Samsung | SUR40 | Samsung SUR40 Instrukcja obsługi

Samsung SUR40 for Microsoft® Surface®
Instrukcja obsługi
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
BN46-00030A-05
Rozdział 1
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2011 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Logo SAMSUNG i logo SyncMaster są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
Znaki Microsoft® Surface® i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy
◦◦ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
◦◦ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem
pracy lub przed wizytą technika.
2
Spis treści
Rozdział 1
PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYWANIA PRODUKTU
22
Montaż zestawu do montażu ściennego
22Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
2
5
5
5
6
7
9
Rozdział 3
PODŁĄCZANIE
I KORZYSTANIE
Z URZĄDZENIA
ŹRÓDŁOWEGO
Copyright
Środki ostrożności
Symbole
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Czyszczenie
Rozdział 2
PRZYGOTOWANIE
10Sprawdzanie zawartości
opakowania
10
Rozpakowywanie
11
Sprawdzanie elementów
11
Elementy
11
Widok z boku
12
Widok od tyłu
12
Układanie przewodów
13Samsung SUR40 for Microsoft®
Surface® Venue Readiness Guide
13
Wprowadzenie
13
Dane techniczne
14
Ustawienie urządzenia
19
Optymalizacja lokalizacji
20
Przygotowanie do dostawy
21Lista czynności: Przed dostarczeniem
urządzenia
22
Montaż mocowania ściennego
22Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego
23Lista czynności do wykonania
przed podłączeniem do urządzeń
źródłowych
23
Czynności sprawdzające
24
Przed rozpoczęciem używania produktu
25Podłączanie do wyświetlacza
zewnętrznego
26
Podłączanie do urządzenia źródłowego
Rozdział 4
UŻYWANIE PRODUKTU
28
O produkcie
28
Tryb Windows i Surface
29
Konfiguracja systemu
29Tworzenie konta użytkownika w systemie
Windows
30
Wybór ustawień językowych systemu
31Korzystanie z aplikacji Bing™ for
Microsoft® Surface®
33
Ponowna instalacja systemu Windows 7
34
Korzystanie z menu ekranowego
3
Rozdział 5
KORZYSTANIE Z
NARZĘDZIA DO KALIBRACJI
35
Aby uruchomić kalibrację
Rozdział 6
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Rozdział 8
DODATEK
40
Kontakt z SAMSUNG WORLDWIDE
43
Zasady utylizacji
44Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
45Optymalna jakość obrazu i
zapobieganie wypalaniu powidoków
45
Optymalna jakość obrazu
45
Zapobieganie wypalaniu powidoków
36Wymagania, które należy spełnić
przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
36
Sprawdź, co następuje.
Rozdział 7
DANE TECHNICZNE
38
39
39
Ogólne
Przeniknięcie wody do ekranu
Wymiary
4
Środki ostrożności
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Poniższe ilustracje podano wyłącznie w celach referencyjnych. Rzeczywiste sytuacje mogą
różnić się od tych na obrazach.
Uwaga
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ).
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI.
REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
-- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Symbole
Ostrzeżenie
Uwaga
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
-- Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała
albo uszkodzeniami mienia.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
-- Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
Przewód zasilania należy podłączyć do gniazda elektrycznego z
uziemieniem. (tylko typ 1 izolowane urządzenia)
!
-- Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać
przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
-- Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
5
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
Instalacja
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usuwać kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej
szmatki.
!
Poniższe ilustracje podano wyłącznie w celach referencyjnych. Rzeczywiste sytuacje mogą
różnić się od tych na obrazach.
Ostrzeżenie
NA PRODUKCIE NIE WOLNO KŁAŚĆ ŚWIECZEK, ŚRODKÓW
OWADOBÓJCZYCH ANI PAPIEROSÓW. NIE WOLNO USTAWIAĆ PRODUKTU
W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
-- Mogłoby dojść do pożaru.
-- Mogłoby dojść do pożaru.
Uwaga
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
-- Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
!
!
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na
półkach na książki czy ciasnych szafkach.
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
-- Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-- Przewód zasilania należy odłączyć, aby odciąć zasilanie produktu w
przypadku wystąpienia problemu.
Należy Zachować minimalny odstęp 10 cm (4 cale) od ściany, aby umożliwić
przepływ powietrza.
!
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
!
-- Zestaw do montażu ściennego musi być zgodny z podanym rozmiarem
VESA.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który został dostarczony wraz z
produktem przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do
innych produktów.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.
!
-- Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami
ciała.
-- Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
-- Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
-- Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
-- Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego
uszkodzenie lub pożar.
6
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Działanie
Poniższe ilustracje podano wyłącznie w celach referencyjnych. Rzeczywiste sytuacje mogą
różnić się od tych na obrazach.
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład
pieców.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie
naprawiać i nie modyfikować produktu samodzielnie.
-- Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Oleje spożywcze takie jak olej sojowy, mogą uszkodzić lub odkształcić
produkt.
Nie wolno instalować produktu w kuchni ani w pobliżu lady kuchennej.
Uwaga
-- W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć
przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny
albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
-- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
!
-- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
-- Może dojść do uszkodzenia ekranu.
-- Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
Stawiać produkt starannie.
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
-- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
-- Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
SAMSUNG
!
-- Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Instalacja produktu w nietypowym miejscu (w którym występują drobne
cząsteczki, substancje chemiczne lub ekstremalne temperatury, i w którym
produkt będzie pracować w sposób ciągły przez dłuższy okres czasu) może
poważnie wpłynąć na wydajność urządzenia.
-- Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
-- Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść
do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do
poważnych obrażeń ciała.
7
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
100
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wolno upuszczać ani rzucać przedmiotów na produkt.
-- W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu
koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
-- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych. W przypadku wylania cieczy
(woda itp.) należy ją niezwłocznie wytrzeć za pomocą suchej i miękkiej
szmatki, aby ograniczyć wnikanie cieczy do wnętrza produktu.
!
-- W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
-- W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu
koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
!
GAS
-- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
-- Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie wolno wchodzić na produkt.
-- W czasie schodzenia zachodzi ryzyko upadku i obrażeń ciała lub
uszkodzenia produktu.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo
inny kabel.
Na produkcie nie wolno stawiać żywności ani obiektów o temperaturze
przekraczającej 40°C.
-- W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
-- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem elektrycznym lub
pożaru.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
!
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
W czasie przenoszenia produktu powinny być obecne minimum dwie osoby.
-- Może dojść do wybuchu lub pożaru.
-- Produkt jest ciężki i może powodować obrażenia ciała.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
!
-- Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
8
Uwaga
-_!
Czyszczenie
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
-- Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem,
porażeniem prądem lub upływem prądu.
Poniższe ilustracje podano wyłącznie w celach referencyjnych. Rzeczywiste sytuacje mogą
różnić się od tych na obrazach.
Panel i powierzchnia zaawansowanych technologicznie produktów LCD może się łatwo
zarysować i wymaga ostrożnego traktowania. Produkt należy czyścić w następujący sposób:
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
1. Wyłączanie urządzenia.
-- Może dojść do pogorszenia wzroku.
2. Odłącz przewód zasilający od urządzenia.
!
UWAGA
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
-- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
3. Ekran produktu należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien
trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
!
!
-- Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
-- ie wolno stosować środków czyszczących zawierających alkohol lub
rozpuszczalnik.
-- Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie produktu za pomocą miękkiej
szmatki, zmoczonej i dokładnie wykręconej przed rozpoczęciem tej
czynności.
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
!
5. Po wyczyszczeniu produktu podłącz do niego przewód zasilający.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
6. Włącz produkt, aby rozpocząć jego użytkowanie.
-- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
UWAGA
Ślady palców lub smugi na ekranie uruchomionego urządzenia można czyścić za pomocą
miękkiej i suchej szmatki.
Przechowywanie
Ze względu na właściwości produktów o wysokim połysku, nawilżacz ultradźwiękowy
ustawiony w pobliżu urządzenia może powodować powstawanie białych plam na produkcie.
9
Rozdział 2
Przygotowanie
Sprawdzanie zawartości opakowania
2. Chwyć za rowki, aby podnieść i zdjąć górną część opakowania.
Rozpakowywanie
UWAGA
Wygląd elementów znajdujących się w pudełku może się różnić od elementów pokazanych na
ilustracjach.
1. Usuń czarne urządzenie blokujące, które znajduje się na dole pudełka.
3. Sprawdź zawartość pudełka i zdejmij elementy styropianowe oraz worek foliowy.
2
3
10
Przygotowanie
Sprawdzanie elementów
Elementy
UWAGA
• Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
• Wygląd elementów znajdujących się w opakowaniu oraz akcesoriów sprzedawanych
oddzielnie może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.
UWAGA
• Nogi sprzedawane są oddzielnie.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Kabel zasilania
UWAGA
• Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości
producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego
powiadomienia.
Elementy
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Widok z boku
Karta gwarancyjna
Płyta CD z podręcznikiem
użytkownika i dokumentami
Administrator Guide
Osłona gniazd
• Aby uzyskać dostęp do przycisków i gniazd, należy zdjąć osłonę gniazd.
Szmatka do
czyszczenia
SD
Płyta kalibracyjna
SD
Elementy sprzedawane osobno
PRZYCISKI I GNIAZDA
UWAGA
Poniższe elementy można zakupić w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej.
PRZEZNACZENIE
Włączenie urządzenia.
UWAGA
Kabel HDMI
Kabel HDMI-DVI
Kabel RCA stereo
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku na krótki czas przy
włączonym urządzeniu spowoduje wyświetlenie menu
ekranowego.
Kabel optyczny
Gniazdo podłączania słuchawek
Gniazdo podłączenia mikrofonu.
Gniazdo podłączenia urządzenia USB (klawiatura, myszka itp.).
Kabel LAN
Nogi
Zestaw montażowy VESA
SD
Gniazdo karty pamięci.
11
Przygotowanie
Widok od tyłu
Układanie przewodów
UWAGA
UWAGA
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
Nogi sprzedawane są oddzielnie.
A
ON
LAN
POWER S/W
POWER IN
HDMI OUT
USB
A
AUDIO OUT
- AUDIO -
GNIAZDA
[POWER IN]
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
HDMI IN
PRZEZNACZENIE
Gniazdo podłączania kabla zasilającego.
[POWER S/W]
Przycisk zasilania
[AUDIO OUT]
Gniazdo głośników zewnętrznych.
[DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)]
Gniazdo do podłączenia urządzenia audio w celu uzyskania
wyższej jakości dźwięku (optyczne).
[HDMI IN]
Gniazdo do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą
kabla HDMI lub kabla HDMI-DVI.
[HDMI OUT]
[LAN]
[USB
A
Gniazdo do podłączania innego wyświetlacza za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI.
Podłączenie do sieci za pomocą kabla LAN.
]
Gniazdo podłączenia urządzenia USB (klawiatura, myszka itp.).
Głośniki
12
Przygotowanie
Samsung SUR40 for Microsoft®
Surface® Venue Readiness Guide
Wprowadzenie
Urządzenie Samsung SUR40 for Microsoft® Surface® („SUR40”) umożliwia wymianę
informacji, współpracę i komunikację użytkowników poprzez interakcję z zawartością cyfrową
za pomocą dotyku i przedmiotów. Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które pomogą
określić najlepszą lokalizację oraz jej przygotowanie przed dostawą urządzenia. Instrukcja
składa się z następujących rozdziałów:
• Dane techniczne — zawiera podstawowe dane techniczne, wymiary i masę urządzenia
SUR40, pozwalające na wybór odpowiedniej dla niego lokalizacji.
• Ustawienie urządzenia — zawiera wymagania jakie musi spełniać obszar wokół urządzenia,
łącznie z rodzajem i natężeniem oświetlenia, przepływem powietrza oraz dostępnością
gniazdek elektrycznych i innych.
• Optymalizacja lokalizacji — zawiera opis sposobu przygotowania obszaru wokół urządzenia
SUR40, tak aby zwrócić na niego uwagę przechodzących osób oraz zapewnić jak najlepsze
doznania związane z korzystaniem z urządzenia, łącznie ze zwiększeniem wygody
użytkownika oraz ciekawą wizualnie ekspozycją.
• Przygotowanie do dostawy — zawiera informacje związane z przygotowaniem do dostawy
urządzenia, łącznie z informacją na temat miejsca w którym urządzenie będzie rozpakowane
oraz jego przygotowania w sposób zapewniający szybką i bezproblemową instalację
urządzenia SUR40.
• Lista czynności: Przed dostawą urządzenia SUR40 należy wypisać informacje i czynności
przygotowawcze, takie jak wybór lokalizacji, w której urządzenie będzie rozpakowane i
ustawione, oraz stworzenie wymaganych haseł.
Dane techniczne
W trakcie przenoszenia urządzenia SUR40 (na przykład z ciężarówki dostawczej, lub platformy
załadowczej przez korytarze, drzwi, windy do docelowego miejsca instalacji) należy zapewnić
obecność odpowiedniego personelu oraz wystarczającą ilość miejsca.
Dane techniczne – wymiary, waga i parametry
instalacji
Wyjście audio
HDMI / RCA stereo / optyczne złącze audio SPDIF /
gniazdo wyjściowe 3,5 mm audio
Jasność
300 CD/m2
Łączność
Łącze Ethernet o prędkości 1 Gb / 802.11 b/g/n /
Bluetooth
Gniazdo HDMI we/wy
Tak
Porty We/Wy
4 USB, czytnik kart SD
Temperatura pracy
Maks. temp. otoczenia 30°C / 86°F
Rozmiar wyświetlacza
przekątna 40”
Zasilanie
Zasilanie: Maks. 400W SMPS / Pobór mocy: 300W(maks.
– włączony) / 220W (typ. – włączony.) / 3W (tryb
oczekiwania) / 0W (wyłączony)
Narzędzia zarządzania
systemem
DASH / PowerShell / Active Directory
Więcej informacji na temat urządzenia Samsung SUR40 for Microsoft Surface oraz
dokumentację i wytyczne Microsoft Surface 2.0, znaleźć można na stronach firmy Samsung i
Microsoft Surface.
13
Przygotowanie
Wymiary gabarytowe
Przestrzeń
Element
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Masa
Urządzenie SUR40 należy ustawić w lokalizacji, w której dostępna jest wystarczająca ilość
miejsca dla urządzenia i osób z niego korzystających. W tym celu należy odpowiedzieć na
następujące pytania:
Urządzenie SUR40
1095 mm
707,4 mm
103 mm
36,8 kg
• Czy pomieszczenie jest odpowiednio duże dla urządzenia SUR40?
Nogi urządzenia
SUR40
642,2 mm
736,6 mm
74,7 mm
13,6 kg
• Czy użytkownicy będą w stanie podejść do urządzenia z wszystkich czterech stron? Czy w
przypadku montażu pionowego, użytkownicy będą mogli korzystać z urządzenia od przodu
stojąc obok siebie?
Urządzenie SUR40
+ nogi
1095 mm
707,4 mm
728 mm
50,4 kg
• Czy w przypadku montażu poziomego, użytkownicy korzystający z urządzenia w dowolnym
punkcie wokół wyświetlacza, nie będą utrudniali pobliskiego ruchu pieszego?
Opakowanie
urządzenia SUR40
1214 mm
832 mm
299 mm
42,5 kg
• Czy w przypadku montażu poziomego, urządzenie SUR40 znajdować się będzie na
odpowiedniej wysokości?
Opakowanie nóg
urządzenia SUR40
981 mm
213 mm
906 mm
19,9 kg
Ustawienie urządzenia
W ramach przygotowań lokalu do ustawienia urządzenia SUR40 należy wybrać zadaszone
pomieszczenie, w którym zapewnione będę najlepsze warunki użytkowania oraz bezpieczne i
niezawodne działanie urządzenia.
Wyznaczony obszar powinien spełniać następujące wymagania:
• Odpowiednia ilość miejsca pozwalająca na interakcję z urządzeniem SUR40 z wszystkich
czterech stron. Więcej informacji zawiera rozdział Przestrzeń.
• Oświetlenie pośrednie i brak oświetlenia bezpośredniego, które może powodować odblaski,
odbicia lub zakłócać pracę wyświetlacza urządzenia SUR40. Więcej informacji zawiera
rozdział Oświetlenie.
• Dostępność wymaganych gniazd elektryczne i innych (np. sieciowych).
Więcej informacji zawiera poniższy rozdział Przyłącza i zasilanie.
• Możliwość prawidłowego prowadzenia kabli przez i wokół urządzenia, tak by nie
przeszkadzały osobom z niego korzystającym.
UWAGA
Urządzenia SUR40 nie wolno ustawiać w pobliżu ani nad źródłami ciepła, takimi jak grzejniki,
kanały układu ogrzewania, nagrzewnice lub inne urządzenia grzewcze.
Przestrzeń wokół urządzenia SUR40 dla użytkowników
Wokół urządzenia SUR40 należy zapewnić taką ilość miejsca, aby umożliwić wygodne
korzystanie z wyświetlacza z wszystkich czterech stron w przypadku montażu poziomego lub
od przodu urządzenia w przypadku montażu pionowego.
Często, do poziomo ustawionego urządzenia SUR40 użytkownicy podchodzą w grupach dwóch
lub więcej osób. Dlatego należy zapewnić taką ilość miejsca, która pozwala na podejście
do i obsługę urządzenia przez więcej niż jedną osobę na raz. Jeżeli wokół urządzenia
ustawione będą miejsca siedzące, należy wybrać taką lokalizację, w której urządzenie SUR40
oraz siedzenia (jeżeli są stosowane) nie będą utrudniać przemieszczania się osób. (Więcej
informacji na temat miejsc siedzących zawiera rozdział Miejsca siedzące w dalszej części
niniejszej instrukcji.) Obsługa urządzenia SUR40 możliwa jest z każdej strony, dlatego należy
zapewnić ilość miejsca umożliwiającą swobodne poruszanie się wokół urządzenia.
Niezależnie od tego, czy urządzenie jest ustawione pionowo, czy poziomo, osoby postronne
mogą być zainteresowane, tym jak użytkownik korzysta z systemu Surface, z tego powodu
zaleca się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca również dla obserwatorów.
14
Przygotowanie
Warunki środowiskowe w miejscu ustawienia urządzenia
Podstawowe wymagania dotyczące oświetlenia
Urządzenie SUR40 nie powinno być ustawiane w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów
układu ogrzewania ani klimatyzacji, aby użytkownicy nie doświadczali gwałtownych zmian
temperatury oraz aby zapewnić komfort w pracy w danej lokalizacji.
1. Żadne źródło światła nie może być skierowane bezpośrednio na ani nie może się znajdować
bezpośrednio nad wyświetlaczem urządzenia SUR40. Światło skierowane bezpośrednio
w oczy utrudnia widzenie. Podobnie, każde źródło światła skierowane bezpośrednio na
wyświetlacz urządzenia SUR40 utrudnia wykrywanie dotyku i przedmiotów na ekranie.
Należy unikać bezpośredniego oświetlenia, oraz zachować ostrożność, gdy na wyświetlacz
skierowane jest światło rozproszone.
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie oświetlenia pośredniego.
Urządzenie SUR40 wymaga obiegu powietrza we wnętrzu urządzenia, dlatego otwory
poboru oraz wydmuchu powietrza nie mogą być zablokowane ani zasłonięte, niezależnie czy
urządzenie ustawione jest pionowo czy poziomo.
Wymagania dotyczące oświetlenia
Rodzaj i natężenie światła ma wpływ na wykrywanie dotyku oraz widoczność grafik na ekranie
SUR40, dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków oświetleniowych.
UWAGA
Podczas planowania instalacji urządzenia Samsung SUR40 for Microsoft Surface należy ocenić
i uwzględnić warunki oświetleniowe. Rodzaj oświetlenia, jego intensywność oraz kierunek
mają wpływ na działanie urządzenia SUR40. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia
należy zawsze zweryfikować warunki oświetleniowe za pomocą narzędzia Environment Lighting
Optimizer.
Urządzenie SUR40 wykorzystuje zaawansowaną, nową technologię PixelSense™, do
wykrywania palców i przedmiotów dotykających ekranu.
Ta niesamowita technologia działa na zasadzie pomiaru i reakcji na światło – wykonując
sześćdziesiąt zdjęć na sekundę podobnie jak kamera filmowa lub ludzkie oko. Zdjęcia te
są następnie analizowane z dużą szybkością umożliwiając wyjątkowy sposób interakcji z
urządzeniem SUR40.
Aby zapewnić prawidłowe działanie, podobnie jak w przypadku innych urządzeń reagujących
na światło lub ludzkiego oka, ważne jest przestrzeganie kilku zasad.
Na przykład nie wolno świecić światłem bezpośrednim w oko lub patrzeć w słońce bez
ochrony; podobnych zasad należy przestrzegać w przypadku urządzenia SUR40.
15
Przygotowanie
2. Na wyświetlacz urządzenia SUR40 nie może padać bezpośrednie światło z okna. Światło
słoneczne może być kilka tysięcy razy bardziej jasne niż światło sztuczne i łatwo może
wypełnić cały pokój, utrudniając odczyt z wyświetlaczy elektronicznych.
Położenie słońca i intensywność światła zmieniają się zależnie od pory roku, dnia, a
bardzo często z minuty na minutę – dlatego w zależności od pory oświetlenie może być
prawidłowe lub nie. Jeżeli urządzenie SUR40 ustawione jest w pobliżu okien, zaleca się
stosowanie zasłon i ekranów, które blokują światło słoneczne.
Należy również sprawdzić, czy przedmioty lub elementy wystroju nie odbijają światła
słonecznego na wyświetlacz SUR40, obniżając wydajność urządzenia.
3. Natężenie światła należy utrzymywać w określonym zakresie wartości. Słabsze oświetlenie
ułatwia korzystanie z urządzenia SUR40. Oświetlenie nie jest zawsze stałe.
Należy uwzględnić, w jaki sposób warunki oświetleniowe w otoczeniu urządzenia SUR40
zmieniają się w ciągu dnia. Wiele lokali otwartych jest od 8 do 24 godzin na dzień.
Natężenie światła słonecznego i sztucznego w takich lokalach może się drastycznie
zmieniać w zależności od pory dnia i roku. Nawet oświetlenie zaprojektowane z myślą o
urządzeniu SUR40, może wymagać regulacji w zależności od pory dnia lub roku.
Na przykład, natężenie światła słonecznego lub oświetlenia pośredniego może słabnąć w
porach wieczornych, wymagając włączenia oświetlenia fluorescencyjnego zainstalowanego
specjalnie z myślą o urządzeniu. Ocena warunków oświetleniowych przez dłuższy okres
czasu pozwala zrozumieć, w jaki sposób warunki takie są zmienne w czasie.
(W rozdziale Ocena warunków oświetleniowych podano wartości progowe.)
4. Obszar wokół urządzenia należy oświetlić energooszczędnymi świetlówkami kompaktowymi
(CFL) lub LED o świetle rozproszonym. Nie wszystkie źródła światła działają równie dobrze.
Świetlówki kompaktowe są łatwo dostępnym, tanim w eksploatacji i wydajnym źródłem
światła. Ich charakterystyka sprawia, że sprawdzają się najlepiej jako źródło światła dla
obszaru wokół urządzenia SUR40.
Z podobnym skutkiem stosować można również świetlówki fluorescencyjne rurowe, jednak
zapewnienie, by nie świeciły bezpośrednio na wyświetlacz jest trudniejsze.
Kolejnym dobrym rozwiązaniem są lampy LED o niskiej temperaturze barwowej światła.
Są to najbardziej energooszczędne i coraz tańsze źródła światła – w prosty sposób można
nimi zastąpić wiele starszych technologii oświetleniowych. Nie zaleca się stosowania mniej
wydajnych źródeł światła takich jak żarówki żarowe, metalohalogenkowe, wyładowcze czy
halogenowe ponieważ emitowana przez nie energia może mieć wpływ na pracę urządzenia
SUR40.
16
Przygotowanie
Pomiar warunków oświetleniowych
Przed dostawą urządzenia SUR40 należy zmierzyć warunki oświetleniowe za pomocą
dostępnych na rynku mierników natężenia światła. Są to urządzenia wykorzystywane przez
fotografów do zmierzenia natężenia światła padającego na dany obiekt. Jednostką natężenia
oświetlenia jest luks – który w uproszczeniu oznacza jasność w określonym punkcie w
pomieszczeniu. Kilka prostych zasad pozwala w łatwy i dokładny sposób dokonać pomiaru.
1. Pomiar natężenia światła należy zawsze wykonywać w tym samym miejscu, pod tym
samym kątem oraz na tej samej wysokości na jakiej ustawione będzie urządzenie SUR40.
Zmierzone natężenie światła może znacznie się różnić w zależności od miejsca wykonania
pomiaru. Nieznaczna zmiana położenia może czasami powodować znaczne różnice
odczytów.
znajomość rodzaju oświetlania w pomieszczeniu pomaga w określeniu, czy natężenie
światła nie przekracza maksymalnych wartości.
Ocena zgromadzonych danych na temat oświetlenia
Po wykonaniu pomiarów ważne jest aby ustalić jakie rodzaje źródeł światła dostępne są w
pomieszczeniu. W celu dokładnego określenia rodzaju źródeł światła i żarówek w danym
lokalu konieczne może być skonsultowanie się z obsługą techniczną danego budynku.
Następnie należy porównać zmierzone wartości z wartościami podanymi w tabeli poniżej.
Natężenie światła niższe niż podane przekłada się na lepszą wydajność urządzenia. Należy
starać się zapewnić natężenie światła na poziomie „najlepsza wydajność”.
Rodzaj oświetlenia
Docelowa wydajność i wartości progowe
natężenia światła
Najlepsza wydajność: <600 luks
Świetlówka kompaktowa
(CFL)
Obniżona wydajność: 600-1000 luks
Słaba wydajność: >1000 luks
Najlepsza wydajność: <560 luks
Chłodne białe oświetlenie
LED (4900K)
Obniżona wydajność: 560-800 luks
Słaba wydajność: >800 luks
Najlepsza wydajność: <530 luks
Lampy wyładowcza
Obniżona wydajność: 530-900 luks
Słaba wydajność: >900 luks
Najlepsza wydajność: <400 luks
2. W obszarach oświetlonych za pomocą różnych typów światła dokładność pomiaru można
zwiększyć poprzez kolejne mierzenie natężenia każdego z nich. Wiele pomieszczeń nie
jest oświetlonych jednym rodzajem światła – często dwoma lub więcej. Należy w miarę
możliwości wykonać oddzielne pomiary dla każdego rodzaju oświetlenia (np. wyłączyć
źródła światła oprócz jednego, wykonać pomiar, a następnie włączyć światła). Nie jest to
zawsze możliwe, jednak zwiększa dokładność pomiaru.
3. Należy pamiętać, aby zanotować typ źródła światła, którego natężenie jest mierzone.
Jak wspomniano wyżej, niektóre źródła światła sprawdzają się lepiej niż inne. Dokładna
Światło słoneczne
(przez okno z ekranem)
Obniżona wydajność: 400-600 luks
Słaba wydajność: >600 luks
Najlepsza wydajność: <370 luks
Lampa metalohalogenkowa
Obniżona wydajność: 370-550 luks
Słaba wydajność: >550 luks
17
Przygotowanie
Rodzaj oświetlenia
Docelowa wydajność i wartości progowe
natężenia światła
Najlepsza wydajność: <300 luks
Ciepłe białe oświetlenie LED
(3 000K)
Obniżona wydajność: 300-460 luks
Słaba wydajność: >460 luks
Najlepsza wydajność: <160 luks
Światło słoneczne
(niefiltrowane)
Światło halogenowe
Żarówka żarowa
Przyłącza i zasilanie
Do prawidłowego działania urządzenie SUR40 wymaga jako minimum zasilania elektrycznego.
Niektóre aplikacje mogą również wymagać połączenia z siecią lub akcesoriów. Należy upewnić
się, że wszystkie wymagane kable i złącza są dostępne oraz umieszczone w miejscach
pozwalających na prowadzenie kabli wokół urządzenia SUR40 w sposób wydajny oraz
bezpieczny.
UWAGA
Urządzenie SUR40 dostarczane jest z przewodem zasilającym, dostawa nie obejmuje jednak
innych przewodów.
Obniżona wydajność: 160-250 luks
Zasilanie sieciowe
Słaba wydajność: >250 luks
Najlepsza wydajność: <60 luks
Urządzenie SUR40 wyposażone jest w przewód zasilający prądu zmiennego 300 cm / 118,1
cala. Urządzenie należy ustawić w takiej odległości od gniazda elektrycznego, która pozwala na
podłączenie kabla.
Obniżona wydajność: 60-90 luks
Należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia SUR40. Środki te to:
Słaba wydajność: >90 luks
• Nie należy układać przewodu zasilającego w miejscu, w którym stanowić będzie zagrożenie
potknięcia lub istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
Najlepsza wydajność: <50 luks
• Do podłączenia urządzenia SUR40 do źródła prądu zmiennego należy używać wyłącznie
przewodu zasilającego prądu zmiennego dostarczonego z urządzeniem.
Obniżona wydajność: 50-80 luks
Słaba wydajność: >80 luks
Dostrajanie oświetlenia po ustawieniu zakończeniu konfiguracji
Po dostawie urządzenia SUR40 należy za pomocą narzędzia Environment Lighting Optimizer, w
które wyposażone jest urządzenie dostroić oświetlenie. Jest to przydatny program narzędziowy,
pozwalający uzyskać natychmiastowe i dokładne informacje o warunkach oświetleniowych,
co umożliwia dostrojenie oświetlenia w razie konieczności lub w przypadku zmiany warunków
oświetleniowych. Prosty system zielonych, żółtych i czerwonych kolorów pozwala określić,
które części wyświetlacza są nieprawidłowo oświetlone. Przestrzeganie czterech powyższych
wymagań dotyczących oświetlenia pozwala stworzyć optymalne środowisko pracy i zapewnić
warunki umożliwiające pełne docenienie zalet urządzenia przez klientów.
Więcej informacji na temat narzędzia Environmental Lighting Optimizer zawiera dokument
Microsoft Surface 2.0 Administration Guide.
• Nie wolno korzystać ze źródeł zasilania innych niż standardowe, na przykład takich jak
agregaty prądotwórcze czy falowniki, nawet jeżeli napięcie i częstotliwość dostarczane przez
takie urządzenia wydaje się odpowiednia. Urządzenie zasilane może być wyłącznie prądem
zmiennym ze standardowego gniazda ściennego.
• Należy sprawdzić, czy zasilane dostarczane z gniazda elektrycznego spełnia wymagania
urządzenia. Informacje na temat rodzaju zasilania dostępnego w zajmowanym lokalu można
uzyskać od wykwalifikowanego elektryka.
Lokalizacja gniazda elektrycznego
Jeżeli istnieje możliwość wyboru lokalizacji dla gniazda elektrycznego lub innych gniazd w
danej lokalizacji, należy dokładnie przemyśleć ich rozlokowanie oraz rozważyć instalację
wszystkich możliwych złącz potrzebnych w danym momencie lub takich, które mogą być
potrzebne w przyszłości.
Optymalną lokalizacją gniazda elektrycznego zasilającego urządzenie SUR40 ustawione
poziomo jest gniazdo wbudowane w podłogę w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
18
Przygotowanie
Transmisja danych i inne połączenia
Widoczność
Jeżeli zainstalowane aplikacje wymagają połączenia sieciowego (na przykład, w celu uzyskania
dostępu do zasobów na współdzielonym dysku sieciowym), w sąsiedztwie urządzenia SUR40
należy zapewnić odpowiednie gniazdo sieciowe.
Jednoznacznie określony obszar wyróżnia urządzenie SUR40 z otoczenia, podkreśla jego
centralny charakter i zachęca użytkowników do podejścia i korzystania z niego.
W przypadku instalacji z zastosowaniem niestandardowego gniazda należy rozważyć instalację
również innych typów złącz, które mogą być potrzebne w danym momencie lub w przyszłości.
UWAGA
Urządzenie SUR40 firmy Samsung obsługuje również połączenie sieci bezprzewodowej.
Zanim jednak użytkownicy zdecydują się skorzystać z urządzenia SUR40 muszą dowiedzieć
się, że jest ono dostępne. Urządzenie należy ustawić w miejscu, w którym samo urządzenie
oraz osoby z niego korzystające są widoczne dla przechodniów. Będzie to stanowić zachętę
dla nowych użytkowników do skorzystania z urządzenia SUR40. Kolejnym elementem
zachęcającym do korzystania z urządzenia są znaki opisowe.
Czysta i wolna przestrzeń
Optymalizacja lokalizacji
Po wybraniu miejsca na ustawienie urządzenia SUR40 można przystąpić do optymalizacji jego
otoczenia, tak aby zwrócić na niego uwagę i zwiększyć przyjemność korzystania. Poniższe
elementy wpływają na to, czy klienci zauważają urządzenie SUR40 oraz na to ile czasu
poświęcają na korzystanie z niego.
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące optymalnego ustawienia ekspozycji, zarządzania
przemieszczaniem się osób oraz rozmieszczenia miejsc siedzących względem urządzenia SUR40.
Ogólna ekspozycja
Dobrze przygotowana lokalizacja zwraca uwagę na urządzenie SUR40 oraz zachęca klientów
do korzystania z niego. Ekspozycja urządzenia ma wpływ na to jak użytkownicy oceniają
jakość i atrakcyjność urządzenia oraz zwiększa liczbę osób korzystających technologii Surface.
Prawidłowe przedstawienie urządzenia SUR40 może wymagać zmiany układu lub ogólnego
wystroju pomieszczenia. Na przykład, można ustawić dodatkowe meble lub elementy działowe
kierujące przemieszczające się osoby w kierunku urządzenia SUR40 oraz zapewnić informację
na temat korzystania z oraz ustawiania się wokół urządzenia. Lekkie meble, takie jak stołki
i krzesła, mogą być dowolnie przestawiane przez użytkowników, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami oraz w sposób zapewniający pewien poziom prywatności. Niewielkie zmiany (takie
jak oświetlenie lub kolor) lub mniej namacalne zmiany (takie jak poziom skomplikowania
układu pomieszczenia lub różne style wystroju) zwracają uwagę klientów na urządzenie.
Bałagan wokół urządzenia SUR40 może dla niektórych osób oznaczać, że urządzenie nie działa
lub jest zwykłym stolikiem, na którym można postawić torbę czy np. pudełko. Należy zapewnić
aby na i wokół urządzenia SUR40 panował porządek.
Widoczne kable i przewody urządzenia SUR40 mogą również zwiększać wrażenie bałaganu.
Kable stanowią również zagrożenie potknięcia i mają wpływ na postrzeganą jakość urządzenia.
Połączenie zasilania i innych akcesoriów (takich jak kabel sieciowy) do urządzenia należy
dokładnie zaplanować.
Nieporządek (np. kurz, papiery, ślady po długopisach, zużyte chusteczki lub pozostałości
jedzenia) również zniechęcają potencjalnych użytkowników. Widoczny brud zniechęca
do podejścia i skorzystania z urządzenia SUR40. Należy zapewnić regularne czyszczenie
wyświetlacza i otoczenia urządzenia. Czas gdy urządzenie jest czyszczone stanowi również
świetną okazję, aby sprawdzić jego prawidłowe działanie.
Pobliskie atrakcje
Inne atrakcje w pobliżu urządzenia SUR40 (takie jak telewizor lub automat z grami)
najprawdopodobniej będą odwracać przechodniów od urządzenia SUR40, szczególnie
wówczas, gdy emitują one głośne dźwięki lub poruszają się. Takie rozpraszające atrakcje
mogą sprawić, że osoby nie zauważą i nie będą korzystały z urządzenia.
Należy upewnić się, że w otoczeniu urządzenia SUR40 nie ma tego typu atrakcji lub rozważyć
przestawienie ich w inne miejsce, z dala od urządzenia.
Bardzo często użytkownicy decydują się na korzystanie z urządzenia SUR40 po raz pierwszy
dzięki zastosowaniu odpowiedniej reklamy. Należy rozważyć wystawienie znaków z informacją,
aby przyciągnąć uwagę nowych użytkowników.
Należy również rozważyć czy urządzenie SUR40 jest dobrze widoczne i czy jego otoczenie
jest czyste, oraz jakie inne odwracające uwagę atrakcje lub elementy mogą mieć wpływ na
zainteresowanie użytkowników urządzeniem SUR40.
19
Przygotowanie
Poziom hałasu
Urządzenie SUR40 wyposażone jest w głośniki, które emitują dźwięki istotne w interakcji
użytkownika z urządzeniem, dlatego wszelkich inne dźwięki w otoczeniu urządzenia mogą
mieć negatywny wpływ na jakość pracy z system Surface. Podobnie, dźwięki wydawane przez
pobliskie atrakcje (takie jak telewizor lub automat z grami), szczególnie jeżeli są one głośne
lub wyposażone w migające światła itp., mogą odwrócić uwagę użytkowników od dźwięków
wydawanych przez aplikacje urządzenia. W takich warunkach potencjalni użytkownicy mogą
stracić zainteresowanie urządzeniem.
Należy rozważyć eliminację lub zmniejszenie głośności takich dźwięków, tak aby dźwięki
aplikacji były słyszalne.
UWAGA
Urządzenie SUR40 wyposażone jest w dwa głośniki o mocy 10 W. Głośność można zmienić w
menu ekranowym (dostępnego po naciśnięciu przycisku zasilania) lub w trybie Windows.
Przemieszczanie się osób
Interakcja z urządzeniem SUR40 możliwa jest z każdej strony, tak więc, urządzenia
postawione poziomo powinny być ustawione z dala od ścian lub innych przeszkód, które mogą
uniemożliwić podejście do wyświetlacza z dowolnej strony.
Należy również sprawdzić, czy urządzenie SUR40 ustawione w pobliżu ciągów komunikacyjnych
nie stanowi przeszkody. Ustawienie urządzenia z dala od najczęściej używanych ścieżek ruchu,
sprawia, że staje się mniej zauważalny i w konsekwencji mniej osób do niego podejdzie.
Miejsca siedzące
Miejsca siedzące wokół urządzenia SUR40 zwiększają wygodę pracy z urządzeniem. Optymalna
wysokość miejsc siedzących zależy od przewidywanego czasu korzystania z urządzenia SUR40
– od kilku do 20 minut lub dłużej:
Siedzenia powinny być niższe niż wysokość na jakiej znajduje się wyświetlacz (ustawiony
poziomo). Dzięki temu użytkownicy nie muszą zginać się w talii, co zwiększa komfort
korzystania z urządzenia.
W przypadku ustawienia siedzeń należy rozważyć również następujące czynniki:
• Liczba siedzeń powinna odpowiadać przewidywanej liczbie użytkowników. Użytkownicy
często podchodzą do urządzenia SUR40 w grupach dwóch lub więcej osób, tak więc należy
ustawić siedzenia, tak, aby umożliwić wspólne korzystanie z urządzenia.
• Ograniczenie liczby i odpowiednie rozstawienie siedzeń pozwala na kontrolowanie liczby
osób korzystających w tym samym czasie z urządzenia SUR40. Aby ograniczyć powstawanie
dużych grup ludzi, należy zmniejszyć liczbę siedzeń wokół urządzenia SUR40.
• Siedzenia powinny umożliwiać wsunięcie kolan pod krawędź urządzenia SUR40 (ustawionego
poziomo). W ten sposób użytkownicy mogą zbliżyć się do urządzenia bez konieczności
schylania się i wyginania.
Przygotowanie do dostawy
W ramach przygotowań do przyjęcia urządzenia SUR40, należy rozważyć następujące kwestie:
• Czy wszystkie drzwi, progi, korytarze lub windy w lokalu są wystarczająco szerokie i
wytrzymałe aby przenieść urządzenie SUR40? Czy na wszystkich ostrych zakrętach jest
wystarczająco miejsca, aby obrócić skrzynię, w której dostarczane jest urządzenie?
• Czy urządzenie SUR40, ma być rozpakowane przez technika w obecności klientów? Jeżeli
nie, technik może rozpakować urządzenie SUR40 w miejscu niedostępnym dla klientów.
W takim przypadku należy wybrać oddzielne pomieszczenie do rozpakowania i upewnić się,
że przeniesienie urządzenia do docelowej lokalizacji nie będzie utrudnione.
• Jeżeli przewidywany czas korzystania z urządzenia SUR40 jest krótki, użytkownicy mogą
stać. Miejsca siedzące zwiększają komfort korzystania z urządzenia.
Technik może rozpocząć konfigurację urządzenia SUR40 w lokalizacji, w której jest ono
rozpakowywane, jeżeli jest to lokalizacja inna niż docelowa. Pełna konfiguracja jest jednak
możliwa dopiero po ustawieniu urządzenia w lokalizacji docelowej (ze względu na konieczne
połączenia i regulację oświetlenia).
• Jeżeli przewidywany czas korzystania z urządzenia SUR40 jest długi, należy zapewnić
miejsca siedzące, aby zwiększyć komfort pracy z urządzeniem.
Więcej informacji na temat przygotowania obiektu do ustawienia urządzenia SUR40 zawiera
poniższa lista czynności.
Większość użytkowników siada na krawędzi siedzenia (podobnie jak na ławkach podpórkach),
aby być bliżej urządzenia SUR40. W związku z tym przednia krawędź siedzenia powinna być
twarda i uniemożliwiać zsunięcie się z siedzenia lub przewrócenie go.
20
Przygotowanie
Lista czynności: Przed dostarczeniem
urządzenia
Personel
Wyznaczyć osoby o kwalifikacjach technicznych do konfiguracji i ustawienia urządzenia SUR40.
Osoby te muszą dostarczyć odpowiednich informacji wymienione na niniejszej liście czynności
i zaakceptować Umowę Licencyjną Oprogramowania.
Lokalizacja
• Wybrać docelową lokalizację dla urządzenia SUR40, spełniającą wszystkie wymagania
urządzenia i, w której interakcja z urządzeniem możliwa jest z każdej strony.
• Wykonać optymalizację obszaru w otoczeniu urządzenia SUR40 (takie jak ekspozycja lub
miejsca siedzące).
• Wybrać lokalizację gdzie urządzenie będzie rozpakowane i sprawdzić, czy przeniesienie
urządzenia SUR40 do lokalizacji docelowej nie będzie utrudnione.
• Sprawdzić, czy lokalizacja zapewnia odpowiednią wentylację, umożliwiającą rozproszenie
ciepła z obszaru wokół urządzenia.
• Przygotować zabezpieczenia zapewniające bezpieczne przechowywanie urządzenia SUR40 w
lokalu.
Oświetlenie
Administracja
• Przygotować nazwę konta administratora oraz hasło dla technika konfigurującego urządzenie
SUR40.
• Przygotować nazwę dla każdego urządzenia.
Połączenia
• Upewnić się że gniazdo elektryczne i inne gniazda zostały przygotowane i gotowe do
użycia. Jeżeli nie można skorzystać z gniazda wbudowanego w podłogę, należy zapewnić
odpowiednie listwy kablowe lub inne tego typu rozwiązania, ograniczające ryzyko potknięcia
się o kable.
• Przygotować gniazda sieciowe lub do akcesoriów i kable do podłączenia do urządzenia
SUR40.
Oprogramowanie i sprzęt
• Przygotować aplikacje (i inne wymagane przez nie oprogramowanie) do instalacji.
• Przygotować wszelkie oprogramowanie zabezpieczające lub sieciowe stosowane w danej
firmie (na przykład oprogramowanie antywirusowe lub wymagane ustawienia umożliwiające
podłączenie urządzenia SUR40 z siecią Wi-Fi, domeną lub grupą roboczą).
• Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia zawiera skrócona instrukcja konfiguracji
urządzenia SUR40 oraz opracowanie Microsoft Surface 2.0 Administrator Guide (http://
technet.microsoft.com/en-us/library/ee692162.aspx).
• Sprawdzić czy żadne źródło światła nie jest skierowane na ani nie znajduje bezpośrednio
nad wyświetlaczem urządzenia.
• Sprawdzić, czy na wyświetlacz urządzenia nie pada bezpośrednio światło słoneczne przez
okno.
• Natężenie światła należy utrzymywać w określonym zakresie wartości.
• Obszar wokół urządzenia należy oświetlić energooszczędnymi świetlówkami kompaktowymi
(CFL) lub chłodnymi białymi lampami LED o świetle rozproszonym.
• Wykonać pomiary i ocenić warunki oświetleniowe.
• Po ustawieniu urządzenia SUR40 dostroić oświetlenie z wykorzystaniem narzędzia
Environment Lighting Optimizer.
21
Przygotowanie
Montaż mocowania ściennego
UWAGA
• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do
montażu ściennego.
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego
• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są
dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
• Nie wolno stosować śrub, które nie spełniają standardów
VESA dotyczących śrub.
W celu przeprowadzenia montażu mocowania
ściennego innego producenta należy zastosować
pierścień mocujący.
1
Montaż zestawu do montażu ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) umożliwia montaż produktu na
ścianie.
Szczegółowe informacje na temat montażu ściennego można znaleźć w instrukcji zestawu do
montażu ściennego.
Zaleca się aby montaż wspornika do montażu ściennego wykonany był przez technika.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia produktu lub
obrażenia ciała w przypadku samodzielnego montażu wspornika ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
UWAGA
Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej
konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach
wykonanych z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na suficie lub pochyłej ścianie może się oderwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub
niespełniających standardów VESA dotyczących śrub.
Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części
znajdujących się wewnątrz urządzenia.
• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają
standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się
różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania
ściennego.
• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może
to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub
specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.
• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia
większym niż 15 stopni.
• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
DANE TECHNICZNE ŚRUB VESA
(A * B) W MILIMETRACH
ŚRUBY STANDARDOWE
LICZBA SZT.
600 x 400
M8
4
Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone.
Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem elektrycznym.
Urządzeń montowanych pionowo nie należy ustawiać w orientacji pionowej.
22
Rozdział 3
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Lista czynności do wykonania przed
podłączeniem do urządzeń źródłowych
Przeczytaj poniższe informacje przed podłączeniem innego urządzenia do tego produktu.
Do produktu można podłączyć kamerę, odtwarzacz audio, dekoder, odtwarzacz DVD itp.
(Należy pamiętać, że najlepsze efekty wizualne można osiągnąć, gdy urządzenie źródłowe
obsługuje rozdzielczość Full HD 1080p).
Czynności sprawdzające
-- Sprawdź, jakie porty z tyłu urządzenia źródłowego są dostępne.
-- Przed podłączeniem urządzenia źródłowego do produktu zapoznaj się z jego instrukcją
obsługi.
Ilość i nazwy gniazd mogą się różnić zależnie od urządzenia źródłowego.
-- Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączanie przewodu zasilania w czasie wykonywania połączeń może uszkodzić produkt.
23
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem używania produktu
Podłączanie urządzeń USB
Podłączanie kabla zasilania
POWER S/W
USB
USB
POWER IN
ON
1. Podłącz kabel zasilania do produktu i gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij przycisk
zasilania.
1. Podłącz urządzenie USB (klawiatura, mysz itp.) go gniazda [USB
].
UWAGA
Obsługiwane są urządzenia w standardzie USB 2.0.
24
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Podłączanie do wyświetlacza zewnętrznego
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-HDMI
HDMI OUT
HDMI OUT
AUDIO IN
HDMI IN
1. Podłącz kabel HDMI do gniazda [HDMI OUT] urządzenia oraz gniazda HDMI IN
wyświetlacza zewnętrznego.
2. Podłącz kabel zasilania do produktu i naciśnij przycisk zasilania. Następnie włącz
wyświetlacz zewnętrzny.
3. Po podłączeniu kabla HDMI ustaw źródło sygnału wejściowego na port HDMI.
- Naciśnij przycisk
na urządzeniu.
Przejdź do pozycji Input source w menu ekranowym. Następnie wybierz opcję HDMI.
DVI IN
1. Podłącz kabel HDMI-DVI do gniazda [HDMI OUT] na produkcie oraz gniazda DVI IN na
wyświetlaczu zewnętrznym.
2. Podłącz kabel RCA do gniazda [AUDIO OUT] na produkcie oraz gniazda AUDIO IN na
wyświetlaczu zewnętrznym.
3. Podłącz kabel zasilania do produktu i naciśnij przycisk zasilania. Następnie włącz
wyświetlacz zewnętrzny.
UWAGA
Kabel HDMI-DVI nie obsługuje sygnału audio. Aby wykorzystać sygnał audio, podłącz kabel
stereo.
25
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Podłączanie do urządzenia źródłowego
Podłączanie do wzmacniacza
Wybierz odpowiedni sposób podłączenia urządzenia źródłowego.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-HDMI
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
HDMI IN
OPTICAL
HDMI OUT
1. Podłącz kabel HDMI do gniazda [HDMI IN] na produkcie oraz gniazda HDMI OUT na
urządzeniu źródłowym.
2. Podłącz kabel zasilania do produktu i gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij przycisk
zasilania urządzenia źródłowego.
1. Połącz gniazdo [DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)] na produkcie z gniazdem wejściowym
audio na cyfrowym wzmacniaczu za pomocą kabla optycznego.
UWAGA
Więcej informacji na temat podłączania głośników lub wzmacniacza znaleźć można w instrukcji
obsługi głośników (lub wzmacniacza).
UWAGA
• Kolory i/lub dźwięk mogą być odtwarzane nieprawidłowo lub mogą być niedostępne, jeżeli
urządzenie źródłowe wyposażone jest w starszą wersję portu HDMI niż produkt.
W przypadku wystąpienia takiego problemu, należy skonsultować wersję HDMI
wykorzystywaną w urządzeniu źródłowym z jego producentem. Jeżeli jest to starsza wersja,
należy zamówić aktualizację.
• To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
Produkt obsługuje HDMI w wersji 1.3.
• Dźwięk nie jest obsługiwany, jeżeli treści audio są chronione.
26
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Podłączanie słuchawek lub mikrofonu
Podłączanie za pomocą kabla LAN
LAN
1. Podłączyć słuchawki lub mikrofon odpowiednio do gniazda oznaczonego [
Korzystanie z gniazda kart SD (HC)
SD
] lub [
HUB
].
1. Podłączyć kable LAN do gniazda [LAN] na produkcie.
UWAGA
• Funkcja nie jest obsługiwana w przypadkach, gdy prędkość przesyłu danych w sieci jest
niższa niż 10 Mb/s.
• Upewnij się, że stosowany jest kabel CAT 5 (typu *STP).
*Shielded Twist Pair(Skrętka ekranowana)
1. Włożyć kartę pamięci do gniazda [
SD
] na produkcie.
UWAGA
Maksymalna pojemność pamięci zewnętrznej zależy od karty pamięci.
27
Rozdział 4
Używanie produktu
O produkcie
Uruchamianie trybu Surface
Urządzenie Samsung SUR40 for Microsoft® Surface® wykorzystuje system operacyjny
Windows 7, technologię Surface 2.0 i PixelSense™, oraz aplikację Bing™ for Microsoft®
Surface®. Inne aplikacje i rozwiązania indywidualne, stworzone zostały przez globalnych
partnerów Surface. Na stronie www.surface.com znaleźć można aplikacje przygotowane przez
partnerów Surface lub za pomocą programu Surface 2.0 software development Kit (SDK)
można stworzyć własne aplikacje.
Program Surface 2.0 SDK można pobrać ze strony www.msdn.com/windows/surface.
2. Po wyświetleniu ekranu aplikacji Surface dotknij ikony Surface na środku ekranu.
1. Na pulpicie systemu Windows kliknij ikonę Enter Surface Mode.
3. Wyświetlona zostanie lista dostępnych aplikacji, jak pokazano na ilustracji poniżej.
Niniejszy produkt można ustawiać na szereg sposobów wliczając w to jako stół, na ścianie
(zgodnie ze standardem VESA) lub w obudowie zaprojektowanej indywidualnie.
Z urządzenia może korzystać wiele osób w tym samym czasie, dzięki możliwości przetwarzania
do 52 jednoczesnych punktów dotyku. Przedmioty ze znacznikami systemu Surface (8-bitowe
znaczniki optyczne) mogą być wykorzystywane do uruchamiania i zawartości cyfrowych
oraz sterowania aplikacją. Więcej informacji na temat unikalnego sposobu przetwarzania w
systemie Surface wykorzystanego w niniejszym urządzeniu można uzyskać pod adresem www.
samsunglfd.com lub www.surface.com.
Tryb Windows i Surface
4. Przesuń palcem w lewo lub prawo po ekranie i dotknij, aby wybrać pożądaną aplikację.
UWAGA
• W trybie Surface możliwe jest tylko sterowanie za pomocą dotyku.
• Tryb Windows to standardowy system Windows 7 w wersji dla komputerów stacjonarnych
wykorzystywany do konfiguracji oraz administracji produktu. Tryb Surface przeznaczony jest
dla użytkownika końcowego i wykorzystuje sterowanie za pomocą dotyku i przedmiotów
oznakowanych. Przejść do trybu Surface w celu przeprowadzenia instalacji zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
28
Używanie produktu
Zamykanie aplikacji
Konfiguracja systemu
Konfigurację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie Microsoft®
Surface® 2.0 Administrators Guide, który można znaleźć na płycie CD dołączonej do produktu,
w trybie Windows w menu Start lub na stronie www.surface.com.
Tworzenie konta użytkownika w systemie
Windows
UWAGA
Aby korzystać z produktu, należy utworzyć konto użytkownika w systemie Windows podczas
instalacji.
Dotknij i przeciągnij po skosie w kierunku środka punkt dostępu znajdujący się w rogu ekranu.
Na wyświetlaczu pojawi się ponownie ekran z listą dostępnych aplikacji.
Wychodzenie z trybu Surface
UWAGA
Aby zamknąć produkt, należy najpierw wyjść z trybu Surface i powrócić do trybu Windows.
Wychodzenie z trybu za pomocą menu ekranowego
1. Naciśnij przycisk
na urządzeniu.
2. W wyświetlonym menu ekranowym wybierz opcję Exit Surface Mode.
Ekran tworzenia nowego konta użytkownika systemu Windows pojawia się przy pierwszym
uruchomieniu produktu po zakupie.
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy utworzyć konto postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przy pierwszym uruchomieniu produktu należy pamiętać, aby prawidłowo wybrać ustawienia
językowe systemu Windows.
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji nie można już zmienić ustawień językowych.
Więcej informacji można uzyskać w dokumencie Microsoft® Surface® 2.0 Administrator Guide.
Dokument Microsoft® Surface® 2.0 Administrator Guide można również znaleźć na stronie
www.samsunglfd.com lub www.surface.com.
3. Wpisz login i hasło administratora systemu Windows i wybierz opcję Exit Surface Mode.
Jeżeli hasło nie zostało utworzone, wyjście za pomocą opcji Exit Surface Mode nie jest
możliwe.
Wychodzenie z trybu za pomocą klawisza skrótu
1. Podłącz klawiaturę do portu USB na produkcie.
2. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete na klawiaturze.
3. Wybierz opcję Wyloguj na ekranie.
UWAGA
Z poziomu ekranu logowania do systemu Windows nie ma możliwości powrotu do trybu
Surface.
29
Używanie produktu
Wybór ustawień językowych systemu
5. Zakończ proces instalacji postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu instalacji utworzone zostanie konto użytkownika.
Przy pierwszym uruchomieniu produktu należy pamiętać, aby prawidłowo wybrać ustawienia
językowe systemu Windows.
6. Kliknij ikonę nowoutworzonego konta użytkownika, jak pokazano na rysunku.
UWAGA
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji nie można już zmienić ustawień językowych systemu
Windows. Ustawienia językowe systemu Surface można zmienić w Surface Configuration
Editor.
1. Przy pierwszym uruchomieniu produktu wyświetlony zostanie następujący ekran. Wybierz
pożądane ustawienia językowe systemu operacyjnego. Następnie kliknij przycisk Następna.
7. Po chwili pojawi się pulpit systemu Windows.
Instalacja systemu Windows zakończyła się powodzeniem.
2. Skonfiguruj kraj, czas i klawiaturę (Kraj lub region, Godzina i waluta, Układ klawiatury).
Następnie kliknij przycisk Następna.
3. Wpisz nazwę użytkownika i komputera. Następnie kliknij przycisk Następna.
4. Wpisz hasło i kliknij przycisk Następna.
30
Używanie produktu
Korzystanie z aplikacji Bing™ for Microsoft®
Surface®
Aplikacja Bing™ for Microsoft® Surface® służy do wyszukiwania obrazów i map z
wykorzystaniem lokalnych kategorii (tam gdzie dostępne). Administrator może zmienić pewne
ustawienia aplikacji za pomocą narzędzia Bing Configuration Tool.
Aby otworzyć aplikację, w menu Start kliknij pozycję Wszystkie programy, Bing™ for
Microsoft® Surface®, a następnie wybierz opcję Bing Configuration Tool.
Domyślna lokalizacja
Domyślna lokalizacja oznaczona jest na mapie
za pomocą ikony gwiazdy.
Aby zmienić lokalizację domyślną, wpisz
odpowiednią lokalizację i kliknij ikonę szukania,
a następnie wybierz przycisk opcji lokalizacji
najbliższej lokalizacji poszukiwanej.
Narzędzie Bing Configuration Tool
Etykieta domyślnej lokalizacji na mapie
Lokalizacja ta jest wyświetlana w przypadku
kliknięcia ikony gwiazdy oznaczającej aktualną
lokalizację.
Na poniższej ilustracji pokazano przykład
lokalizacji i etykiety na dostosowanej mapie.
Narzędzie Bing Configuration Tool pozwala na modyfikację parametrów opisanych w
poniższych rozdziałach.
Bezpieczne wyszukiwanie
Opcja bezpiecznego wyszukiwania jest domyślnie włączona. Gdy filtr jest włączony, wszystkie
zapytania wysyłane są przez interfejs API wyszukiwarki Bing z opcją Adult.Strict.
Po wyłączeniu filtra, wszystkie wysłane zapytania zwracają wyniki niefiltrowane.
Nie zaleca się wyłączania tego filtra.
31
Używanie produktu
Kategorie lokalizacji
Wstępnie zdefiniowane wyszukiwania
To narzędzie konfiguracyjne umożliwia modyfikację kategorii wyświetlanych w części Show
Nearby.
Narzędzie Bing Configuration Tool pozwala na wstępne zdefiniowanie wyszukiwań za pomocą
przedmiotów oznaczonych. Po umieszczeniu przedmiotu oznaczonego o numerze serii i
wartości określonej w narzędziu konfiguracyjnym, na wyświetlaczu wyświetlony zostanie
przycisk Search pozwalający na wyszukanie zapisanej frazy bez konieczności jej wpisywania.
Wyszukiwanie obrazów oraz map można przeprowadzić metodą wstępnie zdefiniowanego
wyszukiwania, określając serię znacznika, wartość znacznika, rodzaj wyszukiwania oraz treść
zapytania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Instrukcje dotyczące tworzenia znaczników
bitowych znaleźć można na stronie www.msdn.com/windows/surface.
Narzędzie konfiguracji pozwala również na usuwanie, edycję i dodawanie nowych kategorii.
Ady dodać nową kategorię, kliknij opcję Add a new category. Wpisz nazwę kategorii, która
będzie wyświetlana w aplikacji i kliknij pole Subcategory Searches. Wyświetlony zostanie widok
drzewa umożliwiający wybór Kategorii Bing, które będą przedmiotem zapytania odnoszącego
się do utworzonej kategorii. Na przykład kategoria Food & Dining zawiera grupę kategorii Bing
jak pokazano na ilustracji poniżej:
UWAGA
Należy wprowadzić wartość znacznika zgodnie z informacją podaną na jego środku. Seria
obsługiwanych w tej wersji znaczników bitowych ma zawsze wartość 0.
Na przykład zapisanie następujących wartości spowoduje uruchomienie następującego
wyszukiwania.
Po zakończeniu konfiguracji z wykorzystaniem narzędzia Bing Configuration Tool, zapisz
zmiany za pomocą przycisku Save.
Dzięki temu wprowadzone zmiany będą dostępne po ponownym uruchomieniu aplikacji Bing™
for Microsoft® Surface®.
32
Używanie produktu
Ponowna instalacja systemu Windows 7
3. Kliknij pozycję Zainstaluj ponownie system Windows.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest przywrócenie systemu operacyjnego Windows 7 za
pomocą funkcji przywracania.
UWAGA
Przed ponowną instalacją systemu Windows 7 należy wykonać kopię zapasową wszystkich
ważnych danych (na pamięci USB lub zewnętrznym dysku twardym).
1. Przejdź do Start
Panel sterowania
System i zabezpieczenia
Kopia zapasowa i
przywracanie, a następnie kliknij opcję Odzyskaj ustawienia systemu na tym komputerze.
4. Pojawi się monit z pytaniem czy system ma wykonać kopię zapasową plików, jak pokazano
poniżej. Wykonaj kopię zapasową ważnych danych. Po wykonaniu kopii zapasowej,
uruchom ponownie system. Rozpocznie się ponowna instalacja systemu Windows 7.
2. Kliknij pozycję Zaawansowane metody odzyskiwania.
UWAGA
Przywracanie systemu można również uruchomić w następujący sposób.
- W czasie rozruchu naciśnij [F1] przed uruchomieniem systemu Windows.
- W czasie rozruchu naciśnij [F8] i wybierz opcję Napraw komputer
33
Używanie produktu
Korzystanie z menu ekranowego
UWAGA
Menu ekranowe tego produktu obsługiwane może być tylko za pomocą dotyku.
1. Naciśnij przycisk
na urządzeniu.
2. Wybierz język i menu.
Zmiana ustawień w menu ekranowym
English
Brightness
Français
78
Deutsch
Nederlands
Volume
60
Dansk
Italiano
Input source
Norsk
HDMI
PC/Surface
Español
Svenska
한국어
Reset
Exit Surface Mode
Exit
Version: MCU : M-SU40MWWAC-****.* FPGA: *.*.*****.** USB:*.*.*****.**
-- Brightness : U
możliwia ustawienie ogólnej jasności wyświetlanego obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
-- Volume: Regulacja głośności.
-- Input source: Wybór źródła sygnału wejściowego.
-- Reset: Przywracanie ustawień do wartości fabrycznych.
-- Exit Surface Mode: P
rzełączanie z trybu Surface do trybu Windows
(system Windows 7 w wersji dla komputerów stacjonarnych).
-- Exit: Zamykanie menu ekranowego.
34
Rozdział 5
Korzystanie z narzędzia do kalibracji
Jeżeli jakość wykrywania dotyku obniża się w stałych warunkach oświetlenia, może zajść
konieczność ponownej kalibracji urządzenia Samsung SUR40 for Microsoft® Surface®.
Aby uruchomić kalibrację
1. Przygotowywanie urządzenia SUR40 firmy Samsung do kalibracji:
-- Aby zapewnić optymalne warunki kalibracji, wyłącz urządzenie SUR40 firmy Samsung
na co najmniej jedną godzinę, aby temperatura urządzenia obniżyła się do normalnej
temperatury roboczej.
-- Wyczyść ekran urządzenia. Instrukcje czyszczenia znaleźć można w instrukcji obsługi.
(str. 09)
-- Przygotuj płytę kalibracyjną dostarczaną razem z urządzeniem SUR40.
Jeśli opakowanie nie zawiera arkusza kalibracyjnego, należy się skontaktować z punktem
sprzedaży lub z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
-- Podłącz klawiaturę do portu USB.
-- Zwiększ głośność.
Pamiętaj, aby nie włączać menu ekranowego (menu uruchamiane za pomocą włącznika
urządzenia) w czasie kalibracji. Wyświetlenie menu ma negatywny wpływ na dokładność
kalibracji i może obniżyć wydajność wykrywania dotyku oraz powstawanie artefaktów w
interfejsie użytkownika.
2. Aby wykonać kalibrację znajdź skrót do narzędzia kalibracyjnego na pulpicie systemu
Windows lub w menu Programy.
Narzędzie znaleźć można w katalogu instalacyjnym Surface: C:\Program Files (x86)\
Microsoft Surface\v2.0\SUR40CalibrationTool.exe
3. UWAGA
Jeżeli wyświetlone zostanie okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Zezwalaj.
Jeżeli narzędzie wykryje, że temperatura pracy jest za niska (mniej niż 32°C), wyświetlony
zostanie komunikat ostrzegawczy. Aby zamknąć narzędzie bez uruchamiania kalibracji
naciśnij Alt + F4.
4. Zdejmij wszystkie przedmioty z urządzenia Samsung SUR40 for Microsoft® Surface®,
połóż płytę kalibracyjną białą stroną, tak aby całkowicie zakryła ekran i naciśnij Enter na
klawiaturze. Ten etap kalibracji może trwać 30-90 sekund.
Po zakończeniu wyemitowany zostanie dźwięk.
Po rozpoczęciu kalibracji nie należy zamykać narzędzia. W czasie kalibracji nie wolno
wychodzić z narzędzia. Wyjście z narzędzia może spowodować nieprawidłowe działanie
wykrywania dotyku.
5. Połóż płytę kalibracyjną czarną stroną, tak aby całkowicie zakryła ekran i naciśnij klawisz
Enter na klawiaturze. Ten etap kalibracji może trwać 5-15 sekund.
Po zakończeniu wyemitowany zostanie dźwięk.
6. Zdejmij płytę kalibracyjną. Dane z kalibracji są następnie analizowane i zapisywane.
Po prawidłowym zakończeniu kalibracji wyświetlony zostanie komunikat.
7. Naciśnij Enter na klawiaturze, aby zamknąć narzędzie. Kalibracja została zakończona.
W przypadku wystąpienia błędów w czasie kalibracji wyświetlony powinien zostać
komunikat o błędzie. Jeżeli kalibracja nie powiedzie się więcej niż trzy razy lub wykryty
zostanie błąd krytyczny, wyświetlona zostanie informacja o konieczności skontaktowania się
z Centrum Obsługi Klienta firmy SAMSUNG.
35
Rozdział 6
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić
przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą instrukcją.
Jeżeli problem nie zniknie, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Sprawdź, co następuje.
Problem z ekranem
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Nie świeci dioda LED
zasilania.
WSKAZÓWKA
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilający.
Obraz jest pusty.
Obraz wyświetlany na
ekranie wygląda na
zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
WSKAZÓWKA
Obraz wyświetlany na
ekranie nie jest wyraźny.
Obraz jest rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się
niestabilny i chwiejny.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i
karty graficznej zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, jeśli to konieczne, zmień ustawienia
ekranu, wykorzystując Informacje dodatkowe dostępne w
menu produktu.
Na ekranie pozostaje cień
lub odbicie.
Ekran jest zbyt jasny.
Ekran jest zbyt ciemny.
Wyreguluj parametr Brightness w menu ekranowym.
Problemy z dźwiękiem
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Brak dźwięku.
WSKAZÓWKA
Sprawdź połączenie stereofonicznego kabla audio albo
wyreguluj głośność.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest
włączone.
36
Instrukcja rozwiązywania problemów
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Poziom głośności jest
zbyt niski.
WSKAZÓWKA
Wyreguluj głośność.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego
podwyższenia do maksimum, należy wyregulować
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w
oprogramowaniu.
Problemy z wykrywaniem dotyku
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
WSKAZÓWKA
Wykrywanie dotyku nie
działa prawidłowo.
W lokalizacji, w której używany jest produkt ustaw najniższe
możliwe natężenie oświetlenia.
W trybie Windows, użyj narzędzia Environmental Lighting
Optimizer (ELO) w celu sprawdzenia, czy oświetlenie ma
negatywny wpływ na wydajność produktu. Jeżeli trzeba,
wyreguluj natężenie oświetlenia.
Wyłącz i włącz ponownie produkt.
37
Rozdział 7
Dane techniczne
Ogólne
Łączność
Nazwa modelu
Panel
Synchronizacja
Rozmiar
40 cali (101 cm)
Obszar
wyświetlania
885,6 poziomo x 498,15 pionowo
Wejście HDMI
Pozioma: Synchronizacja w trybie VESA nie jest
obsługiwana
Pionowa: Synchronizacja w trybie VESA nie jest
obsługiwana
- Tryb z przeplotem nie jest dostępny.
Rozdzielczość wejściowa HDMI
Rozdzielczość
optymalna
1920 x 1080 60 Hz
Rozdzielczość
maksymalna
1920 x 1080 60 Hz
-T
ylko tryb RGB444 jest dostępny.
(YCbCr444 i YCbCr422 nie są dostępne.)
Format wejścia audio HDMI
2-kanałowy L-PCM
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) /
Masa
1095,0 x 103,0 x 707,4 mm / 36,8 kg
Temperatura: 5 °C - 30 °C (41 °F - 86 °F)
Zasilanie
Robocze
Warunki
środowiskowe
Widok z boku
Headphone, MIC In, USB(2DOWN), SD card
Widok od tyłu
HDMI OUT, LAN, USB(2DOWN), HDMI IN, DIGITAL
AUDIO OUT(OPTICAL), AUDIO OUT(L,R)
Wilgotność: 8 % – 85 %, nieskroplone, na wysokości
2,000m lub niżej
Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Przechowywanie
148,5 MHz (cyfrowa)
Produkt pracuje przy napięciu od 100 do 240V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu
znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się
ono różnić w zależności od kraju.
- Synchronizacja PC nie jest dostępna.
- Funkcja głębokiego koloru nie jest dostępna.
16,7 mln
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
Gniazda
1080p 50/60 Hz, 720p 50/60 Hz, 576p 50 Hz,
480p 50/60 Hz
SUR40
Gama kolorów
Rozdzielczość
WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0+HS
Plamki (piksele) ekranowe
Wilgotność: 5 % – 95 %, nieskroplone, na wysokości
3000 m lub niżej
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej
więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy
lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.
38
Dane techniczne
Przeniknięcie wody do ekranu
[ Zalecenie - Wyłącznie w UE ]
Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten [typ
urządzenia] jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
Warunki
Dopuszczalny poziom
Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://
www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie >
Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
Ilość cieczy
16 uncji (0,5 l)
Rodzaj cieczy
Woda lub ciecz o stężeniu etanolu mniejszym niż 25%
We Francji urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
Maksymalny okres
Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
gwarantowanej odporności
Zużycie energii
NORMALNA
PRACA
2 godziny
na działanie cieczy
Wymiary
ZASILANIE
WYŁĄCZONE
(System Windows
wyłączony)
ZASILANIE WYŁĄCZONE
(Przełącznik w poz. wył.)
1095,0 mm
887,7 mm
Wskaźnik zasilania
Wł. (biały)
Wył.
Wył.
Zużycie energii
220 W
Poniżej 3 W
0W
Zużycie energii może się zmieniać w zależności od warunków pracy lub w skutek zmiany
ustawień.
103,0 mm
500,2 mm 707,4 mm
Aby ograniczyć zużycie energii do 0, wyłącz przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia lub
odłącz zasilający. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas (podczas urlopu itp.).
UWAGA
Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali.
Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie.
39
Rozdział 8
Dodatek
Kontakt z SAMSUNG WORLDWIDE
UWAGA
Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się
z naszą infolinią.
NORTH AMERICA
U.S.A
CANADA
MEXICO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-866-SAM4BIZ (726-4249)
http://www.samsung.com
1-800-313-8513
http://www.samsung.com/ca
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-10-7260
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
TRINIDAD &
TO-BAGO
http://www.samsung.com
VENEZUELA
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
40
Dodatek
EUROPE
ALBANIA
AUSTRIA
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
(7267864,€ 0.07/min)
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be_fr
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská
394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
CYPRUS
01805 - SAMSUNG
(726-7864, € 0,14/Min)
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
From landline : 80111-SAM-SUNG
GREECE
http://www.samsung.com
http://www.samsung.co
(French)
CZECH
+381 0113216899
42 27 5755
http://www.samsung.com/be (Dutch)
BELGIUM
KOSOVO
(7267864)
From landline & mobile : (+30)
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
808 20-SAMSUNG (808 20 7267) http://www.samsung.com
From landline : 08010-SAM-SUNG
RUMANIA
(7267864)
From landline & mobile : (+40)
http://www.samsung.com
21 206 01 10
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864) http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726786) http://www.samsung.com
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
http://www.samsung.com
210 6897691
0900-SAMSUNG
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr/
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
41
Dodatek
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
1800 1100 11
INDIA
3030 8282
1800 3000 8282
http://www.samsung.com
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
PHILIPPINES
for Digitel
http://www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
for Globe
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
42
Dodatek
Zasady utylizacji
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0302-200077
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
AFRICA
0800-10077
Prawidłowa utylizacja produktu
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
http://www.samsung.com
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu
takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria
zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane
w dyrektywie WE 2006/66.
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać akumulatorów stosowanych w
niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego
usługodawcy. Baterii nie należy wyjmować lub wystawiać na działanie ognia.
Baterii nie wolno demontować, miażdżyć lub przebijać. Jeżeli zamierzasz pozbyć
się produktu, punkt segregacji odpadów poweźmie odpowiednie kroki w celu
odpowiedniej utylizacji produktu, w tym baterii.
43
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
-- Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi telewizora albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
-- Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
-- Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
-- Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
-- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
-- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
-- Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
-- Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
-- Uderzenia lub upadku;
-- Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
-- Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics
Co., Ltd.;
-- Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
-- Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
-- Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
-- Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.).
-- Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.).
W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
-- Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
44
Dodatek
Optymalna jakość obrazu i
zapobieganie wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
-- Aby uzyskać optymalną jakość obrazu w Panelu sterowania w trybie Windows dostosuj
rozdzielczość ekranu oraz częstotliwość odświeżania zgodnie z poniższym opisem. Jakość
obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna
rozdzielczość.
ROZDZIELCZOŚĆ
CZĘSTOTLIWOŚĆ
ODŚWIEŻANIA PIONOWEGO
1920 × 1080
60 Hz
-- Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być
jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać
na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica
napięcia musi zostać zmniejszona.
Czarna matryca
Źródło
Elektroda (ITO)
Filtr kolorów
Wyczerpane
LICZBA SUBPIKSELI WEDŁUG TYPU PANELU LCD
6.220.800
-- W przeciwieństwie do monitorów CDT, monitory TFT-LCD (z uwagi na rodzaj panelu) mogą
mieć ustawioną tylko jedną rozdzielczość zapewniającą optymalną jakość obrazu. W związku
z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość
obrazu. Aby tego uniknąć, zalecane jest wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla
danego monitora.
TFT
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
Magistrala danych
-- Na krawędzi panelu *SIP wystąpić może nierównomierne podświetlenie matrycy, w wyniku
funkcjonalności panelu SIP, nie ma to jednak wpływu na wydajność produktu. (*SIP:
technologia Sensor in Pixel)
-- Nierównomierne podświetlenie matrycy może być widoczne przy niskim kontraście lub
czarnym ekranie. Aby zminimalizować ten efekt, zaleca się stosowanie obrazu o kontraście
wyższym niż 20 stopni szarości jako tło ekranu.
45
Dodatek
-- Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
Po każdych 8 godzinach pracy urządzenie należy pozostawić wyłączone na 16 godzin.
Wyłącz produkt zgodnie ze specyfikacją zasilania we właściwościach wyświetlacza produktu.
-- Regularna zmiana koloru
Type 1
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
-- Należy unikać stosowania teksu i tła w kolorach o kontrastującej jasności.
Należy unikać koloru szarego, ponieważ przyczyniać się może do wypalania powidoku.
Należy unikać stosowania kolorów o kontrastującej jasności (czarny i biały; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
-- Regularna zmiana koloru czcionki
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
: 20:30
: 20:30
OZ348
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 2 ]
OZ348
[ Step 3 ]
Najlepszym sposobem na uniknięcie powstawania powidoku (wypalenia powidoku na
ekranie) jest wyłączenie zasilania lub uruchomienie wygaszacza ekranu, gdy produkt lub
system nie są używane. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne mogą być ograniczone
zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
ZACHOWANIE PIKSELI
ZACHOWANIE
PASKÓW
ZANIKANIE OBRAZU
czarne piksele przesuwają
się pionowo po ekranie.
dwa czarne paski
przesuwane poziomo i
pionowo.
czarny pasek przesuwany
poziomo.
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Horizontal bar
Należy stosować jasne kolory o podobnej
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
: 20:30
FLIGHT
Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania
urządzenia.
UWAGA
OZ348
: TIME
[ Step 1 ]
Type 2
FLIGHT : TIME
FLIGHT
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
46
Indeks
D
K
S
Dotyk 37
Dźwięk 36
Karta pamięci 27
Komponenty 11
Tryb Surface 28
Tworzenie konta użytkownika
w systemie Windows 29
E
M
Elementy sprzedawane osobno 11
Menu ekranowe
34
T
Widok od tyłu 12
G
P
Głośność 34
Ponowna instalacja systemu
Windows 7 33
Powidok 45
Przywracanie (ustawień menu) 34
J
Ź
Źródło sygnału 34
Jasność 34
R
Rozdzielczość ekranu 38
Rozmiar 38
Rozwiązywanie problemów 36
47
Download PDF