Samsung | LE26A41B | Samsung LE26A41B Instrukcja obsługi

Telewizor
ciek∏okrystaliczny
LW26A33W
Instrukcja obs∏ugi
Przed rozpocz´ciem korzystania z urzàdzenia
nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà
instrukcjà oraz zachowaç jà.
MENU EKRANOWE
WYÂWIETLACZ PC
OBRAZ W OBRAZIE (PIP)
TELETEKST
Ârodki ostro˝noÊci przy wyÊwietlaniu nieruchomego obrazu
Nieruchomy obraz mo˝e spowodowaç trwa∏e uszkodzenie ekranu telewizora.
• Telewizor bez wbudowanego tunera
telewizji cyfrowej: Wybranie standardowego
trybu ekranu (4:3) do oglàdania transmisji
cyfrowej typu SD (przy sygnale wyjÊciowym
z set-top boxu 480p).
• Telewizor bez wbudowanego tunera telewizji
cyfrowej: Wybranie szerokoekranowego
trybu ekranu (16:9) do oglàdania transmisji
cyfrowej typu SD (przy sygnale wyjÊciowym
z set-top boxu 1080i).
Choç transmisja cyfrowa powinna byç w
formacie szerokoekranowym HD (16:9),
czasami stacje nadawcze prezentujà
programy wykonane pierwotnie w
standardowym formacie ekranu (4:3),
konwertujàc sygna∏y do postaci cyfrowej,
kiedy to dochodzi do obci´cia lewej i prawej
kraw´dzi obrazu.
Uwaga: JeÊli obraz po obci´ciu lewej i
prawej kraw´dzi b´dzie wyÊwietlany
przez d∏u˝szy czas, iloÊç
transmitowanego Êwiat∏a równie˝
ulegnie zmianie, co mo˝e
prowadziç do pozostawienia Êladów
po kraw´dziach.
Nie nale˝y pozostawiaç ekranu w trybie
pauzy przez d∏u˝szy czas, poniewa˝ mo˝e
wystàpiç chwilowe lub trwa∏e wypalenie
obrazu.
• Telewizor bez wbudowanego tunera
telewizji cyfrowej: Telewizor odbiera
sygna∏y typu HD (przy sygnale
wyjÊciowym z set-top boxu 1080i).
Oglàdajàc transmisj´ cyfrowà typu HD na
telewizorze o standardowym ekranie (4:3)
przy ustawieniu formatu ekranu na „16:9”
lub „Panorama”, mo˝na oglàdaç dany
program, ale górna i dolna kraw´dê obrazu
zostanà obci´te.
Uwaga: JeÊli obraz po obci´ciu górnej i
dolnej kraw´dzi b´dzie wyÊwietlany
przez d∏u˝szy czas, iloÊç
transmitowanego Êwiat∏a równie˝
ulegnie zmianie, co mo˝e
prowadziç do pozostawienia Êladów
po kraw´dziach.
Nie nale˝y pozostawiaç ekranu w trybie
pauzy przez d∏u˝szy czas, poniewa˝ mo˝e
wystàpiç chwilowe lub trwa∏e wypalenie
obrazu.
• Telewizor z wbudowanym tunerem
telewizji cyfrowej (szerokoekranowy):
Telewizor odbiera sygna∏y transmisji
typu SD (standardowe) (odbiór
standardowych sygna∏ów 480p).
• Telewizor bez wbudowanego tunera
telewizji cyfrowej (szerokoekranowy):
Telewizor odbiera sygna∏y transmisji
typu SD (standardowe) (z set-top
boxu).
• Oglàdanie transmisji analogowej
(standardowej) na telewizorze
szerokoekranowym (po wybraniu trybu
ekranu 4:3).
Choç transmisja cyfrowa powinna byç w
formacie szerokoekranowym HD (16:9),
czasami stacje nadawcze prezentujà
programy wykonane pierwotnie w
standardowym formacie ekranu (4:3),
konwertujàc sygna∏y do postaci cyfrowej,
kiedy to dochodzi do obci´cia lewej i prawej
kraw´dzi obrazu.
Uwaga: JeÊli obraz po obci´ciu lewej i
prawej kraw´dzi b´dzie wyÊwietlany
przez d∏u˝szy czas, iloÊç
transmitowanego Êwiat∏a równie˝
ulegnie zmianie, co mo˝e
prowadziç do pozostawienia Êladów
po kraw´dziach.
Nie nale˝y pozostawiaç ekranu w trybie
pauzy przez d∏u˝szy czas, poniewa˝ mo˝e
wystàpiç chwilowe lub trwa∏e wypalenie
obrazu.
• Oglàdanie DVD, CD lub wideo w
formacie szerokoekranowym (21:9) na
telewizorze szerokoekranowym (16:9).
• Pod∏àczanie komputera lub konsoli do
gier do telewizora i wybranie trybu
ekranu 4:3.
Po pod∏àczeniu odtwarzacza DVD,
komputera lub konsoli do gier do telewizora
szerokoekranowego i oglàdaniu filmu lub
graniu w gr´ w standardowym (4:3) lub
szerokoekranowym (21:9) trybie ekranu,
lewa i prawa kraw´dê lub górna i dolna
kraw´dê ekranu zostanà obci´te.
Uwaga: JeÊli obraz po obci´ciu lewej i
prawej kraw´dzi b´dzie wyÊwietlany
przez d∏u˝szy czas, iloÊç
transmitowanego Êwiat∏a równie˝
ulegnie zmianie, co mo˝e
prowadziç do pozostawienia Êladów
po kraw´dziach.
Nie nale˝y pozostawiaç ekranu w trybie
pauzy przez d∏u˝szy czas, poniewa˝ mo˝e
wystàpiç chwilowe lub trwa∏e wypalenie
obrazu.
Spis treÊci
PRZY∏ÀCZANIE KABLI I PRZYGOTOWYWANIE TELEWIZORA DO PRACY
Panel sterowania........................................................................................................
Panel po∏àczeƒ...........................................................................................................
- Pod∏àczanie anteny lub sieci telewizji kablowej ....................................................
- Pod∏àczanie do przystawki internetowej, magnetowidu lub odtwarzacza DVD ..
- Pod∏àczanie zewn´trznych urzàdzeƒ A/V.............................................................
- Pod∏àczanie komputera .........................................................................................
- Pod∏àczanie Sub Woofer .......................................................................................
- Pod∏àczanie DVI....................................................................................................
Pilot (wszystkie funkcje oprócz teletekstu) ...............................................................
Pilot (funkcje teletekstu).............................................................................................
Wk∏adanie baterii do pilota ........................................................................................
W∏àczanie i wy∏àczanie ..............................................................................................
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci ..............................................................
Poznawanie funkcji pilota ..........................................................................................
Plug & Play.................................................................................................................
Wybór j´zyka..............................................................................................................
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
Programowanie kana∏ów
Automatyczne zapami´tywanie kana∏ów .................................................................
R´czne zapami´tywanie kana∏ów .............................................................................
Edycja kana∏ów ..........................................................................................................
Sortowanie zapami´tanych kana∏ów.........................................................................
Przypisywanie nazw kana∏om ...................................................................................
Dostrajanie odbioru kana∏u........................................................................................
15
16
18
19
20
21
Ustawienia obrazu w obrazie
Zmiana standardu obrazu .........................................................................................
Regulacja opcji Obraz niestand. ...............................................................................
Zmiana Tonu kolorów................................................................................................
Zmiana Rozmiaru obrazu ..........................................................................................
Zatrzymywanie wyÊwietlanego obrazu .....................................................................
DNIe (Digital Natural Image engine).........................................................................
Kolory w∏asne.............................................................................................................
Optym. Kontrastu.......................................................................................................
Czujnik jaskraw. ........................................................................................................
Oglàdanie obrazu w obrazie (PIP)............................................................................
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Ustawianie dêwi´ku
Regulowanie g∏oÊnoÊci..............................................................................................
Chwilowe wy∏àczanie dêwi´ku...................................................................................
Wybór trybu dêwi´ku .................................................................................................
Zmiana standardu dêwi´ku .......................................................................................
Regulacja ustawieƒ dêwi´ku .....................................................................................
W∏àczanie funkcji WOW Surround............................................................................
Automatyczna regulacja g∏oÊnoÊci............................................................................
Polski-2
32
33
33
34
34
35
35
Spis treÊci
Ustawianie dêwi´ku (Ciàg dalszy)
Przy∏àczanie s∏uchawek.............................................................................................
Regulowanie ustawieƒ s∏uchawek ............................................................................
S∏uchanie dêwi´ku obrazu podrz´dnego..................................................................
Sub Woofer ................................................................................................................
36
36
37
37
Ustawianie zegara
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara.............................................................................. 38
Ustawianie wy∏àcznika czasowego ........................................................................... 39
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora .................................................... 40
Ustawianie Inne
Wybieranie trybu niebieskiego ekranu......................................................................
Nasycenie Koloru.......................................................................................................
Wybór melodia ...........................................................................................................
Wybieranie urzàdzenia zewn´trznego êród∏a sygna∏u.............................................
WyÊwietlanie obrazu ze êróde∏ zewn´trznych..........................................................
41
42
43
44
44
Praca z komputerem
Konfigurowanie oprogramowania w komputerze
(z systemem Windows 2000 lub Windows XP) .......................................................
Automatyczna regulacja obrazu PC .........................................................................
Regulacja ZiarnistoÊci i Wyg∏adzania obrazu...........................................................
Zmiana po∏o˝enia obrazu .........................................................................................
Aktywacja ustawieƒ obrazu .......................................................................................
45
46
47
48
49
Korzystanie z telegazety
Dekoder telegazety ....................................................................................................
WyÊwietlanie telegazety.............................................................................................
Wybieranie strony telegazety ....................................................................................
Wybieranie strony telegazety przy u˝yciu funkcji FLOF..........................................
50
50
51
52
Zalecenia dotyczàce u˝ytkowania
Rozwiàzywanie problemów .......................................................................................
Monta˝ podstawy.......................................................................................................
Stosowanie blokady Kensington przeciw kradzie˝y.................................................
Instalacja zestawu do monta ˝u na Êcianie ..............................................................
Parametry techniczne i ekologiczne .........................................................................
Tryb ekranu (PC) .......................................................................................................
Konfiguracja styków ...................................................................................................
Konfiguracja pilota .....................................................................................................
53
54
55
56
57
58
59
60
Symbole
NaciÊnij
Wa˝ne
Uwaga
Polski-3
Panel sterowania
SOURCE
S∏u˝y do wyÊwietlania menu wszystkich
dost´pnych êróde∏ sygna∏u
(TV, Z∏àcze1, Z∏àcze2, AV3, S-Video, DVI, PC).
Aby dokonaç wyboru, mo˝esz równie˝ u˝yç
przycisku
na panelu sterowania TV.
(Power)
S∏u˝y do w∏àczania/wy∏àczania odbiornika.
Czujnik Êwiat∏a
S∏u˝y do automatycznej regulacji jasnoÊci ekranu
poprzez wykrywanie jasnoÊci otoczenia.
Ten czujnik dzia∏a po w∏àczeniu Czujnik jaskraw.
MENU
S∏u˝y do wyÊwietlania menu OSD, zawierajàcego
funkcje odbiornika.
Czujnik zdalnego sterowania
Na ten punkt nale˝y skierowaç pilota.
+
NaciÊnij, aby zmniejszyç lub zwi´kszyç g∏oÊnoÊç.
S∏u˝y równie˝ do wybierania pozycji w menu
ekranowym.
Wskaênik zasilania
Zapala si´ po wy∏àczeniu odbiornika.
Po wy∏àczeniu zasilania poprzez wybranie Timer
W∏./Wy∏., pojawi si´ zielone Êwiate∏ko.
C/P.
S∏u˝y do zmiany kana∏ów.
S∏u˝y równie˝ do zaznaczania pozycji w menu
OSD.
(Przyciski Channel umo˝liwiajà w∏àczenie
odbiornika bez pomocy pilota.)
Polski-4
Panel po∏àczeƒ
Gniazdo zasilania
Przed pod∏àczeniem do odbiornika dowolnego urzàdzenia audio lub wideo zawsze nale˝y
sprawdziç, czy wszystkie jego elementy zosta∏y wy∏àczone.
