Samsung | SP-46L5H | Samsung SP-46L5H Instrukcja obsługi

TELEWIZOR
PROJEKCYJNY
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
SP46L5HX
SP56L5HX
Instrukcja obs∏ugi
Przed rozpocz´ciem korzystania z urzàdzenia nale˝y
dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà oraz zachowaç jà.
MENU EKRANOWE
OBRAZ W OBRAZIE (PIP)
TELEGAZETA
Instrukcje bezpieczeƒstwa
POL
◆ Telewizora nie mo˝na nara˝aç na dzia∏anie ekstremalnych temperatur i skrajnych warunków
wilgotnoÊci.
◆ Telewizora nie nale˝y stawiaç w miejscu wystawionym na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych ani innych êróde∏ ciep∏a.
◆ Telewizora nie nale˝y nara˝aç na kontakt z ˝adnymi cieczami.
◆ Na ekranie telewizora nie nale˝y stawiaç ˝adnych przedmiotów, zw∏aszcza naczyƒ z wodà..
◆ Podczas burzy (zw∏aszcza gdy towarzyszà jej wy∏adowania atmosferyczne) nale˝y od∏àczyç
przewody od gniazda sieci elektrycznej i gniazda antenowego.
◆ Nie nale˝y stawaç na przewodzie sieciowym, ani go zginaç.
◆ Nie nale˝y przecià˝aç gniazd sieci elektrycznej ani przed∏u˝aczy, poniewa˝ grozi to po˝arem
lub pora˝eniem pràdem.
◆ Do czyszczenia telewizora nale˝y u˝ywaç mi´kkiej i suchej szmatki (nie zawierajàcej
substancji podatnych na parowanie).
◆ Zepsutego telewizora nie nale˝y próbowaç naprawiaç samodzielnie. Nale˝y w tym celu
skontaktowaç si´ z autoryzowanym serwisem.
◆ Je˝eli pilot nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy czas, wskazane jest wyj´cie z niego baterii i
umieszczenie ich w suchym i ch∏odnym miejscu.
◆ Chroniç przed upadkiem.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Niniejsze urzàdzenie nie powinno byç wykorzystywane w Êrodowisku przemys∏owym.
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
2
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Ostro˝nie
POL
OSTRZE˚ENIE
NIEBEZPIECZE¡STWO PORA˚ENIA PRÑDEM
ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAå
OSTRZE˚ENIE: ZDEJMOWANIE TYLNEJ POKRYWY GROZI
PORA˚ENIEM PRÑDEM ELEKTRYCZNYM. WEWNÑTRZ TELEWIZORA
NIE ZNAJDUJÑ SI¢ ˚ADNE ELEMENTY MO˚LIWE DO NAPRAWIENIA
PRZEZ U˚YTKOWNIKA. CZYNNOÂCI SERWISOWE MOGÑ
WYKONYWAå TYLKO WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.
ZAGRO˚ENIE: WYSTAWIENIE URZÑDZENIA NA DZIA¸ANIE DESZCZU
LUB WILGOCI MO˚E SPOWODOWAå ZAGRO˚ENIE PO˚AREM LUB PORA˚ENIE
PRÑDEM ELEKTRYCZNYM.
Trójkàt ostrzegawczy ze znakiem
b∏yskawicy zakoƒczonej strza∏kà
przestrzega przed “niebezpiecznym
napi´ciem” we wn´trzu urzàdzenia.
Trójkàt z wykrzyknikiem to symbol
wskazujàcy wa˝ne instrukcje
dotyczàce urzàdzenia.
☛
Wymagane napi´cie sieci
elektrycznej jest podane na tylnej
Êciance telewizora. Wymagana
cz´stotliwoÊç wynosi 50 lub 60 Hz.
3
POL
Spis treÊci
◆ PRZEDMOWA
■
■
■
Instrukcje bezpieczeƒstwa............................................................................................
Ostro˝nie.......................................................................................................................
Wymiana lampy ............................................................................................................
2
3
6~7
◆ PRZY¸ÑCZANIE KABLI I PRZYGOTOWYWANIE TELEWIZORA DO PRACY
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Panel kontrolny telewizora............................................................................................
Panel gniazd przy∏àczeniowych telewizora ..................................................................
Przy∏àczanie anteny RTV lub telewizji kablowej...........................................................
Pod∏àczanie odbiornika lub dekodera telewizji satelitarnej ..........................................
Pod∏àczanie dodatkowych g∏oÊników ...........................................................................
Wk∏adanie baterii do pilota............................................................................................
Pilot ...............................................................................................................................
W∏àczanie i wy∏àczanie telewizora................................................................................
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci ..................................................................
Zapoznanie z pilotem....................................................................................................
Programowanie i wybieranie trybu pracy pilota ...........................................................
Funkcja “Plug & Play”...................................................................................................
Wybieranie j´zyka.........................................................................................................
8~9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
◆ PROGRAMOWANIE KANA¸ÓW
■
■
■
■
■
■
■
Automatyczne programowanie kana∏ów.......................................................................
19
R´czne programowanie kana∏ów ................................................................................. 20~21
Pomijanie niechcianych kana∏ów..................................................................................
22
Porzàdkowanie kolejnoÊci zaprogramowanych kana∏ów .............................................
23
Nadawanie nazw kana∏om ............................................................................................
24
W∏àczanie blokady rodzicielskiej...................................................................................
25
Wybieranie kana∏u na podstawie wyÊwietlanych informacji.........................................
26
◆ OBS¸UGA TELEWIZORA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Regulowanie profilu obrazu..........................................................................................
Regulowanie ustawieƒ obrazu......................................................................................
Regulacja ustawieƒ obrazu (tryb PC lub DVI)..............................................................
Ustawianie obrazu (tryb PC).........................................................................................
Dostrajanie ....................................................................................................................
WyÊwietlanie obrazu przeglàdanych kana∏ów..............................................................
Korzystanie ze wzmacniacza niskoszumowego (LNA)................................................
Dodatkowe ustawienia obrazu......................................................................................
- Rozmiar (Size)
- Redukt. szumu (Digital NR)
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
..............................................................
Zatrzymanie bie˝àcego kadru.......................................................................................
Wybieranie trybu niebieskiego ekranu .........................................................................
Wybór trybu filmowego.................................................................................................
27
28
29
30
31
32
32
33
34
34
35
35
POL
Spis treÊci (ciàg dalszy)
◆ OBS¸UGA TELEWIZORA (ciàg dalszy)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Zmiana profilu dêwi´ku .................................................................................................
36
Regulowanie ustawieƒ dêwi´ku....................................................................................
37
Automatyczne regulowanie g∏oÊnoÊci ..........................................................................
37
Ustawienia systemu Dolby Pro Logic...........................................................................
38
Zmiana preferencji dla systemu Dolby .........................................................................
39
Ustawienia dotyczàce dêwi´ku z urzàdzenia zewn´trznego........................................
40
Wybieranie trybu dêwi´ku (w zale˝noÊci od modelu) ..................................................
41
W∏àczanie/wy∏àczanie sygnalizacji dêwi´kowej............................................................
42
Nastawianie wy∏àcznika nocnego (Sleep Timer)..........................................................
43
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara .................................................................................
44
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora ........................................................
45
WyÊwietlanie obrazu ze êród∏a zewn´trznego .............................................................
46
Kierowanie sygna∏u do zewn´trznych urzàdzeƒ wyjÊcia .............................................
47
W∏àczanie obrazu w obrazie (PIP) ............................................................................... 48~49
Ods∏uchiwanie dêwi´ku ze êród∏a wybranego dla okna podglàdu (tryb PC lub DVI) .........
50
◆ KORZYSTANIE Z TELEGAZETY
■
■
■
■
Funkcja telegazety ........................................................................................................
WyÊwietlanie telegazety................................................................................................
Wybieranie opcji wyÊwietlania ......................................................................................
Wybieranie strony telegazety........................................................................................
51
52
52
53
◆ DODATKOWE INFORMACJE I OPIS PO¸ÑCZE¡
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pod∏àczanie zewn´trznych urzàdzeƒ wejÊciowych/wyjÊciowych.................................
Przy∏àczanie urzàdzenia do wejÊcia DVD ....................................................................
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wyjÊç audio..........................................................................
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wejÊcia audio/wideo ............................................................
Przy∏àczanie urzàdzenia do wejÊcia S-Video ...............................................................
Przy∏àczanie urzàdzenia do z∏àcza DVI........................................................................
Przy∏àczanie komputera PC .........................................................................................
Konfiguracja oprogramowania komputera (tylko Windows) ........................................
Tryb wejÊcia (PC/DVI)...................................................................................................
Opis styków...................................................................................................................
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
◆ ZALECENIA DOTYCZÑCE U˚YTKOWANIA
■
■
Rozwiàzywanie problemów: Przed skontaktowaniem si´ z serwisem.........................
Specyfikacja techniczna................................................................................................
Symbole
NaciÊnij przycisk
☛
➢
Wa˝ne
Uwaga
5
61
62
Wymiana lampy (SP43L2HX/SP50L2HX/SP61L2HX)
POL
1
Wykr´ciç wkr´t za pomocà wkr´taka.
2
Zdjàç obudow´ lampy.
3
Za pomocà wkr´taka wykr´ciç wkr´ty mocujàce lamp´. Sà 2
wkr´ty: jeden na górze i jeden na dole. Po ca∏kowitym poluzowaniu
wkr´tów b´dà one do∏àczone do korpusu lampki.
4
Od∏àczyç lamp´ od silnika przez przytrzymanie trzonka i wyj´cie
na zewnàtrz.
5
Aby ponownie zainstalowaç lamp´, nale˝y wykonaç podane kroki
w odwrotnej kolejnoÊci.
projektora jest elementem zu˝ywalnym i powinna byç
☛ Lampa
okresowo wymieniana dla zapewnienia najlepszej sprawnoÊci
odbiornika TV. Lampa mo˝e wymagaç wymiany w przypadku
obni˝enia jaskrawoÊci ekranu lub gdy równoczeÊnie wskaêniki LED
timera, lampy albo pozycji Temp zacznà migaç. Przy wymianie
lampy nale˝y w pierwszej kolejnoÊci sprawdziç typ/model projektora.
Kod instalacyjny lampy widnieje na jej etykiecie. Mo˝na go odczytaç
po wyj´ciu lampy. Lampa zamienna powinna posiadaç taki sam kod
instalacyjny.
◆ W przypadku ch´ci zakupu nowej lampy nale˝y skontaktowaç si´
z autoryzowanym punktem serwisowym lub najbli˝szym sklepem
RTV i podaç model swojego odbiornika.
◆ Typ lampy oznaczony jest z lewej strony odbiornika TV oraz na
pokrywie lampy.
◆ Zastosowanie lampy innego typu spowoduje uszkodzenie
odbiornika. Nale˝y zastosowaç lamp´ przeznaczonà dla danego
modelu odbiornika.
◆ Lamp´ mo˝na wyjàç tylko w celu jej wymiany.
◆ Przy wymianie lampy nale˝y wy∏àczyç odbiornik TV, po czym
odczekaç minut´ i od∏àczyç go od sieci.
◆ W tym czasie wentylator odbiornika cz´Êciowo sch∏odzi lamp´..
Powierzchnia lampy jest bardzo goràca. Przed wyj´ciem lampy
nale˝y odczekaç 30 minut od momentu od∏àczenia zasilania.
◆ Wyj´tà lamp´, przed jej utylizacjà w odpowiedni sposób, nale˝y
trzymaç z dala od dzieci i przedmiotów ∏atwopalnych.
◆ Nie nale˝y dopuÊciç do gromadzenia si´ kurzu czy
zanieczyszczeƒ na powierzchni lampy lub na wewn´trznej
stronie jej pokrywy.
◆ Zanieczyszczona powierzchnia lampy lub jej pokrywy mo˝e
spowodowaç po˝ar, eksplozj´ lub pora˝enie pràdem
elektrycznym.
◆ Nie nale˝y dotykaç powierzchni nowej lampy czy szybki
ochronnej.
◆ Nieprawid∏owe obchodzenie si´ z nowa lampa mo˝e
spowodowaç pogorszenie jakoÊci obrazu i skrócenie ˝ywotnoÊci
samej lampy.
◆ Po wymianie lampy nale˝y odpowiednio zamocowaç jej pokryw´.
Odbiornik TV nie b´dzie dzia∏a∏ jeÊli pokrywa nie zostanie
zamocowana we w∏aÊciwy sposób. W tym celu nale˝y
odpowiednio dokr´ciç wkr´t mocujàcy.
6
Wymiana lampy (SP46L5HX/SP56L5HX)
POL
1
Wykr´ciç wkr´t za pomocà wkr´taka.
2
Zdjàç obudow´ lampy.
3
Za pomocà wkr´taka wykr´ciç wkr´ty mocujàce lamp´. Sà 2
wkr´ty: jeden na górze i jeden na dole. Po ca∏kowitym poluzowaniu
wkr´tów b´dà one do∏àczone do korpusu lampki.
4
Od∏àczyç lamp´ od silnika przez przytrzymanie trzonka i wyj´cie
na zewnàtrz.
5
Aby ponownie zainstalowaç lamp´, nale˝y wykonaç podane kroki
w odwrotnej kolejnoÊci.
☛
Lampa projektora jest elementem zu˝ywalnym i powinna byç
okresowo wymieniana dla zapewnienia najlepszej sprawnoÊci
odbiornika TV. Lampa mo˝e wymagaç wymiany w przypadku
obni˝enia jaskrawoÊci ekranu lub gdy równoczeÊnie wskaêniki LED
timera, lampy albo pozycji Temp zacznà migaç. Przy wymianie
lampy nale˝y w pierwszej kolejnoÊci sprawdziç typ/model projektora.
Kod instalacyjny lampy widnieje na jej etykiecie. Mo˝na go odczytaç
po wyj´ciu lampy. Lampa zamienna powinna posiadaç taki sam kod
instalacyjny.
◆ W przypadku ch´ci zakupu nowej lampy nale˝y skontaktowaç si´
z autoryzowanym punktem serwisowym lub najbli˝szym sklepem
RTV i podaç model swojego odbiornika.
◆ Typ lampy oznaczony jest z lewej strony odbiornika TV oraz na
pokrywie lampy.
◆ Zastosowanie lampy innego typu spowoduje uszkodzenie
odbiornika. Nale˝y zastosowaç lamp´ przeznaczonà dla danego
modelu odbiornika.
◆ Lamp´ mo˝na wyjàç tylko w celu jej wymiany.
◆ Przy wymianie lampy nale˝y wy∏àczyç odbiornik TV, po czym
odczekaç minut´ i od∏àczyç go od sieci.
◆ W tym czasie wentylator odbiornika cz´Êciowo sch∏odzi lamp´..
Powierzchnia lampy jest bardzo goràca. Przed wyj´ciem lampy
nale˝y odczekaç 30 minut od momentu od∏àczenia zasilania.
◆ Wyj´tà lamp´, przed jej utylizacjà w odpowiedni sposób, nale˝y
trzymaç z dala od dzieci i przedmiotów ∏atwopalnych.
◆ Nie nale˝y dopuÊciç do gromadzenia si´ kurzu czy
zanieczyszczeƒ na powierzchni lampy lub na wewn´trznej
stronie jej pokrywy.
◆ Zanieczyszczona powierzchnia lampy lub jej pokrywy mo˝e
spowodowaç po˝ar, eksplozj´ lub pora˝enie pràdem
elektrycznym.
◆ Nie nale˝y dotykaç powierzchni nowej lampy czy szybki
ochronnej.
◆ Nieprawid∏owe obchodzenie si´ z nowa lampa mo˝e
spowodowaç pogorszenie jakoÊci obrazu i skrócenie ˝ywotnoÊci
samej lampy.
◆ Po wymianie lampy nale˝y odpowiednio zamocowaç jej pokryw´.
Odbiornik TV nie b´dzie dzia∏a∏ jeÊli pokrywa nie zostanie
zamocowana we w∏aÊciwy sposób. W tym celu nale˝y
odpowiednio dokr´ciç wkr´t mocujàcy.
7
Panel kontrolny telewizora
➢
POL
Poszczególne modele telewizorów mogà ró˝niç si´ budowà.
SP46L5/56L5HX
a
b
c
d
Wskaêniki LED
e
f
SP43L2/50L2HX
a
SP61L2HX
b
a e
b
c
c
d
d
f
e
Wskaêniki LED
f
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Wybór êród∏a sygna∏u wejÊciowego
( b ) WyÊwietlanie menu
( c ) Wybór kana∏u
( d ) Regulacja g∏oÊnoÊci
( e ) Potwierdzenie dokonanego wyboru
(Store lub Enter)
( f ) W∏àczanie/wy∏àczanie zasilania
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
8
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Panel kontrolny telewizora (ciàg dalszy)
POL
(
:W∏à.,
TIMER
:Pulsuje,
:Wy∏.)
LAMP STAND BY/TEMP
Pozycja
Tryb gotowoÊci.
Wskaênik w∏àcznika/wy∏àcznika czasowego (timera) Êwieci si´ po
wybraniu opcji automatycznego w∏àczenia (Timer Auto On) lub
wy∏àczenia (Timer Auto Off) telewizora.
Normalna praca.
Normalna praca. (po wybraniu opcji automatycznego w∏àczenia
lub wy∏àczenia telewizora)
Lampa nagrzewa si´. Normalny obraz pojawi si´ po 25
sekundach.
Normalny obraz pojawi si´ po 25 sekundach. (Po wybraniu opcji
automatycznego w∏àczenia lub wy∏àczenia telewizora)
Pokrywa wentylacyjna z ty∏u obudowy telewizora nie jest za∏o˝ona
w∏aÊciwie.
Temperatura wewnàtrz obudowy telewizora jest zbyt wysoka.
WyczyÊç pokryw´ wentylacyjnà z ty∏u obudowy telewizora.
W∏àcz telewizor po ok. godzinie.
Lampa nie dzia∏a, skontaktuj si´ z autoryzowanym serwisem.
➢
Korzystanie z przycisków na panelu
W przypadku zepsucia lub zgubienia pilota mo˝na u˝yç przycisków na panelu telewizora, aby:
◆ W∏àczyç telewizor, gdy pracuje w trybie gotowoÊci i wybraç kana∏ ( ▲ C/P. ▼ ).
◆ WyÊwietliç menu ( MENU ).
◆ Wyregulowaç g∏oÊnoÊç ( +
- ).
◆ Wybraç êród∏o sygna∏u wizyjnego ( SOURCE ).
9
Panel gniazd przy∏àczeniowych telewizora
➢
POL
Poszczególne modele telewizorów mogà ró˝niç si´ budowà.
Bok telewizora
SP43L2/50L2HX/61L2HX
SP46L5/56L5HX
a
c
b
a
b
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) WejÊcie wideo
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
c
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( b ) WejÊcia audio
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( c ) WejÊcie S-Video
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Ty∏ telewizora
d
c
i
e
f
h
a
g
b
a) 75Ω
Gniazdo kabla koncentrycznego do anteny lub
przewodu telewizji kablowej.
b) AV1 / AV2 / AV3
WejÊcia lub wyjÊcia zewn´trznych urzàdzeƒ, np.
magnetowidu, odtwarzacza DVD, urzàdzenia do
gier wideo lub odtwarzacza dysków wideo.
c) SURROUND SPEAKER (8Ω 15W)
Zaciski przy∏àczeniowe zewn´trznych g∏oÊników
tylnych.
e) COMPONENT
WejÊcia wideo (Y/PB/PR) i audio (L/R) urzàdzenia.
f) PC AUDIO (L/R)
Gniazda wejÊciowe audio PC lub DVI.
g) PC (15-stykowe)
WejÊcie wideo komputera PC.
h) DVI (24-stykowe)
WejÊcie wideo urzàdzenia ze z∏àczem DVI.
i)
d) AUDIO OUT
Gniazda do pod∏àczenia wzmacniacza (L/R) lub
aktywnego subwoofera (WOOFER), umo˝liwiajàce
uzyskanie pe∏nego efektu dêwi´ku przestrzennego.
10
RS-232 (tylko dla celów serwisowych)
Przy∏àczanie anteny RTV lub telewizji kablowej
POL
Warunkiem prawid∏owego oglàdania kana∏ów telewizyjnych
jest odbiór sygna∏u z jednego z nast´pujàcych êróde∏:
◆ Anteny RTV,
◆ Sieci telewizji kablowej,
◆ Telewizji satelitarnej.
1
2
W pierwszych trzech przypadkach nale˝y pod∏àczyç anten´ lub
przewód telewizji kablowej do gniazda koncentrycznego 75Ω
znajdujàcego si´ z ty∏u telewizora.
Ty∏ telewizora
W przypadku korzystania z pokojowej anteny RTV mo˝e byç
konieczne jej odpowiednie ustawienie podczas strojenia
telewizora, aby uzyskaç ostry i czysty obraz. Wi´cej informacji na
ten temat zawierajà nast´pujàce cz´Êci instrukcji:
◆ “Automatyczne programowanie kana∏ów” na stronie 19,
◆ “R´czne programowanie kana∏ów” na stronie 20.
lub
Sieç telewizji kablowej
Pod∏àczanie odbiornika lub dekodera telewizji satelitarnej
Aby mo˝liwe by∏o oglàdanie programów telewizyjnych
nadawanych poprzez sieç satelitarnà, do telewizora nale˝y
pod∏àczyç odpowiedni odbiornik. Odbiór sygna∏ów
nadawanych w postaci zakodowanej wymaga pod∏àczenia do
telewizora odpowiedniego dekodera.
◆ Przy∏àczenie odbiornika przez kabel ze z∏àczem SCART
Pod∏àcz przewód SCART odbiornika (lub dekodera) do
jednego ze z∏àczy SCART z ty∏u telewizora.
Ty∏ telewizora
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
◆ Przy∏àczenie odbiornika przez kabel koncentryczny
Pod∏àcz przewód koncentryczny do:
- Gniazda wyjÊciowego odbiornika (lub dekodera),
- Gniazda antenowego telewizora.
➢
Mo˝liwe jest tak˝e jednoczesne pod∏àczenie odbiornika
(lub dekodera) telewizji satelitarnej i magnetowidu:
◆ Pod∏àcz odbiornik (lub dekoder) do magnetowidu,
◆ Pod∏àcz magnetowid do telewizora.
Odbiornik/
dekoder telewizji satelitarnej
W innym przypadku nale˝y pod∏àczyç odbiornik (lub
dekoder) bezpoÊrednio do telewizora.
11
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Pod∏àczanie dodatkowych g∏oÊników
POL
Aby uzyskaç efekt dêwi´ku przestrzennego, nale˝y pod∏àczyç
dodatkowe g∏oÊniki.
Z∏àcza g∏oÊników umieszczone sà z ty∏u telewizora:
◆ Dwa dla lewego g∏oÊnika surround (oznaczone jako L),
◆ Dwa do pod∏àczenia prawego g∏oÊnika tylnego (oznaczone R).
➢
Aby polepszyç jakoÊç dêwi´ku, nale˝y pod∏àczyç:
◆ Czerwony przewód do czerwonego zacisku,
◆ Czarny przewód do czarnego zacisku.
Wk∏adanie baterii do pilota
W nast´pujàcych sytuacjach wymagane jest w∏o˝enie lub
wymiana baterii w pilocie:
◆ Po zakupie telewizora,
◆ JeÊli pilot przesta∏ dzia∏aç prawid∏owo.
12
1
Zdejmij pokryw´ komory baterii na spodzie pilota, naciskajàc
symbol strza∏ki w dó∏ ( ) i ciàgnàc pokryw´ do siebie.
2
W∏ó˝ dwie baterie 1,5 V typu R03, UM4, AAA lub ich odpowiedniki,
zwracajàc uwag´ na biegunowoÊç:
◆ Znak – na baterii do znaku – w pilocie
◆ Znak + na baterii do znaku + w pilocie
3
Za∏ó˝ z powrotem pokrywk´, ustawiajàc jà prawid∏owo wzgl´dem
spodu pilota i wsuwajàc na miejsce.
Pilot
POL
WY¸ÑCZNIK TELEWIZORA
PO NACIÂNI¢CIU PRZYCISKU ZOSTANIE
WYÂWIETLONY ZNAK ‘
’ WRAZ Z
INFORMACJÑ NA TEMAT WYBRANEGO
TRYBU (TV, VCR, CATV, DVD LUB STB)
ORAZ DIODÑ STANU BATERII
WYBÓR EFEKTÓW OBRAZU
FORMAT OBRAZU
DOSTOSOWANIE PILOTA DO WSPÓ¸PRACY
Z TELEWIZOREM, MAGNETOWIDEM,
ODBIORNIKIEM TELEWIZJI KABLOWEJ,
ODTWARZACZEM DVD LUB DEKODEREM
CYFROWYM
BEZPOÂREDNI WYBÓR KANA¸U
ZMIENIA KANA¸ NA OSTATNIO OGLÑDANY
WYBÓR JEDNO/
DWUCYFROWEGO NUMERU KANA¸U
NAST¢PNY KANA¸/
NAST¢PNA STRONA TELEGAZETY
ZWI¢KSZENIE G¸OÂNOÂCI
CHWILOWE WY¸ÑCZENIE DèWI¢KU
WYBÓR ZEWN¢TRZNEGO SYGNA¸U
WEJÂCIOWEGO /
BLOKADA TELEGAZETY
ZMNIEJSZENIE G¸OÂNOÂCI
POPRZEDNI KANA¸/
POPRZEDNIA STRONA TELEGAZETY
W¸ÑCZENIE TUNERA /
TELEWIZJI KABLOWEJ
WYÂWIETLANIE INFORMACJI /
ODKRYWANIE TELETEKSTU
WYJÂCIE Z MENU
WYÂWIETLENIE MENU /
SPISU TREÂCI TELEGAZETY
PRZEJÂCIE DO WYBRANEJ OPCJI MENU /
USTAWIENIE WARTOÂCI OPCJI
POTWIERDZENIE DOKONANEGO WYBORU
(STORE LUB ENTER)
WYBÓR PROFILU DèWI¢KU
WYBÓR TRYBU DèWI¢KU
STOPKLATKA G¸ÓWNEGO OBRAZU
➢
WYÂWIETLANIE INFORMACJI O KANALE
W trybie obrazu w obrazie (PIP)
zatrzymywane sà jednoczeÊnie
oba obrazy (g∏ówny i podglàd).
WYÂWIETLENIE TELEGAZETY/
KOMBINACJA TELEGAZETY I OBRAZU
TELEWIZYJNEGO
WYBÓR TEMATU FASTEXT
WYÂWIETLANIE ZEGARA /
PODSTRONA TELEGAZETY
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
AUTOMATYCZNE WY¸ÑCZENIE /
ANULOWANIE POZYCJI TELEGAZETY
DNIe W¸ / DEMO / WY¸ / WYBÓR
WIELKOÂCI TELEGAZETY
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
USTAWIENIE KODU MBR PILOTA DLA
URZÑDZE¡ INNYCH PRODUCENTÓW NI˚
SAMSUNG (OPCJONALNIE)
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Podczas resetowania ustawieƒ nale˝y
wyjàç z pilota baterie.
W przeciwnym wypadku pilot zostanie
uszkodzony.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
INICJOWANIE USTAWIE¡ PILOTA W
PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB
NIEW¸AÂCIWEJ PRACY PILOTA
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
FUNKCJE OBRAZU W OBRAZIE:
- W¸ÑCZENIE LUB WY¸ÑCZANIE FUNKCJI
OBRAZU W OBRAZIE (PIP ON)
- ZAMIANA OBRAZU W OKNIE G¸ÓWNYM I
OKNIE PODGLÑDU (SWAP)
- WYBÓR KANA¸U DLA OKNA PODGLÑDU
/
)
(P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
FUNKCJE MAGNETOWIDU LUB
ODTWARZACZA DVD
- STOP
- PRZEWIJANIE DO TY¸U (REW)
- ODTWARZANIE / ZATRZYMANIE
- PRZEWIJANIE DO PRZODU (FF)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Silne êród∏o Êwiat∏a mo˝e byç przyczynà nieprawid∏owego
dzia∏ania pilota.
13
W∏àczanie i wy∏àczanie telewizora
POL
Przewód sieci elektrycznej pod∏àcza si´ z ty∏u telewizora.
1
Przy∏àcz przewód sieci elektrycznej do w∏aÊciwego gniazda.
➢
TV
2
Wymagane napi´cie sieci elektrycznej podano na tylnej
Êciance telewizora. Wymagana cz´stotliwoÊç to 50 lub 60
Hz.
NaciÊnij przycisk “ I ” (w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) z boku
telewizora.
Efekt:
3
Wskaênik trybu gotowoÊci z boku telewizora zaczyna
Êwieciç..
NaciÊnij przycisk zasilania POWER (
telewizor.
Efekt:
) na pilocie, aby w∏àczyç
Automatycznie zostanie wybrany kana∏, który by∏
oglàdany przed ostatnim wy∏àczeniem telewizora.
nie pojawi si´, jeÊli ˝aden kana∏ nie zosta∏ jeszcze
➣ Obraz
zaprogramowany. Patrz “Automatyczne programowanie
kana∏ów” na stronie 19 lub “R´czne programowanie
kana∏ów” na stronie 20.
4
Aby wy∏àczyç telewizor, naciÊnij ponownie przycisk “ I ”
(w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania).
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci
Prze∏àczenie telewizora w tryb gotowoÊci pozwala zmniejszyç
zu˝ycie energii.
W∏àczenie trybu gotowoÊci jest wskazane, jeÊli przerwa w
oglàdaniu telewizji ma trwaç krótki czas (np. w celu zjedzenia
posi∏ku).
TV
1
NaciÊnij przycisk zasilania POWER (
Efekt:
2
) na pilocie.
Ekran zgaÊnie i zaÊwieci si´ wskaênik trybu gotowoÊci
z przodu telewizora.
Aby z powrotem w∏àczyç telewizor, ponownie naciÊnij przycisk
zasilania POWER ( ) lub odpowiedni przycisk numeryczny.
➣ Mo˝na równie˝ nacisnàç przycisk P
☛
14
lub
.
Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie
gotowoÊci przez d∏u˝szy czas (np. na czas wyjazdu na
urlop). Nale˝y go wtedy wy∏àczyç za pomocà przycisku “ I ”
(w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) umieszczonego na bocznej
Êciance lub te˝ - zalecane - od∏àczyç urzàdzenie zarówno od
sieci elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmujàc odpowiednie
kable z gniazd.
Zapoznanie z pilotem
POL
Pilot s∏u˝y przede wszystkim do:
◆ Zmiany kana∏ów i regulacji g∏oÊnoÊci,
◆ WyÊwietlania menu ekranowego.
Najcz´Êciej u˝ywane przyciski, wraz z opisem funkcji,
przedstawiono w poni˝szej tabeli.
Przycisk
do
-/--
PRE-CH
Podczas oglàdania
Funkcja menu
WyÊwietla nast´pny
zaprogramowany kana∏.
-
WyÊwietla poprzedni
zaprogramowany kana∏.
-
Umo˝liwia przejÊcie do kana∏u o odpowiednim numerze.
W przypadku kana∏ów o numerach dwucyfrowych
drugà cyfr´ nale˝y nacisnàç od razu po pierwszej.
Je˝eli druga cyfra zostanie naciÊni´ta zbyt póêno,
zostanie wyÊwietlony kana∏ o numerze jednocyfrowym.
➢
S∏u˝y do wybierania kana∏ów o numerach dwucyfrowych.
Po naciÊni´ciu tego przycisku na ekranie pojawia si´ symbol
“--”. Nale˝y wówczas wprowadziç dwucyfrowy numer
kana∏u.
Zmienia kana∏ na ostatnio oglàdany.
Zwi´ksza poziom
g∏oÊnoÊci.
-
Zmniejsza poziom
g∏oÊnoÊci.
-
MUTE
Umo˝liwia chwilowe wy∏àczenie dêwi´ku.
Aby z powrotem w∏àczyç dêwi´k, nale˝y ponownie
nacisnàç ten sam przycisk lub przycisk
bàdê .
MENU
WyÊwietla menu
ekranowe.
Przywraca poprzednie
menu lub normalny obraz
telewizyjny.
-
Wykorzystywany do:
◆ WyÊwietlania podmenu
zawierajàcego opcje dla
danej pozycji menu.
◆ Zwi´kszania/zmniejszania
wartoÊci ustawianych w
menu.
-
Potwierdza dokonany wybór.
-
Zamyka menu i przywraca
normalny obraz telewizyjny.
EXIT
➣
15
Programowanie i wybieranie trybu pracy pilota
POL
Ten pilot mo˝e s∏u˝yç do obs∏ugi nie tylko telewizora, ale tak˝e
niemal dowolnego magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej,
odtwarzacza DVD lub dekodera cyfrowego.
➣
VCR
Pilot nie obs∏uguje telewizorów innych producentów.
1
Wy∏àcz magnetowid, odbiornik telewizji kablowej, odtwarzacz DVD
lub dekoder cyfrowy.
2
NaciÊnij przycisk SELECT wielokrotnie, aby wybraç ˝àdane
urzàdzenie (VCR, CATV, DVD, STB).
Przyk∏ad: Je˝eli pilot ma zostaç zaprogramowany do obs∏ugi
magnetowidu, sprawdê, czy wyÊwietlony jest komunikat VCR.
3
NaciÊnij przycisk zasilania POWER (
) na pilocie. Wybrane
urzàdzenie powinno zostaç w∏àczone. JeÊli urzàdzenie w∏àczy si´,
pilot jest skonfigurowany poprawnie.
4
Po zaprogramowaniu pilota obs∏ugiwane urzàdzenie, tj.
magnetowid, odbiornik telewizji kablowej, odtwarzacz DVD lub
dekoder cyfrowy, wybiera si´ za pomocà przycisku SELECT.
➣
16
◆ Kiedy pilot znajduje si´ w trybie VCR, CATV, DVD lub
STB, przyciski g∏oÊnoÊci wcià˝ s∏u˝à do sterowania
g∏oÊnoÊcià telewizora.
◆ Kiedy pilot znajduje si´ w trybie TV lub CATV, przyciski
sterowania magnetowidem (PLAY, PAUSE itp.) wcià˝
s∏u˝à do obs∏ugi magnetowidu.
Funkcja “Plug & Play”
POL
Po w∏àczeniu urzàdzenia po raz pierwszy nast´puje
automatyczne ustawienie podstawowych parametrów
u˝ytkowych. Dost´pne sà nast´pujàce funkcje:
Plug & Play
NaciÊnij ENTER, aby rozpoczàç
Plug & Play.
1
JeÊli telewizor pracuje w trybie gotowoÊci, naciÊnij przycisk
zasilania POWER ( ) na pilocie.
Efekt:
Na ekranie pojawia si´ komunikat Plug & Play. Miga
on przez krótkà chwil´, po czym automatycznie
ukazuje si´ menu J´zyk (Language).
2
Wybierz odpowiedni j´zyk, naciskajàc przycisk † lub ….
3
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
4
Start
Wyjdê
J´zyk
Deutsch
EÏÏËÓÈο
Magyar
Italiano
).
Pojawia si´ komunikat Spr. Anten´ (Antenna input
check).
Polski
Português
Przesuƒ
Wejdê
Wyjdê
Upewnij si´, ˝e antena jest pod∏àczona do telewizora, a nast´pnie
naciÊnij przycisk ENTER (
).
Plug & Play
Efekt:
Zostanie wyÊwietlone menu Kraj (Country).
Spr. Anten´
5
6
Wybierz paƒstwo, w którym mieszkasz, naciskajàc przycisk † lub
….
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
7
Start
).
Na ekranie pojawi si´ menu Pami´ç automatyczna
(Auto Store).
Kraj
Islandia
Irlandia
W∏ochy
Holandia
Norwegia
Polska
Hiszpania
Aby rozpoczàç wyszukiwanie, wybierz Start i naciÊnij przycisk
ENTER (
).
Efekt:
➢
Wyjdê
Wyszukiwanie zakoƒczy si´ automatycznie. Kana∏y
zostanà posortowane i zaprogramowane w kolejnoÊci
odpowiadajàcej ich po∏o˝eniu na skali cz´stotliwoÊci
(kana∏ o najni˝szej cz´stotliwoÊci b´dzie pierwszy, a o
najwy˝szej - ostatni). Na ekranie zostanie wyÊwietlony
uprzednio wybrany kana∏.
Aby przerwaç przeszukiwanie przed jego zakoƒczeniem lub
przywróciç normalny obraz, nale˝y nacisnàç przycisk EXIT
(
) lub ENTER (
).
Przesuƒ
Wejdê
Pami´ç automatyczna
NaciÊnij ENTER, aby rozpoczàç zapisywanie
kana∏u.
Start
8
Po zakoƒczeniu na ekranie uka˝e si´ komunikat Enjoy your
watching (Mi∏ego oglàdania), po czym nastàpi w∏àczenie
zaprogramowanego kana∏u.
Wyjdê
Wyjdê
Pami´ç automatyczna
Zapisywanie kana∏u w trakcie.
Zapisywanie
175MHz
18%
Wyjdê
Enjoy your watching
17
Funkcja “Plug & Play” (ciàg dalszy)
POL
Ponowne uaktywnianie funkcji...
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
TV
Instalacja
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Przesuƒ
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏
Wejdê
√
√
√
√
√
√
√
√
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
Naciskaj przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Plug & Play.
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
5
).
Na ekranie pojawia si´ komunikat Plug & Play.
Wi´cej szczegó∏ów na temat ustawiania tej funkcji opisano na
poprzedniej stronie.
Powróç
Wybieranie j´zyka
TV
Po w∏àczeniu telewizora po raz pierwszy nale˝y wybraç j´zyk,
w którym b´dà wyÊwietlane menu i komunikaty ekranowe.
Instalacja
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Przesuƒ
TV
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏
Wejdê
√
√
√
√
√
√
√
√
Przesuƒ
18
▲
√
Italiano
√
Polski
: Polski
Português √
: Wy∏ Romana √
: W∏à êÛÒÒÍËÈ √
Español √
Sverige
: Wy∏
√
Türkçe
√
Srpski
Wejdê
Powróç
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
Powróç
Instalacja
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
1
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ J´zyk
(Language). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
).
Na ekranie pojawia si´ lista dost´pnych j´zyków.
5
Wybierz odpowiedni j´zyk, naciskajàc przycisk † lub ….
6
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
7
Po dokonaniu wyboru j´zyka naciÊnij przycisk EXIT (
przywróciç normalny obraz.
).
), aby
Automatyczne programowanie kana∏ów
POL
Telewizor sam wyszukuje cz´stotliwoÊci, na których nadawane
sà programy na danym obszarze (w zale˝noÊci od dost´pnoÊci
tej funkcji w danym kraju). Numery przypisywane programom
automatycznie mogà jednak nie odpowiadaç numerom
faktycznym lub wybranym przez u˝ytkownika. Dlatego istnieje
mo˝liwoÊç r´cznego przydzielania numerów, a tak˝e
skasowania kana∏ów, których u˝ytkownik nie chce oglàdaç.
TV
Kana∏
Kraj
√
: Polska
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
√
Csatorna léptetés
LNA
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
Przesuƒ
TV
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kraj (Country).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
6
7
8
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Pami´ç
automatyczna (Auto Store). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Na ekranie pojawi si´ menu Pami´ç automatyczna
(Auto Store).
Aby rozpoczàç wyszukiwanie, wybierz Start i naciÊnij przycisk
ENTER (
).
➢
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Na ekranie pojawi si´ lista dost´pnych krajów.
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
9
).
Wybierz paƒstwo (lub region), w którym mieszkasz, naciskajàc
przycisk † lub ….
➢ Je˝eli wybrana zosta∏a opcja Inne (Others) i u˝ytkownik nie
chce przeszukiwaç ca∏ej skali cz´stotliwoÊci PAL, nale˝y
zaprogramowaç kana∏y r´cznie (patrz strona 17).
Efekt:
Kana∏
√
: Polska ▲
W∏ochy
Pami´ç automatycznaHolandia √
Norwegia √
Pami´ç r´czna
Polska √
Edycja kana∏u
Hiszpania
Dostrój
Szwecja √
Csatorna léptetés Szwajcaria√
Turcja
LNA
: Wy∏ ▼
√
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel)..
NaciÊnij przycisk ENTER (
5
Powróç
Kraj
3
Efekt:
Wejdê
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
√
: Wy∏
Wyszukiwanie zakoƒczy si´ automatycznie. Kana∏y
zostanà posortowane i zaprogramowane w kolejnoÊci
odpowiadajàcej ich po∏o˝eniu na skali cz´stotliwoÊci
(kana∏ o najni˝szej cz´stotliwoÊci b´dzie pierwszy, a o
najwy˝szej - ostatni). Na ekranie zostanie wyÊwietlony
uprzednio wybrany kana∏.
Aby przerwaç przeszukiwanie przed jego zakoƒczeniem,
nale˝y nacisnàç przycisk EXIT (
) lub ENTER (
).
TV
Kana∏
Kraj
√
: Polska
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
√
Csatorna léptetés
LNA
√
: Wy∏
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Pami´ç automatyczna
NaciÊnij ENTER, aby rozpoczàç zapisywanie
kana∏u.
Start
Powróç
Pami´ç automatyczna
Zapisywanie kana∏u w trakcie.
Zapisywanie
175MHz
18%
Wyjdê
Po zaprogramowaniu kana∏ów mo˝na wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
◆ Posortowaç je w ˝àdanej kolejnoÊci (patrz str. 23)
◆ Usunàç kana∏ (patrz str. 22)
◆ Dostroiç odbiór kana∏u, o ile jest to konieczne (patrz str. 31)
◆ Nadaç nazw´ zaprogramowanemu kana∏owi (patrz str. 24)
◆ W∏àczyç/wy∏àczyç cyfrowà redukcj´ szumów (patrz str. 33)
19
R´czne programowanie kana∏ów
POL
TV
W urzàdzeniu mo˝na zaprogramowaç maksymalnie 100
kana∏ów, w∏àcznie z odbieranymi przez sieç telewizji kablowej.
Kana∏
Kraj
√
: Polska
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
Wejdê
Powróç
1
Pami´ç r´czna
Prog.
1
BG
Kana∏
Szukaj
Pami´ç
- --
887MHz
?
Ustaw
Powróç
Pami´ç r´czna
Prog.
1
AUTO
BG
Szukaj
Pami´ç
- --
887MHz
?
Ustaw
Powróç
œ √ Przesuƒ
2
1
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Pami´ç r´czna
(Manual Store). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
5
BG
Kana∏
Szukaj
Pami´ç
- --
887MHz
?
Ustaw
Powróç
œ √ Przesuƒ
Na ekranie pojawi si´ menu Pami´ç r´czna (Manual
Store).
W razie potrzeby wybierz system kodowania koloru. NaciÊnij
przycisk œ lub √, aby zaznaczyç pozycj´ System obrazu (Colour
system), a nast´pnie naciÊnij przycisk † lub …. KolejnoÊç
wyÊwietlania systemów kodowania koloru jest nast´pujàca
(w zale˝noÊci od modelu):
◆ AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60
6
NaciÊnij przycisk œ lub √, aby zaznaczyç pozycj´ System fonii
(Sound system), a nast´pnie naciÊnij przycisk † lub …. KolejnoÊç
wyÊwietlania systemów transmisji dêwi´ku jest nast´pujàca
(w zale˝noÊci od modelu):
◆ BG - DK - I - L
◆ BG - DK - I - M
20
).
◆ AUTO - PAL - SECAM
System obrazu System fonii
AUTO
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
3
Pami´ç r´czna
Prog.
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
System obrazu System fonii
Kana∏
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
System obrazu System fonii
AUTO
œ √ Przesuƒ
◆ Wskazaç numer pozycji, pod którà ma si´ znaleêç
ka˝dy kana∏.
√
: Wy∏
Przesuƒ
◆ Zdecydowaç, czy zaprogramowaç poszczególne
wyszukane kana∏y,
√
Csatorna léptetés
LNA
Podczas r´cznego programowania kana∏ów u˝ytkownik mo˝e
od razu:
R´czne programowanie kana∏ów (ciàg dalszy)
POL
7
JeÊli znasz numer kana∏u, który chcesz zaprogramowaç, wykonaj
nast´pujàce czynnoÊci:
◆ NaciÊnij przycisk œ lub √, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
◆ NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ C (kana∏
radiowy) lub S (kana∏ kablowy).
◆ NaciÊnij przycisk √.
Pami´ç r´czna
Prog.
1
AUTO
BG
Kana∏
Szukaj
Pami´ç
C --
887MHz
?
œ √ Przesuƒ
◆ Za pomocà przycisków numerycznych (0~9) wybierz w∏aÊciwy
numer.
brak jest dêwi´ku lub wyst´pujà jego zak∏ócenia, nale˝y
➣ JeÊli
wybraç inny system dêwi´ku.
8
JeÊli nie znasz numerów kana∏ów, wybierz opcj´ Szukaj (Search),
naciskajàc przycisk œ lub √. NaciÊnij przycisk † lub …, aby
rozpoczàç wyszukiwanie.
Efekt:
9
10
Aby przypisaç programowi numer, wybierz opcj´ Prog. naciskajàc
przycisk œ lub √. NaciÊnij kilkakrotnie przycisk † lub …, a˝
zostanie wyÊwietlony w∏aÊciwy numer.
Aby zapami´taç kana∏ wraz z przypisanym mu numerem
programu, wybierz pozycj´ Pami´ç (Store), naciskajàc przycisk
œ lub √. NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
11
Telewizor b´dzie przeszukiwaç ca∏y zakres
cz´stotliwoÊci, dopóki na ekranie nie pojawi si´
pierwszy kana∏ lub kana∏, którego numer zosta∏
podany przez u˝ytkownika.
Symbol ? zmieni si´ na OK.
Powtarzaj czynnoÊci z punktów od 7 do 10 do momentu
zapami´tania wszystkich kana∏ów.
Ustaw
Powróç
Pami´ç r´czna
Prog.
System obrazu System fonii
1
AUTO
BG
Kana∏
Szukaj
Pami´ç
C --
887MHz
?
œ √ Przesuƒ
0 .. 9
Ustaw
Powróç
Pami´ç r´czna
Prog.
System obrazu System fonii
1
AUTO
BG
Kana∏
Szukaj
Pami´ç
C --
887MHz
?
œ √ Przesuƒ
Ustaw
Powróç
Pami´ç r´czna
Prog.
System obrazu System fonii
1
AUTO
BG
Kana∏
Szukaj
Pami´ç
C --
887MHz
OK
œ √ Przesuƒ
☛
System obrazu System fonii
Wybierz
Tryb kana∏ów
◆ P (tryb programowy): Po zakoƒczeniu strojenia stacje
nadajàce w danym obszarze b´dà mia∏y przypisane numery
od P00 do maksymalnie P99. Nast´pnie kana∏ mo˝na wybraç,
wprowadzajàc w tym trybie jego numer.
◆ C (tryb kana∏ów naziemnych): W tym trybie kana∏ wybiera si´,
wprowadzajàc wartoÊç, na której dana stacja nadaje program.
◆ S (tryb kana∏ów kablowych): W tym trybie kana∏ wybiera si´,
wprowadzajàc jego numer w sieci telewizji kablowej.
21
Powróç
Pomijanie niechcianych kana∏ów
POL
◆ Pomijanie niechcianych kana∏ów
TV
Podczas wyszukiwania kana∏ów mo˝na pewne z nich pominàç.
Dotyczy to kana∏ów wskazanych przez u˝ytkownika jako “niechciane”.
Pozosta∏e kana∏y b´dà nadal dost´pne podczas wyszukiwania.
Kana∏
Kraj
: Polska
√
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
Csatorna léptetés
√
LNA
√
: Wy∏
Przesuƒ
TV
Wejdê
Powróç
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
Edycja kana∏u
Dodaj/Usuƒ
√
Sortuj
√
Nazwa
√
Blokada
√
TV
Wejdê
Powróç
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Edycja kana∏u
(Edit). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Przesuƒ
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
5
Na ekranie pojawia si´ menu Edycja kana∏u (Edit).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dodaj/Usuƒ
(Add/Delete). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Dodaj/Usuƒ
).
Na ekranie pojawi si´ menu Dodaj/Usuƒ (Add/Delete)
z automatycznie zaznaczonym bie˝àcym kana∏em.
Prog.
1
2
3
4
5
---------------------
✽
✽
✽
✽
✽
Przesuƒ
TV
Dodaj
Usuni´te
Usuni´te
Usuni´te
Usuni´te
Wejdê
Powróç
Dodaj/Usuƒ
Prog.
1
2
3
4
5
---------------------
Ustaw
22
✽
✽
✽
✽
✽
Dodaj
Usuni´te
Usuni´te
Usuni´te
Usuni´te
Wejdê
Powróç
6
NaciÊnij przycisk † lub …, aby wybraç kana∏, który ma zostaç
usuni´ty.
7
W celu dodania lub usuni´cia kana∏y naciÊnij przycisk ENTER
(
). Aby dodaç lub usunàç wybrany kana∏, wybierz pozycj´
Dodaj (Added) lub Usuni´te (Deleted), naciskajàc przyciski † lub
…. NaciÊnij przycisk ENTER (
), aby potwierdziç.
Porzàdkowanie kolejnoÊci zaprogramowanych kana∏ów
POL
Operacja ta umo˝liwia zmian´ numerów przypisanych
zapisanym w pami´ci programom. Na ogó∏ jest to konieczne po
automatycznym zaprogramowaniu kana∏ów z ca∏ej skali
cz´stotliwoÊci (funkcja ATM). Mo˝na wtedy skasowaç
niepotrzebne kana∏y.
1
TV
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Kana∏
Kraj
: Polska
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
LNA
TV
4
Wejdê
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Edycja kana∏u
(Edit). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Edycja kana∏u
Dodaj/Usuƒ
√
Sortuj
√
Nazwa
√
Blokada
√
Na ekranie pojawia si´ menu Edycja kana∏u (Edit).
Przesuƒ
5
Powróç
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
3
√
: Wy∏
Przesuƒ
2
√
Csatorna léptetés
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
√
Pami´ç automatyczna
Wejdê
Powróç
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Sortuj (Sort).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
TV
Efekt:
Sortuj
Na ekranie pojawia si´ menu Sortuj (Sort).
Prog.
6
Wybierz kana∏, który chcesz przenieÊç, naciskajàc przycisk † lub
…. NaciÊnij przycisk ENTER (
).
7
Wybierz numer programu, do którego ma zostaç przeniesiony
dany kana∏, naciskajàc przycisk † lub …. NaciÊnij przycisk ENTER
(
).
Efekt:
8
Kana∏ zostanie przeniesiony w nowe po∏o˝enie na
liÊcie, a wszystkie pozosta∏e kana∏y zostanà
odpowiednio przesuni´te.
Powtarzaj czynnoÊci z punktów od 6 do 7 do momentu
przesuni´cia wszystkich kana∏ów na w∏aÊciwe pozycje.
2
3
4
5
6
---------------------
✽
✽
✽
✽
✽
Przesuƒ
TV
Wejdê
Powróç
Sortuj
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Przesuƒ
23
----- ✽
✽
✽
✽
✽
✽
Wejdê
Powróç
Nadawanie nazw kana∏om
POL
TV
Kana∏
Kraj
√
: Polska
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
Csatorna léptetés
√
LNA
√
: Wy∏
Przesuƒ
Wejdê
Je˝eli wraz z sygna∏em nadawca emituje informacje o kanale,
nazwa kana∏u zostaje przypisana automatycznie. Nazw´ t´
mo˝na zmieniç na dowolnà innà..
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
Powróç
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
TV
Edycja kana∏u
Dodaj/Usuƒ
√
Sortuj
√
Nazwa
√
Blokada
√
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Edycja kana∏u
(Edit). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
Wejdê
Powróç
Nazwa
Prog.
2
3
4
5
6
Nazwa
---------------------
Przesuƒ
TV
✽
✽
✽
✽
✽
Wejdê
2
3
4
5
6
Nazwa
œ √ Przesuƒ
24
✽
✽
✽
✽
✽
Ustaw
Powróç
Na ekranie pojawi si´ menu Nazwa (Name) z
automatycznie zaznaczonym bie˝àcym kana∏em.
Wokó∏ pola nazwy pojawià si´ symbole strza∏ek.
7
NaciÊnij przycisk † lub …, aby wybraç liter´ (A~Z), cyfr´ (0~9) lub
symbol (–, odst´p). Przejdê do poprzedniej lub nast´pnej litery,
naciskajàc przycisk œ lub √.
8
Po wprowadzeniu nazwy naciÊnij przycisk ENTER (
zatwierdziç.
Powróç
---------------------
Na ekranie pojawia si´ menu Edycja kana∏u (Edit).
JeÊli to konieczne, naciskajàc przyciski † lub …, wybierz kana∏,
któremu chcesz nadaç nowà nazw´. NaciÊnij przycisk ENTER
(
).
Efekt:
Nazwa
Prog.
6
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Nazwa (Name).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
TV
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
3
Efekt:
Przesuƒ
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
), aby jà
W∏àczanie blokady rodzicielskiej
POL
◆ W∏àczanie blokady rodzicielskiej
Dopóki funkcja ta jest aktywna, telewizora nie mo˝na w∏àczyç poprzez
naciÊni´cie przycisków na przednim panelu. Wcià˝ mo˝na go jednak
w∏àczyç za pomocà pilota. Dzi´ki temu, kontrolujàc dost´p do pilota
osób niepowo∏anych, np. dzieci, mo˝na zapobiec oglàdaniu przez nie
niew∏aÊciwych programów.
TV
Kana∏
Kraj
: Polska
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
√
Csatorna léptetés
1
Efekt:
2
LNA
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Edycja kana∏u
(Edit). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
5
TV
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby wybraç kana∏, który ma zostaç
zablokowany.
7
NaciÊnij przycisk ENTER (
). Aby zablokowaç kana∏, zaznacz
pozycj´ Zablokowany (Locked), naciskajàc przycisk † lub … (aby
odblokowaç kana∏, zaznacz pozycj´ Odblokowane (Unlocked)).
NaciÊnij przycisk ENTER (
), aby potwierdziç.
Powróç
Edycja kana∏u
√
Sortuj
√
Nazwa
√
Blokada
√
Przesuƒ
TV
Wejdê
Powróç
Blokada
Prog.
Na ekranie pojawi si´ menu Blokada (Child Lock) z
automatycznie zaznaczonym bie˝àcym kana∏em.
6
Wejdê
Dodaj/Usuƒ
Na ekranie pojawia si´ menu Edycja kana∏u (Edit).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Blokada (Child
Lock). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Przesuƒ
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
√
: Wy∏
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
√
Pami´ç automatyczna
2
3
4
5
6
---------------------
✽
✽
✽
✽
✽
Przesuƒ
TV
Odblokowane
Odblokowane
Odblokowane
Odblokowane
Odblokowane
Wejdê
Powróç
Blokada
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Ustaw
25
✽
✽
✽
✽
✽
Odblokowane
Odblokowane
Odblokowane
Odblokowane
Odblokowane
Wejdê
Powróç
Wybieranie kana∏u na podstawie wyÊwietlanych informacji
POL
Istnieje mo˝liwoÊç wyÊwietlenia listy zaprogramowanych
kana∏ów.
1
NaciÊnij przycisk CH INFO.
Efekt:
Informacje
WyÊwietlona zostanie lista obejmujàca pierwszych 5
kana∏ów. Dwa pola tekstowe z prawej strony pokazujà
nast´pujàce informacje:
◆ Czy funkcja telegazety jest dost´pna,
◆ Jaki format dêwi´ku jest stosowany.
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
✽
✽
✽
✽
✽
Mono
2
Efekt:
3
Przesuƒ
Za pomocà przycisku † lub … wybierz jeden z
zaprogramowanych kana∏ów.
NaciÊnij przycisk EXIT (
Efekt:
Wyjdê
➢
WyÊwietlony zostanie odpowiedni kana∏.
), aby wybraç okreÊlony kana∏.
Odpowiedni kana∏ zostanie wyÊwietlony, a pole
Information Informacje (Information).
◆ Powy˝sze czynnoÊci odnoszà si´ równie˝ do êróde∏
zewn´trznych.
◆ Nazw´ kana∏u lub êród∏a mo˝na wyÊwietliç, naciskajàc przycisk
INFO. (
).
P1 ✽
Mono
Tryb obrazu
Tryb dêwi´ku
Surround
Auto wy∏àcz.
Zegar
Dynamiczne
Mowa
Wy∏
Wy∏
-- : -TV
26
Regulowanie profilu obrazu
POL
Profil obrazu mo˝na dopasowaç do w∏asnych wymagaƒ.
TV
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
3
6
Wybrana jest pozycja Tryb (Mode).
).
Pojawi si´ lista dost´pnych opcji.
Wybierz odpowiednià opcj´, naciskajàc przycisk † lub ….
Efekt:
W zale˝noÊci od êród∏a sygna∏u, dost´pne sà
nast´pujàce tryby.
◆ Dynamiczne (Dynamic) - Standard - Film (Movie)
- U˝ytkownika (Custom).
◆ Wysoki (High) - Âredni (Middle) – Niski (Low) U˝ytkownika (Custom) (tryb PC lub DVI).
NaciÊnij przycisk ENTER (
➣
Przesuƒ
: Dynamiczne √
√
: Normalny
√
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
Powróç
).
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER (
Efekt:
5
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
NaciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
4
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
Efekt:
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
TV
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
), aby potwierdziç..
Do ustawiania tych opcji mo˝na te˝ pos∏u˝yç si´ przyciskiem
P.MODE.
27
: Dynamiczne
Dynamiczne
Standard
: Normalny
Film
: 16 U˝ytkownika
:9
: W∏à
: W∏à
Wejdê
Powróç
Regulowanie ustawieƒ obrazu
POL
TV
Telewizor dysponuje ustawieniami pozwalajàcymi regulowaç
jakoÊç obrazu.
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
TV
: Dynamiczne √
√
: Normalny
√
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
1
Efekt:
2
Kontrast
JasnoÊç
OstroÊç
Kolor
70
50
70
50
Wejdê
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
Wybierz odpowiednià opcj´ (U˝ytkownika (Custom), Ton
kolorów (Colour Tone)), naciskajàc przycisk † lub ….
5
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ U˝ytkownika
(Custom). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Kontrast
70
Przesuƒ
: Dynamiczne
: Normalny
Zimny2
jakichkolwiek zmian w ustawieniach
➣ Wprowadzenie
powoduje automatyczne wybranie trybu U˝ytkownika
(Custom).
Powróç
◆ Ton kolorów (Colour Tone): Zimny1 (Cool1), Zimny2 (Cool2),
Normalny (Normal), Ciep∏y1
(Warm1), Ciep∏y2 (Warm2)
7
28
W celu zmiany ustawienia naciÊnij przycisk ENTER (
).
KolejnoÊç wyÊwietlania opcji jest nast´pujàca:
◆ U˝ytkownika (Custom): Kontrast (Contrast), JasnoÊç
(Brightness), OstroÊç (Sharpness),
Kolor (Colour)
sygna∏u (np. RF, Video, Component, PC lub DVI).
Zimny1
: 16 :Normalny
9
: W∏à
Ciep∏y1
: W∏à
Ciep∏y2
Wejdê
Zostanie wyÊwietlone menu U˝ytkownika (Custom).
Pojawia si´ poziomy pasek. Naciskajàc przycisk œ lub √,
➣ przesuƒ
znajdujàcy si´ na nim wskaênik w lewo lub w prawo.
JeÊli tryb obrazu ustawiony jest na U˝ytkownika (Custom),
➣ wartoÊç
tej opcji mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci od êród∏a
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
).
Powróç
6
TV
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
3
Efekt:
Przesuƒ
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
Efekt:
Powróç
U˝ytkownika
NaciÊnij przycisk MENU.
Po dokonaniu wyboru ustawieƒ naciÊnij przycisk EXIT (
przywróciç normalny obraz.
), aby
Regulacja ustawieƒ obrazu (tryb PC lub DVI)
➢
1
Fabryczne ustawienia trybu PC lub DVI sà zaprogramowane pod
przyciskiem SOURCE.
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
TV
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ U˝ytkownika
(Custom). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
6
7
Przesuƒ
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Ton kolorów
(Colour Tone). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Przesuƒ
Pojawi si´ lista dost´pnych opcji.
TV
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
11
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Regul kolorów
(Colour Adjust). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
12
).
Zostanie wyÊwietlone menu Regul kolorów (Colour
Adjust).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby wybraç opcj´ (Czerwonego (Red),
Zielony (Green), Niebieskiego (Blue)) do regulacji. NaciÊnij
przycisk ENTER (
).
Efekt:
Powróç
: U˝ytkownika
: Normalny
Zimny
Normalny
: 16 : 9
Ciep∏y
: W∏à
U˝ytkownika
: W∏à
Wejdê
Powróç
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Zimny (Cool) - Normalny (Normal) - Ciep∏y (Warm) U˝ytkownika (Custom)
Wejdê
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Ponownie wyÊwietlone zostanà pozycje menu Obraz
(Picture).
10
Powróç
70
50
TV
Wybierz odpowiednià opcj´, naciskajàc przycisk † lub …. Zostanà
wyÊwietlone nast´pujàce temperatury koloru:
Wejdê
Kontrast
JasnoÊç
Pojawia si´ poziomy pasek. Naciskajàc przycisk œ lub
√, przesuƒ znajdujàcy si´ na nim wskaênik w lewo lub
w prawo.
), aby potwierdziç.
: U˝ytkownika √
√
: U˝ytkownika √
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
U˝ytkownika
TV
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
9
Przesuƒ
Zostanie wyÊwietlone menu U˝ytkownika (Custom).
NaciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
8
).
Naciskajàc przycisk † lub …, wybierz ustawienie Kontrast
(Contrast), JasnoÊç (Brightness), które chcesz wyregulowaç.
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
Efekt:
5
POL
Przesuƒ
TV
: U˝ytkownika √
√
: U˝ytkownika √
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
Powróç
Regul kolorów
Czerwonego
50
Zielony
50
Niebieskiego
50
Pojawia si´ poziomy pasek. Naciskajàc przycisk œ lub
√, przesuƒ znajdujàcy si´ na nim wskaênik w lewo lub
w prawo.
Przesuƒ
13
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
).
14
Po dokonaniu wyboru ustawieƒ naciÊnij przycisk EXIT (
przywróciç normalny obraz.
), aby
29
Wejdê
Powróç
Ustawianie obrazu (tryb PC)
➢
POL
TV
1
Instalacja
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
√
√
√
√
√
√
√
√
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Blokada obrazu
TV
Coarse
Fine
50
20
Pozycja
√
Auto dostrajanie
√
Przesuƒ
Wejdê
Coarse
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Blokada
obrazu (Image Lock). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
Naciskajàc przycisk † lub …, wybierz ustawienie (Coarse, Fine),
które chcesz wyregulowaç. NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Pozycja
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
7
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
).
Ponownie wyÊwietlone zostanà pozycje podmenu
Blokada obrazu (Image Lock).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Pozycja
(Position). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
WyÊwietlone zostanà opcje menu Pozycja (Position).
9
Wyreguluj po∏o˝enie obrazu, naciskajàc przycisk †, …, œ lub √.
10
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
11
Powróç
Auto dostrajanie
12
Ponownie wyÊwietlone zostanà pozycje podmenu
Blokada obrazu (Image Lock).
Aby automatycznie wyregulowaç jakoÊç i po∏o˝enie obrazu,
wybierz pozycj´ Auto dostrajanie (Auto Adjustment), naciskajàc
przycisk † lub …. NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
30
Pojawia si´ poziomy pasek. Naciskajàc przycisk œ lub
√, przesuƒ znajdujàcy si´ na nim wskaênik w lewo lub
w prawo.
6
Efekt:
Wejdê
).
Powróç
21
Ustaw
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
8
TV
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
50
Fine
Fabryczne ustawienia trybu PC sà zaprogramowane pod przyciskiem
SOURCE.
WyÊwietlany jest komunikat Auto dostrajanie (Auto
Adjustment). JakoÊç i pozycja obrazu zostanà
automatycznie wyregulowane.
Po dokonaniu wyboru ustawieƒ naciÊnij przycisk EXIT (
przywróciç normalny obraz.
), aby
Dostrajanie
POL
JeÊli jakoÊç obrazu lub dêwi´ku jest s∏aba, kana∏ mo˝na
dostroiç r´cznie.
TV
Kana∏
Kraj
1
2
NaciÊnij przycisk MENU.
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Efekt:
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dostrój (Fine
tune). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
LNA
NaciÊnij przycisk œ lub √, tak aby obraz i dêwi´k by∏y jak
najwyraêniejsze.
√
: Wy∏
Przesuƒ
).
Pojawia si´ poziomy pasek. Naciskajàc przycisk œ lub
√ przesuƒ znajdujàcy si´ na nim wskaênik w lewo lub
w prawo, a˝ do osiàgni´cia ˝àdanego ustawienia.
√
Csatorna léptetés
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
3
5
√
: Polska
Wejdê
Powróç
Dostrój
P1
0
Wyzeruj
Przesuƒ
Powróç
œ √ Ustaw
Pami´ç
Dostrój
P1
dostrojony.
0
Wyzeruj
➣
JeÊli dostrojenie kana∏u nie jest mo˝liwe, nale˝y sprawdziç, czy
wybrane zosta∏y w∏aÊciwe ustawienia pozycji System obrazu
(Colour system) i System fonii (Sound system).
Przesuƒ
Powróç
œ √ Ustaw
Pami´ç
Dostrój
P1
3
Wyzeruj
Powróç
Przesuƒ
Wybierz
31
WyÊwietlanie obrazu przeglàdanych kana∏ów
POL
TV
1
Kana∏
Kraj
: Polska
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
Csatorna léptetés
√
LNA
: Wy∏
Przesuƒ
Wejdê
Efekt:
√
Pami´ç automatyczna
√
Powróç
NaciÊnij przycisk MENU.
2
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Csatorna
léptetés (Ch. scan). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Csatorna léptetés
Efekt:
).
WyÊwietlaç mo˝na po kolei zaprogramowane kana∏y.
P1✽
Powróç
Korzystanie ze wzmacniacza niskoszumowego (LNA)
Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sytuacji, gdy odbierany
jest s∏aby sygna∏. Wzmacniacz niskoszumowy LNA wzmacnia
s∏aby sygna∏, nie wzmacniajàc szumów.
TV
Kana∏
Kraj
: Polska
1
Pami´ç automatyczna
√
Pami´ç r´czna
√
Edycja kana∏u
√
Dostrój
√
Csatorna léptetés
√
LNA
√
: Wy∏
Przesuƒ
TV
Wejdê
Powróç
Kana∏
Kraj
NaciÊnij przycisk MENU.
√
Efekt:
2
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Kana∏
(Channel).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà opcje menu Kana∏ (Channel).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ LNA. NaciÊnij
przycisk ENTER (
).
).
: Polska
Efekt:
Pami´ç automatyczna
Pojawi si´ lista dost´pnych opcji.
Pami´ç r´czna
Edycja kana∏u
5
Za pomocà przycisku † lub … wybierz ˝àdany kana∏. NaciÊnij
przycisk ENTER (
).
6
Za pomocà przycisku † lub … wybierz opcj´ W∏à (On) lub Wy∏
(Off). NaciÊnij przycisk ENTER (
), aby potwierdziç.
Dostrój
Csatorna léptetés
Wy∏
: Wy∏√
W∏à
LNA
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
➢
◆ JeÊli po wybraniu dla pozycji LNA opcji W∏à (On) obraz jest
niewyraêny, nale˝y wybraç opcj´ Wy∏ (Off).
◆ Ustawieƒ wzmacniacza niskoszumowego dokonuje si´ dla
ka˝dego kana∏u z osobna.
32
Dodatkowe ustawienia obrazu
POL
◆ Rozmiar (Size)
Format obrazu mo˝na dostosowaç do indywidualnych upodobaƒ.
TV
◆ Redukt. szumu (Digital NR)
Ta funkcja umo˝liwia redukcj´ zak∏óceƒ i odbiç, które mogà
wyst´powaç na ekranie.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
Efekt:
Przesuƒ
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
TV
: Dynamiczne √
√
: Normalny
√
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
Powróç
Rozmiar
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Rozmiar (Size).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
NaciÊnij przycisk œ lub √, aby zmieniç ustawienie.
).
Auto 16:9
√ Przesuƒ
16 : 9
Wejdê
Powróç
◆ Rozmiar (Size)
Auto 16:9 (Auto wide)
Rozszerzanie i zw´˝anie obrazu z
proporcji 4:3 do 16:9
16:9
Ustawia obraz w formacie 16:9.
Panorama
Dostosowanie proporcji obrazu do
filmów panoramicznych.
Powi´kszenie1
(Zoom1)
Powi´kszanie obrazu w pionie.
Powi´kszenie2
(Zoom2)
Powi´kszanie obrazu wzgl´dem
proporcji Powi´kszenie1
(Zoom1).
Rozciàganie
(Stretch)
W tym trybie obraz jest rozciàgany
pionowo i poziomo do rozmiarów
wi´kszych ni˝ w ustawieniu
Powi´kszenie2 (Zoom2).
14:9
Powi´kszanie obrazu wzgl´dem
proporcji 4:3.
4:3
➢
Ustawia obraz na normalny format
4:3.
Opcje te mo˝na wybieraç tak˝e za pomocà przycisku
P.SIZE na pilocie.
◆ Redukt. szumu (Digital NR): Wy∏ (Off) lub W∏à (On)
TV
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
TV
: Dynamiczne √
√
: Normalny
√
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
Powróç
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
33
: Dynamiczne
: Normalny
: 16 : 9
: W∏à Wy∏
: W∏à W∏à
Wejdê
Powróç
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
POL
TV
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
: Dynamiczne
: Normalny
: 16 : 9
: W∏à Wy∏
: W∏àDemo
Ta funkcja umo˝liwia popraw´ jakoÊci obrazu poprzez
trójwymiarowà redukcj´ szumów, uwydatnienie szczegó∏ów,
popraw´ kontrastu i podwy˝szenie poziomu bieli. Nowy
algorytm kompensacji obrazu umo˝liwia uzyskanie
jaÊniejszego, bardziej klarownego obrazu o wi´kszym
poziomie szczegó∏ów. Technologia DNIeTM zapewnia popraw´
jakoÊci obrazu niezale˝nie od poziomu sygna∏u.
W∏à
Wejdê
Powróç
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
DNIe Demo
DNIe W∏à
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
Efekt:
DNIe Wy∏
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ DNIe. NaciÊnij
przycisk ENTER (
).
5
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zmieniç ustawienie. NaciÊnij
przycisk ENTER (
), aby potwierdziç.
◆ W∏à (On): Tryb DNIe jest w∏àczony.
◆ Wy∏ (Off): Tryb DNIe jest wy∏àczony.
◆ Demo (opcjonalnie): Z prawej strony ekranu pojawia si´ obraz
bez w∏àczonej funkcji DNIe, a z lewej - obraz z
w∏àczonà funkcjà.
➣
).
Do ustawiania tych opcji mo˝na si´ te˝ pos∏u˝yç przyciskiem
DNIe.
Zatrzymanie bie˝àcego kadru
Aby zatrzymaç kadr aktualnie oglàdanego programu w
telewizji, wystarczy nacisnàç przycisk “STILL”.
Aby powróciç do normalnego oglàdania, nale˝y ponownie
nacisnàç ten sam przycisk.
➣
34
W trybie obrazu w obrazie (PIP) zatrzymywane sà
jednoczeÊnie oba obrazy (g∏ówny i podglàd).
Wybieranie trybu niebieskiego ekranu
POL
Je˝eli telewizor nie odbiera ˝adnego sygna∏u lub sygna∏ jest
bardzo s∏aby, zamiast niewyraênego obrazu automatycznie
ukazuje si´ niebieskie t∏o. Je˝eli jednak u˝ytkownik chce
oglàdaç program mimo z∏ej jakoÊci odbioru, dla pozycji “Nieb.
t∏o” (Blue Screen) nale˝y wybraç ustawienie “Wy∏” (Off).
1
TV
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Instalacja
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
Przesuƒ
2
: Polski
: Wy∏
: W∏à Wy∏
W∏à
: Wy∏
Wejdê
Powróç
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Nieb. t∏o (Blue
Screen). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zmieniç ustawienie. (W∏à (On) lub
Wy∏ (Off)).
).
Wybór trybu filmowego
Sygna∏y audycji filmowych ze wszystkich êróde∏ sà
automatycznie wykrywane, z odpowiednià regulacjà obrazu
dla zapewnienia jego optymalnej jakoÊci.
Instalacja
TV
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
4
5
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
3
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Tryb Film (Film
Mode). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zmieniç ustawienie. (W∏à (On) lub
W∏à (On)).
◆ W∏à (On): Sygna∏y audycji filmowych ze wszystkich êróde∏ sà
automatycznie wykrywane, po czym nast´puje
odpowiednia regulacja obrazu w celu zapewnienia
jego optymalnej jakoÊci.
Przesuƒ
TV
: Wy∏
Wejdê
Powróç
Instalacja
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Przesuƒ
◆ Wy∏ (Off): Wy∏àczenie opcji Tryb Film (Film Mode).
➢
: Polski
: Wy∏
: W∏à
√
√
√
√
√
√
√
√
Opcja ta nie jest dost´pna w trybie TV, PC lub DVI.
35
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏ Wy∏
W∏à
Wejdê
Powróç
Zmiana profilu dêwi´ku
POL
TV
Profile dêwi´ku umo˝liwiajà dostosowanie ustawieƒ do danego
programu.
Dêwi´k
: U˝ytkownika √
Tryb
√
U˝ytkownika
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
√
Surround
: Wy∏
√
WyjÊcie Audio
: Wy∏
√
Wewn. wycisz. : Wy∏
√
Przesuƒ
Powróç
TV
Wejdê
Dêwi´k
Tryb
: U˝ytkownika
Standard
U˝ytkownika
: Wy∏
Surround
: Wy∏ Mowa
WyjÊcie Audio
: Wy∏
U˝ytkownika
2
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dêwi´k
(Sound).
Efekt:
3
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Dêwi´k
(Sound).
NaciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
).
Wybrana jest pozycja Tryb (Mode).
Film
Wewn. wycisz. : Wy∏
Wejdê
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Muzyka
Auto g∏oÊnoÊç
Przesuƒ
1
4
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER (
5
Wybierz odpowiednià opcj´, naciskajàc przycisk † lub ….
KolejnoÊç wyÊwietlania trybów dêwi´ku jest nast´pujàca:
).
Powróç
Standard - Muzyka (Music) - Film (Movie) - Mowa (Speech) U˝ytkownika (Custom)
6
NaciÊnij przycisk ENTER (
➣
36
), aby potwierdziç.
Do ustawiania tych opcji mo˝na te˝ pos∏u˝yç si´ przyciskiem
S.MODE.
Regulowanie ustawieƒ dêwi´ku
POL
Ustawienia dêwi´ku mo˝na zmieniç stosownie do upodobaƒ
u˝ytkownika.
TV
Dêwi´k
: U˝ytkownika √
Tryb
1
2
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
√
Efekt:
Surround
: Wy∏
√
WyjÊcie Audio
: Wy∏
√
Wewn. wycisz. : Wy∏
√
Przesuƒ
Powróç
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dêwi´k
(Sound).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Dêwi´k
(Sound).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ U˝ytkownika
(Custom). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
5
√
NaciÊnij przycisk MENU.
U˝ytkownika
).
TV
U˝ytkownika
P
.
L
Na ekranie pojawi si´ menu U˝ytkownika (Custom) z
aktualnie wybranà opcjà.
100 300 1K 3K 10K
Naciskajàc przycisk œ lub √, wybierz opcj´, którà chcesz
regulowaç. Naciskaj przycisk † lub … do momentu uzyskania
w∏aÊciwego ustawienia.
➣
Wejdê
√ Przesuƒ
Ustaw
Powróç
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawieƒ korektora
powoduje automatycznie zmian´ profilu efektów dêwi´kowych
na U˝ytkownika (Custom).
Automatyczne regulowanie g∏oÊnoÊci
Poniewa˝ poszczególne stacje nagrywajà sygna∏ w ró˝nych
warunkach nadawania, konieczne jest w∏aÊciwie ponowne
regulowanie g∏oÊnoÊci po ka˝dej zmianie kana∏u. Funkcja ta
umo˝liwia automatyczne dopasowanie g∏oÊnoÊci na
odpowiednim kanale przez obni˝enie jej, gdy modulacja
sygna∏u jest wysoka, lub podwy˝szenie, gdy modulacja
sygna∏u jest niska.
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
2
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dêwi´k (Sound).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Dêwi´k
(Sound).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Auto g∏oÊnoÊç
(Auto Volume). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
Naciskajàc przycisk † lub … wybierz opcj´ (Wy∏ (Off) lub W∏à (On)).
TV
Dêwi´k
: U˝ytkownika √
Tryb
√
U˝ytkownika
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
√
Surround
: Wy∏
√
WyjÊcie Audio
: Wy∏
√
Wewn. wycisz. : Wy∏
√
Przesuƒ
Powróç
TV
Wejdê
Dêwi´k
Tryb
: U˝ytkownika
U˝ytkownika
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏ Wy∏
Surround
: Wy∏ W∏à
WyjÊcie Audio
: Wy∏
Wewn. wycisz. : Wy∏
Przesuƒ
37
Wejdê
Powróç
Ustawienia systemu Dolby Pro Logic
POL
System Dolby Pro Logic umo˝liwia uzyskanie pe∏nego efektu
dêwi´ku przestrzennego przy wykorzystaniu g∏oÊników
tylnych pod∏àczonych do telewizora. Oznacza to mo˝liwoÊç
wyboru ró˝nych trybów dla g∏oÊników g∏ównych, g∏oÊnika
centralnego i g∏oÊników tylnych.
Bok telewizora
Tryb surround
TV
Pro Logic
Stereo
Mono
✔
✔
Przestrzenny
(3D Sound)
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Wy∏ (Off)
Stereo
Mono
✔
✔
Dêwi´k
: U˝ytkownika √
Tryb
√
U˝ytkownika
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
√
Surround
: Wy∏
√
WyjÊcie Audio
: Wy∏
√
Wewn. wycisz. : Wy∏
√
Przesuƒ
Powróç
Wejdê
➢
TV
Sygna∏ wejÊciowy
G∏oÊniki
G∏ówne Centralny
Tylne
✔
✔
✔
✔ ; Dêwi´k
Surround
Tryb
: Wy∏
Ârodkowy :
Tylny
:
Opóênienie :
Sygn. testowy: Wy∏
1
0dB √
0dB √
20ms √
√
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dêwi´k
(Sound).
Efekt:
Przesuƒ
TV
Wejdê
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
Powróç
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Dêwi´k
(Sound).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Surround.
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
).
Surround
Wy∏
Tryb
: Pro Logic
Hall 0dB
Ârodkowy :
Tylny
: Przestrzenny
0dB
Opóênienie : Pro Logic
20ms
Sygn. testowy: Wy∏
Efekt:
5
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
NaciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
6
Na ekranie pojawi si´ menu Surround z zaznaczonà
pozycjà Tryb (Mode).
).
Pojawi si´ lista dost´pnych opcji.
Wybierz odpowiednià opcj´, naciskajàc przycisk † lub ….
KolejnoÊç wyÊwietlania trybów dêwi´ku przestrzennego jest
nast´pujàca:
Wy∏ (Off) - Hall - Przestrzenny (3D Sound) - Pro Logic
➣
7
Po wybraniu pozycji Pro Logic wyÊwietlone zostanà dost´pne
opcje.
➢
38
Dla trybu Hall nie jest dost´pny subwoofer.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” i symbol
podwójnej litery D (
) sà znakami
towarowymi Dolby Laboratories.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Zmiana preferencji dla systemu Dolby
POL
Nast´pujàce ustawienia systemu Dolby mo˝na zmieniç
stosownie do upodobaƒ u˝ytkownika:
TV
◆ Nat´˝enie dêwi´ku g∏oÊnika centralnego i tylnych,
Surround
Tryb
: Pro Logic
Ârodkowy :
Tylny
:
Opóênienie :
Sygn. testowy: Wy∏
◆ Opóênienie Pro Logic dla g∏oÊników tylnych (od 15
do 30 ms),
0dB √
0dB √
20ms √
√
◆ Aktywacja/deaktywacja tonu testowego
symulujàcego g∏oÊnoÊç poszczególnych g∏oÊników.
Przesuƒ œ √Ustaw
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
Powróç
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
TV
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dêwi´k
(Sound).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Dêwi´k
(Sound).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Surround.
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
Surround
Tryb
: Pro Logic
Ârodkowy :
Tylny
:
Opóênienie :
Sygn. testowy: Wy∏
).
Przesuƒ œ √Ustaw
TV
Na ekranie pojawi si´ menu Surround z aktualnie
wybranà opcjà.
5
Wybierz opcj´ (Ârodkowy (Center), Tylny (Rear), Opóênienie
(Time Delay), Sygn. testowy (Test Tone)), naciskajàc przycisk †
lub …. Naciskaj przycisk œ lub √ do momentu uzyskania
w∏aÊciwego ustawienia.
6
Po dokonaniu wyboru ustawieƒ naciÊnij przycisk EXIT (
przywróciç normalny obraz.
0dB √
0dB √
20ms √
√
Powróç
Surround
Tryb
: Pro Logic
Ârodkowy :
Tylny
:
Opóênienie :
Sygn. testowy: Wy∏
Przesuƒ œ √Ustaw
0dB √
0dB √
20ms √
√
Powróç
), aby
TV
Surround
Tryb
: Pro Logic
Ârodkowy :
Tylny
:
Opóênienie :
Sygn. testowy: Wy∏
Przesuƒ
39
Wejdê
0dB √
0dB √
20ms √
√
Powróç
Ustawienia dotyczàce dêwi´ku z urzàdzenia zewn´trznego
POL
TV
Dêwi´k
: U˝ytkownika √
Tryb
Ta funkcja umo˝liwia dostosowanie ustawieƒ dêwi´ku z
urzàdzenia pod∏àczonego do telewizora do indywidualnych
upodobaƒ..
√
U˝ytkownika
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
√
Surround
: Wy∏
√
WyjÊcie Audio
: Wy∏
√
Wewn. wycisz. : Wy∏
√
Przesuƒ
Powróç
1
Efekt:
2
Wejdê
NaciÊnij przycisk MENU.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Dêwi´k
(Sound).
Efekt:
TV
Dêwi´k
: U˝ytkownika √
Tryb
√
U˝ytkownika
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
√
Surround
: Wy∏
√
WyjÊcie Audio
: Wy∏
√
Wewn. wycisz. : Wy∏
√
Przesuƒ
Powróç
Wejdê
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Dêwi´k
(Sound).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ WyjÊcie Audio
(Audio Out). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
Naciskajàc przycisk † lub … wybierz opcj´ (Wy∏ (Off) lub W∏à
(On)).
).
◆ JeÊli g∏oÊnoÊç ma byç regulowana za pomocà odpowiednich
przycisków telewizora lub zewn´trznego wzmacniacza,
wybierz opcj´ Wy∏ (Off).
◆ JeÊli wybrana zostanie opcja W∏à (On)...
- Nat´˝enie dêwi´ku mo˝na regulowaç za pomocà
pokr´t∏a/przycisków regulacji g∏oÊnoÊci wzmacniacza audio.
Opcja Wewn. wycisz. (Internal Mute) zostaje automatycznie
W∏à (On) i jest niedost´pna do wyboru.
- Przyciski regulacji g∏oÊnoÊci (MUTE,
,
) telewizora i
pilota nie dzia∏ajà..
6
NaciÊnij przycisk ENTER (
7
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Wewn. wycisz.
(Internal Mute). W przypadku wybrania opcji W∏à (On) g∏oÊniki
wewn´trzne i zewn´trzne nie b´dà odtwarzaç dêwi´ku.
➢
40
), aby potwierdziç..
JeÊli dla pozycji WyjÊcie Audio (Audio Out) wybrane zosta∏o
ustawienie Wy∏ (Off), opcja Wewn. wycisz. (Internal Mute)
b´dzie dost´pna.
Wybieranie trybu dêwi´ku (w zale˝noÊci od modelu)
POL
Przycisk “DUAL I-II” s∏u˝y do wyÊwietlania/regulacji formatu
przetwarzania sygna∏u dêwi´kowego.
Po w∏àczeniu zasilania domyÊlnie wybierany jest tryb “Dual-I”
lub “Stereo”, w zale˝noÊci od sposobu nadawania.
NICAM
Stereo
A2
Stereo
Sposób nadawania
Napis na ekranie
Zwyk∏a emisja
(normalny dêwi´k)
Mono (normalna praca)
Zwyk∏a +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
NICAM Stereo ↔ Mono
(wymuszony dêwi´k
monofoniczny)
NICAM Dual-I/II
NICAM Dual-I →
NICAM Dual-II →
Mono
Zwyk∏a emisja
(normalny dêwi´k)
Mono
Dwuj´zyczna lub Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
Stereo ↔ Mono
(wymuszony dêwi´k
monofoniczny)
◆ W przypadku pogorszenia odbioru zaleca si´ przestawienie
trybu na Mono.
◆ JeÊli sygna∏ stereofoniczny jest s∏aby i przestawia si´
automatycznie, zaleca si´ ustawienie trybu Mono.
◆ Przy odbiorze dêwi´ku monofonicznego w trybie AV
urzàdzenie zewn´trzne nale˝y pod∏àczyç do z∏àcza “AUDIO-L”
z boku telewizora. Je˝eli dêwi´k monofoniczny wydobywa si´
tylko z lewego g∏oÊnika, nale˝y nacisnàç przycisk DUAL I-II.
41
W∏àczanie/wy∏àczanie sygnalizacji dêwi´kowej
POL
W∏àczaniu i wy∏àczaniu zasilania telewizora mo˝e towarzyszyç
sygna∏ dêwi´kowy.
Instalacja
TV
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Przesuƒ
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏
Wejdê
√
√
√
√
√
√
√
√
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Przesuƒ
42
: Polski
: Wy∏ Wy∏
: W∏à W∏à
: Wy∏
Wejdê
Powróç
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
Powróç
Instalacja
TV
1
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Melodia
(Melody). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
Wybierz opcj´ Wy∏ (Off) lub W∏à (On)).
).
Nastawianie wy∏àcznika nocnego (Sleep Timer)
POL
Telewizor mo˝e przejÊç automatycznie w tryb gotowoÊci po
up∏ywie zaprogramowanego czasu (w przedziale od 30 do 180
minut).
1
2
4
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Zostaje wyÊwietlone menu Auto wy∏àcz. (Sleep timer)
z wybranà pozycjà Min..
Naciskajàc przycisk † lub … wybierz ustawienie czasu (Wy∏ (Off),
30, 60, 90, 120, 150, 180).
7
Po dokonaniu ustawieƒ ustaw w pozycji Aktywacja (Activation)
wartoÊç Tak (Yes) lub Nie (No), naciskajàc przycisk † lub ….
8
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
➣
Wejdê
Powróç
Zegar
: 00 : 00
√
Auto wy∏àcz.
: Wy∏
√
Czas W∏à
: Wy∏
√
Czas Wy∏
: Wy∏
√
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Czas (Time).
6
➣
: Wy∏
√
√
√
√
√
√
√
√
Czas
TV
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Auto wy∏àcz.
(Sleep timer). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
: Polski
: Wy∏
: W∏à
Przesuƒ
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Czas (Time).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
5
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
3
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Instalacja
TV
Przesuƒ
◆ Do ustawiania tych opcji mo˝na si´ te˝ pos∏u˝yç
przyciskiem SLEEP.
◆ JeÊli wy∏àcznik czasowy nie jest jeszcze ustawiony, pojawi
si´ napis Wy∏ (Off). W innym wypadku wyÊwietlony zostanie
czas, po którym urzàdzenie przejdzie w tryb gotowoÊci.
Power Off (Wy∏àczone zasilanie):
Telewizor wy∏àcza si´ automatycznie, jeÊli przez 15 minut lub
d∏u˝ej brak sygna∏u wejÊciowego.
Powróç
Auto wy∏àcz.
TV
Min.
Aktywacja
Wy∏
Nie
√ Przesuƒ
).
Wejdê
Ustaw
Powróç
Auto wy∏àcz.
TV
Min.
Aktywacja
30
Tak
œ √ Przesuƒ
Wy∏
43
Ustaw
Powróç
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara
POL
Instalacja
TV
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Przesuƒ
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏
Wejdê
√
√
√
√
√
√
√
√
Telewizor wyposa˝ony jest w funkcj´ zegara, który mo˝na
ustawiç tak, aby po naciÊni´ciu przycisku “INFO (
)”
wyÊwietlana by∏a aktualna godzina. Ustawienie zegara jest
tak˝e niezb´dne, je˝eli u˝ytkownik chce korzystaç z
automatycznych w∏àczników i wy∏àczników godzinowych.
➣
Powróç
1
Zegar
: 00 : 00
√
Auto wy∏àcz.
: Wy∏
√
Czas W∏à
: Wy∏
√
Czas Wy∏
: Wy∏
√
Przesuƒ
Wejdê
2
Godz.
Min.
00
01
√ Przesuƒ
44
Ustaw
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Czas (Time).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
).
Powróç
Zegar
TV
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Czas
TV
Po naciÊni´ciu przycisku “ I ” (w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) z
przodu telewizora ustawienie zegara zostaje wyzerowane.
Efekt:
Powróç
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Czas (Time) z
zaznaczonà pozycjà Zegar (Clock).
5
NaciÊnij przycisk ENTER (
6
Wybierz ustawienie minut lub godzin, naciskajàc przycisk œ lub √.
Ustaw godzin´ lub minuty, naciskajàc klawisze † lub ….
7
Po wprowadzeniu ustawieƒ naciÊnij przycisk ENTER (
zamknàç menu.
8
NaciÊnij przycisk INFO (
).
), aby
), aby wyÊwietliç aktualny czas.
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora
POL
Po nastawieniu zegara oraz w∏àcznika i wy∏àcznika czasowego
telewizor:
◆ O zaprogramowanej godzinie w∏àczy si´
automatycznie i ustawi wybrany kana∏,
◆ O zaprogramowanej godzinie wy∏àczy si´
automatycznie.
➣
1
Instalacja
TV
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
Pierwszà czynnoÊcià, jakà nale˝y wykonaç, jest ustawienie
zegara telewizora (patrz cz´Êç “Ustawianie i wyÊwietlanie
zegara” na poprzedniej stronie).
Przesuƒ
: Polski
: Wy∏
: W∏à
: Wy∏
Wejdê
√
√
√
√
√
√
√
√
Powróç
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt: Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
2
Efekt: WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja (Setup).
3
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Czas (Time).
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Czas
TV
Zegar
: 00 : 01
√
Auto wy∏àcz.
: Wy∏
√
Czas W∏à
: Wy∏
√
Czas Wy∏
: Wy∏
√
).
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Efekt: WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Czas (Time).
Czas W∏à
TV
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Czas W∏à (On
Timer). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
5
Godz.
Min.
00
01
Efekt: WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu Czas W∏à (On
Timer).
6
Prog.
P 1
Wybierz pozycj´ Godz. (Hour), Min., Prog. lub G∏oÊnoÊç
(Volume) naciskajàc przycisk œ lub √.
Ustaw wartoÊç w wybranym polu, naciskajàc klawisz † lub ….
7
Po dokonaniu ustawieƒ ustaw w pozycji Aktywacja (Activation)
wartoÊç Tak (Yes) lub Nie (No), naciskajàc przycisk † lub ….
8
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt: WyÊwietlone zostanà ponownie pozycje menu Czas
(Time).
G∏oÊnoÊç
Aktywacja
0
Nie
√ Przesuƒ
TV
Efekt:
10
Na ekranie pojawia si´ menu Czas Wy∏ (Off Timer).
Godz.
Min.
00
01
Aktywacja
Nie
√ Przesuƒ
Wybierz pozycj´ Godz. (Hour), Min. lub Aktywacja (Activation)
naciskajàc przycisk œ lub √. Ustaw wartoÊç w wybranym polu,
naciskajàc klawisz † lub ….
➣
➣
Powróç
Czas Wy∏
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Czas Wy∏ (Off
Timer). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
9
Ustaw
NaciÊni´cie przycisku “ I ” (w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) z
boku telewizora powoduje wyzerowanie ustawieƒ zegara.
Wy∏àczenie zasilania
W przypadku ustawienia automatycznego w∏àczania, telewizor
zostanie automatycznie wy∏àczony po trzech godzinach od
momentu zaprogramowanego w∏àczenia, jeÊli u˝ytkownik w
tym czasie nie u˝yje ˝adnego z elementów sterujàcych.
Funkcja ta jest dost´pna tylko w trybie w∏àcznika i zapobiega
wyciekom lub przegrzaniu na skutek pozostawienia
w∏àczonego telewizora przez d∏ugi okres czasu (np. podczas
wakacji).
45
Ustaw
Powróç
WyÊwietlanie obrazu ze êród∏a zewn´trznego
POL
WejÊcie
TV
èród∏o
√
: TV
√
Edytuj nazw´
Za pomocà pilota mo˝na prze∏àczyç pomi´dzy wyÊwietlaniem
obrazu z do∏àczonego sprz´tu, np. magnetowidu, odtwarzacza
DVD, dekodera telewizji cyfrowej, a obrazem telewizyjnym
(transmisja lub telewizja kablowa).
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ WejÊcie (Input).
2
Efekt:
èród∏o
TV
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
Component
PC
DVI
----------------------
Przesuƒ
Wejdê
NaciÊnij przycisk ENTER (
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ èród∏o
(Source). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
èród∏o
➢
Przesuƒ
√
Wejdê
WyÊwietlone zostanà pozycje podmenu èród∏o
(Source).
Podczas pod∏àczania sprz´tu do telewizora mo˝na wybraç
pomi´dzy nast´pujàcymi zestawami gniazd: AV1, AV2, AV3,
Component, PC lub DVI na tylnym panelu telewizora oraz
AV4 lub S-Video na bocznym panelu telewizora.
√
: TV
Edytuj nazw´
).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby wybraç êród∏o sygna∏u, a nast´pnie
naciÊnij przycisk ENTER (
).
5
WejÊcie
TV
WyÊwietlone zostanà opcje menu WejÊcie (Input).
3
Efekt:
Powróç
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
6
NaciÊnij przycisk MENU i wybierz opcj´ WejÊcie (Input).
7
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Edytuj nazw´
(Edit Name). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Powróç
Efekt:
WyÊwietlone zostanà opcje menu Edytuj nazw´ (Edit
Name).
Edytuj nazw´
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
Component
PC
DVI
: - - - -- - - : - - Magnetowid
-: - - - - DVD
: - -Dekoder
-kabl.
: - -Dekoder
-HDD
: - -Dekoder
-Sat.
AV
: - -Odbiornik
--
NaciÊnij przycisk † lub …, aby wybraç urzàdzenie zewn´trzne.
8
AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - Component - PC - DVI.
9
NaciÊnij przycisk ENTER (
Efekt:
†
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Pojawi si´ lista dost´pnych opcji funkcji Edytuj nazw´
(Edit Name).
10
Wybierz nazw´, naciskajàc przycisk † lub …. NaciÊnij przycisk
ENTER (
).
11
Ustaw inne êród∏a sygna∏u (AV1, AV2, AV3, AV4, Component, PC
lub DVI) w ten sam sposób wskazany powy˝ej.
➣
46
).
Do ustawiania tych opcji mo˝na si´ te˝ pos∏u˝yç przyciskiem
SOURCE (
). W przypadku zmiany êród∏a zewn´trznego w
trakcie oglàdania prze∏àczenie obrazu mo˝e zajàç troch´
czasu.
Kierowanie sygna∏u do zewn´trznych urzàdzeƒ wyjÊcia
POL
W telewizorze mo˝na wybraç sygna∏y audiowizualne, które
majà byç kierowane do zewn´trznego z∏àcza.
1
2
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Instalacja
(Setup).
Efekt:
4
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Pod∏àcz. AV
(AV Setup). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
6
).
Wejdê
Powróç
AV1
: TV
AV2
: Wyj. monitorowe
AV3
: TV
√
Zostaje wyÊwietlone menu Pod∏àcz. AV (AV Setup) z
wybranà pozycjà AV3.
NaciÊnij przycisk ENTER (
). Za pomocà przycisku † lub …
wybierz êród∏o, z którego sygna∏ ma byç kierowany do wyjÊcia
AV3.
➣
: Wy∏
Pod∏àcz. AV
TV
NaciÊnij przycisk ENTER (
√
√
√
√
√
√
√
√
: Polski
: Wy∏
: W∏à
Przesuƒ
WyÊwietlone zostanà pozycje menu Instalacja
(Setup).
3
5
Czas
Plug & Play
J´zyk
Melodia
Nieb. t∏o
Pod∏àcz. AV
Tryb Film
Blokada obrazu
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
Instalacja
TV
Wejdê
Powróç
Pod∏àcz. AV
TV
AV1 : DomyÊlne (TV)
AV2 : DomyÊlne (Wyj. monitorowe (Monitor Out))
AV3 : Zmienne
W celu zatwierdzenia wyboru naciÊnij przycisk ENTER (
Przesuƒ
AV1
: TV
AV2
: Wyj. monitorowe
AV3
: TV
).
TV
AV1
AV2
AV4
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
TV
47
W∏àczanie obrazu w obrazie (PIP)
POL
TV
Przy oglàdaniu programu telewizyjnego lub materia∏u
odtwarzanego przez urzàdzenie zewn´trzne mo˝na wyÊwietliç
okno z innym obrazem.
Pozwala to jednoczeÊnie obserwowaç, co dzieje si´ na danym
programie telewizyjnym lub obrazie zewn´trznym i oglàdaç
inny program telewizyjny lub obraz zewn´trzny.
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
: Dynamiczne √
√
: Normalny
√
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
1
Powróç
Efekt:
2
TV
NaciÊnij przycisk MENU.
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
PIP
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
Przesuƒ
TV
Efekt:
: W∏à Wy∏
: TV W∏à
3
:
:
: P08
: Dêwi´k G∏ówny
Wejdê
Przesuƒ
Powróç
: W∏à
: TV TV
AV1
AV2
:
AV3
:
AV4
: P08
Component
: Dêwi´k
PC G∏ówny
DVI
Wejdê
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ PIP.
NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Efekt:
WyÊwietlone zostanà pozycje grupy obrazu w obrazie
PIP.
4
Aby w∏àczyç funkcj´ PIP, wybierz opcj´ W∏à (On), naciskajàc
przycisk † lub ….
5
NaciÊnij przycisk ENTER (
6
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Source. Za
pomocà przycisku ENTER (
) wybierz êród∏o obrazu
pokazywanego w oknie podglàdu.
PIP
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
Efekt:
).
KolejnoÊç wyÊwietlania êróde∏ jest nast´pujàca:
Powróç
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - Component - PC - DVI
TV
7
PIP
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
Przesuƒ
TV
√
√
: W∏à
: TV
:
√
:
√
: P08
√
: Dêwi´k G∏ówny √
Wejdê
Powróç
Przesuƒ
48
: W∏à
: TV
:
:
: P08
: Dêwi´k G∏ówny
Wejdê
Efekt:
8
Obrazy g∏ówny i ma∏y zostajà zamienione.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Rozmiar (Size).
Za pomocà przycisku ENTER (
) wybierz wielkoÊç obrazu
pokazywanego w oknie podglàdu.
Efekt:
KolejnoÊç wyÊwietlania formatów jest nast´pujàca:
(Du˝y) (Ma∏y) (Podwójny1) (Podwójny2)
PIP
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Prze∏àczanie
(Swap). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
Powróç
W∏àczanie obrazu w obrazie (PIP) (ciàg dalszy)
POL
PIP
TV
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Pozycja
(Position). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
9
Efekt:
Zostanie wyÊwietlone menu dost´pnych opcji.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Prog..
Nast´pnie naciskajàc przycisk ENTER (
) wybierz kana∏, który
ma pojawiç si´ w ma∏ym okienku.
10
➣
: W∏à
: TV
:
:
: P08
: Dêwi´k G∏ówny
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Tryb PC lub DVI
PIP
TV
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
JeÊli w oknie podglàdu nie jest wyÊwietlany ˝aden obraz (brak
sygna∏u), a sygna∏ obrazu g∏ównego pochodzi z wejÊcia
Component, PC lub DVI, t∏o okna b´dzie niebieskie. JeÊli
sygna∏ obrazu g∏ównego pochodzi z wejÊcia Video, t∏o okna
podglàdu b´dzie czarne.
Przesuƒ
√
√
: W∏à
: TV
√
√
: P08
√
: Dêwi´k G∏ówny √
:
Wejdê
Powróç
Pozycja
Korzystanie z przycisków pilota
Przesuwanie PIP
Przyciski
Funkcja
PIP ON
Umo˝liwia bezpoÊrednie w∏àczenie obrazu w obrazie.
SWAP
Zamienia miejscami obraz g∏ówny i obraz w okienku.
g∏ówny obraz pokazuje wideo, a w okienku
➣ Gdy
znajduje si´ obraz telewizyjny, mo˝e si´ zdarzyç,
˝e po naciÊni´ciu przycisku SWAP (
), je˝eli
wczeÊniej zosta∏ zmieniony kana∏ w okienku,
g∏ównemu obrazowi nie b´dzie towarzyszy∏
dêwi´k. Nale˝y wtedy ponownie wybraç kana∏ na
g∏ównym obrazie.
P
/
Ustaw
Powróç
TV
PIP
PIP
: W∏à
Source
: TV
Prze∏àczanie
Rozmiar
:
Pozycja
:
Prog.
: P08
Wybór Dêwi´ku : Dêwi´k G∏ówny
Przesuƒ
Wejdê
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
49
√
√
√
√
Powróç
S∏u˝y do wybierania kana∏u pokazywanego w oknie
podglàdu.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
√
√
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Ods∏uchiwanie dêwi´ku ze êród∏a wybranego dla okna podglàdu (tryb PC lub DVI)
➢
POL
TV
Kiedy funkcja PIP jest aktywna, mo˝na ods∏uchiwaç dêwi´k ze
êród∏a wybranego dla okna podglàdu.
Obraz
Tryb
U˝ytkownika
Ton kolorów
Regul kolorów
Rozmiar
Redukt. szumu
DNIe
PIP
Przesuƒ
TV
: U˝ytkownika √
√
: U˝ytkownika √
√
: 16 : 9
√
: W∏à
√
: W∏à
√
√
Wejdê
1
NaciÊnij przycisk MENU.
Efekt:
2
3
: W∏à
: TV
WyÊwietlone zostajà pozycje podmenu Obraz
(Picture).
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ PIP. NaciÊnij
przycisk ENTER (
).
Efekt:
:
:
: P08
Dêwi´k G∏ówny
: Dêwi´k
G∏ówny
Na ekranie pojawia si´ menu g∏ówne.
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Obraz (Picture).
Efekt:
Powróç
PIP
PIP
Source
Prze∏àczanie
Rozmiar
Pozycja
Prog.
Wybór Dêwi´ku
Za pomocà przycisku SOURCE nale˝y wybraç komputer PC lub DVI
jako êród∏o sygna∏u.
WyÊwietlone zostanà pozycje grupy obrazu w obrazie
PIP.
4
Aby w∏àczyç funkcj´ PIP, wybierz opcj´ W∏à (On), naciskajàc
przycisk † lub ….
5
NaciÊnij przycisk ENTER (
6
NaciÊnij przycisk † lub …, aby zaznaczyç pozycj´ Wybór
Dêwi´ku (Sound Select). NaciÊnij przycisk ENTER (
).
7
Wybierz opcj´ Dêwi´k PIP (Sub), naciskajàc przycisk † lub ….
Dêwi´k PIP
Przesuƒ
Wejdê
Powróç
Efekt:
➣
50
).
S∏ychaç dêwi´k ze êród∏a wybranego dla okna
podglàdu.
Aby ponownie w∏àczyç dêwi´k ze êród∏a obrazu w oknie
g∏ównym, nale˝y wybraç opcj´ Dêwi´k G∏ówny (Main).
Funkcja telegazety
POL
Wi´kszoÊç kana∏ów telewizyjnych dostarcza informacje
pisemne w formie telegazety. WÊród tych informacji znajdujà
si´ np.:
◆ Program telewizyjny
◆ Aktualne wiadomoÊci i prognoza pogody
◆ Informacje sportowe
◆ Informacje o tematyce turystycznej i podró˝niczej
Informacje sà podzielone na numerowane strony (patrz
schemat).
Cz´Êç
A
B
C
D
E
F
➣
TreÊç
Numer wybranej strony.
Identyfikator kana∏u nadajàcego telegazet´.
Numer bie˝àcej strony lub status wyszukiwania.
Data i godzina.
Tekst.
Informacje o statusie.
Informacje FASTEXT.
Telegazeta jest zazwyczaj podzielona na pewnà liczb´
wyÊwietlanych po kolei stron, które mo˝na otworzyç w jeden z
nast´pujàcych sposobów:
◆ Wprowadzajàc numer strony
◆ Wybierajàc tytu∏ z listy
◆ Wybierajàc nag∏ówek w odpowiednim kolorze (system
FASTEXT)
51
WyÊwietlanie telegazety
POL
Telegazet´ mo˝na wyÊwietliç na ekranie urzàdzenia w
dowolnej chwili.
☛
Warunkiem prawid∏owego wyÊwietlania telegazety jest
stabilny odbiór kana∏u. Zak∏ócenia mogà powodowaç
nast´pujàce objawy:
◆ Informacje mogà byç niekompletne,
◆ Niektóre strony mogà si´ nie wyÊwietlaç.
1
Naciskaj przycisk P
telegazet´.
2
NaciÊnij przycisk TTX/MIX (
Efekt:
3
lub P
, a˝ znajdziesz kana∏ nadajàcy
), aby w∏àczyç telegazet´.
Na ekranie pojawia si´ spis treÊci telegazety. Do spisu
treÊci mo˝na w ka˝dej chwili powróciç, naciskajàc
przycisk
(indeks).
NaciÊnij ponownie przycisk TTX/MIX (
Efekt:
).
Ekran zostaje podzielony na dwie cz´Êci. Funkcja
podwójnego ekranu umo˝liwia osobne oglàdanie
programu i telegazety.
4
Aby wyÊwietliç treÊç telegazety na jednym ekranie, naciÊnij
ponownie przycisk TTX/MIX (
).
5
Aby wy∏àczyç telegazet´, naciÊnij przycisk TV (
).
Wybieranie opcji wyÊwietlania
WyÊwietlenie telegazety umo˝liwia korzystanie z ró˝nych
funkcji u∏atwiajàcych jej czytanie.
Aby wyÊwietliç...
52
Aby wyÊwietliç...
NaciÊnij przycisk...
◆ Tekst ukryty
(aby np. znaleêç odpowiedzi do quizu)
(poka˝)
◆ Zwyk∏y ekran
(poka˝) ponownie
◆ Stron´ dodatkowà, wprowadzajàc
jej numer
(podstrona)
◆ Obraz programu podczas
wyszukiwania strony
(anuluj)
◆ Nast´pnà stron´
(strona w gór´)
◆ Poprzednià stron´
(strona w dó∏)
◆ Dwukrotnie wi´ksze litery w:
• Górnej po∏owie ekranu
• Dolnej po∏owie ekranu
•
•
(rozmiar)
Jednorazowo
Dwa razy
◆ Zwyk∏y ekran
•
Trzy razy
Wybieranie strony telegazety
POL
Numer strony mo˝na wprowadziç bezpoÊrednio, naciskajàc
przyciski numeryczne na pilocie.
1
Wprowadê trzycyfrowy numer strony podany w spisie treÊci,
naciskajàc odpowiednie przyciski numeryczne.
Efekt:
2
Licznik bie˝àcej strony zwi´ksza si´, po czym na
ekranie ukazuje si´ w∏aÊciwa strona. Je˝eli wybrana
strona jest powiàzana z innymi stronami dodatkowymi,
strony te b´dà wyÊwietlane w odpowiedniej kolejnoÊci.
Aby zatrzymaç si´ na jednej ze stron, naciÊnij przycisk
(zablokuj). Ponowne naciÊni´cie przycisku
spowoduje kontynuacj´ wyÊwietlania stron.
JeÊli stacja nadawcza u˝ywa systemu FASTEXT, poszczególne
tematy z telegazety sà przypisane okreÊlonym kolorom, które
mo˝na wybieraç, naciskajàc przyciski w odpowiednim kolorze na
pilocie. NaciÊnij przycisk w kolorze tematu, który chcesz
przeczytaç (dost´pne tematy sà podane w wierszu statusu).
Efekt:
Pojawi si´ strona z dodatkowymi informacjami, które
mo˝na wybraç w ten sam sposób.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
3
Aby wyÊwietliç poprzednià lub nast´pnà stron´, naciÊnij przycisk w
odpowiednim kolorze.
4
Aby wyÊwietliç stron´ dodatkowà, nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
◆ NaciÊnij przycisk
Efekt:
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
(podstrona).
Ukazujà si´ dost´pne strony dodatkowe.
◆ Wybierz ˝àdanà stron´ dodatkowà. Podstrony mo˝na
przewijaç, naciskajàc przycisk
lub
.
53
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Pod∏àczanie zewn´trznych urzàdzeƒ wejÊciowych/wyjÊciowych
POL
Do z∏àczy telewizora “AV1” i “AV3” przy∏àcza si´ urzàdzenia wysy∏ajàce
sygna∏ RGB, takie jak konsole do gier i odtwarzacze p∏yt wideo.
Ty∏ telewizora
①
Magnetowid
Odtwarzacz DVD
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
lub
Dekoder /
konsola do gier
Odtwarzacz
dysków wideo
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
lub
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Odbiornik TV satelitarnej
① Przewód mo˝e byç zakoƒczony:
◆ Z∏àczem SCART,
◆ Z∏àczem S-Video i dwoma z∏àczami RCA (L+P),
◆ Trzema z∏àczami RCA (wideo + audio L/P).
Specyfikacja wejÊcia/wyjÊcia
WejÊcie
Gniazdo
WyjÊcie
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
AV1
✔
✔
✔
✔
Dost´pne tylko wyjÊcie TV.
AV2
✔
✔
✔
AV3
✔
✔
✔
☛
WyjÊcie sygna∏u ze êród∏a aktualnie
oglàdanego obrazu.
✔
Mo˝liwoÊç wyboru wyjÊcia.
Przy∏àczajàc do telewizora dowolne urzàdzenie audio/wideo,
nale˝y zawsze upewniç si´, ˝e wszystkie urzàdzenia sà
wy∏àczone.
Szczegó∏owe instrukcje przy∏àczania, jak równie˝ zasady
bezpieczeƒstwa mo˝na znaleêç w dokumentacji otrzymanej wraz z
danym urzàdzeniem.
54
Przy∏àczanie urzàdzenia do wejÊcia DVD
POL
Z∏àcza RCA s∏u˝à do przy∏àczania urzàdzeƒ z wyjÊciem DVD. (480i, 480p, 576i, 576p).
Ty∏ telewizora
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Odtwarzacz DVD
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wyjÊç audio
Do gniazd “AUDIO OUT” pod∏àcza si´ urzàdzenia audio, takie jak zewn´trzny wzmacniacz (umo˝liwiajà
one pe∏ne wykorzystanie efektu dêwi´ku przestrzennego).
Ty∏ telewizora
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Aparatura dêwi´kowa /
zewn´trzny wzmacniacz
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
55
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wejÊcia audio/wideo
POL
Do gniazd RCA (VIDEO + L-AUDIO-R) mo˝na pod∏àczyç takie urzàdzenia, jak kamera wideo,
odtwarzacz p∏yt wizyjnych czy konsola do gier.
Bok telewizora
SP46L5HX/
SP56L5HX
Kamera wideo
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Odtwarzacz
dysków wideo
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
SP43L2HX/
SP50L2HX/
SP61L2HX
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Konsola do gier
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Przy∏àczanie urzàdzenia do wejÊcia S-Video
Do gniazd RCA (L-AUDIO-R) i S-VIDEO mo˝na pod∏àczyç urzàdzenia z wyjÊciem S-Video, takie jak
niektóre kamery wideo i magnetowidy.
Bok telewizora
SP46L5HX/
SP56L5HX
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
SP43L2HX/
SP50L2HX/
SP61L2HX
Kamera wideo
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
①
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
i
Magnetowid
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
① Odtwarzanie zarówno obrazu, jak i dêwi´ku wymaga u˝ycia jednoczeÊnie gniazd RCA i S-VIDEO.
56
Przy∏àczanie urzàdzenia do z∏àcza DVI
POL
Z∏àcze “DVI” (wideo) i gniazda “PC AUDIO (L+R)” s∏u˝à do pod∏àczania urzàdzeƒ wyposa˝onych w
wyjÊcie DVI.
Ty∏ telewizora
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
i
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Komputer osobisty
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Z∏àcze “DVI” nie obs∏uguje analogowych sygna∏ów R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski).
Przy∏àczanie komputera PC
Z∏àcze “PC” (wideo) i gniazda “PC AUDIO (L+R)” s∏u˝à do pod∏àczenia komputera PC.
Ty∏ telewizora
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
i
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Komputer osobisty
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
57
Konfiguracja oprogramowania komputera (tylko Windows)
POL
Poni˝ej przedstawiono procedur´ zmiany ustawieƒ obrazu systemu Windows w typowej
konfiguracji komputera. Ekrany te mogà si´ jednak ró˝niç pewnymi szczegó∏ami w zale˝noÊci od
u˝ywanej wersji systemu Windows i posiadanej karty graficznej. Jednak nawet wtedy w
wi´kszoÊci przypadków zastosowanie ma identyczna konfiguracja (w przeciwnym razie nale˝y
skontaktowaç si´ z producentem komputera lub przedstawicielem handlowym firmy Samsung).
W systemie Windows kliknij kolejno: Start ➞ Settings
➞ Control Panel.
Gdy uka˝e si´ okno panelu sterowania, kliknij
Display. Otworzy si´ nowe okno dialogowe.
Wybierz zak∏adk´ Settings.
Dwie istotne zmienne, które majà znaczenie w
kontekÊcie po∏àczenia ekranu plazmowego z
komputerem PC to “Resolution” i “Colours”. Poni˝ej
przedstawiono w∏aÊciwe ustawienia obu zmiennych:
◆ Rozmiar (Size)(“Resolution”)
1024 x 768 pikseli.
◆ Kolor (Colour)
24-bitowa g∏´bia kolorów (mo˝e byç tak˝e
wyra˝ona jako “16 milionów kolorów”) Po lewej
stronie pokazano typowy wyglàd okna
dialogowego “Display”.
Je˝eli okno dialogowe ustawieƒ ekranu zawiera
parametr cz´stotliwoÊci pionowej, nale˝y go ustawiç
na 60Hz. Je˝eli takiego parametru nie ma, kliknij
przycisk OK i zamknij okno dialogowe.
58
Tryb wejÊcia (PC/DVI)
POL
W trybie komputera PC wielkoÊç i pozycja obrazu mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od typu
monitora PC i ustawionej rozdzielczoÊci. W poni˝szej tabeli przedstawiono wszystkie
obs∏ugiwane tryby wyÊwietlania:
Standardowe
Piksele x linie
VGA
640 x 480
SVGA
720 x 400
800 x 600
XGA
1024 x 768
WVGA
848 x 480
◆
◆
◆
◆
Cz´stotliwoÊç
pionowa (Hz)
Cz´stotliwoÊç
pozioma (kHz)
Polaryzacja
pionowa
Polaryzacja
pozioma
75.0
72.8
59.9
70.1
75.0
72.2
60.3
56.3
75.0
70.1
60.0
75
72
70
60
37.5
37.9
31.5
31.5
46.9
48.1
37.9
35.2
60.0
56.5
48.3
37.5
36.1
35.0
29.8
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
P
P
P
P
(N: P:ujemna / P: dodatnia)
Tryb z przeplotem nie jest obs∏ugiwany.
Telewizor mo˝e nie dzia∏aç poprawnie, jeÊli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
Tryb 4:3 nie dzia∏a w przypadku sygna∏ów wejÊciowych o rozdzielczoÊci powy˝ej “720 x 400”.
W trybie DVI nie jest obs∏ugiwana rozdzielczoÊç “1024 x 768” (85 Hz).
Uwagi
◆ JakoÊç tekstu na ekranie komputera PC jest optymalna w trybie XGA (1024 x 768). Optymalnym trybem
pe∏noekranowym jest SVGA (800 x 600).
◆ Kiedy telewizor wykorzystywany jest jako monitor komputera, obs∏ugiwany jest tryb 24-bitowej g∏´bi kolorów
(ponad 16 milionów kolorów).
◆ Wyglàd ekranu PC mo˝e byç ró˝ny w zale˝noÊci od producenta oraz konkretnej wersji systemu Windows.
Informacji o pod∏àczaniu komputera PC do ekranu plazmowego nale˝y szukaç w podr´czniku obs∏ugi
komputera.
◆ JeÊli mo˝liwe jest wybranie cz´stotliwoÊci pionowej i poziomej, nale˝y wybraç cz´stotliwoÊç pionowà 60 Hz, a
poziomà 31,5 kHz. W niektórych przypadkach wy∏àczenie zasilania komputera PC (lub od∏àczenie kabla
∏àczàcego z komputerem) mo˝e spowodowaç pojawienie si´ dziwnego obrazu (np. pasków). W takich
przypadkach naciÊnij przycisk SOURCE (
) i przejdê do trybu Video. Ponadto sprawdê, czy komputer PC
jest po∏àczony z ekranem.
◆ W przypadku pod∏àczenia notebooka obraz powinien byç wyÊwietlany tylko przez ekran plazmowy. W
przeciwnym razie mogà pojawiç si´ sygna∏y losowe.
◆ JeÊli sygna∏y synchronizacji poziomej w trybie PC wydajà si´ nieprawid∏owe, nale˝y sprawdziç po∏àczenia i
poprawnoÊç ustawieƒ trybu oszcz´dzania energii komputera PC.
59
Opis styków
POL
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Z∏àcze SCART
(AV1/AV2/AV3)
Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Sygna∏
➢
WyjÊcie audio (kana∏ prawy)
WejÊcie audio (kana∏ prawy)
WyjÊcie audio (kana∏ lewy)
Masa audio
Masa wideo (niebieski w RGB)
WejÊcie audio (kana∏ lewy)
WejÊcie RGB (niebieski)
Napi´cie prze∏àczania
Masa wideo (zielony w RGB)
AV-Link (EXT1)
WejÊcie RGB (zielony)
Masa wideo (czerwony w RGB)
WejÊcie RGB (czerwony)
Sygna∏ wygaszania (prze∏àczanie RGB)
Masa wideo
Sygna∏ wygaszania (masa)
WyjÊcie wideo
WejÊcie wideo
Ekranowanie/masa obudowy
Styki 5, 7, 9, 11, 13, 15 i 16 s∏u˝à do obs∏ugi
sygna∏ów RGB i sà wykorzystywane tylko w
przypadku z∏àczy AV1 lub AV3.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
WejÊcie PC
(15-stykowe)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Styk
PC IN
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Czerwony (R)
Zielony (G)
Niebieski (B)
Uziemienie
Uziemienie (DDC)
Czerwony (R) - uziemienie
Zielony (G) - uziemienie
Niebieski (B) - uziemienie
Zarezerwowany
Uziemienie sygn. synchronizacji
Uziemienie
Dane (DDC)
Synchronizacja pozioma
Synchronizacja pionowa
Zegar (DDC)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
60
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Dane2- T.M.D.S.
Dane2+ T.M.D.S.
Dane2/4 T.M.D.S., ekranowanie
Dane4- T.M.D.S.
Dane4+ T.M.D.S.
Zegar (DDC)
Dane (DDC)
Nieu˝ywany
Dane1- T.M.D.S.
Dane1+ T.M.D.S.
Dane1/3 T.M.D.S., ekranowanie
Dane3- T.M.D.S.
Dane3+ T.M.D.S.
Zasilanie +5V
Uziemienie 5V
Wykrywanie pod∏àczenia “na goràco”
Dane0- T.M.D.S.
Dane0+ T.M.D.S.
Dane0/5 T.M.D.S., ekranowanie
Dane5- T.M.D.S.
Dane5+ T.M.D.S.
Zegar T.M.D.S., ekranowanie
Zegar T.M.D.S.+
Zegar T.M.D.S.-
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Z∏àcze RS-232
(9-stykowe)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Styk
Sygna∏
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Sygna∏
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Styk
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
WejÊcie DVI
(24-stykowe)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wykrywanie noÊnej
Odbiór danych
Wysy∏anie danych
GotowoÊç terminala danych
Masa systemu
GotowoÊç zbioru danych
Zàdanie wys∏ania danych
Mo˝liwoÊç wys∏ania danych
Wskaênik dzwonienia
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Rozwiàzywanie problemów : Przed skontaktowaniem si´ z serwisem
POL
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem firmy Samsung nale˝y samodzielnie wykonaç pewne
czynnoÊci kontrolne.
Je˝eli mimo zastosowania si´ do poni˝szych instrukcji problemu nie daje si´ rozwiàzaç, nale˝y
zapisaç numer modelu i numer seryjny telewizora i zwróciç si´ do sprzedawcy.
Brak dêwi´ku lub obrazu
◆ Sprawdê, czy przewód sieciowy jest w∏o˝ony do Êciennego gniazda
sieci elektrycznej.
◆ Sprawdê, czy naciÊni´to przycisk “I” (w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania)
oraz przycisk zasilania POWER ( ).
◆ Sprawdê, czy kontrast i jasnoÊç ekranu sà dobrze ustawione.
◆ Sprawdê g∏oÊnoÊç.
Obraz jest dobry, ale nie ma dêwi´ku
◆ Sprawdê g∏oÊnoÊç.
◆ Sprawdê, czy nie zosta∏ naciÊni´ty przycisk wyciszenia MUTE (
na pilocie.
)
Brak obrazu lub obraz czarno-bia∏y
◆ Sprawdê ustawienia kolorów.
◆ Sprawdê, czy zosta∏ ustawiony prawid∏owy system nadawania.
Zak∏ócenia dêwi´ku i obrazu
◆ Spróbuj ustaliç, które urzàdzenie elektryczne zak∏óca prac´
telewizora, i odsuƒ je na wi´kszà odleg∏oÊç..
◆ Przy∏àcz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej.
Obraz nieostry lub “zaÊnie˝ony”,
dêwi´k zniekszta∏cony
◆ Sprawdê kierunek, ustawienie i po∏àczenie anteny RTV.
Sà to zak∏ócenia typowe w przypadku u˝ywania pokojowej anteny
RTV.
Nieprawid∏owe dzia∏anie pilota
◆ Wymieƒ baterie w pilocie.
◆ WyczyÊç górny brzeg pilota (okienko nadawania).
◆ Sprawdê ustawienie biegunów baterii.
61
Specyfikacja techniczna
POL
Opis i cechy charakterystyczne zawarte w tej instrukcji s∏u˝à jedynie do celów informacyjnych i
mogà ulec zmianie bez uprzedzenia.
Nazwa modelu
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
SP46L5HX
SP56L5HX
Typ kineskopu
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
Rozmiar ekranu
43 inch
(953/535.5 mm)
50 inch
(1107/623 mm)
Standardy koloru
61 inch
46 inch
56 inch
(1351/760 mm) (1018/573 mm) (1240/697 mm)
PAL, SECAM, NTSC NT4.43
BG, DK, I, L
Standardy TV
A2 Stereo, NICAM Stereo, Dolby Prologic
Dêwi´k
15 W x 4
Moc wyjÊciowa dêwi´ku
Gniazda
3 SCART (AV1 / AV2 / AV3)
WyjÊcia dodatkowych g∏oÊników (+-R-- / --L-+)
WyjÊcia g∏oÊników tylnych (L / R / WOOFER)
WejÊcia komponentów (Y / PB / PR / L / R)
WejÊcia dêwi´ku z komputera PC lub DVI (PC AUDIO-L / R)
WejÊcie obrazu z komputera PC (PC - 15stykowe)
WejÊcie obrazu z urzàdzenia DVI (DVI - 24stykowe)
WejÊcie RS-232 (RS-232 - 9-stykowe)
Tylne
WejÊcia sygna∏u audiowizualnego (VIDEO + L-AUDIO-R)
WejÊcie S-Video (S-VIDEO 3)
Bok
Wymiary
(W.xS.xD.mm)
1029 x 755 x 399
27.6 kg
Ci´˝ar
Akcesoria
62
1184 x 859 x 444 1436 x 1021 x 489 1030 x 760 x 410 1268 x 924 x 461
32.7 kg
44.5 kg
33.5 kg
Pilot, 2 baterie AAA, kabel RCA, instrukcja obs∏ugi,
karta gwarancyjna, lista punktów serwisowych
41.5 kg
Memo
POL
63
– SERWIS POSPRZEDA˚NY
– W razie jakichkolwiek zmian w dzia∏aniu urzàdzenia, które
mog∏yby sygnalizowaç usterki, prosimy bezzw∏ocznie
skontaktowaç si´ ze sprzedawcà lub serwisem.
ELECTRONICS
BP68-00000A-00
Download PDF

advertising