Samsung QM98F Instrukcja obsługi

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

Samsung QM98F Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja obsługi
QM75F QM98F
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja
może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę
jakości pracy.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Copyright
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Przechowywanie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Środki ostrożności podczas korzystania z
panelu
5
6
6
7
7
8
10
13
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
14
14
Elementy monitora
Panel sterowania
Widok z tyłu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Pilot
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
15
15
17
18
19
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Rozpakowanie produktu
Zmiana orientacji pionowej na poziomą
Wentylacja
21
22
22
22
23
Montaż mocowania ściennego
Montaż mocowania ściennego
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
24
24
Pilot (RS232C)
Połączenie kablowe
Podłączanie
Kody sterujące
25
25
28
29
24
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
38
38
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie za pomocą kabla DP
Połączenie za pomocą kabla DVI
(typ cyfrowy)
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla DVI-RGB 38
38
39
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
41
41
42
Podłączanie do systemu audio
42
Montaż skrzynki sieciowej (sprzedawana
oddzielnie)
43
39
40
40
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane
oddzielnie)
44
MagicInfo
44
Zmiana źródła sygnału
Źródło
46
46
Korzystanie z programu MDC
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
Dezinstalacja
47
47
47
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja
danych)
Połączenie Ethernet
48
48
49
Funkcja ekranu startowego
Wieloekranowy
51
Tryb obrazu
52
Czasomierz wł./wyłącz.
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
53
53
53
54
Ustawienia sieci
55
MagicInfo Player I
56
2
Spis treści
Ustawienia ID
57
Identyfikator urządzenia57
Połącz. kablowe z PC57
Ściana wideo
58
Ściana wideo58
Więcej ustawień
Autodopasowanie
70
Regul. ekranu komputera
70
Wyłącz obraz
71
Resetowanie obrazu
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
82
82
71
Czas
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
83
83
83
83
83
72
72
Źródło MagicInfo I
84
60
Wyświetlacz ekranowy
Regulacja ekranu
Tryb obrazu
61
Podświetlenie / Jasność / Kontrast /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
62
Temperat. barwowa
63
Balans bieli
63
Gamma
64
Wartość skalibrowana
64
Opcje obrazu
Ton kolorów
Cyfrowa redukcja szumu
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
65
66
66
66
67
67
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
68
68
69
69
Wieloekranowy
Wieloekranowy
System
Orientacja ekranu
77
Orientacja menu na ekranie77
Orientacja zawartości źródłowej77
Proporcje obrazu77
Ochrona ekranu
78
Przesunięcie pikselowe78
Wył. czasowy79
Wyświetl natychmiast
80
Wyszarzenie boków
80
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Wiadom. o braku sygnału
Wiadomość MDC
80
80
80
80
Język menu
81
Resetuj wyświetlacz ekr.
81
Auto Source Switching
85
Auto Source Switching85
Przywracanie źródła gł.85
Źródło główne85
Źródło pomocnicze85
Połączenie DVI
86
Sterowanie zasilaniem
87
Autom. włączanie zasil.87
Zasilanie modułu PC87
Ster. trybem gotowości88
Sieć w trybie czuwania88
Przycisk zasilania88
Rozwiązanie Eco
89
Oszczędz. Energii89
Czujnik Eco89
Harmonogram lampy ekranu
90
Tr. got. br. sygn.
90
Aut. wył. zasil.
90
Sterowanie temperaturą
91
3
Spis treści
Zmień kod PIN
91
Ogólne
Zabezpieczenia
Hot Plug HDMI
92
92
92
Resetuj system
93
Ustawienia dźwięku
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Dodatek
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
98
98
98
99
Pytania & odpowiedzi
106
Wyjście dźwięku
94
Dźwięk połączenia wideo
95
Wybór głośników
95
Dane techniczne
Zeruj dźwięk
96
Ogólne
108
Zaprogramowane tryby synchronizacji
110
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy
klienta
Pozostałe okoliczności
113
113
113
113
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
Zapobieganie wypalaniu powidoków
114
114
114
Licencja
116
Terminologia
117
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
97
Kontakt z firmą Samsung
97
Przejdź do strony główn.
97
Zeruj wszystko
97
4
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2017 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
–– (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
–– (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub
przed wizytą technika.
5
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
6
Włączyć produkt i komputer.
6
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych
nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie
przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Klienta firmy Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł
ciepła
Ostrzeżenie
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej
wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
!
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
7
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia
prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do
produktu przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego
do innych produktów.
!
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do
którego podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować
obrażeniami ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład
na półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby
zapewnić wentylację.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem
dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
!
8
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować
obrażenia ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może
spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na
kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących
przedmiotów, na przykład pieców.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna
krawędź przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować
obrażenia ciała.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub
pożaru.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach
odpowiednich rozmiarów.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na
płaskiej i stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować
produkt. Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu
kuchennego.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ
wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych
temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie
wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się
koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
9
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze,
mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu,
a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie
rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i
odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach
spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny
kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie
na niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda
elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u
dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający
albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
10
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas
może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z
ruchomymi obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek
do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji
do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.),
odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować
pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i
częstotliwości.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za
stojak.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz,
garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować
obrażenia ciała.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji
do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
11
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który
powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
!
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
!
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na
to, aby nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość
stojaka.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają
specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii
oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego
upadek i obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji
lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego
samego typu.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy
ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie
słuchu.
12
Środki ostrożności podczas korzystania z panelu
15 mm
Nie należy trzymać, ani ściskać żadnej części urządzenia, która
znajduje się w odległości do 15 mm od przedniej krawędzi.
Urządzenia nie należy ustawiać w sposób pokazany na rysunku. Panel
jest wrażliwy i łatwo go uszkodzić.
Ustaw urządzenie w sposób pokazany na rysunku (można skorzystać
z opakowania).
――Obsługiwany jest tylko model QM75F.
!
Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.
――Obsługiwany jest tylko model QM75F.
!
Ustaw urządzenie w sposób pokazany na rysunku (można skorzystać
z opakowania).
――Obsługiwany jest tylko model QM98F.
!
Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.
――Obsługiwany jest tylko model QM98F.
!
13
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
–– Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
–– Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
Skrócona instrukcja konfiguracji
–– Można użyć adaptera RS232C w celu
podłączenia do innego monitora za
pośrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.
Baterie
(Dostępna w zależności od kraju)
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Pilot
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Adapter RS232C (IN)
UCHWYT NA PRZEWODY
14
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
Elementy monitora
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Elementy
monitora
Panel sterowania
Element dystansowy z
logo
QM75F
Opis
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać
rozerwane lub odłamane.
