Samsung | SM-G313HN | Samsung SM-G313HN Instrukcja obsługi

SM-G313HN
Instrukcja obsługi
Polish. 08/2014. Rev.1.0
www.samsung.pl
www.samsung.com
Spis treści
Przeczytaj najpierw
34 Udostępnianie internetu
36Internet
Wprowadzenie
6
7
9
14
16
17
Personalizacja
Zawartość opakowania
Wygląd urządzenia
Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
Korzystanie z karty pamięci
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
38
40
41
42
43
Podstawowe informacje
18
21
25
26
27
29
31
31
Zarządzanie ekranem startowym i
ekranem aplikacji
Ustawianie tapety i dzwonków
Zmienianie metody blokowania ekranu
Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
Konfiguracja konta
Telefon
Korzystanie z ekranu dotykowego
Układ ekranu startowego
Panel powiadomień
Otwieranie aplikacji
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Wprowadzanie tekstu
Przechwytywanie ekranu
Moje pliki
44
46
46
Nawiązywanie połączeń
Odbieranie połączeń
Opcje dostępne w trakcie połączeń
Kontakty
48
48
Łączność sieciowa
Dodawanie kontaktów
Zarządzanie kontaktami
Wiadomości i poczta e-mail
33 Sieć komórkowa
33Wi-Fi
51Wiadomości
53E-mail
2
Spis treści
Aparat
56
58
60
Menedżer urządzenia i
danych
Fotografia podstawowa
Tryby fotografowania
Ustawienia aparatu
87
88
89
Galeria
62
64
90
Wyświetlanie zdjęć i filmów
Ustawienia galerii
Aktualizowanie urządzenia
Przesyłanie plików pomiędzy
urządzeniem a komputerem
Wykonywanie kopii zapasowej i
przywracanie danych
Zerowanie danych
Ustawienia
Multimedia
91 Ustawienia — informacje
91KOMUNIKACJA
95URZĄDZENIE
99OSOBISTE
103KONTA
103SYSTEM
65Wideo
Przydatne aplikacje i funkcje
67 S Terminarz
70ChatON
71Zegar
73Kalkulator
73Notatka
75Dyktafon
76Pobrane
77Radio
78 Aplikacje Google
Dostępność
105 Informacje o dostępności
106 Powiadomienia głosowe (funkcja
TalkBack)
116 Zmiana rozmiaru czcionki
116 Powiększanie ekranu
116 Ustawienie powiadomień świetlnych
116 Wyłączanie wszystkich dźwięków
117 Dostosowywanie balansu dźwięku
117 Dźwięk mono
117 Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i
przytrzymywania
117 Kontrola interakcji
118 Odbieranie lub kończenie połączeń
118 Korzystanie z innych przydatnych funkcji
Łączenie z innymi
urządzeniami
80Bluetooth
82 Wi-Fi Direct
84NFC
86 Drukowanie zdalne
Rozwiązywanie problemów
3
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji
zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez inne firmy niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
• Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za
pomocą funkcji Wi-Fi.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku
pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum
serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez
użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
4
Przeczytaj najpierw
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
5
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:
• Urządzenie
• Bateria (litowo-jonową / 3200 mAh)
• Instrukcja obsługi
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z
niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki
nieobjęte gwarancją.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
6
Wprowadzenie
Wygląd urządzenia
Przedni aparat
Głośnik
Przycisk
włączania/wyłączania
Ekran dotykowy
Przycisk ekranu
startowego
Przycisk Wstecz
Przycisk ostatnich aplikacji
Mikrofon
Złącze wielofunkcyjne
Złącze słuchawkowe
3,5mm
Wbudowana antena GPS
Flesz
Głośnik
Tylny aparat
Przycisk regulacji
głośności
Tylna pokrywa
Antena NFC (w baterii)
Wewnętrzna antena
7
Wprowadzenie
• Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena.
Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
• Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung.
Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
• Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może
działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
Przyciski
Przycisk
Funkcja
Włączania /
wyłączania
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ostatnio
używane
aplikacje
• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
Ekran startowy
• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
• Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji
dostępnych na bieżącym ekranie.
• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
Wstecz
• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Głośność
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
8
Wprowadzenie
Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.
Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.
Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować
uszkodzenie pokrywy.
9
Wprowadzenie
2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.
• Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się
w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung
w celu wyjęcia karty pamięci.
• Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub
kradzieżą kart.
3 Włóż baterię.
2
1
10
Wprowadzenie
4 Załóż tylną pokrywę.
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
• Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę
Samsung.
Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wyjmiij baterię.
3 Wyjmij kartę SIM lub USIM.
11
Wprowadzenie
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można
także ładować po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.
Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź
uszkodzenie urządzenia.
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu
go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut
ładować wyczerpaną baterię.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji,
aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby
uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych,
należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.
Podłącz mniejszy koniec kabla ładowarki do gniazda wielofunkcyjnego urządzenia, a większy koniec
kabla ładowarki do gniazdka elektrycznego.
Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
12
Wprowadzenie
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii
ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od
urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się
bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz
z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.
Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od
gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas
ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo
dostępna.
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając
funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:
• Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/
wyłączania.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje przy użyciu menedżera zadań.
• Wyłącz funkcję Bluetooth.
• Wyłącz funkcję Wi-Fi.
• Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
13
Wprowadzenie
Korzystanie z karty pamięci
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta
karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Wszystkie → Karta pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.
3 Załóż tylną pokrywę.
14
Wprowadzenie
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym
dotknij → Ustawienia → Pamięć → Odinstaluj kartę pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wyciągnij kartę pamięci.
3 Załóż tylną pokrywę.
Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła
dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty pamięci
bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z
nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Na ekranie startowym dotknij → Ustawienia → Pamięć → Formatuj kartę pamięci → Formatuj
kartę pamięci → Usuń wszystko.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
15
Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie,
wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij
Wyłączanie zasilania.
W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
16
Wprowadzenie
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest
również automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony
czas.
Aby odblokować ekran, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu
startowego i przesunąć palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.
Kod służący do odblokowywania ekranu można zmienić. Więcej informacji można znaleźć w części
Zmienianie metody blokowania ekranu.
17
Podstawowe informacje
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może
doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy
wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
• Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.
Dotknięcie
Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub
wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.
18
Podstawowe informacje
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.
Przeciąganie
Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby
powrócić do normalnego wyświetlania.
19
Podstawowe informacje
Przesuwanie
Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić
inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np.
kontaktów.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń
palce, aby pomniejszyć.
20
Podstawowe informacje
Układ ekranu startowego
Ekran startowy
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe
aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w
wygodny sposób na ekranie startowym.
Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub dotknij jednego ze wskaźników ekranu
u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera część Zarządzanie
ekranem startowym.
Widget
Aplikacja
Folder
Wskaźnik ekranu
Ulubione aplikacje
21
Podstawowe informacje
Opcje ekranu startowego
Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go lub zsuń palce, aby wyświetlić
dostępne opcje.
22
Podstawowe informacje
Ekran aplikacji
Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.
Na ekranie startowym dotknij , aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele, przewiń
w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania
ekranu aplikacji zawiera część Zarządzanie ekranem aplikacji.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Aplikacja
Wskaźniki ekranu
23
Podstawowe informacje
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu
został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
Ikona
Znaczenie
Brak sygnału
Moc sygnału
Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS
Połączenie z siecią HSDPA
Połączenie z siecią HSPA+
Połączenie z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Włączona funkcja GPS
Trwa połączenie
Połączenie nieodebrane
Zsynchronizowano z Internetem
Podłączono do komputera
Brak karty SIM lub USIM
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Alarm włączony
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
Poziom naładowania baterii
24
Podstawowe informacje
Panel powiadomień
Korzystanie z panelu powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych
połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.
Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Włączanie lub wyłączanie opcji.
Dotknij i przytrzymaj przycisk, aby
wyświetlić szczegółowe ustawienia.
Uruchamianie aplikacji Ustawienia.
Dostosowywanie jasności.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
25
Podstawowe informacje
Posługiwanie się przyciskami szybkich ustawień
Niektóre funkcje na panelu powiadomień można włączać lub wyłączać. Dotknij następujących opcji,
aby je włączyć lub wyłączyć. Bardziej szczegółowe ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i
przytrzymaniu przycisku.
• Wi-Fi: więcej informacji można znaleźć w części Wi-Fi.
• Lokalizacja: szczegółowe informacje znajdują się w części Lokalizacja.
• Dźwięk / Wibracja / Wycisz: wybór trybu dźwięków.
• Obrót ekranu: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
• Bluetooth: więcej informacji można znaleźć w części Bluetooth.
• Dane komórkowe: więcej informacji znajduje się w rozdziale Licznik danych lub Sieci
komórkowe.
• Router Wi-Fi: więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie internetu.
• NFC: więcej informacji można znaleźć w części NFC.
• Synchron.: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji, takich jak
kalendarz czy e-mail.
• Tryb Offline: więcej informacji można znaleźć w części Tryb Offline.
Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij
otworzyć.
i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz
Zamykanie aplikacji
→ , a następnie dotknij Koniec przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie
Dotknij
→ .
uruchomione aplikacje, dotknij Zakończ. Ewentualnie dotknij
26
Podstawowe informacje
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.
Dotknij Samsung Apps (GALAXY Apps) na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje,
dotknij Darmowe. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym
jest podana cena aplikacji.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji → Ustawienia →
Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a następnie wybierz opcję.
Sklep Play
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.
Dotknij Sklep Play na ekranie aplikacji.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje,
dotknij ZAINSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując
według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji → Ustawienia →
Aktualizuj aplikacje automatycznie, a następnie wybierz opcję.
27
Podstawowe informacje
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Aby wyłączyć domyślne aplikacje, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji → Odinstaluj/wyłącz
aplikacje. Przy aplikacjach, które można wyłączyć wyświetlony zostanie symbol . Wybierz aplikację
i dotknij OK.
Aby odinstalować pobrane aplikacje, otwórz ekran aplikacji, a następnie dotknij opcji → Pobrane
aplikacje → → Odinstaluj. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Menadżer
Aplikacji, wybrać aplikację, a następnie dotknąć Odinstaluj.
Włączanie aplikacji
Na ekranie aplikacji dotknij → Pokaż wył. aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie dotknij Gotowe.
Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Menadżer Aplikacji, przewijając listę, znaleźć
WYŁĄCZONO., wybrać aplikację, a następnie dotknąć Włącz.
• Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal
można korzystać.
• Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale
można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
• Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.
28
Podstawowe informacje
Wprowadzanie tekstu
Wygląd klawiatury
Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby
można było wpisać tekst.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami, dotknij
go dwukrotnie.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Wprowadzanie znaków
interpunkcyjnych.
Przechodzenie do następnej linii.
Wstawianie odstępu.
Zmiana ustawień klawiatury.
Zmienianie języka wprowadzania
Dotknij → Wybór języków wpisywania, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się
posługiwać. W przypadku wybrania więcej niż jednego języka można przełączać języki wpisywania,
przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.
Zmiana układu klawiatury
Dotknij , wybierz język w sekcji JĘZYKI WPISYWANIA, a następnie wybierz klawiaturę, której
chcesz używać.
W Klawiatura 3x4 do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak,
kilkakrotnie dotknij klawisza, aż do wyświetlenia odpowiedniego znaku.
29
Podstawowe informacje
Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury
Dotknij symbolu i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji. Zamiast ikony
być wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.
mogą
• : głosowe wprowadzanie tekstu.
Zmiana języka.
Otwieranie klawiatury.
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
wprowadzania tekstu za pomocą
głosu.
• : dodawanie elementu ze schowka.
• : zmiana ustawień klawiatury.
Kopiowanie i wklejanie
1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać cały
tekst.
3 Dotknij Kopiuj lub Wytnij. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.
4 Dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz wstawić tekst, a następnie dotknij opcji Wklej. Aby
wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij Schowek i wybierz tekst.
30
Podstawowe informacje
Przechwytywanie ekranu
Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego i przycisk włączania/wyłączania.
Obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → Screenshots. Po wykonaniu zrzutu ekranu można
edytować obraz i współdzielić go z innymi.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
Moje pliki
Informacje o aplikacji Moje pliki
Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do różnych plików zapisanych na urządzeniu lub w innych
miejscach, takich jak usługa chmury.
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Wyświetlanie informacji o pamięci.
Wyszukiwanie plików i folderów.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie plików według
kategorii.
Przeglądaj skróty do serwerów FTP.
Dodaj skrót do folderu.
31
Podstawowe informacje
Przeglądanie plików
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść poziom wyżej w katalogu, dotknij . Aby wrócić do
ekranu głównego Moje pliki, dotknij .
Wybierz folder, dotknij , a następnie skorzystaj z następujących opcji:
• Wybierz element: wybór plików lub folderów do zastosowania opcji.
• Utwórz katalog: tworzenie folderu.
• Widok: zmiana trybu widoku.
• Sortuj według: sortowanie plików lub folderów.
• Dodaj skrót: dodać skrót do folderu na ekranie głównym Moje pliki lub na ekranie głównym.
• Ustawienia: zmiana ustawień menedżera plików.
Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie skorzystaj z następujących opcji:
• : udostępnienie plików innym osobom.
• : usuwanie plików lub folderów.
• → Przenieś: przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
• → Kopiuj: kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
• → Zmień nazwę: zmiana nazwy pliku lub folderu.
• → Spakuj: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
• → Szczegóły: wyświetlanie informacji o pliku lub folderze.
32
Łączność sieciowa
Sieć komórkowa
Urządzenie można połączyć z siecią telefonii komórkowej, aby korzystać z Internetu lub udostępniać
pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Licznik danych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Licznik danych, a następnie zaznacz Sieć komórkowa.
Ewentualnie otwórz panel powiadomień i dotknij opcji Dane komórkowe, aby włączyć tę funkcję.
Wi-Fi
Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki
multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Wi-Fi.
Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika Wi-Fi,
aby go włączyć.
2 Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z
ikoną kłódki.
3 Dotknij Połącz.
Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi urządzenie będzie nawiązywać połączenie z tą siecią,
jeśli będzie ona dostępna, bez konieczności podawania hasła.
Aby urządzenie nie łączyło się z siecią w sposób automatyczny, wybierz odpowiednią
pozycję na liście sieci i dotknij opcji Zapomnij.
33
Łączność sieciowa
Dodawanie sieci Wi-Fi
Jeśli żądana sieć nie znajduje się na liście sieci Wi-Fi, dotknij opcji Dodaj sieć Wi-Fi w dolnej części
listy. Wprowadź nazwę sieci w polu SSID sieci, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie
jest to sieć otwarta, a następnie dotknij Połącz.
Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci
Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie
nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi, a następnie dotknij opcji
Zapomnij.
Inteligentne przełączanie sieci
Ta funkcja umożliwia utrzymywanie stabilnego połączenia z siecią m.in. podczas przeglądania stron
WWW i pobierania plików.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi, a następnie zaznacz Smart network — przełącz.
Sieci. Urządzenie będzie automatycznie przełączane z sieci Wi-Fi na sieć komórkową, gdy sygnał
sieci Wi-Fi osłabnie lub straci stabilność. Gdy sygnał sieci Wi-Fi odzyska moc, urządzenie z powrotem
zostanie przełączone z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi.
Udostępnianie internetu
Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach
bezprzewodowych
Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym
urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za
pomocą interfejsu Wi-Fi, USB lub Bluetooth.
Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
34
Łączność sieciowa
Korzystanie z routera bezprzewodowego
Urządzenie może pełnić funkcję routera bezprzewodowego, co umożliwia udostępnianie transmisji
danych sieci komórkowych innym urządzeniom.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu → Router Wi-Fi.
2 Dotknij przełącznika Router Wi-Fi, aby go włączyć.
• Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na
liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
• Aby ustawić hasło routera Wi-Fi, dotknij → Konfiguruj i wybierz poziom zabezpieczeń.
Następnie wpisz hasło i dotknij Zapisz.
3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.
4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Korzystanie z routera USB
Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym
urządzeniom za pomocą kabla USB.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu.
2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
3 Zaznacz Router USB.
Ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych
udostępnionej z urządzenia.
35
Łączność sieciowa
Korzystanie z routera Bluetooth
Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym
urządzeniom za pomocą Bluetooth. Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie,
obsługuje funkcję Bluetooth.
1 Połącz swoje urządzenie z innym urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth. Więcej informacji
można znaleźć w części Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.
2 Na ekranie aplikacji swojego urządzenia dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu.
3 Zaznacz Router Bluetooth.
4 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij → Dostęp do
Internetu.
Ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
5 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.
Internet
Przeglądanie stron WWW
1 Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
2 Dotknij pola adresu. Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij ikony wyszukiwarki obok pola adresu
WWW.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają
korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym
związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie
synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
36
Łączność sieciowa
3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź. Aby przeszukiwać
sieć WWW za pomocą poleceń głosowych, dotknij .
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Otwieranie menedżera okien stron
WWW.
Dodawanie zakładki do aktualnie
wyświetlanej strony WWW.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Odświeżanie bieżącej strony WWW.
Otwieranie strony domowej.
Przechodzenie do poprzednio
oglądanej strony.
Przeglądaj zakładki i historię
przeglądania stron internetowych.
Ustawianie strony domowej
Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
Dotknij → Ustawienia → Ogólne → Ustaw stronę domową, a następnie wybierz jedną z
następujących opcji:
• Bieżąca strona: ustawianie bieżącej strony internetowej jako strony domowej.
• Pusta strona: ustawianie pustej strony internetowej jako strony domowej.
• Strona domyślna: ustawianie domyślnej strony internetowej urządzenia jako strony domowej.
• Inne: ustawianie wstępnie ustawionej strony internetowej jako strony domowej.
Podczas wyświetlania strony, dotknij ikony
, aby otworzyć stronę domową.
Zarządzanie historią stron WWW
Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
Dotknij
→ Historia, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron.
Aby skasować strony WWW, dotknij → Wyczyść historię.
37
Personalizacja
Zarządzanie ekranem startowym i ekranem
aplikacji
Zarządzanie ekranem startowym
Dodawanie elementów
Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij
go do ekranu startowego.
Aby dodać widget, otwórz ekran startowy, a następnie dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj
go, dotknij opcji Widgety, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu
startowego.
Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw
Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska
Usuń, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
Tworzenie folderu
1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska
Utwórz katalog, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
2 Wprowadź nazwę folderu.
3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij Gotowe.
38
Personalizacja
Zarządzanie folderami
Aby zmienić nazwę folderu, wybierz go, a następnie dotknij istniejącej nazwy folderu. Wprowadź
nową nazwę folderu i dotknij opcji OK.
Aby zmienić kolor folderu, wybierz folder, dotknij symbolu , a następnie wybierz kolor.
Aby przenieść więcej aplikacji do folderu, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją
do folderu.
Aby przenieść aplikację z folderu, wybierz folder, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij ją do nowej lokalizacji.
Zarządzanie panelami
Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je
przytrzymaj.
Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij
.
Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe
miejsce.
Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska Usuń na
górze ekranu.
Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij
.
Zarządzanie ekranem aplikacji
Zmienianie trybu widoku
Na ekranie aplikacji dotknij → Wyświetl jako i wybierz metodę sortowania.
Ukrywanie aplikacji
Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.
Na ekranie aplikacji dotknij → Ukryj aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie dotknij Gotowe.
Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij → Pokaż ukryte aplik., wybierz
aplikacje, a następnie dotknij Gotowe.
39
Personalizacja
Przenoszenie elementów
Na ekranie aplikacji dotknij → Edytuj. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w
nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska Utwórz stronę, który
zostanie wyświetlony na górze ekranu.
Foldery można przenosić wyłącznie w panelu folderów.
Ustawianie tapety i dzwonków
Ustawianie tapety
Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub
ekranu blokady.
1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji
Tapety. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Wyświetlacz → Tapeta.
2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę. Wybierz
kategorię, wybierz obraz i w razie potrzeby zmień jego rozmiar, a następnie ustaw go jako
tapetę.
3 Dotknij Ustaw tapetę lub Gotowe.
Zmiana dzwonków
Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dźwięk.
Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij Dzwonki → Dzwonki, wybierz dzwonek, a
następnie dotknij OK. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub
na koncie, dotknij Dodaj.
Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij Dzwonki → Powiadomienia, wybierz dzwonek, a
następnie dotknij OK.
40
Personalizacja
Zmienianie metody blokowania ekranu
Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego
osobistych informacji.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ekran blokady → Blokada ekranu, a następnie wybierz
metodę blokowania ekranu. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.
W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum
serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
Symbol
Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby
go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy
zapomnisz wzoru.
PIN
PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go
zweryfikować.
Hasło
Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie
hasło, aby je zweryfikować.
41
Personalizacja
Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
Korzystanie z kont kopii zapasowych
Dane kopii zapasowej z poprzedniego urządzenia można przenieść na nowe urządzenie przy użyciu
konta Google lub Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej
i przywracanie danych.
Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Switch
Dane z poprzedniego urządzenia można przesłać na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart
Switch. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com/smartswitch.
Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.
Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów
Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów danych (z urządzeń przenośnych
wybranych producentów) z komputera na urządzenie. Aplikację można pobrać z witryny
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zapisz na komputerze kopię zapasową danych ze starego urządzenia. Więcej informacji może
udzielić producent urządzenia.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.
4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś dane do nowego
urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z Samsung Kies
Aby przywrócić dane na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować
kopię zapasową danych z komputera. Kopię zapasową danych można także wykonać na komputerze
za pomocą aplikacji Samsung Kies. Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie się z
programem Samsung Kies.
42
Personalizacja
Konfiguracja konta
Dodawanie kont
Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta.
Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dodaj konto i wybierz usługę konta. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają
zostać zsynchronizowane.
Usuwanie kont
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia, wybierz nazwę konta w sekcji KONTA, wybierz konto do
usunięcia i dotknij Usuń konto.
43
Telefon
Nawiązywanie połączeń
Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.
Dotknij Klawiatura, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe,
lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list
Spis poł., Ulubione i Kontakty.
Wyświetlanie rejestrów połączeń i
wiadomości.
Wyświetlanie ulubionych
kontaktów.
Wprowadzanie numeru przy użyciu
klawiatury.
Wyświetlanie listy kontaktów.
Dodawanie numeru do listy
kontaktów.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie podglądu numeru
telefonu.
Usuwanie poprzedniego znaku.
44
Telefon
Nawiązywanie połączeń za pomocą listy ulubionych
Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz dodać do listy ulubionych kontaktów, aby
łatwiej móc z nimi nawiązywać połączenie.
Aby dodać kontakty do listy ulubionych, dotknij Kontakty, wybierz kontakt, a następnie dotknij
.
Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij Ulubione i wybierz kontakt.
Przewidywanie numerów
Dotknij Klawiatura.
Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi.
Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.
Numery szybkiego wybierania
Dotknij Klawiatura.
Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.
Aby przypisać kontakt do numeru szybkiego wybierania, dotknij dostępnego numeru szybkiego
wybierania na klawiaturze, przytrzymaj go, dotknij OK, a następnie wybierz kontakt. Możesz również
dotknąć → Szybkie wybieranie, wybrać numer, a następnie wybrać kontakt.
Nawiązywanie połączenia międzynarodowego
Dotknij Klawiatura.
Dotknij i przytrzymaj 0 do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju,
miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij .
Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij → Ustawienia →
Połączenie → Dodatkowe ustawienia → Blokowanie poł. → Połączenie głosowe lub Połączenie
wideo. Następnie zaznacz opcję Połączenia międzynarodowe, wpisz hasło i dotknij OK.
45
Telefon
Odbieranie połączeń
Odbieranie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Jeśli została aktywowana usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po
odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.
Odrzucanie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości
odrzucenia w górę.
Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomości odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij opcji Telefon → →
Ustawienia → Połączenie → Wiad. o odrzucaniu poł. → Utwórz.
Nieodebrane połączenia
Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol
pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień,
aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij Telefon →
Spis poł., aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
Opcje dostępne w trakcie połączeń
W trakcie połączenia głosowego
Dostępne są następujące czynności:
• Dod. poł.: nawiązywanie drugiego połączenia.
• Klawiatura: otwarcie klawiatury.
• Rozłącz: zakończenie bieżącego połączenia.
• Głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu
głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając
urządzenie z dala od uszu.
46
Telefon
• Wycisz: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
• Bluetooth: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z
urządzeniem.
• → Zawieś: zawieszenie połączenia. Dotknij polecenia Wznów połączenie, aby przywrócić
zawieszone połączenie.
• → Kontakty: otwarcie listy kontaktów.
• → Notatka: tworzenie notatki.
• → Wiadomości: wysyłanie wiadomości.
• → Dod. głośn.: zwiększenie głośności.
• → Ustawienia: zmienianie ustawień połączenia.
W trakcie połączenia wideo
Dostępne są następujące czynności:
• → Ukryj mnie: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
• → Obraz wychodzący: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
• → Przechwyć obraz: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
• → Nagraj film: nagranie filmu z obrazami drugiej osoby.
• → Klawiatura: otwarcie klawiatury.
• → Wył. głośnik / Głośnik włączony: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego.
Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u
góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
• → Przełącz na słuchawki: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest
połączona z urządzeniem.
Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:
• Przełącz: przełączanie między przednim i tylnym aparatem.
• Wycisz: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
• Rozłącz: zakończenie bieżącego połączenia.
47
Kontakty
Dodawanie kontaktów
Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń
Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w
części Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia.
Tworzenie kontaktów ręcznie
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Dotknij i wprowadź informacje o kontakcie.
• : dodawanie obrazu.
• /
: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.
3 Dotknij Zapisz.
Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij Klawiatura, wpisz
numer, a następnie dotknij Dodawanie do Kontaktów.
Zarządzanie kontaktami
Edytowanie kontaktu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Wybierz kontakt do edycji i dotknij .
3 Edytuj informacje o kontakcie lub dotknij Dodaj inne pole, aby dodać więcej informacji o
kontakcie.
4 Dotknij Zapisz.
48
Kontakty
Usuwanie kontaktu
Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij symbolu → Usuń.
Udostępnianie kontaktu
Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij → Udostępnij wizytówkę, a następnie wybierz metodę
udostępniania.
Zarządzanie grupami
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
Dotknij
.
Tworzenie nowej grupy
Dotknij
, wprowadź nazwę grupy, a następnie dotknij Zapisz.
Dodawanie kontaktów do grupy
Wybierz grupę i dotknij
. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij Gotowe.
Usuwanie grupy
Dotknij
, wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij Gotowe.
Importowanie i eksportowanie kontaktów
Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z
urządzenia do usług pamięci masowej.
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
Dotknij → Ustawienia → Kontakty → Importuj/Eksportuj, a następnie wybierz opcję
importowania lub eksportowania.
49
Kontakty
Wyszukiwanie kontaktów
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:
• : dodawanie do ulubionych kontaktów.
• /
: nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
• : tworzenie wiadomości.
• : tworzenie wiadomości e-mail.
Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego
Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Wybierz kontakt.
3 Dotknij → Dodaj skrót do ekranu startowego.
50
Wiadomości i poczta e-mail
Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).
• Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe
opłaty.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci.
Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
• Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu
Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z
alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania
Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około
połowę.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Dotknij .
3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wprowadzanie odbiorców.
Wybieranie kontaktów z listy
kontaktów.
Wpisywanie wiadomości.
Wysłanie wiadomości.
Dołączanie plików.
51
Wiadomości i poczta e-mail
4 Dotknij
, aby wysłać wiadomość.
W trakcie redagowania wiadomości można dotknąć , aby użyć jednej z następujących opcji:
• Wstaw emotikonę: dodawanie emotikon.
• Dodaj temat: wpisywanie tematu.
• Dodaj slajd: dodawanie suwaka wiadomości.
• Zaplanuj wiadomość: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
• Anuluj: anulowanie tworzenia wiadomości.
• Rozmiar czcionki: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.
Wysyłanie zaplanowanych wiadomości
Podczas tworzenia wiadomości dotknij → Zaplanuj wiadomość. Ustaw datę i godzinę i dotknij
Gotowe.
• Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone
z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
• Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Wiadomości mogą
zostać wysłane o nieprawidłowej godzinie w przypadku podróżowania w różnych
strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.
Przeglądanie wiadomości przychodzących
Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby
wyświetlić wiadomości od danej osoby.
Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe
opłaty.
W trakcie wyświetlania wiadomości można dotknąć , aby użyć jednej z następujących opcji:
• Połączenie wideo: nawiązanie połączenia wideo z kontaktem.
• Dodaj odbiorców: dodawanie odbiorców, do których zostanie wysłane wiadomość.
• Wstaw emotikonę: dodawanie emotikon.
• Dodaj temat: wpisywanie tematu.
• Dodaj slajd: dodawanie suwaka wiadomości.
52
Wiadomości i poczta e-mail
• Zaplanuj wiadomość: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
• Dodaj do numerów spamu / Usuń z numerów spamu: określenie numeru telefonu jako spam
lub usunięcie numeru telefonu z listy spamu.
• Anuluj: anulowanie tworzenia wiadomości.
• Rozmiar czcionki: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.
Zarządzanie wiadomościami
Podczas wyświetlania listy wiadomości dotknij i skorzystaj z następujących opcji:
• Wybierz: wybór wiadomości do zastosowania opcji.
• Usuń: usunięcie wszystkich lub wybranych wiadomości.
• Filtr spamu: wyświetlanie wiadomości oznaczonych jako spam.
• Rozmiar czcionki: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.
• Ustawienia: zmiana ustawień wiadomości.
E-mail
Konfigurowanie kont e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Przy pierwszym otwarciu E-mail należy skonfigurować konto e-mail.
Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij Dalej w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak
Google Mail lub Konfig. ręczna w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.
Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij → Ustawienia → Dodaj konto.
W przypadku posiadania więcej niż jednego konta e-mail można ustawić jedno jako konto
domyślne. Dotknij opcji → Ustawienia → Ustawienia konta, wybierz konto, a następnie zaznacz
opcję Konto domyślne.
53
Wiadomości i poczta e-mail
Wysyłanie wiadomości
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Dotknij ikony
na dole ekranu, aby utworzyć wiadomość.
Zapisywanie wiadomości do
późniejszego dostarczenia.
Odrzucenie wiadomości.
Dołączanie obrazów, filmów i
innych elementów.
Wysłanie wiadomości.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie odbiorców.
Dodawanie odbiorców z listy
kontaktów.
Dodawanie kopii lub ukrytej kopii.
Wpisywanie tematu.
Wpisywanie wiadomości.
Korzystanie z dodatkowych opcji
Podczas tworzenia wiadomości dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
• Wyślij e-maila do mnie: wysyłanie wiadomości do siebie.
• Zaplanowany e-mail: wysyłanie wiadomości o zaplanowanej godzinie.
• Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone
z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
• Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Wiadomości mogą
zostać wysłane o nieprawidłowej godzinie w przypadku podróżowania w różnych
strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.
• Priorytet: wybór poziomu priorytetu wiadomości.
54
Wiadomości i poczta e-mail
Odczytywanie wiadomości
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Dotknij i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać
nowe wiadomości, dotknij .
Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.
Usuwanie wiadomości.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie tego adresu e-mail do
listy kontaktów lub wyświetlanie
innych opcji.
Oznaczanie wiadomości jako
przypomnienia.
Otwórz załącznik.
Przekazywanie wiadomości.
Odpowiedź do wszystkich
odbiorców.
Przechodzenie do poprzedniej lub
następnej wiadomości.
Wysyłanie wiadomości z
odpowiedzią.
55
Aparat
Fotografia podstawowa
Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.
3 Dotknij symbolu
, aby zrobić zdjęcie, lub symbolu
, aby nagrać film.
• Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją
pomniejszyć.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij
.
Wyświetlanie
większej liczby opcji.
Wyświetlanie
bieżącego trybu.
Przełączanie między
przednim i tylnym
aparatem.
Rozpoczynanie
nagrywania filmu.
Robienie zdjęć.
Zmiana trybu
fotografowania.
Wyświetlanie
zrobionych zdjęć i
filmów.
56
Aparat
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom Aparat na zablokowanym
ekranie.
poza duży okrąg. Jeśli ikona
się nie wyświetla, otwórz
Na zablokowanym ekranie przeciągnij
ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia → Ekran blokady, a następnie dotknij opcji Skrót do
aparatu.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Reorganizacja skrótów aparatu
→ → → Układ ikon. Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij
Dotknij
do pola w górnej części ekranu.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
57
Aparat
Tryby fotografowania
Auto
Ten tryb umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego trybu
fotografowania.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Auto.
Najlepsze zdjęcie
Ten tryb umożliwia zrobienie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby wyświetlić
inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy
w
którym wyświetlana jest ikona . Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem
Galeria.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Najlepsze zdjęcie.
Seria zdjęć
Ten tryb umożliwia zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Seria zdjęć.
Trzymaj urządzenie nieruchomo. Aby wykonać za jednym razem kilka następujących po sobie zdjęć,
naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki.
Dźwięk i obraz
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia z dźwiękiem. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są
w Galeria.
symbolem
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Dźwięk i obraz.
58
Aparat
Panorama
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie
w Galeria.
wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Panorama.
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:
• Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
• Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu.
• Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub
jednolitej ściany.
Sport
Ten tryb umożliwia robienie zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Sport.
Tryb nocny
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia bez flesza.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Tryb nocny.
Redukcja mgły
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia we mgle.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
→ Redukcja mgły.
59
Aparat
Ustawienia aparatu
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
fotografowania, jak i nagrywania filmu.
→
. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie
• Rozmiar zdjęcia: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu
uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
• Rozmiar filmu: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu
uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
• Auto Focus: wybór trybu ostrości. Auto Focus jest kontrolowana przez aparat. Funkcja Makro
jest przeznaczona do robienia zbliżeń obiektów.
• Tryby pomiaru: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości
oświetlenia. Centralnie-ważony umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. Punktowy
umożliwia pomiar ilości światła w okreslonej lokalizacji. Matrycowy umożliwia uśrednienie
wartości dla całej sceny.
• ISO: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w
wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować
do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do
poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
• Etykieta lokalizacji: ustawienie dodawania etykiety lokalizacji do zdjęcia.
• Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie
może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko
położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
• W przypadku udostępniania zdjęcia zawierającego etykietę lokalizacji informacje o
lokalizacji mogą być widoczne dla innych osób.
• Klawisz głośności: ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub
funkcję powiększania.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.
60
Aparat
• Samowyzwalacz: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
• Balans bieli: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów.
Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są
podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
• Wartość ekspozyc.: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera
do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość
ekspozycji.
• Linie pomocn.: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie
zdjęcia podczas wybierania obiektów.
• Lampa błyskowa: włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
• Kontekstowa nazwa pliku: ustawienie dodawania do nazw plików etykiet kontekstowych,
takich jak informacja o lokalizacji.
• Domyślna pamięć: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
• Układ ikon: zmiana organizacji skrótów do często używanych opcji.
• Zeruj: zerowanie ustawień aparatu.
61
Galeria
Wyświetlanie zdjęć i filmów
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Galeria i wybierz obraz lub film.
Pliki filmów są wyświetlane z ikoną
na miniaturze podglądu.
Aby ukryć lub wyświetlić pasek menu i miniatury, dotknij ekranu.
Wysyłanie obrazu do innych osób.
Edycja obrazu.
Przechodzenie do poprzedniego
ekranu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Usuwanie obrazu.
Miniatury zdjęć i filmów
62
Galeria
Wybór opcji sortowania
Obrazy i filmy na urządzeniu można sortować według czasu lub albumu. Obrazy i filmy można
również filtrować według kategorii, takich jak ludzie czy miejsce.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Galeria →
i wybierz opcję sortowania.
Korzystanie z dodatkowych opcji
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Galeria i wybierz obraz lub film. Dotknij , a następnie skorzystaj z
jednej z następujących opcji.
• Pokaz slajdów: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
• Kopiuj do schowka: kopiowanie pliku do schowka.
• Drukuj: wydrukowanie obrazu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Więcej informacji można
znaleźć w części Drukowanie zdalne.
• Zmień nazwę: zmiana nazwy pliku.
• Obróć w lewo: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
• Obróć w prawo: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
• Przytnij: przycinanie obrazu.
• Pokaż na mapie: wyświetlenie na mapie lokalizacji, w której zrobiono zdjęcie.
• Ustaw jako: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
• Szczegóły: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
• Ustawienia: zmiana ustawień galerii.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego pliku.
Aby wybrać kilka plików z listy plików, dotknij pliku i przytrzymaj go, a następnie dotknij innych
plików. Po zaznaczeniu plików można je zbiorowo udostępnić lub usunąć bądź dotknąć , aby
uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
63
Galeria
Ustawienia galerii
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Ustawienia.
3 Skorzystaj z następującej opcji:
• Odtwórz dźwięk automat.: ustawienie odtwarzania nagrania dźwiękowego w przypadku
wybrania obrazu, do którego dołączono nagranie dźwiękowe.
64
Multimedia
Wideo
Odtwarzanie filmów
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
Zmiana współczynnika
kształtu ekranu.
Regulacja głośności.
Dostęp do dodatkowych
opcji.
Przechodzenie w przód
lub w tył przez
przeciągnięcie paska.
Wstrzymywanie i
wznawianie
odtwarzania.
Przechodzenie do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać
do tyłu.
Przechodzenie do
następnego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać
do przodu.
Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji →
Ustawienia, zaznacz opcję Minikontroler, a następnie dotknij opcji Zamknij. Następnie dotknij
lub , aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.
65
Multimedia
Udostępnianie lub usuwanie filmów
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Dotknij filmu i przytrzymaj go, dotknij opcji → Udostępnij przez, a następnie wybierz metodę
udostępniania.
Dotknij → Usuń, wybierz filmy, a następnie dotknij Gotowe.
66
Przydatne aplikacje i funkcje
S Terminarz
Uruchamianie aplikacji S Terminarz
Ta aplikacja służy do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Zmiana trybu widoku.
Tworzenie zdarzeń lub zadań.
Przechodzenie do bieżącej daty.
Dotknij i użyj jednej z następujących ikon:
• Idź do: przejście do określonej daty.
• Usuń: usuwanie zdarzeń lub zadań.
• Szukaj: wyszukiwanie zdarzeń lub zadań.
• Synchronizacja: synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami.
• Kalendarze: wybieranie kalendarzy do wyświetlania.
• Ustawienia: konfigurowanie ustawień aplikacji S Terminarz.
67
Przydatne aplikacje i funkcje
Tworzenie zdarzeń lub zadań
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij . Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie.
Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij
.
3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.
• Dodaj wydarzenie: wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie
można ustawić powtarzanie.
• Dodaj zadanie: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić
priorytet.
Wybór elementu.
Wybór kalendarza, który będzie
używany lub z którym zostanie
przeprowadzona synchronizacja.
Wprowadzanie tytułu.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i
zakończenia zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.
4 Dotknij Zapisz, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.
68
Przydatne aplikacje i funkcje
Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Jeśli chcesz zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij → Synchronizacja.
Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij → Kalendarze → Dodaj
konto. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy
konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.
Aby zmienić opcje synchronizacji konta, na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia, a następnie
wybierz nazwę konta dostępną w pozycji KONTA.
Usuwanie zdarzeń lub zadań
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Jeśli chcesz usunąć zdarzenia lub zadania, dotknij → Usuń, wybierz zdarzenia lub zadania, a
następnie dotknij Gotowe → OK.
Jeśli chcesz usunąć oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij → Usuń → OK.
Aby zaznaczyć zadania jako zrealizowane, dotknij daty zadań i zaznacz, że są zrealizowane.
Udostępnianie zdarzeń lub zadań
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Jeśli chcesz udostępnić oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij → Udostępnij przez, a następnie
wybierz sposób udostępniania.
69
Przydatne aplikacje i funkcje
ChatON
Dzięki tej aplikacji możesz rozmawiać ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakt indywidualnie lub
w grupach. Po zalogowaniu się do swojego konta Samsung możesz wyświetlać całą historię rozmów
wysłaną z zarejestrowanych urządzeń.
Dotknij ChatON na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Uruchomienie tej aplikacji wymaga aktualizacji. Dotknij opcji AKTUALIZUJ i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.
Wyświetlanie lub edycja
szczegółów profilu.
Wybierz znajomych, aby rozpocząć
czat.
Wyświetlanie powiadomień.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie listy rozmów.
Pobieranie elementów i
wyświetlanie listy sugerowanych
przyjaciół.
Wyświetlanie listy przyjaciół.
Dodawanie przyjaciół do listy
przyjaciół.
Wyszukiwanie przyjaciół.
Mój profil
Lista przyjaciół
70
Przydatne aplikacje i funkcje
Zegar
Alarm
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Alarm.
Ustawianie alarmów
Dotknij na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw
różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij Zapisz. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij
obok alarmu na liście alarmów.
• Drzemka: ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
• Alarm inteligentny: ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm
zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną
alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie
rozlegnie się zaplanowany alarm.
Wyłączanie alarmów
Przeciągnij
przeciągnij
poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki,
poza duże koło, aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.
Usuwanie alarmów
Dotknij → Usuń, wybierz alarmy, a następnie dotknij Gotowe.
71
Przydatne aplikacje i funkcje
Czas na świecie
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czas na świecie.
Tworzenie zegarów
Dotknij
i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.
Usuwanie zegarów
Dotknij → Usuń, wybierz zegary, a następnie dotknij Gotowe.
Stoper
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Stoper.
Dotknij Start, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij Pomiar, aby zarejestrować czasy okrążeń.
Dotknij Stop, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij Wyzeruj.
Aby przyciemnić ekran urządzenia między okrążeniami, dotknij → Ustawienia → Zachowaj
przyciemn. ekran.
Czasomierz
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czasomierz.
Ustaw czas trwania, a następnie dotknij Start.
Przeciągnij
poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.
Aby zmienić ustawienia dzwonka alarmu, dotknij → Ustawienia.
72
Przydatne aplikacje i funkcje
Kalkulator
Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.
Dotknij Kalkulator na ekranie aplikacji.
Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja Obrót ekranu
jest wyłączona, dotknij → Kalkulator naukowy.
Notatka
Ta aplikacja służy do tworzenia notatek i grupowania ich według kategorii.
Dotknij Notatka na ekranie aplikacji.
Redagowanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z
następujących opcji:
• : tworzenie lub ustawianie kategorii.
• : wstawianie obrazów.
• : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.
Aby zapisać notatkę, dotknij Zapisz.
Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.
Wyszukiwanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo
kluczowe.
73
Przydatne aplikacje i funkcje
Dodawanie kategorii i zarządzanie nimi
Tworzenie kategorii umożliwia sortowanie notatek i zarządzanie nimi.
Na liście notatek dotknij
→ Zarządzaj kategoriami.
Jeśli chcesz dodać nową kategorię, dotknij
Jeśli chcesz usunąć kategorię, dotknij
, wpisz nazwę kategorii, a następnie dotknij OK.
obok kategorii.
Jeśli chcesz zmienić nazwę kategorii, dotknij nazwy kategorii i ją przytrzymaj, wpisz nową nazwę
kategorii, a następnie dotknij OK.
Jeśli chcesz zmienić kolejność kategorii, dotknij
dół w inne miejsce.
obok kategorii i przeciągnij tę ikonę w górę lub w
Korzystanie z dodatkowych opcji
Można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji na liście notatek i podczas przeglądania notatek.
Na liście notatek dotknij i skorzystaj z następujących opcji:
• Wybierz: wybór notatek do zastosowania opcji.
• Usuń: usuwanie notatek.
• Konto: synchronizacja notatek z kontem Samsung.
Podczas przeglądania notatki dotknij i skorzystaj z następujących opcji:
• Usuń: usunięcie notatki.
• Udostępnij przez: udostępnienie notatki innym osobom.
• Drukuj: wydrukowanie notatki po podłączeniu urządzenia do drukarki. Więcej informacji można
znaleźć w części Drukowanie zdalne.
74
Przydatne aplikacje i funkcje
Dyktafon
Nagrywanie notatek głosowych
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.
Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij , aby wstrzymać
nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij . Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Czas nagrywania
Rozpoczynanie nagrywania.
Wyświetlenie listy notatek
głosowych.
Odtwarzanie notatek głosowych
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.
i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
Dotknij
• /
: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
• /
: przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.
75
Przydatne aplikacje i funkcje
Zarządzanie notatkami głosowymi
Na ekranie aplikacji dotknij Dyktafon →
.
Dotknij i wybierz jedną z poniższych opcji:
• Wybierz: wybór notatek głosowych do zastosowania opcji.
• Usuń: wybór notatek głosowych do usunięcia.
• Ustawienia: zmiana ustawień dyktafonu.
Zmienianie nazwy notatek głosowych
Dotknij notatki głosowej i przytrzymaj ją, dotknij → Zmień nazwę, wprowadź nową nazwę dla
notatki głosowej, a następnie dotknij OK.
Pobrane
Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.
Dotknij Pobrane na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.
Aby posortować pliki według daty, tytułu lub rozmiaru, dotknij → Sortuj według.
Aby wyczyścić historię, dotknij → Wyczyść listę.
76
Przydatne aplikacje i funkcje
Radio
Można słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy
podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.
Dotknij Radio na ekranie aplikacji.
Słuchanie radia FM
Przed uruchomieniem radia FM podłącz słuchawki do gniazda.
Przy pierwszym uruchomieniu radio FM przeszuka częstotliwości, a następnie zapisze
automatycznie dostępne stacje radiowe.
Dotknij , aby włączyć radio FM. Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i dotknij , aby
ponownie wyświetlić ekran radia FM.
Regulacja głośności.
Nagrywanie utworów z radia FM.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Ręczne ustawianie częstotliwości
radiowej.
Dodawanie bieżącej stacji radiowej
do listy ulubionych.
Dokładna regulacja częstotliwości.
Włączanie i wyłączanie radia FM.
Wyświetlenie listy dostępnych
stacji.
Wyświetlenie listy ulubionych stacji.
Wyszukiwanie dostępnych stacji
radiowych.
Przeszukiwanie stacji radiowych
Dotknij → Skanuj, a następnie wybierz opcję skanowania. Radio FM przeszuka częstotliwości, a
dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i dotknij , aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.
77
Przydatne aplikacje i funkcje
Dodawanie stacji do listy stacji radiowych
Wybierz stację radiową, a następnie dotknij
, aby dodać stację do listy ulubionych.
Aplikacje Google
Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do
niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji można znaleźć w części
Konfiguracja konta.
Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacji, otwórz główny ekran każdej aplikacji i dotknij →
Pomoc.
Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i
operatora sieci.
Chrome
Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
Google Mail
Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google
Mail.
Google+
Ta aplikacja umożliwia udostępnianie wiadomości i śledzenie aktualizacji udostępnianych przez
rodzinę, znajomych i inne osoby. Można również za jej pomocą tworzyć kopie zapasowe zdjęć i
filmów i korzystać z wielu innych funkcji.
Mapy
Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie i wyświetlanie informacji o lokalizacji
dla różnych miejsc.
Muzyka Play
Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu.
Filmy Play
Ta aplikacja umożliwia oglądanie filmów przechowywanych na urządzeniu i pobieranie różnych
treści ze sklepu Sklep Play.
78
Przydatne aplikacje i funkcje
Książki Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie różnych książek ze sklepu Sklep Play oraz ich czytanie.
Kiosk Play
Ta aplikacja umożliwia czytanie interesujących wiadomości i magazynów w jednym wygodnym
miejscu.
Gry Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie gier ze sklepu Sklep Play oraz granie w nie innymi osobami.
Dysk
Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z
dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.
YouTube
Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.
Zdjęcia
Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano na urządzeniu i
przesłano do Google+.
Hangouts
Ta aplikacja umożliwia czatowanie ze znajomymi pojedynczo oraz w grupach oraz używanie podczas
czatu zdjęć, emotikon oraz połączeń wideo.
Google
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.
Wyszukiwanie głosowe
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów przez wypowiadanie słów kluczowych oraz
fraz.
Ustawienia Google
Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez firmę Google.
79
Łączenie z innymi urządzeniami
Bluetooth
Informacje o funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy
dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub
plików multimedialnych z innymi urządzeniami.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
80
Łączenie z innymi urządzeniami
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Bluetooth, dotknij przełącznika Bluetooth, aby
go włączyć, a następnie dotknij opcji Skanuj.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy
urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza
dostępu.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij opcji → Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne
dla innych urządzeń.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.
81
Łączenie z innymi urządzeniami
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth.
Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → Download.
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bluetooth.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
3 Dotknij Anuluj powiązanie.
Wi-Fi Direct
Informacje o funkcji Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika Wi-Fi,
aby go włączyć.
2 Dotknij opcji
→ Wi-Fi Direct.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Aby połączyć się z wieloma urządzeniami, dotknij opcji → Wiele połączeń.
Aby zmienić nazwę urządzenia, dotknij opcji → Zmień nazwę urządzenia.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu, aby potwierdzić.
82
Łączenie z innymi urządzeniami
Wysyłanie i odbieranie danych
Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym
urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij opcji → Wi-Fi Direct, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Wi-Fi Direct.
Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → Download.
Zakańczanie połączenia z urządzeniem
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi.
2 Dotknij opcji → Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
3 Dotknij opcji Zakończ połączenie → OK, aby rozłączyć urządzenia.
83
Łączenie z innymi urządzeniami
NFC
Informacje o technologii NFC
To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field
Communication), które zawierają informacje o. Ta funkcja może również służyć do dokonywania
płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej
aplikacji.
Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie
uszkodzić anteny NFC.
Korzystanie z funkcji NFC
Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania
informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności
możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go
włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go włączyć.
Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze
znacznika.
Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie
będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.
84
Łączenie z innymi urządzeniami
Kupowanie przy użyciu funkcji NFC
Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze
mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać więcej informacji na temat usługi, skontaktuj
się z operatorem sieci.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go
włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go włączyć.
Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.
Aby ustawić domyślną aplikację płatniczą, dotknij Dotknij i zapłać i wybierz aplikację.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
Wysyłanie danych
Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony
WWW i kontakty.
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC,
aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go
włączyć.
2 Dotknij opcji Android Beam, a następnie dotknij przełącznika Android Beam, aby go włączyć.
3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone Dotknij, aby presłać, dotknij ekranu urządzenia, aby
wysłać element.
85
Łączenie z innymi urządzeniami
Drukowanie zdalne
Urządzenie można połączyć z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu
drukowania obrazów lub dokumentów.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Dodawanie wtyczek drukarki
Ta funkcja umożliwia dodawanie wtyczek drukarek, z którymi chcesz połączyć urządzenie.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Drukowanie → Pobierz dodatek i wyszukaj wtyczki
drukarki w serwisie Sklep Play. Wybierz wtyczkę drukarki i zainstaluj ją.
Łączenie z drukarką
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Drukowanie, wybierz wtyczkę drukarki, a następnie
dotknij przełącznika znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, aby go włączyć. Urządzenie
wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie
drukarką domyślną.
Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, wybierz wtyczkę drukarki, dotknij → Dodaj drukarkę →
wprowadź szczegóły, a następnie dotknij OK.
Aby zmienić ustawienia drukowania, wybierz wtyczkę drukarki i dotknij → Ustawienia.
Drukowanie zawartości
Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij → Drukuj, a następnie wybierz
drukarkę.
86
,
Menedżer urządzenia i danych
Aktualizowanie urządzenia
Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.
Aktualizowanie bezprzewodowe
Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą
usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Informacje o urządzeniu → Aktualizacja
oprogramowania → Uaktualnij.
Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies
Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom
program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie
rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij
przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na
temat aktualizacji można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.
• Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania
urządzenia.
• Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń
multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.
87
Menedżer urządzenia i danych
Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a
komputerem
Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.
Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
• Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym
komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz
urządzenie od komputera.
• Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą
koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
Podłączanie jako urządzenie multimedialne
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2 Otwórz panel powiadomień i dotknij Podłączono jako urządzenie multimedialne →
Urządzenie multimedialne (MTP).
Dotknij Aparat (PTP), jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub
nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
88
Menedżer urządzenia i danych
Łączenie się z programem Samsung Kies
Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną
i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies
można pobrać z witryny firmy Samsung.
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie
zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie
danych
Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu.
Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do
nich dostęp w późniejszym czasie.
Korzystanie z konta Google
1 Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
2 Dotknij Backup i zerowanie i zaznacz Utwórz kop. zap. danych.
3 Dotknij Konto kopii zapasowej i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto
kopii zapasowej.
Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora
konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia
fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora
konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.
89
Menedżer urządzenia i danych
Korzystanie z konta Samsung
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dodaj konto → Konto Samsung, a następnie
zaloguj się do konta Samsung.
2 Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
3 Dotknij Konto Samsung → Kopia zapasowa, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz
wykonać, a następnie dotknij Utwórz kopię zapasową → Utwórz backup.
Aby odtworzyć dane, przejdź do ekranu aplikacji, dotknij opcji Ustawienia → Konto
Samsung → Przywróć, wybierz odpowiednie pozycje, a następnie dotknij opcji Przywróć
teraz.
Zerowanie danych
Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne,
wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji
można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Backup i zerowanie → Ustawienia fabryczne → Resetuj
urządz. → Usuń wszystko. Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.
90
Ustawienia
Ustawienia — informacje
Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.
Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
KOMUNIKACJA
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika Wi-Fi, aby go włączyć.
Urządzenie może utrzymywać stabilne połączenie z siecią, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową,
zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie,
zaznacz Smart network — przełącz. Sieci.
Aby użyć opcji, dotknij .
• Skanuj: wyszukiwanie dostępnych sieci.
• Wi-Fi Direct: włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci
Wi-Fi w celu udostępniania plików.
• Zaawansowane: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
• Połącz za pomocą WPS: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
• Przycisk systemu WPS: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
91
Ustawienia
Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi
Dotknij → Zaawansowane → Podtrzymanie poł. Wi-Fi.
Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej
sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało
skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za
transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako
Zawsze.
Ustawienie powiadomienia o sieci
Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu,
powiadamiając o ich dostępności.
Dotknij → Zaawansowane i zaznacz Powiadomienie o sieci, aby włączyć tę funkcję.
Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
Dotknij opcji → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Bluetooth, a następnie dotknij przełącznika Bluetooth, aby go
włączyć.
Aby użyć innych opcji, dotknij .
• Limit czasu widoczności: ustawianie czasu widoczności urządzenia.
• Odebrane pliki: wyświetlanie plików otrzymanych za pomocą funkcji Bluetooth.
92
Ustawienia
Udostępnianie internetu
Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie
transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom. Szczegółowe informacje znajdują się w
części Udostępnianie internetu.
Na ekranie ustawień dotknij Udostępnianie internetu.
• Router Wi-Fi: za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych
sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji
można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.
• Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można
udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB.
Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego
modemu.
• Router Bluetooth: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych
przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji
Bluetooth.
Tryb Offline
Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług
urządzenia innych niż sieciowe.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb Offline.
Licznik danych
Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.
Na ekranie ustawień dotknij Licznik danych.
• Sieć komórkowa: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Limit użycia danych pakietowych: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
• Cykl użycia danych: ustawienie daty comiesięcznego zerowania licznika danych, aby
monitorować wykorzystanie danych w okresach.
Aby użyć innych opcji, dotknij .
• Roaming danych: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
• Ogranicz. danych w tle: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci
komórkowej.
93
Ustawienia
• Autom. synchronizacja: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji, takich
jak kalendarz czy e-mail. Informacje do synchronizacji dla każdego konta można wybrać w
obszarze Ustawienia → KONTA.
• Pokaż użycie Wi-Fi: opcja wyświetlania stopnia wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
• Routery bezprzewodowe: wybór routerów bezprzewodowych, których aplikacje działające w
tle nie będą używać.
NFC
Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go włączyć.
• Android Beam: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z
funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
• Dotknij i zapłać: ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za
pomocą telefonu komórkowego.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
Więcej sieci
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.
Na ekranie aplikacji dotknij Więcej sieci.
Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości
Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
VPN
Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.
Sieci komórkowe
• Dane pakietowe: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Roaming danych: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
• Nazwy punktów dostępu: określanie nazw punktów dostępu (APN).
• Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
• Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.
94
Ustawienia
URZĄDZENIE
Ekran blokady
Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.
Na ekranie aplikacji dotknij Ekran blokady.
• Blokada ekranu: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności
od wybranej funkcji blokady ekranu.
• Zegar podwójny: ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na urządzeniu.
• Pokaż datę: wyświetlanie daty wraz z zegarem.
• Skrót do aparatu: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Informacje o właścicielu: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
• Efekt odblokowania: wybierz efekt odblokowania ekranu.
• Tekst pomocy: wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.
Dźwięk
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie ustawień dotknij Dźwięk.
• Głośność: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i
powiadomień.
• Dzwonki: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
• Wibracja podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i
odtworzeniem dźwięku dzwonka.
• Ton klawiatury wybierania: ustawienie sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków
klawiatury.
• Dźwięki dotknięcia: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji
lub opcji na ekranie dotykowym.
• Dźwięki blokowania ekranu: ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu
ekranu dotykowego.
95
Ustawienia
Wyświetlacz
Zmiana ustawień wyświetlacza.
Na ekranie ustawień dotknij Wyświetlacz.
• Tapeta:
– – Ekran startowy: wybór obrazu tła ekranu startowego.
– – Ekran blokady: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
– – Ekran startowy i blokowania: wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.
• Panel powiadomień: wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
– – Dostosowanie jasności: ustaw wyświetlanie paska regulacji jasności na panelu
powiadomień.
– – Ustaw przyciski panelu powiad.: Zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych
na panelu powiadomień.
• Jasność: ustawianie jasności wyświetlacza.
• Autom. obrót ekranu: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas
obracania urządzenia.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Wygaszacz ekranu: określanie, czy podczas ładowania urządzenia lub po podłączeniu do
biurkowej stacji dokującej ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
• Styl czcionki: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
• Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
• Zwiększ czytelność: zwiększenie ostrości tekstu, aby stał się bardziej czytelny.
• Wyświetl naład. baterii w %: wyświetlanie stanu baterii.
96
Ustawienia
Połączenia
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.
Na ekranie ustawień dotknij Połączenia.
• Wiad. o odrzucaniu poł.: dodawanie lub edycja wiadomości wysyłanej po odrzuceniu
połączenia.
• Odbieranie/kończenie połączeń:
– – Odbieraj poł. przyciskiem: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przyciskiem
ekranu startowego.
– – Kl. zasilania kończy poł.: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem
włączania/wyłączania.
• Dodatkowe ustawienia:
– – Identyfikator rozmówcy: wyświetlanie identyfikatora dzwoniącego innym osobom podczas
połączeń wychodzących.
– – Przekazywanie połączeń: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
– – Autom. numer kierunkowy: ustawianie automatycznego wstawiania przedrostka (kodu
kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
– – Blokowanie poł.: blokowanie przychodzących lub wychodzących połączeń.
– – Poł. oczekujące: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego
połączenia.
– – Tryb FDN: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów
na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM.
• Dzwonki i tony klawiatury:
– – Dzwonki: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
– – Wibracja podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami
i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
– – Ton klawiatury wybierania: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania
przycisków na klawiaturze.
• Ukryj moje wideo: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
97
Ustawienia
• POCZTA GŁOSOWA:
– – Usługa poczty głosowej: wybór lub ustawianie operatora usługi poczty głosowej.
– – Ustawienia poczty głosow.: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej.
Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
• Konta: ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
• Używ. połącz. internet.: ustawienie, czy usługa połączeń IP ma być używana dla wszystkich
połączeń czy tylko dla połączeń IP.
Pamięć
Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.
Na ekranie ustawień dotknij Pamięć.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej
danych.
Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość,
ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna
pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.
Bateria
Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.
Na ekranie ustawień dotknij Bateria.
• Wyświetl naład. baterii w %: wyświetlanie stanu baterii.
Menadżer Aplikacji
Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.
Na ekranie ustawień dotknij Menadżer Aplikacji.
98
Ustawienia
OSOBISTE
Lokalizacja
Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Lokalizacja, a następnie dotknij przełącznika Lokalizacja, aby go
włączyć.
• Tryb: wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
• OST. ŻĄD. DOST. DO LOK.: wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają informacji na temat
obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
• USŁUGI LOKALIZACJI: wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
Bezpieczeństwo
W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.
Na ekranie ustawień dotknij Bezpieczeństwo.
• Zaszyfruj urządzenie: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu.
Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.
Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie
danych trwa ponad jedną godzinę.
• Szyfrowanie karty pamięci: ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu,
urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem
ustawień fabrycznych urządzenia.
• Zdalna kontrola: konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku
jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta
Samsung.
– – REJESTRACJA KONTA: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
– – Użyj sieci bezprzew.: konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji i określania
lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci telefonii
komórkowej.
• Powiad. zmiany karty SIM: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie
wspomagającej lokalizację urządzenia w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.
• Przejdź do witryny: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com).
W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym
urządzeniem.
99
Ustawienia
• Skonfiguruj blokadę karty SIM:
– – Zablokuj kartę SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem
urządzenia.
– – Zmień kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub
USIM.
• Widoczne hasła: używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła
podczas wprowadzania.
• Administratorzy urządzenia: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na
urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad
dotyczących urządzenia.
• Nieznane źródła: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
• Sprawdzaj aplikacje: zezwolenie urządzeniu na sprawdzanie aplikacji pod kątem
niebezpiecznych treści przed ich zainstalowaniem.
• Aktualizacja zabezpieczeń: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji
zabezpieczeń przez urządzenie.
• Typ pamięci: ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
• Zaufane poświadczenia: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia
bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
• Instalac. z pamięci urządzenia: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
• Wyczyść poświadczenia: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.
Język i wprowadzanie
Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w
zależności od wybranego języka.
Na ekranie ustawień dotknij Język i wprowadzanie.
Język
Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
Domyślna
Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.
Klawiatura Samsung
Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij
.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
100
Ustawienia
• Polski: wybór domyślnego układu klawiatury.
• Wybór języków wpisywania: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
• Przewidywanie tekstu: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało
i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia
przewidywania wpisywanych słów.
• Automatyczna wymiana: ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie napisane
słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
• Automatyczne wielkie litery: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po
końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
• Automatyczne spacje: automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
• Automatyczna interpunkcja: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu
klawisza spacji.
• PRZECIĄGANIE PO KLAWIAT.:
– – Brak: wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
– – Wpisywanie ciągłe: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
– – Sterowanie kursorem: włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby
przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
• Dźwięk: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
• Podgląd znaków: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
• Zeruj ustawienia: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.
Pisanie głosowe Google
Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij
.
• Wybierz języki: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
• Blokuj obraźliwe słowa: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych
obraźliwych słów.
Wyszukiwanie głosowe
• Język: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
• “Ok Google” hotword detection: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania
głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji
wyszukiwania.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
101
Ustawienia
• Generowanie mowy: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie
wykonywanej czynności.
• Blokuj obraźliwe słowa: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w
wynikach wyszukiwania głosowego.
• Dostosowane rozpoznawanie: urządzenie może korzystać z informacji z panelu Google w celu
bardziej dokładnego rozpoznawania mowy.
• Zestaw słuchawkowy Bluetooth: umożliwienie wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu
słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.
Opcje syntezatora mowy
• PREFEROWANY MODUŁ TTS: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić
ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
• Szybkość mówienia: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Posłuchaj przykładu: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
• Stan domyślnego języka: wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezatora mowy.
Szybkość wskaźnika
Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.
Backup i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
Na ekranie ustawień dotknij Backup i zerowanie.
• Utwórz kop. zap. danych: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych
aplikacji na serwerze Google.
• Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
• Automatyczne przywracanie: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych
aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
• Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i
usunięcie wszystkich danych użytkownika.
102
Ustawienia
KONTA
Dodaj konto
Dodawanie kont e-mail lub SNS.
Na ekranie ustawień dotknij Dodaj konto.
SYSTEM
Data i godzina
Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i
godziny.
Na ekranie ustawień dotknij Data i godzina.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i
daty są resetowane.
• Autom. data i godzina: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
• Autom. strefa czasowa: ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas
zmiany strefy.
• Ustaw datę: ręczne ustawienie bieżącej daty.
• Ustaw godzinę: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
• Wybierz strefę czasową: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
• Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
• Wybierz format daty: umożliwia wybranie formatu daty.
Dostępność
Z tej funkcji można korzystać, aby uzyskać dostęp do ustawień ulepszania dostępności urządzenia.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Informacje o dostępności.
Na ekranie ustawień dotknij Dostępność.
103
Ustawienia
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać
dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi
chmury.
Na ekranie ustawień dotknij Drukowanie.
Informacje o urządzeniu
Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania
urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij Informacje o urządzeniu.
104
Dostępność
Informacje o dostępności
Menu dostępności oferuje specjalne funkcje dostosowane do użytku przez osoby z różnymi
rodzajami niepełnoprawności, na przykład z wadą wzroku lub słuchu. Dostępne są następujące
funkcje:
• Funkcja TalkBack
• Zmiana rozmiaru czcionki
• Powiększanie ekranu
• Przypomnienia o powiadomieniach
• Wyłączanie wszystkich dźwięków
• Powiadomienie świetlne fleszem
• Dostosowywanie balansu dźwięku
• Tryb dźwięku monofonicznego
• Pomocnicze menu
• Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
• Tryb sterowania interakcją
• Zmiana metody odbierania lub kończenia połączeń
Aby skorzystać z menu dostępności, otwórz ekran aplikacji, a następnie dotknij opcji Ustawienia →
Dostępność.
105
Dostępność
Powiadomienia głosowe (funkcja TalkBack)
Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack
Gdy funkcja TalkBack jest włączona, urządzenie odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie lub
nazwy wybieranych funkcji. Ta funkcja jest przydatna dla osób mających trudności z odczytywaniem
treści na ekranie.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → TalkBack.
2 Dotknij przełącznika TalkBack, aby go włączyć.
Aby wyłączyć funkcję TalkBack, dotknij przełącznika TalkBack i szybko dotknij dwukrotnie
dowolnego miejsca na ekranie.
3 Dotknij OK.
Aby wyłączyć funkcję TalkBack, dotknij opcji OK i szybko dotknij dwukrotnie dowolnego miejsca
na ekranie.
Po włączeniu funkcji TalkBack możliwe jest odsłuchiwanie odczytywanych na głos powiadomień
głosowych oraz nazw wybieranych funkcji. Istnieje także możliwość ustawienia odtwarzania
powiadomień głosowych o wyłączeniu ekranu, nowych powiadomieniach i innych zdarzeniach.
Gdy w trakcie korzystania z funkcji TalkBack włączysz opcję Czytanie dotykiem, urządzenie będzie
odczytywało wybrane elementy na głos. Gdy dotkniesz elementu na ekranie, urządzenie najpierw
odczyta na głos jego nazwę. Jeśli następnie dotkniesz dowolnego miejsca ekranu dwukrotnie,
urządzenie wykona funkcję lub otworzy aplikację. Jeśli funkcja Czytanie dotykiem jest wyłączona,
na urządzeniu nie można wykonywać różnych funkcji wymagających gestów palców.
Aby włączyć funkcję Czytanie dotykiem, na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia →
Dostępność → TalkBack → Ustawienia, a następnie zaznacz opcję Czytanie dotykiem.
Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z funkcji TalkBack.
106
Dostępność
Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców
W trakcie korzystania z funkcji TalkBack można obsługiwać ekran, wykonując różne gesty palcami.
Jeśli funkcja Czytanie dotykiem jest wyłączona, na urządzeniu nie można wykonywać niektórych
funkcji wymagających gestów palców.
Aby włączyć funkcję Czytanie dotykiem, na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia →
Dostępność → TalkBack → Ustawienia, a następnie zaznacz opcję Czytanie dotykiem.
• Eksplorowanie ekranu: przyłóż palec do ekranu i eksploruj ekran, poruszając po nim palcem.
Jeśli wybierzesz element i przytrzymasz na nim palec, urządzenie przeczyta nazwę tego
elementu na głos. Po podniesieniu palca element znajdujący się pod nim zostaje wybrany.
• Wybieranie elementów: dotknij elementu, aby go wybrać. Możesz też wybrać element w trakcie
korzystania z ekranu, i go przytrzymać, a następnie podnieść palec.
• Otwieranie wybranego elementu: gdy usłyszysz, jak jest czytana na głos nazwa wymaganego
elementu, podnieś palec znad tego elementu. Następnie dwukrotnie dotknij dowolnego
miejsca na ekranie.
• Wybieranie poprzedniego elementu: szybko przewiń ekran w górę lub w lewo jednym palcem.
• Wybieranie następnego elementu: szybko przewiń ekran w dół lub w prawo jednym palcem.
• Przewijanie list: przewijaj ekran w górę lub w dół dwoma palcami.
• Powrót do poprzedniej strony: przewiń ekran w prawo dwoma palcami.
• Przejście do następnej strony: przewiń ekran w lewo dwoma palcami.
• Odblokowywanie ekranu: przewiń ekran dwoma palcami w dowolną stronę w obszarze
zablokowanego ekranu.
• Otwieranie panelu powiadomień: przeciągnij górę ekranu w dół dwoma palcami.
Ustawienia gestów palców funkcji TalkBack można skonfigurować w obszarze Zarządzaj gestami.
Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie ustawień gestów palców.
107
Dostępność
Konfigurowanie ustawień gestów palców
W trakcie korzystania z funkcji TalkBack możesz wykonywać operacje za pomocą gestów palców.
Możesz wykonywać takie czynności, jak powracanie do poprzedniego ekranu, otwieranie ekranu
startowego i inne. Zanim zaczniesz korzystać z gestów palców, musisz je skonfigurować.
Konfigurowanie ustawień dla gestów pionowych
Z dwuczęściowych gestów pionowych można korzystać, przeciągając palcami w górę i w dół od
dolnej części ekranu lub odwrotnie.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → TalkBack → Ustawienia → Zarządzaj
gestami → Dwuczęściowe gesty pionowe. Następnie wybierz jedną z następujących funkcji:
• Przejdź do pierwszego i ostatniego elementu na ekranie: po przeciągnięciu palcami
na ekranie w górę i w dół wybierana jest pierwsza pozycja na górze ekranu. Po szybkim
przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę wybierana jest ostatnia pozycja na dole
ekranu.
• Przełącz między poziomami czytania: po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę
i w dół jednostka tekstu jest zmieniana. Jednostka tekstu jest zmieniana w kolejności strona,
akapit, linia, słowo, znak, podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w
górę jednostka tekstu jest zmieniana w odwrotnej kolejności.
Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów
Ta funkcja służy do konfigurowania ośmiu gestów skrótów. Skonfigurować można takie gesty, jak
na przykład przeciąganie palcem w górę, a następnie w prawo bez podnoszenia go, a także inne.
Istnieje możliwość zmiany gestów skrótów lub przypisania funkcji wolnym skrótom.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → TalkBack → Ustawienia → Zarządzaj
gestami. Wybierz gest, a następnie wybierz funkcję, jaka ma być do niego przypisana.
Dostępne są następujące funkcje:
• Przycisk Wstecz: powrót do poprzedniego ekranu.
• Przycisk Ekran główny: otwieranie ekranu startowego.
• Przycisk Ostatnie aplikacje: otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji.
108
Dostępność
• Otwórz powiadomienia: otwieranie panelu powiadomień.
• Otwórz menu globalnego kontekstu: otwieranie globalnego menu kontekstowego. Dotknij
ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe, globalne menu kontekstowe. Dostępne są takie
funkcje, jak Szybka nawigacja, Czytaj od góry, Przeliteruj ostatnią wypowiedź i Czytaj od
następnego elementu. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po
znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.
Dotknij Wstrzymaj reagowanie w lewej górnej części ekranu, jeśli chcesz wstrzymać
odtwarzanie powiadomień głosowych.
Dotknij Ustawienia Informowania mową w prawej górnej części ekranu, jeśli chcesz uzyskać
dostęp do ustawień TalkBack. Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie
ustawień funkcji TalkBack.
• Otwórz menu lokalnego kontekstu: otwieranie lokalnego menu kontekstowego. Jednostki
odczytywanego tekstu na ekranie możesz wybrać. Jeśli ta funkcja używana jest podczas
wprowadzania tekstu, dostępne są menu kontekstowe, takie jak menu sterowania kursorem.
Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe menu kontekstowe. Następnie przeglądaj
menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec
od menu, aby je wybrać.
• Czytaj od góry: odczytywanie na głos elementów od pierwszej do ostatniej pozycji w
kolejności.
• Czytaj od następnego elementu: odczytywanie na głos elementów, rozpoczynając od pozycji
następnej w kolejności po pozycji wybranej.
Zmiana jednostek odczytu
Funkcja TalkBack umożliwia odsłuchanie tekstu wyświetlonego na ekranie. Możesz przeciągnąć
palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagany tekst. Domyślnie przez
urządzenie na głos odczytywany jest tekst w wybranym obszarze. Na urządzeniu można także
ustawić odczytywanie innych jednostek tekstu, na przykład linii lub akapitów.
Zmiana jednostek odczytu za pomocą lokalnego menu kontekstowego
1 Wybierz fragment tekstu do odczytania.
2 Aby odtworzyć lokalne menu kontekstowe, przeciągnij palcem w górę, a następnie w prawo bez
odrywania.
109
Dostępność
3 Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem.
Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz Zmień szczegółowość.
4 Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg
palcem. Podnieś palec, gdy usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.
Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego lokalne menu kontekstowe znajdują się w
części Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów.
Zmiana jednostek tekstu za pomocą dwuczęściowych gestów pionowych
Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół jednostka tekstu jest zmieniana.
Jednostka tekstu jest zmieniana Mistranslation: w kolejności strona, akapit, linia, słowo, znak,
podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę jednostka tekstu jest
zmieniana w odwrotnej kolejności.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → TalkBack → Ustawienia → Zarządzaj
gestami → Dwuczęściowe gesty pionowe → Przełącz między poziomami czytania.
Tekst znajdujący się obok wybranego tekstu można usłyszeć przy zastosowaniu bieżącej jednostki
tekstu. Aby usłyszeć następną sekcję tekstu, przeciągnij palcem w dół lub w prawo na ekranie.
Ponadto można usłyszeć tekst znajdujący się przed wybranym tekstem przy zastosowaniu bieżącej
jednostki tekstu. Aby usłyszeć poprzednią sekcję tekstu, przeciągnij palcem w górę lub w lewo na
ekranie.
Wstrzymywanie odtwarzania powiadomień głosowych
Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Po wybraniu opcji Wstrzymaj reagowanie w lewej górnej części ekranu odtwarzanie
powiadomień głosowych zostaje wstrzymane.
Gdy odtwarzanie powiadomień głosowych jest wstrzymane, można je wznowić m.in. poprzez
włączenie ekranu lub innymi metodami. Aby zmienić metodę wznawiania funkcji TalkBack, otwórz
ekran aplikacji i dotknij opcji Ustawienia → Dostępność → TalkBack → Ustawienia → Wznów ze
stanu zawieszenia. Następnie wybierz opcję.
Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego globalne menu kontekstowe znajdują się w
części Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów.
110
Dostępność
Korzystanie z funkcji szybkiej nawigacji
Za pomocą funkcji szybkiej nawigacji możesz uzyskać dostęp do menu, rysując okrąg na ekranie bez
konieczności wybierania elementu przez przewijanie w górę i w dół.
Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła
menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz Szybka nawigacja. Aby skorzystać z
menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec,
gdy usłyszysz nazwę wymaganego menu.
Dodawanie etykiet obrazów i zarządzanie nimi
Do obrazów znajdujących się na ekranie można przypisywać etykiety. Po wybraniu obrazów etykiety
odczytywane są na głos przez urządzenie. Istnieje możliwość dodawania etykiet do obrazów bez
przypisanych etykiet, korzystając z lokalnego menu kontekstowego.
Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła
menu okrąg palcem. Gdy usłyszysz opcję menu dodawania etykiety, podnieś palec, aby ją wybrać.
Aby wyświetlić etykiety, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji Ustawienia → Dostępność →
TalkBack → Ustawienia → Zarządzaj etykietami niestandardowymi.
Konfigurowanie ustawień funkcji TalkBack
Istnieje możliwość dostosowania ustawień funkcji TalkBack zgodnie z wymaganiami.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → TalkBack → Ustawienia. Globalne
menu kontekstowe możesz także otworzyć, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę
ekranu bez odrywania. Następnie przeciągnij palcem w prawą górną część ekranu i podnieś go, gdy
usłyszysz Ustawienia Informowania mową.
• Głośność mowy: dostosowywanie poziomu głośności odtwarzania powiadomień głosowych.
Głośność powiadomień głosowych zależy od głośności odtwarzacza multimedialnego.
Aby dostosować głośność odtwarzania plików multimedialnych, naciśnij przycisk regulacji
głośności w górę lub w dół podczas odsłuchiwania powiadomień głosowych. Ewentualnie na
ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dźwięk → Głośność, a następnie przeciągnij pasek
dostosowania poziomu głośności dla zawartości multimedialnej w lewo lub w prawo.
111
Dostępność
• Użyj zmian tonu: włączenie w urządzeniu czytania na głos niskim tonem tekstu, który jest
wpisywany przy użyciu klawiatury.
• Echo klawiatury: ustawienie urządzenia tak, aby na głos odczytywany był tekst lub znaki
wprowadzane za pomocą klawiatury. Istnieje także możliwość określenia typu klawiatury, do
którego będzie stosowana ta funkcja.
• Mów przy wyłączonym ekranie: ustawienie urządzenia tak, aby powiadomienia głosowe
odtwarzane były przy wyłączonym ekranie.
• Wstrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie: włączenie w urządzeniu odczytywania na głos tekstu
wyświetlonego na ekranie po wstrząśnięciu urządzeniem. Istnieje możliwość wyboru spośród
różnych prędkości potrząsania.
• Wymawiaj ID dzwoniącego: ustawienie odczytywania na głos nazwiska dzwoniącego przy
połączeniu przychodzącym.
• Sygnał wibracyjny: włączenie w urządzeniu wibrowania podczas korzystania z ekranu.
• Sygnał dźwiękowy: ustawienie emitowania dźwięku podczas sterowania ekranem, np. podczas
przewijania ekranu itp.
• Preferuj dźwięk mowy: ustawienie zmniejszania poziomu głośności odtwarzania na głos plików
multimedialnych podczas odczytywania nazw elementów.
• Głośność dźwięku: regulowanie głośności dźwięku odtwarzanego, gdy ekran zostanie
dotknięty, aby nim sterować. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu opcji Sygnał dźwiękowy.
• Czytanie dotykiem: ustawienie odczytywania przez urządzenie na głos nazw elementów
znajdujących się pod palcem. Kiedy urządzenie przeczyta element, który zaznaczyłeś, podnieś
palc i dotknij szybko dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie. Do wybranej strony możesz
przejść, przewijając ekran w lewo lub w prawo dwoma palcami. Więcej szczegółów na temat
sterowania ekranem przy użyciu funkcji Korzystaj za pomocą dotyku zawiera część Sterowanie
ekranem za pomocą gestów palców.
• Automatycznie przewijaj listy: włączenie w urządzeniu automatycznego przewijania przez
pozostałą część listy, która nie jest wyświetlona na ekranie, i odczytywania elementów na głos.
• Wybieranie jednym dotknięciem: włączenie w urządzeniu otwierania wybranego elementu po
jego jednokrotnym dotknięciu.
112
Dostępność
• Uruchom samouczek „Czytanie dotykiem“: wyświetlenie samouczka na temat funkcji
Korzystaj za pomocą dotyku.
• Zarządzaj gestami: przypisywanie funkcji do wykonywania za pomocą gestów palcami. Więcej
informacji można znaleźć w części Konfigurowanie ustawień gestów palców.
• Zarządzaj etykietami niestandardowymi: wyświetlanie dodanych etykiet.
• Wznów ze stanu zawieszenia: wybór metody wznawiania odtwarzania powiadomień
głosowych.
• Ustawienia programisty: ustawienia opcji dla tworzenia aplikacji.
Odczytywanie haseł na głos
Dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy włączona jest funkcja TalkBack.
Korzystanie z tej funkcji umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzane jest właściwe hasło.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność, a następnie zaznacz Wypowiadaj hasła.
Ustawianie funkcji zamiany tekstu na mowę
Istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej
funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Opcje syntezatora mowy, a następnie
korzystaj z następujących funkcji:
• Mechanizm syntezatora mowy Samsung / Mechanizm Google przetwarzania tekstu na
mowę: wybór mechanizmu funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Szybkość mówienia: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Posłuchaj przykładu: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
Jeśli urządzenie nie może odczytać przykładów na głos, dotknij obok opcji Mechanizm
syntezatora mowy Samsung lub Mechanizm Google przetwarzania tekstu na mowę, a
następnie dotknij opcji Zainstaluj dane głosu, aby pobrać i zainstalować dane głosowe dla
funkcji syntezatora mowy.
• Stan domyślnego języka: wyświetlanie stanu bieżącego ustawienia języka funkcji syntezy
mowy.
113
Dostępność
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij
dowolnego miejsca na ekranie.
Po dotknięciu klawiatury palcem odczytywane są na głos opisy przycisków znaków znajdujących się
pod palcem. Po usłyszeniu opisu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać. Znak
jest wprowadzany, a tekst jest odczytywany na głos.
Wprowadzane dodatkowych znaków
Dotknij przycisku na klawiaturze i przytrzymaj go. Jeśli za pomocą przycisku możliwe jest
wprowadzanie dodatkowych znaków, nad klawiaturą wyświetlone zostanie wyskakujące okienko ze
znakami. Aby wybrać znak, przeciągaj palcem po ekranie, aż usłyszysz nazwę wybranego znaku, a
następnie podnieś palec.
Zmienianie języka wprowadzania
Aby dodać języki wprowadzania, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji Ustawienia → Język i
wprowadzanie. Następnie dotknij ikony obok opcji Klawiatura Samsung → Wybór języków
wpisywania a następnie wybierz języki.
Aby zmienić język wprowadzania, dotknij ikony
dowolnego miejsca na ekranie.
, a następnie szybko dotknij dwukrotnie
Edytowanie tekstu
Za pomocą lokalnego menu kontekstowego można przesuwać kursor lub kopiować i wklejać tekst.
Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła
menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz Zmień szczegółowość. Aby skorzystać
z menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg. Następnie podnieś palec, gdy
usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.
Podczas edytowania tekstu ustaw słowo lub znak jako jednostkę tekstu według własnych preferencji.
W trybie zaznaczania tekst zaznaczany jest na urządzeniu zgodnie z określoną jednostką tekstu.
114
Dostępność
Przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst. Podczas odczytywania
na głos tekstu do edycji można skorzystać z następujących działań:
• Usuwanie tekstu: dotknij klawisza usuwania na klawiaturze.
• Zaznaczanie tekstu przy użyciu trybu zaznaczania: po włączeniu trybu zaznaczania można
zaznaczać tekst, słuchając go. Aby włączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe
i wybierz Sterowanie kursorem → Rozpocznij tryb zaznaczania. Przewiń w lewo lub w
prawo, aby odsłuchać tekst przed aktualnie wybranym tekstem lub po nim. Aby wyłączyć tryb
zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz Sterowanie kursorem → Zakończ
tryb zaznaczania.
• Wybór całego tekstu: otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz Sterowanie kursorem →
Zaznacz wszystko. Cały tekst w dokumencie zostanie zaznaczony.
• Kopiowanie lub przycinanie tekstu: wybierz tekst za pomocą lokalnego menu kontekstowego.
Następnie otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz Sterowanie kursorem. Wybierz Kopiuj,
aby skopiować wybrany tekst, lub wybierz Wytnij, aby wyciąć wybrany tekst. Zaznaczony tekst
zostaje skopiowany do schowka.
• Wklejanie tekstu: umieść kursor w miejscu, w którym tekst powinien zostać wklejony, otwórz
lokalne menu kontekstowe, a następnie wybierz Sterowanie kursorem → Wklej.
Głosowe wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać za pomocą głosu. Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania
tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.
Po dotknięciu i przytrzymaniu na urządzeniu wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z
opcjami klawiatury. Przeciągnij palcem na ekranie, nie podnosząc go. Gdy zostanie wybrana opcja
, podnieś palec. Powiedz słowa, które chcesz wprowadzić w polu tekstowym. Wymawiane słowa
będą wyświetlane jako tekst na ekranie i urządzenie będzie je odczytywać na głos.
Jeśli chcesz wprowadzić więcej tekstu, wybierz przycisk mikrofonu i wypowiedz słowa.
Zmienianie języka wprowadzania
Aby zmienić język wprowadzania, w trakcie wprowadzania tekstu za pomocą głosu wybierz Polski
(Polska) i wybierz język.
Aby dodać języki do listy, wybierz opcję Polski (Polska) → Dodaj więcej języków, odznacz opcję
Automatyczny, a następnie wybierz języki.
115
Dostępność
Zmiana rozmiaru czcionki
Ta funkcja umożliwia zmianę rozmiaru czcionki. Na urządzeniu można korzystać z różnych rozmiarów
czcionek, co ułatwia korzystanie z urządzenia osobom z upośledzeniem wzroku. W niektórych
aplikacjach ustawienie rozmiaru czcionki Ogromny może być niemożliwe.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Rozmiar tekstu.
Powiększanie ekranu
Ta funkcja umożliwia powiększanie ekranu oraz przybliżanie określonego obszaru.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Dostępność → Gesty powiększenia, a następnie
dotknij przełącznika Gesty powiększenia, aby go włączyć.
• Przybliżanie lub oddalanie: dotknij ekranu trzykrotnie, aby przybliżyć określony obszar.
Ponownie dotknij ekranu trzykrotnie, aby powrócić.
• Korzystanie z ekranu przez przewijanie: powiększony ekran można przewijać dwoma palcami.
• Dostosowywanie współczynnika zoomu: dotknij ekranu dwoma palcami w powiększonym
obszarze. Następnie odsuń dwa palce od siebie lub zsuń je razem, aby dostosować
współczynnik.
• Klawiatury wyświetlanej na ekranie nie można powiększyć.
• Gdy ta funkcja jest włączona, działanie niektórych aplikacji, jak Telefon i Kalkulator, może
być zakłócone.
Ustawienie powiadomień świetlnych
Dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe
wiadomości lub powiadomienia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność, a następnie zaznacz Powiadomienie
świetlne.
Wyłączanie wszystkich dźwięków
Ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych
plików multimedialnych, a także głosu dzwoniącego podczas połączenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność, a następnie zaznacz Wyłącz wszystkie
dźwięki.
116
Dostępność
Dostosowywanie balansu dźwięku
Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu słuchawkowego.
Aby dostosować balans dźwięku, podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia. Na ekranie aplikacji
dotknij Ustawienia → Dostępność → Balans dźwięku. Przeciągnij pasek dostosowania w lewo lub
w prawo i dostosuj balans dźwięku, a następnie dotknij Ustaw.
Dźwięk mono
Istnieje możliwość ustawienia w urządzeniu monofonicznego dźwięku wyjściowego w przypadku
podłączenia zestawu słuchawkowego. Dźwięk mono powstaje przez połączenie dźwięku
stereo w jeden sygnał odtwarzany przez wszystkie głośniki zestawu słuchawkowego. Tej funkcji
można używać w przypadku upośledzenia słuchu lub gdy używanie pojedynczej słuchawki jest
wygodniejsze.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność, a następnie zaznacz Dźwięk mono.
Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i
przytrzymywania
Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Dostępność → Dotknij i przytrzymaj — czas
reakcji, a następnie wybierz opcję.
Kontrola interakcji
Włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na działania
podczas korzystania z aplikacji. Ten tryb służy do ograniczenia innym osobom możliwości dostępu
do swoich plików multimedialnych i danych.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Kontrola interakcji.
2 Dotknij przełącznika Kontrola interakcji, aby go włączyć.
3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności
w dół podczas korzystania z aplikacji.
117
Dostępność
4 Dostosuj rozmiar ramki lub narysuj linię dookoła obszaru, dla którego ma zostać zastosowane
ograniczenie.
5 Dotknij OK.
Na urządzeniu wyświetlany jest obszar, dla którego zastosowano ograniczenie. W przypadku
dotknięcia ekranu lub naciśnięcia przycisków, takich jak przycisk ekranu startowego, nie będą
one działały w tym obszarze.
Aby wyłączyć tryb sterowania interakcją, jednocześnie naciśnij przycisk ekranu startowego oraz
przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymaj je.
Odbieranie lub kończenie połączeń
Istnieje możliwość zmiany metody odbierania lub kończenia połączeń.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Odbieranie/kończenie połączeń.
Dostępne są następujące opcje:
• Odbieraj poł. przyciskiem: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przyciskiem
ekranu startowego.
• Kl. zasilania kończy poł.: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem
zasilania.
Korzystanie z innych przydatnych funkcji
• Wyszukiwanie głosowe: wyszukiwanie głosowe: wydając polecenia głosowe, można wyszukiwać
zawartości na stronach WWW. Ta funkcja jest przydatna, gdy masz zajęte dłonie i nie możesz
nimi wprowadzać tekstu. Więcej informacji można znaleźć w części Wyszukiwanie głosowe.
• Korzystanie z panelu powiadomień: aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek
stanu w dół. Na tym panelu można m.in. zobaczyć nieodebrane połączenia, odczytać nowe
wiadomości i regulować jasność ekranu. Więcej informacji można znaleźć w części Panel
powiadomień.
• Korzystanie ze skrótów do kontaktów: jeśli na ekranie startowym dodasz skróty do kontaktów,
możesz wygodnie do nich dzwonić lub wysyłać wiadomości. Więcej informacji można znaleźć w
części Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego.
• Korzystanie z dyktafonu: ta funkcja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.
Więcej informacji można znaleźć w części Dyktafon.
118
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest
monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek
kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony
przez dostawcę usług.
• PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
• Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed
włączeniem urządzenia należy w pełni naładować baterię.
• Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
• Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.
119
Rozwiązywanie problemów
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji
lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności
działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie
przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez
ponad 7 sekund.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij
Ustawienia → Backup i zerowanie → Ustawienia fabryczne → Resetuj urządz. → Usuń wszystko.
Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych
danych zapisanych na urządzeniu.
Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.
Połączenia nie dochodzą do skutku
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
• Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
• Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego
numeru.
Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
• Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
• Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
• Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.
120
Rozwiązywanie problemów
Podczas połączenia rozlega się echo
Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.
Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub
jakość dźwięku jest niska
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Ikona baterii jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez
firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać.
Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
• W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii
należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak
gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
121
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji
w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.com.
122
Rozwiązywanie problemów
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
• Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
• Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności
bezprzewodowej Bluetooth (10 m).
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
• Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub
Windows Media Player 10 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
123
Rozwiązywanie problemów
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne
przemieszczenia lub drgania części.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
124
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności
intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™
™ i logo Wi-Fi są
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.
Download PDF