Samsung | GT-S8500 | Samsung GT-S8500 Skrócona instrukcja obsługi

S8500
Skrócona instrukcja
obsługi
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.samsung.pl
Korzystanie z instrukcji
Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Samsung. Ten
telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową
oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy
Samsung oraz spełnieniu surowych standardów.
Niniejsza skrócona instrukcja ma na celuzapoznanie użytkownika
z funkcjami icharakterystyką urządzenia.
• Przed przystąpieniem do używania telefonu prosimy o
zapoznanie się z tym podręcznikiem użytkownika w celu
zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji
urządzenia.
• W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono
domyślne ustawienia telefonu.
• Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc
korzystać z niego w przyszłości.
Pełna instrukcja obsługi w formacie PDF jest dostępna na stronie
WWW firmy Samsung (www.samsung.pl).
2
Korzystanie z instrukcji
Ikony pomocnicze
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać
się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.
Ostrzeżenie—sytuacje, które mogą spowodować
zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga—sytuacje, które mogą spowodować
uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu
Uwaga—wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
►
Przeczytaj—strony zawierające informacje
na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: "patrz
strona 12")
→
[
Następnie—kolejność opcji lub menu, które należy
wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie
menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz
(oznacza wybranie Wiadomości, a następnie Utwórz)
]
Nawiasy kwadratowe—klawisze telefonu,
na przykład: [
] (oznacza Klawisz włączania/
wyłączania/zakończenia)
Informacje o prawach autorskich
Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy
tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:
• Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
• Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation.
•
i
i to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc.
Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane
na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
Korzystanie z instrukcji
3
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
• DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy
DivX, Inc., używany na podstawie licencji.
DIVX VIDEO — INFORMACJE
DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę
DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem
DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat
formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu
można znaleźć na stronie http://www.divx.com.
Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Niniejsze urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane
w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-onDemand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, w menu
konfiguracji urządzenia znajdź sekcję DivX VOD. Przejdź do
strony http://vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces
rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.
Symbol DivX Certified® oznacza możliwość odtwarzania plików
wideo DivX® o rozdzielczości do 720p, łącznie z treścią płatną.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
4
Korzystanie z instrukcji
Spis treści
Montaż . ....................................................... 7
Rozpakowanie ........................................................... 7
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii ........... 7
Ładowanie baterii ..................................................... 9
Wprowadzenie ......................................... 14
Włączanie i wyłączanie telefonu ........................
Zapoznanie się z telefonem . ...............................
Korzystanie z ekranu dotykowego ....................
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy .........................................
Dostęp do opcji menu ..........................................
Uruchamianie aplikacji i zarządzane nimi .......
Korzystanie z widgetów .......................................
Dostosowywanie ustawień telefonu . ...............
Wprowadzanie tekstu ...........................................
Dostęp do tematów pomocy ..............................
22
23
27
30
Połączenia ................................................. 31
Tworzenie i znajdowanie kontaktów ... 32
14
15
18
Wiadomości .............................................. 32
20
20
22
Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo ...... 37
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie
filmów wideo ............................................ 35
Słuchanie muzyki .................................... 39
Spis treści
5
Słuchanie radia FM .................................. 41
Łączenie się z Internetem . ..................... 42
Pobieranie aplikacji . ............................... 44
Podłączanie do komputera . .................. 45
Korzystanie z interfejsu Bluetooth . ..... 46
Korzystanie z Wi-Fi .................................. 48
Informacje na temat bezpieczeństwa i
obsługi ....................................................... 49
6
Spis treści
Montaż
Informacje na temat montażu telefonu przed jego użyciem, jak
np. dotyczące wkładania baterii lub karty SIM/USIM do telefonu
i ładowania baterii.
Rozpakowanie
Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące
elementy:
• Telefon komórkowy
• Bateria (litowo-jonowa / 1500 mAh)
• Ładowarka podróżna
• Skrócona instrukcja obsługi
Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego
przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub
nielegalne może spowodować uszkodzenia lub awarie
nieobjęte gwarancją producenta.
• Elementy oferowane razem z telefonem mogą się
różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów
dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych
przez danego operatora.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego
przedstawiciela firmy Samsung.
• Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do
tego telefonu.
Instalowanie karty SIM lub USIM i
baterii
Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci
komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber
Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje
o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.
W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM
(Universal Subscriber Identity Module).
Montaż
7
3 Włóż kartę SIM lub USIM.
Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:
1 Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [
oraz wybierz opcję Tak, aby go wyłączyć.
]
2 Zdejmij pokrywę baterii.
• Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
• Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z
usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.
Należy uważać, aby nie uszkodzić paznokci podczas
zdejmowania tylnej pokrywy.
8
Montaż
4 Włóż baterię.
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.
Baterię w telefonie można ładować przy użyciu ładowarki
podróżnej lub podłączając go do komputera przy użyciu kabla
do przesyłania danych.
5 Załóż tylną pokrywę.
Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli
zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie
niekompatybilnych ładowarek lub kabli może
spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie telefonu.
Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie
wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się
komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona
będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom
baterii
naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza
się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy
naładować baterię.
Montaż
9
››Ładowanie przy użyciu ładowarki
podróżnej
1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego u góry telefonu.
2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
wielofunkcyjnego.
Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może
spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne
uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są
objęte gwarancją.
3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
elektrycznego.
• Można także używać telefonu, gdy jest on ładowany, ale
spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania
baterii.
• Podczas ładowania telefon może się rozgrzać. Jest to
zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na
trwałość i wydajność telefonu.
• Jeśli telefon nie jest prawidłowo ładowany, należy go
odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego
firmy Samsung.
4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest
animowana) odłącz ładowarkę podróżną od telefonu, a
następnie od gniazdka elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem
ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie
telefonu.
10
Montaż
››Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania
danych
Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że komputer
jest włączony.
1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego u góry telefonu.
2 Podłącz jeden koniec (micro USB) kabla do przesyłania
danych do gniazda wielofunkcyjnego.
3 Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych portu USB
komputera.
W zależności od używanego kabla do przesyłania danych
ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.
4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest
animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od telefonu,
a następnie od komputera.
››Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)
Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy
włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub
microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od
producenta karty pamięci i jej rodzaju).
Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w
zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być
całkowicie zgodne z telefonem. Użycie niezgodnej karty
pamięci może być przyczyną uszkodzenia telefonu i
samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
• Telefon obsługuje tylko system plików FAT na karcie
pamięci. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci
sformatowana w innym systemie plików, telefon
wyświetli pytanie o jej przeformatowanie.
• Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca
żywotność kart pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
Montaż
11
2 Odblokuj pokrywę karty pamięci.
4 Zamknij pokrywę karty pamięci.
3 Podnieś pokrywę karty pamięci i wsuń kartę pamięci.
5 Zablokuj pokrywę karty pamięci.
Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy karty
pamięci nie skaleczyć się w palec.
12
Montaż
6 Załóż baterię i tylną pokrywę.
››Wyjmowanie karty pamięci
1 Upewnij się, że karta pamięci nie jest aktualnie używana
przez telefon.
2 Otwórz pokrywę karty pamięci w identyczny sposób jak
podczas wkładania karty.
3 Wyjmij kartę pamięci i zamknij jej pokrywę.
Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są
przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to
spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub
telefonu.
››Formatowanie karty pamięci
Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być
niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w
telefonie.
W trybie menu wybierz opcję Ustawienia → Pamięć →
Szczegóły karty pamięci → Formatuj → Tak.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci
należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych,
zapisanych w telefonie danych. Gwarancja producenta nie
obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.
Montaż
13
Wprowadzenie
Zapoznanie się z układem telefonu, klawiszami, ikonami,
ekranem oraz podstawowymi informacjami na temat korzystania
z aplikacji. Podane są także informacje na temat możliwości
dostosowania telefonu i wprowadzania tekstu.
Włączanie i wyłączanie telefonu
Aby włączyć telefon:
1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję Gotowe (jeśli to
konieczne).
3 Wybierz żądany język i wybierz opcję Dalej.
4 Ustaw swoją strefę czasową i wybierz opcję Dalej.
5 Ustaw godzinę i datę oraz wybierz opcję Zapisz.
14
Wprowadzenie
Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [
następnie wybierz opcję Tak.
• W miejscach, w których używanie urządzeń
], a
bezprzewodowych jest zabronione, jak np. w
samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich
widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez
personel.
• Aby korzystać tylko z usług niesieciowych telefonu,
należy przełączyć go w tryb Offline. W trybie menu
wybierz opcję Ustawienia → Tryb Offline.
Zapoznanie się z telefonem
››Wygląd telefonu
Słuchawka
Klawisz głośności
Gniazdo
wielofunkcyjne
Kamera przednia
(do połączeń
wideo)
Czujnik
zbliżeniowy
Obiektyw aparatu
Lampa błyskowa
Klawisz połączenia
Mikrofon
Klawisz włączania/
wyłączania/
zakończenia
Gniazdo
słuchawek/
wyjście TV
Klawisz blokady
Tylna pokrywa
Ekran dotykowy
Klawisz menu
Głośnik
Klawisz aparatu
Antena
wewnętrzna
Blokada tylnej
pokrywy
Wprowadzenie
15
››Klawisze
Klawisz
Połączenie
Menu
Klawisz
włączania/
wyłączania/
zakończenia
16
Klawisz
Funkcja
Funkcja
Wprowadzenie
Wykonywanie lub odbieranie
połączeń; w trybie oczekiwania
wyświetlanie spisu połączeń i
wiadomości.
Dostęp do trybu menu;
uruchamianie menedżera zadań
w celu wyświetlenia wszystkich
aktywnych aplikacji (naciśnij i
przytrzymaj); W trybie oczekiwania
lub podczas używania aplikacji
można uzyskać dostęp do funkcji
Wyszukiwarka (dwukrotne
naciśnięcie).
Włączanie lub wyłączanie
telefonu (naciśnij i przytrzymaj);
zakończenie połączenia; w
trybie menu powrót do trybu
oczekiwania.
Głośność
Zablokuj
Aparat
Dostosowywanie głośności
telefonu.
Blokowanie lub odblokowywanie
ekranu dotykowego i klawiszy
(naciśnij i przytrzymaj).
W trybie oczekiwania włączanie
aparatu fotograficznego; w trybie
aparatu wykonywanie zdjęć lub
nagrywanie filmów.
››Ekran trybu oczekiwania
Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy telefon znajduje
się w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania
wyświetlany jest aktualny stan telefonu i dostęp do aplikacji.
Ekran trybu oczekiwania jest podzielony na kilka paneli
domyślnych. Można dodawać nowe panele do ekranu trybu
oczekiwania. ► s. 24
Przewiń w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania.
Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby
bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu ekranu trybu
oczekiwania.
››Ikony wskaźnika
Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w
zależności od kraju i operatora sieci.
Ikona
Definicja
Moc sygnału
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Ikona
Definicja
Bluetooth włączony
Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth lub zestaw słuchawkowy
Trwa połączenie głosowe
Połączenie wideo w toku
Włączona funkcja wiadomości alarmowej
Przekazywanie połączeń włączone
Synchronizacja z komputerem PC
Włożono kartę pamięci
Połączenie z siecią UMTS
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Połączenie z siecią HSDPA
Nowa wiadomość e-mail
Wi-Fi aktywne
Nowa wiadomość poczty głosowej
Nieodebrane połączenie(a)
Wprowadzenie
17
Ikona
Definicja
Alarm aktywny
Roaming (poza zwykłym obszarem usług
operatora)
Za pomocą ekranu dotykowego telefonu można z łatwością
wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej
przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu
dotykowego.
Aktywny profil normalny
• Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby
Aktywny profil cichy
• Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu
Bieżąca godzina
Poziom naładowania baterii
››Panel skrótów klawiszowych
W trybie oczekiwania lub podczas używania aplikacji wybierz
w obszarze ikon wskaźnika, aby otworzyć panel
ikonę
skrótów klawiszowych.
Wybierz ikony w celu włączenia lub wyłączenia funkcji WLAN i
Bluetooth. Można włączyć lub wyłączyć dźwięki telefonu, a także
sprawdzić nowe wiadomości i alarmy.
18
Korzystanie z ekranu dotykowego
Wprowadzenie
go nie porysować.
dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować
niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
• Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu
dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać
niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach
wysokiej wilgotności.
• Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego,
przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć
folię ochronną z ekranu.
• Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie
ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie.
Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekranu
opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na
dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami,
takimi jak rysik czy długopis.
Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają następujące
czynności:
• Dotknięcie: Dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub
uruchomić menu, opcję czy aplikację.
• Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij pozycji i przytrzymaj
ją przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć listę podręczną
zawierającą opcje.
• Dwukrotne dotknięcie: Dotknij dwukrotnie palcem, aby
powiększać lub pomniejszać podczas przeglądania zdjęć lub
stron WWW. Dwukrotne dotknięcie musi być szybkie.
• Panoramowanie: Dotknij palcem ekranu i przesuń palec, aby
wybrać opcje.
• Przeciąganie i upuszczanie: Dotknij pozycji palcem i
przytrzymaj ją, a następnie przesuń palec razem z pozycją.
• Bardzo szybkie dotknięcie: Dotknij ekranu bardzo szybko, aby
uaktywnić aplikację.
• Powiększanie lub pomniejszanie obszaru: ustaw dwa palce na
ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz lub zsuń do siebie,
aby pomniejszyć obraz.
• Ekran dotykowy telefonu zostanie wyłączony po
pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran,
naciśnij dowolny klawisz.
• Można także dostosować czas podświetlenia. W trybie
Menu wybierz opcję Ustawienia → Wyświetlacz →
Podświetlenie.
• Niektóre listy mają z prawej strony indeks literowy.
Dotknij litery, aby przejść do opcji zaczynających się od
tej litery. Przeciągaj palcem wzdłuż indeksu, aby szybko
przewijać listę.
Wprowadzenie
19
Blokowanie i odblokowywanie
ekranu dotykowego i klawiszy
Aby uniknąć niepożądanych działań spowodowanych
przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można
zablokować ekran dotykowy i klawisze telefonu.
W tym celu naciśnij klawisz blokady. Aby odblokować ekran,
naciśnij i przytrzymaj klawisz blokady. Można też nacisnąć
klawisz blokady i bardzo szybko przesunąć szary prostokąt
palcem.
Można także skonfigurować telefon tak, aby jego ekran
dotykowy i klawisze zostały wyłączone po pewnym okresie braku
aktywności. W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Ogólne
→ Blokada ekranu → Autom. blokada ekranu.
Dostęp do opcji menu
Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:
1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz Menu, aby uzyskać
dostęp do trybu menu.
20
Wprowadzenie
2 Przewiń w lewo albo w prawo do ekranu menu głównego.
Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby
bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu ekranu
menu głównego.
3 Wybierz menu lub aplikację.
4 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [
• Telefon jest wyposażony w czujnik ruchu, który
].
wykrywa jego orientację. Jeśli obrócisz urządzenie,
korzystając z niektórych funkcji, urządzenie
automatycznie przełączy się na orientację poziomą.
Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu
urządzenia, wybierz opcje Ustawienia → Ogólne →
Gesty → Orientacja → Zmień orientację.
• Podczas korzystania z urządzenia można przechwycić
obraz ekranu, naciskając jednocześnie klawisze Menu i
blokady. Obraz zostanie zapisany w folderze Moje pliki
→ Obrazy.
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza
się, konieczne może być zamknięcie programów lub
wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia
funkcji. Jeżeli urządzenie wciąż reaguje na polecenia,
jednak program się zawiesił, należy zamknąć program
przy użyciu menedżera zadań. Jeżeli urządzenie
zawiesiło się i nie reaguje na polecenia, naciśnij i
] przez 8–10 sekund, do chwili,
przytrzymaj przycisk [
gdy urządzenie zostanie automatycznie wyłączone i
ponownie włączone.
››Porządkowanie aplikacji w trybie menu
Można organizować aplikacje w ekranie trybu menu, zmieniając
ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi
preferencjami i wymaganiami.
1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz Menu, aby uzyskać
dostęp do trybu menu.
2 Wybierz opcję
w lewym górnym rogu ekranu.
3 Przeciągnij ikonę aplikacji w żądane miejsce.
Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu trybu
menu. Można również zmienić najczęściej używane aplikacje
w dolnym wierszu. Przenieś aplikację z dolnego wiersza na
ekran menu głównego i przenieś aplikację, której chcesz
używać bezpośrednio w trybie oczekiwania, do dolnego
wiersza.
4 Wybierz opcję OK w lewym górnym rogu ekranu.
››Dodawanie nowych ekranów menu
głównego
1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz Menu, aby uzyskać
dostęp do trybu menu.
2 Wybierz opcję w lewym górnym rogu ekranu.
3 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
4 Wybierz opcję , aby dodać nowy ekran menu głównego.
Można dodać maksymalnie 10 ekranów.
Wybierz opcję
, aby usunąć ekran z menu głównego.
Wprowadzenie
21
5 Obróć telefon w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby
uzyskać orientację pionową.
6 Wybierz opcję OK w lewym górnym rogu ekranu.
Uruchamianie aplikacji i zarządzane
nimi
››Uruchamianie kilku aplikacji
Telefon pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele
aplikacji jednocześnie.
W celu uruchomienia kilku aplikacji naciśnij klawisz menu, aby
powrócić do menu głównego i wybrać następną aplikację do
uruchomienia.
››Korzystanie z menedżera zadań
Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma
aplikacjami.
Aby uruchomić menedżera zadań:
1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Zostaną wyświetlone
miniatury aktywnych aplikacji.
22
Wprowadzenie
2 Aktywne aplikacje można kontrolować w następujący
sposób:
• Aby przełączać aplikacje, wybierz jedną z miniatur
aktywnych aplikacji.
• Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję .
• Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję
Zamknij wsz. aplikacje.
Korzystanie z widgetów
Widgety to niewielkie aplikacje udostępniające wygodne funkcje
oraz przedstawiające użyteczne informacje na ekranie trybu
oczekiwania.
• Niektóre widgety łączą się z usługami WWW.
Korzystanie z widgetu opartego na sieci WWW może
spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
• Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od
operatora sieci lub regionu.
››Otwieranie paska narzędzi widgetów
Aby otworzyć pasek narzędzi widgetów i uzyskać do nich
dostęp:
1 W trybie oczekiwania wybierz opcję Widget w lewej górnej
części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
2 Przeczytaj zastrzeżenie dotyczące widgetu i wybierz przycisk
W każdym panelu ekranu trybu oczekiwania można
umieścić ulubione widgety. Przewiń w lewo lub w prawo
do panelu, a następie umieść widgety w dowolnym
miejscu na ekranie.
Aby przenieść widget na ekran trybu oczekiwania, dotknij
widgetu i przytrzymaj go do pojawienia się żółtej ramki, a
następnie ustaw widget w dowolnym miejscu na ekranie.
Akceptuj
(jeśli to konieczne).
››Zarządzanie widgetami opartymi na sieci
znaleźć żądany widget.
Można wybrać profil widgetu, by połączyć się z usługami
sieciowymi i wyświetlić pobrane widgety.
W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Menu i widgety
→ Widget.
3 Przewiń pasek narzędzi widgetów w lewo lub w prawo, aby
4 Przeciągnij widget na ekran trybu oczekiwania.
5 Wybierz opcję OK w lewej górnej części ekranu, aby zamknąć
pasek narzędzi widgetów.
6 Aby przenieść widget z powrotem do paska narzędzi
widgetów, przeciągnij go na pasek narzędzi widgetów.
WWW
Adaptacyjny układ menu polega na automatycznej
zmianie rozmieszczenia ikon na ekranie menu głównego.
Dostosowywanie ustawień telefonu
Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych
preferencji.
Wprowadzenie
23
››Dodawanie nowych paneli do ekranu trybu
oczekiwania
Można dodawać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania i
organizować widgety zgodnie z wymaganiami i preferencjami.
1 W trybie oczekiwania wybierz opcję Widget w lewym
górnym rogu ekranu.
2 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
3 Wybierz opcję , aby dodać nowe panele do ekranu trybu
oczekiwania.
Można dodać maksymalnie 10 paneli.
Wybierz opcję
oczekiwania.
, aby usunąć panel z ekranu trybu
3 Wprowadź bieżącą godzinę i datę. Ustaw też format godziny
i daty.
4 Wybierz opcję Wstecz.
››Dostosowywanie głośności dźwięków
klawiszy
1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności w górę lub
w dół.
2 Można dostosować głośność klawiszy, naciskając klawisz
głośności lub przesuwając suwak.
››Dostosowanie intensywności wibracji
ekranu dotykowego
4 Obróć telefon w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby
Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy
dotykaniu ekranu telefonu.
5 Wybierz opcję OK w lewym górnym rogu ekranu.
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Ogólne →
uzyskać orientację pionową.
››Ustawianie bieżącej godziny i daty
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Data i godzina.
2 Wybierz opcję strefy czasowej, a następnie strefę czasową.
24
Wprowadzenie
Blokada ekranu.
2 Przeciągnij suwak w obszarze Wibracja, aby dostosować
intensywność wibracji.
3 Wybierz opcję Ustaw.
››Włączanie i wyłączanie profilu cichego
W trybie oczekiwania wybierz opcję Klawiatura, a następnie
dotknij i przytrzymaj opcję , aby wyciszyć dźwięki telefonu lub
je ponownie włączyć.
››Konfiguracja profilu telefonu
Można zmienić dźwięki telefonu, dostosowując bieżący
profil telefonu lub przełączając telefon na inny profil. Aby
skonfigurować profil:
1 W trybie oczekiwania wybierz opcję Ustawienia → Profile
telefonu.
2 Wybierz używany profil.
3 Dostosuj opcje dźwięku dla przychodzących połączeń i
wiadomości, a także inne dźwięki telefonu.
Więcej informacji na temat opcji dźwięku można znaleźć w
podręczniku użytkownika.
Dostępne opcje dźwięku mogą się różnić w zależności od
wybranego profilu.
4 Wybierz opcję Ustaw.
Aby przełączyć się na inny profil, zaznacz pole wyboru obok
profilu i wybierz opcję Ustaw.
››Wybór tapety dla ekranu trybu oczekiwania
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Wyświetlacz
→ Tapeta.
2 Wybierz obraz.
Aby wybrać obraz z folderu obrazów, wybierz folder.
3 Wybierz opcję Ustaw.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z
urządzeniem.
››Dostosowywanie jasności wyświetlacza
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Wyświetlacz.
2 Przeciągnij suwak w obszarze Jasność, aby dostosować
poziom jasności.
3 Wybierz opcję Ustaw.
Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość
rozładowywania baterii telefonu.
Wprowadzenie
25
››Zmiana kolejności zakładek
Można zmienić kolejność zakładek aplikacji.
1 Uruchom aplikację, w której górnej części ekranu znajdują
się zakładki.
2 Dotknij obszaru zakładek i przytrzymaj go.
3 Wybierz element i przenieś go w nowe miejsce zakładki.
4 Po zakończeniu wybierz dowolne miejsce na ekranie poza
obszarem zakładek.
››Blokowanie telefonu
Można zablokować telefon, uaktywniając jego hasło.
Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać hasło
po każdym włączeniu telefonu.
• W przypadku zapomnienia hasła należy udać się
do centrum serwisowego firmy Samsung w celu
odblokowania telefonu.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia
spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.
››Blokowanie karty SIM lub USIM
Można zablokować telefon, uaktywniając kod PIN dostarczony z
kartą SIM lub USIM.
1 W trybie menu wybierz opcję Ustawienia →
1 W trybie menu wybierz opcję Ustawienia →
2 Wybierz opcję Blokada telefonu.
3 Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a
2 Wybierz opcję Blokada PIN.
3 Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz
Bezpieczeństwo.
następnie wybierz opcję Gotowe.
4 Ponownie wprowadź nowe hasło i wybierz opcję Gotowe.
Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania
hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
26
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo.
opcję Gotowe.
Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, należy podać kod PIN po
każdym włączeniu telefonu.
• Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu
PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby
odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić
kod odblokowania PIN (PUK).
• Jeśli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy
udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.
››Aktywacja funkcji Mobile Tracker
Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM,
funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie
numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w
znalezieniu i odzyskaniu telefonu.
1 W trybie menu wybierz opcję Ustawienia →
Bezpieczeństwo.
2 Wybierz opcję Mobile Tracker.
3 Wprowadź hasło i wybierz opcję Gotowe.
4 Wybierz opcję Odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem
6 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję
OK.
7 Wybierz pole wprowadzania nadawcy.
8 Wprowadź nazwę nadawcy.
9 Wybierz opcję Zapisz → Akceptuj.
Możesz kontrolować stan zgubionego urządzenia. Więcej
informacji na stronie www.samsungdive.com
Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej
klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.
Zmiana metody wprowadzania tekstu
Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu pojawi się domyślnie
panel wprowadzania z klawiaturą Qwerty.
kierunkowym kraju (ze znakiem +).
Wprowadzenie
27
1
2
3
Cyfry
28
PL
4
5
6
Funkcja
1
Zmiana wielkości liter.
2
Przełączanie do trybu liczb lub symboli.
3
Wstawienie spacji; wyświetlenie często
używanych symboli (dotknij i przytrzymaj).
4
Skasowanie wpisanych znaków.
5
Rozpoczęcie nowego wiersza.
6
Zmiana języka tekstu; Dostęp do ustawień
klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
Wprowadzenie
Aby zmienić sposób wpisywania tekstu, dotknij i przytrzymaj
przycisk , a następnie wybierz opcję Typ klawiatury →
sposób wpisywania tekstu.
Opcja
Funkcja
Klawiatura
Wybieraj znaki z klawiatury.
Klawiatura
Qwerty
Pismo — pełny
ekran
Pole pisma
Wybór znaków na klawiaturze Qwerty.
Zacznij pisać w dowolnym miejscu ekranu.
Rozpoznawanie pisma odręcznego.
Wprowadzanie tekstu przy użyciu różnych metod
wprowadzania
1 Zmień metodę wprowadzania tekstu.
2 Zmień tryb wprowadzania tekstu.
3 Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych na ekranie lub
pisz na ekranie, aby wprowadzić tekst.
Podczas wprowadzania tekstu obróć urządzenie, aby
wyświetlić klawiaturę Qwerty na szerszym ekranie.
Dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego, aby wpisać
tekst.
W trybie pisania Klawiatura Qwerty włącz opcję
Przewidywanie tekstu. Po wpisaniu minimum dwóch
początkowych liter wyrazu telefon pokaże wszystkie
alternatywne pasujące wyrazy. Wybierz opcję i
wyświetlone słowo opcjonalne z listy, a następnie wybierz
opcję.
Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury można używać
następujących trybów:
Tryb
Funkcja
ABC
Dotykaj odpowiedniego klawisza
wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi
się właściwy znak.
Tryb
Funkcja
1. W trybie ABC dotknij i przytrzymaj
przycisk , a następnie wybierz opcję
Przewidywanie tekstu.
2. Dotknij odpowiednich klawiszy
wirtualnych, aby wpisać cały wyraz.
T9
(Tekst
zaprogramowany)
Cyfry
3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo,
naciśnij klawisz
, aby wstawić
spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany
prawidłowo, wybierz i z wyświetlonej
listy wybierz inny wyraz.
Dodawanie wyrazów do słownika T9
Jeśli nie można znaleźć danego wyrazu
na liście, można go dodać do słownika T9.
Wybierz opcję Dodaj wyraz w dolnej części
listy wyrazów.
Aby wprowadzić cyfrę, dotknij
odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.
Można wprowadzać liczby, dotykając
i przytrzymując wirtualny klawisz w
trybie ABC lub T9.
Wprowadzenie
29
5 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dodatkowe
Tryb
Symbol
1. Wybierz klawisz ◄ lub ►, aby przewinąć
do żądanego symbolu.
2. Aby wprowadzić symbol, dotknij
odpowiedniego klawisza wirtualnego.
Dostęp do tematów pomocy
Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych
informacji dotyczących głównych funkcji telefonu.
1 W trybie oczekiwania otwórz pasek narzędzi widgetów i
wybierz opcję
(jeśli to konieczne).
2 Wybierz widget pomocy z ekranu trybu oczekiwania.
3 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
4 Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat
danej aplikacji lub funkcji.
30
Wprowadzenie
informacje.
Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz opcję
.
Połączenia
3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [
Informacje na temat nawiązywania lub odbierania połączeń, a
także spisu połączeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się
z rozdziałem „Połączenia” w podręczniku użytkownika.
Można wyświetlić spisy połączeń i wiadomości odfiltrowane
według ich typu.
››Nawiązywanie połączenia
1 W trybie oczekiwania wybierz opcję Klawiatura i wprowadź
numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2 Naciśnij klawisz [
], aby nawiązać połączenie głosowe.
W przypadku połączenia wideo wybierz opcję
.
3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [
].
››Odbieranie połączenia
1 Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz
[
].
2 W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [
].
››Wyświetlanie spisu połączeń i wiadomości
1 W trybie menu wybierz opcję Spis poł.
2 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ spisu w górnej
części ekranu.
Ze spisu połączeń i wiadomości można nawiązać
połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do
danego kontaktu poprzez dotknięcie kontaktu szybkim
ruchem w lewo lub w prawo.
3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.
W widoku szczegółowym możesz wybrać numer, wysłać
wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do
kontaktów lub do listy blokowanych.
]i
wybierz opcję Pokaż mnie, aby rozmówca mógł Cię widzieć.
Zostanie włączony aparat z przodu, aby można było wysłać
Twój obraz.
Połączenia
31
Tworzenie i znajdowanie
kontaktów
Informacje na temat tworzenia i znajdowania kontaktów w
pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem
„Kontakty” w podręczniku użytkownika.
››Tworzenie kontaktu na ekranie wybierania
››Wyszukiwanie kontaktu
1 W trybie menu wybierz opcję Kontakty.
2 Wybierz opcję Szukaj i wprowadź pierwsze litery szukanej
nazwy.
Z listy kontaktów można nawiązać połączenie lub wysłać
wiadomość bezpośrednio do danego kontaktu poprzez
dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w
prawo.
1 W trybie oczekiwania wybierz opcję Klawiatura i wprowadź
3 Z listy kontaktów wyszukiwania wybierz nazwę kontaktu.
2 Wybierz opcję Dodaj do kontaktów → Utwórz kontakt.
3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4 Wybierz opcję Gotowe, aby dodać kontakt do pamięci.
Wiadomości
numer telefonu.
››Tworzenie kontaktu
1 W trybie menu wybierz opcję Kontakty → Utwórz.
2 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
3 Wybierz opcję Gotowe, aby dodać kontakt do pamięci.
32
Tworzenie i znajdowanie kontaktów
Informacje dotyczące wysyłania i wyświetlania wiadomości
tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem
„Wiadomości” w podręczniku użytkownika.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w
wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli
wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków,
telefon ją podzieli.
• Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości
SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki.
Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni
kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie
wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania
Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby
znaków w wiadomości o około połowę.
››Wysyłanie wiadomości SMS
››Wysyłanie wiadomości MMS
Aby utworzyć własny profil połączenia,
patrz podręcznik użytkownika.
1 W trybie Menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz.
2 Wybierz opcję Kontakty.
Można wpisać numer lub adres e-mail ręcznie lub wybrać go
ze spisu połączeń lub grup, wybierając inną opcję.
3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję Dodaj.
Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon wyświetli zapytanie
o wysłaniu wiadomości MMS. Wybierz opcję OK, aby
potwierdzić.
1 W trybie Menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz.
2 Wybierz opcję Kontakty.
4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
5 Wybierz opcję i dołącz plik.
3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję Dodaj.
4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję Wyślij.
6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję Wyślij.
Można wpisać numer ręcznie lub wybrać go ze spisu
połączeń lub grup, wybierając inną opcję.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie lub nagrać
plik dźwiękowy.
Wiadomości
33
››Wysyłanie wiadomości e-mail
››Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS
1 W trybie Menu wybierz opcję E-mail → konto → Utwórz.
››Wyświetlanie wiadomości e-mail
Aby utworzyć własny profil połączenia i konto e-mail,
patrz podręcznik użytkownika.
Można też wybrać opcję Lista kont, aby wyświetlić inne
konta.
2 Wybierz opcję Kontakty.
Można wpisać adres e-mail ręcznie lub wybrać go ze spisu
połączeń lub grup, wybierając inną opcję.
3 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
4 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
5 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości.
6 Wybierz opcję
→ Załącz elementy i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik
wideo lub plik dźwiękowy.
7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję Wyślij.
34
Wiadomości
1 W trybie Menu wybierz opcję Wiadomości i wybierz wątek.
2 Wybierz wiadomość SMS lub MMS.
1 W trybie Menu wybierz opcję E-mail → konto.
2 Przewiń do skrzynki odbiorczej.
→ Pobierz.
3 Wybierz opcję
4 Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5 Jeśli wybrano nagłówek, wybierz opcję
wiad., aby wyświetlić treść wiadomości.
→ Pobierz
Wykonywanie zdjęć
i nagrywanie filmów
wideo
Informacje na temat wykonywania zdjęć i nagrywania filmów
wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem
„Aparat” w podręczniku użytkownika.
››Przechwytywanie zdjęcia
3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
1
2
6
3
7
4
8
5
9
Cyfry
Funkcja
1
Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień.
aparatu.
2
Przełączenie do kamery.
zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3
Zmiana trybu wykonywania zdjęć.
4
Zmiana trybu scenerii.
5
Zmiana ustawień aparatu.
6
Zmiana ustawień lampy błyskowej.
1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz
2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów wideo
35
Cyfry
4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
Funkcja
1
7
Zmiana trybu ostrości.
8
Ustawianie jasności.
9
Wyświetlenie ostatnio robionego zdjęcia lub
nagranego filmu wideo.
4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
5 Dotknij i przytrzymaj dowolne miejsce w ekranie podglądu,
aby zmienić ustawienie ostrości aparatu.
6 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
››Nagrywanie filmów wideo
1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz
aparatu.
2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3 Aby przełączyć się do kamery, naciśnij klawisz
36
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów wideo
5
2
.
3
6
4
Cyfry
7
Funkcja
1
Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień.
2
Przełączenie do aparatu.
3
Zmiana trybu nagrywania.
4
Zmiana ustawień kamery.
5
Zmiana ustawień lampy błyskowej.
6
Ustawianie jasności.
Cyfry
7
Funkcja
Wyświetlenie ostatnio robionego zdjęcia lub
nagranego filmu wideo.
5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
6 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
7 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję lub naciśnij
klawisz aparatu.
Film zostanie zapisany automatycznie.
Wyświetlanie zdjęć i
filmów wideo
Informacje na temat wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów
wykonywanych samodzielnie lub pobranych z innych źródeł.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem
„Przeglądarka multimedialna” i „Odtwarzacz wideo” w
podręczniku użytkownika.
››Wyświetlanie zdjęć
1 W trybie Menu wybierz opcję Przegl.
Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję Widok → wybierz
opcję.
2 Wybierz zdjęcie (bez ikony odtwarzania), aby je wyświetlić.
3 Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej zdjęć.
Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo
37
››Wyświetlanie pliku wideo
1 W trybie oczekiwania wybierz opcje Odtw.wideo.
2 Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:
1
2
3
4
38
Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo
5
6
Wstecz
Cyfry
Funkcja
2
Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego
(system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu
słuchawkowego.
Przejście do żądanego miejsca w pliku
(przesunięcie paska).
3
Wyszukanie do tyłu w pliku.
4
Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
5
Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję , aby
wznowić odtwarzanie.
6
Wyszukanie do przodu w pliku.
1
Słuchanie muzyki
Informacje o odtwarzaniu plików muzycznych i tworzeniu list
odtwarzania z ulubioną muzyką. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z rozdziałem „Odtwarzacz MP3” w podręczniku
użytkownika.
››Dodawanie plików muzycznych do telefonu
Na początku przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.
• Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW.
• Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu
Samsung Kies.
• Odbierz przez Bluetooth.
• Skopiuj na kartę pamięci.
• Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie
domyślnych plików muzycznych dostarczonych z
urządzeniem.
››Odtwarzanie muzyki
1 W trybie menu wybierz opcję Muzyka.
2 Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
3 Wybierz plik muzyczny.
4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:
1
2
5
6
3
4
7
8
Słuchanie muzyki
39
Cyfry
1
Funkcja
1
2
1
3
1
4
5
1
1
6
7
8
Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego
(system kanałów 5.1) po podłączeniu
zestawu słuchawkowego.
Wyświetlenie szczegółów pliku muzycznego.
Przejście do żądanego miejsca w pliku
(przesunięcie paska).
Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w
pliku (dotknij i przytrzymaj).
Włączenie trybu odtwarzania losowego.
Zmiana trybu powtarzania; (wyłączony,
powtarzanie pliku lub powtarzanie
wszystkich plików).
Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ,
aby wznowić odtwarzanie.
Przewinięcie do przodu; wyszukanie do
przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
1. Po dotknięciu ekranu odtwarzacza wyświetlane są
następujące ikony.
40
Słuchanie muzyki
››Tworzenie listy odtwarzania
1 W trybie menu wybierz opcję Muzyka.
→ Utwórz.
2 Wybierz opcję Listy odtwarz. →
3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję
Gotowe.
4 Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
5 Wybierz opcję Dodaj.
6 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję
Dodaj.
Słuchanie radia FM
4 Do sterowania radiem FM można używać następujących
klawiszy:
Informacje na temat słuchania radia FM. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z rozdziałem „Radio FM” w podręczniku
użytkownika.
1
6
1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2 W trybie Menu wybierz opcję Radio FM.
3 Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
2
3
4
3
4
Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne
stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony
monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.
5
Cyfry
Funkcja
2
Konfigurowanie radia FM do ponownego
automatycznego strojenia częstotliwości dla
stacji przy słabym sygnale radiowym.
Wyłączanie radia FM; wybierz opcję , aby
włączyć radio FM.
3
Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
1
Słuchanie radia FM
41
Cyfry
Funkcja
4
Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
5
Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
ulubionych.
Zmiana wyjścia dźwięku (na głośnik telefonu
lub słuchawki).
6
››Przeglądanie stron WWW
1 W trybie Menu wybierz opcję Internet, aby uruchomić
stronę domową.
2 Do nawigacji po stronach WWW służą następujące klawisze:
Łączenie się z
Internetem
Informacje na temat łączenia się z Internetem i przeglądania
stron WWW. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z
rozdziałem „Internet” w podręczniku użytkownika.
Aby utworzyć własny profil połączenia do łączenia się z
Internetem, patrz podręcznik użytkownika.
42
Łączenie się z Internetem
Cyfry
1
1
5
2
3
4
6
7
8
9
Funkcja
Dodawanie bieżącej strony WWW do
zakładek.
Cyfry
Funkcja
2
Dostosowanie jasności ekranu.
3
4
Przejście do tyłu lub do przodu w historii
stron WWW.
Dostęp do listy opcji przeglądarki
internetowej.
5
Odświeżanie bieżącej strony.
6
Zmiana trybu podglądu.
7
Zamykanie przeglądarki.
8
9
››Dodawanie ulubionych stron internetowych
do zakładek
Podczas przeglądania stron WWW wybierz opcję , aby dodać
bieżącą stronę WWW do zakładek.
Jeśli znany jest adres strony WWW, można ją dodać do zakładek
ręcznie w trybie offline.
1 W trybie Menu wybierz opcję Internet →
2 Wybierz opcję Dodaj.
3 Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
4 Wybierz opcję Zapisz.
.
Otwieranie strony internetowej w nowym
oknie lub przełączanie pomiędzy otwartymi
oknami.
Otwieranie listy zapisanych zakładek, często
otwieranych stron WWW, kanałów RSS i
historii ostatnio odwiedzanych stron WWW.
Łączenie się z Internetem
43
Pobieranie aplikacji
Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie
wielu aplikacji na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości,
materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, widgety,
aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia
nieustanny dostęp do szerokiego wyboru programów dla
urządzeń przenośnych.
Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung
Apps rosną możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi
aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia.
1 W trybie Menu wybierz opcję Samsung Apps .
2 Wyszukuj i pobieraj aplikacje lub widgety zgodnie z
życzeniem.
44
Pobieranie aplikacji
• Aby możliwe było korzystanie z Samsung Apps,
urządzenie musi być podłączone do Internetu za
pomocą połączenia sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi.
• Za dostęp do Internetu i pobieranie aplikacji mogą być
pobierane dodatkowe opłaty.
• Jeśli pasek narzędzi widgetów jest pełny, pobrane
widgety nie zostaną automatycznie dodane do paska
widgetów. Należy usunąć niektóre widgety z paska
narzędzi, a następnie dodać nowe widgety ręcznie.
• Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.
samsungapps.com. Można też zapoznać się z broszurą,
dotyczącą serwisu Samsung Apps.
• Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od
regionu i usługodawcy.
Podłączanie do
komputera
4 Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj
Informacje na temat podłączania telefonu do komputera,
korzystania z programu Samsung Kies lub Windows Media Player,
a także używania telefonu jako urządzenia pamięci masowej. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem „Połączenie z
komputerem” w podręczniku użytkownika.
››Synchronizacja z programem Windows
››Połączenie z programem Samsung Kies
Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung
(www.samsungmobile.com).
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
→ USB → Samsung Kies → Ustaw.
2 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3 Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera
podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu
Samsung Kies.
Media Player
Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows
Media Player.
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja→
USB → Odtwarzacz multimedialny → Ustaw.
2 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [
3 Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do
].
gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z
zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno podręczne
na monitorze komputera.
4 Uruchom program Windows Media Player, aby
zsynchronizować pliki muzyczne.
Podłączanie do komputera
45
5 Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym
okienku (jeżeli jest to konieczne).
6 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
7 Uruchom synchronizację.
››Podłączanie jako urządzenia pamięci
masowej
1 Jeśli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać
je z niej, włóż kartę pamięci do telefonu.
2 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
→ USB → Pamięć masowa → Ustaw.
3 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4 Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera
podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno podręczne
na monitorze komputera.
5 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
46
Korzystanie z interfejsu Bluetooth
Aby odłączyć telefon od komputera, kliknij ikonę
urządzenia USB w pasku zadań systemu Windows,
a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania
urządzenia pamięci masowej. W przeciwnym razie możesz
utracić dane przechowywane na karcie pamięci lub
uszkodzić kartę pamięci.
Korzystanie z interfejsu
Bluetooth
Informacje na temat łączenia telefonu z innymi urządzeniami
przy użyciu funkcji bezprzewodowej Bluetooth w
celu udostępniania plików lub sterowania zestawem
głośnomówiącym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z
rozdziałem „Bluetooth” w podręczniku użytkownika.
››Włączanie funkcji łączności
• Aby sprawdzić dostępne w telefonie usługi Bluetooth oraz
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
››Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją
bezprzewodowej Bluetooth
→ Bluetooth.
informacje na ich temat, wybierz opcję Usługi Bluetooth.
Bluetooth i kojarzenie z nimi
Można także otworzyć panel skrótów klawiszowych i wybrać
opcję Bluetooth.
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
funkcję bezprzewodowej łączności Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub
2 Wybierz pasek tytułowy w górnej części ekranu, aby włączyć
3 Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz opcję
→ Ustawienia → Widzialność mojego telefonu →
Zawsze włączone → Zapisz.
W przypadku wybrania opcji Niestand. wprowadź czas,
przez jaki urządzenie będzie widoczne, a następnie wybierz
opcję Gotowe.
Po włączeniu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth
. Dostępne są następujące opcje:
wybierz opcję
• Aby zmienić nazwę telefonu, wybierz opcję Ustawienia →
Nazwa mojego telefonu.
• Aby ograniczyć przeglądanie plików z poziomu innych
urządzeń, wybierz opcję Ustawienia → Tryb bezpieczny.
→ Bluetooth → Szukaj.
innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję
Gotowe.
Można też wybrać opcję Tak, aby uzgodnić kod PIN
pomiędzy telefonem a innym urządzeniem.
Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego
urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje
połączenie.
Od teraz można używać usług Bluetooth, jak np. przesyłania
plików, zdalnego sterowania telefonem lub drukowania danych,
w zależności od typu podłączonego urządzenia.
Korzystanie z interfejsu Bluetooth
47
Korzystanie z Wi-Fi
Informacje na temat łączenia telefonu z lokalną siecią
bezprzewodową (WLAN) w celu uzyskania dostępu do Internetu
lub innych urządzeń sieciowych. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z rozdziałem „Wi-Fi” w podręczniku użytkownika.
Telefon wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną
i jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach
europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez
ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno
korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
››Włączenie funkcji WLAN
W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
→ Wi-Fi. Można także otworzyć panel skrótów klawiszowych i
wybrać opcję Wi-Fi.
48
Korzystanie z Wi-Fi
››Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią
1 W trybie Menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
→ Wi-Fi.
Telefon automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2 Zaznacz pole wyboru obok sieci.
3 Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz opcję OK (o ile
jest to konieczne).
4 Dostosuj ustawienia w celu dodania profilu połączenia
wybranej sieci. Więcej informacji na temat konfigurowania
opcji można znaleźć w podręczniku użytkownika.
5 Po zakończeniu wybierz opcję Wstecz.
Można teraz używać profilu WLAN do łączenia się z siecią. Można
zmienić ustawienie profilu na skonfigurowany profil WLAN w
przeglądarce internetowej lub w przypadku innych usług WWW.
Informacje na temat
bezpieczeństwa i obsługi
Aby bezpiecznie używać urządzenia, należy przestrzegać
zamieszczonych tu informacji na temat bezpieczeństwa i
obsługi.
Informacje związane z
bezpieczeństwem
Przechowywanie telefonu w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt
Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza
zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części
może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.
Ochrona słuchu
Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności
może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku
należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić
taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć
rozmowę lub muzykę.
Podczas montowania telefonu komórkowego i
akcesoriów należy zachować ostrożność
Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz
związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane
w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w
obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu.
Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może
spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku
gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
49
Ostrożność podczas używania i pozbywania się
akumulatorów
• Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych
przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu.
Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować
poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
• Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas
pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich
przepisów lokalnego prawa.
• Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na
urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki
mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli
zostaną zbyt mocno rozgrzane.
• Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać
narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne
doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.
50
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
Wpływ telefonu na rozruszniki serca
Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować
odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym
zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny
instytut badawczy, Wireless Technology Research.
Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ
na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego,
należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z
producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w
celu uzyskania dalszych informacji.
Wyłączanie telefonu w środowiskach
zagrożonych wybuchem
Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na
stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub
środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w
ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon
może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc
przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu
oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem.
Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz
materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest
przechowywany telefon, jego części i akcesoria.
Ograniczanie ryzyka związanego z
powtarzaniem tych samych ruchów
W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy
go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji
ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony
lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.
Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest
pęknięty lub uszkodzony
Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować
rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum
serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie
spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Należy zawsze zachować ostrożność podczas
prowadzenia pojazdu
Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia
samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów
regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć
bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać
zestawów głośnomówiących.
Postępowanie zgodnie ze wszystkimi
ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami
Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie
telefonu komórkowego w określonych miejscach.
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
51
Należy używać tylko akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę Samsung
Ochrona baterii i ładowarek przed
uszkodzeniami
Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i
spowodować obrażenia.
• Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub
Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu
medycznego
Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach
lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać
wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od
personelu medycznego.
Wyłączanie telefonu lub funkcji
bezprzewodowych w samolocie
Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy
przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą,
a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w
nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.
52
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C lub powyżej 45° C).
• Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną
odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także
zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
• Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi
przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia
między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe
lub trwałe uszkodzenie.
• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
Ostrożne korzystanie z telefonu
• Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia
prądem.
• Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny
mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także
zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety,
sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy
obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu
przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji
producenta.
• Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych
miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych
elementów.
• Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym,
które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym
obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć
poważnych uszkodzeń.
• Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome
elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
• Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą
lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu
ludzkich lub zwierzęcych.
• Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego
może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać
futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie
należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w
polu magnetycznym.
Należy unikać zakłócania innych urządzeń
elektronicznych
Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić
nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia
elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe,
urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w
domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy
z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z
producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
53
Ważne informacje o sposobie
obsługi
Z telefonu należy korzystać, trzymając go w
prawidłowy sposób
Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.
Naprawy telefonów komórkowych mogą być
dokonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu
Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych
pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i
unieważnienia gwarancji.
Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki
• Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień.
Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
• Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed
użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
54
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
• Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
• Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały
przeznaczone.
Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci
• Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na
nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę
danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
• Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami
elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony
innych urządzeń.
• Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani
metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy
wytrzeć miękką ściereczką.
Zapewnianie dostępu do usług alarmowych
W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu
alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w
odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować
inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.
Informacje o certyfikacie SAR (Specific
Absorption Rate, specyficzny poziom
napromieniowania)
Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią
standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy
Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.
Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące
ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych,
emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne.
Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają
maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate —
specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.
Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł
0,988 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR
będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby
emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia
z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie
poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną
ekspozycję na energię fal radiowych.
Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności
stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą
RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich
krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów
elektrycznych i elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach
lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy
o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego
wykorzystania materiałów.
Prawidłowe usuwanie produktu
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
55
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną
poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne
wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego
typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny
system zwrotu baterii.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia
należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami
autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz
innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są
dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób,
który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub
dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych
warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego
właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone
modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie,
wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie
utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi
lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać
usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć,
kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia
56
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
Wyłączenie z odpowiedzialności
w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium,
jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego
urządzenia.
„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW
TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST».
FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŻNY ANI
DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE
W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
FIRMA SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH
WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA
DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI
ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG
UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W
ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA,
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ
LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA
ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO
ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI
LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ
UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU
SZKÓD”.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać
zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung
nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez
jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty
trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które
nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia
ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma
Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za
przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi
uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta
związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące
zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
57
UWAGA!
• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za
utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym
użytkowaniem telefonu.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w
wyniku użytkowania telefonu.
• Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej
lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi
inaczej.
• Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania
poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną
trwałość wszelkich elementów telefonu.
• Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno
telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria
i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez
wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za
wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego
jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń
nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada
użytkownik.
58
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi
• Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu
zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na
klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja
nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania
czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki
wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).
Deklaracja zgodności (R&TTE)
Firma,
Samsung Electronics
declare under our sole responsibility that the product
Telefon komórkowy GSM : GT-S8500
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która
została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została
przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi
standardami i dokumentami normatywnymi.
Bezpieczeństwo EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy
testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt
odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
Samsung Electronics QA Lab.
i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.03.17
Yong-Sang Park / S. Manager
(miejsce i data wystawienia)
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu
centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej
lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.
* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych
w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej
instrukcji.
To install Kies (PC Sync)
1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Samsung Kies
ze strony www.pl.samsungmobile.com
2. W trybie menu wybierz opcję Ustawienia → Komunikacja
→ USB → Samsung Kies → Ustaw.
3. Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem PC.
Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu Kies.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-27645A
Polish. 05/2010. Rev. 1.0
Download PDF

advertising