Aby skorzystać z funkcji, należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania
skierowanym na dolną część przodu urządzenia. Czujnik zdalnego sterowania znajduje
się w dolnej części urządzenia.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Czujnik pilota
QM98F
Głośnik
Aby skorzystać z pilota/czujnika eco, upewnij się, że
suwakowy przycisk panelu wystaje od dołu produktu.
Przycisk panelu
Głośnik
Aby skorzystać z przycisku panelu, upewnij się, że suwakowy
przycisk panelu nie wystaje od dołu produktu.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
Element
dystansowy z logo
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
Czujnik pilota &
Przycisk panelu
15
――Przycisk panelu znajduje się u dołu po prawej stronie w przedniej części
urządzenia.
Przyciski
Opis
Wyłączanie urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku P w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie
jest włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Wyłącz
Menu sterowania
Gdy wyświetlony jest ekran menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
panelu, aby przenieść kursor do opcji Wyłącz , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk panelu, aby wyłączyć urządzenie.
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Wyłącz
Źródło
Gdy wyświetlony jest ekran menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
panelu, aby przenieść kursor do opcji Źródło , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk panelu, aby wyświetlić ekran źródła sygnału.
Gdy wyświetlony jest ekran źródła sygnału, nacisnąć i przytrzymać przycisk
panelu, aby przełączyć na wybrane źródło sygnału.
Naciśnij: Przenieś
――Przycisku panelu można używać tylko do obsługi opcji Wyłącz i Źródło.
Naciśnij i trzymaj: Wybierz
――Aby wyjść z ekranu menu sterowania, należy odczekać co najmniej 3 sekundy bez naciskania przycisku panelu.
16
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI : Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
PC: Do podłączenia kabla D-SUB (za pomocą adaptera DVI-RGB) lub kabla DVIRGB do komputera.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DPDVI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
HDMI IN 4
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI-DVI.
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
QM75F
RS232C IN
DVI/PC/
MAGICINFO IN
――Pozwala uzyskać wysoką ostrość obrazu w trakcie wyświetlania
materiałów w jakości UHD przy częstotliwości odświeżania ekranu
wynoszącej 30 Hz.
HDMI IN 4
QM98F
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 2
HDMI IN 1
DP IN 2
(UHD 60Hz)
RS232C
OUT
IR IN
SERVICE
DVI/PC/
HDMI/
AUDIO IN
IR OUT
DP IN 1
(UHD 60Hz)
RJ45
Opis
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
――Pozwala uzyskać wysoką ostrość obrazu w trakcie wyświetlania
materiałów w jakości UHD przy częstotliwości odświeżania ekranu
wynoszącej 60 Hz.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
IR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
IR OUT
Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i
wysyłania sygnału przez gniazdo LOOP OUT.
SERVICE
Do podłączenia do urządzenia USB podczas aktualizacji oprogramowania.
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
AUDIO OUT
17
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do
tego urządzenia.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
–– Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
–– Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
–– Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
18
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu
ekranowego albo powrót do poprzedniego
menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
CH LIST
Wycisz dźwięk.
MUTE
VOL
Wyłączanie urządzenia.
CH
MagicInfo
Player I
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
regulacji głośności (+ VOL -).
–– Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Ten przycisk skrótu umożliwia bezpośredni
dostęp do aplikacji MagicInfo. Przycisk
skrótu jest dostępny po podłączeniu modułu
sieciowego.
Przycisk Przejdź do strony główn..
19
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego
lub prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono
wiele produktów, należy nacisnąć przycisk
SET i za pomocą przycisków numerycznych
wprowadzić identyfikator produktu.
Obsługa produktu za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za
pomocą przycisku SET i obsługa wszystkich
połączonych produktów za pomocą pilota.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybrać podłączone źródło sygnału spośród
opcji PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4,
DisplayPort1 i DisplayPort2.
–– Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
20
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
QM75F
QM98F
QM75F
QM98F
Zewnętrzny kabel podczerwieni należy podłączać, gdy urządzenie jest
wyłączone. Następnie należy włączyć urządzenie.
Sterowanie więcej niż jednym produktem za
pomocą pilota
IR OUT
IR IN
•• Za pomocą odpowiedniego kabla stereo podłączyć port IR OUT na
produkcie do portu IR IN na drugim produkcie.
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę
produktu 1 zostanie odebrane przez produkty 1 oraz 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Sterowanie więcej niż jednym urządzeniem za
pomocą zewnętrznego kabla podczerwieni
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę
urządzenia 1 , do którego podłączono zewnętrzny kabel podczerwieni,
zostanie odebrane przez urządzenia 1 i 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
QM75F
QM98F
QM75F
QM98F
IR IN
IR OUT
IR IN
21
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Rozpakowanie produktu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Podczas wyjmowania produktu z opakowania należy upewnić się, że produkt został złapany za uchwyt. (Nie
należy przenosić produktu, trzymając go za panel).
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z
instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.
Zmiana orientacji pionowej na poziomą
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Aby korzystać z urządzenia w pozycji pionowej (portretowej), należy obrócić je w prawo, tak aby dioda LED była
zwrócona w dół.
22
Wentylacja
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35°C
•• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni
między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35°C.
A
B
Rysunek 1.1 Widok z boku
Rysunek 1.3 Widok z boku
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
B
D
D
Widok z góry
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 70 mm
A
C Minimalnie 50 mm
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35°C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej
C
E
ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35°C.
Rysunek 1.2 Widok z boku
23
Montaż mocowania ściennego
Montaż mocowania ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu
mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu
mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich
materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych
informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub
oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA
(A * B) w milimetrach
QM75F
600 x 400
QM98F
900 × 600
Śruby
standardowe
M8
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
24
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
Parzystość
Brak
2
Odebrane dane
Bity stopu
1 bitów
3
Przesłane dane
Sterowanie przepływem
Brak
4
Przygotowanie terminalu danych
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Styk
Sygnał
25
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
•• Przypisanie styków
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
26
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Sygnał
P1
TX+
1
P2
Sygnał
<-------->
3
RX+
P2
Sygnał
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
27
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
――Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT
produktu.
•• Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Sposób połączenia 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
28
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator Długość danych
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Zakres wartości
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
11
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
0
Identyfikator Długość danych
1
Dane
Suma
kontrolna
Wartość
Polecenie
Nr
Polecenie
Suma kontrolna
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Wł./wył. funkcji PIP
0x3C
0~1
7
Sterowanie dopasowywaniem
automatycznym (wyłącznie PC i
BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną
oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa
się z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę
należy usunąć.
Przykład: włączenie zasilania & ID = 0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator Długość danych
1
Identyfikator
Dane 1
Suma
kontrolna
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym,
bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać
polecenia. Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie
odpowiedzi ACK.
29
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie Identyfikator
Długość danych
0xAA
0x11
0
Suma kontrolna
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator Długość danych
1
Dane
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Suma
kontrolna
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Nagłówek Polecenie
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
r-CMD
Identyfikator Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
0xFF
3
„A”
0x11
Wartość1
0xAA
Dane
1
"Volume"
Identyfikator
Suma
kontrolna
r-CMD
3
0x11
„N”
Wartość1
Wartość1
„A”
"Volume"
0x12
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Identyfikator Długość
danych
Suma
kontrolna
0xAA
"ERR"
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power"
Nagłówek Polecenie
Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Identyfikator Długość
danych
0xFF
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xFF
Długość danych
Suma
kontrolna
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
0xAA
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
Nagłówek Polecenie
0
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
0xAA
Suma kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek Polecenie
Identyfikator Długość danych
0xFF
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1 Suma
kontrolna
„N”
"ERR"
0x12
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
30
Wybór źródła sygnału
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator Długość danych
Polecenie
0xAA
0x14
1
DisplayPort
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
0
Identyfikator Długość danych
0x25
Należy użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
Suma
kontrolna
――Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
HDMI2_PC
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set.
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
0x24
Dane
Suma
kontrolna
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
"Input Source"
Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
3
„A”
"Input
Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Komponentowe
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x14
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1 Suma
kontrolna
„N”
"ERR"
0x14
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
31
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x18
"ERR"
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
――Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość danych
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma kontrolna
Wybór rozmiaru ekranu
0
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator Długość
danych
1
Dane
Suma kontrolna
"Screen Mode"
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
0xFF
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x19
Nagłówek Polecenie
0xAA
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Identyfikator Długość danych
Suma kontrolna
0
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0x01
Nagłówek Polecenie
Suma
kontrolna
Identyfikator
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
3
„A”
"Screen Size"
0x19
Suma
kontrolna
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
3
„A”
0x18
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
Wartość1
"Screen
Mode"
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
„N”
"ERR"
0x19
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
32
Wł./wył. funkcji PIP
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i
BNC)
•• Funkcja
Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
――Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
――Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone.
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
•• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
0
Suma
kontrolna
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji
sterowania dopasowywaniem automatycznym)
Brak
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję
sterowania dopasowywaniem automatycznym)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator
•• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator Długość danych
Dane
1
"PIP"
Suma kontrolna
0: PIP WYŁĄCZONY
Nagłówek Polecenie
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
Identyfikator Długość
danych
0xFF
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x3C
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x3C
Identyfikator Długość
danych
"PIP"
0xFF
Nagłówek Polecenie
Wartość1
Identyfikator
r-CMD
Wartość1
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3D
"ERR"
Suma
kontrolna
0xAA
"PIP"
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xAA
"Auto
Adjustment"
Wartość1 Suma
kontrolna
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek Polecenie
1
Suma
kontrolna
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
1: PIP WŁĄCZONY
Polecenie
Dane
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek
Długość
danych
0xFF
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
33
Sterowanie trybem ściany wideo
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać
komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator Długość danych
0
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Suma
kontrolna
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Video Wall
Mode"
Suma
kontrolna
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych Suma kontrolna
0
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Dane
Suma kontrolna
1
"Safety Lock"
1: Pełny
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
0: Naturalny
1: WŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0xFF
0: WYŁĄCZONY
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
3
„A”
0x5C
Wartość1
Suma
kontrolna
"Video Wall
Mode"
0xAA
0xFF
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x5D
"Safety Lock"
Suma
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Identyfikator
Nagłówek Polecenie
0xAA
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek Polecenie
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
3
„A”
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0x5C
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie Identyfikator Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
0xAA
0xFF
„N”
0x5D
"ERR"
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
34
Włączanie funkcji ściany wideo
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
0xAA
„N”
ERR
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość danych Suma kontrolna
0
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
3
0x84
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
0xFF
Suma
kontrolna
Długość danych
Dane
Suma kontrolna
1
V.Wall_On
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
1: Włączanie ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator Długość danych
Suma kontrolna
0
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek Polecenie
0xAA
Identyfikator
0xFF
V.Wall_On : Jak powyżej
Długość danych ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
3
0x84
„A”
Wartość1
V.Wall_On
Suma
kontrolna
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
35
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wyłączone
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
Wartość2
4
„A”
Wall_Div
Wall_SNo
0x89
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x89
ERR
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
37
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
QM75F
QM98F
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
38
Podłączanie za pomocą kabla DP
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
QM75F
QM75F
QM98F
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz)
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
――Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu
QM98F
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W
takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć
produkt.
――Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI.
――Interfejs DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz) na produkcie oraz dołączony kabel DP
――Dźwięk nie będzie niedostępny, jeśli port DVI produktu jest połączony z portem HDMI
zaprojektowano zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny
ze standardami VESA, może spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics
nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla
niezgodnego z tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
komputera za pomocą adaptera DVI-HDMI.
QM75F
QM98F
――Aby skorzystać z rozdzielczości optymalnej (3840 x 2160 przy 60 Hz), gdy źródło sygnału
jest ustawione w pozycji DisplayPort1 lub DisplayPort2, zaleca się użycie kabla DP
krótszego niż 5 m.
DisplayPort1 lub DisplayPort2, może spowodować zaimportowanie nowych informacji o
rozdzielczości i przywrócenie domyślnych ustawień rozmiaru lub położenia okna zadań.
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI
――Wyłączenie trybu oszczędzania energii, gdy źródło sygnału jest ustawione w pozycji
39
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla DVI-RGB
Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z komputera, po podłączeniu komputera
do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany
poniżej.
QM75F
QM98F
•• Dźwięk → dla opcji Wyjście dźwięku wybrać ustawienie PC(DVI)
•• Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Tekst w obszarze Tryb obrazu
•• System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Wyłączone
QM75F
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
QM98F
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
40
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
QM75F
QM98F
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za
pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel
audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo.
――Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z urządzenia wideo, po podłączeniu
urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować
w sposób pokazany poniżej.
Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI. Dźwięk
nie będzie niedostępny, jeśli port DVI produktu jest połączony z portem HDMI komputera za
pomocą adaptera DVI-HDMI.
――Dźwięk → dla opcji Wyjście dźwięku wybrać ustawienie AV(HDMI)
――Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Film/zdjęcie w obszarze Tryb obrazu
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Włączone
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
QM75F
QM98F
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
41
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie do systemu audio
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (UHD 30Hz)
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia
cyfrowego za pomocą kabla HDMI.
QM75F
QM98F
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla
audio.
–– Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału
wyjściowego HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu
HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk.
Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego
zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
AUDIO OUT
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
QM75F
QM98F
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
42
Montaż skrzynki sieciowej (sprzedawana oddzielnie)
QM75F
QM75F
1
QM98F
Założyć moduł sieciowy w zilustrowany
sposób.
2
Najpierw umieść haczyki znajdujące
się na skrzynce sieciowej w otworach w
3
Przykręć skrzynkę sieciową do
zamocowanej ramki montażowej.
ramce montażowej oznaczonych jako ( A
). Haczyki powinny zaczepić się o ramkę.
Następnie wyrównaj otwory oznaczone
jako ( B ).
43
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie)
――Szczegóły dotyczące podłączania skrzynki sieciowej do urządzeń zawiera instrukcja obsługi dostarczana ze skrzynką sieciową.
MagicInfo
Aby możliwe było używanie funkcji MagicInfo, należy najpierw podłączyć do produktu skrzynkę sieciową (sprzedawana oddzielnie).
――Aby zmienić ustawienia funkcji MagicInfo, należy uruchomić z poziomu pulpitu aplikację „MagicinfoSetupWizard”.
――Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo znajdują się na płycie DVD dostarczanej ze skrzynką sieciową.
――Informacje zawarte w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy jakości produktu.
――W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z zainstalowania systemu operacyjnego innego niż dostarczony ze skrzynką sieciową, przywrócenia
poprzedniej wersji systemu operacyjnego bądź zainstalowania oprogramowania niezgodnego z dostarczonym systemem operacyjnym, użytkownik nie
będzie mógł skorzystać ze wsparcia technicznego, a wizyta technika serwisowego będzie odpłatna. Nie będzie również możliwa wymiana produktu ani
otrzymanie zwrotu kosztów zakupu.
Wybieranie trybu MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Po zainstalowaniu i podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawana osobno) do produktu, włącz produkt.
2
Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, a następnie wybrać tryb MagicInfo.
――Podłączenie skrzynki sieciowej do portu DVI/PC/MAGICINFO IN w produkcie zmieni ustawienie opcji Źródło z DVI
na MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Wybierz domyślną aplikację, która będzie się uruchamiać wraz funkcją MagicInfo.
Cancel
44
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Wprowadź dane adresu IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Wybierz tryb wyświetlania.
7
Sprawdź skonfigurowane
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Wybierz język. (Ustawieniem
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
domyślnym języka jest opcja
Select Language -step 3
ustawienia.
Setup Information
English).
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
się nie pojawiła, należy dwukrotnie
kliknąć ikonę funkcji MagicInfo na
pulpicie. Ikona pojawi się w prawej
dolnej części ekranu.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jeżeli ikona pliku wykonywalnego
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
45
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
SOURCE → Źródło
Edytuj nazwę
Źródło
DisplayPort1
DisplayPort2
....
....
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby
wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
HDMI1
....
HDMI2
....
SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E
HDMI3
....
HDMI4
....
Pozwala określić nazwę podłączonego urządzenia zewnętrznego.
――Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy
są zależne od wybranego źródła.
Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Dekoder HD / Odbiornik AV / Odbiornik DVD / Gra / Kamera
/ DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / Urządzenia DVI
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
46
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Po naciśnięciu przycisku On następującym po naciśnięciu przycisku Off następuje
sprawdzenie statusu urządzenia, co może potrwać około minuty. Polecenie należy uruchomić
po upływie około minuty.
6
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Next”.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w
lokalizacji domyślnej.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także
7
a następnie kliknąć przycisk „Install”.
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
warunki sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10 Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
kliknąć przycisk „Next”.
4
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the
license agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję
Dodaj/Usuń Programy.
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu,
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
47
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
QM75F
QM98F
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
48
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
QM75F
QM98F
Komputer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
49
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Przez port RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.
QM75F
QM98F
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
50
Rozdział 05
Funkcja ekranu startowego
Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn. → Przejdź do strony główn..
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
Wieloekranowy
HOME
lone Product
Wyświetlanie na ekranie obrazu z wielu źródeł jednocześnie.
•• Wyłączone
•• PIP: Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie
wewnętrznym PIP.
→ Wieloekranowy → ENTER E
Wieloekranowy
•• Potrójny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia
zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
비디오 월
•• Poczwórny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego
urządzenia zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Więcej informacji o funkcjach podrzędnych znajduje się w sekcji Wieloekranowy w
rozdziale Wyświetlacz ekranowy.
51
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu → ENTER E
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Tryb obrazu
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor, korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
52
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
Czasomierz wł./wyłącz.
티커
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Przed skorzystaniem z funkcji Ustawienie zegara należy ustawić zegar.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję
Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić
bieżący czas.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków
ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~
Wył. czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
53
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d,
a następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
–– Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku urlopu.
–– Data zakończenia: pozwala określić datę końca urlopu.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie
będą aktywne w dni wolne od pracy.
–– Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają
zostać aktywowane.
–– Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
54
Ustawienia sieci
HOME
Wyświetlanie ustawień sieciowych.
Ustawienia sieci
→ Ustawienia sieci→ ENTER E
Ustawien. IP
Ustawienia sieci
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wprowadź ręcznie
Adres IP
***.
***.
***.
***
Maska podsieci
***.
***.
***.
***
Brama
***.
***.
***.
***
Zapisz
Zamknij
•• Ustawien. IP: Uzyskaj automatycznie, Wprowadź ręcznie
•• Adres IP: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Adres IP.
•• Maska podsieci: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość
Maska podsieci.
•• Brama: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Brama.
――Jeśli wybrano ustawienie Uzyskaj automatycznie, informacje w pozycjach Adres IP/Maska podsieci/Brama nie
będą wyświetlane.
55
MagicInfo Player I
HOME
Zmiana źródła na MagicInfo Player I.
Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone przez użytkownika i
treści multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub podłączonego urządzenia.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
56
Ustawienia ID
HOME
one Product
Przypisywanie identyfikatora.
Identyfikator urządzenia
→ Ustawienia ID → ENTER E
Ustawienia ID
비디오 월
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.
(Zakres: 0~224)
――Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Kabel RJ45(LAN)
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
57
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
HOME
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji
korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
→ Ściana wideo → ENTER E
Ściana wideo
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych
wyświetlaczy.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
•• Wyłączone / Włączone
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy
ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych
urządzeń graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
58
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą
funkcji Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do
produktów tworzących ścianę wizyjną.
Aby wybrać inną kolejność dla wyświetlacza, należy zmienić numer urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk E.
――Funkcja Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 225 wyświetlaczy.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
59
Więcej ustawień
HOME
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
→ Więcej ustawień → ENTER E
Więcej ustawień
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
60
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Ton kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Obraz
Tryb obrazu
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
Sklep i centrum handlowe
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
· Podświetlenie
80
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
· Jasność
45
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
· Kontrast
70
· Ostrość
85
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
50
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor, korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
61
Podświetlenie / Jasność / Kontrast
/ Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
MENU m → Obraz → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
· Podświetlenie
80
· Jasność
45
· Kontrast
70
· Ostrość
85
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
50
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Podświetlenie / Jasność / Kontrast / Ostrość
/ Kolor / Odcień (Z/C)
Tekst
Podświetlenie / Jasność / Kontrast / Ostrość
Skalibrowano
Podświetlenie
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu
ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda
wejściowego produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
62
Temperat. barwowa
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
――Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wyłączone.
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Temperat. barwowa jest
wyłączona.
Obraz
Temperat. barwowa
16000K
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Balans bieli
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
•• Wzm. C/Wzm. Z/Nasycenie niebieskim: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów
(czerwonego, zielonego, niebieskiego).
•• Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego,
zielonego, niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Balans bieli
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
63
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Obraz
Gamma
0
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie
za pomocą programu Color Expert do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i
Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest
Obraz
Wartość skalibrowana
wyłączona.
Nie stosuj
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
64
Opcje obrazu
Tryb obrazu
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
Opcje obrazu
Ton kolorów
Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumu
Wyłączone
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Auto
Skalibrowano
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Ton kolorów / Cyfrowa redukcja szumu
/ Poziom czerni HDMI / Tryb Film /
Dynamiczne podświetlenie
Tekst
Ton kolorów / Cyfrowa redukcja szumu
/ Poziom czerni HDMI / Dynamiczne
podświetlenie
Cyfrowa redukcja szumu / Poziom czerni
HDMI / Dynamiczne podświetlenie
Wyłączone
Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
65
Ton kolorów
Opcje obrazu
Ton kolorów
Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumu
Wyłączone
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Auto
Wyłączone
Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
•• Wyłączone / Chłodno / Normalny / Ciep.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie
•• Wyłączone / Chłodno / Normalny / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda
wejściowego produktu.
Cyfrowa redukcja szumu
Zmniejsza zakłócenia obrazu, dzięki czemu pozwala uniknąć rozpraszającego migania.
•• Wyłączone / Włączone
Poziom czerni HDMI
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Auto / Nisk. / Normalny
――Ta opcja jest niedostępna, jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC.
66
Tryb Film
Opcje obrazu
Ton kolorów
Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumu
Wyłączone
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Auto
Wyłączone
Włączone
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich
źródeł oraz ustawiał optymalną jakość obrazu.
•• Wyłączone / Auto
――Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 480i, 576i lub 1080i.
――Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Włączone
――Ustawienie Dynamiczne podświetlenie nie jest dostępne, gdy źródło sygnału jest ustawione jako PC przy funkcji
Ściana wideo ustawionej jako Włączone.
67
Rozmiar obrazu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E
16:9
· Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
Dostępne opcje Rozmiar obrazu mogą się różnić w zależności od tego, czy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie
Film/zdjęcie czy Tekst.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Wyłączone
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych
części obrazu.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
•• Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Szeroki: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować
retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (720p / 1080i / 1080p) opcja
ta pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginał: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
――Dostępność portów zależy od modelu.
68
Powiększenie/Pozycja
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
Wyłączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostosowanie rozmiaru i położenia ekranu.
Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 1080i lub 1080p, a dla opcji Rozmiar
obrazu wybrano ustawienie Użytkownika.
――Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
――Na ekranie Powiększenie/Pozycja wykonać poniższe czynności.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
3
Za pomocą przycisków u/d/l/r przesunąć obraz.
4
Nacisnąć przycisk E.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja.
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
Rozdzielczość
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z
przedstawionych rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w
komputerze. Pozwoli to uzyskać optymalną jakość obrazu.
Dostępne rozdzielczości: Wyłączone / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
69
Autodopasowanie
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.
MENU m → Obraz → Autodopasowanie → ENTER E
Obraz
Autodopasowanie
–– Opcja dostępna tylko w trybie PC.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Regul. ekranu komputera
MENU m → Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER E
Obraz
Regul. ekranu komputera
•• Ziarnisty / Przecyzyjne
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak
najlepiej ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić
operację precyzyjnego dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie
obrazu tak, aby znajdował się na środku ekranu.
•• Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest
dopasowany do ekranu produktu.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie
obrazu w poziomie, należy nacisnąć przycisk ◀ lub ▶.
•• Reset obrazu
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
–– Opcja dostępna tylko w trybie PC.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
70
Wyłącz obraz
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.
MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E
Obraz
Wyłącz obraz
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
71
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Wieloekranowy
Wieloekranowy
•• Wyłączone
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Wieloekranowy → ENTERE
Wyświetlacz ekranowy
•• Potrójny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia
zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
•• Poczwórny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego
urządzenia zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
――Informacje na temat dźwięku w trybie Wieloekranowy znajdują się w instrukcjach dotyczących ustawienia Wybór
Wieloekranowy
Orientacja ekranu
dźwięku.
――W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu Wieloekranowy tryb Wieloekranowy pozostanie
Ochrona ekranu
aktywny także po ponownym włączeniu urządzenia.
――Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym ekranie wyświetlana
Wyświetlanie komunikatu
Język menu
•• PIP: Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie
wewnętrznym PIP.
Polski
Resetuj wyświetlacz ekr.
jest gra lub karaoke.
――Tryb Wieloekranowy obsługuje dwa ekrany o rozdzielczości UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI) / 60 Hz (DP)).
Podczas korzystania z tego trybu może dojść do wypalenia ekranu (obniżenie jakości obrazu).
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
72
PIP (Pejzaż)
PIP
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie
wewnętrznym PIP.
PC
Źródło
Rozmiar ekranu
Õ
Pozycja
Ã
Wybór dźwięku
Dźwięk
Proporcje obrazu
główny
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
Zamknij
Pełny
•• Rozmiar ekranu: służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
•• Pozycja: służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
――W trybie podwójnym nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny / Dźwięk PIP): służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie PIP.
•• Proporcje obrazu (Oryginał / Pełny): wybór dla trybu ekranu ustawienia Pełny lub Oryginał.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
PIP (Portret)
PIP
Źródło
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie
wewnętrznym PIP.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
PC
Rozmiar ekranu
Pozycja
Wybór dźwięku
Dźwięk
Proporcje obrazu
główny
Zamknij
Pełny
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
•• Rozmiar ekranu: służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
•• Pozycja: służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
――W trybie podwójnym nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny / Dźwięk PIP): służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie PIP.
•• Proporcje obrazu (Oryginał / Pełny): wybór dla trybu ekranu ustawienia Pełny lub Oryginał.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
73
Ograniczenia
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy
przypisać inne źródło sygnału.
――W przypadku podzielonego ekranu nie można jednocześnie korzystać ze źródeł sygnału HDMI4 i DVI.
Bez podłączonej skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie)
Obraz Dźwięk główny
Obraz Dźwięk PIP
DisplayPort1
DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
DisplayPort2
DisplayPort1, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI1
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI2
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI3
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DVI, PC
HDMI4
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC
DVI
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3
PC
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
Po podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie)
Obraz Dźwięk główny
Obraz Dźwięk PIP
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort2
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI4
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
PC
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
74
Potrójny ekran (Pejzaż)
Potrójny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub
komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy
Dźwięk główny
Okienko 1
przypisać inne źródło sygnału.
Okienko 2
Zamknij
Rozmiar ekranu
Wybór dźwięku
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Potrójny
ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Potrójny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Potrójny ekran.
•• Rozmiar ekranu: ustawienie rozmiarów ekranów Dźwięk główny, Okienko 1 i Okienko 2.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Potrójny ekran.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Potrójny ekran (Portret)
Potrójny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub
komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
Dźwięk główny
Okienko 1
Okienko 2
Rozmiar ekranu
Zamknij
Wybór dźwięku
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy
przypisać inne źródło sygnału.
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Potrójny
ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Potrójny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Potrójny ekran.
•• Rozmiar ekranu: ustawienie rozmiarów ekranów Dźwięk główny, Okienko 1 i Okienko 2.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Potrójny ekran.
75
Poczwórny ekran (Pejzaż)
Poczwórny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub
komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy
Dźwięk główny
Okienko 1
przypisać inne źródło sygnału.
Okienko 2
Zamknij
Okienko 3
Wybór dźwięku
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Poczwórny
ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 3: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 3 w trybie Poczwórny ekran.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Poczwórny ekran.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Poczwórny ekran (Portret)
Poczwórny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub
komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
Dźwięk główny
Okienko 1
Okienko 2
Okienko 3
Zamknij
Wybór dźwięku
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy
przypisać inne źródło sygnału.
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Poczwórny
ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 3: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 3 w trybie Poczwórny ekran.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Poczwórny ekran.
76
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Konfiguracja ekranu menu.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTERE
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Pejzaż
Orientacja zawartości źródłowej
Pejzaż
Proporcje obrazu
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
Pełny ekran
Orientacja zawartości źródłowej
Ustawianie orientacji treści z urządzeń zewnętrznych podłączonych do produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
Proporcje obrazu
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Funkcja Orientacja ekranu jest niedostępna w trybie z przeplotem.
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych
proporcji obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
――Jeśli dla opcji Wieloekranowy wybrano ustawienie Potrójny ekran, wówczas funkcja Poczwórny ekran jest
wyłączona.
77
Ochrona ekranu
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu
Przesunięcie pikselowe.
Funkcja Przesunięcie pikselowe nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTERE
Ochrona ekranu
Ustawienie czasu Przesunięcie pikselowe pozwala zaprogramować czas (w minutach) pomiędzy przesunięciami
obrazu.
Przesunięcie pikselowe
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
•• Przesunięcie pikselowe (Wyłączone / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane
zostanie ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 min ~ 4 min
4 min
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję
obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.
78
Wył. czasowy
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochrona ekranu.
Funkcja Ochrona ekranu zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
•• Wył. czasowy (Wyłączone / Powtórz / Interwał)
–– Wyłączone
–– Powtórz: Wyświetl, w określonych odstępach czasu, wzór zapobiegającemu zjawisku wypalania ekranu.
–– Interwał: Wyświetl wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu przez określony czas (od czasu
początkowego do końcowego).
――Po skonfigurowaniu opcji Ustawienie zegara opcja Interwał będzie aktywna.
――Opcje Okres, Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ. będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Wył. czasowy
wybrane zostanie ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochrona ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
79
Wyświetl natychmiast
Ochrona ekranu
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wyłączone / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed
uszkodzeniem.
•• Wyłączone / Jasne / Ciemna
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu →
ENTERE
•• Wyłączone / Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku
sygnału.
•• Wyłączone / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten
program.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Włączone
80
Język menu
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych
funkcji komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język menu
Polski
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
81
Rozdział 08
System
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
MENU m → System → Ustawienia → ENTER E
System
Ustawienia
Czas
Źródło MagicInfo I
DVI
Auto Source Switching
Połączenie DVI
Auto
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
82
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Skonfiguruj różne ustawienia
związane z czasem.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Czas
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
Wyłączone
0Sek.
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby
przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po
zakończeniu nacisnąć przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wyłączone / Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
(Wyłączone / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby anulować
Auto. wyłączanie, wybrać ustawienie Wyłączone.
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec
przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).
83
――Funkcja Źródło MagicInfo I jest dostępna po podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie).
Źródło MagicInfo I
Naciśnięcie przycisku MagicInfo Player I na pilocie wyświetla zawartość podłączoną do skrzynki sieciowej
(sprzedawanej oddzielnie).
MENU m → System → Źródło MagicInfo I → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
Źródło MagicInfo I
DVI
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
84
Auto Source Switching
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Auto Source Switching jest ustawiona jako Włączone, a
poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Jeśli dla funkcji Auto Source Switching wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie
wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Wyłączone
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło
główne.
Przywracanie źródła gł.
Wyłączone
끄기
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Źródło główne
Źródło pomocnicze
Wszystkie
HDMI1
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi
wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba
wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku
sygnału.
Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego
źródła obrazu wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przywracanie źródła gł.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
85
Połączenie DVI
Wybierz urządzenie źródłowe podłączone do gniazda DVI. Jeśli ekran nie wyświetla się, uruchom ponownie
urządzenie źródłowe.
•• Auto / PC / DVI
MENU m → System → Połączenie DVI → ENTER E
System
Połączenie DVI
Auto
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
86
Sterowanie zasilaniem
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wyłączone
Zasilanie modułu PC
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest
potrzebne.
•• Wyłączone / Włączone
Zasilanie modułu PC
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
Zsynchr. wł. zasil.
Ster. trybem gotowości
Auto
Sieć w trybie czuwania
Wyłączone
•• Wyłączone / Włączone
Tylko włączanie
Zsynchr. wył. zasil.
Przycisk zasilania
Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC, należy wybrać opcję Wyłączone.
Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wyłączone.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Włączone
87
Ster. trybem gotowości
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wyłączone
Zasilanie modułu PC
Ster. trybem gotowości
Auto
Sieć w trybie czuwania
Wyłączone
Przycisk zasilania
Tylko włączanie
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb
oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
•• Wyłączone
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego wyświetlany jest komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wyłączone, komunikat Brak sygnału nie zostanie
wyświetlony.
W takim przypadku dla opcji Wiadom. o braku sygnału należy wybrać ustawienie Włączone.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wyłączone / Włączone
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
88
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
•• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wysoko
Czujnik Eco
Rozwiązanie Eco
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.
Oszczędz. Energii
Wyłączone
Czujnik Eco
Wyłączone
Harmonogram lampy ekranu
Wyłączone
dezaktywację ustawienia Wyłączone.
――Jeśli kontrast ekranu jest niewystarczający, dla opcji Czujnik Eco należy wybrać ustawienie Wyłączone.
Tr. got. br. sygn.
Wyłączone
Jeśli dla opcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Wyłączone, urządzenie może nie spełniać standardów
energetycznych.
Aut. wył. zasil.
Wyłączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Włączone
――Regulacja ustawienia Podświetlenie w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik Eco spowoduje
Min. podświetlenie
Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności
ekranu. Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min.
podświetlenie ma mniejszą wartość niż ustawienie Podświetlenie.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może
stawać się trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.
89
Harmonogram lampy ekranu
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Wyłączone
Czujnik Eco
Wyłączone
Harmonogram lampy ekranu
Wyłączone
Tr. got. br. sygn.
Wyłączone
Aut. wył. zasil.
Wyłączone
――Opcja jest aktywna, jeśli skonfigurowano opcję Ustawienie zegara.
Harmonogram lampy ekranu
Włączanie lub wyłączanie harmonogramu lampy.
•• Wyłączone / Włączone
Harmonogram 1, Harmonogram 2
Czas
Jasność panelu zostanie zmieniona zgodnie z jasnością ustawioną dla opcji Lampa w określonym czasie.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Lampa
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
•• 0 ~ 100
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wyłączone / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu
nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wyłączone / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
90
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest
prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 °C.
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
System
Sterowanie temperaturą
Zalecana wartość temperatury dla opcji Sterowanie temperaturą powinna wynosić 75 °C–80 °C (pod warunkiem, że
temperatura otoczenia wynosi 40 °C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura
będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
77
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zmień kod PIN
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN.. Ponownie wprowadzić te
same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadź PIN..
System
Zmień kod PIN
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
91
Ogólne
Zabezpieczenia
Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
MENUm → System → Ogólne → ENTERE
Blokada bezpieczeństwa
Ogólne
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.
Zabezpieczenia
Hot Plug HDMI
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
•• Wyłączone / Włączone
Włączone
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną
zablokowane przez funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne:
0-0-0-0).
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przycisk włączania
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczeństwa jest włączona.
•• Wyłączone / Włączone
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą
pilota.
•• Wyłączone / Włączone
Hot Plug HDMI
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
•• Wyłączone / Włączone
――W zależności od rodzaju urządzenia zewnętrznego ekran może się nie wyświetlać poprawnie. W takim przypadku
należy je podłączyć po ustawieniu funkcji Hot Plug HDMI na wartość Włączone.
92
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
93
Rozdział 09
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Wyjście dźwięku
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Dźwięk → Wyjście dźwięku → ENTER E
Dźwięk
Wyjście dźwięku
Dźwięk połączenia wideo
Wybór głośników
AV(HDMI)
Bieżące źródło
Wewnętrzny głośnik
Zeruj dźwięk
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
94
Dźwięk połączenia wideo
MENU m → Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER E
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
•• Bieżące źródło / Video Call
――Jeśli dla opcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Dźwięk połączenia wideo jest
wyłączona.
Dźwięk
Dźwięk połączenia wideo
Bieżące źródło
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wybór głośników
Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą
w prędkości dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio.
Jeżeli wystąpi taka sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne.
MENU m → Dźwięk → Wybór głośników → ENTER E
•• Wewnętrzny głośnik / Zewnętrzne
――Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie
Wewnętrzny głośnik włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów
głośników.
Dźwięk
Wybór głośników
Wewnętrzny głośnik
――Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
95
Zeruj dźwięk
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia
fabrycznych ustawień dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
Dźwięk
Zeruj dźwięk
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
96
Rozdział 10
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Przejdź do strony główn.
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania
produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME
zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich
ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia,
aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Kontakt z firmą Samsung
na pilocie.
Z menu Przejdź do strony główn. możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci
lub sieci.
Zeruj wszystko
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją
oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i
oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod
modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
97
Rozdział 11
Instrukcja rozwiązywania problemów
–– Przed skontaktowaniem się z
Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal
występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
–– Jeżeli ekran nadal nie wyświetla
żadnego obrazu, sprawdź
ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i
kontrolera wideo oraz kabel.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
98
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą
kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu
widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując
rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem
karty graficznej lub komputera.)
Ustawienie PC wyświetla się w menu Źródło, gdy komputer
nie jest podłączony.
Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło, niezależnie od tego, czy komputer jest
podłączony czy nie.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
W zależności od rodzaju urządzenia zewnętrznego ekran może się nie wyświetlać poprawnie.
W takim przypadku należy je podłączyć po ustawieniu funkcji Hot Plug HDMI na wartość
Włączone.
99
Problem z ekranem
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną
rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie
ze specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione
w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne,
w oparciu o Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu
standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wyłączone.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda
sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się
automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.
100
Problem z ekranem
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE
DRIVER IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż
zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość
komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach
obrazu HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować
wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
101
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy
ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Wybór głośników na Wewnętrzny głośnik.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego
audio produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku
dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda
wejściowego audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
102
Problem z dźwiękiem
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
W przypadku wybrania dla opcji Wybór głośników ustawienia Zewnętrzne przyciski głośności
i wyciszania są nieaktywne.
Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza
zewnętrznego (dekodera).
Z głośników słychać echo.
Przyczyną efektu echa mogą być różne prędkości dekodowania między głośnikami produktu i
głośnikami zewnętrznymi.
W takim przypadku dla opcji Wybór głośników wybierz ustawienie Zewnętrzne.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer
do naprawy.
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
103
Inne problemy
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału
audio i wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu
produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu Wieloekranowy nie jest dostępne.
To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez
wyświetlacz.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak
odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI
(sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny.
Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego
wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów
HDMI, które nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
Wejście audio
Tryb ekranu
PC
Auto
Ustawienia komputera
DVI PC
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
104
Inne problemy
Funkcja HDMI-CEC nie działa.
Ten produkt nie obsługuje funkcji HDMI-CEC.
Aby używać kilku urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję HDMI-CEC po podłączeniu
ich do portów HDMI1, HDMI2, HDMI3 i HDMI4 na produkcie, należy wyłączyć obsługę funkcji
HDMI-CEC we wszystkich urządzeniach zewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne obejmują
odtwarzacze Blu-ray i DVD.
Korzystanie z urządzenia zewnętrznego z włączoną obsługą funkcji HDMI-CEC może
spowodować automatyczne zatrzymanie pozostałych urządzeń zewnętrznych.
Aby zmienić ustawienia funkcji HDMI-CEC, należy się zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia
lub skontaktować z jego producentem.
Czujnik podczerwieni nie działa.
Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.
Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przełącznika z
tyłu produktu.
(Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym).
Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu,
mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku na
pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak
odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI
(sygnał RGB).
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort1, DisplayPort2 ekran BIOS i
ekran uruchamiania się nie pojawią.
Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort1, DisplayPort2.
105
Pytania & odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran
→ Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia
monitora.
–– Dalsze instrukcje dotyczące
regulacji można znaleźć w
podręczniku użytkownika danego
komputera lub karty graficznej.
•• Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia →
Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran
→ Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość
w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor
i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor
i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
106
Pytanie
Jak dostosować rozdzielczość?
Odpowiedź
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i
zmień rozdzielczość.
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień
rozdzielczość.
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania →
Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania →
Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu
Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu
Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu →
Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
107
Rozdział 12
Dane techniczne
Ogólne
–– Wymiary
Nazwa modelu
Panel
–– Obszar wyświetlania
poziomo
pionowo
QM75F
QM98F
Wymiary
Kategoria 75 (74,5 cali / 189,34 cm)
Kategoria 98 (97,5 cali / 247,7 cm)
Obszar
wyświetlania
1650,24 mm (poziomo) x 928,26 mm (pionowo)
2158,848 mm (poziomo) x 1214,352 mm (pionowo)
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić
w zależności od kraju.
Środowisko pracy
Obsługa urządzenia
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
108
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem
a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie
ma to wpływu na wydajność produktu.
――To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane
podjęcie odpowiednich środków.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
109
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje
częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
–– Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
–– Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej). Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa lub
inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w
Hz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
QM75F / QM98F
Częstotliwość pozioma
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Częstotliwość
odświeżania pionowego
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Złącze RGB analogowe, DVI (Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB
Rozdzielczość
optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Rozdzielczość
maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
148,5 MHz (analogowy, cyfrowy), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał
przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W
takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
110
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
111
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
112
Rozdział 13
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej
instalacji zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
113
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
•• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być
jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
–– Liczba subpikseli według typu panelu: 24.883.200
•• Uruchomić funkcję Autodopasowanie, aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po
wykonaniu autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z funkcji
regulacji Ziarnisty lub Przecyzyjne.
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
–– Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb
oszczędzania energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna
praca oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez
dłuższy czas, może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać
na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica
napięcia musi zostać zmniejszona.
――Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
Czarna matryca
Źródło
Elektroda (ITO)
Filtr kolorów
Wyczerpane
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Ustawianie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu
Wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu działa automatycznie w trybie gotowości.
•• Wyłączenie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu
Na pilocie nacisnąć przyciski 2 → 2 → 7 → CH → 0.
TFT
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
Magistrala danych
Jedno mignięcie czujnika pilota oznacza wyłączenie wzoru.
•• Włączanie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu
Na pilocie nacisnąć przyciski 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Dwa mignięcia czujnika pilota oznaczają włączenie wzoru.
――Gdy ekran jest wyłączony, wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu będzie działać
przez dwie godziny.
――Stałe działanie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu wiąże się z dodatkowym
zużyciem energii.
114
Zapobieganie wypalaniu powidoków
――Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie
zasilania lub ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać,
że usługi gwarancyjne mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
•• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
–– Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
–– Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie
produktu jako wyłączone.
–– Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
•• Regularna zmiana koloru
–– Należy używać dwóch kolorów
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
(Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.)
――Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Regularna zmiana koloru czcionki
–– Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania
urządzenia.
115
Licencja
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres [email protected].
116
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania
odnosi się do liczby efektywnych
linii skanowania, która określa
rozdzielczość ekranu. Częstotliwość
skanowania może być podawana
jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od
metody skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces
progresywnego przesyłania pikseli,
które tworzą obraz. Większa liczba
pikseli oznacza wyraźniejszy, żywszy
obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem
linie pikseli skanowane są
naprzemiennie co druga z góry
do dołu, następnie skanowane są
pozostałe linie (te, które nie zostały
zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla
najpierw linie nieparzyste, potem
parzyste. Tryb bez przeplotu jest
najczęściej wykorzystywany w
monitorach, ponieważ gwarantuje
dużą wyrazistość obrazu. Trybu z
przeplotem używa się głównie w
telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran
składa się z czerwonych, zielonych
i niebieskich plamek. Im krótszy
odstęp między plamkami, tym
wyższa rozdzielczość. Odległość
plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między
plamkami w tym samym kolorze.
Odległość tę mierzy się w
milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować
obraz widoczny dla ludzkiego oka.
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy
na sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
Plug & Play____ Funkcja Plug
& Play umożliwia automatyczną
wymianę informacji między
monitorem a komputerem w celu
uzyskania optymalnego środowiska
wyświetlania. Do wykonania funkcji
Plug & Play produkt wykorzystuje
międzynarodowy standard VESA
DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek
(pikseli) oraz pionowych plamek
(pikseli), które tworzą ekran.
Wskazuje ona na szczegółowość
wyświetlanego obrazu. Wyższa
rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa
ilość danych, co jest przydatne w
przypadku wykonywania kilku zadań
równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920
x 1080 oznacza 1920 pikseli
poziomych (rozdzielczość pozioma)
oraz 1080 pikseli pionowych
(rozdzielczość pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Płyta DVD oznacza dysk pamięci
masowej o rozmiarze płyty CD, na
której można przechowywać dane
multimedialne (audio, wideo, gry)
przy użyciu technologii kompresji
wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs,
który można podłączyć do
cyfrowego źródła audio, a także
do źródła wideo w jakości HD za
pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control
(MDC)____ MDC (Multiple
Display Control) to program
umożliwiający sterowanie kilkoma
wyświetlaczami równocześnie przy
użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
Źródło____ Źródło sygnału
to podłączone do urządzenia
źródłowego urządzenie wideo, takie
jak kamera wideo, odtwarzacz wideo
lub DVD.
117

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 2.49 m (98") 3840 x 2160 pixels 500 cd/m²
  • Edge-LED BLU 8 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement