Samsung | P42H | Samsung P42H Skrócona instrukcja obsługi

PDP MONITOR
quick start guide
P42H, P50H, P42Hn, P50Hn
ii
Wprowadzenie
ZawartoϾ opakowania
Uwaga
Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do wyświetlacza plazmowego.
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.
Uwaga
Nie stawiać produktu na podłodze.
Rozpakowywanie
Wyświetlacz plazmowy
Instrukcje obsługi
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępne w niektórych krajach)
Kable
Kabel D-Sub
Inne
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Inne
Pilot zdalnego sterowania
Baterie (AAA X 2)
(Dostępne w niektórych krajach)
Rdzeń ferrytowy dla kabla
zasilającego
(3301-001110)
Sprzedawane oddzielnie
Kabel DVI
ZESTAW do montażu na
ścianie
Przewód sieciowy
(Dostępne tylko w modelu
P42HN / P50HN)
Tuner telewizyjny
Modem sieciowy
Podstawa tymczasowa do
montażu
(Dostępne tylko w modelu
P42H / P50H)
Uwaga
•
Można kupić oraz podłączyć osobny modem sieciowy lub tuner telewizyjny. Więcej informacji na
temat użytkowania znajduje się w odpowiednich podręcznikach użytkownika.
•
Można podłączyć tylko jedno urządzenie zewnętrzne.
Rdzeń ferrytowy (kabel zasilający)
•
Rdzenie ferrytowe s³u¿¹ do ekranowania przewodów przed zak³óceniami.
•
Podczas pod³¹czania nale¿y przymocowaæ jeden z rdzeni do przewodu w pobli¿u wtyku.
Wprowadzenie
Twój wyświetlacz plazmowy
Przód
Przycisk SOURCE [SOURCE/]
SOURCE Służy do przełączania między trybami PC i Video. Zmiana źródła jest
możliwa tylko w przypadku urządzeń zewnętrznych podłączonych w danym momencie do wyświetlacza plazmowego.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo]
Uwaga
•
Menu TV jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
•
Menu MagicInfo jest dostępne, jeśli modem sieciowy jest zainstalowany w
modelach HN lub H.
Przycisk Enter [
]
Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.
Przycisk MENU [MENU/]
Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego. Służy także do opuszczania
menu ekranowego i powrotu do poprzedniego menu.
- VOL+
Umożliwia przechodzenie między pozycjami menu w poziomie lub regulację
wartości wybranego menu. Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.
SEL
Umożliwia przechodzenie między pozycjami menu w pionie lub regulację wartości wybranego menu.
/ Jeśli menu ekranowe (OSD) nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować kanał.
Przycisk zasilania [
]
Wprowadzenie
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza plazmowego.
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania służy do włączania i wyłączania monitora.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć instrukcji obsługi monitora, w części "Oszczędzanie energii". W celu oszczędzania
energii wyświetlacza plazmowego, należy go WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany
lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.
Czujnik zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza plazmowego.
Tył
Uwaga
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania kabli znajdują się w części Podłączanie kabli w sekcji
Instalacja. Ustawienia wyświetlacza plazmowego mogą się różnić, w zależności od modelu.
POWER IN
Kabel zasilający łączy się z wyświetlaczem plazmowym oraz z gniazdkiem sieci elektrycznej.
Wprowadzenie
LAN (Gniazdo sygnałowe LAN)
(Dostępne tylko w modelu P42HN / P50HN)
USB(Gniazdo sygnałowe USB)
Klawiatura/mysz zgodna z urządzeniem pamięci
masowej.
(Dostępne tylko w modelu P42HN / P50HN)
Uwaga
Liczba wyświetlaczy plazmowych, które można
podłączyć do wyjścia pętli, jest różna w zależności od takich warunków, jak kabel, źródło sygnału
itp. W przypadku kabli nie powodujących pogorszenia sygnału źródłowego, można podłączyć
do dziesięciu wyświetlaczy plazmowych.
RS232C OUT/IN(PORT szeregowy RS232C)
port programowy MDC (Multiple Display Control)
DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO
IN] (PC/DVI/HDMI Złącze audio (wejście))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Podłącz kabel HDMI do złącza HDMI z tyłu wyświetlacza plazmowego i złącza HDMI urządzenia wysyłającego sygnał cyfrowy.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](Gniazdo sygnałowe PC)
Używając 15-pinowe D-Sub - tryb PC (Analog
PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI] (Gniazdo sygnałowe PC)
Używając DVI-D do DVI-D - tryb DVI (Digital
PC)
Wprowadzenie
DC Power [OUT]
Należy podłączyć do złącza POWER tunera telewizyjnego lub modemu sieciowego.
AV IN [VIDEO]
Podłącz złącze [ VIDEO ] monitora do wyjścia
wideo urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla
WIDEO.
AV AUDIO IN [L- AUDIO - R]
Połącz gniazdo odtwarzacza DVD, magnetowidu
(odtwarzacza DVD / dekodera telewizji cyfrowej) ze złączem [ L- AUDIO - R ] wyświetlacza
LCD.
AUDIO OUT [L- AUDIO - R]
Gniazdo słuchawkowe.
Kensington Lock
Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Urządzenie
służące do blokowania należy zakupić oddzielnie. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić
od przedstawionych na rysunku w zależności od
producenta. Prawidłowy sposób użycia został
opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.
Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.
Uwaga
W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.
Korzystanie
z
zabezpieczenia
przeciwkradzieżowego Kensington
1.
Włóż mechanizm blokujący do gniazda systemu Kensington w monitorze (
go w kierunku zamykania (
) i obróć
).
2.
Podłącz linkę zabezpieczającą Kensington.
3.
Przymocuj linkę zabezpieczającą Kensington do biurka lub innego ciężkiego, nieruchomego przedmiotu.
Wprowadzenie
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.
Pilot zdalnego sterowania
Uwaga
Działanie pilota zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez telewizor lub inne urządzenia elektroniczne działające w pobliżu wyświetlacza plazmowego i powodujące zakłócenia częstotliwości.
POWER
OFF
Number Buttons
Przycisk DEL
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
KOLOROWE PRZYCISKI
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Przyciski Góra-Dól, Lewo-Prawo
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
Wprowadzenie
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Włącza produkt.
2.
Off
Wyłącza produkt.
3. Number Buttons
Naciśnij by zmienić kanał.
4. DEL
Przycisk "-" działa tylko w trybie DTV. Służy do wybrania funkcji
MMS (wielokanałowy) dla trybu DTV.
5. + VOL -
Umożliwia regulację głośności dźwięku.
6.
Sluzy do chwilowego zatrzymania (wyciszenia) wyjscia audio.
Wyświetla się w dolnym, lewym rogu ekranu. W trybie Mute
(Wycisz) dźwięk powraca po wciśnięciu przycisku MUTE lub VOL +.
MUTE
7. TV/DTV
8.
Bezpośrednie wybieranie trybu telewizora i telewizji cyfrowej
(DTV)
MENU
Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego, lub zamknięcie menu ustawień.
Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.
9.
INFO
Aktualne informacje o obrazie są wyświetlane w górnym lewym
rogu ekranu.
11. COLOR BUTTONS
Naciśnij by dodać, usunąć lub zapisać kanał na liście ulubionych
kanałów w menu „Lista Kanałów".
12.
W ofercie kanałów telewizyjnych znajdują się tekstowe usługi informacyjne w postaci telegazety.
10.
TTX/MIX
- Przyciski telegazety
Więcej informacji > TTX / MIX
13. STILL
Naciśnij przycisk jednokrotnie, aby zatrzymać obraz. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wznowić standardowe wyświetlanie obrazu.
14. AUTO
Służy do przeprowadzenia automatycznej regulacji obrazu.(PC)
Po zmianie ustawienia rozdzielczości na panelu sterowania zostanie wykonana funkcja auto.
15. S.MODE
Dostosuj obraz monitora, wybierając jedno z ustawień fabrycznych (lub wybierz własne, niestandardowe ustawienia obrazu).
Wyświetlacz plazmowy jest wyposażony w wysokiej klasy
wzmacniacz stereofoniczny. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby cyklicznie przełączać pomiędzy skonfigurowanymi
fabrycznie trybami pracy urządzenia. ( Standard → Music →
Movie → Speech → Custom )
Wprowadzenie
16. MDC
Przycisk szybkiego uruchamiania MDC.
17. LOCK
Ten przycisk umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich przycisków na pilocie oraz wyświetlacz plazmowy, z wyjątkiem przycisku zasilania i LOCK (blokady).
18.
Naciśnij przycisk, aby zmienić źródło sygnału wejściowego
SOURCE.
SOURCE
Zmiana SOURCE jest możliwa tylko w przypadku urządzeń zewnętrznych podłączonych w danym momencie do monitora.
19.
20.
ENTER/PRE-CH
CH/P
Naciśniecie przycisku powoduje przejście do poprzedniego kanału.
Służy do przechodzenia w poziomie z jednej pozycji menu do kolejnej lub do regulacji wybranej wartości menu.
21. D.MENU
Wyświetlanie menu dekodera DTV
22. GUIDE
Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach
(EPG)
23.
RETURN
Powrót do poprzedniego menu.
24.Przyciski Góra-Dól, LewoPrawo
Umożliwia przechodzenie między pozycjami menu w poziomie
lub regulację wartości wybranego menu.
25.
EXIT
Umożliwia wyjście z ekranu menu.
26.
SRS
Wybierz tryb SRS TruSurround XT.
27. MagicInfo
Przycisk szybkiego uruchamiania MagicInfo .
28. P.MODE
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie bieżącego trybu obrazu w dolnej środkowej części ekranu.
AV / HDMI / TV : P.MODE
W wyświetlacz plazmowy obsługuje cztery automatyczne ustawienia obrazu, które zostały fabrycznie zaprogramowane. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać
dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright to funkcja oferująca optymalne warunki oglądania
w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby. (Entertain → Internet → Text
→ Custom )
29.
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/
NICAM STEREO są dostępne w zależności od typu transmisji za
pomocą przycisku DUAL na pilocie podczas oglądania TV.
Wprowadzenie
MTSSłuży do przełączania MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 i
MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
Rodzaj dźwię- Tryb
ku
S_Mode
Stereo FM
30. PIP
MTS/ Domyślny
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Zmiana ręczna
Mono
Naciśnij ten przycisk, aby sterować oknem PIP (obraz w obrazie).
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza plazmowego.
31. SWAP
Przełączanie zawartości okna PIP i głównego obrazu. Obraz wyświetlany w oknie PIP pojawi się na głównym ekranie, zaś obraz
z głównego ekranu pojawi się w oknie PIP.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza plazmowego.
Połączenia
Podłączanie do komputera
W przypadku kabla zasilającego z uziemieniem
•
W przypadku uszkodzenia przewód uziemiający może spowodować porażenie
prądem. Przed podłączeniem do zasilania prądem zmiennym upewnij się, że
przewód uziemiający jest podłączony w odpowiedni sposób. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.
Uwaga
Do wyświetlacza plazmowego można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń
wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza plazmowego.
Podłącz kabel zasilający wyświetlacza plazmowego do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu wyświetlacza. Włączyć zasilanie.
Sygnał D-sub można doprowadzić do wyświetlacza plazmowego na dwa sposoby.
Wybierz jeden z następujących:
Używając złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznej.
•
Połącz kablem D-sub 15-pinowy port RGB z tyłu wyświetlacza plazmowego
z 15-pinowym portem D-sub w komputerze.
Używając złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej.
•
Podłącz kabel DVI do portu DVI(HDCP) z tyłu wyświetlacza plazmowego
oraz portu DVI w komputerze.
Podłącz kabel audio wyświetlacza do portu audio z tyłu komputera.
Połączenia
Uwaga
•
Włącz komputer oraz wyświetlacz plazmowy.
•
Kabel DVI należy do wyposażenia opcjonalnego.
•
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy produktów firmy SAMSUNG.
Podłączanie do innych urządzeń
W przypadku kabla zasilającego z uziemieniem
•
W przypadku uszkodzenia przewód uziemiający może spowodować porażenie
prądem. Przed podłączeniem do zasilania prądem zmiennym upewnij się, że
przewód uziemiający jest podłączony w odpowiedni sposób. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.
Uwaga
Do wyświetlacza plazmowego można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń
wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza plazmowego.
Podłączanie urządzeń audio-wideo
1.
Połącz gniazdo odtwarzacza DVD, magnetowidu (odtwarzacza DVD / dekodera telewizji cyfrowej) ze złączem [R-AUDIO-L] wyświetlacza PDP.
2.
Następnie uruchom odtwarzanie taśmy lub płyty DVD odpowiednio w magnetowidzie, kamerze
wideo lub odtwarzaczu DVD.
3.
Wybierz AV używając SOURCE .
Uwaga
Wyświetlacz plazmowy posiada złącze audio-wideo, za pomocą którego można podłączyć urządzenia
audio-wideo, takie jak odtwarzacze DVD, VCR czy kamery. Sygnał audio-wideo można odbierać pod
warunkiem, że monitor jest włączony.
Połączenia
Podłączanie do kamery wideo
1.
Odszukaj wyjścia A/V w kamerze. Zazwyczaj można je znaleźć z boku lub z tyłu kamery. Podłącz
kable audio do gniazd AUDIO OUTPUT kamery i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] monitora. Za
pomocą zestawu kabli audio podłącz WYJŚCIE AUDIO kamery i AV AUDIO IN [L-AUDIOR] na wyświetlaczu plazmowym.
2.
Za pomocą kabla wideo podłącz gniazda VIDEO OUTPUT na kamerze i AV IN [VIDEO] na
wyświetlaczu plazmowym.
3.
Używając przycisku Source na przednim panelu wyświetlacz plazmowy należy wybrać źródło
sygnału AV podłączonego kamery.
4.
Następnie uruchom magnetowid lub kamerę, umieszczając w urządzeniu kasetę.
Uwaga
Przedstawione kable audio-wideo stanowią zazwyczaj elementy wyposażenia kamery. (Jeśli nie, należy je zakupić w sklepie elektronicznym.) Jeśli posiadana kamera obsługuje dźwięk stereo, należy
podłączyć dwa kable.
Połączenie za pomocą kabla HDMI
Uwaga
•
Urządzenia wejściowe, np. odtwarzacz DVD, są podłączane do złącza HDMI IN wyświetlacza
plazmowego przy pomocy kabla HDMI.
•
Nie można podłączyć komputera do złącza HDMI IN.
Połączenia
Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI
Uwaga
•
Podłącz gniazdo DVI cyfrowego urządzenia wyjściowego do gniazda HDMI IN wyświetlacza
plazmowego za pomocą kabla DVI na HDMI.
•
Podłącz czerwone i białe gniazda RCA, za pomocą kabla stereo (dla komputera), do czerwonego
i białego gniazda audio cyfrowego urządzenia wejściowego, i połącz przeciwstawne gniazda z
gniazdem HDMI / PC / DVI AUDIO IN wyświetlacza plazmowego.
Podłączanie do systemu audio
Uwaga
•
Połącz za pomocą zestawu kabli audio gniazda AUX L, R zestawu dźwiękowego i złączę AUDIO
OUT [L-AUDIO-R] wyświetlacza PDP.
Podłączanie przewodu sieciowego
W przypadku kabla zasilającego z uziemieniem
•
W przypadku uszkodzenia przewód uziemiający może spowodować porażenie
prądem. Przed podłączeniem do zasilania prądem zmiennym upewnij się, że
przewód uziemiający jest podłączony w odpowiedni sposób. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.
Uwaga
Do wyświetlacza plazmowego można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń
wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza plazmowego.
Połączenia
Uwaga
Podłączanie przewodu sieciowego
(Dostępne tylko w modelu P42HN / P50HN)
Podłączanie USB
W przypadku kabla zasilającego z uziemieniem
•
W przypadku uszkodzenia przewód uziemiający może spowodować porażenie
prądem. Przed podłączeniem do zasilania prądem zmiennym upewnij się, że
przewód uziemiający jest podłączony w odpowiedni sposób. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.
Uwaga
Do wyświetlacza plazmowego można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń
wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza plazmowego.
Uwaga
Podłączenie urządzeń USB, takich jak myszka lub klawiatura, nie jest możliwe.
(Dostępne tylko w modelu P42HN / P50HN)
Rozwiązywanie problemów
Funkcja autotestu
Uwaga
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić następujące pozycje. W razie wystąpienia
problemów, z którymi nie można sobie poradzić, należy skontaktować się z serwisem.
Funkcja autotestu
1.
Wyłącz komputer oraz wyświetlacz plazmowy.
2.
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3.
Włącz wyświetlacz plazmowy.
Poniższy rysunek ("Check Signal Cable") znajduje się na czarny tle, podczas gdy wyświetlacz
plazmowy pracuje zazwyczaj nawet wtedy, gdy nie wykryto sygnału wideo. W trybie automatycznego testowania, dioda zasilania pozostaje zielona, a cyfra porusza się po ekranie.
4.
Wyłącz wyświetlacz plazmowy i podłącz ponownie kabel sygnału wideo. Następnie włącz wyświetlacz i komputer.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nie wyświetla się na ekranie wyświetlacza plazmowego, należy sprawdzić poprawność działania kontrolera wideo oraz systemu; wyświetlacz funkcjonuje prawidłowo.
Komunikaty ostrzegawcze
Obraz można oglądać w rozdzielczości ekranu większej niż 1360 x 768. Jednak zostanie na chwilę
wyświetlony następujący komunikat: „You can choose to change the screen resolution or stay in the
current mode during that time” (Możesz zmienić rozdzielczość ekranu lub pozostać w aktualnym
trybie). Jeśli rozdzielczość ustawiona jest na więcej niż 85Hz, pokaże się czarny ekran, gdyż wyświetlacz plazmowy nie obsługuje rozdzielczości powyżej 85Hz.
Uwaga
Więcej informacji na temat rozdzielczości i częstotliwości obsługiwanych przez wyświetlacz plazmowy można znaleźć w Ustawienia > Fabryczne tryby synchronizacji
Konserwacja i czyszczenie
1) Konserwacja wyświetlacza plazmowego.
Należy wyczyścić miękką ściereczką po odłączeniu kabla zasilającego.
Rozwiązywanie problemów
•
Nie stosować benzenu, rozcieńczalnika ani innych łatwopalnych substancji. Nie używać wilgotnej ściereczki.
•
Żeby zapobiec uszkodzeniu ekranu zaleca się stosowanie
środków czyszczących firmy SAMSUNG.
2) Konserwacja ekranu panelu LCD
Należy delikatnie wyczyścić miękką ściereczką z flaneli bawełnianej.
•
Nigdy nie stosować acetonu, benzenu ani rozcieńczalnika.
Substancje te mogą spowodować uszkodzenia lub deformacje powierzchni ekranu.
•
Użytkownik będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty
napraw spowodowanych uszkodzeń.
Objawy i zalecane czynności
Uwaga
Wyświetlacz plazmowy wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia
problemów z komputerem lub jego kartą graficzną wyświetlacz plazmowy może w ogóle nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym odwzorowaniu kolorów lub obraz z zakłóceniami, bądź
nie obsługiwać trybu wideo. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a dopiero
potem skontaktować się z Centrum serwisowym lub sprzedawcą.
1.
Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
2.
Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały dźwiękowe.
(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia płyty
głównej komputera).
3.
Jeśli zmieniana była karta video lub inne urządzenia, sprawdź czy sterowniki karty video i monitora zostały zainstalowane.
4.
Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 50 Hz ~ 85 Hz.
(Nie przekraczaj 60Hz przy maksymalnej rozdzielczości.)
5.
Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie
awaryjnym, usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Control Panel → System → Device
Administrator (Administrator urządzenia), a następnie uruchom ponownie komputer.
Lista kontrolna
Uwaga
•
Następująca tabela zawiera listę możliwych problemów i ich rozwiązania. Przed skontaktowaniem
się z serwisem należy sprawdzić, czy informacje zawarte w tej części umożliwiają samodzielne
rozwiązanie problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części
Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
•
Więcej informacji na temat sieci można znaleźć w rozdziale MagicInfo Troubleshooting.
Rozwiązywanie problemów
Problemy z instalacją(PCPC)
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących instalacji wyświetlacza plazmowego i
ich rozwiązań.
Q:
Ekran wyświetlacza plazmowego miga.
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy łączący komputer z wyświetlaczem plazmowym podłączono
prawidłowo i mocno.
(Patrz Podłączanie do komputera)
Problemy z Obraz
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących ekranu wyświetlacza plazmowego i ich
rozwiązań.
Q:
Ekran jest pusty, a wskaźnik zasilania wyłączony.
A:
Upewnij się, że kabel zasilający został prawidłowo podłączony i że wyświetlacz plazmowy jest
włączony.
(Patrz Podłączanie do komputera)
Q:
"Komunikat „Check Signal Cable”.
A:
Sprawdzić, czy kabel sygnałowy został poprawnie podłączony do komputera lub urządzenia
wideo.
(Patrz Podłączanie do komputera)
A:
Sprawdzić, czy komputer lub urządzenie wideo jest włączone.
Q:
"Komunikat „Not Optimum Mode”.
A:
Sprawdzić rozdzielczość maksymalną i częstotliwość karty graficznej.
A:
Porównaj te wartości z danymi przedstawionymi w części Fabryczne tryby synchronizacji.
Q:
Obraz przewija się w pionie.
A:
Sprawdzić, czy kabel sygnałowy został pewnie podłączony. Poprawić podłączenie kabla sygnałowego.
(Patrz Podłączanie do komputera)
Q:
Obraz jest niewyraźny; Obraz jest zamazany.
A:
Uruchomić regulację Coarse i Fine tuning.
A:
Włącz ponownie monitor po odłączeniu wszystkich akcesoriów (kabel przedłużający wideo
itp.).
A:
Ustaw dla rozdzielczości i częstotliwości zalecane zakresy.
Q:
Obraz na monitorze drga i jest niestabilny.
Rozwiązywanie problemów
A:
Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są
obsługiwane przez wyświetlacz plazmowy. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w menu
wyświetlacza plazmowego i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
Q:
Na ekranie widoczne są cienie.
A:
Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są
obsługiwane przez wyświetlacz plazmowy. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w menu
wyświetlacza plazmowego i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
Q:
Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
A:
Wyregulować brightness i contrast.
(Patrz Brightness, Contrast)
Q:
Kolory obrazu nie są spójne.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Obraz kolorowy jest zniekształcony i występują na nim cienie.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Jakość białego koloru jest niezadowalająca.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Wskaźnik zasilania miga.
A:
Wyświetlacz plazmowy zachowuje zmiany w ustawieniach w pamięci OSD.
Q:
Ekran jest pusty i wskaźnik zasilania miga średnio co 0,5 - 1 sekundę. Wyświetlacz plazmowy
korzysta z systemu zarządzania zasilaniem. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
A:
Wyświetlacz plazmowy korzysta z systemu zarządzania zasilaniem.
A:
Poruszyć myszą komputerową lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze.
Q:
Ekran jest pusty i pulsuje.
A:
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat "TEST GOOD" podczas naciskania przycisku MENU,
należy sprawdzić kable łączące wyświetlacz plazmowy oraz komputer, by upewnić się że są
prawidłowo podłączone.
Problemy związane z dźwiękiem
Uwaga
W tym miejscu przedstawiono problemy związane z sygnałami audio i ich rozwiązania.
Q:
Brak dźwięku.
A:
Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony zarówno do portu wejściowego audio
wyświetlacza plazmowego, jak i portu wyjściowego audio karty dźwiękowej.
(Patrz Podłączanie do komputera)
A:
Sprawdź poziom głośności.
Q:
Poziom dźwięku jest za niski.
Rozwiązywanie problemów
A:
Sprawdź poziom głośności.
A:
Jeśli po ustawieniu poziomu dźwięku na maksimum głośność jest wciąż zbyt mała, sprawdź
ustawienia głośności na karcie dźwiękowej komputera lub w używanym programie.
Q:
Dźwięk jest zbyt wysoki lub zbyt niski.
A:
Ustawić Treble i Bass na odpowiednim poziomie.
Problemy z pilotem
Uwaga
W tym miejscu przedstawiono problemy związane z pilotem zdalnego sterowania i ich rozwiązania.
Q:
Przyciski na pilocie zdalnego sterowania nie reagują.
A:
Sprawdzić biegunowość (+/-) baterii.
A:
Sprawdzić, czy nie należy wymienić baterii.
A:
Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
A:
Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
A:
Sprawdzić, czy w pobliżu nie znajduje się lampa jarzeniowa (jarzeniówka) lub fluorescencyjna
(świetlówka).
Problemy związane z oprogramowaniem MagicInfo
Uwaga
Tworzenie dysku startowego USB Flash.
Q:
Tworzenie dysku startowego USB Flash
A:
1) Typowe nośniki USB o rozmiarze 512 MB lub większym można zmienić w dyski startowe
za pomocą narzędzi do tworzenia dysków startowych USB. (np. narzędzia HP USB Disk Storage
Format Tool)
A:
2) Kopiuje obraz systemu operacyjnego i pliki wykonywalne na dysk USB.
A:
3) Otwórz menu BIOS zestawu, naciskając klawisz F2 na ekranie BIOS logo. Następnie włącz
opcję USB Boot First (Rozruch najpierw z USB), zaznaczając ją i naciskając klawisz Enter w
menu Boot (Rozruch).
A:
4) Włącz zestaw, gdy dysk USB jest podłączony, i uruchom go w trybie DOS.
A:
Uruchom C:\ghost.exe i wybierz kolejno opcje → Partition → (Lokalny › Partycja › Z obrazu).
Wybierz obraz, o który chcesz zaktualizować dysk USB, i wybierz dysk docelowy.
A:
6) Po zakończeniu aktualizacji obrazu, zestaw zostanie automatycznie wyłączony i uruchomiony
ponownie.
Pytania i odpowiedzi
Q:
Jak można zmienić częstotliwość?
A:
Częstotliwość można zmienić, ponownie konfigurując kartę graficzną.
Rozwiązywanie problemów
Uwaga
Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić, zależnie od sterownika. (Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).
Q:
Jak można dostosować rozdzielczość?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Settings (Ustawienia).
* Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.
Q:
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustawić wygaszacz ekranu lub funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość klikając najpierw kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Ustawienia.
Ustawić wygaszacz ekranu lub funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Q:
Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz plazmowy?
A:
Odłącz kabel zasilający i wyczyść wyświetlacz plazmowy miękką szmatką, używając do tego
samej wody lub środka czyszczącego.
Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania. Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza wyświetlacza.
Q:
Jak odtwarzać filmy wideo?
A:
Obsługiwane są wyłącznie kodeki MPEG1 oraz WMV. Zainstaluj odpowiednie kodeki, aby
odtwarzać filmy wideo. Niektóre kodeki mogą być niekompatybilne.
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części,
aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod
numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
Download PDF

advertising