Samsung UM55H-E Instrukcja obsługi

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Samsung UM55H-E Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja obsługi
UH55F-E UM55H-E
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Copyright
5
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Przechowywanie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Środki ostrożności podczas korzystania z
panelu
6
6
6
7
7
8
10
13
Pilot (RS232C)
Połączenie kablowe
Podłączanie
Kody sterujące
Sprawdzanie zawartości
Elementy
14
14
Elementy monitora
Zestaw czujników zewnętrznych
Widok z tyłu
Pilot
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
15
15
16
17
19
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
instalacji)
20
Zmiana orientacji pionowej na poziomą
20
Wentylacja
20
22
23
23
26
27
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
Przygotowania
Montaż mocowania ściennego
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego
22
Montaż mocowania ściennego
22
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA)
22
36
36
36
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy)
36
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 37
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
37
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
38
38
Podłączanie za pomocą kabla DP
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
39
39
40
Podłączanie do systemu audio
40
Podłączanie kabla LAN
41
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane
oddzielnie)
42
MagicInfo
42
Zmiana źródła sygnału
Źródło
44
44
Korzystanie z programu MDC
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
Dezinstalacja
45
45
45
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja
danych)
Połączenie Ethernet
46
46
47
Funkcja ekranu startowego
Ściana wideo
Ściana wideo
Horizontal x Vertical
Położenie obrazu
Format
49
49
49
50
50
Tryb obrazu
51
Czasomierz wł./wyłącz.
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
52
52
52
2
Spis treści
Zarządzanie świętami
53
Ustawienia sieci
54
MagicInfo Player I
55
Ustawienia ID
Ustawienia ID
Autom. ustaw. ID urządz.
Połącz. kablowe z PC
56
56
56
56
Więcej ustawień
57
Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
61
61
Autodopasowanie
62
Regul. ekranu komputera
62
Wyłącz obraz
62
Resetowanie obrazu
62
Wyświetlacz ekranowy
Regulacja ekranu
Tryb obrazu
58
Podświetlenie / Jasność / Kontrast / Ostrość /
59
Kolor / Odcień (Z/C)
Temperat. barwowa
59
Balans bieli
59
Gamma
59
Wartość skalibrowana
59
Opcje obrazu
Ton kolorów
Poziom czerni HDMI
Dynamiczne podświetlenie
UHD COLOR
60
60
60
60
60
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
61
61
System
Ustawienia
66
Czas
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
67
67
67
67
67
Źródło MagicInfo I
67
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Przywracanie źródła gł.
Źródło główne
Źródło pomocnicze
68
68
68
68
68
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Zasilanie modułu PC
Ster. trybem gotowości
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
68
68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
70
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Orientacja zawartości źródłowej
Proporcje obrazu
63
63
63
63
Ochrona ekranu
Przesunięcie pikselowe
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wyszarzenie boków
64
64
64
64
64
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Wiadom. o braku sygnału
Wiadomość MDC
65
65
65
65
Język menu
65
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Czujnik Eco
Harmonogram lampy ekranu
Tr. got. br. sygn.
Aut. wył. zasil.
Resetuj wyświetlacz ekr.
65
Sterowanie temperaturą
70
Zmień kod PIN
70
3
Spis treści
Ogólne
Zabezpieczenia
Hot Plug HDMI
71
71
71
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Resetuj system
71
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
75
75
75
76
Pytania & odpowiedzi
83
Ustawienia dźwięku
Dźwięk HDMI
72
Dźwięk połączenia wideo
72
Zeruj dźwięk
72
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
73
Kontakt z firmą Samsung
73
Przejdź do strony główn.
Ściana wideo
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Ustawienia sieci
MagicInfo Player I
Ustawienia ID
Więcej ustawień
74
74
74
74
74
74
74
74
Zeruj wszystko
74
Dodatek
Dane techniczne
Ogólne
84
Zaprogramowane tryby synchronizacji
85
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
88
Okoliczności inne niż defekt produktu
88
Uszkodzenie produktu powstałe z winy
klienta
88
Pozostałe okoliczności
88
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
Zapobieganie wypalaniu powidoków
89
89
89
Licencja
91
Terminologia
92
4
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2017 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
–– (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
–– (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub
przed wizytą technika.
5
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ
WYKWALIFIKOWANĄ.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi
rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
3
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące
obsługi i konserwacji.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
Symbole
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
6
Włączyć produkt i komputer.
6
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych
nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie
przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Klienta firmy Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł
ciepła
Ostrzeżenie
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej
wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
!
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
7
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia
prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do
produktu przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego
do innych produktów.
!
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do
którego podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować
obrażeniami ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład
na półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby
zapewnić wentylację.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem
dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
!
8
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować
obrażenia ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może
spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na
kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących
przedmiotów, na przykład pieców.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna
krawędź przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować
obrażenia ciała.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub
pożaru.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach
odpowiednich rozmiarów.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na
płaskiej i stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować
produkt. Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu
kuchennego.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ
wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych
temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie
wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się
koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
9
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze,
mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu,
a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie
rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i
odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu
zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach
spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny
kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie
na niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda
elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u
dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający
albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
10
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas
może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z
ruchomymi obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek
do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji
do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.),
odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować
pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i
częstotliwości.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za
stojak.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz,
garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować
obrażenia ciała.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji
do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
11
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który
powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
!
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na
to, aby nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość
stojaka.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają
specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii
oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
!
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego
upadek i obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji
lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego
samego typu.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy
ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie
słuchu.
12
Środki ostrożności podczas korzystania z panelu
Urządzenia nie należy ustawiać w sposób pokazany na rysunku. Panel
jest wrażliwy i łatwo go uszkodzić.
Ustaw urządzenie w sposób pokazany na rysunku (można skorzystać
z opakowania).
!
Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.
!
15 mm
Nie należy trzymać, ani ściskać żadnej części urządzenia, która
znajduje się w odległości do 15 mm od przedniej krawędzi.
