Samsung | LE19R71B | Samsung LE19R71B User manual

BN68-01074D-00Cover.qxd
9/1/06 6:27 PM
Page 1
LCD TV
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE
Je˝eli masz jakieÊ uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,skontaktuj si´ z
naszà infolinià.
∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË SAMSUNG ™∂ √§√ ∆√¡ ∫√™ª√
∂¿Ó ¤¯ÂÙ ۯfiÏÈ· ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Samsung, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ
ΤÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ SAMSUNG.
ë‚˙ÊÂÚ Ò Ò˙Ò SAMSUNG èé ñÖãàü ëÇüí
ÄÍÓ ËχÚ ‚˙ÔÓÒË ËÎË ÍÓÏÂÌÚ‡Ë Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚ ̇ Samsung, Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï
ˆÂÌÚ˙‡ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË Ì‡ SAMSUNG.
Skontaktujte Celosvetov˘ Samsung
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohºadom produktov spoloãnosti Samsung, prosím,
skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoloãnosti SAMSUNG.
Kontaktirajte SAMSUNG ·IROM SVIJETA
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za
brigu o kupcima tvrtke Samsung.
Kontaktujte Samsung po celém svûtû
Pokud máte dotazy nebo pfiipomínky t˘kající se v˘robkÛ Samsung, kontaktujte stfiedisko
péãe o zákazníky spoleãnosti SAMSUNG.
Country
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
UKRAINE
Customer Care Center
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
01805 - 121213 (€ 0,12/min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-502-0000
☎
LE19R7
Owner’s Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
BN68-01074D-00
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
TELETEXT
Register your product at www.samsung.com/global/register
DONGGU-Still.qxd
9/1/04 4:36 AM
Page 1
Precautions When Displaying a Still Image
A still image may cause permanent damage to the TV screen.
• Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
This image retention is also known as "screen burn".
To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
•
Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center
of the screen caused by the difference of light emission on the screen.
Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen.
Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
• Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
To prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.
ElŒvigyázatosság az állóképek megjelenítésével kapcsolatban.
Az állóképek a TV-képernyŒ maradandó károsodását okozhatják.
• Ne jelenítsen meg állóképeket az LCD-képernyŒn 2 órát meghaladó idŒn túl, mert ilyenkor a megjelenített képek a képernyŒ „beégését”
okozhatják. Ezt a jelenséget „képernyŒbeégésnek” is nevezik.
A képernyŒbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejét és kontrasztját.
•
Az LCD TV huzamosabb ideig tartó, 4:3 képarányú módban történŒ használata esetén a kibocsátott fényerŒsség eltérése miatt a
képernyŒ közepén, valamint bal és jobb oldalán sávok alakulhatnak ki.
DVD-filmek lejátszása és játékprogramok használata is hasonló jelenséget okozhat.
A garancia az ilyen esetekben keletkezett károkra nem terjed ki.
• Videojátékok vagy számítógépek állóképeinek bizonyos idŒt meghaladó megjelenítése következtében a képernyŒn részleges utókép jelenhet meg.
A jelenség megelŒzése érdekében állóképek megjelenítése esetén csökkentse a fényerŒt és kontrasztot.
Ârodki ostro˝noÊci, które nale˝y zachowaç przy odtwarzaniu nieruchomych obrazów.
Nieruchomy obraz mo˝e spowodowaç trwa∏e uszkodzenie ekranu telewizyjnego.
• Nieruchomych obrazów nie nale˝y wyÊwietlaç na ekranie LCD d∏u˝ej ni˝ przez 2 godziny, gdy˝ mo˝e to spowodowaç utrwalenie obrazu na
ekranie. Zjawisko utrwalania obrazu okreÊla si´ tak˝e mianem „wypalania ekranu”.
Aby uniknàç tego zjawiska, nale˝y przy wyÊwietlaniu nieruchomych obrazów zmniejszyç jasnoÊç oraz kontrast ekranu.
•
Oglàdanie obrazu w formacie 4:3 na ekranie telewizora LCD przez d∏ugi okres czasu mo˝e powodowaç pozostawanie Êladów kraw´dzi
po Êrodku ekranu oraz po jego lewej i prawej stronie. Przyczynà tego zjawiska jest ró˝nica w nat´˝eniu emitowanego Êwiat∏a.
Odtwarzanie p∏yty DVD lub wyÊwietlanie obrazu z konsoli do gier mo˝e powodowaç powstawanie podobnego zjawiska.
Wymienione powy˝ej objawy nie sà obj´te gwarancjà.
• WyÊwietlanie nieruchomych obrazów z konsoli do gier lub komputera przez d∏ugi okres czasu mo˝e powodowaç powstawanie obrazu
szczàtkowego. Aby zapobiec powstawaniu tego zjawiska, nale˝y przy wyÊwietlaniu nieruchomych obrazów zmniejszyç ‘jasnoÊç’ oraz ‘kontrast’.
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÈÎfiÓ·˜
∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
• ªËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÌÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË LCD ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 2 ÒÚ˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
∞˘Ù‹ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “ο„ÈÌÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘”.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜.
•
∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ÌÔÚÊ‹ 4:3 ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¯ÓÒÓ
ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘, ÏfiÁˆ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ʈÙfi˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ DVD ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌÈ·˜ ÎÔÓÛfiÏ·˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
√È ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË.
• ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È· Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
ÌÂÚÈÎÒ˜ ÂÓÙ˘ˆÌ¤Ó· ›‰ˆÏ·. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜.
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á
çÂÔÓ‰‚ËÊÌËflÚ Ó·‡Á ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÂχÌÂÌÚ̇ ÔÓ‚‰‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
• ç ÔÓ͇Á‚‡ÈÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á ̇ Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌËfl ÂÍ‡Ì Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ ˜‡Ò‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡. íÓ‚‡
Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡ Ò ̇˘‡ Ӣ "ÔÓ„‡flÌ ̇ ÂÍ‡Ì‡".
ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ڇÍÓ‚‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡, ̇χÎÂÚ flÍÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á.
•
ÉΉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú 4:3 Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë ÒÎÂ‰Ë ËÎË
‡ÏÍË, ÔÓ͇Á‚‡ÌË ÓÚÎfl‚Ó, ÓÚ‰flÒÌÓ Ë ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ ‡ÁÎË͇ڇ ‚ Ò‚ÂÚÎËÌÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡.
àÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ DVD ËÎË Ë„Ó‚‡ ÍÓÌÁÓ· ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡.
èÓ‚‰Ë, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ „ÓÌËfl ÂÙÂÍÚ, Ì Ò ÔÓÍË‚‡Ú ÓÚ É‡‡ÌˆËflÚ‡.
• èÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË Ó·‡ÁË Ì‡ ‚ˉÂÓ Ë„Ë Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙ Á‡ ÔÓ-‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ˜‡ÒÚ˘ÌË ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ᇠ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË ÚÓÁË ÂÙÂÍÚ, ̇χÎÂÚ flÍÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á.
Mjere opreza pri prikazivanju fotografije
Fotografija moÏe uzrokovati trajna o‰teçenja na TV zaslonu.
• Ne prikazujte fotografiju na LCD zaslonu dulje od 2 sata jer to moÏe uzrokovati zadrÏavanje slike na zaslonu.
Ovo zadrÏavanje slike je poznato i kao "efekt izgaranja zaslona".
Kako biste izbjegli zadrÏavanje slike, smanjite stupanj svjetline i kontrasta zaslona tijekom prikazivanja fotografije.
•
Gledanje LCD televizora u formatu 4:3 u duÏem vremenskom periodu moÏe dovesti do prikazivanja tragova obruba na lijevoj i desnoj
strani te sredi‰tu zaslona uzrokovanog razlikom emitiranja svjetla na zaslonu.
Reprodukcija DVD-a ili igranje s igraçom konzolom moÏe uzrokovati sliãan efekt na zaslonu.
Pogre‰ke uzrokovane gore navedenim efektom nisu pokrivene jamstvom.
• Prikazivanje fotografija iz video igrica i raãunala u duljem vremenskom periodu od predvi?enog moÏe dovesti do parcijalnih zaostalih slika.
Kako bi to sprijeãili, smanjite 'svjetlinu' i 'kontrast' kod prikazivanja fotografija.
Opatfiení pfii zobrazení statického obrazu
Statick˘ obraz mÛÏe zpÛsobit trvalé po‰kození obrazovky televizoru.
• Neponechávejte statick˘ obraz na panelu LCD po dobu del‰í neÏ 2 hodiny, mohlo by dojít ke zhor‰ení obrazu.
Toto zhor‰ení obrazovky se také oznaãuje jako „vypálení obrazovky“.
Abyste zhor‰ení obrazu pfiede‰li, sniÏte pfii zobrazení statického obrazu nastavení jasu a kontrastu.
•
Sledování televizoru LCD pfii formátu zobrazení 4:3 po dlouhou dobu mÛÏe na pravém a levém okraji a ve stfiedu obrazovky zanechat
stopy po okrajích zpÛsobené rozdíly ve vyzafiování svûtla.
Podobn˘ efekt mÛÏe na obrazovce zanechat pfiehrávání DVD nebo pouÏívání herní konzole.
Na po‰kození zpÛsobené v˘‰e uveden˘m efektem se nevztahuje záruka.
• Zobrazení statického obrazu z videoher a PC po del‰í dobu mÛÏe zpÛsobit ãásteãn˘ efekt „afterimage“.
Tomuto efektu lze pfiedejít sníÏením jasu a kontrastu pfii zobrazování statického obrazu.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:44 AM
Page 1
English
Contents
CONNECTING AND PREPARING YOUR TV
List of Parts ..............................................................
Viewing the Control Panel ........................................
Viewing the Connection Panel..................................
Viewing the Remote Control ....................................
Installing Batteries in the Remote Control ................
Switching On and Off................................................
Placing Your Television in Standby Mode ................
Plug & Play ..............................................................
SETTING THE TIME
2
3
4
5
6
6
6
6
Setting and Displaying the Current Time..............15
Setting the Sleep Timer ........................................16
Switching the Television
On and Off Automatically......................................17
SETTING THE OTHERS
Choosing Your Language ....................................17
Setting the Blue Screen Mode..............................18
Selecting the Source ............................................18
Editing the Input Source Names ..........................19
SETTING THE CHANNELS
Storing Channels Automatically................................ 7
Storing Channels Manually ...................................... 8
Editing the Channels ................................................ 9
Sorting the Stored Channels .................................... 9
Assigning Channels Names .................................... 10
Fine Tuning Channel Reception .............................. 10
USING THE TELETEXT FEATURE
Teletext Decoder ..................................................19
Displaying the Teletext Information ......................20
Selecting a Specific Teletext Page ......................20
Using Fastext to Select a Teletext Page ..............21
Storing Teletext Pages..........................................21
SETTING THE PICTURE
Changing the Picture Standard ................................ 11
Adjusting the Custom Picture .................................. 11
Changing the Colour Tone........................................ 12
Changing the Picture Size ........................................ 12
Adjusting the Colour Control .................................... 13
Freezing the Picture ................................................ 13
SETTING THE PC
Setting up Your PC Software
(Based on Windows XP) ......................................22
Display Modes ......................................................22
Setting the PC ......................................................23
SETTING THE SOUND
Changing the Sound Standard ............................14
Customizing the Sound ........................................14
Selecting the Sound mode ..................................14
Adjusting the Volume Automatically ....................15
Symbol
Press
Important
Note
RECOMMENDATIONS FOR USE
One-Touch
Button
English-1
How to Adjust the Stand ......................................24
How to Adjust the Angle of the TV ......................24
Installing the Wall Mount Kit ................................24
Installing VESA compliant mounting devices ......24
Using the Decoration Covers ..............................24
Troubleshooting:
Before Contacting Service Personnel ..................25
Technical and Environmental Specifications ......25
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 3:16 PM
Page 2
List of Features
Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.
Remote Control
& Batteries (AAA x 2)
Warranty Card / Registration Card/
Safety Guide Manual
Power Cord
Wall Mount kit
Decoration Cover
English-2
Owner’s Instructions
Cleaning Cloth
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 3
Viewing the Control Panel
SOURCE
Toggles between all the available input sources
(TV, Ext., AV, S-Video, PC, DVI).
In the on-screen menu, use this button as you use the
ENTER button on the remote control.
MENU
Press to see an on-screen menu of your TV’s features.
Press to increase or decrease the volume.
In the on-screen menu, use the
buttons
as you use the and buttons on the remote control.
Press to change channels. In the on-screen menu, use
the
buttons as you use the and buttons
on the remote control. (Without the Remote Control,
You can turn on TV by using the Channel buttons.)
Speaker
(Power)
Press to turn the TV on and off.
Power Indicator
Blinks and turns off when the power is on and lights up
in stand-by mode.
Remote Control Sensor
Aim the remote control towards this spot on the TV.
English-3
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 4
Viewing the Connection Panel
The product colour and shape may vary depending on the model.
Power Input
Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.
Connecting DVI
- Connect the DVI connector to the DVD connector.
- Connect the stereo audio cable to “R - AUDIO - L” on the rear of your set and the other end to “Audio Out” of the
sound card on your DVD.
- DVI does not support PC function.
Connecting Computer
- Connect the D- Sub cable (optional) to “PC (PC IN)” on the rear of your set and the other end to the
Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to “AUDIO (PC IN)” on the rear of your set and the other end to “Audio Out”
of the sound card on your computer.
Connecting an Aerial or Cable Television Network
To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:
- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network
English-4
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 5
Connecting Set-Top Box, VCR or DVD
- Connect the VCR or DVD SCART cable (optional) to the SCART connector of the VCR or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and VCR (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the VCR (or DVD)
and connect the VCR (or DVD) to your set.
Connecting External A/V Devices
- Connect RCA (optional) or S-VIDEO cable (optional) to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables (optional) to “R - AUDIO - L” on the rear of your set and the other ends to corresponding audio
out connectors on the A/V device.
- Headphone may be connected to the headphone output (
) on the rear of your set. While the headphone is connected,
the sound from the built-in speakers will be disabled.
Kensington Lock
- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
Viewing the Remote Control
Television Standby button
Number buttons for direct
channel access
One/Two-digit channel selection
: Volume increase
: Volume decrease
Selects the TV mode directly
Teletext Functions
Teletext hold
Teletext index
Teletext sub page
Teletext size selection
Temporary sound switch-off
Menu display and change
confirmation
Teletext display/mix both teletext
information and the normal broadcast
Teletext reveal
Control the cursor in the menu
Teletext mode selection(LIST/FLOF)
Sound mode selection
Picture effect selection
Sound effect selection
Use to see information on the
current broadcast
P
P
: Teletext next page
: Teletext previous page
Teletext cancel
Teletext store
Exit from the teletext display
Available source selection
Previous channel
P
P
Fastext topic selection
: Next channel
: Previous channel
Exit the on screen menu
Picture freeze
Picture size selection
Automatic Power-off
The performance of the remote control may be affected by bright light.
This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille
points on the Power, Channel and Volume buttons.
English-5
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 6
Installing Batteries in the Remote Control
1.
Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2.
Install two AAA size batteries.
3.
Replace the cover.
Make sure to match the “+” and “–” ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won’t be using the
remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from
the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
If the remote control doesn’t work, check the following:
1. Is the TV power on?
2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
3. Are the batteries drained?
4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?
Switching On and Off
The mains lead is attached to the rear of your set.
1.
Plug the mains lead into an appropriate socket.
2.
Press the
The standby indicator lights up on the front of the set.
button on the front of the set.
You also can press the POWER button or the TV (
) button on the remote control to turn the TV on.
The programme that you were watching last is reselected automatically.
3.
Press the numeric button (0~9) or channel up/down (
button on the right side of the panel.
/
) button on the remote control or
When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus
are to be displayed.
4.
To switch your set off, press the POWER
button again.
Placing Your Television in Standby Mode
Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby
mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).
1.
Press the POWER
button on the remote control.
The screen is turned off and a standby indicator appears on the front of your set.
2.
To switch your set back on, simply press the POWER
up/down ( / ) button again.
, numeric buttons (0~9) or channel
Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example).
It is best to unplug the set from the mains and aerial.
Plug & Play
When the TV is initially powered on, several basic settings proceed
automatically and subsequently. The following settings are available.
1.
Press the POWER button on the remote control.
The message “Start Plug & Play” is displayed with “OK” selected.
Press the ENTER button.
2.
Select the appropriate language by pressing the or button.
Press the ENTER button to confirm your choice.
3.
The message “Check antenna input.” is displayed with “OK” selected.
Press the ENTER button.
Please check that the antenna or cable TV is connected correctly.
English-6
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 7
4.
Select the appropriate country by pressing the or button.
Press the ENTER button to confirm your choice.
5.
The “Auto Store” menu is displayed with the “Start” selected.
Press the ENTER button.
The channel search will start and end automatically.
After all the available channels are stored, the “Clock Set” menu appears.
Press the ENTER button at any time to interrupt the memorization process.
6.
Press the ENTER button.
Select the “Hour” or “Minute” by pressing the or button.
Set the “Hour” or “Minute” by pressing the or button.
You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the
remote control.
7.
Press the ENTER button to confirm your setting.
The message “Enjoy your viewing.” is displayed.
Language: Select your language.
Country: Select your country.
Auto Store: Automatically scans for and stores channels available in the local area.
Clock Set: Sets the current time for the TV clock.
If you want to reset this feature...
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button to select “Plug & Play”.
3.
This message “Start Plug & Play” is displayed.
Storing Channels Automatically
You can scan for the frequency ranges available to you (and availability
depends on your country). Automatically allocated programme numbers
may not correspond to actual or desired programme numbers.
However, you can sort numbers manually and clear any channels you do
not wish to watch.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the
ENTER button.
2.
Press the ENTER button to select “Country”.
3.
Select the appropriate country by pressing the or button.
Press the ENTER button to confirm your choice.
4.
Press the or button to select “Auto Store”, then press the
ENTER button.
5.
Press the ENTER button to select “Start”.
The TV will begin memorizing all of the available channels.
Press the ENTER button at any time to interrupt the memorization
process and return to the “Channel” menu.
6.
After all the available channels are stored, the “Sort” menu appears.
English-7
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 8
Storing Channels Manually
You can store up to 100 channels, including those received via cable
networks. When storing channels manually, you can choose:
Whether or not to store each of the channels found.
The programme number of each stored channel which you wish to
identify.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the
ENTER button.
2.
Press the or button to select “Manual Store”, then press the
ENTER button.
3.
Press the ENTER button to select “Programme”.
4.
To assign a programme number to a channel, find the correct number
by pressing the or button and then press the ENTER button.
5.
Press the or button to select “Colour System”, then press the
ENTER button.
6.
Select the colour standard required by pressing the or button,
then press the ENTER button.
7.
Press the or button to select “Sound System”, then press the
ENTER button.
8.
Select the sound standard required by pressing the or button,
then press the ENTER button.
9.
If you know the number of the channel to be stored, press the
or button to select “Channel”. Press the ENTER button.
Select C (Air channel) or S (Cable channel) by pressing the or button. Press the button to select channel. Select the required
number by pressing the or button and then press the
ENTER button.
You can also set a channel number by pressing number buttons on the remote control.
If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
Channel mode: P (Programme mode)
C (Air channel mode)
S (Cable channel mode)
You can also set a channel number by pressing the number buttons on the remote control.
10. If you do not know the channel numbers, press the or button to
select “Search”. Press the ENTER button.
Search by pressing the or button and then press the
ENTER button.
11. Press the or button to select “Store”, then press the ENTER
button. Press the or button to select “OK”, then press the
ENTER button.
12. Repeat steps 3 to 11 for each channel to be stored.
Programme: Selects a program number for the channel.
Colour System: Sets the colour supporting system.
Sound System: Sets the sound supporting system.
Channel: Selects a channel.
Search: Scans for the frequency value for the channel.
Store: Saves your settings.
English-8
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 9
Editing the Channels
You can exclude the channels you chose from the channels you
scanned. When you scan through the stored channels, those you
have chosen to skip are not displayed.
All channels that you do not specifically choose to skip are displayed
during scanning.
1.
Use the number buttons to directly select the channel that will be added
or deleted.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select “Add/Delete”, then press the
ENTER button.
4.
Press the or button to select channels to be deleted or added.
5.
Press the button to select “
The channels marked with “
6.
” column, then press the ENTER button.
” will be added.
Press the EXIT button to exit.
You can view any channel (including an erased channel) by using the number
buttons on the remote control.
Sorting the Stored Channels
You can exchange the numbers of two channels, in order to:
Modify the numeric order in which the channels have been
automatically stored.
Give easily remembered numbers to the channels that you watch
most often.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Sort”, then press the ENTER button.
3.
Press the ENTER button to select “From”. Press the or button until
the channel number that you wish to change is displayed.
Press the ENTER button.
4.
Press the or button to select “To”, then press the ENTER button.
Press the or button until the new number by which you wish to
identify the channel is displayed.
Press the ENTER button.
5.
Press the or button to select “Store”, then press the ENTER button.
Press the or button to select “OK”, then press the ENTER button.
The selected channel is exchanged with the one previously stored to the
chosen number.
6.
Repeat steps 3 to 5 for another channel to be sorted.
7.
Press the EXIT button to exit.
English-9
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 10
Assigning Channels Names
Channel names will be assigned automatically when channel information
is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new
names.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Name”, then press the ENTER button.
3.
If necessary, select the channel to be assigned to a new name by
pressing the or button. Press the ENTER button.
4.
To...
Then...
Select a letter, number or symbol
Press the or button
Move on the next letter
Press the button
Move back the previous letter
Press the button
Confirm the name
Press the ENTER button
The characters available are : Letters of the alphabet (A~Z)
Numbers (0~9)
Special characters ( -, space)
5.
Repeat steps 3 to 4 for each channel to be assigned to a new name.
6.
Press the EXIT button to exit.
Fine Tuning Channel Reception
Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal
reception.
1.
Use the number buttons to directly select the channel that
you want to fine tune.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select “Fine Tune”, then press the
ENTER button.
4.
Press the or button to adjust the fine tuning.
Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk “*” on the
right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel
number turns red.
To reset the fine-tuning, select “Reset” by pressing the or button and then
press the ENTER button.
English-10
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 11
Changing the Picture Standard
You can select the type of picture which best corresponds to your
viewing requirements.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button to select “Mode”.
3.
Press the or button to select the desired picture effect.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
Standard: Selects the picture for optimum display in a normal environment.
Movie: Selects the picture for comfortable display in a dark room.
Custom: Select to view your favorite display settings.
(Refer to “Adjusting the Custom Picture”)
You can also press the
P.MODE button on the remote
control to select one of the
picture settings.
[PC mode]
• Entertain: High brightness. (For watching motion pictures such as a DVD or Video CD.)
• Internet: Medium brightness. (For working with a mixture of images such as text and graphics.)
• Text: Normal brightness. (For documentations or works involving heavy text.)
• Custom: Select to view your favorite display settings.
The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
In the PC mode, “Entertain”, “Internet”, “Text”, “Custom” appears.
Adjusting the Custom Picture
Your set has several settings which allow you to control picture quality.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Custom”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER button.
4.
Press the or button to decrease or increase the value of a
particular item. Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Contrast: Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
Brightness: Adjusts the brightness of the whole screen.
Sharpness: Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
Colour: Adjusts the colours, making them lighter or darker.
If you make any changes to these settings, the picture mode is automatically
switched to “Custom”.
In the PC mode, only “Contrast” and “Brightness” can be adjusted.
English-11
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 12
Changing the Colour Tone
You can select the most comfortable colour tone to your eyes.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Colour Tone”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select the desired colour tone setting.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Cool 2: Makes the colour temperature bluer than “Cool 1” menu.
Cool 1: Makes whites bluish.
Normal: Keeps whites white.
Warm1: Makes whites reddish.
Warm2: Makes the colour temperature redder than “Warm1” menu.
In the PC mode, “Cool” ,“Normal”, “Warn”, “Custom” appears.
Changing the Picture Size
You can select the picture size which best corresponds to your
viewing requirements.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Size”, then press the
ENTER button.
3.
Select the required option by pressing the or button.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the "Wide" aspect ratio.
Wide: Adjusts the picture size to Wide appropriate for DVDs or wide broadcasting.
Zoom: Magnifies the Wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
You can select these options by
simply pressing the P.SIZE
button on the remote control.
In the PC and DVI mode, only “Wide” and “4:3” mode can be adjusted.
(The “Zoom”, “Auto Wide” mode is not supported.)
Zoom: Select
by pressing the or buttons.
Use the or button to move the picture up and down.
After selecting
, use the or button to magnify or reduce the picture size in the
vertical direction.
English-12
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 13
Adjusting the Colour Control
Adjust the individual R, G, B Colour Controls.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the
ENTER button.
2.
Press the or button to select “Colour Control ”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER button.
4.
Press the or button to decrease or increase the value of a
particular item. Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Available in PC Mode Only.
Freezing the Picture
1.
Press the STILL button to freeze a moving picture.
Normal sound will still be heard. Press it again to cancel.
This function doesn’t work when the input Source is DVI, ane PC.
English-13
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 14
Changing the Sound Standard
You can select the type of the special sound effect to be used when
watching a given broadcast.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button to select “Mode”.
3.
Press the or button to select the desired sound effect.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Standard: Selects the normal sound mode.
Music: Emphasizes music over voices.
Movie: Provides live and full sound for movies.
Speech: Emphasizes voices over other sounds.
Custom: Selects your custom sound settings.
You can also select these
options by simply pressing the
S.MODE button on the remote
control.
Customizing the Sound
The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.
(Alternatively, you can use one of the “automatic” settings.)
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Custom”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER button.
4.
Press the or button to decrease or increase the value of a
particular item. Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
If you make any changes to the “automatic” settings, the sound mode is
automatically switched to the “Custom” mode.
Selecting the Sound mode
You can set the sound mode by pressing the “DUAL I-II” button.
When you press it, the current sound mode is displayed on the
screen.
You can also set these options
simply by pressing the
DUAL I-II button on remote
control.
FM
Stereo
NICAM
Stereo
Audio Type
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
English-14
DUAL 1/2
MONO
STEREO
MONO
DUAL1
DUAL 2
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL1
DUAL 2
Default
Automatic
change
DUAL 1
Automatic
change
DUAL 1
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 15
Adjusting the Volume Automatically
Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not
easy for you to adjust the volume every time the channel is changed.
This feature let you automatically adjust the volume of the desired
channel by lowering the sound output when the modulation signal is high
or by raising the sound output when the modulation signal is low.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Auto Volume”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Setting and Displaying the Current Time
You can set the TV’s clock so that the current time is displayed when you
press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the
automatic On/Off timers.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Time”, then press the ENTER button.
3.
Press the ENTER button to select “Clock Set”.
4.
To...
Press the...
Move to “Hour” or “Minute”
or button.
Set the “Hour” or “Minute”
or button.
Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
English-15
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 16
Setting the Sleep Timer
You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which
the television automatically switches to standby mode.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Time”, then press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “Sleep Timer”, then press the
ENTER button.
4.
Press the or button repeatedly until the desired time appears
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.
Press the SLEEP button on
the remote control repeatedly
until the appropriate time
interval appears.
English-16
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 17
Switching the Television On and Off Automatically
You can set the On/Off timers so that the set will:
Switch on automatically and tune to the channel of your choice at
the time you select.
Switch off automatically at the time you select.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Time”, then press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “On Timer”, then press the
ENTER button.
4.
Press the or button to adjust “Hour”, then press the button to
move to the next step. Set other items using the same method as above.
When finished, press the ENTER button to return.
5.
Press the or button to select “Off Timer”, then press the
ENTER button.
6.
Press the or button to adjust “Hour”, then press the button to
move to the next step. Set other items using the same method as above.
When finished, press the ENTER button to return.
7.
Press the EXIT button to exit.
The first step is to set the television’s clock.
(refer to “Setting and Displaying the Current Time” on page 15)
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
The "Activation" setting must be set to "On" in order for the timers to work.
Choosing Your Language
When you start using your set for the first time, you must select the
language which will be used for displaying menus and indications.
1.
Press the MENU button to display the on-screen menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Language”, then press the
ENTER button.
3.
Select a particular language by pressing the or button repeatedly.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
You can choose one of 15 languages.
English-17
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 18
Setting the Blue Screen Mode
If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen
automatically replaces the noisy picture background. If you wish to
continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen" mode
to "Off".
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button
to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Blue Screen” then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Selecting the Source
You can select among external sources connected to your TV’s input
jacks.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER button to select “Input”.
2.
Press the ENTER button to select “Source List”.
3.
Select the required device by pressing the or button.
Press the ENTER button.
You can only select a source if it is connected to your TV.
Press the SOURCE button on the remote control to toggel between all the available
source. TV mode can be selected by pressing the TV
or P /
button on the
remote control but you cannot select it by pressing the SOURCE button.
English-18
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 19
Editing the Input Source Names
Name the device connected to the input jacks to make your input
source selection easier.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER button, to select “Input”.
2.
Press the or button to select “Edit Name”, then press the
ENTER button.
3.
Press the or button to select the device that you wish to edit.
Press the ENTER button.
4.
Press the or button to select the required device.
Press the ENTER button.
The following options are available:
- - - - - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
DHR: DVD HDD Recorder
5.
Press the EXIT button to exit.
Teletext Decoder
Most set channels carry “teletext ”, pages of written information
that provide information such as:
Television programme times.
News bulletins and Weather forecasts.
Sports results.
Subtitles for the hard of hearing.
The teletext pages are organized according to six categories:
Part
Contents
A
Selected page number.
B
Broadcasting station identity.
C
Current page number or search status.
D
Date and time.
E
Text.
F
Status information.
English-19
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 20
Displaying the Teletext Information
You can display teletext information at any time, but signal reception
must be good. Otherwise:
Information may be missing.
Some pages may not be displayed.
To activate the teletext mode and display the contents page:
1.
Using the P (
) or P
the teletext service.
2.
Press the TTX/MIX (
(
) button, select the channel providing
) button to activate the teletext mode.
The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by
pressing the MENU (
) button.
3.
Press the TTX/MIX (
) button again.
The actual broadcast will be displayed simultaneously with the teletext page
on the screen.
4.
Press the TV(
) button again to exit from the Text display.
If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the
Text language is identical with the language in the “Setup” menu mode. If both languages
are different, select the same language with the Text language on the “Setup” menu.
Selecting a Specific Teletext Page
Press the number buttons on the remote control to enter the page
number directly:
1.
Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the
corresponding numeric buttons.
2.
If the selected page is linked with several secondary pages, the
secondary pages are displayed in sequence. To freeze the display
on a given page, press the
(
). Press the
(
) button
again to resume.
3.
Using the various display options:
To display...
Press the...
Both teletext information and the normal broadcast
TTX/MIX (
Hidden text (answers to quiz games, for example)
INFO (
)
The normal screen
INFO (
)
A secondary page, by entering its 4-digit number
DUAL I-II (
The next page
The previous page
P
Double-size letters in the:
Upper half of the screen
Lower half of the screen
(
)
Once
Twice
Normal screen
Three times
English-20
P
(
(
)
)
)
)
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 21
Using Fastext to Select a Teletext Page
The various topics included in the teletext pages are colour-coded, and can
be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.
1.
Display the teletext contents page by pressing the
TTX/MIX (
) button.
2.
Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to
select (The available topics are listed on the status information line).
3.
Press the Red button to display the previous page.
Press the Green button to display the next page.
4.
Press the TV (
) button again to exit from the Text display.
Storing Teletext Pages
You can store up to four teletext pages to display them later at leisure.
1.
Select the LIST mode using the SOURCE (
The SOURCE (
2.
) button.
) button is used to switch between the LIST and FLOF modes.
Press the coloured button corresponding to the page that will be replaced.
3.
Enter the new page number using the numeric buttons.
4.
Repeat steps 2 and 3 for each page to be stored, using a different
5.
Press the SLEEP (
coloured button each time.
English-21
) button until the corresponding blocks blink.
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 22
Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)
The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC
may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card.
Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all
cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)
1.
First, click on “Control Panel” on the Windows start menu.
2.
When the control panel window appears, click on “Appearance
and Themes” and a display dialog-box will appear.
3.
When the control panel window appears, click on “Display” and
a display dialog-box will appear.
4.
Navigate to the “Settings” tab on the display dialog-box.
The correct size setting (resolution):
Optimum - 1440 X 900
If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog
box, the correct value is “60” or “60 Hz”. Otherwise, just click “OK”
and exit the dialog box.
Display Modes
Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.
The resolutions in the table are recommended.
(All resolutions between the supported limits are supported)
Mode
Resolution
Horizontal
Frequency (kHz)
Vertical
Frequency (Hz)
Pixel Clock
Frequency (MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM
720 x 400
640 x 480
31.469
31.469
70.087
59.940
28.322
25.175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37.861
37.500
37.879
48.077
48.363
56.476
60.023
63.981
79.976
70.635
72.809
75.000
60.317
72.188
60.004
70.069
75.029
60.020
75.025
74.984
31.500
31.500
40.000
50.000
65.000
75.000
78.750
108.00
135.00
136.75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
The interlace mode is not supported.
The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
DVI does not support PC function.
English-22
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 23
Setting the PC
Image Lock:
The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise.
If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best
as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced,
re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.
1.
Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “PC”, then press the ENTER button.
4.
Press the ENTER button to select “Image Lock”.
5.
Press the or button to select “Coarse” or “Fine”, then press the
ENTER button.
6.
Press the or button to adjust the screen quality.
Press the ENTER button.
7.
Press the EXIT button to exit.
Position:
Adjust the PC’s screen positioning if it does not fit the TV screen.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “PC”, then press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “Position”, then press the ENTER button.
4.
Press the or button to adjust the V-Position (Vertical-Position).
Press the or button to adjust the H-Position (Horizontal-Position).
Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Image Reset:
You can replace all image settings with the factory default values.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “PC”, then press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “Image Reset”, then press the
ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Auto Adjustment:
Auto adjustment allows you to set the TV to self-adjust to the incoming PC video
signal. The fine, coarse and position values are adjusted automatically.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “PC”, then press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “Auto Adjustment”, then press the
ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
English-23
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 24
How to Adjust the Stand
1. Place the front of the TV onto a soft cloth or
cushion on a table as in Figure (1).
- Align the TV bottom along the table edge.
Button
2. Press on the center of the TV back.
Adjust the stand as in Figure (2) while pressing
the button on the back of the stand.
(2)
(1)
3. Place the TV on the table so that the TV
sits safely.
How to Adjust the Angle of the TV
(1) Angle adjustment when using the
TV on its stand.
(2) Angle adjustment when converting from
Stand to Wall mount (1 3, 3 1)
(3) Angle adjustment when LCD TV
is wall-mounted
When you adjust the stand, press the button on the back of the stand.
1. Figure (1) shows the adjustment angle (-2°~14°) when you use the LCD on its stand.
Excessive tilting can turn the LCD TV over which may cause damage.
2. Figure (2) shows the adjustment angle (14°~80°) when you convert the LCD from stand-based use to wall-mount.
3. Figure (3) shows the adjustment angle (0°~10°) when you mount the LCD TV to a wall.
You will hear a “Click” sound when changing the angle from 1 to 2 or 3 to 2.
Installing the Wall Mount Kit
Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall. For the detailed information on installing the
Wall Mount, see the instruction in the Wall Mount items. Contact a technician for installing the wall bracket. Samsung
Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV
on your own.
Installing VESA compliant mounting devices
Button
Mounting pad
(sold separately)
1. Place the TV down on a soft cloth or cushion on a table.
2. Adjust the stand, pressing the button on the back
of the stand.
3. Align the mounting interface pad (not supplied) with the
holes in the stand bottom and secure it with the four
screws that come with the arm-type base, wall mount
hanger or other bases (not supplied).
(2)
(3)
Using the Decoration Covers
1. When installing the TV on the wall without using
the stand, insert decoration covers into the holes
as described in the picture (1).
(1)
2. After inserting the decoration covers, fasten them
with 4 screws as described in the picture (2).
(2)
English-24
BN68-000000-00Eng.qxd
9/1/06 11:45 AM
Page 25
Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel
No sound or picture
Normal picture but no sound
Check the volume.
Check whether the MUTE
No picture or black and white picture
Adjust the colour settings.
Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference
Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further
away.
Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture,
distorted sound
Check the direction, location and connections of your aerial.
This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions
Replace the remote control batteries.
Clean the upper edge of the remote control (transmission window).
Check the battery terminals.
“Check signal cable.”
message is displayed.
Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources.
Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, “Mode Not Supported.”
message is displayed.
Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor.
Compare these values with the data in the Display Modes.
Check that the mains lead has been connected to a wall socket.
Check that you have pressed the
button on the front fo the set.
Check the picture contrast and brightness settings.
Check the volume.
button has been pressed on the remote control.
The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3,888,000) which require sophisticated technology to produce.
However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
Technical and Environmental Specifications
Model Name
LE19R7
Screen Size (Diagonal)
19 inches
Power Supply
AC 220-240 V, 50 Hz
45W
Power Consumption
PC Resolution
1440 x 900 @ 60Hz
Sound
Output
3W x 2
Dimension (WxDxH)
Body
With stand
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
Weight
With stand
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity
5.6 kg
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10% to 80%, non-condensing
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5% to 95%, non-condensing
Design and specifications are subject to change without prior notice.
This device is a Class B digital apparatus.
English-25
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 7:02 PM
Page 1
Tartalomjegyzék
TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE
2
3
4
5
6
6
6
6
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése..........15
Az Auto ki. beállítása ............................................16
A televízió automatikus be- és kikapcsolása........17
EGYEBEK BEÁLLÍTÁSA
A nyelv kiválasztása ............................................17
A Kék képernyŒmód beállítása ............................18
Forrás kiválasztása ..............................................18
A bemeneti forrásnevek szerkesztése ................19
CSATORNABEÁLLÍTÁS
Csatornák automatikus tárolása .......................... 7
Csatornák manuális tárolása................................ 8
A csatornák szerkesztése .................................... 9
A tárolt csatornák rendezése .............................. 9
Csatornanevek hozzárendelése ..........................10
Csatornák finomhangolása ..................................10
TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Teletext dekóder ..................................................19
A teletextes információ megjelenítése ................20
Adott teletext-oldal kiválasztása ..........................20
Fastext használat teletext-oldal kiválasztásához 21
Teletextoldalak tárolása........................................21
KÉPBEÁLLÍTÁS
Képtípus módosítása............................................11
Egyedi képbeállítás\ meghatározása ....................11
A színtónus módosítása ......................................12
Képméret módosítása .............................................. 12
Színbeállítás.............................................................. 13
A kép kimerevítése .................................................. 13
HANGBEÁLLÍTÁS
A SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA
A számítógépes szoftver telepítése
(Windows XP) ......................................................22
Kijelzési mód ........................................................22
A számítógép beállítása ......................................23
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A hangnorma módosítása ....................................14
Hang testreszabása..............................................14
A hangmód kiválasztása ......................................14
HangerŒ automatikus beállítása ..........................15
Jelek
Gomb
Fontos
Megjegyzés Nyomógomb
Magyar-1
Az állvány beállítása ............................................24
A TV dŒlésszögének beállítása ............................24
A fali konzol felszerelése......................................24
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz
összeszerelése ....................................................24
FedŒlapok használata ..........................................24
Hibakeresés:
MielŒtt szakemberhez fordulna ............................25
Mıszaki és környezetvédelmi adatok ..................25
Magyar
Tartozékok ............................................................
A VezérlŒpult áttekintése......................................
A csatlakozópanel áttekintése..............................
A távirányító áttekintése ......................................
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe ..............
Be- és kikapcsolás ..............................................
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása....
Plug & Play ..........................................................
IDÃ BEÁLLÍTÁSA
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:53 PM
Page 2
Tartozékok
GyŒzŒdjön meg róla, hogy az LCD-televízió következŒ tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedŒhöz.
TávvezérlŒ és elemek
(2 db AAA)
Garanciakártya/
Biztonsági útmutató/
Regisztrációs lapok
Hálózati kábel
Fali konzol
Használata
Magyar-2
Használati utasítás
TörlŒkendŒ
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:53 PM
Page 3
A VezérlŒpult áttekintése
SOURCE
Választhat az összes elérhetŒ bemeneti jelforrás közül.
(TV, KülsŒ, AV, S-Video, PC, DVI). A képernyŒn
megjelenŒ menüben ezt a gombot úgy használja, ahogy a
távirányítón az ENTER gombot használja.
MENU
Nyomja meg, ha a képernyŒmenüt kívánja megjeleníteni.
Nyomja meg a hangerŒ csökkentéséhez vagy a
növeléséhez. A képernyŒn megjelenŒ menüben az
gombokat úgy használja, ahogy a távirányítón
az és az gombokat használja.
Ezt megnyomva lehet a csatornák között váltani.
A képernyŒn megjelenŒ menüben az
gombokat
úgy használja, ahogy a távirányítón az és az gombokat használja.
Hangszórók
(Bekapcsológomb)
A televízió be- és kikapcsolásához nyomja meg.
TápfeszültségjelzŒ
Villog és elalszik, ha a készülék be van kapcsolva,
készenléti állapotban pedig folyamatosan világít.
Távirányító érzékelŒje
A távvezérlŒt a TV-nek erre a pontjára kell irányítani.
Magyar-3
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:53 PM
Page 4
A csatlakozópanel áttekintése
A termék színe és formája típusonként különbözhet.
Hálózati áram
bemenet
Ha külsŒ eszközt csatlakoztat a TV-hez, gyŒzŒdjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva.
KülsŒ eszköz csatlakoztatása esetén ügyeljen a csatlakozó és a kábel színének egyeztetésére.1
DVI csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a DVI csatlakozót a DVD csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a sztereó audiokábelt a készülék hátlapján lévŒ „R - Audio - L” csatlakozóhoz, míg a másik végét a
DVD hangkártyájának „Audio Out” csatlakozójához.
- DVI nem támogatja a PC funkciót.
Számítógép csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a D- Sub kábelt (opcionális) a készülék hátoldalán található „PC (PC IN)” aljzatba, a másik végét pedig
a számítógép videokártyájához.
- Csatlakoztassa a sztereó audiokábelt (opcionális) a készülék hátoldalán található „AUDIO (PC IN)” aljzathoz, a másik
végét pedig a számítógép hangkártyájának „Audio Out” csatlakozójához.
Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása
A televíziós csatornák helyes vételéhez a készüléknek az alábbi jelforrások egyikérŒl jelet kell vennie:
- Kültéri antenna / Kábeles televíziós hálózat / Mıholdas hálózat
Magyar-4
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 5
Beltéri egység, videomagnó vagy DVD csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a videomagnó vagy DVD SCART kábelét (opcionális) a videomagnó vagy DVD SCART bemenetéhez.
- Ha a beltéri egységet és a videomagnót (vagy DVD-t) egyaránt csatlakoztatni kívánja, akkor elŒször a beltéri egységet
kösse össze a videomagnóval (vagy a DVD-vel), majd ezután csatlakoztassa a videomagnót (vagy DVD-t) a készülékéhez.
KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása
- Csatlakoztassa az RCA- vagy S-VIDEO-kábelt (opcionális) a megfelelŒ külsŒ A/V készülékhez, pl. videomagnóhoz, DVD-hez, vagy kamerához.
- Csatlakoztassa az RCA audiokábeleket (opcionális) a készülék hátoldalán található „R - AUDIO - L” csatlakozóhoz, a másik
végét pedig az A/V készülék megfelelŒ audiokimeneti csatlakozójához.
- A fejhallgatót a készülék hátlapján lévŒ fejhallgató kimenethez (
) lehet csatlakoztatni.
Fejhallgatócsatlakoztatása esetén a beépített hangszórók hangja le van tiltva
Kensington Lock
- A Kensington-zár (opcionális) olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthetŒ, ha a készüléket nyilvános helyen használják.
- Ha zárszerkezetet szeretne használni, forduljon segítségért a tv-készülék eladójához.
A távirányító áttekintése
Televízió készenléti gombja
Számgombok a csatornák közvetlen
eléréséhez
Egyjegyı/kétjegyı csatornaválasztás
: HangerŒ csökkentése
: HangerŒ növelése
Közvetlenül TV módba vált
Teletext funkciók
Teletext kimerevítése
Teletext tartalomjegyzék
Teletext aloldal
Teletext méretének kiválasztása
Hang ideiglenes kikapcsolása
Menü megjelenítése és a változtatás
jóváhagyása
Teletext vagy a normál adás
egyszerre történŒ megjelenítése.
Teletext megjelenítése
Kurzor irányítása a menüben
Hangmód kiválasztása
KépjellemzŒk kiválasztása
Hanghatás kiválasztása
A sugárzott mısor információinak
megtekintésére szolgál
Választás az elérhetŒ források közül
Teletext mód kiválasztása
(LIST/FLOF)
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletext törlése
Teletext tárolása
Kilépés a teletext megjelenítési módból
ElŒzŒ csatorna
P
P
: KövetkezŒ csatorna
: ElŒzŒ csatorna
Fastext témaválasztás
Kilépés a képernyŒmenübŒl
Kép kimerevítése
Képméret kiválasztása
Automatikus kikapcsolás
Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlŒ teljesítményét.
Ez a különleges távirányító gyengénlátók számára készült, és a
Be-/kikapcsolás, a Csatorna és a HangerŒ gomb Braille-írással jelölt.
Magyar-5
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 6
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe
1.
Az ábrán látható módon tolja felfelé a távirányító hátlapját.
2.
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
3.
Helyezze vissza a fedelet
Ügyeljen arra, az elemeken lévŒ „+” és „–” jelzések illeszkedjenek az elemtartón belüli jelzésekhez.
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket és tárolja
azokat száraz, hıvös helyen. A távirányító a tévétŒl legfeljebb 7 méteres távolságban
használható. (Szokásos mértékı tévézés mellett az elemek élettartama kb.egy év.)
Ha a távvezérlŒ nem mıködik, ellenŒrizze a következŒket:
1. A TV áram alatt van?
2. Az elemek plusz és mínusz végei megfelelõen helyezkednek el?
3. Lemerültek az elemek?
4. Áramszünet van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
5. Van a közelben különleges foszforeszkáló fényforrás vagy neonfény?
Be- és kikapcsolás
A hálózati tápkábel a készülék hátlapjához csatlakozik.
1.
Dugja a hálózati tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
2.
Nyomja meg a panel elŒoldalán található
A készülék elején található készenléti jelzés világítani kezd.
gombot.
A távirányító POWER vagy TV (
) gombjával is bekapcsolhatja a TV-készüléket.
Automatikusan a legutoljára nézett csatornára áll be a készülék.
3.
Nyomja meg a numerikus (0-9) vagy a csatornaléptetŒ (
vagy a
gombot a készülék jobb oldalán.
4.
A készülék kikapcsolásához nyomja be újra a POWER
/
) gombot a távvezérlŒn,
Amikor elsŒ alkalommal kapcsolja be a készüléket, meg kell határoznia, mely nyelven szeretné a menüket megjeleníteni
gombot.
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A készülék készenléti üzemmódba is állítható, az alacsonyabb áramfelvétel érdekében. A készenléti
üzemmód akkor lehet hasznos, ha a nézést ideiglenesen fel kívánja függeszteni (pl. a vacsora idejére).
1.
Nyomja meg a távirányítón lévŒ POWER
gombot.
A képernyŒ elsötétül, és a készülék elŒlapján megjelenik a vörösen világító készenléti jelzŒfény.
2.
A készülék újbóli bekapcsolásához nyomja be újra a POWER
gombot (0-9), vagy a csatornaváltó fel/le ( / ) gombot.
, gombot, valamelyik számjegy
Ne hagyja a készüléket készenléti üzemmódban hosszú ideig (amikor például nyaralni megy).
Célszerı a készülék hálózati és antenna csatlakoztatását megszüntetni.
Plug & Play
A TV-készülék legelsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ felhasználói beállítás
végezhetŒ el egymás után automatikusan. A lehetŒségek az alábbiak.
1. Akkor nyomja meg a távirányító POWER
gombját.
A „Start Plug & Play” üzenet jelenik meg az „OK” lehetŒséggel.
Nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Válassza ki a megfelelŒ nyelvet a vagy gomb lenyomásával.
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Megjelenik az „EllenŒrizze az antennabemenetet” üzenet, ahol is az
„OK” pont van kiválasztva. Nyomja meg az ENTER gombot.
EllenŒrizze az antennakábel megfelelŒ csatlakoztatását.
Magyar-6
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 7
4.
Válassza ki a megfelelŒ országot a vagy gomb lenyomásával.
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
5.
Az „Automata tárolás” menü akkor jelenik meg, ha a „Start” menüpontot
választja. Nyomja meg az ENTER gombot.
A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le. Miután az összes csatorna
elmentése megtörtént, megjelenik a „Órabeállítás” menü.
Egy tetszŒleges idŒpontban az ENTER gomb lenyomásával szakítsa meg a
memorizálás folyamatát.
6.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Óra” vagy „Perc” a vagy gomb lenyomásával.
Állítsa be az „Óra” és „Perc” a vagy a gomb lenyomásával.
7.
A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Jó szórakozást!” üzenet.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
Nyelv : A nyelv kiválasztása.
Ország : Az ország kiválasztása.
Automata tárolás : Az adott területen elérhetŒ csatornák automatikus megkeresése és tárolása.
Órabeállítás : A TV órájának automatikus beállítása.
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A „Plug & Play” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Megjelenik a „Plug & Play indítása” üzenet.
Csatornák automatikus tárolása
A rendelkezésre álló frekvenciasávokon lehet keresést végezni
(országonként más-más sávok állhatnak rendelkezésre).
Az automatikusan kiosztott csatornaszámok nem feltétlenül egyeznek
a tényleges vagy a kívánt csatornaszámokkal. A számok sorrendje
azonban manuálisan is
változtatható, és a nem kívánt csatornákat is törölheti.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A „Ország” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Válassza ki a megfelelŒ országot a vagy gomb lenyomásával.
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Automata tárolás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A „Start” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék elkezdi az elérhetŒ csatornák letárolását.
Az ENTER gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a letárolási
folyamatot, és visszatérhet a „Csatorna” menühöz.
6.
Az összes elérhetŒ csatorna tárolása után megjelenik a „Sorrend” menü.
Magyar-7
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 8
Csatornák manuális tárolása
YÖsszesen 100 csatornát lehet tárolni, ideértve a kábelhálózaton vett
csatornákat is. Csatornák manuális tárolása esetén döntse el:
Hogy az egyes megtalált csatornákat kívánja-e tárolni.
Az egyes tárolt csatornák számát, amellyel azt azonosítani kívánja.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kézi tárolás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A „Program” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Ha egy számot szeretne egy csatornához rendelni, akkor a vagy
a gomb megnyomásával keresse ki a megfelelŒ számot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Színrendszer” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6.
Válassza ki a megfelelŒ alapszínt a vagy gomb ismételt lenyomásával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
7.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hangrendszer” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
8.
Válassza ki a kívánt hangszabványt a vagy gomb ismételt lenyomásával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
9.
Ha tudja az eltárolni kívánt csatatorna számát, az vagy gomb
megnyomásával válassza a „Csatorna” lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER gombot. Az vagy gomb
megnyomásával válassza a C (Légi, hagyományos csatorna) vagy az
S (Kábelc satorna) lehetŒséget. A gomb lenyomásával választhat
csatornát. A vagy a gomb megnyomásával válassza ki kívánt
számot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A csatornaszámot a távirányító számgombjainak megnyomásával is beállíthatja.
Ha nincs vagy nem megfelelŒ a hang, válasszon ki másik hangrendszert.
Csatorna üzemmód: P (Program mód)
C (Légi, hagyományos csatorna mód)
S (Kábel csatorna mód)
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is kiválaszthatja a csatornát.
10. Ha nem ismeri a csatornaszámokat a vagy a gombbal válassza
a „Keresés” lehetŒséget. Nyomja meg az ENTER gombot.
A keresést a vagy a gombbal végezheti el, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
11. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Tárolás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „OK” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
12. Minden egyes tárolni kívánt csatornánál végezze el a 3 és 11 lépést.
Program : Programszám választása az adott csatorna számára.
Színrendszer: A színes kép rendszerének beállítása.
Hangrendszer: A hang rendszerének beállítása.
Csatorna: Csatorna kiválasztása.
Keresés: A csatorna frekvenciájának megkeresése.
Tárolás: Beállítások mentése.
Magyar-8
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 9
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül ki lehet zárni egyes csatornákat.
A tárolt csatornák közötti görgetés során a kihagyásra megjelölt
csatornák nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra kifejezetten meg nem jelölt csatornák a keresés
során láthatóak lesznek.
1.
A hozzáadni vagy törölni kívánt csatornát a számgombok
segítségével közvetlenül megadhatja.
2.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hozzáadás/Törlés” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Nyomja meg a vagy a gombot a hozzáadni vagy eltávolítani
kívánt csatornák kiválasztásához.
5.
A gomb megnyomásával válassza a “
meg az ENTER gombot.
6.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A“
” oszlopot, majd nyomja
” –val jelölt csatornák hozzáadásra kerülnek.
A távvezérlŒ számgombjai segítségével bármelyik csatornát megtekintheti
(a törölteket is).
A tárolt csatornák rendezése
Két csatorna számát felcserélheti az alábbiak érdekében:
Az automatikus tárolási számsorrend módosításához.
Könnyen megjegyezhetŒ számok társítása a leggyakrabban
nézett csatornákhoz.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Sorrend” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Nyomja meg az ENTER gombot a „Honnan” pont kiválasztásához.
Nyomja meg a vagy a gombot addig, amíg a megváltoztatni
kívánt csatorna száma meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hová” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a vagy a gombot addig, amíg a csatornához
kapcsolni kívánt szám meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Tárolás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „OK” pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
6.
Másik csatorna tárolásához ismételje meg a 3 – 5. lépést.
7.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A kiválasztott csatornát kicserélte a kiválasztott számon elŒzŒleg tárolt csatornával.
Magyar-9
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 10
Csatornanevek hozzárendelése
A csatornainformációk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket
automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz. Ezek a nevek azonban
módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is hozzárendelhet.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Név” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Igény szerint a vagy a gomb megnyomásával választhatja ki az
elnevezendŒ csatornát. Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
KövetkezŒhöz...
Mıvelet…
Betı, szám vagy szimbólum kijelölése
Nyomja meg a vagy a gombot
A következŒ betıre lépés
Nyomja meg a gombot
Az elŒzŒ betıre lépés
Nyomja meg a gombot
Név jóváhagyása
Nyomja meg az ENTER gombot
A rendelkezésre álló karakterek: Az ábécé betıi (A-Z)
Számok (0-9)
Különleges karakterek ( -, szóköz)
5.
Valamennyi átnevezendŒ csatorna esetén ismételje meg az 3-4. lépést.
6.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Csatornák finomhangolása
A finomhangolással igazíthatja be egy adott csatorna optimális vételét.
1.
A finomhangolni kívánt csatorna közvetlen kiválasztásához nyomja
meg a megfelelŒ számgombot.
2.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Finomhangolás”
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A vagy gombbal válassza ki a „Finomhangolás” lehetŒséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az elmentett finomhangolt csatornák száma mellett, a csatornacímben, a jobb
oldalon egy csillag „*” szerepel. Ezután a csatorna száma vörös lesz.
A finomhangolás visszaállításához válassza ki a vagy gombbal a „Reset”
funkciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar-10
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 11
Képtípus módosítása
Kiválaszthatja, hogy mely típusú kép felel meg leginkább az Ön
nézési követelményeinek.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER gombot a „Üzemmód” funkció
kiválasztásához.
3.
Az vagy gomb megnyomásával válassza ki a kívánt képhatást.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Kiemelt: Nagy felbontású kép megjelenítése világos szobában.
Normál: Kép optimális megjelenítése normál környezetben.
Film: Kép kellemes megjelenítése sötét szobában.
Egyedi: Egyedi megjelenítési beállítások.
(Lásd az „Egyedi képbeállítás\ meghatározása”)
A képbeállítás kiválasztásához a
távvezérlŒ P.MODE (Kép mód)
gombját is használhatja.
[PC üzemmód]
Film: Intenzív fényerŒ. (Filmek megtekintéséhez DVD-vagy videó CD-lemezrŒl.)
Internet: Közepes fényerŒ. (Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.)
Szöveg: Normál fényerŒ. (Dokumentumokhoz, tömör szövegeken
Egyedi: Egyedi megjelenítési beállítások.
A Kép üzemmódot minden egyes bemeneti forrásra külön be kell állítani.
A következŒ PC üzemmódok jelennek meg: „Film”, „Internet”, „Szöveg”, „Egyedi”.
Egyedi képbeállítás\ meghatározása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amely a képminŒség
szabályozására szolgál.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Egyedi” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Az vagy gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemeket.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Az vagy gombok lenyomásával növelheti, illetve csökkentheti az
egyes beállítások értékét. Nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Kontraszt: A tárgyak és a háttér világosságának és sötétségének beállítása.
FényerŒ: A teljes képernyŒ fényerejének beállítása.
Élesség: A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele.
Szín: A színek világosabbá vagy sötétebbé tétele.
Ha ezen beállításokat bármilyen módon megváltoztatja, a képmód automatikusan
a „Egyedi” opcióra vált.
PC módban csak a „Kontraszt” és a „FényerŒ” beállítás módosítható.
Magyar-11
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 12
A színtónus módosítása
Beállíthatja a szemének legkellemesebb színtónust is.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Színtónus” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Az vagy gomb megnyomásával választhatja ki a megfelelŒ
színtónus beállítást. Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Hideg2: A színhŒmérsékletet kékebbé teszi, mint a „Hideg, 1. fokozat” menü.
Hideg1: A fehér színeket kékes árnyalatúvá teszi.
Normál: A fehéret meghagyja fehérnek.
Meleg1: A fehér színeket piros árnyalatúvá teszi.
Meleg2: A színhŒmérsékletet pirosabbá teszi, mint a Warm1 „Meleg, 1. fokozat” menü.
PC módban csak a „Hideg”, „Normál”, „Meleg” és a „Egyedi” beállítás módosítható.
Képméret módosítása
Beállíthatja az igényeinek legjobban megfelelŒ képméretet.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A „Kép” kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A „Méret” kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Válassza ki a kívánt opciót a vagy a gombbal.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Auto széles: A kép méretének automatikus beállítása széles oldalarányhoz.
Széles: A kép méretét a DVD-hez vagy széles képernyŒs tévéadásokhoz megfelelŒ
széles oldalarányra igazítja.
Nagyítás: A széles képet (függŒleges irányban) nagyítja, hogy kitöltse a képernyŒt.
4:3: Ez az alapértelmezett beállítás videofilmekhez és normal tévéadásokhoz.
Ezeket az opciókat a távvezérlŒ
P.SIZE gombjával választhatja ki.
PC és DVI módban cask „Széles” és “4:3” mód állítható be.
(A „Nagyítás”, „Auto széles” mód nem támogatott.)
Nagyítás: Válassza a
elemet a vagy a gomb megnyomásával.
A kép fel / le mozgatásához használja a vagy a gombot.
A
kiválasztását követŒen használja a vagy a gombot a kép
méretének függŒleges nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
Magyar-12
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 13
Színbeállítás
Módosíthatja az egyes R, G, B színbeállításokat.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A „Kép” kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A „Színszabályozás” kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Az vagy gomb segítségével választhatja ki a kívánt
elemeket. Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Az és gomb lenyomásával növelheti, illetve csökkentheti az
egyes beállítások értékét.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Csak PC-módban érhetŒ el.
A kép kimerevítése
1.
Az éppen látott képet a STILL gombbal merevítheti ki.
A normál hang hallható marad. A mıvelet visszavonásához nyomja meg
ismét a gombot.
Ez a funkció nem mıködik, ha a bemeneti forrás DVI, vagy PC.
Magyar-13
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 14
A hangnorma módosítása
Kiválaszthatja, hogy egy adott mısor nézése közben milyen típusú
különleges hangeffektust kíván hallani.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hang” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ezeket az opciókat egyszerıen a
távvezérlŒ S.MODE gombjának
megnyomásával is kiválaszthatja.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER gombot a „Üzemmód” funkció
kiválasztásához.
3.
A vagy a gombbal válassza ki a kívánt hanghatást.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Normál: Normál hang mód.
Zene: A zenét a szöveghez képest kiemeli.
Film: A filmeknek élethı hangzást ad.
Beszéd: A szöveget az egyéb hangokhoz képest kiemeli.
Egyedi: Egyedi hangbeállítások.
Hang testreszabása
A hangbeállításokat a saját igényeinek megfelelŒen adhatja meg.
(További lehetŒség, hogy az egyik „automatikus” beállítást használja.)
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A „Hang” kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Az „Egyedi” kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Az vagy gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemeket.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Az és gomb lenyomásával növelheti, illetve csökkentheti az
egyes beállítások értékét. Nyomja meg az ENTER gombot.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Ha az automatikus a beállítások valamelyikét módosítja, a hangmód
automatikusan a „Egyedi” opcióra vált.
A hangmód kiválasztása
A hangmódot a távirányító „DUAL I-II” gombjának megnyomásával állíthatja
be. Megnyomásakor az aktuális hangmód megjelenik a képernyŒn.
Ezeket az opciókat egyszerıen a
távvezérlŒ DUAL I-II gombjának
megnyomásával is kiválaszthatja.
FM
Sztereó
NICAM
Sztereó
Audió típusa
Mono
Sztereo
Duál
Mono
Sztereo
Duál
Magyar-14
DUÁL 1/2
MONO
SZTEREO
MONO
DUÁL1
DUÁL2
MONO
MONO
SZTEREO
MONO
DUÁL1
DUÁL2
Alapértelmezett
Automatikus váltás
DUÁL1
Automatikus váltás
DUÁL1
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 15
HangerŒ automatikus beállítása
Mindegyik mısorszóró állomás saját jelkondícióval rendelkezik,
ezért nem egyszerı a hangerŒt változtatni minden alkalommal,
amikor csatornaváltásra kerül sor. Ezzel a funkcióval automatikusan
beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét: amikor a modulációs jel
magas, a hangkimenetet alacsonyabbra állíthatja, illetve amikor a
modulációs jel alacsony, a hangkimenetet magasabbra állíthatja.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hang” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Autom. hangerŒ“
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Be” vagy „Ki” pontot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése
Az INFO gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tévékészülék
órája a pontos idŒt mutassa. Akkor is be kell állítania az idŒt,
amikor az automatikus be-/kikapcsolás idŒzítŒt szeretné használni.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒ” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A „Órabeállítás” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
4.
5.
Ehhez...
Nyomja meg...
Az „Óra” vagy a „Perc” kiválasztani
Az „Óra” vagy a „Perc” beállítása
Nyomja meg a ENTER gombot.
A vagy a gombot
A vagy a gombot
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Ha megszünteti a tápkábel csatlakoztatását, újra be kell állítania az órát.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
Magyar-15
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 16
Az Auto ki. beállítása
Kiválaszthat egy tetszés szerinti idŒtartamot - 30 és 180 perc
között - amely után a tévékészülék automatikusan készenléti üzemmódra
kapcsol.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒ” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Auto ki.” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Nyomja meg az vagy gombot többször egymás után addig, amíg
a megfelelŒ idŒ meg nem jelenik a kijelzŒn.
(„Ki”, „30”, „60”, „90”, „120”, „150”, „180”)
Nyomja meg az ENTER gombot.
Amikor az idŒzítŒ 0-hoz ér, a TV-készülék automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Nyomja meg többször egymás
után a SLEEP gombot a
távvezérlŒn, amíg a kívánt
idŒtartam meg nem jelenik.
Magyar-16
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 17
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
A kiválasztott idŒpontban automatikusan bekapcsoljon,
vagy a kívánt csatornára hangoljon.
A kiválasztott idŒpontban automatikusan kikapcsoljon.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒ” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒzítes be” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A „Óra” beállításához nyomja meg az vagy gombot, majd az gomb megnyomásával lépjen a következŒ pontra. A többi elemet is a
fenti
módszerrel adhatja meg. A beállítás befejezése után az ENTER
gomb megnyomásával térhet vissza a korábbi képernyŒhöz.
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒzítes ki” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6.
A „Óra” beállításához nyomja meg az vagy gombot, majd az gomb megnyomásával lépjen a következŒ pontra. A többi elemet is a
fenti módszerrel adhatja meg. A beállítás befejezése után az ENTER
gomb megnyomásával térhet vissza a korábbi képernyŒhöz.
7.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az elsŒ lépés a televízió órájának beállítása
(lásd „Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése” címı részt a 15. oldalon.)
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
Az idŒzítŒk csak a „Aktiválás” beállítás „Be” állapotában mıködnek.
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használata során válassza ki, hogy mely nyelven
jelenjenek meg a menük és a kijelzések.
1.
A képernyŒmenü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Nyelv” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Válasszon ki egy nyelvet a vagy gomb ismételt lenyomásával.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
15 nyelvbŒl választhat.
Magyar-17
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 18
A Kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen
gyengék, akkor a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék
képernyŒ jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı
képet szeretné nézni, akkor kapcsolja „ki” a „Kék KépernyŒ” módot.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kék képernyŒ” pontot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Be” vagy „Ki” pontot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Forrás kiválasztása
Választhat a TV kimeneti csatlakozóihoz csatlakoztatott külsŒ
jelforrások közül.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
Az „Bemenet” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A „Forráslista” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
3.
Válassza ki a kívánt eszközt a vagy a gomb megnyomásával.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Ha tv-készülékéhez van csatlakoztatva, csak egyetlen forrást választhat ki.
A távirányítón lévŒ SOURCE gomb megnyomásával válthat az elérhetŒ források
között. A TV-üzemmódot csak akkor tudja kiválasztani, ha a távvezérlŒn a TV
gombot nyomja meg, mivel a SOURCE gomb erre nem alkalmas.
vagy P /
Magyar-18
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 19
A bemeneti forrásnevek szerkesztése
A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközök nevének
megadásával a bemeneti forrásválasztás megkönnyíthetŒ.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A „Bemenet” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Névszerkesztés”
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3.
A szerkeszteni kívánt eszközt az vagy a gomb megnyomásával
választhatja ki. Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
Az vagy a gomb megnyomásával választhatja ki a
megfelelŒ eszközt. Nyomja meg az ENTER gombot.
A következŒ lehetŒségek közül választhat:
- - - - - Videomagnó - DVD - KábelvevŒ egység - HD-vevŒ egység MıholdvevŒ - AV-vevŒ egység - DVD-vevŒ egység - Játék - Videokamera DVD Combo - DHR - PC
DHR: DVD HDD felvevŒ
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Teletext dekóder
A TV-csatornák többsége olyan írott információkat tartalmazó
„teletext” oldalakat hordoz, mint például:
Televíziómısorok idŒpontjai
Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
Sporteredmények
Feliratok nagyothallók számára.
A teletext oldalak hat kategóriába vannak sorolva:
MezŒ
Tartalom
A
A kiválasztott oldalszám.
B
A mısorszóró-állomás azonosítója.
C
Az aktuális oldalszám vagy a keresés állapota.
D
Dátum és pontos idŒ
E
Szöveg.
F
Státusz információk
Magyar-19
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 20
A teletextes információ megjelenítése
Ha a jelvétel megfelelŒ, akkor a teletext-információkat bármikor
megjelenítheti. Egyébként:
Információvesztés léphet fel.
Egyes oldalak hiányozhatnak.
A teletext mód aktiválása és a tartalomjegyzék-oldal megjelenítése:
1.
AP
(
) vagy a P
(
) gombbal válassza ki a teletext
szolgáltatást nyújtó csatornát.
2.
A teletext üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a TTX/MIX (
gombot.
)
Megjelenik az információt tartalmazó oldal. Ez bármikor újra
megjeleníthetŒ az MENU (
) gomb megnyomásával.
3.
Nyomja meg ismét az TTX/MIX (
) gombot.
Az aktuális adás a teletext oldallal egyidejıleg jelenik meg a képernyŒn.
4.
A TV(
) gomb ismételt megnyomásával léphet ki a teletext
(TTX) megjelenítési módból.
Ha a szöveg megtekintésekor töredezett karaktereket lát, akkor ellenŒrizze, hogy a
szöveg nyelve egyezik-e a „Beállítás” menüben megadott nyelvvel. Ha különbözŒ
nyelvek vannak beállítva, válasszon azonos nyelvet a „Beállítások” menüben, a Szöveg
nyelve menüpontban.
Adott teletext-oldal kiválasztása
Az oldalszám közvetlen megadásához nyomja meg a távirányító
megfelelΠgombjait:
1.
Írja be a tartalmi részben szereplŒ háromjegyı oldalszámot a
megfelelŒ számgombok segítségével.
2.
Ha a kijelölt oldalhoz másodlagos oldalak is tartoznak, akkor ezek is
sorban megjelennek. Ha a képernyŒt szeretné kimerevíteni egy adott
oldalon, akkor nyomja meg a
(
)gombot. A továbblapozáshoz
nyomja meg ismét a
(
) gombot.
3.
A különféle képernyŒopciók használata:
nnek megjelenítéséhez...
Nyomja meg...
A teletext-információk és a normál mısor
TTX/MIX (
Rejtett szöveg (például vetélkedŒk válaszai)
INFO (
)
A normál képernyŒ
INFO (
)
Egy másodlagos oldal a négyjegyı számával megadva
DUAL I-II (
A következŒ oldal
Az elŒzŒ oldala
P
P
Duplaméretı betıket:
A képernyŒ felsŒ felén
A képernyŒ alsó felén
(
)
Egyszer
Kétszer
A normál képernyŒ
Háromszor
Magyar-20
(
(
)
)
)
)
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 21
Fastext használat teletext-oldal kiválasztásához
A teletextes oldalakon található különbözŒ témák színkódolva vannak.
Ezeket a távirányító színes gombjai megnyomásával lehet kiválasztani.
1.
A TTX/MIX (
oldalát.
) gombbal jelenítse meg a teletext tartalomjegyzék
2.
Nyomja meg a választani kívánt témakörnek megfelelŒ színes
gombot (a választható témakörök az állapot-információs sorban
láthatók).
3.
Az elŒzŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
A következŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a zöld gombot.
4.
A teletext üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a TV (
gombot.
)
Teletextoldalak tárolása
Akár négy teletextoldalt is tárolhat, hogy késŒbb könnyen megjeleníthesse
Œket.
1.
Válassza ki a LISTA módot a SOURCE (
A SOURCE (
2.
) gomb segítségével.
) gombot a LISTA és FLOF módok közti váltásra használhatja.
Nyomja meg a lecserélni kívánt oldalnak megfelelŒ színes gombot.
3.
A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.
4.
A további tárolandó oldalakhoz ismételje meg a 2. és a 3. lépést, minden esetben más színes gombot használva.
5.
Tartsa lenyomva a SLEEP (
nem kezdenek villogni.
Magyar-21
) gombot, amíg a megfelelŒ blokkok el
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 22
A számítógépes szoftver telepítése (Windows XP)
Az alábbiakban a Windows képernyŒbeállításait láthatja egy szokványos számítógép esetében.
A saját számítógépén megjelenŒ képek azonban az adott Windows verziótól és a videokártyától
függŒen eltérhetnek az itt látottaktól. Ha a tényleges képernyŒk különböznek is, az esetek
többségében ugyanazok az alapbeállítási információk érvényesek. (EllenkezŒ esetben lépjen
kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Samsung márkakereskedŒjével.)
1.
ElŒször kattintson a Windows Start menüjének „Control Panel”
sorára.
2.
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,kattintson a „Appearance
and Themes” ikonra. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
3.
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,kattintson a „Display”
ikonra. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
4.
Az ablakban kattintson a „Settings” fülre.
A megfelelŒ képernyŒterület (felbontás):
beállítás Optimum - 1440 X 900
Ha van függŒleges frekvenciaopció a képernyŒ-beállítások
párbeszédablakában, annak megfelelŒ értéke „60” vagy „60 Hz”.
Egyébként kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a
párbeszédablakból.
Kijelzési mód
A képernyŒ pozíciója és mérete a számítógép monitorától és annak felbontásától függŒen egyaránt változik.
A táblázatban szereplŒ felbontásokat javasoljuk. (A támogatott határértékek közötti összes felbontás támogatott.)
Mód
Felbontás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
FüggŒleges
frekvencia (Hz)
Képpontórafrekvencia (MHz)
Szink.
polaritás(V/F)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79,976
70,635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
A váltott soros üzemmódot a rendszer nem támogatja.
Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén az egység mıködése rendellenes lehet.
A DVI nem támogatja a PC funkciót.
Magyar-22
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 23
A számítógép beállítása
Képzár:
A képminŒség szabályozás lényege, hogy megszüntesse, vagy csökkentse
a zavaró képhatásokat. Ha a zavar a finomhangolással nem szınik meg,
akkor a lehetŒ legmegfelelŒbben (durva) állítsa be a frekvenciát, majd
végezzen ismét finomhangolást. A zavar csökkentése után igazítsa újra a
képet úgy, hogy az a képernyŒ közepére illeszkedjen.
1. Beállítás: A SOURCE gomb megnyomásával válassza ki a PC-üzemmódot.
2. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „PC” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4. A „Képzár” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
5. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Durva” vagy
„Finom” pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. A vagy a gomb megnyomásával módosítható a képernyŒ
minŒsége. Nyomja meg az ENTER gombot.
7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Helyzet:
Módosítsa a PC-képernyŒ helyzetét, ha nem illeszkedik a TV-képernyŒre.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „PC” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Helyzet “ pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. A kép függŒleges irányú igazításához nyomja meg a vagy a gombot.
A kép vízszintes irányú igazításához nyomja meg a vagy a gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Kép visszaáll.:
Valamennyi képbeállítást helyettesítheti a gyári alapbeállított értékekkel.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „PC” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép visszaáll.”
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Autom. beállítás:
Az automatikus beállítás segítségével a készülék PC-képernyŒje
önmagát állítja be a bejövŒ videojel alapján.
A finom, durva és a helyzet értékei automatikusan vannak beállítva.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „PC” pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Autom. beállítás”
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-23
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 24
Az állvány beállítása
Gomb
2. Nyomja meg a televízió hátoldalának közepét. Állítsa be
az állványt a 2. ábrán látható módon. A mıvelet során
tartsa nyomva az állvány hátsó részén lévŒ gombot.
(2)
(1)
1. Az 1. ábrán látható módon helyezze a televíziókészülék
képernyŒjét az asztalra. A készülék alá tegyen egy
párnát vagy puha ruhát.
- Állítsa egy vonalba a televíziókészülék alsó részét az
asztal szélével.
3. Helyezze a televíziókészüléket stabilan az asztalra.
A TV dŒlésszögének beállítása
(1) DŒlésszög beállítása, amikor a TV-t az
állványra szerelve használja
(2) DŒlésszög beállítása a TV állványra szerelt
állapotból falra szerelt helyzetbe történŒ
forgatásakor (1 3, 3 1)
(3) DŒlésszög beállítása az LCD TV falra
szerelt állapotában
A mıvelet során tartsa nyomva az állvány hátsó részén lévŒ gombot.
1. Az 1. ábra az állványra szerelt LCD-monitor állítási szögtartományát (-2° - 14°) mutatja.
A képernyŒ túlzott döntése a készülék felborulását okozhatja, ami a berendezés károsodásához vezethet.
2. A 2. ábra a TV állítási szögtartományát (14° - 80°) mutatja a készülék állványra szerelt állapotból falra szerelt helyzetbe történŒ forgatásakor.
3. A 3. ábra a falra szerelt készülék állítási szögtartományát (0° - 10°) mutatja.
Kattanást fog hallani a szög 1-es állásból 2-be, vagy 3-ból 2-be állításakor.
A fali konzol felszerelése
A falra szerelést biztosító elemek (külön megvásárolhatók) segítségével a TV falra is rögzíthetŒ.
A falra szerelést biztosító elemek felszerelésével kapcsolatban olvassa el az elemekhez mellékelt tájékoztatót. A fali
konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét. A Samsung Electronics nem vállal felelŒsséget semmilyen tárgyi
vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a televíziót.
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz összeszerelése
Gomb
Talapzat (külön
megvásárolhatók)
1. Helyezze a készüléket képernyŒvel lefelé puha rongyra vagy
párnára az asztalon.
2. Állítsa be az állványt az állvány hátulján lévŒ gomb
megnyomásával.
3. Igazítsa az illesztŒ alaplemezt (nem tartozék) az állvány alján
található lyukakhoz, majd rögzítse a karos, fali függesztŒ vagy
más alapzathoz (nem tartozék) mellékelt négy csavarral.
(2)
(3)
FedŒlapok használata
1. Ha a tv-készüléket állvány használata nélkül a falra
szereli, helyezzen a lyukakba az ábrán (1) látható
módon fedŒlapokat.
(1)
2. A fedŒlapok felhelyezése után az ábrán (2) látható
módon erŒsítse meg azokat 4 csavar segítségével.
(2)
Magyar-24
BN68-01074X-X0Hun.qxd
9/1/06 2:54 PM
Page 25
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna
Nincs kép vagy hang
A kép normális, de nincs hang
EllenŒrizze a hangerŒt.
EllenŒrizze, hogy a távirányító MUTE
Nincs kép vagy csak fekete-fehér
kép van
Módosítson a színbeállításokon
EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer megfeleloen muködik-e.
A hang vagy a kép interferál
Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló elektromos készüléket,
és vigye attól arrébb.
A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép
illetve torz hang tapasztalható.
EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távirányító nem megfelelŒen
mıködik
Cserélje ki a távirányító elemeit.
Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e behelyezve.
„EllenŒrizze a jelkábelt”
üzenet jelenik meg.
A jelkábel szorosan legyen a PC jelforrásokhoz csatlakoztatva.
A PC jelforrások legyenek bekapcsolva.
PC-üzemmódban a
„Nem támogatott üzemmód”
üzenet jelenik meg.
EllenŒrizze a videoadapter maximális felbontását és frekvenciáját.
Hasonlítsa össze ezeket az értékeket a Megjelenítési módok fejezet adataival.
EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali csatlakozó aljzatba.
EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a készülék elején található
gombokat.
EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
EllenŒrizze a hangerŒt.
gombját nem nyomta-e meg.
A TFT LCD képernyõ alképpontokat tartalmazó panelt használ (3.888.000), melynek gyártása kifinomult technológiát alkalmaz.
A képernyõn mégis lehet néhány világos vagy sötét képpontot.Ezek a képpontok nem befolyásolják a termék teljesítményét.
Mıszaki és környezetvédelmi adatok
Típus elnevezése
LE19R7
KépernyŒ mérete (képátló)
19 hüvelyk
Tápegység
AC 220-240 V, 50 Hz
Fogyasztás
45W
PC Felbontás
1440 x 900 @ 60Hz
Hang
Kimenet
3W x 2
Méretek (Sz x H x M)
Készülékház
Állvánnyal
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
Súly
Súly
5.6 kg
Környezeti adatok
Üzemi hŒmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, nem kondenzáló
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, nem kondenzáló
A mıszaki adatok és a kivitel külön értesítés nélkül változhat.
Ez a készülék B osztályú digitális berendezés.
Magyar-25
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 7:03 PM
Page 1
TreÊç
POD¸ÑCZENIE I PRZYGOTOWANIE TELEWIZORA
Lista elementów ..................................................
Panel sterowania ..........................................................
Panel pod∏àczeƒ ....................................................
Pilot (wszystkie funkcje oprócz teletekstu) ..........
Wk∏adanie baterii do pilota ....................................
W∏àczanie i wy∏àczanie ..........................................
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci ..........
Plug & Play..............................................................
USTAWIANIE CZASU
2
3
4
5
6
6
6
6
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara ........................15
Nastawianie automatycznego wy∏àczania............16
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora ....17
USTAWIANIE POZOSTA¸YCH FUNKCJI
Wybieranie êród∏a J´zyk ....................................17
Ustawianie trybu niebieskiego ekranu ................18
Wybieranie êród∏a sygna∏u. ..................................18
Edycja nazw êróde∏ sygna∏u ................................19
USTAWIANIE KANA¸ÓW
KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEGAZETY
Dekoder telegazety ..............................................19
WyÊwietlanie telegazety ......................................20
Wybór okreÊlonej strony telegazety ....................20
Wybór strony telegazety za pomocà funkcji Fastext ....21
Zapisywanie stron telegazety ..............................21
USTAWIANIE OBRAZU
Zmiana standardu obrazu ...................................... 11
Dostrajanie odbioru kana∏ów.................................. 11
Zmiana tonu kolorów .............................................. 12
Zmiana rozmiaru obrazu .......................................... 12
Regulacja kolorów .................................................... 13
Wstrzymywanie obrazu ............................................ 13
USTAWIANIE PC
Konfigurowanie oprogramowania w komputerze
(z systemem Windows XP) ..................................22
Tryb ekranu ..........................................................22
Ustawianie PC ......................................................23
ZALECENIA DOTYCZÑCE U˚YTKOWANIA
USTAWIANIE DÈWI¢KU
Zmiana standardu dêwi´ku ..................................14
Dostosowywanie dêwi´ku ....................................14
Wybór trybu dêwi´ku............................................14
Automatyczna regulacja g∏oÊnoÊci ......................15
Symbole
NaciÊnij
Wa˝ne
Uwaga
Przycisk
jednodotykowy
Polski-1
Sposób ustawienia podstawy ..............................24
Sposób ustawienia kàta nachylenia telewizora....24
Instalowanie wspornika do monta˝u naÊciennego....24
Instalacja uchwytów monta˝owych zgodnych ze
standardem VESA ................................................24
Korzystanie z os∏on dekoracyjnych......................24
Rozwiàzywanie problemów: Zanim
skontaktujesz si´ z serwisem ..............................25
Parametry techniczne i ekologiczne ....................25
Polski
Automatyczne zapami´tywanie kana∏ów .............. 7
R´czne zapami´tywanie kana∏ów.......................... 8
Edycja kana∏ów ...................................................... 9
Porzàdkowanie kolejnoÊci
zaprogramowanych kana∏ów................................ 9
Nadawanie nazw kana∏om .................................... 10
Dostrajanie odbioru kana∏ów.................................. 10
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:30 PM
Page 2
Lista elementów
Nale˝y sprawdziç, czy wraz z monitorem telewizyjnym LCD dostarczono wymienione poni˝ej elementy.
W przypadku braku któregokolwiek z elementów nale˝y si´ skontaktowaç ze sprzedawcà.
Pilot i baterie (AAA, 2 szt.)
Przewód zasilajàcy
Gwarancja/Pilot i baterie/
Instrukcje bezpieczeƒstwa
Zestaw wspornika do
monta˝u naÊciennego
os∏on dekoracyjnych
Polski-2
Instrukcja obs∏ugi
Âciereczka do czyszczenia
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:30 PM
Page 3
Panel sterowania
SOURCE
S∏u˝y do prze∏àczania mi´dzy wszystkimi dost´pnymi
êród∏ami sygna∏u wejÊciowego.
(TV, Z∏àcze, AV, S-Video, PC,DVI).
W menu ekranowym z przycisku tego korzysta si´
podobnie jak z przycisk u ENTER
na pilocie zdalnego sterowania.
MENU
NaciÊni´cie powoduje wyÊwietlenie menu ekranowego
z opcjami telewizora.
NaciÊnij, aby zmniejszyç lub zwi´kszyç g∏oÊnoÊç.
W menu ekranowym z przycisków
korzysta
si´ podobnie jak z przycisków i na pilocie zdalnego sterowania.
Polski-3
S∏u˝y do zmiany kana∏ów. W menu ekranowym z
przycisków
korzysta si´ podobnie jak z
przycisków i na pilocie zdalnego sterowania.
(Przyciski Channel umo˝liwiajà w∏àczenie odbiornika
bez pomocy pilota.)
G∏oÊniki
Zasilanie
W∏àczanie i wy∏àczanie telewizora.
Wskaênik zasilania
Miga i wy∏àcza si´, gdy telewizor jest w∏àczony, a
zapala si´ w trybie gotowoÊci.
Czujnik podczerwieni
Pilot zdalnego sterowania nale˝y skierowaç w to
miejsce w telewizorze.
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:30 PM
Page 4
Panel pod∏àczeƒ
Kolor i kszta∏t produktu mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od modelu.
Gniazdo zasilania
Przed pod∏àczeniem zewn´trznego urzàdzenia nale˝y upewniç si´, ˝e wy∏àczone zosta∏o zasilanie telewizora.
Przy pod∏àczaniu urzàdzenia zewn´trznego nale˝y dopasowaç kolor gniazda do koloru kabla.
Pod∏àczanie DVI
-Pod∏àcz z∏àcze DVI do z∏àcza DVD.
-Kabel sygna∏u dêwi´ku stereofonicznego (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do wejÊcia „R - AUDIO - L” z ty∏u telewizora,
a drugi koniec do odpowiednich wyjÊç audio w zewn´trznym urzàdzeniu audio-wideo.
-Z∏àcze DVI nie obs∏uguje funkcji PC.
Pod∏àczanie komputera
- Kabel D-Sub (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do wejÊcia „PC IN” z ty∏u telewizora, a jego drugi koniec do karty wideo w
komputerze.
- Kabel sygna∏u dêwi´ku stereofonicznego (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do wejÊcia „PC AUDIO IN” z ty∏u telewizora, a
drugi koniec do odpowiedniego wyjÊcia „Audio Out” karty dêwi´kowej w komputerze.
Pod∏àczanie anteny RTV lub telewizji kablowej
Aby prawid∏owo odbieraç kana∏y telewizyjne, odbiornik musi odbieraç sygna∏ z jednego z nast´pujàcych êróde∏:
- Antena zewn´trzna / Sieç telewizji kablowej / Antena satelitarna
Polski-4
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:30 PM
Page 5
Pod∏àczanie dekodera, magnetowidu i odtwarzacza DVD
- Kabel SCART magnetowidu lub odtwarzacza DVD nale˝y pod∏àczyç do z∏àcza (opcjonalny) SCART w magnetowidzie lub
odtwarzaczu DVD.
- W przypadku pod∏àczenia dekodera i magnetowidu (lub odtwarzacza DVD) nale˝y po∏àczyç ze sobà te urzàdzenia, a
nast´pnie pod∏àczyç magnetowid (lub odtwarzacz DVD) do telewizora.
Pod∏àczanie zewn´trznych urzàdzeƒ audio-wideo
- Kabel RCA lub S-VIDEO (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do odpowiedniego zewn´trznego urzàdzenia audio-wideo, takiego jak
magnetowid, odtwarzacz DVD lub kamera wideo.
- Kable sygna∏u dêwi´ku RCA (opcjonalne) nale˝y pod∏àczyç do z∏àcza „L - AUDIO - R” z ty∏u telewizora, a drugi koniec do
odpowiednich wyjÊç audio w zewn´trznym urzàdzeniu audio-wideo.
- S∏uchawki mo˝na pod∏àczyç do gniazda s∏uchawkowego (
) w tylnej cz´Êciodbiornika. Po pod∏àczenie s∏uchawek
dêwi´k z wbudowanych g∏oÊników zostanie wy∏àczony.
Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie Kensington (opcjonalne) to mechanizm s∏u˝àcy do fizycznego zablokowania urzàdzenia u˝ywanego w
miejscach publicznych.
- Informacje dotyczàce korzystania z blokady mo˝na uzyskaç w miejscu zakupu telewizora.
Pilot (wszystkie funkcje oprócz teletekstu)
Przycisk stanu gotowoÊci TV
Przyciski numeryczne
umo˝liwiajàce bezpoÊrednie
wybieranie kana∏ów
Wybór kana∏u jedno- lub
dwucyfrowego
: Zwi´kszanie g∏oÊnoÊci
: Zmniejszanie g∏oÊnoÊci
Chwilowe wyciszenie dêwi´ku
WyjÊcie z telegazety
Funkcje Telegazety
Wybór kana∏u jedno- lub
dwucyfrowego
WyÊwietla ekran menu g∏ównego
Wybór efektu dêwi´kowego
Wybór rozmiaru telegazety
WyÊwietlanie menu oraz
potwierdzanie zmian.
WyÊwietlanie telegazety /
kombinacja telegazety i
obrazu telewizyjnego
Sterowanie kursorem w menu
WyÊwietlanie ukrytego tekstu
Wybór trybu dêwi´ku
Wybór trybu telegazety
(LIST/FLOF)
Wybór efektów obrazu
Wybór efektu dêwi´kowego
P
P
: Nast´pna strona telegazety
: Poprzednia strona telegazety
Informacje na temat bie˝àcego
obrazu
Anulowanie teletekstu
Available source selection
Zapisywanie strony telegazety
Poprzedni kana∏
WyjÊcie z telegazety
P
P
: Nast´pny kana∏
: Poprzedni kana∏
Wybór tematu Fastext
WyjÊcie z menu ekranowego
Stopklatka
Wybór rozmiaru obrazu
Zapisywanie strony telegazety
Dzia∏anie pilota mo˝e byç zak∏ócane przez jasne Êwiat∏o.
Pilot mo˝e byç obs∏ugiwany przez osoby niedowidzàce, poniewa˝
umieszczono na nim wypuk∏oÊci w kodzie Braille’a przy przyciskach
w∏àczania i zmiany kana∏u oraz g∏oÊnoÊci.
Polski-5
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:30 PM
Page 6
Wk∏adanie baterii do pilota
1.
UnieÊ do góry pokryw´ z ty∏u pilota w sposób przedstawiony na rysunku.
2.
W∏ó˝ dwie baterie typu AAA.
3.
Za∏ó˝ pokryw´.
Pami´taj, aby dopasowaç bieguny „+” i „-” baterii zgodnie z rysunkiem wewnàtrz komory.
JeÊli nie planujesz u˝ywaç pilota przez d∏u˝szy czas, wyjmij baterie i przechowaj je
w ch∏odnym, suchym miejscu. Pilota mo˝na u˝ywaç w maksymalnej odleg∏oÊci ok.
23 stopy (7m) od odbiornika. (Przy standardowym korzystaniu z odbiornika, baterie
powinny wystarczyç na oko∏o jeden rok.)
JeÊli pilot nie dzia∏a poprawnie, nale˝y sprawdziç nast´pujàce rzeczy:
1. Czy telewizor jest w∏àczony?
2. Czy bieguny baterii zosta∏y umieszczone odwrotnie?
3. Czy baterie sà na∏adowane?
4. Czy nie wystàpi∏a awaria sieci elektrycznej lub czy nie od∏àczono kabla zasilania?
5. Czy w pobli˝u znajduje si´ specjalne Êwiat∏o fluorescencyjne lub reklama neonowa?
W∏àczanie i wy∏àczanie
Przewód zasilajàcy jest pod∏àczony z ty∏u odbiornika.
1.
Pod∏àcz przewód zasilajàcy do odpowiedniego gniazdka.
2.
NaciÊnij przycisk
Zacznie Êwieciç wskaênik trybu gotowoÊci w prawym, dolnym panelu telewizora.
na panelu przednim telewizora.
YMo˝esz tak˝e nacisnàç przycisk TV (
) zasilania POWER
na pilocie, aby w∏àczyç telewizor.
Zostanie automatycznie wybrany ostatnio oglàdany kana∏.
3.
U˝yj przycisków numerycznych (0~9)lub przycisków zmiany kana∏u w gór´/w dó∏ ( / ) na
pilocie, lub te˝ przycisku
znajdujàcego si´ po prawej stronie panelu telewizora.
4.
Aby wy∏àczyç odbiornik, ponownie naciÊnij przycisk POWER
Przy pierwszym w∏àczaniu odbiornika pojawi si´ proÊba o wybranie j´zyka, w którym majà byç wyÊwietlane menu.
.
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci
Mo˝esz prze∏àczyç odbiornik w tryb czuwania, aby zmniejszyç pobór pràdu. Tryb czuwania mo˝e byç
przydatny do chwilowej przerwy w oglàdaniu telewizji (na przyk∏ad, podczas posi∏ku).
1.
NaciÊnij przycisk POWER
na pilocie.
Ekran zostanie wy∏àczony, a w prawym, dolnym panelu zacznie zaÊwieciç wskaênik stanu gotowoÊci.
2.
Aby w∏àczyç odbiornik wystarczy ponownie nacisnàç przycis POWER
lub przycisk zmiany kana∏ów góra/dó∏ ( / ).
,przycisk numeryczny (0~9)
Nie zostawiaj odbiornika w trybie czuwania na d∏u˝szy okres czasu (naprzyk∏ad, wyje˝d˝ajàc na wakacje) Najlepiej
jest od∏àczyç odbiornik od sieci i anteny.
Plug & Play
W momencie gdy zasilanie telewizora jest w∏àczane po raz pierwszy,
pewne podstawowe ustawienia klienta sà wybierane automatycznie
w odpowiedniej kolejnoÊci. Dost´pne sà nast´pujàce ustawienia.
1. NaciÊnij przycisk zasilania POWER
na pilocie.
Pojawi si´ informacja „Start Plug & Play”. z zaznaczonym przyciskiem „OK”.
NaciÊnij przycisk ENTER.
2. Wybierz odpowiedni j´zyk, naciskajàc przy cisk lub NaciÊnij
przycisk ENTER aby potwierdziç wybór
3.
Pojawi si´ informacja „Sprawdê anten´”. z zaznaczonym przyciskiem „OK”.
NaciÊnij przycisk ENTER.
Sprawdê, czy kabel antenowy zosta∏ pod∏àczony prawid∏owo.
Polski-6
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 7
4.
Wybierz odpowiedni kraj za pomocà przycisku lub NaciÊnij
przycisk ENTER aby potwierdziç wybór.
5.
Zostanie wyÊwietlone menu „Automat. zapam.”. z zaznaczonà
opcjà „Uruchom”. NaciÊnij przycisk ENTER .
Wyszukiwanie kana∏ów rozpocznie si´ i zakoƒczy automatycznie.
Po zapisaniu wszystkich dost´pnych kana∏ów wyÊwietlane jest menu „Ust. zegara”.
NaciÊnij przycisk ENTER w dowolnej chwili, aby przerwaç proces programowania.
6.
NaciÊnij przycisk ENTER .
Wybierz „godz.” i „Minuta”, naciskajàc przycisk lub .
Ustaw „godz.” i „Minuta”, naciskajàc przycisk lub .
7.
NaciÊnij przycisk ENTER aby zatwierdziç ustawienia.
Na ekranie pojawi si´ komunikat „Mi∏ego oglàdania!”.
Godziny i minuty mo˝na tak˝e ustawiç za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
J´zyk : Wybór ˝àdanego j´zyka.
Kraj: Wybór ˝àdanego kraju.
Automat. zapam.: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie kana∏ów dost´pnych
na danym obszarze.
Ust. zegara: Ustawianie aktualnego czasu w zegarze telewizora.
Aby zresetowaç t´ funkcj´…...
1.
NaciÊnij przycisk MENU aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.”, naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Plug & Play”, naciÊnij przycisk ENTER.
3.
Na ekranie pojawi si´ komunikat „Inicjalizacja funkcji Plug&Play”.
Automatyczne zapami´tywanie kana∏ów
Mo˝esz przeszukaç dost´pne zakresy cz´stotliwoÊci (ich dost´pnoÊç
zale˝y od kraju). Przydzielane automatycznie numery programów
mogà nie odpowiadaç numerom preferowanym lub faktycznym.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania opcji „Kraj”.
3.
Wybierz odpowiedni kraj za pomocà przycisku lub .
NaciÊnij przycisk ENTER aby potwierdziç wybór.
4.
Aby wybraç opcj´ „Automat. zapam.”, naciÊnij przycisk lub ,
a nast´pnie przycisk ENTER.
5.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania opcji „Uruchom”.
Rozpocznie si´ programowanie w telewizorze wszystkich dost´pnych
kana∏ów.
W dowolnym momencie naciÊnij przycisk ENTER, aby przerwaç
programowanie i powróciç do menu „Kana∏”.
6.
Po zaprogramowaniu wszystkich dost´pnych kana∏ów ponownie
zostanie wyÊwietlone menu „Sortuj”.
Polski-7
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 8
R´czne zapami´tywanie kana∏ów
Mo˝esz ustawiç do 100 kana∏ów, ∏àcznie z kana∏ami odbieranymi przez sieç kablowà.
Przy r´cznym zapami´tywaniu kana∏ów mo˝esz:
Zdecydowaç, czy zostanie zapami´tany ka˝dy znaleziony kana∏.
Wybraç numer programu dla ka˝dego zapami´tanego kana∏u,
który ma zostaç oznaczony .
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Pami´ç r´czna”, naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
3.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania opcji „Program”.
4.
Aby przypisaç kana∏owi numer programu, wyszukaj odpowiedni numer
naciskajàc przycisk lub , a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER.
5.
Aby wybraç opcj´ „System obrazu”, naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
6.
Za pomocà przycisków lub zaznacz ˝àdany standard kolorów, a
nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER.
7.
Aby wybraç opcj´ „System fonii”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
8.
Za pomocà przycisków lub zaznacz ˝àdany standard dêwi´ku,
a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER.
Mo˝esz równie˝ ustawiç numer programu za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
JeÊli wyst´pujà zak∏ócenia dêwi´ku lub nie ma dêwi´ku, wybierz inny system obs∏ugi dêwi´ku.
9.
JeÊli znasz numer kana∏u, który chcesz zapami´taç, za pomocà przycisku lub wybierz opcj´ „Kana∏”. NaciÊnij przycisk ENTER.
Wybierz C (kana∏ antenowy) lub S (kana∏ kablowy) za pomocà przycisku
lub NaciÊnij przycisk, aby wybraç kana∏. Wybierz ˝àdany numer,
naciskajàc przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
Tryb wybierania kana∏ów: P (Tryb programowy),
C (tryb kana∏u antenowego),
S (Tryb kana∏ów kablowych)
Mo˝esz równie˝ ustawiç numer programu za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
10. JeÊli nie znasz numerów kana∏ów, za pomocà przycisków i ybierz
opcj´ „Szukaj”. NaciÊnij przycisk ENTER.
Wyszukaj kana∏ za pomocà przycisków i , a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER.
11. Aby wybraç opcj´ „Zapisz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER. Aby wybraç opcj´ „OK”, naciÊnij przycisk lub ,
a nast´pnie przycisk ENTER.
12. Powtarzaj czynnoÊci 3 do 11 dla ka˝dego kana∏u, który ma zostaç
zapami´tany.
Program: Wybór numeru programu dla danego kana∏u.
System obrazu: Ustawianie obs∏ugiwanego systemu kolorów.
System fonii: Ustawianie obs∏ugiwanego systemu dêwi´ku.
Kana∏: Wybór kana∏u.
Szukaj: Wyszukiwanie cz´stotliwoÊci danego kana∏u.
Zapisz: Zapisywanie ustawieƒ.
Polski-8
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 9
Edycja kana∏ów
Mo˝esz wykluczyç wybrane kana∏y z kana∏ów wyszukanych.
Podczas przeszukiwania zapami´tanych kana∏ów, kana∏y
pomini´te nie sà wyÊwietlane.
Wszystkie kana∏y, które nie zostanà pomini´te, b´dà wyÊwietlane.
1.
Za pomocà przycisków numerycznych zaznacz kana∏, który chcesz
dodaç lub usunàç.
2.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „Dodaj/Usuƒ”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisku lub wybierz kana∏y, które majà zostaç
dodane lub usuni´te.
5.
Za pomocà przycisku zaznacz kolumn´ „
” i naciÊnij przycisk
ENTER.
Kana∏y oznaczone symbolem „
” zostanà dodane.
6.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Mo˝esz wyÊwietliç ka˝dy kana∏ (tak˝e usuni´ty) za pomocà przycisków
numerycznych na pilocie.
Porzàdkowanie kolejnoÊci zaprogramowanych kana∏ów
Numery przypisane dwóm kana∏om mo˝na zamieniç, aby:
Zmieniç kolejnoÊç, w jakiej kana∏y zosta∏y automatycznie
zachowane.
Nadaç najcz´Êciej oglàdanym kana∏om ∏atwo zapami´tywaln
e numery.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Sortuj”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
NaciÊnij przycisk ENTER i wybierz opcj´ „Z”. NaciÊnij przycisk
lub i przytrzymaj, a˝ do wyÊwietlenia numeru kana∏u, który
chcesz zamieniç.NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
Aby wybraç opcj´ „Do”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
NaciÊnij przycisk lub i przytrzymaj, a˝ do wyÊwietlenia nowego
numeru, pod którym dany kana∏ ma zostaç zapisany.
NaciÊnij przycisk ENTER.
5.
Aby wybraç opcj´ „Zapisz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
Aby wybraç opcj´ „OK”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
Numery zaznaczonych kana∏ów zmieniajà si´ z zachowanych poprzednio na\
bie˝àco wybrane numery.
6.
Powtórz czynnoÊci opisane w punktach od 3 lub 5 dla ka˝dego
zapisywanego kana∏u.
7.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-9
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 10
Nadawanie nazw kana∏om
Je˝eli wraz z sygna∏em nadawca emituje informacje o kanale, nazwa
zostaje przypisana kana∏owi automatycznie. Nazw´ t´ mo˝na póêniej
zmieniç na dowolnà innà.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Nazwa”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
JeÊli to konieczne, za pomocà przycisków i wybierz kana∏,
któremu chcesz nadaç nowà nazw´. NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
Aby...
Nale˝y...
Wybraç liter´, numer lub symbol
Nacisnà przycisk lub .
PrzejÊç do nast´pnej litery
Nacisnàç przycisk .
PrzejÊç do poprzedniej litery
Nacisnàç przycisk .
Potwierdziç nazw´
Nacisnàç przycisk ENTER.
Dost´pne znaki, to: Litery alfabetu (A~Z)
Cyfry (0~9)
Znaki specjalne (-, spacja)
5.
Powtórz czynnoÊci opisane w punktach od 3 do 4, aby zmieniç nazwy
innych kana∏ów.
6.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Dostrajanie odbioru kana∏ów
U˝yj funkcji dostrajania precyzyjnego, aby r´cznie dostosowaç
ustawienie danego kana∏u do najlepszego odbioru.
1.
U˝yj przycisków numerycznych do bezpoÊredniego wybrania
kana∏u, który chcesz dostroiç.
2.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „Dostrój”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisków i dopasuj cz´stotliwoÊç.
NaciÊnij przycisk ENTER.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Dostrojone kana∏y, które zosta∏y zapisane oznaczane sà gwiazdkà „*” po prawej
stronie numeru kana∏u w nag∏ówku kana∏u. Kana∏ b´dzie wyÊwietlany na czerwono.
W celu zresetowania ustawieƒ dostrojenia nale˝y za pomocà przycisku i wybraç opcj´ „Zeruj”, a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER .
Polski-10
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 11
Zmiana standardu obrazu
Mo˝esz wybraç typ obrazu, który najlepiej odpowiada Twoim
preferencjom oglàdania.
1.
Mo˝esz tak˝e nacisnàç
przycisk P.MODE na pilocie,
aby wybraç jedno z ustawieƒ
obrazu.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Obraz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER, aby wybraç opcj´ „Tryb”.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdany efekt obrazu.
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Dynamiczne: Wybór ustawieƒ dla obrazu w wysokiej rozdzielczoÊci wyÊwietlanego w jasnym pomieszczeniu.
Standardowy: Wybór ustawieƒ optymalnych dla wyÊwietlania obrazu w normalnych warunkach.
Film: Wybór ustawieƒ obrazu wyÊwietlanego w ciemnym pomieszczeniu.
U˝ytkow.: Wybór ustawieƒ obrazu zgodny z preferencjami u˝ytkownika.
(Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç w cz´Êci „Regulacja opcji o
braz niestand.”).
[Tryb PC]
• Zabawa: Wybór trybu wyÊwietlania obrazu odpowiedniego do normalnego otoczenia.
• Internet: Wybór trybu wyÊwietlania obrazu odpowiedniego do ciemnych pomieszczeƒ.
• Tekst: Wybór trybu wyÊwietlania tekstu przy u˝yciu zdefiniowanych wczeÊniej
ulubionych ustawieƒ.
• U˝ytkow.: Wybór trybu wyÊwietlania obrazu przy u˝yciu zdefiniowanych
wczeÊniej ulubionych ustawieƒ.
Tryb wyÊwietlania obrazu musi zostaç ustawiony oddzielnie dla ka˝dego
êród∏a sygna∏u wejÊciowego.
W trybie PC wyÊwietlane sà opcje: „Zabawa.”, „Internet”, „Tekst”, „U˝ytkow.”.
Dostrajanie odbioru kana∏ów
Odbiornik posiada szereg ustawieƒ, które umo˝liwiajà regulacj´ jakoÊci obrazu.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Obraz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „U˝ytkow.”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Za pomocà przycisku lub zaznacz ˝àdanà pozycj´.
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisku lub zmniejsz lub zwi´ksz wartoÊç zaznaczonej pozycji. NaciÊnij przycisk ENTER.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Kontrast: Dostosowanie kontrastu pomi´dzy obiektami a t∏em.
JasnoÊç: Dostosowanie jasnoÊci ca∏ego ekranu.
OstroÊç: Dostosowanie ostroÊci kraw´dzi obiektów (wyostrzanie lub rozmazywanie).
Kolor: Dostosowanie kolorów (ich rozjaÊnienie lub przyciemnienie).
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawieƒ powoduje automatycznie zmian´
trybu wyÊwietlania obrazu na „U˝ytkow.”.
W trybie PC mo˝na dostosowywaç tylko „kontrast” i „jasnoÊç”.
Polski-11
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 12
Zmiana tonu kolorów
Mo˝na wybraç preferowanà i dostosowanà do wzroku u˝ytkownika
temperatur´ kolorów.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Obraz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Ton kolorów”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane ustawienie temperatury kolo rów.
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Zimny2: zmienia temperatur´ barw na bardziej niebieskà ni˝ w opcji „Zimny1”.
Zimny1: zmienia odcieƒ bieli na niebieskawy.
Normalny: zachowuje prawid∏owy odcieƒ bieli.
Ciep.1: zmienia odcieƒ bieli na czerwonawy.
Ciep.2: zmienia temperatur´ barw na bardziej czerwonà ni˝ w opcji „Ciep.1”.
W trybie PC wyÊwietlane sà opcje, „Zimny” ,„Normalny, „Ciep”, „U˝ytkow.”.
Zmiana rozmiaru obrazu
Istnieje mo˝liwoÊç wyboru rozmiaru obrazu najlepiej odpowiadajàcego aktualnym wymaganiom u˝ytkownika.
tych opcji mo˝na korzystaç,
naciskajàc przycisk P.SIZE
(Rozmiar obrazu) na pilocie.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu Za pomocà przycisku
lub zaznacz opcj´ „Obraz” i naciÊnij przycisk ENTER.
2.
Za pomocà przycisku lub zaznacz opcj´ „Rozmiar(R o z m.)”
i naciÊnij przycisk ENTER.
3.
Wybierz ˝àdanà opcj´, naciskajàc przycisk lub NaciÊnij
przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Auto szeroko: Automatycznie dostosowuje szerokoÊç brazu do szerokiego
formatu obrazu.
Szeroki : Dostosowuje rozmiar obrazu do szerokiego formatu odpowiedniego
dla filmów DVD oraz innych\ programów szerokoekranowych.
Pow. : Powi´ksza obraz szerokoformatowy (w kierunku pionowym) do pe∏nego
rozmiaru ekranu.
4:3: Jest to ustawienie domyÊlne dla filmów wideo i programów nadawanych w
normalnym formacie obrazu.
W trybach PC i DVI dost´pne sà tylko tryby „Szeroki” oraz „4:3”
(Tryb „Pow.”, „Auto szeroko” nie jest obs∏ugiwany).
Pow. : Wybierz
, naciskajàc przycisk lub.
Za pomocà przycisków lub mo˝na przesuwaç obraz w gór´ lub w
dó∏. Po zaznaczeniu opcji
za pomocà przycisków lub mo˝esz
powi´kszyç lub pomniejszyç wymiar pionowy obrazu.
Polski-12
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 13
Regulacja kolorów
Istnieje mo˝liwoÊç dostosowania wartoÊci kolorów RGB.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Za pomocà przycisku lub zaznacz opcj´ „Obraz” i naciÊnij
przycisk ENTER.
2.
Za pomocà przycisku lub zaznacz opcj´ „Regulacja kolorów”
i naciÊnij przycisk ENTER.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz odpowiednielement.
NaciÊnij przycisk ENTER .
4.
Za pomocà przycisku lub zmniejsz lub zwi´ksz wartoÊç dla
tego elementu. NaciÊnij przycisk ENTER.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Opcja dost´pna tylko w trybie PC
Wstrzymywanie obrazu
1.
NaciÊnij przycisk STILL aby zatrzymaç obraz.
Dêwi´k b´dzie nadal s∏yszany normalnie.
NaciÊnij ponownie przycisk, aby przerwaç dzia∏anie funkcji.
Polski-13
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 14
Zmiana standardu dêwi´ku
Podczas oglàdania danego programu mo˝esz wybraç rodzaj
specjalnych efektów dêwi´kowych.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Dêwi´k” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER, aby wybraç opcj´ „Tryb”.
3.
Za pomocà przycisków i wybierz ˝àdane brzmienie.
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Standardowy: standardowe ustawienia dêwi´ku.
Muzyka: ustawienia podkreÊlajàce muzyk´.
Film: Wybór ustawieƒ obrazu wyÊwietlanego w ciemnym pomieszczeniu.
Mowa: ustawienia podkreÊlajàce g∏osy (na tle dêwi´ków).
U˝ytkow.: Wybór ustawieƒ obrazu zgodny z preferencjami u˝ytkownika.
Opcje te mo˝na wybraç w
prosty sposób, naciskajàc
przycisk S.MODE na pilocie.
Dostosowywanie dêwi´ku
Ustawienia dêwi´ku mo˝na dostosowywaç do swoich preferencji.
(Mo˝na równie˝ u˝yç jednego z „U˝ytkow.” automatycznych.)
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Za pomocà przycisku
lub zaznacz opcj´ „Dêwi´k” i naciÊnij przycisk ENTER .
2.
Za pomocà przycisku lub zaznacz opcj´ „U˝ytkow. ” i naciÊnij
przycisk ENTER.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz odpowiednielement
NaciÊnij przycisk ENTER .
4.
Za pomocà przycisku lub zmniejsz lub zwi´ksz wartoÊç dla tego
elementu. NaciÊnij przycisk ENTER.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ustawieniach automatycznych spowoduje
automatycznà zmian´ trybu dêwi´ku na „U˝ytkow.”.
Wybór trybu dêwi´ku
Mo˝na ustawiç tryb dêwi´ku, naciskajàc przycisk „DUAL I-II”. NaciÊni´cie
tego przycisku powoduje wyÊwietlenie na ekranie bie˝àcego trybu dêwi´ku.
Do ustawienia tych opcji
mo˝na tak˝e u˝yç przycisku
DUAL I-II na pilocie.
Stereo FM
Stereo
NICAM
Rodzaj dêwi´ku
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Polski-14
DUAL 1/2
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 2
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 2
DomyÊlny
Automatyczna
zmiana
DUAL 1
Automatyczna
zmiana
DUAL 1
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 15
Automatyczna regulacja g∏oÊnoÊci
Poniewa˝ ka˝da stacja nadawcza posiada w∏asne parametry sygna∏owe,
dlatego trudno jest ustawiç dêwi´k przy ka˝dej zmianie kana∏u.
Ta funkcja umo˝liwia automatyczne ustawienie g∏oÊnoÊci wybranego
kana∏u poprzez obni˝anie mocy dêwi´ku, kiedy sygna∏ modulacji jest
wysoki lub podnoszenie mocy dêwi´ku, kiedy sygna∏ modulacji jest niski.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Dêwi´k” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Auto g∏oÊnoÊç” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „W∏” lub „Wy∏”, naciÊnij przycisk lub .
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara
Mo˝esz ustawiç zegar telewizora, aby po naciÊni´ciu przycisku
INFO, na ekranie pojawia∏ si´ aktualny czas. Ustawienie
zegara jest tak˝e niezb´dne, je˝eli u˝ytkownik chce korzystaç z
automatycznych w∏à i wy∏ godzinowych.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Czas” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania pozycji „Ust. zegara”.
4.
Aby...
NaciÊnij...
PrzejÊç do „godz.” lub „Minuta”
Przycisk lub Ustaw opcj´ „godz.” lub „Minuta”
Przycisk lub NaciÊnij przycisk ENTER
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
W razie od∏àczenia przewodu zasilania nale˝y ponownie ustawiç zegar.
Godziny i minuty mo˝na tak˝e ustawiç za pomocà przycisków numerycznych
na pilocie.
Polski-15
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 16
Nastawianie automatycznego wy∏àczania
Mo˝esz wybraç okres czasu mi´dzy 30 i 180 minut, po którym
odbiornik automatycznie prze∏àczy si´ w tryb czuwania.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Czas” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „Automat. wy∏.” naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie
przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane ustawienie czasu.
(„Wy∏”, „30”, „60”, „90”, „120”, „150”, „180”). NaciÊnij przycisk
ENTER.
Telewizor automatycznie przestawi si´ w tryb gotowoÊci w momencie,
gdy licznik dojdzie do 0.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.a
Naciskaj przycisk SLEEP na
pilocie, a˝ zostanie
wyÊwietlony odpowiedni
odst´p czasowy.
Polski-16
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 17
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora
Po ustawieniu w∏àcznika i wy∏àcznika godzinowego telewizor:
zaprogramowanej godzinie w∏àczy si´ automatycznie i
ustawi wybrany kana∏ .
zaprogramowanej godzinie wy∏àczy si´ automatycznie.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Czas” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „W∏. czas.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisku lub dostosuj pozycj´ „godz.”, a nast´pnie
naciÊnij przycisk , aby przejÊç do nast´pnej czynnoÊci. Ustaw inne
pozycje w sposób podany wy˝ej.
Na koniec naciÊnij przycisk ENTER w celu powrotu.
5.
Aby wybraç opcj´ „Wy∏. czas.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
6.
Za pomocà przycisku lub dostosuj pozycj´ „godz.”, a nast´pnie
naciÊnij przycisk , aby przejÊç do nast´pnej czynnoÊci. Ustaw inne pozycje
w sposób podany wy˝ej. Na koniec naciÊnij przycisk ENTER w celu powrotu.
7.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Przede wszystkim nale˝y ustawiç zegar telewizora.
(Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç w cz´Êci „Ustawianie i wyÊwietlanie
zegara”, strona 15).
Godziny i minuty mo˝na tak˝e ustawiç za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
Aby uruchomiç w∏àcznik/wy∏àcznik czasowy, dla pozycji „Aktywacja” nale˝y
wybraç ustawienie „W∏”
Wybieranie êród∏a J´zyk
Po pierwszym uruchomieniu odbiornika wybierz j´zyk, w którym
b´dzie wyÊwietlane menu i wskazówki.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu ekranowe.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „J´zyk” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz okreÊlony j´zyk.
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
o˝na wybraç jeden spoÊród 15 j´zyków.
Polski-17
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 18
Ustawianie trybu niebieskiego ekranu
JeÊli urzàdzeni nie odbiera sygna∏u lub jego odbiór jest bardzo s∏aby,
obraz z zak∏óceniami w tle jest automatycznie zast´powany przez
niebieski ekran. JeÊli chcesz kontynuowaç oglàdanie s∏abej jakoÊci
obrazu, musisz zmieniç ustawienie opcji „Niebieskie t∏o” na „Wy∏”.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´
„Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „Niebieskie t∏o” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „W∏” lub „Wy∏”, naciÊnij przycisk lub .
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Wybieranie êród∏a sygna∏u.
Do wyboru jest szereg zewn´trznych êróde∏ pod∏àczonych do gniazd wejÊciowych telewizora.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
NaciÊnij przycisk ENTER w celu wybrania opcji „WejÊcie”.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania opcji
„Wybierz êród∏o”.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane urzàdzenie.
NaciÊnij przycisk ENTER.
èród∏o mo˝na wybraç, tylko jeÊli jest pod∏àczone do telewizora.
Naciskaj przycisk SOURCE na pilocie, aby przejrzeç wszystkie dost´pne êród∏a
sygna∏u. Tryb telewizora mo˝na wybraç za pomocà przycisku TV
albo P /
na pilocie, lecz nie mo˝na go wybraç za pomocà przycisku SOURCE.
Polski-18
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 19
Edycja nazw êróde∏ sygna∏u
Aby u∏atwiç proces wybierania êród∏a sygna∏u wejÊciowego, nale˝y
nadaç nazwy urzàdzeniom pod∏àczonym do gniazd sygna∏u wejÊciowego.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania opcji „WejÊcie”.
2.
Aby wybraç opcj´ „Edytuj nazw´” naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
3.
Za pomocà przycisków i wybierz êród∏o sygna∏u wejÊciowego,
które chcesz edytowaç.
NaciÊnij przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane urzàdzenie.
NaciÊnij przycisk ENTER.
Dost´pne sà nast´pujàceopcje:
---- - magnetowid - DVD - Dekoder kablow - Dekoder HD Dekoder satelitarny - Odbiornik AV - Odbiornik DVD - Gra - Kamera Kombo DVD - DHR - PC
DHR: Nagrywarka DVD z dyskiem twardym
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Dekoder telegazety
Wraz z wi´kszoÊcià kana∏ów przesy∏any jest równie˝ sygna∏
telegazety, zawierajàcy takie informacje, jak:
program telewizyjny,
aktualne wiadomoÊci i prognoza pogody,
informacje sportowe,
napisy dla osób niedos∏yszàcych.
Informacje na stronach telegazety dzielà si´ na szeÊç
nast´pujàcych kategorii:
Cz´Êç
ZawartoÊç
A
Numer wybranej strony.
B
Identyfikator stacji nadajàcej.
C
Numer bie˝àcej strony lub status wyszukiwania.
D
Data i godzina.
E
Tekst.
F
Informacje o statusie.
Polski-19
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 20
WyÊwietlanie telegazety
Telegazet´ mo˝na wyÊwietliç w dowolnej chwili, chocia˝ wymaga
ona dobrej jakoÊci odbioru.
Informacje mogà byç niekompletne.
Niektóre strony mogà si´ nie wyÊwietlaç.
Aby w∏àczyç telegazet´ i wyÊwietliç jej spis treÊci:
1.
Naciskaj przycisk P (
) lub P
(
) a˝ do momentu
znalezienia kana∏u nadajàcego telegazet´.
2.
NaciÊnij przycisk TTX/MIX (
), aby w∏àczyç telegazet´.
Na ekranie pojawia si´ spis treÊci telegazety. Do spisu treÊci mo˝na w
ka˝dej chwili powróciç, naciskajàc przycisk MENU (
).
3.
NaciÊnij ponownie przycisk TTX/MIX (
).
Obraz telewizyjny b´dzie wyÊwietlany na ekranie równoczeÊnie z tekstem
telegazety.
4.
NaciÊnij ponownie przycisk TV(
), aby wy∏àczyç telegazet´.
JeÊli wyÊwietlany tekst zawiera jakiekolwiek niekompletne znaki, upewnij si´,
˝e j´zyk tekstu jest taki sam, jak j´zyk wybrany w menu „Konfig.”. JeÊli j´zyki
si´ od siebie ró˝nià, wybierz w menu Setup „Konfig.” ten sam j´zyk co j´zyk
tekstu.
Wybór okreÊlonej strony telegazety
Numer strony wprowadza si´ bezpoÊrednio, naciskajàc przyciski
numeryczne na pilocie.
1. Wprowadê trzycyfrowy numer strony podany w spisie treÊci,
naciskajàc odpowiednie przyciski numeryczne.
2.
Je˝eli wybrana strona jest powiàzana z innymi stronami
dodatkowymi, strony te b´dà wyÊwietlane w odpowiedniej kolejnoÊci.
Aby zatrzymaç si´ na jednej ze stron, naciÊnij przycisk
(
).
Ponowne naciÊni´cie przycisku
(
) pozwala obejrzeç
nast´pne strony.
3.
Opcje czytania telegazety:
Aby wyÊwietliç...
NaciÊnij przycisk...
Zarówno telegazet´, jak i zwyk∏y program
TTX/MIX (
Ukryty tekst (aby np. znaleêç odpowiedzi do quizu)
INFO (
)
INFO (
)
Zwyk∏y ekran
)
Stron´ dodatkowà, wprowadzajàc jej czterocyfrowy
numer
DUAL I-II (
Nast´pnà stron´
Poprzednià stron´
P
P
(
(
Dwukrotnie wi´ksze litery w:
górnej po∏owie ekranu
dolnej po∏owie ekranu
(
)
Zwyk∏y ekran
Trzy razy
Polski-20
)
)
Jeden raz
Dwa razy
)
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 21
Wybór strony telegazety za pomocà funkcji Fastext
Poszczególne tematy z telegazety sà przypisane okreÊlonym
kolorom, które mo˝na wybieraç, naciskajàc przyciski w
odpowiednim kolorze na pilocie.
1.
WyÊwietl spis treÊci telegazety, naciskajàc przycisk TTX/MIX
(
).
2.
NaciÊnij przycisk w kolorze tematu, który chcesz przeczytaç
(dost´pne tematy sà wymienione w wierszu informacji o statusie).
3.
NaciÊnij czerwony przycisk, aby wyÊwietliç poprzednià stron´.
NaciÊnij zielony przycisk, aby wyÊwietliç nast´pnà stron´.
4.
NaciÊnij ponownie przycisk TV (
), aby wy∏àczyç telegazet´.
Zapisywanie stron telegazety
Istnieje mo˝liwoÊç zapisania do czterech stron telegazety i
wyÊwietlenia ich w póêniejszym czasie.
1. Aby wybraç tryb LIST, naciÊnij przycisk SOURCE (
).
Do prze∏àczania trybów LIST i FLOF s∏u˝y przycisk SOURCE (
).
2.
NaciÊnij przycisk w kolorze odpowiadajàcym kolorowi strony, która
ma zostaç zastàpiona.
3.
Wprowadê nowy numer strony za pomocà przycisków
numerycznych.
4.
Zaprogramuj kolejne strony na pozosta∏ych kolorach, powtarzajàc
czynnoÊci z punktów 2 i 3.
5.
Naciskaj przycisk SLEEP (
bloki.
Polski-21
), dopóki nie zacznà migaç w∏aÊciwe
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 22
Konfigurowanie oprogramowania w komputerze (z systemem Windows XP)
Poni˝ej przedstawiono ustawienia ekranu w systemie Windows w przypadku typowego zestawu
komputerowego. Wyglàd ekranów na poszczególnych komputerach mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od
wersji systemu Windows i typu karty graficznej.
Pomimo ró˝nic w wyglàdzie podstawowe opcje konfiguracji sà na ogó∏ takie same.
(W przeciwnym wypadku nale˝y skontaktowaç si´ z producentem komputera lub sprzedawcà
produktów firmy Samsung).
1.
Najpierw kliknij polecenie „Control Panel” w menu Start systemu
Windows.
2.
Gdy uka˝e si´ okno panelu sterowania, kliknij ikon´
„Appearance and Themes” Otworzy si´ nowe okno dialogowe.
3.
Gdy uka˝e si´ okno panelu sterowania, kliknij ikon´ „Display”
Otworzy si´ nowe okno dialogowe.
4.
W oknie dialogowym wybierz zak∏adk´
„Settings” Obszar ekranu (rozdzielczoÊç) nale˝y ustawiç na:
Optymalna-1440 X 900
Je˝eli okno dialogowe ustawieƒ ekranu zawiera parametr
cz´stotliwoÊci pionowej, nale˝y go ustawiç na „60” lub „60 Hz”.
Je˝eli takiego parametru nie ma, kliknij przycisk „OK” i zamknij
okno dialogowe.
Tryb ekranu
Zarówno pozycja ekranu, jak i jego rozmiar mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od typu monitora komputera i jego
rozdzielczoÊci. Zalecane jest korzystanie z rozdzielczoÊci podanych w tabeli. (Obs∏ugiwane sà wszystkie
rozdzielczoÊci zawarte pomi´dzy podanym zakresem).
Tryb
RozdzielczoÊç
Cz´stotliwoÊç
pozioma (kHz)
Cz´stotliwoÊç
pionowa (Hz)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79\,976
70,635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
Cz´stotliwoÊç
Polaryzacja synchronizacji
taktowania pikseli (MHz) (poziomo/pionowo)
Tryb z przeplotem nie jest obs∏ugiwany.
Telewizor mo˝e nie dzia∏aç poprawnie, jeÊli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
Z∏àcze DVI nie obs∏uguje funkcji PC.
Polski-22
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 23
Ustawianie PC
blokada obrazu:
Celem dostosowywania jakoÊci obrazu jest usuni´cie lub zredukowanie
zak∏óceƒ obrazu. JeÊli zak∏ócenia nie zostanà usuni´te poprzez samo dostrojenie, nale˝y najpierw dostosowaç cz´stotliwoÊç najlepiej jak tylko si´ da, a
nast´pnie ponownie skorzystaç z opcji dostosowywania. Po zredukowaniu
zak∏óceƒ, ponownie dostosuj obraz tak, aby go wyrównaç na Êrodku ekranu.
1. Ustawienie fabryczne: Tryb PC ustawia si´ za pomocà przycisku SOURCE.
2.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „PC” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER w celu wybrania opcji
„Blokada obrazu”.
5.
Aby wybraç opcj´ „Ziarnisty” lub „Fine” naciÊnij przycisk lub , a
nast´pnie przycisk ENTER.
6.
NaciÊnij przycisk lub , aby wyregulowaç jakoÊç obrazu.
NaciÊnij przycisk ENTER.
7.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Pozycja:
JeÊli ekran komputera nie mieÊci si´ na ekranie telewizora, nale˝y
dopasowaç je.go po∏o˝enie.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „PC” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „Po∏o˝enie” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
4.
Za pomocà przycisków lub dopasuj po∏o˝enie obrazu w poziomie.
Za pomocà przycisków lub dopasuj po∏o˝enie obrazu w pionie.
NaciÊnij przycisk ENTER.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Reset obrazu:
Wszystkie ustawienia obrazu mo˝na zastàpiç fabrycznymi wartoÊciami
domyÊlnymi.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „PC” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „Reset obrazu” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Auto dopasowanie:
Opcja umo˝liwia automatyczne dostosowanie ekranu telewizora do
sygna∏u wideo doprowadzanego z komputera. WartoÊci G∏adki,
Ziarnisty i Pozycja dostosowywane sà automatycznie.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
2.
Aby wybraç opcj´ „PC” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER.
3.
Aby wybraç opcj´ „Auto dopasowanie” naciÊnij przycisk lub ,
a nast´pnie przycisk ENTER.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-23
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 24
Sposób ustawienia podstawy
Przycisk
(2)
(1)
1. Po∏ó˝ telewizor ekranem do do∏u na mi´kkiej
szmatce lub poduszce umieszczonej na stole, jak
pokazano na rysunku (1).
- Wyrównaj dolnà kraw´dê telewizora do kraw´dzi sto∏u.
2. DociÊnij lekko telewizor w jego Êrodkowej,
tylnej cz´Êci. Wyreguluj podstaw´, jak pokazano na
rysunku (2), naciskajàc jednoczeÊnie przycisk z ty∏u
podstawy.
3. Postaw telewizor na stole w bezpiecznej pozycji.
Sposób ustawienia kàta nachylenia telewizora
(1) Mo˝liwy kàt odchylenia w przypadku
(2) Mo˝liwy kàt odchylenia podczas
(3) Mo˝liwy kàt odchylenia dla telewizozmiany sposobu ustawienia: z podstawy
ustawienia na podstawie
ra LCD zamontowanego na Êcianie
na wspornik (1 3, 3 1)
Regulujàc podstaw´, nale˝y nacisnàç przycisk z ty∏u podstawy.
1. Rysunek (1) przedstawia mo˝liwy kàt odchylenia (-2°~14°) telewizora w przypadku ustawienia go na podstawie.
Zbyt mocne odchylenie telewizora mo˝e spowodowaç jego przewrócenie i uszkodzenie.
2. Rysunek (2) przedstawia mo˝liwy kàt odchylenia (14°~80°) telewizora w przypadku zmiany ustawienia: z podstawy na wspornik.
3. Rysunek (3) przedstawia mo˝liwy kàt odchylenia (0°~10°) telewizora LCD w przypadku zamontowania go na Êcianie.
Przy zmianie kàta z 1 do 2 oraz z 3 do 2 s∏ychaç dêwi´k klikni´cia.
Instalowanie wspornika do monta˝u naÊciennego
Wspornik (sprzedawany oddzielnie) umo˝liwia zamontowanie telewizora na Êcianie. Szczegó∏owe
informacje dotyczàce instalacji wspornika mo˝na znaleêç w instrukcji do∏àczonej do zestawu do
monta˝u na Êcianie. W celu zamontowania telewizora na Êcianie przy u˝yciu wspornika nale˝y
skontaktowaç si´ z technikiem. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
uszkodzenia produktu lub obra˝enia cia∏a powsta∏e w wyniku samodzielnego instalowania telewizora.
Instalacja uchwytów monta˝owych zgodnych ze standardem VESA
Przycisk
Zamocowanie
(Do nabycia osobno)
1. Po∏ó˝ telewizor ekranem do do∏u na mi´kkiej szmatce
lub poduszce umieszczonej na stole.
2. Zmieƒ ustawienie podstawy, naciskajàc przycisk z ty∏u
podstawy.
(2)
(3)
3. Dopasuj u∏o˝enie podk∏adki monta˝owej (dost´pna
oddzielnie) wzgl´dem otworów na dnie podstawy i zamocuj
jà za pomocà czterech wkr´tów wchodzàcych w sk∏ad
zestawu podstawy wysi´gnikowej, wieszaka Êciennego lub
innych podstaw (dost´pna oddzielnie).
Korzystanie z os∏on dekoracyjnych
(1)
1. Wprzypadku montowania telewizora na
Êcianie, bez u˝ycia podstawy, w∏ó˝os∏ony
dekoracyjne do otworów, jak pokazano
na rysunku (1)
2. Po na∏o˝eniu os∏on, przymocuj je za pomocà
4 Êrub, jak pokazano na rysunku (2)
(2)
Polski-24
BN68-01074D-00Pol.qxd
9/1/06 4:31 PM
Page 25
Rozwiàzywanie problemów: Zanim skontaktujesz si´ z serwisem
Brak dêwi´ku lub obrazu
Obraz jest dobry, ale nie ma dêwi´ku
Sprawdê g∏oÊnoÊç.
Sprawdê, czy nie zosta∏ naciÊni´ty przycisk wyciszenia MUTE
Brak obrazu lub obraz czarno-bia∏y
Sprawdê ustawienia kolorów.
Sprawdê, czy zosta∏ ustawiony prawid∏owy system nadawania.
Zak∏ócenia dêwi´ku i obrazu
Spróbuj zidentyfikowaç urzàdzenie elektryczne, które zak∏óca prac´ telewizora i
odsuƒ je na wi´kszà odleg∏oÊç.
Przy∏àcz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej.
Obraz nieostry lub „zaÊnie˝ony”,
dêwi´k zniekszta∏cony
Sprawdê ustawienie, po∏o˝enie i pod∏àczenie anteny.
Zak∏ócenia tego typu sà cz´sto wynikiem stosowania anteny wewn´trznej.
Nieprawid∏owe dzia∏anie pilota
Wymieƒ baterie w pilocie.
WyczyÊç górny brzeg pilota (okienko nadawania).
Sprawdê ustawienie biegunów baterii.
Komunikat „Sprawdê kabel
sygna∏owy.”
Sprawdê, czy kabel sygna∏owy zosta∏ pewnie pod∏àczony do komputera.
Sprawdê, czy komputer zosta∏ w∏àczony.
W trybie PC pojawia si´ komunikat
„Tryb niedost´pny.”
Sprawdê maksymalnà rozdzielczoÊç i cz´stotliwoÊç karty graficznej.
Porównaj te wartoÊci z danymi w tabeli Tryby wyÊwietlania.
Sprawdê, czy przewód sieciowy jest w∏o˝ony do Êciennego gniazda sieci elektrycznej.
Sprawdê, czy zosta∏ naciÊni´ty przycisk
w prawej dolnej cz´Êci panelu.
Sprawdê, czy kontrast i jasnoÊç ekranu sà dobrze ustawione.
Sprawdê g∏oÊnoÊç.
na pilocie.
W przypadku tego produktu u˝yto panelu TFT LCD sk∏adajàcego si´ z subpikseli (3,888,000), do produkcji których wymagane
jest zastosowanie zaawansowanej technologii. Jednak na ekranie mo˝e byç widocznych kilka jasnych lub ciemnych pikseli.
Nie majà one wp∏ywu na jakoÊç produktu.
Parametry techniczne i ekologiczne
Nazwa modelu
LE19R7
19 inch
Rozmiar ekranu (przekàtna)
AC 220-240 V, 50 Hz
Zasilanie (WejÊcie)
45W
Pobór mocy
1440 x 900 @ 60Hz
PC RozdzielczoÊç (Optymalnie)
Dêwi´k
Sygna∏ wyjÊciowy
3W x 2
Wymiary (szer. x g∏´b. x wys.)
Korpus
Z podstawà
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
Ci´˝ar
Z podstawà
W∏aÊciwoÊci z∏àczy dêwi´kowych
Temperatura podczas pracy
WilgotnoÊç podczas pracy
Temperatura przechowywania
WilgotnoÊç przechowywania
5,6 kg
10°C to 40 v°C (50 °F to 104 °F)
10% to 80%, bez kondensacji
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5% to 95%, bez kondensacji
Wyglàd i parametry techniczne monitora mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszej zapowiedzi.
Niniejsze urzàdzenie jest urzàdzeniem cyfrowym klasy B.
Polski-25
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 7:02 PM
Page 1
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
™À¡¢∂™∏ ∫∞𠶃√∂∆√πª∞™π∞ ∆∏™ ∆∏§∂√ƒ∞™∏™
∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ........................................
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘..................................
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ............................
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ..............................
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ..
ÕÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ....................
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜..............................................
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Plug & Play ............................................
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ øƒ∞™
2
3
4
5
6
6
ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÒÚ·˜........15
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ..........................................................16
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È Û‚‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ..17
À¶√§√π¶∂™ ƒÀ£ªπ™∂π™
6
6
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜..........................................17
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ªÏ ÔıfiÓË ................18
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ËÁ‹˜ ..............................................18
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘......19
ƒÀ£ªπ™∏ ∆ø¡ ∫∞¡∞§πø¡
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ ............................ 7
ªË ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .............. 8
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .................................... 9
∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ............ 9
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ............................ 10
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·ÎÚȂ›·˜ Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .. 10
Ã∏™∏ ∆∏™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ TELETEXT
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ ∂π∫√¡∞™
∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ .................................. 11
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜ .................. 11
∞ÏÏ·Á‹ ∞fi¯ÚˆÛ˘ ................................................ 12
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.......................... 12
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ............................ 13
¶¿ÁˆÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ................................................ 13
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À À¶√§√°π™∆∏
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ (ÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Windows..............22
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ....................22
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ....................................23
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À ∏Ã√À
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ‹¯Ô˘ ................................14
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ........................................14
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘ ..............14
∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ŒÓÙ·Û˘..........................15
™‡Ì‚ÔÏ·
¶·Ù‹ÛÙÂ
™ËÌ·ÓÙÈÎfi
™ËÌ›ˆÛË
™À™∆∞™∂π™ °π∞ ∆∏ Ã∏™∏
∫Ô˘Ì› ÂÓfi˜
·Ù‹Ì·ÙÔ˜
EÏÏËÓÈο-1
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ ÙË ‚¿ÛË ........................24
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ....24
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÙ ÂÈÙÔ›¯È·˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ..24
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Û΢ÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘Ì‚·ÙÒÓ Ì VESA ....24
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ ............24
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ: ¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ
Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ۤڂȘ ....................................25
∆¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ....25
EÏÏËÓÈο
∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ ∆eletext ................................19
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Teletext ..................20
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext............20
ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Fastext ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext ............................21
∞Ôı‹Î¢ÛË ÛÂÏ›‰ˆÓ Teletext ............................21
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 2
∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ›‰Ë Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ LCD.
∂¿Ó Ï›ÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·.
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È
Ì·Ù·Ú›Â˜ (2, Ù‡Ô˘ AAA)
∫·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜
∫¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘/ ∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ/
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∫ÈÙ ÂÈÙÔ›¯È·˜
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ
EÏÏËÓÈο-2
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
⁄Ê·ÛÌ· ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 3
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘
SOURCE
∂Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ
ÂÈÛfi‰Ô˘.
(TV, E͈Ù., AV, S-Video, PC,DVI).
™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ
ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
MENU
¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËı› ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ Â› ÙȘ ÔıfiÓ˘
Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
ÎÔ˘ÌÈ¿
fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿
Î·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
EÏÏËÓÈο-3
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ηӿÏÈ·. ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘
ÔıfiÓ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿
fiˆ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ Î·È ÛÙÔ
ϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. (Èڛ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ
ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ηӷÏÈÒÓ)
∏¯Â›·
(Power)
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ŒÓ‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È Û‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó ı¤ÙÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË Î·Ù¿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 4
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Û˘Ó‰¤ÛˆÓ
∆Ô ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
∂›ÛÔ‰Ô˜ Ú‡̷ÙÔ˜
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û·˜ ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ Û˘Û΢‹, ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
∫·Ù¿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘
Û˘Û΢‹˜.
™‡Ó‰ÂÛË DVI
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË DVI ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË ÙÔ˘ DVD
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ “R - AUDIO - L” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ Î·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ (A/V).
- ∆Ô DVI ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PC.
™‡Ó‰ÂÛË Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ηψ‰›Ô˘ D- Sub (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô “PC IN” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ηÈ
ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ “PC AUDIO IN” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ
¿ÎÚÔ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ “Audio Out” Ù˘ οÚÙ·˜ ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
™‡Ó‰ÂÛË ÎÂÚ·›·˜ ‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηψ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
°È· Ó· ‚ϤÂÙ ۈÛÙ¿ Ù· ηӿÏÈ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ë Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û‹Ì· ·fi Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÁ¤˜:
- ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÎÂÚ·›· / ¢›ÎÙ˘Ô Î·Ïˆ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ / ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
EÏÏËÓÈο-4
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 5
™‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢‹˜ Set-Top Box, ‚›ÓÙÂÔ ‹ DVD
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ SCART ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÙÔ˘ DVD (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Û‡Ó‰ÂÛ˘ SCART Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‚›ÓÙÂÔ ‹ DVD.
- ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙfiÛÔ ÙË Û˘Û΢‹ Set-Top Box fiÛÔ Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ (‹ DVD), ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ Set-Top Box ÛÙË Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ (‹ DVD) Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ (‹ DVD) ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ A/V
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ RCA ‹ S-VIDEO (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) Û ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Â͈ÙÂÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ (A/V) fiˆ˜, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ(VCR), ÌÈ· Û˘Û΢‹ DVD ‹ ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·.
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ ‹¯Ô˘ RCA (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ “L - AUDIO - R” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ (A/V).
-∆· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο (
) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜.
ŸÛÔ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ ·fi Ù· ÂÓۈ̷و̤ӷ ˯›·.
ÏÂȉ·ÚÈ¿ Kensington
- ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Kensington (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË,
fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ.
- ∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û·˜.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∫Ô˘Ì› ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∞ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÌÂÛË
ÚfiÛ‚·ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
∂ÈÏÔÁ‹ ηӷÏÈÒÓ ÂÓfi˜/‰‡Ô „ËÊ›ˆ
: ∞‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
: ªÂ›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
ÕÌÂÛË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TV
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Teletext
∫Ú¿ÙËÛË Teletext
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ Teletext
¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÛÂÏ›‰· Teletext
∂ÈÏÔÁ‹ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Teletext
¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Teletext/Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ teletext
Î·È sηÓÔÓÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘
∞ÔÎ¿Ï˘„Ë Teletext
∂ÈÏÔÁ‹ ÂÊʤ ÂÈÎfiÓ·˜
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Teletext
(∫∞∆∞§√°√™/FLOF)
√ıfiÓË ÌÂÓÔ‡ Î·È ÂȂ‚·›ˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜
∂ÈÏÔÁ‹ ˯ËÙÈÎÔ‡ Âʤ
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
ηӷÏÈÔ‡
∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ
P
P
: ∂fiÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ
: ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ
ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘
P
P
: ∂fiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· Teletext
: ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰· Teletext
∞·ڈÛË Teletext
∞·ڈÛË Teletext
ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË teletext
∂ÈÏÔÁ‹ ı¤Ì·ÙÔ˜ Fastext
∞ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÌÂÛË
ÚfiÛ‚·ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
∂ÈÏÔÁ‹ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·˜
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ
∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Êˆ˜.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂȉÈÎfi ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
fiÚ·Û˘, ηıÒ˜ ʤÚÂÈ ÎԢΛ‰Â˜ Braille ÛÙ· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
ηӷÏÈÒÓ Î·È ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘.
EÏÏËÓÈο-5
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 6
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
1.
2.
∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ AAA.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜“+” Î·È “–” ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì ÙÔ
‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ı‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
3.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ Û ‰ÚÔÛÂÚfi Î·È ÍËÚfi ̤ÚÔ˜, Â¿Ó ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ·fiÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ 23 fi‰È· (ÂÚ›Ô˘
7 ̤ÙÚ·) ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. (™Â ηÓÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜
‰È·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘.)
∂¿Ó ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, οÓÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂϤÁ¯Ô˘˜:
1. Œ¯ÂÈ ÙÂı› Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·;
2. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ù· ÛËÌ¿‰È· Û˘Ó Î·È ÏËÓ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ\Ì·Ù·ÚÈÒÓ;
3. Œ¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜;
4. ŒÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ·ÔÛ˘Ó‰¤ıËΠÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜;
5. À¿Ú¯ÂÈ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ ‹ ʈÙÈÛÌfi˜ Ó¤ÔÓ;
ÕÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
1. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ηٿÏÏËÏË Ú›˙·.
∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› POWER
‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV (
) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó¿„ÂÙÂ
ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ηٿÛÙ·Û˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÌÚÔÛÙÈÓfi ›Ó·Î·
3.
¶·Ù‹ÛÙ οÔÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (0 ~ 9) ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂfiÌÂÓÔ˘/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ (
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÛÙÔ ‰ÂÍ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.
/
)
ŸÙ·Ó ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÓÔ‡.
4.
°È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER
Í·Ó¿.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Û ηٿÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·ÙÙˆı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
Ú‡̷ÙÔ˜. √ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‰È·Îfi„ÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿
ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜).
1.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔe POWER
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ ÔıfiÓË Û‚‹ÓÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.
2.
°È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Í·Ó¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ·ÏÒ˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER
Ï‹ÎÙÚ· (0 ~ 9) ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘/ÂfiÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ( / ) Í·Ó¿.
, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÂÁ¿ÏÔ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó Ï›ÂÙÂ
Û ‰È·ÎÔ¤˜). ∫·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÂÚ·›·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Plug & Play
ŸÙ·Ó ·Ó¿„ÂÙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ηÈ
‰È·‰Ô¯Èο ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚·ÛÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
1.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔe POWER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “Start Plug & Play”,Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “OK”.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
2.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÏÒÛÛ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
3.
∆Ô Ì‹Ó˘Ì· “EϤÍÙ ÙËv ˘o‰Ô¯‹ ÎÂÚ·›·˜” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, fiÔ˘ ›ӷÈ
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ “OK”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛˆÛÙ¿.
EÏÏËÓÈο-6
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 7
4.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÒÚ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
5.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “A˘ÙfiÌ. ·oı‹Î¢ÛË” Ì ÙÔÓÈṲ̂ÓË ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “ Œv·ÚÍË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∞ÊÔ‡ ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηӿÏÈ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ “flÚ·” ‹ Ù· “§ÂÙfi” ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ “flÚ·” ‹ Ù· “§ÂÙfi” ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù·
·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
7.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ Û·˜.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Û·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “K·Ï‹ ·Ú·ÎoÏo‡ıËÛË.” .
°ÏÒÛÛ· : ∂ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜.
ÃÒÚ· : ∂ÈϤÍÙ ÙË ¯ÒÚ· Û·˜.
A˘ÙfiÌ. ·oı‹Î¢ÛË : ∞ÓȯÓ‡ÂÈ Î·È ·ÔıË·ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔÈο ηӿÏÈ·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜ : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÒÚ·.
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·...
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô
“Plug & Play”.
3.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Û·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “Start Plug & Play”.
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓȯÓ‡ÛÂÙ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Â‡ÚÔ˜ Û˘¯ÓÔًوÓ
(Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ).
√È ·ÚÈıÌÔ› ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·
Î·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ fiÔÈ· ηӿÏÈ· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÒÚ·”.
3.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÒÚ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “A˘ÙfiÌ. ·oı‹Î¢ÛË”
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “Œv·ÚÍË”.
4.
5.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔıË·ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηӿÏÈ·.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ·
·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ “∫·Ó¿ÏÈ”
6.
ªfiÏȘ ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηӿÏÈ·, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ “∆·ÍÈÓfiÌËÛË”.
EÏÏËÓÈο-7
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 8
ªË ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ¤ˆ˜ Î·È 100 ηӿÏÈ·,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÛˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ηψ‰È·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ.
ŸÙ·Ó ·ÔıË·ÂÙ ٷ ηӿÏÈ· ÌË ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙÂ:
¡· ·ÔıË·ÛÂÙ ‹ fi¯È οı ηӿÏÈ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ.
∆ÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ οı ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙÂ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÏÂÁx. ·Ôı‹Î¢ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·”.
4.
°È· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ηӿÏÈ,
ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ηÈ
¤ÂÈÙ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER.
ªÔÚ›Ù ӷ ı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ·.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “™‡ÛÙ. ¯Ú”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
6.
°È· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ηӿÏÈ,
ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ηÈ
¤ÂÈÙ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “™‡ÛÙ. ∏¯”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
8.
∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ‹¯Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∂¿Ó Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜, ÂÈϤÍÙ ηÈ
¿ÏÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ.
9.
∂¿Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË΢ı›,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “∫·Ó¿ÏÈ”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ENTER. ∂ÈϤÍÙ C (ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ) ‹ S (ηψ‰È·Îfi
ηӿÏÈ) ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ.∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ‹ Î·È ¤ÂÈÙ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER.
∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηӷÏÈÒÓ: P (∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ)
C (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡)
S (∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηψ‰È·ÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡)
ªÔÚ›Ù ӷ ı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ·.
10. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ηӷÏÈÒÓ, ÂÈϤÍÙ “∞Ó·˙‹ÙËÛË”
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∂ÎÙÂϤÛÙ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ Î·È, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
11. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “AÔı‹Î¢ÛË” ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “OK” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
12. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 3 ¤ˆ˜ 11 ÁÈ· οı ηӿÏÈ Ô˘ ı· ·ÔıË·ÛÂÙÂ.
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· : ∂ÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ.
™‡ÛÙ. ¯Ú : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
™‡ÛÙ. ∏¯ : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‹¯Ô˘.
∫·Ó¿ÏÈ : ∂ÈϤÁÂÈ ¤Ó· ηӿÏÈ.
∞Ó·˙‹ÙËÛË : ∞ÓȯÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡.
AÔı‹Î¢ÛË : ∞ÔıË·ÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û·˜.
EÏÏËÓÈο-8
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 9
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÙ ٷ ηӿÏÈ· Ô˘ ÂÈϤͷÙ ·fi Ù· ηӿÏÈ· Ô˘
ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ. ŸÙ·Ó Û·ÚÒÓÂÙ ٷ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ηӿÏÈ·, ‰ÂÓ ı·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈϤͷÙ ӷ ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È.
ŸÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈϤͷÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È, ı·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¿ÚˆÛ˘.
1.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ·¢ı›·˜
ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ı· ÚÔÛÙÂı› ‹ ı· ·Ê·ÈÚÂı›.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “¶ÚoÛı‹ÎË/¢È·ÁÚ·Ê‹”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ηӿÏÈ· Ô˘
ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ‹ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛÙ‹ÏË “
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
£· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Ù· ηӿÏÈ· ÛËÌÂȈ̤ӷ Ì ٠“
” ηÈ, ÛÙË
”.
ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÁÚ·Ê›) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘ ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‰‡Ô ηӷÏÈÒÓ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ:
1.
¡· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù·
ηӿÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ٛ ·˘ÙfiÌ·Ù·.
¡· ‰ÒÛÂÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ı˘Ì¿ÛÙ ‡ÎÔÏ· ÛÙ· ηӿÏÈ· Ô˘
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÈÔ Û˘¯Ó¿.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∆·ÍÈÓfiÌËÛË”
Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “∞fi”
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜
ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “™Â” Î·È ÌÂÙ¿
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¤ˆ˜
fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈı˘Ì›Ù ӷ
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “AÔı‹Î¢ÛË” ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “OK” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∆Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
·ÔıË΢ٛ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi.
6.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 3 ¤ˆ˜ 5 ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ οÔÈÔ
¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-9
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 10
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ù·
ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó,
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÔÚ›ÛÂÙ Ӥ· ÔÓfiÌ·Ù·.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ŸÓÔÌ·” ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
∂¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÂÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ¤Ó·
Ó¤Ô fiÓÔÌ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
°È·...
∆fiÙÂ...
∂ÈÏÔÁ‹ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÚÈıÌÔ‡ ‹ Û˘Ì‚fiÏÔ˘
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∂Ȃ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
√È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: °Ú¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ (∞~Z)
∞ÚÈıÌÔ› (0~9)
∂ȉÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ( -, ÎÂÓfi)
5.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 3 ¤ˆ˜ 4 ÁÈ· οı ηӿÏÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÚ›ÛÂÙÂ Ó¤Ô fiÓÔÌ·.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·ÎÚȂ›·˜ Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë.
1.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¿ÌÂÛ· ÙÔ
ηӿÏÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
“ªÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi
·ÎÚȂ›·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
ªÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜
P8
00
∂·Ó·Ê.
ƒ‡ıÌÈÛË
ªÂÙ¿ıÂÛË
∞Ôı‹Î¢ÛË
∂ÈÛÙÚÔÊ‹
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∆· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ηӿÏÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó
·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ “*” ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηӷÏÈÔ‡, ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·Ó·ÏÈÒÓ.
∂›Û˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÎfiÎÎÈÓÔ˜.
°È· Ó· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ “∂·Ó·Ê.”,
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ENTER.
EÏÏËÓÈο-10
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 11
∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.
1.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
Âʤ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó·
·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› P.MODE
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚ›ÛÙËÚÈÔ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¢˘Ó·ÌÈ΋ : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ʈÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
T˘È΋ : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
Ù·ÈÓ›· : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
¶ÚÔÛˆÈ΋ : ∂ÈϤÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.
(∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 11.)
[∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹]
• æ˘¯·ÁˆÁ›·: ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
• ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
• ∫›ÌÂÓÔ: ∂ÈϤÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.
• ¶ÚÔÛˆÈ΋: ∂ÈϤÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÎfiÓ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘.
™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· “æ˘¯·ÁˆÁ›·:”,
“¢È·‰›ÎÙ˘Ô”, “∫›ÌÂÓÔ”, “¶ÚÔÛˆÈ΋”.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
“¶ÚÔÛˆÈ΋” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔȯ›Ô. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞ÓÙ›ıÂÛË : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÊfiÓÙÔ˘.
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
∂˘ÎÚ›ÓÂÈ· : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â›Ù ÈÔ
¤ÓÙÔÓÔ Â›Ù ÈÔ ··Ïfi.
ÃÚÒÌ· : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â›Ù ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ ›Ù ÈÔ ÛÎÔ‡Ú·.
∂¿Ó οÓÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô ÙÚfiÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Û “¶ÚÔÛˆÈ΋”.
™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÌfiÓÔ Ù·
“∞ÓÙ›ıÂÛË” Î·È “ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·”.
EÏÏËÓÈο-11
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 12
∞ÏÏ·Á‹ ∞fi¯ÚˆÛ˘
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÈÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∆fiÓÔ˜ ÃÚÒÌ.” Î·È ¤ÂÈÙ·
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÙfiÓÔ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
æ˘¯Úfi˜2 : ∫¿ÓÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÈÔ ÌÏ ·’ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “æ˘¯Úfi˜1”.
æ˘¯Úfi˜1 : ¢›ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Á·Ï¿˙È· ·fi¯ÚˆÛË ÛÙÔ Ï¢Îfi („˘¯Úfi).
∫·ÓÔÓÈÎfi˜ : ¢È·ÙËÚ› ÙÔ ¿ÛÚÔ Ï¢Îfi.
£ÂÚÌfi˜1 : ¢›ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎfiÎÎÈÓË ·fi¯ÚˆÛË ÛÙÔ Ï¢Îfi (ıÂÚÌfi).
£ÂÚÌfi˜2 : ∫¿ÓÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÈÔ ÎfiÎÎÈÓË ·’ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “£ÂÚÌfi˜1”.
™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù·, “æ˘¯Úfi˜” ,“ ∫·ÓÔÓÈÎfi˜”,
“£ÂÚÌfi˜”, “¶ÚÔÛˆÈ΋”.
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ›
ηχÙÂÚ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ı¤·Û˘.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ٷ
ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·” ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ª¤ÁÂıÔ˜” ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ .
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞˘Ù. ¢Ú›·: ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û “∂˘Ú›·ÔıfiÓË”
ÏfiÁÔ Ï¢ÚÒÓ.
∂˘Ú›·ÔıfiÓË: ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û “∂˘Ú‡” Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ
ÁÈ· DVD ‹ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢Ú›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË: ªÂÁÂı‡ÓÂÈ ÙËÓ “∂˘Ú›·ÔıfiÓË” ÂÈÎfiÓ· (ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ‰È‡ı˘ÓÛË)
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
4:3: ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË.
ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÙȘ
ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ï¿
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› P.SIZE
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
™ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È DVI, ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
“∂˘Ú›·ÔıfiÓË” Î·È “4:3” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó.
(√ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “ªÂÁ¤ı˘ÓÛË” , ”∞˘Ù. ¢Ú›·”‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.)
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË: ∂ÈϤÍÙ ÙÔ
·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹buttons.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
∞ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
,¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ ‹ Ó· ÛÌÈÎÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ‰È‡ı˘ÓÛË.
EÏÏËÓÈο-12
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 13
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ R, G, B
(ÎfiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÌÏÂ).
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·” ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ”
ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔȯ›Ô.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER button.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ
ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô
¢È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
¶¿ÁˆÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› STILL ÁÈ· Ó· ·ÁÒÛÂÙ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ηٿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
√ ηÓÔÓÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÎfiÌË. ¶·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÁÈ·
·Î‡ÚˆÛË.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË fiÙ·Ó Ë ËÁ‹ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
Â›Ó·È Û‹Ì· Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ, DVI Ù˘ PC Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
EÏÏËÓÈο-13
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 14
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ‹¯Ô˘
◊¯Ô˜
§ÂÈÙo˘ÚÁ›·
¶ÚÔÛˆÈ΋
∞˘ÙfiÌ. ¤ÓÙ·ÛË
: ¶ÚÔÛˆÈ΋
: Off
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ˯ËÙÈÎÔ‡ Âʤ Ô˘ ı·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎÔÌ‹.
1.
ªÂÙ¿ıÂÛË
K·Ù·¯ÒÚËÛË
∂ÈÛÙÚÔÊ‹
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi ˯ËÙÈÎfi Âʤ.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
§ÂÈÙo˘ÚÁ›·
T˘È΋
Mo˘ÛÈ΋
∫ÈÓËÌ. Ù·ÈÓ›·(∆·ÈÓ›·)
√ÌÈÏ›·
¶ÚÔÛˆÈ΋
ªÂÙ¿ıÂÛË
K·Ù·¯ÒÚËÛË
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “◊¯Ô˜”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∂ÈÛÙÚÔÊ‹
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· οÓÂÙÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÙÒÓÙ·˜
·ÏÒ˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› S.MODE
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
T˘È΋ : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹¯Ô˘.
Mo˘ÛÈ΋: ¢›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·’ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›·.
∫ÈÓËÌ. Ù·ÈÓ›·: ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
√ÌÈÏ›· : ¢›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ·’ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜.
¶ÚÔÛˆÈ΋: ∂ÈϤÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
◊¯Ô˜
§ÂÈÙo˘ÚÁ›·
¶ÚÔÛˆÈ΋
∞˘ÙfiÌ. ¤ÓÙ·ÛË
ªÂÙ¿ıÂÛË
: ¶ÚÔÛˆÈ΋
: Off
K·Ù·¯ÒÚËÛË
∂ÈÛÙÚÔÊ‹
ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ.
(∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ̛· ·fi ÙȘ "·˘ÙfiÌ·Ù˜” Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.)
1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙÂ
Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “◊¯Ô˜” ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER .
2. ¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “¶ÚÔÛˆÈ΋” ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔȯ›Ô.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4. ¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÙÈÌ‹
ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER .
5. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∂¿Ó οÓÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ "·˘ÙfiÌ·Ù˜” Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô ÙÚfiÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Û “¶ÚÔÛˆÈ΋”.
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “DUAL I-II”
ŸÙ·Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ô ÙÚ¤¯ˆÓ ÙÚfiÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó·
Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ
ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÏÒ˜
ÙÔ ÎÔ˘Ì› DUAL I-II ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi
FM
™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎ
fi˜ ‹¯Ô˜
NICAM
∆‡Ô˜ ‹¯Ô˘
ªÔÓÔʈÓÈÎfi
™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi
¢ÈοӷÏÔ˜
ªÔÓÔʈÓÈÎfi
™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi
¢ÈοӷÏÔ˜
EÏÏËÓÈο-14
DUAL 1/2
MONO
STEREO MONO
DUAL1 DUAL 2
MONO
MONO STEREO
MONO DUAL1
DUAL 2
¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹
∞˘ÙfiÌ·ÙË
·ÏÏ·Á‹
DUAL 1
∞˘ÙfiÌ·ÙË
·ÏÏ·Á‹
DUAL 1
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 15
∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ŒÓÙ·Û˘
◊¯Ô˜
§ÂÈÙo˘ÚÁ›·
¶ÚÔÛˆÈ΋
∞˘ÙfiÌ. ¤ÓÙ·ÛË
ªÂÙ¿ıÂÛË
: ¶ÚÔÛˆÈ΋
: Off
K·Ù·¯ÒÚËÛË
∂ÈÛÙÚÔÊ‹
√ οı ÛÙ·ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı‹Î˜ Û‹Ì·ÙÔ˜, Î·È ¤ÙÛÈ
‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘
·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ¯·ÌËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔ Û‹Ì· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfi ‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔ Û‹Ì· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “◊¯Ô˜”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∞˘ÙfiÌ. ¤ÓÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “On” ‹ “Off”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÒÚ·˜
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ë
ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ INFO. £·
Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Â¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
¤Ó·Ú͢/ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “flÚ·”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜”.
4.
°È· Ó·...
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ...
ªÂÙ·ÊÂÚı›Ù ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “flÚ·” ‹ “§ÂÙfi”
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‹ √Ú›ÛÙ “flÚ·” ‹ “§ÂÙfi”
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∂¿Ó ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ͷӿ
ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù·
·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
EÏÏËÓÈο-15
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 16
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂٷ͇ 30 Î·È 180
ÏÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “flÚ·”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÚÔÓÔ‰/Ù˘”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·. (“Off”, “30”, “60”, “90”, “120”, “150”, “180”)
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜, fiÙ·Ó Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 0.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
¶·Ù‹ÛÙ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·
ÙÔ ÎÔ˘Ì› SLEEP ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
EÏÏËÓÈο-16
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 17
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È Û‚‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ ¤Ó·Ú͢/ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÒÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË:
¡· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘
ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ.
¡· ÎÏ›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “flÚ·” ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÚÔÓÔ‰. On”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ “flÚ·”
ηÈ, ηÙfiÈÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
‚‹Ì·.ƒ˘ıÌ›ÛÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÚÔÓÔ‰. Off”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ “flÚ·” ηÈ,
ηÙfiÈÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
ø˜ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
(·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·: “ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÒÚ·˜” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 15)
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù·
·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ Ú‡ıÌÈÛË "∂ÓÂÚÁÔ." ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ "On" ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜.
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂӉ›ÍˆÓ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “°ÏÒÛÛ·”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
∂ÈϤÍÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÏÒÛÛ· ·ÙÒÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ .
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ 15 ÁÏÒÛÛ˜.
EÏÏËÓÈο-17
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 18
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ªÏ ÔıfiÓË
∂¿Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ۋ̷ ‹ ÙÔ Û‹Ì· Â›Ó·È Ôχ ·ÛıÂÓ¤˜, Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÂ
ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ıfiÚ˘‚Ô ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ·fi ÌÈ· ÌÏ ÔıfiÓË.
∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ η΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “ªÏ oıfiÓË” ÛÙÔ “Off”.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ªÏÂ
ÔıfiÓË” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “On” ‹ “Off”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ËÁ‹˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ô˘ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂›ÛÔ‰Ô˜”.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “§›ÛÙ· ËÁÒÓ”.
3.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘Û΢‹, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ οÔÈ· ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÌfiÓÔÓ Â¿Ó Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ fiϘ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ËÁ¤˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› P
/
ÛÙÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TV ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ÂÈϤÍÂÙ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì›
SOURCE.
EÏÏËÓÈο-18
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 19
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘
¢ÒÛÙ fiÓÔÌ· ÛÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ËÁ‹˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏË.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂›ÛÔ‰Ô˜”.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÂÍÂÚÁ·Û›· oÓfiÌ·Ùo˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÏÔÁ¤˜:
---- - Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ - Û˘Û΢‹ DVD - ηψ‰È·Îfi STB - STB Ì ÛÎÏËÚfi
‰›ÛÎÔ - ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi STB
- ‰¤ÎÙ˘ AV - ‰¤ÎÙ˘ DVD - ÎÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÔ‡ - ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· - Combo DVD
- DHR - ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
DHR: ™˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ DVD Ì ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ Teletext
∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηӿÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ “
teletext”, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÚ·Ù¤˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙȘ ÂÍ‹˜:
flÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
¢ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÏÙ›· ηÈÚÔ‡
∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ.
ÀfiÙÈÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜.
√È ÛÂÏ›‰Â˜ teletext Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔڛ˜:
ª¤ÚÔ˜
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
A
∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÛÂÏ›‰·˜.
B
∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÎÔÌ‹˜.
C
√ ÙÚ¤¯ˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÂÏ›‰·˜ ‹ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
D
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ·.
E
F
K›ÌÂÓÔ.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٿÛÙ·Û˘.
EÏÏËÓÈο-19
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 20
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Teletext
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ teletext ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹,
·ÏÏ¿ Ë Ï‹„Ë ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο:
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ï›Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜.
ªÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È.
°È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ teletext Î·È Ó·
ÚÔ‚¿ÏÂÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ÂÚȯÔ̤ӈÓ:
1.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› P (
)‹P
ηӿÏÈ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· teletext.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TTX/MIX (
(
) ÂÈϤÍÙ ÙÔ
) ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· teletext.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÛÂÏ›‰· ÂÚȯÔ̤ӈÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ηÈ
¿ÏÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU (
).
3.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TTX/MIX (
).
∏ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ teletext ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV(
) ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ teletext.
∂¿Ó, ÂÓfiÛˆ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î›ÌÂÓÔ, ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ “EÁηٿÛÙ·ÛË”. ∂¿Ó ÔÈ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜,
ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¿ÌÂÛË
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÂÏ›‰·˜:
1.
∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ·
ÂÚȯfiÌÂÓ·, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿.
2.
∂¿Ó Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÏ›‰· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜
ÛÂÏ›‰Â˜, ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. °È· Ó·
·ÁÒÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Û ̛· ÛÂÏ›‰·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
(
).
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ
(
) ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙÂ.
3.
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜:
°È· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÙÂ...
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ
∆Ș ÏËÚÔÊÔڛ˜ Teletext Ì·˙› ÌÂÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹
TTX/MIX (
∆Ô ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ
(ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·È¯Ó›‰È· ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ)
INFO (
)
∆ËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÔıfiÓË
INFO (
)
· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÛÂÏ›‰· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi Ù˘
DUAL I-II (
TËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·
P
P
(
(
(
)
TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·
°Ú¿ÌÌ·Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜:
™ÙÔ Â¿Óˆ ÌÈÛfi Ù˘ ÔıfiÓ˘
™ÙÔ Î¿Ùˆ ÌÈÛfi Ù˘ ÔıfiÓ˘
∆ËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÔıfiÓË
EÏÏËÓÈο-20
)
)
)
ª›· ÊÔÚ¿
¢‡Ô ÊÔÚ¤˜
∆ÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
)
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 21
ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Fastext ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext
∆· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ teletext ¤¯Ô˘Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋
Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÎÔ˘ÌÈ¿
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
1.
∂ÌÊ·Ó›ÛÙ ÙË ÛÂÏ›‰· Ì ٷ ÂÚȯfiÌÂÓ· teletext ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
TTX/MIX (
).
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÎÔ˘Ì› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘
ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙÂ. (∆· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ).
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV (
ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
) ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÂÙ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
∞Ôı‹Î¢ÛË ÛÂÏ›‰ˆÓ Teletext
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ̤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÏ›‰Â˜ teletext ηÈ
Ó· ÙȘ ‰Â›Ù ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜.
1. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ËÁÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE (
).
∆Ô ÎÔ˘Ì› SOURCE (
) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ LIST Î·È FLOF.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ ÎÔ˘Ì› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ô˘ ı·
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›.
3.
∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ Ó¤Ô ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·
·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿.
4.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 2 Î·È 3 ÁÈ· οı ÛÂÏ›‰· Ô˘
·ÔıË·ÂÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Á¯ÚˆÌÔ ÎÔ˘Ì›
οı ÊÔÚ¿.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SLEEP (
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÌ‹Ì·Ù·.
EÏÏËÓÈο-21
) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÔ˘Ó Ù·
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 22
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Windows XP)
¶·Ú·Î¿Ùˆ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙˆÓ Windows ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù˘ÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
√È ÔıfiÓ˜ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó , ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Windows Î·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î¿ÚÙ· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó
ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÔıfiÓ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ
›‰È˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. (∂¿Ó fi¯È, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Samsung).
1.
¶ÚÒÙ·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ “Control Panel” ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ
Windows.
2.
ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ
“Appearance and Themes” Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ
‰È·ÏfiÁÔ˘.
3.
ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ
“Display” Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘.
4.
ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ Î·Ú٤Ϸ “Settings” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘
Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (·Ó¿Ï˘ÛË):
Â›Ó·È µ¤ÏÙÈÛÙË -1440 X 900
∂¿Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÂÈÏÔÁ‹ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜, Ë ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È “60” ‹
“60Hz”. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ï¿ οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ “OK” Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜
∆fiÛÔ Ë ı¤ÛË fiÛÔ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. (ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÙÈ̤˜
·Ó·Ï‡Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ)
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∞Ó¿Ï˘ÛË
√ÚÈ˙fiÓÙÈ·
Û˘¯ÓfiÙËÙ· (kHz)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz)
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ (MHz)
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ (√ÚÈ˙./∫·Ù·Î.)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79,976
70,635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
√ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÂÌÏÔ΋˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.
∏ Û˘Û΢‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, Â¿Ó ÂÈÏÂÁ› οÔÈ· ÌË Ù˘È΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ ‚›ÓÙÂÔ.
∆Ô DVI ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PC.
EÏÏËÓÈο-22
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 23
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜ :
√ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ‹ Ó·
ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·Ï›„ÂÙ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Fine-tuning, ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ
ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) Î·È Ó· οÓÂÙÂ
Í·Ó¿ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ô ıfiÚ˘‚Ô˜, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
¶ÚÔÚÚ‡ıÌÈÛË: ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ PC.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “PC”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “TÚ·¯È¿” ‹ “§ÂÙ‹”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÔıfiÓ˘.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
£¤ÛË:
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ
·˘Ù‹Ó Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “PC”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “£¤ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
5. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÈÎfiÓ·˜:
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ
ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “PC”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÈÎfiv·˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹:
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ó· ·˘ÙÔÚ˘ıÌ›˙ÂÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ Û‹Ì· ‚›ÓÙÂÔ
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ƒ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÎÚȂ›·˜,
ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ı¤Û˘.
1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
2. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “PC”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∞˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌ.”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-23
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 24
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ ÙË ‚¿ÛË
∫Ô˘Ì›
(2)
(1)
1. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ Û ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ·
‹ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (1).
- ∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
2. ¶È¤ÛÙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË ‚¿ÛË fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (2) ηÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘.
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ
ÙÚ·¤˙È, Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË.
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
(1) ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠(2) ƒ‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ÛÙ‹ÚÈÍË
(3) ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘ÁÚÒÓ
ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙË ‚¿ÛË Ù˘.
Ì ¯Ú‹ÛË ‚¿Û˘ Û ÂÈÙÔ›¯È· ÙÔÔı¤ÙËÛË(1 3,3 1)
ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ (LCD) Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ÓË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô
∂ÓÒ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
1. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (1) Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ (-2Æ~14Æ) fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÔıfiÓË LCD ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ¿Óˆ
ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÎÏ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË LCD Î·È Ó· Ù˘ ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
2. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (2) Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ (14Æ~80Æ) fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ÛÙ‹ÚÈÍË Ì ¯Ú‹ÛË ‚¿Û˘
Û ÂÈÙÔ›¯È· ÙÔÔı¤ÙËÛË.
3. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (3) Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ (0Æ~10Æ) fiÙ·Ó ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË LCD Â¿Óˆ Û ÙÔ›¯Ô.
£· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó·Ó ‹¯Ô “ÎÏÈΔ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ·fi 1 Û 2 ‹ ·fi 3 Û 2.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÙ ÂÈÙÔ›¯È·˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘
∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ›¯Ô˘ (ˆÏÔ‡ÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿) Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.
°È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ٷ
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ›¯Ô˘. ∞¢ı˘Óı›Ù Û ¤Ó·Ó Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ›¯Ô˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Samsung Electronics
‰Â ʤÚÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ Ù˘¯fiÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ‰ÈÎfi Û·˜ ‹ ÙÚ›ÙˆÓ.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Û΢ÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘Ì‚·ÙÒÓ Ì VESA
∫Ô˘Ì›
(2)
∆ÔÔı¤ÙËÛË
(¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚÈÛÙ¿)
(3)
1. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÚÔ˜ Ù·
οو ¿Óˆ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÂ
¤Ó· Ì·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ· ‹ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ.
2. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË ‚¿ÛË, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
3. ∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢
(‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È) Ì ÙȘ Ô¤˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
‚¿Û˘ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ‚¿ÛË Ù‡Ô˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·, ÙË
‚¿ÛË ÂÈÙÔ›¯È·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ‹ ¿ÏϘ ‚¿ÛÂȘ
(‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È).
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ
(1)
1. ∂¿Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔÓ
ÙÔ›¯Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË,
ÂÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ηχÌÌ·Ù· ÛÙȘ
Ô¤˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (1).
2. ∞ÊÔ‡ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ηχÌÌ·Ù·,
ÛÙÂÚÂÒÛÙ ٷ Ì 4 ‚›‰Â˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (2).
(2)
EÏÏËÓÈο-24
BN68-01074D-00gre.qxd
9/1/06 4:28 PM
Page 25
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ: ¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ۤڂȘ
À¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó·
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
Ì·˘Úfi·ÛÚË
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÔÌ‹˜.
¢ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ ‹ ÂÈÎfiÓ·
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ Ú›˙·.
∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ·Ù‹Û·Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì›
.
∂ϤÁÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÙËı› ÙÔ ÎÔ˘Ì› MUTE
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ú›˙·.
∂ÈÎfiÓ· ıÔÏ‹ ‹ Ì ¯ÈfiÓÈ·,
·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÙË ı¤ÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ Û·˜.
∏ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÎÂÚ·›·˜.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ (·Ú¿ı˘ÚÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘).
∂ϤÁÍÙ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ª‹Ó˘Ì· “EϤÁÍÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èo”.
B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Û‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ‚›ÓÙÂÔ.
B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ‚›ÓÙÂÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∏/À,
∂ϤÁÍÙ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ‚›ÓÙÂÔ.
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚÈ˙ÂÙ·È”. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙȘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ √ıfiÓ˘.
∏ ÔıfiÓË TFT LCD ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· pixel (3,888,000) Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∫¿ÔȘ
ÊÔÚ¤˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ʈÙÂÈÓ¿ ‹ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ pixel ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∞˘Ù¿ Ù· pixel ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
∆¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜
ŸÓÔÌ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
LE19R7
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ (¢È·ÁÒÓÈÔ˜)
19 ›ÓÙÛ·
∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜ (∂›ÛÔ‰Ô˜)
AC 220-240 V, 50 Hz
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜
45W
PC ∞Ó¿Ï˘ÛË (µ¤ÏÙÈÛÙË)
1440 x 900 @ 60Hz
◊¯Ô˜
ŒÍÔ‰Ô˜
3W x 2
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ (¶ x µ x À)
™ÒÌ·
ªÂ ‚¿ÛË
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
µ¿ÚÔ˜
ªÂ ‚¿ÛË
™˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÀÁÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ʇϷ͢
ÀÁÚ·Û›· ʇϷ͢
5,6 kg
10 ÆC ¤ˆ˜ 40 ÆC (50 ÆF ¤ˆ˜ 104 ÆF)
10% ¤ˆ˜ 80%, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ
-20 ÆC ¤ˆ˜ 45 ÆC (-4 ÆF ¤ˆ˜ 113 ÆF)
5% ¤ˆ˜ 95%, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ
∏ ۯ‰›·ÛË Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È „ËÊÈ·Îfi Ì˯¿ÓËÌ· ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ B.
EÏÏËÓÈο-25
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 1
ë˙‰˙ʇÌËÂ
ëÇöêáÇÄçÖ à èéÑÉéíéÇäÄ çÄ ÇÄòàü íÖãÖÇàáéê
çÄëíêéâäÄ çÄ ÇêÖåÖíé
ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ................................................ 2
è„Ή ̇ äÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ .......................... 3
ë‚Âfl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ ......15
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂ................16
è„Ή ̇ ԇ̷ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
ÔÂËÙÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ........................................
è„Ή ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ........
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ·‡ÚÂËË ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ............................................................
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ....................................
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÉÓÚÓ‚ÌÓÒÚ....
Plug & Play (ÙÛÌ͈Ëfl Ä‚ÚӉˇÎÓ„) ....................
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ..........................................................17
4
5
6
6
6
6
ÑêìÉà çÄëíêéâäà
àÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ......................................................17
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÂÊËχ ÒËÌ ÂÍ‡Ì ........................18
àÁ·Ó ̇ ËÁÚÓ˜ÌË͇............................................18
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ËÏÂ̇ڇ ̇ ‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ ....19
çÄëíêéâäÄ çÄ äÄçÄãàíÖ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË ............ 7
ê˙˜ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË ........................ 8
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ͇̇ÎËÚ .................................. 9
èÓ‰Âʉ‡Ì ̇ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË.............. 9
èËÒ‚Ófl‚‡Ì ̇ ËÏÂ̇ ̇ ͇̇ÎËÚ .................. 10
îË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ͇̇ÎËÚÂ.. 10
àáèéãáÇÄçÖ çÄ îìçäñàüíÄ íÖãÖíÖäëí
íÂÎÂÚÂÍÒÚ ‰ÂÍÓ‰Â ............................................19
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ........20
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÍÓÌÍÂÚ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ....20
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Fastext Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡
ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ........................................................21
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÒÚ‡ÌËˆË Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ..........21
çÄëíêéâäÄ çÄ äÄêíàçÄíÄ
çÄëíêéâäÄ çÄ áÇìäÄ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ PC
(·‡ÁË‡Ì ̇ Windowœ XP) ..................................22
êÂÊËÏË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ............................................22
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡..........23
èêÖèéêöäà áÄ àáèéãáÇÄçÖ
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇ ............................14
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇ ............................................14
àÁ·Ó ̇ êÂÊËÏ Ì‡ Á‚Û͇ ..................................14
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇ ....................15
ëËÏ‚ÓÎË
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
LJÊÌÓ
ᇷÂÎÂÊ͇
í‡ÍÚËÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
Å˙΄‡ÒÍË-1
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ................................24
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ˙„˙Î˙Ú Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ..........24
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ ..24
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ,
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò VESA............................................24
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌËÚ ͇ԇ˜ÍË ..........24
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË:
èÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÒÂ‚ËÁÂÌ ÔÂÒÓ̇Π....25
íÂıÌ˘ÂÒÍË ÒÔˆËÙË͇ˆËË ..............................25
Å˙΄‡ÒÍË
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ .................... 11
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡ ͇ÚË̇ .......................... 11
èÓÏfl̇ ̇ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ ·flÎÓÚÓ .......................... 12
ëÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ .......................... 12
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ìÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ............ 13
ëÚÓÔË‡Ì ̇ ͇ÚË̇ڇ ...................................... 13
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 2
ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ
åÓÎfl, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Í˙Ï ‚‡¯Ëfl Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‡ ÔËÎÓÊÂÌË ÒΉÌËÚ ˜‡ÒÚË.
ÄÍÓ ÌflÍÓfl ˜‡ÒÚ ÎËÔÒ‚‡, Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ÒË.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ë ·‡ÚÂËË ( 2 ·. AAA)
á‡ı‡Ì‚‡˘ ͇·ÂÎ
ɇ‡ÌˆËÓÌ̇ ͇ÚË/ ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ/
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
äÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ÒÚÂÌÌÓ
Ó͇˜‚‡ÌÂ
‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌËÚ ͇ԇ˜ÍË
Å˙΄‡ÒÍË-2
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡
ÔËÚÂʇÚÂÎfl
ä˙Ô˘͇ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 3
è„Ή ̇ äÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ
SOURCE
è‚Íβ˜‚‡ ÏÂÊ‰Û ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË ‚ıÓ‰ÌË
ËÁÚÓ˜ÌˈË.
(TV, Ext., AV, S-Video, PC,DVI).
Ç ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ÔÓ
̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ENTER ̇
MENU
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ, Á‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ÂÍ‡ÌÌÓ ÏÂÌ˛ Á‡
ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÒÏfl̇ ̇ ͇̇ÎËÚÂ.
Ç ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ
ÔÓ Ì‡˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓÌËÚÂ Ë Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
(ÅÂÁ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÏÓÊ ‰‡
‚Íβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡
‡·ÓÚ‡ Ò Í‡Ì‡ÎË.)
ÇËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË
ë ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ÚÂÁË ·ÛÚÓÌË ÏÓÊ ‰‡ Û‚Â΢ËÚÂ
ËÎË Ì‡Ï‡ÎËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
Ç ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ
ÔÓ Ì‡˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓÌËÚÂ Ë Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
(á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ)
ç‡ÚËÒÌÂÚ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
à̉Ë͇ÚÓ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
åË„‡ Ë Ò ËÁÍβ˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â
‚Íβ˜ÂÌÓ Ë Ò‚ÂÚË ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
ëÂÌÁÓ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ç‡ÒÓ˜‚‡ÈÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Í˙Ï Ú‡ÁË
ÚӘ͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
Å˙΄‡ÒÍË-3
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 4
è„Ή ̇ ԇ̷ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÔÂËÙÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
èÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÏӉ· ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á΢̇, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·.
䇷ÂΠ̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙ÊÂÚ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡, Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡ Úfl·‚‡ ‰‡  ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úfl·‚‡ ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘‡Ú‡ ÍÎÂχ ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ÚÓÁË Ì‡ ͇·Â·.
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ DVI
- ë‚˙ÊÂÚ DVI Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl Í˙Ï DVD Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl.
- ë‚˙ÊÂÚ ÒÚÂÂÓ ‡Û‰ËÓ Í‡·Â· (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “R - AUDIO - L” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„ËÚ Í‡Ë˘‡
Ò‚˙ÊÂÚ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎË Á‡ ‡Û‰ËÓ ËÁıÓ‰ ̇ A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
- DVI Ì ÔÓ‰‰˙ʇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ PC.
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙
- ë‚˙ÊÂÚ D-Sub ͇·Â· (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “PC IN” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„Ëfl Í‡È – Í˙Ï ‚ˉÂÓ Í‡Ú‡Ú‡ ̇
‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙.
- ë‚˙ÊÂÚ ÒÚÂÂÓ ‡Û‰ËÓ Í‡·Â· (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “PC AUDIO IN” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„Ëfl Í‡È – Í˙Ï
ËÁ‚Ó‰‡ “Audio Out” ̇ Á‚ÛÍÓ‚‡Ú‡ ͇Ú‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ÏÂʇ
ᇠÔËÂχÌ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ ͇ÚË̇ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˄̇ΠÓÚÌflÍÓÈ ÓÚ ÒΉÌËÚÂ
ËÁÚÓ˜ÌˈË:
- ‚˙̯̇ ‡ÌÚÂ̇ / ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ÏÂʇ / Ò‡ÚÂÎËÚ̇ ÏÂʇ
Å˙΄‡ÒÍË-4
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 5
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ Set-Top Box, ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â ËÎË DVD
- ë‚˙ÊÂÚ SCART ͇·Â· Á‡ ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â ËÎË DVD (ÓÔˆËfl) Í˙Ï SCART Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl ̇ ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â‡ ËÎË DVD ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
- ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ҂˙Á‚‡Ì ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í˙Ï Set-Top Box Ë ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â (ËÎË DVD), Úfl·‚‡ ‰‡
Ò‚˙ÊÂÚ Set-Top Box Í˙Ï ‚ˉÂÓÚÓ (ËÎË DVD), ‡ ‚ˉÂÓÚÓ (ËÎË DVD) Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ‚˙̯ÌË A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
- ë‚˙ÊÂÚ ͇·ÂÎ ÚËÔ RCA ËÎË S-VIDEO (ÓÔˆËfl) Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚˙̯ÌÓ A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇ÔËÏÂ ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â, DVD ËÎË Í‡ÏÍÓ‰Â.
- ë‚˙ÊÂÚ RCA ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎË (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “L - AUDIO - R” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„ËÚ Í‡Ë˘‡ Ò‚˙ÊÂÚ Í˙Ï
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎË Á‡ ‡Û‰ËÓ ËÁıÓ‰ ̇ A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
- ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÎÛ¯‡ÎÍË, Ò‚˙ÊÂÚ „Ë Ò ËÁıÓ‰‡ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË (
) ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡. èË Íβ˜ÂÌË
ÒÎÛ¯‡ÎÍË Á‚ÛÍ˙Ú ÓÚ ‚„‡‰ÂÌËÚ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË ˘Â ·˙‰Â ËÁÍβ˜ÂÌ.
á‡Íβ˜‡Î͇ "äÂÌÒËÌ„Ú˙Ì"
- á‡Íβ˜‡Î͇ڇ “ÍÂÌÒËÌ„Ú˙Ì” (ÓÔˆËfl)  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Á‡ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ó·ÂÁÓÔ‡Òfl‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ,
ÍÓ„‡ÚÓ Úfl Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ̇ ÔÛ·Î˘ÌÓ ÏflÒÚÓ.
- ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡Íβ˜‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï Ï‡„‡ÁË̇, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÒÚ ÍÛÔËÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
è„Ή ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ñËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ͇̇ÎË
àÁ·Ó ̇ ‰ÌÓ-/‰‚ÛˆËÙÂÌ Í‡Ì‡Î
: ì‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
: ç‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
ÇÂÏÂÌÌÓ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ Ë
ÓÚ‚˙ʉÂÌË ̇ ÒÏfl̇
ìÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÍÛÒÓ‡ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ
àÁ·Ó ̇ Á‚ÛÍÓ‚ ÂÊËÏ
ÑËÂÍÚÌÓ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇
ÂÊËχ (TB)
îÛÌ͈ËË Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - Á‡‰˙ʇÌÂ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - Ë̉ÂÍÒ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ÔÓ‰ÒÚ‡Ìˈ‡
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ËÁ·Ó ̇ ‡ÁÏÂ
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ/ÒÏÂÒ
ÓÚ ËÌÙÓχˆËfl ‚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ë
ÌÓχÎÌÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ
àÁ·Ó ̇ ͇ÚËÌÌË ÂÙÂÍÚË
àÁ·Ó ̇ ÂÊËÏ Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
(LI¡T ËÎË FLOF)
àÁ·Ó ̇ Á‚ÛÍÓ‚Ë ÂÙÂÍÚË
P
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÚÂÍÛ˘Ëfl ͇̇Î
P
àÁ·Ó ̇ ̇΢ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË
è‰˯ÂÌ Í‡Ì‡Î
P
P
: ëΉ‚‡˘ ͇̇Î
: è‰˯ÂÌ Í‡Ì‡Î
: íÂÎÂÚÂÍÒÚ – ÒΉ‚‡˘‡
ÒÚ‡Ìˈ‡
: íÂÎÂÚÂÍÒÚ – Ô‰˯̇
ÒÚ‡Ìˈ‡
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ÓÚÏfl̇
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
àÁıÓ‰ ÓÚ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
ëÚÓÔË‡Ì ̇ ͇ÚË̇ڇ
Fastext – ËÁ·Ó ̇ ÚÂχ
àÁ·Ó ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
ëËÎ̇ڇ Ò‚ÂÚÎË̇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
íÓ‚‡  ÒÔˆˇÎÌÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Á‡ ıÓ‡ Ò Û‚‰ÂÌÓ
ÁÂÌËÂ, Ò ÚÓ˜ÍË ÓÚ ·‡ÈÎÓ‚‡Ú‡ ‡Á·Û͇ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡
‚Íβ˜‚‡ÌÂ, ͇̇ÎË Ë ÒË· ̇ Á‚Û͇.
Å˙΄‡ÒÍË-5
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 6
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ·‡ÚÂËË ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
1.
èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ̇„Ó ͇ԇ˜ÂÚÓ Ì‡ „˙·‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡.
2.
ëÎÓÊÂÚ ‰‚ ·‡ÚÂËË Ò ‡ÁÏÂ AAA.
èË Ò·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚ Ò ۂÂÂÚÂ, ˜Â ÓËÂÌÚ‡ˆËflÚ‡ ̇ ÔÓβÒËÚ “+” Ë “–” ̇
·‡ÚÂËËÚ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÓÚ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡ ‚˙Ú ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËËÚÂ.
3.
ëÎÓÊÂÚ ӷ‡ÚÌÓ Í‡Ô‡˜ÂÚÓ.
ÄÍÓ Ìflχ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡
ËÁ‚‡‰ËÚ ·‡ÚÂËËÚÂ Ë ‰‡ „Ë Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ë ÒÛıÓ ÏflÒÚÓ. ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ëχ Ó·ı‚‡Ú ‰Ó 23 ÙÛÚ‡ (7 ÏÂÚ‡) ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡. (èË Òڇ̉‡ÚÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ·‡ÚÂËËÚ ËÁ‰˙Ê‡Ú ÓÍÓÎÓ „Ó‰Ë̇).
ÄÍÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì ‡·ÓÚË, ÔÓ‚ÂÂÚ ÒΉÌÓÚÓ:
1. ÇÍβ˜ÂÌÓ ÎË Â Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡?
2. è‡‚ËÎÌÓ ÎË Ò‡ ÓËÂÌÚË‡ÌË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËflÚ Ë ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËflÚ ÔÓβÒË Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ
(Ú.Â. - + ÓÚ Â‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë + - ÓÚ ‰Û„‡Ú‡)?
3. ëÛıË ÎË Ò‡ ·‡ÚÂËËÚÂ?
4. çflχ ÎË ÒÔË‡Ì ̇ ÚÓ͇ Ë Ì  ÎË ËÁ‚‡‰ÂÌ ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡?
5. 燷ÎËÁÓ Ëχ ÒÔˆˇÎ̇ ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚ̇ ·ÏÔ‡ ËÎË ÌÂÓÌÓ‚‡ Ú‡·Â·?
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ Á‡‰ÌËfl Ô‡ÌÂΠ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1.
ÇÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚ‚‡ ̇ Ú‡·ÎÓÚÓ ‰ÓÎÛ ‚‰flÒÌÓ.
̇ Îˈ‚Ëfl Ô‡ÌÂΠ̇ ‡Ô‡‡Ú‡.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÏÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ POWER ËÎË ·ÛÚÓ̇ TV (
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ÒÚ „Ή‡ÎË ÔÓÒΉÌÓ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ËÁ·Ë‡ ÓÚÌÓ‚Ó.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆËÙÓ‚ ·ÛÚÓÌ (0~9) ËÎË ·ÛÚÓ̇ Á‡ ͇̇Π̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ (
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ËÎË ·ÛÚÓ̇
‰ÓÎÛ ‚‰flÒÌÓ Ì‡ ԇ̷.
4.
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ Ӣ ‚‰Ì˙Ê POWER
/
) ̇
)̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
èË Ô˙‚ÓÚÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ Á‡ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡
.
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÉÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
íÂ΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÒÎÓÊÂÌ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò ˆÂΠ̇χÎfl‚‡Ì ̇ ÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ
ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ. êÂÊËÏ˙Ú Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Â ÔÓÎÂÁÂÌ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ή‡ÌÂÚÓ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ Á‡ Í‡Ú˙Í
ÔÂËÓ‰ (̇ÔËÏÂ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ı‡ÌÂÌÂ).
1. ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ POWER
, ÍÓÈÚÓ Ò ̇ÏË‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ÖÍ‡Ì˙Ú Ò ËÁÍβ˜‚‡ Ë Ì‡ ԇ̷ ‰ÓÎÛ ‚‰flÒÌÓ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
2.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‡ÏÓ ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ·ÛÚÓ̇ POWER
ÌflÍÓÈ ÓÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0~9) ËÎË ·ÛÚÓÌ Á‡ ÒÏfl̇ ̇ ͇̇ÎË (̇Ô‰/̇Á‡‰) ( / )
ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Á‡‰˙Î„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ (̇ÔËÏÂ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÓÚÔÛÒÍ).
ç‡È-‰Ó·  ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ‡ ‡ÌÚÂÌÌËfl ͇·ÂÎ - ÓÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ‡ÌÚÂ̇ڇ.
Plug & Play (ÙÛÌ͈Ëfl Ä‚ÚӉˇÎÓ„)
Plug & Play
Start Plug & Play
OK
Enter
Exit
èË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ‚Íβ˜Â‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Â‰Ì‡
ÒΉ ‰Û„‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ÌflÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Ë̉˂ˉۇÎÂÌ
ËÁ·Ó. ç‡Î˘ÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
1. ‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ POWER
, ÍÓÈÚÓ Ò ̇ÏË‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ͇Á‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ “Start Plug & Play” Ò ÔÓ͇Á‡ÌÓ “OK”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER.
2. àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÂÁËÍ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
3. èÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ “Check antenna input.” Ò ËÁ·‡ÌÓ “éä”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER.
èÓ„ËÊÂÚ Ò ‡ÌÚÂÌÌËflÚ Í‡·ÂÎ ‰‡  ‚Íβ˜ÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ.
Å˙΄‡ÒÍË-6
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 7
4.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
5.
èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ “Auto Store” Ò ËÁ·‡ÌÓ “Start”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER.
í˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ͇̇ÎË Á‡ÔÓ˜‚‡ Ë Á‡‚˙¯‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ëΉ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇΢ÌËÚ ͇̇ÎË Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ “Clock Set”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂÚ ÔÓˆÂÒ‡
̇ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER .
àÁ·ÂÂÚ “Hour” ËÎË “Minute” Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË.
ᇉ‡ÈÚ “Hour” ËÎË “Minute” Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ˜‡Ò Ë ÏËÌÛÚË Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇc.
TèÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ “Enjoy your viewing.” .
Language: àÁ·ÂÂÚ ҂Ófl ÂÁËÍ.
Country: àÁ·ÂÂÚ ҂ÓflÚ‡ ÒÚ‡Ì‡.
Auto Store: Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ú˙ÒË Ë Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ͇̇ÎË, Ô‰·„‡ÌË ‚ ÏÂÒÚ̇ڇ ӷ·ÒÚ.
Clock Set: ᇉ‡‚‡ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
: Bulgaria
: Off
Enter
Return
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÌÛÎË‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl...
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Plug & Play”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. èÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ "Start Plug & Play".
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
Fine Tune
Move
: Belgium
Enter
Return
Country
Belgium
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
Move
Enter
Return
íÂ΂ËÁÓ˙Ú ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ú˙ÒÂÌ ̇ ̇΢ÌËÚ ˜ÂÒÚÓÚÌË
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌË (Ú Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÇË). Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔËÒ‚ÓÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊ ‰‡ Ì ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ËÎË Ê·ÌËÚ ÌÓÏÂ‡. ÇË ӷ‡˜Â ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓ‰‰ËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ ˙˜ÌÓ Ë ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì Ê·ÂÚ ‰‡ „Ή‡ÚÂ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Channel” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Country”.
3.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Auto Store” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Start”.
Auto Store
40MHz
P1
C- -
VHF-L
0%
Start
Enter
íÂ΂ËÁÓ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË Í‡Ì‡ÎË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ, Á‡ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂÚÂ
ÔÓˆÂÒ‡ ̇ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ Ë Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÂÌ˛ÚÓ “Channel”.
Return
6.
ëΉ ͇ÚÓ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚflÚ ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË Í‡Ì‡ÎË, Ò ÔÓfl‚fl‚‡
ÓÚÌÓ‚Ó ÏÂÌ˛ÚÓ “Sort ”.
Å˙΄‡ÒÍË-7
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 8
ê˙˜ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
Fine Tune
Move
: Belgium
Enter
Return
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
Move
Enter
: P8
: AUTO
: BG
: C- : 40 MHz
:?
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ‰Ó 100 ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Í‡Ì‡Î‡,
‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÔËÂχÌËÚ ÔÓ Í‡·ÂÎÌË ÏÂÊË. èË ˙˜ÌÓ
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË ÇË ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ:
чÎË ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡ÏÂÂÌËÚ ͇̇ÎË ËÎË ÌÂ.
çÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Ò ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ Ó·ÓÁ̇˜ËÚ ‚ÒÂÍË
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Channel”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Manual Store” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
Return
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Programme”.
4.
ᇠ‰‡ ÔËÒ‚ÓËÚ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ͇̇Î,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ̇ÏÂËÚÂ
Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ Ò ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Ë ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÏÓÊ ‰‡ ÔËÒ‚ÓËÚ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Colour System”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
6.
àÁ·ÂÂÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Ëfl Òڇ̉‡Ú, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇
ËÎË , ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Sound System”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
8.
àÁ·ÂÂÚ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ
·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ÄÍÓ Ìflχ Á‚ÛÍ ËÎË Á‚ÛÍ˙Ú Ì  ÌÓχÎÂÌ, ËÁ·ÂÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ Á‚ÛÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ.
9.
ÄÍÓ Á̇ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ͇̇·, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚË, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Channel”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER. àÁ·ÂÂÚ C (ÖÙËÂÌ Í‡Ì‡Î) ËÎË
S (䇷ÂÎÂÌ Í‡Ì‡Î), ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË . ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ͇̇Î. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ Ò ·ÛÚÓÌËÚÂ
ËÎË , ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER.
êÂÊËÏ Í‡Ì‡ÎË: P (êÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏË)
C (êÂÊËÏ ÂÙËÂÌ Í‡Ì‡Î)
S (êÂÊËÏ Í‡·ÂÎÂÌ Í‡Ì‡Î)
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÏÓÊ ‰‡ ÔËÒ‚ÓËÚ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
10. ÄÍÓ Ì Á̇ÂÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ͇̇ÎË, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË ,
Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Search”, ‡ ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
í˙ÒÂÌÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‡ ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
11. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Store”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “OK”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
12. èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË 3-11 Á‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚÂ.
Programme: àÁ·Ë‡ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ͇̇·.
Colour System: ᇉ‡‚‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.
Sound System: ᇉ‡‚‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ Á‚Û͇.
Channel: àÁ·Ë‡ ͇̇Î.
Search: ë͇ÌË‡ Á‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Á‡ ͇̇·.
Store: á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ‚‡¯ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
Å˙΄‡ÒÍË-8
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 9
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ͇̇ÎËÚÂ
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
Fine Tune
Move
: Belgium
Enter
Return
ÄÍÓ Ê·ÂÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÓÚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ ËÁ·‡ÌË ÓÚ Ç‡Ò
͇̇ÎË. äÓ„‡ÚÓ Ú˙ÒËÚ ÏÂÊ‰Û ‚˜ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË,
ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÇË ÒÚ ËÁ·‡ÎË ‰‡ ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ, Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú.
ÇÒ˘ÍË Í‡Ì‡ÎË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ì ÒÚ ËÁ·‡ÎË ËÁ˘ÌÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÔÛÒ̇ÚË, Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ.
1.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ
͇̇·, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ‰Ó·‡‚ÂÌ ËÎË ËÁÚËÚ.
2.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Channel” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Add/Delete” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ͇̇ÎË Á‡
ËÁÚË‚‡Ì ËÎË ‰Ó·‡‚flÌÂ.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÍÓÎÓ̇ڇ “
ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Add/Delete
P8
1/7
Ch.
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
ô ·˙‰‡Ú ‰Ó·‡‚ÂÌË Í‡Ì‡ÎËÚÂ, χÍË‡ÌË Ò “
Add
Page
Move
Return
Enter
”, ÒΉ
”.
åÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î (‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÚËÚ Í‡Ì‡Î), ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ‰Âʉ‡Ì ̇ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
Fine Tune
Move
: Belgium
Enter
Return
Sort
From
To
Store
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÁÏÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ‰‚‡ ͇̇·, Ò ˆÂÎ:
1.
:P8
:P- - :?
2.
Move
Enter
Return
3.
4.
5.
ч ÔÓÏÂÌËÚ ˜ËÒÎÂÌËfl ‰, ‚ ÍÓÈÚÓ Í‡Ì‡ÎËÚ ҇
Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ч ‰‡‰ÂÚ ÎÂÒÌÓ Á‡ÔÓÏÌfl˘Ë Ò ˜ËÒ· ̇ ͇̇ÎËÚÂ,
ÍÓËÚÓ „Ή‡Ú ̇È-˜ÂÒÚÓ.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Channel” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Sort”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “From”. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓ͇Ê ÌÓÏÂ˙Ú Ì‡ ͇̇Î, ÍÓÈÚÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “To”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓ͇Ê ÌÓ‚ËflÚ ÌÓÏÂ,
Ò ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ÓÁ̇˜ËÚ ͇̇·.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Store”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “OK”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
àÁ·‡ÌËflÚ Í‡Ì‡Î Ò ‡ÁÏÂÌfl Ò Í‡Ì‡Î‡, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡  ·ËÎ
Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌ Ò ËÁ·‡ÌËfl ÌÓÏÂ.
6.
7.
èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË ÓÚ 3 ‰Ó 5 Á‡ ‰Û„ ͇̇Î, ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-9
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 10
èËÒ‚Ófl‚‡Ì ̇ ËÏÂ̇ ̇ ͇̇ÎËÚÂ
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
Fine Tune
Move
: Belgium
Enter
Return
Name
Ch.
C- C- C- C- C- -
---------------------
1
2
3
4
5
Move
Name
Prog.
Enter
Return
àÏÂ̇ڇ ̇ ͇̇ÎË ˘Â Ò ÔËÒ‚ÓflÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ
ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ͇̇ÎËÚÂ.
íÂÁË ËÏÂ̇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌflÚ, ÍÓÂÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ÔËÒ‚Ófl‚‡Ú ÌÓ‚Ë ËÏÂ̇.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Channel” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Name”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ÄÍÓ Â ÌÛÊÌÓ, ËÁ·ÂÂÚ ͇̇·, ̇ ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔËÒ‚Ófl‚‡Ú ÌÓ‚Ó ËÏÂ,
Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË . ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
á‡...
ëΉ ÚÓ‚‡...
5.
6.
àÁ·Ë‡Ì ̇ ·ÛÍ‚‡, ˆËÙ‡ ËÎË ÒËÏ‚ÓÎ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË èÂÏË̇‚‡Ì Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ èÂÏË̇‚‡Ì Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ ·ÛÍ‚‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ èÓÚ‚˙ʉÂÌË ̇ ËÏÂÚÓ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
á̇ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ëχ ‚ ̇΢ÌÓÒÚ, Ò‡: ÅÛÍ‚ËÚ ÓÚ Î‡ÚËÌÒ͇ڇ ‡Á·Û͇ (A~Z)
ñËÙË (0~9)
ëÔˆˇÎÌË Á̇ˆË (-, ËÌÚÂ‚‡Î)
èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË ÓÚ 3 ‰Ó 4 Á‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î, ̇ ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡
‰‡ Ò ÔËÒ‚ÓË ÌÓ‚Ó ËÏÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
îË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ͇̇ÎËÚÂ
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
Fine Tune
Move
: Belgium
Enter
Return
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ˙˜ÌÓ „ÛÎË‡Ì ̇ ‰‡‰ÂÌ
͇̇ΠÁ‡ ÓÔÚËχÎÌÓ ÔËÂχÌÂ.
1.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ
͇̇·, ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÙËÌÓ.
2.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Channel” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Fine Tune”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
Fine Tune
P8
00
Reset
Adjust
Move
Save
Return
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
îËÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÚ ͇̇ÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË, Ò χÍË‡Ú Ò˙Ò
Á‚ÂÁ‰Ë˜Í‡ “*” ÓÚ ‰flÒ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÌÓÏÂ‡ ̇ ͇̇· ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ ̇ ͇̇·.
à ÌÓÏÂ˙Ú Ì‡ ͇̇ΠÒÚ‡‚‡ ˜Â‚ÂÌ.
ᇠ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ 0, ËÁ·ÂÂÚ “Reset”, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
Å˙΄‡ÒÍË-10
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 11
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ
Picture
Custom
Mode
Custom
Colour Tone
Size
Move
Move
: Dynamic
: Cool1
: Auto Wide
Enter
Enter
Return
Return
Mode
Dynamic
Standard
Movie
Custom
Move
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚËÔ Í‡ÚË̇, ÍÓÈÚÓ Ì‡È-‰Ó·Â
ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ÇË.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Picture” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
3.
4.
Enter
Return
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ P.MODE, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ
̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ͇ÚË̇ڇ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Mode”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÙÂÍÚ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Dynamic: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‚ fl͇ ÒÚ‡fl.
Standard: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÓÔÚËχÎÂÌ Ó·‡Á ‚ ÌÓχÎ̇ Ò‰‡.
Movie: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÔËflÚÂÌ Ó·‡Á ‚ Ú˙Ï̇ ÒÚ‡fl.
Custom : àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ӷ‡Á‡ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ ÓÚ ‚‡Ò ̇ÒÚÓÈÍË.
(ÇÊ. "ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡ ͇ÚË̇" ̇ ÒÚ.)
[êÂÊËÏ PC]
• Entertain: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÓÔÚËχÎÂÌ Ó·‡Á ‚ ÌÓχÎ̇ Ò‰‡.
• Internet: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÔËflÚÂÌ Ó·‡Á ‚ Ú˙Ï̇ ÒÚ‡fl.
• íext: àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ӷ‡Á‡ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ ÓÚ ‚‡Ò ̇ÒÚÓÈÍË.
• Custom: àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ӷ‡Á‡ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ ÓÚ ‚‡Ò
̇ÒÚÓÈÍË.
êÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
èÓfl‚fl‚‡ Ò êÂÊËÏ PC, “Entertain” , “Internet” , “Text” , “Custom”.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡ ͇ÚË̇
Picture
Custom
Mode
Custom
Colour Tone
Size
Move
Move
Enter
Enter
: Dynamic
: Cool1
: Auto Wide
Return
Return
Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Move
Enter
100
45
75
55
Return
LJ¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ëχ ‰ˈ‡ ̇ÒÚÓÈÍË, ÍÓËÚÓ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú
‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Picture” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Custom”, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ËÎË Û‚Â΢ËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Contrast: ê„ÛÎË‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÓ Ë Ú˙ÏÌÓÚÓ ÏÂÊ‰Û Ó·ÂÍÚËÚÂ Ë ÙÓ̇.
Brightness: ê„ÛÎË‡ flÍÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÎËfl ÂÍ‡Ì.
Sharpness: ê„ÛÎË‡ ÍÓÌÚÛËÚ ̇ Ó·ÂÍÚËÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ë Ì‡Ô‡‚Ë
ÔÓ-ÂÁÍË ËÎË ÔÓ-‡ÁχÁ‡ÌË.
Colour: ê„ÛÎË‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ, ͇ÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÔÓ-Ò‚ÂÚÎË ËÎË ÔÓ-Ú˙ÏÌË.
ÄÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÔÓÏÂÌË Â ÚÂÁË Ì‡ÒÚÓÈÍË, Òڇ̉‡Ú˙Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ ̇ “Custom”.
Ç ÂÊËÏ PC ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇ÒÚÓflÚ Ò‡ÏÓ “Contrast” Ë “Brightness.”
Å˙΄‡ÒÍË-11
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 12
èÓÏfl̇ ̇ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ ·flÎÓÚÓ
Picture
Custom
Mode
Custom
Colour Tone
Size
Move
Move
: Dynamic
: Cool1
: Auto Wide
Enter
Enter
Return
Return
Colour Tone
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm1
Warm2
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ̇È-ÔËflÚÌËfl Á‡ Ó˜ËÚ ‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÚÓÌ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Picture” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Colour Tone” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÚÓÌ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
4.
Move
Enter
Return
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Cool 2:è‡‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ-ÒËÌfl, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ “Cool1 ”.
Cool 1: è‡‚Ë ·ÂÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔÓ-ÒËÌ͇‚Ë.
Normal: á‡Ô‡Á‚‡ ·ÂÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ·ÂÎË.
Warm1: è‡‚Ë ·ÂÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔÓ-˜Â‚ÂÌË͇‚Ë.
Warm2: è‡‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ-˜Â‚Â̇ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ “Warm1”.
èÓfl‚fl‚‡ Ò êÂÊËÏ PC, “Cool” ,“Normal”, “Warm”, “Custom” .
ëÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ
Picture
Custom
Mode
Custom
Colour Tone
Size
Move
Move
Enter
Enter
: Dynamic
: Cool1
: Auto Wide
Return
Return
Size
Auto Wide
Wide
Zoom
4:3
Move
Enter
Return
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚÂÁË
ÓÔˆËË Í‡ÚÓ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ P.SIZE (ê‡ÁÏÂ ̇
͇ÚË̇ڇ) ̇ ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ͇ÚË̇, ÍÓÈÚÓ Ì‡È-‰Ó·Â
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ̇ ‚‡¯ËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl Á‡ „Ή‡ÌÂ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ËÎË ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Picture” , ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ËÎË ·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Size”,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. àÁ·ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ÓÔˆËfl Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Auto Wide : Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ ‚ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
̇ "¯ËÓÍ ÂÊËÏ".
Wide : ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ ̇ “Wide” ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ Á‡ DVD ËÎË
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
Zoom : ì‚Â΢‡‚‡ ¯ËÓ͇ڇ ͇ÚË̇ (‚˙‚ ‚ÂÚË͇Î̇ ÔÓÒÓ͇), ڇ͇ ˜Â ‰‡
Ò ÔÓ·Â ‚ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
4:3: íÓ‚‡  ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì Á‡ ‚ˉÂÓÙËÎÏ ËÎË ÌÓχÎÌÓ
ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
Ç ÂÊËÏËÚ PC Ë DVI ÏÓ„ v‡Ú ‰‡ Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡Ú Ò‡ÏÓ “Wide” Ë “4:3”.
(êÂÊËÏË “Zoom” “Auto Wide” Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ.)
Zoom: àÁ·ÂÂÚÂ
Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË .
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ÏÂÒÚËÚ ͇ÚË̇ڇ ̇„ÓÂ
ËÎË Ì‡‰ÓÎÛ.
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡
Û‚Â΢ËÚ ËÎË Ì‡Ï‡ÎËÚ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ ‚˙‚ ‚ÂÚË͇ÎÌÓ
̇Ô‡‚ÎÂÌËÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-12
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 13
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ìÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ
Picture
Custom
Mode
: Dynamic
Custom
Colour Tone
: Cool1
Colour Control
Size
: Auto Wide
Move
Move
Enter
Enter
ç‡ÒÚÓÈÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â R, G, B
(˜Â‚ÂÌÓ, ÁÂÎÂÌÓ, ÒË̸Ó).
1.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
Press the ËÎË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Picture”, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Colour Control”,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÍÓÌÍÂÚÂÌ
ÂÎÂÏÂÌÚ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ËÎË Û‚Â΢ËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Return
Return
Colour Control
Red(R)
Green(G)
Blue(B)
Move
0
19
50
Enter
Return
ÑÓÒÚ˙ÔÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ÂÊËÏ PC.
ëÚÓÔË‡Ì ̇ ͇ÚË̇ڇ
1.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ STILL, Á‡ ‰‡ "Á‡Ï˙ÁÌÂ" ‰‚ËÊ¢‡Ú‡ ÒÂ
͇ÚË̇.
ô ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Ò ˜Û‚‡ ÌÓχÎÌËflÚ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˙ÔÓ‚Ó‰.
ᇠ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ ÂÊËχ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó.
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‰ÂÈÒÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ input ÇıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
 DVI Ë PC.
Å˙΄‡ÒÍË-13
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 14
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
Move
: Custom
: Off
Enter
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Sound” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
1.
Return
Mode
Standard
Music
Movie
Speech
Custom
Move
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡ ̇ ÒÔˆˇÎÌËfl Á‚ÛÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ,
ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË „Ή‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ.
Enter
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Mode”.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Return
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÚÂÁË ÓÔˆËË ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ S.MODE
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
Standard : àÁ·Ë‡ ÂÊËÏ Ì‡ ÌÓχÎÂÌ Á‚ÛÍ.
Music : 燷Îfl„‡ ̇ ÏÛÁË͇ڇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˜ڇ.
Movic : àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÔËflÚÂÌ Ó·‡Á ‚ Ú˙Ï̇ ÒÚ‡fl.
Speech : 燷Îfl„‡ ̇ ˜ڇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÛÁË͇ڇ.
Custom: àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ӷ‡Á‡ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ ÓÚ ‚‡Ò ̇ÒÚÓÈÍË.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
: Custom
: Off
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ Á‚Û͇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò „ÛÎË‡Ú, ڇ͇ ˜Â ‰‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú ̇ ΢ÌËÚ ‚Ë Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËfl.
(ë˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌflÍÓfl ÓÚ "‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÚÂ" ̇ÒÚÓÈÍË.)
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Sound” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Custom”, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ËÎË Û‚Â΢ËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
1.
Move
Enter
Return
2.
Custom
Bass Treble Balance
L 50
50
55
R 50
3.
4.
Move
Enter
Return
5.
ÄÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÔÓÏÂÌË Ì‡ "‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÚÂ" ̇ÒÚÓÈÍË, Òڇ̉‡Ú˙Ú Ì‡
Á‚Û͇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ ̇ “Custom”.
àÁ·Ó ̇ êÂÊËÏ Ì‡ Á‚Û͇
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÂÊËχ ̇ Á‚Û͇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ DUAL I-II.
äÓ„‡ÚÓ „Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ, ÚÂÍÛ˘ËflÚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‚Û͇ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
íÂÁË ÓÔˆËË ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡‰‡‚‡ÚÂ Ë ÔÓÒÚÓ Ò
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
DUAL I-II ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
FM
ëÚÂÂÓ
NICAM
ëÚÂÂÓ
íËÔ ‡Û‰ËÓ
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
Ñ‚ÓÂÌ
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
Ñ‚ÓÂÌ
Å˙΄‡ÒÍË-14
ÑÇéÖç 1/2
åéçé
ëíÖêÖé
åéçé
ÑÇéÖç 1
ÑÇéÖç 2
åéçé
åéçé
ëíÖêÖé
åéçé
ÑÇéÖç1
ÑÇéÖç 2
èÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ
Ä‚ÚÓχÚ˘̇
ÒÏfl̇
ÑÇéÖç 1
Ä‚ÚÓχÚ˘̇
ÒÏfl̇
ÑÇéÖç 1
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 15
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
Move
: Custom
: Off
Enter
Return
ÇÒfl͇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ Òڇ̈Ëfl Ëχ Ò‚ÓË ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇
Ò˄̇· Ë ÔÓ Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ Ì  ÎÂÒÌÓ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú ‰‡ „ÛÎË‡ÚÂ
Á‚Û͇ ÒΉ ÔÓ‰̇ڇ ÒÏfl̇ ̇ ͇̇·. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‚Û͇ ̇
Ê·ÌËfl ͇̇Π˜ÂÁ ̇χÎfl‚‡Ì ̇ Á‚Û͇ ÔË ÒËÎÂÌ ÏÓ‰ÛÎË‡˘
˄̇ΠËÎË ˜ÂÁ Û‚Â΢‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔË Ò·· ÏÓ‰ÛÎË‡˘ Ò˄̇Î.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Sound” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Auto Volume” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “On” ËÎË “Off”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Auto Volume
Off
On
Move
Enter
Return
ë‚Âfl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
: Bulgaria
: Off
Enter
Return
Time
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
- -: - :
- -: - - -: - -
Off
Off
Off
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚ÂËÚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ڇ͇ ˜Â ÚÓ˜ÌÓÚÓ
‚ÂÏ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ÔaË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ INFO. ífl·‚‡ ‰‡
̇„·ÒËÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ë ‡ÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÚÂ
Ú‡ÈÏÂË Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Time” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Clock Set”.
4.
Move
Enter
Return
Clock Set
Hour
Minute
00
P8
Mono
Picture
Sound
00:00
Adjust
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó “Hour” ËÎË “Minute”
·ÛÚÓ̇ ËÎË
ᇉ‡‚‡Ì ̇ “Hour” ËÎË “Minute”
·ÛÚÓ̇ ËÎËa
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
00
5.
Move
á‡...
Return
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
ÄÍÓ ËÁ‚‡‰ËÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ, ˘Â  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÌÓ‚Ó ‰‡ Ò‚ÂËÚÂ
˜‡ÒÓ‚ÌË͇.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ˜‡Ò Ë ÏËÌÛÚË Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
: D y n a m i c : C u s t o m Å˙΄‡ÒÍË-15
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 16
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂ
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
: Bulgaria
: Off
Enter
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‚ÂÏÂ‚Ë ËÌÚÂ‚‡Î Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ
30 ‰Ó 180 ÏËÌÛÚË, ÔÂ‰Ë Ç‡¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜Ë
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “ Time” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Sleep Timer” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓ͇ÊÂ
Ê·ÌËflÚ ˜‡Ò.
(“Off”, “30”, “60”, “90”, “120”, “150”, “180”).
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
Return
Time
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
00 : 00
:
-- :--- :--
Enter
Off
Off
Off
Return
Sleep Timer
Off
30
60
90
120
150
180
Move
Enter
íÂ΂ËÁÓ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ,
ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡ÈÏÂ˙Ú ‰ÓÒÚË„Ì 0.
Return
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
SLEEP ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ,
‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ ‚ÂÏÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-16
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 17
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
: Bulgaria
: Off
Enter
ÇÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë Ì‡ÒÚÓË Ì‡ ËÁ·‡ÌËfl ͇̇Π‚
ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
àÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
Return
Time
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ڇÈÏÂËÚ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ, ڇ͇
˜Â ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ‰‡ ÒÂ:
00 : 00
:
-- :--- :--
Off
Off
Off
Enter
Return
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Time” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“On Timer” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ Ò‚ÂËÚ “Hour”, ‡ ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ Í‡ÚÓ ÔÓ-„ÓÂ.
äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER , Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Off Timer” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ Ò‚ÂËÚ “Hour”, ‡ ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ Í‡ÚÓ ÔÓ-„ÓÂ.
äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
On Timer
Minute
Hour
00
00
Programme
P
Volume
Activation
10
Off
1
Move
Adjust
Return
Off Timer
Minute
Hour
00
00
Activation
Off
Move
Adjust
Return
è˙‚‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇  ‰‡ Ò‚ÂËÚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
(‚Ê. “ë‚Âfl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ” ̇ ÒÚ. 15)
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ˜‡Ò Ë ÏËÌÛÚË Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ “Activation” Úfl·‚‡ ‰‡  ̇ “On”, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚflÚ Ú‡ÈÏÂËÚÂ.
àÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
Enter
: Bulgaria
: Off
èË Ô˙‚ÓÚÓ ÔÛÒ͇Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Á·ÂÂÚÂ
ÂÁË͇, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë Í‡ÌÌË
Ë̉Ë͇ˆËË.
1.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Language” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÂÁËÍ Ò ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Return
Language
Bulgaria
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
Move
Enter
Return
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË ËÁÏÂÊ‰Û 15 ÂÁË͇.
Å˙΄‡ÒÍË-17
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 18
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÂÊËχ ÒËÌ ÂÍ‡Ì
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
: Bulgaria
: Off
Enter
ÄÍÓ Ì Ò ÔËÂχ ÌË͇Í˙‚ Ò˄̇ΠËÎË Ò˄̇Î˙Ú Â ÏÌÓ„Ó Ò··,
ÙÓÌ˙Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ Ò ¯ÛÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Á‡ÏÂÒÚ‚‡ Ò˙Ò ÒËÌ
ÂÍ‡Ì. ÄÍÓ Ê·ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ‚ˉËÚ ÎÓ¯‡Ú‡ ͇ÚË̇, Úfl·‚‡
‰‡ ̇„·ÒËÚ ÂÊËχ “Blue Screen” ̇ “Off”.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Blue Screen”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“On” ËÎË “Off”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Return
Blue Screen
Off
On
Move
Enter
Return
àÁ·Ó ̇ ËÁÚÓ˜ÌË͇
Input
Custom
Source List
Edit Name
Move
Move
: TV
Enter
Enter
Return
Return
Source
List
Custom
TV
Ext.
AV
S-Video
PC
DVI
Move
Move
:
:
:
:
:
Enter
Enter
----------------
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û ‚˙̯ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË, Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï
‚ıÓ‰ÌËÚ „ÌÂÁ‰‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Input”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER ÓÚÌÓ‚Ó Ë ËÁ·ÂÂÚ “Source List”.
3.
àÁ·ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÚÓÈ ‚˜  ҂˙Á‡Ì Í˙Ï
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
Return
Return
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SOURCE ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Á‡ ‰‡
Ô‚Íβ˜‚‡Ú ÏÂÊ‰Û ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË. íÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ÂÊËÏ
ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·ÂÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ TV
ËÎË P /
̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÌÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·ÂÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ SOURCE.
Å˙΄‡ÒÍË-18
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 19
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ËÏÂ̇ڇ ̇ ‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ
Input
Custom
Source List
Edit Name
Move
Move
Enter
Enter
: TV
Return
Return
ᇉ‡ÈÚ ËÏ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ‚ıÓ‰ÌËÚ ËÁ‚Ó‰Ë, Á‡
‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ËÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Input”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Edit Name” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‚˙̯ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ,
ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡ÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
EditCustom
Name
---VCR
DVD
Cable STB
HD STB
Satellite STB
AV Receiver
DVD Receiver
Move
Move
Enter
Enter
Return
Return
ç‡Î˘ÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC .
DHR: DVD HDD ÂÍÓ‰Â
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
íÂÎÂÚÂÍÒÚ ‰ÂÍÓ‰Â
èӂ˜ÂÚÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ÔˉÛÊÂÌË Ò
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ – ÒÚ‡ÌËˆË ÔËÒÏÂ̇ ËÌÙÓχˆËfl, ̇ÔËÏÂ:
íÇ ÔÓ„‡Ï‡.
çÓ‚ËÌË Ë ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ
ëÔÓÚÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ëÛ·ÚËÚË Á‡ ıÓ‡ Ò Ì‡Ï‡ÎÂÌ ÒÎÛı
ëÚ‡ÌˈËÚ ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ò‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ ¯ÂÒÚ
͇Ú„ÓËË:
ó‡ÒÚ
ë˙‰˙ʇÌËÂ
A
àÁ·‡Ì ÌÓÏÂ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡.
B
ç‡Á‚‡ÌË ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ڇ Òڇ̈Ëfl.
C
çÓÏÂ ̇ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡ ËÎË Ò˙ÒÚÓflÌË ̇ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ.
D
чڇ Ë ˜‡Ò.
E
íÂÍÒÚ.
F
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ.
Å˙΄‡ÒÍË-19
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 20
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
àÌÙÓχˆËflÚ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ,
ÒÚË„‡ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ Ò˄̇· ‰‡  ‰Ó·Ó. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È:
åÓÊ ‰‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ËÌÙÓχˆËfl.
çflÍÓË ÒÚ‡ÌËˆË ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú.
ᇠ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇
ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ:
1.
ä‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ P
(
) ËÎË P
(
‡Ì‡Î‡, ÍÓÈÚÓ Ô‰·„‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TTX/MIX (
)ËÁ·ÂÂÚÂ
) Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÂÊËχ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
èÓ͇Á‚‡ Ò ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
ífl ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚Ë͇ ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ Ò ·ÛÚÓ̇ MENU (
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ TTX/MIX (
).
).
àÁÎ˙˜‚‡ÌÓÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ô‰‡‚‡Ì ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇ ÂÍ‡Ì‡
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙Ò ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TV(
̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
) ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËÏ
ÄÍÓ ÔË „Ή‡Ì ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ò ÔÓfl‚Ë ÌflÍÓÈ ÔÓ‚‰ÂÌ Á̇Í, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
ÂÁËÍ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Â Ò˙˘Ëfl ͇ÚÓ ÂÁË͇ ‚ ÂÊËχ “Setup” ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ. ÄÍÓ ÂÁˈËÚÂ
Ò‡ ‡Á΢ÌË, ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ, Ò˙‚Ô‡‰‡˘ Ò ÂÁË͇ ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ “Setup”.
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÍÓÌÍÂÚ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ:
1.
Ç˙‚‰ÂÚ ÚˈËÙÂÌËfl ÌÓÏÂ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ÓÚ·ÂÎflÁ‡Ì ‚
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ˆËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË.
2.
ÄÍÓ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡  ҂˙Á‡Ì‡ Ò ÌflÍÓÎÍÓ ‚ÚÓ˘ÌË
ÒÚ‡ÌˈË, ‚ÚÓ˘ÌËÚ ÒÚ‡ÌËˆË Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ‰. ᇠ‰‡
ÒÚÓÔË‡Ú ÔÓ͇Á‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰Â̇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
(
). ᇠ‰‡ ÔÓ‰ÌÓ‚ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
(
) ÓÚÌÓ‚Ó.
3.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË Ì‡ ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ:
ᇠÔÓ͇Á‚‡Ì ̇...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
Ö‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ë ÌÓχÎÌÓÚÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ
TTX/MIX (
ëÍËÚ ÚÂÍÒÚ(̇ÔËÏÂ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ËÍÚÓËÌË)
INFO (
)
çÓχÎÌËfl ÂÍ‡Ì.
INFO (
)
ÇÚÓ˘̇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÂÈÌËfl 4-ˆËÙÂÌ ÌÓÏÂ
DUAL I-II (
ëΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡
è‰˯̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
ÅÛÍ‚Ë Ò ‰‚ÓÂÌ ‡ÁÏÂ ‚:
P
P
(
(
)
)
)
ÑÓÎ̇ڇ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡
(
)
ljÌ˙Ê
Ñ‚‡ Ô˙ÚË
çÓχÎÂÌ ÂÍ‡Ì
íË Ô˙ÚË
ÉÓ̇ڇ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡
Å˙΄‡ÒÍË-20
)
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 21
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Fastext Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
ê‡Á΢ÌËÚ ÚÂÏË ‚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÒÚ‡ÌˈËÚ ҇ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË Ò
ÓÔ‰ÂÎÂÌË ˆ‚ÂÚÓ‚Â Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·‡ÌË Ò ˆ‚ÂÚÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ.
1.
èÓ͇ÊÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ,
).
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TTX/MIX (
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ, ÓÚ„Ó‚‡fl˘ ̇ ÚÂχڇ, ÍÓflÚÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ (̇΢ÌËÚ ÚÂÏË Ò ‰‡‰ÂÌË ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇
ËÌÙÓχˆËÓÌÌËfl ‰ ̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ).
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˜Â‚ÂÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÚ Ô‰˯̇ڇ
ÒÚ‡Ìˈ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÁÂÎÂÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡
ÒÚ‡Ìˈ‡
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ TV(
ÔÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚ.
), Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÒÚ‡ÌËˆË Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ú ‰Ó ˜ÂÚËË ÒÚ‡ÌËˆË ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ, Á‡
‰‡ „Ë ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÔÓ Ê·ÌËÂ.
1.
àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ LIST Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ SOURCE (
).
ÅÛÚÓÌ˙Ú SOURCE (
) Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‚Íβ˜‚‡Ì ÏÂʉÛ
ÂÊËÏËÚÂ LIST Ë FLOF.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ, ÓÚ„Ó‚‡fl˘ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ÍÓflÚÓ
˘Â ·˙‰Â Á‡ÏÂÌÂ̇.
3.
Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl ÌÓÏÂ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË.
4.
èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË 2 Ë 3 Á‡ ‚Òfl͇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ÍÓflÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡Ô‡ÏÂÚË, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÒÂÍË Ô˙Ú ‡Á΢ÂÌ ˆ‚ÂÚÂÌ ·ÛÚÓÌ.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SLEEP (
Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ ÏË„‡Ú.
Å˙΄‡ÒÍË-21
), ‰Ó͇ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·ÎÓ͘ÂÚ‡
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 22
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ PC (·‡ÁË‡Ì ̇ Windowœ XP)
èÓ-‰ÓÎÛ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Á‡ Windows, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú
̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ÂÍ‡ÌË Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ ‚ÂÓflÚÌÓ ˘Â Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ Windows Ë ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ‚ˉÂÓ Í‡Ú‡. çÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡
ÓÒÌӂ̇ڇ ËÌÙÓχˆËfl ˘Â Ò ÓÚ̇Òfl Á‡ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÒÎÛ˜‡Ë. (ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ì  ڇ͇, ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚ Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÎË ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ Samsung.)
1.
è˙‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚ “Control Panel” ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ ¡tart ̇ Windowœ.
2.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ÂÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ,
̇ÚËÒÌÂÚ “Appearance and Themes” Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡
‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ.
3.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ÂÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
“Display” Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ.
4.
èÂÏËÌÂÚ ‰Ó ‡Á‰Â· “Settings” ̇ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ëfl ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ.
è‡‚ËÎ̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ (‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ):
éÔÚËχÎ̇ -1440 X 900
ÄÍÓ ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËfl Á‡ ‚ÂÚË͇Î̇ ˜ÂÒÚÓÚ‡, Ô‡‚ËÎ̇ڇ
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Â “ 60” ËÎË “ 60 Hz”. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ “OK” Ë ËÁÎÂÁÚ ÓÚ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ëfl ÔÓÁÓˆ.
êÂÊËÏË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
ä‡ÍÚÓ ÔÓÁˈËflÚ‡, ڇ͇ Ë ‡ÁÏÂ˙Ú, ‚‡Ë‡Ú, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌËÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË.
(èÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò ‚Ò˘ÍË ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰‰˙ʇÌËÚ „‡ÌˈË.)
êÂÊËÏ
ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
ïÓËÁÓÌÚ‡Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (kHz)
ÇÂÚË͇Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (Hz)
èËÍÒÂÎ̇ Ú‡ÍÚÓ‚‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ (MHz)
èÓÎflËÚÂÚ Ì‡
ÒËÌı. (ï/Ç)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79,976
70.635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
èÂÁ‰ӂ ÂÊËÏ Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ.
ÄÔ‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ͇Á‚‡ ‡ÌÓχÎËË, ‡ÍÓ Ò ËÁ·Â ÌÂÒڇ̉‡ÚÂÌ ‚ˉÂÓ ÙÓχÚ.
DVI Ì ÔÓ‰‰˙ʇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ PC.
Å˙΄‡ÒÍË-22
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 23
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
Setup
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
PC
Move
: English
: Off
Enter
Return
PC
Custom
Image Lock
Position
Image Reset
Auto Adjustment
Move
Move
Enter
Enter
Return
Return
Image
Lock
Custom
Coarse
Fine
Move
Move
1680
0
Enter
Enter
Return
Return
PC
Custom
Image Lock
Position
Image Reset
Auto Adjustment
Move
Move
Enter
Enter
Return
Return
Position
Custom
Move
Adjust
Enter
Enter
Return
Return
PC
Custom
Image Lock
Position
Image Reset
Auto Adjustment
Move
Move
Enter
Enter
Image Lock:
ñÂÎÚ‡ ̇ „ÛÎËӂ͇ڇ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ  ‰‡ Ò ÔÂχıÌ ËÎË
̇χÎË ¯ÛÏ˙Ú ‚ ͇ÚË̇ڇ. ÄÍÓ ¯ÛÏ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂχıÌ ҇ÏÓ Ò ÙË̇
̇ÒÚÓÈ͇, ËÁ‚˙¯ÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍËÚ ̇ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
(coarse) Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÒÚÓÈÚ ÙËÌÓ. ëΉ ͇ÚÓ ¯ÛÏ˙Ú Â Ì‡Ï‡ÎÂÌ, „ÛÎË‡ÈÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó Í‡ÚË̇ڇ, ڇ͇ ˜Â ‰‡ Ò ÔÓ‰‡‚ÌË ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
1. è‰‚‡ËÚÂÎ̇ ̇ÒÚÓÈ͇: ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SOURCE, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ PC.
2. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“PC ” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Image Lock”.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Coarse” ËÎË “Fine” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
6. ç‡ÚËÒÌÂÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇ÒÚÓÈÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
7. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Return
Return
Position:
ê„ÛÎË‡ÈÚ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ‡ÍÓ ÚÓÈ Ì ÒÂ
ÔÓ·Ë‡ ‚ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“PC ” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Position ” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ‚ÂÚË͇Î̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Image Reset:
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÏÂÒÚËÚ ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ó·‡Á‡ Ò˙Ò
ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ, Á‡‰‡‰ÂÌË Ù‡·˘ÌÓ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“PC ” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Image Reset” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
PC
Custom
Image Lock
Position
Image Reset
Auto Adjustment
Move
Move
Enter
Enter
Return
Return
Auto Adjustment:
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ PC ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
‰‡ Ò ̇ÒÚÓË Í˙Ï ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ ‚ˉÂÓ Ò˄̇Î.
ëÚÓÈÌÓÒÚËÚ Á‡ ÙË̇ Ë „Û·‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Ë ÔÓÁˈËfl Ò „ÛÎË‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“PC ” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ “Auto Adjustment” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-23
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 24
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ‚˙ıÛ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ò‰‡Ú‡.
èÓ‰‡‚ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ͇ÍÚÓ Ì‡ ÙË„. (2), ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
(2)
(1)
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÎˈÂÚÓ Ì‡‰ÓÎÛ
‚˙ıÛ ÏÂ͇ Í˙Ô‡ ËÎË ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ ‚˙ıÛ
χ҇, ͇ÍÚÓ Ì‡ ÙË„. (1).
- èÓ‰‡‚ÌÂÚ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ˙·‡
̇ χ҇ڇ.
3. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡Ú‡, ڇ͇ ˜Â ‰‡
Á‡Òڇ̠‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ˙„˙Î˙Ú Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡
(1) ê„ÛÎË‡Ì ̇ ˙„˙· ÔË ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ.
(2) ê„ÛÎË‡Ì ̇ ˙„˙· ÔË ÔÂÏË̇‚‡Ì ÓÚ
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Í˙Ï Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ (1 3, 3
1)
(3) ê„ÛÎË‡Ì ̇ ˙„˙·, ÍÓ„‡ÚÓ LCD
ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Â Ó͇˜ÂÌ Ì‡ ÒÚÂ̇ڇ.
äÓ„‡ÚÓ „ÛÎË‡Ú ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
1. ç‡ ÙË„. (1)  ÔÓ͇Á‡Ì ‚˙ÁÏÓÊÌËflÚ ˙„˙Π̇ „ÛÎË‡Ì (-2°~14°), ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ.
èË ÔÂÍÓÏÂÌÓ Ì‡Í·ÌflÌ LCD ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂÓ·˙ÌÂ Ë ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ ÔÓ‚‰‡.
2. ç‡ ÙË„. (2)  ÔÓ͇Á‡Ì ‚˙ÁÏÓÊÌËflÚ ˙„˙Π̇ „ÛÎË‡Ì (14°~80°), ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÂÏËÌ Í˙Ï
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ LCD ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ Í˙Ï Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
3. ç‡ ÙË„. (3)  ÔÓ͇Á‡Ì ‚˙ÁÏÓÊ ËflÚ ˙„˙Π̇ „ÛÎË‡Ì (0°~10°), ÍÓ„‡ÚÓ Ó͇˜ËÚ LCD ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
ô ˜ÛÂÚ Á‚ÛÍ “˘‡Í‚‡Ì”, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÏÂÌËÚ ˙„˙· ÓÚ 1 ̇ 2 ËÎË ÓÚ 3 ̇ 2.
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇
äÓÏÔÎÂÍÚ˙Ú Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ (ÔÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ) ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÏÓÌÚË‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
ᇠÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ ‚Ê. ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ,
ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï Ì„Ó. ᇠÔÓÏÓ˘ ÔË ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂÌ̇ڇ ÍÓÌÁÓ· Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÚÂıÌËÍ.
Samsung Electronics Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ̇ ‚‡Ò ËÎË
‰Û„Ë Îˈ‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÓÔËÚ‡ÎË ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò‡ÏË.
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò VESA
ÅÛÚÓÌ
åÓÌÚË‡ÌÂ
(èÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ)
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÎˈÂÚÓ Ì‡‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ ÏÂ͇
Í˙Ô‡ ËÎË ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡.
2. ê„ÛÎË‡ÈÚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
„˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
(2)
(3)
3. èÓ‰‡‚ÌÂÚ ÏÓÌÚ‡Ê̇ڇ Ô·ÒÚË̇ (Ì ҇ ÔËÎÓÊÂÌË) Ò
ÓÚ‚ÓËÚ ‚ ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ë fl Á‡‚ËÌÚÂÚÂ Ò ˜ÂÚËËÚÂ
‚ËÌÚ‡, ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÚËÔ ‡ÏÓ, ÒÍÓ·ËÚ Á‡
ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ ËÎË ‰Û„Ë ÓÒÌÓ‚Ë (Ì ҇ ÔËÎÓÊÂÌË).
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌËÚ ͇ԇ˜ÍË
(1)
1. ÄÍÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ
·ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÚÓÈ͇ڇ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌËÚ ͇ԇ˜ÍË ‚ ÓÚ‚ÓËÚÂ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡ (1).
(2)
2. ëΉ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ ËÏ Á‡Ú„ÌÂÚÂ
‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌËÚ ͇ԇ˜ÍË Ò 4 ‚ËÌÚ‡,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡ (2).
Å˙΄‡ÒÍË-24
BN68-01074D-00Bul.qxd
9/4/04 8:39 AM
Page 25
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË: èÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÒÂ‚ËÁÂÌ ÔÂÒÓ̇Î
çflχ Á‚ÛÍ ËÎË Í‡ÚË̇
çÓχÎ̇ ͇ÚË̇, ÌÓ Ìflχ
Á‚ÛÍ
èÓ‚ÂÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì  ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ˙Ú MUTE
çflχ ͇ÚË̇ ËÎË Ëχ
˜ÂÌÓ-·fl· ͇ÚË̇
ëÏÛ˘ÂÌËfl ‚ Á‚Û͇ Ë Í‡ÚË̇ڇ
ê„ÛÎË‡ÈÚ ˆ‚ÂÚÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ ̇ ËÁÎ˙˜‚‡Ì  Ô‡‚ËÎ̇.
á‡Ï˙„ÎÂ̇ ËÎË Ò˙Ò ÒÌfl„
͇ÚË̇,ËÁÍË‚ÂÌ Á‚ÛÍ
èÓ‚ÂÂÚ ÔÓÒÓ͇ڇ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ‡ÌÚÂ̇.
íÓ‚‡ ÒÏÛ˘ÂÌË ˜ÂÒÚÓ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡È̇ ‡ÌÚÂ̇.
çÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ëÏÂÌÂÚ ·‡ÚÂËËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ „ÓÌËfl Í‡È ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË (ÔÓÁÓ˜Â Á‡ Ô‰‡‚‡ÌÂ).
èÓ‚ÂÂÚ ÍÎÂÏËÚ ̇ ·‡ÚÂËËÚÂ.
èÓ͇Á‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
“èÓ‚ÂÂÚ Ò˄̇ÎÌËfl ͇·ÂΔ
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ò˄̇ÎÌËflÚ Í‡·ÂÎ Â ÔÎ˙ÚÌÓ Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÎË ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ‚ˉÂÓ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ËÎË ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ‚ˉÂÓ Ò‡ ‚Íβ˜ÂÌË.
Ç ÂÊËÏ PC Ò ÔÓfl‚fl‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌË “ç Ò ÔÓ‰‰˙ʇ”.
èÓ‚ÂÂÚ χÍÒËχÎ̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ‚ˉÂÓ‡‰‡ÔÚÂ‡.
ë‡‚ÌÂÚ ÚÂÁË ‰‡ÌÌË Ò ‰‡ÌÌËÚ ‚ êÂÊËÏË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÏÂÊÓ‚ËflÚ Í‡·ÂÎ Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÒÚ ̇ÚËÒ̇ÎË ·ÛÚÓ̇ (
).
èÓ‚ÂÂÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ Ë Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.flÍÓÒÚÚ‡.
èÓ‚ÂÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
éÔËÚ‡ÈÚ Ò ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡, ÍÓÈÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚˙ıÛ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Ë „Ó ÔÂÏÂÒÚÂÚ ÔÓ-‰‡Î˜..
ÇÍβ˜ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ‰Û„ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÏÂʇڇ.
í˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌËflÚ TFT (thin-film transistËÎË) Ô‡ÌÂÎ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÎÓÒÍÓÒÚ, Ò˙ÒÚÓfl˘‡ Ò ÓÚ ÔÓ‰ÚÓ˜ÍË (3.888.000),
˜ËÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÁËÒÍ‚‡ ÒÎÓÊ̇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡, ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÌflÍÓÎÍÓ Ò‚ÂÚÎË
ËÎË Ú˙ÏÌË ÚÓ˜ÍË. íÂÁË ÚÓ˜ÍË Ì ‚ÎËflflÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
íÂıÌ˘ÂÒÍË ÒÔˆËÙË͇ˆËË
LE19R7
àÏ ̇ ÏÓ‰ÂÎ
19 Ë̘
ê‡ÁÏÂ ̇ ÂÍ‡Ì‡ (‰Ë‡„Ó̇Î)
AC 220-240 V, 50 Hz
á‡ı‡Ì‚‡Ì (ÇıÓ‰)
45W
åÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ
1440 x 900 @ 60Hz
PC ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
á‚ÛÍ
àÁıÓ‰
3W x 2
ê‡ÁÏÂË (ò x Ñ x Ç)
äÓÔÛÒ
ë ÓÒÌÓ‚‡
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
í„ÎÓ
ë ÓÒÌÓ‚‡
ÖÍÓÎӄ˘ÌË Ò˙Ó·‡ÊÂÌËfl
ꇷÓÚ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ꇷÓÚ̇ ‚·ÊÌÓÒÚ
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ
Ç·ÊÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ
5,6 Í„
10 °C ‰Ó 40 °C (50 °F ‰Ó 104 °F)
10% ‰Ó 80%, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl
-20 °C ‰Ó45 °C (-4 °F ‰Ó113 °F)
5% ‰Ó 95%, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl
ÑËÁ‡ÈÌ˙Ú Ë ÒÔˆËÙË͇ˆËËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÌÂÌË ·ÂÁ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ.
íÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Â ˆËÙÓ‚‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ äÎ‡Ò B.
Å˙΄‡ÒÍË-25
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 7:03 PM
Page 1
Obsah
PRIPOJENIE A PRÍPRAVA TELEVÍZORA
NASTAVENIE âASU
Zoznam ãastí ............................................................
Pohºad na ovládací panel ........................................
Pohºad na prípojn˘ panel ........................................
Pohºad na diaºkové ovládanie ..................................
VloÏenie batérií do diaºkového ovládania ................
Zapínanie a vypínanie ..............................................
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu ....
Plug & Play ..............................................................
2
3
4
5
6
6
6
6
Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu .............. 15
Nastavenie ãasovaãa automatického vypnutia ........ 16
Automatické zapínanie a vypínanie televízora ........ 17
NASTAVENIE OSTATN¯CH NASTAVENÍ
V˘ber jazyka ............................................................ 17
Nastavenie reÏimu modrej obrazovky ...................... 18
V˘ber zdroja ............................................................ 18
Úprava názvov vstupn˘ch zdrojov .......................... 19
NASTAVENIE KANÁLOV
Automatické ukladanie kanálov ................................ 7
Manuálne ukladanie kanálov.................................... 8
Úprava kanálov ........................................................ 9
Zoradenie uloÏen˘ch kanálov .................................. 9
Priradenie názvov kanálov ...................................... 10
Vylaìovanie príjmu kanála ...................................... 10
POUÎÍVANIE FUNKCIE TELETEXTU
Dekodér teletextu .................................................... 19
Zobrazenie teletextov˘ch informácií ........................ 20
V˘ber konkrétnej teletextovej strany ........................ 20
PouÏívanie fastextu na v˘ber
teletextovej strany .................................................... 21
Ukladanie strán teletextu .......................................... 21
NASTAVENIE OBRAZU
Zmena obrazovej normy .......................................... 11
Nastavenie vlastného obrazu .................................. 11
Zmena farebného odtieÀa ........................................ 12
Zmena veºkosti obrazu .......................................... 12
Nastavenie Nadzor barve ...................................... 13
Zmrazenie obrazu .................................................. 13
NASTAVENIE PC
Nastavenie poãítaãového softvéru
(zaloÏen˘ na systéme Windows XP)........................ 22
ReÏimy zobrazenia .................................................. 22
Nastavenie PC.......................................................... 23
NASTAVENIE ZVUKU
Symbol
Stlaãte
DôleÏité
ODP IA NA POUÎÍVANIE
Poznámka Jednodotyko
vé tlaãidlo
Slovenãina-1
Ako nastaviÈ stojan .................................................. 24
Ako nastaviÈ uhol televízora .................................... 24
MontáÏ sady pre upevnenie na stenu...................... 24
MontáÏ upevÀovacích zariadení
vyhovujúcich norme VESA ...................................... 24
PouÏívanie ozdobn˘ch krytov ..............................24
Rie‰enie problémov:
Pred kontaktovaním servisného technika ................ 25
Technické údaje a údaje na ochranu
Ïivotného prostredia ................................................ 25
Slovenãina
Zmena zvukovej normy ............................................ 14
Úprava nastavení zvuku ......................................14
V˘ber zvukového reÏimu......................................14
Automatická úprava hlasitosti .................................. 15
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:30 AM
Page 2
Zoznam ãastí
Uistite sa, prosím, Ïe ste s LCD TV obdrÏali aj nasledujúce poloÏky.
Ak akákoºvek poloÏka ch˘ba, kontaktujte predajcu.
Diaºkové ovládanie a
batérie (AAA x 2)
SieÈov˘ kábel
Záruãn˘ list / Registraãné karty
/ Bezpeãnostn˘ sprievodca
Sada pre
upevnenie na stenu
Ozdobn˘ch krytov
Slovenãina-2
PouÏívateºská príruãka
âistiaca handriãka
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:30 AM
Page 3
Pohºad na ovládací panel
SOURCE
Prepína medzi v‰etk˘mi dostupn˘mi zdrojmi vstupu
(TV, Zun., AV, S-Video, PC, DVI).
V ponuke na obrazovke pouÏite toto tlaãidlo rovnako,
ako tlaãidlo ENTER na diaºkovom ovládaní.
MENU
Stlaãte, aby ste na obrazovke zobrazili ponuku funkcií vá‰ho TV.
Stlaãte pre zv˘‰enie alebo zníÏenie hlasitosti.
V ponuke na obrazovke pouÏite tlaãidlá
rovnako ako tlaãidlá a na diaºkovom ovládaní.
Stlaãte, aby ste zmenili kanál. V ponuke na obrazovke
pouÏite tlaãidlá
rovnako, ako pouÏívate tlaãidlá
na diaºkovom ovládaní. (Bez diaºkového ovládania
môÏete TV zapnúÈ pomocou tlaãidiel pre kanály.)
Reproduktory
(Power)
Stlaãte pre zapnutie a vypnutie televízora.
Indikátor napájania
Zabliká a vypne sa, keì je napájanie zapnuté a rozsvieti
sa v pohotovostnom reÏime.
Snímaã pre diaºkové ovládanie
Diaºkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV.
Slovenãina-3
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:30 AM
Page 4
Pohºad na prípojn˘ panel
Farba a tvar produktu sa môÏe odli‰ovaÈ v závislosti od modelu.
Príkon
Kedykoºvek, keì k TV pripojíte externé zariadenie, uistite sa, Ïe je napájanie zariadenia vypnuté.
Pri pripájaní externého zariadenia dodrÏujte farbu prípojného konektora a kábla.
Pripojenie DVI
- Pripojte DVI konektor k DVD konektoru.
- Pripojte stereo audio káble (voliteºné) ku “R - AUDIO - L” na zadnej strane prístroja a ich opaãné konce k príslu‰n˘m
konektorom v˘stupu audia na A/V zariadení.
- DVI nepodporuje PC funkciu.
Pripojenie poãítaãa
- Pripojte kábel D-Sub (voliteºn˘) ku “PC (PC IN)” na zadnej strane prístroja a druh˘ koniec ku grafickej karte vá‰ho
poãítaãa.
- Pripojte stereo audio kábel (voliteºn˘) k “AUDIO (PC IN)” na zadnej strane prístroja a druh˘ koniec k v˘stupu zvukovej
karty “Audio Out” na va‰om poãítaãi.
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie prijímaÈ signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
- vonkaj‰ia anténa / rozvod káblovej televízie / satelitná televízna sieÈ
Slovenãina-4
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:30 AM
Page 5
Pripojenie satelitného prijímaãa, videorekordéra (VCR) alebo DVD prehrávaãa
- Pripojte scart kábel videorekordéra alebo DVD prehrávaãa (voliteºn˘) k ich scart konektoru.
- Ak si Ïeláte pripojiÈ satelitn˘ prijímaã spolu s videorekordérom (alebo prehrávaãom DVD), tak by ste mali pripojiÈ satelitn˘
prijímaã k videorekordéru (alebo prehrávaãu DVD) a videorekordér (alebo prehrávaã DVD) k prijímaãu.
Pripojenie extern˘ch A/V zariadení
- Pripojte kábel RCA (voliteºn˘) alebo S-VIDEO (voliteºn˘) k príslu‰nému externému A/V zariadeniu, ako napr. videorekordér
(VCR), DVD prehrávaã alebo kamkordér.
- Pripojte RCA audio káble (voliteºné) ku “R - AUDIO - L” na zadnej strane prístroja a ich opaãné konce k príslu‰n˘m
konektorom v˘stupu audia na A/V zariadení.
) na zadnej strane vá‰ho zariadenia. Poãas doby, keì sú pripojené
- Slúchadlá môÏete pripojiÈ k v˘stupu slúchadiel (
slúchadlá, zvuk zo vstavan˘ch reproduktorov je vypnut˘.
Uzamknutie Kensington
- Uzamknutie Kensington (voliteºné) je zariadenie, ktoré sa pouÏíva na fyzické uzamknutie systému, keì sa pouÏíva na
verejnom mieste.
- Ak chcete pouÏiÈ uzamykacie zariadenie, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili TV.
Pohºad na diaºkové ovládanie
Tlaãidlo pohotovostného reÏimu televízora
âíselné tlaãidlá pre priamy prístup ku
kanálu
V˘ber jednociferného/dvojciferného kanála
: Zv˘‰enie hlasitosti
: ZníÏenie hlasitosti
Doãasné vypnutie zvuku
Zobrazenie ponuky a zmena potvrdenia
Ovládanie kurzora v ponuke
V˘ber reÏimu zvuku
V˘ber efektu obrazu
Priama voºba reÏimu TV
Funkcie teletextu
PodrÏanie teletextu
Index teletextu
Podstrana teletextu
V˘ber veºkosti teletextu
Zobrazenie teletextu/zmie‰anie
informácií teletextu a normálneho
vysielania
Zobrazenie teletextu
V˘ber reÏimu teletextu (LIST/FLOF)
V˘ber zvukov˘ch efektov
P
P
PouÏite pre zobrazenie informácií o
aktuálnom vysielaní
Zru‰enie teletextu
V˘ber moÏn˘ch zdrojov
Predchádzajúci kanál
P
P
: ëal‰í kanál
: Predchádzajúci kanál
: ëal‰ia strana teletextu
: Predchádzajúca strana teletextu
UloÏenie teletextu
Ukonãenie zobrazenia teletextu
V˘ber témy fastext
Opustenie ponuky na obrazovke
Zmrazenie obrazu
V˘ber veºkosti obrazu
Automatické vypnutie
âinnosÈ diaºkového ovládaãa môÏe ovplyvÀovaÈ jasné svetlo.
Toto je ‰peciálny diaºkov˘ ovládaã pre zrakovo postihnut˘ch, ktor˘ má
braillove body na tlaãidlách napájania, kanálov a hlasitosti.
Slovenãina-5
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 6
VloÏenie batérií do diaºkového ovládania
1.
Nadvihnite kryt na zadnej strane diaºkového ovládaãa podºa zobrazenia na obrázku.
2.
VloÏte dve batérie veºkosti AAA.
3.
Znovu nasaìte kryt.
DodrÏte správne uloÏenie “+” a “–” pólu batérií podºa diagramu vo vnútri prieãinku.
Ak nebudete diaºkové ovládanie pouÏívaÈ dlh‰í ãas, vyberte batérie a uskladnite ich na
chladnom a suchom mieste. Diaºkové ovládanie môÏete pouÏívaÈ aÏ do vzdialenosti 23
stôp od televízora. (Pri typickom pouÏívaní televízora vydrÏia batérie asi jeden rok.)
Ak diaºkové ovládanie nefunguje, skontrolujte nasledujúce:
1. Je zapnut˘ televízor?
2. Nie sú otoãené plusové a mínusové póly batérií?
3. Nie sú batérie vybité?
4. Nie je preru‰en˘ prívod energie alebo nie je odpojen˘ napájací kábel?
5. Nie je v blízkosti ‰peciálne fluorescenãné svetlo alebo neónov˘ znak?
Zapínanie a vypínanie
SieÈov˘ napájací kábel je pripojen˘ k zadnej ãasti televízora.
1.
Zapojte sieÈov˘ napájací kábel do príslu‰nej zásuvky.
2.
Stlaãte tlaãidlo
Ukazovateº pohotovostného reÏimu na prednej strane televízora sa rozsvieti.
na prednej strane televízora.
Aby ste zapli televízor, môÏete stlaãiÈ tlaãidlo POWER
Automaticky sa zvolí naposledy sledovan˘ program.
alebo tlaãidlo TV (
3.
Stlaãte tlaãidlo s ãíslom (0~9), tlaãidlo pre kanál vy‰‰ie/niωie (
tlaãidlo
na pravej strane panela.
4.
Aby ste televízor vypli, opätovne stlaãte tlaãidlo POWER
/
) na diaºkovom ovládaãi.
) na diaºkovom ovládaní alebo
Keì televízor po prv˘krát zapnete, budete poÏiadaní o v˘ber jazyka, v ktorom sa zobrazia ponuky.
.
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu
Televízor je moÏné prepnúÈ do pohotovostného reÏimu, aby sa zníÏila spotreba energie. Pohotovostn˘
reÏim môÏe byÈ uÏitoãn˘, ak chcete doãasne preru‰iÈ sledovanie televízora (napríklad poãas jedla).
1.
Stlaãte tlaãidlo POWER
na diaºkovom ovládaãi.
Obrazovka sa vypne a na prednej strane televízora sa zobrazí ãerven˘ indikátor pohotovostného reÏimu.
2.
Aby ste televízor opäÈ zapli, tak jednoducho opätovne stlaãte tlaãidlo POWER
(0~9) alebo tlaãidlo o kanál vy‰‰ie/niωie ( / ).
, tlaãidlá s ãíslami
Televízor nenechávajte v pohotovostnom reÏime po dlhú dobu (ak ste napríklad preã na dovolenke).
Najlep‰ie je odpojiÈ televízor od zásuvky a antény.
Plug & Play
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná
viacero základn˘ch nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.
1.
Stlaãte tlaãidlo POWER
na diaºkovom ovládaãi.
Zobrazí sa správa “Start Plug & Play” so zvolenou moÏnosÈou
“OK”. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte príslu‰n˘ jazyk.
Stlaãením tlaãidla ENTER potvrìte v˘ber.
3.
Zobrazí sa správa “Preveri vhod antene” so zvolenou moÏnosÈou
“OK”. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
Skontrolujte, prosím, ãi je správne pripojen˘ kábel antény.
Slovenãina-6
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 7
4.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte príslu‰nú krajinu.
Stlaãením tlaãidla ENTER potvrìte v˘ber.
5.
Zobrazí sa ponuka “Samodejno shranjevanje” so zvolenou moÏnosÈou
“Zaãni”. Stlaãte tlaãidlo ENTER .
Automaticky sa spustí a skonãí vyhºadávanie kanála.
Po uloÏení v‰etk˘ch dostupn˘ch kanálov sa zobrazí ponuka “Nastavit. ure”.
Kedykoºvek stlaãte tlaãidlo ENTER, aby ste preru‰ili proces zapamätávania.
6.
Stlaãte tlaãidlo ENTER .
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Ura” alebo “Minuta”.
Stlaãením tlaãidla alebo nastavte moÏnosÈ “Ura” alebo “Minuta”.
Hodiny a minúty môÏete tieÏ zadaÈ stlaãením tlaãidiel s ãíslami na diaºkovom
ovládaãi.
7.
Stlaãením tlaãidla ENTER potvrìte va‰e nastavenie.
Zobrazí sa správa “Prijetno gledanje”.
Jezik: Vyberte vበjazyk.
DrÏava: Vyberte va‰u krajinu.
Samodejno shranjevanje: Automaticky vyhºadá a uloÏí kanály dostupné v miestnej
oblasti.
Nastavit. ure: Nastaví aktuálny ãas pre hodiny televízora.
Ak chcete obnoviÈ nastavenie tejto funkcie...
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Plug & Play”.
3.
Zobrazí sa správa “Start Plug & Play”.
Automatické ukladanie kanálov
MôÏete prehºadávaÈ dostupné frekvenãné pásma (dostupnosÈ závisí od
krajiny). Automaticky priradené ãísla programov nemusia zodpovedaÈ
aktuálnym alebo poÏadovan˘m ãíslam programov. âísla v‰ak môÏete
zoradiÈ manuálne a vymazaÈ ºubovoºné kanály, ktoré nechcete sledovaÈ.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Kanal” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “DrÏava”.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte príslu‰nú krajinu.
Stlaãením tlaãidla ENTER potvrìte v˘ber.
4.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Samodejno
shranjevanje” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Zaãni”.
Televízor zaãne ukladaÈ v‰etky dostupné kanály.
Kedykoºvek stlaãte tlaãidlo ENTER , aby ste preru‰ili proces zapamätávania
a vrátili sa do ponuky “Kanal”.
6.
Po uloÏení v‰etk˘ch dostupn˘ch kanálov sa zobrazí ponuka
“Razvr‰ãanje”.
Slovenãina-7
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 8
Manuálne ukladanie kanálov
UloÏiÈ môÏete aÏ 100 kanálov vrátane t˘ch, ktoré sa prijímajú
prostredníctvom káblovej siete. Pri manuálnom ukladaní kanálov si
môÏete vybraÈ:
âi chcete alebo nechcete uloÏiÈ v‰etky nájdené kanály.
âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanála, ktor˘ chcete oznaãiÈ.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Kanal” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Roãno shranjevanje”
a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Program”.
4.
Aby ste ku kanálu priradili ãíslo programu, stlaãením tlaãidla alebo nájdite správne tlaãidlo a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
Stlaãením tlaãidiel s ãíslami na diaºkovom ovládaní môÏete tieÏ nastaviÈ
ãíslo programu.
5.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Barvni sistem” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
6.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadovanú normu farieb a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
7.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Zvoãni sistem” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
8.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadovanú normu zvuku a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
Ak zvuk nepoãuÈ alebo je nezvyãajn˘, znova vyberte poÏadovan˘ zvukov˘
systém.
9.
Ak poznáte ãíslo kanálu, ktor˘ chcete uloÏiÈ, stlaãte tlaãidlo alebo ,
aby ste vybrali poloÏku “Kanal”. Stlaãte tlaãidlo ENTER. Stlaãením
tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ C (kanál pozemného vysielania)
alebo S (kanál káblového vysielania). Stlaãte tlaãidlo aby ste vybrali
kanál. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadované ãíslo a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
ReÏim kanálov: P (reÏim programu)
C (reÏim kanálu pozemného vysielania)
S (reÏim kanálu káblového vysielania)
Stlaãením tlaãidiel s ãíslami na diaºkovom ovládaní môÏete tieÏ nastaviÈ
ãíslo programu.
10. Ak nepoznáte ãísla kanálov, stlaãením tlaãidla alebo vyberte
moÏnosÈ “I‰ãi”. Stlaãte tlaãidlo ENTER. Vyhºadajte stlaãením tlaãidla
alebo a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
11. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Shrani” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.Stlaãením tlaãidla alebo vyberte
moÏnosÈ “V redu” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
12. Zopakujte kroky 3 aÏ 11 pre kaÏd˘ kanál, ktor˘ chcete uloÏiÈ.
Program: Vyberie ãíslo programu pre kanál.
Barvni sistem: Nastaví systém pre podporu farby.
Zvoãni sistem: Nastaví systém pre podporu zvuku.
Kanal: Vyberie kanál.
I‰ãi: Vyhºadá hodnotu frekvencie pre kanál.
Shrani: UloÏí va‰e nastavenia.
Slovenãina-8
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 9
Úprava kanálov
Vybraté kanály moÏno spomedzi prehºadávan˘ch kanálov vyradiÈ.
Pri prehºadávaní uloÏen˘ch kanálov sa potom tie, ktoré chcete
preskoãiÈ, nezobrazujú. Poãas prehºadávania sa zobrazia v‰etky
kanály, ktoré v˘slovne neurãíte na preskoãenie.
1.
PouÏite tlaãidlá s ãíslami, aby ste priamo vybrali kanál, ktor˘ sa pridá
alebo odstráni.
2.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Kanal” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Dodaj/izbri‰i” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte kanály, ktoré sa majú odstrániÈ
alebo pridaÈ .
5.
Stlaãením tlaãidla vyberte stæpãek “
ENTER.
6.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Kanály oznaãené “
”, a potom stlaãte tlaãidlo
” sa pridajú.
Pomocou tlaãidiel s ãíslami na diaºkovom ovládaní môÏete zobraziÈ ak˘koºvek
kanál (vrátane vymazaného kanála).
Zoradenie uloÏen˘ch kanálov
MôÏete zmeniÈ ãísla dvoch kanálov, aby ste:
Upravili ãíselné poradie, v ktorom sa kanály automaticky
uloÏili.
Priradili ºahko zapamätateºné ãísla ku kanálom, o ktoré máte
najväã‰í záujem.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Kanal” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Razvr‰ãanje” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberiete “Iz”.
Stláãajte tlaãidlo alebo , aÏ k˘m sa nezobrazí ãíslo kanálu,
ktor˘ chcete zmeniÈ. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “V” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER. Stláãajte tlaãidlo alebo , aÏ k˘m sa nezobrazí
nové ãíslo, pod ktor˘m chcete, aby sa dal kanál nájsÈ. Stlaãte tlaãidlo
ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Shrani” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ
“V redu” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
6.
Zopakujte kroky 3 aÏ 5 pre ìal‰í kanál, ktor˘ chcete uloÏiÈ.
7.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Vybrat˘ kanál nahradí ten predo‰l˘, ktor˘ bol uloÏen˘ pod zvolen˘m ãíslom.
Slovenãina-9
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 10
Priradenie názvov kanálov
Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií
o kanále. Tieto názvy sa dajú zmeniÈ, ão vám umoÏÀuje priradiÈ nové
názvy.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Kanal” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Ime” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
V prípade potreby stlaãením tlaãidla alebo vyberte kanál,
ktorému chcete priradiÈ nov˘ názov. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Pre...
V tomto prípade...
V˘ber znaku, ãísla alebo symbolu
Stlaãte tlaãidlo alebo Premiestnenie sa na ìal‰ie písmeno
Stlaãte tlaãidlo .
Premiestnenie sa späÈ na
predchádzajúce písmeno
Stlaãte tlaãidlo .
Potvrdenie názvu
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
Dostupné znaky sú: Písmená abecedy (A~Z)
âísla (0~9)
Speciálne znaky ( -, medzera)
5.
Kroky 3 aÏ 4 zopakujte pre kaÏd˘ kanál, ktorému chcete priradiÈ nov˘ názov.
6.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Vylaìovanie príjmu kanála
Na manuálne nastavenie konkrétneho kanála pre optimálny v˘kon
pouÏite jemné doladenie.
1.
PouÏite tlaãidlá s ãíslami, aby ste priamo vybrali kanál, ktor˘ chcete
jemne doladiÈ.
2.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Kanal” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Fina naravnava” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo alebo, aby ste nastavili jemné doladenie.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Jemne doladené kanály, ktoré sa uloÏili sú v zobrazení kanála oznaãené
hviezdiãkou “*” na pravej strane ãísla kanála. âíslo kanálu zmení farbu na ãervenú.
Ak chcete obnoviÈ nastavenie jemného ladenia na pôvodnú hodnotu, stlaãením
tlaãidla alebo a následn˘m stlaãením tlaãidla ENTER zvoºte poloÏku
“Ponastavi”.
Slovenãina-10
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 11
Zmena obrazovej normy
VybraÈ môÏete typ obrazu, ktor˘ najlep‰ie zodpovedá va‰im poÏiadavkám
na pozeranie.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Slika” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Naãin”.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadovan˘ efekt obrazu.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Dinamiãno: Vyberie obraz pre vysoké rozlí‰enie v jasnej miestnosti.
Standardno: Vyberie obraz pre optimálne zobrazovanie v normálnom prostredí.
Film: Vyberie obraz pre komfortné zobrazovanie v tmavej miestnosti.
Po meri: Vyberte túto moÏnosÈ, aby ste si zobrazili va‰e obºúbené nastavenia
zobrazovania.(ObráÈte sa na “Nastavenie vlastného obrazu”)
MôÏete tieÏ stlaãiÈ tlaãidlo
P.MODE na diaºkovom
ovládaní, aby ste vybrali jedno
z nastavení obrazu.
[ReÏim PC]
Razvedrilo: Vyberie obraz pre optimálne zobrazovanie v normálnom prostredí.
Internet: Vyberie obraz pre komfortné zobrazovanie v tmavej miestnosti.
Besedilo: Vyberte túto moÏnosÈ, aby ste si zobrazili va‰e obºúbené nastavenia
zobrazovania.
Po meri: Vyberte túto moÏnosÈ, aby ste si zobrazili va‰e obºúbené nastavenia
zobrazovania.
ReÏim obrazu sa musí nastaviÈ samostatne pre kaÏd˘ vstupn˘ zdroj.
Zobrazí sa ReÏim PC , “Razvedrilo” , “Internet”, “Besedilo”, “Po meri” .
Nastavenie vlastného obrazu
Televízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú ovládaÈ kvalitu obrazu.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Slika” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Po meri” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste vybrali príslu‰nú poloÏku.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste zníÏili alebo zv˘‰ili hodnotu urãitej
poloÏky. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Kontrast: Nastaví svetlosÈ a tmavosÈ medzi objektmi a pozadím.
Svetlost: Nastaví jas celej obrazovky.
Ostrina: Nastaví vonkaj‰ie okraje objektov, ãím sa vyostria alebo stlmia.
Barva: Nastaví farby, aby boli svetlej‰ie alebo tmavé.
Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard obrazu sa automaticky zmení na
hodnotu “Po meri”.
V reÏime PC môÏete upraviÈ len “Kontrast“ , “Svetlost“ a Colour .
Slovenãina-11
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 12
Zmena farebného odtieÀa
MôÏete si vybraÈ najvhodnej‰í farebn˘ odtieÀ pre vበzrak.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Slika” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Barvni ton” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadované nastavenie
farebného odtieÀa.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Hladno 2: Urobí teplotu farby modrej‰iu ako ponuka “Hladno1”.
Hladno 1: Urobí bielu modrej‰ou.
Normalno: Uchová bielu bielou.
Toplo1: Urobí bielu ãerven‰ou.
Toplo2: Urobí teplotu farby ãerven‰ou ako ponuka “Toplo1”.
Zobrazí sa ReÏim PC, “Hladno” ,“Normalno”, “Toplo”, “Po meri”.
Zmena veºkosti obrazu
MôÏete si vybraÈ takú veºkosÈ obrazu, ktorá najlep‰ie zodpovedá
va‰im nárokom na sledovanie.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla
alebo vyberte moÏnosÈ “Slika” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Velikost” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadovanú moÏnosÈ.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Samod. ‰iroko: Automaticky nastaví veºkosÈ obrázu na pomer strán "·iroko".
·iroko: Nastaví veºkosÈ obrazu na Wide, ão je vhodné pre DVD alebo ‰irokouhlé
vysielanie.
Zoom: Zväã‰í ‰irokouhl˘ obraz (vertikálnym smerom), aby sa prispôsobil veºkosti
obrazovky.
4:3: Toto je predvolené nastavenie pre filmy na videu alebo normálne vysielanie.
Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením
tlaãidla P.SIZE na diaºkovom
ovládaãi.
V reÏime PC a DVI môÏete upraviÈ len reÏimy "·iroko" a "4:3".
(ReÏim "Zoom", "Samod. ‰iroko" nie je podporovan˘.)
Zoom: Stlaãením tlaãidla alebo vyberte
.
PouÏite tlaãidlo alebo , aby ste pohli obraz nahor alebo nadol.
Po zvolení
pouÏite tlaãidlo alebo , aby ste zväã‰ili alebo zmen‰ili
veºkosÈ obrazu vo vertikálnom smere.
Slovenãina-12
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 13
Nastavenie Nadzor barve
Nastavte jednotlivé ovládania farieb R, G, a B.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Slika”
a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nadzor barve”
a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte príslu‰nú poloÏku.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste zníÏili alebo zv˘‰ili hodnotu
príslu‰nej poloÏky. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
K dispozícii iba v reÏime PC.
Zmrazenie obrazu
1.
Stlaãením tlaãidla STILL zastavíte pohybujúci sa obraz.
Budete ìalej poãuÈ normálny zvuk. Stlaãte tlaãidlo e‰te raz a funkciu preru‰íte.
Táto funkcia nefunguje, ak je ako zdroj vstupu nastaven˘ Komponentn˘,
DVI a PC.
Slovenãina-13
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 14
Zmena zvukovej normy
MôÏete vybraÈ typ ‰peciálneho zvukového efektu, ktor˘ sa pouÏije pri
sledovaní daného vysielania.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla
alebo vyberte moÏnosÈ “Zvok” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Naãin”.
3.
Stlaãte tlaãidlo alebo vybrali poÏadovan˘ zvukov˘ efekt.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Standardno: Vyberie normálny zvukov˘ reÏim.
Glasba: ZdôrazÀuje hudbu cez hlasy.
Film: Zabezpeãí Ïiv˘ a pln˘ zvuk pre filmy.
Govor: ZdôrazÀuje hlas nad in˘mi zvukmi.
Po meri : Zvolí va‰e vlastné nastavenie zvuku.
Tieto moÏnosti môÏete tieÏ
jednoducho vybraÈ stlaãením
tlaãidla S.MODE na diaºkovom
ovládaãi.
Úprava nastavení zvuku
Nastavenie zvuku je moÏné upraviÈ podºa osobn˘ch preferencií.
(Prípadne môÏete pouÏiÈ jedno z automatick˘ch nastavení (“automatic”).)
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla
alebo vyberte moÏnosÈ “Zvok” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER .
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Po meri” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte príslu‰nú poloÏku.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste zníÏili alebo zv˘‰ili hodnotu
príslu‰nej poloÏky.Stlaãte tlaãidlo ENTER .
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Ak zmeníte niektoré z “automatic” nastavení, zvukov˘ reÏim sa automaticky
zmení na reÏim “Po meri” .
V˘ber zvukového reÏimu
ReÏim zvuku môÏete nastaviÈ stlaãením tlaãidla "DUAL I-II".
Po jeho stlaãení sa na obrazovke zobrazí aktuálny reÏim zvuku.
Tieto moÏnosti môÏete tieÏ
jednoducho vybraÈ stlaãením
tlaãidla DUAL I-II na diaºkovom
ovládaãi.
FM
Stereo
NICAM
Stereo
Typ zvuku
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Slovenãina-14
DUAL 1/2
MONO
STEREO
MONO
DUAL1
DUAL 2
MONO
MONO
STEREO
MONO DUAL1
DUAL 2
Predvolen˘
Automatická
zmena
DUAL 1
Automatická
zmena
DUAL 1
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 15
Automatická úprava hlasitosti
KaÏdá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takÏe
pre vás nie je jednoduché upraviÈ hlasitosÈ pri kaÏdej zmene kanála.
Táto funkcia vám umoÏÀuje automaticky upraviÈ hlasitosÈ
poÏadovaného kanála zníÏením úrovne zvukového v˘stupu v prípade,
ak je modulaãn˘ signál príli‰ vysok˘ alebo zv˘‰ením úrovne
zvukového v˘stupu, ak je modulaãn˘ signál príli‰ nízky.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Zvok” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Samod. glasn.”
a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste vybrali poloÏku “Vklop” alebo
“Izklop”. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu
Hodiny televízora môÏete nastaviÈ tak, aby sa po stlaãení tlaãidla INFO
zobrazil aktuálny ãas. âas musíte nastaviÈ aj v prípade, ak chcete
pouÏiÈ ãasovaãe automatického zapínania a vypínania.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “âas” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte moÏnosÈ “Nastavit. ure”.
4.
Stlaãte tlaãidlo...
Pre...
Prechod na “Ura” alebo “Minuta”
Tlaãidlo aÏ .
Nastavenie “Ura” alebo “Minuta”
Tlaãidlo aÏ .
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Ak odpojíte sieÈov˘ kábel, budete musieÈ opätovne nastaviÈ hodiny.
Hodiny a minúty môÏete tieÏ nastaviÈ stlaãením tlaãidiel s ãíslami na diaºkovom
ovládaãi.
Slovenãina-15
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 16
Nastavenie ãasovaãa automatického vypnutia
NastaviÈ môÏete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor
automaticky prepne do pohotovostného reÏimu.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla
alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “âas” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Izklopni ãasov” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Opakovane stláãajte tlaãidlo alebo , k˘m sa nezobrazí
poÏadovan˘ ãas (Izklop, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stlaãte tlaãidlo
ENTER.
Keì ãasovaã dosiahne 0, televízor sa automaticky prepne do
pohotovostného reÏimu.
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Na diaºkovom ovládaní stláãajte
opakovane tlaãidlo SLEEP, aÏ
k˘m sa nezobrazí príslu‰n˘
ãasov˘ interval.
Slovenãina-16
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 17
Automatické zapínanie a vypínanie televízora
Nastavením ãasovaãov na hodnotu On alebo Off môÏete dosiahnuÈ,
aby sa televízor:
Automaticky zapol a naladil poÏadovan˘ kanál v zvolenom ãase.
Automaticky vypol v zvolenom ãase.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “âas” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “âasov.za vklop” a
potom stlaãte tlaãidloENTER.
4.
Stláãaním tlaãidla alebo nastavte poloÏku “Ura” a potom stlaãte
tlaãidlo , aby ste pre‰li na ìal‰í krok. Vy‰‰ie spomenutou metódou
nastavte aj iné poloÏky.
Po dokonãení stlaãte tlaãidlo ENTER, aby ste sa vrátili.
5.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “âasov.za izkl” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
6.
Stláãaním tlaãidla alebo nastavte poloÏku “Ura” a potom stlaãte
tlaãidlo, aby ste pre‰li na ìal‰í krok. Po dokonãení stlaãte tlaãidlo
ENTER, aby ste sa vrátili.
7.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Prv˘m krokom je nastavenie hodín televízora.
(obráÈte sa na “Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu” na strane 15).
Hodiny a minúty môÏete tieÏ nastaviÈ stlaãením tlaãidiel s ãíslami na diaºkovom
ovládaãi.
Aby ãasovaãe fungovali, nastavenie “Aktiviranje” musí byÈ nastavené na moÏnosÈ
“Vklop”.
V˘ber jazyka
Pri prvom pouÏití televízora musíte zvoliÈ jazyk, ktor˘ sa pouÏije na
zobrazenie ponúk a indikátorov.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku na obrazovke.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Jezik” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla alebo vyberte príslu‰n˘ jazyk.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
MôÏete si vybraÈ jeden z 15 jazykov.
Slovenãina-17
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 18
Nastavenie reÏimu modrej obrazovky
Ak sa neprijíma Ïiadny signál alebo ak je veºmi slab˘, modrá obrazovka
automaticky nahradí za‰umené pozadie obrazu. Ak chcete pokraãovaÈ
v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviÈ reÏim “Modri zaslon”
na hodnotu “Izklop”.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku. Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Modri zaslon” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste vybrali poloÏku “Vklop” alebo
“Izklop”. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
V˘ber zdroja
MôÏete si vybraÈ z extern˘ch zdrojov, ktoré sú pripojené k televízoru
cez vstupné konektory.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Vhod”.
2.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Seznam virov”.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte poÏadované zariadenie.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
Zdroj môÏete vybraÈ len v prípade, ak je pripojen˘ k vá‰mu TV.
Na diaºkovom ovládaní stlaãte tlaãidlo SOURCE, aby ste prepínali medzi
v‰etk˘mi dostupn˘mi zdrojmi. Stlaãením tlaãidla TV
alebo P /
na diaºkovom ovládaní môÏete vybraÈ reÏim TV, ale nemôÏete ho vybraÈ
stlaãením tlaãidla SOURCE.
Slovenãina-18
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 19
Úprava názvov vstupn˘ch zdrojov
Pomenujte do vstupn˘ch konektorov pripojené zariadenie, aby ste
zjednodu‰ili v˘ber vstupného zdroja.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla ENTER vyberte poloÏku “Vhod”.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Urejanje imena” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste vybrali zariadenie, ktoré chcete
upraviÈ. Stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste vybrali poÏadované zariadenie.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
K dispozícii sú nasledovné moÏnosti:
- - - - - Videorekorder - DVD-predvajaln. - Kabelski sprej. - HD-sprejemnik
- Satelit. sprej. - AV-sprejemnik - DVD-sprejemnik - Igra - Videokamera
- DVD Combo - DHR - PC
DHR: DVD HDD rekordér
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Dekodér teletextu
Väã‰ina z nastaven˘ch kanálov obsahuje „teletextové” stránky
s písan˘mi informáciami, ktoré poskytujú informácie, ako
napríklad:
âasy vysielania televíznych programov.
Prehºady správ a predpovede poãasia.
·portové v˘sledky.
Titulky pre ÈaÏkopoãujúcich.
Strany teletextu sú zoradené do ‰iestich kategórií:
âasÈ
Obsah
A
âíslo vybratej strany.
B
Identifikácia vysielacej stanice.
C
âíslo aktuálnej strany alebo stav vyhºadávania.
D
Dátum a ãas.
E
Text.
F
Stavové informácie.
Slovenãina-19
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 20
Zobrazenie teletextov˘ch informácií
Teletextové informácie môÏete kedykoºvek zobraziÈ, ale musí byÈ
dobr˘ príjem signálu. V opaãnom prípade:
MôÏu ch˘baÈ informácie.
Niektoré strany sa nemusia zobraziÈ.
Aby ste spustili reÏim teletextu a zobrazili stránku s obsahom:
1.
Pomocou tlaãidla P (
) alebo P
ktor˘ poskytuje teletextovú sluÏbu.
2.
Stlaãením tlaãidla TTX/MIX (
(
) vyberte kanál,
) spustite reÏim teletextu.
Zobrazí sa strana s obsahom. Stlaãením tlaãidla MENU (
môÏete kedykoºvek zobraziÈ znova.
3.
Opätovne stlaãte tlaãidlo TTX/MIX (
) ju
).
Na obrazovke sa súãasne s teletextovou stránkou zobrazí aktuálne
vysielanie.
4.
Opätovne stlaãte tlaãidlo TV(
), aby ste opustili zobrazenie textu.
Ak sa poãas pozerania textu zobrazí ak˘koºvek nedokonãen˘ znak, uistite sa, Ïe
jazyk textu je identick˘ s jazykom v reÏime ponuky “Nastavitev”. Ak sú obidva
jazyky odli‰né, tak pomocou jazyka textu v ponuke “Nastavitev” vyberte rovnak˘
jazyk.
V˘ber konkrétnej teletextovej strany
Na diaºkovom ovládaní stlaãte tlaãidlá s ãíslami, aby ste priamo zadali
ãíslo stránky:
1.
Stlaãením tlaãidiel s príslu‰n˘mi ãíslami zadajte trojciferné ãíslo strany
uvedené v obsahu.
2.
Ak je vybratá strana prepojená s viacer˘mi vedºaj‰ími stranami, tieto
sa zobrazujú postupne za sebou. Ak chcete “zmraziÈ” zobrazenie
danej strany, stlaãte tlaãidlo
(
). Pre pokraãovanie opätovne
stlaãte tlaãidlo
(
).
3.
PouÏívanie rôznych moÏností zobrazovania:
Zobrazenie poloÏky...
Stlaãte tlaãidlo...
Teletextovej informácie aj normálneho vysielania
TTX/MIX (
Skryt˘ text (napríklad odpovede na kvízové hry)
INFO (
)
Normálna obrazovka
INFO (
)
Vedºaj‰ej strany zadaním jej ‰tvorciferného ãísla
DUAL I-II (
Nasledujúca strana
Predchádzajúca strana
P
P
Dvojitá veºkosÈ písmen v:
Hornej polovici obrazovky
Dolnej polovici obrazovky
(
)
Jedenkrát
Dvakrát
Normálnej obrazovke
Trikrát
Slovenãina-20
(
(
)
)
)
)
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 21
PouÏívanie fastextu na v˘ber teletextovej strany
Rôzne témy zahrnuté na teletextov˘ch stránkach sú farebne kódované
a dajú sa zvoliÈ stlaãením farebn˘ch tlaãidiel na diaºkovom ovládaní.
1.
Zobrazte obsah teletextovej stránky stlaãením tlaãidla TTX/MIX
(
).
2.
Stlaãte farebné tlaãidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybraÈ
(Dostupné témy sú uvedené na stavovom informaãnom riadku).
3.
Stlaãte ãervené tlaãidlo, aby ste zobrazili predchádzajúcu stranu.
Stlaãte zelené tlaãidlo, aby ste zobrazili ìal‰iu stranu.
4.
Opätovne stlaãte tlaãidlo TV (
), aby ste opustili zobrazenie textu.
Ukladanie strán teletextu
Máte moÏnosÈ uloÏiÈ aÏ ‰tyri strany teletextu a zobraziÈ si ich neskôr
vo voºnom ãase.
1.
Pomocou tlaãidla SOURCE (
) vyberte reÏim LIST.
Na prepnutie medzi reÏimami LIST a FLOF sa pouÏíva tlaãidlo SOURCE (
2.
).
Stlaãte farebné tlaãidlo zodpovedajúce strane, ktorá bude nahradená.
3.
Zadajte nové ãíslo strany pomocou ãíseln˘ch tlaãidiel.
4.
Zopakujte kroky 2 a 3 pre kaÏdú stránku, ktorú chcete uloÏiÈ,
zakaÏd˘m pomocou odli‰ného farebného tlaãidla.
5.
Stláãajte tlaãidlo SLEEP (
Slovenãina-21
) k˘m príslu‰né bloky zablikajú.
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 22
Nastavenie poãítaãového softvéru (zaloÏen˘ na systéme Windows XP)
Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typick˘ poãítaã sú zobrazené niωie. Skutoãné
zobrazenia na va‰om poãítaãi môÏu byÈ odli‰né v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows
a konkrétnej grafickej karty. Ak aj va‰e aktuálne zobrazenia vyzerajú odli‰ne, rovnaké základné
in‰talaãné informácie budú platiÈ pre takmer v‰etky prípady. (Ak nie, obráÈte sa na v˘robcu poãítaãa
alebo distribútora produktov znaãky Samsung.)
1.
Najskôr kliknite na “Control Panel” v ponuke ‰tart systému
Windows.
2.
Po zobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na poloÏku
“Appearance and Themes” a zobrazí sa dialógové okno.
3.
Po zobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na poloÏku
“Display” a zobrazí sa dialógové okno displeja.
4.
Prejdite na kartu “Settings” v dialógovom okne displeja.
Správne nastavenie veºkosti (rozlí‰enia):
Optimálne - 1440 X 900
Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza
moÏnosÈ vertikálnej frekvencie, správna hodnota je “60” alebo “60
Hz”. Inak iba kliknite na tlaãidlo “OK” a ukonãite dialógové okno.
ReÏimy zobrazenia
Pozícia aj veºkosÈ obrazovky sa budú lí‰iÈ v závislosti od typu poãítaãa a jeho rozlí‰enia.
Rozlí‰enia v tabuºke sú odporúãan˘mi rozlí‰eniami.
(Podporujú sa v‰etky rozlí‰enia medzi podporovan˘mi limitmi)
ReÏim
Rozlí‰enie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizaãná
polarita (H/V)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79,976
70,635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
ReÏim prekladaného zobrazenia nie je podporovan˘.
V prípade zvolenia ne‰tandardného formátu obrazu môÏe televízor pracovaÈ nezvyãajne.
DVI nepodporuje PC funkciu.
Slovenãina-22
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 23
Nastavenie PC
Zaklep slike:
Úãelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo zníÏenie ‰umu obrazu.
Ak sa ‰um neodstráni samotn˘m jemn˘m nastavením, nastavte ão najlep‰ie
frekvenciu a potom znovu preveìte jemné nastavenie. Keì odstránite ‰um,
znovu nastavte obraz tak, aby bol vyrovnan˘ na stred obrazovky.
1.
Predvolen˘: Stlaãte tlaãidlo SOURCE, aby ste vybrali reÏim PC.
2.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “PC” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo ENTER, aby ste vybrali poloÏku “Zaklep slike”.
5.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Grobo” alebo “Fino”
a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
6.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste nastavili kvalitu obrazu.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
7.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
PoloÏaj:
Nastavte polohu obrazovky PC v prípade, Ïe sa nehodí do obrazovky televízora.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “PC” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “PoloÏaj” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste nastavili vertikálnu polohu.
Stlaãte tlaãidlo alebo , aby ste nastavili horizontálnu polohu.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
5.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Ponastavitev slike:
MôÏete zmeniÈ v‰etky nastavenia obrazu na hodnoty nastavené v˘robcom.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “PC” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Ponastavitev slike” a
potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Samodejna nastavitev:
Automatické nastavenie umoÏÀuje obrazovke PC automatické nastavenie
prichádzajúceho PC videosignálu. Hodnoty jemnosti, hrubosti a polohy
sa nastavia automaticky.
1.
Stlaãením tlaãidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Nastavitev” a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER.
2
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “PC” a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER.
3.
Stlaãením tlaãidla alebo vyberte moÏnosÈ “Samodejna nastavitev”
a potom stlaãte tlaãidlo ENTER.
4.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenãina-23
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 24
Ako nastaviÈ stojan
Tlaãidlo
2. Zatlaãte do stredu zadnej strany televízora.
Stojan nastavte podºa zobrazenia na obrázku
(2), zatiaº ão tlaãíte na tlaãidlo na zadnej strane
stojana.
(2)
(1)
3. Televízor umiestnite na stôl tak, aby bol na Àom
bezpeãne poloÏen˘.
Ako nastaviÈ uhol televízora
(1) Nastavenie uhla, keì pouÏívate
televízor na svojom stojane.
1. Umiestnite prednú ãasÈ TV na jemnú látku alebo
vankú‰ na stole podºa zobrazenia na obrázku (1).
- Vyrovnajte spodnú ãasÈ televízora s
hranou stola.
(2) Nastavenie uhla pri preloÏení zo stojana na upevnenie na stenu (1 3, 3 1)
(3) Nastavenie uhla, keì je LCD televízor
upevnen˘ na stenu
Keì nastavíte stojan, stlaãte tlaãidlo na zadnej strane stojana.
1. Obrázok (1) zobrazuje uhol nastavenia (-2°~14°), keì pouÏívate LCD televízor na svojom stojane.
Nadmerné naklonenie môÏe LCD televízor prevrátiÈ, ão môÏe spôsobiÈ po‰kodenie.
2. Obrázok (2) zobrazuje uhol nastavenia (14°~80°), keì prekladáte LCD televízor pouÏívan˘ na stojane
na upevnenie na stenu.
4. Obrázok (3) zobrazuje uhol nastavenia (0°~10°), keì upevníte LCD televízor na stenu.
Pri zmene uhla z 1 na 2 alebo 3 na 2 budete poãuÈ zvuk “kliknutia”.
MontáÏ sady pre upevnenie na stenu
Príslu‰enstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa samostatne) umoÏÀuje namontovanie TV na stenu. Pre
podrobné informácie o montáÏi upevnenia na stenu si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú s príslu‰enstvom
pre upevnenie na stenu. Pri in‰talácii nástennej konzoly sa ohºadom asistencie skontaktujte s technikom.
SpoloãnosÈ Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoºvek po‰kodenie produktu, va‰e zranenie
alebo zranenia druh˘ch, keì sa rozhodnete, Ïe TV namontujete sami.
MontáÏ upevÀovacích zariadení vyhovujúcich norme VESA
Tlaãidlo
(2)
UpevÀovacia podloÏka
(predáva sa samostatne)
(3)
1. Televízor umiestnite na stôl prednou stranou nadol na
jemnú látku alebo vankú‰.
2. Nastavte stojan stlaãením tlaãidla na zadnej strane
stojana.
3. Zarovnajte upevÀovaciu prepojovaciu podloÏku (nie sú
súãasÈou dodávky) s otvormi na spodnej strane
stojana a zaistite ju ‰tyrmi skrutkami, ktoré sa dodávajú
s ramennou základÀou, háãikom pre upevnenie na stenu
alebo s in˘mi základÀami (nie sú súãasÈou dodávky).
PouÏívanie ozdobn˘ch krytov
1. Pri in‰talácii TV na stenu bez pouÏitia stojana
nasaìte ozdobné kryty do otvorov podºa
popisu na obrázku (1).
(1)
2. Po nasadení ozdobné kryty pripevnite pomocou
4 skrutiek podºa popisu na obrázku (2).
(2)
Slovenãina-24
BN68-01074D-00SIK.qxd
9/1/06 11:31 AM
Page 25
Rie‰enie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika
Ch˘ba zvuk alebo obraz
Skontrolujte, ãi je sieÈov˘ napájací kábel pripojen˘ do zásuvky v stene.
Skontrolujte, ãi ste stlaãili tlaãidlá
na pravej strane panela.
Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
Skontrolujte hlasitosÈ.
Normálny obraz bez zvuku
Skontrolujte hlasitosÈ.
Skontrolujte, ãi ste nestlaãili tlaãidlo MUTE
Ch˘ba obraz alebo je ãiernobiely
Upravte nastavenia farieb.
Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Ru‰enie zvuku a obrazu
Skúste zistiÈ, ktoré elektrické zariadenie ovplyvÀuje televízor a potom ho
presuÀte ìalej.
Televízor zapojte do inej sieÈovej zásuvky.
Neostr˘ alebo zasneÏen˘ obraz,
skreslen˘ zvuk
Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto ru‰enie sa ãasto vyskytuje z dôvodu pouÏitia vnútornej antény.
Poruchy diaºkového ovládaãa
VymeÀte batérie v diaºkovom ovládaãi.
Vyãistite horn˘ okraj diaºkového ovládaãa (vysielacie okienko).
Skontrolujte kontakty pre batériu.
Zobrazí sa správa “Check signal
cable.” (Skontrolujte signálov˘ kábel.)
Skontrolujte, ãi je signálov˘ kábel pevne pripojen˘ k PC alebo zdrojom videa.
Skontrolujte, ãi sú PC alebo zdroje videa zapnuté.
V reÏime PC sa zobrazí správa “Not
Supported Mode.”
Skontrolujte maximálne rozlí‰enie a frekvenciu videoadaptéra.
Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v reÏimoch displeja.
na diaºkovom ovládaãi.
TFT LCD panel pouÏíva panel, ktor˘ sa skladá z pixelov (3,888,000) ktoré vyÏadujú pri v˘robe pouÏitie komplikovanej technológie.
Preto sa môÏe na obrazovke vyskytnúÈ pár svetl˘ch alebo tmav˘ch pixelov. Tieto pixely nemajú Ïiadny vplyv na v˘kon prístroja.
Technické údaje a údaje na ochranu Ïivotného prostredia
Názov modelu
LE19R7
VeºkosÈ obrazovky (Diagonálna)
19 inches
Napájanie
AC 220-240 V, 50 Hz
Príkon
45W
PC rozlí‰enie
1440 x 900 @ 60Hz
Zvuk
V˘kon
3W x 2
Rozmery (· x H x V)
Telo
So stojanom
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
HmotnosÈ
So stojanom
Pokyny pre Ïivotné prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosÈ
Teplota uskladnenia
VlhkosÈ uskladnenia
5.6 kg
10 °C aÏ 40 °C (50 °F to 104 °F)
10% aÏ 80%, nezvaÏuje sa
-20 °C aÏ 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5% aÏ 95%, nezvaÏuje sa
Kon‰trukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
Toto zariadenie je prístroj digitálnej triedy B.
Slovenãina-25
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 7:02 PM
Page 1
(Black plate)
SadrÏaj
SPAJANJE I PRIPREMA TELEVIZORA
PODE·AVANJE VREMENA
Popis dijelova ..........................................................
Pogled na upravljaãki panel ..................................
Pogled na panel za prikljuãke................................
Pogled na daljinski upravljaã ................................
Ugradnja baterija u daljinski upravljaã ..................
Ukljuãivanje i iskljuãivanje ......................................
Postavljanje televizora u stanje mirovanja............
Plug & Play..............................................................
2
3
4
5
6
6
6
6
Postavljanje i prikaz trenutnog vremena..............15
Postavljanje tajmera za iskljuãivanje ....................16
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora..17
PODE·AVANJE OSTALIH FUNKCIJA
Izbor jezika ..........................................................17
Postavljanje naãina rada Plavi zaslon..................18
Odabir izvora ........................................................18
Ure√ivanje naziva ulaznih izvora..........................19
PODE·AVANJE KANALA
Automatsko pohranjivanje kanala.......................... 7
Ruãno pohranjivanje kanala .................................. 8
Ure√ivanje kanala .................................................. 9
Sortiranje pohranjenih kanala ................................ 9
Dodjeljivanje naziva kanalima ................................ 10
Fino pode‰avanje prijema kanala.......................... 10
KORI·TENJE OPCIJE TELETEKST
Teletekst Dekoder ................................................19
Prikazivanje Teletekst informacije ........................20
Odabir odre√ene Teletekst stranice ....................20
Kori‰tenje funkcije Fastext za odabir stranice teleteksta ..21
Pohranjivanje stranica teleteksta..........................21
PODE·AVANJE SLIKE
Promjena standarda slike ...................................... 11
Pode‰avanje korisniãki pode‰ene slike ................ 11
Pode‰avanje kontrola boja .................................... 12
Promjena veliãine slike< ........................................ 12
Zamrzavanje slike .................................................. 13
PODE·AVANJE OSOBNOG RAâUNALA
Kako postaviti PC softver
(Temelji se na Windows XP)................................22
Mod prikaza ..........................................................22
Postavljanje osobnog raãunala ............................23
PODE·AVANJE ZVUKA
Promjena standarda zvuka ..................................14
Prilago√avanje zvuka ..........................................14
Odabir naãina reprodukcije zvuka........................14
Automatsko pode‰avanje glasnoçe ....................15
PREPORUKE ZA KORI·TENJE
Kako podesiti podnoÏje .......................................... 24
Kako podesiti kut TV prijemnika ..........................24
Montiranje seta za postavljanje na zid .................. 24
MontaÏa ure√aja za postavljanje sukladnog s VESA .. 24
Kori‰tenje ukrasnih poklopaca ................................ 24
Rje‰avanje problema:
Prije kontaktiranja servisa ....................................25
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija ..........................25
Hrvatski
Oznake
Pritisnite
VaÏno
Napomena
Gumb na
jedan dodir
Hrvatski-1
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 2
(Black plate)
Popis dijelova
Provjerite jesu li sljedeçi predmeti isporuãeni s va‰im LCD TV prijemnikom.
Ukoliko neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
Daljinski upravljaã i
baterije (AAA x 2)
Kabel za napajanje
Jamstveni list/
Kartice za registraciju/
sigurnosne upute
Set za postavljanje na zid
Ukrasnih poklopaca
Hrvatski-2
Upute za kori‰tenje
Krpa za brisanje
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 3
(Black plate)
Pogled na upravljaãki panel
SOURCE
Kreçe se kroz sve dostupne ulazne izvore.
(TV, Ext., AV, S-Video, PC, DVI).
INa izborniku na zaslonu koristite ovaj gumb kao ‰to
koristite gumb ENTER na daljinskom upravljaãu.
MENU
Pritisnite za prikaz izbornika sa znaãajkama va‰eg TV ure√aja.
Pritisnite za poveçanje ili smanjenje glasnoçe.
Na izborniku na zaslonu koristite gumbe
kao
‰to koristite gumbe ili na daljinskom upravljaãu.
Pritisnite za mijenjanje programa.
Na izborniku na zaslonu koristite gumb
kao ‰to
koristite gumbe ili na daljinskom upravljaãu.
(MoÏete ukljuãiti TV preko guma za programe bez
daljinskog upravljaãa.)
Zvuãnici
(Napajanje)
Pritisnite za ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora.
Indikator napajanja
Treperi i iskljuãuje se kad je napajanje ukljuãeno,
a zasvijetli u stanju pripravnosti.
Senzor daljinskog upravljaãa
Usmjerite daljinski upravljaã prema ovoj toãki na
televizoru.
Hrvatski-3
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 4
(Black plate)
Pogled na panel za prikljuãke
Povr‰ina TV prijemnika moÏe se razlikovati ovisno o modelu.
Ulaz napajanja
Prilikom svakog prikljuãivanja vanjskog ure√aja na televizor provjerite je li jedinica iskljuãena.
Kod spajanja vanjskog ure√aja, uskladite boju prikljuãka s bojom kabela.
Prikljuãivanje DVI
- Spojite DVI prikljuãak na DVD prikljuãak.
- Stereo audio kabele (dodatno) spojite na "R - AUDIO - L" na straÏnjoj strani ure√aja, a ostale krajeve s odgo
varajuçim prikljuãcima audio izlaza na A/V ure√aju.
- DVI ne podrÏava funkciju PC.
Spajanje raãunala
- D-Sub kabel (dodatno) spojite na “PC (PC IN)” na straÏnjoj strani ure√aja, a drugi kraj na video karticu raãunala.
- Stereo audio kabel (dodatno) spojite na “AUDIO (PC IN)” na straÏnjoj strani ure√aja, a drugi kraj na “Audio Out”
zvuãne kartice na raãunalu.
Spajanje zraãne ili kabelske televizijske mreÏe
Za ispravno gledanje televizijskih kanala, signal mora doçi iz sljedeçih izvora:
- vanjske antene / mreÏe kabelske televizije / mreÏe satelitske televizije
Hrvatski-4
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 5
(Black plate)
Spajanje: Set-Top Box, video rekorder ili DVD
- SCART kabel video rekordera ili DVD ure√aja spojite na SCART konektor video rekordera ili DVD-a.
- Ako Ïelite spojiti Set-Top Box i video rekorder, Set-Top Box spojite na video rekorder, a video rekorder na ure√aj.
Spajanje vanjskih A/V ure√aja
- Spojite RCA ili S-VIDEO kabel (dodatno) na odgovarajuçi vanjski A/V ure√aja kao ‰to je video rekorder, DVD ure√aj ili
kamkorder.
- RCA audio kabele (dodatno) spojite na “R - AUDIO - L” na straÏnjoj strani ure√aja, a ostale krajeve s odgovarajuçim
konektorima audio izlaza na A/V ure√aju.
- Slu‰alica se moÏe spojiti na izlaz za slu‰alicu (
) sa zadnje strane ure√aja. Dok je spojena slu‰alica, iskljuãuje se zvuk
na ugra√enim zvuã nicima.
Kensington Lock
- Kensington Lock (dodatno) je ure√aj koji se koristi za fiziãko uãvr‰çivanje sustava kod kori‰tenja u javnim prostorima.
- Ako Ïelite koristiti ure√aj za zakljuãavanje, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili televizor.
Pogled na daljinski upravljaã
Gumb Standby
(stanje pripravnosti) na televizoru
Gumbi s brojevima za direktno
ukljuãivanje nekog programa
Direktno biranje TV-moda
Teletekst funkcije
ZadrÏavanje teleteksta
Indeks teleteksta
Biranje kanala s jednom/dvije znamenke
Podstranica teleteksta
: poveçanje jakosti zvuka
: smanjenje jakosti zvuka
Odabir veliãine teleteksta
Prikaz izbornika i potvrda promjene
Prikaz teleteksta/kombinacija
informacija na teletekstu i
uobiãajenog emitiranja
Upravlja pokazivaãem u izborniku
Prikaz teleteksta
Odabir naãina rada zvuka
Odabir naãina rada teleteksta
(List ili Flof)
Privremeno iskljuãivanje zvuka
Odabir efekta slike
Odabir zvuãnog efekta
P
P
: Sljedeça stranica teleteksta
: Prethodna stranica teleteksta
Prikaz informacija o trenutnoj emisiji
Poni‰tavanje teleteksta
Odabir raspoloÏivih izvora
Spremanje teleteksta
Prethodni kanal
Napu‰tanje teleteksta
P
P
: Sljedeçi program
: Prethodni program
Izlazak iz izbornika na zaslonu
Odabir Fastext teme
Zamrzavanje slike
Odabir veliãine slike
Automatsko iskljuãivanje
Na uãinak daljinskog upravljaãa moÏe utjecati jarka svjetlost.
To je poseban daljinski upravljaã za slijepe i slabovidne i ima toãke po
Braillovom pismu na gumbima Napajanje, Kanal i Jakost zvuka.
Hrvatski-5
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 6
(Black plate)
Ugradnja baterija u daljinski upravljaã
1.
Podignite poklopac sa straÏnje strane daljinskog upravljaãa prema prikazu na slici.
2.
Umetnite dvije AAA baterije.
Osigurajte da se “+” i “_” polariteti baterija poklapaju s dijagramom u pretincu.
3.
Vratite poklopac.
Izvadite baterije i ãuvajte ih na hladnom, suhom mjestu ako neçete koristili daljinski
upravljaã duÏe vrijeme. Daljinski upravljaã moÏete koristiti na udaljenosti od oko 7 m
od TV-a. (Uz pretpostavku uobiãajene uporabe TV-a, baterije traju oko godinu dana.)
Ako daljinski upravljaã ne radi, provjerite:
1. Je li napajanje televizora ukljuãeno?
2. Jesu li pozitivni i negativni pol baterija zamijenjeni?
3. Jesu li baterije ispraÏnjene?
4. Je li do‰lo do nestanka struje i je li kabel napajanja iskljuãen?
5. Nalazi li se u blizini fluorescentno svjetlo ili neonska reklama?
Ukljuãivanje i iskljuãivanje
MreÏni kabel je priãvr‰çen za zadnji dio va‰eg ure√aja.
1.
Umetnite mreÏni kabel u odgovarajuçu utiãnicu.
2.
Pritisnite gumb
Indikator stanja pripravnosti zasvijetli na prednjem dijelu seta.
na prednjem dijelu seta.
Za iskljuãivanje televizora moÏete i pritisnuti gumb POWER
ili gumb TV (
) na daljinskom upravljaãu.
Program koji ste zadnje gledali se automatski ponovno ukljuãuje.
3.
Pritisnite gumb s brojem (0~9), gumb kanal gore/dolje (
na desnoj strani ploãe.
4.
Za iskljuãivanje televizora, ponovno pritisnite POWER
/
) na daljinskom upravljaãu ili gumb
Kad prvi put ukljuãujete ure√aj, od Vas çe se traÏiti da izaberete jezik na kojem Ïelite da budu prikazani izbornici.
.
Postavljanje televizora u stanje mirovanja
Va‰ ure√aj je moguçe postaviti u Standby naãin rada (spremnosti za rad), da bi se smanjila potro‰nja energije.
Standby naãin rada mo‰e biti koristan kada zaÏelite privremeno prekinuti gledanje (tijekom obroka, na primjer).
1.
Pritisnite gumb POWER
na daljinskom upravljaãu.
Monitor je iskljuãen, a na prednjoj se strani seta pojavljuje crveni indikator stanja pripravnosti.
2.
Da biste ponovno ukljuãili televizor, jednostavno ponovno pritisnite gumb POWER
gumbe (0~9) ili gumb za mijenjanje programa ( / ).
, numerirane
Ne ostavljajte ure√aj u Standby naãinu rada duÏa razdoblja (kada odlazite na ljetovanje, na primjer).
Najbolje je odspojiti televizor od mreÏne utiãnice i antene.
Plug & Play
Kada se televizor prvi put UKLJUâI, automatski se jedna za drugom
prikazuju neke osnovne korisniãke postavke. Dostupne su sljedeçe
postavke:
1.
Pritisnite gumb POWER na daljinskom upravljaãu.
Ukoliko odaberete opciju “OK”, prikazat çe se poruka
“Start Plug & Play”. Pritisnite tipku ENTER.
2.
Pritiskom na gumb ili odaberite odgovarajuçi jezik.
Pritisnite gumb ENTER da biste potvrdili svoj izbor.
3.
“Check antenna input” kad izaberete “OK”.
Pritisnite tipku ENTER.
Provjerite je li kabel antene ispravno prikljuãen.
Hrvatski-6
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 7
(Black plate)
4.
Pritiskom na gumb ili odaberite odgovarajuçu drÏavu.
Pritisnite gumb ENTER da biste potvrdili svoj izbor.
5.
Izbornik “Auto Store” prikazan je nakon ‰to odaberete opciju “Start”.
Pritisnite tipku ENTER.
TraÏenje kanala çe automatski poãeti i zavr‰iti.
Kada memorirate sve dostupne kanale, prikazat çe se izbornik “Clock Set”.
Za prekid procesa pohranjivanja u bilo kojem trenutku pritisnite gumb ENTER.
6.
Pritisnite tipku ENTER.
Pritiskom na gumb ili odaberite “Hour” ili “Minute”.
Pritiskom na gumb ili podesite “Hour” ili “Minute”.
Sat i minutu moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom
upravljaãu.
7.
Pritisnite gumb ENTER da biste potvrdili postavku.
Prikazuje se poruka “Enjoy your viewing”.
Language: odaberite jezik.
Country: odaberite zemlju.
Auto Store: Automatski traÏi i sprema kanale dostupne u lokalnom podruãju.
Clock Set: Postavlja trenutno vrijeme za sat na televizoru.
Ako Ïelite ponovno postaviti ovu znaãajku...
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb
ENTER.
2.
Za odabir opcije “Plug & Play” ponovo pritisnite gumb ENTER.
3.
Prikazuje se poruka “Start Plug & Play”.
Automatsko pohranjivanje kanala
Raspone frekvencija koji su vam dostupni moÏete skenirati (njihova
dostupnost ovisi o pojedinoj zemlji). Automatski dodijeljeni programski
brojevi ne moraju odgovarati stvarnim ili Ïeljenim brojevima programa.
Me√utim, brojeve moÏete razvrstati ruãno, i obrisati kanale koje ne
Ïelite gledati.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel” ponovno pritisnite gumb
ENTER.
2.
Za odabir opcije “Country” ponovo pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite odgovarajuçu drÏavu.
Pritisnite gumb ENTER da biste potvrdili svoj izbor.
4.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Auto Store” ponovno
pritisnite gumb ENTER.
5.
Za odabir opcije “Start” ponovo pritisnite gumb ENTER.
Televizor çe poãeti memorirati sve dostupne kanale.
Za prekid postupka memoriranja i povratak na izbornik “Channel” bilo kada
pritisnite gumb ENTER.
6.
Kada su svi dostupni kanali memorirani, prikazat çe se izbornik “Sort”.
Hrvatski-7
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 8
(Black plate)
Ruãno pohranjivanje kanala
Pohraniti moÏete do 100 kanala, ukljuãujuçi i one primljene preko
kabelskih mreÏa. Kada ruãno pohranjujete kanale, moÏete izabrati:
Pohraniti ili ne svaki na√eni kanal.
Broj programa svakog pohranjenog kanala koji ‰elite identificirati.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Manual Store”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir opcije “Programme” ponovo pritisnite gumb ENTER.
4.
Da biste programu dali broj, prona√ite odgovarajuçi broj pritiskom
na gumb ili i zatim pritisnite gumb ENTER.
5.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Colour System”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
6.
Za odabir standarda boje vi‰e puta pritisnite gumb ili a zatim
pritisnite gumb ENTER.
7.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Sound System”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
8.
Za odabir standarda zvuka vi‰e puta pritisnite gumb ili ,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
Kanal moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaãu.
Ako ãujete neuobiãajeni zvuk ili nema zvuka, ponovno odaberite potrebni
zvuãni sustav.
9.
Ako znate broj kanala koji çe biti spremljen, pritisnite gumb
ili za odabir opcije “Channel”.
Pritisnite gumb ENTER . Pritiskom na gumb ili odaberite
C (antenski kanal) ili S (kabelski kanal). Pritisnite gumb za
odabir kanala. Izaberite odgovarajuçi broj pritiskom na gumb
ili i zatim pritisnite gumb ENTER.
Kanalni naãin rada: P (Programski naãin rada)
C (Antenski naãin rada)
S (Naãin rada s kabelskim TV kanalima)
Kanal moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaãu.
10. Ukoliko ne znate brojeve kanala, pritisnite gumb ili za odabir
opcije “Search”. Pritisnite gumb ENTER. Pritiskom na gumb
ili traÏite kanale, a zatim pritisnite gumb ENTER.
11. Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Store”,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “OK”, a zatim pritisnite
gumb ENTER button.
12. Ponovite korake 3 do 11 za svaki kanal koji se pohranjuje.
Programme: Odabire broj programa za kanal.
Colour System: Postavlja sustav podr‰ke boja.
Sound System: Postavlja sustav podr‰ke zvuka.
Channel: Odabire kanal.
Search: TraÏi vrijednost frekvencije za kanal.
Store: Pohranjuje postavke.
Hrvatski-8
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 9
(Black plate)
Ure√ivanje kanala
Kanale koje odaberete moÏete iskljuãiti iz kanala koje ste skenirali.
Kada skenirate kroz pohranjene kanale, oni koje ste odabrali preskoãiti,
neçe biti prikazani. Svi kanali koje niste posebno izabrali za preskakivanje, bit çe prikazani tijekom skeniranja.
1.
Za izravan izbor kanala koji treba dodati ili izbrisati koristite gumbe s
brojevima.
2.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Add/Delete”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
4.
Kako biste odabrali kanale za brisanje ili dodavanje, pritisnite gumb ili .
5.
Za odabir stupca pritisnite gumb “
Dodat çe se kanali oznaãeni s “
6.
”, i zatim pritisnite gumb ENTER.
”.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Sve kanale (ukljuãujuçi izbrisane kanale) moÏete pregledati koristeçi gumbe s
brojevima na daljinskom upravljaãu.
Sortiranje pohranjenih kanala
Moguçe je zamijeniti brojeve dva kanala radi:
izmjene numeriãkog redoslijeda kojim su kanali automatski
pohranjeni.
dodjeljivanja brojeva koji se lagano pamte onim kanalima koje
najãe‰çe gledate.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel” ponovno pritisnite gumb
ENTER.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Sort”,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir opcije “From” pritisnite gumb ENTER.
Pritisnite gumb ili dok se ne prikaÏe brojkoji Ïelite promijeniti.
Pritisnite gumb ENTER.
4.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “To”, a zatim pritisnite gumb
ENTER. Pritisnite gumb ili dok se ne prikaÏe novi broj kojim
Ïelite oznaãiti kanal. Pritisnite gumb ENTER.
5.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Store”, a zatim pritisnite
gumb ENTER button. Pritisnite gumb ili za odabir opcije “OK”,
a zatim pritisnite gumb ENTER button.
6.
Ponovite korake 3 do 5 za sortiranje drugog kanala.
7.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Odabrani kanal je zamijenio program koji je bio prethodno pohranjen na taj broj.
Hrvatski-9
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 10
(Black plate)
Dodjeljivanje naziva kanalima
Nazivi se automatski dodjeljuju kanalima ukoliko se informacije o
kanalu emitiraju. Ovi se nazivi mogu zamijeniti te vam na taj naãin
omoguçuju dodjeljivanje novih naziva.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel” ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Name”, a zatim pritisnite
gumb ENTER.
3.
Ako je potrebno, pritiskom na gumb ili odaberite kanal kojem
Ïelite promijeniti naziv. Pritisnite gumb ENTER.
4.
U...
Nakon toga...
Odabir slova, broja ili simbola
Pritisnite gumb ili Prijelaz na slijedeçe slovo
Pritisnite gumb Povratak na prethodno slovo
Pritisnite gumb Potvrda naziva
Pritisnite gumb ENTER
Znakovi koji stoje na raspolaganju: Slova abecede (A~Z)
Brojevi (0~9)
Posebni znakovi ( -, razmak)
5.
Ponovite korake 3 do 4 kako bi svakom kanalu promijenili naziv.
6.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Fino pode‰avanje prijema kanala
Koristite fino pode‰avanje kako bi ruãno podesili odre√eni kanal za
optimalni prijem.
1.
Koristite numeriãke gumbe za izravan odabir kanala koji Ïelite
fino podesiti.
2.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”, ponovno pritisnite
gumb ENTER.
3.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Fine Tune”,
a zatim pritisnite gumb ENTER button.
4.
Pritisnite gumb ili za fino pode‰avanje.
Pritisnite gumb ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Fino pode‰eni kanali koji su spremljeni imaju oznaku “*” na desnoj strani od broja
kanala u nazivu. I broj kanala postane crven.
Za ponovno postavljanje finog pode‰avanja odaberite opciju “Reset” pritiskom na
gumb ili , a zatim pritisnite gumb ENTER
Hrvatski-10
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 11
(Black plate)
Promjena standarda slike
MoÏete izabrati vrstu slike koja najbolje odgovara va‰im zahtjevima.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za izabrati “Picture” ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Za odabir opcije “Mode” pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir odre√enog efekta slike pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Dynamic: Odabire sliku za visoku definiciju u osvijetljenoj prostoriji.
Standard: Odabire sliku za optimalni prikaz u normalnom okruÏenju.
Movie: Odabire sliku za ugodan prikaz u zatamnjenoj prostoriji.
Custom: Odaberite za prikaz omiljenih postavki prikaza.
(Pogledajte “Pode‰avanje korisniãki pode‰ene slike”)
Za odabir jedne od postavki
slike moÏete pritisnuti i gumb
P.MODE na daljinskom
upravljaãu.
[PC mode]
• Entertain: IzraÏena svjetlina. (Za gledanje filmova s medija kao ‰to su DVD ili VCD.)
• Internet: Srednje jaka svjetlina. (Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika
i tekst.)
• Text: Normalna svjetlina. (Za rad s dokumentacijom ili veçim koliãinama teksta.)
• Custom: Odaberite za pregled omiljenih postavki prikaza.
Naãin rada slike mora se podesiti odvojeno za svaki izvor unosa.
Pojavit çe se neki od naãina rada osobnog raãunala: "Entertain", "Internet",
"Text", "Custom".
Pode‰avanje korisniãki pode‰ene slike
Va‰ ure√aj ima nekoliko postava koje vam omoguçavaju upravljanje
kakvoçom slike.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Picture” ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Custom” ,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir odre√ene opcije pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za smanjenje ili poveçanje vrijednosti odre√ene opcije pritisnite
gumb ili . Pritisnite tipku ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Contrast: Pode‰ava svjetlinu i tamu izme√u objekata i pozadine.
Brightness: Pode‰ava svjetlinu cijelog zaslona.
Sharpness: Pode‰ava obrise objekata kako bi ga izo‰trio ili zamaglio.
Colour: Pode‰ava boje te ih posvjetljuje ili potamnjuje.
U sluãaju promjene ovih postavki naãin rada slike automatski se mijenja u “Custom”.
U naãinu rada PC Mode, mogu se podesiti samo “Contrast”, “Brightness” i Boja.
Hrvatski-11
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 12
(Black plate)
Mijenjanje nijanse boja
MoÏete odabrati nijansu boje koja vam je najugodnija za gledanje.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku
ili za izabrati “Picture” ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Colour Tone”
ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir Ïeljene postavke nijanse boje pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Cool2: Ton boje je plaviji nego kod izbornika “Cool1”.
Cool1: Bijeli tonovi su plaviãasti.
Normal: Bijeli tonovi ostaju bijeli.
Warm1: Bijeli tonovi su crvenkasti.
Warm2: Ton boje je crveniji nego kod izbornika “Warm1”.
Pojavit çe se neki od naãina rada osobnog raãunala: "Cool", "Normal",
"Warm", "Custom".
Promjena veliãine slike<
MoÏete odabrati veliãinu slike koja najbolje odgovara va‰im potrebama.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite gumb ili kako biste odabrali "Picture" , i zatim pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite gumb ili kako biste odabrali "Size" i zatim pritisnite
gumb ENTER.
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite traÏenu opciju. Pritisnite gumb
ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Auto Wide: Automatski pode‰ava veliãinu slike na omjer slike “Wide”.
Wide: Pode‰ava veliãinu slike na ‰iroki zaslon, ‰to je prikladno za DVD ili ‰iroko
emitiranje.
Zoom: sliku na ‰iroki zaslon (u okomitom smjeru) kako bi odgovarala veliãini ekrana.
4:3: Ovo je zadana postavka za video ili normalno emitiranje.
Ove opcije moÏete odabrati
jed nostavnim pritiskom gumba
P.SIZE na daljinskom upravljaãu.
U naãinu rada osobnog raãunala i DVI naãinu, mogu se postaviti samo naãini
"Wide" i “4:3”.
(Naãin rada “Zoom”, “Auto Wide” nije podrÏan.)
Zoom: Odaberite
pritiskom na gumbe ili .
Koristite gumb ili za pomicanje slike gore i dolje.
Nakon ‰to ste odabrali
, za poveçavanje ili smanjivanje veliãine slike u
okomitom smjeru koristite gumb ili .
Hrvatski-12
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 13
(Black plate)
Pode‰avanje kontrola boja
Pode‰avanje pojedinaãnih R, G i B kontrola boja.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite gumbe ili kako biste odabrali "Picture", i zatim
pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite gumbe ili kako biste odabrali "Colour Control", i zatim
pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir odre√ene stavke pritisnite gumb ili Pritisnite gumb
ENTER.
4.
Za smanjenje ili poveçanje vrijednosti odre√ene stavke pritisnite
gumb ili . Pritisnite gumb ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Dostupno samo u naãinu rada osobnog raãunala.
Zamrzavanje slike
1.
Kako biste zamrznuli pokretnu sliku, pritisnite gumb STILL.
I dalje çe se ãuti normalan zvuk. Za otkazivanje ponovo pritisnite isti gumb.
Ova funkcija neçe raditi kada je izvor signala komponenta , DVI i PC.
Hrvatski-13
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 14
(Black plate)
Promjena standarda zvuka
MoÏete izabrati vrstu posebnog zvuãnog efekta koji se mo‰e
upotrebljavati tijekom programa.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za izabrati “Sound” Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Za odabir opcije “Mode” pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir odre√enog zvuãnog efekta pritisnite gumb ili .
Pritisnite gumb ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Standard: Odabire normalni naãin rada zvuka.
Music: Nagla‰ava glazbu, a ne glas.
Movie: Osigurava Ïivi i puni zvuk za filmove.
Speech: Nagla‰ava glas, a ne zvuk.
Custom: Odabire zadane postavke za zvuk.
Ovu opciju moÏete odabrati i
pritiskom na gumb S.MODE
na daljinskom upravljaãu.
Prilago√avanje zvuka
Postavke zvuka mogu se prilagoditi va‰im osobnim preferencijama.
(Osim toga, moÏete koristiti i neku od automatskih postavki.)
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite gumb ili kako biste odabrali "Sound", i zatim pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite gumb ili kako biste odabrali "Custom", i zatim pritisnite
gumb ENTER.
3.
Za odabir odre√ene stavke pritisnite gumb ili .
Pritisnite gumb ENTER.
4.
Za smanjenje ili poveçanje vrijednosti odre√ene stavke pritisnite
gumb ili . Pritisnite gumb ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
U sluãaju promjene automatskih postavki, naãin rada slike automatski se
mijenja u “Custom”
Odabir na™ina reprodukcije zvuka
Naãin reprodukcije zvuka moÏete odabrati pritiskom na gumb “DUAL I-II”.
Na zaslonu çe se prikazati trenutno odabrani naãin reprodukcije zvuka.
Ove opcije moÏete postaviti i
pritiskom gumba DUAL I-II na
daljinskom upravljaãu.
FM
Stereo
NICAM
Stereo
Vrsta zvuka
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Hrvatski-14
DUAL 1/2
MONO
STEREO
MONO
DUAL1
DUAL 2
MONO
MONO
STEREO
MONO DUAL1
DUAL 2
Zadano
Automatska
promjena
DUAL 1
Automatska
promjena
DUAL 1
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 15
(Black plate)
Automatsko pode‰avanje glasnoçe
Svaka TV postaja ima vlastite uvjete signala te nije lako podesiti glasnoçu prilikom svake promjene kanala. Ova znaãajka vam omoguçuje
automatsko uga√anje glasnoçe na Ïeljenom kanalu, sti‰avanjem
izlaznog zvuka kada je modulacijski signal visok te pogla‰avanjem
izlaznog zvuka kada je modulacijski signal nizak.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Sound” Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Auto Volume”
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “On” ili “Off”.
Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Postavljanje i prikaz trenutnog vremena
Televizijski sat moÏete namjestiti tako da se prikazuje trenutno vrijeme
kad pritisnete gumb INFO. Sat je potrebno postaviti ako namjeravate
koristiti funkciju automatskih tajmera za On/Off.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Time”
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir opcije “Clock Set” ponovo pritisnite gumb ENTER.
4.
Za...
Pritisnite...
Idite na gumb “Hour” ili “Minute”.
gumb ili Podesite “Hour” ili “Minute”.
gumb ili Pritisnite tipku ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Ako iskljuãite napajaãki kabel, morat çete ponovo namjestiti sat.
Sat i minutu moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom
upravljaãu.
Hrvatski-15
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 16
(Black plate)
Postavljanje tajmera za iskljuãivanje
MoÏete izabrati vremensko razdoblje izme√u 30 i 180 minuta nakon
ãega sea televizor automatski iskljuãuje u standby-mod.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Time” Ponovno pritisnite gumb
ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Sleep Timer” Ponovno pritisnite
gumb ENTER.
4.
Priti‰çite gumb ili dok se ne pojavi Ïeljeno vrijeme.
(“Off”, “30”, “60”, “90”, “120”, “150”, “180”) Pritisnite tipku ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
TV se automatski prebacuje u stanje mirovanja kad tajmer do√e do 0.
Priti‰çite gumb SLEEP na
daljinskom upravljaãu dok
se ne pojavi odgovarajuçi
vremenski interval.
Hrvatski-16
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 17
(Black plate)
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Moguçe je postaviti tajmere za Uk/Isk tako da se televizor:
Automatski ukljuãi i uskladi na kanal po va‰em izboru u vrijeme
koje vi odaberete.
Automatski iskljuãi u vrijeme koje vi odaberete.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Time” Ponovno pritisnite gumb
ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “On Timer”
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
4.
Pritisnite gumb ili kako biste podesili opciju “Hour”, zatim pritisnite
gumb za prelazak na sljedeçi korak. Na gore navedeni naãin postavite
i ostale opcije. Kada zavr‰ite, za povratak pritisnite gumb ENTER.
5.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Off Timer”
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
6.
Pritisnite gumb ili kako biste podesili opciju “Hour”, zatim pritisnite
gumb za prelazak na sljedeçi korak. Na gore navedeni naãin postavite
i ostale opcije. Kada zavr‰ite, za povratak pritisnite gumb ENTER.
7.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Prvi korak je namje‰tanje sata u televizoru
(pogledajte “Postavljanje i prikaz trenutnog vremena” na str. 15)
Sat i minutu moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom
upravljaãu.
Postavka “Activation” mora se postaviti na “On” kako bi mjerenje vremena
funkcioniralo.
Izbor jezika
Kada zapoãnete rabiti svoj ure√aj, morate izabrati jezik koji çe se
upotrebljavati za prikaz izbornika i pokazivaãa.
1.
Za prikaz izbornika na zaslonu pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb
ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Language”
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite odre√eni jezik.
Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
MoÏete izabrati jedan od 15 jezika.
Hrvatski-17
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 18
(Black plate)
Postavljanje naãina rada Plavi zaslon
Ako nema signala ili ako je signal jako slab, plavi zaslon automatski
zamjenjuje pozadinu slike sa ‰umovima. Ako Ïelite nastaviti s gledanjem
lo‰e slike, podesite naãin rada “Blue Screen” na “Off”.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU\. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Blue Screen”,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “On” ili “Off”.
Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Odabir izvora
MoÏete izabrati izme√u vanjskih izvora koji su spojeni na ulazne
prikljuãke va‰eg televizora.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Za odabir opcije “Input” pritisnite gumb ENTER.
2.
Za odabir opcije “Source List” ponovo pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite potrebni ure√aj.
Pritisnite tipku ENTER.
Izvor moÏete odabrati samo ako je povezan s va‰im televizorom.
Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaãu za kretanje kroz sve
dostupne izvore. Naãin rada TV moguçe je odabrati pritiskom na gumb
TV
ili P /
na daljinskom upravljaãu, ali ne i pritiskom na gumb
SOURCE .
Hrvatski-18
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 19
(Black plate)
Ure√ivanje naziva ulaznih izvora
Dajte naziv ure√aju spojenom s ulaznim prikljuãcima kako biste olak‰ali
odabir ulaznog izvora.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Za odabir opcije “Input” pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Edit Name”
Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Za odabir ure√aja koji Ïelite urediti pritisnite gumb ili button to select
the device that you wish to edit. Pritisnite tipku ENTER.
4.
Za odabir odre√enog ure√aja pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER.
Dostupne su sljedeçe opcije:
- - - - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver
- DVD Receiver – Game - Camcorder - DVD Combo - DHR – PC
DHR: DVD HDD rekorder
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Teletekst Dekoder
Veçina postavljenih kanala podrÏavaju “ teletekst ”, stranice
ispisanih informacija koje pruÏaju informacije kao ‰to su:
Vrijeme emitiranja televizijskog programa.
Novosti i vremenske prognoze.
Sportski rezultati.
Titlove za osobe koje imaju problema sa sluhom.
Teletext stranice organizirane su u ‰est kategorija:
Dio
Sadr‰aj
A
Broj izabrane stranice.
B
Identitet televizijske postaje.
C
Broj tekuçe stranice ili status pretraÏivanja.
D
Datum i vrijeme.
E
Tekst.
F
Statusna informacija.
Hrvatski-19
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 20
(Black plate)
Prikazivanje Teletekst informacije
Teletext informacije moÏete pogledati bilo kad, samo prijem signala
mora biti dobar. Inaãe:
Informacije mogu izostati.
Neke stranice se mo‰da neçe prikazati.
Za aktiviranje Teletext naãina rada i prikaz stranice sa sadrÏajem:
1.
Uz pomoç gumba P
teletext uslugu.
(
2.
Pritisnite tipku TTX/MIX (
) ili P
(
) odaberite kanal koji pruÏa
) za aktiviranje teleteksta.
Prikazuje stranica sadr‰aja. Mo‰e se ponovno prikazati u bilo kojem trenutku
pritiskanjem tipke MENU (
).
3.
Ponovno pritisnite gumb TTX/MIX (
).
SadrÏaj koji se upravo emitira prikazat çe se na zaslonu istovremeno sa
stranicom teleteksta.
4.
Ponovno pritisnite gumb TV(
) za izlaz iz teletext naãina.
Ako se tijekom pregleda teksta pojave nepravilni znakovi, provjerite odgovara li
jezik u tekstu jeziku koji je postavljen u izborniku “Setup”. Ako su jezici razliãiti,
odaberite u tekstu isti jezik koji imate u izborniku “Setup”.
Odabir odre√ene Teletekst stranice
Pritisnite numeriãke gumbe na daljinskom upravljaãu za direktan unos
brojeva stranica:
1.
Unesite troznamenkasti broj objavljen u sadrÏaju pritiskom na
odgovarajuçe numeriãke tipke.
2.
Ako je odabrana stranica povezana s nekoliko sekundarnih stranica,
te sekundarne stranice pokazuju se u slijedu. Za zamrzavanje prikaza
na odre√enoj stranici, pritisnite
(
). Za nastavak pritisnite
ponovno isti gumb
(
).
3.
Upotreba raznih odrednica prikazivanja:
Za prikaz...
Pritisnite...
I teletext informacija i normalnog emitiranja
TTX/MIX (
Skrivenog teksta (odgovori na pitanja u kvizovima, npr.)
INFO (
)
Normalnog ekrana
INFO (
)
Sekundarne stranice, unosom, ãetveroznamenkastog broja
DUAL I-II (
Sljedeçe stranice
P
(
)
Prethodne stranice
P
(
)
Slova dvostruke veliãine u:
Donjoj polovici ekrana
(
)
Jednom
Dvaput
Normalnog ekrana
Triput
Gornjoj polovici ekrana
Hrvatski-20
)
)
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 21
(Black plate)
Kori‰tenje funkcije Fastext za odabir stranice teleteksta
Razliãite teme koje su ukljuãene na teletekst stranicama kodirane su
bojama, i mogu se izabrati pritiskom obojenih tipki na daljinskom
upravljaãu.
1.
PrikaÏite sadrÏaj teletexta pritiskom na gumb TTX/MIX (
2.
Pritisnite obojeni gumb koji odgovara temi koju Ïelite odabrati
(Dostupne teme navedene su na liniji s informacijama o statusu).
3.
Za prikaz prethodne stranice pritisnite crveni gumb.
Za prikaz sljedeçe stranice pritisnite zeleni gumb.
4.
Za izlaz iz prikaza teleteksta ponovo pritisnite gumb TV (
).
).
Pohranjivanje stranica teleteksta
Moguçe je pohraniti do ãetiri stranice teleteksta te ih kasnije na miru
pregledati.
1.
Odaberite naãin rada LIST pomoçu gumba SOURCE (
Gumb SOURCE (
2.
).
) se koristi za prebacivanje izme√u naãina rada LIST i FLOF.
Pritisnite gumb u boji koji odgovara stranici koju Ïelite zamijeniti.
3.
Pomoçu numeriãkih gumbi unesite broj nove stranice.
4.
Ponovite korake 2 i 3 za svaku stranicu koju Ïelite pohraniti, no svaki
put koristite gumb drugaãije boje.
5.
Pritisnite gumb SLEEP (
Hrvatski-21
) dok odgovarajuça skupina ne zatreperi.
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 22
(Black plate)
Kako postaviti PC softver (Temelji se na Windows XP)
NiÏe su prikazane postavke prikaza u operativnom sustavu Windows za uobiãajeno raãunalo. Stvarni zasloni
na va‰em raãunalu mogu se razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava Windows i video kartici. âak i
ako zaslon na va‰em raãunalu izgleda drugaãije, u veçini sluãajeva primjenjuju se iste osnovne informacije
o postavljanju (u suprotnom se obratite proizvo√aãu raãunala ili zastupniku tvrtke Samsung).
1.
Prvo, pritisnite Postavke “Control Panel” u Windows start izborniku.
2.
Kad se pojavi prozor Control Panel, pritisnite na
“Appearance and Themes” i pojavit çe se prozor Display.
3.
Kad se pojavi prozor Control Panel, pritisnite na “Display”
i pojavit çe se prozor Display.
4.
Do√ite do kartice Postavke “Settings” na dijalo‰kom okviru za
prikaz. Ispravna postavka veliãine (rezolucije):
Optimalna - 1440 X 900
Ako u dijalo‰kom okviru za postavke prikaza postoji odrednica
za vertikalnu frekvenciju, ispravna vrijednost je “60” ili “60
Hz”.Inaãe samo pritisnite gumb U redu “OK” za izlaz iz
dijalo‰kog okvira.
Mod prikaza
Pozicija i veliãina zaslona variraju ovisno o vrsti monitora osobnog raãunala i njegovoj rezoluciji.
Preporuãene su rezolucije u tablici. (podrÏane su sve rezolucije unutar podrÏanih ograniãenja)
Naãin rada
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
Frekvencija sata
s pikselima (MHz)
Polaritet
(H/V)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79,976
70,635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
Naãin rada povezivanja nije podrÏan.
Televizor çe moÏda raditi neispravno, ako se izabere nestandardan video format.
DVI ne podrÏava funkciju PC.
Hrvatski-22
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 23
(Black plate)
Postavljanje osobnog raãunala
Image Lock:
Pode‰avanje kvalitete slike se koristi za uklanjanje ili smanjenje ‰uma na
slici. Ako se ‰um ne ukloni finim pode‰avanjem, podesite frekvenciju ‰to
je bolje moguçe (coarse) i ponovno fino podesite. Nakon smanjenja ‰uma
ponovno podesite sliku tako da je poravnata u sredini zaslona.
1.
Postavljanje: Za odabir naãina rada Raãunalo pritisnite gumb
SOURCE.
2.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “PC” ,Ponovno pritisnite gumb
ENTER.
4.
Za odabir opcije "Image Lock" ponovo pritisnite gumb ENTER.
5.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Coarse” ili “Fine”Ponovno pritisnite
gumb ENTER.
6.
Pritisnite gumb ili a biste podesili kvalitetu prikaza na ekranu.
Pritisnite tipku ENTER.
7.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Position:
Podesite poloÏaj zaslona osobnog raãunala ako ne odgovara zaslonu
televizora.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “PC”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Position”, Ponovno pritisnite
gumb ENTER.
4.
Pritisnite gumb ili za pode‰avanje okomitog poloÏaja.
Pritisnite gumb ili za pode‰avanje vodoravnog poloÏaja.
Pritisnite tipku ENTER.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Image Reset:
Sve postavke slike moÏete zamijeniti tvorniãki zadanim vrijednostima.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “PC”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Image Reset”, Ponovno
pritisnite gumb ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Auto Adjustment:
Automatsko pode‰avanje omoguçava raãunalnom zaslonu ure√aja
prilagodbu ulaznom raãunalnom video signalu. Vrijednosti za fino i
grubo pode‰avanje te poloÏaj automatski su pode‰ene.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “PC”, Ponovno pritisnite gumb ENTER.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Auto Adjustment”, Ponovno pritisnite
gumb ENTER.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-23
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 24
(Black plate)
Kako podesiti podnoÏje
Gumb
2. Pritisnite na sredini straÏnje strane televizora.
Dok priti‰çete gumb koji se nalazi na straÏnjoj
strani postolja, podesite podnoÏje kao na Slici (2).
(2)
(1)
1. Postavite prednju stranu televizora na mekanu
tkaninu ili jastuk na stolu kao na Slici (1).
- Poravnajte dno televizora prema rubu stola.
3. Postavite televizor na stol tako da bude stabilan.
Kako podesiti kut TV prijemnika
(1) Pode‰avanje kuta TV
prijemnika na podnoÏju.
(2) Pode‰avanje kuta prilikom premje‰tanja s
podnoÏja na zidni drÏaã (1 3, 3 1)
(3) Pode‰avanje kuta kad je LCD TV
na zidnom drÏaãu
Kada podesite podnoÏje, pritisnite gumb na straÏnjoj strani podnoÏja.
1. Slika (1) prikazuje kut pode‰avanja (-2°~14°) kad koristite LCD na njegovom podnoÏju.
Pretjerano zakretanje moÏe prevrnuti LCD televizor ‰to moÏe uzrokovati ‰tetu.
2. Slika (2) prikazuje kut pode‰avanja (14°~80°) kad premje‰tate LCD s podnoÏja na zidni drÏaã.
3. Slika (3) prikazuje kut pode‰avanja (0°~10°) kad montirate LCD TV na zid.
Zaãut çete zvuk “klik” za vrijeme promjene kuta iz poloÏaja 1 u 2 ili 3 u 2.
Montiranje seta za postavljanje na zid
Zidni drÏaãi (prodaju se zasebno) omoguçavaju vam postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o
postavljanju zidnih drÏaãa potraÏite u uputama koje ste dobili u kompletu sa zidnim drÏaãima. Prilikom
postavljanja zidnih drÏaãa obratite se struãnjaku. Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za o‰teçenja
proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno provodi montaÏu televizora.
MontaÏa ure√aja za postavljanje sukladnog s VESA
Gumb
(2)
Montiranje
(prodaju se zasebno)
(3)
1. TV prijemnik okrenut prednjom stranom prema dolje
poloÏite na njeÏnu krpu ili jastuk na stolu.
2. Podesite podnoÏje pritiskom na gumb na straÏnjoj strani
podnoÏja.
3. Poravnajte oblogu suãelja za postavljanje (nije u
kompletu) s rupama u dnu podnoÏja te ju priãvrstite
pomoçu ãetiri vijka isporuãena zajedno s podnoÏjem u
obliku ruãke, vje‰alicom za montiranje na zid ili s ostalim
podnoÏjima (nije u kompletu).
Kori‰tenje ukrasnih poklopaca
1. Prilikom instalacije televizora na zid bez
kori‰tenja postolja, ukrasne poklopce umetnite u
rupe kako je prikazano na slici (1).
(1)
2. Nakon umetanja, ukrasne poklopce priãvrstite
pomoçu 4 vijka, kako je prikazano na slici (2).
(2)
Hrvatski-24
BN68-01074D-00Cro.qxd
9/1/06 11:36 AM
Page 25
(Black plate)
Rje‰avanje problema: Prije kontaktiranja servisa
Nema zvuka ni slike
Provjerite da li je kabel za napajanje prikljuãen na utiãnicu u zidu.
Provjerite jeste li pritisnuli gumb
.
Provjerite postavke televizora za kontrast i svjetlinu.
Provjerite glasnoçu.
Normalna slika, ali nema zvuka
Provjerite glasnoçu.
Provjerite da li je gumb MUTE
Nema slike ili je slika crno-bijela
Prilagodite postavke boje.
Provjerite da li je odabrani sistem emitiranja ispravan.
Smetnje zvuka i slike
Poku‰ajte utvrditi koji elektriãni ure√aj uzrokuje smetnje za televizor i uklonite ga.
Prikljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Zamagljena ili snjeÏna slika,
Provjerite smjer, lokaciju i prikljuãke svoje antene.
Ove smetnje ãesto nastaju zbog upotrebe sobne antene.
iskrivljen zvuk
pritisnut na daljinskom upravljaãu.
Kvarovi na daljinskom upravljaãu
Zamijenite baterije na daljinskom upravljaãu.
Oãistite gornji rub na daljinskom upravljaãu (prozor za prijenos).
Provjerite terminale baterije.
Poruka “Provjeriti kabel”
Provjerite je li signalni kabel ãvrsto povenzan sa izvorima signala iz osobnog raãunala.
Provjerite jesu li izvori iz osobnog raãunala ukljuãeni.
U PC naãinu rada, prikazuje se
poruka “Naãin rada nije podrÏan”
Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video Adaptera.
Usporedite ove vrijednosti s podacima u naãinima prikaza.
TFT LCD ploãa rabi ploãu iz pod-piksela (3,888,000) koji zahtijevaju visoko razvijenu tehnologiju primjene. No, i ovako se na
zaslonu mogu pojaviti nekoliko svjetlijih ili tamnijih toãaka. Ove toãke neçe utjecati na izvedbu proizvoda.
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija
Naziv modela
LE19R7
Veliãina zaslona(dijagonalno)
19 inches
Napajanje
AC 220-240 V, 50 Hz
Potro‰nja energije
45W
PC Rezolucija
1440 x 900 @ 60Hz
Zvuk
Izlaz
3W x 2
Dimenzije (· x D x V)
Kuçi‰te
S podnoÏjem
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
Naziv modela
S podnoÏjem
Környezetvédelmi megfontolások
Radna temperatura
Radna vlaÏnost
Temperatura skladi‰tenja
VlaÏnost prilikom skladi‰tenja
5.6 kg
10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
5% do 95%, bez kondenzacije
Dizajn i specifikacije su podloÏni promjenama bez prethodne najave.
Ovo je digitalni ure√aj klase B.
Hrvatski-25
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 7:00 PM
Page 1
Obsah
P¤IPOJENÍ A P¤ÍPRAVA TELEVIZORU
NASTAVENÍ âASU
Seznam souãástí ..................................................
Ovládací panel......................................................
Zapojovací panel ..................................................
Dálkové ovládání ..................................................
VloÏte baterie do dálkového ovladaãe ................
Zapínání a vypínání ..............................................
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu ....
Plug & Play ..........................................................
2
3
4
5
6
6
6
6
Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu................15
Nastavení ãasovaãe usínání ................................16
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru ............17
JINÁ NASTAVENÍ
Volba jazyk ..........................................................17
Volba reÏimu Modré pozadí ................................18
V˘bûr zdroje ........................................................18
Úprava názvÛ vstupních zdrojÛ............................19
NASTAVENÍ KANÁLÒ
Automatické uloÏení kanálÛ ................................ 7
Ruãní uloÏení kanálÛ ............................................ 8
Úprava kanálÛ ...................................................... 9
Uspofiádání uloÏen˘ch kanálÛ.............................. 9
Pfiifiazování názvÛ kanálÛ ....................................10
Jemné vyladûní pfiíjmu kanálu..............................10
POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU
Dekodér teletextu ................................................19
Zobrazení informací teletextu ..............................20
Vyhledání urãité stránky teletextu ........................20
PouÏití funkce Fastext k vyhledání
stránky teletextu ..................................................21
Ukládání stránek teletextu ....................................21
NASTAVENÍ OBRAZU
Zmûna obrazové normy ......................................11
Úprava vlastního obrazu ......................................11
Zmûna barevnosti ................................................12
Zmûna velikosti obrazu ............................................ 12
Nastavení barev........................................................ 13
Zastavení obrazu ..................................................13
NASTAVENÍ POâÍTAâE
Konfigurace poãítaãového softwaru
(systém Windows XP) ..........................................22
ReÏim zobrazení ..................................................22
Nastavení poãítaãe ..............................................23
NASTAVENÍ ZVUKU
Zmûna zvukové normy ........................................14
Vlastní nastavení zvuku........................................14
Vy•be•r zvukového rez•imu ..................................14
Automatické nastavení hlasitosti ..........................15
Symboly
Stisknout
DÛleÏitá
Poznámka
DOPORUâENÍ K POUÎÍVÁNÍ
Jak nastavit stojan ................................................24
Jak nastavit úhel televizoru ..................................24
Instalace sady pro upevnûní na zeì....................24
Instalace zafiízení kompatibilní s VESA................24
PouÏití ozdobn˘ch krytÛ ......................................24
OdstraÀování závad:
Dfiíve neÏ budete kontaktovat
servisního technika ..............................................25
Technické a ekologické údaje ..............................25
Tlaãítko na
jeden dotek
âe‰tina
âe‰tina-1
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 2
Seznam souãástí
Pfiesvûdãte se, Ïe souãástí dodávky LCD televizoru jsou i následující poloÏky.
Pokud nûkteré poloÏky chybí, obraÈte se na prodejce.
Dálkov˘ ovladaã a baterie
(2 x AAA)
Napájecí kabel
Záruãní list / Registraãní karty /
Bezpeãnostní pfiíruãka
Spodní kryt
Ozdobn˘ch krytÛ
âe‰tina-2
Pokyny pro majitele
Hadr•ík na c•is•te•ní
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 3
Ovládací panel
SOURCE
Pfiepíná mezi dostupn˘mi vstupními zdroji.
(TV, Ext., AV, S-Video, PC, DVI).
V nabídce na obrazovce mÛÏete toto tlaãítko pouÏít
stejn˘m zpÛsobem jako ENTER na dálkovém ovládání.
MENU
Po stisknutí se na obrazovce objeví menu funkcí va‰eho
televizoru.
Stisknutím zesílíte nebo ztlumíte hlasitost. V nabídce na
obrazovce mÛÏete tlaãítka
pouÏít stejn˘m
zpÛsobem jako tlaãítka a na dálkovém ovládání.
Stisknutím pfiepnete kanály. V nabídce na obrazovce
mÛÏete tlaãítka
pouÏít stejn˘m zpÛsobem
jako tlaãítka a na dálkovém ovládání.
(Bez dálkového ovládání mÛÏete zapnout televizor
prostfiednictvím tlaãítek stanic.)
Reproduktory
(Power)
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.
Indikátor napájení
Zabliká a zhasne, kdyÏ je napájení zapnuto; svítí pfii
pohotovostním reÏimu.
Senzor dálkového ovládání
Zamûfite dálkov˘ ovladaã na tento bod na televizoru.
âe‰tina-3
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 4
Zapojovací panel
Barva i tvar v˘robku mohou b˘t rÛzné v závislosti na modelu.
Vstupní napájecí konektor
Pfii kaÏdém pfiipojení externího zafiízení k televizoru se ujistûte, Ïe je jednotka vypnuta ze sítû.
Pfii pfiipojení externího zafiízení dbejte na to, aby byla zdífika stejné barvy jako kabel.
Pfiipojení DVI
- Pfiipojte konektor DVI ke konektoru DVD.
- Pfiipojte zvukov˘ stereo kabel (voliteln˘) do konektorÛ „R - AUDIO – L" na zadní stranû pfiístroje a druh˘ konec kabelu
do odpovídajících v˘stupních audio konektorÛ na zafiízení A/V.
- Rozhraní DVI nepodporuje funkce stolního poãítaãe.
Pfiipojení poãítaãe
- Zapojte kabel D-Sub (voliteln˘) do konektoru „PC (PC IN)" na zadní stranû pfiístroje a jeho druh˘ konec zapojte do
videokarty poãítaãe.
- Pfiipojte zvukov˘ stereo kabel (voliteln˘) ke konektoru „AUDIO (PC IN)" na zadní stranû pfiístroje a dal‰í konec do
konektoru „Audio Out" na zvukové kartû poãítaãe.
Pfiipojení antény nebo sítû kabelové televize
Abyste mohli sledovat svÛj televizor, potfiebujete z jednoho z následujících zdrojÛ zachytit signál:
- Anténa / Kabelová televize / Satelit
âe‰tina-4
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 5
Pfiipojení set-top boxu, VCR nebo DVD
- Pfiipojte kabel RCA nebo S-VIDEO k pfiíslu‰nému externímu zafiízení A/V, jako je videorekordér, pfiehrávaã DVD nebo videokamera.
- Pfiipojte zvukové kabely RCA do konektoru• „R - AUDIO – L" na zadní stranû pfiístroje a druh˘ konec kabelÛ do
odpovídajících v˘stupních audio konektorÛ na zafiízení A/V.
Pfiipojení externích zafiízení A/V
- Pr•ipojte kabel RCA (volitelné) nebo S-VIDEO (volitelné) k pr•íslus•nému externímu zar•ízení A/V, jako je videorekordér,
pr•ehrávac• DVD nebo videokamera.
- Pr•ipojte zvukové kabely RCA (volitelné) do konektoru• „R - AUDIO – L” na zadní strane• pr•ístroje a druhy• konec kabelu•
do odpovídajících vy•stupních audio konektoru• na zar•ízení A/V.
- Sluchátka mu•z•ete zapojit do konektoru sluchátek (
) na zadní strane• vas•eho zar•ízení.
Pokud jsou zapojená sluchátka, vestave•né reproduktory nevysílají z•ádny• zvuk.
Kensingtonsk˘ zámek
- Kensingtonsk˘ zámek (voliteln˘) je zafiízení slouÏící k zabezpeãení systému umístûného na vefiejném místû.
- Pokud chcete pouÏít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
Dálkové ovládání
Tlaãítko Standby televizoru
Jedno/dvoucifern˘ v˘bûr kanálu
Jedno/dvoucifern˘ v˘bûr kanálu
: Zv˘‰ení hlasitosti
: SníÏení hlasitosti
Pfiechodné vypnutí zvuku
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
Pfiejde rovnou do reÏimu TV.
Funkce teletextu
PodrÏení zobrazené stránky
Index teletextu
Podstránka teletextu
Volba velikosti teletextu
Zobrazení teletextu/zobrazení
PosuÀte kurzor v menu
teletextu i vysílaného obrazu
Volba zvukového reÏimu
Vyvolání teletextu
V˘bûr obrazov˘ch efektÛ
Volba reÏimu teletextu
Volba zvukov˘ch efektÛ
Zobrazení informací o nastavení
V˘bûr dostupn˘ch zdrojÛ
Pfiedchozí kanál
P
: Dal‰í stanice
P
: Pfiedchozí kanál
(Seznam nebo FLOF)
P
: Dal‰í stránka teletextu
P
: Pfiedchozí stránka teletextu
Zrus•ení teletextu
UloÏení stránky teletextu
Vypnutí teletextu
Zavfiít nabídku na obrazovce
V˘bûr témat funkce Fastext
Znehybne•ní obrazu
Volba formátu obrazu
Automatické vypínání
Funkce dálkového ovládání mÛÏe b˘t ovlivnûna siln˘m svûtlem.
Jde o speciální dálkovy• ovladac• pro zrakove• postiz•ené, tlac•ítka Power,
Channel a Volume jsou oznac•ena Braillovy•m písmem.
âe‰tina-5
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 6
VloÏte baterie do dálkového ovladaãe
1.
Zvedne•te kryt na zadní strane• dálkového ovládac•e tak, jak je ukázáno na obrázku.
2.
VloÏte dvû baterie velikosti AAA.
Ujistûte se, Ïe jste baterie vloÏili tak, aby jejich „+” a „-” konce odpovídaly nákresu
uvnitfi dálkového ovládání.
3.
Kryt instalujte zpût.
okud nebudete dálkové ovládání del‰í dobu pouÏívat, baterie z nûj vyjmûte a uskladnûte
na chladném a suchém místû. Dálkové ovládání mÛÏete pouÏít ze vzdálenosti aÏ
7 m od televizoru.(Pfii bûÏném pouÏití televizoru vydrÏí baterie asi jeden rok.)
Pokud dálkové ovládání nepracuje, proveìte následující kontrolu:
1. Je zapnuto napájení TV?
2. Nejsou plusové a minusové konce baterií obrácenû?
3. Nejsou baterie vybité?
4. Nenastal v˘padek proudu, nebo neodpojili jste napájecí kabel?
5. Nevyskytuje se v blízkosti speciální fluorescenãní svûtlo nebo neonová záfiivka?
Zapínání a vypínání
Hlavní kabel je pfiipevnûn k zadní ãásti va‰eho zafiízení.
1.
Hlavní kabel zapojte do odpovídající zásuvky.
2.
Stiskne•te tlac•ítko
Na pr•ední strane• zar•ízení se rozsvítí kontrolka pohotovostního rez•imu.
v pr•ední c•ásti zar•ízení.
Televizor mu•z•ete zapnout také tlac•ítkem POWER nebo tlac•ítkem TV (
Automaticky bude aktivován program, kter˘ jste sledovali jako poslední.
3.
Stisknûte numerické tlaãítko (0 - 9) nebo tlaãítko kanálÛ nahoru/dolÛ (
nebo tlaãítko
na pravém dolním panelu.\
4.
Zafiízení vypnûte opût stisknutím tlaãítka POWER
) na dálkovém ovladac•
/
) na dálkovém ovládání
Pfii úplnû prvním spu‰tûní zafiízení budete poÏádáni o v˘bûr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat menu.
.
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu
Zafiízení mÛÏete pfiepnout do pohotovostního reÏimu a tak omezit spotfiebu energie. Pohotovostní reÏim
je uÏiteãn˘ zejména tehdy, pokud chcete doãasnû pfieru‰it sledování televizoru (napfi. bûhem jídla).
1.
Stisknûte tlaãítko POWER
na dálkovém ovládání.
Obrazovka se vypne a v pr•ední c•ásti zar•ízení se rozsvítí c•ervená kontrolka pohotovostního rez•imu.
2.
Zafiízení opût zapnete jednodu‰e stisknutím tlaãítka POWER
pfiepínání kanálÛ nahoru/dolÛ ( / ).
, ãíselného tlaãítka (0 - 9) nebo tlaãítka
Televizor nenechávejte v pohotovostním reÏimu del‰í dobu (napfi. pokud odjíÏdíte na dovolenou).
Nejvhodnûj‰í je odpojit zafiízení od hlavního pfiívodu energie a od antény.
Plug & Play
Pfii prvním zapnutí televizoru probûhnou nûkterá nastavení automaticky a následnû. K dispozici jsou následující nastavení.
1.
Stisknûte tlaãítko POWER
na dálkovém ovládání.
Zobrazí se zpráva „Start Plug & Play” s vybranou moÏností „OK”.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Pfiíslu‰n˘ jazyk vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.
3.
Zobrazí se hlá‰ení „Zkontrolujte anténní vstup.” s vybranou moÏností
„OK”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
Zkontrolujte, zda je kabel antény správnû pfiipojen.
âe‰tina-6
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 7
4.
Pfiíslu‰nou zemi vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.
5.
Zobrazí se menu „Automatické ukládání” s vybranou volbou „Start”.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
Vyhledávání kanálu se spustí a ukonãí automaticky. Po uloÏení v‰ech
dotupn˘ch kanálÛ se zobrazí nabídka „Nastavení hodin”.
Stisknûte v libovolném okamÏiku tlaãítko ENTER.
Proces ukládání do pamûti se tím pfieru‰í.
6.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
„Hod.” nebo „minuty” vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
„Hod.” nebo „minuty” nastavíte stisknutím tlaãítka nebo .
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání.
7.
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.
The Zobrazí se zpráva „Dobrou zábavu”.
Jazyk: Vyberte pfiíslu‰n˘ jazyk.
Zemû: Vyberte pfiíslu‰nou zemi.
Automatické ukládání: Automaticky hledá a ukládá místnû dostupné kanály.
Nastavení hodin: Pro hodiny televizoru nastaví aktuální ãas.
Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení ”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Plug & Play”.
3.
Zobrazí se zpráva „Spustit Plug & Play”.
Automatické uloÏení kanálÛ
MÛÏete vyhledat vám dostupné frekvenãní rozsahy (dostupnost se li‰í
podle zemû). Automaticky pfiidûlená ãísla programÛ nemusí odpovídat
aktuálním nebo poÏadovan˘m ãíslÛm programÛ. MÛÏete je ruãnû
roztfiídit a smazat ty kanály, které si nepfiejete sledovat.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Zemû”.
3.
Pfiíslu‰nou zemi vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER .
4.
Tlaãítkem nebo zvolte „Automatické ukládání”. Stisknûte tlaãítko
ENTER.
5.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Start”.
Televizor zaãne ukládat do pamûti v‰echny dostupné kanály.
V pfiípadû, Ïe kdykoli bûhem ukládání do pamûti stisknete tlaãítko
ENTER, proces se pfieru‰í a znovu se zobrazí nabídka „Kanál”.
6.
Po uloÏení v‰ech dostupn˘ch kanálÛ se znovu zobrazí nabídka
„Tfiídûní ”.
âe‰tina-7
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 8
Ruãní uloÏení kanálÛ
MÛÏete uloÏit aÏ 100 kanálÛ, vãetnû kanálÛ pfiijíman˘ch
prostfiednictvím sítû kabelové televize.
Ukládáte-li kanály ruãnû, mÛÏete si vybrat:
jestli chcete uloÏit kaÏd˘ z nalezen˘ch kanálÛ.
ãíslo programu, kter˘m má b˘t oznaãen kaÏd˘ vyladûn˘ kanál.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „Ruãní ukládání”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Program”.
4.
Pokud chcete kanálu pfiifiadit ãíslo programu, vyhledejte správné
ãíslo stisknutím tlaãítka nebo a následnû potvrìte stisknutím
tlaãítka ENTER.
5.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Systém barev” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
6.
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka nebo si vyberte poÏadovan˘
standard barev a potom stisknûte tlaãítko ENTER.
7.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Zvuk” a stisknûte tlaãítko
ENTER.
8.
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka nebo si vyberte poÏadovan˘
standard zvuku a potom stisknûte tlaãítko ENTER.
Kanál mu•z•ete nastavit také stisknutím numericky•ch tlac•ítek na dálkovém ovládání.
Pokud je zvuk neobvykl˘ nebo není Ïádny, znovu vyberte poÏadovan˘
zvukov˘ systém.
9.
Pokud znáte ãíslo ukládaného kanálu, stisknûte tlaãítko nebo a vyberte moÏnost „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
Stisknutím tlaãítka nebo vyberte moÏnost C (Pfiíjem kanálÛ
z antény) nebo S (Pfiíjem kanálÛ prostfiednictvím kabelu).
Stisknutím tlaãítka vyberte kanál. Zvolte poÏadované ãíslo
stisknutím tlaãítka nebo a následnû stisknûte tlaãítko ENTER.
ReÏim kanálÛ: P (ReÏim programÛ)
C (ReÏim pfiíjmu kanálÛ z antény)
S (ReÏim kabelov˘ch kanálÛ)
Kanál mu•z•ete nastavit také stisknutím numericky•ch tlac•ítek na dálkovém ovládání.
10. Pokud ãísla kanálÛ neznáte, stisknutím tlaãítka nebo vyberte
„Vyhledávání” a poté. Stisknûte tlaãítko ENTER. Vyhledávání
stiskáváním tlaãítka nebo a potom stisknûte tlaãítko ENTER.
11. Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „UloÏit”, poté stisknûte
tlaãítko ENTER. Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „OK”,
poté stisknûte tlaãítko ENTER.
12. Opakujte kroky 3 aÏ 11 pro kaÏd˘ kanál, kter˘ má b˘t uloÏen.
Program: SlouÏí k volbû ãísla programu pro kanál.
Systém barev: Nastaví systém podpory barev.
Zvuk: Nastaví systém podpory zvuku.
Kanál: Zvolí kanál.
Vyhledávání: Vyhledá hodnotu frekvence kanálu.
UloÏit: UloÏí nastavení.
âe‰tina-8
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 9
Úprava kanálÛ
Vybrané kanály je moÏné vylouãit z vyhledávání. Pfii vyhledávání mezi
uloÏen˘mi kanály se vybrané kanály nezobrazí.
V‰echny ostatní kanály, které neoznaãíte pro pfieskakování, se bûhem
vyhledávání zobrazí.
1.
Pomocí tlaãítek s ãísly mÛÏete pfiímo vybrat kanál pro pfiidání ãi
odstranûní.
2.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „Pfiidat/odstranit”. Stisknûte tlaãítko
ENTER.
4.
Pro v˘bûr kanálÛ, které chcete odstranit nebo pfiidat, stisknûte
tlaãítko nebo .
5.
Stisknutím tlaãítka zvolte sloupec „
ENTER.
6.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Budou pfiidány kanály oznaãené „
” a stisknûte tlaãítko
”.
Prostfiednictvím numerick˘ch tlaãítek na dálkovém ovládání je moÏné zobrazit
libovoln˘ kanál (vãetnû odstranûného).
Uspofiádání uloÏen˘ch kanálÛ
MÛÏete zamûnit ãísla dvou kanálÛ, abyste tak:
upravili ãíselné pofiadí, ve kterém byly kanály automaticky
uloÏeny,
pfiifiadili nejãastûji sledovan˘m kanálÛm snadno zapamatovatelná ãísla.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Tfiídûní”, poté stisknûte
tlaãítko ENTER.
3.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Z”.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte ãíslo kanálu, které chcete zmûnit.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Do”, poté stisknûte
tlaãítko ENTER.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte nové ãíslo, které chcete
k zobrazenému kanálu pfiifiadit.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „UloÏit”, poté stisknûte
tlaãítko ENTER. Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „OK”,
poté stisknûte tlaãítko ENTER.
6.
Pro uspofiádání dal‰ích kanálÛ opakujte kroky 3 aÏ 5.
7.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Zvolen˘ kanál nahradí pÛvodní kanál uloÏen˘ pod tímto ãíslem.
âe‰tina-9
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 10
Pfiifiazování názvÛ kanálÛ
Názvy jsou kanálÛm pfiifiazovány automaticky, pokud jsou vysílány
informace o kanálu. Tyto názvy lze zmûnit na nové názvy.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Jméno”, poté stisknûte
tlaãítko ENTER.
3.
V pfiípadû potfieby stisknutím tlaãítka nebo vyberte kanál,
kterému má b˘t pfiidûlen nov˘ název. Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Proveìte
Pro
Volbu písmene, ãísla nebo symbolu
Stisknûte tlaãítko nebo .
Pfiechod na dal‰í písmeno
Stisknûte tlaãítko .
Návrat na pfiedchozí písmeno
Stisknûte tlaãítko .
Potvrzení názvu
Stisknûte tlaãítko ENTER
Dostupn˘mi znaky jsou : Písmena abecedy (A-Z)
âíslice (0-9)
Zvlá‰tní znaky ( -, mezera)
5.
Opakujte kroky 3 aÏ 4 pro kaÏd˘ kanál, kterému chcete pfiifiadit nov˘
název.
6.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Jemné vyladûní pfiíjmu kanálu
Pomocí jemného ladûní manuálnû nastavte optimální pfiíjem kanálu.
1.
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek pfiímo zvolte kanál, kter˘ chcete jemnû
vyladit.
2.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Kanál”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Jemné ladûní”, poté
stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Jemné ladûní proveìte pomocí tlaãítek nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Jemnû vyladûné kanály, které byly uloÏeny, jsou v záhlaví kanálu oznaãeny
hvûzdiãkou „*” vpravo vedle ãísla kanálu. âíslo kanálu je zobrazeno ãervenû.
Chcete-li resetovat jemné ladûní, vyberte pomocí tlaãítek nebo moÏnost
„Obnovit ” a potom stisknûte tlaãítko ENTER.
âe‰tina-10
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 11
Zmûna obrazové normy
MÛÏete si vybrat typ obrazu, kter˘ nejlépe vyhovuje va‰im nárokÛm.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka. Tlaãítkem nebo zvolte „Obraz". Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „ReÏim".
3.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte poÏadovan˘ obrazov˘ efekt.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Dynamick˘: Zvolí obraz s vysok˘m rozli‰ením pro svûtlou místnost.
Standardní: Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro bûÏné prostfiedí.
Film: Zvolí obraz pro pfiíznivé zobrazení ve tmavé místnosti.
Vlastní: Zvolením zobrazíte oblíbená nastavení zobrazení.
(Postupujte podle pokynÛ v ãásti „Úprava vlastního obrazu”.)
[ReÏim PC]
• Zábava: Vysok˘ jas. (Pro sledování filmÛ na DVD nebo Video CD.)
• Internet: Stfiední jas. (Pro práci s rÛzn˘mi druhy obrazu, jako textem a grafikou.)
• Text: Normální jas. (Pro dokumentaci nebo práci s obtíÏn˘m textem.)
• Vlastní: Zvolením zobrazíte oblíbená nastavení zobrazení.
MÛÏete také stisknout tlaãítko
P.MODE na dálkovém ovládání
a vybrat tak jedno z nastavení
obrazu.
Obrazov˘ reÏim musí b˘t nastaven pro kaÏd˘ vstupní zdroj zvlá‰È.
Objeví se reÏim PC „Zábava”, „Internet”, „Text” a „Vlastní”.
Úprava vlastního obrazu
Zafiízení nabízí fiadu nastavení, která vám umoÏÀují nastavit kvalitu
obrazu.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka. Tlaãítkem nebo zvolte „Obraz". Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Vlastní”, poté stisknûte
tlaãítko ENTER.
3.
Pomocí tlaãítek nebo vyberete pfiíslu‰nou poloÏku.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Hodnotu dané poloÏky lze sníÏit ãi zv˘‰it stisknutím tlaãítka nebo Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Kontrast: Nastaví svûtlost nebo tmavost mezi pfiedmûty a pozadím.
Jas: Nastaví jas celé obrazovky.
Ostrost: Nastaví obrysy pfiedmûtÛ na vy‰‰í nebo niωí ostrost.
Barvy: Nastaví svûtlej‰í nebo tmav‰í barvy.
Pokud v tûchto nastaveních udûláte nûjaké zmûny, obrazov˘ reÏim se
automaticky pfiepne na „Vlastní”.
V reÏimu PC lze nastavit pouze poloÏky „Kontrast” a „Jas”.
âe‰tina-11
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 12
Zmûna barevnosti
Vyberte barevn˘ tón, kter˘ je pro va‰e oãi nejpfiíjemnûj‰í.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka. Tlaãítkem nebo zvolte „Obraz”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Teplota barev” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
3.
PoÏadované nastavení tónu barev vyberete stiskem tlaãítka
nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Studené2: Nastaví teplotu barev v modfiej‰ím tónu neÏ nabídka „Studené1”.
Studené1: Pfiidává bílé barvû modré tóny.
Normální: Bílá zÛstává bílou.
Teplé1: Pfiidává bílé barvû ãervené tóny.
Teplé2: Nastaví teplotu barev v ãervenûj‰ím tónu neÏ nabídka „Teplé1”.
Objeví se reÏim PC „Studené”, „Normální”, „Teplé” a „Vlastní”.
Zmûna velikosti obrazu
MÛÏete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje va‰im
poÏadavkÛm.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU. Zobrazí se nabídka.Stisknutím tlaãítka
nebo vyberte poloÏku „Obraz” a stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo vyberte poloÏku „Formát” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
3.
PoÏadovanou volbu vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Aut. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu na pomûr „·irok˘ obraz”.
·irok˘ obraz: Nastaví velikost obrazu na pomûr , kter˘ je vhodn˘ pro pfiehrávání DVD
nebo ‰irokoúhlé vysílání.
Zvût‰ení: Zvût‰uje obraz na pomûr (ve svislém smûru), aby se co nejlépe pfiizpÛsobil
velikosti obrazovky.
4:3: Je v˘chozím nastavením pro videonahrávky nebo bûÏné vysílání.
Tyto volby mÛÏete vybrat
jednoduch˘m stisknutím tlaãítka
P.SIZE na dálkovém ovládání.
V reÏimech PC a DVI lze nastavit pouze reÏim „·irok˘ obraz” a „4:3”.
(ReÏim „Zvût‰ení”, „Aut. formát” není podporován.)
Zvût‰ení: PoloÏku
vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
Pomocí tlaãítka nebo posunujte obraz nahoru a dolÛ.
Po v˘bûru
pouÏijte tlaãítko nebo a zvût‰ete nebo zmen‰ete
formát obrazu ve svislém smûru.
âe‰tina-12
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 13
Nastavení barev
Nastavte jednotlivé barvy R , G a B .
1.
Stisknûte tlaãítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Stisknutím tlaãítka nebo vyberte poloÏku „Obraz”
a stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo vyberte poloÏku „Regulace barev”
a stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Pomocí tlaãítek nebo vyberte pfiíslu‰nou poloÏku.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Hodnotu dané poloÏky lze sníÏit ãi zv˘‰it stisknutím tlaãítka
nebo . Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Dostupné pouze v reÏimu PC.
Zastavení obrazu
1.
Stisknutím tlaãítka STILL zastavíte obraz.
Pfiitom stále usly‰íte normální zvuk. Dal‰ím stisknutím tlaãítka akci zru‰íte.
Tato funkce není k dispozici, je-li vstupním zdrojem komponentní video, DVI a PC.
âe‰tina-13
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 14
Zmûna zvukové normy
Pfii sledování daného vysílání si mÛÏete zvolit typ speciálního
zvukového efektu.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Zvuk”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „ReÏim”.
3.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte poÏadovan˘ zvukov˘ efekt.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Standardní: Nastaví bûÏn˘ zvukov˘ reÏim.
Hudba:Zvy•razní hudbu oproti hlasu.
Film: Poskytuje z•ivy• a plny• zvuk pro pr•ehrávání filmu•.
¤eã: Zv˘razní hlas oproti jin˘m zvukÛm.
Vlastní: Nastaví vas•e uz•ivatelské nastavení zvuku.
Tyto volby mÛÏete vybrat
jednoduch˘m stisknutím
tlaãítka S.MODE na dálkovém
ovládání.
Vlastní nastavení zvuku
Nastavení zvuku lze upravit podle va‰ich osobních potfieb.
(Jinak mÛÏete pouÏít jedno z „automatick˘ch“ nastavení.)
1.
Stisknûte tlaãítko MENU. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlaãítka
nebo vyberte poloÏku „Zvuk” a stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo vyberte poloÏku „Vlastní”
a stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Pomocí tlaãítek nebo vyberte pfiíslu‰nou poloÏku.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Hodnotu dané poloÏky lze sníÏit ãi zv˘‰it stisknutím tlaãítka nebo.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Pokud v „automatick˘ch” nastaveních udûláte nûjaké zmûny, zvukov˘ reÏim
se automaticky pfiepne na „Vlastní”.
Vy•be•r zvukového rez•imu
Zvukovy• rez•im mu•z•ete vybrat po stisknutí tlac•ítka „DUAL I-II”.
Kdyz• ho stisknete, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukovy• rez•im.
Tyto volby mu•z•ete také
nastavit jednodus•e stisknutím
tlac•ítka DUAL I-II na dálkovém
ovládání.
FM
Stereo
NICAM
Stereo
Typ zvuku
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
âe‰tina-14
DUAL 1/2
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 2
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL1
DUAL 2
Vy•chozí
Automatická
zmìna
DUAL
Automatická
zmìna
DUAL
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 15
Automatické nastavení hlasitosti
KaÏdá vysílací stanice má své parametry signálu, takÏe není pfiíli‰
pohodlné regulovat hlasitost pfii kaÏdém pfiepnutí na jin˘ kanál.
Pomocí této funkce mÛÏete hlasitost poÏadovaného kanálu nastavovat
automaticky, ztlumením pfiíli‰ hlasitû modulovaného signálu nebo
naopak zesílením signálu, jehoÏ modulace je nízkáí.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Zvuk". Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „Aut. hlasitost”.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Zap.” eller „Vyp.” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu
Hodiny televizoru je moÏné nastavit tak, aby se po stisknutí tlaãítka
INFO zobrazil aktuální ãas. Pfiesn˘ ãas je tfieba nastavit také v pfiípadû,
chcete-li pouÏívat automatické ãasovaãe zapnutí a vypnutí.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „âas”.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Nast. hodin”.
4.
Chcete-li...
Stisknûte...
Pfiepnûte na „Hod.” nebo „minuty”.
tlaãítko nebo.
Nastavte „Hod.” nebo „minuty”.
tlaãítko nebo.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Odpojíte-li napájecí kabel, je potom nutné znovu nastavit ãas hodin.
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání.
âe‰tina-15
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 16
Nastavení ãasovaãe usínání
Pomocí této funkce mÛÏete nastavit limit 30 aÏ 180 minut, po jehoÏ
uplynutí se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „âas” a stisknûte tlaãítko
ENTER.
3.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „âasov.spán.” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
4.
Stisknûte opakovanû tlaãítko nebo , dokud se nezobrazí
poÏadovan˘ ãas („Vyp.”, „30”, „60”, „90”, „120”, „150”, „180”).
Stisknûte tlaãítko ENTER.
Po vypr‰ení limitu se televizor automaticky pfiepne do pohotovostnímu
reÏimu.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Na dálkovém ovladaãi stisknûte
opakovanû tlaãítko SLEEP,
dokud se nezobrazí pfiíslu‰n˘
ãasov˘ interval.
âe‰tina-16
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 17
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru
Je moÏné provést tato nastavení ãasovaãÛ zapnutí/vypnutí televizoru:
Automatické zapnutí a vyladûní poÏadovaného kanálu ve
zvolenou dobu.
Automatické zapnutí ve zvolenou dobu.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „âas” a stisknûte tlaãítko
ENTER.
3.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „âas zap.” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
4.
Stisknutím tlaãítka nebo upravíte poloÏku „Hod.”.
Po stisknutí tlaãítka pfiejdete na následující krok.
Obdobn˘m zpÛsobem nastavíte i ostatní poloÏky.
Po dokonãení se vraÈte zpût stisknutím tlaãítka ENTER.
5.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „âas vyp” a stisknûte
tlaãítko ENTER.
6.
Stisknutím tlaãítka nebo upravíte poloÏku „Hod.”.
Po stisknutí tlaãítka pfiejdete na následující krok.
Obdobn˘m zpÛsobem nastavíte i ostatní poloÏky.
Po dokonãení se vraÈte zpût stisknutím tlaãítka ENTER.
7.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Prvním krokem je nastavení hodin.
(viz ãást „Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu” na stranû 15)
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání.
Aby ãasovaãe správnû fungovaly, musí b˘t reÏim „Aktivace” nastaven na hodnotu „Zap.”.
Volba jazyk
Pfii prvním spu‰tûní zafiízení musíte vybrat jazyk, ve kterém se budou
zobrazovat nabídky a informace.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU. Na obrazovce se zobrazí nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Jazyk” a stisknûte tlaãítko
ENTER.
3.
Konkrétní jazyk vyberete opakovan˘m stisknutím tlaãítka nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
MÛÏete si zvolit jeden z 15 jazykÛ.
âe‰tina-17
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 18
Volba reÏimu Modré pozadí
Pokud není pfiijímán Ïádn˘ signál, nebo je signál velmi slab˘, modrá
obrazovka automaticky nahradí zkreslen˘ obraz. Pokud chcete sledovat
zhor‰en˘ obraz i nadále, musíte nastavit reÏim „Modré pozadí” na „Vyp.”.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Modré pozadí”,
poté stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „Zap.” nebo „Vyp.”.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
V˘bûr zdroje
Je moÏné vybrat nûkter˘ z externích zdrojÛ pfiipojen˘ch ke vstupním
konektorÛm televizoru.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Vstup”.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Seznam zdrojÛ”.
3.
PoÏadované zafiízení vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER.
Je-li monitor pfiipojen k televizoru, mÛÏete pouze vybrat zdroj.
Stisknutím tlaãítka SOURCE na dálkovém ovládání mÛÏete pfiepínat mezi v‰emi
dostupn˘mi zdroji. TV reÏim je moÏné vybrat stisknutím tlaãítka TV
nebo
P /
na dálkovém ovládání, ale nelze jej vybrat stisknutím tlaãítka SOURCE.
âe‰tina-18
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 19
Úprava názvÛ vstupních zdrojÛ
Pro snadnûj‰í volbu mezi zdroji mÛÏete pojmenovat zafiízení pfiipojené
ke vstupním konektorÛm.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Vstup”.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Upravit název”.
3.
Poz•adované zar•ízení zvolte opakovay•m stisknutím tlc•ítka nebo .
Stiskne•te tlac•ítko ENTER.
4.
Pomocí tlaãítek nebo vyberete poÏadované zafiízení.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
K dispozici jsou následující volby:
- - - - - Video – DVD – Kabel. receiver – HD receiver – Sat. receiver –
AV receiver – DVD receiver – Hra – Videokamera – DVD combo – DHR – PC
DHR: Nahrávací zafiízení DVD HDD
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Dekodér teletextu
Vût‰ina televizních kanálÛ vysílá také „teletext", stránky s
textov˘mi informacemi, jako:
Televizní program.
Zprávy a pfiedpovûì poãasí.
Sportovní v˘sledky.
Titulky pro sluchovû postiÏené.
Stránky teletextu jsou rozdûleny do ‰esti kategorií:
âást
A
B
C
D
E
F
âe‰tina-19
Obsah
âíslo vybrané stránky.
Informace o vysílací stanici.
âíslo aktuální stránky nebo stav vyhledávání.
Datum a ãas.
Text.
Stav.
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 20
Zobrazení informací teletextu
Informace teletextu lze zobrazit v libovolném ãase. Podmínkou je
dobr˘ signál pfiíjmu. V opaãném pfiípadû:
Informace mohou b˘t neúplné.
Nûkteré stránky se pravdûpodobnû nezobrazí.
Zapnutí reÏimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:
1.
Pomocí tlaãítka P
sluÏbu teletextu.
2.
Stisknutím tlaãítka TTX/MIX (
(
) nebo P
(
) vyberte kanál poskytující
) zapnûte reÏim teletextu.
Stránku je moÏné kdykoliv obnovit stisknutím tlaãítka MENU(
3.
Znovu stisknûte tlaãítko TTX/MIX (
4.
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka TV(
).
).
Vysílání se zobrazí zároveÀ se stránkou teletextu na obrazovce.
) zru‰íte zobrazení teletextu.
Pokud se pfii prohlíÏení textu objeví nûjak˘ rozpadl˘ znak, zkontrolujte, zda
jazyk textu je stejn˘ jako jazyk v reÏimu menu „Setup”. Pokud jsou jazyky
rÛzné, vyberte stejn˘ jazyk pomocí volby Text language (Jazyk textu) v menu
„Setup”.
Vyhledání urãité stránky teletextu
âíslo stránky teletextu lze zadat pfiímo pomocí ãíseln˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání:
1.
Stisknutím odpovídajících ãíseln˘ch tlaãítek zadejte tfiímístné ãíslo
uvedené v obsahu.
2.
Pokud je vybraná stránky spojena s nûkolika dal‰ími podstránkami,
zobrazí se tyto stránky postupnû za sebou. Chcete-li libovolnou
stránku zmrazit, stisknûte tlaãítko
(
). Chcete-li pokraãovat v
prohlíÏení, stisknûte opût tlaãítko
(
).
3.
PouÏívání rÛzn˘ch moÏností zobrazení:
Chcete-li zobrazit...
Stisknûte...
Informace teletextu i normální vysílání
TTX/MIX (
Skryt˘ text (napfi. odpovûdi na hádanky)
INFO (
)
Normální zobrazení Znovu
INFO (
)
Podstránku, zadáním pfiíslu‰ného ãtyfimístného ãísla
DUAL I-II (
Následující stránku
Pfiedchozí stránku
P
P
Dvojnásobná písmena v:
Horní polovinû obrazovky
Dolní polovinû obrazovky
(
)
jednou
dvakrát
Normální zobrazení
tfiikrát
âe‰tina-20
(
(
)
)
)
)
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 21
PouÏití funkce Fastext k vyhledání stránky teletextu
RÛzná témata obsaÏená na stránkách teletextu jsou barevnû rozli‰ena
a mohou b˘t vybírána pomocí barevn˘ch tlaãítek dálkového ovládání.
1.
Stisknutím tlaãítka TTX/MIX (
2.
Stisknûte tlaãítko s barvou, která odpovídá poÏadovanému tématu
(dostupná témata jsou uvedena na stavovém fiádku).
3.
Stisknutím ãerveného tlaãítka se zobrazí pfiedchozí stránka.
Po stisknutí zeleného tlaãítka se zobrazí následující stránka.
4.
Pokud opût stisknete tlaãítko TV (
) zobrazte stránku s obsahem teletextu.
), ukonãíte zobrazení teltextu.
Ukládání stránek teletextu
MÛÏete si pro pozdûj‰í pouÏití uloÏit aÏ ãtyfii stránky teletextu.
1.
Pomocí tlaãítka SOURCE (
Pomocí tlaãítka SOURCE(
2.
) zvolte reÏim LIST.
) lze pfiepínat mezi reÏimy LIST a FLOF.
Stisknûte barevné tlaãítko odpovídající stránce, kterou chcete nahradit.
3.
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek zadejte nové ãíslo stránky.
4.
Pro kaÏdou stránku, kterou chcete uloÏit, opakujte kroky 2 a 3,
pfiiãemÏ pokaÏdé pouÏijte jiné barevné tlaãítko.
5.
Tisknûte tlaãítko SLEEP (
âe‰tina-21
), dokud nebude blikat pfiíslu‰n˘ blok.
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 22
Konfigurace poãítaãového softwaru (systém Windows XP)
NíÏe je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi
systému Windows a instalované videokartû se pfiíslu‰né obrazovky mohou na va‰em poãítaãi
zobrazovat ponûkud odli‰nû. Pfies tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve vût‰inû
pfiípadÛ shodné. (Není-li tomu tak, obraÈte se na v˘robce va‰eho poãítaãe nebo na prodejce v˘robkÛ
Samsung.)
1.
Nejprve klepnûte na „Control Panel” v nabídce Start systému
Windows.
2.
V oknû ovládacích panelÛ kliknûte na poloÏku „Appearance
and Themes”.
3.
V oknû ovládacích panelÛ kliknûte na poloÏku „Display”.
4.
Pfiejdûte na kartu „Settings” Správné nastavení velikosti
(rozli‰ení) je:
Optimální - 1440 x 900
JestliÏe karta obsahuje moÏnost nastavení vertikální frekvence,
je správná hodnota „60” nebo „60 Hz”. V ostatních pfiípadech
klepnûte na tlaãítko „OK” a dialogové okno se uzavfie.
ReÏim zobrazení
Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou li‰it podle typu PC monitoru a jeho rozli‰ení. Rozli‰ení
uvedená v tabulce jsou doporuãená. (V‰echna rozli‰ení v podporovan˘ch rozmezích jsou podporována)
ReÏim
Rozli‰ení
Horizontální
kmitoãet (kHz)
Vertikální
kmitoãet (Hz)
Bodov˘ hodinov˘
kmitoãet (MHz)
Synchronizaãní
polarita (H/V)
IBM
720 x 400
640 x 480
31,469
31,469
70,087
59,940
28,322
25,175
-/+
-/-
340 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
37,861
37,500
37,879
48,077
48,363
56,476
60,023
63,981
79,976
70,635
72,809
75,000
60,317
72,188
60,004
70,069
75,029
60,020
75,025
74,984
31,500
31,500
40,000
50,000
65,000
75,000
78,750
108,00
135,00
136,75
-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
VESA
Stfiídav˘ reÏim není podporován.
Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí pfiístroj fungovat správnû.
Rozhraní DVI nepodporuje funkce stolního poc•ítac•e.
âe‰tina-22
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 23
Nastavení poãítaãe
Zámek obrazu:
Úãelem nastavení kvality obrazu je odstranûní ‰umu. Pokud není ‰um
odstranûn jemn˘m ladûním, pak upravte frekvenci a proveìte jemné
ladûní znovu. Po odstranûní ‰umu znovu nastavte obraz, aby byl
pfiesnû ve stfiedu obrazovky.
1.
Pfiednastavení: Stisknutím tlaãítka SOURCE zvolíte reÏim PC.
2.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „PC”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Stisknûte tlaãítko ENTER a vyberte moÏnost „Zámek obrazu”.
5.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte „Hrub˘” nebo „Jemn˘”.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
6.
Stisknutím tlaãítka nebo nastavte kvalitu obrazovky.
Stisknûte tlaãítko ENTER.
7.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Pozice:
Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „PC”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „Pozice”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
Vertikální pozici upravte pomocí tlaãítek nebo .
Horizontální pozici upravte pomocí tlaãítek nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Zruv zobrazeni:
V‰echna nastavení obrazu mÛÏete vrátit na v˘chozí nastavení od
v˘robce.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „PC”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „Zruv zobrazeni".
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Automat. nastavení:
Automatické nastavení umoÏÀuje, aby se obrazovka poãítaãe sama
nastavila na pfiíchozí PC video signál. Hodnoty jemného a hrubého
nastavení a nastavení pozice jsou sefiizovány automaticky.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Nastavení”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „PC”. Stisknûte tlaãítko ENTER.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „Automat. nastavení".
Stisknûte tlaãítko ENTER.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-23
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 24
Jak nastavit stojan
tlaãítko
2. Zatlaãte na stfied zadní ãásti televizoru.
Podle obrázku (2) stisknûte a podrÏte tlaãítko
a nastavte stojan.
(2)
(1)
1. PoloÏte televizor obrazovkou na mûkkou látku
nebo pol‰táfi, tak jako na obrázku (1).
- Spodní ãást televizoru by mûla b˘t v zákrytu s
hranou stolu.
3. Umístûte televizor na stÛl tak, aby byl stabilní.
Jak nastavit úhel televizoru
(1) Nastavení úhlu pfii umístûní
TV na stojanu.
(2) Nastavení úhlu pfii zmûnû z umístûní na
stojanu na upevnûní na zeì(1 3, 3 1)
(3) Nastavení úhlu pfii upevnûní
televizoru LCD na zeì
Pfii nastavování stojanu stisknûte tlaãítko na zadní ãásti stojanu.
1. Obrázek (1) ukazuje úhel nastavení (-2°~14°) pfii umístûní televizoru LCD na stojanu.
Pfii vût‰ím úhlu se mÛÏe televizor LCD pfievrátit a po‰kodit se.
2. Obrázek (2) ukazuje úhel nastavení (14°~80°) pfii pfiemûnû televizoru LCD umístûného na stojanu na
televizor pfiipevnûn˘ na zdi.
3. Obrázek (3) ukazuje úhel nastavení (0°~10°) pfii upevnûní televizoru LCD na zeì.
Pfii zmûnû úhlu z 1 na 2 nebo z 3 na 2 se ozve klapnutí.
Instalace sady pro upevnûní na zeì
Sada pro upevnûní na zeì (prodává se zvlá‰È) umoÏÀuje pfiipevnit televizor na zeì. Podrobnûj‰í informace
o instalaci sady pro upevnûní na zeì naleznete v návodu pfiiloÏeném k sadû pro upevnûní na zeì.
Pfii instalaci drÏáku na zeì si nechte poradit od odborného technika. Spoleãnost Samsung Electronics není
zodpovûdná za po‰kození v˘robku nebo zranûní zpÛsobená chybnou instalací televizoru zákazníkem.
Instalace zafiízení kompatibilní s VESA
tlaãítko
UpevÀovací prvek
(prodává se zvlá‰È)
1. Umístûte televizor obrazovkou na stÛl pokryt˘ mûkkou
látkou nebo pol‰táfiem.
2. Nastavte stojan stisknutím tlaãítka na zadní stranû
stojanu.
(2)
(3)
3. Zarovnejte montáÏní destiãku (nejsou souãástí dodávky)
s otvory v základnû stojanu a pfiipevnûte ji ãtyfimi ‰rouby
dodávan˘mi s ramenov˘m drÏákem, závûsem pro
upevnûní na zeì atp. (nejsou souãástí dodávky).
PouÏití ozdobn˘ch krytÛ
1. Pfii instalaci televizoru na zeì bez stojanu
vloÏte do otvorÛ ozdobné kryty podle
obrázku (1).
(1)
2. Po vloÏení ozdobné kryty utáhnûte 4 ‰rouby
podle obrázku (2).
(2)
âe‰tina-24
BN68-01074D-00CZE.qxd
9/1/06 11:40 AM
Page 25
OdstraÀování závad: Dfiíve neÏ budete kontaktovat servisního technika
Îádn˘ zvuk ani obraz
Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky.
.
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlaãítko
Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu
Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale Ïádn˘ zvuk
Zkontrolujte hlasitost.
Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE
Îádn˘ nebo ãernobíl˘ obraz
Nastavte barvy.
Zkontrolujte, zda je vybrán správn˘ vysílací systém.
Ru‰ení obrazu a zvuku
Pokuste se vyhledat elektrické zafiízení, které zpÛsobuje ru‰ení televizoru a pfiemístûte
je do vût‰í vzdálenosti.
Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazan˘ nebo bíl˘ obraz,
zkreslen˘ zvuk
Zkontrolujte smûr, umístûní a pfiipojení antény.
Dálkové ovládání nefunguje
správnû
na dálkovém ovládání.
K tomuto ru‰ení ãasto dochází pfii pouÏívání pokojové antény.
VymûÀte baterie v dálkovém ovládání.
Oãistûte horní okraj dálkového ovládání (komunikaãní prÛzor).
Zkontrolujte polaritu baterií.
kabelu.”.
Ujistûte se, Ïe je kabel správnû zapojen do va‰eho PC zdroje.
Ujistûte se, Ïe je PC zdroj zapnut˘.
V reÏimu PC: zobrazí se hlá‰ení
„Nepodporovan˘ reÏim.”.
Zkontrolujte maximální rozli‰ení a frekvenci adaptéru videa.
Porovnejte tyto hodnoty s údaji uveden˘mi v reÏimech zobrazení.
Hlá‰ení „Zkontrolujte pfiipojení
Panel TFT LCD pouÏívá panel sestávající s díléích pixel÷u÷ (3,888,000), jejichÏ v˘roba je technologicky nároéná. Na obrazovce
mu÷Ïe b˘t nicméní níkolik svítl˘ch nebo tmav˘ch pixelu÷.÷ Tyto pixely nijak neovliv÷o
÷ u
÷ jí v˘kon produktu.
Technické a ekologické údaje
Název modelu
LE19R7
Velikost obrazovky (úhlopr•íc•ka)
19 palcez
Napájení
AC 220-240 V, 50 Hz
Spotfieba energie
45W
PC Rozli‰ení
1440 x 900 @ 60Hz
Zvuk
Vy•stup
3W x 2
Rozmûry (‰ x h x v)
SkfiíÀ
S podstavcem
485 x 58 x 369 mm
485 x 200 x 408 mm
Hmotnost
S podstavcem
Ohleduplnost k Ïivotnímu prostfiedí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
5.6 kg
10 °C aÏ 40 °C (50 °F to 104°F)
10% aÏ 80%, bez kondenzace
-20 °C aÏ 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5% aÏ 95%, non-condensing
Konstrukce a technické údaje mohou projít dodateãn˘mi úpravami, a to bez pfiedchozího upozornãní.
Toto zafiízení je digitální pfiístroj tfiídy B.
âe‰tina-25
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this
item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan
hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási
felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali
zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες
στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους
απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα
πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Správna likvidácia tohto produktu (Odpadové elektrické a elektronické vybavenie)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie zobrazené na produkte alebo v jeho príručke naznačuje, že sa zariadenie na konci svojej životnosti nemôže likvidovať
spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného
nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste
podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým
spôsobom môžu odniesť tento produkt pre recykláciu, šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt
zakúpili alebo ich mestský úrad. Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a
skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími
zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí
nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je
zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář,
ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
Donggu-Weee.indd 1
2006-08-31
10:47:23
Download PDF