Samsung DB10D 10'', 450nit, 16:10, odtwarzacz, WiFi, SD Instrukcja obsługi


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D 10'', 450nit, 16:10, odtwarzacz, WiFi, SD Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja obsługi
DB10D
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego
specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie
mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin
dziennie.
W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin
dziennie gwarancja może stracić ważność.
Spis treści
Przed rozpoczęciem używania
produktu
Copyright6
Zasady bezpieczeństwa
7
Symbole7
Czyszczenie7
Przechowywanie8
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
8
Instalacja9
Działanie11
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
14
Elementy14
Elementy sprzedawane osobno
15
Elementy monitora
16
Panel sterowania
16
Widok z tyłu
17
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
18
Element dystansowy z logo
18
Pilot19
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
21
Wentylacja21
Montaż mocowania ściennego
Montaż zestawu do montażu ściennego
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
24
24
Korzystanie z programu MDC
24
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
42
Instalacja42
Dezinstalacja42
Pilot (RS232C)
25
Połączenie kablowe
25
Podłączanie28
Kody sterujące
29
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie Ethernet
43
43
Funkcja ekranu startowego
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
38
38
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
38
38
39
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
39
39
40
Podłączanie kabla LAN
40
Zmiana źródła sygnału
41
Źródło41
Odtwarzacz44
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez
serwer45
Kanał sieciowy49
Kanał lokalny49
Opublikowana zawartość49
Opublikowany kanał50
Moje szablony50
Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz51
Menu ustawień Ustawienia strony Odtwarzacz52
Gdy zawartość jest odtwarzana
53
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz55
Formaty plików obsługiwane przez program
Videowall60
Harmonogram62
Funkcje dostępne na stronie Harmonogram62
Wymiary22
Szablon64
Korzystanie z podpórki
Klonuj produkt67
23
2
Spis treści
Ustawienia ID68
Identyfikator urządzenia68
Połącz. kablowe z PC68
Wygaszacz ekranu69
Stan sieci69
Ściana wideo70
Ściana wideo70
Czasomierz wł./wyłącz.72
Włącznik czasowy72
Wyłącznik czasowy73
Zarządzanie świętami73
Pasek informacyjny74
Więcej ustawień74
Otwieranie adresu URL75
Wartość skalibrowana80
Ustawienia zaawansowane81
Kontrast dyn.82
Tonacja czerni82
Odcień skóry82
Tylko tryb RGB82
Przestrzeń kolorów82
Oświetl. dynamiczne82
Opcje obrazu83
Tonacja kolorów84
Czysty obraz cyfrowy84
Red. zakłóceń MPEG84
Poziom czerni HDMI85
Tryb Film85
Dynamiczne podświetlenie85
Rozmiar obrazu86
Rozmiar obrazu86
Pozycja87
Powiększenie/Pozycja87
Regulacja ekranu
Wyłącz obraz88
Tryb obrazu76
Resetowanie obrazu88
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)77
Temperat. barwowa78
Balans bieli79
2-punktowo79
10-punktowo79
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja ekranu89
Orientacja menu na ekranie89
Orientacja zawartości źródłowej89
Proporcje obrazu89
Ochrona ekranu90
Czas autom. ochrony90
Ochr. przed wypalan.90
Wyświetlanie komunikatu92
Informacje o źródle92
Wiadom. o braku sygnału92
Wiadomość MDC92
Przezroczystość menu93
Język menu93
Resetuj wyświetlacz ekr.94
Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku95
Efekt dźwiękowy96
Dialog Clarity96
Korektor96
Głośność automatyczna96
Zeruj dźwięk97
Gamma80
3
Spis treści
Sieć
System
Stan sieci98
Ustawienia107
Ustawienia początkowe (System)107
Ustawienia sieci98
Typ sieci98
Ustawienia sieci (przewodowej)
99
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
101
WPS(PBC)103
Sieć Wi-Fi Direct104
Ustawienia urządzenia multimedialnego104
Screen Mirroring105
Screen Mirroring105
Ustawienia sieci serwera105
Połącz z serwerem105
Tryb MagicInfo105
Dostęp do serw.105
Tryb FTP105
Nazwa urządzenia106
Czas109
Ustawienie zegara109
DST109
Auto. wyłączanie109
Opóźnienie włączenia109
Autoprzełączanie źródła110
Autoprzełączanie źródła110
Przywracanie źródła gł.110
Źródło główne110
Źródło pomocnicze110
Sterowanie zasilaniem111
Autom. włączanie zasil.111
Maks. oszcz. en.111
Ster. trybem gotowości111
Przycisk zasilania112
Sieć w trybie czuwania112
Rozwiązanie Eco113
Oszczędz. Energii113
Harmonogram lampy ekranu113
Tr. got. br. sygn.113
Aut. wył. zasil.113
Sterowanie temperaturą114
Menedżer urządzeń115
Ustawienia klawiat.115
Ustawienia myszy116
Ustawienia wskaźnika117
Odtwarzaj przez118
Zmień kod PIN118
Ogólne119
Zabezpieczenia119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
Hot Plug HDMI124
Wideo DivX® na żąd.124
Tryb gry124
Resetuj system125
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania126
Akt. teraz126
Aktualizacja autom.126
Kontakt z firmą Samsung126
Przejdź do strony główn.127
Odtwarzacz127
Harmonogram127
Szablon127
Klonuj produkt127
Ustawienia ID127
Wygaszacz ekranu128
Stan sieci128
Ściana wideo128
Czasomierz wł./wyłącz.128
4
Spis treści
Pasek informacyjny128
Więcej ustawień128
Zeruj wszystko129
Wyświetlanie zdjęć oraz
odtwarzanie filmów i muzyki
(funkcja odtwarzania multimediów)
Przed odtwarzaniem plików
multimedialnych za pomocą urządzenia
USB należy zapoznać się z następującymi
informacjami:130
Korzystanie z urządzenia USB
132
Odtwarzanie zawartości multimedialnej za
pomocą komputera/urządzenia przenośnego 133
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Obsługiwane formaty wideo
139
140
140
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
142
142
142
143
Pytania & odpowiedzi
148
Dane techniczne
Przyciski i funkcje dostępne podczas
wyświetlania zdjęć
Oszczędzanie energii
152
Zaprogramowane tryby synchronizacji
153
Przyciski i funkcje dostępne podczas
odtwarzania filmów
137
Przyciski i funkcje dostępne podczas
odtwarzania muzyki
138
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
156
156
156
156
WEEE157
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
157
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
157
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
Zapobieganie wypalaniu powidoków
158
158
158
Licencja160
Funkcje znajdujące się na stronie listy
zawartości multimedialnej
134
Pozycje menu na stronie listy zawartości
multimedialnej135
136
Dodatek
Terminologia161
Ogólne150
Obsługiwane formaty plików napisów i
multimediów139
Napisy139
5
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2014 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
6
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
Uwaga
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.
3
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i
konserwacji.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
Symbole
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
6
Włączyć produkt i komputer.
7
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy
UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać
przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
!
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
8
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu
przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych
produktów.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami
ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
!
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
!
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować
jego uszkodzenie lub pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
9
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład
pieców.
Uwaga
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać
ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
10
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby
dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w
konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu
samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie
kable, w tym przewód zasilający.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu
zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo
dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na
niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się
z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo
inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
11
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować
tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi
obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem,
porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
Wewnątrz zasilacza prądu stałego znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie
rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.
•• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
12
Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby
dostała się do niego woda.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na
opady deszczu lub śniegu.
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.
Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
•• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
!
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
!
Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że
złącze kabla jest skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się
dostać do jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
!
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole
lub podłodze.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby
nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien
trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej
utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów
procesowi specjalnej utylizacji.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do
sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
!
13
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
-- Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
――Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
-- Wygląd elementów znajdujących
się w opakowaniu oraz akcesoriów
sprzedawanych oddzielnie może się
różnić od elementów pokazanych na
ilustracji.
Karta gwarancyjna
Skrócona instrukcja
konfiguracji
(Dostępna w zależności od
kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Pilot
Kabel stereo RS232C
Podpórka
Adapter zasilania prądu
stałego
-
-
+
+
Baterie
(Dostępna w zależności od
kraju)
14
Elementy sprzedawane osobno
-- Poniższe elementy można zakupić
w najbliższym punkcie sprzedaży
detalicznej.
Zestaw do montażu
naściennego
Kabel LAN
Kabel HDMI-DVI
Kabel HDMI
SD CARD
15
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
Elementy monitora
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przyciski
Panel sterowania
Opis
Pozwala na włączenie i wyłączenie produktu.
Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie
sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Z pilota należy korzystać z odległości od 1 do 4 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
Głośnik
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
30˚
30˚
1m~4m
Czujnik pilota
16
Widok z tyłu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego
powiadomienia.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Gniazdo
Opis
RS232C IN
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla RS232C-Stereo.
USB
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
HDMI IN
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
DC 14V
Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
SD CARD
Do podłączenia karty pamięci SD.
17
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Element dystansowy z logo
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać rozerwane lub
odłamane.
miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe
informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do
tego urządzenia.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
-- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
-- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
-- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
18
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego
albo powrót do poprzedniego menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
CH LIST
MUTE
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
2
Wyłączanie urządzenia.
CH
MagicInfo
Player I
Wycisz dźwięk.
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk
MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności
(+ VOL -).
Przycisk Odtwarzacz. Przyciski mogą się różnić w
zależności od ustawień trybu Odtwarzaj przez.
Przycisk Przejdź do strony główn..
19
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub
prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji
HDMI.
Podczas korzystania z menu dotyczącego
multimediów lub menu HDMI-CEC funkcję
można wybrać poprzez naciśnięcie na pilocie
kolorowego przycisku, który odpowiada
przyciskowi o tym samym kolorze na ekranie.
Używany w trybie Anynet+ oraz w trybie
multimediów.
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
20
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Wentylacja
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
•• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie
poniżej 35 C.
A
B
Rysunek 1.1 Widok z boku
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Widok z góry
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość
A
przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35 C.