13
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
–– Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
–– Rzeczywisty wygląd elementów może
się różnić od tego przedstawionego
na rysunkach.
Elementy
――Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Baterie
(Dostępna w zależności od kraju)
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Pilot
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Kabel DP
Adapter RS232C (IN)
Pierścień mocujący (4EA) /
Wkręt (4EA)
14
――Zestaw czujników zewnętrznych składa się z czujnika zdalnego sterowania, czujnika jasności oraz klawiszy
Elementy monitora
funkcji. W przypadku montowania wyświetlacza na ścianie można przesunąć zestaw czujników zewnętrznych na
boczną część wyświetlacza.
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Zestaw czujników zewnętrznych
Przyciski
Czujnik pilota
Opis
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza LCD.
――Przestrzeń między czujnikiem pilota a pilotem powinna być wolna od
przeszkód.
Czujnik światła
Automatycznie wykrywa natężenie światła w otoczeniu wybranego
wyświetlacza i reguluje jasność ekranu.
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania jest wyłączony, gdy produkt jest włączony. Wskaźnik ten
miga w trybie oszczędzania energii.
Przycisk POWER
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD.
POWER
ON
Przełącza urządzenie z trybu PC w tryb wideo.
Przycisk SOURCE
Pozwala na wybór źródła wejściowego, do którego przyłączono urządzenie
zewnętrzne.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
15
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
IR OUT
Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i wysyłania
sygnału przez gniazdo LOOP OUT.
CONTROL IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
IR
OUT
DVI IN (MAGICINFO)
CONTROL IN
DVI IN: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla HDMI/DVI.
MAGICINFO: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DP-DVI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
RGB IN
Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
DP OUT (LOOPOUT)
Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla DP.
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Opis
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
――W celu podłączenia monitorów za pomocą portu DP Loopout zalecane jest
HDMI IN 2
użycie kabla DP dołączonego do opakowania.
――Ten port używa algorytmu właściwego dla sygnałów wejściowych i
DP IN
wyjściowych w rozdzielczości UHD. Ten port nie jest kompatybilny z
monitorami wyposażonymi w porty DP Loopout używające algorytmów
właściwych dla rozdzielczości FHD. Zalecane jest podłączanie portów DP
Loopout między identycznymi modelami monitorów.
RGB IN
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO IN
Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
AUDIO OUT
Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia źródłowego.
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C OUT
AUDIO
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
USB
Do podłączenia urządzenia pamięci USB. (Tylko w celu aktualizacji)
IN
OUT
RJ45
RS232C
IN
OUT
RJ45
USB
16
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych
urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu
ekranowego albo powrót do poprzedniego
menu.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
–– Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
CH LIST
Wycisz dźwięk.
MUTE
VOL
Wyłączanie urządzenia.
CH
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
regulacji głośności (+ VOL -).
Ten przycisk skrótu umożliwia bezpośredni
dostęp do aplikacji MagicInfo Player I.
MagicInfo
Player I
Ten klawisz skrótu jest dostępny, jeśli
podłączona jest skrzynka sieciowa lub
moduł PIM (Plug In Module).
Przycisk Przejdź do strony główn..
17
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego
lub prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono
wiele produktów, należy nacisnąć przycisk
SET i za pomocą przycisków numerycznych
wprowadzić identyfikator produktu.
Obsługa produktu za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za
pomocą przycisku SET i obsługa wszystkich
połączonych produktów za pomocą pilota.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybrać podłączone źródło sygnału spośród
opcji PC, DVI, HDMI i DisplayPort.
IR control
SET
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
–– Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
18
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
1
2
Czujnik oświetlenia zewnętrznego należy podłączać, gdy urządzenie jest
wyłączone. Następnie należy włączyć urządzenie.
Sterowanie więcej niż jednym produktem za
pomocą pilota
IR OUT
CONTROL IN
•• Za pomocą odpowiedniego kabla stereo podłączyć port IR OUT na
produkcie do portu CONTROL IN na drugim produkcie.
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę
produktu 1 zostanie odebrane przez produkty 1 oraz 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Sterowanie więcej niż jednym urządzeniem za pomocą
czujnika oświetlenia zewnętrznego (sprzedawanego osobno)
1
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę
urządzenia 1 , do którego podłączono czujnik oświetlenia
zewnętrznego, zostanie odebrane przez urządzenia 1 i 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
19
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z
instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.
Zmiana orientacji pionowej na poziomą
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Aby użyć produktu w orientacji pionowej, należy obrócić go w prawo.
Wentylacja
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
A
•• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni
między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35 C.
B
Rysunek 1.1 Widok z boku
20
Rysunek 1.3 Widok z boku
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
B
D
D
Widok z góry
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 70 mm
A
C Minimalnie 50 mm
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej
C
E
ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 C.
Rysunek 1.2 Widok z boku
21
Montaż mocowania ściennego
Przygotowanie do montażu mocowania ściennego
W celu przeprowadzenia montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować pierścień mocujący (1).
Montaż mocowania ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
1
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu
mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów,
jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem
się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
UH55F-E / UM55H-E
Rozstaw otworów na śruby Śruby standardowe
zgodne ze standardem VESA
(A * B) w milimetrach
600 x 400
M8
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
22
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
Parzystość
Brak
2
Odebrane dane
Bity stopu
1 bitów
3
Przesłane dane
Sterowanie przepływem
Brak
4
Przygotowanie terminalu danych
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Styk
Sygnał
23
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
•• Przypisanie styków
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
24
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Sygnał
P1
TX+
1
P2
Sygnał
<-------->
3
RX+
P2
Sygnał
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
25
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
――Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT
produktu.
•• Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Sposób połączenia 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
26
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Identyfikator
Typ polecenia
Długość
Suma
danych
kontrolna
Polecenie
0
Identyfikator
Typ polecenia
Długość
Dane
Suma
Typ polecenia
9
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
10
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma kontrolna
kontrolna
Wartość
Polecenie
Nr
Zakres wartości
Przykład: włączenie zasilania & ID = 0
danych
0xAA
Polecenie
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną
oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa
się z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę
należy usunąć.
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Sterowanie dopasowywaniem
0x3D
0
7
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
8
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Identyfikator
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym,
bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać
polecenia. Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie
odpowiedzi ACK.
automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
27
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Suma kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
0xFF
3
„A”
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
0x11
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
0xFF
"ERR"
3
„A”
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
Wartość1
Suma
kontrolna
0x12
"Volume"
r-CMD
Wartość1
0x12
"ERR"
Suma kontrolna
pozytywne/
Suma kontrolna
negatywne)
0xAA
0x11
r-CMD
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
negatywne)
„N”
ACK/NAK
danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power"
pozytywne/
3
Długość
negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xFF
Suma kontrolna
pozytywne/
0xAA
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
0xAA
"Volume"
kontrolna
negatywne)
Polecenie
1
Suma
pozytywne/
Nagłówek
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Suma kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
0xFF
3
„N”
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
28
Wybór źródła sygnału
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
0xAA
Identyfikator
0x14
0x25
DisplayPort
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set.
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
0
Polecenie
HDMI2_PC
Należy użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
Suma kontrolna
――Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
0x24
Długość danych
1
Dane
Suma kontrolna
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
"Input Source"
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Komponentowe
Wartość1
Suma
kontrolna
pozytywne/
negatywne)
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
r-CMD
0xAA
0xFF
3
„A”
0x14
"Input
Source"
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
0x14
"ERR"
Suma kontrolna
pozytywne/
negatywne)
0xAA
0xFF
3
„N”
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
29
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator Długość danych
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość danych
Dane
Suma kontrolna
1
"Screen Mode"
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
0x01
16 : 9
0x04
Powiększenie
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
Polecenie
Identyfikator Długość
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
0x19
"Screen Size"
Suma kontrolna
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
0xAA
Identyfikator Długość
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
(potwierdzenie
negatywne)
3
„A”
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
Suma kontrolna
0xFF
3
„A”
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
pozytywne/
0xFF
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
danych
danych
0xAA
"ERR"
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
„N”
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0x31
Nagłówek
3
Wybór rozmiaru ekranu
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Polecenie
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma kontrolna
0
Nagłówek
0x18
Suma kontrolna
negatywne)
0xAA
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Wartość1
pozytywne/
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
――Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
r-CMD
Nagłówek
0x18
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
"Screen
pozytywne/
Mode"
negatywne)
0xAA
0xFF
3
„N”
r-CMD
Wartość1
Suma
kontrolna
0x19
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
30
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji
sterowania dopasowywaniem automatycznym)
Brak
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję
sterowania dopasowywaniem automatycznym)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator
Długość danych
Dane
Suma kontrolna
1
"Auto Adjustment"
Sterowanie trybem ściany wideo
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
Dane
Suma kontrolna
1
"Video Wall Mode"
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
Suma kontrolna
1: Pełny
0: Naturalny
pozytywne/
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
negatywne)
Nagłówek
0xAA
0xFF
3
„A”
0x3D
Polecenie
Identyfikator
"Auto
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
0x5C
"Video Wall
Suma kontrolna
pozytywne/
Adjustment"
negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
0xAA
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
negatywne)
0xFF
3
„A”
3
„A”
Mode"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
pozytywne/
0xAA
0xFF
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0x3D
"ERR"
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
r-CMD
Wartość1
0x5C
"ERR"
Suma kontrolna
pozytywne/
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
negatywne)
0xAA
0xFF
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
„A”
31
Blokada bezpieczeństwa
Włączanie funkcji ściany wideo
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać
komputera.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
Polecenie
Identyfikator
Długość
Dane
Suma
danych
0xAA
0x5D
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość danych
0
1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
"Safety Lock"
1: Włączanie ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
1: WŁĄCZONY
Nagłówek
0: WYŁĄCZONY
Polecenie
Identyfikator Długość danych
Identyfikator Długość
danych
0xFF
3
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
(potwierdzenie
0xAA
„A”
0x5D
Identyfikator Długość
danych
0xFF
3
0xFF
3
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator Długość
0x84
V.Wall_On
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
0x84
ERR
Suma kontrolna
(potwierdzenie
pozytywne/
Suma kontrolna
negatywne)
(potwierdzenie
„N”
„A”
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
danych
pozytywne/negatywne)
0xAA
Suma
kontrolna
V.Wall_On : Jak powyżej
"Safety Lock"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
Wartość1
negatywne)
Suma kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
Nagłówek
r-CMD
pozytywne/
pozytywne/negatywne)
0xAA
ACK/NAK
(potwierdzenie
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
Suma kontrolna
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
Nagłówek
Suma kontrolna
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
0
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Nagłówek
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
0xAA
0x5D
0xFF
3
„N”
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
32
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator Długość danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
33
Ściana wideo — opcja 10x10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wyłączone 0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
34
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość danych
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
Wartość2
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Suma kontrolna
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
0xAA
0xFF
4
„A”
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość danych
ACK/NAK
r-CMD
Wartość1
0x89
ERR
Suma kontrolna
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
0xAA
0xFF
3
„N”
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
35
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
RGB IN
AUDIO IN
36
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
37
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie za pomocą kabla DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
――Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację DP w przypadku
wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii.
――Jeżeli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi w tryb oszczędzania
energii, może to oznaczać, że ustawienia monitora się nie zaktualizowały. W związku z tym
obraz może nie być wyświetlany poprawnie.
――Jeśli ten problem wystąpi, należy przed rozpoczęciem korzystania z produktu dla opcji
Maks. oszcz. en. wybrać ustawienie Wył..
――Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu
rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W
takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć
produkt.
――Port sygnału wideo (DP IN) w obudowie produktu oraz kabel DP zostały zaprojektowane
zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze standardami
VESA, może spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics nie jest
odpowiedzialna za jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla niezgodnego z
tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
38
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za
pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel
audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
AUDIO IN
39
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie do systemu audio
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia
cyfrowego za pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla
audio.
–– Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału
wyjściowego HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
AUDIO OUT
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu
HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk.
Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego
zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
40
Podłączanie kabla LAN
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
RJ45
•• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana)
41
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie)
――Szczegóły dotyczące podłączania skrzynki sieciowej do urządzeń zawiera instrukcja obsługi dostarczana ze skrzynką sieciową.
MagicInfo
Aby możliwe było używanie funkcji MagicInfo, należy najpierw podłączyć do produktu skrzynkę sieciową (sprzedawana oddzielnie).
――Aby zmienić ustawienia funkcji MagicInfo, należy uruchomić z poziomu pulpitu aplikację „MagicinfoSetupWizard”.
――Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo znajdują się na płycie DVD dostarczanej ze skrzynką sieciową.
――Informacje zawarte w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy jakości produktu.
――W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z zainstalowania systemu operacyjnego innego niż dostarczony ze skrzynką sieciową, przywrócenia
poprzedniej wersji systemu operacyjnego bądź zainstalowania oprogramowania niezgodnego z dostarczonym systemem operacyjnym, użytkownik nie
będzie mógł skorzystać ze wsparcia technicznego, a wizyta technika serwisowego będzie odpłatna. Nie będzie również możliwa wymiana produktu ani
otrzymanie zwrotu kosztów zakupu.
Wybieranie trybu MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Po zainstalowaniu i podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawana osobno) do produktu, włącz produkt.
2
Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, a następnie wybrać tryb MagicInfo.
――Podłączenie skrzynki sieciowej do portu DVI IN (MAGICINFO) w produkcie zmieni ustawienie opcji Źródło z DVI
na MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Wybierz domyślną aplikację, która będzie się uruchamiać wraz funkcją MagicInfo.
Cancel
42
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Wprowadź dane adresu IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Wybierz tryb wyświetlania.
7
Sprawdź skonfigurowane
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Wybierz język. (Ustawieniem
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
domyślnym języka jest opcja
Select Language -step 3
ustawienia.
Setup Information
English).
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
się nie pojawiła, należy dwukrotnie
kliknąć ikonę funkcji MagicInfo na
pulpicie. Ikona pojawi się w prawej
dolnej części ekranu.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jeżeli ikona pliku wykonywalnego
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
43
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
SOURCE → Źródło
Edytuj nazwę
Źródło
PC
DVI
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby
wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
HDMI1
HDMI2
SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E
DisplayPort
MagicInfo S
Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w
menu Edytuj nazwę.
Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj
nazwę.
――Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy
są zależne od wybranego źródła.
Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekoder HD / Dekoder sat. / Odbiornik AV / Odbiornik DVD / Gra / Kamera
/ DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / Urządzenia DVI
――Dostępność ustawień w menu Obraz zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w
menu Edytuj nazwę.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Podłączając komputer PC do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2, dla opcji Edytuj nazwę należy wybrać ustawienie PC.
W pozostałych przypadkach w polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb urządzeń AV.
•• Przy podłączaniu komputera do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla
produktu tryb PC w menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączaniu komputera do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla
produktu tryb DVI PC w menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączaniu urządzeń AV do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla
produktu tryb Urządzenia DVI w menu Edytuj nazwę.
44
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Po naciśnięciu przycisku On następującym po naciśnięciu przycisku Off następuje
sprawdzenie statusu urządzenia, co może potrwać około minuty. Polecenie należy uruchomić
po upływie około minuty.
6
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Next”.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w
lokalizacji domyślnej.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
7
Instalacja
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
warunki sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy
a następnie kliknąć przycisk „Install”.
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10 Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
kliknąć przycisk „Next”.
4
5
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu,
license agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
Dezinstalacja
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję
Dodaj/Usuń Programy.
kliknąć przycisk „Next”.
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
45
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
Monitor 1
Monitor 2
Komputer
46
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
Komputer
Monitor 1
Monitor 2
47
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
――Przez port RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.
Monitor 1
Monitor 2
Komputer
48
Rozdział 05
Funkcja ekranu startowego
Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn. → Przejdź do strony główn..
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
HOME
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji
korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
→ Ściana wideo → ENTER E
Ściana wideo
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych
wyświetlaczy.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
•• Wył. / Włączone
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy
ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych
urządzeń graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
49
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą
funkcji Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do
produktów tworzących ścianę wizyjną.
Aby wybrać inną kolejność dla wyświetlacza, należy zmienić numer urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk E.
――Funkcja Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 225 wyświetlaczy.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Podczas używania trybu Ściana wideo zalecana rozdzielczość to 1280x720P, 1920x1080P lub 3840x2160P.
50
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu → ENTER E
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby użyć fabrycznych ustawień obrazu, takich jak gamma, jednorodność i balans bieli, dla opcji Tryb obrazu
wybierz ustawienie Skalibrowano.
–– Aby przeprowadzić dodatkową kalibrację obrazu, należy skorzystać z funkcji Color Expert. Ustawienia
jakości obrazu (jasność, kolor, gamma, równomierność) można wyregulować zgodnie z preferencjami.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
51
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
Czasomierz wł./wyłącz.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Przed skorzystaniem z funkcji Ustawienie zegara należy ustawić zegar.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję
Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić
bieżący czas.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków
ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~
Wył. czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
52
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d,
a następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
–– Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
–– Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie
będą aktywne w dni wolne od pracy.
–– Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają
zostać aktywowane.
–– Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
53
Ustawienia sieci
HOME
→ Ustawienia sieci→ ENTER E
Wyświetlanie ustawień sieciowych.
Ustawienia sieci
Ustawien. IP
Wprowadź ręcznie
Adres IP
Ustawienia sieci
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
***.
***.
***.
Maska podsieci
Brama
Zapisz
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Zamknij
•• Ustawien. IP: Uzyskaj automatycznie, Wprowadź ręcznie
•• Adres IP: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Adres IP.
•• Maska podsieci: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość
Maska podsieci.
•• Brama: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Brama.
54
MagicInfo Player I
HOME
Zmiana źródła na MagicInfo Player I.
Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone przez użytkownika i
treści multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub podłączonego urządzenia.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
55
Ustawienia ID
Przypisywanie identyfikatora.
HOME
Ustawienia ID
→ Ustawienia ID → ENTER E
Ustawienia ID
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.
(Zakres: 0~224)
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Autom. ustaw. ID urządz.
――Automatyczne przypisanie numeru identyfikacyjnego dla wszystkich podłączonych produktów.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Kabel RJ45(LAN)
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
56
Więcej ustawień
HOME
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
→ Więcej ustawień → ENTER E
Więcej ustawień
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
57
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Ton kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Obraz
Wyświetlacz ekranowy
System
Dźwięk
?
Pomoc techn.
Tryb obrazu
Obraz
Tryb obrazu
Biuro i szkoła
Podświetlenie
50
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
Jasność
50
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Kontrast
50
Ostrość
100
Kolor
50
Odcień (Z/C)
50
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby użyć fabrycznych ustawień obrazu, takich jak gamma, jednorodność i balans bieli, dla opcji Tryb
obrazu wybierz ustawienie Skalibrowano.
–– Aby przeprowadzić dodatkową kalibrację obrazu, należy skorzystać z funkcji Color Expert.
Ustawienia jakości obrazu (jasność, kolor, gamma, równomierność) można wyregulować zgodnie z
preferencjami.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
58
Podświetlenie / Jasność / Kontrast /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego
obrazu.
MENU m → Obraz → ENTER E
Tryb obrazu
Balans bieli
Ustawienia
trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Podświetlenie / Jasność / Kontrast
/ Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Tekst
Podświetlenie / Jasność / Kontrast
/ Ostrość
Skalibrowano
Podświetlenie
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Kolor lub
Odcień (Z/C) menu ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
•• Wzm. C/Wzm. Z/Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów
(czerwonego, zielonego, niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Gamma
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest
wyłączona.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego
podłączonego do gniazda wejściowego produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
Temperat. barwowa
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
Regulacja temperatury kolorów. (Zakres: 2800K–16000K)
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Temperat.
barwowa jest wyłączona.
Wartość skalibrowana
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia
dostosowane indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji koloru mają
obowiązywać także w trybach Information i Advertisement.
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość
skalibrowana jest wyłączona.
59
Opcje obrazu
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w
bieżących warunkach.
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
Ustawienia
trybu Tryb
obrazu
Film/zdjęcie
Tekst
Skalibrowano
Opcje regulacji obrazu
•• Wył. / Włączone
――Ustawienie Dynamiczne podświetlenie nie jest dostępne, gdy źródło sygnału jest ustawione
jako PC przy funkcji Ściana wideo ustawionej jako Włączone.
Ton kolorów / Poziom czerni HDMI
/ Dynamiczne podświetlenie /
UHD COLOR
Ton kolorów / Poziom czerni HDMI
/ Dynamiczne podświetlenie /
UHD COLOR
Dynamiczne podświetlenie / UHD
COLOR
Ton kolorów
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ton kolorów
jest wyłączona.
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego
UHD COLOR
•• HDMI1 : Wył. / Włączone
•• HDMI2 : Wył. / Włączone
•• DisplayPort : Wył. / Włączone
――Aby włączyć źródło sygnału UHD, dla funkcji UHD COLOR należy wybrać ustawienie
Włączone.
――Jeśli monitory są połączone przez port Loopout podczas używania rozdzielczości UHD, dla
funkcji UHD COLOR należy wybrać ustawienie Włączone na wszystkich monitorach.
――Jeśli używana jest rozdzielczość UHD, do portu Loopout można podłączyć maksymalnie 25
monitorów.
――Aby używać trybu UHD COLOR z wykorzystaniem kabla HDMI, zaleca się użycie kabla
HDMI kompatybilnego ze standardem HDMI 2.0. Należy się upewnić, że długość kabla nie
przekracza 2m.
――Zmiana ustawienia opcji UHD COLOR z Włączone na Wył. i odwrotnie może chwilę potrwać.
――Podłączenie źródła sygnału HDMI/DP z włączonym trybem UHD COLOR do urządzenia,
które nie obsługuje materiałów UHD, może spowodować, że urządzenie nie będzie działać
prawidłowo. Należy podłączyć urządzenie obsługujące materiały UHD.
podłączonego do gniazda wejściowego produktu.
Poziom czerni HDMI
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Nisk. / Normalny
――Ta opcja jest niedostępna, jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC.
60
Rozmiar obrazu
Powiększenie/Pozycja
Dostosowanie rozmiaru i położenia ekranu.
MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 1080i lub 1080p, a
dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Użytkownika.
――Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
Rozmiar obrazu
――Na ekranie Powiększenie/Pozycja wykonać poniższe czynności.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
3
Za pomocą przycisków u/d/l/r przesunąć obraz.
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie
górnej i bocznych części obrazu.
4
Nacisnąć przycisk E.
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji
ekranu.
Dostępne opcje Rozmiar obrazu mogą się różnić w zależności od tego, czy dla opcji Tryb obrazu
wybrano ustawienie Film/zdjęcie czy Tekst.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
――Opcja Smart View 1 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: zmniejszenie górnego i dolnego marginesu 16:9 ekranu o 25%.
――Opcja Smart View 2 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2.
•• Szeroki: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie
Powiększenie/Pozycja. Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
Rozdzielczość
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej
jest jedną z przedstawionych rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką
samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać optymalną jakość obrazu.
Dostępne rozdzielczości: Wył. / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu
może spowodować retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie
obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p)
opcja ta pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginał: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
――Dostępność portów zależy od modelu.
61
Autodopasowanie
Wyłącz obraz
MENU m → Obraz → Autodopasowanie → ENTER E
――Opcja dostępna tylko w trybie PC.
MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania
ustawień.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji
głośności.
Regul. ekranu komputera
Resetowanie obrazu
MENU m → Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER E
――Opcja dostępna tylko w trybie PC.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
•• Ziarnisty / Przecyzyjne
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania,
wówczas aby możliwie jak najlepiej ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji
Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego dostrajania.
Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby
znajdował się na środku ekranu.
•• Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany
lub jeśli nie jest dopasowany do ekranu produktu.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby
wyregulować położenie obrazu w poziomie, należy nacisnąć przycisk ◀ lub ▶.
•• Reset obrazu
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
62
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Obraz
Wyświetlacz ekranowy
System
Dźwięk
?
Orientacja ekranu
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja ekranu
Ochrona ekranu
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTERE
Wyświetlanie komunikatu
Język menu
Resetuj wyświetlacz ekr.
Pomoc techn.
Polski
Orientacja menu na ekranie
Ustawianie orientacji ekranu menu.
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Orientacja zawartości źródłowej
Ustawianie orientacji treści z urządzeń zewnętrznych podłączonych do produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
――Tryb orientacji Portret nie jest obsługiwany, jeśli używana jest rozdzielczość UHD.
Proporcje obrazu
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem
oryginalnych proporcji obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
63
Ochrona ekranu
Wył. czasowy
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochrona ekranu.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTERE
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię
zapobiegania wypalaniu Przesunięcie pikselowe.
Funkcja Przesunięcie pikselowe nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
Ustawienie czasu Przesunięcie pikselowe pozwala zaprogramować czas (w minutach)
pomiędzy przesunięciami obrazu.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja Ochrona ekranu zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
•• Wył. czasowy (Wył. / Powtórz / Interwał)
–– Wył.
–– Powtórz: Wyświetl, w określonych odstępach czasu, wzór zapobiegającemu zjawisku
wypalania ekranu.
–– Interwał: Wyświetl wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu przez określony
czas (od czasu początkowego do końcowego).
――Po skonfigurowaniu opcji Ustawienie zegara opcja Interwał będzie aktywna.
――Opcje Okres, Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ. będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
Wył. czasowy wybrane zostanie ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Przesunięcie pikselowe (Wył. / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochrona
ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w
kierunku poziomym.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w
kierunku pionowym.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
pikselowe wybrane zostanie ustawienie Włączone.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami
poziomymi i pionowymi.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Wyświetl natychmiast
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
•• Wył. / Zmiana odcienia
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Wyszarzenie boków
Czas (minuty)
1 min ~ 4 min
4 min
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby
uchronić ekran przed uszkodzeniem.
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w
•• Wył. / Jasne / Ciemna
calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może
spowodować retencję obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.
64
Wyświetlanie komunikatu
Język menu
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTERE
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E
Informacje o źródle
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe
informacji o źródle.
•• Wył. / Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu
ekranowe braku sygnału.
dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Resetuj wyświetlacz ekr.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest
sterowany przez ten program.
•• Wył. / Włączone
65
Rozdział 08
System
Obraz
Wyświetlacz ekranowy
System
Dźwięk
?
Pomoc techn.
System
Ustawienia
Ustawienia
Czas
MENU m → System → Ustawienia → ENTER E
Źródło MagicInfo I
Zmiana ustawień początkowych skonfigurowanych do pierwszego użycia urządzenia. Nacisnąć przycisk
Autoprzełączanie źródła
Sterowanie zasilaniem
1
Język
Wybierz język, aby rozpocząć konfigurację na ekranie.
Rozwiązanie Eco
Sterowanie temperaturą
.
2
Tryb obrazu
Po wybraniu dla opcji Tryb obrazu ustawienia Skalibrowano ekran ściany wideo zostanie automatycznie
wyrównany. Należy ustawić tryb Skalibrowano.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Tak / Nie
3
Orientacja ekranu
Skonfigurować orientację strony menu.
–– Pejzaż / Portret
4
Ustawienia sieci
Skonfiguruj ustawienia adresu IP, a następnie naciśnij przycisk Dalej.
5
Ustawienie zegara
Ustawić aktualną datę i czas, a następnie wybrać opcję Dalej.
6
Zakończono
Gratulujemy! Konfiguracja została zakończona, można rozpocząć korzystanie z urządzenia.
66
Czas
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Skonfiguruj
różne ustawienia związane z czasem.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
Ustawienie zegara
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć
przycisk E.
(Wył. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk
E. Aby anulować Auto. wyłączanie, wybrać ustawienie Wył..
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego
produktu, aby zapobiec przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę
i w dół. Aby przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Źródło MagicInfo I
DST
MENU m → System → Źródło MagicInfo I → ENTER E
――Funkcja Źródło MagicInfo I jest dostępna po podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawanej
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wył. / Włączone
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
oddzielnie).
Naciśnięcie przycisku MagicInfo Player I na pilocie wyświetla zawartość podłączoną do
skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie).
•• DVI / DisplayPort
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
67
Autoprzełączanie źródła
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
MENU m → System → Autoprzełączanie źródła → ENTER E
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest
ustawiona jako Włączone, a poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie
automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie
automatycznie wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się
na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło
pomocnicze.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
Sterowanie zasilaniem
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Autom. włączanie zasil.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie
uruchomi wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne
źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do
pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku
zasilania nie jest potrzebne.
Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne
wyszukiwanie aktywnego źródła obrazu wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego
źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
Zasilanie modułu PC
Przywracanie źródła gł.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano
ustawienie Wszystkie.
•• Wył. / Włączone
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
Zsynchr. wł. zasil.
Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC, należy wybrać opcję Wył..
•• Wył. / Włączone
Zsynchr. wył. zasil.
Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wył..
•• Wył. / Włączone
68
Ster. trybem gotowości
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału
wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie
uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się
komunikat Brak sygnału.
•• Wył.
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak
sygnału.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak
sygnału, należy sprawdzić połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył., komunikat Brak
sygnału nie zostanie wyświetlony.
W takim przypadku dla opcji Wiadom. o braku sygnału należy wybrać ustawienie
Włączone.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania
energii.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
Przycisk zasilania
Rozwiązanie Eco
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Czujnik Eco
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do
oświetlenia w pokoju.
•• Wył. / Włączone
――Regulacja ustawienia Podświetlenie w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik
Eco spowoduje dezaktywację ustawienia Wył..
――Jeśli kontrast ekranu jest niewystarczający, dla opcji Czujnik Eco należy wybrać ustawienie
Wył.. Jeśli dla opcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Wył., urządzenie może nie spełniać
standardów energetycznych.
Min. podświetlenie
Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, możliwa jest ręczna regulacja
minimalnej jasności ekranu. Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb
podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min. podświetlenie ma mniejszą wartość niż
ustawienie Podświetlenie.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się
zmieniać (ekran może stawać się trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od
intensywności światła w otoczeniu.
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania
zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania
zasilania.
69
Harmonogram lampy ekranu
Sterowanie temperaturą
Jasność panelu jest dostosowana zgodnie z ustawieniami opcji Harmonogram lampy ekranu.
Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
――Opcja jest aktywna, jeśli skonfigurowano opcję Ustawienie zegara.
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
•• Wył. / Włączone
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego
źródła.
•• Wył. / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie
oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić
stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po
ustawionym okresie czasu nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na
przednim panelu urządzenia.
•• Wył. / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział
temperatur, który jest prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.
Zalecana wartość temperatury dla opcji Sterowanie temperaturą powinna wynosić 75 C–80 C
(pod warunkiem, że temperatura otoczenia wynosi 40 C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony.
Jeśli temperatura będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec
przegrzaniu.
Zmień kod PIN
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN..
Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadź PIN..
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy
kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
70
Ogólne
Resetuj system
MENUm → System → Ogólne → ENTERE
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
Zabezpieczenia
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Wprow. PIN.
Blokada bezpieczeństwa
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.
•• Wył. / Włączone
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie,
zostaną zablokowane przez funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić
hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być
sterowany jedynie za pomocą pilota.
•• Wył. / Włączone
Hot Plug HDMI
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
•• Wył. / Włączone
71
Rozdział 09
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Obraz
Wyświetlacz ekranowy
System
Dźwięk HDMI
Dźwięk
Dźwięk HDMI
Dźwięk połączenia wideo
AV(HDMI)
Bieżące źródło
Zeruj dźwięk
Dźwięk
?
MENU m → Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER E
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Pomoc techn.
Dźwięk połączenia wideo
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
MENU m → Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER E
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
•• Bieżące źródło / Połączenie Wideo
Zeruj dźwięk
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia
fabrycznych ustawień dźwięku.
72
Rozdział 10
Pomoc techniczna
Obraz
Wyświetlacz ekranowy
System
Dźwięk
?
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
Przejdź do strony główn.
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu
Zeruj wszystko
Pomoc techn.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień
wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je
ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją
oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i
oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu (Kod
modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
73
Przejdź do strony główn.
Ustawienia sieci
Wyświetlanie ustawień sieciowych.
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME
na pilocie.
MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER E
Informacje na temat pozycji podmenu można znaleźć w rozdziale „Funkcja ekranu startowego”.
Z menu Przejdź do strony główn. możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci
lub sieci.
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć
ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z
podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu
MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać
funkcji MagicInfo.
MagicInfo Player I
Zmiana źródła na MagicInfo Player I.
Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone
przez użytkownika i treści multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub
podłączonego urządzenia.
Ustawienia ID
Przypisywanie identyfikatora.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
Więcej ustawień
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie
używany.
Zeruj wszystko
Czasomierz wł./wyłącz.
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
――Przed skorzystaniem z funkcji Czasomierz wł./wyłącz. należy ustawić zegar.
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy
ustawić funkcję Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
74
Rozdział 11
Instrukcja rozwiązywania problemów
Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z
poniższą instrukcją. Jeżeli problem
nadal występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla
żadnego obrazu, sprawdź
ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i
kontrolera wideo oraz kabel.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
75
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą
kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu
widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując
rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem
karty graficznej lub komputera.)
Ustawienie PC wyświetla się w menu Źródło, gdy komputer
nie jest podłączony.
Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło, niezależnie od tego, czy komputer jest
podłączony czy nie.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość
i częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie
ze specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
76
Problem z ekranem
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione
w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne,
w oparciu o Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu
standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył..
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda
sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się
automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od
jakości prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
77
Problem z ekranem
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE
DRIVER IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż
zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość
komputera na zalecaną.
78
Problem z ekranem
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach
obrazu HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować
wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy
ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego
audio produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku
dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
79
Problem z dźwiękiem
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda
wejściowego audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza
zewnętrznego (dekodera).
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer
do naprawy.
80
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału
audio i wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu
produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Tryb niedostępny.”.
Komunikat „Tryb niedostępny.” wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość źródła sygnału
jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz
DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny.
Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego
wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów
HDMI, które nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
Wejście audio
Tryb ekranu
PC
Auto
Ustawienia komputera
DVI PC
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
81
Inne problemy
Funkcja HDMI-CEC nie działa.
Ten produkt nie obsługuje funkcji HDMI-CEC.
Aby używać kilku urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję HDMI-CEC po podłączeniu
ich do portów HDMI1 i HDMI2 na produkcie, należy wyłączyć obsługę funkcji HDMI-CEC we
wszystkich urządzeniach zewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne obejmują odtwarzacze Bluray i DVD.
Korzystanie z urządzenia zewnętrznego z włączoną obsługą funkcji HDMI-CEC może
spowodować automatyczne zatrzymanie pozostałych urządzeń zewnętrznych.
Aby zmienić ustawienia funkcji HDMI-CEC, należy się zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia
lub skontaktować z jego producentem.
Czujnik podczerwieni nie działa.
Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.
•• Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą
przełącznika z tyłu produktu.
(Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym).
Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu
produktu, mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku
na pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak
odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI
(sygnał RGB).
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania się nie pojawią.
•• Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort.
82
Pytania & odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran
→ Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość
w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
–– Dalsze instrukcje dotyczące
regulacji można znaleźć w
podręczniku użytkownika danego
komputera lub karty graficznej.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor
i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu
Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu
Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu →
Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
83
Rozdział 12
Dane techniczne
Ogólne
- Wymiary
Nazwa modelu
Panel
- Obszar wyświetlania
UH55F-E / UM55H-E
Wymiary
Kategoria 55 (54,6 cali / 138,7 cm)
Obszar wyświetlania
1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)
Zasilanie
Prąd przemienny: 100 do 240 V AC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić
w zależności od kraju.
poziomo
Środowisko pracy
Obsługa urządzenia
Temperatura: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
pionowo
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem
a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie
ma to wpływu na wydajność produktu.
――To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane
podjęcie odpowiednich środków.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
84
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje
częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
–– Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
–– Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej). Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa lub
inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w
Hz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
UH55F-E / UM55H-E
Częstotliwość pozioma
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
148,5 MHz (analogowy, cyfrowy), 594 MHz (Displayport, HDMI)
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał
przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W
takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
85
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
Częstotliwość
odświeżania pionowego taktowania pikseli
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
86
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
Częstotliwość
odświeżania pionowego taktowania pikseli
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
87
Rozdział 13
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej
instalacji zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do
innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do
niezalecanych gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
88
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
•• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być
jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
–– Liczba subpikseli według typu panelu: 6.220.800
•• Uruchomić funkcję Autodopasowanie, aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po
wykonaniu autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z funkcji
regulacji Ziarnisty lub Przecyzyjne.
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
–– Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb
oszczędzania energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna
praca oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez
dłuższy czas (ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w
pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać
na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica
napięcia musi zostać zmniejszona.
――Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
Czarna matryca
Źródło
Elektroda (ITO)
Filtr kolorów
Wyczerpane
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Ustawianie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu
Wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu działa automatycznie w trybie gotowości.
•• Wyłączenie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu
Na pilocie nacisnąć przyciski 2 → 2 → 7 → CH → 0.
TFT
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
Magistrala danych
Jedno mignięcie czujnika pilota oznacza wyłączenie wzoru.
•• Włączanie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu
Na pilocie nacisnąć przyciski 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Dwa mignięcia czujnika pilota oznaczają włączenie wzoru.
――Gdy ekran jest wyłączony, wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu będzie działać
przez dwie godziny.
――Stałe działanie wzoru zapobiegającego zjawisku wypalania ekranu wiąże się z dodatkowym
zużyciem energii.
89
Zapobieganie wypalaniu powidoków
――Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie
zasilania lub ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać,
że usługi gwarancyjne mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
•• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
–– Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
–– Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie
produktu jako wyłączone.
–– Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
•• Regularna zmiana koloru
–– Należy używać dwóch kolorów
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
(Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.)
――Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Regularna zmiana koloru czcionki
–– Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania
urządzenia.
90
Licencja
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
91
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania
odnosi się do liczby efektywnych
linii skanowania, która określa
rozdzielczość ekranu. Częstotliwość
skanowania może być podawana
jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od
metody skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces
progresywnego przesyłania pikseli,
które tworzą obraz. Większa liczba
pikseli oznacza wyraźniejszy, żywszy
obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem
linie pikseli skanowane są
naprzemiennie co druga z góry
do dołu, następnie skanowane są
pozostałe linie (te, które nie zostały
zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla
najpierw linie nieparzyste, potem
parzyste. Tryb bez przeplotu jest
najczęściej wykorzystywany w
monitorach, ponieważ gwarantuje
dużą wyrazistość obrazu. Trybu z
przeplotem używa się głównie w
telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran
składa się z czerwonych, zielonych
i niebieskich plamek. Im krótszy
odstęp między plamkami, tym
wyższa rozdzielczość. Odległość
plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między
plamkami w tym samym kolorze.
Odległość tę mierzy się w
milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować
obraz widoczny dla ludzkiego oka.
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy
na sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
Plug & Play____ Funkcja Plug
& Play umożliwia automatyczną
wymianę informacji między
monitorem a komputerem w celu
uzyskania optymalnego środowiska
wyświetlania. Do wykonania funkcji
Plug & Play produkt wykorzystuje
międzynarodowy standard VESA
DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek
(pikseli) oraz pionowych plamek
(pikseli), które tworzą ekran.
Wskazuje ona na szczegółowość
wyświetlanego obrazu. Wyższa
rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa
ilość danych, co jest przydatne w
przypadku wykonywania kilku zadań
równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920
x 1080 oznacza 1920 pikseli
poziomych (rozdzielczość pozioma)
oraz 1080 pikseli pionowych
(rozdzielczość pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Płyta DVD oznacza dysk pamięci
masowej o rozmiarze płyty CD, na
której można przechowywać dane
multimedialne (audio, wideo, gry)
przy użyciu technologii kompresji
wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs,
który można podłączyć do
cyfrowego źródła audio, a także
do źródła wideo w jakości HD za
pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control
(MDC)____ MDC (Multiple
Display Control) to program
umożliwiający sterowanie kilkoma
wyświetlaczami równocześnie przy
użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
Źródło____ Źródło sygnału
to podłączone do urządzenia
źródłowego urządzenie wideo, takie
jak kamera wideo, odtwarzacz wideo
lub DVD.
92

advertisement

Key Features

  • 139.7 cm (55") LCD
  • 1920 x 1080 pixels Full HD 16.78 million colours
  • 500 cd/m² 4000:1 0.63 x 0.63 mm
  • Black
  • VESA mounting 600 x 400 mm
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement