a selecta alte simboluri.
Servicii de Reţea
Pentru a utiliza servicii de reţea, trebuie să:
7. Introduceţi o parolă, prenumele şi numele de
familie respectând procedura de mai sus.
06
Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum
transmisiunile live sau aplicaţiile online, conectând
playerul la reţea.
||NOTĂ |
\\ Samsung trimite un e-mail de confirmare la adresa pe
care aţi introdus-o. Trebuie să deschideţi e-mailul şi să
răspundeţi pentru a finaliza contul.
11. Selectaţi o imagine pentru a identifica contul
şi apoi apăsaţi butonul v. Contul Apare
ecranul Creat.
12. Apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
principal.
Înainte de a utiliza aplicaţiile
Dacă nu aţi configurat aplicaţia Smart Hub,când
utilizaţi pentru prima dată aplicaţiile, aparatul vă
va solicita să parcurgeţi procedura de configurare
Smart Hub.
1. În ecranul principal, selectaţi opţiunea
APLICAŢII şi apoi apăsaţi butonul v. Dacă
aţi selectat APLICAŢII, continuaţi cu pasul 4.
2. Dacă aţi selectat APLICAŢII, va apărea
fereastra pop-up Smart Hub prin care sunteţi
întrebat dacă doriţi să configuraţi Smart Hub.
Selectaţi Da, apoi apăsaţi butonul v. Va
apărea ecranul de întâmpinare.
6. La final, selectaţi butonul Efectuat de pe
tastatură şi apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea din nou ecranul Creare.
37
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 37
Română
2014-05-27 오후 5:17:11
Servicii de Reţea
3. Selectaţi Start, apoi apăsaţi butonul v. Va
apărea ecranul Condiţii şi poiltică.
4. În ecranul Termeni şi condiţii şi politică de
confidenţialitate pentru servicii suplimentare
trebuie să citiţi şi să acceptaţi termenii şi
condiţiile şi politica de confidenţialitate pentru
utilizarea serviciului SmartHub
5. Derulaţi în jos şi faceţi clic pe butoanele Viz.
detalii detalii pentru a citi documentele.
||NOTĂ |
\\ Nu trebuie să acceptaţi nota de confidenţialitate
suplimentară, dar dacă nu o acceptaţi este posibil ca
unele funcţionalităţi Smart TV să nu fie active.
6. Selectaţi Sunt de acord cu toate, apoi
apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul de
finalizare a configurării. Apăsaţi pe butonul
v.
Utilizarea Filme şi Emisiuni TV
Dacă nu aţi configurat aplicaţia Smart Hub,când
utilizaţi pentru prima dată filmele şi emisiunile TV,
aparatul vă va solicita să parcurgeţi procedura de
configurare Smart Hub.
Puteţi reda filme şi emisiuni TV pe ecranul
televizorului.
2-1. Alternativ, selectaţi Filme sau Emisiuni TV şi
apoi apăsaţi butonul v.
În pagina care apare, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta o emisiune sau un
film şi apoi apăsaţi butonul v.
În ecranul Filme sau emisiuni TV, puteţi
selecta una dintre opţiunile Noutăţi sau
Genuri pentru a vedea alte emisiuni sau
filme disponibile. În ecranul Genuri, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Genul
dorit şi apoi apăsaţi butonul v.
Pentru a efectua o selecţie în pagina care
afişează filmele şi emisiunile TV, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a efectua o
selecţie şi apoi apăsaţi butonul v.
3. Pentru a viziona o selecţie, selectaţi aplicaţiile
listate şi apoi apăsaţi butonul v.
||NOTĂ |
\\ Vor apărea aplicaţiile listate dacă nu aveţi instalată nicio
aplicaţie pentru filmele sau emisiunile TV selectate. Dacă
pe player-ul Blu-ray nu este instalată nicio aplicaţie de
vizionare, selectaţi o aplicaţie din listă şi apăsaţi butonul
v. Veţi fi întrebat dacă doriţi să instalaţi aplicaţia.
Selectaţi butonul Instalare, apăsaţi butonul v şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
începe redarea filmului.
||NOTĂ |
\\ Butoanele conţinutului şi meniul din partea inferioară
pentru filme şi emisiuni TV diferă în funcţie de ţară
FILME ŞI EMISIUNI TV
RECOMANDAT
\\ Când activaţi pentru prima dată opţiunea pentru filme şi
emisiuni TV, aplicaţiile listate ar putea să nu fie afişate.
Aplicaţiile listate sunt afişate după ce descărcaţi conţinut
video pentru care este necesară utilizarea unei aplicaţii.
Dacă nu este afişată nicio aplicaţie, nu puteţi viziona
conţinut.
Preferinţe
Recomandate
Filme
Emisiuni TV
Trailere
În tendinţe
1. În ecranul principal, selectaţi FILME ŞI
EMISIUNI TV şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi unul dintre filmele recomandate şi
apoi apăsaţi butonul v. Va apărea pagina
pentru acel film. Utilizaţi butonul ▼ pentru a
vă deplasa în partea inferioară a ecranului..
38
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 38
\\ Favoritele nu apar decât dacă aţi marcat cel puţin un film
sau o emisiune ca favorite. Pentru a marca un film sau
o emisiune ca favorite, selectaţi filmul sau emisiunea. Va
apărea ecranul Detalii. Selectaţi simbolul cu inima şi apoi
apăsaţi butonul v.
Română
2014-05-27 오후 5:17:12
Utilizarea aplicaţiilor
1
2
APLICAŢII
Recomandat
1
2
3
4
5
2
3
4
5
App mele
WebBrowser
Cele mai populare
6
Noutăţi
7
8
9
10
Categorii
3
1
2
3
Recomandat : Afişează conţinuturile recomandate
de Samsung. Puteţi şterge aplicaţiile recomandate
App mele : Afişează galeria personală de aplicaţii,
care pot fi modificate în ecranul App mele.
Cele mai populare, Noutăţi şi Categorii : Selectaţi
pentru a vizualiza şi descărca mai multe aplicaţii.
Servicii de Reţea
Prezentare generală a ecranului pentru
aplicaţii
06
Puteţi descărca aplicaţii de pe Internet şi puteţi
accesa diverse aplicaţii pe care să le vizionaţi pe
televizor. Pentru a accesa aplicaţii, trebuie să aveţi
un cont Samsung.
Când deschideţi pentru prima dată ecranul Apps,
aparatul va descărca automat un grup de aplicaţii
gratuite. După ce sunt descărcate aplicaţiile,
acestea vor apărea în ecranul Apps.
Pentru a vedea mai multe aplicaţii, selectaţi Cele
mai populare, Noutăţi sau Categorii din partea de
jos a ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
În secţiunea Most Popular sunt afişate aplicaţiile
cele mai populare, în timp ce în secţiunea
What's new sunt afişate aplicaţiile cele mai noi.
În secţiunea Categories este afişată o serie de
pictograme care reprezintă categorii precum
Videos, Games şi Sports. Selectaţi pictograma
unei categorii şi apoi apăsaţi butonul v. Aparatul
va afişa aplicaţiile din categoria respectivă.
Descărcarea unei aplicaţii
1. Selectaţi Cele mai populare, Noutăţi sau
Categorii şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Dacă aţi selectat Categorii, selectaţi
pictograma unei categorii şi apoi apăsaţi
butonul v. În caz contrar, continuaţi cu
pasul 3.
||NOTĂ |
\\ În ecranele Cele mai populare, Noutăţi şi Categorii o
săgeată verde va apărea pe aplicaţiile care au fost deja
descărcate.
3. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o
descărcaţi, apoi apăsaţi pe butonul v.
Va apărea ecranul Detail Information pentru
aplicaţia respectivă.
4. Selectaţi butonul Descărcare din ecran şi apoi
apăsaţi butonul v. Opţiunea Download devine
Cancel, iar aplicaţia începe să fie descărcată.
5. Dacă doriţi să anulaţi descărcarea, selectaţi
Anulare şi apoi apăsaţi butonul v.
6. După finalizarea descărcării, opţiunea Cancel
devine Play. Selectaţi Play şi apoi apăsaţi
butonul v pentru a porni aplicaţia. În mod
alternativ, apăsaţi butonul RETURN până
când reapare ecranul Apps. Aplicaţia pe care
aţi descărcat-o va fi afişată în ecranul App,
sub My Apps.
||NOTĂ |
\\ Dacă aplicaţia nu poate fi descărcată deoarece memoria
internă nu este suficientă, conectaţi un dispozitiv de
stocare USB şi încercaţi din nou.
39
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 39
Română
2014-05-27 오후 5:17:12
Servicii de Reţea
Lansarea unei aplicaţii
1. Selectaţi APLICAŢII din ecranul principal şi
apoi apăsaţi butonul v.
2. În ecranul APLICAŢII, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta o aplicaţie, apoi
apăsaţi butonul v. Aplicaţia va porni.
Meniul Opţiuni
View Detail
1. În ecranul App mele, selectaţi aplicaţia
pentru care doriţi să vedeţi informaţii detaliate,
apoi ţineţi apăsat pe butonul v timp de 3
secunde. Apare meniul Option.
2. Selectaţi View Detail, apoi apăsaţi butonul
v.
Update Apps
Mutare
1. În ecranul App mele, selectaţi aplicaţia pe
care doriţi să o mutaţi în ecranul My Apps,
apoi ţineţi apăsat pe butonul v timp de 3
secunde. Apare meniul de opţiuni.
2. Selectaţi Mutare, apoi apăsaţi butonul v.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a deplasa
aplicaţia.
4. Când aplicaţia este în poziţia dorită, apăsaţi
butonul v sau EXIT.
Ştergere
1. În ecranul App mele, selectaţi aplicaţia pe
care doriţi să o ştergeţi, apoi ţineţi apăsat pe
butonul v timp de 3 secunde. Apare meniul
Option.
1. În ecranul App mele, selectaţi orice aplicaţie
şi apoi ţineţi apăsat pe butonul v timp de 3
secunde. Apare meniul Option.
2. Selectaţi Update Apps, apoi apăsaţi butonul
v.
3. Ecranele Update Apps cuprind toate aplicaţiile
pentru care există actualizări disponibile.
Selectaţi fiecare aplicaţie pe care doriţi să o
actualizaţi, apoi apăsaţi pe butonul v. De
asemenea, puteţi alege opţiunea Selectaţi tot
pentru a actualiza toate aplicaţiile listate.
4. Selectaţi Actual., apoi apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Ştergere, apoi apăsaţi butonul v.
3. Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta OK şi
apoi apăsaţi pe butonul v.
Şt. Multiplă
1. În ecranul App mele, selectaţi o aplicaţie pe
care doriţi să o ştergeţi şi apoi ţineţi apăsat
pe butonul v timp de 3 secunde. Apare
meniul Options.
2. Selectaţi Şt. Multiplă, apoi apăsaţi butonul
v.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
aplicaţiile pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi
apăsaţi butonul v.
4. Utilizaţi butoanele ▼ pentru a selecta
Ştergere şi apoi apăsaţi pe butonul v.
40
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 40
Română
2014-05-27 오후 5:17:12
Screen mirroring
3. Căutaţi pe dispozitiv numele produsului în lista
de dispozitive disponibile şi apoi selectaţi-l.
4. Pe televizor va fi afişat un mesaj de conectare
(de exemplu, Conectare la Android_92gb...),
iar apoi un mesaj care indică finalizarea
conectării.
5. În câteva momente, ceea ce este afişat pe
ecranul dispozitivului va apărea pe ecranul
televizorului.
6. Pentru a opri funcţia Screen Mirroring, apăsaţi
butonul apăsaţi butonul EXIT or RETURN
de pe telecomandă sau dezactivaţi funcţia
Screen Mirroring de pe telefonul smartphone.
||NOTĂ |
\\ Când rulaţi Browserul web pe playerul conectat prin
HDMI la un televizor compatibil BD Wise - şi funcţia BD
Wise este activă - browser-ul este afişat pe tot ecranul,
iar rezoluţia televizorului este setată automat la rezoluţia
optimă.
Servicii de Reţea
1. In the Home screen, select Screen mirroring,
În ecranul principal selectaţi Screen Mirroring
şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Lansaţi AllShare Cast sau Screen Mirroring
pe dispozitiv.
Puteţi accesa internetul utilizând aplicaţia Browser
web.
Selectaţi WebBrowser din ecranul principal şi
apoi apăsaţi butonul v.
06
Funcţia Screen Mirroring vă permite să vizualizaţi
ecranul telefonului sau al tabletei cu sistem de
operare android pe televizorul conectat la aparat.
Utilizarea browserului web
\\ Browserul web nu este compatibil cu aplicaţiile Java.
\\ Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier şi acesta nu poate fi
salvat, va apărea un mesaj de eroare.
\\ Aplicaţiile de comerţ electronic (pentru achiziţionarea
produselor online) nu sunt acceptate.
\\ ActiveX nu este acceptat.
\\ Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri web sau
anumite browsere web administrate de unele firme.
||NOTĂ |
\\ Puteţi realiza conectarea la un dispozitiv care acceptă
AllShare Cast. Reţineţi că este posibil ca nu toate
dispozitivele cu AllShare Cast să fie complet acceptate,
în funcţie de producător. Pentru informaţii suplimentare
despre conectarea dispozitivelor mobile, consultaţi site-ul
web al producătorului.
\\ Când utilizaţi funcţia de mirroring al ecranului, este posibil
ca semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcţie de
mediul de redare.
\\ Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferenţe cu
semnalul de mirroring al ecranului. Înainte de a utiliza
funcţia Screen Mirroring, vă recomandăm să dezactivaţi
funcţia Bluetooth a telefonului smartphone sau a
dispozitivului inteligent (tabletă, etc.).
41
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 41
Română
2014-05-27 오후 5:17:12
Servicii de Reţea
Navigarea cu legături şi navigarea cu
cursor
Browserul web vă pune la dispoziţie două tipuri de
navigare: Pointer Browsing (navigare cu cursor) şi
Link Browsing (navigare prin legături). Atunci când
lansaţi browserul pentru prima dată, este activat
modul de navigare cu cursor. Dacă folosiţi un mouse
pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm
să păstraţi activă opţiunea Pointer Browsing. Dacă
folosiţi telecomanda pentru a naviga în browserul
web, vă recomandăm să înlocuiţi opţiunea Pointer
Browsing cu opţiunea Link Browsing. Link Browsing
funcţionează pe baza deplasării cadranului de
evidenţiere de la o legătură la alta în browserul
web, fiind o opţiune mult mai rapidă decât Pointer
Browsing atunci când folosiţi telecomanda.
Pentru a activa opţiunea Link Browsing, urmaţi
paşii de mai jos:
•
•
1
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe
telecomandă pentru a deplasa cursorul la
pictograma Link Browser din partea dreaptă
sus a ecranului. Pictograma Link Browser
este a treia pictogramă de la dreapta spre
stânga. Cursorul va fi în poziţia corectă dacă
pictograma îşi schimbă culoarea în albastru şi
pe ecran apare scris „Link Browsing”.
2. Apăsaţi pe butonul v. Opţiunea Link
Browsing este activată şi va rămâne activă la
fiecare lansare a browser-ului web.
Prezentare generală a panoului de
control
Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură
Panoul de control, care este afişat în partea
superioară a ecranului, conţine o serie de
pictograme care corespund mai multor funcţii utile.
Pictogramele sunt descrise mai jos, începând cu
pictograma aflată în partea stângă a ecranului.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
New Tab
: Realizează deplasarea la pagina anterioară.
: Realizează deplasarea la următoarea pagină
web.
• : Afişează ecranul Bookmarks and History.
Puteţi marca pagina curentă cu un semn de
carte, puteţi selecta un semn de carte existent
şi puteţi edita sau şterge semnele de carte. De
asemenea, puteţi vizualiza istoricul de navigare şi
puteţi selecta o pagină pentru a o reaccesa.
• : Realizează deplasarea la ecranul principal al
aplicaţiei Browser web.
•
: Vă permite să
introduceţi manual o adresă de pagină, folosind
fereastra pop-up pentru tastatură.
• : Reîncarcă pagina curentă astfel încât
aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
• : Adaugă un semn de carte la pagina curentă.
: Vă permite să căutaţi informaţii
•
prin introducerea cuvintelor sau caracterelor,
folosind fereastra pop-up pentru tastatură.
Consultaţi secţiunea "Utilizarea tastaturii popup"
de la paginile 42~43.
•
: Vă permite să măriţi sau să micşoraţi
ecranul cu diferite procentaje.
• / : Vă permite să comutaţi între funcţiile
Pointer Browsing şi Link Browsing.
• : Vă permite să configuraţi setările
browserului. Consultaţi secţiunea "Utilizarea
meniului de setări" de la paginile 43~44.
• : Închide browserul web.
: Deschide o filă de
• http://www.samsung.com
browser nouă.
Când faceţi clic pe
sau
sau accesaţi un câmp de introducere
a datelor sau textului şi apăsaţi butonul v va
apărea fereastra pop-up pentru tastatură.
Pentru a utiliza fereastra pop-up pentru tastatura
cu ajutorul telecomenzii, urmaţi paşii de mai jos:
http://www.samsung.com
100%
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
Pe măsură ce introduceţi caractere, se va afişa textul recomandat.
Caps 1234567890 :Ştergere
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$Anulare
123#&
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ENG www..com /
42
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 42
~ @
!

Efectuat
+_%
Română
2014-05-27 오후 5:17:15
1. Utilizaţi butoanele▲▼◄► de pe telecomandă
pentru a evidenţia o literă sau o cifră.
4. Pentru a utiliza simboluri şi semne de
punctuaţie, evidenţiaţi tasta 123#& din partea
stângă şi apoi apăsaţi butonul v.
5. Pentru a şterge un caracter introdus,
evidenţiaţi butonul : şi apoi apăsaţi butonul
v.
6. Pentru a şterge toate caracterele introduse,
evidenţiaţi butonul Ştergere şi apoi apăsaţi
butonul v.
7. Când aţi terminat, evidenţiaţi butonul
Efectuat, apoi apăsaţi butonul v.
||NOTĂ |
\\ Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la aparat, puteţi
utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere,
simboluri şi semne de punctuaţie. Reţineţi că tastatura
wireless va funcţiona numai când apare tastatura popup şi poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor,
numerelor, simbolurilor şi semnelor de punctuaţie.
Opţiuni din fereastra pop-up pentru
tastatură
Resetare date
Predicţie literă
următoare
Examinare
caractere
accetuate
Text
recomandat
Meniul Setting conţine funcţii care controlează
modul de funcţionare a browserului şi funcţiile de
securitate ale acestuia. Pentru a deschide meniul
Setting, evidenţiaţi pictograma
din panoul
de control şi apoi apăsaţi butonul v. Pentru a
selecta o opţiune din meniul Setting, evidenţiaţi
opţiunea şi apoi apăsaţi butonul v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Activare prindere
Site-uri aprobate
Răsfoire privată activată
Setare motor de căutare
Setare browser Web
Ajutor
Selectaţi limba pentru tastatură. Puteţi
selecta limba engleză, franceză, rusă
etc.
Tastatura va sugera cuvinte pe măsură
ce introduceţi text. Puteţi seta această
funcţie la Activat sau la Dezactivat.
43
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 43
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
introduceţi diacritice.
Utilizarea meniului Setting
Pentru a accesa opţiunile ferestrei pop-up pentru
tastatură, evidenţiaţi butonul
din partea stânga
jos a tastaturii şi apoi apăsaţi butonul v.
Limbă
Pe măsură ce introduceţi litere,
tastatura va sugera litera următoare.
Predicţiile apar într-un inel în
apropierea ultimei litere introduse.
Puteţi selecta litera din predicţie sau
vă puteţi deplasa la altă literă. Puteţi
seta această funcţie la Activat sau la
Dezactivat.
Servicii de Reţea
3. Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta
Caps din partea stângă sus şi apoi apăsaţi
butonul v. Apăsaţi din nou butonul v
când este selectată tasta Caps pentru a
utiliza din nou litere mici.
06
2. Apăsaţi butonul v pentru a introduce litera
sau cifra selectată în câmpul de introducere.
Funcţia Reset şterge memoria tastaturii
Samsung. Selectaţi opţiunea Reset
pentru a şterge toate datele pe care
tastatura Samsung le-a învăţat cu
privire la stilul dvs. de scriere, inclusiv
toate cuvintele noi pe care le-aţi
utilizat.
Închidere
Activare/
Dezactivare
prindere
Activează sau dezactivează funcţia
de prindere. Când funcţia de prindere
este activată, puteţi deplasa o pagină
web în sus şi în jos, fără a trage bara
de derulare. Funcţia Grabber este
disponibilă numai în modul Pointer
Browsing.
Română
2014-05-27 오후 5:17:15
Servicii de Reţea
Site-uri
aprobate
Vă permite să restricţionaţi accesul
copiilor la pagini web inadecvate, prin
permiterea accesului numai la acele
site-uri web pe care le-aţi autorizat.
La fiecare accesare a opţiunii Siteuri aprobate, va apărea ecranul de
introducere a PIN-ului.
La prima accesare a opţiunii Site-uri
aprobate, introduceţi PIN-ul prestabilit,
0000, cu ajutorul butoanelor numerice
de pe telecomandă.
Puteţi schimba PIN-ul utilizând opţiunea
Resetare parolă pentru funcţia Site-uri
aprobate. Consultaţi informaţiile de mai
jos.
Funcţie Site-uri aprobate : Activează
sau dezactivează funcţia Site-uri
aprobate.
Resetaţi parola pt. Site-urile
aprobate : Schimbă parola pentru siteurile aprobate.
Ad. site curent : Vă permite să
adăugaţi site-ul web afişat în lista de
site-uri aprobate.
Gestionare Site-uri aprobate : Vă
permite să introduceţi de la tastatură
URL-uri şi să le adăugaţi în lista de
site-uri aprobate sau să ştergeţi siteuri din această listă.
Dacă activaţi această funcţie şi nu aţi
adăugat niciun site în lista de site-uri
aprobate, nu veţi putea accesa site-uri
de pe internet.
Activaţi sau dezactivaţi modul de
confidenţialitate.
Când modul de confidenţialitate este
activat, browserul nu va memora URLurile site-urilor pe care le accesaţi.
Răsfoire privată Dacă doriţi să activaţi modul de
confidenţialitate, selectaţi OK.
activată/
Dezactivat
Dacă modul de confidenţialitate
este activ, în faţa URL-ului din
partea superioară a ecranului apare
pictograma „Stop”. Pentru a dezactiva
modul de confidenţialitate, selectaţi-l
din nou atunci când este activat.
Setare pag. pornire : Puteţi seta
prima pagină afişată la deschiderea
browserului.
Blocare pop-up : Activează şi
dezactivează aplicaţia de blocare a
ferestrelor pop-up.
Blocare pagină : Puteţi decide dacă
doriţi să blocaţi reclamele şi puteţi
selecta URL-urile pentru care sunt
blocate reclamele.
General : Puteţi şterge informaţii
personale, cum este istoricul site-urilor
web vizitate sau datele de navigare
(cookies, etc.) şi puteţi reseta toate
setările de navigare la valorile implicite.
De asemenea, puteţi seta şi modul de
securitate.
Setare browser
Web
||NOTĂ |
\\ Setaţi Security Mode la Activat
pentru a evita accesarea unor siteuri rău intenţionate şi pentru a
împiedica executarea unor coduri
rău intenţionate.
Codificare : Puteţi configura setările de
codare pentru pagini web la Automat
sau puteţi selecta manual dintr-o listă
formatul de codare.
Indicator : Puteţi seta viteza cursorului
când acesta este setat la Pointer şi
puteţi seta Smart Cursor la Activat şi
Dezactivat.
Informaţii despre browser : Afişează
numărul versiunii şi informaţiile de
copyright pentru browserul web.
Ajutor
Furnizează informaţii de bază despre
modul de funcţionare a aplicaţiei Web
Browser.
||NOTĂ |
\\ în funcţie de site-ul web, unele funcţii Setare browser
Web este posibil să nu fie activate. Funcţiile care nu sunt
activate sunt estompate şi nu pot fi utilizate.
Setare motor de
Puteţi seta motorul de căutare dorit.
căutare
44
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 44
Română
2014-05-27 오후 5:17:15
Legarea conturilor de servicii de
pe internet la aparat
06
Funcţia Link Service Accounts vă permite să legaţi
aparatul la conturile pe care le deţineţi la servicii
internet, iar playerul se poate conecta automat la
acele servicii când lansaţi aplicaţii care le utilizează.
Înregistraţi-vă contul la HOME  Conectaţi-vă 
Creaţi cu Facebook.
Servicii de Reţea
BD-LIVE™
După ce playerul este conectat la reţea, puteţi
accesa diverse servicii care au ca obiect filmele,
cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.
1. Ataşaţi o unitate USB flash la mufa USB
din partea din faţă a playerului şi verificaţi
memoria disponibilă. Dispozitivul de memorie
trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu
liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectaţi Setări din ecranul principal şi apoi
apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
4. Selectaţi Setări BD-Live şi apoi apăsaţi
butonul v.
5. Selectaţi Gestionare date BD şi apoi apăsaţi
butonul v.
6. Selectaţi Alegere dispozitiv şi apoi apăsaţi
butonul v.
7. Selectaţi un dispozitiv USB după care apăsaţi
butonul v.
8. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BDLIVE.
9. Selectaţi un element din lista de conţinuturi
de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul
discului.
||NOTĂ |
\\ Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile furnizate
diferă în funcţie de producătorul discului.
45
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 45
Română
2014-05-27 오후 5:17:16
Anexă
Informaţii suplimentare
Notă
Setări 3D
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsaţi o dată butonul 5
(OPRIRE). Filmul se opreşte şi opţiunea pentru modul 3D este dezactivată.
Pentru a schimba selectarea unei opţiuni 3D când redaţi un film 3D, apăsaţi o dată butonul 5
(OPRIRE). Va apărea ecranul meniului principal. Apăsaţi din nou butonul 5 (OPRIRE) şi apoi
selectaţi opţiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
Raport de aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar
putea ca imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3
Pillarbox (bare negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (doar pentru playerele Samsung)
Setări
• Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea rezoluţiei ia automat valoarea implicită BD Wise,
aceasta urmând să apară în meniul Rezoluţie.
• Dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia
BD Wise.
• Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei BD Wise, setaţi meniul BD Wise al playerului
şi al televizorului la valoarea Activat.
Ieşire digitală
• Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau
zgomotul puternic.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
• DVD-urile obişnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigaţie.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigaţie.
• Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio HDMI pentru televizorul dvs.
Atunci când playerul este conectat la un receiver AV semnalul audio HDMI şi optic va fi afectat.
• Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG, semnalul audio este emis în format PCM indiferent
de valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau Flux de biţi).
Reducere rată eşant. PCM
• Chiar dacă Reducere rată eşant. PCM este Dezactivat, unele discuri vor transmite doar
semnale audio la frecvenţe reduse, prin ieşirea optică digitală.
• HDMI
-- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby
Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă
setaţi opţiunea Şir de biţi (Recodificat sau Neprocesat) în meniul dvs. de configurare.
-- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu ratele de eşantionare PCM mai mari de 48kHz,
aparatul poate emite 48kHz.
46
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 46
Română
2014-05-27 오후 5:17:16
Conexiune la Internet BD-Live
07
Anexă
• Ce este un certificat valid?
Atunci când playerul utilizează serviciul BD-LIVE pentru a trimite date despre disc şi pentru a
solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează datele transferate pentru a verifica
validitatea discului şi apoi trimite certificatul către player.
• Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Gestionare date BD
Setări
• În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB
în timpul redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3).
Vă recomandăm să utilizaţi dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/
scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia de reluare a redării este posibil să nu funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
• Memoria totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
Selectarea limbii pentru dublare
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Limbă de dublaj depind de limbile care sunt codate
pe disc. Este posibil ca această funcţie sau anumite limbi să nu fie disponibilă.
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
Media Play
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsaţi pe
butonul DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă
pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor apărea informaţiile despre caracteristica
principală/modul BONUSVIEW.
• Această funcţie modifică simultan subtitrarea primară şi secundară.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi secundare.
• Dacă apăsaţi pe butonul SUBTITLE de pe telecomandă, va fi afişată bara de subtitrări.
Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a elimina bara de subtitrări.
47
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 47
Română
2014-05-27 오후 5:17:16
Anexă
Rezoluţia în funcţie de tipul de conţinut
Configurare
Automat
Tip conţinuturi
Disc Blu-ray
BD Wise
Ieşire UHD : Automat
Cadru film : Automat
Ieşire UHD : Dazactivat
Cadru film : Dazactivat
Cadru film : Automat (24Fs)
※ numai 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
BD Wise
Cadru film : Automat
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
1080p@24F
Tip conţinuturi
Configurare
Automat
Rezoluţia discului Blu-ray
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
Conţinuturi electronice/
digitale
Conversie DVD 24Fs : Automat
Ieşire UHD : Automat
Ieşire UHD : Dazactivat
Conversie DVD 24Fs : Dazactivat
Cadru film : Dazactivat
Cadru film : Automat (Conversie DVD 24Fs : Automat)
※ numai 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||NOTĂ |
\\ Dacă televizorul conectat la aparat nu acceptă funcţia Cadru film sau rezoluţia selectată, va apărea mesajul "Dacă nu sunt
afişate imagini după ce selectaţi "Da" aşteptaţi 15 secunde pentru a reveni la rezoluţia anterioară. Doriţi să schimbaţi
rezoluţia". Dacă selectaţi Da, ecranul televizorului se va stinge pentru 15 secunde şi apoi rezoluţia va reveni în mod automat
la valoarea anterioară.
\\ Dacă ecranul rămâne stins după ce aţi schimbat rezoluţia, scoateţi toate discurile şi ţineţi apăsat mai mult de 5 secunde
pe panoul superior @ din partea superioară a playerului. Mesajul de iniţializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită
automat. Când porniţi din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Apoi, accesaţi Setări > Imagine > Rezoluţie în meniu
şi selectaţi rezoluţia corectă a relevizorului.
\\ Când rulaţi procedura de setare iniţială, re-selectaţi numai limba şi aspectul (dimensiunea şi formatul ecranului). Resetarea
nu afectează setările de reţea, deci ar trebui să puteţi omite configurarea reţelei şi procesul de upgrade software.
\\ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
\\ Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca playerul să poată utiliza modul Cadre film (24Fs).
48
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 48
Română
2014-05-27 오후 5:17:17
Selecţii pentru ieşirea digitală
Receiver AV
compatibil
HDMI
PCM
Până la 7.1
canale PCM
Dolby Digital
Până la 7.1
canale PCM
Dolby Digital
Plus
Până la 7.1
canale PCM
Flux audio sau Dolby TrueHD Până la 7.1
canale PCM
Disc Blu-ray
Până la 6.1
DTS
canale PCM
DTS-HD High
Până la 7.1
Resolution canale
PCM
Audio
DTS-HD
Până la 7.1
Master Audio canale PCM
PCM
Flux audio sau
Dolby Digital
DVD
DTS
Definiţia
discului Bluray
Oricare
2 canale
PCM
Până la 5.1
canale PCM
Până la 6.1
canale PCM
Optic
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Receiver AV
compatibil
HDMI
PCM
Optic
2 canale
PCM
Bitstream
(DTSrecodificat)
Bitstream
(Dolby D
recodificat)
DTS recodificat
Dolby Digital
recodificat *
Receiver AV
Receiver AV
compatibil compatibil HDMI
HDMI sau Optic
sau Optic
Dolby Digital Dolby Digital DTS recodificat
Dolby Digital
Dolby Digital DTS recodificat
Plus
2 canale
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS recodificat
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
DTS-HD High
Resolution
Audio
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
2 canale
PCM
Dolby Digital
recodificat *
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
şi adaugă efecte de
sunet pentru navigaţie,
apoi decodează
semnalul audio PCM
într-un şir de biţi DTS.
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM şi
adaugă efecte de sunet
pentru navigaţie, apoi
recodează semnalul audio
PCM într-un flux de biţi
Dolby Digital sau în PCM.
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Dolby Digital
recodificat *
DTS
2 canale
DTS-HD
PCM
Master Audio
2 canale
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2 canale
PCM
DTS
DTS
Realizează ieşirea numai
Decodează fluxul audio pentru fluxul audio principal
şi receiverul AV poate
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
decoda fluxul audio.
semnal audio PCM şi
Nu va fi transmis fluxul
audio BONUSVIEW şi de
adaugă efecte de sunet
efectele de sunet pentru
pentru navigaţie.
navigaţie.
Anexă
Conexiune
Şir de biţi
(neprocesat)
PCM
07
Configurare
* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările "Dolby D recodificat" nu sunt aplicate.
Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio :
-- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
-- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră suplimentară, precum comentariile regizorului sau ale
unui actor.
-- Efecte de sunet pentru navigaţie : Atunci când navigaţi printre meniuri, este posibil să fie emise efecte
de sunet pentru navigaţia respectivă. Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
49
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 49
Română
2014-05-27 오후 5:17:17
Anexă
Depanare
Înainte de a solicita asistenţă, încercaţi următoarele soluţii.
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Nu puteţi efectua nici o operaţie cu ajutorul
telecomenzii.
• Verificaţi bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiţi.
• Acţionaţi telecomanda de la o distanţă care să nu depăşească 6,1 m.
• Scoateţi bateriile şi ţineţi apăsat un buton sau mai multe timp de câteva
minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii şi pentru a-l reseta.
Montaţi din nou bateriile şi încercaţi să acţionaţi din nou telecomanda.
Discul nu este redat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus discul cu eticheta în sus.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Nu apare meniul discului.
• Asiguraţi-vă că discul conţine meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a
operaţiunilor.
• Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid.
• Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex.,
unghiuri).
• Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în
meniul de configurare.
• Este posibil ca anumite funcţii selectate în meniul de configurare să nu fie
activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcţia corespunzătoare.
Nu puteţi modifica proporţiile dimensiunilor.
• Proporţia dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD.
• Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat ieşirea digitală corespunzătoare din meniul
Opţiuni audio.
Ecranul este gol.
• Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veţi putea viziona imaginea
pe televizor.
• Menţineţi apăsat butonul @ (pe panoul superior) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de iniţializare
apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniţi din nou
aparatul, toate setările vor fi resetate.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor
stocate sunt şterse.
Dacă aţi uitat parola.
• Menţineţi apăsat butonul @ (pe panoul superior) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de iniţializare
apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniţi din nou
aparatul, toate setările vor fi resetate. Nu utilizaţi aceste setări decât dacă
este absolut necesar.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor
stocate sunt şterse.
50
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 50
Română
2014-05-27 오후 5:17:17
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
07
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată. • Asiguraţi-vă că discul nu este murdar sau zgâriat.
• Curăţaţi discul.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a playerului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţia de intrare HDMI 576p/480p,
720p, 1080i sau 1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dacă întâmpinaţi alte probleme.
• Accesaţi cuprinsul şi căutaţi secţiunea din manualul utilizatorului care
conţine informaţii despre funcţia dorită şi apoi urmaţi din nou procedura.
• Dacă tot nu puteţi rezolva problema, adresaţi-vă celui mai apropiat centru
de service Samsung autorizat.
Redarea conţinutului Multimedia pe
dispozitive de reţea
Puteţi vedea foldere partajate pe dispozitive
de reţea, dar nu puteţi vedea fişierele.
• Multimedia afişează numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere
nu sunt afişate.
Filmul este redat cu intermitenţă.
• Verificaţi stabilitatea reţelei.
• Verificaţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva
supraîncărcată.
• Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil AllShare şi player este
instabilă.
Verificaţi conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre player şi PC este
instabilă.
• Adresa IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unică.
Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferenţele
IP.
• Verificaţi dacă nu cumva este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
51
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 51
Anexă
Nu există semnal de ieşire HDMI.
Română
2014-05-27 오후 5:17:17
Anexă
PROBLEMĂ
BD-LIVE
SOLUŢIE
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.
• Verificaţi dacă funcţionează conexiunea de reţea, utilizând funcţia Stare
reţea. (Consultaţi pagina 17)
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la player.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date
BD. (Consultaţi pagina 18)
• Aflaţi dacă opţiunea de conectare la internet BD-LIVE este setată la
Permitere (Toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de
conţinut sau actualizaţi playerul cu cea mai recentă versiune de firmware.
Atunci când utilizez serviciul BD-LIVE, apare
o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date
BD. (Consultaţi pagina 18)
||NOTĂ |
\\ When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.
Repairs
If you contact us to repair your product, an administration fee may be charged if either:
1. An engineer is called out to your home at your request and there is no defect in the product.
2. You bring the unit to a repair Centre and there is no defect in the product.
We will provide you with the amount of the administration fee before we make a home visit or begin any
work on your product.
We recommend you read this manually thoroughly, search for a solution on line at www.samsung.com, or
contact Samsung Customer Care before seeking to repair your product.
52
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 52
Română
2014-05-27 오후 5:17:17
Compatibilitatea discurilor şi formatelor
VIDEO
MUZICĂ
FOTO
||NOTĂ |
Tip disc
Disc Blu-ray Disc
Blu-ray 3D
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalii
Anexă
Suport
07
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le poate reda playerul dvs
Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în formatul BD-RE.
Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate şi
finalizate. Suporturi care conţin fişiere DivX, MKV sau MP4.
Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de
stocare USB, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de
stocare USB, care conţin fişiere JPEG.
\\ Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condiţiilor de
înregistrare.
\\ Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi redat.
\\ Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biţi mai mare de 10 Mbps.
\\ Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la o rată de biţi mai
mare de 25 Mbps.
\\ Este posibil ca operaţiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării anumitor funcţii, cum
ar fi modificarea unghiului şi a proporţiilor dimensiunilor. Informaţiile suplimentare despre discuri sunt afişate pe carcasa
acestora. Consultaţi-le dacă este cazul.
\\ Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcţii pot opera mai lent.
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(cu excepţia stratului
CD)
53
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 53
• DVD-RW (modul VR) • Disc DVD-R de 3,9 GB
creat pe calculator.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(discurile CD-G redau
doar pista audio, nu şi
imaginile.)
Română
2014-05-27 오후 5:17:17
Anexă
Cod regiune
Playerele şi discurile sunt codificate în funcţie de
regiune. Aceste coduri regionale trebuie să
corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă
nu corespund codurile, discul nu poate fi redat.
Numărul regional pentru acest player este afişat
pe panoul superior.
Tip disc
Disc Blu-ray
Cod
regiune
DVD-VIDEO
Disc Blu-ray
Disc Blu-ray 3D
BD-LIVE
DivX
Zonă
a
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
b
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu,
Africa, Australia şi noua
Zeelandă.
c
Sigle ale discurilor care pot fi
redate cu ajutorul playerului
India, China Rusia, Asia Centrală
şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacifice,
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
54
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 54
Sistem de transmisie PAL
în Marea Britanie, Franţa,
Germania etc.
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Formate acceptate
Container
Codec video
Rezoluţie
MVC
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Rata de cadre
(cps)
Rată de biţi
(Mbps)
Codec audio
FHD: MAX 30
HD : MAX 60
30
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS
24/25/30
60
Anexă
Extensie fişier
07
Suport pentru fişiere video
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
1920x1080
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG4 v1 , v2 , v3
H 263 Sorrenson
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
1280x720
VP6
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
`` Limitări
-- Chiar dacă fişierul este codificat cu un codec acceptat menţionat în tabelul cu formate de fişiere
acceptate, este posibil ca acesta să nu poată fi redat dacă are o problemă de conţinut.
-- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile din containerul fişierului sunt incorecte sau fişierul
este corupt.
-- Fişierele cu o rată de biţi/cadre mai ridicată decât cea indicată în tabelul cu formate de fişiere acceptate
ar putea avea întreruperi la redare.
-- Funcţia de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fişierului este deteriorat.
-- Când redaţi un fişier la distanţă printr-o conexiune de reţea, redarea video ar putea fi întreruptă în
funcţie de viteza de reţea.
-- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
-- Codecul AVS este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China.
-- Extensia de fişier *.ps este acceptată numai pe modelele fabricate pentru China.
-- Codecul DivX nu este acceptat pe modelele fabricate pentru America
-- În cazul în care conţinutul original al unui fişier a fost înregistrat în format UHD, acesta nu poate fi redat.
55
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 55
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Anexă
`` Decodor video
-- Acceptă maxim H.264 Level 4.1. (Nu acceptă
FMO/ASO/RS)
-- Nu acceptă VC1/AP/L4.
-- CODEC-uri cu excepţia WMVv7, v8, MSMPEG4
v3, MVC, VP6
1) Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
2) Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
-- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
-- Acceptă SVAF Sus/Jos, Alăturat, Stânga/
Dreapta cu tip secvenţial (2 ES)
-- Acceptă BD MVC Spec.
ĞĞ
Fişiere de subtitrare acceptate pentru
formatul DivX:
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NOTĂ |
\\ Unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 ar putea să nu
fie redate, în funcţie de rezoluţia video şi de rata de cadre.
Formate de fişiere de subtitrare acceptate
Nume
Extensie fişier
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
Text sincronizat MPEG-4
SubRip
Extern
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation
Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
.ttxt
SubStation Alpha
MKV
.sub or.txt
.ssa
.ass
.psb
AVI
Advanced SubStation
Alpha
Internă
MKV
SubRip
MKV
Text sincronizat MPEG-4
MP4
MKV
VobSub
TTML în conţinuturi
redate optim în flux
MP4
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
Suport pentru fişiere audio
Extensie
fişier
Tip
Codec
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG1
Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Acceptă până la două
canale.
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
midi
midi
.srt
.xml
56
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 56
Extensie fişier
Xsub
`` Decodor audio
-- Acceptă WMA 10 PRO (până la 5.1).
-- Nu acceptă fişierele audio WMA fără pierderi.
-- Acceptă şi profilul M2.
-- Formatul RealAudio 10 fără pierderi nu este
acceptat pe modelele fabricate pentru China şi
Hong Kong.
-- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
-- Acceptă vorbis (Maxim 2 canale).
-- Acceptă DD+ (maxim 5.1 canale)
-- Codecul DTS LBR este acceptat numai pentru
containerele MKV/MP4/TS.
Nume
Interval de
acceptare
-
Acceptă până la două
canale.
Pentru WMA. Acceptă
până la 5.1 canale
10 Pro.
Nu este acceptat
semnalul audio WMA
fără pierderi.
Acceptă maxim
profilul M2.
-
Nu sunt acceptate
funcţiile Type 0, Type 1
şi Seek.
Disponibil doar prin
USB.
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Codec
*.ape
ape
ape
*.aif
*.aiff
NVT şi X13 nu sunt
acceptate.
AIFF
AIFF
-
ALAC
ALAC
-
*.m4a
Interval de
acceptare
Suport pentru fişiere de imagini
Extensie fişier
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Tip
Rezoluţie
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
BMP
MPO
4096x4096
15360x8640
Note cu privire la conexiunea USB
• Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare
USB, playere MP3, camere digitale şi cititoare
de carduri USB.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere
digitale să nu fie compatibile cu produsul.
• Playerul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT16,
FAT32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul
USB al playerului. Conectarea prin intermediul
unui cablu USB poate genera probleme de
compatibilitate.
• Inserarea mai multor dispozitive de memorie întrun cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea
determina funcţionarea necorespunzătoare a
cititorului.
• Playerul nu acceptă protocolul PTP.
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui
proces de "încărcare".
• Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât
întârzierea afişării este mai mare.
• Acest player nu poate reda fişiere MP3 cu DRM
(Digital Rights Management) descărcate de pe
site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar materiale video
înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre
pe secundă.
57
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 57
• Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele
USB Mass Storage (MSC), cum sunt unităţile
thumb şi unităţile HDD prin USB. (HUB nu este
acceptat.)
• Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare
multi-card şi unităţi thumb ar putea să nu fie
compatibile cu acest player.
• Dacă pentru anumite dispozitive este necesară
alimentarea suplimentară, acestea ar putea fi
limitate de echipamentul de siguranţă al circuitului.
• Dacă redarea de pe o unitate HDD prin USB
este instabilă, asiguraţi o alimentare suplimentară
prin conectarea unităţii HDD la o priză.
Dacă problema persistă, contactaţi producătorul
dispozitivului HDD prin USB.
• SAMSUNG nu îşi asumă responsabilitatea
pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea
datelor.
• Playerul nu acceptă fişiere comprimate în format
NTFS, fişiere sparse sau fişiere criptate.
-- Puteţi repara sau formate un dispozitiv USB
utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul
de operare MS-Windows)
Anexă
Tip
07
Extensie
fişier
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format
AVCHD. În mod obişnuit, aceste discuri sunt
înregistrate şi utilizate în camere video.
• Formatul AVCHD este un format pentru camere
video digitale de înaltă definiţie.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă
imaginile cu o mai mare eficienţă decât formatul
convenţional.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul
"x.v.Color". Acest player poate reda discuri
AVCHD, care utilizează formatul "x.v.Color".
• "x.v.Color" este marcă comercială a Sony
Corporation.
• "AVCHD" şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale
ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi
Sony Corporation.
||NOTĂ |
\\ S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redate,
în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
\\ Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de culori
faţă de discurile obişnuite pentru camere video cu DVD.
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Anexă
Notă compatibilitate şi corespundere
NU TOATE discurile sunt compatibile
• Conform restricţiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secţiunea Tip disc şi
caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: Discuri BD-ROM comerciale, DVDVIDEO, CD-uri audio (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R şi CD-RW/-R.
• Alte discuri faţă de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest player. Şi
este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor motive
oferite mai jos.
• Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R şi este posibil ca acest player să nu
răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste
probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau existent pot apărea
deoarece:
-- Formatul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare, iar acest aparat poate să nu opereze toate
caracteristicile discurilor Blu-ray, deoarece anumite caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi
fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui player, iar anumite caracteristici
disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
-- nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest player;
-- formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătăţite şi/sau
suplimentate;
-- unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul redării
specifice sau limitate;
-- unele caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea
acestui player sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
-- unele discuri care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CDRW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
-- este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcţie de starea fizică a acestora şi de condiţiile de
înregistrare;
-- pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software Blu-ray sau DVD şi/sau producerii unor
astfel de discuri;
-- acest player funcţionează diferit faţă de un player DVD standard sau alte echipamente AV; şi/sau
-- datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate de centrul
de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate sau probleme în funcţionarea playerului, contactaţi
centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
Puteţi contacta centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
• Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de redare şi compatibilitate a discurilor, consultaţi
secţiunile Măsuri de precauţie, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri şi caracteristici şi
Înainte de a reda din acest manual.
• Pentru ieşirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray : CONSUMATORII TREBUIE
SĂ REŢINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE SUNT COMPATIBILE
INTEGRAL CU ACEST PRODUS ŞI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIŞAREA ARTEFACTELOR
ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE
RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEŞIREA "DEFINIŢIE STANDARD".
DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST PRODUS,
VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENŢI.
58
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 58
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Protecţia la copiere
07
Anexă
• Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecţie a
conţinutului, pentru formatul de disc Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System)
pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricţii asupra redării, asupra ieşirii semnalului analog, etc.,
pentru materialele protejate de AACS.
Operarea acestui produs şi a restricţiilor asupra acestui produs poate varia în funcţie de timpul
achiziţionării, deoarece aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după producerea
acestui produs. În plus, marca BD-ROM şi BD+sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecţie pentru
formatul de disc Blu-ray, care impune anumite restricţii, inclusiv restricţii de redare pentru materialele
protejate de Marca BD-ROM şi/sau BD+. Pentru informaţii suplimentare despre AACS, Marca BDROM, BD+ sau acest produs, contactaţi serviciul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Multe discuri Blu-ray/DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din cauza acestei protecţii, trebuie să
conectaţi playerul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la
afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile Blu-ray/DVD protejate la copiere.
• Conform Legii dreptului de autor din S.U.A. şi din alte ţări, înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Blu-ray, a DVDurilor, a CD-urilor şi a altor materiale poate fi subiectul unei răspunderi civile şi/sau penale.
• Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii
neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi a coloanelor
sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat
un mesaj şi redarea sau copierea este întreruptă.
Pentru informaţii suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita prin poştă informaţii
suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise
şi în curs de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului comercial privind
anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation.
Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Declinare a responsabilităţii pentru serviciile de reţea
Toate conţinuturile şi serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţi şi sunt
protejate prin dreptul de autor, brevete, mărci comerciale şi/sau alte legi ale proprietăţii intelectuale.
Asemenea tipuri de conţinuturi şi servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, necomercial. Nu
puteţi folosi conţinuturile sau serviciile într-o manieră care nu a fost autorizată de către proprietarul
conţinutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele de mai sus, cu excepţia cazurile expres
autorizate de către proprietarul de conţinut sau furnizorul de servicii respectiv, nu puteţi modifica, copia,
republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în nici un
mod sau mediu, orice conţinut sau serviciu afişata prin intermediul acestui dispozitiv.
59
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 59
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Anexă
CONŢINUTURILE ŞI SERVICIILE TERŢILOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ,
EXPRES SAU IMPLICIT, CONŢINUTURILE SAU SERVICII FURNIZATE ASTFEL, PENTRU NICIUN SCOP.
SAMSUNG DECLINA ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU
GARANTEAZĂ ACURATEŢEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA, SAU COMPLETITUDINEA
CONŢINUTURILOR SAU SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV
ŞI ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ, INCLUSIV ÎN CAZURILE DE NEGLIJENŢĂ, SAMSUNG NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE,
ACCIDENTALE, SPECIALE SAU ULTERIOARE, ONORARIILE AVOCAŢILOR, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE
DAUNE REZULTATE DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE INFORMAŢIILE DIN CONŢINUTURI SAU SERVICII,
ORI CA URMARE A UTILIZĂRII CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU
ORICE TERŢ, CHIAR ÎN CAZUL INFORMĂRII CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Serviciile terţilor pot fi reziliate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu garantează că serviciile
şi conţinuturile vor rămâne disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt
transmise de către terţi prin intermediul unor reţele şi unităţi de transmisie asupra cărora Samsung nu
are nici un control. Fără a limita generalitatea acestei declinări, Samsung declină în mod expres orice
responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere sau suspendare al oricărui conţinut sau serviciu
pus la dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.
Samsung nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru serviciile către clienţi legate de conţinuturi şi
servicii. Orice întrebare sau cerere de service cu privire la conţinut sau serviciile ar trebui să fie adresată
direct furnizorilor conţinuturilor şi serviciilor respective.
Licenţă
• Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Pentru patentele DTS, consultaţi http://patents.dts.com. Produs sub licenţă DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul şi DTS şi Simbolul reprezintă mărci
comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este o marcă comercială © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
• DivX
-- DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de către DivX, LLC, o
subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv original DivX Certified® care
a trecut prin proceduri de testare riguroase pentru a ne asigura că redă fişiere video DivX. Vizitaţi
divx.com pentru mai multe informaţii şi instrumente de conversie software cu care puteţi converti
fişierele dvs. video în fişiere DivX.
-- DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda filme DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi
secţiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com pentru informaţii
suplimentare despre procesul de înregistrare.
-- DivX Certified® pentru redarea materialelor video DivX® până la HD 1080p, inclusiv conţinuturi premium.
DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation şi ale filialelor
acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.
Acest aparat este protejat de unul sau mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7.295.673;
7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.
60
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 60
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Anexă
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau afiliaţilor acesteia. Alte nume
pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
07
• Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Notificare de licenţă tip Open Source
-- În cazul utilizării unui software tip open source, licenţele open source sunt disponibile în meniul
aparatului.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Recomandări - Doar pentru UE
• Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele
de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.
samsung.com. Accesaţi Asistenţă > Căutare asistenţă pentru produs şi
introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană
Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.
61
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 61
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Anexă
Specificaţii
General
USB
HDMI
Ieşire audio
Reţea
Greutate
Dimensiuni
Intervalul funcţional de temperatură
Intervalul funcţional de umiditate
Tip A
Ieşire CC
Video
Audio
Ieşire audio digitală
Ethernet
LAN Wireless
Securitate
WPS(PBC)
1.2 Kg
360 (l) X 196 (L) X 40 (Î) mm
de la +5°C la +35°C
de la 10 % la 75 %
USB 2.0
Max. 5V 500mA
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Optic
Bornă 100BASE - TX
Încorporat
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Acceptat
• Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
• Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
• Pentru a afla sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, consultaţi eticheta ataşată
aparatului.
• Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
62
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 62
Română
2014-05-27 오후 5:17:18
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru asistenţă
clienţi.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile
locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02ROM-.indd 63
2014-05-27 오후 5:17:19
BD-H6500
Плейър за Blu-ray™ дискове
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 1
2014-05-27 오후 3:25:23
Информация за безопасност
Предупреждение
ВНИМАНИЕ
Този символ показва, че във
вътрешността на продукта има високо
напрежение. Опасно е да се прави
какъвто и да било контакт с вътрешните
части на този продукт.
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
ОТВАРЯЙТЕ КАПАКА (И ЗАДНИЯ ПАНЕЛ) ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ. THERE ARE
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. ОСТАВЕТЕ ЦЯЛОТО СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ЗА ЦЕЛТА ПЕРСОНАЛ.
• Слотовете и отворите в корпуса, на гърба
и отдолу служат за вентилация. За да се
гарантира надеждната работа на уреда и да
се избегне прегряване, никога не закривайте
и не блокирайте тези слотове и отвори.
-- Не поставяйте уреда в затворени
пространства като шкаф за книги или
вградена библиотека, ако не е осигурена
подходяща вентилация.
-- Не поставяйте уреда близо до или над
радиатор или топлинен регулатор, нито на
пряка слънчева светлина.
-- Не поставяйте върху уреда съдове с вода
(напр. вази). Разливането на вода може да
причини пожар или токов удар.
• Пазете уреда от дъжд и не го поставяйте в
близост до вода (напр. вана, мивка, кухненска
мивка, басейн и т.н.). Ако по случайност
уредът се намокри, изключете го от контакта
и незабавно се свържете с оторизиран
разпространител.
• Този уред използва батерии. Във вашата
страна вероятно има закони за опазване на
околната среда, които изискват батериите
да се изхвърлят правилно. Обърнете към
местните власти за информация относно
изхвърлянето и рециклирането.
• Не претоварвайте електрическите контакти,
удължителните кабели и адаптерите над
техния капацитет, тъй като това може да
доведе до пожар или токов удар.
• Разполагайте захранващите кабели така, че
да не бъдат настъпвани или притискани от
предмети, поставени върху или близо до тях.
Бъдете особено внимателни с кабелите откъм
края с щепсела, в електрическия контакт и на
мястото, където излизат от уреда.
2
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 2
Този символ показва, че с този продукт
е включена важната документация,
описваща работата и поддръжката на
продукта.
• За да предпазите уреда по време на
гръмотевични бури или когато няма да
се използва дълго време, го изключете
от контакта и разкачете антената или
кабелната система. Така ще предотвратите
повреда в уреда в случай на светкавица или
пренапрежение в мрежата.
• Преди да включите кабела за
променливотоково захранване в гнездото
на постояннотоковия адаптер се уверете,
че означенията върху адаптера отговарят
на параметрите на местната електрическа
мрежа.
• Никога не пъхайте метални предмети в
отворените части на този уред. Това може да
създаде опасност от токов удар.
• За да избегнете токов удар, никога не
бъркайте в уреда Уредът може да бъде
отварян само от квалифициран техник.
• Уверете се, че захранващият кабел е вкаран
докрай в контакта. Когато изключвате
захранващия кабел от контакта, винаги
издърпвайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел. Не пипайте захранващия кабел с
мокри ръце.
• Ако уредът не работи нормално, особено
ако има необичайни звуци или миризми,
незабавно го изключете от контакта и се
свържете с оторизиран разпространител или
сервиз.
Български
2014-05-27 오후 3:25:23
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 3
Информация за безопасност
3
• За да почистите уреда, изключете щепсела
от контакта и го забършете с мека, суха
кърпа. Не използвайте химикали като восък,
бензен, спирт, разредители, инсектициди,
освежители за въздух, смазочни масла или
почистващи препарати. Тези химикали може
да повредят повърхността на продукта или да
изтрият означенията върху него.
• Пазете уреда от капки или пръски. Не
поставяйте върху уреда предмети, пълни с
течност, например вази.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не включвайте няколко електрически уреда
в един контакт. Претоварването на контакта
може да доведе до прегряване, което да
причини пожар.
• Не включвайте няколко електрически уреда
в един контакт. Претоварването на контакта
може да доведе до прегряване, което да
причини пожар.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗА ДА
ИЗБЕГНЕТЕ ИЗБУХВАНЕТО
НА ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ
СВЕЩИТЕ ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
НА ОТКРИТ ОГЪН ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ.
01
• Поддръжка на корпуса.
-- Преди да свържете други компоненти към
този продукт се уверете, че всички те са
изключени.
-- Ако преместите продукта от студено на
топло място, може да се образува конденз
по работещите части и лещите, който да
причини неестествено възпроизвеждане
на диска.В такъв случай изключете уреда
от контакта и изчакайте два часа, преди да
го включите отново в. След това поставете
диска и опитайте да го пуснете отново.
• Непременно изключете уреда от контакта,
ако няма да го използвате или няма да сте
в дома си дълго време (особено ако в това
време там има възрастни хора, деца или хора
с увреждания, оставени без надзор).
-- Натрупаният прах може да причини токов
удар, утечка или пожар в резултат от
прегряване или искра от захранващия
кабел, или от влошаване на изолацията.
• Свържете се с оторизиран сервиз за
информация, ако искате да разположите
продукта на място с много прах, високи
или ниски температури, висока влажност,
химикали или където той ще работи 24 часа
на ден, например на летище, гара и др.
В противен случай може да възникне
сериозна повреда в продукта.
• Използвайте само правилно заземени адаптер
и контакт.
-- Неправилното заземяване може да причини
токов удар или повреда на уреда. (Само за
оборудване от Клас 1.)
• За да изключите напълно уреда, трябва
да извадите щепсела от контакта. Затова
контактът и щепселът на захранващия кабел
трябва да са лесно достъпни по всяко време.
• Не позволявайте на деца да се катерят върху
уреда.
• Съхранявайте аксесоарите (батерия и др.) на
място, недостъпно за деца.
• Не разполагайте уреда на нестабилни места,
като клатеща се лавица или наклонен под,
нито на места с вибрации.
• Не изпускайте и не удряйте уреда. При
повреда в уреда изключете щепсела от
контакта и се свържете с оторизиран сервиз.
ЛАЗЕРЕН продукт КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран
като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1. Използването
на органи за управление, настройки или
изпълнението на процедури, различни от
описаните в настоящото, може да доведе до
опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ :
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ
ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ
ОПАСНО РАДИАЦИОННО ИЗЛАГАНЕ,
АКО БЪДЕ НАСОЧЕН. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ
ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВИЛНО ПРОДУКТА СПОРЕД
ИНСТРУКЦИИТЕ.
Български
2014-05-27 오후 3:25:24
Информация за безопасност
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ
НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ
КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ. ЗА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на разпоредбите
относно маркировката CE, когато се
свързва към друго оборудване посредством
екранирани кабели и съединители. За
предотвратяване на електромагнитни
смущения от електроуреди, като
радиоапарати и телевизори, използвайте за
свързване екранирани кабели и съединители
за свързвания.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако номерът на регион на Blu-ray/DVD диска не съответства
на номера на регион на този плейър, той нямя да може да
възпроизвежда диска.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е снабден
с формован щепсел с предпазител. Номерът на
предпазителя е указан на стената на щепсела, на
която са щифтовете. При необходимост от смяна
използвайте предпазител, одобрен съгласно
BS1362, със същата номинална мощност.
Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на
предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако
е необходимо капаче на предпазителя за смяна, то
трябва да бъде със същия цвят, както и стената на
щепсела, на която са щифтовете. Резервни капачета
се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ за
контактите във вашия дом или кабелът не е
достатъчно дълъг, за да достигне до електрическия
контакт, използвайте подходящ удължителен
кабел, одобрен от гледна точка на безопасността,
или се консултирайте с вашия доставчик.
Ако обаче няма друг начин, освен отрязване
на щепсела, свалете предпазителя и след
това по безопасен начин свалете щепсела. Не
включвайте щепсела към мрежови изход, тъй
като съществува риск от токов удар от оголения
гъвкав кабел.
4
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 4
За да изключите уреда от електрическата мрежа,
трябва да извадите щепсела от контакта, затова
щепселът трябва да е лесно достъпен.
Продуктът, за който се отнася това ръководство
за потребителя, е лицензиран съгласно
определени права върху интелектуална
собственост на определени трети страни.
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции
за експлоатация, преди да използвате
устройството. Следвайте всички инструкции за
безопасност, описани по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на
удобно място за бъдещи справки.
1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Вземете под внимание всички
предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Не използвайте тази апаратура в близост до
вода.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте никакви вентилационни
отвори. Инсталирайте според инструкциите
на производителя.
8. Не инсталирайте в близост до източници
на топлина като радиатори, топлинни
регулатори, или други плейъри
(включително AV приемници), които
произвеждат топлина.
9. Не нарушавайте безопасността на
поляризирания или заземен тип щепсел.
Поляризираният щепсел има два щифта,
като единият е по-широк от другия.
Заземеният тип щепсел има два щифта и
трети заземен зъбец. Широкият щифт или
зъбец е предвиден за ваша безопасност.
Ако предоставеният щепсел не съответства
на вашия контакт, консултирайте се с
електротехник за замяната на контакта.
10. Пазете електрическия шнур от това да бъде
настъпван или защипван, по специално
при щепселите и контейнера за удобство,
в онази част, от която щепселът излиза от
апарата.
Български
2014-05-27 오후 3:25:24
13. Извадете щепсела от контакта по време на
гръмотевични бури или когато не се използва
за дълъг период от време.
14. За всякакъв вид сервиз се обръщайте към
квалифициран сервизен персонал. Сервизните
услуги са необходими, когато апаратурата
е била наранявана по някакъв начин, като
например шнура за електрическо захранване
или щепсела са повредени, разлята е течност
или обекти са паднали върху апаратурата,
апаратурата е била излагана на дъжд или влага,
не работи нормално, или е била изпускана.
Използване на 3D функцията
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да
използвате 3D функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт
при гледане на 3D телевизия, като замаяност,
гадене и главоболие.
Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди
от време може да доведе до напрягане на
очите. Ако усетите напрягане на очите,
преустановете гледането на 3D картина,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата,
които използват 3D функцията.
Ако има оплаквания от уморени очи,
главоболие, замаяност или гадене, накарайте
детето да спре да гледа 3D телевизия и да си
почине.
5
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 5
Информация за безопасност
12. Използвайте само с уред
за превозване, стойка,
тринога, конзола или маса,
определени от производителя
или продавани с апарата.
Когато се използва уред за
превозване, използвайте предпазни мерки
при местенето на комбинацията от уреда
за превозване/апаратура, за да избегнете
наранявания от преобръщане.
• Не използвайте очилата 3D Active за други
цели. (като например стандартни очила,
слънчеви очила, предпазни очила и т.н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата
3D Active, докато се разхождате или местите.
Използването на 3D функцията или очилата
3D Active, докато се движите, може да доведе
до наранявания, защото може да се блъснете
в предмети, да се спънете и/или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D съдържание,
свържете 3D устройството (3D-съвместим
AV приемник или телевизор) към порта
HDMI OUT на плейъра, като използвате
високоскоростен HDMI кабел. Поставете
3D очилата, преди да изпълнявате 3D
съдържание.
• 3D сигналът се извежда само през HDMI
кабела, свързан към порта HDMI OUT.
• Разделителната способност за видео в 3D
режим на възпроизвеждане се определя от
разделителната способност на оригиналното
3D видео. Не можете да променяте
разделителната способност.
• Някои функции като BD Wise или задаване на
размера и разделителната способност на екрана
може да не работят правилно режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен HDMI
кабел за правилно извеждане на 3D сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние поне
три пъти по-голямо от широчината екрана на
телевизора. Например, ако имате 46-инчов
екран, стойте на поне 138 инча (11,5 фута) от
екрана.
• Поставете 3D екрана на нивото на очите за
най-добра 3D картина.
• Ако плейърът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи
правилно.
• Този плейър не преобразува 2D съдържание в 3D.
• Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
01
11. Използвайте само приспособления за
закрепване/аксесоари, определени от
производителя.
Български
2014-05-27 오후 3:25:24
Съдържание
Информация за безопасност
2
4
4
5
Предупреждение
9
9
10
10
17Мрежа
Важни инструкции за безопасност
18
Използване на 3D функцията
12
12
12
13
13
13
20Поддръжка
20
20
23
Аксесоари
23
Преден панел
24
Заден панел
24
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
Свързване към телевизор
26
Свързване към аудиосистема
26
Метод 1 Свързване към AV приемник,
който поддържа HDMI.
26
Метод 2 Connecting to an AV receiver
with Dolby Digital or DTS decoder
Свързване към мрежов рутер
27
Кабелна мрежа
Безжична мрежа
14
27
28
15
15
Процедура по първоначални
настройки
28
Accessing the Settings Screen
29
29
Началният екран
Бутони на дистанционното управление,
използвани за меню Настройки
29
31
6
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 6
Мрежи и интернет
Конфигуриране на мрежовата връзка
Wi-Fi Direct
Надстройка на софтуера
Актуализирай сега
Авт. актуализиране
Възпроизвеждане на мултимедия
26
Настройки
14
Smart Hub
18System
Връзки
11
Функции на менюто Настройки
16Картина
17Звук
Предпазни мерки
Начало
8
16
Възпроизвеждане на дискове от
търговската мрежа
Съхранение и управление на дискове
Възпроизвеждане на снимки,
видеоклипове и музика (мултимедия)
Възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание, записано на USB
устройство
Възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание, записано на компютър/
мобилно устройство
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя
Възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание, записано на услуга в
облак
Samsung Link
Управление на възпроизвеждането на
видео
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на видео
Използване на менюто за настройки (по
време на възпроизвеждане)
Използване на менютата за преглед и
опции
Български
2014-05-27 오후 3:25:25
31
32
32
33
33
33
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на музика
Използване на менюто с опции (по време
на възпроизвеждане)
Използване на менютата за преглед и
опции (на екран на файл)
Приложение
46
48
49
Повтаряне на записи на аудио CD
34
35
36
36
36
53
Съвместимост на дискове и формати
52Ремонт
Разбъркване на записи на аудио CD
Създаване на списък за изпълнение от
аудио CD
53
Възпроизвеждане на снимки
Използване на менюто с инструменти (по
време на възпроизвеждане)
Използване на менютата за преглед и
опции
53
54
54
Изпращане на файлове
55
Копиране на видеоклипове, музика и
снимки
58
Използване на функцията Изпращане
59
Начало
60
62
37
Създаване на акаунт на Samsung
38
Използване на филми и телевизионни
шоута
39
39
40
41
41
42
42
43
45
45
Избор на цифров изходящ сигнал
Отстраняване на неизправности
59
37
Разделителна способност според типа
съдържание
50
33Извличане
34
Допълнителна информация
46Забележки
Съдържание
31
Управление на възпроизвеждането на
музика
Преди да използвате Приложения
Видове дискове и съдържание, които
могат да бъдат възпроизвеждани от
вашия плейър
Видове дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия плейър
Регионален код
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
Поддържани формати
Бележки за съответствие и
съвместимост
Защита срещу копиране
Отказ от отговорност за мрежова
услуга
Лиценз
Спецификации
Използване на Приложения
Бърз поглед на екрана Приложения
Стартиране на приложение
Screen Mirroring
Използване на уеб браузъра
Прегл. с връзка и Преглед с курсор
Бърз поглед на контролния панел
Използване на меню Настройка
Свързване на акаунтите ви за интернет
услуги с продукта
BD-LIVE™
7
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 7
Български
2014-05-27 오후 3:25:25
Начало
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Батерии за дистанционно управление (Размер AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Ръководство за потребителя
C
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Дистанционно управление
8
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 8
EXIT
B
DIGITAL
Български
2014-05-27 오후 3:25:26
Преден панел
02
БУТОН ВЪЗПРОИЗ-ВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
Начало
БУТОН СТОП
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
USB HOST
ДИСПЛЕЙ
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ За да актуализирате плейъра чрез USB Host извода, трябва да използвате USB памет.
\\ Когато плейърът покаже менюто на Blu-ray диска, не може да стартирате филма с натискане на бутона за възпроизвеждане на
плейъра или дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Изпълнение на филма или Старт от менюто на
диска и после да натиснете бутона v на дистанционното управление.
Заден панел
HDMI OUT
LAN
9
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 9
DIGITAL AUDIO OUT
Български
2014-05-27 오후 3:25:26
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
След настройката ви дава възможност да изберете
източника на входящия сигнал за вашия телевизор.
(Този бутон е наличен само на телевизори Samsung.)
SOURCE
Включва и изключва телевизора.
За отваряне и затваряне на тавичката на диска
Натиснете цифров бутон, за да работите с опциите.
Използвайте го, за да влезете в менюто за диск.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Натиснете това, за да използвате меню Инструменти.
Тези бутони се използват за менютата на
плейъра и също за някои функции на
Blu-ray диска.
Натиснете за търсене на съдържание
Използвайте този бутон, за да влезете в
изскачащо меню/меню за заглавие.
Натиснете, за да търсите назад или напред от диска.
Натиснете, за да направите пауза при възпроизвеждане на диска.
Натиснете, за да спрете диска.
Връщане към предишното меню.
Регулиране на силата на звука на телевизора.
(Този бутон е наличен само на телевизори
Samsung.)
9
TITLE MENU
Натиснете, за да прескочите назад или напред от диска.
Натиснете за използване на
Приложенията.
Натиснете, за да преминете към началното меню.
Включване и изключване на телевизора.
(Този бутон е наличен само на телевизори Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Натиснете, за да възпроизведете диска.
Позволява да повторите дадено заглавие,
глава, изпълнение или диск.
Използвайте за показване на информация
за възпроизвеждането.
Можете да избирате елементи от екранното
меню и да променяте стойностите в менюто.
Натиснете за изход от менюто.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Натиснете, за да използвате функцията за цял екран.
По време на възпроизвеждане на Blu-ray
диск/DVD този бутон не работи.
Натиснете го, за да превключите езика на
субтитрите на Blu-ray/DVD диск.
Използвайте този бутон за достъп до
различни аудио функции на диска.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Инсталиране на батериите
\\ Ако дистанционното не работи правилно:
-- Проверете полярността +/– на батериите.
-- Проверете дали батериите не са изтощени.
-- Проверете дали дистанционните сензори не са блокирани от
препятствия.
-- Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно
осветление.
||ВНИМАНИЕ |
\\ Изхвърлете батериите според действащата нормативна уредба за
околната следа. Не ги поставяйте в кошчето за боклук в дома си.
10
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 10
Български
2014-05-27 오후 3:25:27
Връзки
Свързване към телевизор
03
Връзки
Свържете HDMI кабела (не е включен) от гнездото HDMI OUT на гърба на продукта към гнездото
HDMI IN на телевизора.
-- Не включвайте захранващия кабел в контакта, докато не сте направили всички други връзки.
-- Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
Аудио
Видео
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако използвате HDMI-към-DVI за връзка с вашия дисплей, трябва също да свържете DIGITAL AUDIO OUT на продукта към
вашата аудио система, за да чувате звук.
\\ HDMI кабелът извежда цифров аудио/видео сигнал, така че не е необходимо да свързвате аудио кабел.
\\ В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят. Вж.
ръководството за потребителя на вашия телевизор.
\\ Когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата разделителна способност
на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе телевизора.
\\ Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, Изк HDMI дълбоки цветове в менюто.
\\ За да гледате видео в изходен режим HDMI 720p, 1080i или 1080p, трябва да използвате високоскоростен (категория 2) HDMI
кабел.
\\ HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), на екрана ще се появят смущения.
11
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 11
Български
2014-05-27 오후 3:25:28
Връзки
Свързване към аудиосистема
Можете да свържете Blu-ray плейъра към аудио система, като използвате метода, илюстриран по-долу.
-- Не включвайте захранващия кабел в контакта, докато не сте направили всички други връзки.
-- Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
Метод 1 Свързване към AV приемник, който поддържа HDMI.
• Свържете HDMI кабела (не е включен) от гнездото HDMI OUT на гърба на продукта към гнездото
HDMI IN на приемника.
• Най-добро качество (Препоръчително)
Метод 2 Connecting to an AV receiver with Dolby Digital or DTS decoder
• Като използвате цифров оптичен кабел (не е включен), свържете гнездото OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT на продукта към гнездото DIGITAL OPTICAL IN на приемника.
• Добро качество
• Ще може да чувате само предните два високоговорителя при настройка на Цифров изход като
PCM.
Метод 1
Метод 2
Аудио
12
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 12
Аудио
Български
2014-05-27 오후 3:25:28
Свързване към мрежов рутер
Безжична мрежа
03
Свържете плейъра към мрежов рутер, като
използвате един от методите, илюстрирани по-долу.
За да използвате мрежовата функция AllShare,
трябва да свържете вашия компютър към
мрежата, както е показано на илюстрациите.
Връзката може да е кабелна или безжична.
Връзки
Безжичен рутер
Кабелна мрежа
Широколентова
услуга
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Широколентова
услуга
Или
Широколентова
услуга
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Рутерът ви или правилата на вашия доставчик на интернет
услуги може да не позволяват достъп на плейъра до сървъра
на Samsung за актуализация. За повече информация в такъв
случай се обърнете към своя доставчик на интернет услуги.
\\ За потребителите на DSL, използвайте рутер, за да
осъществите мрежово свързване.
13
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 13
\\ Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият плейър може
да ползва DHCP или статичен IP адрес за свързване към
безжичната мрежа.
\\ Задайте на безжичния рутер инфраструктурен режим.
Режимът компютър-компютър не се поддържа.
Рутер
Широколентов
модем
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Плейърът поддържа само следните протоколи за защита на
безжичната мрежа:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)
\\ Изберете канал за безжичен рутер, който в момента не се
използва. Ако каналът зададен за безжичния рутер в момента
се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до
смущение и връзката може да се прекъсне.
\\ Ако се избере режим на висока чиста производителност
(Greenfield) 802.11n и типът кодиране на вашия рутер е
зададен на WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2 смесено), този
плейър няма да поддържа връзка в съответствие с нови
спецификации за Wi-Fi сертифициране.
\\ Безжичният LAN, по своята същност, може да причини
смущения, в зависимост от условията на използване (качество
на работа на рутера, разстояние, препятствие, смущения от
страна на други радио устройства, и т.н).
Български
2014-05-27 오후 3:25:29
Настройки
Процедура по първоначални
настройки
Началният екран
4 5
• Началният екран няма да се покаже, ако не конфигурирате
първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в плейъра
след актуализиране на софтуерната версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
1
ΠУCKAHE HA ДИCK
\\ Ако прескочите Мрежова настройка по време на процедурата
по първоначална настройка, можете да конфигурирате
мрежовите настройки по-късно. Вж. "Конфигуриране на
мрежовата връзка" на стр. 20~23 за инструкции.
\\ Ако искате да покажете екрана на Начална настройка отново
и да направите промени, изберете Настройки > Система
> Настройка от началния екран или изберете опцията за
нулиране. (Вж. стр. 18 или 20)
\\ Ако искате да използвате функцията Anynet+(HDMI-CEC),
следвайте инструкциите по-долу.
1)Свържете плейъра към телевизор Samsung, съвместим с
Anynet+(HDMI-CEC), като използвате HDMI кабел.
2)Задайте функцията Anynet+(HDMI-CEC) на Вкл. както в
телевизора, така и в продукта.
3)Изпълнете процедурата за Първоначална настройка на
телевизора.
ΠPОEΠОPЪЧАHО
1
1
2
2
3
WebBrowser
2
8
3
Настройки
Screen Mirroring
9
0
ΠУCKAHE HA ДИCK : Позволява да възпроизвеждате
снимки, видеоклипове или музика от диск.
ФИЛMИ И TEЛEBИЗИОHHИ ШОУ ΠPОГРАМИ :
Позволява да гледате филми и ТВ програми от
интернет.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от вашата страна, тази функция от
менюто може да не се поддържа.
3
4
5
6
7
8
0
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 14
MYЛTИMEДИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
MY APPS
7
9
14
6
No Disc
След като свържете продукта към телевизора,
включете продукта и телевизора. Когато
включите продукта за пръв път, на телевизора
ще се покаже екранът за първоначална
настройка на продукта. Процедурата за
Първоначална настройка ви позволява да
настройвате екранното меню (OSD) и езиците
на менюто, екранното съотношение (размерите
на екрана), конфигурацията на мрежата, както и
да свържете плейъра към интернет.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
3
2
ФИЛMИ И TEЛEBИЗИОHHИ ШОУ
ΠPОГРАМИ
MYЛTИMEДИЯ : Позволява да възпроизвеждате
снимки, видео или музика от USB или мобилни
устройства и от компютри.
Bлизане : Позволява да влизате с акаунта си на
Samsung.
Търсене : Позволява да търсите съдържание в Филми
и ТВ Програми, Приложения и YouTube, като въведете
съответните ключови думи.
ПРИЛОЖЕНИЯ : Дава ви достъп до различни платени
и безплатни приложения за изтегляне.
ΠPОEΠОPЪЧАHО : Осигурява пряк достъп до
препоръчаните приложения.
Moи App-и : Показват се приложенията, изтеглени от
Moи App-и.
Screen Mirroring : Позволява да покажете екрана на
смартфон или таблет с Android на екрана на свързания
телевизор.
Настройки : Отваря менюто на продукта. В менюто можете
да персонализирате различните функции по свой вкус.
Български
2014-05-27 오후 3:25:29
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||ЗАБЕЛЕЖКА |
7
8
SMART
Картина
Настройки 3D
Пропорции ТВ
BD Wise
Резолюция
Movie Frame (24к/сек)
DVD 24к/сек конвертиране
REPEAT
HUB
APPS
Авто
2
RETURN
A
2
16:9 оригинален
Изк
Авто
Авто
Изк
15
INFO
3
1
2. За достъп до менюто с Настройки,
подменютата и опциите вж. илюстрацията
на дистанционното управление по-долу.
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 15
HOME
HOME
SEARCH
UHD изход
9
TITLE MENU
Настройки
Поддръжка
6
04
Система
5
1
Настройки
Smart Hub
4
TOOLS
1. Изберете Настройки на началния екран и
натиснете бутона v. Появява се екранът
Настройки.
Мрежа
3
Бутони на дистанционното
0 POPUP управление,
използвани за меню Настройки
Accessing the Settings Screen
Звук
2
DISC MENU
\\ Ако плейърът остане в режим на спряно възпроизвеждане в
продължение на повече от 5 минути без намеса на потребителя,
на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако
плейърът се остави в режим на скрийнсейвър повече от 20
минути, захранването ще се изключи автоматично.
Картина
SAMSUNG TV
1
3
4
4
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
PANDORA DIGITAL SUBTITLE
Бутон HOME:
Натиснете, за да преминете към
началния екран.
SCREEN
INPUT
Бутон RETURN: Връщане към предишното меню.
v (Въвеждане) / Бутони за ПОСОКА:
• Натиснете ▲▼◄►, за да местите курсора или
изберете елемент.
• Натиснете бутона v за активиране на текущо
избрания елемент или потвърждаване на
настройката.
Бутон EXIT: Натиснете за изход от текущото меню.
Подробна информация за функциите
Всяка функция, елемент от меню или
индивидуална опция е обяснена подробно на
екрана. За да видите обяснението, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете функцията,
елемента от менюто или опцията. Обикновено
обяснението се появява отдясно на екрана. На
следващата страница започва кратко описание
на функциите на настройка. Допълнителна
информация за някои функции също се намира
в Приложението на това ръководство.
Български
2014-05-27 오후 3:25:30
Настройки
Функции на менюто Настройки
Картина
UHD изход
Тази опция извежда HDMI видео при
разделителна способност UHD. Тази опция е
налична само когато Movie Frame е зададено
на Авто.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ За да използвате тази функция, трябва да свържете
продукта към устройство, което поддържа разделителна
способност UHD и трябва да имате съдържание, което се
възпроизвежда при 24fps (скорост на видеоклипа).
\\ Това устройство не може да изпълнява UHD съдържание.
Обаче съдържание с по-ниска разделителна способност от
Full HD може да се премащабира до UHD.
\\ За извеждане на UHD разделителна способност, е налична
само кадрова скорост 2160*3840 24.
Настройки 3D
Изберете дали да изпълните Blu-ray диск с 3D
съдържание в 3D режим.
Ако се придвижите в началното меню или
началния екран на Приложения в 3D режим,
продуктът ще се превключи автоматично на
2D режим.
пропорции ТВ
Позволява ви да регулирате размера и
формата на екрана на плейъра според тези на
телевизора.
BD Wise
BD Wise е най-новата функция за свързване
на Samsung. Когато свържете плейър и
телевизор Samsung с BD Wise чрез HDMI и
BD Wise е включен както в компютъра, така и
в плейъра, плейърът извежда видеосигнала с
разделителната способност и кадровата скорост
на Blu-ray/DVD диск.
Резолюция
Задайте изходящата разделителна способност
на BD Wise, Авто, 1080p, 1080i, 720p или
576p/480p.
16
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 16
Цифрите показват броя на редовете във видео
сигнала.
Буквите i и p показват съответно презредово и
прогресивно сканиране. Обикновено колкото
повече са редовете, толкова по-добро е
качеството.
Movie Frame (24к/сек)
Ако продуктът е свързан към телевизор,
съвместим с 24fps, задаването на настройка
Авто на функцията Movie Frame (24к/сек)
автоматично задава HDMI изходящия сигнал на
продукта на 24 кадъра в секунда, за по-добро
качество на картината.
• Можете да се наслаждавате на функцията
Movie Frame (24к/сек) само при телевизори,
които поддържат тази скорост на кадрите.
• Може да изберете Movie Frame само когато
продуктът е в режим на изходна разделителна
способност HDMI 1080i или 1080p.
DVD 24к/сек конвертиране
Конвертира DVD възпроизвеждането на 24
кадъра в секунда и го извежда чрез HDMI. Тази
опция е налична само когато Movie Frame (24к/
сек) е включено.
Побиране в размер на екрана
Изберете оптимален размер на екрана.
(приложимо само за Smart Hub и Screen Mirroring)
HDMI формат за цвят
Позволява да зададете настройките така, че
цветовото пространство за HDMI изход да съвпада
с възможностите на свързаното устройство
(телевизор, монитор и т.н.). Екранът става черен за
момент, след като сте избрали формат.
HDMI дълбоки цветове
Позволява да зададете извеждане на HDMI
видео с дълбоки цветове. Дълбокият цвят
позволява по-точна репрезентация на
цветовете с по-голяма дълбочина.
Прогр. режим
Позволява подобряване на качеството на
картината при гледане на DVD.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
Звук
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ За да използвате тази функция, трябва да свържете поне
един високоговорител Samsung, съвместим с Multiroom
Link.
\\ Качеството на звука може да се повлияе от състоянието на
вашата безжична мрежа.
\\ Мрежовата връзка може да се повлияе отрицателно и
дори връзката да се прекъсне, ако мрежовата среда се
влоши с времето.
\\ Активирането на Screen Mirroring деактивира Multiroom Link.
\\ За повече информация вж. ръководството за Multiroom
Link от уеб сайта на Samsung: www.samsung.com 
 Търсене на продуктово име: BDH6500  Ръководства  Multiroom Link  Изтегляне
на PDF
\\ Звукът от всяко свързано устройство може да изостава от
картината и звука на устройството, което възпроизвежда
съдържанието на източника.
Цифров изход
Позволява да изберете цифров аудио изходен
формат, подходящ за вашия телевизор или AV
приемник. За още подробности вж. таблицата
за избор на цифров изход на стр. 49.
Намал. чест.квантоване PCM
Позволява да изберете намаляване на честотата
на 96 Khz PCM сигнали до 48 Khz,преди да се
изведат пред усилвателя. Изберете Вкл., ако
усилвателят или приемникът не са съвместими
с 96 Khz сигнал.
Управление на динамичен обхват
Задава опцията Управление на динамичен
обхват за Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby
TrueHD аудио.
Авто: Автоматично управлява динамичния
обхват за Dolby TrueHD аудио, въз основа на
информацията на Dolby TrueHD саундтрака.
Също включва Управление на динамичен
обхват за Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
17
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 17
Реж.смесв.сигнал с огр.
Настройки
Можете да конфигурирате този продукт за
безжично свързване с високоговорител
Samsung, съвместим с Multiroom Link, и да се
насладете на богат звук.
04
Настройка високоговорител
Изк: Оставя динамичния обхват без
компресиране, което ви позволява да чувате
оригиналния звук.
Вкл.: Включва Управление на динамичен
обхват за всички формати Dolby. По-тихите
звуци са по-силни, а по-силните звуци се
намаляват.
Позволява да избирате метода на смесване,
който е съвместим с вашата стерео система.
Можете да изберете плейъра да смесва до
нормалното стерео или стерео, съвместимо със
съраунд.
Режим DTS Neo:6
Може да се радвате на мултиканален звук чрез
HDMI от 2-канален аудио източник.
Синхр. звук
В някои случай, когато продуктът е свързан
към цифров телевизор, аудио сигналът може да
не се синхронизира с видео сигналът. В такъв
случай регулирайте времето на забавяне на
аудиото, за да съответства на видео сигнала.
• Можете да настроите закъснението на
аудиото между 0 и 250 милисекунди. Задайте
оптимална стойност.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Времето за аудио забавянето, което определите, може да
не е точно, в зависимост от изпълняваното съдържание.
Мрежа
Състояние мрежа
Може да проверите състоянието на текущата
мрежа и интернет.
Мрежови настройки
Конфигуриране на мрежовите настройки,
така че да се наслаждавате на разнообразни
функции като интернет услуги или AllShare и да
извършвате актуализации на софтуера.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
Настройки
Wi-Fi Direct
Позволява ви да свържете Wi-Fi Direct
устройство към плейъра, като използвате
равноправна мрежа, без нуждата от безжичен
рутер.
Отбележете, че ако плейърът е свързан към
безжична мрежа, връзката може да бъде
прекъсната, когато използвате Wi-Fi Direct.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Текстови файлове, като напр. такива с разширение
.TXT или .DOC, няма да се показват, когато използвате
функцията Wi-Fi Direct.
Multimedia Cihazı Parmetrlаri
Позволява ви да управлявате кои устройства
във вашата мрежа, като напр. смартфони и
таблети, могат да споделят съдържание с
продукта.
Име на устройство
Можете да заключвате достъпа до съдържание
на Видео при поискване (VOD) въз основа
на рейтинга му. За да използвате, трябва да
въведете защитен PIN.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от вашата страна, тази функция от менюто
може да не се поддържа.
Правила и условия
Трябва да разгледате и приемете както
Правилата и условията, така и Правилата за
поверителност, за да използвате приложенията.
Правила и условия за акаунт за
Samsung, Правила эа поверителност
Можете да прочетете и приемете условията или
правилата за поверителност за своя акаунт на
Samsung и други услуги.
Нулиране на Smart Hub
Позволява ви да въведете име за плейъра,
което ще го идентифицира в мрежата.
Настройки за BD-Live
Задайте разнообразни функции на BD-Live. BDLive ви позволява достъп до допълнителни
функции, налични на някои Blu-ray дискове, ако
сте свързани с интернет.
BD-LIVE интернет връзка: Позволява ви
да разрешите напълно, частично, или да
забраните BD-LIVE интернет връзка.
У-ние BD данни: Управлявайте BD данните,
изтеглени от услугата BD-Live на твърди
дискове.
Smart Hub
Нулира всички настройки на Smart Hub до
фабричните им стойности. За да използвате,
трябва да въведете защитен PIN.
System
Настройка
Позволява ви да рестартирате процедурата по
първоначални настройки.
Бърз старт
Позволява ви да настроите плейъра да се
включва бързо, като намалите времето за
рестартиране.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Настр. за прилож.
Позволява ви да конфигурирате настройките на
уведомяване за приложение и да преглеждате
основна информация за приложенията.
Настройки за Push уведомяване:
Получаване на уведомявания от избрани
услуги
18
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 18
Заключване на VOD категория
\\ Ако тази функция е зададена на Вкл., ще се увеличи
консумацията на енергия в готовност.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
Език
Можете да свържете безжична USB клавиатура
към USB порта отпред на плейъра.
Настройки клавиатура: Можете да
конфигурирате безжичната USB клавиатура,
свързана към плейъра.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Налично само когато се появи екранът на клавиатура
QWERTY в уеб браузъра.
Настройки на мишка: Можете да
конфигурирате безжичната USB мишка,
свързана към плейъра. Можете да използвате
мишката в менюто на плейъра и уеб браузъра
по същия начин, както го правите на
компютър.
`` За използване на менюто на плейъра с
мишка:
1. Свържете USB мишка към плейъра.
2. Щракнете върху основен бутон, който сте
избрали в Настройки на мишка. Появява
се опростеното меню.
3. Щракнете върху опциите на менюто, които
искате.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Някои USB HID клавиатури и мишки могат да не са
съвместими с вашия продукт.
\\ Някои HID може да не работят.
\\ Безжичните USB клавиатури не се поддържат.
\\ Някои приложения може да не се поддържат.
\\ Ако безжична HID клавиатура не работи поради
интерференция, преместете клавиатурата по-близко до
плейъра.
19
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 19
Настройки
Диспечер у-ва
PIN кодът по подразбиране е 0000. Въведете PIN
кода по подразбиране за достъп до функцията
за защита, ако не сте създали свой собствен PIN
код. След като сте получили достъп до функцията
за защита за пръв път, сменете PIN кода, като
използвате функцията Смяна PIN.
Родителска кат. за BD: Предотвратява
възпроизвеждането на Blu-ray дискове с или
над определена възрастова категоризация
освен ако не се въведе PIN код.
Родителска кат. за DVD: Предотвратява
възпроизвеждането на DVD дискове с или
над определена цифрова категоризация
освен ако не се въведе PIN код.
Смяна PIN: Сменете 4-цифрения PIN код, който
се използва за достъп до функциите за защита.
04
Можете да изберете предпочитания от вас
език за екранното меню, менюто на диска,
аудиото, субтитрите и др.
• Избраният език за менюто на диска, аудиото и
субтитрите ще се появи само ако се поддържа от
диска.
Защита
`` Ако сте забравили PIN кода
1. Извадете всякакви дискове или USB
устройства за съхранение.
2. Натиснете и задръжте бутона @ на горния
панел в продължение на повече от 5
секунди.
На екрана се появява съобщението
за инициализиране и захранването се
изключва автоматично.
Когато включите продукта отново, всички
настройки ще бъдат нулирани.
Общи
Можете да промените опциите, посочени подолу, според вашите предпочитания.
Яркост на дисплея: Смяна на яркостта на
предния панел.
Часови пояс: Изберете часовия пояс, в който
живеете.
Прозрачно меню: Задаване прозрачността
на екранното меню.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на
Samsung с функция Anynet+ и ви позволява да
управлявате тези продукти с едно дистанционно
управление Samsung. За да работите с тази
функция, свържете този плейър към Anynet+
телевизор Samsung с HDMI кабел.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
Настройки
Мрежи и интернет
DivX® Видео при поискване
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.
Поддръжка
Дистанционно управление
Когато е активирано, позволява на агент
от центъра за обслужване на клиенти да
диагностицира и разреши проблеми с продукта
дистанционно. Изисква активна интернет
връзка.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Услугата отдалечено управление може да не са налични
във някои страни.
\\ За използване на Дистанционно управляване:
1)Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на
Samsung и поискайте дистанционна поддържка.
2)Отворете менюто на плейъра от телевизора и отидете в
рздел Поддръжка.
3)Изберете Дистанционно управляване, след което
прочетете и приемете споразуменията за услугата.
Когато се появи екранът за PIN, дайте PIN кода на
агента.
4)Агентът получава достъп до вашия плейър.
Актуализиране на софтуер
Конфигуриране на мрежовата връзка
Преди да започнете, свържете се с вашия
доставчик на интернет услуги, за да проверите
дали вашият IP адрес е статичен или динамичен.
Ако е динамичен и използвате кабелна или
безжична мрежа, препоръчваме да използвате
автоматичните процедури, описани по-долу.
Ако се свързвате към кабелна мрежа, свържете
плейъра към рутер, като използвате LAN
кабел, преди да започнете процедурата по
конфигуриране.
Ако се свързвате към безжична мрежа,
прекъснете връзката, преди да започнете.
За да започнете конфигурирането на мрежовата
връзка, следвайте тези стъпки:
Кабелна мрежа
ĞĞ
Менюто Актуализиране на софтуер позволява
да актуализирате софтуера за подобряване на
работата и допълнителни услуги.
Връзка Samsung
Предоставя информация за контакт за помощ за
вашия плейър.
Върни
Нулира всички настройки до фабричните им
стойности, освен тези за мрежа и Smart Hub, и
след това стартира функцията за настройка. За
да използвате, трябва да въведете защитен PIN.
PIN кодът за защита по подразбиране е 0000.
20
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 20
Когато свържете този плейър към мрежа,
можете да използвате базирани на мрежата
услуги, например Smart Hub и BD-LIVE, както
и да надстройвате софтуера, когато е налична
мрежова връзка. За повече информация за
достъп до и използване на интернет услуги вж.
глава Мрежови услуги в това ръководство на
стр. 37~45. Инструкциите за конфигуриране на
мрежова връзка са дадени по-долу.
Кабелен - автоматично
1. В началния екран изберете Настройки, и
после натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Кабелен в екрана Мрежови
настройки и натиснете бутона v.
5. Изберете Свързване и после натиснете
бутона v. Продуктът открива кабелната
мрежа, проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
ĞĞ
Безжична мрежа
Кабелен - Ръчно
1. Изберете Състояние на мрежата.
Продуктът търси мрежа и показва
съобщението за неуспешно свързване.
2. Отдолу на началния екран изберете IP
настр. и после натиснете бутона v
Появява се екранът IP настр..
ĞĞ
3. Изберете полето IP настр. и после
натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Безжичен на екрана Мрежови
настройки и после натиснете бутона v.
Продуктът търси и после показва списък
на наличните мрежи.
5. Изберете стойност за въвеждане в ( напр.
IP адрес, ) и после натиснете бутона v.
Използвайте цифровите клавиши на
дистанционното управление, за да
въведете числената стойност. Можете
да въведете цифрите и с помощта на
бутоните ▲▼ Използвайте бутоните ◄►
на дистанционното управление, за да се
местите между полетата за въвеждане
в рамките на дадена стойност. Когато
свършите с дадена стойност, натиснете
бутона v.
6. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да се
преместите до друга стойност, и след това
въведете цифрите за тази стойност, като
следвате инструкциите в Стъпка 5.
Мрежови настройки
Изберете типа на мрежата си.
Тип мрежа
Можете да свържете
вашия Blu-ray плейър към
интернет. Моля, изберете
коя безжична мрежа да
използвате.
iptime23
iptime
||ЗАБЕЛЕЖКА |
8. Когато свършите с въвеждането на всички
стойности, изберете OK, и после натиснете
бутона v. Продуктът проверява
мрежовата връзка и се свързва към
мрежата.
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 21
Безжичен
Безжична мрежа
7. Повтаряйте Стъпки 5 и 6, докато попълните
полетата за всички стойности.
21
Безжичен - Автоматично
1. В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона v.
4. Изберете Ръчно въвеждане в полето IP
настр. и после натиснете бутона v.
\\ Можете да получите мрежовите стойности от своя доставчик
на интернет услуги.
Настройки
Можете да настроите безжичната мрежа по
четири начина:
-- Безжична автоматично
-- Безжична ръчно
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Когато конфигурираме връзката с безжичната
мрежа, всички устройства, които текущо са
свързани към продукта или, ако е приложимо,
към текущата кабелна връзка на продукта, ще
се изключат.
04
Ако имате статичен IP адрес или ако
автоматичната процедура не работи, трябва да
въведете стойностите за Мрежови настройки
ръчно.
Следвайте Стъпки 1 и 2 в "Кабелна –
Автоматично" и след това следвайте тези
стъпки:
solugen_edu#2
Обнови
WPS(PBC)
5. Изберете желаната мрежа и натиснете
бутона v.
6. В екрана за Защита въведете Код за защита
или Паролата за мрежата. Въведете
цифрите, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
Въвеждайте букви, като ги избирате с
бутона със стрелка и после натиснете
бутона v.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
Настройки
||ЗАБЕЛЕЖКА |
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Можете да получите мрежовите стойности от своя доставчик
на интернет услуги.
\\ За да виждате паролата, докато я въвеждате, използвайте
бутоните със стрелка, за да изберете Покажи парола от
дясната страна и после натиснете бутона v.
9. Когато сте готови, изберете OK и после
натиснете бутона v. Появява се екранът
Защита.
7. Когато сте готови, изберете Готово и
после натиснете бутона v. Продуктът
проверява мрежовата връзка и се свързва
към мрежата.
8. Когато проверката завърши, изберете OK и
после натиснете бутона v.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Би трябвало да намерите кода за защита и паролата на един
от екраните за настройка на вашия рутер или модем.
ĞĞ
Безжичен - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако
автоматичната процедура не работи, трябва да
въведете стойностите за Мрежови настройки
ръчно.
10. В екрана за Защита въведете Код за защита
или Паролата за мрежата. Въведете
цифрите, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
Въвеждайте букви, като ги избирате с
бутоните ▲▼◄►, и после натиснете
бутона v.
11. Когато сте приключили, изберете Готово
отдолу на екрана и натиснете бутона v.
Продуктът проверява мрежовата връзка и
се свързва към мрежата.
12. След като плейърът провери мрежата,
изберете OK и после натиснете бутона v.
1. Следвайте инструкциите в Безжична автоматично до Стъпка 5.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона v.
2. Продуктът търси мрежа и показва
съобщението за неуспешно свързване.
3. Отдолу на началния екран изберете IP
настр. и после натиснете бутона v.
Появява се екранът IP настр..
4. Изберете полето IP настр. и после
натиснете бутона v.
5. Изберете Ръчно въвеждане в полето IP
настр. и после натиснете бутона v.
6. Изберете стойност за въвеждане в ( напр.
IP адрес, ) и после натиснете бутона
v. Използвайте цифровите клавиши
на дистанционното управление, за да
въведете числената стойност. Можете
да въведете цифрите и с помощта на
бутоните ▲▼. Използвайте бутоните ◄► на
дистанционното управление, за да се местите
между полетата за въвеждане в рамките на
дадена стойност. Когато свършите с дадена
стойност, натиснете бутона v.
7. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да се
преместите до друга стойност, и след това
въведете цифрите за тази стойност, като
следвате инструкциите в Стъпка 6.
2. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Безжичен на екрана Мрежови
настройки и после натиснете бутона v.
5. Натиснете бутона ▲ на дистанционното
управление и после натиснете бутона ►,
за да изберете WPS(PBC).
6. Натиснете бутона v на дистанционното
управление. Появява се съобщението
"Press the PBC button on your wirless router
within the next two minutes.".
7. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера си
в рамките на две минути. Вашият продукта
автоматично открива всички необходими
мрежови настройки и се свързва към
мрежата Появява се екранът Състояние
на мрежата. Продуктът се свързва
към мрежата, след като връзката бъде
проверена.
8. Повтаряйте Стъпки 6 и 7, докато попълните
полетата за всички стойности.
22
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 22
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
ĞĞ
WPS(PIN)
1. Включете Wi-Fi Direct устройството и
активирайте неговата функция
2. В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Безжичен на екрана Мрежови
настройки и после натиснете бутона v.
Продуктът търси и после показва списък
на наличните мрежи.
5. зберете желаната мрежа и натиснете бутона
►.
6. Изберете WPS(PIN) и после натиснете
бутона v.
Появява се изскачащият екран PIN.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Текстови файлове, като напр. такива с разширение .TXT или
.DOC, няма да се показват, когато използвате функцията
Wi-Fi Direct.
Надстройка на софтуера
1. В началния екран изберете Настройки, и
после натиснете бутона v.
\\ За WPS връзка задайте метода на защитно шифроване
на безжичния рутер на AES. WPS връзките не поддържат
защитното шифроване WEP.
Wi-Fi Direct
Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете
към Wi-Fi Direct устройства към продукта и едно
към друго, като използвате равноправна мрежа,
без нуждата от безжичен рутер.
\\ luetooth предаванията могат да предизвикат смущения в
сигнала на Wi-Fi Direct. Преди да използвате функцията
Wi-Fi Direct, горещо препоръчваме да изключите функцията
Bluetooth на всяка активно мобилно устройство.
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 23
\\ Текущата кабелна или безжична мрежова връзка ще бъде
прекъсната, когато използвате функцията Wi-Fi Direct.
• Никога не изключвайте плейъра ръчно по време на
процеса на надстройка.
\\ Свържете се с производителя на рутера за инструкции как
да получите достъп до екраните за настройка или направете
справка в ръководство за потребителя на рутера.
23
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Менюто Актуализиране на софтуер ви
позволява да актуализирате софтуера на
плейъра за подобряване на работата или
допълнителни услуги.
7. Въведете PIN кода в полето за въвеждане
на PIN за WPS в екрана за настройка на
рутера и след това запишете екрана.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
3. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
4. Изберете Wi-Fi Direct и после натиснете
бутона v.
Устройствата Wi-Fi Direct, които можете да
свържете, се появяват.
Настройки
1. В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона v.
04
Преди да започнете, отворете менюто за
настройки на рутера на вашия компютър и
влезте в екрана с поле за въвеждане на PIN
кода за WPS.
2. Изберете Поддръжка и после натиснете
бутона v.
3. Изберете Актуализиране на софтуер и
после натиснете бутона v.
4. За да изтеглите актуализация на софтуера и
да извършите актуализиране сега, изберете
Актуализирай сега и после натиснете
бутона v.
5. За да може продуктът да изтегля
автоматично актуализации на софтуера,
когато такива са налични, изберете Авт.
актуализиране и после натиснете бутона
v. За подробности вж. "Автоматична
актуализация" на стр. 24.
Български
2014-05-27 오후 3:25:31
Настройки
Авт. актуализиране
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Надстройката е завършена, когато плейърът се изключи и
после се включи отново сам.
\\ Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на плейъра, причинена от нестабилна
интернет връзка или небрежност на клиента по време на
актуализацията на софтуера.
Можете да зададете функцията Авт. актуализиране,
така че плейърът да изтегля нови надстройки на
софтуера в режим на готовност.
Това позволява на плейъра да изтегля
автоматично надстройка на софтуера, когато не
го използвате.
Актуализирай сега
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако искате да отмените надстройката, докато се изтегля
софтуерът, натиснете бутона v.
\\ Когато се извършва настройка на системата, на предния
панел се показва "UPDATE".
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Авт. актуализиране, и после натиснете
бутона v.
2. Изберете Вкл./Изк.
\\ To use the Auto Update Mode Upgrade function, your
product must be connected to the Internet.
Можете да използвате Актуализиране сега, за
да актуализирате софтуера чрез мрежовата си
връзка или чрез USB устройство с флаш памет.
По-долу ще намерите инструкции за мрежата.
Инструкциите за USB устройството с флаш
памет са на следващата страница.
Актуализиране чрез USB
За да надстроите чрез USB, следвайте тези
стъпки:
1. Изберете Актуализирай сега и после
натиснете бутона v.
Появява се изскачащият прозорец
Актуализиране сега.
1. Посетете www.samsung.com.
2. Щракнете върху SUPPORT в най-горната
част на страницата.
3. Въведете номера на модела на продукта в
полето за търсене В процеса на въвеждане
на номера на модела ще се появи падащ
списък с продуктите, които отговарят на
номера на модела.
2. Продуктът търси онлайн най-новата
софтуерна версия.
3. Ако открие нова версия, се появява
изскачащият прозорец Заявка за
актуализация.
4. Щракнете с левия бутон върху номера на
модела на вашия продукт в падащия списък.
4. Изберете OK. Продуктът надстройва
софтуера и се изключва и включва
автоматично.
5. На страницата, която се появява,
превъртете надолу и щракнете върху
Firmware Manuals & Downloads.
5. Ако не изберете OK или Отказ до една
минута, продуктът запаметява новата
надстройка на софтуера. Можете да
надстроите софтуера по-късно, като
използвате Авт. актуализиране.
6. Щракнете върху Firmware в най-горната
част на страницата.
7. Щракнете върху бутона ZIP в колоната с
файлове отдясно на страницата.
6. Ако изберете Отказ, продуктът отменя
надстройката.
||ЗАБЕЛЕЖКИ |
\\ Когато настройката на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в раздела Информация за продукта
на екрана Връзка Samsung.
8. Щракнете върху Send в първия новопоявил
се изскачащ прозорец. Щракнете върху OK
във втория появил се изскачащ прозорец,
за да изтеглите и запишете файла на
фърмуера на компютъра.
\\ Не изключвайте плейъра по време на надстройка на софтуера.
Това може да предизвика неизправност.
24
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 24
Български
2014-05-27 오후 3:25:32
11. Уверете се, че в продукта няма поставен
диск, след това поставете USB
устройството с флаш памет в USB порта на
продукта.
Настройки
10. Копирайте файла на USB устройството с
флаш памет.
04
9. Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като
това на zip файла.
12. В менюто на продукта отидете
на Настройки > Поддръжка >
Актуализиране на софтуер.
13. Изберете Актуализирай сега.
14. Продуктът търси софтуер на USB
устройството. Когато намери софтуер, се
появява изскачащият прозорец на заявка
за актуализация.
15. Изберете OK. Продуктът надстройва
софтуера и се изключва и включва
автоматично.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В продукта не трябва да има поставен диск, когато
надстройвате софтуера през USB извода.
\\ Когато настройката на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в раздела Информация за продукта
на екрана Връзка Samsung.
\\ Не изключвайте продукта по време на актуализиране на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
\\ Актуализирането на софтуера през USB извода се поддържа
само чрез USB флаш памет за съхранение.
25
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 25
Български
2014-05-27 오후 3:25:32
Възпроизвеждане на мултимедия
Вашият продукт може да възпроизвежда
съдържание, което се намира на Blu-ray/DVD/
CD дискове, USB устройства и компютри. За
да възпроизвеждате на съдържание, което се
намира на вашия компютър, трябва да свържете
вашия компютър и продукта към вашата мрежа и
да посетите сайта http://link.samsung.com, за да
изтеглите и инсталирате програмата Samsung-link.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Можете да възпроизвеждате съдържание на компютъра, като
използвате други програми, съвместими с мрежовия софтуер
Allshare, но препоръчваме да използвате мрежовия софтуер
Allshare.
Възпроизвеждане на дискове от
търговската мрежа
• Почистване на дисковете
-- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти
или замърсявания, почиствайте
със слаб препарат, разтворен във
вода, и избърсвайте с мека кърпа.
-- Когато го почиствате, бършете диска леко
отвътре навън.
• Съхранение на дискове
`` Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
`` Пазете на хладно и проветриво място.
`` Пазете в чиста предпазна обвивка и
дръжте вертикално.
Възпроизвеждане на снимки,
видеоклипове и музика (мултимедия)
1. Натиснете бутона 8, за да отворите
тавичката за диск.
2. Поставете внимателно диск с лицевата
страна нагоре върху тавичката.
Можете да възпроизвеждате мултимедийно
съдържание, записано на USB устройство,
смартфон, камера, компютър или услуга в облак
на продукта.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Обаче не можете да възпроизвеждате мултимедийно
съдържание, ако то или устройството за съхранение не се
поддържат от продукта.
\\ Направете резервни копия на важните файлове, преди да
свържете USB устройство. Samsung не носи отговорност за
повредени или изгубени файлове.
Възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание, записано на USB устройство
3. Натиснете бутона 8, за да затворите
тавичката за диск.
Възпроизвеждането започва автоматично.
4. Ако възпроизвеждането на започне
автоматично, натиснете бутона 6 на
дистанционното управление.
1. Свържете USB устройството към продукта.
Съхранение и управление на дискове
• Начин на държане на дискове
-- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат да
влошат качеството на звука и
картината или да причинят прескачане.
-- Избягвайте да докосвате повърхността на
диска, където се прави запис.
-- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат
отпечатъци от пръсти по повърхността.
-- Не лепете хартия или ленти по диска.
26
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 26
2. Натиснете бутона HOME и изберете
Съхранение в панела МУЛТИМЕДИЯ.
Показват се USB устройствата, свързани
към продукта.
3. Изберете устройството, към което искате
да се свържете. Показват се папките и
файловете на свързаното USB устройство.
4. Изберете мултимедийното съдържание,
което искате да изпълните, от списъка.
Мултимедийното съдържание се възпроизвежда.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Друг начин е да отидете на мултимедийното съдържание,
което искате да изпълните, и да натиснете бутона 6, за да
възпроизведете съдържанието.
Български
2014-05-27 오후 3:25:32
Възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание, записано на компютър/
мобилно устройство
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако свържете USB устройтво към продукта, докато гледате
на продукта, на екрана се появява изскачаш прозорец, така
че можете лесно да навигирате в папките и файловете на
USB устройството.
Можете да възпроизвеждате мултимедийно
съдържание на продукта от компютър или
мобилно устройство, когато те са свързани към
същата мрежа като продукта.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Налично само за телефони Samsung, които поддържат
функцията DLNA.
\\ На компютъра трябва да е инсталиран софтуерът Samsung
Link. Мобилното устройство трябва да поддържа Samsung
Link. За повече информация посетете портала за съдържание
и услуги на Samsung на http://link.samsung.com.
\\ Може да възникнат проблеми със съвместимостта, когато
се опитате да възпроизвеждате мултимедийни файлове чрез
DLNA сървър на трети страни.
\\ Обаче съдържанието, записано на компютър или мобилно
устройство, може да не се възпроизведе, в зависимост от
типа шифроване и файловия формат на съдържанието. Освен
това някои функции могат да не се поддържат.
\\ Възможно е мултимедийното съдържание да не се
възпроизведе гладко, в зависимост от състоянието на мрежата.
В този случай използвайте USB устройство за съхранение.
1. Свържете смарт устройството и продукта.
2. Натиснете бутона HOME и изберете Мрежово
устройство в панела МУЛТИМЕДИЯ.
Показват се устройствата за съхранение,
свързани към същата мрежа като продукта.
3. Изберете желаното устройство за
съхранение. Показват се папките и
файловете, споделени от избраното
устройство за съхранение.
4. Изберете мултимедийното съдържание,
което искате да изпълните, от списъка.
Мултимедийното съдържание се възпроизвежда.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Друг начин е да отидете на мултимедийното съдържание,
което искате да изпълните, и да натиснете бутона 6, за да
възпроизведете съдържанието.
(HOME  Настройки  Мрежа  Multimedia
Cihazı Parametrlәri)
За да възпроизвеждате мултимедийно
съдържание, съхранено на мобилно устройство,
трябва да разрешите връзката между мобилното
устройство и продукта.
\\ Можете да се свържете към мобилнво устройство на всяко
DLNA DMC устройство. Функцията DLNA DMC позволява
на потребителя да свърже мобилно устройство към продукта,
да търси мултимедийно съдържание и да управлява
възпроизвеждането на продукта.
1. Отидете в Настройки > Мрежа и изберете
Multimedia Cihazı Parametrlәri. Показват
се мобилните устройства, свързани към
същата мрежа като продукта.
Възпроизвеждане на мултимедия
Разрешаване на връзка с мобилно
устройство
5. За изход натиснете бутона 5 или RETURN.
05
||ЗАБЕЛЕЖКА |
2. Разрешете връзка с устройството, което
искате да свържете към продукта. Можете
да възпроизвеждате мултимедийни
файлове само от устройства, на които е
разрешена връзка с продукта.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако мобилно устройство заяви възпроизвеждане на
мултимедийно съдържание, на продукта се появява прозорец
за потвърждаване на връзката, така че лесно можете да
свържете мобилно устройство.
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя
Можете да изпълнявате мултимедийни файлове,
които сте записали на Blu-ray, DVD или CD
дискове.
1. Поставете записан от потребителя диск в
тавичката за дискове, като етикетът му сочи
нагоре, и затворете тавичката. Появява се
изскачащият прозорец Свърз.устр.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
желания тип съдържание, който искате
да гледате или изпълните - Цялото
съдържание, Снимки, Видео, или
Музикален - и после натиснете бутона v.
5. За изход натиснете бутона 5 или RETURN.
27
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 27
Български
2014-05-27 오후 3:25:33
Възпроизвеждане на мултимедия
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички типове
съдържание, той ще покаже файлове само от типа, който
сте избрали в стъпка 2. Например, ако сте избрали Музика,
ще можете да виждате само музикални файлове. Можете да
промените този избор, като се върнете екрана МУЛТИМЕДИЯ
и повторите стъпка 2.
3. Появява се екран със съдържанието
на диска. В зависимост от това как е
подредено съдържанието, ще видите
папки, индивидуални файлове или и двете.
4. Ако е необходимо, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете папка, и после
натиснете бутона v.
5. Използвайте бутоните ▲▼◄► за да
изберете желания файл, който искате да
гледате или изпълните, и после натиснете
бутона v.
6. Натиснете бутона RETURN веднъж или няколко
пъти за изход от текущия екран, за изход от
папка или връщане на началния екран.
Натиснете бутона EXIT, за да се върнете
направо към началния екран.
7. Отидете на страници 29~35 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове,
музика и снимки на диск.
Възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание, записано на услуга в облак
Услугата в облак записва потребителско
съдържание, например снимки, видеоклипове и
музикални файлове, на сървър, така че да може
да се възпроизвежда на продукта, свързан към
мрежата. Можете да разглеждате мултимедийното
съдържание, записано в услуга в облак, например
Dropbox и OneDrive, на продукта.
2. Изберете желана услуга в облак. Показват
се папките и файловете на избраната
услуга в облак.
3. Изберете мултимедийно съдържание,
което искате да изпълните, от списъка.
Мултимедийното съдържание се възпроизвежда.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Друг начин е да отидете на мултимедийното съдържание,
което искате да изпълните, и да натиснете бутона 6, за да
възпроизведете съдържанието.
4. За изход натиснете бутона 5 или RETURN.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Смарт устройство Samsung или компютър, на който е
инсталирано приложението Samsung Link, могат да се
свържат към Blu-ray продукта чрез отдалечена мрежа.
\\ За да свържете устройство чрез отдалечена мрежа, за
влизане трябва да се използва същият акаунт на Samsung
както за Blu-ray продукта, така и за устройството, което
използва приложението Samsung Link.
\\ За повече информация посетете портала за съдържание и
услуги на Samsung (http://link.samsung.com).
Samsung Link
За повече информация посетете портала за
съдържание и услуги на Samsung (http://link.
samsung.com).
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Може да възникнат проблеми със съвместимостта, когато
се опитате да възпроизвеждате мултимедийни файлове чрез
DLNA сървър на трети страни.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ За да възпроизведете съдържанието от услуга в облак, трябва
да влезете в своя акаунт на Samsung и да го свържете
към акаунта на услугата в облак. За повече информация за
свързването на вашия акаунт на Samsung с акаунт на услуга
в облак вж. стр. 45.
1. Натиснете бутона HOME и изберете Услуга
в облак в панела МУЛТИМЕДИЯ. Появяват
се услугите в облак, свързани с вашия
акаунт на Samsung.
28
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 28
Български
2014-05-27 오후 3:25:33
Управление на възпроизвеждането на видео
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
SMART
HOME
HUB
„„
0
HOME
9
„„
TITLE MENU
POPUP
Бутон DISC
MENU
REPEAT
APPS
TOOLS
INFO
Бутони за управление
на
възпроизвеждането
Бутон TITLE
MENU
В режим на търсене, бавно и постъпково
изпълнение продуктът
не изпълнява
звук.
RETURN
EXIT
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост,
A
B натиснете
C
D бутона 6.
Бутон 6
Бутон 5
Бутон 7
SEARCH
Използване на менюто за диск/
заглавие/изскачащото меню и списъка
със заглавия
По време на възпроизвеждането, натиснете
този бутон, за да покажете на менюто на диска.
По време на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете на менюто на заглавието.
• Ако вашият диск има списък за
изпълнение, натиснете бутона Прегл., за
да отидете в списъка.
Възпроизвеждане на мултимедия
1
Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на видео
05
VOL
VOL
Можете да управлявате
възпроизвеждането
на видео съдържание на диск, USB устройство или
–
+–
VOL
мобилно устройство VOL
на +компютъра.
В зависимост от диска или съдържанието, някои функции,
TV
описани в това ръководство, може да не са налични.
Бутон POPUP По време на възпроизвеждането, натиснете този
MENU
бутон, за да покажете на изскачащото меню.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITALвъзпроизвеждането
SUBTITLE INPUT
Стартира
Използване на менюто за настройки
(по време на възпроизвеждане)
Спира възпроизвеждането
Поставя на пауза възпроизвеждането.
По време на възпроизвеждане натиснете
Възпроизвеждане бутона 3 или 4.
с бърза скорост При всяко натискане на бутона 3 или 4,
скоростта на възпроизвеждане се променя.
Възпроизвеждане В режим на пауза, натиснете бутона 4.
с намалена
При всяко натискане на бутона 4 скоростта
скорост
на възпроизвеждане се променя.
В режим на възпроизвеждане или на пауза
натиснете бутона TOOLS.
Използвайте бутоните ▲▼◄► за да изберете
бутона , и после натиснете бутона E.
Пускане от
началото
В режим на пауза, натиснете бутона 7.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на бутона 7 се
на стъпки
показва нов кадър.
По време на възпроизвеждане натиснете
бутона 1 или 2.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на бутона 1 или 2
с прескачане
дискът се премества на предишната или
следващата глава или файл.
Избор сцена
Изберете, за да се върнете в началото на
филма, и натиснете бутона v.
-- Търсене на заглавия : Ако има
повече от един филм на диска или
устройството, изберете това, за да
стартирате друго заглавие.
1. Изберете Търсене на заглавия, и
после натиснете бутона v.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да
изберете заглавие, и после натиснете
бутона v.
-- Търсене на глави : Изберете за да
изпълните глава по ваш избор.
1. Изберете Търсене на глави и после
натиснете бутона v.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да
изберете глава, и после натиснете
бутона v.
29
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 29
Български
2014-05-27 오후 3:25:33
Възпроизвеждане на мултимедия
-- Лента тьрсене по време : Изберете
за да изпълните филма от избрана
времева точка.
1. Изберете Лента тьрсене по време
и после натиснете бутона v.
2. Използвайте цифровите бутони, въведете
времевата точка, откъдето да започнете,
след това натиснете бутона v.
Избор сцена
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Можете също да използвате бутоните
◄► за да се придвижвате напред или
назад във филма. При всяко натискане
на бутоните ◄► филмът се превърта
назад или напред с по 1 минута.
\\ Ако информацията за индекса във файла
е повредена или файлът не поддържа
индексиране, няма да може да използвате
функцията за търсене на сцена.
\\ Ако стартирате файлове на мрежово
устройство след свързване на плейъра
с компютър чрез мрежа, Избор на
сцена може да не работи.
Търсене
Настройки
субтитри
Режим
повтаряне
Върти
Цял екран
Използването на менюто 3D, когато се
възпроизвежда 3D файл.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ 3D менюто става налично само при
възпроизвеждане на 3D видео файл.
3D
\\ При възпроизвеждането на 3D видео,
задайте Хоризонтално или Вертикално
в 3D настройките на плейъра, така че
те да съответстват на формата на 3D
съдържанието.
Режим на
Картина
\\ Ако се придвижите в началното
меню или началния екран на Smart
Hub в 3D режим, продуктът ще се
превключи автоматично на 2D режим.
Аудио
Синхр. звук
Ъгъл
Информация
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 30
Изберете, за да зададете желаните опции
за субтитри.
Изберете, за да повторите дадено заглавие,
глава, или специфично избрана част.
Изберете това, ако искате да завъртите
текущата снимка.
Изберете, за да зададете размер на видео
изображението.
Изберете това, ако искате да зададете
режима на картината.
-- Динамичен : Увеличава остротата и
яркостта.
-- Стандартен : Изберете тази настройка
за повечето приложения за гледане.
-- Филм : Това е най-добрата настройка
за гледане на филми.
-- Потребител : Потребителят може
да регулира съответно остротата и
намаляването на шума.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Субтитри
30
-- Търсене на епизод : Можете да
използвате функцията Търсене епизод
по време на възпроизвеждане, за
да започнете гледането на филм от
определена сцена.
-- Търсене на заглавия : Ако има
повече от един филм на диска или
устройството, изберете това, за да
стартирате друго заглавие.
-- Лента тьрсене по време : Изберете
за да изпълните филма от избрана
времева точка.
\\ Когато използвате функцията BD, това
меню няма да се появява.
Изберете, за да зададете желания аудио
език.
Изберете, за да зададете желаното аудио.
Изберете, за да зададете желания език на
субтитрите.
Изберете това, за да гледате сцената под
друг ъгъл. Опцията Ъгъл показва броят
налични ъгли за гледане. Когато Bluray/DVD дискът съдържа повече от един
ъгъл на снимане за определена сцена,
може да изберете функцията ъгъл.
Изберете това, за да проверите
информацията за видео файла.
Български
2014-05-27 오후 3:25:33
BONUSVIEW
видео
Изберете, за да зададете желаната опция
за bonusview.
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто за настройки може да е различно.
\\ Видео файлове с високи побитови скорости от 20 Mbps или
повече напрягат възможностите на продукта и могат да спрат
по време на възпроизвеждане.
Използване на менютата за преглед и опции
Използване на менюто Преглед
На екран с видео файлове изберете
натиснете бутона v.
Дата
Заглав.
Папка
Групира всички фото файлове на носителя
или на устройството за съхранение по
дата. Щракнете върху група, за да видите
видеоклиповете в тази група.
На екран с видео файлове изберете
натиснете бутона v.
и после
Възпр. избрано ви позволява да избирате
определен файл за възпроизвеждане.
Работи по същия начин за всякакъв вид
мултимедийно съдържание.
Изберете Изпращане, за да качите
избраните файлове в уеб сайт (Picasa,
Facebook и т.н.) или устройство. За
да използвате Изпращане, трябва да
регистрирате акаунт в онлайн сайт и
после да влезете в него с функцията
Влизане. Вж. "Използване на функцията
Изпращане" на стр. 36.
31
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 31
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
1
2
Използване на менюто Опции
1
SMART
3
HUB
5
6
VOL
TV
3
6
9
TITLE MENU
POPUP
4
5
6
REPEAT
APPS
ЦИФРОВИ бутони: Натиснете номера на записа.
Избраният запис се възпроизвежда.
INFO
12 бутони: Преместване на предишния/следващия
RETURN
EXIT
запис.
изпълнение.
5 бутони: Спира
A
B
C
D
SEARCH
4
0
HOME
HOME
TOOLS
Показва всички папки на носителя или на
устройството за съхранение.
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Преглед може да е различно или да не се показва.
Изпрати
VOL
3
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Възпр. избрано
SOURCE
1
и после
Показва всички видео файлове на
носителя или на устройството за
съхранение по заглавие.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на
музика
– + VOL
+–
VOL
Възпроизвеждане на мултимедия
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да управлявате възпроизвеждането на
музика на диск, USB устройство или мобилно
устройство на компютъра.
В зависимост от диска или съдържанието, някои
функции, описани в това ръководство, може да
не са налични.
05
BONUSVIEW
аудио
Управление на
възпроизвеждането на музика
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL SUBTITLE
INPUTза Audio CD (CD-DA))
Бързо възпроизвеждане
(Само
По време на възпроизвеждане натиснете бутона 3
или 4.
При всяко натискане на бутона 3 или 4 скоростта
на възпроизвеждане се променя.
7 бутони: Пауза на изпълнение.
6 бутони: Възпроизвежда избраното изпълнение.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако не натиснете бутон в рамките на пет секунди от
поставянето на аудио CD, се активира режим на пълен екран.
За да се върнете в екрана на списъка за възпроизвеждане,
натиснете бутона RETURN на дистанционното управление.
Български
2014-05-27 오후 3:25:34
Възпроизвеждане на мултимедия
Използване на менюто с опции (по
време на възпроизвеждане)
Използване на менютата за преглед
и опции (на екран на файл)
На екрана за възпроизвеждане на музикален
файл използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
и после натиснете бутона v.
изберете
Използване на менюто Преглед
На екрана за възпроизвеждане,
натиснете бутона v.
Възпр. избрано ви позволява да избирате
определен запис за възпроизвеждане.
Работи по същия начин за всякакъв
Възпр. избрано
вид мултимедийно съдържание. Вж.
Създаване на списък за изпълнение на
аудио CD на стр. 33.
Извличане
Информация
Песен
Албум
Опцията за извличане преобразува
аудио CD в mp3 формат и записва
преобразуваните файлове на USB
устройство или мобилно устройство,
свързано към продукта. Вж. Извличане на
стр. 33~34.
Изпълн.
Жанр
Изберете това, за да видите информация
(за съдържанието).
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Настройки може да е различно или да не се показва.
Папка
и после
Показва всички музикални записи
на носителя или на устройството за
съхранение.
Показва всички музикални записи
на носителя или на устройството за
съхранение по албум.
Показва всички музикални файлове
на носителя или на устройството за
съхранение по изпълнител.
Показва всички музикални записи
на носителя или на устройството за
съхранение по жанр.
Показва всички папки на носителя или на
устройството за съхранение.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Преглед може да е различно или да не се показва.
Използване на менюто Опции
На екрана за възпроизвеждане или на екран
и натиснете
с музикални файлове изберете
бутона v.
Възпр. избрано ви позволява да избирате
определен запис за възпроизвеждане.
Работи по същия начин за всякакъв вид
Възпр. избрано
мултимедийно съдържание.
Вж. "Повтаряне на записи на аудио CD на
стр. 33.
Изпрати
Кодиране
Изберете това, за да изпратите избраните
файлове на други устройства. Вж. "Използване
на функцията Изпращане" на стр. 36.
Изберете, за да управлявате опциите за кодиране
на текст.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
32
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 32
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Опции може да е различно или да не се показва.
Български
2014-05-27 오후 3:25:34
Повтаряне на записи на аудио CD
4. Повторете стъпка 3, за да изберете
допълнителни записи.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:00:39 00:02:38
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD (CD-DA).
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Разбъркване на записи на аудио CD
Можете да настроите продукта да изпълнява
записите на Аудио CD (CD-DA/MP3).
1. По време на възпроизвеждане използвайте
бутоните ▲▼◄► за да изберете
в
долния ляв ъгъл на екрана и натиснете
бутона v.
2. Използвайте бутоните ▲▼ за да зададете
режима на разбъркване на Вкл. или Изк и
след това натиснете бутона v.
Създаване на списък за изпълнение
от аудио CD
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Възпр. избрано, и после натиснете бутона
v. Появява се екранът Пусни избраното.
33
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 33
\\ На екрана Пусни избраното можете също да изберете Избор
вс., Изчисти вс. и Отказ.
-- Използвайте Избор вс., за да изберете всички записи. Това
отменя избора на индивидуални записи. Когато натиснете
бутона RETURN на дистанционното управление или
изберете бутона Възпр. и след това натиснете бутона v,
на екрана за възпроизвеждане на музика се появяват
всички записи и продуктът започва да изпълнява от Запис
001.
-- Използвайте Изчисти вс., за да демаркирате всички
избрани записи наведнъж. След това изберете
индивидуални записи или използвайте Избор вс., за да
изберете всички записи, и натиснете бутона RETURN на
дистанционното управление. Ако не използвате Избор
вс. или изберете индивидуални записи, списъкът за
изпълнение не се променя.
-- Отказ отменя всички промени, които сте направили на
екрана. Когато се върнете на екрана за изпълнение,
списъкът за изпълнение ще бъде непроменен.
Извличане
1. Поставете USB устройство в USB жака
отпред на продукта.
1. На екрана за възпроизвеждане изберете
и натиснете бутона v. Появява
бутона
се менюто Настройки.
3. Използвайте бутоните ▲▼ , за да изберете
запис, и после натиснете бутона v.
Отляво на записа се появява отметка.
6. Когато сте готови, изберете бутона
▲▼, за да изберете Възпр., и после
натиснете бутона v. Отново се появява
екранът за възпроизвеждане на музика
и показва само избраните за изпълнение
записи. Избраните записи се изпълняват
автоматично.
Възпроизвеждане на мултимедия
1. По време на възпроизвеждане използвайте
в
бутоните ▲▼◄►, за да изберете
долния ляв ъгъл на екрана и натиснете
бутона v.
2. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете
режима на повторение, който искате
Изк, Една песен или Вклчки - и после
натиснете бутона v.
5. За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона v.
Отметката на записа се премахва.
05
Можете да настроите продукта да повтаря
записите на Аудио CD (CD-DA/MP3).
2. На екрана за възпроизвеждане изберете
и натиснете бутона v. Появява
бутона
се менюто Настройки.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Извличане, и после натиснете бутона v.
Появява се екранът Извличане.
Български
2014-05-27 오후 3:25:34
Възпроизвеждане на мултимедия
Възпроизвеждане на снимки
4. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
запис, и после натиснете бутона v.
Отляво на записа се появява отметка.
Можете да изпълнявате снимки на диск, USB
устройство или мобилно устройство на компютъра.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете
допълнителни записи.
6. За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона v.
Отметката на записа се премахва.
7. Когато сте готови, изберете бутона
Изв, като използвате бутоните ▲▼, и
после натиснете бутона v. Появява се
изскачащият прозорец Изв.
8. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
устройството, където да запаметите
извлечения файл, и натиснете бутона v.
Използване на менюто с инструменти
(по време на възпроизвеждане)
В режим на възпроизвеждане или на пауза
натиснете бутона TOOLS.
Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете
бутона
, и после натиснете бутона v.
Настройки на
слайдшоу
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Не прекъсвайте връзката към устройството по време на
извличането.
Завъртане
9. Ако искате да отмените извличането на
записа, натиснете бутона v и изберете
Да. Изберете Не, за да продължите
извличането.
10. Когато извличането завърши, се появява
съобщението "Successfully ripped".
Натиснете бутона v.
11. Натиснете бутона RETURN или изберете
Отказ, и после натиснете бутона v, за да
се върнете на екрана за възпроизвеждане.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Тази функция не работи за DTS аудио CD.
Варио
Режим на
картина
\\ Възможно е тази функция да не се поддържа от някои
дискове.
\\ На екрана за извличане можете също да изберете Избор вс.
и Изчисти вс..
\\ Изберете Изчисти вс., за да демаркирате всички записи
наведнъж.
Фонова музика
Информация
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 34
Изберете, за да уголемите текущата
снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
Изберете това за задаване на режима на
картината.
-- Динамично : Изберете тази настройка
за увеличаване на остротата.
-- Стандартно : Изберете тази настройка
за повечето приложения за гледане.
-- Филм : Това е най-добрата настройка
за гледане на филми.
-- Потребител : Потребителят може
да регулира съответно остротата и
намаляването на шума.
Изберете това, ако искате да слушате
музика, докато гледате слайдшоу.
Изпрати
34
Изберете това, ако искате да завъртите
текущата снимка. (Това ще завърти
снимката в посока на или обратна на
часовниковата стрелка.)
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Това меню не може да се покаже,
когато използвате функцията BD Wise.
\\ Тази функция ще шифрова в .mp3 формат при 192 kbps.
\\ Използвайте Избор вс., за да изберете всички записи, и
натиснете бутона v. Това отменя избора на индивидуални
записи.
Избира настройките на функцията за
слайдшоу.
-- Скорост : Изберете, за да контролирате
скоростта на слайдшоуто.
-- Ефекти : Изберете, за да контролирате
ефекта на слайдшоуто.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Броят музикални файлове, търсени
от външното устройство, може да е
различен за различните устройства.
Изберете за изпращане на избрания файл
на други устройства.
Изберете това, за да видите информация
(за съдържанието).
Български
2014-05-27 오후 3:25:35
Използване на менюто Опции
||ЗАБЕЛЕЖКА |
На екран със снимки изберете
натиснете бутона v.
Слайдшоу
\\ Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в режим
на цял екран.
Използване на менютата за преглед
и опции
Използване на менюто Преглед
На екран със снимки изберете бутона
и после натиснете бутона v.
Дата
Заглав.
Папка
button
Групира всички фото файлове на носителя
или на устройството за съхранение по
дата. Щракнете върху група, за да видите
снимките в тази група.
Показва всички фото файлове на носителя
или на устройството за съхранение по
заглавие.
Стартира слайдшоуто. Показва всички
файлове в текущата папка един след
друг. Ако искате да създадете слайдшоу с
избраната група от снимки, вижте Възпр.
избрано по-долу.
Възпр. избрано ви позволява да избирате
определени снимки за показване.
Възпр. избрано Работи по същия начин за всякакъв вид
мултимедийно съдържание. Вж. "Повтаряне
на записи на аудио CD на стр. 33.
Изпрати
Изберете Изпрати, за да качите
избраните файлове в уеб сайт (Picasa,
Facebook и т.н.) или устройство. За
да използвате Изпращане, трябва да
регистрирате акаунт в онлайн сайт и после
да влезете в него с функцията Влизане.
Вж. "Използване на функцията
Изпращане" на стр. 36.
Възпроизвеждане на мултимедия
\\ За да активирате функцията за фонова музика, фото файлът
трябва да се намира на същия носител като този на музикалния
файл. Отбележете, че качеството на звука може да се повлияе
от побитовата скорост на MP3 файла, размерът на снимката и
методът на кодиране.
и после
05
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Инструменти може да е различно. Възможно е да не
се покажат всички опции.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Настройки може да е различно или да не се показва.
Показва всички папки на носителя или на
устройството за съхранение.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Преглед може да е различно или да не се показва.
35
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 35
Български
2014-05-27 오후 3:25:35
Възпроизвеждане на мултимедия
Изпращане на файлове
Копиране на видеоклипове, музика и
снимки
ДИСК/
ДИСК/USB/
Мрежово
Услуга в
устройство/
Съдържание
облак 
Услуга в
Мрежово
облак 
устройство
USB
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Снимки
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Видеоклипове
Поддържано
Поддържано
Поддържано
8. Ако изпращате файлове на онлайн сайт,
сайтът се стартира. Влезте и следвайте
инструкциите на екрана.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
ДИСК/USB/
Мрежово
устройство
 Услуга в
облак
Музика
7. Изберете местоназначение и после
натиснете бутона v.
\\ За да изпращате файлове на онлайн сайт, трябва да имате
акаунт на този сайт.
• Диск (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(финализиран)/
DVD+RW/DVD-RW(финализиран))  USB
• PTP USB не е налично, когато копирате на
USB.
Използване на функцията Изпращане
Можете да качвате файлове в мрежово
устройство, услуга в облак или устройство.
1. При показан екран на видеоклипове,
музика или снимки изберете бутона TOOLS
и след това натиснете бутона .
Появява се менюто Опции.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Изпращане, и после натиснете бутона v.
Появява се екранът за избор.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
файл, и после натиснете бутона v.
Отляво на файла се появява отметка.
4. Повторете стъпка 3, за да изберете
допълнителни файлове.
5. За да премахнете файл от списъка, отидете
на файла и после натиснете бутона v
отново.
Отметката на картината се премахва.
6. Когато сте готови, изберете бутона ▲▼, за
да изберете Изпрати, и после натиснете
бутона v.
Появява се изскачащият прозорец
Изпращане със списък на онлайн сайтове
(Picassa, Facebook, и т.н.) или устройства,
на които можете да изпратите снимките.
36
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 36
Български
2014-05-27 오후 3:25:35
Начало
7. Въведете парола, собственото си име и
фамилното име по същия начин.
За да използвате мрежови услуги, първо
трябва да:
1. Свържете плейъра към мрежата.
(Вж. стр. 13)
9. След като попълните всички полета,
натиснете бутона ► и после натиснете
бутона v. Появява се Свързване и после
съобщение за потвърждение на акаунта.
2. Конфигурирайте мрежовите настройки.
(Вж. стр. 20~23)
Създаване на акаунт на Samsung
Създайте акаунт на Samsung, за да се
възползвате напълно от всичко, което Samsung
може да предложи.
Настройте акаунти за всеки член от
семейството, така че всеки да може да има
достъп до собствените акаунти на Facebook,
Twitter и т.н. Също се нуждаете от акаунт на
Samsung, ако искате да изтеглите платени
приложения и да наемате филми.
1. На началният екран натиснете бутона
Появява се екранът за влизане.
.
2. Изберете Създ. долу вдясно и натиснете
бутона v.
Появява се екранът за правила и условия
за акаунта и правилата за поверителност
на Samsung.
Мрежови услуги
8. Изберете полето Дата на раждане и
после изберете цифри, като използвате
бутоните със стрелка за нагоре и надолу
или натиснете цифровите бутони на
дистанционното управление. Натиснете
бутона v, когато сте готови.
06
Може да се възползвате от различни мрежови
услуги, като поточно видео или онлайн
приложения, като свържете плейъра към
вашата мрежа.
10. Натиснете бутона v. Появява се екранът
Задаване на профилна снимка.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Samsung изпраща потвърдителен имейл на адреса, който
сте въвели. Трябва да отворите имейла и да отговорите, както
е поискано, за да финализирате акаунта си.
11. Изберете снимка, с която да се
идентифицира акаунта ви, и след това
натиснете бутона v. Появява се екранът
Акаунтът е създаден.
12. Натиснете бутона v. Появява се
началният екран.
Преди да използвате
Приложения
Ако не сте настроили Smart Hub, когато
използвате Приложения за пръв път, продуктът
ще поиска от вас да изпълните процедурата за
настройка на Smart Hub.
3. Натиснете бутона v , за да приемете,
натиснете бутона ► и после натиснете
бутона v. Появява се екранът за
създаване на акаунт.
4. Изберете полето ИД и после натиснете
бутона v. Появява се изскачащ прозорец
с екранна клавиатура.
5. Използвайте клавиатурата, за да въведете
вашия имейл адрес. За да се местите между
знаците използвайте бутоните със стрелки.
Натиснете v, за да изберете знак. Натиснете
бутона Caps отляво, за да въведете главни
букви. Изберете бутона 123#&, за да изберете
допълнителни символи.
1. В началния екран изберете ПРИЛОЖЕНИЯ,
и после натиснете бутона v. Ако сте
избрали ПРИЛОЖЕНИЯ, отидете на Стъпка 4.
2. Ако сте избрали ПРИЛОЖЕНИЯ, ще се
появи изскачащият прозорец Smart Hub с
въпроса дали искате да настроите Smart
Hub. Изберете Да и после натиснете
бутона v. Появява се екранът Добре
дошли.
6. Когато сте готови, изберете бутона Готово
на клавиатурата и после натиснете бутона
v. Появява се екранът Създаване на екран.
37
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 37
Български
2014-05-27 오후 3:25:36
Мрежови услуги
3. Изберете Старт и после натиснете бутона
v. Появява се екранът Terms & Policy.
4. На екрана за Допълнителни услуги, Правила
и условия и Възможности за избор трябва да
прегледате и да потвърдите, че сте съгласен
както с правилата и условията на Smart Hub,
така и с правилата за поверителност, за да
можете да използвате Smart Hub.
5. Превъртете надолу и след това щракнете
върху бутоните Преглед подр. за да
прегледате документите в пълния им вид.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Не е необходимо да потвърждавате, че сте съгласен с
Допълнителното уведомление за поверителност, но ако не го
направите, една или повече функции или характеристики на
Smart TV няма да бъдат достъпни за вас.
6. Изберете Съгласявам се с всичко и после
натиснете бутона v. Появява се екранът с
Настройката е завършена. Натиснете бутона v.
Използване на филми и
телевизионни шоута
2-1. Друг начин е да изберете Филми или
Телевизионни... и да натиснете бутона
v.
На страницата, която се появява
използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете програма или филм, и после
натиснете бутона v.
На екрана на Филми и телевизионни
шоута също можете да изберете Какво
вото или Жанрове, за да гледате още
налични програми или филми. В екрана
Жанрове използвайте бутоните ▲▼◄► ,
за да изберете желани жанрове, и после
натиснете бутона v.
За да направите избор на страница, на
която са показани филми и ТВ програми,
използвайте бутоните ▲▼◄► за да
направите вашия избор и после натиснете
бутона v.
3. За да гледате подбрано от вас, изберете
показани приложения и после натиснете
бутона v.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако не сте настроили Smart Hub, когато
използвате Филми и телевизионни шоута за пръв
път, продуктът ще поиска от вас да изпълните
процедурата за настройка на Smart Hub.
Можете да предавате поточно филми и телевизионни
програми и да ги гледате на телевизора.
ФИЛMИ И TEЛEBИЗИОHHИ ШОУ ΠPОГРАМИ
\\ Приложенията в списъка се появяват, ако не сте инсталирали
никакви приложения за филми, които бихте могли да
използвате, за да гледате филми или телевизионни
програми, които сте избрали. Ако никое от тези приложения
не е инсталирано на Blu-ray плейъра, изберете едно от
приложенията и после натиснете бутона v. Ще бедете
попитани дали искате да инсталирате приложението. Изберете
Инсталиране, натиснете бутона v и после следвайте
инструкциите на екрана за инсталиране на приложението.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да
стартирате филма.
ПРЕПОРЪЧАНО
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Елементите на съдържанието и съответното долно меню са различни
във Филми и телевизионни програми за различните страни.
Предпочитани
Най-важни
Филми
Телевизионни...
Трейлъри
Тенденции
1. В началния екран изберете ФИЛMИ И
TEЛEBИЗИОHHИ ШОУ ΠPОГРАМИ и после
натиснете бутона v.
2. Изберете един от препоръчаните филми
и после натиснете бутона v. Появява се
страницата за този филм. Използвайте бутона
▼, за да отидете в долната част на екрана.
38
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 38
\\ Когато активирате Филми и телевизионни програми за пръв
път, приложенията в списъка може да не се покажат.
Приложенията в списъка се показват, след като изтеглите
приложение за използване на видео съдържание.
Ако те не се покажат, не можете да гледате съдържание.
\\ Предпочитаните няма да се появят освен ако не сте
отбелязали един или повече филми или телевизионни
програми като предпочитани. За да отбележите филм
или телевизионна програма като предпочитани, изберете
програма. Появява се екранът с детайли. Изберете символа
на сърце и натиснете бутона v.
Български
2014-05-27 오후 3:25:37
Използване на Приложения
Бърз поглед на екрана Приложения
1
2
ПРИЛОЖЕНИЯ
Препоръчително
1
2
3
4
5
2
3
4
5
Изтегляне на приложение
Мои App-и
WebBrowser
Най-известните
6
Какво ново
7
8
9
1. Изберете Най-известните, Какво ново
или Категории, and then press the v
button.
2. Ако сте избрали Категории, изберете
икона на категория и после натиснете
бутона v. В противен случай отидете на
стъпка 3.
10
Категории
3
1
2
3
Мрежови услуги
Можете да изтегляте приложения от интернет,
да получите достъп до различни приложения и
да ги гледате на вашия телевизор. За достъп до
някои приложения ви е необходим акаунт на
Samsung.
06
При първото отваряне на екрана Приложения
продуктът автоматично изтегля група безплатни
приложения. След като тези приложения са
изтеглени, те се появяват на екрана Приложения.
За да видите допълнителни стъпки, изберете
Най-известните, Какво ново или Категории
отдолу на екрана и после натиснете бутона v.
Най-популярни показва най-популярните
приложения, а Какво ново най-новите.
Категории показва серия от икони,
представляващи категории като Видеоклипове,
Игри и Спорт. Изберете икона на категория и
после натиснете бутона v. Продуктът показва
приложенията в тази категория.
Препоръчително : Показва препоръчано съдържание,
управлявано от Samsung. Не можете да изтривате
препоръчани приложения.
Мои App-и : Показва вашата лична галерия от
приложения, в която може да се въвеждат промени в
екрана Мои App-и.
Най-известните, Какво ново и Категории :
Изберете, за да разглеждате и изтегляте допълнителни
приложения.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ На екраните Най-известните, Какво ново и Категории се
показва зелена стрелка на приложенията, които сте изтеглили.
3. Изберете приложение, което искате да
изтеглите, и натиснете бутона v. Появява
се екранът с подробна информация за
приложението.
4. Изберете бутона Изтегляне на екрана и
после натиснете бутона v. Изтегляне
се променя на Отмяна и приложението
започва да се изтегля.
5. Ако искате да отмените изтеглянето, изберете
Отказ, и после натиснете бутона v.
6. Когато връзката е завършена, Отмяна се
променя във Възпроизвеждане. Изберете
Възпроизвеждане и после натиснете бутона
v, за да стартирате приложението. Друг
начин е да натиснете бутона RETURN,
докато се появи екранът Приложения.
Приложението, което сте изтеглили, ще се
появи на екрана с приложения под Мои
приложения.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
39
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 39
\\ Ако приложението не може да се изтегли поради
недостатъчно оставаща вътрешна памет, свържете USB
устройство за съхранение и опитайте пак.
Български
2014-05-27 오후 3:25:38
Мрежови услуги
Стартиране на приложение
Преглед на подробности
1. На екрана Мои App-и изберете
приложение, за което искате да видите
подробна информация, и после натиснете
бутона v за 3 секунди. Появява се
менюто Опции.
1. Изберете ПРИЛОЖЕНИЯ на началния
екран и после натиснете бутона v.
2. На екрана ПРИЛОЖЕНИЯ използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете
приложение, и после натиснете бутона v.
Приложението започва да се изпълнява.
2. Изберете Преглед на подробности и
после натиснете бутона v.
Меню Опции
Акт. прилож.
Прем.
1. На екрана Мои App-и изберете
приложението, което искате да преместите
на екрана Мои приложения, и после
натиснете бутона v за 3 секунди. Появява
се менюто Опции.
2. Изберете Прем. и после натиснете бутона
v.
3. За да се местите приложението,
използвайте бутоните ▲▼◄►.
4. Когато приложението е, където искате,
натиснете бутона v или EXIT.
Изтрий
1. На екрана Мои App-и изберете
приложение, което искате да изтриете, и
после натиснете бутона v за 3 секунди.
Появява се менюто Опции.
1. На екрана Мои App-и изберете произволно
приложение и после натиснете бутона v
за 3 секунди. Появява се менюто Опции.
2. Изберете Акт. прилож. и после натиснете
бутона v.
3. Екранът за актуализиране на приложенията
показва всички приложения, за които
има налични актуализации. Изберете
всяко приложение, което искате да
актуализирате, и натиснете бутона v.
Можете също да изберете Избери всички,
за да актуализирате всички показани
приложения.
4. Изберете Aктуал. и после натиснете бутона
v.
2. Изберете Изтрий и после натиснете
бутона v.
3. Използвайте бутоните ◄►, за да изберете
OK, и после натиснете бутона v.
Мулти изтр.
1. На екрана Мои App-и изберете
приложение, което искате да изтриете, и
после натиснете бутона v за 3 секунди.
Появява се менюто Опции.
2. Изберете Мулти изтр. и после натиснете
бутона v.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете приложение, което искате да
изтриете, и после натиснете бутона v.
4. Използвайте бутоните ▼, за да изберете
Изтрий , и после натиснете бутона v.
40
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 40
Български
2014-05-27 오후 3:25:38
Screen Mirroring
Използване на уеб браузъра
1. В началния екран изберете Screen
Mirroring и после натиснете бутона v.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
2. Стартирайте AllShare Cast или Screen
Mirroring на своето устройство.
3. Намерете на устройството името на
продукта в списъка с налични устройства и
то изберете.
4. На телевизора се показва съобщение
за свързване (напр., Connecting to
Android_92gb...), последвано от съобщение
за завършено свързване.
5. След малко екранът на вашето устройство
се появява на екрана на телевизора.
\\ При стартирането на Уеб браузъра на свързан с HDMI връзка
продукт към телевизор, който поддържа BD Wise, браузърът
ще се максимизира, за да изпълни дисплея, а разделителната
способност на телевизора се задава на оптималната
автоматично.
Мрежови услуги
Можете да получите достъп до интернет чрез
приложението Уеб браузър.
Изберете WebBrowser на началния екран и
после натиснете бутона v.
06
Функцията Screen Mirroring позволява да
покажете екрана на смартфон или таблет с
Android на екрана на свързания телевизор.
\\ Уеб браузърът не е съвместим с приложения Javа.
\\ Ако опитате да изтеглите файл и файлът не може да се
запише, ще се появи съобщение за грешка.
\\ Не се поддържа електронна търговия (закупуване на продукти
онлайн).
\\ Не се поддържа ActiveX.
6. За да спрете Screen Mirroring,
натиснете бутона EXIT или RETURN
на дистанционното управление или
деактивирайте функцията Screen Mirroring
на вашия смартфон.
\\ Достъпът може да се блокира за някои уеб сайтове или уеб
браузъри, управлявани от определени бизнеси.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Можете да се свържете към устройство, което поддържа
AllShare Cast. Възможно е не всички устройства с
AllShare Cast да се поддържат напълно, това зависи от
производителя. За допълнителна информация за поддръжка
на мобилна връзка направете справка на уеб сайта на
производителя.
\\ Когато използвате функцията Screen Mirroring може да
се появи трептене на картината или загуба на гласа, в
зависимост от средата.
\\ Bluetooth предаванията могат да предизвикат смущения в
сигнала на Screen Mirroring. Преди да използвате функцията
Screen Mirroring, горещо препоръчваме да изключите
функцията Bluetooth на вашия смартфон или смарт
устройство (таблет и т.н.).
41
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 41
Български
2014-05-27 오후 3:25:38
Мрежови услуги
Прегл. с връзка и Преглед с курсор
Уеб браузър предоставя два типа преглед:
Преглед с курсор и Прегл. с връзка. При
стартиране на браузъра за пръв път е активен
Преглед с курсор. Ако използвате мишка за
навигиране в Уеб браузър, препоръчваме
да оставите Преглед с курсор активен. Ако
използвате дистанционното управление за
навигиране в Уеб браузър, препоръчваме да
замените Преглед с курсор с Прегл. с връзка.
Прегл. с връзка премества маркирането от една
връзка на следващата в Уеб браузър и е много
по-бързо от Преглед с курсор, ако използвате
дистанционното управление.
За да активирате Прегл. с връзка, следвайте
тези стъпки:
•
•
•
1
1. Използвайте бутоните ▲▼◄► на
дистанционното управление, за да
преместите курсора към иконата Прегл. с
връзка в горната част на екрана отдясно.
Иконата Прегл. с връзка е третата икона
отдясно. Курсорът ще бъде в правилно
положение, ако иконата стане синя и
думите "Прегл. с връзка" се появят на
екрана.
2. Натиснете бутона v. Прегл. с връзка е
активиран и ще остане активен, когато
използвате Уеб браузър.
Бърз поглед на контролния панел
Контролният панел, който се намира в горната
част на екрана, съдържа поредица от икони,
с които се стартират множество полезни
функции. Иконите са описани по-долу, като
първото описание е за най-отдалечената икона
вляво.
: Преминаване към предишната страница.
: Премества към следващата уеб страница.
: Показва екрана Показалци и Хронология.
Можете да добавяте отметка към текущата страница,
да изберете съществуваща страница с отметка и да
редактирате и изтривате показалци. Можете също
така да преглеждате хронологията на преглеждането
и да избирате страници, които да посетите отново.
• : Връща към началния екран на уеб браузъра.
: Позволява ви да ръчно
•
да въвеждате адреси на страници, като използвате
изскачащия прозорец на клавиатурата.
• : Презарежда текущата страница на екрана.
• : Добавя текущата страница към показалците.
: Позволява ви да търсите
•
информация, като въвеждате думи или знаци
от изскачащия прозорец на клавиатурата.
Вж. "Използване на изскачащия прозорец на
клавиатурата" на стр. 42~43.
•
: Позволява ви да увеличавате или да
свивате екрана с различно процентно съотношение.
• / : Позволява ви да превключвате между
Преглед с курсор и Прегл. с връзка.
• : Позволява ви да конфигурирате настройките на
браузъра. Вж. "Използване на менюто Настойки" на
стр. 43~44.
• : Затваря уеб браузъра.
: Отваря нов раздел на
• http://www.samsung.com
уеб браузъра.
Използване на изскачащия прозорец
на клавиатурата
Когато щракнете върху
или върху
или получите достъп до
поле за въвеждане на данни или текст и после
натиснете бутона v, се появява изскачащият
прозорец с екранна клавиатура.
За използване на изскачащия прозорец на
клавиатурата чрез дистанционно управление,
следвайте тези стъпки:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
New Tab
100%
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
Когато въвеждате знаци, ще се покаже препоръчителен текст.
Caps 1234567890 :Изчистване
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$Отказ
123#&
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ENG www..com /
42
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 42
~ @
!

Готово
+_%
Български
2014-05-27 오후 3:25:40
3. За да използвате главните букви,
преместете маркирането до клавиша Caps
отгоре вляво и после натиснете бутона
v. Натиснете бутона v отново при
маркиран клавиш Caps, за да използвате
отново малките букви.
4. За да използвате символите и
допълнителните пунктуационни знаци,
маркирайте бутона 123#& вляво и после
натиснете бутона v.
5. За да изтриете въведен от вас знак,
преместете маркирането до бутона : и
после натиснете бутона v.
6. За да изтриете всички въведени от вас
знаци, преместете маркирането до бутона
Изчистване и после натиснете бутона v.
7. Когато свършите с въвеждането,
преместете маркирането до бутона Готово
и после натиснете бутона v.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако имате безжична клавиатура, свързана с продукта, можете
да я използвате за въвеждане на букви, цифри, символи и
пунктуационни знаци. Отбележете, че безжичната клавиатура
ще работи само когато се появява изскачащият прозорец на
клавиатурата и може да се използва за въвеждане на букви,
цифри, символи и пунктуационни знаци.
В процеса на въвеждане на текста
клавиатурата ще подскаже следващата
буква. Подсказаните предложения ще се
Досети се за
появят в кръг около току-що въведената
следващата бу... от вас буква. Можете да изберете
предложена буква или да преминете към
друга буква Можете да включвате или
изключвате тази функция Вкл. или Изк.
Преглед на
акцентиран
знак
Изберете това, ако искате да въвеждате
знаци с ударения.
Използване на меню Настройка
Менюто Настройка съдържа функции, които
управляват работата и функциите за защита на
браузъра. За да отворите менюто Настройка,
маркирайте иконата
на контролния панел
и натиснете бутона v. За да изберете опция
от менюто Настройка, маркирайте опцията и
натиснете бутона v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Активиране на захват
Одобрени сайтове
Частно в Интернет вкл.
Настр. на търсеща машина
Настройки уеб браузър
Помощ
Затвори
За достъп до опциите на изскачащия прозорец
на клавиатурата маркирайте бутона
долу
вляво на клавиатурата и после натиснете бутона
v.
Изберете език за клавиатурата. Можете да
изберете английски, френски, руски и др.
В процеса на въвеждане на
текста клавиатурата ще подскаже
Препоръчителен
препоръчителни думи. Можете да
текст
включвате или изключвате тази функция
Вкл. или Изк.
43
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 43
100%
New Tab
Опции на изскачащия прозорец на
клавиатурата
Език
Мрежови услуги
2. Натиснете бутона v, за да въведете буква
или цифра в полето за въвеждане.
Нулирането изтрива паметта на
клавиатурата Samsung. Изберете
Нулиране, за да изтриете всичко, което
клавиатурата Samsung е научила за
стила ви на писане, включително всички
нови думи, които сте използвали.
Нулиране
на данни за
препоръчан
текст
06
1. Използвайте бутоните ▲▼◄► на
дистанционното управление, за да
премествате маркирането до желаната от
вас буква или цифра.
Активиране на/
Деактивиране
захват
Включва и изключва функцията за
хващане. Когато функцията за хващане
е включена, можете да премествате
уеб страница нагоре и надолу, без да
използвате лентата за превъртане.
Функцията за хващане е налична само в
Преглед с курсор.
Български
2014-05-27 오후 3:25:41
Мрежови услуги
Одобрени
сайтове
Частно в
Интернет Вкл./
Изк
Настр. на
търсеща
машина
Позволява ви да ограничите достъпа на
децата до неподходящи уеб страници,
като разрешите достъп само до
регистрираните от вас уеб сайтове. Всеки
път, когато получавате достъп до тази
функция, се появява екранът за PIN код.
Първия път, когато получите достъп
до тази функция, въведете PIN кода по
подразбиране - 0000, като използвате
цифровите бутони на дистанционното
управление. Можете да променяте PIN
кода, като използвате Нулиране на парола
за функцията за одобрени сайтове. Вж.
по-долу.
Функция одобрени сайтове : Включва
и изключва функцията за одобрени
сайтове.
Нулиране на парола за одобрени
сайтове : За смяна на паролата за
одобрените сайтове.
Добави текущ сайт : Позволява ви да
добавите текущо показания сайт към
списъка с одобрени сайтове.
Управление на одобрени сайтове :
Позволява ви да въвеждате URL адреси,
които да се добавят към списъка с
одобрени сайтове, както и да изтривате
сайтове от списъка. Ако сте включили
тази функция и не сте добавили сайтове
към списъка с одобрени сайтове, няма
да можете да имате достъп до сайтове в
Интернет.
Активиране или деактивиране на режима
за поверителност. Когато режимът за
поверителност е активиран, браузърът не
съхранява URL адресите на посетените
от вас сайтове. Ако искате да активирате
режима за поверителност, изберете OK.
Ако режимът за поверителност е активен,
иконата "Stop" се появява пред URL
адреса в горната част на екрана. За
деактивиране на режима за поверителност
изберете отново същото, когато режимът
за поверителност е активиран.
Настройка уеб
браузър
Помощ
Задай за начална стр : Можете да
зададете начална страница на браузъра.
Блок.изск.проз. : Включва и изключва
блокирането на изскачащ прозорец.
Блок. Страница : Можете да зададете
дали да се блокират реклами и да изберете
URL адресите, чиито реклами да подлежат
на блокиране.
Общи : Можете да изтривате лична
информация, като напр. хронологията на
преглежданите уеб страници и данни за
търсенето (бисквитки и др.) и да нулирате
всички настройки на браузъра до
фабричните настройки по подразбиране.
Можете също да настроите режима на
защита.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Задайте Security Mode на
Вкл., за да блокирате достъпа до
злонамерени/фишинг уеб сайтове и
да предотвратите стартирането на
слонамерен софтуер.
Кодиране : Можете да зададете
настройката Кодиране за уеб страници
на Автоматично или да изберете ръчно
формат за кодиране от списъка.
Курсор : Можете да зададете скоростта
на курсора, когато е зададен на Курсор
и да включвате и да задавате за Smart
Cursor Вкл. и Изк.
Информация за браузъра : Показва
номера на версията и информация за
авторските права за уеб браузъра.
Предоставя основна информация за
работата на уеб браузъра.
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ В зависимост от уеб сайта, някои от функциите на Настройка
уеб браузър може да не бъдат активирани. Функциите,
които не са активирани, са затъмнени и не могат да се
използват.
Можете да зададете желаната търсачка.
44
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 44
Български
2014-05-27 오후 3:25:41
Свързване на акаунтите ви за
интернет услуги с продукта
06
Мрежови услуги
Функцията Свързване на акаунти за услуги ви
позволява ви да свържете продукта с акаунтите
ви за интернет услуги, като напр. Pandora, така
че да може да влизате автоматично в услугата
чрез продукта, когато стартирате приложението
за тази услуга.
Регистрирайте акаунта си, като отидете
в HOME  Влизане  Създаване във
Facebook.
BD-LIVE™
След като плейърът е свързан с мрежата,
може да се радвате на различно съдържание,
свързано с филми, като използвате съвместим с
BD-LIVE диск.
1. Поставете USB устройство с флаш памет в
USB гнездото отпред на плейъра и после
проверете оставащата памет. Устройството
с памет трябва да има поне 1GB свободно
място, за да побере услугите на BD-LIVE.
2. Изберете Настройки на началния екран и
натиснете бутона v.
3. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
4. Изберете Настройки за BD-Live и после
натиснете бутона v.
5. Изберете У-ние BD данни и после
натиснете бутона v.
6. Изберете Избор на устройство и после
натиснете бутона v.
7. Изберете USB устройство и после
натиснете бутона v.
8. Поставете Blu-ray диск, който поддържа
BD-LIVE.
9. Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя
на диска.
||ЗАБЕЛЕЖКИ |
\\ Начинът, по който използвате BD-LIVE, и предоставените
услуги може да се различават, в зависимост от производителя
на диска.
45
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 45
Български
2014-05-27 오후 3:25:41
Приложение
Допълнителна информация
Забележки
Настройки 3D
• За някои 3D дискове, за да спрете филм по време на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона 5 (СТОП)
веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим се деактивира.
За да промените избора на 3D опция, когато изпълнявате 3D филм, натиснете бутона 5 (СТОП) веднъж.
Ще се появи менюто на началния екран. Натиснете отново бутона 5 (СТОП), после изберете Настройки 3D
в менюто Blu-ray.
• В зависимост от съдържанието и позицията на картината на екрана на телевизора, може да виждате
вертикални черни ленти отляво, отдясно и от двете страни.
Пропорции ТВ
• В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
• Ако изберете екранно съотношение различно от екранното съотношение на вашия телевизор, картината
може да изглежда деформирана.
• Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът може да покаже 4:3 Pillarbox (черни ленти отстрани на картината).
BD Wise (само за продукти на Samsung)
Настройки
• Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се
появява в меню Резолюция.
• Ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise
функцията.
• За правилното функциониране на BD Wise включете всяко меню BD Wise на плейъра и съответно на
телевизора.
Цифров изход
• Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
• Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е съвместимо с компресираните формати (Dolby
Digital, DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
• Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.
• Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.
• Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга изходящия HDMI сигнал към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI изходящия сигнал при свързване към приемник.
• Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо от избора на цифров изход (PCM или
Bitstream), аудио сигналът се извежда във формат PCM.
Намал. чест.квантоване PCM
• Дори когато Намал. чест.квантоване PCM е зададено на Изк, при някои дискове се възпроизвежда
само аудио с по-малка честота на семплиране през коаксиалния и оптичния цифров изход.
• HDMI
-- Ако вашият телевизор не е съвместим с компресирани многоканални формати (Dolby Digital, DTS),
плейърът може да подава PCM 2-канално смесено аудио дори ако сте задали Побитов поток (или
Прекодиран или Необработен) от менюто за настройка.
-- Ако вашият телевизор не е съвместим с честоти на PCM семплиране над 48kHz, плейърът може да
извежда 48kHz.
46
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 46
Български
2014-05-27 오후 3:25:41
BD-Live интернет връзка
Настройки
• В режим на външна памет, възпроизвеждането на диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на
USB устройството по време на изпълнението.
• Поддържат се само онези USB устройства, форматирани във файлова система FAT (DOS 8.3 издание).
Препоръчваме да използвате USB устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с 4 MB/сек или повисока скорост на писане/четене.
• Функцията Продължаване на възпроизвеждането може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
• Общият размер на У-ние BD данни може да се различава, в зависимост от условията.
Приложение
У-ние BD данни
07
• Какво е валиден сертификат?
Когато плейърът използва BD-LIVE, за да изпрати данните от диска и да изиска от сървъра да
сертифицира диска, сървърът използва прехвърлените данни, за да провери дали дискът е валиден и
изпраща сертификата обратно на плейъра.
• Интернет връзката може да е ограничена, когато използвате BD-LIVE съдържание.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
няма да работят. Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
• Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+, той поддържа функцията Anynet+.
Избиране на аудио език
• Индикаторът ◄► няма да бъде показан на екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки
за BONUSVIEW аудио.
• Наличните езици чрез функцията Аудио език зависят от езиците, които са кодирани в диска. Тази
функция или определени езици могат да не бъдат налични.
• Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат възможност да изберете PCM или Dolby Digital аудио запис
на английски език.
Избиране на език за субтитрите
Възпроизвеждане на
• В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в състояние да смените желания език на субтитри в
мултимедия
менюто Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
• Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички
Blu-ray/DVD дискове.
• Информация за основния BONUSVIEW режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел
BONUSVIEW.
• Тази функция променя едновременно и основните, и вторичните субтитри.
• Показва се броят съответно на основните и вторични субтитри.
• Ако натиснете бутона SUBTITLE на дистанционното управление, се появява лентата на субтитрите.
Натиснете бутона RETURN, за да премахнете лентата на субтитрите.
47
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 47
Български
2014-05-27 오후 3:25:41
Приложение
Разделителна способност според типа съдържание
Настройка
Авто
Тип съдържание
BD Wise
Movie Frame : Авто
UHD изход : Авто
UHD изход : Изк
Movie Frame : Изк
Movie Frame : Авто (24Fs)
※ само 1080p и 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
2160p@24F
1080p@24F
Макс. разделителна способност
на ТВ
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
BD Wise
Movie Frame : Авто
Електронно/
цифрово съдържание
Разделителна способност на
Blu-ray диск
2160p@24F
1080p@24F
Макс. разделителна способност
на ТВ
Тип съдържание
Настройка
Авто
Blu-ray диск
DVD 24Fs конвертиране : Авто
UHD изход : Авто
UHD изход : Изк
DVD 24Fs конвертиране : Изк
Movie Frame : Изк
Movie Frame : Авто (DVD 24Fs конвертиране : Авто )
※ само 1080p и 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Макс. разделителна способност
на ТВ
Макс. разделителна способност
на ТВ
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Ако свързаният телевизор не поддържа филмови кадри или избраната разделителна способност, ще се покаже съобщението "Ако
не се показва картина след избор на "Да", изчакайте 15 секунди, за да бъде върната предишната разделителна способност.Искате
ли да смените разд. способност?" Ако изберете Да, екранът на телевизора ще стане празен за 15 секунди и после разделителната
способност ще се върне автоматично на предишната стойност.
\\ Ако екранът остане празен, след като сте сменили разделителната способност, извадете всички дискове и натиснете и задръжте
бутона @ отгоре на плейъра за повече от 5 секунди. На екрана се появява съобщението за инициализиране и захранването се
изключва автоматично. Когато включите продукта отново, всички настройки ще бъдат нулирани. Стартирайте отново процедурата
по първоначални настройки. След това отидете в Настройки > Картина > Резолюция и изберете правилната разделителна
способност на вашия телевизор.
\\ Когато стартирате процедурата по първоначални настройки, изберете отново само езика и екранното съотношение (размера и формата
на екрана). Нулирането не влияе на мрежовите настройки, така че може да прескочите Мрежова настройка и Надстройка на софтуера.
\\ Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
\\ Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва Филмови кадри (24Fs).
48
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 48
Български
2014-05-27 오후 3:25:42
Избор на цифров изходящ сигнал
PCM
PCM
PCM
DTS прекодиран
2-канален
2-канален
PCM
Dolby Digital Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
Plus
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS прекодиран
2-канален
PCM
DTS
DTS
DTS прекодиран
2-канален
DTS-HD High
PCM
Resolution
DTS
DTS прекодиран
2-канален
Audio
PCM
DTS-HD
DTS
DTS прекодиран
2-канален основно аудио
PCM
PCM
PCM
PCM 2-канален
2-канален 2-канален
2-канален
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-канален
PCM
DTS
DTS
DTS
2-канален
Декодира основното
Извежда само основното аудио и BONUSVIEW
Декодира основното аудио аудио, така че вашият AV
аудиото заедно
и BONUSVIEW аудиото приемник може да декодира
в PCM аудио и
заедно в PCM аудио и аудио побитовото изпълнение. звукови ефекти при
добавя звукови ефекти при Няма да чувате BONUSVIEW навигация, после
навигация.
аудиото и звукови ефекти при кодира повторно
навигация.
PCM аудиото в DTS
побитово изпълнение.
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
AV приемник,
AV приемник,
който
който
Оптичен
поддържа
поддържа
HDMI
HDMI
Връзка
До PCM
7.1-канален
До PCM
Dolby Digital
7.1-канален
Dolby Digital
До PCM
Plus
7.1-канален
До PCM
Аудио поток на Dolby TrueHD
7.1-канален
Blu-ray диск
До PCM
DTS
6.1-канален
DTS-HD High
До PCM
Resolution
7.1-канален
Audio
DTS-HD
До PCM
основно аудио 7.1-канален
PCM
PCM
2-канален
Аудио поток на
До PCM
Dolby Digital
DVD
5.1-канален
До PCM
DTS
6.1-канален
PCM
Дефиниция за
Blu-ray диск
Всякакъв
Оптичен
AV приемник,
AV приемник,
който поддържа който поддържа
HDMI, или
HDMI, или
Оптичен
Оптичен
Приложение
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D)
Побитов поток
(необработен)
PCM
07
Побитов поток
(прекодиран
DTS)
Настройка
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
PCM 2-канален
Dolby Digital
DTS
Декодира основното
аудио и BONUSVIEW
аудиото заедно в PCM
аудио и звукови ефекти
при навигация, после
кодира повторно PCM
аудиото в Dolby Digital
побитово изпълнение
или PCM.
* Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката "прекодиран Dolby D" не се
прилага. Изходът ще бъде 2-канален PCM.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока :
-- Основно аудио : Аудио саундтракът на основната функция.
-- BONUSVIEW аудио : Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
-- Звукови ефекти при навигация : Когато се местите през менютата, може да прозвучат звукови
ефекти при навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
49
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 49
Български
2014-05-27 오후 3:25:42
Приложение
Отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, пробвайте следните решения.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват операции чрез
дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м от плейъра.
• Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона в продължение
на няколко минути, за да изразходвате енергията на микропроцесора в
дистанционното и да го нулирате. Поставете отново батериите и се опитайте
отново да работите с него.
Дискът не се изпълнява.
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на Blu-ray Disc/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.
• Уверете се, че дискът има менюта.
На екрана се появява забранително съобщение.
• Това съобщение се появява при натискане на невалиден бутон.
• Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
• Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Режимът на възпроизвеждане се отличава от
избрания в менюто за настройка.
• Някои от функциите, избрани в менюто Настройка може да не работят правилно,
ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат да бъдат
променени.
• Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray / DVD диска.
• Това не е проблем на плейъра.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто
Аудио.
Екранът е празен.
• Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която
вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не
виждате картина на телевизора.
• Натиснете бутона @ (на горния панел) в продължение на повече от 5 секунди,
без диск в устройството. На екрана се появява съобщението за инициализиране
и захранването се изключва автоматично. Когато включите продукта отново,
всички настройки ще бъдат нулирани.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Забравена парола.
• Натиснете бутона @ (на горния панел) в продължение на повече от 5 секунди,
без диск в устройството. На екрана се появява съобщението за инициализиране
и захранването се изключва автоматично. Когато включите продукта отново,
всички настройки ще бъдат нулирани.
Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
50
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 50
Български
2014-05-27 오후 3:25:42
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
• Почистете диска.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на плейъра.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p, 720p, 1080i или 1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава,
че телевизорът не поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ако срещнете други проблеми.
• Отидете на съдържанието на ръководството за потребителя и намерете раздела,
който съдържа информация за функцията, с която имате проблем и след това
изпълнете процедурата още веднъж.
• Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия
упълномощен сервизен център на Samsung.
Можете да виждате папки, споделени на
мрежови устройства, но не и файловете.
• Мултимедия показва само файловете от категория Видео, Снимки и Музика.
Други типове файлове не се показват.
Видеоклипът се възпроизвежда насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
• Безжичната връзка между съвместимото с AllShare устройство и плейъра е
нестабилна.
Проверете връзката.
Приложение
Възпроизвеждане на мултимедия на
мрежови устройства
07
В картината има шум или изкривявания.
Връзката AllShare между компютъра и плейъра • IP адресите в рамките на една подмрежа трябва да са уникални.
е нестабилна.
Ако не е така, IP интерференцията може да причини този феномен.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
51
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 51
Български
2014-05-27 오후 3:25:42
Приложение
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
BD-LIVE
Не мога да се свърже към сървъра на BD-LIVE. • Проверете дали мрежовата връзка функционира с помощта на функцията
Състояние на мрежата. (Вж. стр. 17)
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към плейъра.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр. 18)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Разреши (Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на услугата BD-LIVE се появява • Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите на BD-LIVE.
грешка.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр. 18)
||ЗАБЕЛЕЖКА |
\\ Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Ремонт
Ако се свържете с нас за ремонт на плейъра, може да бъде начислена административна такса, ако
1. Бъде повикан инженер в дома ви по ваша заявка и няма дефект в продукта.
2. Отнесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
Административната такса ще ви бъде съобщена, преди да направим домашно посещение или преди
да започнем ремонт на плейъра.
Препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство, да потърсите решението онлайн на
www.samsung.com или да се свържете с център по обслужване на клиенти на Samsung, преди да
поискате ремонт на плейъра.
52
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 52
Български
2014-05-27 오후 3:25:42
Съвместимост на дискове и формати
ВИДЕО
МУЗИКА
СНИМКИ
||ЗАБЕЛЕЖКИ |
Вид на диска
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Детайли
BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, които са записани и финализирани,
или USB устройство за памет, съдържащо DivX, MKV или MP4 съдържание.
Приложение
Носител
07
Видове дискове и съдържание, които могат да бъдат възпроизвеждани от вашия плейър
Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB устройство за памет
с MP3 или WMA съдържание.
Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB устройство за памет
с JPEG съдържание.
\\ Възможно е плейърът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск или условията на запис.
\\ Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
\\ Вашият плейър няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която надхвърля 10 Mbps.
\\ Вашият плейър няма да изпълни съдържание, което е записано на BD-R или USB устройство при побитова скорост, която надхвърля
25 Mbps.
\\ Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции като смяна на
ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
\\ При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да се изпълняват по-бавно.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия плейър
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV и т.н.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(без CD слой)
53
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 53
• DVD-RW (режим VR
(Видеозапис))
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs изпълнява
само аудио без
графика.)
• 3,9 GB DVD-R диск за
създаване.
Български
2014-05-27 오후 3:25:42
Приложение
Лога на дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Регионален код
Плейърите и дисковете са кодирани според
региона. Тези регионални кодове трябва да
съвпадат, за да се възпроизведе дискът. Ако
кодовете не съответстват, дискът няма да бъде
възпроизведен.
Регионалният номер за този DVD рекордер се
намира на задното табло на плейъра.
Вид на диска
Blu-ray диск
Регионален
код
DVD-VIDEO
3D Blu-ray диск
BD-LIVE
DivX
Зона
a
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка, Корея,
Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
b
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток, Африка,
Австралия и Нова Зеландия.
c
Blu-ray диск
PAL система за предаване
във Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Индия, Китай, Русия, Централна и
Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и Канада
2
Европа, Япония, Близък изток,
Египет, Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка, Австралия,
Нова Зеландия, Тихоокеания,
Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия, поСеверна Корея, Монголия
6
Китай
54
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 54
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Поддържани формати
Контейнер
Разделителна
способност
Видео кодек
MVC
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Скорост на
кадри (fps)
24/25/30
Побитова
Аудио кодек
скорост (Mbps)
60
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
FHD: MAX 30
HD : MAX 60
30
MPEG1
Microsoft MPEG4 v1 , v2 , v3
H 263 Sorrenson
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Приложение
Разширение на
файла
07
Поддръжка на видео файлове
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS
1280x720
VP6
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
`` Ограничения
-- Дори файлът да е бил шифрован от поддържан кодек, споменат в таблицата с поддържани видео
файлове, възможно е той да не се изпълни, ако има проблем със съдържанието.
-- Нормалното възпроизвеждане на е гарантирано, ако информацията за контейнера на файла е
грешна или самият файл е повреден.
-- Файлове, които са с по-висока побитова/кадрова скорост от показаната в таблицата с поддържани
видео файлове да доведат до насичани при възпроизвеждане.
-- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
-- Когато възпроизвеждате файл дистанционно през мрежова връзка, възпроизвеждането на видео
може да е насечено, в зависимост от установената мрежова скорост.
-- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с продукта.
-- Кодекът AVS се поддържа само за модели, произведени в Китай.
-- Файловото разширение *.ps се поддържа само за модели, произведени в Китай.
-- Кодекът DivX не се поддържа от модели, произведени за САЩ.
-- ко оригиналното съдържание на файл е записано в UHD, не може да се възпроизвежда.
55
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 55
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Приложение
`` Видео декодер
-- Поддържа до H.264, Ниво 4.1. (FMO/ASO/RS
не се поддържа)
-- VC1/AP/L4 не се поддържа.
-- КОДЕЦИ с изключение на WMVv7, v8,
MSMPEG4 v3, MVC, VP6
1)Под 1280 x 720: Макс. 60 кадъра.
2)Над 1280 x 720: Макс. 30 кадъра.
-- Не поддържа GMC 2 или по-висок.
-- Поддържа само SVAF Отгоре/Отдолу,
Хоризонтално, Отляво/отдясно тип преглед (2 ES)
-- Поддържа BD MVC спец.
Xsub
SubStation Alpha
Advanced SubStation
Alpha
Вътрешен
`` Аудио декодер
-- Поддържа WMA 10 PRO (до 5.1).
-- Не поддържа WMA аудио без загуби.
-- Също поддържа профил M2.
-- Форматът RealAudio 10 без загуби не се
поддържа от модели, произведени за Китай и
Хонконг.
-- Не поддържа QCELP/AMR NB/WB.
-- Поддържа vorbis (до 2 канала).
-- Поддържа DD+ (до 5.1 канала).
-- Кодекът DTS LBR се поддържа само за
контейнери MKV / MP4 / TS.
Разширение на
файла
Име
AVI
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 текст,
синхронизиран с времето
MP4
VobSub
MKV
TTML при Smooth
Streaming
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Поддръжка на музикални файлове
Диапазон на
поддръжка
Разширение
на файла
Тип
Кодек
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
\\ Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не
се изпълнят, в зависимост от разделителната способност и
условията на кадровата скорост.
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Поддържа до два
канала.
*.ogg
OGG
Vorbis
Поддържа до два
канала.
ĞĞ
Поддържани DivX формати субтитри
||ЗАБЕЛЕЖКА |
Поддържани формати субтитри
Име
MPEG-4 текст,
синхронизиран с времето
Разширение на
файла
SAMI
SubRip
Външен
SubViewer
.ttxt
.smi
.srt
.sub
-
*.wma
WMA
WMA
За WMA. Поддържа до
10 Pro 5.1 канала.
Не поддържа WMA
аудио без загуби.
Micro DVD
.sub or.txt
*.wav
wav
wav
-
Advanced SubStation
Alpha
.ass
*.mid
*.midi
midi
midi
Тип 0, тип 1 и "Търсене"
не се поддържат.
Налично само с USB.
SubStation Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 56
.ssa
.psb
.xml
56
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Кодек
*.ape
ape
ape
Не се поддържа NVT и
X13.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
• Вашият плейър поддържа само USB устройства
от тип Mass Storage Class (MSC), напр.
пръстови устройства, четци на флаш карти и
USB твърди дискове. (HUB не се поддържа.)
• Определени USB твърди дискове, четци за
няколко карти и пръстови устройства може
да не са съвместими с плейъра.
• Ако някои устройства изискват допълнителна
мощност, USB устройството може да се
ограничи от устройство за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск
е нестабилно, осигурете допълнително
захранване, като включите твърдия диск в
контакт.
Ако проблемът продължи, свържете се с
производителя на USB твърдия диск.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и
загубване на данни.
• Вашият плейър не поддържа NTFS
компресирани файлове, sparse или
шифровани файлове.
-- Можете да поправите или форматирате
USB устройството на вашия настолен
компютър. (само ОС MS-Windows OS)
Диапазон на
поддръжка
оддръжка на файлове със снимки
Разширение на
файла
Тип
*.jpg
*.jpeg
Разделителна
способност
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
*.png
*.mpo
PNG
MPO
4096x4096
4096x4096
15360x8640
Бележки относно USB връзката
• Вашият плейър поддържа USB устройства
за памет, MP3 плейъри, цифрови камери и
четци на USB карти.
• Някои USB устройства/цифрови камери може
да не са съвместими с плейъра.
• Плейърът поддържа файлова система FAT16,
FAT32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към
USB порта на продукта. Свързването чрез
USB кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с
памет на четец за няколко карти може да не
работи правилно.
• Плейърът не поддържа протокола PTP.
• Не прекъсвайте USB устройството по време
на процеса на "зареждане".
• Колкото по-голяма е разделителната
способност, толкова по-голямо е изчакването
за показване.
• Плейърът не може да изпълнява MP3 файлове
с DRM (Права върху електронно съдържание),
изтеглени от търговски сайтове.
• Вашият плейър не поддържа видео с кадрова
честота под 30fps (кадрова честота).
57
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 57
Приложение
Тип
07
Разширение
на файла
AVCHD (Усъвършенстван видео кодек
за висока разделителна способност)
• Този плейър може да възпроизвежда
дискове във формат AVCHD. Такива дискове
обикновено се записват и използват във
видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна
способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да
компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на
изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат
"x.v.Color". Този плейър може да възпроизвежда
AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки
на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и
на Sony Corporation.
||ЗАБЕЛЕЖКИ |
\\ Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат
да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
\\ “x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от
обикновените DVD дискове за видеокамери.
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Приложение
Бележки за съответствие и съвместимост
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство,
включително в раздела за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани комерсиални BD-ROM, DVD-VIDEO, и Аудио
CD (CD-DA) дискове; BD-RE/-R, DVD-RW/-R дискове и CD-RW/-R дискове.
• Дискове различни от горните не могат и/или не са предназначени за възпроизвеждане с този плейър. Също така,
някои от горните дискове е възможно да не могат да се възпроизвеждат поради причините посочени по-долу.
• Samsung не може да гарантира, че този плейър ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R, и този плейър е възможно да не реагира на всички
работни команди или да работи с всички функции на всеки диск. Тези и други въпроси на съвместимостта
и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове са възможни, защото:
-- Blu-ray форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не работи с всички
функции на Blu-ray дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е
да са добавени допълнителни функции към Blu-ray формата след производството на плейъра, а
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
-- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този плейър;
-- новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променяни,
актуализирани, подобрявани и/или допълвани;
-- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа
или функции по време на възпроизвеждане;
-- някои функции може да са по избор, допълнителни функции е възможно да бъдат добавени след
производството на този плейър, или предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
-- някои дискове с логото BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R
все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
-- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото
им състояние или условията на записване;
-- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на Blu-ray, DVD и CD
софтуер и/или производството на дискове;
-- този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео оборудване; и/или
-- по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени
от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на плейъра, обърнете се към център за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално обновяване на този плейър.
• За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта на
дисковете, вж. разделите "Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за потребителя",
"Типове и характеристики на дискове", и "Преди възпроизвеждане" в това ръководство.
• За Blu-ray диск плейъри с прогресивно сканиране : ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ
ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ
ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА ИЗЦЯЛО СЪВМЕСТИМИ С ТОВА
УСТРОЙСТВО И Е ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЯВЯТ АРТЕФАКТИ. В СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ В
КАРТИНА С ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ПРЕВКЛЮЧИ ВРЪЗКАТА
КЪМ ИЗХОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО
СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С ТОВА УСТРОЙСТВО, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.
58
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 58
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Защита срещу копиране
07
Приложение
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на
съдържание за формата Blu-ray, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за
формата DVD, наложени са определени ограничения върху възпроизвеждането, изходящия
аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACS.
Работата с този продукт и ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в зависимост
от времето на покупката, тъй като тези ограничения могат да бъдат приети и/или променени от
AACS след производството на продукта. Освен това, маркировката BD-ROM BD+ се използват
допълнително като система за защита на Blu-ray формата, което налага определени ограничения,
включително ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с маркировката
BD-ROM и/или BD+. За допълнителна информация относно AACS, BD-ROM Mark, BD+ или този
продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Много Blu-ray/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Ето защо трябва да
свържете вашето устройство директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон.
Свързването към видеокасетофон води до деформиране на картината при Blu-ray/DVD дискове
със защита срещу копиране.
• Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското
право на други държави, неразрешеното записване, използване, показване, разпространение
или преработване на телевизионни програми, видео ленти, Blu-ray дискове, DVD дискове, CD
дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• Бележка за Cinavia : Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването
на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и възпроизвеждането
или копирането ще се прекъсне.
Повече информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате допълнителна информация от Cinavia
по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с
патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от
защита на авторското право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2014 Verance Corporation.
Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Отказ от отговорност за мрежова услуга
Цялото съдържание и услуги, достъпни чрез това устройство, принадлежат на трети лица и са
защитени от законите за авторско право, патент, търговска марка и/или друга интелектуална
собственост. Такова съдържание и услуги се предоставят единствено за ваша лична употреба с
нетърговска цел. Нямате право да използвате съдържание или услуги по начин, за който не сте
упълномощени от собственика на съдържанието или доставчика на услугата. Без да ограничава
гореказаното, без изрично разрешение от собственика на съответното съдържание или доставчика
на съответната услуга нямате право да променяте, копирате, преиздавате, зареждате, публикувате,
предавате, превеждате, продавате, създавате производни, експлоатирате или разпространявате по
какъвто и да е начин или на какъвто и да е носител съдържание или услуги, показвани чрез тази
услуга.
59
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 59
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Приложение
ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е". SAMSUNG НЕ
ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ НИТО ИЗРИЧНО, НИТО КОСВЕНО,
ЗА НИКАКВА ЦЕЛ. SAMSUNG ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА,
ЗАКОННОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА НИКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УКЛУГА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ
ТОВА УСТРОЙСТВО ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG
НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН, ПО ДОГОВОР ИЛИ ПО ЗАКОН, ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
ОСОБЕНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, АДВОКАТСКИ ТАКСИ, РАЗХОДИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ,
ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В, ИЛИ ПРОИЗТЕКЛА
ОТ УПОТРЕБАТА НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ АКО Е
ПОСЪВЕТВАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
Услугите от трети лица могат да бъдат преустановени или прекъснати по всяко време и Samsung не
прави никакви изявления и не гарантира, че дадено съдържание или услуга ще останат достъпни за
какъвто и да било период от време. Съдържанието и услугите се предават от трети лица чрез мрежи
и предавателни устройства, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на
тази декларация за отказ от отговорност, Samsung изрично прави отказ от отговорност за каквото и
да било прекъсване или забавяне на съдържание или услуга, достъпни чрез това устройство.
Samsung не носи отговорност и няма задължението да обслужва клиентите по отношение на
съдържанието и услугите. Всякакви въпроси или искания за обслужване по отношение на съдържание
или услуги трябва да се отправят директно към съответните доставчици на съдържание или услуги.
Лиценз
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• За DTS патенти вж. http://patents.dts.com. Произведено под лиценз от DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът и DTS заедно със символа са
регистрирани търговски марки и DTS-HD Master Audio е търговска марка на DTS,
Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
• DivX
-- ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на
Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, преминало сериозни тестове, за да
се потвърди, че възпроизвежда DivX видео. Посетете divx.com за повече информация и софтуерни
инструменти за преобразуване на файлове в DivX видеоклипове.
-- ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано,
за да може да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите
регистрационния код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на устройството. Отидете
на vod.divx.com за повече информация за това как да завършите вашата регистрация.
-- DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително премийно съдържание.
DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски марки на Rovi Corporation или нейни
филиали и се използват под лиценз.
Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
60
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 60
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
07
• Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI са
търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в
САЩ и други страни.
• Бележката за лиценза за отворен код
-- В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са налични
от менюто на продукта.
Приложение
• Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или нейни филиали. Други
имена може да са търговски марки на съответните притежатели
• Логотата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
Препоръки - само ЕС
• С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на
основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на http://www.
samsung.com, отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка за продукта и
въведете името на модела.
Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
Този уред може да се използва само на закрито.
61
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 61
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Приложение
Спецификации
Общи
USB
HDMI
Аудио изход
Мрежа
Тегло
Размери
Диапазон на работна температура
Диапазон на работна влажност
Тип A
DC изход
Видео
Аудио
Цифров аудио изход
Ethernet
Безжична LAN
Защита
WPS(PBC)
1.2 кг
360 (Ш) X 196 (Д) X 40 (В) мм
+5°C до +35°C
10 % до 75 %
USB 2.0
5 V 500mA макс.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, побитов поток
Оптичен
100BASE-TX терминал
Вграден
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Поддържано
• Не се поддържат скорости на мрежата равни на или по-ниски от 10Mbps.
• Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
• За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на плейъра.
• Теглото и размерите са приблизителни.
62
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 62
Български
2014-05-27 오후 3:25:43
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се
изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или
Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите
не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля
отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за
безплатно връщане на батерии.
Пкрсапвлиолантоа цтироентинриаян меу н жа иивзодте л ието след
края на (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например
зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му
живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на
опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен
това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна
агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.Това изделие и неговите
електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02BUL-.indd 63
2014-05-27 오후 3:25:44
BD-H6500
Odtwarzacz płyt Blu-ray™
podręcznik użytkownika
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung
W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy
zarejestrować na stronie internetowej
www.samsung.com/register
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 1
2014-05-27 오후 2:41:17
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
PRZESTROGA
Ten symbol wskazuje obecność wysokiego
napięcie wewnątrz. Wszelki kontakt z
wewnętrznymi częściami tego produktu
jest niebezpieczny.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY).
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.
• Szczeliny i otwory w obudowie, z tyłu lub na
spodzie, służą do zapewnienia odpowiedniej
wentylacji. Aby zapewnić poprawne działanie
urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie
wolno tych szczelin i otworów blokować lub
zasłaniać.
-- Nie należy umieszczać tego urządzenia
w ograniczonej przestrzeni np. regale
lub wbudowanej szafce, o ile nie została
zapewniona odpowiednia wentylacja.
-- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad
kaloryferem lub promiennikiem ani w miejscu
narażonym na bezpośrednie promienie
słoneczne.
-- Nie umieszczać naczyń (wazonów)
zawierających wodę na tym urządzeniu.
Rozlanie wody mogłoby spowodować pożar
lub porażenie prądem.
• Nie wystawiać tego urządzenia na deszcz ani
nie umieszczać w pobliżu wody (koło wanny,
miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jeśli
urządzenie zostało przypadkowe zmoczone,
należy je odłączyć i niezwłocznie skontaktować
się z autoryzowanym sprzedawcą.
• To urządzenie korzysta z baterii. W danym kraju
mogą obowiązywać przepisy wymagające
właściwej utylizacji baterii. Należy się
skontaktować z lokalnymi władzami w celu
uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu.
• Nie należy obciążać gniazdek ściennych,
przedłużaczy lub zasilaczy ponad ich wydajność
znamionową, gdyż mogłoby to skutkować
porażeniem prądem.
• Przewody zasilające należy układać tak, aby
uniknąć deptania lub ściskania przez przedmioty
umieszczone na nich lub przy nich. Należy
zwracać szczególna uwagę na przewody przy
wtyczkach, gniazdach ściennych i punktach, w
których wychodzą z urządzenia.
2
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 2
Ten symbol wskazuje, że do produktu
dołączono ważną dokumentację dotyczącą
obsługi i konserwacji.
• Aby chronić to urządzenie przed wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania
przez dłuższy czas, należy je odłączyć od
gniazda sieciowego i odłączyć antenę lub
przewód telewizji kablowej. Pozwoli to zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub
przepięciom w sieci elektrycznej.
• Przed podłączeniem kabla zasilającego do
gniazda zasilacza należy się upewnić, że
oznaczenie napięcia zasilacza jest odpowiednie
dla lokalnej sieci elektrycznej.
• Zabrania się wsuwania metalowych
przedmiotów do otwartych części urządzenia.
Może to spowodować niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
• Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno
dotykać niczego wewnątrz urządzenia. Otwierać
urządzenie powinien wyłącznie wykwalifikowany
pracownik serwisowy.
• Wtyczkę przewodu zasilania należy wcisnąć tak,
aby była solidnie przymocowana. Przy odłączaniu
przewodu zasilania od gniazda ściennego
należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno
ciągnąć za przewód zasilania. Nie należy dotykać
przewodu zasilania wilgotnymi dłońmi.
• Jeśli urządzenie nie działa poprawnie — a w
szczególności, jeśli dochodzą z niego nietypowe
dźwięki lub zapachy — należy je niezwłocznie
odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą lub centrum serwisowym.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:17
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
• W celu czyszczenia urządzenia należy odłączyć
przewód zasilania od gniazda ściennego i
wytrzeć urządzenie miękką, sucha ściereczką.
Nie należy używać środków chemicznych takich
jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalników,
środków owadobójczych, odświeżaczy
powietrza, smarów lub detergentów. Środki te
mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia lub
usunąć z niego nadruki.
• Nie należy narażać urządzenia na ochlapanie
lub spryskanie wodą. Na urządzeniu nie należy
stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy podłączać wielu urządzeń
elektrycznych jednocześnie do tego samego
gniazda. Przeciążenie gniazda może doprowadzić
do przegrzania, a w rezultacie do pożaru.
• Umieszczenie w pilocie niewłaściwego typu baterii
może grozić wybuchem. Wymieniać baterie
wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
• OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
POŻARU NALEŻY ZAWSZE
TRZYMAĆ ŚWIECE LUB INNE
PRZEDMIOTY Z OTWARTYM PŁOMIENIEM Z
DALA OD TEGO PRODUKTU.
01
• Konserwacja obudowy.
-- Przed przystąpieniem do podłączania innych
urządzeń do tego produktu należy je wyłączyć.
-- W przypadku gwałtownej zmiany temperatury
otoczenia produktu z niskiej na wyższą może
wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej
na częściach i soczewkach, powodujące
nieprawidłowe odtwarzanie. Należy wtedy
odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać
dwie godziny, a następnie ponownie
podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
Następnie należy włożyć płytę i ponowić
próbę odtwarzania.
• Należy pamiętać, aby odłączyć wtyczkę zasilania
od gniazda, jeśli urządzenie ma być nieużywane
lub w przypadku opuszczania mieszkania na długi
czas (szczególnie kiedy dzieci, osoby starsze lub
niepełnosprawne pozostają same w domu).
-- Nagromadzenie kurzu może spowodować
porażenie prądem, upływ prądu lub pożar,
powodując że przewód zasilania emitowałby
iskry lub ciepło. Może również powodować
pogorszenie jakości izolacji.
• Skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym, aby uzyskać informacje, jeśli
zamierzasz zainstalować urządzenie w miejscu
o dużym zapyleniu, wysokich lub niskich
temperaturach, wysokiej wilgotności, w którym
występują substancje chemiczne lub tam,
gdzie miałoby pracować 24 godziny na dobę
np. na lotnisku lub stacji kolejowej itd. Brak
takiego działania może się wiązać z poważnym
uszkodzeniem produktu.
• Należy używać wyłącznie z właściwie uziemioną
wtyczką i gniazdem ściennym.
-- Nieprawidłowe uziemienie może spowodować
porażenie prądem lub uszkodzenie
urządzenia. (Tylko urządzenia klasy l).
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je
odłączyć od gniazda ściennego. Z tego względu
konieczny jest łatwy dostęp do wtyczki w każdej
chwili.
• Nie należy pozwalać dzieciom wieszać się na
tym urządzeniu.
• Przechowywać akcesoria (baterię itd.) poza
zasięgiem dzieci.
• Nie instalować urządzenia w niestabilnych
miejscach np. chwiejna półka, nierówna podłoga
lub w miejscach narażonych na drgania.
• Nie upuszczać ani nie uderzać urządzenia.
W przypadku uszkodzenia urządzenia należy
odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z
centrum serwisowym.
URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1
Ten kompaktowy odtwarzacz płyt został
sklasyfikowany jako urządzenie LASEROWE
KLASY 1. Używanie elementów sterujących,
regulacje lub stosowanie procedur innych niż
określone w niniejszym podręczniku może narazić
użytkownika na niebezpieczne promieniowanie.
PRZESTROGA :
• TO URZĄDZENIE KORZYSTA Z NIEWIDOCZNEJ
WIĄZKI ŚWIATŁA LASERA, KTÓRA, JEŚLI
ZOSTANIE SKIEROWANA NA UŻYTKOWNIKA,
MOŻE GO NARAZIĆ NA NIEBEZPIECZNE
PROMIENIOWANIE. NALEŻY PAMIĘTAĆ,
ABY URZĄDZENIE BYŁO PRAWIDŁOWO
OBSŁUGIWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:18
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W TYM URZĄDZENIU UŻYWANY JEST LASER.
UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB
REGULACJE, CZY TEŻ STOSOWANIE PROCEDUR
INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA
NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE
NALEŻY OTWIERAĆ POKRYW ANI SAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. WSZELKIE NAPRAWY
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.
To urządzenie spełnia wymogi zarządzenia
CE w przypadku używania ekranowanych
kabli i złączy do podłączania urządzenia do
innego sprzętu. Aby zapobiec zakłóceniom
elektromagnetycznym spowodowanym przez
kontakt z urządzeniami elektrycznymi, np. radiem
lub telewizorem, urządzenie należy podłączać
przy użyciu ekranowanych kabli i złączy.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||UWAGA |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Jeśli numer regionu płyty Blu-ray Disc/DVD nie odpowiada
numerowi regionu tego odtwarzacza, urządzenie nie może
odtworzyć tej płyty.
WAŻNA UWAGA
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony
w dopasowaną wtyczkę z bezpiecznikiem. Wartość
bezpiecznika jest widoczna na powierzchni wtyczki.
ze stykami.
W przypadku konieczności wymiany, należy użyć
bezpiecznika zatwierdzonego dla modelu BS1362
o tym samym napięciu.
Nigdy nie należy używać wtyczki z nieosłoniętym
bezpiecznikiem, jeśli osłona jest zdejmowana. Jeśli
wymagana jest zapasowa osłona bezpiecznika,
musi ona być w tym samym kolorze, jak
powierzchnia wtyczki ze stykami. Osłony zapasowe
można zakupić w lokalnym punkcie sprzedaży.
Jeśli zamocowana wtyczka nie jest odpowiednia
do gniazd zasilania w domu lub kabel nie sięga
gniazda, ponieważ jest za krótki, należy uzyskać
odpowiedni przewód przedłużający zatwierdzony
pod względem bezpieczeństwa lub poprosić o
pomoc sprzedawcę.
Jeśli jednak jedynym wyjściem jest odcięcie
wtyczki, należy wyjąć bezpiecznik i wyrzucić
wtyczkę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie
należy podłączać wtyczki do gniazda sieciowego,
ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem
elektrycznym w zetknięciu się z nieizolowanym
elastycznym kablem.
4
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 4
Aby odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego, dlatego należy
upewnić się, że dostęp do wtyczki jest swobodny.
Urządzenie kupione wraz z tą instrukcją
obsługi posiada licencję wydaną na podstawie
określonych praw własności intelektualnej
określonych stron trzecich.
Środki ostrożności
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje
dotyczące obsługi. Należy przestrzegać
wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
przedstawionych poniżej.
Poniższe instrukcje obsługi należy schować w
podręcznym miejscu na przyszłość.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przeczytać tę instrukcję.
Zachować instrukcję.
Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
Przestrzegać wszystkich instrukcji.
Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Montować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, promienniki, piece lub
inne urządzenia (również odbiorników AV)
wytwarzające ciepło.
9. Nie zdejmować zabezpieczeń z wtyczki z
uziemieniem. Wtyczka ma dwa bolce i otwór
na bolec uziemiający. Bolec uziemiający chroni
przed porażeniem prądem elektrycznym. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie
wyposażono we wtyczkę ze stykiem
uziemiającym. Jeśli wtyczka dołączona do
urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy
zwrócić się do elektryka celem wymiany
przestarzałego gniazdka ściennego.
10. Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie był
przydeptywany ani ściskany; szczególną uwagę
należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce,
w których przewód wychodzi z urządzenia.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:18
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z OBRAZAMI 3D.
Przed rozpoczęciem korzystania z trybu 3D należy
przeczytać ze zrozumieniem poniższe informacje
dotyczące bezpieczeństwa.
• Niektórzy widzowie mogą doznać uczucia
dyskomfortu podczas oglądania telewizji w trybie
3D, np. zawrotów głowy, nudności lub bólów głowy.
W przypadku wystąpienia przynajmniej jednego
takiego objawu należy zaprzestać oglądania
telewizji 3D, zdjąć okulary 3D Active i odpocząć.
• Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może
powodować zmęczenie oczu. W przypadku
zmęczenie oczu należy zaprzestać oglądania
telewizji 3D, zdjąć okulary 3D Active i odpocząć.
• Odpowiedzialna osoba dorosła powinna często
sprawdzać, czy dzieci korzystające z trybu 3D
czują się dobrze.
W przypadku skarg o zmęczeniu oczu, bólach
lub zawrotach głowy, czy też nudnościach
dziecko powinno przerwać oglądanie telewizji
3D i odpocząć.
5
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Korzystanie z funkcji 3D
• Okularów 3D Active nie można używać w
innym celu. (np. jako standardowych okularów
korygujących wzrok, okularów słonecznych,
gogli ochronnych itd.)
• Nie należy korzystać z trybu 3D lub okularów 3D
Active podczas chodzenia lub przemieszczania
się. Korzystanie z trybu 3D lub okularów 3D
Active podczas przemieszczania się mogłoby
doprowadzić do wpadnięcia na obiekty,
potknięcia się i/lub upadku oraz spowodować
poważne obrażenia.
• Aby odtwarzać treści 3D, podłącz przy użyciu
przewodu HDMI o dużej prędkości urządzenie
3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący
funkcję 3D) do portu HDMI OUT odtwarzacza.
Przed odtworzeniem treści 3D załóż okulary 3D.
• Odtwarzacz wysyła sygnał 3D tylko przy użyciu
przewodu HDMI podłączonego do portu HDMI
OUT.
• Rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D
zależy od rozdzielczości oryginalnego materiału
wideo 3D. Użytkownik nie może zmienić tej
rozdzielczości.
• Niektóre funkcje, takie jak BD Wise bądź
ustawianie rozmiaru lub rozdzielczości ekranu,
mogą nie działać prawidłowo w trybie odtwarzania
3D.
• Aby sygnał 3D był prawidłowo przesyłany, należy
użyć przewodu HDMI o dużej prędkości.
• Obrazy 3D należy oglądać z odległości
przynajmniej trzykrotnie większej niż szerokość
ekranu danego telewizora. Na przykład, jeśli
ekran ma 46 cali, należy zachować odległość
138 cali od ekranu.
• Ustaw ekran wideo 3D na poziomie oczu w celu
uzyskania najlepszej jakości obrazu 3D.
• W przypadku podłączenia tego odtwarzacza do
niektórych urządzeń 3D efekt 3D może nie być
prawidłowy.
• Odtwarzacz ten nie konwertuje treści 2D na 3D.
• „Blu-ray 3D” i logo „Blu-ray 3D” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
01
11. Używać wyłącznie elementów wyposażenia/
akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Urządzenia należy używać
tylko z wózkiem, podstawą,
statywem, uchwytem
lub stołem zalecanym
przez producenta lub
sprzedawanym z urządzeniem.
W przypadku używania wózka podczas
przemieszczania urządzenia na wózku należy
zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń
spowodowanych jego wywróceniem.
13. W czasie burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku
nieużywania urządzenia przez dłuższy czas
należy odłączyć je od zasilania.
14. W sprawach napraw gwarancyjnych należy
zwracać się do wykwalifikowanego personelu
serwisowego. W przypadku uszkodzenia
urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie
uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki,
rozlania płynu lub dostania się przedmiotów
do urządzenia, wystawiania urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości
w działaniu lub spadnięcia urządzenia, należy
oddać urządzenie do serwisu.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:18
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
2
4
4
5
16
17Dźwięk
Ostrzeżenie
17Sieć
Środki ostrożności
18
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
20
20
20
Wprowadzenie
Akcesoria
9
Panel tylny
9
10
10
23
23
24
Panel przedni
24
Pilot
12
12
12
13
13
13
15
15
Sieć Wi-Fi Direct
Aktualizowanie oprogramowania
Akt. teraz
Aktualizacja autom.
Odtwarzania komercyjnych płyt
26
Odtwarzanie zdjęć, filmów i muzyki
(multimedia)
26
Podłączanie do telewizora
Podłączanie do systemu audio
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV
obsługującego HDMI
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z
dekoderem Dolby Digital lub DTS
Podłączanie do routera sieciowego
Sieć przewodowa
26
27
27
28
Sieć bezprzewodowa
29
Ustawienia
14
Konfigurowanie połączenia z siecią
26
29
14
Pomoc techniczna
Sieci i Internet.
Media Play
Opis pilota
Połączenia
11
Smart Hub
18System
Korzystanie z funkcji 3D
8
Funkcje menu ustawień
16Obraz
29
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych
31
Przechowywanie i obsługa płyt
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej w urządzeniu USB
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej na komputerze/urządzeniu
mobilnym
Odtwarzanie płyty z zawartością nagraną
przez użytkownika
Samsung Link
Sterowanie odtwarzaniem filmu
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
filmów
Korzystanie z menu ustawień (podczas
odtwarzania)
Korzystanie z menu Widok i Opcje
Ekran główny
Wyświetlanie menu Ustawienia
Przyciski na pilocie służące do wyświetlania
menu ustawień
6
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 6
Polski
2014-05-27 오후 2:41:19
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
32
Korzystanie z menu opcji (podczas
odtwarzania)
31
32
33
33
33
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
muzyki
34
35
36
36
36
Powtarzanie utworów na płycie Audio CD
Losowanie utworów na płycie Audio CD
Odtwarzanie zdjęć
41
42
42
43
45
45
53
Zgodność płyty z formatem
54
Wysyłanie plików
Kopiowanie filmów, muzyki lub zdjęć
55
Korzystanie z funkcji Wyślij
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Kod regionu
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Obsługiwane formaty
Informacje o zgodności i kompatybilności
59
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące
usług sieciowych
60
62
Przed skorzystaniem z aplikacji
Typy i zawartość płyt, które mogą być
odtwarzane przez ten odtwarzacz
58
59
Korzystanie z funkcji filmów i programów
telewizyjnych
41
Wybór wyjścia cyfrowego
Rozwiązywanie problemów
54
Korzystanie z menu Widok i Opcje
38
40
Rozdzielczość w zależności od typu
zawartości
50
53
Korzystanie z menu Narzędzia (podczas
odtwarzania)
Tworzenie konta Samsung
39
49
53
37
39
Dodatkowe informacje
46Uwaga
52Naprawy
Tworzenie listy odtwarzania z utworów
zapisanych na płycie Audio CD
Usługi sieciowe
37
46
48
Korzystanie z menu Widok i Opcje (na
ekranie plików)
33Zgrywanie
34
Załącznik
Spis treści
31
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Licencja
Dane techniczne
Korzystanie z aplikacji
Ekran aplikacji w skrócie
Uruchamianie aplikacji
Screen Mirroring
Korzystanie z WebBrowser
Przeglądanie z użyciem klawiszy i
przeglądanie z użyciem wskaźnika
Panel sterowania w skrócie
Korzystanie z menu Ustawienia
Łączenie kont w serwisach internetowych
z urządzeniem
BD-LIVE™
7
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 7
Polski
2014-05-27 오후 2:41:19
Wprowadzenie
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterie do pilota (rozmiar AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Podręcznik użytkownika
C
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pilot
8
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 8
EXIT
B
DIGITAL
Polski
2014-05-27 오후 2:41:19
Panel przedni
02
PRZYCISK ODTWARZANIA/PAUZY
Wprowadzenie
PRZYCISK STOP
PRZYCISK OTWIERANIA/ZAMYKANIA
PRZYCISK ZASILANIA
GNIAZDO USB HOST
WYŚWIETLACZ
TACA NA PŁYTĘ
CZUJNIK PILOTA
||UWAGA |
\\ Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza przez gniazdo USB Host, należy użyć pendriva USB.
\\ Jeśli odtwarzacz wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można włączyć filmu naciskając przycisk odtwarzania na odtwarzaczu lub
pilocie. Aby odtwarzać film, należy w menu płyty wybrać Odtwarzaj film lub Uruchom, a następnie nacisnąć przycisk v.
Panel tylny
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
9
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 9
Polski
2014-05-27 오후 2:41:20
Wprowadzenie
Pilot
Opis pilota
Po konfiguracji umożliwia ustawienie źródła
sygnału w telewizorze.
(Przycisk ten jest dostępny tylko w telewizorach.)
SOURCE
Służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć tacę na
płytę
Naciskając przyciski numeryczne można
obsługiwać różne opcje.
Służy do wyświetlania menu płyty.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Naciśnij, aby skorzystać z menu Narzędzia.
Powoduje powrót do poprzedniego menu.
Przyciski te mogą być używane zarówno w
przypadku menu odtwarzacza, jak również
kilku funkcji płyty Blu-ray.
Naciśnij, aby wyszukiwać zawartość.
Użyj, aby wejść do otwieranego menu/
menu tytułu.
Umożliwia wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.
Naciśnij, aby przerwać odtwarzanie płyty.
Naciśnij, aby zatrzymać płytę.
Umożliwia przejście do głównego menu.
Regulacja głośności telewizora.
(Przycisk ten jest dostępny tylko w telewizorach.)
9
TITLE MENU
Umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu.
Naciśnij, aby użyć Aplikacji.
Służy do włączania i wyłączania telewizora.
(Przycisk ten jest dostępny tylko w telewizorach.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
Naciśnij, aby odtwarzać płytę.
Umożliwia ponowne odtworzenie tytułu,
rozdziału, utworu lub płyty.
Użyj, aby wyświetlić informacje o
odtwarzaniu.
Użyj, aby wybrać pozycje menu i zmienić
wartości menu.
Służy do zamykania menu.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Naciśnij, aby użyć funkcji pełnego ekranu.
Podczas odtwarzania płyt Blu-ray/DVD
przycisk ten nie jest aktywny.
Naciśnij, aby przełączyć język napisów na
płycie Blu-ray/DVD'.
Użyj, aby uzyskać dostęp do różnych
funkcji audio na płycie.
Wkładanie baterii
||UWAGA |
\\ Gdy pilot nie działa prawidłowo:
-- Sprawdź ustawienie biegunów +/– baterii.
-- Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
-- Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze sygnału do
czujnika zdalnego sterowania.
-- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.
||OSTRZEŻENIE |
10
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 10
\\ Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy ich wyrzucać
do kosza z odpadkami domowymi.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:21
Połączenia
Podłączanie do telewizora
03
Połączenia
Podłącz kabel HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI IN
w telewizorze.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich pozostałych
podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Dźwięk
Wideo
||UWAGA |
\\ Jeśli do podłączenia do wyświetlacza został użyty przewód HDMI-DVI, należy do systemu audio podłączyć także wyjście
DIGITAL AUDIO OUT w urządzeniu, aby odtwarzać dźwięk.
\\ Przewód HDMI przesyła cyfrowe sygnały wideo/audio, więc podłączanie przewodu audio nie jest konieczne.
\\ W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać. Więcej informacji zawiera
instrukcja obsługi telewizora.
\\ Podłączając odtwarzacz do telewizora przy użyciu przewodu HDMI lub do nowego telewizora, a następnie włączając go po
raz pierwszy, odtwarzacz automatycznie ustawia najwyższą rozdzielczość wyjściową HDMI obsługiwaną przez telewizor.
\\ Długi przewód HDMI może spowodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku należy w menu ustawić funkcję HDMI Deep
Color na Wyłączone.
\\ Aby odtwarzać filmy w trybie wyjścia HDMI 720p, 1080i, 1080p, należy użyć przewodu HDMI o dużej prędkości (kategorii 2).
\\ Przewód HDMI przesyła do telewizora czysty sygnał cyfrowy.
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranie pojawią się szum.
11
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 11
Polski
2014-05-27 오후 2:41:21
Połączenia
Podłączanie do systemu audio
Odtwarzacz płyt Blu-ray można podłączyć do systemu audio, stosując przedstawioną poniżej metodę.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich pozostałych
podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV obsługującego HDMI
• Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda
HDMI IN w odbiorniku.
• Najlepsza jakość (zalecana)
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z dekoderem Dolby Digital lub DTS
• Przy użyciu cyfrowego przewodu optycznego (kupowany oddzielnie) połącz cyfrowe, optyczne gniazdo
wyjściowe audio OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT w odtwarzaczu z optycznym, cyfrowym gniazdem
wejścia DIGITAL OPTICAL IN w odbiorniku.
• Dobra jakość
• Dźwięk będzie emitowany tylko przez dwa przednie głośniki przy opcji Wyjście cyfrowe ustawionej na
PCM.
Metoda 1
Metoda 2
Dźwięk
12
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 12
Dźwięk
Polski
2014-05-27 오후 2:41:22
Podłączanie do routera sieciowego
Sieć bezprzewodowa
03
Odtwarzacz można podłączyć do routera
sieciowego stosując jedną z przedstawionych
poniżej metod.
Aby korzystać z funkcji sieci AllShare, należy
podłączyć komputer do sieci, jak przedstawiono
na rysunku poniżej.
Połączenie może być przewodowe lub
bezprzewodowe.
Połączenia
Bezprzewodowy router
Sieć przewodowa
Usługi
szerokopasmowe
||UWAGA |
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Usługi
szerokopasmowe
lub
\\ Jeśli bezprzewodowy router obsługuje protokół DHCP,
odtwarzacz ten może korzystać z DHCP lub stałego adresu
IP w celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową.
\\ Należy ustawić tryb bezprzewodowego routera na
Infrastruktura. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany.
\\ Odtwarzacz ten obsługuje tylko następujące protokoły
kluczy bezpieczeństwa dla sieci bezprzewodowych:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Ruter
Usługi
szerokopasmowe
Modem
szerokopasmowy
\\ Wybierz kanał na bezprzewodowym routerze, które
nie jest aktualnie używane. Jeśli kanał ustawiony dla
bezprzewodowego routera jest aktualnie używany przez
inne urządzenie znajdujące się w pobliżu, spowoduje to
zakłócenia i błąd połączenia.
\\ W przypadku wyboru trybu Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n i ustawienia typu szyfrowania
na routerze na WEP, TKIP lub TKIP-AES (WPS2Mixed)
odtwarzacz nie będzie obsługiwał połączenia zgodnie z
nowymi specyfikacjami certyfikatów Wi-Fi.
||UWAGA |
\\ W zależności od używanego routera lub zasad danego
dostawcy usług internetowych dostęp do serwera z
aktualizacją oprogramowania firmy Samsung może nie
być możliwy. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
\\ Sieć bezprzewodowa LAN, ze względu na swoją naturę,
może powodować zakłócenia w zależności od warunków
użytkowania (działanie routera, odległość, przeszkody,
zakłócenia spowodowane przez inne urządzenia radiowe
itd.).
\\ Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za pomocą
rutera.
13
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 13
Polski
2014-05-27 오후 2:41:22
Ustawienia
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych
Ekran główny
• Ekran główny zostanie wyświetlony dopiero po
konfiguracji ustawień początkowych.
• Po aktualizacji wersji oprogramowania menu ekranowe
OSD tego odtwarzacza może się zmienić.
• W zależności od wybranego menu procedura dostępu
może się różnić.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora włącz
telewizor i urządzenie. Po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy w telewizorze zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia początkowe
odtwarzacza. Procedura ustawień początkowych
umożliwia skonfigurowanie menu ekranowego
oraz języków menu, proporcji ekranu (rozmiaru
ekranu), konfiguracji sieci, a także podłączenie
odtwarzacza do Internetu.
||UWAGA |
4 5
1
ODTWÓRZ PŁYTĘ
\\ Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia początkowe i
dokonać zmian, wybierz na ekranie głównym Ustawienia
> System > Ustawienia lub wybierz opcję Zeruj. (Patrz
strony 18 lub 20)
\\ Aby użyć funkcji Anynet+ (HDMI-CEC), wykonaj
następujące czynności.
1) Podłącz odtwarzacz do telewizora Samsung zgodnego
z Anynet+ (HDMI-CEC) za pomocą przewodu HDMI.
2) Ustaw funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) w telewizorze i
odtwarzaczu na Włączone.
3) Ustaw telewizor na Procedurę ustawień początkowych.
1
APLIKACJE
MY APPS
2
3
WebBrowser
7
1
2
8
3
Screen Mirroring
9
Ustawienia
0
ODTWÓRZ PŁYTĘ : Umożliwia odtwarzanie zdjęć,
filmów lub muzyki z płyt.
FILMY I SERIALE : Umożliwia oglądanie filmów i
programów telewizyjnych z Internetu.
||UWAGA |
\\ W zależności od kraju ta funkcja menu może nie
być dostępna.
3
4
5
6
7
8
0
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 14
MULTIMEDIA
6
Brak dysku
9
14
FILMY I SERIALE
POLECANE
2
\\ W przypadku pominięcia konfiguracji sieci podczas
procedury konfiguracji ustawień początkowych, można
jej dokonać w późniejszym czasie. Patrz rozdział
„Konfiguracja połączenia sieciowego” na stronach 20-23,
aby uzyskać instrukcje.
3
2
MULTIMEDIA : Umożliwia odtwarzanie zdjęć, filmów
lub muzyki z urządzeń USB, urządzeń mobilnych lub
komputerów.
Zaloguj : Umożliwia zalogowanie do konta Samsung.
Wyszukaj : Umożliwia przeszukiwanie zawartości w
katalogach Filmy, Programy telewizyjne, Aplikacje i
YouTube.
APLIKACJE : Zapewnia dostęp do różnych aplikacji,
które można pobrać.
POLECANE : Zapewnia bezpośredni dostęp do
zalecanych aplikacji.
MY APPS : Wyświetlane są aplikacje pobrane z
Moje aplikacje.
Screen Mirroring : Ta funkcja umożliwia oglądanie
ekranu smartfonu lub tabletu Android w telewizorze
podłączonym do urządzenia.
Ustawienia : Służy do otwierania menu urządzenia.
W tym menu można ustawiać wiele funkcji
służących do określenia osobistych preferencji.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:23
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||UWAGA |
7
8
1
SMART
Ustawienia 3D
Proporcja obrazu TV
BD Wise
Rozdzielczość
Ramka filmu (24 kl./s)
Konwer. DVD 24 kl./s
HOME
HOME
REPEAT
HUB
2
APPS
INFO
RETURN
A
SEARCH
1
Obraz
Wyjście UHD
9
TITLE MENU
Ustawienia
Pomoc techniczna
6
04
System
5
3
Ustawienia
Smart Hub
4
TOOLS
1. Wybierz opcję Ustawienia na ekranie
głównym i naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia.
Sieć
3
Przyciski na pilocie0służące
do
POPUP
wyświetlania menu ustawień
Wyświetlanie menu Ustawienia
Dźwięk
2
DISC MENU
\\ Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania przez
ponad 5 minut i nie będą wykonywane żadne czynności,
w telewizorze zostanie włączony wygaszacz ekranu.
Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie wygaszacza ekranu
przez ponad 20 minut, zostanie automatycznie wyłączone
zasilanie.
Obraz
SAMSUNG TV
1
Auto
2
16:9 Oryginalny
Wyłączone
Auto
Auto
3
Wyłączone
2. Aby uzyskać dostęp do menu, menu
podrzędnych oraz opcji na ekranie Ustawienia,
patrz rysunek przedstawiający pilota poniżej.
4
4
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
Przycisk HOME : Umożliwia przejście do ekranu
głównego.
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
Przycisk RETURN : Powoduje powrót do
poprzedniego menu.
Przyciski v (Wprowadź) / KIERUNKOWE:
• Przy użyciu przycisków ▲▼◄► można
przesuwać kursor i wybierać pozycje.
• Naciśnij przycisk v, aby aktywować aktualnie
wybraną pozycję lub potwierdzić ustawienie.
Przycisk EXIT : Służy do zamykania bieżącego
menu.
Szczegółowe informacje o funkcji
Każda funkcja ustawień, pozycja menu oraz
poszczególne opcje są wyjaśnione szczegółowo
na ekranie. Aby wyświetlić wyjaśnienie, użyj
przycisków ▲▼◄►, aby wybrać funkcję, pozycję
menu lub opcję. Wyjaśnienie będzie zazwyczaj
wyświetlone po prawej stronie ekranu. Krótki
opis każdej funkcji ustawień rozpoczyna się
na następnej stronie. Dodatkowe informacje
dotyczące niektórych z funkcji można też znaleźć
w Załączniku niniejszej instrukcji.
15
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 15
Polski
2014-05-27 오후 2:41:23
Ustawienia
Funkcje menu ustawień
Wartość ta oznacza liczbę linii wideo na klatkę.
Litery „i” oraz „p” oznaczają odpowiednio tryby: z
przeplotem i kolejnoliniowy. Zasada jest taka, że
im więcej linii, tym wyższa jakość.
Obraz
Wyjście UHD
Ramka filmu (24 kl./s)
Opcja ta umożliwia wysyłanie wideo HDMI z
rozdzielczością UHD. Jest dostępna tylko po
ustawieniu funkcji Ramka filmu na Auto.
||UWAGA |
\\ Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć
odtwarzacz do urządzenia obsługującego rozdzielczość
UHD. Posiadana zawartość musi obsługiwać prędkość
24 kl./s (prędkość odtwarzania).
\\ To urządzenie nie może odtwarzać zawartości UHD,
jednak zawartość o rozdzielczości niższej niż Full HD
może być zwiększona do rozdzielczości UHD.
\\ W przypadku wyjścia o rozdzielczości UHD dostępne
jest tylko wyjście z prędkością 2160*3840 24 klatek
na sekundę.
Ustawienia 3D
Wybierz, aby odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością
3D w trybie 3D.
W przypadku przejścia w trybie 3D do ekranu
głównego lub ekranu Aplikacje, urządzenie
zostanie automatycznie przełączone w tryb 2D.
Proporcja obrazu TV
Umożliwia dostosowanie wyjścia odtwarzacza do
rozmiaru i formatu ekranu telewizora.
BD Wise
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń firmy
Samsung.
W przypadku podłączenia odtwarzacza firmy
Samsung do telewizora firmy Samsung z funkcją
BD Wise przy użyciu przewodu HDMI i jeśli
odtwarzacz i telewizor obsługują funkcję BD Wise,
odtwarzacz wyświetla wideo przy rozdzielczości
wideo i częstości klatek płyty Blu-ray/DVD.
Rozdzielczość
Ustaw rozdzielczość wyjściową sygnału wideo
HDMI na BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p lub
576p/480p.
16
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 16
Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora
obsługującego szybkość 24 kl./s, ustawienie
funkcji Ramka filmu (24 kl./s) na Auto
umożliwia automatyczne ustawienie wyjścia
HDMI odtwarzacza na 24 klatki/sekundę w celu
zwiększenia jakości obrazu.
• Funkcja Ramka filmu (24 kl./s) jest dostępna
tylko w telewizorach obsługujących taką
częstość klatek.
• Funkcję Ramka filmu można wybrać tylko
wtedy, gdy rozdzielczość wyjściowa urządzenia
znajduje się w trybie rozdzielczości HDMI 1080i
lub 1080p.
Konwer. DVD 24 kl./s
Umożliwia konwertowanie i odtwarzanie DVD
przez wyjście HDMI do 24 kl./s. Ta opcja dostępna
jest jedynie wtedy, gdy włączona jest funkcja
Ramka filmu (24 kl./s).
Dopasuj rozmiar ekranu
Ustawia optymalny rozmiar ekranu. (Zastosowanie
tylko Smart Hub, Dublowanie ekranu)
Format kolorów HDMI
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do
możliwości podłączonego urządzenia (telewizor,
monitor itp.). Po wybraniu formatu ekran będzie
przez chwilę ciemny.
HDMI Deep Color
Umożliwia ustawienie wyjścia wideo HDMI
urządzenia z zastosowaniem funkcji Deep
Colour. Funkcja Deep Color zapewnia lepsze
odwzorowanie kolorów i nadanie im większej
intensywności.
Tryb progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu DVD.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
Dźwięk
||UWAGA |
\\ Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć co najmniej
jeden głośnik systemu Samsung Multiroom Link.
\\ Wpływ na jakość dźwięku może mieć stan sieci
bezprzewodowej.
\\ Połączenie sieciowe może się pogorszyć, a nawet
zostać utracone, jeśli z upływem czasu pogorszy się
środowisko sieciowe.
\\ Włączenie funkcji Dublowanie ekranu powoduje
wyłączenie funkcji Multiroom Link.
\\ Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
instrukcję rozwiązania Multiroom Link na stronie
internetowej firmy Samsung: www.samsung.com ;
; Wyszukaj nazwę produktu : BDH6500 ; Instrukcje ; Multiroom Link ; Pobierz PDF
\\ Dźwięk każdego podłączonego urządzenia może być
opóźniony w stosunku obrazu i dźwięku urządzenia
odtwarzającego zawartość źródłową.
Wyjście cyfrowe
Umożliwia wybór formatu wyjścia cyfrowego
dźwięku, odpowiedniego dla danego telewizora lub
odbiornika AV. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz
tabela wyboru wyjścia cyfrowego na stronie 49.
Próbkowanie PCM
Umożliwia wybór częstotliwości próbkowania
sygnałów PCM z 96 kHz na 48 kHz przed
wysłaniem ich do wzmacniacza. Wybierz opcję
Włączone, jeśli dany wzmacniacz lub odbiornik nie
jest zgodny z sygnałem 96 kHz.
Dynamiczna kontrola zakresu
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli
zakresu dźwięków: Dolby Digital, Dolby Digital
Plus oraz Dolby True HD.
Auto : Automatycznie steruje dynamicznym
zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu o
informacje znajdujące się na ścieżce dźwiękowej
Dolby TrueHD. Włącz także dynamiczną kontrolę
zakresu dźwięku dla Dolby Digital i Dolby Digital
Plus.
17
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 17
Downmixing Mode
Ustawienia
Urządzenie można skonfigurować w celu
bezprzewodowego połączenia z głośnikiem
zgodnym z systemem Samsung Multiroom
Link, aby delektować się głębokim dźwiękiem.
04
Ustawienia głośnika
Wyłączone : Nie kompresuje zakresu
dźwięków, zapewniając użytkownikowi dźwięk
oryginalny.
Włączone : Włącza dynamiczną kontrolę
zakresu dla wszystkich trzech formatów dźwięku
Dolby. Cichsze dźwięki stają się głośniejsze, a
głośne dźwięki wyciszone.
Umożliwia wybór metody próbkowania
wielokanałowego, zgodnego z danym systemem
stereo. Można wybrać dla próbkowania
odtwarzacza standardowy dźwięk stereo lub
stereo kompatybilne z dźwiękiem przestrzennym.
Tryb DTS Neo:6
Można słuchać dźwięku wielokanałowego przez
wyjście HDMI z 2-kanałowego źródła audio.
Synch. dźw.
W niektórych przypadkach, jeśli produkt
jest podłączony do telewizji cyfrowej, sygnał
dźwiękowy może nie zostać zsynchronizowany
z sygnałem wideo. W takim przypadku należy
dostosować opóźnienie dźwięku w czasie do
sygnału wideo.
• Możesz ustawić opóźnienie dźwięku pomiędzy
0 ms a 250 ms. Wybierz optymalne ustawienie.
||UWAGA |
\\ Czas opóźnienia dźwięku może nie być dokładny w
zależności od odtwarzanych materiałów.
Sieć
Stan sieci
Umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu sieci i
Internetu.
Ustawienia sieci
Umożliwia konfigurację połączenia sieci,
zapewniając różne funkcje, np. usługi internetowe
lub funkcje AllShare oraz wykonywanie aktualizacji
oprogramowania.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
Ustawienia
Sieć Wi-Fi Direct
Umożliwia podłączenie urządzenia Sieć WiFi Direct do odtwarzacza przy użyciu sieci
Peer-to-Peer, bez konieczności użycia routera
bezprzewodowego.
Należy pamiętać, że w przypadku podłączenia
odtwarzacza do sieci bezprzewodowej, można ją
odłączyć na czas korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi
Direct.
||UWAGA |
Blokada klasyfikacji VOD
Umożliwia blokadę dostępu do treści typu wideo
na żądanie (ang. VOD, Video On Demand) w
zależności od jego oceny. Aby korzystać z tej
funkcji, należy wprowadzić zabezpieczający kod
PIN.
||UWAGA |
\\ W zależności od kraju ta funkcja menu może nie być
dostępna.
\\ Pliki tekstowe, np. z rozszerzeniem .TXT lub .DOC, nie
zostaną wyświetlone w przypadku włączonej funkcji
Sieć Wi-Fi Direct.
Zasady i warunki
Umożliwia ustawienie, które urządzenia w sieci,
np. smartfon lub tablet, mogą współdzielić
zawartość z urządzeniem.
Warunki korzystania z konta Samsung i
zasady ochrony prywatności
Ustawienia urządzenia multimedialnego
Można przejrzeć i zaakceptować warunki oraz
politykę prywatności konta Samsung oraz wiele
innych usług.
Nazwa urz.
Umożliwia wprowadzenie nazwy odtwarzacza,
która będzie jego identyfikatorem w sieci.
Resetuj Smart Hub
Ustawienia BD-Live
Skonfiguruj różne ustawienia funkcji BDLive. Funkcja BD-Live zapewnia dostęp do
dodatkowych funkcji oferowanych w przypadku
niektórych płyt Blu-ray, jeśli istnieje połączenie z
Internetem.
Połączenie internetowe BD-Live : Zezwala
na pełne lub częściowe połączenie internetowe
BD-Live lub zabrania go.
Zarządzanie danymi BD : Umożliwia
zarządzanie danymi BD pobranymi z usługi BDLive na płytę Blu-ray.
Resetuje wszystkie ustawienia usługi Smart Hub
do wartości domyślnych. Aby korzystać z tej
funkcji, należy wprowadzić zabezpieczający kod
PIN.
System
Ustawienia
Opcja ta umożliwia ponowne uruchomienie
procedury konfiguracji Ustawień początkowych.
Szybki start
Umożliwia ustawienie szybkiego włączania
odtwarzacza skracając czas uruchomienia.
Smart Hub
||UWAGA |
Ustaw. aplikacji
Umożliwia skonfigurowanie powiadomień aplikacji
i wyświetlanie podstawowych informacji o
aplikacjach.
Naciśnij ustawienia powiadomień :
Umożliwiają odbieranie powiadomień z
wybranych usług.
18
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 18
Aby korzystać z usług Aplikacje, należy przeczytać
i zaakceptować zarówno warunki umowy, jak i ich
politykę prywatności.
\\ Jeśli ta funkcja ma wartość Włączone, to zużycie
energii w trybie gotowości zwiększy się.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
Język
Zabezpieczenia
Można podłączyć bezprzewodową klawiaturę USB
lub mysz do portu USB z przodu odtwarzacza.
Ustawienia klawiatury : Umożliwia konfigurację
bezprzewodowej klawiatury USB podłączonej
do odtwarzacza.
||UWAGA |
\\ Klawiatury tej można użyć tylko wtedy, gdy klawiatura
ekranowa lub okno QWERTY lub okno wyświetlane
jest w przeglądarce internetowej.
Ustawienia myszy : Umożliwia konfigurację
bezprzewodowej myszy USB podłączonej do
odtwarzacza. Myszy w menu odtwarzacza oraz
w przeglądarce Web Browser można używać
w ten sam sposób, w jaki używa się myszy na
komputerze.
`` Aby korzystać z myszy za pomocą menu
odtwarzacza:
1. Podłącz mysz USB do odtwarzacza.
`` Jeśli nie pamiętasz kodu PIN :
1. Wyjmij płytę lub urządzenie pamięci
masowej USB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5
sekund przycisk @ na górnym panelu.
Na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat inicjowania i zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
Po ponownym włączeniu urządzenia
wszystkie ustawienia będą zresetowane.
Ogólne
2. Kliknij główny przycisk wybrany w opcji
Ustawienia myszy.
Poniżej opcje wymienione można zmienić według
swoich preferencji.
Wyświetlacz przedni : Można zmienić jasność
panelu przedniego.
Strefa czasowa : Wybierz strefę czasową, w
której mieszkasz.
Przezroczystość menu : Umożliwia
dopasowanie przezroczystości pola menu.
3. Kliknij żądane opcje menu.
||UWAGA |
\\ Niektóre klawiatury USB HID i myszy mogą nie być
zgodne z tym urządzeniem.
\\ Niektóre przyciski klawiatury HID mogą nie działać.
\\ Klawiatury USB przewodowe nie są obsługiwane.
\\ Niektóre aplikacje mogą nie być obsługiwane.
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Jeśli bezprzewodowa klawiatura HID nie działa w
wyniku wystąpienia zakłóceń, przybliż klawiaturę do
odtwarzacza.
Anynet+ to wygodna funkcja oferująca operacje
połączone z innymi odtwarzaczami firmy Samsung
posiadającymi funkcję Anynet+. Umożliwia ona
także sterowanie tymi urządzeniami przy użyciu
jednego pilota telewizyjnego firmy Samsung. Aby
aktywować tę funkcję, należy przy użyciu kabla
HDMI podłączyć ten odtwarzacz do telewizora
Samsung z funkcją Anynet+.
19
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 19
Ustawienia
Menedżer urządzeń
Domyślny kod PIN to 0000. Wpisz domyślny kod
PIN, aby uzyskać dostęp do funkcji zabezpieczeń,
jeśli nie został utworzony własny kod PIN. Po
uzyskaniu dostępu do funkcji zabezpieczeń po
raz pierwszy, zmień kod PIN za pomocą funkcji
zmiany kodu PIN.
Ocena rodzicielska BD : Zapobiega
odtwarzaniu płyt Blu-ray z oceną równą lub
wyższą niż wprowadzony określony wiek, chyba
że zostanie wprowadzony kod PIN.
Ocena rodzicielska DVD : Zapobiega
odtwarzaniu płyt DVD z oceną wyższą niż
wybrana ocena numeryczna, chyba że zostanie
wprowadzony kod PIN.
Zmień kod PIN : Umożliwia zmianę
4-cyfrowego kodu PIN używanego jako hasło
dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
04
Można wybrać preferowany język menu
ekranowego, menu płyty, dźwięku, napisów do
filmów itd.
• Język wybrany dla menu płyty, dźwięku płyty
lub napisów do filmu będzie wyświetlany tylko
wtedy, gdy obsługiwany jest przez daną płytę.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
Ustawienia
Sieci i Internet.
Wideo DivX® na żąd.
Aby kupować i odtwarzać materiały DivX® VOD,
należy sprawdzić kody rejestracyjne DivX® VOD.
Pomoc techniczna
Zarządzania zdalne
Aktywacja tej funkcji umożliwi pracownikom
centrum obsługi klienta firmy Samsung zdalne
zdiagnozowanie i naprawę problemów w
produkcie. Wymaga aktywnego połączenia
internetowego.
Konfigurowanie połączenia z siecią
||UWAGA |
\\ Usługa zdalnego zarządzania może być niedostępna w
niektórych krajach.
\\ Aby użyć funkcji Zdalnego zarządzania:
1) Zadzwoń do Centrum Kontaktowego Samsung i
poproś o zdalną obsługę.
2) Otwórz menu odtwarzacza w telewizorze i przejdź
do części Obsługa.
3) Wybierz Zarządzanie zdalne, a następnie przeczytaj
i wyraź zgodę na warunki umowy serwisowej. Gdy
pojawi się ekran PIN podaj agentowi numer PIN.
4) Agent uzyska dostęp do odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania
Menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia
aktualizację oprogramowania urządzenia w celu
wprowadzenia ulepszeń lub dodatkowych usług.
Kontakt z firmą Samsung
Zapewnia dane kontaktowe w celu uzyskania
pomocy w związku z odtwarzaczem.
Przed rozpoczęciem skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy
adres IP jest stały czy dynamiczny. Jeśli adres jest
dynamiczny i posiadasz połączenie przewodowe
lub bezprzewodowe, zaleca się skorzystanie z
procedur automatycznej konfiguracji, opisanych
poniżej.
W przypadku nawiązywania połączenia z siecią
przewodową, podłącz odtwarzacz do routera przy
użyciu kabla LAN przed rozpoczęciem procedury
konfiguracji.
Przed rozpoczęciem podłączania do sieci
bezprzewodowej rozłącz wszelkie przewodowe
połączenia sieciowe.
Aby rozpocząć konfigurację połączenia z siecią,
wykonaj poniższe kroki:
Sieć przewodowa
ĞĞ
Kablowa – automatyczna
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz Sieć i naciśnij przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
Reset
Przywraca wszystkie ustawienia do wartości
domyślnych, poza ustawieniami sieci i usługi
Smart Hub, a następnie włącza funkcję
Konfiguracja. Aby korzystać z tej funkcji, należy
wprowadzić zabezpieczający kod PIN. Domyślny
kod zabezpieczający PIN to 0000.
20
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 20
Po podłączeniu tego odtwarzacza do sieci można
używać aplikacji oraz funkcji, których działanie
jest zależne od sieci, np. Smart oraz BD-LIVE, a
także aktualizować oprogramowanie odtwarzacza
przez połączenie z siecią. Więcej informacji o
uzyskiwaniu dostępu do usług internetowych
i ich używaniu można znaleźć w rozdziale
Usługi sieciowe w niniejszym podręczniku, na
stronach 37-45. Instrukcje dotyczące konfiguracji
połączenia sieciowego są przedstawione poniżej.
4. Wybierz opcję Kablowa na ekranie
Ustawienia sieci i naciśnij przycisk v.
5. Wybierz opcję Połącz, a następnie naciśnij
przycisk v. Odtwarzacz wykryje połączenie
przewodowe, sprawdzi je, a następnie
skontaktuje się z siecią.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
ĞĞ
Kablowa — ręcznie
2. U dołu ekranu wybierz opcję Ustaw. IP, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustaw. IP.
3. Wybierz pole Ustaw. IP, a następnie naciśnij
przycisk v.
4. Wybierz pole Wprowadź ręcznie, a
następnie naciśnij przycisk v.
5. Wybierz wartość, którą chcesz wprowadzić
(np. Adres IP), a następnie naciśnij przycisk
v.
Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź cyfry dla wartości.
Cyfry można także wprowadzić za pomocą
przycisków ▲▼. Za pomocą przycisków ◄►
na pilocie przechodź pomiędzy polami wpisu
w obrębie danej wartości. Po wprowadzeniu
wartości naciśnij przycisk v.
6. Naciskając przycisk ▲ lub ▼ przechodź do
kolejnych wartości, a następnie wprowadzaj
cyfry dla danej wartości zgodnie z
instrukcjami w kroku 5.
Istnieją cztery sposoby ustawiania sieci
bezprzewodowej:
-- Bezprz. automatycznie
-- Bezprz. ręcznie
-- WPS(PBC)
-- PIN WPS
Po skonfigurowaniu połączenia sieci
bezprzewodowej zostaną rozłączone wszystkie
urządzenia sieci bezprzewodowej podłączone
aktualnie przez odtwarzacz lub bieżące połączenie
przewodowe odtwarzacza, jeśli występuje.
ĞĞ
Bezprz. — automatycznie
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Bezprz. na ekranie
Ustawienia sieci, a następnie naciśnij
przycisk v. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie dostępnych sieci, a następnie
wyświetli je w formie listy.
Ustawienia sieci
Wybierz rodzaj sieci.
Rodzaj sieci
7. Powtarzaj kroki 5 i 6, aż wprowadzone
zostaną wszystkie wartości.
Możesz podłączyć
urządzenie Odtwarzacz Bluray do Internetu. Wybierz
sie bezprzewod., z jakiej
chcesz korzystać.
iptime23
iptime
||UWAGA |
solugen_edu#2
\\ Ustawienia sieci można uzyskać od dostawcy usług
internetowych.
Odśwież
21
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 21
Bezprz.
Sieć bezprzewodowa
8. Po wprowadzeniu wszystkich wartości
wybierz opcję OK, a następnie naciśnij
przycisk v. Urządzenie sprawdzi połączenie
przewodowe, a następnie połączy się z
siecią.
Ustawienia
1. Wybierz Stan sieci. Urządzenie wyszuka
sieć, a następnie wyświetli komunikat o
nieudanym połączeniu.
Sieć bezprzewodowa
04
Jeśli adres IP jest stały lub automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie wprowadzić
wartości dla opcji Ustawienia sieci.
Wykonaj kroki 1 i 2 w sekcji Przewodowa —
automatycznie, a następnie wykonaj poniższe
czynności:
WPS(PBC)
5. Wybierz żądaną sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
6. Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swój
kod zabezpieczający lub hasło dostępu do
sieci. Wprowadź cyfry bezpośrednio przy
użyciu przycisków numerycznych na pilocie.
Aby wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisku ze strzałką, a następnie naciśnij
przycisk v.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
Ustawienia
||UWAGA |
\\ Aby wprowadzane hasło było wyświetlane, za pomocą
przycisków ze strzałkami wybierz polecenie Pokaż hasło
po prawej stronie, a następnie naciśnij przycisk v.
7. Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe, a
następnie naciśnij przycisk v. Urządzenie
sprawdzi połączenie przewodowe, a
następnie połączy się z siecią.
8. Po zakończeniu weryfikacji wybierz opcję OK,
a następnie naciśnij przycisk v.
||UWAGA |
\\ Kod zabezpieczający lub hasło powinno być podane na
jednym z ekranów konfiguracji używanych do konfiguracji
routera lub modemu.
ĞĞ
Bezprz. — ręcznie
Jeśli adres IP jest stały lub automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie wprowadzić
wartości dla opcji Ustawienia sieci.
1. Postępuj według wskazówek przedstawionych
w metodzie Bezprz. — Automatycznie w
kroku 5.
2. Urządzenie wyszuka sieć, a następnie
wyświetli komunikat o nieudanym połączeniu.
3. U dołu ekranu wybierz opcję Ustaw. IP, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustaw. IP.
4. Wybierz pole Ustaw. IP, a następnie naciśnij
przycisk v.
5. Wybierz pole Wprowadź ręcznie, a
następnie naciśnij przycisk v.
6. Wybierz wartość, którą chcesz wprowadzić
(np. Adres IP), a następnie naciśnij przycisk
v. Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź cyfry dla wartości.
Cyfry można także wprowadzić za pomocą
przycisków ▲▼. Za pomocą przycisków ◄►
na pilocie przechodź pomiędzy polami wpisu
w obrębie danej wartości. Po wprowadzeniu
wartości naciśnij przycisk v.
7. Naciskając przycisk ▲ lub ▼ przechodź do
kolejnych wartości, a następnie wprowadzaj
cyfry dla danej wartości zgodnie z
instrukcjami w kroku 6.
8. Powtarzaj kroki 6 i 7, aż wprowadzone
zostaną wszystkie wartości.
22
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 22
||UWAGA |
\\ Ustawienia sieci można uzyskać od dostawcy usług
internetowych.
9. Po zakończeniu wybierz opcję OK, a
następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Zabezpieczenia.
10. Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swój
kod zabezpieczający lub hasło dostępu do
sieci. Wprowadź cyfry bezpośrednio przy
użyciu przycisków numerycznych na pilocie.
Aby wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisków ▲▼◄►, a następnie naciśnij
przycisk v.
11. Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe po
prawej stronie ekranu i naciśnij przycisk
v. Urządzenie sprawdzi połączenie
przewodowe, a następnie połączy się z
siecią.
12. Po sprawdzeniu sieci przez odtwarzacz
wybierz opcję OK, a następnie naciśnij
przycisk v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Bezprz. na ekranie Ustawienia
sieci, a następnie naciśnij przycisk v.
5. Naciśnij przycisk ▲ na pilocie, a następnie
naciśnij przycisk ►, aby wybrać opcję
WPS(PBC).
6. Naciśnij na pilocie przycisk v. Zostanie
wyświetlony komunikat „Naciśnij przycisk
PBC w ciągu 2 minut.”.
7. W ciągu dwóch minut naciśnij na
routerze przycisk WPS(PBC). Urządzenie
automatycznie pobierze wszystkie potrzebne
wartości ustawień sieci i zostanie podłączone
do sieci.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Odtwarzacz zostanie podłączony do sieci po
sprawdzeniu połączenia sieci.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:24
ĞĞ
WPS(PIN)
2. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Bezprz. na ekranie Ustawienia
sieci, a następnie naciśnij przycisk v.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych sieci, a następnie wyświetli je w
formie listy.
5. Wybierz żądaną sieć, a następnie naciśnij
przycisk ►.
6. Wybierz opcję PIN WPS, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlone okno.
7. Wprowadź kod PIN w polu wprowadzania
kodu PIN WPS na ekranie konfiguracji
routera, a następnie zapisz ekran.
3. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
4. Wybierz opcję Sieć Wi-Fi Direct, a następnie
naciśnij przycisk v.
Zostaną wyświetlone urządzenia Wi-Fi Direct,
które można podłączyć.
||UWAGA |
\\ Podczas korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi Direct bieżące
połączenie sieci przewodowej i bezprzewodowej zostanie
wyłączone.
\\ Pliki tekstowe, np. z rozszerzeniem .TXT lub .DOC, nie
zostaną wyświetlone w przypadku włączonej funkcji Sieć
Wi-Fi Direct.
Aktualizowanie oprogramowania
Menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia
aktualizację oprogramowania odtwarzacza w celu
wprowadzenia ulepszeń lub dodatkowych usług.
||UWAGA |
\\ Skontaktuj się ze sprzedawcą routera w celu uzyskania
instrukcji dostępu do ekranów konfiguracji routera lub
zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika routera.
\\ W przypadku połączenia WPS ustaw metodę szyfrowania
zabezpieczającego routera bezprzewodowego na
AES. Połączenia WPS nie obsługują szyfrowania
zabezpieczającego WEP.
Sieć Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia podłączanie
urządzeń Wi-Fi Direct do produktu i łączenie
ich ze sobą przy użyciu sieci Peer-to-Peer, bez
konieczności użycia routera bezprzewodowego.
||UWAGA |
\\ Transmisje Bluetooth mogą powodować zakłócenia
sygnału funkcji Wi-Fi Direct. Przed użyciem funkcji Sieć
Wi-Fi Direct zalecamy wyłączenie funkcji Bluetooth we
wszystkich aktywnych urządzeniach mobilnych.
23
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 23
2. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
Ustawienia
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
1. Włącz urządzenie Wi-Fi Direct i aktywuj jego
funkcję Sieć Wi-Fi Direct.
04
Przed rozpoczęciem otwórz menu konfiguracji
routera na komputerze, a następnie ekran z polem
wprowadzenia kodu PIN WPS.
• Nigdy nie należy wyłączać ani włączać odtwarzacza
ręcznie w trakcie aktualizacji.
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz Pomoc techniczna i naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania,
a następnie naciśnij przycisk v.
4. Aby pobrać aktualizację oprogramowania i
uaktualnić je teraz, wybierz opcję Akt. teraz,
a następnie naciśnij przycisk v.
5. Aby umożliwić automatyczne pobieranie
aktualizacji oprogramowania, gdy jest
dostępne, wybierz opcję Aktualizacja
autom., a następnie naciśnij przycisk v.
Patrz „Aktualizacja automatyczna” na stronie
24, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:25
Ustawienia
||UWAGA |
\\ Aktualizacja jest zakończona, jeśli odtwarzacz się sam
wyłączy, a następnie włączy ponownie.
\\ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie odtwarzacza
spowodowane niestabilnym połączeniem z Internetem
lub zaniedbaniem ze strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
\\ Aby anulować proces aktualizacji podczas pobierania
aktualizacji oprogramowania, naciśnij przycisk v.
\\ Podczas aktualizacji systemu na przednim panelu zostanie
wyświetlony komunikat „UPDATE”.
Akt. teraz
Funkcji Akt. teraz można używać do aktualizacji
oprogramowania przez połączenie sieciowe
lub przy użyciu napędu flash USB. Instrukcje
dotyczące sieci podano poniżej. Instrukcje
dotyczące napędu flasu USB podano na
następnej stronie.
1. Wybierz polecenie Akt. teraz, a następnie
naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlone okno Akt. teraz.
2. Urządzenie sprawdzi w sieci, czy dostępna
jest najnowsza wersja oprogramowania.
3. W przypadku znalezienia nowej wersji
zostanie wyświetlony komunikat żądania
aktualizacji.
4. Wybierz opcję OK. Urządzenie zaktualizuje
oprogramowanie, wyłączy się i włączy
automatycznie.
5. Jeśli w ciągu minuty nie zostanie wybrany
przycisk OK lub Anuluj, urządzenie zapisze
nowe, zaktualizowane oprogramowanie.
Oprogramowanie można aktualizować później
przy użyciu opcji Aktualizacja autom.
6. W przypadku wyboru polecenia Anuluj
urządzenie anuluje aktualizację.
||UWAGA |
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w części Informacja o produkcie na
ekranie Kontakt z firmą Samsung.
Aktualizacja autom.
Można ustawić funkcję Aktualizacja autom.
tak, aby odtwarzacz pobierał nową aktualizację
oprogramowania w trybie Aktualizacja autom.
Dzięki temu odtwarzacz może automatycznie
pobrać aktualizację oprogramowania bez potrzeby
jego obsługi.
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Aktualizacja autom., a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Wybierz opcję Włączone / Wyłączone.
||UWAGA |
\\ Aby korzystanie z funkcji Aktualizacja w Trybie Aktualizacja
autom. było możliwe, odtwarzacz musi być podłączony do
Internetu.
Aktualizacja za pomocą USB
Aby dokonać aktualizacji przy użyciu USB,
wykonaj poniższe czynności:
1. Odwiedź stronę www.samsung.com.
2. Kliknij łącze SUPPORT w górnej części
strony.
3. Wprowadź numer modelu urządzenia w polu
wyszukiwania. Po wprowadzeniu numeru
modelu zostanie wyświetlona lista rozwijana
urządzeń pasujących do numeru modelu.
4. Kliknij modelu urządzenia na liście rozwijanej.
5. Na wyświetlonej stronie przewiń do pozycji i
kliknij Firmware Manuals & Downloads.
6. Kliknij opcję Firmware w środkowej części
strony.
7. Kliknij przycisk ZIP w kolumnie Plik w prawej
części strony.
8. Kliknij Send w pierwszym wyświetlonym
oknie dialogowym. Kliknij OK w drugim
oknie dialogowym, aby pobrać i zapisać
plik z oprogramowaniem sprzętowym na
komputerze.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać
odtwarzacza. Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe
działanie.
24
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 24
Polski
2014-05-27 오후 2:41:25
04
9. Rozpakuj zarchiwizowany plik na komputerze.
Powinien on zawierać pojedynczy folder
noszący taką samą nazwę, jak spakowany
plik.
Ustawienia
10. Skopiuj folder do napędu flash USB.
11. Sprawdź, czy taca na płytę jest pusta, a
następnie włóż napęd flash USB do portu
USB produktu.
12. W menu produktu przejdź do Ustawienia
> Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
13. Wybierz Akt. teraz.
14. Urządzenie wyszuka oprogramowanie
na napędzie USB. Po znalezieniu
oprogramowania zostanie wyświetlony
komunikat żądania aktualizacji.
15. Wybierz OK. Urządzenie zaktualizuje
oprogramowanie, wyłączy się i włączy
automatycznie.
||UWAGA |
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu gniazda
USB w urządzeniu nie powinna znajdować się żadna płyta.
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w części Informacja o produkcie na
ekranie Kontakt z firmą Samsung.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać
produktu. Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe
działanie.
\\ Aktualizacje oprogramowania wymagające użycia gniazda
USB mogą być wykonywane tylko za pomocą urządzenia
pamięci flash USB.
25
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 25
Polski
2014-05-27 오후 2:41:25
Media Play
Urządzenie może odtwarzać treści zapisane na
płytach Blu-ray/DVD/CD, urządzeniach USB,
komputerach. Aby odtwarzać treści znajdujące
się na komputerze, należy podłączyć komputer
i urządzenie do sieci, a następnie pobrać i
zainstalować na komputerze oprogramowanie
spod adresu link Samsung.
||UWAGA |
\\ Użytkownik może odtwarzać zawartość komputera za
pomocą innych programów zgodnych z oprogramowaniem
sieciowym AllShare, ale zalecamy jednak stosowanie
oprogramowania sieciowego AllShare.
Odtwarzania komercyjnych płyt
1. Naciśnij przycisk 8, aby otworzyć tacę na
płytę.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacę etykietą do góry.
• Czyszczenie płyt
-- Wszelkie ślady palców lub kurz
na płycie należy czyścić przy
użyciu łagodnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie lub
wycierać miękką szmatką.
-- Płytę należy czyścić przecierając ją od
wewnętrznej strony ku krawędziom.
• Przechowywanie płyt
`` Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
`` Przechowywać płyty w suchym, dobrze
przewietrzanym miejscu.
`` Płyty należy przechowywać pionowo w
czystych pudełkach.
Odtwarzanie zdjęć, filmów i muzyki
(multimedia)
W tym urządzeniu można odtwarzać zawartość
multimedialną zapisaną w urządzeniu USB,
smartfonie, aparacie, komputerze lub usłudze
chmury.
||UWAGA |
\\ Nie można jednak odtwarzać zawartości multimedialnej,
jeśli ta zawartość lub urządzenie pamięci masowej nie są
obsługiwane przez to urządzenie.
3. Naciśnij przycisk 8, aby zamknąć tacę na
płytę.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
4. Jeśli odtwarzanie nie zostanie uruchomione
automatycznie, naciśnij na pilocie przycisk
6.
Przechowywanie i obsługa płyt
• Chwytanie płyt
-- Odciski palców lub rysy na płycie
mogą pogorszyć jakość dźwięku
i obrazu lub spowodować przeskakiwanie.
-- Należy unikać dotykania płyt po stronie z
nagranymi danymi.
-- Płytę należy chwytać za brzegi, aby nie
zostawić na powierzchni śladów palców.
-- Do płyty nie należy przyklejać papieru lub
taśmy.
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej w urządzeniu USB
1. Podłącz urządzenie USB do tego produktu.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Pamięć masowa w panelu MULTIMEDIA.
Zostaną wyświetlone urządzenia USB
podłączone do produktu.
3. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.
Zostaną wyświetlone foldery i pliki wybranego
urządzenia USB.
4. Wybierz z listy zawartość multimedialną,
którą chcesz odtworzyć. Zawartość zostanie
odtworzona.
||UWAGA |
\\ Można również przejść do zawartości, która ma być
odtwarzana, i nacisnąć przycisk 6, aby ją odtworzyć.
26
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 26
\\ Przed podłączeniem urządzenia USB należy wykonać kopie
zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone pliki.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:25
Allowing Connection with a Mobile Device
5. Aby zakończyć, naciśnij przycisk 5 lub
przycisk RETURN.
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej na komputerze/urządzeniu
mobilnym
To urządzenie umożliwia odtwarzanie zawartości
multimedialnej komputera lub urządzenia
mobilnego podłączonego do tej samej sieci.
||UWAGA |
\\ Opcja dostępna tylko w telefonach firmy Samsung
obsługujących funkcję DLNA.
\\ Na komputerze powinno być zainstalowane
oprogramowanie Samsung Link. Urządzenie mobilne
powinno obsługiwać aplikację Samsung Link. Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy
Samsung i portalu usługi http://link.samsung.com.
\\ Podczas próby odtwarzania plików multimedialnych
przez serwer DLNA innych producentów mogą wystąpić
problemy ze zgodnością.
\\ Zawartość udostępniana przez komputer lub urządzenie
może jednak nie być odtwarzana w zależności od typu
kodowania i formatu plików zawartości. Ponadto mogą nie
być dostępne niektóre funkcje.
\\ W zależności od stanu sieci niektóre pliki multimedialne
mogą nie być płynnie odtwarzane. W takim przypadku
należy użyć urządzenia USB.
1. Połącz urządzenie inteligentne z urządzeniem.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Urządzenie sieciowe w panelu MULTIMEDIA.
Zostaną wyświetlone urządzenia pamięci
masowej podłączone do tej samej sieci co ten
produkt.
3. Wybierz żądane urządzenie pamięci masowej.
Zostaną wyświetlone udostępnione foldery i
pliki wybranego urządzenia pamięci masowej.
4. Wybierz z listy zawartość multimedialną,
którą chcesz odtworzyć. Zawartość zostanie
odtworzona.
||UWAGA |
\\ Można również przejść do zawartości, która ma być
odtwarzana, i nacisnąć przycisk 6, aby ją odtworzyć.
5. Aby zakończyć, naciśnij przycisk 5 lub
przycisk RETURN.
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 27
27
||UWAGA |
Media Play
\\ W przypadku podłączenia urządzenia USB do produktu
podczas korzystania z niego na ekranie zostanie
wyświetlone okno, umożliwiające łatwą nawigację po
folderach i plikach urządzenia USB.
(HOME  Ustawienia  Sieć  Ustawienia
urządzenia multimedialnego)
Aby odtwarzać zawartość multimedialną zapisaną
w urządzeniu mobilnym, należy zezwolić na
połączenie pomiędzy urządzeniem mobilnym i tym
produktem.
05
||UWAGA |
\\ Z urządzeniem mobilnym można się połączyć używając
dowolnego urządzenia DLNA DMC. Funkcja DLNA DMC
umożliwia użytkownikom połączenie urządzeń mobilnych z
tym produktem, wyszukiwanie zawartości multimedialnej i
sterowanie opcjami odtwarzania.
1. Przejdź do Ustawienia > Sieć i
zaznacz opcję Ustawienia urządzenia
multimedialnego. Zostaną wyświetlone
urządzenia mobilne podłączone do tej samej
sieci co ten produkt.
2. Zezwól na połączenie z urządzeniem, które
ma łączyć się z tym produktem. Można
odtwarzać pliki multimedialne tylko z
urządzeń, którym zezwolono na łączenie się z
tym produktem.
||UWAGA |
\\ Jeśli urządzenie mobilne żąda odtwarzania zawartości
multimedialnej, wyświetlane jest okno potwierdzenia w
produkcie, aby można było łatwo podłączyć urządzenie
mobilne.
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika
Można odtwarzać pliki multimedialne nagrane na
płycie Blu-ray, DVD lub CD.
1. Umieść płytę z nagranymi utworami na tacy
etykietą do góry, a następnie zamknij tacę.
Zostanie wyświetlony komunikat Podłączono
urządzenie.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz typ
zawartości, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć: Cała zawartość, Zdjęcia, Wideo
lub Muzyka, a następnie naciśnij przycisk
v.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:26
Media Play
||UWAGA |
\\ Nawet jeśli odtwarzacz wyświetli foldery dla wszystkich
typów zawartości, wyświetlone zostaną tylko pliki z
typem zawartości wybranym w Kroku 2. Na przykład, w
przypadku wyboru muzyki, zostaną wyświetlone tylko
pliki muzyczne. Wybór ten można zmienić, powracając do
ekranu MULTIMEDIA i powtarzając krok 2.
3. Zostanie wyświetlony ekran z listą zawartości
płyty. W zależności od sposobu uporządkowania
zawartości zostaną wyświetlone folder,
poszczególne pliki lub folder i pliki.
4. W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie naciśnij
przycisk v.
5. Przy użyciu przycisków ▲▼◄► wybierz
plik, który chcesz przejrzeć lub odtworzyć, a
następnie naciśnij przycisk v.
6. Naciśnij przycisk RETURN raz lub kilkakrotnie,
aby wyjść z bieżącego ekranu, wyjść z folderu
lub powrócić do ekranu głównego.
Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić
bezpośrednio do ekranu głównego.
7. Na stronach 29-35 dostępne są instrukcje
dotyczące sterowania odtwarzaniem filmów,
utworów muzycznych oraz zdjęć z płyty.
Odtwarzanie zawartości
multimedialnej zapisanej w usłudze
chmury
Usługa chmury służy do zapisywania zawartości
użytkownika, takiej jak zdjęcia, filmy i pliki
muzyczne, na serwerze, aby można je było
odtwarzać w urządzeniu podłączonym do
sieci. Użytkownik może przeglądać za pomocą
urządzenia zawartość multimedialną zapisaną w
usłudze chmury takiej jak Dropbox lub OneDrive.
2. Wybierz żądaną usługę chmury. Zostaną
wyświetlone foldery i pliki wybranej usługi
chmury.
3. Wybierz z listy zawartość multimedialną,
którą chcesz odtworzyć. Zawartość zostanie
odtworzona.
||UWAGA |
\\ Można również przejść do zawartości, która ma być
odtwarzana, i nacisnąć przycisk 6, aby ją odtworzyć.
4. Aby zakończyć, naciśnij przycisk 5 lub
przycisk RETURN.
||UWAGA |
\\ Do urządzenia Blu-ray można podłączyć smartfon
firmy Samsung lub komputer z zainstalowaną aplikacją
Samsung Link przez zdalną sieć.
\\ Aby podłączyć urządzenia przez zdalną sieć, należy
zalogować się do urządzenia Blu-ray i urządzenia z
uruchomioną aplikacją Samsung Link przy użyciu tego
samego konta Samsung.
\\ Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
zawartości i usług firmy Samsung (http://link.samsung.com).
Samsung Link
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej zawartości i usług firmy Samsung
(http://link.samsung.com).
||UWAGA |
\\ Podczas próby odtwarzania plików multimedialnych
przez serwer DLNA innych producentów mogą wystąpić
problemy ze zgodnością.
||UWAGA |
\\ Aby odtwarzać zawartość w usłudze chmury, należy się
zalogować do konta Samsung i połączyć konto Samsung
z kontem usługi chmury. Aby uzyskać informacje na temat
łączenia konta Samsung z kontem usługi chmury, patrz
strona 45.
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Usługa chmury w panelu MULTIMEDIA.
Zostaną wyświetlone usługi chmur połączone
z kontem Samsung.
28
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 28
Polski
2014-05-27 오후 2:41:26
Sterowanie odtwarzaniem filmu
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Przy użyciu menu płyty, menu tytułu,
menu otwieranego oraz listy tytułów
Media Play
1
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania filmów
05
VOL
VOL zawartości wideo zapisanej na płycie, urządzeniu USB, urządzeniu
Można sterować odtwarzaniem
– +WVOL
+–
VOL
zdalnym lub komputerze.
zależności
od płyty lub zawartości niektóre funkcje opisane w tym
podręczniku mogą nie byćTVdostępne.
Przycisk DISC Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
MENU
aby wyświetlić menu płyty.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS
INFO
Przyciski sterowania
odtwarzaniem
Urządzenie to nie odtwarza dźwięku w trybie
wyszukiwania, zwolnionym lub poklatkowym.
• Aby przywrócić
normalną prędkość
odtwarzania,
RETURN
EXIT
naciśnij przycisk 6.
Przycisk 6
Przycisk 5
Przycisk 7
Szybkie
odtwarzanie
Odtwarzanie
zwolnione
Odtwarzanie
poklatkowe
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Uruchamia
odtwarzanie.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
aby wyświetlić menu tytułu.
Przycisk TITLE
• Jeśli dana płyta posiada listę
MENU
odtwarzania, naciśnij przycisk Widok,
aby do niej przejść.
Przycisk
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
POPUP MENU aby wyświetlić menu otwierane.
Korzystanie z menu ustawień (podczas
odtwarzania)
Zatrzymuje odtwarzanie.
Wstrzymuje odtwarzanie.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 3
lub 4. powoduje zmianę prędkości
odtwarzania.
W trybie pauzy naciśnij przycisk 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 4
powoduje zmianę prędkości odtwarzania.
Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy naciśnij
przycisk TOOLS.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz przycisk
i naciśnij przycisk E.
Odtwórz od
początku
Wybierz, aby powrócić do początku
filmu, a następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz scenę
1. Wybierz opcję Wyszukiwanie
tytułów, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼
wybierz tytuł, a następnie naciśnij
przycisk v.
-- Szukaj rozdziałów : Wybierz, aby
odtwarzać wybrany rozdział.
W trybie pauzy naciśnij przycisk 7.
Każde naciśnięcie przycisku 7
spowoduje wyświetlenie nowej ramki.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
1 lub 2.
Odtwarzanie z
Każde naciśnięcie przycisku 1 lub 2
pomijaniem
spowoduje przejście do poprzedniego lub
następnego rozdziału lub pliku.
29
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 29
-- Wyszukiwanie tytułów : Jeśli na
płycie lub w urządzeniu znajduje
się więcej niż jeden film, wybierz tę
opcję, aby rozpocząć odtwarzanie
innego tytułu.
1. Wybierz opcję Szukaj rozdziałów,
a następnie naciśnij przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz
rozdział i naciśnij przycisk v.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:26
Media Play
-- Wyszukiwanie wg czasu : Wybierz,
aby odtwarzać film od wybranego
momentu.
1. Wybierz opcję Wyszukiwanie
wg czasu, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków
numerycznych wprowadź punkt w
czasie, do którego chcesz przejść i
naciśnij przycisk v.
||UWAGA |
Wybierz scenę
\\ Można także użyć przycisków ◄►,
aby przejść w filmie do przodu lub
do tyłu. Film zostanie przesunięty do
przodu lub do tyłu o jedną minutę
za każdym naciśnięciem przycisków
◄►.
\\ Jeśli dane indeksu w pliku są
uszkodzone lub plik nie obsługuje
indeksowania, nie będzie można
korzystać z funkcji Wybierz scenę.
\\ W przypadku uruchomienia
plików w urządzeniu sieciowym
po podłączeniu odtwarzacza do
komputera w sieci funkcja Wybierz
scenę może nie działać.
Menu 3D należy używać przy
odtwarzaniu pliku 3D.
Wyszukaj
Ustawienia
napisów
Tryb
powtarzania
Obróć
Pełny ekran
Tryb obrazu
\\ Menu 3D jest dostępne tylko wtedy,
gdy odtwarzany jest plik wideo 3D.
3D
\\ W przypadku przejścia w trybie 3D
do ekranu głównego lub głównego
ekranu Smart Hub, urządzenie
zostanie automatycznie przełączone
w tryb 2D.
Dźwięk
Synch. dźw.
Napisy
Kąt patrz.
Informacja
30
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 30
Umożliwia skonfigurowanie żądanych
ustawień napisów.
Umożliwia powtarzanie tytułu, rozdziału
lub określonego fragmentu.
Umożliwia obrócenie obrazu.
Umożliwia ustawienie rozmiaru obrazu wideo.
Umożliwia ustawienie trybu obrazu.
-- Dynamiczny : Zwiększa ostrość i
jasność.
-- Standardowy : Ustawienie odpowiednie
do większości zastosowań.
-- Film : Najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
-- Użytkownik : Umożliwia
regulowanie odpowiednio funkcji
ostrości i redukcji szumów.
||UWAGA |
\\ W przypadku korzystania z funkcji
BD Wise to menu nie zostanie
wyświetlone.
||UWAGA |
\\ Przy odtwarzaniu filmu 3D należy
ustawić odtwarzacz na tryb Bok do
boku lub Góra i dół w Ustawieniach
3D, tak aby ustawienia odtwarzacza
pasowały do formatu zawartości
3D.
-- Wyszukiwanie scen : Funkcji
Wyszukiwanie scen można używać
w czasie odtwarzania w celu
przeglądania lub włączania filmu od
wybranej sceny.
-- Wyszukiwanie tytułów : Jeśli na
płycie lub w urządzeniu znajduje
się więcej niż jeden film, wybierz tę
opcję, aby rozpocząć odtwarzanie
innego tytułu.
-- Wyszukiwanie wg czasu : Wybierz,
aby odtwarzać film od wybranego
momentu.
Służy do ustawiania żądanego języka
ścieżki dźwiękowej.
Wybierz, aby ustawić synchronizację
dźwięku.
Służy do ustawiania żądanego języka
napisów.
Umożliwia zobaczenie danej sceny z
innego punktu widzenia. Opcja kąta
wyświetla liczbę kątów, które można
wyświetlić. Jeśli płyta Blu-ray/DVD
zawiera sceny filmowane pod wieloma
kątami, można zmienić kąt patrzenia.
Umożliwia wyświetlanie informacji o
pliku wideo.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:26
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
\\ Wygląd menu Ustawienia zależy od płyty lub urządzenia
pamięci masowej.
\\ Pliki wideo obsługujące wysokie szybkości transmisji 20
Mb/s lub wyższe powodują duże obciążenie urządzenia i
mogą doprowadzić do zatrzymania odtwarzania.
Korzystanie z menu Widok i Opcje
Korzystanie z menu Widok
Tytuł
Folder
Grupuje wszystkie pliki ze zdjęciami
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według daty. Kliknij
daną grupę, aby wyświetlić filmy w niej
zawarte.
Wyświetla wszystkie pliki wideo
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według tytułu.
Wyświetla wszystkie foldery zapisane
na nośniku lub w urządzeniu pamięci
masowej w kolejności alfabetycznej.
||UWAGA |
Korzystanie z menu Opcji
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
SMART
3
2
3
Ta funkcja umożliwia wybór określonego
pliku do odtwarzania. Działa to bardzo
podobnie dla wszystkich multimediów.
Wybierz tę opcję, aby przesłać wybrane
pliki do witryny internetowej (Picasa,
Facebook itd.) lub urządzenia. Aby można
było użyć funkcji Wyślij, należy założyć
konto w wybranej witrynie, a następnie
zalogować się do niego za pomocą
funkcji Zaloguj. Patrz sekcja „Korzystanie
z funkcji Wyślij” na stronie 36.
31
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 31
4
6
0
HOME
HOME
HUB
VOL
TV
3
6
9
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
APPS
4
5
6
Przyciski NUMERYCZNE : Naciśnij numer utworu.
Wybrany utwór zostanie odtworzony.
TOOLS
1
5
Na ekranie pliku zawierającym pliki wideo wybierz
opcję , a następnie naciśnij przycisk v.
Wyślij
1
INFO
Przyciski 12 : Przechodzenie do następnej lub
EXIT
poprzedniej RETURN
ścieżki.
utworu.
Przyciski 5A: Zatrzymuje
B
C odtwarzanie
D
SEARCH
\\ W zależności od płyty lub urządzenia pamięci masowej
wygląd menu Widoku może się różnić lub może nie być
wyświetlany.
Odtwórz
wybrane
VOL
1
Na ekranie pliku zawierającym pliki wideo wybierz
opcję , a następnie naciśnij przycisk v.
Date
SOURCE
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
– + VOL
+–
VOL
Media Play
||UWAGA |
Można sterować odtwarzaniem zawartości
muzycznej zapisanej na płycie, urządzeniu USB,
urządzeniu zdalnym lub komputerze.
W zależności od płyty lub zawartości niektóre
funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie być
dostępne.
05
Funkcja
BONUSVIEW Video Służy do ustawiania żądanej opcji
Bonusview.
Funkcja
BONUSVIEW Audio
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL (tylko
SUBTITLE płyty
INPUT Audio CD (CD-DA))
Szybkie odtwarzanie
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 3 lub 4
powoduje zmianę prędkości odtwarzania.
Przyciski 7 : Przerywa odtwarzanie utworu.
Przyciski 6 : Odtwarza bieżący utwór.
||UWAGA |
\\ Jeśli w ciągu pięciu sekund od włożenia płyty Audio
CD nie zostanie naciśnięty przycisk, ekran zostanie
wyświetlony w trybie pełnego ekranu. Aby wrócić do
ekranu Lista odtwarzania, naciśnij przycisk RETURN na
pilocie.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:27
Media Play
Korzystanie z menu opcji (podczas
odtwarzania)
Na ekranie odtwarzania pliku muzycznego za
pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz menu
następnie naciśnij przycisk v.
Odtwórz
wybrane
Zgrywanie
Informacja
Korzystanie z menu Widok i Opcje (na
ekranie plików)
,a
Ta funkcja umożliwia wybór określonych
utworów do odtwarzania. Działa to
bardzo podobnie dla wszystkich
multimediów. Patrz „Tworzenie listy
odtwarzania na płycie Audio CD” na
stronie 33.
Funkcja zgrywania konwertuje dźwięk
na płycie na format mp3 i zapisuje
skonwertowane pliki w urządzeniu USB
lub urządzeniu mobilnym podłączonym
do odtwarzacza. Patrz „Zgrywanie” na
stronach 33-34.
Wybierz, aby wyświetlić informacje (o
zawartości):
||UWAGA |
\\ W zależności od płyty lub urządzenia pamięci masowej
wygląd menu Ustawień może się różnić lub może nie być
wyświetlany.
Korzystanie z menu Widok
Na odtwarzania naciśnij przycisk
naciśnij przycisk v.
Ścieżkę
Album
Wykonawca
Gatunek
Folder
, a następnie
Wyświetla wszystkie utwory muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej w kolejności
alfabetycznej.
Wyświetla wszystkie pliki muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według albumu.
Wyświetla wszystkie pliki muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według wykonawcy.
Wyświetla wszystkie pliki muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według gatunku.
Wyświetla wszystkie foldery zapisane
na nośniku lub w urządzeniu pamięci
masowej.
||UWAGA |
\\ W zależności od płyty lub urządzenia pamięci masowej
wygląd menu Widoku może się różnić lub może nie być
wyświetlany.
Korzystanie z menu Opcji
Na ekranie odtwarzania lub pliku, zawierającym
pliki muzyczne, wybierz opcję , a następnie
naciśnij przycisk v.
Odtwórz
wybrane
Wyślij
Kodowanie
Ta funkcja umożliwia wybór określonego
utworu do odtworzenia. Działa to bardzo
podobnie dla wszystkich multimediów.
Patrz „Powtarzanie utworów na płycie
Audio CD” na stronie 33.
Umożliwia wysyłanie wybranych plików do
innych urządzeń. Patrz sekcja „Korzystanie
z funkcji Wyślij” na stronie 36.
Wybierz, aby zarządzać opcjami
kodowania tekstu.
||UWAGA |
32
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 32
\\ W zależności od płyty lub urządzenia pamięci masowej
wygląd menu Opcje może się różnić lub menu może nie
być wyświetlane.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:27
Powtarzanie utworów na płycie Audio CD
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:00:39 00:02:38
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Losowanie utworów na płycie Audio CD
Można skonfigurować urządzenie tak, aby utwory
na płycie Audio CD (CD-DA/MP3) były odtwarzane
w losowej kolejności.
1. Podczas odtwarzania, przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz
w lewym dolnym rogu
ekranu, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz dla
Trybu losowego ustawienie Włączone lub
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk v.
Tworzenie listy odtwarzania z utworów
zapisanych na płycie Audio CD
1. Na ekranie odtwarzania wybierz przycisk
i naciśnij v. Zostanie wyświetlone menu
Ustawienia.
2. Wybierz przyciskami ▲▼ opcję Odtwórz
wybrane, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie wyświetlony ekran Odtwórz
wybrane.
3. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz utwór
i naciśnij przycisk v. Z lewej strony
tytułu utworu zostanie wyświetlony znak
potwierdzenia.
33
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 33
Media Play
1. Podczas odtwarzania, przy użyciu przycisków
w lewym dolnym rogu
▲▼◄► wybierz
ekranu, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz żądany
tryb powtarzania: Wyłączone, Jeden utw. lub
Wszystkie, a następnie naciśnij przycisk v.
05
Można skonfigurować urządzenie tak, aby
powtarzane były utwory na płycie Audio CD (CDDA/MP3).
4. Powtórz Krok 3, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe utwory.
5. Aby usunąć dany utwór z listy, przejdź do
utworu i naciśnij ponownie przycisk v. Aby
sprawdzić, czy utwór został usunięty.
6. Po zakończeniu wybierz przyciskami ▲▼
opcję Odtwórz, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie ponownie wyświetlony ekran
Odtwarzanie muzyki, przedstawiający listę
tylko tych utworów, które zostały zaznaczone.
Wybrane utwory będą odtwarzane
automatycznie.
||UWAGA |
\\ Utworzona lista odtwarzania na płycie Audio CD (CD-DA)
może zawierać do 99 utworów.
\\ Na ekranie Odtwórz wybrane można także wybrać
polecenie Zaznacz wszystko, Wycz.wszyst. i Anuluj.
-- Użyj opcji Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć
wszystkie utwory. Spowoduje to anulowanie wyboru
poszczególnych utworów. Po naciśnięciu przycisku
RETURN na pilocie lub wybraniu przycisku Odtwórz, a
następnie naciśnięciu przycisku v, wszystkie utwory
zostaną wyświetlone na ekranie Odtwarzanie muzyki i
urządzenie rozpocznie odtwarzanie wszystkich utworów
od Utworu 001.
-- Użyj opcji Wycz.wszyst., aby usunąć zaznaczenie
wszystkich wybranych utworów jednocześnie. Wybierz
poszczególne utwory lub użyj polecenia Zaznacz
wszystko, aby zaznaczyć wszystkie utwory, a
następnie naciśnij na pilocie przycisk RETURN. Jeśli
nie użyjesz opcji Zaznacz wszystko lub wybierzesz
poszczególne utwory, Lista odtwarzania nie zostanie
zmieniona.
-- Opcja Anuluj anuluje wszystkie zmiany dokonane na
ekranie Odtwórz wybrane. Po powrocie do ekranu
odtwarzania Lista odtwarzania pozostanie niezmieniona.
Zgrywanie
1. Włóż urządzenie USB do gniazda USB na
przednim panelu odtwarzacza.
2. Na ekranie odtwarzania wybierz przycisk
i naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlone
menu Ustawienia.
3. Wybierz przyciskami ▲▼ opcję Zgrywanie,
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Zgrywanie.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:28
Media Play
4. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz utwór
i naciśnij przycisk v. Z lewej strony
tytułu utworu zostanie wyświetlony znak
potwierdzenia.
5. Powtórz Krok 3, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe utwory.
6. Aby usunąć dany utwór z listy, przejdź do
utworu i naciśnij ponownie przycisk v. Aby
sprawdzić, czy utwór został usunięty.
7. Po zakończeniu przy pomocy przycisków
▲▼ wybierz przycisk Zgrywanie, a następnie
naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlone
okno Zgrywanie.
8. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz urządzenie,
na którym chcesz zapisać zgrywany plik, a
następnie naciśnij przycisk v.
||UWAGA |
\\ Podczas zgrywania nie należy odłączać urządzenia.
Odtwarzanie zdjęć
Można odtwarzać pliki ze zdjęciami zapisane na
płycie DVD, urządzeniu USB, urządzeniu mobilnym
lub komputerze.
Korzystanie z menu Narzędzia (podczas
odtwarzania)
Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy naciśnij
przycisk TOOLS.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz przycisk
i naciśnij przycisk E.
Wybierz, aby zmienić ustawienia
pokazu slajdów.
Ustawienia
-- Szybkość : Wybierz, aby ustawić
pokazu slajdów
szybkość pokazu slajdów.
-- Efekty : Wybierz, aby ustawić efekt
pokazu slajdów.
Obróć
9. Aby anulować zgrywanie utworu, naciśnij
przycisk v i wybierz opcję Tak. Wybierz
opcję Nie, aby kontynuować zgrywanie.
10. Po zakończeniu zgrywania zostanie
wyświetlony komunikat „Zgrywanie zostało
zakończone”. Naciśnij przycisk v.
11. Naciśnij przycisk RETURN lub wybierz
Anuluj, a następnie naciśnij przycisk v, aby
wrócić do ekranu odtwarzania.
Powiększenie
\\ Ta funkcja nie działa w przypadku płyt DTS Audio CD.
Tryb obrazu
||UWAGA |
\\ Ta funkcja może nie być obsługiwana przez wszystkie
płyty.
\\ Ta funkcja powoduje kodowanie do formatu .mp3 z
prędkością przesyłu 192 kb/s.
Wybierz, aby powiększyć bieżący obraz.
(Powiększ do 4 razy)
Wybierz, aby ustawić tryb obrazu.
-- Dynamiczny : Służy do zwiększania
ostrości.
-- Standardowy : Ustawienie
odpowiednie do większości
zastosowań.
-- Film : Najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
-- Użytkownik : Umożliwia
regulowanie odpowiednio funkcji
ostrości i redukcji szumów.
||UWAGA |
\\ To menu nie może być wyświetlane,
jeśli używana jest funkcja BD Wise.
\\ Na ekranie Zgrywanie można także wybrać polecenie
Zaznacz wszystko i Wycz.wszyst..
\\ Użyj polecenia Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć
wszystkie utwory, a następnie naciśnij przycisk v.
Spowoduje to anulowanie wyboru poszczególnych
utworów.
Podkład
muzyczny
\\ Użyj opcji Wycz.wszyst., aby usunąć zaznaczenie
wszystkich wybranych plików jednocześnie.
Wyślij
Informacja
34
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 34
Wybierz, aby obrócić obraz. (Zdjęcie
można obracać zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara lub w
kierunku przeciwnym).
Wybierz, aby słuchać muzyki podczas
oglądania pokazu slajdów.
||UWAGA |
\\ Liczba plików muzycznych wyszukiwanych
z urządzeń zewnętrznych może się różnić
w zależności od urządzeń.
Umożliwia wysyłanie wybranego pliku
do innych urządzeń.
Wybierz, aby wyświetlić informacje (o
zawartości):
Polski
2014-05-27 오후 2:41:28
||UWAGA |
Korzystanie z menu Opcji
Na ekranie plików zawierającym zdjęcia wybierz
opcję , a następnie naciśnij przycisk v.
Pokaz slajdów
Korzystanie z menu Widok i Opcje
Odtwórz
wybrane
\\ Nie można powiększyć napisów do filmu i grafiki
komputera w trybie pełnoekranowym.
Korzystanie z menu Widok
Na ekranie pliku zawierającym zdjęcia wybierz
przycisk , a następnie naciśnij przycisk v.
Date
Tytuł
Folder
Grupuje wszystkie pliki ze zdjęciami
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według daty. Kliknij
daną grupę, aby wyświetlić zdjęcia w
niej zawarte.
Wyświetla wszystkie pliki ze zdjęciami
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według tytułu.
Wyświetla wszystkie foldery zapisane
na nośniku lub w urządzeniu pamięci
masowej.
Wyślij
Służy do uruchamiania pokazu slajdów.
Wyświetla kolejno wszystkie pliki w
bieżącym folderze. Aby utworzyć pokaz
slajdów z wybraną grupą zdjęć, patrz
sekcja Odtwórz wybrane poniżej.
Media Play
\\ Aby możliwe było włączenie funkcji podkładu muzycznego,
plik zdjęcia musi znajdować się na tym samym nośniku co
plik muzyczny. Uwaga: jakość dźwięku może także zależeć
od szybkości transmisji pliku MP3, rozmiaru zdjęcia i
sposobu kodowania.
05
\\ Wygląd menu Narzędzia zależy od płyty lub urządzenia
pamięci masowej. Mogą nie być wyświetlane wszystkie
opcje.
Ta funkcja umożliwia wybór
określonego zdjęcia do wyświetlenia.
Działa to bardzo podobnie dla
wszystkich multimediów.
Patrz „Tworzenie listy odtwarzania na
płycie Audio CD” na stronie 33.
Wybierz opcję Wyślij, aby przesłać
wybrane pliki do witryny internetowej
(Picasa, Facebook itd.) lub urządzenia.
Aby można było użyć funkcji Wyślij,
należy założyć konto w wybranej
witrynie, a następnie zalogować się do
niego za pomocą funkcji Zaloguj.
Patrz sekcja „Korzystanie z funkcji
Wyślij” na stronie 36.
||UWAGA |
\\ W zależności od płyty lub urządzenia pamięci masowej
wygląd menu Ustawień może się różnić lub może nie być
wyświetlany.
||UWAGA |
\\ W zależności od płyty lub urządzenia pamięci masowej
wygląd menu Widoku może się różnić lub może nie być
wyświetlany.
35
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 35
Polski
2014-05-27 오후 2:41:28
Media Play
Wysyłanie plików
7. Wybierz miejsce zapisu, a następnie naciśnij
przycisk v.
Kopiowanie filmów, muzyki lub zdjęć
Zawartość
DYSK/
DYSK/USB/ DYSK/USB/
Urządzenie
Usługa
Urządzenie
sieciowe/
chmury  sieciowe
Usługa
Urządzenie  Usługa
chmury 
sieciowe
chmury
USB
Muzyka
Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Zdjęcia
Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Wideo
Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
8. Jeśli pliki są wysyłane do witryny on-line,
zostanie ona otwarta. Zaloguj się i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
||UWAGA |
\\ Aby wysłać pliki na witrynę on-line, należy na niej
posiadać konto.
• Płyta (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(sfinalizowana)/
DVD+RW/DVD-RW(sfinalizowana))  USB
• PTP USB nie jest dostępne w przypadku
kopiowania na USB.
Korzystanie z funkcji Wyślij
Pliki można ładować do Urządzenia sieciowego,
Usługi chmury lub urządzenia.
1. W przypadku Filmów, Muzyki lub Zdjęć
wyświetlany jest ekran pliku, wybierz przycisk
TOOLS, a następnie naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlone menu Opcje.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz Wyślij,
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Wybór.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz plik,
a następnie naciśnij przycisk v. Z lewej
strony pliku zostanie wyświetlony znak
potwierdzenia.
4. Powtórz Krok 3, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowy plik.
5. Aby usunąć dany plik z listy, przejdź do pliku i
naciśnij ponownie przycisk v.
Aby sprawdzić, czy zdjęcie zostało usunięte.
6. Po zakończeniu wybierz przyciskami ▲▼
opcję Wyślij, a następnie naciśnij przycisk
v.
Zostanie wyświetlone okno Wyślij z listą
witryn (Picasa, Facebook itd.) lub urządzeń,
do których możesz wysłać zdjęcia.
36
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 36
Polski
2014-05-27 오후 2:41:29
Usługi sieciowe
1. Podłączyć odtwarzacz do sieci.
(Patrz str. 13)
2. Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strony 20-23)
10. Naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran Ustaw zdjęcie profilowe.
Tworzenie konta Samsung
Utwórz konto Samsung, aby móc korzystać ze
wszystkich możliwości, jakie Samsung oferuje
on-line. Ustaw konta dla każdego członka
gospodarstwa, aby każdy członek miał dostęp do
własnego konta w serwisie Facebook, Twitter, itp.
konto Samsung Potrzebne jest także, aby móc
pobierać płatne aplikacje oraz wypożyczać filmy.
1. Na ekranie Głównym naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony ekran logowania.
2. Wybierz opcję Stwórz konto w prawym
dolnym rogu i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran warunków konta
Samsung, polityki prywatności.
3. Naciśnij przycisk v, aby się zgodzić,
naciśnij przycisk ►, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran
Utwórz konto.
||UWAGA |
\\ Samsung wysyła potwierdzającą wiadomość e-mail
na podany adres. W celu sfinalizowania konta należy
otworzyć wiadomość e-mail i zareagować zgodnie z
zaleceniem w wiadomości.
11. Wybierz zdjęcie, aby ułatwić identyfikację
twojego konta, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie wyświetlony ekran Konto
utworzone.
12. Naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran główny.
Przed skorzystaniem z aplikacji
Jeśli usługa Smart Hub nie została skonfigurowana,
podczas pierwszego korzystania z funkcji Aplikacje
odtwarzacz zażąda konfiguracji usługi Smart Hub.
4. Wybierz pole ID, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie wyświetlone okno z klawiaturą.
5. Przy użyciu klawiatury wprowadź swój adres
e-mail. Za pomocą przycisków strzałek
przemieszczaj się pomiędzy znakami.
Naciśnij v, aby wybrać znak. Zaznacz
przycisk Caps po lewej stronie, aby
wprowadzać wielkie litery. Wybierz przycisk
123#&, aby wybrać dodatkowe symbole.
6. Po zakończeniu wybierz przycisk Gotowe
na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk
v. Ekran Utwórz zostanie wyświetlony
ponownie.
37
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 37
8. Wybierz pole Data urodzenia, a następnie
wybierz liczby za pomocą przycisków ze
strzałkami w górę i w dół lub naciskając cyfry
na pilocie. Po zakończeniu naciśnij przycisk v.
9. Po uzupełnieniu wszystkich pól naciśnij
przycisk ►, a następnie naciśnij przycisk v.
Pojawia się komunikat Łączenie, a następnie
komunikat potwierdzenia konta.
Usługi sieciowe
Aby korzystać z usług sieciowych, należy
najpierw:
7. Wprowadź hasło, swoje imię, nazwisko w taki
sam sposób.
06
Można korzystać z wielu usług sieciowych, np.
strumieniowania wideo lub aplikacji online dzięki
podłączeniu odtwarzacza do sieci.
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
APLIKACJE, a następnie naciśnij przycisk
v. W przypadku wyboru opcji APLIKACJE
przejdź do kroku 4.
2. W przypadku wyboru opcji APLIKACJE
zostanie wyświetlone okno usługi Smart Hub
z pytaniem, czy chcesz skonfigurować usługę
Smart Hub. Wybierz opcję Tak, a następnie
naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran powitania.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:29
Usługi sieciowe
3. Wybierz opcję Uruchom, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran
Zasady i warunki.
4. Na ekranie Dodatkowe usługi, Warunki i
Wybory należy zapoznać się z jego treścią i
zaakceptować zarówno Warunki korzystania
z usługi Smart Hub, jak i jej Zasady poufności,
aby móc korzystać z tej usługi.
5. Przewiń w dół, a następnie kliknij przyciski
Szczegóły, aby zobaczyć pełne dokumenty.
||UWAGA |
\\ Zaakceptowanie Dodatkowych zasady poufności nie jest
wymagane, jednak w przypadku ich niezaakceptowania
niektóre funkcje Smart TV lub czynności mogą być
niedostępne.
6. Wybierz opcję Zgadzam się na wszystkie,
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Konfiguracja zakończona.
Naciśnij przycisk v.
Korzystanie z funkcji filmów i
programów telewizyjnych
Jeśli usługa Smart Hub nie została
skonfigurowana, podczas pierwszego korzystania
z funkcji Filmy i Seriale TV urządzenie zażąda
konfiguracji usługi Smart Hub.
Filmy i programy telewizyjne można przesyłać
strumieniowo i oglądać za pomocą telewizora.
FILMY I SERIALE
||UWAGA |
\\ Lista aplikacji pojawia się, jeżeli nie zainstalowano
żadnej aplikacji do odtwarzania wybranego programu
telewizyjnego lub filmu. Jeśli w odtwarzaczu Blu-ray nie
zainstalowano żadnej z tych aplikacji, wybierz jedną z
aplikacji, a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony komunikat o potwierdzenie instalacji aplikacji.
Wybierz opcję Instaluj, naciśnij przycisk v, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie,
aby zainstalować aplikację.
4. Aby uruchomić film, postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
||UWAGA |
POLECANE
Ulubione
2-1. Ewentualnie wybierz opcję Filmy lub
Programy telewi..., a następnie naciśnij
przycisk v.
Na wyświetlonej stronie za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz program lub
film, a następnie naciśnij przycisk v.
Na ekranie Filmy lub seriale telewizyjne można
także wybrać opcję Nowości lub Gatunki,
aby wyświetlić więcej dostępnych seriali
lub filmów. Na ekranie Gatunki za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz żądane Gatunki,
a następnie naciśnij przycisk v.
Aby dokonać wyboru na stronie z Filmami
i serialami telewizyjnymi, za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz określoną
pozycję, a następnie naciśnij przycisk v.
3. Aby obejrzeć wybrane filmy, wybierz
wyświetlone na liście aplikacje, a następnie
naciśnij przycisk v.
\\ Pozycje zawartości i odpowiednie menu u dołu ekranu
na ekranie Filmy i programy telewizyjne różnią się w
zależności od kraju.
Przeglądaj kanały
Filmy
Programy telewi...
Zwiast.
Trendy
1. Na ekranie głównym wybierz opcję FILMY I
SERIALE, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz jeden z Zalecanych filmów, a
następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlona strona tego filmu. Naciśnij
przycisk ▼, aby przejść w dół ekranu.
38
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 38
\\ Po włączeniu ekranu Filmy i programy telewizyjne
pierwszy raz opcja listy aplikacji możne nie być
wyświetlana.
Lista aplikacji jest wyświetlana po pobraniu aplikacji do
odtwarzania zawartości wideo, która ma być używana.
Jeśli lista aplikacji nie jest wyświetlana, nie można
oglądać zawartości.
\\ Ulubione nie są wyświetlane, jeśli uprzednio nie
zaznaczono co najmniej jednego filmu lub programu
telewizyjnego jako ulubionego. Aby oznaczyć film lub
program jako ulubiony, zaznacz tę pozycję. Zostanie
wyświetlony ekran Szczegóły. Wybierz symbol serca, a
następnie naciśnij przycisk v.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:30
Korzystanie z aplikacji
Ekran aplikacji w skrócie
1
2
APLIKACJE
Polecane
1
2
3
4
5
2
3
4
5
Pobieranie aplikacji
Moje Apps
WebBrowser
Najbardziej po...
6
Nowości
7
8
9
10
Kategorie
3
1
2
3
Usługi sieciowe
Można pobrać aplikacje z Internetu i uzyskać
dostęp do różnych aplikacji, aby następnie
oglądać je w telewizorze. Aby uzyskać dostęp
do niektórych aplikacji, należy posiadać konto
Samsung.
06
Przy pierwszym otworzeniu ekranu Aplikacje
urządzenie automatycznie pobiera grupę
bezpłatnych aplikacji. Po pobraniu tych aplikacji są
one wyświetlane na ekranie Aplikacje.
Aby wyświetlić dodatkowe aplikacje, wybierz
Najbardziej popularne, Nowości i Kategorie u dołu
ekranu, a następnie naciśnij przycisk v.
Opcja Najbardziej popularne służy do wyświetlania
najbardziej popularnych aplikacji, natomiast opcja
Co nowego — najnowszych. Opcja Kategorie
służy do wyświetlania ikon przedstawiających
kategorie np. Wideo, Gry i Sport. Wybierz ikonę
kategorii, a następnie naciśnij przycisk v.
Zostaną wyświetlone aplikacje z tej kategorii.
Polecane : W tym oknie wyświetlane są pozycje
polecane przez firmę Samsung. Nie można usunąć
Zalecanych aplikacji.
Moje Apps : Wyświetla osobistą galerię aplikacji
użytkownika, którą można modyfikować na ekranie
Moje Apps.
Najbardziej popularne, Nowości i Kategorie :
Umożliwiają przeglądanie i pobieranie dodatkowych
aplikacji.
1. Wybierz opcję Najbardziej popularne,
Nowości i Kategorie, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Po wybraniu opcji Kategorie wybierz ikonę
kategorii, a następnie naciśnij przycisk v.
W przeciwnym razie przejdź do kroku 3.
||UWAGA |
\\ Na ekranach Najbardziej popularne, Nowości i
Kategorie przy aplikacjach, które zostały już pobrane,
wyświetlana jest zielona strzałka.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a
następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Szczegółowe informacje
dla tej aplikacji.
4. Wybierz przycisk Pobierz na ekranie, a
następnie naciśnij przycisk v. Przycisk
Pobierz zmieni się na Anuluj i rozpocznie się
pobieranie aplikacji.
5. Aby anulować pobieranie, wybierz polecenie
Anuluj, a następnie naciśnij przycisk v.
6. Po zakończeniu pobierania przycisk Anuluj
zmieni się na Odtwórz. Wybierz Odtwórz,
a następnie naciśnij przycisk v, aby
uruchomić aplikację. Można również naciskać
przycisk RETURN, aż zostanie wyświetlony
ekran Aplikacje. Pobrane aplikacje zostaną
wyświetlone na ekranie Aplikacje w obszarze
Moje Apps.
||UWAGA |
\\ Jeśli aplikacji nie można pobrać ze względu na brak
wolnej pamięci wewnętrznej, podłącz urządzenie pamięci
USB i spróbuj ponownie.
39
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 39
Polski
2014-05-27 오후 2:41:31
Usługi sieciowe
Uruchamianie aplikacji
1. Wybierz opcję APLIKACJE na ekranie
głównym, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Na ekranie APLIKACJE za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz aplikację, a
następnie naciśnij przycisk v. Aplikacja
zostanie uruchomiona.
View Detail
1. Na ekranie Moje Apps wybierz aplikację,
której szczegółowe informacje chcesz
wyświetlić, a następnie naciskaj przycisk v
przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone menu
Opcje.
2. Wybierz opcję View Detail, a następnie
naciśnij przycisk v.
Menu Opcje
Update Apps
Przen.
1. Na ekranie Moje Apps wybierz aplikację,
którą chcesz przenieść do ekranu Moje Apps,
a następnie naciskaj przycisk v przez 3
sekundy. Zostanie wyświetlone menu Opcje.
2. Wybierz opcję Przen., a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Użyj przycisków ▲▼◄► do przeniesienia
aplikacji.
4. Gdy aplikacja znajdzie się w żądanej pozycji,
naciśnij v w EXIT przycisk.
Usuń
1. Na ekranie Moje Apps wybierz aplikację,
którą chcesz usunąć, a następnie naciskaj
przycisk v przez 3 sekundy. Zostanie
wyświetlone menu Opcje.
1. Na ekranie Moje Apps wybierz aplikację,
a następnie naciskaj przycisk v przez 3
sekundy. Zostanie wyświetlone menu Opcje.
2. Wybierz opcję Update Apps, a następnie
naciśnij przycisk v.
3. Ekran Aktualizacja aplikacji zawiera listę
wszystkich aplikacji, do których dostępne są
aktualizacje. Wybierz aplikację, którą chcesz
uaktualnić, a następnie naciśnij przycisk v.
Można również wybrać Zaznacz wszystkie,
aby uaktualnić wszystkie aplikacje na liście.
4. Wybierz opcję Aktual., a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Wybierz opcję Usuń, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz przyciskami ◄► opcję OK, a
następnie naciśnij przycisk v.
Usuw.wiel.
1. Na ekranie Moje Apps wybierz aplikację,
którą chcesz usunąć, a następnie naciskaj
przycisk v przez 3 sekundy. Zostanie
wyświetlone menu Opcje.
2. Wybierz opcję Usuw.wiel., a następnie
naciśnij przycisk v.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
aplikacje, które chcesz usunąć, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz przyciskiem ▼ opcję Usuń, a
następnie naciśnij przycisk v.
40
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 40
Polski
2014-05-27 오후 2:41:31
Screen Mirroring
2. Uruchom aplikację AllShare Cast lub Screen
Mirroring na urządzeniu mobilnym.
3. Odszukaj w urządzeniu nazwę produktu na
liście dostępnych urządzeń, a następnie ją
zaznacz.
4. Telewizor wyświetli komunikat o nawiązywaniu
połączenia (np. Łączenie z Android_92gb...),
a następnie wyświetli komunikat o
podłączeniu.
5. Po chwili ekran urządzenia zostanie
wyświetlony na ekranie telewizora.
6. Aby zatrzymać funkcję Dublowanie ekranu,
naciśnij przycisk EXIT lub RETURN na pilocie
lub wyłącz funkcję Dublowanie ekranu w
smartfonie.
||UWAGA |
\\ Można uzyskać połączenie z urządzeniem obsługującym
funkcję AllShare Cast. Uwaga: niektóre urządzenia z
aplikacją AllShare Cast mogą nie być w pełni obsługiwane
w zależności od producenta Aby uzyskać więcej
informacji o obsłudze połączenia komórkowego, należy
odwiedzić witrynę producenta.
||UWAGA |
\\ Po uruchomieniu przeglądarki internetowej przy użyciu
produktu podłączonego przewodem HDMI do telewizora
z obsługą funkcji BD Wise — przy włączonej funkcji BD
Wise — okno przeglądarki zostanie powiększone do
rozmiarów ekranu, i zostanie automatycznie ustawiona
optymalna rozdzielczość telewizora.
Usługi sieciowe
1. Na ekranie głównym wybierz opcję Screen
Mirroring, a następnie naciśnij przycisk v.
Można uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu
przeglądarki internetowej.
Wybierz opcję WebBrowser na ekranie głównym,
a następnie naciśnij przycisk v.
06
Funkcja Screen Mirroring umożliwia oglądanie
ekranu smartfonu lub tabletu Android w
telewizorze podłączonym do urządzenia.
Korzystanie z WebBrowser
\\ Przeglądarka internetowa nie jest zgodna z aplikacjami
Java.
\\ Jeśli zostanie podjęta próba pobrania pliku, a pliku nie
będzie można zapisać, zostanie wyświetlony komunikat o
błędzie.
\\ Funkcja E-commerce (umożliwiająca kupowanie
produktów online) nie jest obsługiwana.
\\ Nie są obsługiwane kontrolki ActiveX.
\\ Dostęp do niektórych stron internetowych lub
przeglądarek obsługiwanych przez określone firmy może
być zablokowany.
\\ W przypadku korzystania z funkcji Dublowanie ekranu
mogą wystąpić zakłócenia obrazu wideo lub przerwy w
dźwięku w zależności od otoczenia.
\\ Transmisje Bluetooth mogą powodować zakłócenia
sygnału funkcji Dublowanie ekranu. Przed użyciem funkcji
Dublowanie ekranu zalecamy wyłączenie funkcji Bluetooth
w smartfonie lub innym inteligentnym urządzeniu (tablecie
itd.).
41
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 41
Polski
2014-05-27 오후 2:41:31
Usługi sieciowe
Przeglądanie z użyciem klawiszy i
przeglądanie z użyciem wskaźnika
Przeglądarka internetowa oferuje dwa sposoby
przeglądania: przeglądanie z użyciem wskaźnika
i przeglądanie z użyciem klawiszy. Po pierwszym
uruchomieniu przeglądarki aktywny jest tryb
Przeglądanie ze wskaźnikiem. W przypadku
nawigacji przeglądarki internetowej za pomocą
myszy polecamy pozostawienie tego trybu
włączonego. W przypadku nawigacji za
pomocą pilota polecamy przełączenie się w tryb
Przeglądania z użyciem klawiszy. Tryb Przeglądanie
z użyciem klawiszy umożliwia przenoszenia
zaznaczenia pomiędzy łączami w przeglądarce
internetowej i, w przypadku używania pilota, jest
szybszy niż tryb Przeglądanie ze wskaźnikiem.
Aby włączyć tryb Przeglądanie z użyciem
klawiszy., wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
przesuń wskaźnik na ikonę Przeglądanie
za pomocą klawiszy w prawym górnym
rogu ekranu. Ikona Przeglądanie za
pomocą klawiszy to trzecia ikona z prawej
strony. Wskaźnik będzie znajdował się w
odpowiedniej pozycji, jeśli ikona zmieni kolor
na niebieski, a na ekranie zostaną wyświetlone
słowa „Przeglądanie za pomocą klawiszy”.
2. Naciśnij przycisk v. Tryb Przeglądanie
za pomocą klawiszy zostanie włączony i
pozostanie aktywny przy każdym otwieraniu
przeglądarki internetowej.
Panel sterowania w skrócie
Panel sterowania, który przebiega przez górną
część ekranu, wyświetla ikony służące do
uruchamiania przydatnych funkcji. Ikony zostały
opisane poniżej, począwszy od ikony znajdującej
się na samym końcu lewej strony ekranu.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
New Tab
: Przejście do poprzedniej strony.
: Przejście do następnej strony internetowej.
: Wyświetla Zakładki i ekran Historia. Można
dodać bieżącą stronę do zakładek, wybrać istniejącą
zakładkę oraz edytować lub usuwać zakładki. Można
także wyświetlić historię przeglądania i wybrać
stronę, do której chcemy wrócić.
• : Przejście do ekranu głównego przeglądarki
internetowej.
•
: Umożliwia ręczne
wprowadzenie adresu strony za pomocą
wyświetlonej klawiatury.
• : Ładuje ponownie bieżącą stronę, aby
odświeżyć ją na ekranie.
• : Dodaje bieżącą stronę do zakładek.
•
: Umożliwia wyszukiwanie
informacji przez wprowadzanie słów lub liter przy
użyciu wyświetlonej klawiatury. Patrz „Korzystanie
z wyświetlanej klawiatury” na stronach 42-43.
•
: Umożliwia powiększanie lub zmniejszanie
ekranu o różne wartości procentowe.
• / : Umożliwia przełączanie pomiędzy
trybem Przeglądanie z użyciem wskaźnika a
Przeglądanie z użyciem klawiszy.
• : Umożliwia konfiguracje ustawień przeglądarki.
Patrz „Korzystanie z menu ustawień” na stronach
43-44.
• : Zamyka przeglądarkę internetową.
• http://www.samsung.com
: Otwórz nową kartę
przeglądarki internetowej.
•
•
•
1
Korzystanie z wyświetlanej klawiatury
Po kliknięciu
,
lub w przypadku dostępu do danych lub pola
tekstowego i naciśnięciu przycisku v zostanie
wyświetlone okno z klawiaturą.
Aby korzystać z wyświetlonej klawiatury za pomocą
pilota:
http://www.samsung.com
New Tab
http://www.samsung.com
100%
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
Podczas wprowadzania znaków wyświetlane bądę podpowiedzi wpisywania.
Caps 1234567890 :Wyczyść
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$Anuluj
123#&
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ENG www..com /
42
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 42
~ @
!
+
%
_

Gotowe
Polski
2014-05-27 오후 2:41:33
3. Aby wprowadzać wielkie litery, przenieś
zaznaczenie na klawisz Caps w lewym
górnym rogu, a następnie naciśnij przycisk
v. Naciśnij ponowie przycisk v przy
zaznaczonym klawiszu Caps, aby ponownie
przełączyć się w tryb małych liter.
4. Aby wprowadzać symbole i dodatkowe znaki
interpunkcyjne, zaznacz przycisk 123#& po
lewej stronie, a następnie naciśnij v.
5. Aby usunąć wprowadzony znak, przenieś
zaznaczenie na przycisk : i naciśnij v.
6. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki,
przenieś zaznaczenie na przycisk Wyczyść i
naciśnij v.
7. Po zakończeniu wprowadzania przenieś
zaznaczenie na przycisk Gotowe i naciśnij
v.
||UWAGA |
\\ Jeśli do urządzenia podłączona jest klawiatura
bezprzewodowa, można jej użyć do wprowadzania liter,
cyfr, symboli i znaków interpunkcyjnych. Należy pamiętać,
że okno klawiatura bezprzewodowa działa tylko wtedy,
gdy zostanie wyświetlone okno z klawiaturą, i może
być używana tylko do wprowadzania liter, cyfr, symboli i
znaków interpunkcyjnych.
Zresetuj
podpowiedzi
wpisywania
Zasugeruj
następną literę
Podgląd znaku Wybierz, aby pisać litery ze znakami
diakrytycznego diakrytycznymi.
Korzystanie z menu Ustawienia
Menu Ustawienia zawiera funkcje, służące
do sterowania przeglądarką oraz funkcje
zabezpieczeń. Aby otworzyć menu Ustawienia,
w Panelu sterowania, a
zaznacz ikonę
następnie naciśnij przycisk v. Aby wybrać
opcję w menu ustawień, podświetl ją, a następnie
naciśnij przycisk v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Włącz chwytanie
Zatwierdzone witryny
Przegl. prywatne włączone
Ustaw aparat wyszukiwania
Ustawienie. przeglądarki
Pomoc
Aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlanej
klawiatury, zaznacz przycisk
w lewym dolnym
rogu ekranu i naciśnij v.
Podpowiedzi
wpisywania
Zamknij
Wybierz język klawiatury. Można
wybrać język angielski, francuski,
rosyjski itd.
Podczas wprowadzania tekstu
klawiatura sugeruje polecane słowa.
Dla funkcji można wybrać wartości
Włączone lub Wyłączone.
43
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 43
100%
New Tab
Opcje na wyświetlanej klawiaturze
Język
W miarę wprowadzania liter
klawiatura przewiduje kolejną literę.
Przewidywania są wyświetlane w
pierścieniu przy właśnie wprowadzonej
literze. Można wybrać przewidywaną
literę lub przejść do innej litery.
Dla funkcji można wybrać wartości
Włączone lub Wyłączone.
Usługi sieciowe
2. Naciśnij przycisk v, aby wprowadzić daną
literę lub cyfrę w polu.
Służy do wymazania pamięci klawiatury
Samsung. Wybierz tę opcję w celu
wymazania wszystkiego, czego
klawiatura Samsung „nauczyła się” o
stylu pisania użytkownika m.in. nowych
słów.
06
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
przenoś zaznaczenie na wybraną literę lub
cyfrę.
Włącz/Wyłącz
chwytanie
Włącza lub wyłącza funkcję chwytania.
Jeśli funkcja chwytania jest włączona,
można przenieść stronę internetową w
górę lub w dół bez przesuwania paska
przewijania. Funkcja chwytania jest
dostępna tylko w trybie Przeglądanie z
użyciem wskaźnika.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:33
Usługi sieciowe
Zatwierdzone
witryny
Przegl.
prywatne
włączone/
Wyłączone
Ustaw aparat
wyszukiwania
Umożliwia ograniczenie dzieciom
dostępu do nieodpowiednich stron
internetowych poprzez zezwolenie na
dostęp tylko do stron zarejestrowanych.
Przy każdej próbie uzyskania dostępu
do opcji Zatwierdzone witryny zostanie
wyświetlony ekran z żądaniem
wprowadzenia kodu PIN. Przy pierwszej
próbie dostępu do opcji Zatwierdzone
witryny należy wprowadzić domyślny
kod PIN 0000 za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie.
Kod PIN można zmienić przy
użyciu polecenia Zresetuj hasło do
zatwierdzonych witryn. Patrz poniżej.
Funkcja Zatwierdzone witryny :
Włącza lub wyłącza funkcję Strony
zatwierdzone.
Zresetuj hasło do zatwierdzonych
witryn. : Zmienia hasło dla
zatwierdzonych stron.
Dodaj tę witrynę : Umożliwia dodanie
aktualnie wyświetlonej strony internetowej
do listy stron zatwierdzonych.
Zarządzaj zatwierdzonymi
witrynami : Umożliwia wprowadzenie
za pomocą klawiatury ścieżki URL, aby
ją dodać do listy Zatwierdzone witryny,
a także umożliwia jej usunięcie.
Po włączeniu funkcji Zatwierdzone
witryny i nie dodaniu żadnej strony do
listy zatwierdzonych stron dostęp do
stron internetowych będzie niemożliwy.
Włącza lub wyłącza tryb Prywatność.
W przypadku włączenia trybu
prywatności przeglądarka nie
będzie zachowywała ścieżek URL
odwiedzanych stron. Aby włączyć tryb
prywatności, wybierz opcję OK.
W trybie prywatności przed ścieżką
URL na górze ekranu wyświetlana
jest ikona „Stop”. Aby wyłączyć tryb
prywatności, wybierz go ponownie.
Można ustawić żądaną wyszukiwarkę.
44
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 44
Ustaw jako główną : Umożliwia
ustawienie strony głównej przeglądarki.
Blok. wysk. ok. : Włącza lub wyłącza
blokadę wyskakujących okien.
Blokowanie str. : Można ustawić
zablokowanie reklam i wybrać ścieżki
URL, dla których reklamy zostaną
zablokowane.
Ogólne : Umożliwia usunięcie
informacji osobistych, np. historii
przeglądania i wyszukiwanych
danych (plików cookies itd.), a także
przywrócenie wszystkich domyślnych
ustawień fabrycznych przeglądarki.
Można również ustawić Tryb
zabezpieczeń.
Ustawienie.
przeglądarki
Pomoc
||UWAGA |
\\ Ustaw opcję Security Mode
na Włączone, aby unikać
wchodzenia na strony ze złośliwym
oprogramowaniem/phishingowe
i uniemożliwić uruchamianie
złośliwego kodu.
Kodowanie : Umożliwia ustawienie
kodowania stron internetowych na
automatyczne lub wybór format
kodowania ręcznie z listy.
Wskaźnik : Umożliwia określenie
prędkości kursora po ustawieniu go w
opcji Wskaźnik oraz ustawianie opcji
Inteligentny kursor na Włączone i
Wyłączone.
Przeglądarka — informacje :
Wyświetla numer wersji oraz informacje
o prawach autorskich przeglądarki
internetowej.
Zapewnia podstawowe informacje o
obsłudze przeglądarki internetowej.
||UWAGA |
\\ W zależności od danej strony internetowej niektóre
funkcje Ustawienie. przeglądarki mogą nie być
aktywne. Nieaktywne funkcje są wyszarzone i nie można
ich używać.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:33
Łączenie kont w serwisach
internetowych z urządzeniem
06
Funkcja Połącz konta w serwisach umożliwia
połączenie urządzenia z kontami w serwisach
internetowych, np. Pandora, do których
urządzenie może zalogować użytkownika
automatycznie po uruchomieniu odpowiedniej
aplikacji.
Zarejestruj nowe konto przechodząc do opcji
HOME  Zaloguj  Utwórz z serwisem
Facebook.
Usługi sieciowe
BD-LIVE™
Po podłączeniu odtwarzacza do sieci użytkownik
może mieć dostęp do różnych zawartości
związanych z filmem, dostępnych na płytach z
obsługą BD-LIVE.
1. Podłącz napęd pamięci Flash USB do
gniazda USB z przodu odtwarzacza, a
następnie sprawdź pozostałą ilość miejsca w
pamięci. Aby zapisać usługi BD-LIVE, nośnik
pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB
wolnego miejsca.
2. Wybierz opcję Ustawienia na ekranie
głównym i naciśnij przycisk v.
3. Wybierz Sieć i naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Ustawienia BD Live, a
następnie naciśnij przycisk v.
5. Wybierz opcję Zarządzanie danymi BD, a
następnie naciśnij przycisk v.
6. Wybierz opcję Wybór urządzenia, a
następnie naciśnij przycisk v.
7. Wybierz urządzenie USB, a następnie naciśnij
przycisk v.
8. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BDLIVE.
9. Wybierz pozycję z listy zawartości usługi BDLIVE zapewnionej przez producenta płyty.
||UWAGA |
\\ Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i dostępna zawartość
może się różnić w zależności od producenta płyty.
45
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 45
Polski
2014-05-27 오후 2:41:34
Załącznik
Dodatkowe informacje
Uwaga
Ustawienia 3D
• W przypadku niektórych płyt 3D, aby zatrzymać film podczas odtwarzania 3D, należy nacisnąć
raz przycisk 5 (STOP). Odtwarzanie filmu zostanie zatrzymane, a tryb 3D wyłączony.
Aby zmienić wybór opcji 3D podczas odtwarzania filmu 3D, naciśnij raz przycisk 5 (STOP).
Zostanie wyświetlony ekran menu głównego. Naciśnij ponownie przycisk 5 (STOP), a następnie
wybierz Ustawienia 3D w menu Blu-ray.
• W zależności od treści i umieszczenia obrazu na ekranie telewizora z lewej strony, prawej strony
lub obu stron mogą być widoczne pionowe czarne paski.
Proporcja obrazu TV
• Dostępność formatów obrazu zależy od typu płyty.
• W przypadku wyboru proporcji ekranu oraz opcji innej niż proporcje ekranu danego telewizora,
wyświetlany obraz może być zniekształcony.
• W przypadku wyboru ustawienia 16:9 Oryginalny na ekranie telewizora może zostać wyświetlony
4:3 Pillarbox (czarne paski po obu stronach obrazu).
BD Wise (tylko w odtwarzaczach firmy Samsung)
Ustawienia
• Jeśli włączona jest funkcja BD Wise, opcja Rozdzielczość jest automatycznie ustawiona domyślnie
na BD Wise, a funkcja BD Wise jest wyświetlana w menu Rozdzielczość.
• W przypadku podłączenia odtwarzacza do urządzenia nieobsługującego funkcji BD Wise, nie
można z niej korzystać.
• W celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji BD Wise, ustaw opcję BD Wise odtwarzacza
oraz telewizora w pozycji Włączone.
Wyjście cyfrowe
• Należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego trybu wyjścia audio, gdyż nieprawidłowe
ustawienie spowoduje, że nie będzie słychać dźwięku lub będzie słychać głośny hałas.
• Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie obsługuje skompresowanych formatów (Dolby
Digital, DTS), zostanie ustawiony sygnał audio PCM.
• Zwykłe płyty DVD nie zawierają materiałów dźwiękowych BONUSVIEW i efektów dźwiękowych nawigacji.
• Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają efektów dźwiękowych dla funkcji BONUSVIEW oraz dla Nawigacji.
• Konfiguracja tego wyjścia cyfrowego nie wpływa na wyjście dźwięku HDMI do telewizora.
Wpływa na optyczne wyjście dźwięku oraz wyjście HDMI w przypadku podłączenia odtwarzacza
do odbiornika AV.
• W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG sygnał dźwiękowy jest wysyłany jako
PCM, niezależnie od wybranego wyjścia cyfrowego (PCM lub Bitstream).
Próbkowanie PCM
• Nawet gdy opcja Próbkowanie PCM jest ustawiona na Wyłączone, niektóre płyty będą
podawały sygnał audio o zmniejszonej częstotliwości próbkowania przez wyjście optyczne
cyfrowe.
• HDMI
-- Jeśli dany telewizor nie jest zgodny ze skompresowanymi wielokanałowymi formatami (Dolby
Digital, DTS), urządzenie może odtwarzać 2-kanałowy zredukowany dźwięk PCM nawet wtedy,
gdy wybrana została opcja Bitstream (Kodowany lub Nieprzetworzony) w menu konfiguracji.
-- Jeśli dany telewizor nie jest zgodny z częstotliwościami próbkowania PCM ponad 48kHz,
urządzenie może odtwarzać 48kHz.
46
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 46
Polski
2014-05-27 오후 2:41:34
Połączenie internet owe BD-Live
Ustawienia
Załącznik
Zarządzanie danymi BD
07
• Czym jest ważny certyfikat?
Jeśli odtwarzacz korzysta z funkcji BD-LIVE, aby wysłać dane z płyty oraz żądanie do serwera w
celu potwierdzenia informacji o płycie, serwer na podstawie przesłanych danych sprawdzi ważność
płyty i odeśle certyfikat do odtwarzacza.
• Podczas korzystania z danych BD-LIVE połączenie internetowe może być ograniczone.
• W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie USB zostanie odłączone w trakcie odtwarzania,
odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane.
• Obsługiwane są tylko urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT (etykieta pojemności
DOS 8.3).
Zalecamy używanie urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0 o prędkości odczytu/zapisu
co najmniej 4 MB/s.
• Po sformatowaniu pamięci masowej może nie działać funkcja wznawiania odtwarzania.
• Całkowita pojemność dostępnej pamięci dla funkcji Zarządzanie danymi BD może się różnić w
zależności od warunków.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
• Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
• Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to obsługuje funkcję Anynet+.
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
• Wskaźnik ◄► nie jest wyświetlany na ekranie, jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera żadnych
ustawień dźwięku BONUSVIEW.
• Języki dostępne poprzez funkcję Język ścieżki dźwiękowej zależą od języków zakodowanych na
danej płycie. Funkcja ta lub pewne języki mogą nie być dostępne.
• Niektóre płyty Blu-ray mogą umożliwiać wybór cyfrowej ścieżki dźwiękowej PCM lub Dolby Digital
w języku angielskim.
Media Play
Wybór języka napisów
• W zależności od płyty Blu-ray/DVD, może być dostępna funkcja zmiany języka napisów w menu
płyty. Naciśnij przycisk DISC MENU.
• Działanie tej funkcji zależy od wyboru napisów zakodowanych na płycie. W przypadku niektórych
płyt Blu-ray/DVD funkcja może nie być dostępna.
• Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję BONUSVIEW, wyświetlane są również informacje o trybie
głównej ścieżki audio/BONUSVIEW.
• Funkcja ta zmienia równocześnie napisy główne i dodatkowe.
• Całkowita liczba głównych i drugorzędnych napisów zostanie odpowiednio wyświetlona.
• Naciśnięcie przycisku SUBTITLE na pilocie spowoduje wyświetlenie paska z napisami.
Naciśnij przycisk RETURN, aby usunąć pasek.
47
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 47
Polski
2014-05-27 오후 2:41:34
Załącznik
Rozdzielczość w zależności od typu zawartości
Ustawienia
Typ zawartości
BD Wise
Wyjście UHD : Auto
Ramka filmu : Auto
Wyjście UHD :
Wyłączone
Auto
Ramka filmu : Wyłączone
Ramka filmu : Auto (24 kl./s)
※ tylko 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
Rozdzielczość płyty Blu-ray
2160p@24F
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
BD Wise
Ramka filmu : Auto
E-zawartość/
Treści cyfrowe
1080p@24F
Typ zawartości
Ustawienia
Auto
Płyta Blu-ray
Konwer. DVD 24 kl./s : Auto
Wyjście UHD : Auto
Wyjście UHD :
Wyłączone
Konwer. DVD 24 kl./s : Wyłączone
Ramka filmu : Wyłączone
Ramka filmu : Auto (Konwer. DVD 24 kl./s : Auto)
※ tylko 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||UWAGI |
\\ Jeśli telewizor podłączony do odtwarzacza nie obsługuje funkcji Ramka filmu lub wybranej rozdzielczości, zostanie
wyświetlony komunikat „Jeśli po wybraniu opcji „Tak” obraz nie jest wyświetlany, zaczekaj 15 sekund na powrót do
poprzedniej rozdzielczości.Czy chcesz zmienić rozdzielczość?”. W przypadku wyboru opcji Tak na ekranie telewizora nic nie
będzie wyświetlane przez 15 sekund, a następnie zostanie automatycznie przywrócona poprzednia rozdzielczość.
\\ Jeśli po zmianie rozdzielczości ekran nadal nie będzie wyświetlał żadnego obrazu, wyjmij wszystkie płyty, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk @ z przodu odtwarzacza przez ponad 5 sekund. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
inicjowania i zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Po ponownym włączeniu urządzenia wszystkie ustawienia będą
zresetowane. Uruchom ponownie procedurę konfiguracji ustawień początkowych. Następnie przejdź do opcji Ustawienia >
Obraz > Rozdzielczość w Menu, i wybierz prawidłową rozdzielczość dla danego telewizora.
\\ Po uruchomieniu procedury konfiguracji ustawień początkowych należy ponownie wybrać tylko język i proporcje ekranu
(rozmiar i format ekranu). Resetowanie nie ma wpływu na ustawienia sieci, więc użytkownik może pominąć Konfigurację
sieci i Aktualizację oprogramowania.
\\ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
\\ Płyta Blu-ray musi posiadać funkcję 24klatek, aby odtwarzacz mógł korzystać z trybu Ramka filmu (24 kl./s)
48
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 48
Polski
2014-05-27 오후 2:41:35
Wybór wyjścia cyfrowego
Odbiornik AV
Odbiornik AV
obsługujący Optyczne obsługujący Optyczne
HDMI
HDMI
Do PCM 7,1
kan.
Do PCM 7,1
Dolby Digital
kan.
Dolby Digital Do PCM 7,1
Plus
kan.
Do PCM 7,1
Strumień
Dolby TrueHD
kan.
dźwięku na
płycie Blu-ray
Do PCM 6,1
DTS
kan.
DTS-HD High
Do PCM 7,1
Resolution
kan.
Audio
DTS-HD
Do PCM 7,1
Master Audio
kan.
PCM
PCM 2 kan.
Strumień
Do PCM 5,1
Dolby Digital
dźwięku na
kan.
płycie DVD
Do PCM 6,1
DTS
kan.
PCM
Opis dla płyty
Blu-ray
Dowolny
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Bitstream
(kodowanie
DTS)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI lub
Optyczne
DTS ze zmienionym
kodowaniem
DTS ze zmienionym
Dolby Digital Dolby Digital
kodowaniem
DTS ze zmienionym
Dolby Digital
Dolby Digital
kodowaniem
Plus
DTS ze zmienionym
Dolby TrueHD Dolby Digital
kodowaniem
DTS ze zmienionym
DTS
DTS
kodowaniem
DTS-HD High
DTS ze zmienionym
Resolution
DTS
kodowaniem
Audio
DTS ze zmienionym
DTS-HD
DTS
kodowaniem
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
Bitstream
(kodowanie
Dolby D)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI lub
Optyczne
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekoduje dźwięk
głównej funkcji
Wysyła tylko strumień
i strumień
Dekoduje dźwięk głównej dźwiękowy głównej funkcji,
dźwiękowy
funkcji i strumień dźwięku
aby dany odbiornik AV
BONUSVIEW
BONUSVIEW łącznie
mógł dekodować strumień razem w dźwięk
w dźwięk PCM oraz
dźwiękowy.
PCM i dodaje
dodaje efekty dźwiękowe Dźwięk BONUSVIEW i efekty efekty dźwiękowe
nawigacji.
dźwiękowe nawigacji nie
nawigacji, a
będą słyszalne.
następnie koduje
dźwięk PCM w
strumień DTS
Załącznik
Połączenie
Bitstream
(nieprzetworzone)
PCM
07
Ustawienia
Dekoduje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień dźwięku
BONUSVIEW w postaci
dźwięku PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, a następnie
ponownie koduje
dźwięk w formacie PCM
do postaci cyfrowego
strumienia bitowego
Dolby lub PCM.
* Jeśli Strumień źródłowy jest 2 kanałowy lub mono, ustawienia „kodowanie Dolby D” nie zostaną
zastosowane. Wyjście zostanie ustawione na PCM 2 kan.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie dźwiękowe :
-- Dźwięk głównej funkcji : Ścieżka dźwiękowa głównej funkcji.
-- Ścieżka BONUSVIEW : Dodatkowa ścieżka dźwiękowa, np. komentarz dyrektora lub aktora.
-- Efekty dźwiękowe nawigacji : W przypadku wyboru niektórych funkcji nawigacji po menu mogą być
aktywne efekty dźwiękowe nawigacji. Efekty dźwiękowe nawigacji różnią się na każdej płycie Blu-ray.
49
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 49
Polski
2014-05-27 오후 2:41:35
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Przed zleceniem serwisu urządzenia należy sprawdzić, czy poniżej nie opisano rozwiązania napotkanego
problemu.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Nie można wykonać żadnych operacji za
pomocą pilota.
• Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić.
• Pilot należy obsługiwać w pewnej odległości nie większej niż 6,1m od
odtwarzacza.
• Wyjmij baterie, naciśnij jeden lub kilka przycisków i przytrzymaj je
przyciśnięte przez kilka minut, aby zresetować mikroprocesor pilota. Z
powrotem włóż baterie i spróbuj użyć pilota.
Płyta nie jest odtwarzana.
• Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD.
Menu płyty nie jest wyświetlane.
• Sprawdź, czy dana płyta posiada menu.
Na ekranie wyświetlony jest symbol zakazu.
• Sygnalizuje to naciśnięcie niewłaściwego przycisku.
• Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje funkcji (np. kątów).
• Zażądano tytułu lub numeru rozdziału, czy też czasu wyszukiwania, który
jest poza danym zakresem.
Odtwarzanie odbywa się w trybie innym niż
wybrany w menu Konfiguracja.
• Niektóre funkcje wybrane w menu Konfiguracja mogą nie działać
prawidłowo, jeśli dane na płycie nie są w odpowiedni sposób zakodowane.
Nie można zmienić proporcji obrazu.
• Na odtwarzanej płycie Blu-ray/DVD określone są stałe proporcje obrazu.
• Nie ma problemu z odtwarzaczem.
Brak dźwięku.
• Upewnij się, że w menu opcji audio wybrano prawidłowe wyjście cyfrowe.
Ekran jest pusty.
• Jeśli wyjście HDMI jest ustawione na rozdzielczość nieobsługiwaną przez
telewizor (np. 1080p), obraz może nie być wyświetlany na ekranie telewizora.
• Naciśnij przycisk @ (na górnym panelu) i przytrzymaj przez ponad 5
sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty. Na
ekranie zostanie wyświetlony komunikat inicjowania i zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone. Po ponownym włączeniu urządzenia wszystkie
ustawienia będą zresetowane.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane
dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Nie pamiętam hasła.
• Naciśnij przycisk @ (na górnym panelu) i przytrzymaj przez ponad 5 sekund,
upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty. Na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat inicjowania i zasilanie zostanie automatycznie
wyłączone. Po ponownym włączeniu urządzenia wszystkie ustawienia będą
zresetowane. Nie należy z tego korzystać, chyba że jest to bezwzględnie
konieczne.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane
dane BD użytkownika zostaną usunięte.
50
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 50
Polski
2014-05-27 오후 2:41:35
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
• Upewnij się, że płyta nie jest zabrudzona ani porysowana.
• Oczyść płytę.
Brak sygnału z wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdem HDMI odtwarzacza.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejściową HDMI
576p/480p, 720p, 1080i lub 1080p.
Nieprawidłowy obraz z wyjścia HDMI.
• Jeśli na ekranie wystąpią losowe zakłócenia, oznacza to, że telewizor nie
obsługuje funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Inne problemy.
• Przejdź do spisu treści i odszukaj w instrukcji użytkownika część zawierającą
opis funkcji, której dotyczy problem, a następnie powtórz procedurę.
• Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem firmy Samsung.
Możesz wyświetlić foldery współdzielone
w urządzeniach sieciowych, ale pliki nie są
widoczne.
• Lista multimediów wyświetla tylko pliki z filmami, zdjęciami oraz pliki
muzyczne. Inne typy plików nie są wyświetlane.
Film jest odtwarzany z przerwami.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć nie
jest obciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem obsługującym funkcję
AllShare a odtwarzaczem jest niestabilne.
Sprawdź przewody połączeniowe.
Załącznik
Odtwarzaj multimedia z urządzeń
sieciowych.
07
Obraz jest przepełniony szumem lub
zniekształcony.
Połączenie AllShare pomiędzy odtwarzaczem • Adresy IP w ramach tej samej podsieci nie powinny się powtarzać.
a komputerem jest niestabilne.
W innym razie problem ten może być wywoływany zakłóceniami IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa.
Jeśli jest, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
51
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 51
Polski
2014-05-27 오후 2:41:35
Załącznik
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
BD-LIVE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest niemożliwe. • Przy użyciu funkcji Stan sieci sprawdź, czy połączenie sieciowe działa
prawidłowo. (Patrz strona 17)
• Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do
odtwarzacz.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1
GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
(Patrz str. 18)
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowej BD-LIVE jest ustawione na
Zezwalaj (Wszystko).
• Jeśli wszystkie powyższe opcje zakończą się niepowodzeniem, należy
skontaktować się z dostawcą zawartości lub zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe odtwarzacza do najnowszej wersji.
Podczas korzystania z usługi BD-LIVE
wystąpił błąd.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1
GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
(Patrz str. 18)
||UWAGA |
\\ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Naprawy
W przypadku skontaktowania się z nami w celu naprawy odtwarzacza, może zostać naliczona opłata
administracyjna, jeśli:
1. Serwisant zostanie wezwany na wizytę domową na żądanie, a urządzenie nie jest uszkodzone.
2. Urządzenie zostanie zaniesione do centrum serwisowego, a urządzenie nie jest uszkodzone.
Przed wizytą domową lub przed rozpoczęciem wszelkich prac na odtwarzaczu użytkownik zostanie
poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej.
Przed wezwaniem pracownika serwisu w celu naprawy urządzenia, zalecamy dokładne zapoznanie
się treścią tego podręcznika, wyszukanie rozwiązania online na stronie www.samsung.com lub
skontaktowanie się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
52
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 52
Polski
2014-05-27 오후 2:41:35
Zgodność płyty z formatem
WIDEO
MUZYKA
ZDJĘCIE
||UWAGA |
Typ płyty
Płyta Blu-ray
Płyta 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Szczegóły
Załącznik
Nośniki
07
Typy i zawartość płyt, które mogą być odtwarzane przez ten odtwarzacz
Płyta BD-ROM lub BD-RE/-R nagrana w formacie BD-RE.
DVD-VIDEO, płyta DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R nagrana i sfinalizowana lub nośnik
pamięci USB z zawartością DivX, MKV, MP4.
Pliki muzyczne nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub urządzeniu
pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub urządzeniu pamięci
masowej USB zawierającym pliki JPEG.
\\ Odtwarzanie w tym urządzeniu niektórych płyt CD-RW/-R i DVD-R może okazać się niemożliwe ze względu na typ płyty lub
warunki wykonania nagrania.
\\ Jeśli płyta DVD-RW/-R nie została poprawnie nagrana w formacie DVD-video, nie będzie odtwarzana.
\\ Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie DVD-R o szybkości transmisji przekraczającej 10 Mb/s.
\\ Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie BD-R lub urządzeniu USB o szybkości transmisji
przekraczającej 25 Mb/s.
\\ Odtwarzanie nie jest możliwe w przypadku niektórych typów płyt lub podczas korzystania z określonych funkcji, takich jak
zmiana widoku i regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje na temat płyt podane są na opakowaniach. W razie
konieczności należy się z nimi zapoznać.
\\ W przypadku odtwarzania płyty BD-J ładowanie może potrwać dłużej niż przy zwykłej płycie lub niektóre funkcje mogą
działać wolniej.
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten odtwarzacz
• HD DVD
• Płyty DVD-ROM/PD/
MV itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(z wyjątkiem warstwy
CD)
53
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 53
• DVD-RW (tryb VR)
• Płyty DVD-R 3,9 GB do
autoringu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(płyty CD-G odtwarzają
tylko dźwięk, bez grafiki)
Polski
2014-05-27 오후 2:41:35
Załącznik
Kod regionu
Zarówno odtwarzacze, jak i płyty mają przypisane
kody regionów. Aby możliwe było odtwarzanie, kod
urządzenia musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli
kody nie są różne, płyta nie będzie odtwarzana.
Numer regionu tego odtwarzacza jest podany na
tylnym panelu urządzenia.
Typ płyty
Płyta Blu-ray
Kod
regionu
DVD-VIDEO
Płyta Blu-ray
Płyta 3D Blu-ray
BD-LIVE
DivX
Powierzchnia
a
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka Południowa,
Korea, Japonia, Tajwan, Hongkong
oraz Azja Południowo-Wschodnia.
b
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa
Zelandia.
c
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Indie, Chiny, Rosja, Azja
Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka, Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja,
Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i
Środkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Pacyficzne,
Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
Korea Płn., Mongolia
6
Chiny
54
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 54
System telewizyjny PAL
używany w Polsce, Wlk.
Brytanii, Francji, Niemczech itd.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
Obsługiwane formaty
Kontener
Kodek wideo Rozdzielczość
MVC
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Częstotliwość
odświeżania
(kl./s)
Szybkość
transmisji
(Mb/s)
Kodek audio
FHD: MAX 30
HD : MAX 60
30
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS
24/25/30
60
Załącznik
Rozszerz. pliku
07
Obsługiwane pliki wideo
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video wer. 9(VC1)
1920x1080
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG4 v1, v2, v3
H 263 Sorrenson
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
1280x720
VP6
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
`` Ograniczenia
-- Nawet jeśli dany plik jest kodowany za pomocą jednego z wyżej wymienionych obsługiwanych
kodeków podanych w tabeli Obsługiwane pliki wideo, plik może nie zostać odtworzony, jeśli występuje
problem z jego zawartością.
-- Normalne odtwarzanie nie jest gwarantowane, jeśli dane znajdujące się w pliku są nieprawidłowe lub
sam plik jest uszkodzony.
-- W przypadku plików o szybkości transmisji/częstotliwości klatek wyższej niż podana tabeli
Obsługiwane pliki wideo mogą występować zakłócenia podczas odtwarzania.
-- Funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie jest dostępna, jeśli tabela z indeksem pliku jest uszkodzona.
-- W przypadku zdalnego odtwarzania pliku za pośrednictwem połączenia z siecią mogą wystąpić
zakłócenia odtwarzanego wideo w zależności od prędkości połączenia.
-- Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
-- Kodek AVS jest obsługiwany tylko w modelach produkowanych na rynek w Chinach.
-- Pliki z rozszerzeniem *.ps są obsługiwane tylko w modelach produkowanych na rynek w Chinach.
-- Kodek DivX jest nie obsługiwany w modelach produkowanych na rynek w Ameryce.
-- Jeśli oryginalna zawartość pliku została nagrana w rozdzielczości UHD, nie jest możliwe jej odtworzenie.
55
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 55
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
Załącznik
`` Dekoder wideo
-- Obsługuje do H.264, poziom 4.1. (Nie obsługuje
FMO/ASO/RS)
-- Nie obsługuje VC1/AP/L4.
-- Kodeki z wyjątkiem WMV v7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Poniżej 1280 x 720: maks. 60 klatek
2) Powyżej 1280 x 720: maks. 30 klatek
-- Nie obsługuje GMC 2 lub nowszej wersji.
-- Obsługuje SVAF typy sekwencji oglądania Top/
Bottom, Side by Side, Left/Right (2 ES)
-- Obsługuje BD MVC Spec.
Rozszerzenie pliku
SubStation Alpha
MKV
Xsub
AVI
Advanced SubStation
Alpha
Wewnętrzny
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
MKV
VobSub
TTML w Smooth
Streaming
`` Dekoder audio
-- Obsługuje WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Nie obsługuje bezstratnego formatu audio WMA.
-- Obsługuje również profil M2.
-- Bezstratny format RealAudio 10 nie jest
obsługiwany w modelach produkowanych na
rynek w Chinach i Hongkongu.
-- Nie obsługuje formatów QCELP/AMR NB/WB.
-- Obsługuje format vorbis (do dwóch kanałów).
-- Obsługuje DD+ (do 5.1 kan.)
-- Kodek DTS LBR jest obsługiwany tylko w
kontenerach MKV / MP4 / TS.
Nazwa
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Obsługiwane pliki muzyczne
Rozszerzenie
pliku
Typ
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
\\ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie MKV oraz MP4
może być niemożliwe w zależności od rozdzielczości filmu
wideo oraz prędkości klatek.
*.flac
FLAC
FLAC
Obsługuje do dwóch
kanałów.
*.ogg
OGG
Vorbis
Obsługuje do dwóch
kanałów.
ĞĞ
Obsługiwane formaty plików napisów do
filmów DivX
||UWAGA |
Obsługiwane formaty plików z napisami
Nazwa
Rozszerzenie pliku
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
MPEG-4 Timed text
SubRip
Zewnętrzny
.ttxt
.srt
*.wma
WMA
WMA
wav
wav
-
midi
Typ 0, typ 1 i
Wyszukiwanie nie są
obsługiwane.
Dostępne tylko z USB.
.sub or.txt
*.wav
Advanced SubStation
Alpha
.ass
*.mid
*.midi
Powerdivx
SMPTE-TT Text
.ssa
.psb
.xml
56
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 56
-
Dla WMA. Obsługuje
maks. 10 kanałów
Pro 5.1.
Bezstratny format
audio WMA nie jest
obsługiwany.
Micro DVD
SubStation Alpha
Obsługiwany
zakres
midi
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
Kodek
Obsługiwany
zakres
*.ape
ape
ape
Nie obsługuje NVT i
X13.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Obsługiwane pliki ze zdjęciami
Rozszerzenie
pliku
Typ
Rozdzielczość
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
*.png
*.mpo
PNG
MPO
4096x4096
4096x4096
15360x8640
Informacje o podłączaniu urządzenia USB
• Odtwarzacz ten obsługuje urządzenia pamięci
masowej USB, odtwarzacze MP3, aparaty
cyfrowe oraz czytniki kart USB.
• Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą
nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
• Ten odtwarzacz obsługuje systemy plików
FAT16, FAT32 i NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio
do portu USB odtwarzacza. Podłączanie za
pośrednictwem przewodu USB może spowodować
problemy z kompatybilnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia pamięci
masowej do czytnika z wieloma gniazdami urządzenie
może spowodować nieprawidłowe działanie czytnika.
• Odtwarzacza nie obsługuje protokołu PTP.
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
„ładowania”.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym bardziej
opóźnione jest jego wyświetlenie.
• Ten odtwarzacz nie odtwarza plików MP3
z zastosowaniem systemu DRM (ang.
Digital Rights Management), pobranych z
komercyjnych stron internetowych.
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko filmy o
częstotliwości odświeżania niższej niż 30 klatek/s.
57
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 57
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko urządzenia
pamięci masowej USB klasy (MSC), np.
pendrivy oraz dyski twarde USB. (Koncentrator
nie jest obsługiwany).
• Niektóre dyski twarde USB, czytniki kart z
wieloma gniazdami lub pendrivy mogą nie być
kompatybilne z tym odtwarzaczem.
• Jeśli niektóre urządzenia wymagają
zwiększonego poboru mocy, urządzenie USB
może być ograniczone przez urządzenie
zabezpieczające obwód.
• Jeśli odtwarzanie z dysku twardego USB
jest niestabilne, należy zapewnić dodatkowe
zasilanie podłączając twardy dysk do gniazda.
Jeśli problem nie ustępuje, należy się skontaktować
z producentem twardego dysku USB.
• Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenie
plików z danymi ani za utratę danych.
• Ten odtwarzacz nie obsługuje skompresowanych
NTFS, plików kopii zapasowych oraz plików
zaszyfrowanych.
-- Urządzenie USB można naprawić lub
sformatować na komputerze stacjonarnym.
(tylko systemy operacyjne MS-Windows)
Załącznik
Typ
07
Rozszerzenie
pliku
AVCHD, format zapisu wideo w wysokiej
rozdzielczości (ang. Advanced Video
Codec High Definition)
• Urządzenie to może odtwarzać płyty w formacie
AVCHD. Płyty te są standardowo nagrywane i
stosowane w kamerach.
• Format AVCHD jest cyfrowym formatem wysokiej
rozdzielczości, stosowanym w kamerach cyfrowych.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresowanie obrazów przy wyższej
wydajności niż typowy format kompresowania
obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD używają formatu
„x.v.Color”. To urządzenie może odtwarzać płyty
AVCHD w formacie „x.v.Color”.
• „x.v.Color” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
• „AVCHD” oraz logo AVCHD są znakami
towarowymi firmy Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. oraz Sony Corporation.
||UWAGA |
\\ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD może być
niemożliwe, w zależności od warunków nagrywania.
Płyty w formacie AVCHD należy sfinalizować.
\\ Format „x.v.Color” oferuje szerszą gamę kolorów niż
standardowe płyty DVD do kamer.
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
Załącznik
Informacje o zgodności i kompatybilności
NIE WSZYSTKIE płyty są obsługiwane przez urządzenie
• W zależności od ograniczeń opisanych poniżej i wymienionych w treści całej instrukcji obsługi, łącznie
z częścią dotyczącą typów i charakterystyki płyt, rodzaje płyt, które mogą być odtwarzane to: nagrane
fabrycznie komercyjne płyty BD-ROM, DVD-VIDEO oraz Audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i
CD-RW/-R.
• Płyty nie wymienione powyżej nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu i/lub nie są przeznaczone
do niego. Niektóre z powyżej wymienionych płyt mogą nie zostać odtworzone z jednego lub więcej
powodów podanych poniżej.
• Firma Samsung nie może zagwarantować, że urządzenie odtworzy każdą płytę noszącą logo BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R lub CD-RW/-R. Ponadto odtwarzacz może
nie reagować na wszystkie polecenia lub obsługiwać wszystkich funkcji płyty. Te oraz inne problemy
braku kompatybilności płyt i urządzenia z nowymi i istniejącymi formatami są możliwe, ponieważ:
-- format Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem i ten odtwarzacz może nie obsługiwać
wszystkich możliwości płyt Blu-ray, ponieważ niektóre z nich mogą być opcjonalnymi, dodatkowymi
funkcjami, które zostały dodane do formatu Blu-ray po zakończeniu produkcji tego urządzenia, a
pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- nie wszystkie nowe i istniejące wersje formatów płyt są obsługiwane przez ten odtwarzacz;
-- nowe i istniejące wersje formatów płyt mogą być korygowane, zmieniane, aktualizowane, ulepszane
i/lub uzupełniane;
-- niektóre płyty są wytwarzane w sposób, który pozwala na określony lub ograniczony sposób
działania lub funkcjonalności podczas odtwarzania;
-- niektóre funkcje mogą być opcjonalne, dodatkowe możliwości mogą być dodane po zakończeniu
produkcji tego odtwarzacza, a pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- niektóre płyty noszące logo BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R lub CDRW/-R mogą nie spełniać określonego dla nich standardu;
-- niektóre płyty mogą nie być odtwarzane ze względu na fizyczne uszkodzenia lub warunki ich nagrania;
-- podczas tworzenia oprogramowania obsługującego płyty Blu-ray i DVD i/lub w procesie ich produkcji
mogą pojawić się usterki i błędy;
-- odtwarzacz działa w inny sposób niż standardowe odtwarzacze płyt DVD lub inne urządzenia
audiowizualne; i/lub
-- z powodów wymienionych w treści całej niniejszej instrukcji obsługi lub innych wykrytych i
opublikowanych przez centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
• W przypadku wystąpienia problemów z kompatybilnością płyty lub działaniem odtwarzacza, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Można także skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG w celu uzyskania
ewentualnych aktualizacji dla tego odtwarzacza.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania i kompatybilności płyt, należy
zapoznać się z częściami niniejszej instrukcji poświęconymi środkom ostrożności, czynnościom
wymaganym przed przeczytaniem instrukcji obsługi, typom i charakterystyce płyt oraz czynnościom
wymaganym przed przystąpieniem do odtwarzania.
• W przypadku wyjścia trybu kolejnoliniowego odtwarzacza płyt Blu-ray : INFORMACJA DLA
KLIENTÓW: NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY KLASY HIGH DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE
Z TYM URZĄDZENIEM. DLATEGO NA OBRAZIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAKŁÓCENIA. W PRZYPADKU
PROBLEMÓW Z OBRAZEM PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, ZALECA SIĘ, ABY
UŻYTKOWNIK PRZESTAWIŁ POŁĄCZENIE NA WYJŚCIE „STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI”.
W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGODNOŚCIĄ DANEGO TELEWIZORA Z TYM
URZĄDZENIEM PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.
58
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 58
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
07
Załącznik
• Ponieważ system AACS (Advanced Access Content System) jest zatwierdzonym systemem ochrony
materiałów dla formatu Blu-ray, podobnym w użyciu do CSS (Content Scramble System), który
jest używany w formacie DVD, odtwarzanie, przekazywanie sygnału analogowego itd., chronionych
materiałów systemu AACS podlega pewnym ograniczeniom.
Działanie urządzenia i ograniczenia na nie nałożone mogą się różnić w zależności od czasu, w którym
zostało ono nabyte, ponieważ ograniczenia mogą być przyjęte i/lub zmienione przez system AACS
po rozpoczęciu produkcji urządzenia. Ponadto, systemy BD-ROM Mark oraz BD+ są używane jako
dodatkowe zabezpieczenie materiałów dla formatu Blu-ray, co nakłada pewne ograniczenia, włączając
w to ograniczenia w odtwarzaniu materiałów chronionych za pomocą systemów BD-ROM Mark oraz
BD+. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów AACS, BD-ROM Mark, BD+ lub niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
• Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie Blu-ray/płytach DVD są zakodowane w celu
zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Dlatego odtwarzacz należy podłączać bezpośrednio tylko do
telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy pochodzące z
płyt Blu-ray/DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem będą zniekształcone.
• Zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, nielegalne kopiowanie,
używanie, wyświetlanie, rozprowadzanie lub zmiana programów telewizyjnych, kaset wideo, płyt Bluray i DVD oraz innych materiałów może podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
• Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania
nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych,
oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii,
zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: http://
www.cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy
Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami
Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także
chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem
towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2014 Verance Corporation. Wszystkie prawa
zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i
rozmontowywanie urządzenia.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług sieciowych
Wszelkie zasoby i usługi dostępne za pośrednictwem tego urządzenia należą do stron trzecich i są
chronione prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej.
Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie
może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości
lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej
zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie,
kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie,
tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem
jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.
59
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 59
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
Załącznik
TREŚCI I USŁUGI INNYCH PRODUCENTÓW SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ JAKA JEST”. FIRMA
SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TREŚCI LUB USŁUGI DOSTARCZANE W TEN SPOSÓB — ANI
JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ — UŻYTKOWANE W DOWOLNYM CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE
ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI
ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE
GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, WAŻNOŚCI, TERMINOWOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI
JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEGO URZĄDZENIA.
PONADTO W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ANI DELIKTOWEJ,
ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE SZKODY, KOSZTY
ZASTĘPSTWA PRAWNEGO, WYDATKI ANI ŻADNE INNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W
ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI W LUB WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z
JAKIEGOKOLWIEK ZASOBU LUB USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNĄ STRONĘ TRZECIĄ,
NAWET W PRZYPADKU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili
i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych,
które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z
odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub
zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami.
Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.
Licencja
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol dwóch liter „D” są
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• Informacje na temat patentów DTS znajdują się na stronie http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD i symbol oraz znak
DTS i symbol łącznie stanowią zarejestrowane znaki towarowe, DTS-HD Master Audio
to znak towarowy firmy DTS, Inc. ® DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
• DivX
-- INFORMACJE O FORMACIE DIVX VIDEO: DivX® to format cyfrowych plików wideo
stworzony przez firmę DivX, LLC. To urządzenie ma certyfikat DivX Certified®, co
oznacza, iż przeszło ono rygorystyczne testy potwierdzające odtwarzanie plików wideo DivX. Więcej
informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na
stronie www.divx.com.
-- INFORMACJE O USŁUDZE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie z certyfikatem DivX Certified®
należy zarejestrować, aby można było odtwarzać w nim zakupione filmy DivX Video-on-Demand
(VOD). Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy znaleźć część poświęconą plikom DivX VOD w menu
ustawień urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przeprowadzić rejestrację, odwiedź
stronę vod.divx.com.
-- Symbol DivX Certified® oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości do 1080p,
łącznie z treścią płatną.
DivX®, DivX Certified® oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi firmy Rovi
Corporation i jej spółek zależnych i są używane na licencji.
Produkt ten jest objęty jednym lub większą liczbą zgłoszeń patentowych w USA: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
60
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 60
Polski
2014-05-27 오후 2:41:36
• Wyrażenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to
znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
07
Załącznik
• Oracle i Java to zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Inne
nazwy mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli
• Informacja na temat licencji Open Source
-- W przypadku stosowania oprogramowania typu Open Source, Licencje Open Source są
dostępne w menu produktu.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i ich loga są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Zalecenie: tylko dla krajów UE
• Niniejszym firma Samsung Electronics, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Oryginalna Deklaracja zgodności jest dostępna w witrynie http://www.samsung.
com, przejdź do Wsparcie > Przeszukaj wsparcie dotyczące produktu i wprowadź nazwę modelu.
To urządzenie można używać we wszystkich krajach UE. Urządzenie to można używać tylko w
pomieszczeniach.
61
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 61
Polski
2014-05-27 오후 2:41:37
Załącznik
Dane techniczne
Ogólne
USB
HDMI
Wyjście audio
Sieć
Waga
Wymiary
Zakres temperatur eksploatacji
Zakres wilgotności eksploatacji
Typ A
Wyjście DC
1.2 kg
360 (szer.) X 196 (głęb.) X 40 (wys.) mm
od +5°C do +35°C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
5 V 500mA maks.
2D: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D: 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Optyczne
100BASE - TX Terminal
Wbudowane
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Obsługiwane
Wideo
Audio
Cyfrowe wyjście audio
Ethernet
WLAN
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
• Prędkości sieci niższe lub równe 10Mb/s nie są obsługiwane.
• Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• W celu uzyskania informacji o źródle zasilania i zużyciu energii, patrz etykieta dołączona do
odtwarzacza.
• Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
62
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 62
Polski
2014-05-27 오후 2:41:37
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest
niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w
które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria
zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli
baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu
odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie
należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
AK68-02465M-02
AK68-02465M-02
AK68-02465M
[BD-H6500-EN]AK68-02465M-02POL-.indd 63
2014-05-27 오후 2:41:37
Download PDF