Samsung | 550EXn | Samsung 550EXn Instrukcja obsługi

SyncMaster 400EX(n), 460EX(n), 550EX(n)
Wyœwietlacz LCD
Instrukcja obsługi
Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia.
Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę
jakości pracy.
Zasady bezpieczeñstwa
Oznaczenia
Uwaga
Należy przestrzegać tych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić własne bezpieczeństwo oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
Uważnie przeczytaj instrukcje i korzystaj z produktu w sposób z nimi zgodny.
Ostrzeżenie / Uwaga
Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym symbolem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
Uwaga
Zabronione
Ważne zalecenia, o których
należy zawsze pamiętać
Nie demontować
Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego
Nie dotykać
Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym
Zasilanie
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić
tryb DPM.
Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy go przełączyć w tryb aktywny.
Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we
wszystkich przypadkach (lub krajach).
Skrót do zalecenia zapobiegającego powstawaniu obrazu szczątkowego.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki
przewodu zasilającego lub poluzowanego gniazdka elektrycznego.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma
podczas jej odłączania lub podłączania do gniazdka elektrycznego.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.
1
Zasady bezpieczeñstwa
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub urazami ciała.
Sprawdzić, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego w sposób pewny i poprawny.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.
Nie zginać ani ciągnąć przewodu zasilającego i nie umieszczać
na nim ciężkich przedmiotów.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.
Nie podłączać kilku urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku przegrzania.
Nie odłączać przewodu zasilającego w trakcie używania urządzenia.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
produktu w wyniku zwarcia.
Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym
miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w
przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego wraz z
produktem. Nie korzystać z przewodu zasilającego przeznaczonego dla innego produktu.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Instalacja
W przypadku instalacji monitora w miejscu, gdzie jest on wystawiony na
działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci lub
preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę,
np. w takich miejscach jak lotniska, stacje kolejowe itp., należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
W podnoszeniu i przenoszeniu produktu powinny uczestniczyć
się co najmniej dwie osoby.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi upuszczeniem
urządzenia i spowodowaniem obrażeń ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzeniem produktu.
2
Zasady bezpieczeñstwa
Przy montowaniu produktu w szafce lub na podstawie należy
zwrócić uwagę, aby dolna część jego korpusu nie wystawała poza
krawędź mebla.
•
W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
•
Należy korzystać z szafek i podstaw dostosowanych do rozmiaru produktu.
W POBLIŻU URZĄDZENIA NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ
ŚWIEC, ŚRODKÓW PRZECIWKO KOMAROM, PAPIEROSÓW
ANI JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.
Urządzenia grzewcze należy umieszczać w maksymalnie dużej
odległości od produktu i jego przewodu zasilającego.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie umieszczać urządzenia w miejscu o słabej wentylacji, na
przykład na półce czy w szafce.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.
Podczas stawiania produktu należy zachować ostrożność.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
ekranu.
Nie umieszczać ekranu na podłodze.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
ekranu.
Montaż wspornika ściennego powinien być przeprowadzany
przez autoryzowaną firmę instalacyjną.
•
W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
•
Należy montować wyłącznie wsporniki ścienne wskazane w
instrukcji.
Produkt należy instalować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
Odległość urządzenia od ściany powinna wynosić nie mniej niż
4 cale (10 cm).
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.
Winylowe opakowanie produktu powinno być przechowywane
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci (ryzyko uduszenia) bawiących się nim.
3
Zasady bezpieczeñstwa
Jeżeli monitor posiada funkcję regulacji wysokości, podczas
obniżania go nie należy umieszczać na podstawie żadnych przedmiotów ani części ciała.
•
Upuszczenie monitora może spowodować jego uszkodzenie
lub obrażenia ciała osoby niosącej urządzenie.
Czyszczenie
Obudowę monitora oraz ekran TFT-LCD należy czyścić za pomocą lekko
zwilżonej, miękkiej ściereczki.
Nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię urządzenia.
•
W przeciwnym razie może to spowodować odbarwienie i uszkodzenie powierzchni produktu, a także złuszczenie się powłoki ekranu.
Wtyki przewodu zasilającego lub gniazdko elektryczne można
czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć
przewód zasilający.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć
przewód zasilający i delikatnie wyczyścić go suchą ściereczką.
•
(Nie stosować substancji chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozcieńczalnik, środek przeciwko komarom, smar
czy środek czyszczący). Grozi to zmianą wyglądu powierzchni
produktu i odklejeniem się jego etykiet z oznaczeniami.
Ponieważ obudowa produktu nie jest odporna na zarysowanie,
należy stosować wyłącznie taki rodzaj ściereczek, jaki wskazano
w instrukcji.
Podczas czyszczenia produktu nie rozpylać wody bezpośrednio
na obudowę urządzenia.
•
Należy uważać, aby woda nie przedostała się do wnętrza produktu ani go nie zamoczyła.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub awarią urządzenia.
Inne
Niniejsze urządzenie wykorzystuje wysokie napięcie. Nie należy własnoręcznie demontować, naprawiać lub modyfikować produktu.
4
Zasady bezpieczeñstwa
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W przypadku konieczności
naprawy produktu należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Jeśli z wnętrza urządzenia wydobywają się nietypowe zapachy,
dźwięki lub dym, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i
skontaktować się z centrum serwisowym.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie należy montować produktu w miejscu wystawionym na
działanie wilgoci, kurzu, dymu, wody ani w samochodzie.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Jeśli produkt został upuszczony lub jego obudowa jest uszkodzona, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Skontaktować się z centrum serwisowym.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani kabla antenowego podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie przesuwać monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
upuszczenie urządzenia i grozi porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem produktu lub pożarem w wyniku uszkodzenia kabla.
Nie podnosić ani nie przesuwać produktu, trzymając wyłącznie
za przewód zasilający lub kabel sygnałowy.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
upuszczenie urządzenia i grozi porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem produktu lub pożarem w wyniku uszkodzenia kabla.
Nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia sprzętami
domowymi, takimi jak stół czy zasłony.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.
Nie umieszczać na urządzeniu pojemników z wodą, wazonów,
doniczek kwiatowych, lekarstw ani metalowych przedmiotów.
•
W przypadku przedostania się do wnętrza produktu wody lub
ciała obcego należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
urządzenia, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
5
Zasady bezpieczeñstwa
W pobliżu produktu nie należy przechowywać aerozoli z substancjami wybuchowymi i innych substancji łatwopalnych.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie wkładać do wnętrza obudowy (poprzez otwory wentylacyjne, gniazda wejścia i wyjścia itp.) żadnych metalowych przedmiotów, takich jak pałeczki, monety, pinezki czy druciki, a także
przedmiotów łatwopalnych, takich jak zapałki czy papier.
•
W przypadku przedostania się do wnętrza produktu wody lub
ciała obcego należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
W przypadku dłuższego wyświetlania statycznego obrazu może
wystąpić efekt utrwalonego obrazu lub plam na ekranie urządzenia.
•
W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy przełączyć go w tryb uśpienia lub włączyć wygaszacz
ekranu z ruchomym elementem.
Należy ustawić zalecane wartości rozdzielczości i częstotliwości.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
wzroku użytkownika.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy
ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
•
Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie
słuchu.
Aby uniknąć zmęczenia oczu, nie należy siedzieć zbyt blisko
produktu.
Po każdej godzinie korzystania z monitora należy wykonać
przynajmniej pięciominutową przerwę.
Pozwoli to zmniejszyć zmęczenie oczu.
Nie instalować urządzenia na niestabilnej powierzchni, np. na
chwiejnej podstawie, nierównej powierzchni czy na podłożu narażonym na drgania.
•
Grozi to upadkiem urządzenia i może spowodować obrażenia
ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzenie produktu.
•
Użytkowanie produktu w miejscu narażonym na drgania wiąże
się z ryzykiem uszkodzenia urządzenia i pożaru.
6
Zasady bezpieczeñstwa
Przed transportem produktu należy go wyłączyć, odłączyć
wtyczkę przewodu zasilania, kabel antenowy oraz wszystkie pozostałe kable podłączone do urządzenia.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Produkt należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia
lub przewrócenia przez dzieci.
•
Upadek tego produktu może grozić osobom znajdującym się
w pobliżu uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.
W przypadku przerwy w korzystaniu z produktu należy odłączyć
jego przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi przegrzaniem urządzenia i pożarem w wyniku nagromadzenia się kurzu, zwarcia elektrycznego lub upływu prądu.
Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, zabawek ani innych elementów (np. ciastek), które mogą
wzbudzić zainteresowanie dzieci.
•
Zrzucenie produktu przez dzieci może grozić im uszkodzeniem
ciała, a nawet śmiercią.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych
z pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
•
-).
•
Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+,
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
Należy używać tylko określonych, standardowych baterii. Nie
wolno jednocześnie używać nowej i używanej baterii.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają
specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii
oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
•
Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji
lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu nasłonecznionym
ani w pobliżu źródła ogrzewania, takiego jak ogień czy grzejnik.
•
Grozi to skróceniem żywotności produktu oraz pożarem.
7
Zasady bezpieczeñstwa
Należy chronić obudowę produktu przed uderzeniami i silnymi
wstrząsami.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Nie należy używać nawilżacza w pobliżu produktu.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu nie dotykać produktu ani nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego, lecz natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
•
Wystąpienie iskry może grozić pożarem lub wybuchem.
Używanie produktu przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie
się jego ekranu. Nie należy go dotykać.
Akcesoria o niewielkich rozmiarach należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zachować ostrożność podczas dostosowywania kąta nachylenia i wysokości podstawy urządzenia.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała
w wyniku, na przykład, zaklinowania się dłoni lub palców użytkownika.
•
Również wybór zbyt dużego kąta nachylenia urządzenia może
spowodować jego upadek oraz obrażenia ciała.
Nie instalować produktu w miejscu umieszczonym na tyle nisko,
by było łatwo dostępne dla dzieci.
•
W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
•
Ponieważ przednia część produktu jest ciężka, należy go
umieścić na równej i stabilnej powierzchni.
Nie umieszczać na produkcie ciężkich obiektów.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu.
8
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Uwaga
Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do wyświetlacza LCD.
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.
Uwaga
Podstawa nie jest przeznaczona do stawiania na podłodze.
Kontrola zawartości przesyłki
Usuń blokadę z kartonu, jak pokazano na rysunku powyżej.
Podnieś karton, trzymają Sprawdź zawartość karto- Usuń styropian i osłonę winu.
nylową.
za otwory po obu stronach.
Uwaga
•
Po rozpakowaniu kartonu ponownie sprawdź zawartość.
•
Zachowaj karton w celu transportowania produktu w przyszłości.
•
Po rozpakowaniu dolna część opakowania może służyć jako tymczasowa podstawa, pomagająca przetestować produkt.
9
Wprowadzenie
Rozpakowywanie
Wyświetlacz LCD
Instrukcje obsługi
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
(Dostępne w niektórych
krajach)
Płyta CD z oprogramowaniem MagicInfo
Płyta CD z podręcznikiem
MagicInfo
(Dostępne tylko w modelu
EXn)
Kable
Kabel zasilający
Kabel D-Sub
Pilot
Baterie (AAA x 2)
(BP59-00138A)
(Dostępne w niektórych
krajach)
Inne
10
UCHWYT NA KABLE 2
SZT.
(BN61-05373A)
Wprowadzenie
Sprzedawane oddzielnie
Przewód sieciowy
Kabel USB
Kabel RGB do BNC
(Dostępne tylko w modelu
EXn)
Kabel RGB do komponentowego
Kabel RGB do AV
Modem sieciowy
(Dostępne tylko w modelu
EX)
Zestaw do montażu naściennego
Twój Wyświetlacz LCD
Przód
Przycisk SOURCE
Przełącza urządzenie z trybu PC w tryb wideo. Wybierz źródło sygnału, do
którego podłączone jest zewnętrzne urządzenie.
[PC] → [AV] → [Component] → [HDMI] → [MagicInfo]
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu
sieciowego.
11
Wprowadzenie
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
(Przycisk zasilania)
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD.
Czujnik jasności
Automatycznie wykrywa jasność otoczenia.
Wskaźnik zasilania
Mruganie na zielono oznacza włączenie trybu oszczędzania energii.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć w części Oszczędzanie energii instrukcji obsługi monitora. W celu
oszczędzania energii wyświetlacza LCD, należy go WYŁĄCZYĆ, gdy nie
jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.
Czujnik pilota
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza
LCD.
Tył
Uwaga
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania kabli znajdują się w rozdziale Ustawienia, w
części Podłączanie kabli. Ustawienia wyświetlacza LCD mogą się różnić, w zależności od
modelu.
12
Wprowadzenie
POWER S/W ON [ │ ] / OFF
Włączenie / wyłączenie wyświetlacza LCD
POWER
Kabel zasilający łączy się z wyświetlaczem
LCD oraz z gniazdkiem sieci elektrycznej.
Uwaga
Dostępne tylko w modelu
EXn.
CMOS CLEAR
Resetuje MagicInfo.
USB 1 / 2 / 3 (Złącze do podłączenia urządzenia USB)
Klawiatura / mysz, pamięć masowa
LAN (Złącze do podłączenia sieci LAN)
Łączy się z kablem LAN, aby zapewnić dostęp do Internetu lub do sieci w trybie MagicInfo.
RGB OUT
Port wyjściowy obrazu MagicInfo
RS232C OUT / IN (Port szeregowy
RS232C)
Port dla funkcji MDC(Multiple Display Control)
RJ 45 MDC (MDC PORT)
Port dla funkcji MDC(Multiple Display Control)
13
Wprowadzenie
HDMI IN
•
Podłącz kabel HDMI do złącza HDMI z
tyłu telewizora LCD i złącza HDMI urządzenia wysyłającego sygnał cyfrowy.
•
Obsługa standardu HDMI w wersji do 1.0.
DVI OUT(LOOPOUT)
•
Dwa monitory można połączyć ze sobą,
korzystając z kabla DVI lub DVI do HDMI.
•
Podłącz port [DVI OUT(LOOPOUT)]
monitora do portu [HDMI IN] kolejnego
monitora przy użyciu kabla DVI lub HDMI.
•
Sygnał DVI, HDMI i sieciowy przesłany
za pośrednictwem portu [DVI OUT
(LOOPOUT)] zostanie wyświetlony na
drugim ekranie, który wyposażono w port
DVI IN.
Uwaga
Maksymalnie 6 monitorów może być
podłączonych do pętlowego gniazda DVI
Out. Jednak możliwe jest podłączenie do
10 monitorów w trybie Full HD, w zależności
od rodzaju kabla i urządzeń nadających
sygnał.
RGB / COMPONENT / AV IN
•
Podłącz port [RGB/COMPONENT/AV
IN]] urządzenia do portu [RGB] komputera PC za pomocą kabla D-SUB.
•
Podłącz port [RGB / COMPONENT / AV
IN] w monitorze do portu komponentowego w urządzeniu zewnętrznym przy użyciu kabla RGB do Component.
•
Podłącz port [RGB / COMPONENT / AV
IN] w monitorze do portu BNC w komputerze przy użyciu kabla RGB do BNC.
•
Podłącz port [RGB / COMPONENT / AV
IN] w monitorze do portu komponentowego w urządzeniu zewnętrznym przy użyciu kabla RGB do AV.
AUDIO IN
14
Wprowadzenie
Podłącz port [AUDIO IN] monitora przy użyciu kabla audio do wyjścia audio komputera
lub urządzenia zewnętrznego.
AUDIO OUT
Podłącz słuchawki lub głośnik zewnętrzny.
Uwaga
Port [AUDIO OUT] jest obsługiwany tylko w
modelach 460EX(n) i 550EX(n).
Kensington Lock
Blokada Kensington to urządzenie chroniące
przed złodziejami, które pozwala na zablokowanie urządzenia w wybranej lokalizacji i
jego bezpieczne używanie w publicznych
miejscach. Ponieważ kształt i sposób użycia
blokady różni się w zależności od modelu i
producenta, zapoznaj się z Instrukcją obsługi
dołączoną do blokady w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Uwaga
Zabezpieczenie Kensington należy zakupić
osobno.
Aby zablokować produkt, wykonaj
następujące kroki:
1.
Zawiń kabel zabezpieczający Kensington wokół dużego, nieruchomego obiektu, takiego jak biurko lub krzesło.
2.
Przełóż zakończenie kabla z przymocowanym zamkiem przez drugie zakończenie kabla z pętlą.
3.
Włóż zabezpieczenie do gniazda Ken).
sington w monitorze (
4.
Zablokuj blokadę (
).
Uwaga
•
Są to instrukcje ogólne. Aby uzyskać dokładne instrukcje, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia blokującego.
•
Blokada jest do kupienia w sklepach,
przez Internet lub w naszym serwisie.
15
Wprowadzenie
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.
Pilot
Uwaga
Działanie pilota zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez telewizor lub inne urządzenia elektroniczne działające w pobliżu wyświetlacza LCD i powodujące zakłócenia częstotliwości.
POWER
OFF
Przyciski numeryczne
DEL
/ Przycisk GUIDE
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Przyciski kierunku góra/dół i lewo/prawo
INFO
KOLOROWE PRZYCISKI
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
1.
POWER
Włącza produkt.
2.
OFF
Wyłącza produkt.
3. Przycisk numeryczny
Umożliwiają wprowadzenie hasła w trakcji regulacji menu
OSD i korzystanie z funkcji MagicInfo.
Naciśnij by zmienić kanał.
16
Wprowadzenie
4. DEL
GUIDE
/ Przycisk
Przycisk „-” używany jest do wybierania kanałów cyfrowych.
Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach
(EPG)
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
5. + VOL 6.
Dopasowywanie głośności dźwięku.
SOURCE
Wybierz podłączone zewnętrzne źródło obrazu lub tryb
MagicInfo.
Naciśnij przycisk, aby zmienić źródło sygnału wejściowego
SOURCE.
Zmiana SOURCE jest możliwa tylko w przypadku urządzeń
zewnętrznych podłączonych w danym momencie do wyświetlacza LCD.
7.
D.MENU
Wyświetlanie menu dekodera DTV
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
Szybkie wybieranie najczęściej używanych funkcji.
8. TOOLS
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
9. Przyciski kierunku góra/
dół i lewo/prawo
10.
INFO
11.KOLOROWE PRZYCISKI
Umóżliwia przechodzenie do innego elementu menu lub
dostosowanie wartości menu.
Aktualne informacje o obrazie są wyświetlane w górnym
lewym rogu ekranu.
Naciśnij by dodać, usunąć lub zapisać kanał na liście ulubionych kanałów w menu „Lista Kanałów".
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
12.
TTX/MIX
W ofercie kanałów telewizyjnych znajdują się tekstowe usługi informacyjne w postaci telegazety.
- Przyciski telegazety
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
13. MTS/DUAL
MTSIstnieje możliwość wybrania trybu MTS (wielokanałowego
stereo telewizyjnego).
Rodzaj dźwię- Tryb
ku
S_Mode
Stereo FM
MTS/ Domyślny
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Zmiana
czna
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALPrzy niektórych nadawcach możliwe jest korzystanie z trybów STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM
17
rę-
Wprowadzenie
MONO/NICAM STEREO. W tym celu, podczas oglądania
telewizji, naciśnij na pilocie przycisk DUAL.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
14.
ENTER/PRE-CH
Naciśniecie przycisku powoduje przejście do poprzedniego
kanału.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
15.
MUTE
Powoduje chwilowe zatrzymanie (wyciszenie) dźwięku. Wyświetla się w dolnym, lewym rogu ekranu. W trybie Mute
(Wycisz) dźwięk powraca po wciśnięciu przycisku MUTE lub
- VOL +.
16.
CH/P
W trybie TV wybierz kanały telewizyjne.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
17. TV
Bezpośredni wybór trybu telewizora.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
18. MENU
Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego, lub
zamknięcie menu ustawień.
19.
RETURN
Powrót do poprzedniego menu.
20.
EXIT
Zamykanie menu ekranowego.
21. MagicInfo
MagicInfo Przycisk szybkiego uruchamiania
Uwaga
Przycisk nie funkcjonuje w produktach, które nie obsługują
trybu MagicInfo.
Układ mechniczny(400EX(n))
Układ mechniczny
18
Wprowadzenie
Strona ekranu LCD
Instalacja wspornika VESA
•
Należy upewnić się, że instalacja wspornika VESA jest zgodna z międzynarodowymi
standardami VESA.
•
Informacje na temat zakupu i instalacji wspornika VESA: Prosimy o kontakt z lokalnym
dystrybutorem firmy SAMSUNG w celu złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia
odwiedzą Państwa profesjonalni instalatorzy, którzy dokonają montażu wspornika.
•
Do przenoszenia wyświetlacza LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby.
•
Firma SAMSUNG nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia produktu bądź
obrażenia odniesione podczas samodzielnej instalacji dokonywanej przez klienta.
Wymiary
Uwaga
Do mocowania wspornika na ścianie należy używać wyłącznie wkrętów do części metalowych o średnicy 6 mm i długości od 8 do 12 mm.
Montaż wspornika naściennego
•
Aby zainstalować wspornik naścienny, należy skontaktować się z pracownikiem technicznym.
19
Wprowadzenie
•
Firma SAMSUNG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
klienta w przypadku przeprowadzenia samodzielnego montażu.
•
Produkt jest przeznaczony do montażu na ścianach wykonanych z cementu. Produkt
może być niestabilny, jeśli zostanie zamontowany na tynku lub drewnie.
Elementy
Należy używać wyłącznie elementów i akcesoriów dostarczonych razem z produktem.
Uchwyt do montażu Zawias (lewy,
na ścianie(1)
prawy, 1)
1; Uchwyt Wkręt
Wkręt
plastik- (A) (11) (B) (4)
owy (4)
Zaczepy
(11)
Montaż wspornika naściennego
Uwaga
Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.
1.
Włóż i dokręć szybkozłączkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Następnie zamontuj wspornik na ścianie.
2.
A-
Szybkozłączka
B-
Wspornik naścienny
C-
Zawias (lewy)
D-
Zawias (prawy)
Przed rozpoczęciem wiercenia otworów w ścianie należy sprawdzić, czy odległość między dwoma otworami blokującymi znajdującymi się z tyłu produktu jest prawidłowa.
20
Wprowadzenie
Jeśli odległość jest zbyt mała lub zbyt duża, należy poluźnić wszystkie lub niektóre
wkręty na wsporniku naściennym, aby ją wyregulować.
A3.
Odległość między dwoma otworami blokującymi
Sprawdź schemat montażowy i zaznacz miejsca wierceń na ścianie. Za pomocą wiertła
o średnicy 5 mm wywierć otwory o głębokości co najmniej 35 mm, a następnie w każdym
z nich umieść zaczep. Dopasuj wsporniki i otwory w zawiasach do odpowiednich otworów w zakotwiczeniach, a następnie włóż i dokręć 11 wkrętów (A).
Jak zamontować produkt na wsporniku naściennym
Kształt produktu może się różnić w zależności od modelu. (Montaż plastikowego wieszaka
oraz wkrętów odbywa się w ten sam sposób).
1.
Wyjmij 4 śruby znajdujące się z tyłu produktu.
21
Wprowadzenie
2.
Włóż wkręt (B) w plastikowy wieszak
Uwaga
•
Zamontuj produkt na wsporniku naściennym i upewnij się, że jest on prawidłowo
przymocowany do lewego i prawego wieszaka plastikowego.
•
Montując produkt na wsporniku naściennym należy uważać, aby nie przyciąć palców.
•
Upewnij się, że wspornik naścienny jest dobrze zamocowany na ścianie, aby uniknąć
jego odpadnięcia po zakończeniu montażu.
3.
Dokręć 4 wkręty opisane w punkcie 2 (plastikowy wieszak + wkręt B) do otworów w tylnej
części produktu.
4.
Usuń kołki zabezpieczające ((3)) i umieść 4 uchwyty produktu w odpowiednich otworach
we wsporniku ((1)). Następnie umieść produkt (2) tak, aby był mocno osadzony we
wsporniku. Pamiętaj, aby ponownie włożyć i dokręcić kołki zabezpieczające (3), dzięki
czemu produkt będzie bezpiecznie zamocowany we wsporniku.
22
Wprowadzenie
A-
Wyświetlacz LCD
B-
Wspornik naścienny
C-
Ściana
Regulacja kąta ustawienia wspornika naściennego
Przed instalacją wspornika na ścianie ustaw go pod kątem -2˚.
1.
Zamocuj produkt do wspornika naściennego.
2.
Chwyć produkt w górnej, środkowej części i pociągnij do przodu (w kierunku wskazywanym przez strzałkę), aby wyregulować kąt nachylenia
Uwaga
Wspornik można ustawić pod kątem od -2˚ do 15˚.
Należy pamiętać, aby podczas regulowania kąta nachylenia trzymać produkt za jego górną,
środkową część, a nie za prawy czy lewy bok.
23
Wprowadzenie
Układ mechniczny(460EX(n))
Układ mechniczny
Strona ekranu LCD
Instalacja wspornika VESA
•
Należy upewnić się, że instalacja wspornika VESA jest zgodna z międzynarodowymi
standardami VESA.
•
Informacje na temat zakupu i instalacji wspornika VESA: Prosimy o kontakt z lokalnym
dystrybutorem firmy SAMSUNG w celu złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia
odwiedzą Państwa profesjonalni instalatorzy, którzy dokonają montażu wspornika.
•
Do przenoszenia wyświetlacza LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby.
•
Firma SAMSUNG nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia produktu bądź
obrażenia odniesione podczas samodzielnej instalacji dokonywanej przez klienta.
24
Wprowadzenie
Wymiary
Uwaga
Do mocowania wspornika na ścianie należy używać wyłącznie wkrętów do części metalowych o średnicy 6 mm i długości od 8 do 12 mm.
Montaż wspornika naściennego
•
Aby zainstalować wspornik naścienny, należy skontaktować się z pracownikiem technicznym.
•
Firma SAMSUNG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
klienta w przypadku przeprowadzenia samodzielnego montażu.
•
Produkt jest przeznaczony do montażu na ścianach wykonanych z cementu. Produkt
może być niestabilny, jeśli zostanie zamontowany na tynku lub drewnie.
Elementy
Należy używać wyłącznie elementów i akcesoriów dostarczonych razem z produktem.
Uchwyt do montażu Zawias (lewy,
na ścianie(1)
prawy, 1)
1; Uchwyt Wkręt
Wkręt
plastik- (A) (11) (B) (4)
owy (4)
Zaczepy
(11)
Montaż wspornika naściennego
Uwaga
Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.
1.
Włóż i dokręć szybkozłączkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Następnie zamontuj wspornik na ścianie.
25
Wprowadzenie
2.
A-
Szybkozłączka
B-
Wspornik naścienny
C-
Zawias (lewy)
D-
Zawias (prawy)
Przed rozpoczęciem wiercenia otworów w ścianie należy sprawdzić, czy odległość między dwoma otworami blokującymi znajdującymi się z tyłu produktu jest prawidłowa.
Jeśli odległość jest zbyt mała lub zbyt duża, należy poluźnić wszystkie lub niektóre
wkręty na wsporniku naściennym, aby ją wyregulować.
A3.
Odległość między dwoma otworami blokującymi
Sprawdź schemat montażowy i zaznacz miejsca wierceń na ścianie. Za pomocą wiertła
o średnicy 5 mm wywierć otwory o głębokości co najmniej 35 mm, a następnie w każdym
z nich umieść zaczep. Dopasuj wsporniki i otwory w zawiasach do odpowiednich otworów w zakotwiczeniach, a następnie włóż i dokręć 11 wkrętów (A).
26
Wprowadzenie
Jak zamontować produkt na wsporniku naściennym
Kształt produktu może się różnić w zależności od modelu. (Montaż plastikowego wieszaka
oraz wkrętów odbywa się w ten sam sposób).
1.
Wyjmij 4 śruby znajdujące się z tyłu produktu.
2.
Włóż wkręt (B) w plastikowy wieszak
Uwaga
3.
•
Zamontuj produkt na wsporniku naściennym i upewnij się, że jest on prawidłowo
przymocowany do lewego i prawego wieszaka plastikowego.
•
Montując produkt na wsporniku naściennym należy uważać, aby nie przyciąć palców.
•
Upewnij się, że wspornik naścienny jest dobrze zamocowany na ścianie, aby uniknąć
jego odpadnięcia po zakończeniu montażu.
Dokręć 4 wkręty opisane w punkcie 2 (plastikowy wieszak + wkręt B) do otworów w tylnej
części produktu.
27
Wprowadzenie
4.
Usuń kołki zabezpieczające ((3)) i umieść 4 uchwyty produktu w odpowiednich otworach
we wsporniku ((1)). Następnie umieść produkt (2) tak, aby był mocno osadzony we
wsporniku. Pamiętaj, aby ponownie włożyć i dokręcić kołki zabezpieczające (3), dzięki
czemu produkt będzie bezpiecznie zamocowany we wsporniku.
A-
Wyświetlacz LCD
B-
Wspornik naścienny
C-
Ściana
Regulacja kąta ustawienia wspornika naściennego
Przed instalacją wspornika na ścianie ustaw go pod kątem -2˚.
1.
Zamocuj produkt do wspornika naściennego.
2.
Chwyć produkt w górnej, środkowej części i pociągnij do przodu (w kierunku wskazywanym przez strzałkę), aby wyregulować kąt nachylenia
Uwaga
Wspornik można ustawić pod kątem od -2˚ do 15˚.
28
Wprowadzenie
Należy pamiętać, aby podczas regulowania kąta nachylenia trzymać produkt za jego górną,
środkową część, a nie za prawy czy lewy bok.
Układ mechniczny(550EX(n))
Układ mechniczny
Strona ekranu LCD
29
Wprowadzenie
Instalacja wspornika VESA
•
Należy upewnić się, że instalacja wspornika VESA jest zgodna z międzynarodowymi
standardami VESA.
•
Informacje na temat zakupu i instalacji wspornika VESA: Prosimy o kontakt z lokalnym
dystrybutorem firmy SAMSUNG w celu złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia
odwiedzą Państwa profesjonalni instalatorzy, którzy dokonają montażu wspornika.
•
Do przenoszenia wyświetlacza LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby.
•
Firma SAMSUNG nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia produktu bądź
obrażenia odniesione podczas samodzielnej instalacji dokonywanej przez klienta.
Wymiary
Uwaga
Do mocowania wspornika na ścianie należy używać wyłącznie wkrętów do części metalowych o średnicy 6 mm i długości od 8 do 12 mm.
Montaż wspornika naściennego
•
Aby zainstalować wspornik naścienny, należy skontaktować się z pracownikiem technicznym.
•
Firma SAMSUNG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
klienta w przypadku przeprowadzenia samodzielnego montażu.
•
Produkt jest przeznaczony do montażu na ścianach wykonanych z cementu. Produkt
może być niestabilny, jeśli zostanie zamontowany na tynku lub drewnie.
Elementy
Należy używać wyłącznie elementów i akcesoriów dostarczonych razem z produktem.
30
Wprowadzenie
Uchwyt do montażu Zawias (lewy,
na ścianie(1)
prawy, 1)
1; Uchwyt Wkręt
Wkręt
plastik- (A) (11) (B) (4)
owy (4)
Zaczepy
(11)
Montaż wspornika naściennego
Uwaga
Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.
1.
Włóż i dokręć szybkozłączkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Następnie zamontuj wspornik na ścianie.
2.
A-
Szybkozłączka
B-
Wspornik naścienny
C-
Zawias (lewy)
D-
Zawias (prawy)
Przed rozpoczęciem wiercenia otworów w ścianie należy sprawdzić, czy odległość między dwoma otworami blokującymi znajdującymi się z tyłu produktu jest prawidłowa.
Jeśli odległość jest zbyt mała lub zbyt duża, należy poluźnić wszystkie lub niektóre
wkręty na wsporniku naściennym, aby ją wyregulować.
31
Wprowadzenie
A3.
Odległość między dwoma otworami blokującymi
Sprawdź schemat montażowy i zaznacz miejsca wierceń na ścianie. Za pomocą wiertła
o średnicy 5 mm wywierć otwory o głębokości co najmniej 35 mm, a następnie w każdym
z nich umieść zaczep. Dopasuj wsporniki i otwory w zawiasach do odpowiednich otworów w zakotwiczeniach, a następnie włóż i dokręć 11 wkrętów (A).
Jak zamontować produkt na wsporniku naściennym
Kształt produktu może się różnić w zależności od modelu. (Montaż plastikowego wieszaka
oraz wkrętów odbywa się w ten sam sposób).
1.
Wyjmij 4 śruby znajdujące się z tyłu produktu.
32
Wprowadzenie
2.
Włóż wkręt (B) w plastikowy wieszak
Uwaga
•
Zamontuj produkt na wsporniku naściennym i upewnij się, że jest on prawidłowo
przymocowany do lewego i prawego wieszaka plastikowego.
•
Montując produkt na wsporniku naściennym należy uważać, aby nie przyciąć palców.
•
Upewnij się, że wspornik naścienny jest dobrze zamocowany na ścianie, aby uniknąć
jego odpadnięcia po zakończeniu montażu.
3.
Dokręć 4 wkręty opisane w punkcie 2 (plastikowy wieszak + wkręt B) do otworów w tylnej
części produktu.
4.
Usuń kołki zabezpieczające ((3)) i umieść 4 uchwyty produktu w odpowiednich otworach
we wsporniku ((1)). Następnie umieść produkt (2) tak, aby był mocno osadzony we
wsporniku. Pamiętaj, aby ponownie włożyć i dokręcić kołki zabezpieczające (3), dzięki
czemu produkt będzie bezpiecznie zamocowany we wsporniku.
33
Wprowadzenie
A-
Wyświetlacz LCD
B-
Wspornik naścienny
C-
Ściana
Regulacja kąta ustawienia wspornika naściennego
Przed instalacją wspornika na ścianie ustaw go pod kątem -2˚.
1.
Zamocuj produkt do wspornika naściennego.
2.
Chwyć produkt w górnej, środkowej części i pociągnij do przodu (w kierunku wskazywanym przez strzałkę), aby wyregulować kąt nachylenia
Uwaga
Wspornik można ustawić pod kątem od -2˚ do 15˚.
Należy pamiętać, aby podczas regulowania kąta nachylenia trzymać produkt za jego górną,
środkową część, a nie za prawy czy lewy bok.
34
Połączenia
Podłączanie komputera
Istnieje kilka sposobów na podłączenie komputera do monitora. Wybierz
jedną z następujących opcji.
Za pomocą złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznejf
•
Połącz kablem D-sub 15-pinowy port [RGB / COMPONENT / AV IN] z
tyłu wyświetlacza LCD z 15-pinowym portem D-sub w komputerze.
Korzystanie z sygnału HDMI (cyfrowego) karty graficznej.
•
Przy użyciu kabla HDMI połącz port [HDMI IN] na Wyświetlacz LCD z
portem HDMI w komputerze.
35
Połączenia
Uwaga
W przypadku podłączania kabla HDMI do komputera należy się upewnić,
że opcję HDMI wybrano zarówno w menu Source List, jak i Edit Name
przed wyborem urządzenia PC lub DVI, aby możliwe było wyświetlenie
normalnego obrazu i dźwięku z komputera. Należy pamiętać, że dźwięk
jest dostępny tylko wtedy, gdy połączenie wykonano zgodnie z opcją
(patrz niżej).
Podłącz kabel audio wyświetlacza do portu audio z tyłu monitora LCD.
Podłącz kabel zasilający wyświetlacza LCD do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu wyświetlacza. Włącz zasilanie za pomocą przycisku
zasilania.
Uwaga
•
Włącz komputer oraz wyświetlacz LCD.
•
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy produktów firmy SAMSUNG.
Podłączanie do innych urządzeń
Uwaga
•
Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak
odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie
wyświetlacza LCS.
•
Ustawienia wyświetlacza LCD mogą się różnić, w zależności od modelu.
36
Połączenia
Podłączanie monitora zewnętrznego
1.
Za pomocą kabla DVI połącz gniazdo [DVI OUT(LOOPOUT)] wyświetlacza LCD z gniazdem wejściowym innego monitora.
2.
Za pomocą kabla stereo połącz gniazdo [AUDIO OUT] wyświetlacza LCD z gniazdem
wejściowym audio innego monitora.
3.
Wybierz opcję DVI przy użyciu przycisku SOURCE z przodu monitora LCD lub za pomocą pilota.
Uwaga
DVI OUT nie obsługuje HDCP.
Podłączanie przy użyciu kabla RGB do AV
1.
Podłącz kabel RGB do AV do portu [RGB/COMPONENT/AV IN] monitora.
37
Połączenia
2.
Za pomocą zestawu kabli audio podłącz złącze [AUDIO IN] monitor LCD oraz AUDIO
OUT odtwarzacza DVD.
Uwaga
•
Wybierz AV dla podłączenia odtwarzacz DVD używając przycisku SOURCE z przodu
monitora LCD lub na pilocie.
•
Następnie rozpocznij odtwarzanie płyty DVD.
•
Kabel RGB do AV jest opcjonalny.
Połączenie za pomocą kabla HDMI
1.
Podłącz urządzenia wejścia, takie jak odtwarzacz Blu-Ray/DVD, do złącza [HDMI IN]
monitora LCD przy użyciu kabla HDMI.
2.
Wybierz HDMI używając przycisku SOURCE z przodu telewizora LCD lub na pilocie.
Uwaga
W trybie HDMI obsługiwany jest tylko dźwięk w formacie PCM.
38
Połączenia
Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI
1.
Podłącz gniazdo DVI cyfrowego urządzenia wyjściowego do gniazda [HDMI IN] wyświetlacza LCD za pomocą kabla DVI na HDMI.
2.
Podłącz czerwone i białe gniazda RCA, za pomocą kabla stereo (dla komputera), do
czerwonego i białego gniazda audio cyfrowego urządzenia wejściowego, i połącz przeciwstawne gniazda z gniazdem [AUDIO IN] wyświetlacza LCD.
3.
Wybierz HDMI używając przycisku SOURCE z przodu telewizora LCD lub na pilocie.
Podłączanie odtwarzacza DVD
1.
Podłącz kabel RGB do Component do portu [RGB / COMPONENT / AV IN] wyświetlacza
LCD i złącz PR, Y, PB odtwarzacza DVD.
39
Połączenia
2.
Za pomocą zestawu kabli audio podłącz złącze [AUDIO IN] monitor LCD oraz AUDIO
OUT odtwarzacza DVD.
Uwaga
•
Wybierz Component dla podłączenia odtwarzacz DVD używając przycisku SOURCE z
przodu monitora LCD lub na pilocie.
•
Następnie rozpocznij odtwarzanie płyty DVD.
•
Kabel RGB do component jest opcjonalny.
•
Informacje na temat obrazu Component można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza
DVD.
Podłączanie dekodera telewizji kablowej/satelitarnej
1.
Podłącz kabel RGB do Component do portu [RGB / COMPONENT / AV IN] wyświetlacza
LCD i złącz PR, Y, PB dekodera telewizji kablowej.
2.
Za pomocą zestawu kabli audio podłącz złącze [AUDIO IN] monitora LCD oraz AUDIO
OUT dekodera telewizji cyfrowej.
Uwaga
•
Wybierz opcję Component za pomocą przycisku SOURCE znajdującego się z przodu
telewizora lub na pilocie zdalnego sterowania, aby połączyć się z dekoderem.
•
Informacje na temat obrazu Component można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera
telewizji cyfrowej.
40
Połączenia
Podłączanie systemu audio
1.
Połącz za pomocą zestawu kabli audio gniazda AUX L, R zestawu dźwiękowego i złącze
[AUDIO OUT] wyświetlacza LCD.
Podłączanie przewodu sieciowego
Podłącz przewód sieciowy.
Uwaga
Dostępne tylko w modelu EXn.
41
Połączenia
Podłączanie urządzeń USB
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB, takich jak myszka lub klawiatura.
Uwaga
Dostępne tylko w modelu EXn.
Mocowanie kabli
Uwaga
Podczas układania kabli, nie wolno za nie ciągnąć z użyciem zbyt dużej siły. Może to spowodować uszkodzenia złącz produktu.
42
Korz. z oprog.
Sterownik monitora
Uwaga
Po wyświetleniu przez system operacyjny komunikatu dotyczącego sterownika monitora, włóż do napędu komputera płytę CD-ROM dostarczoną razem
z monitorem. Procedury instalacji sterownika różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
posiadanego systemu operacyjnego.
Przygotuj pusty dysk i przez Internet pobierz plik sterownika z poniższej witryny.
Witryny internetowe:
http://www.samsung.com/
Instalowanie sterownika monitora (tryb automatyczny)
1.
Sett CD-ROMen med driverinstallasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Kliknij opcję „Windows”.
3.
Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
4.
Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.
5.
JKontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du
finner mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.
43
Korz. z oprog.
Uwaga
Ten sterownik monitora posiada certyfikat firmy Microsoft i jego instalacja nie spowoduje
uszkodzenia systemu.
Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.
http://www.samsung.com/
Instalowanie sterownika monitora (tryb ręczny)
System operacyjny Microsoft® Windows Vista™
1.
Włóż dysk CD z instrukcją obsługi monitora do napędu CD-ROM.
2.
(Start) i „Control Panel” (Panel sterowania). Następnie kliknij dwukrotKliknij kolejno
nie opcję „Appearance and Personalization” (Wygląd i personalizacja).
3.
Kliknij „Personalization” (Personalizacja), a następnie „Display Settings” (Ustawienia ekranu).
4.
Kliknij przycisk „Advanced Settings...” (Ustawienia zaawansowane….).
44
Korz. z oprog.
5.
Kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) na karcie „Monitor”. Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, konfiguracja monitora została zakończona. Można
rozpocząć użytkowanie monitora.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Windows needs...” (System Windows wymaga…), jak na poniższej ilustracji, kliknij przycisk „Continue” (Kontynuuj).
Uwaga
Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.
Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.
6.
Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…) na karcie „Driver” (Sterownik).
7.
Zaznacz pole wyboru „Browse my computer for driver software” (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika) i kliknij opcję „Let me pick from a list
of device drivers on my computer” (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na
moim komputerze).
45
Korz. z oprog.
8.
Kliknij przycisk „Have Disk...” (Z dysku…) i wybierz folder (na przykład D:\Drive), w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie wybierz przycisk „OK”.
9.
Wybierz z listy na ekranie posiadany model monitora i kliknij przycisk „Next” (Dalej).
10. Kliknij przyciski „Close” (Zamknij) → „Close” (Zamknij) → „OK” → „OK” na kolejno wyświetlanych ekranach.
46
Korz. z oprog.
System operacyjny Microsoft® Windows® XP
1.
Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2.
Kliknij kolejno „Start” → „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie wybierz ikonę
"„Appearance and Themes” (Wygląd i kompozycje).
3.
Kliknij ikonę „Display” (Ekran)" i wybierz kartę „Settings” (Ustawienia), a następnie przycisk "„Advanced...” (Zaawansowane...).
4.
Na karcie „Monitor” kliknij przycisk „Properties” (Właściwości) i wybierz kartę „Driver” (Sterownik).
47
Korz. z oprog.
5.
Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…) i wybierz opcję „Install from a
list or...” (Zainstaluj z listy lub...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
6.
Wybierz opcję „Don't search, I will...” (Nie wyszukuj, wybiorę...) i kliknij przycisk
„Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).
7.
Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), wskaż napęd A:(D:\Driver) i wybierz z listy używany model monitora, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
8.
Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.
48
Korz. z oprog.
Uwaga
Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.
Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.
http://www.samsung.com/
9.
Wybierz kolejno przyciski „Close” (Zamknij) i „OK”.
10. Instalacja sterownika monitora zostanie zakończona.
System operacyjny Microsoft® Windows® 2000
Jeśli na monitorze zostanie wyświetlony komunikat „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), należy wykonać czynności opisane poniżej.
1.
W oknie „Insert disk” (Włóż dysk) wybierz przycisk „OK”.
2.
W oknie „File Needed” (Potrzebny plik) wybierz przycisk „Browse” (Przeglądaj).
3.
Wskaż ścieżkę A:(D:\Driver) i kliknij kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.
Sposób instalacji
1.
Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).
49
Korz. z oprog.
2.
Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
3.
Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).
4.
Wybierz kartę „Monitor”.
Przypadek 1: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, monitor jest już
skonfigurowany poprawnie. Należy zakończyć proces instalacji.
Przypadek 2: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest aktywny, kliknij przycisk
„Properties” (Właściwości), a następnie wykonaj kolejno czynności opisane poniżej.
5.
Wybierz kolejno „Driver” (Sterownik) i „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
6.
Wybierz opcję „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji…) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).
7.
Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), a następnie wskaż ścieżkę A:(D:\Driver).
8.
Wybierz kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.
9.
Wybierz model monitora i kliknij przycisk „Dalej”. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.
10. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).
Jeśli zostanie wyświetlone okno „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu
cyfrowego), kliknij przycisk „Yes” (Tak). Kliknij kolejno przycisk „Finish” (Zakończ) i
„Close” (Zamknij).
System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium
1.
Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).
2.
Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
3.
Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).
4.
Wybierz kartę „Monitor”.
5.
Kliknij przycisk „Change” (Zmień) w ramce „Monitor Type” (Typ monitora).
6.
Wybierz opcję „Specify the location of the driver” (Wskaż lokalizację sterownika).
7.
Wybierz opcję „Display a list of all the driver in a specific location...” (Wyświetl listę
wszystkich sterowników w określonej lokalizacji...), a następnie kliknij przycisk
„Next” (Dalej).
8.
Kliknij przycisk „Have Disk” (Z dysku).
9.
Wskaż ścieżkę A:\(D:\sterownik), a następnie kliknij przycisk „OK”.
10. Wybierz opcję „Show all devices”(Pokaż wszystkie urządzenia), zaznacz odpowiedni
model monitora i kliknij przycisk „OK”.
11. Naciskaj przyciski „Close” (Zamknij) i „OK” w kolejnych oknach, aby zamknąć okno dialogowe właściwości ekranu.
System operacyjny Microsoft® Windows® NT
50
Korz. z oprog.
1.
Kliknij kolejno „Start”, „Settings” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania), a
następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
2.
W oknie wyświetlania informacji dotyczących rejestracji wskaż kartę ustawień i kliknij
opcję „All Display Modes” (Wszystkie tryby wyświetlania).
3.
Wybierz żądany tryb wyświetlania, aby dostosować ustawienia rozdzielczości, ilości kolorów czy częstotliwości Częstotliwość pionowa, a następnie kliknij przycisk „OK”.
4.
Wybierz przycisk „Apply” (Zastosuj), jeśli po kliknięciu przycisku testowania „Test” ekran
działa poprawnie. Jeśli obraz nie jest wyświetlany poprawnie, zmień ustawienia (ustaw
niższą rozdzielczość, głębię kolorów lub częstotliwość odświeżania).
Uwaga
Jeśli w oknie opcji wszystkich trybów wyświetlania nie jest dostępny żądany tryb, wybierz
wartości rozdzielczości i vertical frequency (częstotliwość pionowa) po zapoznaniu się z
rozdziałem Zaprogramowane tryby synchronizacji zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.
System operacyjny Linux
Aby uruchomić system X-Window, należy utworzyć plik X86Config, który stanowi jeden z
typów plików ustawień systemu.
1.
Naciśnij klawisz „Enter” na dwóch kolejnych ekranach wyświetlonych po uruchomieniu
pliku X86Config.
2.
Trzeci ekran dotyczy konfiguracji ustawień myszy.
3.
Dopasuj ustawienia myszy komputera.
4.
Kolejny ekran dotyczy wyboru klawiatury.
5.
Wybierz odpowiednią klawiaturę dla komputera.
6.
Kolejny ekran dotyczy ustawień monitora.
7.
Wybierz częstotliwość poziomą dla używanego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie
wprowadzenie wartości).
8.
Wybierz częstotliwość pionową – vertical frequency – dla danego monitora. (Możliwe jest
bezpośrednie wprowadzenie wartości).
9.
Wpisz nazwę modelu swojego monitora. Wprowadzenie tych informacji nie ma wpływu
na uruchomienie systemu X-Window.
10. Konfiguracja monitora zostanie zakończona. Po wykonaniu konfiguracji ustawień żądanych urządzeń uruchom system X-Window.
51
Korz. z oprog.
MDC
Instalacja
1.
Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM.
2.
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC System.
Uwaga
Jeśli ekran instalacji nie wyświetli się, uruchom plik MDC System znajdujący się na płycie
CD-ROM w folderze MDC.
3.
Po wyświetleniu się okna kreatora instalacyjnego kliknij przycisk „Next (Dalej)”.
4.
Pojawi się ekran „License Agreement”. Kliknij przycisk Yes.
5.
Pojawi się okno „Customer Information”. Zarejestruj informacje o użytkowniku i kliknij
przycisk „Yes”.
6.
Pojawi się okno „Choose Destination Location”. Określ położenie, w którym plik będzie
zainstalowany, i kliknij przycisk „Next”.
Uwaga
Jeśli położenie pliku nie zostało określone, plik zostanie zainstalowany w domyślnej lokalizacji.
7.
Pojawi się okno „Start Copying Files”. Potwierdź położenie pliku i kliknij przycisk „Next”.
8.
Pojawi się ekran z postępem instalacji.
9.
Pojawi się ekran „InstallShield Wizard Complete”. Kliknij przycisk Finish.
Uwaga
Zaznacz pole wyboru „Launch MDC System” i kliknij przycisk „Finish”. Program MDC
zostanie od razu uruchomiony.
52
Korz. z oprog.
10. Po pomyślnym zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona szybkiego uruchamiania programu MDC System.
W zależności od systemu komputera lub monitora ikona wykonywalna MDC może
nie być widoczna. W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Problemy dotyczące instalacji
Na przebieg instalacji oprogramowania MDC może mieć wpływ rodzaj karty graficznej i płyty
głównej, a także otoczenie sieciowe.
Dezinstalacja
Program MDC można usunąć tylko za pomocą opcji „Add or Remove Programs” (Dodaj lub
usuń programy) na panelu „Control Panel” (Panel sterowania) systemu Windows®.
Aby usunąć program MDC, wykonaj następujące kroki.
W menu „Start” wybierz opcję „Setting/Control Panel” (Ustawienia/Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie polecenie „Add/Delete a program” (Dodaj/usuń programy).
Wybierz z listy program MDC System i kliknij przycisk „Add/Delete” (Dodaj/Usuń).
Korzystanie z Serial MDC
Korzystanie z Ethernet MDC
53
S e r i a l MDC
Wprowadzenie
Multiple Display Control (MDC) to program umożliwiający łatwe sterowanie kilkoma monitorami równocześnie. Do
komunikacji między komputerem i wyświetlaczem służy standardowy port szeregowy RS-232C. Dlatego, aby
połączyć porty szeregowe komputera i wyświetlacza należy zastosować kabel szeregowy.
Main Screen
Aby uruchomić program, kliknij Start > Program > Samsung > MDC System.
Wybierz urządzenie, aby sprawdzić jego ustawienie głośności na suwaku.
Ikony główne
All
Remote Control
Przyciski wyboru
Safety Lock
Refresh
Port Selection
Pokaż wybrane
Lamp Control
Siatka informacyjna
Option...
Narzędzia sterowania
Rozwijane pola wyboru
OSD Display
1.
Włącz wyświetlacze za pomocą głównych ikon.
2.
Służy do włączania lub wyłączania funkcji odbioru sygnału zdalnego sterowania przez wyświetlacz.
3.
Podczas ustawiania funkcji Lock (Blokada) można używać tylko przycisków zasilania i blokady znajdujących się na
pilocie i urządzeniu.
4.
Ustawienie portu szeregowego komputera można zmienić. Wartością oryginalną jest COM1.
5.
Wybór trybu regulacji opcji Lamp.
6.
Umożliwia regulację ilości LFD ID i częstotliwości powtarzania wyszukiwania.
7.
Określa zakres wyświetlania LFD ID. Za pomocą przycisków Select i Clear możliwe jest zaznaczenie lub odznaczenie
spośród wszystkich wyświetlonych wybranego ID.
8.
Można zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie monitory.
9.
Umożliwiają zaznaczenie (Select) lub odznaczenie (Clear) numeru LFD ID wyświetlonego po konfiguracji opcji 7 i 8.
10. Uruchamia wyszukiwanie monitorów. Maksymalna ilość jest określona w polu Max LFD Id.
11. Umożliwia wybór wyświetlacza z menu Wybór ekranu.
12. Wyświetla w tabelce krótką informację na temat wybranego monitora.
13. Użyj narzędzi sterowania do regulacji wyświetlaczy.
14. Umożliwia ustawienie funkcji OSD na On/Off.
- Może być nieobsługiwane w zależności od produktu.
<Uwaga> Funkcja włączania/wyłączania zdalnego sterowania działa we wszystkich wyświetlaczach,
podłączonych do programu MDC, niezależnie od zasilania. Jednak bez względu na stan w chwili
wyłączenia programu MDC, jego zamknięcie powoduje włączenie funkcji odbioru sygnału zdalnego
sterowania we wszystkich wyświetlaczach.
Port Selection
1. Program Multiple Display Control jest oryginalnie ustawiony na COM1.
2. Jeśli używany jest jakikolwiek inny port niż COM1, można wybrać porty od COM1 do COM4 w menu Port Selection.
3. Jeśli nie zostanie wybrana dokładna nazwa portu podłączonego do monitora kablem szeregowym, komunikacja nie
będzie dostępna.
4. Wybrany port zostaje zachowany w programie i wykorzystany także w kolejnym programie.
System
1. Aby otworzyć okno z funkcjami regulacji ekranu, kliknij w głównym menu polecenie System.
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do sterowania zasilaniem.
1)
(Power Status (Stan zasilania))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub
p
wyboru.
Power Control umożliwia regulację niektórych funkcji wybranego wyświetlacza.
1) Power On/Off
- Włącza i wyłącza zasilanie wybranego wyświetlacza.
2) Volume
- Steruje poziomem głośności wybranego wyświetlacza.
Odbiera poziom głośności wyświetlacza i wyświetla ją na suwaku.
(Po odznaczeniu pojedynczego monitora lub wszystkich monitorów, przywrócona zostanie wartość domyślna - 10.)
3)
(Mute On/Off)
- Włącza i wyłącza dźwięk wybranego wyświetlacza.
Zaznaczając pojedynczy wyświetlacz, jeśli wyłączono w nim dźwięk, należy to zaznaczyć.
(Jeśli anulujesz zaznaczenie lub klikniesz Select All, zostaną przywrócone wartości domyślne.)
Funkcje Volume i Mute są dostępne tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
3. Określenie, czy ekran menu ma być wyświetlany za pomocą menu OSD Display.
ól
1) Source OSD
- Ustawianie wyświetlania menu OSD Źródło przy zmianie opcji Source.
2) Not Optimum Mode OSD
- Określenie wyświetlania menu OSD Tryb optymalny w przypadku braku obsługi bieżącego trybu.
3) No Signal OSD
- Określenie wyświetlania menu OSD Brak sygnału w przypadku braku sygnału.
4) MDC OSD
- Określenie wyświetlania menu OSD MDC zmianie opcji MDC.
Input Source
1. Kliknij ikonę Input Source, aby wyświetlić ekran regulacji sygnału wejściowego.
Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub pól wyboru..
• TV Mode
• PC Mode
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do sterowania sygnałem wejściowym.
1) PC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na PC.
2) BNC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na BNC.
3) DVI
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na DVI.
4) TV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na TV.
5) DTV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na DTV.
6) AV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na AV.
7) S-Video
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na S-Video.
8) Component
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na Component.
9) MagicInfo
- Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie MagicInfo.
10) HDMI1/HDMI2
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na HDMI.
11) DP
- Switches the input source for the selected Display to DP.
12) Channel
- Jeśli dla ustawienia Input Source (Źródło sygnału wejściowego) wybrano opcję TV, obok opcji kanału pojawi się
strzałka.
Opcja HDMI2 może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Wartość TV Source (Źródło TV) można wybrać tylko w produktach z funkcją telewizora, a kontrola
kanałów jest możliwa tylko wtedy, gdy dla opcji Input Source (Źródło sygnału wejściowego) wybrano
ustawienie TV.
Regulacja sygnału wejściowego dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Image Size
PC, BNC, DVI,DP
1. Kliknij ikonę Rozmiar obrazu, aby wyświetlić ekran regulacji Rozmiar obrazu.
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru obrazu.
1)
(Power Status (Stan zasilania))
- Informuje o stanie zasilania bieżącego wyświetlacza.
2) Image Size
- Służy do wyświetlania informacji o rozmiarze bieżącego obrazu wybranego monitora.
3) Input
- Na siatce informacyjnej są przedstawiane tylko te wyświetlacze, dla których źródłem obrazu jest PC, BNC, DVI i
DP.
4) PC Source
- Po kliknięciu Rozmiar obrazu, najpierw pojawią się zakładki PC, BNC, DVI i DP .
- Przycisk Regulacja rozmiaru obrazu reguluje rozmiar obrazu dostępny dla PC, BNC, DVI i DP .
5) Video Source
- Za pomocą przycisku ustawienia opcji Image Size można regulować rozmiar obrazu do wartości dostępnej w
trybach PC, BNC, DVI i DP.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja rozmiaru obrazu jest dostępna tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1,HDMI2, DTV.
1. Kliknij ikonę Rozmiar obrazu, aby wyświetlić ekran regulacji Rozmiar obrazu.
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru obrazu.
1) Aby ustawić opcjęImage Size w trybach TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 lub DTV, kliknij kartę Video
Source.
Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub pól wyboru..
2) W tabeli informacyjnej znajdują się tylko obrazy, których sygnałem źródłowym jest TV, AV, S-Video, Component,
HDMI1,HDMI2, DTV.
3) Dowolnie zmieniać rozmiar obrazu wybranego monitora.
4) Tryby ekranu mogą zostać dostosowane wyłącznie, gdy podłączony jest telewizor (wyłącznie system PAL), oraz gdy
Image Size (Rozmiar obrazu) jest ustawiony na Auto Wide (Automatyczny Panoramiczny).
Złącze HDMI2 może nie obsługiwane przy niektórych produktach.
Opcja Custom może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Uwaga: Trybów Auto Wide (Automatyczna szerokość), Zoom1 i Zoom2 nie można wybrać, jeśli typ
wejściowego sygnału komponentowego lub DVI (HDCP) to 720p lub 1080i.
(Tryb Auto Wide jest dostępny tylko dla trybów TV, AV i S-Video.)
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja rozmiaru obrazu jest dostępna tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Time
1. Kliknij ikonę Time, aby wyświetlić ekran regulacji godziny.
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji godziny.
1) Set clock
- Ustaw aktualną godzinę dla wybranych wyświetlaczy (godzina w komputerze)
- Aby zmienić aktualną godzinę, najpierw zmień godzinę w komputerze.
2) Timer
- Konfiguracja opcji Timer1, Timer2, Timer3 i Holiday Management.
3) Wskazanie włączenia/wyłączenia opcji Timer.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja godziny dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Time
Konfiguracja opcji Timer i Holiday Management
1. 1. Konfiguracja opcji Timer1, Timer2 i Timer3
1) On Time
- Ustawianie czasu (godziny, minuty oraz opcja AM/PM) włączenia wybranego monitora.
2) Off Time
- Ustawianie czasu (godziny, minuty oraz opcja AM/PM) wyłączenia wybranego monitora.
3) Volume
- Ustawianie głośności monitora po włączeniu.
4) Source
- Wybór zewnętrznego źródła, z którego będzie wyświetlany obraz po włączeniu wybranego monitora.
5) Holiday
- Zastosowanie funkcji Holiday Management dla opcji Timer.
6) Repeat
- Dostępne opcje to m.in.: Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun oraz Manual.
z
z
z
z
z
z
Once: Timer uruchamia się tylko raz.
EveryDay: Timer uruchamia się codziennie.
Mon~Fri: Timer uruchamia się codziennie od poniedziałku do piątku.
Mon~Sat: Timer uruchamia się codziennie od poniedziałku do soboty.
Sat~Sun: Timer uruchamia się w soboty i w niedziele.
Manual: Wybór dnia tygodnia, w którym funkcja Timer ma być aktywowana.
2. Konfiguracja opcji Holiday Management
Funkcja Holiday Management służy do ustawienia dat, w których monitor nie będzie włączany lub wyłączany za
pomocą funkcji Timer.
1) Określenie daty.
2) Delete All
- Usuwa wszystkie dni wolne
3) Add
- Dodaje wybraną datę.
4)
- Usuwa harmonogram w danej linii.
Funkcję Holiday Management można włączyć lub wyłączyć w menu konfiguracji funkcji Timer.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja godziny dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Opcja jest aktywna tylko dla funkcji TV, gdy w trybieOn Time w opcji Source wybrano TV jako źródło.
Opcja jest aktywna tylko w modelach, w których zainstalowane jest MagicInfo, gdy w trybieOn Time w
opcji Source wybrano MagicInfo jako źródło.
PIP
PIP Size
1.
Kliknij ikonę PIP, aby wyświetlić ekran Regulacja PIP.
Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub pól wyboru..
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru PIP.
1) PIP Size
- Informuje o bieżącym rozmiarze obrazu używanego wyświetlacza.
2) OFF
- Służy do wyłączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza.
3) Large
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Large.
4) Small
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Small.
5) Double1
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Double 1.
6) Double 2
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
- Podwójny ekran 3 (Obraz po obrazie) - Włącza funkcję PBP dla wybranego ekranu i zmienia rozmiar na Podwójny
ekran 3.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja rozmiaru okna PIP jest możliwa po włączeniu zasilania monitora.
PIP
PIP Source
1. Kliknij ikonę PIP, aby wyświetlić ekran Regulacja PIP.
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji źródła PIP.
1) PIP Source
- Regulacja źródła PIP jest możliwa po włączeniu zasilania monitora.
2) PC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na PC.
3) BNC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na BNC.
4) DVI
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na DVI.
5) TV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na TV.
6) DTV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na DTV.
7) AV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na AV.
8) S-Video
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na S-Video.
9) Component
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na Component.
10) HDMI1,HDMI2
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na HDMI.
11) DP
- Przełącza źródło PIP dla wybranego wyświetlacza na DP.
Złącze HDMI2 może nie obsługiwane przy niektórych produktach.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Niektóre źródła PIP mogą być niedostępne, zależnie od typu sygnału wejściowego głównego ekranu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Funkcja PIP Control (Regulacja PIP) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem i
funkcją PIP.
Settings
Picture
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Podstawowe informacje wymagane podczas regulacji opcji Picture są wyświetlone w menu głównym. Ustawienia dla
wybranego monitora zostaną wyświetlone, jeśli wybrany został jeden z podłączonych monitorów. Ustawienia
domyślne zostaną wyświetlone, jeśli przy pomocy przycisków All i Select zaznaczone zostały wszystkie monitory. Jeśli
dana wartość na tym ekranie zostanie zmieniona, bieżący tryb automatycznie przełączy się na niestandardowy.
1) Picture
- Dostępny tylko dla sygnałów TV, AV, S-Video, Component, HDMI1,HDMI2, DTV.
2) Contrast
- Reguluje kontrast wybranego wyświetlacza.
3) Brightness
- Reguluje jaskrawość wybranego wyświetlacza.
4) Sharpness
- Reguluje ostrość wybranego wyświetlacza.
5) Color
- Reguluje kolory wybranego wyświetlacza.
6) Tint
- Reguluje odcień wybranego wyświetlacza.
7) Color Tone
- Reguluje ustawienie Color Tone w wybranej opcji wyświetlania.
8) Color Temp
- Dostosowuje wartość opcji Color Temp do wybranego trybu wyświetlania.
9) Brightness Sensor
- Dostosowuje wartość opcji Brightness Sensor do wybranego trybu wyświetlania.
10) Dynamic Contrast
- Dostosowuje wartość opcji Dynamic Contrast do wybranego trybu wyświetlania.
Złącze HDMI2 może nie obsługiwane przy niektórych produktach.
Opcja Brightness Sensor może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku, gdy dla funkcji Color Tone (Tonacja koloru) wybrano
wartość Off (Wył.).
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak
wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.
Settings
Picture PC
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Wyświetlone zostaną podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień. Ustawienia dla wybranego zestawu
SET zostaną zaimportowane i wyświetlone na suwaku po wybraniu numeru ID wyświetlacza. Ustawienia domyślne
zostaną wyświetlone po zaznaczeniu wszystkich numerów ID wyświetlaczy poprzez kliknięcie opcji All i Select. Jeśli
dana wartość na tym ekranie zostanie zmieniona, bieżący tryb automatycznie przełączy się na niestandardowy.
1) Picture PC
- Dostępne tylko dla PC, BNC, DVI i DP.
2) Contrast
- Reguluje kontrast wybranego wyświetlacza.
3) Brightness
- Reguluje jaskrawość wybranego wyświetlacza.
4) Red
- Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
5) Green
- Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
6) Blue
- Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
7) Color Tone
- Reguluje ustawienie Color Tone w wybranej opcji wyświetlania.
8) Color Temp
- Dostosowuje wartość opcji Color Temp do wybranego trybu wyświetlania.
9) Brightness Sensor
- Dostosowuje wartość opcji Brightness Sensor do wybranego trybu wyświetlania.
10) Dynamic Contrast
- Dostosowuje wartość opcji Dynamic Contrast do wybranego trybu wyświetlania.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Opcja Brightness Sensor może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku, gdy dla funkcji Color Tone (Tonacja koloru) wybrano
wartość Off (Wył.).
Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak
wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.
Settings
Audio
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Podstawowe informacje wymagane podczas regulacji opcji Audio są wyświetlone w oknie wyświetlacza. Ustawienia
dla wybranego zestawu zostaną zaimportowane i wyświetlone na suwaku po wybraniu numeru ID wyświetlacza.
Ustawienia domyślne zostaną wyświetlone po zaznaczeniu wszystkich numerów ID wyświetlaczy poprzez kliknięcie
opcji All i Select. Jeśli dana wartość na tym ekranie zostanie zmieniona, bieżący tryb automatycznie przełączy się na
niestandardowy.
1) Audio
- Reguluje ustawienia dźwięku wszystkich sygnałów wejściowych.
2) Bass
- Reguluje basy wybranego wyświetlacza.
3) Treble
- Reguluje wysokie tony wybranego wyświetlacza.
4) Balance
- Reguluje balans wybranego wyświetlacza.
5) SRS TSXT
- Dźwięk SRS TSXT wł./wył.
6) Sound Select
- Kiedy funkcja PIP jest włączona, możesz wybrać dźwięk Main lub Sub.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak
wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.
Settings
Image Lock
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień.
1) Image Lock
- Dostępny tylko dla sygnałów PC, BNC.
2) Coarse
- Reguluje Coarse wybranego wyświetlacza.
3) Fine
- Reguluje Fine wybranego wyświetlacza.
4) Position
- Reguluje położenie wybranego wyświetlacza.
5) Auto Adjustment
- Naciśnij, aby automatycznie dostosować monitor do sygnału PC.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja ustawień dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Maintenance
Lamp Control
1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Pojawi się Info Grid (Siatka informacyjna) zawierająca kilka podstawowych danych.
1) Maintenance
- Umożliwia użycie funkcji Maintenance Control (Sterowanie obsługą) dla wszystkich źródeł sygnału wejściowego.
2) Lamp Control
- Automatycznie reguluje podświetlenie wybranego monitora w określonym czasie.
The Manual Lamp Control automatically turns off if you adjust using the Auto Lamp Control.
- Umożliwia regulację podświetlenia wybranego monitora niezależnie od czasu.
Opcja Auto Lamp Control zostanie automatycznie wyłączona w przypadku skorzystania z opcji Manual Lamp
Control.
3) Ambient Light
- Wykrywanie intensywności światła otoczenia na wybranym monitorze i automatyczne dostosowanie jasności
obrazu.
- Można podać wartość funkcji Reference i wybrać monitor, który automatycznie określi Lamp Value (intensywność
światła lampy), w oparciu o intensywność światła otoczenia.
FunkcjaAmbient Light jest obsługiwana tylko w modelach wyposażonych w czujnik światła i jest
włączana tylko w przypadku, gdy w menu Lamp Control wybrany jest tryb Ambient Brightness Mode.
FunkcjeAuto Lamp Control i Manual Lamp Control są włączone tylko w przypadku, gdy w menu Lamp
Control aktywny jest tryb User Control Mode.
Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Maintenance
Scroll
1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
1) Scroll
- Funkcja służy do usuwania powidoków, które pojawiają się, gdy na wybranym ekranie przez długi czas
wyświetlany jest nieruchomy obraz.
2) Pixel Shift
- Umożliwia to precyzyjne przesunięcie ekranu w określonym przedziale czasu.
3) Safety Screen
- Funkcja Safety Screen (Ekran Bezpieczeństwa) służy do zapobiegania występowania powidoków, które pojawiają
się, gdy na monitorze przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz. Opcja Interval (Odstęp czasowy)
służy do określania powtarzalności cyklu określanej w godzinach. Opcja Time (Czas) służy do określania
odstępów czasowych pomiędzy każdorazowym użyciem funkcji Safety Screen (Ekran Bezpieczeństwa).
W menu Type (Typ) do wyboru są następujące opcje: Scroll (Przewijanie), Pixel (Piksel), Bar (Pasek), Eraser
(Gumka), All White (Biały) lub Pattern (Wzór).
4) Safety Screen2
- Funkcja służy do zapobiegania występowania powidoków. Funkcja umożliwia kontrolę i wybór spośród pięciu (5)
types (typów).
Dostępne wartości Time (Czas) dla opcji Scroll (Przewijanie) to: 1, 2, 3, 4 lub 5 natomiast dla opcji Bar
(Pasek) i Eraser (Gumka): 10, 20, 30, 40 lub 50. Dla opcji All White (Biały) i Pattern (Wzór) dostępne są
wartości: 1, 5, 10, 20 lub 30.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Maintenance
Video Wall
1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
1) Video Wall
- Video Wall to zestaw połączonych ze sobą ekranów, z których każdy może wyświetlać odpowiednią część całego
obrazu lub cały obraz (każdy ekran zestawu wyświetla kompletny obraz osobno).
2) Video Wall Control
- Umożliwia konfigurację opcji Video Wall.
1) On / Off
- Włącza/wyłącza funkcję Video Wall (Ściana wideo) dla wybranego ekranu.
2) Format
- Wybierz format, aby uzyskać podzielony ekran.
z
Full
z
Natural
3) Video Wall (Screen divider)
- Ekran może zostać podzielony.
Ekran można podzielić na parę mniejszych ekranów.
z Wybierz tryb z menu Screen divider (Podział ekranu).
z Wybierz wyświetlacz z listy.
z Położenie zostanie ustawione po naciśnięciu liczby w wybranym trybie.
z Maksymalna ilość monitorów: Horizontal X Vertical = 100
z Można ustawić do 15 monitorów w rzędzie. Jeśli wartość Vertical jest ustawiona na 15, maksymalna ilość dla
wartości Horizontal wynosi 6. Jeśli wartość Horizontal jest ustawiona na 15, maksymalna ilość dla wartości Vertical
wynosi 6.
4) Podgląd podziału ekranów
- Umożliwia podgląd i zmianę układu ekranów za pomocą ustawień Screen Divider.
Zasięg ustawienia Screen Divider może się różnić w zależności od modelu.
Korzystanie z tej funkcji nie jest możliwe w trybie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Rozwiązywanie problemów
1. Wyświetlacz, który chcesz wyregulować nie znajduje się w siatce informacyjnej regulacji zasilania.
- Sprawdź port RS232C. (Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do portu Com1.)
- Sprawdź, czy podłączone wyświetlacze mają różne numery ID. Jeśli kilka wyświetlaczy ma taki sam numer ID, nie
zostały one prawidłowo wykryte przez program z powodu konfliktu danych.
-
W przypadku monitorów obsługujących wartość Set ID z zakresu od 0 do 99 należy ustawić wartość Set ID
wynoszącą między 0 i 99.
Uwaga: Sprawdź, czy wartość Set ID monitora wynosi od 0 do 99. (Wartość jest ustawiana przy użyciu menu
Display.)
2. The display you wish to control does not appear on the other Control Info Grids
- Wyświetlacz, który chcesz wyregulować nie znajduje się w pozostałych siatkach informacyjnych regulacji
- Sprawdź, czy możesz zmienić sygnał wejściowy wyświetlacza.
3. Wielokorotnie pojawia się okno dialogowe.
- Sprawdź, czy wyświetlacz, który chcesz wyregulować, został wybrany.
4. Ustawiono godzinę włączenia i wyłączenia, lecz wyświetlana jest inna godzina.
- Ustaw aktualną godzinę, aby zsynchronizować zegary wyświetlaczy.
5. Po wyłączeniu funkcji zdalnego sterowania, odłączeniu kabla RS-232C lub nieprawidłowym zamknięciu programu,
pilot może nie działać prawidłowo. Ponownie uruchom program i włącz funkcję zdalnego sterowania, przywracając
funkcje standardowe.
<Uwaga> Program może nie działać prawidłowo z powodu istniejących problemów z przesyłaniem danych lub
zakłóceń wytwarzanych przez inne urządzenia.
Wyświetlanie ustawień w trybie wielu wyświetlaczy
Po podłączeniu więcej niż jednego wyświetlacza, ustawienia są wyświetlane w następujący sposób.
1. Brak zaznaczenia: Wyświetla ustawienia domyślne.
2. Wybrano jeden wyświetlacz: Pobiera i wyświetla ustawienia wybranego wyświetlacza.
3. Wybrano jeden wyświetlacz (ID 1) i dodano drugi (ID 3): Program, który wyświetlał ustawienia wyświetlacza ID 1,
pobiera i wyświetla ustawienia wyświetlacza ID 3.
4. Jeśli w tym samym momencie zaznaczono wszystkie zestawy poprzez kliknięcie opcji All i Select, przywrócona
zostanie wartość domyślna.
Ehternet MDC
Wprowadzenie
W odróżnieniu od poprzedniej wersji, w której do komunikacji używano portu szeregowego i interfejsu RS-232C, do bieżącej
wersji została dodana obsługa interfejsu Ethernet.
Podłącz pierwszy wyświetlacz do komputera, wpisując jego adres IP. Aby podłączyć kolejny wyświetlacz, użyj kabla
szeregowego RS-232C. Dalsze informacje znajdują się na rysunku powyżej.
Main Screen
Aby uruchomić program, kliknij Start > Program > Samsung > MDC System.
Wybierz urządzenie, aby sprawdzić jego ustawienie głośności na suwaku.
Ikony główne
Lamp Control
Add a Device
Pokaż wybrane
Remote Control
All
Safety Lock
Narzędzia sterowania
Fault Device Alert
OSD Display
1.
Włącz wyświetlacze za pomocą głównych ikon.
2.
Aby dodać urządzenie, należy wpisać jego adres IP przedstawiony na wyświetlaczu.
3.
Służy do włączania lub wyłączania funkcji odbioru sygnału zdalnego sterowania przez wyświetlacz.
4.
Ustawienie funkcji blokady.
Podczas ustawiania opcji Lock function (Funkcja blokady) można używać tylko przycisków zasilania i blokady
znajdujących się na pilocie i urządzeniu.
5.
Jeśli nawiązanie połączenia z wyświetlaczem nie powiedzie się, funkcja przesyłania wyników przez wiadomość email zostanie włączona lub wyłączona.
6.
Wybór trybu regulacji opcji Lamp.
7.
Umożliwia wybór wyświetlacza z menu Wybór ekranu.
8.
Można zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie monitory.
9.
Użyj narzędzi sterowania do regulacji wyświetlaczy.
10. Umożliwia ustawienie funkcji OSD na On/Off.
- Może być nieobsługiwane w zależności od produktu.
<Uwaga> Funkcja włączania/wyłączania zdalnego sterowania działa we wszystkich wyświetlaczach,
podłączonych do programu MDC, niezależnie od zasilania. Jednak bez względu na stan w chwili
wyłączenia programu MDC, jego zamknięcie powoduje włączenie funkcji odbioru sygnału zdalnego
sterowania we wszystkich wyświetlaczach.
Add a Device
1. IP Adress -> ADD -> OK
System
1. Aby otworzyć okno z funkcjami regulacji ekranu, kliknij w głównym menu polecenie System.
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do sterowania zasilaniem.
1)
(Power Status (Stan zasilania))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub pól wyboru.
System umożliwia regulację niektórych funkcji wybranego wyświetlacza.
1) Power On/Off
- Włącza i wyłącza zasilanie wybranego wyświetlacza.
2) Volume
- Steruje poziomem głośności wybranego wyświetlacza.
Odbiera poziom głośności wyświetlacza i wyświetla ją na suwaku.
(Po odznaczeniu pojedynczego monitora lub wszystkich monitorów, przywrócona zostanie wartość domyślna - 10.)
3)
(Mute On/Off)
- Włącza i wyłącza dźwięk wybranego wyświetlacza.
Zaznaczając pojedynczy wyświetlacz, jeśli wyłączono w nim dźwięk, należy to zaznaczyć.
(Jeśli anulujesz zaznaczenie lub klikniesz Select All, zostaną przywrócone wartości domyślne.)
Funkcje Volume i Mute są dostępne tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
3. Określenie, czy ekran menu ma być wyświetlany za pomocą menu OSD Display.
1) Source OSD
- Ustawianie wyświetlania menu OSD Źródło przy zmianie opcji Source.
2) Not Optimum Mode OSD
- Określenie wyświetlania menu OSD Tryb optymalny w przypadku braku obsługi bieżącego trybu.
3) No Signal OSD
- Określenie wyświetlania menu OSD Brak sygnału w przypadku braku sygnału.
4) MDC OSD
- Określenie wyświetlania menu OSD MDC zmianie opcji MDC.
Network
1)
Dostępne polecenia obejmują zaznaczenie wszystkich dodanych urządzeń (Select All), usunięcie zaznaczenia wszystkich
urządzeń (Clear All), odświeżenie listy urządzeń (Refresh) i usunięcie zaznaczonych urządzeń (Delete).
2)
wyświetlone zostaną również następujące wartości: IP Address, ID (identyfikator interfejsu Ethernet lub szeregowego)
oraz Mac Address i informacje o stanie połączenia z wybranym wyświetlaczem.
3)
Istnieje możliwość automatycznego sprawdzenia, czy adres IP jest ustawiany przez usługę DHCP i ewentualnego
ustawienia adresu IP..
4) Dla wybranego monitora można również ustawić następujące wartości: IP Address, Subnet i Gateway.
Input Source
1. Kliknij ikonę Input Source, aby wyświetlić ekran regulacji sygnału wejściowego.
Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub pól wyboru..
• TV Mode
• PC Mode
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do sterowania sygnałem wejściowym.
1) PC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na PC.
2) BNC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na BNC.
3) DVI
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na DVI.
4) TV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na TV.
5) DTV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na DTV.
6) AV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na AV.
7) S-Video
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na S-Video.
8) Component
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na Component.
9) MagicInfo
- Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie MagicInfo.
10) HDMI1/HDMI2
- Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na HDMI.
11) DP
- Switches the input source for the selected Display to DP.
12) Channel
- Jeśli dla ustawienia Input Source (Źródło sygnału wejściowego) wybrano opcję TV, obok opcji kanału pojawi się
strzałka.
Opcja HDMI2 może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Wartość TV Source (Źródło TV) można wybrać tylko w produktach z funkcją telewizora, a kontrola
kanałów jest możliwa tylko wtedy, gdy dla opcji Input Source (Źródło sygnału wejściowego) wybrano
ustawienie TV.
Regulacja sygnału wejściowego dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Image Size
PC, BNC, DVI, DP
1. Kliknij ikonę Rozmiar obrazu, aby wyświetlić ekran regulacji Rozmiar obrazu.
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru obrazu.
1)
(Power Status (Stan zasilania))
- Informuje o stanie zasilania bieżącego wyświetlacza.
2) Image Size
- Służy do wyświetlania informacji o rozmiarze bieżącego obrazu wybranego monitora.
3) Input
- Na siatce informacyjnej są przedstawiane tylko te wyświetlacze, dla których źródłem obrazu jest PC, BNC, DVI i
DP.
4) PC Source
- Po kliknięciu Rozmiar obrazu, najpierw pojawią się zakładki PC, BNC, DVI.
- Przycisk Image Size pozwala ustawić opcję Image Size dostępną dla trybów PC, BNC, DVI i DP.
5) Video Source
- Kliknięcie karty Video Source (Źródło wideo) pozwala sterować rozmiarem obrazu dla danego źródła sygnału
wejściowego.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja rozmiaru obrazu jest dostępna tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV
1. Kliknij ikonę Rozmiar obrazu, aby wyświetlić ekran regulacji Rozmiar obrazu.
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru obrazu.
1) Aby ustawić opcjęImage Size w trybach TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 lub DTV, kliknij kartę Video
Source.
Przy użyciu przycisku Select lub pól wyboru wskaż wyświetlacz, który chcesz wyregulować.
2) Na Siatce informacyjnej zostaną wyświetlone wyłącznie te wyświetlacze, dla których źródłem obrazu jest TV, AV, SVideo, Component, HDMI1, HDMI2 lub DTV.
3) Dowolnie zmieniać rozmiar obrazu wybranego monitora.
4) Tryby ekranu mogą zostać dostosowane wyłącznie, gdy podłączony jest telewizor (wyłącznie system PAL), oraz gdy
Image Size (Rozmiar obrazu) jest ustawiony na Auto Wide (Automatyczny Panoramiczny).
Opcja Custom może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Uwaga: Trybów Auto Wide (Automatyczna szerokość), Zoom1 i Zoom2 nie można wybrać, jeśli typ
wejściowego sygnału komponentowego lub DVI (HDCP) to 720p lub 1080i.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja rozmiaru obrazu jest dostępna tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Złącze HDMI2 może nie obsługiwane przy niektórych produktach.
Time
1. Kliknij ikonę Time, aby wyświetlić ekran regulacji godziny.
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji godziny.
1) Set clock
- Ustaw aktualną godzinę dla wybranych wyświetlaczy (godzina w komputerze)
- Aby zmienić aktualną godzinę, najpierw zmień godzinę w komputerze.
2) Timer
- Konfiguracja opcji Timer1, Timer2, Timer3 i Holiday Management.
3) Wskazanie włączenia/wyłączenia opcji Timer.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja godziny dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Time
Konfiguracja opcji Timer i Holiday Management
1. 1. Konfiguracja opcji Timer1, Timer2 i Timer3
1) On Time
- Ustawianie czasu (godziny, minuty oraz opcja AM/PM) włączenia wybranego monitora.
2) Off Time
- Ustawianie czasu (godziny, minuty oraz opcja AM/PM) wyłączenia wybranego monitora.
3) Volume
- Ustawianie głośności monitora po włączeniu.
4) Source
- Wybór zewnętrznego źródła, z którego będzie wyświetlany obraz po włączeniu wybranego monitora.
5) Holiday
- Zastosowanie funkcji Holiday Management dla opcji Timer.
6) Repeat
- Dostępne opcje to m.in.: Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun oraz Manual.
z
z
z
z
z
z
Once: Timer uruchamia się tylko raz.
EveryDay: Timer uruchamia się codziennie.
Mon~Fri: Timer uruchamia się codziennie od poniedziałku do piątku.
Mon~Sat: Timer uruchamia się codziennie od poniedziałku do soboty.
Sat~Sun: Timer uruchamia się w soboty i w niedziele.
Manual: Wybór dnia tygodnia, w którym funkcja Timer ma być aktywowana.
2. Konfiguracja opcji Holiday Management
Funkcja Holiday Management służy do ustawienia dat, w których monitor nie będzie włączany lub wyłączany za
pomocą funkcji Timer.
1) Określenie daty.
2) Delete All
- Usuwa wszystkie dni wolne
3) Add
- Dodaje wybraną datę.
4)
- Usuwa harmonogram w danej linii.
Funkcję Holiday Management można włączyć lub wyłączyć w menu konfiguracji funkcji Timer.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja godziny dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Opcja jest aktywna tylko dla funkcji TV, gdy w trybieOn Time w opcji Source wybrano TV jako źródło.
Opcja jest aktywna tylko w modelach, w których zainstalowane jest MagicInfo, gdy w trybieOn Time w
opcji Source wybrano MagicInfo jako źródło.
PIP
PIP Size
1. Kliknij ikonę PIP, aby wyświetlić ekran Regulacja PIP.
Umożliwia wybór monitorów do regulacji przy pomocy przycisku Select lub pól wyboru..
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru PIP.
1) PIP Size
- Informuje o bieżącym rozmiarze obrazu używanego wyświetlacza.
2) OFF
- Służy do wyłączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza.
3) Large
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Large.
4) Small
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Small.
5) Double1
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Double 1.
6) Double 2
- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
- Podwójny ekran 3 (Obraz po obrazie) - Włącza funkcję PBP dla wybranego ekranu i zmienia rozmiar na Podwójny
ekran 3.
PIP Size can be controlled with turning on the LCD Display power.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja rozmiaru okna PIP jest możliwa po włączeniu zasilania monitora.
PIP
PIP Source
1. Kliknij ikonę PIP, aby wyświetlić ekran Regulacja PIP.
Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji źródła PIP.
1) PIP Source
- Regulacja źródła PIP jest możliwa po włączeniu zasilania monitora.
2) PC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na PC.
3) BNC
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na BNC.
4) DVI
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na DVI.
5) TV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na TV.
6) DTV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na DTV.
7) AV
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na AV.
8) S-Video
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na S-Video.
9) Component
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na Component.
10) HDMI 1/HDMI2
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na HDMI.
11) DP
- Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na DP.
Niektóre źródła PIP mogą być niedostępne, zależnie od typu sygnału wejściowego głównego ekranu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Funkcja PIP Control (Regulacja PIP) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem i
funkcją PIP.
Złącze HDMI2 może nie obsługiwane przy niektórych produktach.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
The Input source of MagicInfo works only on MagicInfo model.
Settings
Picture
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Podstawowe informacje wymagane podczas regulacji opcji Picture są wyświetlone w menu głównym. Ustawienia dla
wybranego monitora zostaną wyświetlone, jeśli wybrany został jeden z podłączonych monitorów. Ustawienia
domyślne zostaną wyświetlone, jeśli przy pomocy przycisków All i Select zaznaczone zostały wszystkie monitory. Jeśli
dana wartość na tym ekranie zostanie zmieniona, bieżący tryb automatycznie przełączy się na niestandardowy.
1) Picture
- Dostępny tylko dla sygnałów TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV.
2) Contrast
- Reguluje kontrast wybranego wyświetlacza.
3) Brightness
- Reguluje jaskrawość wybranego wyświetlacza.
4) Sharpness
- Reguluje ostrość wybranego wyświetlacza.
5) Color
- Reguluje kolory wybranego wyświetlacza.
6) Tint
- Reguluje odcień wybranego wyświetlacza.
7) Color Tone
- Służy do regulacji odcienia kolorów wybranego monitora.
8) Color Temp
- Dostosowuje wartość opcji Color Temp do wybranego trybu wyświetlania.
9) Brightness Sensor
- Dostosowuje wartość opcji Brightness Sensor do wybranego trybu wyświetlania.
10) Dynamic Contrast
- Dostosowuje wartość opcji Dynamic Contrast do wybranego trybu wyświetlania.
Opcja Brightness Sensor może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku, gdy dla funkcji Color Tone (Tonacja koloru) wybrano
wartość Off (Wył.).
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak
wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.
Złącze HDMI2 może nie obsługiwane przy niektórych produktach.
Settings
Picture PC
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Wyświetlone zostaną podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień. Ustawienia dla wybranego zestawu
SET zostaną zaimportowane i wyświetlone na suwaku po wybraniu numeru ID wyświetlacza. Ustawienia domyślne
zostaną wyświetlone po zaznaczeniu wszystkich numerów ID wyświetlaczy poprzez kliknięcie opcji All i Select. Jeśli
dana wartość na tym ekranie zostanie zmieniona, bieżący tryb automatycznie przełączy się na niestandardowy.
1) Picture PC
- Dostępne tylko dla PC, BNC, DVI i DP.
2) Contrast
- Reguluje kontrast wybranego wyświetlacza.
3) Brightness
- Reguluje jaskrawość wybranego wyświetlacza.
4) Red
- Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
5) Green
- Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
6) Blue
- Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
7) Color Tone
- Dostosowuje wartość opcji Color Tone do wybranego trybu wyświetlania.
8) Color Temp
- Dostosowuje wartość opcji Color Temp do wybranego trybu wyświetlania.
9) Brightness Sensor
- Dostosowuje wartość opcji Brightness Sensor do wybranego trybu wyświetlania.
10) Dynamic Contrast
- Dostosowuje wartość opcji Dynamic Contrast do wybranego trybu wyświetlania.
Opcja Brightness Sensor może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku, gdy dla funkcji Color Tone (Tonacja koloru) wybrano
wartość Off (Wył.).
Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak
wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.
Opcja DP może nie być obsługiwana w zależności od produktu.
Settings
Audio
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Podstawowe informacje wymagane podczas regulacji opcji Audio są wyświetlone w oknie wyświetlacza. Ustawienia
dla wybranego zestawu zostaną zaimportowane i wyświetlone na suwaku po wybraniu numeru ID wyświetlacza.
Ustawienia domyślne zostaną wyświetlone po zaznaczeniu wszystkich numerów ID wyświetlaczy poprzez kliknięcie
opcji All i Select. Jeśli dana wartość na tym ekranie zostanie zmieniona, bieżący tryb automatycznie przełączy się na
niestandardowy.
1) Audio
- Reguluje ustawienia dźwięku wszystkich sygnałów wejściowych.
2) Bass
- Reguluje basy wybranego wyświetlacza.
3) Treble
- Reguluje wysokie tony wybranego wyświetlacza.
4) Balance
- Reguluje balans wybranego wyświetlacza.
5) SRS TSXT
- Dźwięk SRS TSXT wł./wył.
6) Sound Select
- Kiedy funkcja PIP jest włączona, możesz wybrać dźwięk Main lub Sub.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak
wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.
Settings
Image Lock
1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.
Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień.
1) Image Lock
- Dostępny tylko dla sygnałów PC, BNC.
2) Coarse
- Reguluje Coarse wybranego wyświetlacza.
3) Fine
- Reguluje Fine wybranego wyświetlacza.
4) Position
- Reguluje położenie wybranego wyświetlacza.
5) Auto Adjustment
- Naciśnij, aby automatycznie dostosować monitor do sygnału PC.
Funkcja Maintenance Control jest dostępna tylko dla włączonych wyświetlaczy.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Regulacja ustawień dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.
Maintenance
Lamp Control
1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Pojawi się Info Grid (Siatka informacyjna) zawierająca kilka podstawowych danych.
1) Maintenance
- Umożliwia użycie funkcji Maintenance Control (Sterowanie obsługą) dla wszystkich źródeł sygnału wejściowego.
2) Lamp Control
- Automatycznie reguluje podświetlenie wybranego monitora w określonym czasie.
Opcja Manual Lamp Control zostanie automatycznie wyłączona w przypadku skorzystania z opcji Auto Lamp
Control.
- Umożliwia regulację podświetlenia wybranego monitora niezależnie od czasu.
Opcja Auto Lamp Control zostanie automatycznie wyłączona w przypadku skorzystania z opcji Manual Lamp
Control.
3) Ambient Light
- Wykrywanie intensywności światła otoczenia na wybranym monitorze i automatyczne dostosowanie jasności
obrazu.
- Można podać wartość funkcji Reference i wybrać monitor, który automatycznie określi Lamp Value (intensywność
światła lampy), w oparciu o intensywność światła otoczenia.
FunkcjaAmbient Light jest obsługiwana tylko w modelach wyposażonych w czujnik światła i jest
włączana tylko w przypadku, gdy w menu Lamp Control wybrany jest tryb Ambient Brightness Mode.
FunkcjeAuto Lamp Control i Manual Lamp Control są włączone tylko w przypadku, gdy w menu Lamp
Control aktywny jest tryb User Control Mode.
Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Maintenance
Scroll
1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
1) Scroll
- Funkcja służy do usuwania powidoków, które pojawiają się, gdy na wybranym ekranie przez długi czas
wyświetlany jest nieruchomy obraz.
2) Pixel Shift
- Umożliwia to precyzyjne przesunięcie ekranu w określonym przedziale czasu.
3) Safety Screen
- Funkcja Safety Screen (Ekran Bezpieczeństwa) służy do zapobiegania występowania powidoków, które pojawiają
się, gdy na monitorze przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz. Opcja Interval (Odstęp czasowy)
służy do określania powtarzalności cyklu określanej w godzinach. Opcja Time (Czas) służy do określania
odstępów czasowych pomiędzy każdorazowym użyciem funkcji Safety Screen (Ekran Bezpieczeństwa).
W menu Type (Typ) do wyboru są następujące opcje: Scroll (Przewijanie), Pixel (Piksel), Bar (Pasek), Eraser
(Gumka), All White (Biały) lub Pattern (Wzór).
4) Safety Screen2
- Funkcja służy do zapobiegania występowania powidoków. Funkcja umożliwia kontrolę i wybór spośród pięciu (5)
types (typów).
Dostępne wartości Time (Czas) dla opcji Scroll (Przewijanie) to: 1, 2, 3, 4 lub 5 natomiast dla opcji Bar
(Pasek) i Eraser (Gumka): 10, 20, 30, 40 lub 50. Dla opcji All White (Biały) i Pattern (Wzór) dostępne są
wartości: 1, 5, 10, 20 lub 30.
Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych
w oprogramowanie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Maintenance
Video Wall
1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
1) Video Wall
- Ściana wideo to zestaw połączonych ze sobą ekranów, z których każdy może wyświetlać odpowiednią część całego
obrazu lub cały obraz (każdy ekran zestawu wyświetla kompletny obraz osobno).
2) Video Wall Control
- Umożliwia konfigurację Video Wall.
1) On / Off
- Włącza/wyłącza funkcję Video Wall (Ściana wideo) dla wybranego ekranu.
2) Format
- Wybierz format, aby uzyskać podzielony ekran.
z
Full
z
Natural
3) Video Wall (Screen divider)
- Ekran może zostać podzielony.
Ekran można podzielić na parę mniejszych ekranów.
z Wybierz tryb z menu Screen divider (Podział ekranu).
z Wybierz wyświetlacz z listy.
z Położenie zostanie ustawione po naciśnięciu liczby w wybranym trybie.
z Maksymalna ilość monitorów: Horizontal X Vertical = 100
z Można ustawić do 15 monitorów w rzędzie. Jeśli wartość Vertical jest ustawiona na 15, maksymalna ilość dla
wartości Horizontal wynosi 6. Jeśli wartość Horizontal jest ustawiona na 15, maksymalna ilość dla wartości Vertical
wynosi 6.
4) Podgląd podziału ekranów
- Umożliwia podgląd i zmianę układu ekranów za pomocą ustawień Screen Divider.
Zasięg ustawienia Screen Divider może się różnić w zależności od modelu.
Funkcja ta może nie działać w programie MagicInfo.
Źródło sygnału wejściowego programu TV dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w
oprogramowanie TV.
Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.
Rozwiązywanie problemów
1. Wyświetlacz, który chcesz wyregulować nie znajduje się w siatce informacyjnej regulacji zasilania.
- Sprawdź, czy podany adres IP jest prawidłowy oraz sprawdź stan połączenia kabla interfejsu Ethernet.
- Sprawdź, czy podłączone wyświetlacze mają różne numery ID. Jeśli kilka wyświetlaczy ma taki sam numer ID, nie
zostały one prawidłowo wykryte przez program z powodu konfliktu danych.
-
W przypadku monitorów obsługujących wartość Set ID z zakresu od 0 do 99 należy ustawić wartość Set ID
wynoszącą między 0 i 99.
Uwaga: Sprawdź, czy wartość Set ID monitora wynosi od 0 do 99. (Wartość jest ustawiana przy użyciu menu
Display.)
2. The display you wish to control does not appear on the other Control Info Grids
- Wyświetlacz, który chcesz wyregulować nie znajduje się w pozostałych siatkach informacyjnych regulacji
- Sprawdź, czy możesz zmienić sygnał wejściowy wyświetlacza.
3. Wielokorotnie pojawia się okno dialogowe.
- Sprawdź, czy wyświetlacz, który chcesz wyregulować, został wybrany.
4. Ustawiono godzinę włączenia i wyłączenia, lecz wyświetlana jest inna godzina.
- Ustaw aktualną godzinę, aby zsynchronizować zegary wyświetlaczy.
5. Po wyłączeniu funkcji zdalnego sterowania, odłączeniu kabla RS-232C lub nieprawidłowym zamknięciu programu,
pilot może nie działać prawidłowo. Ponownie uruchom program i włącz funkcję zdalnego sterowania, przywracając
funkcje standardowe.
<Uwaga> Program może nie działać prawidłowo z powodu istniejących problemów z przesyłaniem danych lub
zakłóceń wytwarzanych przez inne urządzenia.
Wyświetlanie ustawień w trybie wielu wyświetlaczy
Po podłączeniu więcej niż jednego wyświetlacza, ustawienia są wyświetlane w następujący sposób.
1. Brak zaznaczenia: Wyświetla ustawienia domyślne.
2. Wybrano jeden wyświetlacz: Pobiera i wyświetla ustawienia wybranego wyświetlacza.
3. Wybrano jeden wyświetlacz (ID 1) i dodano drugi (ID 3): Program, który wyświetlał ustawienia wyświetlacza ID 1,
pobiera i wyświetla ustawienia wyświetlacza ID 3.
4. Jeśli w tym samym momencie zaznaczono wszystkie zestawy poprzez kliknięcie opcji All i Select, przywrócona
zostanie wartość domyślna.
Dost. wyśw. LCD
Input
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
Source List
MENU → ENTER →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER
Wybiera PC, HDMI, lub inne zewnętrzne źródła sygnału dźwiękowego podłączone do wyświetlacza LCD. Służy do wybierania żądanego ekranu.
1.
PC
2.
AV
3.
Component
4.
HDMI
5.
MagicInfo
PIP
Uwaga
Funkcja PIP nie jest dostępna, gdy opcja Video Wall jest ustawiona na On.
Gdy zewnętrzne urządzenia AV, takie jak magnetowidy lub odtwarzacze DVD, są podłączone
do monitora LCD, funkcja PIP pozwala oglądać obraz z tych urządzeń w małych okienkach
nałożonych na sygnał PC Video. (Off/On)
54
Dost. wyśw. LCD
MENU → ENTER →
→
→ ENTER →
Uwaga
•
Funkcja PIP zostaje wyłączona po przełączeniu monitora na źródło zewnętrzne.
•
Jeśli wybierzesz pozycję
cy nie zostaną włączone.
,
lub
dla opcji Size, opcje Position oraz Transparen-
PIP
MENU → ENTER →
→
,
→
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Umożliwia użycie dla ekranu PIP opcji Off/On.
•
Off
•
On
Source
MENU → ENTER →
→
,
→
→ENTER →
→
→ENTER →
→ ENTER
Uwaga
W przypadku komputera funkcja jest wyłączana po odłączeniu kabla.
Wybiera źródło sygnału (source) dla funkcji PIP.
•
PC : HDMI
•
HDMI : PC
Rozmiar
MENU → ENTER →
→
→ENTER →
55
→
→
→ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Zmiana rozmiaru (Size) okienek funkcji PIP.
Position
MENU → ENTER →
→
,
→
→ENTER →
→
→
→
→ENTER →
→
→
→ ENTER
Zmiana położenia (Position) okienek funkcji PIP.
Transparency
MENU → ENTER →
→
,
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
Ustawienie opcji Transparency dla okienek PIP.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Edit Name
MENU → ENTER →
→ ENTER →
56
→
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Nazwanie urządzeń podłączonych do gniazd wejściowych ułatwia wybieranie właściwego
źródła sygnału.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI Devices
Uwaga
•
Wyświetlone urządzenia różnią się w zależności od trybu sygnału zewnętrznego.
•
Podłączając komputer PC do złącza HDMI należy ustawić w polu Edit Name tryb PC. W
pozostałych przypadkach w polu Edit Name należy ustawić tryb AV. Należy jednak pamiętać, że tryby 640x480, 720P (1280x720) oraz 1080p (1920x1080) są powszechnie
używanymi typami sygnałów w przypadku trybów AV jak i PC, dlatego pole Edit Name
powinno być ustawione zgodnie z sygnałem wejściowym.
•
Zawartość menu Picture zmienia się w zależności od sygnału wejściowego i ustawienia
pola Edit Name.
Picture [Tryb PC / MagicInfo]
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
MagicBright
MENU →
→ ENTER →
→ ENTER →
57
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
MagicBright to funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości
wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępne są cztery różne tryby: Entertain, Internet, Text i
Custom. Każdy tryb ma własne, fabryczne ustawienia jasności.
Uwaga
•
1.
Niedostępne, gdy funkcja Dynamic Contrast ustawiona jest jako On.
Entertain
Wysoki poziom jasności
Do oglądania dynamicznego obrazu, np. filmu DVD lub Video CD.
2.
Internet
Średnia jasność obrazu
Tryb ten jest przeznaczony do pracy z obrazami będącymi kombinacją tekstu i grafiki.
3.
Text
Normalna jasność obrazu
Tryb ten ma zastosowanie w pracy z dokumentami lub plikami składającymi się przede
wszystkim z tekstu.
4.
Custom
Pomimo że wartości wstępnie skonfigurowane zostały starannie dobrane przez zespół
inżynierów, ustawienia mogą okazać się nieodpowiednie dla wzroku użytkownika, w zależności od jego preferencji.
W takim przypadku należy dostosować jasność i kontrast za pomocą menu ekranowego.
Custom
Za pomocą menu ekranowego można ustawić jasność i kontrast zgodnie ze swoimi potrzebami.
MENU →
→ ENTER →
→
→ ENTER →
Uwaga
•
Po regulacji obrazu za pomocą funkcji Custom, funkcja MagicBright zostanie przełączona
w tryb Custom.
•
Niedostępne, gdy funkcja Dynamic Contrast ustawiona jest jako On.
1.
Contrast
58
Dost. wyśw. LCD
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→ ENTER
Dostosowywanie kontrastu.
2.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Dopasowywanie jasności.
3.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→ENTER →
→ ENTER
Dostosowanie ostrości obrazu.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→ ENTER
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
Istnieje możliwość zmiany temperatury kolorów.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
59
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
4.
Warm
5.
Custom
Uwaga
Przy ustawieniu Color Tone na Cool, Normal, Warm lub Custom, funkcja Color Temp. nie
jest dostępna.
Przy ustawieniu Color Tone na Off, funkcja Color Control nie jest dostępna.
Color Control
Umożliwia regulację równowagi pomiędzy kolorami: czerwonym (Red), zielonym (Greek) i
niebieskim (Blue).
MENU →
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
1.
Red
MENU → → ENTER →
→
→ ,
2.
→ → → → ENTER →
→ ENTER
Green
MENU → → ENTER →
ENTER →
→ ,
3.
→ ENTER
→
→
→ → ENTER →
→
→
→
→
→ → ENTER →
→
→
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
Blue
MENU → → ENTER →
→ ENTER →
→ ,
→ ENTER
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER
Funkcja Color Temp. określa poziom „ciepła” barw obrazu.
60
Dost. wyśw. LCD
Uwaga
Funkcja włączana w trybach Dynamic Contrast i Color Tone ustawionych na Off.
Image Lock
Funkcja Image Lock (Blokada obrazu) służy do przeprowadzania operacji fine-tune (dostrajanie) w celu uzyskania najlepszego obrazu, pozbawionego szumu powodującego niestabilność obrazu objawiającą się jego drżeniem. Jeśli, korzystając z regulacji Fine (Dokładna),
nie można uzyskać zadowalających rezultatów, należy skorzystać z regulacji Coarse (Zgrubna) i ponownie przejść do dokładnej.
Uwaga
Opcja dostępna tylko w trybie PC
→ ENTER →
MENU →
→
→
→
→ → → ENTER →
Coarse
MENU → → ENTER →
ENTER →
→
→
→
→ → → ENTER →
→
→ ENTER
→ ,
Funkcja usunięcia ziarnistości umożliwia usunięcie zakłóceń takich, jak pionowe prążki. Regulacja tego parametru może przesunąć obszar obrazu na ekranie. Centralne położenie
obrazu można przywrócić za pomocą menu regulacji położenia w poziomie.
Fine
MENU → → ENTER →
→ ENTER →
→
→
→ → →
→ ENTER →
→
→ ENTER
→ ,
Funkcja gładkiego obrazu umożliwia usunięcie zakłóceń, takich jak prążki poziome. Jeśli po
przeprowadzeniu strojenia szum wciąż występuje, należy zwiększyć częstotliwość (szybkość
zegara) i powtórzyć je jeszcze raz.
Position
MENU → → ENTER →
→ ENTER →
→
,
,
,
→
→
→ ENTER
61
→ → →
→ ENTER →
→
→
Dost. wyśw. LCD
Dostosowanie położenia obrazu w pionie oraz poziomie.
Auto Adjustment
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Wartości takie, jak Fine, Coarse i Position, są dopasowywane automatycznie. Przy zmianie
rozdzielczości na panelu sterowania wykonywana jest funkcja automatyczna.
Uwaga
Opcja dostępna tylko w trybie PC
Signal Balance
Używany do kompensacji słabego sygnału RGB transmitowanego przez długi kabel sygnałowy.
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Uwaga
•
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
•
Opcja dostępna tylko w trybie PC
Signal Balance
MENU → → ENTER →
→ ENTER →
→
,
→
→
→
→ → →
→ ENTER →
→ ENTER
Umożliwia wybranie ustawienia On lub Off dla opcji Signal Balance..
Signal Control
MENU → → ENTER →
→ ENTER → →
1.
→ →
→
→
→
→ → ENTER →
R-Gain
MENU →
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→
62
→
→
→
→ →
→ ENTER →
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→ ,
2.
→ ENTER
G-Gain
MENU →
→ ,
3.
→
→
→
→ →
→ ENTER→
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER → →
→
→
→ → → → → ENTER →
→ → → ENTER→
→ ENTER
R-Offset
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→ →
→ →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→
→
→
→
→
→
→ →
→
→
→
→
→ → → ENTER →
→ → → → → → ENTER →
→
→ ENTER
G-Offset
MENU →
→ ,
6.
→
B-Gain
→ ,
5.
→
→ ENTER
MENU →
4.
→ ENTER →
→ ENTER → →
→ ENTER →
→ ENTER → →
→ → → ENTER →
→ → → ENTER→
→ ENTER
B-Offset
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER → →
→ ENTER
Size
MENU →
→ ENTER →
→
→
63
→
→
→ → → → → ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Można zmienić Size.
1.
16:9
2.
4:3
HDMI Black Level
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Podczas oglądania filmu z odtwarzacza DVD lub dekodera podłączonego za pomocą interfejsu HDMI, może wystąpić pogorszenie jakości obrazu (poziomu czerni, niższego poziomu
kontrastu, jaśniejszej tonacji kolorów) w zależności od podłączonego urządzenia.
1.
Normal
2.
Low
Uwaga
W przypadku synchronizacji, którą można przeprowadzić zarówno dla komputera PC, jak i
DTV w trybie HDMI, aktywowana zostanie funkcja HDMI Black Level.
PIP Picture
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→ → → → → → ENTER →
→ ENTER
Dostosowuje ustawienia ekranu PIP.
Uwaga
•
Funkcję PIP Picture można ustawić przy opcji PIP ustawionej na On
64
Dost. wyśw. LCD
1.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→
→
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Regulacja Contrast okna PIP (obraz w obrazie).
2.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ → ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Regulacja Brightness okna PIP (obraz w obrazie).
3.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → ENTER →
→
→
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Regulacja Sharpness okna PIP (obraz w obrazie).
4.
Color
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ →
→ → → → ENTER →
→
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Regulacja Color okna PIP (obraz w obrazie).
Uwaga
Włączone wyłącznie, gdy źródłem obrazu dla funkcji PIP jest HDMI.
5.
Tint
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ →
→ → → → → ENTER →
→
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Nadaje naturalny odcień obrazowi wyświetlanemu w oknie PIP.
65
Dost. wyśw. LCD
Uwaga
Suwak Tint jest wyświetlany wyłącznie przy źródle obrazu w standardzie NTSC i jest
włączony, gdy źródłem obrazu dla funkcji PIP jest HDMI.
Dynamic Contrast
MENU →
→
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
,
Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu Dynamic Contrast automatycznie wykrywa rozkład
sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.
1.
Off
2.
On
Uwaga
Wyłączona, jeżeli funkcja PIP jest ustawiona na On.
Lamp Control
MENU →
→
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → → → ENTER
→ ENTER
→ ,
Funkcja używana do dostosowania lampy inwerterowej w celu zmniejszenia poboru energii.
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
Brightness Sensor
MENU → → ENTER →
ENTER →
→
,
→
→
→ ENTER
66
→
→ → → → → → → → → →
Dost. wyśw. LCD
Funkcja czujnika jasności Brightness Sensor automatycznie wykrywa rozkład odbieranego
sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalną jasność.
1.
Off
2.
On
Auto Motion Plus 120Hz
MENU → → ENTER → [Picture] → →
→ ENTER→ [Auto Motion Plus 120Hz]
→
,
→
→ → → → → → → → → →
→ ENTER
Funkcja może być wykorzystana do oglądania dynamicznych scen.
•
Mode
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → → → → →
→ ENTER→ [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → [Mode]
→ ,
•
→ ENTER
•
Off: wyłącza Auto Motion Plus 120Hz.
•
Clear : włącza tryb Clear dla funkcji Auto Motion Plus 120Hz (przydatne podczas
oglądania dynamicznych scen).
•
Standard : włącza tryb Standard dla trybu Auto Motion Plus 120Hz.
•
Smooth : włącza tryb Smooth dla funkcji Auto Motion Plus 120Hz (przydatne podczas
oglądania dynamicznych scen).
•
Custom : służy do redukcji powidoku i wstrząsów, zależnie od wymagań użytkownika.
•
Demo : wyświetla demonstrację funkcji Auto Motion Plus 120Hz (obrazy będą wyświetlane po lewej stronie ekranu, jeśli funkcja Auto Motion Plus 120Hz jest włączona).
Custom
•
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → → → →
→ → ENTER→ [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → → [Custom]→ ENTER →
[Blur]
→ ,
→ ENTER
Blur : służy do redukcji powidoku, zależnie od wymagań użytkownika.
67
Dost. wyśw. LCD
•
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → → → →
→ → ENTER→ [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → → [Custom]→ ENTER →
→ [Judder ]
→ ENTER
→ ,
Judder : służy do redukcji wstrząsów, zależnie od wymagań użytkownika.
Uwaga
•
Po wybraniu funkcji Auto Motion Plus 120Hz kolory są modyfikowane odpowiednio do
treści.
•
Wyłączona, jeżeli funkcja PIP jest ustawiona na On.
Picture [tryb AV / HDMI / Component]
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
Mode
MENU →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Wyświetlacz LCD ma cztery automatyczne ustawienia obrazu (("Dynamic", "Standard",
"Movie" i "Custom"), które są zainstalowane fabrycznie.
Aktywować można opcje Dynamic, Standard, Movie lub Custom.
68
Dost. wyśw. LCD
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Za pomocą menu ekranowego można ustawić jasność i kontrast zgodnie ze swoimi potrzebami.
MENU →
→ ENTER →
→ ENTER →
→
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→ ENTER→
→ ENTER
Dostosowywanie kontrastu.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Dopasowywanie jasności.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Dostosowuje ostrość obrazu (Sharpness).
Color
MENU →
→ ENTER →
→
→ ENTER →
69
→
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→ ENTER
→ ,
Reguluje kolory obrazu.
Tint
MENU →
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→ → → ENTER
→ ENTER
→ ,
Nadaje wyświetlaczowi naturalny odcień.
Uwaga
Działa tylko wtedy, gdy sygnał wideo ma format NTSC.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Istnieje możliwość zmiany temperatury kolorów. Możliwe jest także dostosowanie indywidualnych komponentów systemu kolorów.
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Uwaga
Przy ustawieniu Color Tone na Cool2, Cool1, Normal, Warm1, lub Warm2, funkcja Color
Temp. nie jest dostępna.
70
Dost. wyśw. LCD
Color Temp.
MENU →
→ ENTER →
→
→ → → ENTER →
→ ENTER
→ ,
Funkcja Color temp. określa poziom „ciepła” barw obrazu.
Uwaga
Funkcja włączana w trybach Dynamic Contrast i Color Tone ustawionych na Off.
Size
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
Można zmienić Size.
1.
16:9 - Ustawia obraz w formacie 16:9.
2.
Zoom 1: Powiększenie obrazu wyświetlanego na ekranie.
3.
Zoom 2: Powiększenie obrazu do formatu większego niż Zoom 1.
4.
4 : 3 - Wyświetlanie obrazu w formacie 4:3.
5.
Screen Fit: Wyświetla sygnał wejściowy w rzeczywistej postaci, bez przycięć wówczas,
kiedy podawany jest sygnał HDMI 720p, 1080i, 1080p.
Uwaga
•
Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą przesyłać do wyświetlacza nieokreślony sygnał,
który może powodować przycięcie nawet, gdy wykorzystywana jest funkcja Screen Fit.
•
Funkcje Zoom 1, Zoom 2 są niedostępne w trybie HDMI.
•
Funkcje Position i Reset są dostępne w trybie Zoom 1 lub Zoom 2.
•
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
MENU →
→ ENTER →
→
→
71
→
→ → → ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Włącza Cyfrową redukcję szumów Off/On. Funkcja redukcji szumów umożliwia uzyskanie
wyraźniejszego i ostrzejszego obrazu.
1.
Off
2.
On
Uwaga
Funkcja Digital NR nie jest dostępna dla wszystkich rozdzielczości.
HDMI Black Level
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Podłączenie odtwarzacza lub nagrywarki DVD do telewizora za pomocą kabla HDMI może
spowodować pogorszenie jakości obrazu, np. wzrost poziomu zaczernienia, zmniejszenie
kontrastu, zmniejszenie natężenia kolorów itp., w zależności od podłączonego urządzenia.
W takiej sytuacji należy wyregulować jakość obrazu telewizora za pomocą opcji HDMI black
level.
1.
Normal
2.
Low
Uwaga
W przypadku synchronizacji, którą można przeprowadzić zarówno dla komputera PC, jak i
DTV w trybie HDMI, aktywowana zostanie funkcja HDMI Black Level.
Film Mode
MENU →
→ ENTER →
→
72
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Funkcja Film Mode pozwala oglądać filmy z jakością kina domowego.
W trybie HDMI funkcja dostępna jest tylko w przypadku skanowania naprzemiennego, nie
jest dostępna w przypadku skanowania progresywnego.
1.
Off
2.
On
PIP Picture
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Dostosowuje ustawienia ekranu PIP.
Uwaga
Dostępne tryby: PIP ON
1.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Reguluje kontrast okna obrazu PIP na ekranie.
2.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ → ENTER→
→
→
→
→ ENTER
Reguluje jasność okna obrazu PIP na ekranie.
3.
Sharpness
MENU →
→ ENTER →
→ → → ENTER→
→
73
→
→
Dost. wyśw. LCD
→ ,
→ ENTER
Regulacja Sharpness okna PIP (obraz w obrazie).
Dynamic Contrast
MENU →
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→ → → →
→ → ENTER →
→ ENTER
,
Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu Dynamic Contrast automatycznie wykrywa rozkład
sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.
1.
Off
2.
On
Uwaga
Wyłączona, jeżeli funkcja PIP jest ustawiona na On.
Lamp Control
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → →
→
→ ENTER
→ ENTER
Funkcja używana do dostosowania lampy inwerterowej w celu zmniejszenia poboru energii.
Uwaga
Funkcja niedostępna przy opcji Dynamic Contrast ustawionej na On.
Brightness Sensor
MENU → → ENTER →
→
→ → → → → → → → → → → → ENTER
74
Dost. wyśw. LCD
→
→ ENTER
,
Funkcja czujnika jasności Brightness Sensor automatycznie wykrywa rozkład odbieranego
sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalną jasność.
1.
Off
2.
On
Auto Motion Plus 120Hz
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz]
→
,
→
→
→ → → → → → → → → →
→ ENTER
Uwaga
Wyłączona, jeżeli funkcja PIP jest ustawiona na On.
Funkcja może być wykorzystana do oglądania dynamicznych scen.
•
Mode
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → → → → →
ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → [Mode]
→ ,
•
→ ENTER
•
Off: wyłącza Auto Motion Plus 120Hz.
•
Clear : włącza tryb Clear dla funkcji Auto Motion Plus 120Hz (przydatne podczas
oglądania dynamicznych scen).
•
Standard : włącza tryb Standard dla trybu Auto Motion Plus 120Hz.
•
Smooth : włącza tryb Smooth dla funkcji Auto Motion Plus 120Hz (przydatne podczas
oglądania dynamicznych scen).
•
Custom : służy do redukcji powidoku i wstrząsów, zależnie od wymagań użytkownika.
•
Demo : wyświetla demonstrację funkcji Auto Motion Plus 120Hz (obrazy będą wyświetlane po lewej stronie ekranu, jeśli funkcja Auto Motion Plus 120Hz jest włączona).
Custom
•
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → → → →
→ ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → → [Custom]→ ENTER →
[Blur]
75
Dost. wyśw. LCD
→ ENTER
→ ,
Blur : służy do redukcji powidoku, zależnie od wymagań użytkownika.
•
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → → → →
→ ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → → [Custom]→ ENTER →
→ [Judder ]
→ ENTER
→ ,
Judder : służy do redukcji wstrząsów, zależnie od wymagań użytkownika.
Uwaga
•
Po wybraniu funkcji Auto Motion Plus 120Hz kolory są modyfikowane odpowiednio do
treści.
•
Aktywna wyłącznie, jeśli funkcja Mode jest ustawiona na Custom.
Sound
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
Mode
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Wyświetlacz LCD jest wyposażony w wysokiej klasy wzmacniacz stereofoniczny.
76
Dost. wyśw. LCD
1.
Standard
Wybierz Standard dla ustawień fabrycznych.
2.
Music
Wybierz Music, by oglądać koncerty lub wideoclipy.
3.
Movie
Wybierz Movie, by oglądać filmy.
4.
Speech
Wybierz Speech, by oglądać programy mówione (np. programy informacyjne).
5.
Custom
Wybierz Custom, by dostosować ustawienia do własnych preferencji.
Custom
Ustawienia dźwięku można dostosowywać do swoich preferencji.
MENU →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
Uwaga
•
Dźwięk słychać nawet wtedy, gdy głośność jest ustawiona na 0.
•
Po dostosowaniu dźwięku za pomocą funkcji Custom (Niestandardowy), Mode (Tryb)
zostanie przełączony na tryb Custom (Niestandardowy)
Bass
MENU →
→ ,
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ENTER→
→ ENTER
Zwiększenie ilości dźwięków o niskiej częstotliwości.
Treble
MENU →
→ ,
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Zwiększenie ilości dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Balance
MENU →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
77
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→ ENTER
→ ,
Pozwala na ustawienie balansu dźwięku między lewym a prawym głośnikiem,
Auto Volume
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ → → ENTER →
→ ENTER
Redukuje różnicę w poziomie głośności poszczególnych kanałów nadawanych przez stacje
telewizyjne.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ → → → ENTER →
→ ENTER
SRS TS XT to opatentowana technologia firmy SRS, która umożliwia odtwarzanie 5.1-kanałowego dźwięku przy użyciu dwóch głośników. Technologia TruSurround XT zapewnia
przekonujące, wirtualne wrażenie dźwięku przestrzennego przez dowolny zestaw dwóch
głośników, w tym także przez głośniki wbudowane w telewizorze. Funkcja ta jest całkowicie
zgodna z wszystkimi formatami wielokanałowymi.
1.
Off
2.
On
Sound Select
MENU →
→
→ ENTER →
→
78
→ →
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
→ ENTER
,
Wybór źródła głównego lub podrzędnego, gdy funkcja PIP jest włączona (On).
Uwaga
Funkcję PIP Picture można ustawić przy opcji PIP ustawionej na On.
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
MENU →
→
,
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Gdy używasz telewizora, który został podłączony do zestawu kina domowego, funkcja ta
pozwoli na wyłączenie głośników telewizora i korzystanie z zewnętrznych głośników zestawu.
1.
Internal
Dźwięk emitowany jest jednocześnie z głośnika wewnętrznego - Internal - i głośników
zewnętrznych - External - jednak kontrola głośności będzie dostępna jedynie dla głośnika
Internal.
2.
External
Gdy dźwięk jest emitowany wyłącznie za pośrednictwem głośników External, kontrola
głośności jest dostępna wyłącznie dla głośników External.
Setup
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
79
Dost. wyśw. LCD
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
Language
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Można wybrać jeden spośród 13 języków.
Uwaga
Wybrany język wpływa wyłącznie na język menu ekranowego (OSD). Nie wpływa on w żaden
sposób na inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze.
Time
Wybór jednego z 4 ustawień czasu: Clock Set, Sleep Timer, On Timer, and Off Timer.
MENU →
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
Clock Set
MENU →
→
,
→ ,
→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
80
→ ENTER →
→ ENTER→
Dost. wyśw. LCD
Bieżące ustawienia czasu.
Sleep Timer
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
→
→ ENTER→
→ ENTER
Automatycznie wyłącza wyświetlacz LCD o określonej godzinie.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
Timer1 / Timer2 / Timer3
MENU → → → → ENTER →
[Timer1 / Timer2 / Timer3]
→
,
/ ,
→
→ ENTER →
→
→
→ ENTER→
→ ENTER
Można ustawić automatyczne włączanie lub wyłączanie wyświetlacza LCD o określonej godzinie.
Uwaga
•
Aktywne wyłącznie po ustawieniu zegara w menu Clock Set.
•
Opcja Manual umożliwia wybranie dnia tygodnia.
81
Dost. wyśw. LCD
Holiday Management
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER→ [Holiday Management]
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ → ENTER →
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER→ [Holiday Management] → ENTER → [Add]
→
→
→
→
→
•
→
Dodaj
→
,
/ ,
→ ENTER
Umożliwia określenie dni wolnych.
•
Delete Selected
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER → [Holiday Management] →
Selected]
→ ,
→ → ENTER →
, → ENTER → →
,
→ → → → →
→ ENTER → [Delete
→ ENTER
Umożliwia usunięcie wybranych dni wolnych.
Uwaga
•
Aktywne wyłącznie po wybraniu dni wolnych.
•
Możliwe jest wybranie i usunięcie więcej niż jednego dnia wolnego.
•
Delete All
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER→ [Holiday Management] →
→ → ENTER →
→ →
→ → ENTER → [Delete All]
82
→
→
→
Dost. wyśw. LCD
→ ENTER
→ ,
Możliwe jest usunięcie zaznaczenia wszystkich ustawionych dni wolnych.
Menu Transparency
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ →
→ ENTER →
→ ENTER
Funkcja przezroczystości umożliwia zmianę poziomu przezroczystości tła menu ekranowego.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Safety Lock
Change PIN
MENU →
TER→
→ → → ENTER →
→ → →
→ [0∼9] → [0∼9] → [0∼9] → [0∼9]
Istnieje możliwość zmiany hasła.
83
→ ENTER →
→ EN-
Dost. wyśw. LCD
Fabrycznie ustawione hasło wyświetlacza LCD to „0000”.
Uwaga
Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij na pilocie przyciski MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Hasło
zostanie zresetowane do „0000”.
Lock
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→ → →
→ ENTER →
→
→
→ [0∼9] → [0∼9] → [0∼9] → [0∼9]
Jest to funkcja blokująca menu ekranowe w celu zachowania bieżących ustawień i uniemożliwienia ich regulacji innym użytkownikom.
Energy Saving
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ → → →
→ ENTER →
→ ENTER
Funkcja ta umożliwia dostosowanie ustawień urządzenia dotyczących zużycia energii w celu
jej oszczędzania.
1.
Off
2.
On
Video Wall
Video Wall to zestaw połączonych ze sobą ekranów, z których każdy może wyświetlać odpowiednią część całego obrazu lub cały obraz (każdy ekran zestawu wyświetla kompletny
obraz osobno).
Jeśli uruchomiona jest funkcja Video Wall, można zmienić ustawienia ekranu Video Wall.
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
Uwaga
•
Wyłączona, jeżeli funkcja PIP jest ustawiona na On.
84
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
•
Jeśli uruchomiona jest funkcja Video Wall, funkcje Auto Adjustment, Image Lock oraz
Size nie są dostępne.
Video Wall
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→
,
→ → → →
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Włącza/wyłącza funkcję Video Wall dla wybranego ekranu.
1.
Off
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→
,
→ → → →
→ ENTER
Wybierz Format, aby uzyskać podzielony ekran.
1.
Full
Umożliwia wyświetlenie obrazu na całym ekranie, bez pozostawiania ciemnych obrzeży.
2.
Natural
Pozwala wyświetlić naturalny obraz bez zmiany oryginalnego formatu obrazu.
Horizontal
MENU → → → → ENTER →
→ → → ENTER →
→ → → →
85
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Umożliwia ustawienie ilości części, na jakie ekran ma być podzielony w poziomie.
Dostępne jest piętnaście opcji: 1~15.
Vertical
MENU → → → → ENTER →
→ → → → ENTER →
→
,
→ → → →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Umożliwia ustawienie ilości części, na jakie ekran ma być podzielony w pionie.
Dostępne jest piętnaście opcji: 1~15.
Screen Position
MENU → → → → ENTER →
→ → → → → ENTER →
→ → → →
→
→ ENTER →
Ekran może zostać podzielony na kilka obrazów. Podczas podziału można wybrać liczbę
ekranów przy różnych podziałach.
•
Wybierz tryb z menu Screen Position.
•
Wybierz ekran z menu Wybór ekranu.
•
Wybór zostanie ustawiony po naciśnięciu liczby w wybranym trybie.
86
Dost. wyśw. LCD
•
Ekran można podzielić na maks. 100 ekranów wewnętrznych.
Safety Screen
Funkcja Safety Screen zapobiega powstawaniu efektu obrazu szczątkowego, który może
wystąpić po długotrwałym wyświetlaniu na ekranie nieruchomego obrazu.
•
Funkcja ta jest niedostępna, gdy wyłączone jest zasilanie.
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → →
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER
Pixel Shift
Pixel Shift
MENU →
→
Aby zapobiec powstawaniu efektu obrazu szczątkowego, można skorzystać z tej funkcji,
która umożliwia przesunięcie się pikseli ekranu w kierunku pionowym lub poziomym.
1.
Off
2.
On
Horizontal
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
→ , → ENTER
→ → → → →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ , → ENTER
→ → → →
→ ENTER →
Ustawia ilość pikseli w orientacji poziomej.
Dostępne jest pięć opcji: 0, 1, 2, 3, i 4.
Vertical
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→
87
Dost. wyśw. LCD
Ustawia ilość pikseli w orientacji pionowej.
Dostępne jest pięć opcji: 0, 1, 2, 3, i 4.
Time
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → → →
→ → → → ENTER →
→
→ ENTER →
→ , → ENTER
Ustaw odpowiednio przedział czasowy wykonywania ruchu poziomego i pionowego.
Timer
Timer
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
Można ustawić włącznik/wyłącznik dla opcji ochrony przez wypalaniem obrazu.
Jeśli uruchomisz proces usuwania obrazu szczątkowego, będzie on wykonywany przez ustawiony okres czasu, a następnie zostanie automatycznie zakończony.
1.
Off
2.
On
Mode
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→
88
→ → → →
→ ENTER →
→
→
→
,
→ ENTER →
→ ENTER
Dost. wyśw. LCD
Użytkownik może zmienić ustawienie Safety Screen Type (Typ zabezpieczenia ekranu).
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Period (Okres)
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→
→ → → → →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ , → ENTER
Skorzystaj z tej funkcji, aby ustawić okres wykonania dla każdego trybu ustawionego w
włączniku/wyłączniku czasowym.
Time
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→ → → → →
→ → → → ENTER →
→
→ ENTER →
→ , → ENTER
→
→ ENTER →
W ramach ustawione przedziału czasu określ czas wykonania.
•
Mode-Scroll : 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
Scroll
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → ENTER →
→ → → →
89
→
Dost. wyśw. LCD
Ta funkcja pomaga zapobiec powstawaniu efektu szczątkowego na ekranie poprzez przesuwanie pikseli ekranu według ustalonego wzorca.
Korzystaj z tej funkcji, jeśli na ekranie pojawiają się efekty obrazu szczątkowego, zwłaszcza
jeśli nieruchomy obraz był wyświetlany przez dłuższy czas.
Uwaga
Safety Screen powoduje przewijanie ekranu przez wskazany czas.
Bar
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →ENTER →
→ → → →
→
→
→ ENTER →
Ta funkcja zapobiega powstawaniu efektu szczątkowego na ekranie poprzez przesuwanie
długich czarnych i białych linii.
Eraser
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→ → → → →ENTER →
→
→
→ ENTER →
Ta funkcja zapobiega powstawaniu efektu szczątkowego na ekranie poprzez przesuwanie
prostokątnego wzorca.
Side Gray
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→ → → → → →ENTER →
90
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Wybierz jasność szarości dla tła ekranu.
1.
Off
2.
Light
3.
Dark
Image Retention Free
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ → → → → → → ENTER →
→ → → → → → →ENTER → [Image Retention Free]
→ ENTER
Ustaw funkcję Brak zjawiska utrwalenia obrazu.
1.
Off
2.
On
Uwaga
•
Po wybraniu funkcji Image Retention Free na wyświetlaczu mogą pojawić się zakłócenia,
a ostrość niewielkich liter i jasność obrazu może ulec pogorszeniu.
•
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę „Informacje serwisowe oraz pozostałe
informacje”.
Resolution Select
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
91
→
→
→
→ ENTER →
Dost. wyśw. LCD
→
,
→ ENTER
Jeśli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany na ekranie przy ustawieniu karty graficznej komputera na rozdzielczość 1024 x 768 przy 60 Hz, 1280 x 768 przy 60 Hz, 1360 x 768 przy
60 Hz lub 1366 x 768 przy 60 Hz, korzystając z tej funkcji (wybór rozdzielczości) można
wyświetlić obraz na ekranie w określonej rozdzielczości.
Uwaga
Opcja dostępna tylko w trybie PC
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Uwaga
Menu można używać tylko w przypadku rozdzielczości 1024 x 768 przy 60 Hz, 1280 x 768
przy 60 Hz, 1360 x 768 przy 60 Hz lub 1366 x 768 przy 60 Hz.
Power On Adjustment
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ENTER →
→ ENTER
Regulacja ustawienia czasu działania ekranu.
Uwaga: Należy wybrać wyższą wartość, aby nie dopuścić do wystąpienia przepięcia.
92
Dost. wyśw. LCD
OSD Rotation
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ →
→ ENTER
Obraca menu w poziomie lub pionie.
1.
Landscape
2.
Portrait
Reset
Przywraca domyślne ustawienia fabryczne produktu.
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ → →
→ → → →
→
→
→
→
→ → →
→
→ → →
Image Reset
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
Uwaga
Opcja dostępna tylko w trybie PC
Uwaga
Funkcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja Video Wall jest ustawiona na On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→ → ENTER →
→ → → →
93
→
→
→
Dost. wyśw. LCD
→ ENTER
→ ,
Multi Control
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
Multi Control
Przypisuje indywidualny identyfikator do ustawień.
MENU →
→
•
,
→ → →
→ ENTER →
→ ENTER
→ [0~9]
ID Setup
Przypisywanie wyróżniających identyfikatorów ustawieniom.
•
ID Input
94
Dost. wyśw. LCD
Wybiera funkcje nadajnika dla poszczególnych ustawień. Aktywowane zostaną tylko te
ustawienia, których identyfikator odpowiada ustawieniom nadajnika.
•
MDC Connection
Wybierz port, z którego będą odbierane sygnały MDC.
•
•
Komunikacja z funkcją MDC przy mocy kabla Serial MDC.
•
Komunikacja z funkcją MDC przy mocy kabla RJ 45 MDC.
Network Setting
•
IP Setting : Manual, Auto
•
IP Address : Jeśli ustawienie IP Setting ma wartość Manual, ręcznie wprowadź wartość IP Address.
•
Subnet Mask : Jeśli ustawienie IP Setting ma wartość Manual, ręcznie wprowadź
wartość Subnet Mask.
•
Gateway : Jeśli ustawienie IP Setting ma wartość Manual, ręcznie wprowadź wartość
Gateway.
MagicInfo
Dostępne tryby
•
PC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Uwaga
Dla modelu EX,
•
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po podłączeniu modemu sieciowego.
•
Gniazdo HDMI i modem sieciowy nie mogą być podłączone jednocześnie.
Uwaga
•
Aby wybrać tryb MagicInfo, można również użyć pilota. Mimo to zaleca się korzystanie z
odrębnej klawiatury USB, aby w pełni korzystać z możliwości trybu MagicInfo.
•
Jeśli program MagicInfo działa w trybie urządzenia, przesunięcie urządzeń zewnętrznych
podczas uruchamiania może spowodować wystąpienie błędu. Konfiguruj urządzenia
zewnętrzne tylko wtedy, gdy wyświetlacz LCD jest włączony.
•
Nie odłączać kabla LAN służącego do podłączenia urządzenia do sieci (np. monitor). W
przeciwnym wypadku program (MagicInfo) może przestać działać. W przypadku odłączenia kabla należy ponownie uruchomić system.
95
Dost. wyśw. LCD
•
Nie odłączać kabla LAN wykorzystywanego przez urządzenie USB (np. monitor). W przeciwnym wypadku program (MagicInfo) może przestać działać.
•
Aby przejść do innych źródeł sygnału, kliknij przycisk SOURCE w programie MagicInfo.
•
Fabrycznie ustawione hasło wyświetlacza LCD to „000000”.
•
Opcja Power-On programu serwera działa tylko w wtedy, gdy zasilanie wyświetlacza LCD
jest całkowicie odłączone.
Opcji Power-On nie należy używać w czasie, gdy wyświetlacz LCD jest w trakcie wyłączania, ponieważ może to spowodować powstanie błędu systemowego.
•
Podczas korzystania z trybu MagicInfo razem z programem MagicInfo Server Program:
uruchom tryb sieci.
•
Podczas używania trybu MagicInfo z urządzeniem podłączonym bezpośrednio do wyświetlacza LCD: uruchom tryb urządzenia.
•
Naciśnij przycisk ESC, aby przejść bezpośrednio do ekranu okna MagicInfo.
•
Do skonfigurowania programu MagicInfo w środowisku Windows potrzebna jest klawiatura i mysz.
•
Do skonfigurowania programu MagicInfo w środowisku Windows konieczne jest zapoznanie się z pomocą programu MagicInfo Server.
Podczas tej operacji nie należy wyłączać zasilania.
•
W przypadku wyświetlaczy obrotowych funkcja przezroczystości paska nie jest obsługiwana.
•
W przypadku wyświetlaczy obrotowych podczas wyświetlania filmów obsługiwana jest
rozdzielczość do 720*480(SD).
•
EWF (wzmocniony filtr zapisu) nie jest stosowany do dysku D.
•
Aby zapisać zawartość konfiguracji, która została zmieniona, gdy funkcja EWF znajduje
się w stanie Enable, należy użyć funkcji Commit.
•
Wybranie opcji Disable, Enable lub Commit spowoduje ponowne uruchomienie systemu.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
96
Dost. wyśw. LCD
Istnieje możliwość wyboru aplikacji, która ma zostać uruchomiona wraz z systemem Windows.
2. Select TCP/IP - step 2
W step 2 aplikacji MagicInfo Setup Wizard nie ma konieczności przechodzenia do ustawień
sieci na pulpicie w celu wprowadzenia ustawień protokołu TCP/IP. Czynność tę wykonuje się
tylko w step 2 instalacji MagicInfo.
3. Select Language - step 3
97
Dost. wyśw. LCD
W przypadku stosowania wielu języków możesz wybrać i ustawić konkretny język.
4. Select Screen Type - step 4
Możesz wybrać rodzaj obrotu, który będzie zastosowany w urządzeniu.
5. Setup Information
98
Dost. wyśw. LCD
Wyświetla ustawienia, które zostały wybrane przez użytkownika.
Uwaga
Jeśli ikona programu MagicInfo nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, kliknij dwukrotnie ikonę programu MagicInfo znajdującą się na pulpicie. Ikona zostanie wyświetlona.
99
Rozwiązywanie problemów
Funkcja autotestu
Uwaga
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym najpierw należy sprawdzić następujące
rzeczy. W razie wystąpienia problemów, z którymi nie można sobie poradzić, należy skontaktować się z serwisem.
Funkcja autotestu
1.
Wyłącz komputer oraz wyświetlacz LCD
2.
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3.
Włącz wyświetlacz LCD.
Poniższy rysunek („No Signal") znajduje się na czarny tle, podczas gdy wyświetlacz LCD pracuje zazwyczaj nawet wtedy, gdy nie wykryto sygnału wideo. W trybie
autotestu, wskaźnik zasilania ekranu LED świeci się na zielono, a na ekranie będzie
widoczny pewien kształt.
4.
Wyłącz wyświetlacz LCD i podłącz ponownie kabel sygnału wideo. Następnie włącz wyświetlacz i komputer.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nie wyświetla się na ekranie wyświetlacza
LCD, należy sprawdzić poprawność działania kontrolera wideo oraz systemu; wyświetlacz
funkcjonuje prawidłowo.
Komunikaty ostrzegawcze
Dla ekranu można nawet wybrać rozdzielczość 1920 x 1080. Jednak zostanie na chwilę wyświetlony następujący komunikat: „You can choose to change the screen resolution or stay
in the current mode during that time” (Możesz zmienić rozdzielczość ekranu lub pozostać w
aktualnym trybie). Jeśli rozdzielczość ustawiona jest na więcej niż 85 Hz, pokaże się czarny
ekran, gdyż wyświetlacz LCD nie obsługuje rozdzielczości powyżej 85 Hz.
Uwaga
Więcej informacji na temat rozdzielczości i częstotliwości obsługiwanych przez wyświetlacz
plazmowy można znaleźć w Ustawienia > Fabryczne tryby synchronizacji
Konserwacja i czyszczenie
1) Konserwacja wyświetlacza LCD.
Wyświetlacz należy czyścić miękką szmatką, po odłączeniu zasilania.
100
Rozwiązywanie problemów
•
Nie wolno korzystać z bezenu, rozpuszczalnika, lub
innych substancji łatwopalnych.
2) Konserwacja ekranu płaskiego monitora
Monitor należy czyścić miękką szmatką (z flaneli bawełnianej).
•
Nie wolno nigdy stosować acetonu, benzenu ani rozpuszczalnika.
Może to spowodować odkształcenia lub deformację
powierzchni ekranu.
•
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki uszkodzenia spowodowane przez te substancje.
Oznaki i zalecane działania
Uwaga
Monitor LCD wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia
problemów z komputerem lub jego kartą graficzną wyświetlacz LCD może w ogóle nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym odwzorowaniu kolorów lub obraz z zakłóceniami.
W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a dopiero potem skontaktować się z Centrum serwisowym lub sprzedawcą.
1.
Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
2.
Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały
dźwiękowe.
(Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się z serwisem.)
3.
Jeśli zainstalowano nową kartę graficzną lub złożono komputer, należy sprawdzić, czy
zainstalowano kartę graficzną.
4.
Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 50 Hz ~85 Hz.
(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać 60 Hz).
5.
W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom
komputer w trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel” (Panel sterowania)
System „Device Administrator” (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a
następnie ponownie uruchom komputer, aby ponownie zainstalować sterownik.
Lista kontrolna
Uwaga
•
Poniżej znajduje się lista możliwych problemów i ich rozwiązań. Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby
sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
•
Więcej informacji na temat sieci można znaleźć w rozdziale dotyczącym MagicInfo rozwiązywania problemów.
101
Rozwiązywanie problemów
Problemy związane z instalacją (tryb PC)
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących instalacji monitora LCD i ich
rozwiązań.
Q:
Ekran wyświetlacza LCD miga.
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy łączący komputer z wyświetlaczem LCD podłączono
prawidłowo i mocno.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
Problemy związane z ekranem.
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących ekranu wyświetlacza LCD i ich
rozwiązań.
Q:
Ekran jest pusty, a wskaźnik zasilania jest wyłączony.
A:
Upewnij się, że kabel zasilający został prawidłowo podłączony i że wyświetlacz LCD
jest włączony.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
Q:
Komunikat „No Signal”.
A:
Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera lub do
źródła obrazu.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
A:
Sprawdź, czy komputer lub źródło obrazu są włączone.
Q:
"Komunikat „Not Optimum Mode”.
A:
Sprawdź maksymalną rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej.
A:
Porównaj te wartości z danymi przedstawionymi w części Fabryczne tryby synchronizacji.
Q:
Obraz przesuwa się w pionie.
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy został dobrze podłączony. Jeśli to konieczne, podłącz
go ponownie.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
Q:
Obraz jest zamazany.
A:
Uruchom funkcję dostrajania częstotliwości typu Coarse i Fine.
A:
Odłącz wszystkie akcesoria (np. przewody przedłużające) i włącz telewizor ponownie.
A:
Ustaw dla rozdzielczości i częstotliwości zalecane zakresy.
Q:
Obraz jest niestabilny i trzęsie się.
102
Rozwiązywanie problemów
A:
Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są obsługiwane przez wyświetlacz LCD. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w
menu wyświetlacza LCD i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
Q:
Na ekranie pojawiają się odbicia.
A:
Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są obsługiwane przez wyświetlacz LCD. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w
menu wyświetlacza LCD i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
Q:
Obraz jest za jasny lub za ciemny.
A:
Dostosuj opcje brightness i contrast.
(Patrz Brightness, Contrast)
Q:
Ustawienia kolorów zmieniają się.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Kolory są zniekształcone przez cienie.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Słaba biel.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Wskaźnik zasilania miga.
A:
Wyświetlacz LCD zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach pamięci OSD.
Q:
Ekran jest pusty i wskaźnik zasilania miga średnio co 0,5 - 1 sekundę.
A:
Wyświetlacz LCD korzysta z systemu zarządzania zasilaniem. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
Q:
Ekran jest pusty i mruga.
A:
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „TEST GOOD” podczas naciskania przycisku
MENU, należy sprawdzić kable łączące wyświetlacz LCD oraz komputer, by upewnić
się że są prawidłowo podłączone.
Problemy związane z dźwiękiem
Uwaga
Poniżej podano problemy z sygnałem dźwięku i sposoby ich rozwiązania.
Q:
Brak dźwięku.
A:
Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony zarówno do portu wejściowego
audio monitora LCD, jak i portu wyjściowego audio karty dźwiękowej.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
A:
Sprawdź poziom głośności.
Q:
Poziom dźwięku jest za niski.
A:
Sprawdź poziom głośności.
103
Rozwiązywanie problemów
A:
Jeśli po ustawieniu poziomu dźwięku na maksimum głośność jest wciąż zbyt mała,
sprawdź ustawienia głośności na karcie dźwiękowej komputera lub w używanym programie.
Q:
Dźwięk jest zbyt wysoki lub zbyt niski.
A:
Ustaw na odpowiednim poziomie opcje Treble i Bass.
Problemy związane z pilotem
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących pilota i sposobu ich rozwiązań.
Q:
Naciskanie przycisków pilota nie powoduje żadnej reakcji.
A:
Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie z biegunami +/-.
A:
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
A:
Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
A:
Sprawdź, czy kabel zasilający został dobrze podłączony.
A:
Sprawdź, czy w pobliżu nie znajduje się lampa fluorescencyjna lub neonowa.
Pytania i odpowiedzi
Q:
Jak można zmienić częstotliwość?
A:
Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.
Uwaga
Obsługa karty graficznej może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika.
(Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub
karty graficznej).
Q:
Jak można dostosować rozdzielczość?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Settings (Ustawienia).
* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.
Q:
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
104
Rozwiązywanie problemów
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Q:
Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?
A:
Odłącz kabel zasilający i wyczyść wyświetlacz LCD miękką szmatką, używając do tego
samej wody lub środka czyszczącego.
Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania.
Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza wyświetlacza.
Q:
Jak odtwarzać filmy wideo?
A:
Obsługiwane są wyłącznie kodeki MPEG1 oraz WMV. Zainstaluj odpowiednie kodeki,
aby odtwarzać filmy wideo. Niektóre kodeki mogą być niekompatybilne.
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w
tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze
sprzedawcą.
105
Dane techniczne
Ogólne
Ogólne
Nazwa modelu
SyncMaster
SyncMaster
SyncMaster
400EX(n)
460EX(n)
550EX(n)
Panel LCD
Wymiary
Typ 40 (40,0 cali / Typ 46 (46,0 cali / Typ 55 (54,6 cali /
101cm)
116cm)
138cm)
Obszar wyświetla- 885,6 mm (pozio- 1018,08 mm (po- 1209,6 mm (pozionia
mo) x 498,15 mm ziomo) x 572,67 mo) x 680,4 mm
(pionowo)
mm (pionowo)
(pionowo)
0,46125 mm (po- 0,17675 mm (po- 0,21 mm (poziomo)
ziomo) x 0,15375 ziomo) x 0,53025 x 0,63 mm (pionomm (pionowo)
mm (pionowo)
wo)
Plamka matrycy
Synchronizacja
Poziomo
30~81 kHz
Pionowo
56~85 Hz
Gama kolorów
8-bitowy, 1,07 mld (10-bitowy dithering)
Rozdzielczość
Rozdzielczość opty- 1920x1080 @ 60 Hz
malna
Maksymalna
zielczość
rozd- 1920x1080 @ 60 Hz
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
148,5 MHz (analogowy, cyfrowy)
Zasilanie
Produkt działa pod napięciem 100 - 240 V.
Jako że standardowe napięcie jest różne w zależności od kraju, należy sprawdzić
etykietę z tyłu produktu.
Złącza sygnałowe
A/D : D-SUB, HDMI, DVI Out, RS232C In/Out, RJ45, wyjście dźwięku (stereo) w
modelu sieciowym:
LAN, USB (3 porty), VGA OUT (tylko w modelu z obsługą sieci)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga
Ex
949,7 x 580,6 x 42,6 1082,2 x 654,4 x 1273,3 x 763,5 x
mm
39,9 mm
39,9 mm
/ 12,9 Kg
/ 15,7 Kg
/ 20,2 Kg
106
Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga
Exn
949,7 x 580,6 x 42,6 1082,2 x 654,4 x 1273,3 x 763,5 x
mm
39,9 mm
39,9 mm
/ 13,6 Kg
/ 16,5 Kg
/ 20,9 Kg
VESA Podkładka montażowa
400,0 mm x 400,0 mm
Środowisko pracy
SyncMaster Obsługa
urząd400EX
zenia
SyncMaster
Prze460EX
chowySyncMaster wanie
550EX
Temperatura: 0˚C – 40˚C (32˚F – 104˚F)
SyncMaster Obsługa
400EXn
urządzenia
SyncMaster
Prze460EXn
chowySyncMaster wanie
550EXn
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Wilgotność: 10 – 80 % bez kondensacji
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji
Wilgotność: 10 – 80 % bez kondensacji
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji
Obsługa systemu Plug and Play
Ten wyświetlacz współdziała z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Proces interakcji pomiędzy wyświetlaczem LCD a systemem komputerowym zapewni uzyskanie najlepszej pracy wyświetlacza i optymalnych ustawień konfiguracyjnych. W większości przypadków instalacja wyświetlacza będzie przebiegać
automatycznie, chyba że użytkownik zdecyduje się na wybranie alternatywnych
ustawień.
Prawidłowy wygląd plamek
Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej
technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą
czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele.
Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.
Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 6.220.800.
Uwaga
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Urządzenie klasy A : Model sieciowy (400EXn, 460EXn, 550EXn)
Urządzenie klasy B : Model bez obsługi sieci (400EX, 460EX, 550EX)
Oszczędzanie energii
Wyświetlacz LCD jest wyposażony we wbudowany system zarządzania energią o nazwie
PowerSaver. System ten umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej poprzez przełączanie
107
Dane techniczne
wyświetlacza w tryb niskiego poboru energii, który jest uruchamiany w momencie nieużywania wyświetlacza przez określony okres czasu. Wyświetlacz powraca do trybu normalnej
pracy po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. W celu oszczędzania energii wyświetlacza LCD, należy go WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy
w eksploatacji. System PowerSaver współpracuje z kartami graficznymi zgodnymi z VESA
DPM. W celu konfiguracji jego ustawień należy użyć odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
Oszczędzanie energii
Stan
Wskaźnik
zasilania
SyncMaster
400EX(n)
Tryb stand- Tryb oszc- Wyłącz zasi- Wyłącz zasizędzania enlanie
lanie
ardowy
ergii
(Przycisk zasilania)
Wł.
Migotanie
Amber
(Bursztynowy)
Wył.
Zużycie en- SyncMaster
ergii
400EX
120 W
2W
1W
0W
SyncMaster
400EXn
150 W
5W
5W
0W
SyncMaster
460EX
140 W
2W
1W
0W
SyncMaster
460EXn
170 W
5W
5W
0W
SyncMaster
550EX
170 W
2W
1W
0W
SyncMaster
550EXn
200 W
5W
5W
0W
SyncMaster
460EX(n)
SyncMaster
550EX(n)
Uwaga
•
Rzeczywiste zużycie prądu może się różnić od wskazywanego zużycia w sytuacji, gdy
zmieniły się warunki systemu lub ustawienia.
•
Aby zapobiec jakiemukolwiek zużyciu prądu, wyłącz telewizor przełącznikiem lub odłącz
kabel zasilania z tyłu urządzenia. W sytuacji długotrwałego przebywania poza domem
upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.
Zaprogramowane tryby synchronizacji
Jeśli sygnał wyjściowy komputera jest zgodny z wartościami funkcji Zaprogramowane tryby
synchronizacji, ustawienia ekranu monitora zostaną dostosowane automatycznie. Jeśli sygnały nie są identyczne, na ekranie może nie być wyświetlany żaden obraz, ale dioda LED
wskaźnika zasilania pozostanie włączona. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj
się z instrukcją obsługi karty graficznej.
108
Dane techniczne
Tryb wyświetlania
CzęstotliCzęstotliCzęstotliPolaryzacja
wość pozio- wość piono- wość takto- synchronizacji
ma (kHz)
wa (Hz)
wania (MHz) (pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Częstotliwość pozioma
Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się
z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego, a częstotliwość
odświeżania poziomego stanowi odwrotność tego
czasu. Jednostka: kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
Działając podobnie do lampy fluorescencyjnej, obraz
wyświetlany na ekranie musi zostać odświeżony kilka razy w przeciągu jednej sekundy, aby mógł on być
widoczny dla człowieka. Częstotliwość tego powtórzenia to częstotliwość pionowa, zwana także częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz
109
Informacje
Aby uzyskać lepsze wyświetlanie obrazu
Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, dostosuj rozdzielczość i częstotliwość
odświeżania obrazu w komputerze zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem.
Wybranie innej niż najlepsza jakość wyświetlania dla ekranu TFT-LCD może spowodować wyświetlanie obrazu o nierównej jakości.
•
Rozdzielczość: 1920 x 1080
•
Częstotliwość pionowa (częstotliwość odświeżania): 60 Hz
Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i
BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne
czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.
•
Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 6.220.800.
Monitor i panel zewnętrzny należy czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
Ekran LCD należy czyścić delikatnie. Użycie zbyt dużej siły może spowodować
pojawienie się plam.
Jeśli jakość obrazu jest niezadowalająca, można ją zwiększyć używając funkcji
automatycznego wyboru źródła „Auto Adjustment”, dostępnej z poziomu ekranu
wyświetlonego po naciśnięciu przycisku Auto. Jeśli po użyciu funkcji automatycznego wyboru źródła szum nadal występuje, należy użyć funkcji dostosowywania
ustawień Fine/Coarse.
W przypadku pozostawienia monitora na dłuższy czas z wyświetlanym statycznym obrazem mogą wystąpić problemy z utrwalonym obrazem lub efekt rozmycia. W przypadku pozostawiania monitora na dłuższy czas należy włączyć tryb
oszczędzania energii lub też ustawić na nim wygaszacz ekranu z poruszającym
się obrazem.
INFORMACJE O PRODUKCIE (Urządzenie bez zjawiska utrwalenia obrazu)
Co to jest utrwalenie obrazu?
Utrwalenie obrazu nie występuje, gdy ekran LCD działa w normalnych warunkach.
Warunki te zdefiniowano jako ciągle zmieniające się wzory obrazu wideo. Gdy ekran LCD wyświetla przez długi czas (ponad 12 godzin) stały wzór, może wystąpić
nieznaczna różnica w napięciu między elektrodami obsługującymi ciekły kryształ
(LC) w pikselu. Różnica napięcia między elektrodami wzrasta z czasem, powodując przyleganie cząstek ciekłego kryształu. Zjawisko to sprawia, że po zmianie
wzoru może być widoczny poprzedni obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona
różnica napięcia musi zostać zmniejszona.
110
Informacje
Wyłączenie, wygaszacz ekranu lub tryb oszczędności energii
•
Monitor należy wyłączać na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
•
Można ustawić wyłączanie monitora za pomocą harmonogramu oszczędzania
energii we właściwościach ekranu komputera.
•
Jeśli to możliwe, należy korzystać z wygaszacza ekranu. Zalecamy wybranie
wygaszacza stworzonego z jednego koloru i poruszającego się obrazu.
111
Informacje
•
Zalecamy stosowanie funkcji braku zjawiska utrwalania obrazu.
- Szczegóły dotyczące procedur konfiguracji znajdują się na tylnej stronie.
Okresowa zmiana schematów kolorów
Uwaga
Wykorzystuje dwa różne kolory
Należy użyć dwóch różnych kolorów zmienianych cyklicznie co 30 minut.
•
Należy unikać kombinacji kolorów znaków i tła znacząco różniących się jaskrawością.
Należy unikać korzystania z szarości, które mają niekorzystny wpływ na zjawisko utrwalenia obrazu.
Zaleca się unikanie: Kolorów znacząco różniących się jaskrawością (biały i
czarny, szary)
Okresowa zmiana kolorów znaków
•
Użyj jasnych kolorów, nieznacznie różniących się jaskrawością
- Zmiana cykliczna: Należy dokonywać zmiany kolorów znaków i tła co 30 minut
•
Zalecana jest zmiana położenia znaków co 30 minut.
•
Regularne powtarzanie obrazów i logo.
- Zmiana cykliczna: Wyświetlanie ruchomych obrazów, razem z logo, przez 60
sekund po 4 godzinach użytkowania.
•
Najlepszym sposobem na ochronę monitora przed wystąpieniem zjawiska utrwalenia obrazu jest wyłączenie zasilania albo skonfigurowanie komputera lub
systemu tak, aby włączał program wygaszacza ekranu w czasie, gdy następuje
112
Informacje
przerwa w użytkowaniu ekranu. Nie stosowanie się do tych wytycznych może
wpłynąć na udzieloną gwarancję.
Stosowanie przewijania ekranu
•
Zastosuj funkcję suwaka ekranowego.
-Oznaka: Czarny, poziomy pasek przesuwa się w górę i w dół.
Stosowanie funkcji zmiany pikseli obrazu
•
Zastosuj funkcję suwaka ekranowego.
-Oznaka: Czarna plama przesuwa się w górę i w dół.
•
Zastosuj funkcję paska ekranowego.
-Oznaka: Czarny, poziomy lub pionowy pasek przesuwa się w górę i w dół.
Stosowanie funkcji wymazywania ekranu
•
Zastosuj funkcję wymazywania ekranu.
-Oznaka: 2 pionowe obszary przesuwają się, wymazując wyświetlany obraz
Zalecamy stosowanie funkcji braku zjawiska utrwalania obrazu
113
Informacje
•
Ustaw funkcję Brak zjawiska utrwalenia obrazu.
Algorytm funkcji braku utrwalania obrazu został zastosowany do wyświetlacza
LCD LFD
•
Algorytm wstawiania szarości został zastosowany do każdego piksela. Pozwala to poprawić charakterystykę utrwalania obrazu.
Ograniczenia spowodowane zastosowaniem algorytmu funkcji braku zjawiska
utrwalania obrazu.
•
Został zastosowany algorytm wstawiania szarych pikseli.
- Z tego powodu jasność została zredukowana o 25–30% w porównaniu do
oryginalnej. Dodatkowo, wstawione szare piksele mogą wyglądać na zniekształcone (poszarpane), gdy obraz jest oglądany przez osobę poruszającą się w
poziomie lub w pionie lub patrzącą na wyświetlacz z krótkiego dystansu
•
Podczas oglądania ekranu, poruszając się w poziomie lub w pionie: Występują zakłócenia i spada jasność obrazu (o 25–30%)
•
Podczas oglądania ekranu z bliskiej odległości: Zakłócenia powodują drżenie pojedynczych pikseli i linii.
•
Drżenie o charakterystycznym wzorze
Instrukcja obsługi
•
Warunki użytkowania: Zalecamy wyłącznie produktu na 2 godziny po 12 godzinach pracy.
•
Ustawienia domyślne: Funkcja Image Retention Free: OFF
•
Aby zmniejszyć efekt spadku jasności zalecamy użycie tej funkcji po ustawieniu
najwyższej jasności obrazu.
np. tryb MagicBright: Entertain
•
Zalecamy stosowanie obrazu z liniami większymi niż cztery piksele / znakami
większymi niż dwa piksele.
114
Informacje
- W przypadku obrazów o liniach / znakach wielkości jednego piksela mogą się
pojawić zakłócenia lub migotanie.
115
Dodatek
Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE
Uwaga
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z
naszą infolinią.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
116
Dodatek
Europe
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.com
(726-7864, € 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
http://www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820
(7267864)
SAMSUNG http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
117
http://www.samsung.com
Dodatek
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East & Africa
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
Warunki
Odległość plamek matrycy
Obraz wyświetlany na ekranie składa się z plamek matrycy
koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Im bliżej siebie położone są plamki, tym większą rozdzielczość uzyskuje
monitor. Odległość pomiędzy plamkami o tym samym ko118
Dodatek
lorze jest nazywana „odległością plamek matrycy”. Jednostka: mm
Częstotliwość pionowa
Aby obraz wyświetlany na monitorze był widzialny dla użytkownika, wiązka musi przebiec przez ekran kilka razy w
ciągu jednej sekundy. Ilość powtórzeń na sekundę nosi
nazwę częstotliwości pionowej lub częstotliwości odświeżania. Jednostka: Hz
Przykład: Jeśli droga tej samej wiązki światła jest powtarzana 60 razy na sekundę, wówczas jest to częstotliwość
równa 60 Hz.
Częstotliwość pozioma
Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej
do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi
nazwę cyklu poziomego. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Jednostka:
kHz
Wyświetlanie z przeplotem i
bez przeplotu
Wyświetlanie poziomych linii przebiegających od góry ku
dołowi ekranu nosi nazwę wyświetlania bez przeplotu, natomiast technika wyświetlania obrazu polegająca na naprzemiennym wyświetlaniu parzystych i nieparzystych linii
obrazu to obraz z przeplotem. W większości monitorów stosowana jest metoda wyświetlania obrazu bez przeplotu,
zapewniająca ostrość obrazu. Metoda wyświetlania obrazu
z przeplotem jest stosowana w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play
Funkcja zapewniająca najlepszą jakość obrazu i umożliwiająca automatyczną wymianę informacji pomiędzy komputerem a monitorem. Monitor jest zgodny z międzynarodowym standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczość
Liczba poziomych i pionowych plamek wykorzystywanych
do generowania obrazu na monitorze nosi nazwę „rozdzielczość”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest idealna do wykonywania kilku zadań
jednocześnie, ponieważ na monitorze może być wyświetlana większa ilość informacji.
Przykład: Jeśli rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1080,
oznacza to, że ekran jest złożony z 1920 plamek poziomych
(rozdzielczość pozioma) oraz 1080 pionowych linii (rozdzielczość pionowa).
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - tylko
Europa
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu
USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
119
Dodatek
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - tylko
Europa
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
- tylko Europa
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony
był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria
zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać
je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Uwaga
Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie.
Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.
Autoryzacja
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.
Firma Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia,
działania lub użycia.
Samsung jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.;
Microsoft, Windows oraz Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA, DPM oraz DDC są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Video Electronics Standard Association; nazwa i logo ENERGY STAR® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Wszystkie inne
nazwy produktów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
120
Download PDF

advertising