Samsung | HG40ED590BB | Samsung HG40ED590BB Instrukcja obsługi

Telewizor LED
Instrukcja instalacji
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy
zarejestrować produkt na stronie
www.samsung.com/register
Model
Nr seryjny
Rysunki i ilustracje w niniejszej Instrukcji użytkownika służą wyłącznie jako przykład i mogą się różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Instrukcja
Telewizor jest wyposażany w funkcje interaktywne obsługiwane przy użyciu przystawki podłączonej do telewizora (SBB/STB) i przy
współpracy z innymi telewizorami, które zostały połączone przy użyciu komputera, np, w hotelach i innych placówkach turystycznych.
Interaktywny: włączony telewizor wysyła polecenie identyfikujące dekoder. Jeśli identyfikacja powiedzie się, telewizor przełączy się w tryb
ONLINE, a przystawka SBB/STB przejmie nad nim pełną kontrolę.
Telewizor znajdujący się w trybie ONLINE nie odbiera poleceń z pilota na podczerwień (firmy Samsung) i działa zgodnie z protokołem
interfejsu.
Niezależny: gdy przystawka nie zostanie zidentyfikowana, telewizor przełączy się w tryb autonomiczny (STAND-ALONE) o ograniczonej
funkcjonalności.
Tryby pracy
Gdy telewizor (w trybie hotelowym) jest obsługiwany przy użyciu przystawki SBB/STB, może się on znajdować w jednym z dwóch trybów online lub niezależnym. W trybie niezależnym telewizor działa jak telewizja hotelowa, jednak bez aktywnej komunikacji. Dzięki temu goście nie
będą mogli oszukać mechanizmu poprzez odłączenie przystawki.
Telewizory do
hoteli
Tryb hotelowy
włączony
Tryb niezależny
Przystawka SBB/STB jest
online przy jednej udanej z
dziesięciu prób
Zasilanie
WŁ.
Przystawka SBB/STB
online – 10 kolejnych
niepowodzeń
Próba
sprawdzenia
stanu przystawki
co 2 sek.
Tryb online
Szybkość pobierania 20/sek.
Aby ustawić szczegóły pracy w trybie niezależnym lub interaktywnym, przejdź na str. 18-22. (Ustawianie opcji hotelowych: tryb niezależny i
tryb interaktywny)
•Aby zapobiec możliwości „oszukiwania” systemu przez gości, część funkcji może być ograniczona.
•Brak głównego menu (tryb Interaktywny) lub opcje Meu kanałów, funkcja Plug & Play MEnu głównym (tryb Niezależny)
•Opcje Ograniczenie głośności oraz blokowanie lub odblokowywanie przycisku panelu
Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów
Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np, plików JPEG) lub ich elementów (np, logo programu telewizyjnego,
panorama, obraz w formacie 4:3, czy dolny pasek z informacjami lub notowaniami giełdowymi). Może to doprowadzić do nierównego
zużycia fosforu stanowiącego część ekranu i pogorszyć jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, postępuj zgodnie z
poniższymi zaleceniami.
•Nie wolno wyświetlać jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
•Staraj się wyświetlać każdy obraz na pełnym ekranie. Aby optymalnie ustawić obraz, użyj menu ustawiania formatu obrazu.
•Zmniejsz wartości jasności i kontrastu do niezbędnego minimum, przy zachowaniu żądanej jakości obrazu. Za wysokie wartości mogą
przyspieszyć proces zużywania się ekranu.
•Często używaj tych funkcji telewizora, które służą do redukcji efektu utrwalania obrazu na ekranie i wypalania obrazu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, przejdź do odpowiedniej części instrukcji obsługi.
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Należy zachować wymaganą odległość pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację.
Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.
•Korzystając z podstawy lub wspornika naściennego, należy używać wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics.
–– Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane spadkiem produktu.
•Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
Instalacja na podstawie.
Instalacja na wsporniku naściennym.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Spis treści
yy Instalowanie podstawy telewizora LED...................................................................................................... 5
yy Opis panelu złączy.................................................................................................................................... 7
yy Korzystanie z kontrolera telewizora (przycisk nawigacyjny na panelu sterowania)...................................... 10
yy Opis pilota................................................................................................................................................ 11
yy Podłączanie telewizora do przystawki SBB............................................................................................... 13
yy Podłączanie głośników łazienkowych........................................................................................................ 14
yy Podłączanie koncentratora MediaHub HD................................................................................................. 15
yy Podłączanie zdalnego panelu wtyków (RJP. Remote Jack Pack)............................................................... 16
yy Ustawianie danych opcji trybu hotelowego................................................................................................ 18
yy Montaż wspornika ściennego.................................................................................................................... 62
yy Zabezpieczanie telewizora zawieszonego na ścianie................................................................................. 63
yy Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington...................................................................................... 63
yy Dane techniczne....................................................................................................................................... 64
yy Wymiary.................................................................................................................................................... 65
yy Licencja.................................................................................................................................................... 67
Polski
3
POLSKI
yy Akcesoria.................................................................................................................................................. 4
Akcesoria
✎✎ Należy sprawdzić, czy poniższe części zostały dostarczone wraz z telewizorem LED. W przypadku braku którejkolwiek
części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
✎✎ Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
• Pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami AAA
• Skrócona instrukcja instalacji
• Kabel zasilający / kabel danych
• Instrukcja Instrukcja
Podręcznik zasad bezpieczeństwa (nie są dostępne we
wszystkich krajach)
• Uchwyt kabli
✎✎ Podstawa i śruby mocujące mogą nie być dołączone do zestawu, w zależności od modelu.
✎✎ Kabel danych może nie być dołączony do zestawu. Zależy to od dostawcy SI.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza. że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu
USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego
wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne
systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne
(Hg. Cd lub Pb) wskazują. że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy
odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje
te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby
naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów
i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
4
Polski
Instalowanie podstawy telewizora LED
Elementy podstawy
Montując podstawę, należy używać wyłącznie części i akcesoriów zawartych w zestawie.
B 1 szt.
A 1 szt.
32"
x8 (M4 X L12)
40"
x4 (2 szt.)
(M4 X L14)
C
32"
40"
32"
Podstawa
40"
Wspornik podstawy
Wkręty
HG32ED590 / HG40ED590
1 32"
40"
C
C
Widok z góry
x4 (M4 X L12)
x4(M4 X L14)
B
B
A
Przód
Przód
A
UWAGA
Tył
Tył
NIE STOSOWAĆ
NIE
ŚRODKÓW
STOSOWAĆ
CHEMICZNYCH
SMARU
2
NIE
STOSOWAĆ
OLEJU
✎✎ Umieść na stole
miękką tkaninę, aby
zabezpieczyć telewizor,
a następnie połóż na niej
telewizor ekranem w dół.
✎✎ Włóż wspornik podstawy
do otworu w dolnej
części telewizora.
Widok z boku
(Prawidłowy montaż)
(Nieprawidłowy montaż)
Polski
5
C
3
4
32"
40"
x4 (M4 X L12) x4 (M4 X L14)
✎✎ Wkręty zamocuj w kolejnośc
pokazanej na rysunkach instrukcji.
Jeśli telewizor będzie przechylony, zamontuj go
jeszcze raz; patrz rysunek 2.
✎✎ Pamiętaj o prawidłowym zamocowaniu wspornika
podstawy do telewizora.
✎✎ UWAGA
yy Podczas montażu należy rozróżnić przednią i tylną stronę każdego elementu.
yy W podnoszeniu i przenoszeniu telewizora powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby.
6
Polski
Opis panelu złączy
HG32ED590
HG40ED590
✎✎ Przed podłączeniem zewnętrznego urządzenia należy upewnić się, że zasilanie telewizora zostało wyłączone.
✎✎ Podczas podłączania urządzenia zewnętrznego należy upewnić się, że złącza kabli zostały podłączone do gniazd o
tym samym kolorze.
Polski
7
1USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Złącze do aktualizacji oprogramowania. Treść — str, główna itd.
–– Połączenie serwisowe.
2COMMON INTERFACE
3ANT IN 1(AIR/CABLE), 2(SATELLITE) / ANT IN 1, 2(SATELLITE)
–– Aby możliwy był prawidłowy odbiór sygnału telewizyjnego na wybranych kanałach, telewizor należy podłączyć do
jednego z następujących źródeł sygnału:
–– anteny zewnętrznej / sieci telewizji kablowej.
4gniazda słuchawkowego
Do gniazda słuchawkowego telewizora można podłączyć słuchawki. Podłączenie słuchawek powoduje odłączenie
głośników.
5HP-ID
Podłączenie kabla jednocześnie do gniazda HP-ID i słuchawkowego oraz osobnej skrzynki na słuchawki. Patrz strona
14. Po podłączeniu gniazda słuchawek do skrzynki na słuchawki jej działanie jest takie samo, jak funkcji obsługi
słuchawek.
6 PC/DVI AUDIO IN
Podłącz do wyjścia audio komputera PC.
7 PC IN
Podłącz do wyjścia wideo komputera PC.
8 LAN
połączenie z przewodową siecią LAN za pomocą kabla CAT 7.
9DATA
–– Służy do obsługi transferu danych między telewizorem i przystawką.
–– Typ złącza telewizora to RJ-12.
0HDMI IN 1(DVI), 2(ARC)
Służy do podłączania gniazda HDMI urządzenia do źródła sygnału HDMI.
Połączenie HDMI nie wymaga dodatkowego połączenia doprowadzającego sygnał dźwiękowy.
✎✎ Aby uzyskać połączenie DVI z urządzeniem zewnętrznym, należy użyć gniazda HDMI IN 1(DVI). Do połączenia
wideo należy użyć kabla DVI na HDMI lub adaptera DVI-HDMI (z DVI na HDMI), zaś do połączenia audio należy
wykorzystać gniazda PC/DVI AUDIO IN.
! RJP
Port komunikacyjny RJP (Remote Jack Pack) służy do podłączania różnych urządzeń do jednego, dodatkowego modułu,
dzięki czemu można je łatwiej obsługiwać.
8
Polski
Tryby wyświetlania
Można również wybrać jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w kolumnie Rozdzielczość. Telewizor
automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości.
Po podłączeniu komputera do telewizora ustaw na komputerze rozdzielczość ekranu dla telewizora. Optymalna
rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz. Ustaw prawidłową rozdzielczość, korzystając
z instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.
Zaleca się stosowanie wartości rozdzielczości podanych w tabeli.
✎✎ Optymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.
Tryb
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
Częstotliwość taktowania
pikseli (MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma / pionowa)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA
DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
-/+
✎✎ Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda HDMI IN 1(DVI).
✎✎ Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
✎✎ Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
✎✎ Obsługiwane są tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Brak obsługi synchronizacji SOG.
Polski
9
Korzystanie z kontrolera telewizora (przycisk nawigacyjny na panelu sterowania)
Sterownik kierunkowy telewizora to klawisz wielokierunkowy, który służy do przechodzenia między ustawieniami urządzenia
bez użycia pilota.
✎✎ Niektóre z funkcji wymagających kodu PIN mogą być niedostępne.
✎✎ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
✎✎ Wyłącza menu po naciśnięciu sterownika telewizora przez ponad 1 sekundę.
✎✎ Wybierając funkcje poprzez przesuwanie kontrolera w górę / w dół / w lewo / w prawo, należy uważać, aby nie
nacisnąć przycisku kontrolera. Naciśnięcie przycisku kontrolera uniemożliwi jego przesuwanie w tych kierunkach.
Funkcja menu
Kontroler
Na rysunku przedstawiono urządzenie
skierowane przodem do telewizora.
Czujnik pilota
Zasilanie włączone
Naciśnięcie w trybie gotowości uruchamia telewizor.
Regulacja głośności
Przy włączonym zasilaniu reguluje głośność przez przesunięcie sterownika z boku na
bok.
Wybór kanału
Przy włączonym zasilaniu umożliwia wybranie kanału przez przesunięcie sterownika z
boku na bok.
Korzystanie z menu wyboru
funkcji
Przy włączonym zasilaniu naciśnij sterownik kierunkowy. Wyświetli to menu wyboru
funkcji, Ponowne naciśnięcie wyłączy menu wyboru funkcji.
Korzystanie z menu
Przesunięcie sterownika telewizora w menu wyboru funkcji wyświetla opcję MENU(m).
Na ekranie pojawi się menu ekranowe OSD z funkcjami telewizora.
Wybieranie źródła
Przesunięcie sterownika telewizora w menu wyboru funkcji wyświetla opcję
Źródło(s). Na ekranie pojawi się lista dostępnych opcji dla funkcji Źródło.
Wybór funkcji SMART HUB
(™)
Podczas wyświetlania menu Funkcja wybierz opcję SMART HUB(™), przesuwając
kontroler w górę. Zostanie wyświetlony główny ekran funkcji SMART HUB. Wybierz
aplikację, przesuwając kontroler, a następnie naciskając go.
Wyłącznik
Przesunięcie sterownika telewizora w menu wyboru funkcji na Wyłącz(P) wyłącza
telewizor.
✎✎ Aby zamknąć ekran Menu. SMART HUB lub Źródło, naciśnij kontroler i przytrzymaj go dłużej niż sekundę.
Tryb gotowości
Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie gotowości przez dłuższy czas (np, na czas wyjazdu na urlop). Pewna
ilość energii jest zużywana nawet po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku zasilania. Najlepszym rozwiązaniem jest
odłączenie kabla zasilającego.
10
Polski
Opis pilota
✎✎ Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w alfabecie
Braille'a (na przycisku zasilania, wyboru kanałów i regulacji Głośność).
SOURCE
Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wyświetla listę w celu wybrania
źródła sygnału wideo.
Bezpośredni dostęp do kanałów.
GUIDE
Umożliwia wybór opcji Telegazeta.
Podwójny ekran oraz Mix (Telegazeta
i obraz).
Wyświetla elektroniczny przewodnika
po programach (EPG).
Tymczasowo wycisza dźwięk.
Zmienia kanały.
Regulacja głośności.
Wyświetla listę kanałów na ekranie.
Przełączenie na ekran HOME.
HOME
Wyświetla główne menu ekranowe.
CONTENT
CLOCK
Szybki wybór często używanych
funkcji.
Wybór elementów menu ekranowego
i zmiana wartości.
Wyświetla aplikację Treść — str,
główna.
Wyświetla informacje na ekranie
telewizora.
CLOCK: Po naciśnięciu przycisku
INFO w trybie gotowości, ekran
telewizora wyświetli bieżący czas.
Zamyka menu ekranowe.
Powrót do poprzedniego menu.
Przyciski w menu Lista kanałów.
Treść — str, główna itd.
ALARM
Przyciski działają w trybach
Treść — str, główna.
ALARM: Włącz godzinę, o której
chcesz włączyć telewizor.
X: Umożliwia włączenie lub
wyłączenie obrazu 3D (niedostępny).
SUBT.: Wyświetla napisy w formacie
cyfrowym.
Polski
11
Wkładanie baterii (typu AAA)
X
Y
Z
✎✎ UWAGA
yy Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
yy Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło światła. Nie należy używać pilota w pobliżu specjalnych lamp
jarzeniowych lub neonów.
yy Kolory i kształty mogą się różnić w zależności od modelu.
yy Funkcje przycisków pilota HOME i 3D nie są obsługiwane. Po naciśnięciu tych przycisków telewizor nie reaguje.
12
Polski
Podłączanie telewizora do przystawki SBB
Tylny panel telewizora
ETH MODEM
Kabel przesyłania
danych
1. Przy użyciu kabla danych połącz złącze DATA telewizora ze złączem [ETH MODEM] przystawki STB (SBB).
✎✎ Pozwoli to na przesyłanie informacji.
¦¦Lista dostawców i zgodnych kabli przesyłania danych – w zestawie z telewizorem
• Sprawdź, czy korzystasz z kabli danych zatwierdzonych przez dostawcę. Sprawdź oznaczenie kodowe na kablach
danych.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Dane techniczne kabla przesyłu danych (RJ12): RS232
Polski
13
Podłączanie głośników łazienkowych
Aby podłączyć głośniki łazienkowe, należy zastosować poniższą metodę.
¦¦Pętla dźwięku
Obok łóżka lub biurka może być zainstalowana dodatkowa skrzynka na słuchawki. Dzięki temu goście będą mogli wygodnie
podłączyć słuchawki. Procedura montażu została przedstawiona poniżej.
• Szczegółowy rysunek skrzynki na słuchawki.
Tylny panel telewizora
HEADPHON BOX
Skrzynka na
słuchawk i
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Skrzynka na słuchawki>
14
Polski
Podłączanie koncentratora MediaHub HD
Wyjście dowolnego źródła zewnętrznego podłączonego do koncentratora MediaHub HD umieszczonego na biurku
hotelowym.
Koncentrator MediaHub
HD - widok z tyłu
HDMI
USB
RS/232
Tylny panel telewizora
1 kabel danych
RS-232
2 kabel HDMI
1. Połącz port RJP telewizora z portem RS/232 koncentratora MediaHub HD.
2. Połącz port HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) telewizora z portem HDMI koncentratora MediaHub HD.
• MediaHub HD
–– Koncentrator MediaHub HD to moduł sprzętowy wyposażony w różne wejścia audio/video (A/V. Audio. PC.
HDMI i USB) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia koncentratora MediaHub są podłączane do telewizora.
Koncentrator MediaHub przesyła informacje między telewizorem przy użyciu portu RS232. Funkcja Hot Plug &
Play pozwala na podłączenie gościom hotelowym zewnętrznego źródła do koncentratora. Koncentrator MediaHub
komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych źródłach. Telewizor przełączy
się na aktywne źródło zewnętrzne.
–– Podłącz port HDMI koncentratora MediaHub do portu HDMI IN 1(DVI) telewizora.
–– Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund połącz go z portem RJP.
• Funkcje specjalne
–– PIP
–– Automatyczne wykrywanie
Polski
15
Podłączanie zdalnego panelu wtyków (RJP. Remote Jack Pack)
Wyjście dowolnego źródła zewnętrznego podłączonego do zdalnego panelu wtyków umieszczonego na biurku hotelowym.
Panel RJP - widok z tyłu
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
3
Tylny panel telewizora
2 kabel HDMI
1 Kabel D-sub / PC Audio
1. Połącz złącze PC IN / PC/DVI AUDIO IN telewizora ze złączem PC/AUDIO zdalnego panelu wtyków.
2. Połącz port HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) telewizora z portem HDMI w zdalnym panelu wtyków.
3. Połącz złącze RJP telewizora ze złączem RS/232 zdalnego panelu wtyków.
✎✎ Zdalne panele wtyków (RJP. Remote Jack Pack) obsługiwane przez ten telewizor to TeleAdapt TA-7610. TA-7650
(HD) i TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Skrót RJP oznacza zdalny panel wtyków (Remote Jack Pack). Panel RJP to moduł
sprzętowy wyposażony w różne wejścia audio/video (A/V. Audio. PC i HDMI) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie
wyjścia panelu RJP są podłączane do telewizora. Panel RJP przesyła informacje między telewizorem przy użyciu złącza
RS232. Funkcja Hot Plug & Play pozwala na podłączenie gościom hotelowym zewnętrznego źródła do zdalnego
panelu wtyków. Panel RJP komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych źródłach.
Telewizor przełączy się na aktywne źródło zewnętrzne zgodnie z priorytetami ustawionymi przez użytkownika.
• Do podłączenia panelu RJP można użyć złącz HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) albo AV IN.
✎✎ Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund połącz go z portem RJP.
16
Polski
• Aby przywrócić fabryczne ustawienia panelu RJP, należy nacisnąć jednocześnie przyciski A/V i HDMI i przytrzymać je
przez 10 sekund. Potwierdzenie przywrócenia zostanie przekazane pięcioma mrugnięciami wszystkich diod LED.
• Wszystkie diody LED zostaną automatycznie wyłączone na zdalnym panelu styków po pięciu minutach. Pozwoli
to zapobiec niepotrzebnemu oświetlaniu pokoju. Wyłączone diody LED zostaną ponownie włączone po dotknięciu
któregokolwiek przycisku. Po pięciu minutach licznik czasu zostanie ponownie uruchomiony. Gdy gość następnie
dotknie przycisku innego źródła, telewizor przełączy się na wybrane źródło i zaświeci się odpowiednia dioda LED.
• Po zresetowaniu panelu RJP lub włączeniu i wyłączeniu telewizora ponowne nawiązanie komunikacji między telewizorem
i panelem zajmie ok. 10 sekund.
• Poniższa tabela przedstawia szacowany czas w sekundach na przełączenie się telewizora na wybrane wejście, w
zależności od ustawionych priorytetów.
✎✎ Wariant 1: gdy nie są podłączone żadne urządzenia.
Źródło
Do podłączenia
AV
2 sek.
PC
0,7 sek.
HDMI
3,9 sek.
✎✎ Wariant 2: Gdy podłączone są przynajmniej dwa źródła, a następnie źródło jest odłączane i podłączane ponownie.
Źródło
Odłączone
Do podłączenia
Łącznie
AV
4,5 sek.
2 sek.
6,5 sek.
PC
0,7 sek.
0,7 sek.
1,4 sek.
HDMI
3,9 sek.
3,9 sek.
7,8 sek.
✎✎ Np, jeśli do panelu są podłączone wszystkie źródła (AV. PC i HDMI), najwyższy priorytet zostanie nadany źródłu AV.
Jeśli panel RJP jest w trybie HDMI, a gość odłączy i ponownie podłączy źródło AV, minimalny czas przełączenia to
6,5 sek.
• Aby podłączyć urządzenie dźwiękowe (iPoda czy odtwarzacz MP3), należy tryb Muzyka ustawić na Wł, a funkcję
identyfikacji złącza na Wył.
• Obsługiwane źródła: A/V. PC i HDMI.
Polski
17
Ustawianie danych opcji trybu hotelowego
Aby uruchomić: Naciśnij w podanej kolejności przyciski MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E. (W trybie Dla Gości zostanie
wybrany tryb Niezależny.)
Aby opuścić menu: włącz i wyłącz zasilanie.
✎✎ W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne.
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Kategoria
Pozycja
początkowe
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On Channel
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
Channel
18
Opis
Wybór trybu hotelowego.
Standalone •Tryb Interactive: Telewizor działa z urządzeniem SI STB lub SBB.
•Tryb Standalone: Telewizor działa bez urządzenia SI STB lub SBB.
•Tryb Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
OFF
•Tryb Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Umożliwia ustawienie wartości domyślnych, które będą używane po włączeniu telewizora.
•User Defined: Pozwala ręcznie ustawić pozycję Power On Channel (Kanał po
włączeniu) i Channel Type (Typ kanału). Patrz poniżej pozycje Power On Channel
Last Saved
(Kanał po włączeniu) i Power On Channel Type (Typ kanału po włączeniu).
•Last Saved: Po wybraniu tej pozycji po włączeniu telewizora będzie wyświetlany kanał,
który był wyświetlany w momencie wyłączania telewizora.
1
Po włączeniu telewizor automatycznie przełącza się na ten kanał.
Wybór rodzaju sygnału: ATV (analogowy). DTV (cyfrowy). CATV (analogowy kablowy).
CDTV (cyfrowy kablowy)
•User Defined: Umożliwia ręczne wybranie ustawienia dla pozycji Power On Volume
(Głośność po włączeniu). Patrz poniżej Power On Volume (Głośność po włączeniu).
Power On Volume
Last Saved
•Last Saved: Po włączeniu telewizora przywracana jest głośność ustawiona w
momencie wyłączenia telewizora.
Telewizor włącza się z tym poziomem głośności w trybie hotelowym Standalone
Power On Volume Num
10
(Autonomiczny).
Minimalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie hotelowym
Min Volume
0
Standalone (Autonomiczny).
Minimalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie hotelowym
Max Volume
100
Standalone (Autonomiczny).
Power On Source
TV
Wybór urządzenia źródłowego przy włączeniu telewizora
Określa stan telewizora w przypadku wyłączenia zasilania po awarii zasilania lub po
jego odłączeniu i ponownym podłączeniu.
•Last Option: Powraca do ostatniego stanu przy zasilaniu. Jeśli był to tryb gotowości,
telewizor powraca do trybu gotowości. Jeśli telewizor był włączony, to następuje
Power On Option
Last Option
jego włączenie.
•Power ON: Po przywróceniu zasilania telewizor się włącza.
•Standby: Po przywróceniu zasilania telewizor przechodzi w tryb gotowości.
Daje bezpośredni dostęp do niektórych funkcji menu Channel. Są to m.in, opcje
Channel Setup
automatycznego strojenia i ustawienia anteny itp.
Opcja umożliwiająca edycję ustawienia kanałów przechowywanych w pamięci
telewizora. Za pomocą edytora kanałów można:
•Zmieniać numery i nazwy kanałów, sortować kanały wg numeracji.
•Wybrać opcję wyłączenia sygnału wideo dla wybranych kanałów. Opcja wyłączenia
Channel Editor
sygnału wideo wyłącza obraz na wybranym kanale, udostępniając jedynie dźwięk i
wyświetlając ikonę głośnika na ekranie.
Edytor kanałów pozwala także na łatwe wyświetlenie informacji o kanale, bez
konieczności wyświetlania danego kanału.
Funkcja ta umożliwia jednoczesne wyświetlanie/wyszukiwanie wszystkich typów
kanałów antenowych (Naziemne/Kablowe lub Satelitarne).
•ON: Po wybraniu ustawienia Włączone można uzyskać dostęp do kompletnej mapy
kanałów, bez względu na wybrany typ połączenia antenowego. Na liście kanałów
Mixed Channel
ON
znajdą się również kanały naziemne i kablowe.
Map
•OFF: Po wybraniu ustawienia Wyłączone można korzystać wyłącznie z mapy
kanałów odpowiadającej wybranemu typowi połączenia antenowego [Naziemne/
Kablowe lub Satelitarne]. Na liście kanałów/w edytorze będą wyświetlane wyłącznie
kanały powiązane z wybranym połączeniem antenowym.
Polski
ATV
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Kategoria
Pozycja
początkowe
Channel
Menu OSD
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
…
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen Mode
Picture Menu Lock
OFF
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu Display
ON
OFF
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
Home Menu Auto Start
ON
Bluetooth Music Player
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Clock
Opis
•ON: Sprawdzanie numeru kanału programu DTV. (Edytor kanałów DTV nie jest
dostępny)
•OFF: Numer kanału programu DTV nie jest sprawdzany. (Edytor kanałów DTV jest
dostępny, ale dodatkowa aktualizacja numeru kanału programu nie jest obsługiwana).
W przypadku niezgodności danych w mapie kanałów z danymi transmitowanymi
telewizor automatycznie dostraja kanały w celu przywrócenia prawidłowych danych/
parametrów w mapie kanałów.
•ON: Po włączeniu funkcji Channel Rescan Message (Komunikat wyszukiwania
kanałów) wyświetlany jest komunikat ekranowy OSD o ponownym wyszukiwaniu
kanałów.
•OFF: Administrator systemu telewizji hotelowej może wyłączyć funkcję Channel
Rescan Message (Komunikat wyszukiwania kanałów), jeśli komunikat ekranowy
OSD o ponownym wyszukiwaniu kanałów nie ma być wyświetlany dla gości
hotelowych.
•OFF: Jeśli funkcja Pan Euro MHEG jest wyłączona, opcja MHEG będzie działać
zgodnie z danymi technicznymi produktu.
•ON: Jeśli funkcja Pan Euro MHEG jest włączona, opcja MHEG będzie włączona
niezależnie od danych technicznych produktu lub specyfikacji regionu.
Włączanie lub wyłączanie funkcji Mychannel (Mój kanał).
Edycja gatunku dla kanału. Dostępna po włączeniu funkcji Mychannel (Mój kanał)).
Funkcja włącza/wyłącza automatyczne włączanie napisów po wybraniu określonego
kraju.
Funkcja obsługiwana w systemach telewizji hotelowej, które dostosowane są do
odbioru sygnału DVB przeznaczonego do odbioru w Europie.
Funkcja ta związana jest z danymi technicznymi wyświetlania napisów dla Francji.
Funkcja wyświetlania napisów dla pozostałych krajów działa zgodnie ze specyfikacjami
właściwymi dla poszczególnych krajów niezależnie od funkcji Subtitle Auto On (Autom,
włączenie napisów).
•ON: Po włączeniu funkcji Subtitle Auto On (Autom, włączenie napisów) uwzględniane
są specyfikacje dotyczące wyświetlania napisów dla Francji.
•OFF: Po wyłączeniu funkcji Subtitle Auto On (Autom, włączenie napisów)
specyfikacje wyświetlania napisów dla Francji nie są uwzględniane.
Rozszerzenie sekcji napisów w celu dostosowania do szerokości ekranu.
Włączanie lub wyłączanie menu Obraz.
•ON: Wyświetlane jest menu główne.
•OFF: Menu główne nie jest wyświetlane.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu Tools.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu Channel.
Włączanie lub wyłączanie obsługi panelu przedniego (przycisków lokalnych).
•Unlock: Odblokowanie obsługi wszystkich przycisków panelu.
•Lock: Blokowanie obsługi wszystkich przycisków panelu.
•OnlyPower: Blokowanie obsługi wszystkich przycisków panelu poza przyciskiem
zasilania.
•Menu/Source: Blokowanie wyłącznie przycisków Menu i Source.
OFF: Menu strony głównej nie jest wyświetlane.
ON: Menu strony głównej jest wyświetlane.
Edycja menu strony głównej.
ON: Menu strony głównej jest włączane automatycznie.
OFF: Menu strony głównej nie jest włączane automatycznie.
Włączanie lub wyłączanie aplikacji Bluetooth Music Player.
OFF: Opcje zegara menu fabrycznego są wyłączone. Tylko menu główne.
SW Clock: Można korzystać wyłącznie z opcji zegara oprogramowania.
Wybór sposobu aktualizacji danych zegara.
•Manual: Można skorzystać z danych zegara z kanału DVB lub ręcznie ustawić zegar,
gdy telewizor działa w trybie urządzenia autonomicznego.
•TTX: Informacje o godzinie pochodzą ze strumienia TTX.
•Time Channel: Można skorzystać z danych zegara z wybranego typu kanału
i numeru kanału.
Polski
19
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Kategoria
Pozycja
początkowe
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return Source
Power On
Src
Sub Amp Mode
2
Sub Amp Volume
6
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Main Speaker
ON
Energy Saving
Off
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Bathroom
Speaker
HP
Management
Eco Solution
20
Polski
Opis
Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio podłączonego do urządzenia AV.
Po włączeniu umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza za pośrednictwem
telewizora nawet wtedy, gdy sygnał wideo jest niedostępny. Niemniej jednak
podświetlenie telewizora nadal działa. W przypadku dostępnego sygnału wideo
telewizor działa normalnie.
Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio podłączonego do komputera.
Po włączeniu umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza za pośrednictwem
telewizora nawet wtedy, gdy sygnał wideo jest niedostępny. Niemniej jednak
podświetlenie telewizora nadal działa. W przypadku dostępnego sygnału wideo
telewizor działa normalnie.
W trybie muzyki można skorzystać z opcji włączenia/wyłączenia podświetlenia w celu
oszczędzania energii.
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia odpowiednie
źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego złącza.
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia odpowiednie
źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego złącza.
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia odpowiednie
źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego złącza.
Wybór źródła sygnału audio/wideo dla modułu RJP (opcje wyboru źródła różnią się w
zależności od modelu).
Wskazanie źródłowego gniazda HDMI telewizora podłączonego do gniazda modułu
RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Po podłączeniu urządzenia USB do telewizora:
•Default: Zostanie wyświetlone okno podręczne.
•Automatic: Automatyczne otwarcie menu zawartości urządzenia USB.
•Disable: Okno podręczne ani menu nie są wyświetlane.
Po włączeniu zasilania telewizora wyświetlany jest pasek źródła zewnętrznego
(informacje), gdy źródło telewizora zmienione zostanie na inne źródło zewnętrzne.
Naciśnij przycisk Info lub włącz telewizor.
•ON: Informacja o źródle zewnętrznym jest wyświetlana na ekranie telewizora.
•OFF: Informacja o źródle zewnętrznym nie jest wyświetlana na ekranie telewizora.
•ON: Po podłączeniu do telewizora zewnętrznego urządzenia źródłowego telewizor
automatycznie zidentyfikuje to źródło i przełączy się na jego obsługę.
•OFF: Wyłączenie funkcji automatycznego przełączania źródła.
•PC: Automatyczna identyfikacja tylko w przypadku sygnału z komputera.
Wybór powrotnego źródła telewizora po zatrzymaniu połączenia Anynet+(HDMI-CEC).
(Funkcja ta jest szczególnie przydatna do obsługi modułu Guestlink RJP).
Określenie trybu działania funkcji Sub AMP (Wzm, gł, niskotonowego).
•0: Wyłączenie funkcji Sub AMP (Wzm, gł, niskotonowego) (PWM wył.).
•1: Określenie poziomu głośności głośnika niskotonowego zgodnie z główną
regulacją głośności.
Poziom głośności głośnika niskotonowego określa się na podstawie ustawień
głośności po włączeniu, głośności minimalnej i głośności maksymalnej.
•2: Określenie poziomu głośności zgodnie z ustawieniem na panelu sterującym
w łazience.
Poziom głośności wzmacniacza głośnika niskotonowego przy włączeniu.
•ON: Po podłączeniu słuchawek do telewizora można słuchać dźwięku z głośników
telewizora i jednocześnie przez podłączone słuchawki. Można jednak regulować
tylko poziom głośności głośników telewizora.
•OFF: Po podłączeniu słuchawek do telewizora można słuchać dźwięku wyłącznie
przez słuchawki.
Poziom głośności słuchawek można regulować, gdy dla opcji HP MODE wybrano
ustawienie ON.
•ON: Odtwarzanie dźwięku telewizora przez jego głośnik.
•OFF: Odtwarzanie dźwięku telewizora tylko przez słuchawki.
Dostosowanie jasności ekranu telewizora w celu ograniczenia zużycia energii.
•OFF: Wyłączenie funkcji oszczędzania energii.
•Low: Ustawienie w telewizorze trybu niskiego poziomu oszczędzania energii.
•Medium: Ustawienie w telewizorze trybu średniego poziomu oszczędzania energii.
•High: Ustawienie w telewizorze trybu wysokiego poziomu oszczędzania energii.
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Opis
Kategoria
Pozycja
początkowe
Welcome Message
OFF
Wyświetlanie komunikatu powitalnego przez 5 sekund po włączeniu telewizora.
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
…
Logo/
Message
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Cloning
Setting Auto Intialize
OFF
REACH 3.0
OFF
REACH Channel
…
Group ID
…
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
REACH
Soulution
Network
Room Number
REACH Server Version
Network Setup
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Widget Mode
Solution Type
Widget
Solution
…
…
Edycja komunikatu powitalnego.
Włączenie lub wyłączenie opcji wyświetlania logo po włączeniu telewizora. Logo
wyświetlane jest przed wyświetleniem sygnału z urządzenia źródłowego przez czas
zdefiniowany w ustawieniu „Logo Display Time” (Czas wyświetlania logo).
Pobieranie logo dla trybu hotelowego.
Wymagania dla pliku logo w trybie hotelowym:
•Tylko pliki BMP lub AVI.
•Maks, rozmiar pliku: BMP — 960 X 540. AVI — 30 MB.
•Dopuszczalna nazwa pliku to wyłącznie samsung.bmp lub samsung.avi.
Ustawianie czasu wyświetlania logo (3. 5. 7 sekund).
Kopiowanie aktualnych ustawień opcji telewizora do urządzenia pamięci USB.
Kopiowanie zapisanych w urządzeniu pamięci USB ustawień opcji telewizora do
telewizora.
Jeżeli dla funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie autom, inicjalizacji) wybrano
ustawienie Włączone, po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania głównego
następuje przywrócenie danych do ustawień skopiowanych. Jeśli brak kopii ustawień,
a dla funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie autom, inicjalizacji) wybrano ustawienie
Włączone, zostanie ono zignorowane i telewizor będzie działał tak samo, jak przy
wyłączonej funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie autom, inicjalizacji).
•ON: W tym telewizorze jest dostępna funkcja REACH 3.0.
•OFF: W tym telewizorze funkcja REACH 3.0, nie jest dostępna.
Przypisanie numeru kanału DTV w celu przeprowadzenia aktualizacji danych z serwera
REACH. Ten numer kanału musi być taki sam jak numer ustawiony w serwerze
REACH.
Wybierz opcję Group ID dla serwera REACH. (Więcej szczegółów zawiera podręcznik
obsługi serwera REACH.)
•ON: Wyświetlanie treści dla funkcji Ticker.
•OFF: Treść dla funkcji Ticker nie jest wyświetlana.
Funkcja ta umożliwia ustawienie, co jaki czas będą pobierane z serwera REACH do
telewizora dane, takie jak zaktualizowane oprogramowanie, skolonowane pliki i treści
S-LYNC REACH :
1hour: co godzinę
2hour: co 2 godziny
12:00 am: zawsze o 12:00.
2:00 am: zawsze o godzinie 2 ran.
12:00 pm: zawsze o godzinie 24.
2:00 pm: zawsze o godzinie 14.
•ON: Po przejściu telewizora do trybu gotowości (przewód zasilania podłączony,
zasilanie wyłączone) w telewizorze aktualizowane są dane z serwera REACH.
•OFF: Dane z serwera REACH są aktualizowane w telewizorze wyłącznie zgodnie z
ustawieniem czasu aktualizacji dla serwera REACH.
Ustawienie numeru pokoju.
Wyświetlanie wersji serwera REACH.
Połączenie z siecią kablową lub bezprzewodową i dostęp do Internetu.
Ustawienie modelu SmartHub.
ON
Vendor
Server
Konfiguracja SmartHub.
Włączenie/wyłączenie trybu Widget.
Wybór typu rozwiązania (Vender Server/ SINC Server).
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Ustawianie adresu URL serwera.
…
Ustawianie adresu IP.
ON
Virtual Standby
OFF
Instant On
Room Num Setting
OFF
Włączenie/wyłączenie trybu IPTV.
Włączenie/wyłączenie trybu wirtualnej gotowości.
Po włączeniu funkcji Virtual Standby (Wirtualna gotowość) zużycie energii wynosi od
9,5 W do 17,4 W (w zależności od wielkości ekranu telewizora).
Konfiguracja trybu rozruchu.
Ustawienie numeru pokoju.
Polski
21
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Kategoria
Pozycja
początkowe
Self Diagnosis
for TV
…
Self Diagnosis for HTV
…
SW Update
Service Pattern
…
OFF
Sound Bar Out
OFF
System
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
22
Polski
ON
Opis
Otwieranie menu Diagnostyka.
•Test obrazu: Umożliwia sprawdzenie, czy występują problemy z obrazem. Jeśli
podczas testu obrazu zostaną wykryte problemy, należy wybrać opcję Tak i
postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
•Test dźwięku: Odtwarzanie melodii w celu zdiagnozowania problemów z dźwiękiem.
Jeśli podczas testu dźwięku zostaną wykryte problemy, należy wybrać opcję Tak i
postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Po błędzie klucza kanału DTV ProIdiom wyświetlane są pozycje menu sprawdzania
funkcji HD: OK/błąd (Hotel US) STB SI Vendor
Ustawienie: Nazwa SI OK/błąd
Bathroom AMP (Wzmacniacz dla łazienki): OK/błąd (Hotel EU)
RTC : OK/błąd (Hotel EU)
PC Audio Test (Test dźwięku komputera): OK/błąd
PC Self Test (Autotest PC): OK/błąd
Funkcja aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem urządzenia USB
Taka sama funkcja jak SVC Service Pattern (Wzorzec serwisu SVC)
ON: Dźwięk głośnika telewizora zostanie wyciszony. Dźwięk będzie emitowany przez
złącze HDMI.
Aby dźwięk był słyszalny, należy podłączyć urządzenie Sound Bar .
OFF: Dźwięk będzie normalnie emitowany przez głośniki telewizora.
Wyświetlanie strony internetowej centrum serwisowego firmy Samsung, wersji
oprogramowania i informacji o adresie Mac.
Gdy telewizor jest w trybie gotowości, można skonfigurować ustawienia zewnętrznej
diody LED.
•ON: Dioda LED jest włączona.
•OFF: Dioda LED jest wyłączona.
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
¦¦Welcome Message
Komunikat powitalny to funkcja, która po każdym włączeniu telewizora przez gościa pozwala wyświetlić na telewizorze
wprowadzony komunikat.
Ustawienia komunikatu powitalnego znajdują się w menu opcji hotelowych.
–– Aby wyświetlić komunikat po włączeniu telewizora, odpowiednia opcja powinna być ustawiona na WŁ.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
External Source
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Komunikat powitalny może mieć 25 znaków. Można go ustawić w menu Usługi hotelowe.
–– Poniżej znajduje się lista znaków, które można wprowadzić do komunikatu powitalnego:
✎✎ Dostępne są tylko duże litery.
–– Komunikat powitalny można zmienić przy użyciu przycisków nawigacyjnych, przycisków kolorów i przycisku Enter
pilota w menu ekranowym „Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Nie jest możliwe jednocześnie wyświetlanie komunikatu powitalnego i logo hotelu.
Polski
23
¦¦Hotel Logo
Funkcja logo trybu Dla Gości wyświetla obraz hotelu po włączeniu telewizora.
–– Ustawienia logo trybu Dla Gości znajdują się w menu trybu Dla Gości.
–– Pozycje Pobierz logo i Menu wyświetlania logo są aktywne po włączeniu opcji Logo trybu Dla gości.
–– Jeżeli w pamięci jest zapisany obraz logo, a opcja Logo trybu Dla Gości jest włączona, obraz ten będzie
wyświetlany po włączeniu telewizora.
–– Logo trybu Dla Gości nie jest wyświetlane, gdy opcja Logo trybu Dla Gości jest wyłączona, nawet jeżeli obraz logo
został zapisany w pamięci telewizora.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Opcja ta pozwala zdecydować, czy Logo trybu Dla Gości będzie wyświetlane.
Początkowa wartość ustawienia to WYŁ.
Dostępne opcje to WYŁ, i WŁ.
Po wybraniu opcji WŁ, aktywowane zostaną elementy menu Pobierz logo i Czas wyświetlania logo.
yy Hospitality Logo DL
––
––
––
––
––
––
Dzięki tej opcji możesz skopiować logo hotelu z pamięci USB do pamięci telewizora.
Podczas kopiowania obrazu do pamięci telewizora wyświetlany jest komunikat „Oczekiwanie”.
Po pomyślnym zakończeniu kopiowania wyświetlony zostanie komunikat „Ukończono”.
Po niepomyślnym zakończeniu kopiowania pojawi się komunikat „Kopiowanie nieudane”.
Komunikat „Brak pamięci USB” zostanie wyświetlony, jeśli nie jest podłączona żadna pamięć USB.
Komunikat „Brak pliku” zostanie wyświetlony, jeśli pamięć USB nie zawiera pliku, który można skopiować, lub jeśli
format pliku jest błędny (plik musi mieć format BMP). Jeżeli komunikat „Brak pliku” zostanie wyświetlony mimo
tego. że w pamięci urządzenia znajduje się plik z logo, należy sprawdzić format pliku.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
24
Telewizor obsługuje wyłącznie formaty BMP i AVI.
Nazwa pliku musi brzmieć „samsung.bmp” lub „samsung.avi”.
Maksymalna rozdzielczość pliku BMP wynosi 960 x 540.
Maksymalny rozmiar pliku AVI wynosi 30 MB.
Telewizor nie zmienia rozmiaru, ani skali obrazu.
Polski
¦¦Cloning
Funkcja kopiowania na pamięć USB pozwala pobrać zaawansowane ustawienia (Obraz. Dźwięk. Wejście. Kanał.
Ustawienia oraz Hotel Setup z jednego telewizora i załadować je na inne telewizory.
Na pamięć USB można skopiować wszystkie ustawienia z telewizora (ustawionego w pierwszej kolejności).
• Clone TV to USB: Operacja skopiowania określonych danych z wybranego miejsca
pamięci EEPROM telewizora na pamięć USB.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu telewizora.
2. Wejdź do menu Interaktywny, naciskając dane przyciski w odpowiedniej
kolejności.
yy MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję „Clone TV to USB”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Logo/Message
Cloning
4. Zostanie wyświetlony komunikat „Clone TV to USB”. Następnie naciśnij przycisk
ENTER.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia realizacji kopiowania.
yy In Progress: w trakcie kopiowania danych na pamięć USB.
yy Completed: operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
yy Failed: operacja kopiowania zakończyła się niepomyślnie.
yy No USB: nie jest podłączona żadna pamięć USB.
• Clone USB to TV: funkcja pozwalają na pobranie danych zapisanych w pamięci USB do
telewizora.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu telewizora.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Wejdź do menu Interaktywny, naciskając dane przyciski w odpowiedniej kolejności.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję „Clone USB to TV”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
4. Zostanie wyświetlony komunikat „Clone USB to TV”. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia realizacji kopiowania.
yy In Progress: w trakcie kopiowania danych do telewizora.
yy Completed: operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
yy Failed: operacja kopiowania zakończyła się niepomyślnie.
yy No USB: nie jest podłączona żadna pamięć USB.
yy No File: na pamięci USB nie ma pliku do skopiowania.
✎✎ Operację kopiowania ustawień z pamięci USB do telewizora można wykonać, naciskając klawisz ENTER i
przytrzymując go przez pięć sekund.
✎✎ Rodzina produktów telewizji hotelowej nie obsługuje funkcji CLONE pomiędzy modelami obsługującymi kanały
satelitarne / funkcje T2 i tymi, które tych kanałów nie obsługują.
Szybkie kopiowanie ustawień w trakcie instalacji
Włóż klucz USB z ustawieniami z pierwszego telewizora, naciśnij przycisk Enter i przytrzymaj go przez 5 sekund.
Polski
25
¦¦Ustawienia automatycznej inicjalizacji
Kopiując ustawienia z jednego telewizora do drugiego, kopiowane są zarówno ustawienia dostępne z poziomu gościa
oraz z poziomu hotelu (Picture (Obraz). Sound (Dźwięk). Input (Wejście). Channel (Kanał). Setup (Ustawienia) i Hotel Setup
(Ustawienia hotelowe)). Dzięki temu można dostosować prawie wszystkie wartości ustawień telewizorów hotelowych jako
ustawienia standardowe. Jeśli goście mają dostęp do ustawień dostępnych z poziomu gościa, np, do menu Picture (Obraz),
mogą je zmieniać. Zmienione przez gości ustawienia nie będą już ustawieniami standardowymi. Jeżeli opcja Setting Auto
Initialize (Ustawienia autom, inicjalizacji) jest włączona, to po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora automatycznie
przywraca (inicjalizuje) on wszystkie wartości ustawień dostępne z poziomu gościa z powrotem do skopiowanych wartości
standardowych. Opcja Setting Auto Initialize (Ustawienia autom, inicjalizacji) działa wyłącznie w przypadku skopiowanych
wartości ustawień dostępnych z poziomu gościa. Nieskopiowane ustawienia są ignorowane.
Poniższa tabela przedstawia ustawienia, które są przywracane do skopiowanych wartości, gdy opcja Setting Auto Initialize
(Ustawienia autom, inicjalizacji) jest włączona.
Menu
Obraz
Dźwięk
26
Pozycje menu
Tryb obrazu
Podświetlenie
Kontrast
Jasność
Ostrość
Kolor
Odcień (Z/C)
Zastosuj Tryb obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Powiększenie/Pozycja
Rozmiar ekranu 4:3
Autodopasowanie
Regul. ekranu komputera
Ziarnisty
Przecyzyjne
Pozycja
Reset obrazu
PIP
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Balans bieli
Gamma
Oświetl. dynamiczne
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Czysty obraz cyfrowy
Red. zakłóceń MPEG
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Wyraźny ruch (LED)
Wyłącz obraz
Resetowanie obrazu
Tryb dźwięku
Efekt dźwiękowy
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Korektor
Ustawienia głośnika
Dodatkowe ustawienia
Poziom dźwięku DTV
Format dźwięku
Opóźnienie dźwięku
Kom. Dolby Digital
Głośność automatyczna
Zeruj dźwięk
Polski
Menu
System
Pozycje menu
Dostępność
Opis audio
Napisy
Przezroczystość menu
Wysoki kontrast
Powiększ
Tryb Piłka nożna
Język menu
Ustawienia Smart Control
Czułość wykrywania ruchu
Czułość na dotyk
Rozmiar pilota ekranowego
Sterowanie głosowa
Język
Włącz dźwięk telewizora
Wybierz rodzaj głosu
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Czas
Zegar
Auto. wyłączanie
Alarm
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Czujnik Eco
Tr. got. br. sygn.
Aut. wył. zasil.
Intelig. zabezpiecz.
Czas autom. ochrony
Zmień kod PIN
Ogólne
Tryb gry
Reagowanie dźwiękiem
Logo rozruchowe
Szybkie włączanie Samsung
Anynet+(HDMI-CEC)
Wideo DivX® na żąd.
¦¦ Plug & Play
Tryb Plug & Play - Hotel pozwala na automatyczne wybranie trybu hotelowego oraz jednorazowe skonfigurowanie opcji
Konfiguracja kraju. Konfiguracja zegara i Tryb obrazu.
–– Tryb Plug & Play - Hotel jest dostępny tylko przy pierwszym włączeniu telewizora.
–– Po skonfigurowaniu telewizora i skopiowaniu ustawień na pamięć USB
–– Przy następnych telewizorach wystarczy zamknąć tryb Plug & Play - Hotel, podłączyć pamięć USB i skopiować
zapisane na niej ustawienia do telewizora.
–– W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne.
Local Set
Local Set
Po wybraniu
opcji „Zmień”
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Po zmianie kraju w
ustawieniu Bieżąca
lokalizacja
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Current Localset : EU
Telewizor jest
automatycznie
wyłączany i
włączany.
Next
EU
E
Skip
Change
E
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Po wybraniu
przycisku Pomiń
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
c
Standalone Setup
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
E
OK
Po skonfigurowaniu
jako urządzenie
niezależne
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Fraçais
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Deutsch
Next
Italiano
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Polski
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
E
E
Wybór języka
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country.
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
Polski
27
yy Menu ekranowe Plug & Play
–– Pierwszy wybór: Interaktywny
–– Po wybraniu opcji Tylko tr, niez., hotelowy tryb niezależny zostanie ustawiony jako domyślny, a przez trzy sekundy
na ekranie pojawi się komunikat „Został ustawiony tryb niezależny”.
–– Po zakończeniu wyświetlania powyższego komunikatu telewizor automatycznie przejdzie do trybu RF.
–– Po wybraniu trybu Interaktywny pojawi się okno Konfiguracja tryu interaktywnego. Aby zamknąć menu, naciśnij
przycisk zasilania.
–– Po wybraniu trybu Plug & Play w tr, niez, pojawi się okno „Wybór języka menu”.
yy Menu ekranowe Wybór języka menu
–– Po wybraniu z menu „Uproszczona konfiguracja” trybu Plug & Play w tr, niez, pojawi się menu ekranowe „Wybór
języka menu”.
–– Pierwszy wybór: Polski
–– Czas wyświetlania: długość wyświetlania menu ekranowego i jego działanie jest takie samo, co w przypadku
telewizorów Samsung na rynku detalicznym.
–– Po naciśnięciu przycisku ENTER pojawi się menu ekranowe „Wybierz obszar”.
yy Wybierz kraj
–– Pierwszy wybór: Polska.
–– Zostanie wyświetlone menu ekranowe Kraj. Pozwoli to na wybranie odpowiedniego obszaru.
yy Menu OSD Ustawienia zegara
–– Czas wyświetlania: 30 sekund.
–– Na ekranie zostanie wyświetlone menu Ustawienie zegara
–– Po ustawieniu zegara lub wybraniu automatycznych ustawień i naciśnięciu przycisku ENTER zostanie wyświetlone
menu ekranowe Tryb obrazu.
yy Menu ekranowe Tryb automatyczneo wyszukiwania
–– Po pominięciu zostanie automatycznie wyświetlone menu OSD Ustawienia zegara.
–– Po naciśnięciu przycisku ENTER zostanie wykonane automatycznie wyszukiwane kanałów.
–– Wartość opcji OSD Czas wyświetlania, tj, od rozpoczęcia do zakończenia działania funkcji Sortowanie autom.,
wynosi 30 sekund.
yy Menu ekranowe Tryb obrazu
–– Pierwszy wybór: Standard.
–– Zostanie wyświetlone menu ekranowe Tryb obrazu oraz możliwe będzie wybranie trybu obrazu Dynamiczny lub
Standard.
–– Po wybraniu trybu obrazu zostanie wyświetlone menu ekranowe Ustawienia trybu niezależnego. Aby wyjść,
naciśnij przycisk zasilania.
28
Polski
¦¦Pilot wielotelewizorowy
Pilot wielotelewizorowy to specjalny nadajnik, który pozwala na sterowanie wszystkimi telewizorami z jednego pilota.
Jest to funkcja przydatna, gdy w jednym miejscu znajduje się wiele telewizorów, np, w szpitalu. Wówczas w menu
ekranowym każdego telewizora będzie wyświetlany numer identyfikacyjny. Jeden pilot może obsługiwać do 9 różnych
kluczy transmisji.
Początkowy identyfikator każdego telewizora to „0”.
–– Identyfikator można ustawić i wyzerować w trybie telewizji analogowej lub w trybie PC. (niedostępne przy kanałach
TTX i kanałach telewizji cyfrowej)
–– Możliwa wartość identyfikatora wynosi od 0 do 9.
–– Naciśnij jednocześnie przycisk MUTE i RETURN na ponad 7 sekund, a następnie wybierz przycisk numeryczny,
aby ustawić kod.
–– Na środku menu ekranowego zostanie wyświetlona opcja ustawiania identyfikatora.
–– Zostanie wyświetlone następujące polecenie: „Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit.” x zastępuje cyfrę.
✎✎ Menu będzie wyświetlane do momentu naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Na przykład w telewizorze i pilocie zostanie ustawiony identyfikator 1, jeśli użytkownik naciśnie przycisk 1.
–– Zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Nowy zdalny kod: 1”. Telewizor może być od tej chwili sterowany
tylko pilotami o takim samym kodzie.
–– Jeśli identyfikator pilota nie jest taki sam, co telewizora, pojawi się następujący komunikat. „TV ID x” („Identyfikator
telewizora to x”; x odpowiada identyfikatorowi telewizora)
–– Aby zresetować kod identyfikatora, naciśnij jednocześnie przyciski MUTE i EXIT na ponad 7 sekund. Po
zaprzestaniu naciskania przycisków kod identyfikatora dla telewizora i pilota jest resetowany do „0”. Pojawi się
komunikat „Zdalny kod sterowania zostały ustawiony na 0”.
Polski
29
¦¦CH Bank Editor (tylko telewizory Smoovie)
Edytor zbioru kanałów to funkcja umożliwiająca edytowanie kanału i przypisanie go jednego z 3 zbiorów.
W zależności od karty zbioru klient hotelu może oglądać konkretne kanały.
Konfigurowanie Edytora zbioru kanałów w trybie niezależnym
1. Wejdź do menu niezależnego hotelu, korzystając z kombinacji klawiszy „MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER”
2. Wybierz dostawcę SI: “Smoovie”
3. Dostępna będzie nowe opcja menu: „CH Bank Editor”
4. Otwórz „CH Bank Editor”
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne>
30
Polski
5. Edytuj zbiór kanałów w sposób pokazany na poniższym przykładzie.
a.BANK1 (Kanały darmowe): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie nie ma żadnej karty.
b.BANK2 (Karta rodzinna - Zielona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się zielona karta
(GREEN CARD).
c.BANK3 (Karta dla pełnoletnich - Czerwona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się
czerwona karta (RED CARD).
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania SMOOVIE - Referencje
1.Jeśli SMOOVIE zostanie wybrane jako dostawca SI, należy korzystać z pilota SMOOVIE.
2.Za pomocą klawiatury numerycznej pilota można wybrać tylko kanały ze BANK1.
W tym przypadku, jeśli chce się zmienić kanał za pomocą czerwonej lub zielonej karty, należy skorzystać z klawiszy w
górę/w dół.
3.W spisie kanałów lub w programie widoczne będą wyłącznie kanały w listy BANK1.
Polski
31
¦¦Channel Editor
Edytor kanałów to funkcja pozwalająca na edycję numeru i nazwy kanału.
–– Aby posortować kanały wg numeru wprowadzonego przez użytkownika należy użyć funkcji Edytor kanałów.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne>
Prosta procedura edycji kanałów z użyciem funkcji Edytor kanałów w trybie niezależnym
Krok
Opis ogólny
1
W menu opcji yTrybu hotelowego wybierz funkcję „Channel Auto Store”
2
W menu opcji hotelowych wejdź do funkcji „Channel Editor”
3
Utwórz tabelę z ostateczną listą wybranych kanałów
4
Przy użyciu przycisku TOOLS ustaw kanały w wybranej kolejności
5
Aby wyjść, naciśnij przycisk EXIT lub RETURN.
<Dokładniejsze informacje znajdują się poniżej>
32
Polski
Włączona sekwencja Smoovie
Używany telewizor Smovie (Naziemne/Kablowe)
Krok
Łączenie kanałów włączone (używane są jednocześnie kanały
naziemne i kablowe)
Jeśli telewizor włącza się w
trybie Hotel Plug&Play
Jeśli funkcja Plug&Play
została już wykonana
Używane są tylko kanały
naziemne lub kablowe
Używane są tylko kanały
naziemne lub kablowe
Jeśli telewizor włącza się w trybie
Hotel Plug&Play
Jeśli funkcja Plug&Play została
już wykonana
Wykonaj w całości funkcję
Plug&Play (włącznie z
automatycznym strojeniem
programów naziemnych lub
kablowych)
1
Wykonaj funkcję Plug&Play poza Wejdź do menu
zapamiętywaniem kanałów
hotelowego
2
Po wykonaniu funkcji Plug&Play
telewizor wyświetli menu
hotelowe
Wybierz typ kanałów
Po wykonaniu funkcji Plug&Play
- ATV lub ADTV dla naziemnych
Włączone łączenie kanałów
telewizor wyświetli menu hotelowe - CATV lub CDTV dla
kablowych
3
Włączone łączenie kanałów
Włącz i wyłącz telewizor
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla kablowych
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
4
Włącz i wyłącz telewizor
Wejdź do menu
hotelowego
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
5
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz w menu hotelu
funkcję Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
(ten krok można pominąć)
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
„Naziemne” lub „Kablowe”
6
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację
kanałów
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
„Naziemne” lub „Kablowe” (ten
krok można pominąć)
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
7
Wybierz konfigurację kanałów
Aby wykonać
automatyczne dostrajanie,
wybierz opcję „Naziemne”
+ „Kablowe”
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
8
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
„Naziemne” + „Kablowe”
Konfiguracja Edytora
zbioru kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
9
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
10
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
Wejdź do menu hotelowego
Polski
33
Używany telewizor Smovie (satelita)
Krok
Łączenie kanałów włączone (używane są jednocześnie
kanały satelitarne i naziemne lub kablowe)
Jeśli telewizor włącza się w
Jeśli funkcja Plug&Play
trybie Hotel Plug&Play
została już wykonana
Używanie są tylko kanały satelitarne
Jeśli telewizor włącza się w
trybie Hotel Plug&Play
Wykonaj w całości funkcję
Plug&Play (włącznie z
automatycznym strojeniem
programów naziemnych lub
kablowych)
Jeśli funkcja Plug&Play została
już wykonana
po wykonaniu funkcji Plug&Play
telewizor wyświetli menu
hotelowe
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla kablowych
1
Wykonaj funkcję Plug&Play
poza zapamiętywaniem
kanałów
Wejdź do menu
hotelowego
2
Po wykonaniu funkcji
Plug&Play telewizor wyświetli
menu hotelowe
Włączone łączenie
kanałów
3
Włączone łączenie kanałów
Włącz i wyłącz telewizor
4
Włącz i wyłącz telewizor
Wejdź do menu
hotelowego
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla
kablowych
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
5
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz w menu hotelu
funkcję Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
(ten krok można pominąć)
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
Satelitarne
6
Wybierz w menu hotelu
funkcję Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację
kanałów
wybierz opcję Satelitarne,
aby wykonać automatyczne
dostrajanie (ten krok można
pominąć)
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
7
Wybierz konfigurację kanałów
Aby wykonać
automatyczne dostrajanie,
wybierz opcję Satelitarne
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
8
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
Satelitarne
Konfiguracja Edytora
zbioru kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
9
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
10
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
34
Polski
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
Lista kanałów
• Można wyświetlić informacje o kanałach za pomocą opcji Wszystkie. TV. Radio. Dane/Inne. Analogowe lub Ulubione
1-5.
• Po naciśnięciu na pilocie przycisku CH LIST zostanie wyświetlony ekran Lista kanałów.
Contents Home
Channel List
Guide
AllShare Play Schedule Manager
Source
R Return
* Wyświetlany obraz zależy od modelu.
• Wszystkie Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały.
• TV: Pokazuje wszystkie dostępne kanały telewizyjne.
• Radio: Pokazuje wszystkie aktualne kanały radiowe.
• Dane/Inne: Pokazuje wszystkie aktualnie dostępne kanały MHP lub inne.
• Analogowe: Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały analogowe.
• Ulubione 1-5: Pokazuje wszystkie ulubione kanały.
✎✎ Aby wyświetlić dodane kanały ulubione, naciśnij przycisk CH LIST i przy użyciu przycisku L (Tryb CH) poruszaj
się między pozycjami na liście Ulubione 1-5.
✎✎ Używanie przycisków sterujących na ekranie Lista kanałów.
yy T (Narz.): Wyświetlenie menu opcji.
yy L (Tryb CH / Kanał): Przejdź do opcji Wszystkie. TV. Radio. Dane/ Inne. Analogowe lub Ulubione 1-5.
✎✎ Po wybraniu opcji Widok progr, w menu T (Narz.) możesz przejść do innego kanału, naciskając
przycisk L (Kanał).
yy E (Oglądaj / Informacje): Oglądanie wybranego kanału. / Wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego
programu.
yy k (Strona): przejście do poprzedniej lub następnej strony.
Polski
35
Korzystanie z opcji Programowanie wyświetlania w funkcji Lista kanałów
(tylko kanały cyfrowe)
Po ustawieniu opcji Programowania wyświetlania w funkcji Lista kanałów, wybrany program można ustawić wyłącznie w
funkcji Widok progr..
1. Naciśnij przycisk CH LIST i wybierz kanał cyfrowy.
2. Naciśnij przycisk TOOLS i wybierz opcję Widok progr.. Zostanie wyświetlona lista programów dla danego kanału.
3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, wybierz program i naciśnij przycisk ENTER E (Informacja) lub INFO.
4. Wybierz Programowania wyświetlania, a po zakończeniu programowania naciśnij przycisk ENTER E.
✎✎ Jeśli chcesz anulować funkcję Programowania wyświetlania, wykonaj kroki od 1 do 3. Wybierz opcję Anuluj
harmon.
Używanie menu Opcje t
Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu Lista kanałów (Widok progr.. Edytuj ulubione. Zablokuj/Odblokuj. Edycja
nazwy kanału. Edytuj numer kanału. Usuń. Informacja. Sortuj. Tryb edycji).
Elementy menu mogą się różnić w zależności od stanu kanału.
1. Wybierz kanał i naciśnij przycisk TOOLS.
2. Wybierz funkcję i zmień jej ustawienia.
• Widok progr.: wyświetlanie programu po wybraniu kanału cyfrowego.
• Edytuj ulubione: często oglądane kanały można ustawić jako ulubione. Dodaj lub usuń wybrany kanał w opcji Ulubione
1-5.
1. Wybierz opcję Edytuj ulubione i naciśnij przycisk ENTER E.
2. Naciśnij przycisk ENTER E, aby wybrać opcję Ulubione 1-5, a następnie naciśnij przycisk OK.
✎✎ Jeden kanał ulubiony można dodać do kilku grup w ramach kategorii Ulubione 1-5.
• Zablokuj / Odblokuj: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.
✎✎ Ta funkcja jest dostępna tylko przy funkcji Blokada kanału ustawionej na Włączone
•
•
•
•
•
•
✎✎ Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za
pomocą opcji Zmień kod PIN.
Edycja nazwy kanału (tylko kanały analogowe): Przypisanie własnej nazwy kanału.
Edytuj numer kanału (tylko kanały cyfrowe): Zmień numer, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne.
✎✎ W niektórych regionach funkcje Edycja nazwy kanału i Edytuj numer kanału są nieobsługiwane.
Usuń: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
Informacja: wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu.
Sortuj: Zmienia sortowanie listy według nazwy lub numeru kanału.
Tryb edycji: Możesz wybrać ulubione kanały lub wyedytować je.
36
Polski
Używanie menu Opcje t
Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu (Edytuj ulubione. Zablokuj/ Odblokuj. Usuń. Usuń zaznaczen.. Zaznacz
wszystkie).
1. Naciśnij przycisk TOOLS na ekranie Lista kanałów i wybierz polecenie Tryb edycji. Na lewo od danego kanału pojawi
się znak wyboru.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz odpowiedni kanał, a następnie naciśnij przycisk ENTER E. Znak (c) oznacza
wybrany kanał.
✎✎ Można wybrać więcej niż jeden kanał.
✎✎ Naciśnij ponownie przycisk ENTER E, aby odznaczyć kanał.
3. Naciśnij przycisk TOOLS i wybierz funkcję, której ustawienia chcesz zmienić.
• Edytuj ulubione: Często oglądane kanały możesz ustawić jako ulubione.
✎✎ Ekran Edytuj ulubione jest podzielony na pięć grup (Ulubione 1. Ulubione 2 itd). Ulubiony kanał można dodać do
dowolnej grupy. Wybierz grupę, naciskając przyciski ▲ / ▼.
• Zablokuj / Odblokuj: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.
✎✎ Ta funkcja jest dostępna tylko przy funkcji Blokada kanału ustawionej na Włączone
✎✎ Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za
pomocą opcji Zmień kod PIN.
• Usuń: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
• Usuń zaznaczen.: Usuwa zaznaczenie wszystkich zaznaczonych kanałów.
• Zaznacz wszystkie: Zaznaczenie wszystkich kanałów na liście kanałów.
Polski
37
¦¦My Channel
Określa kraj i gatunek kanałów dostępnych w hotelu. Wyświetla odpowiednie kanały po wybraniu kraju i gatunku przez
użytkownika.
• W pierwszej kolejności należy wybrać kraj, w przeciwnym razie NIE MOŻNA określić gatunku.
• Dodanie gatunku, który NIE ZAWIERA żadnego kanału spowoduje. że na Liście kanałów wyświetlone zostaną wszystkie
kanały.
• Funkcja Mój kanał działa tylko w trybie autonomicznym.
• Producent SI w trybie autonomicznym: Ta opcja nie działa po wybraniu opcji Smoovie.
• Znajduje się to w Opcjach hotelowych. Menu trybu hotelowego > Menu obsługi. Można ją włączyć lub wyłączyć.
• Opcja działa tylko jeżeli funkcja jest włączona.
Kompozycja kanałów [Tryb gatunku]
Standard
Hotelowy
Kategoria
Tryb kanału
Gatunek
Wszystkie (domyślne)
Wiadomości
Radio
Rozrywka
Sport
Hotelowy
2
1
3
Stan bieżący: Austria/Sport
6
Aktywacja trybu anteny
Naziemne /
Satelitarne
kablowe
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Opis
Udostępnia tryb gatunku kanałów dla
każdego kraju, który został ustawiony w
obszarze użytkowania.
Mój kanał
4
5
Kraj
Gatunek
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sports
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
7
(Niebieski) Zachowaj poprzedni (G/D/L/P) Przejdź (En) Wejdź 8
* Informacje dotyczące ilości elementów wyświetlanych na liście znajdują się w dokumencie projektu.
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
BLUE
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni kraj i gatunek)
Zachowaj poprzednie
ENTER
Wybieranie elementu.
Wybierz
Ch. Up/Down
Przejdź do podświetlania według strony.
(Bez programu)
UP/DOWN
Przełącza kraje, lista gatunków. (w trybie cyklicznym.)
RIGHT
Wybiera zaznaczony element, a następnie przenosi podświetlenie do sekcji Gatunek.
RETURN
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni kraj i gatunek)
(Bez programu)
EXIT
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni kraj i gatunek)
(Bez programu)
38
Polski
Przesuń
✎✎ Uwagi
yy Ta sekcja opisuje układ przedniego interfejsu użytkownika, który jest wyświetlany po włączeniu telewizora. (Obszar
użytkowania > Tryb gatunku: Włączony)
yy Gatunek jest listą niższego szczebla dla każdego kraju.
yy Ekran transmisji, który był wyświetlany przy ostatnim zapamiętanym kanale.
–– Jeżeli użytkownik chce zachować poprzednią mapę kanałów dla kraju i gatunku, może nacisnąć na pilocie
przyciski NIEBIESKI. RETURN. EXIT, aby zamknąć interfejs użytkownika.
✎✎ Itd.
yy Domyślne podświetlenie: Ostatnie elementy pamięci (Kraj. Gatunek)
yy Czas oczekiwania (60 s.)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Ekran tła
•Wyświetla ostatni zapamiętany kanał, pokazywany po włączeniu telewizora.
2
Tytuł funkcji
•To jest nazwa funkcji.
3
Stan bieżący
•Wyświetla aktualne ustawienia Kraj / Gatunek.
4
Elementy kategorii Kraj
•Wyświetla element listy Kraj.
•Wyświetla ostatni wybrany kraj.
5
Elementy kategorii Gatunek
•Wyświetla listę elementów w kategorii Gatunek.
•Wyświetla dostępne elementy dla każdego kraju, który został ustawiony w obszarze
użytkowania. (zawsze posiada element „Wszystkie”)
•Wyświetla ostatni wybrany gatunek.
6
Podświetlenie
•Jeżeli tytuł elementu w danym obszarze był wyświetlany za długo, zadziała funkcja
automatycznego przesuwania tekstu.
7
Wskaźnik
•Jest wyświetlany, gdy dostępna jest poprzednia lub następna strona.
8
Nawig. Pomoc
•Przewodnik po przyciskach jest wyrównany do prawej strony.
Polski
39
Interakcja podświetlenia [Elementy kategorii Kraj]
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
✎✎ Uwagi
yy Użytkownik może przechodzić między elementami na listach Kraj i Gatunek naciskając na pilocie przyciski w górę i w
dół.
yy Przełączanie cykliczne jest obsługiwane.
1
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
W DÓŁ x 4
Kraj
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W GÓRĘ x 4
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
W GÓRĘ x 4
W DÓŁ x 4
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
W DÓŁ
W GÓRĘ
W GÓRĘ
W DÓŁ
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Austria
Wszystkie
Belgia (flamandzki)
Wiadomości
Belgia (francuski)
Radio
Czechy
Rozrywka
Francja
Sport
Niemcy
Hotelowy
Węgry
▼
W GÓRĘ x N
END
W DÓŁ x N
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Kraj
Gatunek
▲
Słowacja
Wszystkie
Słowacja
Wszystkie
Hiszpania
Wiadomości
Hiszpania
Wiadomości
Szwajcaria
Radio
Szwajcaria
Radio
Wielka Brytania
Rozrywka
Wielka Brytania
Rozrywka
Europa Wschodnia
Sport
Europa Wschodnia
Sport
Inne
Hotelowy
Inne
Hotelowy
▼
40
Polski
▼
Interakcja podświetlenia [Domyślny gatunek]
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
▲
Kraj
ENTER / W PRAWO
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W LEWO
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Podświetlony jest aktualnie wybrany kraj.
• Domyślne podświetlenie: Bieżący wybór Gatunku.
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
▲
Kraj
ENTER / W PRAWO
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W LEWO
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Inny element kategorii kraj jest podświetlony. (np. Francja)
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Domyślne podświetlenie: Wszystkie
Polski
41
Interakcja zmiany trybu 1 (1/2)
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
1
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
Kraj
▲
Gatunek
▲
W DÓŁ
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
W LEWO
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Bieżący tryb gatunku: Wszystkie krajowe / Sport
ENTER / W PRAWO
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
▲
ENTER
W GÓRĘ
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W DÓŁ
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
ENTER / W
PRAWO
6
Polski
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Poruszanie się w obszarze pomocy
42
Kraj
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Podświetlenie automatycznie przechodzi do menu gatunku po
wybraniu kraju.
Interakcja zmiany trybu 1 (2/2)
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
5
1
6
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
1
Gatunek
▲
ENTER
Info
Tryb gatunku przełączony na Austria / Wiadomości.
OK
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Wyświetlany jest komunikat o zakończeniu zmiany trybu gatunku.
• Czas oczekiwania (5 s.)
• Jeżeli przycisk w lewo jest wciśnięty od menu gatunku do menu
kraju, podświetlony zostaje bieżący element kategorii kraj.
ENTER / RETURN / Czas oczekiwania
Stan bieżący: Austria / Wiadomości
Polski
43
Interakcja zmiany trybu 2 (1/2)
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
1
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
Kraj
▲
Gatunek
▲
W DÓŁ
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W GÓRĘ x 5
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Bieżący tryb gatunku: Wszystkie krajowe / Sport
ENTER / W PRAWO
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
101
Gatunek
▲
Info
Tryb gatunku przełączony na Austria / Wiadomości.
OK
NIEBIESKI
/
RETURN
/
EXIT
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
ENTER
/
RETURN
/
Czas oczekiwania
5
Stan bieżący: Austria / Wiadomości
• Bieżący tryb gatunku: Wszystkie krajowe / Sport
44
Polski
• Podświetlenie automatycznie przechodzi do menu gatunku po
wybraniu kraju.
Scenariusz włączania zasilania [Ostatnie zapamiętane ustawienie]
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
1
Stan bieżący: Austria / Wiadomości
POWER
Wyłącznik
• Bieżący tryb gatunku: Austria / Wiadomości
POWER
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
• Bieżący tryb gatunku: Austria / Wiadomości
Polski
45
Edytor gatunków (Funkcja ta umożliwia ustawienie gatunku każdego kanału w hotelowej telewizji.)
• Można z niego skorzystać za pośrednictwem opcji Menu hotelowe (fabryczne).
• Wśród obsługiwanych gatunków są Wiadomości. Radio. Rozrywka. Sport i Hotel.
• Dla każdego kanału można wybrać równocześnie więcej, niż jeden gatunek.
Edytor krajów (Edytor kanałów): Ten edytor umożliwia dopasowanie kraju do każdego kanału hotelowej telewizji.
• Obsługiwane kraje (20 krajów): Austria. Belgia. Chiny. Dania. Finlandia. Francja. Grecja. Hiszpania. Holandia. Japonia.
Korea. Niemcy. Norwegia. Portugalia. Rosja. Stany Zjednoczone. Szwecja. Turcja. Włochy
• Jeżeli do kraju przypisano więcej, niż jeden kanał, kraj rejestrowany jest jako kategoria i użytkownicy mogą przeglądać
kanały według kraju.
• Dla każdego kanału można wybrać więcej, niż jeden kraj. Jeżeli użytkownik wybierze kategorię, na liście kanałów są
wyświetlane tylko właściwe dla kraju kanały.
• W przypadku wybrania z listy kanałów dowolnego kanału, dla którego ustawiono kraj, do Narzędzi zostaje dodany
element Edytuj kraje. W innych przypadkach do Narzędzi dodawany jest element Dodaj kraje.
• * Jeżeli uruchomiona zostanie odpowiednia funkcja, kraj przypisany do wybranego kanału może zostać ustawiony lub
anulowany.
• Przedni interfejs użytkownika
• Pokazuje ekran, na którym użytkownik może wybrać kraj lub gatunek po włączeniu zasilania.
Układ lewej ramki
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
RETURN
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie w górę lub w dół.
(Bez programu)
RIGHT
Przesuwa zaznaczenie do obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
INFO
Pokazuje informacje na temat kategorii.
(Bez programu)
TOOLS
Pokazuje menu funkcji narzędzi.
Narzędzia
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
yy To jest składnik lewej ramki (Kategorie krajów).
✎✎ Itd.
yy Domyślne podświetlenie: Wyświetla ostatni wybrany kraj’
46
Polski
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
•Gdy użytkownik wchodzi na ten ekran, aktualnie wybrany element zostaje podświetlony.
•Pokazywane są ikona kraju i nazwa kategorii. (Jeżeli podświetlenie jest w ramce głównej, wyświetlana jest
tylko ikona.)
•Przesuwanie podświetlenia
–– Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół spowoduje przesunięcie podświetlenia.
–– Jeżeli elementy nie mogą zostać wyświetlone na jednej stronie, pokazane są wskaźniki w górę i w dół.
–– Po przeniesieniu podświetlenia do innej kategorii, lista kanałów odpowiadająca właściwej kategorii jest
wczytywana w głównej ramce.
1
Lewa ramka [Kategorie krajów]
Aktywacja trybu anteny
Standard
Hotelowy
Kategoria
Tryb kanału
Naziemne /
kablowe
Satelitarne
Oryginalne
nastrojenie
Zarejestrowany
O
O
Kraj
Wszystkie
krajowe
O
O
Kraj 1
O
O
Kraj 2
O
O
.
O
O
Opis
•Lista wszystkich kanałów zapisanych
podczas automatycznego strojenia.
•Pokazuje listę kanałów i źródeł
wyszczególnionych na liście zarejestrowanych
kanałów.
•Wszystkie kraje to suma wszystkich kanałów
przypisanych do każdego kraju. (Widzą to
tylko użytkownicy końcowi.)
Narzędzia [Zarejestrowane/kategorie krajów]
• Menedżer kanałów > Kategoria kanału > Narzędzia > Info
•Elementy są wyświetlane bez słowa „kanał”.
•Jeżeli element zarejestrowany / kraj w lewej ramce jest
podświetlony, można włączyć odpowiednie okno za
pomocą przycisku „INFO” na pilocie.
•Wyświetlane są wszystkie kraje.
•Między krajami można przełączać za pomocą przycisków
w górę i w dół. (Wskaźniki są dołączone.)
Polski
47
✎✎ Uwagi
yy To jest definicja menu Narzędzia w kategorii lewej ramki.
yy Dla każdego rejestru / kraju pokazywany jest tylko element Info.
Elementy
Kategoria
Menu Narzędzia
Opisy
Zarejestrowane. Kraj
Informacja
Zarejestrowane kanały. Liczba kanałów dla każdego kraju.
• Elementy są wyświetlane bez słowa „kanał”.
Przypadki błędów
✎✎ Uwagi
yy Ta wiadomość jest wyświetlana, jeżeli na liście zarejestrowanych kanałów nie zostały zapisane żadne kanały.
Elementy
Nr
1
Nazwa
Wiadomość
Opis
•Podczas otwierania przeglądarki, jeżeli lista zarejestrowanych kanałów jest pusta, pojawia się okno
umożliwiające użytkownikom przejście do menu automatycznego zapisu (programowania).
•Jeżeli nie jest skonfigurowany ani zegar, ani kanał, a użytkownik wejdzie do menedżera kanałów, pojawi
się okno umożliwiające przejście do automatycznego strojenia (automatyczne programowanie). Zostanie
wyświetlone w taki sam sposób, jak opisano wyżej.
• To jest wiadomość na wypadek nieustawienia zegara.
–– Jeżeli zegar nie został ustawiony, wiadomość jest wyświetlana w obszarze użytkowania, przed wejściem do
menedżera kanałów.
48
Polski
✎✎ Uwagi
yy Z tego komponentu należy skorzystać, gdy w kategorii kraj nie został zarejestrowany żaden kanał.
Elementy
Nr
Opis
Opis
•Komunikat jest wyświetlany, gdy aktualnie wybrany kraj nie zawiera żadnych elementów.
Główna ramka [Przeglądarka kanałów]
Polski
49
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
CH UP/DOWN
Przełącza stronę.
Strona
ENTER
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
Wybierz
RETURN
Powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie w górę lub w dół.
(Bez programu)
RIGHT
Przesuwa zaznaczenie do obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
INFO
Pokazuje informacje na temat kategorii.
(Bez programu)
TOOLS
Pokazuje menu funkcji narzędzi.
Narzędzia
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
yy To jest element głównej ramki (Przeglądarka kanałów).
yy Początkowo, przed wejściem do obszaru użytkowania lub źródła zewnętrznego, podświetlony jest kanał.
Elementy
Nr
Nazwa
1
Główna ramka
2
Pasek przewijania
•Pokazuje położenie bieżącej strony w odniesieniu do wszystkich stron.
3
Poruszanie się w
obszarze pomocy
•Element jest wyświetlany, gdy użytkownik wchodzi do menedżera kanałów. (Jeżeli użytkownik opuści
Menedżera kanałów i wejdzie ponownie, element zostanie wyświetlony ponownie.)
•Element zniknie, gdy czas oczekiwania (5 s.) dobiegnie końca lub gdy użytkownik naciśnie przycisk.
4
Poruszanie się w
obszarze pomocy
•Bieżące dane kraju i CZERWONE przyciski są wyrównane do lewej strony. (Są wyświetlane i używane
według grupy, graficznie.) Przewodnik po przyciskach jest wyrównany do prawej strony.
50
Polski
Opis
•Pokazuje kanał lub listę źródeł dla wybranej aktualnie kategorii.
Wspólne elementy kanałów [+ ikona - metoda]
Zasady prezentacji listy kanałów
Standard
Element
Konstrukcja
Kanały cyfrowe
•Pole wyboru + Ikona stanu + Numer kanału cyfrowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ###-### (Numer kanału symbolizuje znak ‘-’.)
Kanały analogowe
•Pole wyboru + Ikona analogowa + Numer kanału analogowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ### (znak ‘-’ nie jest używany do oznaczania
numerów kanałów analogowych.)
Kanały cyfrowe
•Pole wyboru + Ikona stanu + Numer kanału cyfrowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ### (Maksymalną długość wyświetlanego numeru
kanału określają regionalne specyfikacje.)
Kanały analogowe
•Pole wyboru + Ikona analogowa + Numer kanału analogowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ### (Maksymalną długość wyświetlanego numeru
kanału określają regionalne specyfikacje.)
ATSC
DVB (CHEM)
Zasady prezentacji ikon na liście kanałów
Element
Dynamiczne
SI
Ikona
Przykład
Priorytet
Kanały usunięte
przez Dynamiczne
SI
NNNNNNNN KAN.NAZWA
•Kanały, które zostały usunięte
przez Dynamiczne SI, ale nie przez
użytkownika.
1
Kanały dodane
przez Dynamiczne
SI
NNNNNNNN KAN.NAZWA
•Kanały, które zostały dodane
przez Dynamiczne SI, ale nie przez
użytkownika.
2
•Wyświetlana jest ikona kanału
analogowego.
3
•Kanał, który jest źródłem sygnału.
4
•Przedstawia kanały na żywo z anten.
Ikony anteny powietrznej, kablowej i
satelitarnej wyświetlane są z najniższym
priorytetem.
5
Ikona kanału analogowego
Ikona kanału źródłowego
Ikona anteny
Naziemne
koncentryczny
Satelitarne
Ikona kanału zakodowanego
Wyciszenie filmu
NNNNNNNN KAN. NAZWA
(wprowadzona nazwa kanału.)
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
•Ikona kanału zakodowanego. (Wyświetlane
dla anteny satelitarnej.)
-
NNNNNNNN KAN.NAZWA
•Kanał z wyciszonym dźwiękiem. (Dźwięk i
dane o kanale są dostępne.)
-
Polski
51
Dodaj do krajów / Edytuj kraje (1/2)
•Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Dodaj do
krajów
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Wybór podświetlonego elementu.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie między elementami kategorii Kraj.
Przesuń
LEFT/RIGHT
Przesuwa podświetlenie.
Przesuń
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwaga
yy To jest definicja Dodaj do krajów.
yy Podświetlony kanał lub wybrane kanały zostają dodane do kategorii Kraj.
✎✎ Itd.
yy Czas oczekiwania (60 s.)
52
Polski
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Dodaj do Krajów
Okno
•Jeżeli wśród wybranych nie ma kanałów zarejestrowanych na liście kraju, jako tytuł wyświetlane
jest „Dodaj do krajów”.
•Pole wyboru jest wyświetlane w zależności od tego, czy kraj został wybrany podczas
wchodzenia na ekran, czy nie.
2
Przewodnik
3
Informacje o wyborze
•Numer i nazwa wybranego kanału.
–– Nazwa kanału jest wyświetlana, jeżeli wybrany został jeden kanał: Wybrany kanał: NNNNNNN ABC
–– Jeżeli wybrano więcej niż jeden kanał, pokazywana będzie liczba wybranych kanałów:
Wybrane kanały: N
4
Pełna wiadomość
•Ta wiadomość jest wyświetlana po zakończeniu działania. (Wiadomość jest wyświetlana zawsze
po wybraniu przycisku OK.)
5
Znak wyboru
•Jak rozpoznać znaczenie wielu oznaczeń wyboru kanału
• : Gdy wszystkie elementy są zarejestrowane.
• : Gdy tylko część elementów jest zarejestrowana.
• : Gdy żadne elementy nie są zarejestrowane.
Dodaj do krajów / Edytuj kraje (2/2)
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia
> Dodaj do krajów
Polski
53
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Wybór podświetlonego elementu.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie między elementami kategorii Kraj.
Przesuń
LEFT/RIGHT
Przesuwa podświetlenie.
Przesuń
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
yy To jest definicja polecenia Edytuj kraje.
yy Podświetlony element menu kanał lub więcej niż jeden wybrany kanał, zostaje dodany lub usunięty z kategorii Kraj.
yy Czas oczekiwania (60 s.)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Dodaj do Krajów
•Jeżeli zarejestrowany kanał jest wśród wybranych, opcja Edytuj kraje będzie wyświetlana
jako tytuł.
•Pole wyboru jest wyświetlane w zależności od tego, czy wybrany kanał został
zarejestrowany.
2
Przewodnik
3
Pełna wiadomość
•Ta wiadomość jest wyświetlana po zakończeniu działania. (Wiadomość jest wyświetlana
zawsze po wybraniu przycisku OK.)
Edytuj numer kanału [Typ zamiany]
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Edytuj numer kanału
54
Polski
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Zapisuje zmiany i zamyka okno.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
U/D
Zapisuje numer dla wybranego kanału.
Zmień
0~9
Wprowadza cyfrę.
Numer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
yy To jest definicja funkcji zmieniającej numery kanałów. (Typ wymiany)
yy Numery kanałów mogą być zmieniane na wszystkich listach, a zmiany są stosowane do wszystkich kanałów.
yy Jeżeli nowy numer kanału nie został przypisany do innego, numer kanału jest zastępowany nowym, a lista jest ponownie
sortowana w rosnącym porządku numerów kanałów.
yy Jeżeli nowy numer kanału jest już przypisany do innego, należy postępować zgodnie ze specyfikacją dla hotelu.
✎✎ Itd.
yy Pionowa cyrkulacja jest obsługiwana.
Elementy
Nr
1
2
Nazwa
Opis
Edytuj kanał
Okno numeru
•Obsługiwane są przyciski numeryczne oraz klawisze w górę / w dół.
–– Wybrany kanał: Nazwa aktualnie wybranego kanału.
–– Numer: Pokazuje nowy numer kanału.
(Pokazywany jest także aktualny numer kanału.)
–– Nazwa: Pokazuje nazwę przypisanego kanału. (Jeżeli nie ma kanałów,
wyświetlana jest jako „(Puste)”.) : Jeżeli istnieje kanał, ale nie ma
nazwy, nazwa jest zastępowana przez „-----”.
Ostrzeżenie
Wiadomość
•Jeżeli przypisany wcześniej kanał został wybrany
–– Jeżeli nowy numer kanału został przypisany do innego, wyświetlone
zostanie okno umożliwiające potwierdzenie. (Patrz rysunek poniżej.)
–– Gdy użytkownik końcowy potwierdzi zmianę numeru kanału na
przypisany wcześniej do innego kanału, numery są zamieniane i
zapisywane.
Polski
55
Edytuj numer kanału [Wejście zewnętrzne] (3/3)
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Edytuj numer kanału
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
RED
Jeśli użytkownik naciśnie przycisk, uruchomiony zostanie numer kanału.
Zeruj
ENTER
Zapisuje zmiany i zamyka okno.
Wybierz
RETURN
Anuluje lub powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
U/D
Zapisuje numer dla wybranego kanału.
Zmień
0~9T
Wprowadza cyfrę.
Numer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
yy Ta funkcja przypisuje zewnętrzne źródło sygnału do numeru kanału. (Zmiany są stosowane do wszystkich kanałów.)
yy Jeżeli nowy numer kanału jest już przypisany do innego, należy postępować zgodnie ze specyfikacją dla hotelu.
✎✎ Itd.
yy Domyślne podświetlenie: Obszar numeru kanału.
yy Pionowa cyrkulacja jest obsługiwana.
yy Czas oczekiwania (60 s.)
56
Polski
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
•Obszar numeru kanału.
–– Obsługiwane są przyciski numeryczne oraz klawisze w górę / w dół.
–– Jeżeli nie przypisano żadnej wartości, ilość wyświetlonych znaków „-” odpowiada ilości
znaków.
1
Obszar numeru kanału
▲
--
▲
→
▼
1
▲
→
▼
15
▼
2
Nazwa źródła
•Nazwa źródła sygnału zewnętrznego
–– Elementy, które nie mogą być konfigurowane, są wyłączone.
3
Nawig. Obszar pomocy
•Jeśli użytkownik naciśnie przycisk czerwony, uruchomiony zostanie numer kanału.
Edytuj nazwę kanału
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Edytuj nazwę kanału
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
GREEN
Zapisuje zmiany i wraca do Menedżera kanałów.
Gotowe
ENTER
Zapisuje nazwę kanału i przenosi kursor do następnego pola.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
U/D/L/R
Obsługa klawiatury.
Przesuń
0~9
Wprowadza cyfrę.
(Bez programu)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
yy To jest definicja klawiatury wykorzystywanej przez funkcję Edytuj nazwę kanału.
✎✎ Itd.
yy Czas oczekiwania (60 s.)
Polski
57
Elementy
Nr
Nazwa
1
Okno edycji nazwy kanału
Opis
2
Nazwa kanału
•Kursor i znak, który jest właśnie wprowadzany, są oznaczone takim samym kolorem, co
podświetlenie.
•Po wprowadzeniu maksymalnej liczby znaków kursor nie jest wyświetlany.
3
Klawiatura
•Bardziej szczegółowy scenariusz znajduje się w dokumentacji klawiatury.
Narzędzia [Tryb edycji]
Tryb edycji
Podświetlenie treści (gdy liczba zaznaczonych elementów wynosi 0
lub 1)
Dodaj do Krajów
Edytuj kraje (gdy zaznaczony jest już zarejestrowany element.)
Edycja nazwy kanału
Edytuj numer kanału
Wyciszenie filmu
Kopiowanie kanału (Astra HD +)
Zmiana kolejności (Satelitarne)
Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie (opcja jest wyświetlana tylko, gdy wybrany jest 1
lub więcej elementów)
Usuń
Gdy jest więcej niż jeden zaznaczony element.
Dodaj do Krajów
Edytuj kraje (gdy zaznaczony jest już zarejestrowany element.)
Wyciszenie filmu
Zmiana kolejności (Satelitarne)
Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie
Usuń
✎✎ Uwagi
yy To jest definicja menu Narzędzia.
yy Położenie menu podręcznego: Menu Narzędzia dla elementu z lewej kolumny Listy kanałów → Wyświetlane po prawej
stronie. Menu Narzędzia dla elementu z prawej kolumny Listy kanałów → Wyświetlane po lewej stronie.
yy Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk Tools, gdy oznaczony element nie jest wybrany, zostanie on automatycznie
oznaczony jako wybrany.
yy Szczegółowe informacje dotyczące każdej funkcji znajdują się w dokumencie NEO dla Menedżera kanałów.
58
Polski
Pasek KAN. [gdy numer kanału jest przypisany do zewnętrznego źródła sygnału]
✎✎ Uwagi
yy Obowiązują specyfikacje paska kanału telewizora.
yy Jeżeli występuje nieobsługiwany element lub gdy nie ma odpowiednich informacji, wartości elementu nie są
wyświetlane.
yy Nazwa kanału jest wyświetlana jako nazwa „zewnętrznego źródła sygnału”.
Elementy
Nr
Nazwa
1
Nazwa źródła sygnału zewnętrznego
Opis
Lista kanałów posiada niektóre funkcje GenreTV.
• Tryb kraju
• Zmiany trybu gatunku.
¦¦Mixed Channel Map
Mieszana mapa kanałów to funkcja, która pozwala na łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych.
[Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Australii. Singapurze i Nowej Zelandii.]
–– Aby było możliwe łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych, funkcja łączenia kanałów musi zostać
włączona.
–– Po włączeniu Mieszanej mapa kanałów w menu Hotel Option funkcja Edytor kanałów pozwala na posortowanie
kanałów.
Polski
59
¦¦ Listwa Sound-Bar
• Listwy Samsung Sound-Bar i telewizory hotelowe
–– Listwy Samsung Sound-Bar i telewizory hotelowe obsługują funkcję ARC w standardzie HDMI. Po podłączeniu
kompatybilnej listwy Samsung Sound-Bar do kompatybilnego telewizora hotelowego firmy Samsung za pomocą
kabla HDMI można słuchać dźwięku z telewizora poprzez listwę Sound-Bar.
–– Poniżej podano modele obsługujące funkcję ARC:
• Sound-Bars: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000
• Ustawianie trybu hotelowego dla listew Sound-Bar
1. menu Hotel wybierz następujące opcje:
–– Opcje hotelowe > Urządzenie zewnętrzne > Zewn, listwa Sound Bar = Włączone
–– Opcje hotelowe > Włączenie zasilania > Głośność po włączeniu ANG = Użytkownika.
–– Opcje hotelowe > Włączenie zasilania > Głośność po włączeniu > Ustaw wartość większą niż 0.
–– Opcje hotelowe > Włączenie zasilania > Głośność maksymalna > Ustaw wartość większą niż 0.
2. P
odłącz kabel HDMI do gniazda HDMI OUT z tyłu listwy Sound-Bar i do gniazda HDMI3 (obsługującego funkcję ARC)
w telewizorze hotelowym.
3. P
o podłączeniu listwy Sound-Bar do telewizora hotelowego włączenie telewizora spowoduje. że listwa Sound-Bar
automatycznie wykryje telewizor, a następnie przełączy się na tryb hotelowy.
Charakterystyka funkcjonalna trybu hotelowego obsługiwanego przez listwę Sound-Bar:
yy
yy
yy
yy
yy
60
Włączanie/wyłączanie jest zsynchronizowane z telewizorem.
Domyślne ustawienie funkcji HDMI_CEC to Włączone.
Obsługa wyłącznie za pośrednictwem gniazda „HDMI OUT”.
Wyłączony przycisk Tryb wprowadzania na wyświetlaczu VFD, aby zapobiec nieoczekiwanym zmianom źródła audio.
Dostosowywane ustawienia dla opcji Power On i Max Volume pobierane z menu Hotel Option telewizora. Wartości opcji
Głośność po włączeniu i Głośność maksymalna dla listwy Sound-Bar będą jednak o ½ mniejsze od wartości ustawień
Głośność po włączeniu i Głośność maksymalna wybranych w menu Opcje hotelowe w telewizorze.
Jeśli w telewizorze ustawienie Głośność po włączeniu=20 i Głośność maksymalna=90, dla listwy Sound-Bar te
ustawienia będą wynosiły odpowiednio Głośność po włączeniu=10 i Głośność maksymalna=45.
*Ta funkcja może różnić się w zależności od modelu.
Polski
¦¦ Tryb zabezpieczeń
Dane rozwiązania
yy Ma na celu ograniczenie niektórych funkcji, takich jak TTX i obsługa wejściowego sygnału źródła zewnętrznego (HDMI.
USB) w obiektach specjalnych, takich jak więzienia.
yy Bez podania hasła nastąpi odmowa dostępu do menu Zabezpieczenia.
yy Ustawienie zabezpieczeń
–– Dla opcji Ustawienie zabezpieczeń można wybrać ustawienie Włączone lub Wyłączone.
–– Ustawienie domyślne to Wyłączone.
–– Ustawienie zabezpieczeń: Po wybraniu ustawienia Włączone obsługa sygnału wejściowego źródła zewnętrznego
(HDMI. USB) i funkcja TTX będą wyłączone.
yy Ustawienie hasła
–– Opcja ta umożliwia zmianę hasła.
–– Użytkownik musi wprowadzić aktualne hasło, nowe hasło i powtórzyć nowe hasło w celu jego potwierdzenia.
yy Reset hasła
–– Opcja ta umożliwia reset hasła.
–– Hasło domyślne to „00000000”.
–– Opcja Reset hasła jest widoczna tylko w menu Fabryczne po użyciu kombinacji przycisków Info i Ustawienia
fabryczne.
Nie jest widoczna po użyciu kombinacji przycisków MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
yy Ustawienie zabezpieczeń: Po wybraniu ustawienia Włączone funkcja SIRCH nie jest dostępna.
yy Opcja Przywróć ustawienia fabryczne nie spowoduje zresetowania ustawień opcji Ustawienie zabezpieczeń.
Polski
61
Montaż wspornika ściennego
Elementy wspornika (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie. Szczegółowe informacje
dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie
telewizora na ścianie przy użyciu wspornika należy zlecić technikowi. Odradzamy samodzielny montaż.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
samodzielnej instalacji telewizora.
Dane techniczne zestawu do montażu naściennego (VESA)
✎✎ Zestaw do montażu naściennego jest sprzedawany oddzielnie.
Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych elementach i materiałach
należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na dziurawej lub pochyłej ścianie może doprowadzić do
spadku urządzenia i spowodowania obrażeń ciała.
✎✎ UWAGA
yy W poniższej tabeli przedstawiono standardowe rozmiary zestawów do montażu naściennego.
yy W przypadku zakupienia zestawu do montażu naściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa
instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.
yy Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dla śrub.
yy Nie należy używać wkrętów dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie telewizora.
yy W przypadku wkrętów, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla śrub, długość wkrętów może się różnić w
zależności od ich parametrów.
yy Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić produkt lub doprowadzić do jego upadku i
spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
yy Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku
niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
yy Nie odchylać telewizora w tył o więcej niż 15 stopni.
cale
Specyfikacja VESA (A * B)
Standardowy wkręt
Liczba
32~40
200 X 200
M8
4
Nie należy instalować zestawu do montażu naściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to spowodować
obrażenia ciała powstałe w wyniku porażenia prądem.
62
Polski
Zabezpieczanie telewizora zawieszonego na ścianie
[
Ostrzeżenie: Szarpanie, popychanie lub wspinanie się na telewizor może spowodować jego upadek. W
szczególności należy upewnić się. że dzieci nie będą się zawieszać, lub powodować destabilizację telewizora.
Działania te mogą spowodować upadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub śmierć. Należy
zawsze zachowywać środki ostrożności zawarte w ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo
ustabilizować telewizor, zamontuj dodatkowe urządzenie zapobiegające upadkowi według poniższych
instrukcji.
Uniemożliwienie upadku telewizora
1. Włóż wkręty w zaciski i dokładnie dokręć je do ściany. Upewnij się. że wkręty są bezpiecznie zamontowane w ścianie.
✎✎ W zależności od rodzaju ściany, konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kotwiczka.
✎✎ Konieczne zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do zestawu; należy je zakupić osobno.
2. Wyjmij wkręty znajdujące się w tylnej. środkowej części telewizora i umieść je w klamrach, a następnie przykręć je
ponownie do telewizora.
✎✎ Wkręty mogą nie być dołączone do zestawu. W takim przypadku należy zakupić wkręty o następujących
specyfikacjach.
3. Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałego kabla. Łączenie trzeba potem
dokładnie związać.
✎✎ UWAGA
yy Telewizor należy montować blisko ściany, aby nie spadł w tył.
yy Najbezpieczniej łączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, by te w ścianie znajdowały się na równi lub poniżej
zacisków na telewizorze.
yy Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.
4. Upewnij się, czy wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w
poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z
zawodowym monterem.
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington
Zabezpieczenie Kensington nie jest oferowane przez firmę Samsung. Jest
to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego
w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od
przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób
użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.
Aby zablokować produkt, wykonaj poniższe czynności:
✎✎ Z tyłu telewizora znajduje się oznaczenie „K”. Obok ikony „K” znajduje się
gniazdo blokady Kensington.
1
<Opcjonalne>
1. Owiń przewód blokady Kensington wokół dużego, nieruchomego przedmiotu
np, biurka lub krzesła.
2. Przeciągnij koniec przewodu zakończony zamkiem przez drugi koniec
przewodu blokady Kensington zakończony pętlą.
3. Włóż mechanizm blokujący do gniazda Kensington w produkcie (1).
4. Zamknij blokadę.
✎✎ Powyższe instrukcje mają charakter ogólny. Szczegółowe instrukcje znaleźć można w instrukcji obsługi dołączonej do
blokady.
✎✎ Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.
✎✎ W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.
Polski
63
Dane techniczne
Rozdzielczość ekranu
1920 x 1080
Uwagi dotyczące warunków pracy
Temperatura robocza
Wilgotność podczas pracy
Temperatura podczas przechowywania
Wilgotność podczas przechowywania
10°C–40°C (50°F–104°F)
10%–80%, bez kondensacji
-20°C–45°C (-4°F–113°F)
5%–95%, bez kondensacji
Obrót na podstawie (w lewo i w prawo)
Nazwa modelu
Rozmiar (przekątna) ekranu
0˚
HG32ED590
Dźwięk (moc wyjściowa)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Korpus
Z podstawą
Waga
Bez podstawy
Z podstawą
HG40ED590
31,5 cale
39,5 cale
10W x 2
738,3 x 93,2 x 444,9 mm
738,3 x 191,7 x 500,6 mm
905,2 x 91,1 x 525,4 mm
905,2 x 196,4 x 562,3 mm
5,9 kg
7, kg
6,4 kg
7,3 kg
✎✎ Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
✎✎ Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
64
Polski
Wymiary
Widok z przodu / widok z boku
4
1
2
3
5
(jednostka: mm)
HG32ED590
1
738,3
2
444,9
3
500,6
4
93,2
5
191,7
HG40ED590
905,2
525,4
562,3
91,1
196,4
Szczegółowy widok panelu z gniazdami / widok z tyłu
5
6
8
7
(jednostka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32ED590
200
200
269,2
116,4
189,9
88,9
105,1
483,5
HG40ED590
200
200
337,9
50,8
244,6
189,1
160,7
578,2
Polski
65
Szczegółowy widok podstawy
yy HG32ED590
(jednostka: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
419,9
191,7
164,4
yy HG40ED590
(jednostka: mm)
535,5
151,9
✎✎ UWAGA: Nie wszystkie rysunki przedstawiono z zachowaniem skali odwzorowania. Niektóre wymiary mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przed montażem telewizora należy zapoznać się z wymiarami.
Producent nie odpowiada za błędy typograficzne lub drukarskie.
66
Polski
Licencja
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójną literą D
są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195,
7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713,
5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907,
8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS
and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark
of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an
official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more
information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Videoon-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more
information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under
license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
Polski
67
Skontaktuj się z firmą SAMSUNG na całym świecie
Jeśli masz uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
Kraj
Dział obsługi klientów
Strona internetowa
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2015 Samsung Electronics Co.. Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ED590-EU-POL-05
Download PDF

advertising