Samsung | QB65H-TR | Samsung QB65H-TR Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
QB65H-TR QB75H-TR
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie.
W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może
stracić ważność.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
–– (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
–– (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem
pracy lub przed wizytą technika.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Znaki
towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Korzystanie z monitora
dotykowego
Zasady bezpieczeństwa
Symbole bezpieczeństwa
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Czyszczenie
5
5
5
7
8
11
Przechowywanie i konserwacja
11
Środki ostrożności
12
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
13
Części
14
Porty
Półka
Korzystanie z funkcji obsługi dotykowej
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
15
16
17
17
Pilot
18
Montaż mocowania ściennego
20
Montaż mocowania ściennego
20
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA)
20
Monitor dotykowy
Przed rozpoczęciem korzystania z
produktu należy się zapoznać z poniższymi
informacjami
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
21
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
21
Łączenie z komputerem PC
27
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
27
Podłączanie za pomocą kabla DP
28
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 28
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
29
Podłączanie monitora dotykowego
22
Łączenie z komputerem PC
22
Podłączanie do laptopa lub komputera typu
tablet
22
Konfiguracja ustawień monitora dotykowego23
Kalibracja
23
Obsługa ekranu
Gesty wykonywane na ekranie dotykowym
Uwagi
25
25
26
27
27
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
30
30
31
Podłączanie do systemu audio
31
Zmiana źródła sygnału
Otwórz
32
32
Sterowanie wieloma
wyświetlaczami
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Kabel LAN
Podłączanie
Kody sterujące
33
33
34
36
37
Korzystanie z programu MDC
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
41
41
2
Spis treści
Regulacja ekranu
Tryb obrazu
42
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
43
Kolor / Odcień (Z/C)
Temperat. barwowa
44
Balans bieli
2-punktowo
Ustawienia 20-punktowe
45
45
45
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
46
46
Wartość skalibrowana
46
Ustawienia zaawansowane
Contrast Enhancer
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Ustawienia przestrzeni kolorów
HDMI UHD Color
Oświetl. dynamiczne
Tryb HDR+
47
47
47
47
47
48
48
48
48
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu
Dopasuj do ekranu
Powiększenie i pozycja
51
51
51
Zeruj dźwięk
Resetowanie obrazu
52
Sieć
Stan sieci
Wyświetlacz ekranowy
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Ochr. przed wypalan.
53
53
53
Wyświetlanie komunikatu
56
Informacje o źródle56
Wiadomość MDC56
Język
57
Resetuj wyświetlacz ekr.
57
60
61
Otwórz Ustawienia sieci
61
Typ sieci
61
Ustawienia sieci (przewodowej)
62
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
64
Użyj WPS66
Ustawienia sieci serwera
66
Serwer proxy66
Nazwa urządzenia
66
System
Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku
58
49
49
49
50
50
50
Balans
59
Korektor
59
Dźwięk HDMI
59
Wyjście dźwięku
59
51
Głośność automatyczna
60
Menedżer tablicy
67
Rozpocznij od strony głównej67
Interwał resetowania67
Samba
68
E-mail
68
Blokada USB
68
Blokada sieci
68
Dostępność
Wysoki kontrast
Powiększ
69
69
69
Rozpocznij konfigurację
69
3
Spis treści
Czas
Ustawienie zegara
DST
Opóźnienie włączenia
70
70
70
70
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz
79
79
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Maks. oszcz. en.
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
71
71
71
71
71
Kontakt z firmą Samsung
79
Zeruj wszystko
79
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Harmonogram lampy ekranu
Aut. wył. zasil.
72
72
72
73
Sterowanie temperaturą
73
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
Połącz. kablowe z PC
74
74
74
Zmień kod PIN
74
Zabezpieczenia
75
Blokada bezpieczeństwa włączona75
Blokada przycisków75
Zarządzanie zdalne75
Ogólne
76
Intelig. zabezpiecz.76
Hot Plug HDMI76
Własne logo77
Tryb gry
78
Resetuj system
Dodatek
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
80
80
80
81
Pytania i odpowiedzi
87
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
92
Okoliczności inne niż defekt produktu
92
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta92
Pozostałe okoliczności
92
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Zalecane działania prewencyjne
93
93
93
Licencja
94
Dane techniczne
Ogólne
88
Zaprogramowane tryby synchronizacji
89
78
4
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Poniższe instrukcje z zakresu bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
osobistego i zapobieżenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzieć, jak prawidłowo
używać produktu.
Symbole bezpieczeństwa
Symbol
Nazwa
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Znaczenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała
albo uszkodzeniami mienia.
Zakaz
NIE podejmować prób.
Instrukcja
"" Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się
od tych na obrazach.
Postępować zgodnie z wytycznymi.
Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno. Nie
przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
5
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej
szmatki.
Mogłoby dojść do pożaru.
Uwaga
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Przewód zasilający podłączać do uziemionego gniazda elektrycznego. (Z wyłączeniem
urządzeń, które nie mają uziemienia)
Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie używać uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku podłączania wtyczki do portu upewnić się, że została
ona podłączona prawidłowo (całkowicie).
Nieprawidłowe podłączenie wtyczki do portu może spowodować
jej niespodziewane odłączenie; istnieje również ryzyko przegrzania
spowodowanego przetężeniem, co obniży bezpieczeństwo
korzystania z produktu.
Używać tylko przewodu zasilającego dołączonego do produktu przez firmę Samsung.
Przewodu zasilającego nie wolno używać do zasilania innych produktów.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony
jest przewód zasilający.
W przypadku problemu z produktem należy odłączyć przewód zasilający, aby
całkowicie odciąć zasilanie produktu. Samo naciśnięcie przycisku zasilania nie odcina
całkowicie zasilania od produktu.
Podczas korzystania z produktu nie wolno odłączać przewodu zasilającego.
Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
6
Instalacja
Produkt należy prawidłowo umocować, aby nie upadł.
Jeżeli produkt nie zostanie prawidłowo umocowany i dziecko dotknie
go podczas zabawy, produkt może upaść, powodując uszkodzenie
samego produktu lub obrażenia ciała u dziecka.
Ostrzeżenie
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i
odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Uszkodzenie przewodu może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Olej jadalny lub opary oleju mogą uszkodzić lub zdeformować
produkt.
Produktu nie należy stawiać bezpośrednio przy ścianie — należy
zapewnić swobodny przepływ powietrza.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała. Można
stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład
na półkach na książki czy w ciasnych szafkach.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
W przypadku umieszczania produktu w nietypowym miejscu jego otoczenie może być
przyczyną poważnego pogorszenia jakości jego pracy. Z tego względu przed instalacją
produktu należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
(Miejsca charakteryzujące się znacznym zapyleniem; miejsca, w których stosowane są
chemikalia; miejsca o zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach; miejsca o zbyt
wysokiej wilgotności lub zbyt dużej ilości wody; środki transportu takie jak pojazdy,
lotniska i dworce używane nieprzerwanie przez długi czas itp.)
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem
dzieci.
Nieprawidłowe użycie opakowań plastikowych przez dzieci może
spowodować uduszenie.
Nie umieszczać kabla zasilającego (zasilacza DC) ani produktu w
pobliżu źródeł ciepła.
(Świece, środki odstraszające owady, papierosy, spraye, urządzenia
grzewcze, miejsca wystawione na bezpośrednie działania promieni
słonecznych itp.)
7
Działanie
Uwaga
W przypadku podnoszenia i przenoszenia produktu nie wolno
dotykać jego wyświetlacza. Produkt muszą podnosić lub przenosić co
najmniej dwie osoby.
Produkt może upaść, powodując obrażenia ciała, uszkodzenie samego
produktu lub pożar.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Zbyt długie wystawienie produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
może spowodować odbarwienie powierzchni wyświetlacza.
Ostrzeżenie
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach
spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Baterie do pilota zdalnego sterowania oraz małe akcesoria trzymać
poza zasięgiem dzieci. Należy zapobiec ryzyku połknięcia ich przez
dzieci.
Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
W przypadku upuszczenia produktu lub zmiany jego wyglądu
przestawić wyłącznik zasilania do pozycji wyłączenia i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny
kabel.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
8
Nie wolno uderzać produktu.
Na produkcie nie wolno się zawieszać ani się na niego wspinać.
•• Wyświetlacz może ulec uszkodzeniu.
•• Produkt może upaść, powodując obrażenia ciała, a nawet śmierć.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie zawieszały się na
produkcie ani się na niego nie wspinały.
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty
wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek,
monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych
(papieru, zapałek itd.).
Po podłączeniu do gniazda elektrycznego wtyczki przewodu
zasilającego nie można wkładać żadnych podłużnych przedmiotów
ani innych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny do wtyczki
na jego drugim końcu. Po odłączeniu wtyczki przewodu zasilającego
od gniazda zasilającego przez chwilę nie wolno dotykać jej styków.
•• W przypadku dostania się substancji obcych do wnętrza produktu
należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz,
garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• W przypadku dostania się do wnętrza produktu substancji obcych
takich jak woda należy odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie
rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego i
natychmiast wywietrzyć pomieszczenie.
Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby
dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w
konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
9
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie
stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
Uwaga
Każdą baterię należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości
(+, –).
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem,
uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Nieprawidłowa biegunowość może spowodować pęknięcie baterii.
Może także dojść do wycieku szkodliwego dla otoczenia kwasu z
baterii, pożaru lub obrażeń ciała.
Nie patrzeć w obraz na ekranie produktu z małej odległości przez dłuższy czas.
Może dojść do pogorszenia wzroku.
Nie podnosić ani nie przenosić włączonego produktu.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może
być gorący.
W przypadku korzystania ze słuchawek nie wolno ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności ani korzystać z nich przez długi czas.
Może dojść do uszkodzenia słuchu.
W przypadku nieużywania produktu przez długi czas, np. z powodu wyjazdu, przewód
zasilający należy odłączyć od gniazdka elektrycznego.
Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem
prądem lub upływem prądu.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
Może dojść do pogorszenia wzroku.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient
jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu
sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
W przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas należy włączyć tryb
oszczędzania energii lub przestawić wygaszacz ekranu w tryb obrazu ruchomego.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w
pobliżu produktu.
Może dojść do wybuchu lub pożaru.
10
Przechowywanie i konserwacja
Czyszczenie
Ostrzeżenie
Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani środkiem
czyszczącym.
•• Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia
jego oznaczeń.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
"" W przypadku powstania zabrudzeń na szybce ochronnej od używania dostarczonego pióra
należy oczyścić szybkę według poniższych instrukcji.
Czyszczenie obudowy i wyświetlacza
Przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie wytrzeć suchą
ściereczką.
1
2
3
Uwaga
W przypadku czyszczenia odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i delikatnie
przetrzeć produkt miękką i suchą tkaniną (o bardzo miękkich włóknach lub flanelą
bawełnianą), aby uniknąć zadrapań.
Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego oznaczeń.
Należy używać wyłącznie suchych tkanin o bardzo miękkich włóknach lub flaneli
bawełnianej, ponieważ powierzchnia produktu i jego wyświetlacz są podatne na
zadrapania.
Powierzchnia produktu lub jego wyświetlacz łatwo ulega zadrapaniom.
Na produkt nie wolno nanosić środków chemicznych zawierających alkohole,
rozpuszczalniki, środki powierzchniowo czynne (np. wosk), benzen, rozcieńczalniki,
pestycydy, substancje nawilżające lub czyszczące.
Mogą one spowodować odbarwienie lub pęknięcie zewnętrznej powierzchni produktu,
odklejenie powierzchni panelu lub usunięcie oznaczeń produktu.
11
Środki ostrożności
Środki ostrożności
Nacisk pióra nie powinien przekraczać 2,5 kg, ponieważ może to spowodować powstanie rys na
szybce ochronnej.
W przypadku użycia długopisu bądź pióra innego niż dostarczone istnieje ryzyko zabrudzenia
ekranu tuszem lub jego uszkodzenia.
Nie drapać ekranu
paznokciami ani ostrymi
przedmiotami. Zadrapania
mogą pozostawić na
produkcie ślady.
Nie spryskiwać bezpośrednio
żadnej części produktu.
Obecność wody we wnętrzu
produktu może spowodować
jego awarię, porażenie
prądem elektrycznym lub
pożar.
Ze względu na
charakterystykę produktów o
wysokim połysku, używanie
ultradźwiękowych nawilżaczy
UV może spowodować
powstanie białych plam na
produkcie.
"" Zalecamy korzystanie z dostarczonego pióra. Nie należy używać ostro zakończonych
przedmiotów innych niż pióro.
•• Usunięcie naklejki z ekranu może pozostawić resztki kleju. Przed rozpoczęciem korzystania
z produktu należy usunąć resztki kleju.
•• Nie wolno zbyt mocno naciskać ani pocierać produktu. Może to spowodować uszkodzenie
produktu.
•• Nie wycierać produktu środkami chemicznymi. Może to spowodować awarię produktu.
•• Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung (usługa płatna).
12
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
"" Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
"" Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Adapter RS232C (IN)
UCHWYT NA PRZEWODY
"" Podstawa nie jest dołączona do
produktu. Aby zamontować stojak,
można go zakupić osobno.
"" Można użyć adaptera RS232C w celu
podłączenia do innego monitora za
pośrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.
Baterie (AAA X 2)
(Dostępna w zależności od kraju)
Pióro dotykowe X 2
Pilot
Kabel USB
13
Części
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Opis
Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Uchwyt pióra
Rysik należy przechowywać we właściwym miejscu.
Włącza lub wyłącza produkt.
Czujnik pilota
"" Obsługiwane modele: QB75H-TR
Uchwyt pióra
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
QB65H-TR
Otwór montażowy
skrzynki sieciowej
"" Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
Głośnik
QB75H-TR
Otwór montażowy
skrzynki sieciowej
Głośnik
Przycisk panelu
14
Porty
Gniazdo
Opis
USB 1 ¨(1.0A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
"" Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DP-DVI.
"" Aby funkcja MagicInfo była aktywna, dla funkcji IWB S5 musi być
wybrane ustawienie OFF. Skontaktować się z centrum serwisowym.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMIDVI.
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
TOUCH OUT 1
Służy do podłączania do komputera w celu korzystania z funkcji sterowania
dotykowego.
USB 2(0.5A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
IR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
15
Półka
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Opis
USB (PC)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB 3 ¨
HDMI IN 3
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI-DVI.
TOUCH OUT 2
Służy do podłączania do komputera w celu korzystania z funkcji sterowania dotykowego.
QUICK MENU
Jeśli przycisk QUICK MENU zostanie naciśnięty przy włączonym ekranie, u dołu ekranu wyświetli się menu główne.
POWER
Włącza lub wyłącza produkt.
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z
przodu urządzenia.
16
Korzystanie z funkcji obsługi dotykowej
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
"" Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w
miejscach publicznych.
"" Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe
informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
"" Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
Kabel USB
1 Aby skorzystać z funkcji obsługi dotykowej z poziomu skrzynki sieciowej (sprzedawanej
oddzielnie) lub komputera po podłączeniu do produktu, należy połączyć port TOUCH OUT
produktu z portem USB skrzynki sieciowej lub komputera za pomocą kabla USB.
2 Jeśli port TOUCH OUT zostanie połączony z komputerem z wieloma monitorami, funkcja
sterowania dotykowego będzie działać wyłącznie na monitorze głównym.
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu
produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
–– Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
–– Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji
użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
–– Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
17
Pilot
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie
tych urządzeń.
"" Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
Włączenie urządzenia.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ustaw głośność dźwięku.
Przycisk Otwórz.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu
ekranowego albo powrót do poprzedniego
menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
"" Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
CH LIST
Wycisz dźwięk.
MUTE
VOL
Wyłączanie urządzenia.
CH
•• Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
regulacji głośności (+ VOL -).
MagicInfo
Player I
18
TOOLS
INFO
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego
lub prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Wychodzenie z bieżącego menu.
IR control
SET
"" Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
"" W przypadku dłuższej przerwy w
używaniu pilota należy wyjąć z niego
baterie.
Aby włożyć baterie do pilota (AAA x 2)
19
Montaż mocowania ściennego
Montaż mocowania ściennego
•• Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
•• Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
•• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
•• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu
mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)
"" Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. W celu zamontowania urządzenia na
ścianie, która nie jest prostopadła do podłoża, należy skontaktować się
z najbliższym oddziałem firmy Samsung.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub
oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału co najmniej dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Rozstaw otworów na śruby zgodne ze
standardem VESA (A * B) w milimetrach
Śruby standardowe
Liczba szt.
400 × 400
M8
4
"" Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
20
Rozdział 03
Korzystanie z monitora dotykowego
Monitor dotykowy
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się
zapoznać z poniższymi informacjami
Monitor umożliwia obsługę komputera za pomocą ekranu dotykowego bez konieczności
stosowania urządzeń wejściowych takich jak klawiatura lub myszka. Ekran dotykowy działa na
zasadzie detekcji niewielkich natężeń prądu, który przepływa przez ciało użytkownika (ekrany
pojemnościowe). Przy obsłudze ekranu należy pamiętać, aby dotknięcia wykonywać końcówką
palca.
•• Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu materiałów
elektrycznych z powierzchnią ekranu. Ekran może nie działać prawidłowo, jeśli nagromadzi
się na nim ładunek elektrostatyczny.
•• Przy dotykaniu ekranu końcówką palca nie należy używać zbyt dużej siły. Ekranu nie należy
dotykać ostrymi przedmiotami. Może to spowodować pęknięcie lub uszkodzenie ekranu.
•• Ekranu nie należy dotykać rękawiczką, zabrudzonym palcem ani zaostrzonymi elementami
np. paznokciami lub długopisami. Ekran może wtedy nie działać prawidłowo.
•• Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci na
powierzchnię ekranu. Czujnik dotykowy może wtedy nie działać prawidłowo.
•• Wyświetlanie statycznego obrazu przez dłuższy okres może prowadzić do powstania efektu
powidoku (pogorszenie jakości ekranu) lub pojawienia się plam. Jeśli ekran nie jest używany,
należy go wyłączyć.
•• W przypadku wymazywania za pomocą dłoni palce powinny
być złączone.
21
Podłączanie monitora dotykowego
Łączenie z komputerem PC
1 Podłączyć komputer do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI.
2 Podłączyć przewód zasilający produktu do gniazda sieciowego.
3 Za pomocą kabla USB połączyć port TOUCH OUT na produkcie z portem USB na komputerze.
"" Port TOUCH OUT 1 działa, gdy dla bieżącego ekranu wybrane jest ustawienie HDMI 1,
HDMI 2, DisplayPort lub DVI.
"" Port TOUCH OUT 2 działa, gdy dla bieżącego ekranu wybrane jest ustawienie HDMI 3.
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie urządzeń za pomocą kabla HDMI
TOUCH OUT 1, TOUCH OUT 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Podłączanie do laptopa lub komputera typu tablet
Laptop lub komputer typu tablet można podłączyć do produktu w ten sam sposób, co komputer
stacjonarny.
Podłączanie urządzeń za pomocą kabla HDMI-DVI
•• Jeśli po podłączeniu urządzeń sterowanie za pomocą ekranu dotykowego jest niemożliwe
"" Należy się upewnić, że kabel USB został podłączony po podłączeniu kabla HDMI lub
HDMI-DVI.
"" Jeśli po poprawnym podłączeniu kabli sterowanie za pomocą ekranu dotykowego jest
nadal niedostępne, należy odłączyć kabel USB i ponownie go podłączyć.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
22
Konfiguracja ustawień monitora dotykowego
Aby w prawidłowy sposób korzystać z funkcji dotykowych produktu w systemie Windows, należy przejść do zakładki Ustawienia komputera typu Tablet i go skalibrować.
"" Przed konfiguracją poniższych ustawień należy najpierw podłączyć monitor dotykowy.
"" Maksymalna liczba monitorów dotykowych, które można podłączyć równocześnie, zależy od systemu operacyjnego i ustawień karty graficznej.
"" Jeśli nie można znaleźć opcji Ustawienia komputera typu Tablet w menu Panel sterowania, opcję Ustawienia komputera typu Tablet należy wyszukać za pomocą funkcji Szukaj w Panelu
sterowania.
Kalibracja
"" Poniższe instrukcje podano dla systemu Windows 8. Ta sama metoda odnosi się do systemu
Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10.
2 Dotknąć palcem stronę wyświetloną na produkcie.
"" W przypadku korzystania z dwóch monitorów: Jeśli poniższa strona nie pojawi się na
produkcie, nacisnąć klawisz Enter, aby ją wyświetlić.
"" Zmiana ustawień opcji Rozmiar obrazu za pomocą menu OSD może wymagać ponownej
kalibracji ustawień ekranu.
"" W przypadku wystąpienia błędu podczas kalibracji należy przejść do zakładki Ekran w
oknie Ustawienia komputera typu Tablet. Należy dotknąć przycisku Resetuj i ponownie
przeprowadzić kalibrację.
1 Na karcie Ekran wybrać opcję Ustawienia w sekcji Konfiguracja.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
23
3 Wybrać produkt z listy Ekran w sekcji Opcje wyświetlania. Następnie wybrać opcję Kalibruj.
5 Po zakończeniu kalibracji pojawi się komunikat Czy chcesz zapisać dane kalibracji?. Aby
zapisać zmiany, wybrać opcję Tak.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
No
6 Monitor dotykowy został pomyślnie skalibrowany.
"" Wybranie opcji Resetuj spowoduje usunięcie danych kalibracji.
4 Wykonać kalibrację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
przedstawionymi na rysunku obok.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
24
Obsługa ekranu
Przeciągnięcie
Gesty wykonywane na ekranie dotykowym
Wykonywanie gestów na ekranie dotykowym przypomina używanie myszy.
Dotknięcie
Lekko dotknąć i przeciągnąć do dowolnego miejsca na ekranie.
Ten gest służy do przemieszczania się w określonym kierunku na stronie internetowej, mapie
lub fotografii.
"" Odpowiada przeciągnięciu za pomocą myszy.
Dwukrotne dotknięcie
Lekko dotknąć ekranu.
Ten gest służy do wybierania funkcji i pozycji menu.
"" Odpowiada kliknięciu przyciskiem myszy.
Dwukrotnie dotknąć ekranu.
Ten gest umożliwia uruchomienie wybranego programu.
"" Odpowiada dwukrotnemu kliknięciu przyciskiem myszy.
25
Szybki ruch
Uwagi
•• Aby zwiększyć dokładność dotyku, należy zwiększyć czcionkę lub rozmiar ikon.
•• Jeśli w trybie sterowania za pomocą ekranu dotykowego wymagana jest precyzja, użycie
pilota będzie bardziej efektywne.
•• Aby uzyskać informacje na temat korzystania z ikon Tablica, dotknąć ikony
ekranu, a następnie dotknąć opcji Skrócony przewodnik.
u dołu
Przeciągnąć palec szybkim ruchem w sposób pokazany na ilustracji.
Ten gest umożliwia przejście do poprzedniej lub następnej fotografii lub strony internetowej.
Powiększanie/zmniejszanie
Rozdzielić lub złączyć palce na ekranie w sposób pokazany na ilustracji.
Ten gest służy do powiększania i zmniejszania strony internetowej, mapy lub fotografii.
26
Rozdział 04
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Łączenie z komputerem PC
Czynności sprawdzające
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
"" Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
"" Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
"" Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
"" Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
"" Zalecamy stosowanie zatwierdzonych kabli HDMI lub DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
27
Podłączanie za pomocą kabla DP
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
DVI/MAGICINFO IN
DP IN
"" Interfejs DP IN na produkcie oraz dołączony kabel DP zaprojektowano zgodnie ze
standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze standardami VESA,
może spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics nie jest odpowiedzialna
za jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla niezgodnego z tymi
standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
"" Aby skorzystać z rozdzielczości optymalnej (3840 × 2160 przy 60 Hz), gdy źródło sygnału
jest ustawione w pozycji DisplayPort, zaleca się użycie kabla DP krótszego niż 5 m.
"" Wyłączenie trybu oszczędzania energii, gdy źródło sygnału jest ustawione w pozycji
DisplayPort, może spowodować zaimportowanie nowych informacji o rozdzielczości i
przywrócenie domyślnych ustawień rozmiaru lub położenia okna zadań.
DVI/HDMI/AUDIO IN
"" Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI.
"" Dźwięk nie będzie niedostępny, jeśli port DVI produktu jest połączony z portem HDMI
komputera za pomocą adaptera DVI-HDMI.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
"" Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu
rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W
takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć
produkt.
28
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z komputera, po podłączeniu komputera
do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany
poniżej.
•• Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie PC(DVI)
•• Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Tekst w obszarze Tryb obrazu
•• System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Wył.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
29
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
"" W razie korzystania z pilota należy podłączyć urządzenie zewnętrzne i nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać urządzenie.
"" W przypadku korzystania z funkcji sterowania dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne do produktu, dotknąć opcji Otwórz, a następnie wybrać podłączone urządzenie zewnętrzne,
gdy produkt jest włączony.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
•• Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z urządzenia wideo, po podłączeniu
urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować
w sposób pokazany poniżej.
Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI. Dźwięk
nie będzie niedostępny, jeśli port DVI produktu jest połączony z portem HDMI komputera za
pomocą adaptera DVI-HDMI.
–– Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie AV(HDMI)
–– Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Film/zdjęcie w obszarze Tryb
obrazu
–– System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Włączone
"" Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
•• Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za
pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel
audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo.
30
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie do systemu audio
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (UHD 30Hz)
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla
audio.
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu
HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk.
Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego
zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
AUDIO OUT
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
31
Zmiana źródła sygnału
Aplikacje
Otwórz
Źródło
•• IWB S5 / Screen Mirroring / Web Browser
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
•• Korzystając z pilota: SOURCE
•• Korzystając z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego: Otwórz
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby
wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
Otwórz
"" W razie korzystania z pilota należy podłączyć urządzenie zewnętrzne i nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, aby
wybrać urządzenie.
Aplikacje
"" W przypadku korzystania z funkcji sterowania dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne do
produktu, dotknąć opcji Otwórz, a następnie wybrać podłączone urządzenie zewnętrzne, gdy produkt jest
włączony.
IWB S5
Screen
Mirroring
"" Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
•• HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / DVI
Web Browser
Pamięć masowa
Źródło
•• Pamięć wewnętrzna / USB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DisplayPort
DVI
Pamięć masowa
Pamięć
wewnętrzna
USB
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
32
Rozdział 05
Sterowanie wieloma wyświetlaczami
Równoczesne sterowanie wieloma wyświetlaczami przy użyciu komputera.
Połączenie kablowe
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
Parzystość
Brak
Styk Sygnał
Styk Sygnał
Bity stopu
1 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
6
Przygotowanie zbioru danych
Sterowanie przepływem
Brak
2
Odebrane dane
7
Wysyłanie żądania
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
3
Przesłane dane
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
4
Przygotowanie terminalu danych
9
Sygnał RI
5
Masa sygnału
33
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
•• Przypisanie styków
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
WTYK
Masa
5
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
34
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Sygnał
P1
P2
Sygnał
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
35
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
"" Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT
produktu.
PC
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
RJ45
RJ45
•• Sposób połączenia 1
PC
Monitor 1
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RJ45
RJ45
RS232C OUT
•• Sposób połączenia 3
PC
RJ45
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RS232C OUT
36
Kody sterujące
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną
oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się
z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy
usunąć.
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ
polecenia
Identyfikator
Długość danych
0
Przykład: włączenie zasilania i ID = 0
Suma
kontrolna
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
Wartość
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym,
bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia.
Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
Polecenie
Nr
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
5
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
37
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
0
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xFF
r-CMD
Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1 Suma
kontrolna
3
"Power"
„A”
0x11
0xFF
Identyfikator Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„N”
"Volume"
r-CMD
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
"Volume"
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„N”
0x12
"ERR"
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xAA
1
Suma
kontrolna
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek Polecenie
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Identyfikator
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek Polecenie
Długość danych
Wartość1
Suma
kontrolna
Identyfikator Długość
danych
3
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0x11
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
38
Wybór źródła sygnału
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
0
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
r-CMD
Wartość1
„A”
0x14
"Input
Source"
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x14
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"" Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set.
Należy użyć poleceń „Pokaż”.
"" Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
39
Wybór rozmiaru ekranu
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona w produkcie można
używać komputera.
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
Suma kontrolna
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x19
Wartość1
Suma
kontrolna
"Screen
Size"
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„N”
0x19
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Safety Lock"
Suma
kontrolna
1: WŁĄCZONY
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
0
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
Nagłówek
Suma
kontrolna
Wartość1
Suma
kontrolna
0: WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x5D
"Safety
Lock"
"ERR"
Suma
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x5D
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
40
Korzystanie z programu MDC
9 Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma
wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
10Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy
dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
"" Po naciśnięciu przycisku On lub Off w górnym lewym rogu ekranu produkt będzie sprawdzał swój
bieżący stan przez około jedną minutę. Inne funkcje staną się dostępne po około jednej minucie.
"" Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzeń na potrzeby funkcji sterowania
wieloma wyświetlaczami można znaleźć na stronie 36.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
"" Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
"" Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
"" Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1 Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję
Dodaj/Usuń Programy.
2 Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
Instalacja
"" Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także
warunki sieciowe.
1 Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2 Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3 Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć
przycisk „Next”.
4 W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the license
agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5 W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
6 W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Next”.
"" Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w
lokalizacji domyślnej.
7 W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Install”.
8 Pojawi się informacja o postępie instalacji.
41
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
・Podświetlenie
100
・Kontrast
70
・Jasność
45
・Ostrość
65
・Kolor
50
・Odcień (Z/C)
Z50 / C50
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Jeśli dla opcji Tryb HDR+ wybrano ustawienie Włączone, wówczas funkcja Tryb
obrazu jest wyłączona.
42
Podświetlenie / Kontrast /
Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień
(Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
"" Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu
ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
"" Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda
wejściowego produktu.
"" Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
"" Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor oraz Odcień (Z/C), należy ustawić opcję Tryb obrazu na Film/
zdjęcie.
MENU m → Obraz → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
・Podświetlenie
100
・Kontrast
70
・Jasność
45
・Ostrość
65
・Kolor
50
・Odcień (Z/C)
Z50 / C50
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
43
Temperat. barwowa
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył..
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Temperat. barwowa jest
wyłączona.
Obraz
Temperat. barwowa
10000 K
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
44
Balans bieli
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
Balans bieli
Dostosuj temperaturę barwową obrazu, aby białe elementy wydawały się jaśniejsze.
2-punktowo
Dostosuj poziomy świecenia czerwieni, zieleni i koloru niebieskiego w dwóch sekcjach, aby uzyskać precyzyjną
optymalizację balansu bieli.
•• Przes. C / Przes. Z / Przes. N: Regulacja proporcji koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w ciemnych
obszarach.
•• Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N: Regulacja proporcji koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w jasnych
obszarach.
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienia 20-punktowe
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 20-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
20-punktowo
Dostosowanie poziomów jasności koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w dwudziestu sekcjach w celu
umożliwienia precyzyjnej optymalizacji balansu bieli.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
•• Interwał: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
•• Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
•• Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
•• Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
"" Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
45
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
"" Funkcje podrzędne HLG, ST.2084 i BT.1886 ustawienia Gamma różnią się w zależności od obrazu wejściowego
i wartości ustawienia Tryb HDR+. Jeśli dla opcji Tryb HDR+ wybrano ustawienie Włączone, dostępne będą
wszystkie ustawienia funkcji podrzędnych HLG, ST.2084 i BT.1886.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
Obraz
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
0
HLG / ST.2084 / BT.1886
Dostosowanie poziomów HLG, ST.2084 i BT.1886 obrazu.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie
za pomocą programu Color Expert do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i
Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
"" Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest
wyłączona.
Obraz
Wartość skalibrowana
Nie stosuj
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
46
Ustawienia zaawansowane
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ustawienia zaawansowane jest
wyłączona.
MENU m → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER E
Contrast Enhancer
Automatyczne wyrównywanie kontrastu, aby zapobiec zbyt dużym różnicom między obszarami jasnymi i ciemnymi.
Ustawienia zaawansowane
Contrast Enhancer
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Ustawienia przestrzeni kolorów
Śred.
Ciemniejsza
0
Wył.
Oryginalna
HDMI UHD Color
Oświetl. dynamiczne
Wył.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Ściana wideo, wówczas funkcja Contrast Enhancer jest
wyłączona.
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wył. / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Tylko tryb RGB
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostrój nasycenie kanałów koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.
•• Wył. / Czerwony / Zielony / Niebieski
47
Ustawienia przestrzeni kolorów
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia przestrzeni kolorów
Oryginalna
HDMI UHD Color
Oświetl. dynamiczne
Wył.
Tryb HDR+
Wył.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Konfiguracja ustawień przestrzeni barw w celu poprawy widm kolorów na ekranie.
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Przestrzeń kolorów
Wybór przestrzeni kolorów.
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
"" Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję
Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
HDMI UHD Color
Optymalizacja jakości obrazu podczas korzystania z połączenia HDMI UHD.
•• HDMI1 (Wył. (
) / Włączone (
))
•• HDMI2 (Wył. ( ) / Włączone ( ))
"" To rozwiązanie jest dostępne wyłącznie w modelach z rozdzielczością UHD.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w
ruchu.
•• Wył. / Włączone
Tryb HDR+
Automatyczne wywoływanie optymalnego efektu HDR na podstawie źródła wideo.
•• Wył. / Włączone
48
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Auto
Auto2
Włączone
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
"" Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda
wejściowego produktu.
Czysty obraz cyfrowy
Zmniejszanie zakłóceń na obrazie w celu uniknięcia zniekształceń, takich jak miganie.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Czysty obraz cyfrowy jest
wyłączona.
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
49
Poziom czerni HDMI
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Auto
Auto2
Włączone
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Normalny / Nisk. / Auto
Tryb Film
Ten tryb jest przeznaczony do wyświetlania programów wideo.
Jeśli dla trybu Tryb Film zostanie wybrane ustawienie automatyczne, produkt będzie wykrywać i przetwarzać
sygnały filmu ze wszystkich źródeł i dostosowywać obraz w celu uzyskania optymalnej jakości.
•• Wył. / Auto1 / Auto2
"" Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 480i, 576i lub 1080i.
"" Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
•• Wył. / Włączone
"" Domyślne wartości funkcji Dynamiczne podświetlenie dla każdego trybu obrazu Tryb obrazu są następujące:
Dynamiczne podświetlenie Tryb obrazu
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Wył.
Sklep i centrum handlowe, Biuro i szkoła,
Terminal i stacja, Ściana wideo
Tekst
Ściana wideo
Film/zdjęcie
Skalibrowano
-
Sklep i centrum handlowe, Biuro i szkoła,
Terminal i stacja
Film/zdjęcie
Włączone
50
Ustawienia rozmiaru obrazu
MENU m → Obraz → Ustawienia rozmiaru obrazu → ENTER E
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
•• Standardowy 16:9: ustawienie trybu Standardowy 16:9 dla proporcji obrazu.
Standardowy 16:9
・Dopasuj do ekranu
Rozmiar obrazu
"" Dostępność portów zależy od modelu.
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
Wył.
・Powiększenie i pozycja
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
"" Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować
retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
Dopasuj do ekranu
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostosowanie położenia obrazu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony pełny obraz programu. Żadna część
obrazu nie zostanie przycięta.
•• Wył. / Włączone / Auto
Powiększenie i pozycja
Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Ta opcja jest dostępna, jeśli dla źródła sygnału wybrano ustawienie
DVI, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (1080i/1080p), DisplayPort. Aby ta opcja była dostępna, opcja Rozmiar obrazu musi
być ustawiona na wartość Użytkownika.
"" Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie i pozycja.
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
51
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
52
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER E
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje
wygaszacz ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 6 godz / 8 godz / 10 godz
Ochr. przed wypalan.
Wył.
Ochr. przed wypalan.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr.
przed wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
Ustawienie Ochr. przed wypalan. Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy
przesunięciami obrazu.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
•• Przesunięcie pikselowe (Wył. ( ) / Włączone ( ))
"" Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane
zostanie ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
53
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 minuta ~ 4 minuty
4 minuty
"" Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
"" Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję
obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.
54
Wył. czasowy
Ochr. przed wypalan.
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
Przesunięcie pikselowe
Funkcja Ochr. przed wypalan. zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył. czasowy
Wył.
Wył.
Powtórz: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych
odstępach czasu.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Interwał: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym
okresie (od czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
"" Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy
wybrano ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
–– Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
–– Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
–– Zmiana odcienia: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
"" Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawienia czasu lub
okresu powtórzeń.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan..
"" Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan..
"" Włączone, jeżeli dla funkcji Wył. czasowy włączono ustawienie Powtórz, a dla funkcji Tryb ustawienie Piksel.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
"" Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
"" Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
55
Wyświetl natychmiast
Ochr. przed wypalan.
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wył. / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTER
E
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
•• Wył. / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten
program.
•• Wył. / Włączone
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
56
Język
Ustawianie języka menu.
"" Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych
funkcji komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język
Polski
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER
E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
57
Rozdział 08
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER E
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Dźwięk
Tryb dźwięku
Standardowy
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając
lepszą słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
"" Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Tryb dźwięku jest wyłączona.
Balans
Korektor
Dźwięk HDMI
Wyjście dźwięku
AV(HDMI)
Wewnętrzne
Głośność automatyczna
Zeruj dźwięk
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
58
Balans
Dźwięk HDMI
MENU m → Dźwięk → Balans → ENTER E
MENU m → Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER E
Dostosowanie poziomów głośności głośników w celu zoptymalizowana balansu dźwięku.
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między lewym i prawym głośnikiem.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Resetuj: ta opcja służy do przywracania domyślnych ustawień balansu.
"" Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Balans
jest wyłączona.
Korektor
MENU m → Dźwięk → Korektor → ENTER E
Dostosowanie korektora w celu wybrania niestandardowych ustawień głośności i natężenia
dźwięku oraz wzbogacenia sygnału dźwiękowego.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (regulacja szerokości pasma):
regulacja poziomu określonych częstotliwości szerokości pasma.
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
"" Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy.
Wyjście dźwięku
MENU m → Dźwięk → Wyjście dźwięku → ENTER E
Wybór głośników dla wyjścia dźwięku.
•• Wewnętrzne / Zewnętrzne
"" Jeśli dla funkcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu
zostaną wyłączone.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wyjście dźwięku
wybrano ustawienie Wewnętrzne włączone będą głośniki produktu oraz głośniki
zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
"" Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są
wyciszone.
"" Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Korektor
jest wyłączona.
59
Głośność automatyczna
MENU m → Dźwięk → Głośność automatyczna → ENTER E
Automatycznie dostosowuje poziom głośności podczas zmiany źródła wideo lub zawartości,
aby pozostawał taki sam.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
"" Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji
Głośność automatyczna należy wybrać ustawienie Wył..
"" Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Głośność
automatyczna jest wyłączona.
Zeruj dźwięk
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do
przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.
60
Rozdział 09
Sieć
Funkcji Sieć nie można konfigurować, gdy funkcja Screen Mirroring działa.
Stan sieci
Otwórz Ustawienia sieci
MENU m → Sieć → Stan sieci → ENTER E
MENU m → Sieć → Otwórz Ustawienia sieci → ENTER E
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub,
takich jak wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje
funkcji.
Typ sieci
•• Bezprz. / Kablowa
61
Ustawienia sieci (przewodowej)
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez
połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego
gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN,
połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem.
Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Gniazdo modemu na ścianie
LAN
Port LAN zamontowany na ścianie
Urządzenie do współdzielenia
adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący
protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do
połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera
nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci
domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane
takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na
ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę
podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows,
dane te można również odczytać z komputera.
"" Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących
protokół DHCP.
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
"" Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów
IP.
62
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak
możliwość aktualizacji oprogramowania.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
Automatycznie konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z Internetem.
Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.”.
"" Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
przycisk Anuluj. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
3 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
4 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać
ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje
automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
5 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
"" Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie
lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji
zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu sieci.
Ręczne konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci
oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
63
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Bezprzewodowe urządzenie typu IP sharer
(router z serwerem DHCP)
Port LAN zamontowany na ścianie
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający,
który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod
zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa).
Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o
określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz
zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło
podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
Kabel LAN
2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z
płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk
E.
"" Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne
urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP
Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
"" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
"" Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w
trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania
wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów
firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
"" Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie
z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button
Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych
trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.
"" Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci),
konfiguracja ręczna, Użyj WPS
"" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
3 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
punktu 7.
4 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
5 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji
Gotowe, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
"" Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
64
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski
podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić
ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3 Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk
E.
"" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
"" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
punktu 7.
5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
6 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji
Gotowe, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
7 Wybrać polecenie Anuluj podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego.
Spowoduje to przerwanie nawiązywania połączenia.
8 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać
ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje
automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
10Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
11 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
65
Użyj WPS
Ustawienia sieci serwera
Konfiguracja za pomocą opcji Użyj WPS
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci serwera → ENTER E
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk Użyj WPS, należy postępować w następujący sposób.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
Serwer proxy
2 Wybrać polecenie Użyj WPS, nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
Umożliwia konfigurowanie połączenia z serwerem proxy i odnośnych funkcji.
3 W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym. Produkt
Wył. / Włączone
automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i
ustanowi połączenie.
–– Aby użyć numeru WPS PIN, należy wybrać opcję PIN WPS.
Przejść do ustawień routera bezprzewodowego, wprowadzić numer PIN i wybrać opcję
OK.
4 Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
•• Adres / Port / Identyfik. / Hasło
"" Opcje Adres / Port / Identyfik. oraz Hasło będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Serwer proxy
wybrane zostanie ustawienie Włączone.
Nazwa urządzenia
MENU m → Sieć → Nazwa urządzenia → ENTER E
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
•• Ekran [Signage] 1 ~ 6 / Źród. użyt.
66
Rozdział 10
System
Menedżer tablicy
Ta opcja służy do zarządzania tablicą interaktywną (IWB).
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
MENU m → System → Menedżer tablicy → ENTER E
Rozpocznij od strony głównej
System
Wybierz ekran, który będzie wyświetlany podczas uruchamiania.
Menedżer tablicy
•• Wył. / Włączone
Dostępność
Interwał resetowania
Rozpocznij konfigurację
Ustaw interwał resetowania, przy którym wszystkie dane w pamięci wewnętrznej będą regularnie usuwane.
Czas
•• Wył. / Co 2 tygodnie / Co miesiąc / Po wyłączeniu
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Sterowanie temperaturą
77
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
67
Samba
E-mail
Dodawanie i edycja kont Samba.
Konfiguracja konta poczty elektronicznej.
Dodaj konto Samba
•• Nazwa serwera SMTP / Numer portu SMTP / Uwierzytelnienie nadawcy / Konto / Hasło
"" Aby zarejestrować konto e-mail, wybierz opcje System → Menedżer tablicy → E-mail.
Dodawanie nowych kont Samba.
•• Adres / Nazwa użytk. / Hasło
Blokada USB
Edytuj konto Samba
Konfiguracja funkcji Blokada USB. Po konfiguracji urządzenie uruchomi się ponownie w celu
wprowadzenia zmian.
Edycja kont Samba.
"" Funkcja Edytuj konto Samba jest aktywna tylko wtedy, gdy ustawiono wartości dla opcji
Adres, Nazwa użytk. oraz Hasło w menu Dodaj konto Samba.
•• Wył. / Włączone
Blokada sieci
Konfiguracja funkcji Blokada sieci. Po konfiguracji urządzenie uruchomi się ponownie w celu
wprowadzenia zmian.
•• Wył. / Włączone
68
Dostępność
MENU m → System → Dostępność → ENTER E
Dostępność
Wysoki kontrast
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się
nieprzeźroczyste.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
Powiększ
Wysoki kontrast
Powiększanie rozmiaru obszaru menu.
Powiększ
•• Wył. (
) / Włączone (
)
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Rozpocznij konfigurację
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
MENU m → System → Rozpocznij konfigurację → ENTER E
System
Rozpocznij konfigurację
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
69
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i DST. Skonfiguruj różne ustawienia związane z
czasem.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Czas
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby
przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po
zakończeniu nacisnąć przycisk E.
Ustawienie zegara
DST
Opóźnienie włączenia
Wył.
0
"" Godzinę można ustawić, naciskając przyciski numeryczne na pilocie lub dotykając ekranu.
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wył. / Włączone
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
"" Opcje Data rozpoczęcia, Data zakończenia oraz Przesunięcie czasowe będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji DST
wybrane zostanie ustawienie Włączone.
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec
przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).
70
Sterowanie zasilaniem
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Maks. oszcz. en.
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest
potrzebne.
•• Wył. / Włączone
Maks. oszcz. en.
Wył.
Włączone
Wył.
Tylko włączanie
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony
czas pozostaje w stanie bezczynności.
•• Wył. / Włączone
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
71
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
Harmonogram lampy ekranu
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Wył.
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Aut. wył. zasil.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Wyłączone (zalecane)
Harmonogram lampy ekranu
Włączanie lub wyłączanie harmonogramu lampy.
•• Wył. / Włączone
Harmonogram 1, Harmonogram 2
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Czas
Jasność panelu zostanie zmieniona zgodnie z jasnością ustawioną dla opcji Lampa w określonym czasie.
Lampa
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
•• 0 ~ 100
72
Aut. wył. zasil.
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Wył.
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu
nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wyłączone (zalecane) / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
Wyłączone (zalecane)
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest
prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 °C.
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
"" Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura
będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
System
Sterowanie temperaturą
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 °C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 °C).
77
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
73
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
Ustaw niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla każdego produktu. (Zakres: 0~224)
MENU m → System → Ustawienia ID → ENTER E
"" Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
"" Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
Połącz. kablowe z PC
0
Kabel RS232C
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Połącz. kablowe z PC
Wybierz typ kabla, który połączy ekran z komputerem.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
Zmień kod PIN
Zmień swój 4-cyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN).
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN.. Ponownie wprowadzić te
same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadź PIN..
"" Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
System
Zmień kod PIN
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
74
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
MENU m → System → Zabezpieczenia → ENTER E
Włączanie i wyłączanie funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona. Funkcja Blokada bezpieczeństwa włączona
blokuje komendy wydawane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Wyłączenie funkcji Blokada bezpieczeństwa
włączona wymaga podania numeru PIN.
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
・ Przycisk włączania
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
Przycisk włączania
Włączone
Blokada przycisków
Wył.
Zarządzanie zdalne
Zezwól
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczeństwa włączona jest włączona.
•• Wył. / Włączone
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą
pilota.
•• Wył. / Włączone
Zarządzanie zdalne
Przy użyciu przycisku Zezwól lub Odmów można zezwolić na dostęp lub odmówić dostępu do urządzenia
zewnętrznym poleceniom przesyłanym za pośrednictwem sieci.
•• Odmów / Zezwól
"" Zmienione ustawienie pozostaje aktywne nawet po wyłączeniu produktu i jego ponownym włączeniu za pomocą
przycisku lub przełącznika zasilania.
75
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.
MENU m → System → Ogólne → ENTER E
Skanuj
Ogólne
Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Intelig. zabezpiecz.
Hot Plug HDMI
Własne logo
Lista izolowanych
Włączone
Wył.
Tryb gry
Jest to lista izolowanych elementów, które zawierają wirusy.
Hot Plug HDMI
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
•• Wył. / Włączone
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
76
Własne logo
Ogólne
Po pobraniu pliku własnego logo można je wybrać i ustawić czas jego wyświetlania po włączeniu produktu.
Intelig. zabezpiecz.
Hot Plug HDMI
Własne logo
Włączone
Wył.
Tryb gry
•• Własne logo
"" Można wybrać własne logo (obraz/klip wideo) lub wyłączyć jego wyświetlanie.
"" Aby ustawić wyświetlanie własnego logo, należy pobrać plik własnego logo z zewnętrznego urządzenia USB.
•• Czas wyświetl. logo
"" Jeśli własne logo to Obraz, można ustawić dla niego Czas wyświetl. logo.
•• Pobierz plik logo
"" Plik własnego logo można pobrać z zewnętrznego urządzenia USB i zainstalować w produkcie.
"" Pobierany plik własnego logo musi być zapisany pod nazwą „samsung” z małych liter.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Jeśli do produktu podłączona jest większa liczba zewnętrznych urządzeń USB, zostanie podjęta próba
pobrania pliku własnego logo z urządzenia ostatnio podłączonego do produktu.
Ograniczenia dotyczące pliku własnego logo
•• W przypadku własnego logo w postaci obrazu obsługiwane są tylko pliki bitmap (w formacie aRGB 32 bity na
piksel).
•• Obraz użyty we własnym logo musi mieć rozdzielczość od minimalnej wynoszącej 64 x 64 do maksymalnej
odpowiadającej największej rozdzielczości ekranu. (Wartości rozdzielczości poziomej/pionowej muszą być
wielokrotnościami 4).
•• W przypadku własnego logo w postaci klipu wideo obsługiwany jest tylko format TS Stream.
•• Obsługiwana wielkość pliku wideo to maksymalnie 150 MB. Czas odtwarzania pliku wideo nie powinien
przekraczać 20 sekund.
77
Tryb gry
Ogólne
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty
uzyskuje się po wyborze trybu gry.
Intelig. zabezpiecz.
Hot Plug HDMI
Własne logo
Włączone
Wył.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
"" W przypadku podłączenia innych urządzeń zewnętrznych, gdy włączony jest tryb Tryb gry, jakość obrazu na
ekranie może być obniżona.
Tryb gry
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
78
Rozdział 11
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania
produktu.
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją
oprogramowania.
"" Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po
zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i
oprogramowania.
"" Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich
ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia,
aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
"" Przejść do polecenia Kontakt z firmą Samsung i znaleźć parametry Kod modelu i Wersja
oprogramowania właściwe dla produktu.
Aktualizuj teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
"" Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.
Zeruj wszystko
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
79
Rozdział 12
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
"" Przed skontaktowaniem się z
Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal
występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłącz kable od monitora.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybów wykraczających poza obsługiwane rozdzielczości na krótko wyświetli się komunikat „Niewłaściwy tryb”.
Ustaw rozdzielczość komputera, korzystając z informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.
80
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą
kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu
widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując
rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem
karty graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
W zależności od rodzaju urządzenia zewnętrznego ekran może się nie wyświetlać poprawnie.
W takim przypadku należy je podłączyć po ustawieniu funkcji Hot Plug HDMI na wartość
Włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość
i częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie
ze specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
81
Problem z ekranem
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w
zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie odpowiednio zmienić ustawienia ekranu w oparciu
o treść rozdziału „Wstępnie ustawione tryby pracy”.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Ustawienia przestrzeni kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda
sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się
automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Rozwiązanie Eco.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
82
Problem z ekranem
Na ekranie widać tylko czerwony, zielony i niebieski kolor.
Sprawdź połączenia kablowe.
Ten problem może być spowodowany przez wadliwy panel produktu. Aby usunąć ten problem,
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana
lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera
na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach
obrazu HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować
wyświetlanie czarnego pasa u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy
ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
83
Problem z dźwiękiem
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI lub DP jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Wyjście dźwięku na Wewnętrzne.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio
produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli monitor jest podłączony do gniazda HDMI, należy zmienić ustawienia
audio urządzenia wyjściowego wideo na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda
wejściowego audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
84
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Problemy związane z obsługą dotykową
Ikony reagują na dotyk, ale rysunki nie.
Należy używać pióra przeznaczonego do tego urządzenia.
Funkcja sterowania dotykowego nie działa, gdy używane
jest połączenie PC.
Sprawdź, czy port TOUCH OUT na produkcie jest podłączony do komputera za pomocą kabla
USB.
Używam dwóch piór, ale nie działają prawidłowo.
Upewnij się, że pomiędzy dwoma piórami zachowana jest wystarczająca odległość w punkcie
multi-touch.
Polecenia dotykowe nie działają, reakcje są spowolnione
itd.
Upewnij się, że na powierzchni ekranu nie ma żadnych substancji obcych.
Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony.
Upewnij się, że produkt nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Użyj kabla standardowego.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez
wyświetlacz.
85
Inne problemy
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz
DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może
do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie
starszą wersję interfejsu HDMI.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI,
które nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
DVI PC
Funkcja HDMI-CEC nie działa.
Wejście audio
Tryb ekranu
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
Aby używać kilku urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję HDMI-CEC po podłączeniu
ich do portów HDMI IN produktu, należy wyłączyć obsługę funkcji HDMI-CEC we wszystkich
urządzeniach zewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne obejmują odtwarzacze Blu-ray i DVD.
Korzystanie z urządzenia zewnętrznego z włączoną obsługą funkcji HDMI-CEC może
spowodować automatyczne zatrzymanie pozostałych urządzeń zewnętrznych.
Aby zmienić ustawienia funkcji HDMI-CEC, należy się zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia
lub skontaktować z jego producentem.
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu źródła
sygnału DisplayPort, nie można zapisać ustawień
monitora.
Przejdź do menu System → Sterowanie zasilaniem i w obszarze Maks. oszcz. en. ustaw opcję
Wył.. Można również ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że
zestaw jest włączony.
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania się nie pojawią.
Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort.
86
Pytania i odpowiedzi
"" Dalsze instrukcje dotyczące
regulacji można znaleźć w
podręczniku użytkownika danego
komputera lub karty graficznej.
Pytanie
Odpowiedź
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w
sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i
ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia
wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
→ Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza
ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja
→ Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
87
Rozdział 13
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
QB65H-TR
QB75H-TR
Panel
Wymiary
Kategoria 65 (64,5 cali / 163,8 cm)
Kategoria 75 (74,5 cali / 189,3 cm)
Obszar
wyświetlania
1428,48 mm (poziomo) x
803,52 mm (pionowo)
1650,24 mm (poziomo) x
928,26 mm (pionowo)
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Środowisko Obsługa
pracy
urządzenia
Przechowywanie
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie
może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
"" Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją
Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym
optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej
jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
"" W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/
mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność
produktu.
"" To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia
fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
"" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy
Samsung Electronics.
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.
88
Zaprogramowane tryby synchronizacji
"" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
"" Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
"" Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej).
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
QB65H-TR / QB75H-TR
Częstotliwość pozioma
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Częstotliwość
odświeżania pionowego
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Złącze DVI (Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB
Rozdzielczość
optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozdzielczość
maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał
przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W
takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
89
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
90
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
91
Rozdział 14
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
"" W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
Pozostałe okoliczności
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
"" W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
92
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel wyświetla ten sam obraz przez dłuższy
czas, może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać
na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz.
Informacja ta ma na celu ustrzeżenie przed wypaleniem powidoku. Wyświetlanie tego
samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku.
Zalecane działania prewencyjne
Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku
lub powstanie smug. Jeśli produkt jest nieużywany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć,
uruchomić tryb oszczędzania energii lub uruchomić ruchomy wygaszacz ekranu.
•• Należy regularnie zmieniać kolory.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
"" Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
93
Licencja
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres oss.request@samsung.com.
NINIEJSZY PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I JEST
DOPUSZCZONY DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TREŚCI HEVC, KTÓRA
SPEŁNIA KAŻDY Z TRZECH NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: (1) TREŚĆ HEVC WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) TREŚĆ HEVC, KTÓRA NIE JEST OFEROWANA W CELU
SPRZEDAŻY; ORAZ (3) TREŚĆ HEVC, KTÓRA ZOSTAŁA STWORZONA PRZEZ WŁAŚCICIELA
PRODUKTU.
PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC UTWORZONEJ PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK
ZAMÓWIŁ LUB ZAKUPIŁ OD STRONY TRZECIEJ, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA
TREŚCI NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODDZIELNYCH PRAW DO UŻYCIA PRODUKTU Z
TAKĄ TREŚCIĄ.
UŻYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC STANOWI WYRAŻENIE ZGODY NA OGRANICZONE PRAWA DO
UŻYTKU OKREŚLONE POWYŻEJ.
94
Download PDF

advertising