Pod∏àczanie anteny lub sieci telewizji kablowej
Aby prawid∏owo odbieraç kana∏y telewizyjne, odbiornik musi odbieraç sygna∏ z jednego z nast´pujàcych êróde∏:
- Antena zewn´trzna
- Sieç telewizji kablowej
- Antena satelitarna
Pod∏àczanie do przystawki internetowej, magnetowidu lub odtwarzacza DVD
- Pod∏àcz kabel SCART przystawki internetowej, magnetowidu lub odtwarzacza DVD do gniazda SCART
danego urzàdzenia.
- Aby pod∏àczyç jednoczeÊnie przystawk´ internetowà i magnetowid (lub odtwarzacz DVD), pod∏àcz jà do
magnetowidu (lub DVD), a nast´pnie pod∏àcz magnetowid (lub DVD) do odbiornika.
Specyfikacja wejÊcia/wyjÊcia
Gniazdo
SCART 1
SCART 2
WejÊcie
Video
Audio (L/R)
✔
✔
✔
✔
S-Video
WyjÊcie
RGB
Video+Audio (L/R)
✔
Tylko wyjÊcie TV
WyjÊcie monitora
(TV/Ext.1/Ext.2/AV3/S-VHS)
Polski-5
Panel po∏àczeƒ
Pod∏àczanie zewn´trznych urzàdzeƒ A/V
- Pod∏àcz kabel RCA lub S-VIDEO do w∏aÊciwego zewn´trznego urzàdzenia A/V, takiego jak magnetowid,
odtwarzacz DVD czy kamera.
- Pod∏àcz kable audio RCA do gniazd „AUDIO(L)” i „AUDIO(R)” w tylnej cz´Êci odbiornika oraz do
odpowiednich wyjÊç audio w urzàdzeniu A/V.
- S∏uchawki mo˝na pod∏àczyç do gniazda s∏uchawkowego ( ) w tylnej cz´Êci odbiornika. Po pod∏àczenie
s∏uchawek dêwi´k z wbudowanych g∏oÊników zostanie wy∏àczony.
Pod∏àczanie komputera
-
Pod∏àcz kabel D-Sub do gniazda „PC (PC IN)” z ty∏u odbiornika.
-
Pod∏àcz stereofoniczny kabel audio do gniazda „AUDIO (PC IN)” z ty∏u odbiornika oraz do gniazda
„Audio Out” karty dêwi´kowej komputera.
Polski-6
Panel po∏àczeƒ
Pod∏àczanie Sub Woofer
Pod∏àczanie DVI
- Pod∏àcz z∏àcze DVI do z∏àcza DVD.
- Pod∏àcz stereofoniczny kabel audio do „L - Audio - R” z ty∏u odbiornika oraz do gniazda „Audio Out”
karty dêwi´kowej komputera w DVD.
- DVI nie obs∏uguje funkcji PC.
èród∏o
Source
DVI
Video
Cz´stotliwoÊç pozioma
(kHz)
Cz´stotliwoÊç pionowa
(Hz)
RozdzielczoÊç
(Linie)
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58 (Except RF)
15,625
15,625
15,734
15,704
50
50
60
60
575
575
483
483
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15,734
31,469
15,625
31,250
45,000
28,125
33,750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
Polski-7
Pilot (wszystkie funkcje oprócz teletekstu)
W∏àczanie/wy∏àczanie odbiornika
(patrz strona 11)
Automatyczne wy∏àczenie
(patrz strona 39)
S∏u˝y do wybrania urzàdzenia
sterowanego za pomocà pilota firmy
Samsung
(TV, Samsung STB, VCR, kabl., DVD)
(patrz strona 60~63)
Przyciski numeryczne umo˝liwiajàce
bezpoÊrednie wybieranie kana∏ów
Poprzedni kana∏
Wybieranie kana∏ów o numerach
jedno-/dwucyfrowych
- Nast´pny kana∏
- Poprzedni kana∏
(patrz strona 11)
Zwi´kszenie g∏oÊnoÊci
Zmniejszenie g∏oÊnoÊci
(patrz strona 32)
Available source selection
(patrz strona 44)
Chwilowe wyciszenie dêwi´ku
(patrz strona 33)
Informacje na temat bie˝àcego obrazu
(patrz strona 38)
BezpoÊrednio przechodzi do trybu
WyÊwietlanie menu i
zatwierdzanie zmian
(patrz strona 12)
Zamkni´cie menu OSD
Sterowanie kursorem w menu
(patrz strona 12)
Wybór trybu dêwi´ku
(patrz strona 34)
Wybór SRS WOW
(patrz strona 35)
Wybór efektów obrazu
(patrz strona 22)
Przycisk DUAL I-II
STILL : Stopklatka
(patrz strona 26)
BezpoÊrednio przechodzi do trybu
PC(patrz strona 46)
FUNKCJE OBRAZU W OBRAZIE
(PIP); (patrz strona 30~31)
PIP
: W∏àczenie funkcji PIP
POSITION : Wybór po∏o˝enia
okna PIP
SIZE
: Wybieranie wielkoÊci
okna podglàdu funkcji
PIP
SWAP
: Prze∏àczanie mi´dzy
obrazem g∏ównym i
podrz´dnym
Wybór rozmiaru obrazu
(patrz strona 25)
NaciÊnij, aby poprawiç jakoÊç
cyfrowego sygna∏u wideo.
(patrz strona 26)
FUNKCJE VCR/DVD
: Rewind
: Stop
: Play/Pause
: Fast/Forward
SET (patrz strona 60~62)
RESET: Kiedy pilot nie dzia∏a, wymieƒ baterie
i naciÊnij przycisk „RESET” na 2-3 sekundy
przed u˝yciem.
Na prac´ pilota mo˝e wp∏ywaç jaskrawe Êwiat∏o.
Maksymalny zasi´g pilota wynosi oko∏o 7,5 m od telewizora. Korzystajàc z pilota, zawsze nale˝y
kierowaç go bezpoÊrednio na telewizor. Za pomocà pilota mo˝na równie˝ sterowaç pracà
magnetowidu, tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD czy set-top boxu firmy Samsung.
Polski-8
Pilot (funkcje teletekstu)
WyÊwietlanie teletekstu/jednoczesne
wyÊwietlanie teletekstu i normalnego
obrazu
WyÊwietlanie podstrony
P
P
: Nast´pna strona teletekstu
: Poprzednia strona teletekstu
Wybór trybu teletekstu
(List lub Flof)
Zamykanie teletekstu
WyÊwietlanie ukrytego tekstu
Wybieranie programów wed∏ug nazw
Anulowanie teletekstu
Wybór formatu teletekstu
Zatrzymanie teletekstu
Zapami´tywanie stron teletekstu
Funkcja teletekstu: szczegó∏owe informacje znajdujà si´ na stronach 50~52
Polski-9
Wk∏adanie baterii do pilota
1
Ca∏kowicie zsuƒ pokryw´.
2
W∏ó˝ dwie baterie typu AAA.
Pami´taj, aby dopasowaç bieguny „+" i „-" baterii zgodnie z
rysunkiem wewnàtrz komory.
3
Za∏ó˝ pokryw´.
JeÊli nie planujesz u˝ywaç pilota przez d∏u˝szy czas, wyjmij
baterie i przechowaj je w ch∏odnym, suchym miejscu.
Pilota mo˝na u˝ywaç w maksymalnej odleg∏oÊci ok. 23 stopy
(7m) od odbiornika.
(Przy standardowym korzystaniu z odbiornika, baterie powinny
wystarczyç na oko∏o jeden rok.)
Pilot nie dzia∏a!
Sprawdê:
1. Czy telewizor jest w∏àczony?
2. Czy bieguny baterii zosta∏y umieszczone odwrotnie?
3. Czy baterie sà na∏adowane?
4. Czy wyst´puje przerwa w dostawie zasilania albo czy przewód
zasilania jest od∏àczony?
5. Czy w pobli˝u znajduje si´ specjalne Êwiat∏o fluorescencyjne lub
reklama neonowa?
Polski-10
W∏àczanie i wy∏àczanie
Przewód zasilajàcy jest pod∏àczony z ty∏u odbiornika.
1
Pod∏àcz przewód zasilajàcy do odpowiedniego gniazdka.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk POWER (
Rezultat:
3
Informacja o napi´ciu g∏ównym znajduje si´ z ty∏u
odbiornika, a cz´stotliwoÊç wynosi 50 lub 60 Hz
) po prawej stronie odbiornika.
Na przednim panelu zaÊwieci si´ wskaênik czuwania.
NaciÊnij przycisk numeryczny (0~9) lub przycisk prze∏àczania kana∏u
góra/dó∏ ( / ) na pilocie, lub przycisk
po prawej
C/P.
stronie odbiornika.
Rezultat:
Zostanie automatycznie wybrany ostatnio oglàdany
kana∏.
Przy pierwszym w∏àczaniu odbiornika pojawi si´ proÊba o wybranie
j´zyka, w którym majà byç wyÊwietlane menu (patrz strona 14).
4
Aby wy∏àczyç odbiornik, ponownie naciÊnij przycisk POWER (
).
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci
Mo˝esz prze∏àczyç odbiornik w tryb czuwania, aby zmniejszyç pobór
pràdu. Tryb czuwania mo˝e byç przydatny do chwilowej przerwy w
oglàdaniu telewizji (na przyk∏ad, podczas posi∏ku).
1
NaciÊnij przycisk POWER (
Rezultat:
2
) na pilocie.
Ekran wy∏àczy si´ i zaÊwieci si´ czerwony wskaênik
czuwania, umieszczony z przodu odbiornika.
Aby w∏àczyç odbiornik wystarczy ponownie nacisnàç przycisk POWER
( ), przycisk numeryczny (0~9) lub przycisk zmiany kana∏ów góra/dó∏
( / ).
Nie zostawiaj odbiornika w trybie czuwania na d∏u˝szy okres czasu
(naprzyk∏ad, wyje˝d˝ajàc na wakacje)
Najlepiej jest od∏àczyç odbiornik od sieci i anteny.
Polski-11
Poznawanie funkcji pilota
Pilot s∏u˝y g∏ównie do:
◆ Zmiany kana∏ów i regulacji g∏oÊnoÊci
◆ Konfigurowania odbiornika za pomocà systemu menu
ekranowego
Nast´pujàca tabela prezentuje najcz´Êciej u˝ywane przyciski i ich funkcje.
Przycisk
Oglàdanie
Funkcja menu
S∏u˝y do wyÊwietlania
kolejnego zapami´tanego
kana∏u.
-
S∏u˝y do wyÊwietlania
poprzedniego
zapami´tanego kana∏u.
-
do
S∏u˝à do wyÊwietlania odpowiednich kana∏ów.
W przypadku kana∏ów o numerach
dwucyfrowych drugà cyfr´ nale˝y nacisnàç od
razu po pierwszej. Je˝eli druga cyfra zostanie
naciÊni´ta zbyt póêno, zostanie wyÊwietlony
kana∏ o numerze jednocyfrowym.
_/_ _
S∏u˝y do wybierania kana∏ów o numerze dziesi´ç i
wy˝szych. NaciÊnij ten przycisk i wpisz dwucyfrowy
numer kana∏u.
S∏u˝y do zwi´kszania
g∏oÊnoÊci.
-
S∏u˝y do zmniejszania
g∏oÊnoÊci.
-
MUTE
S∏u˝y do chwilowego wy∏àczenia dêwi´ku.
Aby ponownie w∏àczyç dêwi´k, ponownie naciÊnij
+/- .
ten przycisk lub naciÊnij przycisk
MENU
S∏u˝y do wyÊwietlania
S∏u˝y do powracania do
systemu menu ekranowego. poprzedniego menu lub
do normalnego oglàdania.
EXIT
S∏u˝y do opuszczenia menu OSD.
S∏u˝y do poruszania si´ wÊród pozycji menu.
S∏u˝y do wybierania pozycji menu lub
zwi´kszania wartoÊci wybranej pozycji.
S∏u˝y do powrotu do poprzedniej pozycji menu
lub zmniejszania wartoÊci wybranej pozycji.
ENTER
Polski-12
Potwierdza dokonany
wybór.
Plug & Play
Po pierwszym w∏àczeniu odbiornika wiele podstawowych ustawieƒ jest
kolejno wprowadzanych automatycznie.
Sà to nast´pujàce funkcje.
1
JeÊli set znajduje si´ w trybie gotowoÊci, naciÊnij przycisk zasilania
POWER ( ) na pilocie.
Rezultat:
2
Pojawi si´ informacja Plug & Play. Po chwili informacja
ta zniknie i zostanie automatycznie wyÊwietlone menu
J´zyk.
Wybierz w∏aÊciwy j´zyk, naciskajàc przycisk
lub
.
Wszystkie dost´pne j´zyki znajdujà si´ na liÊcie.
Mo˝na wybraç jeden z 18 j´zyków.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby potwierdziç wybór.
Pojawi si´ informacja Spr. Anten´ z zaznaczonym
przyciskiem OK.
4
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat: Dost´pne sà nast´pujàce kraje:
Belgia - Niemcy - Hiszp. - Francja - W∏ochy - Holandia
- Szwajcaria - Szwecja - Wlk.Brytania - Euro.W - Inne
5
Wybierz Kraj, naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
6
.
Pojawi Pami´ç automatyczna menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
lub
.
Wyszukiwanie kana∏ów rozpocznie si´ i zakoƒczy
automatycznie.
7
Wybierz godz. lub Minuta, naciskajàc przycisk
lub .
Ustaw godz./Minuta, naciskajàc przycisk
lub .
(Patrz „Ustawianie i wyÊwietlanie zegara" na stronie 38)
8
NaciÊnij przycisk MENU , aby zatwierdziç ustawienia.
Rezultat: Pojawi si´ komunikat Mi∏ego oglàdania, po czym
nastàpi w∏àczenie zapisanego kana∏u.
Polski-13
Plug & Play
Aby wyzerowaç t´ funkcj´...
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
3
NaciÊnij przycisk
4
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
5
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
lub
aby wybraç opcj´ Plug & Play.
.
Na ekranie pojawia si´ komunikat Plug & Play.
Dodatkowe informacje na temat ustawiania parametrów znajdujà si´
na poprzedniej stronie.
Wybór j´zyka
Po pierwszym uruchomieniu odbiornika wybierz j´zyk, w którym b´dzie
wyÊwietlane menu i wskazówki.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
5
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
.
aby wybraç opcj´ J´zyk.
.
Wszystkie dost´pne j´zyk i znajdujà si´ na liÊcie.
Wybierz okreÊlony J´zyk, naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
lub
.
Mo˝na wybraç jeden z 18 j´zyków.
6
Polski-14
Po dokonaniu wyboru, naciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do
normalnego oglàdania.
Automatyczne zapami´tywanie kana∏ów
Mo˝esz przeszukaç dost´pne zakresy cz´stotliwoÊci (ich dost´pnoÊç
zale˝y od kraju). Przydzielane automatycznie numery programów mogà
nie odpowiadaç numerom preferowanym lub faktycznym.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
.
wybrano Kraj.
Ponownie naciÊnij przycisk ENTER .
Wybierz okreÊlony kraj, naciskajàc przycisk
Rezultat:
NaciÊnij przycisk ENTER
6
NaciÊnij przycisk
lub
automatyczna.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
lub
.
Dost´pne sà nast´pujàce kraje:
Belgia - Niemcy - Hiszp. - Francja - W∏ochy - Holandia
- Szwajcaria - Szwecja - Wlk.Brytania - Euro.W - Inne
5
7
aby wybraç opcj´ Kana∏.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Kana∏.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
.
aby wybraç opcj´ Pami´ç
.
Zostanie wybrana opcja Uruchom.
NaciÊnij przycisk ENTER , aby rozpoczàç wyszukiwanie kana∏ów.
Po rozpocz´ciu wyszukiwania kana∏ów, przycisk Uruchom w
podmenu zmieni si´ w Stop.
Rezultat:
Wyszukiwanie zakoƒczy si´ automatycznie. Kana∏y sà
sortowane i zapami´tywane w kolejnoÊci, która
odzwierciedla ich po∏o˝enie w zakresie cz´stotliwoÊci
(od najni˝szego do najwy˝szego). Zostaje wyÊwietlony
program wybrany jako pierwszy.
Aby powróciç do poprzedniego menu, naciÊnij przycisk
lub
aby wybraç Powrót, a nast´pnie przycisk
ENTER .
Aby wczeÊniej zatrzymaç wyszukiwanie, naciÊnij przycisk
ENTER
przy zaznaczonym przycisku Stop.
8
Po zapami´taniu kana∏ów mo˝esz:
Sortowaç je w preferowanej kolejnoÊci (patrz strona 19)
Przypisywaç nazwy zapami´tanym kana∏om (patrz strona 20)
Dodawaç lub usuwaç kana∏y (patrz strona 18)
Dostrajaç odbiór kana∏ów, w razie potrzeby (patrz strona 21)
Polski-15
R´czne zapami´tywanie kana∏ów
Mo˝esz ustawiç do 100 kana∏ów, ∏àcznie z kana∏ami odbieranymi przez
sieç kablowà.
Przy r´cznym zapami´tywaniu kana∏ów mo˝esz:
Zdecydowaç, czy zostanie zapami´tany ka˝dy znaleziony kana∏
Wybraç numer programu dla ka˝dego zapami´tanego kana∏u,
który ma zostaç oznaczony
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Kana∏.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Kana∏.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
.
aby wybraç opcj´ Pami´ç r´czna.
.
Opcje dost´pne w menu Pami´ç r´czna sà wyÊwietlane
z wybranym Nr prog.
5
Ponownie naciÊnij przycisk ENTER .
Aby przypisaç kana∏owi numer programu, wyszukaj odpowiedni
numer naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie naciÊnij przycisk
ENTER
.
6
Aby wybraç opcj´ System obrazu, naciÊnij przycisk
nast´pnie przycisk ENTER .
Wybierz ˝àdany System obrazu, naciskajàc przycisk
nast´pnie przycisk ENTER .
Rezultat:
7
8
lub
lub
,a
,a
Standardy kolorów sà wyÊwietlane w nast´pujàcej
kolejnoÊci:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
Aby wybraç opcj´ System fonii, naciÊnij przycisk
lub , a
nast´pnie przycisk ENTER .
Wybierz odpowiedni standard dêwi´ku, naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie przycisk ENTER .
Rezultat:
Polski-16
Pojawi si´ menu g∏ówne.
Standardy dêwi´kowe sà wyÊwietlane w nast´pujàcej
kolejnoÊci:
BG - DK - I - L
Powtarzaj czynnoÊci opisane w punktach 5 do 7 dla wszystkich
kana∏ów, których numery chcesz zmieniç, wybierajàc opcj´ Num. Pr.
i naciskajàc przycisk
lub .
R´czne zapami´tywanie kana∏ów
9
JeÊli znasz numer kana∏u, który ma zostaç zapisany...
Aby wybraç opcj´ Kana∏, naciÊnij przycisk
nast´pnie przycisk ENTER .
lub
,a
Wybierz C (kana∏ nadawany przez nadajniki naziemne) lub S
(kana∏ telewizji kablowej), naciskajàc przycisk, a nast´pnie
przycisk
lub .
aciÊnij przycisk
aby wybraç opcj´ Kana∏.
Wybierz ˝àdany numer, naciskajàc przycisk
nast´pnie przycisk ENTER .
lub
,a
JeÊli dêwi´k jest zniekszta∏cony lub w ogóle nie ma dêwi´ku,
ponownie wybierz ˝àdany system dêwi´kowy.
10
JeÊli nie znasz numerów kana∏ów, naciskaj przycisk
lub
wybraç Szukaj, a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER .
Szukaj naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie przycisk
ENTER .
Rezultat:
11
Tuner przeszukuje zakres cz´stotliwoÊci do momentu
pojawienia si´ na ekranie pierwszego kana∏u lub kana∏u
wybranego przez u˝ytkownika.
Aby wybraç opcj´ Pami´ç, naciÊnij przycisk
lub , a nast´pnie
przycisk ENTER .
Wybierz Tak, naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie przycisk
ENTER .
Rezultat:
12
, aby
Kana∏ i przypisany mu numer programu zosta∏y
zapami´tane.
Powtarzaj czynnoÊci 9 do 11 dla ka˝dego kana∏u, który ma zostaç
zapami´tany.
Tryb wybierania kana∏ów
P (Tryb programowy): Po zakoƒczeniu strojenia stacje
nadajàce w danym obszarze b´dà mia∏y przypisane
numery od P00 do maksymalnie P99. Nast´pnie kana∏
moêna wybraç, wprowadzajàc w tym trybie jego numer.
C (Tryb kana∏ów radiowych): W tym trybie kana∏ wybiera
si´, wprowadzajàc wartoÊç, na której dana stacja nadaje
program.
S (Tryb kana∏ów kablowych): W tym trybie kana∏ wybiera
si´, wprowadzajàc jego numer w sieci telewizji kablowej.
Polski-17
Edycja kana∏ów
Mo˝esz wykluczyç wybrane kana∏y z kana∏ów wyszukanych.
Podczas przeszukiwania zapami´tanych kana∏ów, kana∏y pomini´te nie
sà wyÊwietlane.
Wszystkie kana∏y, które nie zostanà pomini´te, b´dà wyÊwietlane.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
aby wybraç opcj´ Dodaj/Usuƒ.
.
Zostanie wyÊwietlony status bie˝àcego kana∏u.
Aby wybraç Kana∏, który chcesz Dodaj lub Usuƒ, naciÊnij przycisk
/ .
Rezultat:
Polski-18
aby wybraç opcj´ Kana∏.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Kana∏.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
JeÊli w pami´ci nie ma kana∏u, który chcesz edytowaç,
zostanie zaznaczona i wyÊwietlona opcja Dodaj.
W przeciwnym razie, jeÊli kana∏u, który chcesz edytowaç
jest w pami´ci, zostanie zaznaczona i wyÊwietlona opcja
Usuƒ.
5
NaciÊnij przycisk ENTER
6
Aby powróciç do poprzedniego menu, wybierz Powrót, naciskajàc
przycisk
lub , a nast´pnie przycisk ENTER .
7
Powtarzaj czynnoÊci opisane w punktach 4 i 6 dla ka˝dego kana∏u,
który ma zostaç dodany lub usuni´ty.
, aby Dodaj lub Usuƒ kana∏.
Sortowanie zapami´tanych kana∏ów
Mo˝esz zamieniç numery dwóch kana∏ów, aby:
Zmieniç kolejnoÊç, w której zosta∏y automatycznie
zapami´tane.
Przypisaç ∏atwe do zapami´tania numery kana∏om, które
oglàdasz najcz´Êciej.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
Zostanà wyÊwietlone opcje Num. Pr., Kana∏ i Nazwa.
Wybrana Kana∏ i numer Nazwa zostajà przesuni´te na
prawo.
NaciÊnij przycisk
lub , aby przejÊç do pozycji, która ma zostaç
zmieniona, a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
6
aby wybraç opcj´ Sortuj.
.
Wybierz numer kana∏u, który chcesz zmieniç,naciskajàc przycisk
lub .
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
5
aby wybraç opcj´ Kana∏.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Kana∏.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
Wybrany kana∏ zosta∏ zamieniony na kana∏ zapami´tany
poprzednio pod wybranym numerem.
Aby dostosowaç kolejny kana∏, powtórz czynnoÊci opisane w
punktach 4 i 5.
Polski-19
Przypisywanie nazw kana∏om
Je˝eli wraz z sygna∏em nadawca emituje informacje o kanale, jego nazwa
zostaje przypisana automatycznie. Nazw´ t´ mo˝na zmieniç na dowolnà
innà.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
aby wybraç opcj´ Nazwa.
.
Zostanà wyÊwietlone bie˝àce opcje Num. Pr., Kana∏ i
Nazwa.
W razie potrzeby mo˝esz wybraç kana∏, do którego zostanie
przypisana nowa nazwa, naciskajàc przycisk
lub .
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
5
aby wybraç opcj´ Kana∏.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Kana∏.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
Wokó∏ pola nazwy pojawi si´ ramka zaznaczenia.
Aby...
Wystarczy...
Wybraç liter´, cyfr´ lub symbol
przycisk
PrzejÊç do nast´pnej litery
przycisk
PrzejÊç do poprzedniej litery
przycisk
Zatwierdziç nazw´
przycisk ENTER
lub
Nazwy mogà zawieraç nast´pujàce znaki:
Litery alfabetu (A~Z)
Cyfry (0~9)
Special characters ( *, _, _, spacja)
Polski-20
6
Powtarzaj czynnoÊci 4 do 5 dla ka˝dego kana∏u, do którego ma
zostaç przypisana nowa nazwa.
7
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
Dostrajanie odbioru kana∏u
JeÊli odbiór jest czysty, nie trzeba dostrajaç kana∏u, poniewa˝ dzieje si´
to automatycznie podczas wyszukiwania i zapami´tywania. JeÊli jednak
sygna∏ jest s∏aby lub zniekszta∏cony, mo˝esz dostroiç kana∏ r´cznie.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Kana∏.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Kana∏.
3
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
, aby ustawiç ˝àdanà wartoÊç.
NaciÊnij przycisk ENTER .
Aby zresetowaç dostrojenie, wybierz Zeruj, naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie przycisk ENTER .
Aby powróciç do poprzedniego menu, wybierz Powrót, naciskajàc
przycisk
lub , a nast´pnie przycisk ENTER .
aby wybraç opcj´ Dostrój.
.
Polski-21
Zmiana standardu obrazu
Mo˝esz wybraç typ obrazu, który najlepiej odpowiada Twoim
preferencjom oglàdania.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
3
lub
aby wybraç opcj´ Obraz.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
.
Wybrano Tryb.
Ponownie naciÊnij przycisk ENTER .
Zaznacz odpowiedni efektobrazu, naciskajàc przycisk
Rezultat:
lub
Dost´pne sà nast´pujàce efekty obrazu:
Dynamiczny - Standard - Film - U˝ytkow.
Mo˝esz je równie˝ wyÊwietliç, naciskajàc przycisk P.MODE.
Polski-22
.
Regulacja opcji Obraz niestand.
Odbiornik posiada szereg ustawieƒ, które umo˝liwiajà regulacj´ jakoÊci
obrazu.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Obraz.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Aby wybraç opcj´ U˝ytkow. naciÊnij przycisk
przycisk ENTER
.
5
Wybierz opcj´ do regulacji (Kontrast, JasnoÊç, OstroÊç, Kolor),
naciskajàc przycisk
lub .
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat: Pojawi si´ poziomy pasek.
6
NaciÊnij przycisk
7
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
lub
.
lub
, a nast´pnie
, aby ustawiç ˝àdanà wartoÊç.
JeÊli zmienisz te ustawienia, tryb Picture automatycznie prze∏àczy si´
na U˝ytkow..
W trybie PC, w trybie Niestandardowym mo˝na regulowaç tylko
Kontrast i JasnoÊç.
Polski-23
Zmiana Tonu kolorów
Mo˝esz wybraç najbardziej odpowiedni ton kolorów dla swoich oczu.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Obraz.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Aby wybraç opcj´ Ton kolorów naciÊnij przycisk
lub , a
nast´pnie przycisk ENTER . Zaznacz odpowiednià opcj´,
naciskajàc przycisk
lub .
Rezultat:
5
Polski-24
Pojawi si´ menu g∏ówne.
.
Dost´pne sà nast´pujàce opcje:
Zimny 2 - Zimny 1 - Normalny - Ciep∏y 1 - Ciep∏y 2
Po dokonaniu wyboru, naciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do
normalnego oglàdania.
Zmiana Rozmiaru obrazu
Wymiary obrazu moêna dopasowaç do w∏asnych wymagaƒ.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Obraz.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Aby wybraç opcj´ Rozm. naciÊnij przycisk
przycisk ENTER .
5
Zaznacz odpowiednià opcj´, naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
.
lub
, a nast´pnie
lub
.
Dost´pne sà nast´pujàce opcje:
Auto 16:9 - Wide - Panorama - Pow. 1 Pow. 2 - 4:3
Do ustawiania tych opcji moêna si´ teê pos∏uêyç
przyciskiem P.SIZE (format ekranu) na pilocie.
Ta funkcja nie dzia∏a przy uruchomionej funkcji PIP.
W trybie PC mo˝na regulowaç tylko tryb Wide i 4:3.
W Pow 1 lub 2, u˝yj przycisku
przesunàç obraz.
lub
, aby
Polski-25
Zatrzymywanie wyÊwietlanego obrazu
Aby zatrzymaç kadr (stopklatka), nale˝y nacisnàç przycisk STILL na
pilocie.
Ponowne naciÊni´cie przycisku anuluje funkcj´ stopklatki.
DNIe (Digital Natural Image engine)
Nowoczesna technologia firmy Samsung oferuje dok∏adniejszy obraz o
lepszym kontraÊcie i bieli. Nowy algorytm kompensacji obrazu
gwarantuje widzom jaÊniejszy i wyraêniejszy obraz.
Technologia DNIe dostosuje ka˝dy sygna∏ do Twoich oczu.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Obraz.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Wybierz DNIe, naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie przycisk
ENTER .
Wybierz ˝àdanà opcj´ naciskajàc przycisk
lub .
Rezultat: Dost´pne sà nast´pujàce opcje:
DNIe W∏ - DNIe Wy∏ - DNIe Demo
Mo˝esz równie˝ wybraç te opcje, naciskajàc przycisk DNIe.
DNIe W∏
Zostaje uruchomiony ulepszony tryb obrazu, jak
pokazano w DNIe Demo.
DNIe Wy∏ Tryb jest wy∏àczony i obraz powraca do oryginalnego stanu.
DNIe Demo Po lewej stronie ekran wyÊwietlany jest
poprawiony obraz, a po prawej obraz oryginalny.
5
Po dokonaniu wyboru, naciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do
normalnego oglàdania.
.
Ta funkcja nie dzia∏a, kiedy êród∏o znajduje si´ w trybie PC.
Polski-26
Kolory w∏asne
Kolory w∏asne s∏u˝y do regulacji preferowanych kolorów, takich jak
Nieb., Zieloy, Ró˝owy bez wp∏ywu na pozosta∏e kolory, aby umo˝liwiç
ka˝demu u˝ytkownikowi uzyskanie ulubionych barw.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
5
.
aby wybraç opcj´ Kolory w∏asne.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w menu Kolory w∏asne.
NaciÊnij przycisk
lub , aby wybraç Regulacja Uproszczona po
czym naciÊnij przycisk ENTER . Wybierz êród∏o sygna∏u dla
obrazu podrz´dnego naciskajàc przycisk
lub , po czym naciÊnij
przycisk ENTER .
Rezultat:
6
aby wybraç opcj´ Obraz.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
èród∏a sà wyÊwietlane w nast´pujàcej kolejnoÊci:
Nieb. - Zieloy - Ró˝owy - Standard - U˝ytkow.
NaciÊnij przycisk
lub , aby wybraç Regulacja Dok∏adna po
czym naciÊnij przycisk ENTER . Wybierz êród∏o sygna∏u dla
obrazu podrz´dnego naciskajàc przycisk
lub , po czym naciÊnij
przycisk ENTER .
Rezultat:
èród∏a sà wyÊwietlane w nast´pujàcej kolejnoÊci:
Ró˝owy - Zieloy - Nieb. - Zeruj
7
NaciÊnij przycisk
8
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
lub
, aby ustawiç ˝àdanà wartoÊç.
Ta funkcja nie dzia∏a, kiedy êród∏o znajduje si´ w trybie PC,
funkcja DNIe jest wy∏àczona lub w∏àczono funkcj´ PIP.
Aby zresetowaç Regulacja Dok∏adna wybierz Zeruj, naciskajàc
przycisk
lub , a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER .
Polski-27
Optym. Kontrastu
Optym. Kontrastu s∏u˝y do automatycznego rozdzielenia i ustawiania
doprowadzonego sygna∏u wizyjnego, w celu uzyskania optymalnego
kontrastu.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Obraz.
.
aby wybraç opcj´ Optym. Kontrastu.
.
Pojawi Optym. Kontrastu menu g∏ówne.
5
Wybierz W∏ naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
6
Po dokonaniu wyboru, naciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do
normalnego oglàdania.
lub
.
Ta funkcja nie dzia∏a, kiedy êród∏o znajduje si´ w trybie PC,
funkcja DNIe jest wy∏àczona lub w∏àczono funkcj´ PIP.
Polski-28
Czujnik jaskraw.
Czujnik jaskraw. jest dostosowanie
jasnoÊci ekranu w sposób automatyczny lub r´czny, poprzez
wykrywanie jasnoÊci otoczenia za pomocà czujnika Êwiat∏a.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
5
.
aby wybraç opcj´ Czujnik jaskraw.
.
Pojawi Czujnik jaskraw menu g∏ówne.
Wybierz W∏ naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
6
aby wybraç opcj´ Obraz.
lub
.
JasnoÊç ekranu ustawiana jest automatycznie na
podstawie jasnoÊci otoczenia.
Po dokonaniu wyboru, naciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do
normalnego oglàdania.
Ta funkcja nie dzia∏a, kiedy êród∏o znajduje si´ w trybie PC.
Polski-29
Oglàdanie obrazu w obrazie (PIP)
Obraz podrz´dny mo˝esz wyÊwietlaç w obrazie g∏ównym ustawionego
programu lub obrazu wideo. Dzi´ki temu mo˝esz oglàdaç obraz
ustawionego programu lub obraz wideo z dowolnego pod∏àczonego
urzàdzenia oglàdajàc jednoczeÊnie obraz g∏ówny.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Obraz.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Aby wybraç opcj´ PIP naciÊnij przycisk
przycisk ENTER .
Rezultat:
5
6
, a nast´pnie
Pojawià si´ opcje dost´pne w menu PIP.
, a nast´pnie przycisk
èród∏a sà wyÊwietlane w nast´pujàcej kolejnoÊci:
Po ustawieniu obrazu na TV/Z∏àcze1/Z∏àcze2/S-Video,
mo˝na wybraç tylko DVI/PC, a po ustawieniu obrazu
g∏ównego na DVI/PC, mo˝na wybraç
TV/Z∏àcze1/Z∏àcze2/S-Video.
NaciÊnij przycisk
lub
aby wybraç opcj´ Prze∏..
Aby zamieniç miejscami obraz g∏ówny i obraz w okienku, wystarczy
zaznaczyç opcj´ Prze∏. i nacisnàç przycisk ENTER .
Rezultat:
8
lub
Aby wybraç opcj´ èród∏o naciÊnij przycisk
lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
. Wybierz êród∏o sygna∏u obrazu podrz´dnego,
naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie naciÊnij przycisk
ENTER
button.
[Tylko PC/DVI]
7
.
Ponownie naciÊnij przycisk ENTER .
Wybierz W∏, naciskajàc przycisk
lub
ENTER .
Rezultat:
Obraz g∏ówny i obraz podrz´dny zostanà zamienione.
Aby wybraç Rozm. obrazu podrz´dnego, naciÊnij przycisk
a nast´pnie przycisk ENTER .
Wybierz rozmiar obrazu podrz´dnego, naciskajàc przycisk
a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
lub
lub
Rozmiary sà wyÊwietlane w nast´pujàcej kolejnoÊci:
-
Polski-30
aby wybraç opcj´ Obraz.
-
Oglàdanie obrazu w obrazie (PIP)
9
Wybierz Po∏o˝enie naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie
przycisk ENTER .
Wybierz po∏o˝enie obrazu podrz´dnego, naciskajàc przycisk
lub
a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
Mo˝esz przesunàç obraz podrz´dny.
Po ustawieniu rozmiaru okna obrazu podrz´dnego na
lub
10
, ta funkcja nie dzia∏a
[Tylko PC/DVI]
NaciÊnij przycisk
lub
aby wybraç opcj´ Num. Pr..
NaciÊnij przycisk ENTER .
Naciskajàc przycisk
lub
mo˝esz wybraç kana∏, który chcesz
oglàdaç w obrazie podrz´dnym.
Rezultat:
Pojawi si´ zapami´tany Num. Pr..
MAIN:PC/DVI, PIP:TV
„Num. Pr.” jest nieaktywny i niedost´pny w trybie TV.
Jednak staje si´ aktywny i dost´pny w trybie PC/DVI.
11
Aby powróciç do normalnego oglàdania naciÊnij przycisk EXIT .
Dzia∏anie pilota podczas w∏àczone funkcji „PIP”„W∏”
Funkcja
Opis
PIP
S∏u˝y do bezpoÊredniego Wy∏./W∏ funkcji PIP.
SWAP
S∏u˝y do zamiany obrazu g∏ównego i
podrz´dnego.
Kiedy obraz g∏ówny jest w trybie Video,
a obraz podrz´dny w trybie odbiornika,
przy naciÊni´ciu przycisku SWAP po
zmianie kana∏u obrazu podrz´dnego
mo˝na nie s∏yszeç dêwi´ku obrazu
g∏ównego. W takim przypadku nale˝y
ponownie wybraç kana∏ obrazu
g∏ównego.
POSITION
Mo˝esz równie˝ przesuwaç okno obrazu
podrz´dnego, naciskajàc przycisk POSITION.
SIZE
Wybierz rozmiar okna obrazu podrz´dnego,
naciskajàc przycisk SIZE.
Ustawienia PIP
Dêwi´k PIP
Dêwi´k G∏ówny
TV
Z∏àcze1
Z∏àcze2
AV3
S-Video
DVI
PC
TV
X
X
X
X
X
O
O
Z∏àcze1
X
X
X
X
X
O
O
Z∏àcze2
X
X
X
X
X
O
O
AV3
X
X
X
X
X
O
O
S-Video
X
X
X
X
X
O
O
DVI
O
O
O
O
O
X
X
PC
O
O
O
O
O
X
X
Polski-31
Regulowanie g∏oÊnoÊci
Do regulowania g∏oÊnoÊci mo˝na u˝yç pilota.
NaciÊnij przycisk +, aby zwi´kszyç g∏oÊnoÊç.
Rezultat:
Na ekranie pojawia si´ poziomy pasek, i nat´˝enie
dêwi´ku zwi´ksza si´ do momentu zwolnienia przycisku.
Wskaênik przesuwa si´ w prawo, wskazujàc aktualny
poziom g∏oÊnoÊci.
NaciÊnij przycisk -, aby zmniejszyç g∏oÊnoÊç.
Rezultat:
Na ekranie pojawia si´ poziomy pasek, i nat´˝enie
dêwi´ku zmniejsza si´ do momentu zwolnienia
przycisku. Wskaênik przesuwa si´ w lewo,
wskazujàc aktualny poziom g∏oÊnoÊci.
Regulacja dêwi´ku jest tak˝e mo˝liwa przy u˝yciu przycisków na
telewizorze. Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ na stronach
33 do 37.
Polski-32
Chwilowe wy∏àczanie dêwi´ku
Istnieje mo˝liwoÊç chwilowego wy∏àczenia dêwi´k.
np: kiedy dzwoni telefon.
1
NaciÊnij przycisk MUTE (
Rezultat:
2
).
Dêwi´k zostanie wy∏àczony, a na ekranie pojawi si´
napis „Wycisz”.
Aby z powrotem w∏àczyç dêwi´k, naciÊnij ponownie przycisk MUTE
( ) lub jeden z przycisków regulacji g∏oÊnoÊci.
Rezultat:
Dêwi´k zostaje w∏àczony ponownie (poziom g∏oÊnoÊci
taki, jak przed wyciszeniem), a napis „Wycisz” znika z
ekranu.
Wybór trybu dêwi´ku
Mo˝esz wybraç tryb dêwi´ku za pomocà przycisku DUAL I-II .
Pierwsze naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie nazwy aktualnie
wybranego formatu dêwi´ku
FM
Stereo
Dêwi´k
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Dual
DUAL 1
DUAL 2
MONO
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Dual
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 2
DomyÊlnie
Zmieniany
automatycznie
DUAL 1
Zmieniany
automatycznie
DUAL 1
W przypadku pogorszenia odbioru zaleca si´ wybranie
formatu Mono.
JeÊli sygna∏ stereofoniczny jest s∏aby i cz ´sto uaktywnia si´
funkcja automatycznej zmiany formatu dêwi´ku, zaleca si´
wybranie opcji Mono.
Polski-33
Zmiana standardu dêwi´ku
Podczas oglàdania danego programu mo˝esz wybraç rodzaj specjalnych
efektów dêwi´kowych.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat: Pojawi si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Ponownie naciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
5
.
.
Wybrano Tryb.
Wybierz ˝àdane efekty dêwi´kowe, naciskajàc przycisk
a nast´pnie przycisk ENTER .
Dost´pne sà nast´pujàce efekty dêwi´kowe
Standard - Muzyka - Film - Mowa - U˝ytkow.
lub
Mo˝esz równie˝ wybraç te opcje, naciskajàc jedynie przycisk
S.MODE (Tryb dêwi´ku) na pilocie.
Regulacja ustawieƒ dêwi´ku
Mo˝esz regulowaç ustawienia dêwi´ku odpowiednio do Twoich
preferencji osobistych.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat: Pojawi si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
Polski-34
lub
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Wybierz Korektor, naciskajàc przycisk
przycisk ENTER .
5
Wybierz ˝àdanà opcj´ naciskajàc przycisk
6
NaciÊnij przycisk
7
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT , aby
powróciç do normalnego oglàdania.
lub
.
lub
, a nast´pnie
lub
.
, aby ustawiç ˝àdanà wartoÊç.
,
W∏àczanie funkcji WOW Surround
Funkcja Wow Surround s∏u˝y do wzmacniania dêwi´ków Êrednio i
niskotonowych oraz do tworzenia efektu dêwi´ku surround.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat: Pojawi si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
aby wybraç opcj´ WOW.
.
5
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
aby wybraç opcj´ Wy∏./W∏.
.
6
NaciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do normalnego oglàdania.
.
Wybierz Wy∏/W∏ równie˝ za pomocà przycisku SRS na pilocie.
to znak towarowy SRS Labs, Inc.
Technologia WOW zosta∏a wprowadzona na podstawie licencji od
SRS Labs, Inc.
Automatyczna regulacja g∏oÊnoÊci
Poniewa˝ ka˝da stacja nadawcza posiada w∏asne parametry sygna∏owe,
dlatego trudno jest ustawiç dêwi´k przy ka˝dej zmianie kana∏u.
Ta funkcja umo˝liwia automatyczne ustawienie g∏oÊnoÊci wybranego
kana∏u poprzez obni˝anie mocy dêwi´ku, kiedy sygna∏ modulacji jest
wysoki lub podnoszenie mocy dêwi´ku, kiedy sygna∏ modulacji jest niski.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat: Pojawi si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Wybierz ˝àdanà opcj´ Wy∏ lub W∏, naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
5
NaciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do normalnego oglàdania.
aby wybraç opcj´ Auto g∏oÊnoÊç.
.
lub
.
Polski-35
Przy∏àczanie s∏uchawek
Aby oglàdaç telewizj´, nie przeszkadzajàc zarazem innym osobom
przebywajàcym w pomieszczeniu, mo˝na pod∏àczyç do telewizora
zestaw s∏uchawkowy.
W∏ó˝ wtyczk´ s∏uchawek typu mini-jack 3,5 mm do odpowiedniego gniazda
na panelu telewizora.
Rezultat: Dêwi´k wydobywa si´ ze s∏uchawek.
Szczegó∏owy opis regulowania ustawieƒ
s∏uchawek zawiera nast´pna cz´Êç instrukcji.
D∏ugotrwa∏e s∏uchanie dêwi´ku o du˝ym nat´˝eniu przez
s∏uchawki grozi uszkodzeniem s∏uchu.
Dopóki do telewizora przy∏àczone sà s∏uchawki, z g∏oÊników
nie b´dzie wydobywa∏ si´ ˝aden dêwi´k.
Regulowanie ustawieƒ s∏uchawek
Ustawienia dêwi´ku w s∏uchawkach mo˝na zmieniaç stosownie do
upodobaƒ u˝ytkownika.
Dost´pne sà nast´pujàce opcje:
G∏oÊnoÊç, Balans, Niskie, Wysokie
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat: Pojawi si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
Polski-36
lub
.
aby wybraç opcj´ S∏uchawki.
.
Na ekranie pojawia si´ menu S∏uchawki
(G∏oÊnoÊç, Balans, Niskie, Wysokie).
Aby...
NaciÊnij...
Zmieniç opcj´
przycisk
lub
Zmieniç ustawienie
przycisk
lub
Zatwierdziç zmiany
przycisk ENTER
S∏uchanie dêwi´ku obrazu podrz´dnego
Po w∏àczeniu funkcji PIP mo˝esz s∏uchaç dêwi´ku obrazu podrz´dnego.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Wybierz Wybór Dêwi´ku, naciskajàc przycisk
przycisk ENTER .
Rezultat:
.
lub
, a nast´pnie
Zostanà wyÊwietlone Dêwi´k G∏ówny i Dêwi´k PIP.
Ta funkcja jest dost´pna, kiedy w∏àczona jest tylko opcja PIP.
5
Wybierz Dêwi´k PIP naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
Rezultat:
lub
.
Mo˝esz s∏uchaç dêwi´ku obrazu podrz´dnego.
Aby s∏uchaç dêwi´ku bie˝àcego obrazu g∏ównego, ustaw na
Dêwi´k G∏ówny.
Sub Woofer
Sub Woofer to g∏oÊnik, który uzupe∏nia mo˝liwoÊci odtwarzania niskich
dêwi´ków przez przednie g∏oÊniki.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
Rezultat:
lub
aby wybraç opcj´ Dêwi´k.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Dêwi´k.
3
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
5
NaciÊnij przycisk ENTER .
Wybierz ˝àdanà opcj´ W∏, naciskajàc przycisk
Rezultat:
.
aby wybraç opcj´ Sub Woofer.
.
lub
.
Na ekranie pojawia si´ menu Sub Woofer
(G∏oÊnoÊç, Cz´st. Graniczna).
Aby...
NaciÊnij...
Zmieniç opcj´
przycisk
lub
Zmieniç ustawienie
przycisk
lub
Zatwierdziç zmiany
przycisk ENTER
Polski-37
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara
Mo˝esz ustawiç zegar telewizora, aby po naciÊni´ciu przycisku „INFO",
na ekranie pojawia∏ si´ aktualny czas.
Ustawienie zegara jest tak˝e niezb´dne, je˝eli u˝ytkownik chce korzystaç
z automatycznych w∏à i wy∏ godzinowych.
W razie od∏àczenia przewodu zasilania nale˝y ponownie ustawiç
zegar.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
Pojawi si´ menu g∏ówne.
Opcje dost´pne w grupie Instalacja zostanà wyÊwietlone
po wybraniu Czas.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
.
Na ekranie pojawia si´ podmenu Czas z zaznaczonà
pozycjà Zegar.
4
NaciÊnij przycisk ENTER
5
Aby...
NaciÊnij...
PrzejÊç do godz. lub Minuta
Przycisk
lub
Ustawiç godz. lub Minuta.
Przycisk
lub
.
6
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
7
Aby wyÊwietliç...
NaciÊnij...
Aktualny czas i status wybranych
ustawieƒ audio/wideo
Przycisk INFO
Mo˝esz równie˝ ustawiç godzin´ i minuty za pomocà przycisków
numerycznych na pilocie.
Polski-38
Ustawianie wy∏àcznika czasowego
Mo˝esz wybraç okres czasu mi´dzy 30 i 180 minut, po którym odbiornik
automatycznie prze∏àczy si´ w tryb czuwania.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
Pojawi si´ menu g∏ówne.
Opcje dost´pne w grupie Instalacja zostanà wyÊwietlone
po wybraniu Czas.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
.
Na ekranie pojawia si´ podmenu Czas z zaznaczonà
pozycjà Zegar.
4
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
5
Naciskaj przycisk
lub , aby przejÊç do kolejnych okresów
odliczania wy∏àcznika czasowego (--, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Auto wy∏acz..
.
Telewizor automatycznie przestawi si´ w tryb gotowoÊci
w momencie, gdy licznik dojdzie do 0.
6
Aby wy∏àczyç funkcj´ automatycznego wy∏àczania, wybierz opcj´
Ustaw, naciskajàc przycisk
lub , a nast´pnie opcj´ Wy∏,
naciskajàc przycisk
lub .
NaciÊnij przycisk ENTER .
7
NaciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do normalnego oglàdania.
Aby ustawiç funkcj´ automatycznego wy∏àczania, wystarczy nacisnàç
przycisk SLEEP na pilocie.
1
NaciÊnij przycisk SLEEP na pilocie.
Rezultat: JeÊli funkcja automatycznego wy∏àczania nie zosta∏a
jeszcze ustawiona, pojawi si´ informacja Wy∏.
W przeciwnym razie zostanie wyÊwietlony pozosta∏y
czas, przed którym odbiornik prze∏àczy si´ w tryb
czuwania.
2
Wybierz ustawiony przedzia∏ czasowy pracy odbiornika, naciskajàc
kilkakrotnie przycisk SLEEP.
Polski-39
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora
Po ustawieniu w∏àcznika i wy∏àcznika godzinowego telewizor:
o zaprogramowanej godzinie w∏àczy si´ automatycznie i
ustawi wybrany kana∏
o zaprogramowanej godzinie wy∏àczy si´ automatycznie
Przede wszystkim nale˝y ustawiç zegar telewizora
(patrz „Ustawianie i wyÊwietlanie zegara” na stronie 38).
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
5
.
Na ekranie pojawia si´ podmenu Czas z zaznaczonà
pozycjà Zegar.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Opcje dost´pne w grupie Instalacja zostanà wyÊwietlone
po wybraniu Czas.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
aby wybraç opcj´ Timer w∏aczony.
.
Pojawi Timer w∏àczony menu g∏ówne.
Ustaw godzin´, kana∏ i poziom g∏oÊnoÊci, z jakimi odbiornik ma si´
w∏àczaç.
Aby...
Przejdê do godz., Minuta, Num. Pr.
i G∏oÊnoÊç
Przycisk
lub
Ustaw godzin´, minuty, nr programu i
poziom g∏oÊnoÊci
Przycisk
lub
Przejdê do Ustaw
Przycisk
lub
Zaznacz W∏à, aby w∏àczyç powy˝sze
ustawienia
Przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
6
Polski-40
NaciÊnij...
.
NaciÊnij przycisk
lub
aby wybraç opcj´ Timer wy∏aczony.
W podobny sposób ustaw godzin´, o której odbiornik ma si´
automatycznie wy∏àczyç.
Wybieranie trybu niebieskiego ekranu
Je˝eli telewizor nie odbiera ˝adnego sygna∏u lub sygna∏ jest bardzo s∏aby,
zamiast niewyraênego obrazu automatycznie ukazuje si´ „niebieski t∏o”.
Je˝eli jednak u˝ytkownik chce oglàdaç obraz mimo z∏ej jakoÊci odbioru,
nale˝y „wy∏” funkcj´ niebieskiego obrazu.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
3
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Wybierz ˝àdanà opcj´ Wy∏ lub W∏, naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
5
NaciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do normalnego oglàdania.
aby wybraç opcj´ Niebieskie t∏o.
.
lub
.
Polski-41
Nasycenie Koloru
Nasycenie Koloru to funkcja, która umo˝liwia osobom majàcym problemy
z widzeniem kolorów prawid∏owe widzenie obrazów. Ta funkcja
udost´pnia dziewi´ç ró˝nych warstw regulacji kolorów dla czerwonego,
zielonego i niebieskiego.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
Polski-42
Pojawi si´ menu g∏ówne.
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
3
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
4
NaciÊnij przycisk ENTER .
Wybierz ˝àdanà opcj´ Wy∏ lub W∏, naciskajàc przycisk
5
NaciÊnij przycisk ENTER
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
.
aby wybraç Cz., Zielony i Nieb..
.
6
NaciÊnij przycisk
, aby ustawiç Nasycenie Koloru.
7
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
lub
aby wybraç opcj´ Nasycenie Koloru.
.
lub
.
Wybór melodia
Podczas w∏àczania lub wy∏àczania telewizora mo˝esz s∏yszeç dêwi´k
melodii.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
Pojawi si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
3
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
4
Wybierz ˝àdanà opcj´ Wy∏ lub W∏, naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
5
NaciÊnij przycisk EXIT, aby powróciç do normalnego oglàdania.
aby wybraç opcj´ Melodia.
.
lub
.
Polski-43
Wybieranie urzàdzenia zewn´trznego êród∏a sygna∏u
Odbiornik umo˝liwia wybranie sygna∏ów audio/wideo wysy∏anych do
zewn´trznego gniazda.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
NaciÊnij przycisk
lub
Rezultat:
aby wybraç opcj´ WejÊcie.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie WejÊcie.
2
NaciÊnij przycisk ENTER
3
Wybierz ˝àdane urzàdzenie naciskajàc przycisk
NaciÊnij przycisk ENTER .
4
Powtórz Krok 1.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
Rezultat:
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Wybierz êród∏o.
lub
.
aby wybraç opcj´ Edytuj nazw´.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Edytuj nazw´.
5
Wybierz urzàdzenie, które chcesz edytowaç, naciskajàc przycisk
lub .
Dost´pne sà nast´pujàce opcje:
Z∏àcze1 - Z∏àcze2 - AV3 - S-Video - DVI - PC
6
NaciÊnij przycisk ENTER
7
ybierz ˝àdane urzàdzenie naciskajàc wielokrotnie przycisk
lub
Dost´pne sà nast´pujàce opcje:
---- - VCR - DVD - Dekoder kabl. - Dekod. HD - Dekoder sat. Odbiornik AV - Odbiornik DVD - Gra - Kamera - Kombo DVD DHR - PC
8
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
.
.
WyÊwietlanie obrazu ze êróde∏ zewn´trznych
Po pod∏àczeniu ró˝nych urzàdzeƒ audio i wideo, mo˝na wyÊwietlaç
obraz z ró˝nych êróde∏, wybierajàc odpowiedni sygna∏.
1
Sprawdê, czy wykonane zosta∏y wszystkie wymagane po∏àczenia.
2
NaciÊnij przycisk SOURCE.
Rezultat:
3
Edytowane urzàdzenie i status audio sà wyÊwietlane w
lewym górnym rogu ekranu.
Naciskaj przycisk SOURCE, a˝ wybierzesz ˝àdane êród∏o sygna∏u
wejÊciowego.
W przypadku zmiany zewn´trznego êród∏a w trakcie oglàdania,
prze∏aczenie obrazu mo˝e zajàç chwil´ czasu.
Polski-44
Konfigurowanie oprogramowania w komputerze
(z systemem Windows 2000 lub Windows XP)
Poni˝ej przedstawiono procedur´ zmiany ustawieƒ obrazu systemu Windows w typowej konfiguracji
komputera. Ekrany te mogà si´ jednak ró˝niç pewnymi szczegó∏ami w zale˝noÊci od u˝ywanej wersji
systemu Windows i posiadanej karty graficznej. Niezale˝nie jednak od faktycznego wyglàdu tych ekranów
zasadnicza procedura konfigurowania jest w ka˝dym przypadku niemal identyczna.
1
Najpierw kliknij polecenie „Settings” w menu Start
systemu Windows.
Po wyÊwietleniu listy „Settings”, przesuƒ kursor
na polecenie „Control Panel”.
2
3
Gdy uka˝e si´ okno panelu sterowania,
kliknij ikon´ „Display”
Otworzy si´ nowe okno dialogowe.
W oknie dialogowym wybierz zak∏adk´ „Settings”
Obszar ekranu (rozdzielczoÊç) nale˝y ustawiç na
- 1280 x 768 pixels
Je˝eli okno dialogowe ustawieƒ ekranu zawiera parametr
cz´stotliwoÊci pionowej, nale˝y go ustawiç na
„60” lub „60 Hz”.
Je˝eli takiego parametru nie ma, kliknij przycisk „OK”
i zamknij okno dialogowe.
(Patrz „Tryb ekranu” na stronie 58)
Polski-45
Automatyczna regulacja obrazu PC
Automat. regulacja umo˝liwia samodzielne dostosowanie obrazu PC
odbiornika do przychodzàcego sygna∏u wideo PC.
WartoÊci wyg∏adzania, ziarnistoÊci i po∏o˝enia sà regulowane
automatycznie.
NaciÊnij przycisk PC na pilocie, aby wybraç tryb PC.
Ta funkcja nie dzia∏a w trybie DVI-Cyfrowe.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
Polski-46
aby wybraç opcj´ PC.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie PC.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
aby wybraç opcj´ Auto dopasowanie.
.
Po zmianie obrazu PC podczas procedury
automatycznej regulacji, jakoÊç i pozycja obrazu zostanà
ustawione automatycznie.
Regulacja ZiarnistoÊci i Wyg∏adzania obrazu
Regulowanie jakoÊci obrazu ma na celu wyeliminowanie lub
zredukowanie zak∏óceƒ odbioru.
JeÊli nie mo˝na usunàç zak∏óceƒ za pomocà regulacji Wyg∏adzanie,
ponownie dostosuj cz´stotliwoÊç (ziarnistoÊç) i Wyg∏adzanie.
Po zredukowaniu zak∏óceƒ nale˝y jeszcze wyregulowaç obraz tak, aby
znajdowa∏ si´ dok∏adnie na Êrodku ekranu.
NaciÊnij przycisk PC na pilocie, aby wybraç tryb PC.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
aby wybraç opcj´ PC.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie PC.
Ponownie naciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
5
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
Zostanie wybrane menu Blokada obrazu.
NaciÊnij przycisk
lub
Syg∏adzony.
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
.
aby wybraç opcj´ Ziarnisty lub
.
Pojawi si´ poziomy pasek.
6
NaciÊnij przycisk
lub , aby wyregulowaç jakoÊç obrazu.
Na ekranie mogà pojawiç si´ pionowe pasy lub obraz mo˝e staç si´
zamazany.
7
Po uzyskaniu zadowalajàcych ustawieƒ, naciÊnij przycisk MENU,
aby powróciç do poprzedniego menu lub przycisk EXIT, aby
powróciç do normalnego oglàdania.
Polski-47
Zmiana po∏o˝enia obrazu
NaciÊnij przycisk PC na pilocie, aby wybraç tryb PC.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
3
Polski-48
aby wybraç opcj´ PC.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie PC.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie Instalacja.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
4
Pojawi si´ menu g∏ówne.
aby wybraç opcj´ Po∏o˝enie.
.
Mo˝esz wyregulowaç Po∏o˝enie obrazu.
5
NaciÊnij przycisk
NaciÊnij przycisk
6
NaciÊnij przycisk MENU, aby powróciç do poprzedniego menu lub
przycisk EXIT, aby powróciç do normalnego oglàdania.
lub
lub
, aby wyregulowaç pozycj´ w poziomie.
, aby wyregulowaç pozycj´ w pionie.
Aktywacja ustawieƒ obrazu
Mo˝esz zamieniç wszystkie ustawienia obrazu na domyÊlne ustawienia
fabryczne.
NaciÊnij przycisk PC na pilocie, aby wybraç tryb PC.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Rezultat:
Pojawi si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
aby wybraç opcj´ Instalacja.
.
3
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
aby wybraç opcj´ PC.
.
Rezultat:
4
Pojawià si´ opcje dost´pne w grupie PC.
NaciÊnij przycisk
lub
NaciÊnij przycisk ENTER
Rezultat:
aby wybraç opcj´ Reset obrazu.
.
Mo˝esz przywróciç wartoÊci wszystkich ustawieƒ obrazu
do domyÊlnych wartoÊci fabrycznych.
Polski-49
Dekoder telegazety
W wielu kana∏ach wraz z obrazem jest nadawana tzw. „telegazeta”, czyli
strony z nast´pujàcymi informacjami tekstowymi:
Program telewizyjny.
WiadomoÊci i prognoz´ pogody.
Informacje sportowe.
Napisy dla osób g∏uchoniemych lub niedos∏yszàcych.
Informacje na stronach telegazety dzielà si´ na szeÊç nast´pujàcych
kategorii:
Cz´Êç
ZawartoÊç
A
B
C
D
E
F
Numer wybranej strony.
Identyfikator stacji nadajàcej.
Numer bie˝àcej strony lub status wyszukiwania.
Data i godzina.
Tekst.
Informacje o statusie.
WyÊwietlanie telegazety
Telegazet´ mo˝na wyÊwietliç w dowolnej chwili, chocia˝ wymaga ona
dobrej jakoÊci odbioru.
Informacje mogà byç niekompletne.
Niektóre strony mogà si´ nie wyÊwietlaç .
Aby w∏àczyç telegazet´ i wyÊwietliç jej spis treÊci:
1
Naciskaj przycisk P
( ) lub P
kana∏u nadajàcego telegazet´.
2
Press the TTX/MIX (
Rezultat:
/
(
) a˝ do momentu znalezienia
) button to activate the teletext mode.
Na ekranie pojawia si´ spis treÊci telegazety. Do spisu
treÊci mo˝na w ka˝dej chwili powróciç, naciskajàc
przycisk INDEX ( ).
3
Aby oglàdaç telegazet´ na tle obrazu kana∏u telewizyjnego, naciÊnij
przycisk TTX/MIX( / ).
4
Aby powróciç do normalnego obrazu, naciÊnij przycisk CANCEL(
5
NaciÊnij ponownie przycisk TV(
), aby wy∏àczyç telegazet´.
Je˝eli w trakcie czytania telegazety pojawià si´ niew∏aÊciwe
litery, nale˝y upewniç si´, ˝e j´zyk telegazety odpowiada
j´zykowi wybranemu w menu „Konfig.”. Je˝eli j´zyki sà
ró˝ne, nale˝y wybraç w menu „Konfig.” ten sam j´zyk, w
którym jest nadawana telegazeta.
Polski-50
).
Wybieranie strony telegazety
Numer strony wprowadza si´ bezpoÊrednio, naciskajàc przyciski
numeryczne na pilocie.
1
Wprowadê trzycyfrowy numer strony podany w spisie treÊci,
naciskajàc odpowiednie przyciski numeryczne.
Rezultat:
Licznik bie˝àcej strony zwi´kszy si´, po czym pojawi si´
dana strona.
2
Je˝eli wybrana strona jest powiàzana z innymi stronami dodatkowymi,
strony te b´dà wyÊwietlane w odpowiedniej kolejnoÊci. Aby zatrzymaç
si´ na jednej ze stron, naciÊnij przycisk HOLD ( ).
Ponowne naciÊni´cie przycisku HOLD ( ) pozwala obejrzeç nast´pne
strony.
3
Opcje czytania telegazety:
Aby wyÊwietliç...
NaciÊnij przycisk...
Zarówno telegazet´, jak i
zwyk∏y program
TTX/MIX (
/
Ukryty tekst
(aby np. znaleêç odpowiedzi do quizu)
REVEAL (
)
Zwyk∏y ekran
Ponownie REVEAL (
Stron´ dodatkowà, wprowadzajàc
jej czterocyfrowy numer
SUB-PAGE (
Nast´pnà stron´
PAGE UP (
Poprzednià stron´
PAGE DOWN (
Dwukrotnie wi´ksze litery w:
• górnej po∏owie ekranu
• dolnej po∏owie ekranu
SIZE ( )
• Jeden raz
• Dwa razy
Zwyk∏y ekran
• Trzy razy
)
)
)
)
)
Polski-51
Wybieranie strony telegazety przy u˝yciu funkcji FLOF
Poszczególne tematy z telegazety sà przypisane okreÊlonym kolorom,
które mo˝na wybieraç, naciskajàc przyciski w odpowiednim kolorze na
pilocie.
1
WyÊwietl spis treÊci telegazety, naciskajàc przycisk TTX/MIX (
2
NaciÊnij przycisk w kolorze tematu, który chcesz przeczytaç (dost´pne
tematy sà wymienione w wierszu informacji o statusie).
Rezultat:
3
4
Polski-52
/
).
Ukazuje si´ strona z dodatkowymi informacjami, które
mo˝na wybraç w ten sam sposób, je˝eli sà im
przypisane kolory.
Aby wyÊwietliç:
NaciÊnij:
Poprzednià stron´
Czerwony przycisk
Nast´pnà stron´
Zielony przycisk
Po zakoƒczeniu czytania telegazety, naciÊnij przycisk CANCEL(
aby powróciç do normalnego obrazu.
)
Rozwiàzywanie problemów
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem firmy Samsung nale˝y samodzielnie wykonaç pewne czynnoÊci
kontrolne. Je˝eli mimo zastosowania si´ do poni˝szych instrukcji problemu nie daje si´ rozwiàzaç, nale˝y
zapisaç numer modelu, numer seryjny telewizora i zwróciç si´ do sprzedawcy.
Brak dêwi´ku lub obrazu
◆ Sprawdê, czy przewód sieciowy jest w∏o˝ony do Êciennego
gniazda sieci elektrycznej.
◆ Sprawdê, czy nacisnà∏eÊ przycisk POWER po prawej stronie
telewizora.
◆ Sprawdê, czy kontrast i jasnoÊç ekranu sà dobrze ustawione.
◆ Sprawdê g∏oÊnoÊç.
Obraz jest dobry, ale nie ma dêwi´ku
◆ Sprawdê g∏oÊnoÊç.
◆ Sprawdê, czy nie zosta∏ naciÊni´ty przycisk wyciszenia MUTE
na pilocie.
Brak obrazu lub obraz czarno-bia∏y
◆ Sprawdê ustawienia kolorów.
◆ Sprawdê, czy zosta∏ ustawiony prawid∏owy system nadawania.
Zak∏ócenia dêwi´ku i obrazu
◆ Spróbuj zidentyfikowaç urzàdzenie elektryczne, które zak∏óca
prac´ telewizora i odsuƒ je na wi´kszà odleg∏oÊç.
◆ Przy∏àcz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej
Obraz nieostry lub „zaÊnie˝ony”,
dêwi´k zniekszta∏cony
◆ Sprawdê ustawienie, po∏o˝enie i pod∏àczenie anteny.
Zak∏ócenia tego typu sà cz´sto wynikiem stosowania anteny
wewn´trznej.
Nieprawid∏owe dzia∏anie pilota
◆ Wymieƒ baterie w pilocie.
◆ WyczyÊç górny brzeg pilota (okienko nadawania).
◆ Sprawdê ustawienie biegunów baterii.
Komunikat „Sprawdê kabel sygna∏”
◆ Sprawdê, czy kabel sygna∏owy zosta∏ pewnie pod∏àczony do
komputera.
◆ Sprawdê, czy komputer zosta∏ w∏àczony.
W trybie PC pojawia si´ komunikat
„Tryb nieobs∏ugiwany”
◆ Sprawdê maksymalnà rozdzielczoÊç i cz´stotliwoÊç karty
graficznej.
◆ Porównaj te wartoÊci z danymi w tabeli Tryby wyÊwietlania.
Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny
◆ Wyreguluj jasnoÊç i kontrast.
W trybie PC na ekranie pojawiajà si´
migoczàce lub dr˝àce poziome pasy.
◆ Zmieƒ ustawienie funkcji Szczegó∏owe Fine.
W trybie PC na ekranie pojawiajà si´
migoczàce lub dr˝àce pionowe pasy.
◆ Zmieƒ ustawienie funkcji Wst´pne Coarse, a nast´pnie zmieƒ
ustawienie funkcji Szczegó∏owe Fine.
W trybie PC ekran jest czarny, a wskaênik ◆ Telewizor korzysta z systemu zarzàdzania energià.
zasilania pulsuje co 1 sekund´
◆ Rusz myszà komputerowà lub naciÊnij dowolny klawisz na
klawiaturze.
W trybie PC, obraz nie jest stabilny i dr˝y. ◆ Sprawdê, czy rozdzielczoÊç i cz´stotliwoÊç odÊwie˝ania obrazu z
komputera lub karty graficznej jest odpowiednia dla odbiornika.
Sprawdê w komputerze: Panel sterowania, Ekran, Ustawienia.
◆ JeÊli ustawienia nie sà prawid∏owe, zmieƒ je za pomocà
komputerowego programu narz´dziowego.
➣
W trybie PC, obraz nie jest
wyÊrodkowany na ekranie.
Odbiornik obs∏uguje funkcje „multiscan” obrazu przy
nast´pujàcych cz´stotliwoÊciach:
◆Cz´stotliwoÊç pozioma: 30 ~ 68 kHz
◆Cz´stotliwoÊç pionowa: 56 ~ 85 Hz
◆Maksymalna cz´stotliwoÊç odÊwie˝ania:1280X768@60Hz
◆ Przeprowadê regulacj´ poziomego i pionowego po∏o˝enia obrazu.
W przypadku tego produktu u˝yto panelu TFT LCD sk∏adajàcego si´ z subpikseli (w przypadku matrycy LW26A33W liczba
subpikseli wynosi 2.949.120), do produkcji których wymagane jest zastosowanie zaawansowanej technologii.
Jednak na ekranie mo˝e byç widocznych kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie majà one wp∏ywu na jakoÊç produktu.
Polski-53
Monta˝ podstawy
<1>
<2>
1. OpuÊç telewizor w kierunku wskazanym przez strza∏ki (pod kàtem prostym) i przymocuj podstaw´.
2. Nast´pnie przykr´ç jà solidnie za pomocà czterech Êrubek.
Konserwacja telewizora ciek∏okrystalicznego
OSTRZE˚ENIE: Aby uniknàç ryzyka pora˝enia pràdem, nie otwieraj obudowy telewizora
U˝ytkownicy nie mogà serwisowaç odbiornika. CzynnoÊci konserwacyjne wykonywane przez
u˝ytkowników ograniczajà si´ do czyszczenia, zgodnie z poni˝szym opisem:
Przed czyszczeniem wyjmij przewód zasilajàcy telewizor ciek∏okrystaliczny z gniazdka naÊciennego.
• Do czyszczenia p∏askiego ekranu panelu u˝ywaj mi´kkiej, czystej szmatki zwil˝onej wodà lub ∏agodnym
Êrodkiem czyszczàcym.
• Do czyszczenia obudowy telewizora ciek∏okrystalicznego u˝ywaj szmatki lekko zwil˝onej Êrodkiem
czyszczàcym.
• Nigdy nie u˝ywaj czyszczàcych materia∏ów ∏atwopalnych do czyszczenia telewizora ciek∏okrystalicznego ani
˝adnych innych urzàdzeƒ elektrycznych.
Polski-54
Stosowanie blokady Kensington przeciw kradzie˝y
Blokada Kensington to urzàdzenie, stosowane do fizycznego przymocowania systemu, u˝ywanego w miejscu
publicznym. Blokad´ nale˝y zakupiç oddzielnie. Wyglàd i sposób dzia∏ania blokady mogà si´ ró˝niç od
przedstawionych na rysunku, w zale˝noÊci od producenta. W∏aÊciwy sposób u˝ycia zosta∏ przedstawiony w
instrukcji do∏àczonej do blokady Kensington.
Kabel
Rysunek 2
Rysunek 1
<Opcja>
1.
W∏ó˝ urzàdzenie blokujàce w gniazdo blokady Kensington w ciek∏okrystalicznym panelu TV (Rysunek 1) i przekr´ç w
kierunku blokowania (Rysunek 2).
2.
Przy∏àcz kabel blokady Kensington.
3.
Przymocuj blokad´ Kensington do biurka lub innego ci´˝kiego mebla.
Polski-55
Instalacja zestawu do monta ˝u na Êcianie
Uwaga : Mocujàc zestaw monta ˝owy do betonowej Êciany,wykonaj poni ˝sze czynnoÊci.
W razie mocowania do innych materia•ów budowlanych,skontaktuj si ´z najbli
˝szym przedstawicielem handlowym.
Komponenty (Sprzedawanego oddzielnie)
M4 X L15
Wspornik
naÊcienny
Wspornik
telewizora
Wkr´t: 8EA
M4 X L20
Wkr´t do
drewna: 4EA
Ko∏ek rozporowy:
4EA
Instrukcja
monta˝u
Sk∏adanie wspornika do monta˝u na Êcianie
1
Zaznacz miejsce na otwór na Êcianie.
W zaznaczonym miejscu wywierç otwór o g∏´bokoÊci 35 mm.
Fix anchors on each hole on the wall.
Po umieszczeniu ko∏ków rozporowych w otworach wspornika
przymocuj go do Êciany wkr´tami do drewna .
,
Uwaga: JeÊli wspornik nie zostanie pewnie przymocowany do Êciany, telewizor LCD mo˝e spaÊç.
2
3
Wy∏àcz zasilanie i wyjmij wtyczk´ przewodu zasilania z gniazda.
UmieÊç telewizor ekranem na mi´kkiej tkaninie lub poduszce na stole.
Od∏àcz podstaw´ od produktu po uprzednim wyj´ciu z niej 4 wkr´tów.
Przymocuj wspornik telewizora z ty∏u odbiornika TV i zamocuj za pomocà wkr´tów
Wsuƒ 3 wieszaki wspornika telewizora w wy˝∏obienia we wsporniku naÊciennym
Po∏àcz wspornik telewizora i wspornik naÊcienny za pomocà wkr´tów .
Polski-56
.
.
Parametry techniczne i ekologiczne
Modelu
Panel
Wymiary
LW26A33W
Typ
Plamka
Kàt widzialnoÊci
26” Diagonal
556,4 (H) x 339,84 (V) mm
Aktywna matryca TFT (a-si)
0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm
170/170 (H/V)
Cz´stotliwoÊç
Pozioma
Pionowa
Gama kolorów
30 ~ 68 kHz
56 ~ 85 Hz
16.194.277 kolorów
RozdzielczoÊç
Maksymalne
1280 x 768 @ 60 Hz
Rodzaj
Sygna∏ wejÊciowy
Synchronizacja
Sygna∏ wideo
Oddzielny H/V, TTL, P. or N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Telewizja
System kolorów
System dêwi´ku
PAL/SECAM/NTSC 4.43
BG, DK, I, L
Wideo
System kolorów
Format wideo
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1
WejÊcie/WyjÊcie wideo
WejÊcie RGB
WejÊcie/WyjÊcie dêwi´ku
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Scart 2
WejÊcie/WyjÊcie wideo
WejÊcie/WyjÊcie dêwi´ku
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Zasilanie
WejÊcie
Zu˝ycie energii
Maksymalne
Tryb energooszcz´dny
Wymyary (szer. x d∏. x wys.)
Telewizja
Z g∏oÊnikiem
Ci´˝ar
Z podstawa
AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
130W
< 5,0 W
741,0 x 119,0 x 498,5 mm (29,17x 4,68 x 16,92 inches)
741,0 x 276,8 x 526,0 mm (29,17x 10,89 x 20,70 inches)
15,0 kg (33,07 lbs)
Polski-57
Parametry techniczne i ekologiczne
Modelu
LW26A33W
W∏aÊciwoÊci z∏àczy dêwi´kowych
Temperatura w czasie pracy
WilgotnoÊç w czasie pracy
Temperatura w czasiesk∏adowania
WilgotnoÊç w czasie sk∏adowania
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80%, nieskondensowana
-25 °C ~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F)
5% ~ 95%, nieskondensowana
Wymagane warunki otoczenia
WejÊcie dêwi´ku
WejÊcie dêwi´ku (PC)
WyjÊcie s∏uchawek
Cz´stotliwoÊç
Charakterystyka
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Jack Stereo, 0,5Vrms (-9dB)
Maks. wyjÊcie 10mW (3,5Ø Jack Stereo, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (przy- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (przy- 3dB)
Tryb ekranu (PC)
Zarówno pozycja, jak i rozmiar obrazu b´dà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od typu monitora PC i jego
rozdzielczoÊci. Poni˝sza tabela zawiera wszystkie obs∏ugiwane tryby ekranu:
Tryb
RozdzielczoÊç
Cz´stotliwoÊç
pozioma (kHz)
Cz´stotliwoÊç
pionowa (Hz)
Taktowanie zegara
Polaryzacja
pikseli (MHz) synchronizacji(H/V)
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
49,500
-/+ /+
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
GTF
1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
Tryb z przeplotem nie jest obs∏ugiwany.
Ekran ustaw mo˝e nie dzia∏aç poprawnie, jeÊli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
DVI nie obs∏uguje funkcji PC.
Polski-58
Konfiguracja styków
Z∏àcze DVI - D
Styk
Opis
Styk
Opis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rx 2Rx 2+
Uziemienie
Brak po∏àczenia
Brak po∏àczenia
Zegar DDC (SCL)
Dane DDC (SDA)
Analogowa synch. pionowa
Rx 1Rx 1+
Uziemienie
Brak po∏àczenia
Brak po∏àczenia
Zasilanie wejÊciowe DDC (+5V)
Self Laster
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Z∏àcze sygna∏u wyjÊciowego
Rx 0Rx 0+
Uziemienie
Brak po∏àczenia
Brak po∏àczenia
Uziemienie
Rx CRx C+
Z∏àcze D - Sub
Styk
Rozdzielony sygna∏ H/V
Ca∏kowity sygna∏ H/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Czerwony (R)
Zielony (G)
Niebieski (B)
Uziemienie
Uziemienie (DDC powrotny)
Uziemienie – czerwony (R)
Uziemienie – zielony (G)
Uziemienie – niebieski (B)
Brak po∏àczenia
Uziemienie – synchr. / autotest
Uziemienie
DDC - SDA (dane)
Synchronizacja pozioma
Synchronizacja pionowa
DDC - SCL (zegar)
Czerwony (R)
Zielony (G)
Niebieski (B)
Uziemienie
Uziemienie (DDC powrotny)
Uziemienie – czerwony (R)
Uziemienie – zielony (G)
Uziemienie – niebieski (B)
Brak po∏àczenia
Uziemienie – synchr. / autotest
Uziemienie
DDC - SDA (dane)
Synchronizacja pozioma
Nie u˝ywany
DDC - SCL (zegar)
Polski-59
Konfiguracja pilota
Po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji, pilot mo˝e pracowaç w
pi´ciu ró˝nych trybach: TV, VCR, Cable, DVD lub Set-top box firmy
Samsung. NaciÊni´cie w∏aÊciwego przycisku na pilocie powoduje
prze∏àczenie mi´dzy tymi trybami i sterowanie dowolnym, wybranym
urzàdzeniem.
Uwaga Pilot mo˝e nie byç kompatybilny ze wszystkimi odtwarzaczami
DVD, magnetowidami i tunerami telewizyjnymi.
Ten pilot jest kompatybilny tylko z urzàdzeniami set-top box firmy
Samsung.
Konfigurowanie pilota do obs∏ugi magnetowidu
1
Wy∏àcz magnetowid.
2
NaciÊnij przycisk SELECT i sprawdê, czy Êwieci si´ dioda VCR.
3
NaciÊnij przycisk SET na pilocie od telewizora.
4
Za pomocà przycisków numerycznych pilota, wpisz trzy cyfry kodu
magnetowidu, podanego na stronie 63 niniejszej instrukcji dla marki
Twojego magnetowidu. Pami´taj, aby wpisaç trzy cyfry kodu nawet,
jeÊli pierwszà cyfrà jest „0”.
(JeÊli podano wi´cej kodów, wpisz pierwszy z nich.)
5
NaciÊnij przycisk Power na pilocie.
JeÊli pilot zosta∏ ustawiony prawid∏owo, Twój magnetowid powinien
si´ w∏àczyç.
JeÊli magnetowid nie w∏àcza si´, powtórz czynnoÊci 2, 3 i 4,
lecz wypróbuj inne podane kody dla marki Twojego magnetowidu.
JeÊli nie ma innych kodów, wypróbuj wszystkie kody magnetowidów,
od 000 do 086.
Uwaga na temat dzia∏ania trybów pilota: VCR
Po ustawieniu pilota w tryb „VCR”, przyciski do regulacji
g∏oÊnoÊci nadal regulujà nat´˝enie g∏osu telewizora.
Polski-60
Konfiguracja pilota
Konfigurowanie pilota do obs∏ugi tunera telewizji kablowej
1
Wy∏àcz tuner telewizji kablowej.
2
NaciÊnij przycisk SELECT i sprawdê, czy Êwieci si´ dioda CABLE.
3
NaciÊnij przycisk SET na pilocie od telewizora.
4
Za pomocà przycisków numerycznych pilota, wpisz trzy cyfry kodu
tunera, podanego na stronie 63 niniejszej instrukcji dla marki Twojego
tunera. Pami´taj, aby wpisaç trzy cyfry kodu nawet, jeÊli pierwszà cyfrà
jest „0”. JeÊli podano wi´cej kodów, wpisz pierwszy z nich.
5
NaciÊnij przycisk Power na pilocie.
JeÊli pilot zosta∏ ustawiony prawid∏owo, Twój tuner telewizji
kablowej powinien si´ w∏àczyç.
JeÊli tuner nie w∏àcza si´, powtórz czynnoÊci 2, 3 i 4, lecz
wypróbuj inne podane kody dla marki Twojego tunera. JeÊli nie
ma innych kodów, wypróbuj wszystkie kody, od 000 do 074.
Uwaga na temat dzia∏ania trybów pilota: Cable Box
Po ustawieniu pilota w tryb „CABLE Box”, przyciski do regulacji
g∏oÊnoÊci nadal regulujà nat´˝enie g∏osu telewizora.
Polski-61
Konfiguracja pilota
Konfigurowanie pilota do obs∏ugi odtwarzacza DVD
1
Wy∏àcz odtwarzacz DVD.
2
NaciÊnij przycisk SELECT i sprawdê, czy Êwieci si´ dioda DVD.
3
NaciÊnij przycisk SET na pilocie od telewizora.
4
Za pomocà przycisków numerycznych pilota, wpisz trzy cyfry kodu
odtwarzacza DVD, podanego na stronie 63 niniejszej instrukcji dla
marki Twojego odtwarzacza DVD. Pami´taj, aby wpisaç trzy cyfry kodu
nawet, jeÊli pierwszà cyfrà jest „0”. JeÊli podano wi´cej kodów, wpisz
pierwszy z nich.
5
NaciÊnij przycisk Power na pilocie.
JeÊli pilot zosta∏ ustawiony prawid∏owo, Twój odtwarzacz DVD
powinien si´ w∏àczyç.
JeÊli odtwarzacz nie w∏àcza si´, powtórz czynnoÊci 2, 3 i 4,
lecz wypróbuj inne podane kody dla marki Twojego odtwarzacza
DVD. JeÊli nie ma innych kodów, wypróbuj wszystkie kody, od
000 do 009.
Uwaga na temat dzia∏ania trybów pilota: DVD
Po ustawieniu pilota w tryb „DVD”, przyciski do regulacji
g∏oÊnoÊci nadal regulujà nat´˝enie g∏osu telewizora.
Polski-62
Konfiguracja pilota
Kody pilota
Kody magnetowidów
Marka
Kod
Aiwa
024
Curtis Mathes
009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai
024
GE
009 016 017 041 062
Hitachi
014 024 044 045
JC Penny
011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood
011 023 025 039 055
Magnavox
017 038 062 065
Marantz
011 017 023 025 038 039 055 070
NEC
011 023 025 039 055 070 073
Panasonic
017 062 084 086
Philco
017 038 062 065
Philips
017
Pioneer
014 025 042 059
RCA
009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung
000
Sanyo
011 021
Sears
011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp
015 036 048 054
Sony
026 035 047
Sylvania
017 024 038 062 065
Toshiba
014 022 028 057 058
Kody tunerów telewizyjnych
Marka
Kod
Hitachi
045 051 054
Panasonic
011 035 047 069
Phlips
015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer
026 028 052
RCA
008 035 074
Samsung
000
Zenith
022 050 065 069
Kody odtwarzaczy DVD
Marka
Kod
Curtis Mathes
009
JVC
003
LG
001
Samsung
000
Sony
004
Panasonic
006
ProScan, RCA
008
Polski-63
MEMO
- SERWIS PO SPRZEDA˚Y
- JeÊli spadek wydajnoÊci posiadanego produktu wskazuje
na mo˝liwoÊç wystàpienia awarii, skontaktuj si´ ze
sprzedawcà lub przedstawicielem serwisu.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising