Samsung | CW-29Z508P | Samsung CW-29Z508P Instrukcja obsługi

AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 1
TELEWIZOR KOLOROWY
Panel sterowania (w zale˝noÊci od modelu)
➢
Poszczególne modele telewizorów mogà ró˝niç si´
budowà.
Panel tylny
Instrukcja obs∏ugi
Przed rozpocz´ciem korzystania z urzàdzenia nale˝y dok∏adnie
zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà i zachowaç jà.
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wejÊcia HDMI
Z∏àcze HDMI ˆ s∏u˝y do pod∏àczania urzàdzeƒ z wyjÊciem
HDMI, takich jak dekoder, odtwarzacz DVD, odbiornik AV
lub telewizja cyfrowa.
➢ Po∏àczenie HDMI nie wymaga dodatkowego po∏àczenia
doprowadzajàcego sygna∏ dêwi´kowy.
Panel przedni (lub boczny)
Zarejestruj swój produkt na
www.samsung.com/global/register
Zapisz tutaj model i numer seryjny urzàdzenia, aby ∏atwo je
znaleêç w razie potrzeby.
• Model ____________ • Nr seryjny ____________
Œ WejÊcia S-Video
lub
´ WejÊcie wideo
Panel sterowania (w zale˝noÊci od modelu)
➢
Poszczególne modele telewizorów mogà ró˝niç si´
budowà.
sieç telewizji
kablowej
☛
Panel przedni (lub boczny)
☛
Œ ´
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
ˇ
¨
ˆ
Ø
Czujnik pilota
Wskaênik stanu gotowoÊci
W∏àcznik / wy∏àcznik zasilania
WyÊwietlanie informacji na ekranie
Regulacja g∏oÊnoÊci
Wskaênik
◆ W zale˝noÊci od modelu, do w∏àczania telewizora
znajdujàcego si´ w trybie gotowoÊci s∏u˝à Ø przyciski.
◆ Przyciski ˆ i Ø pe∏nià takà samà funkcj´, co przyciski
œ/√/†/… na pilocie.
◆ W przypadku zepsucia lub zgubienia pilota mo˝na u˝yç
przycisków na panelu telewizora.
Przy∏àczajàc do telewizora dowolne urzàdzenie audio /
wideo, nale˝y zawsze upewniç si´, ˝e wszystkie
urzàdzenia sà wy∏àczone.
Nale˝y upewniç si´, ˝e kolorowe z∏àcza kabli sà
pod∏àczone do gniazd o tym samym kolorze.
Pod∏àczanie anteny RTV lub sieci telewizji kablowej
Przewód anteny lub telewizji kablowej nale˝y pod∏àczyç do
gniazda koncentrycznego 75Ω Œ.
Aby mo˝liwy by∏ odbiór sygna∏u telewizyjnego, urzàdzenie
nale˝y pod∏àczyç do jednego z nast´pujàcych êróde∏: anteny
zewn´trznej, sieci telewizji kablowej lub satelitarnej.
W przypadku korzystania z pokojowej anteny RTV mo˝e byç
konieczne jej odpowiednie ustawienie podczas strojenia
telewizora w celu uzyskania ostrego i czystego obrazu.
ˇ WejÊcie audio
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wejÊcia S-Video
Do gniazd (S-VIDEO) Œ i (AUDIO-L/R) ˇ mo˝na pod∏àczaç
urzàdzenia z wyjÊciem S-Video, takie jak kamery wideo i
magnetowidy.
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wejÊcia RCA
Z∏àcza (AUDIO-L/R) ˇ oraz (VIDEO) ´ s∏u˝à do
pod∏àczania urzàdzeƒ, takich jak kamera, odtwarzacz p∏yt
wideo lub urzàdzenie do gier wideo.
Pod∏àczanie urzàdzeƒ do wejÊcia / wyjÊcia SCART
Z∏àcza SCART ´ i SCART ˇ s∏u˝à do pod∏àczania ró˝nych
urzàdzeƒ, na przyk∏ad magnetowidu, odtwarzacza DVD,
dekodera, odbiornika telewizji satelitarnej, urzàdzeƒ do gier
wideo lub odtwarzacza p∏yt wideo.
Z∏àcze SCART ´ mo˝na równie˝ wykorzystaç do
pod∏àczenia urzàdzeƒ wyposa˝onych w wyjÊcie RGB, takich
jak urzàdzenia do gier wideo czy odtwarzacz p∏yt wideo.
Pod∏àczanie do wejÊcia sygna∏u Component
Z∏àcza RCA ¨ s∏u˝à do pod∏àczania urzàdzeƒ z wyjÊciem
Component, takich jak odtwarzacz DVD.
Polski - 1
AA68-03904P-01
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 2
Pilot (w zale˝noÊci od modelu)
➢
➢
Zak∏ócenia w pracy pilota mogà zostaç wywo∏ane
jasnym, sztucznym oÊwietleniem w pobli˝u telewizora.
Pilot mo˝e byç obs∏ugiwany przez osoby niedowidzàce,
poniewa˝ umieszczono na nim wypuk∏oÊci w kodzie
Braille’a przy przyciskach w∏àczania i zmiany kana∏u
oraz g∏oÊnoÊci.
4 CH MGR
WyÊwietlanie listy
kana∏ów na ekranie.
5 TV
Umo˝liwia powrót do trybu
TV w przypadku trybu
pracy z urzàdzeniem
zewn´trznym.
6
/
Ses seviyesini art›rmak
ya da azaltmak için.
7 MENU
S∏u˝y do wyÊwietlenia
menu OSD lub powrót
do poprzedniego menu.
8 …/†/œ/√
S∏u˝à do sterowania
kursorem w obszarze
menu.
9 INFO
S∏u˝y do wyÊwietlania
informacji o kanale lub
ustawieniach wybranych
przez u˝ytkownika.
0 S.MODE
Umo˝liwia wybór
ustawienia dêwi´ku.
! P.MODE
Umo˝liwia wybór
ustawienia obrazu.
@ DUAL I-II
S∏u˝à do wyboru trybu
dêwi´ku.
# TURBO
S∏u˝à do wyboru trybu
dêwi´ku “Turbo”.
$ SOURCE
WyÊwietla wszystkie
dost´pne êród∏a sygna∏u
wideo.
% PRE-CH
Zmienia kana∏ na
ostatnio oglàdany.
^ SLEEP
S∏u˝y do wyboru jednej
z wartoÊci czasu, po
up∏ywie którego
telewizor wy∏àczy si´
automatycznie.
& SRS
Wybór trybu SRS
TruSurround XT.
* P /
WyÊwietla nast´pny lub
poprzedni
zaprogramowany kana∏.
( EXIT
Umo˝liwia powrót do
normalnego trybu
oglàdania.
) MUTE
Umo˝liwia chwilowe
wyciszenie dêwi´ku.
Aby z powrotem
w∏àczyç dêwi´k, nale˝y
ponownie nacisnàç ten
sam przycisk MUTE lub
przycisk
, bàdê
.
¸ ENTER
NaciÊni´cie przycisku
ENTER powoduje
uaktywnienie (lub
zmian´) okreÊlonej opcji
menu OSD.
˛ STILL
Zatrzymanie bie˝àcego
kadru.
◊ P.SIZE
Zmiana rozmiaru
ekranu.
W∏àczanie i wy∏àczanie telewizora
Przewód sieciowy pod∏àcza si´ z ty∏u telewizora.
1
2
3
4
Prze∏àczanie telewizora w tryb gotowoÊci
Telewizor prze∏àcza si´ w tryb gotowoÊci w celu
ograniczenia poboru energii oraz zu˝ycia kineskopu.
W∏àczenie trybu gotowoÊci jest wskazane, jeÊli przerwa w
oglàdaniu telewizji ma byç krótka (np. w celu zjedzenia
posi∏ku).
1
2
Instalacja baterii
1 POWER
S∏u˝y do w∏àczania i
wy∏àczania telewizora.
2 Przyciski numeryczne
Umo˝liwiajà wybór
kana∏u.
3 -/-S∏u˝y do wybierania
kana∏ów o numerach
dwu- lub trzycyfrowych.
Po naciÊni´ciu tego
przycisku na ekranie
pojawia si´ symbol “--”.
Nale˝y wówczas
wprowadziç dwucyfrowy
numer kana∏u.
Zdejmij os∏on´ komory baterii. W∏ó˝
dwie baterie typu AAA, a nast´pnie
za∏ó˝ os∏on´. JeÊli pilot nie dzia∏a
prawid∏owo, sprawdê, czy baterie
zosta∏y w∏o˝one odpowiednio (plus do
plusa, minus do minusa) oraz czy nie sà wyczerpane.
➢ Nie instaluj jednoczeÊnie baterii ró˝nych typów, np.
alkalicznych i manganowych.
Polski - 2
Pod∏àcz przewód sieciowy do odpowiedniego gniazda.
➢ Wymagane napi´cie sieci elektrycznej podano na
tylnej Êciance telewizora. Wymagana cz´stotliwoÊç
to 50 lub 60 Hz.
NaciÊnij przycisk “ I ” (w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) z
przodu (lub boku) telewizora.
NaciÊnij przycisk zasilania POWER na pilocie, aby
w∏àczyç telewizor. Automatycznie zostanie wybrany
kana∏ oglàdany przed wy∏àczeniem urzàdzenia. Obraz
nie pojawi si´, jeÊli ˝aden kana∏ nie zosta∏ jeszcze
zaprogramowany. Patrz “Kana∏ - Automat. zapam.” na
stronie 3 lub “Kana∏ - Pami´ç. r´czna” na stronie 4.
➢ Po w∏àczeniu telewizora po raz pierwszy nast´puje
automatyczne ustawienie podstawowych
parametrów u˝ytkowych. Patrz “Ustawienia Plug & Play” na stronie 3.
Aby wy∏àczyç telewizor, naciÊnij przycisk “ I ”
(w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) z przodu telewizora.
☛
NaciÊnij przycisk POWER na pilocie przy w∏àczonym
telewizorze.
Spowoduje to prze∏àczenie odbiornika w tryb gotowoÊci.
Aby w∏àczyç telewizor, nale˝y ponownie nacisnàç ten
przycisk.
➢ Telewizor mo˝na tak˝e w∏àczyç, naciskajàc przycisk
TV ( ), P / P lub jeden z przycisków
numerycznych.
Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie
gotowoÊci przez d∏u˝szy czas (np. na czas wyjazdu na
urlop). W takim przypadku nale˝y wy∏àczyç telewizor,
naciskajàc przycisk “ I ” (w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania)
z przodu (lub boku) telewizora. Zaleca si´ tak˝e
od∏àczenie odbiornika od sieci zasilajàcej oraz wyj´cie
przewodu antenowego z gniazdka.
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 3
Korzystanie z menu
1
a.
a
Êç
2
3
z
4
a
uje
5
NaciÊnij przycisk MENU.
Spowoduje to wyÊwietlenie na ekranie g∏ównego menu.
Po lewej stronie znajduje si´ pi´ç ikon: èród∏o sygna∏u
WejÊcie, Obraz, Dêwi´k, Kana∏ i Ustawienia.
Wybierz jednà z ikon za pomocà przycisku … lub †.
Aby uzyskaç dost´p do podmenu, naciÊnij przycisk
ENTER.
Do poruszania si´ w obszarze menu s∏u˝à przycisk
… lub †.
Aby wybraç ˝àdanà opcj´, naciÊnij przycisk ENTER.
Aby dokonaç zmiany wybranych opcji, naciÊnij przycisk
…/†/œ/√. NaciÊnij przycisk MENU, aby powróciç do
poprzedniego menu.
Aby zamknàç menu, naciÊnij przycisk EXIT.
Ustawienia - Plug & Play
Po w∏àczeniu telewizora po raz pierwszy nast´puje
automatyczne ustawienie podstawowych parametrów
u˝ytkowych. Poni˝ej opisano dost´pne ustawienia.
1
Êci.
cisk
2
a
e
Plug & Play
JeÊli telewizor znajduje si´
w trybie gotowoÊci, naciÊnij
Inicjalizacja funkcji Plug&Play
przycisk zasilania POWER
OK
na pilocie. Na ekranie
Wejdê
Pomiƒ
pojawia si´ komunikat
Ustawienia
TV
Inicjalizacja funkcji
…
Plug & Play
Plug&Play. Aby uaktywniç
Hrvatski
J´zyk
: PolskiRomânæ
Magyar
funkcj´ Plug & Play,
Czas
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Niebieskie t∏o : W∏Å˙΄‡ÒÍË
naciÊnij przycisk ENTER.
Melodia
: W∏ Türkçe
Norsk
Na ekranie pojawi si´ menu
Dansk
Suomi
J´zyk.
Pomiƒ
➢ Menu J´zyk pojawi si´ Przen. Wejdê
automatycznie po paru
Plug & Play
sekundach, nawet jeÊli
Sprawdê anten´.
nie zostanie naciÊni´ty
OK
przycisk ENTER.
Wejdê
Pomiƒ
Wybierz odpowiedni j´zyk
za pomocà przycisków … lub †. NaciÊnij przycisk
ENTER. Pojawi si´ komunikat Sprawdê anten´..
➢ W przypadku gdy j´zyk nie zostanie wybrany,
menu wyboru j´zyka znika z ekranu po oko∏o 30
sekundach.
ciàg dalszy...
3
4
5
6
7
Automat. zapam.
TV
Sprawdê, czy do telewizora
Belgia
Kraj
: Europa Wschodnia
zosta∏a pod∏àczona antena
Francja
Szukaj
Niemcy
W∏ochy
(patrz str. 1). NaciÊnij
Holandia
Hiszp.
przycisk ENTER. Na ekranie
Szwecja
Szwajcaria
Wlk.Brytania
pojawi si´ menu Kraj.
Inne
Europa Wschodnia
Za pomocà przycisku … lub
Przen.
Wejdê
Pomiƒ
† wybierz kraj. NaciÊnij
Szukaj
przycisk ENTER.
P 1 C-- ----87MHz 10%
Aby rozpoczàç wyszukiwanie
Stop
kana∏ów, naciÊnij przycisk
Wejdê
Pomiƒ
ENTER. Ponowne naciÊni´cie
przycisku ENTER powoduje
Ust. zegara
TV
zakoƒczenie wyszukiwania
godz.
Minuta
kana∏ów. Po zakoƒczeniu
--wyszukiwania kana∏ów
zostanie wyÊwietlone menu
Ust. zegara.
Przen.
Regulacja
Pomiƒ
NaciÊnij przycisk œ lub √,
aby przejÊç do godziny lub
minut. Ustaw godzin´ lub
minuty, naciskajàc przycisk
… lub †.
Po wprowadzeniu ustawieƒ
Plug & Play
naciÊnij przycisk MENU.
Mi∏ego oglàdania!
Na ekranie pojawi si´
OK
komunikat Mi∏ego
oglàdania!, po czym nastàpi
w∏àczenie zaprogramowanego
kana∏u.
Ponowne ustawienie
funkcji Plug & Play
Sposób: MENU ➜ …/†
(Ustawienia.) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Ustawienia
TV
Plug & Play
J´zyk
: Polski
Czas
Niebieskie t∏o : W∏
Melodia
: W∏
Przen.
Polski - 3
Wejdê
√
√
√
√
√
Powrót
WejÊcie (w zale˝noÊci od modelu)
Wybierz êród∏o / Edytuj nazw´
TV
Wybierz êród∏o
◆ Wybierz êród∏o
TV
Istnieje mo˝liwoÊç prze∏àczenia
Z∏àcze1
: -----pomi´dzy wyÊwietlaniem obrazu
Z∏àcze2
: -----AV/S-Video
: -----z do∏àczonego sprz´tu, np.
Modu∏
: -----magnetowidu, odtwarzacza
HDMI
: -----DVD, przystawki telewizji
Przen.
Wejdê
Powrót
cyfrowej, a obrazem
telewizyjnym (pochodzàcym z
anteny lub telewizji kablowej).
➢ Aby zmieniç êród∏o sygna∏u, wystarczy nacisnàç przycisk
SOURCE na pilocie. Prze∏àczanie na inne êród∏o sygna∏u
mo˝e chwil´ potrwaç. W celu przywrócenia trybu TV
nale˝y nacisnàç przycisk TV na pilocie.
TV
Edytuj nazw´
◆ Edytuj nazw´
---Istnieje mo˝liwoÊç nadania
Z∏àcze1
: -----Magnetowid
Z∏àcze2
: ------ DVD
Dekoder kabl.
zewn´trznemu êród∏u
AV
Dekod. HD
Dekoder sat.
S-Video
: -----Odbiornik AV
sygna∏u nazwy.
†
Modu∏
HDMI
Przen.
: -----: ------
Wejdê
Powrót
Kana∏ - Automat. zapam.
Telewizor sam wyszukuje cz´stotliwoÊci, na których nadawane
sà programy na danym obszarze. Numery przypisywane
programom automatycznie mogà jednak nie odpowiadaç
numerom faktycznym lub preferowanym przez u˝ytkownika.
Dlatego istnieje mo˝liwoÊç r´cznego przydzielenia numerów, a
tak˝e skasowania kana∏ów, których u˝ytkownik nie chce
oglàdaç.
Automat. zapam.
Kana∏y zostajà posortowane i
TV
zaprogramowane w kolejnoÊci
Kraj
: Europa Wschodnia √
Szukaj
√
odpowiadajàcej ich po∏o˝eniu na
skali cz´stotliwoÊci (kana∏ o
najni˝szej cz´stotliwoÊci jest
pierwszy, a o najwy˝szej —
Przen.
Wejdê
Powrót
ostatni). Na ekranie zostanie
wyÊwietlony uprzednio wybrany
Szukaj
kana∏.
P 1 C-- ----87MHz 10%
Aby
przerwaç
wyszukiwanie
➢
Stop
przed jego zakoƒczeniem,
Wejdê
Powrót
nale˝y nacisnàç przycisk
ENTER.
Na ekranie pojawi si´ menu Sortuj. Aby posortowaç
zaprogramowane kana∏y w ˝àdanym porzàdku numerycznym,
patrz “Kana∏ –Sortuj” na stronie 4. Aby zamknàç menu bez
sortowania kana∏ów, nale˝y nacisnàç przycisk EXIT.
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 4
Kana∏ - Pami´ç r´czna
Kana∏ - Mened˝. Kana∏ów
Kana∏ - Dostrój
TV
Pami´ç r´czna
W telewizorze mo˝na
Program
:P1
zaprogramowaç maksymalnie
√
System obrazu : Auto
√
System fonii
: B/G
100 kana∏ów, w∏àcznie z
Kana∏
: C-odbieranymi przez sieç telewizji
Szukaj
: 40MHz
Zapisz
: ?
kablowej. Podczas r´cznego
programowania kana∏ów
Przen.
Regulacja
Powrót
u˝ytkownik mo˝e od razu:
- Zdecydowaç, czy zaprogramowaç poszczególne
wyszukane kana∏y
- Wskazaç numer programu, pod którym ma si´ znaleêç
dany kana∏
Kana∏ów
Istnieje mo˝liwoÊç zablokowania cz´Êci P 1 CMened˝.
4
1/15
Program
zaprogramowanych kana∏ów, tj.
1
C4
…
2
C-pomini´cia programów, których
3
S1
4
S3
u˝ytkownik nie chce oglàdaç.
5
S6
6
S8
7
S10
Wszystkie kana∏y, które nie zosta∏y
†
Dodaj
Przen.
Wejdê
okreÊlone jako niechciane, zostanà
Strona
Powrót
wyÊwietlone podczas przeszukiwania.
➢ Ten ekran mo˝na tak˝e wyÊwietliç, naciskajàc przycisk
CH MGR (Mened˝er Kana∏ów).
Dostrój
JeÊli obraz jest poprawny, nie
P1
*
ma potrzeby dostrajania kana∏u,
+2
poniewa˝ odbywa si´ to
Zeruj
automatycznie podczas
Przen.
Regulacja
Powrót
wyszukiwania i zapami´tywania
kana∏ów. R´czne strojenie mo˝e
byç potrzebne, jeÊli sygna∏ jest s∏aby lub ulega zak∏óceniom.
◆ Program (Numer programu, który ma zostaç przypisany
kana∏owi)
◆ System obrazu: Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43
◆ System fonii: B/G / D/K / I / L
◆ Kana∏ (JeÊli numer kana∏u, który ma zostaç zapisany jest
znany)
➢ Numer kana∏u mo˝na tak˝e wprowadziç
bezpoÊrednio, naciskajàc przyciski numeryczne
(0~9).
◆ Szukaj (W przypadku braku znajomoÊci numerów
kana∏ów): Tuner przeszukuje skal´ cz´stotliwoÊci, dopóki
na ekranie nie pojawi si´ pierwszy kana∏ lub kana∏,
którego numer zosta∏ podany przez u˝ytkownika.
◆ Zapisz (W przypadku programowania numeru kana∏u
oraz programu)
➢
☛
W przypadku braku dêwi´ku lub wyst´powania innego
rodzaju zak∏óceƒ nale˝y wybraç inny system dêwi´ku.
Tryb kana∏ów
◆ P (Tryb programowy): Po zakoƒczeniu strojenia
stacjom nadajàcym na danym obszarze przypisane
zostanà numery od P00 do P99. Nast´pnie mo˝na
wybraç kana∏, wprowadzajàc w tym trybie jego
numer.
◆ C (Tryb kana∏ów naziemnych): W tym trybie kana∏
wybiera si´, wprowadzajàc numer przypisany danej
stacji.
◆ S (Tryb kana∏ów kablowych): W tym trybie kana∏
wybiera si´, wprowadzajàc numer przypisany mu w
sieci telewizji kablowej.
Sposób:
…/† : Umo˝liwiajà wybranie kana∏u, który ma zostaç dodany
lub usuni´ty.
ENTER : Umo˝liwiajà potwierdzenie wyboru kana∏u, który
ma zostaç dodany lub usuni´ty.
Sposób:
œ/√ : Umo˝liwia uzyskanie ostrego i wyraênego obrazu oraz
dobrej jakoÊci dêwi´ku.
…/† ➜ ENTER : Przywracanie ustawienia fabrycznego.
MENU : Zapisywanie w pami´ci dostosowanego obrazu i
dêwi´ku.
Kana∏ - LNA (w zale˝noÊci od modelu)
Kana∏ - Sortuj
Operacja ta umo˝liwia zmian´
numerów przypisanych
programom zapisanym w
pami´ci. Na ogó∏ jest to
konieczne po automatycznym
zaprogramowaniu kana∏ów z
ca∏ej skali cz´stotliwoÊci.
TV
Sortuj
Z
Do
Zapisz
Przen.
: P 1 ---: P-- ---:?
Regulacja
Ta funkcja jest niezwykle
przydatna w sytuacji, gdy
odbierany jest s∏aby sygna∏.
Wzmacniacz niskoszumowy
LNA wzmacnia s∏aby sygna∏, nie
wzmacniajàc szumów.
Powrót
TV
Kana∏
… Wi´cej
Dostrój
LNA
Przen.
:
Wejdê
Wz∏
W∏
Powrót
◆ Dla ka˝dego kana∏u nale˝y osobno ustawiç pozycj´ LNA
(Wzmacniacz niskoszumowy). JeÊli po wybraniu dla
pozycji LNA opcji W∏ obraz jest niewyraêny, nale˝y
wybraç opcj´ Wy∏.
◆ W zale˝noÊci od obszaru u˝ytkowania opcja LNA b´dzie
mia∏a fabrycznie wybrane ustawienie W∏ lub Wy∏.
◆ Z: Numer kana∏u, który ma zostaç zmieniony.
◆ Do: Nowy numer kana∏u.
◆ Zapisz: Potwierdzenie zmiany numerów kana∏ów.
Kana∏ - Nazwa
Ustawienia - Czas
Je˝eli wraz z sygna∏em
nadawca emituje informacje o
kanale, nazwa zostaje
przypisana kana∏owi
automatycznie. Nazw´ t´ mo˝na
póêniej zmieniç na dowolnà
innà.
Nazwa
TV
Program
13
14
15
16
17
Przen.
Kana∏
C21
C23
C25
C26
C28
†
Regulacja
Nazwa
A
----------------Powrót
Sposób:
…/† : S∏u˝à do wyboru litery lub liczby.
œ/√ : Umo˝liwiajà przejÊcie do poprzedniej lub kolejnej
litery.
ENTER : NaciÊni´cie powoduje zatwierdzenie nowej nazwy.
Czas
TV
◆ Ust. zegara
Ust. zegara
:--:-- √
Zegar telewizora nale˝y
√
Automatycz. wy∏. : Wy∏
√
ustawiç, tak aby po
W∏. Czasowy
: Wy∏
√
Wy∏. Czasowy
: Wy∏
naciÊni´ciu przycisku INFO
pilota, na ekranie
wyÊwietlany by∏ prawid∏owy
Przen.
Wejdê
Powrót
czas. Ustawienie zegara jest
tak˝e niezb´dne, jeÊli u˝ytkownik chce korzystaç z
automatycznych w∏àczników i wy∏àczników godzinowych.
➢ Po naciÊni´ciu przycisku “ I ” (w∏àcznik/wy∏àcznik
zasilania) z przodu – lub z boku – telewizora
ustawienie zegara zostaje wyzerowane.
ciàg dalszy...
Polski - 4
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 5
Obraz - Tryb
+2
m.
raz
◆ Automatycz. wy∏.
Telewizor mo˝e przejÊç automatycznie w tryb gotowoÊci po
up∏ywie wybranego czasu (w przedziale od 30 do 180 minut).
➢ W celu uaktywnienia trybu automatycznego wy∏àczenia
mo˝na si´ te˝ pos∏u˝yç przyciskiem SLEEP na pilocie.
JeÊli wy∏àcznik czasowy nie jest jeszcze ustawiony,
pojawi si´ komunikat Wy∏. W przypadku ustawienia
wy∏àcznika wyÊwietlony zostanie czas, po którym
urzàdzenie przejdzie w tryb gotowoÊci.
◆ W∏. Czasowy / Wy∏. Czasowy
Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia w∏àcznika / wy∏àcznika
czasowego, który pozwala na automatyczne w∏àczenie /
wy∏àczenie telewizora o czasie wybranym przez u˝ytkownika.
☛ Wymagane jest ustawienie zegara.
☛
na∏
wrót
Automatyczne wy∏àczanie zasilania
W przypadku ustawienia w∏àcznika czasowego na tryb
“W∏àczony” telewizor wy∏àczy si´ automatycznie, jeÊli przez
3 godziny od chwili w∏àczenia przez w∏àcznik czasowy nie
b´dà u˝ywane ˝adne elementy sterujàce. Funkcja ta jest
dost´pna tylko w przypadku ustawienia w∏àcznika
czasowego na tryb “W∏àczony” i zapobiega uszkodzeniu
telewizora spowodowanego przegrzaniem podzespo∏ów w
przypadku pozostawienia odbiornika w∏àczonego przez
d∏ugi czas.
NA
Ustawienia J´zyk / Niebieskie t∏o / Melodia
zie
zas
√
√
√
√
wrót
ch.
zy...
Ustawienia
TV
◆ J´zyk
√
Plug & Play
Ta opcja zale˝y od modelu.
√
J´zyk
: Polski
√
Czas
Po w∏àczeniu telewizora
√
Niebieskie t∏o : W∏
plazmowego po raz pierwszy
√
Melodia
: W∏
nale˝y wybraç j´zyk, w
którym b´dà wyÊwietlane
Przen.
Wejdê
Powrót
menu i komunikaty
ekranowe.
◆ Niebieskie t∏o
Je˝eli urzàdzenie nie odbiera ˝adnego sygna∏u lub
sygna∏ jest bardzo s∏aby, zamiast niewyraênego obrazu
automatycznie ukazuje si´ niebieskie t∏o. Je˝eli jednak
u˝ytkownik chce oglàdaç program mimo z∏ej jakoÊci
odbioru, nale˝y Wy∏ funkcj´ Niebieskie t∏o.
◆ Melodia
W∏àczaniu i wy∏àczaniu telewizora mo˝e towarzyszyç
sygna∏ dêwi´kowy.
Tryb
TV
◆ Tryb: Dynamiczny /
√
Tryb
: Dynamiczny
Standardowy / Film /
√
Kontrast
:
90
√
JasnoÊç
:
50
U˝ytkow.
√
OstroÊç
:
50
Tryb wyÊwietlania obrazu
√
Kolor
:
50
mo˝na dostosowaç do
† Wi´cej
indywidualnych upodobaƒ.
Przen.
Wejdê
Powrót
➢ Opcje te mo˝na wybraç
w prosty sposób, naciskajàc przycisk P.MODE na
pilocie.
◆ Kontrast / JasnoÊç / OstroÊç / Kolor / Odcieƒ
(tylko w systemie NTSC)
Telewizor zosta∏ wyposa˝ony w szereg ustawieƒ
pozwalajàcych na regulacj´ jakoÊci obrazu.
◆ Ton kolorów: Zimny2 / Zimny1 / Normalny / Ciep.1
/ Ciep.2
◆ Zeruj
Przywraca ustawienia fabryczne.
Funkcj´ zerowania nale˝y uruchomiç dla ka˝dego trybu
osobno (Dynamiczne, Standard., Film, lub U˝ytkow.).
◆ Tryb Film
Sygna∏y audycji filmowych z niektórych êróde∏ mogà byç
automatycznie wykrywane i przetwarzane, aby zapewniç
najlepszà jakoÊç obrazu.
➢ ◆ Funkcja niedost´pna w trybie Modu∏ lub HDMI.
◆ Ustawienia niezgodne z przeznaczeniem trybu, takie
jak wy∏àczanie trybu Tryb Film podczas oglàdania
programu filmowego lub w∏àczanie go podczas
oglàdania programu nieb´dàcego filmem, mogà
wp∏ywaç na jakoÊç obrazu.
Obraz - PIP (w zale˝noÊci od modelu)
Podczas oglàdania programu telewizyjnego/materia∏u
odtwarzanego przez urzàdzenie zewn´trzne, na przyk∏ad
magnetowid lub odtwarzacz DVD, mo˝na wyÊwietliç okno
podglàdu. Pozwala to jednoczeÊnie obserwowaç, co dzieje si´
w danym programie telewizyjnym lub obrazie z urzàdzenia
zewn´trznego i oglàdaç inny program telewizyjny lub obraz z
urzàdzenia zewn´trznego.
Obraz
TV
Obraz - Rozm. / Cyf. red. szumu / Pochyl. /
Tryb Film
Obraz
TV
◆ Rozm.
Tryb
: Dynamiczny √
(w zale˝noÊci od modelu)
√
Rozm.
:
16:9
Normalny / Pow.1 / Pow.2
√
Cyf. red. szumu : W∏
Pochyl.
:
0
Auto szeroko. / 16:9 /
√
Tryb Film
: Wy∏
Pow.1 / Pow.2 / 4:3
√
PIP
: Wy∏
(model szerokoekranowy)
Przen.
Wejdê
Powrót
Rozmiar obrazu mo˝na
dostosowaç do w∏asnych
wymagaƒ. Zale˝y od modelu.
➢ Aby zmieniç rozmiar obrazu, wystarczy nacisnàç
przycisk P.SIZE na pilocie.
◆ Cyf. red. szumu
Funkcja ta, eliminujàca zak∏ócenia atmosferyczne i
odbicia, które mogà pojawiç si´ na ekranie, jest
przydatna, gdy sygna∏ docierajàcy do telewizora jest
s∏aby.
◆ Pochyl. (w zale˝noÊci od modelu)
JeÊli odbierany obraz jest lekko pochylony w jednà ze
stron, mo˝na zmieniç ustawienie pochylenia (-7 do +7).
ciàg dalszy...
Polski - 5
Tryb
: Dynamiczny
Rozm.
:
16:9
Cyf. red. szumu : W∏
Pochyl.
: 0
Tryb Film
: Wy∏
PIP
: Wy∏
Przen.
Wejdê
√
√
√
√
√
Powrót
TV
PIP
PIP
èród∏o
Zamieƒ
Rozm.
Po∏o˝enie
Program
Przen.
: W∏
: TV
: Du˝y
:
:P1
Wejdê
√
√
√
√
√
√
Powrót
◆ PIP: W∏ / Wy∏ 1
Umo˝liwia bezpoÊrednie w∏àczenie lub wy∏àczenie funkcji
obrazu w obrazie.
◆ èród∏o 2
S∏u˝y do wybierania êród∏a sygna∏u pokazywanego w
oknie podglàdu.
➢ W zale˝noÊci od modelu okno podglàdu mo˝na
wyÊwietlaç tylko wtedy, gdy jego êród∏o sygna∏u jest
inne ni˝ êród∏o obrazu g∏ównego. Kiedy program
telewizyjny jest wyÊwietlany w oknie g∏ównym,
oglàdanie programów telewizyjnych w oknie
podglàdu nie jest mo˝liwe. Wybranie telewizora
jako êród∏a sygna∏u spowoduje wyÊwietlenie
komunikatu Niedost´pne.
◆ Zamieƒ 3
Zamienia miejscami obraz w oknie g∏ównym i obraz w
oknie podglàdu. 3
◆ Rozm.: Du˝y / Ma∏y / Podwójne okno 4
S∏u˝y do wybierania rozmiaru okna podglàdu.
6
◆ Po∏o˝enie:
/ /
/
S∏u˝y do wybierania po∏o˝enia okna podglàdu na
ekranie.
ciàg dalszy...
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 6
◆ Program ˆ
Kana∏ wyÊwietlany w oknie podglàdu mo˝na wybraç tylko
wtedy, gdy dla opcji èród∏o b´dzie wybrane ustawienie TV.
Korzystnie z przycisków pilota.
Umo˝liwia zatrzymywanie obrazu w oknie podglàdu.
Dêwi´k - Tryb / Korektor /
SRS TruSurround XT / Auto g∏oÊnoÊç /
Dêwi´k turbo / Pseudostereofonia
Dêwi´k
TV
◆ Tryb: Standardowy /
√
Tryb
: U˝ytkow.
Muzyka / Film / Mowa /
√
Korektor
U˝ytkow.
√
SRS TruSurround XT : Wy∏
√
Auto g∏oÊnoÊç
: Wy∏
Tryby dêwi´ku umo˝liwiajà
Dêwi´k turbo
√
: Wy∏
Pseudostereofonia
dostosowanie brzmienia do
√
: Wy∏
ka˝dego programu.
Wejdê
Powrót
➢ Opcje te mo˝na wybraç Przen.
w prosty sposób,
naciskajàc przycisk S.MODE na pilocie.
◆ Korektor
Telewizor zosta∏ wyposa˝ony w szereg ustawieƒ
pozwalajàcych na regulacj´ jakoÊci dêwi´ku.
➢ Wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawieƒ
powoduje automatycznie zmian´ trybu dêwi´ku na
U˝ytkow.
◆ SRS TruSurround XT
TruSurround XT to opatentowana technologia firmy
SRS, która umo˝liwia odtwarzanie 5.1-kana∏owego
dêwi´ku przy u˝yciu dwóch g∏oÊników. Technologia
TruSurround zapewnia realistyczne wra˝enia symulujàce
dêwi´k przestrzenny za poÊrednictwem dowolnego
zestawu dwóch g∏oÊników, w tym g∏oÊników
wbudowanych w telewizor. Funkcja ta jest ca∏kowicie
zgodna z wszystkimi formatami wielokana∏owymi.
➢ Dost´p do tych opcji mo˝na tak˝e uzyskaç, naciskajàc
przycisk SRS.
☛ TruSurround XT, SRS i symbol
(
) sà znakami towarowymi firmy
SRS Labs, Inc. Technologia
TruSurround XT jest u˝ywana na
podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
◆ Auto g∏oÊnoÊç
Poniewa˝ poszczególne stacje nadajà sygna∏ o ró˝nych
parametrach, prawie po ka˝dej zmianie kana∏u konieczne jest
ponowne wyregulowanie g∏oÊnoÊci. Funkcja ta umo˝liwia
automatyczne dopasowanie g∏oÊnoÊci na odpowiednim kanale
przez obni˝enie jej, gdy modulacja sygna∏u jest wysoka, lub
podwy˝szenie, gdy modulacja sygna∏u jest niska.
◆ Dêwi´k turbo
Funkcja ta uwydatnia zarówno wysokie, jak i niskie dêwi´ki (a tak˝e
zawiera inne efekty). Pozwala na odbiór bardziej g∏´bokiego i
dynamicznego dêwi´ku podczas oglàdania kana∏ów muzycznych,
filmów oraz innych programów.
➢ W celu zmiany ustawieƒ opcji wystarczy pos∏u˝yç si´
przyciskiem TURBO na pilocie.
◆ Pseudostereofonia
Ta funkcja przekszta∏ca monofoniczny dêwi´k na dwa identyczne
kana∏y — lewy i prawy. W¬a funkcji Pseudo stereo oznacza, ˝e efekt
ten zostanie na∏o˝ony na wybrany profil dêwi´ku — Standard,
Muzyka, Film, Mowa.
Wybór formatu dêwi´ku (w zale˝noÊci od modelu)
Przycisk DUAL I-II s∏u˝y do
wyÊwietlania/regulacji formatu
przetwarzania sygna∏u
dêwi´kowego. Po w∏àczeniu
zasilania domyÊlnie wybierany jest format „Dual-I” lub
„Stereo”, w zale˝noÊci od sposobu nadawania.
◆ NICAM Stereo
Typ sygna∏u
Napis na ekranie
Zwyk∏a transmisja
(zwyk∏y dêwi´k)
Mono
(normalne zastosowanie)
Regular +
NICAM Mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(Zwyk∏y)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Zwyk∏y)
NICAM Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II ↔ Mono
NICAM
NICAM
(Zwyk∏y)
◆ A2 Stereo
Typ sygna∏u
Napis na ekranie
Zwyk∏a transmisja
(zwyk∏y dêwi´k)
Mono
(normalne zastosowanie)
Dwuj´zyczne lub Dual-I/II
Stereo
Dual-I
Stereo ↔
Polski - 6
↔
Dual-II
Mono
(wymuszone mono)
ciàg dalszy...
➢
◆ W przypadku pogorszenia odbioru zaleca si´
wybranie trybu Mono.
◆ JeÊli sygna∏ stereofoniczny jest s∏aby i
automatycznie si´ prze∏àcza, zaleca si´ ustawienie
trybu Mono.
◆ W przypadku odbioru dêwi´ku monofonicznego w
trybie AV nale˝y u˝yç wejÊcia AUDIO-L na panelu
przednim lub bocznym. Je˝eli dêwi´k monofoniczny
wydobywa si´ tylko z lewego g∏oÊnika, nale˝y
nacisnàç przycisk DUAL I-II.
Wa˝ne informacje gwarancyjne zwiàzane z
formatem obrazu telewizyjnego
Odbiorniki TV ze standardowymi ekranami (w przypadku których
stosunek szerokoÊci do wysokoÊci ekranu wynosi 4:3) przeznaczone sà
przede wszystkim do oglàdania pe∏noklatkowych sekwencji wideo
nadawanych w formacie standardowym. WyÊwietlane na nich powinny
byç obrazy ruchome nadawane w standardowym formacie 4:3.
Tygodniowo czas wyÊwietlania obrazów i grafiki nieruchomej, np.
czarnych pasów u do∏u i u góry ekranu charakterystycznych dla formatu
Letterbox (obrazy panoramiczne), nie powinien przekraczaç 15%
ca∏kowitego czasu oglàdania telewizji.
Telewizory panoramiczne (16:9 — stosunek szerokoÊci ekranu do jego
wysokoÊci) sà przeznaczone do oglàdania przede wszystkim
standardowego, w pe∏ni ruchomego przekazu wideo. Przez wi´kszoÊç
czasu obraz wyÊwietlany w takim telewizorze powinien byç ruchomy i
mieç format o stosunku boków 16:9, ewentualnie powinien zostaç
rozszerzony tak, by wype∏ni∏ ekran (o ile dany model posiada takà
funkcj´). Tygodniowo czas wyÊwietlania obrazów i grafiki nieruchomej,
np. czarnych pasów z boku ekranu podczas programowania telewizora
lub odtwarzania nierozciàgni´tego obrazu telewizyjnego w
standardowym formacie), nie powinien przekraczaç 15% ca∏kowitego
czasu oglàdania telewizji.
Bez wzgl´du na rodzaj odbiornika TV czas wyÊwietlania innych tekstów i
obrazów nieruchomych, np. raportów gie∏dowych, gier wideo, znaków
graficznych stacji telewizyjnych, stron internetowych oraz wzorów i
grafiki komputerowej, równie˝ nale˝y ograniczyç zgodnie z powy˝szymi
zaleceniami. D∏u˝sze wyÊwietlanie obrazów nieruchomych mo˝e
spowodowaç nierówne starzenie si´ kineskopu, wskutek czego na
obrazie telewizyjnym widoczne b´dà s∏abe, ale sta∏e odbicia. Aby
temu zapobiec, nale˝y staraç si´ ró˝nicowaç oglàdane programy i
obrazy, tak aby wyÊwietlaç na ekranie przede wszystkim obrazy
ruchome, unikajàc obrazów nieruchomych czy czarnych pasów.
JeÊli odbiornik TV umo˝liwia zmian´ formatu obrazu, nale˝y u˝yç
odpowiednich funkcji, tak aby wyÊwietlany obraz zajmowa∏ ca∏y ekran.
Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç podczas wyboru formatu odtwarzania
obrazu telewizyjnego oraz czasu korzystania z niego. Nierówne zu˝ycie
kineskopu w wyniku korzystania z okreÊlonych formatów obrazu oraz
wypalone na kineskopie obrazy nie sà obj´te ograniczonà gwarancjà
firmy Samsung.
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 7
Funkcja telegazety (w zale˝noÊci od modelu)
ie
w
u
zny
ez
Wi´kszoÊç stacji telewizyjnych nadaje informacje tekstowe w
formie telegazety. Informacje na temat korzystania z telegazety
znajdujà si´ na stronie ze spisem treÊci. Wyboru opcji
pozwalajàcych na dostosowanie funkcji telegazety do wymagaƒ
u˝ytkownika dokonuje si´ za pomocà przycisków pilota.
☛ Warunkiem prawid∏owego wyÊwietlania telegazety jest
stabilny odbiór kana∏u. W przeciwnym wypadku pewne
informacje mogà si´ nie wyÊwietlaç lub mo˝e brakowaç
niektórych stron.
3
(zatrzymanie przeglàdania stron)
S∏u˝y do zatrzymania przeglàdania stron na okreÊlonej
stronie w przypadku, gdy jest ona powiàzana z
kolejnymi, stronami, które wyÊwietlajà si´ automatycznie.
Ponowne naciÊni´cie tego przycisku powoduje w∏àczenie
przeglàdania kolejnych stron.
4
(rozmiar)
Powoduje dwukrotne powi´kszenie rozmiaru liter w
górnej po∏owie ekranu. Aby powi´kszyç litery w dolnej
po∏owie ekranu, przycisk nale˝y nacisnàç ponownie.
Kolejne naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie
normalnego ekranu.
5
(zapis)
Umo˝liwia zapisanie stron telegazety.
6
sà
ny
atu
7
8
go
9
ç
i
0
ej,
ora
!
ów i
w
ymi
@
a
i
1
(spis treÊci)
Umo˝liwia wyÊwietlenie strony ze spisem treÊci podczas
przeglàdania telegazety.
2
(ods∏ona)
S∏u˝y do wyÊwietlania ukrytego tekstu (np. odpowiedzi
na pytania quizu). Ponowne naciÊni´cie przycisku
powoduje wyÊwietlenie normalnego ekranu.
.
cie
z
ciàg dalszy...
(tryb)
Umo˝liwia wybór trybu telegazety (LIST/FLOF).
NaciÊni´cie przycisku w trybie LIST powoduje przejÊcie
w tryb zapisywania na liÊcie. W tym trybie mo˝na
zapisaç
(zapis) telegazety na liÊcie za pomocà
przycisku zapisywania.
(podstrona)
WyÊwietla dost´pnà podstron´.
(strona w gór´)
WyÊwietla nast´pnà stron´ telegazety.
(strona w dó∏)
WyÊwietla poprzednià stron´ telegazety.
(anuluj)
Umo˝liwia wyÊwietlenie programu podczas wyszukiwania
strony.
(wyÊwietlanie telegazety /
wyÊwietlanie telegazety i obrazu telewizyjnego)
Przycisk ten s∏u˝y do w∏àczania trybu telegazety po
wybraniu kana∏u, który udost´pnia takà us∏ug´. Ponowne
naciÊni´cie tego przycisku umo˝liwia wyÊwietlenie
telegazety na obrazie telewizyjnym.
Kolorowe przyciski (czerwony / zielony / ˝ó∏ty /
niebieski)
JeÊli stacja nadawcza u˝ywa systemu FASTEXT,
poszczególne tematy z telegazety sà przypisane
okreÊlonym kolorom; mo˝na je wybieraç, naciskajàc
przyciski w odpowiednim kolorze. NaciÊni´cie jednego z
nich powoduje wyÊwietlenie odpowiadajàcych mu
informacji. Pojawi si´ strona z dodatkowymi
informacjami, które mo˝na wybraç w ten sam sposób.
Aby wyÊwietliç poprzednià lub nast´pnà stron´, nale˝y
nacisnàç przycisk w odpowiednim kolorze.
Polski - 7
Rozwiàzywanie problemów
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem firmy Samsung
nale˝y samodzielnie wykonaç proste czynnoÊci kontrolne.
Je˝eli mimo zastosowania si´ do poni˝szych instrukcji
problemu nie daje si´ rozwiàzaç, nale˝y zapisaç numer
modelu i numer seryjny telewizora oraz zwróciç si´ do
sprzedawcy.
Brak dêwi´ku lub obrazu
◆ Sprawdê, czy przewód sieciowy jest w∏o˝ony do
Êciennego gniazda sieci elektrycznej.
◆ Sprawdê, czy zosta∏ naciÊni´ty przycisk “ I ”
(w∏àcznik/wy∏àcznik zasilania) oraz przycisk zasilania
POWER.
◆ Sprawdê, czy kontrast i jasnoÊç ekranu sà dobrze
ustawione.
◆ Sprawdê g∏oÊnoÊç.
WyÊwietlany jest obraz, ale nie s∏ychaç dêwi´ku
◆ Sprawdê g∏oÊnoÊç.
◆ Sprawdê, czy nie zosta∏ naciÊni´ty przycisk MUTE na
pilocie.
Brak obrazu lub obraz czarno-bia∏y
◆ Sprawdê ustawienia kolorów.
◆ Sprawdê, czy zosta∏ ustawiony prawid∏owy system
nadawania.
Zak∏ócenia dêwi´ku i obrazu
◆ Spróbuj ustaliç, które urzàdzenie elektryczne zak∏óca
prac´ telewizora, i odsuƒ je na wi´kszà odleg∏oÊç.
◆ Przy∏àcz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej.
Obraz nieostry lub “zaÊnie˝ony”, dêwi´k zniekszta∏cony
◆ Sprawdê kierunek, ustawienie i po∏àczenie anteny RTV.
Sà to zak∏ócenia typowe dla pokojowych anten RTV.
Nieprawid∏owe dzia∏anie pilota
◆ Wymieƒ baterie w pilocie.
◆ WyczyÊç górny brzeg pilota (okienko nadawania).
◆ Sprawdê, czy baterie zosta∏y w∏o˝one prawid∏owo: plus do
plusa, minus do minusa.
◆ Sprawdê, czy baterie nie sà zu˝yte.
AA68-03904P-Pol
3/29/07
3:02 PM
Page 8
Mapa menu OSD
WejÊcie
Obraz
- Wybierz êród∏o ✽
- Edytuj nazw´
- Tryb
- Rozm. ✽
-
Dêwi´k
Kana∏
-
Cyf. red. szumu
Pochyl.
Tryb Film
PIP ✽
- Pami´ç r´czna
Ustawienia
- Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekod. HD / Dekoder sat. / Odbiornik AV /
Odbiornik DVD / Gra / Kamera / Kombo DVD / DHR (Nagrywarka DVD z dyskiem
twardym) / PC
-
Tryb
- Dynamiczny / Standardowy / Film / U˝ytkow
Kontrast
JasnoÊç
OstroÊç
Kolor
Odcieƒ (tylko w systemie NTSC)
Ton kolorów
- Zimny2 / Zimny1 / Normalny / Ciep.1 / Ciep.2
Zeruj
Normalny / Pow.1 / Pow.2
Auto szeroko. / 16:9 / Pow.1 / Pow.2 / 4:3 (model szerokoekranowy)
Wy∏ / W∏
-
Wy∏ / W∏
PIP
èród∏o ✽
Zamieƒ
Rozm.
Po∏o˝enie
Program
Tryb
Korektor
SRS TruSurround XT
Auto g∏oÊnoÊç
Dêwi´k turbo
Pseudostereofonia -
- Automat. zapam.
-
✽ : zale˝na od modelu
- Niebieskie t∏o
- Melodia
Oznaczenie umieszczone na
produkcie lub w odnoszàcych si´ do
niego tekstach wskazuje, ˝e produktu
po up∏ywie okresu u˝ytkowania nie
nale˝y usuwaç z innymi odpadami
pochodzàcymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknàç szkodliwego
wp∏ywu na Êrodowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie
produktu od innego typu odpadów
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego u˝ycia zasobów materialnych jako sta∏ej
praktyki.
- Wy∏ / W∏
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla Êrodowiska recyklingu tego produktu
u˝ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktowaç si´ z punktem sprzeda˝y detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem w∏adz lokalnych.
Standardowy / Muzyka / Film / Mowa / U˝ytkow.
U˝ytkownicy w firmach powinni skontaktowaç si´ ze swoim
dostawcà i sprawdziç warunki umowy zakupu. Produktu nie
nale˝y usuwaç razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wy∏ / W∏
Wy∏ / W∏
Wy∏ / W∏
- Kraj
-
Szukaj
Program
System obrazu
System fonii
Kana∏
Szukaj
Zapisz
-
Ust. zegara
Automatycz. wy∏.
W∏. Czasowy
Wy∏. Czasowy
Wy∏ / W∏
Wy∏ / W∏
- Belgia / Francja / Niemcy / W∏ochy / Holandia / Hiszp. /
Szwecja / Szwajcaria / Wlk. Brytania / Inne /
Europa Wschodnia
- Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43
- B/G / D/K / I / L
Mened˝. Kana∏ów
Sortuj
Nazwa
Dostrój
LNA ✽
- Plug & Play
- J´zyk ✽
- Czas
Prawid∏owe usuwanie produktu
(zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny)
Polski - 8
Download PDF

advertising