B
Rysunek 1.2 Widok z boku
21
Wymiary
Jednostka: mm
Nazwa
modelu
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali. Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
2
4
powiadomienia.
Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy
drukarskie.
3
22
Korzystanie z podpórki
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego
powiadomienia.
Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem do dołu.
Włóż podpórkę do otworu z tyłu produktu i ją dokręć.
23
Montaż mocowania ściennego
Montaż zestawu do montażu ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o
jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania
ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta
gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi
niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe
śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić
w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów
Śruby standardowe
na śruby zgodne ze
standardem VESA
(A * B) w milimetrach
DB10D
50 × 50
M4 / L8~12
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała
w wyniku porażenia prądem.
24
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
Parzystość
Brak
Bity stopu
1 bitów
Sterowanie przepływem
Brak
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
Styk
Sygnał
1
Sygnał wykrycia nośnej
2
Odebrane dane
3
Przesłane dane
4
Przygotowanie terminalu danych
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
25
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
•• Przypisanie styków
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
26
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Sygnał
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
27
Podłączanie
RJ45
RJ45
28
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Typ polecenia
Zakres wartości
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
11
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
Przykład: włączenie zasilania & ID = 0
Długość danych
Dane
Suma
kontrolna
1
Wartość
Polecenie
Nr
Polecenie
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza
się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż
dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.
0
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Wł./wył. funkcji PIP
0x3C
0~1
7
Sterowanie dopasowywaniem
automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez
względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia
będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
29
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x11
Wartość1
0xAA
Suma
kontrolna
"Volume"
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„N”
0x11
Wartość1
"ERR"
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
"Volume"
Suma
kontrolna
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
1
Suma
kontrolna
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x12
"ERR"
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
30
Wybór źródła sygnału
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
0x25
DisplayPort
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
Suma
kontrolna
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
0
――Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Długość danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Komponentowe
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x14
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
31
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x18
"ERR"
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
――Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość
danych
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
Wybór rozmiaru ekranu
0
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0x18
Długość
danych
Dane
1
"Screen
Mode"
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Suma
kontrolna
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Suma
kontrolna
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Nagłówek
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
0x01
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x19
"ERR"
Suma
kontrolna
32
Wł./wył. funkcji PIP
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i
BNC)
•• Funkcja
Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
――Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
――Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone.
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
Brak
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
•• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"PIP"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator
0xAA
0xFF
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3C
"PIP"
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„A”
0x3C
Suma
kontrolna
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
0xAA
Identyfikator
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
3
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3D
"ERR"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
"Auto
Adjustment"
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek
1
Suma
kontrolna
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
Dane
Suma
kontrolna
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
1: PIP WŁĄCZONY
0: PIP WYŁĄCZONY
Nagłówek
Długość
danych
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"PIP"
33
Sterowanie trybem ściany wideo
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać komputera.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Dane
Suma
kontrolna
1
"Video Wall Mode"
1: Pełny
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
Długość
danych
0xAA
0xFF
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
Dane
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x5C
Wartość1
Suma
kontrolna
1
"Safety Lock"
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD
0xAA
0xFF
0x5D
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xAA
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"Safety
Lock"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Identyfikator
Suma
kontrolna
Mode"
Polecenie
Wartość1
"Video
Wall
Nagłówek
Suma
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: WŁĄCZONY
0: WYŁĄCZONY
0: Naturalny
Polecenie
Polecenie
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Długość danych
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek
Nagłówek
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD
Wartość1
Suma
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
kontrolna
0x5C
"ERR"
0xAA
0xFF
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„N”
r-CMD
Wartość1
Suma
kontrolna
0x5D
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
34
Włączanie funkcji ściany wideo
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x84
ERR
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
V.Wall_On
Suma
kontrolna
1: Włączanie ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
0xAA
0xFF
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
Nagłówek
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x84
Wartość1
V.Wall_
On
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
V.Wall_On : Jak powyżej
35
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wył.
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Wartość2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x89
ERR
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
37
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie
produktu.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
HDMI IN
38
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Łączenie z urządzeniem wideo
――W przypadku podłączania komputera do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI należy w polu Edytuj
nazwę ustawić tryb DVI PC, aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na
komputerze.
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
HDMI IN
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――W przypadku podłączania urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI należy w polu Edytuj
nazwę ustawić tryb Urządzenia DVI, aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na
urządzeniu wideo.
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN
39
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie kabla LAN
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za
pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI,
obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki
problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję
HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
RJ45
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
•• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana)
HDMI IN
40
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
SOURCE → Źródło
Źródło
HDMI
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić
ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
――Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat podłączonych urządzeń źródłowych, należy nacisnąć przycisk TOOLS na
stronie Źródło.
Edytuj nazwę
Screen Mirroring
Aby przejść do Opcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter.
SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E
Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w menu
Edytuj nazwę.
Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj nazwę.
――Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są zależne
od wybranego źródła.
PC / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Przys. PVR / Gra / Blu-ray / DVD / Magnetowid / Odbiornik AV / Kamera / DVI PC
/ Urządzenia DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Dostępność ustawień w menu Obraz zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w menu Edytuj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
nazwę.
•• Podłączając komputer PC do złącza HDMI należy ustawić w polu Edytuj nazwę tryb PC. W pozostałych przypadkach w
polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb urządzeń AV.
•• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla produktu tryb PC w menu
Edytuj nazwę.
•• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb DVI PC w
menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączeniu urządzeń AV do portu HDMI IN za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb
Urządzenia DVI w menu Edytuj nazwę.
Informacja
SOURCE → Źródło → TOOLS → Informacja → ENTER E
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.
41
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
Instalacja
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki
sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć
przycisk „Next”.
4
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the license
agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć
przycisk „Next”.
6
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
uruchomić program MDC.
10Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/
Usuń Programy.
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji
domyślnej.
7
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Install”.
42
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
RJ45
HUB
43
Rozdział 05
Funkcja ekranu startowego
Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn. → Przejdź do strony główn..
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
――Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze System.
Odtwarzacz
HOME
Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub pliki.
Kanały lub zawartość można odtwarzać za pomocą dowolnej z poniższych metod.
→ Odtwarzacz →ENTER E
•• Kanał sieciowy: odtwarzanie zawartości za pośrednictwem serwera.
――Aby uruchomić kanał Kanał sieciowy, należy upewnić się, że produkt jest połączony z serwerem.
•• Kanał lokalny: odtwarzanie zawartości z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
Odtwarzacz
Harmonogram
Szablon
Odtwarzanie różnej zawartości,
takiej jak programy z zaplanowanych
kanałów, szablony czy pliki.
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Wygaszacz ekranu
Stan sieci
Ściana wideo
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
44
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
4
Wybrać opcję Lite z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Lite wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
Zatwierdzanie serwera Lite
•• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Lite w obszarze Ustawienia sieci serwera.
Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Lite.
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci.
1
2
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
Lite.
45
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie
pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Lite Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.
46
Zatwierdzanie serwera Premium
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
4
Wybrać opcję Premium z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Premium wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
•• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Premium w obszarze Ustawienia sieci serwera.
Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Premium.
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci.
1
2
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
Premium.
47
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie
zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Premium Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium>.
48
Urządzenie : Wszystkie
Odtwarzacz
Przeglądaj i odtwarzaj materiały z wybranego urządzenia.
Brak kanału.
Kanał sieciowy
zawartość : Wszystkie
Sortuj według : Nazwa pliku
Opcje
1 / 9 pozycje
Moje szablony
Brak kanału.
Kanał lokalny
Kanał sieciowy
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów skonfigurowanych na serwerze.
•• Na ekranie menu funkcji Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem (zatwierdzenie).
Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji Kanał sieciowy, należy na pilocie nacisnąć przycisk
INFO.
1
Wybrać kanał Kanał sieciowy w obszarze Odtwarzacz.
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy.
Opublikowana zawartość
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Kanał lokalny
Odtwórz harmonogram lub kanał, który został skonfigurowany w produkcie.
1
Wybrać kanał Kanał lokalny w obszarze Odtwarzacz.
――Wiadomość Brak kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze Kanał lokalny.
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał lokalny.
Opublikowana zawartość
Odtwórz szablon zapisany na podłączonym urządzeniu USB.
――Funkcja Opublikowana zawartość jest wyświetlana tylko, jeśli podłączone jest urządzenie USB zawierające szablony.
――Odtwarzanie treści uwzględnionych w harmonogramie.
49
Opublikowany kanał
Odtwórz zaprogramowane w harmonogramie treści zapisane na urządzeniu USB.
――Funkcja Opublikowany kanał wyświetla się wyłącznie po podłączeniu urządzenia USB zawierającego harmonogram.
――Planowanie odtwarzania treści wg kanału oraz możliwość odtwarzania wybranych treści uwzględnionych w harmonogramie.
Moje szablony
Odtwórz szablon w obszarze Moje szablony, zapisany w pamięci wewnętrznej produktu.
50
Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz
Na stronie listy Odtwarzacz dostępne są następujące funkcje.
•• Urządzenie
Wybór opcji Wewnętrzna lub USB w celu wyszukiwania odpowiedniej listy urządzeń.
-- Wszystkie / Wewnętrzna / USB
•• zawartość
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy zawartości.
-- Wszystkie / Wideo / Obraz / PDF / Flash / Office / Moje szablony
•• Sortuj według
Określenie kryterium sortowania zawartości.
-- Nazwa pliku / Ostatnio odtw.
•• Opcje
Pozycje menu na stronie Odtwarzacz
Nazwa opcji
Działanie
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości.
Wyślij
Kopiowanie zawartości do innego urządzenia pamięciowego.
Usuń
Usuwanie wybranej zawartości.
Przejdź do Multimediów
Odtwarzanie za pomocą funkcji odtwarzania materiałów multimedialnych.
Ustawienia
Konfiguracja szczegółowych właściwości zawartości.
――Na następnej stronie znajdują się informacje na temat funkcji Ustawienia.
51
Menu ustawień Ustawienia strony
Odtwarzacz
Ustawienia
Proporcje obrazu
Dla opcji Proporcje obrazu należy wybrać ustawienie Oryginał lub Pełny.
•• Pełny / Oryginał
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Wideo, Obraz, PDF oraz Office.
Czas wyświetlania
Ustawienia
Określenie czasu wyświetlania każdej strony w pokazie slajdów.
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz, PDF, Flash oraz Office.
Ustaw, czy wyświetlać zawartość w orygin. proporcjach czy rozmiarze
pełnoekranowym.
Efekt przejścia
Proporcje obrazu
Czas wyświetlania
Zamknij
Efekt przejścia
Orientacja zawartości
Pejzaż
Bezpiecznie odłącz USB
Konfiguracja efektów przejścia pomiędzy stronami lub scenami w pokazie slajdów lub pliku filmowym.
•• Brak / Zanik1 / Zanik2 / Zaciemn. / Spirala / Szachownica / Liniowo / Schody / Zatarcie / Losowo
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz.
Orientacja zawartości
Zmiana orientacji odtwarzania materiałów na Pejzaż lub Portret.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Pejzaż / Portret
――Jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.
――Opcja Źródło jest niedostępna, jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret.
Bezpiecznie odłącz USB
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Zresetuj ustaw.
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.
52
Gdy zawartość jest odtwarzana
Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości
Informacja
Typ:
Kanał sieciowy
Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
•• Typ: typ aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Numer kanału: numer przypisany do aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Nazwa kan.: nazwa aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
Numer kanału:
Brak wybranych kanałów
•• Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
Nazwa kan.:
Brak wybranych kanałów
•• Adres MAC: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
Wersja oprogramowania:
B2B-EP-MIP-41301-1
Adres MAC:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tagi:
Brak
•• Tagi: ustawienia znaczników przydzielone do urządzenia z serwera
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
Serwer:
Brak połączenia
•• Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Rozłączono lub Brak połączenia) serwera
USB:
Brak połączenia
•• USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB.
Pamięć masowa dla kanału sieciowego:
Pobranie harmonogramu:
Wewnętrzna
Brak harmonogramu do pobrania
OK
•• Pamięć masowa dla kanału sieciowego: służy do wyświetlania informacji o urządzeniu, na którym jest zapisywany
aktywny kanał sieciowy.
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Pobranie harmonogramu: służy do wyświetlania postępu pobierania harmonogramu sieciowego z serwera.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
53
Zmiana ustawień odtwarzanej treści
Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować ustawienia, takie jak Tryb
obrazu oraz Tryb dźwięku.
•• Lista odt.
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
•• Muzyka
Ustawienie muzyki w tle dla aktualnie odtwarzanej zawartości.
Lista odt.
Muzyka
Tryb obrazu
Tryb dźwięku
•• Tryb obrazu
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
-- Sklep i centrum handlowe / Biuro i szkoła / Terminal i stacja / Ściana wideo / Skalibrowano
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Tryb dźwięku
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
-- Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie
54
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
•• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane.
Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
-- Obsługiwane są pliki programu Flash w wersji 10.1 i wcześniejszych
-- Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Ograniczenia
•• Pamięć Wewnętrzna / USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/harmonogramy).
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany
wideo.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w
głównym oknie wybranym przez użytkownika
•• Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W trybie odtwarzania w orientacji pionowej można odtworzyć tylko jeden plik wideo na raz.
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w
głównym oknie wybranym przez użytkownika
――Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu
serwera.
――Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi
wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu
Odtwarzacz.
――Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować
na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
55
Spis treści
Rozszerzenie
pliku
Kontener
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 x 1080
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
AAC
MPEG-4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG-1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż
określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe niż
wartości określone w powyższej tabeli mogą się
zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
Dźwięk
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe
niż wartości określone w powyższej tabeli
mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą
nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1
kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA nie jest
obsługiwane.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15360
x 8640
•• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala,
Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie,
Losowo)
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz
AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem
MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• Niektóre kodeki (MVC, VP8 i MJPEG) nie będą
obsługiwane w następujących sytuacjach:
odtwarzanie kolejno różnych typów plików,
odtwarzanie plików LFD lub plików w orientacji
pionowej.
57
Flash
Power Point
•• Funkcja zgodna z programem Flash w wersji 10.1
•• Animacje w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: SWF
•• Zalecana rozdzielczość: 960 x 540
-- Uwaga
Nie można zagwarantować wydajności
porównywalnej z programem Flash Player
zainstalowanym w systemie operacyjnym
Windows
Podczas tworzenia plików Flash wymagana
jest ich optymalizacja
•• Filmy wideo w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: FLV
-- Wideo
Kodek: H.264 BP
Rozdzielczość: 1920 x 1080
-- Dźwięk
Kodek: H.264 BP
-- Uwaga
Format plików F4V nie jest obsługiwany
Format kompresji Screen Video nie jest
obsługiwany
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: ppt, pptx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekty animacji
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
------
PDF
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: pdf
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Zawartość poniżej jednego piksela nie
jest obsługiwana z powodu pogarszania
wydajności mechanizmu.
-- Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są
obsługiwane.
-- Zawartość z obróconym tekstem nie jest
obsługiwana.
-- Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
-- Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane
nieprawidłowo)
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
58
WORD
Pliki szablonów
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .doc, .docx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekt tła strony
-- Niektóre style akapitów
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
•• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania
dostępne są wyłącznie w aplikacji Szablon.
LFD
•• Obsługiwane w opcji Kanał sieciowy oraz
Kanał lokalny
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .lfd
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
-----
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
59
Formaty plików obsługiwane przez program Videowall
――Szczegółowe informacje znajdują się w <instrukcji obsługi serwera MagicInfo Server>.
Wideo
Obraz
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, bmp, png
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są
obsługiwane.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15360 x 8640
――Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania
są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać
podczas odtwarzania.
wyświetlenie.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi
błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z
odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• Niektóre kodeki mogą nie być obsługiwane w trybie odtwarzania w orientacji
pionowej.
60
Ograniczenia
•• Odtworzyć można wyłącznie jeden plik wideo (Wideo) na klienta.
――Na ekranach ściany wideo można wyświetlać pliki z różną zawartością.
Dwóch plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
61
Harmonogram
Funkcje dostępne na stronie Harmonogram
Na stronie Harmonogram oferowane są następujące funkcje.
→ Harmonogram → ENTER E
HOME
Harmonogram
Typ : Lokalne
Urządzenie : Wewnętrzna
Opcje
Zaplanuj odtw. zawartości na kanale lokalnym lub edytuj istniejące kanały.
Czas odtwarzania
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Dodaj zawartość, aby
utworzyć program na
kanale.
01:30
02:00
Skonfiguruj czas
odtwarzania każdego
elementu.
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Urządzenie
-- Wyświetlanie nazwy podłączonego urządzenia pamięciowego.
――Ta opcja jest aktywowana tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne w obszarze Urządzenie.
•• Opcje
01:00
03:30
•• Typ
-- Lokalne: dodawanie lub edytowanie harmonogramów.
-- Sieć: wyświetlanie harmonogramu sieci skonfigurowanego na serwerze.
+ Dodaj program
Zaplanuj odtwarzanie na
kanale 2.
Zaplanuj odtwarzanie na
kanale 3.
Ustaw czas rozpoczęcia
i zakończenia dla
programu.
Pozycje menu na stronie Harmonogram
Nazwa opcji
Działanie
06:00
Wyślij
Wysyłanie skonfigurowanych harmonogramów do innego urządzenia pamięciowego. Ta
funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
Usuń
Usuwanie harmonogramów.
Ustawienia
Domyślnie wybrany materiał jest odtwarzany na kanale, dla którego brakuje informacji
dotyczących programu.
62
Konfiguracja harmonogramów kanałów
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie w wybranym czasie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka.
1
Wybrać kanał do skonfigurowania.
2
Wybrać zawartość filmową, muzyczną lub fotograficzną, która ma zostać uwzględniona w harmonogramie kanału.
3
Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. (Czas rozpoczęcia. ~ Zatrzymaj czas)
4
Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.
5
Nacisnąć przycisk Zapisz.
――Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne.
Edytowanie harmonogramu kanału.
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień skonfigurowanego harmonogramu kanału dotyczących między innymi zawartości, czasu trwania i nazwy harmonogramu.
1
Wybrać kanał do edytowania.
2
Wybrać zawartość filmową, fotograficzną lub muzyczną do edytowania w harmonogramie kanału.
-- Usuwanie zawartości: należy umieścić kursor nad wybraną zawartością, a następnie nacisnąć przycisk E, aby ją usunąć.
-- Należy przejść do prawego końca listy zawartości. Należy kliknąć przycisk +, aby dodać zawartość lub zmienić kolejność odtwarzania elementów zawartości.
3
Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. (Czas rozpoczęcia. ~ Zatrzymaj czas)
4
Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.
5
Nacisnąć przycisk Zapisz.
――Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne.
63
Szablon
HOME
Funkcje dostępne na stronie Szablon
Tworzenie unikalnej zawartości przy użyciu szablonów. Łatwo utworzyć zawartość. Należy po prostu
wybrać obrazy i tekst do szablonu.
→ Szablon → ENTER E
Szablon
Wybierz szablon do dostosowania.
Posortować listę szablonów, korzystając z następujących kryteriów.
Rynek : Wszystkie
Orientacja : Pejzaż
1 / 64 pozycje
Moje szablony
•• Rynek
•• Orientacja
-- Pejzaż: wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w poziomie.
-- Portret: wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w pionie.
1
Wybrać szablon z dostarczonych przykładowych szablonów.
Szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Podgląd
Anuluj
Zapisz
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Ekran tła
Podkład muzyczny
Wył.
64
2
Zaplanować szablon, wstawiając do niego teksty, pliki wideo, zdjęcia lub pliki PDF.
Wprowadzanie tekstu
Wstawianie zawartości, takiej jak zdjęcia, filmy i pliki PDF.
Szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Aa
Szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
[TR]Naciśnij przycisk głośności na
pilocie, aby zmienić rozmiar czcionki.
Edytuj
— wybr. pozycje
Wybierz, aby
usunąć
picture1.jpg
Ukryj element
Podgląd
Anuluj
New town
interior design
Edytuj tekst
Opcja czcionek
Pokaż
Domyślny czas trwania treści
00:00:05
Proporcje obrazu
Wycisz
Gotowe
Zapisz
Anuluj
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Ekran tła
Podkład muzyczny
Wył.
Edytuj tekst
Wybrać okno Edytuj tekst, aby wprowadzać tekst.
Konfiguracja obrazu tła/muzyki w tle
Szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Ekran tła
Urządzenie : Wszystkie
Opcja czcionek
Rozmiar czcionki: określenie rozmiaru tekstu wiadomości.
Kolor czcionki: określenie koloru tekstu wiadomości.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Kolor tła: określenie koloru tła wiadomości.
bg_common_01.jpg
Widoczn. tła: określenie przezroczystości tła wiadomości.
Gotowe
Anuluj
Wyrównanie: wybór trybu wyrównania komunikatu.
Przewijanie: określenie kierunku/szybkości przewijania wiadomości.
Ukryj element: Wyświetl lub ukryj komunikat.
――Wybranie opcji Ukryj nie spowoduje zresetowania ustawień komunikatu.
Resetuj: Przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich ustawień w obszarze Opcja czcionek.
65
3
Podgląd
Skonfigurować opcje Nazwa szablonu oraz Pamięć masowa.
Zapisz
Jest uruchomiony podgląd szablonu. Zniknie
po 20 s.
Czas trw.
23:59:59
Nazwa szablonu
Szablon01
Pamięć masowa
Wewnętrzna
Zapisz
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
Wyświetlić podgląd utworzonego szablonu za pomocą funkcji Podgląd.
2
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać szablon.
4
Anuluj
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zakończyć tworzenie zawartości.
66
Klonuj produkt
HOME
→ Klonuj produkt → ENTER E
Klonuj produkt
Eksportowanie ustawień produktu na urządzenie USB lub wczytywanie ustawień z urządzenia USB.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
Jeżeli na pamięci USB nie znajduje się zduplikowany plik
1
Podłączyć urządzenie USB do portu USB. Uruchomić funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat W urządzeniu USB nie znaleziono pliku klonowania. Skopiować ustawienia
systemowe z tego produktu na dysk USB?.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeżeli na pamięci USB znajduje się zduplikowany plik
1
Podłączyć urządzenie USB do portu USB. Uruchomić funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji..
Uruchomić funkcję Kopiuj z USB lub Kopiuj na USB.
-- Kopiuj z USB: zastosowanie ustawień urządzenia USB w produkcie.
-- Kopiuj na USB: kopiowanie ustawień produktu na urządzenie USB.
――Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
67
Ustawienia ID
HOME
→ Ustawienia ID → ENTER E
Ustawienia ID
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przypisywanie identyfikatora.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
Identyfikator urządzenia
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. (Zakres:
0~224)
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Kabel RJ45(LAN)
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
68
Wygaszacz ekranu
HOME
→ Wygaszacz ekranu → ENTER E
Włączanie/wyłączanie funkcji Wygaszacz ekranu.
Włączenie funkcji Wygaszacz ekranu powoduje obracanie ekranu co 30 minut w celu zapobiegnięcia wypaleniu powidoku.
•• Wył. / Włączone
Wygaszacz ekranu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Stan sieci
HOME
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
→ Stan sieci → ENTER E
Stan sieci
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
69
Ściana wideo
HOME
→ Ściana wideo → ENTER E
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania
z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń
graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą funkcji
Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do produktów
tworzących ścianę wizyjną.
Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść produkt na odpowiedni
inny numer. Nacisnąć przycisk E.
――Funkcja Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 255 wyświetlaczy.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
70
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania lub zmniejszania
rozmiaru.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
71
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
Czasomierz wł./wyłącz.
――Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący
czas.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
•• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB): Z urządzenia USB lub pamięci wewnętrznej
wybrać folder z zawartością do odtworzenia po włączeniu produktu. Zawartość ta może składać się z plików muzycznych,
zdjęć lub plików wideo.
――Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
――Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik muzyczny,
funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.
――Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów Pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
――Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.
――Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia USB tego
samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
――Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika kart pamięci.
――Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub
przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń
może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.
72
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~ Wył.
czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d, a
następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
-- Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
-- Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą
aktywne w dni wolne od pracy.
-- Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają zostać
aktywowane.
-- Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
73
Pasek informacyjny
HOME
→ Pasek informacyjny → ENTER E
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
•• Wył. / Włączone
•• Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
•• Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat (Wiad.).
•• Opcja czcionek: określenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomości.
Pasek informacyjny
•• Pozycja: wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad..
•• Przewijanie: określenie kierunku Kierunek oraz prędkości Szybkość przewijania wiadomości.
•• Podgląd: Podgląd skonfigurowanych ustawień podpisów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Więcej ustawień
HOME
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
→ Więcej ustawień → ENTER E
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
74
Otwieranie adresu URL
HOME
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą,
od którego zakupiono produkt.
――Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie adresu
URL w obszarze System.
→ Otwieranie adresu URL → ENTER E
Zmień adres URL
pm
12:00
Otwieranie adresu URL
Styczeń 1 2014
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Wygaszacz ekranu
Stan sieci
Ściana wideo
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
75
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
Obraz
Tryb obrazu
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Sklep i centrum handlowe
· Podświetlenie
100
· Kontrast
70
· Jasność
45
· Ostrość
80
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z50
C50
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji
kolorów.
-- Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
76
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
MENU m → Obraz → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
· Podświetlenie
100
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)
Tekst
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość
Skalibrowano
Podświetlenie
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe
· Kontrast
70
(OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
· Jasność
45
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
· Ostrość
80
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z50
produktu.
C50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
77
Temperat. barwowa
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
――Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył..
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Temperat. barwowa jest wyłączona.
Obraz
Temperat. barwowa
10000K
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
78
Balans bieli
2-punktowo
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
•• Przes. C / Przes. Z / Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Balans bieli
10-punktowo
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
Poziom: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
――Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
――Opcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Biuro i szkoła (Film/zdjęcie).
79
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Obraz
Gamma
0
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i
Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona.
Obraz
Wartość skalibrowana
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
80
Ustawienia zaawansowane
MENU m → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER E
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Ściana wideo
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Oświetl. dynamiczne
Wysoko
Terminal i stacja
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Film/zdjęcie
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów
Tekst
Kontrast dyn. / Tonacja czerni
Film/zdjęcie
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Oświetl.
dynamiczne
Tekst
Kontrast dyn. / Tonacja czerni
Najciemniejsza
0
Wył.
Opcje regulacji obrazu
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ustawienia zaawansowane jest
wyłączona.
Oryginalna
Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
81
Kontrast dyn.
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Oświetl. dynamiczne
Wysoko
Najciemniejsza
0
Wył.
Oryginalna
Włączone
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wył. / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
Tylko tryb RGB
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
•• Wył. / Czerwony / Zielony / Niebieski
Przestrzeń kolorów
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
――Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję
Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.
•• Wył. / Włączone
82
Opcje obrazu
Tryb obrazu
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Wył.
Red. zakłóceń MPEG
Wył.
Poziom czerni HDMI
Normalny
Tryb Film
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
Skalibrowano
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy / Red.
zakłóceń MPEG / Tryb Film / Poziom czerni
HDMI / Dynamiczne podświetlenie
Tekst
Tonacja kolorów / Poziom czerni HDMI /
Dynamiczne podświetlenie
Poziom czerni HDMI / Dynamiczne
podświetlenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
83
Tonacja kolorów
Opcje obrazu
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Wył.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie
Red. zakłóceń MPEG
Wył.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
Poziom czerni HDMI
Normalny
Tryb Film
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
produktu.
Czysty obraz cyfrowy
Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję Czysty obraz cyfrowy pozwalającą na
zredukowanie zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko / Auto
――Intensywność otrzymywanego sygnału jest największa, kiedy pasek jest zielony.
――Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.
Red. zakłóceń MPEG
Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko / Auto
84
Poziom czerni HDMI
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Wył.
Red. zakłóceń MPEG
Wył.
Poziom czerni HDMI
Normalny
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Nisk. / Normalny
――Dostępne tylko w trybach HDMI (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Tryb Film
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Tryb Film
Wył.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz
ustawiał optymalną jakość obrazu.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
•• Wył. / Auto1 / Auto2
――Dostępne w trybach HDMI (1080i).
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
•• Wył. / Włączone
85
Rozmiar obrazu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E
――W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
16:9
· Pozycja
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części
obrazu.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
•• Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
•• Dost szer: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję
obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI (720p / 1080i / 1080p) opcja ta pozwala na wyświetlenie
pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginalna proporcja: jeśli źródło sygnału jest ustawione na HDMI (połączenie z komputerem) obraz wideo będzie
wyświetlany z zachowaniem oryginalnych proporcji.
――Dostępność portów zależy od modelu.
86
Pozycja
Regulacja pozycji obrazu. Funkcja Pozycja jest dostępna tylko, jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na Powiększenie1,
Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub Użytkownika.
――W celu użycia funkcji Pozycja po wybraniu ustawienia Powiększenie1, Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub
Użytkownika należy wykonać następujące czynności.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Pozycja
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Nacisnąć przycisk u lub przycisk d, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
3
Nacisnąć przycisk E.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Powiększenie/Pozycja
Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Ta opcja jest dostępna, jeśli dla źródła sygnału wybrano ustawienie HDMI
(1080i/1080p). Aby opcja ta była dostępna, dla opcji Rozmiar obrazu należy wybrać ustawienie Użytkownika.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
3
Za pomocą przycisków u/d/l/r przesunąć obraz.
4
Nacisnąć przycisk E.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
87
Wyłącz obraz
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.
MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E
Obraz
Wyłącz obraz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
88
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Konfiguracja ekranu menu.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTER E
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja zawartości źródłowej
Orientacja ekranu
Zmiana orientacji ekranu produktu.
Ochrona ekranu
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
Wyświetlanie komunikatu
Przezroczystość menu
Śred.
Język menu
Polski
Resetuj wyświetlacz ekr.
Proporcje obrazu
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji
obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
89
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER E
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz
ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz
Ochr. przed wypalan.
Wył.
Ochr. przed wypalan.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr. przed wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
Ustawienie Ochr. przed wypalan. Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy przesunięciami
obrazu.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
•• Przesunięcie pikselowe (Wył. / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie
ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 min ~ 4 min
4 min
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie
oznacza to defektu produktu.
――Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, wówczas funkcja Przesunięcie pikselowe jest
wyłączona.
90
Wył. czasowy
Ochr. przed wypalan.
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
Przesunięcie pikselowe
Funkcja Ochr. przed wypalan. zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
Wył. czasowy
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wył.
Wyszarzenie boków
Wył.
Powtórz: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych odstępach
czasu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Interwał: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym okresie (od
czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
――Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy wybrano
ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
-- Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
-- Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
-- Zmiana odcienia: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
――Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawienia czasu lub okresu
powtórzeń.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan..
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan..
――Włączone, jeżeli dla funkcji Wył. czasowy włączono ustawienie Powtórz, a dla funkcji Tryb ustawienie Piksel.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
91
Wyświetl natychmiast
Ochr. przed wypalan.
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wył. / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyszarzenie boków
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wyszarzenie boków
Wył.
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed
uszkodzeniem.
•• Wył. / Jasne / Ciemna
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTER E
•• Wył. / Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.
•• Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
92
Przezroczystość menu
Dostosowanie przeźroczystości okna menu.
•• Wysoko / Śred. / Nisk.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Przezroczystość menu → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Przezroczystość menu
Śred.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Język menu
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji
komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język menu
Polski
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
93
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
94
Rozdział 08
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER E
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Dźwięk
Tryb dźwięku
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
Standardowy
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając lepszą
słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
Efekt dźwiękowy
Głośność automatyczna
Zeruj dźwięk
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
95
Efekt dźwiękowy
Konfiguracja preferowanego efektu dźwiękowego dla dźwięku wyjściowego.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy.
MENU m → Dźwięk → Efekt dźwiękowy → ENTER E
Dialog Clarity
Ta funkcja umożliwia zwiększenie intensywności głosu w stosunku do muzyki tła lub efektów dźwiękowych, co sprawia, że
dialogi są lepiej słyszalne.
Efekt dźwiękowy
Dialog Clarity
Wył.
•• Wył. / Włączone
Korektor
Korektor
Funkcja Korektor pozwala dostosowywać ustawienia dźwięku dla poszczególnych głośników.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (regulacja szerokości pasma): regulacja poziomu określonych częstotliwości
szerokości pasma.
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
Głośność automatyczna
MENU m → Dźwięk → Głośność automatyczna → ENTER E
Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.
•• Wył. / Normalny / W nocy
Opcja Normalny koryguje poziom głośności dla każdego kanału tak, że przy zmianie kanału głośność pozostaje taka sama.
Opcja W nocy koryguje i obniża poziom głośności dla poszczególnych kanałów — wszystkie kanały są więc odtwarzane ciszej.
Opcja W nocy jest szczególnie przydatna w nocy, gdy poziom głośności nie powinien być wysoki.
――Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji Głośność automatyczna należy
Dźwięk
Głośność automatyczna
Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.
Wył.
wybrać ustawienie Wył.. Regulacja głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być możliwe, jeśli dla funkcji
Głośność automatyczna wybrano ustawienie Normalny lub W nocy.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
96
Zeruj dźwięk
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych
ustawień dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
Dźwięk
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
97
Rozdział 09
Sieć
Stan sieci
Ustawienia sieci
MENU m → Sieć → Stan sieci → ENTER E
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci → ENTER E
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub, takich jak
wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje funkcji.
Stan sieci
Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.
Ustawienia sieci
Wybierz rodzaj sieci.
Typ sieci
Bezprz.
Sieć bezprzewodowa
Masz połączenie z Internetem. W przypadku problemów z korzystaniem z usług online
skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
Disconnect
Ustaw. IP
Ponów
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Zamknij
Odśwież
WPS(PBC)
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Typ sieci
•• Bezprz. / Kablowa
98
Ustawienia sieci (przewodowej)
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie
portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego
przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
LAN
Gniazdo LAN na ścianie
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Gniazdo modemu na ścianie
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego
z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem. Połączenie wymaga
zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Urządzenie do współdzielenia
adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół
dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Modemy i routery
obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z
Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje
konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak
adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na ekranie Cable Setup
podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera
DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te
można również odczytać z komputera.
――Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół
DHCP.
――Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
99
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość
aktualizacji oprogramowania.
Automatycznie konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci.
2
Nacisnąć przycisk Połącz, aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci.
-- Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.
3
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem
nawiązane.”.
――Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
――Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci.
2
Nacisnąć przycisk Połącz, aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci.
-- Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.
3
Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
4
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
5
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji
zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu sieci.
――Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę
Ręczne konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz
adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk
opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
6
Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się
ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
7
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem
nawiązane.”.
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
100
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Urządzenie do bezprzewodowego
współdzielenia adresu IP
(router wyposażony w serwer DHCP)
Gniazdo LAN na ścianie
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który
wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający
nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa). Klucz zabezpieczeń
Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości —
które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z
tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa
do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej
konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
Kabel LAN
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym
odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
――Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie,
korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP Sharer, może to
spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
――Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież, aby
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie
802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano opcję
WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z
nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
Wybrać opcję Dodawanie sieci, aby dodać router bezprzewodowy do podłączenia.
――Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest
możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button Configuration, PBC) lub
numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie
określa identyfikator SSID i klucz WPA.
――Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja
ręczna, WPS(PBC)
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router
bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło., należy go wprowadzić (klucz
zabezpieczeń albo PIN).
101
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe, a
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
się proces weryfikacji połączenia.
――Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
7
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe
są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
3
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież, aby
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
Wybrać opcję Dodawanie sieci, aby dodać router bezprzewodowy do podłączenia.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz
adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router
bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło., należy go wprowadzić (klucz
zabezpieczeń albo PIN).
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe, a
następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie
się proces weryfikacji połączenia.
7
Wybrać polecenie Stop podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego. Spowoduje
to przerwanie nawiązywania połączenia.
8
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
――Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę
opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
102
10Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się
ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
11Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe
są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
WPS(PBC)
Konfiguracja za pomocą opcji WPS(PBC)
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk WPS(PBC), należy postępować w następujący sposób.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Wybrać polecenie WPS(PBC), nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
3
W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS(PBC) na routerze. Produkt automatycznie pozyska
wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
4
Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
103
Sieć Wi-Fi Direct
MENU m → Sieć → Sieć Wi-Fi Direct → ENTER E
Aby możliwe było użycie tej funkcji,
urządzenie przenośne powinno
obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct.
Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio
do produktu z pominięciem routera.
Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w
następujący sposób:
1
Przejść do ekranu Sieć Wi-Fi Direct. Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
2
Włączyć funkcję Sieć Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz właściwe urządzenie Wi-Fi.
•• PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut nacisnąć na urządzeniu Wi-Fi przycisk WPS(PBC). Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości
konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
•• PIN: wprowadzić wyświetlony kod PIN na urządzeniu.
――W celu odłączenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję Rozłączono.
Ustawienia urządzenia multimedialnego
MENU m → Sieć → Ustawienia urządzenia multimedialnego → ENTER E
Umożliwia włączenie opcji współdzielenia zawartości między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak smartfony i tablety.
104
Screen Mirroring
Ustawienia sieci serwera
MENU m → Sieć → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci serwera → ENTER E
Należy podłączyć urządzenie przenośne, które obsługuje funkcję zapisu lustrzanego na produkcie.
Umożliwia to emitowanie dźwięku i obrazu z urządzenia przenośnego za pośrednictwem produktu.
Zapis lustrzany odnosi się do wyprowadzania obrazu i dźwięku z urządzenia przenośnego do urządzenia
graficznego.
――Aby korzystać z funkcji Screen Mirroring, należy upewnić się, że urządzenie przenośne obsługuje
funkcję zapisu lustrzanego, taką jak AllShare Cast, WidDi (w wersji 3.5 lub nowszej) oraz Miracast.
Aby sprawdzić, czy funkcja zapisu lustrzanego jest dostępna, należy odwiedzić witrynę internetową
producenta urządzenia przenośnego.
――Dźwięk lub obraz może nie być płynny w przypadku przeciążenia sieci.
Połącz z serwerem
Aby uruchomić program Odtwarzacz, należy uzyskać połączenie z siecią.
•• Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie
zaszyfrowany.
――Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można
połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki
jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
Screen Mirroring
Tryb MagicInfo
Należy uruchomić funkcję zapisu lustrzanego z poziomu urządzenia przenośnego. Na urządzeniu
przenośnym produkt jest automatycznie wyszukiwany i wyświetlany na liście.
――Jeśli nie można podłączyć urządzenia przenośnego do produktu, należy je wyłączyć i włączyć, a
Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany będzie
produkt.
następnie spróbować ponownie.
•• Lite / Premium
Dostęp do serw.
Wybór metody połączenia z siecią serwera.
•• Zezwól / Odmów
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
•• Aktywny / Pasywny
105
Nazwa urządzenia
MENU m → Sieć → Nazwa urządzenia → ENTER E
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
106
Rozdział 10
System
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
MENU m → System → Ustawienia → ENTER E
Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy należy skonfigurować podstawowe ustawienia, takie jak język, kanał i godzinę.
Należy nacisnąć przycisk .
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
System
1
Ustawienia
Nacisnąć przycisk u lub d, a następnie przycisk E. Określić język menu ekranowego.
Czas
2
Autoprzełączanie źródła
Orientacja ekranu
Skonfigurować orientację strony menu.
-- Pejzaż / Portret
Sterowanie zasilaniem
3
Rozwiązanie Eco
Sterowanie temperaturą
Język menu
Ustawić czas automatycznego wyłączania produktu, który jest nieużywany przez dłuższy czas.
77
Menedżer urządzeń
Aut. wył. zasil.
-- Wyłączone (zalecane) / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
4
Ustawienia sieci
Konfigurowanie połączenia sieciowego. W tym celu należy nacisnąć przycisk E. Jeżeli informacje na temat konfiguracji
sieci nie są znane lub użytkownik chce skonfigurować ją później, należy wybrać opcję Pomiń. Aby później skonfigurować
połączenie sieciowe, należy skorzystać z menu Sieć.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
5
Ustawienie zegara
Ustawić aktualną datę i czas, a następnie wybrać opcję Dalej.
107
6
Odtwarzaj przez
Wybrać odpowiedni tryb odtwarzacza w zależności od otoczenia, w którym produkt będzie używany.
――Etap konfigurowania ustawienia Odtwarzaj przez występuje tylko wtedy, gdy sieć jest podłączona.
7
Konfig. zakończone
Gratulacje! Ukończono konfigurację — możesz zaczynać.
108
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Można również zaprogramować
automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonej porze za pomocą funkcji Wył. czasowy.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Czas
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
Włączone
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z
jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć
przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Wył.
0s
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
(Wył. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby anulować Auto.
wyłączanie, wybrać ustawienie Wył..
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu
sieci (w zakresie 0–50 sekund).
109
Autoprzełączanie źródła
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest ustawiona jako Włączone, a
poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENU m → System → Autoprzełączanie źródła → ENTER E
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać
aktywne źródło obrazu wideo.
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Wył.
Przywracanie źródła gł.
끄기
Wył.
Źródło główne
HDMI
Źródło pomocnicze
MagicInfo Player S
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie
aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą
się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
110
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Maks. oszcz. en.
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Maks. oszcz. en.
Włączone
Ster. trybem gotowości
Włączone
Przycisk zasilania
Sieć w trybie czuwania
•• Wył. / Włączone
Tylko włączanie
Wył.
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje
w stanie bezczynności.
•• Wył. / Włączone
Ster. trybem gotowości
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył.
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył., komunikatBrak sygnału nie zostanie wyświetlony.
W takim przypadku należy dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawić wartość Włączone.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
111
Przycisk zasilania
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Maks. oszcz. en.
Włączone
Ster. trybem gotowości
Włączone
Przycisk zasilania
Sieć w trybie czuwania
Tylko włączanie
Wył.
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
112
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
Harmonogram lampy ekranu
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Wył.
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Tr. got. br. sygn.
Wył.
Aut. wył. zasil.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
4 godziny
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
•• Wył. / Włączone
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wył. / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie
się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wył. / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
113
Sterowanie temperaturą
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal
rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
System
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.
77
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
114
Menedżer urządzeń
MENU m → System → Menedżer urządzeń → ENTER E
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia wskaźnika
Istnieje możliwość skonfigurowania opcji obsługi zewnętrznych urządzeń wejściowych podłączonych do produktu.
Ustawienia klawiat.
Podłączenie klawiatury do produktu powoduje wyświetlenie menu Ustawienia klawiat..
Wybierz klawiaturę
Należy wybrać klawiaturę z listy dostępnych podłączonych klawiatur.
――Można użyć tylko jednej podłączonej klawiatury.
Opcje klawiatury
――Zależnie od kraju.
Język klawiatury
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Można określić język tekstu wprowadzanego za pomocą klawiatury.
Typ klawiatury
Można określić typ klawiatury.
Zmień język wprowadz.
Można skonfigurować kombinację klawiszy umożliwiającą zmianę języka wprowadzanego tekstu.
115
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia wskaźnika
Ustawienia myszy
Podłączenie myszy do produktu powoduje wyświetlenie menu Ustawienia myszy.
Wybierz mysz
Konfiguracja ustawień połączenia myszy lub opcji połączonych urządzeń myszy.
――Spośród wszystkich podłączonych urządzeń myszy można używać tylko jednej myszy.
Opcje myszy
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Zależnie od kraju.
Przycisk główny
Należy wybrać przycisk myszy, za pomocą którego wykonywane będą podstawowe funkcje (kliknięcie i wprowadzanie).
•• Lewy / Z prawej
Szybkość wskaź.
Ustawienie szybkości wskaźnika myszy.
•• Wolna / Standardowy / Szybka
116
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia wskaźnika
Ustawienia wskaźnika
Pozwala określić rozmiar, szybkość i kształt wskaźnika myszy.
Rozmiar wskaźnika
Pozwala określić rozmiar wskaźnika.
•• Mały / Śred. / Duży / Bardzo duży
Szybkość wskaź.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Pozwala określić szybkość przesuwania wskaźnika. Większa szybkość powoduje zwiększenie wrażliwości wskaźnika na
przesuwanie.
•• Wolna / Standardowy / Szybka
Obraz wskaźnika
Pozwala określić kształt wskaźnika.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Odtwarzaj przez
Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
MENU m → System → Odtwarzaj przez → ENTER E
•• MagicInfo / Otwieranie adresu URL
System
Odtwarzaj przez
MagicInfo
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zmień kod PIN
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN. Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry
w polu Potwierdź nowy kod PIN.
System
Zmień kod PIN
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
118
Ogólne
Zabezpieczenia
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
MENU m → System → Ogólne → ENTER E
Blokada bezpieczeństwa
Ogólne
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.
Zabezpieczenia
BD Wise
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hot Plug HDMI
•• Wył. / Włączone
Włączone
Wył.
Włączone
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez
funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Wył.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.
•• Wył. / Włączone
Blok. autom. odtw. z USB
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Blokowanie urządzeń pamięci USB, aby zapobiec ich automatycznemu wykrywaniu.
•• Wył. / Włączone
BD Wise
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Blu-ray
i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie
przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
•• Wył. / Włączone
――Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD
Wise.
――Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ogólne
Anynet+ (HDMI-CEC)
Zabezpieczenia
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Wył.
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi tę funkcję
urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do
urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono
w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
――Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.
――W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać urządzenie
Anynet+.
――Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie gotowości.
――Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3 urządzenia takiego
samego typu.
Menu Anynet+
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Menu Anynet+ się zmienia w zależności od typu i stanu podłączonych do produktu urządzeń Anynet+.
――Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Menu Anynet+
Opis
Oglądaj PC
Zmiana trybu Anynet+ na tryb PC.
Wybierz urządzenie
Ta opcja służy do wyświetlenia urządzeń Anynet+.
Menu (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie pojawi się menu płyty.
Narz. (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia narzędzi podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetlone zostaną narzędzia
odtwarzacza.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
Menu tytułu (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu tytułów podłączonego urządzenia. Na przykład,
jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetli się menu
tytułów filmu znajdującego się w odtwarzaczu.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
120
Wył. automatycznie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ta opcja służy do automatycznego ustawienia urządzenia Anynet+ jako Wył. w momencie wyłączenia produktu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Wył.
Wył. automatycznie
Nie
Wyszukaj urządzenie
•• Nie / Tak
――Jeśli dla funkcji Wył. automatycznie wybrano ustawienie Tak, działające urządzenia zewnętrzne będą się wyłączały razem z
produktem.
――Ta opcja może być niedostępna w niektórych urządzeniach.
Wyszukaj urządzenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+
1
Nacisnąć przycisk TOOLS, wybrać opcję Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać opcję Wybierz urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E.
Jeżeli nie można znaleźć wyszukiwanego urządzenia, to aby odświeżyć listę, należy wybrać opcję Odśwież.
3
Wybrać urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E. Można się przełączyć na wybrane urządzenie.
――Menu Wybierz urządzenie pojawi się tylko, jeśli dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrane zostanie ustawienie Włączone
w menu System.
――Przełączanie na wybrane urządzenie może potrwać do 2 minut. Kiedy trwa operacja przełączania, nie ma możliwości jej
anulowania.
――Jeżeli urządzenie Anynet+ wybrano, naciskając przycisk SOURCE, a następnie wybierając źródło wejściowe, nie ma
możliwości skorzystania z funkcji Anynet+.
――Upewnić się, że wybrano urządzenie Anynet+ za pomocą opcji Wyszukaj urządzenie.
121
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Funkcja Anynet+ nie działa.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia
Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
•• Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa).
•• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i włączyć
produkt.
•• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.
•• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMICEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.
•• Wybrać opcję Oglądaj PC w menu Anynet+.
•• Nacisnąć na pilocie produktu przycisk SOURCE i wybrać urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie wyświetli się komunikat
„Rozłączanie połączenia z
urządzeniem Anynet +...”.
•• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.
•• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.
•• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
122
Problem
Podłączone urządzenie nie jest
wyświetlane.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie podłączono
do produktu kablem HDMI.
•• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
•• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie przeprowadzić
wyszukiwanie urządzeń.
123
Hot Plug HDMI
Ogólne
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
Zabezpieczenia
•• Wył. / Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Wideo DivX® na żąd.
Ta opcja pozwala na wyświetlenie autoryzowanego kodu rejestracji produktu.
Po połączeniu ze stroną internetową DivXⓇ i rejestracji z użyciem tego kodu można pobrać ze strony plik rejestracyjny VOD
(wideo na żądanie).
Więcej informacji na temat DivXⓇ VOD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://vod.divx.com.
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Tryb gry
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po
wyborze trybu gry.
•• Wył. / Włączone
――Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry
ustawienie Wył..
124
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
125
Rozdział 11
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy
automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje
ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
-- Obecna wersja: wersja
oprogramowania obecnie
zainstalowana w produkcie.
Akt. teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Aktualizacja autom.
Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.
•• Wył. / Włączone
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
126
Przejdź do strony główn.
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME
Z menu Przejdź do strony główn. możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci lub sieci.
na pilocie.
MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER E
Odtwarzacz
Wyszukiwanie i odtwarzanie kanałów lub treści zapisanej na urządzeniach.
――Przed skorzystaniem z funkcji Czasomierz wł./wyłącz. należy ustawić zegar.
Harmonogram
Odtwarzacz
Harmonogram
Szablon
Odtwarzanie różnej zawartości,
takiej jak programy z zaplanowanych
kanałów, szablony czy pliki.
Tworzenie harmonogramów treści w lokalnych kanałach lub edytowanie zapisanych kanałów.
Szablon
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Wygaszacz ekranu
Stan sieci
Ściana wideo
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
Aby utworzyć treść, należy wybrać szablon.
Klonuj produkt
Eksportowanie ustawień produktu na urządzenie USB lub wczytywanie ustawień z urządzenia USB.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat pozycji podmenu można znaleźć w rozdziale „Funkcja ekranu startowego”.
Ustawienia ID
Przypisywanie identyfikatora.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
127
Wygaszacz ekranu
Włączanie/wyłączanie funkcji Wygaszacz ekranu.
Włączenie funkcji Wygaszacz ekranu powoduje obracanie ekranu co 30 minut w celu zapobiegnięcia wypaleniu powidoku.
Stan sieci
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą
nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Czasomierz wł./wyłącz.
――Przed skorzystaniem z funkcji Czasomierz wł./wyłącz. należy ustawić zegar.
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Pasek informacyjny
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
Więcej ustawień
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
128
Zeruj wszystko
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Pomoc techn.
Zeruj wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
129
Rozdział 12
Wyświetlanie zdjęć oraz odtwarzanie filmów i muzyki (funkcja
odtwarzania multimediów)
Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na urządzeniu pamięciowym.
Można również odtwarzać zawartość, korzystając z poniższych metod.
•• Korzystanie z urządzenia USB: odtwarzanie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka za pomocą urządzenia USB.
•• Podłączanie urządzenia pamięciowego: odtwarzanie zawartości multimedialnej zapisanej na urządzeniu pamięciowym, takim jak smartfon, aparat, komputer lub w
usłudze chmury.
Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za pomocą urządzenia USB
należy zapoznać się z następującymi informacjami:
Uwaga
•• Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.
Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.
•• Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.
•• Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.
•• Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do odtwarzania.
W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.
•• Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.
130
Urządzenia zgodne z funkcją odtwarzania multimediów
•• Niektóre cyfrowe aparaty USB, smartfony i urządzenia audio mogą nie być zgodne z urządzeniem.
•• Funkcja odtwarzania multimediów jest zgodna jedynie z urządzeniami USB MSC.
•• Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).
Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.
•• Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol ), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.
•• Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500
mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
•• Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać nierozpoznane
lub może działać nieprawidłowo.
•• Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr Czas autom. ochrony, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
•• Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.
System i formaty plików
•• Funkcja odtwarzania multimediów może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.
•• Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.
•• Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).
•• Funkcja odtwarzania multimediów obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny).
Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.
•• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.
•• Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku..
•• W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.
•• Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.
•• Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.
Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe, umożliwiający
bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.
131
Korzystanie z urządzenia USB
Podłączanie urządzenia USB
1
Włączyć produkt.
2
Należy podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.
3
Strona Odtwarzacz pojawi się automatycznie zaraz po podłączeniu urządzenia USB do produktu.
――Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.
-- Zaleca się korzystanie z dysku twardego
USB posiadającego własny zasilacz.
――Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.
Usuwanie urządzenia USB
Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
SOURCE → Źródło
-- Zaleca się usuwanie urządzenia USB za
pomocą funkcji Usuń USB.
2
Należy wybrać opcję USB z obszaru Źródło, a następnie nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie. Wyświetlone zostanie menu Opcje.
3
Wybrać polecenie Usuń USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.
132
Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą komputera/urządzenia przenośnego
Zatwierdzanie połączenia z komputerem/urządzeniem przenośnym
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na komputerze lub urządzeniu przenośnym.
Aby móc odtwarzać zawartość multimedialną z komputera lub urządzenia przenośnego, należy najpierw zatwierdzić połączenie z komputerem lub urządzeniem
przenośnym.
――Funkcja odtwarzania multimediów jest dostępna na każdym urządzeniu obsługującym kontroler DMC zgodny ze standardem DLNA. Funkcja DLNA DMC służy do
przeszukiwania zawartości multimedialnej i kontrolowanego odtwarzania zawartości z produktu po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do produktu.
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
SOURCE → Źródło
2
Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło. Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe.
3
Na ekranie wybrać opcję Opcje, a następnie wybrać opcję Ustawienia urządzenia multimedialnego. Wyświetli się lista urządzeń podłączonych do produktu.
4
Wybrać urządzenie i zatwierdzić połączenie z nim. Odtwarzanie jest możliwe tylko na urządzeniach, które można połączyć.
――Wysłanie zapytania o odtwarzanie zawartości multimedialnej z komputera lub urządzenia przenośnego spowoduje wyświetlenie komunikatu z prośbą o zezwolenie
na połączenie z produktem. Urządzenia można wygodnie połączyć za pomocą monitu.
――Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania sieci zawiera sekcja Ustawienia sieci.
――Upewnij się, że produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci.
Wszystkie adresy IP składają się z czterech części rozdzielonych kropkami.
(Przykładowy adres. IP: 111.222.333.444) Gdy produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci, ich adresy IP powinny być takie same, z wyjątkiem czwartej części
adresu. (np. 111.222.333.***)
133
Podczas połączenia z siecią domową (standard DLNA)
Istnieje możliwość odtwarzania zawartości zapisanej na urządzeniu połączonym z siecią domową.
――Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą serwera zgodnego ze standardem DLNA firmy innej niż Samsung może prowadzić do problemów ze zgodnością.
――Odtwarzanie niektórych zawartości multimedialnych udostępnionych z komputera lub urządzenia przenośnego może nie być możliwe — zależy to od typu kodowania
lub formatu pliku zawartości. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
――Zawartość multimedialna może nie być odtwarzana właściwie, jeśli sieć jest przeciążona. W takim przypadku należy skorzystać z urządzenia USB.
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
SOURCE → Źródło
2
Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło. Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe.
3
Wybrać urządzenie połączone za pomocą sieci domowej (standard DLNA). Wyświetlona zostanie lista plików i folderów udostępnionych z wybranego urządzenia.
4
Wybrać z listy zawartość multimedialną do odtworzenia. Odtworzyć wybraną zawartość multimedialną.
Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości multimedialnej
SOURCE → Źródło → USB
Na stronie listy zawartości multimedialnej urządzenia pamięciowego znajdują się następujące funkcje.
•• Sortuj według
Zmiana rozmieszczenia na liście zawartości multimedialnej określonego formatu pliku w odpowiednim trybie wyświetlania.
-- Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie.
•• Filtr
Możliwość wyboru, aby spośród zawartości typu Zdjęcia, Wideo oraz Muzyka zapisanej na urządzeniu pamięciowym wyświetlać tylko pliki zawartości w określonym
formacie pliku.
•• Opcje
-- Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie.
134
Pozycje menu na stronie listy zawartości multimedialnej
Nazwa opcji
Pokaz slajdów
Działanie
Rozpoczynanie pokazu slajdów.
――Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono
Zdjęcia
Wideo
Muzyka
c
wartość Folder.
Kodowanie
Wybór języka kodowania, jeśli tytuł zawartości multimedialnej wygląda na
uszkodzony.
c
Zmień nazwę listy odtw.
Zmiana nazwy listy odtwarzania.
c
Usuń playlistę
Usuwanie listy odtwarzania.
c
Dod. do listy
Dodawanie plików do listy odtwarzania lub tworzenie nowej listy odtwarzania.
c
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości z listy zawartości multimedialnej.
c
c
c
Wyślij
Wysyłanie zawartości multimedialnej do innego urządzenia pamięciowego. Ta
funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
c
c
c
Indeks
Wybór indeksu w celu wygodnego zlokalizowania zawartości multimedialnej, jeśli
na urządzeniu pamięciowym znajduje się wiele plików z zawartością multimedialną.
――Dostępne indeksy składają się z dat i znaków alfanumerycznych.
c
c
c
――Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono
wartość Folder.
135
Przyciski i funkcje dostępne podczas wyświetlania zdjęć
Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.
•• Pauza / Odtwórz
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie pokazu slajdów. Korzystanie z pokazu slajdów umożliwia wyświetlenie wszystkich zdjęć w folderze.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy urządzenia, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
urządzeniu.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy pliku, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
pliku.
•• Poprzedni / Dalej
Wyświetlanie poprzedniego lub następnego zdjęcia.
•• Ustawienia
Nazwa opcji
Działanie
Ustaw. pokazu
slajdów
Szybkość: zmiana szybkości pokazu slajdów.
Obróć
Obracanie zdjęć.
Powiększenie
Powiększanie zdjęć (maksymalnie 4 razy).
Tryb obrazu
Zmiana na tryb Tryb obrazu.
Podkład muzyczny
Odtwarzanie muzyki w tle podczas wyświetlania zdjęć.
――Należy upewnić się, że plik muzyczny zapisany jest na tym samym urządzeniu.
Efekty: zastosowanie efektów przejścia pomiędzy zdjęciami.
――Podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny) wyświetlany jest mały odtwarzacz. Za pomocą tego małego odtwarzacza można
wstrzymać lub zmienić aktualnie odtwarzaną muzykę.
Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
――Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny).
Wyślij
Wysyłanie otwartych zdjęć do innego urządzenia pamięciowego. Ta funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
136
Przyciski i funkcje dostępne
podczas odtwarzania filmów
Nazwa opcji
Wybierz scenę
Tytuły rozdziałów: wybór i odtwarzanie innego pliku wideo z tego samego folderu.
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie filmu.
•• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu
Szybkie przewijanie filmu do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania
maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby zmienić szybkość odtwarzania
na oryginalną, należy wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Dalej
Aby odtworzyć poprzedni film, należy dwukrotnie wybrać ikonę .
Jednokrotne wybranie ikony  spowoduje odtworzenie aktualnie
odtwarzanego filmu od początku.
Ogranicz czasowo: można użyć przycisków i r, aby przeglądać plik w 10-sekundowych
odstępach lub wprowadzić określoną wartość czasu odtwarzanego filmu w celu wyświetlenia
danego fragmentu.
Powtórz
Konfiguracja trybu Powtórz.
Wyłącz
Powt. raz: wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego filmu.
Powt. wsz.: wielokrotne odtwarzanie wszystkich filmów w folderze.
Obróć
Obracanie obrazu.
Rozmiar obrazu
Zmiana rozmiaru ekranu (opcja Rozmiar obrazu). Obsługiwane rozmiary ekranu różnią się w
zależności od obrazu.
Tryb obrazu
Zmiana na tryb Tryb obrazu.
Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
Jęz. ścieżki dźw.
Odtwarzanie filmów w określonym języku. Ta funkcja jest aktywowana tylko, jeśli odtwarzany jest
plik strumieniowy obsługujący wiele formatów audio.
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
Aby odtworzyć następny film, należy wybrać ikonę ‚.
•• Ustawienia
Miniatury: wybór sceny i odtwarzania pliku wideo od tej sceny.
――Funkcja Miniatury nie jest dostępna, jeżeli 1) miniatura wideo nie została jeszcze
wyodrębniona, 2) wideo zawiera tylko zawartość audio, 3) czas odtwarzania pliku wideo jest
krótszy niż 60 sekund.
Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących
przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.
W trybie wstrzymania dostępne są następujące funkcje. Należy pamiętać, że
w trybie wstrzymania dźwięk nie jest słyszalny.
Działanie
137
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania muzyki
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie muzyki.
•• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu
Szybkie przewijanie muzyki do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny,
należy dwukrotnie wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Dalej
Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny, należy dwukrotnie wybrać ikonę . Jednokrotny wybór ikony  powoduje odtworzenie aktualnie odtwarzanego pliku
muzycznego od początku.
Aby odtworzyć następny plik muzyczny, należy wybrać ikonę ‚.
•• Powtórz
Konfiguracja trybu Powtórz. Wybór opcji Powt. raz powoduje wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku muzycznego. Wybór opcji Powt. wsz. powoduje
wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze.
•• Losowo
Włączanie lub wyłączanie trybu odtwarzania losowego.
•• Wybierz głośniki
Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.
•• Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
138
Obsługiwane formaty plików napisów i multimediów
Napisy
Zewnętrzne
Wewnętrzne
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi (.ttxt)
•• Xsub
Kontener: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• Micro DVD (.sub lub .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontener: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi
Kontener: MP4
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
Rozszerzenie pliku
Typ
Rozdzielczość
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
Typ
Kodek
Uwagi
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcja Seek (szukaj – przejdź do) nie jest obsługiwana.
Obsługuje maksymalnie 2 kanały
Obsługiwane formaty wideo
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeżeli standardowa szybkość przesyłania danych/wyświetlania zawartości jest wyższa niż kompatybilne prędkości podane w tabeli
powyżej.
•• Jeżeli wystąpi błąd w tablicy indeksowej, funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.
•• Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe odtwarzany film może się czasowo zatrzymywać.
•• Jeżeli szybkość przesyłania danych wideo jest większa niż 10 Mb/s, menu może się pojawiać z pewnym opóźnieniem.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Dekoder wideo
Dekoder audio
Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.
Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
•• Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
Jeżeli kodek Vorbis występuje tylko w kontenerze Webm, obsługuje maksymalnie
2 kanały.
Standardy powyżej GMC 2 nie są obsługiwane.
Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
140
Rozszerzenie pliku Kontener
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 x 1080
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
Kodek audio
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG-4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.mov
*.flv
MPEG-1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Rozdział 13
Instrukcja rozwiązywania problemów
-- Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z
poniższą instrukcją. Jeżeli problem
nadal występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
-- Jeżeli ekran nadal nie wyświetla
żadnego obrazu, sprawdź ustawienia
systemu operacyjnego zainstalowanego
na komputerze i kontrolera wideo oraz
kabel.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
142
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne
są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze
specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
143
Problem z ekranem
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o
Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył..
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po
upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie
oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
144
Problem z ekranem
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC
monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub
gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu
HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie
czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
145
Problem z dźwiękiem
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego
(dekodera).
Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany
ustawienia Tryb dźwięku.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników
produktu.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
146
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i
wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu
na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług..
Komunikat Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług. wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość
źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
Poziom czerni HDMI Funkcja nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD
bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do
tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję
interfejsu HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które
nie przenoszą dźwięku.
W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
PC
Wejście audio
Tryb ekranu
Auto
Ustawienia komputera
147
Pytania & odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran →
Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji
Ustawienia monitora.
•• Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia →
Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
-- Dalsze instrukcje dotyczące regulacji
można znaleźć w podręczniku
użytkownika danego komputera lub
karty graficznej.
•• Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania →
Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane
→ Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i
zmień rozdzielczość.
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania →
Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
148
Pytanie
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
Odpowiedź
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania →
Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran
→ Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania →
Wygląd i personalizacja → Personalizacja→ Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →
Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
149
Rozdział 14
Dane techniczne
-
Ogólne
Wymiary
Nazwa modelu
Panel
-
Obszar wyświetlania
DB10D
Wymiary
Kategoria 10 (10,1 cali / 25 cm)
Obszar
wyświetlania
217 mm (poziomo) x 135,6 mm (pionowo)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Waga
0,6 kg
Zasilanie
Prąd przemienny: 100 do 240 V AC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności
od kraju.
poziomo
pionowo
Środowisko pracy
-
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
głęb.
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Wilgotność: 10~80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Wilgotność: 5~95%, bez kondensacji
wys.
szer.
150
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem
komputerowym optymalizuje ustawienia monitora.
Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
――Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.
[ Zalecenie ]- Wyłącznie w UE
•• Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
•• Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com/displaysolutions. W tym celu
należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
•• Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
•• Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
151
Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez
określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb
oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie Tryb standardowy
energii
Znamionowe typowe
Zużycie energii
17 W
18 W
Maks
18,7 W
Tryb oszczędzania energii
Wyłączone zasilanie
(sygnał SOG:nieobsługiwany w trybie DPM)
0,5 W
0,5 W
――Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
――Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.
――W celu zmniejszenia zużycia energii do wartości 0 należy odłączyć przewód zasilania. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
(podczas urlopu itp.)
152
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym
ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej
dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz,
przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
-- Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do prawej
strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
Odwrotność liczby cyklów poziomych
stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
-- Częstotliwość odświeżania pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny dla
ludzkiego oka, produkt wyświetla ten
sam obraz wiele razy na sekundę (w
sposób podobny do działania migającej
lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń
pojedynczego obrazu na sekundę to
częstotliwość pionowa lub inaczej
częstotliwość odświeżania. Częstotliwość
pionową mierzy się w Hz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
DB10D
Częstotliwość pozioma
30 ~81 kHz
Częstotliwość
odświeżania pionowego
48 ~75 Hz
Rozdzielczość optymalna
1280 x 800 przy 60 Hz
Rozdzielczość
maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
148,5 MHz (analogowy, cyfrowy)
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z
komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
153
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania
(kHz)
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
154
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania
(kHz)
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Rozdział 15
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu
może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji
użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
156
WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
157
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Czarna matryca
Elektroda (ITO)
Filtr kolorów
Optymalna jakość obrazu
•• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
-- Liczba subpikseli według typu panelu: 6.220.800
Źródło
Wyczerpane
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
-- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania
energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
Zapobieganie wypalaniu powidoków
TFT
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
Magistrala danych
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas
(ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie
kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać
zmniejszona.
――Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
158
Zapobieganie wypalaniu powidoków
――Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania lub
ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne
mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
•• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
-- Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
-- Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie produktu jako
wyłączone.
-- Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
•• Regularna zmiana koloru
-- Należy używać dwóch kolorów
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
Type 1
•• Regularna zmiana koloru czcionki
-- Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
(Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.)
――Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania urządzenia.
159
Licencja
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol przedstawiający dwie litery D to znaki towarowe firmy
Dolby Laboratories.
Ⓡ
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna
poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku
angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować
się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail na adres oss.request@
samsung.com.
160
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania odnosi się
do liczby efektywnych linii skanowania,
która określa rozdzielczość ekranu.
Częstotliwość skanowania może być
podawana jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od metody
skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces progresywnego
przesyłania pikseli, które tworzą
obraz. Większa liczba pikseli oznacza
wyraźniejszy, żywszy obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem linie
pikseli skanowane są naprzemiennie
co druga z góry do dołu, następnie
skanowane są pozostałe linie (te, które
nie zostały zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla najpierw
linie nieparzyste, potem parzyste.
Tryb bez przeplotu jest najczęściej
wykorzystywany w monitorach,
ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość
obrazu. Trybu z przeplotem używa się
głównie w telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran składa
się z czerwonych, zielonych i niebieskich
plamek. Im krótszy odstęp między
plamkami, tym wyższa rozdzielczość.
Odległość plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między plamkami
w tym samym kolorze. Odległość tę
mierzy się w milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować obraz
widoczny dla ludzkiego oka. Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa
lub inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy na
sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby
cyklów poziomych stanowi wartość
częstotliwości poziomej. Częstotliwość
poziomą mierzy się w kHz.
Plug & Play____ Funkcja Plug & Play
umożliwia automatyczną wymianę
informacji między monitorem a
komputerem w celu uzyskania
optymalnego środowiska wyświetlania.
Do wykonania funkcji Plug & Play
produkt wykorzystuje międzynarodowy
standard VESA DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek (pikseli)
oraz pionowych plamek (pikseli),
które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wyższa rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa ilość
danych, co jest przydatne w przypadku
wykonywania kilku zadań równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920 x
1080 oznacza 1920 pikseli poziomych
(rozdzielczość pozioma) oraz 1080
pikseli pionowych (rozdzielczość
pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____ Płyta
DVD oznacza dysk pamięci masowej
o rozmiarze płyty CD, na której można
przechowywać dane multimedialne
(audio, wideo, gry) przy użyciu
technologii kompresji wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs, który
można podłączyć do cyfrowego źródła
audio, a także do źródła wideo w jakości
HD za pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) to
program umożliwiający sterowanie
kilkoma wyświetlaczami równocześnie
przy użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
Źródło____ Źródło sygnału to
podłączone do urządzenia źródłowego
urządzenie wideo, takie jak kamera
wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement